دانلود کتاب Spine Surgery: Techniques, Complication Avoidance, and

Management, 2nd Edition

عنوان فارسی: دانلود کتاب جراحی ستون فقرات بنزل : تکنیک اجتناب عواض و مدیریت

مولف:Edward Benzel

سال انتشار: 2004

حجم دانلود : 189 مگابایت

This best-selling resource explores the full spectrum of surgical techniques used in spine surgery, and describes how to avoid and manage complex problems. It emphasizes how to achieve successful outcomes and minimize risks. The 2nd Edition delivers more than 25 brand-new chapters, as well as extensive revisions and updates throughout, to reflect all of the latest advances in the field. It also features contributions from an increased number of orthopaedic surgeons to round out the strong coverage provided by the many neurosurgeon contributors.Features contributions from well-known neurosurgeons and orthopaedic surgeons, for well-rounded, authoritative coverage from beginning to end.Offers more than 825 outstanding illustrations that demonstrate how to perform every procedure step by step.Provides more than 25 brand-new chapters, as well as extensive revisions or total rewrites to the majority of existing chapters-to present all of the most up-to-date information available on every aspect of spine surgery.Includes chapters on hot topics such as Nonspinal Pathology Masquerading as Spinal Disease · Bone Void Fillers: Bone and Bone Substitutes · Data Management · Posterior Lumbar Interbody Fusion · Ankylosing Spondylitis and Related Disorders · Craniocervical Junction Deformities · Pediatric Spinal Deformities · Subsidence and Dynamic Spinal Stabilization · and The Nonoperative Management of Neck and Back Pain.With 267 additional contributing experts.

Table of contents :
Cover......Page 1
Contributors......Page 4
Preface......Page 14
Conflict of Interest......Page 19
1 History......Page 20
2 History of Spinal Instrumentation: The Modern Era......Page 41
3 Differential Diagnosis of Surgical Disorders of the Spine......Page 50
4 Anatomy and Physiology of Congenital Spinal Lesions......Page 78
5 Anatomy and Pathophysiology of Acquired Spinal Lesions......Page 105
6 Neural Injury at the Molecular Level......Page 117
7 Practical Anatomy and Fundamental Biomechanics......Page 126
8 Physical and Neurologic Examination......Page 153
9 Spinal Masqueraders......Page 161
10 Pathophysiology of Cervical Myelopathy: Biomechanical Concepts......Page 177
11 Biology of Spine Fusion......Page 186
12 Spine Fusion: Anatomy and Biomechanics of Bone-Bone Interface......Page 197
13 Bone Void Fillers: Bone and Bone Substitutes......Page 209
14 Osteointegration (Osseointegration)......Page 221
15 Materials and Material Properties......Page 230
16 Biomechanical Testing......Page 237
17 Fundamentals of Spine Surgery......Page 245
18 Preoperative and Surgical Planning for Avoiding Complications......Page 250
19 Data Management......Page 259
20 Education and Knowledge-Base Acquisition and Retention......Page 269
21 Occipital Cervical Region......Page 273
22 The Cervical Spine and Cervicothoracic Junction......Page 283
23 Thoracic Spine......Page 295
24 The Lumbar and Sacral Spine......Page 308
25 Upper Cervical and Craniocervical Decompression......Page 330
26 Upper Cervical and Occipitocervical Arthrodesis......Page 340
27 Ventral and Ventrolateral Subaxial Decompression......Page 352
28 Single and Multiple- Single Interbody Fusion Techniques......Page 362
29 Threaded Interbody Cage Fixation for Cervical Spondylosis and Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament......Page 374
30 Interbody Strut Techniques......Page 381
31 Interbody Cages......Page 389
32 Cervical Laminotomy, Laminectomy, Laminoplasty, and Foraminotomy......Page 398
33 Interspinous, Laminar, and Facet Fusion......Page 406
34 Combined Ventral-Dorsal Procedure......Page 413
35 Ventral and Ventrolateral Spine Decompression and Fusion......Page 417
36 Lateral Extracavitary Decompression......Page 439
37 Retropleural Approach to the Ventral Thoracic and Thoracolumbar Spine......Page 445
28 Laminotomy, Laminectomy, Laminoplasty, and Foraminotomy......Page 457
39 Posterior Lumbar Interbody Fusion......Page 462
40 Anterior Lumbar Interbody Fusion......Page 484
41 Lumbar Interbody Cages......Page 499
42 Dorsal and Lateral Thoracic and Lumbar Fusion......Page 510
43 Trauma Surgery: Occipitocervical Junction......Page 522
44 Trauma Surgery: Cervical Spine......Page 536
45 Trauma Surgery: Thoracic and Thoracolumbar Spine......Page 554
46 Trauma Surgery: Fractures of the Lumbar and Sacral Spine......Page 573
47 Cervical Discectomy......Page 583
48 Thoracic Discectomy......Page 592
49 Lumbar Discectomy......Page 611
50 Percutaneous Approaches to Lumbar Discectomy......Page 629
51 The Black Disc......Page 636
52 Cervical Spondylosis......Page 643
53 Thoracic and Lumbar Spondylosis......Page 652
54 Spondylolisthesis: Sagittal Plane Lumbar Spine Deformity Correction......Page 665
55 Degenerative Rotatory Scoliosis: Coronal Plane Lumbar Spine Deformity Correction......Page 685
56 Rheumatoid Arthritis......Page 694
57 Ankylosing Spondylitis and Related Disorders......Page 713
58 Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament......Page 739
59 Scheuermann’s Disease......Page 754
60 Craniocervical Junction Deformities......Page 764
61 Subaxial Cervical Deformities......Page 777
62 Cervical Facet Dislocations: A Ventral Surgical Strategy for Decompression, Reduction, and Stabilization......Page 791
63 Kyphotic Cervical Deformity Correction......Page 797
64 Thoracic and Lumbar Deformities......Page 805
65 Pediatric Spinal Deformities......Page 833
66 Deformity Correction......Page 885
67 Deformity Surgery: Thoracic and Lumbar......Page 902
68 Ankylosing Spondylitis......Page 940
69 Intramedullary Spinal Cord Lesions......Page 947
70 Intradural Extramedullary Spinal Lesions......Page 956
71 Spinal Intradural Vascular Malformations......Page 969
72 Spinal Dural Vascular Malformations......Page 978
73 Cauda Equina Syndrome......Page 986
74 Primary Bony Spinal Lesions......Page 1000
75 Primary Bony Spinal Lesions: Surgery for Cure......Page 1023
76 Metastatic Spine Tumors......Page 1033
77 Metabolic Bone Disease......Page 1070
78 Foramen Magnum Lesions......Page 1099
79 Sacral Lesions......Page 1115
80 Tarlov Cysts......Page 1132
81 Occult Spinal Dysraphism and the Tethered Spinal Cord......Page 1139
82 Myelomeningocele and Associated Anomalies......Page 1154
83 Anterior Sacral Meningocele......Page 1164
84 Chiari Malformation and Syringomyelia......Page 1174
85 Chiari Malformation and Chronic Fatigue Syndrome/Fibromyalgia: A Paradigm for Care......Page 1193
86 Evaluation of the Cervical Spine after Trauma......Page 1200
87 Revascularization and Scar Prevention: Omental Transposition and Spine Surgery......Page 1209
88 Spinal Wound Closure......Page 1217
89 Spinal Reoperations......Page 1228
90 Penetrating Spinal Cord Injuries......Page 1233
91 Vascularized Bone Grafts in Spine Surgery......Page 1241
92 Pain and Spasticity......Page 1246
93 Bone Graft Harvesting......Page 1260
94 Timing of Spinal Surgery: Argument for Elective Surgery......Page 1269
95 Minimally Invasive Spinal Decompression and Stabilization Techniques I......Page 1274
96 Minimally Invasive Spinal Decompression and Stabilization Techniques II......Page 1281
97 Vertebroplasty and Kyphoplasty......Page 1316
98 The Obese Patient......Page 1327
99 Smoking, the Spine, and Spinal Fusion......Page 1340
100 The Geriatric Patient......Page 1352
101 Surgery of the Sympathetic Nervous System......Page 1364
102 The Value of Surgical Intervention in Spinal Trauma......Page 1374
103 Trauma Nonoperative Management......Page 1380
104 Complications of Peripheral Nerve Surgery......Page 1386
105 Basic Biomechanically Relevant Anatomy......Page 1401
106 Spinal Implant Attributes: Distraction, Compression, and Three-Point Bending......Page 1415
107 Spinal Implant Attributes: Cantilever Beam Fixation......Page 1422
108 Spinal Implant Attributes: Dynamic Spine Fixation......Page 1434
109 Biomechanics of Mechanical Motion Preservation Strategies......Page 1438
110 Upper Cervical Screw Fixation Techniques......Page 1448
111 High Cervical and Occipitocervical Plate, Rod, Wire, and Bone Techniques......Page 1466
112 Ventral Subaxial Cervical Fixation Techniques......Page 1473
113 Subsidence and Dynamic Cervical Spine Stabilization......Page 1481
114 Ventral and Lateral Thoracic and Lumbar Fixation Techniques......Page 1490
115 Dorsal Subaxial Cervical Instrumentation Techniques......Page 1508
116 Dorsal Thoracic and Lumbar Screw Fixation and Pedicle Fixation Techniques......Page 1522
117 Dorsal Thoracic and Lumbar Simple Hook-Rod, Wire, and Wire-Rod Techniques......Page 1533
118 Dorsal Thoracic and Lumbar Universal Spinal Instrumentation Techniques......Page 1541
119 Dorsal Thoracic and Lumbar Combined and Complex Techniques......Page 1555
120 Complex Lumbosacropelvic Fixation Techniques......Page 1580
121 Iatrogenic Spine Destabilization......Page 1590
122 Cervical Spine Construct Design......Page 1600
123 Thoracic and Lumbar Spine Construct Design......Page 1613
124 Fundamentals of Spine Deformity and Correction......Page 1621
125 Artificial Disc Prosthesis for the Cervical Spine......Page 1631
126 Artificial Disc—Lumbar......Page 1643
127 Surgical Incisions, Positioning, and Retraction......Page 1656
128 Blood Loss......Page 1679
129 Imaging: Trauma......Page 1685
130 Degenerative Disease and Infection: Role of Imaging......Page 1707
131 Preoperative Imaging for Thoracic and Lumbar Spine Surgery......Page 1735
132 Postoperative Imaging......Page 1769
133 Intraoperative Imaging of the Spine......Page 1779
134 Stereotactic Radiosurgery of the Spine......Page 1789
135 Somatosensory Evoked Potential for Spine Surgery......Page 1798
136 Electronic Diagnostic Studies......Page 1804
137 Spine Surgery Monitoring......Page 1813
138 Intraoperative Nonparalytic Monitoring......Page 1821
139 Anesthesia......Page 1824
140 Perioperative Management......Page 1838
141 Medical Management of the Patient with Spinal Cord Injury......Page 1856
142 Nutritional Care of the Spinal Cord Injured Patient......Page 1874
143 Skin and Wound Care......Page 1888
144 Medical Management of Adult and Pediatric Spinal Cord Injury......Page 1901
145 Spinal Traction......Page 1906
146 Orthoses: Complication Prevention and Management......Page 1916
147 Athlete with Spinal Injury......Page 1936
148 Nonoperative Management of Neck and Back Pain......Page 1955
148 Intradiscal Electrothermal Therapy......Page 1965
150 Neurologic Complications......Page 1971
151 Vascular and Soft Tissue Complications......Page 1979
152 Postoperative Spinal Deformities......Page 1989
153 Arachnoiditis......Page 2005
154 Infectious Complications of Spine Surgery......Page 2014
155 Medical Complications......Page 2028
156 Cerebrospinal Fluid Fistula and Pseudomeningocele After Spine Surgery......Page 2034
157 Nonunion......Page 2044
158 Ventral Cervical Decompression and Fusion: To Plate or Not to Plate......Page 2056
159 Cervical Spondylosis with Minimal Myelopathy: To Decompress or Not to Decompress......Page 2064
160 Bilateral Locked Cervical Facets with Incomplete Myelopathy: Open Versus Closed Reduction......Page 2067
161 Cervical Spine Fusion: Allograft Versus Autograft......Page 2071
162 Thoracic and Thoracolumbar Spine Fractures with Ventral Mass Lesion: Ventral Versus Dorsal Operation......Page 2075
163 Reoperation for Failed Spinal Fusion: Augmentation of Fusion with Spinal Stimulation......Page 2079
164 Management of a Patient with Thoracolumbar Fracture with Complete Myelopathy and a 40-Degree Kyphotic Deformity: Operative or Recumbent Management......Page 2088
165 Management of Symptomatic Osteoporotic Vertebral Compression......Page 2091
166 Management of Ossification of Posterior Longitudinal Ligament......Page 2102
167 Spondylotic Myelopathy with Cervical Kyphotic Deformity......Page 2125
168 Management of Cervical Disc Herniation......Page 2136
169 Ethical and Medicolegal Aspects of Spine Surgery......Page 2166
170 Economics and Practice Management......Page 2172
171 The Rationale for Practice Hygiene: Coding, Reimbursement, and Nomenclature......Page 2185
172 Intraoperative Crisis Management in Spine Surgery: What To Do When Things Go Bad......Page 2193
Index......Page 2205

 

 

قیمت: 15000 تومان

شماره کارت: 6037997183699363

ایمیل: tarjomekade93@gmail.comموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: spine surgery: techniques , complication avoidance , جراحی ستون فقرات بنزل : تکنیک اجتناب عواض و مدیریت


تاريخ : شنبه ۸ اسفند ۱۳٩٤ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.