اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران - بخش 16

Civil engineering, Architecture and related terms – part 16

گسترش تسلیم

yield penetration

لهیدگی

pinching

اثر بعدی

size effect

باند ترک

crack bond

میرایی رایلی

Rayleigh damping

میرایی محلی

Local Damping

روش نیومارک

Newmark method

اصطکاک برشی

shear friction

لوله های پلاستیکی

PVC ducts

حفره های اب دادگی

Bleed voids

انتهای گیره

Anchorages

ضربه – اکو

Impact -Echo

پالس اکو

Pulse-Echo

بررسی جریان هوا درسوراخ ها

Drilling and monitoring Air Flow

روش فیبر نوری

Fiber Optics Visual

تکنیک های رادیو گرافی

Radiographic Techniques

تکنیک های ترمو گرافی

Thermographic techniques

پل  شاه تیر جعبه ای

Box Girder Bridges

تبدیل سریع فوریه

Fast Fourier  Transform (FFT)

حوزه زمانی

Time Domain

شیار

Rutting

روانی خمیری

Plastic Flow

کارپذیری

Workability

فشردگی

Shoving

روزدن قیر

Bleeding

بی نظمیهای هندسی

Geometric Irregularities

طاقت

Toughness

شرایط اقلیمی

Climatic conditions

معماری پایدار

Sustainable architecture

انرژی تجدیدپذیر

Renewable energy

سامانه

system

پیلهای خورشیدی

Photovoltaic cell

طراحی الگوی خانه

Design of house mode

الگو

schema

الگوی رویه عمل

Procedural model

روانشناسی رفتاری

Behavior psychology

الگو

pattern

سنخ شناسی، گونه شناسی

typology

زبان الگو

A Pattern Language

روش شناسی

methodology

راهبرد

strategy

تدابیر

tactic

نگرش محیطی

environmental approach

نگرش فیزیکی

physical approach

نگرش رفتاری

behavioral approach

نگرش منطقی - ریاضیاتی

logical-mathematical approach

نگرش تاریخی - تکاملی

evolutionary approach

نگرش معنایی

linguistic-semantic approach

قوه ی متصرفه

Faculty of judgment

میدان بینایی

Visual field

جهان دیداری

Visual world

الگوهای نوری انتقالی ثابت

Constantly shifting light patterns

شهرهای نامرئی

Invisible Cities

معماری

Architectonics

حس / روح ایجادی بوسیله یک محل

Genius loci

زمینه

Context

قدرت جذب

Attraction Power

قدرت نگهداشتن

Holding Power

زمان بهره برداری

Utilization Time

شاخص بازدیدکننده فعال

Diligent Visitor Index

نقاط سرد و گرم

Hot and Cold Space

انزوا

Isolation

مطالعات پیگیری

Tracking studies

روش نمونه برداری زمانی

Time sampling

مشاهدات متمرکز

Focused observations

شکل پلان

Planform

هندسه سطح مقطع

Cross-Section Geometry

رودخانه های فرسایشی

Eroding Rivers

بار کل رسوبی

Total Sediment Load

رودخانه های پایدار

Stable Rivers

رودخانه های رسوب گذار

Depositing Rivers

فرآیندهای کانال رودخانه

Channel processes

آرمورینگ، مسلح سازی

Armoring

یونیورسال

Universal

ویشمار

Wischmeier

فرسایش جانبی

Lateral Erosion

لایه محافظ

Armour layer

تالوگ، خط القعر

Thalweg

نهشته های رسوبی متحرک

Traveling Bars

نهشته های وسط رودخانه

Middle Bars

شریانی

Braided

دره

Valley

سرچشمه

Source

تخلیه گاه

 Outfall

سیلابدشت

Flood Plain

توان رود

Stream Power

طول دره

Valley Length

شیب دره

Valley Slope

مخروطه افکنه

Alluvial Fan

ماندگار و یکنواخت

Steady and Uniform

ریپل

Ripple

دیون

 Dune

موج فرسایش

Headcutting

آبرفتی

Wash Load

ارزیابی پهنای حوضه

Basinwide Evaluation

تحلیل سریع لاگرانژی محیط های پیوسته

Fast Lagrangian Analysis of Continua

حدفاصل

Interface

قطعه بندی مخلوط

Mixed Discretization

انتگرال گیری کاهشی

Reduced Integration

صریح

Explicit

ضمنی

Implicit

ناحیه

zone

نقطه شبکه

Grid Point

شبکه تفاضل های محدود

Finite Difference grid

مرزهای الگو

Model Boundary

الگو های رفتاری مواد

 Constitutive Model

زیرشبکه

Sub-Grid

گره های اتصالی

Attached Grid points

گره های علامت دار

Marked Grid Points

منطقه

Region

گروه

Group

اجزاء سازه ای

Structural Elements

گام

Step

تحلیل استاتیکی

Static Solution

نیروی نامتعادل کننده

Unbalanced Force

تحلیل دینامیکی

Dynamic Solution

کرنش های بزرگ و کوچک

Large-Strain/Small Strain

 حفره

Null

کشسان همسان

Elastic-Isotropic

کشسان همسان متقاطع

Elastic Transversely Isotropic

دراگر- پراگر

Drucker- Prager

مور- کولن

Mohr-Coulomb

تمام مفصلی

Ubiquitous-Joint

سخت شوندگی و نرم شوندگی کرنش

Strain Hardening / Strain Softening

الگوی دو سویه سخت شوندگی/نرم شوندگی کرنش با تمام مفصلی

Bilinear-Strain-Hardening  / Softening Ubiquitous-Joint

چسبندگی

Cohesion

اصطکاک

 Friction

اتساع

Dilatation

مقاومت کششی

Tensile Strength

دو سطح تسلیم

Double-Yield

کم کلی اصلاح شده

Modified Cam Clay

هوک- براون

Hoek-Brown

خزش

Creep

شرایط مرزی

Boundary Condition

تنشهای اولیه

Initial Stress

ثابت

Fix

کرنش صفحه ای

Plane strain

تنش صفحه ای

Plane stress

تقارن محوری

Axisymmetric

مرزهای صامت

Quiet Boundary

مرزهای آزاد

Free-Field Boundary

میرایی شعاعی سه بعدی

Three- Dimensional Radiation Damping

تاریخچه شتاب

 An Acceleration History

تاریخچه سرعت

A Velocity History

) تاریخچه تنش  (یا فشار

A Stress (or Pressure) History

تاریخچه نیرو

A Force History

میرایی مکانیکی

Mechanical Damping

میرایی رایلی

Rayleigh Damping

میرایی محلی

 Local Damping

ویسکوزیتی مصنوعی

Artificial viscosity

روسازی مرکب

Composite Pavement

روسازی اسفالتی

Asphalt Concrete Pavement

روسازی بتنی

Portland Cement Concrete Pavement

درز

Joint

پارچه گونه

Geotextile

انستیتو اسفالت

Asphalt Institute

ترکهای خستگی

Fatigue cracking

شیار شدگی

Rutting

فرسایش

Erosion

لایه سطحی اسفالت

Asphalt Surface Course

اساس بتنی مسطح پیوسته

Continues reinforced Concrete Base

روش المان محدود، روش جزء محدود

Finite Element Method

پی وینکلر

Winkler Foundation

پایه

Pillar

پایه های زنجیری

Chain pillars

سه راهرو

Three Entry

نشست

Subsidence

بارهای جلویی

Front Abutment

بارهای کناری

Side Abutment

بارحاصل از روباره

Over Burden

پسرو

Retreat

المان های آجری

Brick Elements

زاویه اتساع

Dilation Angle

نیروهای شبکه ای

Grid Force

بروزرسانی مدول حجمی

Modulus Updating

لیتواستاتیک

Lithostatic

فشارهای پایه ای

Abutment Pressure

آزادسازی تنش

Relaxation

رسوبگذاری دلتایی

Deltaic Sedimentation

مخزن سدها

Reservoir of Dam

شرایط بار کف

Bed Load Condition

شکل هندسی مخزن

Geometrical Shape of Reservoir

شیب کف

Bed Slope

دبی آب

Water Discharge

عمق آب مخزن

Water Depth in Reservoir

دبی رسوب

Sediment Inflow Rate

خواص فیزیکی هندسی

Physical – Geometrical Properties

آنالیز ابعادی

Dimensional Analysis

اعداد بی بعد

Non-Dimensional Numbers

ناحیه پس زدگی آب

Back Water Zone

تاج دلتا

Crown of Delta

پروفیلهای طولی از رسوب گذاری

Longitudinal Profile of Deposition

پنجه دلتا

Toe of Delta

نقطه پرش

Plunging Point

حل تحلیلی

Analytical Solution

تابع قانون توانی

Power Law Function

فلوم های مقطع مستطیلی

Rectangular Flume Section

فلومی با هندسه بازشونده

Expanded Flume Section

پارامتر مشخصه

Characteristic Parameter

دریچه لولایی

Flap Gate

محل ردیابی

Monitoring Point

اتصالات خمشی تقویت شده با ورق کناری

Side Plate Moment Connections

اتصالات خمشی با مقطع تیرکاهش یافته

Reduced Beam Section Moment Connections (RBS)

اتصالات خمشی تقویت شده با ماهیچه

Haunch Reinforced Moment Connections

اتصالات خمشی تقویت شده با پشت بند

Rib Reinforced Moment Connections

اتصالات صلب پیچی با سپری انتهایی

Bolted Tee Stub Beam to Column Connections

اتصالات صلب پیچی با صفحه انتهایی

Bolted End Plate Beam to Column Connections

اتصالات خمشی پس کشیده

Post tensioned Moment Connections

بریدگی کناره

under cut

چاله انتهایی

crater

پاشش

spatter

حبس سرباره، دخول سرباره

slag inclusion

تخلخل

porosity

روی هم افتادگی

over lap

ترک در جوش

crack

مدل ارتفاعی رقومی

Digital Elevation Model

پروفایل مورفولوژی گسترده شده

Extended morphological profile

بیشترین شباهت

Maximum Likelihood

هوای تازه

FRESH AIR

تعویض هوا

Air change

از نوع دو اثره شعله مستقیم

Fire Double Effect & Direct

پمپاژ آب

Chilled water

هوای اضافه

Excess Air

جرم مخصوص

Density

جرم حجمی

Bulk Density

چگالی (ضریب دانسیته)

Density Index

وزن مخصوص

Specific Gravity

تخلخل

Porosity

سطح ویژه

Specific Surface

قابلیت جذب آب

Water Absorption

جاذب آب

Hydrophilic

دافع آب

Hydrophobic

ضریب نرمی

Softening Coefficient

مقاومت در برابر یخبندان

Frost Resistance

ثبات رنگ

Color Fastness

انبساط و انقباض

Diastole and Contraction

گرمای ویژه

Specific Heat

ظرفیت حرارتی

Heat Capacity

هدایت حرارتی

Heat Conduction

مقاومت در برابر آتش

Fire Resistance

ناگدازی، ناسوزی

Refractoriness

مقاومت در برابر صوت

Sound Resistance

مقاومت الکتریکی

Electric Strength

اکسیداسیون (زنگ زدگی)

Oxidation

خوردگی

Corrosion

گرمازایی و گرماگیری

Liberation and Absorption Heat

تبلور

Crystallization

سمی بودن

Toxicity

سختی

Hardness

مقاومت در برابر سایش

Wear Resistance

خاک

Soil

خاکهای رسی

Clayey Soil

فلدسپات

Feldspar

کائولین

Kaolin

خاک چینی

China Clay

کائولینیت

Kaolinite

شیست

Schist

لای، سیلیت

Silt

آرد سنگ

Rock Flour

لای خمیری

Plastic Silt

ماسه

Sand

ماسه رودخانه ای

River Sand

کان سنگ، معدن سنگ

Quarry

ماسه کوهستانی

Quarry Sand

ماسه بادی

Blown Sand

ماسه شکسته

Stone Sand

شن

Gravel

قلوه

Boulder

میخ کوبی

Nailing

میل مهار

Anchor

ریز شمعها

Micropile

مهاربند

cluster piles

چوب

Wood

چوبهای ورقه ای (روکش)

veneer

نئوپان

Neopan

تخته چند لایه

Laminated wood

تخته فیبرها

Fiberboard

تخته فیبر سخت

High-density Fiberboard (HDF)

تخته فیبرنیمه سخت

medium-density Fiberboard (MDF)

صفحات چوب- سیمان، تخته چوب- سیمان

Cement Board (CB)

تخته فیبری چوب- گچ

Gypsum Fiberboard (GFB )

سنگهای آذرین

Igneous Rock

سنگهای رسوبی (ته نشسته)

Sedimentary Rock

سنگهای دگرگونی

Metamorphic Rock

سنگهای قلوه رودخانه ای

Stream Stone

سنگهای لاشه

Rubble stone

سنگ بادبر

Ashlar

سنگ بادکوبه ای

Pitched Stone

ماسه سنگها

Sandstone

ماسه سنگ سیلیسی

Siliceous Sandstone - Ganister

ماسه سنگ آهکی

Calcareous Sandstone

ماسه سنگ رسی

Argillaceous Sandstone

کوارتزیت

Quartzite

سنگهای آهکی

Calcareous Stone, Limestone

دولومیت

Dolomite

تراورتن

Travertine

سنگ آهک ریز بلورین

Microcrystalline Calcareous  Stone

سنگهای رسی

Claystone / Clay-stone / Clay stone

سنگ گرانیت

Granite

مرمر

Marble

کاربرد دانه های رس منبسط شده

Light Expanded Clay Aggregate (Leca)

گل سفت

Extruder

کوره تنوره ای (چاهی – متناوب)

Intermittent Kiln

کوره حلقه ای (هوفمان)

Annular Kiln

کوره تونلی

Tunnel Kiln

آجرهای رسی

Clay Brick

آجرهای سنتی

Handmade Brick

آجر فشاری

Pressed Brick

آجر جوش

Clinker Brick

آجر لعابدار

Glazed brick

آجرهای صنعتی (ماشینی)

Engineering Brick

آجر سوراخ دار

Cellular Brick

آجر توپر

Solid Brick

بلوکهای سفالی

Structural Clay Tile

آجر نسوز

Refractory Brick

آجرماسه آهکی

Sand-lime Brick

آجرسیمانی / بتنی

Concrete Brick

آلوئک

Popping -Blowing

پوکی

Porosity

سرامیک (واژه یونانی)

Keramos

کاشی

Tile

کاشی دیواری ورقه ای

Mounted Tile

کاشی سیمانی

Cement Tile

سالتیلو

Saltillo

کاشی معرق

Mosaic Tile-work

آهک

Lime

پشت سازه ها

Back fill

هبلکس

Heblex

کوره ایستاده (قائم)

Shaft Kiln

کوره افقی گردنده (دوار)

Rotary Kiln

هوا شکفته (آهک هوا شکفته)

Air Slaked

خمیر آهک

Lime Putty

دوغاب آهک

Lime Slurry

شیرآهک

Milk of Lime

آب آهک

Lime Water

هیدراتور

Hydrator

آهکهای هوایی (چاق)

Air-slaked Lime

آهک آبی

Hydraulic-Lime

آهک نیمه آبی

Semi hydraulic Lime

آهک پرمایه

High calcium Lime

آهک کم مایه

Low calcium Lime

آهک صنعتی

Industrial Lime

گچ

Gypsum – Plaster

گچین

Anhydrite

سنگ گچ مرمری

Alabaster

گچ زنده

Plaster

گچ کشته

Hard Plaster

گچ اسفنجی

Cellular Gypsum

گچ مرمری (گچ کین)

keen

گچ گبتون

Gebton

اندود و ملات گچ

Gypsum Mortar

صفحات گچی (تخته گچی)

Gypsum Board

سریشم (نوعی چسب حیوانی)

Animal Glue

سریش (نوعی چسب گیاهی)

Vegetable Glue

ملات

Mortar

ملاتهای آبی

Hydraulic Mortars

ملات گل آهک

Foundation Paste

ملات باتارد (حرامزاده)

Gauge Mortar

ملات ساروج

Black ash Mortar

ملاتهای هوایی

Air-setting Mortar

ملاتهای گچ

Gypsum Mortar

ملات کاهگل

Clay–and–Straw Mortar

ملات اپوکسی

Epoxy Mortar

ملات پاشیدنی سیواکس

Sivax Mortar

ملاتهای تزریقی

Grout Injection

مارل

Marl

سنگ آهک

Lime Stone

اکسیدهای قلیایی

Alkali oxide

فله ای

Bulk

نرمی سیمان

Fineness

اسلامپ

Slump

بلین

Blaine

سیمان پرتلند

Portland Cement

سیمان پرتلند ممتاز

Modified Portland Cement

سیمان زودگیر

Quick-setting Cement

سیمان پرتلند کم حرارت

Low-heat Portland Cement

سیمان پرتلند ضد سولفات

Sulfate-resisting Portland Cement

سیمان آهنی

Iron cement

سیمان سرباره

Slag Cement

سیمان تراس یا سیمان پوزولانی

Pozzolanic Cement

سیمان آلومینیومی

Aluminous Cement

سیمان نسوز، سیمان فوندو

Fondu Cement

سیمان بنّایی

Masonry Cement

سیمان چاه کنی

Oil Well Cement

سیمان انبساطی

Expansive Cement

سیمان ضد آب

Water-repellent Cement

سیمان سفید

White Cement

سیمان رنگی

Colored Cement

سیمان آزبستی

Asbestos Cement

بتن

Concrete

سیمان

Cement

سنگدانه ها

Aggregate

بتن ساز

Batching

روانی بتن، اسلامپ

Slump

بتن سبک

Light Weight Concrete

بتن بدون ریزدانه

No-fines Concrete

بتن گازی

Gas Concrete

بتن کفی، بتن حباب دار

Foamed Concrete

بتن معمولی

Normal Weight Concrete

بتن سنگین

Heavy Weight Concrete

بتن پلیمری

Polymer Concrete

بتن الیافی

Fiber Concrete

بتن گوگردی

Sulphur Concrete

بتن غلتکی

Roller-compacted Concrete

بتن مسلح

Reinforced Concrete

بتن پیش ساخته

Precast Concrete

بتن پیش ساخته عبور دهنده نور

Light Transmitting Concrete

لوله بتنی

Concrete Pipe

افزودنیهای بتن

Concrete Admixtures

تسریع کننده ها

Accelerators

کندگیر کننده ها

Retarders

هوازاها

Air Entraining Agent

هدایت

Conduction

همرفت

Convection

تابش

Radiation

عایق پتویی

Blanket Insulation

عایق پانلی

Panel Insulation

عایق بلوکی

Block Insulation

عایق پاشیدنی

Spray-on Insulation

عایق کفی

Foam Insulation

پشم معدنی

Mineral Wool

پشم شیشه

Glass Wool

پشم سنگ

Rock Wool

پشم سرباره

Slag Wool

پرلیت

Perlite

الیاف کربنی

Carbon Fiber

الیاف سرامیکی نسوز

Ceramic Fiber

فویل آلومینیوم

Aluminum Foil

عایق های سیلیکات

Silicate Insulation

مگنزیا

Magnesia

پشم چوب

Wood Wool

چوب پنبه

Cork

عایق سلولزی

Cellulose Insulation

عایق دیاتومه ای

Diatomaceous Insulation

عایق های حرارتی سپرتابشی

Radiation Shield Insulation

عایقهای منعکس کننده

Reflective Insulation

عایقهای شیشه پنجرهای

Window Film

بتن سبک منبسط

Lightweight Concrete

بتن سرباره اسفنج شده

Foamed Slag Concrete

بتن سلولی

Cellular Concrete

عایق های مدرن، نانوعایق

Nansulate (nano-insulation)

قیر

Bitumen

آسفالت، قیرخیابان، قیر معدنی

Asphalt

قیرهای طبیعی

Native Asphalt

سنگهای قیری

Rock Asphalt

قیرهای نفتی (پالوده)

Solid Bitumen

قیر خالص، قیر نفتی معمولی

Asphalt Cement

قیر دمیده

Blown Bitumen

قیر محلول

Liquid Asphalt

آسفالت امولسیون شده، قیر امولسیونه

Emulsified asphalt

قطران

Goudron

پرایمر

Primer

ماستیک، درزبند

Mastic

آهن

Iron

آهن خام

Pig Iron

روکاری آسفالتی

Sealcoat

رومالی آسفالتی

Slurry Seal

آهن خالص

Wrought Iron

چدن

Cast Iron

کوره کوپل

Kupol Kiln

چدن سفید

White Cast Iron

چدن خاکستری

Gray Cast Iron

چدن سخت

Chilled Cast Iron

چدن نرم، چدن دم دیده

Ductile Cast Iron

فولاد

Steel

فولاد نرم

Mild Steel

فولاد متوسط

Medium Steel

فولاد سخت

Hard Steel

ریخته گری

Founding

یراق در و پنجره

smith and founder

آهنگری

Smithing

نورد

Rolling

کشیدن

Holding

شکل دهی سرد

Cool Forming

آلومینیوم

Aluminum

آلیاژهای آلومینیوم

Aluminum Alloy

مس

Copper

آلیاژهای مس

Copper Alloy

برنج

Brass

برنز

Bronze

برنز فسفری

Phosphor Bronze

مفرغ (آلیاژ مس، قلع، روی)

Tin Bronze

سرب

Lead

روی

Zinc

قلع

Tin

نیکل

Nickel

تیتانیوم

Titanium

کروم

Chromium

منیزیم

Magnesium

منگنز

Manganese

لعاب

Glaze

لعاب شیشه ای

Vitreous Enamel

تنش زدایی

Destressing

شناور سازی

Floating


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران 16 , civil engineering , architecture and terms16


تاريخ : چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤ | ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.