اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران - بخش 13

Civil engineering, Architecture and related terms – part 13

 

non-return valve / non return valve

شیر بی برگشت، شیر یکطرفه

non-skid

ضد لغزش

oblique bond

رج چینی کلاغ پر

oblique edged scraper

رندة کج

oblique joint

شکستگی کج

oblique plane

سطح مورّب

oblique section

برش اریب، مقطع مایل

obscure

تیره، کدر

obscured glass

شیشة تار، شیشة مات

obtuse angle

زاویة باز یا منفرجه

octagon

هشت پهلو، هشت بر، هشت ضلعی

octahedron

هشت وجهی

octangle

هشت گوشه

octastyle

هشت ستونی، ایوان هشت ستونی

oculus

پنجرة گرد

offset

[لوله کشی:] دو خم (شدگی)

oolite

سنگ آهک دان دان، در دانه ریز

oolitic limestone

سنگ آهک دانه ای

opacity

تاری، کدری، تیرگی

opaque

تیره، مات

opaque glass

شیشة کدر، شیشة مات

opening leaf

لنگة باز شو [در و پنجره]

open light

پنجرة باز شو

open terrace

مهتابی، تراس اوپن

order

سبک معماری، نظام معماری

ordinary clay

خاک رس معمولی

ore

سنگ معدن، کانه

organic

آلی

organic materials

مواد آلی

organic soil

خاک آلی

oriel

پنجرة بالکن

orifice

روزنه

original ground

زمین بکر یا طبیعی

original soil

خاک بکر

ogee

منحنی پیوند

ogee arch

قوس جناغی

ogive

طاق رومی، اُژیو

ogive arch

طاق رومی، قوس تیزه دار، قوس شاخ بزی یا جناغی

oil

نفت، روغن

oil groove

شیار روغن، روغن رو

oil paint

رنگ روغن یا روغنی

oil painting

نقاشی رنگ روغنی

oil pipeline

لولة نفت

oil shale

شیست قیری، ماسه نفتی

old red sandstone

ماسه سنگ سرخ قدیمی، سنگ ماسة قرمز قدیمی

one brick wall

دیوار تک آجری

on site

در کارگاه، پای کار، در محل

on site concrete

بتن ساخته شده در کارگاه

onyx marble

مرمر کبود یا یشمی، سنگ باباقوری

orthogonal

راستگوشه، قائم

outer angle

کنج بنا

outer connection

اتصال یا پیوند خارجی

outer wall

دیوار خارجی

outfit

تجهیزات حفاری

outline

نمای کلی، طرح، پیرامون، محیط

outside diameter

قطر خارجی

outside view

نمای خارجی

overburden

مصالح یا مواد رویی (بدون مصرف)، لایه سربار

over consolidated clay

خاک رس پیش فشرده

overdoor

سردر

overfall dam

سد سرریز

overflow

سرریز

overhang

پیش آمدگی، طّره، رو آویز

overhanging

یکسوگیردار، یک طرف گیردار

overload

اضافه بار

overpass

روگذر

pace

سکو، شاه نشین

paddle

بیلچه، الوار آب بند

padstone

بالشتک، زیر سری

paint

رنگ

putty

بتونه

Pallet knife

کاردک نقاشی

panel

قاب تخته ای

pantile

سفال

Paper hanger

کاغذ دیواری چسبان

Parabolic arch

طاق یا قوس سهموی

Parquet floor

کفپوش چوبی

partition

دیوار تیغه

Party wall

دیوار مشترک

penetration macadam

آسفالت مکادام نفوذی

penetration method

روش نفوذی

penthouse

چهار طاقی، بالاخانه، ساباط

pentice

چهار طاقی، سایبان، ساباط

percolation

تراوش، نفوذ

Perfect arch

قوس دور تمام

perforate

سوراخ کردن

Perforated brick

آجر توخالی، آجر سوراخ دار

performance

اجرا، انجام

perimeter

پیرامون، محیط

period

زمانک، زمان تناوب، دوره

Permanent deformation

تغییر شکل دائمی

Permeability

تراوایی، نفوذپذیری

permeable

تراوا، نفوذپذیر

permeable materials

مواد یا مصالح تراوا

permissible

مجاز

paste

خمیر، چسب

paste wood filler

بتونة چوب، سریش

Patio

پاسیو، حیاط خلوت

pave

سنگفرش کردن

pavement

شوسه، سنگفرش، جادة سنگفرش شده

pavement brick

آجر فرش

paver

آجر فرش، بنّای سنگفرش

Pavilion roof

شیروانی چهارکله

paving

سنگفرش

Peak arch

قوس تیزه دار

pedestal

پایة ستون، شالوده

pedocal

خاک و آهک، خاکاهک

peg

میخ چوبی، گلمیخ

pendent

آویزان، آویخته

penetration

نفوذ

penetration factor

ضریب نفوذ

permissible deviation

تغییر مجاز، انحراف مجاز

permissible load

بار مجاز

permissible stress

تنش مجاز

Perpendicular

عمودی

Persistent

پایدار

Perspective

نمایش سه بعدی

pervious

نفوذپذیر، تراوا

pervious blanket

لایة زهکش

pervious ground

زمین نفوذپذیر، زمین تراوا

pervious rocks

سنگهای نفوذپذیر

petrol

نفت

petroleum

نفت خام

phase

مرحلة، فاز

Piano hinge

لولای قدی

pick

کلنگ زدن، خراشیدن

pier

پایة پل، ستون، شمع

pierce

سوراخ کردن، نفوذ کردن

pig iron

آهن خام

pigment

رنگدانه

pilaster

ستون چارگوش یا نیم دایره، نیم ستون، ستون نما، ستون کمکی، مجردی

pile

شمع، تیر پایه

pile bent

پایه، خرک

pile cap

کلاهک شمع، دال بتنی پوشاننده سرشمع ها

pile driver

شمع کوب، تیرکوب

pile driving

شمع کوبیدن، شمع کوبی

pile driving apparatus

ماشین شمع کوبی

pile engine

شمع کوب

pile foundation

شمع فونداسیون، شمع، پی، فونداسیون شمعی

pile head

سر شمع

pitching

سنگفرش

pit run gravel

شن درهم

pit sand

ماسة معدنی

pit saw

ارّه دوسر

pit well

چاه

Pivot

پاشنة در

place brick

آجر خام پخت

plain concrete

بتن بدون آرماتور

plan

نقشة کف، طرح ریزی کردن

plane

رنده، سطح صاف یا همواره

plane iron

تیغ رنده

planimeter

سطح سنج، پهنه سنج

planning

طراحی، نقشه کشی

plank

الوار، تختة ضخیم

planking & strutting

شمع بندی

piler

[کارگر] شمع کوب

pilework foundation

فونداسیون با شمع، پی سازی با شمع

pillar

ستون

pin

لولا

pintle

میلة لولا

pipe

لوله

pipe bending device

[دستگاه] لوله خم کن

pipe cutter

لوله بُر

pipe layer

لوله کش

pipe line

خط لوله

pipe outlet

آبگیر لوله ای

pipe sand trap

ماسه گیر لوله ای

Pipe Straightener

لوله راست کن

Pipe batter

لوله داربست

Pipe tongs

لوله گیر

Pipe vice

[گیره] لوله گیر

piping

لوله کشی

pit

چاله، گودال

pitch

ته ماندة / تفاله تقطیر، قطران، شیب

pitched roof

شیروانی، بام شیب دار

plan construction

ساختمان کارخانه

plan mixing

آمیختن در کارخانه

plaster

اندود کردن

plaster cast

قالب گیری گچی، ریخته گری گچی

plaster cutting knife

کارد گچ بری

plaster finish

اندود گچ

plaster of paris

گچ زنده، گچ پاریس

plaster powder

گرد یا پودر گچ

plaster stone

سنگ گچ

plaster works

گچ کاری، گچ بری

plastic

پلاستیک، شکل پذیر، نرم، خمیری

plastic clay

خاک رس پر مایه

plastic consistency

پایداری خمیری

plastic deformation

تغییر شکل خمیری

plastic limit

حد خمیری

plastic mortar

ملاط خمیری

plat

نقشه، تکه زمین

platband

پاطاق

plate

ورق فلز، صفحه فلزی، روکش (کردن)

plate girder

تیر ساخته شده از تسمه

plate glass

شیشة لوحی، شیشه سنگ، شیشه تخته ای

plating

آبکاری

plug

دو شاخه [وسایل برقی]، توپی

plumb

لوله کشی کردن

plumber

لوله کش

ply

لا، ‌تا

plywood

تخته سه لا

pneumatic

بادی، با فشار هوا یا روغن

Pointed arch

آرک یا قوس تیزه دار

pointing

بندکشی، تیز کردن

pole

شمع، دستک، قطب

polish

طیقلی کردن، پرداخت کردن

pottery factory

کارخانة چینی سازی

Pound

کوبیدن

Powered brick

خاک آجر

Pozzolan concrete

بتن سیمان طبیعی، بتن پوزولان

Pozzolan earth

سیمان طبیعی

Precast

پیش ساخته

Precipitated rocks

سنگهای رسوبی

Precipitation

رسوب، ته نشست

Pre-design estimate

برآورد مقدماتی طرح

Prefabricated

پیش ساخته

Prepare mortar

درست کردن ملاط، تهیة ملاط

Preserve

محافظت کردن

Polishing stone

سنگ مهره

Poly vinil chloride\pvc

پی وی سی

pool

استخر، آبگیر

Poor lime

آهک کم مایه

Porcelain clay

خاک چینی

Porcelain tile

کاشی چینی

porch

رواق

porche

سنگ سماق

pore

سوراخ ریز، منفد

porous

متخلخل

port

دهانه، درگاه

portal

درگاه

portico

سرسرا، ایوان، رواق

Portland cement

سیمان پرتلند

concrete lining

پوشش بتنی، آستر بتنی

Portland cement kiln

کورة سیمان پزی

Portland cement mortar

ملاط سیمان (پرتلند)

post

تیر(عمومی)، دیرک ستون، چوب تقویت

potter

سفالگر

Potter’s clay

رس، خاک رس کوزه گری

pottery

سفالگری، سفالیته

Prestressed concrete

بتن پیش تنیده یا پیش فشرده

Prestressed dam

سد بتنی پیش تنیده

Prestressing

پیش تنیدگی، پیش فشردگی

Prime coat

اندود نفوذی

Prime membrane lining

پوشش آسفالتی با روش قیر پاشی

Priming

پیش اندود، ‌اَستر، لایة اَستر [رنگ]

Priming paint

رنگ اَستر

Principal balustre

زیر ستون

Prop

شمع، پایه، دیرک،‌ تقویت کردن، شمع زدن

Puddle

ملاط ساختن، به هم آمیختن

Pulverized lime

آهگ گرد شده، آهک نرم

Pumice

سنگ پا

Pump

فرابرنده، پمپ

Pumping

فرابرندگی

Pure lime

آهگ خالص

quadrangular

چارگوش

quadrant

ربع دایره

quadrilateral

چهار پهلو، چهار ضلعی

quarry

معدن سنگ

quarry stone

پاره سنگ

quarter

چارک، کوی، محله، برزن

quarter brick

کلوک [آجر]

quarter landing

پاگرد پله [با 180 درجه گردش]

quartz

کوارتس

queen closer

آجر قلمدانی

queen post

[خرپا :] عصا

quicklime

آهک ناشکفته یا زنده

quicksand

ماسه بادی، ماسة روان

quick setting cement

سیمان تندگیر

rabbet plane

رندة دو راهه

rabitz

رابیتس

race

جوی، نهر، آبراهه

rack

طاقچه

raddle

خاک سرخ، گل اُ خرا

radial brick

اَجر دُمبی

rafter

لنگه خرپا، تیر شیب

raft foundation

فونداسیون گسترده

rat tail file

سوهان گرد یا دُم موشی

ravine

مسیل

raw

خام، مرطوب

raw water

آب خام

reaction of support

عکس العمل یا واکنش تکیه گاه

ready mixed concrete

بتن آماده

rebate

فاق دار کردن، تراشیدن

receptacle

منبع، ظرف

recess

پس نشستگی [جای طاقچه]

red brick

اجر سرخ

rag

صخره، تخته سنگ

rain proof

ضد باران

rainwater pipe

ناودان

raised pointed arch

اَرک یا قوس جناغی

raised work

منبّت

rake

شیب دار کردن، زاویه دادن

raker

تیر شیب دار، تیر مهار

raking bond

رج چینی جناغی

raking pile

شمع پشت بند

ram

کوبیدن، ضربه زدن، چکش، چکش تیرکوب

rammed concrete

بتن کوبیده

rammer

شمع کوب، کارگر شمع کوب، وزنة شمع کوب

rapid curing

قیرهای محلول زودگیر

rapid curing cutback

قیر مایع زودگیر

rapid hardening

زود سخت (شدن)

rare earth elements

خاکهای کمیاب

rasp

سوهان، چوب سای

rated

نامی، بایسته

rated current

جریان نامی، جریان بایسته

rated voltage

ولتاژ نمی، ولتاژ بایسته

ratio

نسبت

red clay

خاک رس سرخرنگ

red mud

سرخ گِل

red oxide

خاک سرخ، خاک رس

reface

روکاری کردن

refractory brick

اجر نسوز

refrigeration

تبرید

regulated set cement

سیمان تندگیر، سیمان زودگیر

regulation

مقررات، نظامنامه

reinforced

تقویت شده، آرمه، مسلح، جوشن دار

reinforced coat

اندود مسلح

reinforced concrete

بتن آرمه، بتن مسلح

reinforced concrete facing

پردة بتن آرمه

reinforced concrete facing membrane

پردة بتن آرمة نما

reinforced concrete pipe

لولة بتن آرمه

reinforced grillage

آرماتور مشبک فلزی

reinforcement

تقویت، آرماتور، آرماتوربندی، فولادگذاری، جوشن

relief maps

نقشه های هندسی زمین، نقشه های توپوگرافی

relief valve

شیر فشار شکن، شیر اطمینان

relief well

چاه تخلیه، چاه فشار شکن، چاه بار شکن

removal

جداسازی،‌تفکیک

removal of free lime

جداسازی آهک آزاد

render

دوغاب زدن، اندودن

render a wall

اَسترکشی دیوار

render plaster on the wall

گچ مالیدن، اندود کردن

repressed brick

اجر فشرده شده

resin

رزین

resurfacing

بازسازی رویه

retaining wall

دیوار محافظ

rich lime

آهک پر مایه

rich mix

مخلوط پر مایه

riddle

غربان، الک، الک کردن، غربال کردن

road oil

روغن برای راه سازی

road surface

رویة راه

road system

شبکة راه سازی

road tar

قطران برای راه [سازی]

rock

سنگ، تخته سنگ

rock crystal

سنگ بلور

rock dyke

سنگریز

rock facing

سنگریز حفاظتی

rock fill

سنگریز

rock flour

پودر سنگ، سنگ آرد، سنگارد

rock rubble

ریزش سنگ

rock wash

پوشش سنگی

ridge

خرپشته، گرده ماهی، تیزة خرپا

rift

ترک مویی

ring road

جاده یا راه کمربندی

rise

خیز، ارتفاع پله

riser

پیشانی پله

river

رود

river bank

ساحل رودخانه

river basin

آبگیر رودخانه

river bed

بستر رودخانه

river bed level

تراز بستر رودخانه

river clay

گل رودخانه

river gravel

شن رودخانه

river load

بار رودخانه

river mouth

دهانة رودخانه

rivet

[میخ] پرچ، پرچ کردن

road

راه

road bridge

پل راه

road builder

راه ساز

road foundation

شالودة راه، فونداسیون یا پی راه

road maker

کارگر راه سازی

road making material(s)

مواد با مصالح راه سازی

road marking

نشانه گذاری راه

rolled asphalt

بتن قیری، بتن آسفالتی، آسفالت غلتک خورده

rolled rockfill

سنگریز کوبیده

roller

غلتک، قرقرة نورد

romanesque vault

طاق رومی

roof

[پوشش] سقف، بام، طاق زدن

roof batten

توفال

roof beam

تیر سقف، سطح توفالی کوبی شدة زیر پوشش بام

roof covering materials

مصالح پوشش بام، مصالح پوشش شیروانی

roof light

نورگیر سقفی

roof line

سفال

roof slab

بام تخت، تاوة سقف

room

اتاق

rough country

تپه ماهور، سرزمین ناهموار

rough surface

رویة زبر

round timber

چوب گرد

rubber tile

کفپوش لاستیکی

rubble concrete

بتن قلوه سنگ

rubble with binding material

سنگ چینی با ملاط

running sand

ماسه بادی

rupture

گسیختگی، گسستگی

rust

زنگ زدن

salle

سالن، تالار

sand

ماسه

sand lime brick

آجر ماسه آهکی

sand mastic

ماستیک ماسه ای

sand mix

ماسة آغشتة سرد

sand road

راه شنی

sandy

ماسه ای، شنی

sandy earth

زمین ماسه دار

sandy limestone

سنگ آهک ماسه دار

sandy soil

زمین ماسه ای

sanitary

بهداشتی

sash window

پنجرة کشویی

saw

ارّه، ‌ارّه کردن

saw dust concrete

بتن خاک ارّه

scaffold

چوب بست

scoop

بیل، چمچه

scoria brick

آجر روباره

scraper

رنده

screening

سرند کردن، غربال کردن

screenings

نخاله سنگ

scupper

دهانة فاضلاب رو

sealing wax

لاک

seamless floor

کف بی درز

s. tube

لولة بی درز

seat bars

میله های تکیه گاه

segmental arch

طاق قوسی

seismic focus

کانون زمین لرزه

selected fill

مصالح انتخابی برای خاکریزی

semicircular vault

طاق نیم دایره

setting time

مدت زمان سفت شدن ملاط

sewage

فاضلاب

sewage irrigation

آبیاری فاضلاب

sewage system

شبکة فاضلاب

sewer

مجاری فاضلاب

sewerage

شبکة جمع آوری فاضلاب

shale

شیست، سنگ خاک رسی

shearing stress

تنش برشی

sheep drains

جویچه های زهکشی

Shell lime

سنگ آهک صدفی

Shell limestone

آهک صدف دار

shield

[حفاظ] آب بند

shingle roof

سقف توخالی یا تخته ای

shivers

خرده سنگ

shock concrete

بتن ضربه ای یا ضرب دیده

shop drawing

نقشه در زمان انجام کار

shoring

شمعک زدن

short clay

خاک کم مایه

shoulder

شانة راه

shovel

بیل

shrinkage

انقباض بتن، افت بتن

shrouding

شن ریزی

shutter

در یا پنجرة کرکره ای

sidewalk

پیاده رو

sieve

سرند کردن، غربال کردن

silica brick

آجر نسوز سیلیکاتی

siliceous sandstone

ماسه سنگ سیلیسی

sill

آستانه، قرنیز کف پنجره

sill beam

تیر درگاه

silt

رسوب، لای

silting up

لای گیری، لای گرفتگی

simple beam

تیر ساده

simple truss

خرپای ساده

Siphon weir

بند شتر گلویی

site building

زمین زیر بنا، زمین ساختمانی

site concrete

بتن در جا

site plan

نقشة محل

skewback

پایة طاق [قوسی]

skin with mortar

اندود کردن با ملاط

skylight

پنجرة سقف

sky scraper

برج، آسمانخراش، ساختمان بسیار طبقه

slab

دال، صفحة بتنی، تخت بتن، تاوه

slab bridge

پل تاوه

slab for bearing

سنگ بتنی کف، تاوة تکیه گاه

slow setting

کندگیر

sludger

فرابرندة گل، پمپ گل کش

sludging

گل کاری، گل اندود

sluice

دریچة کنترل، تند آبراه

slump

نشست، اسلامپ

slurry

گل روان، دوغاب

slush

لجن، برف آب

small beam

تیرچه

smith and founder

یراق در و پنجره

slag

سرباره، تفاله [کورة بلند]، شلاکه

slag cement

سیمان آهن گدازی، سیمان

slag cement concrete

تفاله یا سربارة آهن گدازی، بتن سیمان آهن گدازی

slag sinter

شلاکة کورة بلند، تفاله یا شلاکة کورة آهن گدازی

slaked lime

آهک مرده، آهک آبدیده، آهک شکفته

slaking

شکفتن [آهک]

slate

سنگ لوح

slate clay

شیست [خاک رسی]

slating

شیروانی با سنگ لوح

sleeper

بالشنگ یا زیر سری ستون

sleeper beam

بالشتک، زیر سری

sleeper wall

دیوار کرسی

slewing crane

گرانکش با جرثقیل چرخان

sliding bolt

کلونِ در

slime

دو غاب

slit and tongue

[نجاری-درودگری:] فاق و زبانه

slope of a roof

شیب شیروانی

sloping barrel vault

طاق ضربی مایل

sloping gauge

اشل شیب دار

sloping recorder

ثبات شیب دار

slot

شیار

slow curing

قیرهای محلول کندگیر

smooth

ماله کشیدن، پرداخت کردن، صیقل دادن

smoother

ماله

smoothing cement

اندود سیمان پرداخت شده

smoothing plane

رنده پرداخت، رنده دو تیغ

Snow charge

بار برف [روی بام]

soakaway

چاه فاضلاب

soakwell

چاه آبکش

socle

پایة ستون، پاشنه

sod

با چمن پوشاندن، چمن

soffit

زبر نما، زبر طاق

soffit board

زیر بند، زیرطاق

soften

خمیری یا نرم کردن

soft sand

شکر سنگ

soft shoulder

[راه سازی] شانة هموار

soft spot

ناحیة نشست

soft water

آب شیرین، آب خوشگوار، آب سبک

softwood

چوب نرم

soil

خاک، زمین

soil cement

خاک و سیمان، خاک سیمان

soil cement lining

پوشش با خاک و سیمان

soil class

طبقه بندی خاک

soil consistence

پایداری خاک

soil consolidation

فشرده سازی خاک

soil creep

خزش خاک

soil erosion

فرسایش خاک

soil examination

آزمایش خاک

soil for filling up

[برای خاکریزی] خاک

soil horizon

لایة خاک، افق خاک

soil improvement

بهسازی جنس زمین برای بارگذاری

soil mechanics

مکانیک خاک

soil moisture

رطوبت خاک

soil morphology

شکل ظاهری خاک

soil pressure

رانش خاک

soil profile

مقطع یا پروفیل خاک

soil resistivity

آزمایش زنگ زدگی فلز [بر اثر تماس با خاک]

soil saving dam

سد محافظ خاک

soil separates

اجزای بافت خاک

soil species

نوع یا گونة خاک

soil sterilization

سترون سازی خاک

soil strain

فشار زمین

soil structure

بافت یا ساختار خاک

soil texture

بافت خاک

soil transport

جابجایی یا ترابری خاک

soil type

گونه یا نوع خاک

sole plate

کف پنجره، بالشتک

sound insulation

عایق بندی صوتی

spade

بیل زدن، بیل، بیلچه

spanner

آچار

span saw

ارّه قابدار

spatula

ماله

spindle stairs

پلکان مارپیچ

spiral stairs

پلکان مارپیچ

splay

پخ، پخ دار فارسی

splice

جوش دادن، وصله

splinter

تراشة چوب

split

شکاف، ترک

s. pin

میلة لولا

split pipe

نیم لوله

spreader beam

تیر زبر سری یا تقویتی

spring

فنر؛ پاطاق

springing

پاطاق

spud

پایه

square

چارگوش، گونیا

square dome

چهار طاقی

squared timber

الوار چار تراش

square wood

بریدن یا چار تراش کردن الوار

stack

ناودان، توده [آجر]

stainless steel

فولاد نافرساوند، فولاد ضد زنگ

stainwood

چوب اطلس

stair

پله، پلکان

staircase

پلکان

stalactite work

مُقرنس کاری

stanchion

ستون پیش ساخته

stanchion base

زیر ستون

stanchion cap

سرستون

stander

تیرک چوبی

standpipe

لولة شاغولی

stave

تسمه

steam

بخار

steam boiler

بویلر، دیگ بخار

steam curing

پروردن یا عمل آوردن بتن با بخار

steel construction

ساختمان فولادی

steel dam

سد فولادی

stiffener

قطعة تقویتی

stiffening arch

طاق پشت بند

stirrup

رکابی[فولادی گذاری در بتن]

stone dust

خاک سنگ

stone floor

روسازی سنگفرش

stoneware pipe

لولة سرامیک

stop

پرکردن، عایق کردن

stop logs

تیرکهای سد کننده

Storage pile

انبار مصالح ساختمانی

Straight barrel vault

طاق ضربی یا

summit line

تیزة طاق قوسی

support

تکیه گاه، پایه

support bearing

تکیه گاه

support clamp

تیر یک طرف گیردار

support pression

فشار تکیه گاه

supporting beam

تیر باربر، تیر حمّال

supporting edge

شمشه

straw

کاه، پوشال

street lighting

روشنایی خیابان، پرتوافشانی خیابان

strength of materials

مقاومت مصالح

stress

تنش

stretcher

راسته [آجر]

stretcher bond

آجر چینی یا رج چینی راسته

Structural crack

ترک ساختمانی

Structural steel

فولاد ساختمانی

Structural timber

الوار ساختمانی

structure

ساخت، ساختار، سازه، ساختمان

strut

شمع پشت بند، ستون، توحلقی

stucco

اندود

stucco decoration

گچ کاری تزیینی

stucco maker

گچبر

stud

توفال، پایة چوبی، تیر

stuff

بتونه کردن، پرکردن

Style of architecture

سبک معماری

Subbase course

قشر زیر پی راه

subsoil

زیر خاک

subsoil drainage

زهکشی زیر زمینی

subsoil irrigation

آبیاری زیر زمینی

subsoil pipe

لولة زهکشی

substation

پشت برق

substructure

فونداسیون، پی ساختمان، زیر بنا

sulphated cement

سیمان ضد سولفاته

supporting joist

تیر زیرسری

surface drains

زهکشهای سطحی

survey

نقشه برداری

Surveying error

خطای نقشه برداری

s. instrument

اسباب نقشه برداری

suspension bow

رکاب آویزان [فولادگذاری در بتن]

symmetrical

متقارن

symmetry

تقارن

syphon

شترگلو، سیفون

system

دستگاه، شبکه

systematic

دستگاه مندانه

theory

نگره

thermal

حرارتی

thermal insulation

عایق بندی [ساختمان] در برابر حرارت، عایق حرارتی

tablinum

شاه نشین

tack coat

چسب اندود، اندود اتصال

tailing

ریشة آجر، ریشة سنگ

talus material

مصالح سنگریز

tamp

سفت کوبیدن

tapering

ستون سر باریک

tar

قیر اندود کردن، قیر زدن یا ملیدن، قطران

tar macadam

ماکادام قطرانی

tas de charge

پاطاق

t-beam

تیر سپری

teak

چوب ساج

technical

فنّی

technician

مهندسیار

technology

فن آگاهی

technology transfer

انتقال فن آوری

temporary structures

ساختمانهای موقّتی

tenon

[چوبتراش/ درودگری:] زبانه

tenon and mortise joint

[چوب:] اتصال فاق و زبانه، اتصال کام و زبانه

tensile force

نیروی کششی

tension

کشش، تنش [هم آوا با واژة ناایرانی

terminal

پایانه

terra

خاک

terrace

بهار خواب، تراس، مهتابی

terrazo

موزاییک

tetragon

چهار ضلعی

texture

بافت

thatch

سقف شالی پوش

theoretical

نگریک

thermometer

دماسنج

thermostat

دما پای

thickness

ضخامت، کلفتی

thinner

تینر

thole

چوب شکاف، گاوه

three panes window

پنجرة سه لنگه

threshold

آستانة در

thrust

رانش، سوراخ کردن

tie

تیر اتصالی

tie bar

آهن پیوند، جوش پیوند

tie beam

تیرکش، تیر اتصالی

tightening material

مواد عایق کننده یا آب بندی کننده

tile

سفال، کاشی

tile clay

گل کاشی پزی

tile cutter

کاشی تراش

tile earth

خاک کاشی پزی

tile kiln

کورة کاشی پزی

tile lining

پوشش کاشی

t. making machine

ماشی خشت زنی

tiler

کاشی پز، کاشی کار، کورة کاشی پزی

tilt

شیب

timber

چوب ساختمانی

timber assembling

اتصال چوبی

timber framing

استخوان بندی چوبی

tin

قلع

toe wall

دیوار پای خاکریز، دیوار ضامن

tolerance

تغییرات مجاز، خطای مجاز

tongue

زبانه فنری

tongue and groove joint

اتصال نرمادگی، اتصال فاق و زبانه

top and bottom rail of door frame

پاسار

torque

گشتاور پیچشی

torsion

پیچش

tubing

لوله گذاری

Turkish closet

مستراح شرقی یا تخت

turning moment

گشتاور واژگونی

turn the mortar

مخلوط کردن ملاط

total charge

بارگذاری کامل

tough clay

خاک رس پُرمایه

town

شهرک

town planner

مهندس شهرساز، مهندس شهرتاس

town planning

شهرسازی

tracery vault

طاق قوسی فتیله ای، طاق قوسی دنده دار

translucent

نیم روشن، نیم شفّاف

trap

سیفون، دام، تله

trapezoid

ذوزنقه

trash

آشغال، تفاله

trass

سیمان طبیعی

trass mortar

ملاط سیمان طبیعی، ملاط تراس

trass stone

سنگ سیمان طبیعی

travelled way

شوسه

travelling load

بار متحرک

tread of a step

کف پله

trestle

چوب بست، خرک، پایه

trimmed joist

تیر عرضی، تراورس

trimmer

تیر لب بند

triumphal arch

[واژة فارسی:] خازه، خوازه، [= طاق نصرت]

trowel

ماله، کمچه

truck

باری، بارکش، کامیون

truss

خرپا

truss bridge

پل خرپایی، ‌پل اسکلت فلزی

truss joist

تیر اتصال، تیر خرپا، تیرکش

tube

لوله

two brick wall

دیوار دو آجری

two leafs door

در دو لنگه

ultimate load

بارگسیختگی یا گسستگی

ultimate strength

مقاومت نهایی

ultimate stress

تنش نهایی

uniformly distributed load

بار گستردة یکنواخت

unselected clay

خاک رس معمولی

unstable

ناپایدار

upper beam

تیر بالا

upper chord

لنگه خرپا، روخواب

urban

شهری

useful load

بار مفید

vacuum concrete

بتن مکیده

valve

شیر فلکه

variable load

بار متغیر

vault

طاق زدن، طاق

vaulting

طاق سازی، طاق زدن

vegetable soil

خاک باغی یا کشاورزی

vein

رگه

veneer

روکش

ventilation

تهویه

veranda

ایوان، مهتابی

vertical

شاغولی، عمودی، قائم

vestibule

دهلیز

vibrated concrete

بتن لرزیده

vill

ویلا

visible roof

سقف باز

volcanic rock

سنگ خروجی، سنگ آتشفشانی

wall

دیوار

wall arcade

طاق نما

wall lining

پوشش یا اندود دیوار

wall paper

کاغذ دیواری

wall plate

زیر سری

wall tie

بست دیواری

waste pipe

لولة زهکش

waste material

مصالح وازده

water cement ratio

نسبت آب و سیمان

water level

تراز آب

water proofed mortar

ملاط آبی، ملاط آب بند

wear resistance

مقاومت در مقابل سایش

web

جان تیر، تیغة تیر

wedge

چوب شکاف، گاوه

White cement

سیمان سفید

Wind load

بار باد

Window frame

قاب پنجره

Window leaf

لنگة پنجره

wood

چوب

wood carver

منبّت ساز

wood chisel

مُغار

wood engraver

منبّت کار

wood scrape

لیسه

wood turner

خّراط

wood veneer

روکش

Wrought iron

آهن ورزیده

Wrought steel

فولاد نرم

yard

حیاط

yield

لهیدگی

yoke

یوغ، طوق، دهانه

Young modulus

مدول یانگ

zigzag

زیگزاک، خطوط جناغی

zone

منطقه، ناحیه


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران 13 , civil engineering , architecture and terms13


تاريخ : چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤ | ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.