اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران - بخش 10

Civil engineering, Architecture and related terms – part 10

بتن سخت شده، بتن سفت شده 

hardened concrete

خمیرواری، کارایی بتن

workability

پایداری حجمی

volume stability

استحکام، مقاومت

strength

دوام

durability

توزین شن و ماسه و سیمان و اب جهت تهیه بتن، تنظیم مواد اولیه

proportioning

اندازه مخلوط بتن، اندازه گیرى و وزن کردن شن ماسه سیمان و آب براى مخلوط بتن

batch

جریان، سلاست، جاری شدگی

flow

ماله کشی

troweling

ماله

Trowel

پایداری

Consistency

قابلیت شکل گیری، روانمندی

flowability

قابلیت تحرک، قابلیت نقل مکان

mobility

قابلیت پمپ شدگی

pumpability

قابلیت تراکم، تراکم پذیری

compactibility

قابلیت تکمیل، پرداخت

finishability

قابلیت سخت شدگی

harshness

رئولوژی، سیال شناسی، علم جریان مواد

Rheology

جریان لزج

viscous flow

برینش

shearing

مایع نیوتونی

Newtonian liquid

ضریب دوسناکی، ضریب ناروانی، ضریب لزجت، ضریب غلیظی

coefficient of viscosity

گرادیان سرعت

velocity gradient

تک نقطه ای

single-point

تعلیق رقیق، اندروایی رقیق

dilute suspension

بین دانه ای

Interparticle

نیروهای بین دانه ای

Interparticle forces

تخلخل بین دانه ای

Interparticle porosity

ماده جامد معلق

suspended solid

مقاومت برشی

shear strength

تنش تسلیم

yield stress

دوسناکی مومینه ای

plastic viscosity

نازک شدن برش

shear thinning

تیکسوتروپى، لزره روان، ژل گرایی

Thixotropy

تیکسوتروپیک، روان نیرو

thixotropic

بتن ریزی

placing concrete

ویسکومتر، گرانروی متر

viscometer

استوانه های هم محور

coaxial-cylinders

سنگدانه، مصالح ریزدانه، خاکدانه، مواد انباشته

aggregate

سرعت سنج، دور سنج

tachometer

عرق کردن بتن

bleeding

روان کردن

lubricate

مخلوط بتن سفت

harsh

ریزی دانه ها

fineness

مدول ریزی و نرمی

Fineness Modulus

جذب آب

hydration

جسم مرکب آبدار - آبیدن -آبپوشیدن - آبدار کردن

hydrate

نشست، فرو نشستن

slump

روانی

fluidity

برهم کنش

interaction

افت اسلامپ، کاهش اسلامپ، میزان تغییر در نشست / تغییرات بوجود آمده در بتن در طی دوره مشخصی از زمان (بر مبنای مقایسه با آزمایش اولیه آن)

slump loss

موادى بجز سیمان شن ماسه و آب که گاهى به عنوان ماده کمکى به بتن اضافه میکنند

Admixtures

ترکیبات تسریع کننده

accelerating admixtures

زمان گیرش

setting time

کاهنده آب

water-reducing

سفت شدن بتن

setting of concrete

ترکیباتی که سفت شدن بتن را به تاخیر می اندازند

set-retarding admixtures

ماده به تاخیراندازی سفت شدن بتن

Set retarder

کم مایه

lean

ترکیبات کم مایه

Lean mixes

اختلاط مجدد - افزودن مجدد آب

Retempering

مقاومت زودرس

high early strength

نیاز آبی - آب مورد نیاز

water requirement

سطح مخصوص - سطح ویژه

specific surface

گرمای محیط کار

job hot

گیرش آنی

flash set

حباب زا

Air-entraining

ابر روانساز، روانساز اعلا - روان کننده ممتاز

Superplasticizer

تفکیک ذرات بتن

Segregation

پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه

Glass Fiber Reinforced Plastics

بستر

Matrix

مواد قالب گیری

Molding Material

فشار لبه ای

Edgewise Compression

برش بین لایه ای ظاهری

Apparent Interlaminar Shear

برش متقاطع

Transverse Shear

برش در صفحه

In Plane Shear

اسمی، بدلی

Nominal

الک استاندارد

Standard Sieve

الک معادل، الک جایگزین

Alternative Sieve

اندازه اسمی الک

Nominal Sieve Opening

اندازه الک، اندازه چشمه

Sieve Size, Opening Size

حداکثر مانده روی الک

Maximum Retained on Sieve

درصد مانده

Percentage Retained

درصد مانده تجمعی

Cumulative Percentage Retained

درصد عبوری

Percentage Passing

شماره الک

Sieve Designation

متوسط اندازه الک

Mean Sieve Size

اندازه اسمی سنگ دانه

Nominal Particle Size

اندازه دانه

Particle Size

حداکثر اسمی اندازه دانه

Nominal Maximum Particle Size

خلل

Pores

حفره دانه

Open Pore

دانه

Particle

محدوده اندازه دانه

Grading Limit

آزمون الک های لرزان, آزمون دانه بندی باالک

Sieve Analysis Test

آزمون دانه بندی، آزمون اندازه دانه

Particle-Size Analysis

آزمون دانه بندی  لیزری

Laser Particle Size Analysis (LPSA)

توزیع اندازه دانه، دانه بندی

Particle Size Distribution (PSD), Grading

حداقل نمونه سنگ دانه

Minimum of Aggregate Sample

حوزه دانه بندی

Grading Zone

دانه بندی (کردن)

Grading, Particle Sizing

منحنی دانه بندی

Grading Curve

نمونه برداری از سنگدانه

Sampling of Aggregate

نمونه سنگ دانه

Aggregate Sample

پودر

Powder

پودر کلوبیدی, پودر معلق دانه ای

Colloidal Powder

حرکت براونی

Brownian motion

غبار

Dust

لای

Silt

پاره سنگ

Cobble, Cobblestone

سنگ

Stone, Rock

سنگ شن

Conglomerate

قلوه سنگ

Boulder

ماسه سنگ

Sandstone

درشتی

Coarseness

ریزی, نرمی

Fineness

سنگدانه

Aggregate

سنگ دانه با دانه بندی نامتراکم

Poorly-Graded Aggregate

سنگ دانه با دانه بندی گسسته

Gap-Graded Aggregate, Open Graded Aggregate

سنگ دانه تک اندازه

Single Sized Aggregate

سنگ دانه خوش دانه بندی، سنگ دانه با دانه بندی پیوسته

Dense-Graded

Aggregates, Well-Graded Aggregates, Continuously Graded Aggregate

سنگ دانه بندی شده

Graded Aggregate

سنگ دانه درشت

Coarse Aggregate

سنگ دانه درهم

All-in Aggregate

سنگ دانه ریز

Fine Aggregate

سنگ دانه مخلوط

Blended Aggregate

شن

Gravel

شن درشت

Coarse Gravel

شن ریز

Fine Gravel

سنگ دانه درشت، معدنی و خوش وزن

Normal-Weight Aggregate

شن متوسط

Medium Gravel

شن نخودی، ریگ

Pea Gravel

ماسه

Sand

ماسه استاندارد

Standard Sand

ماسه درشت

Coarse Sand

ماسه ریز

Fine Sand

ماسه متوسط

Medium Sand

معیار درشتی، مدول نرمی

Fineness Modulus

چگالی، حجم و خلل و فرج سنگ دانه

Interparticle Void, Interstitial Hole

تخلخل

Porosity

تخلخل انبوهی

Interparticle Void Porosity

تخلخل بسته

Sealed Porosity

تخلخل ظاهری

Apparent Porosity

خلل و فرج

Total Void Spaces

تخلخل کلی

Total Porosity

تهی دانه

Sealed Pore

چگالی، جرم حجمی

Density

چگالی آب استاندارد

Density of Standard Water

چگالی انبوهی، چگالی حجمی

Bulk Density, Volume Density

نسبت جرم

Mass

ثقل مخصوص

Specific Gravity

وزن مخصوص

Specific Weight

چگالی دانه

Particle Density

چگالی دانه تر خشک

Saturated and Surface- Dried Particle

Density

چگالی دانه خشک

Oven-Dried Particle Density

چگالی سنگ دانه

Aggregate Density

چگالی ظاهری

Apparent Density

چگالی ظاهری دانه

Apparent Particle Density

چگالی غیر متراکم

Pour Density

چگالی کلی

Block Density

چگالی متراکم، چگالی ضربه ای، چگالی پودر

Tap Density, Powder Density

چگالی نسبی

Relative Density

چگلی نظری

Theoretical Density

چگالی نیمه متراکم

Packing Density

چگالی واقعی، چگالی مطلق

True Density, Absolute Density

حجم

Volume

حجم انبوهی

Bulk Volume

حجم بین دانه

Interparticle Void Volume, Void Content

حجم تهی دانه

Sealed Pore Volume

حجم حفره دانه

Open Pore Volume

حجم خلل

Pores Volume

حجم خلل و فرج

Total Void Spaces Volume

حجم ظاهری

Apparent Volume, Apparent Solid Volume

حجم غیر متراکم

Pour Volume

حجم کلی

Block Volume, Total Volume, Bulk Volume

حجم متراکم

Tap Volume

حجم نیمه متراکم

Packing Volume

حجم واقعی، حجم جامد

True Volume, Solid Volume

حفره دانه

Open Pore

ساختار حفره دانه

Aggregate Pore Structure

سبد توری

Wire Mesh Basket

سنگ دانه خوش وزن، سنگ دانه با وزن متعارف

Normal-Weight Aggregate

سنگ دانه با چگالی متعارف

Normal-Density Aggregate

سنگ دانه سبک، سنگ دانه کم وزن

Lightweight Aggregate

سنگ دانه سنگین

Heavy Weight Aggregate

سنگ دانه فوق سبک

Ultra Light-weight Aggregate

قانون ارشمیدس

Archimedes Law

سنگ دانه آلی

Organic Aggregate

سنگ دانه بازیافتی

Salvaged Aggregate, Rubble

سنگ دانه سرامیکی

Ceramic Aggregate

سنگ دانه شکسته، سنگ دانه کارخانه ای

Manufactured Aggregates

سنگ دانه صنعتی، صنگ دانه ساختگی

Artificial Aggregate, Synthetic Aggregate Manufactured Aggregates, Industrial Aggregate

سنگ دانه طبیعی

Natural Aggregate

سنگ دانه فلزی

Metallic Aggregate

سنگ دانه معدنی

Mineral Aggregate

خرده سنگ درشت، شن سنگ

Crushed Stone, Crushed Rock

خرده سنگ درهم

Crusher-run Aggregate

خرده سنگ ریز، پودر سنگ

Crushed Rock Fines

خرده شن

Crushed Gravel

خرده شن درهم

Partially Crushed Gravel

خرده شن ریز

Crushed Gravel Fines

شن رودخانه

River Gravel

شن طبیعی

Natural Gravel

شن ماسه

Gravel-Sand

شن مخلوط

Blended Coarse Aggregate

شن نشکسته

Uncrushed Gravel

ماسه بادی

Uncrushed Gravel

ماسه بنایی

Masonry Sand

ماسه ساحلی، ماسه کنار دریا

Sea Sand

ماسه شکسته

Manufactured Sand

ماسه طبیعی، ماسه شسته

Natural Sand

ماسه کویر، ماسه بیابانی

Desert Sand

ماسه مخلوط

Mixed Sand, Blended Fine Aggregate

نرمه ماسه ای، گل ماسه

Loam

پرلیت پفی، پفک پرلیت

Expanded Perlite Aggregate

پلاستیک پفی

Expanded Plastics Particle Aggregate

پلاستیک پفی تیله ای

Expanded Plastics Bead Aggregate

پلی استایرین پفی تیله ای، پفک پلی استایرن

Expanded Polystyrene Bead Aggregate

پوکه

Porous Aggregate

پوکه صنعتی

Synthetic Lightweight Aggregate

پوکه معدنی، پوکه سنگ

Natural Lightweight Aggregate

رس پفی، پف رس

Expanded Clay Aggregate

سرباره پفی، سرباره سنگ پودری پفی،

Pelletized Expanded Slag

Expanded Slag

سرباره کفی، کف سرباره

Foamed Slag Aggregate

سنگ دانه پفی، سنگ دانه منبسط شده

Expanded Aggregate

سنگ دانه پفی سبک، پف

Lightweight Expanded Aggregate

سنگ دانه پفی فوق سبک، پفک

Ultera Lightweight Expanded Aggregate

سنگ دانه کفی، سنگ دانه هوادار شده، کفدانه

Foamed Aggregate

شیل پفی، پف شیل

Expanded Shale Aggregate

ورمیکولیت پفی، پفکورمیکولیت

Exfoliated Vermiculite Aggregate

سنگ دانه خوش وزن به جز سنگ دانه طبیعی

Crushed Concrete Aggregate

خرده لاستیک خودرو

Ground Tire Rubber

سرباره

Slag

سرباره دانه ای

Granulated Slag

سرباره هوا سرد

Air-Cooled Slag

سنگ پودر

Agglomerate

سنگ پودر درشت

Pellet

سنگ پودر ریز

Granule

سنگ پودر سازی

Agglomeration

سنگ پودر سخت

Hard Agglomerate

سنگ پودر نرم

Soft Agglomerate

سنگ دانه چوبی

Wood Particle Aggregate

سنگ دانه سرباره ای، خرده سرباره

Slag Aggregate

سنگ دانه نسوز

Refractory Aggregate

جذب آب سنگ دانه

Aggregate Water Absorption

حداکثر جذب آب سنگ دانه

Maximum of Aggregate Water Absorption

درجه اشباع سنگ دانه

Saturation Degree of Aggregate

رطوبت آزاد

Free Moisture

رطوبت سطحی

Surface Moisture

رطوبت سنگ دانه

Aggregate Moisture

ریع کردن

Bulking

سنگ دانه   تر

Damp Aggregate

سنگ دانه ترخشک

Saturated Surface Dry Aggregate

سنگ دانه اشباع با سطح خشک

SSD Aggregate

سنگ دانه خشک

Oven Dry Aggregate

سنگ دانه خیس

Wet Aggregate

سنگ دانه سطحی تر خشک

Surface Saturated, Surface Dry Aggregate

سنگ دانه هوا خشک

Air Dry Aggregate

ظرفیت جذب آب سنگ دانه

Aggregate Absorption Capacity

مقدار رطوبت

Moisture Content

مقدار رطوبت کلی

Total Moisture Content

نفوذ پذیری سنگ دانه

Aggregate Permeability

اتصال سنگ دانه

Aggregate Bond

چسبندگی سنگ دانه به خمیر سیمان

Adhesion of Aggregate to Cement Paste

بافت سطح بلورین

Crystalline Surface Texture

بافت سطح زبر

Rough Surface Texture

بافت سطح دانه

Particle Surface Texture, Surface Texture of Aggregate

بافت سطح سنگ پودری

Granular Surface Texture

بافت سطح شیشه ای

Glassy Surface Texture

بافت سطح صاف

Smooth Surface Texture

بافت سطح کرمو

Honeycombed Surface Texture

سطح دانه

Particle Surface

سطح ویژه

Specific Surface

سنگ دانه بد شکل، سنگ دانه بی نظم

Irregular Aggregate

سنگ دانه پولکی

Flaky Aggregate, Flat Aggregate

سنگ دانه پولکی طویل، سنگ دانه بادامی

Flaky and Elongated Aggregate

سنگ دانه تیزگوشه

Angular Aggregate

سنگ دانه طویل، سنگ دانه سوزنی

Elongated Aggregate

سنگ دانه گرد گوشه

Rounded Aggregate

سنگ دانه مکعبی

Cubical Aggregate

شاخص پولکی

Flakiness Index

شاخص تیز گوشگی

Angularity Index (Factor or Number)

شاخص طویلی، شاخص سوزنی

Elongated Index

شک لدانه

Particle Shape

آزمون رنگ سنجی

Colorimetric Test

املاح ناخالصی

Salt Impurity

بادوامی

Durability

پوشش دانه

Particle Coating

دانه وکنش زا

Reactive Particle, Unstable Mineral

رس، خاک رس

Clay

سبک دانه

Lightweight Particle

سست دانه

Friable Particle

سلامتی

Soundness

سنگ دانه تمیز

Clean Aggregate

سنگ دانه واکنش زا

Reactive Aggregate

ضعیف دانه

Weak Particle

قلیا کنش سنگ دانه، واکنش قلیایی سنگ دانه

Alkali-Aggregate Reaction

کلوخه

Lumps

مواد مضر

Deleterious Substances, Undesirable Constituents

ناخالصی آلی

Organic Impurity

ناخالصی حل پذیر

Soluble Impurity, Releasable Impurity

ناخالصی دانه ای، غیر بادوام دانه

Particulate Impurity, Non-Durable Particle

ناخالصی ریز دانه

Fine Particulate Impurity

ناسلامت دانه

Unsound Particle

نرم دانه

Soft Particle

نرمه

Fines

ترکیب سنگ دانه

Aggregate Composition

خردایش پذیری سنگ دانه

Crushing Value of Aggregate

خواص حرارتی سنگ دانه

Aggregate Thermal Property

خواص سنگ دانه

Aggregate Property

خواص مکانیکی سنگ دانه

Mechanical Property

درگیری دانه

Aggregate Interlock

ریزساختار، میکروساختار

Microstructure

ضریب ارتجاعی سنگ دانه

Elastic Modulus of Aggregate

طاق سنگ دانه، چقرمگی سنگ دانه

Aggregate Toughness

مقاومت ضربه ای سنگ دانه

Impact Resistance of Aggregate

کانی، معدنی

Mineral

مقاومت سایشی سنگ دانه

Aggregate Wear Resistance /  Aggregate Abrasion Resistance

سختی سنگ دانه

Aggregate Hardness

مقاومت فشاری سنگ دانه

Compressive Strength of Aggregate


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمران 11 , civil engineering , architecture and related terms


تاريخ : چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤ | ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.