Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژه نامه الف(2) by: گروه ترجمه کده
alveolar osteitis
به‌کاربرید به‌جای: حفره‌خشکی
دیدگاه
تصحیح‌ بدشکلی‌های‌ استخوانی‌ و برداشتن‌ استخوان‌ آرک‌سازه‌ ازطریق جراحی‌
دیدگاه
alveolotomy
برش‌ آرک‌ یا آرک‌‌سازه‌ ازطریق جراحی‌
دیدگاه
آرک‌تانژانت یک عدد مفروض زاویه‌ای است که تانژانت آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
alveoalgia, alveolar osteitis 2, dry socket
دردی که پس از کشیدن دندان، به‌علت لخته شدن خون یا عفونت آرَک خالی دندان، پدید می‌آید
دیدگاه
alveolar process
بخشی‌ از استخوان‌ فک‌ که‌ دربردارندۀ قوس‌ دندانی‌ است‌ و آرک‌ها در آن‌ قرار دارند
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آرک‌سازۀ فک‌ بالا
دیدگاه
← آرک‌سازۀ فک‌ پایین‌
دیدگاه
alveolar process of maxilla
برآمدگی‌ تحتانی‌ تنۀ استخوان‌ فک‌ بالا که‌ آرک‌ها‍‍‌ی‌ دندان‌ها در آن‌ قرار دارند متـ . آرک‌سازۀ برواره‌
دیدگاه
alveolar process of mandible
برآمدگی‌ فوقانی‌ تنۀ استخوان‌ فک‌ پایین‌ که‌ آرک‌های‌ دندان‌ها در آن‌ قرار دارند متـ . آرک‌سازۀ زیرواره‌
دیدگاه
آرک‌سینوس یک عدد مفروض زاویه‌ای است که سینوس آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
آرک‌کتانژانت یک عدد مفروض زاویه‌ای است که کتانژانت آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
آرک‌کسینوس یک عدد مفروض زاویه‌ای است که کسینوس آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
alveolar 1
مربوط به آرک
دیدگاه
ideal 1
ادراک هنری هنرمند که کامل‌تر از اثر هنری اوست و از اندیشۀ خود هنرمند سرچشمه گرفته است
دیدگاه
تصویری خیالی و آرمانی از جامعۀ بهتر در برابر جامعه‌ای که هست
دیدگاه
Utopianist, Utopist, Utopian1
کسی که قائل به آرمانشهرگرایی است
دیدگاه
utopianism, utopism
باور به امکان دستیابی به جامعه‌ای مطلوب و آرمانی
دیدگاه
utopian2, utopic
منسوب به آرمانشهر متـ . آرمانی
دیدگاه
1. هنرمندی که به شیوۀ آرمان‌گرایی کار می‌کند 2. اثر هنری‌ای که به شیوۀ آرمان‌گرایی خلق شده باشد
دیدگاه
گرایشی هنری‌ که صرفاً بر اندیشه‌ها وانگاره‌های هنرمند استوار است
دیدگاه
برای یک جبر یا حلقه یا نیم‌گروه A ، زیرجبر یا زیرحلقه یا زیرنیم‌گروهی که تحت‌ عمل ضرب اعضای A بسته باشد
دیدگاه
principal ideal
آرمانه‌ای در حلقه که با یک عضو تولید شود
دیدگاه
principal ideal
کوچک‌ترین آرمانۀ یک حلقه که شامل عنصر مفروضی از آن حلقه باشد
دیدگاه
آرمانه‌ای اصلی از حلقه‌ای مفروض که فقط با یک عنصر تولید می‌شود و ویژگی‌هایی شبیه به اعداد اول دارد
دیدگاه
آرمانه‌ای در یک حلقه که تنها آرمانۀ سرۀ شامل آن، خودش باشد
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
آرمانه‌ای که دارای یک تجزیۀ ابتدایی است
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آرمانشهری
دیدگاه
روشی برای برافزایی بازنمایی از شکلی ویژه به شکلی کلی به‌منظور دست یافتن به مفهومی والا از مفهومی نسبی
دیدگاه
relaxation 1
1. فروکش کردن تنش یا شور یا هیجان یا شدت در نتیجۀ آرامش ذهن یا آرامش بدن یا هر دو 2. بازگشت ماهیچه به شرایط استراحت پس از یک برهه گرفتگی
دیدگاه
differential relaxation
مهارتی که ازطریق آن فرد فرامی‌گیرد که چگونه برای انجام کار، فقط از تنش و انرژی ماهیچه‌های درگیر استفاده کند و ماهیچه‌های دیگر را رها سازد تا دور از تنیدگی در امان بمانند
دیدگاه
progressive relaxation
مهارتی که به‌کمک آن فرد با آگاه شدن از تنش‌های ماهیچه‌ای خود هربار به آرمش یگ گروه از ماهیچه‌ها می‌پردازد تا سرانجام آرمش کل بدن حاصل شود
دیدگاه
relaxation therapy
به‌کارگیری فنونی برای تنش‌زدایی از ماهیچه‌ها به‌منظور درمان تنش‌های عاطفی
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: فک
دیدگاه
رده‌ای از سخت‌پوست‌وندان که عموماً پنج بند سری و شش بند سینه‌ای و چهار بند شکمی و یک فرینه (telson) دارند؛ این جانوران در بخش شکمی فاقد زائده هستند و ضمائم سایر قسمت‌های بدن آنها تحلیل رفته است و معمولاً فاقد پای شکمی (abdominal appendages) هستند؛ لاکۀ پشتی آنها نیز تحلیل رفته است
دیدگاه
تبدیل هیدروکربن‌های غیرآروماتیکی (غیرحلقوی) به آروماتیکی (حلقوی) به‌ویژه نفت
دیدگاه
lab-on-a-chip
سامانۀ فوق‌ریز و یکپارچۀ آزمایشگاهی بر روی یک تراشه
دیدگاه
مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت‌های درمانی نیز قرار دارد
دیدگاه
نوعی کشتی باربری که تابع برنامۀ منظم تردد نیست
دیدگاه
آزادراهی که ورود به آن با چراغ ‌راهنمایی در راه‌گرد واپایش میشود
دیدگاه
clear a signal, clear 1
تغییر نمای علامت از یک نمای بسیار محدود به نمای کمتر محدود
دیدگاه
liberation, release 1
به‌کاربرید به‌جای: برش آزادسازی
دیدگاه
نوعی آزادسازی مسیر که در آن معمولاً با عبور قطار از هر قطعه از خط، قطعات به‌تدریج آزاد می‌شود
دیدگاه
آزاد کردن قفل مسیر
دیدگاه
سوزاندن پسماند در فضای باز بدون نظارت و واپایش
دیدگاه
weather deck
هر عرشه‌ای که مستقیماًً در معرض هوای آزاد قرار داشته باشد
دیدگاه
ویژگی گل یا گیاهی که باروری آن به‌طور طبیعی صورت می‌گیرد
دیدگاه
گرده‌افشانی ناشی از انتشار آزاد یا طبیعی گرده در میان گیاهان یک گونه
دیدگاه
freedom of information, FOI
حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی
دیدگاه
asymptotic freedom
مفهومی که براساس آن وقتی کوارک‌ها به یکدیگر نزدیک و نزدیک‌تر شوند، برهم‌کنش قوی بین آنها به‌سمت صفر میل می‌کند
دیدگاه
گونه‌ای مراقبت و پایش مجرمانی که تحت شرایط خاص به جامعه بازگردانده شده‌اند
دیدگاه
در والیبال، بازیکنی که در هر زمان می‌توان او را وارد زمین کرد تا در موقعیت دفاعی بازی کند
دیدگاه
فردی که با استفاده از نامۀ الکترونیکی یا پیام‌فوری یا با ارسال پیام به یک وبگاه یا گروه گفت‌وگو (discussion group) برای افراد مزاحمت ایجاد می‌کند که نوعی جرم به حساب می‌آید متـ . رایاآزارگر
دیدگاه
آزمایشی که در آن با آمیزش دو یا چند عنصر محصول نهایی به دست می‌آید
دیدگاه
آزمایشی برای تشخیص وجود مواد اعتیادآور در بدن
دیدگاه
آزمایشی برای تعیین ظرفیت باربری خاک
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آزمایش حساسیت پادزیستی
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آزمایش حساسیت پادزیستی
دیدگاه
آزمایش هواگرد در حالت پرواز برای دستیابی به اهداف مشخص یا آزمودن قطعۀ نصب‌شده بر آن
دیدگاه
آزمایشی که در آن تیمارها به‌طور تصادفی به واحدهای آزمایش تخصیص داده می‌شود
دیدگاه
antibiotic-sensitivity test, antibiotic-susceptibility test
آزمایشی که در آن حساسیت یک عامل بیماری‌زا نسبت به پادزیست‌های مختلف تعیین می‌شود متـ . آزمایش پادزی‌نگاره antibiogram test
دیدگاه
آزمایش سنجش مقاومت مواد در برابر خم شدن، تا قبل از پاره شدن، یا نیروی لازم برای خم کردن با زاویۀ معین
دیدگاه
آزمایشی که در آن اندامگان ازنظر توانایی رشد در محیطی با غلظت معینی از یک پادزیست مشخص بررسی می‌شود
دیدگاه
broth dilution test, tube dilution test
کشت اندامگان مورد آزمایش در مجموعه‌ای از محیط‌های آبگوشتی که غلظت پادزیست در آن کاهش یافته باشد
دیدگاه
agar dilution test, plate dilution test
کشت اندامگان مورد آزمایش در مجموعه‌ای از ظروف پتری حاوی محیط کشت آگاردار که غلظت پادزیست در آن کاهش یافته باشد
دیدگاه
accelerated pavement testing
آزمایش لایه‌های روسازی برای تعیین مقاومت و کارایی آنها با استفاده از چرخ بارگذاری‌شده با بار مجاز یا اندکی بیش از حد مجاز، به‌صورت واپایش‌شده و تحت تأثیر فزایندۀ عوامل تخریب و فرسایش در یک دورۀ زمانی کوتاه
دیدگاه
1. آزمایش ارابۀ فرود با فروانداختن آن از ارتفاع معین تحت بارهای مختلف و درحالی‌که چرخ‌های آن در حال چرخش است 2. آزمایش سازۀ پیکر هواگرد با فروانداختن آن بر زمین سخت از ارتفاع معین
دیدگاه
operational testing
ارزیابی پیوسته‌ای که در مورد افراد عملیات‍‍ی یا وضعیت‌های عملیات‍‍ی برای اعتبارسنجی و اعتمادسنجی آنها انجام شود
دیدگاه
bench test, bench check
آزمایش یک موتور کامل یا هر سامانۀ کارکردی دیگر بر روی دکل (rig) یا آزمایشگر
دیدگاه
آزمایش خاصی که برای تعیین مناسب بودن مصالح دانه‌ای برای مصارف خاص انجام می‌شود
دیدگاه
آزمایش وسایل نقلیه در هنگام حرکت یا حمل بار
دیدگاه
سازمانی علمی که در آن با آزمایش مواد به‌دست‌آمده از صحنۀ جرم و افراد مظنون به یافتن مجرمان و تخمین زمان وقوع جرم کمک می‌کند
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آزمایشگر پروازی
دیدگاه
هواگردی که انواع سامانه‌ها و تجهیزات برای آزمایش روی آن نصب شود متـ . آزمایشگر
دیدگاه
مجموعه‌ای از داده‌های آزمایشی و شرایط اجرا و نتایج مورد نظر آنها برای آزمایش بخش خاصی از نرم‌افزار
دیدگاه
در آزمون‌ها و آزمایش‌ها، یک دورۀ (session) تمرین (practice) یا عملکرد در یک تکلیف مشخص
دیدگاه
آزمایه‌ای که دقیقاً دو برآمد ممکن دارد
دیدگاه
آزمایه‌ای که در آن به‌‌جای افراد یا واحدهای آماری، خوشه‌هایی از افراد یا واحدهای آماری، به‌طور تصادفی، به حالت‌های مختلف منتسب می‌شوند
دیدگاه
عمل سنجیدن یا ارزیابی یا امتحان کردن
دیدگاه
مجموعۀ پرسش‌های چندگزینه‌ای
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
bench-scale testing
آزمون مواد یا روش‌ها یا فرایندهای شیمیایی در مقیاس کم
دیدگاه
embrittlement-detector test
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته برای تعیین میزان تردکنندگی آب در دیگ‌های بخار
دیدگاه
آزمونی که توان آن (احتمال رد کردن فرض صفر وقتی فرض مقابلْ درست است) کمتر از سطح آن (احتمال رد کردن فرض صفر وقتی فرض صفر درست است) باشد
دیدگاه
اولین مرحله از آزمایش محصول نرم‌افزاری جدید که معمولاً کارشناسان شرکت تولیدکننده در آن شرکت انجام می‌دهند
دیدگاه
induction rail testing
آزمونی برای شناسایی شیارها و شکاف‌های درونی ریل با ایجاد میدان الکتریکی و ثبت و اندازه‌گیری تغییرات شدت میدان الکتریکی
دیدگاه
dissolution test
آزمون برون‌تنی برای اندازه‌گیری مدت‌زمان لازم برای انحلال فراورده‌های جامد دارویی، در شرایط معیار
دیدگاه
conformance testing/ conformance test, conformity testing
آزمون مطابقت عملکرد یک دستگاه با استانداردهای لازم
دیدگاه
beta test
دومین مرحله از آزمایش محصول نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری جدید که با استفاده از کاربران برگزیده در خارج از کارخانه و قبل از عرضۀ تجاری محصول صورت می‌گیرد
دیدگاه
نگاه کنید به: آزمون بازیگری با دوربین
دیدگاه
قطعه‌فیلمی آزمایشی که برای ارزیابی بازیگر در یک نقش خاص گرفته می‌شود متـ . آزمون بازیگری
دیدگاه
آزمونی شیمیایی برای تعیین میزان پایداری فاضلاب یا لجن
دیدگاه
acceptance test
[حمل‌ونقل هوایی] آزمایش سخت‌افزارهای هواگرد یا متعلقات آن تحت نظارت مشتری یا نمایندۀ قانونی او قبل از تحویل [رایانه و فنّاوری اطلاعات] آزمونی که با آن درستی کارکرد یک سامانۀ رایانه‌ای با داده‌های واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد و زمان مورد نظر کاربر، وارسی می‌شود
دیدگاه
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته برای پوشش‌های فلزی به‌ویژه پوشش‌های تزیینی حاصل از الکترونهشت، با استفاده از محلول مس‌نیترات و آهن‌کلرید 3 و آمونیم‌کلرید و خاک کائولین که به‌صورت دوغاب بر روی سطح نمونه برای مدت زمان مشخص زده می‌شود
دیدگاه
آزمونی برای تعیین تمیزی سطح فلز که در آن با چکاندن قطرۀ جیوه بر سطح فلز بسته به آلودگی یا تمیزی سطح، جیوه به‌صورت پخش‌شده یا کروی مشاهده می‌شود
دیدگاه
آزمونی برای تعیین قابلیت جدا شدن جامدات از مایع در حوض ته‌نشینی نهایی
دیدگاه
آزمونی برای سنجش مهارت‌های کنونی فرد ازلحاظ جسمی و ذهنی
دیدگاه
copper displacement test
آزمونی برای تعیین تمیزی سطح فولاد با غوطه‌ور کردن فلز در محلول مس‌سولفات که در آن در نقاط فاقد آلودگی سطح فلز پوشش یکنواختی از مس می‌نشیند
دیدگاه
آزمودن خودرو یا بخشی از آن، مانند تایر، در شرایط واقعی رانندگی
دیدگاه
آزمونی برای اندازه‌گیری حجم جامداتی که در یک لیتر نمونه پس از یک ساعت در قیف ایموف ته‌نشین می‌شوند
دیدگاه
نوعی آزمون الکتریکی ولتاژبالا که در آن از جرقه برای آشکارسازی ناپیوستگی‌های سطح پوشش‌های نارسانای فلز استفاده می‌کنند
دیدگاه
آزمونی برای سنجش جوش‌پذیری یک ماده
دیدگاه
Cauchy's condensation test
فرمول‌دار
دیدگاه
آزمونی که در آن توانایی یک ماده را در آمیخته‌ شدن همگن با مادۀ دیگر می‌سنجند
دیدگاه
آزمونی برای تعیین میزان مقاومت به خوردگی یک فلز در محیط‌های خورنده با روش‌های مختلف
دیدگاه
آزمونی برای تعیین میزان خورندگی فراورده‌های نفتی بر روی فلزات با استفاده از نوار یا صفحات مسی
دیدگاه
electrolytic corrosion test, EC test
روشی قطبشی که برای شبیه‌سازی شرایط محیطی قطعات آب‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد
دیدگاه
cyclic corrosion testing, CCT
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته که در یک محفظۀ بسته و در شرایط خشک و مرطوب مشابه با شرایط واقعی انجام می‌شود
دیدگاه
نوعی آزمون برای تعیین اثرات خنک‌ساز درحال‌چرخش موتور بر روی نمونه‌ها و سامانه‌های فلزی خودرو که تحت شرایط واپایشی آزمایشگاهی و الزاماً هم‌دما قرار دارند
دیدگاه
آزمونی که در آن با شبیه‌سازی محیطی و اضافه کردن مواد خورنده به محیط، اثر خوردگی بر تجهیزات صنعتی را در زمان کوتاه‌تری بررسی می‌کنند
دیدگاه
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته که در آن با اعمال تنش‌های پیاپی سرعت خوردگی افزایش می‌یابد
دیدگاه
نوعی آزمون آزمایشگاهی برای ارزیابی میزان پذیرفتاری خوردگی یک ماده تحت شرایط واپایی محیط
دیدگاه
immersion corrosion testing
نوعی آزمون با غوطه‌ور کردن فلز آلیاژ در محلول یا مایع خاص که در آن بعد از مدت زمانی معینی کاهش وزن فلز یا آلیاژ اندازه‌گیری می‌شود
دیدگاه
electrical resistance corrosion test method
آزمونی برای پایش میزان خوردگی فلز در محیط‌های رسانا یا نارسانا براساس این اصل که مقاومت الکتریکی فلز با کاهش سطح مقطع فلزی که در معرض خوردگی قرار دارد، افزایش می‌یابد
دیدگاه
white-box testing, glass-box testing, clear-box testing
آزمایش نرم‌افزار با اطلاع از ساختار درونی و کدهای درون برنامه
دیدگاه
black-box testing
آزمایش نرم‌افزار با توجه به نتایج مورد انتظار و بدون هیچ اطلاعی از ساختار درونی یا کدهای برنامه
دیدگاه
آزمونی که در آن مدل هواپیمای دردست‌ساخت از بالون یا بالگرد یا در تونل فروچرخش برای بررسی فروچرخش یا مشخصه‌های دیگر رها میشود
دیدگاه
روشی آماری برای آزمودن تصادفی بودن دنباله‌ای از مشاهدات
دیدگاه
آزمون فرض‍ی که توان آن، وقتی که اندازۀ نمونه به بی‌نهایت میل کند، به یک بگراید
دیدگاه
روشی برای تعیین چربی بدن ازطریق اندازه‌گیری ضخامت چربی عضلۀ سه‌سر متـ . ستبرای چین‌پوستی skin-fold thickness
دیدگاه
آزمونی که در آن ماده‌ای با غلظت مشخص را در تماس با اندامگانی خاص قرار می‌دهند تا میزان سمی بودن آن ماده را تعیین کنند
دیدگاه
آزمونی برای ارزیابی یا مطالعۀ رفتار شارشی مذاب‌ها یا آمیزه‌های بسپاری
دیدگاه
تعیین ویژگی‌های شارشی مذاب یا مایع بسپاری با اندازه‌گیری طول و وزن بسپار شاریده در مسیر حلزونی قالب
دیدگاه
آزمایشی بدون نمونۀ اصلی مورد اندازه‌گیری
دیدگاه
fracture test
آزمونی که در آن نمونه را می‌شکنند و با چشم غیرمسلح یا با ریزبین/ میکروسکوپ معمولی ترکیب و اندازۀ دانه و عمق ترک یا عیوب داخلی نمونه را بررسی و تعیین می‌کنند
دیدگاه
identification test
آزمون هوش کلامی که در آن آزمون‌شونده اشیا یا بخش‌هایی از اشیا را در یک تصویر شناسایی می‌کند
دیدگاه
آزمونی که در آن با افزودن مواد خورنده به محیط، طول عمر ماده را در زمانی کوتاه‌تر از معمول بررسی و تعیین می‌کنند
دیدگاه
نوعی آزمون عملیاتی که در آن با ایجاد شرایط غیرعادی موجب خرابی سامانه یا جزئی از آن می‌شوند تا کارکرد آن را پیش از راه‌اندازی ارزیابی کنند
دیدگاه
پرسش‌نامه‌ای خودگزارش برای شناسایی مشکلات مرتبط با مصرف مواد که در غربالگری جمعیتی و نیز در ارزشیابی درمان در محیط‌های بالینی به کار می‌رود اختـ . غربالۀ سرف DAST
دیدگاه
آزمایشی که در آن ماده به‌طور متناوب و گاه به ‌مدت نسبتاً طولانی در محیط خورنده قرار می‌گیرد
دیدگاه
ultrasonic testing
آزمونی برای واپایش کیفیت فلز با اندازه‌گیری ضخامت و تعیین اندازه و محل ترک‌های ناشی از خوردگی یا فرسایش
دیدگاه
ultrasonic rail testing
آزمونی برای شناسایی شیارها و شکاف‌های ریل با عبور دادن امواج صوتی دارای بسامد فرابالا در طول ریل و ثبت و بررسی بازتاب‌های غیرعادی
دیدگاه
آزمونی برای تعیین آهنگ فرسایش کاواکی بر روی مواد مختلف که در آن ترکیدن حباب‌های هوا در سطح فلز در‌حال‌ارتعاش با بسامد بالا موجب فرسایش سطح فلز می‌شود
دیدگاه
hypothesis testing/ hypothesis test
در آمار، روشی برای انتخاب یک فرض یا فرض نقیض آن دربارۀ پارامتر جامعۀ مورد نظر
دیدگاه
disintegration test, tablet disintegration test
آزمون برون‌تنی برای تعیین مدت‌زمان لازم برای فروپاشی قرص در شرایط معیار
دیدگاه
acoustic emission testing, AE 1
آزمونی غیرمخرب برای تعیین انسجام ساختاری فلز براساس تحلیل امواج کشسان بازتابی از فلز تحت تنش
دیدگاه
آزمونی که مرجع صدور گواهینامۀ هواگردها برای صدور گواهینامه برگزار می‌کند
دیدگاه
آزمونی برای تشخیص پوسته‌های اکسیدی (mill scale) ناشی از عملیات نورد گرم یا آهنگری بر روی آهن یا فولاد
دیدگاه
reasonableness test
آزمونی که برای تأیید درستی یا نادرستی کلی پیام یا داده‌ها به کار رود
دیدگاه
یکی از روش‌های آزمون فرض آماری براساس سنجش سازگاری مشاهدات نمونه با فرض مورد آزمون
دیدگاه
نوعی آزمون برای تعیین مقاومت به خوردگی پوشش‌ها که در آن صفحه‌های فلزی پوشش‌دار در اتاقک بستۀ حاوی بخارات اسیدی برای مدت زمان مشخص و در دمای محیط قرار می‌گیرند
دیدگاه
آزمون سنجش بارپذیری تایر و مقاومت آن در برابر صدمات جاده‌ای و ضربه به رویۀ تایر
دیدگاه
salt fog test, salt spray test
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته که در آن نمونه‌ها در معرض پاشش قطرات ریز آب‌نمک و گاهی همراه با مخلوطی از مواد شیمیایی دیگر قرار می‌گیرند
دیدگاه
acetic acid salt fog test, acetic acid salt spray test
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته که در آن فلزات آهنی و غیرآهنی با پوشش آلی و غیرآلی در معرض پاشش استیک‌اسید قرار می‌گیرند
دیدگاه
copper-accelerated salt spray test, CASS test
نوعی آزمون خوردگی شتاب‌یافته برای ارزیابی پوشش‌های حاصل از الکترونهشت‌ و پوشش‌های آندی بر روی آلومینیم که در آن از مس‌کلرید استفاده می‌کنند
دیدگاه
achievement test
آزمونی استاندارد برای سنجش سطح فعلی مهارت‌های آزمودنی یا دانش او در یک موضوع خاص
دیدگاه
آزمونی برای سنجش واکنش نامطلوب غیرایمنی بدن به یک غذای خاص
دیدگاه
آزمونی برای سنجش واکنش نامطلوب غیرایمنی بدن به گلوکوز
دیدگاه
آزمونی برای سنجش واکنش نامطلوب غیرایمنی بدن به لاکتوز
دیدگاه
روش آزمایشگاهی معیار برای ارزیابی مقاومت روغن‌های عایق و روان‌کارها و دیگر روغن‌ها
دیدگاه
هر شیوه‌ای که برای آزمودن یا بازبینی درستی نقشه به کار رود
دیدگاه
آزمونی برای بررسی اثرات تخریبی عوامل جوّی بر روی فلز ازطریق شبیه‌سازی در آزمایشگاه
دیدگاه
نوعی آزمون شبیه‌سازی در آزمایشگاه برای بررسی اثرات عوامل هوازدگی، مانند دما و رطوبت و تابش، بر نمونه‌ها در شرایط واقعی
دیدگاه
آزمون ارزیابی کفایت یک روش معین برای درستی‌سنجی پیش‌بینی
دیدگاه
آزمونی که در آن با تزریق مایعات مزه‌دار و بررسی عکس‌العمل حیوان واکنش‌پذیری مزه را در آن می‌سنجند
دیدگاه
آزمون لازم برای تأیید یکپارچه بودن محیط
دیدگاه
one-tailed test, one-tailed hypothesis test
نوعی آزمون فرض آماری که ناحیۀ رد آن فقط در یکی از دم‌های توزیع نمونه‌گیری آمارۀ آزمون قرار دارد متـ . آزمون یک‌طرفه one-sided test
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آزمون یک‌دمی
دیدگاه
built-in test equipment, BITE
افزاره‌‌ای که به‌طور دائم در یک دستگاه نصب می‌شود و برای سنجش آن دستگاه به‌صورت مستقل یا مرتبط با سنجش‌گری دیگر به کار می‌رود
دیدگاه
check flight 1, check ride, checkout flight
پروازی که در طی آن خلبان یا عضو دیگری از خدمۀ پرواز تحت آزمون مهارت قرار می‌گیرد
دیدگاه
test section, working section, test chamber
بخشی از تونل باد که مدل یا هر شیء مورد آزمایش در آن قرار می‌گیرد
دیدگاه
آنچه برای آزمایش‌های کارکردی و برطرف ساختن نقص‌های احتمالی طراحی یا ساخته می‌شود
دیدگاه
پرسش چندگزینه‌ای
دیدگاه
ویژگی آنچه در مقیاس کوچک‌تر، قبل ‌از اجرای طرح یا تولید انبوه محصول، تهیه یا ساخته می‌شود
دیدگاه
multiple choice test
ویژگی امتحان چندگزینه‌ای
دیدگاه
روش‌هایی برای تعیین مستقیم معنی‌داری آماری براساس داده‌ها بدون نیاز به بهره‌گیری از توزیع نمونه‌گیری مشخص
دیدگاه
رده‌ای از آزمون‌های توزیع‌آزاد، بر این پایه که همۀ ترتیب‌های ممکن یک نمونۀ تصادفی n تایی، دارای احتمالی برابر با 1/ !n هستند
دیدگاه
آزمون‌هایی برای ارزیابی مقاومت و ماندگاری یک پوشش یا یک پوسه (film) با قرار دادن آن درمعرض نور خورشید یا نور فرابنفش یا رطوبت یا سرما یا گرما یا آب‌نمک یا جز آن
دیدگاه
Azollaceae
تیره‌ای از سرخس‌سانان آبزی که پهنک‌های آنها تقسیمات زیادی دارد
دیدگاه
perforated, perforage (fr.)
دارای ردیفی از سوراخ‌های پی‌درپی روی سربرگ و تمبر و فیلم و مانند آن
دیدگاه
cement 1
مواد کانی که در فضای میان دانه‌های رسوب سست ته‌نشین می‌شود و با به هم چسباندن دانه‌ها جسمی متراکم به وجود می‌آورد
دیدگاه
decementation
حل شدن یا آب‌شویی آژند سنگ رسوبی
دیدگاه
cementstone /cement stone
نوعی هم‌بسته‌سنگ حاوی مقدار زیادی آژند دریایی
دیدگاه
cementation 1
فرایندی که در آن دانه‌های مجزای کانی به‌وسیلۀ مواد معدنی به یکدیگر متصل می‌شوند
دیدگاه
ویژگی سنگ یا مادۀ حاصل از آژندش
دیدگاه
در کالبدشناسی‌، چین‌وشکن‌های‌ غشای‌ مخاطی‌
دیدگاه
ruga palatinae, palatine rugae
چین‌‌وچروک‌های‌ نامنظم‌ عرضی‌ در ناحیۀ قدامی‌ سخت‌کام‌ که‌ بخش‌ مرکزی آن‌ از بافت‌ همبند متراکم‌ تشکیل‌ شده و سطح‌ آن‌ با مخاط‌ پوشیده‌ شده‌ است‌
دیدگاه
perforator, perforateur (fr.)
دستگاهی برای آژدار کردن کاغذ یا محصولات کاغذی
دیدگاه
دستگاهی الکتریکی یا مکانیکی که با ایجاد صدا یا هر نشانۀ دیگر آگاهی و هشدار دهد
دیدگاه
آژیری که موقعیتی غیرعادی را در انتهای خط انتقال نشان می‌دهد
دیدگاه
general emergency alarm
مجموعه‌ای شامل هفت آژیر کوتاه و یک آژیر بلند که در وضعیت اضطراری عمومی ازطریق سامانۀ آژیر صوتی کشتی به صدا درمی‌آید
دیدگاه
vigilance device
دکمه‌ای که لوکوموتیوران باید در فواصل زمانی معین، مثلاً در هنگام عبور از کنار علامت هشدار، فشار دهد، در غیر این صورت، ترمز خودبه‌خود به کار می‌افتد
دیدگاه
ویژگی بخشی از بدن که برای تزیین کردن با نوعی زیورآلات سوراخ شده باشد
دیدگاه
piercing, body piercing
سوراخ کردن بخش یا بخش‌هایی از بدن برای وصل کردن جواهرات اشیای زینتی به آنها
دیدگاه
elevator 1, ascenseur 1 (fr.)
اتاقکی برای بالا رفتن در ساختمان یا پایین آمدن از آن
دیدگاه
ویژگی قلمه‌ای که به‌آسانی ریشه دهد
دیدگاه
well-being
داشتن زندگی خوب و احساس رضایت خاطر
دیدگاه
austempering
فرایندی در عملیات حرارتی فولاد که در آن فولادی که پیش از این تا بالای دامنۀ دگرگونی (transformation range) حرارت دیده است به آستنیت تبدیل می‌شود
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آستانۀ باند
دیدگاه
threshold limit value, TLV 1
آن مقدار از آلاینده‌ها در هوا که ممکن است شاغلان روزانه به‌طور مکرر در معرض آنها قرار گیرند، بدون آنکه تأثیر سوء بر سلامت آنها داشته باشد
دیدگاه
threshold limit value-short term exposure limit, TLV-STEL
حد مجاز غلظت میانگین وزنی ـ زمانی آلاینده در مدت 15 دقیقه، حتی اگر میانگین 8 ساعته در حد قابل قبول باشد
دیدگاه
روشی برای بخش‌بندی (segmentation) تصویر که در آن برای درجات خاکستری تصویر آستانه‌هایی تعیین می‌کنند
دیدگاه
ابتدای بخش قابل‌استفادۀ باند متـ . آستانه
دیدگاه
threshold odor, odor threshold
حدی از بوی نمونۀ آب یا گاز که پس از رقیق‌سازی، برای شامۀ انسان قابل تشخیص باشد
دیدگاه
anaerobic threshold, AT
لحظه‌ای در تمرین‌های سنگین که پس از آن بدن انرژی خود را از روش‌های بی‌هوازی تأمین می‌کند
دیدگاه
masked threshold
آستانۀ شنیدپذیری برای یک صدای معین با وجود نوفۀ پوششی
دیدگاه
sensory threshold
سطحی از تشخیص که در آن فرد یک محرک مشخص را احساس می‌کند
دیدگاه
کمترین شدت صوتی که گوش را آزار دهد
دیدگاه
نقطه‌ای که سازه‌لرز از آن شروع می‌شود
دیدگاه
threshold of hearing
کمترین شدت صوتی که انسان بتواند بشنود
دیدگاه
آستانۀ حساسیت شنوایی
دیدگاه
detection threshold
پایین‌ترین سطح شدت صدا که در آن فرد می‌تواند وجود یا عدم وجود محرک گفتاری یا غیرگفتاری را تشخیص دهد متـ . آستانۀ کشف گفتار speech detection threshold, SDT آستانۀ گفتار‌آگاهی speech awareness threshold, SAT
دیدگاه
speech detection threshold, SDT
به‌کاربرید به‌جای: آستانۀ کشف
دیدگاه
speech awareness threshold, SAT
به‌کاربرید به‌جای: آستانۀ کشف
دیدگاه
lactate threshold, LT
لحظه‌ای در تمرین‌های بدنی با شدت روبه‌افزایش که از آن به بعد سطح لاکتات خون سیاهرگی افزایش می‌یابد
دیدگاه
aerobic threshold, AeT
لحظه‌ای که در آن شدت تمرین‌های بدنی به‌قدری است که مسیرهای تأمین انرژی بی‌هوازی شروع به فعالیت می‌کنند، ولی انرژی هنوز ازطریق مسیرهای هوازی تـأمیـن مـی‌شود
دیدگاه
liner 1
مجموعه‌لایه‌های نفوذناپذیری از پلاستیک ضخیم و رس و شن که از نفوذ شیرابه به آب‌های زیرزمینی جلوگیری می‌کند
دیدگاه
lining 1
لایه‌ای ضخیم از مواد نسوز در داخل کوره‌ها و پاتیل‌ها و ظرف‌هایی که در معرض حرارت زیاد قرار می‌گیرند
دیدگاه
رنگ‌های آستری فلزی که به دلیل وجود رنگ‌دانه‌های بازدارندۀ معدنی و به‌ندرت آلی در آنها با انحلال‌پذیری خود یا با انحلال‌پذیری محصولات ناشی از واکنش با حامل (vehicle) یا محصولات ناشی از تباهی حامل، خوردگی را متوقف می‌کنند
دیدگاه
آستری از پلاستیک و خاک برای خاک‌چال
دیدگاه
آستری از خاک کوبیده‌ برای خاک‌چال
دیدگاه
brake lining
ماده‌ای که در ترمزهای دیسکی ایجاد اصطکاک می‌کند
دیدگاه
priming coat
اولین پوشه از سامانه‌ای که بر روی سطح قرار می‌گیرد
دیدگاه
ایجاد لایۀ ضخیم فلز مقاوم در برابر سایش، در آسیاب‌ها
دیدگاه
innerliner, liner 2
داخلی‌ترین لایۀ تایر بی‌تویی که مانع خروج هوا از داخل تایر میشود
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: قشر آستری
دیدگاه
refractory lining
آستری مقاوم در برابر دمای بالا که در ساخت کوره برای عایق‌سازی به کار می‌رود متـ . جدارۀ دیرگداز
دیدگاه
پوشش آستری که با بازدارندگی مقاومتی و افزایش مقاومت الکتریکی بین سطح فلز و برق‌کاف از خوردگی زیرلایۀ (substrate) فلزی جلوگیری می‌کند یا جریان خوردگی آن را کاهش می‌دهد
دیدگاه
fender splash apron
قطعه‌ای معمولاً پلاستیکی در بخش داخلی گلگیر عقب که در ناحیۀ پشت چرخ نصب می‌شود و مانع از پاشیده شدن گل و لای به محفظۀ چرخ و بدنۀ خودرو می‌شود
دیدگاه
وسیله‌ای که از چشمه‌ای نقطه‌ای تصویری به‌صورت خط یا نوار تشکیل می‌دهد
دیدگاه
نوعی ابیراهی در عدسی یا سامانه‌ای اپتیکی که به موجب آن پرتوهای موجود در صفحات متعامد در نقاط متفاوتی کانونی می‌شوند
دیدگاه
وسیله‌ای که میزان آستیگماتی سامانه‌های اپتیکی را اندازه می‌گیرد
دیدگاه
آستینه‌ای متشکل از دو نیم‌مخروط که از آن به‌عنوان کلاهک پروانه استفاده می‌شود و باعث تسهیل حرکت آب در اطراف پروانه می‌شود
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: بوش سر کوچک دسته‌پیستون
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: بوش سر کوچک دسته‌پیستون
دیدگاه
استوانه‌ای فلزی و توخالی، معمولاً برنجی، که دورتادور خار لولای سکان قرار دارد
دیدگاه
← بوش سیلندر
دیدگاه
قشر آسفالت نرمی که در بالاترین لایۀ روسازی راه ریخته می‌شود متـ . رویه
دیدگاه
asthma
حمله‌های عودکنندۀ تنگی نفس گاهگیر، همراه با التهاب راه‌های هوایی و خس‌خس ناشی از انقباض تنجه‌ای نایژه‌ها
دیدگاه
آسمان با پوشش ابر بیش از چهارهشتم
دیدگاه
آسمانی با ابرهای پاره‌پاره که در آن معمولاً ابر بالاتر یا لایۀ زبرین دارای بارش است
دیدگاه
ظاهر نسبتاً تیرۀ سطح زیرین یک لایۀ ابر هنگامی که در بالای خشکی عاری از برف قرار می‌گیرد
دیدگاه
ظاهر تیرۀ سطح زیرین یک لایۀ ابر هنگامی که در بالای پهنۀ وسیع آب قرار می‌گیرد
دیدگاه
sky slightly clouded
آسمان با کل پوشش ابر یک‌هشتم یا دوهشتم
دیدگاه
ابزاری مجهز به ساعت‌ران که همواره نقطۀ ثابتی از آسمان را دنبال می‌کند
دیدگاه
آسمانی با مقدار قابل‌‌توجهی ابر پرساکومه‌ای یا فرازکومه‌ای با اجزای کوچک، شبیه به فلس‌های ماهی ماکرو
دیدگاه
هر نوری به‌جز نور اجرام سماوی که از آسمان شب به زمین بتابد
دیدگاه
پوشش شفاف اتاقک هواپیماهای جنگی و آموزشی و تفریحی که خلبان را از جریان باد و عوامل جوّی محافظت می‌کند
دیدگاه
مخلوطی که از آسیا کردن رزین و حلاّل و رنگ‌دانه و افزودنی‌ها به‌دست می‌آید و از آن برای ساخت مادۀ پوششی رنگ‌دانه‌دار استفاده می‌کنند
دیدگاه
زایده یا رشتۀ عصبی استوانه‌ای‌ بلندی که تکانۀ عصبی را از جسم یاخته‌ای در یک جهت به بیرون هدایت می‌کند
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آسیای بزرگ
دیدگاه
خرد کردن مواد غذایی جامد و تبدیل آنها به ذرات ریز
دیدگاه
نوعی آسیاب برای خرد کردن دانه‌ها با دو دسته غلتک استوانه‌ای شیاردار متـ . خردکن 2
دیدگاه
ششمین‌ دندان‌ دائمی‌ یا چهارمین‌ دندان‌ شیری‌ از خط‌ میانی‌ در هر چارک‌ متـ . آسیای‌ شش‌سالگی sixth-year molar
دیدگاه
molar, molar tooth, dentes molares
هریک‌ از خلفی‌ترین‌ دندان‌های‌ هر چارک‌ دندانی‌ که‌ تعداد آنها در دندانگان‌ شیری‌ دو عدد و در دندانگان‌ دائمی‌ سه‌ عدد است‌ متـ . آسیا
دیدگاه
دستگاهی که در آن با عبور آس‌مایه از میان پنج غلتک با سرعت چرخش متفاوت، رنگ‌دانه‌ها پراکنده می‌شوند
دیدگاه
دستگاهی دارای چند چکش کوچک برای آسیا کردن مواد خشک
دیدگاه
← اضافی پشت آسیا
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: خارآس
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آسیای‌ دوم
دیدگاه
هفتمین‌ دندان‌ دائمی‌ یا پنجمین‌ دندان‌ شیری‌ از خط‌ میانی‌ در هر چارک‌ دندانی‌ متـ . آسیای‌ دوازده‌سالگی twelfth-year molar
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: ریگ‌آس
دیدگاه
دستگاهی که در آن با عبور آس‌مایه از میان سه غلتک با سرعت چرخش متفاوت، رنگ‌دانه‌ها پراکنده می‌شوند
دیدگاه
third molar, dens sapiens, third molar tooth
هشتمین‌ دندان‌ دائمی‌ از خط‌ میانی‌ در هر چارک‌ دندانی‌ متـ . دندان‌ عقل wisdom tooth
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آسیای‌ اول
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: شن‌آس
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: غلتاس
دیدگاه
دستگاهی دارای چرخانۀ پرسرعت و ایستانه که در آن نامیزه‌سازی بین این دو بخش انجام می‌شود
دیدگاه
premolar, bicuspid tooth, bicuspid, dentes premolar, premolar teeth
چهارمین‌ و پنجمین‌ دندان‌ از خط‌ میانی‌ در هر چارک‌ دندانگان‌ دائمی‌ که‌ بعد از نیش‌ و قبل‌ از دندان‌های‌ آسیا قرار دارند متـ . پیش‌آسیا
دیدگاه
چهارمین‌ دندان‌ از خط‌ میانی‌ در هر چارک‌ دندانگان‌ دائمی‌ که‌ بعد از نیش‌ و قبل‌ از دندان‌ آسیای‌ کوچک‌ دوم‌ قرار دارد
دیدگاه
پنجمین‌ دندان‌ از خط‌ میانی‌ در هر چارک‌ دندانگان‌ دائمی‌ که‌ بعد از آسیای کوچک‌ اول‌ و قبل‌ از آسیای‌ اول‌ قرار دارد
دیدگاه
دگرگونی در نمونه براثر تابش باریکه
دیدگاه
هرنوع آسیبی که به یک بوم‌سازگان وارد آید
دیدگاه
radiation damage
هرگونه اثر تخریبی ناشی از پرتوگیری (exposure)
دیدگاه
induced damage
صدمه‌ دیدن قطعات وسیلۀ نقلیه درنتبجۀ فشرده شدن آنها در کنار یکدیگر که به خمیدگی به سمت داخل یا خارج منجر می‌شود
دیدگاه
foreign object damage, FOD
صدمه دیدن موتور توربین گازی به علت مکش جسم خارجی به داخل آن در حین کار کردن
دیدگاه
تأثیری که حریق بر کاربری زمین وارد می‌کند و ازنظر مدیریت جنگل ویرانگر محسوب می‌شود
دیدگاه
corrosion damage
اثر خوردگی زیان‌بار بر کارکرد بخش‌های مختلف یک سامانه، اعم از فلز و محیط
دیدگاه
حالت نامطلوبی که در آن گوشت با اسیدی شدن بافت‌ها ظاهری تیره پیدا می‌کند و سفت میشود
دیدگاه
hearing impairment 1, HI
کاستی و نارسایی در ساختار و کارکرد دستگاه شنوایی در نتیجۀ نابهنجاری‌های کالبدشناختی و کاراندام‌شناختی و روان‌شناختی
دیدگاه
از بین رفتن پیش‌روندۀ سطح مادۀ اصلی براثر کاواک‌زایی و فرسایش توأم
دیدگاه
آسیبی که ممکن است در هنگام استفاده از کاسچنگ به بدنه یا کف انبار کشتی وارد شود
دیدگاه
cavitation damage
تخریب سطوح ناشی از جریانات متلاطمی که به کاواک‌سازی منجر می‌شود
دیدگاه
کاهش قابلیت نگهداری آب و کم‌رنگ شدن گوشت براثر اسیدی شدن و تولید لاکتیک‌اسید زیاد
دیدگاه
صدمه دیدن یا تغییر شکل وسیلۀ نقلیه که مستقیماً از تصادف ناشی می‌شود
دیدگاه
هرگونه آسیب مکانیکی وارد بر فلز براثر حضور یا برهم‌کنش هیدروژن
دیدگاه
آسیبی که در نتیجۀ شرکت در یک فعالیت ورزشی به ورزشکار وارد می‌شود
دیدگاه
ضعف در طراحی و راه‌اندازی و عملکرد مدیریت یک سامانه که باعث نقض خط‌مشی امنیتی آن سامانه شود
دیدگاه
تأثیرپذیری شدید مؤلفه‌های حیاتی مربوط به قدرت ملی یک کشور در نتیجۀ توانمندی و اقدامات تحمیلی کشورهای دیگر؛ این تأثیرپذیری ممکن است به عوامل سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی و اطلاعاتی و اجتماعی و علمی و نظامی مربوط شود
دیدگاه
damage tolerant
ویژگی هرنوع سازۀ پروازی که پس از بروز خرابی همچنان می‌تواند فشارهای معمول را تحمل کند
دیدگاه
ویژگی گیاهی که با ترشح موادی خاص از ریشۀ خود مانع رشد گیاهان دیگر شود * این معادل با اندکی مسامحه به جای "دگرآسیب‌رسان" اختیار شده است.
دیدگاه
پزشک متخصص آسیب‌شناسی
دیدگاه
متخصص آسیب‌شناسی جنگل
دیدگاه
مطالعۀ فرایند بیماری در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن
دیدگاه
یکی از اشکال نظریۀ انحراف (deviance theory) که اکنون دیگر چندان رواج ندارد و مبتنی بر استعاره‌ای است که در آن افراد جامعه به اجزای کالبد تشبیه می‌شوند که می‌توانند موضوع آسیب و بیماری باشند
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: بافت‌آسیب‌شناسی
دیدگاه
شاخه‌ای از علوم جنگل که به بررسی بیماری‌ها و ناهنجاری‌های درختان جنگل اختصاص دارد
دیدگاه
شخصی که حرفۀ او آشپزی است
دیدگاه
kitchenette
آشپزخانه‌ای کوچک یا بخشی از اتاق که برای ارائۀ تسهیلات خودپذیرا تجهیز شده است
دیدگاه
آشپزخانۀ بدون در که فاقد تمام یا قسمتی از دیوار(های) رو به اتاق پذیرایی یا ناهارخوری باشد
دیدگاه
دستگاهی که برای تسهیل تصفیۀ فاضلاب، مواد جامد موجود در فاضلاب را خرد می‌کند
دیدگاه
فرایند خرد کردن جامدات درشت موجود در فاضلاب
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: درشت‌گیر
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: ریزگیر
دیدگاه
نوعی آشغال‌گیر که میله‌های موازی با فواصل مساوی دارد و معمولاً در مجرای فاضلاب مورب قرار داده می‌شود
دیدگاه
جداسازی مواد درشت از آب یا فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانۀ آب یا شبکۀ جمع‌آوری فاضلاب
دیدگاه
disturbance
هرنوع بی‌نظمی در حالت پایا
دیدگاه
منطقۀ مهاجر و سامان‌یافتۀ رگبارهای همرفتی و توفان‌های تندری منطقۀ حارّه که بدون گردش بستۀ باد است و حداقل بیست‌وچهار ساعت هویت خود را حفظ می‌کند
دیدگاه
consciousness disturbance
نوعی اختلال در آگاهی شامل گیجی و سردرگمی و حالت‌های رؤیاگونه و توهم
دیدگاه
gravity disturbance, gravitational disturbance
اختلاف میان گرانی مشاهده‌شده و گرانی بهنجار در همان نقطه
دیدگاه
thermal agitation
حرکت کاتوره‌ای الکترون‌های آزاد جسم رسانا براثر انرژی گرمایی
دیدگاه
local magnetic disturbance,local attraction
نوعی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی زمین ناشی از اثرهای مغناطیسی محلی در ناحیه‌ای نسبتاً کوچک
دیدگاه
disturbed
حالت سامانه‌ای که دچار آشفتگی شده باشد
دیدگاه
end-of-train detector, EOT detector
نوعی گیرنده که ازطریق آشکارسازی نشانک‌های دستگاه انتهای قطار لوکوموتیوران را از پیوستگی واگن‌های قطار مطمئن می‌سازد
دیدگاه
وسیله‌ای برای آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوهای گامای ناشی از چشمه‌های متمرکز
دیدگاه
نوعی آشکارساز تابش الکترومغناطیسی که فقط بسامدهای خاصی را که به تشدید در آن منجر می‌شوند آشکار می‌کند
دیدگاه
افزاره‌ای الکتریکی برای اندازه‌گیری دمای نسبی جعبۀ سرمحور (bearing) خط‌نوردها که در کنار خطوط اصلی راه‌آهن در نقاط خاص نصب می‌شود
دیدگاه
particle detector
وسیله‌ای برای تشخیص ذرات پرانرژی و تعیین ویژگی‌های فیزیکی آنها
دیدگاه
افزاره‌ای برای اطمینان یافتن از درستی تنظیم جهت سوزن پیش از نشان دادن نمای آزاد
دیدگاه
scintillation detector
ابزاری که در آن تابش یوننده تبدیل به فوتون‌های مرئی می‌شود و این فوتون‌ها با تکثیرکن فوتونی به‌صورت نشانک‌ها/ سیگنال‌های قابل‌شمارش درمی‌آیند متـ . سوسوسنج scintillometer
دیدگاه
acoustic detector
بخشی از گیرنده که وظیفۀ آن وامدوله کردن موج رادیویی مدوله‌شده به مؤلفه‌های شنیداری آن است
دیدگاه
ابزاری برای آشکارسازی امواج فروسرخ
دیدگاه
عملگری برای مشخص کردن آن نواحی از تصویر که تغییر ناگهانی در درجۀ ‌خاکستری دارند
دیدگاه
ابزاری مکانیکی یا الکتریکی برای مشخص کردن حضور قطار در یک نقطۀ مشخص یا عبور آن از آن نقطه
دیدگاه
افزاره‌ای که با هواگرد حمل می‌شود و برای تعیین مکان یا تشخیص اشیا در هوا یا سطح زمین به ‌کار می‌رود
دیدگاه
ابزاری در سوانگاری گازی که برای تجزیۀ مولکول‌های طبیعی حل‌شده در شعله و تبدیل آنها به ذرات باردار به کار می‌رود و تغییرات رسانندگی را اندازه‌گیری می‌کند
دیدگاه
آشکار کردن هم‌جنس‌گرا یا دوجنس‌گرا بودن
دیدگاه
تشکیل تصویر جسم با استفاده از بازتاب امواج آکوستیکی از آن
دیدگاه
روشی برای آشکارسازی ذره که در آن وجود ذره با بازتاب امواج آکوستیکی خاصی از آن مشخص می‌شود
دیدگاه
تعیین وجود و آشکارسازی شکل و موقعیت لبۀ عارضه در یک تصویر
دیدگاه
countermeasures detectability
میزان توانایی یک سامانۀ راداری در آشکار کردن پادکنش هنگامی که در معرض آن قرار می‌گیرد
دیدگاه
قابلیـت تشخیص اشیا در یک تصـویر
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: عصرسنگ
دیدگاه
تحول دینامیکی هر سامانه که رفتار نادوره‌ای (aperiodic) آن به‌شدت به شرایط اولیه وابسته است
دیدگاه
chaotic
ویژگی رفتار تصادفی و پیش‌بینی‌ناپذیر و بدون نظم
دیدگاه
engine shed, locomotive shed, locomotive hangar
محلی برای نظافت و تعمیرات جاری و نگهداری لوکوموتیو در وضعیتی آماده برای بهره‌برداری
دیدگاه
محل سرپوشیده‌ای برای استقرار کوتاه‌مدت و نیز تعمیر انواع نظامی و غیرنظامی هواگرد و لوکوموتیو و واگن و جز آن
دیدگاه
project initiation
شروع فرایندی که در نتیجۀ آن پروژه رسمیت می‌یابد و گسترۀ آن تعیین می‌شود
دیدگاه
protohistory, protohistoric period
دوره‌ای که در طی آن جوامع دارای نوشتار در نزدیکی یک جامعۀ نانویسا قرار می‌گیرند و راجع به وقایع و تاریخ آن جامعه اطلاعاتی بر جا می‌گذارند
دیدگاه
current start date
تاریخ برآوردی آغاز یک فعالیت
دیدگاه
beginning of the journey
تاریخ و ساعت ارائۀ اولین خدمت گردشگری به مسافر مطابق با قرارداد
دیدگاه
Proto-Neolithic
دورۀ گذار میان فرهنگ‌های شکارگرـ‌‌‌ گردآور فراپارینه‌سنگی و فرهنگ‌های کشاورزی ـ‌ دامپروری دورۀ نوسنگی بی‌سفال
دیدگاه
Proto-geometric
اولین مرحله از مراحل سه‌گانۀ دورۀ هندسی از1050 تا 900 ق.م
دیدگاه
actual start date, AS
تاریخی که فعالیت عملاً آغاز می‌شود
دیدگاه
start-to-start, SS
ویژگی رابطه‌ای منطقی بین دو فعالیت که در آن آغاز شدن فعالیت پسین مشروط به آغاز شدن فعالیت پیشین است
دیدگاه
start-to-finish, SF 1
ویژگی رابطه‌ای منطقی بین دو فعالیت که در آن پایان یافتن فعالیت پسین مشروط به آغاز شدن فعالیت پیشین است
دیدگاه
initiation
[زبان‌شناسی] حرکت تلمبه‌ای اندام‌های آوایی که باعث جریان هوا در مجرای آوایی برای تولید آوا می‌شود [زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری] 1. نخستین واکنش برای ساخت یک ترکیب، به‌ویژه مولکول بسپاری 2. نخستین مرحلۀ همتاسازی یا رونویسی یا ترجمه
دیدگاه
هریک از اندام‌های آوایی که موجب آغازش شود
دیدگاه
translation initiation site
به‌کاربرید به‌جای: رمزۀ آغازش
دیدگاه
transcription initiation site
به‌کاربرید به‌جای: عنصر آغازگر
دیدگاه
initiator 2
به‌کاربرید به‌جای: عنصر آغازگر
دیدگاه
initiator 3
به‌کاربرید به‌جای: رمزۀ آغازش
دیدگاه
توالی کوتاهی از رنا که نقطۀ شروع همتاسازی دنا را تعیین می‌کند
دیدگاه
در دستور نقش‌گرا، سازۀ آغازین پیام
دیدگاه
degenerate primer
یکی از چند آغازگر مورداستفاده در تکثیر منطقه‌هایی از دِنا که توالی کامل آن شناخته‌شده نیست
دیدگاه
فرایندی که در آن یک سازه در آغاز پیام قرار می‌گیرد
دیدگاه
home page
نخستین صفحۀ اطلاعات یک فرد یا سازمان بر روی شبکۀ اینترنت
دیدگاه
initial point
فرمول‌دار
دیدگاه
primordium
اندام یا یاخته یا گروهی از یاخته‌های تمایز‌یافته در اولین مرحلۀ نمو
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: کلید آغازه
دیدگاه
مربوط به آغازه
دیدگاه
ابتدایی‌ترین ساختارها در مراحل اولیۀ نمو
دیدگاه
leaf primordium
ابتدایی‌ترین ساختار در مرحلۀ نمو برگ
دیدگاه
ابتدایی‌ترین ساختار در مرحلۀ نمو جوانه
دیدگاه
root primordium
ابتدایی‌ترین ساختار در مرحلۀ نمو ریشه
دیدگاه
inchoative
به‌کاربرید به‌جای: فعل آغازی
دیدگاه
سلسله‌ای از اندامگان‌های هوهسته‌ای ساده که گیاه و حیوان و قارچ را شامل نمی‌شود
دیدگاه
primitive
ویژگی هنرمندی که پیش از دوران به کمال رسیدن هنر زندگی می‌کرده است
دیدگاه
روشی برای حاصلخیز کردن زمین به‌طوری‌که مدتی در یک قطعه زمین گاو و گوسفند رها می‌کنند و پس از انباشت فضولات، آن را شخم می‌زنند
دیدگاه
colostrum
شیری که در چند روز اول پس از زایمان از غدد شیر ترشح می‌شود
دیدگاه
Chamaeleon, Cha, Chameleon
صورت فلکی کوچک و کم‌نوری در نزدیکی قطب جنوب آسمان
دیدگاه
sunscald/ sun scald
مرگ بافت گیاه براثر تابش شدید آفتاب
دیدگاه
winter sunscald, winter bark-scorch
آسیب موضعی به پوست و بن‌لاد ناشی از یخ‌زدگی پس از گرمای غیرمنتظره در زمستان
دیدگاه
نوعی گردشگری برای شیفتگان تفریح و استراحت در سواحل شنی دریا و زیر آفتاب
دیدگاه
sun visor, sun shade
صفحه‌ای لولا‌دار در بالای شیشۀ جلو با قابلیت تا شدن که برای جلوگیری از تابش نور آفتاب به چشم راننده و سرنشینان جلو خودرو به کار می‌رود
دیدگاه
pesticide
ماده‌ای که آفت‌های گیاهی و جانوری را از بین می‌برد
دیدگاه
contact pesticide
نوعی آفت‌کش که بر روی گیاه پاشیده می‌شود و پس از تماس با آفت آن را از بین می‌برد
دیدگاه
systemic pesticide
نوعی آفت‌کش که پس از پاشیده شدن بر روی گیاه وارد جریان شیرۀ آن می‌شود و آفت در نتیجۀ تغذیه از گیاه از بین می‌رود
دیدگاه
دستگاهی که مواد غذایی را در مرکز صفحۀ چرخان آن قرار می‌دهند تا با چرخش صفحه، آفت‌ غلات و دیگر مواد غذایی از بین برود
دیدگاه
توانایی ایجاد اندیشۀ نو و بی‌سابقه‌ای که سودمند یا جذاب یا معنادار باشد متـ . خلاقیت
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آموزش فن‌بنیاد
دیدگاه
Sambucus
سرده‌ای از آقطیان با حدود ده گونۀ عمدتاً درختچه‌ای یا درختی کوتاه که اغلب گونه‌های آن بومی جنگل‌های معتدل یا نیمه‌گرمسیری هر دو نیمکرۀ زمین هستند؛ این گیاهان به دلیل داشتن درختچه‌های زینتی و گیاهان جنگلی و میوه‌های سته‌ از اهمیت خاصی برخوردارند
دیدگاه
Caprifoliaceae
تیره‌ای از خواجه‌باشی‌سانان، به‌صورت علفی یا درختچه‌ای، دارای گل‌های دوتایی بر روی دمگل بلند
دیدگاه
نهشته‌ای که در پدیداری چون حفره یا گودال به‌طور طبیعی یا به ‌دست انسان انباشته شده است
دیدگاه
نخستین موادی که در کف حفره یا گودال جمع می‌شود
دیدگاه
taxidermy 1
ویژگی پیکره‌ای که با پرکردن و دوختن و آراستن پوست دباغی‌شدۀ جانوران ساخته می‌شود، به‌نحوی‌که جانور طبیعی و زنده جلوه کند
دیدگاه
متخصص آکنده‌سازی
دیدگاه
فن آکندن پوست جانوران و دباغی کردن و پر کردن و دوختن و آراستن آن، به‌نحوی‌که جانور طبیعی و زنده جلوه کند
دیدگاه
chord 1
چند صدای موسیقایی هم‌زمان و هماهنگ که براساس قواعد معینی اجرا شوند
دیدگاه
آکوردی که با اضافه شدن یک فاصلۀ ششم از پایۀ آکورد بزرگ (major) یا کوچک (minor)، به‌ویژه، بر روی درجۀ چهارم گام ساخته می‌شود
دیدگاه
آکورد سه‌صدایی در حالت معکوس دوم، که فاصله‌های درونی آن از بم‌ترین نت تا هریک از دو نت بالا چهارم و ششم است متـ . آکورد معکوس دوم chord in second inversion
دیدگاه
neighbouring six-four chord, auxiliary six-four chord, pedal six-four chord
آکورد چهارششی که معمولاً در قسمت ضعیف میزان می‌آید و بر روی درجات یکم یا چهارم تشکیل می‌شود و یک یا چند صدای آن نقش نت پهلویی را دارد و بم‌ترین صدای آن از آکورد قبلی تا آکورد بعدی ثابت می‌ماند
دیدگاه
arpeggiated six-four chord
آکورد چهارششی که معمولاً در قسمت ضعیف میزان و بر روی درجۀ یکم می‌آید و در بین حالت‌های دیگر همین آکورد قرار می‌گیرد
دیدگاه
cadential six-four chord
آکـورد چهارشش تأخیـری (suspended six-four chord) که در فرود به‌صورت معکوس دوم آکورد درجۀ یکم و در قسمت قوی میزان، پیش از آکورد درجۀ پنجم ظاهر می‌شود
دیدگاه
passing six-four chord
آکورد چهارششی که معمولاً در قسمت ضعیف میزان و بر روی درجات پنجم یا یکم می‌آید و دست‌کم بم‌ترین صدای آن نقش نت گذر را دارد
دیدگاه
آکوردی که در آن یک یا چند نغمه با استفاده از علائم عرضی تغییر می‌کند
دیدگاه
six-three chord
به‌کاربرید به‌جای: آکورد شش
دیدگاه
augmented six-three chord
به‌کاربرید به‌جای: آکورد شش افزوده
دیدگاه
آکوردی که از سه‌ صدای مختلف تشکیل شده باشد
دیدگاه
آکورد سه‌صدایی که هر دو فاصلۀ درونی آن سوم بزرگ (major) و فاصلۀ بیرونی آن پنجم افزوده است
دیدگاه
major triad, major common chord
آکورد سه‌صدایی که فاصله‌های درونی آن به‌ترتیب سوم بزرگ (major) و سوم کوچک (minor) و فاصلۀ بیرونی آن پنجم درست است
دیدگاه
آکورد سه‌صدایی که هر دو فاصلۀ درونی آن سوم کوچک (minor) و فاصلۀ بیرونی آن پنجم کاسته است
دیدگاه
minor triad, minor common chord
آکورد سه‌صدایی که فاصله‌های درونی آن به‌ترتیب سوم کوچک (minor) و سوم بزرگ (major) و فاصلۀ بیرونی آن پنجم درست است
دیدگاه
آکورد سه‌صدایی که پنجم آن درست است
دیدگاه
sixth chord
آکورد سه‌صدایی در حالت معکوس اول که فاصله‌های درونی آن از بم‌ترین نت تا هریک از دو نت بالا، سوم و ششم است متـ . آکورد معکوس اول chord in first inversion آکورد سه‌شش six-three chord
دیدگاه
augmented sixth chord
آکورد ششی که به‌طور معمول بر روی درجۀ ششم گامی ساخته می‌شود که نیم‌پردۀ کروماتیک (chromatic) پایین آمده باشد و دارای یک فاصلۀ ششم افزوده از آن درجه است متـ . آکورد سه‌شش افزوده augmented six-three chord آکورد شش افزودۀ ایتالیایی Italian sixth chord
دیدگاه
German sixth chord, doubly augmented fourth
آکورد شش افزوده‌ای که از بم‌ترین نت آن یک فاصلۀ پنجم درست یا چهارم بازافزوده به آن اضافه ‌شود
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آکورد شش افزوده
دیدگاه
آکورد شش افزوده‌ای که از بم‌ترین نت آن یک فاصلۀ چهارم افزوده به آن اضافه شود
دیدگاه
Neapolitan sixth chord
آکورد شش درجۀ دوم که در مایه‌های کوچک (minor) فقط پایۀ آن بمل شده است و در مایه‌های بزرگ (major) پنجم آن هم بمل می‌شود
دیدگاه
ارائۀ نغمات یک آکورد، با هر ترتیبی، به‌صورت متوالی
دیدگاه
آکوردی خارج از آکوردهای موجود در مایه و مقام مورد استفاده، به‌ویژه آکوردی از مایۀ بزرگ (major) که در یک مایۀ کوچک (minor) هم‌پایه یا برعکس به کار می‌رود
دیدگاه
chord in first inversion
به‌کاربرید به‌جای: آکورد شش
دیدگاه
chord in second inversion
به‌کاربرید به‌جای: آکورد چهارشش
دیدگاه
chord in third inversion
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم
دیدگاه
consonant chord, concord
آکورد پایداری که نیاز به حل شدن ندارد
دیدگاه
dissonant chord, discord
آکورد ناپایداری که نیاز به حل شدن دارد
دیدگاه
seventh chord
آکوردی که فواصل صداهای آن از پایۀ آکورد به‌ترتیب سوم و پنجم و هفتم است متـ . آکورد معکوس سوم chord in third inversion
دیدگاه
augmented seventh chord
آکوردی که از سه فاصلۀ سوم بزرگ و پنجم افزوده و هفتم بزرگ به‌ترتیب از نت پایه تشکیل می‌شود متـ . آکورد هفتم افزوده ـ بزرگ augmented-major seventh chord
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم افزوده
دیدگاه
major seventh chord
آکورد سه‌صدایی بزرگی که یک فاصلۀ هفتم بزرگ از پایه به آن اضافه شده است متـ . آکورد هفتم بزرگ ـ‌ بزرگ major-major seventh chord
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم بزرگ
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم نمایان
دیدگاه
diminished seventh chord, fully diminished seventh chord
آکورد سه‌صدایی کاسته‌ای که یک فاصلۀ هفتم کاسته از پایه به آن اضافه شده است متـ . آکورد هفتم کاسته ـ کاسته diminished-diminished seventh chord
دیدگاه
diminished-diminished seventh chord
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم کاسته
دیدگاه
diminished-minor seventh chord
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم نیم‌کاسته
دیدگاه
minor seventh chord
آکورد سه‌صدایی کوچکی که یک فاصلۀ هفتم کوچک از پایه به آن اضافه شده است متـ . آکورد هفتم کوچک ـ کوچک minor-minor seventh chord
دیدگاه
آکوردی که به‌ترتیب از یک فاصلۀ سوم کوچک و دو فاصلۀ سوم بزرگ متوالی تشکیل شده است
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آکورد هفتم کوچک
دیدگاه
dominant seventh chord
آکورد سه‌صدایی بزرگی که یک فاصلۀ هفتم کوچک از پایه به آن اضافه شده است متـ . آکورد هفتم بزرگ ـ‌ کوچک major-minor seventh chord
دیدگاه
half-diminished seventh chord
آکوردی که به‌ترتیب از دو فاصلۀ سوم کوچک و یک فاصلۀ سوم بزرگ متوالی تشکیل می‌شود متـ . آکورد هفتم کاسته ـ کوچک diminished-minor seventh chord
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: صوت‌شناسی
دیدگاه
مطالعه و کاربرد تشدیدکننده‌های آکوستیکی‌ای که در بسامدهای ریزموج به ارتعاش درمی‌آیند
دیدگاه
مربوط به صوت یا ناشی از صوت متـ . صوتی
دیدگاه
نمادی به شکل { } که هرگاه در طرفین یک عبارت ریاضی، که معمولاً شامل کروشه است، قرار گیرد، مقصود حاصل آن عبارت است متـ . ابرو
دیدگاه
agar, gelose
1. مخلوطی از پلی‌ساکاریدهای گرفته‌شده از قارچ‌های قرمز که در دمای زیر 40 درجۀ لسیتین به شکل ژل درمی‌آید 2. محیط کشت حاوی آگار که به‌‌صورت جامد است
دیدگاه
محیط کشت آگارداری برای نگهداری طولانی‌مدت باکتری‌های مورد آزمایش و جلوگیری از رشد آنها
دیدگاه
محیط آگار پایه‌ای که حاوی خون فاقد فیبرین است
دیدگاه
محیط کشت حاوی زردۀ تخم‌مرغ که در آن به دلیل آب‌کافت لسیتین هاله‌ای در اطراف پرگنه‌ها ایجاد می‌شود
دیدگاه
triple sugar iron agar, TSI
محیطی افتراقی حاوی معرف رنگین PH و سه قند لاکتوز و ساکاروز و گلوکوز برای شناسایی الگوی تخمیر باسیل‌های گرم‌منفی
دیدگاه
محیط کشت حاوی پپتون و هموگلوبین و ویتامین‌ها که واسرشتگی (denaturation) هموگلوبینی موجود در آن سبب رنگ قهوه‌ای شکلاتی آن می‌شود
دیدگاه
محیطی انتخابی که حاوی آهن و سیتئین کافی برای تأمین نیازهای رشد برخی اندامگان‌هاست
دیدگاه
nutrient agar
آبگوشت مغذی که با افزودن 1/5 تا 2 درصد آگار به‌صورت جامد درآمده است
دیدگاه
awareness
آگاه بودن از وقایع یا تجارب درونی یا بیرونی
دیدگاه
collective conscience
نظامی اخلاقی و اجتماعی شامل احساسات و باورها و ارزش‌های مشترک میان افراد جامعه که خارج از اختیار فرد و همچون نیرویی مستقل بر او تأثیر می‌گذارد
دیدگاه
female consciousness
شناخت زنان از اینکه چگونه در یک طبقۀ خاص یا فرهنگ یا دورۀ تاریخی تعریف‌های مشخصی از جنس مؤنث پدید آمده است
دیدگاه
class consciousness
مفهومی سوسیالیستی و پرولتاریایی مبتنی بر نظریۀ مارکسیستی که مطابق با آن کارگران با آگاهی از موقعیت طبقاتی خود با رویکرد انقلابی و ایجاد تغییراتی بنیادین در جامعه از «طبقه در خود» به «طبقه برای خود» گذار می‌کنند
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: اشاعۀ گزینشی اطلاعات
دیدگاه
نشریه‌ای چاپی یا الکترونیکی حاوی اخباری که تحلیل‌گرهای جرم دربارۀ بزه‌کاران پرتحرک و جرایم زنجیره‌ای و رویدادهای مجرمانه تهیه می‌کنند
دیدگاه
pop-under advertisement
نوعی آگهی که در پشت صفحۀ وب قرار می‌گیرد و به محض خروج کاربر از صفحه، پیش روی کاربر، ظاهر می‌شود
دیدگاه
pop-over advertisement, pop-over ad
نوعی آگهی که در صفحۀ وب پیش روی کاربر ظاهر می‌شود و روی بخشی از صفحۀ جاری را می‌گیرد
دیدگاه
آگهی کوتاه تبلیغاتی که ویژگی‌های جذاب کالا یا برنامه‌ای را در تلویزیون به نمایش گذارد
دیدگاه
adware, advertising-supported software
بسته‌ای نرم‌افزاری‌ که پس از نصب یا در هنگام اجرای برنامه، آگهی تبلیغاتی نمایش می‌دهد
دیدگاه
advertised tour
هر گشتی که جزئیات آن از پیش در دفترک سفرگذارها به‌صورت آگهی درج ‌شده باشد
دیدگاه
هر مهمانخانه‌ای که خصوصیات و امکانات آن در دفترک یک شرکت مسافرتی به‌تفصیل شرح داده شده است متـ . آگهی‌هتل
دیدگاه
affiche (fr.)
آگهی مکتوب و غالباً مصور که ابعاد آن در حدود 35×50 سانتی‌متر باشد
دیدگاه
لوح یا سازه‌ای بزرگ در بزرگراه‌ها و خیابان‌های پررفت‌وآمد ویژۀ نصب آگهی
دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends