Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل اخلاقی by: گروه ترجمه کده

           فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل اخلاقی

                                    

                                    


 

active /"æktIv/

 

پر جنب و جوش ، جدی ، پر تکاپو ، ساعی ، کاری

 

my father is an active manپدرم آدم فعالی است                           

he is an active man in helping the poor

 

او در کمک به بینوایان آدم فعالی است

 

amiable /'eImI@bl/خوش طینت ، رفیق دوست ، مهربان                                     

the host’s frank and amiable manners calmed us down

 

رفتار بی آلایش و دوستانه ی صاحبخانه به ما آرامش داد

 

amiably /'eImI@blI/با خوش خلقی ، با خوشرویی                          

anger /'&Ng@r/

 

خشم ، غضب ، عصبانیت ، برآشفتگی ، خشمگین کردن/ شدن ، غضب کردن ، عصبانی کردن / شدن

 

my behavior used to anger Ali

 

رفتار من علی را عصبانی می کرد

 

his being late angered the teacher greatly

 

دیر آمدن او معلم را سخت برآشفت

 

he was a man easy to angerاو مردی زود خشم بود                   

he found it necessary to dissimulate his anger with a show of good temper

 

او دریافت که لازم است عصبانیتش را به روی خود نیاورد و ظاهری خوش نشان بدهد

 

avoid anger, for it begins with madness and ends with remorse

 

پرهیز باد تو را از غضب که آغازش سفاهت و آخرش ندامت است

 

 

خشم است چو تو سنی که از آلامش                  ایمن نشوی اگر نسازی رامش

وحشیگری و سفاهت است آغازش                    شرمندگی و ندامت است انجامش

 

anger is like a flaming fire; he who controls his anger extinguishes the fire and he who doesn’t, first gets himself burnt

 

خشم آتش شعله وری است هر که خشم خود را فرو خورد آن آتش را خاموش کند و هر که عنان خشم را رها سازد نخست خود به آن آتش سوزد

 

خشم و غضب آتشی است سوزان که درست 

چون شعله کشد بلای جان من و توست

 

                                            آنکس که ورا نشاند خاموشش کرد

                                            وآنکو ننشاند خود بدان سوخت نخست

 

angry /"&NgrI/خشمگین ، غضبناک ، عصبانی                                   

he gave me an angry lookبه من نگاه خشمگینی کرد                  

are you angry at me?نسبت به من عصبانی هستی؟                       

he closed the door angrilyدر را با عصانیت بست                      

arrogance /'&r@g@ns/تکبر ، خودبینی ، غرور ، نخوت                       

arrogant /'&r@g@nt/خود بزرگ بین ، گردن فراز ، متکبر ، پرنخوت                           

he was arrogant and wouldn’t heed the elders’ advice

 

او متکبر بود و به پند پیران گوش فرا نمی داد

 

he is arrogant, he cannot take other’s constitutive criticisms

 

او آدم متکبری است و انتقادات سازنده ی دیگران را نمی پذیرد

 

audacious

 

بی باک ، بی پروا ، نترس ، دل دار ، دل و جرات دار ، متهور ، پر جرات

 

the commander stood against the enemy audaciously

 

سردار بی باکانه مقابل دشمن ایستاد

 

audacityبی باکی ، جرات ، تهور ، نترسی                                    

avarice /"&verIs/حرص ، آز ، طمعکاری                                                       

 

 

avarice is the root of all evilطمع ریشه ی تمام مفاسد است         

avaricious /%&v@"rIS@s/حریص ، طمعکار ، طماع ، آزمند                                  

he is avaricious and will do anything for money

 

او آزمند است و برای پول به هر کاری تن در می دهد

 

the avaricious man is poor even if he gains the whole world

 

حریص اگر همه ی دنیا را مالک شود از تنگدستی نرهد

 

طماع حریص تا ز هستی نرهد                              از بند و بلای زرپرستی نرهد

مانند فقیری است که گر دنیا را                             مالک بشود ز تنگدستی نرهد

 

to backbite /"b&k%baIt/ 

 

غیبت کسی را کردن ، پشت سر کسی حرف زدن ، گناه کسی را شستن ، بدگویی کردن

 

backbiting /"b&kbaItIN/غیبت ، بدگویی                                                         

whoever listens to a backbiter, is a backbiter himself

 

گوش دهنده ی به غیبت مانند یکی از غیبت کنندگان است

 

چون از بد من عدو کند با تو سخن                 گر گوش دهی تو هم عدوی با من

زیرا گنه گوش به غیبت دادن                        خود نیست کم از گناه غیبت کردن

 

backbiting is the tool of the helpless

 

غیبت کردن تلاش ناتوان است

 

bad-tempered /%bæd"tempərd/بدخلق ، تندخوی ، زود خشم                                 

his boss is very bad-tempered in the morning

 

رئیس او صبح ها خیلی زود خشم است

 

bashful /"bæSfl/کمرو ، خجالتی ، محجوب                                                 

she smiled bashfullyاو با کمرویی لبخندی زد                             

bashfulness is an ornament to youth, but a reproach to old age

 

کمرویی برای جوان زینت است اما برای پیر ، عیب است

 

bear /be@r/

 

to be like a bear with a sore head

 

(انگلیس-خودمانی) بد خلقی کردن ، زود خشم بودن

 

big-hearted /%bIg"hA:rtId/با سخاوت ، گشاده دست ، مهربان                               

my father is a big-hearted manپدرم مرد با گذشتی است          

brave /breIv/

 

دلیر ، شجاع ، پردل ، دلاور ، متهور ، کندآور ، با شهامت

 

the brave soldiers who defended their homeland

 

سربازان دلیری که از میهن خود دفاع کردند

 

he bravely bore the hardships of war

 

او با شجاعت سختی های جنگ را تحمل کرد

 

 

 

bravery

 

دلیری ، شجاعت ، دلاوری ، تهور ، پردلی ، شهامت ، کندآوری

 

bravery in actionدلاوری در عملیات نظامی                                    

the bravery of the men who rescued children from fire

 

شجاعت مردانی که کودکان را از آتش سوزی نجات دادند

 

calm /kA:m/(اشخاص) آرام و متین                                                            

she spoke kindly and calmlyاو با محبت و آرامی حرف می زد 

cantankerous /kæn"tæNkərəs/

 

بد خلق ، کج خلق ، بد اخم ، دعوایی ، تند خو ، ناتو ، بد قلق

 

capricious /kə"prISəs/دمدمی مزاج ، بالهوس ، هوس باز                                 

the people’s support for him was very capricious

 

حمایت مردم از او از روی هوس بود

 

she capriciously decided to sell the house and buy jewelry

 

او از روی هوس بازی تصمیم گرفت خانه را بفروشد و جواهر بخرد

 

cavil /"k&v@l/

 

بهانه گیری کردن ، (بدون دلیل کافی) خرده گیری کردن ، غر زدن ، نق زدن ، محاجه کردن(بیشتر باat  و about به کار می رود) ، بهانه ، خرده گیری بیجا ، نق ، محاجه

 

today my wife kept caviling about the children

 

امروز زنم مرتب درباره ی بچه ها نق می زد

 

caviler /"k&v@l@r/عیب جو                                                        

cheap /tSi:p/(عامیانه) خسیس ، ناخن خشک ، ممسک                                    

to act cheaplyگدا بازی درآوردن                                                 

cold /kəUld/بی عاطفه ، بی مهر ، خشک و بی روح                                          

a cold responsibilityشخصیت سرد                                              

complacent /kəm"pleIsnt/از خود راضی ، خودپسند                                                  

success has made him complacent

 

موفقیت او را غره کرده است                                                         

 

consistent /kən"sIstənt/دارای ثبات رای                                                        

his deeds are not consistent with his words

 

کردار او با گفتارش جور در نمی آید

 

content /k@n"tent/

 

راضی ، قانع ، خرسند ، قناعت ، رضایت ، قانع بودن ، راضی بودن به ، قناعت کردن به

 

are you content with your present salary?

 

آیا به حقوق فعلی خود قانع هستی؟

 

we will have to content ourselves with bread and cheese

 

باید با نان و پنیر بسازیم

 

content is happinessقناعت شادی است                                    

content is the philosopher’s stone that turns all it touches into gold

 

قناعت همان کیمیایی است که همه چیز را به طلا تبدیل می کند ؛ کیمیایی به از قناعت نیست

no chance is evil to him that content

 

آدم قانع به مصیبت گرفتار نمی شود

 

our content is our best having

 

قناعت پر ارزش ترین دارایی است ؛ توانگری به قناعت است

 

what better fare than content?چه نعمتی بالاتر از قناعت؟    

 

he has enough who is content

 

آدم قانع داراست ؛ قناعت توانگر کند مرد را

 

no man is content with his lot

 

هیچ آدمی از قسمت خود راضی نیست

 

contented /k@n"tentId/قانع ، راضی ، خرسند                           

a contented mind is a continual feast

 

روح قانع همیشه در شادی است

 

a contented lookنگاه حاکی از اقناع                                          

be contented with your lot, you will live wisely

 

به قسمت خود قانع باش ، زندگی معقولی خواهی داشت ؛ هر که قانع تر ، آسوده تر

 

the best of blessings is a contented mind

 

قناعت بزرگترین برکت است

 

contentmentقناعت                                                                   

contentment is a wealth that is not exhausted

 

قناعت مالی است که پایان نمی پذیرد

 

courage

 

دلاوری ، پردلی ، دلیری ، یلی ، شجاعت ، جرات ، تهور

 

everyone admired the soldiers’ courage

 

همه دلاوری سربازان را ستودند

 

a man of courage never wants weapons

 

آدم شجاع نیازی به اسلحه ندارد

 

courageous

 

دلاور ، پردل ، یل ، شجاع ، پر جرات ، متهور ، دلیر ، دلاورانه ، شجاعانه ، تهورآمیز

 

 

to covet /"kVvIt/

 

سخت خواستن(به ویژه به ناحق و آنچه به دیگران تعلق دارد) ، چشم طمع داشتن ، آزمند بودن

 

to covet others’ belongingsچشم طمع به مال دیگران داشتن       

don’t covet your neighbor’s wife

 

به زن همسایه با نظر بد نگاه نکن

 

he who covets is always poorطمعکار همیشه فقیر است            

covetous /"kVvIt@s/

 

خواهان(آنچه به دیگران تعلق دارد) ، فزون خواه ، دارای چشم طمع(به مال دیگران) ، طماع

 

he was casting covetous eyes at his neighbor’s wife

 

او نگاه های بدی به زن همسایه می کرد

 

a slave is free as long as he is content; a freeman is a slave as long as he is covetous

 

بنده تا قناعت می ورزد آزاده است و آزاده تا طمع دارد بنده است

 

ای بس که قناعت آورد خاطر شاد                وی بس که طمع دهد شرف را بر باد

بنده است چو آزاده اگر ساخت به کم             آزاده چو بنده است اگر خواست زیاد

 

covetousness /"kVvIt@snIs/طمع ، طمعکاری                               

covetousness debases men

 

از طمعکاری است که مردان گردن به ذلت و خواری نهند

 

بار است طمع مجو گرانباری را                           بند است طمع مخر گرفتاری را

آنکس که فروهشت طمع کاری را                       گردن ننهاد ذلت و خواری را

 

covetousness debases men; death is less painful than beggary

 

طمع مردان را ذلیل سازد و سختی مرگ از ذلت گدایی کمتر است

 

با آز و طمع گر آشنائی نکنی                              رخساره ز غصه کهربائی نکنی

چون سختی مرگ از گدائی بهتر                         آن به که بمیری و گدائی نکنی

 

cowardترسو ، بزدل ، گنجشک دل ، جبون ، آدم ترسو                       

 

the coward dies a thousand deaths, the brave but one

 

آدم بزدل هزار بار می میرد ، آدم شجاع فقط یک بار

 

there is no happy life for a coward

 

کسیکه ترسو و بزدل است زندگی خوشی ندارد

 

crusty /"krVstI/ بد خلق ، بد ادا ، ترشرو                                                           

a crusty old teacherمعلم پیر ترشرو                                           

curiosity /%kjUrI"Qs@tI/

 

کنجکاوی ، فضولی ، سر در کار دیگران کردن

 

his behavior aroused my curiosity

 

رفتار او کنجکاوی مرا برانگیخت

 

out of curiosity, she read the letter sent to her brother

 

از روی فضولی نامه ای را که برای برادرش فرستاده شده بود را خواند

 

the neighbor’s curiosityفضولی همسایه ها                                

curious /"kjUrI@s/کنجکاو ، فضول ، سر از کار دیگران درآور             

I am curious to find out about his motive

 

کنجکاوم که از انگیزه ی او سر در بیاورم

 

curious neighborsهمسایه های فضول                                   

cynic /"sInIk/آدم بدبین ، آدم منفی باف                                           

a cynic is skeptical of worldly desires and of human beings

 

آدم منفی باف به علایق دنیوی و به انسان ها بدبین است

 

cynical /"sInIkl/بدبین ، بدگمان ، منفی باف                                    

he was cynical about marriageاو نسبت به ازدواج بدبین بود        

don’t be so cynicalاینقدر بدبین نباش                                        

cynicism /"sInI%sIz@m/بدگمانی ، بدبینی                                       

his cynicism about the future demoralized others

 

بدبینی او درباره ی آینده دیگران را دلسرد می کرد

 

daring /"de@rIN/آدم بی باک و نترس ، متهور ، پر جرات                                      

my father is a daring manپدرم آدم بی باک و نترس است              

difficult /"dIf@%kVlt/بد قلق ، دیر پسند ، ناتو ، غد                                          

a difficult childکودک بهانه گیر                                                

don’t be difficult, come with us

 

دست از یکدندگی بردار و با ما بیا

 

diligent /"dIlIdZənt/ساعی ، کوشا ، سخت کوش                                                    

he is a diligent studentاو دانش آموزی ساعی است                         

one diligent worker is better than two negligent ones

 

یک کارگر پر کار بهتر از دو کارگر مسامحه کار است

 

disposition /%dIsp@"zISn/طبع ، خو ، منش ، مشرب                       

he has a warm and friendly disposition

 

او طبیعت گرم و مهربانی دارد

 

she woke up with a nasty disposition

 

او با خلق بدی از خواب بیدار شد

 

easygoing /%i:zI"g@UIN/

 

آدم آسانگیر ، سخت نگیر ، آرام و خوش برخورد ، خونسرد و خوش سلوک ، باگذشت

 

he is an easygoing  man who is rarely stirred to anger

 

او مرد آرامی است که کمتر به خشم می آید

 

ego /"i:g@U/غرور ، خودپسندی ، خودخواهی                                      

his ego didn’t let him admit his mistake and apologize

 

غرورش به او اجازه نداد که اشتباه خود را بپذیرد و پوزش بخواهد

 

his ego is colossalخودخواهی او بیش از حد است                              

egoism /"i:g@U%Izm/خودخواهی ، خودپرستی ، غرور ، خود دوستی           

egoist /"i:g@UIst/آدم خودپرست ، خودخواه ، آدم مغرور ، خوددوست         

the egoist doesn’t tolerate egoism

 

آدم خودخواه نمی تواند خودخواهی دیگران را تحمل کند

 

egoistic /%i:g@U"IstIk/خودپرست ، خودخواه ، خودخواهانه                     

egotism /"i:g@%tIzm/

 

منم منم ، خودستایی ، از خودگویی ، غرور ، خودخواهی ، خودپرستی(از egoism تداعی منفی تری دارد)

 

egotist /"i:g@tIst/آدم خودخواه ، خودپرست ، مغرور ، از خود راضی           

envious /"envIəs/حسود ، حسودانه                                                                

when he saw my new suit, he became envious

 

از دیدن لباس نو من دچار حسادت شد

 

an envious lookنگاه حسودانه                                                  

the envious grow thin at other’s prosperity

 

حسود از سعادت دیگران لاغر می شود

 

envy /"envI/

 

حسادت ، غبطه ، حسادت کردن ، حسد ورزیدن ، غبطه خوردن

 

her beauty aroused her friends’ envy

 

زیبایی او حسادت دوستانش را برانگیخت

 

she did it out of envyاز روی حسادت آن کار را کرد                       

he couldn’t hide his envy of me

 

او نمی توانست حسادت خود را نسبت به من پنهان کند

 

her blue eyes were the envy of all the girls in the class

 

چشمان آبی او حسادت همه ی دختران کلاس را بر می انگیخت

 

everyone envied Aliهمه به علی حسادت می کردند                     

he has always envied others’ good luck

 

او همیشه به نیکبختی دیگران غبطه خورده است

 

as rust corrupts iron, so envy corrupts man

 

همانطور که زنگ ، آهن را می فرساید ، حسادت هم روح انسان را می خورد ؛ حسد خورنده ی جسد است

 

envy slays itself by its own arrows

 

حسادت با اسلحه ی خودش ، خود را می کشد

 

it is better to be envied than pitied

 

بهتر است به آدم حسادت بورزند تا ترحم کنند

 

extravagance /Ik"str&v@g@ns/ولخرجی ، ریخت و پاش              

he lived simply and avoided extravagance

 

او ساده زندگی می کرد و از ولخرجی خودداری می نمود

 

extravagant /Ik"str&v@g@nt/پر ریخت و پاش ، ولخرج                                            

his children became extravagant and squandered the his wealth

 

فرزندانش ولخرج شدند و ثروت او را به باد دادند

 

fainthearted /%feInt"hA:rtId/کم دل ، بی دل و جرات ، ترسو         

to make a fainthearted attempt

 

با ترس و لرز دست به کاری زدن

 

fainthearted men never erect a tophy

 

مردان ترسو هرگز نمی توانند افتخار بیافرینند

 

faint heart never won fair lady

 

آدم ترسو در عشق کامیاب نیست

 

 

false /fO:ls/دروغگو ، نا صادق ، دروغ ، دروغی                                

falsehood /"fO:ls%hUd/

 

دروغ بودن ، کذب ، دروغگویی ، دروغ پردازی

                      

the falsehood of this accusation is obvious

 

دروغ بودن این اتهام آشکار است

 

he told many falsehoods about me

 

او دروغ های زیادی درباره ی من گفت

 

falsehood is treacheryدروغ خیانت است                                   

آن قوم که در دروغ دستی دارند                چون خار به چشم راست کیشان خوارند

زآنجا که دروغ جز خیانت نبود                  یاران دروغگو خیانتکاراند

 

don’t say what you fear that it may be regarded as a falsehood

 

چیزی نگو که میترسی آنرا دروغ انگارند

 

خواهی که تو را دروغگو نشمارند                      آن گوی که خلق راستش پندارند

هرگز سخنی مگو که خود میترسی                   آنرا چو شنیدند دروغ انگارند

 

to falsify /"fO:ls@%faI/دروغگویی کردن ، دروغ گفتن                                            

he falsified the details of his educational background

 

او درباره ی جزئیات سابقه ی تحصیلی خود دروغ پردازی کرد

 

falsity /"fO:ls@tI/دروغ بودن ، دروغ ، کذب ، دروغگویی                                  

the falsity of his claimsدروغ بودن ادعاهای او                             

her description of the event was full of falsities

 

توصیف او از این رویداد پر از دروغ پردازی بود

 

fastidious /fə"stIdIəs, fæ-/

 

سخت گیر ، ایرادگیر ، ایرادی ، بهانه گیر ، مشکل پسند ، نازک نارنجی ، زود رنج ، وسواسی

 

my mother is fastidious about cleanliness

 

مادرم در مورد نظافت سختگیر است

 

faultfinder /"fO:lt%faInd@r/

 

بهانه گیر ، ایرادی ، ایرادگیر ، عیب جو ، دیر خشنود                 

 

faultfinding /"fO:lt%faIdIN/ایرادگیری ، عیبجویی ، دیر خشنودی                           

fearlessنترس ، بی باک ، بی پروا ، دلیر                                            

he faced the stronger enemy fearlessly

 

او دلیرانه با دشمن نیرومندتر رو در رو شد

 

fickle /"fIkl/دمدمی مزاج ، دمدمی ، بالهوس                                                

he is very fickle in his political views

 

او در عقاید سیاسی خود بسیار دمدمی است

 

finicky /"fInIkI/ایرادی ، دیرپسند ، بد قلق ، بهانه گیر                                     

he is very finicky about his food

 

او درباره ی خوراکش خیلی بهانه گیری می کند

 

footloose /"fUt%lu:s/

 

بی قید و آزاد ، یک جا بند نشو ، از هفت دولت آزاد 

                

forger /"fO:rdZ@r/دروغگو ، دروغ پرداز ، حرف درآر                                           

frank /fr&Nk/راد مرد ، پر صداقت ، یک رو ، آدم رک گو                                    

to be perfectly frank with you…

 

صاف و پوست کنده به شما می گویم...

 

I am frank with youمن رک گو هستم                                        

frank criticismانتقاد رک                                                          

fretful /fretfl/نق نقو ، بد خلق ، جوشی ، بی تاب / قرار                                  

a fretful childکودک نا آرام                                                      

frowning /"fraVUnIN/اخمو                                                                        

frown /fraUn/اخم کردن ، اخم ، عبوسی ، ترشرویی ، عبوس شدن                       

when she saw us, she frownedوقتی ما را دید اخم کرد             

when he saw me, his frown became deeper

 

وقتی مرا دید اخم او ژرف تر شد

 

frugal /"fru:g@l/صرفه جو ، مقتصد                                                               

my mother is a frugal womanمادرم زنی صرفه جو است          

frugality /fru:"g&l@tI/صرفه جویی ، کم خرجی                              

fuss /fVs/

 

(به ویژه کودک) بی قراری کردن ، بد خلقی کردن ، بهانه گیری کردن ، زق زق کردن ، کولی بازی درآوردن

 

do me a favor, and don’t make a fuss

 

یک لطفی به من کن و غر نزن(اینقدر از هر چیز کوچکی که اهمیت آنچنانی ندارد گله و شکایت نکن)

 

stop fussingاینقدر غر نزن(بس کن)                                             

fussy /"fVsI/جوشی ، خرده گیر ، ایرادگیر ، وسواسی ، بهانه گیر                              

he is a fussy girlاو دختری ایرادی است                                      

he is very fussy about food

 

او در مورد غذا بسیار خرده گیر است  

 

when our child becomes ill, she gets very fussy

 

بچه ی ما وقتی بیمار می شود خیلی بی قراری می کند

 

he is quite fussy about this

 

او از اینکار(عمل مورد نظر) خیلی غر خواهد زد

 

genial /"dZi:nj@l/

 

شخص سرزنده و گرم ، خوش مشرب ، رفیق دوست ، خونگرم         

 

he is a genial friendاو دوست خونگرم و خوش مشربی است              

good-tempered /%gUd"t@mp@rd/

 

خوش خلق ، خوش قلب ، خوش اخلاق ، دوست داشتنی ، دیر خشم

 

whoever is ill-tempered will be badly off, whoever is good-tempered will be well off

 

هر که بدخوی باشد تنگ روزی و هر که خوشخوی باشد فراخ روزی افتد

 

با خلق خدای از غنی تا درویش         با خلق نکوی به رود کار از پیش

آنکس که بداست خلق او رزقش کم   وآنکس که خوش است خوی او سودش بیش

 

gossip /"gQs@p/

 

آدم خبر کش ، حرف مفت زن ، فضول ، آدم خاله زنک ، حرف مفت زن

 

a gossip speaks ill of all and all of him

 

آدم بدگو ، بدی همه را می گوید و همه بدی او را

 

the opposite of gossip is often the truth

 

نقطه ی مقابل بدگویی غالبا واقعیت است

 

gossips are frogs; they drink and talk

 

بدگو مثل قورباغه است که آب می نوشند و وراجی می کنند

 

greed /gri:d/حرص ، فزون خواهی ، طمع ، آز                                            

greed is one of the deadly sinsآز یکی از گناهان کبیره است      

to greed, all world is insufficient

 

برای طمعکار تمام دنیا هم کم است ؛ حریص با جهانی گرسنه است

 

greedy /"gri:dI/

 

طمعکار ، آزمند ، حریص ، فزون خواه ، کسی که بیش از آنچه نیاز دارد می خواهد ، طماع ، شکم پرست

 

that greedy rich man still labors for money

 

آن مرد ثروتمند طماع هنوز هم برای پول جان می کند

 

greedy folks have long arms

 

افراد حریص دست های درازی دارند

 

 

 

to be greedy ofحرص زدن ، طمعکار بودن                                   

grudge /grVdZ/

 

حسادت ورزیدن ، رشک بردن ، غبطه خوردن ، دق دلی ، غبطه ، لج ، لجاجت کردن

              

to grudge a person his success

 

نسبت به کامیابی کسی حسادت ورزیدن

 

grumble /"grVmb@l/غر زدن ، نق زدن ، غر ، شکایت ، گله                                 

he grumbles about food, grumbles about house, grumbles about this, grumbles about that, grumbles about everything…

 

او درباره ی غذا غر می زنه ، درباره ی خونه غر می زنه ، درباره ی این غر می زنه ، درباره ی اون غر می زنه ، درباره ی همه چیز غر می زنه

 

the high cost of living was his daily grumble

 

شکایت روزمره ی او گرانی هزینه ی زندگی بود

 

grumpy /"grVmpI/عبوس ، بد خلق ، ترشرو ، بهانه گیر ، اخمو                             

gutsy(عامیانه) دل و جرات دار ، پردل ، جسورانه                                 

my father is a gutsy manپدرم مرد پردلی است                   

 

haste /heIst/شتاب ، عجله ، بی صبری ، عجله کردن                        

haste makes wasteشتابزدگی زیانبار است(عجله کار شیطان است)      

his haste ruined the endeavorعجله کار او را خراب کرد           

haste is bad in every instance, except in warding off evil

 

عجله در همه کار بد است مگر در آنچه دفع شر می کند

 

رهرو چو کند فزون ز اندازه شتاب                 بس زود ز خستگی فتد در تب و تاب

اندر همه جا شتاب و تعجیل بد است             جز در پی دفع فتنه و رفع عذاب

 

hastily /"heIstIlI/با عجله ، با شتاب                                                             

he ate his lunch hastilyاو با عجله ناهارش را خورد                       

hasty /"heIstI/

 

بی صبر ، عجول ، زود خشم ، زود رنج ، آتشی مزاج ، شتابزده ، عجولانه

 

a hasty lunchنهار با عجله                                                         

a hasty marriageازدواج عجولانه                                               

don’t be so hastyاینقدر بی صبر نباش                                          

he is a man of hasty temper

 

او آدمی است که زود از جا در می رود

 

he who is hasty, slipsهر که شتاب کرد لغزید                             

اسبی که ز اندازه فزون تند دوید                     از پای درآمد و به سر در غلطید

در هر راهی بسی است ناهمواری                    وآنکس که شتاب کرد پایش لغزید

 

hatred /"heItrId/کینه ، خصومت ، عداوت                                                    

hatred arouses hatred, love, love

 

کینه ورزی کینه می انگیزد و عشق عشق

 

headstrong /"hed%strQN/

 

خودسر ، خود رای ، لجباز ، لجوج ، سرسخت ، کله شق         

 

headstrongness /"hed%strQNnIs/

 

خودسری ، خود رایی ، لجبازی ، لجاجت   

             

heartless /"hA:rtlIs/بی عاطفه ، نامهربان                                                       

hoity-toity /%hOItI "tOItI/

 

دمدمی مزاج ، مغرور ، پرافاده ، زود رنج ، زود خشم ، بد خلق

 

hot-head /"hQt%h@d/

 

آدم جوشی ، شخص غیرتی و زود خشم ، آدم عجول ، آدم شتابکار

 

hot-headed /"hQt%h@dId/

 

زود خشم ، آتشی مزاج ، تندخو ، عجول ، شتابگر ، بی شکیبا ، نا بردبار ، بی پروا ، بزن بهادر

 

hot-tempered /"hQt%t@mp@rd/

 

زود خشم ، آتشی مزاج ، تندخو ، جوشی

                  

huff /hVf/عصبانیت ، اوقات تلخی کردن                                          

huffish /"hVfIS/زود خشم ، زود رنج ، بد خلق ، بد قلق                         

huffy /"hVfI/ترشرو ، عصبانی                                                           

humble /"hVmbl/

 

فروتن ، متواضع ، افتاده ، خاکی ، فروتنانه ، حقیرانه ، بی آلایش ، ساده و بی ریا ، کم مدعا

 

he was a humble man who hated luxury

 

او مرد فروتنی بود که از تجملات بیزار بود

 

in my humble opinionبه عقیده ی این حقیر                                 

please accept my humble apology

 

لطفا پوزش فروتنانه ی مرا بپذیرید

 

welcome to our humble home

 

به خانه ی محقر ما خوش آمدید

 

I pray with a humble heartبا قلبی بی پیرایه دعا می کنم        

humble hearts have humble desires

 

قلب های فروتن ، آرزوهای فروتن دارند

 

he who is humbe, ever shall have God to be his guide

 

خداوند رهنمای آدم فروتن است

 

the humble suffer form the folly of the great

 

آدم فروتن از سرکشی قلدرها رنج می برد

 

     

humility /hju:"mIlitI/

 

فروتنی ، افتادگی ، تواضع ، خشوع ، خضوع ، شکسته نفسی

 

humility when combined with knowledge and power is very attractive

 

فروتنی وقتی که با دانش و قدرت همراه باشد بسیار زیبنده است

 

humility dignifies you; pride abases you

 

تواضع مرد را برافرازد و تکبر او را خوار سازد

 

آنکس که فروتن است گیرندش دست               آرند فراترش ز هر پایه که هست

و آنکو ز غرور و سرکشی باشد مست                 از پای درافتد آخر و گردد پست

 

how unbecoming is humility when you are in need and violence when you are healthy

 

چه زشت است خضوع به هنگام نیاز و درشتی به هنگام بی نیازی

 

there is no true holiness without humility

 

تقدس راستین با فروتنی همراه است

 

the much humility is pride

 

فروتنی زیاد خود نشانه ی غرور است

 

humility often gains more than pride

 

فروتنی غالبا بیش از غرور کارساز است

 

 

humor /"hju:m@r/خو ، طبع ، خصلت ، منش ، سرشت                                       

he is a agreeable person and has a pleasant humor

 

او آدم متواضعی است و خلق خوبی دارد

 

he was in excellent humorخلق او عالی بود(خیلی سر حال بود)     

he is in bad humorاوقاتش تلخ است(خلق او تنگ است)                   

out of humorاوقات تلخ ، (موقتا) بد خلق ، ناشوخ                            

hypocrite /"hIpəkrIt/ریاکار ، دورو ، متظاهر ، جانماز آبکش                                  

a hypocrite pretends to be better and more religious than he actually is

 

آدم ریاکار خود را از آنچه که واقعا هست بهتر و مذهبی تر وانمود می کند

 

the hypocrite has a sweet tongue but a bitter heart

 

کسی که دو روست زبانی شیرین و دلی تلخ دارد

 

یاران دورو به چهره مهر آئینند                           لیکن همه در نهاد زهر آگینند

مستند اگر چه در نظر هشیارند                           تلخند اگر چه در سخن شیرینند

 

hypocrites adorn themselves by falsehood

 

دورویان خود  را به دروغگویی می آرایند

 

آنان که پی نفاق برخاسته اند                             در راه کژی ز راستی کاسته اند

بگریز ز صحبت دورویان کاین قوم                      خود را به دروغگویی آراسته اند

 

a hypocrite will not bestow his affection upon me, even if I give him the entire world

 

به آنکس که دو روست اگر سراسر جهان را ببخشم تا مرا دوست دارد شرط دوستی بجای نیاورد

 

آنرا که دورنگی و دوروئی شده خو                    گر دنیا را دهی نگردد یکرو

چون لاله که ابر ازو دورنگی نسترد                   هر چند که درو گوهر افشاند بر او

 

hypocrisy /hI"pQkrəsI/ریا ، ریاکاری ، دورویی                                               

idiosyncrasy /%IdIə"sINkrəsI/

 

(ویژگی منحصر به یک فرد یا گروه معین) خصیصه ی فردی ، تک سرشت

 

she gradually adjusted to her husband’s idiosyncrasies

 

او کم کم خود را با تک ویژگی های شوهرش وفق داد

 

the idiosyncrasies of his writing style

 

ویژگی های منحصر به فرد سبک نگارش او

 

ill-tempered /%Il"tempərd/

 

ترشرو ، بد خلق ، بد قلق ، زود رنج ، زود خشم

 

impatience /Im"peIS@ns/کم طاقتی ، بی صبری ، کم تحملی                               

his impatience was revealed by his visage and his trembling hands

 

بی صبری او از قیافه و دستان لرزانش پیدا بود

 

impatient /Im"peIS@nt/بی صبر ، عجول ، کم طاقت ، بی تحمل                         

his father was an impatient manپدرش مرد کم صبری بود       

he is impatient of people who boast

 

او نمی توانست آدم های خود خواستا را تحمل کند

 

impersonal /Im"p3:rs@n@l/

 

(عاری از احساسات و عواطف انسانی) سرد ، بی عاطفه ، بی احساسات ، غیر انسانی

 

don’t be so cold and impersonal

 

اینقدر سرد و بی عاطفه نباش         

 

inconsiderate /%Ink@n"sId@r@t/

 

بی ملاحظه(کسی که حال یا حقوق دیگران را رعایت نمی کند) ، خودپسند ، خودبین ، بی مبالات ، بی فکر

 

it was inconsiderate of you to make your old father carry the heavy suitcase

 

از بی معرفتی تو بود که گذاشتی پدر پیرت چمدان سنگین را حمل کند

 

it is inconsiderate to go to their house uninvited

 

بی ملاحظگی است که بی دعوت به خانه ی آنها بروی

 

inquisitive /In"kwIzItIv/فضول ، کنجکاو                                                         

irresolute /I"rezəlu:t/هردمبیل ، دمدمی مزاج ، بی عزم                                         

irresolution /I%rezə"lu:Sn/بی عزمی ، دودلی ، تردید رای                                   

irritable /"IrItebl/تندخو ، زود خشم ، بد خلق                                      

irritably /"IrIt@blI/از روی تندی ، از روی تند مزاجی                        

jealous /"dZeləs/حسود ، از روی حسادت                                                                         

a jealous husbandشوهر حسود                                          

 

a jealous lookنگاه حسادت آمیز                                                

the jealous never had tranquilityحسود هرگز نیاسود                

the worst companion is one who is jealous

 

حسود بدترین یاران است

 

آن را که حسود یافتی بگذر ازو                         ور دم زند از مهر مکن باور ازو

زآن دوست که می برد به جاه تو حسد                بگریز که نیست دشمنی بدتر ازو

 

to be jealous ofحسودی کردن به                                              

he was jealous of his brother

 

او به برادرش حسادت می کرد

 

they were jealous of himبه او حسادت می ورزیدند                  

to be jealous of a prosperous friend is a sign of narrow-mindedness

 

حسودی کردن به کامیابی دوست از کوتاهی همت است

 

آنرا که بود همت و انصاف و خرد                      بر خود پی راحت کسان رنج خرد

وآنکس که بود حسود و خودخواه و زبون             از دیدن راحت کسان رنج برد

 

jealousy /"dZeləsI/حسادت ، حسودی ، غیرت ، حمیت                                       

the jealousy of his wife was intense

 

حسادت زن او شدید بود

 

jealousy brings anxietyحسادت مایه ی آزار دل است                      

دائم به دل حسود خون از حسد است             بیچاره و مضطر و زبون از حسد است

پیوسته حسود در عذاب است و شکنج            کآزار دل و رنج درون از حسد است

 

jealousy is an incurable disease, there is no relief from it so long as the jealous or the object of jealousy is alive

 

حسد درد بی درمانی است که زایل نمی شود جز به مرگ حسود یا فنای محسود

 

صد لطمه زند حسد به ارکان وجود                     گردد ز حسد باب سعادت مسدود

دردی است حسد که هیچ درمانش نیست             جز مرگ حسود یا فنای محسود

 

jealousy enslaves the soulحسد زندان روح است                        

تا رشک و حسد بنای غم را بانی است         چشمان حسود گرم اشک افشانی است

گویند که روح را حسد زندان است              بد بخت کسی که روح او زندانی است

 

jealousy corrodes the bodyحسد تن را می گدازد                      

جانا ز حسد بترس کاین خصلت شوم    پیوسته تو را کند ز شادی محروم

هر لحظه گدازد از حسد جسم حسود    گر سخت چو آهن است و گرم نرم چو موم

 

intense rancor comes from intense jealousy

 

بسیاری کینه از بسیاری رشک است

 

آنکس که حسد بر تو برد رهزن توست      زنهار بترس ازو که اهریمن توست

بسیاری کینه است ز بسیاری رشک          گر دوست برد رشک به تو دشمن توست

 

her success caused her sister’s jealousy

 

موفقیت او حسادت خواهرانش را برانگیخت

 

he did this out of jealousy

 

او این کار را از روی حسادت کرد

 

kindhearted /%kaInd"hA:rtId/مهربان ، خوش قلب ، رئوف                                         

she is a kindhearted womanاو زنی خوش قلب است                  

laconic /l@"kQnIk/کم حرف                                                                        

lavish /"l&vIS/گشاده دست ، سخاوتمند ، دست و دل باز                                  

he is a lavish spenderاو آدم دست و دل بازی است                    

liar /"laI@r/دروغگو                                                                               

the truthful is respectable, the liar contemptible

 

راستگو عزیز و جلیل و دروغگو خوار و ذلیل است

 

صدق است و صفا آیتی از خلق جمیل      کذب است و ریا نشانی از روح علیل

پیش همه راستگو عزیز است و جلیل       وآنکس که دروغگوست خوار است و ذلیل

 

lie /laI/دروغ ، کذب ، دروغ گفتن                                                        

to tell a lieدروغ گفتن                                                           

a barefaced lieدروغ شاخدار                                                      

a white lieدروغ مصلحت آمیز                                                      

his story was a tissue of liesداستان او سر تا پا دروغ بود             

he lied to his own wifeاو به زن خودش هم دروغ گفت                 

don’t lie to meبه من دروغ نگو                                                  

he lied himself into officeاو با دروغگویی شغل بدست آورد          

to lie in one’s throatدروغ شاخدار گفتن                                      

lying /"laIIN/دروغ ، دروغگویی                                                              

meek /mi:k/

 

فروتن ، کم اراده ، سر به زیر ، مطیع ، بی حال ، بی دست و پا ، کم جربزه

 

the new bride was meek and quiet

 

تازه عروس آرام و ساکت بود

 

the meek shall inherit the earth

 

دنیا از آن افتادگان و فروتنان خواهد بود

 

meekness is not weakness

 

فروتنی ضعف نیست ؛ بلندیت باید تواضع گزین

 

mendacious /m@n"deIS@s/دروغ ، دروغگو ، کذاب                                            

he is a mendacious personاو یک آدم دروغگو است                  

mendacity /m@n"d&s@tI/

 

دروغگویی ، دروغ ، کذب ، دروغین بودن  

                         

history will prove the mendacity of his claims

 

تاریخ دروغ بودن ادعاهای او را ثابت خواهد کرد

 

misanthrope /"mIsənTrəUp/انسان گریز ، بیزار از انسان ها                                       

misanthropy /mI"sænTrəpI/انسان گریزی ، بیزاری از انسان ها                  

miser /"maIz@r/

 

خسیس ، ژکور ، دنیا دوست ، تنگ چشم ، مال دوست

 

the miser starved his children and hoarded money

 

آن خسیس بچه های خود را گرسنگی می داد و پول تلنبار می کرد

 

you can’t pry money out of a miser

 

از خسیس با منقاش هم نمی شود پول در کشید

 

a miser’s money takes the place of wisdom

 

پول آدم خسیس جای عقلش را می گیرد

 

the devil lies brooding in the miser’s chest

 

در سینه ی آدم خسیس ، شیطان توطئه می کند

 

the miser’s death is the heir’s holiday

 

مرگ خسیس جشن وارث است

 

the wolf is sometimes satisfied, the miser never

 

گرگ گاهی راضی می شود اما آدم خسیس هرگز راضی نمی شود

 

the beg of the miser is to dig a trench in the sea

 

تقاضا از خسیس مانند کندن گودال در دریا است

 

the miser is always poorخسیس همیشه بدبخت است                  

miserly /"maIz@rlI/خسیس ، پول دوست ، ژکور ، خسیسانه                               

modest /"mQdIst/

 

فروتن ، متواضع ، کم ادعا ، افتاده ، محجوب ، با حیا       

            

be modest especially when you thrive

 

فروتن باش به ویژه هنگام کامیابی

 

modest behaviorرفتار محجوب                                                   

he was modest and silentاو محجوب و بی حرف بود                   

modesty /"mQd@stI/

 

فروتنی ، تواضع ، خضوع ، خشوع ، کم ادعایی ، افتادگی

       

learn modesty if you desire perfection        

 

افتادگی آموز اگر طالب فضلی

 

in all modesty

 

بدون اینکه بخواهم از خودم تعریف کرده باشم ، با کمال فروتنی

 

moody /"mu:dI/

 

دمدمی ، متلون ، (خلق و خو) متغیر ، زود خشم ، عبوس                  

 

he is moody, one day he is kind, next day he is hostile

 

او دمدمی است ، یک روز مهربان است و روز دیگر پر خصومت

 

why are you so moody today ?

 

چرا امروز اینقدر گرفته ای ؟

 

moral /"mO:r@l/

 

اخلاقی ، اخلاق ، (جمع) اصول اخلاقی ، باورهای اخلاقی  

             

a moral obligationتعهد اخلاقی                                                

a moral storyداستان اخلاقی                                                      

moral valuesارزش های اخلاقی                                                

man is a moral creatureانسان موجودی اخلاقی است                   

a moral lessonدرس اخلاق                                                         

what is the moral of this story?

 

نتیجه ی اخلاقی این داستان چیست؟

 

a code of morals to which all tribe members subscribe

 

یک دسته اصول اخلاقی که همه ی افراد قبیله به آن پایبندند

 

morality /m@"r&l@tI/

 

جنبه ی اخلاقی ، اخلاق ، اصول اخلاقی ، پایبندی اخلاقی ، درس اخلاق

اخلاق آموزی

 

we question the morality of this act

 

ما اخلاقی بودن این عمل را مورد پرسش قرار می دهیم

 

in spite of all the propaganda, the standard of morality has not improved

 

علی رغم همه ی تبلیغات ، سطح اخلاقیات بالا نرفته است

 

a man of unquestionable morality

 

مردی که درستی او مورد تردید نیست

 

morality was made for man, not man for morality

 

اخلاق برای انسان ساخته شده ، نه انسان برای اخلاق

 

there are many religions, but only one morality

 

مذاهب متعددند اما اخلاق یکی است

 

veracity is the heart of morality

 

راستگویی قلب اخلاق است

 

to moralize /"mO:r@%laIz/

 

(معمولا به طور خسته کننده یا تحمیل آمیز) موعظه ی اخلاقی کردن ، درباره ی اخلاقیات حرف زدن / اندیشیدن ، درس اخلاق دادن ، اخلاق خود و دیگران را بهتر کردن

 

he is a teacher who moralizes instead of teaching geometry

 

او معلمی است که به جای تدریس هندسه موعظه ی اخلاقی می کند

 

morose /m@"r@Us/بد خلق ، عبوس ، ترشرو ، بد عنق                                           

her husband is a morose manشوهرش مرد بد عنقی است           

nag /n&g/غر زدن ، نق زدن ، (به ویژه زن) غرغرو ، نق نقو ، غرغر                     

my wife nags me day and night

 

زنم شب و روز به من نق می زند

 

nice /naIs/

 

(رفتار و اخلاق) پر ملاحظه ، محتاط و پیش اندیش ، با وجدان ، آدم خوب

 

nose /n@Uz/فضولی کردن ، (در کار دیگران) کنجکاوی کردن                             

to poke one’s nose into someone’s affairs

 

در کار دیگران فضولی کردن ، دخالت بیجا کردن

 

nosy, nosey /"n@UzI/فضول(در کار دیگران) ، کنجکاو                                                  

nosy neighbors

 

همسایه هایی که می خواهند سر از کار دیگران در بیاورند

 

obduracy /"QbdjUərəsI/لجاجت                                                                  

obdurate /"QbdjUərət/

 

یکدنده ، لجوج ، لجباز ، سرسخت ، سمج ، انعطاف ناپذیر

 

he remained obdurate in his determination

 

او سر تصمیم خود سرسختانه ایستاد

 

he obdurately rejected all of our proposals

 

او با یکدندگی همه ی پیشنهادهای ما را رد کرد

 

to obsess /əb"ses/

 

وسواسی کردن ، ذهن کسی را مشغول کردن

 

he is obsessed with moneyفکر و ذکرش پول است                     

obsession /əb"seSn/وسواس ، وسواس فکری                                                 

obsessive /əb"sesIv/وسواسی ، دچار وسواس فکری                                           

she is obsessive about cleanliness

 

او در پاکیزگی وسواس دارد

 

obstinacy /"QbstInəsI/سرسختی ، خودرایی ، کله شقی ، لجاجت                         

obstinacy is the beginning of the evil doing

 

لجاجت سرآغاز تباهکاری است

 

در مذهب عاقل از مناهی است لجاج                  میدان فساد را سپاهی است لجاج

شیرازه ی دفتر تباهی است لجاج                      عنوان کتاب روسیاهی است لجاج

 

obstinate /"QbstInət/

 

لجباز ، لجوج ، خیره سر ، یک دنده ، سرسخت ، کله شق ، بد پیله

 

the obstinate old woman refused to go to a doctor

 

پیرزن لجباز از رفتن به پیش دکتر سر باز زد

 

an obstinate childکودک لجباز                                               

outspoken /%aUt"sp@Uk@n/

 

رک گو ، دارای صراحت کلام ، (در سخن) دهان دریده          

 

optimism /"QptI%mIzm/خوشبینی                                              

I prefer optimism to pessimism

 

من خوشبینی را به بدبینی ترجیح می دهم

 

optimist /"QptImIst/خوش بین                                                 

optimistic /%QptI"mIstIk/خوش بین                                         

parsimonious /%pA:rs@"m@UnI@s/خسیس ، ممسک                                                 

parsimony /%pA:rs@"m@UnI/خست                                                              

patience /"peIS@ns/

 

شکیبایی ، صبر ، بردباری ، خودداری ، تاب ، تحمل

                   

I’m beginning to lose my patience

 

صبرم دارد تمام می شود

 

may God give you patienceالهی خدا به شما صبر بدهد           

my patience was exhaustedحوصله ی من سر رفت                

one who has patience lightens his burdens

 

کسیکه صبر کند سختی اش سست و مشکلش آسان گردد

 

هر کس که به خوب و زشت دوران سازد          آسایش خویش را دو چندان سازد

شکر است که رزق را فراوان سازد                  صبر است که مشکل تو آسان سازد

 

patient /"peIS@nt/

 

صبور ، بردبار ، شکیبا ، خوددار ، پر تحمل ، پر حوصله 

                  

to be patientصبور بودن ، شکیبا بودن                                           

a lover must be patient and kind

 

عاشق باید بردبار و مهربان باشد

 

be patient, your turn will come too

 

صبور باش نوبت تو هم خواهد رسید

 

one who waits, triumphsکسیکه شکیبایی کند پیروز شود            

پیوسته به نعمت خدا شاکر باش                   وندر همه جا خدای را ناظر باش

چون بار درخت صبر فتح و ظفر است            خواهی که به مقصود رسی صابر باش

 

to peeve /pi:v/کج خلقی کردن ، کج خلق شدن                                      

peeved /pi:vd/عصبانی ، رنجیده ، دلخور                                                

peevish /"pi:vIS/

 

بهانه گیر ، زود رنج ، بد خلق ، بد عنق ، بد قلق ، گنده دماغ ، سمج ، سرسخت ، دعوایی ، بهانه گیرانه ، با اوقات تلخی

 

a peevish old manپیرمرد بد خلق                                              

the sick man’s peevish complaints about bad weather

 

شکایت های بهانه گیرانه ی مرد بیمار درباره ی آب و هوای بد

 

persistent /pər"sIstənt/مصر ، سمج ، سرسخت ، یکدنده                                    

he is a persistent suitorاو خواستگار سمجی است                     

perverse /pər"v3:rs/

 

خود سر ، لجباز ، خیره سر ، نافرمان ، لجوجانه ، با لجبازی ، خیره سرانه

 

his perverse insistent to know my address and phone number

 

اصرار لجوجانه ی او برای دانستن نشانی و شماره ی تلفن من

                   

a perverse and impolite boyیک پسر لجباز و بی تربیت             

pessimism /"p@s@%mIzm/بدبینی                                              

pessimist /"pes@mIst/بدبین                                                    

pessimistic /%p@s@"mIstIk/بدبین                                                                    

he is pessimistic about the future

 

او نسبت به آینده بدبین است

 

pettish /petIS/تند خو ، بد خلق ، زود رنج ، بد عنق ، بی صبر                  

pettishly /"petISlI/از روی کج خلقی ، با زود رنجی                                         

petulance /"petjUləns/

 

بهانه گیری ، ایراد گیری ، کژ خلقی ، بد خلقی                     

 

that spoilt child’s petulanceبد خلقی آن کودک لوس             

petulant /"petjUlənt/

 

زود خشم ، بهانه گیر ، ایرادی ، بد خلق ، کژ خلق

 

the petulant demands of a spoilt child

 

خواسته های بهانه گیرانه ی کودک لوس

 

picky /"pIkI/ایرادی ، دیرخشنود ، دیر پسند ، مشکل پسند ، سختگیر                    

he is a picky eaterاو در غذا خوردن مشکل پسند است                      

pigheaded /%pIg"hedId/

 

لجوج ، لجباز ، یکدنده ، کله خر ، کله شق ، سرسخت               

 

pigheadedly /%pIg"hedIdlI/خودسرانه ، از روی کله شقی                                      

placid /"pl&sId/خونسرد ، آرام ، سر به راه ، متین                            

a placid dispositionخلق و خوی آرام                                          

polite /pə"laIt/با ادب ، مودب ، با تربیت                                                 

you must be polite toward grown-ups

 

بایستی نسبت به بزرگترها مودب باشی

 

a polite boyیک پسر با ادب                                                          

she taught her children to be kind and polite

 

او به فرزندانش یاد داد که مهربان و با تربیت باشند

 

politely /pə"laItlI/مودبانه                                                                   

pride /praId/

 

غرور ، نخوت ، تکبر ، گردن فرازی ، باد و فیس ، گنده دماغ ، عزت نفس

 

his pride caused his destructionغرور او باعث نابودیش شد         

pride is one of seven deadly sins

 

غرور یکی از هفت گناه کبیره است

 

pride didn’t allow him to borrow money from anyone

 

عزت نفس به او اجازه نمی داد که از کسی پول قرض کند

 

pride and grace dwell never in one place

 

غرور و متانت در یک جا با هم جمع نمی شوند

 

pride breakfasted with plenty, dined with poverty, and supped with infamy

 

غرور ، صبحانه را با فراوانی صرف می کند ، ناهار را با فقر صرف می کند ، و شام را بدنامی

 

pride costs us more than hunger, thirst and cold

 

غرور ، از تحمل گرسنگی و تشنگی و سرما هم برای ما گرانتر تمام می شود

 

pride in prosperity turns to misery in adversity

 

غرور در کامیابی تبدیل به بدبختی در مصیبت می شود

 

pride is at the bottom of all great mistakes

 

غرور در قعر تمام اشتباهات بزرگ است

 

the proud hate pride-in others

 

آدم مغرور ار غرور نفرت دارد-البته از غرور دیگران

 

one may be humble out of pride

 

آدم ممکن است از شدت غرور ، فروتنی کند

 

pride is the mask of one’s own faults

 

غرور ، نقابی است بر روی معایب

 

principle /"prInsIpl/

 

اخلاق ، درستی ، نیک رفتاری ، خوشرفتاری ، درستکاری

 

it is against my principles

 

آن مخالف معتقدات اخلاقی من است

 

he is a man of principleاو مردی درستکار است                           

she has no principlesاو به هیچ چیز پایبند نیست                           

as a matter of principleاز نظر اخلاقی                                   

prodigal /"prQdIgl/آدم ولخرج ، مسرف ، اسرافکار                                              

prodigality /%prQdI"g&l@tI/ولخرجی ، بذل و بخشش زیادی                                         

proud /praUd/مغرور ، متکبر ، خودپسند ، گند دماغ                                           

the prude rulers that are now resting under this soil

 

حکمرانان مغروری که اکنون زیر این خاک غنوده اند

 

he was proud of his wealthبه دارایی خود مغرور بود / می بالید        

he is proud of his own looksاو به قیافه ی خودش می نازد          

a proud mind and beggar’s purse don’t agree well together

 

سر پر غرور و جیب بی پول با یکدیگر سازگاری ندارند ؛ شکم گشنه و تق تق پاشنه

 

a man may be proud in purse, yet proud in spirit

 

آدم ممکن است بی پول ، ولی با عزت نفس باشد

 

as proud as Luciferبه غرور ابلیس                                           

 

 

God is the enemy of the proud

 

خداوند دشمن آدم مغرور است ؛ خودپسند ، پسند خالق نیست

 

pry /praI/

 

فضولی کردن ، کنجکاوی کردن ، کنجکاوی ، فضولی ، آدم فضول        

 

she pried into every corner of my house

 

کنجکاوانه به هر گوشه ی خانه ی من نگاه کرد

 

he likes to pry into other people’s affairs

 

او دوست دارد سر از کار دیگران در بیاورد  

 

quarrelsome /"kwO:rəlsəm/

 

دعوایی ، پرخاشگر ، زود خشم ، ستیزه جو

 

refractory /rI"fræktrI/

 

نافرمان ، سرکش ، کله شق ، سرسخت ، لجوج ، خود رای

 

reserved /rI"z3:rvd/آدم خوددار ، تودار ، با وقار ، محتاط                                     

reticence /"retIs@ns/خموشی ، کم حرفی ، تو داری                                            

reticent /"retIs@nt/کم حرف ، کم گفتار ، ساکت ، خاموش                                  

he is a reticent personاو آدم کم حرفی است                              

revengeful /rI"vendZf@l/کینه توز ، کینه جو ، کینه ورز                                        

rigid /"rIdZId/سختگیر ، خشک ، جدی ، مقرراتی                                              

 

scandal /"sk&nd@l/افترا ، غیبت ، بدگویی ، شایعه پراکنی                  

in the case of scandal, the receiver is as bad as the teller

 

در بدگویی و غیبت کردن ، شنونده نیز مانند گوینده گناهکار است

 

to scowl /skaUl/اخم کردن ، ابرو درهم کشیدن ، ترشرویی کردن                     

when the stepmother saw him she scowled

 

زن پدر تا او را دید اخم کرد

 

secretive /"si:krItIv/

 

مرموز ، اهل اختفا و نهان کاری ، نهانکار ، آب زیرکاه ، مخفی کار

 

her husband is very secretiveشوهر او بسیار نهانکار است      

self-conceit /%selfk@n"si:t/خود بزرگ دانی ، غرور ، خودخواهی        

there is more hope of a fool than of him that is wise in his own conceit

 

به یک احمق بیشتر می توان امیدوار بود تا به کسی که از روی خودپسندی خود را عاقل می داند

 

conceit may puff a man up, but never prop him up

 

خودپسندی انسان را فقط باد می کند اما واقعا بزرگ نمی کند

 

self-conceited /%selfk@n"si:tId/خود پسند ، مغرور ، خودخواه           

 

 

 

self-conscious /%self "kQnSəs/خجالتی ، کمرو ، دستپاچه                  

selfish /"selfIS/خودخواه ، خودپسند ، خودخواهانه ، خودپسندانه                             

selfishness is a sign of ignorance

 

خودخواهی برهان نادانی بود

 

he who glorifies his selfishness will degrade it

 

کسیکه خود را بزرگ شمارد کوچک شود

 

گر فکر تو پخته است و روح تو قوی                 مغرور مشو تا بدر از ره نروی

از روی تکبر و منیت خود را                         مشمار بزرگ تا که کوچک نشوی

 

the selfish can not see the vice of his own and the virtue of others; to recognize other’s virtue is to acknowledge one’s own vice

 

عیب خودپسند از چشم او پوشیده است و اگر فضل و هنر دیگری را بشناسد به زیان و کاستی خود پی می برد

 

تا در تو بود ز خودپسندی اثری                         البته به عیب خود نداری نظری

آنروز که پی بری به کنه هنری                         باشد که زعیب خود بیابی خبری

 

sentimental /%sentI"mentl/احساساتی ، عاطفی                                                    

for sentimental reasonsبه دلایل عاطفی                                  

sentimentalist /%sentI"mentəlIst/آدم احساساتی                                                     

serious /"sIərIəs/جدی ، بی شوخی                                                               

he is a serious manاو آدمی جدی است                                        

I’m serious, I’m not going

 

بی شوخی می گویم ، من رفتنی نیستم

 

serious-minded /"sI@rI@s"maIndId/

 

جدی ، اهل عمل ، پر اراده ، مصمم 

                        

short-tempered /SO:rt"t@mp@rd/زود خشم ، تندخو ، جوشی                                 

shy /SaI/کمرو ، خجالتی ، محجوب                                                           

a shy young womanزنی جوان و محجوب                                

I am too shy to ask him for money

 

اصلا رویم نمی شود از او پول بخواهم

 

sober /"səUbər/متین ، جدی ، باوقار ، وزین                                                      

a group of sober merchantsگروهی بازرگانان باوقار                     

soberiety /sə"braIətI/متانت                                                                      

sober-minded /"s@Ub@r"maIndId/

 

معقول ، جدی ، نیک اندیش          

                      

sour /"saUr/

 

بد خلق ، بد عنق ، دمغ ، زود خشم ، کم حوصله ، کج خلق                

 

he is in a sour mood todayامروز خلقش تنگ است                    

he was very sour toward usخیلی نسبت به ما ترشرویی کرد         

spendthrift /"sp@nd%TrIft/آدم ولخرج                                                               

spite /spaIt/

 

لج ، غرض ، کینه ، بدخواهی ، دق دل ، غرض ورزی کردن ، کینه توزی کردن ، (با کسی) لج بودن

 

to say something out of spiteاز روی غرض حرفی را زدن           

he spoke loudly to spite meاز لج من بلند بلند حرف می زد          

spiteful /"spaItf@l/کینه توز ، مغرض ، بدخواه                                                    

stern /st3:rn/

 

سختگیر ، خشن ، بی گذشت ، عبوس ، بدعنق ، بد خلق ، (قیافه) درهم ، اخمو ، ترشرو

 

he has a stern faceاو قیافه ای عبوس دارد                                    

stiff /stIf/آدم سرسخت ، لجوج ، سمج ، سرسختانه ، لجوجانه                           

he took a rather stiff stand on defense

 

در مورد دفاع عقاید سرسختانه ای داشت

 

stingy /"stIndZI/

 

خسیس ، کنس ، تنگ چشم ، ناخن خشک ، ممسک                         

 

a stingy man is always poorخسیس همیشه فقیر است               

a rich man who is stingy is the worst pauper

 

ثروتمند خسیس بدترین گدا است

 

stubborn /"stVbərn/

 

سرسخت ، مصمم ، یکدنده ، لجباز ، لجوج ، خود رای ، چشم سفید ، خیره سر ، کله شق ، سمج

 

he is a stubborn manاو آدم سرسختی است                                   

what a stubborn child!چه بچه ی لجوجی                                 

stubbornness /"stVbərnnIs/خودسری ، لجاجت                                                 

sulk /sVlk/

 

اخم کردن ، عبوس بودن ، اخمو بودن ، بق کردن ، اوقات تلخی کردن ، اخم ، بد خلقی ، بد عنقی

 

he has been sulking for hours about having failed the exam

 

او ساعت هاست که به خاطر رد شدن در امتحان خلقش تو هم رفته است

 

sulky /"sVlkI/اخمو ، عبوس ، ترشرو ، نجوش ، اوقات تلخ ، بد عنق                

sullen /"sVlən/عبوس ، اوقات تلخ ، عنق ، اخمو ، دلخور                                       

Ali was in sullen moodاوقات علی تلخ بود                              

sullenly /"sVlənlI/عبوسانه ، با ترشرویی                                 

 

suspicion /s@"spIS@n/

 

سوء ظن ، بدگمانی ، شک ، سوء ظن داشتن ، بدگمان بودن

 

I dispelled their suspicionسوء ظن آنان را برطرف کردم              

suspicion absolves faithبدگمانی ایمان را رها می کند                  

suspicion is the poison of friendship

 

بدگمانی سم دوستی است

 

the losing side is full of suspicionبازنده بدگمان است           

suspicion follows closest on mistrust

 

بدگمانی رفیق بی اعتمادی است

 

suspicious /s@"spIS@s/شکاک ، بدگمان ، دارای سوء ظن                 

he is suspicious of strangers

 

او نسبت به غریبه ها سوء ظن دارد

 

taciturn /"t&sI%t3:rn/کم حرف ، کم سخن ، کم گو                                      

tantrum /"t&ntr@m/

 

بد خلقی ، کج خلقی ، اوقات تلخی ، بهانه گیری و خشم                 

 

I’m tired of child’s repeated tantrums

 

از دست گریه زاری های پی در پی بچه خسته شدم

 

to throw a tantrumبد خلقی کردن ، گریه زاری کردن                          

temper /"temp@r/

 

خلق ، حالت روحی ، منش ، طبع ، خو ، بد خلقی ، خشم ، ناسازگاری

 

a man with a fiery temperمردی آتشی مزاج                               

a good-tempered childیک کودک خوش خلق                           

a bad-tempered husbandیک شوهر بد خلق / خو                         

a display of temperبروز بد خلقی                                             

he threw the book and left the room in a temper

 

کتاب را انداخت و با غیظ از اتاق رفت

 

fit of temperخشم زدگی ، غیظ ناگهانی                                        

temperamentخلق ، خو ، منش ، سرشت ، روحیه ، خلق و خو            

he is a man of even temperament

 

او مردی دارای خلق و خوی متعادل است

 

testy /"testI/زود خشم ، زود رنج ، خیره سر ، بد قلق ، بهانه گیر                          

a testy old manپیرمرد بد خلق                                                  

thriftless /"TrIftlIs/ولخرج ، هدرکار                                                     

thrifty /"TrIftI/صرفه جو                                                                    

my mother is a thrifty housewife

 

مادرم کدبانویی صرفه جو است

 

tight-fisted /"taIt%fIstId/خسیس ، ناخن خشک ، کنس                                         

timid /"tImId/کمرو ، خجالتی ، محجوب ، ترسو                                 

she is a timid girlاو دختری خجالتی است                                  

he can not say boo at a goose

 

او حتی نمی تواند به یک غاز تشر بزند ؛ با یک پخ از جا در می رود

 

timidity is an enemy to povertyکمرویی دشمن فقر است       

great empires are not maintained by timidity

 

امپراطوری های بزرگ با کمرویی بنیان نیافته اند

 

the timid man calls himself cautious, the sordid man, thrifty

 

 

 

آدم ترسو خود را با احتیاط می خواند ، آدم پست خود را صرفه جو

 

hw who requests timidly invites refusal

 

کسی که با کمرویی خواهشی می کند ، در حقیقت می خواهد که خواهش او رد شود

 

timorous /"tIm@r@s/ترسو ، کم جرات ، کمرو ، خجالتی                                    

he is a timorous and incompetent man

 

او آدمی ترسو و بی عرضه است

 

tolerant /"tQl@r@nt/شکیبا ، بردبار ، پر مدارا ، با گذشت ، لوطی                               

to tolerate /"tQl@%reIt/

 

مدارا کردن ، لوطی گری کردن ، شکیبایی کردن

                  

troublesome /"trVb@ls@m/بهانه گیر ، زحمت آفرین ، بد قلق                                 

a troublesome childبچه ی بد قلق                                           

trustful /"trVstfl/

 

زود باور ، ساده دل ، خوش بین ، کسی که زود اعتماد می کند

 

trusting /"trVstIN/زود باور ، ساده دل ، خوش بین                           

ugly /"VglI/بد قلق ، بد خلق ، زود خشم                                                       

today our teacher was in an ugly mood

 

امروز معلم ما دل و دماغ خوبی نداشت

 

uncompromising /Vn"kQmprəmaIzIN/

 

سازش ناپذیر ، بی گذشت ، نستوه

 

unconcern /%Vnk@n"s3:rn/بی خیالی ، نگران نبودن                                              

unconcerned /%Vnk@n"s3:rnd/خونسرد ، بی خیال                                                  

urbane /3:r"beIn/با ادب ، مودب ، با نزاکت                                                       

urbanity /3:r"bænItI/ادب ، نزاکت ، خضوع ، خشوع                                            

vain /veIn/غره ، مغرور ، به خود بالنده / نازنده                                                

Sara is vain about his looksسارا به قیافه اش می نازد                        

too much success has made him vain

 

موفقیت زیاد او را غره کرده است

 

his is very vain about his education

 

خیلی درباره ی تحصیلاتش به خود می بالد

 

don’t be vain about your wealth, it can vanish in one night ; don’t be vain about your looks, it can vanish after one fever

 

به مالت نناز به شبی بنده                             به شکلت نناز به تبی بنده

 

the vain man makes a merit of misfortune

 

اعتبار آدم خودخواه بدبختی است

 

vainly /veInlI/مغرورانه                                                                            

valiantدلاور ، دلیر ، شجاع ، متهور                                                 

vanity /"v&nItI/تکبر ، نخوت ، غرور                                               

an ounce of vanity spoils a hundred-weight of merit

 

یک مثقال خودخواهی ، یک خروار اعتبار را از بین می برد

 

vanity backbites more than malice

 

خودخواهی بیش از شرارت لطمه می زند

 

vanity is the food of foolsخودخواهی غذای احمق ها است          

what makes the vanity of other people insupportable is that it wounds our own

 

خودخواهی دیگران به این دلیل برای ما غیر قابل تحمل است که خودخواهی ما را جریحه دار می سازد

 

I see the vanity through the holes of your coat

 

خودخواهی را از روزنه های لباست می بینم

 

valorousبی باک ، پردل ، متهور ، دلاور ، دلیر ، شجاع                  

 

valour, valorرشادت ، دلیری ، بی باکی ، تهوری ، دلاوری                  

there is always safety in valourدر دلیری همیشه ایمنی است      

warm /wO:rm/آتشی مزاج ، زود خشم ، بد خلق                                          

his warm and impetuous natureمزاج آتشی و متغیر او        

waspish /"wQspIS/بد خلق ، تشری ، بد زبان                                                      

whimsical /"wImzIkl/هردمبیل ، هوسباز ، ویری ، دمدمی                                    

he is a whimsical millionaireاو یک میلیونر هوسباز است                

a whimsical market fluctuating according to political conditions

 

بازار بی ثباتی که طبق شرایط سیاسی نوسان می کند

 

willful /"wIlfl/خودسر ، خیره سر ، لجباز ، یکدنده                              

he is a willful youngاو یک جوان خودسر است                           

willfulness is more terrible than slavery

خودسری مصیبت بار تر از بردگی است

 

a willful is as a pig; he’ll neither lead nor drive

 

خودسر مثل یک خوک ، نه حرف حساب سرش می شود نه زور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends