Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل ، مدرسه ، دانشگاه ، درس by: گروه ترجمه کده

 

دانش ، علم ، تحصیل ، مدرسه ، دانشگاه ، درس

                                    

academia /%ækə"di:mIə/

 

دانشگاه ، مدرسه ی عالی ، محیط دانشگاهی ، دانشگاهیان                  

academic /%ækə"demIk/

 

دانشگاهی ، وابسته به مدرسه ی عالی یا تحصیلات عالی ، تحصیلی ، آموزشی ، اهل مطالعه ، درس خوان ، علم دوست ، محقق ، علمی ، مدرس ، استاد دانشگاه ، دانشجو

 

سال تحصیلیacademic year                                                    

a group of learned academics  

 

گروهی از دانشجویان دانشمند

       

محیط دانشگاهی/ دانشجوییacademic /student milieu               

academically /%ækə"demIklI/

 

شایسته ی دانشگاه یا فرهنگستان ، ادیبانه ، فضل فروشانه ، از نظر تحصیلی / علمی ، از دیدگاه دانشگاه

 

he is academically qualified

 

او از نظر علمی واجد شرایط است

      

academy /ə"kædəmI/

 

فرهنگستان ، آکادمی ، دانشکده ، مدرسه ، مدرسه عالی ، (آمریکا) دبیرستان خصوصی ، هنر سرا ، هنرکده

 

فرهنگستان زبان فارسیthe academy of Persian language          

هنر سرای موسیقیmusic academy                                            

استادیارassistant professor /ə%sIstənt prə"fesər/                                   

دانشیارassociate professor /ə%səUsIət prə"fesər/         

 

                                        

 

BSc or B.Sc. (Bachelor of Science)

 

لیسانس علوم

 

کتاب ، درسbook /bUk/                                                                       

are you fond of reading books?

 

آیا به خواندن کتاب علاقمندید؟

 

کتاب شعرa book of poetry                                                

do you have a bookshelf in your room?

 

آیا در اتاقتان قفسه ی کتاب دارید؟

 

how many books do you have in your house?

 

در منزل خود چند کتاب دارید؟

 

workbook/textbook

 

کتاب تمرین و آزمون(که متمّم کتاب اصلی درس است)

 

chapter 2 in the textbook clarifies the process of gas sweetening

 

فصل دو این کتاب فرایند شیرین سازی گاز را تشریح می کند

 

reference booksکتاب های مرجع                                               

of making many books there is no end

 

زیاد کتاب نوشتن ، کاری است که پایان ندارد

 

something is learned every time a book is opened

 

با بازشدن هر کتاب ، نکته ای بر دانش آدم افزوده می شود

 

a book may be as great a thing as a battle

 

تاثیر یک کتاب در زندگی انسان ممکن است به اندازه تاثیر یک جنگ بزرگ باشد

 

a book that is shut is but a block

 

کتاب بسته ، چیز بی مصرفی است

 

books are a guide in youth and an entertainment for age

 

برای جوانان ، کتاب راهنما است و برای سالخوردگان ، سرگرمی

 

books are ships which pass through the vast seas of time

 

کتاب ، سفینه ای است که از اقیانوس زمان می گذرد

 

books teach us very little of the world

 

کتاب مطالب اندکی از جهان به ما می آموزد

 

have your study full of books than your purse full of money

 

بیشتر بکوش که کتابخانه ات پر از کتاب باشد تا آنکه کیفت پر از پول

don’t judge a book by its cover

 

کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن

 

no furniture so charming as books

 

هیچ دکوراسیونی به زیبایی یک مجموعه کتاب نیست

 

the best companions are the best books

 

کتاب خوب بهترین همنشین است

 

همنشینی به جز کتاب مخواه

                                   که مصاحب بود گه و بیگاه

 

wear the old coat and buy the new book

 

لباس کهنه بپوش اما کتاب نو بخر

 

the books which help you most are those which make you think the most

کتابی برایت سودمند است که تو را بیشتر به تفکر وادارد

 

books are the monument of vanished minds

 

کتاب ها یادبودهای اندیشه های رفتگان اند

 

the virtue of books is to be readable

 

کتاب خوب آن است که قابل خواندن باشد

 

we profit little from books we don’t enjoy

 

از کتابی که لذت نمی بریم سودی هم نخواهیم برد

 

all the world may know me by my book, and my book by me

 

تمام دنیا ممکن است مرا با کتابم بشناسند و کتابم را با من

 

a room without books is a body without soul

 

اتاق بدون کتاب مانند جسم بی روح است

 

books and friends should be few and good

 

کتاب و دوست هم باید کم باشند و هم خوب

 

(در مدرسه و غیره) تنفسbreak /breIk/                                                   

I chatted with him during the break (between classes)

 

در تنفس بین دو کلاس(زنگ تفریح) با او حرف زدم

 

cadet /k@"det/

 

دانشجوی دانشکده ی افسری(نیروی زمینی یا دریایی یا هوایی)         

she married an air force cadet

 

او با یک دانشجوی دانشکده ی نیروی هوایی ازدواج کرد

 

campus /"k&mp@s/

 

محوطه ی دانشگاه ، زمین و ساختمان های دانشگاه یا مدرسه ، پردیس ، وابسته به محدوده ی دانشگاه یا مدرسه ، دانشگاهی

 

most students live on campus and a few(of them) live in town

 

بیشتر دانشجویان در پردیس دانشگاه و معدودی از آنان در شهر زندگی می کنند

 

انتخابات دانشگاهیcampus elections                                        

کتابفروشی دانشگاهcampus bookstore                                      

کرسی استادی دانشگاهchair /tSe@r/                                                        

I have occupied the chair of English literature for years

 

سال ها است که کرسی ادبیات انگلیسی را اشغال کرده ام

 

chancellor /"tS&ns@l@r/

 

(در برخی دانشگاه ها) رئیس دانشگاه یا دانشکده

 

child-care /tSaIld "ke@r/

 

وابسته به نگهداری و پرورش کودکان(به ویژه در دوران پیش از مدرسه)

 

مهد کودک a child-care center                                            

کلاس درس ، اتاق درسclass /kl&s/                                                               

our class didn’t have window

 

کلاس درس ما پنجره نداشت    

 

you would better have a good excuse for missing the class this morning

 

بهتره عذر خوبی برای نیامدن به کلاس امروز صبح داشته باشی

 

we are going to have a make up class tomorrow

 

فردا کلاس جبرانی خواهیم داشت

 

what time should you /we be in your /our class?

 

چه ساعتی باید در کلاس باشید/ باشیم؟

 

 

what would you do if you didn’t have class

today?

 

اگر امروز کلاس نداشتید چه کار می کردید؟

 

do you ever skip your classes?

 

آیا هرگز از کلاسهای خود در می روید؟

 

this is the first time he has appeared in class

 

این اولین باری است که در کلاس پیدایش شده است

 

did you attend English classes outside school?

 

آیا در کلاسهای انگلیسی بیرون از مدرسه شرکت کردید؟

 

she was quite sick; nevertheless, she attended all of her classes

 

او سخت مریض بود ، با این حال در همه ی کلاس ها شرکت کرد

 

college /"kQlIdZ/

 

دانشکده ، دانشگاه ، کالج ، مدرسه ی عالی ، آموزشگاه ، دانشجویان و کارکنان و استادان موسسه ی آموزشی ، ساختمان دانشکده یا مدرسه ی عالی

 

مدرسه ی عالی حسابداریcollege of accounting                        

دانشکده ی پزشکیcollege of medicine                                  

if you don’t study hard you have to kiss off your chance for college

 

اگر خوب درس نخوانی باید قبولی دانشگاه را فراموش کنی

 

why did you drop out of college?

 

چرا دانشگاه را ول کردی؟

 

are there good colleges in your city?

 

آیا در شهر شما دانشکده های خوبی وجود دارد؟

 

passing the exam should enhance your chances of being admitted to college

 

موفقیت در امتحان ، شانس شما را در پذیرفته شدن در کالج بالا می برد

 

teacher’s collegeدانشسرا                                                       

collegian /k@"li:dZ@n/عضو دانشکده ، دانشجو                             

دانشگاهی ، دانشجوییcollegiate /k@"li:dZIt/                                                

فرهنگ دانشجوییthe collegiate dictionary                            

(دانشگاه) واحد درسیcourse /kO:rs/                                                        

how many courses are you taking / carrying this term / semester?

 

این ترم چند تا درس بر می داری؟

 

I’m taking / carrying 8 courses this term/semester

 

این ترم هشت تا درس بر می دارم

 

درس سه واحدی3 credit /unit course                                              

واحد درسیcredit /"kredIt/                                              

curriculum /k@"rIkj@l@m/

 

(دوره درس هایی که برای هر رشته ی تحصیلی دانشگاهی برنامه ریزی شده است) برنامه ی کاردانی ، (کلیه ی کلاس های یک مدرسه یا دانشگاه) برنامه ی آموزشی

 

the curriculum in engineering

 

برنامه ی آموزشی (رشته ی) مهندسی

 

the core of curriculum consists of courses that are required of all students

 

هسته ی برنامه ی آموزشی از دوره هایی تشکیل شده است که به حضور همه ی دانشجویان نیاز دارد

                  

(دانشکده) رئیسdean /di:n/                                                             

dean of the school of dentistry

 

رئیس دانشکده ی دندانپزشکی

the dean has the authority to resolve academic problems of students

 

رئیس دانشگاه اختیار حل مشکلات آموزشی دانشجویان را داراست

 

نمره ، مدرک تحصیلیdegree /dI"gri:/                                                     

فوق دیپلم دارمI have an associate’s degree                           

مدرک لیسانس دارمI have a bachelor’s degree                        

دارای مدرک فوق لیسانس هستمI have a master’s degree           

department /dI"pA:rtm@nt/

 

(دانشگاه) گروه ، حوزه ی عمل ، زمینه ی پژوهش یا کار   

     

the English of department of the faculty of Letters

 

گروه انگلیسی دانشکده ی ادبیات

 

didactic /daI"d&ktIk/

 

آموزشی ، وابسته به آموزش و پرورش ، نظری(در مقابل عملی) 

 

both didactic and laboratory instruction should be used

 

هم آموزش نظری و هم آموزش آزمایشگاهی بایستی به کار گرفته شود

 

diploma /dı"pləUmə/

 

دانشنامه ، دیپلم ، مدرک تحصیلی ، گواهینامه آموزشی

 

to show off, he has framed his doctorate diploma

 

برای پز دادن ، دانشنامه دکتری خود را قاپ کرده بود

 

doctor /"dɒktər/

 

(در اصل) معلم ، دانشمند ، دانا ، دکتر ، عالم ، (دارای درجه دکتری در پزشکی) ، پزشک(medical doctor و MD هم می گویند) ، (دارای درجه دکتری در دندان سازی و دامپزشکی و سایر علوم درمانی)

 

 

three of my children are doctors

 

سه تا از فرزندان من دکتر/پزشک هستند

 

doctorate /"dɒktərıt/

 

دکتری ، درجه دکتری ، دکترا (doctor’s degree هم           می گویند) ، مقام یا کار دکتری

 

he has a doctorate in chemistry

 

او دارای درجه دکتری در شیمی است

 

Doctor of Philosophy

 

درجه دکتری ، بالاترین درجه دانشگاهی(مخفف آن Ph.D. است که پس از نام می آید)

 

dormitory /"dO:rmI%tO:rI/

 

(به ویژه در مدرسه و دانشگاه) خوابگاه ، اتاق خوابگاه ، ساختمان خوابگاه

 

زندگی خوابگاهی ، زندگی در خوابگاهdormitory life                           

the seniors live in the new dormitory

 

دانشجویان سال آخر در خوابگاه جدید زندگی می کنند

 

educate /"edZU%keIt/

 

(به ویژه از راه کلاس و مدرسه) آموزش دادن ، تعلیم دادن ، تربیت کردن ، آموزاندن

 

teachers educate students

 

آموزگاران دانش آموزان را تربیت می کنند

 

where has been he educated?او کجا تحصیل کرده؟                  

he has been educated in America

 

او در آمریکا آموزش دیده است

 

 

 

educated /"edZU%keItId/

 

تحصیل کرده ، فرهیخته ، آموخته ، آموزش دیده ، تعلیم یافته

 

education /%edZU"keIS@n/

 

آموزش و پرورش ، آموزش ، تعلیم و تربیت ، تحصیل(تحصیلات) ، تربیت

 

آموزش ابتداییelementary(primary) education                       

how much education does she have? she has a master’s degree

 

تحصیلات او چقدر است؟ او مدرک فوق لیسانس دارد

 

does education guarantee a good job?

 

آیا تحصیل تضمین کننده ی یک شغل خوب می باشد؟

 

education will broaden your opportunities to land a good job

 

تحصیلات ، فرصت های شغلی را برای احراز یک شغل مناسب افزایش می دهد

 

آموزش بزرگسالانadult education                                             

آموزش عالیhigher education                                                 

university education is not free

 

آموزش دانشگاهی رایگان نیست

 

دکتری در آموزش و پرورشdoctorate in education                            

educational /%edZU"keIS@n@l/

 

آموزشی ، وابسته به آموزش و پرورش ، تحصیلی ، آموزنده

 

موسسات آموزشیeducational institutions                                                

فیلم آموزندهan educational film                                              

what are your educational goals?

 

اهداف تحصیلی شما چیست؟

 

educationalist /%edZU"keIS@n@lIst/

 

کارشناس آموزش و پرورش        

 

educative /"edZU%keItIv/

 

آموزنده ، تربیتی ، یاد دهنده ، وابسته به آموزش و پرورش

 

elective /I"lektIv/

 

 (آموزش) گزینشی ، اختیاری ، کلاس گزینشی        

     

each student must take five elective courses

 

هر دانشجو باید پنج درس اختیاری بردارد

 

I have already taken all of my electives

 

من قبلا همه ی دروس اختیاری خودم را برداشته ام

 

elementary school /%el@"ment@rI sku:l/

 

مدرسه ابتدایی ، دبستان(آمریکاgrade school   هم می گویند)

 

emeritus /I"merIt@s/

 

(استاد دانشگاه و غیره) بازنشسته(با حفظ رتبه و عنوان و برخی مزایا)

 

professor emeritusاستاد ممتاز بازنشسته                                       

encyclopedia, encyclopaedia /In%saIkl@"pIdI@/

 

دایره المعارف ، دانشنامه

 

encyclopedic, encyclopaedic /In%saIkl@"pIdIk/

 

دایره المعارفی ، دانش نامه ای ، دارای دانش های گسترده و متنوع ، بحرالعلوم

 

he was the most encyclopedic person I have ever met

 

او عالم ترین شخصی بود که من تاکنون ملاقات کرده ام

 

 

encyclopedist /In%saIkl@"pIdIst/

 

نویسنده ی دایره المعارف ، دانش نامه نویس

 

engineer /%endʒə"nIər/مهندس                                          

I am an engineerمن مهندس هستم                                        

a mechanical engineerمهندس مکانیک                                   

a civil engineerمهندس راه و ساختمان                                      

an agricultural engineerمهندس کشاورزی                           

an electrical engineerمهندس برق                                       

engineering /%endʒə"nIrIŋ/مهندسی                                 

chemical engineeringمهندسی شیمی                                 

computer engineeringمهندسی کامپیوتر                                  

aerospace engineeringمهندسی هوافضا                                 

enrol, enroll  /In"r@Ul/

 

(در کلاس یا مدرسه یا باشگاه و غیره) نام نویسی کردن ، ثبت نام کردن

 

he is enrolled in my class

 

او در کلاس من نام نویسی کرده است

 

enrollment /In"r@Ulm@nt/

 

نام نویسی ، ثبت نام ، فهرست نام نویسی شدگان

               

نام نویسی دانشجویان سال اولthe enrollment of freshmen          

what is the enrollment at your school?

 

مدرسه ی شما چند شاگرد دارد؟

 

 

 

enter /"ent@r/       

 

(عضو دانشگاه ، حرفه و غیره) شدن ، وارد شدن به

             

وارد دانشگاه شدنto enter a university                                      

John entered the field of medicine

 

جان وارد رشته ی پزشکی شد

 

دانشمند ، فاضل ، بحرالعلوم ، علامهerudite /"erUdaIt/                                     

او واقعا دانشمند استshe is really erudite                                    

دانش ، فضل ، علامگی ، علمerudition /%erU"dISn/                                            

his erudition astounded everyone

 

دانش او همه را مبهوت کرد

 

امتحان ، امتحانیexam /Ig"z&m/                                                                 

don’t worry about the final exam, you can make it

 

نگران امتحان نهایی نباش قبول می شوی

 

it took me more than two hours to finish the final exam

 

امتحان پایان ترمم بیش از دو ساعت طول کشید

 

to be barred from the exams

 

از شرکت در امتحانات محروم شدن

 

امتحان ، آزمونexamination /Ig%z&m@"neISn/                                                   

امتحان ورودیentrance examination                                    

ورقه ی امتحانexamination paper                                               

امتحان دادنto give an examination                                           

امتحان گرفتن ، آزمون گرفتن ازexamine /Ig"z&mIn/                               

 

 

extramural /%ekstr@"mjUr@l/

 

(خارج از دیوار یا محدوده ی شهر یا دانشگاه و غیره) فرا دانشگاهی ، میان دانشگاهی ، (انگلیس) ویژه دانشجویان پاره وقت

 

فعالیت های بین دانشگاهیextramural activities                         

کلاس های دانشجویان پاره وقتextramural classes                      

faculty /"f&k@ltI/

 

(جمع معلم های یک مدرسه یا دانشکده) هیئت علمی ، معلمان ، استادان ، (به ویژه در کانادا) دانشکده

 

عضو هیئت علمی دانشگاهa faculty member                          

جلسه ی استادان/ معلمانa faculty meeting                                 

members of the faculty of medical school had also been invited

 

اعضاء هیئت علمی دانشکده ی پزشکی نیز دعوت شده بودند

 

the faculty and staff of this university

 

استادان و کارمندان این دانشگاه

 

this room is used exclusively by the faculty

 

این اتاق منحصرا مورد استفاده ی اساتید دانشگاه است

 

رئیس دانشکده ی حقوقthe head of the law faculty            

the visiting professor spoke briefly at the faculty meeting

 

استاد دعوت شده در جلسه ی دانشکده ، سخنرانی کوتاهی ایراد کرد

    

fellowship /"fel@U%SIp/

 

کمک هزینه ی آموزشی ، بورس تحصیلی ، مقام دستیاری(در دانشگاه به ویژه در مورد دانشجویان دوره ی فوق لیسانس و دکترا که بورس دریافت می کنند)

 

 

I received a fellowship in the field of English literature

 

من در رشته ی ادبیات انگلیسی بورس تحصیلی دریافت کردم

 

formal /"fO:rm@l/

 

(آموزش) رسمی ، وابسته به آموزش در مدرسه(در برابر مثلا آموزش در خانه و غیره)

 

freshman /"freSm@n/

 

(آمریکا) دانشجوی سال اول دانشگاه ، دانش آموز سال اول دبیرستان ، (در انگلیس می گویند :fresher)

 

my son is a freshman at Princeton university

 

پسرم دانشجوی سال اول دانشگاه پرینستون است

 

کلاس دانشجویان سال اولa freshman class                              

نمرهgrade /greId/                                                     

 

are you happy with your grades?

 

آیا از نمراتت راضی هستی؟

 

what would you do if you got a bad grade ?

 

اگر نمره ی بدی می گرفتید چه کار می گرفتید؟

 

معدل نمراتgrade average                                                    

the grades on the test were uniformly poor

 

نمرات تست به طور یکنواخت پایین بودند

 

her sense of security increased as her grades improved

 

آسایش خاطر او با افزایش نمره بیشتر شد

 

grade school /greId "sku:l/     

 

(آمریکا) مدرسه ی ابتدایی ، دبستان

 

 

graduate /"gr&dZu:%eIt/

 

فارغ التحصیل ، دانش آموخته ، فارغ التحصیل شدن/کردن ، وابسته به دوره های بالاتر از لیسانس

 

he is a graduate of Harvard

 

او فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است

 

John graduated from medical school

 

جان از دانشکده ی پزشکی فارغ التحصیل شد

 

this college has graduated many fine engineers

 

این دانشگاه تعداد زیادی مهندس خوب تحویل جامعه داده است

 

he was determined to go to graduate school

 

او مصمم بود که کارشناسی ارشد بخواند

 

فارغ التحصیل دبیرستانa high school graduate                         

دانشجوی دوره ی فوق لیسانس یا دکتراgraduate student                  

فارغ التحصیل هستمI’m graduated                                            

when  have you been graduated ?

 

کی فارغ التحصیل شده اید؟

 

I’ve been recently graduatedاخیرا فارغ التحصیل شده ام          

where have you been graduated from?

 

از کجا فارغ التحصیل شده اید؟

 

I’ve been graduated from Tehran university

 

از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده ام

 

I’m a graduate of Shiraz university

 

فارغ التحصیل دانشگاه شیراز هستم

 

graduation /%gr&dZu:"eISn/

 

فراغت از تحصیل ، پایان تحصیلات ، مراسم پایان تحصیلات

 

we celebrated Sara’s graduation

 

فارغ التحصیلی سارا را جشن گرفتیم

 

do you think you can get a job right after graduation ?

 

فکر می کنید درست بعد از فارغ التحصیلی شغلی بگیرید؟

 

grind /graInd/

 

(خودمانی) سخت کار و مطالعه کردن ، شاگرد درس خوان و زحمت کش

 

to grind for an examination

 

برای امتحان مثل خر درس خواندن

 

headmaster /%hed"m&st@r/

 

(مدارس پسرانه) رئیس مدرسه ، مدیر مدرس

  

headmistress /%hed"mIstrIs/

 

(مدارس دخترانه) رئیس مدرسه ، مدیر مدرسه

   

دبیرستان ، دوره ی متوسطهhigh school /haI sku:l/                                     

honor /"Qn@r/

 

(آموزش) کلاس پیشرفته ، کلاس اضافی(برای شاگردان خوب) ، (آموزش) جایزه ی شاگرد اولی ، سپاسنامه ، سپاس

 

he received a B.A with first class honors

 

او مدرک لیسانس را همراه سپاسنامه ی شاگرد اولی دریافت کرد

 

honors Englishکلاس انگلیسی ویژه ی شاگردان ممتاز                         

illiteracy /I"lIt@r@sI/بی سوادی                                                                 

illiterate /I"lIt@rIt/

 

بی سواد ، دارای معلومات کم(در رشته ی بخصوصی) ، درس نخوانده

                 

illiterate people who couldn’t even sign their names

 

مردم بی سوادی که نمی توانستند حتی نام خود را امضا کنند

 

musically illiterateبی اطلاع از موسیقی                                     

the illiterates of the 21st century are not those who can’t write and read but those who are not able to learn, get ride of old learning and learn again

 

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند ، آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند

 

infant school /"Inf@nt "sku:l/

 

(انگلیس) مدرسه ی کودکان 5 تا 7 ساله

  

instruct /In"strVkt/

 

آموزاندن ، تعلیم دادن ، یاد دادن ، تدریس کردن

 

he had a tutor to instruct him in English

 

معلم خصوصی داشت که به او انگلیسی یاد بدهد

 

she instructed musicاو موسیقی تعلیم می داد                             

آموزش ، تعلیم ، تدریس ، درسinstruction /In"strVkS@n/                                

the instruction of mathematics is difficult

 

یاد دادن ریاضی مشکل است

 

(کلاس درس) فشردهintensive /In"tensIv/                                                 

intensive English language courses

 

کلاس های فشرده ی زبان انگلیسی

 

دانش ژرفintimate /"Int@mIt/                                                               

an intimate knowledge of English

 

تسلط کامل به زبان انگلیسی

 

junior /"dZu:nj@r/

 

(آمریکا و کانادا) دانشجوی سال سوم دانشگاه ، دانش آموز سال سوم

دبیرستان

 

when I was a junior in college

 

وقتی که در سال سوم دانشگاه بودم

 

a junior course in mathematics  

 

کلاس ریاضی ویژه سال سوم

 

کودکستانkindergarten /"kInd@r%gA:rt@n/                                                         

know /nəU/دانستن ، آگاه بودن ، شناختن                                                                

he who knows nothing, doubts nothing

 

کسی که هیچ چیز نمی داند ، به هیچ چیز هم شک نمی کند ؛ هرکه ابله تر بود ، به خویشتن نیکوگمان تر باشد

 

he who knows little often repeats it

 

کسی که کم می داند ، دانسته خود را مرتبا تکرار می کند

 

he who knows nothing is confident of everything

 

کسی که هیچ چیز نمی داند ، به همه چیز اطمینان دارد

 

I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I don’t know

 

من از اعتراف به آنچه نمی دانم خجالت نمی کشم ؛ اقرار به نادانی عین دانایی است

 

man is opposed to what he doesn’t know

 

مرد با آنچه نمی داند دشمن است

 

از علم و هنر هر آنچه من دارم دوست

                                    چون در نگرم که دیگری دشمن اوست

افسرده نمی شوم از آنروی که مرد

                                     با هرچه که بی خبر از آنست عدوست

 

دانش ، دانستن ، معلوماتknowledge /"nQlIdZ/                                           

a knowledge of foreign languages is important

 

دانستن زبان های خارجی مهم است

 

the most humble knowledge is that which remains on the tongue and the most honourable one is that which manifests itself through the limbs and the organs of the body

 

بی ارزش ترین دانش ، دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم ، علمی است که در اعضاء و جوارح آشکار است

 

his knowledge of mathematics is modest but he claims too much

 

دانش ریاضی او ناچیز ولی ادعایش زیاد است

 

the breadth of his knowledge is impressive

 

دامنه ی دانش او باورنکردنی است

 

his gain in knowledge was impressive

 

تحصیل علم و دانش در او حیرت انگیز بود

 

knowledge is powerدانایی توانایی است                                     

هر که در او جوهر دانایی است           

                                    در همه چیزش توانایی است

 

او تشنه ی دانش استhe is thirsty for knowledge                         

there is no treasure like knowledge

 

گنجی مانند دانش نیست

 

از شهد ادب هرکه بکامش قند است            

                                   پیوسته ز حال و روز خود خرسند است

گنجی به گرانبهایی دانش نیست                 

                                    دولتمند است هر که دانشمند است

 

everything becomes dear when it is scarce, except knowledge which becomes valuable when it is abundance

 

هر چیز هنگامی که کم است قدر و بها دارد جز علم که وقتی بسیار می شود قدر و قیمت می یابد

 

فرخنده کسی که علم را دارد دوست         

                                  وندر پی علم روز و شب در تک و پوست

هر چیز چو کم شود شود قدرش بیش       

                                  جز علم که قدر او به بسیاری اوست

 

knowledge and wisdom are like a tree which grows in the heart and bears fruits through the tongue

 

دانش و بینش مانند درختی است که از دل می روید و از زبان میوه می دهد

 

کس در ره کسب علم تا پا ننهد                  

                                      از وادی جهل هر چه کوشد نرهد

دانش بمثل درخت پربرگ و بری است         

                                     کز دل رسته است و ز زبان میوه دهد

 

knowledge is boundlessعلم پایان ندارد                                 

تا در ره علم نیستی خسته برو                           

                                             یکدم منشین ز پا و پیوسته برو

هر چند که بحر علم بی پایان است                     

                                             تا کشتی همت تو نشکسته برو

 

wealth decreases by expenditure, knowledge increases by dissemination

 

مال از بخشیدن کاهش پذیرد و علم از پخش شدن فزونی گیرد

 

گر فرق میان علم با مال نهی                          

                                    شاید که ز قید مال دنیا برهی

از مال تو کم شود چو انفاق کنی                      

                                   علم تو فزون شود چو تعلیم دهی

 

there are two things to which there are no limits, knowledge and understanding

 

دانش و خرد دو چیز است که به پایان آن نتوان رسید

 

 

 

از علم کدام درد را درمان نیست؟            

                                   وز عقل کدام مشکلی آسان نیست؟

در هرچه شوی دقیق پایان دارد              

                                  جز علم و خرد که این دو را پایان نیست

 

the most useful knowledge is that which one puts into practice

 

سودمندترین علم آن است که بدان عمل شود

 

پیوسته خوش است روبه علم آوردن                  

                                            در سایه علم روح را پروردن

دانی که چه علم بیشتر دارد سود                 

                                           علمی که بدان عمل توانی کردن

 

an intelligent man is rich because of his knowledge, an ignorant because of his properties

 

دارائی خردمند به دانش اوست و دارائی نادان به مال اوست

 

سرمایه دانا همه علم است و کمال                   

                                           یعنی که ثبات دارد اندر هر حال

دارائی نادان همه زر باشد و مال                      

                                          یعنی که بود دستخوش وزر و بال

 

a little knowledge is a dangerous thing

 

دانش ناقص خطرناک است ؛ نیم طبیب خطر جان ، نیم فقیه خطر ایمان ؛ دو کس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم

 

آن که نداند رقمی بهر نام                    

                               به ز فقیهی که بود نا تمام

 

a man without knowledge is like one is dead

 

انسان بی دانش مانند مرده است ؛ تن مرده و جان نادان یکی است

 

knowledge is a venerable estate; good manners are new dresses; and thinking is a clear miror

 

دانش میراثی گرانبها ؛ و آداب ، زیورهای همیشه تازه ؛ و اندیشه آیینه ای شفاف است

 

 

a man without knowledge is like one that is dead

 

نادان بودن آنقدر شرم ندارد که نادان ماندن

 

knowledge saves you; ignorance destroys you

 

علم رستگارت سازد و جهل در تباهی ات اندازد

 

علم است که عقل و روح را بنوازد

                                     جهل است که جان و جسم را بگدازد

علم است و عمل که رستگارت سازد

                                      جهل است که در تباهی ات اندازد

 

the bane of knowledge is abstinence from action, the bane of good deeds is doing them without sincerity

 

آفت علم ، عمل نکردن بدان و آفت عمل ، اخلاص نداشتن در آن است

 

آن گفته که شد بری ز کردار هوا است

                               وآن کار که خالی از خلوص است هبا است

افسوس از آن علم که عاری ز عمل

                                 فریاد از آن عمل که توام به ریا است

 

دانا ، فاضلknowledgeable /"nQlIdZ@b@l/                                                   

learn /l3:rn/

 

آموختن ، یاد گرفتن ، فرا گرفتن ، بلد شدن ، یاد دادن

                

these children are learning quickly

 

این کودکان دارند به سرعت یاد می گیرند

one is never too old to learn

برای آموختن هیچ وقت دیر نیست ؛ انسان تا زنده است تجربه    می آموزد

به گفتار پیغمبرت راستگوی                                                                                           ز گهواره تا گور دانش بجوی

seek knowledge from your cradle to your grave

ز گهواره تا گور دانش بجوی

I am trying to learn Franceدارم می کوشم فرانسه بیاموزم         

افتادگی بیاموز...learn humility                                                 

شنا بلد بودنto learn to swim                                                

از اشتباهات خود پند بگیرlearn from your mistakes                   

درس عبرت گرفتنto learn one’s lesson                                    

better learn late than never

 

دیر آموختن بهتر از هرگز نیاموختن است

 

live and learnزندگی کن و بیاموز                                                

find time to be learning somewhat good

 

از هر فرصتی استفاده کن تا چیز خوبی بیاموزی ؛ میاسای زآموختن یک زمان

 

it is lawful to learn even from an enemy

 

حتی از دشمن هم یادگرفتن مجاز است

 

it is well to live that one may learn

 

زندگی کردن برای آموختن خوب است

 

learned /"l3:rnd/

 

دانشمند ، آموخته ، فرزانه ، فاضل ، عالم ، دانشمندانه ، عالمانه ، علمی

 

او مرد دانشمندی بودhe was a learned man                              

let’s suppose your father was learned…

 

گیرم پدر تو بود فاضل ...

 

the learned is he who knows that what he knows is insignificant to what he doesn’t know

 

دانا کسی است که بداند آنچه می داند نسبت به آنچه نمی داند کم است

 

 

فرخنده کسی که علم را دارد دوست         

                                  وندر پی علم روز و شب در تک و پوست

دانا به حقیقت آن بود کو  داند                 

                                  نادانی او فزون ز دانایی  اوست

 

the most learned man is he who certainty is not wiped out by doubt

 

داناترین مردم کسی است که شک و گمان یقین او را از میان نبرد

 

در هرچه کسی به علم دیده است عیان             

                                         از شک به یقینش نرسد هیچ زیان

آن از همه  است دانشش بیش که شک             

                                         هرگز نبرد یقین او را ز میان

 

the learned is alive even after his death; the ignorant is dead even when he is alive

 

دانا زنده است اگر چه مرده باشد ؛ نادان مرده است اگر چه زنده باشد

 

هر باخردی که پی به دانش برده               

                                       از چشمه ی خضر آب حیوان خورده

نادان مرده است اگر چه باشد زنده                

                                       دانا زنده است اگر چه باشد مرده

 

سخنرانی دانشمندانهa learned speech                                      

انجمن علمیa learned society                                               

نشریات علمیlearned publications                                          

آموزش ، یادگیری ، فراگیری ، دانش ، علمlearning /"l3:rnIN/                              

the learning of foreign languages

 

یادگیری زبان های خارجی

 

دانش کتابی بسنده نیستbook learning is not enough               

he impressed everyone with his learning

 

با دانش خود همه را تحت تاثیر قرار داد

 

 

 

there is no royal to learning

 

برای کسب علم و  دانش باید مسیر سختی را پیمود ؛ تا دانه نیفکنی نروید

 

تن به دود چراغ و بی خوابی                      

                                   ننهادی هنر کجا یابی

 

دانش بشریhuman learning                                                   

learning disability

 

(روانشناسی آموزشی) کم توانی آموزشی ، کم توانی در یادگیری

 

lecturer /"lektS@r@r/

 

سخنران(معمولا سر کلاس یا جلسات آموزشی) ، مدرس

               

درس ، کلاس ، جلسه ی درسlesson /"les@n/                                                                       

do you spend enough time on your lessons?            

آیا وقت کافی صرف درسهایتان می کنید؟

 

if the teacher’s lesson is a whisper of kindness…

 

درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی...

 

I have learned the first two lessons in the book

 

من دو درس اول کتاب را یاد گرفته ام

 

have you studied your lessons for today?

 

درس امروزت را مطالعه کرده ای؟

 

my English lesson is beginning in ten minutes

 

کلاس انگلیسی من ده دقیقه ی دیگر آغاز می شود

 

کلاس های درس موسیقیmusic lessons                                   

دانشمندی ، علمletter /"let@r/                                                              

مردی عالمa man of letters                                                 

library /"laı%brerı/مجموعه کتب ، کتابخانه                             

a great library is the diary of the human race

 

کتابخانه بزرگ دفتر خاطرات نژاد بشر است

 

licentiate /laI"senSIIt/

 

(کسی که در حرفه ای دارای پروانه و اجازه نامه ی رسمی است) دارنده ی گواهی نامه ی رسمی ، (دانشگاه) لیسانس ، لیسانسیه

 

مدرک لیسانسlicentiate degree                                           

lore /lO:r/

 

دانش(به ویژه در زمینه خاص یا گروه خاص) ، دانش مردمی یا سنتی ، فوت و فن ، دانش دهان به دهان

 

they learned by themselves the lore of hunting

 

آنها پیش خودشان فوت و فن شکار را یاد گرفتند

 

master /"m&st@r/

 

(مدرسه) سرپرست ، رئیس مدرسه ، معلم ، آموزگار ، فوق لیسانس ، کارشناس ارشد

 

مدیر مدرسهa headmaster                                                                                      

our master entered the classroom later than usual

 

معلم ما دیرتر از معمول وارد کلاس شد

 

a reception for the newly made masters and doctors

 

پذیرایی به افتخار فوق لیسانس ها و دکترهای تازه

 

John got her master’s degree from Texas A&M university

 

جان درجه ی فوق لیسانس خود را از دانشگاه تگزاس ا.اند.ام گرفت

 

matriculant /m@"trIkj@l@nt/

 

داوطلب ورود به دانشگاه ، دانشجوی نام نویسی شده

           

matriculate /m@"trIkj@%leIt/

 

(در دانشگاه یا مدرسه ی عالی) نام نویسی کردن ، دانشجوی نام نویسی شده ، پذیرفته شدن

 

matriculation /m@%tri:kjU"leISn/

 

(دانشگاه) پذیرش ، قبولی دانشگاه ، نام نویسی            

   

middle school /"mId@l "sku:l/                        

 

دوره ی راهنمایی ، مدرسه ی راهنمایی

 

(کلاس درس) مبصر ، ارشد کلاسmonitor /"mQnIt@r/                                      

the monitor calls the roll every morning

 

مبصر هر صبح حاضر غایب می کند

 

MSc or M.Sc. (Master of Science)

 

فوق لیسانس علوم

 

mug /mVg/

 

(انگلیس با up) سخت درس خواندن و خود را برای امتحان آماده کردن ، پشت درس گذاشتن

 

مدرسه ی شبانهnight school /naIt "sku:l/                                                   

nursery school /"n3:rs@rI "sku:l/

 

مهد کودک(مدرسه مخصوص بچه های دو تا پنج سال) ، کودکستان

 

object lesson /@b"dZekt "les@n/

 

درس عینی ، نمایش عملی ، بازنمود                      

  

orthography /O:r"TQgr@fI/   

 

املای صحیح ، (موضوع درس) املاء

                        

امتحان املاءan orthography examination                            

 

 

overstudy /"@Uv@r "stVdI/

 

بیش از حد مطالعه کردن ، زیادی درس خواندن ، مطالعه ی بیش از حد

 

pass /pæs/(در امتحان و غیره) قبول شدن/کردن                                                   

I passed the test with a grade of "A"

 

من با نمره ی الف در امتحان قبول شدم

 

ten is a passing gradeنمره ی قبولی ده است                            

pen /pen/قلم ، کلک ، نوشتن ، نگاشتن                                      

a sword less hurt does than a pen

 

شمشیر کمتر از قلم آسیب می رساند ؛ نیش قلم تیز به از تیغ دو دم ، قلم نیرومندتر از شمشیر است

 

قلم گفتا که من شاه جهانم

                                 قلمزن را به دولت می رسانم

 

the pen scratches ; the paper is silent

 

قلم می خراشد و کاغذ سکوت می کند

 

the pen is the tongue of the mindقلم زبان فکر است         

PhD (Doctor of Philosophy) /%pi: eItS "di:/

 

درجه دکتری غیر پزشکی

 

(مدرسه ، بیمارستان و غیره) بنا و تجهیزاتplant /pl&nt/                                   

the school’s physical plant has become very old

 

بنا و تجهیزات مدرسه خیلی قدیمی شده است

 

پلی تکنیک ، دانشگاه فنیpolytechnic /%pQlI"teknIk/                                          

postgraduate /p@Ust"gr&dZu:It/

 

دانشجوی دوره ی فوق لیسانس یا دکترا                   

 

درس عملی ، امتحان عملیpractical /"pr&ktIk@l/                                               

practical knowledge as opposed to theoretical knowledge

 

دانش تجربی در برابر دانش تئوری

 

prep /prep/

 

(مخفف :preparatory) وابسته به دبیرستان(به ویژه دبیرستانی که دانش آموزان را برای دانشگاه آماده می کند) ، دبیرستانی ، (کسی را برای کاری) آماده کردن(به ویژه امتحان) ، (انگلیس) تکلیف درسی ، مشق

 

دبیرستان آمادگی(برای دانشگاه)a prep school                                   

he attends night class to prep for medical school

 

کلاس شبانه می رود تا خود را برای دانشگاه پزشکی آماده کند

 

preparatory /prI"p&r@%tO:rI/

 

وابسته به آماده سازی برای ورود به دانشگاه              

        

a preparatory course for medical school

 

کلاس آمادگی برای دانشکده ی پزشکی

 

(دروس دانشگاهی) پیش نیازprerequisite /prI"rekwIzIt/                                     

president /"prezId@nt/

 

(دانشگاه یا شرکت و غیره) رئیس ، رئیس کل

                         

the president of the University of Tehran

 

رئیس دانشگاه تهران

 

press /pres/

 

نشریات ، انتشارات ، (معمولا وابسته به دانشگاه) موسسه ی انتشاراتی

 

the Oxford university press

 

موسسه ی انتشاراتی دانشگاه آکسفورد

 

 

primary school /"praImerI sku:l/      

 

دبستان ، مدرسه ی ابتدایی

                              

رئیس(به ویژه رئیس مدرسه)principal /"prIns@p@l/                                           

Akbari was the principal of our school

 

اکبری رئیس مدرسه ی ما بود

 

استاد ، پروفسورprofessor /pr@"fes@r/                                                          

استاد ریاضیاتa professor of mathematics                            

استاد دانشگاهfull professor                                            

دانشیارassociate professor                                                  

استادیارassistant professor                                               

public school /"pVblIk sku:l/

 

(آمریکا) مدرسه ی دولتی ، (انگلیس) مدرسه ی خصوصی ، مدرسه ی ملی

 

شاگرد ، دانش آموزpupil /"pju:p@l/                                                            

این کلاس سی دانش آموز داردthis class has thirty pupils            

read /ri:d/

 

(انگلیس) در دانشگاه مطالعه کردن ، رشته ای را خواندن

               

John is reading history at Cambridge

 

جان در دانشگاه کمبریج تاریخ می خواند

 

اهل کتاب و خواندن ، فاضلwell-read                                             

(آموزش) کتاب درس ، خوانندهreader /"ri:d@r/                                                       

کتاب کلاس سومa third-grade reader                                      

he is a fast reader but I am a slow reader

 

او تند خوان است ولی من آهسته خوان هستم

 

مطالعه(مطالعات)reading /"ri:dIN/                                                         

مردی دارای مطالعات زیادa man of vast reading                           

(در کلاس) درس پس دادنrecite /rI"saIt/                                           

the teacher asked the student to recite that day’s lesson

 

معلم از شاگرد خواست که درس آن روز را از بر بگوید

 

refectory /rI"fekt@rI/

 

(برخی دانشگاه ها و غیره) تالار غذاخوری ، سلف             

 

registrar /"redZI%strA:r/

    

(دانشگاه) رئیس اداره ی آموزش ، رئیس امور نام نویسی و نمرات ، مدیر گروه ، مدیر دروس

 

(درس و غیره) مرور کردنrevise /rI"vaIz/                                               

secondary school /"sek@n%derI sku:l/

 

دبیرستان ، مدرسه ی متوسطه

 

senior /"si:nj@r/    

 

(دبیرستان یا دانشگاه) سال آخری ، سال چهارمی

                      

two seniors received awards

 

دو تا از سال چهارمی ها جایزه گرفتند

 

session /"seS@n/

 

(آموزش) دوره(term  هم می گویند) ، روز مدرسه ، برنامه ی آموزش روزانه

 

the fall session begins in September

 

دوره ی پاییزی از اول سپتامبر آغاز می شود

 

دوره ی تابستانیsummer session                                         

many overcrowded schools have double sessions

 

بسیاری از مدارس  شلوغ برنامه ی دوگانه(صبح و عصر) دارند

 

scholar /"skQl@r/

 

دانشمند ، عالم ، حکیم ، فرزانه ، محقق ، فاضل ، بورسیه ، (دانشجو) دریافت کننده ی کمک هزینه

 

یک دانشمند بزرگ ایرانیa great Persian scholar             

 

the ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr

 

مرکب عالم ، مقدس تر از خون شهید است

 

the scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar

 

دانشمندی که میل به رفاه دارد ، شایسته دانشمندی نیست

 

a scholar at court is an ass among apes

 

دانشمند درباری ، الاغی است در میان بوزینگان

 

the greatest scholars are not the wisest men

 

بزرگترین دانشمندان عاقل ترین انسان ها نیستند

           

scholarly /"skQl@rlI/

 

عالمانه ، محققانه ، دانشمندانه ، حکیمانه ، دانشمند ، عالم ، فاضل ، علم دوست ، ساعی

 

نطق دانشمندانهa scholarly speech                                        

a scholarly article about Ferdowsi

 

یک مقاله ی حکیمانه درباره ی فردوسی

 

پدر او مرد دانشمندی بودhis father was scholarly man               

scholarship /"skQl@r%SIp/

 

سواد ، میزان دانش ، دانش ، علم ، دانش پژوهی ، تحقیق ، بورس آموزشی ، کمک هزینه ی تحصیلی

 

their students are not so good in sport but they are superior in scholarship

 

دانشجویان آنها در ورزش چندان خوب نیستند ولی از نظر سواد برتری دارند

 

معلمی با دانش بسیارa teacher of great scholarship                 

the young woman was overcome with emotion when she learned she had won a scholarship

 

آن خانم جوان وقتی از برنده شدن بورس تحصیلی با خبر شد ، بر احساساتش غلبه کرد

 

school /sku:l/

 

مدرسه ، دبستان ، آموزشگاه ، دبیرستان ، دانشگاه ، دانشکده ، ساختمان مدرسه ، اهل مدرسه(شاگردان و معلمان و استادان و غیره) ، تحصیل ، آموزش ، محل یادگیری ، آموزاندن ، تدریس کردن ، یاد دادن ، به مدرسه فرستادن

 

night schoolآموزشگاه شبانه                                                        

medical schoolدانشکده ی پزشکی                                              

مدارس آموزش عالیschools of higher learning                         

دوران تحصیلschool-days                                                     

مدرسه ساعت 8 آغاز می شودthe school starts at 8 a.m              

the most beautiful school I have ever seen

 

زیباترین مدرسه ای که تا کنون دیده ام

 

the school burned down completely

 

ساختمان مدرسه کاملا سوخت

 

the whole school loved him

 

همه ی اهل مدرسه شیفته ی او بودند

 

 

 

after two years of school, he want to work as a farmer

 

پس از دو سال مدرسه رفتن به عنوان کشاورز مشغول کار شد

during the last year of her schooling

 

طی آخرین سال تحصیلش

 

the school of life taught him to be patient

 

مدرسه ی زندگی به او شکیبایی آموخت

 

the girl was schooled both at home and abroad

 

آن دختر هم در داخل(کشور) و هم در خارج به مدرسه رفته بود

 

school year begins in September

 

سال تحصیلی در سپتامبر آغاز می شود

 

to be in school

 

مدرسه/ دانشگاه رفتن ، شاگرد مدرسه/ دانشجوی دانشگاه بودن

 

my son has been in school for three years

 

پسرم سه سال است که مدرسه/ دانشگاه می رود

 

Sara doesn’t have a job. she’s in school

 

سارا شاغل نیست. (هنوز) دانشگاه می رود

 

کتابخانه ی مدرسهa school library                                      

درس های مدرسهschool studies                                               

کیف مدرسهschool bag                                                        

به سن مدرسه رسیدنof school age                                             

is your daughter of school age?

 

دختر شما به سن مدرسه رسیده است؟

 

مدرسه رفتنto go to school                                                   

to drop out /quit school

 

ترک تحصیل کردن ، مدرسه را ول کردن

 

 

 

schoolbook

 

کتاب درسی ، کتاب آموزشی(textbook هم می گویند)

    

پسر مدرسه ، (پسر) شاگردschoolboy                                          

دختر مدرسه ، (دختر) شاگردschoolgirl                                         

ساختمان مدرسهschoolhouse                                            

کلاس ، اتاق درسschoolroom                                                 

معلم مدرسهschoolteacher                                                     

تکلیف مدرسه ، تکلیف درسیschoolwork                                      

محوطه ی مدرسه ، حیاط مدرسهschoolyard                          

همکلاسی ، همدوره ، همشاگردیschoolmate                                

Sara is one of my old schoolmates

 

سارا یکی از همشاگردی های قدیمی من است

 

schooling /"sku:lIN/

    

آموزش(در مدرسه و غیره) ، تحصیل ، شهریه ، هزینه ی تحصیل

 

he had to interrupt his schooling to go to work

 

مجبور شد برای گرفتن کار تحصیل را قطع بکند

 

دانش  ، علمscience /"saI@ns/                                                               

علم فیزیکthe science of physics                                        

علوم طبیعیnatural sciences                                                  

علوم تجربیexperimental sciences                                       

mathematics is one of the basic sciences

 

ریاضیات یکی از علو پایه است

 

they could conceivably earn first place with their science project

 

آنها به خاطر پروژه ی علمی ، احتمالا توانستند مقام اول را کسب کنند

 

this product has the highest toxicity of any known to science

 

این ماده نسبت به هر ماده ی علمی شناخته شده ای ، سمی تر است

 

علمیscientific /%saI@n"tIfIk/                                                                    

مطالعات علمیa scientific study                                             

آموزش علمیscientific training                                              

کتاب های علمیscientific books                                             

حوزه ی علمیه ، دانشکده ی الهیاتseminary /"sem@%nerI/                                   

sophister /"sQfIst@r/

 

(برخی دانشگاه های انگلیس) شاگرد ، دانشجو

                        

دانشجوی سال دومa junior sophister                                       

دانشجوی سال سومsenior sophister                                        

sophomore /"sQf@%mO:r/

 

دانشجوی سال دوم ، سال دومی ، دانش آموز سال دوم دبیرستان

 

دفتر ، اتاق دبیران/ کارکنانstaff room /st&f ru:m/                                       

stodge /stQdZ/   

 

(آموزش) مطالب ملال انگیز ، درس خسته کننده

                   

دانش آموز ، دانشجو ، محصل ، محققstudent /"stu:d@nt/                                      

یکی از شاگردان پیشین منone of my former students                   

دانش آموز ساعیa studious student                                        

medical studentدانشجوی پزشکی                                          

دانشجو هستید؟are you a student?                                       

چه رشته ای هستید؟what do you study?                              

how many students are absent today?

 

امروز چند دانش آموز غایب هستند؟

 

what are the qualities of a good student?

 

خصوصیات یک دانش آموز/ دانشجوی خوب کدام است؟

 

they asked the students not to stay in the building once they had finished the test

 

از دانش آموزان خواسته شد که بعد از دادن امتحانشان در ساختمان نمانند

 

fellow studentهم شاگردی                                                  

the students’ petition was denied

 

درخواست دانشجویان مورد قبول واقع نشد

 

it is routine for students to become homesick at times

 

معمولا دانشجویان گاهی اوقات دچار غم غربت می شوند

 

for the convenience of the student body, the library is located in a central location

 

برای راحتی دانشجویان ، کتابخانه در ساختمان مرکزی واقع شده است

 

when asked if they would like to leave class early, the students answered with an emphatic "yes"

 

وقتی از دانشجویان پرسیده شد که آیا مایلند کلاس را زودتر ترک کنند ، آنها با تاکید گفتند " بله "

 

the student government promised fundamental changes in the registration process

 

بخش امور دانشجویی قول داد که تغییرات اساسی در روند ثبت نام ایجاد کند

 

she is a conscientious representative of the student body

 

او نماینده ی مورد اعتماد انجمن داشجویی است

 

study /"stVdI/

 

مطالعه ، تحصیل ، آموزش ، یادگیری ، رشته ی تحصیلی ، شاخه ی علمی ، تحصیل کردن ، درس خواندن ، آموزش دیدن

 

رشته ی تحصیلی ات چیست ؟what’s your field of study?          

یادگیری زبان های خارجیthe study of foreign languages        

he left his studies and became a sailor

 

تحصیلات خود را رها کرد و ملوان شد

 

what are your favorite studies?

 

رشته های تحصیلی مورد علاقه ی شما کدامند؟

 

what are good and bad study habits?

 

عادات خوب و بد مطالعه کدامند؟

 

you shouldn’t have left your studies unfinished

 

حقش نبود دانشگاه را نصف نیمه ول کنی

 

رشته های فوق لیسانسgraduate studies                                    

John studied medicine for seven years

 

جان هفت سال پزشکی خواند

 

سارا در انگلیس تحصیل کردSara studied in England                  

he studied under Ayatollah Khomeini

 

او در محضر آیت الله خمینی درس خواند

 

he is prone to study hard the night before her tests

 

او مایل است که شب قبل از امتحان را سخت درس بخواند

 

studying abroad can be very gratifying experience

 

تحصیل در خارج از کشور می تواند تجربه ی بسیار رضایت بخشی باشد

 

it is contradictory to say that you know French after studying it for only three months

 

این که فقط پس از سه ماه مطالعه ، زبان فرانسه یاد می گیرید گفته متناقضی است

 

subject /s@b"dZekt/

 

(مدرسه و دانشگاه) موضوع درسی ، رشته ی آموزشی ، کلاس

         

mathematics is a difficult subject

 

ریاضیات رشته ی سختی است

 

موضوعات کتاب ، مواد مورد تدریسsubject matter                          

(مدرسه) ناظم ، معاونsub principal /sVb "prIns@p@l/                                             

swot /swQt/

 

(انگلیس – عامیانه معمولا با up) سخت درس خواندن ، خواندن

 

syllabus /"sIl@b@s/

 

برنامه ی درسی ، خلاصه ی مواد مورد تدریس(در کلاس بخصوص) ، درسنامه

 

the course syllabus was designed purposefully to be easy to follow

 

برنامه ی درسی ، عمدا به صورتی طراحی شده که به آسانی قابل استفاده باشد

 

teach /ti:tS/

 

یاد دادن ، (در کلاس یا مدرسه) درس دادن ، معلمی کردن ، تدریس کردن

 

my father used to teach me English

 

پدرم به من انگلیسی می آموخت

 

علی ریاضیات درس می دهدAli teaches mathematics                 

Reza teaches schoolرضا معلم مدرسه است                                    

او خوب درس می دهدhe teaches well                                       

better unborn than untaught

 

اگر قرار است آدم چیزی نیاموزد بهتر است که اصلا به دنیا نیاید

 

معلم ، آموزگار ، دبیرteacher /"ti:tS@r/                                                      

معلم انگلیسی شما کیست ؟who is your English teacher?           

what are the qualities of a good teacher?

 

خصوصیات یک معلم خوب چیست؟

 

the teacher was very rigid in his ideas about class attendance

 

معلم در مورد عقایدش در ارتباط با حضور در کلاس بسیار جدی بود

 

the new student was unable to discern the humor of the teacher’s joke

 

دانشجوی تازه وارد نتوانست منظور شوخی معلم را متوجه شود

 

teaching /"ti:tSIn/

 

آموزگاری ، معلمی ، حرفه ی آموزش و پرورش ، تعلیم ، تدریس ، آموزش

 

teaching requires knowledge and talent

 

معلمی علم و استعداد لازم دارد

 

she was immensely interested in the idea of teaching a foreign language

 

او به شدت به ایده ی تدریس یک زبان خارجی علاقمند بود

 

term /t3:rm/

 

(دانشگاه و مدرسه و غیره) ترم تحصیلی ، نیمسال تحصیلی

                  

they didn’t offer static this term

 

این ترم استاتیک ارائه نشد

 

تعطیلی بین دو ترمhalf term                                                    

test /test/

 

آزمون ، امتحان ، تست ، سنجش ، آزمودن ، امتحان کردن        

 

a mid-term testامتحان وسط نیمسال                                          

the importance of the test will sometimes intensify the nervousness of the students

 

اهمیت امتحان گاهی اضطراب دانشجویان را تشدید می کند

 

the teacher arbitrarily decided to give the class a test

 

معلم به طور دلخواه تصمیم گرفت از کلاس امتحان بگیرد

 

I was amazed that I received an A on the calculus test

 

وقتی در درس حساب نمره ی A گرفتم شگفت زده شدم

 

it is not appropriate to cheat on tests

 

درست نیست در امتحانات دست به تقلب بزنیم

 

the severity of his condition will not be known until the test results are studied

 

بدی وضعیت او تا قبل از بررسی نتایج آزمون مشخص نمی شود

 

transfer /tr&ns"f3:r/  

 

از یک کلاس / مدرسه به دیگری رفتن / بردن

                

Ali transferred from Sama school to a school nearer his house

 

علی خود را از دبستان سما به یک مدرسه که به خانه اش نزدیکتر بود منتقل کرد

 

a limited number of transfers will be accepted by the college

 

دانشگاه شمار معدودی دانشجوی انتقالی را خواهد پذیرفت

 

مدرسه گریزی ، فرار از مدرسهtruancy /"tru:@nsI/                                            

از مدرسه فرار کردن truant /"tru:@nt/                                                    

(دانشگاه و  مدرسه و غیره) شهریهtuition /tu:"ISn/                                         

شهریه و خوابگاه و خوراکtuition and room and board              

the students voiced their opposition to the rise in tuition

 

دانشجویان مخالفتشان را نسبت به افزایش شهریه اعلام کردند

 

tutor /"tu:t@r/

 

معلم خصوصی ، معلم سر خانه ، تدریس خصوصی کردن ، درس خصوصی گرفتن

 

tutorial /tu:"tO:rI@l/

 

درس خصوصی ، کلاس ویژه( مثلا برای عقب افتاده ها) ، کلاس فشرده ، کلاس دوره

 

undergraduate /%Vnd@r"gr&dZu:It/

 

دانشجوی  دانشگاه(دوره ی لیسانس) ، وابسته به دوره ی لیسانس

 

in my class there were fifteen undergraduates plus two graduates

 

پانزده دانشجوی دوره ی لیسانس و دو دانشجوی دوره ی لیسانس در کلاس من ثبت نام کرده بودند

 

she received her undergraduate training at Harvard

 

او در دانشگاه هاروارد آموزش دوره ی لیسانس خود را گذراند

 

uneducated /"Vn"edU%keItId/

 

تحصیل نکرده ، بی سواد ، آموزش ندیده       

                 

university /%ju:n@"v3:rs@tI/

 

دانشگاه ، مدرسه ی عالی ، پردیس دانشگاه ، دانشگاهیان ، دانشگاهی

 

دانشگاه تهرانTehran University                                           

تحصیلات دانشگاهیuniversity education                               

محوطه ی بیرونی / اطراف دانشگاهuniversity precincts                 

it was hard to get into this university

 

راهیابی به این دانشگاه مشکل بود

 

are classrooms in your university nice and clean?

 

آیا کلاسهای دانشگاه شما خوب و تمیزند؟

 

she is an asset to this university

 

او مایه ی سربلندی این دانشگاه است

 

a university is a place where pebbles are polished and diamonds are dimmed

 

دانشگاه مکانی است که در آن ریگ ها شفاف می شوند و الماس ها تار و تیره

 

varsity /"vA:rs@tI/

 

تیم دانشگاه ، گروه ورزشی دانشگاه ، (انگلیس- عامیانه) دانشگاه ، دانشگاهی

 

تیم دانشگاهیa varsity team                                                  

معاون رئیس دانشگاهvice-chancellor /%vaIs"tS&ns@l@r/                                          

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends