Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر ، سرگرمی ، تعطیلات ، استراحت by: گروه ترجمه کده

 فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر ، سرگرمی ، تعطیلات ، استراحت

 

وسیله ی آسایش و تفریحamenity /ə"mi:nıtı , ə"menıtı/                            

سرگرم کردنamuse /ə"mju:z/                                                 

تفریح ، سرگرمیamusement /ə"mju:zmənt/                                       

what do you do for amusements?

 

برای سرگرمی چه می کنید؟

 

انواع سرگرمی هاall kinds of amusements                              

amusement parkشهر بازی                                                    

avocation /%ævə"keıSn/

 

(کار یا مشغولیاتی که علاوه بر کار اصلی و اغلب به منظور خوشایند انجام می شود) سرگرمی ، کار فرعی ، کار تفریحی

 

his avocations were painting and writing

 

کار تفریحی او نقاشی و نگارش بود

 

ball /bO:l/

 

خوش گذراندنto have a ball                                                  

دیشب خیلی خوش گذشتlast night we had a ball                

the children had a ball at the circus last evening

 

دیشب در سیرک به بچه ها خیلی خوش گذشت

 

camp /k&mp/

 

اردو ، اردوگاه ، خیمه سرا ، کمپ ، اردو زدن ، (برای تفریح و تعطیلات) در چادر یا هوای آزاد زیستن ، در اردوگاه جا دادن

 

اردوگاه توریستی(سیاحان)a tourist camp                                     

 

the camp was in the middle of a beautiful forest

 

اردوگاه در میان جنگل زیبایی قرار داشت

 

the soldiers camped near a river

 

سربازان کنار رودی اردو زدند

 

we decided to go camping in the mountains only with our sleeping bags

 

تصمیم گرفتیم فقط با کیسه های خواب خود در کوهستان بیتوته کنیم

 

اردوگاه/ خیمه را برچیدن و رفتنto break camp                               

at five in the mourning , we broke camp and started

 

ساعت پنج بامداد خیمه ها را جمع کردیم و در راستای رودخانه به راه افتادیم

 

may we camp out there?امکان دارد اینجا اردو بزنیم؟                  

اردو ، بیتوته در هوای آزاد ، اردو زیستیcamping /k&mpıN/                                 

camping equipment

 

تجهیزات اردو (مثل چادر/ کیسه خواب/ چراغ قوه و غیره)

 

چادر زدن ، خیمه برپا کردن ، بیتوته کردنto make camp                     

tonight we’ll make camp right here

 

امشب همین جا چادر می زنیم(بیتوته می کنیم)

 

cicerone /%sıs@"r&Unı/

 

(در سفرهای تفریحی و آموزشی و موزه ها و بناهای قدیمی و غیره) راهنما

 

(روی کاناپه) لم دادن ، غنودنcouch /kaUtS/                                          

he had couched himself comfortably on the bed and was reading a book

 

او با آسودگی روی بستر قرار گرفته بود و کتاب می خواند

 

سفر دریایی ، سفر تفریحی ، دریاگردیcruise /kru:z/                                    

she always wanted of a long cruise on a luxury ship

 

او همیشه خواب یک سفر طولانی در یک کشتی مجلل را می دید

 

their cruise lasted five days

 

دریاگردی  آنها پنج روز طول کشید

 

day /deı/

 

day offروز بیکار ، روز تعطیل                                                       

take a day-off , you need it

 

یک روز مرخص بگیر ، تو به استراحت نیاز داری

 

delectation /%di:lek"teıS@n/  

 

سرگرمی ، تفریح ، خوشی ، لذت ، حظ

                           

for the delectation of our esteemed audience

 

برای خوشایند شنوندگان گرامی ما

 

disport  /dı"spO:rt/

 

تفریح و شادی کردن ، جست و خیزکردن ، شادمانی کردن (معمولا با self ) ، کیف کردن ، شادی ، شادمانی

 

there the youths disported themselves to their heart’s content

 

جوانان در آنجا تا دلشان می خواست خوشی کردند

 

distraction /dı"str&kS@n/

 

سرگرمی ، تفریح(آنچه که حواس را به چیز دیگری معطوف        می کند)

the need for relaxation and distraction should not be forgotten

 

نیاز به استراحت و تفریح را نباید فراموش کرد

 

divert /daı"v3:rt/سرگرم کردن ، موجب تفریح و تنوع شدن                                         

that book was very diverting

 

آن کتاب خیلی سرگرم کننده بود

 

engage /ın"geıdZ/

 

(توجه و غیره) جلب کردن ، به سوی خود کشیدن ، سرگرم کردن

 

reading engages my spare time

 

مطالعه اوقات فراغت مرا پر می کند

 

engagement /ın"geıdʒmənt/سرگرمی                             

enjoy /ın"dʒɔı/لذت بردن                                                  

enjoyment /ın"dZOım@nt/

 

مایه ی خرسندی ، مایه ی لذت ، تفریح ، خوشی

 

my greatest enjoyment in life is seeing my children

 

بزرگترین خوشی من در زندگی دیدن فرزندانم است

 

one of his chief enjoyments is swimming

 

یکی از سرگرمی های عمده ی او شنا می باشد

 

entertain /%ent@r"teın/

 

سرگرم کردن ، موجب تفریح و تفرج شدن

 

he entertained the children with funny stories

 

او بچه ها را با داستانهای خنده دار سرگرم می کرد

 

they entertained the soldiers with songs and dance

 

سربازان را با آواز و رقص سرگرم می کردند

 

نمایش سرگرم کنندهan entertaining show                                                

entertainment /%ent@r"teınm@nt/

 

تفریح ، سرگرمی ، وسیله ی تفریح ، نمایش ، برنامه ی تفریحی(در رادیو و  تئاتر و غیره)

 

for entertainment there was also music and swimming

 

برای سرگرمی موسیقی و شنا هم وجود داشت

 

these days, writing this book is my only entertainment

 

این روزها نگارش این کتاب تنها وسیله ی سرگرمی من است

 

tonight, our entertainment consists of two songs

 

نمایش امشب ما شامل دو آواز است

 

what do you do for entertainment? I like to just stay at home and reading book

 

سرگرمی شما چیست؟ من دوست دارم فقط در خانه بمانم و کتاب بخوانم

 

(رهایی فکری) تفریح ، تفرجescape /ı"skeıp/                                               

تفریح او سینما استthe movies are her escape                        

تفریح ، سرگرمیexcursion /ık"sk3:rZ@n/                                                          

our excursion took us from London to Cambridge then to Manchester and back to London

 

گردش ما از لندن به کمبریج و سپس به منچستر و دوباره به لندن ادامه یافت

 

بلیط سفر رفت و برگشت با تخفیفan excursion ticket                     

به سفر تفریحی رفتنto go on excursion                                       

سیاحت کردن ، گشتن ، سیر کردنexplore /ık"splO":r/                            

جهانگرد ، سیاحexplorer /ık"splO:r@r/                                                     

Christopher Columbus was a great explorer

 

کریستف کلمب جهانگرد/ جهان پژوه بزرگی بود

 

fair /fe@r/

 

(در اصل) هفته بازار (مثلا چهارشنبه بازار و غیره) ، جشنواره (که در آن وسایل تفریح فراهم است و اجناس نیز به فروش می رسد) ، نمایشگاه

 

نمایشگاه کشاورزیan agricultural fair                                        

نمایشگاه کتاب تهرانTehran book fair                              

(جمع) سرگرمی های سبکسرانهfrivolity /frı"vQl@tı/                                          

I don’t have the time for such frivolities

 

من وقت این کارهای بچگانه را ندارم

  

fun /fVn/

 

خوشی ، سرخوشی ، تفریح ، کیف ، بازی و تفریح ، اهل حال ، شوخ ، اسباب تفریح

 

we had a lot of fun at the party

 

در مهمانی خیلی به ما خوش گذشت

 

it’s fun to watch the baby walk

 

تماشای راه رفتن کودک کیف دارد

 

what do you do for fun? I love baseball. baseball is my favorite

 

برای تفریح چه کار می کنید؟ من عاشق بیسبال هستم. بیسبال محبوب من است

 

خوش باشید ، خوش بگذرهhave fun                                             

برادرت واقعا باحال استyour brother is really fun                       

the fun is over, we’ve got to get serious

 

تفریح و شوخ تمام شد ، حالا دیگه باید جدی باشیم و به کار بپردازیم

are you having fun?, yes I’m having a wonderful time. have a good time

 

خوش میگذره ؟ بله خیلی خوش میگذره . خوش بگذره

 

I’ve never had this much fun before in my life

 

تا الان تو عمرم اینقدر بهم خوش نگذشته بود

 

come on, it’ll be fun. think of how much fun it’d be

 

بیا بابا ، خیلی کیف داره . فکرش رو بکن چقدر میتونه خوش بگذره

 

do you use the internet for fun or education ?

 

از اینترنت برای تفریح استفاده می کنید یا آموزش؟

 

game /geım/

 

وسیله ی بازی ، بازی ، سرگرمی ، بازی ورزشی ، جست و خیز ، گیم

 

بازی بسکتبالthe game of basketball                                     

to sell toys and games

 

اسباب بازی و وسایل سرگرمی فروختن 

 

do you have easy games for children?

 

آیا بازی های آسان برای بچه ها دارید؟

 

do you have entertaining games for children?

 

آیا بازی های سرگرم کننده ای برای بچه ها دارید؟

 

I’d like a game for a small child

 

من یک بازی برای بچه ی کوچک می خواهم

 

I would like an electric game

 

من یک بازی الکترونیکی می خواهم

 

I would like an interesting game for a baby

 

من یک بازی جالب برای یک پسر بچه می خواهم

what does the game begin?چه موقع بازی شروع می شود؟              

globe-trotter /"gl@Ub%trQt@r/

 

جهانگرد ، کسی که مکرر به جاهای مختلف جهان سفر می کند

 

globe-trotting /"gl@Ub%trQtıN/جهانگردی                                

رفتن ، عازم شدن ، حرکت کردنgo /g@U/                                                    

بیا امشب برویم بیرون(به قصد تفریح)let’s go out tonight                                   

I’m bored. why don’t you go out?

 

حوصله ام سر رفته. چرا نمی روی بیرون؟

 

where are they going this summer?

 

آنها قصد دارند تابستان امسال کجا بروند(برای تفریح و استراحت)؟

 

where are you going to stop?

 

قصد دارید کجا(برای استراحت) توقف کنید؟

 

where are you going to stay?

 

قصد دارید(برای استراحت) کجا بمانید؟

 

have you ever gone to Shiraz?تا بحال به شیراز رفته ای؟       

how long have you stayed there?

 

چه مدت در آنجا ماندی؟       

 

کی برگشتی؟what day did you come back?                        

to go awayاز خانه بیرون زدن ، جایی رفتن                                   

they went away for a vacation. they went to the mountains

 

آنها برای تعطیلات از خانه بیرون زدند و به کوهستان رفتند

 

to go on a tripمسافرت کردن ، سفر کردن                                    

 

he was planning to go on a trip to Japan

 

او مشغول برنامه ریزی برای سفر به ژاپن بود

 

good time /%g@Ud"taım/اوقات خوش ، خوش بودن                                         

to have a good timeخوش گذراندن ، خوش گذشتن                  

all of us had a good time at party

 

در مهمانی به همه ی ما خوش گذشت

 

this is a good time for us to go on a vacation. all of our work is done

 

همه ی کارهایمان را انجام داده ایم و حالا فرصت خوبی است که به تعطیلات برویم

 

you are all guests at my house this weekend and I want us to have a good time

 

تعطیلات آخر هفته همه ی شما خونه ی ما میهمان هستید و می خواهم به همه مون خوش بگذره

 

I always have a good time when I’m with you

 

همیشه وقتی پیش تو هستم خوش می گذرد

 

guidebook /gaıd bUk/

 

کتاب راهنمای جهانگردان / توریست ها

                             

hike /haık/

 

پیاده روی کردن ، راه پیمایی کردن ، پیاده روی (برای ورزش یا تفریح)

 

every Friday he hikes 15 kilometers

 

هر جمعه پانزده کیلومتر پیاده روی می کند

 

hobby /"hQbı/

 

(کاری که بخاطر ذوق و علاقه انجام شود نه وظیفه یا مزد) سرگرمی ، تفنن ، کار ذوقی

 

 

what are your favorite hobbies ?

 

سرگرمی دلخواه شما چیست؟

 

من برای سرگرمی(نه پول) نقاشی می کنمI paint as a hobby           

John’s hobby is building race cars. it takes up most of his free time. it also takes up most of the space in our garage

 

سرگرمی جان ساختن ماشین های مسابقه است. بیشتر اوقات فراغتش صرف اینکار می شود و بیشتر فضای گاراژمان را هم گرفته است

 

holiday /"hQl@%deı/

 

به تعطیلات رفتن ، به مرخصی تفریحی رفتن ، به سفر تفریحی رفتن ، تعطیلی

 

they are holidaying Kish

 

آنها تعطیلات خود را در کیش می گذرانند

 

در تعطیلاتon holiday                                                          

به تعطیلات رفتنto go on holiday                                               

when are you going on holiday?

 

چه موقع می خواهید به تعطیلات بروید؟

 

I didn’t have a proper holiday this year

 

من امسال تعطیلی درست و حسابی نداشتم

 

itinerary /aı"tın@%rerı/

 

مسیر مسافرت ، مسیر راهپیمایی ، شرح سفر ، کتاب راهنمای مسافران ، برنامه ی سفر

 

an itinerary that took them through Canada

 

مسیری که آنها را به سرتاسر کانادا برد

 

he wrote the itinerary on a daily basis

 

او سفرنامه را روزانه می نوشت

 

a typed itinerary was given to each one of us

 

یک برنامه ی سفر تایپ شده به هریک از ما داده شد

 

گردش ، گشت و گذارjaunt /dZO:nt/                                                        

this evening , we are going for a little jaunt to the beach

 

امشب برای گردش کوتاهی به کنار دریا خواهیم رفت

 

we jaunted through orchards and fields

 

ما در باغ های میوه و کشتزارها گردش کردیم

 

journey /"dZ3:rnı/

 

سفر ، مسافرت ، رهنوردی ، سیاحت ، سفر کردن ، مسافرت کردن ، سیاحت کردن

 

our journey to Mashhad lasted three days

 

سفر ما به مشهد سه روز طول کشید

 

مسافرت با قطارa train journey                                                

مسافرت چهار ساعتهa four-hour journey                          

midway through the journey of this life

 

در نیمه راه سفر این زندگانی

 

it’s a day journey by car

 

با ماشین این فاصله یک روزه طی می شود

 

junket /"dZVNkıt/

 

سفر رسمی و تجملی کارمند دولت به خرج دولت(معمولا با تداعی منفی) ، به سفر تجملی رفتن/ بردن

 

the unnecessary and costly junkets by high-ranking officials

 

سفرهای غیر ضروری و پرهزینه ی کارمندان عالی رتبه

 

(معمولا جمع – عامیانه) کیف ،  لذت ، خوشیkick /kık/                                  

he plays for kicks, not money

 

او به خاطر لذت بازی می کند نه پول

 

laugh /l&f/

 

for laughsبه خاطر تفریح و سرگرمی ، تفریحی                                

why are you so serious all the time? don’t you ever do anything just for laughs?

 

چرا همیشه اینقدر جدی هستی؟ مگر هیچ کاری را صرفا به خاطر تفریح و سرگرمی انجام نمی دهی؟

 

لمیدن ، (روی چیزی) تکیه دادن ، لم دادنlean /li:n/                                   

روی متکا لم بدهlean on the pillow                                     

leisure /"li:Z@r/

 

زمان آسودگی(که انسان مجبور به انجام کاری نیست و می تواند به دلخواه وقت خود را بگذراند) ، وقت فراغت

 

she spends her leisure painting

 

او اوقات فراغت خود را به نقاشی می گذراند

 

I don’t have enough leisure to go to the movies

 

من آنقدر وقت آزاد ندارم که به سینما بروم

 

فعالیت های اوقات فراغتleisure activities                           

lie /laı/

 

(معمولا با down) دراز کشیدن ، (روی زمین) تخت شدن ، لم دادن

 

دراز بکش و چشمانت را ببندlie down and close your eyes            

many swimmers just lie on the beach all day

 

خیلی از شنا گران تمام روز فقط در ساحل دراز می کشند

 

لم بده و استراحت کنlie back and take a rest                           

لطفاً روی این تخت دراز بکشیدplease lie on this couch                  

live /lıv/

 

to live it upخوش بودن ، حال کردن                                                      

we usually live it up on the weekends

 

معمولا تعطیلات آخر هفته را خوش می گذرانیم

 

لم دادن ، (با تنبلی یا آسودگی) لمیدنloll /lQl/                                              

on weekends he lolls at home

 

او تعطیلی آخر هفته در خانه لم می دهد

 

he likes to loll about on the beach

 

او دوست دارد در ساحل دریا دراز بکشد(و کاری نکند)

 

lounge /laUndZ/

 

(بطور راحت و رها نشستن یا دراز کشیدن یا ایستادن یا حرکت کردن) لمیدن ، لم دادن ، آسودن ، آرمیدن ، استراحت

 

we lounged on the beach all day long

 

سرتاسر روز در ساحل لم دادیم

 

merry-go-round /"merıg@U%raUnd/

 

(در پارک های کودکان و غیره) چرخ و فلک

   

occupy /"Qkj@paı/سرگرم کردن ، مشغول داشتن                                        

I gave her extra work to occupy her

 

به او کار اضافه دادم تا سرش گرم شود

 

outing /"aUtıN/

 

سفر تفریحی ، گردش ، تفرج ، گشت و گردش ، پیاده روی ، رهنوردی

 

گشت و گردش سر شبan evening outing                                   

 

park /pA:rk/

 

باغ ملی ، گردشگاه همگانی ، پارک(شهری یا جنگلی یا روستایی و غیره)

 

are there any parks near your home?

 

آیا هیچ پارکی نزدیک منزلتان هست؟

 

خانه ی ما نزدیک یک پارک استour house is near a park             

parks and green spaces are like a city’s lungs

 

پارک ها و فضاهای سبز همچون ریه های شهر هستند

 

each park must also have a playground for children

 

هر پارک باید محل بازی برای کودکان نیز داشته باشد

 

passage /"p&sıdZ/    

 

مسافرت(به ویژه سفر دریایی) ، هزینه ی سفر

                     

our passage to India was eventful

 

سفر دریایی ما به هندوستان پرماجرا بود

 

passenger /"p&s@ndZ@r/مسافر ، رهرو ، رهنورد ، رهی                    

pastime /"p&s%taım/  

 

سرگرمی ، مشغولیات ، تفریح ، وقت گذرانی     

      

his main pastime is watching TV

 

سرگرمی عمده ی او تماشای تلویزیون است

 

peregrinate /"per@grı%neıt/

 

رهنوردی کردن ، گشتن ، سفر کردن ، راه رفتن

 

he peregrinated through northern Italy

 

او در شمال ایتالیا به گشت و گردش پرداخت

 

peregrine /"per@grın/مسافر ، سفر کننده ، رهرو                            

پیک نیک ، پیک نیک رفتنpicnic /"pıknık/                                            

we had a neat time at the picnic

 

در پیک نیک خیلی به ما خوش گذشت

 

they are picnicking in the park

 

آنها برای پیک نیک به پارک رفته اند

 

if the storm doesn’t let up, we can’t have our picnic

 

اگر طوفان فروکش نکند نمی توانیم به پیک نیک برویم

 

pilgrim /"pılgrım/زائر ، مسافر ، زوار ، رهنورد ، گشتگر                       

Mashhad pilgrimsزائران مشهد                                                

pilgrimage /"pılgrımıdZ/

 

زیارت ، مسافرت به جای مقدس ، سفر طولانی

                     

every believer should take this pilgrimage of spirit

 

هر فرد معتقدی باید به این سفر روحانی برود

 

play /pleı/بازی کردن ، (بازی کودکان) شدن ، بازی ، نوبت بازی             

I used to play footballسابقا فوتبال بازی می کردم                         

the children are playing in the garden

 

بچه ها دارند در باغ بازی می کنند

 

Sara was playing with her dolls

 

سارا با عروسک های خود بازی می کرد

 

the children play doctors and nurses

 

بچه ها دکتر و پرستار بازی می کنند

 

to play teacherدر بازی معلم شدن                                              

let’s play dolls!بیا عروسک بازی کنیم!                                       

a child’s playبازی کودک                                                         

sword playشمشیر بازی                                                           

the first half of the playنیمه ی اول بازی                                

his play is excellentبازی او عالی است                                       

it’s your playنوبت توست(که بازی کنی)                                       

to play aroundخوشگذرانی کردن                                                 

playground /"pleı%graUnd/

 

تفریحگاه ، محل خوشگذرانی(توریست ها)

 

لذت بخش ، کیف آورpleasurable /"pleZ@r@bl/                                                  

یک مسافرت لذت بخشa pleasurable trip                                   

مایه ی لذت ، لذت بخش ، تفریحیpleasure /"pleZ@r/                                             

vacations are supposed to be a pleasure

 

قاعدتا تعطیلات لذت بخش است

          

مسافرت تفریحیa pleasure trip                                               

لذت بردن ازto take pleasure in                                                

do you take pleasure in annoying others?

 

آیا از اذیت کردن دیگران لذت می بری؟

 

never mix business with pleasure

 

کار را با تفریح قاطی نکن ، موقع کار کردن کار کن

 

سرگرمی ، کار و بار ، فعالیت ، حرفه ، شغلpursuit /p@r"su:t/                                

فعالیت های هنریartistic pursuits                                            

گردش ، پیاده روی ، تفرج ، گردش کردنramble /"r&mb@l/                                

گردشگر ، گردش کننده ، تفرج گرrambler /"r&mb@l@r/                                       

تعطیلات recess /rı"ses/                                                                  

during the summer recess, I didn’t go on a trip

 

در تعطیلات تابستان من به مسافرت نرفتم

 

during the recess, he used to play a lot

 

در خلال زنگ تفریح ، او خیلی بازی می کرد

 

دراز کشیدن ، لم دادن ، تکیه دادنrecline /rı"klaın/                                  

he was reclining on a pillow and reading a book

 

روی بالش لم داده بود و کتاب می خواند

 

the child reclined her head on her father’s shoulder and fell sleep

 

کودک سر خود را روی شانه ی پدرش تکیه داد و به خواب رفت

 

recreate /%ri:kri:"eıt/

 

تفریح کردن ، (به ویژه از راه استراحت و تفریح) تجدید قوا کردن

 

recreation /%ri:kri:"eıS@n/

 

تفریح ، سرگرمی ، وسیله ی تفریح   

         

تفریحات سالمhealthful recreations                                        

recreation areaتفریحگاه                                                 

تفریح کردنto take recreation                                             

providing recreational facilities for the young

 

ایجاد وسایل سرگرمی برای جوانان

 

relax /rı"l&ks/

 

استراحت کردن/ دادن ، آرامش دادن ، آرمیدن       

  

تفریح ، آسودگی ، استراحتrelaxation /%ri:l&k"seıS@n/                                            

برای تمدد اعصاب پیاده روی می کنمI walk for relaxation              

his only relaxation is reading books

 

تنها تفریح او خواندن کتاب است

 

استراحت کردن ، آسودنrepose /rı"p@Uz/                                               

to repose oneself on a bed

 

برای استراحت در بستر قرار گرفتن

        

during hot afternoons the whole city reposes

 

در بعدازظهر های گرم همه ی شهر به استراحت می پردازند

 

مرکز تفریحی ، تفریحگاه ، استراحتگاهresort /ri:"sO:rt/                                       

Kish Island became a resort place for the rich

 

جزیره ی کیش تفریحگاه پولداران شده است

 

respite /"respıt/

 

(به ویژه برای استراحت هنگام کار) وقفه ، مکث ، زمان استراحت

 

یک تنفس / استراحت کوتاهa short respite                                  

آسایش ، استراحت ، تنفس ، استراحت دادنrest /rest/                                    

the doctor said I must have complete rest

 

دکتر گفت که باید استراحت کامل داشته باشم

 

why don’t rest up here for a while ?

 

چرا یک کمی اینجا استراحت نمی کنی؟

 

یک تنفس ده دقیقه ایa ten-minute rest period                       

rest after hard physical work

 

استراحت پس از کار بدنی سخت

        

don’t read anymore, rest your eyes

 

دیگر نخوان ، به چشمانت استراحت بده

 

ridership /"raıd@rSıp/

 

(به ویژه اتوبوس یا مترو یا ترن) مسافران ، تعداد مسافران

 

road /r@Ud/

 

on the roadدر سفر ، در حرکت                                                  

her father is on the road most of the time

 

پدرش بیشتر اوقات در سفر است

 

roost /ru:st/

 

آسایشگاه ، استراحتگاه ، محل اتراق ، محل بیتوته ، بیتوته کردن ، اتراق کردن ، شب ماندن

 

our roost contained ten beds

 

استراحتگاه ما دارای ده تختخواب بود

 

finding no hotel rooms, my brothers and I roosted on the platform of a shop

 

چون اتاق هتل گیرمان نیامد ، من و برادرانم روی سکوی یک دکان بیتوته کردیم

 

گشتن ، سیر کردن ، گشت زنی ، سیرrove /r@Uv/                                         

در سفر ، سیارroving /"r@Uvın/                                                                

sail /seıl/مسافرت دریایی ، گردش دریایی                                        

to go for a sailبا کشتی به گردش رفتن                                       

set /set/ 

 

مسافرت کردن ، (به سفر/ حرکت و غیره) پرداختن ، رفتن

                         

he set out on a long journey

 

او به یک مسافرت طولانی رفت

 

when are we setting off?کی حرکت می کنیم؟                                                      

لم دادن ، غنودن ، آسودنsink /sıNk/                                                  

I sank into a chair and watched TV

 

در صندلی فرو رفتم و تلویزیون تماشا کردم

 

spa /spA:/

 

چشمه ی آب معدنی ، مرکز توریستی ، دارای چشمه ی معدنی ، تفریحگاه پولداران ، باشگاه ورزشی مجهز به سونا و استخر

 

(وقت) آزادspare /spe@r/                                                              

اوقات فراغتspare time                                                      

what do you do in your spare time?

 

در اوقات فراغت چه کاری انجام می دهید؟

 

during my spare time, I work with computer

 

در اوقات فراغت  با کامپیوتر کار می کنم

 

(در اتومبیل / قایق و غیره) گردش ، گشت زنیspin /spın/                               

we went out for a spin in my new car

 

با اتومبیل تازه ام رفتیم برای گشت زنی

 

sport /spO:rt/

 

سرگرمی ، تفریح ، جست و خیز کردن ، بازی کردن ، تفریح کردن

 

he spent the afternoon in sport and play

 

بعدازظهر را صرف تفریح و بازی کرد

 

lambs were sporting in the field

 

بره ها در مزرعه جست و خیز می کردند

 

stretch /stretS/درازکشیدن                                               

to stretch oneself outدراز کشیدن                                           

I took my shoes off and stretched on the sofa

 

کفش های خود را درآوردم و روی کاناپه دراز کشیدم

  

I’m very tired, I need to stretch out

 

من خیلی خسته ام و باید دراز بکشم

    

مسافرت ، گلگشت ، سفرswing /swıN/                                                     

مسافرت به اطراف کشورa swing around the country                  

قدم زدن ، گردش کردن ، قدم زنی ، گردشstroll /str@Ul/                                  

(با خود به محلی) بردن ، حمل کردنtake /teık/                                        

مرا به سینما می بری؟will you take me to movie?                 

he took the whole family to dinner

 

همه ی خانواده را برد شام

 

he took his wife, daughter and four relatives recent Friday afternoon to the park

 

جمعه ی پیش او همسر ، دختر و چهار تا از بستگانش را به پارک برد

 

they took a leisurely stroll and chatting in the park

 

آنها در پارک به قدم زنی و گپ زدن سرگرم شدند

 

tour /tU@r/

 

تور ، گردش ، گشت ، سفر ، به سفر رفتن ، سیاحت کردن

 

he is currently on a lecture tour

 

فعلا برای انجام سخنرانی در سفر است

 

he toured Esfahan and Shiraz

 

او برای گردش در اصفهان و شیراز سفر کرد

 

جهانگردی ، گردشگریtourism /"tUrızm/                                                  

tourism is one of Greece’s main sources of income

 

گردشگری یکی از بزرگترین منابع درآمد یونان است

 

جهانگرد ، سیاح ، توریستtourist /"tUrıst/                                                               

یک گردشگر آلمانیa German tourist                                       

آژانس جهانگردیa tourist agent                                              

tourist home /"tUrıst h@Um/

 

(منزل خصوصی که اتاق به جهانگردان کرایه می دهد) خانه ی جهانگردان

 

سرگرمی ، تفریح ، ماژ ، اسباب بازی ، وسیله ی سرگرمیtoy /tOı/                       

بچه ها اسباب بازی دوست دارندchildren love toys                         

computers have become household toys

 

کامپیوتر وسیله ی سرگرمی منازل شده است

      

travel /"tr&v@l/

 

سفر کردن ، مسافرت کردن ، نوردیدن ، پیاده رفتن ، دویدن ، پیمودن ، طی کردن ، سفر ، مسافرت

 

travel bureauآژانس مسافرتی                                                    

we traveled together from Tehran to Tabriz

 

از تهران تا تبریز باهم سفر کردیم

 

من مسافرت را خیلی دوست دارمI love traveling                            

پیاده آمدی یا با قایق؟did you travel or come by boat?             

certain roads can be traveled only on horseback

 

برخی راه ها را فقط با اسب می توان پیمود

 

سفر فکر را گسترده می کندtravel broadens the mind                    

او از مسافرت هوایی می ترسیدhe was afraid of air travel             

Nasser Khosrove wrote book about his travels

 

ناصر خسرو کتابی درباره ی سفرهای خود نوشت

 

سفر کردن پول لازم داردit takes money to travel                  

the senator has traveled widely

 

سناتور سفرهای فراوانی داشته است

 

have you ever traveled all over the world ?

 

تا بحال دور دنیا را گشتی؟

 

what parts of the world have you seen?

 

به چه مناطقی سفر کرده ای؟

 

have you planned anything for the weekend?. I’d really like to go on a trip, but I don’t have any money. you can’t travel for nothing, you know

 

برای تعطیلات هیچ برنامه ای دارید؟ من دوست دارم به یک مسافرت برم ولی پولش رو ندارم. میدونی ، سفر مفت و مجانی نمیشه

 

traveler, traveller /"tr&v@l@r/

 

مسافر ، رهنورد ، سیاح ، رهرو

 

travelling /"tr&v@lıN/سفر                                                   

trek /trek/

 

(آهسته و با زحمت) مسافرت کردن ، (عامیانه) سفر کوتاه ، سفر پیاده ، راه پیمایی

 

سفر ، مسافرت ، مسافرت کردن ، سفر کوتاهtrip /trıp/                                    

سفر به کره ی ماهa trip to the moon                                        

round tripمسافرت دو سره                                                        

a two-year trip to Chinaمسافرت دوساله به چین                

we tripped frequently to Tehran to visit her

 

برای ملاقات او اغلب به کاشان مسافرت می کردیم

 

she made three trips to the kitchen

 

سه مرتبه به آشپزخانه رفت

that trip was nothing but a long headache

 

آن مسافرت چیزی جز دردسر طولانی نبود

 

سفر کوتاه هنگام تعطیلاتa vacation trip                                      

I forgot to buy milk, so I had to make another trip to the grocery

 

یادم رفت شیر بخرم لذا مجبور شدم یک دفعه ی دیگر به بقالی بروم

 

a short taxi trip costs 10 dollars

 

یک سواری کوتاه با تاکسی ده دلار خرج بر می دارد

 

I want to take a long trip this summer

 

می خواهم تابستان امسال به یک سفر طولانی بروم

 

I wish I could take a trip this spring

 

ای کاش می توانستم در فصل بهار به مسافرت برم

 

in the dim and distant past, my father made a short trip to this town

 

مدتها پیش پدرم به این شهر سفر کوتاهی کرد

 

his trip was successful, albeit tiring

 

سفر او با وجود خسته کننده بودن موفقیت آمیز بود

 

after a short rest, we resumed our trip

 

پس از کمی استراحت به سفر خود ادامه دادیم

 

tripper /"trıp@r/(انگلیس) مسافر ، سیاح                                        

unwind /Vn"waınd/

 

آرام شدن ، استراحت کردن ، تمدد اعصاب کردن

                    

after the long meeting, I needed time to unwind

 

بعد از آن جلسه ی طولانی نیاز داشتم که مدتی تمدد اعصاب کنم

 

تعطیلاتvacation /veı"keıS@n/                                                                

how was your vacation?      

 

تعطیلات چطور بود (خوش گذشت)؟

 

did you enjoy your vacation?از تعطیلات لذت بردی؟             

haven’t you make up your mind yet as to where to spend your vacation?

 

هنوز تصمیمت را نگرفته ای تعطیلات را کجا بگذرانی؟

 

we are allowed to take two weeks of vacation with pay annually

 

ما مجاز هستیم که هر سال دو هفته مرخصی با حقوق بگیریم

 

we vacationed in Shiraz

 

ما تعطیلات خود را در شیراز گذراندیم    

 

I’m on vacationمن برای تعطیلات آمده ام                                    

vacationer /veı"keıS@n@r/

 

شخص در حال گذراندن تعطیلات ، در مرخصی

 

vacationland /veı"keıS@nl&nd/

 

محل محبوب گردشگران/ توریست ها ، تفریحگاه ، محل توریستی

 

دیدن کردن ، اقامت کوتاه(به عنوان مهمان) visit /"vızıt/                                                                

what countries would not like to visit?

 

چه کشورهایی را مایل نیستید ببینید؟

 

what countries  do you most want to visit?

 

چه کشورهایی را بیش از همه می خواهید ببینید؟

 

I always wanted to visit Paris

 

من همیشه می خواستم به پاریس بروم

 

it is my first visit to the south

 

این اولین سفرم به جنوب است

 

Sara will visit me for Norooz holidays

 

سارا تعطیلات نوروز را نزد من خواهد گذراند

 

we will have enough time to visit these stores before dinner

 

وقت کافی داریم که قبل از شام سری به مغازه ها بزنیم

 

let’s sit here and visit together for a while

 

بیا اینجا بنشینیم و قدری با هم اختلاط کنیم

 

a weekend visit with friends

 

اقامت آخر هفته نزد دوستان

 

voyage /"vOııdZ/

 

(به ویژه دریایی- طولانی) سفر ، مسافرت ، سفر کردن

 

اولین سفر دریایی منmy first voyage                                      

voyager /"vOııdZ@r/مسافر کشتی یا وسیله ی مسافری دیگر             

گردش کردن ، گشت زدن ، قدم زدنwalk /wO:k/                                     

she loves to walk in the park

 

او دوست دارد در پارک گردش بکند

 

بیا قدم بزنیمlet’s take a walk                                                

we took a walk for an hour last night

 

دیشب برای یک ساعت باهم قدم زدیم

 

در مزارع قدم زدیمwe took a walk across the fields        

walkabout /wO:k@"baUt/

 

 (انگلیس) مسافرت پیاده ، گردش پیاده ، رهنوردی

      

wanton /"wQnt@n/آدم خوشگذران ، آدم اهل عیش و نوش                                  

to play the wantonخوشگذرانی کردن                                             

عشق به مسافرت ، سفر دوستیwanderlust /"wQnd@r%lVst/                                     

weekend /"wi:kend/

 

تعطیلی آخر هفته ، تعطیلات آخر هفته را گذراندن

                     

do you have plans for this weekend?

 

آیا برای تعطیلات آخر این هفته برنامه هایی دارید؟

 

we weekended on the beach

 

تعطیلات آخر هفته را در ساحل سپری کردیم

 

we never go out on weekends, we stay at home and watch television

 

ما هیچوقت تعطیلات آخر هفته را بیرون نمی رویم بلکه در خانه می مانیم و  تلویزیون تماشا می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends