تولد ، زندگی ، مرگ

 

جهان باقی ، بهشت ، آسمانabove /ə"bVv/                                               

those living and those gone above

 

آنانکه زنده اند و آنانکه به جهان باقی شتافته اند

 

زنده ، درقید حیاتabove ground                                                                                      

afterlife /"æftər%laıf/

 

زندگی پس از مرگ ،  جهان باقی ، آخرت

                            

do you believe in afterlife?

 

آیا به زندگی پس از مرگ اعتقاد داری؟

 

alive /ə"laıv/زنده ، در قید حیات ، موجود پابرجا                        

is your father still alive?پدرتان هنوز در قید حیات هستند؟

 

they were buried aliveآنها را زنده زنده خاک کردند                       

alive and kickingزنده و سرحال ، سر و مر و گنده                        

to come alive جان گرفتن ، سرحال آمدن                                   

historical novels make the past come alive

 

رمان های تاریخی گذشته را زنده می کند

 

سالگردanniversary /%ænı"v3:rsərı/                                                                         

today is the anniversary of his father’s death

 

امروز سالگرد وفات پدر اوست

 

 

 

 

ashes /"æʃız/

 

(پس از سوزاندن جسد) خاکستر مرده ، جسد ، لاش

 

they burned the body and threw the ashes into the river

 

جسد را سوزاندند و خاکسترش را در رودخانه ریختند

 

bequest /bı"kwest/ارثیه ، ارث گذاری ، میراث ، ترکه                                                

the bequest of money for charitable purposes           

وصیت پول برای مصارف خیریه

 

he left a bequest of ten million tumans to each of his children   

                                                       

ارثی به مبلغ ده میلیون تومان برای هریک از فرزندانش باقی گذاشت

 

bereave /bı"ri:v/سوگواری کردن                                                                                     

a mother recently bereaved                                                                                  

مادری که  اخیرا داغدار شده است

       

the bereaved family are still in mourning                                                              

خانواده ی سوگوار هنوز عزاداری می کنند

 

والدین سوگوارbereaved parents                                                                                     

bereaved /bı"ri:vd/عزادار ، سوگوار ، داغدیده                                               

bereaved parents who will be happy to talk with you

 

والدین داغدیده خوشحال خواهند شد تا با شما صحبت کنند

 

bereaved by a young sudden death

 

سوگوار مرگ ناگهانی یک جوان

bereaved siblingsخواهر و برادر داغدیده                                 

bereaved mother of a teenage road crash victim

 

مادر سوگوار نوجوان قربانی تصادف جاده ای

birth /bɜ:rɵ/زایش ، تولد                                                      

place of birthمحل تولد                                                    

birth certificateگواهی تولد ، شناسنامه                                  

birthdayزاد روز ، روز تولد                                                         

best wishes for your birthday

 

بهترین آرزوها برای تولد شما

 

birth rateمیزان موالید ، تعداد موالید                                       

rebirthتولد تازه ، تولد روحانی                                            

 

no man can help his birth

 

هیچ آدمی در تولد خودش نقشی ندارد

 

he who is born, yells; he who dies is silent

 

کسی که به دنیا می آید شیون می کند اما وقتی می میرد آرام است

 

naked was I born, naked I am; I neither lose nor gain

 

برهنه به دنیا آمدم ، حالا هم برهنه ام ، نه چیزی گرفتم و نه چیزی از دست دادم

                                                                                                      

جسد ، لاش ، جسم(در مقابل روح:spirit)body /"bQdı/                                  

they found his body in the river

 

جسدش را در رودخانه پیدا کردند

 

جسد بی سرa headless body                                                

are the needs of the body more important than the needs of the spirit?

 

نیاز های جسم مهمتر است یا نیازهای روح ؟

 

bone /bəUn/(جمع) بدن(زنده یا مرده) لاش                               

they laid her bones to rest in a church

 

جسدش را در کلیسایی به خاک سپردند

 

born /bɔ:rn/متولد ، زاییده شده                                               

I wept when I was born, and every day shows why

 

وقتی به دنیا آمدم گریه کردم و اکنون هر روز علت آن را درک می کنم

 

twice-bornتولد تازه روحانی یافته                                         

rebornتولد تازه یافته                                                         

it is a misery to be born,  a pain to live, a trouble to die

 

تولد یک مصیبت است ، زیستن یک درد ، مردن یک گرفتاری

 

breathe /bri:ð/زیستن ، زندگی کردن                                       

he wished to breathe in an atmosphere of freedom

 

آرزو می کرد در محیطی آزاد زندگی کند

 

مردن ، نفس آخر را کشیدنto breathe one’s last                

bury /"berı/                                                                                              

به خاک سپردن ، دفن کردن ، خاک کردن ، درگور گذاشتن

 

اجساد مدفونburied corpses                                                                                         

he will be buried tomorrow                                                                                             

فردا او را به خاک خواهند سپرد

 

 

you say something like this one more time I’ll

bury you right here

 

یکبار دیگر این حرف رو بزنی همین جا دفنت می کنم

         

lava flows can burn, crush, or bury anything in their path

 

جریان های گدازه قادرند هرچیزی را در مسیر خود بسوزانند،  له و یا دفن کنند

 

the funeral is tomorrow and they will bury the body after the church service

 

تشییع جنازه فردا است و جنازه را بعد از مراسم کلیسا به خاک خواهند سپرد

 

I tried to bury these unpleasant memories

 

تلاش کردم تا این خاطرات ناخوشایند را دفن کنم و به بوته فراموشی بسپارم

 

before passing away, she asked her sons and daughters to bury her at her ancestral home

 

پیش از مردن، از پسرها و دخترهایش خواست تا او را در خانه آبا و اجدادی اش دفن کنند

 

زنده به گور شدن ، زیر آوار ماندنto be buried alive                                                                     

کفن و دفنburial /"berıəl/                                                                           

casket /"kA:skIt/

 

(آمریکا) تابوت (به ویژه تابوت مجلل و گرانبها)              

 

carcass /"kA:rkəs/

 

(کاربرد تحقیر یا شوخی آمیز) بدن انسان (زنده یا مرده) ، تنه ، نعش                                                                               

the butcher hung the sleep carcass from a hook

 

قصاب لاشه گوسفند را به قلاب آویخت

 

 

on the way, we came across the carcass of a lion

 

در راه به جسد شیری برخوردیم

 

تنه لش خود را تکان بدهmove your lazy carcass                 

cemetery /"semətrı/قبرستان ، گورستان                                       

my uncle’s grave is in Behesht Zahra

cemetery

 

آرامگاه عمویم در بهشت زهرا است

 

coffin /"kQfın/تابوت ، در تابوت گذاشتن                                               

to drive a nail into one’s coffin

 

مرگ خود را نزدیک کردن                                                                                                    

six soldiers were carrying his coffin                                                                    

شش سرباز تابوت او را حمل می کردند

 

a black cloth was draped over the coffin                                                                 

روی تابوت پارچه ی سیاهی انداخته بودند

 

when they brought in the coffin, a deep hush filled the room

 

وقتی تابوت را آوردند سکوت عمیقی اتاق را فرا گرفت

 

هر چیزی که عمر را کوتاه می کندnail in one’s coffin                     

each cigarette that you smoke is a nail that you drive into your own coffin

 

هر سیگاری که می کشی میخی است که بر تابوت خود کوبیده ای

 

coheir /"kəUeər/

 

کسی که در ارث بری با دیگری یا دیگران شریک باشد ، شریک ارث

 

 

condole /kən"dəUl/

 

دلداری کردن ، همدردی کردن ، تسلیت گفتن

                                      

after the death of her father, I tried to condole her

 

پس از مرگ پدر آن زن سعی کردم او را دلداری بدهم

 

 

condolence /kən"dəUləns/

 

تسلیت(غالبا به صورت جمع به کار می رود واژه ی به معنای تسلی و دلداری است و غالبا به صورت مفرد به کار می رود)

 

letter of condolenceنامه تسلیت آمیز                                

لطفا تسلیت مرا بپذیریدplease accept my condolences                                                               

please accept my heartfelt condolences

 

(خواهشمندم) مراتب تسلیت صمیمانه ی مرا بپذیرید

 

تسلی ، دلداریconsolation /"kQnsə"leıS@n/                                                                      

a few of consolation calmed the bereaved mother    

چند کلام تسلی بخش مادر داغ دیده را آرام کرد 

 

they rallied to the side of their brother and consoled him

 

آنها دور برادرشان را گرفتند و او را تسلی دادند

 

coroner /"kQrənər/پزشک قانونی ، مامور تجسس قتل                                       

according to the coroner’s report

 

طبق گزارش پزشکی قانونی

 

coroner’s officeپزشکی قانونی                                                                      

جسد ، جنازهcorpse /kO:rps/                                                                              

when given all the data on the corpse, John was able to solve the murder

 

زمانی که تمام اطلاعات مربوط به جسد به جان داده شد توانست جنایت را کشف کند

 

the corpse was laid to rest in the vacant coffin

 

جنازه در تابوت خالی قرار داده شد

 

an oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives

خویشاوندان بالای سر مرده سوگند یاد کردند انتقام او را بگیرند

 

the buried corpesاجساد مدفون                                          

(جسد) سوزاندنcremate /krı"meıt/                                                                           

Hindues cremate dead bodies

 

هندوها اجساد مردگان را می سوزانند

 

cremation /krı"meıS@n/

 

مرده سوزی ، تبدیل جسد به خاکستر                                                                          

علامت خطر مرگcrossbones /"krQsbəUnz/                                                                    

مردهdead /ded/                                                                                             

مرده یا زندهdead or alive                                                                                           

نیم جانhalf dead                                                            

he has been dead for many years                                                                                            

چندین سال است که مرده

 

make little weeping for the dead, for he is at rest

 

برای مرده گریه نکنید ، چون او در آرامش است

 

مردگان و زندگانthe dead and the living                 

 

the dead are soon forgotten     

                                              

مرده ها زود فراموش می شوند     

 

he whose life is not profitable is to be considered as dead

 

کسی که زندگانی اش تو را سودی ندهد او را مرده شمار

 

آنکس که بری ز عقل و هنر است

                                     انسان نبود پست تر از گاو و خر است

هر زنده که زنده بودنش بی ثمر است

                                     گر مرده شماری اش سزاوارتر است

 

 

 

ناگهانی مردنto drop dead                                                   

to dead on arrival to hospital

 

موقع رسیدن به بیمارستان تمام کردن

 

مرگ ، فوتdeath /deT/                                                                                            

اجلش فرا رسیده استhis death is near                                                                                

مرگ و زندگیlife and death                                                                                           

مرگ طبیعیnatural death                                                                                    

مرگ مغزیbrain death                                                                                                

مرگ تدریجیliving death                                                                                              

روز / سال مرگdeath-day                                                     

آرزوی مرگdeath wish                                                  

there is remedy for all things but death

 

همه چیز چاره دارد جز مرگ ؛ هر دردی را درمانی است و هر محنتی را پایانی ، الا مرگ

 

fear the inevitable and unavoidable death which is so near to everybody. be prepared to meet it. verily, it will come as the most important and the greatest event of your life

 

از مرگ و نزدیک بودنش بترسید ، و آمادگى ‏هاى لازم را براى مرگ فراهم کنید ، که مرگ جریانى بزرگ و مشکلى سنگین به همراه خواهد آورد

 

life is actually driving you towards death which will meet you if you are ready to face it and which will follow you like a shadow if you try to run away from it .death is with you as if it has been twisted and tied round your head in between your hair and life is being rolled away from behind you with each exhalation of your breath, never to be unrolled

 

 

 

 

شما همه شکار آماده ی مرگ مى ‏باشید. اگر توقف کنید شما را  مى ‏گیرد ، و اگر فرار کنید به شما مى ‏رسد.  مرگ از سایه ی شما به شما نزدیک ‏تر است ، نشانه ی مرگ بر پیشانى شما زده شد ، دنیا پشت سر شما در حال درهم پیچیده شدن است

 

when you are running away from the world and death is approaching, there is no question of delay in the encounter

 

هنگامى که تو زندگى را پشت سر مى‏ گذارى و مرگ به تو روى   مى ‏آورد ، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود

 

what was the cause of her death?علت مرگ او چه بود؟         

مرگ به علل طبیعیdeath from natural causes                        

the death of his son drove him mad

 

مرگ پسرش او را دیوانه کرد

 

death is like a camel that kneels in front of every door

 

مرگ همچون شتری است که در خانه همه کس زانو می زنه

 

اگر صد سال مانی در یکی روز                  

                               بباید رفت از این خاک دل افروز

 

تلفات ناشی از زلزلهdeaths due to the earthquake                                                            

for me that news was death                                                                                

آن خبر برای من مانند مرگ بود

 

her son’s death left the widow single and penniless

 

مرگ پسرش بیوه زن را تنها و بی پول کرد

 

there is a death for every creature, and an end for everything

 

برای هر زنده مرگ و برای هر چیزی نابودی است

 

 

 

 

اندر پی هر خوشی ملالی و غمی است  

                            در صورت هر نشاط چین المی است

در گردن هر زنده طناب اجل است                                                            بر دامن هر وجود گرد عدمی است

 

I am amazed to see man who forget death while witnessing others die

 

عجب است از کسی که مرگ را از یاد میبرد با اینکه به مرگ دیگری

می نگرد

 

آن زنده که روز مرگ از یاد برد             

                             گوئی که بسر نه عقل دارد نه خرد

مردن عجبا چرا ز یادش رفته است        

                             آنکس که به مرگ دیگری می نگرد

 

a man by each breath takes a step towards death

 

هر نفسی که مرد از سینه بر می آرد گامی به سوی مرگ برمی دارد

 

کاری بکن ای رفیق اگر هوشیاری      

                           تا عمر عزیز را عبث نگذاری

کز سینه هر آن نفس که بر می آری 

                          گامی است که سوی مرگ بر می داری

 

if death could be bought, wealthy men would buy it

اگر مرگ خریدنی بود توانگران آن را خریدندی

 

بی چیز اگر همین غم  رزق خورد     

                           منعم پی صد چیز دگر رنج برد

گر مرگ خریدنی شود در عالم        

                          آنکس که غنی تر است ز آن بیش خرد

 

one who is expecting death expedites doing good deeds

 

کسیکه روز مرگ را در نظر دارد بسوی نیکی و پاکی شتاب آرد

 

گر نیست دل تو غافل از روز حساب        

                              هرگز نکنی درنگ در راه صواب

آنکس که نرفته  روز مرگ از نظرش       

                             او را ز پی نیکی و پاکی است شتاب

 

 

few have luck, all have death

 

هر چند تعداد کمی از مردم به خوشبختی می رسند اما همه به مرگ خواهند رسید

 

death is but a path that must be trod if man would ever pass to God

 

مرگ راهی است که باید پیموده شود ، اگر قرار باشد که انسان به خدا برسد

 

time wears our bodies, renews desires, brings death nearer and takes away aspirations. whoever is successful with it encounters grief and whoever misses its favours also undergoes hardships

 

دنیا بدن ‏ها را فرسوده ، و آرزوها را تازه مى ‏کند ، مرگ را نزدیک و خواسته‏ ها را دور و دراز مى ‏سازد ، کسى که به آن دست یافت خسته مى ‏شود ، و آن که به دنیا نرسید رنج مى‏ برد.

 

what has a man to do with vanity? his origin is semen and his end is a carcass, while he cannot feed himself nor ward off death

 

فرزند آدم را با فخر فروشى چه کار او که در آغاز نطفه ‏اى گندیده ، و در پایان مردارى بد بو است ، نه مى ‏تواند روزى خویشتن را فراهم کند ، و نه مرگ را از خود دور نماید

 

let it be death but not humiliation. let it be little but not through others. he who does not get while sitting will not get by standing either. the world has two days: one for you and the other against you. when the day is for you, do not feel proud, but when it is against you endure it

 

مرگ بهتر از تن به ذلت دادن و به اندک ساختن بهتر از دست نیاز به سوى مردم داشتن است. اگر به انسان نشسته در جاى خویش چیزى ندهند. با حرکت و تلاش نیز نخواهند داد ، روزگار دو روز است، روزى به سود تو ، و روزى به زیان تو است ، پس آنگاه که به سود تو است به خوشگذرانى و سرکشى روى نیاور ، و آنگاه که به زیان تو است شکیبا باش

 

death takes no bribesمرگ رشوه قبول نمی کند                         

death will seize the doctor too

 

مرگ پزشک را هم به کام خود می کشد

 

happy he who dies before he calls for death to take him away

 

خوشا به حال کسی که قبل از آرزوی مرگ می میرد

 

how sweet is death to those who weep

 

چه شیرین است مرگ برای کسانی که همیشه اندوهگین هستند

 

it is as natural to die as to be born

 

مرگ به اندازه ی تولد امری طبیعی است

 

nothing so sure as death

 

هیچ چیز مانند مرگ واقعی نیست

           

death is the poor man’s dearest friend

 

مرگ عزیزترین دوست مستمندان است

 

death is like a sweet sleep which medicines all pain

 

مرگ خواب خوشی است که تمام رنج ها را درمان می کند

 

death is not dreadful but a shameful death

 

هر مرگی وحشتناک نیست ، مرگ خفت آور وحشتناک است

 

until death, it is all life

 

تا زمان مرگ ، همه اش زندگی است

 

is there no one to offer repentance over his faults before his death? or is there no one to perform virtuous acts before the day of trial? 

 

آیا کسى هست که پیش از مرگ ، از اشتباهات خود توبه کند آیا کسى هست که قبل از فرا رسیدن روز دشوار قیامت اعمال نیکى انجام دهد

 

beware, surely you are in the days of hopes behind which stands death. whoever acts during the days of his hope before approach of his death, his action would benefit him and his death would not harm him

 

آگاه باشید هم اکنون در روزگار آرزوهایید که مرگ را در پى دارد ، پس هر کس در ایام آرزوها پیش از فرا رسیدن مرگ ، عمل نیکو انجام دهد بهرمند خواهد شد و مرگ او را زیانى نمى‏ رساند

 

he who fails to act during the period of hope before the approach of death  his action is a loss and his death is a harm to him

 

آن کس که در روزهاى آرزوها ، پیش از فرارسیدن مرگ کوتاهى کند ، زیانکار و مرگ او زیانبار است

 

death throesنفسهای آخر ، حالت احتضار ، جان کندن                            

میزان مرگ و میرdeath rate                                                                                   

دام مرگ ، قتلگاهdeath trap                                                                                     

در گذشت نا بهنگامuntimely death                                                                             

در آستانه ی مرگ ، جان به لبat door’s death                                                                         

to fight /resist to the death                                                                                       

تا سرحد مرگ جنگیدن / مقاومت کردن

 

جان به لب ، تا حد مرگto death                                          

he worries his parents to death                            

                                             

او جان والدینش را از دلواپسی به لب می آورد

 

از ترس زهره ام آب شدI was frightened to death                                                                     

I am sick to death of these kids                           

 

از دست این بچه ها جانم به لب آمده

 

فاتحه خواندنto say a prayer for the death                                                                          

گواهی فوتdeath certificate                                                                                 

deathbed

 

بستر مرگ ، اواخر عمر ، لحظات یا روزهای آخر زندگی ، وابسته به دم مرگ ، نزعی                                    

            

 

 

we gathered around his deathbed

 

ما اطراف بستر مرگ او گرد آمدیم

 

he forgave them on his deathbed

 

در لحظات آخر زندگی آنها را بخشید

 

deathbed wishesآرزوهای پیش از مرگ                                                                                                                      

decease /dı"si:s/

 

مرگ ، وفات ، فوت ، مردن ، فوت کردن ( ازdie رسمی تر و مودب تر و حقوقی تر است)

 

upon his decease, the property will pass to his wife

 

در صورت فوت او ملک به همسرش منتقل خواهد شد

 

شوهرش مرحوم شده استher husband is deceased              

deceased /dı"sı:st/مرحوم ، درگذشته ، مرده                                                                                                       

the deceased has two sons and three daughters                                                           

آن مرحوم دو پسر و سه دختر دارد

 

مرگ ، فوتdemise /dı"maız/                                                                                  

upon his demise, the farm will be divided                                                                 

پس از فوت او مزرعه تقسیم خواهد شد

 

مردن ، رحلت کردنdepart /dı"pA:rt/                     

 

a prayer for the soul of the departed

 

دعا به روح مردگان

  

departed  /dı"pA:rtıd/مرده ، مرحوم ، متوفی                      

the departedمرده ، مردگان ، رفتگان                                          

departure /dı"pɑ:rtʃər/مرگ ، عزیمت ، کوچ                                                   

                 

surely this world has turned its back and announced its departure while the next world has appeared forward and proclaimed its approach

 

همانا دنیا روى گردانیده و وداع خویش را اعلام داشته است و آخرت به ما روى آورده و پیشروان لشکرش نمایان شده

 

مردن ، فوت کردن die /daı/                                                                                        

او از غصه مردshe died of grief                                                                                        

my grandmother died nine years ago                                                                             

مادربزرگم نه سال پیش فوت کرد

 

they died for freedomآنها در راه آزادی جان دادند               

they died that we might live

 

آنها مردند تا اینکه ما بتوانیم زندگی کنیم

 

humans are born to dieبشر برای مردن زاده شده است                                                                                        

when I saw him, I died of shame                        

                                                           

او را که دیدم از شرم مردم

 

the brave die only once, the cowardly a thousand

times                                  

آدم دلیر فقط یکبار می میرد ، آدم ترسو هزار بار

 

عشق واقعی هرگز نمی میردtrue love never dies            

 

آن راز با او به گور سپرده شدthe secret died with her      

                                                         

he whose heart lives on love shall never die                                                              

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

 

they died well those lived well

 

آنها که خوب زیستند خوب هم مردند

 

to live in hearts we leave behind is not to die

 

اگر در قلب ها زنده باشیم هرگز نخواهیم مرد

 

او از سرطان مردhe died of cancer                                                                                    

she didn’t seem to have died naturally

 

به نظر نمی رسید که به مرگ طبیعی مرده باشد

 

after his parents died, he had to shift for himself

 

پس از مرگ پدر و مادرش مجبور شد روی پای خودش بایستد

 

better to die once for all than to live in continual terror

 

آدم بهتر است یک بار و برای همیشه بمیرد تا عمری را با ترس و وحشت سر کند

 

dying well is the chief part of virtue

 

خوب مردن بخشی از تقوا است

 

death is shameful in flight, glorious in victory

 

مرگ در فرار باعث خفت است و در پیروزی باعث افتخار

 

it is uncertain where death may await you, therefore expect it everywhere

 

معلوم نیست مرگ را کجا ملاقات خواهی کرد پس همه جا در انتظارش باش

 

the fear of death is worse than death itself

 

ترس از مرگ هولناک تر از خود مرگ است

 

dying without fear of death is a desirable death

 

مردن بدون وحشت از مرگ ، مرگی دلپذیر است

 

a good death is better than a bad life

 

مرگ خوب بهتر از زندگی بد است ، مردن به نام به از زندگی به ننگ

 

do you know someone who has died from a traffic accident?

 

آیا کسی را می شناسید که به خاطر تصادف رانندگی مرده باشد؟

 

 

no one dies before his time

 

هیچ کس پیش از موعد تعیین شده اش نخواهد مرد

 

در گمنامی مردنto die in obscurity                                                                         

to die game 

    

تا آخرین نفس جنگیدن ، جان خود را فدا کردن ، درحال نبرد دلیرانه  مردن                                                                  

یکی یکی مردن ، تا آخرین نفر مردن to die off                                                                            

men are sleeping, and when they die, they wake

 

انسان ها در خواب اند و زمانی که می میرند از خواب بیدار می شوند

 

درحال مرگ ، درحال احتضار ، در هنگام مرگdying /"daııN/                            

his children promised to fulfill his dying wishes

 

فرزندانش قول دادن که خواسته های دم مرگ او را به اجرا درآورند

 

زیستن و مردنliving and dying                                           

embalm /ım"bA:m/(جسد) مومیایی کردن                                                                                                     

end /end/

 

مرگ ، نابودی ، از جهان رفتن ، پایان زندگی ، پایان( چیزی یا عمری ) بودن ، مردن

 

he didn’t deserve such a cruel end

 

او استحقاق چنین مرگ فجیعی را نداشت

 

 

that defeat is going to end us

 

آن شکست کار ما را خواهد ساخت

 

eternity /ı"tɜ:rnətı/سال های عمر ، یک عمر                           

eternity without beginningازل                                            

eternity without endابد                                                          

نبش قبرexhumation /%ekshju:"meıS@n/                                                                      

exhume /eks"hju:m/از گور درآوردن ، نبش قبر کردن                 

نفس آخر را کشیدن ، مردنexpire /ık"spaıər/                                         

she was taken to the hospital but she soon expired

 

او را به بیمارستان بردند ولی به زودی فوت کرد

 

expiration /%ekspə"reıʃən/

 

واپسین دم ، مرگ ، نفس آخر

        

fade /feıd/ناتوان تر شدن و مردن                                         

او بیمار شد و مردshe became ill and faded away             

fatality /fə"tælıtı/

 

مرگ غیر طبیعی(در اثر جنگ / فاجعه) ، مرگ و میر

            

the fatality of some epidemic diseases                    

مرگباری برخی بیماریهای همه گیر

 

fatal /"feıtəl/کشنده ، مهلک                                               

fatally /"feıtlı/جانگیرانه ، مرگبارانه ، به طور کشنده                                      

the dead and the fatally wounded

 

مردگان و زخمی های مردنی

 

خاک سپاری ، کفن و دفن ، تشییع جنازهfuneral /"fju:nərəl/                                                     

مراسم تدفینfuneral ceremonies /procession                       

several hundred people attended his father’s

funeral                       

 

چند صد نفر در مراسم ختم پدرش شرکت کردند

 

the funeral was attended by senior politicians and people

 

در مجلس ترحیم سیاستمداران بلندپایه و مردم حضور داشتند

 

what will be the date of his funeral?                                                                     

کفن و دفن او چه تاریخی خواهد بود؟                                    

he felt gloomy after the funeral

 

پس از مراسم ختم احساس حزن کرد

 

the funeral procession moved slowly                     

 

صف مشایعین جنازه به آهستگی حرکت می کرد

 

مجلس ترحیمfuneral/memorial service                                                                            

he was accompanying a funeral when he heard someone laugh. then he said: is it that death has been ordained only for others? is it that right is obligatory only on others? is it that those whom we see departing on their journey of death will come back to us?

 

او در پى جنازه ‏اى مى ‏رفت و شنید که مردى مى‏ خندد ، سپس گفت: گویى مرگ بر غیر ما نوشته شده ، و حق جز بر ما واجب گردیده ، و گویا این مردگان مسافرانى هستند که به زودى باز مى‏گردند

 

روح ، روان ، جان ghost /gəUst/                                                         

روح القدسHoly ghost                                                        

جان دادن ، مردنto give up the ghost                                                                                 

قبر ، گور ، مزار ، مرقد ، آرامگاه ، مرگ ، موتgrave /greıv/                                                               

مرگ سراغ همه می آیدthe grave comes to all men                                                                   

the grave of their hopesتباه شدن امیدهای آنها                      

his parent’s graves are in Tehran                         

                                                           

آرامگاه والدینش در تهران است

 

to have one’s foot in the grave                                                              

سالخورده و نزدیک به مرگ بودن ، در شرف موت بودن

 

قبرکندنto dig a grave                                                                                                

قبرکنgrave-digger                                                                                                 

graveyard /"greıvjA:rd/گورستان ، قبرستان                       

 heir /eər/وارث(مرد)                                                         

the fork is commonly the rake’s heir

 

معمولا چنگال میراث خوار شن کش می شود

 

many heirs make small portions

 

میراث خوار که زیاد شد سهم الارث کم می شود

 

the tears of an heir are laughter under a mask

 

اشک میراث خوار ، خنده زیر نقاب است

                                              

heiress /"eərıs/وارث(زن)                                               

heir to the throneوارث تاج و تخت                                                                                                                    

his heirsوراث او                                                                    

immortal /ı"mɔ:rtəl/

 

جاوید ، مرگ ناپذیر، نامیرا ، جاویدان ، ابدی

 

خداوند جاودان است God is immortal                                 

به ارث بردنinherit /ın"herıt/                                           

 

he inherited his father’s house and money      

 

او خانه و پول پدرش را به ارث برد

                                                      

she has inherited her blue eyes from her mother                

چشمان آبی او به مادرش رفته است

 

ارثinheritance /ın"herıtəns/                                                          

ارث او را تقسیم کردندthey divided his inheritance                                                                  

if you want your father’s inheritance, acquire his learning

 

میراث پدر خواهی علم پدر آموزی...

                                 

the inheritance of his father’s money made him rich              

ارث بردن پول پدر او را ثروتمند کرد

 

skills are not obtainable through inheritance                                         

مهارت ها را نمی شود از راه توارث/ وراثت به دست آورد

          

he pocketed his nephews inheritance                                      

او ارثیه ی برادر زاده هایش را به جیب زد

 

the unexpected inheritance was manna to the poor family

 

ارثیه ی غیر منتظره برای آن خانواده ی مسکین نعمت بزرگی بود

 

he comes for the inheritance, and has to pay the funeral expenses

 

کسی که برای دریافت ارث می آید باید هزینه تشییع جنازه را بپردازد

 

late /leıt/فقید ، مرحوم ، شادروان ، روان شاد                            

my late fatherمرحوم پدرم                                                 

her late husbandشوهر مرحوم او                                           

life /laıf/جان ، زندگی ، عمر                                                 

از جان خود سیر شده بودhe was fed up with his life             

two people last their lives in that accident      

 

دو نفر در آن حادثه جان خود را از دست دادند

 

بهار عمرpride of life                                                          

عمر ابدیeternal life                                                         

عمر درازa long life                                                          

most fashions have a short life                                   

بیشتر مدها عمر کوتاهی دارند

 

how can you be happy in this life that grows shorter with the passage of every hour ?

 

چگونه دلشاد هستی به عمری که هر ساعت بگذرد از آن کم       می شود

 

جاوید تو چون نمانی اندر عالم         

                                   چند از پی عیش خود کنی جور و ستم

دلشاد چگونه ای به عمری که شود   

                                    هر ساعت از آن به یک ساعت کم

 

he who lives a long life, will be bereaved of his friends

 

هرکس عمرش دراز شود داغ دوستان بسیار بیند

 

هر کس که فزون زیست در این دار عجیب 

                                         بیش از همه کرد روزگارش تعذیب

آنکس که ز طول عمر برده است نصیب          

                                           بسیار نشسته بر دلش داغ حبیب

 

the fruit of a long life is senility and decrepitude

 

میوه ی عمر دراز پیری و بیماری است

 

ای آنکه به زیر گنبد زنگاری            

                                عمر صد و بیست ساله خواهش داری

این نکته بدان که شاخه ی عمر دراز  

                                برگ و بر اوست پیری و بیماری

 

a matter of life and death  

 

موضوع حیاتی و  مماتی ، مربوط به مرگ و زندگی

 

برای تمام عمر ، مادام العمر ، برای نجات از مرگfor life                

I am indebted to you for life

 

تا زنده ام به تو مدیون خواهم بود

for the life of me

 

( معمولا در جمله های منفی) حتی به قیمت جان ، به جان خودم قسم

 

for the life of me I don’t know where he is

 

به جان خودم قسم نمی دانم کجاست

 

within an inch of one’s lifeتقریبا تا سر حد مرگ                    

life is short and full of blisters

 

زندگی کوتاه است و پر از مصیبت

 

man’s life on earth is a warfare

 

زندگی بشر بر روی کره خاکی یک جدال است ؛ زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو

 

every man’s life is a fairy-tale written by God’s fingers

 

زندگی هر انسانی یک داستان پریان است که با انگشتان خداوند نگاشته شده است

 

a long life has long miseries

 

عمر طولانی ، بدبختی های طولانی هم دارد

 

a long life may not be good enough, but a good life is long enough

 

زندگی طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد اما زندگی خوب به اندازه کافی طولانی است

 

a merry life and a short

 

زندگی خوب است شیرین باشد و کوتاه

 

anything for a quiet life همه چیز فدای یک زندگی آرام       

life is a bowl filled by fate

 

زندگی پیاله ای است که از تقدیر پر شده است

 

life is a spanزندگی یک پل است                                         

life is a loom, weaving illusion

 

زندگی یک کارگاه بافندگی است که پندار و اوهام می بافد

 

life is a pure flame and we live by an invisible sun within us

 

زندگی شعله ای پاک است که از خورشید ناپیدای درون ما می تابد

 

life is as tedius as twice told tale

 

زندگی مانند داستانی تکراری ، ملالت بار است

 

life is a school of probability

 

زندگی مدرسه احتمالات است

 

life is an empty dreamزندگی رویایی توخالی است                 

life is short and time is swift

 

زندگی کوتاه است و زمان سریع می گذرد

 

life is too short for mean anxieties

 

زندگی ارزش غصه خورد را ندارد ؛ غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

 

life is not measured by the time we live

 

زندگی با زمان عمر ما اندازه گرفته نمی شود

 

make the most of life you may

 

حداکثر استفاده از عمرت را ببر

 

the business of life is to go forward

 

کار زندگی پیش رفتن است

 

the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short

 

زندگی بشر چیست؟ تنها ، فقیر ، زشت ، حیوانی ، و کوتاه

 

 

the principal business of life is to enjoy it

 

هدف اساسی زندگی ، لذت بردن از آن است

 

the secret of life is not to do what you like, but to like what you do

 

راز زندگی در آن نیست که هرکار دوست داشتی انجام دهی بلکه در آن است که هرکار انجام دادی دوست داشته باشی

 

the web of our life is of mingled yarn, good and ill together

تار و پود زندگی ما از خوب و بد در هم بافته شده است

 

this life is an inn, and we are the passangers

 

زندگی کاروانسرایی است و ما هم مسافریم ؛ دنیا محل گذر است

 

we must not look for a golden life in an iron age

 

در عصر آهن نباید دنبال زندگی طلایی باشیم

 

most men employ the earlier part of life to make the other part miserable

 

بیشتر آدم ها بخش اول زندگی شان را طوری می گذرانند که در بخش دوم بدبخت باشند

 

a useless life is an early death

 

زندگی بی حاصل ، مرگ زودرس است

 

the life of man is as leaves on the trees

 

زندگی آدمیان مانند برگ روی درخت است ؛ رشته عمر نازک است

 

choose the best life, habit will make it pleasant

 

زندگیت را مرتب کن ، عادت آن را مطبوع خواهد کرد

 

life is not to be bought with heaps of gold

 

زندگی را با یک خروار طلا هم نمی توان خرید

 

life is short to the fortunate, long to the unfortunate

 

زندگی برای آدم خوشبخت کوتاه است ، برای بدبخت طولانی

 

not life itself, but living ill, is evil

 

خود زندگی بد نیست ، بد زیستن مصیبت است ؛ مردن بد نیست بد مردن بد است

 

the hour which gives us life begins to take it away

 

از ساعتی که زندگی را به ما داده اند ، از همان ساعت هم شروع به گرفتن آن کردند

 

life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

 

زندگی از گذشته ها درک می شود ولی باید جلو برو

 

live /laıv/زنده                                                             

 

live-foreverزندگی ابدی                                                       

live /lıv/

 

زنده بودن ، عمر کردن ، زیستن ، زنده ماندن ، دوام آوردن ، جان به در بردن ، زندگی کردن

 

is his father still living?پدر او هنوز زنده است؟                        

he lived a long lifeاو خیلی عمر کرد                                       

he is not expected to live through the night

 

انتظار نمی رود که امشب زنده بماند

 

he lived a useful lifeاو زندگی پر ثمری داشت                           

to live honorablyبا شرافت زندگی کردن                                

he lived to be eightyاو هشتاد سال عمر کرد                                                                                    

the doctor said he has got a 50-50 chance of living    

دکتر گفت که 50 %  شانس زنده موندن داره

 

he lives in fame who dies in virtue’s cause

 

کسی که در راه فضیلت بمیرد ، به نیکی زندگی کرده است ؛ بمیرم به نام و نمانم به ننگ

 

he who begins to live begins to die

 

آغاز زندگی شروع مرگ است

 

he who lives a knave will hardly die an honest man

آدم رذل کمتر با عزت می میرد

 

it is not how long, but how well we live

 

مسئله ، طول عمر نیست ، مسئله ، خوب زیستن است ؛ عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است

 

live and let live

زندگی کن و بگذار دیگران زندگی کنند

 

to him who lives well, every form of life is good

 

برای کسی که خوب زندگی می کند ، هر شکل از زندگی خوب است

 

whilst I yet live, let me not live in vain

 

حال که مجبور به زندگی هستم بگذار به بطالت زندگی نکنم ؛ عمر ضایع مکن ای دل که جهان می گذرد

 

live today, forget the past

 

امروز را زندگی کن ، گذشته را فراموش کن

 

today let me live well ; none knows what may be tomorrow

 

بگذار امروز خوش باشم ، هیچکس از فردا خبر ندارد ، فردا را کی دیده؟

we live, not as we wish, but as we can

 

آنطور که می خواهیم زندگی نمی کنیم ، آنطور که می توانیم زندگی می کنیم

 

good or bad, we must all live

 

چه خوب باشد چه بد ، مجبوریم زندگی کنیم ؛ زندگی را هر طور بگیری می گذرد

 

as long as you live, keep learning how to live

 

تا وقتی زنده ای ، هنر زندگی کردن را فرا بگیر

 

to live at ease is not to liveزندگی راحت ، زندگی نیست         

live righteously; you shall die righteously

 

شریف زندگی کن ، شریف خواهی مرد

 

Oh, life, how long to the wretched, how short to the happy

 

ای عمر ، برای بدبخت ها چقدر طولانی هستی و برای خوشبخت ها چه کوتاه

 

he who lives a long life must pass through much evil

 

کسی که عمر درازی دارد باید از مصیبت های زیادی بگذرد ؛ عمر اندک در امن و راحت بهتر

 

 a man should live only so long as he can support himself

 

آدم باید تا موقعی عمر کند که بتواند خود را اداره کند

 

liveable /"lıvəbəl/قابل زیستن ، قابل زندگی                             

lively /"laıvlı/زنده ، باروح                                                     

liven /"laıvən/زنده شدن ، با روح شدن                                    

longevity /lQn"dZevıtı/طول عمر                                                                                                                     

women have greater longevity than men            

 

زن ها از مردها طول عمر بیشتری دارند

 

مردی با عمر بسیار طولانیa man of great longevity             

morgue /mO:rg/

 

سردخانه ای که در آن جسد اشخاص ناشناخته یا کسانی را که به

بیماریهای مشکوک مرده اند نگه می دارند                  

 

 

moribund /"mQrıbVnd/

                    

مردنی ، نزدیک به مرگ ، درحال احتضار                                                                                    

بیمار مردنیa moribund patient                                        

mortal  /"mɔ:rtəl/

 

فانی ، مرگ پذیر ، مردنی ، میرا ، فناپذیر ، موتی ، مرگبار ، مرگ آور ، کشنده

 

we are all mortal, only you are immortal

 

ما همه فانی و بقا بس تو راست

 

all mortal thingsهمه ی موجودات فانی                                       

a mortal diseaseبیماری کشنده                                                 

a mortal woundزخم مهلک                                                    

mortality /mɔ:r"tælətı/میرش ، مرگ و میر ، متوفیات           

سردخانه ی جسدmortuary /"mO:tSərı/                                                                              

سوگواری کردنmourn /mO:rn/                                                                                     

they mourned the death of their father                                                                  

آنان در مرگ پدر خود سوگواری می کردند

 

he was mourned by his family as well as by a grateful nation        

 

خانواده اش و همچنین ملت حق شناس برایش سوگواری کردند

 

they were mourning for a whole year                                             

آنها یک سال تمام جامه ی عزا می پوشیدند

 

mournful /"mO:rnf@l/سوگوار ، عزادار                              

سوگواری ، عزاداریmourning /"mO:rnıN/                                                                        

a sound of mourning came from the dead man’s room         

             

صدای سوگواری از اتاق مرد متوفی به گوش می رسید

 

مومیایی کردنmummify /"mVmıfaı/                                                                     

مومیاییmummy /"mVmı/                                                                                   

obituary /əU"bıtʃu:%erı/آگهی فوت                                                                                                   

مردن ، فوت کردنpass  /pA:s/                                                                                      

his father passed away ten years ago               

 

پدرش ده سال پیش فوت کرد

 

passing /"pA:sıN/ 

 

ناپایدار ، زودگذر ، فانی ، مرگ ، نابودی ، زوال

                                                                                 

مرگ یک مرد بزرگthe passing of a great man                 

perennial /pə"renıəl/پایدار ، جاودانه ، ماندگار                          

perish /"perıS/

 

(به ویژه بطور غیر مترقبه یا خشونت آمیز) مردن ، هلاک شدن ، جان خود را از دست دادن

 

many soldiers perished

 

سربازان زیادی جان خود را از دست دادند

 

perpetual /pər"petʃu:əl/جاودانه ، ابدی                                                                                                         

the perpetual torment of sinners in hell

 

 زجر ابدی گناهکاران در جهنم

 

perpetuate /pər"petʃu:%eıt/

 

جاودانه کردن ، ابدی ساختن ، (برای همیشه) درخاطر ثبت کردن ،

زنده نگه داشتن

 

my father’s books will perpetuate his memory

 

کتاب های پدرم یاد او را برای همیشه زنده نگاه خواهد داشت

 

perpetuity /%pɜ:rpı"tu:ətı/

 

دوام ، بقا ، جاودانی ، پایایی ، ابد

 

 

 

predecease /%pri:dı"si:s/

 

پیش از دیگری مردن ، پیش مرگ شدن

 

I hope no child will ever predeceased his parents

 

امیدوارم هیچ فرزندی پیش از والدینش نمیرد

 

remaining /rı"meınıŋ/بازمانده                                        

sepulchral  /sə"pʌlkrəl/آرامگاهی ، گوری ، دفنی                

سنگ گور ، سنگ قبرsepulchral stone                      

 

sepulchre /"sepəlkər/گور ، قبر ، مزار ، دفن کردن             

sepulture /"sepəltʃər/دفن ، مقبره ، به خاک سپاری              

shroud  /ʃraUd/کفن                                                                                                     

sorrow /"sQrəU/

 

سوگ ، غم ، سوگواری کردن ، گریه و زاری کردن

 

sorrow at the loss of a dead friend                                                                                    

اندوه درگذشت یک دوست عزیز

 

the mother’s sorrow made us all sad                

 

غم آن مادر همه ی ما را محزون کرد

                                                       

she sorrowed over her child’s death                                                                     

به خاطر مرگ فرزندش گریه و زاری می کرد

 

I’m sorry to hear about your father             

 

از اینکه راجع به پدرتان شنیدم متاسفم

 

let me tell you how sorry I am, to hear about your father

 

اجازه بدهید به شما بگویم که چقدر از شنیدن راجع به پدرتان متاسفم 

 

 

let me share your sorrow                                                               

اجازه بدهید در غم شما شریک باشم

 

this is my sorrow tooاین غم و اندوه من نیز هست                       

soul /səUl/روح                                                                                                                  

spirit /"spırıt/جان ، روح                                              

 

خداوند در گل جان دمیدGod breathed spirit into clay                                                            

in spiritروحا ، فکرا                                                              

I shall be with you in spiritروحا همراه شما خواهم بود         

روح خبیثevil spirit                                                    

survival /sər"vaıvəl/ابقا ، بقا                                            

survive /sər"vaıv/زنده ماندن ، باقی بودن                              

the survivingبازماندگان                                                                 

survivor /sər"vaıvər/شخص زنده ، بازمانده ، باقی مانده         

temporal  /"tempərəl/

 

دنیوی ، ناسوتی ، جسمانی ، موقتی ، گذرا ، زودگذر ، پایان پذیر

 

tomb /tu:m/

 

گور ، قبر ، آرامگاه ، مقبره ، مزار ، مرقد ، مدفن

    

the tomb of unknown soldier /warrior                                                                                     

آرامگاه سرباز گمنام

 

سنگ قبرtombstone /"tu:mstəUn/                                                                                  

please write on my tombstone:

he liked the life but didn’t know it, he was kind but didn’t treat kindly, he liked nature but didn’t enjoy it, there was a motion in his heart’s lake but no one could come in, he felt lovely in his life but never fell in love and finally write he liked existing for life not life for existing

 

بگویید بر روی سنگ قبرم بنویسند:

زندگی را دوست داشت ولی آن را نشناخت ، مهربان بود ولی مهر نورزید ، طبیعت را دوست داشت ولی از آن لذت نبرد ، در آبگیر قلبش جنب و جوشی بود ولی کسی بدان راه نیافت ، در زندگی احساس تنهایی می نمود ولی هرگز دل به کسی نداد ، و خلاصه بنویسید: زنده بودن را برای زندگی دوست داشت نه زندگی را برای زنده بودن

                      

undying /Vn"daııN/جاودانه ، ابدی ، فنانشدنی                                  

will /wıl/وصیت ، وصیت نامه ، وصیت کردن                         

 

to make one’s willوصیت کردن                                                                                                                               

او بدون وصیت نامه مردhe died without a will                                                                         he willed his garden to his wife 

                   

وصیت کرد که باغش را به زنش بدهند

                                                       

وصیت شفاهیoral will                                                                                                  

holographic willوصیت به خط خود                                  

کفنwinding-sheet /"waıdıN Si:t/                                                                                 

to sheet /shroud /wrap in a winding-sheet                                                                            

کفن کردن

 

world /wɜ:rld/دنیا ، گیتی ، عالم                                              

when this world advances towards anyone(with its favours) it attributes to him other’s good; and when it turns away from him it deprives him of his own good

 

چون دنیا به کسی روی آورد ، نیکی ها و خوبی های دیگران را به حساب او می گذارند و چون از او روی برگرداند ، خوبی های او را نیز برباید ؛ نه به اقبال دنیا دل ببند ، و نه از ادبار آن دلگیر باش

 

world without endجهان انتهایی ندارد                                

all the world is a stage, and all the men and women merely players

 

سراسر  جهان صحنه نمایش است و تمام زنان و مردان فقط بازیگرانند

 

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز       

                                   از روی حقیقتی نه از روی مجاز

 

he who best understands the world, least likes it

 

کسی که بیشتر از همه دنیا را می شناسد ، کمتر از همه آن را دوست می دارد

 

how weary, stale, flat and unprofitable, seem to me all the uses of this world

 

در نظر من چقدر این جهان خسته کننده ، کهنه ، یکنواخت و بی فایده است

 

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است

                                      هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

 

the best thing in the world is to love above it

 

بهترین کار در دنیا این است که آدم بر فراز آن زندگی کند

 

the gown is his who wears it, and the world is his who enjoys it

 

لباس از آن کسی است که آن را می پوشد و جهان از آن کسی است که از آن لذت می برد

 

the world is as you take it

 

دنیا را هر جور گرفتی همانطور است

 

the world is a wheel, and it will all come round right

 

دنیا یک چرخ است و مرتب می چرخد

 

the world is much the same everywhere

 

همه جای دنیا همین طور است ؛ همه جا آسمان همین رنگ است

 

the world runs on wheels

 

دنیا روی چرخ هایی می چرخد

what is this world? a snare to snare the soul

 

این جهان چیست؟ دامی برای روح ؛ دنیا زندان مومن است

 

take the world as it is, not as it ought to be

 

دنیا را آنطور که هست بپذیر ، نه آنطور که باید باشد

 

come, follow me, and leave the world to its babblings

 

به دنبال من بیا  و دنیا را به یاوه گویانش بسپار ؛ دنیا را بده دست دنیادار

 

the world is a ladder for some to go up and some down

 

دنیا نردبانی است که بعضی ها از آن بالا می روند و بعضی ها پایین ؛ دنیا بالا و پایین دارد

 

the world is a beautiful book, but of little use to him who cannot read it

 

دنیا کتاب زیبایی است ولی برای کسی که نمی تواند آن را بخواند فایده چندانی ندارد

 

you must either imitate or loathe the world

 

یا باید از دنیا تقلید کنی یا از آن بیزاری بجویی

 

in the world there must be of all sorts

 

در دنیا همه جور آدم هست

 

مجور درستی عهد از جهان سست نهاد

                                     که این عجوزه عروس هزار داماد است

 

worldly /"wɜ:rldlı/دنیوی ، این جهانی ، خاکی ، جسمانی                  

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: فرهنگ تولد زندگی مرگ


تاريخ : ۱۳٩٦/٥/٢ | ٦:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.