Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان مدیریت8 by: گروه ترجمه کده

هزینهٔ آموزشی Training levy دستور‌العمل آموزشی Training manual نظریّه ویژگیهای رهبری Trait Theory leadership مبادله ، معامله Transaction هزینهٔ معامله Transaction cost دستگاه انتقال و تبدیل نیرو Transducer انتقال ، تبدیل Transfer مادّه مربئط به نقل و انتقال شاغل در قراردادها Transfer clause خط انتقال Transfer line قیمت‌گذاری انتقالی Transfer pricing برنامهٔ مترجم Translating routine چک مسافرتی Traveler's checks گرایش ، جهت Trend آزمون کالاهای سه گانه Triadic product test قیمت‌گذاری بر مبنای آزمون و خطا Trial and error pricing تراز آرمایشی Trial balance بازرگانی سه جانبه Triangular trade دادگاه ، محکمه Tribunal تزریق تدریجی پول به اقتصاد Trickle-down مکانیزم تکان‌دهنده قیمت Trigger price mechanism اریک‌تریست Trist, Eric عیب‌یابی Trouble shooting امانت‌گذاری Trust شرکت امانی Trust company امین Trustee نمره T T-score آزمون T T-test قرارداد تکمیل کار Turnkey contract درآمد فروش ، ترک خدمت Turnover ارزش سود به دست آمده از فعالیّت بازرگانی Turnover value نظام آموزش با استفاده از معلّم Tutorial system نوبت‌کاری غروب Twilight shift الگوی رهبری دوبعدی Two-dimensional leadership model دو روی قدرت Two faces of power تئوری دوعاملی Two factor theory نظام پولی دو نرخی Two - tier monetary system ارتباط دوسویه ، ارتباط دوطرفه Two-way communication سرمایه‌دار ، فرد بانفوذ Tycoon پیش‌بینی سریهای زمانی Time series forecasting استفاده به نوبت از یک ماشین Time sharing فرم ثبت فعالیّت Time sheet دورۀ اختیاری Time span of discretion مدتّ زمان استاندارد Time standard مطالعه زمانی ، زمان‌سنجی Time study انعام Tip خطوط حمل و نقل بین‌المللی TIP مصرف‌کنندۀ نهایی Ultimate consumer داور Umpire هزینه جذب نشده ، هزینه ترمیم نشده Unabsorbed cost سود تخصیص نیافته Unappropriated profit زمان بیکاری ماشین Uattended time اعتصاب غیرمجاز Unauthorized strike رشد نامتعادل Unbalanced growth درآمد پرداخت نشده ، درآمد قطعیّت نیافته Unbilled revenue سرمایه مطالبه نشده Uncalled capital نظریّه عدم اطمینان Uncertainty theory کار اندازه‌گیری نشده ، کار بررسی نشده ، کار بررسی‌ناپذیر Uncontrolled work کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحّد UNCTAD هزینه بالاسری پیش‌بینی نشده Underapplied overhead مطالبه کمتر از میزان قانونی Undercharge طبقه فقیر Underclass نظریّه مصرف کمتر از تولید Underconsumption theory کشور توسعه نیافته Underdeveloped contry کم‌مشغله Underemployed بیمه کردن به زیر قیمت Under insure شرکت وابسته Underlying company تعیین نیروی کار کمتر از حدّ نیاز Under manning بهبود وضع نیافته ، در جریان بهبود Underrecovery فروش به قیمت نازلتر Underselling کم‌بهره‌گیری Underutilization تعهدّ کردن ، تضمین کردن Underwrite نسبت سود به هزینه ناویژه Undiscounted gross benefit cost ratio نسبت سود به هزینه ناویژه Undiscounted net benefit cost ratio سود توزیع نشده Undistributed profits حقّ مالکیّت مشاع Undivided right حقّ بیمه حاصل نشده ، درآمد حاصل نشده Unearned premium ناتوان از کار Unemployable بیکار Unemployed حقوق بیکاری Unemployment benefit (the dole) سازمان فرهنگی ، علمی و آموزشی ملل متحّد UNESCO Organization هزینهٔ مداوم ، هزینهٔ خاتمه نیافته Unexpired cost رقابت غیرمنصفانه Unfair competition اخراج غیرمنصفانه ، اخراج غیرعادلانه Unfair dismissal وام سررسیددار Unfunded debt سازمان توسعه صنعتی ملل متحّد UNIDO گردش نقدینگی یکسان Uniform cash flows کارکنان دولت ، یکدست‌پوشان Uniformed services تمرکز وظیفه‌ها ، متمرکز کردن وطیفه‌های وابسته Unifunctionalism داوری یک سویه Unilateral arbitration راهبرد یکجانبه ، استراتژی یک سویه Unilateral strategy نقل و انتقال یک‌سویه Unilateral transfer اتحادیّه Union نرخ دستمزد اتحادیّه Union rate قرارداد عضویّت در اتحادیّه Union shop خصیصه انحصاری در فروش Unique selling point (unique selling proposition) خصیصه انحصاری در فروش Unique selling proposition سرمایه عرضه نشده برای فروش Unissued capital واحد ، پایه ، بخش Unit کشش‌پذیری پیوسته Unitary elasticity نظام واحد Unitary system هزینه واحد تولید یا توزیع Unit cost کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحّد United National Conference on Trade and Development (UNCTAD) سازمان فرهنگی ، علمی و آموزشی ملل متحّد United National Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCOسازمان توسعه صنعتی ملل متحّد United National Industrial Development Organization (UNIDO) واحد حساب ، واحد محاسبه ، واحد پول Unit of account هزینه واحد کار Unit labor cost قیمت هر واحد ، بهای هر واحد Unit price تولید واحدی Unit production صندوق مشترک ، صندوق واحد Unit trust افزایش بها بدون دسترنج Unearned increment وحدت فرماندهی Unity of command وحدت رهبری ، وحدت مدیریّت Unity of direction وحدت مدیریّت Unity of management نظریّه طرّاحی فراگیر ، نظریّه طرّاحی همگانی ، نظریّه بهترین روش طرّاحان سازمان Universal design theory جهان ، قلمرو بررسی در تحقیق Universe شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیّت نامحدود Unilimited company سبک کردن ، کم کردن کالا از طریق فروش Unloading نظام تولید خودکار Unmanned manufacturing اعتصاب غیررسمی Unofficial strike سود سهام پرداخت نشده Unpaid dividend زمان غیرمولّد ، زمان غیر کارآ Unproductive time سود تحققّ نیافته Unrealized profits اعتبار دهنده بدون اخذ تضمین Unsecured creditor بدهی تضمین نشده Unsecured debt سهام بدون تضمین بهره Unsecured loan stock کارگر ساده ، کارگر غیرماهر Unskilled worker ساعات کار غیرعادی Unsocial hours کالاهای ناخواسته Unsolicited goods بازار بی‌ثبات Unstable market ارتقا Upgrading فردی از طبقه بالای جامعه Upscale قیمت حدّاقل Upset price (reseve price) زمان در دسترس Uptime ارتباط از پایین به بالا Upward communication لیندال اورویک Urwick, Lyndall طبقه‌بندی اقلام بر مبنای ارزش آنها Usage calssification یوزانس Usance کیفیّت بیش از اندازه Useless quality یاری‌دهنده کاربر ، کاربرپسند ، کاربرآشنا ، راحت User-fiendly رباخواری Usurious سودمندی ، مطلوبیّت ، تأسیسات عمومی Utility برنامه کمکی ، برنامه پرکاربرد ، نرم‌افزار سودمند Utility program نظریّه مطلوبیّت Utility theory ضریب خالی بودن Vacancy factor تعطیلات Vacation پرداخ بایت کار در ایّام تعطیل ، دستمزد کار در تعطیلات Vacation pay نسبت ساختمانهای مسکونی خالی Vacency ratio ترجیح ، اولویّت ، ارزش ، مطل.بیّت ، جاذبه Valence معتبر ، مجاز ، قابل اطمینان ، ارزشمند Valid اعتبار بخشیدن ، معتبر ساختن ، ارزشمندسازی Validation اعتبار ، روایی ، ارزشمندی Validity کنترل اعتبار ، وارسی ارزشمندی Validity check قیمت‌گذاری دولتی Valorization ارزش‌گذاری ، برآورد ارزش ، ارزشیابی Valuation ذخیرۀ ارزشیابی Valuation reserve ارزش Value ارزش افزوده Value added مالیات بر ارزش افزوده Value added tax=VAT تجزیه و تحلیل ارزش Value analysis شیوۀ ارزشی ، رهیافت ارزشی Value approach تاریخ ارزش ، تاریخ اجرا Value date مهندسی ارزشی Value engineering محدودۀ ارزش ، منحنی ارزش Value envelope ارزش در مصرف Value in use ارزش پول ، قدرت خرید پول Value of money اصل ارزش خدمت Value of service principle بیمه نامهٔ مطلوب ، بیمه‌نامهٔ ارزش‌گذاری شده Valued policy متغیّر Variable مستمری متغیّر Variable annuity بودجه انعطاف‌پذیر ، بودجهٔ متغیبر Variable budget هزینه متغیّر Variable cost متغیّر وابسته Variable, dependent برنامه‌ریز عامل متغیّر Variable, factor programming متغیّر مستقّل Variable inspection بیمه عمر متغیّر Variable life insurance ساعات کار متغیّر Variable working hours پراکنش ، واریانس ، اختلاف ، مغایرتها ، پراش Variance تنوّع مهارت Variety of skill فروشگاه اجناس متنوّع ، فروشگاه اجناس گوناگون Variety store مالیات بر ارزش افزوده VAT محلّ خرانه نقد و صندوقهای سپرده Vault نمایشگر ، صفحه نمایش کامپیوتر VDU معاون ، نایب Veep نظریّه پرده پول ، نظریّه پول به عنوان حائل Veil of money theory سرعت گردش پول Velocity of circulation درآمد سود و بدون زحمت Velvet فروختن Vend خریدار Vendee فروشنده Vendor=vender حراج عمومی Vendue فعالیّت تجاری مخاطره‌آمیز Venture سرمایه در فعالیّتهای مخاطره‌آمیز Venture capital منطقه دادگاه ، حوزۀ دادگاه Venue ارتباط لفظی ، ارتباط کلامی Verbal communication تصمیم هیئت منصفه ، رأی دادگاه Verdict تأیید صحت ، اثبات کردن ، ممیّزی کردن Verify رأس ، تارک Vertex عدالت مستقیم و موزون Vertical equity توسعه عمودی Vertical expansion ادغام عمودی Vertical merger تحرّک عمودی نیروی کار Vertical mobility ترفیع عمودی Vertical promotion تقسیم کار عمودی Vertical specialization فشار و رقابت عمودی Vertical strain اتحادیّه عمودی ، اتحادیّه صنعتی Vertical union بیمه‌نامه‌های وسائط نقلیه آبی Vessel (bull) policies حقوق مکتسبه Vested rights آموزش دهلیزی Vestibule training حقّ کارمند برای وجوه بازنشستگی Vesting قابلیّت بادوام وبقا ، توانایی پرداخت بهای واردات Viability هزینهٔ سفر Viatico (Latin)= bill of fare تعهّد و مسئولیّت نیابتی Vicarious liability معاون ، نایب رئیس Vice - president ویدئو دکس Videodex خواست پرورگار Vis major کارت اعتباری ویزا Visa معاملهٔ مرئی ، دادوستد مرئی Visible=visible transaction صادرات ، واردات مرئی Visible exports/imports تجرات مرئی ، تجارت کالا Visible trade هدفهای ذهنی ، هدفهای بعید و دور Visionary objectives نمایشگر ، صفحهٔ نمایش کامپیوتر Visual display unit نظریّه اساسی Vitalist theory آمارهای حیاتی ، آمارهای اساسی Vital statistics واژگان ، فهرست دستورهای کامپیوتری Vocabulary کار ، شغل ، پیشه ، حرفه Vocation راهنمایی شغلی Vocational guidance آزمونهای حرفه‌ای ، آزمونهای شغلی Vocational tests آموزش حرفه‌ای Vocational training پوچ ، بی‌اثر ، باطل Void پیمان قابل فسخ Voidable contract حافظه ناپایدار Volatile memory اصل سلب حقّ ادعای خسارت Volenti non injuria Älatinu تخفیف بابت مقدار Volume discount حجم بازرگانی Volume of trade انتقال اختیاری ، انتقال ارادی Voluntary alienation اصل سلب حقّ ادّعای خسارت Voluntary assumption of risk ورشکستگی ارادی Voluntary bankruptcy فروشگاههای زنجیره‌ای داوطلب Voluntary chain store گروه داوطلب Voluntary group موضوع اختیاری Voluntary issue انحلال داوطلبانه ، انحلال ارادی Voluntary liquidation انحلال ارادی ، انحلال داوطلبانه Voluntary winding up هیئت مدیره Vorstand حساب داخلی در بانک خارجی ، حساب برای شما Vostro account حقّ رأی Voting right سهم دارای حقّ رأی Voting stock واگذاری حقّ رأی ، توکیل رأی. Voting trust وکیل دارنده حقّ رأی Voting trustee سند ، سند خرج ، مدرک ، بن Voucher رسیدگی به اسناد Voucher audit چک مشروط ، چک سنددار Voucher check دفتر اسناد هزینه Voucher register خرید با ارئه بن Voucher trading بیمه‌نامه‌های سفری Voyage policies ویکتور اچ‌روم Vroom, victor H. مدل روم-یتون Vroom-Yetton model دستمزد ، مزد Wage مدیریّت حقوق و دستمزد Wage and salary administration حدّاقل و حدّاکثر دستمزد: گستره حقوق Wage bracket (range) کاهش فاصله دستمزد Wage compression کنترل دستمزد Wage control منحنی دستمزد Wage curve حدّاقل دستمزد Wage floor تثبیت دستمزد Wage freeze طرح تشویقی دستمزد Wage incentive pran حدّاقل دستمزد Wage minimum دستمزد مبتنی بر تورّم ، حرکت مارپیچی مزد و قیمت Wage-price spiral نرخ دستمزد Wage rate مقیاس دستمزد ، میزان دستمزد Wage scale تثبیت دستمزد Wage stabilization رعایت سقف حقوق بیکاری Wage stop دوره انتظار ، زمان انتظار Waiting period حالت انتظار ، وضعیّت انتظار Wait state چشم‌پوشی ، فسخ ، ابطال Waiver فسخ حقّ بیمه ، صرفنظر کردن از دریافت حقّ بیمه Waiver of premium فسخ اعتراض Waiver of protest فسخ تجدید‌نظز در حقّ بیمه Waiver of restoration premium پرسه‌زدن ، ترک کردن ، گام زدن Walk نماینده اتحادیّه Walking delegate مراجعه‌کنندگان ، جویندگان کار Walk-ins اعتصاب ، اعتراض Walkout بررسی اولیّه ، بازبینی همهٔ مراحل Walkthrough وال استریت Wall street شبکه گسترده کامپیوتری WAN خواسته ، میل Want آگهی استخدام Want ads انبار کالا Warehouse, commodity انبار ، انبار شرکت Warehouse, company انبار خصوصی ، انبار شخصی Warehouse, private انبار عمومی Warehouse, public انبار دولتی Warehouse, state bonded کالای انباری Warehouse stock انبارداری Warehousing کالای فروشی ، متاع Wares گواهی ، حکم Warrant ضمانت‌نامه Warranty قیمت عادله ، بهای منصفانه Warranty price نظریّه جنگ War theory فروش صوری ، بازارگرمی Wash sale ضایعات ، اتلاف Wastage آگهی بیهوده ، تبلیغات بی‌ثمر Waste circulation داراییهای نقصان‌پذیر ، داراییهای تمام شدنی Wasting assest امانت مصرف‌شده ، امانت استفاده شده Wasting trust سهام با ارزش صوری Watered stock واترگیت Watergate مهر زمینهٔ کاغذ ، علامت روی کاغذ Watermark بارنامه Waybill ایستگاه میان راه Way station نظریّه وابستگی به عنصر ضعیف‌تر Weakest-link theory بازار سست ، بازار نااستوار Weak market مالیات بر ثروت Wealth tax ماکس وبر Weber, Max پرداخت هفتگی Weekly compensation وزن ناخالص Weight, gross وزن خالص ، وزن ویژه Weight, net وزن ظرف Weight, tare میانگین وزنی ، میانگین موزون ، متوسط موزون Weighted average فرم ارزشیابی با نمره‌های متفاوت Weighted checklist کالای پول‌نشدنی Wet goods کرایه کامل ، اجاره کامل Wet lease فوق العاده سختی کار Wet money فدراسیون جهانی اتحادیّه‌های کارگری WFTU چرخهٔ جزئی فروشی ، دور جزئی فروشی Wheel of retailling زیان دوجانبه ، خسارت از دوطرف Whipsawed کارمندان اداری ، کارگران یقه سفید White collar workers کالاهی پرزرق و برق White goods قهرمان سپیدپوش ، ناجی ، پهلوان سفید White knight زمین سفید White land گزارش دولتی White paper تأمین کلیّه خسارتها Whole coverage طبقه‌بندی مشاغل Whole-job ranking بیمه عمر Whole life عمده‌فروشی Wholesale خدمات گسترده بانکی Wholesale banking بهای عمده‌فروشی ، قیمت عمده‌فروشی Wholesale price شاخص قیمت عمده‌فروشی Wholesale price index عمده فروش Wholesaler شبکه گستردۀ کامپیوتری Wide area network شروع پررونق Wide opening محیط بزرگتر Wider environment اعتصاب غیرمنتظر Wildcat strike وصیّت‌نامه ، قصد ، راه Will نرم‌آفزار با زبان علامتها و نشانه‌ها WIMP (windows, icons, mouse, pull, down menus) سود بادآورده Windfall profit پنجره Window ظاهرسازی ، نمایش در ویترین Window dressing تسویه حساب Wind up لحظه Wink کارتمام نشده ، کار در جریان Wip شرکت با شبکه ارتباطی گسترده Wire house با همه عیوب ، همان که هست With all faults مالیات بردرآمد Withholding tax بدون درخواست غرامت With recourse کارگران صنعتی جهان Wobblies محتکر Wolf جوآن ، وودوارد Woodward, Joan پشت پشمالوها Wooly backs واژه ، واحد داده‌ها Word طول واژه Word length واژه‌پردازی Word processing کار Work تشنه به کار ، معتاد به کار Workaholik ممیزّی کار Work audit اضافه درآمد کارگر Workers' surplus اخلاق کارگر ، وجدان کارگر Work ethic نظام مطالعه عوامل کار Work factors system گردش کار Work flow نیروی کار Work force گروه کار Work group سرمایه در گردش Working capital چرخهٔ سرمایه درگردش Working capital cycle نسبت سرمایه در گردش Working capital ratio نسبت سرمایه درگردش Working capital turnover کنترل عملی شرکت Working control کارگران کم‌درآمد Working poor انبارۀ فعال Working storage موجودی کالای در جریان ساخت Work-in-process inventory کالای در حال ساخت ، کار در جریان Work in progress (WIP, goods in progress)  حجم کار Workload اندازه‌گیری کار Work measurement غرامت صدمه بدنی یا از کار افتادگی ، غرامت حادثه ناشی از کار Workmens' compensation زیاده بار کردن ، کار بیش از توان Work overload مذاکره در محلّ کار Workplace bargaining سیاستهای محلّ کار Work place politics مقررّات کار Work rules نمونه‌گیری کار Work sampling شوراهای کار Work councils اشتراک شغل ، اشتراک کار Work sharing کارگاه Work shop ساده کار کردن Work simplification مدیر عملیّات Works manager طرح بازنشستگی کار Works pension scheme محل کار ، مرکز کار ، ایستگاه کاری Work station تعطیلی کار ، توقفّ کار Work stoppages مطالعه کار ، بررسی کار Work study (time study) عنوان کار Work title کار درحدود مقررّات Work-to-rule بار کاری کمتر از توان Work underload واحد کار Work unit هفتهٔ کاری Work week بانک جهانی Work Bank (International Bank of Reconstruction and Development) کنفدراسیون جهانی کار World Conferdration of Labor فدراسیون جهانی اتحادیّه‌های بازرگانی. World Federation of Trade Unions سازمان بهداشت جهانی World Health Organization (WHO) طرح بیمه جهانی Worldwide coverage بخش تولید با مسئولیّت بین‌المللی Worldwide product division ارزش ، قیمت مبادله‌ای Worth لفاف بسته‌بندی ، پوشش Wrapper مشتری آسان Wrap-up حکم ، سند قانونی Writ حکم تملّک مجدّد Writ of entry کاهش ارزش دارایی Write down حذف حساب Write off افزایش صوری ارزش دارایی Write-up ارزش پس از کسر استهلاک ، ارزش نهایی Written down value اخراج غیرقانونی Wrongful dismissal محور ایکس X-axis سهم بدون سود XD عکسبرداری ، تکثیر ، فتوکپی Xerography فرستنده - خاموش X - off فرستنده - روشن X - on اوراق ینگه دنیایی Yankee bond بارانداز راه‌آهن ، میدان کارخانه Yard متصّدی بارانداز Yardman رئیس بارانداز Yardmaster محور Y Y-axis تعدیل پایان دوره ، تعدیل پایان سال مالی Year-end adjustment سود پایان دوره ، سود پایان سال مالی Year-end dividend یک ساله Yearling قرارداد سگ زرد ، استخدام با شرط عدم عضویّت در اتحادیّه Yellow dog contract بله‌قربان گو ، آدم سربه راه Yes-man بازده Yield اختلاف بازده ، تغییرپذیری بازده Yield variance سهام متزلزل ، سهام بی‌ثبات Yo - Yo - stock جاه‌طلب ، نوکیسه ، مقام‌گرا Yuppies زایباتسو Zaibatsu بودجه بر مبنای صفر ZBB نمودار زد ، نقشه Z Z-chart بودجه‌بندی بر مبنای صفر Zero-based budgeting کوپن اوراق صفر Zero coupon bond خطا ، تولید بدون نقص Zero defects سیاست خطا صفر ، تولید بدون نقص Zero defects policy مجموع صفر Zero-sum فعالیّت زمان صفر Zero time activity کد پستی ZIP code قانون زیف Zipf's Law شرط ممنوعیّت مذاکره ، شرط مانع Zipper clause حلقه‌های همکای ، گروههای منطقه‌ای Zone circles نمودار منحنی منطقه‌ای Zone curve chart منطقهٔ آزاد Zone, free نرخ کرایه منطقه‌ای Zone freight rate ناحیهٔ بی‌تفاوتی Zone of indiference فرمان ناحیه‌ای ، حکم منطقه‌ای ، حکم منطقه‌بندی Zoninig ordinance قیمت‌بندی ناحیه‌ای Zoning pricing خرید سهام به امید ترقّی قیمتها Bull position رجحان سابقه Bumping=back tracking مجموعهٔ چند مرسوله پستی Bundle حقوق ناشی از مالکیّت Bundle of rights ظرفیّت بار کشتی Burden هزینهٔ عمومی ، هزینهٔ سربار ، هزینهٔ غیرمستقیم Burnden=indirect cost بوروکراسی ، دیوانسالاری Bureaucracy انفجار جمعیّت Population explosion

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends