Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان منابع طبیعی5 by: گروه ترجمه کده

بیماری غربالی Stigmina carpophila ریشه دواندن، ریشه کردن Stike root استیل بسترول Stilbestrol پس‌مانده تخمیر الکلی غلات Stillage مرده‌زائی Stillbirth مرده به دنیا آمده Stillborn تحریک کردن Stimulate تحریک Stimulation تحریک کننده، محرک Stimulaor اثر تحریکی ، اثر انگیزشی Stimulatory affect محرکم تحریک کننده Stimulus سن گندم Stink bug ماهی بدبو Stink fish پایه قارچ کلاهک‌دار Stipe گوشوارک فرعی Stipel گوشواره‌دار Stipulate گوشواره Stipule گوشواره‌ای، گوشواره‌مانند Stipuloid لوپ بخیه‌زنی Stitch پایهٔ شب‌بو Stock دام‌ها Dtock گاوهای جوان، لاغر و سبک Stock cattle فام شکست گل شب‌بو Stock color break منطقه پرعلفزار، ناحیه سرسبز و چراگاهی Stock country Stocker خوراک دام، خوراک دام آماده Stock feed خوراک طبی Stock food یک اسب سواری، کوچک اندام، سبک وزن و تندرو برای مسافات کوتاه؛ این اسب چابک و معمولاً رنگ آن ابرش است و از آن برای چرانیدن یا هدایت گله‌های گاو، گوسفند یا اسب استفاده می‌شود Stock horse تعداد دام، وحوش، درخت و غیره در واحد سطح Stocking دام انداختن مداوم در چراگاه Stocking continuous میزان رها کردن دام در چراگاه Stocking rate دامدار، دامپرور Stockman انباردار Stockman جذرمریشهٔ دوم Square root بازار بورس سهام Stock market رشد زیاد علوفه برای مصرف آینده Stockpiled دامداری، حشم‌داری، پرورش احشام Stock raising نمک معمولی Stock salt محلول ذخیره Stock solution آبشخور Stock tank آبشخور گرم کن Stock tank warmer آبشخور Stock watering tank ساقهٔ رونده Stolon روزنهٔ هوائی Stoma منفذ، روزنه، سوراخ Stoma معده Stomach گلوله معدی، گلوله موئی Stomach ball نفخ معده Stomach bloat کثافت معده، گل معده Stomach dirt تلمبه معدی Stomach pump لوله معدی Stomach tube کرم‌های معده Stomach worms تعّرق روزنه‌ای Stomatal transpiration التهاب دهان Stomatitis دهان شناسی Stomatology سنگ Stone سنگ‌ادراری Stone سنگ Stone میوهٔ هستهٔ سخت Stone fruit هستهٔ میوه‌های هسته سخت Stones سنگ‌های مجاری بدن Stones مدفوع Stool منشاء شدن ساقه‌های متعدد از طوقهٔ یک گیاه یا از کُندهٔ درخت Stool خوابانیدن کپه‌ای Stool layering انبار، ذخیره، انبار کردن، ذخیره کردن Storage مدت ذخیره‌شدن، مدت انبار بودن، مدت انبار شدن Storage period ذخیره کردن، انبار کردن Store انبار، مغازه، فروشگاه Store انبار، انباری Store room اشکوب، طبقه Storey نگهداری، ذخیره Storing قوی Stout کاه غلات (معمولاً کاه ذرت و ذرت خوشه‌ای)، کُلَش Stover حیوان عقب مانده از گله Straggler مستقیم Straight آرد جریان مستقیم Straight run flour سویه Strain تلاقی سویه‌ای Strain cross عسل بدون موم، عسل Strained honey آبکش، تورصافی، صافی Strainer لایه‌ها، طبقه‌ها Strata طبقه‌بندی، چینه‌بندی Stratification مطبق، طبقه‌طبقه، لایه‌لایه Stralified چینه‌چینه‌کردن، مطبق‌کردن، طبقه‌‌طبقه‌کردن Stratify خنجرک صبری Stratiotes aloides کرهٔ هوا، هوا کره Stratosphere لایه، چینه، قشر Stratum غشای قاعده‌ای Stratum basale طبقهٔ شاخی Stratum corneum طبقهٔ زایگر، لایهٔ زایشی Stratum germinativum طبقهٔ دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار Stratum granulosum طبقهٔ شفاف Stratum lucidum طبقهٔ خاردار، لایهٔ خاردار Stratum spinosum ابر نزدیک به زمین Stratus پایوت Straw کاه، کلش، ماشوره، بوریا، حصیر، پوشال بسته‌بندی Straw توت‌فرنگی Strawberry garden گل‌های خشک، گل‌های خشکیده Straw flowers کاه خیس‌داده، تفالهٔ‌کاه Straw pulp کومه کاه Straw stack رنگ زرد براّق مایل به زرد، رنگ زرد کهربائی Straw yellow استرلیزیاسه Streliziaceae پیچیده‌بالان Strepsiptera استرپتو کوکوس Streptococcus استرپتومیسز Streptomyces استرپتومیسزاسکای Streptomyces scabies استرپتومیسین Streptomycin تنش Stress فاضلهٔ یک جای پای اسب با جای دیگری از همان پا در نوبت بعدی برخورد با زمین Stride بوفیان Strigiformes ۱. ریسمان، رشته،نخ، ریشهٔ ظریف، هریک از الیاف گیاهی، طناب بسیار باریک، ۲. توالی اعداد، حروف یا الفبا در کامپیوتر String دوشیدن، تخلیه با فشاردادن Stip نوار کاشتن، به‌صورت نواری کاشتن Strip crop نواره کاری، کشت نواری Stip cropping نوار سفید روی بینی اسب Stripe آوند مخطط Striped vessel چرای تناوبی Strip grazing کشت توام نواری Strip infercropping غوزهٔ چین Stripper پس‌دوشی Stripping خلال چغندر Strips نوعی تولید مثل با تکثیر غیر جنسی که در آن بخش‌هائی از بدن جدا می‌شوند و به افراد جدید تبدیل می‌گردند؛ مثل، کرم‌های پهن یا نواری Strobilation بافت بینابینی تخمدان Stroma استروما Stroma قوی، پُرقدرت نیرومند، تنومند Strong پشم زخمت، پشم کلفت Strong wool استرانسیوم، استرانتیوم Strontium شتر مرغیان Struthionformes استریکنین Strychine آذاراقی Strychnos vomica کاهبن، ته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چر، اشگل، کُلش Stubble ۱. زمین خاشاک‌دار، ۲. شبیه زمین کاهبن‌دار، کشت غلات روی زمین کاهبن‌دار، ۴. ریش‌بز، موی نتراشیده Stubble محصول ثانویه Stubble crop زمین کاهبن‌دار Stubble ground مالچ کاهبن Stubble mulch شخم زمین کاهبن‌دار Stubble mulch tillage چراگاه کاهبن Stubble pasture پشم چینی برای نمایش Stubble shearing استابورن Stubborn بیماری دراز مدت Stubborn disease مرکز پرورش دام‌های نر تخمی Stud گروه دام‌های نر تخمی Stud مرکز پرورش گاوهای نر تخمی Stud - bull مرکز پرورش سگ‌های نر تخمی Stud - dog مرکز پرورش نریان‌های تخمی Stud - horse مرکز پرورش قوچ‌های تخمی Stud - ram قوچ تخمی Stud - ram sire Stump sucker کوتوله کردن، کوتولگی، توقف رشد Stunt کوتوله، رشد نیافته Stunted توقف رشد Stunting خوکدانی Sty ستونی Stylar خامه Style خرطوم Sylet ویروس خرطوم‌زاد، ویروس غیر گردشی Stylet borne virus خانوادهٔ استیلیدیاسه Stylidaceae لامی نیزه‌ای Stylohyoid سوسری آسیائی Stylopiga orientalis خانوادهٔ استیراکاسه Styracaceae جنس سویده Suaeda سویدهٔ بزرگ Suaeda altissima پیشوندی است به‌معنی زیر، تحت ، کمتر از Sub- زیر رده ‌دو لپه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها Subclass dicotyledones زیرچنیری Subclavian تحت بالینی Subclinical قلب مانند Subcordate زیر جلدی، زیر پوستی Subcutaneous تزریق زیر جلدی Subcutaneous injection سوزن زیرجلدی Subcutaneous needle بخیهٔ زیرجلدی Subcuticular sutures چوب پنبه‌ای Suberose فحلی خفیف Subestrus نیمه‌بارور Subfertile نیمه مرطوب Subhumid تحت خاصره‌ای، زیرخاصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای Subiliac آبیاری زیر زمینی نشتی Sub irrigation تغییر حالت مستقیم از جامد به بخار (بدون گذراندن مرحله مایع شدن). فرآیند بخار شدن و تغلیظ یک مادهٔ جامد بدن ذوب شدن آن Sublimation زیرزبانی Sublingual غرقاب Submerge جریان مستغرق Submerged flow زیرمخاطی Submucosal اقتصاد معیشتی Subsistence economy خاک زیرین، افق b افق b در یک خاک با نیمرح کامل Subsoil خیش عمقی Subsoiler شخم عمیق زدن Subsoiling پُرآفتاب، نقاط گرمسیری Subsolar زیرگونه Subspecies جسم Substance جسم، ماده Substance اسید چرب جانشین شده، چربی بدلی Substituted fatty acid کالاهای جانشین Substitue goods جایگزینی Substiutional اثر جایگزینی Substiutional effect سوبستره Substrate آبیاری زیرزمینی Subsurface irigation روش آبیاری زیر زمینی Subsurface system زیرزمینی Subterranean قنات، کاریز Subterranean canal شبدر زیرزمینی Subterranian clover نیمه‌گرمسیری، دارای آب و هوای تقریباً گرمسیری Subtropical در فش مانند Subulate اسید سوکسینیک Succinic acid سوکسینیل کوآنزیم آ Succinyl coa پُرآبی، آبداری، تردی، تازه Succulence آبدار، آبکی Succulent خوراک آبدار، خوراک پُرآب Succulent feed قسمت‌های آبدار، بخش‌های پُرآب Succulent parts گیاهان آبدار Succulent plants ترشحات یک موجود زنده Succus مکیدن Suck مکنده Sucker شاخهٔ زیرزمینی Sucker شپش مکنده، شپش انسانی Sucking louse آفت مکنده Sucking pest مکیدن، مک‌زدن Suckle حیوان یا نوازد شیرخوار، شیرخوار، مکنده، شیرخوارگی، شیرخواری Suckling عادت شیرخواری، عادت مکیدن Suckling habit سوکراز Sucrase قند، قند معمولی Sucrose سورگوم علوفه‌ای، سودان گراس Sudangrass چراگاه سورگوم علوفه‌ای، چراگاه سودان گراس Sudangrass pasture روش سوفر Suffer method گوسفند نژاد سوفولک Suffolk sheep شکر، قند چغندر قند Sugar چغندرقند Sugar beet تفاله چغندرقند Sugar beet pulp نیشکر Sugar cane شیره‌مالی Sugaring ذرت خوشه‌ای شیرین، سورگو Sugar sorghum مواد جامد عرق گوسفند Suint داروی سولفا Sulfa drug سولفامات Sulfamate سولفانیلامیدها Sulfanilimides سولفات Sulfate سولفات مس Sulfate of copper سولفات آلومینیم Sulfate of aluminum سولفات آمونیم Sulfate of ammonia سولفات آهن، سولفات فرو Sulfate of iron سولفات کلسیم Sulfate of lime سولفات تالیوم Sulfate of thalliume گروه یا بنیان سولفیدریل Sulfhydryl group (-sh) سولفیت، نمک اسید سولفورو Sulfite ضایعات مایع سولفیت Sulfite waste liquors تفالهٔ چوب عمل آوری شده با سولفیت Sulfite wood pulp مخمر سولفیت Sulfite yeast سولفونامیدها Sulfonamides گوگرد Sulfur اسید سولفوریک Sulfuric acid گوگردمانند، حاوی گوگرد Sulfureous ۱. گوگرد، گوگرددار، ۲. باگوگرد معالجه کردن Sulphur نمایه جمع Summation index تابستان Summer یک‌ساله تابستانه Summer annual بقولات تابستانه، بقولات یک‌ساله Summer legume مرتع تابستانه، مرتع ییلاقی Summer range زخم‌های تابستانه Summer sore جمع، حاصل جمع Sum مجموع مجذورات Sum of square روغندان، مخزن روغن ماشین، کارتر ماشین Sump خورشید، آفتاب Sun آفتاب خشک Sun cured آفتاب خشک قهوه‌ای، علف خشک قهوه‌ای، علف آفتاب خشک قهوه‌ای Sun cured brown علف آفتاب خشک Sun cured hay علوفهٔ آفتاب خشک روی سه‌پایه Sun cured on riders آفتاب خشک ، خشک شده در آفتاب Sun dried آفتابگردان، آفتابگردان روسی، گل‌شانه، گل آفتابگردان Sunflower پوست تخم آفتاب گردان Sunflower hull کنجالهٔ آفتابگردان Sunflower meal پوستهٔ تخم آفتابگردان Sunflower seed hulls کنجالهٔ آفتابگردان، کنجالهٔ تخم آفتابگردان Sunflower seed oil meal سیلوی آفتابگردان Sunflower silage هوای فراسردشده Supercooled air لقاح ثانوی Superfetation بخار فراتافته، بخار بسیار داغ Superheated steam فوقانی، بالائی Superior بخش فوقانی، لُب بالائی Superior lobe بخش یا لَب بالائی شش چپ Superior lobe of the left lung واقع روی هم، روی هم قرار گرفته Superposed چند تخمک‌گذاری Superovulation تجویز مسهل زیاد Superpurigation فوق اشباع Supersaturation ۱. از ریشه کندن، جابجا کردن، ۲. جابجائی شدن Supplant ریشه کن کننده Supplanter قابل ارتجاع، مکشدار، نرم Supple مکمل Supplement تکمیلی Supplemental ۱. عرضه، فرآورده، موجودی ذخیره، ۲. تهیه کردن، رساندن، تولید کردن، آماده کردن Supply منحنی عرضه Supply curve جلوگیری، توقیف، توقف Suppresion متوقف کردن، موقوف کردن، فرونشاندن، مانع شدن ، جلوگیری کردن از (رشد)، تحت فشار قرار دادن Suppress چرکزائی، تشکیل چرک Suppuration پیشوندی است به معنی روی over; obove یاماوراء در ورای Supra فوق محوری Supra axillary فوق چادرینه‌ای Supraomental غده فوق کلیوی Suprarenal gland سطح Surface غرقاب سازی سطحی Surface flooding روان آب سطحی Surface run off جراح Surgeon گره جراحی Surgeon,s knot جراحی Surgery کانگوت Surgical gut سوزن جراحی Surgical needle محلول‌های ضدعفونی جراحی Surgical scrub نخ نایلون تابیده Surgilon مازاد، اضافیم ذخیره Suplus آب اضافی، مازاد آب زراعی Surplus water مساحی، سرشماری Survey حساسیت Susceptibility حساس Susceptible تعلیق Suspension جنس خنجرک Stratiotes گرهٔ مضاعف Square knot رباط نگهدارنده Suspensory ligament رباط نگهدارندهٔ میانی Suspensory ligament - median بخیه Sutrue مواد بخیه Suture material اشکال بخیه Suture patterns سوراخ متصل به نخ Swagged eyeless ۱. بلع، ماده بلعی، ۲. بلعیدن Swallow اتلاق Swamp باتلاقی، لجنزار Swampy دستهٔ حشرات Swarm نوار کن، ردیف‌کن، خط‌کن Swather پشت نوسانی Sway back عرق Sweat مجرای عرق Sweat canal غدهٔ عرق Sweat gland فرآیند مثل سازی پشم پوست Sweating process آغل عرق کُنی Sweat shed جاروب کردن، جاروب Sweep جاروب کردن Sweeping شیرین، دارای مزهٔ شیرین Sweet تیموس، لوزالمعده Sweetbread کرهٔ شیرین، کرهٔ نمک نزده Sweet butter شبدر شیرین Sweetclover مسمومیت با شبدر شیرین Sweetclover poisoning شبدر شیرین گل سفید Sweetclover - white شبدر شیرین گل زرد Sweetclover - yellow ذرت شیرین، ذرت شیرین رقم ساکاراتا Sweet corn خوراک گلوتن ذرت شیرین شده Sweetened corn gluten feed خوراک یولاف شیرین شده Sweetened oat mill feed خوراک شیرین، خوراک ملاس دار Sweet feed شیر شیرین، شیر معمولی Sweet milk سیب‌زمینی شیرین Sweet potatپودر سیب‌زمینی شیرین Sweetpotato meal تفالهٔ سیب‌زمینی شیرین Sweetpotato pulp سرور گوم شیرین، سورگو، ذرت خوشه‌ای شیرین Sweet sorghum علف خشک سورگوم شیرین، علف خشک ذرت خوشه‌ای شیرین Sweet sorghum hay تورم، ورم، آماس Swelling جنس سوریتا Swertia سوریتای پایا Swertia perennis خوک، ماده خوک، گراز Swine منگولهٔ دُم Switch همزیست Symbiont همزیستی دو جانبه Symbiosis به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور همزیستی Symbiotically تثبیت همزیستی ازت Symbiotic nitrogen fixation متقارن Symmitric Symmetrical تقارن Symmetry سمپاتیک Sympathetic هم‌بوم Sympatric پیوستهٔ گلبرگ، پیوستهٔ جام Sympetalous التصاق Symphesis هم‌نوع‌ها Symphyla جنس سمفیتون Symphytum سمفیتون Symphytum officinalo خانوادهٔ سیمپلوکاسه Symplocaceae انشعابات زایشی‌پنبه Sympodiaنشانه، علامت Symptom پشوندی است به‌معنی با، باهم Syn - سیناپس جفت شدن کروموزوم‌های متجانس در خلال اولین تقسیم با کاهش کروموزمی (میوز). این کرموزوم‌ها به‌صورت جفت کروماتید متصل به هم در ناحیهٔ سانترومر ظاهر می‌شوند. Synapsis راستهٔ سیبرانشی شکلان Syndranchiformes میوه فرآهم یا مجتمع Syncarp پیوسته برچه Syncarpous مفصل غضروفی Synchondrose همزمان‌سازی Synchronization همزمان‌سازی فحلی، همزمان کردن فحلی Synchronization - estrus بیماری سرطان سیب‌زمینی Synchytrium endobioticum نشانه‌های یک بیماری Syndrome یاخته‌های همراه Synergids همکوشی Synergism همکوش Synergist همکوشی Synergistic تأثیر همگون، اثر یا تأثیر همکوشی Synergistic effect همکوشیده Synergized سینگامی Syngamy پرچم‌های پیوستهٔ بساک Syngenesious مترادف Synonym مجموعهٔ همدید حشرات Synoptic insect collection مایع مفصلی Synovia مربوط مایع مفصلی Synovial مایع مفصلی Synovial fluid مایعات مفصلی و غلاف وتری Synovial sheath and joint ساختن مصنوعی Synthesis مصنوعی Synthetic الیاف مصنوعی Sythetic fibers موادّ مصنوعی Synthetics رقم ساختگی Synthetic variety گوسفند سوریه‌ای Syrian sheep جنس یاس شیروانی Syringa یاس شیروانی Syringa vulgaris سرنگ Syringe مگس‌های سیرفید Syrphidae شربت Syrup فرآورده فرعی شربت Syrup by product شربتی، غلیظ، چسبنده Syrupy روش، طریقه، سلسله، قاعده، نظم System قاعده‌دار Systematic عمومی Systemic عوامل عمومی Systemic factors تبدیل ریشهٔ دوم Square root transformation قندشناسی Saccharosuria مثمر ثمر کردن ، مفیدتر کردن با وسایل مصنوعی Season ۱.میز، ۲. جدول Table ته‌سفره، ضایعات یا پس‌مانده‌های غذائی Table scraps آب آشامیدنی Table waters خانوادهٔ تا کاسه Taccaceae مگسی است که از آن به‌عنوان شکارچی و انگل حشرهٔ برگخوار نارگیل استفاده شده‌است Tachinidae پُرضربانی قلب، تاشیکاردی Tachycardia زین و افسار، وسایل تیمار و آرایش اسب Tack لامسه، لمسی، مربوط به لمس Tactile ردیاب Tag نشان Tag زنجیر شمارهٔ گردن Tag chain جداسازی پشگل از پشم Tagging ۱. شماره گذاری حیوان، ۲. شماره تعیین هویت حیوان، شماره بره یا گوسفند Taging پشم ‎آغشته به پشگل Tags دُم Tail سردَم، بالای دُم Tail head رتیل Tailless whipscorpion آلودگی، آلودشدن، عفونی شدن Taint پذیرش نر Take عفونت ملایم ناشی از واکسن‌زنی Take سودبردن، منفعت بردن Take advantage ریشه‌دار شدن، ریشه‌دواندن Take root پودر تالک Talcum مرغزار علف بلند Tall - grass prairie روش پشم چینی تالی‌ها Talli hi method پی، پیه Tallow پیه‌ای، طعم‌پیه Tallowines (tallowy flavor) پروار کردن، چاق‌کردن Tallowing پیه‌مانند Tallowish چوب خط، چوب خط‌زدن، با چوب خط حساب کردن Tally حسابدار Tallman خانوادهٔ گز Tamaricaceae تمبرهندی Tamarind جنس گز از خانوادهٔ گزها Tamarix تمیس Tamarix communis گز معمولی Tamarix gallica گزانگبین Tamarix mannifera گزشاهی Tamarix stricta اهلی، رام کردن Tame چراگاه کشت‌دشه Tame pasture جنس کاسنی‌بری Tanacethum کاسنی‌بری Tanacethum vulgare پوست بلوط، پوست شاه‌بلوط Tanbark مسیر مسابقه Tanbark trail نارنگی Tangerine تانکاژ Tankage Tanked گرم‌کن آبشخور Tank heater پختن در مخزن یا دیگ بخار Tanking اتاق تانکاژ Tank room اسیدتانیک Tannic acid تانن، اسیدتانیک، اسیدگالیک Tannin دبّاغی، چرم‌سازی، پشم دباغی Tanning سوزن‌های نوک نیزه‌ای Taper cut needle کرم‌های پهن Tapeworms ریشهٔ اصلی Taproot آب شیر، آب معمولی Tap water رُنیل Tarantula جنس شیرداندان Taraxacum کاسنی‌زرد، شیردندان، گل‌قاصد Taraxacum leontodonte گل قاصد Taraxacum officinale کندجنبان Tardigrada توزین ظرف Tare وزن خالص ظرف Tare اهداف Targets گوسفند نژاد تارقی Targhee sheep جنس تارژیونیا Targionia تارژیونیای برگی Targionia thypophylla گوش فیل نواحی گرمسیر Taro ترخون Tarragon اسیدتارتاریک Tartaric acid گیلاس‌های مربائی Tart cherries تاسل Tassel مزه، مزه‌کردن، چشیدن Taste جوانه‌های چشائی، پرزهای چشائی Taste buds مزه کننده Taster تاتو، خالکوبی Tattoo خال کوبی Tatooing داربستی جناغی Tatura trellis مالیات جنسی Tax in kind تاکسیدرمی Taxidermy تاکسون، تاکسا Taxon رده‌بندی Taxonomy جنس سرخدار Taxus سرخدار مشعل Taxus baxxata پیوندشکمی مجموع موادغذائی قابل هضم Tdn تبدیل مجموع مواد غذائی قابل هضم به مگاکالری Tdn to mcal چای Tea خانوادهٔ چای، چاییان Teaceae گاز اشک آور Tear gas مسمومیت با مولیبدنوم، تارت Teart مولیبدنوز گاوها Teart of cattle بازی جنسی دادن Tease فحل یاب Teaser قوچ فحل یاب Teaser ram ۱. فحل یابی، ۲. بازی جنسی، عشقبازی Teasing سرپستانک Teat دهانک Teat cup فروبری سرپستانک‌های پستان در محلول ضدعفونی کننده Teat dipping سرپستانک‌ها Teats آموزش فنی Technical instruction خانوادهٔ تکوفیلاآسه Tecophilaeaceae جنس تسدالیا Teesdalla تسدالیا Teesdalla mdicinalis گوسفند دوساله Teg شبه بالپوش Tegmen شبه بالپوش‌ها Tegmina نشان‌دهنده تعداد قطعات Merous ماهیان استخوانی جدید، ماهیان استخوانی عصر حاضر Teleostei تله‌فاز Tlephase تلیوسپور Teliospore تلیوم، تلیوسپوردان Telium تمیک Temik مرطوب کردن، ترکردن، ملایم کردن، معتدل کردن، تعدیل کردن درجهٔ حرات، سرد یا گرم کردن، نرم کردن، باز پختن Temper ۱. شرایط صیحیح رطوبت غلات برای آسیاب کردن، ۲. سختی یا نرمی نسبی یک فلز در وسایل و ابزار، ۳. خلق و خوی نسبی یک حیوان، ۴. شیر آهک و غیره که برای تصفیه شربت در حال پخت به آن اضافه می‌شود Temper خُلق وخوی Temperament معتدل، ملایم Temperate منطقهٔ معتدله Temperate zone درجه حرارت، دما Temperature تب Temperature درجه حرارت محیطی Temperature - environmental بهرهٔ دمائی، ضریب‌دمائی Temperature quotient معتدل کردن درجه حرارت یا رطوبت Tempered گیجگاهی Temporal موقتی، غیردایمی Temporary علفزار موقتی Temporary meadow چراگاه موقتی Temporary pasture سیلوی موقتی Temporary silo دندان‌های شیری، دندان‌های موقتی Temporary teeth مستأجر Tenant چوپانی کردن، رمه‌بانی کردن Tend ترد، شکننده، ضعیف Tender تُرد کردن Tenderize تُرد شده Tenderized تردی، شکنندگی، حساسیت Tenderness زرد‌پی آشیل، وترآشیل، رباط آشیل Tendo achillis زردپی، رباط، وتر Tendon پیچک، تاک، پیچنده Tendril جنس کرم آرد Tenebrio گونه‌ای کرم آرد Tenebrio molitor گونه‌ای کرم‌آرد Tenebrio obscurus التهاب و تری مفصلی Tenosynovitis مقاومت کششی Tensile strenght برطرف کردن کشش Tension relieving آویخته‌های پوستی رفع کننده کشش Tension - relieving flaps بخیه‌های کششی Tension suture کشنده Tensor خانوادهٔ تنوئیپالپیده Tenuipalpidae کنهٔ قرمز پاکوتاه انار Tenuipalpus punicae ذرت مکزیکی Teosinte تراتوما Teratoma تره بانتین Terebenthine خانوادهٔ سماقیان Terebinthaceae بندواش، علاءگلی Terfil - big دورهٔ آبستنی Term انتهائی Terminal جوانه انتهائی Termminal bud پلیله گیاهی است از خانوادهٔ موردیان؛ میوهٔ این گیاه خاصیت مسهلی دارد Terminalla belerica خامه انتهائی Terminate style موریانه Termite تقسیمات سه قسمتی یک برگ یا برگچه Ternate خانودهٔ چای Ternstroemiaceae ترپن‌‌‌‌‌‌‌ها Terpenes سقزدار، دارای تربانتین Terpentinic پلکان، تراس Terrace زمینه، عوارض زمین، ناحیه، نوع زمین Terrain ترامیسین، هیدروکلروتتراسیکلین Terramycin یک طبقهٔ سنگی با نوع خاصی از سنگ در سطح آن TERRANE اکوسیستم خشکی Terrestrial ecosystem پشم غرب رودخانه میسوری Territory wool التیام به شیوهٔ نوع سوم Tertiary healing intention ساختمان ثالثیه Tertiary structure آزمون، آزمایش، امتحان، معاینه Test تلاقی آزمایشی Test cross تلاقی آزمایشی Test cross دوره آزمایش خوراک Test feeds period استحالهٔ بیضه Testicular degeneration ماده‌نمائی جنس‌نر Testicularfeminization کوچک‌شدن بیضه‌ها Testicular hypoplasia بیضه Testis تستوسترون Testosterone تستوسترون، هورمون‌تستوسترون Testostrone hormone وزن آزمایشی، وزن مادهٔ مورد آزمایش Test weight وزن ۱۰۰۰ دانهٔ هر بوشل Test weight per bushel کزازی Tetanic کزاز، تشنّج Tetanus پادزهر کزاز Tetanus antitoxin کزاز Tetany غش علفی Tetany - grass افسار کردن، بستن‌دام Tethering چهار فندقه Tetraakene خانوادهٔ تتراسنتراسه Tetracentraceae تتراسیکلین Tetracycline تتراد Tetrad اسیدتترادسنوئیک Tetradecenoic acid کنه دونقطه‌‌‌ای قرمز Tetranuchus cinnabarinus کنهٔ دو نقطه‌ای سبز Tetranuchus urticae کنهٔ قرمز اروپائی Tetranychus ulmi کنهٔ دولکه‌ای عمومی، کنهٔ تارعنکبوتی چغندر Tetranychusurticae کنهٔ ارغوانی Tetranychus viennensis تتراپلوئید Tetraploid شاخک بلند Tettigonidae جنس مریم نخودی Teucrium مریم نخودی یک‌ساله Teucrium botrys مریم نخودی بلوطی Teucrium chamaedrys مریم نخودی کوهی Teucrium montanum مریم نخودی باتلاقی Teucrium scordium مریم نخودی Teucrium scordonia بافت Texture غلافداران زنجیری Thal iacea جنس تالیکتروم Thalictrum تالیکتروم زرد Thalictrum flavum تالیکتروم کوچک Thalictrum tlinus تالیکتروم متوسط Thalictrum medium ریسه‌داران Thallophyta ریسه‌دار Thallophyte ریسه Thallus ذوب شدن Thaw جنس چای Thea چای Thea sinensis خانوادهٔ چای Theaceae دوربین زاویه افقی و عمودی Theodolite راستهٔ تئالز Theales غشای تخمدانی Theca تئین Theine خانوادهٔ تلیگوناسه Theligonaceae کاکائو Theobroma cocoa خانوادهٔ تئوفراستاسه Theophrastaceae درمانی، معالجه‌‌‌‌‌‌‌ای Therapeutic دوا، دارو، ماده‌داروئی Therapeutic agent درمانی، معالجه‌‌‌‌‌‌‌ای، معالجهٔ بیماری Therapy شتهٔ خالدار Thericaphis maculata یونجه Therm ترم Therm حرارتی، گرمائی Thermal قابلیت هدایت حرارتی Thermal conductivity عناصر حرارتی، عوامل حرارتی Thermal elements جریان گرما Thermal flux اکسایش حرارتی Thermal oxidation ترموکوپل Thermocouple مقاوم به گرما Thermoduric تولید حرارت Thermogenesis اتلاف حرارت Thermolysis دماسنج Thermometer تعادل حرارتی Thermoneutrality دامنهٔ تعادل حرارتی، دامنهٔ حرارتی خنثی Thermoneutral zone گرما دوست ـ (گرما دوست‌ها) Thermophile(s) حرارت دوست، گرمادوست Thermophilic تخمیر حرارت‌زا، تخمیر گرما‌دوست Thermophilic fermentation موجودات حرارت دوست Thermophilic organisms واکنش گرمادوست Thermophilic process ترموستات Thermostat کنترل حرارتی اشت‌‌‌‌‌‌‌ها Thermostatic control of appetite غضروف درقی، غضروف تیروئید Thyroid cartilage پیشوندهائی است به معنی محتوی گوگرد؛ مثل ، متی‌اونین Thi - thio - تیامین، ویتامین ب - ۱، ویتامین ضّد بری بری، ویتامین ضّد التهاب عصب Thiamin آنزیم‌های حاوی تیامین و نیاسین Thiamin and niacin containing enzymes تیامیناز Thiaminase تیامین‌دی‌فسفات Thiamin diphosphate پیروفسفات تیامین Thiamin pyrophosphate غلیظ‌شدن، کلفت‌شدن، ضخیم شدن Thickening پیوند منقسم نازک Thiersh graft ران Thigh تنک کردن Thinning حذف کامل Thinning out معده‌سوم، هزارلا Third stomach جنس قدومه Thlaspi قدومهٔ بیابانی Thlaspi arvense قدومهٔ کوهی Thlaspi montanum قدومهٔ برگ درشت Thlaspi perfoliatum سینه، سینه‌ای، صدری، فقسهٔ سینه‌ای Thoracic خاردار Thorny نژاد اسب‌های سواری انگلیسی Thoroughbred نخ مانند Threadlike اتصال سه‌نقطه‌ای Three point hitch بخیهٔ سه‌نقطه‌ای Three point suture closure تلاقی سه‌راهه Three way cross تره اونین Threonine کوبیدن، از پوست در آوردن، خرمن کوبی کردن Thresh خرمنکوبی شده، پوست کنده Threshed دانه یا غلهٔ خرمنکوبی شده Threshed grain ماشین خرمن‌کوب Thresher ماشین خرمن‌کوبی Threshing machine آستانه Threshold اثر آستانه‌ای threshold effect لاغر، ضعیف، غیرحاصلخیز Thriftless چاق، قوی، حاصلخیز Thrifty وضعیت سلامتی، فعالیت یا نیرومندی یک حیوان Thrifty condition جنس ترینسیا Thrincia ترینسیای زبر Thrincia hirta تریپس‌ها Thrips تریپس زرد پنبه Thrips flavus تریپس پنبه Thrips sp تریپس توتون و پیاز Thrips tabaci دوام‌پافتن، زنده‌ماندن Thrive گلو، مدخل، راه‌عبور Throat ترومبین Thrombin خاصیت ترومبوژنیسیتی Thrombogenicity انسداد عروق Thrombosis نوعی بخیه تشکی Through and through زمین زدن حیوان Throw جنس سروخمره‌ای Thuja رگبار Thunderstorm مفصل خاصره Thurl جنس سور Thuya, biota سور آسیایی Thuya, biota orientalis آویشن Thyme - common خانوادهٔ مازیون Thymelaeaceae تیمین Thymine (c۵h۶n۲o۲) تیموس، غدهٔ تیموس Thymus جنس آویشن Thymus گیاهی است پایا که در فصول تابستان و پاییز در نقاط جنگلی و کوهستانی می‌روید. برگ‌های این گیاه بیضوی در پایین گوشه دار، کاسه دولب و پرچم‌هایش بسیار کوچک هستند. Thymus serpyllium غده تیموس Thymus gland ماهی تُن Thynnus تیروکلسیتونین، کلسیتونین Thyrocalcitonin غدهٔ درقی، غدهٔ تیروئید Thyroid تیروئید برداری Thyroidectomy غده تیروئید غدهٔ درقی Thyroid gland ورم تیروئید، التهاب تیروئید Thyroiditis هورمون محرک تیروئید Thyroid stimulating hormone. Tsh گلوبولین مصونیت‌دهنده محرک تیروئید Thyroid stimulating immunoglobulin فقدان تیروئید Thyroprivic بحران پرکاری سمّی تیروئید Thyrotoxic crisis تیروکسین Thyroxine پیش‌آلبومن پیوسته به تیروکسین Thyroxine binding prealbumin هورمون تیروکسین Thyroxin hormone حاشیه بالان، باحبابداران، باریشک‌‌‌‌‌‌‌داران، تریپس‌ها. Thysanoptera راستهٔ ماهی نقره‌ای، موی‌دُمان (استطاله داران) Thysanura Thysanopteres درشت‌نی Tibia کنه Tick نوعی نخ پلی‌استر Ticron بانداژ گره از رو Tie over bandage جنس زیرفون، نمدار Tilia نمدار برگ پهن Tilia begonifolia نمدار پهن برگ Tilia platyphyllos نمدار سرخ Tilia rubra نمدار جنگلی Tilia silvestris خانوادهٔ زیرفونیان، نمداران Tiliaceae به‌‌‌‌‌‌‌هم‌زدن خاک Till خاک‌ورزی، شخم‌، آماده کردن زمین، آماده‌سازی زمین، کشت و زرع Tillage ۱. ساقهٔ فرعی در گندمیان، پنجه‌زدن، پنجه، ۲. گاو آهن یک‌طرفه Tiller پنچه‌زنی Tillering ورزکاشت Till planting عامل بیماری سیاهک پنهان گندم Tilletia caries عامل بیماری سیاهک پنهان گندم Tilletia caries foetida کشت، زمین کشت‌شده Tilth سیاهک پنهان گندم Tiltia cories الوار، چوب Timber محصولات جنگلی از قبیل چوب، پوست، رزین و شیره گیاهی Timber crops روش‌های وقت گیر Time consuming methods حساب سپرده مدت دار Time deposit داده‌های سری‌های زمانی Time series data لوئیچه چمنی Timothy قلع Tin وشم سانان Tinamiformes دندانه Tine سنگ گلابی Tingis pyri خوابانیدن انتهائی، سرخوابانی Tip layering پشم کثیف جدوگاه Tippy wool تیزان Tisan بافت Tissue کیست بافتی Tissue cyst سختی بافت Tissus firmness ممانعت کننده‌های تقسیم سلولی نسجی خاص Tissue specific mitotic inhibitor عیار Titer عیار سنجی، تعیین‌عیار، تیتراسیون Titration درصد دوقلوزائی Tiwinning percentage نمک مواد معدن کم‌نیاز Tm salt برشته، برشته‌شده Toasted توتون Tobacco توکوفرول، ویتامین‌ئی Tocopherol پنجه، ناخنم سُم Toe مقاوم، تحمل Tolerant تقطیر تولوئن Toluene distillation بوقلمون‌نر، گربهٔ نر Tom گوجه‌فرنگی Tomato تفاله گوجه‌فرنگی Tomato pulp پیشوندی است به معنی بریدن، قطع کردن، برداشتن؛ مثل، قطع یا برداشتن بخشی از معده، و غیره Tomyتن Ton وضعیت تعادل طبیعی بین یک موجود زنده و محیط آن. Tone زبان Tongue پیوند زبانه‌ای، پیوند انگلیسی Tongue grafting ۱.دارو، دوا یا خوراک اشت‌‌‌‌‌‌‌ها آور یا افزایش دهندهٔ قدرت بدن، ۲. اشاره است به گیاهی که در مقابل اثرات خارجی واکنش‌های طبیعی از خود نشان می‌دهد، ۳. اشاره است به انقباضات مایهچه‌ای، مثل تشنجات تنظیم کننده (لرزیدن) Tonic قابلیت ارتجاع طبیعی Tonicity وزن کُلّ Tonnage الیاف کشی Tonofibril دیوارهٔ واکوئل Tonoplast بادامک (لوزه) Tonsil کشش Tonus میل افزار Tool bar دستهٔ ابزار Tool handles لوازم، ابزار، وسایل Tools دندان (دندان‌ها) Tooth (teeth) نقطهٔ مرگ بالا Top dead center سرک‌دهی، سرک، کودپاشی‌سطحی Topdress کودسرک دادن Top dressing ممتاز، بسیار خوب Top grade کورتیکوستروئیدهای موضعی Topical corticosteroids بازوی بالائی (ساق‌وسط) Top link نگاره پستی و بلندی Topograph مربوط به پستی و بلندی Topographic مشخصات پستی و بلندی Topographical characteristical پستی‌وبلندی‌نگاری، موضع‌نگاری Topography سرشاخه‌زنی Topping مرغوب، درجه‌یک، عالی، ممتاز Top quality بخش‌های هوائی Tops سطح الارض، افق A، خاک روئی Topsoil منظرهٔ فوقانی Top view بالاکار، زنبور بالاکار Top worker جنس ساسالی Tordylium ساسالی‌بزرگ Tordylium maximum جنس هویج کوهی Torillis هویج‌کوهی Torillis anthriscus هویج وحشی Torillis infestans هویج گرهدار Torillis nodos ترکمنی Torkamani گوسفندتر کمن Torkamani sheep سوسک سرخرطومی Torneuma langaudeli پیچ خوردگی Torsion تورولا Torula نهنج‌، پیش رفتگی Tours کُلّ، مجموع Total هزینهٔ کل Total cost کل‌پروتئین‌خام، کل پروتئین، پروتئین خام Total crude protein مجموع مواد غذائی قابل هضم (تی - دی - ان) Total digestible nutrient مجموع مواد جامد شیر Total milk solids کل تولید ، مجموع تولیدات Total products پروتئین خام Total protein. Tp دریافتی کل Total revenue مجموع مواد جامد (ماده خشک) Total solids جمع مجموع مجذورات Total sum of square توان یک سلول گیاهی در محیط کشت برای تبدیل شدن به یک گیاه Totipotency رگ‌بند Tourniquet سیلوی برجی، سیلوی عمودی، سیلوی‌استوانه‌ای Tower silo پیشوندی است به‌معنی سّم Tox- مسمومیت عمومی خون Toxemia مربوط است به حضور یا وجود مواد سمی یا مسموم کننده در خون؛ مثل، سمومی که از عفونت‌های باکتریائی ایجاد می‌شود Toxemic سمّ، کشنده Toxic سّم، مادهٔ سمّی مسموم کننده Toxicant مسمومیت، ایجاد مسمومیت Toxication سمیت Toxicty سمّ‌زادئی شده Toxicity extracted سمّ شناس Toxicologist سمّ‌شناسی، زهرشناسی Toxicology مسمومیت Toxicosis باقی‌مانده سمّ Toxic residue سمّ، زهر Toxicum سمّ، زهرابه Toxin سموم Toxins سمّ خنثی‌شده، سمّ غیر فعال شده Toxoid رده‌بندی Toxonomy, taxonomy شتهٔ سیاه مرکبات Toxoptera aurantii شتهٔ گندم Toxoptera aurantii graminum رشته‌های گوشتی قلب Trabecula cornea ماده معدنی کم‌نیاز، عنصر کم‌نیاز Trace element عناصر کم‌نیاز Trace elements مادهٔ معدنی کم‌نیاز Trace mineral نمک مواد معدنی کم‌نیاز Trace mineral salt عناصر ردیاب Tracer elements ایزوتوپ ردیاب Tracer isotope نای Trachea

آوندکامل Trachea آوند ناقص Tracheid نای بُری Tracheotomy کارهای سنگین مزرعه‌‌‌‌‌‌‌ای Tractive works (jobs) in farm تجارت، دادو ستد Trade فهرست بازرگانی Trade list جنس شنگ Tragopogon شنگ درشت Tragopogon major شنگ تره‌ای Tragopogon porrifolius شنگ دشتی Tragopogon pratensis گیاه خزنده Trailer یدک کش، تریلر Trailer خزیدن Trailing صفت، ویژگی Trait تظاهر صفات Trait performance آرام‌بخش Tranquilizer واکنش انتقال آمین Transamination رونوشت برداری Transcription انتقال، عبور، عبور از میان چیزی Transduction ترانسفراز Transferase انتقال جنین Transfer - embryo ترانسفرین Transferrin انتقال تخم گشنیده، انتقال تخمک لقاح یافته Transfer of fertilixed ova اسیدریبونوکلئیک پیامبر Transfer rna منطقهٔ ناپایدار Transition zone خلاصه، تذکری، کوتاه‌مدت، فانی، ناپایدار، زودگذر Transitory ترجمه Translation مترجم Translator ساختمان خاصی در گیاه که باعث چسبانیدن پرچم‌ها به‌صورت گرده‌ای می‌گردد. Translator جابه‌‌‌‌‌‌‌جاشدن، نقل‌مکان دادن Translocate جابه‌‌‌‌‌‌‌جائی، نقل‌مکان Translocation نقل‌مکان Translocation شفاف Translucent انتقال Transmission تعرق Transpiration عرق کردن Transpire پیوند، پیوندزدن، نشاکاری‌کردن، نهال‌کاری کردن، بازکاشت درختان Transplant انتقال، جابه‌‌‌‌‌‌‌جا کردن Transplant نشاکار، نهال کار Transplanter انتقال دهنده، نشاکار Transplanter انتقال‌دهی، جابه‌‌‌‌‌‌‌جاسازی، نشاکرای Transplanting آویخته‌های پوستی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شونده Transposition flaps عرضی Transverse قولون عرضی ، شاخهٔ عرضی یا افقی قولون Transverse colon صفحه عرضی، صفحهٔ افقی Transverse plane زایدهٔ عرضی Transverse process عضلهٔ عرضی شکم Transversus abdominus muscle عضلهٔ عرضی سینه Transversus thoracis muscle تله Trap خانوادهٔ تراپاسه Trapaceae شکل دریچه‌ای Trap door آشغال، زباله Trash تختهٔ کُلش Trash bord کشت محصولات زراعی در اراضی با پس‌مانده‌های زراعی Trash farming ۱. زخم یا آسیب، ۲. یک تنش فیزیولوژیکی یا احساسی، ضربه Trauma التهاب نگاری، التهاب صفاق، التهاب توام با زخم‌معده Traumatic gastitis التهاب ضربه‌ای Traumatic inflamtion ۱. فاصلهٔ اتکاء، ۲. نخ، ریسمان، رشته Tread عرض اتکاء Tread width عمل‌آوردن، عمل آوری کردن، درمان کردن، معالجه‌کردن، رفتار کردن Treat درمان، معالجه، مداوا، مراقبت، عمل‌آوری، تیمار Treatment درخت Tree درخت کاشتن Tree مزرعه‌ درخت، درختستان Tree farm زنجیرهٔ درخت Tree hopper میخ‌بزرگ چوبی، با یمخ چوبی به‌هم کوبیدن Tree nail شبدر، شبدر سه‌برگه Trefoil خانواده ترماندراسه Tremandraceae بال‌کشداران Trematoda ترماتُد Trematode تشنج Tremor سیلوی زیرزمینی، سیلوی گودالی Trench silo روند Trend مواد افزایش دهندهٔ رشد عمومی Trephones آزمایش، امتحان Trial آزمایش و خط Trial and error مثلث Triangle مثلثی Triangular قبیله Tribe جنس شپشه Tribolium شپشهٔ آرد Tribolium castaneum شپشه‌آرد Tribolium confusum گونهٔ شپشهٔ آرد Tribolium spp جنس خارخسک Tribulus خارخسک زمینی Tribulus terrestris تری‌کلسیم فسفات Tricalcium phosphate عضله‌ سه‌سربازو Triceps brachii muscle تری کلرفون Trichlorfon اسیدتری‌کلرواستیک Trichloroacetic acid زنبورهای تریکوگراما Trichogramma جنس تریکولوما Tricholoma تریکولومای یا‌قوتی Tricholoma amethystina تریکومای گوگردی Tricholoma sulfureum موی بالان، بال‌موداران Trichoptera چکیدن، چکاندن، چکه Trickle نهرباریک Tricklet نمونه‌بردار، سواک Trier سه‌قسمتی Trifid سه‌برگچه‌ای Trifoliolate سه‌برگچه‌ای Trifolioare جنس شبدر Trifolium شبدر کپه‌ای Trifolium ogglomeratum شبدر صحرائی Trifolium agrarium شبدر مصری Trifolium alexandrium شبدر صحرائی Trifolium arvense شبدر زیبا Trifolium elegans شبدر رشته‌ای، شبدر ریسمانی Trifolium filiorme شبدرتوتی Trifolium fragariformis شبدر هیبرید Trifolium hybridum شبدر لاکی ، شبدر سرخ، شبدر کریمسون Trifolium incarmatum شبدر میانه Trifolium medium شبدر کوهی Trifolium momtanum شبدر زرد Trifolium ochroleucum شبدر طلائی Trifolium patens شبدر خوابیده Trifolium procumbens شبدر سفید، شبدر خزنده، شبدر لادینو Trifolium repens شبدر ایرانی Trifolium resupinatum شبدر صورتی Trifolium rubens شبدر زبر Trifolium scabrum شبدر مخطط Trifolium stiatum شبدر زبر Trifolium strictum شبدر زیرخاکی Trifolium subterraneum سه‌شاخه Trigeminal غذاخوری خودکار تحریک‌‌‌‌‌‌‌پذیر Trigger - type self - feeder جنس سه‌سیخک Triglochin سه سیخک طلائی Triglochin lacustris تری گلیسریدها Triglycerides جنس شنبلیله Trigonella شنبلیلهٔ معمولی، شنبلیلهٔ کاشتنی Trigonella foenum شنبلیلهٔ پای مرغی Trigonella ornithopodoides شنبلیلهٔ چندشاخه Trigonella polycerata شنبلیلهٔ خوابیده Trigonella prostrata تری‌هیبرید Trihbrid تری‌یدوتیرونین Tri iodothyronine آبیاری قطره‌ای Trickl irrigation ثلث، سه‌ماهه Trimester آرایش، تیمار Trimming دانهٔ گردهٔ سه‌هسته‌ای Trincleate جنس ترینیا Trinia ترینیای رسمی Trinia vulgare تری‌اولئین Triolein.(c۱۷h۳۳coo)۳c۳h۵ تریوز، قند سه‌کربنه Triose تری‌پالمیتین Tripalmitin.(c۱۵h۳۱coo)۳c۳h۵ گوشت سیرابی و نگاری Tripe سه‌گلبرگه Tripetalous تری‌پپتیدها Tripeptides سه‌گان Triploid سه گانی Triploidy آزاد شدن اندام‌های جنسی (دریونجه) Tripping سه‌وجهی، دارای سه‌طرف Triquetrous سه‌قندی‌‌‌‌‌‌‌ها Trisaccharides تری‌استئارین Tristearin تریستزا Tristeza تریتیکل Triticale اسیدتریتیکونوکلئیک Triticonucleic acid جنس گندم Triticum گندم ایمر Triticum diccoccum گندم دوروم Triticum durum گندم طلائی Triticum monococcum گندم لهستانی Triticum plolnicum گندم رسمی Triticum sativum گندم گرده Triticum turgidum گندم معمولی Triticum vulgare عامل بیماری سیاهک پنهان گندم Triticum تروکار Trocar خانوادهٔ تروکودنداراسه Trochodendraceae راستهٔ تروکودندرالس Trochodendrales لمبهٔ گندم Torgoderma granarium تروگونیفرم‌ها Trogoniformes خانواده تروپائولاسه Tropaeolaceae جنس گل‌لادن Tropaeolum تروفوبلاست Trophoblast گرمسیری Tropical گرایش Tropism الیاف نابالغ کلاژن Tropocollagen یک حرکت دوگام اسب که در آن پاها به‌طور ضربدری حرکت می‌کنند و با زمین برخورد می‌کنند. Trot اسهال Trots ماهی قزل‌آلا Trout تبادلات تلاطمی Trubulent exchange زال حقیقی True albino پروتئین حقیقی True protein. Tp معدهٔ حقیقی، شیردان True stomach منقطع، برگ منقطع Truncate ۱. خرطوم(فیل)، ۲. تنه، ساقهٔ اصلی Trund خانوادهٔ ترپپتیده Trypetidae تریپسین Trypsin تریپسینوژن Trypsinogen تریپتوفان Tryptophan هومون محرک تیروئید Tsh لوله Tube تغذیه‌لوله‌ای Trbe feeding ساقهٔ غده‌ای Tubeجنس دنبلان Trber دنبلان سفید Trber album دنبلان خاکستری Trber grisum دنبلان مشک Trber moscatum دنبلان سیاه Trber nigrum برجستگی لگن خاصره Tuber coxa گیاهان غده‌ای Tuber crops غدهٔ زیرزمینی، تکمه Tubercule توبورکولین Tuberculin سل Tuberculosis. T. b توبرین Tuberin غده، سیبک ، برجستگی غده‌مانند Trbers چاه لوله‌ای Tubewell مورچه‌خوارها Tubulidentata دسته، طره، انبوه‌شدن، دسته‌هائی از گیاهان انبوه Tuft جنس لاله Tulipa لاله Tulipa silvestris برآمدگی‌های گال‌مانند دربافت‌ها Tumefaction غدهٔ سرطانی، غدهٔ مرضی Tumor تومور رشد Tumor of growth غده سرطانی، تومورها Tumours روغن‌ماهی تون Tuma oil تندرا Tundra لایه، قشر Tunica پردهٔ آلوژینه Tunica albugenia لایه عضلانی دارتوس Tunica dartos غلافداران Tumicata غشای مهبلی Tunica vaginalis گوسفند تونسی Tunis sheep پیوند تونل مانند Tunnel graft قوچ Tup توربلاریا Turbellara ۱. کلوخ چمنی، خاک پرریشه، ۲. با خاک پُریشه پوشاندن Turf ۱. طراوات، شادابی، ۲. آبگیری Turgidity بوقلمون Turkey بوقلمون‌دار، پرورش دهنده‌بوقلمون Turkey breeder بوقلمون‌مادر Turkey breeder hen بوقلمون‌داری Turkey house کود یا فضولات بوقلمون Turkey litter نیمچه بوقلمون Turkey poult قالی‌‌‌‌‌‌‌های ترکی Turkish rugs زردچوبه Turmeric خانوادهٔ تورانراسه Turneraceae شلغم Turnip آبگیر Turnout تربانتین، سفز، قندرون، تربانتین‌زدن به Turpentine روغن یا عرق تربانتین Turps لاک پشت آبی Turtle دندان عاج Tush جنس پای خر، جنس فارافارا Tussilago پای خر، فارافارا Tussilago farfara دسته‌علف Trssock قانون حمل و نقل ۲۸ ساعته با راه‌آهن Twenty - eight hour law in rail ship - ments ترکه، سرشاخه Twig دوقلو، دوقلوزائیدن Twin پیچنده Twining دوقلوزائی Twinning بیلچ‌های پیچ‌خورده Twisted shouels فشار دادن محکم پوست انتهای بینی اسب با یک طناب کوچک تاب داده Twitch جو دوپَر Two rowed barley آزمون دودامنه Two tailed test گاو آهن دوطرفه Two way plow دوچرخ محرک Two wheel drive نماتدی است که میزان خسارت آن به درختان از ۹ تا ۲۸% است Tylenchulus semipenetrans نفخ شکمبه Tympanism of rumen اشاره است به نفخ شکم حیوانات که در اثر تجمّع گاز در روده یا حفره صفاقی ایجاد می‌شود Tympanites پردهٔ صماخ Tympabyn نفخ Tympany نفخ چینه‌دان Tympany of the crop نوع Type طبقه بندی نوع Type classification جنس لوئی Typha لوئی باریک Typha angustifolia لوئی پهن‌برگ Typha lalifolia خانوادهٔ لوئی، خانوادهٔ گرز، لوئیان Typhaceae کنه‌ای است که به غلات انباری آسیب می‌رساند Tyroglyphus farinse ارزن Millet. Panicum miliaceum, family Gramineae کنه‌ای است که روی دانه‌های مرطوب و در حال تخمیر نشوونما می‌کند. Tyrophagus castellani تیروزیناز، فنولاز Tyrosinase تیروزین Tyrosine تیروتریسین Tyrothricin حاضر در همه‌جا Ubiquitous پستان Udder انرژی ادرار Ue. Urinary energy عوام ناشناخته رشد Ugf درجهٔ حرارت بسیار بالا U.h.t زخم، قرحه Ulcer قرحه، زخم‌عمیق، قرحه‌ای شدن Ulceration جنس اولکس Ulex اولکس اروپائی Ulex europeus خانوادهٔ نارون Ulmaceae جنس نارون Ulmus اوجا Ulmus campestris نارون چتری Ulmus densa نارون فرنگی Ulmus pedunculata نازک‌نی ، زندزیرین Ulna درجه حرارت بسیار بالا. Ultra high temperature.u.h.t مافوق صورتی، ماوراء‌بنفش Ultrasonic چتر، گل‌آذین چتری Ultra violet راستهٔ آمبلالز Umbellales چتریان Rmbellata خانوادهٔ جعفری، خانوادهٔ چتریان Umbellifereae چتری شکل Umbelliform چترک Umbellule نااُریب Rnbiased بندناف Umbilical cord فتق ناف Umbilical hernia نوار نافی Umbilical tape کیسهٔ ناف Umbilical vesicle ناف Umbilicus ماگنولیای آمریکائی، درخت چتر Umbrella tree شپشک مرکبات Unaspis citri شپشک پرتقال Unaspis citri ganomensis غیر قابل استفاده، غیرقابل دسترس Unavailable کرک‌قلاب‌دار، قلاب مانند Uncinatus بیماری سفیک حقیقی‌مو Uncinula necator غیررنگی، رنگ‌نشده Uncolored خشک‌نشده، عمل آوری‌نشده Uncured دست‌کم‌گرفتن، کم‌تخمین‌زدن Underestimate کم تغذیه‌شده Under fed کم‌تغذیه‌کردن، کم‌غذادادن یا خوردن Underfeed کم‌غذادادن، تغریهٔ ناکافی، تغذیه ناکافی، کم‌غذائی Underfeeding کم‌چرانیدن، چرانیدن ناکافی Undergraxing برنج سفید نشده، برنج تیره Undermilled کم‌غذائی، فقرغذائی، سوء تغذیه Undernutrition کم‌دام اندختن در چراگاه Under - stoking زیراشکوب Understorey Undried oat groats تب مواج، تب‌نوبه، تب‌مالت Undulant fever غیریکنواخت Uneven کهنه‌شده به‌طور یکنواخت Uneven aged اشاره است به یک حیوان چهارپای سُم‌دار؛ مثل، گاو Ungulate سُم‌داران Ungulates کنجالهٔ بادام‌زمینی با پوسته Unhulled peanut oil feed بذر پوسته‌دار Unhulled seed تک یاخته‌ای Unicellular عوامل ناشناخته Unidentified factors عامل (عوامل ) ناشناختهٔ رشد. Unidentified growth factor s.(u.g.f.) یک‌گله Uniflorous یک‌برگچه‌ای Unifoliolate یکنواخت Uniform سیستم یکنواخت Uniform system یک‌لبه Unilabiate یک‌طرفه، یک جانبه Unilateral یک‌خانی Unilocular تک‌زا Unipars تک‌قلوزا Uniparous یک جنسی Unisexual واحد Unit متحد، متصل، به‌هم چسبیده، دارای اتحاد United ملل متحد United nations. U.n سازمان ملل متحد United nations organisation ایالات متحده United states. U.s ایالات متحدهٔ آمریکا United states of america سازمان داروئی آمریکا United states pharmacopeia. "usp" واحد در کیلوگرم Unit per kilogram واحد آبی Unit stream ۱. یک‌ظرفیتی، ۲. کروموزومی که در میوز جفت نشده‌باشد. Univalent ناشناخته، کشف‌نشده Unkown عامل ناشناختهٔ رشد Unkown growth factor عوامل ناشناختهٔ تقویت کننده رشد Unknown growth promoting factors. Ugpf غیرتجارتی Unmerchantable پشم غیرتجارتی Unmerchantable wool جوانهٔ ساده Unmixed bud سفید نشده، صیقلی نشده، براق نشده، جلاداده نشده، بدون جلا Unpolished برنج سفید نشده، برنج تیره Unpolished rice عمل‌آوری نشده Unprocessed مادهٔ غیر قابل صابونی شدن Unsaponifiable matter اشباع نشده Unsaturated چربی اشباع نشده Unsaturated fat اسید چرب اشباع نشده Unsaturated fatty acid اخته‌کردن Unsex پوست کندن، پوست‌کنی کردن Unshell پوست‌کنده، بی‌پوسته‌شده Unshelled بلال، ذرت دانه‌دار ذرتی که دانه‌های از آن جدا نشده باشد Unshelled corn بی‌تفارنی Unsymmetrical فقدان قدرت ، رشد یا نمو ضعیف Unthriftiness لاغر، ضعیف، کم‌قدرت، غیر حاصل‌خیز Unthrifty ۱. عمل‌آوری نشده، آغشته نشده، ۲. معالجه نشده، درمان نشده Untreated شیرتازه، شیر عمل‌آوری نشده Untreated milk پشم‌خام، پشم شسته نشده Unwashed wool اراضی، مرتفع، اراضی و دیم‌کاری Upland کشت دیم Upland farming برنج دیم Upland rice دسته‌های فوق تاجی Upper crown classes راست، عمودی Upright سیلوی عمودی، سیلوی برنجی Upright silo انبارعمودی، سیلوی عمودی Upright storage سرآب Upstream در آشامیدن، جذب کردن Uptake اوراک Urachus مجرای اوراک Urachus duct اورامون، اوره Uramon (nh۲)۲co اورانات Uranae اورات، نمک اسیداوریک Urate اورات‌دار، دارای اورات Uratic نوعی لوبیا Urd اوره Urea (nh۱conh۲) مایعات اوره - آمویناک Urea - ammonia liquors چرخهٔ اوره، چرخهٔ کربز - هنسلت Urea cyclاوره آز، تخمیر کننده اوره Urea ferment پتانسیل تخیمراوره Urea fermentation potential رزین‌های اوره‌ای Urea resins خوراک‌های اوره دار، خوراک‌های مکمل شده با اوره Urea supplemented feeds اوره آز Urease اوره شیتین Urechitin.(c۲۸h۲۴o۸) اودیوم Uredium اوره خونی Uremia اوره‌ای، مربوط به اوره Uremic مسمومیت اوره‌ای Uremic poisoning میزنای، لولهٔ حالب Ureter میزراه Urethra ستیغ پیشابراهی Rurethral crest ادراری، اوره‌ای Uric اسیداروریک Uric acid اسیداوریک خونی Uricacidemia سیداوریک شاشی Uriaciduria وریکاز Uricase آزمایش ادرار Urinalysis ادراری، مربوط به ادرار یا مجاری ادراری Urinary مثانه Urinary bladder سنگ‌های ادراری Urianry calculi انرژی ادراری Urinary energy.ue Ruinary indicator دستگاه ادراری Urinary system دفع ادرار، شاشیدن Urination ادرار، شاش Urine مجرای ادراری - تناسلی Urinogenital duct سیاهک ساقهٔ چاودار Urocystis occulta سیاهک برگ گندم Urocystis occulta tritici دُمداران Urodela اوروفلاوین Uroflavin ادراری - تناسلی Urogenital دستگاه ادراری تناسلی Urogenital system زنگ یونجه Uromyces striatus medicaginis زنگ قهوه‌ای شبدر Uromyces striatus medicaginis trifolii غدهٔ چربی Uropygial gland جنس گزنه Urtica گزنهٔ دوپا Urtica dioica گزنهٔ باریک Urtica membraneacea گزنهٔ حبی Urtica piluliferia گزنه Urtica procera گزنهٔ تیغ‌دار Urtica urens خانوادهٔ گزنه، گزنه‌ها Urticaceae راستهٔ‌اورتیکالز Urticales بخش کشاورزی ایالات متحدهٔ آمریکا Usda خلاصهٔ عملکرد گاو نر بخش کشاورزی ایالات متحدهٔ آمریکا Usda sire summary یو - اس - پی Usp خدمات بهداشت عمومی ایالات متحدهٔ آمریکا Usphs عامل سیاهک آشکار یولاف Ustilago avenae عامل سیاهک خوشهٔ‌ارزن Ustilago avenae crameri عامل سیاهک پنهان جو Ustilago avenae hordei عامل سیاهک پنهان یولاف Ustilago avenae kolleri عامل سیاهک ذرت Ustilago avenae maydis سیاهک آشکار جو Ustilago avenae nigra سیاهک آشکار گندم Ustilago avenae nuda tritici سیاهک آشکار گندم Ustilago avenae tririce رحمی، مربوط به‌رحم Uterine شاخ‌رحم Uterine horn لوله‌های رحمی، لوله‌های فالوپ، اویداکت‌ها Uterine tubes دیوارهٔ رحمی، جدارهٔ رحم Uterine wall رباط رحمی، تخمدانی Uteroovarian ligmanet رحم، زهدان، بچه‌دان Uterus مصرفی، چیز مصرف شدنی Utility قابل استفاده Utilizable اراضی دایر Utilized lands اوتریکل Utricle مایه کوبی، واکسن‌زدن Vaccinate مایه‌کوبی، واکسن‌زدن، مصون سازی مصنوعی Vaccination برنامهٔ مایه کوبی، برنامهٔ واکسن‌زنی Vaccination progran واکسن Vaccine خانوادهٔ قره‌قاط‌‌‌‌‌‌‌ها Vaccciniaceae جنس قره‌قاط Vaccinium قره‌قاط سرخ Vaccinium idaea قره‌قاط سیاه Vaccinium myrtillus خلاء Vaccum خشک شده در خلاء Vacuum - dehydrated خشک شده در خلاء Vacuum dried خشک کردن در خلاء Vacuum drying آون خلاء‌دار Vacuum oven بسته‌بندی در خلاء Vacuum packaging پاستوریزاسیون در خلاء Vaccum pasteurization انبار خلاء Vacuum storage مهبل Vaging معاینهٔ مهبلی Vaginal examination التهاب مهبل Vaginitis واگ، عصب واگ Vagus جنس سنبل‌الطیب، جنس علف گربه Valeriana سنبل‌الطیب دوپایه Valeriana diocia سنبل‌الطیب رسمی Valeriana officinalis خانوادهٔ سنبل الطیب، خانوادهٔ علف گربه Valerianaceae جنس سمنه Valerianella سمنهٔ سه‌گوش Valerianella auricula سمنهٔ شیرین Valerianella carinata سمنهٔتاجدار Valerianella coronata سمنهٔ کرکی Valerianella eriocarpa سمنهٔ موریسون Valerianella morisoni سمنهٔ خوراکی Valerianella olitoria اسیدوالریک Voleric acid. Ch۳ch۲ch۲ch۲cooh والین Valine پیاله‌ای Vallate درهّ Valley جنس والیسزی Vallisneria والیسزی پیچیده Vallisneria spiralis باارزش، پربهاء، قیمتی، مفید Valuable ارزیابی‌کردن، ارزشیابی‌کردن، برآورد ارزش یا بها کردن Valuate ارزیابی، ارزشیابی، قیمت‌گذاری Valuation ارزش، قیمت، بها، معیار، ملاک Value ارزش افزوده Value added ارزش میانگین محصول Value of average product گلپوش آذین حلقوی Valvate دریچه، سوپاب، سرپوش Valve دریچه‌ای Valvular وانادیم Vanadium.(V) پره، پرده Mane وانیل، درخت وانیل، ثعلب Vanilla وانیلین Vanilin بخار Vapor, vapour بخارپاش Vaporizateur - atomiser بخارسازی Vaporization بخارشدن، تبخیر کردن، تبدیل به بخار کردن Vaporize فشار بخار Vapor pressure کمبود فشار بخار Vapor pressure deficit بخار، بخارپس دادن، به‌صروت بخار درآمدن، به‌بخار تبدیل کردن، تبخیر کردن Vapor, vapor حمام بخار Vapour bath فشار بخار (آب) Vapour pressure مخفف رقم Var گوسفند ورامینی Varamini sheep متغّیر Variable قیمت متغّیر، هزینهٔ متغّیر Variable cost دهانهٔ متغّیر Variable orifice متغّیرها Variables واریانس Variance مغایر، گوناگون، مخالف Variant ۱. گوناگون و مختلف، نوعی مختلفی از یک جانور یا گیاه، ۲. تغییر کردن، مختلف بودن Variate گوناگونی، تغیر Variation اسید چرب تغیر یافته Varied fatty acid رقم Variety Variety meats گوناگون Variform روغن جلازدن به، صیقل، زرق و برق، جلا، جلادادن Varnish رگ، مجرا، لوله Vas کنهٔ حنائی رنگ گوجه فرنگی Vasates lycopersice. (masse) عروقی Vascular آوندی Vascular دستجات آوندی Vascular bundle بافت آوندی Vascular bundle tissue نهانزادان آوندی Vascular cryptogamia اتساع عروقی Vascular dilation بیماری‌های عروقی Vascular diseases گیاه آوندی Vascular plant بافت هادی، بافت آوندی Vascular tissue ظرف، گلدان گردن باریک Vase مجرای وایران بریده Vasectomized مجرای وابران بُری Vasectomy وازلین Vaseline آوندی، آونددار Vasiform انقباض عروق خونی Vasoconstriction قاض عروق، منقبض کننده‌رگ‌ها Vasodilator ویسوپرسین، هورمون ضدّ مدر، هورمون ضد تشکیل ادرار Vasopressin قابض عروق Vasopressor ویسوتوسین Vasotocin گوساله شیر خورده، گوشت گوساله جوان، گوشت گوساله جوان Veal گوساله‌های شیر خورده Veal calves ۱. گوساله‌هائی که فقط با شیر تغذیه شده و آماده کشتار هستند، ۲. گوساله‌هائی که برای کشتار در سنین پایین (معمولاً کمتر از سه‌ماه) تغذیه شده باشند Vealer ناقل، منتقل کننده Vector ناقلین Vectors سبزی، سبزی‌خوردن، رستنی، مواد گیاهی Vegetable روغن نباتی Vegetable butter گیاه سبزی، محصول سبزی Vegetable crop روغن‌نباتی، چربی‌گیاهی Vegetable fat طعم گیاهی، طعم علف Vegetable flavor خوراک‌های گیاهی با پروتئین‌بالا Vegetable high protein feed کدوی تابستانی Vegetable marrow مواد گیاهی Vegetable matter روغن‌نباتی Vegetable oil استاع رگ‌ها، اتساع عروقی Vasodilation متّسع کننده عروق، گشاد کنندهٔ رگ‌ها Vasodilator ارزش تولید نهائی Value of marginal product چربی‌ گیاهی جامد Vegetable shorteming چربی گیاهی Vegetable tallow ماشین سبزی‌شُوی Vegetable washing machine شبه نبات، شبه گیاه Vegetal گیاه‌‌خوار Vegetarian علف‌خوار، حیوان علف‌خوار Vegetarian روییدن، رُستن Vegetate پوشیده از گیاهان یا رُستنی‌ها Vegetated زندگی گیاهی، نموّگیاهی، رویش، رُستنی Vegetation پوشش گیاهی Vegetation cover رویشی، رُستنی Vegetative حاصلخیزی در خاک Vegetative پوشش گیاهی Vegetative cover رشد رویشی Vegetative growth کو گیاهی Vegetative liter بلوغ رویشی Vegetative maturity

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends