Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان منابع طبیعی4 by: گروه ترجمه کده

جاشیر ترشی Opoponax chironium هزینهٔ فرصت Opportunity cost متقابل (برگ) Opposite مناسب Optimal اوپونتیا Opuntia دهانی ، از طریق دهان Oral هانی Oral دهانی ، مربوط به دهان ، خوراکی ، نوشیدنی Oral تجویز خوراکی Oral administration پرتقال Orange تفالهٔ پرتقال Orange pulp پرتقال (ترش) Opangd ، sour پرتقال (شیرین) Orange ، sour مدوّر Orbiculare گرد کروی Orbiculate باغ Orchard علف‌باغ ، پنجهک کپه ای ، پنجهٔ باغی Orchardgrass متصدی باغ میوه Orchardgrass ثعلب Orchid ثعلبیان ، خانوادهٔ ثعلب Orchidaceae خانوادهٔ گُل ارکیده یا ثعلب Orchidaceae ثعلب مگسی Orchidaceae ocnopsea ثعلب ساسی Orchidaceae coriophora ثعلب معطّر Orchidaceae odoratissima ثعلب هرمی Ircgudaceae pyramidalis ثعلب سبز Orchidaceae viridis تورم بیضه Orchitis ردیف ، راسته Order مختصات Ordinates اندام ، عضو Organ اجزاء ، اندامک‌ها Organelles آلی Organic اسید آلی Organic acid شیمی‌آلی Organic chemistry ترکیب آلی Organic compound تغییرات مرضی عضوی Organic disease کود آلی Organic manure مواد آلی Organic matter قابلیت هضم مادهٔ آلی Organic matter digestibility فسفر آلی Organic phosphorus خاک آلی Organic soil خاک آلی Organic soil مرحله اتحاد ساختاری Organic union سازواره ، موجود زنده Organism سازمان ، تشکل Organization متشکل شدن یا کردن Organize مواد شیمیایی حیاتی Organogen اندام‌زائی Organogenesis اندام‌زائی Organogenesis مشتق‌شده از مواد آلی Organogenic ارگانولپتیک Organoleptic توصیف علمی اندام‌های حیوانات و گیاهان Orgaography جو Orge جنس پونهٔ کوهی Origanum پونهٔ کوهی Origanum vulgare مارچوبهٔ زینتی Ornamental asparagus گیاهان زینتی Ornamentals زعفران زینتی Ornamental saffron درختچه‌های زینتی Ornamental saffron shrubs درختان زینتی Ornamental saffron trees چرخهٔ اورنیتین ، چرخهٔ اوره Ornithinel arginine cycle جنس شیر مرغ Ornithogalum شیر مرغ کوهی Ornithogalum pyrenaicum شیر مرغ چتری Ornithogalum umbellatum جنس ارنی توپوس Ornithopus ارنی توپوس فشرده Ornithopus compressus ارنی توپوس بی‌برگه Ornithopus ebracteatus ارنی توپوس صحرایی Ornithopus sativa گُل جالیز Orobanch خانوادهٔ گلک ، گلک‌ها Orobanche گلک بنفش Orobanche amethystea گلک اسپرس Orobanche cruenta گلک افتیمونی Orobanche epithymum گلک شیر پنیر Orobanche gallii گلک عشقه Orobanche hedera گلک کوچک Orobanche minor گلک مرکبان Orobanche picridis گلک طاووسی Orobanche rapum گلک فرنجمشک Orobanche teucrii خانوادهٔ گل جالیز Orobanchaceae اروبوس Orobus اروبوس تکمه‌دار Orobus tuberosus اروبوس سیاه Orobus niger اروبوس Orobus vernus موضع‌دهانی- حلقی Oropharyngeal راست بالان Orthoptera راست تخمک Orthotropous پس‌ماندهٔ غذا Orts. جنس برنج Oryza برنج خوراکی Oryza sativa شپشهٔ دندانه‌دار Oryzeaphilus surnamensis l برنج Oryza sativa مگس (گندم) Oscinella spp تراوش کردن ، نفوذکردن ، تجزیه‌شدن به‌وسیلهٔ نفوذ Osmose اسمز ، عبور مادهٔ حلال Osmosis تعادل اسمزی Osmotic equilibrium فشار اسمزی Osmotic pressure اوسئین Ossein استخوانی Osseous استخوانی‌شدن ، تشکیل استخوان Ossification استخوانی ، استخوانی‌شده Ossefied ماهیان استخوانی Osteichthyes تورم استخوان ، آماس استخوان Osteitis استئو .فع ک‌قژ استئوبلاست Osteoblast استئوفیبروز Osteofibrosis استخوان‌سازی ، تشکیل استخوان Osteogenesis نرمی‌استخوان Osteomalacia نرم استخوانی Osteomalacia تورم مغز استخوان Osteomyelitis پوکی استخوان Osteoporosis متخلخل شدن‌استخوان Osteoporosis استئواسکلروز Osteosclerosis استیول ، روزن Ostiole دهانه ، سوراخ Ostium ت‌قغ ف‌ط‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غ ظک‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طغ فغ ق‌ک‌قژ Ostium همه‌گیری ، شیوع ناگهانی Outbreak جفت‌گیری Out breed جفت‌گیری خانواده‌های مختلف یک نژاد باهم Out breeding دگرگشنی Outcross محیط باز ، هوای آزاد ، خارج خانه Out door خزانه هوای آزاد Outdoor bed نگهداری دام در محیط باز Out door keeping سبوس خارجی (سبوس برنج ، سبوس برنج با گیاهاک) Outer bran زمینی که از کشتزار یا محوطه دور است ، چراگاه ، زمین غیر مزروعی و دورافتاده Out field زودتر رشد کردن Outgrow زمین‌های خارج از محوطه ، ملک دورافتاده Outland دریچه ، روزنه Outlet تولید ، بازده ، محصول Output تولید سرانه Output per head چراگاه دور از جایگاه Outrun جفت‌گیری در همه فصول یا همه فصل‌زا Out season breeding حفرهٔ تخمدان Ovarian bursa کوچک‌ماندن تخمدان ، رشد ناقص تخمدان Ovarian hypoplasia تخمدان Ovary تخمدان Ovary تخم‌مرغی ، به‌شکل تخم‌مرغ Ovate گرمخانه Oven کنسروسازی در اجاق Oven canning خشک‌شده توسط اجاق Oven dried انکورباتور اجاقی Oven etuve incubator عملکرد کلی Overall performance سرشاخه‌چری مفرط Overbrowsing بیشتر از اعتبار حواله‌دادن Overdraw پُرخوری Over eat سوء هضم ، مسمومیت غذایی Over eating خیلی چاق ، خیلی پروارشده Overfat زیاد خوراندن ، پُرخوردن Over feed تغذیهٔ بی‌رویه ، تغذیهٔ بیش از حدّ Overfeeding پروار کردن بیش از اندازه Overfinishing خیلی چاق Overfleshed بیش از حّد چرانیدن Overgraze مراتع بیش از حّد چرا شده Overgrazed ranges چرای بی‌رویه Overgrazing زیاده‌روی در چرا Over grazing روی چیزی سبزشدن ، زود رشد کردن Overgrow سیستم آبیاری لوله‌ای Overhead system سرمایه گذاری بیش از حّد Over investment خطا Over kill بیش بار Over load چرای زیاده از حدّ ، چرای بی‌رویه Ovefr pasturing تولید بی‌رویه ، تولید بیش از حدّ Overproduction پوشاندن Oversprend بیش خاک‌ورزی ، بیش آماده‌سازی Over tillage بیش از وقت معین ، اضافه‌کار Overtime مزه بعدی Overtone استعمال بی‌رویه Overuse چاق ، وزن زیادی Overweight تخم‌کُش Ovicide اوویسیت Ovicyte تخمبر ، لولهٔ رحمی Oviduct تخمک‌گذاری Ovigenesis یاختهٔ جرم (germ) اولیه‌ای است که گامت ماده از آن ساخته می‌شود. Ovigonium حیوانی است از زیر خانوادهٔ ovidae; نظیر ، گوسفندان و بزها Ovine تخم‌ریزی (در حشرات) Oviposit تخمگذاری Oviposition جنس گوسفند Ovis گوسفند اهلی Ovis aeris اووفاوین Ovoflavin تخم‌ریزم زنده‌زا (در ماهیان) Ovovivipare تخمک‌گذاری Ovulation تخم‌گذاری ، آزادشدن‌اوول‌ها ، تخمک‌گذاردن Ovulation ناحیهٔ تخمک‌گذاری ، محل پاره‌شدن فولیکول گراف Ovulation fossa چرخهٔ تخمک‌گذاری Ovulatory cycle اوول ، تخمک Ovule تخمک Ovule تخمک Ovum جغُد Owl هموار بالتوری (راستهٔ planipennia) Owlfly مالک Owner ورزاب ، گاو نر مخصوص کار Ox گاونر Ox اگزال‌استات Oxalacetate اگزالات‌ها Oxalates اسیداگزالیک Oxalic acid مسمومّیت با اسید‌اگزالیک Oxalic acid poisoning خانوادهٔ ترشکیان ، خانوادهٔ شبدری Oxalidaceae خانوادهٔ ترشکیان ، خانوادهٔ شبدری Oxalideae ترشک‌کوتاه Oxalideae acetosella ترشک شبدری بلند Oxalideae stricta گلوله‌مویی Oxcall ورزاب‌ها (گاوهای نر کاری) Oxen گوسفند آکسفورد Oxford sheep اکسیداز Oxidase اکسیداسیون Oxidation اکسیداسیون ، ترکیب جسم با اکسیژن Oxidation گودال اکسیداسیون Oxidation ditch مخلوط مایع گودال اکسیداسیون Oxidation ditch mixed liquid پتانسیل اکسیداسیون احیا Oxidation reduction potential ترشیدگی اکسیدشدگی Oxidative rancidity زنگ‌زدن ، اکسیدشدن Oxidize طعم اکسیدشدگی Oxidized flavor شیر اکسیدشده Oxidized milk اندوتال Oxobicyclo heptane dicarboxylic acid زبان گاو Ox tongue جنس آس‌بری Oxycoccos آس بری Oxycoccos vulgaris اکسیژن Oxygen اب اکسیژنه Oxygenated water اکسیژن‌رسانی به زخم Oxygen tension اکسی هموگلوبین Oxyhemoglobin اکسی‌فن‌بوتازون Oxyphenbutazone هورمن‌اکسی‌توسین ، اوسی‌توسین Oxytocin اکسی‌تروپیس Oxytropis lambertii صدف خوراکی Oyster گوش ماهی صدفی که به‌عنوان آهک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد Oyster shells اوزون Ozone ۱. حرف اختصاری کلمه parent به‌معنی والد (پدر یا مادر) ، ۲. حرف اختصاری کلمه phosphorous به‌معنی فسفر ، ۳. حرف شانزدهم از حروف الفبای انگلیسی گوسفند پاکستانی Pakistani sheep خوشخوارکی Palatability خوشخوراکی Palatability مطبوعیت Palatability خوش طعم ، خوشخوراک Palatable خوراک‌های خوشخوراک Palatable feeds کام ، سقف‌دهان Palate کم‌رنگ ، رنگ پریده Pale فسیل شناسی Paleontology جنس پالیمبیا Palimbia گیاهی است پایا ، با گل سبز زردرنگ؛ ساقهٔ سبز ماشی و شعاع چتر ۶ تا ۱۲ سانتی‌متر که در چمن‌ها مرطوب می‌روید Palimia chabraei پارنشیم نردبانی Palisade parenchyma خانوادهٔ نخل ، خانوادهٔ موگسانان Palmaceae خانوادهٔ پالماسه Palmaceae خانوادهٔ نخل ، خانوادهٔ خرما Palmae خانوادهٔ نخل ، خانوادهٔ خرما Palmale راستهٔ نخل‌ها Palmales پنجه‌ای برگ ، پنجه‌ای Palmate پنجه‌ای Palmate درخت خرما Palm ، date پنجه‌ای (شکل تربیت درخت) Palmette اسیدپالمیتیک Palmitic acid پالمیتین Palmitin هستهٔ خرما Palm kernel کنجالهٔ هستهٔ خرما Palm kernel oil meal روغن هستهٔ خرما Palm oil رنگ مسی ، بلوند یا طلایی در اسب‌ها ، معمولاً با mane و دُم روشن‌تر Palomino خرد ماده کشان Palpigradi مطالعهٔ علمی هاگ‌ها و دانهٔ گرده Palynology کنهٔ قرمز مرکبات Pamonychus citri افق‌های خاک که شدیداً متراکم ، فشرده و سیمانی شده یا دارای مقدار زیادی رُس است Pan طشتک Pan لوزالمعده ، پانکراس Pancreas شیرهٔ لوزالمعده Pancreatic juice پانکر آتین Pancreatin آماس یا تورّم لوزالمعده Pancreatitis هورمون محرک لوزالمعده Pancreatotropic hormone پانکروئوزایمین ، کوله سیستوکینین ، کوله سیستوکینین پانکرئوزایمین Pancreozymin پانداناسه Pandanaceae راستهٔ پاندانالز Pandanales بسیار شایع Pandemic واژگون Pandulose اسیدپنگامیک ، ویتامین B۱۲ ، پنگامات کلسیم ، دی متیل‌گلیسن Pangamic acid خوشه‌افشان Panicle ارزن Panicum miliaceum کنهٔ سرخ درختان میوه Panonychus ulmi بنفشه ، بنفشهٔ فرنگی Pansy پنجگان Pantaploid دستگاهی است که برای بزرگ و کوچک کردن نقشه کاربرد دارد Pantograph پنتوزشاشی Pantosuria پاراکازئین Paracasein پنتوتنات Pantothenate اسیدپنتوتنیک Pantothenic acid تلهٔ لگنی Pan trap جنس پانوس Panus پانوس چوبی Panus stipticus جنس شقایق ، جنس کوکنار Papaver شقایق Papaver rhoeas خشخاش سفید Papaver somniferum alba خشخاش سیاه Papaver somniferum nigra خانوادهٔ خشخاش ، خانوادهٔ کوکنار ، کوکناریان Papaveraceae راستهٔ پاپاورالز Papaverales خربزهٔ درختی Papaya رنگ‌نگاری کاغذی ، کروماتوگرافی کاغذی Paper chromatography خانوادهٔ پروانه‌داران ، خانوادهٔ نخود ، خانوادهٔ پروانه‌آسایی Papilionaceae پروانه‌آسا ، پروانه‌وار Papilionaceous پرز Papilla مخروطی(پرز) Papillary لایهٔ استطاله‌ای Papillary layer غذای نرم (مثل ، گوشت کوبیده) Papmeat حلقه‌ای مویی یا فلسی‌شکل در رأس میوه‌های خانوادهٔ کاسنی (Cypsela) Pappus اسیدپاراآمینوبنزوئیک Para aminobenzoic acid ظرفیت دامی مرتع Pasture carrying capacity پارافین Paraffin پاراکراتوز Parakeratosis فلج Paralysis فلج عمومی Paralysis انگل ، طفیلی Parasite عفونت‌های انگلی Parasite infections حشرات پارازیت Parasites انگلی Parasitic بیماری‌های انگلی Parasitic diseases انگل کُش Parasiticide گیاهان انگلی Parasitic plants آلودگی انگلی Parasitism انگلی ، زندگی طفیلی Parastism انگل‌شناس Parasitologist انگل‌شناسی Parasitology پاراسمپاتیک Parasympathetic لایهٔ خارجی تاندون Paratendon کنهٔ قرمز مرکبات و گلابی Paratetranychus pilosus پاراتیون Parathion پاراتورمون Parathormone پاراتیروئید ، غدد پاراتیروئید Parathyroid بدکاری غدد پاراتیروئید Parathyroid dysfunction برداشتن غدد پاراتیروئید Parathroidectomy غدد پاراتیروئید Parathyroid glands هورمون پاراتیروئید ، پراتورمون Parathyroid hormone تشنج پاراتیروئیدی ، کزاز پاراتیروئیدی Parathyroid tetany پسیل (سیب‌زمینی) Paratrioza cockerelli پاراتیفوئید عفونی Paratyphoid infection جانوران سُم‌شکافته Paraxonia برنج نیم‌پز Parbiled rice ۱. برشته‌کردن ، سرخ‌کردن ، بریان کردن ، ۲. برشته ، سرخ‌شده ، بریان شده Parched ذرت بوداده Parched corn مگس میوهٔ هلو هلندی Pardalaspis cyanescens مگس میوهٔ رودزیایی Pardalaspis quinaria والدین Parent پدری Parental ژنوتیپ‌ها و فنوتیپ‌های مشابه والدین در یک آمیختهٔ (cross)‌مشخص. Parenta combinations متروزیس پدری Parental heterosis استعمال غیرخوراکی Parenteral تجویز عمومی Parentral صخره‌های (سنگ‌های) مادری که از خردشدن آنها خاک تشکیل می‌شود. Parent rocks فلج نسب است که بر توانایی حرکت کردن تأثیر می گذارد ، ولی بر قدرت حس کردن تأثیری ندارد Paresis نمودار قطاعی Par graph تمکن کناری Parietal آهیانه ، پاریتال Parietal یاخته‌های پاریتال Parietal cells تمکن کناری Parietal placentation جنس گوش موش Parietaria گوش موش اندلسی Parietaria lusitanica جنس جفتی Paris جفتی چاربرگ Paris quadrifolia سپردار بنفش زیتون (نوعی شپشک) Parlatoria oleae ذره Particle وزن مخصوص حقیقی Particle density تجزیهٔ دانه‌بندی خاک Particle size analysis تخمدان نیمه‌تحتانی Partly inferior قسمت در میلیارد Parts per billion قسمت در میلیون Parts per million ۱. کبک ، به‌رنگ کبک ، کبک‌وار ، ۲. رنگ کهربائی روشن Partridge فلج زایمان ، تب‌شیر Parturient paresis زایش ، زایمان Parturition سگ‌واش Paspalum disticum راستهٔ گنجشک‌سانان ، راستهٔ سبک‌بالان Passeriformes جنس پاسرینا Passerina پاسرینای یک‌ساله Passerina annoa گل‌ساعت Passiflora خانوادهٔ گل ساعت Passifloraceae جذب غیر فعّال Passive absorption ایمنیّت غیرفعّال ، مصونیّت غیرفعّال Passive immunity خمیر Paste چسب ، خمیر ، سریش ، چسباندن Paste پاستوریزاسیون Pasteurization پاستوریزه کردن Pasteurize شیر پاستوریزه Pasteurized milk پاستوریزه‌کننده Pasteurizer جنس شقاقل Pastinaca شقاقل مربا Pastinaca secacul باز ، حالت باز ، بازبودن ، غیرمسدود Patency باز ، غیر مسدود Patent آرد درجهٔ یک Patent flour پات و پاتو (پیشوند) و پاتی (پسوند) بوده و همه به‌معنی بیماری هستند Path - ، patho - ، pathy - مسیر توسعه Path of expansion بیماری‌زا Pathogen بیماری‌زائی ، مبحث پیدایش ناخوشی Pathogenenesis بیماری‌زا ، عامل بیماری‌زا Pathogenic بیماری‌زائی Pathogenicity نژاد بیماری‌زا Pathogenic race وابسته به تشخیص ناخوشی ، شاخص مرض Pathogenomonic وابسته به آسیب‌شناسی Pathologic آسیب‌شناس Pathologist آسیب‌شناسی ، بیماری‌شناسی Pathology وضعیت بیمار Patient status شکمبه Paunch محتوی شکمبه Paunch contents کوتاه‌مانده Pauperitic خردپایان Pauropoda توقف ، توقف تولید Pause توقف تولید Pause of production چسبیدن لکوسیت‌ها به اندوتلیوم مویرگ‌های وریدی مجاور زخم Pavementing of the leucocyte دورهٔ برگشت سرمایه Payback period وزن عملی بار چوب در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کابلی Pay load هزینه Payment متابرموران P-bromophenyl ۱-methoxy-۱-methylurea پی‌سی‌بی Pcb منوران P-chlorophenyl-۱-dimethylurea Pd نخود Pea ضایعات کنسروسازی نخود Pea cannery waste هلو Peach لوبیا چشم بلبلی ، لوبیا سیاه Pea-cow نخود فرنگی ، نخود سبز Pea-garden اوج شیردهی Peak lactation اوج تولید Peak production بادام‌زمینی Peanut پوستهٔبادام‌زمینی Peanut hull پوستهٔ آسیاب شده بادام‌زمینی Peanut bull meal پوسته‌های بادام زمینی Peanut hulls کنجالهٔ بادام‌زمینی Peanut meal کنجالهٔ بادام‌زمینی با پوسته Peanut meal and hulls روغن بادام‌زمینی Peanut oil نوالهٔ بادام‌زمینی Peanut oil cake کنجالهٔ بادام‌زمینی Peanut oil meal بادام‌زمینی پوسته‌دار Peanuts in shell پودر ساقه بادام‌زمینی Peanut stem meal لپه‌هندی Pea-pigeon گلابی Pear جونیم کوب Pearl barley پیوند پایه‌دار Pedicle graft جنس گل شپش Pedicularis گل شپش‌ باتلاقی Pedicularis palustris گل شپش دستی Pedicularis silvatica شجره‌نامه Pedigree انتخاب شجره‌ای Pedigree selection خاکزائی ، پیدایش خاک ، مراحل تدریجی و طبیعی تشکیل خاک Pedogenesis کره‌خاکی Pedosphere دمگل گل‌آذین ، مگل اصلی Peduncle پوست ، پوسته Peel پوست‌کندن Peel اسباب پوست‌کن ، پوست کننده Peeler پوست ، پوسته Peeling روش تهیه پوست درخت جهت صنایع ، مخصوص تانن گیری و غیره Peeling ماشین پوست کنی Peeling machine جنس اسفند Peganum اسفند سیاه Peganum harmala راستهٔ پگاسی شکلان ، هیپوستومیده‌ها Pegasiformes مگس چغندر Pegomyia betae صمغ‌گیری Pegumming جنس شمعدانی Pelargonium شمعدانی عطری Pelargonium odoratissmum شمعدانی دهن اژدر Pelargonium roseum شمعدانی Pelargonium zonale راستهٔ سقاها ، لمبرسانان Pelecaniformes پلاگر Pellagra افراد مبتلا به پلاگر Pellagrins پلت Pellet بلغور Pellet حبّ Pellet مواد پلت چسبان Pellet binders پلت شده ، پلت ، پلت‌کردن Pelleted جیرهٔ غذائی پلت‌شده Pelleted diet خوراک پلت‌شده Pelleted feed غذای حبّه‌ای Pelleted feed علف‌خشک پلت‌شده Pelleted hay بذر پلت‌شده Pelleted seed تغذیهٔ پلت Pellet feeding پلت‌سازی ، پلت‌ساختن ، خوراک یا بذر پلت شده Pelleting کارخانه پلت‌سازی ، دستگاه پلت‌سازی Pellet mill پلت Pellets پلت‌نرم ، پلت‌پُرملاس Pellets-soft پوشش پوست Pelt سپری‌شکل ، صفحه‌ای شکل Peltate لگنی Pelvic میزراه لگنی Pelvic urethra لگن ، حفرهٔ گلن خاصره ، لگنچهٔ کلیه Pelvis نفوذ Penetrance نافذ ، نفوذکننده ، متنفذه Penetrating پنی‌سیل‌آمین Penicillamine پنی‌سیلین Penicillin کفک‌سبز ، کپک Penicillium digitatum کفک آبی Penicillium italicum قضیب Penis فتیلهٔ نوع لاستیکی Penrose زبانکان Pentastomida پنتوزان Pentosan پنتوز Pentose فلفل Pepper فلفل‌سیاه Pepper-black فلفل‌دلمه‌ای Pipper-capsicum نعناع ، سوسن‌عنبر Peppermint درخت‌فلفل Pepper tree پپسین Pepsin پپسینوژن Pepsinogen گوارش ، هضم Pepsis گوارشی ، هاضم Peptic پپتیداز Peptidase پپتید Peptide اتصال پپتیدی ، باندپپتیدی ، پیوند پپتیدی Peptide bond پپتون‌ها Peptones پپتون‌شاشی Peptonuria درصد Pecent راسته پرکی شکلان ، سوف‌ماهی شکلان ، شبه بارشی ماهیان. Perciformes زودرسی Percocity نفوذ یا نشت آب از بالا به پایین درخاک Percolation راسته پرکوپسی شکلان Percopsiformes پوستی ، از راه پوست Percutaneous چند ساله ، دایمی ، پایا Perennial گندم چندساله Perennial wheat کامل Perfect رقابت کامل Perfect competition گل کامل Perfect flower انحصار کامل Perfect monopoly دارای سوراخ‌ها بسیار ریز ، متخلخل Perforated رسوخ کننده Perforating عملکرد Performance ثبت عملکرد Performance rocording ازمایش عملکرد Performance test عمل غوطه‌ور کردن در یک محلول فیزیولوژیکی مثل ، خون یا محلول نمکی Perfusion فراپوش ، گل‌پوش Perianth آبشامهٔ قلب Pericardium فرابر ، درون‌بر ، غلاف یا پوست میوه Pericarp لایهٔ خارجی غضروف Perichondrioum عامل پوسیدگی ریشهٔ سورگروم Periconia ciricinati دایره محیطیه Pericycle پریدرم Periderm گل دوری Perigenous گل‌دوری ، گل هم سطح Perigynous بال غشاییان Perilitus coccinellae braconidae میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوراهی Perineal ناحیهٔ میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوراهی Perineum جدول دوره‌ای Periodic table غشای استخوان ، غشای پوششی استخوان Periosteum سطحی ، محیطی Peripheral دستگاه عصبی محیطی Peripheral nervous system فاسدشونده ، فسادپذیر Perishable بافت‌مادر ، پریسپرم Perisperm فردسُم Perissodactyl فردسُمان Perissodactyla انقباضات دودی Peristalsis انقباضات دودی Perstaltic contractions پریتسیوم Perithecium صفاقی ، مربوط به صفاق Peritoneal حفره صفاقی ، حفرهٔ شکمی ، حفرهٔ بطنی Peritoneal cavity کیسهٔ صفاق Peritoneal صفاق ، آبشامهٔ شکم Peritoneum التهاب آبشامهٔ شکم ، التهاب صفاق Peritonitis دایمی ، پایا Permanent علوفهٔ دایمی ، گراس‌های دایمی Permanent grass علف‌خشک‌دایمی Permanent hay مرغزاری دایمی Permanent meadow چراگاه دایمی Permanent pasture نقطهٔ پژمردگی دایم Permanent wilting point تراوا ، قابل نفوذ ، قابل نفوذ Permeable مجاز ، مجاز به استفاده از مرتع Permittee تبدیل Permutation کشنده Pernicious کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خونی کشنده Pernicious anemia عامل سفیدک داخلی سویا Peronospora inanshucica عامل سفیدک داخلی نخود سبز Peronospora viciae خوراکی ، استعمال خوراکی ، خوردنی Per oral خوراکی ، استعمال خوراکی ، خوردنی Per os پروزیس Perosis پراکسیداز Peroxidase پراکسیداسیون ، پرآکسایش Peroxidation به‌خودی خود ، خودبخود Per se شبدر ایرانی ، شبدر یک‌ساله Persian clover پوست برهٔ ایرانی ، بّرهٔ ایرانی Perslan lamb قالیچه‌های ایرانی Persian rugs عشایر ایران ، قبایل ایرانی Persian tribes جنس هلو Persica شلیل Persica loevis هلو Persica vulgaris خرمالو Persimmon common مقاوم ، پایدار Persistent آفت کُش Pesticide گلبرگ Petal گلبرگ مانند Petaloid جنس سایبان Petasites سایبان معمولی ، سایبان رسمی Petasites vulgaris غذای حیوانات دست آموز Pet foods دمبرگ دار Petiolate دمبرگ Petiole شیر حیوانات دست‌آموز Pet milk پتریدیش Petridish نفت Petrol گاز (روغن) پترولاتوم Petrolatum نفت خام Petroleum وازلین Petroleum jelly جنس جعفری Petroselenium جعفری خوراکی Petroselenium sativum حشرات بال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار Petrygota جنس پوسدانوم ، جنس پوس Peucedanum پوس باتلاقی Peucedanum ostruthium پوس گوزنی Peucedanum cervaria پوس باتلاقی Peucedanum ostruthium ارزش فیزیولوژیکی سوختی Pfv پی‌اچ ، غلظت یون هیدروژن Ph جنس پا‌سرخ Phaenopus پاسرخ دیواری Phaenopus muralis بیگانه‌خوار Phagocyte بیگانه‌خواری Phagocytosis جنس رتیلی Phalanagium رتیلی‌ سوسنی Phalangium liliago سایبان معمولی ، سایبان رسمی Petasites vulgaris غذای حیوانات دست آموز Pet foods دمبرگ دار Petiolate دمبرگ Petiole شیر حیوانات دست‌آموز Pet milk پتریدیش Petridish نفت Petrol گاز (روغن) پترولاتوم Petrolatum نفت خام Petroleum وازلین Petroleum jelly جنس جعفری Petroselenium جعفری خوراکی Petroselenium sativum حشرات بال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار Petrygota جنس پوسدانوم ، جنس پوس Peucedanum پوس باتلاقی Peucedanum ostruthium پوس گوزنی Peucedanum cervaria پوس باتلاقی Peucedanum ostruthium ارزش فیزیولوژیکی سوختی Pfv پی‌اچ ، غلظت یون هیدروژن Ph جنس پا‌سرخ Phaenopus پاسرخ دیواری Phaenopus muralis بیگانه‌خوار Phagocyte بیگانه‌خواری Phagocytosis جنس رتیلی Phalanagium رتیلی‌ سوسنی Phalangium liliago رتیلی شاخ‌دار Phalangium ramosum علف قناری Phalaris arundinacea ییدازادان Phanerogamia داروئی ، مربوط به دارو Pharmaceutic داروشناسی ، علم داروشناسی Pharmacology حلقی Pharyngeal حلق ، گلو Pharynx تغذیهٔ مرحله‌ای Phase feeding جنس لوبیا Phaseolus لوبیای کوتاه Phaseolus nanus لوبیای رسمی Phaseolus vulgaris عصاسانان ، چوبک مانندها Phasmida قرقاول Pheasant چوب پنبه Phellem جنس فلیپه Phelppea فلیپهٔ برنجاسف Phelppea arenaria فلیپه بومادران Phelppea coerulea فلیپه‌ شاهدانه Phelppea ramosa فنل ، اسیدکاربولیک Phenol فنل فتالئین Phenolphthalein پدیده ، عارضه ، اثر طبیعی Phenomenon پدیدهٔ ایجادپل Phenomenon of bridging مشتقات فنوتیازین Phenothiozene فنوتیپ Phenotype فنیل آمین Phenylamine فنیل بوتازون Phenylbutazone اسیدفنیل پیروویک Phenylpyruvic acid حجاب حاجزی Pherenic فرمون ، فرمون جنسی حشرات Pheromone خانواده نرگس درختی Philadelpheae نرگس درختی Philadelpheae coronarius سن‌ تاول‌زای مرغزار Philaenus spp فیلودندرون Philodendron چسبندگی بین حشفه و غلاف قضیب Phimosis ریشه‌زائی Phizogenesis جنس لوئیچه Phleum لوئیچه شنی Phleum arenarium لوئیچه زبر Phleum asperum تیموتی ، لوئیچه چمنی Phleum pratens بافت آبکش Phloem گونه‌ای از پوست خواران Phloeotribus scarabaeoides پی‌اچ‌متر ، پی‌اچ سنج Ph meter پستانداری است در مناطق شمالی ایران Phoca caspia مورچه خوارهای پولک‌دار Pholidota جنس فولیوتا Pholiota فولیوتای استوانه‌ای Pholiota cylindracea قارچ چغندر Phoma betae تولید صدا Phonation Phoresy گلدهانان Phoronida سمّی است که حشرات و کنه‌ها را از طریق تماس و گوارشی از بین می‌برد Phosalon فسفاتاز Phosphatase سنگ فسفات Phosphate rock فسفات‌ها Phosphates فسفاتید Phosphatide فسفات شاشی Phosphaturia فسفولیپید Phospholipid فسفوپروتئین Phosphoprotein اسیدفسفریک ، اسیدار توفسفریک Phosphoric acid سیلوی اسیدفسفریک Phosphoric acid silage فسفر Phosphorus کمبود فسفر Phosphorus deficiency فسفات‌دار کردن Phosphorylate فسفوریلاسیون Phophorylation واکنش پرتو شیمیایی Photochemical reaction سلول پرتو برقی Photoelectrical cell القای نور Photoinduction فوتون Photon مدت روشنایی Photoperiod فتوپریودیسم Photoperiodism نور ساخت Photosynthesis تشعشع مؤثر نور ساخت Photosynthetic active radiation ( par) بازیابی مواد غذائی از طریق نور ساخت Photosynthetic reclamation of nutrients نور گرائی Phototropism دفع فسفر در ادرار Photuria جنس بوریا Phragmites بوریای رسمی Phragmies communis فریماسه Phrymaceae بیدچغندر Phthorimaea ocellatella بید سیب‌زمینی Phthorimae operculella جلبک شناسی Phycology فیکومیست‌ها Phycomycetes فبیله ، عشیره ، طایفه Phyle مرحله سیر تکاملی و پیدایش نژادهای مختلف جانور و گیاه Phylesis برگی ، برگ مانند Phylline پیشوندی به معنی برگ ، شبیه به‌برگ Phyllo- کنه نقره‌ای مرکبات یا مخملک ، کنه زنگ مرکبات Phyllocoptruta oleivora پهن‌برگ Phyllode (برگ) دارای دمبرگ‌هایی برگ مانند و باد کرده به‌جای پهنک حقیقی Phyllodic فیلودی Phyllody برگوار ، شبیه برگ Phylloid کرم‌های سفید Phyllophaga spp برگخوار Phyllophagous فیلوکوئینون Phylloquinone برگ آذین Phyllotaxis وضع برگ ، آرایش برگی Phyllotaxy فیلوکسرای مو Phylloxera vastatrix فیلوژنی Phylogeny شاخه Phyium عمل بیماری تگزاسی پنبه Phymatotrichum omnivorum فیرتروئیدها Phyrethroides جنس کاکنج Physalis عروسک پس‌پردهٔ ، کاکنج Physalis alkakengi فعالیت‌های فیزیکی Physical activities تنش فیزیکی Physical stress فیزیولوژیکی Physiological ارزش سوختی فیزیولوژیکی Physiological fuel values سرم فیزیولوژیک ، محلول نمکی فیزیولوژیکی Physiological saline یک بیوتیپ یا گروهی از بیوتیپ‌های نزدیک به‌هم ، که از نظر شکل شناسی شبیه ، ولی در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیماری زائی با سایر بیوتیپ‌ها فرق‌ دارند Physiologic race فیزیولوژی Physiology تثبیت فیزیولوژیکی Physiologycal fixation فیتات Phytate جنس فیتوما Phyteuma فیتومای کروی Phyteuma orbicularia فیتومای سنبله‌ای Phyteuma spicatum پیشوندی است به معنی مربوط به گیاهان Phyti - phyto اسیدفیتیک Phytic acid فیتین Phytin پیشوندی است به معنی مربوط به گیاهان Phyto- گلوله‌مویی گیاهی Phytobezoar رنگ گیاهی Phytochrome گیاه‌زاد ، دارای منشاء گیاهی Phytogenic هورمون‌های گیاهی Phytohormones جنس سرخدانه Phytolacca سرخدانه آمریکایی Phytolacca decandra خانواده سرخدانگان Phytolaccaceae تاژکداران گیاهی Phytomastigina عامل سیاه‌بوتگی گندم Phytmonas tramslucens بیماری شناسی گیاهی Phytopathology پشهٔ (غلات) Phytophaga destructor سفیدک Phytophthora عامل پوسیدگی قاعدهٔ گلوم گندم Phytophthora atrofaciens عامل پوسیدگی ریشهٔ شبدر شیرین Phytophthora caetorum عمل بادزدگی سیب‌زمینی Phytophthora infestans عامل پوسیدگی ریشه و ساقهٔ سویا Phytophthora megasperma عامل پوسیدگی ریشهٔ یونجه Phytophthora megnasperma کنهٔ آبله‌زای گلابی Phytoptus pyri pagt کنه‌های شکاری Phytoseiidae کنهٔ شکاری Phytoseiulus persimilis استرول گیاهی Phytosterol مسموم کنندهٔ گیاهان Phototoxic گیاه سوزی ، مسمومیت گیاهی Phytotoxicity سّم گیاهی Phytotoxin جانوران گیاه شکل Phytozoa ویار ، آسغال‌خوری ، هرزه‌خورای Pica جنس درخت نوئل ، کاج میلاد Picea کاج میلاد Picea excelsa دارکوب شکلان Piciformes ذرت چین پوست کن Picker husker ذرت چین دانه کن Picker sheller ترشی یا سرکه ، آب نمک ، نگهداری توسط آب نمک یا سرکه Pickle سالامبور Pickled pelt پیکو Pico- اسیدپیکریک Picric acid جنس تلخان ، جنس تلخانه Picris تلخانهٔ کاسنی Picris hieracioides نمایش تصویری ، نمودار تصویری Pictorial chart تئوری قاب عکس Pecture frame theory ابلق Piebald خوک Pig کبوتر Pigeon پنجه کبوتری Pigeon-toed خوک کوچک ، بچه خوک Peglet رنگدانه Pigment رنگی شدن ، رنگ شدن ، رنگدانه‌ای شدن ، رنگدانه‌دار شدن Pigmentation رنگدانه‌ها Pigments فضولات خوک Pig wastes تاج خروس Pigweed لایهٔ تارهای کشنده Piliferous layer چین(شکمبه) Pillar جعبه بستر ، جعبهٔ قرص‌های داروئی Pillbox دسته کردن ، عدل بندی کردن ، روی‌هم چیدن چوب Pilling پروژه‌های مقدماتی Pilot projects جنس پیلولاریای Pilularia پیلولاریای حبی Pilularia globuliferia جنس مشکک Pimpinella مشکک بزرگ Pimpinella magna مشکک شن‌زار Pimpinella peregrina مشکک ریز Pimpinella saxifaraga مشکک گسترده Pimpinella tragium خانوادکاج ، خانوادهٔ صنوبر ، کاجیان ، نرادان Pinaceae راستهٔ مخروطیان Pinales استخوان نشیمنگاهی Pinbones دندان‌های انیاب (نیش) یک اسب Pincers پیوند انگشتی Pinch graft جوانه‌گیری Pinching آناناس Pineapple ضایعات کمپوت‌سازی آناناس Pineaple cannery waste خاک‌اره چوب کاج Pine sawdust کاه کاج Pine straw تراشه چوب کاج Pine shaving پری ، شانه‌ای Pinnate شانه‌وش Pinnatisect سنجاق کردن ، سنجاق زدن Pinning فضولات خشکیده اطراف مقعد بره Pinning بلوک سنجاق‌زنی Pinning block نفوذپذیری ، تراوایی قابلیت نفوذ Permeability پینوسیتوز Pinocytosis اسبی که دارای پوستی با زمینه تیره و لکه‌های سفید است Pinto بذر لوبیای پنتو Pinto bean seeds  جنس کاج Pinus کاج رسمی Pinus eldarica چلغوزه Pinus geradiana کاج دریائی Pinus maritima کاج صنوبری Pinus silvestris خانواده فلفل ، خانوادهٔ فلفل سیاه ، خانوادهٔ کبابهٔ چینی Piperaceae راستهٔ پیپرالز Piperales فوفل Piper betel کبابه Piper betel cubeba فلفل سیاه Piper betel nigrum قلمه‌زدن Piping تخم‌سوراخ شده Piped egg بیماری بلاست برنج Piricularia پیروپلاسموز Piroplasmosis جنس گلابی Pirus امرود ، گلابی Pirus communis سیب Pirus malus پرورش ماهی Pisciculture جنس پسته Pistacia خنجک ، کلخونگ Pistacia khinjuk بنه ، چاتلغوش Pistacia lentiscus بنه ، چاتلنغوش Pistacia mutica درخت مصطلکی Pistacia terebinthus پسته Pistacia vera کنجده ، کنجیده Pistacia خنجک ، کلخونگ Pistacia khinjuk بنه ، چاتلانقوش Pistacia mutica مادگی Pistil گل ماده Pistillate مادگی تحلیل‌رفته و غیرفعّال Pistillode مادگی Pistils گژن پین Piston pin جنس خلر Pisum خلر Pisum arvense نخود سبز Pisum arvenu نخود فرنگی Pisum staivum گودال ، حفره Pit تلهٔ چاله‌ای Pitfall trap مغزاستخوان ، مغزتیره ، مغزمیوه مغز حرام ، نخاع Pith مغز ، مغزساقه Pith قطع نخاع Pithing چلاق دست ، رابطه خارج از مرکز Pitman چرخ خارج از مرکز Pitman wheel هستهٔ میوه‌‌های آلوئی Pits اره دوسر مخصوص ، برش طولی چوب Pitsaw سیلوی گودالی Pit silo انبار گودالی Pit storage آوند منقوط Pitted vessel خانوادهٔ پیتوسپوراسه Pittosporaceae هورمون‌های هیپوفیز Pituitary hormoneده‌هیپوفیز ، غدهٔ پیتوتاری Pituitary gland مخاطی ، بلغمی ، خلطی Pituitous پیتوترین Pituitrin نقطه چرخش ، محور چرخش Pivot قضیب یک گاو ، قوچ یا بز Pizzle کود دهی Placement جفت Placenta (pl. placentae) جفت Placenta نهنج Placenta جفت‌داران Placentairs جفتی Placental تمکن Placentation التهاب جفت Placentitis پلاسنتوم Placentome ۱. نامطلوب ، نامرغوب ، ساده ، ۲. مسطح ، جلگه ، دشت Plain کاتگوت ساده Plain catgut شیر پس چرخ تغلیظ شدهٔ ساده Plain condensed skim milk شیر تغلیظ شدهٔ ساده ، شیر تغلیظ شده Plain condensed milk شیر کامل تغلیظ شده - شیر معمولی تغلیظ شده Plain condensed whole milk خطی کار ساده ، شیار کار ساده Plain drill سطح تغذیه Plain of nutrition سطح قطبش Plane of polarization الوار ، تیر اره Plank الوار ، تخته بندی Planking پلانکتون Plankton تور پلانکتون گیری Plankton net گیاه Plant گیاه Plant کارخانه Plant راسته‌ای از گیاهان با گل‌های منظم ، ۴ قسمتی ، گلبرگ‌های غشائی ، نازک و کوچک ، پرچم‌های رو به خارج و تخمدان تحتانی Plantaginales بارهنگیان ، خانوادهٔ بارهنگ Plantaginaceae خانوادهٔ بارهنگ ، بارهنگیان Plantagineae جنس بارهنگ Plantago بارهنگ دشتی Plantago arenaria بارهنگ پنجه‌غازی Plantago coronopus اسغرزه ، اسپغول Plantago lacustris بارهنگ کاربردی ، بارهنگ نیزه‌ای ، بارهنگ برگ باریک Plantago lanceolata باهنگ پهن برگ Plantago major نهالستان کشتزار Plantation اصلاح نباتات ، بهنژادی Plant breeding پوشش گیاهی Plant cover محیط رشد گیاه Plant environment بذرکار ، کارنده ، کشت کننده ، آلت کشت Plnter انگشت نگاری گیاهی Plant finger printing طعم گیاهی Plant flavor غذای گیاه Plant food وارد کردن گیاه Plant introduction سلسه گیاهی Plant kingdom نشاء کردن ، در فواصل معین کاشتن Plant out پروتئین‌های گیاهی Plant proteins مکمّل‌های پروتئین گیاهی Plant protein supplements قرنطینهٔ گیاهی Plant quarantine ادراره قرنطیه و کنترل گیاهی Plant quarantine and control administration ایجاد گیاه ، تکثیر گیاه Plant regeneration گناره‌های گیاهی ، تنظیم کننده‌های گیاهی Plant regulators پس مانده‌های گیاهی Plant residues خانوادهٔ بارهنگ ، بارهنگیان Plantugineae گیاهک Plantule پلاسما ، خونابه Plasma غشای سیتوپلاسمی ، غشای پلاسمائی Plasma membrane فعال کننده‌های پلاسمینوژن Plasminogen activator پلاسمودیوم Plasmodium پلاسمولیز Plasmolysis پلاسمولیز Plasmolyse بیماری سفیدک دروغی مو Plasmopora viticola شکل پذیری ، انعطاف پذیری Plasticity نرم کننده ، مادهٔ نرم کننده Plasticizer مونتاژ پلاستیکی Plastic mount خانواده چنار Plaanaceae جنس چنار Platanus چنار Platanus orientalis گرده‌های خون ، پلاکت‌ها Platelets Platycherus ambigus لاروی است آفت پنبه که برای مبارزه با آن بذر پنبه را با استفاده از گرما ضد عفونی می‌کنند Platyedra gossipiella کرم سبز شبدر Plathypena scabra کرم‌های پهن Platyhelmintenes اسب تفریحی Pleasure horse باف بالان ، یا بهاره‌ها Plecoptera پلئیوتروپیسم Pleiotropism پلئیوتروپی Pleiotropy جنب Pleura کیسه جنب Pleural sac جنس پلوروتوس Pleurotus پلوروتوس آبی Pleurotus aquifolii پلوروتوس خاری Pleurotus eryngii پلوروتوس صدفی Pleurotus ostreatus پلوروتوس گلبرگی Pleurotus petaloides پلوروتوس نارونی Pleurotus ulmarius شبکه Plexus لپه‌های تا خورده‌ ، لپه‌های چین خورده Plicate پروتئین ، لاکتوز و مواد معدنی شیر Plm شب‌پرهٔ هندی Plodia interpunctella گانه ، تائی ، دارای تعداد لازم Ploid تاخوردگی کروموزم‌های جنسی Ploidy قطعه ، قطعه‌زمین ، تقسیم کردن زمین به قطعات Plot یک قطعه زمین Plottage گاو آهن ، خیش Plough خیش ، گاوآهن ، شخم‌زن Plow شخم‌‌زدن Plowing زمین شخم خورده Plow land تیغه خیش Plow share پاشنهٔ خیس ، پاشنهٔ گاو آهن Plow sole آلو ، گوجه ، آلوی برقانی Plum خانوادهٔ بهمنی Plumbaginaceae راستهٔ پلومباگینالز Plumbaginales علف دندان Plumbago europea گوجه ، آلوبرغانی Plum - common برگچه Plumelet ساقه‌چه Plumule توپی ، مسدود کننده Plung ذات الجنب Pluritis پلورونیک پلولیول Pluronic ployol شب پرهٔ گاما Plusia gamma l سرم مادیان آبستن Pms نشریه آکادمی ملی علوم Pnas التهاب ریه‌ها ، ذرات‌الریه ، سینه‌پهلو Pneum onia هوای حبس شده در قفسهٔ صدری Pneumothorax هوای در داخل مهبل Pneumovagina جنس چمن Poa چمن یک ساله Poa annus چمن تکمه‌ای Poa bulbosa چمن چنگلی Poa nemoralis چمن باتلاقی Poa palustris چمن چراگاه Poa pratensis چمن Poa spp چمن رسمی Poa tvivalis Poaceae راستهٔ‌پوآلز Poales غلاف ، پوست بیرونی ، قوزه‌پنبه ، تخمدان ، نیام ، تشکیل نیام دادن Pod کشیمیان Podicipediformes جنس پودو سپرموم Podospermum پودو سپرموم پایه‌دار Podospermum laciniatum پود و ستماسه Podostemaceae پودوستمالز Podostemales پُدزولی Podzolic خونسرد Poikilothermic خونسردها Poikilotherms خونسردی Poikilothermy نقطه ، نوک ، اشاره‌کردن Point سّم Poison شوکران کبیر Poison hemlock مسموم کردن یاشدن ، مسمومیت Poisoning زهر آلود ، سّمی ، مسموم کننده Poisonous گیاهان سّمی Poisonous plants زهرها ، سموم Poisons قطبیده Polarized نور قطبیده Polarized light خانوادهٔ فلوکس Polemoniaceae راستهٔ پولمونیالز Polemoniales Polioencephalomalacia صیقلی ، براق ، جلاداده ، سفید شده Polished برنج سفید کرده ، برنج سفید شده ، برنج صیقل یافته Polished rice صیقل برنج Polished rice by product صیقل برنج Polishings قفا Poil یاختهٔ قطبی Pollar nuclei بی‌شاخ Polled گوسفند دورست بی‌شاخ. Polled dorset sheep دانهٔ گرده Pollen محفظهٔ گرده Pollen chamber گرده‌جمع کن Pollen collector گرده‌دان Pollen dispenser دانهٔ گرده Pollen grain مکّمل گرده Pollen supplement گرده‌افشانی Pollination گرده‌افشان Pollinator دانه‌های گردهٔ چسبیده به‌هم در کیسهٔ گرده Pollinia پولینی Pollinie گرده‌ دهنده Pollinizer رقم گرده‌دهنده Pollinizer variety آلوده کننده Pollutant کنترل آلودگی Pollution control پیشوندی است به‌معنی زیاد یا بسیار Poly-

پرتاران Polychaeta نوعی نخ تفلون Polydek پرنوشی ، عطش فراوان ، تشنگی مفرط Polydipsia چند جنینی Polyembryonnie نخ‌های پلی‌استر Polyesters چند فحلی Polyestrous جنس پُلی گالا Polygala پُلی گالای تلخ Polygala amara پلی گالای نیم‌تلخ Polygala amarella پلی‌ گالای فشرده Polygala depressa پلی گالای معمولی Polygala vulgaris خانوانده علف شیر Polygalaceae Polygalales چندگان Polygamous چنده معده‌ای ، حیوان چند معده‌ای Polygastric توراث چند عامله Polygenic (multiple - factor) inheritance اسید پلی گلیکولیک Polyglycolic acid چند وجهی Polygon خانواده ریواس ، خانواده هفت بند ، ریواسیان Polygonaceae راسته پلی گونالس Polygonales جنس هزار گره Polygonatum جنس هفت‌بند Polygonum هفت بند دورگ Polygonum amphibium هفت بند مرغان Polygonum aviculare انجبار Polygonum bistorta هفت‌بند پیچکی Polygonum convolvulus هفت‌بند پشه‌ای Polygonum dumetorum گندم سیاه Polygonum fagopyrum فلفل آبی Polygonum hydropiper هفت بند پهن Polygonum lapathifolium هفت بند شیرین Polygonum mite چند وجهی Polyhedron مادهٔ چسبنده‌ای است که از آن دفع آفات به صورت سمپاشی استفاده می‌شود Polykill پولیمر ، بسپار Polymer پولیمراز Polymerase نخ‌‌های کاپرولاکتام پلیمریزه Polymerized caprolactam پلی میکسین Polymyxin آماس عصبی عمومی Polyneuritis Polyneuritis چندفحلی Polyoestrus پولیپ Polyp پلی‌پپتید Polypeptide جدا گلبرگ Polypetalous جنس پلی‌فاژ Polyphage سوسری مصری Polyphage aegyptica پُرخوری Polyphagia پلی فسفات‌ها Plyphoshates موجودی است که بیش از دو دستهٔ کروموزمی (۲n) یاژنوم داشته باشد Polyploid پولیپلوئیدی Polyploidy تندنفسی Polypnea جنس بسفایج Polyodium بسفایج مرکب Polyodium dryopteris بسفایج معمولی Polyodium vulgare پُرسوراخ‌ها ، خانوادهٔ پلی‌پوروس ، خانواده قو Polyporaceae ، polyporeae جنس قو ، جنس پُلی‌پوروس Polyporus قوی آتش زنه Polyporus fomeniarium قو شکنبه‌ای Polyporus frondosus قوی خشک Polyporus igniarius قوی مسهل Polyporus officinalis قوفلسی Polyporus squamosus راستهٔ پولیپتری شکلان Polypteriformes پُرقندی‌ها Polysaccharides چند اسپرمی Polyspermous چند اسپرمی Polyspermy سرخس Polystichum سرخس تاجی Polystichum cristatum سرخس نر Polystichum filix سرخس کوهی Polystichum montamum سرخس تیز Polystichum spinulosum تفلون Polytetya fluorethylene اشباع نشده با چند پیوند مضاعف Polyunsaturated چربی اشباع نشده با چند پیوند مضاعف Polyunsaturated fat اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند مضاعف Polyunsaturated fatty acids پُرشاشی Polyuria تفالهٔ میوه Pomace شفت Pome میوهٔ دانه‌دار ، شفت Pome fruit آرد یولاف Porridge باب Portal خون سیاهرگ باب Portal blood گردش خون کبدی Portal circulation دستگاه باب Portal system ورید (سیاهرگ) باب Portal vein جنس خرفه Portulaca خرفه Portulaca oleracea خانوادهٔ خرفه Portulacaceae جنس نپتونی Posidonia نپتونی کلینی Posidonia caulini نپتونی‌ها Posidoniaceae یون‌مثبت Positive ion بعد از تغذیه ، بعد از غذا خوردن Post cenam پس از رویش Post emergence بخش عقبی ، بخش خُلفی Posterior توصیف حیوانی است (بویژه اسب) که پاهای عقبش در ناحیه مفصل خرگوشی از هم فاصلهٔ زیادی دارند و در نتیجه پاهای عقب بسیار مستقیم به‌نظر می‌رسد. Post legged کالبدگشائی پس از مرگ Postmortem پس از تولد Postnatal پس از زایمان Postpartum پس از غذا Post prandial بعد از زایمان Post puerperal جذب روده‌ای Postruminal absorption پشت سپرچه Postscutellum خانوادهٔ گوشاب ، گوشابیان Potameae جنس گوشاب Potamogeton گوشاب تیز Potamogeton acutifolius گوشاب مجعد Potamogeton crispus گوشاب چگال Potamogeton densus گوشاب گندمی Potamogeton gramineus گوشاب شناگر Potamogeton natans گوشاب شانه‌ای Potamogeton pectinatus گوشاب برگدار Potamogeton perfoliatus گوشاب بارهنگی Potamogeton plantaginum گوشاب اسفناجی Potamogeton ploygonifolium گوشاب نازک Potamogeton pusillus گوشاب خرمائی Potamogeton rufescens گوشابیان ، خانواده گوشاب Potamogetonaceae پتاسیم Potassium ممانعت پتاسیمی Potassium inhibition یدور پتاسیم Potassium iodide نمک‌های پتاسیم Potassium salts سیب‌زمینی Potato پس‌مانده خشک تقطیر الکل سیب‌زمینی Potato distillers ، dried residue آرد سیب‌زمینی Potato flour پودر سیب‌زمینی Potato meal سیب‌زمینی کار Potato planter سیب‌زمینی شیرین Potato-sweet جو پوست کنده Pot barley شکم گُنده Pot bellied استعداد Potential جنس پنج‌انگشت Potentilla پنج‌انگشت غازی Potentilla anserina پنج‌انگشت نقره‌ای Potentilla argentea پنج‌انگشت چیالکی Potentilla fragariastrum پنج‌انگشت خزنده Potentilla reptans پنج‌انگشت براق Potentilla splendens پنج‌انگشت خوابیده Potentilla supina پنج‌انگشت‌بهاره Potentilla verna جنس توت روباه Poterium توت روباه Poterium sanguisorba گیاه گلدانی Potherb گیاه گلدانی Pot plant شخصی که در عمل گلدانی کردن گیاهان مجرب و ورزیده است Potter در گلدان گذاری Potting نیمچه Poulet بوقلمون نابالغ ، جوجهٔ بوقلمون Poult مرهم ، ضماد Poultice طیور Poultry کود مرغی سیستم قفس Poultry battery manure پودر فرآورده‌های فرعی طیور ، پودر ضایعات طیور Poultry byproduct meal بیماری‌های طیور Poultry مدفوع طیور ، فضلات طیور Poultry excreta خوراک طیور Poultry feed مرغداری ، سالن مرغداری Poultry house کودبستر طیور (فضولات طیور + بستر) Poultry house litter مرغداری ، پرورش طیور Poultry husbandry کود مرغی بستر ، کودبستر طیور Poultry litter مرغدار Poultryman فضولات طیور Poultry manure مرتع طیور Poultry range خوراک بین‌راه طیور Poultry shipping feed کود مرغی ، فضولات طیور Poultry wastes پوند Pound یُد پوویدون Povidone lodine پودر دوغ ، دوغ خشک Powdered buttermilk شیر خشک ، شیر خشک کامل Powdered milk پودر سیب‌زمینی Powdered potatoes پودر شیر پس چرخ ، شیرخشک بدون چربی Powdered skim milk سفیدک گردی ، سفیدک حقیقی Powdery mildew ضربه قدرت ، انفجار Power stroke محور توان‌دهی تراکتور ، شفت پی‌تی اُ Power take off shaft پی. تی. اوگرد Power take over driven قسمت در میلیون Ppm پراگ ، سوراخ‌های جدار روده Prague چمنی ، وابسته به‌چمن ، مرغزار ، سبزه‌زار Prairial چمنزار ، سبزه‌زار ، مرغزار ، علفزار Prairie علف خشک مرغزار Prairie hay جنس پراتلا Pratella قارچ‌صحرایی Pratella campestris ارچ چمنی Pratella pratensis نماتدی است که انتشار آن فقط در جزایر کاناری است و اهمیت اقتصادی فراوانی دارد Pratylenchus goodeyi هزار گره Polyonatum multiflorus نماتدی است که برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ در باغ‌های مرکبات فلوریدای آمریکا دیده شد. براثر حمله این نماتد ، گیاه زرد و ضعیف شده و کاهش محسوسی در اندازهٔ میوه‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود می‌آید Pratylenchus goodeyi spp بیدمرکبات Prays citri. Mill. Family hyponomeutidae بید زیتون Prays oleelus قبل از گل ، قبل از به گل‌نشستن Prebloom رسوب ، رسوب‌کردن نزولات آسمانی Precipitate مهر سلیمان Polygonatum vulgare رسوب‌ کرده ، جدا شده ، نهشته Precipitated رسوب استخوان Precipitated bone نزولات سنج Precipitating guage نزولات آسمانی Precipitation پادتنی است که با پادگن محلولش رسوب تشکیل می‌دهد. پادتنی است که در نتیجه تزریق یک پروتئین خارجی به‌عنوان پادگن در سرم خون تشکیل می‌شود Precipitin پیش آغوز Precolostrum آماده‌سازی Preconditioning سرد کردن اولیه ، پیش سردسازی Pre cooling پیش‌ماده Precursor پیش‌مادهٔ هم Precursor of heme پیش مادهٔ ویتامین آ ، کاروتن پیش مادهٔ ویتامین‌آ است Precursor of vitamin a مثل ، حملهٔ حشرات و ساس به انسان Predatism جانوری که از بعضی حیوانات تغذیهٔ انگلی دارد و ممکن است سودش به حیوانات دیگری یا انسان برسد Predator مجری Pyxidium پیش‌بینی کردن Predict اختلاف پیش بینی شده Predicted difference. Pd عامل مقدماتی Predisposing factor تغییرات محیطی است که گیاه را مستعد ابتلای به بیماری می‌کند؛ افزایش حساسیت یا استعداد ابتلای به بیماری به‌علت عوامل محیطی Predisposition قبل از سبز شدن Pre emergence غدهٔ چربی Preen gland تخمیرات پیش‌معدی Pregastric fermentation آبستنی ، بارداری ، حاملگی ، حاصلخیزی Pregnancy تشخیص آبستنی Pregnancy diagnosls بیماری آبستنی میش ، فلج بره‌زائی ، بیماری میش پیر ، کیتوز ، اسیدوزمیش آبستن ، بیماری برهٔ دوقلو Pregnancy disease in ewes حامله ، باردار ، آبستن Pregnant هورمون گونادوتروفین سرم خون مادیان آبستن Pregnant mare serum gonadotrophin ریزش پیش از برداشت Pre harvest drop گرفتن و بُردن خوراک به داخل دهان Prehension برنامه تغذیهٔ ماقبل تخمگذاری Prelay feeding program پیش مخلوط Premix پیش مخلوط شده Premixed پیش مخلوط کردن Premixing دندان آسیای بزرگ Premolar قبل از مرگ Premortal قبل از تولد Prenatal قبل از زایمان Prepartum مربوط به قبل‌از زایمان Prepturient پیش از کاشت ، قبل از کاشت Preplanting توانائی ارثی Prepotency توانمند ارثی Prepotent روغن‌کشی با حلال بعد از فشردن Propressed solvent extracted استخوان پیش عانه Prepubis غلاف قضیب Prepuce پیش سپر (در حشرات) Prescutum ارزش کنونی ، ارزش فعلی Present value محافظت ، نگهداری حافظت ، ذخیره Preservation انجماد حفاظتی Preservation freezing نگهدارنده ، مادهٔ نگهدارنده مادهٔ محافظ Preservative مواد محافظ ، مواد نگهدارنده Preservatives نگهدارندهٔ سیلو ، محافظ سیلو Preservative-silage محافظت کردن ، نگهداری کردن Preserve نگهداری ، محافظت Preserving فشردن ، فشار دادن ، متراکم کردن Press نوالهٔ فشرده Press cake نواله فشرده و آسیاب شده Press cake meal متراکم ، متراکم شده ، فشرده ، فشرده شده Pressed متراکم کردن ، فشردن Pressing پیهٔ فشرده ، استئارین فشرده Press tallow فشار Pressure پخته‌شده تحت فشار Pressure cooked دیگ زودپز Pressure cooker پختن تحت فشار Pressure cooking فشار آزما ، فشار سنج Pressure tester فشار آب Presswater پیشگیری کردن ، مانع شدن ممانعت کردن Prevent پیشگیری ، ممانعت ، جلوگیری Prevention پیش معده Preventric صید Prey استوانه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها Priapulida قیمت Price کشش تقاضا در ارتباط با قیمت Price elasticity of demand نمایهٔ قیمت Price index دُم بُری Prick خار Prickle خار دار Prickly زبان مادرشوهر Prickly pear اولیه Primary گیاهان علوفه‌ای اصلی- گیاهان علوفه‌ای یک چراگاه که بخش اصلی علوفه را تشکیل می‌دهد Primary forage plants التیام اولیه Primary healing عفونت اولیه Primary infection ساختمان اولیهٔ پروتئین Primary protein structure ریشهٔ اصلی ، ریشه اولیه Primary root خاک ورزی اولیه Primary tillage دیوار نخستین Primary wall نخستیان Primates اعلی ، بهترین درجه ، سرگُل ، بهترین قسمت Prime پوستهٔ تخم‌پنبه مرغوب Prime cottonsed hulls کنجالهٔ تخم‌پنبه مرغوب (ممتاز ، عالی) Prime cottonseed meal روغن خام و مرغوب تخم‌پنبه Prime crude cottonseed oil تخم‌پنبهٔ ممتاز (با کیفیت عالی) Prime quality cottonseed جمع‌آوری برگ‌های توتون وقتی آنها در بهترین شرایط هستند. Priming تک‌قلوزا ، یک‌قلوزا Primiparous جنس پامچال Primula پامچال بلند Primula elatior پامچال طبی Primula officinalis پامچال با تلاقی Primula palustris پامچالیان ، خانوادهٔ پامچال Primulaceae پریمولالز Primulales اصول Principles لایهٔ سلو‌ل‌های خاردار ، لایهٔ سلول‌های خاردار Princkle cell layer بلور Prism ساختمان منشوری خاک Prismatic soil structure برگ‌نو Privet خاک بارآور ، خاک حاصلخیز Pro پیش زنجیرآلفا Pro achain احتمال Probability میلهٔ آزمایش Probe خرطوم داران Proboscidea مرغان طوفان Procellariiformes عمل‌آوری ، فرآیند Process محصولات آمایشی ، محصولات قابل عمل‌آوری Processable products فرآورده فرعی عمل آوری Process by product عمل‌آوری شده Processed زبالهٔ عمل‌آوری شده Processed garbage عمل‌آوری ، فرآوری ، آمایش Processing عمل‌آوری خوراک‌ها Processing feeds عمل‌آوری یا آماش کودبستر از طریق رویهم انباشتن Processing of litter by stacking عمل‌آوری فضولات طیور Processing of poultry manure پس‌مانده عمل‌آوری Process residue تانکاژ عمل آوری شده Process tankage گسترده Procumbent کرم برگخوار مصری Prodenia litura پیش نشانه Prodome محصولات زراعی Produce فرزند ، اولاد Produce عمل‌آوردن ، ساختن ، تولید کردن Produce عمل‌آورنده ، تولید کننده Producer اجناس تولیدی Producer goods قابل تولید Producible فرآورده ، محصول ، تولید ، محصول Product تولید ، محصول Production ضریب تولید Production coeeficient تابع تولید Production function واحد تولید نیروی انسانی Production man work unit قابلیت تولید ، امکان تولید Production possibility جیرهٔ تولید Porduction ration بار آور ، حاصلخیز ، مولد ، پُرحاصل Productive انرژی تولیدی Productive energy اسیدپیروویک Pyruvic acid ارزش انرژی تولیدی Productive energy value حاصلخیزی ، بارآوری ، سودمندی Productivity پیش آنزیم ، زیموژن Proenzyme دورهٔ پیش فحلی Proestrus نیمرخ ، برش عرضی ، برش عمودی ، سطح مقطع Profile سودبخشیدن ، فایده‌رساندن Profit منفعت ، سود ، فایده ، مزیّت Profit سودبخشی ، سودآوری Profitability سودبخش ، مفید ، سودآور ، نافع ، منفعت‌دار Profitable سود و زیان Profit and loss سودبردن Profit by گود ، عمیق ، زیاد Profound روغن مسهل Progative oil جد ، نیا Progenitor فرزند ، اولاد ، فرزند یک حیوان ، نتاج Progeny انتخاب نتاج Progeny selection آزمون نتاج Progeny testing مرحلهٔ جسم‌زرد Progestational پروژسترون Progesterone هورمون پروژسترون Progesterone hormone پروژستین ، پروژسترون Progestin پروجیب Progibb پیش آگهی بیماری Prognosis خشکی رو به فزونی Progressive stiffness طرح ، پروژه Project ۱. تصویراندازی ، ۲. برآمدگی ، برجستگی Projection فرمول تصویری Projection formula تصویرانداز ، پروژکتور Projector پروکاریوت Prokaryote پرولاکتین Prolactin پرولامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها Prolamins بیرون‌زدگی Prolapse رحم بیرون‌زده Prolapsed uterus بیرون‌زدگی رحم Prolapse of uterus عامل مرگ گیاهچهٔ سیب‌زمینی Pythium spp ultimum رویش ، جوانه‌زدن ، شاخه‌زائی ، تشدید تقسیم ، مرحلهٔ جبرانی Proliferation تکثیر شونده Proliferative پوسیدگی ریشهٔ سویا Pythium spp debvaryanum قابل تکثیر ، تکثیر شونده به وسیله پیاز یا جوانه‌زنی Proliferous قابل تکثیر Prolific عامل بادزدگی علف‌های چمنی Pythium spp پرولین Proline پرمالین Promalin هیدروکلروپرومازین Promazine hydrochloride چنگک‌زنی کردن ، با چنگک یا شن کش زمین را صاف کردن Prong ۱. چنگک ، چنگال ، ۲. شاخه‌رود یا نهر Prong خانوادهٔ امرودیان Pyrolaceae چنگک‌دار Pronged تکثیر کردن ، زیاد کردن Propagate تکثیر ، انتشار Propagation ویروس تکثیری Propagative virus تکثیر کننده ، انتشار دهنده ، تکثیر شونده Propagator یک موجود یا قسمتی از آن که قادر به تولید موجود جدید دیگری است Propagule پروپارژیت Propargite به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلو راندن ، حرکت به جلو Propel چرانیدن صحیح مرتع Prper range stocking مرحله مناسب بلوغ Proper stage of maturity پروفاز Prophase پیشگیری کننده Prophylactic پیشگیری بیماری Prphylaxis اسیدپروپیونیک Propionic acid سیلوکس Prpionic acid دارو یا غذائی است که توسط یک شخص یا شرکت ساخته شده باشد و حق امیتاز ساختن و فروختن از آن همان شخص یا شرکت باشد Proprietary پروپیلن Propylene ارزن معمولی Proso millet Prosopis کهور Prosopis procera زنبور پروسپالتلا Prospaltella perniciosi پروستاگلاندین‌ها Prostaglandins پروستات Prostate غدهٔ پروستات Prostate gland هیپرتروفی پروستات Prostatic hypertrophy خوابیده Prostrate انسولین همراه با پروتامین و روی Protamine zinc insulin خانوادهٔ پروتاسه Proteaceae راستهٔ پروتئالز Proteales متغیّر ، قابل تغییر ، شکل‌پذیر Protean پروتئاز Protease محافظ ، محافظت کننده Protectant حفظ ، حفاظت ، محافظت ، داشت Protection پادتن‌های محافظ Protective antibodies غذاهای مکمل ، غذاهای محافظ Protective foods بافت محافظ Protective tissue پروتئین Protein پروتئین‌‌دار ، وابسته‌به پروتئین Proteinaceous مواد خشبی با پروتئین بالا Proteinaceous roughages پروتئین حیوانی Protein-animal پروتئیناز ، پروتئاز Proteinase پروتئین متصل به ید Protein bound iodine حساسیت پروتئینی Protein bumps پروتئین کامل Protein-complete مواد متراکم پروتئینی ، خوراک‌های پروتئینی Protein concentrate پروتئین خام Protein-crude کمبود پروتئین Protein deficiency نسبت بازده پروتئین Protein efficiency ratio معادل پروتئین Protein equivalent چیپس پرتئینی سویا Protein expeller soybean oil chips کنجالهٔ پروتئینی سویا Protein expeller soybean oil meal خوارک پروتئینی سویا Protein extracted soybean feed فاکتور پروتئین Protein factor تقویت شده با پروتئین Protein fortified مواد صاف شدهٔ فاقد پروتئین Protein free filtrates امرودی برگ گرد Pyrola rotundifolia نوالهٔ پروتئینی هیدرولیکی سویا Protein hydraulic soybean oil cake کنجالهٔ پروتئینی هیدرولیکی سویا Protein hydraulic soybean oil meal پروتئین ناکامل ، پروتئین ناقص Protein-incomplete شیر غنی شده با پروتئین ، شیر تقویت شده با پروتئین Protein milk کنجالهٔ پروتئینی نخل روغنی Protein palm nut oil meal پروتئین نیمه کامل Protein-partially complete مواد پروتئینی ، محصولات پروتئینی ، فرآورده‌های پروتئینی Protein products شاخص کیفیت پروتئین Protein quality index چرخهٔ دوباره سازی پروتئین Protein regeneration cycle کنجالهٔ پروتئینی تخم‌پنبه با روش حلال Protein solvent wxtracted cottonseed meal نوالهٔ پروتئینی کنجالهٔ سویا با روش حلال Protein solvent extracted soybean flakes کنجالهٔ پروتئینی سویا با روش حلال Protein solvent extracted soybean oil meal جایگزینی پروتئین Protein sparing اثر جایگزین شوندگی با پروتئین Protein sparing effect مکمل‌های پروتئینی Protein supplements پروتئین شاشی وجود پروتئین در ادرار Proteinuria پروتئوگلیکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها Proteoglycans پروتئین کافت Proteolysis تجزیه پروتئین ، تجزه کننده‌ پروتئین ، مربوط به پروتئین کافت Proteolytic باکتری‌های تجزیه کنندهٔ پروتئین ، باکتری‌های پروتئین کافت Proteolytic bacteria پروتئوز Proteoses پروتئوس Proteus spp پهنک Prothalus غدهٔ پیش قفسهٔ سینه Prothoracic gland پیش قفس سینه Prothorax پروترمبین Prothrombin فعال کنندهٔ پروترومبین Prothrombin activator پروتید Protide ، protid پروتون Proton پروتوپکتین Protopectin پروتوپلاسم ، پیش مایه ، ماده‌زنده Protoplasm مربوط به پروتوپلاسم ، حاوی پروتوپلاسم یا پیش مایه Protoplasmic جداسازی پروتوپلاست Protoplast isolation پروتوپورفیرین Protoporphyrin پرتوتریا ، مونوترم‌ها Prototheria تک یاختگان ، آغازیان Protozoa تک‌یاخته ، آغازی Protozoan بی‌شاخگان Protura راستهٔ پروتورا Proturan گوشت اضافهٔ زخم Proud flesh خوراک‌های خشک Provender حیوان نر آزمایش شده Proven sire التهاب پیش معده Proventriculitis پیش معده Proventriculus تدارکات Provisions پیش‌مادهٔ ویتامین ، پیش ویتامین Provitamin پیش ماده ویتامین آ ، پیش ویتامین آ Provitamin a پیش ویتامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، پیش ماده‌های ویتامینی Provitamins مجاور ، نزدیکترین Proximal لوله‌های پیچیدهٔ مجاور Proximal convoluted tubules تجزیهٔ تقریبی Proximate analysis شاخص‌های غیر مستقیم Proxy indicator هرس Prune مواد هرس کننده ، عوامل هرس کننده Pruning agents ماشین‌های هرس Pruning machines بادامیان ، زیر خانوادهٔ بادامیان Prunoidae جنس آلو ، جنس آلوسن Prunus زردآلو Prunus armeniaca گیلاس Prunus armeniace l آلوزرد Prunus domestica آلوسیاه Prunus domestca گوجه ، آلو Prunus domestica l هلو Prunus persicae l آلوچه Prunus spinosa گوجه Prunus vulgaris اسیدپروسیک ، اسیدهیدروسانیک Prussic acid مسمومیت با اسیدپروسیک Prussic acid poisoning شپشک توت Pseudaulacaspis pentagona. J خانوادهٔ شپشک‌های آرد آلو Pseudococcidae شپشک آرد آلود شرقی Pseudococcus citriculus شپشک آردی گلخانه Pseudococcus comstocki شپشک آرد آلود مرکبات Pseudococcus ganhani کیست کاذب Pseudocyst عامل بادزدگی باکتریائی ارزن Pseudomonas alboprecipitans عامل بادزدگی باکتریایی علف پشمکی Pseudomonas alboprecipitans coronafaciens عامل بادزدگی باکتریائی یولاف و علف پشمکی Pseudomonas alboprecipitans coronafaciens عامل بادزدگی یا سوختگی باکتریائی سویا Pseudomonas alboprecipitans glycinea عامل بادزدگی باکتریائی نخود Pseudomonas alboprecipitans pisi عامل سوختگی نواری باکتریائی یولاف Pseudomonas alboprecipitans striafaciens عامل بادزدگی باکتریائی ذرت خوشه‌ای Pseudomonas alboprecipitans syringae عامل لکهٔ زرد یونجه Pseudupeziza jonesii عامل لکهٔ برگی یونجه Pseudupeziza jonesii medicaginis عامل لکه برگی Pseudupeziza jonesii spp عامل سپتوریای شبدرها Pseudoplea trifolii عامل لکهٔ برگ و ساقهٔ شبدر ، عامل لکه توری برگ سیب‌زمینی Pseudoplea trifolii trifolii نرمی استخوان کاذب Pseudorickets شبه عقرب ، عقرب نما Pseudoscorpion عقرب نمایان ، شبه عقرب‌ها Pseudoscorpionida شبه مطبق Pseudostratified اندام باردهی حاوی آسک که در حفرات استروما تشکیل می‌شود. Pseudothecium آونداران اولیه Psilopsida طوطیان Psittaciformes شپش چوب و کتاب Psocid کتابخواران Psocoptera جرب پسورپتی Psoroptic scab زیست شناسی روانشناختی Psychobiology سرد ، سرما Psyhro- سایکروانرژیک ، انرژیک حرارت Psychroenergetics رطوبت سنج حرارتی Psychrometer سرما‌دوست‌ها Psychrophiles باکتری‌های سرمادوست Psychrophilic bacteria تخمیرات سرمادوست Psychrophilic fermentation عسلک ، پسیل‌ گلابی Psylla pyricolla پسیل Psyllid سرخس شناسی Pteridology جنس چماس ، جنس چمازه Pteris چماس عقابی ، چماز عقابی Pteris aquilna سرخس پنجه‌ای Pteris crtica پتروبرانشی‌ها Pterobranchia شبه سرخسیان Pteropaida جنس پرند Pteropyrum پرند گیلانی Pteropyrum aucheri پرند بلوچی Pteropyrum ericiodes رجلی Pterygoid حشرات بال‌دار Pterygotes پاراتورمون Pth ماءالشعیر ، گندم پوست کنده Ptisan گیاهان آوندی Ptridophyta آمیلاز بزاقی Ptyalin بلوغ Puberty کُرکدار Puberulent کُرکدار Pubescent انتشارات ، مقالات ، نوشته‌های منتشر شده ، نشریات ، نوشتجات Publications بهداشت عمومی Public health رفاه عمومی Public weltare مثانه ای عانه‌ای Pubovesical جنس زنگ Puccina زنگ تاجدار یولاف Puccina ceronta زنگ چمن Puccina cyanodontis زنگ زرد علف‌های چمنی Puccina glumarum زنگ سیاه علف‌های چمنی ، زنگ‌سیاه گندم Puccina graminis زنگ سیاه یولاف Puccina graminis avenae زنگ سیاه جو Puccina graminis hordi زنگ سیاه چاودار Puccina graminis secalis زنگ سیاه گندم Puccina graminis tritic زنگ قهوه‌ای جُو Puccina hordei زنگ قهوه‌ای چمن Puccina poresudeticae زنگ ذرت خوشه‌ای Puccina purpurea زنگ قهوه‌ای گندم چاودار Puccina rubigo veratritici زنگ قهوه‌ای ذرت Puccina sorghi زنگ زرد گندم ، یولاف وجو Puccina striiformis کوبیدن زمین Puddle خاک متراکم ، خاک فشرده ، خاک کوبیده Puddled soil شرمگاهی Pudendal عصب شرمگاهی Pudendal nerve مربوط به بخش‌های خارجی دستگاه تناسلی ، بویژه جنس ماده Pudic دوران بعد از زایش Puerperium گندم پفکی شده ، پفک گندم Puffed wheat پشم گوسفند کشتار شده Pulled wool نیمچه Pullet چرخ تسمه ، قرقره Pulley بخیه قرقره‌ای Pelley suture بخیه‌های کشیدنی Pull out sutures جنس سینه‌دارو Pulmonaria سینه‌داروی معمولی Pulmonaria officinalis ششی ، ریوی Pulmonary تفاله ، گوشت Pulp Pulp تفاله‌های ریز Pulp fines خمیر چوب Pulp wood بذور گیاهان بقولات Pulses به ذرات بسیار ریز خرد کردن Pulverize گردشده ، پودرشده ، نرم شده ، آسیاب شده به‌طور ریز Pulverized یولاف ریز آسیاب شده Pulverized oats تفالهٔ نعناع ، تفالهٔ سیب Pummy کدو حلوائی Pumpkin گاوچران ، گاوبان Puncher پیوند منگنه‌ای Punch graft غدد منقوط ، کلالهٔ منقوط Punctate ۱. سوراخ شدگی ، شکاف ، ترکیدگی ، شکاف خوردن ، ترکیدن Puncture انارسانان ، اناریان ، خانوادهٔ انار Punicaceae شفیره ، مرحله شفیرگی Pupa مرحلهٔ‌شفیرگی Pual stage شفیره شدن ، به‌شفیره تبدیل شدن Pupate نژادخالص ، نژاداصیل Purebred تلاقی دادن افراد یک نژاد ، خالص کردن نژاد Purebreed خالص سازی Purebreeding کشت خالص Pure culture لاین خالص ، خط خالص Pure line رقم لاین خالص Pure line cultivar انتخاب لاین خالص Pure line selection سویهٔ خالص Pure strain سبوس خالص گندم Pure wheat bran مسهل ، ملین ، لینت‌دهنده Purgative خالص سازی ، جداسازی ، پالایش ، تصفیه Purification خالص ، خالص شده ، پالوده Purified چیرهٔ خالص شده Purified diet پورین‌ها Purines خلوص ، پالودگی Purity خرفه Purslane چرکدار ، چرکی ، چرکین ، چرکزا Purulent چرک Pus چرک Pus تاول‌ها Puatules گذاشتن و برداشتن حیوانات Put and take animals به‌ تعویق انداختن Put off گندیدگی ، پوسیدگی ، فساد Putrefaction فاسد کننده Putrefactive گندیدنی ، فسادپذیر ، فاسدشدنی Putreflable گندیدن ، فاسدشدن Putrefy پوسیدن ، گندیدگی ، فساد ، پوسیدگی Putrescence ماده سمّی در گوشت فاسد Putrescine فاسد شده ، گندیده ، پوسیده ، فاسد Prtrid فساد میکروبی Putrification پیکنیدیوم ، پیکنید Pycnidium امرودی کوچک Pyrola minor پیکنیوسپور Pycciospore پیکنیوم Pycnium عنکبوت دریائی حقیقی Pycnogonida پیکنوز Pyknosis باب‌المعده‌ای Pyloric تنه ، شکم معده Pylorus تجمع‌ چک در رحم Pyometra تجمع چرک در لوله‌های رحمی Pyosalpinx خانوادهٔ‌پیرالیده Pyralidae هرم Pyramid کرم ساقهٔ ذرت Pyrausta عامل لکهٔ توری جو Pyrenophora teres تب‌دار Pyrexla پیریدوکسین ، ویتامین ب۶ ، ویتامین وای ، پیروکسال ، آدرمین Pyridoxine پیریمیدین‌ها Pyrimidines پریمیفوس متیل Pyrimiphos metyl جنس امرودی Pyrola چهار گوش ، مربع Quadrangle ربع دایره ، یک‌چهارم Quadrant شپشک میوه ، شپشک سان‌ژوزه Quadraspidiotus perniciosus قطعهٔ‌زمین مستطیل شکل Quadrat چهار گوش ، عدد مربع ، مجذور Quadrate معادلهٔ درجه۲ Quadratic equation عضلهٔ مربعی کمر Quadratus lumbarum muscle چهارتائی ، چهار جانبه Quadripartite کیو Q علامت فراوانی یک آلل جهش یافته در یک جمعیت q=۱-p و p+q=۱ Q ضریب حرارتی Q ۱۰ اصطلاحی است برای اندازه‌گیری تنفس و عبارت است از: میزان جذب اکسیژن برحسب میکرولیتر بر هر میلی‌گرم از وزن خشک در ساعت Q ۰۲ جنس دهان شور Qsmundia دهان شور شاهی Qsmundia regalis بیدگیاه ، مرغ خزنده ، مرغ گندمی ، علف گندمی Quack grass چهارتائی ، چهارجانبه Quadripartite چهارپا ، حیوان چهارپا Quadruped چهاربرابر ، چهارنسخه‌ای Quadruplicate بلدرچین ، بدبده(کرک) ، ثمن اروپائی Quail بلدرچین شمال آمریکا Quail-bobwhite بلدرچین کوهی Quail-mountain بیدگیاه ، مرغ خزنده ، مرغ گندمی Quake grass منظم کردن ، تعیین شایستگی کردن Qualify کیفی ، چونی Qualitative تجزیه کیفی ، تجزیه چونی Qualitative analysis صفات کیفی ، صفات چونی Qualitative traits صفات کمّی ، صفات چندی ، صفات مقداری Quantitative traits کیفیت ، خصوصّیت Quality کنترل مرغوبیت ، کنترل کیفیت Quality control کیفیت پروتئین Quality of protein آزمایش کیفیت Quality test تعیین مقدار کردن ، کمیّت را تعیین کردن Wuantify کمی ، چندی ، مقداری Quantitative تجزیه کمّی ، تجزیه چندی Quantitative analysis شیمی کمّی Quantitative chemistry مقدار ، کمیت Quantity قرنطینه کردن ، قرنطینه شدن ، دوره چهل روزه قرنطینه Quarantine کارتیه ، پستان Quarter پشم یک چهارم خون Quarter-blood wool سوزن‌های ربع‌دایره Quarter circle needle ترکیبات آمونیم چهار ظرفیتی Quaternary ammonium compound ملکه زنبورعسل Queen bee جنس بلوط Quercus بلوط جنگلی ، گزمازو Quercus atropatana بلوط جنگلی Quercus castaneifolia بلوط آذری Quercus macranthera مازوی گزانگبین Quercus persica بلوط کوهی Quercus sessilifolia گونهٔ بلوط Quercus spp پرسشنامه Questionaire کود تنداثر Quick acting fertillizer سریع منجمد کردن یا شدن Quickfreeze انجماد سریع Queck freezing آهک آب‌ندیده ، آهک خام ، آهک زنده Quicklime نشخوار کردن ، دوباره جویدن (در اسب و نشخوار کنندگان) Quid ساکن ، خاموش Quiescent نوعی بخیهٔ کششی Quill درخت بِه‌ ، بِه Quince بِه Quince به ، درخت به Quince tree کوئینین ، گنه‌گنه ، جوهر گنه‌گنه Quinine پوست گنه‌گنه Quinine bard تولید حساسیت در مقابل گنه‌گنه Quininize پنج برگچه‌ای Quinquefoliate واحد وزن معادل ۱۰۰ کیلوگرم Quintal کاملاً پایدار ، بسیار پایدار Quite stable سهمیه ، سهم Quota قیمت بازاری یک کالا ، قیمت یک کالا در بازار Quotation خلوص ، درجه ، خلوص Quotient ضریب ، خارج قسمت Quotient خرگوش Rabbit خوراک خرگوش Rabbit feed آب هراسی Rabies نژاد Race خوشه ، خوشه‌ای گل‌آذین خوشه Raceme کازئین راسمیست Racemised casein خوشه‌ای Racemose نارسی دانه یا میوه Rachilis محور سنبلچه ، ساقهٔ نگهدارندهٔ گلچه Rachilla محور اصلی سنبلهٔ گندم Rachis نرمی استخوان Rachitis نرمی استخوان Rachitism چهار نعل Rack علف دادن ، آخورقابل حمل Rack خشک کردن علف با استفاده از چوب بست Rack hay drying Rack meat آخور حیوان را از خوراک پر کردن Rack up تشعشعی Radiant انرژی تشعشعی Radiant energy حرارت تشعشعی Radiant heat تشعشع Radiation استریل سازی با پرتو ، استریل کردن توسط پرتو ، عقیم نمودن توسط اشعه یا پرتو Radiation sterillization رادیاتور Radiator ریشه‌ای Radical ریشه‌ده Radicant ریشه‌های فرعی Radicel ریشه کوچک ، ریشه‌چه Radicle پروتوزا ، رادیوا کتیو Radioactive شیر پرتو داده ، شیر اشعه داده Rodioactivated milk فساد پرتوزائی ، فساد رادیواکتیو Radioactive dacay ایزوتوپ‌های رادیواکتیو Radioactive isotopes ردیاب رادیواکتیو Radioactive tracer رادیواکتیویته ، پرتوافشانی Radioactivity رادیو گراف Radiograph رادیوگرافی ، پرتونگاری Radiography رادیو ایزوتوپ Radioisotope جنس رادیولا Radiola کتان بدل Radiola linoides رادیولوژی Radiology تشعشع سنج ، شعاع سنج Radiometer رادیونوکلید ، هسته رادیواکتیو Radionuclide ترب ، تربچه ، برگ یا علف تربچه Radish زنداعلی Radius گونه‌ای نماتد موز Radopholus similis علف کن Radweeder رافیناز Raffinase رافینوز Raffinose خانوادهٔ رافلزیا RaffiseiaCeae راستهٔ رافلزیالس Rafflesiales الواری که به دنبال هم برروی آب روان هستند Rafts قطرهٔ باران Rain drop بارندگی ، مقدار بارندگی Rain fall باران سنج Rain gauge بی‌بارانی ، خشک Rain less بارانی بودن هوا ، هوای بارانی Rainness آب باران Rain water بارانی ، هوای بارانی پرباران مدتی است که طی آن باران کم و بیش به‌‌طور مداوم فرو می‌ریزد Rainy پرورش دادن ، بزرگ کردن ، تولید کردن Raise کشمش Raisin مادهٔ ور آور Raising agent پرورش دام‌های جوان Raising young stock فرآورده فرعی شربت کشمش Raisin syrup by - product جارو شن کش Rake قوچ ، گوسفندنر Ram رامبویلیت Rambouillet sheep رامکا Ramcka رامی (گیاه لیفی) Ramie بره قوچ Ramlamb جنس راموندیا Ramondia راموندیای کوهی Ramondia pyrenaica راموندیاسه ، خانوادهٔ راموندیا Ramondiaceae بسیار منشعب Ramosissimus منشعب Ramosus دامپروری ، مزرعه ، مزرعه‌دامداری Ranch ترشیده ، بوگرفته ، نامطبوع ، فاسد Rancid ترشیدگی ، ترش بودن Rancidity جفتگیری تصادفی Random mating نمونه تصادفی Random sample آزمایش Random sample test نمونه‌گیری تصادفی Random sampling گزینش تصادفی ، انتخاب تصادفی Random selection مرتع طبیعی ، مرتع چراگاه Range ناحیهٔ چراگاهی Range area نوالهٔ مرتعی Range cake مکعب‌های مرتعی Range cubes مکعب‌های مرتعی Range cubes علوفهٔ مرتعی Range forage پرواربندی مرتعی Range fattening اراضی مرتعی ، زمین مرتعی Rangeland مدیریّت مرتع ، مرتع داری Range management گیاه مرتعی Range plant مراتع Ranges ویفر مرتعی Range wafer پشم مرتعی Range wool اشاره است به حیوانی که بدنی طویل ، صاف و پاهای بلند و نه چندان ماهیچه‌ای داشته باشد Rangy خانواده آلاله ، آلالگان Ranunculaceae جنس آلاله Rununculus آلاله آبی Rununculus aquatilis آلاله بادبزنی Rununculus divaricatus آلاله شناور Rununculus fluitans آلاله عشقه‌ای Rununculus hederaceus آلاله Rununculus spp آلاله سه برگ Rununculus tripartitus راسته Ranunculales منداب ، کلم قمری ، کلم روغنی کلزا (شلغم) روغنی Rape شلغم خوراکی Rape تفالهٔ انگور ، شراب انگور Rape منداب ، کلم روغنی Rapeseed کنجالهٔ تخم منداب Rape seed meal روغن تخم منداب Rapeseed oil کنجالهٔ تخم منداب Rapseed oil meal پایهٔ جفت Raphe بال توری‌ها Raphidoidea اسلاید فوری Rapid slide نژاد Race سوهان Rasp تمشک سیاه Raspberry - black موش صحرائی Rat پیریدوکسین ، ویتامین ب(۶) Rat acrodynia factor سرعت ، مزان ، آهنگ ، نسبت Rate میزان ، سطح ، مقدار ، دُز ، کمیّت یا درجهٔ اندازه گیری شده در نسبت با چیزهای دیگر Rate نرخ‌تولید ، میزان تولید Rate of output سرعت‌عبور ، میزان عبور Rate of passage نسبت Ratio جیره ، جیرهٔ غذائی Ration جیره نویسی ، فرموله کردن جیره Ration formulation روش نسبت‌ها Ratio to trend method جوانهٔ گیاه ، جوانه‌زدن ، نهال موز و غیره Ratoon موش نروژی Rattus norvegicus موش انباری ، موش سیاه Rattus rattus تخم‌ منداب نامرغوب Ravison کنجاله تخم منداب نامرغوب Ravison meal نارس ، خام ، کال ، نپخته ، ناآزموده ، دباغی نشده (پوست) ، عمل آوری نشده Raw پودر استخوان خام Raw bone meal شکر خام نیشکر Raw cane sugar ماهی خام Raw fish میوه‌کال ، میوه‌نارس ، میوه‌نرسیده Raw fruit پوست‌خام Rawhide مادهٔ خام Raw material گوشت خام ، گوشت نپخته Raw meat شیر خام ، شیر تازه Raw milk محصول طبیعی ، محصول خام ، محصول عمل آوری نشده Raw produce سنگ فسفات خام Raw rock phosphate ابریشم خام Raw silk شکر خام Raw sugar آب نجو شیده ، آب تقطیر نشده ، آب معمولی Raw water پشم‌خام ، پشم نشسته ، پشم چربی‌دار Raw wool رازوربک Razorback جذب مجدد ، بازجذب Reabsorption واکنش کننده ، واکنش نشان دهنده Reactor درجهٔ‌سنجش ، مقیاس سنجش Reading scale معرف Reagent دروکردن ، برداشت کردن Reap ماشین درو ، ماشین دسته‌کنی Reaper محورچرخ‌های عقب Rear axle پرورش ، پرورش دادن Rearing دوره پرورش Rearing period دنده‌های عقب Rear ribs پستان‌های عقب Rear udders به‌طرف عقب Rear ward نهنج Receptacle دریافت کننده ، گیرنده Receptor فرورفتگی Recess مغلوب Recessive ژن مغلوب Recessive gene صفت مغلوب Recessive trait تلاقی‌های متقابل Reciprocal crosses تغییر شکل معکوس Reciprocal transformation پشم بازیافته Reclaimed wool احیای اراضی بایر Reclamation of waste lands به‌پشت خوابیدن گیاه روی زمین Recombent نوترکیبی ژن‌ها Recombination شیر خشک آب کرده Reconstituted milk Reconstiuted milk powder بازسازی ، احیاء ، دوباره‌سازی Reconstitution بهبودی ، نقاهت ، دوباره‌سازی Recovery دورهٔ نقاهت Recovery period تغذیه مقعدی ، تغذیه تنقیه‌ای Rectal feeding لمس راست روده‌ای Rectal plaption بیلر مکعب مستطیلی Rectangular baler راست روده Rectum ریواس خوراکی Rheum ribes عضله مستقیم شکم Rectus abdominus muscle راجعه Recurrent تقسیم کاهشی Recurrent divison والد تکرار شونده Recurrent parent گزینش ادواری ، انتخاب ادواری Recurrent selection چرخه فضولات حیوانی Recycling of animal wastes گویچهٔ قرمز Red blood cell خانواده فرعی گل ارغوان Redbud family شبدر قرمز ، شبدر پهن‌برگ Red clover سیب لبنانی قرمز Red delicious اسهال قرمز ، (کوکسیدیوز) Red dysentery ردیا Redia میزان تنزیل مجدد Rediscount rate لکه‌برگی قرمز Red leaf spot گوشت قرمز Red meat اسهال‌قرمز ، کوکسیدیوزگوساله Red scoure خرده‌گندم‌زمستانه Red shorts ترشک Red sorrel گندم قرمزبهاره Red spring wheat کاهش مصرف غذا Reduced feed intake کم ورزی ، کاهش کشت و کار Reduced tillage مادهٔ کاهنده ، مادهٔ احیا کننده Reducing agent رداکتاز Reductase احیا Reduction تقسیم کاهشی ، میوز Reduction diyision تانکاژ آشغال گوشت Reduction tankage بلبل مخرج سرخ ، بلبل مقعد سرخ Red vented bulbul birds گندم‌زمستانه Red winter wheat نی Reed - common چرخ‌فلک (در کمباین) Reel چمن‌زن چرخی Reel lawn mower تغذیه گوساله‌ها به‌طور جدا گانه از مادر به‌عنوان مکمل شیر مادر Reep تصفیه‌کردن ، پالایش کردن ، پالودن ، خالص سازی کردن Pefine ، refining غذاهای پلایش شده Refined foods شکر خالص ، شکر تصفیه‌شده Refined sugar انعکاس ، بازتاب Reflection قابلیت بازتاب ، قابلیت انعکاس Reflectivity واکنش Reflex ضریب شکست‌نور ، ضریب انکسار Refractive index انکسار سنج Refractometer سردسازی Refrigeration یخچال Refrigerator پس مانده ، باقی مانده ، پس مانده غذا یا خوراک Refuse وزن‌افزایشی ، بازیابی‌وزن Regain تولید نسل جدید ، تولید نسل Regeneration ناحیه ، منطقه ، سرزمین Region ناحیه‌ای Regional بی‌حسی موضعی Regional anesthesia طعم منطقه‌ای خوراک ، طعم فصلی خوراک Regional feed flavor تقسیم کاهشی ، میوز Reduction diyision تانکاژ آشغال گوشت Reduction tankage بلبل مخرج سرخ ، بلبل مقعد سرخ Red vented bulbul birds گندم‌زمستانه Red winter wheat نی Reed - common چرخ‌فلک (در کمباین) Reel چمن‌زن چرخی Reel lawn mower تغذیه گوساله‌ها به‌طور جدا گانه از مادر به‌عنوان مکمل شیر مادر Reep تصفیه‌کردن ، پالایش کردن ، پالودن ، خالص سازی کردن Pefine ، refining غذاهای پلایش شده Refined foods شکر خالص ، شکر تصفیه‌شده Refined sugar انعکاس ، بازتاب Reflection قابلیت بازتاب ، قابلیت انعکاس Reflectivity واکنش Reflex ضریب شکست‌نور ، ضریب انکسار Refractive index انکسار سنج Refractometer سردسازی Refrigeration یخچال Refrigerator پس مانده ، باقی مانده ، پس مانده غذا یا خوراک Refuse وزن‌افزایشی ، بازیابی‌وزن Regain تولید نسل جدید ، تولید نسل Regeneration ناحیه ، منطقه ، سرزمین Region ناحیه‌ای Regional بی‌حسی موضعی Regional anesthesia طعم منطقه‌ای خوراک ، طعم فصلی خوراک Regional feed flavor ثبت شده Registered حیوانات ثبت مشخصات شده Registered animals بذرثبت شده Registered seed خاک بالای سنگ مادر Regolith ریگوزول Regosol خط رگرسیون Regression line تنظیم کننده‌ها Regulators قی ، استفراغ Regurgitation بالاآوری Regurgitation برقراری‌مجددرشته‌های عصبی Reinnervation ردکردن ، قبول‌نکردن ، پس‌زدن ، برگرداندن Reject رد ، عدم قبول یا پذیرش ، پس‌زنی Rejection ردشده ، قبول‌نشده ، پذیرفته نشده Rejects نسبت ، همبستگی Relationship رطوبت نسبی Relative humidity منبسط شدن ، انبساط یافتن ، استراحت کردن ، استراحت ، انبساط ، شلی Relax سستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور ، ملین ، تخفیف دهنده Relaxative ریلاکسین Relaxin نرم کردن Relaxing محفظهٔ نرم کننده Relaxing chamber مایع نرم کننده Relaxing fluid هورمون ریلاکسین Relaxin hormone کشت توام امدادی Relay intercropping Release agent Releasing agent عوامل آزاد کننده Releasing factors هورمون‌ها یا عوامل آزاد کننده Releasing hormones (rh) قابلیّت اعتماد Reliability سوپاپ ایمنی ، دریچهٔ ایمنی Relief valeve مزه ، خوشخوراک کننده Relish ضماد Remedy کلیوی Renal سرخرگ (شریان) کلیوی Renal artery سنگ‌های کلیوی Renal calculi سنگ کلیه Renal calculus سیاهرگ (ورید) کلیوی Renal vein عصاره گرفتن؛ جدا کردن ، پالودن یا تصفیه کردن توسّط ذوب کردن؛ مثل ، آب کردن چربی خوک یا چربی‌های دیگر. Render چربی لاشهٔ خوک Rendered pork fat عمل آوری ضایعات کشتار گاهی Rendering کارخانهٔ عمل آوری ضایعات کشتار گاهی Rendering plant تانکاژ ضایعات کشتارگاهی Rendering plant tankage برگ قلوه‌ای شکل Reniform leaf مایهٔ پنیر Rennet لختهٔ رنینی Rennet curd معدهٔ رنینی Rennets معدهٔ رنینی ، شیردان ، معدهٔ حقیقی Rennet stomach رنین ، کیموزین Rennin (chymosin) رهن ، اجارهٔ زمین ، کرایه Rent دفترچهٔ راهنمای تعمیر Repair manual تکرارپذیری ، قابلیّت‌تکرار Repeatablitخوابیده ، گسترده روی زمین Repent جایگزین Replacement نیمچه‌های جایگزین شونده Replacement birds کود بستر نیمچه‌ها ، کود بستر طیور جایگزین شونده Replacement bird litter بره‌میش جایگزین شونده ، برهٔ ماده جایگزین شونده Replacement ewe lamb تلیسه‌های جایگزین شونده Replacement heifers نیمچه‌های جایگزین شونده Replacement pullets بره قوچ جایگزین شونده ، برهٔ نر جایگزین شونده Replacement ram lamb همانندسازی ، تکرار Replication واحد همانندسازی Replicon پشم‌دوباره عمل آوری‌شده Reprocessed wool تکثیر کننده Reproducer قابلیت ساخت یا تولید مجدد ، قابلیت تکثیر Reproducibility قابل تکثیر Reproducible تولید مثل Reproduction تولید مثل جنسی Reproduction - sexual موّلد ، تناسلی Reproductive نارسایی در تولیدمثل Reproductive failure جداسازی تولیدمثلی Reproductive isolation اعضای تناسلی Reproductive organs Reproductive system دستگاه یا لولهٔ تناسلی Reproductive tract. R خزندگان Reptilia احتیاجات ، نیازها Requirments احتیاجات غذائی Requirments - nutrient تابش مجدد ، تشعشع مجدد Reradiation تحقیق Research رآکتور تحقیقاتی Research reactor جنس اسپرک Reseda اسپرک زرد Reseda lutea اسپرک زرد رنگ Reseda luteola اسپرک زبر Reseda phyteuma خانوادهٔ اسپرک ، اسپرک‌ها Resedaceae خوراک ذخیره Reserve feed غذای ذخیره Reserve food یاخته‌های ذخیره‌ساز Reservoir cells سدّ مخزنی Reservoir dam میزبان مخزن Reservoir host خاک‌های باقی Residuary soils پس مانده ، باقی‌مانده Residue رزینی ، رزین‌دار Resinaeous مجاری رزین‌دار Resin canal بارزین پوشاندن یا اندودکردن Resine رزین‌ها Resins مقاومت Resistance رقم مقاوم Resistant variety مرتعش کننده Resonator واجذب Resorption تنفس Respiration تنفسی Respiratory زنجیره تنفسی ، سیستم انتقال اکترون Respiratoy chain کسرتنفسی Respiratory quotient. Ro دستگاه تنفس Respiratory system دم زدن ، نفس کشیدن ، تنفس کردن Respire چرا گاه در حال استراحت Resting pasture هاگ مقام Resting spore مرحلهٔ استراحت ، مرحلهٔ نهفتگی یا کمون Resting stage خانوادهٔ رسیتوناسه Restionaceae ژن‌های اعاده کننده Restorer gene مقید کردن ، مهار کردن Restrain مقید شده ، مهار شده Restrained مقیدسازی Restraint محدود کردن Restrict محدود ، محدود شده Restricted تغذیه محدود Restricted feeding خرده فروشی Retail قیمت خرده فروشی Retail price

جفت‌ماندگی Retained placenta شبکه لوله‌ای وسط بیضه Rete testis رشته‌های مشبک ، الیاف مشبک Reticular fibers لایه مشبک ، غشا یا پردهٔ مشبک Reticular layer مشبک Reticulate گویچه قرمز جوان Reticulocyte رتیکولوسیتوز Reticulocytosis سیستم رتیکولو آندوتلیال Reticuloendothelial system نگاری Reticulum تور ، توری ، شبکه Reticulum شبکه آندوپلاسمیک خشن Reticulum endoplasmic - rough شبکیه Retina رتینال ، رتینن Retinal اسیدرتینوئیک ، رتینول Retinoic acid رتینول Retinol عضله منقبض کنندهٔ قضیب Retractor penis muscle پشت چادرینه‌ای Retroepiploic عود مجدد عفونت Retrograde infection استحاله ، تحلیل ، فساد ، حرکت به عقب ، پسروی ، بدترشدن Retrogression پشت صفاقی Retroperitoneal پس حلقی Retropharyngeal فرآیندی است که در آن بافت نر ساقه یک گیاه پوسیده می‌شود و الیاف آزاد می‌شود Retting پشم کهنه ، پشم مستعمل Reused wool دورهٔ نقاهت Revalescence تشکیل مجدد عروق خونی Revascularisation سوزن‌های برنده یک طرف تیز Reverse needle cutting بیلچه‌های دوسر Reversible double - point shouels لب برگشته ، پیچیده Revolute پشم مستعمل ، پشم کهنه Reworked wool مگس سیب Rhagoletis pomonella خانواده خولان ، خانوادهٔ عناب Rhamnaceae راستهٔ رامنالس Rhamnales رامنوز Rhamnose تربچهٔ وحشی Rhapharus raphanistrum شتر مرغکان Rheiformes جنس ریباس (ریواس) Rheum ریواس Rheum rillies ریواس تاتاری Rheum tatricum جنس گل بینی Rhinanthus گل بینی تاج خروس Rhinanthus cristagali تورم بینی و ریه Rhinopneumonitis ریزوبیا Rhizobia عامل پوسیدگی Rhizoctonia solani پوسیدگی طوقه و ریشهٔ یونجه و شبدر Rhizoctonia spp ریشه‌زا Rhizogenic کنهٔ پیاز Rhizoglyphus echinopus ریشه‌نما ، ریشک Rhizoid ریزوم‌دار Rhizomatous ساقهٔ زیرزمینی Rhizome ریزومورف Rhizomorph Rhizoperha dominica f محیط ریشه Rhizosphere سوسکی است که شپشک استرالیائی rurchasi icerya را از بین می‌برد Rhodalia cardinalis جنس گل صدتومانی Rhododendron گل صدتومانی Rhododendron ferruginosum گل صدتومانی کرکی Rhododendron hirsutum ارغوان بینائی Rhodopsin شقایق وحشی Rhoemeria spp شتهٔ رازک Rhorodon humili شتهٔ رز Rhopalsiphum rosae ریواس Rhbarb ریواس چینی Rhubarb - chinese جنس سماق Rhus سماق ترش Rhus coriaria عشقهٔ سمّی Rhus radicans سماق سمّی Rhus spp سماق سمّی Rhus toxicodendron جنس نوک دانه Rhynchospora نوک دانه سفید Rhynchospora alba نوک دانه قهوه‌ای Rhynchospora fusca دنده Rib جنس انگورفرنگی Ribes انگورفرنگی سیاه Ribesnigrum انگورفرنگی قرمز Ribes rubrum انگورفرنگی سبز Ribes uvacrispa ریبوفاوین ، ویتامین ب۲ Riboflavin مکمل ویتامین b۲ ، مکمل ریبوفلاوین Riboflavin supplement اسیدریبونوکلئیک Ribonclec acid. Rna ریبوز Ribose ریبوزوم Ribosome جنس Riccia ریکیسای شناور Riccia natans جنس کرچک Riccinus کرچک معمولی Riccinus communis برنج Rice بیماری بلاست برنج Rice blast سبوس برنج Rice bran سبوس برنج روغنکشی شده به روش حلال Rice bran پوسته شلتوک برنج ، پوسته‌خارجی دانه برنج ، پوسته برنج Rice hull سبوس برنج Rice huller bran آرد برنج ، برنج آسیاب شده Rice meal مخلوط فرآورده‌های فرعی برنجکوبی Rice mill by - product فرآورده فرعی برنج کوبی (مخلوط پوسته و سبوس‌های برنج) Rice mill feed. Rice mill rum; rice mill by - product برنج کوبی ، سفید کردن برنج Rice milling مخلوط فرآورده‌های فرعی برنج کوبی Rice mill run برنج وحشی Rice ، northern wild روغن برنج ، روغن سبوس برنج Rice oil سبوس داخلی‌برنج ، صیقل برنج Rice polishing مخلوط سبوس برنج و خرده برنج Rice stone bran کاه برنج Rice straw آب برنج ، لعاب برنج Rice water فرمول ریچموند Rechmond ، s formula جنس کرچک Ricinus کرچک ، بیدانجیر Ricinus communis کرچک Ricinus vommunis کومه مکعب مستطیلی Rick دیرک Ricker نرمی استخوان Rickets ریکتزیا Rickettsiae استخوان نرم Rickety سوراخ‌سوراخ کردن Riddle سوار اسب شدن و سواره رفتن ، سوارشدن گاوها برهم (مثل ، سواری‌دادن گاوهای فحل) Ride مرز Redge نهان خایه Redgeling تب دره ردیف Rift valley fever شریان ایلیاک راست Reght common iliac artery کلیه راست Right kidney نهان خایهٔ یکطرفه Rigling جمود نعشی Rigor mortis فرسایش جویباری Rill erosion پردهٔ گلوت Rima glattidis طاعون گاوی Rinderpest ۲ محصور کردن ، ۲ قراردادن حلقه‌ای از قیر یا لاک ناخن در دور تادور لامل Ringing آزمایش حلقه‌ای شیر Ring test کچلی قارچی Ringworm عسل رسیده Ripe honey اسیدریبونوکلئیک Rna اشاره است به رنگ قرمز مایل به سفید گاو نژاد شورت هورن؛ یک نوع رنگ پوشش موئی اسب ، شاه بلوطی و غیره که بستگی به رنگ زمینه دارد Roan برشته‌کردن ، بریان کردن ، کبا‌ب‌کردن ، کباب ، گوشت کبابی Roast گوشت گاو سرخ کردنی ، گوشت گاو سرخ شده ، گوشت کبابی ، گوشت سرخ‌شده ، گوشت سرخ کردنی Roast - beef کباب‌شده ، سرخ‌شده ، برشته‌شده Roasted بادام برشته ، بادام بوداده Rosted almonds جوجه سرخ کردنی Roaster سرخ‌کردنی ، کباب‌پز ، تنویافر Roaster سرخ کردنی ، کباب کردنی ، کباب کن ، سرخ‌کن ، کبا‌پز ، در حال سرخ کردن یا کباب کردن Roasting خوک کبابی Roasting pig جنس اقاقیا Robinia اقاقیای سفید Robinia pseudoacacia بازوی بالابر ، اسبک Rocker arm باغ‌های سنگی Rock gardens محور بالابر Rock shaft جونده Rodent جوندگان Rodentia سمّ جونده‌کش ، جونده‌کش ، مرگ موش Rodenticide کفشدوزک استرالیائی Rodoloa cardinalis. Muls تخم‌ماهی ، بیضهٔ ماهی ، خاویار Roe جنس رمریا Roemeria رمریادورک Roemeria hybrida رونتگن Roentgen ® وجین کردن Rogue حذف گیاه بیمار از مزرعه Roguing طبل چرخان ، غلتک‌زدن Roll غلتک خورده ، غلتک زدن Rolled یولاف غلتک خورده Rolled oats غلتک Roller غلتک‌زدن Rolling پیش بر دوار ، پیش‌بر (پیش‌بر صفحه‌ای) Rolling coulter گوسفندرامنی مارش Romney marsh sheep کلاهک ریشه Roocap سقف Roof درجهٔ حرارت اتاق Room temperature خروس Rooster ریشه‌دار کردن ، نشاندن ، بن‌ ، ریشه Root ریشه‌بندی ، مجموع ریشه‌ها ، سیستم یا توسعه ریشه Tootage کلاهک ریشه Rootcap محصولات ریشه‌ای ، گیاهان ریشه‌ای Root crops طوقهٔ گیاه Root crown ریشه‌دار ، ریشه‌کرده Rooted جوانه‌های ریشه‌دار Rooted buds قلمهٔ ریشه‌دار Rooted cutting پیوند ریشه‌ای Root graft پیوند ریشه‌ای ، پیوندکردن روی ریشه ، پیوند رشه Root grafting تارهای کشنده Root hairs نماتد گره‌زای ریشه Root knot nematode نماتد زخم‌زای ریشه Root lesion nematode بی‌ریشه ، بی‌اساس ، بی‌بن Rootless ریشچه، ریشه‌فرعی Rootlet شپش یا شته‌ریشه Root louse گره ریشه Root nodule پوسیدگی ریشه Root rot ریشه‌ها، گیاهان ریشه‌ای Roots تنهٔ ریشه، ساقهٔ ریشه Root stalk پایه، پیوندگیر Rootstock ساقهٔ زیرزمینی Rootstock ریشه‌کن‌کردن، از ریشه در آوردن، ریشه‌کن کردن Root up ریشه‌دار، پُرریشه Rooty جنس روریپا Roripa روریپای دوزیست Roripa amphibia آب تره بدل Roripa nasturtoide رودیپای کوهی Roripa pyrenaica جنس گل سرخ Rosa نسترن صحرائی Rosa arvensis نسترن جنگلی Rosa canina گل سرخ پیوندی Rosa centifolia گل محمدی Rosa damascena گل رشتی Rosa gallica نسترن پیوندی Rosa indica گل زرد Rosa lutea نسترن پَرپَر Rosa sempervirens مشکجه Rosa spinisossima نسترن کوهی Rosa tomentosa خانوادهٔ گل رُز، گل سرخیان Rosaceae راستهٔ رُزالس Rosales بیماری پوسیدگی سفید ریشه Necatrix Rosellinia فوق راستهٔ رُزیده Rosidae رُزت، طوقی، کپه‌ای Rosette, rossette رُزت، کپه‌ای Rosette جلو، به‌طرف نوک Rostral طوقه‌ای، روزت (برگ) Rosulate پوسیدگی و فساد Rot دستگاه مخصوص اندازه‌گیری جریان آب Rotameter گردنده، چرخنده، ماشین چرخنده Rotary کولتیواتور گردان Rotary cultivator دروگر بشقابی دوّار، دروگر بشقابی گردان Rotary disk mower موتور دوّار Rotary engine چمن‌زن دوّار Rotary lawn mower علف بُردوار Rotary mower ساقه خردکن دوّار Rotary stalk chopper وجین گردوار Rotary weeder قابل گردش، آیش دار Rotatable چرخیدن، برمحور خود گردیدن Rotate سرآپاش چرخان Rotating nozzle تناوب یا گردش زراعی Rotation تناوبی Rotational چرای تناوبی Rotational grazing آویخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پوستی چرخشی Rotation flaps چرای تناوبی Rotation grazing تناوب کشت محصولات Rotation of crops چراگاه تناوبی Rotation pasture چرخشی، گردشی، دورانی Rotatory گردانتنان، روتیفرها Rotifera چکش برق دلکو Rotor پوسیده، فاسد شده Rotten گرد Rotundate جنس روبیوا Roubieva روبیوا Roubieva multifida خشن ، زبر Rough مواد خشبی ، علوفه یا پس‌مانده‌های زراعی خشبی Roughage گاو علف‌خور Roughage cow مولای زبر Rough hairs پوشش موئی زبر، پوشش موئی زمخت یا خشن Rough hair coat چین دوم علف Roughings عامل خشبی ، عامل خراش Roughness factor شلتوک برنج Rough rice تغذیه با مواد خشبی‌فراوان Rough through مدّور ، گرد Round بستهٔ‌مدّور Round bale بیلربسته مدّور ، استوانه‌ای بند علوفهٔ‌خشک Round baler بسته‌ای مدّور (استوانه‌ای) علوفه‌خشک Round bales سوزن‌های گرد Round needles کرم‌های گرد Round worms پنیررکفورت Rouqufort cheese گیاه یا محصول ردیفی Row crop کشت توأم ردیفی Row intercropping ردیف کار Row planter تناسب ردیف کاشت Row proportion ژله سلطنتی Royal jelly کسر تنفسی Rq لاستیک Rubber فیکوس Rubber plant کنجاله بذر درخت کائوچو Rubber seed oil meal ملتهب کنندهٔ پوست Rubefacient جنس روناس Rubia روناس کوهی Rubia angustifolia روناس رنگرزی Rubia tinctoria خانوادهٔ روناس ، روناسیان Rubiaceae راستهٔ روبیالس Rubiales روبیدیم Rubidium جنس تمشک ، تمشک سن Rubus تمشک کبود Rubus caesius تمشک سیاه Rubus fructicosus تمشک جنگلی Rubus idaeus تمشک باغی Rubus saxatilis رشد نکرده Rudiment رشد نکرده Rudimentary غشای ناهموار Ruffel membrane سیخ شده Ruffled پرهای سیخ شده، پرهای ژولیده Ruffled feathers حیوان بزرگ و قوی Rugged رگوز Rugose موزائیک چروکیدگی Rugose mosaic غلتک Ruller خشک کردن با غلتک Ruller drying شکمبه، سیرابی Rumen شکمبه‌ای، مربوط به شکمبه Rumenal محتویات شکمبه Rumen contents پُری شکمبه Rumen fill فیستول شکمبه Rumen fistuls فلور شکمبه، فلورمیکروبی شکمبه Rumen flora التهاب شکمبه Rumenitis فلور میکروبی شکمبه Rumen microflora جراحی شکمبه Rumenotomy جنس ترشک Rumex ترشک درشت Rumex acetosa ترشک کوچک Rumex acetosella ترشک کپه‌ای Rumex agglomeratus ترشک برجسته، ترشک کوژ Rumex crispus ترشک دریائی Rumex maritimus ترشک بزرگ Rumex maxima ترشک جنگلی Rumex nemorosus ترشک باریک Rumex obtusifolum ترشک باتلاقی Rumex palustris ترشک زیبا Rumex pulcher ترشک گوشه‌دار Rumex scutakus شکمبه‌ای Ruminal نشخوار کننده Ruminant نشخوار کنندگان Ruminantia نشخوار کنندگان Ruminants نشخوار کردن Ruminate نشخوار کردن Ruminating نشخوار، نشخوار کردن Rumination کپل، دُنبهٔ گوسفند Rump ران Run جوی، نهر کوچک Runnel دونده، رونده (ریشهٔ هوائی) Runner شکل خاصی از بخیهٔ سرتاسری ساده Running اسب اصیل Running horse زه آب، آب زهکش، آبگذاری، جریان‌های سطحی آب Run off چرانیدن؛ مثل، چرانیدن روی یک مرتع Run on چرانیدن روی مرتع، چرانیدن مرتع Run on pasture پشم نامرغوب Run out fleece خوکچهٔ کوچک Runt جنس آلاله Rununculus آلاله تلخ Rununculus acris آلاله زرین Rununculus auricomus آلاله تکمه‌دار Rununculus bulbosus آلاله گندمی Rununculus gramineus آلاله زبانی Rununculus lingua آلاله جنگلی Rununculus nemerosus آلاله گره‌دار Rununculus nodiflorus آلاله گل‌ریز Rununculus parviflorus آلاله باتلاقی Rununculus philonatis آلاله زهری Rununculus sceleratus آلاله برگ‌پهن Rununculus thra جنس روپیا Ruppia روپیای دریائی Ruppia maritima خانواده روپیاسه Ruppiaceae ترکیدن، پاره شدن، شکاف خوردن Rupture جنس کوله‌خاس Ruscus کوله خاس Ruscus aculeatus همیشک Ruscus hyrcanus رُزت Russet آفتابگردان روسی Russian sunflower جنس روسولا Russula روسولای فی‌آور Russula emetica روسولای مطبوع Russula lepida روسولای قرمز Russula ruba روسولای سبز Russula virescens زنگ Rust دام دزدی Rustle زنگ‌ها Rusts جنس سداب Ruta سداب متعفن Ruta graveolens سداب کوهی Ruta montana شلغم روغنی Rutabaga خانواده مرکبات، سدابیان، سرابیان Rutaceae قرمز روتینومی Ruthenium red معیار عایقی R value چاودار Rye سبوس چاودار Rye bran نان چاودار Rye bread پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکل چاودار Rye distillers, dried grains پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکل چاودار با مواد محلول Rye distillers, dried grains with solubles ارگوت چاودار Rye ergot خوراک چاودار Rye feed زبره آرد چاودار Rye flour midddlings دانهٔ چاودار Rye grain چچم چمنی Ryegrass چچم رشک دار Ryegass - annual آرد نامرغوب چاودار Rye lowgrade feed flour زبره چاودار Rye middlings مخلوط فرآورده‌های فرعی چاودار کوبی Rye mill run نساسته چاودار Rye starch کاه چاودار Rye straw ورید ایلیاکخارجی است Right external iliac vein گوگرد S. sulfur علم S. science خانوادهٔ سابیاسه Sabiaceae کیسه Sac گلپوش‌گل، جام گل Saccat ساکاراز Saccharase ساکارات Saccharate قنددار، حاوی قندساکارز Saccharared ساکارید Saccharide حاوی قند، تولید کننده قند Sacchariferous تبدیل شدن به قند Saccharification قند سنج Saccharimeter ساخارین، ساکارین Saccharin, saccharine سورگروم قندی، سورگوم شیرین. Saccharine sorghum قندسنج Saccharometer ساکاروپین Saccharopine قندشاشی Saccharorrhea قند معمولی، ساکارز، سوکرز Saccharose جنس نیشکر Saccharun نیشکرهندی Saccharun officinarum سوآک، نمونه‌‌بردار کیسه‌ای Sack probe خاجی، خاصره‌ای Sacro iliac خاجی - ورکی Sacro ischiatic استخوان خاجی Sacrum پیوند زینی Saddle graafting نقطه زینی شکل Saddle point زین زدگی، زخم زین Saddle sore سالم، امن، بهداشتی Safe سلامتی Safety مرافبت‌های بهداشتی، نکات بهداشتی، ملاحظات ایمنی Safety consideration سافلور، گلرنگ Safflor گلرنگ، زغفران کاذب Laffloweکنجالهٔ گلرنگ Safflower meal درمنه Sage جنس ساژینا Sagina ساژینای بی‌گلبرگ Sagina apetala ساژینای گره‌دار Sagina nodosa ساژینای خمیده Sagina procumbens ساژینای درفشی Sagina subulata مقطع یا صفحهٔ قدامی خلفی و موازی محور طولی بدن. این صفحه در توصیف بدن انسان عمود برزمین و در توصیف بدن حیوانات چهارپا، موازی سطح افق است Sagital تیرکمان آبی Sagittaria sagittifolia تیر کمانی، پیکانی (برگ) Sagittate اسپرس، اسپرس معمولی، شبدر مقدس Sainfoin شپشگ سیاه زیتون Saiseteia oleae سالاد Salad سبزی‌های سالادی، محصولات سالادی Salad crops گیاه سالادی Salad plant مارمولک Slamander جوش شیرین، بی‌کربنات سدیم، پودر نانوائی، نمک گازدار Saleratus خانوادذهٔ بید Salicaceae راستهٔ سالیکالز Salicales جنس قلیا Salicornia قلیای میوه‌دار Salicornia fructicosa قلیای یک‌ساله Salicornia herbacea اسید سالیسیلیک (اسید ارتوهیدروکسی بنزوئیک) Salicylic acid سالیسیلیسم Salicilism نمک‌دار، پرنمک Saliferous نمک‌سنج Salimeter نمکزار، دریاچه نمک، معدن نمک Salina نمک‌زنی، نمک‌سود کردن Salination نمکی، شور Saline خاک‌شور و قلیائی Saline alkale soil محلول نمکی، سرم فیزیولوژیک Saline solution چشمه آب شور Saline spring به‌شکل نمک‌دارای خواص نمک طعام Saliniform شوری، درجه شوری Salinity شور شدن Salinization نمک‌زدن، نمک‌سود کردن Salinize شوری سنج، نمک سنج Salinometer بزاق Saliva بزاقی Salivary مجاری بزاقی Salivary channels غدد بزاقی Salivary glands غدد بزاقی زیرزبانی Salivary glands under the tongue بزاق، ترشح‌بزاقی Salivary secretion آزمایش بزاق Saliva test سیلان بزاق، جاری شدن بزاق Salivation جنس بید Salix بید مشک Salix aegyptica بید سفید Salix alba بید گوشه‌دار Salix aurita بید مجنون، بید معلق Salix babylonica بید براق Salix caprea بید خاکستری Salix cinerea فوکا Salix fragilis بید سرخ Salix purpurea بید خزنده Salix repens بید Salix spp بید سه پرچمی Salix triandre بید سبد Salix vimianalis بید جودانک Salix zygostemon ماهی آزاد Salmon سالمونلا Salmonella سالمونلوز، عفونت سالمونلائی Salmonellosis آزادماهیان Salmoniformes روغن جگر ماهی سالمون Salmon liver oil روغن سالمون Salmom oil شوری سنج، نمک‌سنج Salometer التهاب لولهٔ رحمی Salpingitis جنس علف‌شوره Salsola اشنان پتاس Salsola kali اشنان سود Salsola soda علف شور Salsola spp خانواد اسفناج، اسفناجیان Salsolaceae نمک، نک‌زدن Salt بادروبی Saltation نمک‌زدن Salt away نمک قالبی، آجر نمک Salt block نمک‌زدن Salt down نمک سودشده، نمک‌زده Salted پوست نمک سود شده Salted pelt نمک سود کردن Salting out نمک لیسیدنی، سنگ نمگ Salt lick نمکزار Salt lick نمکدان چوبی Salt log مسمومیّت بانمک Salt poisoning عارضه کمبود مواد معدنی کم نیاز Salt sick ماهیان آب‌شور Saltwater fish طعم شور Salty flavor فعالیت یا قدرت افزایش دفع نمک (کلرو سدیم) از طریق ادرار Saluretic activity خانوادهٔ چوج یا چوخ Salvadoraceae جنس مریمی Salvia گل سلوی Salvia ambigua مریم گلی Salvia arvensi مریم چمنی Salvia pratensis مریم شاه پسندی Salvia verbenacea مریم چتری Salvia verticillata جنس سالوینیا Salvinia سالوینیای شناور Salvinia natans فندقهٔ بالدار، سامار Samara سماروغ گلک Samaruq جنس آقطی Sambucus آقطی کوچک Sambucus ebulus آقطی‌سیاه Sambucus nigra آقطی سرخ Sambucus racemosa جنس سامولوس Samolus نگونسار فرنگی Samolus europeum سامولوس والراندی Samolus valerandi نمونه، الگو، مسطوره Sample میانگین نمونه Sample mean نمونه برداری، نمونه‌گیری Sampling شن، ماسه Sand خارخسک Sandbur کشت در ماسه Sand culture تپه‌های شنی Sand dunes کک ماسه، کک کنار دریا Sand flea خاک لمون رسی شنی، لمون رسی شنی Sandy clay loam گوسفند سنگسری Sangssari sheep جنس علف خون Sanguisorba علف خون کوچک Sanguisorba minor علف خون با تلاقی Sanguisorba officinalis جنس سانیکولا Sanicula سانیکولای اروپائی Sanicula europea بهداشت بهسازی محیط Sanitation بهداشتی کردن Sanitize گوسفند سنجابی Sanjabi sheep سانسوریا Sansevieria trifasciata خانوادهٔ صندل، داروما Santalaceae راستهٔ صندل Santalales سانتونین Santonin شیره Sap خانواده افرا Sapindaceae راستهٔ ساپیندالس Sapindales نهال Sapling جنس غاسول Saponaria غاسول صابونی Saponaria officinalis غاسول گاوی Saponaria vaccaria صابونی کردن، صابونی شدن Saponification عدد صابونی شدن Saponification number صابونی کردن Saponify ساپونین Saponin Saponine خانوادهٔ ساپوتاسه Sapotaceae چوب پوست کنی در فصل بهار Sap peeling گنده‌رو، گندرو، کودرُست Saprophyte گندروئی، کودرُستی Saprophytic برون چوب Sap wood ریشه‌پایان Sarcodina التهاب دور زخم Sarcody ماهیان باله گوشتی Sarcopterygii چرب سار کوپتی Sarcoptic scab گوشت‌آور Sarcotic گوشتی، عضلاتی، از یا مربوط به گوشت Sarcous پودر ماهی ساردین Sardine meal روغن ساردین Sardine oil روغن سرخ Sarlet oil خانوادهٔ ساروراسه Saururaceae صحرا، بیابان Savanah پس‌انداز، حساب پس‌انداز Saving حساب پس‌انداز، حساب سپرده پس‌انداز Saving deposit خاک اره Sawdust پیوند برشی Sawkerf grafting کارخانهٔ چوب بری، دستگاه چوب‌بری Sawmill خانوادهٔ انگورک یا سفرس Saxifragaceae جرب، پوستهٔ زخم ، کبره، لکهٔ سیاه Scab گل کبوتر Scabiosa گل کبوتر بی‌بو Scabiosa columbaria گل کبوتر معطر Scabiosa suaveolons Scaeva pyrastri شاخه‌های اصلی Scaffold branches آوند نردبانی Scalariform vessel سفیدشدن اپیدرم و بافت‌های اطراف آن Scald مقیاس، اندازه، ترازو، باسکلول، قپان، اندازه یک حیوان Scale پولک، فلس Scale حشره‌پولک‌دار Scale insect عضله نردبانی Scalenus muscle وزن کشی، اندازه‌گیری، درجه‌بندی Scaling غربال شده Scalped پوست‌کن، دستگاه پوست کنی غلات Scalper Scalping سیستم‌واحد خوراک اسکاندیناویائی Scandinavian feed unit system جنس سوزن چوپان Scandix گیاهی است یک‌ساله، دارای برگ‌های بسیار بریده، گل‌های سفید با گلبرگ‌های نامساوی Scandix pecten veneris ساقهٔ گل دهنده Scape ناوپایان Scaphopoda استخوان کتف Scapula اسکارابئیده Scarabeidae عناصر ندرتاً ضروری Scarcely essential elements تشکیل کبره Scar formation خراش دهی Scarification خراش دادن Scarify شفاف، غشائی، محکم خراش دار، کبره بسته Scarious Scarlet clover بافت کبره‌ای Scar tissue دیا گرام پراکنش Scatter diagram بخش یکنواخت، دستپاش Scattering دستنبو Schemma شرچزیاسه Scheuchzeriaceae ملخ صحرائی یا ملخ دریائی Schistocerca gregaria forsk شیستوزومیاز Schistosomiasis شیزاندراسه Schizandraceae شیزو کارپ Schizocarp جنس گاو چشم Schoenus گاو چشم سیاه Schoenus ferruginosum جنس اسقیل Scilla اسقیل تابستانه Scilla autumnalis اسقیل بهاره، پیاز عنصل Scilla bifolia قلمه، نهال، ترکه، پیوندک Scion گیاه سایه پسند یا گیاه نور گریز Sciophyte جنس سیرپوس، جنس پیزر Scirpus سیرپوس فشرده، پیزرفشرده Scirpus compressus سیرپوس شناور، پیزر شناور Scirpus fluitans پیزر آبی، سیروس آبی Scirpus lacustris سیرپوس دریائی، پیزردریائی Scirpus maritimus سیرپوس چین‌دار، پیزرچین‌دار Scirpus setaceus سیرپوس جنگلی، پیزرجنگلی Scirpus silvaticus سیرپوس خوابیده Scirpus supinus تریپس مرکبات Scirtothrips citri صلبیه، پوشش سفید چشم Sclera اسکلرانشیم Sclerenchyma تصلب پوست Scleroderma تصلب Sclerosis قارچی است روی درخت بِه Sclerotinia linbartiana پوسیدگی ساقهٔ یونجه Sclerotinia spp پوسیدگی ریشه و طوقهٔ‌شبدر Sclerotinia trifoliorum سختینه Selerotium جنس اسکلروتیوم Sclerotium عامل سوختگی یا باد زدگی سویاو شبدر Sclerotium rlfsii سوختگی یا قهوه‌ای شدن حاشیه برگ‌ها بر اثر بافت مردگی ناشی از بیماری‌های عفونی یا شرایط نامساعد محیطی Scorch خس الکلاب Scorozonera راسته اسکورپنی شکلان Scorpaeniformes گل‌آذین گرزن دم‌عقربی Scorpioid عقرب Scorpion عقرب پرنده Scorpionfly Scorpionida جنس کاهوی افعی Scorzonera شنگ اتریشی Scorzonera austrica کاهوی افعی Scorzonera hispanica شنگ سیاه‌ریز Scorzonera humilis اسهال Scour پشم‌شوئی‌کردن Scour تمیز شده در اثر فشردگی یا مالش Scoured پشم شسته Scured wool پشم پو Scurer اسهال Scouring اسهال Scours تیغهٔ پاک‌کن، اسکریپر Scraper غلات کامل، شکسته یا درشت خردشده Scratch عامل خراش، عامل خشبی Scratch factor خوراک خردشده Scaratch feed غلاف خردشده Scratch grain غربال، غربال کردن Screen غربال شده، غربال کردن Screened ذرت آسیاب شده و غربال شده Screened corn chop Screened cracked corn خوراک غربال شده Screened feedstuff ذرت آسیاب شده و غربال شده Screened ground corn صافی غربالی Screen filter ۱. ضایعات بوجاری غلات یا بذور Screenings برنج نامرغوب، برنج درجه‌دو، برنج آبجوسازی Screenings سیستم صافی Screening system کرم‌های قلابی شکل Screwworms جنس گل خوک Scrofularia گل خوک آبی Scrofularia aquatica گل خوک تکمه‌دار Scrofularia nodosa گل خوک بهاره Scrofularia vernalis Scrofularineae خانوادهٔ گل میمون، میمونیان Scrophulariaceae راستهٔ اسکروفولاریالز Scrophulariales کیسه بیضه Scrotum نامرغوب، بد، کم محصول Scrub چرای پس‌مانده‌های زراعی Scrub grazing تکمهٔ شاخ Scurs بیماری آسکوربوت Scurvy پنبه‌زنی، جداکردن الیاف از ذرات کپسول خردشده پنبه Scutching جنس قاشقک Scutellaria قاشقک کالومنا Scutellaria columna قاشقک کلاهی Scutellaria galericulata قاشقک کوچک Scutellaria minor لپهٔ گیاهک دانه، سپرچه Scutellum سپر Scutum نوعی کفشدوزک Scymnus عمل جنبشی مخصوص، حرارت مصرف غذا SDA فصل Season دوره یا بخشی از سال Season طعم دادن، طعم دارکردن، ادویه زدن، مطبوع کردن غذاها با ادویه نمک و غیره Season فصلی Seasonal حیوان فصل زا Seasonal breeder جفتگیری فصلی Seasonal breeding چند فحلی فصلی Seasonal polyoestrus ادویه Seasoning غدد چربی پوست Sebaceous glands چربی پوست Sebum جنس چاودار Secale چاودار گندمی Secale cereale ثانویه Secondary صفات ثانویه Secondary characters ضایعهٔ ثانوی Secondary defect التیام به‌شیوهٔ نوع دوم Secondary healing intention عفونت ثانویه Secondary infectoion مادهٔ تلقیحی ثانویه، ماده آلوده کنندهٔ ثانویه Secondary inoculum عناصر غذائی ثانویه، مواد غذائی ثانویه Secondary nutrients صفات ثانویه جنسی Secondary sex characteristics خاک ورزی ثانویه Secondary tillage پشم‌های کوتاه Second cuts نسل دوّم Second filial generation نیم‌دانه Second head تقسیم دو میوز Second meiotic division معدهٔ دوم، نگاری Second stomach سکرتین Secretin ترشح Secretion برش، مقطع، بخش، قطعه Section روند عددی Secular trend اوراق بهاردار Securities نشسته Sedentary رسوب، نهشته، رسوب کردن Sediment خاک‌های رسوبی Sedimentary soils ابرون صغیر Sedum ابرون گس Sedum acris ابرون سفید Sedum alba ابرون فرنگی Sedum boloniense ابرون خرفه‌ای Sedum ceapaea ابرون کلفت Sedum dasyphyllum ابرون راست Sedum hirsutum ابرون وارونه Sedum reflexum ابرون صورتی Sedum rubens ابرون ریشه‌دار Sedum telephium ابرون کرکی Sedum villosum بذر ، دانه Seed اولاد، فرزند، نتیجه Seed اسپرم، یاختهٔ جنسی حیوان‌نر Seed بذرکاری کردن، کاشتن بذر، تولید بذر Seed جداکردن بذر Seed بستر بذر Seed bed بذرزاد Seed borne غلاف بذر، کپسول بذر Seed capsule غلاف بذر Seed chaff دستگاه بوجاری بذر Seed cleaner غلاف بذر Seed coat ذرت بذری Seed corn محصول بذری Seed crop گیاهک بذر، جنین بذر Seed germ عادات بذری Seed hanits جعبه‌بذر Seed hopper غذا دهنده، قیف دریافت کننده خوراک Seed hopper بذر کاری Seeding بی‌تخم، بدون بذر، فاقد بذر Seedless گیاهچه، نهال بذری Seedling زمان گیاهچه‌کاری، زمان نهال کاری Seedling time پوسته‌های بذر Seed skins ساقهٔ بذر Seed stalk ذخیرهٔ بذر، بذور ذخیره شده Seed stock انتقال از طریق بذر Seed transmission ضدعفونی بذر، عمل آوری بذر Seed treatment لولهٔ سقوط بذر Seed tube بذرکار Seeder برگچه، لپه Seedleaf لارو کنهٔ گاوی Seed tick بذر پوست نگرفته، بذر داخل پوسته Seed - unhulled پشم آغشته به بذور Seedy wool بخش، قطعه، قسمت Segment فقدان ناقص Segmental aplasia تفرق، جدائی Segregation تفرق ژن‌ها Segregation of genes جنس اشنیان Seidlitzia اشنیان Seidlitzia rosmarinus سلاسین‌ها Selachii انتخاب، گزینش Selection انتخاب تفریحی Selection differential چرای انتخابی Selective grazing نفوذ پذیری انتخابی Slective permeability سلنیم‌دار، پُرسلنیم Seleniferous سلنیم Selenium مسمومیت با سلنیم Selenium poisoning سمّیت سلنیم Selenium toxicity خودسازگار Self compatible غذیهٔ اختیاری، تغذیه تا حّد اشتها و میل حیوان Self-fed غذا خوری خودکار Self feeder تغذیهٔ آزاد، تغذیهٔ اختیاری، تغذیه برطبق میل و اشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها Self feeding غذاخوری خودکار Self feeding hopper خودگشن، خودگرده‌افشان Self fertile خودبارور Self fruitful خودناسازگار Self incompatihle دگرگُشن، دگرگرده‌افشان Self infertile خود بارور Selfing خودجهش Self mutlaion خود گرده‌افشانی، خودگُشنی Self pollination خودگردان، خودرو Self propelled آردخودوَرا Self raisinig flour خودسترون Self sterile خودکفائی، خودبسندگی Self sufficiency خودناباور Self unfruitful جنس سلینوم Selinum سلینوم زیره‌ای Selinum carvifolium سوسری کوچک Selphordella tartara منی Semen اسپرم گیری، جمع‌آوری اسپرم یامنی Semen collection پیشوندی است ترکیبی به معنی نیمه Semi- نیمه آبزی Semi aquatic نیمه خشک Semi arid نیمه خودکار Semiautomatic تغذیهٔ نیمه خودکار Semiautomatic feeding پشم نیمه روشن Semi bright wool اسیدهای آمینه نیمه ضروری Semidispensable amino acids نیم‌هلالی Semilunar نیمه‌سوار Semi mounted ستیغ‌پروستات Seminal colliculus ریشه‌های اوّلیه، ریشه‌های بذری Seminal roots غدهٔ وزیکولی Seminal vesicle التهاب غدهٔ وزیکولی Seminal vesiculitis لوله‌های اسپرم ساز Seminiferous tubules تومور بدخیم بیضه Seminoma راستهٔ پرنده‌ماهیان Semionotiformes غشای نیمه‌تراوا Semipermeable membrane نیمه جامد Semisolid پس‌ماندهٔ نیمه‌جامد تقطیر الکلی دانهٔ ذرّت با موادّ محلول Semisolid corn distillers grain with solubles پس‌ماندهٔ محلول تقطیر الکلی دانهٔ ذرت خوشه‌ای Semisolid grain sorghum distillers solubles ماهی عمل آوری شده نیمه جامد Semiosolid processed fish پس ماندهٔ نیمه جامد تقطیر الکلی دانهٔ چاودار با مواد محلول Semisolid rye distillers grain with solubles پس ماندهٔ نیمه جامد مواد محلول تقطیر الکلی دانهٔ چاودار Semisolid rye distillers solubles جنس ابرون کبیر Sempervivum ابرون کبیر Sempervivum tectorum جنس زلف پیر Senecio زلف پیر آدونیسی Senecio adonidifolius زلف پیر آبزی Senecio aquaticus زلف پیر مندابی Senecio erucaefolius زلف پیر یعقوبی Senecio jacobea زلف پیر جنگلی Senecio nemorensis زلف پیر باتلاقی Senecio paludosus زلف پیر دشتی Senecio silvaticus زلف پیر قاشقکی Senecio spatulefolium سنسیو Senecio spp زلف پیر چسبو Senecio viscosa زلف پیر رسمی Senecio vulgaris پیرشدن، مسن‌شدن Senescence پیری Senile محسوس Sensible گرمای محسوس Sensible heat حساسیت Sensitivity حسّی Sensory اعصاب حسّی Sensory nerves اعضای حسّی Sensory organs کاسبرگ Sepal کاسبرگی، به‌شکل کاسبرگ Sepaloid مجزا، جدا، سوا، جداکردن، تفکیک‌کردن، سوا کردن Separate جداسازی Separating جداسازی مغناطیسی جداسازی توسط آهنربا Separating magnetic جداسازی، تفکیک ، انفصال Separation جداسازنده Separative جداساز، جدا کننده، دستگاه تجزیه یا تفکیک Separator دارای دیوارهٔ عرضی، پرده‌دار Septate عفونی شدن خون، عفونت عمومی Septicemia کپسول قاچی Septicidal سپتوریای سویا Septoria glycines سپتوریای گندم Septoria nodorum سپتوریای نخودسبز Septoria pisi سپتوریای برگ گندم Septoria tritici دیوارهٔ عرضی، تیغه، پرده، غشای میانی Septum قطعات جدا شده استخوانی Sequestra ردیفی Seriate شبدر چینی Sericea lespedeza ابریشمی، کرکین Sericeous پرورش کرم ابریشم، پرورش نوغان Sericulture پرورش دهنده کرم ابریشم Sericulturist سرین Serine سرولوژیکی Serological سرولوژیکی Serology تجمع موضعی سرم خون در بافت Seroma لایهٔ سروزی Serosa سروتونین Serotonin سروتیپ Serotype هامور ماهیان Serranidae مضرس، دندانه‌ای Serrate برگ‌مضرس، برگ دندانه‌دار Serrate leaf تضاریس Serrations تضاریس Serrations جنس وریکه Serratula وریکه رنگرزان Serratula tinctoria سرم Serum کلسترول سرم خون Serum cholesterol سرم درمانی Serumtherapy تری گلیسریدهای خون Serum triglycerides جفتگیری Servise کنجد Sesame کنجالهٔ کنجد Sesame oil meal کنجد، کنجدشرقی Sesamum جنس انجدان رومی Seseli انجدان رنگی Seseli coloratum انجدان شامی Seseli libanotis انجدان کوهی Seseli montanum اکسیدهای سزکوئی Sesquioxides چسبیده، بی‌ساقه، بی‌پایه، بدون دُمگل یا دمبرگ Sessile نخ‌مانند، سیخ‌مانند Setaceous جنس دُم روباهی Setaria دُم روباهی Setaria faberii مرغ کرچ Setting hen آبستن، حامله Settled فاضلاب، هرز آب Sewage لجن فاضلاب Sewage sludge جنس Sex کروموزوم‌ها (رنگین تنهای) جنسی Sex chromosomes صفات تحت تأثیر جنس Sex - influenced traits صفات محدود شده توسط جنس Sex - limited traits ژن‌های جنسی Sex linked genes هورمون‌های استروئیدی جنسی Sex steroid hormones جنسی Sexual ناتوانی جنسی، نارسائی جنسی Sexual impotence بلوغ جنسی Sexual maturity سایبان Shade house گیاهان سایه‌دوست Shade plants گوسفند شفالی Shafali sheep بدنهٔ سوزن، میله، ساقه Shaft پشم طویل Shafty wool لرزیدن Shake تخته‌لت Shake board دستگاه تکان دهنده Shaker گوسفند شال Shal sheep گوسفند شامی Shami sheep ساق پا Shank تیغه (در گاو آهن)، سهم Share شارکا Sharka روغن جگر کوسه‌ماهی Shark liver oil ریختن، ریزش Shatter ریزش برگ‌ها Shattering of leaves چیدن، قیچی کردن Shear پشم چینی، موچین Shearer گوسفند ۱۲ تا ۱۸ ماهه که قرار است قبل از کشتار پشم چینی و پروارتر گردد Shearer پشم چینی، موچینی Shearing وسایل پشم چینی، وسایل موچینی Shearnig instruements پشم کوتاه Shearlings غلاف، پوشش، پوشینه Sheat چاقوی غلاف‌دار Sheath knife بافه Sheave اصطبل Shed barn گوسفند Sheep رفتار گوسفند Sheep behavior آغل گوسفند Sheep cote سگ گله Sheep dog مهار کردن گوسفند Sheep handling آغل کار با گوسفند Sheep handling pens قضاوت گوسفند Sheep judging طول عمر گوسفند Sheep life span پشم‌چینی گوسفند Sheep shearing پشم روی پوست Sheepskin آبلهٔ گوسفند Sheep pox تولیدات (محصولات) گوسفند Sheep productions وزن پوست گوسفند Sheep skin weight خال کوبی گوسفند Sheep tattooing حمل‌ونقل گوسفند Sheep transpotation توزین گوسفند Sheep weighing Shelf life پوسته، صدف حلزون، پوست میوه Shell جعبه پودر صدف Shell box پوست کنده، مغز کرده Shelled دانه ذرت Shelled corn پوست کن، دستگاه پوست‌کن Sheller پوست کنی Shelling درصد دانه‌دهی Shelling percentage کیفیّت پوسته Shell quality پوست، پوسته Shells چوپان Shepherd کیسه کشیش، چنته چوپان Shepherd's purse پیوند شکمی Shied budding تب حمل‌ونقل Shipping fever آرد نارمرغوب Shipstuff فتیلهٔ زخم شرلی Shirley لرزش نوزاد خوک Shivering in little pigs ذرات ریز مواد گیاهی موجود در پشم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز خار و خاشاک Shives خوک جوان Shoat, shote شوک Shock علایم شوک یا ضربه Shock symptom پشم مستعمل، پشم کهنه، پشم کوتاه Shoddy کفاش، نوعی بخیه Shoemaker شاخساره، جوانه Shoot ترکه، جوانه Shoots کشت نوک ساقه Shoot tip culture نوک شاخه‌ها، نوک ترکه‌ها Shoot tips سن ساحلی Shore bug کوتاه Short اسیدهای چرب زنجیر کوتاه Short chain fatty acids گیاهان روز کوتاه Short day plants چربی شورتینگ Shortening Short-fed cattle دورهٔ کوتاه پرواربندی Short feed علف کوتاه قد Short grass جلگه‌های علف کوتاه Short - grass plains مرغزار علف کوتاه Short - grass prairie به‌ فواصل کم Short interval خرده غلات Shorts الیاف کوتاه (در مورد پشم) Short staple پرواربندی کوتاه‌مدّت Short time feed غربالی Shot - hole سوسک پوستخوار درختان میوه Shot hole borer بیماری غربالی Shot hole disease کتف، شانه Shoulder نشان‌دادن، نمایش دادن، نمایش Show جعبه‌وسایل نمایشی Show box گاوهای نمایشی Show cattle پاره کردن به تکه‌های باریک، باریکه‌بری کردن Shred پاره، تکه، ریره، خرده، باریکه زمین ، باریکهٔ پارچه، باریکه علوفه؛ مثل، ذرت باریکه، باریک بریده شده Shredded گندم علوفه‌ای خردشده Shredded wheat دستگاه باریکه‌بُر Shredder باریکه‌بُی Shredding استوانه ذرت خردکن Shredding cylinder میگو Shrimp پودر میگو Shrimp meal افت، مقدار کاهش وزن Shrinkage چروکیدن، آب از دست دادن، از دست دادن شادابی Shrivel گوسفند نژااد شروپ شایر Shropshire sheep درختچه Shrub درختچه‌زا Shrubbery پلاسیده، چروک خورده، چروکیده، خشکیده Shrunken حیوان کم‌بازده از نظر تولیدمثل Shy breeder برادر یا خواهر (در ژنتیک) Sib آمیزش خواهر برادری Sib mating آزمایش خواهران یا برادران Sib testing دارای مفصل خرگوشی خمیده Sickle hocked ابوتیلون Side abutilon ابوتیلون ابن‌سینا Sida abutilon avicennae کودسرک Side dressing اثرات جانبی Side effects پیوند جانبی Side grafting پیوند جانبی زبانه‌‌دار Side tougue grafting پیوند جانبی سطحی Side veneer grafting زنبور کنارکار، زنبور کار گر کنارکار Side worker الک، غربال و آردبیز، پرویزن، سرند Sieve الک‌کردن، غربال کردن، سوراخ‌سوراخ کردن Sieve آوندآبکش Sieve tube بیختن ، الک‌کردن Sift غربال شده، الک‌شده، سرندشده، بیخته Sifted غربال، غربال‌کن، تکان‌دهنده، دستگاه بوجاری Sifter غربال‌کردن ، بوجاری کردن Sifting به‌شکل حرف S Sigmoid خم S شکل Sigmoid flexure علامت، نشانه Sign سطح معنی‌داربودن Significance level معنی‌دار، مهم، قابل‌توجه، پرمعنی Significant علایم، نشانه‌ها Signs علوفه سلوشده، سیلو Silage مواد افزودنی به علوفهٔ سیلوشده Silage additive ارابه سیلو، ارابه حمل علوفه سیلو شده Silage cart ذرت سیلوئی Silage corn محصولات سیلوئی، علوفه سیلوئی Silage crop دستگاه خردکنندهٔ علوفه سیلوشده Silage cutter چهارشاخ سیلو Silage fork دروگر علوفهٔ سیلوئی Silage harvester نگهدارندهٔ سیلو Silage preservative فتیله سوراخ‌دار پلاستیکی Silastic جنس زیره‌چمنی Silaus زیره چمنی Silaus pratensis جنس سیلن Silena سیلن مخروطی Silena conica سلین فرنگی Silena gallica سیلن باد Silena inflata سیلن شب Silena noctiflora سیلن خمیده Silena nutans سیلن گوشی Silena otites سکوت، خاموشی Silence ساکت، آرام، خاموشی Silent فحلی خاموش، فحلی خفیف Silent heat سیلیس Silca اسیدسیلیسیک Silica acid سیلیسیم، سیلیکون Silicon سیلیس Silicon dioxide خورجینک Silicula

خورجین Siliqua ابریشم، کاکل ذرت Silk کرم ابریشم، پیله Silk worm سیلو، انبار علوفهٔ سیلوشده، انبار غلات Silo سیلوپُرکن Silo filler لای، لوم، سیلت Silt خاک‌رسی، لومی، سیلیتی Silty clay loam اسبله‌ماهیان Siluriformes ماهی کپور Silverfish جنس حرشف Silybum حرشف مریمی Silybum marianum خانوادهٔ عرعر Simaroubaceae ساده، برگ ساده Simple جوانهٔ ساده Simple bud بخیهٔ سرتاسری ساده Simple continuous suture میوه‌های گوشتی ساده Simple fleshy fruit کرک ساده Simple hair بخیهٔ منفرد ساده Simple interupped suture خوابانیدن ساده Simple layering برگ ساده Simple leaf تک معده‌ای‌ Simple stomached قندهای ساده، تک‌قندی‌ها Simple sugars بافت ساده Simple tissue مدل‌های نمونه‌سازی Simulation models جنس خردل Sinapis خردل سفید Sinapis ablba خردل بیابانی Sinapis arvensis بخیهٔ مسلّح مجرد Single armed suture میوه‌های ساده Simple fruits پروتئین تک یاخته‌ای Single cell protein تک‌یاخته‌ای شاخه‌ای Single cordon یک چین Single cut شبدر یک چین Single cut clover نتایج تک‌دانه Single seed descent چپ، مربوط به طرف چپ یا دست چپ Sinistral مقصد، گیرنده، محلّ مصرف Sink حفرهٔ داخلی استخوان Sinus سیفون Siphon لوله‌بالان، کک‌ها Siphonaptera بادام‌شکلان Sipunculoidea والد نر، پدری کردن Sire نمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پدری، شاخص‌های پدری Sire indices شیران دریائی Sirenia سینه‌بند یا پیش‌بند قوچ‌های فحل یاب Sire sine harness خلاصهٔ عملکرد گاونر یا حیوان نر گله Sire summary شربت Sirup سورگوم (ذرت خوشه‌ای) قندی Sirup sorghum کنف Sisal طناب کنفی، ریسمان کنفی Sisal جنس خاکشی Sisymbrium خاکشی بدل Sisymbrium altissimum خاکشی تلخ Sisymbrium irio خاکشی درشت Sisymbrium officinale خاکشی معمولی Sisymbrium sophia سرخرطومی ریشهٔ یونجه Sitona callosus سرخرطومی ریشهٔ شبدر Sitona callosus hispidula شپشه گندم Sitophilus granarius شپشهٔ ذرت Sitophilus zeamais بید گندم Sitotroga cerealella جنس پلم Sium پلم‌برگ باریک Sium angustifolium پلم برگ پهن Sium latifolium جوشش‌پر Six rowed barley درجه‌بندی، درشت و ریزکردن Sizing جنس سیزون Sizon سیزون کشتزار Sizon amomum اسکلت، استخوانبندی Skeleton اسکوبالد Skewbald پس چرخ Skimmed شیر پس چرخ Skim milk (skimmed milk) شیر پس چرخ متراکم، کنسانتره شیر پس‌چرخ Skim milk concentrate پودر شیر پس چرخ، شیر خشک بدون چربی Skim milk powder پوست، جلد، پوست کندن Skin پوست، جلد، پوست کندن Skin (rind, husk, peel) باکتری‌های پوست زی Skin bacteria منگنهٔ نمونه‌برداری پوست Skin biopsy punch چین خوردگی پوستی Skin fold پیوند پوست Skin graft زواید پوست Skin scrapings وسیلهٔ دوخت پوست Skin stapling device جداکردن پشم‌های رنگی یا نامرغوب از سطح پشم روی بدن گوسفند قبل از پشم چینی. این عمل در استرالیا رایج است Skirting کاسهٔ سر Skull خط‌هوائی، کابل هوائی Skyline کج، خط کج، سطح اُریب، شیب Slant کف نرده‌ای Slatted floor کشتار، ذبح Slaughter حیوان کشتاری Slaughter animal گوسالهٔ کشتاری Slaughter calf گاوهای کشتاری Slaughter cattle سلاخ، قصاب Slaughterer میش کشتاری Slaughter ewe کشتار گاه، سلاخ‌خانه، قصاب‌خانه، مسلخ Slaughter house برهٔ کشتاری Slaughter lamb خوک کشتاری Slaughter pig قوچ کشتاری Slaughter ram گوسالهٔ اخته کشتاری Slaughter steer وزن کشتار Slaughter weight گیاهان روزه کوتاه - روز بلند Sld plants کفش، کفشک Sled Sleeping sickness یخ برف Sleet قفس آستین‌دار Sleeve cage باریک Slender شخص ژریم‌دار Slimmer فلاخن Sling shot بچه‌انداختن، سقط کردن Slip اخته ناقص Slip گره خفت، گرهٔ زودگشا Slip knot گردش چرخ در جای خود، لیزخوردگی، لغزش Slippage لغزش پرده جنینی Slipping of fetal memberane چاک، شکاف Slit مصرف عناصر غذائی محلول در فواصل زماین در محیط کشت گیاهان در حال رشد. Slop culture شیب Slope کف‌های نرده‌ای Slotted floors پوسته‌پوسته‌شدن Sloughing یواش خور Slow eater یورتمه Slow gait نخ‌های بخیه قابل جذب تدریجی Slowly absorbable suture لای، لجن Sludge اقتصادی در حالت رکود Sluggish economy نژادهای کوچک جثه Small breeds میوه‌های ریز Small fruits ضایعات غلات دانه‌ریز Small grain refuse رودهٔ باریک، رودهٔ کوچک Small intestine جنس از ملک Smilax از ملک - عشبه Smilax aspera دود، دود دادن، دودی کردن، سیگار کشیدن Smoke گوشت‌ دود داده شده، گوشت‌دودی، گوشت دودی شده Smoking meat صاف، نرم Smooth علف پشمکی، علف پشمکی استرالیائی، علف پشمکی بی‌ریشک، علف پشمکی مجارستانی Smooth brome اسب دندان صاف، اسب ۱۰ ساله یا بیشتر Smooth mouth سیاهک، زنگ گیاهی Smut سیاهک‌ها Smuts حلزون Snail بالتوری مته‌دار Snakfly لوبیاسبز Snap bean میمون Snapdragon مواد جامد غیر چربی SNF منگولهٔ منقار بوقلمون Snood سرخوطومی‌ها، شپشه‌های حقیقی Snout beetles سوسک سرخرطومی Snout - nosed beetle برف، برف‌باریدن Snow نزول‌برف، ریزش برف Snow fall صابون Soap گوسفندنژادسوی Soay sheep حشرهٔ اجتماعی Social insect انجمن شیمیدانان بیولوژیکی Society of biological chemists چمن، کلوخ چمنی، با چمن پوشاندن، علفزار Sod خاک‌های سدیم‌دار Sodic soil سدیم Sodium (Na) نسبت جذب سدیم Sodium absorption ration آرسنات سدیم Sodium arsenate بنتونات سدیم Sodium bentonate بی‌کربنات سدیم، جوش شیرین Sodium bicarbonate نمک طعام، نمک معمولی، کلرورسدیم Sodium chloride فیتات سدیم Sodium phytate نسبت سدیم به پتاسیم Sodium potassium ratio کرهٔ نرم Soft butter زبان کوچک Soft palate پوست نرم Soft pelt لاشهٔ خوک نرم Soft pork پوسیدگی نرم Soft rot تخم‌مرغ، پوستهٔ نرم Soft shell egg آب سبک، آب نرم Soft water گندم نرم Soft wheat گندم نرم سفید Soft white wheat چوب نرم Softwood علف سبز، علوفه سبز Silage کلوخه Soil aggregate علفکش‌های کاربردی خاک Soil applied herbicides خاک‌زاد، خاک‌بُرد Soilborne اصلاح خاک Soil conditioning حفاظت خاک Soil conservation عصارهٔ خاک Soil extract اجزای خاک Soil fractions علف سبز Soiling محصول علف سبز Soiling crop خاکزی Soil inhabitant تنش رطوبتی خاک Soil moisture stress خاک یکپارچه Soil monolith فیزیک خاک Soil physics خاک‌شناس، دانشمند علم خاک شناسی Soil scientist بیماری خاک Soil sickness شیب زمین Soil slop مسّاحی خاک، نقشه‌برداری خاک Soil survey سویا، لوبیای روغنی Soja bean خانوادهٔ سیب زمینی، خانوادهٔ بادمجانیان Solanaceae گیاهان خانوادهٔ بادمجانیان Solanaceous plants سولانین Solanine جنس تاجریزی Solanum گزنهٔ اسبی Solanum carolinense تاجریزی قرمز Solanum dulcamara تاجریزی پیچ Solanum duleamara گوجهٔ فرنگی Solanum lycopersicum بادمجان Solanum melongena تاجریزی سیاه Solanum nigrum تاجریزی قرمز Solanum persicum سیب‌زمینی Solanum tuberosum خورشیدی، مربوط به خورشید Solar خشک کردن توسط اشعه خورشید Solar drying انرژی خورشیدی Solar energy کف سُم، پاشنه Sole خانوادهٔ کفشک ماهیان تخم‌مرغ Soleidae جامد Solid جنس روئینه Solidago روئینه زرّین Solidago virga عسل جامد شده، عسل شکرک‌زده Solidified honey بخش مایع Solid phase متراکم کشت شده Solid planted مواد جامد Solids مواد جامد غیر چربی Solids not fat رتیلان Solifugae خاک قلیای سفید Solochalk خاک قلیای سیاه Solonetz محلول، ماده محلول، حلّ‌شدنی، قابل حلّ Soluble کربوهیدرات‌های محلول Soluble carbohydrate مواد محلول Solubles اسیدریبونوکلئیک محلول Soluble rna درصد سدیم محلول Soluble sodium percentage مواد جامد محلول Soluble solids دولایه بالا در خاک رسیده Solum ماده محلول، محلول، جسم حل شده Solute محلول Solution قابلیت حل، قابلیت انحلال Solvability ماده‌محلول، محلول شدن Solvate حلال Solvent استخراج با حلال، روش جدید Solvent extracted نوالهٔ تهیه شده با روش حلال Solvent extracted caked کنجالهٔ پولکی تخم‌پنبهٔ تهیه شده با روش حلال Solvent extracted cottonseed flakes کنجالهٔ تخم پنبهٔ تهیه شده به روش حلال Solvnt extracted cottonseed meal کنجالهٔ روغن گلرنگ، زعفران کاذب، روغن تخم پنبهٔ استخراج شده با روش حلال Solvnt extracted cottonseed oil محصولی که پس از خارج نمودن مقداری از پروتئین و عصاره گیری شده (حلال) باقی می‌ماند Solvnt extracted flakes with reduced protein and carbohydrate روش حلال، روش جدید Solvnt process یاخته بدنی Soma cell قیاق Sorghum halepense ذرت خوشه‌ای معمولی Sorghum vulgare سودان گراس Sorghum vulgare sudanense ساقه و برگ سورگوم، کاه سورگوم Sorghum fodder سورگوم دانه‌ای Sorghum-grain علف خشک سورگوم Sorghum hay. Cane hay ملاس سورگوم Sorghum molasses مسمومیت با سورگوم Sorghunm poisoning سیلوی سور گوم، سورگوم سیلوشده Sorghum silage شربت سووگوم Sorghum sirup کاه سورگوم، ساقه و برگ سورگوم Sorghum stover سورگو، سورگوم شیرینی، سورگوم قندی Sorgo رنگ پوشش بدن اسب که عبارت است از: سایه‌های قرمز از رنگ شاه‌بلوطی یا قهوه‌ای مایل به زرد Sorrel جداسازی، درجه‌بندی، طبقه‌بندی Sorting توده و یا دسته‌هائی از اسپورها که روی پایهٔ کوتاه تشکیل می‌شود Sorus پشم مرغوب Sound wool مبدا چشمه، سرچشمه، منبع Source منبع پراکندگی یا تغییرات Source of variation آلبالو Sour cherry خمیر ترش Sour dough نارنج Sour orange گوسفند سات دان Sorthdown sheep ماده خوک، خوک ماده Sow بذر کاشتن Sow گوشت بیکن غیردودی، گوشت خوک نمک‌زده Sowbelly خوک‌های مادر Sow-breeding لوبیای روغنی، سویا، سوژا، پشم باقلا Soya Soya bean کنجالهٔ سویا Soya bean meal سویا، سوژا، پشم باقلا، لوبیای روغنی Soybean خوراک سویا Soybean feed - solvent extracted علف خشک سویا Soybean hay پودر علف خشک سویا Soybean hay meal پوستهٔ دانه سویا، غلاف بذر سویا Soybean hull کنجالهٔ سویا Soybean meal کنجاله سویای پوست کنده روغنکشی شده با روش حلال Soybean meal - dehulled, solvent extracted خوراک آسیاب سویا، ضایعات (فرآورده فرعی) آسیاب سویا Ï»¿"soybean mill feed (sbmf)" Soybean mill rum روغن سویا Soybean oil نوالهٔ سویا Soybean oil cake تفکیک‌پذیری، قابلیت جداسازی قابلیت جداشدن Separatibity نوالهٔ ورقه‌ای سویا Soybean oil chips کنجالهٔ سویا Soybean oil meal چراگاه سویا Soybean pasture فسفاتید سویا، لسیتین سویا Soybean phosphatide پروتئین سویا Soybean protein پروتئین متراکم سویا Soybean protein concentrate سویای برشتهٔ خشک Soybeans - heat processed سیلوی سویا، سویای سیلوشده Soybean silage کاه سویا Soybean straw اسپادیس Spadix جفت حیوان Span خط کابل Span شیب کابل Span slope خانوادهٔ اسپارگانیسه Sparganiaceae جنس اسپرغان Sparganium اسپرغان ساده Sparganium minimum اسپرغان پرشاخ Sparganium ramosum اسپرغان ساده Sparganium simplex کرم برگ‌خوارمو Sparganothis pilleriana اثر کمکی، خاصیت جایگزینی Sparing effect شمع Spark plug تنک، با فواصل زیاد Sparsly شکم‌درد اسپاسمی Spasmodic colic اسپات Spathe نوعی سوزن قاشقکی شکل Spatula type اخته‌سازی حیوان ماده Spay نعناع Spearmint تخصیص Specialization گونه Species توانائی ترکیب معین Specific combining ability وزن مخصوص، جرم مخصوص Specific density عمل جنبشی مخصوص، حرارت مصرف غذا Specific dynamic action وزن مخحصوص‏، چگالی Specific gravity حرارت ویژه، حرارات مخصوص Specific heat ویژگی Specificity نمونه Specimen طیف نورنگار Spectrophotometer طیف نورنگاری Spectrophotometric جنس اسپکولاریا Specularia اسپکولاریای دورگه Specularia hybrida اسپکولاریای آینه Specularia speculum عنق بین Speculum گندم اسپلتا Spelt Spent residue liquid جنس اسپرگولا Spergula اسپرگول بیابانی Spergula srvensis اسپرگول ۵ پرچمی Spergula spentendra جنس اسپگولاریا Spergularia اسپگولاریای سرخ Spergularia rubra اسپگولاریای نیزه‌ای Spergularia segetalis اسپرم، اسپرماتوزوآ، اسپرماتوزون Sperm. A بند بیضه Spermatic cord اسپرماتید Spermatid اسپرماتوسل Spermatocele سلول مادری اسپرم Spermatocyte تولید اسپرم Spermatogenesis اسپرماتوگونیم Spermatogonium اسپرماتوزوئید Spermatozoide دانه‌دار Spermous عامل سیاهک پنهان سورگوم Sphaceiotheca sorghi عامل سیاهک آشکار سورگوم Sphaceiotheca sorghi cruenta عامل سیاهک خوشهٔ سورگوم Sphaceiotheca sorghi reiliana جنس گردبر Sphaerocarpus گردبر Sphaerocarpus micheli پنگوئن سانان Sphenisciformes شب پره، سه گوش Sphenoid اسفنکتر Sphincter اسفینگومیلین Sphingomyelin ادویه، چاشنی Spice خانوده برگ بیدی، برگ بیدیان Spiderwort family سنبله Spike سنبلک، سنبلهٔ فرعی Spikelet پنجهٔ دندانه میخی Spik - tooth harrow اسفناج Spinach جنس اسفناج Spinacia اسفناج بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خار Spinacia inermis اسفناج خوراکی Spinacia oleracea اسفناج خاردار Spinacia spinosa نخاعی، مربوط به نخاع Spinal نخاع، طناب، نخاعی Spinal cord دوک Spindle رشته‌های دوکی شکل Spindle fibers پنبه‌چین Spindle picker غده دوکی Spindle tuber ریسیدن Spinning درجهٔ ظرافتی که یک نخ ریسیده می‌شود Spinning count خاری Spinous زائدهٔ خاری شکل Spinous process دارای خارهای کوچک Spinulose خاردار Spiny مارپیچی Spiral جنس مارپیچک Spiranthe مارپیچک تابستانی Spiranthe aestivalis مارپیچک پاییزه Spiranthe autumnalis جنس اسپیره Spirea اسپیرهٔ کوهی Spirea filipendula اسپیرهٔ چمنی Spirea ulmaria اسپیروکت Spirochete اسپیروپلاسما Spiroplasma احشائی Splanchnic دارای سُم منحرف به‌طرف خارج Splay footed طحال Spleen بزرگ طحالی Splenomegally پیوند زدن، به هم گره‌زدن، (طناب یا‌ریسمان). Splice قطعات ثابت نگهدارنده Splint کودی که به دفعات نقسیم و پخش شود Split application فرآورده فرعی نخود لپه‌ای Split pea by - product کَرت‌های خرد شده Spilt plot کَرت‌های دوباره خرد شده Split split plot پیوندهای منقسم ضختمت پوست Split thickness برگخوار چغندرقند Spodoptra exigua فاسد شدن، خراب شدن، گندیدن Spoil فساد، گندیدگی، خرابی، تباهی Spoilage عامل لکه بیماری گردی سیب‌زمینی Spongospora subterranea اسفنجی Spongy غریزی، خودبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود، خودانگیز Spontaneous احتراق خودبه خودی Spontaneous combustion ترساندن حیوانات Spook پراکنده، انفرادی Sporadic اسپورانژبر Sporangiophore اسپورانژیوسپور Sporangiopore هاگدان، اسپورانژیوم Sporangium هاگ داشتن، تشکیل هاگ دادن Spore اسپور، هاگ Spore اسپوردوکیوم Sporodochium اسپوروفیت Sporophyte اسپوردارن Sporozoa اسپوردهی، تولید اسپور Sporulate ورزش Sport هگزائی Sporulation لکّه Spot لکّه‌دار شدن Spottint تیمار موضعی Spot treatment درای شاخه‌های منشعب در تمام جهات Sprangly ۱. افشانه، پخش، ۲. شاخهٔ کوچک، ترکه، ریزش، ترشّح،۳. پاشیدن، سمّ‌پاشی، تلمبهٔ سمّ‌پاشی، گردپاشی، آب‌پاشی، سمّ‌پاشی کردن، افشاندن Spray خشک شده Spray dehydrated شیر پس چرخ خشک کرده به روش پاشیدن Spray dried skim milk خشک کردن به‌روش افشان یا پاشیدن Spray drying افشانه، پاشنده Sprayer تلمبهٔ سم‌پاش، گردپاش Spary gun تختهٔ گسترش Spreading board حشرهٔ گرده‌افشان Spreading insect گاو پابه‌ماه، گاو نزدیک زایمان Springer برهّ‌های بهاره Spring lambs یولاف بهاره Spring oats چاودار بهاره Spring rye پادُم Springtail پنجه (خاک ورز) دندانه فنری Spring tooth harrow آب چشمه Spring water گندم بهاره Spring wheat پشم بهاره Spring wool چوب بهاره Spring xylem ترشّح، ریزش نم‌نم، چکّه، پاشیدن، ترشّح کردن، آب‌پاشی کردن Sprinkle آب پاش Sprinkler آبیاری بارانی Sprinkler irrigation سیخک Spur مهمیز،نوشجای Spur برگ سیخک Spur leaf شاخهٔ فرعی سیخک، شاخسارهٔ سیخک Spru shoot سیخکی، از نوع سیخک Spur type مارسوسماران Squamata کارسینوم سنگفروشی Aquamous cell carcinoma نوعی کدو مسمائی Squash فشردن، فشاردادن Squeeze بطری آبفشان Squeeze bottle حنجری Stab کشت عمیق با کتری Stabbing تثبیت کردن، برقرار کردن Stabilize نثبیت‌شده Stabilized تثبیت کننده Stabilizer اصطبل Stable ثابت، باثبات، پایدار Stable ایزوتوپ پایدار Stable isotope انتخاب پایدار کننده Stablizing selection جنس شاترا Stachys شاترای کوهی Stachys alpina شاترای یک‌ساله Stachys annua شاترای دشتی Stachys arvensis شاترای بتونیک Stachys betonica شاترای آلمانی Stachys germanica شاترای باتلاقی Stachys palustris شاترای راست Stachys recta شاترای جنگلی Stachys sylvtica خانوادهٔ استاکیوراسه Stachyuraceae توده، کومه، خرمن، توده کردن، روی هم انباشتن Stack توده، کومه Stackage سیلو شده به روش توده‌ای Stack ensiled توده‌کردن، کومه‌کردن، پشته‌ساختن Stacking سیلو توده‌ای Stack silage Stack silo سکوی توده، سکو کومه Stack stand حیوان نر بالغ اخته شده Stag قطع مرحله‌ای Stage cutting تلوتلو خوردن، فاقد تعادل در حرکت یا ایستادن Stagger تلو تلو خوردن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنگام راه رفتن Staggering gait رکورد Stagnation پشمک رنگی، پشم رنگی شده Stained wool فولاد ضد رنگ Stainless steel دوره بیکارگی حیوان Stale ساقه Stalk ساقه مانند Stalk like آغل انفرادی Stall نریان Stallion پرچم Stamen پرچمی، مربوط به پرچم Staminal لولهٔ پرچم Staminal tube گل‌نر Staminate پرچم‌نازا، پرچم تحلیل رفته Staminode قیافهٔ حیوان‌ در حالت ایستاده Stance استانشیون Stanchion استاندارد Standard انحراف معیار Standard deviation خطای معیار، معیار اشتباه میانگین Standard error استاندارد کردن Standardize Standard middlings شیر استاندارد Standard milk درفش Standard petal Standard shorts Standard wheat middlings تراکم درختان در سطح رویشگاه Stand density فحل بودن، حالت فحلی Standing heat قطع Stannum جنس استافیل Staphylea استافیل شانه‌ای Staphylea pinnata خانوادهٔ استافیلان Staphyleaceae Staphylinide استافیلو کوکوس Staphylococcus دستهٔ پشم Staple نشاسته Starch فرآوردهٔ فرعی نشاسته Starch by - product معادل نشاسته Starch equivalent قند نشاسته Starch sugar نشاسته‌ای، دارای نشاسته، نشاسته‌دار، نشاسته‌زده Starchy نوعی علف گل ستاره‌ای Stargrass شروع کننده Starter خوراک شروع کننده Starting mash جوجه بوقلمون‌های شروع کننده Starting poults گرسنگی مفرط، محرومیت غذائی starvation ایستا Static دستگاه بسته بندی (عدل بندی) ثابت Stationary baler موتور ثابت Stationary engine آسیاب ثابت Stationary mill کارهای ایستا Stationary works معنی‌داری آماری Statistical significance آزمون آماری Statistical test Stave silo مداوم، پیوسته، یکنواخت Steady جریان مداوم Steady flow خطوط، رگه‌ها Steaks بخار داده، بخار دادن، پخته با بخار Steamed, steaming پورد استخوان بخار داده Steamed bone meal غذای پولکی (فلسی) شده با بخار Steam flaked بخار دادن علف خشکی Steaming hay غلتک زده توأم با بخار Steam rolled مخزن بخار Steam tank استپسین، لیپاز لوزالمعده Steapsin اسید استئاریک Stearic acid استئارین Stearine عصاره کیری با خیس دادن Steep extracted خیس آب Steepwater گوسالهٔ نر اخته، گوسالهٔ پرواری Steer روش استفان Steffen process مایع بالوده استفان Steffen,s filtate استوانهٔ مرکزی ساقه‌ها و ریشه‌ها در گیاهان آوندی. Stele جنس استلاریا Stellaria استلاریای بی‌مو Stellaria glauca استلاریای غلّه‌ای Stellaria graminea استلاریای کپسولی Stellaria holostea کندمک، استلاریای متوسط Stellaria media استلاریای آبی Stellaria uliginosa ستاره‌ای Stellate ساقه Stem قلمهٔ ساقه Stem cutting خانوادهٔ استموناسه Stemonaceae زخم ساقه Stem scar شماره یا علامت رنگی Stencil تنگی نای Stenosis بانژه گره از رو Stent قدم،گام، مرحله، تابع پلکانی Step رگرسیون پلکانی Step wise regression خانوادهٔ کاکائو Sterculiaceae استرپوسکوپ Stereoescope عقیم، نازام سترون، استریل Sterile عقیمی، نازائی، سترونی Sterility عقیم سازی، سترون سازی، گندزدائی Sterilization عقیم کردن، سترون کردن، گندزدائی کردن Sterilize عقیم ساز، سترون کننده Sterilizer عضلهٔ جناغی سری Sterno cephalicus muscle عضله جناغی لامی Sternohyoidus muscle عضله جناغی سپری Sternothyroidus muscle عضله جناغی وجنه‌ای Sternozygomaticus muscle جناغ Sternum استروئید Steroid استرول Sterol عامل لکهٔ پودری عمومی، پودری عمومی، عامل جرب سیب‌زمینی Steroptomyces scabies کفشدوزک ریزسیاه Stethorus punctillum کفشدوزک شکارچی Stethorus punctillum punctum فشار آب تغلیظ شده Stick فشار آب Stickwater مواد محلول فشار آب Stickwater solubles مواد محلول رسوب کرده فشار آب Stickwater solubles precipitated چسبناک، چسبنده، چسبو، لزج Sticky برگخوار سه گوش یونجه Stictocephala festina خشکی پاها، پاخشکی Stiff gait بیماری خشکی بره‌ها، بیماری عضله سفید Stiff lamb disease شقی، خشکی، انعطاف ناپذیری، مقاوم Stiffness یکی از تعداد زیادی از نام‌های محاوره‌ای که به بیماری‌های گاوها که در اثر کمبود تغذیه‌ای فسفر عارض می‌شود، داده شده‌است Stiffs زانو، مفصل‌ران Stifle مفصل‌ران، زانو Stifle joint نشانه یا ویژگی فیزیکی Stigma. Pl کلاله Stigma تشکیل یا ایجاد یک نشانه یا ویژگی فیزیکی Stigmatization

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends