Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان منابع طبیعی3 by: گروه ترجمه کده

رندرینگ‌داغ Heat rendered مقاوم در مقابل حرارت Heat resistant گرمازدگی ، تنش گرما Heat stroke تحمل حرارت ، قدرت تحمل حرارت Heat tolerance عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری حرارتی Heat treatment بسیار معطر Heavily scented جوجهٔ کبابی سنگین Heavy broiler خروس اختهٔ سنگین Heavy capon مرغ سنگین Geavy fowl چرای سنگین Heavy grazing فلزات سنگین Heavy metals شربت غلیظ Heavy sirup دوتریوم ، آب سنگین Heavy water. D۲۰ میش پابه ماه Heavy with lamb پشم کثیف ، پشم پُرچربی Heavy wool هکتار Hectare جنس مغیلان Hedysarvm خار ترنجبین Hedysarvm alhagi خارشتر Hedysarvm cameleum مغیلان Hedysarvm hallophyllum مغیلان طبری Hedysarvm hyrcanicum پاشنه (در گاو آهن) ، پاشنهٔ پا Heel مگس پاشنهٔ پا Heel fly تلیسه ، گوسالهٔ ماده Heifer تخم‌کهنه ، تخم‌مرغ کهنه Held eggs جنس افتاب گردان Helianthus آفتاب گردان Helianthus annuus سیب‌زمینی ترشی Helianthus tuberosus حلزون Helicella candeharica هلیکونیاسه Heliconiaceae گیاه نورپسند Heliophyte دانه‌خوار ذرت ، کرم قوزهٔ پنبه Heliothis armigera. Hb Heliothis armigera obsoleta جنس آفتاب پرست Heliotropium آفتاب پرست فرنگی Heliotropium europaeum مارپیچ ، پیچ ارشمیدس Helix جنس خربق Helleborus کرم Helminth جنس کرم دارو Helminthia هلمنتیای خار پوست Helminthia echinoides کرم کش Helminthic کرم‌شناسی Helminthology عامل بادزدگی جوانهٔ سویا ، عامل بادزدگی سورگوم Helminthosporrium carbnum عامل بادزدگی ذرت در مناطق گرم Helminthosporrium carbnum maydis عامل لکهٔ سوختگی یا نواری جو Helminthosporrium carbnum sativum عامل بادزدگی ذرت در مناطق سرد Helminthosporrium carbnum turcicum عامل لکهٔ قهوه‌ای ویکتوریایی یولاف Helminthosporrium carbnum victoriae کرم‌های انگل Helminths جنس هلوسیادیوم Helosciadium هلوسیادیوم باتلاقی Helosciadium inumdatum هلوسیادیوم کپه‌ای Helosciadium nodiflorum هلوسیادیوم خزنده Helosciadium repens پیشوندهایی هستند به معنای خون Hem ، hema ، hemo- هماتوم Hematoma تورم حاوی خون لخته‌شده Hematomas خون‌سازی Hematopoiesis خون‌ساز Hematopoietic هماتوز Hematosis خون‌شاشی Hematuria نیمه بالپوش ، نیمه بالپوش‌ها Hemelytron همروبی‌ها Hemerobies همی‌سلولز Hemicellulose عصارهٔ همی‌سلولز Hemicellulose extract نیمه‌مازه‌داران Hemichordata نیمه‌انگل Hemiparasitic نیم‌بالان ، سن‌ها Hemiptera نیم‌منقاریان Hemiramphidae نیمکره Hemisphere تغلیظ خون Hemoconcentration گویچه‌شمار Hemocytometer هموگلوبین Hemoglobin چندشکلی هموگلوبین Hemoglobin polymorphism نوع هموگلوبین Hemoglobin type هموگلوبینوری Hemoglobinuria همولیزین Hemolysins همولیز ، متلاشی‌شدن گویچه‌های قرمز خون Hemolysis همولیتیک Hemolytic خونروش هموفیلی Hemophilia خون‌ساز Hemopoietic خون‌ریزی ، خون‌ریزی‌ شدید Hemorrhage خونی ، مربوط به خونریزی Hemorrhagic ترشحات خونی Hemorrhagic discharge التهاب روده‌ای توأم با خونریزی Hemorrhagic enteritis سپتی‌سمی خونی Hemorrhagic septicemia هموسیدرین Hemosiderin خونبندی Hemostasis پنس خونبندی Hemostat کنف Hemp مرغ ، بوقلمون‌ماده Hen تعداد مرغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخمگذار در شروع دوره تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری منهای تعداد مرگ و میر Hen day. Hd Hen day production ماهی ماده Hen fish تعداد مرغ‌های تخمگذار در یک گله در شروع دورهٔ تخمگذاری Hen housed Hen housed production فضولات مرغ تخمگذار ، مدفوع مرغ تخم‌گذار ، کود مرغی Hen manure قرقاول ماده Hen pheasant بوقلمون ماده Hen turkey هپارین Heparin جنس جگرواش ، هپاتیکا Hepatica جگرواش سه برگه Hepatica triloba تورم کبد ، التهاب کبد Hepatitis هپاتوفلاوین ، ویتامین B۲ Hepatoflavin بزرگ‌شدگی کبد Hepatomegaly جنس گلپر Heracleum گلپر رسمی Heracleum sphondylium علف ، گیاه علفی Herb علفی Herbaceous گیاهان علفی Herbaceous plants گیاهان علفی Herbage علوفه Herbage خاصیت علف‌کُشی Herbicidal علف‌کُش Herbicide علفخواران Herbivora علفخوار Herbivore علفخوار Herbivorous گله ، رمه ، گله‌بانی کردن ، چوپانی کردن ، گاوچرانی‌کردن Herd دفتر انساب Herdbook چوپان ، گله‌بان ، رمّه‌بان Herder گله‌داری Herding هم‌گله‌ای ، هم‌طویله‌ای ، هم‌اصطبلی Herdmates چوپان ، گله‌بان ، رمه‌بان Herdsman وراثت‌پذیری Hereditability ارثی ، موروثی Hereditary توارث ، وراثت Heredity وراثت‌پذیری ، قابلیت توارث Heritability تخمین وراثت‌پذیری Heritability estimate نرمادگی ، دوجنسی Hermaphrodism بسته‌بندی نفوذناپذیر Hermatically sealed جنس پاتختی Herminium پاتختی تکمه‌دار Herminium monorchis جنس شنبلید Hermodactylus شنبلید ، سورنجان مصری Hermodactylus tuberosum فتق Hernia Herniation روغن شاه‌ماهی Herring oil خانوادهٔ مرکبات ، خانوادهٔ نارنج‌ها Hesperideae ستهٔ مرکب Hesperidium جنس هسپریس Hespris هسپریس بانوان Hespris matronalis Hetero- نماتد ریشهٔ سویا و شبدر سفید Heterodera marioni نماتد ریشهٔ نخود سبز Heterodera marioni radicicola نماتد سیب‌زمینی ، نماتد طلایی Heterodera rostochiensis ناجوردندان Heterodonنماتد ریشه Heterodrinae دومیزبانه Heteroecious ناجور گانه ، ناجور گامت Heterogametic ناجورگان ، ناجور گامت Heterogamous دگرپیوند Heterograft حشرات ناقص دگردیس Heterometaboles ناجور شکل Heteromorphic ناجوربرگی Heterophyllic ناجوربرگ Heterophyllous هتروپلوئید ، آنوپلوئید Heteroploid ناجوربالان ، سن‌ها Heteroptera ناجوربالان ، سِن‌ها Heteropters توان (قدرت) آمیخته‌گری Heterosis ناجورهاگ Heterosporous ناجوخامه Heterostyle پستانداران ناجور دما Heterothermic mammals بی‌سبزینه Heterotroph موجود (گیاه) بی‌سبزینه Heterotrophic organisms الیاف ناهمگون پشم Heterotype wool fiber هتروزیگوت Heterozygote قطع درختان با تبر و اره Gewing اسفنج‌های سیلیسی (شِش پره‌ها) Hexactinellida ششگان Hexaploid هگزوز Hexose هگزوز منو فسفات شانت ، پنتوز شانت Hexose monophosphate shunt هگزوسترول Hexosterol اسیدهگزورونیک Hexuronic acid Hi به‌خواب زمستانی رفتن (گیاهان و جانوران) Hibernate زمستان خوابی Hibernation جنس بامیه Hibiscus حب‌المسک Hibiscus abelmoscus کنف Hibiscus canabinus بامیهٔ خوراکی Hibiscus esculentus بامیهٔسرخ Hibiscus roseus بامیهٔ شامی Hibiscus syriacus پُر‌عرقی Hidrosis. Excessive sweating جنس زاغک Hieracium زاغک‌ گوشدار Hieracium auricuia زاغک‌صاف Hieracium loevigatum زاغک‌ دیواری Hieracium murorum ‌زاغک‌کُرکی Hieracium pilosella زاغک‌چتری Hieracium umbellatum شمارش بالا High count آلفالیپوپروتئین High density lipoproteins پیوند‌های پُرانرژی فسفات High energy phosphat bonds خوب پروار شده Highly finished Heghly fitted ذرت بالیزین بالا ، اوپک ۲ High lysine corn محصولات پُرمنیزیم High magnesic products سیلوی پُررطوبت Hig moisture silage ذرت پُرچربی High oil corn سطح بالای تغذیه High plane of nutrition دارای پتانسیل زیاد High potency preparation پُر پُروتئین High-protein مرغوب High quality کنده‌های بلند High stumps کُپه‌کاری Hill drop کُپه‌کار Hilldrop planter ناف ، چشم‌بذر Hilum ناف Hilus بخش عقبی یا انتهایی روده Hindgut پاهای عقب Hindlegs اتصال لولایی Hinged joint کرّه قاطر Hinny استخوان خاصره Hip استخوان خاصره Hip bone مفصل استخوان خاصره و ران Hip joint شاه‌بلوط هندی Hippocastanaceae جنس هیپوکرپیس Hippocrepis هیپوکرپیس مژه‌دار Hippocrepis ciliata هیپوکرپیس تک‌میوه Hippocrepis unisiliquosa خانوادهٔ هیپوریس یا هیپوریداسه Hippuridaceae Hippurideae جنس هیپوریس Hippuris هیپوریس رسمی Hippuris vulgaris اسبی است که عضلات خاصره‌ای آن تحلیل رفته باشد. Hip sweeny گوسفند هیریک Hirick sheep زالوها Hirudinea هیستامین Histamine هیستیدین Histidine بافت‌سازی Histogenesis بافت‌شناسی Histology هیستوپلاسموز Histoplasmosis قلاب ، اتصال Hitch کندو ، کندوی دست‌ساخت Hive اورام زیر پوستی Hives پابندزدن Hobble مفصل خرگوشی Hock مفصل خرگوشی Hock joint کج‌بیل باغبانی ، بابیل کندن ، بیل‌زدن Hoe تیشهٔ چنگک‌دار. Hoe and rake combination کج‌بیل‌زدن Hoeing کج‌بیل شیار بازکُن Hoe opener خوک بالغ Hog خوک انداختن در مزرعه Hog down خوک‌داری ، مزرعهٔ پرورش خوک Hog farm Hogget جنس گاورُس Holcus گاورس کُرکدار Holcus lanatus گاورس نرم Holcus mollis حفره Hole هلوسفال‌ها Holocephali کامل دگردیس Holometaboles جنس هولوستئوم Holosteum هولوستئوم چتری Holosteum umbellatum هلستاین Holstein هموپاتی Homeopathy مکانیسم حفظ ثبات پدیده‌های فیزیولوژیکی در بدن Homeostasis Homeostatic خونگرم Homeothirm خونگرم Homeothermic حیوانات خونگرم Homeotherms مرتع دامداری Home range خوراک هومینی Hominy chop خوراک هومینی Hominy feed نوعی خوارک دام و غذای انسانی که تشکیل می‌شود از دانهٔ ذرت بدون سبوس و بدون گیاهک و یا حاوی مقدار جزیی سبوس و گیاهک. Hominy girts Hominy veal همگن‌سازی ، هموژنیزه‌کردن ، هموژنیزاسیون Homogenization همگن ، همگن‌شده ، هموژنیزه هموژنیزه‌شده Hovogenized شیر هموژنیزه ، شیر هموژنیزه‌شده ، شیر همگن شده Homogenized milk همگن‌ساز ، همگن‌کننده ، هموژنیزه‌کننده Homogenizer پیوند مشابه Homograft متجانس ، هم‌جنس Homolog کروموزوم‌های متجانس Homologous chromosomes راستهٔ جوربالان Homoptera راستهٔ جوریالان Homopteres گونهٔ انسان Homo sapiens جورهاگ Homosporous هوموزیگوت Homozygote عسل Honey زنبور عسل Honey bee کرهٔ عسلی Honey butter شان‌عسل Honey comb عسلک ، شهد گیاهی Honey dew پیچ‌امین‌الدوله Honeysuckle هود Hood سُم Hoof سُم چینی ، آرایش سُم ، سُم تراشی Hoof trimming رازک Hop خانوادهٔ افرا Hop bush family زنبور گلابی Hoplocampa brevis klug زنبور گوجه و آلو Hoplocampa brevis klug minuta christ زنبورآلو Hoplocampa brevis klug flava. L زنبور سیب Hoplocampa brevis klug testudinae جانور جهنده Hopper مخروطیان ، کاجیان Hop plants ل‌ج آل‌رازک Hops جنس جو Hordeum جو‌ دوردیفه Hordeum distichum جو فرنگی Hordeum europeum جو نامنظم Hordeum irregulare جو موشک Hordeum jubatum جو موشی Hordeum murinum جو چاوداری Hordeum secalium جو رسمی Hordeum vulgare افق ، خط افق Hirizon افقی ، ترازی ، سطح افقی Horizontal بخیهٔ تشکی افقی Horizontal mattress suture مقاومت افقی Horizontal resistance هورمون Hormone هورمون‌جوانی Hormone juvenile بقایای هورمونی Hormone residues شاخ Horn اسب Horse باقلای علوفه‌ای Horse bean گوشت اسب Horse meat محصول یا فرآوردهٔ گوشت اسب Horse meat product ترب کوهی ، ریشهٔ خردل Horseradish مرتع اسب Forse ranch نمک‌های اسب Horse salts لولهٔ لاستیکی ، شیلنگ ، لوله Hose میزبان Host دامنهٔ میزبان Host range بسیار رادیواکتیو Hot شاسی‌گرم Hotbed سرپوش Hotcap جنس هزاربرگ Hottonia هزار برگ آبی Hottonia palustris جایگاه Housing نفخ کردن ، باد کردن (شکم) Hoven تولید حرارت Hp شکل‌پذیری H مانند H plasty پوسته ، پوست Hull یولاف پوست کنده Hulled oats برنج پوست کنده ، برنج سبوس‌دار ، برنج‌قهوه‌ای Hulled rice پوست‌کن ، دستگاه پوست کنی Huller پوست ، پوسته ، غلاف پوشینه Hulls دستگاه جدا کنندهٔ پوسته Hull separator خیاران دریایی Hulothuroidea جنس ورک Hultemia ورک Hultemia berberifolia هورمون جفت زن آبستن Human chorionic gonadotropin. Hcg بُعد انسانی Human dimension چاقوی هومبی Humby knife مادهٔ جاذب رطوبت ، مادهٔ نم نگهدار Humectant استخوان‌ بازو Humerus نمناک ، تر ، مرطوب ، بخاردار Humid مرطوب ساختن ، نمدارکردن Humidify نَم‌سنج Humidistat رطوبت Humidity متلاشی شدن Humification مزاجی ، خونی Humoral مزاج ، چهار خلط (خون ، بلغم ، صفرا ، سودا) Humour رازک Humulus sp هوموس Humus گرسنگی Hunger هنر و علم پرورش و تولید گیاهان و حیوانات Husbandry غلاف ، غلاف کندن Husk سبوس گیر ، گندم پاک‌کُن ، پوست‌کَن Husker دستگاه غلاف کَنی و ساقه خردکُنی ذرت Husker shredder جدا‌کردن غلاف بلال (ذرت) Husking آشیانهٔ انفرادی ، آغل انفرادی Hutch جنس سنبل Hyacinthus سینل ، سنبل‌شرقی Hyacinthus orientalis لولیای علوفه‌ای Hyacith bean استخوان سر Hyaid bone شفاف ، بیرنگ Hyaline دورگ ، دورگه ، آمیخته ، هیبرید Hybrid ذرت ، دورگ ، ذرت آمیخته Hybrid corn رقم ثیبرید Hybrid cultivar دورگه گیری ، دورگ گیری ، آمیخته‌گری ، تلاقی Hybridization دورگ (رگه) گیری کردن ، آمیخته‌گری کردن Hybricize Hybrid vigor هیداتود Hydathode سوزنی‌ها Hydnaceae جنس هیدنوم Hydnum هیدنوم دیوی Hydnum caput medusa هیدنوم خاکستری Hydnum cinereum هیدنوم کاکلی Hydnum erinaceum هیدنوم شاخه‌دار Hydnum ramosum هیدنوم گسترده Hydnum repandum هیدنوم تک Hydnum squamosum تجمع مایعات در مغز Hydranencephaly خانوادهٔ گل ادریس Hydrangeaceae آهک آب دیده ، هیدروکسید‌کلسیم Hydrated lime هیدرولیک ، آبی Hydraulic عصاره گیری یا روغنکشی شده به روش هیدرولیکی یا مکانیکی Hydraulically extracted ضریب آبگذری ، هدایت آبی Hydraulic conductivity شیب‌ هیدرولیکی Hydraulic gradient روش هیدرولیکی ، روش قدیمی ، روش مکانیکی Hydraulic process هیدرو کربورها Hydrocarbons هیدروسفالوس Hydrocephalus هیدروسفالی HydrocephalyL hydrocephalus Hydrocharideae زیور آب Hydrocharis زیور آب ، وزغ کش Hydrocharis morsus rana خانوادهٔ دیسقوریدان Hydrocharitaceae اسیدکلریدریک ، اسیدهیدروکلریک Hydrochloric acid hcl ماشین‌های خنک کننده Hydro cooling machines جیس آب قاشق Hydrocotyle آب قاشق رسمی Hydrocotyle vulgaris آبکشت Hydro culture اسید هیدروسیانیک ، اسید پروسیک Hydrocyanic acid اسیدهیدروفلوئوریک Hydrofluoric acid. Hf هیدروژن Hydrogen. H هیدروژناز Hydrogenase هیدروژن‌دار کردن ، احیاء کردن. Hydrogenate چربی‌ها یا روغن‌ها هیدروژنه شده (احیاء شده) Hydrogenated fat چربی‌هیدروژنه شدهٔ خوک Hydrogenated lard هیدروژن افزایی Hydrogenation مزهٔ هیدروژنه ، طعم هیدروژنه Hydrogenation taste پیوند هیدروژنی Hydrogen bond سیانیدهیدروژن ، اسیدهیدروسیانیک Hydrogen cyanide یون هیدروژن Hydrogen ion غلظت یون هیدروژن (پی اچ) Hydrogen ion concentration. Ph آب اکسیژنه ، پراکسیدهیدروژن Hydrogen peroxide (h۲۰۲) آب‌نگاری Hydrography ملاس ذرت Hydrol Hydrolized ، hydrolizing پودر پَرهیدرولیز شدهٔ طیور Hydrolized poultry feathers آب‌شناسی ، محبث آب‌شناسی Hydrology هیدرولیزات Hydrolysate آبکافت Hydrolysis هیدرولیت HYDROLYTE آبکافت‌شدن ، آبکافت کردن Hydrolyze آبکافت شده Hydrolyzed ، hydrolized چربی یا روغن ابکافت شدهٔ دامی Hydrolyzed fat ، or oil-feed grade چگالی سنج Hydrometer خاک غرقاب Hydromorphic soil آب‌دوست ، علاقه‌مند به آب Hydrophile آب‌دوست Hydrophilic گروه آب‌دوست Hydrophilic group آب‌گریز ، آب‌ترس Hydrophobia آب‌گریز ، آب‌ترس Hydrophobic گروه آب‌گریز Hydrophobic group خانوادهٔ هیدروفیلاسه Hydrophyllaceae گیاه آبزی Hydrophyte آبکشت Hydroponics خیز آلانتون Hydrops allantois تجمع مایع سروزی رد لوله‌های رحمی Hydrosalpinx خیز آب Hydrosis فشار هیدروستاتیکی Hydrostatic pressure واکنش موجود زنده نسبت به آب Hydrotaxis آب‌گرایی Hydrotropic آبدار ، نمناک ، محتوی آب Hydrous هیدروکسی آپاتیت Hydroxy apatite بتاهیدروکسی بوتیرات B-hydroxybutyrate ۱۷- هیدروکسی کورتیکوسترون ۱۷-hydroxycorticosterone هیدروزوآ Hydrozoa بهداشت Hygiene بهداشتی Hygienic رطوبت نگار Hygrograph هیگروما Hygroma رطوبت سنج Hygrometer رطوبت سنجی Hygrometry جنس هیگروفور Hygrophorus هیگروفور چمنی Hygrophorus pratensis هیگروفور گوش‌دار Hygrophorus virgineus رطوبت‌نما Hygroscope جاذب‌الرطوبگی ، رطوبت‌پذیری Hygroscopicity ریشه‌خوار شبدر Hylastinus obscurus مگس دانه‌خوار ذرت Hylemya cilicrura گونه‌ای از پوست‌خواران Hylesinus oleiperda f پردهٔ بکارت Hymen نازک بالان ، بال‌غشائیان Hymenoptera حشرات بال‌غشایی یا نازک‌بال Hymenopteran insects راستهٔ بال غشائیان یا زنبورها Hymenopteres لامی Hyoid جنس بنگ‌دانه Hyoscyamus بنگ‌دانه Hyoscyamus niger هی‌پکوم Hypecoum هی‌پکوم معلق Hypecoum pendulum هی‌پکوم خرابه‌ها Hypecoum procumbens حاوی اسید زیاد Hyper acid فعّالیت زیاد ، فعّالیت بیش از حّد طبیعی Hyperactivity سرخرطومی کوچک شبدر Hypera nigrirostris سرخرطومی برگ یونجه Hypera nigrirostris postica سرخرطومی شبدر Hypera nigrirostris punctata کلسیم‌خونی Hypercalcemia هیپرکلسییوری Hypercalciuria هیپرکلرمی Hyperchloremia هیپرکلریدی ، هیپراسیدیته Hyperchlorhydria خیز Hypiremia هیپراستزی Hyperesthesia قندخونی Hyperglycemia خانوادهٔ هزار چشمان ، هوفاریقون Hypericemeae جنس هزارچشم Hypericum هزارچشم خوابیده Hypericum numifusum هزارچشم کوهی Hypericum montanum هزارچشم پشمالو ، گل‌راعی Hypericum perforatum هزارچشم سوراخ Hypericum perforatum هزارچشم زیبا Hypericum pulchrum هزارچشم چهار گوش Hypericum quadrangulum هیپرکلسترمی ، هیپرکلسترولمیا Hypercholesteremia هیپرکلسترولمی Hypercholesterolemia هیپرکروماتیک Hyperchromatic پُرخونی Hyperemia افزایش غیرطبیعی گویچهٔ قرمز‌سازی Hypererythrocytoses ترشح بیش از حد انسولین Hyperinsulinism تحریک‌‌پذیری شدید Hyperirritability هیپرکالمی Hyperkalemia هیپرلیپوپروتئینمیا ، هیپرلیپییدمیان Hyperlipoproteiniemias ، hyperlipidemia پُرخونی Hypermia پُرخونی Hypernutrition اشتهای زیاد Hyperorexia هیپرفسفاتمیا Hyperphosphatemia پُررشدی غیر عادی ، هیپرپلازی Hyperplasia گیاه یا حیوانی که تعداد کروموزوم‌هایآن بیشتر از مضرب عدد کامل هاپلوئید باشد؛ به‌طور مثال ، ۱ + ۲n یا ۲n + ۲ Hyperploid نفس نفس زدن ، لَه‌لَه زدن Hyperpnea پتاسیم خونی Hyperpotassemia حساسیّت شدید ، واکنش فوق حساسیت Hypersensitivity ماورای صوت Hypersonic فوق‌حساس Hypersusceptible فشار خون بالا Hypertension فعالیت بیش از حّد غدهٔ تیروئید Hyperthyroidism هیپرتونیک ، پُرکشش Jypertoinc خشک‌کردن هیپرتونیک Hypertonic dehydration تری گلیسرید خونی Hypertriglyceridemia بزرگ‌شده Hypertrophied پُررشدی مرضی Hypertrophy اسیداوریک خونی Hyperuricemia عارضهٔ مصرف زیاد ویتامین Hypervitaminosis هیف ، رشد میسلیومی واحد ، یک رشته از ریسه Hypha روانهٔ سفید درختان Hyphantria cunea drury قارچ‌ هیفومیسس Hyphomyces قارچ‌‌های کاسه‌ای Hyphomycetale پیشوندی است به معنی زیر ، فقدان ، کمبود Hypo- هیپوآلبومینمی Hypoalbuminemia انبار فروفشار Hypobaric storage کم کلسیمی خون Hypocalcemia جنس کاسنی خوک Hypochoeris کاسنی خوک بی‌کُرک Hypochoeris rlabra کاسنی خوک خالدار Hypochoeris maculata کاسنی خوک ریشه‌دار Hypochoeris radicata کم‌هموگلوبینی خون Hypochromic کم‌مسی خون ، کمبود مس در خون Hypocupremia زیر پوست Hypoderme زیرپوست Hypodermis کم‌الکترولیتی خون Hypoelectrolitemia کم‌آهنی خون Hypoferremia گُل پایینی Hypogenous flower کم گلوکزی خون ، عارضهٔ کمیود گلوکز در خون Hypoglycemia مادهٔ زیر Hypogynous اسیدوز هیپوکالمی Hypokalemic acidosis کم منیزی خون ، کمبود منیزیم در خون ، کزاز علفی Hypomagnesaemia ، hypomagnesemia لیسهٔ سیب Hyponomeuta malinellus zell کم‌فسفاتی خون Hypophosphatemia هیپوفیزبرداری Hypophysectomy ورمون محّرک هیپوفیز Hypophysiotrophic hormone غدهٔ هیپوفیز ، غدهٔ پیتوتاری Hypophysis کم‌رشدی مرضی رشد ناکامل یا کاهش رشد. Hypoplasia کم‌پروتئینی خون Hypoproteinemia کم‌پروتئینی Hypoproteinia عوامل آزادکنندهٔ هیپوتلاموسی Hypothalamic releasing factors هیپوتالاموس Hypothalamus کم‌حرارتی یا کم‌دمایی بدن Hypothermia فرض ، فرضیه Hypothesis رشد کمتر از حّد معمول ، کم‌رشدی مرضی Hypothrophy هیپوتیروئیدیسم Hypothyroidism تحلیل‌رفتن ، کوچک‌شدن Hypotrophy کم‌حدتی Hypovirulent عارضهٔ کم‌‌ویتامینی Hypovitaminosis کم‌حجمی خون Hypovolemic anemia هیراکوایده‌ها Hyracoidea جنس زوفا Hyssopus زوفای دارویی Hyssopus officinalis رحم‌برداری Hysterectomy آپوتسیوم کشیده و قایقی شکل با یک شکاف طولی Hysterothecium یُد I.iodine یُد ۱۳۱ ۱۳۱ I = I ۱۳۱ یُد ۱۳۲ ۱۳۲ I = I ۱۳۲ جنس ایبریس Iberis یخ ، آب منجمد Ice دورهٔ یخبندان ، عصر یخبندان Ice age کوه یخ شناور Ice berg یخدان Icebox بستنی Ice cream شیریخ ، شیر- یخ Ice milk شپشک استرالیایی Icerya prrchasi mask -icide واحد بین‌المللی طیور Icu دوقلوهای هم‌تخمک Identical twins تعیین هویت Identification ورقهٔ پیشینه Identification card نمودار تصویری Ideograph نوع مطلوب Ideotype نوعی بیماری با منشاء خودبه‌خودی Idiopathy خصوصیات انفرادی بیمار Idiosyncrasis یعنی I. e سنگ‌های آذرین Igneous rocks دلکو Ignition distributor ایلئوم برداری Ileal resection تورم ایلئوم ، التهاب ایلئوم Ileitis دریچهٔ ایلئوسیکال Ileocecal valve ایلئوم Ileum انسداد روده Ileus عضلهٔ خاصره‌ای دنده‌ای کمر Iliocostalis lumbarum muscle عضلهٔ خاصره‌ای دنده‌ای Iliocostalis muscle آبرُفت Illiation خانوادهٔ خاس ، خاسیان Illiciaceae راستهٔ الیسیالز Illiciales Illicineae جنس خاس Illicium ، ilex خاس خاردار Illicium ، ilex aquif olium بادیان ختایی Illicium ، ilex verum بیسوادی Illiteracy بیسواد Illiterate نشان‌دادن با تصویر ، مصور کردن Illusterate تصویر ، عکس Illustration آشامیدن ، نوشیدن ، استشاق کردن ، رطوبت جذب کردن Imbibe آماس ، جذب ، اشباع Imbibition فلسی نامنظم Imbricate شیر مصنوعی Imitation milks نابالغ ، نارس ، نرسیده ، کال Immature غیر متحرّک شدن مواد آلی ، تثبیت Immobilization مصون ، ایمنی یافته ، مقاوم Ummune پاسخ انتشار ایمنی Immune diffusion reaction ایمونو گلوبولین ، گلوبولین مصونیت‌دهنده Immune globulin ایمنی ، مصونیت Immunity ایمن‌سازی ، ایمن‌سازی Immunization گلوبولین‌های مصونیت‌دهنده Immunoglobulins ایمنی شناسی ، مصونیت‌شناسی Immunology انباشتگی ، یبوست Impaction یبوست یا انباشتگی شیردان Impaction of abomasum یبوست یا انباشتگی رودهٔ کور Impaction of caecum انباشتگی روده ، یبوست Impaction of the bowels انباشتگی رودهٔ بزرگ ، یبوست رودهٔ بزرگ Impaction of the large intestine آسیاب ضربتی Impact mill شانه‌ای فرد Imparipinate دخالت کردن یا داشتن ، شرکت کردن یا داشتن Impart قارچ‌های ناقص Imperfect fungi مرحلهٔ غیر جنسی ، شکل غیر جنسی ، شکل ناقص Imperfct stage ناتراوا ، غیرقابل نفوذ Impermeable پرده یا غشای غیر قابل نفوذ یا ناتراوا Impermeable membrance غیر قابل نفوذ نسبت به آب ، ناتراوا Impervious نشاندن ، کاشتن Implantation محرک‌های رشد کاشتنی یا نشاندنی Implant growth stimulants واردات ، واردکردن Import ناتوانی ، ضعف Impotence آبستن ، حامله ، باردار Impregnant آبستن‌کردن ، حامله‌کردن ، باردار کردن ، اشباع کردن Impregnate آبستن‌کردن ، باردار کردن ، بارور کردن ، (در مورد گل) ، اشباع کردن ، آغشته‌کردن ، بارورسازی ، حامله‌سازی ، آغشته‌سازی Impregnation برداشت گرایانه Impressionistic والدیابی ، مادریابی Imprinting چراگاه اصلاح شده Improved pasture بهساز ، اصلاح کننده ، تقویت کننده ، حاصلخیز کننده Improver بی‌جان ، بی‌روح ، جامد Inanimate پیوند اتصالی Inarching خالص Inbred خط خالص ، لاین خالص Inbred line خویش آمیزی ، درون آمیزی Inbreeding کاهش درون نژادی Inbreeding depression گاو آبستن In calf وقوع ، حادثه ، اتفاق ، رخداد Incidence بریدگی Incision دندان‌های پیش یا ثنایا Incisors گنجیدگی Inclusion body درآمد Income اثر در آمدی Income effect ناسازگاری Incompatability ناقص ، ناکامل Incomplete طرح بلوک‌های ناقص Incomplete block designs غالبیّت ناقص Incomplete dominance کود ناقص ، کود ناکامل Incomplete fetilizer گل ناقص Incomplete flower مخلوط کردن Incorporate گیاه مهاجم Increaser روی تخم‌خوابیدن یا خواباندن ، جوجه درآوردن ، جوجه کشی کردن Incubate Incubate جوجه‌کشی ، خوابیدن روی تخم ، کمون ، نهفتگی Incubation دورهٔ کمون یا نهفتگی ، دورهٔ جوجه کشی ، دورهٔ رشد یا تکثیر موجود کشت یافته Incubation period انکوباتور ، ماشین جوجه‌کشی ، دستگاه کشت Incubator ناشکوفا Indeniscent جورشدن مستقل ، جورساز مستقل ، ترتیب جور Independent assortmint گل‌اذین نامحدود Indeterminate عدد نُمایه ، عدد شاخص Index number شناساگر ، معرّف ، شاخص Indicator ردیاب خارجی ، علامت گذار خارجی Indicator-external ردیاب داخلی ، علامت‌‌‌گذار داخلی Indicator-internal گیاهان شاخص ، گیاهان محک Indicator plants شاخص ادرار Indicator-urinary بومی‌ ، نژاد بومی: خودی ، محلی Indigenous نیل Indigo جنس نیل Indigofera گرماسنجی‌ غیرمستقیم Indirect calorimetry اسیدهای آمینهٔ ضروری Indispensable amino acids هتروزیس فردی Individual hetrosis ایندومتاسین Indomethacin فضای سربسته ، داخل‌خانه ، درون اتاق Indoor انگیختن ، انگیختگی ، القاء Induction القای زایمان Induction of parturition لانولین صنعتی Industrial lanolin غیر خوراکی Inedible تخم‌های غیرخوراکی Inedible eggs بی‌خار Inerm غیر فعّال ، بی‌ضرر ، نسبتاً غیرفعّال Inert گاز خنثی ، گاز بی‌اثر Inert gas مادهٔ غیر فعّال ، مادهٔ خنثی Inert matter آلوده کردن یا شدن ، عفونی کردن یا شدن Infect عفونت Infection واگیر ، مسری ، قابل سرایت Infectious التهاب یا تورّم عفونی مفصل Infectious arthritis التهاب عفونی سرخرگی Infectious arteritis تورّم عفونی نای و بینی گاوان Infectious bovine rhinotracheitis تورم عفونی و تاولی حشفه و غلاف قضیب Infectious pustular balanoposthitis تورم عفونی و تاولی مهبل و فرج Infectious pustular vulvovaginitis عفونی ، عفونت‌زا ، گندزا Infective پست ، نامرغوب ، پایینی ، تحتانی Inferior اجناس یا کالای نامرغوب Inferior goods تخمدان تحتانی Inferior ovary نازا ، نابارور ، غیر بارور ، بی‌حاصل ، غیر حاصلخیز ، بی‌بار ، بی‌ثمر Infertile خاک‌ غیرحاصلخیز ، خاک فقیر Infertile soil نازایی ، عقیمی ، بی‌باری ، بی‌حاصلی Infertility هجوم ، آلودگی Infestation صافی گذری Infiltration سرعت نفوذ Infiltration rate تورم ، التهاب Inflammation نقطهٔ عطف Inflection گل‌آذین Inflorescence به گل نشسته ، شکوفه‌دار ، در حال گل (شکوفه) دادن In flower مادیان آبستن In foal قیفی شکل Infondibular شیپور رحمی Infundibulum دم‌کرده Infusion تک‌یاخته Infuzorium بلغ کردن ، بلعیدن ، خوردن Ingest غذا ، خوراک ، مواد بلع‌شده Ingesta بلع ، فرودادن ، خوردن Ingestion بلعی Ingestive چینه‌دان ، شکمبه Ingluvies سرحال ، چاق ، تندرست In good flesh جزء بخش Ingredient اجزاء ، مواد متشکله Ingredients مغبنی ، کشالهٔ رانی Inguinal مجرای مغبنی ، مجرای کشالهٔ رانی Inguinal canal فتق مغبنی Inguinal hernia داروهای یا مواد استنشاقی Inhalants استنشاق ، تنفس ، دَم Inhalation وسیله یا ظرف بخور Inhaler توارث Inheritance گوشت‌دار ، پُر گوشت In high flesh درون سازمانی ، درون خانه ، در فضای سربسته In house خشک‌کردن در فضای سربسته In house drying وزن اولیه Initial weight آ‎غاز ، شروع Initiation آسیب ، زخم Injury در حال زایمان In labor میش آبستن In lamb مدخل ، راه دخول ، ورودی ، دهانه Inlet شیرده In milk سبوس داخلی برنج ، صیقل برنج Inner bran. توزیع اعصاب به درون یک عضو یا بخشی از بدن Innervation تلقیح ، مایه‌کوبی Inoculate مایه کوبی ، تلقیح Inoculation مادهٔ تلقیحی ، مایهٔ تلقیح Inoculum غیرآلی ، معدنی ، کانی Inorganic شیمی معدنی Inorganic chemistry مواد معدنی ، عناصر معدنی ، مواد غذایی غیر آلی Inorganic nutrients اینوزیتول Inositol خوک باردار ، خوک آبستن In pig نهاده Input تجزیه و تحلیل نهاده و ستاده Input output analysis نسبت نهاد به ستاده Input output ratio جفتگیری در فصل جفتگیری In season breeding حشره Insect حشرات Insecta جعبهٔ حشره Insect box کشت حشره Insect culture حشره‌کُش Insecticide حشره‌خواران Insectivora حشره‌خوار Insectivorus تور حشره‌گیری Insect net سنجاق حشره Insect pin حشرات Insectes نامحسوس Insensible تعریق نامحسوس Insenible perspiration بیماری نامحسوس Insicious دندان پیشین ، دندان ثنایا Insisor در نقطهٔ منشاء ، در محل طبیعی ، درجا In situ نامحلول ، غیر محلول Insoluble خاکستر نامحلول Insoluble ash مواد جامد نامحول Insoluble solids Instinct نارسایی ، بی‌کفایی ، کمبود ، عدم کفایت ، ناکافی‌بودن Insufficiency کرم خاردار پنبه Insulana انسولین Insulin دست‌نخورده ، بی‌عیب ، کامل Intact خوردن ، مصرف کردن ، به‌درون کشیدن Intake غذا خوردن Intake of food دارو خوردن Intake of medicine آب‌خوردن ، آب نوشیدن Intake of water کشاورزی مجتمع ، مجتمع کشت و صنعت Integraed farming لایهٔ پوشاننده ، قشر پوششی Integument پیشوندی است به معنی ، بین Inter- تلاقی داخلی یا درونی Interbreed بین‌یاخته‌ای ، بین‌سلولی Intercelluar فضای بین‌یاخته‌ای Intercellular air space گوارش میان یاخته‌ای یا بین یاخته‌ای Intercellular digestion گاو ، گوساله Cattle مواد بین‌یاخته‌ای Intercellular substances جلوی‌گیری ، حائل‌شدن Interception بین‌دنده‌ای Intercostal بهره Interest استری کردن ‌داخلی Interesterification آدنوم یاخته‌های بینابینی Interestitial cell adenoma سطح داخلی Interface کشش بین‌سطحی Interfacial tension تلاقی بین جنس Intergeneric cross بخیهٔ زنجیری Interlocking suture متابولیسم واسطه Intermediary metabolism بینابین ، (واسطه) Intermediate میزبان واسطه Intermediate host بین‌عضلانی ، داخل ماهیچه‌ای واقع در بین عضلات Intermuscular موتور درون‌سوز Internal combustion engine چربی‌ داخلی Internal fat ثبات داخلی Internal homeostasis Internal marker انگل‌های داخلی Internal parasites نرخ بازدهی داخلی Internal rate of return واحد بین‌المللی طیور International chick unit. Icu لغت‌‌‌نامهٔ بین‌المللی خوراک‌ها International feed vocabulary. Ify اتحادیهٔ بین‌المللی مواد معدنی و شیمیایی International mineral and chemical corporation. i.m.c

صندوق بین‌المللی پول International monetary fund نامگذاری بین‌المللی International nomenclature سیستم بین‌المللی آ‍حاد International system of units واحد بین‌المللی واحد دارویی ایالات متحده International unit میان گره Internode دخول Interomission بین‌مرحله‌ای Interphase دوجنسی Intersex تلاقی بین‌گونه‌ای Interspecific cross میان‌بافتی Interstital آدنوم یاخته‌های بینابینی Interstitial cell adenoma مایع‌ میان‌بافتی Interstitial fluid فاصله ، مدت ، فرجه ، ایست ، رخداد ، وقفه ، فاصلهٔ بین دو مرحله ، عمل و غیره Interval روده‌ای ، مربوط به روده Intestinal نفخ روده‌ای Intestinal bloat فلور روده‌ای ، فلورمیکروبی روده Intestinal flora شیرهٔ روده‌ای Intestinal juice مجرای روده‌ای Intestinal tract پرزهای روده‌ای Intestinal villi روده‌ Intestine رودهٔ بزرگ ، رودهٔ کلفت Intestine-large رودهٔ باریک ، رودهٔ کوچک Intestine-small شیری ، در مرحلهٔ شیری In the milk عدم تحمل ، بی‌تابی Intolerance مسمومیّت Intoxication پیشوندی است به معنای داخل Intraدرون‌دُمی Intracaudal درون سلولی ، داخل یاخته‌ای ، درون‌یاخته‌ای Intracellular اسیدوز درون یاخته‌ای Intracellular acedosis آنزیم درون یاخته‌ای Intracellularenzyme مایعات درون یاخته‌ای Intracellular fluids آب درون یاخته‌ای Intracellular water درون جمجمه‌ای Intracranial درون‌پوستی ، درون جلدی Intracutaneous درون‌پوستی ، درون جلدی Intradermal بخیهٔ درون‌پوستی Intradermal sutures درون‌پستانی Intramammary داخل عضله‌ای ، داخل عضلانی Intramuscular تزریق داخل عضلانی Intramuscular injection داخل آبشامه‌ای ، داخل شکمی ، داخل صفاقی Intraperitoneal دهانهٔ داخل شکمبه Intraruminal ostium درون جناغی Intrasternal داخل‌وریدی Intravenous تغذیهٔ داخل‌وریدی Intravenous feeding تزریق داخل‌وریدی ، تزریق تورگی Intravenous injection عامل درونی ، عامل داخلی Intrinsic factor معرفی ، مقدمه Introduction رشد درگیر Intususeceptive growth جنس زنجبیل شامی Inula زنجبیل فرنگی ، زنجبیل انگلیسی Inula britannica زنجبیل شامی معطر Inula graveolens زنجبیل شامی طّبی Inula helenium زنجبیل شامی‌ ‌زبر Inula hirsula اینولین Inulin داخل رحم ، داخل‌رحمی In utero برگردانی ، وارونه‌سازی ، انعکاس ، برگشت ، قلب Inversion تبدیل قند نیشکر به گلوکز و فروکتوز Inversion of cane sugar انورتاز ، ساکاراز ، سوکراز Invertase اینورتین Invertin قند معکوس‌شده Invert sugar تحقیق کردن Investigate تحقیق Investigation تحقیقات Investigations سرمایه ، سرمایه‌گذاری Investment در آزمایشگاه ، در بطری ، در لوله آزمایش In vetro In vitro cell wall digestibility. Ivcwd قابلیت هضم مادهٔ خشک در آزمایشگاه (در لولهٔ آزمایش) In vetro dmd قابلیت هضم مادهٔ آلی در آزمایشگاه (در لولهٔ آزمایش) ، قابلیت هضم آزمایشگاهی مادهٔ آلی. In vitro organic matter digestibility درون بدن In vivo قابلیت هضم مادهٔ خشک با حیوان In vivo dry matter digestibility; گرییانک Involucel گریبان Involucre رجعت به حالت اولیه Involution یُددار ، آغشته به یُد Iolinated کازئین یُددار Iodinated casein یُد Iodine. i یُد ۱۳۱ Iodine ۱۳۱ کمبود یُد Iodine deficiency عدد یُد Iodine number عدد یُد Iodine value یُددار کردن Iodize نمک یُددار Iodized salt یُدو فرم Iodoform یُدوپسین Iodopsin عددی است که نمایانگر سودمندی نسبی هر یک از گاوها است. این عدد توسط N.C.D.H.I.P در اختیار پرورش دهندگان گاوهای شیری قرار می‌گیرد. Iof یون Ion آهن یونی Ionic iron یونیزه‌سازی ، یونش Ionization یونیزه کردن ، یونیزه‌شدن Ionize کلسیم یونیزه‌شده ، یون کلسیم Ionized calcium تشعشع یونیزه‌کننده Ionizing radiation ایپکاکانا Ipecacuanha سیب‌زمینی شیرین Ipomea batatas پاتات Ipomea batatas patata خانوادهٔ زنبقم زنبقیان Iridaceae مورچهٔ آرژانتین Iridomyrmex humilis جنس زنبق ، زنبق Iris زنبق زرد Iris florentina زنبق رسمی Iris germanica خانوادهٔ زنبق Iris family آهن Iron. Fe ظرفیت اتصال آهن Iron binding capacity کم‌خونی ناشی از کمبود آهن Iron deficiency anemia اشعه‌داده ، پرتوداده Irradiated گوشت پرتوداده ، گوشت اشعه‌داده Irradiated meat شیر پرتوداده Irradiated milk مخمّر پرتوداده Iradiated yeast پرتوافکنی ، تشعشع ، تابش Irradiation آب‌دادن ، آبیاری کردن Irrigate آبیاری Irrigation نهر آبیاری ، کانال کوچک آبیاری Irrigation ditch فواصل آبیاری Irrigation intervals برنامه‌ریزی آبیاری Irrigation schedualing تحریک پذیری ، حساسیت ، تندی مزاج ، تند مزاجی Irritability تحریک Irritation جس ایساتیس Isatis ایساتیس رنگرزان Isatis tinctoria پدر ، والدنر Is by کم‌خونی موضعی ، نقصان خون در عضو Ischemia کمان ورکی ، قوس ورکی Ischial arch جزایر لانگرهانس Islets of langerhans جنس ایسناردیا Isnardia گیاهی است پایا ، آبزی ، دارای کاسهٔ گُل پایا و پرچم‌ها در مقابل کاسبرگ‌ها Isnardia palustris Iso- اسیدایزو آسکوریک ، اسیداریتوربیک Isoascorbic acid هم‌فشار Isobar هم‌دما ، هم‌انرژی Isocaloric خط هزینهٔ ثابت Iso cost line ایزو آنزیم Iso enzyme جنس پیوسته‌سبز ، جنس همیشه‌سبز Isoeta پیوسته‌سبز (همیشه‌سبز) خشکی Isoeta hysterix پیوسته‌سبز (همیشه‌سبز) دریایی Isoeta lacustris پیوسته‌سبز (همیشه‌سبز) باتلاقی Isoeta setacea خانوادهٔ پیوسته سبزان ، خانوادهٔ همیشه‌سبزها Isoetaceae جداکردن ، جداسازی ، عایق‌سازی Isolate جداکردن ، جداسازی Isolate پروتئین جداشده از سویا Isolated soybean protein جداسازی ، عایق‌سازی Isolation ایزولوسین Isoleucine هم‌خط Isoline ایزومالتوز Isomaltose ایزومر Isomer هم‌شکل Isomorphic موریانه‌ها ، جوربالان ، مساوی بالان Isoptera جنس ایزوپیرم Isopyrum گیاهی است پایا ، با برگ های منقسم ، دمبرگ آزاد و گل سفید که در فصل بهار در جنگل‌ها می‌روید. Isopyrum thalictroide هم‌دما Isotherm هم‌فشار ، دارای فشار اسمزی یکسان ، ایزوتونیک Isotonic ایزوتوپ ، همسان Isotope غنی‌سازی ایزوتوپی Isotope enrichment علامتگذاری ایزوتوپی Isotopic label ایزوتوپ ، حالت ایزوتوپی Isotopy تنگه ، باریکه ، ایستموس Isthmus خارش Itch پسوندی است به معنی التهاب -it is واحد بین‌المللی Iu قابلیت هضم مادهٔ خشک در آزمایشگاه یا در لولهٔ آزمایش I.v.d.m.d قابلیت هضم مادهٔ آلی در آزمایشگاه یا در لولهٔ آزمایش I.v.o.m.d خانوادهٔ عشقه یا داردوست Ivy family الاغ نر ، خرنر Jack آغل میش و بّره Jail مربا Jam نیشکر ژاپنی ، نیشکر علوفه‌ای Japanese cane ارزن ژاپنی Japanese millet قفس باتری دهانه گشاد Jar cage جنس سیب گل Jasione سیب گل کوهی Jasione montana گل یاس ، یاسمن Jasmine جنس یاس Jasminum یاس چمپا Jasminum fruticana زنجرهٔ کوچک Jassid خانوادهٔ جاسیده‌ها Jassidae یرقان ، زردی Jaundice آب ژاول Javel water آرواره Jaw گوسفند جزیره Jazireh sheep ژوژونومی Jejunal ژوژونوم Jejunum دلمه‌شدن ، منجمدشدن ، ژله‌ای شدن Jell ژله‌ ، لرزانک ، دلمه Jelly ماچه خر ، الاغ ماده Jenny گوشت خشک نواری Jerky جرزی ، گاو نژاد جرزی Jersey گیلاس زینتی ، گیلاس بیت‌المقدس Jerusalem cherry دوش Jetting تاتوره Jimson grass قیاق Jimsonweed جانسون‌گراس ، ذرت خوشه‌ای جارویی ، قیاق ، سورگوم علوفه‌ای Johnsongrass بند ، گره ، فصل ، اتصال Joint بیماری مفصل Joint ill مالکیت مشاع Joint ownership محصولات توام Joint products مفاصل ، بندها Joints درخت عناب Jojoba نرگس Jonquil ژول Joule گوشت گونهٔ خوک Jowl آغل زایمان میش Jug جنس گردو Juglan گردوی سیاه Juglan nigra گردوی ایرانی Juglan regia خانوادهٔ گردو ، گردوسانان Juglandaceae راستهٔ ژوگلاندالز Juglandales وداجی Jugular سیاهرگ وداج ، ورید و داج Jugular vein عصاره Juice عصاره‌گیر ، آب‌میوه گیر ، آب‌گیر Juice extractor آبداربودن ، آبکی‌بودن Juiciness شتهٔ گیاهی جهده ، پسیل Jumping plant louse خانوادهٔ سماریان ، سوماریان ، پوریان Juncaceae Juncagineae جنس سمار Juncus سمار وزغی Juncus bufonius سمار تکمه‌ای Juncus bulbosus سمار کپه‌ای Juncus capitata سمار پراکنده Juncus effusa سمارماشی Juncus glaucus سمار براق Juncus lamprucardus سمار تیز Juncus obtusiflorus سمار کوتوله Juncus pygmeus سمار جنگلی Juncus silvaticus سمارزبر Juncus squarrosus سمار خوابیده Juncus supinus سمار باتلاقی Juncus tenageia بهاره June bearing خزان میوه در ماه ژوئن June drop جنس جونگرمانیا Jungermania خانوادهٔ سرو Juniperaceae جنس ارس Juniperus ارس فرنگی Juniperus alpina پیرو Juniperus communis ابهل Juniperus oxyecedrus ارس فنیقی Juniperus phonicea مای مرز Juniperus sabina قیمت عادلانه ، قیمت مناسب Just price سود عادلانه Just profit کنف هندی ، چتایی Jute ژوت ، چتایی Jute-tussa مرحلهٔ نونهالی Juvenile stage دورهٔ نونهالی ، نونهالی Juvenility چوب جوان Juvenil wood کاتد ، قطب منفی K. cathod ضریب ثابت K. constant علامت شیمیائی عنصر کالیم یا پتاسیم K. kalium کلوین K. kelvin کیلو K. kilo عامل آنتراکینوز شبدر در مناطق سرد Kabatiella caulivora کفیر Kafir ، kaffir Kaffir corn کلم‌سبز ، کلم‌پیچ Kale گوسفند کلکوهی Kalehkoohi sheep ساقهٔ کلم ، مغز کلم Kale runt کالیوم ، پتاسیم Kalium قنات Kanat نوعی سور گوم دانه‌ای Kaoliang خاک چینی Kaolin کائولینات Kaolinate پوست برّهٔ قره گل Karakul pelt گوسفند نژاد قره‌گل Karakul sheep ترکیب هسته‌ها Karyogamy فرآیند تقسیم هسته Karyokinesis چروکیدگی و قطعه‌قطعه شدن هسته Karyorrhexis کاریوتیپ Karyotype کاتابولیسم Katabolism انرژی کاتابولیسمی Katabolizable energy کاتیدید Katydid کیلو کالری Kcal کیلوکالری به‌ازاء کیلوگرم Kcal/kg نوعی انگل خارجی گوسفندان Ked گلبرگ ناوی‌شکل Keel جناغ Keel bone ماهی روغن Keeling خوراک ، علوفه ، وسیلهٔ زندگی ، سازش ، موافقت ، مناسب ، هماهنگی Keeping آزمایش کیفیت نگهداری Keeping quality test تغذیهٔ آزاد یک حیوان برای تولید زیاد. Keep on feed بافت مرده Keloid الیاف‌کمپ Kemp fiber کنف Kenaf جوی ، مجرای آب ، کانال Kennel جنس خاربرگ Kentropnyllum خاربرگ کُرکی Kentropnyllum lanatum گوسفند نژاد کنت Kent sheep پوآ ، علف انگلیسی ، علفوئن Kentucky bluegrass کفیر Kephir کفیر Kepi سولفات کراتان Keratan sulphate کراتین Keratin شاخی شدن Keratinization یاختهٔ شاخی Keratinocyte التهاب قرنیه Keratitis کراتوهیالن Keratohyalin عارضهٔ شاخی شدگی Keratosis چین‌های دایره‌ای Kerckering valves گوسفند کرمانی Kermani sheep مغز دانه Kernel مغز ، هسته ، تخم ، بذر ، دانه ، مغز هسته Kernel مرحلهٔ دانه‌بندی Kernel stage سوس ، گوجه‌فرنگی ، چاشنی غذا Ketchup کیتواسید Keto acid کیتوژنز ، ستون‌زایی Ketogenesis کیتون‌ساز ، مولّد کیتون Ketogenic اسیدهای آمینه کیتون‌ساز Ketogenic amino acids کیتون Ketone اجسام کیتونی ، اجسام ستنی Ketone bodies فساد کیتونی Ketonic rancidity کیتونوری Ketonuria کتوز Ketose کیتوز ، کیتوزیس ، استن‌خونی تب شیر کاذب ، تب شیر مزمن ، استن‌شاشی Ketosis acetonemia صفحهٔ کلید Keyboard کلمهٔ راهنما Key word Kibbled ، kibbling بزغاله Kid غلاف تخم گیاه ، دارای غلاف شدن ، پوسته یا غلاف بستن Kid بزغاله‌زایی Kidding کلید (اصطلاح تشریحی) ، قلوه (اصطلاح قصابی) Kidney لوبیاسبز ، لوبیاقرمز Kidney bean لوله‌های کلیوی Kidney tubules ویروس کشته‌شده Killed virus شیشهٔ سَم Killing jar کیلو Kilo- کالری بزرگ ، کیلو کالری Kilocalorie کیلو کالری در کیلوگرم Kilocalorie per kilogram kcal/kg کیلوگرم Kilogram. Kg کیلوژول Dilojoule. Kj انرژی جنبشی ، انرژی مکانیکی Kinetic energy شاه‌‌گل King bloom شبدر شاهی ، شبدر شیرین King ، s clover سلسله Kingdom پیچ‌خوردن Kinking خارتنان Kinorhyncha چرم یا پوست گوسالهٔ نوزاد Kip کیوی Kiwi گوسفند قزل Kizil sheep کلدال ، کجلدال Kjeldahl بالن کلدال Kjeldah flask سمپاش پشتی Knap sack sprayer جنس گوش‌خر Knautia گوش خر صحرایی Knautia arvensis خمیر کردن Knead dough سرشتن ، آمیختن ، خیمرکردن Kneading کاردپیش‌بُر Knife coulter حشره‌کُش فوری Knock down insecticide گره Knot جنس کوچیا Kochia کوچیای شنزار ، کوچیای ایران Kochia iranica کلم قمری Kohlrabi کلا Kola acuminata گوسفند کردی Kordi sheep شبدر کره‌ای Korean lespedeza کرامریاسه Krameriaceae چرخهٔ کربس Krebs citric acid cycle آزمایش کرئیس Kreis test نوعی لوبیا Kudzu bean کواشیورکر Kwashiorkor پماد کی‌وای Ky jelly آزمایشگاه Lab علامت ، نشانه ، ردیاب Label برچسب Label برچسب‌زدن ، اتیک‌زدن ، علامت‌‌‌‌‌‌‌گذاری کردن Labeling لَب Labellum لبی“ مربوط به لب Labial خانوادهٔ نعناع ، خانوادهٔ لبدیسیان Labiatae غیر ثابت ، غیر مقاوم ، بی‌ثبات ، متغیّر ، تغییرپذیر ، قابل تغییر Labile پروتئین ناپایدار Labile protein لَب پایینی Labium برچسب Lable کارگر ، نیروی انسانی کارگری Labor آزمایشگاه Laboratory فلومتر آزمایشگاهی Laboratory flowmeter بالابر آزمایشگاهی ، جک آزمایشگاهی Laboratory jack تفنگ اسپری آزمایشگاهی Laboratory spray jun اقتصاد کار Labor economics کاربَر ، کارگربَر Labour intensive لَب بالا Laburm گوسفند لاکن Lacaune sheep دریدگی Laceration عصب بالان (گروهی از حشرات) Lacewings عمیق Laciniate بی‌مزه ، بدون طعم Lack flavoring فقدان طعم مطلوب Lacking desirable flavor کهنه ، مانده ، بیات Lacking freshness بی‌طعم ، بی‌مزه ، فاقد طعم Lacking in flavor بی‌اشتهایی Lack of appetite اشکی Lacrimal لاکتالبومین Lactalbumin آلفالاکتالبومین A lactalbumin لاکتالبومین شیر Lactalbumin fraction کازئین‌ شیر Lactarene لبنیات‌سازی ، ماست‌بندی ، شیر‌فروشی Lactarium لاکتاریوس Lactarius لاکتاریوس مشکوک Lactarius controversis لاکتاریوس خوشمزه Lactarius deliciosus لاکتاریوس فلسی Lactarius subdulcis لاکتاریوس سمّی Lactarius torninosus لاکتاز Lactase آبکافت‌شده توسط لاکتاز Lactase hydrolyzed ۱. شیر ترشح کردن ، شیر تولید کردن ، شیردادن ، ۲. نمک اسیدلاکتیک Lactate شیروار ، شیرده Lactating جیرهٔ گاو شیری Lactating cow ration ماده‌ خوک‌های جوان‌شیرده Lactating gilts ماده خوک‌های بالغ شیرده Lactating sows شیردهی ، ترشح‌شیر Lactation دورهٔ شیردهی Lactation period شیری - مربوط به شیر Lacteal شیری ، شبیه‌شیر ، مربوط به شیر ، مشتق از شیر Lactic اسیدلاکتیک ، اسیدآلفاهیدروکسی‌پروپیونیک Lactic acid باکتری‌های تولید کنندهٔ اسیدلاکتیک Lactic acid bacteria کشت اسیدلاکتیک Lactic acid culture تخمیر لاکتیکی Lactic acid fermentation دوغ لاکتیکی ، دوغ کشت یافته Lactic buttermilk محیط کشت لاکتیکی Lactic ferment تخمیر لاکتیکی Lactic fermentation محیط کشت لاکتیکی Lactic ferment culture اسیدلاکتیک‌سار Lactic former شیری ، بافت‌شیری Lactiferous تغذیه با شیر ، شیرخوار ، Lactivorous لاکتوفالاوین ، ریبوفلاوین ، ویتامین B۲ Lactoflavin لاکتوژن Lactogen شیرساز Lactogenic هورمون شیر‌ساز ، پرولاکتین Lactogenic hormone بتالاکتو گلوبولین B.lactoglobulin بخش لاکتوگلوبولین Lactoglobulin fraction چگالی سنج شیر Lactometer اسبابی است که با آن میزان چربی شیر را تعیین می‌کنند. Lactoscope لاکتوز ، قند شیر Lactose لاکتوزسینتتاز Lactose synthetase لاکتوزید Lac oside لاکتوزشاسی Lactosuria سَمّ شیر Lactotoxin جنس کاهو Lactuca کاهوی پایا Lactuca perennis کاهوی وحشی Lactuca pulchlla کاهوی بندی Lactuca saligna کاهوی زبر Lactuca scariola سوراخ ، محفظه Lacuna خاک‌هایی که از رسوب بجای گذاشته شدهٔ دریاچه‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل شده باشد Lacustrine soils شبدر سفید لادینو Ladino white clover کفشدوزک Ladybird بامیه ، فلفل‌قرمز Lady finger مادهٔ چپگردان Laevorotatory جنس کدوی سفید Lagenaria نوعی کدوی سفید Lagenaria vulgaris خرگوش‌ها Lagomorpha فاز تاخیر Lag phase برّه ، برّه زاییدن Lamb درصد برّه دهی Lamb crop percent برهٔ نر از زمان شیرگیری تا پشم چینی Lamb hog برّه زایی ، زایمان میش Lambing آغل برّه زایی ، زایشگاه میش Lambing jug درصد برّه زایی Lambing percentage بیماری برّه زایی ، تب شیر میش Lambing sickness پرورش و مدیریت برّه Lamb production and management سلمه تره Lambs quarters پشم برّه Lamb ، s wool لایه ، پرده Lamella تبرپایان ، دوکفه‌ای‌ها Lamellibranchia لنگش Lameness خانوادهٔ نعناعیان ، لبدیسیان Lamiaceae راستهٔ لامیالز Lamiales پرده ، عشاء پهنک برگ Lamina لنگش Laminitis جنس حرف Lamium حرف سفید Lamium album حرف پنجه‌کلاغ Lamium amplexicaula حرف گزنه‌ای ، گزنهٔ زرد Lamium galeobdalon حرف دوزگ Lamium hybrida حرف خالدار Lamium maculatum حرف سرخ Lamium purpureum لنگش Lamness مگس نرگس Gavpetia equestris راستهٔ لامپریدشکلان Lampridiformes جنس خفج Lampsana خفج رسمی Lampsana communis نیزه‌ای Lanceolat برگ نیزه‌ای Lanceolate leaf برنامهٔ یکپارچه کردن اراضی Land consolidation program اقتصاد زمین Land economics نسبت برابری زمین Land equivalent ratio. LER. ترکیب و چهرهٔ طبیعی سطح زمین (خاک) Landform پراکندگی اراضی Land fragmentation نور ماهیگیری کیسه‌ای Landing net صاحب ملک ، مالک Land owner قطعات زمین Land parcels نژاد بومی Landrace گوسفند نژاد لندریس Landrace sheep اصلاحات ارضی Land reform خیابان بندی کردن ، منظره‌سازی Landscape معماری محوّطه‌سازی Landscape architecture طراحی محوّطه‌سازی Landscape design متخصص منظره‌سازی Landcape gardener باغچه‌سازی ، گلکاری باغ و باغچه Landscape horticulture کفش ، ریزش کوه ، زمین سو (در گاو آهن) Land slide اجازه داری زمین Land enure چربی پشم Lanolin جراحی حفرهٔ بطنی ، جراحی دیوارهٔ شکم Laparatomy لاپاراسکوپی Laparoscopy برگ‌خوار چغندر Laphygma exigi a جنس اراقیطون Lappa اراقیطون ، برگ بابا آدم Lappa major چربی خوک Lard نژاد پُرچربی Lard breed عصارهٔ چربی خوک Lard oil خانوادهٔ لاردیزا با لاسه Lardizabalaceae پُرچربی ، چاقم بسیار فربه Lardy نژادهای بزرگ Large breeds لارو ، کرمینه Larva لاروی ، کرمینه‌ای ، مرحلهٔ لاروی Larval لاروکُش Larvicide لاروزا Larviparous حنجره Larynx جنس کاج فرنگی Larix کاج اروپایی Larix europea جنس لاسرپی‌‌تیوم Laserpitium لاسرپی‌تیوم برگ‌پهن Laserpitium latifolium سوسک توتون Lasioderma serricorne F کرم آلو Laspeyresia funebrana کرم هلو ، کرم میوه و شاخه Laspeyresia funebrana molesta busk بید نخود Laspeyresia funebrana nigricana بیماری بادزدگی Late blight اواخر گل‌دهی Late bloom محصول دیررس Late crop اواخر گل‌دهی Late flowering دیررسی Late maturing اواخر مرحلهٔ شیری Late milk stage نهفته ، پنهانم در حال کمون Latent جوانهٔ مخفی Latent bud گرمای نهان Latent heat ویروس نهان Latent virus پهلویی ، جانبی ، به‌طرف پهلو Laretal شاخه‌های جانبی Lateral branches جوانهٔ جانبی Lateral bud مریستم جانبی Lateral meristem ریشهٔ جانبی Lateral root اواخر رشد ، قبل از گُل نشستن ، قبل از گل‌دادن ، مرحلهٔ رویشی (طویل‌شدن ساقه‌ها) ، درست در هنگام شروع گل‌دهی Late vegetative لاستیک خام Latex گیاهان شیرابه‌ای Latex plant لاتیریسم Lathyrism جنس خل‌ماش Lathyrus خل‌ماش زرد Lathyrus aphaca خل‌ماش نخودی Lathyrus cicera خل‌ماش برگ‌پهن Lathyrus latifolia خلّر Lathyrus spp شیرابه‌دار ، شیرابه‌بر Laticiferous طرح مربع لاتین Latin square design عرض جغرافیایی Latitude بار شبکهٔ ساختمانی Lattice charge شبکهٔ متبلور Lattice structure خانوادهٔ غاریان ، برگ بوییان ، خانوادهٔ برگ بو Lauraceae راستهٔ لاورالز Laurales Laurineae جنس لاواترا Lavatera لاواتری درختی Lavatera arborea لاواتری کرتی Lavatera cretica لاواتری دریایی Lavatera maritima لاواتری سه‌ماهه Lavatera trimestris چمن مخلوط Lawn mixtures قانون بازدهی نزولی Law of diminishing return قانون نسبت‌های متغیّر Law of variable proportion حنا Lawsonia شل ، غیرمتراکم ، غیر فشرده Lax ملین ، مسهل ، لینت‌دهنده Laxative تارتَن یونجه Laxostage commixtalis ۱. تخم گذاردن ، تخم گذاشتن ، ۲. مرغزار (اصطلاح قدیمی و منسوخ ، ۳. خواباندن ، دفن کردن Lay آبراهٔ عریض ، ذخیرهٔ کردن Lay by تخمگذار ، مرغ یا بوقلمون تخمگذار Layer پرورش توأم مرغ تخمگذار و گاو شیری (دریک مجتمع) Layer dairy cow integration مرغ تخمگذار Layer hen کود مرغ‌های تخمگذار Layer litter فضولات مرغ تخمگذار Layer manure تخمگذاری سنگین Lay heavily تخمگذاری Laying قدرت تخمگذاری Laying ability مرغ‌های تخمگذار Laying hens کود بستر سالن مرغ تخمگذار Laying house litter کنسانترهٔ مرغ‌های تخمگذار ، خوراک مرغ‌های تخمگذار Laying mash گوشت آوردن ، چاق‌شدن Laying on meat گلهٔ مرغ‌های تخمگذار Laying stock بوقلمون تخمگذار Laying turkey فضل کم کاری ، متوقف‌ساختن Lay off طرح ، طراحی ، طراحی کردن ، باغچه‌بندی کردن ، خیابان بندی Lay out دچار تاخیر کردن یا شدن ، انبار یا جمع کردن Lay up ال دی ۵۰ LD ۵۰ آبشویی ، انتقال ، شستشو Leach خیس خورده Leached نیاز آبشویی ، آب لازم جهت آبشویی Leaching requirement سرب Lead تغزیهٔ زیاد برای تولید زیاد Lead feeding مسمومیت با سرب Lead poisoning برگ Leaf برگ در آوردن Leaf برگ Leafage نمایه یا شاخص سطح برگ Leaf area index. LAI پهنک برگ Leaf blade جوانهٔ برگ Leaf bud زنجرک ، زنجره Leaf hopper گیاه یا ساقهٔ بدون برگ است Leafless برگچه Leaflet خاک برگدار Leaf mould پهنک برگ Leaf sheath لکه برگی Leaf spot دُمبرگ ، برگچه ، ساقه برگ Leaf stalk پُربرگ Leafy گوشت بدون چربی Lean تکه‌های گوشت خالص یا کم چربی Lean cuts گوشت بی‌چربی ، گوشت کم‌چربی Lean meat پنیر لیپ Leap cheese گوسفند لیپ Leap sheep کوچکترین مضرب مشترک Least common multiple جیره با حداقل قیمت Least cost ration حداقل تفاوت معنی‌دار Least significant difference. LSD چرم Leather صنعت چرم‌سازی Leather industy برگ‌ها Leaves لسیتین ، فسفاتیدیل کولین Lecithin لکتین Lectins زالو Leeches ترهٔ فرنگی ، گندسیر Leek دندانهٔ چب‌بُر Left hand cutter لگ‌هموگلوبین Leghemoglobin لگهورن Leghorn هر یک از اعضاء خانوادهٔ بقولات Legume نیام ، میوهٔ یک‌برچه‌ای Legume بقولات علوفه‌ای Legume roughage سیلوی بقولات علوفه‌ای Legume silage کاه بقولات Legume straw هر یک از گیاهان خانوادهٔ بقولات Leguminos نخودیان ، خانوادهٔ نخود خانوادهٔ بقولات Leguminosae نخودی ، بقولی Legrminous گیاهان نخودی ، گیاهان بقولی Leguminous plants لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس Lactobacillus acidophilus واحد تشعشع خورشید که برابر است با یک گرم کالری در هر سانتی‌متر مربع از سطح غیر متشعشع Lang ley اواخر شیردهی Late lactation لیسک ، راب گلخانه‌ای Lenmannia valentiana fer گوسفند لیستر Leicester خانوادهٔ لیتنریاسه Leitneriaceae راستهٔ لیتنریالز Leitneriales جنس عدسک آبی Lemna عدسک ابی قوزدار Lemna gibba عدسک آبی کوچک Lemna minor عدسک آبی پُرریشه Lemna polyrhiza عدسک آبی سه‌برگه Lemna trisulca خانوادهٔ عدسک آبی Lemnaceae لیموشیرین Lemon تفالهٔ لیمو Lemon pulp خانوادهٔ‌ لنوآسه Lennoaceae جنس عدس Lens عدس Lens culinaris عدس معمولی Lens esculenta عدس سیاه Lens nigricans خانوادهٔ لنتیبولاریاسه Lentibulariaceae عدسک ، روزنه ، منفذ Lenticeعدسی Lenticular عدس Lentil جنس دم شیر Leonorus جنس شیردندان قاصد Leontodon قاصد پاییزه Leontodon autumnalis قاصد زبر Leontodon nispidus شاهی Lepidium شاهی خودرو Lepidium campestre قنابری ، درابا Lepidium sraba شاهی گندمی Lepidium graminifolium شیطرج Lepidium latifolium شاهی شنزار Lepidium petraeum شاهی خرابه‌ها Lepidium ruderale شاهی وحشی Lepidium spp بال‌پولکداران ، پروانه‌ها ، فلس بالان Lepidoptera پروانه‌ها ، بال‌پولک‌داران ، فلس‌بالان Lepidopteres سپردار سیب (نوعی شپشک) Lepidosaphes malicola borcps فلسی شکل Lepidote جنس لپیوتا Lepiota لپیوتای ورقه‌ای Lepiota excoriata لپیوتای سپری Lepiota clypeolaria لپیوتای ظریف Lepiota naucina لپیوتای بلند Lepiota procera لپیوتای رنده‌ای Lepiota rachodes عامل پوسیدگی طوقهٔ گندم Lepodosphaera herpotrichoides  ewسوسک کلرادو Leptinotarsa decemlineata لپتوسپیروز Leptospirosis زخم ، آسیب ، لکه Lesion لسپدازا Lespedeza لسپدزای معمولی (علوفه‌ای) Lespedeza-common پودر لسپدزا Lespedeza meal پودر ساقهٔ لسپدزا Lespedeza stem meal پودر کاه لسپدزا Lespedeza straw meal کُشنده Lethal غلظت کُشنده Lethal concentration ژن کُشنده Lethal gene خاکستری کُشنده Lethal gray سستی ، بی‌حالی Lethargy کاهو Lettuce جنس بابونهٔ سفید ، جنس مینای مخلصه Leucathemum گونه‌ای مینای مخلصه Leucathemum alpinum مینای مخلصه غازپا Leucathemum coronopifolium مینای مخلصهٔ دیهیمی Leucathemum corymbsum مینای مخلصهٔ گندمی Leucathemum graminifolium مینای مخلصهٔ درشت Leucathemum maximum مینای مخلصهٔ کوهی Leucathemum montanum مینای مخلصهٔ سفید Leucathemum pallens مینای مخلصهٔ پنجه‌ای Leucathemum palmatum مینای مخلصهٔ کُرکی Leucathemum parthenium مینای مخلصهٔ کُرکی Leucathemum tomentosum مینای مخلصهٔ رسمی Leucathemum vulgare لوسین Leucine گویچه‌های سفید Leukocytes ، leucocytes ماله Leveller جنس کُما Levisticum کُمای طّبّی Levisticum officinalis شب پره‌ای است از خانوادهٔ zygaenidae Levuana iridescens bethune-bader لوولز ، فروکتوز ، قند میوه Levulose Lh تمایل جنسی Libido شبیه لیف ، لیفی Libriform شپش Lice گلسنگ‌ها Lichens لیسیدن Leck Licking disease شیرین‌بیان Licorice-common داروی بیحسی لیدوکائین Lidocaine غدد لیبرکون ، غدد روده‌ای Lieberkuhn ، s crypt زندگی ، جان ، حیات ، عمر Life چرخهٔ زندگی ، چرخهٔ حیات Life cycle عمر متوسط ، سن متوسط ، عمر مورد انتظار Life expectancy حیات بخش ، نیروبخش ، مفرّح Life giving طول عمر Life span رباط ، وتر ، زردپی Ligament بستن ، گره‌زدن ، پیچیدن Ligate رگ‌‌‌‌‌‌‌بندی Ligation خروس اختهٔ سبک Light capon کم‌خوراک ، حیوان کم‌خوراک Light feeder چرای سبک Light grazing جیرهٔ محدود ، جیرهٔ حجیم Light ration تلهٔ نوری Light trap گوسالهٔ شیر خوردهٔ سبک Light veal چوبی‌شدن Lignification چوبی‌شده ، لیگنینی‌شده Lignified لیگنین Lignin لیگنوسلولز Lignocellulose مواد لیگنوسلولزی Lignocellulosic constituents زبانک Ligule جنس برگ نو Ligustrum برگ نو Ligustrum vulgaris گل‌های سوسنی Lilac flowers سوسنیان ، خانوادهٔ سوسن ، خانوادهٔ سوسنیان ، خانوادهٔ لاله ، لاله‌ها Liliaceae راستهٔ لیلیالز Liliales فوق راستهٔ لیلیده Liliidae لیلیوپسیده Liliopsida جنس سوسن Lilium زنبق رشتی Lilium bulbiferum سوسن سفید Lilium candidum سفید سوسنی Lily white لوبیای لیما ، لوبیای آمریکایی Lima bean ۱. شاخه‌های فرعی (در گیاهان) ، ۲. پا (در حیوانات) Limb سرشاخه‌زنی ، هرس سرشاخه‌ها Limbing شاخه‌ها Limbs آهک Lime لیموی شیرازی ، لیموترش Lime نیاز به آهک Lime requirement سنگ آهک Limestone خرده آهک Limestone chips خرده آهک Limestone grit آب آهک Lime water تغذیهٔ محدود Limited feeding اسیدآمینهٔ محدود کننده Limiting amino acid خانوادهٔ لیمنانتاسه Limnanthaceae جنس نیلوفر بدل Limnasthemum نیلوفر بدل Limnasthemum nymphoides خانوادهٔ لیمنوچاریتاسه Limnocharitaceae مطالعهٔ دریاچه‌ها و استخرها Limnology جنس خورک Limolorum خورک برگی Limolorum aborticum جنس گُل لای Limosella گُل لای آبی Limosella aquatica خانوادهٔ کتان ، کتانیان Linaceae جنس کتانی Linaria کتانی چنگی Linaria cymbalaria کتانی الاتین Linaria elatine کتانی کوچک Linaria minor گونه‌ای کتانی Linaria pellicerianum کتانی دوبرگ Linaria spuria کتانی خط دار Linaria striata کتانی خوابیده Linaria supina کتانی رسمی Linaria vulgaris گوسفند لینکلن Lincoln sheep خط ، لاین Line نوار سفید (شکم) Linea alba خطی ، باریک (در برگ) Linear برنامه‌ریزی خطی Linear programming رگرسیون خطی Linear regression سیستم خطی Linear system به‌نژاد کردن ، تلاقی‌دادن لاین‌ها Line breed جفتگیری خطی Line breeding آمیخته‌گری خطی Linecross پارچهٔ کتانی Linen اصلاح خطی Line selection زبانی ، مربوط به‌زبان Lingual زبانک Lingula آستر Lining همبستگی ، اتصال Linkage گروه همبستگی Linkage group ژن‌های همبسته Linked genes روش نسبی مرتبط Link relative methods اسیدلینولئیک Linoleic acid اسیدلینولنیک Linolenic acid جنس زرگیسو Linosyris زرگیسوی رسمی Linosyris vulgaris تخم‌کتان ، تخم بذرک Linseed نوالهٔ تخم‌کتان Linseed cake کنجالهٔ مکعبی تخم‌کتان ، کنجالهٔ مکعبی بذرک Linseed cubes کنجالهٔ تخم‌کتان ، کنجالهٔ بذرک Linseed meal روغن بذرک ، روغن تخم کتان Linseed oil نوالهٔ تخم کتان نوالهٔ بذرک Linseed oil cake Linseed oil chips کنجالهٔ تخم‌کتان ، کنجالهٔ تخم کتان آسیاب شده Linseed oil meal پلت تخم‌کتان ، پلت بذرک Linseed pellets الیاف تخم پنبه Lint الیاف تخم‌پنبه Lint cotton جنس کتان Linum کتان کوهی Linum alpinum کتان فرنگی Linum gallicum کتان بذرک Linum gallicum کتان ریزبرگ Linum tenuifolium کتان معمولی Linum usitatissimum لب Lip جنس چریان Liparis چریان لزلی Liparis loeselii لیپاز Lipase چربی Lipid لیپید ، چربی Lipide ، lipid لیپین Lipin ، lipine لیپیزان Lipizzan لیپوکروم Lipochrom چربی کافت‌ها فرآیند چربی‌سازی یا تولید چربی Lipogenese چربی‌سازی ، تولید چربی Lipogenesis اسیدلیپوئیک Lipoic acid چربی‌شکل Lipoid چربی کافت Lipolysis مربوط به چربی کافتی یا هیدرولیز چربی‌ها Lipolytic فساد لیپولیتیکی Lipolytic rancidity چربی‌دوستی Lipophylic لیپوپروتئین Lipoprotein خانوادهٔ درخت نان Artocarpaceae عامل لیپوتروپیک Lipotropic factor دارایی‌های نقدی Liquid assests شیرابهٔ گوارشی Liquid digesta کود مایع Liquid fertillizer سرمازای مایع Liquid freezant نقدینگی Liquidity ادرار ، فضولات مایع ، کود آبکی Liquid manure کود مایع پاش ، تلمبهٔ (پمپ) کود مایع Liquid manure pump مکمّل‌های پروتئینی مایع Liquid protein supplements لجن مایع Liquid sludge مایع کردن ، مایع‌شدن ، آبکی کردن یا شدن Liquify پنیر لیقوان Liquwan cheese جنس لیستر Listera لیستر بیضی‌شکل Listera ovata سستی ، بی‌حالی Listlessness سنگ‌سازی Lithiasis جنس سنگدانه Lithospermum سنگدانهٔ دشتی Lithospermum arvense سنگدانهٔ دارویی Lithospermum officinale سنگدانهٔ سرخ Lithospermum purpureo پوستهٔ خارجی زمین Lithosphere لیتموس Litmus لاشبَرگ Litter بستر ، بستر حیوانات ، بستر با فضولات Litter توله Litter کود خشک کُن Litter drier مدیریت کود حیوانی Litter management خونمردگی Little hematoma جنس کنارک Littorella کنارک برکه‌ای P. psyllium قدرت زنده‌ماندن Livability آهک زنده Live lime جگر (اصطلاح قصابی) ، کبد (اصطلاح علمی) Liver آبسه‌های جگر Liver abscesses لجن مایع Liquid sludge مایع کردن ، مایع‌شدن ، آبکی کردن یا شدن Liquify پنیر لیقوان Liquwan cheese جنس لیستر Listera لیستر بیضی‌شکل Listera ovata سستی ، بی‌حالی Listlessness سنگ‌سازی Lithiasis جنس سنگدانه Lithospermum سنگدانهٔ دشتی Lithospermum arvense سنگدانهٔ دارویی Lithospermum officinale سنگدانهٔ سرخ Lithospermum purpureo پوستهٔ خارجی زمین Lithosphere لیتموس Litmus لاشبَرگ Litter بستر ، بستر حیوانات ، بستر با فضولات Litter توله Litter کود خشک کُن Litter drier مدیریت کود حیوانی Litter management خونمردگی Little hematoma جنس کنارک Littorella کنارک برکه‌ای P. psyllium قدرت زنده‌ماندن Livability آهک زنده Live lime جگر (اصطلاح قصابی) ، کبد (اصطلاح علمی) Liver آبسه‌های جگر Liver abscesses پودر جگر و بافت‌های غده‌ای Liver and gland meal بیماری کپلک جگر Liver fluke disease کرم‌های پهن کبد Liver flukes دام ، دام‌های اهلی ، حیوانات اهلی Livestock خوراک دام Livestock feed پرواربندی ، پرواربندی دام‌ها Livestock finishing صنعت دامپروری Livestock industry دامدار ، دامپرور Livestock man دامپرور ، دامدار Livestock producer فضولات دامی ، کود دامی Livestock wastes

نمایه یا شاخص تولید دام Livestock yield index لیوتین Livetins وزن زنده Liveweight خرطوم بلند چغندر Lixus incanescens boh لودر ، بار کُن ، بار کُننده Loader بارزدن ، بارکردن ، سوار کردن Loading اندازهٔ بار Load size قرص نان Loaf خاک لومی Loam خاک لومی Loam soil لومی ، خاک لومی Loamy لو آساسه Loasaceae لُب ، بخش ، قسمت Lobe لوبلیای گزنده Lobelia urens لوبلیاسه Lobeliaceae کرم خوشه‌‌‌‌‌‌‌خوار مو Lobesia botrana محلی ، موضعی Local بی‌حسی موضعی Local anesthesia داروهای بی حسی موضعی Local anesthetics کد محلّی Local cods عوامل موضعی Local factors عفونت موضعی Local infection زخم موضعی ، لکهٔ موضعی Local lesion دفاع موضعی بافت Local tissue defenses گوریدگی طبیعی پشم Lock قفل ، قفل‌کردن ، بستن Lock شکفتن یا شکاف برداشتن در طول حجره‌های کپسول Loculicidal حفرهٔ برچه ، تخمدان یا بساک Loculus مکان ژن ، جایگاه ژن Locus ملخ ، ملخ شاخک کوتاه Locust جنس ملخ Locusta ملخ آسیایی Locusta migratoria l زبانچه ، شهدگاه Lodicule خاک بادرُفت Loesse خاک‌های بادرُفت Loessial soils پشم باز ، پشم حجیم Lofty wool خانوادهٔ لوگانیاسه Loganiaceae مرحله لگارتیمی ، مرحلهٔ توانی Logarithmic phase رودَبری الوار Log drive تهیهٔ الوار Logging کمر ، صلب Loin جنس لولیوم Lolium لولیوم کتانی Lolium linicolum لولیوم پایا Lolium perennis چچم Lolium rigidium لولیوم سیخکی Lolium temulentum لومنتوم Lomintum الک‌های زنجیربلند Long chian alcohols اسیدهای چرب زنجیربلند Long chain fatty acids گیاهان روز بلند Long day plants طول عمر Longevity خوراک بلند ، علوفهٔ بلند ، علوفهٔ خردشده Long feed ملخ شاخک بلند Long horned grasshopper دیربه دیر ، با فاصلهٔ زیاد Long interval عضلهٔ دراز کمر Longissimus lumbarum muscle طولی Longitudinal شیر لزج Long milk بازدهٔ طولانی ، برگشت بلند مدّت Long return زردچوبه Long rooted curcuma بلند مدّت Long rum عضلهٔ دراز خارجی گردن Longus capitis muscle عضلهٔ دراز داخلی گردن Longus coli muscle پشم بلند Long wool جنس شمشاد پیچ Lonicera پیچ امین الدوله Lonicera caprifolium علف خشک بسته‌بندی نشده Loose hay سیاهک آشکار Loose smut Lope سپردار ژاپنی Lopholeucaspis japonica خانوادهٔ دارواش یا شیرینک ، دارواش‌ها Loranthaceae گوسفند لری Lori sheep زبان‌دراز بُزی Loroglossum hircinum از دست دادن ، گُم‌کردن Lose از دست دادن اشتها ، بی‌اشتهائی ، کم‌اشتهایی Loss of appeite از دست دادن نشخوار ، عدم نشخوار ، نشخوار نکردن Loss of cud نشخوار نکردن ، از دست دادن قدرت نشخوار ، عدم نشخوار Lost cud کاهش وزن بدن ، از دست دادن وزن Lost of weight خانوادهٔ شبدری‌ها Loteae خوب پروار ، خوب پروار شده Lost of finish لوتوس Lotus لوتوس ریزبرگ Lotus angustissimus لوتوس نوک‌دار Lotus corniculatus شپش (جمع شپش‌ها) Louse بیدگیاه ، تیل Lovegrass خانواده درخت عشق Love tree family لیپوپروتئین کم چگالی Low density lipoprotein بازوهای پایینی Lower links کوچکترین مخرج مشترک Lowest common denominator شیر کم‌چرب ، شیر کم‌چربی Lowfat milk روغن خام نامرغوب تخم پنبه Low grade crude cottonseed oil خانوادهٔ لائیاسه Lowiaceae کنسانترهٔ کم لاکتوز ، کنسانترهٔ پروتئین شیر ، شیر پس‌چرخ کم‌لاکتوز Low lactose concentrate شیر پس چرخ کم‌لاکتوز Low lactose skim milk زمین پست ، ناحیهٔ کم‌ارتفاع Lowland برنج آبی Lowland rice Low-level counting سیلوی کم‌رطوبت Low moisture silage کم‌چربی ، کم‌روغن Low oil سطح پایین تغذیه Low plane of nutrition گیاهان کوتاه قد Low plants انبار کم‌فشار Low pressure storage پاکوتاه ، حیوان پاکوتاه Low set شیر کم‌سدیم Low sodium milk پشم نامرغوب ، پشم زبر Low wool گیاهان روز بلند-روزکوتاه Lsd plants رونواز ، روان‌ساز ، لیز کننده Lubricant روغنکاری کردن ، گریسکاری کردن ، لیز کردن Lubricate دستگاه روغن کاری ، دستگاه رونوازی Lubricating system روغن‌کاری ، گریس‌زنی ، لیزسازی ، گریسکاری ، رونوازی Lubrication یونجه Lucerne پودر یونجه Lucerne meal توری Luffa acutangula کمری Lumbar الوار تنهٔ بریده‌شده یا قطع شدهٔ درختان Lumber مجرا ، لوله Lumen کسیدکلسیم ، آهک زنده ، آهک آب ندیده Lump lime شُش ، ریه Lungs کرم‌های ریوی Lung worms لوپن سفید ، ترمس سفید Lupine-white جنس ترمس ، جنس لوپن Lupinus لوپن سفید ، ترمس سفید Lupinus albus لوپن ریز ، ترمس ریز Lupinus angustifolius لوپن زرد ، ترمس زرد Lupinus luleus لوپن معمولی ، ترمس معمولی Lupinus spp رشد فراوان Lush growth چراگاه آبدار ، چراگاه جوان Lush pasture برق ، درخشندگی Luster کیست بافت محلل Luteal cyst مرحلهٔ جسم زرد Luteal phase هورمون رشد جسم زرد ، هورمون لوتئین‌ساز ، هورمون ال اچ Luteinizing hormone محلل لوتئین Luteolysin هورمون رشد جسم زرد Luteotrophic hormone خانوادهٔ سر خوماهیان Lutjanidae اسراف در مصرف ، مصرف تجمّلی Luxury consumption جنس لزومه Luzula لزومهٔ صحرایی Luzula campestris لزومهٔ فرستری Luzula forsteri لزومهٔ بلند Luzula maxima لزومهٔ بهاری Luzula vernalis جنس لیخنس Lychnis لیخنس سفید Lychnis alba لیخنس دوپایه Lychnis dioica لیخنس کوکو Lychnis floscuculi لیخنس ژیتاگو Lychnis gihago لیخنس جنگلی Lychnis silvestris لیخنس چسبناک Lychnis viscaria جنس گرگ تیغ Lycium گونه‌ای گرگ تیغ Lycium armatum گونه‌ای گرگ تیغ Lycium barbarum گونه‌ای گرگ تیغ Lycium tataricum کام تیغ Lycium vulgare لیکوپن Lycopene گوجه‌فرنگی Lycopersicon esculentum پنجه‌گرگیان ، خانوادهٔ پنجه گرگ Lycopodineae جنس پنجه‌گرگ Lycopodium پنجه‌گرگ گرزی Lycopodium clavatum پنجه‌گرگ پهن Lycopodium complanatum پنجه گرگ آبگرفته Lycopodium inundatum پنجه گرگ سلاژین Lycopodium selago جنس فراسیون فرنگی Lycopus فراسیون فرنگی Lycopus europaeus سن Lygus spp خانوادهٔ لیمانتریده Lymantridae لنف Lymph دستگاه لنفاوی Lymphatic system غدهٔ لنفی ، غددلنفاوی Lymph nodes لمفوسیت Lymphocyte لنفوم بدخیم Lymphocytoma بافت لنفاوی Lymphoid tissue خانواده لیونتیده Lyonetidae منجمد خشک‌کردن Lyophilization جنس لیزیماکیا Lysimachia لیزیماکیای جنگلی Lysimachia nemorus لیزیماکیای سکه‌ای Lysimachia nummularia لیزیماکیای رسمی Lysimachia vulgaris رطوبت سنج Lysimeter لیسین Lysin لیزین Lysine لیزوزوم Lysosomes لیزوزیم Lysozyme خانوادهٔ حنا Lythraceae خانوادهٔ لیتروم Lythrarieae جنس لیتروم Lythrum لیتروم زوفایی Lythrum hyssopifolium لیتروم آبزی Lythrum salicaria خردکردن ، له‌کردن Macerate استحاله Maceration وسیلهٔ نقلیه ، خودرو ، ماشین ، دستگاه Machine شیردوشی ماشینی Machine milking ماکرو Macro ماکروسیت Macrocyte مواد معدنی پُرنیاز Macroelements ماکروکلدال Maoro kjeldahl عناصر معدنی پُرنیاز Macrominerals بزرگ مولکول Macromolecule عناصر غذایی پُرنیاز Macronutrients مواد غذایی پُرنیاز Macronutrients بیگانه‌خوار بزرگ Macrophages ماکروسکوپی Macroscopic شتهٔ یونجه یا نخود Macrosiphum pisi شتهٔ سیب‌زمینی Macrosiphum pisi solanifolii موریانه آفریقای شرقی Macrotemes bellicosus گلوله مویی Mad stone لارو مگس Maggot گدازهٔ آتشفشانی Magma اکسید منیزیم Magnesia سنگ آهک کربنات منیزیم‌دار Magnesian limestone منزیم Magnesium کمبود منزیم Magnesium deficiency اکسید منیزیم Magnesium oxide جداسازی آهنربایی ، جداسازی با آهنربا Magnetic separation ماگنولیا Magnolia خانوادهٔ ماگنولیا Magnoliaceae راستهٔ ماگنولیالز Magnoliales فوق راستهٔ ماگنولیده Magnollidae سخت‌پوستان عالی Malacostraca سوسک آسیایی Maladera castanea بی‌تابی Malaise تلهٔ مالز Malaise trap مالاتیون Malathion جنس مالکولمیا Malcolmia مالکولمیای آفریقایی Malcolmia africana حیوان یا گیاه نر ، جنس نر Male نر سترونی ، نر عقیمی Male sterility بدشکلی ، بدقوارگی Malformation اسیدمالیک ، اسیدهیدروکسی سوکسینیک Malic acid بدخیم Malignant خیز بدخیم Malignant edema قلمهٔ قنداقه‌دار Mallet cutting پوست‌خواران Mallophaga سوء تغذیه Malnutrition جنس پنیرک بدل Malope پنیرک بدل Malope malacoides خانوادهٔ مالپیتیاسه Malpighiaceae مالت Malt مالتاز Maltase ضایعات مالت Malt cleanings مالت شده ، مالت شدن Malted ، malting جو جوانه زده ، مالت جو Malted barley شیر مالت‌دار (خشک) Malted milk dried عصارهٔ مالت Malt extract پوستهٔ مالت Malt hulls مالتوس Malthus مالت‌سازی ، تهیهٔ مالت Malting جو مالت‌سازی Malting barley مالتوز ، مالتوبیوز Maltobiose مالتوز ، قندمالت Maltose خوراک گلوتن‌ذرت عمل آوری شده با مالتاز Maltose process corn gluten feed عمل‌آوری شده با آنزیم مالتاز Maltose processed دانهٔ بدون نشاستهٔ ذرت Maltose processed corn جوانهٔ مالت Malt sprouts فضولات جوانهٔ مالت جو با پوسته Malt sprouts cleanings with hulls مالت ساز ، مالت فروش ، مالت‌خر Maltster قند مالت ، مالتوز Malt sugar سرکهٔ مالت Malt vinegar شپشهٔ مالت Malt worm طعم مالت Malty flavor جنس پنیرک Malva پنیرک بلند Malva alcea پنیرک مشک Malva moschata پنیرک گردبرگ Malva rotundifolia پنیرک صحرایی Malva silvestris پنیرکیان ، خانوادهٔ پنیرک ، خانوادهٔ گل ختمی Malvaceae راستهٔ مالوالز Malvales پستان ، غدهٔ پستان Mamma پستان Mammae پستاندار Mammal ردهٔ پستانداران Mammalia پستانداران Mammals مجاری پستانی Mammary ducts غدهٔ پستان ، پستان Mammary gland سیاهرگ‌های پستان ، سیاهرگ‌های پستانی Mammary veins سرپستانک Mammilla مدیریت کردن ، جور کردن ، اداره کردن ، ترتیب‌دادن Manage مدیریت Management مدیر Manager مدیر عامل ، مدیرکل Manager-general مدیر مزرعه Manager of farm نارنگی Mandarine فک پایین ، فکچه ، استخوان آروارهٔ پایین ، آروارهٔ پایین Mandible شاخهٔ آرواره‌داران Mandibulates منگنز Manganese. Mn کمبود منگنز Manganese deficiency چغندری گاوی Mangel انبه Mango Manihot مانیوک ، کاساوا Manioc مانان Mannan مانیتول Mannitol مانوز Mannose شیخک ، آخوندک Mantid شیخک ، آخوندک Mantis شیخک‌ها ، آخونک‌ها Mantoidea ساختن ، تولید کردن Manufacture شیر لبنیات‌سازی Manufacturing milk مدفوع حیوانی ، پهن ، کود حیوانی بدون بستر Manure ترکیب شیمیایی فضولات حیوانی Manure chemical composition کود خشک‌کُن Manure dryer کود خشک‌کنی Manure drying پاشیدن کودهای حیوانی در زمین Manuring افرای قندی Maple-sugar درخت افرا Maple tree افراییان ، خانوادهٔ افرا Maple tree family مارانتاسه Marantaceae تحلیل قوای جسمانی ، ضعف روزافزون ، دق Marasmus جنس ماراسمیوس Marasmius ماراسمیوس لاغر Marasmius oreades کیفیت مرمری گوشت Marbling تفالهٔ انگور Mar تفاله Marc مارک گراویاسه Marcgraviaceae جنس مارکانسیا Marchantia مارکانسیای چندشکل Marchantia polymorpha جنس مارسیلیا Marsilia مارسیلیای چاربرگ Marsilia quadrifolia مارسیلیای کُرکی Marsilia pubescens مادیان Mare مارگارین ، اولئومارگارین Margarine مارگارین کوشر Margarine-kosher دوره ، کناره ، حاشیه ، لبه ، مرز Margin منفعت ، سود Margin ۱. کناری ، حاشیه‌ای ، دوری ، مرزی ، ۲. نهایی Marginal حاشیه‌ای Marginal هزینهٔ نهایی Marginal cost هزینهٔ نهایی تولید Marginal factor cost مزارع کم‌آب Marginal farm area تمکن حاشیه‌ای Marginal placement تولید نهایی ، محصول نهایی Marginal product نسبت جایگزینی نهایی Marginal rate of substitution مطلوبیت نهایی سرمایه Marginal utility of capital ارزش تولید نهایی Marginal value product حاشیه‌دار ، حاشیه‌دار کردن Marginate مرز سلامتی Margin of safety شکم‌پایان دریایی Marine gastropods کاهش قیمت Mark down کاهش شدید مصرف غذا ، کاهش قابل ملاحظه در مصرف خوراک Marked decrease in feed intake علامت‌گذار مدفوع Marker-fecal بازار Market طبقه‌یا گروه بازاری Market class درجهٔ بازاری Market grade غلهٔ تجارتی Market grain علف خشک تجارتی Market hay بازاریابی Marketing شیر تجارتی ، شیر بازاری Market milk نشانه‌گذاری ، علامت‌گذاری Marking سود تولید Mark up خاک مغذی Marl کدو مسمایی Marrow کدو مسمایی Marrow-vegetable جنس فراسیون Marrubium فراسیون معمولی Marrubium vulgare خانوادهٔ مارسیلیاها Marsiliaceae کیسه درا Marsupial ردهٔ کیسه‌دران Marsupialia کیسه‌داران Marsupilia نرینگی ، عضله‌ای بودن Masculinity Mash خوراک متراکم (کنسانتره) آسیاب شده Mash concentrate پورهٔ سیب زمینی Mashed potato پوره‌ساز ، گوشت کوب Masher روش کنسانتره Mash grain system هاپر کنسانتره Mash hopper Mashing مکمل کنسانتره Mash supplement علایم پنهان Masked symptoms بلوغ Maturation بالغ ، رشد کرده ، کامل Mature غلات رسیده Mature grains خاک بالغ ، خاک رسیده ، خاک کامل Mature soil درختان بالغ Maturing stand ۱. حیوان داغ نشده ، گوساله داغ نشده ، ۲. گوسالهٔ بی‌مادر Maverick استخوان آروارهٔ بالا Maxilla گونه‌ای مربوط به استخوان آروارهٔ بالا Maxillary حداکثر ، بیشترین ، بالاترین ، منتهی درجه Maximum خانوادهٔ میاکاسه Mayacaceae مگا کالری به‌ازای هر کیلوگرم Mcal/kg انرژی متابولیسمی Me مرغزار ، چمنزار Mead مشروب عسل Mead مرغزار ، علفزار ، چمنزار Meadow علف پشمکی سیخی Meadow brome فتوک ، لرزانک ، فستوکا ، فستوکای بلند ، بلوگراس انگلیسی Meadow fescue دُم روباه Meadow foxtail علف مرغزار Meadow grass پودر ، آرد ، نواله ، کنجاله ، بلغور Meal مواد شبه‌گوشت Meal analogs میانگین ، متوسط ، معدل Mean میانگین افزایش وزن روزانه Mean daily gain میانگین نزولات ماهانه Mean monthly precipitation میانگین مجذورات Mean square گوشت‌ها Meats پودر گشت ، پودر آشغال گوشت Meat scrap لکهٔ گوشتی تخم (مرغ) Meat spot of egg عضارهٔ مایع عاری از چربی گوشت Meat stickwater مغز با پوسته Meats with hulls ترد کنندهٔ گوشت Meat tenderizer تردی گوشت Meat tenderness مجرا (دربینی) Meatus سقط جنین مکانیکی Mechanical abortion خشک کردن مکانیکی Mechanical drying تلقیح مکانیکی Mechanical inoculation روش مکانیکی ، روش پرس مارپیچی ، روش هیدرولیک ، روش قدیم ، روش پرس Mechanical extracted نوالهٔ روغن‌کشی شده به روش مکانیکی Mechanically extracted caked عمل‌آوری مکانیکی Mechanical treatment مکانیسم Mechanism درخت بُری مکانیزه Mechanized felling مامیزه Meconium شیرهٔ گرز خشخاش Meconium درازبالان Mecoptera محیط‌های کشت Media محیط کشت میکروارگانیسم‌ها Media لایهٔ میانی یک سرخرگ Media به‌طرف وسط Medial میانه (اصطلاح آماری) ، وسط ، در وسط ، واقع شده در وسط یا میان Median صفحهٔ میانه Median plane گوشت‌ها Meats پودر گشت ، پودر آشغال گوشت Meat scrap لکهٔ گوشتی تخم (مرغ) Meat spot of egg عضارهٔ مایع عاری از چربی گوشت Meat stickwater مغز با پوسته Meats with hulls ترد کنندهٔ گوشت Meat tenderizer تردی گوشت Meat tenderness مجرا (دربینی) Meatus سقط جنین مکانیکی Mechanical abortion خشک کردن مکانیکی Mechanical drying تلقیح مکانیکی Mechanical inoculation روش مکانیکی ، روش پرس مارپیچی ، روش هیدرولیک ، روش قدیم ، روش پرس Mechanical extracted نوالهٔ روغن‌کشی شده به روش مکانیکی Mechanically extracted caked عمل‌آوری مکانیکی Mechanical treatment مکانیسم Mechanism درخت بُری مکانیزه Mechanized felling مامیزه Meconium شیرهٔ گرز خشخاش Meconium درازبالان Mecoptera محیط‌های کشت Media محیط کشت میکروارگانیسم‌ها Media لایهٔ میانی یک سرخرگ Media به‌طرف وسط Medial میانه (اصطلاح آماری) ، وسط ، در وسط ، واقع شده در وسط یا میان Median صفحهٔ میانه Median plane میان سینه Mediastinum Medic جنس یونجه Medicago یونجه سوزنی Medicago apiculata یونجهٔ عربی Medicago arabica یونجهٔ گل زرد ، یونجه داسی Medicago falcata یونجهٔ الوان Medicago falcata media یونجهٔ جنگلی Medicago gerardi یونجه گل زرد ، یونجهٔ ترمسی Medicago lupulina یونجهٔ خالدار Medicago maculata یونجهٔ ریز Medicago minima یونجهٔ چنبری Medicago orbicularia یونجهٔ معمولی ، یونجهٔ رسمی Medicago sative لانولین طبی Medical lanolin مقام مسئول پزیشکی Medical officer دارو ، دوا ، درمان با دارو Medicament شفادادن ، علاج کردن Medicate خوراک دارودار Medicated feed خوراک دام دارودار Medicated stock feed معالجه ، مداوا ، درمان ، تجویز دارو Medication علاج بخشی ، داروئی ، شفابخش ، درمانی Medicative یونجه Medic fodder ۱. شفابخش ، دارویی ، درمانی ، ۲. دارو ، دوا ، مواد دارویی Medicinal ۱. دوا ، دارو ، طب ، ۲. معالجه کردن با دارو ، دارو تجویزکردن Medicine گیاهان دارویی Medic plants تصل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم تا وسط Medifixed مگس میوهٔ مدیترانه‌ای ، مگس مرکبات Mediterranean fruit fly متوسط Medium محیط کشت Medium محیط کشت Medium culture وسیلهٔ داد و ستد Medium of exchange نژادهای پشم متوسط Medium wool breeds پشم‌های متوسط Medium wools از گیل Medlar لایهٔ داخلی ، بخش داخلی Medulla مجرای مدولر ، کانال مدولر Medullary canal رشتهٔ مرکزی Medullary cord مگا ، مگالو Mega- ، megalo مگا کالری Megacalorie مگا دُز Megadose مگاژول Megajoul مگالوبلاست Megaloblast بزرگ‌بالان Megaloptera کلان هاگدان Megasporangium بزرگ‌هاگ Mrgaspore گوسفند نژاد مهربان Mehraban sheep میوز ، تقسیم با کاهش کروموزومی Meiosis زنک کتان Melampsora lini جنس تیره‌جام Melampyrum تیره‌جام دشتی Melampyrum arvense تیره‌جام تاجی Melampyrum cristatum تیره‌جام چمنی Melampyrum pratense مگس باقلا Melanagromyza phaseoli ملانین Melanin ملانوسیت ، یاختهٔ ملانین‌دار Melanocyte ملانوم Melanoma سیاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاگان Melanosporeae اسیدملاسیک Melassic acid خانوادهٔ ملاستوماتاسه Melastomataceae جنس سنجد تلخ Melia سنجد تلخ ، زیتون‌تلخ Melia azederach خانوادهٔ سنجد تلخ Meliaceae خانوادهٔ ملیانتاسه Melianthaceae Melangyna triangulifera جنس اکلیل کوهی Melilotus شبدر شیرین گل‌سفید ، اکلیل سفید Melilotus alba اکلیل بلند Melilotuse altissimus شبدر شیرین گل‌زرد Melilotus officinalis جنس بادرنجبویه Melissa بادرنجبویه Melissa officinalis جنس ترنجان Melittis ترنجان بادرنجی Melittis melissifolium رسیده ، نرم ، بالغ Mellow نماتد موّلد غدهٔ ریشه Meloidogyne spp خربزه ، رنگ‌زرد مایل به‌قرمز Melon غشا ، پرده ، لایه ، جدار ، دیواره Membrane پرده‌ای ، لایه‌ای ، دیواره‌ای ، غشایی ، پرده‌دار ، دیواره‌دار ، جداره‌دار Membranous حافظه Memory حافظهٔ کامپیوتر Memory-computer انرژی متابولیسمی طیور Men منادیون ، ویتامین k Menadione منهدن Menhaden روغن‌ماهی منهدن Menhaden oil مننژها Meninges منیسپرماسه Menispermaceae تورم مغز و پردهٔ آن Menningo encephalitis چرخهٔ قاعدگی Menstrual cycle خونریزی قاعدگی Menestruation جنس پونه Mentha پونهٔ آبی Mentha aquatica پونهٔ دشتی Mentha arvensis خال‌واش Mentha piperita پونهٔ رسمی Mentha pulegium پونهٔ گرد Mentha rotundifolia سوسن عنبر Mentha rubra نعناع Mentha sativa پونهٔ دشتی Mentha silvestris نعنای سبز Mentha viridis منیانتاسه Menyanthaceae جنس شبدر آبی Menyanthe شبدر آبی Menyanthe trifoliata جنس سلمه‌تره Mercurialis سلمه‌ترهٔ یکساله Mercurialis annua سلمه‌ترهٔ پایا Mercurialis perennis ترکیبات جیوه Mercurials جیوه Mercury.hg مسمومیت با جیوه Mercury toxicity مریکارپ Meriacarp مرینوس ، مرینو ، گله‌دار اسپانیولی Merino گوسفند مرینوس Merino sheep مریستم ، ژاتاک Meristem مگس ساقه‌خوار گندم Meromyza americana کلان کاسگان Merostomata مرسیلن Mersilene جنس نیمروز Mesembrya نیمروز بلوری Mesembrya cristallinum نیمروز برهنه Mesembrya nudiflorum خانوادهٔ نیمروزیان Mesembryantaceae مزانشیم Mesenchyme روده‌بند Mesentery کهودپیچ Mesguite-curly پیوند توری‌شکل Mesh graft میان‌بر Mesocarp مزودرم Nesoderm موجودات زنده کوچک؛ مثل ، کرم‌ها و حشرات Mesofauna صفاق‌رحم Mesometrium میان‌گرده Mesonotum تخمیر مزوفیلیک Mesophilic fermentation مزوفیل Mesophyll گیاهی که با رطوبت متوسط رشد کند. Mesophyte صفاق بیضه Mesorchium صفاق لولهٔ رحمی Mesosalpinx مزوسفر Mesosphere میان سینه Mesothorax صفاق تخمدان Mesovarium میانزیان Mesozoa جنس از گیل Mespilus از گیل ، کندس Mespilus germanica مسکوئیت Mesquite پیک ، پیامبر Messenger اسیدریبونوکلئیک پیامبر Messenger RNA متا Meta متابولیکی Metabolic اسیدوز متابولیکی Metabolic acidosis وزن متاولیکی بدن Metabolic body size اختلالات متابولیکی Metabolic disorders ازت متابولیکی Metabolic nitrogen موجودی یا ذخیرهٔ متابولیکی Metabolic pool عمل یا فرآیند متابولیکی Metabolic process میزان یا سرعت متابولیسم Metabolic rate واکنش‌های متابولیکی Metabolic reactions مقصد مواد غذایی ، محل مصرف مواد غذایی Metabolic sink مبدأ مواد Metabolic source آب متابولیکی Metabolic water وزن متابولیکی ، اندازهٔ متابولیکی بدن Metabolic weight متابولسیم ، سوخت و ساز Metabolism متابولیت Metabolite متابولیسمی Metabolizable اسیدهای آمینهٔ متابولیسمی Metabolizable amino acids انرژی متابولیسمی Metabolizable energy پروتئین متابولیسمی ، اسیدهای آمینهٔ متابولیسمی ، پتانسیل تخمیر اوره Metabolizable protein mp متابولیسم شدن یا کردن ، دگرگون‌شدن یا کردن ، تغییر شکل دادن Metabolize شیر متابولیسم شده Metabolized milk فلز Metal چنگالی شدن فلزی Metal chelating طعم فلزی Metalic flavor آنزیم فلزی Metalloenzyme سنگ‌های دگرگونی Metamorphic rocks دگردیسی ، استحاله Metamorphosis متافاز Metaphase متاتریا Metatheria پس قفس سینه Metathorax چوب پسین Metaxylem هواشناس Meteorologist هواشناسی Meteorology Microcyte عناصر معدنی کم‌نیاز Microelements جامعهٔ گیاهی ریز Microfauna میکروفلور ، فلور میکروبی Microflora مربوط به میکروفلور ، از میکروفلور Microfloral میکروگرم Microgram اجزای کم‌نیاز Microingredients میکروکلدال Micro kjeldahl میکرومیکرو ، پیکو Micromicro مواد معدنی کم‌نیاز ، عناصر معدنی کم‌نیاز Microminerals میکرون Micron میکرونیزه‌شده ، عمل آوری شده با امواج میکروویو Micronized مواد غذایی کم‌نیاز یا کم‌مصرف Micronutrients میکروب ، موجود ریزبینی ، میکروارگانیسم Microorganism بیگانه‌خوار ریز ، میکروفاژ Microphages جنس میکروپوس Micropus میکروپوس راست Micropus erectus سفت Micropyle عوارض طبیعی کوچک Microrelief میکروسکوپی ، بسیار ریز Microscopic خردهاگدان Microsporangium ریزهاگ ، خردهاگ ، هاگه Microspore پُرز کوچک Microvilli موج‌کوتاه Microwave واسط به گل نشستن ، اواسط گل ، مرحله گل‌دهی ، یک دوم گل ، به گل نشسته ، اواسط گرده‌دان Midbloom پژمردگی نیمروز Midday depression وسط ، میان Middle لُب یا بخش میانی یا وسطی Middle lobe سرخرگ رحمی میانی Middle uterine artery زبره Middlings اواسط شیردهی ، اواسط دورهٔ شیر دهی Mid lactation رگبرگ اصلی Midrib میوز ، تقسیم با کاهش کروموزومی Mieosis گُل میخک Mignonette خانوادهٔ گُل میخک Mignonette family ریشه‌خوار جنوبی ذرت Milablis quadrimaculatus سفیدک Mildew شیر ، شیره ، شیرابه ، شیردوشی Milk آلبومین شیر Milk albumin شیر و فرآورده های آن Milk and milk products ترکیب شیمیایی شیر Milk chemical composition اجزای شیر Milk components گاو شیری Milk cow تراوش شیر ، خروج شیر Milk ejection معادل شیر Milk equivalent میش شیرده ، میش شیری Milk ewe چربی شیر ، چربی کره Milk fat براساس چربی شیر Milk fat basis با شیر تغذیه شده ، شیر خورده Milk fed تخمیر شیر Milk fermentation تب‌شیر Milk fever بز شیری ، بز نژادشیری Milk goat شیردادن دستی Milk hand feeding جیره شیردهی ، جیره گاو شیری Milking ration پودر شیر ، شیر خشک Milk powder نژادهای شیری Milk producing breeds رکورد شیر Milk record جایگزین شیر Milk replacer ترشح شیر Milk secretion سرم شیر ، پلاسمای شیر Milk serum مواد جامد شیر Milk solids مرحلهٔ شیری Milk stage جایگزین‌شیر Milk substitute قندشیر ، لاکتوز Milk suger Milk suger feed رگ‌های شیری Milk wells آسیاب ، کارخانهٔ خوراک دام Mill محصولات (فرآورده‌های) فرعی آسیاب Mill by products غبار آسیاب Mill dust غلهٔ (دانه) آسیاب شده Milled grain برنج کوبیده ، برنج پوست کنده Milled rice ارزن انگشتی Millet-finger ارزن ایتالیایی ، گاورس Millet-italian ارزن مرواریدی Millet-pearl ارزن پروسو Millet-proso میلی Milli میلی‌اکی‌والان Milliequvalent میلی‌گرم Milligram میلی‌میکرون ، نانومتر Millimicron آسیاب‌کردن ، آردسازی Milling فرآورده‌های فرعی آسیاب Milling by products عمل آسیاب‌کردن ، آسیاب‌کردن Milling process کیفیت آردسازی Milling quality هزارپا Millipede جنس ارزن Millium ارزن پریشان Millium effusum فرآوردهٔ فرعی آسیاب Mill residue پس‌ماندهٔ آسیاب Mill residue فرآودهٔ آسیاب ، محصول اسیاب Mill run مخلوط سبوس و خرده گندم Mill run mixed feed خوراک گندم سخت Mill run wheat feed مایلو Milo سبوس مایلو Milo bran مایلوی خردشده Milo chop دانهٔ مایلو Milo grain خوراک آسیاب مایلو Milo mill feed گُل ابریشمیان ، خانوادهٔ گل ابریشم Mimosaceae مادهٔ معدنی ، عنصر معدنی ، کانی Mineral ارزن Millet panicum miliaceum ، family gramineae عناصر معدنی ، مواد معدنی Mineral elements آخور مواد معدنی Mineral feeder معدنی کردن Mineralize معدنی شده Mineralized نمک معدنی Mineralized salt کود معدنی ، کود غیر آلی Mineral manure مخلوط مواد معدنی Mineral mixture مینرالو کورتیکوئیدها Mineralocorticoids روغن معدنی Mineral oil مواد معدنی ، عناصر معدنی ، خاکستر Minerals خاک معدنی Mineral soil مکمل‌های مواد معدنی Mineral supplements آب معدنی Mineral water چوب معدن Mine timber حداقل ، کمینه ، دست کم Minimum حداقل احتیاج برای رعایت سلامتی (بهداشت) Minimum safety requirement

حداقل کشت و کار Minimum tillage جیرهٔ سمور Mink ration بیماری کم‌اهمیت Minor disease عناصر معدنی کم‌نیاز Minor elements مواد غذایی کم‌نیاز Minor nutrients نعناع Mint پونه Mint-field سوزن مویین Minuten pin میراسیدیوم Miracidium مخلوط شدنی ، قابل اختلاط Miscible مه‌پاش Mist sprayer مایت Mite مایت کش ، کنه‌کش Miticide نرم کردن Mitigate میتوکندری Mitochondria میتوز ، تقسیم مستقیم Mitosis مراکز تقسیم مستقیم ، مراکز میتوزی Mitotic centers ممانعت کننده‌های تقسیم مستقیم یاخته‌ای Mitotic inhibitors دریچهٔ میترال Mitral valve مخلوط ، مخلوط کردن Mix مخلوط ، مخلوط شده Mixed جوانهٔ آمیخته Mixed bud خوراک مخلوط Mixed feed مخلوط جو خوراکی Mixed feed barley مخلوط یولاف خوراکی Mixed feed oats کود مخلوط Mixed fertilizer مخلوط دانهٔسورگوم Mixed grain sorghum چرای مخلوط Mixed grazing مخلوط علف خشک Mixed hay کشت مخلوط یا درهم Mixed intercropping یولاف مخلوط Mixed oats ضایعات بوجاری مخلوط Mixed screenings گندم مخلوط Mixed wheats همزن ، بهمزن ، مخلوط کن Mixer مخلوط کردن ، اختلاط Mixing سطح اختلاط Mixing floor مخلوط کُن Mixing machine نسبت اختلاط Mixing ratio مخلوط Mixture خوراک بدون غلهٔ اسب Mock feed مُد Mode ویروس زندهٔ تغییریافته ، ویروس زندهٔ غیر بیماریزا شده Modified live virus جنس منکیا Moenchia منکیای راست Moenchia erecta گوسفند مغنانی Moghani sheep گوسفند مغبوله Moghbooleh sheep موی بز ، موهیر Mohair رطوبت Moisture رطوبت ، براساس مادهٔ خشک Moisture dry basis کمبود رطوبت Moistrue deficit خشک ، عاری از رطوبت Moistrue free براساس مادهٔ خشک Moistrue free basis رطوبت ، براساس ماده‌تر Moistrue-wet basis رطوبت سنج Moistrue tester دندان آسیا Molar محلول مولار Molar solution ملاسکوئیت Molascuit ملاس Molasses ملاس چغندر Molasses-beet مواد محلول تقطیر ملاس Molasses distiller ، s solubles خوارک ملاس‌دار Molasses feed مواد محلول تخمیر ملاس Molasses fermentation solubles سیلوی ملاس‌دار ، علوفهٔ سیلوشدهٔ ملاس‌دار Molasses silage ملاس نشاسته Molasses-strach کفک Molds تیغهٔ بولدوزر Moldboard تیغهٔ خاک برگردان گاو آهن Moldboard plow کفک‌زده Molded کفک‌دار ، کفکی Moldiness مسمومیت با کفک Mold poisoning کفک‌ها Molds کفک زده Moldy علف خشک کفک زده Moldy hay خوراک کفک‌زده Moldy feed مول ، گرم وزن مولکولی Mole موش کور Mole آبدزدک Mole cricket ملکولی Molecular وزن مولکولی Molecular weight مولکول Molecule مولوژیناسه Molluginaceae نرم‌تنان Mollusca پَرریزی ، پوست‌اندازی Molt مولیبدنوز Molybdenosis ولیبدن Molybdenum مسمومیت با مولیبدن Molybdenum poisoning پرچم‌های متصل به‌هم Monadelph پرچم متصل Monadelphous سراب پولی Money illusion حیوان بی‌هویت Mongrel خانوادهٔ درخت عطر Monimiaceae نظارت Monitoring واحد نظارت و ارزشیابی Monitoring and evaluation unit تک‌برچه ، تک برچه Monocrap گرزن یک سویه Monochasium تک‌لپه‌ای Monocotyledon تک‌لپه‌ای‌ها Monocotyledones تک‌لپه‌ Monocoty ledonous تک کشتی Monocropping یک‌پایه ، نرماده Monoecious حیوان یک فحلی Monoestrous animal نخ‌بخیهٔ تک‌رشته‌ای Monofilament تک‌معده‌ای Monogastric منوگلیسرید Monoglyceride تک گُزین Monogynous منوهیبرید Monohybrid آمیختهٔ منوهیبرید Monohybrid تک گلبرگ Monopetalous منوفاژی Monophagia یک صدفان Monoplacophora انشعابات رویشی پنبه Monopodial تک بیضه ، تک‌خایه Monorchid یک قندی‌ها ، تک‌قندی‌ها ، قندهای ساده Monosaccharides منوزوم Monosome موجود دیپلوئیدی که فاقد یک عضو از یک جفت کروموزوم خاص باشد (۲n- ۱) Monosomic تک شکمی Monostomatic پستانداران تخم‌گذار ، مرغ سانان Monotremata جنس یک‌رو Monotropa یک‌رو کاج خور Monotropa hypopitys یک رویان خانوادهٔ یک‌روها Monotropaceae دارای یک پیوند مضاعف (اشباع نشده)؛ مثل ، اسیداولئیک Monounsaturated یک‌ظرفیتی Monovalent انگل یک‌میزبانه Monoxenous parasite آب و هوای موسمی Monsoon climate گوسفند نژاد مونتادال Montadale sheep ماه کوری Moon blindness خانوادهٔ توت Moraceae مریض ، بیمار ، ناخوش Morbid مریضی ، حالت مریضی ، شدت مریضی Morbidity خانوادهٔ مورینگاسه Moringaceae نیلوفر پیچ Morningglory شکل‌یابی Morphogenesis شکل‌شناسی Morphology مرگ و میر ، تلفات Mortality میزان مرگ و میر ، میزان تلفات Mortality rate مورولا Morula جنس توت Morus توت سفید Morus alba شاه توت Morus nigra موزاییک Mosaic پشه Mosquito خزه Moss خزه‌ها Mosses بید Moth مادر Mother موهای مادری Mother hair بیدها و پروانه‌ها (شب پره‌ها) Moths and butterflies متحرک ، قادر به حرکت Motile تحرک Motility شیرین‌بیان Motki ابلق Mottle برگ ابلق Mottled leaf ابلق شدن ، لکه‌دار شدن Mottling کفک ، کفک‌زدن Mould کفک زده Mouldy خوراک‌های کفک‌زده Mouldy feed تولک رفتن ، پَرریختن ، پرریزی‌کردن Moult پرریزی ، پوست‌اندازی ، تولک رفتن (طیور) Moulting خوابانیدن کپه‌ای Mound layering میزان مرگ و میر ، میزان تلفات Mortality rate مورولا Morula جنس توت Morus توت سفید Morus alba شاه توت Morus nigra موزاییک Mosaic پشه Mosquito خزه Moss خزه‌ها Mosses بید Moth مادر Mother موهای مادری Mother hair بیدها و پروانه‌ها (شب پره‌ها) Moths and butterflies متحرک ، قادر به حرکت Motile تحرک Motility شیرین‌بیان Motki ابلق Mottle برگ ابلق Mottled leaf ابلق شدن ، لکه‌دار شدن Mottling کفک ، کفک‌زدن Mould کفک زده Mouldy خوراک‌های کفک‌زده Mouldy feed تولک رفتن ، پَرریختن ، پرریزی‌کردن Moult پرریزی ، پوست‌اندازی ، تولک رفتن (طیور) Moulting خوابانیدن کپه‌ای Mound layering سوارشدن ، جفتگیری‌کردن Mount ادوات یا وسایل مونتاژ شده Mounted implement مونتاژ کردن Mounting پرش ، پرش حیوان نر روی حیوان ماده Mounting تخته مونتاژ Mounting board عامل ضد موریزش موش ، اینوزیتول Mouse antialopecia factor تنزیب ، پارچه لطیف توری شکل Mouslin دهان Mouth احساس دهانی Mouth feel پوست گوسفند Mouton حرکت ، جابجایی Movement چیدن ، علف چیدن ، چمن‌زنی ، توده یونجه یا کاه Mow ماشین چمن‌زنی ، علف چین ، دروگر Mower چمن‌زنی ، علف‌بری Mowing موسدین Mucedin لعاب Mucilage لعاب مانند Musilage like ترکیب موسینی Mucin compound موسینوژن Mucinogen موکوپلی ساکارید Glycosaminoglycan موکوپروتئین Mucoprotein غشای مخاطی Mucosa غشای مخاطی Mucosa coat حالت مخاطی ، حالت لیزی Mucosity مخاط ، مربوط به مخاط Mucous ترشح مواد مخاطی Mucous discharge غشای مخاطی Mucous membranes ترشح مخاط یا مواد مخاطی Mucous secretion مخاط Mucus گل ، گل و لای Mud کوره سوزان Muffle furnace گوسفند نژاد موفلون Mufflon sheep شاه توت Mulberry توت‌قرمز Mulberry-red خاکپوش ، مالچ Mulch شخم خاکپوش Mulch tillage قاطر Mule گاو بی‌شاخ Muley مجرای مولر Mullerian duct عامل بازدارنده تشکیل مجرای مولر Mullerian inhibiting factor چند سلولی ، چند یاخته ای Molticellular دارای تقسیمات عمیق Multifid چند رشته‌ای Multifilament پُرگل Multiflorous توراث چند ژنی Multigenic inheritance اپیتلیوم چند لایه Multilayerd epithelium چند قلوزایی Multiparity چندقلوزا Multiparous چند آللی Multiple alleles میوه‌‌های مرکب Multiple fruitsرگرسیون چند متغیره Multiple regression تکثیر ، ازدیاد Multiplication داوودی Mum مومیایی شدن Mummification مومیایی شده Mummified جنین مومیایی شده Mumified fetus چروکیده‌شده و خشک شده ، مومی شدن Mummify پشم مونگو Mungo کارخانهٔ عمل آوری زباله‌های شهری Municipal garbage plant جنس موز Musa خانوادهٔ موز Musaceae جنس زاغک ، مشک زاغ Muscari مشک زاغ کاکلی Muscari comosum مشک زاغ خوشه‌ای Muscari racemosum خانوادهٔ خزه‌ها Muscineae عضله (اصطلاح علمی) ، ماهیچه (اصطلاح قصابی و عامیانه) Muscle انقباض دایمی عضلات Muscle contracture اینوزینول ، قند عضله Muscle suger استحلالهٔ عضلانی ، تحلیل عضلانی Muscular distrophy مجرای عضلانی Muscular groove ضعف عضلانی Muscular weakness کار عضلانی ، فعالیت عضلانی Muscular work سیستم عضلانی هر یک از بخش‌های بدن Musculature آفت موزه‌ای Museum pest قارچ کلاهک‌دار Mushroom تولید قارچ خوراکی Mushroom production قارچ‌های خوراکی ، قارچ‌های کلاهک‌دار Mushrooms پشم خشک Mushy wool موش خانگی Mus musculus آب انگور Must اسب وحشی ، موستانگ Mustang خردل Mustard خردل سیاه Mustard-black روغن خردل ، روغن تلخ Mustard oil خردل سفید Mustard-white بوی کپک ، بوی‌نا Musty جهش یافته Mutant جهش Mutation گوشت گوسفند ، گوشت بز Mutton بلال ذرت Mutton corn پوزه Muzzle میسلیوم ، ریسه Mycelium قارچ‌شناسی Mycology میکوپلاسم Mycoplasma قارچ ریشه Mycorrhiza آلودگی قارچی ، بیماری قارچی Mycosis پاسموی کتان Mycosphaerella linorum میکوتوکسین‌ها Mycotoxins راستهٔ فانوس ماهی Mycotophiformes میلین Myelin میاز Myiasis سرخرطومی جنوبی لوبیا Mylabris quadrimaculatus آسیابی لامی Mylohyoid پیشوندی است به معنی عضله.عضلهٔ قلب Myo- Myocardium رشته‌ها یا تارهای عضلانی Myofibrils میوفیبروبلاست Myofibroblasts میوژن Myogen میوگلوبین ، پروتئین عضله Myoglobin لایهٔ عضلانی رحم Myometrium مگس خربزه Myopardalis pardalina becker خانوادهٔ میوپوراسه Myoporaceae میوزین Myosin التهاب یک عضلهٔ ارادی Myositis جنس میانطوسی Myosotis میانطوسی براق Myosotis hispida میانطوسی متوسط Myosotis intermedia میانطوسی باتلاقی Myosotis palustris میانطوسی راست Myosotis stricta جنس میوزوروس Myosurus میوزوروس یک‌ساله Myosurus minimus جنس لاله عباسی Myrabillis گُل صباح Myriabilis jalapa هزارپایان Myriapodes جنس عودالبرق Myrica عودالبرق باتلاقی Myrica gale خانوادهٔ عودالبرق Myricaeae راستهٔ عودالبرق Myricales جنس شیشعان Myricaria درختچه ای است پایا ، به ارتفاع ۱ تا ۲ متر ، دارای ساقه های راست و کاسه و جام نوک تیز Myricaria germanica جنس هزار برگ Myriophylla هزار برگ سنبله‌ای Myriophylla spicatum هزار برگ Myriophylla verticillatum خانوادهٔ هزار برگ Myriophyllaceae جنس جوزهندی Myristica جوزهندی Myristica moscata خانوادهٔ میریستیکاسه Myristicaceae جنس کرفس مشک ، مر Myrrhis مر ، کرفس مشک Myrrhis odorata خانوادهٔ میرسیناسه Myrsinaceae جنس مورد Myrtacea مورد سبز Myrtacea communis خانوادهٔ مورد ، موردیان Myrtaceae راستهٔ مورد Myrtales قارچ‌های ژله‌ای Myxomycetes شتهٔ سبز هلو Myzus persicae Mucopolysaccharide یک‌فحلی Monoestrous معدنی شدن Mineralization خوراک شیردار Milk feed یک‌میلیونیم ثانیه Micro second هواشناختی Meteorological اسب یا اسبچه‌ای با ویژگی‌های نژادی نامشخص Nag خانوادهٔ پری‌وشان Naiadeae جنس پریوش Naias پریوش بزرگ Naias major گوسفند نائینی Naini sheep خانوادهٔ علف آبی Najadaceae راستهٔ علف آبی Najadales برهنه Naked کوتولگی ، حالت کوتولگی Nanism نانو Nano ستیغ گردن Nape نفتوکئینون Naphthoquinone جنس نرگس Narcissus فریزیا Narcissus freesia نرگس شهلا Narcissus poeticus نرگس زرد Narcissus pseudonarcissus خواب آور Narcotic باریک ، نازک Narrow بینی‌ای ، مربوط به بینی Nasal آب تره Nasturtium آب‌تره زبر Nasturtium asperum آب تره خوراکی ، بولاغ اوتی Nasturtium officinale آب تره وحشی Nasturtium silvestre انجمن ملی تحقیقات National research ciuncil پشم بومی Native wool سدیم‌شاشی Natriureses عمل سدیم‌شاشی Natriuretic activity پنیر طبیعی Natural cheese مصونیت طبیعی Natural immunity روزنه‌های طبیعی Natural openings تشعشع طبیعی Natural radiation منابع طبیعی Natural resources جفتگیری طبیعی Natural service تهوع ، حالت تهوع ، حالت استفراغ Nausea مهوع ، تهوع‌آور Nauseant تهوع‌آور ، استفرا‎غ‌آور Nauseous ناف Navel بیماری ناف Navelill عفونت ناف Navel infection شیرخشک بدون چربی Ndm انرژی خالص Ne بخیه نزدیک دور دور نزدیک Near far-far near suture شبه پول Near money گردن Neck نکیل Neckail گردنبند چوبی (در حیوانات) Neck cradle نکروزان حیاتی Necrobiosis کالبدگشایی Necropsy ردن بافت Necrose بافت مردگی Necrosis بافت مرده ، مربوط به بافت مردگی Necrotic التهاب ناشی از بافت مردگی کبد ، بیماری سیاه Necrotic hepatitis التهاب ناشی از بافت مردگی جفت Necrotizing placentitis سموم نکروزدهنده ، سموم بافت کُش Necrotizing toxins شهد ، نوش Nectar شهد جمع‌کُن Nectar collector غده‌های شهد‌ساز Nectaries شلیل Nectarine نوشگاه ، نوشجای Nectary پنس سوزن‌گیر Needle holder forceps انرژی خالص افزایش وزن Neg انرژی خالص افزایش وزن مورد نیاز Negain required شیهه ، صدای اسب Neigh انرژی خالص تولید شیر Nel نلومبوناسه Nelumbonaceae انرژی خالص نگهداری Nem انرژی خالص نگهداری Nem نماگون Nemagon انرژی خالص نگهداری Ne maintenance نماتدکش Nematicide لوله‌سانان Nematoda کرم گرد ، نماتد Nematode نماتدشناس Nematodologist نماتدشناسی Nematodology لوله شکلان Nematomorpha روبانیان Nemertina انرژی خالص نگهداری مورد نیاز Nem riquired نئومایسین Neomycin نوزاد Neonate نئوپلازی Neoplasia نئوپلاسم Neoplasm جنس آشیانک Neottia آشیانک مرغ Neottia NIDUS AVIS خانوادهٔ نیانتس NEPENTHACEAE جنس قطرم Nepeta قطرم گربه‌ای Nepeta cataria التهاب کلیه ، ورم کلیه Nephritis سنگ کلیه Nephrolith سنگ کلیه ، بیماری سنگ کلیه Nephrolithiasis نفرون ، واحد ساختمانی کلیه Nephron خانوادهٔ خرزهره ، خرزهرگان Neriaceae جنس خرزهره Nerium خرزهره Nerium oleander رگبرگ آذین Nervation ۱. عصب (در بافت‌های حیوانی) ، ۲. رگ (در بافت‌های گیاهی) Nerve موضع دردناک ، نقطهٔ حساس زخم Nerve دستگاه عصبی ، سلسلهٔ‌اعصاب Nervous system اختلالات دستگاه عصبی Nervous system disorderبافت عصبی Nervous tissue رگبرگ Nervure جنس نسلیا Neslia نسلیای سُنبله‌ای Neslia paniculata انرژی خالص Net energy. Ne انرژی خالص نگهداری Net energy for maintenance. Nem انرژی خالص تولید Net energy for production. Nep عدد انرژی خالص Net-energy value سود خالص Net income تولید خالص ملی Net national product. N. n. p سود خالص Net profit از ، یا مربوط به ، یا تحت تأثیر اعصاب محیطی Neuritic تورم اعصاب محیطی Neuritis نرون ، یاختهٔ عصبی Neuron توربالان ، رگ‌بالان Neuroptera الیاف نامحلول در محلول پاک‌کنندهٔ خنثی Neutral detergent fiber. Ndf مواد محلول در محلول پاک کنندهٔ خنثی Neutral detergent solubles. Nds طعم خنثی کننده Neutralizer flavor چربی خنثی Neutral lard خاک خنثی Neutral soil محلول‌های خنثی Neutral solutions نوترون Neutron تجزیهٔ فعالیت نوترونی Neutron activation analysis کمبود گلبول سفید در خون Neutropaenia نوتروفیل Neutrophil راستهٔ بالتوری‌ها Nevroptera بالتوری‌ها Nevropteres راستهٔ بالتوری Nevoptera بالتوری‌ها Nevropteres نوزاد ، تازه متولدشده Newborn نوزاد New born گوسالهٔ نوزاد ، گوسالهٔ تازه متولد شده Newborn calf ملاس نیوارلئان New orleans molasses عضارهٔ خالص Nfe مواد جامد غیر چربی Nfs. Snf (solids not fat) and nms نیاسین ، اسیدنیکوتینیک ، ویتامین ضد پلاگرا Niacin نیاسینامید Niacinamide آشیانهٔ اکولوژیکی Niche نیکل Nickel نیکوتینامید Nicotinamide نیکوتینامید آدنین دی‌نوکلئوتید Nicotinamide adenine dinucleotide نیکوتینامید آدنین دی‌نو کلئوتیدفسفات Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate اسیدنیکوتینیک Nicotinic acid نیکتالوپی Nictalopia جنس شونیز Nigella سیاه‌دانه Nigella arvensis جاروی جادوگر Niggrospora spp شبکوری Night blindness تاجریزی Nightshade نیترات آمونیاک ، نیترات آمونیم Nitrate of amنیترات کلسیم Nitrate of lime تشکیل نیترات Nitrification نیتروفوران Nitrofurane ازت ، نیتروژن Nitrogen. N جذب ازت Nitrogen assimilation چرخهٔ ازت Nitrogen cycle کمبود ازت Nitrogen deficiency تعادل ازت انرژی متابولیسمیmen Nitrogen equilibrium metabolizable energy نثبیت ازت Nitrogen fixation عصارهٔ عاری از ازت Nitrogen free extract شاخص رشد مربوط به ازت - نمایهٔ رشد ازت Nitrogen growth index مواد ازته Nitrogenous subtances تانکاژ ازته Nitrogenous tankage مواد ازته Nitrogenous material ابقاء ازت Nitrogen retention مواد جامد غیر چربی شیر Nms عقب ، قفایی Nochal نوعی پروانه که در نواحی پنبه کاری ، آنها را با استفاده از تله‌های نوری سیاه شکار می کنند Noctuelle خانوادهٔ نوکتوئیده Noctuidae طوقه‌برها Noctuidae spp شب‌بیدار Nocturnal گل‌های گره‌دار Nodding folwers گره Node بیماری آمیزشی دانه‌دار Nodular venereal disease گره Nodule monia گره‌ها Nodules هستهٔ اولیه برای تشکیل سنگ‌های ادراری Nodus جنس نوئه‌آ Noea نوئه آ خاردار Noea spinosissima نولاناسه Nolanaceae کوچ نشین‌ها ، ایلیاتی‌ها Nomadic کوچ‌گر ، صحرانشین ، عشایر کوچ نشین Nomads صورت اسامی ، نامگذاری Nomenclature دستمزدپولی ، دستمزد برحسب قدرت خرید Nominal wages غیر قابل جذب Nonabsorbable پانسمان غیر چسبنده Nonadherent غیر آلل Non allelic پروتئین غیر خودی Nonautogenous protein قصر Non breeder نخ غیر جاذب ترشحات ، نخ غیر بُرنده Noncapillar مواد غیر دیوارهٔ سلولی Noncell wall سوزن‌های غیر بنده Non cutting needle اسیدهای چرب استری نشده ، اسیدهای چرب آزاد Nonesterified fatty acids nefa شیر خشک بی‌چربی Non fat dry milk شیر پس چرخ ، شیر چربی گرفته Nonfat milk مواد جامد غیر چربی Non fatty solids شاخهٔ بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار Non fruiting branch آهن گیاهی Nonheme چرخه ناگل‌انگیز Non inductive بیماری غیرواگیر Noninfectious didease غیررسمی یا غیر آکادمیک Non insitutional غیرزنده Non living گیاهان روزبلند غیرالزامی Non obligate ldp گیاهان روز کوتاه غیر الزامی Non obligate sdp بیماری غیرپارازیتی ، بیماری غیرانگلی Nonparasitic disease غیرسمّی ، بی‌زهر ، بدون سّم Non poisonous روش‌های غیر پارامتری Nonparametric methods مواد ازتهٔ غیرپروتئینی ، ازت غیر پروتئینی Non protein nitrogen کرم‌های صاف Non segmented worms ناگزینشگر Non selective بدون دیوارهٔ عرضی Nonseptate سوراخ‌دماغ Nostril کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی Nonstructural carbohydrates غیرسمّی Nontoxic غیر فرار Nonvolatile خوراک لوله‌ای غاز Noodles تغذیهٔ خوراک لوله‌ای به غاز Noodling گوسفند نور فوک Norfolk sheep زایش طبیعی Normal delivery خوراک طبیعی Normal feed کم‌خونی با حجم طبیعی خون در گردش Normovolemic anemia بینی Nose منخزین Nostrils راستهٔ نوتا کانتی شکلان (هترومی) Notacanthiformes فاق ، شکاف (V شکل) ، بریدگی Notch نوکلئوتید Nucleotide املاح فسفردار نوکلئوتیدها Nucleotide هستهٔ یاخته ، هستک گرد میان هستهٔ یاخته ، دانه یا دانه‌های ریزمیان هستهٔ سلول (جمع) Nucleouls هستهٔ سلول ، مغز سلول Nucleus نوکلید Nuclide پوچ ، بی‌معنی ، صفر Null فرض صفر Null hypothesis بی‌اثرکردن ، خنثی کردن Nullify نازا Nullisomic فردی است که از یک کروموزوم (۲N - ۲) خاص ، هیچکدام را ندارد Nullisomic گل آب Nuphar گُلی است با رنگ های مختلف که در برکه‌ها و استخرها کاشته می‌شود Nuphar luteum استرس تغذیه‌ای Nuritional stress نخ‌نایلون چند رشته‌ای Nurolon گیاه پرستار Nurse crop خزانه ، قلمستان Nursery پرورش ، تغذیه ، پروردن Nurture میوهٔ هسته‌دار Nut فندقه Nut akene فندقه‌مانند Nutlet مغز میوه‌های آجیلی Nut meats درخت جوز هندی Nutmeg مادهٔ غذایی ، عنصر غذایی ، جزئی از غذا Nutrient مادهٔ غذایی Nutrient animal تعادل مواد غذایی Nutrient balance مبود مادهٔ غذایی Nutrient deficiency فرار عامل مغذی Nutrient escape جیرهٔ غذایی فاقد یکی از مواد غذایی Nutrient free diet سطح تغذیه Nutrient level عنصر ضروری برای گیاه Nutrient plant سطح هر مادهٔ غذایی در جیرهٔ حیوانات Nutrient level احتیاجات غذایی Nutrient requirements آب آشامیدنی سرشار از مواد غذایی Nutrient rich drinking water مواد غذایی Nutrients محلول موادغذایی Nutrient solution نسبت مواد غذایی به کالری Nutrient to calorie ratio یک عنصر غذایی ، یک مادهٔ غذایی Nutrilite مادهٔ غذایی ، غذا ، تغذیه Nutriment علم تغذیه Nutriology تغذیه ، علم تغذیه Nutrition تغذیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای Nutritional کم‌خونی تغذیه‌ای Nutritional anemia شبکوری ، کوری تغذیه‌ای Nutritional blindness کمبود تغذیه‌ای Nutritional deficiency بیماری‌های ناشی از کمبود مواد غذایی Nutritional deficiency diseases بیماری مرغ دیوانه Nutritional encephalomalacia بیماری تغذیه‌ای برانشی (در ماهی) Nutritional gill disease هموگلوبینوری تغذیه‌ای Nutritional haemoglobinuria ضایعات عضلانی تغذیه‌ای Nutritional myopathy سطح تغذیه NUTRITIONAL PLANE زکام تغذیه‌ای Nutritional roup وضعیت تغذیه‌ای Nutritional status مکمل‌های تغذیه‌ای Nutritional supplements متخصص تغذیه Nutritionist مطالعات تغذیه‌ای Nutrition surveys مغذّی ، غذاییت‌دار ، غذا دهنده Nrtritious غذایی ، مربوط به غذا Nutritive تجویزغذایی Nutritive allowance نسبت غذایی Nutritive ratio اهمیت تغذیه‌ای Nutritive significnce ارزش غذایی ، ارزش تغذایه‌ای Nutritive value شاخص ارزش غذایی Nutritive value index وضعیت تغذیه‌ای Nutriture پوست گردو ، پوست فندق ، بادام و غیره Nut shell مغز با پوسته (در میوه‌های آجیلی) Nuts with shells مغز با پوسته و پوسته خارجی (در میوه‌های آجیلی) Nuts with shells with husks خانوادهٔ لاله عباسی Nyctaginaceae نخ‌نایلون Nylon شفیره ، پوره Nymph خانوادهٔ نیلوفر آبی Nymphaeaceae راسته Nymphaeales نیلوفر آبی Nymphea alba دایم فحل ، نیمفومانی Nymphomania خانوادهٔ زغال اخته Nyssaceae بلوط Oak cork مسمومیت با میوهٔ بلوط Oak poisoning ۱. یولاف ، جو صحرایی ، ۲. یولاف‌دادن ، تغذیه‌کردن حیوان با یولاف Oat.(s) یولاف Oats یولاف پلت‌شده غلطک‌زده Oat chop Oat feed آرد یولاف Oat flour یولاف پوست کنده Oat groats صمغ یولاف Oat gum مسمومیت با علف یولاف Oat hay poisoning پوستهٔ یولاف Oat hulls Oatmeal feed زبره یولاف Oat middlings خوراک آسیاب یولاف Oat mill feed یولاف ، جو دوسر Oats خرده یولاف Oat shorts کاه یولاف Oat straw مخروطی واژگون (برگ) Obconicol مخروط سرنگون Obconical داشتن پرچم‌هایی به تعداد دو برابر گلبرگ‌ها که ردیف خارجی آنها مقابل گلبرگ‌ها قرار می‌گیرد (شمعدانی). Obdiplostemony فربه ، چاق Obese اسفناج خرفه‌ای Obione تابع هدف Objective funtion هدف‌های کمی Objectves انگل اجباری Obligate paraste انگل اجباری قارچ‌های اجباری Obligate parasite فرزند ، اولاد ، اعقاب ، نتاج Off spring مزهٔ نامطلوب Off taste روغن Oil روغن حامل Oil base محصولات روغنی ، دانه‌های روغنی Oil bearing crops نوالهٔ روغن Oil cake رینگ روغنی Oil control ring محصولات روغنی Oil crops صافی روغن Oil filter غدهٔ چربی Oil gland روغن‌زدن ، چرب‌کردن Oiling اندازه‌گیر سطح روغن (فولی روغن) Oil level dipstick کنجالهٔ دانه‌های روغنی ، کنجالهٔ روغن Oil meal کارخانهٔ روغن‌کشی Oil mill کارخانهٔ روغن‌کِشی ، ماشین روغن گیری Oil mill آجیل روغنی Oil nut ضایعات روغن نخل ، الیاف روغن نخل Oil palm waste کارتر روغن Oil pan پمپ روغن Oil pump روغن‌ها Oils روغن‌ها و چربی‌ها Oils and fats دانهٔ روغنی Oilseed کنجالهٔ دانه‌های روغنی Oilseed meals دانه‌های روغنی ، بذور گیاهان روغنی Oil seeds کوسه روغن Oil shark عم‌روغنی Oily flavor لاشهٔ نرم یا روغنی خوک Oily pork پماد Ointment بامیه Okra مزارع متروکه Old fields روش قدیمی ، روش هیدرولیکی ، روش مکانیکی Old process جنس زیتون Olea زیتون Olea europea خانوادهٔ زیتون Oleaceae اسیداولئیک Oleic acid اولئین Olein خانوادهٔ زیتون ، زیتونیان Oleineae اولئومارگارین ، کرهٔ تقلبی Oleomargarin ، oleomargarine چربی‌سنج ، اولئومتر Oleometer خانوادهٔ اولترئوتیده Olethreutidae کرم سیب به‌نام لاتین Laspeyresia pomonella بوییدن Olfaction بویائی Olfactory کم‌تاران Oligochaeta اولیگوفاژ Oligophage چندقندی ، الیگوساکارید Ologosaccharide الیگواسپرمیا ، منی با کیفیت پایین Oligospermia کم‌غذایی ، لولیگوتروفیک Oligotrophic کم‌ادراری ، کم‌شاشی Oliguria زیتون Olive روغن زیتون Olive oil تفالهٔ زیتون Olive pulp درخت زیتون Olive tree پسوندی است به معنای علم یا مطالعه -ology شیردانی ، چین هزار لایی Omaso هزارلا Omasum چادرینه‌ای Omental چادرینه Omentum یک کنه کُش اختصاصی Omite همه‌چیز خواران Omnivora همه‌چیزخوار Omnivore همه‌چیز خوار Omnivorous خانوادهٔ عشرق ، خانوادهٔ گل‌اویز ، خانوادهٔ گُل مغربی ، عشرقیان Onagraceae عشرقیان ، خانواده عشرق Onagrarieae آزمون یک‌دامنه One tailed test حیوان پروراری On feed سُم‌داران Ongulees پیاز Onion پیاز خوراکی Onion تغذیهٔ کامل On full feed جنس اسپرس Onobrychis اسپرس Onobrychis sativa جنس اونونیس Ononis اونوینس خاردار Ononis spinosa اونونیس خوابیده Ononis repens جایگاه باز ، اصطبل باز (گاو و گوسفند) Open shade جایگاه باز ، جایگاه بسته Open shed زخم‌های باز Open wounds گهوارهٔ مخصوص عملیات بهداشتی Operating cradle نسبت هزینهٔ متغیر Operating ratio کارکرد Operation برپوش Operculum خانوادهٔ مارزبانان Ophioglosseae جنس مارزبان Ophioglossum مارزبان رسمی Ophioglossum vulgarum مارسانان Ophiuroidea ابروانی Ophrys ابروانی عسلی Ophrys apifera ابروانی زنبوری Ophrys aranifera ابروانی عنکبوتی Ophrys araohnitus ابروانی مگسی Ophrys muscifera التهاب ملتحمه Ophthalmia پادرازان Opiliones زنبور انگل مگس زیتون Opius concolor انگلی است که از آن برای مبارزه بیولوژیکی با مگس مدیترانه‌ای استفاده شده است Opius concolor humilis silv Opius concolor tryoni cann جنس جاشیر Opoponax

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends