آب مقطر Condensation water تغلیظ شده ، تغلیظ کردن ، متراکم ، متراکم شده Condensed ، condensing دوغ تغلیظ شده Condensed butermilk آب پنیر تغلیظ شدهٔ کشت یافته Condensed cultured whey مواد محلول تخمیری تغلیظ شده Condensed fermentation solubles مواد محلول تغلیظ شدهٔ ماهی Condensed filh soluble مواد محلول تقطیری ملاس تغلیظ شده Condensde molasses distillers ، solubles شیر پس چرخ تغلیظ شده Condensed skim milk آب مقطر Condensed water آب پنیر تغلیظ شده Condensed whey فرآوردهٔ فرعی آب پنیر تغلیظ شده Condensed whey by product مواد محلول آب پنیر تغلیظ شده Condensed whey solubles مبرد ، چگالنده ، کندانسور ، متراکم کننده ، تبدیل کننده به مایع Condenser کارخانهٔ تغلیظ Condensery ادویه‌ها ، چاشنی‌ها Condiments ۱. در مورد پشم چربی‌دار ، مقدار چربی و ناخالصی‌های خارجی پشم. ۲. حالت سلامتی گوسفند که از ظاهر عمومی پشم مشخص می‌شود. ۳. مقدار گوشت یا چربی. ۴. شرط ، حالت ، وضعیت Condition آمده شده ، آمده ساختن ، عمل آورده ، عمل آوردن Conditioned ، conditioning گندم عمل آوری شده Conditioned wheat شرایط پیمان ، شرایط قراداد Conditions of contract امتیازدهی به‌شرایط بدنی حیوان Condition scoring کاندوم ، کاپوت ، حفاظ Condom انتقال دادن ، منتقل کردن Conduct انتقال گرما ، هدایت گرما Conduction انتقال انرژی Conduction of energy آب‌رسانی Conduction of water لایهٔ هادی ، لایهٔ ناقل ، لایهٔ انتقال دهنده Conductive layer هادی گرما Conductor of heat قوزک ، لقمه Condyle مخروط ، مخروطی‌شکل ، کله‌قندی ، قیف ، قیفی‌شکل Cone گل‌آذین مخروطی Cone قیف مهبل مصنوعی Cone میوهٔ سرو Cone of cypress مخروطی ، کله‌قندی Cone shaped شیرینی Confect قنادی ، شیرینی‌ساز ، شیرینی‌فروش Confecteoner چسبیده ، کاملاًچسبیده (در گیاهان لپه‌دار) Conferruminate مجتمع شده Conferted نزدیک هم ، مجتمع Confertus کرک دار ، کرک مانند Confervoid کاج Confier آرایش فضایی Configuration نگهداری شده در قضای بسته ، محبوس ، درقید ، تحت فشار Confined سفرهٔ آب زیرزمینی محبوس Confined aquifer چاه آرتزین Confined water well محبوس ، محصور Confinement جایگاه بسته Confinement facility جایگاه بسته ، طویله محصور شده Confinement housing جایگاه بسته Confinement housing میوه‌های مرکب Confluent fruits نهرهای هم‌آب Confluent streams فرم ، شکل ، قالب ، قواره Conformation ریخت ، شکل ، قوراه ، صورت‌بندی Conformation ترکیب ، ساختار ، ساختمان ، تطبیق ، انطباق ، برابری ، تشکیلات ، شکل Conformation شبیه‌هم ، هم‌شکل ، موافق Conformed همشیبی ، همدیسی Conformity درهم برهم ، شلوغ ، آشفته ، اشتباه Confused نقطهٔ انجماد Congealing point مادرزادی Congenital ناهنجاری مادرزادی Congenital abnormality ایمنیت مادرزادی ، مصونیت مادرزادی Congenital immunity نقص مادرزادی ، بدشکلی‌مادرزادی Congenital malformation ناهنجاری و نقص در استخوان سازی Congenital osteogenesis imperfecta مفصل بین استخوانی مادرزادی Congenital synostosis مارماهی کانگر Conger eel تراکم ، تجمع ، جمع‌شدگی ، اجتماع ، انبوهی ، فراهم آمدگی Congestion پرخونی ، التهاب Congestion گرد شده ، بهم چسبیده ، گلوله شده Conglomerate گرد آوری ، به‌هم جوش‌خوردگی ، عمل به‌هم چسباندن ، گلوله‌شدگی ، توده ، گلوله ، کومه ، کلوخه Conglomeration نخود کنگو ، نخود کبوتری Congo pea مقاربت یا آمیزش جنسی ، جفتگیری Congress جفتگیری ، آمیزش جنسی Congress-sexual خانوادهٔ مارماهیان آب شور Congridae اوره Co(NH۲)۲ مخروطی Conical مخروطی‌شکل Conicalness خانوادهٔ حلزون‌های مخروطی Conidae کنیدی‌بر Conidiophore کُنیدیفور - کنیدی‌بر Conidiophore کُنیدی Conidium کُنیدی اولیه Conidium initial سوزنی‌برگ Conifer سخروطیان ، ردهٔ کاج Coniferae راستهٔ مخروطیان Coniferales جنگل سوزنی برگان Conifer forest سوزنی برگان ، مخروطیان Coniferous چوب کاج Coniferous wood ضایعات چوب کاج Coniferous wood wastes صمغ‌کاج Conifer resine شوکران بزرگ Conium Conium maculatum با هم جفت شدن ، درهم آمیختن Conjugate شکل مزدوج Conjugated form چربی‌های مزدوج Conjugated lipids گشنگیری ، جفتگیری ، آمیزش Conjugation لولهٔ امتزاج Conjugation tube درزقابل انعطاف میان قسمت‌های به‌هم پیوستهٔ بدن حشرات. Conjunctiva ملتحمهٔ چشم Conjunctima خونریزی ملتحمه Conjunctival hemorrhages التهاب ملتحمهٔ چشم Conjunctivitis پیوسته ، متصل ، Connate دستهٔ پیستون Connecting rod یاتاقان متحرک Connecting rod bearing سیم اتصال Connecting wire رابط ، متصل‌کننده Connective پیوندی ، همبندی Connective بافت همبندی Connective tissue سد نسبتاً مخروطی شکل Conoidal dam خانوادهٔ کونوپیده Conopidae دولالان ، خانوادهٔ حشرات دوبال Conopidate جنس کنوپودیوم Conopodium کنوپودیوم تکمه‌ای Conopodium denudatum سوسک خرطوم کوتاه چغندر Conorrhynchus brevirostris gyll شاه‌بلوط هندی Conqueror tree جنس خردل گوش خزگوشی Conringia قابل نگهداری ، قابل محافظت Conservable نگهداری ، محافظت ، محافظت کردن Conservation حفاظت جنگل‌ها Conservation of forests کشت حفاظتی Conservation farming حفاظت اراضی Conservation of land حفظ ارزش نهاده‌ها Conservation of resources حفظ منابع Conservation of resiurces کشت و کار حفاظتی Conservation tillage محافظت کردن ، حفظ کردن ، ذخیره کردن Conserve قوام Consistency جنس زبان در قفا Consolida برنامه‌ریزی تلفیقی Consolidated planning مخزن تغلیظ Consolidation tank سدقوسی با زاویهٔ یکسان Constant angle arch dam سرمایه ثابت Constant capital یبوست Constipation یبوست مزاج Constipation اجزاء Constituent قدرت و نیروی بدنی یک حیوان Constitution جمع کننده ، منقبض کننده ، تنگ کننده Constrictor طرح ساختمانی Construction plan طراح Constructor مشاوره ، مشورت ، مجلس مشاوره Consult مشاور ، مشورت کننده ، پزشک ، مهندس یا وکیل مشاور و غیره Consultant مشورتی Consultary مشاوره ، مشورت ، رایزنی ، شور Consultation مهندسین مشاور Consulting engineers کالاهای مصرفی Consumer goods ترجیح مصرف کننده Consumer ، s preference شاخص قیمت کالاهای مصرفی Consumer price index حمایت از مصرف کننده Consumer protection انتخاب مصرف کننده Consumer ، s choice تعاونی مصرف Consumer ، s cooperative نیاز مصرف کنندگان Consumers ، needs ترجیح مصرف کننده Consumer ، s ppreference مصرف Consumption سرمایهٔ مصرفی Consumption capital شرکت تعاونی مصرف Consumption cooperative company تابع مصرف Consumption function آمواد مصرفی Consumption materials مصرف فرآورده‌های کشاورزی Consumption of agricultural products محصول مصرفی Consumption product آهنگ مصرف Consumption rate آب مصرفی Consumptive use بازدهی آب مصرفی Consumptive use efficiency نیاز آب مصرفی Consumptive water use تماسم تماس گرفتن ، مماس شدن Contact جذب تماسی Contact absorption هدایت تماسی Contact guidance ممانعت تماسی Contact inhibition حشره‌کُش تماسی Contact insecticide تماس با دست جلو ، تماس با دهان اسب Contact with the rein مسری ، واگیردار Contagious شامل بودن ، محتوی ، ظرفیت Contain ظرف ، جعبه ، صندوق ، محتویم مخزن ، جا ، خازن ، قالب زبانه ، اتاقک ، منبع ، تانک ازت یا اسپرم ، جعبهٔ وسایل ، جعبهٔ آماد Container محدود کردن بیماری واگیردار Containment of disease مسری ، واگیردار ، قابل سرایت ، آلوده‌شدنی ، لوث‌شدنی ، ملوث‌شدنی Contaminable آلوده کننده ، جسم آلوده کننده ، واگیر ، مسری ، سرایت‌کننده Contaminant آلوده ، کثیف ، فاسد ، چرکین Contaminate زخم آلوده Contaminated wound آلودگی ، ناخالصی ، ناپاکی ، سرایت ، آلوده بودن Contamination مسری ، واگیردار Contaminous مگس سورگوم Contarinia sorghicola گنجایش ، حجم ، مقدار Content حالت عاری از تنش یک حیوان سالم Contentment اثر متقابل Conteract انقباض Conteraction قاره ، خشکاد Continent تودهٔ هوای قاره‌ای Continental air mass © سکوی قاره ای ، کفهٔ دریایی ، فلات قاره ای Continental platform نقالهٔ پیوسته Continous conveyor مخلوط کن پیوسته Contnous mixer جریان با دبی ثابت ، جریان مداوم Continuous flow خشک کن با جریان مداوم Continuous flow drier تلمبه با جریان پیوسته Continuous flow pump خشک کردن غلات باجریان مداوم هوا Continous grain drying چرای مداوم Continous grazing آخور پیوسته Continous manger بخیه‌های سرتاسری Continous sutures متغیّر پیوسته Continous variable گلپوش آذین Contorted مواد حاجب اشعهٔ ایکس Contrast medium عوامل کمک کننده Contributing factors ۱. نظارت کردن ، بازرسی کردن ، آزمایش کردن ، امتحان کردنم تنظیم کردن ، ممیزی کردن ، کنترل کردن“ سامان دادن ، مقابله کردن. ۲. مبارزه کردن ، ممانعت کردن ، جلوگیری کردن ، منع کردن ، مهار کردن. ۳. تحت فرمان در آوردن Control ۱. نظارت ، رسیدگی ، بازرسی ، آزمایش ، امتحان ، ممیزی ، وارسی ، بررسی ، بازخواست ، تطبیق ، مقابله ، تنظیم. ۲. منع ، ممانعت ، جلوگیری. ۳. مبارزه. ۴. فرمان ماشین. ۵. مهار. ۶. شاهد Control جلوگیری ، ممانعت ، کنترل Control جیرهٔ شاهد Control diet انبار با اتمسفر کنترل شده Controlled atomospher storage تغذیهٔ تحت کنترل ، تغذیهٔ محدود Controlled feeding آبیاری غرقابی با کنترل میزان آب ورودی Controlled flooding گروه شاهد ، گروه مقایسه‌ای Control group آتش‌زنی کنترل شده Controlled burning زهکشی نظارت‌شده Controlled drainage محیط کنترل شده Controlled environment آزمایش کنترل شده ، آزمایش تحت کنترل Controlled experiment جفتگیری تحت نظارت Controlled induced breeding کنترل ورودی‌ها Control of accesses کنترل علف‌های هرز آبزی ، مبارزه با رویش علف‌های هرز آبزی Control of aquatic weeds کنترل منابع ، نظارت بر منابع Control of resources نوعی سوزن بخیه که به سادگی نخ از آن جدا می‌شود Control release مقطع کنترل Control section ایستگاه کنترل Control station سوپاپ ، دریچه یا شیر کنترل Control valve کوفتگی Contusion زنبق الوادی ، خانم سلیمان ، گل فیروز Convalaria جنس گل برف ، جنس موگه Convallaria ل برف بهاره Convallaria maialis گل برف ، گل موکه Convallaria majallis جنس موگه Convallaria موگه‌ بهار Convallaria maialis خانوادهٔ مارچوبه Convallariaceae انتقال حرارت ، همرفت Convection باران همرفت Convection rain غذای آماده Convenience food قرارداد ، پیمان‌نامه ، میثاق Convention قراردادی ، مرسوم ، قانونیم رسمی ، متعارف ، متداول ، مورد قبول عامه ، معمولی Conventional خاک‌ورزی مرسوم Conventional tillage گاه آهن ساده ، گاو آهن یک‌طرفه Conventional plough وارونه‌سازی Conversion چوب استحصالی Converted timber مبدّل Convertor عدسی محدب ، عدسی همگرا Convex lens کانال آبرسانی Conveyance chanel بازدهٔ انتقال Conveyance efficiency تلفات آبرسانی ، اتلاف انتقال Conveyance losses تسمهٔ نقاله ، نوار نقاله Conveyer belt خشک کن نقاله (چوب) Conveyer drier ۱. نقاله ، انتقال‌دهنده ، بالابر ، ۲. صلح کننده؛ واگذارنده؛ برنده Conveyor نوار نقاله ، تسمهٔ نقاله Conveyor band نوعی ماهی به طول ۱۷ تا ۲۴ سانتی‌متر ، این ماهی از جلبک‌های رشته‌ای کف چسب تغذیه می‌کند. تخم ریزی این ماهی به‌صورت دسته جمعی و در تاریکی انجام می‌شود. در آبهای ایران ، در دریای عمان یافت می‌شود ، ولی از شرق آفریقا تا سواحل مکزیک گسترش دارد Convict sugeongish خانوادهٔ پیچک صحرایی ، خانوادهٔ پیچکیان ، پیچکیان ، خانوادهٔ نیلوفرسانان Convolvulaceae شرکت تعاونی Cooperative company سازمانه‌های تعاونی Cooperative organizations فروشگاه تعاونی Cooperative store شرکت‌های تعاونی Cooperatives جنس ستارهٔ شب Cooperia Cooperia pedunculata چوب درخت زبان گنجشگ قرمز (در استرالیا) Cooper ، s-wood نوعی ماهی روغن Cooth مال‌بند ارابه Cope پاروپایان Copepoda ترشح فراوان بزاق Coplous salivtion لولهٔ مسی Copper tueb پاجوش Coppice shoot مخروطی ، نوک‌دار ، دارای رأس و قله Coppled ترشح فراوان بزاق Copious salivation مس Copper مسمومیت با مس Copper poisoning سولفات مس ، (کات کبود) Copper sulfate مسمومیت با مس Copper toxicity لولهٔمسی Copper tube بال‌مسی Copper wing کنجالهٔ نارگیل Copra meal روغن کشی با روش حلال Copra meal ، solv extracled روغن نارگیل Copra oil مدفوع خونی Copremia جنس کوپرینوس Coprinus کپرنیوس دراز Coprinus comatus کودزی Coprobiont سوسک مدفوع خوار ، سوسک مستراح Coprophagan مدفوع خواری Coprophagy گیاه کودرو Coprophyte کود رویش ، کود رویشی Coprophytic شقایق ، حشحاش بستان Coprose جنس رنگین‌بار Coprosma جنگل برشی Copse ۱. جماع کردن ، آمیزش کردن ، جفتگیری کردن ، مقاربت جنسی کردن ، ۲. متصل شدن ، جفت شدن Copulate جفتگیری ، آمیزش جنسی ، مقاربت جنسی Coulation سخت منقاران ، کلاغ شکلان Coraciiformes سیاه براّق Coracinus مرجان Coral گل‌آویز مرجان Coral drops جزیرهٔ مرجانی Coral isand شبیه جام گل Corallate خانوادهٔ مرجان‌ها Corallidae آهک مرجانی Coral limestone صخرهٔ مرجانی Coral reef مرجان‌ها Corals علف دندان Coralwort ۱. طناب ، زه ، سیم ، ریسمان ، قیطان ، وتر ، رباط ، ۲. بندبند ، ۳. واحد ظرفیت چوب که برابر است با ۱۲۸ فوت مکعب Cord مقدار هیزم یا بوتهٔ معادل cord یا ۱۲۸ فوت مکعب Cordage برگ قلبی شکل (برگ) Cordate طناب پشتی Cord-dorsal سپستان Cordia mixa بی‌‌سیم ، بی‌مغز Cordless کوردوآ ، پشم قالی Cordova بندبیضه ، طناب منوی Cord-spermatic طناب نخاعی ، نخاع شوکی ، نخاع ، مغز حرام Cord-spinal بندناف ، طناب نافی Cord-umbilical مقدار هیزم یا بوته معادل یک cord یا ۱۲۸ فوت مکعب Cordage لایه‌ای از آب اقیانوس ها که در آن معیارهایی چون درجه حرارت ، شوری یا سرعت به حداکثر می‌رسد. Core مغز ، هسته ، وسط هر چیز Core متهٔ نمونه‌گیر ، متهٔ نمونه‌بردار Core git بدون هسته ، بی‌مرکز ، توخالی ، بی‌قلب Coreless پوسیدگی مغز Core rot چرمی Coriaceous گشنیزه Coriander سیاه‌دانه ، تخم گشنیز Coriander seed جنس گشنیز Coriandrum گشنیز Coriandrum sativum خانوادهٔ کوریاریاسه Coriariaceae جنس ساسک Corispermum ساسک زوفانی Corispermum hyssopifolium لاپوست ، زیرسمُ Couium بیماری چوب پنبه‌ای سیب Cord چوب پنبه Cork سُم پیچیده ، ناخن پیچ خورده Corkscrw claw ورقهٔ چوب پنبه‌ای Cork sheet گل زنگولهٔ مرجان Corla bells ساقهٔ زیرزمینی پیاز مانند Corm میخچه Corn ذرت Corn خانواده زغال اخته ، خانوادهٔ آل Cornaceae راستهٔ کورنالز Cornales درخت آل Cornal tree بلال آسیاب شده Corn and cob meal خوزاک ذرت و یولاف Corn and oat chop خوراک ذرت و یولاف Corn and oat feed پس ماندهٔ ذرت و سورگوم Cornand sorghum residue کمربند ذرت ، نواحی کشت ذرت Corn belt آب و هوای کمربند ذرت ، اقلیم غله خیز Corn belt climate نیلوفر صحرایی ، پیچک صحرایی ، لبلاب Corn bind سبوس ذرت Corn bran ذرت آسیاب شده Corn chop چوپ بلال Corn cob چوب بلال آسیاب شده Corn cobs - ground آرد چوب بلال Corn cob meal آسیاب ذرت Corn cracker آلالهٔ صحرایی ، آلالهٔ وحشی Corn crowfoot ذرت داندان اسبی Corn-dent پس ماندهٔ خشک تقطیر الکلی ذرت Corn distiller ، s dried grains س‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی ذرت با مواد محلول Corn distiller ، s dried grains with solubles پس‌ماندهٔ خشک کرده تقطیر الکلی ذرت Corn distillers grains-dried شاخ Corne قرنیه Cornea سیلوی بلال با غلاف Corn ear silage ، husks included زغال اخته Cornel tree ماهی آلاش Cornet fish تغذیه شده با ذرت ، پروارشده با ذرت Corn fed خوراک آرد ذرت Corn feed meal مزرعهٔ ذرت Corn field گلایول ، زنبق ، سوسن سرخ Cornflag ذرت پولکی ، ذرت پولکی شده Cornflake ذرت سخت Corn-flint آرد ذرت ، نشاستهٔ ذرت Corn flour ذرت آردی Corn-flour علوفهٔ ذرت Corn fodder ذرت علوفه‌ای Corn forage نوالهٔ جنین ذرت Corn germ cake کنجالهٔ جنین ذرت Corn germ meal خوراک گلوتن ذرت Corn gluten feed آرد گلوتن ذرت Corn gluten meal دانهٔ ذرت Corn grain Corn grits غلاف بلال ، پوست بلال Corn husk ذرت پوست‌کن Corn husker غلاف‌کنی ذرت ، پوست کندن ذرت Corn husking عامل پوسیدگی حلقوی سیب‌زمینی Cornibacterium sepedonicum سیخک پای مرغ Cornicle ضایعات نوک تیز چوب Corniferous wood waste شاخی شدن Cornification نیلوفر صحرایی ، پیچک صحرایی ، لبلاب Corn lily گل مینای طلایی ، گل ژاپنی ، گل داوودی Corn marigold آرد ذرت Corn meal ملاس ذرت Corn molasses روغن ذرت Corn oil نوالهٔ گیاهک ذرت Corn oil cake کنجالهٔ گیاهک ذرت Corn oil meal بلال Corn on the cob ذرت چین Corn picker ذرت کار Corn planter ذرت بو دادنی ، ذرت بلال Corn-pop ضایعات بوجاری ذرت Corn screenings دستگاه ذرت پوست‌کن ، ذرت دانه کُن Corn sheller ذرت خردکن Corn shredder سیلوی ذرت ، ذرت سیلو شده Corn silage کلالهٔ ذرت Corn silk شربت ذرت Corn sirup ساقهٔ ذرت Corn stalk سیلوی ساقه و برگ ذرت ، سیلوی کاه ذرت Corn stalklage نشاستهٔ ذرت Corn starch کاه ذرت ، ساقه و برگ ذرت Corn stover سیلوی ساقه و برگ ذرت Corn stover silage ساقه و برگ ذرت ، کاه ذرت Corn straw ته چرت ذرت Corn stubble ذرت شیرین Corn-sweet درخت آل ، زغال‌اخته Cornus florida سیاه‌آل Cornus florida sanguinea زغال‌اخته Cornus florida mas شفت Cornus florida senguinea ذرت مومی Corn-waxy عامل پژمردگی باکتریایی یونجه Cornybacterium insidosum جام گل Corolla شبیه جام گل Corollaceous دارای گل‌هایی به‌شکل حقه یا گلبرگ Corollifloral به‌شکل جام گل Corolliform تاج Corona تاج دندان Corona-dental تاج حشقه (مربوط به قضیب) Corona glandis ریشه‌های افشان Coronal roots تاج مشعمع Corona radiata ۱. کلیلی ، تاجی ، ۲. استخوان کوچک بخلق Coronary جنس کرونیلا ، جنس گل عقرب Coronilla کرونیلای بی‌برگ Coronilla glauca کرونیلای طاوسی Coronilla juncea کرونیلای کوهی Coronilla montana کرونیلای غلافی Coronilla vaginalis شبدرک ، تله ، خاراگل کرونیلای داسی Coronilla varia اجسام سفید Corpora albicans غدد آلاتا Corpora allata اجسام زرد Corpora lutea ۱. جسم ، تنه ، بدن ، نعش ، لاشه ، پیکره ، ۲. سرمایهٔ اولیه Corpus. Pl جسم سفید Corpus جسم غاری قضیب Corpus cavernosum جسم مژگانی ، جسم هدبی Corpus ciliare دانه ، ذره ، جزء کوچک Corpuscle گویچه ، گلبول Corpuscle-blood گویچهٔ قرمز Corpuscle - rid گویچهٔ قرمز خون Corpuscle - red blood گویچهٔ سفید Corpuscle - white گویچه سفید خون Corpuscle - white blood جسم چوچوله ، جسم بظر Corpus clitoridis جسم اسفنجی قضیب Corpus covernosum penis بدنهٔ بربخ ، بدنهٔ جنب بیضه Corpus epidydymidis جسم لیفی Corpus fibrosum جسم خونی Corpus hemorrhagicum. Ch جسم زرد Corpus luteum جسم زرد آبستنی Corpus luteum of pregnancy جسم نوک پستانی Corpus mammillare تنهٔ قضیب Corpus penis جسم صنوبری ، غدهٔ صنوبری Corpus pineale جسم اسفنجی قضیب Corpus spongiosum penis بدنهٔ رحم ، تنهٔ رحم Corpus uteri آب بردگی Corrasion ضریب تصحیح Corraction factor. C.f همبستگی Correlation ضریب همبستگی Correlation coefficient گوسفند نژاد کاریدال Corriedale sheep فرسایش شیمیایی ، خوردگی Corrosion جلوگیری از فرسایش ، کنترل خوردگی Corrosion control انهدام خوردگی ، تخریب خوردگی Corrosive wear آبیاری نشتی Corrugation irrigation جویچه‌ها ، شیارهای کم عمق و کوچک Corrugations شیارزن Corrugator ۱. فاسد ، تباه ، فاسد‌شده ، ۲. معیوب ، ناقص ، خراب ، خراب‌شده ، ۳. دست خورده ، تحریف شده ، ۴. رشوه‌خوار ، فاسد (از نظر اخلاق) Corrupt جنس کرسینیا Corsinia کرسینیا Corsinia marchantoide جنس علف دشتی Cortaderis قشر ، قشر خارجی ، لایهٔ خارجی لایهٔ خارجی Cortex پوست اولیه Cortex قشر فوق‌کلیوی Cortex-abrenal قشرمخچه Cortex-cerebellar قشرمخ Cortex-cerebral قشرمخ Cortex cerebri قشرمخ Cortex of cerebrum قشر فوق‌کلیوی Cortex of surrenal gland کورتیکوستروئیدها Corticosteroids کورتیکوسترون Corticosterone بخش قشری غدد فوق‌کلیوی Cortico surrevale کورتیکوتروفین ، کورتیکوتروپین Corticotrophin هورمون محرک قشر غدهٔ فوق‌کلیوی Corticotropic hormone کورتیکوترپین ، هورمون آدرینوکورتیکوترپین Corticotropin. Acth عامل (هورمون) ازاد کنندهٔ کوتیکوتروپین Corticotropin eleasing factor.c-rf; acth-rf کورتیزول Cortisol کورتیزون Cortisone سیاه ، مشکی Corvinus حنس ارکید ملوس (زینتی) Coryanthes جنس شاه‌تره Corydalis شاه‌ترهٔ طلایی Corydalis aurea شاه ترهٔ زرد Corydalis lutea جنس شاه‌تره Cordalis شاه‌تره زرد Cordalis lutea شاه‌ترهٔ استوار Cordalis solida خانوادهٔ فندق ، فندقیان ، خانوادهٔ ممرز Corylaceae جنس فندق Corylus درخت فندق ، فندق اروپایی Corylus avellana فندق سبدی Corylus cornuta فندق بزرگ Corylus maxima فندق وحشی ، فندق صحرایی Corylus sylvestris دیهیم Corymb ، corymbe ماهی گالیت سرحلوایی Cornphaena equiselis ماهی دلفین ، ماهی یونس ، گالیت معمولی Cornphaena equiselis hippurus شریک آبیاری Cosharer تاج بالشی Coshion comb اشعه‌های کیهانی Cosmic rays آبهای آسمانی Cosmic waters سرخرطومی موز Comopolites sordidus germ برهٔ بی‌مادرم برهٔ یتیم Cosset ۱. بها ، قیمت ، هزینه ، خرج ، ۲. قیمت یا بها گذاردن ، ارزیدن ، ارزش داشتن ، قیمت داشتن ، برآورد هزینه کردن Cost کوستاسه Costaceae کنترل تولید و هزینه‌های آن ، نظارت بر هزینه‌ها و تولید Cost and production control منحنی هزینه Cost curve بهره‌وری زیاد Cost-effective هزینهٔ کارآیی Cost-effectiveness پیش‌بینی هزینه Cost expectation سیف Cost insurance freight. C.l.f قیمت یا بهای تمام شده Cost price کاهش هزینه ، تقلیل قیمت تمام شده Cost reduction جنس درخت پر ، جنس زرده چوب ، جنس دودی Cotinus سوسک‌ بهاره Cotinus nitida جنس شیر خشت Cotoneaster گوسفند نژاد کاتزوولد Cotswold sheep کلبه ، خانه روستایی ، خانهٔ ییلاقی ، سایبان ، محل پذیرایی ، مهمان‌سرا Cottage صنعت روستایی Cottage industry روستایی ، کلبه‌نشین Cottager نخ پنبه‌ای ، پنبه Cotton اقلیم پنبه خیز Cotton belt climate نوالهٔ پرس شدهٔ تخم پنبه Cotton cake ماشین پنبه پاک کنی Cotton gin خاکستر پوستهٔ تخم پنبه Cotton hull ash کارخانهٔ نخ ریسی Cotton mill هفت‌کول ، گرمه‌شو ، زنیرا ، پلاخور Cottoner viburnum kabtaba روغن تخم‌پنبه ، روغن پنبه‌دانه Cotton oil پنبه ، بوتهٔ پنبه Cotton plant پنبه ، بوتهٔ‌پنبه Cotton planter غوزه پنبه Cotton pod Lsland پنبهٔ مصری Cotton-sea تخم‌پنبه ، بذرپنبه Cottonseed نوالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed cake نوالهٔ تخم‌پنبهٔ نامرغوب Cottonseed cake-off quality نوالهٔ تخم‌پنبه مرغوب Cottonseed cake-prime quality ضایعات یوجاری نوالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed cake screenings کنجالهٔ تخم‌پنبه مکعبی Cottonseed cubes خوراک تخم‌پنبه Cottonseed feed آرد تخم‌پنبه Cottonseed flour پوستهٔ تخم‌پنبه Cottonseed hull کنجالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed meal کنجالهٔ تخم‌پنبهٔ نامرغوب Cottonseed meal-off quality مسمومیت با کنجالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed meal poisoning کنجالهٔ تخم‌پنبه ، روغن کِشی با روش مکانیک ، حاوی ۴۱% پروتئین کنجاله تخم‌پنبه ، روغن کِشی با روش مکانیکی ، حاوی ۳۶% پروتئین Cottonseed meal ، mech extd ، %۳۶ prot کنجالهٔ تخم‌پنبه ، روغن کِشی با روش حلال ، حاوی ۴۱% پروتئین Cottonseed meal ، solv extd ، %۴۱ prot کنجالهٔ تخم‌پنبه مرغوب Cottonseed meal-prime quality روغن پنبه‌دانه ، روغن تخم‌پنبه Cottonseed oil کارخانهٔ روغن کشی از تخم‌پنبه Cottonseed oil mill Cottonseed pellet ماشین برداشت پنبه Cotton stripper کنگرفرنگی وحشی ، کنگر گسپیدان Cotton thistle درخت پنبه ، کاپوک Cotton tree پنبه آمریکایی Cotton upland نوعی سپیدار با رشته‌های پنبه‌‌ای‌شکل روی بذر آن که در نواحی شرقی و مرکزی اغلب به خاط رشد سریع و برگ‌های زیبایش کاشته می‌شود. Cotton wood پنبهٔ وحشی Cotton wild پشم گوریده ، پشم نمدی Cotty wool تکمهٔ جفت Cotyledon لپه Cotyledon برگ بذر Cotyledon سرفه Cough پیش‌بر Coulter کومارین Coumarine کوماتترالیل Coumatetralyl درجهٔ ظرافت بافت پارچه Count شمارشگر ، شمارنده Counter داغ ثانوی Counter brand طول سنج منحنی Courvimeter جنس سیاه‌ پوشک ، جنس خار بیابانی Cousinia گیاهان پوششی ، محصولات زراعی پوششی Cover crops پوشیده از سیاهک Coveres smut غاری Covernous دستهٔ بلدرچین ، دستهٔ کبک Covey گاو ، گاوماده Cow مرتع گاو و گوساله Cow and calf ranch سرگین ، پهن Cow dung نزدیکی مفاصل خرگوشی بهم حالتی است در اسب یا گاو که در آن مفصل خرگوشی دوپا به هم نزدیک و در نتیجه مفصل بخلوق دوپا از هم دور قرار می‌گیرند. Cow hocked لوبیا چشم بلبلی معمولی Cowpea لوبیا چشم‌بلبلی ، لوبیا چشم سیاه هندی Cowpea بذر لوبیا چشم‌بلبلی Cowpea seed شپشهٔ لوبیا چشم‌بلبلی Cowpea weevill آبلهٔ گاوی Cowpox پشم مویی زمحت Cowtail پیشران Coxa خرچنگ Crab پودر خرچنگ Crab meal شکاف ، ترک Crack شکسته و خردشده Cracked شکستن و فشردن Cracking کراکلینگ Crackings تارتننده ها Crambus spp تغذیهٔ زورکی Cramming دستگاه تغذیهٔ زورکی Cramming machine آس‌بری کوچک ، قره‌قاط Cranberry پیشین ، جمجمه‌ای ، بطرف سر Craial جمجمه Cranium محور لنگ Crank axle جای میل‌لنگ ، محل اتصال میل‌لنگ Crankcase میل‌لنگ Crankshaft گل‌نازیان ، خانواده گل‌ناز ، خانوادهٔ ابرون Crassulaceae جنس ولیک Crategus سیاه‌ولیک Crategus ambigua زالزالک ، کیالک Crategus melanocarpa سرخ‌ولیک Crategus oxycantha لارو حشره Crawler تراکتور چرخ‌زنجیری Crawler tractor بیماری مرغ دیوانه Crazy chick disease خامه ، سرشیر Cream خامه‌ای شدن Vreaming دستگاه خامه‌گیر Cream separator خامه‌ای Creamy کرآتینین Creatinine اعتبار ، وام Credit آخور گوساله‌های شیرخوار Creep Creep مکان تغذیهٔ دام‌های جوان با غذای مکمل Creep area فلج گاو ، عارضهٔ کریپرگاو Creeper cow تغذیهٔ دام‌های جوان با شیر مادر و غذای خشک مکمل Creep feed آخور یا ‎آغل تغریهٔ مکمل دام‌های جوان Crrp feeder چرای دام‌های جوان Crrp grazing خزش ، خزیدن Creeping عضلهٔ کرماستر Cremaster muscle کنگره‌ای Crenate کزول Creosol جنس کفشک Crepis کفشک دوساله Crepis biennis کفشک زیبا Crepis pulcra کفشک متعفن Crepis tectorum کفشک سبز Crepis verens صدای خس‌خس Crepitation sound شاهی Cress شاهی ، ترتیزک Cress-garden ۱. ستیغ ، ستیغ گردن یک حیوان ، ۲. کاکل- دسته‌ای پَر روی سر بعضی پرندگان Crest عارضهٔ هواخوری Cribbing جبرجیرک ، زنجره Cricket انگشتری Cricoid جعد Crimp غلتک کنگره‌دار خورده Crimped یولاف غلتک خورده Crimped oats غلتک‌زدن Crimping شبدر ایتالیایی ، شبدر آلمانی ، شبدر یک‌ساله ، شبدر مخملی Crimson clover لاله‌وشان Crinoidea بیماری شکنندگی استخوان Cripple ail وخیم ، بحرانی Criticaصر بحرانی ، عنصر ضروری Critical element خشک کردن با بهره‌گیری از نقطهٔ بحرانی Critical point drying دمای بحرانی ، درجهٔ حرارت بحرانی Critical temperature تمساح‌ها Crocodilia جنس زعفران Crocus زعفران رسمی Crocus sativus درختان کج و معوج Crook trees محصول Crop همزیستی گیاهان Crop association چرای نزدیک زمین Crop back انباشتگی یا انسداد چینه‌دان Crop bound سرعت رشد محصول Crop growth rate کشت گیاهان زراعی Cropping استعداد تولیدمحصول ، استعداد بارآوری Crop potential پس‌مانده یا ضایعات گیاهان زراعی Crop residue مدیریت پس‌مانده‌های گیاهان زراعی Crop residue management تهیگاه Crops تلاقی ، آمیخته‌گری Cross آمیخته ، دورگ ، هیبرید Crossbred پشم گوسفندان آمیخته Crossbred wool نژاد‌های آمیختهٔ پشمی Crpssbred wool breeds آمیخته‌گری ، دگرگشنی Crossbreeding برش عرضی Cross cutting آمیخته‌گری ، دورگ گیری Cross fertillization دگرگشن ناسازگار ، آمیخته یا هیبرید ناسازگار Cross-incompatible آمیخته‌گری ، دورگ گیری ، تلاقی Crossing تبادل بخش‌های توسط کروموزم‌های متجانس در خلال سیناپس تقسیم میوز (تقسیم با کاهش کروموزومی) قبل از تشکیل یاخته‌های (گانه‌ها) جنسی. بنابراین کروموزم‌های متجانس ژن‌ها را تبادل می‌کنند. Crossing over پیوند عرضی Cross linking کراس اوپتریژن‌ها Crossopterygii خانوادهٔ کراسوسوماتاسه Crossosomataceae دگرگرده‌افشانی Cross pollination آمار مقطع زمانی Cross sectional data جدول های دو بُعدی Cross tabulation گرهٔ ضربدری Cross tie جنس کرچک هندی Croton کرچک هندی Croton tiglium تاج ، تاج درخت ، طوفهٔ گیاه Crown درختان هم‌ارتفاع Crown class پوشش تاجی Crown cover انسداد طوقه Crown closure طول سرتادم Crown rump length خانوادهٔ فندق Croylaceae بخیه تشکی متقاطع Cruciate mattress suture بوته Crucible خانوادهٔ چلیپاییان ، خانوادهٔ شب‌بو ، خانوادهٔ کلم ، خانوادهٔ گل دیواری Cruciferae خام Crude روغن خام تخم‌پنبه Crude cottonseed oil چربی خام Crude fat الیاف خام Crude fiber زوغن خام Crude oil پروتئین خام Crude protein پروتئین خام اوره‌ای Crude protein as urea خاک نرم ، خرده ، خرده‌سنگ Crumb کرامبل شده Crumbled' کرامبل Crumbles کرامبل‌کردن Crumbling مربوط به پا یا ساختمان پا مانند Crural غلتک‌خورده Crushed بلال آسیاب شده Crushed ear corn یولاف آسیاب‌شده یا خرده‌شده Crushed oats خردکُن ، دستگاه روغن کِشی ، آب‌میوه‌گیری Crusher قشر ، پوستهٔ زمین ، سله Crust سخت پوستان Crustacea ۱. سله‌بندی (درخاک) ، ۲. قشربندی ، پوسته‌سازی Crustification انجماد با مایعات سرمازا Cryogenic freezing سرمادرمانی Cryotherapy نهان‌بر ، نهان‌میوه Cryptocarpous نهانزاد Cryptogam نهانزادان Cryptogamia کفشدوز Cryptolaemus montrouziere muls Cryptolestes minutus نهان خایه Cryptorchid نهان‌خایگی Cryptorchidism نهان‌خایهٔ دوطرفه Cryptorchidism-bilateral کریپتواگزانتین Crptoxanthin بلور ، شفّاف Crystal تبلور ، بلورسازی ، بلوری کردن Crystalization ریشهٔ سوم ، کعب Cube root پلت مرتعی Cubes-range بسته‌های مکعبی Cubic bales تبدیل علف خشک به پلت‌های مکعبی‌شکل Cubing مکعبی ، مکعبی‌شکل Cuboidal جنس کوکوبالوس Cucubalus کوکوبالوس میوه‌دار Cucubalus baecifenus راستهٔ کوکوشکلان Cuculiformes خیار Crcumber جنس خیار Cucumis کدو Cucumis citrullus خربزه Cucumis melo خیار‌رسمی Cucumis sativus جنس کدو Cucurbita کدوی تنبل Cucurbita maxima کدوی حلوایی Cucurbita melo pepo کدو تخم Cucurbita pepo خانوادهٔ کدو ، کدوییان ، خانوادهٔ خیار Crcurbitaceae صیفی‌جات Cucurbits لقمهٔ بالاآورده Cud جوندهٔ نشخوار ، نشخوارکننده Cud chewing نشخوار کدن Cudding Cull حذف‌کردن ، حذف Crlling کرمینه Culmen قابل کشت Cultivable رقم زراعی Cultivar کشت‌کردنم زراعت‌کردن Cultivate ایجاد و توسعهٔ دوستی Cultivate a friendship زمین را کشت و کارکردنم زمین را کشتکاری کردنم کشت کردن در یک زمین Cultivate a land علوفه کشت‌شده Cultivated forage رقم زراعی Cultivated variety کشت و کار ، زراعت ، تربیت ، تهذیبم ترویج Cultivation کولتیواتور Cultivator کشتکارم بزرگر ، زارع ، دهقان Cultivator محیط کشت Culture رشددادن میکروارگانیسم در محیط کشت Culture کشتکاری Culture کشت‌میکروب Culture agerm پرورده ، کشت‌شده ، تولید شده توسط زراعت ، پرورش یافته Cultures محیط کشت Culture medium آب‌گذر ، نهر سرپوشیده ، مجرای آب زیر جاده Culvert زیرهٔ سبز Cumin جنس زیرهٔ سبز Cuminum منحنی فراوانی تجمعی Cumulative frequency curve منحنی تجمعی نزولات آسمانی Cumulative precipitation curve خاک‌های مملو از مواد گیاهی پوسیده Cumulose soil کومولوس اُاُفوروس Cumulous oophprus کرنونیاسه Cunoniaceae

قارچ‌فنجانی شکل Cupfungus برگ‌های فنجانی‌شکل Cupped leaves جنس سرو Cupressus سرو ژاپونی Cupressus cryptomeria سروناز Cupressus pyramidalis زربین Cupressus sempervirens horizontalis کوپول Cupule خانوادهٔ پیاله‌داران Cupuliferae خانوادهٔ کورکولیونیده Curculionidae جنس زردچوبه Curcuma جذوار Curcuma aromatica زردچوبهٔ معمولی Curcuma longa زردچوبه Curcuma tinctoria لخته ، لختهٔ شیر Curd لخته کردن ، لخته‌ساختن Curdle دلمه‌شده ، لخته‌شده Curdy معالجه ، شفا Cure عمل آورده ، عمل‌آوری‌شده Cured علوفهٔ خشک Cured forage گوشت عمل‌آوری‌شده Cured meat عمل‌آوری Curing تاب‌برداشتنم لوله‌شدن ، پیچیده‌شدن Curl فلج پنجهٔ پیچیده Curled toe paralysis انگور بی‌دانه ، انگور فرنگی Currant تحدب Curvature سوزن خمیده Curved needle تطبیق منحنی Curve fiting جنس سس Cuscuta سس‌کتان Cuscutadensiflora افتیمون ، کشوث Cuscuta epihymum سس بزرگ Cuscuta major سس پنتاگون Cuscuta pentagona سس کوسکوت Cuscuta spp سس معطر Cuscuta suaveolens خانوادهٔ سس‌ها ، سسیان Cuscutaceae بخیهٔ بالشی Cushing suture دریچه Cusp لبهٔ‌دندان Cusp فرنی تخم‌مرغ Custard میزبان معمولی Customary host تغذیهٔ گاوها برای مشتری Custom cattle feeding خوراک سفارشی برای مشتری Customer-formula feed خاکبرداری ، برش ، بریدن Cut یونجهٔ خردشده یا خردکرده؛ یونجهٔ چاپرشده Cut alfalfa پوستی Cutaneous لارو Cuterpilar گل‌بریدنی Cut flower زه ، کاتکوت Cutgut ۱. علف خشکی که برای تغذیه یا ذخیره کردن به قطعات ریز خرد شده باشد ، ۲. علف خشک بسته بندی شده Cut hay کوتیکول ، پوست ، بشره ، پوشش‌مو ، پوشش‌شاخی Cuticle وابسته به پوست ، پوست‌مانند Cuticular تعرّق کوتیکولی Cuticular transpiration کوتین Cutin کوتینی‌شدن Cutinization پوست زیرین ، لایهٔ زیرین پوست Cutis نوعی خوراک دام متشکل از یولاف شکاف داده یا بلغور آسیاب‌شدهٔ یولاف Cut oat groats برنده ، الت تراش یا برُس Cutter میلهٔ برش Cutter bar استوانه ، سیلندر Cylinder دروگر شانه‌ای یا تیغه‌ای Cutter bar mower قلمه Cutting ۱. خارج کردن بیضه از کیسه بیضه ، ۲. جدا کردن یک یا چند حیوان از گله Cutting سرزنی Cutting back چربی لاشه Cutting fat ارتفاع بُرش Cutting height چاقوی برنده Cutting knife سوزن برنده Cutting needle نوک برنده Cutting peak دارای گل‌های آبی‌رنگ Cyananthus اسیدسیانواستیک Cyanoacetic acid ویتامین B۱۲ ، سیانوکوبالامین ، کوبالامین Cyanocobalamin جلبک‌های آبی متمایل به سبز Cyanophyceae سیانوز Cyanosis سیبرنتیک Cybernetics سیکا Cyca سرخس نخلی Cycad سیکاس Cycas سیکلامن ، نگونسار Cyclamen persicum سیکلانتاسه Cyclanthaceae راستهٔ سیکلانتالز Cyclanthales چرخهم دوره Cycle دور در دقیقه (برق و مکانیک) Cycles per second طوفان ، طوفان موسمی ، گردباد ، باد تند و شدید Cyclone دهان گردان Cyclostomata کرم سیب Cydia pomonella l به Cydonia oblonga سی‌هکزاتین Cyhexatin استوانه‌ای Cylindric قفس توری استوانه‌ای Cylindrical screen cage گل‌آذین گرزن Cyme جنس انگنار ، جنس کنگر فرنگی Cynara انگنار بی‌دُم Cynara acaule انگنار صحرایی Cynara arvense انگنار تکمه‌ای Cynara bulbosum انگنار پشمی Cynara eriophorums انگنار نیزه‌ای Cynara lanceolatum انگنار فرنگی خوراکی Cynara oleraceus انگنار باتلاقی Cynara palustre Cynocrambaceae پنجه‌مرغی ، مرغ Cynodon dactylon سگ‌زبان Cynoglossum officinales خانوادهٔ گُل قاضی Cynomoriaceae خانوادهٔ اویارسلام ، خانوادهٔ جگن ، خانوادهٔ جگنیان Cyperaceae جنس اویارسلام یا کرش Cyperus اویارسلام Cyperus difformiss کرش زرد Cyperus flavescens کرش‌قهوه‌ای Cyperus fuscus کرش دراز Cyperus longus اویارسلام Cyperus rotundus سرو Cypress نوعی میوهٔ خشک ناشکوفای حاصل از تخمدان تحتانی که در خانوادهٔ کاسنی دیده می‌شود. Cypsela خانوادهٔ سیریلاسه Cyrillaceae کیسه محتوی تخم ، کیست Cyst سیستئین Cystein کیست‌ساز Cyst forming جسم زرد کیستی‌شده Cystic corpus luteum استاحالهٔ کیستی Cystic degeneration مجرای صفراوی Cystic duct فولیکول گراف کیستی Cystic graffian follicle تخمدان کیستی Cystic ovary سیستین Cystine انقباض‌قلب ، سیستول Cystol سیستولیت Cystolith جنس سرخس کیسه‌ای Cystopteris سرخس کیسه‌ای شکننده Cystopteris fragilis پسوندی‌است به معنی یاخته Cyte-. ژنتیک یاخته‌ای Cytogenetics سیتوکیناز Cytokinesis سیتوکینین Cytokinins جنس سیتیزوس Cytisus سیتیزوس گسترده Cytisus decumbens سیتیزوس آبنوسی Cytisus laburnum سیتیزوس خوابیده Cytisus supinus سیتو کروم Cytochrome سلول‌شناسی ، یاخته‌شناسی Cytology سیتوپلاسم Cytoplasm وراثت سیتوپلاسمی Cytoplasmic inheritance سیتوزین Cytosine داروهای سمّی برای یاخته‌ها Cytotoxic drugs صفت شیرواری Dairy character گاو شیری Dairy cow کشاورزی گاو دار ، پرورش دهندهٔ گاو شیری Dairy farmer گاو داری ، مزرعهٔ پرورش گاو شیری Dairy farm جنس پنجهک Dactyais پنجهک کپه‌ای Dactyais glomerata علف باغ Cactylis glomerata جنس مگس Cacus مگس خربزه Cacus cucurbitae مگس میوهٔ شرقی Cacus dorsalis مگس زیتون Cacus olea rossi نرگس Dafodil جنس کوکب D.ahlia کوکب spp لوولز ، قند گل کوکب Dahlia sugar کوکب باغی Dahlia sugar variabilis Daily consumption Daily feed consumption افزایش وزن روزانه Daliy gain نزولات روزانه Daily precipitation کارخانهٔ لبنیات‌سازی Dairy ۱. مجموعهٔ گاوهای شیری یک گاو داری ، ۲. پرورش گاوهای شیری Dairy لبنیات‌سازی ، ماست بندی Dairy دام‌های شیری ، دام‌های نژادشیری Dairy animals نژاد شیری Dairy bred گاوهای نژادشیری Dairy breed گاو نر نژاد شیری Dairy bull گوسالهٔ شیری Dairy calf گاوهای شیری ، گاوهای نژاد شیری Dairy cattle صفت شیرواری Dairy character بز شیری ، بز شیری اصلاح شده Dairy goat گلهٔ گاوهای شیری Dairy herd انجمن اصلاح نژاد گاوهای شیری Dairy herd improvement انجمن اصلاح نژاد گاوهای شیری Dairy herd improvement association ثبت مشخصات گاوهای شیری Dairy herd improvement registry بهداشت شیر Dairy gygiene گاو دار Dairy man چراگاه گاوهای شیری Dairy pasture کارخانهٔ شیر پاستوریزه ، کارخانهٔ لبنیات سازی ، ماست‌بندی Dairy plant لبنیات ، فرآورده‌های لبنی ، فرآورده‌های شیری Dairy products جیرهٔ گاوهای شیری ، جیره غذایی گاوهای شیری Dairy ration گاوشیری Dairy cow گاوداری ، مزرعهٔ پرورش گاو شیری Dairy farm کشاورز گاودار ، پرورش دهندهٔ گاو شیری Dairy farmer مراکز محاسبه و جمع‌بندی رکوردهای گاوهای شیری Dairy records processing centers گاونر شیری ، گاونر نژاد شیری Dairy sire خانواده کاسنی ، کاسنیان ، مرکبان Daisy family دالیس گراس Dallisgrass مسمومیت با دالیس گراس Dallisgrass poisoning ۱. مادر ، والدماده ، میش خالص گله ، ۲. سّد ، مانع Dam خسارت ، زیان ، آسیب Damage جنس داما سونیوم Damasonium دام‌سونیوم ستاره‌ای Damasonium stellatum بیماری مرگ گیاهچه Damping off پشم مرطوب ، پشم خیس Damp wool سنجاقک Damselfly جنس گل قاصد Dandelion جنس مازریون Daphne مازریون غاری Daphne laureola مازریون Daphne mezereum دافنیفیلاسه Daphniphyllaceae مازرپولیان ، خانوادهٔ مازریونی Daphnoideae لکه‌ای گرد روی پوشش بدن حیوان که قسمت خارجی آن تیره‌تر از مرکز است. Dapple اسب شاه‌بلوطی مایل به سیاه ، اسب قهوه‌ای مایل به سیاه ، اسب جگری رنگ Dark chestnut سوسک ریشه‌خوار درختان میوه Darkling beetle گوشت تیره Dark meat واکنش تاریک Dark reaction گندم زمستانهٔ سیاه Dark winter wheat چچم Darnel مگس دانه‌خوار شبدر Dasyneura leguminicola خرما Date نخل بیابانی Date-desert درخت خرما Datepalm قند خرما Date sugar ضایعات هستهٔ خرما Date palm خرمندی Date plum خانوادهٔ داتیسکاسه Datiscaceae جنس تاتوره Datura تاتوره Datura stramonium جنس هویج Daucus هویج Daucus carotta داویدیاسه Davidiaceae پیوند دیویس Davis graft طول روز Day length روز خنثی Day neutral یک روزه ، جوجه یک‌روزه ، حیوان یک‌روزه Day old جوجهٔ یک‌روزه Day old chick ماده خشک قابل هضم Ddm De گوسالهٔ شیر‌خواری که در سن یک هفتگی یا کمتر به‌فروش می‌رسد Deacon مرده‌زاد Deadborn شاخهٔ خشکیده درخت Deadwood پشم گوسفند مرده Dead wool ۱. غلاف دانهٔ غلات ، ۲. لایهٔ پوستی زیر گوش پرندگان Deaf ear فروشنده ، دلال ، کارگزار Dealer آمین‌زدایی Deamination نوک چین Debeaker نوک چینی Debeaking ضعف ، ناتوانی Debility تندی زدوده Debittered پاکسازی زخم Debridement پاکسازی زخم Debride the wound بافت مرده Debried tissue چرک ، آلودگی ، مواد زاید Debris حجم‌زدایی ، کاهش دادن حجم Debulking کلسیم‌زدائی ، تخلیهٔ کلسیم Decalcification ظرف به ظرف کردن Decant سربُری ، سرزدن Decapitate کربوکسیل‌زدایی Decarboxylation تجزیه ، فساد ، پوسیدن Decay زوال رادیواکتیوی Decay خزان‌دار ، افتتده ، خزان کننده Deciduous تکمه‌های رحمی زایل شونده Deciduous caruncles دندان‌های شیری Deciduous teeth درخت خزان دار Deciduous tree اعشاری ، دهگان Decmial عدد اعشاری Decimal number نقطهٔ اعشاری Decimal point دپو ، توده‌سازی ، روی‌هم انباشتگی Decking روش استهلاک افزایشی Declining balance method جوشانده Decoction تجزیه‌شدن ، از هم پاشیدن ، پوسیدن Decompose تجزیه ، فساد ، پوسیدن ، تخریب ، از هم پاشیدن ، متلاشی‌شدن Decomposition هنرهای تزئینی Decorative arts هسته‌زدائی Decore پوست کندن ، پوست‌گیری کردن ، پوسته‌گیری کردن Decorticate برداشتن قشر خارجی ، پوست گیری ، پوست کنی ، غلاف کنی Decortication کم‌شونده Decreaser زخم بستر Decubital necrosis متناوب Decussate بذرکار عمیق‌کار Deep furrow srill بستر عمیق Deep litter سالن مرغداری با بستر عمیق Deep litter nest روش بستر عمیق Deep litter system بلورهای سوزنی شکل قرمز سیر Deepred needle like crystals گوزن Deer اجابت مزاج ، مدفوع کردن Cefecation پشم معیوب Defective wool وابران ، برنده Deferens تعویق چرا Deferred grazing تعویق تناوبی‌چرا Deferred rotation grazing فیبرین زدوده Defibrinated کمبودها Deficiencies کمبود Deficiency بیماری کمبود ، بیماری ناشی از کمبود Deficiency diseases علائم کمبود ، نشانه‌های کمبود Deficiency signs علائم کمبود Deficiency symptoms ناقص ، ناکافی ، دارای کمبود ، کمبوددار Deficient کمبود ، فقر Deficit میزبان اصلی ، میزبان نهائی Definitive host بادروبی ، کاهش حجم Deflation فلوئورزدوده Defluorinated فسفات فلوئور زدوده Defluorinated phosphate برگ ریختن ، خزان کردن Defoliate خزان ، برگ‌ریزی Defoliation جنگل‌زدائی Deforest استحاله ، تحلیل ، کوچک شدن Degeneration بیماری تحلیل برنده Degeneration افت ، کاهش سطح Degeneration تحلیل اعضاء حیاتی Degeneration of vital organs نین‌زدائی ، گیاهک‌زدائی Degerm فرآوردهٔ جنین زدودهٔ گندم Degermed wheat product گیاهک یا جنین‌‌زدائی کردن Degerminate آرد ذرت جنین (گیاهک) زدوده Degerminated corn meal جنین‌زدا ، گیاهک‌زدا ، ماشین یا دستگاه گیاهک‌زدا Degerminator گلوتن‌زدایی Deglutinate بلع ، عمل بلع Deglutition کنجالهٔ تخم پنبهٔ گوسیپول گرفته Degossypolized cottonseed meal چربی خام پشم Degras crude wool grease چربی‌زدائی ، زدودن چربی پشم Degrease پشم چربی زدوده Degreased wool درجه حرارت روز Degree day سبززدائی Degreening شکافتن Dehisce شکوفائی Dehiscence گسیختگی ، شکافتگی Dehiscence شکوفا Dehiscent بریدن شاخ ، قطع‌کردن شاخ ، خارج کردن شاخ ، جدا کردن شاخ Dehorn شاخ‌بُری ، شاخ سوزی بی‌شاخ‌سازی Dehorning پوست (پوسته) کنی Dehull پوست کنده Dehulled دانه یا بذر پوست کنده Dehulled seed خشک‌کردن ، رطوبت گرفتن Dehumidigfy پوست کندن Dehusk آبگیری کردن ، خشک‌کردن Dehydrate خشک‌شده با حرارت ، خشک‌کردن با حرارت ، مصنوعاً خشک‌شده ، به‌طور مصنوعی خشک‌کردن Dehydrated ، dehydrating پودر خشک برگ یونجه Dehydrated alfalfa leaf meal پودر یونجهٔ خشک Dehydrated alfalfa meal پودر خشک ساقهٔ یونجه Dehydrated alfalfa stem meal یونجهٔ خردشدهٔ خشک‌شده Dehydrated chopped alfalfa کود (فضولات) خشک مرغ تخمگذار Dehydrated layer manure سیب‌زمینی خشک‌کرده Dehydrated potatoes پودر علف خشک سویا Dehydrated soybean hay meal خشک‌کن Dehydrater آبگیری ، خشک‌سازی خشک‌کردن Dehydration خشک‌شدن بدن ، کم شدن آب بدن Dehydration of body اسیددی‌هیدرو آسکوربیک Dehydroascorbic acid دی هیدروکلسترول Dehydrocholesterol دی‌هیدروکلسترول Dehydrocholsterol خشک‌کردن و انجماد Dehydrofrezing دی‌هیدروژناز Dehydrogenase هیدروژن‌زدائی کردن Dehydrogenate هیدروژن‌زادئی Dehydrogenation دی‌هیدرورتینول Dehydroretinol مدفوع Dehecta مدفوع تخلیه‌شدنی Dejecture از شیر افتادن ، خشک‌کردن شیر از شیر گرفتن نوزاد Delactation حذف Deletion ظریف ، لطیف ، لذیذ ، حساس Delicate مطبوع خوش طعم ، لذیذ Delicious لیگنین‌‌زادئی Delignification گوسفندنژاد دلاین Deline sheep زایمان ، وضع حمل ، گوساله‌زائی ، بره‌زائی Delivery زایشگاه ، اتاق زایمان یا زایش Delivery room جنس زبان در قفا ، دلفین Delphinium زلائف‌الملوک Delphinium consolido زبان درقفا Delphinium spp زوال عقل Dementia جوانه مالت جو با پوسته Malt sprouts with hulis خانواده چمن آرا Melastomaceae Demetria atricapillus پشم نیمه‌درخشان Demi luster wool کانی‌زدایی Demineralization غیرطبیعی کردن ، از حالت طبیعی خارج کردن ، ماهیت زدائی کردن Denaturalize تقلیب ، قلب‌ماهیت Denaturation تغییر ماهیت دادن ، تقلب کردن ، قلب ماهیت کردن Denature الکل تغییر ماهیت داده Denatured alcohol پروتیین غیر طبیعی شده ، پروتیین تغییر ماهیت داده Denatured protein دندریت Dendrite نیترات‌زدائی Denitrification چگالی ، دانسیته Density دندانی ، مربوط به دندان Dental فلوئوروز دندانی Dental fluorosis فرمول دندانی Dental formula لثهٔ سخت Dental pads ستارهٔ دندان Dental star جنس دنتاریا Dentaria دنتاریای تکمه‌ای Dentaria bulbifera دندانه‌ای ، دندانه‌دار ، مضرس Dentate ذرت دندانه‌ای ، ذرت داندانه اسبی Dent corn عاج Dentine تغذیه نکردن ، غذا نخوردن ، غذا ندادن Denutrition گلِ دِنور Denver mud خوشبوکننده Deodorant بی‌بوکردن بوگیری Deodorization خوشبوکردن Deodorize اسید دی‌اکسی‌پنتوزنوکلئیک ، اسیددی‌اکسی‌ریبونوکلئیک Deoxypintosenucleic acid دی‌اکسی‌پیریدوکسین Deoxypyridoxine دی‌اکسی‌ریبونوکلئاز Deoxyribonuclease اسیددی‌اکسی ریبونوکلئیک Deoxyribonucleic acid.dna اسید دی‌اکسی ریبونوکلئیک Deoxyribose nucleid acid. Dna چراندن یک چراگاه Depasture نیازمندی ، وابستگی ، عدم استقلال Dependency بار تکفل Dependency burden مرتع عمومی Dependency zone دی پلاسمولیز Deplasmolyse ۱. رسوب ، نهشت ، ذخیره ، ۲. ترسیب شدن ، رسوب دادن ، رسوب کردن ، نهشتن ، ذخیره شدن Deposit چربی بدن Depot fat گندخواری ، گنده‌خوری ، اشتهای غیر طبیعی Depraved appetite استهلاک Depreciatioزینهٔ استهلاک Depreciation charge کاهش مصرف غذا ، کورشدن اشتها Deprssed feed intake کاهش رشد ، توقف رشد Depressed growth ۱. کسالت ، افسردگی ، ۲. فرورفتگی ، گود شدگی Depression وافشرده ، گو رفته ، ۲. افسرده ، کسل Depresus تفاله‌گیری Depulp بی‌رگ شده ، بی‌آوند شده Deribbed نخ نایلون Dermalon راستهٔ پوست بالان یا گوش خیزک‌ها Dermaptera گوش خیزک‌ها ، پوست‌بالان Dermapteres سولفات درماتان Dermatan sulphate التهاب پوست ، ورم (تورم) پوست Dermatitis عفونت قارچی پوست Dermatophytosis بیماری پوستی Dermatosis زیر پوست Dermis کیست پوستی Dermoid cyst پوست گستران Dermoptera نسل ، زاده Descendant نزولی ، نازل ، پایین‌رو Descending قولن پایین‌رو ، قلون نازل Desceding colon خشک‌کن ، رطوبت‌گیر ، مادهٔ رطوبت‌گیر جاذب‌الرطوبه Desiccant خشک کردن Desiccate شیر خشک Deseccated milk خشکانه ، دسیکاتور Desiccator طرح ، طراحی Design رآیند طراحی Design process پوست انداختن ، پولک ریختن ، فلس انداختن ، ریختن یا جدا شدن یاخته‌های پوششی Desquamate خراب کردن ، تخریب‌کردن Destroy مرحلهٔ تخریبی Destruction stage قارچ دسترونس Destruens تاسل‌کنی Detasseling شناساگر ، تشخیص‌دهنده Detector مادهٔ شوینده Detergent گل‌آذین محدود Determinate گیاهان رشد محدود Determinate plants سّم‌زدائی Detoxication سمّ‌زدایی Detoxification جداسازی کیسهٔ زرده Deutectomy دوتوپلاسم Deutoplasm توسعه‌دادن Develop رشد ، نمو ، اصلاح ، توسعه ، ترقی ، پیشرفت Development افق رشد Developmental horizon نفخ شبنم Dew hlown انگشت فرعی Dewclaw غبغب Dewlap نقطهٔ شبنم Dew point دکسترین Dextrin مادهٔ راستگردان Dextrorotatory دکستروز ، گلوکز ، قند ذرت ، قندانگور Dextrose معادل دکستروز Dextrose equivalent انجمن اصلاح نژادگاوهای شیری Dhia Dhir اکسیداتیلن C۲h۴o دیابت ، مرض قند Diabetes دیابت بی‌مزه Eiabetes insipihdus کرم ریشه خوار ذرت Diabratica longicronis کرم ریشه‌خوار ذرت Diabratica virgifera شناختن ، تشخیص دادن Diagnose تشخیص Diagnosis روش تلفیقی تشخیص و توصیه Diagnosis recommendation integrated system مربوط به تشخیص بیماری Dianostic تشخیص دهنده ، متخصص تشخیص مرض Diagnostician ترسیمی Diagrammatic دیالیفوس Dialiphos آمیخته‌های دوآللی Diallel crosses جدا گلبرگان Dialypetales جداگلبرگ‌ها Dialypetalous دی‌آمونیوم فسفات Diammonium phosphate جنس گل میخک Dianthus میخک کرکی Dianthus armeria میخک قرنفلی Dianthus caryophyllus میخک برگی Dianthus prolifer میخک سنگ‌شکن Dianthus saxifragus میخک زیبا Dianthus superbus دیاپاز Diapaus دیاپدز Diapedesis دیاپنسیاسه Diapensiaceae دیاپنسیالز Diapensiales حجاب حاجز ، دیافراگم Diaphragm دیافیز Diaphysis عامل شانکر ساقهٔ شبدر شیرین Diaporthe phaseolorum عامل سوختگی میوه و ساقهٔ سویا Diaporthe sojae اسهال Diarrhea شپشک‌ها Diaspidinae دیاستاز Diastase دیاستم Diastem انبساط قلب ، دیاستول Diastol ساقه‌خوار جنوبی ذرت Diatraea crambidoides دیازینون Diazinon میخ‌نشا ، بیلچهٔ نشاکاری Dibber Dibble Dibbler نشاکاری Dibbling مربوط به نرم تنانی با دو زیر پرهٔ تنفس درگوش؛ مثل ، هشت پا یا ده‌پای دریائی. Dibranchiate دی‌کلسیم فسفات ، دی - سی - پی Dicalcium phosphate دی‌کربنات ، بی‌کربنات Dicarbonate تاس Dice دلالت می‌کند بر چیزی که به‌قطعات کوچک مکعبی بریده شده باشد. به‌طور مثال ، چغندر خرد شده به‌صورت مکعبی Diced کروموزوم دو‌سانترومری Dicentric chromosome گرزن دوسویه Dichasium دیکلورووس Dichlorvos دوبخشی Dichotomous گل دو پایه ، گل ناقص ، گل یک‌جنسی Diclinous flower گیاهان دوپایه ، گیاهان یک‌جنسی Diclinous plants دولپه‌ای ، گیاهان دولپه‌ای Dicotyledon دولپه‌ای‌ها Dicotyledones دی‌کومارول Dicoumarol جنس علف آهو Dictamnus علف آهوی سفید Dictamnus albus سوسری‌ها ، شیخک‌ها Dictyopteres دی‌کومارول Dicumarol دوبخشه Didymous سرخشکیدگی ، مرگ سرشاخه‌ها Didback دوپایه Diecious دی‌استروس ، مدت بین دو فحلی Diestrum جیرهٔ غذائی Diet تغذیه‌ای ، غذائی Dietary کمبود غذایی Dietary deficiency بازدهٔ غذایی Dietary efficiency احتیاجات غذایی Dietary requirements دیتیون Diethion دی‌اتیل‌استیل بسترول Diethylstilbestrol اجزاء غذا Diet ingredients دیفنکوم Difencoum سم برگ ، دیفن باخیا Diffenbachia تفرق ، تمایز Differentiation سخت ریشه‌زا Difficult to root منتشر ، پراکنده ، غیر متمرکز Ï»¿"diffuse" تمکن پراکنده Diffuse parietal پُرز نوع منتشر Diffuse villous type انتشار ، پخش Diffusion کمبود یا ناکافی بودن فشار انتشار Diffusion pressure defici فرآیند نشت ، فرآیند انتشار Diffusion process پخشیدگی Diffusivity حفرکردن ، کندن ، گودکردن Dig هضم‌شدن ، هضم‌کردن Digest هضم‌شده Digested هاضم ، حلال ، دیگ‌هضم Digester تانکاژ پودر گوشت ، تانکاژ خوراکی Digester tankage تانکاژ پودر گوشت با استخوان Digester tankage with bone تانکاژ پودر گوشت با محتویات معده Digester tankage with paunch contents قابلیت هضم Digestibility قابلیت هضم ظاهری Digestibility-apparent قابلیت هضم حقیقی Digestibility-true قابل‌هضم ، هضم‌شدنی Digestible پروتئین خام قابل‌هضم Digestible crude protein مادهٔ خشک قابل‌هضم Digestible dry matter انرژی قابل‌هضم Digestible energy مواد غذایی غیر ازتهٔ قابل‌هضم Digestibl non nitrogenous nutrient مواد غذایی قابل‌هضم Digestible nutrients پروتئین قابل‌هضم Digestible protein هضم ، گوارش Digestion ضریب هضم ، ضریب هضمی Digestion coefficient آزمایش هضمی Digestion trial هاضم ، هضم‌کننده ، گوارا Digestive اختلالات گوارشی Digestive disorders غددگوارشی Digestive glands شیره‌های گوارشی ، مایعات گوارشی Digestive juices دستگاه گوارش ، دستگاه هاضمه Digestive system دستگاه‌ گوارش ، لوله‌گوارش ، جهاز هاضمه Digestive tract حفرهٔ هضمی ، حفره‌هاضمه Digestive vacuole هضمی ، مربوط به هضم ، گوارشی ، دستگاه گوارش ، جهاز هاضمه Digestory Digesture خیش شخم ، ماشین شخم Digger دیژیتالیس Digitalis جنس گل انگشتانه Digitalis گل انگشتانهٔ زرد Digitalis lutea گل انگشتانهٔ سرخ Digitalis purpurea ambigua علف خرچنگ ، دیژیتاریا Digitaria spp پنچه‌ای ، انگشتی Digitate دی‌گلیسرید Diglyceride آمیختهٔ مضاعف ، هتروزیگوت مضاعف Dihybrid Dihybrid cross دیوکاریوتیک Dikaryotic گونه‌ای زنجره Dikrella cruentata cillette اتساع ، انبساط Dilation شبت ، شوید Dill دیلنیاسه Dilleniaceae دیلنیده Dilleniidae دیلنیلز Dilleniles حجیم‌کننده ، رقیق‌کننده Diluent رقیق کردن Dilute رقیق‌کننده ، حجیم‌کننده Diluter دی‌متوآت Dimethoate دوشکلی Dimorphic دوشکلی‌جنسی Dimorphism-sexual جدار Dinepiment پشم تیره یا خاکستری‌رنگ Dingy دی‌نیتروفنل‌ها Dinitrophenols دوپایه ، گیاه دوپایه ، دوجنسی Dioecious دوپایگی Dioecism دی‌استروس Dioestrus جنس ایگنام ، جنس دیسقورید ، جنس‌زیور آبان Dioscorea ایگنام کوهی ، دیسقورید کوهی Dioscorea pyrenaica خانوادهٔ تمیس ، خانوادهٔ زیورآبان Dioscoreaceae فروبردن ، حمام‌دادن ، عمیق Dip دی‌پیتید Dipeptide دیفتری Diphtheria دوگان ، دیپلوئید Diploid دوصدپایان Diplopodجنس دیپلوتاکسیس Diplotaxis دیپلوتاکسیس دیواری Diplotaxis muralis دیپلوتاکسیس برگ ریز Diplotaxis tenuif olia دیپلو تاکسیس موستان Diplotaxis viminea درون خواران ، دُم چنگالان Diplura تور غواص یا تور آب گِل آلود کُن Dip net دوهوائی‌ها Dipnoi ملاقه Dipper حمام کنه Dipping bath خانوادهٔ دیپساغوس ، خانوادهٔ شانهٔ چوپان Dipsaceae تشنگی‌آور Dipsogen دولالان ، راستهٔ دوبالان ، راستهٔ مگس‌ها Diptera دوبالان شکاری Dipteres دیپریدیلیوم Dipyridyliums کالریمتری مستقیم ، کالری‌سنجی مستقیم Diect calorimetry افشانش هدایت شده ، افشانهٔ هدایت شده Directed spray گوسفند دیری Diri sheep زخم عفونی کثیف Dirty infected wound دوقندی ، دی‌ساکارید Disaccharide بی‌شاخه‌کردن ، عاری از شاخه‌کردن Disbranch بی جوانه‌کردن ، جوانه‌زدایی Disbud بی‌شاخ‌کردن ، جوانهٔ شاخ را از بین بردن Disbud شاخ‌زدائی ، جوانه‌زدائی Disbudding قرص Disc ۱. ترشح ، تراوش ، تخلیه ، بده ، دبی ، ۲. ترشح کردن ، تخلیه‌کردن ، خالی‌کردن Discharge دارای گل‌های صفحه‌مانند Discifloral دیسکومیست Discomycete تخفیف ، نزول ، تنزیل Discount نرخ‌تنزیل ، نرخ بهره Discount rate بیماری ، مرض ، ناخوشی Disease مقاوم به بیماری Disease resistant بیماری ها ، امراض Diseases نشانهٔ بیماری Disease symptom انتقال بیماری Disease transmission از شکل انداختن ، خراب‌کردن ، بدشکل‌کردن Disfigure ضدغفونی‌کردن ، گندزدایی کردن ، میکروب کُشی‌کردن Disinfect مادهٔ ضدعفونی کننده ، گندزدان ، مادهٔ گندزدا Disinfectant مواد ضدعفونی کننده Disinfectants ضدعفونی ‌شده ، گندزدائی شده Disinfected ضدعفونی ، گندزدایی Disinfection ضدعفونی کننده Disinfective آلودگی‌زدایی کردن ، ضدعفونی‌کردن ، گندزدائی کردن Disinfest آلودگی‌زدا ، مادهٔ ضدعفونی کننده ، مادهٔ ضدعفونی کنندهٔ سطحی ، ماده از بین برندهٔ آلودگی Disinfestant آلودگی‌زدائی ، ضدعفونی ، پلشت‌بری ، گندزدائی Disinfestation تجزیه ، از هم‌پاشیدگی Disintegration جدا‌کردن ، غیر متصل‌کردن Disjunct هرس بشقابی ، هرس صفحه‌ای Disk harrow مرزساز بشقابی Disk hiller پیش گاوآهن بشقابی Disk jointer گاوآهن بشقابی Disk plow سرکنی طیور Dislocating اختلال Disorder درمانگاه Dispensary لقاح دواسپرمی Dispermic دودانه Dispermous مونتاژ تزئینی Display mounting وضع ، حالت ، خلق و خوی Disposition تشریح کردن ، کالبدشکافی کردن Dissect کالبدشکافی ، تشریح Dissection انتشار ، پخش ، اشاعه Dissemination باعث محو شدن ، پخش کردن در جهات مختلف Dissipate تفکیک ، تفکیک کردن ، تجزیه‌کردن Dissociate تجزیه ، تفکیک Dissociation تجزیه ، فساد ، از هم پاشیدگی Dissolution استخوان محلول Dissolved bone دور Distal آویخته‌های پوستی دراز Distant skin flaps اتساع شکمبه Distension of rumen دودیفه و متناوب Distichous تقطیرکردن ، تقطیرشدن Distill آب مقطر Distillated water تقطیر Distillation محصولات تقطیری ، فرآورده‌های تقطیری Distillation products مشروبات الکلی ، مشروبات تقطیری Distilled spirits آب مقطر Distilled wateتقطیر کننده ، دستگاه نمک‌گیری ، دستگاه تقطیر ، دستگاه آب مقطرگیری Distiller Distiller ، s condensed solubles Distiller ، s corn dried grain پس ماندهٔ خشک تقطیر الکلی غلات Distiller ، s dried grains پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی غلات با مواد محلول Distiller ، s dried grains with solubls مواد محلول خشک تقطیر الکلی Distiller ، s dried solubles مخمر خشک ملاس تقطیری Distiller ، s dried yeast molasses غلات تقطیری Distiller ، s grains پس ماندهٔ تقطیر الکلی غلات Distiller ، s residue Distiller ، s rye dried grains Distiller ، s rye solubles مواد محلول نیمه‌جامد تقطیری Disiller ، s semi solid solubles مواد محلول تخمیر الکلی ملاس Distiller ، s soluble molasses مواد محلول تقطیری Distiller ، s solubles Distiller ، s stillage تقطیرگاه ، کارخانهٔ مشروب‌سازی یا عرق کِشی Distillery پس‌ماندهٔ کارخانهٔ آبجوسازی Distillery waste توزیع ، پراکندگی ، پخش ، انتشار Distribution توزیع فراوانی Distribution frequency دی‌سولفوتون Disulfoton حندق ، حفره ، راه آب ، نهر‌آب ، گودال کندن Ditch نهرکن Ditcher دیتریسئین Ditrysien نماتُد ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci دی‌اورید Diureide پُرشاشی Diuresis ادرار آور ، ماده ادرارآور ، مدّر Diuretic تغییر روزانه Diurnal variation تنوع Diversification سد انحرافی برای تغییر مسیر آب رودخانه Diversion dam کیسه ، جیب Diverticulum منقسم Divided سود سهام ، سود قابل توزیع Dividend میلهٔ مخصوص آب یاب Diving rod سلسله ، تقسیم ، قسمت Division دوزیگوتی Dizygotic دوقلوهای دوزیگوتی Dizygotic twins مادهٔ خشک Dm اسید دی اکسی‌ریبونوکلئیک Dna بزرگ بالتوری Dobsonfly Dociostaurus maroccanus دُم‌بری Dock تخفیف Dock کاهش دادن حجم چوب به علت وجود نقایص در کیفیت آن Dockage فضولات بوجاری دانه‌ها Dockage الک بوجاری Dockage sieve سس Dodder Doddie بز ، گوزنیا خرگوش مادهٔ بالغ Doe بز ماده Doeling سگ Dog شپش سگ Dog biting louse گوش سگی Dog ear موهای سگی Dog hair گوسالهٔ بی‌مادر Dogie سگ گُل ، رُزسگ Dog rose سیاه توسه ، درخت سرخک Sog wood Dolipore septum دولومیت Dolomite MgCO۳CaCO۳ سنگ آهک دولومیتی Dolomiic limestone قوص ، گنبد Dome اهلی ، خانگی ، رام ، بومی Domestic حیوانات اهلی Domestic animals اهلی کردن ، رام کردن Domesticate پشم های تولید داخلی Domestic wools غالب Dominant دومینوزید Dominozide نوعی بخیهٔ تشکی عمودی Donati دهنده Donor رابطهٔ دهنده و گیرنده Donor recipient relation وشق Dorema ammoniacum نهفتگی ، خواب ، غیر فعال ، رکود Dormancy نهفته ، خواب ، غیرفعال ، دچار رکود Dormant جنین یا گیاهک خواب یا غیرفعال Dormant embryo بذر غیرفعال یا خواب Dormant seed جنس درونج Doronicum دورنج‌بری Doronicum pardalianches درونج بارهنگی Doronicum plantagineum پشتی ، به‌طرف پشت ، فوقانی Dorsal بالهٔ پشتی Dorsal fin گوسفند دورست هورن Dorset horn sheep دُز Dosage خوراک ، مقدرا دوا ، دوادادن Dose مقدار مصرف ، دُز Dossage یخیهٔ مسلح مضاعف Double armed suture امیخته یا هیبرید مضاعف Double cross لقاح مضاعف ، باروری دوگانه Double fertilization مارپیچ‌مضاعف Double helix جفتگیری مضاعف Double mating بخیهٔکششی مضاعف Double through and through مرحلهٔ تخمیری Dough stage پیوند داگلاس Douglass graft نژادهای دان Down breeds پایاب ، جریان پایین‌دست Downstream پشم‌گوسفندان نژاد دان Down wool کُرکدار ، نرم Downy بیماری سفیدک کاذب ، یا سفیدک کرکی Downy سفیدک کاذب Downy mildew چراگاه نامرغوب ، مرتع فقیر Dozie پروتئین قابل هضم Dp دی‌فسفرپیریدین نوکلیوتید Dpn جنس درابا Draba دارابای دیواری Draba muralis درابای بهاره Draba verna جنس دراسنا Dracaena خوراک‌های فرعی تقطیر غلات Craff مقاومت کششی Draft حیوان بارکشی Draft animal کنترل کشش Draft contrl کشیدن ، لایرویی Drag سنجاقک Dragonfly زهکشی‌کردن Drain زهکشی Erainage اردک بالغ نر Erake گاو ماده یا میش نازا Drape مالبند Drawbar شکل‌ترسیمی ، نقاشی Erawing داروی خوراکی مایع Drench مایع خوران Drencher آماده سازی لاشه Dressing افت لاشه Dressing loss درصدلاشه Dressing percentage وزن لاشه Dressing weight خشک ، خشک‌شده ، خشک‌کرده Dried Dried apple pectin pulp تفالهٔ خشک سیب Dried apple pomace ضایعات خشک نانوایی و شیرینی‌پزی‌ها Dried bakery product تفالهٔ خشک چغندر Dried beet pulp پودر خون ، خون خشک Dried blood Dried brewers ، grains کشک ، دوغ خشک Dried buttermilk کازئین خشک Dried casein پودر تفالهٔ مرکبات Dried citrus meal تفالهٔ خشک مرکبات Dried citrus pulp پس‌ماندهٔ مواد ، محلول تقطیر ذرت Dried corn distillers ، solubles مواد محلول تخمیری خشک Dried fermentation solubles مواد محلول خشک ماهی Dried fish solubles میوهٔ خشک‌کرده Dried fruit پس‌ماندهٔ خشک تقطیر دانهٔ سورگوم با مواد محلول Dried grain sorghum distillers ، solubles کلپ خشک ، پودر کلپ Dried kelp پودرجگر Dried liver شیرخشک Dried milk فرآوردهٔ فرعی شیرخشک Dried milk by product تفالهٔ خشک چغندر با ملاس Dried molasses beet pulp مواد محلول خشک تقطیر ملاس Dried molasses distillers ، solubles پوست خشک Dried pelt کود مرغی خشک یا خشک‌کرده ، فضولات خشک طیور Dried poultry excreta کود مرغی خشک ، فضولات خشک طیور Dried poultry manure کود یا مدفوع خشک طیور ، فضولات خشک طیور Dried poultry waste شلتوک برنج Dried rice صنعت

  • فرهنگ صنایع غذایی

مواد محلول خشک تقطیر چاودار Dried rye distillers ، solubles شیر پس چرخ خشک Dried skimmed milk شیر پس چرخ خشک ، شیر خشک بی‌چربی Dried skim milk شیر خشک تغلیط شدهٔ شیرین Dried sweetened condensed milk شیر خشک‌شیرین Dried sweetened milk سیب‌زمینی شیرین خشک کرده Dried sweet potatoes تفالهٔ خشک گوجه‌فرنگی Dried tomato pomace مواد محلول خشک تقطیر گندم Dried wheat distillers ، solubles آب پنیر خشک Dried whey فرآوردهٔ فرعی خشک آب پنیر Dried whey by product آب پنیرخشک Dried whey product مواد محلول خشک آب پنیر Dried whey solubles خشک‌کُن Drier بادزدگی ، رانده‌شدن ، جریان آهسته ، تودهٔ باد آورده Drift جریانات سطحی Drift currents گم‌کردگی کندو Drifting ۱. مته ۲. ردیفکاری ، ردیف‌کار Drill آبشخور Drinking trough تراوش مایع Drip مصرف دایمی‌ عناصر غذائی محلول در محیط کشت گیاهان در حال رشد. Drip culture تجویز دارو به‌صورت قطره‌قطره Drip infusion آبیاری قطره‌ای Drip irrigation چاننده ، قطره‌چگان Dripper چرخ محرّک Drive wheel Dromius quadrimaculatus

زنبور نر Drone ملکهٔ نرزا Drone layer علف مست‌کُن Dronkgrass گل خمیده یا پژمرده Drooping flower قطره ، چکه ، چکیدن ، رهاکردن ، افتادن Drop قطرهٔکوچک Droplet زایش ، زایمان ، عمل‌زایمان ، وضع حمل Dropping فضله ، فضولات حیوانی ، کودحیوانی ، کود یا فضولات دامی یا طیور Droppings جنس حشره‌خوار Drosera حشره‌خوار متوسط Drosera intermedia حشره‌خوار برگ دراز Drosera longifolia حشره‌خوار برگ‌گرد Drosera rotundifolia حشره‌خواران ، خانوادهٔ گیاهان حشره‌خوار Droseraceae مگس‌سرکه Drosophila مقاوم به کم‌آبی Drought resistant توده یا مجموعه‌ای از حیوانات هم‌گونه Drove دارو ، دوا ، مواد دارویی Drug گیاه دارویی Drug plant چلیک ، استوانه ، طبل Drum درماتوم استوانه‌ای Drum dermatome شفتی ، شفت‌مانند Srupaceous شفت Drupe شفتک Drupeole خشک Dry خشک Dry شک ، غیره‌شیرده Dry خشک خاکسترکردن Dry ashing براساس خشک ، براساس مادهٔ خشک Dry basis کشک Dry buttermilk solids علوفهٔ خشک ذرت ، علف خشک ذرت Dry corn fodder گاو خشک Dry cow محیط کشت خشک Dry culture خشک‌کُن Dryer دیم‌کاری Dry farming خوراک خشک Dry food علوغه و مواد خشبی خشک Dry قانقاریای خشک Dry gangrene خشک آسیاب کردن Dry grinding حرارت خشک Dry heat یخ خشک Dry ice خشک‌کردن Drying خشک کردن محصولات منجمد Drying by sublimation دورهٔ خشکی Dry ing period خشک‌کردن تحت خلاء Drying under vacuum زراعت دیم ، دیم‌کاری Dryland farming جایگاه خشک Drylot تغذیه‌شده در جایگاه خشک Drylot fed تغذیه در جایگاه خشک Drylot feeding خوراک آسیاب‌شدهٔ خشک Dry mash مادهٔ خشک Dry matter براساس مادهٔ خشک Dry matter basis مصرف مادهٔ خشک در روز Dry matter consumption per day محتوی مادهٔ خشک نمونه‌های غذائی Dry matter content of feed samples درصد مادهٔ خشک Dry matter percent مواد جامد شیر Dry milk solids Dry milled آسیاب کردن به‌صورت خشک Dry milling دورهٔ خشکی Dry period رندرینگ خشک Dry rendered پودر گوشت Dry rendered tabkage رندرینگ خشک Dry rendering غلتک‌زدن خشک Dry rolling شیر خشک پس چرخ Dry skim milk پوسته‌های خشک پوست Dry skin scales آب پنیر خشک Dry whey solids دو کاره ، دو منظوره Dual purpose نژادهای گاو دومنظوره Dual purpose breeds of cattle دو منظوره Dual use مرتع دومنظوره Dual use range جوجه اردک Duckling مجرا Duct غدد فاقد مجرا Ductless glands مجرای وابران Ductus deferens موئد زایمان ، تاریخ زایمان Due date کودنی ، حماقت ، کندی ، تیرگی ، سنگینی Dullness روش کالا در بازار خارج به قیمتی ارزانتر از بازار داخل. Dumping آزمون مقایسهٔ چندگانهٔ جدید دانکن Duncans ، new multiple range test مدفوع ، پهن ، فضولات Dung دوازدهه ، اثنی‌عشر Duodenum عمل متشابه Duplicate action ژن مضاعف Duplicate gene مشابه‌سازی Duplication اجناس یا کالاهای بادوام Durable goods مدت ، طول‌مدت ، طول دوره Duration ارزن‌هندی Durra گردوغبار ، گردوخاک Dust گردپاش Duster گردپاشی Dusting گرپاش ، دستگاه گردپاش Dusting machine جعبهٔ ضدّ گردوغبار Dustproof box کوتوله ، کوتاه‌قد ، کوتاه‌قامت Dwarf کوتولگی ، کوتاه‌قدی Dwarfing دیاد Dyad Dys- شتهٔ آردآلود سیب Dysaphis mali دیسانتری Dysentery نارسایی ، بدکارکردن ، اختلال در انجام وظیفه Dysfunction تنگ‌نفس Dyspnea سخت‌زائی Dystocia استحاله‌شده ، کوچک‌شده تحلیل رفته استحاله Dystrophy دوتریوم Deuterium استرول حیوانی تبدیل شده به ویتامینD Deuterium activated animal sterol استرول گیاهی تبدیل شده به ویتامین D Deuterium activated plant sterol استرول مخمر تبدیل شده به ویتامینD Deuterium activated yeast strol جنس داسک Ealcaria داسک ریوینی Ealcaria rivini گوش Ear سُنبله یا خوشهٔ غلات Ear تشکیل سُنبله ، سُنبله‌کردن ، خوشه‌دادن Ear بلال ، ذرت ، گل‌آذین مادهٔ ذرت Ear بلال ، ذرت دانه‌دار Ear corn بلال خردشده ، بلال چاپرشده Ear corn chops بلال خردشده با غلاف ، بلال چاپرشده با غلاف Ear corn chops with husks کرم خاردار Earia cupreoviridis کرم خاردار پنبه Earias insulana اوایل به گل نشستن ، اوایل گل‌دهی ، تا یک‌دهم به گل‌نشسته Early bloom چیدن علف پیش از موقع Early cutting بره‌های زودزاد Early lambs اوایل برگ Darly leaf بلوغ زودرس ، زودرسی Early-maturing پیش‌رسی ، زودرسی ، زودرسی بلوغ Early maturity زود از شیر گرفتن Early weaning نشانه‌گذاری گوش Ear marking در آمد ، دریافت Earning علامت‌‌‌‌‌‌گذاری گوش Earnotching سنبلهٔ ذرت ، بلال Ear of corn سنبله ذرت ، میوه ذرت Ears ۱. مزرعهٔ دروشده که حاوی کاه یا کلش باشد ، ۲. چراگاه محصور دام‌ها. Earsh مرحلهٔ سُنبله Ear stage پوستهٔ خارجی زمین Erth ، s crust خاک خوری Earth eating کرم خاکی Earthworm انتخاب بلال در خط Ear to row selection کوشخیزک Earwig گوسفند ایست فریزین East friesian sheep زودرشد ، حیوان زودرشد Easy keeper پول کم بهره Easy money خوردن Eat ۱. نوعی رشد قابل مصرف علوفه برای دام‌ها ، به‌‌‌‌‌‌ویژه چین دوم ، ۲. حق استفاده از چرگاه برای چرانیدن احشام Eatage غذای قابل مصرف ، خوردن ، خوراکی Dating کیفیت یک خوراک Eating quality با علافه خوردن ، با اشتها خوردن Eating with relish آبنوسان ، خانواهه آبنوس ، خانوادهٔ خرمالو Ebenaceae راسته‌ای از گیاهان درختی ، چوبی ، با برگ‌های ساده؛ گل‌های منظم و پرچم‌های بیشراز گلبرگ‌ها. جنس خرخیار Ecballum خرخیار پران Ecballum elaterium مسهل ملایم ، ملین ، داروی لینت‌آور Eccoprotic اکرین Eccrine سوروف Echinochloa crusgallخارتنان Echinodermata خارپوستان Echinoderms خارداران Echinodea جنس خوشاروزه Echinophora تیغ ماست ، خوشاروزهٔ خاردار Echinophora spinosa جنس خارشکر Echinops شکرتیغال Echinops spherocephalus جنس تیغ‌دانه Echinospermum تیغ‌دانه Echinospermum luppula جنس افعی گیاه Echium افعی گیاه رسمی Echium vulgar ماردمان Echiuroidea اشریشیاکولی Echiuroidea coli پژواک صوتی Echo sounding بوم شناس Ecologist بوم‌شناسی Ecology اقتصاد سنجی Econometrics توان اقتصادی Economic potential رونق اقتصادی Economic proseperity رکود اقتصادی Economic regression خودکفائی اقتصادی Economic self sufficiency صفات اقتصادی Economic traits اقتصاد Economy اکوسیستم Ecosystem میکوریزای داخلی خارجی Ectendomycorrhiza سیل ، جاری شدن سیل Flooding افشانک سیلابه‌ای Flooding nozzle آبیاری غرقابی Flood irrigation سیلاب Flood water کف Floor فلور ، گیاه Flora غنچه Floral bud ابتدای به گل نشستن ، شروع گل‌دهی Floral initiation بخش‌های مختلف گل Floral parts گلچه Floret گلکاری ، پرورش گل Floriculture فلوریژن Florigen آرد Flour فرآوردهٔ فرعی آرد Flour by product رنگ آرد Flour color ذرت آردی Flour corn بهساز آرد Flour improvefr رشد کردن ، نشو نماکردن ، شکفتن ، گل کردن Flourish زبرهٔ آرد Flour middlings جریان ، جاری‌بودن ، جاری‌شدن Flow نمودار ، نمودارجریان Flow chart کمبودجریان ، کمبود دیده یا آبدهی Flow deficit ریزش Flow down گل ، شکوفه ، گل کردن ، گل دادن Flower گل Flower گل‌آرایی Flower arrangement غنچه ، جوانهٔ گل Flower bud مقاومت غنچه یا جوانهٔ گل Flower bud hardiness عصارهٔ گل Flower extract گل‌انگیزی Flower induction گل‌دهی ، گل‌دار ، گل‌دهنده Flowering هورمون‌های گل‌دهی ، هورمون‌های گل‌زا Flowering hormones گیاهان گلدار Flowering plants مرحله گل‌دهی Flowering stage زمان گل‌دهی Flowering time درخت گل‌دار Flowering tree گل‌آغازی ، شروع گُل‌دهی Flower initiation قفس گلدانی Flowerpot cage گل نخستین ، پیش گُل ، گُل اولیه Flower primordium پُرگُل Flowery سنگ رسوبی Flow stone Flue خشک کردن با جریان هوای گرم Flue curing مایع Fluid تعادل مایع ، تعادل آب Fluid balance تخلیه یا ترشح مایع Fluid discharge شیر ، شیر مایع Fluid mild کپلک Fluke کاریز ، مجرا ، کانال Flume چوبرانی روی آب Flumming رنگ‌آمیزی فلورسئین Fluorescein فلوئور Fluorine.f مسمومیت با فلوئور Fluorine poisoning فلوئوروز ، مسمومیت با فلوئور Fluorosis فلورواوراسیل Fluorouracil فلاشینگ Flushing فلاشینگ میش Flushing ewes فصل فراوانی تولید تخم Flush season مُوزّع غلتکی شیاردار ، مُوزّع خیاره‌دار Fluted feed جریان Flux شیرابه Flux مگس Fly تلهٔ مگس Fly trap چرخ طیار ، چرخ‌لنگر Fly wheel کّره اسب ، کّره قاطر Foal فحلی کاذب Foal heat علوفه ، مواد خشبی Fodder ذرت علوفه‌ای Fodder coتراشهٔ چوب پوسیده Foliaceous shavings ضایعات پوسیدهٔ چوب Foliaceous wood waste برگ درختان ، شاخ و برگ درختان Foliage علف‌کش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برگی Foliage applied herbicides گیاهان برگی Foliage plants تشخیص کمبود در برگ‌ها Foliar diagnosis اسیدفولپک Folic acid اسیدفولینیک Folinic acid برگچه‌دار ، برگ‌های منقسم به برگچه‌ها. FOLIOLATE برگه Follicle فولیکول Follicle هورمون محّرک رشد فولیکول Follicle stimulating hormone. F.s.h پس از جذب Following absorption Following cattle غذا ، غذای انسانی Food مواد افزودنی غذایی Food additives تقلّب در مواد غذایی Food adulteration سازمان خواروبار و کشاورزی ، فائو ، اف - آ - اُ Food and agriculture organization.(fao) ادارهٔ غذا و دارو Food and drug administration.fda زنجیرهٔ غذایی Food chain محفظهٔ غذا Food chamber غذا خردکن Food chopper رقابت غذایی Food competition اجزاء غذا Food constitiuent مصرف غذا Food consumption rn واحد علوفه‌ای Fodder units. Fu علوفه Foggage فولاسین ، اسیدفولیک Folacin چین ، لا ، تا Fold برگ مانند Foliaceous برگ مانند ، برگی Foliaceous خاک ارهٔ پوسیده Foliaceous sawdusمحصولات غذایی Food crops غلات غذایی Food grain مسمومیت غذایی Food intoxication مسمومیت غذایی Food poisoning مسمومیت غذایی در بره Food poisoning in lamb ترجیح غذایی Food preference حفظ غذا ، نگهداری غذا Food preservation تولید غذا Food producing تولیدغذا Food production ذخیرهٔ غذایی Food reserves علم غذا ، تغذیه Food science فساد غذا Food spoilage ذخیره غذا Food storage انبارهای مواد غذایی Food storage structures غذاها Foods tuffs تکنولوژی (صنایع) غذایی Food technollogy شبکهٔ غذایی Food wed تب برفکی Foot and mouth disease. F.m.d فوت کندل ، شمع Footcandle گندیدگی سّم Fot rot علوفه Forage علوفهٔ خشک‌کن Forage drier خوراک‌های علوفه‌ای Forage feeds گراس‌های علوفه‌ای Forage grass دروگر علوفه Forage harvester بقولات علوفه‌ای Forage legumes گیاه علوفه‌ای Forage plant مسمومیت علوفه‌ای Forage poisoning کیفیت علوفه Forage quality زنبور کارگر Forager گیاهان علوفه‌ای Forages سورگوم علوفه‌ای ، ذرت خوشه‌ ای علوفه‌ای Forage sorghum آزمایش علوفه Forage testing واحد علوفه‌ای Forage unit. Fu حجم علوفه Forage volume سوراخ‌ریز Foramen علف برگ پهن Forb خشک‌شده توسط جریان هوای گرم Forced air dried پنس ، فورسپ Forceps پیش‌بینی Forecasting اجرام ، اجسام یا مواد خارجی Foreign materials مادهٔ خارجی Foreign matter مواد خارجی ، شئی خارجی ، جسم خارجی Foreign object بوی غیر طبیعی ، بوی خارجی Foreign odor پیشانی Forehead پای جلوی حیوان ، دست حیوان چهارپا Foreleg دست Forelimb پستان‌های جلو Forequarters دنده‌های قدامی یا جلویی Fore ribs پوشش علفی یا گیاهی جنگل Forest floor جنگلداری Forest management سه معدهٔ اول نشخوارگنندگان Forestomachs بهره‌برداری از جنگل Forest utilization پستان جلو Fore udder چنگال ، چنگک Fork درختان دو یا چند شاخه Forked trees شکل ، قواره Form فرمالین Formalin فرم اختصاصی Forma specialis وابسته به اسیدفرمیک Formic فورمیکا Formica اسیدفرمیک ، جوهر مورچه Formic acid لانهٔ مورچه یا مور ، زندگی دسته جمعی موریانه Formicary خوراک فرموله‌شده Formula feed طاق Fornix معدهٔ چهارم نشخوارکنندگان ، معدهٔ حقیقی نشخوارکنندگان ، شیردان Forth stomach غذای تقویت شده ، غذای غنی شده Fortified food تقویت کردن ، غنی‌کردن Fortify روغن‌های تقویت شده ، روغن‌های غنی‌شده. Fortified oils گودی Fossa Fouled بذرپایه Foundation seed لنگش Founder سوء‌هاضمه در اثر پُرخوری Founder فوکوئیریاسه Fouguieriaceae چهار چرخ متحّرک Four wheel drive پرنده Fowl گل انگشتانه Foxgtlove دُم روباهی Foxtail دانه‌قناری- نوعی چمن Foxtail-meadow یورتمهٔ آسته Faxtrot شکستگی ، انکسار Fracture جنس چیالک Fragaria چیالک کوهی Fragaria collina چیالک دراز Fragaria elatior چیالک خوراکی ، توت فرنگی Fragaria vesca معطر ، خوشبو Fragrant اسکلت‌بندی ، چوب بست Frame work فرانکنیان ، خانوادهٔ فرانکنیاسه Frankeniaceae جنس فرانکنیا Frankenia فرانکنیای زبر Frankenia hirsuta فرانکنیای صاف Frankenia laevia فرانکنیای خاکی Frankenia pulverulente درخت یا بوتهٔ کندر هندی Frankincense جنس ون Fraxinus زبان‌ کنجشگ Fraxinusexcelsior ون برگ‌تیز Fraxinus oxyphylla ون Fraxinus ornus اسید آزاد Free acid تمکن مرکزی Free central تمکن مرکزی آزاد Free central تغذیهٔ آزاد ، تغذیهٔ اختیاری ، تغذیه طبق اشتهای حیوان Free choice انرژی آزاد Free energy اسیدهای چرب آزاد Free fatty acids پیوند آزاد تمام ضخامت Free full thickness graft چرای آزاد Free grazing آزادزی Free living فری مارتین Freemartin تحویل کالا روی کشتی Free on board.(f.o.b) پشم تمیز Free wool

منجمد و خشک‌شده Freeze dried منجمد کردن و خشک‌کردن Freeze drying درجهٔ حرارت انجماد Freezing temperature هوای منجمد کننده ، هوای یخبندان Freezeng weather لرزش Fremitus شبدر فرانسوی ، شبدر ایتالیایی French clover مهار قضیب Frenulum توزیع فراوانی Frequency distribution تازه ، سبز ، گاو تازه‌زا ، حیوان تازه‌زا Fresh زایمان ، زاییدن ، وضع حمل کردن Freshening مدفوع یا کود حیوانی تازه Fresh manure پوست خام Fresh pelt آب‌شیرین Fresh water پشم کوتاه Fribs آزمایش آبستنی فریدمن Friedman test ری‌تیلر Fritillaria مربوط به پیشانی Frontal محور چرخ‌های جلو Front axle یخبندان ، انجماد Frost یخ‌زده‌ ، منجمد Frozen میوه‌دار Fructiferous بار‌اوری ، میوه‌دهی Fructification فروکتوزان Fructosan قند میوه ، فروکتوز Fructose میوه Fruit اندام باردهی ، اندام میوه‌ده Fruit body جوانهٔ میوه Fruit bud اندام باردهی ، اندام بارده Fruiting body عادت میوه آوری Fruiting gabit تشکیل میوه ، میوه‌آوری Fruit set فروکتوز ، قندمیوه Fruit sugar بوته‌ای Frutescent بچه‌ ماهی Fry سرخ کردنی Fryer سرخ کردن Frying هورمون محّرک رشد فولیکول Fsh گل‌آوبر ، جنس گل آوبر Fuchsia سوخت Fuel فاکتور سوخت Fuel factor پمپ انژکتور Fuel injection pump سوخت پاش ، انژکتور سوخت Fuel injector پمپ سوخت Fuel pump سیستم سوخت‌رسانی Fuel system کاملاً به گل نشسته Full bloom تغذیه کامل Full feed ارقام دیررس Full season varieties تیغچهٔ کامل Full sweep تمام ضخامت Full thickness جنس شاه‌تره Fumaria شاه‌ترهٔ پیچ Fumaria capreolata شاه‌ترهٔ پُرگُل Fumaria densiflora شاه‌ترهٔ طبی Fumaria offieinalis شاه‌تره ریز Fumaria parviflora خانوادهٔ شاه‌تره ، شاه‌تره‌گان Fumariaceae مادهٔ تدخینی ، مادهٔ گاز زا Fumigant گازدادن ، تدخین‌کردن Fumigate تدخین Fumigation کارکرد ، وظیفه Function عامل‌ها ، گروه‌های عامل Functional groups قعر ، ته معده Fundus Fungal amylase process distillers ، grains with solubles قارچ‌ها Fungi. Pl قارچ کُش Fungicide قارچ‌های ناقص Fungi imperfcti قارچی Fungous ارچ Fungus بند تخمک Funicle بند ، بندناف ، جفت Funiculus طناب Funiculum پوستین Fur cloak ضایعات فورفورال Furfural waste کوره Furnace بخیهٔ سراسری ساده Furrir شیار ، خط ، گود ، شیاردارکردن Furrow شیار بازکُن Furrower شیار Furrowing آبیاری نشتی Furrow irrigation شیار بازکننده (فارو) Furrow opener به کاربردن ، استعمال کردن ، تقاضا کردن Apply چرخ شیار (گاوآهن) Furrow wheel عامل پژمردگی Fusarium nivale عامل پژمردگی نخود سبز Fusarium nivale oxyspurum عامل پژمردگی‌ کتان Fusarium nivale oxyspurum عامل پژمردگی نخود سبز Fusarium nivale oxyspurum عامل پوسیدگی ریشه نخودسبز F.solani عامل پوسیدگی خشک سیب‌زمینی F.species عامل پژمردگی یا پوسیدگی یونجه Fusarium spp دوکی‌شکل Fusiform گداختن ، جمع‌کردن Fusing هستهٔ ثانوی Fusion nucleus راستهٔ گادو شکلان (آناکانتی‌نی) Gadiformes کلاهک رأسی Gaelacapitis چرخ تنظیم Gage wheel جنس گاژه Gagea افزایش وزن ، وزن اضافه کردن ، به‌دست آوردن Gain گام ، قدم Gait شیرزا ، محّرک تولید شیر Galactagogue مجرای شیر Galactophore انتقال شیر ، تولید شیر ، ترشح شیر Galactophorus محّرک ترشح شیر Galactopoietic گالاکتوز Galactose گالاکتوز خونی Galactosemia خولنجان ، ریشهٔ جوز Galange جنس نرگس برفی یا برف شکن Galanthus برف‌شکن Galanthus nivalis جنس کله گربه Galeopsis کله گربهٔ دوبیا Galeopsis dubia کله گربهٔ لادانوم Galeopsis ladanum کله گربهٔ چهارسر Galeopsis tetrahit گال Gall کیسهٔ صفرا Gall bladder ماکیان‌سانان Galliformes گالن Gallon گامتانژیوم Gametangium زایژه ، گامت ، یاختهٔ جنسی Gamete دد یاختهٔ یگان Gametic hapbid number زایژه‌زایی ، گامت‌سازی Gametogenesis گامتوفیت ، زایژه Gamethophyte پیوسته گلبرگ ، پیوسته جام Gamopetalous گاماگلوبلین Gamma globulin اشعه‌ها یگاما ، پرتوهای گاما Gamma rays پیوسته گلبرگ Gamopetalous پیوسته کاسبرگ Gamosepalous غاز نر بالغ Gander قانقاریا Gangrene قانقاریای لثه Gangrene of the gums آشغال ، زباله ، خاکروبه ، کاه و کلش Garbage کمپوست زباله Garbage compost تراکتور باغی Garden tractor سیر Garlic طعم سیر Garlic flavor خانوادهٔ گاریاسه Garryaceae سلولیت گازدار Gaseous cellulitis محصولات گازی هضم Gaseous products of digestion. Gpd قانقاریای گازی Gas gangrene بنزین Gasolene معدی ، مربوط به معده Gastric غدد معدی Gasteric glands قارچ‌های کیسه‌ای Gasteromycetale راستهٔ سه خاره ماهیان Gasterosteiformes یلوی عمودی ، سیلوی استوانه‌ای ، سیلوی برجی Gas tight silo گاسترکتومی Gastrectomy معدی Gastric شیره معده Gastric juice غشای مخاطی معده Gastric mucosa زخم معده Gastric ulcer گاسترین Gastrin ورم معده ، التهاب معده Gastritis تورم معدی - روده‌ای - تورم معده و روده‌ها Gastroenteritis معدی - روده‌ای Gastrointestinal دستگاه گوارش ، لوله گوارش ، مجرای معده روده‌ای ، جهاز هاضمه Gastrointestinal tract شکم پایان Gastropoda موی شکمان Gastrotricha گاسترولا Gastrula گاز زخم‌بندی Gauze وارد کردن مواد غذایی ، دارویی و غیره به داخل معده توسط لولهٔ معدی. Gavage غواص‌سانان Gaviiformes انرژی ناخالص G. e غازها ، جمع‌غاز Geese pl ژله ، ژله‌ای ، دلمه‌ای Gel ژلاتین Gelatin ژلاتینی‌کردن ، ژلاتینی شدن Gelatinize ژلاتینی‌شده ، ژلاتینی‌کردن Gelatinized ، gelatinizing ژله‌ای شدن Gelation اخته‌کردن ، عقیم کردن Geld اسب‌نر اخته Gelding ژن Gene فراوانی ژن Gene frequency اثر متقابل ژنی Gene interaction خزانه ژنی Gene pool جنس‌ها Genera زادن ، تولید کردن ، حاصل کردن Generate نسل Generation فاصله نسل‌ها Generation interval زمان ایجاد نسل یا زمان دو برابر شدن سلول‌ها Generation time یاختهٔ تناسلی ، یاختهٔ جنسی ، یاختهٔ زایشی Generative cell مولّد Generator نوعی ، جنسی ، عمومی ، عام Generic پیدایش ، تکوین ، طرزپیدایش Genesis ژنتیکی ، از یا مربوط به ژنتیک Genetic پیشرفت ژنتیکی Genetic advance رمز ژنتیکی Genetic code همبستگی ژنتیکی Genetic correlation معایب ژنتیکی Genetic defects رانده شدن ژنتیکی ، رانده تکوینی Genetic drift بهرهٔ ژنتیکی Genetic gain مهندسی ژنتیک Genetic engineering ژنتیک Genetics Genetic value پسوندی است به معنای تولید کردن ، ایجاد کردن -genid میله پرچم خمیده ، میلهٔ پرچم زانویی Geniculate چانه‌ای لامی Geniohyoid جنس ژنیستا Genista طاوسی انگلیسی Genista anglica طاوسی آلمانی Genista germanica طاوسی Genista junceum ژنیستا کرکی Genista pilosa ژنیستا بالدار Genista sagittalis ژنیستا رنگرزی Genista tinctoria تناسلی Genital ژنوم Genome ژنوتیپ Genotype جنس جنتیانا Gentiana جنتیاناصلیبی Gentiana cruciata آلمانی Gentiana germanica جبتیانای ریه Gentiana pneumonanthe خانوادهٔ جنتیانا ، خانوادهٔ کوشاد Gentianaceae ویوله دوژانسین Gentian violet نجیب ، خوش خلق ، آرام Gentle جنس Genus زمین‌شناسی Geology نیروی جاذبه‌زمین Geomagnetism هندسی Geometric میانگین‌هندسی Geometric mean شکل‌شناسی زمین Geomorphology گیاه خاکی Geophyte شمعدانیان ، خانوادهٔ شمعدانی Geraniaceae راستهٔ ژرانیالز Geraniales جنس شمعدانی معطّر Geranium شمعدانی بریده Geranium dissectum شمعدانی براق Geranium lucidum شمعدانی روبرت Geranium robertianum شمعدانی برگ‌گرد Geranium rotundifolium شمعدانی خونی Geranium sanguineum شمعدانی تکمه‌ای Geranium tuberosum سوزن‌های ساقه‌بلند Gerlach جرم ، میکروب ، جنین یا گیاهک بذر Germ شبدر آلمانی German clover فاقد میکروب ، عاری از عوامل بیماری‌زا پاک‌ ، تمیز ، ضدعفونی‌شده Germ free حیوانات سالم Germ free animals.gfa میکروب‌کُش Germicide زاینده Germinal جوانه‌زدن ، رستن ، تنژیدن Germinate جوانه‌زنی ، رویش ، تنژگی Germination خوراک گیاهک Germ meal روغن گیاهک Germ oil ذخایر توارثی Germplasme لولهٔ رویش ، لولهٔ جوانه‌زنی Germ tube پیری‌شناسی Gerontology خانوادهٔ ژسزیاسه Gesneriaceae بستنی Gestation دورهٔ آبستنی Gestation period اولاد حیوان نر Get جنس علف مبارک Geum علف مبارک رسمی Geum communis علف مبارک نهری Geum rivale کرهٔ مایع Ghee قوچانی - نوعی پوست Ghoochani گوسفند قوچانی Ghoochani sheep غورگی - نوعی پوست Ghoorequi دیو سلول - یاختهٔ غول پیکر Giant cell سن غول‌پیکر آبزی Giant water bug لکهٔ پودری جو ، گندم یا چاودار Gibberella spp جیبرلین Gobbere;;om امعاء و احشاء Giblets پاچه Gigot پره‌هایی که زیر کلاهک قارچ وجود دارد Gill نوعی پنس سوزن‌گیر Gillies پیوندگیلز Gillies ، s graft منگوله‌بندی آبشش‌ها (در ماهی‌ها) Gill tagging ماده‌خوک جوان Gilt ماشین پنبه پاک کنی Gin کپسول پنبه ، غوزهٔ پنبه Gin by product زنجبیل Ginger خانوادهٔ زنجبیل Ginger family ورم یا تورم لثه‌ها Gingivitis خانوادهٔ ژینکگوآسه Gingoaceae جنس جینکو Ginko جینکوی چینی Ginko biloba دور سینه Girth شیردهی ، عمل شیردهی Giving milk سنگدان Gizzard بی‌کرک ، بی‌مو ، صاف Glabrous خاک‌های یخچالی Glacial soils یخ‌بستن ، منجمد شدن Glaciate یخچال ، یخچال طبیعی تودهٔ یخ غلتان Glacier جنس گلایول Gladiolus گلایول رسمی Gladiolus communis غده Gland غده‌وار ، غده‌ای Glandular حشفه Glans مونتاژ شیشه‌ای Glass mount جنس گلوسیوم Glaucium گل‌سرخ Glaucium flavum گل‌طلایی Glaucium luteum جنس عشقهٔ زمینی Glechoma عشقهٔ زمینی Glechoma hederaceus جنس لالکی Gleditschia لاککی خزر Gleditschia CASPICA لالکی سه‌خار Gleditschia TRIACANTHOS گلیادین Gliadin تشعشعات کلی Global radiation کم و بیش کروی Globose کروی Globular جنس گلوبولاریا Globularia گلولاریای رسمی Globularia vulgaris گلوبولاریان ، خانوادهٔ گلوبولاریان Globulariacea گویچه ، گویچهٔ چری Globule گلوبولین‌ها Globulins عامل آنتراکینوز سویا Glomerella glycines زبانی Glossal تورم زبان ، التهاب زبان Glossitis حنجره Glotis گلوکاگون Glucagon گلوکوکورتیکوئیدها Glucocorticoids گلوکژنز Glucogenesis گلوکونئوژنز Gluconeogenesis قند دوست Glucophiles گلوکز ، قند انگو ، دکستروز Glucse شربت گلوکز Glucose syrup گلوکوزید Glucoside سریشم ، چسب Glue فرآوردهٔ جنبی چسب Glue by product پوشینه ، پوشه ، پوشش میوهٔ غلات Glume اسید گلوتامیک Glutamic acid گلوتن Gluten گلوتن Gluten خوراک گلوتن ، خوراک گلوتن ذرت Gluten feed گلوتن با اسیدگلوتامیک پایین Gluten low glutamic acid Gluten meal گلوتنی Glutenous چسبناک ، چسبنده ، لزج ، چسبدار ، گلوتنی ، چسب مانند Glutinous حرص ، ولع ، پُرخوری Gluttony پیشوندهایی هستند به معنی قند ، قنددار ، شیرین Glyc-. ، glyco- گلایسمی Glycemia ، glycamia گلیسیرید Glyceride گلیسیرین Glycerin ، glycerine گلیسرول ، گلیسیرین Glycerol گلیسین Glycin سویا Glycine max نشاستهٔ حیوانی ، گلیکوژن Glycogen گلیکوژنز Glycogenesis گلیکوژنیک Glycogenid گیلکوژنولیز Glycogenolysis اسید گلیکولیک Glycolic acid گلیکولیپیدها Glycolipids گلیکولیز Glycolysis گلیکونئوژنز Glyconeogenesis گلیوپروتئین فیبرونکتین Glycoprotein fibronectin گلیکوآمینوگلیکان Glycosaminoglycans لیکوزید Glycoside قندشاشی Glycosuria قندشاش Glycosuric جنس شیرین‌بیان Glycyrrhiza شیرین‌بیان کوهستانی ، متکی ، مگو Glycyrrhiza asperrina شیرین‌بیان ، سوس Glycyrrhiza glabra جنس توپی ، خون آهو Gnaphalium توپی‌دشتی Gnaphalium arvense توپی دوپایه Gnaphalium dioicum توپی فرنگی Gnaphalium gallicum توپی زرد و سفید Gnaphalium luteo album توپی کوتاه Gnaphalium minimum توپی دشتی Gnaphalium silvaticum توپی قاشقکی Gnaphalium spatulatum توپی رطوبی Gnaphalium uliginosum گانت Gnat نمودار نت Gnatt chart کرم غدهٔ سیب‌زمینی Gnorimoschema operculella بز Goat رورش بز ، بزداری Goat keeping راستهٔ گوبیئسوسیفرم Gobiesociformis گواتر Golter. Goitre گواترزا ، مواد گواترزا Goitrogen گواترزا - تولید کنندهٔ گواتر Goitrogenic یاس زرد Golden bell سیب لبنانی‌ زرد Golden delicious دورهٔ طلایی Golden period غددهٔ جنسی ، گوناد Gonad هورمن گونادوتروفین Gonadortophic hormone هورمون ‌رها کنندهٔ گونادوتروفین Gonadothrophin releasing hormone گونادوترپین Gonadotropin سرخرطومی اوکالیپتوس Goniptrus giliberus boisd سرخرطومی اکالیپتوس Gonipterus scutellatus gull کلنگیان ، چنگریان Gonorhynchiformes چرای آزاد ، چرای مداوم Gontinuous grazing. Set stooking دام پُررشد Good feeder head گودنیاسه Good eniaceae خوب پروار Good finish جنس گودیر Good year گودیر خزنده Good year repens از غذا افتادن Go off feed انگور فرنگی Gllseberry جوجه غاز Glsling جنس پنبه Gossypium پنبهٔ درختی Gossypium arboreum پنبهٔ بارباد Gossypium barbadensis پنبهٔ بومی Gossypium herbaceum پنبهٔ آمریکایی Gossypium hirsutum پنبهٔ هلندی gossypium indicum پنبهٔ پرو Gossypium pervianum گوسیپول Gossypol نقرس Gout محصولات گازی هضم Gpd درجه‌بندی Grading درجه‌بندی محصولات Grading products فولیکول‌گراف Graffian follicle ناسازگاری پیوند Graft incompatability ملکه‌سازی Grafting پیوند‌زدن ، پیوندکردن Grafting چاقوی پیوندزنی Grafting knife آرد گراهام Graham flour دانه ، غله ، بذر ، حبوبات ، گندمه Grain seed from cereal plants صندوق ذخیرهٔ غلات Grain bin جعبهٔ بذر Grain box ضایعات غله پوست کنی Grain clippings واحد دامی مصرف غلات Grain consuming animal unit بذر ذرت ، دانهٔ ذرت Grain corn حبوبات ، محصولات غله‌ای یا دانه‌ای Graincrop مخمر خشک تقطیر غلات Grain distiller ، s gried yeast ساکارومیست‌های تخمیر کنندهٔ غلات Grain distiller ، s saccharomyces خطی‌کار ، بذرکار Grain drill غله خشک‌کُن Grain dryer بالا بر غلات Grain elevator بالابر غلاف Grain elevator پروار شده یا تغذیه‌شده با غلات Grain fed کشتزار یا مزرعهٔ غلات Grain field خرده غلات Grain fines سنبلهٔ غلات Grain head دانه‌گیری Graining فرآورده‌های آسیاب غلات Grain mill products مخلوط غلات ، مخلوط کنسانتره Grain mixture سوآک ، نمونه‌بردار غلات Grain probe انبار غلات Grain room زنگ گندم ، زنگ حبوبات Grain rust نمونه‌بردار غلات ، سوآک Grain sampler سورگوم (ذرت خوشه‌ای) دانه‌ای Grain sorghum پس‌ماندهٔ تقطیر الکلی دانهٔ سورگوم Grain sorghum distiller ، s gried grain

سنبلهٔ خردشدهٔ سورگوم دانه‌ای Grain sorghum head chop دانه سورگوم آسیاب شده Grain sorghum meal مخزن ذخیرهٔ غلات Grain storage bin خرمنکوب ، ماشین خرمنکوب غلات Grain thresher ماشین خرمنکوب غلات Grain threshing machine آخور تغذیهٔ کنسانتره یا غلات‌ آسیاب شده Grain trough feeder گرم Gramg روش رنگ آمیزی کرم برای باکتری‌ها Gram stain Graminaceae خانوادهٔ گندمیان ، گندم‌سانان Graminae گندمیان ، خانوادهٔ گندم سانان Gramineae گندمی Gramineous غلات ، حبوبات ، گندمیان Graminose گرم منفی Gram negative باکتری‌های گرم منفی Gram negative bacteria گرم مثبت Gram positive باکتری‌های گرم مثبت Gram positive bacteria رنگ‌امیزی گرم Gram stain انبار غلات یا حبوبات ، ناحیهٔ غله خیز Granary گراندیفلورا Grandiflora Grand traverse disease گرهٔ شل Granny knot دانه‌دانه ، دارای دانه‌های ریز Granular دانه‌دانه بودن Granularity ساختمان دانه‌ای Granular structure تورم دانه‌دار مهبل و فرج Granular vulvovaginitis دانه‌دانه کردن ، دارای ذرات ریز کردن Granulate دانه ، برآمدگی ، دانه‌دانه‌سازی Granulation بافت دانه‌دانه‌ای شکل Granulation tissue دانه ، گرده Granule گرانولوسیت Granulocyte یاخته‌های گرانولوز Granulosa cell انگور ، مو Grape گریپ‌فروت Grapefruit تفالهٔ گریپ‌فوروت Grapefruit pulp آب انگور Grape juice انگور مشک Grape - muscadine قند انگور ، گلوکز ، دکستروز Grape sugar رخت انگور ، تاک ، مو Grape vine انگور مو Grape - wine فرمول گسترده ، فرمول ترسیمی Graphic formula گرافیت Graphite کرم هلو Grapholita molesta عموماً سالم تشخیص داده شده G. r. a. s گراس Grass گیاه علوفه‌ای Grass ۱. گراس ، علف ، قصیل ، چمن‌کردن ، چرا ، چراگاه سبز ، علف‌دار ، چمن ، ۲. باعلف پوشاندن ، چرانیدن ، به چرا بردن ، ۳. چریدن ، علف خوردن Grass پسوندی است به معنی علف و گیاه -grass پوشش گیاهی ، پوشش علفی Grass cover تخم‌مرغ زرده زیتونی ، تخم‌مرغ علفی Grass egg علف فیل Grass - elephant گراس‌ها ، سبزه‌ها ، علف‌های برگ‌باریک Grasses خانوادهٔ گندمیان Grass family علوفه کاری Grass farming پروارشده با علوفه Grass fattened ملخ Grasshopper علفزار Grassland کشت علوفه Grassland agriculture کشاورز یا شخصی که در اطراف علفزار خود محصولات ردیفی می‌کارد و دامداری نیز می‌کند. Grassland farmer کشت علوفه ، علوفه‌کاری Grasslanding سیلوی علوفه Grass silage سورگوم علوفه‌ای ، ذرت خوشه‌ای علوفه‌ای Grass sorghum کزاز علفی Grass tetany آبراه علفی Grass waterway علفزار ، پُرعلف Grassy شبکه ، میله‌های آهنی Grate شبکه ، شبکه‌سازی Grating جنس گل سپاس Gratoloa گل سپاس رسمی Gratoloa officinalis ریگ ، سنگریزه Gravel کاشت در سنگریزه Gravel culture آبستن ، باردار ، حامله Gravid ثقل‌سنجی Gravimetry آب ثقلی ، آب زهکشی ، آب اضافه Gravitation water سُس گوشت Gravy Gray middlings Gray shorts پشم خاکستری Gray wool چرا ، چریدن ، چرانیدن Graze چرانیدن Graze off چریدن Graze on چرانیدن Graze out چراکننده Grazer گله‌دار ، چوبدار Grazier چریدن ، چراندن Grazing چرای متناوب Grazing - alternate دهنهٔ چرا Grazing bit ظرفیت چرا Grazing capacity چرای مداوم Grazing - continuous تعویق چرا Grazing deferred هزینهٔ چرا Grazing fee عادت چرا Grazing habit مدیریت چرا Grazing management چرای مخلوط Grazing-mixed دورهٔ چرا ، فصل چرا Grazing period مجوز چرا Grazing permit ترجیح چرا Grazing preference فشار چرا Grazing pressure Grazing privilege Grazing ration چرای متناوب Grazing-rest rotation چرای تناوبی ، چرای متناوب Grazing-rotational فصل چرا ، دورهٔ چرا Grazing season چرای کوتاه‌مدت ، چرای یک‌روزه Grazing-strip ration ارزش چرا Grazing value Grease پشم خام ، پشم چربی‌دار Grease wool روغنی ، چرب ، روغن‌دار ، گریس‌دار Greasy روغنی ، دارای طعم روغن Greasy flavor عرق چرب Greasy sweat Green لوبیاسبز Green bean علف سبز Green chop تغذیهٔ علف سبز Green chopping محصول علف سبز Green crop گلخانه Greenery علوفهٔ سبز ، علوفهٔ تازه Green feed ماهی خام ، ماهی تازه Green fish شتهٔ سبز Greenfly علوفهٔ‌سبز Green fodder میوهٔ نارس ، میوهٔ کال Green fruit گوجه Greengage سبزی‌فروش ، میوه‌فروش Greengrocer سبزی‌فروشی ، میوه‌فروشی Greengrocery علف خشک سبز Green hay گلخانه ، باغ شیشه‌ای Greenhouse خاصیت گلخانه‌ای Greenhouse effect سبزگرایی Greening بال توری‌های‌ سبز Green lace wings کود سبز Green manure محصولات کود سبز Green manure grops استفاده از کود سبز Green manuring کفک سبز Green mold پیازچه Green onion سبزی‌های خورشی؛ مثل ، اسفناج ، کرفس و غیره Greens چمن Green sward سبزی خوراکی ، سبزی‌ها ، سبزیجات Green vegetable جنگل سبز Green wood اجتماعی ، اجتماع‌پذیر ، گله‌ای Gregarious انار ، درخت‌انار Grenadier گریئیاسه Greyiaceae خاک‌ خاکستری Grey soil خردکردن ، آسیاب کردن ، به هم ‌ساییدن ، به‌هم فشردن دندانم نرم کردن ، اسبدوانی با پرش از روی مانع ، تیز کردن ، صاف‌کردن Grind آسیاب ، چرخ سمباده ، دستگاه سنگ سمباده Grinder دندان‌ها آسیا Grinders خردکردن ، آسیاب‌کردن ، به هم‌ساییدن ، تیز‌کردن ، چرخ‌سنباده Grinking آسیاب ، دستگاه آسیاب ، دستگاه چاقو تیزکنی ، سنگ‌ساب ، چرخ‌سنباده Grindingmachine دندان قوروچه Grinding of the teeth دندان قروچه کردن Grint آسیاب‌کردن ، گندم آسیابی ، کوبیدن جو خیس‌داده Grist غضروف Gristle آسیاب غلات Gristmill سنگریزه ، شن ، ریگ Grit بلغور Grits شن‌دار ، ریگ‌دار ، سنگریزه‌دار Gritty ۱. بذور پوست کندهٔ غلات و گندم گاوی درشت آسیاب شده ، ۲. دانهٔ آسیاب نشدهٔ یولاف (بذر یولاف). Groats شکاف طولی در سطح پشتی دانهٔ غلات Groove شیار ، ناودان Groove تولید ناخالص داخلی Gross domestic product. G. d. p انرژی ناخالص ، حرارت احتراق Gross energy ضریب هضمی انرژی ناخالص Gross energy digestion coefficient تولید ناخالص ملی Gross national product. G. n. p انرژی ناخالص پروتئین Gross protein value. Gpv واحد ارزش ناخالص پروتئین Gross protein value unit. Gpvu خانوادهٔ انگور فرنگی Grossulariaceae Grossularieae آسیاب‌شده ، آسیاب‌کردن Ground ، grinding رنگ زمینه Ground color ذرت آسیاب شده Ground corn یولاف وذرت آسیاب شده Ground corn and oats بلال آسیاب شده Ground ear corn Ground feed تخم کتان آسیاب شده Ground flzxseed طبقه اشکوب همکف ، اشکوب همکف Ground floor یولاف آسیاب شده Ground oats پوستهٔ بادام زمینی Groundnut hulls بادام زمینی Ground pea پوست و پوستهٔ آسیاب شدهٔ بادام زمینی Ground peanut Ground peanut vine hay پیچک‌ها و ساقه‌های آسیاب شدهٔ بادام زمینی Ground peanut vine stem hay شلتوک آسیاب شده ، برنج آسیاب شده Ground rough rice Ground shelled corn Ground snapped corn سویای آسیاب شده Ground soybeans ۱. مادهٔ آسیاب شده ، ۲. مادهٔ زمینه‌ای بافت همبند Ground substance بافت زمینه Ground tissue آب زیرزمینی Ground water در حال رشد Grower ررشد ، خوب رشد کرده Growthy لارو نرم و کلفت حشره Grub آماج Gruel بالاخانوادهٔ سیرسیرک‌ها Grylloidea آبدزدک Gryllotalpa gryllotalpa l گوانین ، ۲- آمینوهیپوگزانتین Ï»¿"guanine" گوآر Guar قیمت‌های تضمین شده Guaranteed prices یاخته‌های محافظ Guard cell گوآیول Guayule کاه ، پوشال ، پوست ، پوسته Guff ذرت گینه‌ای ، سوروگوم Guinea corn خوکچهٔ آزمایشگاهی ، خوک گینه‌ای Guinea pig مری Gullet کاریز ، مجرای ، ابگذر Grlly فرسایش خندقی Gully erosion چسب ، لثه ، قی چشم ، سقز ، آدامس ، با لثه جویدن Gum صمغ ، انگم ، درخت صمغ Gum صمغ عربی Gum arabic بی‌دندان Gummer گوموز Gummosis پشم چرب ، پشم خام ، پشم چربی‌دار Gummy wool صمغ Gum resin جنس کنگر Gundelia کنگر رسمی Gundelia tournefortii خانوادهٔ گونراسه Gunneraceae گلوله کردن غذا Gustation روده ، روده‌ها ، دستگاه گوارش Gut جدا کردن روده‌ها Gut sorting انسداد روده‌ ، پیچ‌خوردگی روده‌ها Gut tie قارچ‌های انگل Gymnomycetale Gymnospermae بازدانگان Gymnospermae بازدانگان Gymnosperms خامهٔ چسبیده به برچه Gynobasic مادگی مجموعهٔ اندام‌های ماده؛ مجموعهٔ برچه‌های یک گل Gynoecium پایهٔ تخمدان ، برچه‌بر Gynophore جنس ژیپسوفیلا ، جنس گچ دوست Gypsophila گچ‌دوست قارچی Gypsophila aretoides گچ‌دوست گسترده Gypsophila fastigata گچ‌دوست دیواری Gypsophila muralis گچ‌دوست خزنده Gypsophila repens سولفات کلسیم ، گچ ، سنگ‌ گچ Gypsum قالب گچی Gypsum block ساکن Habitant محل سکونت ، مسکن طبیعی ، بوم ، جای اصلی Habitat عادت پذیری Habituation هابرونمیاز Habronemiasis کلگی بدون دهنه Hackamore موهای شق Hackles شانه‌کردن الیاف کتان Hackling ماهی روغن Haddock استفراغ خونی Haematemesis خونی ، خون‌دار ، به‌رنگ خون ، داروی مؤثر ، روی خون Haematic هماتین Haematin خون‌شاشی Haematuria خونی ، وابسته به خون Haemic پیشوندهایی هستند به معنی خون Haemo-. ، hemo- هموسیانین Haemocyanin خانوادهٔ‌ هامودوراسه Haemodoraceae هموگلوبین Haemoglobin کم‌خونی همولیتیک Haemolytic anemia مو Hair گلولهٔ مویی ، توپی مو Hair ball کُرکین ، مودار ، پُرمو Hairy مولرزان Hairy shaker پشم نیم‌خون Half blood wool تغذیهٔ دستی Hand feeding نیمه‌مقاوم Half hardy نیم‌عمر Half life نیمه‌برادر ، نیمه‌خواهر (در ژنتیک) Half sib نیم تیغچه Half sweep جنس اشک Halimodendron اشک نقره‌ای Halimodendron argentatum هالوژن‌ها Halogens خربق Halogeton glomeratus خاک‌های شور Halomorphic soil زنجرهٔ باغی Halticus bracteatus نمک‌دوست ، گیاه نمک‌دوست ، مخصوص خاک‌های نمکی Halophytic خانوادهٔ هالوراگاسه Haloragaceae هالوراگالز Haloragales جنس تاغ Haloxylon تاغ سفید Haloxylon ammodendron تاغ بی‌رنگ ، قره‌خزک Haloxylon aphyllum بخیهٔ هالستد Halsted خانوادهٔ توی Hamamelidaceae هاماملیده Hamamelidae هاماملیدالز Gamamelidales آسیاب چکشی Hammermill آهنربای آسیاب چکشی Hammer mill magnet گوسفند نژاد همشایر Hampshire sheep انتهای مفصل خرگوشی ران خوک Ham shank همستر Hamster رباط همسترینگ Hamstring دست Hand تغذیهٔ کنترل شده Hand feeding Handle ذره‌بین دستی Hand lens کارکردن یا عمل کردن Handling جفت‌گیری تحت کنترل ، جفتگیر تحت نظارت Hand mating شیردوشی‌دستی Hand milking دست‌چین کردن Hand pick Handpick پشم شسته‌شده قبل از پشم چینی Hand washed wool چینه‌دان آویخته Hanging crop درازبال Hangingfly نیم گان ، هاپلوئید Haploid سخت بارورشونده ، سخت آبستن شونده Hard breeder تصلب شرایین ، سخت‌شدگی سرخرگ‌ها Hardening of the arteries حیوان کم‌بازده Hard feeder سخت کفه ، لایهٔ سخت Hard keeper یک افق متراکم و سیمانی‌شده از مواد آلی ، سیلیس و غیره. Hardpan بیماری جسم خارجی Hardware disease آب سخت Hard water مخلوط سبوس و زبره گندم Hard wheat mixed feed زمستان سخت Hard winter چوب سخت Hardwood مقاوم ، قوی ، نیرومند ، دلیر Hardy لب‌شکری Harelip زنبور کاه گندم Harmolita grandis زنبور ساقه‌خوار گندم Harmolita tritici fitch کلوخه‌شکن ، دندانه یا هرس ، چنگک زمین صاف کُن و ریشه جمع‌کُن Harrow آب و هوای نامساعد Harsh climate برداشت ، درو ، بریدن ، محصول ، حاصل Harvest ماشین برداشت ، ماشین دروگر ، شخص دروگر Harvester قطع درخت Harvesting timber نمونه‌برداری در هنگام برداشت محصول Harvest sampling فصل برداشت ، زمان برداشت یا درو Harvest season Harvest tim جوجه‌در آوری Hatch خاصیت جوجه‌درآوری Hatchability ساختمان جوجه‌کشی ، ساختمان تکثیر ماهی Hatchery ضایعات جوجه کشی Hatchery by product هوستوریوم ، آلت مکنده Haustorium یولاف یا یک فرآوردهٔ یولاف (در اسکاتلند) Haver علف خشک Hay ناحیهٔ پرورش گاوهای شیری Hay and dairy region بستهٔ علف‌خشک Hay bale بیلرعلف خشک ، ماشین بسته‌بندی علف خشک Hay baler پرس بسته‌بندی علف خشک Hay baling press انبار علف خشک Hay barn سایبان (سرپناه) علف خشک Hay barrack شکم گُنده Hay belly خردکُن علف خشک Hay chopper Hay conditioner محصولات علف خشکی Hay crop تغذیهٔ علف خشک ، تغذیه کردن علف خشک Hay feeding تب یونجه ، تب علف خشک Hay fever مزرعهٔ علف خشک Hayfield برداشت محصول علف خشک Hay harvest علوفه خردکُن ، آسیاب علف خشک Hay grinder چنگک علف خشک Hay hook انبار سیلو مانند علف خشک Hay keeper چاقوی علف خشک Hay knife هیلو Haylage علف خشک‌ساز Hay maker تهیهٔ علف خشک Haymaking علوفه خشک‌کُن ، دستگاه علوفه خشک کُن Haymaking machine گیاه علف خشکی Hay plant پرس علف خشک Hay press کیفیت علف خشک Hay quality علف‌دان Hay rack شانه Hay raker درخت فندق Hazel گونادوتروپین کوریونیک انسان Hcg Head سر و گردن Head and neck چراغ پیشانی ، لامپ پیشانی Headlamp اُفت بار Head loss Headgate سنُبله ، خوشه ، تاج Heads Head shy خوشه یا سنُبلهٔ بذر گرفته Heads without seeds فرآیند التیامی Healing process سلامتی ، بهداشت Health خطرات بهداشتی Health hazards مختل کنندهٔ سلامتی ، مضر برای سلامتی Health impairing مشکلات بهداشتی Health problems قلب ، دل Heart ضربان قلب Heart beat ضربان نامنظم قلب Heart flutter دور سینه Heart girth قلبی‌شکل Heart shapid آب‌آوردگی قلب Hear twater درون چوب Heart wood تخمیر شدن Heat Heat طلب جنسی ، فحلی Heat رسوب داده با اسید و حرارت Heat and acid precipitated تعادل حرارتی Heat balance علوفهٔ داغ شده Heat damaged forages حرارت دیده ، داغ‌شده Heated اشاره است به نوعی طعم نامطبوع در پنیر. Heated آبکافت شده با حرارت Heat hydrolyzed حرارت مصرف غذا ، کار هضم Heat increment. Hi شاخص گرما ، نمایهٔ گرما ، شاخص حرارتی Heat index گرم شدن Heating بی‌ثبات در مقابل حرارت Heat labile اتلاف حرارت Heat loss حرارت احتراق ، انرژی‌ناخالص Heat of combustionحرارت تخمیر Heat of fermenatation .hf حرارت متابولیسم مواد غذایی Heat of nutrient metabolism. Hnm دورهٔ فحلی Heat period عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری شده با حرارت ، عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری کردن با حیوانات Heat processed Heat processed flaked تولید حرارت Heat production


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: واژگان منابع طبیعی2


تاريخ : ۱۳٩٦/٤/٢٩ | ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.