جیرهٔ گلهٔ مادر Breeder ration بذراصلاح گر ، بذرمادر Breeder seed پرورش ، تولیدمثل ، جفتگیری ، اصلاح نژاد Breeding اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی Breeding and genetic improvement اصلاح نبات ، پرورش گیاه Breeding plant برنامه‌های اصلاح نژادی Breeding programs فصل جفتگیری Breeding season انجمن اصلاح نژاد Breeding society خوک‌های مادهٔ داشتی Breeding swines بوقلمون‌های مادر ، بوقلمون‌های داشتی Breeding turkeys استعداد ژنتیکی ، ارزش ژنتیکی یا اصلاح نژادی Breeding value حذف صفات نامطلوب از گله از طریق جفتگیری انتخابی Breed out سنتز نژاد Breed synthesis توانایی انتقال یکنواخت یک صفت به فرزند Breed true نوع یا شکل مشخصهٔ یک نژاد Breed type باد ملایم ، نسیم Breeze شتهٔکلم Brevicorine brassica کنهٔ قرمز پاکوتاه‌چای Brevipalpus obovatus doma دارای ساقه‌های کوتاه Breviscapus آبجوسازی ، سرشتن ، آمیختن ، اختلاط ، دم کردن Brew آبجو ، آبجوسازی Brewer آبجوساز Brewer پس ماندهٔ خشک آبجو سازی Brewer ، s dried grains مخمّر خشک آبجو سازی Brewer ، s dried yeast پس‌ماندهٔ تخمیر غلات Brewer ، s grains ترد ، شکننده Brittle بریکس Brix باقلا Broad bean پاشیدن ، دستپاش‌کردن Broadcast پاشنده ، پخش کُن Broadcaster برگ‌پهن ، پهن‌برگ Broad leaf علف‌های هرز پهن برگ Broad leaved weeds رباط پهن Broad ligament آنتی‌بیوتیک دارای طیف وسیع Broad spectrum antibiotic پوست برهٔ قره‌گل Broadtail کلم بروکلی Broccoli برودیفاکوم Brodifacoum جوجهٔکبابی ، جوجهٔگوشتی Broiler جوجه‌های گوشتی یا کبابی تمام کننده Broiler finishing کود بستر جوجه‌های گوشتی یا کبابی Broiler litter جیره‌های حاوی کود بستر جوجه‌های گوشتی Broiler litter based ration کنسانتره یا غذای کامل جوجه‌های کبابی Broiler mash جوجهٔ کبابی ، جوجهٔ گوشتی ، جوجهٔ سرخ کردنی Broilers جوجه‌های گوشتی یا کبابی شروع کننده Broiler starter دانه‌های خردشده ، خرده‌دانه Broken kernels کم‌داندان Broken mouth خرده‌برنج Broken rice خانوادهٔ آناناس Bromeliaceae علف یشمکی Brome-smooth بروموفوس جنس دُم روباه Bromus دُم روباه دستی Bromus arvensis دُم روباه زبر Bromus asper دُم روباه راست Bromus erectus دُم روباه بزرگ Bromus gigantus دُم روباه نرم Bromus mollis دُم روباه شاخه‌دار Bromus ramosus دُم روباه چوداری Bromus secalinus دُم روباه سترون Bromus sterilis دُم روباه بامی ، علف پشمکی Bromus tectorum نایژه Bronche نایژه‌ها ، لوله‌های نایژه Bronchial tubes نایژه Bronchus برونکو Bronco یک نسل جوجه Brood حیوان داشتی Brood animal حجرهٔ پرورش تخم زنبور عسل Brood cell مادر مصنوعی ، مادر ماشینی Brooder کُرچی Broodiness مرغ کُرچ Broody ذرت جارویی رقم تکنیکوم Broomcorn گُل جالیز Broomrape ذرت خوشه‌ای جارویی ، سور گوم جارویی Broom sorghum سرساخه Brouse علف خشک قهوه‌ای Brown hay برنج قهوه‌ای ، برنج سبوس‌دار ، برنج پوست کنده Brown rice درختچه‌ها و درختان چریدنی Browse گیاه چریدنی Browse plant سرشاخه‌خوار Browser سرشاخه‌خواری ، چرای سرشاخه‌ها ، چراگاه ، مرتع ، علفزار Browsing بروسلوز ، تب‌مالت ، بیماری بنگ Brucellosis زنبور بذرخوار شبدر Bruchuphagus gibbus سوسک عدس Bruchus lentis boh سرخرطومی نخودم سوسک نخودفرنگی Bruchus lentis boh pisorum L سوسک باقلا Bruchus lentis boh rufimanus boh جنس برونلا Brunella برونلای درشت Brunella grandiflora برونلای رسمی Brunella vulgaris برونونیاسه Brunoniaceae درختچه‌ه و بوته‌ها Brush and under brush کلم فندقی ، کلم بروکسل Brussels sprout کنهٔ قرمز Bryobia rubrioculus کنهٔ قهو‌ه‌ای پابلند درختان میوه Bryobia rubrioculus rubrioculus scherten خزه‌های حقیقی Bryophyta دهانی ، مربوط به‌دهان Buccal حفرهٔ دهانی Buccal cavity غددبزاقی دهانی Buccal glands بزنر ، قوچ ، گوزن‌نر ، خرگوش‌نر Buck خانوادهٔ شاه‌بلوط هندی Buckeye family مسمومیت با شاه‌بلوط Buckeye poisoning چربی بز Buck fat پشم قوچ Buck fleece گوزن یک‌سالهٔ نر ، خرگوش یک سالهٔنر Buckling خولنجان ، سنجدتلخ Buckthorn گندم گاوی ، گندم سیاه Buckwheat خوراک گندم گاوی Buckwheat feed پوسته‌ گندم گاوی ، پوستهٔ گندم سیاه Buckwheat hulls زبرهٔ گندم گاوی Buckwheat middlings کاه گندم گاوی ، کاه گندم سیاه Buckwheat straw جوانه ، غنچه Bud جوانه‌دار Bud bearing جوانه‌زدن Budding گیاهان جوانه‌ای Budding plants خانوادهٔ گل‌ توری Buddlejaceae کسری بودجه Budget deficit شروع جوانه‌زنی Bud initiation جهش رویشی Bud sport پیوند جوانه‌ای Bud union گاومیش Buffalo گراس گاومیش Buffalograss تامپون ، بافر Buffer حالت بافر ، حالت تامپونی Buffering state محلول بافر Buffer solution ساس ، سوسک ، سن Bug جنس گل‌گاوزبان Buglossa گاوزبان طبی Buglossa officinalis پیاز Bulb گیاهان پیازدار Bulb crops پیازچهٔ هوایی Bulbil پیازچه Bulblet پیازی پیشابراهی Bulbourethral غدهٔ پیازی پیشابراهی Bulbourithral gland پیازی ، پیازدار Bulbous وزن مخصوص ظاهری Bulk densety تخمیر توده‌ای Bulk fermentation ضریب پُر حجمی Bulkiness coefficient انتخاب گروهی ، انتخاب توده‌ای Bulk selection حجیم ، پُر حجم Bulky گاونر Bull گوسالهٔ نر Bull calf فشنگ‌مانند ، فشنگ‌سان Bullet shaped گاو فحل Bulling مخاط فحلی Bulling string گوسالهٔ نر اخته شده Bullock محصول پُر تولید Bumper crop ازت اوره‌ای خون B. u. n علف کُپه‌ای Bunchgrass دسته‌بندی کردن Bunching رشتهٔ آوندی Bundle جنس زیره Bunium یرهٔ تکمه‌ای Bunium bulbosum زیرهٔ رسمی Bunium verticillata آخور Bunk سیلوی دیواری ، سیلوی روی زمین Bunker silo ۱. پینه. ۲. ورم مفصل Bunny جنس گوش خرگوش Buplevrum گوش خرگوش سوزنی Buplevrum aristatum گوش خرگوش داسی‌شکل Buplevrum falcatum گوش خرگوش برگ‌دایره‌ای Buplevrum rotundifoliun گوش خرگوش سفت Buplevrum tenuissimum خانوادهٔ پویرستیده Buprestidae ادارهٔ حشره‌شناسی و قرنطینهٔ گیاهی Burea of ntomology and plant quarantine بورت Burette خاک مدفون Buried soil مشعل ، شعله‌افکن Burner تب سوزان Burning fever سوختگی ، جراحات ناشی از سوختگی Burns آهک زنده ، اکسید کلسیم Burnt lime آروغ Burp چسبک Bur parsley آسیاب سنگی Burr mill الاغ ، خر Burro پشم پُر خار و خاشاک Burry wool خانوادهٔ بورسراسه Burseraceae بخیهٔ گره مخفی Burying the knoکمباین بوش Bush combine بوشل Bushel بیماری کمبود کبالت Bush sickness لوبیای بوته‌ای Bush type bean خانوادهٔ گاوبران Butomaceae جنس گاوبر Butomus جگن دریایی ، گاوبر چتری Butomus umbellatus کُنده ، کُندهٔدرخت Butt کره ، روغن ، روغن زرد Butter آلاله Buttercup چربی شیر Butterfat پروانه Butterfly دوغ ، آب‌کره Buttermilk پودر دوغ Buttermilk powder اسیدبوتیریک Butyric acid بوتیرین Butyrin بویتریناز Butyrinase شمشادیان ، خانوادهٔ شمشاد ، خانوادهٔ کیش Buxaceae جنس شمشاد Buxrs شمشاد Buxrs hyracana شمشاد اناری Buxrs microphylia ارزش بیولوژیکی B. v فرآوردهٔ فرعی ، محصول فرعی By product خوراک‌های فرعی By product feeds ضایعات آهک By product-lime فرآورده‌ها یا محصولات جانبی یا فرعی. By products آغل گاو Byre کربن C کلسیم Ca کاتد ، کاتدی Ca سرطان Ca اسب Caball گیاه قتم ، میرسین آفریقایی Caballeria africana گیاه قتم Caballeria africana dioica کلم Cabbage کلم پیچ Cabbage ۱. جوانهٔ انتهایی درختان نخل. ۲. رشدشاخ (آهو). ۳. سرشاخ را زدن یا کوتاه کردن (گوزن). ۴. رشد پیدا کردن (سرکلم). Cabbage کلم چینی Cabbage-chinese کلم Cabbage cole خانوادهٔ کلم ، چلیپاییان ، خانوادهٔ شب‌‌بو ، خانوادهٔخردل Cabbage family کلم تازه Cabbage-fresh سبزکلمی Cabbage green کلم‌پیچ Cabbage head مگس ریشهٔ کلم Cabbage root fly لارو یا کرمینهٔ ریشهٔ کرم Cabbage root maggot درخت کلم Cabbage tree ضایعات برگ کلم Cabbage waste leaves کلم پیچ Cabbage-white headed ۱. قفسه ، کمد ، جعبهٔ کشودار ، کابینت ، اشکاف. ۲. آلاچیق ، آلونک ، کپر ، غار ، دخمه Cabin جنسی از گیاهان آبزی بومی آمریکا Cabomba انجیرهندی ، انجیربربری ، انجیرمصری ، کاکتوس‌تافتونی Cacteae opuntia کاکتوس‌ها Cacti کاکتوسی ، شبه‌کاکتوس Cactoid صورت ممیزی زمین ، ثبت اراضی Cadastre جسد ، لاشه ، مردار Cadavar بی‌جان کردن ، به‌صورت لاشه یا جسد در آوردن Cadaverize بال مودار Caddisfly لارو بالمودار Caddis worm روغن سدر Cad oil کادمیم Cadmium میوهٔ زیر درختی Cadouck ، caduc ملک تصرفی Caduciary زوداُفت ، ناپایدار Caducous رودهٔ کور ، سکوم Cae cum جنس ابریشم مصری ، جنس ابریشم هندی Caesalpina خانوادهٔ سنا ، خانوادهٔ فلوس ، خانوادهٔ گل ارغوان Caesalpinaceae جنس گل بوتیمار Caesalpinia تخم ابلیس Caesalpinia bonducella سزارین Caesarean Caesarean birth Caesarean operation جراحی سزارین Caesarean section جراحی سزارین Caesarean surgery سزارین Caesarian سزیم Caesium وئور کلسیم Caf۲ کافئین Caffeine روغن قهوه Cafeol کفیر Caffer ، caffra درخت قهوه Cafier قفس ، قفسه Cage قفس ، قفس پرورش طیور Cage confinement پرورش ماهی در قفس Cage culture پرس قفسی Cage press قفس معرفی ملکه Cage queen introduction قفسهٔ سینه Cage-thoracic هیدروکسید کلسیم Cah۲o۲ گذرگاه نوع کیل ماهی Cail type fishway خرمالوی آمریکایی Caimitier خرمالوی آمریکایی Caimito نوزیوی ، دوران سوم زمین‌شناسی Cainozoic ، cenozoic کیک ، قالب ، قرص نان ، کلوچه Cake نواله یا تفاله قالبی Cake نواله خردکن ، قالب‌شکن Cake breaker نواله ، نواله‌شده ، قالبی Caked علف خشک نواله‌ای Caked hay پستان خمیری ، خیزپستان ، تورم پستان ، هجوم‌الدم پستان Caked udder مسمومیت با کنجالهٔ تخم‌پنبه Cake poisoning کالری کوچک Cal کالری بزرگ ، کیلوکالری ، ۱۰۰۰ کالری کوچک Caدرخت بلسان سبز ، بهار مریم Calaba باقلایا کوبیای کالباری Calabar bean آبنوس هندی ، خرمندی Calabar ebony کدوی سفید Calabash cucumber گُل جام ، کدوی قلیایی Calbash gourd جنس فیل گوش ، جنس کالادیوم Caladium بیدمشک Calaf خانوادهٔ گمزادان Calamariaceae جنس زیباپونه Calamintha ریحان وحشی ، خشک پونه Calamintha acinos کج پونه Calamintha clinopodium فرنجمشک Calamintha graveolens زیباپونهٔ کوهی Calamintha nepeta نعنای کوهی ، زیباپونهٔ طبی Calamintha officinalis عرق بادرنجبویه Calamint water پرتقال پانامایی Calamondin خانوادهٔ شپشه‌ها Calandridae جنس رنگین‌کمان (زینتی) Calathea جام گُل Calathidium جنس اسفنج آهکی Calcarea آهکی Calcareous فشر آهکی ، لایهٔ آهکی Calcareous crust رسوب آهکی ، نهشت آهکی Calcareous deposit سنگ آهک رُس‌دار Calcareous marl ماسه‌سنگ آهکی Calcareous sandstone خاک آهکی Calcareous soil چشمهٔ آهکی Calcareous spring سنگ آهک ، سنگ آهکی Calcareous stone کلسیم خونی Calcemia فلدسپات آهک‌دار Calciclase کلسیفرول ، ارگوکلسیفرول ، ویتامینD۲ Calciferol آهک‌ساز ، آهک‌دار Calciferous غدد آهک‌سازی Calciferous gland آهکی‌شدن ، استخوانی‌شدن Calcification آهک‌شدن استخوان Calcification of bone به‌شکل خاکستر ، به‌شکل سنگریزه Calciciform آهک گُریز Calcifuge آهکی کردن ، آهکی‌شدن Calcify آهک‌سنج Calcimeter آهک‌سنجی Calcimetry سوخته ، خاکسترشده ، آهکی شده Clacined آهک زنده ، آهک تشویه‌شده Calcined lime سنگ فسفات تکلیس شده یا تشویه شده ، سنگ فسفات فلوئور گرفته Calcined phosphate بوتهٔ تشویه ، کورهٔ تکلیس Calcining kiln پیشوندی است که دلالت بروجود آهک می‌کند. Calcio- گیاهان آهک گُریز Calciphobes گیاهان کلسیم دوست Calciphytes کلسیت آهکی ، کربنات کلسیم Calcitic lime کلسیتونین ، تیروکلسیتونین Calcitonin کلسیم Calcum کمبود کلسیم Calcium deficiency لاکتات کلسیم Calcium lactate متابولیسم کلسیم Calcium metabolism متافسفات کلسیم Calcium meta phosphate اکسیدکلسیم Calcium oxide پنتوتنات کلسیم Calcium pantothenate Calcium phosphate نسبت کلسیم به فسفر Calcium phosphorus ratio توقف کار قلب در حالت انقباض کامل به‌علت بالابودن کلسیم خون به مدت طولانی Calcium rigor گچ ، سولفات کلسیم Calcium sulphate کلسیم‌شناشی Calciuria توف آهکی ، پوکسیگ آهکی Calctuffa دارای سنگ مجاری ادرار یا کیسه صفرا Calciuria سنگ مثانه‌ای ، سنگ مجاری ادرار Calculary حساب کردن ، محاسبه‌کردن ، شاره کردن ، شمردن ، برآوردکردن ، استخراج کردن ، معنی کردن ، طرح کردنم تنظیم یا تدوین کردن ، پیش بینی کردن ، ترتیب دادن ، درست کردن Calculate ماشین حساب Calculating machine ۱. محاسبه ، حساب ، برآورد ، پیش‌بینی. ۲. توجه ، دقت ، احتیاط ، تفکر Calculation سنگ Calculi سنگریزه مانند ، به‌شکل سنگریزه Calculiform دارای سنگریزه ، دارای سنگ مجاری ادرار Calculous

سنگ‌های مجاری بدن Calculus جنس همیشه بهار Caleadulas همیشه بهار رسمی Caleadulas arensis کدوی صحرایی Calebasse جنس همیشه‌بهار Calendula جنس کالپینا Calepina گوساله Calf مراقبت از گوساله ، پرورش گوساله Calf care گوساله‌دهی Calf crop درصد گوساله‌دهی Calf crop percent بولدوزر کوچک Calfdozer سطل شیرخوری گوساله Calf feeder گل شیپوری ، گل‌پاگوساله ، درخت اقاقیا Calf ، s foot گوسالگی ، دوران گوسالگی Calfhood گوساله کوچک ، دوران گوسالگی Calfling اولین غذای خشک گوساله ، کنسانترهٔ گوساله Calf meal جایگزین شیر گوساله Calf milk replacer پلت گوساله Calf pellet ذات‌الریهٔ گوساله Calf pneumonia بستن پاها و دست‌های گوساله Calf roping اسهال گوساله ، اسهال سفید ، اسهال عفونی ، سپتسمی گوساله ، بیماری گوسالهٔ ۳ روزه Calf scours تیماج ، پوست گوساله ، چرم گوساله Calf skin گُل پوزهٔ گوساله ، گُل کلهٔ بره Calf ، s snout غذای شروع کنندهٔ گوساله Calf starter مخلوط کنسانترهٔ شروع کنندهٔ گوساله Calf starter concentrate mix واکسیناسیون گوساله Calf vaccination گوساله از شیرگیر Calf weaner قطر داخلی چیزی را اندازه گرفتن ، تحت قاعدهٔ معینی در آوردن ، تنظیم کردن ، میزان کردن ، مدّرج‌کردن ، تطابق‌دادن Calibrate مدّرج ، درجه‌بندی شده ، تطابق یافته ، تنظیم شده Calibrated زینه‌بندی ، مدّرج کردن ، تعیین قطر کردن Calibratinقطرسنج ، تنظیم کننده Calibrator دهانه ، دهنه ، قطر داخلی یک لوله یا مجرا Calibre خانوادهٔ گل یخ یا گل شراب Calicanthaceae جنس گل یخ یا گل شراب Calicanthus کاسبرگ‌های گلبرگ مانند Calica petaloide کفهٔ آهکی Caliche کالیسیلورها Caliciflorae گل‌هایی که در آنها پرچم‌ها و گلبرگ‌ها به کاسبرگ‌ها چسبیده‌اند؛ مانند ، وضع گُل در گیاهان خانوادهٔ گل سرخ. Caliciflorous شبدربور کالیفرنیایی ، شبدربور California bur clover گراس یولاف کالیفرنیایی California danthonia سوسن صحراییم سوسن وحشی California day lily آنفلانزای کالیفرنیایی ، بیماری نیوکاسل California flu سرخس طالایی کالیفرنیایی California goldfern مورچهٔ دروگر کالیفرنیایی California harvester ant درخت نیک منظر California laurel گل فیروزه (زینتی) California lilac درخت بلوط همیشه‌سبز کالیفرنیایی California live oak آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی California mastitis test حفاری به روش کالیفرنیایی California method of boring سُنبل کالیفرنیایی Californian hyacinth دلفریب (زینتی) Californian mock orange لالهٔ باغی (زینتی) ، گل شقایق زرد ، شقایق کالیفرنیایی Californian poppy شقایق کالیفرنیایی Californian tree poppy جوز کالیفرنیایی (زینتی) California nutmag کرم یا بید کالیفرنیایی بلوط California oakworm علف یولاف کالیفرنیایی California oatgrass سوختگی کالیفرنیایی هلو California peach blight آهک گُریز - حساس به آهک Califuge فرچه ، اُکالیپتوس مجنون Calistemon sp درزگیری ، گوبش Calk ، caulk مادهٔ منفذگیر Calking compound جنس گُل سورنا Calla گل شیپوری ، گُل سوزنای وحشی Calla palustris سوسن مصری ، سوسن اتیوپیایی ، سوسن حبشی Callalily جنس اسکنبیل Calligonium اسکنبیل ایرانی Calligonium persicum کولیس Callipers ، calipers ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus l جنس دلاویز (زینتی) Callistemon Callistemon chin جنس مینای چینی ، جنس مینای یک‌ساله (زینتی) Callistephus مینای چینی Callistephus chinensis خانوادهٔ شاترا Callitrichaceae جنس شاترا ، جنس کالیتریش Callitriche شاترای آبزی Callitriche aquatica کالوز Callose پینهٔ استخوانی Callose برجستگی Callosity جنس سوسک حبوبات Callosobruchus سوسک چینی حبوبات Callosobruchus chinensis سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات ، سرخرطومی لوبیای چشم‌بلبلی Callosobruchus maculatus f جنس خلنج Calluna خلنج جارو Calluna vulgaris پینه Callus کشت پینه Callus culture بافت پینه‌ای Callus tissue آهکی Caloareous گرماسنج Calometer جنس گل ماده (زینتی) Calonyetion مربوط می‌شود به حرارت یا انرژی Caloric واحد گرما Caloric ارزش گرمایی Caloric value کالری Calorie تعادل حرارت زایی Calorific balance ارزش گرمادهی Calorific value ارزش گرمایی سوخت Calorific value of a fuel حرارت‌زا ، حرارت یا انرژی Calorigenic کالریمتر ، کالری‌سنج Calorimeter بمب گرماسنج ، بمب کالری‌سنج Calorimetric کالریمتری ، کالری سنجی Calorimetry کیلوکالری ، هزار کالری کوچک ، کالری بزرگ Calory جنس غلبلب Calotropis غلبلب پنبه‌ای ، عشر Calotropis procera جنس کالتا Caltha کالتای باتلاقی Caltha palustris سهٔسر Calvary گوساله زاییدن Calve دارای گوساله ، گوساله‌دار Calved شبدر زینتی Calvary clover گوساله‌ها Calves گوساله‌زایی Calving سخت زایی Calving difficulty فاصلهٔ بین دو زایش Calving interval درصد گوساله‌زایی Calving percentage عملکرد گوساله‌دهی Calving performance علایم زایمان Calving signs کاسهٔگل Calya خانوادهٔ گل‌یخیان ، خانوادهٔ گل‌یخ ، خانوادهٔ گل شرابها Calycanthaceae خانوادهٔ گل استکانی Calyceraceae نوعی درخت تاک یا مو Calycocarpum به‌شکل کاسهٔ گل ، شبیه حقهٔ گل Calycoid کلاهه Calyptra دارای کلاهک ، کلاهک دار Calyptrate جنس پیچدار Calystegia کاسهٔگل Calyx دارای کاسهٔ کرکدار Calyx-hairy کاسه‌مانند Calyxlike گنداب ، لش‌آب ، باتلاق ، متعفن ، سیاه‌آب Camarine کاماس مرگ آور Camassia spp میوهٔ کال بلوط Camata سیاه‌پوش Camberwell beauty مربوط به لایهٔ زاینده یا کامبیوم Cambial لایهٔ زاینده Cambial region مانند لایهٔ زاینده ، کامبیوم مانند Cambiform بز کوهی بزرگ‌جثه‌ای است که در سوماترا زیست می‌کند Cambingutan لایهٔ زاینده Cambium دورهٔ کامبرین Cambrian period کمریج Cambridge گیرهٔ بادامک‌دار ، گیرهٔ زبانه‌دار Cam clamp شتر دو کوهانه ، شتر باختری ، شتربلخی Camel-bactrian استخوان شتر Camel bone رنگ شتری Camel color شتربان ، ساربان Camel driver شتریک کوهانه Camel-dromedary شتربان ، سرباز شترسوار Cameleer زرافه ، شتر گاو پلنگ Cameleopard کرک یا پشم شتر Camel ، s hair قلم‌مو Camel ، s hair brush شتر دو کوهانه Camel - ۲ hump گل کاملیا ، کاملیه ، رنگ‌قرمز Camelia ، cammellia خانوادهٔ چای ، خانوادهٔ چای‌ها Cameliaceae خانوادهٔ شتر و شتر بی‌کوهان Camelidae شتری ، شبیه شتر ، مربوط به شتر Cameline نضار ، مراغون Cameline آخوندک Camel insecتر گاوپلنگ ، زرّافه Camelion شترگونه ، لجوج ، کینه‌توز ، مثل شتر Camelish رنگ قرمز Camellia خارشتر ، علف ترنجبین ، درخت گُل ابریشم ، شب‌خسب ، شب خوس‌دار Camel thorn شتردوکوهانه Camel-two hump شتردوکوهانه Camelus bacterianus شتر یک کوهانه Camelus dromedarius زنبور شتری Camel wasp دوربین عکاسی ، اتاقک Camera عکاس ، فیلم بردار Camera man دوربین عکاسی Camera-photographic خانه‌خانه ، حجره‌حجره ، حجره‌دار Camerate کامیون ، واگن روباز Camion بابونه ، بابونهٔ رومی ، گل گاوچشم ، درخت مریم ، کرکاش Camomil ، chamomile ۱. بیشه یا درختزار افرای قندی. ۲. اردگاه ، اردو ، خیمه‌زدن یا اردوزدن. ۳. تودهٔ مخروطی سیب زمینی یا شغلم ک روی آن را کاه و خاک می‌ریزند تا از سرما محافظت شود. Camp زنگ‌مانند ، شبیه زنگوله ، زنگوله‌مانند Campaniform جنس گل استکانی Campanula استکانی فشرده Campanula glomerata استکانی دورگه Campanula hibrida استکانی برگ هلویی Campanula persicaefolia استکانی گرد Campanula rotundifolia گل استکانیان ، خانوادهٔ گل استکانیان Campanulaceae زنگ‌مانند ، به‌شکل زنگ ، مربوط به گل‌استکانی Campanular دارای جام یا کاسهٔ استکانی Campanulate بقم Campechianum hematoxylenکافور Camphor کافوری Camphoric جنس کافوری Camphorosma کافوری پایا Camphorosma perenne درخت کافور Camphor tree چادرزدن ، خیمه‌زدن ، اردگاه موقتی برپاکردن ، موقتاً در چادر زندگی کردن Camping گل‌سیلن Campionred پیچ نخود سلطنتی Campo pea علف مریم ، شب‌بوی زرد Camp root جنس گلناز (زینتی) Campsis پیچ اناری Campsis radicans گیاه اقربان رنگی‌دارو Camptosorus محوطهٔ دانشکده یا دانشگاه ، محیط علمی Campus کج تخمک Campylotropous میل بادامک Camshaft پوش‌سنگ ، سنگ‌آهکی رُس‌درا Camstone درخت عطر بفنشه ، درخت کم Camwood قوطی ، ظرف حلبی ، قوطی استوانه‌ای فلزی Can قوطی‌کردن ، داخل قوطی قراردادن ، کنسرو یا کمپوت ساختن ، کنسروکردن Can ۱. کشور کانادا. ۲. کنگرفرنگی ، انگنار. ۳. درختی از خانواده تبریزی ، ۴. مقیاس سنجش مایعات درپرتقال که برابر ۱/۴ لیتر است. Canada صمغ کانادا Canada balsam شاه‌دانهٔ کانادایی ، شاه‌دانهٔ هندی Canada hemp زاغ کبود Canada jay سیب‌زمینی ترشی Canada potato برنج کانادا Canada rice انگورک Canada tea کانادایی ، اهل کانادا Canadian بُرنز کانادایی Canadian bronze صنوبر کانادایی Canadian hemlock spruce هلشتاین کانادایی Canadian holstein شنیار ، درخت خیار چنبر Canafistula کانال ، نهر Canal لولهٔ گوارش ، مجرای گوارش ، دستگاه گوارش Canal- alimentary مجرای مقعدی Canal-anal بستر کانال Canal bed استخوان ترقوه Canal bone کانالبومین Canalbumin بستن‌نهر Canal closure کانال سازی Canal construction تلفات تبخیر در کانال Canal evaporation losses مجرای مغبنی ، مجرای کشاله‌رانی Canal-inguinal مجرای مقعدی Canalis analis کانال سازی ، احداث کانال ، مجرا سازی برای آب یا فاضلاب Canalisation مجرای مغبنی Canalis inguinalis مجرای خاجی Canalis sacralis کانال‌سازی و پاکیزه‌سازی Canalization and edging حریم کانال Canal land width تلفات نهر Canal losses مجرای بربخ ، مجرای جنب بیضه Canal of epididymis مجرای خاجی Canal-sacraدریچهٔ تخلیه و شستشو Canal scouring sluice نهر تراش Canal scraper قناری ، بلبل زرد ، رنگ زرد روشن Canary قناری ، سهره ، بلبل زرد Canary bird گل قناری ، گل سهره Canary bird flower گل لادن Canary creeper سرشکافته Canary grass پشم لکه زرد Canary stained wool مشکب ، شبکه‌دار ، اسفنجی ، سوارخ سوراخ Cancellate بافت استخوانی اسفنجی Cancellous bone سرطان‌زا Cancerogen خرچنگ‌خوار Cancrivorous فرفیون ، ماهودانه Candelilla شیرینشده ، عسلی ، قندی Candied درخت موم Candleberrytree ماهی شمع Candle fish درخت شمع Candle plant درخت موم Candletree موم شمع سازی Candle wax چوب شمع Candlewood نور آزمایی تخم‌مرغ Candling درخت دم اسب ، نیلوفر آبی زرد Candock شیرینی ، قند ، آب‌نبات Candy خوراک زنبور ملکه Candy علف ملاس ، علف شیرین Candygrass گُل اختریان ، خانوادهٔ گُل اختر Cannaceae گُل اختر خوراکی Canna-edidle درشت نی Canna-major نازک‌نی Canna-minor قوطی شده ، کنسرو یا کمپوت شده Canned کمپوت میوه Canned fruit مواد قوطی شده Canned goods کنسرو گوشت Canned meat کنسرو سبزی Canned vegetable کانال‌دار ، Cannelate استخوان گردن ، استخوان ترقوه Cannel bone کنسروسازی ، کارخانهٔ کنسرو یا کمپوت سازی Cannery ضایعات کنسروسازی یا کمپوت سازی Cannery residue دگرخوارگی Cannibalism کمپوت‌سازی ، کنسروسازی Canning ضایعات سیلو شدنی کنسروسازی Canning factory silage صنعت کنسروسازی ، صنعت کمپوت‌سازی Canning industry کانُن ، استخوان کانن Cannon استخوان کانن Cannon bone لوله ، کانولا Cannula استخوان یک پارچه‌ای که از اتصال استخوان کف و مچ پای پرندگان بوجود آمده است Canon در قوطی بازکن Can opener پوشش گیاهی ، سایبان Canopy کلم هزار کلّه Canson kale طالبی س کانتارلوس Cantarellus کانتارلوس گوشک Cantarellus cibarius نوعی اردک آمریکای شمالی Canvas back قوطی شوی ، بیدون شوی Can washer اکسید کلسیم Cao هیدروکسید کلسیم Ca (oH)۲ خاک چینی Caolin کائوچو Caoutchouc درخت کائوچو ، درخت لاستیک Caoutchouc tree سیاست اقتصاد کشاورزی C. a. p قدرت ، توانایی ، استعداد ، قابلیت ، شایستگی ، کفایت ، صلاحیت Capability خازن ، اندوزه Capacitor ظرفیت ، گنجایش Capacity هزینهٔ تولید در حداکثر ظرفیت Capacity cost ظرفیت آبدهی یک چاه ، بده یک چاه Capacity of a well دماغه Cape گاوباز Capeador سبزفام (زینتی) Cape chestnut گُل سوسن پلنگی ، سوسن برکه (زینتی) Cape cowslip گل آصف السلطنه (زینتی) Cape daisy گل پیمان (زینتی) Cape figwort پیچ اناری ، پیچ‌گلناز ، گل شیپوری قرمز Cape honey suckle سنبل کاپ (زینتی) Cape hyacinth سوسن زیبا (زینتی) Cape leadwort Marigold گل آصف‌السلطنه (زینتی) Cape خانوادهٔ کبر ، خانوادهٔ کور ، خانوادهٔ لکجی Caper bush family خانوادهٔ کبر ، خانوادهٔ کور Caper family ماهودانه ، ماهوبدانه ، حب‌المکوک ، طارطغه Caper-spurge ترشک Cape shamnock درخت نقره‌فام (زینتی) Cape silver tree پشم‌دماغه ، امیدنیک ، پشم آفریقای جنوبی Cape wool or capes مویرگ‌ها Capillaries نیروی موینیه‌ای ، خاصیت موینیه‌ای ، خاصیت مویینگی ، قوهٔ شعریه Capillarity مویرگ ، رگ مویینه ، رگ باریک Capillary نیروی مویینه‌ای ، نیروی مویینگی ، خاصیت مویینه‌ای Capillary force مویرگ لنفی Capillary-lymph شبکه مویرگی Capillary network منفذمویینه Capillary pire خلل و فرج مویینه‌ای Capillary pore space پتانسیل مویینه‌ای ، فشار مویینه‌ای Capillary potential فشار مویینه‌ای Capillary pressure خیزمویینه‌ای ، بالا روی Capillary rise لولهٔ مویین Capillary tube آب مویینه‌ای Capillary water آبدهی مویینه‌ای Capillary yield مو مانند ، مویی ، به‌شکل مو ، مویین Capilliform سرمایه ، بزرگ Capital دارایی سرمایه‌ای Capital asset بودجهٔ سرمایه‌ای Capital budgeزینه‌های سرمایه Capital charges محدودیت سرمایه Capital constraint هزینهٔ سرمایه Capital cost استهلاک سرمایه Capital depreciation سرمایهٔ مورد استفاده ، سرمایهٔ در جریان Capital-employed تجهیزات سرمایه‌ای ، وسایل یا ابزار سرمایه‌ای Capital equipments کشورهای سرمایه‌داری Capitalist countries نظام سرمایه‌داری Capitalist system هزینه‌های سرمایه‌ای Capital outlay بازیافت سرمایه Capital recovery ضریب برگشت سرمایه Capital recovery factor روش برگشت سرمایه Capital return method سرمایهٔ اولیه Capital sum ارزش سرمایه‌ای ، ارزش سرمایه Capital value خوک ماهی Capitan کُلاپرک Capitulum فرنجمشک Capmint نوعی آفت چوبخوار Capnodis جنس کاپنودیوم Capnodium خروس اخته یا اخته شده Capon خروس اخته Caponettes گل تاج‌الملوک Capon ، s feather خروس اخته Capons درخت پنبهٔ هندی Ï»¿"capoquier" لاس اریشم ، زواید پیلهٔ ابریشم Cappadinخانوادهٔ کور ، خانوادهٔ کبر ، خانواده لگجی ، کبریان ، کوریان Capparidaceae Capparideae جنس کور جنس کبر Capparis کبرخاردار Capparis spinosa طعم اکسیدشدگی Cappy favor جنس‌بز Capra بز‌نر Caprahircus ردیف بالا Cap rail بزی ، مربوط بهبز Capric اسید کاپریک ، اسیدکاپرینیک ، اسیددیکانوئیک Capric acid بُزداری ، تُز پروری Capriculture پیچ‌امین‌الدوله Caprifole جنس شمشادپیچ ، جنس پیچ‌امین‌الدوله Caprifolia خانوادهٔ پیچ‌امین‌الدوله ، خانوادهٔ شوند ، خانوادهٔ آقطی Caprifoliaceae پیچ‌امین‌الدولهٔ جنگلی Caprifolium پیچ‌امین‌الدوله ، شونگ ، پلاخور Caprifoly بزشکل ، به‌شکل‌بز ، بز‌مانند ، بزی ، مربوط به بز Capriform شبانگردان Caprimulgif ormes بزی ، مربوط به بز ، مشتق از بز Caprine اسید کاپرینیک Caprinic acid پوشسنگ Cap rok اسیدکاپروئیک ، اسیدهگزانوئیک Caprioc acid اسید کاپریلیک ، اسید اکتانوئیک Caprylic acid جنس کیسهٔ کشیش Capsella کیسهٔ کشیش ، چنتهٔ چوپان ، چمبر Capsella bursa pastoris فلفل قرمز Capsicum فلفل قرمز ، فلفل گینه Capsicum capsicum annum فلفل سبز Capsicum frutescens کپسول ، پوشه ، پوشینه Capsule آشغال غوزهٔ پنبه Capsule chaff شناور دستگی Captive float صید ، دستگیرکردن ، گرفتن ، ربودن ، ظبط کردن ، تصرف کردن Capture نوعی آلبالوی مکزیکی Capulin نوعی درخت کرمسیری آمریکایی Capulin آلبالو یا گیلاس زمینی ، نوعی درخت الواری مکزیک Capulin ۱. قسمت عمده یا آغازی یک عضو ، سر. ۲. ناهواری ۳. زمینی که از دو طرف شیب‌دار باشد Caput سرجنب بیضه ، سراپیددم ، سر برنخ Caput epididymides ۱. اتوموبیل ، گاری ، واگن. ۲. یک جعبهٔ مشبک برای نگهداری ماهی در آن بحالت شناور در آب. ۳. زمین ناهموار. ۴. خاک انتقالی Car کارابین Carabeen پوست برهٔ قره گل Caracul ۱. یاس شیپوری. ۲. ماده‌ای قرمز رنگ که از برگ یاس شیپوری به‌دست می‌آید. Carajura کارامل ، قند سوخته Caramel کاراملی شدن Caramelization شیر کاراملیزه شده Caramelized milk ماهی کیش خالدار Carangoides bajad ماهی طلایی ، ماهی حوض پرورشی Carassius auratus زیرهٔ سیاه Caraway ماهی میشک یا برگ Carax atropus کارباماتها Carbamates اسیدکاربامیک Carbamic acid کاربامید Carbamide کاربامیدو Carbamido بیوره ، کربامیل‌اوره Carbamylurea سوین Carbaryl انگور فرنگی باغی Carberry کربور Carbide زغال حیوانی Carbo animalis کربوهیرازها Carbohydrases کربوهیدرات ، هیدرات کربن ، هیدروکربور Carbonydrate رابطهٔ کربوهیدرات با نیتروژن ، نسبت کربوهیدرات به نیتروژن Carbohydrate nitrogen relationship کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی Carbohydrates-nonstructural کربوهیدرات‌های ساختمانی Carbohydrates-structurals سمومیت با اسیدکاربولیک ، مسمومیت با فنل Carbolic acid poisoning کربن Carbon.C کربن درا Carbonaceous مواد خشبی پُر کربن Carbonaceous roughage کربنات Carbonate کربی‌دار ، ترکیب شده با اسیدکربنیک Carbonated آب سیب گازدار Carbonate d cider کربنات کلسیم ، کربنات آهک Carbonate of lime کربنات پتاسیم Carbonate of potash کربناتها Carbonates چرخهٔ کربن Carbon cycle رسوب کربن ، دوده Carbon deposiگاز کربنیک Carbon dioxide اسیدکربنیک Carbonic acid کربنیک آنهیدراز Carbonic anhy drase مانع آنزیم کربنیک آنهیدراز Carbonic anhydrase inhibitor زغال خیز ، زغال‌دار ، زغالی Carboniferous دورهٔ زغالی Carboniferous period زغالش Carbonisation ، carbonization زغالش بستر حیوانات Carbonization of litter سوزاندن خار و خاشاک پشم Carbonizing منواکسیدکربن Carbon monoxide مسمومیت با منواکسیدکربن Carbon monoxide poisoning کلرور کربنیل ، قُشژن Carbonyl chloide بنیان کربنیل Carbonyl group نسبت کربن به ازت Carbon nitrogen ratio کربن چوب Carbon wood کربوفنوتیون Carbophenothion کربوکسیلاز Carboxylase اسیدهای کربوکسیلیک Carboxylic acids کربوکسی پیتداز Carboxypeptidase سیاه‌زخم Carbuncle-maliganant لویی ، لویی پهن برگ Carbungi کاربراتور Carburettor Carcas لاشه Carcass ترکیب شیمیایی لاشه Carcass chimical compositeon ارزیابی لاشه ، ارزشیابی لاشه Carcass evaluation درجهٔ لاشه Carcass grade شاخص لاشه Carcass index لاش گیری Carcass meat trimmings کیفیت لاشه Carcass quality ضایعات لاشه Carcass residue ضایعات پوست Carcass trimmings وزن لاشه Carcass weight بازدهٔ لاشه Carcass yield گوشتی زنگ Carceus سرطان‌زا Carcinogen سرطان‌زا ، مولّد سرطان Carcinogenic سرطان‌زا Carcinogenous سرطان‌شناس ، سخت پوست‌شناسی Carcinologist سخت‌ پوست‌شناسی Carcinology خرچنگ‌خوار Carcinophagous ماشین شانه‌زنی پشم Card ابوخنجر ، گل لادن Cardamindum جنس کاردامین Cardamine کاردامین تلخ Cardamine amara کاردامین کرکی Cardamine hirsuta کاردامن حنایی Cardamine impatiente

کاردامین چمنی Cardamine pratensis هِل Cardamom ، هِل Cardamomum دهانهٔ معده ، خم معده Cardia قلبی ، مربوط به قلب Cardiac بازایستی قلب Cardiac arrest چرخهٔ قلبی Cardiac cycle تکانهٔ قلبی Cardiac impulse عضلهٔ قلبی Cardiac muscle قلبی-مربوط به قلب Cardial سیاهرگ‌های اصلی Cardinal veins شانه‌زنی Carding پشم‌های پارچه‌ای Carding wools سوسن یا زنبق سفید ، سوسن آزاد Cardiocrinum نارسایی قلبی و شش‌ها Cardiopulmonary insufficiency دستگاه قلبی تنفسی Cardiorespiratory system قلبی عروقی Cardiovascular دستگاه گردش خون ، دستگاه قلب و عروق Cardiovascular system جنس کاردونسلوس Cardoncellus نوعی کاردونسلوس Cardoncellus mitissimus خانوادهٔ استکانی‌ها ، خانوادهٔ گل استکانی‌ها Carduaceae خارمانند Carduaceus جنس تاتاری ، جنس کنگراوتی ، جنس خار Carduus خار کوتاه Carduus acaulis هرفیش صغیر ، شوک عنتر ، خار نقره‌ای Carduus argentatus خارمقدس Carduus benedictus خارشتر Carduus sepsacus تاتاری خمیده Carduus nuitans خارمشک Carduus nutans خارتُتُک Carduus tenuiflorus توجهٔ ، مواظبت ، آگاهی ، مراقبت ، فکر Care پرستار ، مراقب ، محافظ Care giver مراقبت از حیوانات Care of animals آرایش سُم ، سُم‌تراشی Care of hoofs جنس جگن Carex جگن تیز Carex acuta جگن تاولی Carex ampullacea جگن شنی Carex arenaria جگن سفید Carex canescens جگن کرشی Carex cyperoides جگن داوال Carex davalli جگن کوتاه Carex depauperatus جگن پنجه‌ای Carex digitata جگن دو پایه Carex dioica جگن گشاد Carex sistans جگن دوشاخ Carex distica جگن دراز Carex elongata جگن ورسکی Carex ericetorun جگن زرد Carex flava جگن نخی Carex filiformis جگن ماشی Carex glauca جگن تیغی Carex hirta جگن نزار Carex humilis جگن صاف Carex laevigata جگن خرگوشی Carex leporina جگن بزرگ Carex maxima جگن کوهی Carex montana جگن توتی Carex muricata جگن باتلاقی Carex palludosa جگن جارویی Carex panicba جگن خوشه‌ای Carex paniculata جگن مخالف Carex paradoxa جگن حبّی Carex pilulifera جگن زودرس Carex precox جگن کرش کرش گون Carex pseudocyperus جگن کیکی Carex pulicaris جگن پراکنده Carex remota جگن نهری Carex riparia جگن جنگلی Carex silvatica جگن ستاره‌ای Carex stellulata جگن زبر Carex stricta جگن لاغر Carex strigosa جگن سفت Carex teretiuscula جگن گردی Carex tomentosa جگن استخری Carex vesicaria جگن رسمی Carex vulgaris جگن روباه Carex vulpina کفشدوزک Caria dilatata جنس خربزهٔ درختی (زینتی) Carica انبهٔ هندی Carica papaya کاریکاسه Caricaceae کاریدال ، گوسفند نژاد کاریدال Caridal جنس کافشه Carihamus کافشه ، کل رنگ Carihamus tinctorius ناو Carina ناوی ، زورقی Carinal ناوی‌شکل Carinate لبه‌دار ، تیغ‌دار ، زورقی ، به‌شکل‌زورق Carinate شکم زورقی Carinate abdomen ناوی‌شکل ، زورقی‌شکل ، قایقی‌شکل Cariniform جنس کارلینا ، جنس خرشوف‌بری Carlina خرشوف‌بری ، کارلینای رسمی Carlina vulgaris خرشوی‌بری ، کارلینای رسمی Carline thistle جوهر قرمز‌دانه Carmin داروی ضدنفخ Carminative صبیر ، کاکتوس بزرگ Carnegiea کارنیتین ، ویتامین Bt Carnitine گوشتخواران Carnivora گوشتخوار Carnivoral گوشتخوار Carnivore گوشتخوار Carnivorous ماهی گوشتخوار Carnivorous fisگوشتخواران Carnivors درخت خرنوب Carob bean خرنوب ، درخت خرنوب Carob tree گل‌شراب ، شیرین درخت Carolina allspice یاسمن زرد کارولینیایی Carolina yellow jessamine کاروتن ، پیش مادهٔ ویتامین A Carotene کاروتن خونی Carotenemia کاروتنوئید Carotenoid رنگدانه‌های کاروتنوئیدی Carotenoid سبات Carotid سرخرگ سبات Carotid artery ماهی کپور Carp ماهی کول زرد Carp crucian برچه Carpel جنس دلفریب Carpenteria بیدقالی Carpet moth پشم قالی Carpet wool مزرعهٔ پرورش ماهی کپور Carp farm حجرهٔ گرزن کوچک ، شکاف کوچک Carpid جنس ممرز Carpinus ممرز ، اولس ، اولاس ، کرزل ، تغار ، تغر Carpinus betulus درخت لور ، یوز ، ممرزشرقی Carpinus orientalis ممرز Carpinus sp دارایی برگ‌هایی شبیه برگ ممرز Carpinus - leaved شپشک ماهی کپور Carp louse نس پروانهٔ بید Carpocapsa بید سیب Carpocapsa pomonella میوه‌آور ، میوه‌دار Carpigenous کنه‌ای است که روی مواد شیرین و خشکبار زندگی می‌کند Carpoglyphus lactis l کارپوگونیم Carpogonium میوه‌شناسی Carpology استقرار برچه‌ها در رأس محور نسبتاً پهن و مخروطی Carpophor ریزش غیر طبیعی میوه Carpoptosis حیوانات بارکِش Carriage animals مال‌بند Carriage pole جاده یا راه شوسه ، را کالسگه‌رو ، راه ارابه رو Carriageway حامل ، ناقل ، حجیم کننده ، رقیق کننده Carrier ناقل بیماری Carrier of diseae مواد حجیم کننده Carriers صاف کنندهٔ چرخ‌درا Carrier scrapers هزینهٔ حمل Carring cost جسد ، مردار ، لاشه Carrion سوسک‌های مردارخور Carrion beetles گل‌قورباغه ، ستاره دریایی Carrion flower پوست مردار Carrion pelt پشم مردار Carrion wool هویج Carrort ساقه و برگ هویج Carrot aerial parts مگس هویج Carrot fly شتهٔ هویج Carrot willow aphid زاییدن ، حمل کردن Carry ظرفیت چراگاه Carrying capacity ظرفیت تولیدی یک استخر Carrying capacity of a pond هزینهٔ حمل و نقل Carrying charge هزینهٔ حمل و نقل ، هزینهٔ نگهداری Carrying cost محصول ذخیره شده Carry over روش کارتر - سیمون Carter-simon method درخت انار Carthaginian apple جنس گلرنگ ، جنس کافشه ، زغفران بیابانی Carthamus catthame family compositae گلرنگ وحشی ، کافشه Carthamus catthame family compositae flavescens زعفران بیابانی ، کاژیر صحرایی Carthamus catthame family compositae lanatus گلرنگ وحشی ، خار خرون Carthamus catthame family compositae oxyacanta گلرنگ Carthamus catthame family compositae sp کافشه ، کافشیه ، گلرنگ ، کاجره ، کاجیره ، گلرنگ Carthamus catthame family compositae tinctorius غضروف Cartilage بافت غضروفی Cartilage tissue نقشه آماری جفرافیای Cartogram نقشه کِش Cartography جنس زیره ، جنس زیرهٔ سیاه کرمانی Carum زیرهٔ سیاه ، زیرهٔ کرمانی ، زیرهٔ رومی Carum carvi زیرهٔ چتری Carum verticillatum پاپی ، تکمهٔ رحمی کارانکول ، تکمهٔ رحم Caruncle ناخنک Caruncle زیره ، زیرهٔ سیاه Carwey جنس گردوی آمریکایی Carya گُل میخکیان ، خانوادهٔ میخک ، خانوادهٔ گُل میخک ، خانوادهٔ قرنفل ، قرنفلیان Caryophyllaceae گُل میخکی Caryophyllaceous درخت فرنفل ، درخت میخک Caryophyllodendron جنس قرنفل ، جنس گُل میخک Caryophyllus قرنفل ، درخت قرنفل ، میخک درختی Caryophyllus aromaticus هستهٔ سلول ، هستهٔ یاخته Caryoplasm گندمه Caryopsis جنس آسپیرهٔ آسمانی Carypteris شرشره ، آبشار Cascade آبشار پله‌ای ، شیب‌شکن پله‌ای Cascade fall کاسکارا Cascara sagrada کازآز Casease چاه پوشش‌دار Cased well میزان کُشندگی Case fatality rate بیماری یابی Case finding کازئین ، کازئینوژن Casein کازئین‌خشک ، کازئین‌خشک‌کرده Casein-dehydrated کازئینوژن Caseinogen بیدخز Casemaking clothes moth پنیرمانند ، شبیه پنیر Caseous حساب نقدی ، حساب صندوق Cash account دارای‌های نقدی Cash assets ماندهٔ نقدی ، ترازنقدی Cash balance بودجهٔ نقدی Cash budget سرمایهٔ نقد Cash capitaشت محصولات نقدی Cash cropping محصولات زودبازده؛ مثل ، فلفل ، دارچین ، کاکائو ، قهوه ، میخک و غیره Cash crops بادام کوه ، بادم هندی Cashew قرص کمر ، بادام هندی ، قرصک Cashew nut درخت بلادرمغربی ، بلادر آمریکایی ، درخت اکاژو Cashew nut tree کادهندی Cashoo قیمت نقدی ، بهای نقدی Cashprice نسبت نقدینگی Cash ratio سولفات کلسیم Caso۴ لایهٔ چوبی نشده ، دیوارهٔ درون پوست Casparian layer ماهی کُمه Caspian roach ماهی آزاد دریای‌خزر Caspian salmon فُک Caspian seal ماهی سوف ، شاخ‌ماهی Caspiolosa sp مارماهی دریای‌خزر Caspiomyzon wagneri کاساوا ، مانیوک Cassava برگ‌های کاساوا ، برگ‌های مانیوک Cassava leaves ۱. درخت عنبر ، درخت فلوس. ۲. میوهٔ فلوس Cassia جنس فلوس Cassia گونه‌ای فلوس که از میوهٔ آن برای معالجهٔ کچلی قارچی و به‌عنوان ضّد کرم استفاده می‌شود. Cassia calata سنا ، سنای هندی Cassia angustifolia فلوس ، درخت فلوس ، چونتوز ، چیمکانی ، چمکانی Cassia fistula سنای میخک Cassia obtusifolia درخت فلوس Cassia pulp اسطوخودوی فرنگی ، بسفایج Cassidony جنس زرفام Cassinia پشکل خشک گوسفند یا گاو Casson جنس شاه‌بلوط Castanea شاه‌بلوط ژاپنی Castanea crenata شاه‌بلوط آمریکایی Castanea dentata شاه‌بلوطی به رنگ شاه‌بلوط Castaneous دسته ، گروه ، طبقه Caste حسق ، حسک Castelia شکر بسیار نرم Caster sugar کرچک Castor دانهٔ کرچک Castor bean گیاه کرچک Castor oil plant ۱. عقیم‌کردن ، اخته‌کردن. ۲. حیوان عقیم یا اخته Castrate اخته‌کردن ، اخته‌سازی Castration عامل بیماری Casual agent شترمرغ‌سانان Casuariiformes خانوادهٔ کازو آریناسه Casuarinaceae گربه Cat تجزیه کردنی ، مخرّب ، تخریبی Catabolic فرآیند کاتابولیکی Catabolic process کاتابولیسم ، متابولیسم تخریبی ، سوخت Catabolism کاتابولیتها Catabolites کاتالاز Catalase کاتالو Catalo ، cattalo کاتالیزور Catalyst تیک Catalytic کاتالیز Catalyze تورم نزله‌ال مهبل و عنق Catarrhal vaginocer vicitis حوضهٔ آبریز ، آبخیز Catchmint basin طبقه‌بندی کردن ، دسته‌بندی کردن Categorize طبقه‌ ، دستهم زمره Category خدمات غذایی Catering لارو ، کرمینه Caterpillar گربه‌ماهی Catfish ملیّن ، مسهل ، لینت‌دهنده Cathartic لولهٔ تلقیح Catheter کاتیون Cation تبادل کاتیونی Cation exchange ظرفیت تبادل کاتیونی Cation exchange capacity گل‌آذین دُم گربه‌ای ، گل‌آذین شاتون Catkin کاتالو Cattalo کو گاوی ، پهن گاوی Cattle manure گاوهای پرواری Cattle on feed مرتع گاوها Cattle ranch جیره‌های گاوی Catt;e rations نمایشگاه گاو Cattle show مکمل غذایی گاوها Cattle supplement خوراک یک واحد دامی در سال Cattle yearlong جنس بقدونس Caucalis بقدونس گزری Caucalis saucoioes بقدونس گُل‌درشت Caucalis grandiflora بقدونس برگ‌پهن Caucalis latifolia پسین ، خلفی ، دُمی Caudal بالهٔ دمی Caudal fin مهره‌های پشتی Caudal vertebrae منطقهٔ چوبی است که ریشه و ساقه را بهم متصل می‌کند Caudex پایچه Caudicle چربی احشایی Caul fat گل‌کلم Caulifolwer ساقه‌ای ، ساقه‌دار Cauline جنس کالینیا Caulinia کالینیای کوچک Caulinia minor عامل بیماری Causal agent of disease محرّق ، سوز آور Caustic قلم سوزآور Caustic stick حفره ، محفظه Cavity حفرهٔ دهان Cavity of the mouth اسبچهٔ سرخ پوستان Cayuse رودهٔ کور ، سکوم Ceca مربوط به رودهٔ کور یا سکوم Cecal خانوادهٔ سسیدومیده Cecidomydae سکوم ، رودهٔ کور Cecum شمشادیان ، خانوادهٔ شمشا Celastraceae شیمشیریانم خانوادهٔ شیمشیر Celastrineae برگ‌خوار معمولی جو Celerio lineata کرفس ، کرفس‌ خوراکی Celery یاخته ، سلول Cell کلاهک یاخته Cell cap روش‌ها کشت یا خته‌ای Cell culture techniques قطرهٔ یاخته‌ای Cell drop غشای یاخته Cell membrane یاختهٔ مادر Cell-mother یاختهٔ چند قطبی Cell-multipolar یاختهٔ عصبی Cell-nerve لانهٔ یاخته Cell nest هستهٔ یاخته Cell nucleus سلوبیوز Cellobiose یاخته‌مانند ، حجره‌مانند ، مانند یاخته ، حجروی ، یاخته ای celloid اجزاء یاخته‌ای Cell organells گویچهٔ قرمزخون Cell-red blood کویچهٔ هلالی Cell-sickle یاختهٔ بدنی Cell-somatic کشت تعلیقی یاخته Cell suspension culture یاخته‌ای Cellular فرازبند محفظه‌ای Cellular coffer dam کپک‌های لزّج قارچی Cellular slime molds بافت یاخته‌ای Cellular tissue سلولاز Cellulase یاختهٔ همراه Cellule annexe فعالیت سلولولیتیکی Cellulolytic activitلز Cellulose مشتقات سلولز Cellulose derivative صمغ سلولزی ، رزین سلولزی Cellulosec resin Cellulosic wall دیوارهٔ یاخته‌ای ، غشای سلولزی Cell wall شکاف دیوارهٔ سلولزی یاخته Cell wallcheck گویچهٔ سفید Cell-white blood جنس گُل تاج خروس Celosia درجه سلسیوس ، درجهٔ سانتی‌گراد Celsius scale مقیاس دمای سلسیوس Celsius temperature scale خانوادهٔ دغدغان Celtideae جنس دغدغان Celtis دغدغان استرلیایی Celtis australis ساروج ، سیمان Cement ساروجش ، سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن Cementation کف سیمانی ، سیمانکاری کف Cement flooring دوغاب سیمان ، ساروج سیمان Cement grout لولهٔبتونی ، لولهٔسیمانی Cement pipe سیمان دندان Cementum احشا‍‍‎‎‏ًٌُءشناسی Cenesthesy کنهٔ قرمز پا کوتاه سیب Cenopalpus pulcher دوران سوم زمین‌شناسی Canozoicera داده‌های سرشماری Census data آمار تولیدات Census of production جنس گل‌ گندم ، جنس قنطوریون Centaures قنطوریون ستاره‌ای Centaures calcituopa گونه‌ای گل گندم Centaures cyanus گونه‌ای گل گندم Centaures deppresa قنطوریون ریشو Centaures jacea قنطوریون جربی Centaures scabiosa قنطوریون تیرماهی Centaures solstialis جنس قنطوریون کوچک Centaury درمرکز ، به‌طور مرکزی Centerally گرایش به مرکز Centeral tendency فاصله از مرکز ، فاصلهٔ مرکزی Center distance مرکز کششی تراکتور Center of pull مرکز مقاومت (گاو آهن) Center of rotation مرکز چرخش ، مرکز دوران Center of rotation مرکز تنفسی Center-respiration مرکز دوران ، مرکز چرخش Center-rotation گل سرداب (زینتی) Centhranth صدبرگ ، دارای صد برگ Centifolius سانتی‌گراد ، سلسیوس Centigrade درجهٔ سانتی‌گراد Centigrade scale مقیاس صدبخشی دما Centigrade scale of temperature علف هفت‌بند Centinode صدپا Centipede گل هزار (زینتی) Centipede plant بندپایان Centipeds مناطق مرکزی Central areas یار مرکزی Central fissure کارخانه‌های صنایع غذایی مرکزی Central food preparation facility سیستم حرارت مرکزی Central heating system دندان ثنایای مرکزی Central incisor نظارت مرکزی ، کنترل مرکزی Centralized control نظام متمرکز Centralized system رهبری مرکزی Central leadership واقع در مرکز Centrally located بازار مرکزی ، بازار عمومی دام Central market دستگاه عصبی مرکزی Central nervous system هسته یا مغز چوب Central pith تمکن مرکزی Central placentation برنامه‌ریزی مرکزی Central planning گروه برنامه‌ریزیث مرکزی Planning team Central وضعیت یا حالت مرکزی ، قرارگاه مرکزی Central position ایستگاه مرکزی Central station سیستم یا نظام متمرکز Central system تمایل به مرکز Central tendency جنس سنبل الطیب Centranthus سنبل‌الطیب سرخ Centranthus ruber گرانیگاه ، مرکز ثقل Centre of graviy خار مرکزی ، میلهٔ مرکزی Centre pibn میانی ، مرکزی ، وابسته به مرکز پی یا عصب Centric گریز از مرکز ، جانب مرکز Centrifugal broadcasteبذرپاش جانب مرکز Centrifugal broadcaster پمپ جانب مرکز چاه عمیق Centrifugal deep well pump تلمبهٔ جانب مرکز Centrifugal pump سانتریفیوژشده Centrifuged افشانک جانب مرکزی Centrifuged nozzle سانتریول Centriole مایل به مرکز ، متوجهٔ مرکز Centripetal سانترومر Centromere جسم مهزه Centrum زنبورعسل نر Cepaen به‌طرف سر Cephalad جنس گلسر Cephalanthera گلسر شمشیری Cephalanthera ensifolia گلسر گُل‌درشت Cephalanthera grandiflora گلسر سرخ Cephalanthera rubra جنس دلپسند (زینتی) Cephalantus جنس گل‌ریزک (زینتی) Cephalaria سفالین Cephalin خرچنگان Cephalocarida جنس کاکتوس پیرمرد (زینتی) Cephalocereus سرطنابداران ، سرمازه‌داران Cephalochordate سرپایان Cephalopoda پابه‌سران Cephalopodes عامل پوسیدگی قهوه‌ای ساقهٔ سویا Cephalosporium gregatum جنس سرخدار چینی (زینتی) Cephalotaxus بور ساقه‌خوار گندم Cephus cinctus زنبور ساقه‌خوار اروپایی گندم Cephus cinctus pigmaeus زنبور ساقه‌خوار سیاه غلات Cephus cinctus tabidus فلفل فرنگی Cepsicum annuum موم زرد Ceraflava تولید کنندهٔ میوه گیلاسی Cerasifera به‌شکل گیلاس Cerasiformis جنس گیلاس Cerasus آلبالو Cerasus aviom آلوکک ، آلبالو ، گیلاس وحشی ، سیاهلی ، هلی کاک ، هلدانه ، آلبالو وحشی Cerasus aviom avuyn گیلاس Cerasus aviom cerasus حب‌المحلب Cerasus aviom mahaleb راناس Cerasus aviom microcarpa چوب چپق Cerasus aviom orientalis گیلاس خوشه‌ای Cerasus aviom padus گیلاس Cerasus aviom vulgaris جنس سراستیوم Cerastium سراستیوم صحرایی Cerastium arvense سراستیوم کوتاه برگ Cerastium brachypetalum سراستیوم فشرده Cerastium glomeraum سراستیوم کوتاه Cerastium pumilum سراستیوم ۵ پرچمی Cerastium semidecandrum سراستیوم معمولی Cerastium vulgare سراتیده Ceratiidae مگس مدیترانه Ceratitis capitata نس ابلک Ceratocarpus باد آورد ، ابلک شنی Ceratocarpus arenaria علف شاه‌پسند ، تیغ تازی Ceratocarpus arenarius جنس آلالهٔ داسی Ceratocephalus آلالهٔ داسی Ceratocephalus falcatus جنس خرنوب Ceratonia خرنوب Ceratonia siliqua سراتوفیلاسه Ceratophyllaceae جنس سراتوفیل Ceratophyllum سراتوفیل شناور Ceratophyllum demersum سراتوفیل غوطه‌ور Ceratophyllum submersum جنس گل رویا (زینتی) Ceratostigma دنبالهٔ حشرات Cerci سرسیدیفیلاسه Cercidiphyllaceae جنس ارغوان Cercis عامل لکهٔ ارغوانی بذر سویا Cercospora kikuchii عامل لکهٔ خاکستری سورگوم Cercospora sorghi عامل لکهٔ قهوه‌ای شبدر سفید Cercospora zebrina دُم حشرات Cercus غلات ، حبوبات ، غلات پفکی Cereal فرآوردهٔ فرعی غلات پفکی Cereal by product غلات علوفه‌ای Cereal forage غلات دانه‌ریز Cereal grain سریالین Cerealin کاه غلات Cereal straw نقایص مخچه‌ای Cerebellar deffects نیمکرهٔ مخچه‌ای Cerebellar hemisphere هیپوپلازی مخچه‌ای Cerebellar hypoplasia پایک مخچه‌ای Cerebellar piduncle مخچه Cerebellum قشر مخ Cerebral cortex نیمکره‌ها مخ Cerebral hemispheres سربروزیدها Cerebrosides مجرای مغزی نخاعی Cerebrospinal canal مخ Cerebrum جنس کرفس ریشه Cerefolium موم‌دار ، موم‌ساز Cerifera مومی شدن Cerification جنس گل عسلی Cerinthe گیاه برس Cerinthe major شپشک مومی کاذب ژاپنی Ceroplastes joponica شپشک مومی انجیر Ceroplastes joponica rusci سوسک برگ‌خوار لوبیا Cerotoma trifurcata گواهی ، گواهی نامه ، تصدیق شده ، رضایت نامه Certificate مدرک شایستگی Certificate of capacity تصدیق شده ، مصدق ، مجاز Certified چک تضمین شده Certified check بذر گواهی شده Certified seed گواهی دهنده ، تصدیق کننده Certifier شخص مجاز برای گواهی کردن یا گواهینامه دادن Certifying officer وسیس تابستانه Cervelat عنقی ، گردنی Cervical تلقیح راست رودهٔ مهبلی Cervical fixation پنس مخصوص کشیدن عنق رحم Cervical forceps غددگردنی ، غددعنقی Cervical glands تلقیح عنقی ، تلقیح گردن رحمی Cervical insemination ترشحات مخاطی عنق رحم Cervical muscus چسب عنقی ، چسب عنق رحم Cerical seal مهره‌های گردنی Cervical vertebrae شبکهٔ گردنی Cerviciplex عنقی مهبلی Cervicovaginal آبجو Cervisia

۱. عنق رحم ، گردن رحم ، ۲. گردن حشرات Cervix طوق دندان Cervix dentis رحم دوشاخه ، عنق رحم مضاعف Cervix duplex گردن رحم ، عنق رحم ، کُل رحم Cerix of uterus گردن پیشابدان ، گردن مثانه Cervix vesicae زیر خانوادهٔ گل ارغوان Cesalpineae عمل سزارین Cesarian section پوشیده از چمن ، مربوط به چمن ، چمنی Cespititious ۱. چمنزار. ۲. نی‌زار ، خلنگ‌زار. ۳. زمینی که چشمه‌های زیادی در آن است Cespitious گیاهان چمنی Cespitiouse perennials نواریان Cestoda والان ، نهنگان Cetacea ویتامین ث ، اسیدآسکوربیک Cevitamic acid کک‌چغندر Chaetocnema tibialis پیکانیان Chaetognatha غلاف ، پوسته ، پوست ، مفصل ساقه‌ ، بند ساقه و تکه‌هایی که در هنگام خرمنکوبی از بذر جدا می‌شود. ۲. علوفه یا کاه ریز آسیاب شده برای خوراک دام. ۳. پوسته‌های مربوط به بذور در تاج بعضی گیاهان مرکب Chaff پوسته و گرد و غبار Chaff and dust غربال جداکنندهٔ پوشال Chaffer حجیم ، مخلوط با کاه Chaffer screen ذرت سبک Chaffy corn پشم پوشال‌دار Chaffy wool سنگ گچ Chalk stone اتاق بازرگانی Chamber of commerce جیر Chamois با صدا جویدن Champ کانال ، مجرا ، شیار ، تنگه ، ترعه Channel بیشه‌ای Chaparral خانوادهٔ شارا Characeae صفت ، ویژگی Character آبچلیکان Charadriiformes زغال چوب Charcoal ۱. رسیدگی کردن ، بازرسی کردن. ۲. چک Check مربع کار Check row planter سوپاپ یکطرفه Check valve پنیری ، پنیرمانند Cheesy زخم لب Cheilitis زخم‌های اطراف‌دهان Cheilosis جنس شب بو Cheiranthuبوی خیری Cheiranthus cheiri شب بو Cheiranthus hortensis چنگال Chelate ترکیب چنگالی Chelating agent کلیسرداران Chelicerates جنس مامیران Chelidonium مامیران کبیر Chelidonium majus شیمیایی Chemical تجزیهٔ‌شیمیایی Chemical analysis طعم شیمیایی Chemical flavor کنترل پس خور منفی شیمیایی Chemical negative feedback control مواد نگهدارندهٔ شیمیایی Chemical preservative واکنش شیمیایی Chemical reaction امتیاز شیمیایی Chemical score عمل آوری شیمیایی ، آغشته‌کردن به مواد شیمیایی Chemical tretment کمینوز Cheminosis شیمیدان ، دانشمند علم شیمی ، داروساز (در انگلستان) Chemist شیمی Chemistry کنترل شیمیایی اشتها Chemostatic control of appetite شیمی‌درمانی Chemotherapy خانوادهٔ اسفناج ، خانوادهٔ چغندر ، خانوادهٔ قازیاغی Chenopodiaceae جنس غازپا Chenopodium سلمهٔ تره ، غازپای سفید Chenopodium album عازپای اسفناجی Chenopodium bonus henricus غازپای ماشی Cheopodium ylaucum پای دورگه Cheopodium hybridum غازپای دیواری Cheopodium muralis غازپای متعفن Cheopodium olidum غازپای پُربرگ Cheopodium opulif olium غازپای پُردانه Cheopodium polysperme غازپای قرمز Cheopodium rubrum غازپای دشتی Cheopodium urbicum خاک چرنوزوم Chernozemic گیلاس Cherry آلبالو Cherry-sour گیلاس Cherry-sweet قفسهٔ سینه Chest بلوط ، شاه‌بلوط Chestnut کرند ، اسب‌کرند Chestnut درخت شاه‌بلوط Chestnut tree ۱. چرم بزغاله. ۲. بزغاله. ۳. ساخته‌شده از چرم بزغاله ، قابل انعطاف ، تاشو Cheverel ، cheveril گوسفند نژاد شویوت Cheviot sheep گوشت بز Cheron جویدن Chew قطعات دهانی ساینده لیسنده Chewing lapping mouthparts شپش‌های جونده Chewing lice شپش‌ جونده Chewing louse قطعات دهانی ساینده Chewing mouthparts نشخوارکردن Chewing the cud جوجه Chick چربی طیور Chicken fat پای طیور Chicken feet طاعون طیور Chicken pest جوجه‌های در حال رشد Chiclens growing توری مرغی Chicken wire پرهای طیور Chick feathers خلّر Chickling vetch نخودی ، نخودچی ، نخود ایرانی Chickpea پرورش طیور Chicl rearing طیور Chicks تعیین جنسیت جوجه Chick sexing جوجه‌های شوع کننده Chicks-starting جیرهٔ شروع کنندهٔ جوجه‌ها Chick starter کاسنی Chicory لاروی است که انسان حیوانات اهلی ، برخی پرندگان ، مارها ، لاک‌پشت‌ها (turtles) و جوندگان را آلوده می‌کند. در اثر نیش آن لکه‌های متورمی به‌وجود آمده و خارش شدیدی ایجاد می‌شود. Chigger چغندرشیلی Chilean beet گل ناشکیب (زینتی) Chilean gumbox درخت جاذب (زینتی) Chilean nut یاسمن بو (زینتی) Chilean yew درخت جاذب (زینتی) Chilehazel خنک شدن ، سردشدن Chill جنس کفشدوزک Chilocorus کفشدوزک نقابدار دولکه‌ای ، کفشدوزک شپشک‌خوار Chilocorus bipustulatus چندپایان ، لب‌پایان Chilopoda گربه‌های ، بمبک ماهی Chiloscyllium griseum رم ساقه خوار برنج Chilo supprissalis شیمرا Chimaera راستهٔ شیمرا شکلان یا هلوسفال‌ها Chimaeriformes شیمر Chimere شیمریسم Chimerism زهکش عمودی Chimney drain جنس گل‌یخ (زینتی) Chimonathus خاک چینی China clay رامی ، علف رامی ، علف چینی China grass نارنگی ، پرتقال چینی China orange ختمی چینی China rose مازه Chine درخت عرعر ، درخت بهشت ، درخت زبان گنجشگ چینی ، درخت جلای ژاپنی Chinese ash گل زنگولهٔ چینی ، گل بادبادک Chinese bell flower شمشاد رسمی ، شمشاد چینی Chinese box کپور چینی ، کپور ماهی چینی Chinese carp گیلاس چینی Chinese cherry صنوبر چینی(زینتی) Chinese fir گل شراه (زینتی) Chinese goosebery گل ثعلب چینی Chinese ground orchid فندق زینتی Chinese hazel گل‌سرخ ژاپنی Chinese guilder rose شبدر چینی Chinese lespedeza ازگیل ژاپنی Chinese medlar روغن چینی ، بلسان پرویی Chinese oiوغن دارچین چینی Chinese oil lf cinnamon شن کِش چینی Chinese rake ماهی حوای سفید Chinese silver pomfret گردوی چینی Chinese walnut سرخدار Chinwood جنس گل‌دلبند (زینتی) Chionanthus شپشک‌آسیایی Chionaspis asiatica گل یخ Chioranthus گوسفند کیوسی تبر ، تیشه ، تبر هیزم‌شکنی Chip ax ورقه‌ورقه کردن Chipped تراشه ، براده ، سنگریزه Chippings ماهی‌خاویاردار ، خاویارماهی Chirocentrus خفاشان Chiroptera اسکنه Chisel قلم و چکش Chisel and hammer گاوآهن اسکنه‌ای Chisel plow شیتین Chitin نوعی پیازچه Chives کلامیدیاسه Chlamydiaceae کلامیدوسپور Chlamydospore جنس کلورا Chlora کلورای برگدار Chlora perfoliata کلورانتاسه Chloranthaceae صفرا آور Chloretic مادهٔ صفراآور Chloretic agent کلرفنوینفوس Chlorfenvinphos کلرهگزیدین Chlorhexidine کرم غوزهٔ نخود Chloribea heliothis کرم غوزهٔ پنبه Chloribea heliothis obsoleta کلرور دوشو ، Chliride of lime کلروسدیم ، نمک معمولی ، نمک طعام Chloride of soda کلرسنج Chlirimeter آب کلردار Chlorinated water کلر Chlorine کلومفوس Chlormephos کلروفاسینون Chlorophacinon خانوادهٔ توت Chlorophora خانوادهٔ جلبک‌های سبز Chlorophyceae سبزینه ، کلروفیل Chlorophyll bearing plants سبزینه‌دار ، کلروفیل‌دار Chlorophyll bearing گیاهان سبزینه‌دار ، گیاهان کلروفیل‌دار Chlorophyll bearing plants جلبک‌های سبز Chlorophyta کلروپیکرین Chloropicrine پلاست سبزینه‌دار ، کلروپلاست Chloroplast کلروز ، زردی Chlorosis کلروتیوزید Chlorothiazide زردی Chlopotic کلرتیون Chlorthion حفرهٔ خلفی بینی Choanaهامورماهی Chocolate hind شیر کاکائو Chocolate milk درخت کاکائو Chocolate nut خوب Choice انسداد مری Choke پیشوندی است به معنای خفه‌کن ، مسدود کننده Choke سیب‌ترش ، سیب ترشه Choke apple بستن چو کر به انتهای تنهٔ درخت و متصل کردن قلاب کابل کشنده به آن Choker setting التهاب مجاری صفراوی Cholangitis کولکلسیفرول ، ویتامینD۳ Cholecalciferol وبا Cholera وبای مرغی Cholera-chicken عامل وبای مرغان ، عامل وبای طیور Cholera gallinarum وبای خوک Cholera-gog کلسترول Cholesterol کولستیرآمین Cholestyramine اسید کولیک Cholic acid کولین CHOLINE کولینرژیک Cholinergic کولین استراز Cholinesterase جنس کندریلا Chondrilla جنس کندریلوم Chondrillum کندریلوم جگنی Chondrillum juncea میان‌دانک Chondriosome غضروف‌سازی Chondrogenesis یان غضروفی Chondroichthyes کندروئیتین Chondroirine سولفات کوندروئیتین Chondroitin sulfate Chop خرشده ، چاپرشده Chopped یونجهٔ خردشده Chopped alfalfa علف خشک خردشده Chopped hay خردکُن ، خرکننده چاپرکننده Chopper مخلوط برگ و ساقه‌های خشک‌شده که از خشک کن بیرون می‌آید Chops وتر ، طناب ، بند Chord طناب پشتی Chorda dorsalis بند بیضه Chorda spermatica طنابداران ، مازه‌داران Chordata طناب‌دار ، مازه‌دار Chordate بندناف ، طناب نافی Chorda umbilicalis ماهی سارم Chorinemus ماهی بوزر Chorinemus sp پردهٔ بیرونی جنین ، مشیمهٔ خارجی جنین Choriooallantoic membrane مشیمیه Chorioid مشیمهٔ خارجی Chorion حفرهٔ مشیمهٔ خارجی جنین Chorionic cavity پُرزهای مشیمهٔ خارجی جنین Chorionic villi جداگلبرگ Choripetalus کرم برگ‌خوار سیب Choristoneura sorbiana افقC Chorizoکنه‌ای است که به غلات انباری آسیب می‌رساند. Chortoglyphus arcuatus گل کریستمس Christmas flower کاج کریستمس ، درخت نوئل Christmas tree فام ، رنگ Chroma ۱. مربوط به رنگ ، رنگی ، رنگ‌پذیر. ۲. مربوط به کروماتین Chromatic کروماتید Chromatid رنگینه ، کروماتین Chromatin کروماتوگرافی ، رنگ‌نگاری Chomatography یاخته‌های رنگدانه‌ساز Chromatophore اسیدکرومیک Chromic acid کروم ، کرومیم Chromium ناهنجاری‌های کروموزومی Chromosomal aberration کروموزوم Chromosome کروموزوم‌های جور ، کروموزوم‌های متجانس Chromosome-homologous کروموزوم‌های جنسی Chromosome-sex کروموزوم ایکس ، کرومووم مونث Chromosome-x کروموزوم وای ، کروموزوم مذکر Chromosome-y مزمن ، طولانی شده ، متضاد حاد Chronic اختلال مزمن ، بیماری مزمن Chronic disorder اسهال مزمن Chronic dysentery ارگوت مزمن چاودار Chronic ergot of rye گرانولوماتوز مزمن Chronic granuloma تورم بینی دانه‌دار مزمن ، نزلهٔ بینی ، تورم آلرژیک بینی Chronic granuloma rhinitis التهاب یا تورم مزمن Chronic inflamation مسمومیت مزمن Chronic intoxication ورم پستان مزمن Chronic mastitis تب شیرمزمن Chronic milk fever مسمومیت مزمن با مولیبدن Chronic molybdenum poisoning بیماری مخاطی مزمن Chronic mucosal disease درد مزمن Chronic pain التهاب مزمن لوزالمعده Chronic pancreatitis بیماری مزمن تنفسی Chronic respiratory disease تقویمی Chronological زمان سنج ، کرونومتر Chronometer شپشک مرکبات Chrusomphalus aonidum l شفیره Chrysalid جنس گاو چشم ، جنس گُل مینا Chrysanthemum شفیره ، شفیرهٔ نیمه آزاد Chrysalis گاو چشم خرمنی Chrysanthemum segetum کریزوملیده Chrysomelidae شپشک‌سیاه مرکبات Chrysomphalus aonidium anct شپشک سپردار قهوه‌ای Chrysomphalus aonidium anct dictyospermi جنس مگس چشم طالیی ، جنس مگس شته‌خوار Chrysopa مگس چشم طلایی کارنی Chrysopa carnea بالتوری Chrysopa vrlgarisl برگ طلایی ، دارای برگ‌های طلایی رنگ Chrysophyllus بالتوری‌های سبز Chrysopidae جنس مینای طلایی ، مینای زرد Chrysopsis جنس زرجگر Chrysosplenum زرجگر نامتقابل Chrysosplenum alternifolium زرجگر متقابل Chrysosplenum opposif olium ماهیچهٔ سینه و شانه Chuck and blade سرسینهٔ بدون استخوان با برش مربعی Chuck-square cut boneless کره‌گیری Churn شیر چرخ کرده Churned sour milk روش چرخشی Churn method ۱. صدای کبک ، پشه‌خوار و غیره. ۲. صدای کبک در آوردن Churr آب‌دزدک Churr worm نخل آسیاب(زینتی) Chusanfan palm Chute بلوک پای تندآب Chute blocks قطعهٔ نهر تند آب Chute channel ُاُفت تند آب Chute drop ناودان‌های سُرسُره‌ای کوچک چوبی که در دامنه‌ها برای سُردادن چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند Chutes کیلوس ، قیلوس Chyle کیموس ، کیموس معدی Chyme جنس گل‌یخ Chymonanthus کیموتریپسین Chymotrypsin جنس سرخس وافر(زینتی) Cibotium زنجره Cicada سیکاده‌ها Cicadacea جیرجیرک ، زنجره‌های بزرگ Cicadas زنجرهٔ مو Cicadatra ochreata mell خانوادهٔ زنجره‌ها Cicadelidae خانوادهٔ زنجره‌ها Cicadidae جنس سیسندیا Cicendia سیسندیای ریسمانی Cicendia filiformis سیسندیای کوتاه Cicendia pusilla جنس نخود ایرانی (سبزیها) Cicer نخود رسمی Cicer arietinum نخود سیاه Cicer nigrum نخود رسمی Cicerplant خانوادهٔ کاسنی Cichoriaceae جنسی کاسنی ، کاسنی دشتی ، جنس هندبا Cichorium کاسنی فرنگی ، کاسنی سالادی Cichorium eadivea کاسنی دشتی ، کاسنی ، کاسنی تلخ ، کاسنی وحشی Cichorium intybus نخود رسمی Cichpea لک‌ماهیان Ciconiiformes جنس شوکران آبی ، جنس شوکران بزرگ Cicuta شوکران آبی Cicuta cmaculata شوکران متعفن Cicuta virosa مانند شوکران آبی Cicutarius دیهیم ، تارک ، نیم‌تاج Cidaris آب سیب ، شربت شیب Cider سیب آبگیری Cider apple نوشابه‌ای که از تفالهٔ سیب به‌دست می‌آید. Ciderkin شبیه شربت سیب؛ دارای مزهٔ شربت سیب Cidery مژه‌دار ، مژه‌مانند ، شبیه‌موی کوتاه Ciliaris عضلهٔ مژکی ، عضلهٔ مژگانی Ciliary muscle مژه‌داران Ciliata مژکدار ، مژه‌دار Cilliate بافت پوششی با سلول‌های استوانه‌ای مژه‌دار Ciliated columner epithelium مژه‌دار ، مژکدار Ciliatus مژه‌مانند Ciliiform مو ، مژه ، مژک ظریف Ciliolum زنبوران تخم‌ریزه اره‌ای Cimbicidae جنس گل‌ نگار ، جنس علف ساس ، جنس خربق سیاه Cimicifuga گنه‌گنه Cinchona گرزن دُم عقربی Cincinnus شنگرف انگلیسی ، شنجرف Cinema red تفریباً به رنگ خاکستری Cineraceous پامچال فرنگی ، سینه‌ری ، گل سینه‌ری ، رمادیه Cineraria تنگ اسب ، کمربند Cingle شکم دندان Cingulum قهوه‌ای دارچینی Cinnamomeus کافور Cinnamomum camphoua دارچین Cinnamomum camphoua zeylanicum دارچین Cinnamomum verum Cinnamoun درخت کافور cinnamoun camphora برنوف Cinnamon root درخت کافور Cinnamon tree خانوادهٔ گُل قاضی Cinomoriaceae گل دلارام ، علغ نقره‌ای Cinquefoil یوند Cion جنس عشرق Circaea عشرق فرنگی Circaea luteliana مدار ، دور ، محیط ، حوزه ، نمودار Circuit گردشی ، دایره‌ای ، انحرافی ، دوری ، غیر مستقیم Circuitous تلمبهٔ بدنه دایره‌ای Circular caing pump فرازبند محفظه‌ای گرد Circular cellular coffer dam آبشکن نوک نیم گرد Circular cutwater توزیع دایره‌ای Circular distribution جریان دورانی ، جریانی دوری ، جریان حلقوی ، جریان دایره‌ای Circular flow آسیاب سنگی Circular grinnding mill مزارع مجتمع چرخه‌ای Circularly integrated farms برش عرضی حلقوی ، مقطع مدور ، سطح مقطع یا برش دایره‌ای Circular transverse section سرریز مدور Circular weir سرمایهٔ در گردشی Circulating capital گردش خون Circulation-blood دستگاه گردش خون Circulatory system غدد دور مقعدی Circumanal glands شکوفنده بطریق عرضی Circumsciss محیط کردن ، محدود کردن Circumscribe وضعیت ، موقعیت ، رویداد ، چگونگی ، شرط ، ماوقع ، اتقاق ، تصادف ، کیفیت Circumstance پُرزهای جامی شکل زبان Circumvallate papilla of tongue پروانهٔ تک نقطه‌ای برنج Cirphis unipuncta تشمع Cirrhosis تشمع کبد Cirrhosis of liver شانه‌ای ، رشته‌ای Cirrhous رشته به‌هم پیچیده‌ای از تودهٔ هاگ‌ها که توسط مواد لعابی بهم متصل شده و از دهانهٔ اندام باردهی خارج می‌شود. Cirrhus رشته پایان Cirripedia جنس کنگر صحرایی ، جنس انگنار Cirsium کنگر صحرایی ، کنگروحشی Cirsium arvens جنس پیچ شهریار Cissus خانوادهٔ لادن Cistaceae آب انار Cistern چاه مخزن Cistern دهلیز ، مخزن Cistern غدد دهلیز پستانی Cisternal gland جنس گل‌اندام Cistus لادن عنبری Cistus ladaniferus خانوادهٔ پروانه‌ها شب‌پرواز Citheroniidae ترنجان ، بادرنگبویه ، لیمون اوتی Citrago اسیدسیتریک Citric acid چرخهٔ کربس ، چرخهٔ اسیدسیتری ، چرخه اسیدتری کربوکسیلیک Citric acid cycle کشت مرکبات Citriculture سیترین ، ویتامین P Citrin مایل به زرد CITRINELLUS دارای برگ‌هایی شبیه برگ مرکبات Citrinus دارای عطر لیمو Citriodorus لیمو Citron شپشک‌نرم تن Citrophilus سیترولین Citrulline س هندوانه Citrullus هندوانه ابوجهل ، حنظل Citrullus colocynthis هندوانهٔ رسمی Citrullus vulgaris جنس مرکبات Citurs لیموعمان Citurs aurantifolia درخت پرتقال Citurs curantium درخت نارنج ، درخت نارنگ ، درخت‌نارنج چایی Citurs aurantium نارنگی ، درخت نارنگی Citrus aurantium لیموشیرین ، درخت لیموشیرین Cetrus bergamis نارنج Cetrus bigaradia دارابی Citrus decumana. درخت لیموترش ، لیموی مصری Cetrus limonum لیموی اسپانیایی Citrus limonum var ترنج ، بادرنگ ، بالنگ Citrus medica بادرنگ ، بالنگ ، ترنج Citrus medica var لیمو ، لیموترش Citrus medica var گریپ فروت Citrus paradise پرتقال شیرین Citrus sinensis درخت نارنج Vulgaris خانوادهٔ سداب ، خانوادهٔ مرکبات Citrus family ملاس مرکبات Citrus molasses گیاهان جنس مرکبات Cirtus plants تفالهٔ مرکبات Citrus pulp تفالهٔ خشک مرکبات Citrus pulp-dried تفالهٔ تازهٔ مرکبات Citrus pulp-fresh تفالهٔ ملاس‌دار مرکبات Citrus pulp with molasses تفالهٔ ملاس‌دار خشک مرکبات Citrus pulp with molassas-dried زمین گلی ، گلی ، باتلاقی Clabber ، claber جنس ساقه‌تیز Cladium ساق تیز Cladium mariscus کلادود ، کلادوفیل Cladode شاخهٔ پهن شده Cladodium دارای کاسه‌هایی شبیه چوب Cladogalyx جنس شباویز (زینتی) Cladrastis چوب زرد آمریکایی Cladrastis lutea ۱. مادهٔ خمیری. ۲. چسبیدن دانه‌های ریز به سنگ ، چسبناکم ، چسبنده. ۳. هوای مرطوب و سرد. ۴. خاک چسبنده. ۵. کرهٔ آب کرده ، روغن حیوانی Clam کلامیدوسپور Clamidospores ارتباط گیره‌ای Clamp connection پالایش ، تصفیه Clarification کرهٔ صاف‌شده Clarified butter کثیف ، لکهٔ‌کثیف و چسبناک ، لکهٔ گل و لای Clart گیره ، قلاب ، انبرک ، چنگک Clasper دسته ، رده ، طبقه Class مشخصات رده Class characteristics طبقه‌بندی ، رده بندی Classification رده‌بندی Classification طبقه‌بندی خاک Classification of soil واحدهای رده‌بند ی Classification units رده‌بندی‌ شده ، دسته‌بندی شده ، طبقه‌بندی شده ، جورشده ، محرمانه Classified طبقه‌بندی‌کردن ، رده‌بندی کردن ، دسته‌بندی کردن Classify فاصلهٔ دسته یا طبقه Class interval حدود دسته یا طبقه Class limits زخم ماهیچهٔ پای گوساله در اثر نرسیدن خون به آن که از انسداد یا تنگ شدن رگ‌های خونی نتیجه می‌شود. این حالت با دُز درمانی ویتامین(E) معالجه شده است. Claudication-intermittent جنس کلاواریا Clavaria کلاواریای یاقوتی Clavaria amethystina کلاواریای خاکستری Clavaria cinerea کلاواریای مرجانی Clavaria coralloides خانوادهٔ قارچ‌های خوراکی گوشتالود Clavariaceae گرزمانند Clavaria like چماقی ، پیازی‌شکل ، گرزی‌شکل Clavate گرزمانند Clavatus گرزگ مانند Clavellate ارگوت غلات Claviceps purpurea ترقوه‌ای ، چنبری ، مربوط به استخوان چنبری Clavicular شبیه چماق ، گرزی‌شکل Clavoid میخچه Clavus کلاووس Clavus خرچنگی Claw ناخنک Claw ۱. چنگال‌دار ، پنجه‌دار. ۲. پسوندی است به معنی چنگال یا پنجه Clawed گِل رُس Clay بستر رس Clay bed سیلوی آجر فشاری Clay block silo کلوئید رسی Clay colloid جلگه Clsy flat آمیزهٔ رس و هوموس Clay humus complex

رسی ، شبیه‌رس Clayish ذرهٔ رس Clay particle خاکشویی Clay soaking pit جنس زیبای بهاره Claytonia پاک کردن ، تمیز کردن ، خالص‌کردن ، تصفیه‌کردن ، پالودن ، صاف‌کردن ، بی‌عیب‌کردن ، زمین را از علوفهٔ هرز پاک کردن ، وجین‌کردن ، از پوست در آوردن غلات ، برطرف کردن لکه یا خال ، تازه کردن ، نوکردن ، مرتب‌کردن ، به نظم در آوردن Clean تمیزکرده ، پاک‌شده ، بوجاری شده Cleaned مواد تمیزکننده Cleaning compound پس محصول Cleaning crop فضولات بوجاری غلات Cleanings برنج سفید کرده ، برنج خوراکی Clean rice جفت Cleansing ایستگاه ضدعفونی Cleaning station کشت پی‌درپی Clean tillage محصولات وجینی Clean tilled crops پشم شسته ، پشم تمیز Clen wool زخم تمیر. روز آفتابی Clen day. تخم بی نطفه ، تخم عقیم Clear egg. پاکسازی جنگل Clearing of jungle سود خالص Clear profit گلهٔ داغ نخورده Clear skins آسمان صاف Clear sky چوب سالم ، چوب بی‌عیب Clear timber رخ‌پذیر Cleavable شکاف خوررنی ، قابل‌تفسیم ، قابل شکافته شدن Cleavable سطح رخ ، سطح شکافت Cleavage plane پاپیتال خاکی Clechoma hederacea پیوند شکافی Cleft ماهی طالع یا تاله ، مای بزرک Cleftbell trevally عضلهٔ قاعده‌ای ترقوه‌ای Cleidobasilaris گرده‌افشانی و لفاح در داخل گُل بسته Cleistogamy آسکو کارپ بسته Cleistothecium کلماتیده ، آلالگان ، خانوادهٔ آلاله Clematideae جنس گل عنکبوتی Cleome جنس عنبربو Clethra خانوادهٔ عنبربو Clethraceae جنس پیچ‌کوه Clianthus خانوادهٔ سوسک‌های پشتک‌زن Click beetles سرخس بیشه(زینتی) Cliff brake fern آب و هوایی ، اقلیمی Climatal آب و هوا Climate تشابه‌آب و هوایی Climate analogous اقلیمی ، آب و هوایی Climatic شرایط آب و هوایی Climatic conditions دوره اقلیمی Climatic cycle عناصر اقلیمی Climatic elements نقشهٔ آب و هوایی ، نقشهٔ اقلیمی Climatic map سال اقلیمی Climatic year داده‌ها یا اطلاعات اقلیم شناختی Climatological data ایستگاه هواشناسی Climatological station اقلیم شناس ، بوم شناس Climatologist قلهٔ اوج Climax رویش گیاهی اوج Climax vegetation پیچ‌کوهی Climbing fumitory گل خوشه Climbing hydrangea گل گوهر Climbing lily گیاهان بالارونده Climbing plants اقلیم‌سنج Climometer لیمو‌ترش Climonium اقلیم‌نما Climoscope چسبیدن Cling بالینی Clinical روش بالینی Clinical approach تشخیص بالینی Clinical diagnosis بیماری بالینی Clinical disease ورم پستان بالینی Clinical mastitis روش بالینی Clinical method نشانه‌های بالینی ، علایم بالینی Clinical signs شیب‌سنج Clinometer صخره‌ای Clinty میزان تولید پشم Clip عیچی کردن بال ملکه Clipping queen پشم خام ، پشم چیده شده Clip wool جنس کلیتوسیب Clitocybe لیتوسیب گوشی Clitocybe auriculata کلیتوسیب ورسکی Clitocybe ericetorum کلیتوسیب معطر Clitocybe odora جنس شاهپرک ، جنس مازریون هندی ، جنس هریجه Clitoria چوچوله Clitoris جنس خورشیدی ، جنس سوسن کوهسار Clivia کلوآک Cloaca گل تلگرافی Clock plant گل مرجان Clockvine کلوخ ، کلوخه Clod روستایی ، دهاتی Clod hopper کلوفتتزین ، آپولو Clofentezine مسدود کردن ای شدن ، بسته‌شدن ، لخته‌شدن ، گرفتن ، کندکردن Clog عامل بیماری آنتراکنوز پنبه Clomerella gossypii رقم هم گروه Clonal cultivar گیاهان همگروه Clone تکثیر غیر جنسی سلول تخم Cloning بیماری کپلک کبد شرقی Clonorchiasis سُم شکافته ، شکاف سُم Cloot جفتگیری با خویشان نزدیک Close breeding تلمبه با اتصال مستقیم ، پمپ موتور سرخود Close coupled pump جریان فشاردار Closed conduit flow تلمبهٔ جانب مرکز حفاظ‌دار Closed centrifugal pump اقتصاد بسته Closed economy گلهٔ بسته Closed herd خزن بسته Closed reservoir پایان فصل یا دوره Closed season زخم‌های بسته Xlosed wounds هم‌خونی شدید Close inbreeding خاک ریزبافت ، خاک ریزدانه Close textures soil دیوارهٔ آب‌بند ، دیوارهٔ مسدود کننده Closing dike پشمهای پارچه‌ای Clothing wools بید پشم ‌خوار ، بیدپارچه ، بیدلباس Cloth moth زعفران زینتی Cloth of gold crocus حوضچهٔ‌ پارچه‌ای Cloth tank خون منعقدشده Clotted blood موی ژولیده Clotted hair لخته‌شدن Clotting زمان انعقاد ، مدت زمان انعقاد Clotting time ابر Cloud روز ابری Cloudy day پشم کدر Cloudy wool میخک ، قرنفل Clove گُل قرنفل ، گُل میخک Clove flower گُل قرنفل ، گُل میخک Clove gillyflower سُم شکافته ، سُم ‌شکافدار ، زوج سُم Cloven foot زوج‌سُم ، سُم ‌شکافته ، سُم ‌شکافدار Cloven footed سمهای شکافته‌ ، زوج‌سُم ، حیوان زوج‌سُم Cloven hoofs روغن میخک ، جوهر میخک Clove oil گُل میخک‌معمولی ، گُل میخک باغی Clove pink شبدر Clover شبدر دورگه ، شبدر سوئدی Clover-alsike Trifolium alexandrinum شبدر برسیم ، شبدر مصری Clover-berseem شبدر گل‌میخک Clover-crimson شبدرهلندی ، شبدرسگ Clover-dutch شبدر کریمسون تازه Clover-crimsom ، fresh ، early vegetative شبدر لادینو Clover-ladino شبدر قرمز Clover-red پوسیدگی شبدر Clover rot شبدر زیر‌زمینی Clover-sub طعم شبدر Clover taint شبدر سفید Clover-white قرنفل ، درخت قرنفل ، درخت میخک Clover tree ماهی لوچ دلقک Clown hoach علف مُر Clown ، s mustard پنیر کلاب Club cheese قارچ کلاه‌دار Club fungus پنجه گرگی Club moss گرزی‌شکل ، گرزمانند Club shaped سگ ماهی شکم‌دار Clupea caspia ریزه کولی Clupea caspia delicatula شاه ماهی ، حشینه معمولی Clupea caspia harengus شُک ماهی دریای سیاه Clupea caspia pontica ماهی اومک Clupeid fish یلکای چشم درشت Clupeonella delicatula ماهی انکووی Clupeonella delicatula engrauliformis ماهی کیلکای معمولی Clupeonella delicatula grimi کلوزیاسه ، گوتیفرا Clusiaceae خوشهٔ شیردوشی Cluster خوشه ، دسته ، گروه ، سنبله ، کلاله ، دسته کردن ، جمع کردن ، به‌صورت خوشه در آوردن Cluster سُنبله Cluster خوشهٔ شیردوشی Cluster assembly خوشه‌ای ، فراهم Cluster like خوشهٔ انگور Cluster of grapes سری تخم‌های گذارده‌شده Clutch پدال کلاج Clutch pedal جنس کلی‌پئولا Clypeola قدومهٔ شیرازی Clypeola jonthlaspi سپردار Clypeolate سپرکوچک ، اسپوروفیل سپری‌شکل Clypeole کنئوراسه Cneoraceae جنس کنیدیوم Cnidium کرفس بدل Cnidium apioides کوآنزیم A Coa دلمه‌شدنی ، لخته‌شدنی Coagulable عاقد ، دلمه‌کننده ، لخته‌کننده ، لخته‌ساز Coagulant لخته‌شده ، دلمه‌شده Coagulated غددلخته‌ساز Coagulating glands انعقاد Coagulation انعقاد پروتئین‌ها Coagulation of proteins زغال‌سنگ ، زغال Coal ماهی پشت‌سیاه Coal fish رنگ‌های قطرانی Coal tar dyes زبر ، خشن ، زمخت Coarse درشت الک‌شده Coarse bolted دانه‌درشت Coarse grained آرد درشت Coarse grained flour موهای خشن Coarse hairs کنجالهٔ درشت شاهدانه Coarse hemp meal درشت غربال شده Coarsely sifted غربال سوراخ درشت Coarse meshes sieve مرحجازی Coarse myrrha غربال درشت Coarse screen غربال ، الک‌یا سرند سوراخ درشت Coarse sieve کنجالهٔ درشت سویا Coarse soybean meal داندانه درشت Coarse teeth پشم زمخت Coarse wool نژاد پشم زمخت Coarse wool breed ساخل ، کناردریا Coast جلگهٔ ساحلی ، پهنک کرانه ای Coastal area میگوی ساحلی Coastal mud shimp دشت ساحلیم کران دشت Coastal plain دریچهٔ چرخ‌زنجیری نوع کاستر Coaster gate خط ساحلی Coast line طرف ساحل C۰astward درطول ساحل Coastwise آستر ، روکش ، پوشش Coat پردهٔ بیضه Coat of testis چوب بلال Cob جنس پیچ فرشته Cobaea کوبالامین ، ویتامینB۱۲ Cobalamine کبالت Cobalt لاغری ناشی از کمبود کبالت Cobalt pine خوکچهٔ هندی Cobay اجزای چوب بلال Cob fractions چوب بلال Cobs پس‌ماندهٔ فورفورال چوب بلال Cobs furfural residue قوی‌نر Cob swan چوب بلال با دانه ، بلال پوست کنده Cobs with guain چوب بلال پوسته‌دار Cobs with husks درخت نارگیل Cocaa nut palm کوکربوکسیلاز Cocarbxylase شپشکهای گیاهی ، شپشک‌های نرم‌تن Coccidae scales; mealy bugs کوکسیدیوز Coccidiosis دانه‌آور ، توت‌دار Cocciferous کفشدوزک‌کروی Coccinella کفشدوزک۷نقطه ای Coccinella ۷ punctata کفشدوزک ۱۴نقطه ای Coccinlla ۱۴ punctata کفشدوزکهای بالغ Coccinelles انوادهٔ کفشدوزکها Coccinelldae کفشدوزک Coccionella نوعی انگل آفت شپشک نرم‌تن Coccophagus guerneyi compere کوکوس Coccus شپشک نرم‌تن Coccus hesperidium شپشک Coccus pseudomagnoliarum kuw استخوان دنبالچه Coccygeus دنبالچه ، استخوان دنبالچه Coccyx روغن نارگیل Cochin oil خانوادهٔ گل راعی ، خانوادهٔ هزار چشم Cochlospermaceae مخروطی Cocical خروس Cock کومهٔ مخروطی علف خشک Cock پرندهٔ نر Cock bird زنبور طلایی Cockchar dee زلف عروسان ، گل حلوا ، تاج خروس Cock ، s comb بانگ خروس ، صدای خروس ، قوقولی قوقو Cock crow خروس Cockerel پَرخروسی Cock feathered به جنگ انداختن خروس‌ها Cock fighting سنگسر معمولی ، سنگسر پرلکه Cock grunter اسپرس Cock ، s head زبان مادرشوهر ، انجیر هندی Cockineal cactus قرقاول‌نر Cock pheasant کبوترنر Cock pigeon سوسک‌حمام ، کچوله Cockroach گنجشگ‌نر Cock sparrow سیخک پای خروس Cockspur اسب دُم کُل Cock tailed پوستهٔ دانهٔ کاکائو Cocoa hulls تفالهٔ کاکائو Cocoa meal درخت نارگیل Cocoa nut palm پوستهٔ کاکائو Cocoa shell پوستهٔ آسیاب شدهٔ کاکائو Cocoa shell meal نارگیل Cocoanut سوسک نارگیل Coconut beetle نوالهٔ نارگیل Coconut cake کنجالهٔ نارگیل Coconut meal روغن نارگیل Coconut oil نوالهٔ نارگیل Coconut oil cake پیله ، پیلهٔ کرم ابریشم Cocoon پیلهٔ ابریشمی ملکه Cocoon queen ۱. بخشی از کیسهٔ بیضه که پس از اخته شدن یک حیوان‌نر باقی می‌ماند. ۲. مواد که نشخوارکنندگان ضمن عمل نشخوار بالا می‌آورند و پس از جویدن مجدد ، فرو می‌دهند Cod ماهی روغن Cod atlantic رمز ، نشانه ، علامت قراردادی Code ماهی روغن Cod fish کرم سیب Codling moth روغن کبد ماهی Cod liver oil ژن هم‌بارز Codominant gene گونه‌های هم‌غالب Codominant species کد ، رمز Codon ضریب هضمی Coefficient of digestibility ضریب کشش Coefficient of elasticity ضریب درون آمیزی ، ضریب درون همسری Coefficient of inbreeding ضریب خویشاوندی Coefficient of parentage ضریب تخلخل Coefficient of porosity ضریب خلوص Coefficient of purity ضریب همبستگی Coefficient of relationship ضریب تنوع Coefficient of variation ضریب لزجت ، ضریب ناروانی Coefficient of viscosity مرجانیان Coelenterata مرجانی Coelenterates قارچ‌های بی‌یاخته Coeloblast پیوسته برچه Coenocarpes پیوسته برچه Coenocarpic میسلیوم چندهسته‌ای بدون دیوارهٔ عرضی در فیکومیست‌ها Coenocytic کوآنزیم Coenzyme کوآنزیم A Coenzyme a coa کوآنزیم R Coenzyme r همزیستی Coxistence عامل کمکی Cofactor قهوه ای رنگ ، شبیه قهوه Coffeatus قهوه Coffee دانهٔقهوه ، بذر درخت قهوه Coffee bean میوهٔ قهوه Coff cherryee سوز برف سرد Cold blizzard خونسرد Cold blood بی‌‌‌حس ، تنبل ، غیر اصیل Cold blood خونسرد ، فردغیرعصبی ، فرد آرام و متین Cold blood جسم سرد ، منبع سرد Cold body زکام Vin thehead آب و هوا یا اقلیم ساحلی سرد Cold littoral climate مقاومت‌به سرما Cold resistance سترون سازی سرد Cold sterilization جبههٔ سرد Cold front آب و هوا یا اقلیم دریایی سرد Cold marine climate انبار‌سرد Cold storage room سرد خانهٔبالای صفر ، انبار سرد Cold store آزمایش سرد ، اُفت سرد Cold test ماهیان آب سردزی Coldwater fishes محصولات کلمی Cole crops التهاب مهبل ، آماس مهبل ، ورم مهبل Coleitis فتق مهبل Coleocele قاب بالان ، سخت بالپوشان ، راستهٔ سوسک‌ها Coleoptera راستهٔ بالپوشان یا قاب بالان Coleopteres حشرهٔ قاب بال Coleopteron غلاف برگ اولیه Coleoptile تخم‌منداب Cole seed چوچوله ، بظر Coles femininus حسن یوسف Coleus blumei پروانهٔ برگخوار یونجه Coliasphilodice eurytheme کولی باسیلوز Colibacillosis قولونی ، مربوط به قولون Colic فولنج ، شکم‌درد Colic کولی فورم Coliform کولیفرم‌ها Coliiformes ورم قولون ، التهاب قولون Colitis کُلاژن Collagen کُلاژناز Collagenase روی‌هم افتادن ، از پا افتادن Collapse فشارریزش ، فشار رمبش Collapse pressure طوقه Collar استخوان ترقوه ، استخوان چنبر Collar bone پهن قابل جمع‌آوری ، فضولات حیوانی قابل جمع‌آوری Collectable manure جمع‌آوری ، گردآوری Collecting مخزن جمع‌آوری ، مخزن جمع‌کننده Collecting basin آبروی جمع کننده Collecting ditch زهکش Collecting drain مجرای جمع‌آوری کننده ، مجرای جمع‌کننده (در نفرون‌های کلیه) Collecting duct قیف جمع‌کننده Collecting funnel شبکهٔ جمع‌کننده ، شبکهٔ دریافت Collecting main شبکهٔ فاضلاب Collecting system مخزن مادر Collecting tank ظرف جمع‌آوری Collecting vessel چاه جمع کننده ، دهلیز Collecting welمجموعه ، کلکسیون Collection جمع‌آوری داده‌ها ، جمع‌آوری اطلاعات ، مجموعهٔ اطلاعات Collection of data مزرعه اشتراکی Collective farm کشاورزی اشتراکی Ccollective farming خروجی اصلی Collective outlet مالکیت جمعی ، مالکیت مشاع Collective ownership زهکش اصلی Collector drain چاه جمع کننده Collector well پادُمان ، فنردُمان Collembola راسته پادُمان Collemboles بافت کلانشیم Collenchyma tissue جنس گل دالبُر Colletia جنس آنتراکینوز Colletotrichum آنتراکینوز غلات Colletotrichum graminicolum آنتراکینوز کتان Colletotrichum linicolum آنتراکینوز نخود Colletotrichum pisi آنتراکینوز شبدر مناطق گرم Colletotrichum trifolii ستیغ پیشابراهی Colliculus seminalis گُل‌کلم ، کلم‌گل Colliflower ، cauliflower کلوئید Colloid کلوئیدی Colloidal فشار اسمزی کلوئیدی Colloidal osmotic pressure ۱. نوعی واحد چراگاهی که تغذیهٔ یک اسب یا گاو بالغ یا معادل آن گوسفند را برای مدّت یک سال تأمین می‌کند. ۲. نوعی ورقهٔ کوچک گوشت که با زدن روی آن ترد شده باشد. ۳. یک ورقهٔ گوشت خوک. ۴. یک لایهٔ چربی Collop کلم سبز Collord گردن رحم ، گلوی زهدان Collum uterخاک‌هایی که در اثر نیروی ثقل تشکیل می‌شوند. Colluvial soil واریزه Colluviation جنس گوش فیل Colocasia هندوانهٔ ابوجهل Colocynth گُل تاج‌الملوک ، زبان درقفا Colombine کنهٔ نمدی مو Colomerus vitis pyst ۱. بخشی از رودهٔ بزرگ مهره‌داران که بین رودهٔ باریک و راست روده قرار دارد. در این بخش سه قسمت بالا رو ، افقی و پایین‌رو وجود دارد. وظیفهٔ قولون جذب آب از مواد دفعی است. ۲. قسمت دوّم رودهٔ حشرات. ۳. باغبان ، برزگر ، کشاورزم رعیت ، مستعمره نشین. Colon رنگ پذیر Colorable علامت گذاری با رنگ‌ها Color coding نقص یا عیب رنگ Color defect پُر‌رنگ ، رنگارنگ Colorful رنگ‌سنج Colorimeter رنگ سنجی Colorimetric تثبیت قولون به حفرهٔ بطنی Colostomy آغوز ، مالک Colostrum شیشهٔ رنگی Coloured glass نوررنگی Coloured light اسب جوان ، نریان جوان Colt جنس دغدغک Coluea family geguminosae گوسفند کلمبیایی Columbia sheep خانوادهٔ کبوتران Columbidae راستهٔ کبوترسانان ، راستهٔ کبوتریان Columbiformes تاج‌الملوک Columbine ساق‌الحمام Columbo ستونک Columella بهم‌پیوستن ، ملحق‌شدن ، آمیختن ، ترکیب کردن ، ترکیب‌شدن ، ائتلاف‌کردن Combin کمباین Combine کمباین برداشت و خرمنکوبی Combined harvester thresher فاضلاب مرکب Combined sewerage شبکهٔ فاضلاب مرکب Combined sewer system آب ترکیبی Combined water شانه‌کدن Combing پشم‌های شانه‌شدنی Combing wools قابلیت ترکیب پذیری ، قابلیت امتزاج Combining ability دستگاه جمع‌کننده Combining device خانوادهٔ بادام هندی ، بادام هندیان Combretaceae احتراق پذیری ، قابلیت احتراق ، قابلیت اشتعال Combustibility مواد محترقه Combustible material احتراق ، سوختن Combustion محفظهٔ احتراق Combustion chambor گرمای احتراق Combustion heat محصول احتراق Combustion product درجهٔ حرارت احتراق Combustion temperature مشعل ، سوخت‌پاش Combustor دامنهٔ تعادل حرارتی Comfort zone برگ‌بیدییان ، خانوادهٔ برگ بیدی Commelinaceae زیر رده‌ای از گیاهان گلدار Commelinidae هم‌سفره ، همزیستی غیر انگلی Commensal هم‌سفرگی ، همزیستی غیر انگلی Commensalism تجارت ، بازرگانی Commerce جارتی ، تجاری ، قابل داد و ستد Commercial آمیخته‌گری تجارتی Commercial crossing مزرعهٔ تجاری Commercial farm روش تجارتی گله‌داری در مزرعه Commercial farm flock method خوراک تجارتی Commercial feed خوراک‌های تجارتی ، خوراک های حیوانی تجارتی Commercial feedstuffs علامت تجاری Commercial mark خوراک مخلوط تجارتی Commercial mixed feed طیور تجارتی Commercial poultry تولید تجارتی Commercial production گندم تجارتی ، آرد گیاهگ گندم تجارتی Commercial wheat مغل Commifera mokul خردشده ، قطعه‌قطعه‌شده Comminute کمیتهٔ نامگذاری بیوشیمیایی Commission on biochemical nomenclature سطح اتصالم محل اتصال ، پیوندگاه Commissure اختلاط ، ترکیب ، یکی‌شدگی ، بهم پیوستگی Commixtion ۱. عمی ، همگانی ، مشترک ، مشاع. ۲. متداول ، رایج ، پیش‌پا افتاده ، معمولی ، معمول ، عادی ، متعارفی. ۳. عامیانه ، عام ، عامی ، مدم عوام Common دارای حق چرا در مرتع عمومی ، قابل اشتراک Commonable حق علف‌چر ، حق مرتع ، حق استفاده از چراگاه ، زمین یا ملک مشاغ Commonage توسکای معمولی Common alder گاوزبان Common alkanet جد مشترک Common ansester زبان‌ گنجشگ ، زبان گنجشگ معمولی Common adh جو ، جو معمولی Common barley مجرای مشترک صفراوی Common bile duct وس ، غان Common birch گل ساعت Common blue passion flower گاوزبان معمولی Common borage مرز مشترک Common border شمشادفرنگی ، شمشاد اناریم کیش Common box tree نعناع کوهی Common calamint فرنجمشک Common calaminte کور ، کبر ، خاورک Common caperbush زیرهٔ سیاه ، زیرهٔ کرمانی ، زیرهٔ رومی Common caraway کپور معمولی Common carp لویی معمولی Common cattail بابونه ، بابونهٔ گاوی ، بابونهٔ معمولی Common chamomille دارچین ، درخت دارچین ، دارچین‌میدانی Common cinnamon tree آنکولی ، تاج‌الملوک Common columbine بیاری قارچی سیاهک ذرت Common corn smut یولاف ، یولاف معمولی ، جودوسر Common cultivated oat تربچه Common cultivated radish اوجا ، گُل پردار ، سعد ، وج ، لی‌له Common elm ساه‌دانه ، سیاه تخمه ، شونیز Common fennel flower درخت انجیر Common fig tree کتان ، کتان معمولی Common flax گُل انگشتانه Common foxglove گُل آفتاب پرست Common heliotrope شاهدانه Common hemp بنگ دانه Common henbane زنجبیل شایمی Common inula پاپیتال ، عشقه ، داردوست ، لی‌چک ، لبلات Common ivy اسطو خودوس معمولی Common lavender پنیرک ، اوت‌پر ، فوچاکو ، کرکو ، بچکو ، سر common mallow درخت انبه Common mango داروش ، دارواش Common mistletoe قارچ معمولی ، قارچ صحرایی Common mushromm گزنه ، گزنهٔ دوپایه Common nettle نخودفرنگی ، نخود سبز Common pea درخت گلابی Common pear tree اردک ماهی Common pike سیب‌زمینی معمولی Common potato پامچال ، پامچال معمولی Common primrose خرفه Common purslane نی ، نی معمولی Common reed اکلیل کوهی Common rosemary سداب Common rue چاودار Common rye مریم کوهی ، مریم گلی Common sage نمک معمولی ، نمک طعام ، کلرورسدیم Common salt صنوبر شانه‌ای ، صنوبر نقره‌ای Common silver fir tree درخت پر Common smoke tree ترشک Common sorrel سیزاب ، سیزاب طبی Common speed well برگ بیدی Common spider wort پرسیاوش Common spleenwort ماهی راشگوی مخطط Common threadfin شلغم ، شلغم معمولی Common turnip سنبل‌الطیب Common valerian ثعلب Common vailla ماشک Common vetch علف هرز معمولی Common weed گندم معمولی Common wheat مَرغ ، شین‌دان Common wheat grass گندنای کوهی Common wheat horehound یاسمن سفید Common white jasmine سرخدار Common yew طحر جنگلکاری محلی Community forestry project هاگ مودار Comospore دارای کرک های بلند Comosus فشرده“ متراکم Compact پوشش با خاک کوبیده Compacted earth lining خاک نرم کوبیده ، خاک نرم توپُر Compacted fine eath لایه فشرده ، لایه فشرده شده Compacted layer ضریب تراکم Compacting factor انباشتگی ، تراکم Compaction بهم‌فشردگی ، تراکم Compactness غلتک Compactors بافت استخوانی متراکم Compact tissue یاخته‌های همراه Companion cells محصولات همراه Companion crops شرکت ، تجارتخانه Company برتری نسبی Comparative advantage کالبدشناسی تطبیقی Comparative anatomy روش ذبح مقایسه‌ای Comparative slaughter method مطالهٔ تطبیقی ، مطالهٔ مقایسه‌ای Comparative study مقایسهٔ واریانس‌ها ، مقایسهٔ متغیّرها Comparison of variances جبران رشد Compensation of growth رشد جبرانی ، رشد جبران شوندگی Compensatory growth محصولات رقیب ، محصولات رقابت کننده Competing products گونه‌های رقیب Competing species رقابت ، مسابقه Competition محصولات رقیب Competitive crops کالاهای رقابتی Competitive goods ممانعت رقابتی Competitive inhibition رقابت Competitiveness قیمت رقابت Competitive price رقبای غذایی Competitors in feeding روغن کافور Compher oil خوراک مکمل Complemental feed عمل تکملی ، واکنش تکمیلی ، عمل تکمیلی Complementary action عوام مکمل Complementary factors ژنهای مکمل Complementary genes کالاهای مکمل Complementary goods محصولات مکمل Complementary products منابع مکمل Complementaryresources تثبیت مکمل Complement fixation پادتن تثبیت کنندهٔ مکمل Complement fixing antibody دورهٔ کامل ، چرخه کامل Complete cycle غالبیت کامل ، برتریت کامل Complete dominance خوراک کامل Complete feed کود کامل Complete fertilizer گل کامل Complete flower غالبکامل ، کاملاً غالب Completely dominant کاملاً مقاوم Completely resistant تابش کامل ، تشعشع کامل Complete radiation طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی Complete randomized block design crbd جایگزینی کامل Complete substitution جیرهٔ کامل Complete ration طرح کاملاً تصادفی Completely randomized design crd اختلالات غوارش (در مورد بیماری) Complications جزء Component قیمت گذاری شیر بر اساس اجزاء تشکیل دهندهٔ آن Component milk pricing نمودار میله‌ای مرکب Component part bar graph قطعات تشکیل دهنده Component parts ترکیب کردن ، بوجو آوردن ، ایجاد کردن ، خلق کردن ، انشاء کردن Compose Compositeae خانوادهٔ کاسنی ، خانوادهٔ مرکبان ، کلاپرک‌ها ، کلاپرک‌سانان Compositeae آمیختهٔ مرکب Composite cross سدخاکی ناهمگن Composite earth dam نمونهٔ مرکب Composite sample ترکیب ، آمیخت Composition ترکیب جیرهٔ غذایی Composition of ration کمپوست Compost ۱. مرکب ، پیچیده ، ۲. اشاره است به برگ‌های مرکب Compound بهرهٔ مرکب ، ربح مرکب Compounded interest چشم‌های مرکب Compound eyes آب نگار مرکب ، منحنی بده‌های مرکب Compound hydrograph ربح مرکب ، بهرهٔ مرکب Compound interest خوابانیدن مرکب Compound layering برگ مرکب Compound leaf تلمبهٔ مرکب Compound pump طرح جامع Comprehensive plan برنامه‌ریزی جامع Comprehensive planning برنامه‌های جامع Comprehensive plans برنامهٔ جامع Comprehensive program مطالعات جامع Comprehensive studies فشرده ، متراکم ، کوچک‌شده ، منگنه شده ، پهن شده Compressed بستهٔ فشرده ، عدل فشرده Compressed bale گاو گوشتی متراکم ، گاو گوشتی کوتوله Compressed beeg حلقهٔ تراکم Compressing ring کمپرسور Compression machine تنش فشار ، تنش تراکم Compression stress ضربهٔ تراکم Compression stroke فشرده Compresus ۱. مقعر. ۲. ضدکوبنده Concame کنسانتره ، غلیظ ، متراکم ، متمرکز کردن Concentrate دوغ تغلیظ شده Concentrated buttermilk خوراک متراکم ، کنسانتره Concentrated feed تانکاژ تغلیظ شده Concentrated tankage مواد متراکم ، کنسانتره‌ها ، خوراک‌های متراکم Concentrates غلظت ، غلیظ‌سازی ، تراکم ، آکندگی ، گردآمدگی ، تجمع ، جمع‌شدگی ، تمرکز ، متمرکزکردن Concentration حلقه‌های متحدالمرکز Concentric باروری ، آبستنی Conception آبستنی ، باروری ، حاملگی ، لقاح ، عمل آبستن‌شدن Conception جنین Conceptus صدف ، شاخک Concha صدف‌بینی Concha-nasal صدفی ، صدفی شکل Conchoidal صدف‌شناسی Conchology بتُن Concrete هم شیبی Concordance همشیب ، دریک جهت ، در یک حالت Concordant منجمدکردن ، منجمدشدن ، سفت کردن ، سفت‌شدن ، سخت‌کردن ، سخت شدن ، متحدکردن ، بهم پیوستن ، یکی‌کردن ، بتن ریختن ، با بتن سخت کردن ، با بتن ساختن Concrete کفهای بتُنی Concrete floors لایهٔ بتُنی ، قشر بتُنی Concrete layer مخلوط بتُن Concrete mix سیلوی بتُنی CONCRETE SILO پل آبگذر بتُنی Concrete trough aqueduct ضربت Concussion عدوم کردن ، حذف کردن؛ مثل ، حذف کردن دام‌های وازده از گله ، وازدن ، کنارگذاشتن ، جداکردن؛ مثل ، جداکردن لاشه‌های بیمار. Condemn ضبط‌کردن ، منهدم کردن ، از بین بردن ، نابود کردن Condemnate ضبط ، انهدام ، از بین‌بری؛ مثل ، ضبط یا انهدام لاشه بیمار یا غیر بهداشتی Condemnation تغلیظ ، انقباض ، تبدیل به مایع ، تبدیل بخار به مایع Condensation میعان ، تبدیل بخاربه مایع Condensation of vpour

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: واژگان منابع طبیعی1


تاريخ : ۱۳٩٦/٤/٢٩ | ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.