Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان حقوق 2 by: گروه ترجمه کده

بودجهٔسرمایه‌ای Capital budget تعهدهای سرمایه‌ای Capital commitment افزایش سرمایه Capital deepenning سرمایه به کار گرفته شده Capital employed تجهیزات سرمایه‌ای ، ماشین‌آلات ، تجهیزات اداری و مانند آن Capital equipment هزینه‌های سرمایه‌ای Capital expenditure فرار سرمایه Capital flight تشکیل سرمایه Capital formationکالاهای سرمایه‌ای Capital goods سرمایه‌بری Capital intensity سرمایه‌طلب ، سرمایه‌بر Capital intensive سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت Capital investment ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری Capital investment appraisal سرمایه‌داری کاپیتالیسم Capitalism سرمایه‌سازی ، مایه دست کردن ، تبدیل به سرمایه کردن Capitalization (capital structure) صدور سهم Capitalization issue بازار سرمایه ، بازار بورس Capital market بهره‌وری سرمایه Capital productivity جیره‌بندی سرمایه Capital rationing سرمایه مورد نیاز Capital requirement سهم سرمایه Capital stock ساخت سرمایه ، سرمایه‌سازی Capital structure مازاد سرمایه Capital structure بازگشت سرمایه Capital turn گردش سرمایه Capital turnover سرشماری مالیاتی ، مالیات بر هر فرد Capitation بازار محدود Captive market مأمور جمع‌آوری حقّ عضویت Card stewad کارت رأی ، رأی یکجا Card vote دوره خدمت ، شغل دائمی ، شغل تمام وقت Career مسیر شغلی ، کار راهه Career path برنامه‌ریزی خدمتی Career planning سقف خدمت Career plateau بار ، محموله Cargo جامعه کشورهای حوزهٔ کارائیب Caribbean Community (CARICOM) منطقه آزاد تجارت حوزه کارائیب Caribbean Free Trade Ara (CARIFTA) جامعه کشورهای حوزۀ کارائیب CARICOM تجارت آزاد بین کشورهای حوزۀ کارائیب CARIFTA سندمعافیّت موقّت از عوراض گمرکی Carnet انتقال به پیش ، بازگرداندن Carry-back جابه‌جا کردن ارقام Carry forward (carry over) هزینه تملک یا نگهداری اموال Carrying charge هزینه‌های حمل Carrying costs ارزش دفتری بدون استهلاک Carrying value جابه‌جا کردن ارقام Carry over کارتل Cartel نقشه ، نمودار Cartogram شبکه انشعابی ، شبکه آبشاری Cascade network مورد پژوهی Case method تحقیق موردی ، بررسی مورد خاصّ Case study پول نقد ، اسکناس ، مانده حساب پس انداز Cash حیابداری نقدی Cash accounting داراییهای نقدی Ash assets روش نقدی Cash basis حسابداری بر مبنای نقدی Cash basis accounting پرداخت قبل از تحویل Cash before delivery = (CBD) حساب وجوه نقدی ، حساب صندوق Cash book بودجه نقدی Cash budget تخفیف نقدی Cash discount سود سهام نقدی ، سود قابل توزیع Cash dividend برداشتهای نقدی Cash drawings جریان نقدینگی Cash flow روش حسابداری نقدی Cash flow acounting=cash basis تولید پول نقد Cash generation چک بانکی Cashier's check (officer's check) جریان نقدی ورودی ، درآمد جاری ناشی از سرمایه‌گذاری Cash inflow پرداخت در زمان تحویل Cash on delivery (COD) پرداخت در زمان ارسال Cash on shipment (COS) نسبت پول نقد Cash ratio ارزش واگذاری نقدی Cash surrender value کارگر موقت Caual labour (casual worker) بیمهٔ حوادث Casualty insurance متعیرّهای تصادفی Casual variables کار موقّت ، کار غیردائمی Casual work فروش بر اساس صورت اجناس Catalogue store پالایشگاه Cat plant سگ و گربه Cats and dogs نمودار علّی Cause-and-effect diagram هشدار برای خریدار Caveat emptor هشدار امضا کننده Caveat subscriptor (venditor) غارنشین Cave man تحلیل هزینه و سود. CBA پرداخت قبل از تحویل CBD حسابداری قیمت جاری CCA دیسک فشرده CD بالاترین قیمت ، سقف قیمت Ceiling price حق انبارداری Cellerage سازمان هسته‌ای ، گروه سازمانی Cell organization آمار تولید Census of production بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی Central American Common Market بانک مرکزی Central Bank تمرکز Centralization مدیریّت متمرکز ، اداره امور به صورت متمرکز Centralized administration واحد پردازش مرکزی Central processing unit رئیس کل ، مدیر عامل CEO سند ثبت شرکت Certificate of incorporation گواهی مبدأ Certificate of origin گواهی انجام تعهد Certificate of release گواهینامه Certification mark حسابدار واجد شرایط ، حسابدار رسمی Certified accountant چک تضمین شده Certified check حسابدار خیره دولتی Certified public accountant (CPA) تعرفه خارجی بازار مشترک CET هزینه حمل و نقل CFI زنجیرۀ فرماندهی ، سلسله مراتب فرماندهی Chain of command فروشگاه زنجیره‌ای Chain store رئیس ، مدیر Chair رئیس ، مدیر ، رئیس جلسه Chairman رئیس هیئت مدیره Chairman of the Board اتاق تجارت Chamber of commerce اطاق صنایع و تجارت Chamber of industry and commerce بحث ، اقبال ، شانس Chance علّت تصادفی Chance cause تفاضل حدود اعتماد Chance difference رویداد تصادفی Chance event تغییر ، تحوّل Change عامل ایجاد تغییر Change agent اصل تغییر در عمل Change of practice principle تغییر قرارداد Change order فرایند تغییر Change process کانال توزیع Channel of distribution ویژگیهای حرکات آسان Characteristics of easy movement کاراکتر‌خوان ، نشانه‌خوان Character Reader بازشناسی کاراکترها ، بازشناسی نشانه‌ها Character recognition درآمد مشمول مالیات Charagable gain بدهی ، بهای کالا یا خدمت Charge حساب اعتباری Charge account کارت اعتباری Charge card سرکارگر Charge hand فرهمندی ، کاریزما ، ویژگیهای خارق‌العاده خدادادی Charisma اختیار فرهمندی ، اختیار کاریزماتیک Charismatic authority مدیریت فرهمندی ، مدیریت کاریزماتیک Charismatic management (charismatic authority) شیوۀ مدیریت فرهمندی ، مدیریت کاریزماتیک Charismatic style قیمت فریب دهنده Charm price فرمان ، امتیاز ، منشور ، معافیّت مخصوص ، دربست کرایه کردن Charter حسابدار خبره Charter accountant (CA) شرکت مجاز Charter company دوره‌گرد Cheap Jack پول ارزان Cheap money خدمات حساب جاری Checking service برداشت Check-off موافقت نسبت به دریافت حقّ عضویّت Check-off agreement چک Cheque (check) حساب جاری Cheque account اقتصاددانان مکتب شیکاگو Chicago school of economists رئیس کلّ ، مدیر عامل ، بالاترین مقام اجرایی Chief Executive Officer (OEO) آزمون کای اسکویر Chi-square test طبقه‌بندی تاریخی اسناد Chronologic indexing of records CIF کنگره سازمانهای صنعتی CIO بخشنامه Circular گردش پول Circular flow of income ادغام شرکتهای مرتبط Circular integration سرمایه در گردش Circulating capital قانون مدنی Civil law ادعا ، دعوی ، طلب Claim طبقه ، گروه ، درجه ، رده Class نظریه کلاسیک تصمیمگیری Classical decision theory نظریهٔ کلاسیک سازماندهی (ظراحی سازمان) Classical design theory اقتصاد کلاسیک Classical eonomics مکتب کلاسیک مدیریت Classical Management school نظریه کلاسیک سازمان Classical organization theory روش طبقه‌بندی کالا Classification merchandising روش طبقه‌بندی Classificatoion method تبلیغات طبقه‌بندی شده Classified advertising ترازنامه طبقه‌بندی شده Classified balance sheet مالیات بر دارایی طبقه‌بندی شده Classified property tax سیستم مالیات طبقه‌بندی شده Classified taxation تصفیه ، ترخیص ، حراج ، تهاتر Clearance بانک تصفیه ، بانک تهاتر Clearing bank اطاق تهاتر Clearinghouse سیستم تسویه حساب بین بانکی Clearing houses interbank payment system (chips) آزمون اندازه‌گیری توان دفتری Clerical aptitude test ارزشیابی فعالیبت دفتری Clerical work evaluation برنامه بهبود کارهای دفتری Clerical work impronement programme دبیر ، منشی ، کارمند دفتری Ckerk سازمان بر محور ارباب رجوع Client organization کارت وقت‌نگار ، کارت ساعت Clock card ثبت زمان صرف شده برای کار Clocking-in (clocking-on) ثبت زمان صرف شده برای کار Clocking-on زیرکاردررو ، وقت‌گذران Clock watcher شرکت محدود Clode company (close corporation) حساب بسته Closed account کنترل دایره بسته Closed-loop control عضویّت اجباری در اتحادیّه Closed shop=union shop متاع کامل ، یک دست کامل Closed stock نظامهای بسته Closed system اختتام جلسه Closure تجزیه و تحلیل خوشه‌ای Cluster analysis نمونه‌گیری خوشه‌ای Cluster sampling کنترل کامپیوتری CNC چانه‌زن ائتلافی Coalition bargaining پرداخت در زمان تحویل COD زبان کوبول COBOL قانون ، رمز ، علامت Code تصمیمگیری مشترک Co-determination کدگذاری ، وضع قوانین ، تدوین Codification ضریب عامل مشترک Coefficient ضریب همبستگی Cofficient of correlation ناسازگاری ادراکی Cognitive dissonance مذاکرات جمعی Collective barganing قراردادجمعی Collective contract مالکیت اشتراکی ، مالکیت جمعی Collective ownership بیمه تصادف Collision insurance مرتبّ کردن Collocation نظام مستعمراتی Colonial system نمودار ستونی Column diagram خروجی کامپیوتر به صورت میکروفیلم COM زبان محاسبه عددی مشترک Comal سند حمل و نقل کالا Combine transport document کومکن COMECON تجارت ، بازرگانی Commerce داوری تجاری Commercial arbitration بانک تجاری Commercial bank مکتب سوداگری Commercialism اوراق بهادار بازرگانی Commercial paper سیاست بازرکانی Commercial policy حق‌العملکاری ، دلاّلی ، کارمزد Commission حق‌العملکار Commission agent هزینه تعهد شده Committed cost کمیته تحقیق ، کمیته بازرسی Committee of inspection کالا Commodity دلال و واسطه کالا Commodity broker زبان مشترک بازرگانی ، کوبول Common Business-Orinted Language شرکت حمل و نقل عادی Common carrier تعرفه خارجی بازار مشترک Common external tariff قانون غیرمدوّن ، عرف Common law بازار مشترک Common market سهام عادی در یک شرکت Common stock کمونیسم ، مرام اشتراکی Communism دیسک فشرده Compact disc (CD) توافق جمعی Company agreement مذاکرات جمعی Company bargaining کنترل کیفیبت در سطح شرکت Company-wide quality control برآورد تطبیقی Comparative estimating مدیریّت تطبیقی Comparative management مدیریّت دولتی تطبیقی Comparative public administration موازنه جبرانی Compensating balance استراحت جبرانی Compensating rest غرامت ، جبران ، خسارت ، حقوق و دستمزد Compensation حساب تهاتری ، حساب پایاپای Compensation account شایستگی ، توانایی Competence راهیرد رقابتی Competetive strategy برنامه همگردان ، کامپایلر Compiler کالاهای مکمل Complementary products نمودار ستونی ترکیبی Component bar chart پیشنهاد تلفیقی Composite motion خرید و فروش چند باره Compound arbitrage تنزیل مرکب ، بهره مرکب Compound discount ربح مرکبّ ، بهره مرکبّ Compound interest

ممیز ، ذیحساب Comptroller=controller امتیاز اجباری Compulsory-licence انحلال اجباری Compulsory liquidation خرید اجباری Compulsory purchase محاسبه ، شمارش ، تخمین Computation رایانه ، کامپیوتر Computer طراحّی کامپیوتر Computer-aided design (CAD) مدیریت تولید کامپیوتری Computer-aided production management (CAPM)  کنترل کامپیوتری Computer numerical control (CNC) تحلیل متمرکز Concentration analysis چهارچوب ذهنی ، قالب مفهومی Conceptual framework واحد افتصادی ، بنگاه ، کار ، علاقه Concern امتیاز ، واگذاری Concession صاحب امتیاز Concessionaire (concessioner) مصالحه ، آشتی ، حکمیّت Conciliation شکلبندی ، قواره ، هیئت ، مجموعه Configuration اتاق تأئید سفارشها Confirming house تعارض ، تضاد ، برخورد Conflict آزمون انطباق Conformance testing مجموعه ، شرکت مرکّب Conglomerate اتحادیّه سازمانهای صنعتی Congress of industrial organizations (CLO) معترض آگاه Conscientious objector تحلیل نتایج Consequence analysis زیانهای مالی ، خسارتهای غیرمستقیم ، خسارتهای تبعی Consequential damages توزیع کننده امانی Consigment distributer سهام قرضه بدون مدّت Consol حسابهای تلفیقی Consolidated accounts گزارشهای مالی تلفیقی Consolidated financial statement کنسرسیوم Consortium تعارض سازنده Constructive conflict ترک خدمت اجباری Constructive dismissal مدیریت شورایی Consultative management آزمون تمایل خربدار Consumer acceptance test اقدام مصرف‌کننده Consumer action رفتار مصرف کننده Consumer behavior تسهیلات اعتباری خریدار Consumer credit کالای مصرف شدنی ، کالای بی‌دوام Consumer disposable کالای بادوام Consumer durable حفظ منافع مصرف‌کننده Consumerism شاخص قیمت کالاهای مصرفی Consumer price index تبلیغ فروش Consumer promotion انبار کردن ، نگهداری کردن در مخزن‌های بزرگ و استاندارد Containerization روز تسویه Contango day تسهلات تسویه Contango facilities نظام نوبت‌کاری اروپایی Continental shift system بنامه‌ریزی اقتضایی Contingency planning نظریه موقعیت ، نظریه اقتضایی Contingency theory دیون احتمالی Contingent liability تسهیلات اعتباری محدود Continuos credit حرکات پیوسته Continuos movements تولید پیوسته Continuos production نوبت کاری پیوسته Continuos shift work زمان‌سنجی پیوسته‌کار Continuos timing پیمان ، مقاطعه Contract سند قرارداد Contract note سرمایه پرداخت شده Contributed capital تحلیل سهم عوامل Contribution analysis غرامت سهل‌انگاری کارمند Contributory negligence طرح بازنشستگی مشارکتی Contributory pension scheme نظارت Control هزینه قابل نظارت Controlable cost ارسال نشریه برای گروه خاصّ Controlled circulation publication دستمزد روزانه ثابت Controlled daywork اقتصاد ارشادی Controlled economy ارزشیابی عملکرد Controlled report حسابرس ، ممیبز کلّ ، کنترولر Controller سهام تعیین‌کننده Controlling interest کالاهای سهل Convenience goods نماینده ، رابط Convenor برنامه‌ریزی مکالمه‌ای Conversational programming تبدیل ، تسعیر Conversion آمورش جدید ، بازآموزی Conversion training قابلیّت تسعیر Convertibility اوراق قرضه یا سهام قابل تبدیل Convertible bond سهم قابل تبدیل Convertible debenture سهم قابل تبدیل Convertible loan stock دوره رفع اختلاف Cooling-off period تعاونی Co-operative همکاری تطمیعی جذب عاملهای مخالف در تصمیمگیری Co-optation هماهنگی Coordination مالکیّت مشترک ، مالکیّت مشاع Co-ownership مالکیّت مشترک ، مالکیّت مشاع Co-partnership حقّ تألیف ، حقّ تصنیف Copyright گروه اصلی ، گروه مرکزی Core group زمان اصلی Core time هویّت شرکت Corporate identity برنامه شناساندن شرکت Corporate identity programme مدیریت شرکت Corporate management برنامه‌ریزی شرکت Corporate planning راهبرد شرکت ، استراتژی شرکت Corporate strategy شرکت ، مجموعه تجاری Corporation همبستگی Correlation نظام بانکی وابسته Correspondent banking تعیین قیمت تمام شده Cost absorption حسابدار قیمت تمام شده Cost accountant تحلیل هزینه و سود Cost benefit analysis (CBA) واحد هزینه‌زا ، مرکز هزینه Cost center اثربخشی هزینه Cost effcctiveness نظام‌ هزینه‌یابی Costing system تعهدّ پرداخت هزینه حمل و نقل و بیمه توسط فروشنده Cost insurance and freight (CIF) هزینه فروش Cost of sales قیمت‌گذاری بالاتر از هزینه Cost-plus pricing Cost push squeeze طرح کاهش هزینه Cost reduction plan تفاوت هزینه Cost variance شورای اروپا Council of europe شورای وزیران Council of ministers عوارض جبرانی Countervailing duty کشور مبدأ Country of origin به هم پیوستن ، اتصاّل Coupling up کوپن Coupon هم پراکنش Covariance توافق Covenant آموزش کاوردل Coverdale training سیستم عامل CP/M برنامه کنترل برای ریز کامپیوترها CP/M= Control program for microcomputers واحد پردازش مرکزی CPU کارگر ماهر ، پیشه‌ور ، صنعتگر Craftsman برخورد سازنده Creative conflict اعتبار Credit مؤسسه اعتباری Credit agency دفتر اعتباری Credit bureau=ctedit agency کارت اعتباری Credit card بیمه اعتباری Credit insurance خط اعتباری Credit line اعتبار دهنده ، وام دهنده Creditor درجه اعتبار Credit rating فروش اعتباری Credit sale اتحادیّه اعتباری Credit union مدیریّت بحران Crisis management تحلیل وقایع بحرانی Critical incident analysis روش وقایع بحرانی Critical incident method (critical incident analysis) تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی Critical path analysis (CPA) روش مسیر بحرانی ، روش مسیر حساس Critical path method=CPM فرهنگ Culture سهم ممتاز اندوخته Cumulative preference share زمان‌سنجی پیوسته کار Cumulative timing حساب جاری Current account داراییهای جاری Current assest تعهدهای جاری ، بدهیهای جاری Current liabilities نسبت جاری Current ratio سایبرنتیک ، فرمانش Cybernetics پیش‌بینی ادواری Cyclical forecast بیکاری ادواری Cyclical unemployment کار ادورای Cyclic duty ساعات کار موظّف روزانه ، ساعات مقرر کار روزانه Daily contracted hours پرداخت روزانه ، مزد روزانه Daily pay تاوان ، غرامت ، خسارت Damage فعّالیت معلّق ، فعالیّت منفرد Dangle پایگاه داده‌ها ، پایگاه اطلاعاتی Data-base مدیریّت پایگاه داده‌ها ، مدیریّت پایگاه اطلاعاّت Data-base management نظام مدیریّت پایگاه داده‌ها ، نظام مدیریّت اطلاعاّت Data-base management system (DBMS) گردآوری داده‌ها Data collextion فشرده کردن داده‌ها Data compression نمودار جریان داده‌ها ، نمودار گردش داده‌هٔا Data flow chart ثبت داده‌ها Data logging خدمات اطلاعاتی پستی ، سرویس اطلاعاتّی پستی Data post service داده‌پردازی Data processing نظام داده‌پردازی Data processing system داده‌پرداز Data porcessor تبدیل داده‌ها Data transformation طبقه‌بندی اسناد بر حسب تاریخ Date indexing record سرویس اطلاعاتی تلفنی یا تلگرافی Datel (service) تاریخ تملّک ، تاریخ خریداری Date of acquisition تاریخ مهلت ، تاریخ مهلت ارفاقی ، مهلت واریز Date of grace دفتر روزانه Day book (journal) کارگر روزمزد Day labor سفارش یک روزه ، سفارش روزانه Day order مزخصّی روزانه Day release (block release) نوبت کاری روز Day shift مرخصی جایگزین ، مرخصی جبرانی Days off in lieu زمان مهلت ، زمان ارفاق Days of grace (graced period) کار روزانه ، کاری که در طول ساعات روزانه انجام می‌گیرد. Day work (caual work) کارگر موقّت ، کارگر روزمزد ، کارگر روزکار Day worker دسی بل تنظیم شده DB (A) دی.سی.ای D.B.A. نام مدیریّت اطلاعاّت DBMS ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی DCF بایگانی راکد Dead file اموال غیرقابل انتقال (مانند مسجد) Dead hand مزد از پیش پرداخت شده Dead horse نامه‌بی اعتبار Dead letter بازار کساد Dead market حداقل اجاره Dead rent موجودی راکد Dead stock زمان مرده ، وقت فوت شده Dead time معامله ، سهم ، مقدار Deal فروشنده ، دلاّل Dealer پول باارزش Dear money بالا بودن هزینه زندگی Dearness of living اوراق قرضه ، حواله دولتی Debenture سند قرضه بی‌تضمین Debenture bond سرمایه حاصل از اوراق قرضه Debenture capital صاحب اوراق قرضه Debenture holder قباله تأمین اوراق قرضه Debenture trust deed بدهکار Debit بدهکاری ، دین ، بدهی داشتن Debt سرمایه ایتقراضی Debt capital (loan capital) طلبکار ، بستانکار Debtee بدهی شرافتی Debt of honor دفتر کل بدهکاران Debtors' ledger گیرزدایی ، اصلاح ، رفع نقص Debug طرح پاداش کاهنده Decelerating premium bonous عدم تمرکز Decentralization معیاری برای سنجش تأثیر صدار بر شنوایی انسان Decibel, adjusted تجزیه و تحلیل تصمیم Decision analysis روش مبتنی بر رده تصمیمگیری ، روش سطح تصمیمگیری Decision-bond method تصمیمگیری Decision making بازاریابی با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه‌ای Decision mapping via optimum network (DEMON)  قوانین تصمیمگیری Decision rules سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری Decision support system نظریهٔ تصمیمگیری Decision thory درخت تصمیم Decision tree اظهارنامه توانایی پرداخت دین ، اعلان ادای دین Declaration of solvency هزینه نزولی ، کاهش هزینه بر افزایش تولید. Decreasing cost بازده نزولی Decreasing return خودکاری اختصاصی ، خودکاری تک منظوره Dedicated automation قباله ، سند رسمی ، عمل Deed Deed of arrangement سند یکطرفه ، سند بدون رونوشت Deed poll بالفعل ، عملی ، غیررسمی ، موجود De facto اختلاس ، خیانت در امانت Defalcation قصور در پرداخت بدهی ، کوتاهی در وفای به عهد Default قیمت فسخ ، بهای الغاء Default price شرایط ابطال Defeasance clause مقرری سالانه معو ، ق ، مستمری انتقالی Deferred annuity دارایی معوّق ، پیش‌پرداخت هزینه Deferred asset سرمایه معوّق ، سرمایه مؤخر Deferred capital هزینه معوّق ، پیش‌پرداخت هزینه Deferred change حقوق معوّق ، مطالبات معوقّه Deferred compensation اعتبارات معوّق ، پیش‌دریافت درآمد Deferred credits بدهی درازمدت Deferred liability فروش اقساطی Deferred payment sale سهام مؤخر ، سرمایه تعهدشده Deferred share (deferred capital)  مالیات معوقّه Deferred taxation کسری ، خرج بیش از دخل Deficit اداره امور مالی با کسر بودجه Deficit financing (deficit spending) انقباض پولی ، ضدّ تورّم Deflation اعتماد Del creder نماینده متعهد Del credere agent حواله وصول طلب از بدهکار ، حواله بدهکار به بستانکار Delegant نماینده ، وکیل ، فرستاده دولتی Delegate جلسه نمایندگی ، گردهمائی ، نمایندگان Delegate conferenc (selegate meeting) محال علیه ، کسی که به او اختیاراتی واکذار شده است. Delegatee

جلسه نمایندگی Delegate meeting تفویض ، نماینده ، هیئت نمایندگی Delegation تفویض اختیار ، واگذاری اختیار ، انتقال بخشی از اختیارات مدیر به کارکنان Delegation of authority مالیات معوقّه Delinquent tax تحویل کالا ، ترخیص کالا Delivery روش دلفی Delphi technique تقاضا Demand تجزیه و تحلیل تقاضا Demand analysis مدعّی ، متقاضی ، خواستار Demandant برات دیدرای ، حواله عندالمطالبه Demand debt سپرده جاری ، سپرده دیداری Demand deposit کشش تقاضا ، کشداری تقاضا Demand elasticity (elastic semand) تورم تقاضا (کشش تقاضا) Demand inflation (semand pull) قیمت تقاضا Demand price تورم ناشی از فشار تقاضا Demand pull ابداع ناشی از نیاز ، نوآوری ناشی از نیاز Demand pull innovation انواع تفکیک حدود ، دعوای تعیین حد ، اختلاف در قلمرو کار Demarcation dispute رهبری مردم سالارانه Democratic leadership مدیریّت مردم‌سالارانه (رهبری مردم سالارانه) Democratic management (democratic leadership) ترسیم تصمیمها به وسیله شبکه مطلوب DEMON از اعتبار انداختن پول ، تنزل قیمت پول Demonetization چگالی ، تراکم Density اداره ، گروه تخصصی Depatment واحدسازی Departmentalization واحدبندی ، اداره‌سازی ، تقسیمبندی Departmentation تابعیّت ، وابستگی Dependency کاهش Depletion ذخیره کننده Depletion reserve گواه نویس ، شاهد Deponent سپرده ، ودیعه Deposit حساب سپرده Deposit account صندوق مدیریت سپرده‌ها Deposit administration fund گواهی‌نامه ، امانت سپاری ، شهادت با قید سوگند Deposition استهلاک ، کاهش بها Depreciation انبار Depot مصاحبه عمقی ، مصاحبه عمیق Depth interview تقاضای فرعی Derived demand تصمیمگیری توصیفی Descriptive decision making الگوی توصیفی ، الگوی وصفی Descriptive model تقلیل مهارت Deskilling کارمند Desk hokey تحقیق مبتنی بر اطلاعات ثانویه ، تحقیق پشت‌میزی ، پژوهش کتابخانه‌ای Desk research رایانه رومیزی ، کامپیوتر Desktop computer ارسال سریع ، پیام رسمی ، پیک ، اثربخشی Despatch (dispatch) کاهش ارزش پول Devaluation توسعه ، پرورش Development آزمودن دوتائی فرآورده‌ها Diadic product test برنامه تشخیص لغزشها ، برنامه عیب‌یابی Diagnostic program (diagnostic routine) برنامه عیب‌یابی ، برنامه تشخیصی Diagnostic routine ارتباط افقی Diagonal communication فرایند پویایی تغییر Dialectic process of change تناقص ، نمایی از آب و الماس Diamond-worker paradox روش یادداشت برداری ، روش ثبت وقایع روزانه Diary method تقسیم ثنایی ، حصر دووجهی ، دودسته‌ای ، دوگروهی Dichotomy طرح دیمر Diemer plan روز تهی Dies non تفاضلی ، افتراقی ، تغییرپذیر Differential هزینه‌بندی افتراقی ، هزینه‌بندی تغییرناپذیر Differential costing سیستم افتراقی قطعه‌کاری ، سیستم قطعه‌کاری تغییرپذیر Differential piece work system سیستم افتراقی قطعه‌کاری ، سیستم قطعه‌کاری تغییرپذیر Differential piece work system نمونه‌گیری افتراقی ، نمو.نه‌گیری تغییرپذیر ، نمونه‌گیری تفاضلی Differential sampling تفکیک تنوع ، پاره‌افزایی ، تمایز ، افتراق ، شاخص بودن Differentiation کامپیوتر رقمی Digital computer رقم‌ساز Digitizer بازده نزولی Diminishing return تبلیغ مستقیم Direct advertising ماهواره فرستنده مستقیم Direct broadcasting satellite (DBS) هزینه مستقیم Direct cost (prime cost) تخصیص دادن کالا یا خدمت ، طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های ثابت و متغیر Direct costing مصاحبه مستقیم ، مصاحبه منظم ، مصاحبه سازمان یافته Direct interview (structured interview) رهبری جهت دهنده ، رهبری هادی Directive lesdership نیروی کار مستقیم Direct labor بدهی مستقیم Direct liability تبلیغ مستقیم با پست Direct mail advertising فروش مستقیم از طریق پست Direct mail selling ناهمخوانی ، مخالفت صریح Direct negative کنترل عددی مستقیم Direct numerical control (distributed numerical control) (DNC) مدیر Director تبلیغ با پاسخ مستقیم Direct response advertising (direct response promotion) تبلیغ با پاسخ فوری Direct response promotion فروش مستقیم ، فروش از تولید به مصرف Direct selling مالیات مستقیم Direct tax افشاء اطلاعات توسط کارفرمایان Disclosure of information by employers کارنوبتی ناپیوسته Discontinuous shift تخفیف ، تنزل ، کسر Discount ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی Discounted cash flow (DCF) بصیرت ، مصلحت اندیشی ، صلاحدید شخصی Discretion انگیزه‌های گروهی ، محرکّهای گروهی Discretionary stimuli تبعیض Discrimination سیستم عامل دیسک Disk operating system (DOS)  انفصال ، اخراج Dismiss حق اخراج Dismissal pay تجهیزات جابه‌جا شده Displaced equipment تجهیزات جابه‌جا شده Displaced plant تبلیغ نمایشی Display advertising حق اختلاف ، حقوق مربوط به دورۀ اختلاف (میان کارگر و کارفرما) Dispute benefit روشهای حلّ اختلاف ، رویه‌های حلّ اختلاف Dispute procedures عوامل ناراضی‌کننده ، عوامل بقا Dissatisfiers یادگیری از راه دور Distance learning نظارت عددی پخش شده ، نظارت عددی مستقیم Distributed numerical control داده‌پردازی توزیعی Distributed processing توزیع ، پراکندگی Distribution چانه‌زنی برای توزیع ، پیمان توزیعی Distribution bargaining کانالهای توزیع Distribution channels هزینه‌های توزیع Distribution costs روشهای توزیع ، کانالهای توزیع Distribution mix شبکه توزیع Distribution network برنامه‌ریزی توزیع Distribution planning دادوستدهای توزیعی ، اقدامهای مربوط به توزیع Distributive trades موزّع ، توزیع‌کننده Distributior تخفیف توزیع‌کننده Distributior discount عدم صلاّحیت ، فقدان شرایز احراز Disqualification تنوع ، چندگونگی Diversification سود سهام ، بهره و سود قابل توزیع Dividend بازدهی سهام Dividend yield قسمت ، واحد ، بخش Division ایجاد واحدهای مستقل Divisionalization تقسیم‌کار Divesion of labor کنترل عددی مستقیم DNS پته ، خلاصه‌نویسی ، ملخصی از یک سند ، رسیدگی گمرکی Docket تقلیل مزد Docking برات اسنادی Documentary bill داگ (سگ) Dog حق بیمه بیکاری Dole ارزشیابی مشاغل با عامل چیره ، روش مقایسه عوامل در ارزشیابی شغل Dominant element job evaluation اعتصاب سرنوشت‌ساز Doomsday strike سیستم عامل دیسک (داس) DOS (disk operating system) سند قرضه دوطرفه Double bond سیستم دونوبتی Double day shift اشتغال مضاعف Double employment توزیع دوطرفه ، حسابداری دوطرفه ، دفترداری دوبل Double entry مالیات‌بندی مضاعف Double taxation زمان مضاعف Double time حساب مطالبات مشکوک‌الوصول Doubtfull account شاخص دو-جونز Dow jones index تنزل رتبه ، تنزل مقام Downgrading نوبت‌کاری صبحگاهی Down shift وقت تلف شده ، وقت از دست رفته Downtime داده‌پردازی D.P. حافظه با دسترسی تصادفی پویا DPAM (dynamic random addess memoory)  برگشت حقوق گمرکی Drawback برات‌گیر Drawee صادرکننده برات Drawer نظرّیه رانش ، مظریهٔ سائق Drive theory لیست حذف‌شدگان Drop dead list دراکر ، پیتر Drucker, Peter فعالیّت مجازی Dummy activity دمپینگ ، تبعیض قیمت در بازرگانی با خارج Dumping انحصار دوجانبه ، انحصار دوتایی Duopoly حراج هلندی ، حراج مناقصه‌ای Dutch auction حقوق گمرکی ، وطیفه ، تعرفه Duty معاف از حقوق گمرکی Duty-free خودنگهداری پویا ، تعادل پویا Dynamic homeostasis برنامه‌ریزی پویا Dynamic programming رفتار مخلّ Dysfunctional behavior لغزشها و از قلم افتادگیها مستثنا هستند E and OE = errors & omissions exceplted کارمند سخت‌کوش و پرتحرک Eager beaver ماشینهای حسابداری الکتریکی EAM انجمن اروپایی مدیریّت منابع انسانی EAPM زودترین زمان رخداد Earliest event time زودترین زمان انجام Earliest finish time = earliest finish date زودترین زمان آغاز Earliest start time = earliest start date حقوق بازنشستگی زودرس Early retirement benefits نوبت اول کار Early shift سود سهامداران عادی Earned for ordinary درآمد مکتسب ، درآمد حاصله Earned income هزینه تبلیغ Earned rate پیش‌پرداخت ، بیعانه Earnest money درآمد ، عواید Earning سود هرسهم ، درآمد هر سهم Earning per share = EPS توان بالقوه ایجاد درآمد Earning potential قدرت کسب درآمد Earning power درآمد قابل کسر بهره و پس از پرداخت مالیات ، سود خالص Earnings before interest and after tax = EBIAT درآمد قبل از پرداخت بهره و مالیات ، سود عملیاتی Earnings before interest and tax = EBIT نسبت سود به سود سهام پرداختی Earnings dividend ratio مزایای مرتبط با درآمد Earnings-related benefits گزارش درآمد Earnings report بازده درآمد Earnings yield حقوق ارتقاقی Easement کالای نامرغوب ، ارزان Easy commodity پول ارزان ، پول سهل‌الوصول Easy money = cheap money دادگاه استیناف روابط کار ، دیوان استیناف امور استخدامی EAT میزان اقصادی تولید EBQ جامعهٔ اروپایی EC اکافه ECAFE = Economic commission for Asia and Far East شرکت مذهبی Ecclesiastical corporation اقتصادسنجی ، اندازه‌گیری پدیده‌های اقتصادی Econometrics میزان اقتصادی تولیدات دسته‌ای Economic batch quantity فضا ، جوّ اقتصادی Economic climate کارایی اقتصادی Economic efficiency کالا یا خدمت اقتصادی Economic good رشد اقتصادی Economic growth سلطه‌جویی اقتصادی ، امپریالیسم اقتصادی Economic imperialism شاخص اقتصادی Economic indicator عمر اقتصادی Economic life مقدار اقتصادی شفارش Economic lot size = ELS تکنیک میزان اقتصادی تولید یا فروش Economic lot technique انسان اقتصادی Economic man میزان اقتصادی تولیدات دسته‌ای Economic manufacturing quantity مقدار اقتصادی سفارش Economic order quantity + EQQ = economic lot size سود اقتصادی ، سود خالص Economic profit = pure profit اجارۀ اقتصادی Economic rent = rent سلاطین اقتصاد ، اشراف و اغنیا Economic royalists حصر اقتصادی ، تحریم اقتصادی Economic sanction اعتصاب اقتصادی Economic strike صرفه‌جویی ناشی از تنوع تولید Economies of scale صرفه‌جویی ناشی از تنوعّ تولید Economies of scope نظام-محیط ، اکوسیستم Ecosystem فعالیّت اقتصادی تحقیق و توسعه آموزشی Edbiz داده‌پردازی الکترونیکی EDP = electronic date processing اشتباهات قابل برگشتند ، اشتباهات قابل جبرانند. EE= erors excepted جامعهٔ‌ اقتصادی اروپا EEC=European Economuc Community تاریخ مؤثر Effective date اثربخشی ، تقرب به هدف Effectiveness ارزش اسمی مؤثر Effective par راندمان ، بازدهی ، ثمربخشی ، کارآئی Efficiency مذاکره جمعی برای تعیین میزان کار Effort bargain مقیاس تلاش Effort scale اتحادیّه بازرگانی آزاد اروپا EFTA = European Free Trade Assocition مکتب مساوات و برابری Eglitarianism اصل هشتاد-بیست Eighty-twenty principle حق تصرّف ملک و دریافت خسارت Ejectment تقاضای کشمند ، تقاضای کششدار و انعطاف‌پذیر ، تقاضای حساس Elastic demand عرضه کشمند ، عرضه کششدار و انعطاف‌پذیر ، عرضه حساس Elastic supply ماشینهای حسابداری الکتریکی Electrical accounting machines=EAM صندوق الکترونیکی Electronic cash register=ECR سیستم انتقال وجوه الکترونیکی Electronic funds-transfer system=EFTS پست الکترونیکی Electronic mail=e-mail Electronic office سیستمهای الکترونیک زمانسنجی Electronic time study systems سازمانهای خیریّه ، سازمانهای غیرانتفاعی Eleemosynary جزء عامل Element بروات قابل قبول Eligible bills سرمایه‌گذاری قابل قبول Eligible investment انگیزهٔ تشخّص Eliteness motivation مقدار اقتصادی موجودی ELS=economic lot size تحریم ، ممنوعیّت ، توقیف Embargo اختلاس Embezzle=embezzlement اختلاف شدید Emergency dispute رهبر برخاسته از گروه Emergent leader حق تصرّف ملک Eminent domain حقوق و مزایای نقدی و جنسی Emolument انگیزه‌های احساسی خرید Emotional buying motives قدرت درک رفتار مشتری Empathy اجاره مشروط Emphyteutic lease توسعه افراطی ، امپراطوری ساختن ، فزون‌طلبی سازمانی Empire building اصالت تجربه ، روش تجربی Empiricism مزایای کارمندی Employee benefits راهنمای کارگران Employee handbook برنامه توجیه کارکنان Employee orientation روابط بین کارمنان و مدیران Employee relations اثر قصور کارگر در سوانح کاری Employee's contributory negligence برنامه‌های سهیم شدن کارکنان در مالکیّت سازمان Employee stock ownership plans=ESOPs اشکال‌تراشی کارفرما Employee interference امتیازهای مدیرّیت Employee rights=management prerogatives فدارسیون کارفرمایان Employer strike insurance قوانین استخدامی Employment acts دادگاه استیناف کار Employment appeals tribunal (EAT) دفتر استخدامی Employment exchanges پزشک مشاور کارکنان Employment medical advisor کمک دولت برای اشتغال در مناطق خاصّ Employment subsidy مرکز تجاری Emporium اقتباس و تقلید Emulate فروش اموال گرویی یا رهنی Enclosure sale به حالت رمز درآوردن Encode گروه مقابل در جلسه Encounter group تجاوز ، تخطّی Encroachment مال دردسرآفرین ، مالی که مدعّی دارد Encumbered فنون رمزی حفاظت داده‌ها Encryption techniques پول ذخیره End money ذاتی ، ناشی از نظام اقتصادی Endogenous پشت‌نویسی کردن Endorse ظهرنویسی ، امضای سند Endorsement هدیه ، بخش Endowment بیمه عمر قابل پرداخت در زمان حیات Endowment policy سیاست حمایت از بهای نهایی End price support استخدام شدن ، متعهد شدن ، گرفتار شدن Engage منحنی انگل Engel curve قانون انگل Engel's law فرم تغییرات مهندسی Engineering change note فرم بررسی مهندسی Engineering query note خرید به قصد انحصار Engross جلوگیری ، فرمان ممانعت از اعتصاب Enjoibn منفعت طلبی آگاهانه ، نفع‌طلبی روشنفکرانه Enlightened self-interest در راه En route واگذاری مشروط ملک به دیگری تا آخر عمر Entail کار پرمخاطره Enterprise=enterprize مناطق صنعتی و بازرگانی Enterprise zones ارثیه زن و شوهر Entirety (estate by) ملیات حقّه ، مالیات برای برابری و تعادل Entitlement موجودیّت ، ماهیّت ، مؤسسه Entity صدور مجدد کالاهای وارده Entrepot trade کارآفرین ، مدیر پیشرو ، فعال و مخاطره‌‌جو Entrepreneur ورودی به کامپیوتر ، یک ثبت در حسابداری ، ورود به یک رشته کار و کسب Entry استراتژی ورود Entry strategies تبلیغات از طریق پست Envelope stuffer مأمور کنترل بهداشت Environmental health officer=EHO شبیه‌سازی محیط فروش Environmental selling میزان عدم اطمینان محیطی Environmental uncertainty میزان اقتصادی سفارش EOQ ساختن فراورده‌های بی أوام و منسوخ ، محصول از رواج افتاده ساختن Ephemeralization معرفت‌شناسی ، دانش‌شناسی Epistemology حافظه فقط خواندنی با قابلیت برنامه‌ریزی و پاک شدن EPROM=erasable programmable read only memory سود هر سهم EPS فرصتهای برابر در استخدام Equal opportunities in employment حقوق و پرداخت برابر Equal pay حقوق برابر برای کار برابر Equal pay for Equal work نظریّه تساوی در پرداخت مالیات Equal sacrifice theory همپایانی Equfinality توازن ، تعادل Equilibrium قیمت تعادل Equilibrium price اوراق بهادار خرید تجهیزات Equipment trust certificate تبدیل دارایی غیر منقول به منقول ، تبدیل معادل و همتراز Equitable conversion گروی حکمی Equitable mortgage دارایی خالص ، سرمایه ، قوانینی که بر اجرای عدالت وضع شده است ، حق صاحبان سهام Equity سرمایهٔ سهامداران Equity capital کاهش قدرت سهام Equity dilution تأمین مالی از طریق فروش سهام Equity financing حق استرداد ملک گرویی Equity of redemption نرخ برابری ، نرخ تعدیلی Equity rate امین اموال ، کفیل Equity receiver سهام حقّ مالی ، حقب ناشی از سهام Equity shares حقّ ناشی از سرمایه Equity stake نظریّه برابری ، تئوری انصاف Equity theory بازدهی سرمایه ، نسبت بازدهی سرمایه Equity turnover معادل مزایای بازنشستگی Equivalent pension benefit مهندسی انسانی ، مهندسی زیستی ، ارگونومی Ergonomics=human engineering=human factors engineering نظریبه نیازهای زیستی ، تعلّق و رشد ERG thory=existence, relatedness & growth thory

جلسه نمایندگی Delegate meeting تفویض ، نماینده ، هیئت نمایندگی Delegation تفویض اختیار ، واگذاری اختیار ، انتقال بخشی از اختیارات مدیر به کارکنان Delegation of authority مالیات معوقّه Delinquent tax تحویل کالا ، ترخیص کالا Delivery روش دلفی Delphi technique تقاضا Demand تجزیه و تحلیل تقاضا Demand analysis مدعّی ، متقاضی ، خواستار Demandant برات دیدرای ، حواله عندالمطالبه Demand debt سپرده جاری ، سپرده دیداری Demand deposit کشش تقاضا ، کشداری تقاضا Demand elasticity (elastic semand) تورم تقاضا (کشش تقاضا) Demand inflation (semand pull) قیمت تقاضا Demand price تورم ناشی از فشار تقاضا Demand pull ابداع ناشی از نیاز ، نوآوری ناشی از نیاز Demand pull innovation انواع تفکیک حدود ، دعوای تعیین حد ، اختلاف در قلمرو کار Demarcation dispute رهبری مردم سالارانه Democratic leadership مدیریّت مردم‌سالارانه (رهبری مردم سالارانه) Democratic management (democratic leadership) ترسیم تصمیمها به وسیله شبکه مطلوب DEMON از اعتبار انداختن پول ، تنزل قیمت پول Demonetization چگالی ، تراکم Density اداره ، گروه تخصصی Depatment واحدسازی Departmentalization واحدبندی ، اداره‌سازی ، تقسیمبندی Departmentation تابعیّت ، وابستگی Dependency کاهش Depletion ذخیره کننده Depletion reserve گواه نویس ، شاهد Deponent سپرده ، ودیعه Deposit حساب سپرده Deposit account صندوق مدیریت سپرده‌ها Deposit administration fund گواهی‌نامه ، امانت سپاری ، شهادت با قید سوگند Deposition استهلاک ، کاهش بها Depreciation انبار Depot مصاحبه عمقی ، مصاحبه عمیق Depth interview تقاضای فرعی Derived demand تصمیمگیری توصیفی Descriptive decision making الگوی توصیفی ، الگوی وصفی Descriptive model تقلیل مهارت Deskilling کارمند Desk hokey تحقیق مبتنی بر اطلاعات ثانویه ، تحقیق پشت‌میزی ، پژوهش کتابخانه‌ای Desk research رایانه رومیزی ، کامپیوتر Desktop computer ارسال سریع ، پیام رسمی ، پیک ، اثربخشی Despatch (dispatch) کاهش ارزش پول Devaluation توسعه ، پرورش Development آزمودن دوتائی فرآورده‌ها Diadic product test برنامه تشخیص لغزشها ، برنامه عیب‌یابی Diagnostic program (diagnostic routine) برنامه عیب‌یابی ، برنامه تشخیصی Diagnostic routine ارتباط افقی Diagonal communication فرایند پویایی تغییر Dialectic process of change تناقص ، نمایی از آب و الماس Diamond-worker paradox روش یادداشت برداری ، روش ثبت وقایع روزانه Diary method تقسیم ثنایی ، حصر دووجهی ، دودسته‌ای ، دوگروهی Dichotomy طرح دیمر Diemer plan روز تهی Dies non تفاضلی ، افتراقی ، تغییرپذیر Differential هزینه‌بندی افتراقی ، هزینه‌بندی تغییرناپذیر Differential costing سیستم افتراقی قطعه‌کاری ، سیستم قطعه‌کاری تغییرپذیر Differential piece work system سیستم افتراقی قطعه‌کاری ، سیستم قطعه‌کاری تغییرپذیر Differential piece work system نمونه‌گیری افتراقی ، نمو.نه‌گیری تغییرپذیر ، نمونه‌گیری تفاضلی Differential sampling تفکیک تنوع ، پاره‌افزایی ، تمایز ، افتراق ، شاخص بودن Differentiation کامپیوتر رقمی Digital computer رقم‌ساز Digitizer بازده نزولی Diminishing return تبلیغ مستقیم Direct advertising ماهواره فرستنده مستقیم Direct broadcasting satellite (DBS) هزینه مستقیم Direct cost (prime cost) تخصیص دادن کالا یا خدمت ، طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های ثابت و متغیر Direct costing مصاحبه مستقیم ، مصاحبه منظم ، مصاحبه سازمان یافته Direct interview (structured interview) رهبری جهت دهنده ، رهبری هادی Directive lesdership نیروی کار مستقیم Direct labor بدهی مستقیم Direct liability تبلیغ مستقیم با پست Direct mail advertising فروش مستقیم از طریق پست Direct mail selling ناهمخوانی ، مخالفت صریح Direct negative کنترل عددی مستقیم Direct numerical control (distributed numerical control) (DNC) مدیر Director تبلیغ با پاسخ مستقیم Direct response advertising (direct response promotion) تبلیغ با پاسخ فوری Direct response promotion فروش مستقیم ، فروش از تولید به مصرف Direct selling مالیات مستقیم Direct tax افشاء اطلاعات توسط کارفرمایان Disclosure of information by employers کارنوبتی ناپیوسته Discontinuous shift تخفیف ، تنزل ، کسر Discount ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی Discounted cash flow (DCF) بصیرت ، مصلحت اندیشی ، صلاحدید شخصی Discretion انگیزه‌های گروهی ، محرکّهای گروهی Discretionary stimuli تبعیض Discrimination سیستم عامل دیسک Disk operating system (DOS)  انفصال ، اخراج Dismiss حق اخراج Dismissal pay تجهیزات جابه‌جا شده Displaced equipment تجهیزات جابه‌جا شده Displaced plant تبلیغ نمایشی Display advertising حق اختلاف ، حقوق مربوط به دورۀ اختلاف (میان کارگر و کارفرما) Dispute benefit روشهای حلّ اختلاف ، رویه‌های حلّ اختلاف Dispute procedures عوامل ناراضی‌کننده ، عوامل بقا Dissatisfiers یادگیری از راه دور Distance learning نظارت عددی پخش شده ، نظارت عددی مستقیم Distributed numerical control داده‌پردازی توزیعی Distributed processing توزیع ، پراکندگی Distribution چانه‌زنی برای توزیع ، پیمان توزیعی Distribution bargaining کانالهای توزیع Distribution channels هزینه‌های توزیع Distribution costs روشهای توزیع ، کانالهای توزیع Distribution mix شبکه توزیع Distribution network

برنامه‌ریزی توزیع Distribution planning دادوستدهای توزیعی ، اقدامهای مربوط به توزیع Distributive trades موزّع ، توزیع‌کننده Distributior تخفیف توزیع‌کننده Distributior discount عدم صلاّحیت ، فقدان شرایز احراز Disqualification تنوع ، چندگونگی Diversification سود سهام ، بهره و سود قابل توزیع Dividend بازدهی سهام Dividend yield قسمت ، واحد ، بخش Division ایجاد واحدهای مستقل Divisionalization تقسیم‌کار Divesion of labor کنترل عددی مستقیم DNS پته ، خلاصه‌نویسی ، ملخصی از یک سند ، رسیدگی گمرکی Docket تقلیل مزد Docking برات اسنادی Documentary bill داگ (سگ) Dog حق بیمه بیکاری Dole ارزشیابی مشاغل با عامل چیره ، روش مقایسه عوامل در ارزشیابی شغل Dominant element job evaluation اعتصاب سرنوشت‌ساز Doomsday strike سیستم عامل دیسک (داس) DOS (disk operating system) سند قرضه دوطرفه Double bond سیستم دونوبتی Double day shift اشتغال مضاعف Double employment توزیع دوطرفه ، حسابداری دوطرفه ، دفترداری دوبل Double entry مالیات‌بندی مضاعف Double taxation زمان مضاعف Double time حساب مطالبات مشکوک‌الوصول Doubtfull account شاخص دو-جونز Dow jones index تنزل رتبه ، تنزل مقام Downgrading نوبت‌کاری صبحگاهی Down shift وقت تلف شده ، وقت از دست رفته Downtime داده‌پردازی D.P. حافظه با دسترسی تصادفی پویا DPAM (dynamic random addess memoory)  برگشت حقوق گمرکی Drawback برات‌گیر Drawee صادرکننده برات Drawer نظرّیه رانش ، مظریهٔ سائق Drive theory لیست حذف‌شدگان Drop dead list دراکر ، پیتر Drucker, Peter فعالیّت مجازی Dummy activity دمپینگ ، تبعیض قیمت در بازرگانی با خارج Dumping انحصار دوجانبه ، انحصار دوتایی Duopoly حراج هلندی ، حراج مناقصه‌ای Dutch auction حقوق گمرکی ، وطیفه ، تعرفه Duty معاف از حقوق گمرکی Duty-free خودنگهداری پویا ، تعادل پویا Dynamic homeostasis برنامه‌ریزی پویا Dynamic programming رفتار مخلّ Dysfunctional behavior لغزشها و از قلم افتادگیها مستثنا هستند E and OE = errors & omissions exceplted کارمند سخت‌کوش و پرتحرک Eager beaver ماشینهای حسابداری الکتریکی EAM انجمن اروپایی مدیریّت منابع انسانی EAPM زودترین زمان رخداد Earliest event time زودترین زمان انجام Earliest finish time = earliest finish date زودترین زمان آغاز Earliest start time = earliest start date حقوق بازنشستگی زودرس Early retirement benefits نوبت اول کار Early shift سود سهامداران عادی Earned for ordinary درآمد مکتسب ، درآمد حاصله Earned income هزینه تبلیغ Earned rate پیش‌پرداخت ، بیعانه Earnest money درآمد ، عواید Earning سود هرسهم ، درآمد هر سهم Earning per share = EPS توان بالقوه ایجاد درآمد Earning potential قدرت کسب درآمد Earning power درآمد قابل کسر بهره و پس از پرداخت مالیات ، سود خالص Earnings before interest and after tax = EBIAT درآمد قبل از پرداخت بهره و مالیات ، سود عملیاتی Earnings before interest and tax = EBIT نسبت سود به سود سهام پرداختی Earnings dividend ratio مزایای مرتبط با درآمد Earnings-related benefits گزارش درآمد Earnings report بازده درآمد Earnings yield حقوق ارتقاقی Easement کالای نامرغوب ، ارزان Easy commodity پول ارزان ، پول سهل‌الوصول Easy money = cheap money دادگاه استیناف روابط کار ، دیوان استیناف امور استخدامی EAT میزان اقصادی تولید EBQ جامعهٔ اروپایی EC اکافه ECAFE = Economic commission for Asia and Far East شرکت مذهبی Ecclesiastical corporation اقتصادسنجی ، اندازه‌گیری پدیده‌های اقتصادی Econometrics میزان اقتصادی تولیدات دسته‌ای Economic batch quantity فضا ، جوّ اقتصادی Economic climate کارایی اقتصادی Economic efficiency کالا یا خدمت اقتصادی Economic good رشد اقتصادی Economic growth سلطه‌جویی اقتصادی ، امپریالیسم اقتصادی Economic imperialism شاخص اقتصادی Economic indicator عمر اقتصادی Economic life مقدار اقتصادی شفارش Economic lot size = ELS تکنیک میزان اقتصادی تولید یا فروش Economic lot technique انسان اقتصادی Economic man میزان اقتصادی تولیدات دسته‌ای Economic manufacturing quantity مقدار اقتصادی سفارش Economic order quantity + EQQ = economic lot size سود اقتصادی ، سود خالص Economic profit = pure profit اجارۀ اقتصادی Economic rent = rent سلاطین اقتصاد ، اشراف و اغنیا Economic royalists حصر اقتصادی ، تحریم اقتصادی Economic sanction اعتصاب اقتصادی Economic strike صرفه‌جویی ناشی از تنوع تولید Economies of scale صرفه‌جویی ناشی از تنوعّ تولید Economies of scope نظام-محیط ، اکوسیستم Ecosystem فعالیّت اقتصادی تحقیق و توسعه آموزشی Edbiz داده‌پردازی الکترونیکی EDP = electronic date processing اشتباهات قابل برگشتند ، اشتباهات قابل جبرانند. EE= erors excepted جامعهٔ‌ اقتصادی اروپا EEC=European Economuc Community تاریخ مؤثر Effective date اثربخشی ، تقرب به هدف Effectiveness ارزش اسمی مؤثر Effective par راندمان ، بازدهی ، ثمربخشی ، کارآئی Efficiency مذاکره جمعی برای تعیین میزان کار Effort bargain مقیاس تلاش Effort scale اتحادیّه بازرگانی آزاد اروپا EFTA = European Free Trade Assocition مکتب مساوات و برابری Eglitarianism اصل هشتاد-بیست Eighty-twenty principle حق تصرّف ملک و دریافت خسارت Ejectment

تقاضای کشمند ، تقاضای کششدار و انعطاف‌پذیر ، تقاضای حساس Elastic demand عرضه کشمند ، عرضه کششدار و انعطاف‌پذیر ، عرضه حساس Elastic supply ماشینهای حسابداری الکتریکی Electrical accounting machines=EAM صندوق الکترونیکی Electronic cash register=ECR سیستم انتقال وجوه الکترونیکی Electronic funds-transfer system=EFTS پست الکترونیکی Electronic mail=e-mail Electronic office سیستمهای الکترونیک زمانسنجی Electronic time study systems سازمانهای خیریّه ، سازمانهای غیرانتفاعی Eleemosynary جزء عامل Element بروات قابل قبول Eligible bills سرمایه‌گذاری قابل قبول Eligible investment انگیزهٔ تشخّص Eliteness motivation مقدار اقتصادی موجودی ELS=economic lot size تحریم ، ممنوعیّت ، توقیف Embargo اختلاس Embezzle=embezzlement اختلاف شدید Emergency dispute رهبر برخاسته از گروه Emergent leader حق تصرّف ملک Eminent domain حقوق و مزایای نقدی و جنسی Emolument انگیزه‌های احساسی خرید Emotional buying motives قدرت درک رفتار مشتری Empathy اجاره مشروط Emphyteutic lease توسعه افراطی ، امپراطوری ساختن ، فزون‌طلبی سازمانی Empire building اصالت تجربه ، روش تجربی Empiricism مزایای کارمندی Employee benefits راهنمای کارگران Employee handbook برنامه توجیه کارکنان Employee orientation روابط بین کارمنان و مدیران Employee relations اثر قصور کارگر در سوانح کاری Employee's contributory negligence برنامه‌های سهیم شدن کارکنان در مالکیّت سازمان Employee stock ownership plans=ESOPs اشکال‌تراشی کارفرما Employee interference امتیازهای مدیرّیت Employee rights=management prerogatives فدارسیون کارفرمایان Employer strike insurance قوانین استخدامی Employment acts دادگاه استیناف کار Employment appeals tribunal (EAT) دفتر استخدامی Employment exchanges پزشک مشاور کارکنان Employment medical advisor کمک دولت برای اشتغال در مناطق خاصّ Employment subsidy مرکز تجاری Emporium اقتباس و تقلید Emulate فروش اموال گرویی یا رهنی Enclosure sale به حالت رمز درآوردن Encode گروه مقابل در جلسه Encounter group تجاوز ، تخطّی Encroachment مال دردسرآفرین ، مالی که مدعّی دارد Encumbered فنون رمزی حفاظت داده‌ها Encryption techniques پول ذخیره End money ذاتی ، ناشی از نظام اقتصادی Endogenous پشت‌نویسی کردن Endorse ظهرنویسی ، امضای سند Endorsement هدیه ، بخش Endowment بیمه عمر قابل پرداخت در زمان حیات Endowment policy سیاست حمایت از بهای نهایی End price support استخدام شدن ، متعهد شدن ، گرفتار شدن Engage منحنی انگل Engel curve قانون انگل Engel's law فرم تغییرات مهندسی Engineering change note فرم بررسی مهندسی Engineering query note خرید به قصد انحصار Engross جلوگیری ، فرمان ممانعت از اعتصاب Enjoibn منفعت طلبی آگاهانه ، نفع‌طلبی روشنفکرانه Enlightened self-interest در راه En route واگذاری مشروط ملک به دیگری تا آخر عمر Entail کار پرمخاطره Enterprise=enterprize مناطق صنعتی و بازرگانی Enterprise zones ارثیه زن و شوهر Entirety (estate by) ملیات حقّه ، مالیات برای برابری و تعادل Entitlement موجودیّت ، ماهیّت ، مؤسسه Entity صدور مجدد کالاهای وارده Entrepot trade کارآفرین ، مدیر پیشرو ، فعال و مخاطره‌‌جو Entrepreneur ورودی به کامپیوتر ، یک ثبت در حسابداری ، ورود به یک رشته کار و کسب Entry استراتژی ورود Entry strategies تبلیغات از طریق پست Envelope stuffer مأمور کنترل بهداشت Environmental health officer=EHO شبیه‌سازی محیط فروش Environmental selling میزان عدم اطمینان محیطی Environmental uncertainty میزان اقتصادی سفارش EOQ ساختن فراورده‌های بی أوام و منسوخ ، محصول از رواج افتاده ساختن Ephemeralization معرفت‌شناسی ، دانش‌شناسی Epistemology حافظه فقط خواندنی با قابلیت برنامه‌ریزی و پاک شدن EPROM=erasable programmable read only memory سود هر سهم EPS فرصتهای برابر در استخدام Equal opportunities in employment حقوق و پرداخت برابر Equal pay حقوق برابر برای کار برابر Equal pay for Equal work نظریّه تساوی در پرداخت مالیات Equal sacrifice theory همپایانی Equfinality توازن ، تعادل Equilibrium قیمت تعادل Equilibrium price اوراق بهادار خرید تجهیزات Equipment trust certificate تبدیل دارایی غیر منقول به منقول ، تبدیل معادل و همتراز Equitable conversion گروی حکمی Equitable mortgage دارایی خالص ، سرمایه ، قوانینی که بر اجرای عدالت وضع شده است ، حق صاحبان سهام Equity سرمایهٔ سهامداران Equity capital کاهش قدرت سهام Equity dilution تأمین مالی از طریق فروش سهام Equity financing حق استرداد ملک گرویی Equity of redemption نرخ برابری ، نرخ تعدیلی Equity rate امین اموال ، کفیل Equity receiver سهام حقّ مالی ، حقب ناشی از سهام Equity shares حقّ ناشی از سرمایه Equity stake نظریّه برابری ، تئوری انصاف Equity theory بازدهی سرمایه ، نسبت بازدهی سرمایه Equity turnover معادل مزایای بازنشستگی Equivalent pension benefit مهندسی انسانی ، مهندسی زیستی ، ارگونومی Ergonomics=human engineering=human factors engineering نظریبه نیازهای زیستی ، تعلّق و رشد ERG thory=existence, relatedness & growth thory

نوسانات غیرمنتظره Erratic fluctuations گروههای همبسته ، گروههای سیار Erratic groups پوشش بیمه‌ای لغزشها و از قلم‌افتادگیها Errors and omissions Errors and omissions excepted شرط افزایش بها Escalation clause شرط افرایش دستمزد Escalator clause شرط گریز ، شرط عدم رعایت برخی از تعهداّت Escape clause ضبط مال بی‌وارث Escheat قرارداد سپرده امانتی Escrow Escrow agreement برنامه‌های سهیم شدن کارکنان در مالکیّت سازمان ESOPs برنامه استراتژیک اروپایی برای پژوهش و توسعه در تکنولوژی اطلاعاتّی ESPRIT=European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology روحیهٔ جمعی ، روح یگانگی و صمیمیّت بین اعضای گروه Esprit de corps روش ارزشیابی شرح عملکرد Essay method صنعت اساسی Essential industry مؤسسه ، بنگاه ، کارخانه Establishment هزینه غیرمستقیم Establishment expense=Indirect cost حقّ ، دارایی ، ملک Estate حقّ مستأجر در ملک بر اساس توافق Estate at will ملک بدون شریک Estate in severalty واگذاری مشروط ملک به دیگری تا آخر عمر Estate in tail مالیات بر دارایی ، مالیات بر املاک فرد متوفّا Estate tax نیاز به حرمت Esteem needs هزینه برآوردی ، هزینه تخمینی یک محصول Estimated cost زمان تخمینی انجام دادن کار Estimated work ارزیاب ، قیمت‌گذار Estimator منع قانونی انکار پس از اقرار Estoppel ودیگران Et al.=and orthers اخلاقیّات ، اصول اخلاقی Ethics بازاریابی برای جلب گروههای خاصّ Ethnicity قوم مداری ، نژادگرایی Ethnocentrism ارزش اخلاقی سازمان Ethod تشریفات رسمی Etiquette اورکا EUREKA اوراق قرضه اروپایی Eurobond اطاق تهاتر اروپایی Euroclear اورکرات Eurocrat پول اروپایی Eurocurrency دلار اروپایی Eurodollars شبکه اروپایی دستیابی مستقیم به اطّلاعات Euronet Diane=Direct Information Access Network for Europe جامعه اروپایی مدیریّت منابع انسانی European Association for Personnel Management=EAPM جامعه اقتصاد اروپا European Economic Community=EEC ارزشیابی Evaluation نوبت کار شبانه Evening shift سهام صدتایی Even lots واقعه ، رویداد Event عارضهٔ اورست Everest ayndrome خلع ید Eviction مدرک ، گواهی ، شهادت ، حقایق Evidence مدرک برای بیمه شدن Evidence of insurability تحوّل ، تکامل تدریجی ، استخراج جذر ، ریشه گرفتن از عدد Evolution اوراق قرضه بدون بهره Ex bond صندوق احتیاطی بازنشستگی Excepted provident fund=EPF اقلام فوق‌العاده ، اقلام استثنایی Exceptional items=extraordinary items اصل استثنا Exception principle گزارش مورد استثنایی Exception report مبلغ قابل کسر ، مبلغ قابل کاهش Excess=dedutible ظرفیّت اضافه ، ظرفیّت زائد Excess capacity تصرّف زائد ، تصرّف اضافی Excess condemnation قرارداد بیمه اضافی (آزاد) Excess coverage clause بیمه برای خطرات بیش از حد معّین Excess insurance فرم اعلام نیاز به مواد اضافی Excess materials requisitions مالیات بر منابع اضافی Excess profits tax مبادله ، معاوضه ، تسعیر ، محّل مبادلات ارزی ، صرافی Exchange کنترل ارز ، کنترل مبادلات ارز Exchange control خسارتهای ناش یاز مبادلات ارزی Exchange losses صرّاف ، تسعیر‌کننده Exchanger نرخ ارز ، نرخ مبادله ارز Exchange reserves خزانه ، خزانه‌داری Exchequer مالیات کالاهای تولیدی داخلی Excise duty=excise tax گواهی پرداخت مالیات صدور پروانه Excise licence مالیات صدور پروانه یا مجوّز Excise licence duty محدودیّت استثنا Exclusion پرداخت معاف از مالیات Exclusion allowance توریع انحصاری Exclusive distribution قرارداد کارگزاری انحصاری برای فروش یا اجاره Exclusive listing نمایندگی انحصاری Exclusivity شرط معافیّت Exculpatory clause سهام بدون سود Ex-dividend=ex div.=XD رئیس Exec اجرا ، ضبط اموال ، اعدام Exection توانایی اجرایی Executive ability مدیر اجرایی مدیر داخلی Executive director استراتژی کنترلی ، استراتژی مدیرمدار Executive-dominated strategy مدیر معزول Executive fallout برنامه سرپرستی ، برنامه اجرایی Executive routine=supervisory program=supervisor سیستم فرعی اجرایی Executive subsystem وصّی ، قیم Executor قرارداد مشروط Executory وصی و قیّم مؤنّث Exectrix جرایم تنبیهی Exemplary damages به عنوان مثال ، مثلاً Exempli gratia=for example=e.g. کالاهای معاف از مالیات Exempt commodity کارکنان مستثنا شده Exempt employees معافیّت ، معافیّت گمرکی Exemption بهای کالای تحویلی در کارخانه Ex-factory داوطلبانه Ex gratia پرداخت داوطلبانه شرکت بیمه Ex gratia payment نمایشگاه ، اطلاعات ارائه شده در دادگاه ، نمودار یا جدول Exhibit بانک صادرات و وارات امریکا Eximbank=Export-Import Bank of the U.S. ارزش کاربردی فعلی دارایی Exsiting use value=current use value مصاحبه خروج Exsit interview امتیاز ناشی از مقام رسمی Ex officio عامل بیرونی Exogenous بسط ، توسعه ، گشترش Expasion از طرف ، از سوی Exparte نظریه انتظار و احتمال Expectancy theory عمر مورد انتظار Expected life ارزش پولی مورد انتظار Expected monetry value=EMV=expected pzyoff=expected value بازدهی مورد انتظار Expected return ارزش مورد انتظار Expected value وجوه قابل مصرف ، وجوه قابل هزینه Expendable fund مخارج ، هزینه Expenditure مالیات غیرمستقیم ، مالیات هزینه یا خرج Expenditure tax مخارج Expense حساب مخارج Expense account

روش حسابداری مخارج پرداخت شده Expense approach منحنی تجربه ، اثر تجربه Experience curve=experience effect استاندارد کاری کارگر مجرب Experienced-worker standard=EWS نرخ‌گذاری تجربی در بیمه Experience rating موافقتنامه مذاکراتی آزمایشی Experimental negotiations agreement قدرت تخصصّی Expert power هوش مصنوعی Expert system کارشناس خبره ، کارشناس متخصصّ دادگستری Expert witness نظریّه بهره‌برداری و استثمار Exploitation theory سبک آمرانه و سازمان مدار رهبری Exploitative-authoritative leadership style توسعه اکتشافی و ابداعی Exploratory development پیش‌بینی رشد تکنولوژی Exploratiry forecast تجزیه خط مونتاژ ، خرد کردن فعالیتهای خط مونتاژ Explosion روش نمّو هموار Exponential smoothing نماینده یا عامل کشور صادرکننده ، کارگزار صادرات Export agent اطاق صادرات Export house اجاره صادرات ، اجاره اقلام صادراتی Export leasing کمک دولت به صادرکنندگان ، سوبسید صادرات Export subsidy قانون عطف به ماسبق Ex-post facto law سلب مالکیّت Expropriation تحویل در بندر ، تحویل در اسکله EXQ=ex-quay تجویل روی کشتی EXS=ex-ship سهم بدون سود Ex-stock dividend سند قرضه تمدید شده Extended bond پوشش بیمه اضافی Extended coverage endorsement بیمه‌نامهٔ گسترده Extended coverage policy بیمه تمدید شده Extended term insurance تمدید ، تمدید اعتبار Extended time=basic time Extension اسناد تجاری ، تمدید مهلت تأدیّه دین Extensive factors عوامل خارجی Extensive factors حسابرسی خارجی ، حسابرسی مستقّل External audit عوامل زیان‌آور خارجی External diseconomies عوامل سودآور خارجی ، صرفه‌جوئیهای خارجی External economies محیط خارجی External environment منافع یا هزینه‌های فعالیتّهای خارجی Externalities=spillovers داده نگهدارهای خارجی External storage اعتبار خارجی تحقیق External validity خاموش‌سازی ، تضعیف رفتار نامطلوب Extinction غصب ، اخاذّی Extortion سود اضافی سهام Extra=extra dividend صنایع استخراجی Extractive industries تمدید مهلت پرداخت Extra dating بیمه با مخارج اضافی Extra expense insurance مجمع عمومی فوق‌العاده Extraordinary general meeting=EGM اقلام فوق‌العاده ، اقلام استثنایی Extraordinary items درک مجهولات از معلومات Extrapolation طرح کمک عائله‌مندی Family allowance plan تحویل در کنار کشتی در نقطه بارگیری F.A.S. کالای پول‌ساز Fat budget items نمایندۀ کارگران اتحادیّه در صنعت چاپ Father of chapel فرسودگی ، خستگی Fatigue کار پردرآمد ، کار آسان Fat work تراز بازرگانی مطلوب Favorable trade balance جانبداری ، پارتی بازی Favoritism پست تصویری FAX هنری فایول Fayol, Henry مطالعه امکان‌پذیری Feasibility study شرایط مساعد ، خاصه خرجی ، شغل‌تراشی Featherbedding بانک مرکزی ایالات متحدۀ امریکا Federal Reserve Syatem بازخور ، بازدریافت Feedback کنترل بازخور Feedback control امین ، امانتدار Fiduciary الگوی فیدلر Fiedler's model تجربه در محّل ، آزمایش میدانی Field experiment پژوهش در محّل Field research روش بازبینی در محّل Field review method بررسی در محّل ، پژوهش میدانی Field survey اولین صادره از اولین وارده FIFO (first in, first out) کامپیوتر نسل پنجم Fifth generation computer نقش تشریفاتی رئیس Figurehead role اولین صادره از آخرین وارده FILO سود سهام پرداختی Final dividend فروش نهایی Final sales مؤسسه مالی Finance House کنترلهای مالی Financial controls الگوهای مالی Financial models نسبتهای مالی Financial ratios صورتحساب مالی Financial statement سال مالی Financial year کالاهای ساخته شده ، کالاهای آماده تحویل Finished goods اعتصاب‌شکن ، کارگر تک‌رو Fink نرم‌افزار ثابت ، نرم‌افزار پایدار ، کامپیوتر افزار Firmware پرداخت در اولین روز First-day premium اولین صادره از اولین وارده First in first out اولین صادره از آخرین وارده First in, last out (FILO) خط مقدم First line سال مالی Fiscal year دارایی ثابت Fixed asset بودجه ثابت Fixed budget سرمایه ثابت Fixed capital هزینه ثابت Fixed charge هزینه ثابت Fixed cost هزینه ثابت Fixed expense عوامل ثابت تولید Fixed factors of production درآمد ثابت Fixed income اوراق بهادار با بهرۀ ثابت Fixed-interest security نظام نوبت‌کاری ثابت Fixed shift system ثبات اقتصادی Flation سازمان مسطح Flat organization نرخ بهره مسطح Flat rate طرح بازنشستگی با نرخ مسطح Flat-rate pension scheme تأمین نیروی کار انعطاف‌پذبر Flexible manning (flexible workind practices) نظام تولید انعطاف‌پذیر Flexible manufacturing system ساعات کار انعطاف‌پذیر Flexible working hours (flexitime; variable workind hours) استفاده از نیروی کار انعطاف‌پذیر Flexible working practices ساعات کار انعطاف‌پذیر Flexitime خروج سرمایه ، فرار سرمایه Flight of capital شناور Float دارایی جاری Floating assest هزینه شناور Floating charge نیروی کار شناور Floating labor راهنمای فروشگاه Floor walker دیسک نرم ، دیسک کوچک مغناطیسی ، مغناطیسی دیسکت Floppy disk (minifloppy, diskette) واحد قدرت و سرعت کامپیوتر Flops (Floating point operations per second) شناور کردن Flotation نمودار گردش کار Flow chart تولید پیوسته ، تولید تداومی Flow production (continious production) زمانبندی برگشتی Flyback timing (snapback timing)

فوب FOB ماری پارکر فالت Follet, Mary Parker نظارت از راه پی‌گیری Follow-up control پس‌انداز اجباری Forced saving پیش‌بینی Forecasting بازداشت وثیقه Foreclosure پول خارجی ، ارز Foreign exchange بازار ارز Foreign exchange market سرمایه‌گذاری خارجی Foreign investment سرکارگر ، سرپرست Foreman (charge hand) پیش نوبتکاری Fore shift سازماندهی ، رسمی کردن امور از طریق مقررّات و روشها Formalization سازمان رسمی Formal organization نامه آماده ، نامه فرم Form letter فرترن ، برنامه‌نویسی کامپیوتری Formula translation فرترن ، زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری Fortran (formula translation) پیش قرارداد Forward contract پیش‌خرید Forward cover گسترش افقی Forward integration بازار پسین ، بازار آینده Forward market (terminal market) بهای از پیش تعیین شده Forward price نرخ ارز پیش تعیین شده Forward rate زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم کامپیوتر Fourth generation language امتیار ، حقّ مخصوص فرانشیز Franchise اقتصاد آزاد Free economics بازرگانی آزاد Free enterprise پرداخت هزینه حمل با کشتی توسط فروشنده Free on board (FOB) پرداخت هزینه حمل با ترن توسط فروشنده Free on rail (FOR)  بندر آزاد Free port تجارت ازاد Free trade منطقه آزاد تجاری Free trade area (free trade zone) توزیع فراوانی Frequency distribution مزایا Fringe benefits دارایی غیرقابل تبدیل به نقد Frozen asset هزینه کامل Full cost اشتغال کامل Full employment اختیار مبتنیبر وظیفه Functional authority هزینه کردن بر مبنای کارکرد (وظیفه) Functional costing گروهبندی مبتنی بر وظیفه Functional departmentation سرپرستی وظیفه‌ای Functional foremanship ظیفه‌گرایی ، تأکید بر منطبق کردن ساختار با وظیفه Functionalism ایجاد واحدهای مبتنی بر وظیفه Functionalization مدیر وظیفه‌ای Functional manager سازمان وظیفه‌ای Functional organization وجه ، پول نقد ، صندوق Fund عدم تعادل بنیادی Fundamental disequilibrium صورتحساب وجوه نقد Funding statement قرارداد آینده Future's contract ضربه آینده Future shock بازار آینده Future's market نظریّه بازی Game theory نمودار گانت Gantt chart نظام پرداخت مزایای گانت Gantt task and bonus payment system تجزیه و تحلیل خلاء بازار Gap analysis نهادۀ بد-ستادۀ بد Garbage in,garbage out دروازه‌بان Gate keeper دروازه ، تقابل اطّلاعاتی Gateway گات ، موافقتنامه عمومی در مورد تعرفه‌ها و تجارت Gatt توزیع گوس Gaussian distribution تولید ناخالص داخلی GDP افزایش سرمایه از راه استقراض Gearing (leverage) گات ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت General agreement on tariffs and trade (GATT) شاخص عمومی قیمتهای خرده فروشی General index of retail prices مدیر کلّ General manager مجمع عمومی General meeting اعتصاب عمومی General strike راهبرد رقابتی جامع Generic competitive strategy نهادهٔ بد-ستادهٔ بد GIGO (garbage in, garbage out) سهام با ارزش ، سهام تضمین شده Gilt_edged stock (gilts) فرانک گیلبرت ، ولیلیان گیلبرت Gilberth frank and gilberth, lilian جیرو Giro تولید ناخالص ملی GNP دستبند طلایی Golden handcuffs هدیه خداحافظی Golden handshake هدیه آغاز کار Golden hello مزایای طلایی Golden parachute استاندارد طلائی Golden Standard سند دریافت کالا Good received note سند برگشت کالا Good returned note کالا Goods Goods in process سرقفلی نامحسوس ، حسن نیت Goodwill کم‌کاری-کندکاری Go_slow دلاّل دولت Government broker اسناد دولتی ، سهام دولتی Government securities (government stocks) نمودار گزینتو Gozinto chart (assembly chart) نرخ ساعتی بر اساس مرتبه Graded hourly rates انعام Gratuity (tip) شبکاری Graveyard shift محل جدید کارخانه Greenfield site تهدید ملایم Ï»¿"Green mail" بازار نامعلوم Grey market سازمان و مدیریّت شبکه Grid organizational development مصاحبه مربوط به شکایتها Grievance interview روّیه رسیدگی به شکایات Grievance procedure تولید ناخالص داخلی Gross domestic product (GPD) سرمایه‌گذاری ناخالص Gross investment سود ناویژه Gross margin تولید ناخالص ملّی Gross national product (GNP) سود ناخالص Gross profit (gross margin) نسبت سود ناخالص Gross profit margin ارزشیابی گروهی Group appraisal پویایی گروهی Group dynamics رداخت تشویقی گروهی Group incentive payment گروه ده Group of ten تولید گروهی Group production > group technology معافیّت گروهی Group relief تکنولوژی گروهی Group technology (group production) آموزش گروهی Group training گروههای صنعتی ژاپن Groupu ضمانت Guarantee شرکت تضامنی محدود Guarantee company (company limited by guarantee) اوراق قرضه تضمین شده Guaranteed bond سهام تضمین شده Guaranteed stock ساعات کار تضمین شده Guaranteed week ضامن Guarantor Hacker خطای هاله‌ای ، تأثیر هاله‌ای Halo effect سیستم پاداش هالسی Halsey bonus system Hame اطلاّعیه رسمی مبنی بر ناتوانی در پرداخت بدهی ، چکش زدن ، حراج کردن ، چوب حراج زدن Hammering آگهی دستی Hand bill خزید مایحتاج فوری Hand_to_mouth purchasing نسخهٔ چاپی ، بروندادچاپی Hard copy بیکاران خواهان کار Hard_core unemployed پول قوی ، ارز معتبر Hard currency

دیسک سخت Hard disk افزایش یافتن Hardening وام محکم و مطمئن Hard loan سخت‌افزار ، افزارگان Hardware تأثیر هاثورن Hawthorne effect آزمایشات هارثون Hawthorne Experiments (Hawthorne studies) شورش میدان هی‌مارکت Haymarket square riot نوک ، سر Head شکارچی متخصصّان Head hunter صنایع سنگین Heavy industries جلوگیری از زیان ، کاهش ریسک Hedge نظریّه دوعاملی هرزبرگ Herzberg's two factor theory تورم توأم با رکورد Hesiflation ابتکاری ، اکتشافی Heuristic افت Hiccup دستور ، جلسه نامرئی ، موارد پنهان در دستور جلسه Hidden agenda سلسله مراتب Hierarchy سلسله مراتب نیازها Hierarchyof needs سلسله مراتب هدفها Hierarchy of objectives زبان سطح بالا High_level language حق‌الزحمه کار در ارتفاع یا عمق Hightime او Hir سالن استخدام Hiring hall هیستوگرام ، نمودار ستونی یا میله‌ای Histogram حسابداری بهای تمام شده تاریخی Historical cost accounting اعتصاب کردن ، کم‌کاری Hit the bricks گروه مرکزی ، شرکت دارنده Holding group شرکت مرکزی ، شرکت صاحب سهم ، شرکت دارنده Holding company رئیس Honcho گیرانداختن Hooking بسط افقی ، توسعه افقی ، گسترش افقی Horizontal expansion ادغام افقی Horizontal merger ترفیع افقی Horizontal promotion بی‌لیاقت Hosier کامپیوتر میزبان Host computer کارگران ساعت مزد ، کارگران ساعتی Houriy rated workers خبرنامه ، آگاهینامهٔ داخلی ، مجله داخلی House journal سیمای سازمان House style حسابداری دارایی انسانی Human asset accounting مهندسی انسانی Human engineering مهندسی عوامل انسانی Human factors engineering مکتب روابط انسانی در مدیرّیت Human relations school of management thinking نظریبه روابط انسانی Human relations theory حسابداری منابع انسانی Human resource accounting برنامه‌ریزی منابع انسانی ، برنامه‌ریزی نیروی انسانی Human resource planning نظام اطلاّعاتی منابع انسانی Human resources information system عوامل بهداشتی Hygiene factors شرکتی که دو سوم عملکردش زیر نقطه سربه‌سر است. Iceberg company اصل کوه یخ Iceberg principle کنفدراسیون بین‌المللی سازمانهای کارگری آزاد ICFTU نشانه‌ها ، تصاویر روی صفحهٔ نمایش Icons نسبت نموّ بازده سرمایه ، نرخ بازده تدریجی سرمایه ICOR برقراری ارتباط بین‌المللی از راه دور IDD=international Direct Dialing in telecommunications ظرفیّت مطلوب ، ظرفیّت ایده‌آل Ideal capacity سند حقوقی بدون تأکید بر درست‌نویسی اسامی Idem sonans تعیین‌کننده ، مشخّص‌ساز Identifier تعیین‌کننده ، مشخّص‌ساز Identifier هویّت کار ، شناسایی کار Identity of task وقت تلف شده ، زمان بی‌ثمر Idle time پول بیکار ، وجه راکد Idle money سیستمهای هوشمند مبتنی بر دانش اطلاّعات IKBS=intelligent knowledge based systems قراردادهای غیرقانونی Illegal contracts اعتصاب غیرقانونی Illegal strike (snap strike) کالاهای مصرفی زیان‌آور Illth سازمان بین‌المللی کار ILO تصویر ذهنی Image فدراسیون بین‌المللی فلز‌کاران ، صندوق بین‌المللی پول IMF نرخ بیمه مقررّی سالانه Immediate annuity rate هدفهای فوری Immediate objectives سرپرست مستقیم ، سرپرست بلاواسطه Immediate supervisor غیرقابل انتقال ، غیرمنقول Immovable مصونیّت ، آزادی ، بخشودگی ، ایمنی Immunity تأثیر شدید ، اصابت ، برخورد Impact روز ارائه سهام به عموم ، روز عرضه Impact day فاصله اثرگذاری Impact lag آزمون تأثیر Impact testing رئیس بی‌طرف ، داور Impartial chairman بن‌بست ، تنگنا Impasse رقابت ناقص Imperfect competition بازار ناقص ، بازار غیرکامل Imperfect market مدیربّت غیرشخصی و تهاجمی Impersonal, aggressive management غیرشخصی ، ارتباط غیرشخصی و رسمی Impersonality مدیریّت غیرشخصی و غیرفعالّ Impersonal passive management دستمزد کار در تعطیلات Impingement pay واردات Import عوارض واردات Import duty جواز واردات ، پروانهٔ واردات Import licence میزان جذب واردات Import penetration سهمیهٔ واردات Import quota زمان اجباری Imposed date مالیات‌گذاری Imposition مالیات ، مالیات واردات Impost توقیف کردن ، نگهداشتن ، ضبط کردن Impound سیستم تنخواه گردان ، مساعده Imprest=imprest system سیستم تنخواه‌گردان Imprest system ایمپروشیر Improshare ارزش بازار پس از ترقّی قیمتها Improved value منحنی بهبود ، منحنی اصلاح Improvement curve قصور غیرواقعی ، قصور منتسب Imputed negligence غیرقابل خرید و فروش Inalienable (non assignable) روش آمورش داخل کازیه In-basket training کالاهای انباری یا انبار شده In bond شرکت سهامی رسمی Inc. انگیزه ، موجب ، مشوّق Incentive پاداش تشویقی Incentive bonus طرحهای پاداش تشویقی Incentive bonus schemes مهندسی تشویق کننده Incentive engineer مزد تشویقی Incentive pay پرداخت تشویقی Incentive payment طرح نشویقی Incentive plan طرح تشویقی Incentive scheme معامله نامشروع سهام Incestuous share dealing سند ناقص Inchoate تعلّق مالیات Incidence of taxation درآمد ، دخل Income صورت درآمد و هزینه Income and expenditure statement صورت سود و زیان Income and expense statement اوراق قرضه درآمدی Income bond توزیع درآمد Income distribution اثردرآمد ، تناسب خرید با درآمد Income effect کشش درآمدی تقاضا ، حساسیّت درآمدی تقاضا ، انعطاف‌پذیری تقاضا به نسبت درآمد Income elasticity of demand

صندوق درآمد Income fund سیاست درآمدها Incomes policy صورت درامد Income statement مالیات بردرآمد Income tax آموزش درون-سازمانی In-company training پول غیرقابل تسعیر Inconvertible money=irredeemable شرکت سهامی رسمی ، شرکت ثبت شده Incprporated company فرایند تشکیل شرکت Incoportation غیرمادّی ، غیرمحسوس Incorporeal صنعت با هزینه‌های فزاینده Increasing cost industry افزایش ، نموّ Increment نفوذ افزایشی ، نفوذ افزاینده Incremental influence شیوۀ تصمیم‌گیری تغییرات جزئی و تدریجی Incermentalism سیستم پرداخت افزایشی Incremental payment system مالیات افزایشی Increment tax مسئول و متصدی Incumbent گرو ، قرض ملک Incumbrance دارایی غیرقابل تعمیر Incurably despreciated کار در گردش In-cycle work مقروض ، بدهکار Indebted بدهکاری Indebtedness انتگرال نامعین Indefinite integral سهم بی‌تاریخ Indefinitely dated stock دوره تصدّی نامعیّن Induefinite tenure پرداخت غرامت ، جبران خسارت Indemnify غرامت ، بخشودگی Indemnity سند خسارت ، ضمانت نامه Indemnity bond سفارش وارداتی Indent کارگزاری واردات Indent house قرارداد کتبی Indenture کارگر قراردادی درازمدّت Indentured labor استقلال Independence مستقّل Independent حسابدار مستقّل Independent accountant حسابرسی مستقّل ، ممیزّی مستقّل Independent audit بانک مستقّل Independent bank فروشگاه مستقّل Independent store سیستم مستقّل خزانه‌داری Independent treasury system سازمان کارگری مستقّل Independent union شاخصف نماینده ، فهرست Index شاخص زنجیره‌ای ، شاخص به هم پیوسته Index linked ثبت شاخص ، ثبت نشانی Index register نشاندهنده ، دستگاه ثبت فهرست Indicator تنظیم ادعانامه ، تنظیم کیفرخواست Indictment جدول بی‌تفاوتی Indifference schedule نظارت غیرمستقیم Indirect control هزینه‌های غیرمستقیم Indirect costs خسارت غیرمستقیم Indirect damage تقاضای غیرمستقیم Indirect demand=derived demand خسارت مالی غیرمستقیم ، غرامت غیرمستقیم Indirect financial compensation هزینه‌های کار غیرمستقیم Indirect labor costs بدهی غیرمستقیم Indirect liability هزینه‌های مواّد غیرمیتقیم Indirect materials costs تولید غیرمستقیم Indirect production مالیات غیرمستقیم Indirect tax چانه‌ردن فردی ، چانه‌زنی انفرادی Individual bargaining نشانهٔ اختصاصی ، نشانهٔ انفرادی Individual brand ویژگیهای فردی ، خصوصیبا فردی Individual characteristics جدول تقاضای انفرادی Individual demand schedule فردگرایی ، اصالت فردی Individualism مالکیّت فردی ، تصدّی انفرادی Individual proprietorship حسابهای بازنشستگی انفرادی Individual retirement accounts تعارض نقش‌ فردی Individual-role confict مکتب اصالت فرد Individual school روشهای آموزشی انفرادی Individual training methods تقسیم‌ناپذیری Indivisbility کارخانه تقسیم‌ناپذیر Indivisible plant القا ، تعلیم ، تلقین افکار Indoctrination سند قرضه ظهرنویسی شده Indorsed bond ذینفع Indorsee ظهرنویسی ، پشت‌نویسی Indorsement مصرف اضافی ، مصرف تشویقی Induced consumption سرمایه‌گذاری القایی ، سرمایه‌گذاری تشویقی Induced investment ترغیب Inducement آشنایی ، توجیه ، استقرا Induction آموزش توجیهی Induction training روش استدلالی استقرایی Inductive method آمار استدلالی Inductive statistics تبلیغات صنعتی Industrial advertising بانک صنعتی Industrial bank طبقه‌بندی صنعتی Industrial chassification کدگذاری صنعتی ، شماره گذاری صنعتی Industrial coding تمرکز صنعتی ، مرکزیت صنعتی Industrial conentration پردازش داده‌های صنعتی ، داده‌پردازی صنعتی Industrial data processing دموکراسی صنعتی ، آزادمنشی صنعتی ، مردم‌سالاری صنعتی Industrial democracy بیماریهای صنعتی Industrial diseases اختلاف صنعتی Industrial disputes موزّع صنعتی ، توزیع‌کننده صنعتی Industrial distributor پویایی صنعتی Industrial dynamics مهندسی صنعتی Industrial engineering جاسوسی صنعتی ، سرقت صنعتی Industrial espionage بیمه صنعتی Industrial insurance صاحب صنعت ، اهل صنعت Industrialist صنعتی شدن Industrialization نقل مکان صنعت ، مهاجرت صنعتی Industrial migration روانشناسی صنعتی Industrial psychology روابط صنعتی Industrial relations انقلاب صنعتی Industrial revolution جامعه‌شناسی صنعتی Industrial sociology سازمان کارگری صنعتی Industrial union=vertical union بهزیستی صنعتی ، رفاه صنعتی Industrial welfare کارگران صنعتی جهان ، اتحادیّه جهانی کارگران صنعتی Industrial workes of the world=IWW صنعت Industry موافقت‌نامه مشترک در سطح یک صنعت Industrywide agreement=joint agreement مذاکرات در سطح یک صنعت ، چانه‌زنی در قلمرو یک صنعت Industrywide bargaining عدم کارآیی Inefficiency تقاضای غیرکشمند ، تقاضای انعطاف‌ناپذیر Inelastic demand=inelasticity عرضه غیرکششدار ، عرضه انعطاف‌ناپذیر و غیرحسّاس Inelastic supply کششدار نبودن ، انعطاف‌ناپذیری Inelasticity نابرابری درآمدها Inequality of incomes نابرابری Inequity صنعت نوبنیاد ، صنعت نوپا Infant industry تغذیه از درون In=feeding کالاهای پست ، کالاهای نامرغوب Inferior goods بینهایت ، نامحدود Infinite بی‌اعتبار سازی ، ابطال سند Infirmity تورّم Inflation حسابدار تورّمی Inflation accounting گرایش تورّمی Inflationary bias

شکاف تورّمی ، فاصله تورّمی Inflationary gap مارپیچ تورّمی Inflationary spiral تورم ناشی از هزینه Inflation cost-push تورّم ناشی از فشار تقاضا Inflation, demand-pull سند بیمه محافظت شده در مقابل تورّم Inflation gurad enorsement تورّم مهار گسیخته ، تورّم تازنده Inflation, runaway تورم بنیادی ، تورم ساختاری Inflation, structural نافذ ، تأثیر‌گذار Influencer تورّم و بیکاری Inflump راههای ارتباطی غیررسمی ، مجاری ارتباطی غیررسمی Informal communication channels گروههای غیررسمی Informal groups تحقیق غیررسمی Informal investigation رهبر غیررسمی Informal leader سازمان غیررسمی Informal organization انفورماتیک Informatics اطلاّعات ، اطلاّع Information تراکم اطّلاعات Information aggregation نقشهای اطّلاعاتی ، وظیفه‌های اطّلاعاتی Informational roles هزینه‌های اطّلاعاتی Information costs اطّلاعات-نیازها-تولید ، اطّلاعات مورد نیاز تولید Information-need-product بار اضافی اطّلاعات ، تراکم اطّلاعاتی Information overload داده‌پردازی ، پردازش داده‌ها Information processing بازیابی اطّلاعات Information retrieval علم اطّلاع‌رسانی ، انفورماتیک Information science=informatics سیستم اطّلاعات Information system تکنولوژی اطّلاعات ، فنّ‌شناسی اطّلاعات Information technoligy نقض سیاستها ، تخطّی از خط‌مشی‌ها Infraction زیرساخت ، زیربنا ، شالوده Infrastructure تجاوز به حقّ دیگری ، تخلّف از حقّ ثبت ، تخلّف در استفاده از علامت تجاری Infringement سالم و بی‌عیب ، در وضعیّت خوب Ingood order حق ورود ، اذن دخول Ingress فساد ذاتی کالا ، عیب ذاتی Inherent vice به ارث بردن Inherit ارث ، میراث ، وراثت Inberitance تماشاگر دائمی ، تماشاچی همیشگی Inheritance audience مالیات بر ارث Inheritance tax نمایندگیهای تبلیغاتی داخلی In-house advertising agencies توزیع اولیّه ثروت Initial distribution of wealth قیمت اولیّه کالا ، نخستین قیمـت‌گذاری Initial mark-on ساختار زمینه‌ای و توجیهی Initiating structure حکم تعلیق موقّت دادرسی Injunction pendente lit بیمهٔ دریایی داخلی ، بیمه باربری آبی درون مرزی Inland marine insurance تولید داخلی Inland produce دریافتهای مالیاتی Inland revenues به جای ، درعوض In-lieu ذخیره پنهانی Inner reserve خریدار بی‌گناه ، خریدار خوش‌نیّت Innocent purchaser نوآوری ، ابداع ، ابتکار Innovation استراتژی مبتنی بر نوآوری Innovation-dominated strategy اطّلاعات مورد نیاز تولید ، اطّلاعات ضروری تولید INP=information-need-product رأی به تعهّد مدعّی علیه In personam آموزش حین کار ، آموزش در محّل ، آمورش درون کارخانه‌ای Inplant training کالاهای نیمه‌ساخته ، کالاهای درحال ساخت In-progress inventory درونداد ، وارده ، نهاده ، ورودی (در تولید) منبع Input بخش درونداد ، بلوک درونداد Input block داده‌های دروندادی ، داده‌های ورودی Input data=input دستگاه دروندادی Input device درونداد-برونداد Input/output (I/O) تحلیل درونداد-برونداد Input/output analysis مالیات ارزش افزوده Input tax پرسش و استعلام ، بررسی Inquiry آزمون تقاضا ، آزمون استعلام Inquiry test حکم قانونی در مورد دارائیها In rem سهم ثبت شده ، سهام بی‌نام Inscribed stock سفارش درج‌ آگهی Insertion order آموزش ضمن خدمت In-service training دیدگاه درون-برون‌سازمانی Inside-outside approach کارمند محرم ، محرم اسرار ، خودی Insider معامله با خودیها Insider dealing معامله با خودیها ، معامله با آشنایان ، معامله اعضای داخلی Insider trading سازمان کارگری کارگاهی Inside union=company union درماندگی ، ناتوانی از پرداخت دیون Insolvency درمانده ، عاجز از پرداخت دیون Insolvent بازرسی ، تفتیش ، تحقیق Inspection استراتژی بصیرتی Inspirational strategy بی‌ثباتی Instability استقرار ، نصب ، تأسیسات Installation وام اقساطی Installation loan زمان نصب Installation time حساب اقساطی Installment account اوراق قرضه قابل پرداخت به اقساط Installment bond خرید اقساطی Installment buying=Installment trading اعتبار اقساطی Installment credit ماه جاری Instant (Inst.) حقّ تغییر سازمان Instant vesting نهاد ، بنیاد ، مؤسسه Institution تبلیغات تجاری نهادی ، تبلیغ برای مؤسسه Institutional advertising تصمیمهای بنیادی ، تصمیمهای نهادی Institutional decisions سرمایه‌گذار سازمانی ، سرمایه‌گذار نهادی Institutional investor سطح نهادی Institutional level مدیران نهادی Institutional manager عملیّات بنیادی Institutional operations ذخیره انبار ، موجودی Instock دستور ، فرمان Instruction مربّی ، معلّم Instructor سند ، وسیله ، ادعانامه Instrument اصالت سودمندی Instrumentalism ابزاری Instrumentality رهبری مفید و سودمند Instrumetal leadership عملکرد ابزاری Instrumental performance موجودی غیرکافی Insufficient funds ملاک عدم کفایت دلیل ، میزان ناکافی بودن اطّلاعات Insufficient-reason criterion انحصار ، عایق‌سازی ، جدایی Insulation بهره بیمه شدنی ، منفعت قابل بیمه شدن Insurable interest بیمه Insurance کارگزار بیمه ، دلالّ بیمه Insurance broker شرکت بیمه Insurance company پوشش بیمه Insurance coverage صندوق بیمه و منابع بیمه‌ای Insurance fund بیمه‌نامه Insurance policy حقّ بیمه Insurance premium بیمه شده ، بیمه‌گذار Insured توزیع اولیّه ثروت Initial distribution of wealth قیمت اولیّه کالا ، نخستین قیمـت‌گذاری Initial mark-on ساختار زمینه‌ای و توجیهی Initiating structure

حکم تعلیق موقّت دادرسی Injunction pendente lit بیمهٔ دریایی داخلی ، بیمه باربری آبی درون مرزی Inland marine insurance تولید داخلی Inland produce دریافتهای مالیاتی Inland revenues به جای ، درعوض In-lieu ذخیره پنهانی Inner reserve خریدار بی‌گناه ، خریدار خوش‌نیّت Innocent purchaser نوآوری ، ابداع ، ابتکار Innovation استراتژی مبتنی بر نوآوری Innovation-dominated strategy اطّلاعات مورد نیاز تولید ، اطّلاعات ضروری تولید INP=information-need-product رأی به تعهّد مدعّی علیه In personam آموزش حین کار ، آموزش در محّل ، آمورش درون کارخانه‌ای Inplant training کالاهای نیمه‌ساخته ، کالاهای درحال ساخت In-progress inventory درونداد ، وارده ، نهاده ، ورودی (در تولید) منبع Input بخش درونداد ، بلوک درونداد Input block داده‌های دروندادی ، داده‌های ورودی Input data=input دستگاه دروندادی Input device درونداد-برونداد Input/output (I/O) تحلیل درونداد-برونداد Input/output analysis مالیات ارزش افزوده Input tax پرسش و استعلام ، بررسی Inquiry آزمون تقاضا ، آزمون استعلام Inquiry test حکم قانونی در مورد دارائیها In rem سهم ثبت شده ، سهام بی‌نام Inscribed stock سفارش درج‌ آگهی Insertion order آموزش ضمن خدمت In-service training دیدگاه درون-برون‌سازمانی Inside-outside approach کارمند محرم ، محرم اسرار ، خودی Insider معامله با خودیها Insider dealing معامله با خودیها ، معامله با آشنایان ، معامله اعضای داخلی Insider trading سازمان کارگری کارگاهی Inside union=company union درماندگی ، ناتوانی از پرداخت دیون Insolvency درمانده ، عاجز از پرداخت دیون Insolvent بازرسی ، تفتیش ، تحقیق Inspection استراتژی بصیرتی Inspirational strategy بی‌ثباتی Instability استقرار ، نصب ، تأسیسات Installation وام اقساطی Installation loan زمان نصب Installation time حساب اقساطی Installment account اوراق قرضه قابل پرداخت به اقساط Installment bond خرید اقساطی Installment buying=Installment trading اعتبار اقساطی Installment credit ماه جاری Instant (Inst.) حقّ تغییر سازمان Instant vesting نهاد ، بنیاد ، مؤسسه Institution تبلیغات تجاری نهادی ، تبلیغ برای مؤسسه Institutional advertising تصمیمهای بنیادی ، تصمیمهای نهادی Institutional decisions سرمایه‌گذار سازمانی ، سرمایه‌گذار نهادی Institutional investor سطح نهادی Institutional level مدیران نهادی Institutional manager عملیّات بنیادی Institutional operations ذخیره انبار ، موجودی Instock دستور ، فرمان Instruction مربّی ، معلّم Instructor سند ، وسیله ، ادعانامه Instrument اصالت سودمندی Instrumentalism ابزاری Instrumentality رهبری مفید و سودمند Instrumetal leadership عملکرد ابزاری Instrumental performance موجودی غیرکافی Insufficient funds ملاک عدم کفایت دلیل ، میزان ناکافی بودن اطّلاعات Insufficient-reason criterion انحصار ، عایق‌سازی ، جدایی Insulation بهره بیمه شدنی ، منفعت قابل بیمه شدن Insurable interest بیمه Insurance کارگزار بیمه ، دلالّ بیمه Insurance broker شرکت بیمه Insurance company پوشش بیمه Insurance coverage صندوق بیمه و منابع بیمه‌ای Insurance fund بیمه‌نامه Insurance policy حقّ بیمه Insurance premium بیمه شده ، بیمه‌گذار Insured کالای پستی بیمه شده ، پست بیمه‌ای Insured mail ارزش بیمه Insured value بیمهٔ‌گر Insurer شرط یا ماده قانونی در قرارداد بیمه Insuring clause دارایی نامشهود ، دارایی نامزئی Intangible asset مالکیّت غیرعینی ، پاداشهای غیرملموس Intangible property پاداشهای غیرعینی ، پاداشهای غیرملموس Intangible rewards ارزیابی یکپارچه شغل Integral job evaluation آگهی تجارتی همراه با برنامه Integrated commercial داده‌پردازی یکپارچه Integrated data processing ادغام ، یکپارچگی ، همبستگی Integration توسعه عملیّات به سوی مشتری Integration forward ادغام افقی Integration, horizantal مدل مجموعه‌ای Integrationist model ادغام عمودی Integration, vertical رشد مرکّب Integrative growth متغّیر همبستگی Integrative variable تلفیق کنندهف ادغام کننده Integrator هوش ، فراست Intelligence بهرۀ هوشی ، درجه هوش Intelligence quotient=IQ آزمون هوش Intelligence test سیستم هوشمند مبتنی بر دانش Intelligent knowledge-based system (IKBS) سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای Intelstat توزیع فشرده ، توزیع به کثرت Intensive distribution تعامل ، تبادل ، عمل متقابل ، فعل و انفعال Interaction تجزیه و تحلیل متقابل ، تجزیه و تحلیل مراوده‌ای Interaction analysis الزامات روابط متقابل گروهی Interaction requirements مهارتهای ارتباطی Interactive skills از جمله ، در میان سایر اقلام Interalia از جمله افراد ، در میان اشخاص دیگر Inter alios سپردۀ میان‌بانکی Interbank deposit پرداختهای میان‌بانکی Interbank payments مبادله ، معاوضه ، جابه‌جایی Interchange اوراق قرضه قابل معاوضه ، سند قرضه قابل تبدیل Interchangeable bond قطعات قابل جابه‌جایی ، اجزای قابل تبدیل ، قطعات قابل تعویض Interchangeabe parts معاوضه‌پذیری ، قابلیّت جابه‌جایی Interchangeability مقایسه شرکتها Intercompany comparison سهامداری میان شرکتها Intercorporate stockholding همبستگی متقابل ، همبستگی درونی Intercorrelation تعارض بین واحدها Interdepartmental confict وابستگی متقابل Interdependence بهره Interest گروه ذینفوذ Interest group فهرست امور مورد علاقه و توجّه Interest inventory

نرخ بهره Interest rate دستگاه میانجی ، واسطه ، رابط Interface پرداخت تداخلی Interference pay تحلیل تطبیقی مؤسسه‌ها Inter-firm comparison پرداختهای بین دول Intergovermental expenditures درآمدهای بین دول Intergovernmental revenue تعارض میان‌گروهی Intergroup conflict موقتّی ، پست موقّت Interim سندقرضه موقتّ Interim bond سود سهام موقّت Interim dividend مدیر تصفیهٔ موقتّی Interim receiver رقابت میان صنایع Interindustry competition در همکرد برنامه‌ها Interleave انتقال بین خطی Interline مدیریّت مشترک Interlocking directorate حکم اولیّه Interlocutory decree قرار منع موقّت Interlocutory injunction واسطه Intermediary سند قرضه واسطه‌ای Intermediate bond حمل و نقل در محدوده داخلی Intermediate carrier کالاهای واسطه در تولید Intermediate goods برنامه‌ریزی میان‌مدتّ Intermediate-range planning اعتبار میان‌مدّت Intermediate-term credit واسطه‌گری Intermediation محموله انتقالی Intermodal shipment متصدّی حمل و نقل Intermodalist حسابرسی داخلی ، ممیزّی داخلی Internal audit سند قرضه داخلی Internal bond وارسی داخلی ، بررسی داخلی ، رسیدگی داخلی Internal chech نظارت داخلی ، بازبینی داخلی Internal control صرفه‌جویی در اثر افزایش تولید Internal economies of scale پیش‌بینی داخلی Internal forecast حافظه داخلی Internal memory نرخ بازده داخلی Internal rats of return عملیّات داخلی Internal transactions بانک جهانی بازسازی و توسعه International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) اطاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber of Commerce دادگاه داوری بین‌المللی International Court of Justice انجمن بین‌المللی توسعه ، انجمن جهانی توسعه International Development Association (IDA) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیهّ‌های آزاد کارگری International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) شرکت جهانی ، شرکت بین‌المللی International corporation سازمان بین‌المللی کار International Labor Organization (ILO) نشریّه سازمان بین‌المللی کار International Labor Review صندوق بین‌المللی پول International Monetary Fund (IMF) سازمان بین‌الملی کارفرمایان International Organization of Employers نماینده بین‌المللی International representative اندوخته‌های جهانی International reserves استاندارد جهانی طبقه‌بندی مشاغل International Standard Classification of Occupations (ISCO) سازمان تجارت بین‌المللی International Trade Organization فدراسیون بین‌المللی سازمانهای کارگری International Trade union Federation دوره کارآموزی ، دوره آموزشی ، دوره انترنی Internship برخورد میان‌فردی ، تعارض بین کارکنان Interpersonal confict گرایشهای رفتاری افراد International orientation مفسّر ، مترجم Interpreter گرایش مصاحبه کننده Interviewer bias مصاحبهٔ منظّم ، مصاحبه برنامه‌ریزی شده Interview, structured مصاحبهٔ نامنظم ، مصاحبه بدون برنامه Interview, unstuctured بدون وصیّت‌نامه ، فاقد وصیت‌نامه Intestate در وضعیّت بد In the red تعارض درون‌گروهی Intragroup confict در حال انتقال In transit تعارض درونی در نقش ، انتظارات متناقض Intrasender role confict واحد حمل و نقل داخلی Intrastate carrier تجارت داخلی (درون ایالتی) Intrastate commerce حمل و نقل داخل ایالت (درون ایالتی) Intrastate traffic انتقال کالا در داخل یک فروشگاه Intrastore transfer تمرین درون کازیه In-tray exercise پاداشهای درونی Intrinsic rewards ذهنیّت‌گرایی Introjection غصب ، تجاوز Intrusion قیمت‌گذاری نظری Intuitive pricing پژوهش نوآورانه ، تحقیق ابداعی ، پژوهش نوآور و خلاق Inventive research سیاهه ، صورت کالا ، فهرست اموال ، موجودی کالا Inventory تغییر در موجودی کالا Inventory موجود مرکب Inventory, composite کنترل موجودی Inventory control پایان موجودی Inventory cutoff مدل موجود Inventory model موجودی‌گیری زمان واقعی Inventory, real-time processing کاهش موجودی Inventory shortage (shrinkage) گردش موجودی Inventory turnover الگوی تقاضای معکوس Inverse demand pattern سرمایه مالکانه ، سرمایه پرداخت شده Invested capital سرمایه‌گذار Investment بانکدار واسطه Investment banker بانکداری سرمایه‌گذاری Investment banking مرکز سرمایه‌گذاری Investment center باشگاه سرمایه‌گذاری Investment club شرکت سرمایه‌گذاری Investment cpmpany مشاور سرمایه‌گذاری Investment counsel تصمیمهای سرمایه‌گذاری Investment decisions سیاهه سرمایه‌گذاری ، صورت اوراق بهادار Investment portfolio سرمایه‌گذاری ملکی Investment property جدول سرمایه‌گذاری Investment schedule سرمایه‌گذار Investor دست نامرئی Invisible hand صورتحساب ، سیاخه فروش فاکتور Invoice واگذاری اجباری Involuntary alienation ورشکستگی غیرارادی ، ورشکستگی ناخواسته Involuntary bankruptcy ضبط و معدوم کردن دارایی ، تغییر و تبدیل اجباری دارایی ، تغییرهای ناخواسته Involuntary conversion سرمایه‌گذاری غیرارادی Involuntary investment حقّ تصرّف اجباری Involuntary lien بیکاری غیرارادی Involuntary unemployment ذرّه ، مقدارکم Iota من به تو بدهکارم ، رسید TOY بهرۀ هوشی ، ضریب هوشی ، هوش بهر IQ حسابهای بازنشستگی انفرادی IRA استخدام با شرط عدم عضویّت در اتحادیّه‌ Ironclad

قانون آهنین دستمزدها Iron law of wages سند قرضه غیرقابل بازخرید Irredemable bond پول غیرقابل تبدیل Irredeemble money دعوت به فروش نامنظّم Irregular routing اقلام دارای اشکال Irregulars خسارت جبران‌نا‌پذیر Irreparable harm تراست غیرقابل انحلال ، حقّ توکیل غیرقابل فسخ Irrevocable trust استاندارد جهانی طبقه‌بندی مشاغل ISCO منحنی سرمایه‌گذاری و پس انداز I-S curve بساط ، عرضه کالا در فضای باز Island display آگهی بین مطالب Island position منحنی بی‌تفاوتی Isoquant نشر ، صدور اوراق قرضه Issue سهام نشر یافته ، سهام صادره Issued stock تکنولوژی اطّلاعات IT قلم ، فقره ، جزء ، مورد Item تخصیص جزءبه‌جزء ، برداشت جزء‌به‌جزء Itemized appropriation کاهشهای مجاز Itemized deductions تکرار منطقی ، تسلسل Iteration کاگر موقّت Itinerant worker سازمان کارگران صنعتی دنیا IWW میهن‌پرستی افراطی ، طرفداری از سیاست خارجی تجاوزگرانه Jingoism تولید بدون انبار ، تولید به موقع JIT شغل ، کار Job اعتراض به کار Job action تجزیه و تحلیل شغل Job analysis سته‌ای ، ناپیوسته ، مستقّل Job batch کار دسته‌ای ، برنامهٔ جداگانه ، برنامهٔ مستقل Job, batch=batch job کارگزار بورس ، کارگزاری بورس Jobber سود کارگزار بورس ، نفع دلاّل بورس Jobber's turn خرده‌کاری Jobbing کارت عملیّات تولید یک جنس Job card مرکز کاریابی Job center=job center طبقه‌بندی مشاغل Job classification مجموعهٔ مشاغل Job cluster محتوای شغل Job content Job control statement هزینهٔ‌یابی کار سفارش کار Job costing چرخهٔ کار ، دور یا سیکل کار Job cycle شرح شغل Job description طرح شغل Job design تقسیم وظیفه‌های شغل Job dilution پویایی شغل ، عاملهای محیطی مؤثر در شغل Job dynamics توسعه شغلی ، توسعه شغل Job enlargement غنی‌سازی شغل Job enrichment ارزشیابی شغل Job evaluation روش مقایسه عوامل Job factor comparsion عوامل شغلی Job factors خانواده‌های شغلی ، مشاغل خانواده Job families روش درجه‌بندی Job grding طبقه‌بندی مشاغل Job grading=job classification شاغل Job holder فردی که بسیار تغییر شغل می‌دهد Job hopper طرح اصلاح شغل Job improvement plan شناسنامه شرح شغل Job indentification section آموزش مربیّان Job instruction training مجموعه کالاهای متفرقه ، قراداد جزئی Job lot مدیریّت واداره عملیّات کامپیوتری Job management روش کار Job method آموزش بهبود روشهای کار Job methods training (JMT) تحرک و جابه‌جایی کاری یا شغلی Job mobility سفارش کار Job order تعیین هزینه سفارش کار Job-order costing پایانهٔ ویژه کار Job-oriented terminal استانداردهای عملکرد شغلی Job performance standards انتصاب به شغل Job placement اعلام پستهای خالی Job posting قیمت‌گذاری شغل Job pricing پردازش کار Job processing مراتب پیشرفت شغلی مرحله به مرحله یا نردبانی Job progression ladder دامنه کار Job range رتبه‌بندی Job ranking حداقل نرخ کار Job rate برنامه آموزش روابط انسانی در کار Job relations آموزش روابط انسانی Job relations training=JRT طرح بازنشستگی زودرس Job release scheme چرخش شغلی Job rotation برنامه آموزشی ایمنی کار Job safety رضایت شغلی Job satisfaction امنیّت شغلی Job security شغل مشارکتی Job sharing برگه کار Job sheet فردی که بسیار تغییر شغل می‌دهد Job shopper=job hopper شرح ویژگیهای شغل Job specification تثبیت مشاغل ، ثبات و استمرار فرصتهای اشغال Job stabilization استاندارد کردن شغل Job standardization فشار روانی شغلی ، فشار کاری Job stress کارت کار (برگهٔ کار) Job ticket (work ticket) عنوان شغل Job title پنجره جو - هری Johari window زندگی روبه‌راه ، خانواده جان John family حساب مشترک Joint account کسب و کار شریکی ، تجارت مشترک Joint adventure موافقتنامه مشترک Hoint agreement حساب مشترک و چندنفره Joint and several account سند قرضه دارای ضمانت متعددّ Joint and several bond بیمهٔ اتّکایی با تعهد مشترک و فردی Joint and several policies گفتگوهای مشترک Joint consultation هزینه مشترک Joint cost تقاضای مشترک Joint demand شورای مشترک صنعتی Joint industrial council=JIC بیمه عمر مشترک Joint life insurance مسئولیت مشترک و فردی Jointy and severally احتمال مشترک Joint probability هزینه‌های مشترک تولید Joint production costs عرضه چند کالا به مشتری Joint product offer انحصار برای به حداکثر رساندن سود Joint profit maximization بانک مشارکتی Joint stock bank بانک سهامی سپرده Joint-stock bank شرکت سهامی تضامنی Joint stock company آموزش روابط کاری JRT=job relation training حفاظت صنعتی ، ایمنی JS=Job safety دریافت کنندۀ دین Judgement creditor پردازندۀ دین Judgement debtor قضاوت بیطرفانه ، قضاوت منصفانه Judgement, even-handed حکم در بارۀ فرد Judgement in personam سند حکمی Judgement note نرخهای قضاوتی ، نرخهای نظری Judgement rates استراتژی قضاوتی ، راهبرد نظری Judgement strategy حق تجدید نظر (قضایی) Judicial review فروش دادگاهی Judicial sale وام دهنده با نرخ بالا Juice man ویترین مجموعه‌کالاهای مختلف ، ویترین سمساری Jumble display دکّان خرده‌فروشی ، سمساری Jumble-shop پرش ، جهش Jump اوراق قرضه کم‌اعتبار Junk bonds هیئت مدیران رده‌های میانی Junior board سهم یا برگه قرضه درجه دوم یا متأخر Junior issue اوراق قرضه فرعی Junior subordinated debenture

اطلاّعات ناقص و نامفهوم ، اَشغال ، به دردنخور Junk گروه سیاسی یا نظامی ، گروه پارتیزان Junta حقّ قضاوت ، صلاحیّت قضایی قلمرو مذاکره جمعی Jurisdiction اعتصاب مبتنی بر اختیار قانونی Jurisdictional strike حقّ تابعیّت بر حسب تابعّیت پدر Jus sanguinis حقّ تابعیّت بر حسب محلّ تولد Jus soil قیمت مناسب و منصفانه Justified price تولید بدون انبار ، تولید به زمان ، تولید سروقت Just in time production=JIT حقّ مالکیّت معتبر و عادلانه Just title اصل مزد عادلانه Hust-wage principle پیوند اتّفاقی ، کنار هم نهادن تصادفی Juxtaposition, random کمیته بررسی مشترک Joint study committee مالکیّت مشترک Joint tenancy شریکان جرم Joint torfeasors فعالیّت تجاری مشترک Joint venture وصیّت‌نامه مشترک Joint will دفتر روزنامه Journal=book of original entry کارگر ماهر ، صنعتگر ، کارگر روزمزد Journeyman حکم غیابی ، محاکمهٔ غیابی Judgement by default دین حکمی Judgement debt کایشا Kaisha کانبان Kanban کانتر روزابت ماس Kanter, Rosabeth Moss فروش بدون نصب K.D. حقّ بندر ، هزینه بندر Keelage خانه‌نشینی Keep house دورکندی Kennedy round کالاهای سنگین Kentledge goods روش کپنر-ترگو Kepner-Tregoe method صفحهٔ کلید Keyboard عوامل کلیدی Key factors=key points صنعت کلیدی Key industry شغل کلیدی Key job کینز ، جان مینارد (۱۹۴۶-۱۸۸۳) Keynes, John Meynard عضو کلیدی Key man=Key worker عملیّات کلیدی Key operation کادر کلیدی Key personnel نکات کلیدی ، عوامل کلیدی Key points دستگاه منگنه Key punch پرسش کلیدی Key question بخش نتایج عمده Key result area مرئوسان کلیدی Key subordinates وظیفه کلیدی Key task تجزیه و تحلیل وظیفه کلیدی Key task analysis=Key result analysis کلید واژه Key word رشوه Kickback ترفیع نامطلوب ، ترفیع اجباری Kicked upstairs تجارت سودآور Killing کیلوبایت Kilobytes جنبش‌شناسی ، جنبشی Kinaesthetics جنسی ، غیرنقدی Kind سند تضمینی Kite سندپردازی Kite flying چک‌بازی Kiting کارمند بی‌کفایت و کم‌کار Klupper پیشتازان نهضت کارگری Knights of labour فروشندۀ دوره‌گرد Knocker دانش ، فنّ Know how کارگر دانش ، کارگر آگاه Knowledge worker کوماندیت‌گزل‌شافت Kommanditgesellschaft چرحهٔ کوندارتیف Kondativ cycle کاتر ، جان Kotter, John نسبت کا K. Ratio کشیدگی Kurtosis فروش بدون نصب Konocked down=KD برچسب ، نشانه Label موافقتنامهٔ کار Labor agrement آموزش آزمایشگاهی Laboratory training آموزش آزمایشگاهی ، آموزش از طریق تجربه Laboretory training=T Group تغییرات فنی افزایش بازدهی کار Labor-augmenting technical change بانکهای اتحّادیه‌ای Labor banks روز کار Labor day اختلاف در زمینه مسائل کاری Labor dispute اقتصاد کار Labor economics ادارۀ کار ، اداره کاریابی ، بورس کار Labor exchange=employment office جابه‌جایی نیروی کار Labor flux-labor turnover نیروی کار Labor force کارگرا ، کارطلب ، کارمحو Labor-intensive تحرّک نیروی انسانی ، جابه‌جایی نیروی انسانی Ï»¿"Labor mobility" قرارداد فرعی خرید خدمت Labor-only subcontracting شکار کردن نیروی کار ، جذب نیروی کار سایر سازمانها Labor piracy خزانهٔ نیروی کار Labor pool روابط کار Labor relations تجهیزات صرفه‌جویی کننده در نیروی کار ، تجهیزات کاراندوز Labor-saving equipment کارگر تمام وقت اتحادیّه Labor skate=pie-card شاخص ثبات نیروی کار Labor stability index نظریّه مبتنی بر ارزش کار Labor theory of value میزان خروج از خدمت ، جابه‌جایی نیروی انسانی ، ورود و خروج نیروی انسانی ، جریان نیروی کار ، گردش نیروی کار Labor turnover=manpower turnover قصد در انجام تعهّد ، انجام ندادن تعهّد Laches فعالیّتهای نردبانی ، فعالیّتهای متداخل و متعامل Ladder activities بارگیری Lading فاصلهٔ زمانی ، تأخیر Lag شاخصهای تأخیر Lag indicators آزادی اقتصادی Laissez-faire=laisser-fair سوداگر و سفته‌باز بی‌تجربه Lamb سوداگر و سفته‌باز پاک باخته ، سوداگر ورشکسته Lamb duck سندمالکیّت Land certificate ممنوعیّت فروش یا انتقال زمین Land freeze اعطای زمین Land grant زمین بدون مالک ، املاک بلاصاحب Land in abeyance مالک ، موجر Landlord حکم تضمین برای صاحب ملک Landlord's warrant کسب و کار پررونق Land office business جواز زمین Land patent فقیر زمین‌دار Land poor سند زمین دولتی Land warrant عامل لانگ Lang factor زبان مطلق Language, absolute زبان مصنوعی ، زبان ساختگی Language, artifical زبان مشترک Language, common زبان برنامه ، زبان ماشین Language, program=machine language زبان برگردان Language translator معیار لاپلاس Laplace criterion=Bayes criterion سوء استفاده از حساب مشتری Lapping عدم پرداخت حقّ بیمه ، اسقاط حق Lapse کار برگ ثبت داراییهای ثابت Lapsing schedule چاپگر لیزری Laser printer تقطیع لیزری ، کنترل و تشخیص لیزری Laser scanning نظام آخرین بسته Last-bag system اولیّن صادره از آخرین صادره Last in-first out=LIFO نقص پنهانی و نهفته Latent defect ارتباطات موازی و هم‌سطح Lateral communication روابط موازی و هم‌سطح Lateral relationships تفکّر افقی ، تفکّر گسترده ، تفکر جانبی Lateral thinking نوبت آخر کار Late shift آخرین مهلت مجاز Latest allowable time دیرترین زمان انجام یک فعالیّت Latest event time دیرترین زمان خاتمه یک فعالیّت Latest finish time of an activity دیرترین زمان آغاز یک فعالیّت Latest start time of an activity

عقب‌افتادگی نوار شاخص معاملات Late tape طرح تحقیق مقایسه‌ای ، طرح تحقیق مربّع Latin square design قانونمند ، تابع‌قانون Law-abiding قانون‌شکن ، متخلف Lawbreaker حقوق بازرگانی Law merchant=lex mercatoria قانون بازده نزولی Law of diminishing قانون افزایش هزینه‌ها Law of increasing costs قانون موقعیّت Law of situation دادخواهی ، دعوای حقوقی Lawsuit حقوقدان ، وکیل دعاوی ، مشاور حقوق Lawyer طرح تعویق پرداخت Layaway plan زمان مجاز برای توقفّ کشتی ، روزهای باراندازی و بارگیری Lay days خزوج از خدمت موقّت ، تعلیق Lay off قرارداد پرداخت حقّ ایاّم تعلیق Lay-off agreement آرایش کارگاه ، طرح کلّی Layout اعتبار نامه ، ورقه اعتبار LC حمل کالا به صورت مجموعه LCL کشورهای کمتر توسعه یافته LDC رهبر Leader رهبر مستبد Leader, autocratic رهبر آزاد‌منش Leader, democratic رهبر مشارکـت‌جو Leader, participative هدایت ، رهبری Leadership سبکهای رهبری Leadership styles نظریّه جانشینهای رهبری Leadership, substitutes for آموزش رهبری Leadership training جهت‌گیری بر اساس نقاط قوّت Leading from strength شاخص مقدّم Leading indicator شیوۀ پیش‌بینی غیرمستقیم Lead/lag method پاداش کارمند پیشرو Lead rate زمان انتظار ، برآورد زمان انتظار Lead time نشست ، عامل بازدارنده در تشکیل سرمایه Leakage کار کم پاداش Lean work منحنی یادگیری ، منحنی پیشرفت Learning curve=improvement curve اجاره Lease بیمه اجاره Lease-insurance سبک سنج فیدلر Least preferred cowoker=LPC روش کمترین مجذورات Least squares method مرخصّی ، مرخصّی طولانی Leave of absencee هارولدلویت Leavit, Harold دفتر کلّ ، دفتر حسابداری Ledger دارایی قانونی Legal asset شخص حقوقی Legal entity انحصار قانونی Legal monopoly ذخیرۀ قانونی ، اندوختهٔ قانونی Legal reserve پول قانونی ، پول رایج Legal tender مالکیّت قانونی Legal title وارث Legatee مجلس ، قوّۀ مقننهّ ، پارلمان Legitimate power وام دهندۀ آخر Lender of last resort طول خدمت Length of service گرایش ارفاقی Leniencey bias کشور توسعه نیافته ، کشو کم‌توسعه Less-developed country=LDC مستأجر Lessee موجر ، مالک Lessor حمل کالا به صورت مجموعه ، نرخ حمل کالا به صورت مجموعه Less than carload lot=LCL اخراج کردن Let out شرکت صندوق پستی Letter-box company وکالت‌نامه Letter of attorney استوارنامه ، اعتبارنامه Letter of credantial ورقهٔ اعتبار ، اعتبار اسنادی Letter of credit (LIC) سند رهنی Letter of hypothecation یادداشت تفاهم Letter of understanding گواهی‌نامه اختراع Letters ptent سطح آرمان و آرزو ، سطح درخواست Level of aspiration رهن پرداخت برابر ، رهن با پرداختهای مساوی Level payment mortgage بیمه با حقّ بیمه ثابت Level premium insurance سطوح اختیار Levels of authority وضع مالیات ، مالیات‌بندی ، عوارض Levy حکم مالیاتی ، حکم برداشت و وصول Levy, writ of کرت لوین Lewin, Kurt مدل رفتاری لوین Lewin model of behavior رویّه‌های تجاری عرفی Lex mercatoria=law merchant بدهی ، مسئولیت ، تعهدّ ، دین Liability بیمهٔ مسئولیّت Liability insurance دفتر تعهدّها و دفتر بدهیها Liability ledger نقش رابط Liaision role واحد رابط و هماهنگ کننده Liasion unit توهین و افترا ، هجو Lible رویّه قبول کالاهی برگشتی Liberal return policy مجوّز ، پروانه License سپرده‌پذیر مجاز Licensed deposit taker مجوزّ گیرنده Licensee مجوزّ دهنده Licensor حقّ وصول طلب ، حق گرویی ، حقّ تصرف Lien گواهی‌نامه حقّ گرویی Lien affidavit حقّ تصّرف گرویی بدون رضایت مالک Lien in invitum دارنده حقّ تصرّف و گرویی Lienor پرداخت جایگزین ، مزایای جایگرین Lieu bonus مرحصّی به جای اضافه‌کاری Lieu days=days off in lieu مققرّی سالانه مادم‌العمر Life annuity دورۀ عمر محصول Life cycle=production life cycle نظریهٔ دورؤ زندگی Life cycle theory دارایی و اموال زمان حیات Life estate بیمه عمر Life insurance جدول عمر داراییها Life table حقّ تصرّف تا آخر عمر ، حقّ استفاده در طول حیات Life tenant اولین صادره از آخرین وارده LIFO ردیابی با قلم نوری ، نشانه‌گذاری با قلم نوری Light pen tracking رنسیس ، لیکرت Likert, Rensis مقیاس لیکرت Likert scales شرکت با مسئولیت محدود Limited liability company=Ltd. فروشگاه کوچک خرده‌فروشی Limited line store استراتژی تغییرات محدود Limited-line strategy سفارش با محدودیّت Limited order اوراق قرضه با مالیات محدود Limited tax bond پایه پولی منعطف ، پایه پولی طلا و نقره Limping standard طرح انگیزشی لینکلن Lincoln incentive management plan صف Line سازمان صف و ستاد Line-and-staff organization تابع خطی Linear function برنامهٔ‌ریزی خطی Linear programming اقتدار سلسله مراتبی Line authority متعادل‌بازی خط تولید Line balancing نقل و انتقال مستقیم Line haul استقرار بر اساس خط تولید Line layout مدیریّت صّف Line management حدّ اعتبار Line of credit حدّ اعتبار بر اساس اسناد تنزیل شده Line of discount سازمان صفّی Line organization گروه کار Line-out قیمت‌گذاری خطّی ، قیمت‌گذاری یکسان Line pricing پیرو خط سیاسی Liner لایه ، وسیله حمل و نقل مسافر Liner تعرفه حدود پداخت خسارت شرکت بیمه Line sheet رابطه ، ارتباط ، اثر ارتباطی Linkage سازمان با گروههای متداخل ، سازمان با سنجاقهای اتصال Linking pin organization لینو تایپ ، لاینو تایپ Linotype نقدینه Liquid داراییهای جاری ، دارایی نقدی Liquid assets

انحلال ، تسویه ، تصفیه Liquidation مدیر تصفیه ، مسئول تسویه Liquidator رجحان نقدینگی Liquidity preference دام نقدینگی Liquidity trap نسبت نقدی Liquid ratio زبان لیسپ LISP ادعّای معوّق Lis pendens شرکت پذیرفته شده در بورس Listed company اسناد و سهام پذیرفته شده در بورس Listed secrities=listed stocks کارگزار املاک Lister قرارداد کارگزاری املاک Listing قیمت معیّن ، بهای فهرست شده List price اجاره فهرست اطلاعّاتی List renting ظاهرپرستی Literalism طرف دعوی Litigent بیمه دام Livestock insurance اصل مذاکرۀ دائم Living document doctrine مزد امرار معاش ، حداقلّ مزد Living wage مؤسسه بیمه لویدز Lloyds بار کردن ، وارد کردن اطلّاعات Load نمودار بارگیری Load chart قیمـت‌گذاری بر اساس عامل فشار Load-factor pricing سرمایه استقراضی Loan capital واسطه‌های سهام در بورس Loan crowd وام گیرنده Loanee نرخ وام Loan fee طرح تضمین وام Loan guarantee scheme شرط تعدیل وام Loan modification provision نرخ دریافت وام Loan origination fee رباخوار بی‌انصاف Loan shark گروههای ذینفع ، گروههای فشار ، اعمال نفوذ Lobby فرد یا گروه دینفوذ Lobbyist نوبت کار نیمه‌شب Lobster shift=midnight shift تقسیم محلّی کار Localization of labor اتحادیّه کارگری Local union=local تعیین محلّ صنعت ، تعیین محلّ کارخانه Location of industry قرضهٔ بلندمدّت Lock-away سرمایه محبوس Locked in capital موجودی به صورت یک محموله ، کالای صندوقی Locker stocks مدل یا الگوی لاکهید Lockheed model مقید Lock-in بستن کارخانه ، تعطیل کارخانه Lockout اوراق قرضه راکد Lockup اسناد تابع قوانین محلّ صدور است Locus regit actum ثبت کردن اختراع ، سپردن چک Lodge پوزیتویسم منطقی ، اصالت تجربی منطقی ، مذهب تخققّی ، اثبات‌گرایی ، مکتب تحصّلی Logical positivism=logical empiricism تدارکات Logistics زبان لوگو LOGO نشانه ، نشانهٔ مشخّصه ، آرم Logo-logotype همکاری متقابل Logrolling پرداخت خالی ، پرداخت صرف Lonely pay پرداخت با توجّه به سابقه Longevity pay (wage) اجاره بلندمدّت Long lease=long term lease داراییهای طویل مدت Long-lived assest موقعیّتی که آرزو می‌شود Long position برنامه‌ریزی بلندمدّت Long-range planning نرخ بلندمدّت ، نرخ طولانی Long rate درازمدّت Long run قرارداد درازمدّت Long-term contract بدهی درازمدّت Long term liability تن بلند ، تن بزرگ Long ton گذشته‌نگری Look back حلقه ، دور تسلسل Loop مفرّ گریز از مالیات Loopholes, tax نرخ ساده Loose rate سرپرستی آزاد Loose-rein supervision منحنی لارنز Lorenze curve ضرر ، زیان ، اتلاف ، ضایعات Loss مشاور تعدیل و تنظیم حدود خسارت Loss adjuster مشاور ارزیاب خسارت Loss assessor مقدار زیان و خسارت ثابت Loss constant نمایندۀ کنترل خسارت Loss-control representative طرح پرداخت خسارت به ملک رهنی Loss draft احتمال خسارت Loss expectancy خدمات اطلاعاتّی در زمینه خسارتهای ناشی از حریق Loss information service کالای پیشرو ولی زیان‌ده Loss leader نسبت زیان به حقّ بیمه Loss ratio هزینه از دست رفته Lost cost حادثه منجر به اتلاف وقت Lost-time accident تولید دسته‌ای Lot production بدگویی آشکار Loud talk مدیر فروتن ، مدیر شکسته‌نفس Low-hller نمره ضعیف ، درجه پایین Low grade به قیمت تمام شده یا بازار ، هرکدام کمتر Lower of cost or market زبان سطح پایین Low-level language کارگر وفادار Loyal worker LP حقّ مالکیّت سودآور Lucrative title عدم‌النفع Lucrum cessans لودیت Luddite وسیله حمل و نقل مواد تازه Lug لمپن ، بریده از گزوه Lumpen یکپارچگی منابع Lumpiness of resources مجموعه نیروی کار Lump labor خزید کلّی Lump sum purchase زنگ لوتین Lutine bell کالاهای لوکس و تجملّی Luxuies مالیات بر اموال لوکس و تجمّلی Luxury tax دیوید مک کللند McCelland, David داگلاس مک گریگور MarGregor Douglas مدیر ماکیاولی Marchiaveellian manager دستگاه ، ماشین Machine اوقات بلااستفاده دستگاه Machine ancillary time برنامه به زبان ماشین Machine code زمان بیکاری ماشین‌آلات Machine downtime هزینهٔ کار ماشین در ساعت Machine-hour cost زمان تلف شدۀ ماشین‌آلات Machine idle time دستور به زبان دستگاه ، دستور به زبان ماشین ، دستورالعمل ماشین Machine instruction زبان ماشین Machine language استفادۀ مؤثر از ماشین‌آلات Machine loading اقتصاد کلان Macroecononics شیوۀ برخورد در سطح کلان Macrolevel approach مدکپ MADCAP قاضی ، رئیس دادگاه Magistrate کارت مغناطیسی Magnetic card کاراکتر خوان مغناطیسی Magnetic character reader (MCR) (Magnetic ink character reader) دیسک مغناطیسی Magnetic disk کاراکتر خوان جوهر مغناطیسی Magnetic ink character reader (MICR) پرکردن فرم نامه‌ها ، نامه پرکنی Mail merge کامپیوتر بزرگ Mainframe نوار مغناطیسی Magnetic tape انبارۀ اصلی ، حافظهٔ اصلی Main storage مالیات اصلی شرکت Mainstream corporation tax نوبت تعمیرات و نگهداری Maintenance shift تصمیمگیری برای ساخت یا خرید Make-or-buy decision سازندگان و لرزانندگان Makers and shakers سازندگان و لرزانندگان Make the shakers رسیدگی به موجودیها Make the cash پرداخت جبرانی Make-up pay زمان جبرانی Make up time ایجاد کار Make-work سفسطه ایجاد شغل Make-work fallacy تعصّب برتری مرد Male chauvinism کار خلاف قانون ، تحلّف اداری Malfeasance

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends