جزیه و تحلیل ای.بی.سی (در کنترل موجودی) Ï»¿"Abc analysis" استعفا کردن ، واگذار کردن ، محروم کردن از ارث Abdicate انبار کالا ، مخزن پنهانی Abditory آگهی کردن ، خبر دادن Abede تعلیق ، بلاتکلیفی Abeyance توانایی ، شایستگی ، لیاقت ، قابلیت Ability توانایی اداری Ability, administrative توانایی اجرایی executive ability< Ability, executive اصل قدرت پرداخت Ability to pay basis نظریهٔ قدرت پرداخت Ability to pay basis< Ability to pay theory نابهنجاری Abnormality بیش از بهای اسمی Above par بیش از مقدار متعارف Above the line سایش ، خراشیدگی Abrasion (of coin) واکنش تسکینی ، واکنش رهایی Abreaction راههای واکنشی تسکینی ، راههای تخلیهٔ هیجانی Abreaction channels بیلان خلاصه شده Abridged balance sheet لغو قرارداد ، منسوخ کردن قرارداد Abrogation of agreement غیبت Absence غیبت با اطلاع قبلی Absence, arranged (absence - excused) غیبت دائم یا مزمن ، غیبت عادت شده ، غیبت مداوم Absence, chronic (absence-habitual) غیبت مداوم ، غیرموجه Absence, chronic unexcused غیبت اتفاقی Absence, occasional نرخ غیبت Absence rate (absentee - rate) غیبت غیرموجّه Absence, unexcuset غایب Absentee تمامّیت مسئولیت Absoluteness of responsibility اولویت کامل Absolute priority حکومت مطلقه Absolutism حساب یک کاسه Aabsorption account هزینه‌یابی جزمی ، هزینه‌یابی یک کاسه Absorption costing (fill cost) خودداری از مصرف Abstinence نظریهٔ امساک Abstinence conceot نظریهٔ بهره بر پایهٔ اِمساک Abstinence theory of interest خلاصه ، خلاصهٔ یک سند Abstract خلاصه کردن ، مجزا کردن ، ربودن ، اخاذی کردن ، تجزیه کردن Abstract (V.) سرویس خلاصه‌نویسی Abstract service تراز آزمایشی استخراج شده Abstract trial balance دزدی Abstraction فراوانی ، وفور Abundance سوء‌استفاده Abuse اخراج ناروا Abusive dismissal استهلاک زودرس یا سریع Accelerated depreciation پاداش اضافه تولید Accelerating premium شتاب ، تسریع Acceleration ضریب شتاب Acceleration cofficient اصل شتاب Acceleration priniciple پذیرش قبولی ، پذیرفتن و قبول کزدن Accept سطح کیفیت مورد قبول Acceptable quality levele پذیرش ، قبولی Acceptance اعتبار قبولی Acceptance credit نمونه‌گیری برای پذیرش ، نمونه‌گیری قابل قبول Acceptance sampling پذیرش ظهرنویسی Acceptance supra protest رهایی موقّتی از دین Acceptilation شورای تنزیل ، صرّافی رسمی Accpting house پیرنده ، قبولی‌نویس ، پذیره‌نویس Acceptor ظهرنویس شرافتی Acceptor for honor روش دسترسی ، روش دستیابی Access method زمان دسترسی ، زمان دستیابی Access time استخدام ، به کارگیری ، الحاق ، افزایش درارزش Accession میزان افزایش در ارزش Accession rate فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام Accession rate analysis formula خدمات ضمنی ، خدمات جانبی Accessorial services دفتر سوانح Accident book نرخ فراوانی حادثه Accident frequency rate شدّت حادثه Accident severity میز خدمات اضافی (به مشتریان) Accommodation desk پشت‌نویسی دوستانه Accommodation endorsement همراه بودن ، پیوست بودن ، پیوست کردن Accompany فاکتور ضمیمه ، صورتحساب پیوست Accompanying invoice موافقت ، توافق ، مصالحه Accord توافق و رضایت Accord and satisfaction مطابق معمول According - to - usage حساب ، ورقه موازنه ، صورتحساب ، صورت وضعیت Account مانده حساب Account balance دفتر حساب ، دفتر ثبت Account book کد حساب Account code روز تصفیهٔ حساب Account day مسئول حساب Account executive سرفصل حساب Account heading حساب هزینه Account OF expenses حساب کالاهای خریداری شده Account of goods purchased حساب گیرنده (وجه) Account payee حساب مؤدی Account payer حساب دریافتنی ، حساب بدهکاران Account receivable حساب دریافتنی از تخفیف استفاده شده Account receivable disounted صورتحسابی که قبلاً پرداخت شده است Account renderde حساب تسویه شده Account settled مفاصای تأئید شده Account stated الگوهای حسابداری Accounting models دوره عمل حسابداری Accounting period نزخ بازده حسابداری Accounting rate of return (ARR) نسبت حسابداری financial ratio< Accounting ratio جوابگویی ، مسئولیت ، مسئولیت محاسباتی Accountability فعالیّت حسابداری Accountancy حسابدار Accountant حسابهای پرداختنی (بستانکاران) Accounts payable افزایش درآمد در اثر مرغوبیت Accretion مبنای تعهدی ، سیستم تعهدی Accrual basis دارایی تعهد شده ، دارایی معوّق Accrued asset بدهی تعهد شده ، هزینهٔ معوّق Accrued liability (accrued expense) جمع سود سهام توزیع نشده ، سود سهام متراکم Accumulated divideneed درآمدهای انباشته ، درآمد توزیع‌نشده Accumulated earnings مازاد درآمد Accumulated income جدول اندوخته Accumulation schedule انباره Accumulator قابل وصول Achievable انگیزهٔ موفقّیت ، انگیزۀ دستاورد Achievement motivation آزمون انگیزهٔ موفقیت ، آزمون انگیزهٔ دستاورد Achievement motivation test نسبت سریع ، نسبت آنی Acid test ratio (quick ratio) روش آموزش مهارتهای رهبری ACL عامل آشنایی Acquaintance factor تحصیل ، اکتساب ، تملّک Acquisition خزیداری شده ، ابتیاع شده Aacquisitum مفاصا حساب ، ترخیص کالا سند واگذاری ، تصفیه کردن Acqittance

تصفیه کننده Acquitter افزایش یکنواخت مزد Across - the - board settement لایحه ، سند ، عقد ، پیمان ، عریضه ، رساله ، مصوّبه ، قانون Act عامل ، کفیل ، متصّدی Acting عمل ، اقدام ، تأثیر ، تعقیب ، فعالیّت Action قابل تعقیب قانونی Acttionable روش آموزش مهارتهای رهبری Action - centred leadership گروه عمل Action group یادگیری در عمل Action learning پژوهش در عمل Action research ساب در جریان Active account ماندهٔ فعاّل Active balance تجزیه و تحلیل فعالیتها Activities analysis فعالّیت Activity نمودار فعالیّت Activity chart فعالیّت پیکانی Activity on arrow (arrow diagram) فعالیّت گرهی Activity - on - node (node diagram) نمونه‌برداری فعالیّت Activity sampling (work sampling) کار خدا Act of god قیمت تمام شدهٔ واقعی Actual cost درآمد واقعی Actual earnings ساعات واقعی Actual hours برگشت سرمایه Actuarial return مأمور بیمه ، آمارشناس بیمهٔ عمر Actuary آگهی ، آگهی تجارتی Ad. ادا ADA کنترل همساز ، کنترل بهینه‌ساز Adaptive control (self - optimizing control) مدیّریت همساز ، مدیّریت تعدیل‌پذیر Adaptive management ساعات اضافی Added hours ارزش افزوده Added value ماشین جمع Adding machine (adder) ماشین جمع و تفریق Adding - substracting machine افزایش اعتبار ، اعتبار اضافی Additional appropriation کنفرانس تلفنی Add - on conference نشانی ، مقصد نهایی یک پیام Address با توجه به موقعیّت خاصّ ، متخصصّ ، تنها به این منظور ، ویژهٔ امر مخصوص Ad hoc سازمان موقتی ، ویژه‌سالاری Adhocracy قضاوت ، احقاق حقّ ، حکم ورشکستگی Adjudication اعلام ورشکستگی از طرف دادگاه Adjudication order اصلاح حساب ، ثبت اصلاحی Adjusting entry هیئت تطبیق ، هیئت رسیدگی به مسائل کارگری - کارفرمایی Adjustment board بمباران تبلیغاتی Admass ادارۀ امور Administration توانایی اداری ، توانایی اداره امور سازمان Administrative ability عمل اداری ، اقدام اداری Administrative action تجزیه و تحلیل اداری Administrative analysis نظریهٔ اداری ، نظریهٔ اداری مدیریّت Administrative management theory مدیر ، رئیس ، وصی و مجری ، پیشنهاد کننده Administrator هشدار Admonition فرایند پذیرش Adoption process نظریهٔ پذیرش Adoption theory بر اساس ارزش Ad valorem (according to the value) حقوق گمرکی بر اساس ارزش کالا Ad valorem duty صورتحساب پیش از موعد Advance bill پیشرفت Advancement اضافه مزد Advance on wages پیش پرداخت ، مساعده Advance prepayment موازنهٔ تجاری نامساعد و کسری‌دار Adverse trade balance تبلیغ Advertising آژانس تبلیغاتی Advertising anency قلمرو تبلیغ Advertising coverage مسئول تبلیغات Advertising executive هدفهای تبلیغاتی Advertising objectives فهرست ویژگیهای کالا ، یادداشت اطّلاعی Advice note اطّلاعیّه برات Advice of draft کار ، امر ، مطلب ، موضوع ، قضیّه Affair سوگندنامه ، اقرار نامه با قید سوگند Affidavit شرکت وابسته ، مؤسسه‌ای که تحت مالکیت شرکت دیگری است Affiliated company (associated company) عضو وابسته Affiliated member پیوستگی ، وابستگی Affiliation جامعهٔ ثروتمند ، مرفّه Affluent society فدراسیون آمریکایی کار - کنگرهٔ سازمانهای صنعتی AFL - CIO (American Federation of Labor - Congress of Industrial Organization) پس از ساعات اداری After hours خدمات پس از فروش After - sales services پس از رؤیت After sight در مقابل تحویل ، به شرط تحویل Against delivery نمایندگی Agency پزداخت حق عضوّیت از سوی کارگران غیرعضو Agency shop دستور جلسه Agenda نماینده ، عامل کارگزار ، واسطه ، وکیل ، مأمور بی‌واسطه Agent نمایندۀ‌ انحصاری Agent, exclusive عاملان تولید Agent of production تخفیف سنّی Age reduction مجموعه ، توده ، ارقام‌کلی Aggregate مجموعهٔ تقاضا Aggregate demand برنامه‌ریزی کلّی Aggregate planning توافق جمعی Agreement, collective توافق اساسی Agreement, master آیدا AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) کمک به یادآوری Aided recall الگول ALGOL الگوریتم ، خوارزمی Algorithm واگذاری ، انتقال ، بیگانگی Alienation خزیدار ، انتقال گیرنده Alienee واگذار کننده ، فروشنده ، انتقال دهنده Alienor نرخ فراگیر All - in rate بیمهٔ کل خسارت ، بیمهٔ خسارت کامل ، بیمهٔ تمام زیان All - loss insurance تخصیص ، سرشکن کردن ، تقسیط Allocation بهترین نوع ، درجهٔ یک A ۱ واگذاری Abandonment تخفیف Abatement (tax credit) تخصیص مخارج بالاسری ، تخصیص هزینه‌های جانبی Allocation of overheads پیوست سند Allonge دعوی برای شمول همگانی All -or -none embargo سهامدار اختصاصی Allotee وجه تخصیصی Allotment اعلامیّهٔ تخصیص سهام Allotment letter مقررّی ، اجازه ، افزودنیهای مجاز ، تخفیف ، مدد معاش ، مستمری فوق‌العاده و هزینهٔ سفر Allowance ذخیرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول Allowance for bad debts ذخیرۀ استهلاک Allowance for depreciation زمام قابل قبول ، زمان مجاز جهت انجام کار استاندارد Allowed time کد الفبایی Alphabetic code الفبا - شماری ، ترکیب الفبایی و عددی Alphanumeric سهام فعال Alpha securities استاندار بدیل ، استاندارد جایگزین Alternate standard نوبت متغیّر Alternating shift انجمن آمریکایی مدیریّت AMA (American Management Association) ادغام داوطلبانه ، اداغام داوطلبانهٔ دو شرکت Amalgamation سیاههٔ اصلاح شده ، صورت کالای ارسالی ، صورتحساب اصلاحی Amended invoice تغییر ، اصلاح ، اصلاحیّه ، متمّم Amendment تغییرات اقلام ثبتی ، تغیبرات در اظهارنامه‌ها Amendment to entries جریمهٔ نقدی Amercement فدراسیون آمریکایی کار American Federation of Labor مؤسسهٔ استاندارد ملّی آمریکا American National Standards Institute (ANSI) بورس‌امریکایی ، بازار سرمایهٔ آمریکا American Stock Exchange (AMEX) استهلاک Amortization پرداخت تدریجی وام Amortize میلغ به هزینه گرفته شده Amount written off دامنه Amplitude تکنولوژی پیشرفته تولید AMT (advanced manufacturing technology) رایانهٔ قیاسی Analog computer تجزیه و تحلیل عملکرد ، تجریه و تحلیل کارکرد Analysis of performance برآورد تحلیلی Analytical estimating ارزشیابی تحلیلی شغلی Analytical gob evaluation پژوهش تحلیلی Analytical research آنکوم Andean Common Market (ANCOM) هزینهٔ سالانهٔ سرمایه Annual capital charge گزارش مالی سالانه Annual financial statement مجمع عمومی سالانه Annual general meeting نرخ بهره سالانه Annual percentage rate تعیین حقوق بازنشستگی Annual premium costing گزارش سالانه Annual report بازده سالانه Annual return ارزش استفاده سالانه Annual usage value مستمری بگیر Annuitant مستمری سالانه ، قسط Annuity اوراق قرضهٔ سالانه Annuity bond مستمری خاصّ ، مستمری مشخص Annuity certain صندوق مستمری Annuity fund لغو ، ابطال ، فسخ Annulment تابلوی اعلان (در بورس) Annunciator آشتی‌ ناپذیری ، تقابل Antagonism همکاری تقابلی ، همکاری اجباری Antagonistic cooperation انسان سنجی (از نطر اندازه‌های بدن) Anthropometry پرداخت پیش از سررسید ، پیش‌بینی Anticipation نزخ برآوری ، نرخ زود‌پرداخت Anticipation rate نگهداری کالا در انبار تا رسیدن زمان مناسب ، احتکار Anticipation stocks ضد رقابت مکارانه ، ضد دمپینگ Antidumping جلوگیری از استخدام مازاد ، ممانعت از ایجاد تسهیلات بی‌رویه و غیر عقلانی Anti - featherbedding آنتی‌تز ، برابر نهاد Antithesis ضد تراست Anti - trust میانگین AoQ کارت سوراخدار ، کارت پانچ Aperture card ای . پی . ال APL درخواست ، استیناف ، بازگشت ، اعتراض ، جاذبه Appeal پیوست ، ضمیمه Appendix متقاضی ، درخواست دهنده Applicant درخواست ، تقاضا ، اعمال ، کاربرد Application نمونهٔ درخواست ، فرم درخواست Application form برنامهٔ کاربردی Application program کاربردی Applied وامهای تخصیص یافته ، وامهای درخواستی Applied loans آمار کاربردی Applied statistics منتصب بنا بر موارد قانونی Appointed by the articles انتصاب ، قرار ملاقات Appointment به نمایندگی ، انتصاب به عنوان وکیل Appoints as proxy تخصیص اعتبار ، تسهیم Apportionment شرط تقسیم ، قید تقسیط Apportionment clause ارزشیابی ، تعیین قیمت ، تقویم Appraisal مصاحبهٔ ارزشیابی Appraisal interview روش ارزشیابی Appraisal method وامهای تخصیصی یافته ، وامهای درخواستی Appraisal surplus انتصاب ، قرار ملاقات Appraisement ارزیاب ، مقّوم Appraiser ترقّی قیمت ، افزایش ارزش ، قدردانی ، تقدیر Appreciation کارآموز Apprentice کارآموزی ، شاگردی Apprenticeship تعارض ، خواست - خواست ، برخورد خواستها Approach - approach conflict تصویب ، موافقت ، تحسین ، آزمایش ، کارآموزی Approbation مازاد تخصیص داده شده ، یود اختصاص داده شده Appropriated surplus اعتبار تصویب شده ، اعتبار تخصیص یافته Appropriation حساب کار و کسب Appropriation account مدتّ اعتبار ، دورهٔ تخصیص Appropriation period تصویب ، موافقت Approval راههای مجاز Approved routes نزخ بهره سالانه annual rercentage rate< APR آزمون استعداد ، آزمون آمادگی Aptitude test سطح کیفیت مورد قبول AQL خرید و فروش همزمان ، خرید و فروش کالایی که قیمتهای متفاوت در بازارهای مختلف دارد. Arbitrage سفته‌باز ارزی ، واسطهٔ ارزی Arbitragist نشانی قراردادی Arbitrary address قیمت اختیاری Arbitrary price تعیین‌علی‌الرأس مالیات Arbitration assessment قیمت اختیاری Arbitrary price حکمیِت ، داوری Arbitration تصمیم حکمیّیت ، رأی داوری Arbitration award >cluster sampling Area - sampling پیمان جمعی در قلمرو معین Area - wide bargaining کمک ، معاونت Assistance کمک مدیر ، معاون Assistant manager شرکت وابسته Associated company انجمن ، مجمع ، واحد اقتصادی غیرانتفاعی Association مجموعهٔ جور Assortment سند قرضهٔ ضمانت شده Assumed bond بدهی تضمین شده ، مسئولیت مورد تضمین Assumed liability بدهی تضمین شده ، مسئولیت مورد تضمین Assumed liabilty به عهده گرفتن خطر ، تقبل خطر Assumption of risk بیمه Assurance (insurance) فرد بیمه شده Assured برگ آتا ، سند آتا ATA carnet هرچه باداباد At all costs عندالمطالبه At call در بحبوحهٔ فعالیت (در بورس) At going سیستم اتکیسنن Atkinson system برایر ، به قیمت اسمی At par به میل و اختیار فروشنده At seller's option بیمه تا عرشهٔ کشتی At ship's sail دیداری به رؤیت At sight ضمیمه ، توقیف ، اثر یک بیمه‌نامه ، حکم ضبط Attachment مواجهه با خطر Attachment of risk پاداش حضور Attendance bonus دفتر حضور و غیاب Attendance book زمان حضور Attendance time زمان اشتغال ماشین Attended time تصدیق کردن ، شهادت دادن Attest نگرش ، طرز برخورد ، طرز تلقی ، گرایش Attitude بررسی نگرشها ، بررسی طرز برخورد Attitude survey

وکیل Attorney وکیل عمومی Attorney at law دادستان Attorney general وکیل خصوصی Attorney in fact فهرست کردن ویژگیها Attribute listing تقلیل ، سایش Attrition حراج ، مزایده Auction بررسی مخاطبان Audience study حسابرسی ، بازرسی Audit حسابرسی منطم امور مالی یک مؤسسه Audit by rotation رهنمون حسابرسی Audit trail هیئت سرپرستی Aufsichtsrat خودمختاری ، استقلال ، خودکفایی Autarchy خودکفایی Autraky اعتبار دادن ، رسمیت دادن ، تصدیق کردن ، قانونی کردن Authenticate مدیرّت آمرانه Authoritarian management (authorcratic management) اقتدارگرایی ، تمرکز قدرت در دست یک نفر Authoritorianism اختیار ، اقتدار ، مرجع باصلاّحیت Authority مجوز پرداخت Authority for payment سرمایهٔ ثبت شده Authorized capital (nominal capital) سهام ثبت شده Authorized stock حکومت مطلق و مستّقل ، خودکامگی Autocracy حاکم مطلق ، خودکامه Autorcrat مدیریّت آمرانه Autocratic management تابع خاصّ Autofunction خودگردانی Autogestion ابزار کنترل خودکار Automated test equipment (automatic test equipment) خودروی هدایت شونده Automatic guided vehicle (AGV) دستگاه ارائهٔ خدمات خودکار Automatic telling machinery (ATM) ابزار آزمون خودکار Automatic test equipment خودکارسازی Automation مذاکرات مستقّل Autonomous bargaining گروههای کاری مستقّل Autonomous work groups خودمختاری Autonomy سرمایه کمکی Auxiliary capital سود Avail دارایی آزاد Available asset امکان تحصیل اعتبار Avaiability of credit موجودی در دسترس ، موجودی آزاد Available to promise ظهر نویسی برات و سفته به وسیلهٔ فردی غیر از صادکننده Aval معدّل ، میانگین Average فرد تعیین کنندۀ حدود خسارات در بیمه Average adjuster هزینهٔ واحد ، هزینهٔ میانگین Average cost (unit cost) قیمت‌گذاری بر پایه متوسط هزینه Average cost pricing انحراف متوسط Average deviation میانگین Average outgoing quality (AOQ) متوسط اضافه برداشت ، میانگین اضافه برداشت Average overdraft سیستم بازنشستگی میانگین حقوق Average salary pension scheme کاستن قیمت متوسط Averaging down افزایش قیمت متوسط Averaging up هزینه‌های قابل اجتناب Avoidable costs فتوی ، حکم ، رأی ، جایزه Award اصل بدیهی Axiom اوراق قرضهٔ کم‌ارزش Baby bond ظهرنویسی کردن ، تعهد مالی کردن Back گذشته‌نگری ، گذشته‌بینی Back casting تاریخ قبل را سندی زدن Backdating تأمین مالی بدون وجود اعتبار مصوّب ، تأمین مالی از راههای غیر معمول Backdoor financing مالیات معوّقه Back duty حامی ، تأمین کنندهٔ مالی یک طرح Backer بررسی تجارب گذشته ، بررسی سوابق Background investigation پرداخت حقوق معوّقه ، پرداخت تفاوت معوّقه دستمزد Back pay رجحان سابقه - اولویت کارکنان ارشد Backtracking - bumping سیستم معین ، سیستم پشتیبان Backup system مابه‌التفاوت بهای کالا به علت زمان تحویل Backwardation کشورهای توسعه نیافته ، کشورهای عقب مانده Backward countries توسعهٔ فعالیّتها ، افزایش تولید Backward integration بدهی غیروصول Bad deft حذف حساب بدهی غیرقابل وصول Bad deft write off تحویل و انتقال نادرست Bad delivery سوءنیت Bad faith اخراجی Bagged ضامن ، ضمانت ، ضمانت کردن Bail ضمانت‌نامه Bail bond تحویل گیرندۀ امانت Bailee ضمانت ، وجه‌الضمان ، گرویی Bailment امانت‌گذار Bailor ضمانت خلاف قاعده ، قاعدّ پرداخت غیرقانونی به سهامداران Bailout تبلیغ فریبنده ، تبلیغ شکاری Bait advertising تبلیغ واهی ، طعمه و تغییر Bait and switch مانده ، موازنه ، تراز Balance وجه لازم برای تراز ، میزان بدهی Balance due بودجهٔ متعادل Balanced budget اقتصاد نامتعادل Balanced economy آرگیریس ، کریستوفر Argyris, christopher میانگین حسابی ، متوسط حسابی Aritmetic mean تصاعد عددی Aritmetic progression معماملات آزاد ، معاملات عادی یا مستقل Arm's - length ترتیب قرار ، تصفیه ، اصلاح Arrangement بدهی معوّق Arrear قیمت ورودی کالا Arrive price پیکان Arrow >activity on arrow Arrow diagram کالا ، ماده ، بند ، موضوع ، شرط ، مقاله Article شرکت‌نامه ، اساسنامه Articles of association (article of incorporation) شرکت‌نامه Articles of partnership هوش مصنوعی Artificial intelligence (AI) انجمن آمریکایی استاندارد American Standard Association< ASA سهام "آی" سهام آ 'A' shares قیمت عرضه ، قیمت پیشنهادی فروشنده Asking price سوار کردن قطعات ، مونتاژ Assemble زبان اسمبلر Assembler نمودار خط مونتاژ Gozinto chart< Assmbly chart تولید به روش خط مونتاژ ، تولید به روش متوالی Assembly - line production سهم مورد قبول Assented stock موافقت کننده ، پذیرا ، قبول کنندهٔ بورس Assentient حکم ، تأیید Assertion آموزش قاطعّیت Assertiveness training ارزشیابی ، تعیین مالیّات ، تشخیص ، واریز Assessment دارایی ، چیزی را که ارزش تملک دارد Asset مدیرّیت داراییها Asset management گردش دارایی Asset turnover انتقال حق به دیگری ، به کار گماردن ، واگذار کردن Assign قابل انتقال ، قابل واگذاری Assignable اسکناس ، پول کاغذی Assignat هیئت تصفیه امور ورشکستگی Assignee in bankruptcy تجزیه و تحلیل مأموریتهای شغلی Assignment analysis خزید و تثبیت سهام ، جذب Assimilation رشد متوازن Balanced growth تراز پرداختها Balanced of payment تراز بازرگانی Balanced of trade موجودی متوازن Balance quantity ترازنامه Balance sheet - position ststement نسبتهای مالی Balance sheet ratios معافیت مالی Balancing allowance متعادل‌سازی زمانی Balancing time بارسبک و حجیم Balloon freight تغییر و افزایش قیمتها بیشتر از حد واقعی Ballooning نوعی وام رهنی Balloon mortgage نوعی برگهٔ بدهی Balloon note رأی کتبی Ballot نمودار نواری Band chart فروش بسته‌ای ، بستهٔ حاوی چند کالا برای فروش Banded pack گروه‌بندی نرخهای مختلف پرداخت Banding پردازش برنامه‌های کم‌اهمیّت ، پردازش برنامه‌های زمینه‌ای Background processing برنامهٔ کم اهمیّت(در کامپیوتر) ، برنامهٔ زمینه‌ای Background program حمایت ، پشتوانه ، پشتوانهٔ پول یک کشور Backing تراکم ، تراکم سفارشات Backlog سفارش انجام نشده Back order تبلیغ وابسته Back selling نوبت کار بعدار‌ظهر Back shift تفاوت غیرعادی قیمت یک کالا در دو بازار Back spresd مهر پست ، مهر پشت پاکت Backstamp پیاپی - پشت سرهم Back - to - back بدهی غیرقابل وصول Bad debt حذف حساب بدهی غیر قابل وصول Bad debt write off تحویل و انتقال نادرست Bad delivery سوءنیت Bad faith اخراجی Bagged ضامن ، ضمانت کردن Bail ضمانت‌نامه Bail bond تحویل گیرندۀ امانت Bailer ناظر ضابط ، مأمور ابلاغ Bailiff ضمانت ، وجه‌الضمان ، گرویی Bailment امانت‌گذار Bailor ضمانت خلاف قاعده ، پرداخت غیرقانونی به سهامداران Bailout تبلیغ فریبنده ، تبلیغ شکاری Bait advertising تبلیغ واهی ، طعمه و تغییر Bait and swich مانده ، موازنه ، تراز Balance وجه لازم برای تراز ، میزان بدهی Balance due بودجهٔ متعادل Balanced budget اقتصاد متعادل Balanced economy رشد متوازن Balanced growth تراز پرداختها Balanced of payment تراز بازرگانی ، تراز تجاری Balance of trade موجودی متوازن Balance quantity ترازنامه Balance sheet - position statement نسبتهای مالی financial ratios< Balance sheet ratio معافیّت مالیاتی Balancing allowance متعادل‌سازی زمانی Balancing time بار سبک و حجیم Balloon freight تغییر و افزایش قیمتها بیشتر از حد واقعی Ballooning نوعی وام رهنی Balloon motgage نوعی برگهٔ بدهی Balloon note رأی کتبی Ballot نمودار نواری Band chart فروش بسته‌ای ، بستهٔ حاوی چند کالا برای فروش Banded pack گروه‌بندی نرخهای مختلف پرداخت Banding انگیزه گروهی کار Bandwagon زمان کلّ کار روزانه Bandwidth حساب بانکی Band account مساعدۀبانکی Bank advande حوالهٔ بانکی ، برات بانکی Bank draft بانک تصفیهٔ حسابهای بین‌المللی Bank for international Settlement (BIS) اسکناس بانکی Bank note بانک ناشر اسکناس Bank of issue رفع مغایرت بانک با مؤسسه‌ها Bank reconciliation سراسیمگی بانکی bank run< Bank panic سراسیمگی بانکی Bank run ورشکسته ، ورشکسته‌شدن Bankrupt ورشکستگی Bankruptcy اخطار ورشکستگی Bankruptcy notice فروشگاه محلّی Bantam store یک میلیون پوند استرلینگ Bar نمودار ستونی Bar chart =bar diagram رمز ستونی Bar code معامله ، چانه‌زدن ، مذاکره جمعی Bargain طبقهٔ جنسهای ارزان Bargain basement میز حراج ، پیشخوان حراج و اجناس ارزان Bargain counter مشتری ارزان‌طلب Bargain hunter تئوری مذاکره جمعی در پرداخت Bargain theory نظریهٔ واحدهای تشکیل دهندهٔ سازمان Barnard's unit concept فروشندگان جادویی ، فروشندگان فوت و فنّ‌شناس Barn - burner wizards شاخصهای سنجش وضعّیت بازار یا اقتصاد Barometers بارل ، بشکه Barrel پول بی‌ثمر Barren money موانع تغییر Barriers to change موانع ورود به بازار Barriers to entry مبادلهٔ پایاپای یا تهاتر Barter سیستم پرداخت بارث ، سیستم پرداخت بر مبنای بازده Barth system حقوق و دستمزد پایه Base pay دورۀ اولیهٔ استخدام Base period نزخ پایهٔ بهره ، نرخ پایه دستمزد Base rate روش حداقل موجودی پایه Base stock method >basic time Base time بیسیک BASIC (Biginners' All purpose Symbolic Intruction Code محصولات اساسی تحت حمایت دولت Basic crops تصمیمهای اساسی Basic decisions سیستم اندازه‌گیری حرکتها Basic motion time (BMT) طرح قطعه‌کاری Basic piece rate قیمت مبنا ، قیمت پایه Basic price نزخ پایه دستمزد Basic rate پژوهش بنیادی Basic research کالای اساسی Basic stock زمان مبنا Basic time حقوق پایه Basic wage نوعی سیستم اندازه‌گیری کار Basic work data (BWD) سیستم مبدأ ثابت Basing point system نقطهٔ مبدأ برای قیمت Basics point شاخص مجموعهٔ ارزها Basket of currencies خرید کلّی Basket purchase مجموعه ، دسته ، یک پارتی کالا Batch (lot) هزینه یا بی‌دسته‌ای Batch casting وضعّیت تولید و پردازش دسته‌ای Batch mode پردازش دسته‌ای ، تولید دسته‌ای Batch processing تولید دسته‌ای Batch proudction مجموعهٔ تست ، مجموعهٔ‌آزمون Battery = battery of tests مقیاس و معیار سرعت انتقال اطلاّعات Aud = baud rate ضابطهٔ B ، ضابطهٔ بیز Bayes criterion (Laplace criterion) روش تجزیه و تحلیل بیز Bayesian analysis روش تجزیه و تحلیل بیز Bayesian analysis قضیهٔ بیز Bayes theorem بازار Bazaar برات ، سفته ، برات ارزی B/E: bill of exchange تقاضاهای مقدماتی Beacheead semands پیش فروش ، پیش‌فروش‌کننده Bear حامل ، آورنده Bearer سندقرضهٔ بدون نام Bearer bond سهم بی‌نام Bearrer security بازار کاهنده ، بازار رکودی Bear market وضعّیت فروشنده در مقابل تنزل قیمت Bear position چانه زدن Beat down سیستم بدو ، پرداخت تشویقی Bedaux system

> grievance Beef سیاست فقیر کردن کشور همسایه (begger - my - neighbour) policy رفتار Behavior مقیاس ارزیابی بر اساس رفتارهای خاصّ Behaviorally anchored rating scaled (BARS) مکتب رفتاری Behavioral school علوم رفتاری Behavioral sciences تئوری رفتاری سازمان Behavioral thory of the firm مدل‌سازی رفتار ، الگوسازی رفتار Behavior moldeling تعدیل رفتار ، تغییر رفتار Behavior modification فروشند دوره‌گرد Bell - ringger محلّ بار هواپیما Belly با تخفیف ، زیر قیمت رسمی Below par کمتر از مقدار متعارف above the line < Below the line محلّ کار کارگر ، دادگاه Bench نشان ، علامت ، معیار و پایه Benchmark شغل پایه Benchmark job تولید درمقیاس کم Bench scale production وظیفه‌بگیر ، مستمری بگیر ، گیرندۀ وجه Beneficiary تئوری تناسب مالیات با خدمات ارائه شده Benefit tax theory دورۀ خدمت ضروری برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری Benefit year سبک رهبری استبداد خیرخواهانه Benevolent - authoritative leadership style واگذاری اموال شخصی در وصیتّنامه ، امتقال اموال به صورت ارثیه Bequeath میراث ، هدیه ، هبه ، ترکه Bequest حقوق پرداختی به فرد داغدیده Bereavement pay شورای کارگری Betriebsrat اداره بهبود تجارت Better business bureau بهبودی ، ترقی ملک Betterment حمایت خاصّ از یک عضو شاغل bona fide occupational Qualification < BFOQ جهت‌گیری ، سوگیری ، خطا ، جانبداری غرض‌آمیز ، اریب Bias نمونه‌گیری غیرتصادفی و جهت‌دار Biased sampling پیشنهاد مناقصه ، پیشنهاد مزایده Bid قیمت پیشنهاد خرید ، قیمت خرید سهام Bid price روز بزرگ بورس لندن Big bang بازار بورس سهام نیویورک Big board طرح تشویقی بیگلو Bigelow plan سیاست اعمال قدرت Big stake policy اقلام گرانبها و برگ Big ticket items موافقتنامهٔ دو جانبه Bilateral agreement همکاری دوجانبه ، کمکهای دوجانبه Bilateral assistance انحصار دوجانبه ، انحصار مضاعف Bilateral monopoly برات ، سند ، اسکناس ، صورتحساب ، لایحهٔ قانونی Bill تابلوی تبلیغاتی در فضای باز Billboard دلال برات Bill broker برات عندالمطالبه ، برات دیداری Bill demand برات ، برات مبادله‌ای Bill of exchange بارنامهٔ حمل کالا ، اسناد حمل کالا Bill of material صورت موادّ Bill of material سند فروش Bill of sale اجازهٔ ورود موقت ، اظهارنامه موقّت Bill of sight برات غیردیداری ، برات میعادی (برات وعده‌دار). Bill time انستیتوی مدیریت انگلستان BIM (British Institute of Management) سیستم ضرب سکه بر پایه دو فلز Bimetallism سیستم مبنای دو ، سیستم دودوئی ، سیستم دوتایی Binary system کارت کنترل موجودی Bin card سند موقّت بیمه ، قرارداد موقّت Binder کارگر کشاورز مهاجر Bindlestiff توزیع دو جمله‌ای Binominal distribution تکنولوژی زیستی ، تکنولوژی حیاتی Biotechnology (ergonomics) بیت ، یک واحد اطّلاعات Bit پردازش داده‌ها Bit grinding متصدّی کامپیوتر Bit twiddler تجزیه و تحلیل دو متغیره Bivariate analysis > bill of lading B / L امتناع از معامله Black بورس سیاه Black hourse جعبهٔ سیاه Black box پنهانکاری در اقتصاد Black economy طراحی بخشی Black - hole engineering امتناع از کار Blacking کارگر تک‌رو ، اعتصاب‌شکن Blackleg لیست سیاه ، فهرست سیاه Blacklist بازار سیاه Black market درآمد غیرقانونی Black money رابرت بلیک Black, Robert چک سفید Blank check سفارش باز Blank - check buying پشت‌نویسی بدون قید و شرط ، پشت‌نویسی بدون ذکر نام Blank endorsement=indorsement موافقت کلّی Blanket agreement > bond، blanket Blanket bond حکم توقفّ اعتصاب Blanket injunction بیمهٔ کلی Blanket nsurance رهن کلّی Blanket mortgage سفارش کلّی Blanket order بیمه‌نامهٔ کلّی Blanket policy نرخ گروهی ، نرخ کلّی Blanket rate محلّهٔ پست و فقیر‌نشین Bighted area تبلیغ بدون نام Blind advertisement (blind ad.) مشاغل بن‌بست ، مشاغل راکد Blind alley=blind alley jobs ثبت بدون توضیح Blind entry فروش کور ، فروش ندید ، فروش بدون حق امتحان Blind selling آزمون چشم‌بسته ، آزمون کالا بدون آگاهی از نوع مارک آن Blind test بسته‌بندی شفاف Blister packaging مجموعه ، دسته ، بلوک Block حصر اقتصادی Blockade تنزل دادن ارزش یک عمل Blockbucsting نمودار کلّی روابط اجزاء یک سیستم Block diagram حسابهای مسدود ، حسابهای بلوکه شده Blocked accounts ایجاد اختلال در کار Blocking عرضهٔ یکجا ، عرضه عمده Block offer قرارداد کلّی بیمه Block policy مرخصّی آموزشی با استفاده از حقوق Block arelease=day release رأی یکجا Block vote ضرر هنگفت Blood bath دفتر ثبت مقدماتی Blotter شرکت معتبر و سود‌آور Bluechip کامپیوتر داخل کارخانه ، کامپیوتر کارگاهی Blue-collar computer کارگران ، کارکنان یقه‌آبی Blue-collar workers انگشت طلایی ، گروه کارگران موفقّ Bluefinger (jebble) برچسب آبی Blue labe قانون محدودیت کار در روزهای تعطیل آخر هفته Blue law طرح تفصیلی Blue print قوانی آسمانی آبی ، قوانین جلوگیری کننده از سوءاستفاده در بورس Blue sky laws پژوهشهای مخاطره‌آمیز با نتیجه‌های مثبت Blue sky research تکنولوژی بدون دود Blue sky technology عبارت ستایش‌آمیز Blurb تعدیل رفتار B.mod. هیئت عالی‌رتبه سازمان Board واحد معامله در بازار بورس Board lot هیئت مدیره Board of directors اعضای اطاق تجارت Board of trade هیئت امناء Board of trustees ساختار هیئت مدیره ، تشکیلات هیئت مدیره Board structure کامیون کوچک Bobtail ارتباط ار طریق حرکات بدن ، زبان اشاره Body language استاندارد غیررسمی ، استاندارد عملکرد فروش Bogey تقلّبی ، واهی ، جعلی ، بی‌محلّ Bogus بازار گرمی Boiler room tactic کارگر منفرد Boll weevil=scab اول ماه B.O.M.(Beginning of month) حسن نیّت Bona fide (Latin) حمایت خاصّ از یک عضو شامل Bona fide occupational qualification مال بی‌صاحب ، مال مدعّی Bona vacentia تعهد قانونی ، اوراق قرضه ، سند قرارداد بیمه ، قرارداد Bond تعهد قانونی ، اوراق قرضه ، سند قرارداد بیمه ، قرارداد Bond سند قرضه درآمدی ، سند قرضه برای سازماندهی مجددّ Bond, adjustment =bond, reorganization اوراق قرضه تضمین شده Bond, assumed اوراق قرضه ارازن Bond, baby سند ضمانت حضور Bond, bail اوراق قرضه حامل Bond, bearer اوراق قرضه با تضمین چندگانه Bond, blanket اوراق قرضه عندالمطالبه Bond, callable اوراق قرضه طبقه‌بندی شده Bond, classified اوراق قرضهٔ غیرمشروط ، سند قرضه بدون شرط Bond, clean اوراق قرضهٔ دائم Bond, continued تنزل برگه قرضه Bond discount کالاهای رهن گمرک ، کالاهای خاصّ Bonded goods انبار گمرک ، انبار کالاهای رهنی Bonded store=Bonded warehouse بیمه در مقابل اعمال خلاف کارکنان Bond, fidelity سند تعیین متولّی یا امین Bond, fiduciary بیمه در مقابل جعل اسناد Bond, forgery صاحب اوراق قرضه Bondholder سند قرضه درآمدی Bond, income سند تضمینی ، سند پرداخت خسارت Bond, indemnity قرارداد برای نشر قرضه Bond, indenture سازمان کارگزاری اوراق قرضه Bondig company اوراق قرضه موقّت Bond, instalment اوراق قرضه رهنی Bond, interim اوراق قرضه رهنی Bond, mortgage تعیین ارزش اوراق قرضه ، ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond, rating اوراق قرضه مقدّم Bond, underlying بازده اوراق قرضه Bond, yield سهم تخفیف‌دار Bond, zero-coupon معافیّت مالیاتی ، بازپرداخت بخشی از مالیات یا عوارض گمرکی Bonification پاداش ، پرداخت اضافی ، جایزه ، حقّ امتیاز ، سود سهام ، عیدی Bonus پاداش حاصل از افزایش زمان کار Bonus increment صدور سهام اضافی Bonus issue قرارداد پاداش - جریمه Bonus-penalty contract طرحهای پاداش Bonus plans=bonus xdhemes=incentive honus schemes سهام پاداشی ، سهام جایزه ، سهام رایگان Bonus shares=capitalization issue=scrip رشوه Boodle >cabinet crowd Booke crowd تهاتر کردن حسابها در دفتر Book=delets استهلاک دفتری Book dereciation دفاتر حسابداری یک مؤسسه ، صورتحسابهای مالی یک مؤسسه Books ثبت معامله ، به دفتر وارد کردن Book, to نسبت سفارشات قبول شده به انجام شده Book-to-bill ratio ارزش دفتری ، ارزش مطابق دفتر Book value جبر پول Boolean algebra رونق ، اوج کسب و کار Boom عمل ضد دمپینگ ، پد رقابت مکارانه Boomerang چرخهٔ رونق و کسادی شدید Boom or bust sycle کارگر خطوط در راه‌آهن ، مأمور طول خط Boom stick کارافزایی ، برنامه‌های غیرمولد به منظور ایجاد کار Boondoggling جابه‌جایی غیرقانونی کالا Bootlegging پرداخت اضافی Boot money راه‌اندازی ، برنامه راه‌اندازی کامپیوتر Bootstrap >balance of payment B.O.P. وسیله‌های بدساخت و ارزان Borax فرم اطلاعات بیمهٔ اتکایی Borsereau سطح اخذ وام ، سقف وام Borrowing allocation میزان نیاز به وام Borrowing requirement زمان قرضی Borrowing time زئیس ، کارفرما ، مدیر Boss (bosshead) جدول بوستون ، آرایه گمب (گروه مشاوران بوستون) Boston box خرید شده Bot = bought غرامت ، تاوان ، جبران Bote تنگنا Bottleneck تورم ناشی از تنگناهای عوامل تولید Bottleneck inflation حالت تنزل شدید قیمتها Bottom dropped out حدّ سودآوری ، خط سود Bottom line وام رهنی Bottomry تصمیمیگیری از پائین به بالا Bottom - up approach خزید و تأمین قطعات مورد نیاز از داخل مؤسسه Bought in دفتر خرید Bought ledger (bought book) تأمین و خرید قطعات از خارج مؤسسه Bought out سرسختی و پایداری در بهترین پیشنهاد Boulwarism نقش حاشیه‌ای Boundary - spanner role محدودیت انتخاب Bounded discretion تعقّل محدود Bounded rationality جایزه ، کمک هزینه دولت Bounty طبقهٔ متوسط ، بورژوا ، سرمایه‌دار Bourgeois بورس Bourse روش باکس-جنکینز B.O.Y. (beginning of year) تحرم بایکوت Boycott تغییر محدوده مالیاتی Bracket creep تحرّک مغزی ، ذهن‌انگیزی ، سیال‌سازی ذهن Brainstorming شستشوی مغزی Ï»¿"Brainwashing" شبکهٔ انشعابی Branching network نشان ، علامت ، مارک Brand آگاهی و سناخت مارک Brand awareness مارک پیشاهنگ ، مارک پیشرو Brand leader وفاداری نسبت به یک مارک یا نشان تجاری Brand loyalty مدت بازاریابی یک مارک خاصّ Brand manager نشانهٔ مارک Brand mark گرایش به یک مارک خاصّ Brand-name bias گرایش به یک مارک خاصّ Brand - name bias الگوی تغییر مارک مورد نظر مصرف کننده Brand - swithching model مدیران اجرایی اصلی ، مدیران توانمند Brass حق‌الضرب ، حق امتیاز سکه زدن Brassage قانون آهنین مزدها Brazen law of wages=iron law of wages ترک خدمت یا ترک وظیفه Breach of duty پول ، نان Bread=money خفیف ناشی از صدمه دیدن کالا ، گرد کردن Breakage تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر Break - even analysis تجزیه پارتیهای بزرگ کالا Breaking bulk نمودار نقطه سربه‌سر Break-even chart قیمت‌گذاری در نقطه سربه‌سر Breaking-even pricing نقطهٔ افت قیمت حمل Breaking point نقطهٔ توقفّ ، نقطهٔ قطع برنامه ، نقطه ایست Break point بسته بندی با بادخور Breathing package قرارداد برتن‌وودز Bretton woods Agreement رشوه Bribe طبقه بندی بریش Brisch classification کانال فراگیر ارتباطی ، باند پهن Broad-band قرارداد کامل بیمه تصادف Broadened collision coverage استراتژی تنوع محصول ، راهبرد فرآورده‌های متنوع Broad-line strategy=full-line strategy کار نوبتی منقطع ، کار نوبتی Broken time= split shift دلالّ ، کارگزار ، کارگزار اوراق بهادار ، کارگزار بیمه Broker دلالّی ، حقّ دلالْی ، کارگزاری Brokerage کارت معاملات کارگزاران Broker's ticket اخوت و برادری ، اتحادیّه ، فدراسیون ، انجمن Brotherhood منقول از صفحهٔ قبل Brought forward=B/F رادیو تلویزیون Brown goods شرکت کاذب ، شرکت دغل‌کار ، شرکت قلابی Bubble company محلّ شرط‌بندی ، دفتر واسطه‌گری Bucket shop فرار از مسئولیت در تصمیمگیری Buxk passing شیوهٔ آموزش از طریق همکاران Buddy system بودجه Budget حساب بودجه‌ای Budget account تخصیص بودجه Budget allocation کنترل بودجه‌ای Budgetary control بخشنامه بودجه Budget call گردش بودجه ، مراحل بودجه ، چرخهٔ بودجه Budget cycle کسر بودجه Budget deficit جلسه بودجه Budget hearing بودجه‌بندی ، بودجه‌ریزی ، تنظیم بودجه Budgeting مازاد بودجه Budget surplus اختلاف بودجه‌ای Budget variance ذخیره Buffer ذخیره ایمنی ، ذخیرۀ اتکایی Buffer stock=Safety stock خطا در کامپیوتر ، گیر ، عیب Bug سیاستهای مالی تثبیت کننده خودکار یا درونی Built-in stabilizers بسته‌بندی مواد ترد و شکننده Bulge packaging محموله عمده Bulk cargo پست عادی Bulk mail منطقه‌بندی Bulk zoning پیش‌خرید کننده سهام ، پیش خریدار سهام Bull تابلوی اعلانات ، تخته آگهی Bulletin board شمش طلا یا نقره Bullion بازار سهام پررونق Bull market گزارش بولاک Bullock Report مدیریت دیوانسالارانه Bull position management بیمه سرقت Burglary and theft insurance "تام برنر" و "جورج استاکر" Burn's Tom & Stalker, George تجارت ، بازرگانی ، کسب و کار ، شغل ، تجارتخانه ، مؤسسه بازرگانی Business نمایندۀ اتحادیه Business agent=walking delegate شاخص میزان فعالیتهای اقتصادی Business barometer اعتبار خرید Business credit دور یا چرخه تجاری Business cycle مؤسسه بازرگانی ، مؤسسه اقتصادی Business enterprise=business corporation کارآفرینان اقتصادی Business entrepreneurs اخلاقیّات بازرگانی Business ethics مؤسسه‌های انتفاعی Business firms بازیهای آموزشی شغلی ، حرفه‌ای Business games ساعات کار Business hours شاخصهای عملکرد بازرگانی Business indicators بیمه توقفّ عملیّات به علت حادثه مورد بیمه Business interruption insurance تدارکات ، تدارکات بازرگانی Business logistics نشریه بیزینس مانیتور Business Monitor پارک کار ، پارک بازرگانی science park Business park طرحریزی کسب و کار Business planning بیزینس ویک Business week تنزل بازار Bust درآمد خالص ، در آمد اختصاصی But-for income بات ، مقیاسی برای سنجش حجم مایعات Butt معاملات سه گانه همزمان Butterfly spread واسطه‌گری Buy and sell on commission قرارداد بازخرید Buy-back agreement تزغیب به بازگشت به کار Buy-backs خریدار ، مدیر خرید Buyer رفتار خریدار ، رفتار مصرف‌کننده Buyer behavior=consumer behavior بازار خریداران Buyer's market تورم خریدار ، زیاد بود خرید Buyers over حقّ تعیین مسیر Buyer's right to route مازاد خریدار Buyer's surplus خرید با ذکر مشخصّات Buying by specifications لباس آماده خریدن ، خرید لباس دوخته شده Buying off the peg خرید افزون بر فروش Buying on balance خرید اوراق قرضه بدون پرداخت کلّ بها Buying on margin خرید کل مایملک Buy out=Buying out گروه کوچک Buzz group زبان محاوره‌ای مدیران Buzzwords نوعی سیستم اندازه‌گیری کار basic work data < B.W.D. پیشنهاددهندهٔ حاشیه‌ای By bidder آیینامه‌ها ، مقررّات By-laws محصول جنبی By-product بایت Byte کار فرعی ، کار غیرمقرّر By work حسابدار خبره ، حسابدار قسم‌خورده C.A سفارش تلگرافی Cable order حواله تلگرافی ، انتقال تلگرافی Cable transfer کابوتاژ Cabotage طراحیّ کامپیوتری ، طراحی با کمک کامپیوتر C.A.D مدیریت سزارگونه Caesar mnagement پرداخت هزینه حمل و نقل توسط فروشنده C & F اوراق قرضه عندالمطالبه ، اوراق قرضه دیداری Callable bond وام عندالمطالبه ، وام دیداری Callable loan (call loan) تحلیل عملکرد فروشنده Call analysis مزد بازگشت به کار Call-back pay (call in pay) سرمایه تعهد شده Called-up capital دور تماس ، میانگین فاصله‌های تماس با مشتری Calling cycle حساب سپرده دیداری Call deposit account دعوت به کار Call-in pay (reporting pay) حذف سفارش Call-off اختایر خرید Call option اضافه ارزش اوراق قرضه Call premuim دعوت به خرید Call purchase میران تماس Call rate احضار ، درخواست Call-up تولید با کمک کامپیوتر C.a.m دلالی ارز Cambism=cambistry کامرالیسم Cameralism محاسبه ، بررسی ، جستجوی مشتری Canvass هزینهٔ تولید در ظرفیت کامل Capacity cost برنامه‌ریزی ظرفیّت Capacity planning سرمایه ، یکی از عنصرهای مهّم تولید در اقتصاد Capital حساب سرمایه Capital account معافیّت تجهیزات سرمایه‌ای Capital allowance تخصیص سرمایه Capital appropriation دارایی سرمایه‌ای Capital asset الگوی قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای Capital asset pricing model (CAPM) سود سهام ، به صورت سهم Capital bonus (stock dividend)

بودجهٔسرمایه‌ای Capital budget تعهدهای سرمایه‌ای Capital commitment افزایش سرمایه Capital deepenning سرمایه به کار گرفته شده Capital employed تجهیزات سرمایه‌ای ، ماشین‌آلات ، تجهیزات اداری و مانند آن Capital equipment هزینه‌های سرمایه‌ای Capital expenditure فرار سرمایه Capital flight تشکیل سرمایه Capital formationکالاهای سرمایه‌ای Capital goods سرمایه‌بری Capital intensity سرمایه‌طلب ، سرمایه‌بر Capital intensive سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت Capital investment ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری Capital investment appraisal سرمایه‌داری کاپیتالیسم Capitalism سرمایه‌سازی ، مایه دست کردن ، تبدیل به سرمایه کردن Capitalization (capital structure) صدور سهم Capitalization issue بازار سرمایه ، بازار بورس Capital market بهره‌وری سرمایه Capital productivity جیره‌بندی سرمایه Capital rationing سرمایه مورد نیاز Capital requirement سهم سرمایه Capital stock ساخت سرمایه ، سرمایه‌سازی Capital structure مازاد سرمایه Capital structure بازگشت سرمایه Capital turn گردش سرمایه Capital turnover سرشماری مالیاتی ، مالیات بر هر فرد Capitation بازار محدود Captive market مأمور جمع‌آوری حقّ عضویت Card stewad کارت رأی ، رأی یکجا Card vote دوره خدمت ، شغل دائمی ، شغل تمام وقت Career مسیر شغلی ، کار راهه Career path برنامه‌ریزی خدمتی Career planning سقف خدمت Career plateau بار ، محموله Cargo جامعه کشورهای حوزهٔ کارائیب Caribbean Community (CARICOM) منطقه آزاد تجارت حوزه کارائیب Caribbean Free Trade Ara (CARIFTA) جامعه کشورهای حوزۀ کارائیب CARICOM تجارت آزاد بین کشورهای حوزۀ کارائیب CARIFTA سندمعافیّت موقّت از عوراض گمرکی Carnet انتقال به پیش ، بازگرداندن Carry-back جابه‌جا کردن ارقام Carry forward (carry over) هزینه تملک یا نگهداری اموال Carrying charge هزینه‌های حمل Carrying costs ارزش دفتری بدون استهلاک Carrying value جابه‌جا کردن ارقام Carry over کارتل Cartel نقشه ، نمودار Cartogram شبکه انشعابی ، شبکه آبشاری Cascade network مورد پژوهی Case method تحقیق موردی ، بررسی مورد خاصّ Case study پول نقد ، اسکناس ، مانده حساب پس انداز Cash حیابداری نقدی Cash accounting داراییهای نقدی Ash assets روش نقدی Cash basis حسابداری بر مبنای نقدی Cash basis accounting پرداخت قبل از تحویل Cash before delivery = (CBD) حساب وجوه نقدی ، حساب صندوق Cash book بودجه نقدی Cash budget تخفیف نقدی Cash discount سود سهام نقدی ، سود قابل توزیع Cash dividend برداشتهای نقدی Cash drawings جریان نقدینگی Cash flow روش حسابداری نقدی Cash flow acounting=cash basis تولید پول نقد Cash generation چک بانکی Cashier's check (officer's check) جریان نقدی ورودی ، درآمد جاری ناشی از سرمایه‌گذاری Cash inflow پرداخت در زمان تحویل Cash on delivery (COD) پرداخت در زمان ارسال Cash on shipment (COS) نسبت پول نقد Cash ratio ارزش واگذاری نقدی Cash surrender value کارگر موقت Caual labour (casual worker) بیمهٔ حوادث Casualty insurance متعیرّهای تصادفی Casual variables کار موقّت ، کار غیردائمی Casual work فروش بر اساس صورت اجناس Catalogue store پالایشگاه Cat plant سگ و گربه Cats and dogs نمودار علّی Cause-and-effect diagram هشدار برای خریدار Caveat emptor هشدار امضا کننده Caveat subscriptor (venditor) غارنشین Cave man تحلیل هزینه و سود. CBA پرداخت قبل از تحویل CBD حسابداری قیمت جاری CCA دیسک فشرده CD بالاترین قیمت ، سقف قیمت Ceiling price حق انبارداری Cellerage سازمان هسته‌ای ، گروه سازمانی Cell organization آمار تولید Census of production بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی Central American Common Market بانک مرکزی Central Bank تمرکز Centralization مدیریّت متمرکز ، اداره امور به صورت متمرکز Centralized administration واحد پردازش مرکزی Central processing unit رئیس کل ، مدیر عامل CEO سند ثبت شرکت Certificate of incorporation گواهی مبدأ Certificate of origin گواهی انجام تعهد Certificate of release گواهینامه Certification mark حسابدار واجد شرایط ، حسابدار رسمی Certified accountant چک تضمین شده Certified check حسابدار خیره دولتی Certified public accountant (CPA) تعرفه خارجی بازار مشترک CET هزینه حمل و نقل CFI زنجیرۀ فرماندهی ، سلسله مراتب فرماندهی Chain of command فروشگاه زنجیره‌ای Chain store رئیس ، مدیر Chair رئیس ، مدیر ، رئیس جلسه Chairman رئیس هیئت مدیره Chairman of the Board اتاق تجارت Chamber of commerce اطاق صنایع و تجارت Chamber of industry and commerce بحث ، اقبال ، شانس Chance علّت تصادفی Chance cause تفاضل حدود اعتماد Chance difference رویداد تصادفی Chance event تغییر ، تحوّل Change عامل ایجاد تغییر Change agent اصل تغییر در عمل Change of practice principle تغییر قرارداد Change order فرایند تغییر Change process کانال توزیع Channel of distribution ویژگیهای حرکات آسان Characteristics of easy movement کاراکتر‌خوان ، نشانه‌خوان Character Reader بازشناسی کاراکترها ، بازشناسی نشانه‌ها Character recognition درآمد مشمول مالیات Charagable gain بدهی ، بهای کالا یا خدمت Charge حساب اعتباری Charge account کارت اعتباری Charge card سرکارگر Charge hand فرهمندی ، کاریزما ، ویژگیهای خارق‌العاده خدادادی Charisma اختیار فرهمندی ، اختیار کاریزماتیک Charismatic authority مدیریت فرهمندی ، مدیریت کاریزماتیک Charismatic management (charismatic authority) شیوۀ مدیریت فرهمندی ، مدیریت کاریزماتیک Charismatic style قیمت فریب دهنده Charm price فرمان ، امتیاز ، منشور ، معافیّت مخصوص ، دربست کرایه کردن Charter حسابدار خبره Charter accountant (CA) شرکت مجاز Charter company دوره‌گرد Cheap Jack پول ارزان Cheap money خدمات حساب جاری Checking service برداشت Check-off موافقت نسبت به دریافت حقّ عضویّت Check-off agreement چک Cheque (check) حساب جاری Cheque account اقتصاددانان مکتب شیکاگو Chicago school of economists رئیس کلّ ، مدیر عامل ، بالاترین مقام اجرایی Chief Executive Officer (OEO) آزمون کای اسکویر Chi-square test طبقه‌بندی تاریخی اسناد Chronologic indexing of records CIF کنگره سازمانهای صنعتی CIO بخشنامه Circular گردش پول Circular flow of income ادغام شرکتهای مرتبط Circular integration سرمایه در گردش Circulating capital قانون مدنی Civil law ادعا ، دعوی ، طلب Claim طبقه ، گروه ، درجه ، رده Class نظریه کلاسیک تصمیمگیری Classical decision theory نظریهٔ کلاسیک سازماندهی (ظراحی سازمان) Classical design theory اقتصاد کلاسیک Classical eonomics مکتب کلاسیک مدیریت Classical Management school نظریه کلاسیک سازمان Classical organization theory روش طبقه‌بندی کالا Classification merchandising روش طبقه‌بندی Classificatoion method تبلیغات طبقه‌بندی شده Classified advertising ترازنامه طبقه‌بندی شده Classified balance sheet مالیات بر دارایی طبقه‌بندی شده Classified property tax سیستم مالیات طبقه‌بندی شده Classified taxation تصفیه ، ترخیص ، حراج ، تهاتر Clearance بانک تصفیه ، بانک تهاتر Clearing bank اطاق تهاتر Clearinghouse سیستم تسویه حساب بین بانکی Clearing houses interbank payment system (chips) آزمون اندازه‌گیری توان دفتری Clerical aptitude test ارزشیابی فعالیبت دفتری Clerical work evaluation برنامه بهبود کارهای دفتری Clerical work impronement programme دبیر ، منشی ، کارمند دفتری Ckerk سازمان بر محور ارباب رجوع Client organization کارت وقت‌نگار ، کارت ساعت Clock card ثبت زمان صرف شده برای کار Clocking-in (clocking-on) ثبت زمان صرف شده برای کار Clocking-on زیرکاردررو ، وقت‌گذران Clock watcher شرکت محدود Clode company (close corporation) حساب بسته Closed account کنترل دایره بسته Closed-loop control عضویّت اجباری در اتحادیّه Closed shop=union shop متاع کامل ، یک دست کامل Closed stock نظامهای بسته Closed system اختتام جلسه Closure تجزیه و تحلیل خوشه‌ای Cluster analysis نمونه‌گیری خوشه‌ای Cluster sampling کنترل کامپیوتری CNC چانه‌زن ائتلافی Coalition bargaining پرداخت در زمان تحویل COD زبان کوبول COBOL قانون ، رمز ، علامت Code تصمیمگیری مشترک Co-determination کدگذاری ، وضع قوانین ، تدوین Codification ضریب عامل مشترک Coefficient ضریب همبستگی Cofficient of correlation ناسازگاری ادراکی Cognitive dissonance مذاکرات جمعی Collective barganing قراردادجمعی Collective contract مالکیت اشتراکی ، مالکیت جمعی Collective ownership بیمه تصادف Collision insurance مرتبّ کردن Collocation نظام مستعمراتی Colonial system نمودار ستونی Column diagram خروجی کامپیوتر به صورت میکروفیلم COM زبان محاسبه عددی مشترک Comal سند حمل و نقل کالا Combine transport document کومکن COMECON تجارت ، بازرگانی Commerce داوری تجاری Commercial arbitration بانک تجاری Commercial bank مکتب سوداگری Commercialism اوراق بهادار بازرگانی Commercial paper سیاست بازرکانی Commercial policy حق‌العملکاری ، دلاّلی ، کارمزد Commission حق‌العملکار Commission agent هزینه تعهد شده Committed cost کمیته تحقیق ، کمیته بازرسی Committee of inspection کالا Commodity دلال و واسطه کالا Commodity broker زبان مشترک بازرگانی ، کوبول Common Business-Orinted Language شرکت حمل و نقل عادی Common carrier تعرفه خارجی بازار مشترک Common external tariff قانون غیرمدوّن ، عرف Common law بازار مشترک Common market سهام عادی در یک شرکت Common stock کمونیسم ، مرام اشتراکی Communism دیسک فشرده Compact disc (CD) توافق جمعی Company agreement مذاکرات جمعی Company bargaining کنترل کیفیبت در سطح شرکت Company-wide quality control برآورد تطبیقی Comparative estimating مدیریّت تطبیقی Comparative management مدیریّت دولتی تطبیقی Comparative public administration موازنه جبرانی Compensating balance استراحت جبرانی Compensating rest غرامت ، جبران ، خسارت ، حقوق و دستمزد Compensation حساب تهاتری ، حساب پایاپای Compensation account شایستگی ، توانایی Competence راهیرد رقابتی Competetive strategy برنامه همگردان ، کامپایلر Compiler کالاهای مکمل Complementary products نمودار ستونی ترکیبی Component bar chart پیشنهاد تلفیقی Composite motion خرید و فروش چند باره Compound arbitrage تنزیل مرکب ، بهره مرکب Compound discount ربح مرکبّ ، بهره مرکبّ Compound interest ممیز ، ذیحساب Comptroller=controller امتیاز اجباری Compulsory-licence انحلال اجباری Compulsory liquidation خرید اجباری Compulsory purchase محاسبه ، شمارش ، تخمین Computation رایانه ، کامپیوتر Computer طراحّی کامپیوتر Computer-aided design (CAD) مدیریت تولید کامپیوتری Computer-aided production management (CAPM)  کنترل کامپیوتری Computer numerical control (CNC) تحلیل متمرکز Concentration analysis چهارچوب ذهنی ، قالب مفهومی Conceptual framework واحد افتصادی ، بنگاه ، کار ، علاقه Concern امتیاز ، واگذاری Concession صاحب امتیاز Concessionaire (concessioner) مصالحه ، آشتی ، حکمیّت Conciliation شکلبندی ، قواره ، هیئت ، مجموعه Configuration اتاق تأئید سفارشها Confirming house تعارض ، تضاد ، برخورد Conflict آزمون انطباق Conformance testing مجموعه ، شرکت مرکّب Conglomerate اتحادیّه سازمانهای صنعتی Congress of industrial organizations (CLO) معترض آگاه Conscientious objector تحلیل نتایج Consequence analysis زیانهای مالی ، خسارتهای غیرمستقیم ، خسارتهای تبعی Consequential damages توزیع کننده امانی Consigment distributer سهام قرضه بدون مدّت Consol حسابهای تلفیقی Consolidated accounts گزارشهای مالی تلفیقی Consolidated financial statement کنسرسیوم Consortium تعارض سازنده Constructive conflict ترک خدمت اجباری Constructive dismissal مدیریت شورایی Consultative management آزمون تمایل خربدار Consumer acceptance test اقدام مصرف‌کننده Consumer action رفتار مصرف کننده Consumer behavior تسهیلات اعتباری خریدار Consumer credit کالای مصرف شدنی ، کالای بی‌دوام Consumer disposable کالای بادوام Consumer durable حفظ منافع مصرف‌کننده Consumerism شاخص قیمت کالاهای مصرفی Consumer price index تبلیغ فروش Consumer promotion انبار کردن ، نگهداری کردن در مخزن‌های بزرگ و استاندارد Containerization روز تسویه Contango day تسهلات تسویه Contango facilities نظام نوبت‌کاری اروپایی Continental shift system بنامه‌ریزی اقتضایی Contingency planning نظریه موقعیت ، نظریه اقتضایی Contingency theory دیون احتمالی Contingent liability تسهیلات اعتباری محدود Continuos credit حرکات پیوسته Continuos movements تولید پیوسته Continuos production نوبت کاری پیوسته Continuos shift work زمان‌سنجی پیوسته‌کار Continuos timing پیمان ، مقاطعه Contract سند قرارداد Contract note سرمایه پرداخت شده Contributed capital تحلیل سهم عوامل Contribution analysis غرامت سهل‌انگاری کارمند Contributory negligence طرح بازنشستگی مشارکتی Contributory pension scheme نظارت Control هزینه قابل نظارت Controlable cost ارسال نشریه برای گروه خاصّ Controlled circulation publication دستمزد روزانه ثابت Controlled daywork اقتصاد ارشادی Controlled economy ارزشیابی عملکرد Controlled report حسابرس ، ممیبز کلّ ، کنترولر Controller سهام تعیین‌کننده Controlling interest کالاهای سهل Convenience goods نماینده ، رابط Convenor برنامه‌ریزی مکالمه‌ای Conversational programming تبدیل ، تسعیر Conversion آمورش جدید ، بازآموزی Conversion training قابلیّت تسعیر Convertibility اوراق قرضه یا سهام قابل تبدیل Convertible bond سهم قابل تبدیل Convertible debenture سهم قابل تبدیل Convertible loan stock دوره رفع اختلاف Cooling-off period تعاونی Co-operative همکاری تطمیعی جذب عاملهای مخالف در تصمیمگیری Co-optation هماهنگی Coordination مالکیّت مشترک ، مالکیّت مشاع Co-ownership مالکیّت مشترک ، مالکیّت مشاع Co-partnership حقّ تألیف ، حقّ تصنیف Copyright گروه اصلی ، گروه مرکزی Core group زمان اصلی Core time هویّت شرکت Corporate identity برنامه شناساندن شرکت Corporate identity programme مدیریت شرکت Corporate management برنامه‌ریزی شرکت Corporate planning راهبرد شرکت ، استراتژی شرکت Corporate strategy شرکت ، مجموعه تجاری Corporation همبستگی Correlation نظام بانکی وابسته Correspondent banking تعیین قیمت تمام شده Cost absorption حسابدار قیمت تمام شده Cost accountant تحلیل هزینه و سود Cost benefit analysis (CBA) واحد هزینه‌زا ، مرکز هزینه Cost center اثربخشی هزینه Cost effcctiveness نظام‌ هزینه‌یابی Costing system تعهدّ پرداخت هزینه حمل و نقل و بیمه توسط فروشنده Cost insurance and freight (CIF) هزینه فروش Cost of sales قیمت‌گذاری بالاتر از هزینه Cost-plus pricing Cost push squeeze طرح کاهش هزینه Cost reduction plan تفاوت هزینه Cost variance شورای اروپا Council of europe شورای وزیران Council of ministers عوارض جبرانی Countervailing duty کشور مبدأ Country of origin به هم پیوستن ، اتصاّل Coupling up کوپن Coupon هم پراکنش Covariance توافق Covenant آموزش کاوردل Coverdale training سیستم عامل CP/M برنامه کنترل برای ریز کامپیوترها CP/M= Control program for microcomputers واحد پردازش مرکزی CPU کارگر ماهر ، پیشه‌ور ، صنعتگر Craftsman برخورد سازنده Creative conflict اعتبار Credit مؤسسه اعتباری Credit agency دفتر اعتباری Credit bureau=ctedit agency کارت اعتباری Credit card بیمه اعتباری Credit insurance خط اعتباری Credit line اعتبار دهنده ، وام دهنده Creditor درجه اعتبار Credit rating فروش اعتباری Credit sale اتحادیّه اعتباری Credit union مدیریّت بحران Crisis management تحلیل وقایع بحرانی Critical incident analysis روش وقایع بحرانی Critical incident method (critical incident analysis) تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی Critical path analysis (CPA) روش مسیر بحرانی ، روش مسیر حساس Critical path method=CPM فرهنگ Culture سهم ممتاز اندوخته Cumulative preference share زمان‌سنجی پیوسته کار Cumulative timing حساب جاری Current account داراییهای جاری Current assest تعهدهای جاری ، بدهیهای جاری Current liabilities نسبت جاری Current ratio سایبرنتیک ، فرمانش Cybernetics پیش‌بینی ادواری Cyclical forecast بیکاری ادواری Cyclical unemployment کار ادورای Cyclic duty ساعات کار موظّف روزانه ، ساعات مقرر کار روزانه Daily contracted hours پرداخت روزانه ، مزد روزانه Daily pay تاوان ، غرامت ، خسارت Damage فعّالیت معلّق ، فعالیّت منفرد Dangle پایگاه داده‌ها ، پایگاه اطلاعاتی Data-base مدیریّت پایگاه داده‌ها ، مدیریّت پایگاه اطلاعاّت Data-base management نظام مدیریّت پایگاه داده‌ها ، نظام مدیریّت اطلاعاّت Data-base management system (DBMS) گردآوری داده‌ها Data collextion فشرده کردن داده‌ها Data compression نمودار جریان داده‌ها ، نمودار گردش داده‌هٔا Data flow chart ثبت داده‌ها Data logging خدمات اطلاعاتی پستی ، سرویس اطلاعاتّی پستی Data post service داده‌پردازی Data processing نظام داده‌پردازی Data processing system داده‌پرداز Data porcessor تبدیل داده‌ها Data transformation طبقه‌بندی اسناد بر حسب تاریخ Date indexing record سرویس اطلاعاتی تلفنی یا تلگرافی Datel (service) تاریخ تملّک ، تاریخ خریداری Date of acquisition تاریخ مهلت ، تاریخ مهلت ارفاقی ، مهلت واریز Date of grace دفتر روزانه Day book (journal) کارگر روزمزد Day labor سفارش یک روزه ، سفارش روزانه Day order مزخصّی روزانه Day release (block release) نوبت کاری روز Day shift مرخصی جایگزین ، مرخصی جبرانی Days off in lieu زمان مهلت ، زمان ارفاق Days of grace (graced period) کار روزانه ، کاری که در طول ساعات روزانه انجام می‌گیرد. Day work (caual work) کارگر موقّت ، کارگر روزمزد ، کارگر روزکار Day worker دسی بل تنظیم شده DB (A) دی.سی.ای D.B.A. نام مدیریّت اطلاعاّت DBMS ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی DCF بایگانی راکد Dead file اموال غیرقابل انتقال (مانند مسجد) Dead hand مزد از پیش پرداخت شده Dead horse نامه‌بی اعتبار Dead letter بازار کساد Dead market حداقل اجاره Dead rent موجودی راکد Dead stock زمان مرده ، وقت فوت شده Dead time معامله ، سهم ، مقدار Deal فروشنده ، دلاّل Dealer پول باارزش Dear money بالا بودن هزینه زندگی Dearness of living اوراق قرضه ، حواله دولتی Debenture سند قرضه بی‌تضمین Debenture bond سرمایه حاصل از اوراق قرضه Debenture capital صاحب اوراق قرضه Debenture holder قباله تأمین اوراق قرضه Debenture trust deed بدهکار Debit بدهکاری ، دین ، بدهی داشتن Debt سرمایه ایتقراضی Debt capital (loan capital) طلبکار ، بستانکار Debtee بدهی شرافتی Debt of honor دفتر کل بدهکاران Debtors' ledger گیرزدایی ، اصلاح ، رفع نقص Debug طرح پاداش کاهنده Decelerating premium bonous عدم تمرکز Decentralization معیاری برای سنجش تأثیر صدار بر شنوایی انسان Decibel, adjusted تجزیه و تحلیل تصمیم Decision analysis روش مبتنی بر رده تصمیمگیری ، روش سطح تصمیمگیری Decision-bond method تصمیمگیری Decision making بازاریابی با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه‌ای Decision mapping via optimum network (DEMON)  قوانین تصمیمگیری Decision rules سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری Decision support system نظریهٔ تصمیمگیری Decision thory درخت تصمیم Decision tree اظهارنامه توانایی پرداخت دین ، اعلان ادای دین Declaration of solvency هزینه نزولی ، کاهش هزینه بر افزایش تولید. Decreasing cost بازده نزولی Decreasing return خودکاری اختصاصی ، خودکاری تک منظوره Dedicated automation قباله ، سند رسمی ، عمل Deed Deed of arrangement سند یکطرفه ، سند بدون رونوشت Deed poll بالفعل ، عملی ، غیررسمی ، موجود De facto اختلاس ، خیانت در امانت Defalcation قصور در پرداخت بدهی ، کوتاهی در وفای به عهد Default قیمت فسخ ، بهای الغاء Default price شرایط ابطال Defeasance clause مقرری سالانه معو ، ق ، مستمری انتقالی Deferred annuity دارایی معوّق ، پیش‌پرداخت هزینه Deferred asset سرمایه معوّق ، سرمایه مؤخر Deferred capital هزینه معوّق ، پیش‌پرداخت هزینه Deferred change حقوق معوّق ، مطالبات معوقّه Deferred compensation اعتبارات معوّق ، پیش‌دریافت درآمد Deferred credits بدهی درازمدت Deferred liability فروش اقساطی Deferred payment sale سهام مؤخر ، سرمایه تعهدشده Deferred share (deferred capital)  مالیات معوقّه Deferred taxation کسری ، خرج بیش از دخل Deficit اداره امور مالی با کسر بودجه Deficit financing (deficit spending) انقباض پولی ، ضدّ تورّم Deflation اعتماد Del creder نماینده متعهد Del credere agent حواله وصول طلب از بدهکار ، حواله بدهکار به بستانکار Delegant نماینده ، وکیل ، فرستاده دولتی Delegate جلسه نمایندگی ، گردهمائی ، نمایندگان Delegate conferenc (selegate meeting) محال علیه ، کسی که به او اختیاراتی واکذار شده است. Delegatee

بودجهٔسرمایه‌ای Capital budget تعهدهای سرمایه‌ای Capital commitment افزایش سرمایه Capital deepenning سرمایه به کار گرفته شده Capital employed تجهیزات سرمایه‌ای ، ماشین‌آلات ، تجهیزات اداری و مانند آن Capital equipment هزینه‌های سرمایه‌ای Capital expenditure فرار سرمایه Capital flight تشکیل سرمایه Capital formationکالاهای سرمایه‌ای Capital goods سرمایه‌بری Capital intensity سرمایه‌طلب ، سرمایه‌بر Capital intensive سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت Capital investment ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری Capital investment appraisal سرمایه‌داری کاپیتالیسم Capitalism سرمایه‌سازی ، مایه دست کردن ، تبدیل به سرمایه کردن Capitalization (capital structure) صدور سهم Capitalization issue بازار سرمایه ، بازار بورس Capital market بهره‌وری سرمایه Capital productivity جیره‌بندی سرمایه Capital rationing سرمایه مورد نیاز Capital requirement سهم سرمایه Capital stock ساخت سرمایه ، سرمایه‌سازی Capital structure مازاد سرمایه Capital structure بازگشت سرمایه Capital turn گردش سرمایه Capital turnover سرشماری مالیاتی ، مالیات بر هر فرد Capitation بازار محدود Captive market مأمور جمع‌آوری حقّ عضویت Card stewad کارت رأی ، رأی یکجا Card vote دوره خدمت ، شغل دائمی ، شغل تمام وقت Career مسیر شغلی ، کار راهه Career path برنامه‌ریزی خدمتی Career planning سقف خدمت Career plateau بار ، محموله Cargo جامعه کشورهای حوزهٔ کارائیب Caribbean Community (CARICOM) منطقه آزاد تجارت حوزه کارائیب Caribbean Free Trade Ara (CARIFTA) جامعه کشورهای حوزۀ کارائیب CARICOM تجارت آزاد بین کشورهای حوزۀ کارائیب CARIFTA سندمعافیّت موقّت از عوراض گمرکی Carnet انتقال به پیش ، بازگرداندن Carry-back جابه‌جا کردن ارقام Carry forward (carry over) هزینه تملک یا نگهداری اموال Carrying charge هزینه‌های حمل Carrying costs ارزش دفتری بدون استهلاک Carrying value جابه‌جا کردن ارقام Carry over کارتل Cartel نقشه ، نمودار Cartogram شبکه انشعابی ، شبکه آبشاری Cascade network مورد پژوهی Case method تحقیق موردی ، بررسی مورد خاصّ Case study پول نقد ، اسکناس ، مانده حساب پس انداز Cash حیابداری نقدی Cash accounting داراییهای نقدی Ash assets روش نقدی Cash basis حسابداری بر مبنای نقدی Cash basis accounting پرداخت قبل از تحویل Cash before delivery = (CBD) حساب وجوه نقدی ، حساب صندوق Cash book بودجه نقدی Cash budget تخفیف نقدی Cash discount سود سهام نقدی ، سود قابل توزیع Cash dividend برداشتهای نقدی Cash drawings جریان نقدینگی Cash flow روش حسابداری نقدی Cash flow acounting=cash basis تولید پول نقد Cash generation چک بانکی Cashier's check (officer's check) جریان نقدی ورودی ، درآمد جاری ناشی از سرمایه‌گذاری Cash inflow پرداخت در زمان تحویل Cash on delivery (COD) پرداخت در زمان ارسال Cash on shipment (COS) نسبت پول نقد Cash ratio ارزش واگذاری نقدی Cash surrender value کارگر موقت Caual labour (casual worker) بیمهٔ حوادث Casualty insurance متعیرّهای تصادفی Casual variables کار موقّت ، کار غیردائمی Casual work فروش بر اساس صورت اجناس Catalogue store پالایشگاه Cat plant سگ و گربه Cats and dogs نمودار علّی Cause-and-effect diagram هشدار برای خریدار Caveat emptor هشدار امضا کننده Caveat subscriptor (venditor) غارنشین Cave man تحلیل هزینه و سود. CBA پرداخت قبل از تحویل CBD حسابداری قیمت جاری CCA دیسک فشرده CD بالاترین قیمت ، سقف قیمت Ceiling price حق انبارداری Cellerage سازمان هسته‌ای ، گروه سازمانی Cell organization آمار تولید Census of production بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی Central American Common Market بانک مرکزی Central Bank تمرکز Centralization مدیریّت متمرکز ، اداره امور به صورت متمرکز Centralized administration واحد پردازش مرکزی Central processing unit رئیس کل ، مدیر عامل CEO سند ثبت شرکت Certificate of incorporation گواهی مبدأ Certificate of origin گواهی انجام تعهد Certificate of release گواهینامه Certification mark حسابدار واجد شرایط ، حسابدار رسمی Certified accountant چک تضمین شده Certified check حسابدار خیره دولتی Certified public accountant (CPA) تعرفه خارجی بازار مشترک CET هزینه حمل و نقل CFI زنجیرۀ فرماندهی ، سلسله مراتب فرماندهی Chain of command فروشگاه زنجیره‌ای Chain store رئیس ، مدیر Chair رئیس ، مدیر ، رئیس جلسه Chairman رئیس هیئت مدیره Chairman of the Board اتاق تجارت Chamber of commerce اطاق صنایع و تجارت Chamber of industry and commerce بحث ، اقبال ، شانس Chance علّت تصادفی Chance cause تفاضل حدود اعتماد Chance difference رویداد تصادفی Chance event تغییر ، تحوّل Change عامل ایجاد تغییر Change agent اصل تغییر در عمل Change of practice principle تغییر قرارداد Change order فرایند تغییر Change process کانال توزیع Channel of distribution ویژگیهای حرکات آسان Characteristics of easy movement کاراکتر‌خوان ، نشانه‌خوان Character Reader بازشناسی کاراکترها ، بازشناسی نشانه‌ها Character recognition درآمد مشمول مالیات Charagable gain بدهی ، بهای کالا یا خدمت Charge حساب اعتباری Charge account کارت اعتباری Charge card سرکارگر Charge hand فرهمندی ، کاریزما ، ویژگیهای خارق‌العاده خدادادی Charisma اختیار فرهمندی ، اختیار کاریزماتیک Charismatic authority مدیریت فرهمندی ، مدیریت کاریزماتیک Charismatic management (charismatic authority) شیوۀ مدیریت فرهمندی ، مدیریت کاریزماتیک Charismatic style قیمت فریب دهنده Charm price فرمان ، امتیاز ، منشور ، معافیّت مخصوص ، دربست کرایه کردن Charter حسابدار خبره Charter accountant (CA) شرکت مجاز Charter company دوره‌گرد Cheap Jack پول ارزان Cheap money خدمات حساب جاری Checking service برداشت Check-off موافقت نسبت به دریافت حقّ عضویّت Check-off agreement چک Cheque (check) حساب جاری Cheque account اقتصاددانان مکتب شیکاگو Chicago school of economists رئیس کلّ ، مدیر عامل ، بالاترین مقام اجرایی Chief Executive Officer (OEO) آزمون کای اسکویر Chi-square test طبقه‌بندی تاریخی اسناد Chronologic indexing of records CIF کنگره سازمانهای صنعتی CIO بخشنامه Circular گردش پول Circular flow of income ادغام شرکتهای مرتبط Circular integration سرمایه در گردش Circulating capital قانون مدنی Civil law ادعا ، دعوی ، طلب Claim طبقه ، گروه ، درجه ، رده Class نظریه کلاسیک تصمیمگیری Classical decision theory نظریهٔ کلاسیک سازماندهی (ظراحی سازمان) Classical design theory اقتصاد کلاسیک Classical eonomics مکتب کلاسیک مدیریت Classical Management school نظریه کلاسیک سازمان Classical organization theory روش طبقه‌بندی کالا Classification merchandising روش طبقه‌بندی Classificatoion method تبلیغات طبقه‌بندی شده Classified advertising ترازنامه طبقه‌بندی شده Classified balance sheet مالیات بر دارایی طبقه‌بندی شده Classified property tax سیستم مالیات طبقه‌بندی شده Classified taxation تصفیه ، ترخیص ، حراج ، تهاتر Clearance بانک تصفیه ، بانک تهاتر Clearing bank اطاق تهاتر Clearinghouse سیستم تسویه حساب بین بانکی Clearing houses interbank payment system (chips) آزمون اندازه‌گیری توان دفتری Clerical aptitude test ارزشیابی فعالیبت دفتری Clerical work evaluation برنامه بهبود کارهای دفتری Clerical work impronement programme دبیر ، منشی ، کارمند دفتری Ckerk سازمان بر محور ارباب رجوع Client organization کارت وقت‌نگار ، کارت ساعت Clock card ثبت زمان صرف شده برای کار Clocking-in (clocking-on) ثبت زمان صرف شده برای کار Clocking-on زیرکاردررو ، وقت‌گذران Clock watcher شرکت محدود Clode company (close corporation) حساب بسته Closed account کنترل دایره بسته Closed-loop control عضویّت اجباری در اتحادیّه Closed shop=union shop متاع کامل ، یک دست کامل Closed stock نظامهای بسته Closed system اختتام جلسه Closure تجزیه و تحلیل خوشه‌ای Cluster analysis نمونه‌گیری خوشه‌ای Cluster sampling کنترل کامپیوتری CNC چانه‌زن ائتلافی Coalition bargaining پرداخت در زمان تحویل COD زبان کوبول COBOL قانون ، رمز ، علامت Code تصمیمگیری مشترک Co-determination کدگذاری ، وضع قوانین ، تدوین Codification ضریب عامل مشترک Coefficient ضریب همبستگی Cofficient of correlation ناسازگاری ادراکی Cognitive dissonance مذاکرات جمعی Collective barganing قراردادجمعی Collective contract مالکیت اشتراکی ، مالکیت جمعی Collective ownership بیمه تصادف Collision insurance مرتبّ کردن Collocation نظام مستعمراتی Colonial system نمودار ستونی Column diagram خروجی کامپیوتر به صورت میکروفیلم COM زبان محاسبه عددی مشترک Comal سند حمل و نقل کالا Combine transport document کومکن COMECON تجارت ، بازرگانی Commerce داوری تجاری Commercial arbitration بانک تجاری Commercial bank مکتب سوداگری Commercialism اوراق بهادار بازرگانی Commercial paper سیاست بازرکانی Commercial policy حق‌العملکاری ، دلاّلی ، کارمزد Commission حق‌العملکار Commission agent هزینه تعهد شده Committed cost کمیته تحقیق ، کمیته بازرسی Committee of inspection کالا Commodity دلال و واسطه کالا Commodity broker زبان مشترک بازرگانی ، کوبول Common Business-Orinted Language شرکت حمل و نقل عادی Common carrier تعرفه خارجی بازار مشترک Common external tariff قانون غیرمدوّن ، عرف Common law بازار مشترک Common market سهام عادی در یک شرکت Common stock کمونیسم ، مرام اشتراکی Communism دیسک فشرده Compact disc (CD) توافق جمعی Company agreement مذاکرات جمعی Company bargaining کنترل کیفیبت در سطح شرکت Company-wide quality control برآورد تطبیقی Comparative estimating مدیریّت تطبیقی Comparative management مدیریّت دولتی تطبیقی Comparative public administration موازنه جبرانی Compensating balance استراحت جبرانی Compensating rest غرامت ، جبران ، خسارت ، حقوق و دستمزد Compensation حساب تهاتری ، حساب پایاپای Compensation account شایستگی ، توانایی Competence راهیرد رقابتی Competetive strategy برنامه همگردان ، کامپایلر Compiler کالاهای مکمل Complementary products نمودار ستونی ترکیبی Component bar chart پیشنهاد تلفیقی Composite motion خرید و فروش چند باره Compound arbitrage تنزیل مرکب ، بهره مرکب Compound discount ربح مرکبّ ، بهره مرکبّ Compound interest ممیز ، ذیحساب Comptroller=controller امتیاز اجباری Compulsory-licence انحلال اجباری Compulsory liquidation خرید اجباری Compulsory purchase محاسبه ، شمارش ، تخمین Computation رایانه ، کامپیوتر Computer طراحّی کامپیوتر Computer-aided design (CAD) مدیریت تولید کامپیوتری Computer-aided production management (CAPM)  کنترل کامپیوتری Computer numerical control (CNC) تحلیل متمرکز Concentration analysis چهارچوب ذهنی ، قالب مفهومی Conceptual framework واحد افتصادی ، بنگاه ، کار ، علاقه Concern امتیاز ، واگذاری Concession صاحب امتیاز Concessionaire (concessioner) مصالحه ، آشتی ، حکمیّت Conciliation شکلبندی ، قواره ، هیئت ، مجموعه Configuration اتاق تأئید سفارشها Confirming house تعارض ، تضاد ، برخورد Conflict آزمون انطباق Conformance testing مجموعه ، شرکت مرکّب Conglomerate اتحادیّه سازمانهای صنعتی Congress of industrial organizations (CLO) معترض آگاه Conscientious objector تحلیل نتایج Consequence analysis زیانهای مالی ، خسارتهای غیرمستقیم ، خسارتهای تبعی Consequential damages توزیع کننده امانی Consigment distributer سهام قرضه بدون مدّت Consol حسابهای تلفیقی Consolidated accounts گزارشهای مالی تلفیقی Consolidated financial statement کنسرسیوم Consortium تعارض سازنده Constructive conflict ترک خدمت اجباری Constructive dismissal مدیریت شورایی Consultative management آزمون تمایل خربدار Consumer acceptance test اقدام مصرف‌کننده Consumer action رفتار مصرف کننده Consumer behavior تسهیلات اعتباری خریدار Consumer credit کالای مصرف شدنی ، کالای بی‌دوام Consumer disposable کالای بادوام Consumer durable حفظ منافع مصرف‌کننده Consumerism شاخص قیمت کالاهای مصرفی Consumer price index تبلیغ فروش Consumer promotion انبار کردن ، نگهداری کردن در مخزن‌های بزرگ و استاندارد Containerization روز تسویه Contango day تسهلات تسویه Contango facilities نظام نوبت‌کاری اروپایی Continental shift system بنامه‌ریزی اقتضایی Contingency planning نظریه موقعیت ، نظریه اقتضایی Contingency theory دیون احتمالی Contingent liability تسهیلات اعتباری محدود Continuos credit حرکات پیوسته Continuos movements تولید پیوسته Continuos production نوبت کاری پیوسته Continuos shift work زمان‌سنجی پیوسته‌کار Continuos timing پیمان ، مقاطعه Contract سند قرارداد Contract note سرمایه پرداخت شده Contributed capital تحلیل سهم عوامل Contribution analysis غرامت سهل‌انگاری کارمند Contributory negligence طرح بازنشستگی مشارکتی Contributory pension scheme نظارت Control هزینه قابل نظارت Controlable cost ارسال نشریه برای گروه خاصّ Controlled circulation publication دستمزد روزانه ثابت Controlled daywork اقتصاد ارشادی Controlled economy ارزشیابی عملکرد Controlled report حسابرس ، ممیبز کلّ ، کنترولر Controller سهام تعیین‌کننده Controlling interest کالاهای سهل Convenience goods نماینده ، رابط Convenor برنامه‌ریزی مکالمه‌ای Conversational programming تبدیل ، تسعیر Conversion آمورش جدید ، بازآموزی Conversion training قابلیّت تسعیر Convertibility اوراق قرضه یا سهام قابل تبدیل Convertible bond سهم قابل تبدیل Convertible debenture سهم قابل تبدیل Convertible loan stock دوره رفع اختلاف Cooling-off period تعاونی Co-operative همکاری تطمیعی جذب عاملهای مخالف در تصمیمگیری Co-optation هماهنگی Coordination مالکیّت مشترک ، مالکیّت مشاع Co-ownership مالکیّت مشترک ، مالکیّت مشاع Co-partnership حقّ تألیف ، حقّ تصنیف Copyright گروه اصلی ، گروه مرکزی Core group زمان اصلی Core time هویّت شرکت Corporate identity برنامه شناساندن شرکت Corporate identity programme مدیریت شرکت Corporate management برنامه‌ریزی شرکت Corporate planning راهبرد شرکت ، استراتژی شرکت Corporate strategy شرکت ، مجموعه تجاری Corporation همبستگی Correlation نظام بانکی وابسته Correspondent banking تعیین قیمت تمام شده Cost absorption حسابدار قیمت تمام شده Cost accountant تحلیل هزینه و سود Cost benefit analysis (CBA) واحد هزینه‌زا ، مرکز هزینه Cost center اثربخشی هزینه Cost effcctiveness نظام‌ هزینه‌یابی Costing system تعهدّ پرداخت هزینه حمل و نقل و بیمه توسط فروشنده Cost insurance and freight (CIF) هزینه فروش Cost of sales قیمت‌گذاری بالاتر از هزینه Cost-plus pricing Cost push squeeze طرح کاهش هزینه Cost reduction plan تفاوت هزینه Cost variance شورای اروپا Council of europe شورای وزیران Council of ministers عوارض جبرانی Countervailing duty کشور مبدأ Country of origin به هم پیوستن ، اتصاّل Coupling up کوپن Coupon هم پراکنش Covariance توافق Covenant آموزش کاوردل Coverdale training سیستم عامل CP/M برنامه کنترل برای ریز کامپیوترها CP/M= Control program for microcomputers واحد پردازش مرکزی CPU کارگر ماهر ، پیشه‌ور ، صنعتگر Craftsman برخورد سازنده Creative conflict اعتبار Credit مؤسسه اعتباری Credit agency دفتر اعتباری Credit bureau=ctedit agency کارت اعتباری Credit card بیمه اعتباری Credit insurance 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: واژگان حقوق 1


تاريخ : ۱۳٩٦/٤/٢٩ | ٩:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.