Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1384 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1384

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

کاربرد مدل های ریاضی در مسایل برچسب گذاری گراف ها 

برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / نظریه گراف Graph Theory / برچسب گذاری جادویی Magic Labeling / برچسب گذاری گراف Graph Labeling / برچسب گذاری دلپذیر Graceful Labeling

01-35636

2

پایان نامه

روش های نقطه درونی برای حل مسایل مکملی خطی 

روش نقطه داخلی Interior Point Method / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / تعقیب مسیر Path Following / مکملی خطی Linear Complementarity

02-35639

3

پایان نامه

بررسی عملکرد سیستمهای <cdma<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></cdma

بهینه سازی Optimization / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / نرخ خطای بیت BIT ERROR RATE / کد متعامد نوری تعمیم یافته Generalized Optical Orthogonal Code

05-35640

4

پایان نامه

بررسی علل کاهش نفوذپذیری محیط متخلخل در طی حرکت دوفازی درون محیط متخلخل و ارائه مدل جهت پیش بینی میزان کاهش نفوذپذیری 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / حرکت دوفازی در محیط متخلخل Two Phase Flow Through Porouse Media / کاهش نفوذپذیری Permeability Reduction

06-35642

5

پایان نامه

بررسی اثر تغییرات PHr شیرابه بر خصوصیات مکانیکی پوششهای رسی متراکم CCL)r ها) 

تغییرات پی هاش PH Changes / مقاومت برشی Shear Strength / هدایت هیدرولیکی HYDRAULIC CONDUCTIVITY / پوشش رسی متراکم Compaced Clay Liners / نشست Settlement

09-35643

6

پایان نامه

کشف عیوب در تیرها با استفاده از روش تبدیل ویولت 

تیرها Beams / تخمین خرابی Damage Assessment / پاسخ هماهنگ Harmonic Response / تبدیل موجک Wavelet Transform / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring

09-35644

7

پایان نامه

بررسی عملکرد غشاهای نیمه تراوا در جداسازی امولسیون های آب و نفت 

ریزصاف کردن Microfiltration / تزریق گاز Gas Injection / قطبش غلظتی Concentration Polarization / امولسیون نفت در آب Oil in Water Emulsion / افزایش شار Flux Enhancement

06-35645

8

پایان نامه

مدل ریاضی برای تقریب مسیر حرکت لیزر در روشهای تولید لایه ای 

استریولیتوگرافی Stereolithography / مسیر حرکت GUIDE PATH / نمونه سازی سریع Rapid Prototyping / روش تولید سریع لایه لایه Laminated Object Manufacturing (LOM) / برش لایه ای Slicing

01-35646

9

پایان نامه

بررسی اثر ناهمواری در هندسه مخزن سد بر جریان سیال دولایه 

تخلیه گزینشی Selective Withdrawal / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / سیال دولایه ای Two-Layer Fluid / برآمدگی کف Bottom Topography / تنگ شدگی جداره مخزن Side Contraction

09-35647

10

پایان نامه

اثر ناخالصی ها و عملیات حرارتی بر خواص دی الکتریک های شیشه سرامیک 

پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / سرامیک شیشه ای Glass Ceramic / فروالکتریک Ferroelectric / تجزیه گرمایی تفاضلی Diffrential Thermal Analysis (DTA)

07-35648

11

پایان نامه

بررسی و مقایسه رفتار دینامیکی توربین و ژنراتورهای نیروگاه های بادی 

پایداری گذرا Transient Stability / توربین بادی Wind Turbine / نیروگاه بادی Wind Power Plant

05-35649

12

پایان نامه

شبیه سازی پرشدن قالب توسط مخلوط مذاب و جامد 

شبیه سازی Simulation / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / مخلوط نیمه جامد Semisolid Mixture / پرشدن محفظه قالب Die Filling / رفتار سیلانی نیمه جامد Semisolid Flow Behavior

07-35651

13

پایان نامه

شبیه سازی سه بعدی پراکنش آلاینده های نفتی در منابع زیرزمینی آب 

مدل سازی MODELING / نشت LEAKAG / آب زیرزمینی Groundwater / پاشیدگی Dispersion / آلودگی هیدروکربوری Hydrocarbon Contaminated

06-35652

14

پایان نامه

سیستم MIS در کارخانه کاشی اصفهان 

کاشی Tiles / انبار Storage / کارخانه کاشی اصفهان Isfahan Tile Factory / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS)

01-35653

15

پایان نامه

سیستم MIS در کارخانه ارج 

انبار Storage / تجهیزات الکتریکی Electric Equipment / روش شناسی ساخت مند Structured Methodology / کارخانه ارج Arj Factory / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS)

01-35654

16

پایان نامه

بررسی رفتار جریان در فاصله پره - پوسته کمپرسورهای محوری 

تراکم ساز محوری Axial Compressor / کنترل جریان نشتی Tip Leakage Flow / فاصله پره و پوسته Tip Clearance / روتور 37 ناسا NASA Rotor 37

08-35655

17

پایان نامه

مدل تعیین همزمان قیمت و تخصیص ظرفیت در مدیریت درآمد 

قیمت گذاری Pricing / مدیریت درآمد Revenue Management / مدیریت بازده Yield Management / کنترل موجودی صندلی Seat Inventory Control / صنعت هواپیمایی Airline Industry

01-35656

18

پایان نامه

تاثیر سیمانی شدن بر رفتار مکانیکی و مقاومتی خاکهای درشت دانه مطالعه موردی آبرفت تهران 

خاک سیمانی شده Cemented Soil / آزمایش سه محوری Triaxial Test / خاک شن و ماسه ای Gravely Sand / حالت بحرانی Critical State / آبرفت تهران Tehran Alluvium

09-35657

19

پایان نامه

مدل های جانمایی و تخصیص در سیستم های خدمت اضطراری بااستفاده از نظریه صف و مجموعه های فازی 

جانمایی Location / الگوریتم تخصیص Assignment Algorithm / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory / نظریه صف Queuing Theory / سیستم متراکم Congested System

01-35658

20

پایان نامه

طراحی سنتزکننده کسری فرکانس با کمک مدولاتور دلتا سیگما دراستاندارد <dcs-1800<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></dcs-1800

حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / مدولاتور دلتا - سیگما DELTA-SIGMA MODULATOR / آشکارساز فرکانسی فاز Phase Frequency Detector (PFD) / بسامدساز Frequency Synthesizer / تقسیم کننده فرکانس Frequency Divider / استاندارد دی0سی0اس 1800 DCS 1800 Standard

05-35659

21

پایان نامه

سینتیک و مکانیسم واکنشهای <retro-ene<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></retro-ene

رادیکال ها Radicals / سینتیک Kinetics / مکانیزم همزمان CONCERTED MECHAMISM / مکانیزم ناهمگام Asynchronous Mechanism / واکنش ان برگشتی Retro-Ene Reaction / واکنش چله تروپی برگشتی Retro-Cheletropic Reaction / ترکیبات آلی گوگرددار Organo-Sulfur Compound

03-35660

22

پایان نامه

مطالعه رفتار غیرخطی سازه ها با استفاده از روش بار افزاینده مودی دینامیکی 

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / پوش اور مودال Modal Pushover / پلاستیک ها Plastics / تاریخچه پاسخ Response History / منحنی تسلیم Yield Curve

09-35661

23

پایان نامه

بررسی آثار زیست محیطی ناشی از سیالات حفاری در عملیات خشکی و ارائه راهکار

پیامد زیست محیطی Environmental Impact / سیال حفاری Drilling Fluid / خشکی Onshore / سیستم کنترل مواد جامد Solide Control System

06-35662

24

پایان نامه

شبیه سازی کولرهای ترمویونیک 

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / سردکننده Coolant / جریان گرمایونی Thermionic Current / ساختار ناهمگون Hetero Structure

04-35663

25

پایان نامه

بررسی کمی و کیفی آبهای تولیدشده همراه نفت و آزمایشهای مربوط به تصفیه پذیری آن برای کاربریهای مختلف 

بازیافت پساب Wastewater Reclamation / آب تولیدشده همراه نفت Producted Water / روش تصفیه Treatment Method

06-35664

26

پایان نامه

ارائه مدل ساختاری برای بتن محصور شده بر مبنای روابط تئوری پلاستیسیته وانرژی شکست 

مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / بتن محصور Confined Concrete / پلاستیسیته Plasticity / انرژی شکست FRACTURE ENERGY / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP)

09-35665

27

پایان نامه

مدلسازی دینامیکی و طراحی کنترلر غیرخطی برای یک ربات تک چرخ 

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / ربات تک چرخ Single-Wheel Robot / ژایرور Gyrover / کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller

08-35666

28

پایان نامه

تجزیه و تحلیل فرایند تامین در شرکت فراب و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن 

زنجیره عرضه Supply Chain / تامین کردن Supplying / خرید Purchase / شرکت فراب Farab Company

01-35667

29

پایان نامه

پیش بینی پدیده پخش جانبی در فرآیند نورد گرم و سرد به روش اجزای محدود سه بعدی 

پخش جانبی Lateral Spread / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / نورد تخت Flat Rolling / روش اجزای محدود سه بعدی Three Dimensional Finite Element Method

07-35668

30

پایان نامه

برنامه ریزی خروج و ورود نیروگاههای حرارتی در سیستمهای تجدید شاختارشده 

سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / برنامه ریزی خروج و ورود نیروگاه حرارتی Thermal Power Plant Unit Commitment / آزادسازی لاگرانژ Lagrangian Relaxation

05-35669

31

پایان نامه

روش های بالادست جهت شبیه سازی عددی میدان جریان غیرلزج حول روتور در پرواز ایستایی 

روتور (ملخ یاگردانه) ROTOR / روش بالادست Upwinding Scheme / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / گردابه نوک Tip Vortex

45-35670

32

پایان نامه

اثر اندرکنش خاک - سازه بر شاخص خرابی لرزه ای سازه ها 

شاخص خرابی DAMAGE INDEX / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مدل های مخروطی CONE MODELS / فرکانس بی بعد Nondimentional Frequency / نسبت ابعاد Aspect Ratio / طیف خرابی Damage Spectrum

09-35671

33

پایان نامه

مسئله تخصیص همگانی تعادلی در شبکه های متراکم: فرمول بندی و دستور حل 

تعادل Equilibrium / مسأله تکمیلی غیرخطی NONLINEAR COMPLEMENTARY PROBLEM / تخصیص همگانی Transit Assinment / شبکه متراکم Congested Network / زمان سفر غیرخطی Nonlinear Travel Time / مدل مبتنی بر استراتژی Strategy-Based Model / فرمول بندی مبتنی بر مسیر Path-Based Formulation

09-35672

34

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی و مدل سازی مواد هوشمند جهت استفاده در مهندسی سازه 

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / سازه های تطبیقی Adaptative Structures / مدل سازی MODELING / روش اجزای محدود Finite Element Method / کاربرد در مهندسی سازه Application in Structural Engineering

09-35673

35

پایان نامه

بررسی تجربی جریان حول مقطع پره توربین برق بادی 

زبری Roughness / عدد رینولدز Reynolds number / هواشکن Airfoil / تلاطم Turbulence / توربین بادی Wind Turbine

45-35674

36

پایان نامه

بهینه یابی هندسه انتقال قدرت <cvt<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></cvt

سیستم انتقال قدرت پیوسته Continously Variable Transmission System / بهینه سازی Optimization / هندسه چنبره ای Toroidal Geometry / روغنکاری هیدرودینامیک کشسانی Elasto Hydrodynamic Labrication

08-35675

37

پایان نامه

شبیه سازی سیستم <ofdm<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></ofdm

فرکانس های بالا High Frequencies / کدگذاری Coding / همزمان سازی Synchronisation / مدولاسیون MODULATION / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / اینترلیور Interleaver

05-35676

38

پایان نامه

مطالعه تئوری و آزمایشگاهی و طراحی و ساخت و تست دستگاه تزریق متناوب آب و گاز 

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / تزریق امتزاجی Miscible Injection

06-35678

39

پایان نامه

خواص گروه یکال حلقه های ساده آرتینی 

اتحاد گروهی (ریاضی) Group Identity (Mathematics) / حلقه های تقسیم Division Rings / حاصل ضرب صلیبی Crossed Product / جبر تقسیم دوری Cyclic Division Algebra / مطلقا تحویل ناپذیر Absolutely Irreducible

02-35679

40

پایان نامه

طراحی گردش کار تیپ برای مهندسی همزمان کنترل و ابزار دقیق 

دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / تکامل Evolution / حساسیت Sensitivity / مهندسی همروند Concurrent Engineering / پروژه طراحی مهندسی Engineering Design Project / سندرم نود درصد 90% Syndrome / مهندسی ابزار دقیق و کنترل Instrumentation and Control Engineering / گردش کار Workflow

01-35680

41

پایان نامه

قطعه بندی جراحات کلیه در تصاویر اولتراسوند 

موجک ها WAVELETS / تبدیل کرولت Curvelet Transform / مدل مرز فعال Active Contour Model / مدل شکل فعال Active Shape Model

05-35681

42

پایان نامه

ترکیب مخارج دولت در گروههای منتخب از کشورها 

ترکیب مخارج دولت Government Expenditures / مخارج کارکردی Convergence / کیفیت نهادها Institutional Quality

44-35682

43

پایان نامه

استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر تزریقی در سیستم های کنترلی انتقال دارو 

پلی لاکتیک - گلایکولیک اسید Polylactic-Glycolic Acid (PLGA) / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / هم بسپار سه قطعه ای حساس به دما Thermosensitive Triblock Copolymer / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA)

06-35683

44

پایان نامه

اختر فیزیک فوران های پرتو گاما و ارائه مدل ابر چگال برای توضیح دو کوهانه بودن توزیع مدت آنها 

پرتوهای گاما Gamma Rays / فوران Burst / سیستم دودویی Binary System / ابرغول Super Giant / ستاره های فشرده Compact Stars

04-35684

45

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات زبری سطح روی ضرایب ایرودینامیکی یک مدل هواپیما 

تونل باد Wind Tunnel / ضریب آیرودینامیکی Aerodynamic Coefficient / نوار مغشوش کننده TRIP STRIP / دنباله Wakes / اثر مقیاس Scale Effect

45-35686

46

پایان نامه

انشعابات تصادفی 

توسیع Extension / سیستم دینامیکی تصادفی Random Dynamical System / انشعابات تصادفی Stochastic Bifurcation / اندازه ناوردا Invariant Measure / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / معادله فوکر - پلانک - کلموگروف Fokker-Plank-Kolmogrov Equation / مجموعه تصادفی جذاب Random Attractor Set

02-35687

47

پایان نامه

مطالعه تاثیر پارامترهای عملیاتی و مخزنی بر کارایی روش تزریق دوره ای بخار در یک نمونه از مخازن نفت سنگین کشور 

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / تزریق دوره ای بخار Cyclic Steam Injection / تولید نفت سنگین Heavy Oil Production / تولید مدل Model Development / مدل سازی چاه Welbore Modeling / مدل سازی قطاعی Sector Modeling

06-35689

48

پایان نامه

آنالیز و طراحی پراشه های شبه پریودیک و غیریکنواخت 

موجبرها WAVEGUIDES / ساختار غیریکنواخت Nonuniform Structure / ساختار تقریبا متناوب Almost-Periodic Structure / توری تناوب - متغیر Chirped Grating / فیلتر یک بعدی Rugate Filter / مود جفت شده Coupled Mode

05-35690

49

پایان نامه

قیمت گذاری توان راکتیو در بهره برداری بهینه از شبکه های تجدیدساختارشده 

قیمت گذاری توان واکنشی Reactive Power Pricing / پخش بار بهینه Optimal Power Flow / شبکه تجدید ساختارشده Deregulated Power System / هزینه حدی Marginal Price

05-35691

50

پایان نامه

طراحی شبکه زنجیره تامین 

زنجیره عرضه Supply Chain / وظیفه TASKS / طراحی شبکه Network Design / فعالیت Activity / برون سپاری Outsourcing / پیمان کاری Sub Contracting / فرایند محوری Process Orinted / عملیات Operation

44-35692

51

پایان نامه

بررسی خوردگی دیرگدازهای منیزیا - گرافیتی در صنایع فولادسازی 

دیرگداز REFRACTORY / خوردگی Corrosion / سرباره ها Slags / فولاد سازی Steelmaking / منیزی - گرافیت Magnesia Graphite / قدرت قلیایی Basicity

07-35693

52

پایان نامه

مطالعه تجربی اثرات تراکم پذیری و فرکانس کاهش یافته روی رفتارآیرودینامیکی یک جسم پرنده 

حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / مانور نوسانی Oscillatory Maneuver / مشتقات پایداری Stability Derivative / حرکت نوسانی Pitching Motion

45-35694

53

پایان نامه

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی 

اعتماد Trust / سرمایه اجتماعی Social Capital / عملکرد اقتصادی Economic Performance / هزینه مبادلاتی Transaction Cost / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP)

44-35696

54

پایان نامه

حل عددی جریان های احتراقی آشفته به کمک روش ترکیبی حجم و المان محدود 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان آشفته Turbulent Flow / روش شیمی سریع Fast Chemistry Method / برنامه نویسی موازی Parallel Programming

45-35697

55

پایان نامه

بررسی عددی الگوی رفتاری جریان در جت آزاد با مقطع مثلثی 

تلاطم Turbulence / عدد رینولدز Reynolds number / مش MESH / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جت مثلثی Triangular Jet / قطر هیدرولیکی Hydraulic Diameter

08-35698

56

پایان نامه

بررسی مقایسه ای روش های مختلف همزمان سازی سیستم های آشوبگونه یکسان 

همزمان سازی Synchronisation / نظریه آشوب Chaos Theory / سیستم آشوبگونه Chaotic System / بررسی مقایسه ای Comparison Survey

05-35699

57

پایان نامه

تطبیق MIMO-OFDM به کانال با استفاده از کدینگ فضا - زمان - فرکانس 

مدولاسیون تطبیقی ADAPTIVE MODULATION / کدکردن فضا - زمان - فرکانس Space-Time-Frequency Coding / اطلاعات جزئی حالت کانال Partial Channel State Information / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System

05-35701

58

پایان نامه

اکسیداسیون الکلها و فنل ها توسط معرف های تثبیت شده 

اکسایش Oxidation / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / منگنز (II) کلراید MANGANESE (II) CHLORIDE / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / فنل Phenol / سدیم پرکربنات Sodium Percarbonate / الکل بنزوییک Benzylic Alcohol

03-35702

59

پایان نامه

حل دستگاه های خطی دیوفانتی به وسیله روش های ABS 

دستگاه دیوفانتی خطی Diophantine Linear System / روش ابافی - برویدن - اسپدیکاتو ABAFFY-BROYDEN-SPEDICATO (ABS)METHOD / روش صحیح ابافی - برویدن - اسپدیکاتو Integer Abaffy-Broyden-Spedicato (IABS)Method

02-35703

60

پایان نامه

تحلیل کریستال های فوتونی با روش تفاضل متناهی حوزه زمان 

بلور فوتونی Photonic Crystal / نقص بلور Crystal Defect / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / بلور فوتونی تیغه ای Photonic Crystal Slab

05-35704

61

پایان نامه

بررسی اکسیداسیون و تاثیر مواد افزودنی و آنتی اکسیدانها بر مقاومت به اکسیداسیون دیرگدازهای منیزیا - گرافیت 

اکسایش Oxidation / منیزی - گرافیت Magnesia Graphite / رزین Resin / سینتیک Kinetics / زیرکونیا Zirconia / زیرکن Zircon / کربور بور Boron Carbide

07-35706

62

پایان نامه

شامه های ضخیم و برخورد حباب ها در کیهان شناخت شامه ای 

کیهان شناسی شامه ای Brane Cosmology / دیواره های ضخیم Thick Walls / دیواره ی حوزه Domain Wall

04-35714

63

پایان نامه

ارزیابی کدهای تحمل پذیر خطا برای سیستم های نهفته مبتنی بر میکروکنترلر 555 PowerPC 

ارزیابی تجربی Experimental Evaluation / کنترل روند اجرای برنامه Control Flow Checking / تشخیص خطای همروند Concurrent Error Detection / تزریق خطای پیاده سازی نرم افزاری Software Implemented Fault Injection

19-35715

64

پایان نامه

مدلسازی موتور گازسوز تنفس طبیعی جهت تعیین تغییرات در تجهیز به توربوچارجر 

توربوشارژینگ TURBOCHARGING / توربوشارژرها Turbochargers / موتور گازسوز GAS FUELLED ENGINE / تطابق توربوشارژر TURBOCHARGER MATCHING / تغییرات Modification

08-35717

65

پایان نامه

بررسی تجربی تغییرات موتور گازسوز تنفس طبیعی برای تجهیز آن به توربوچارجر 

توربوشارژینگ TURBOCHARGING / توربوشارژرها Turbochargers / موتور گازسوز GAS FUELLED ENGINE / تطابق توربوشارژر TURBOCHARGER MATCHING / تغییرات Modification

08-35718

66

پایان نامه

شبیه سازی آزمون لکمن با استفاده از یک مدل سه بعدی مفصل زانو 

آزمون لکمن Lachman Test / دستگاه لقی سنج زانو Knee Arthrometer / رباط ضربدری قدامی Anterior Cruciate Ligament (ACL) / مدل سه بعدی زانو Three Dimensional Knee Model

08-35719

67

پایان نامه

مدل سازی و ارزیابی کارایی مسیریابی تطبیقی جزئی در شبکه فوق مکعب 

شبکه واسطه Interconnect Network / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / سیستم چندکامپیوتری Multicomputer System / شبکه فوق مکعب Hypercube Network / مسیریابی تطبیقی جزئی Partially Adaptive Routing

19-35722

68

پایان نامه

اکسایش الکتروکاتالیتیکی متانول بر روی الکترود نیکل اصلاح شده با کمپلکس نیکل - دی متیل گلی اکسیم در محیط قلیایی و بررسی برخی پارامترهای سینتیکی اکسایش متانول بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با آلیاژ نیکل - کبالت 

پیل های سوختی Fuel Cells / متانول METHANOL / نیکل NICKEL / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / اکسایش الکتروکاتالیزوری Electrocatalytic Oxidation / آلیاژ نیکل - کبالت Nickel-Cobalt Alloy / کمپلکس نیکل - دی متیل گلی اکسیم Nickel Dimethylglyoxime Complex

03-35723

69

پایان نامه

مدلسازی انتقال حرارت خون در بدن 

انتقال حرارت زیستی Bioheat Transfer / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / جریان غیریکنواخت Unsteady Flow / کشسانی رگ Vessel Elasticity / سیال شناسی خون Blood Rheology

06-35724

70

پایان نامه

ارزیابی انتقال تکنولوژی موتور هواپیما 

انتقال فناوری Technology Transfer / ارزیابی فناوری Technology Evaluation / موتور هواپیما Aircraft Engine

45-35726

71

پایان نامه

تفکیک اشیا در تصاویر بر اساس منطق فازی برای فشرده سازی ویدیو 

قطعه بندی Segmentation / فازی سازی Fuzzification / موجک ها WAVELETS / فشرده سازی تصویر Image Compression / شی ء Object / پردازش تصویر فازی Fuzzy Image Processing / ناحیه Region

19-35728

72

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک سیستم انتقال پوستی برای نیتروگلیسیرین 

چسبندگی Adhesion / ارزیابی خارج بدن In-Vitro Evaluation / سیستم دارورسانی انتقال پوستی Transdermal Drug Delivery System / جذب پوستی Skin Permeation / نیتروگلیسیرین Nitroglycerin

06-35730

73

پایان نامه

طراحی و تحلیل مکانیزم برای یک ربات راه رونده پوشیدنی 

ربات پوشیدنی Exoskeleton / ربات راه رونده Walking Robot / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مکانیزم ترکیبی Hybrid Mechanism / پایداری نقطه ممان صفر Zero Moment Point(ZMP)

08-35731

74

پایان نامه

پردازش تصاویر رنگی به کمک تحلیل مولفه اساسی 

فشرده سازی Compression / قطعه بندی Segmentation / نهان نگاری Watermarking / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / پردازش تصاویر رنگی Color Image Processing / کاهش بعد Dimension Reduction / انتقال رنگ Color Transfer

02-35734

75

پایان نامه

توسعه مدل دوبعدی برای شبیه سازی و ارزیابی بازده انرژی راکتور گاز سنتز 

مدل سازی MODELING / تبدیل با بخار آب Steam Reforming / تلفیق متعامد Orthogonal Collocation / روش شار Flux Method / راکتور بستر ثابت کاتالیزوری Fixed Bed Catalytic Reactor

08-35735

76

پایان نامه

شبیه سازی راکتور بستر سیال جهت تلکیس هیدروکسید آلومینیوم 

آلومینا Alumina / بستر سیال Fluidized Bed / شبیه سازی Simulation / تکلیس Calcination

06-35736

77

پایان نامه

مطالعه تحلیلی رسانش الکتریکی نانوساختارها در رهیافت بستگی قوی 

نانوساختار Nanostructure / تابع گرین Green's Function / حالت مقید Bound State / ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / رسانش کوانتومی همدوس Coherent Quantum Conduction

04-35737

78

پایان نامه

ارائه مدل و تحلیل سیکل سرمایش میکرونی با استفاده از میکروکانالها 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل سازی عددی Numerical Simulation / سرمایش میکرونی Micro Cooling / میکروکانال چندلایه Multi-Layer Microchannel

08-35738

79

پایان نامه

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی حذف فلزات سنگین در لجن به روش الکتروشیمیایی 

خاک Soil / فلزات سنگین Heavy Metals / درمان الکتروسینتیکی Electrokinetic Remediation / لجن معدنی Mineral Sludge / لجن زیستی Biological Sludge

06-35742

80

پایان نامه

بررسی اثر تنش های تزویجی در مسایل برون صفحه ای مواد پیزوالکتریک دارای ناخالصی 

مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / تنش تزویجی Couple Stress / مساله برون صفحه ای Anti-Plane Problem

09-35744

81

پایان نامه

کاربرد روش اجزای محدود بسطیافته در مدلسازی ترک چسبنده 

روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / ترک چسبنده Cohesive Crack / مواد نیمه ترد Quasi-Britle Material / روش کنترل طول ترک Crack Length Control Method

09-35746

82

پایان نامه

بررسی رفتار خستگی و رشد ترک خستگی آلیاژ بیومتریال Ti-6Al-4V ELI با پوشش آندایز 

آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / زیست سازگاری Biocompatibility / آندکاری Anodizing / خستگی Fatigue / رشد ترک Crack Growth

07-35747

83

پایان نامه

مدل سازی و ارزیابی کارایی شبکه ستاره 

سیستم چندکامپیوتری Multicomputer System / شبکه واسطه Interconnect Network / مسیریابی تطبیقی Adaptive Routing / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / مدل سازی کارایی Performance Modeling / گراف ستاره Star Graph

19-35748

84

پایان نامه

ساخت غشاء پلیمری انتقال دارو با سیستم فوق بحرانی GAS 

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / حلالیت Solubility / تبلور Crystallization / غشای پلیمری Polymer Membrane / فرایند گاز ضدحلال Gas Antisolvent Process

06-35750

85

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای استراتژی یادگیری بنگاه های کشورهای در حال توسعه 

دانش Knowledge / یادگیری LEARNING / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / مدیریت دانش Knowledge Management

44-35751

86

پایان نامه

طراحی چهارچوبی برای سیستم آموزشی بانک صنعت و معدن با تاکید بر آموزشهای الکترونیکی 

توسعه منابع انسانی Human Resources Development / آموزش الکترونیکی Electronic Learning / اثربخشی آموزش Training Effectiveness

44-35753

87

پایان نامه

تصمیم گیری بر پایه نظریه بازیها 

نظریه بازی GAME THEORY / نظریه تصمیم گیری Decision Making Theory / بازی پیوسته Continuous Game / پیامد متغیر Non-Constant Payoff

01-35754

88

پایان نامه

ارائه یک شبیه ساز مخازن نفتی با استفاده از روش عناصر مرزی 

شبیه سازی Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / مخازن نفتی Oil Reservoirs

06-35755

89

پایان نامه

مطالعه سینتیک تخریب آفت کش بنومیل در محیطهای اسیدی و قلیایی با استفاده از روش فلورسانس 

آفت کش Pesticide / سینتیک دمای متغیر Variable Temperature Kinetics (VTK) / بنومیل Benomyl / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry

03-35756

90

پایان نامه

مثالهایی از خمینه های همگن اینشتین با انحنای اسکالر منفی 

جبر لی Lie Algebra / خمینه Manifold / فضای همگن Homogeneous Space / متریک اینشتین Einstein Metrics

02-35757

91

پایان نامه

طراحی ماموریت فرود بهینه یک سفینه ماه نشین 

سفینه ماه نشین Lunar Lander / طراحی مسیر بهینه Optimal Mission Design / مساله مقدار مرزی دونقطه ای Two Point Boundary Value Problem / روش بهینه سازی غیرمستقیم In-Direct Optimization Method

45-35759

92

پایان نامه

پیاده سازی بلادرنگ کدکننده صحبت 728.G بر روی پردازنده های DSP سری TMS320C6X 

پیاده سازی بلادرنگ Real Time Implementation / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / کدکننده صحبت جی 728 G.728 Speech Codec / روش کلپ با تاخیر کوتاه Low Delay Code Excited Linear Prediction (LD-CELP)

05-35760

93

پایان نامه

عوامل تعیین کننده اندازه دولت با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت 

اندازه دولت Government Size / حقوق سیاسی Political Rights / بازتوزیع Redistribution / متغیر جمعیت Population Variable / بازبودن اقتصاد Openness / کشورهای صادرکننده نفت Oil Exporting Countries

44-35761

94

پایان نامه

نوبگی در تلاطم برگرز و نظریه ی آماری کاردر - پاریزی - ژانگ 

معادله کاردر-پاریزی-ژانگ KARDAR-PARISI-ZHANG EQUATION / نوبگی Intermittency / تابع ساختار Structure Function / تلاطم برگرز Burger Turbulence

04-35762

95

پایان نامه

مروری بر ادبیات طراحی ساختار سازمانی بر اساس فرایند و اندازه گیری اثربخشی آن در یک مورد 

مهندسی مجدد REENGINEERING / ساختار سازمانی Organizational Structure / طراحی سازمان Organization Design / سازمان فرایند محور Process Based Organization

44-35763

96

پایان نامه

ادیسه: یک متدولوژی طراحی و خودکارسازی تولید سیستم های نهفته از مدلهای شیءگرا 

طراحی شی گرا Object Oriented Design / سیستم تعبیه شده Embedded System / طراحی سیستم تعبیه شده Embedded System Design / خودکارسازی طراحی Design Automation / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / مدارهای مجتمع خیلی فشرده Very Large Scale Integration (VLSI)Circuits

19-35764

97

پایان نامه

بهینه سازی سیستم تعلیق مک فرسون بر پایه ویژگیهای سینماتیکی آن با استفاده از روش طراحی آزمایش ها 

فرمان پذیری Handling / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / خودروهای سواری Passenger Cars / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology

08-35765

98

پایان نامه

مدل سازی پلیمریزاسیون پروپیلن و کوپلیمرهای آن با اتیلن در راکتور فاز گازی 

مدل سازی MODELING / پلی پروپیلن Polypropylene / فازهای گازی Gas Phases / شبیه سازی Simulation / بستر سیال Fluidized Bed

06-35766

99

پایان نامه

بررسی علل موجدارشدن ورق های فولادی حین نورد داغ 

توزیع فشار Pressure Distribution / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / نورد داغ HOT ROLLING / ورق های فولادی STEEL SHEETS

07-35767

100

پایان نامه

سیاست گذاری تکنولوژی از منظر تکاملی در بستر اقتصادهای در حال توسعه 

سیاست فناوری Technology Policy / نظریه تکامل EVOLUTIONARY THEORY / توسعه فناوری Technology Development / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / رویکرد نئوکلاسیک Neoclassical Approach

44-357

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک ابزار تولیدکننده کد تحمل پذیر خطا برای سیستم های نهفته مبتنی بر میکروکنترلر 555 PowerPC 

ارزیابی تجربی Experimental Evaluation / کنترل روند اجرای برنامه Control Flow Checking / تزریق خطای فیزیکی Physical Fault Injection / تزریق خطای پیاده سازی نرم افزاری Software Implemented Fault Injection / تشخیص خطای همروند Concurrent Error Detection

19-35770

102

پایان نامه

ارائه یک زیرساخت مجازی برای شبکه های حسگر بی سیم و ارزیابی قابلیت بقای آن

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قابلیت بقا Survivability / طول عمر شبکه Network Lifetime / خوشه بندی شبکه Network Clustering

19-35771

103

پایان نامه

الگوریتم های مولکولی مسائل فروشنده دوره گرد و پوشش مجموعه ای 

مسأله فروشنده دوره گرد TAVELLING SALESMAN PROBLEM / مجموعه احاطه گر Dominating Set / محاسبات دی0ان0آ DNA Computing / الگوریتم مولکولی Molecular Algorithm / مساله پوشش مجموعه ای Set Cover Problem / مساله دور هامیلتونی Hamiltonian Cycle Problem

02-35773

104

پایان نامه

مجتمع سازی حافظه فلاش در تکنولوژی استاندارد سیلیکان و بررسی اثرات تک الکترونی نانوکریستال های سیلیکان 

سیلیسیم Silicon / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / حافظه خاموش نشدنی Non-Volatile Memory / حافظه فلاش Flash Memory / نانوبلور Nanocrystal / حافظه تک الکترونی Single Electron Memory

05-35774

105

پایان نامه

ارائه مدل سنجش و بهبود بهره وری در شرکت سیم و کابل ابهر 

تحلیل بهره وری Productivity Analysis / شاخص بهره دهی Productivity Index / ارزش افزوده Value Added / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / اندازه گیری Measurement / بهبود Improvement / شرکت سیم و کابل ابهر Abhar Wire and Cable Company

01-35775

106

پایان نامه

بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار سمت هوا در یک مبدل حرارتی فشرده با پره های موجی - مثلثی لووردار 

انتقال حرارت Heat Transfer / افت فشار Pressure Drop / مدل سازی عددی Numerical Simulation / مبدل حرارتی فشرده Compact Heat Exchanger / پره دریچه بادگیردار Louvered Fin

08-35777

107

پایان نامه

مدل سازی دوبعدی دینامیکی زانو جهت بررسی اثر سیستم عصبی - عضلانی در جبران صدمات لیگامانها 

رباط ضربدری قدامی Anterior Cruciate Ligament (ACL) / دینامیک معکوس Inverse Dynamics / بهینه سازی Optimization / مفصل تیبیو - فمورال Tibio-Femoral Joint / دینامیک مستقیم Forward Dynamic / حرکت لغزشی Pure Role Motion / حرکت غلتشی Pure Glide Motion

08-35778

108

پایان نامه

بررسی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی 

باکتری نفتی Petrolium Bacteria / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / زیست فعال سطحی Biosurfactant / مغزه نگهدار Core Holder / گرماگذاری Incubation

06-35780

109

پایان نامه

بررسی علل نوسانات در تقاضای اخذ تسهیلات از یکی از بانکهای توسعه ای کشور 

اقتصادسنجی Econometrics / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه های عصبی Neural Networks / تابع تقاضا Demand Function / اخذ تسهیلات Ask for Facilities

01-35781

110

پایان نامه

تحلیل نویز فاز در سیستمهای مخابرات نوری ناهمدوس CDMA 

نویز فاز PHASE NOISE / تابع خودهمبستگی Autocorrelation Function / جمع ناهمدوس Incoherent Addition / سیستم نوری ناهمدوس Incoherent Optical System / تبدیل نویز فاز به نویز شدت Phase to Intensity Noise Conversion / زمان همدوسی لیزر Laser Coherence Time

05-35782

111

پایان نامه

شناسایی دینامیک غیرخطی هواپیماهای باقابلیت مانور بالا در سراسر پاکت پروازی به کمک شبکه های عصبی 

شناسایی غیرخطی سیستم دینامیکی Nonlinear Dynamic System Identification / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / شبکه عصبی بازگشتی Recurrent Neural Network / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / هواپیما با قابلیت مانور بالا Highly Maneuverable Aircraft

45-35783

112

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی در کشورهای صادرکننده نفت و مقایسه تطبیقی با کشورهای OECD 

اقتصاد غیررسمی Informal Economy / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / فساد اقتصادی Economic Corruption / ناکارآمدی دولت Government Effectiveness / کشورهای صادرکننده نفت Oil Exporting Countries

44-35786

113

پایان نامه

بررسی تاثیر فشار داخل شکمی بر پایداری و تعادل ستون فقرات با استفاده از مدل ریاضی و مدل المان محدود 

ستون فقرات Spine / فشار داخل شکمی Intra Abdominal Pressure (IAP) / تعادل ستون فقرات Spine Equilibrium / پایداری ستون فقرات Spine Stability

08-35787

114

پایان نامه

کوتاهترین مسیر پیوندی با قید قابلیت دید 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / فاصله پیوندی Link Distance / مسیر پیوندی link Path

19-35788

115

پایان نامه

بررسی زاویه خم مناسب در خم کاری ورق توسط نورد پروفیل 

شکل دهی غلتکی سرد Cold Roll Forming / طول تغییر شکل Deformation Length / کرنش طولی Longitudinal Strain / توزیع زاویه Bend Angle Distribution / طول شکل دهی Forming Length

07-35789

116

پایان نامه

کوهمولوژی اکویواریان 

کوهمولوژی اکویواریان Equivariant Cohomology / ساختار بورل Borel Construction / جبر ویل Weil Algebra / عمل گروه روی گراف Group Action on Graph / روش گورسکی - کاتوتیز - مک فرسن Goresky-Kottwitz-Macpherson (GKM)Method / مدل کارتان Cartan Model

02-35791

117

پایان نامه

برآورد و مقایسه مدل امتیازدهی اعتباری لاجیت با روش AHP (مطالعه موردی: مشتریان حقوقی بانک پارسیان) 

مدل لوجیت LOGIT MODEL / امتیازدهی اعتبار Credit Scoring / خطرپذیری اعتبار Credit Risk / قصور Default / بانک پارسیان Parsian Bank / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP)

44-35793

118

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی دینامیکی دستگاه شبیه ساز حرکات مفصل زانو با شش درجه آزادی 

شبیه ساز حرکات زانو Knee Motion Simulator / پروتز مصنوعی زانو Artificial Knee Prosthesis / ساییدگی مفصل Joint Wear / حرکت شناسی زانو Knee Kinematics

08-35794

119

پایان نامه

بررسی انجام نوآرایی دوتایی فریز دی استرهای کربوکسیلات در محیط خشک و پرتودهی میکروویو، سنتز ایزوسیانات تحت شرایط بدون حلال با استفاده از پتاسیم N- هیدروکسی فتالیمید به عنوان کاتالیزور جدید با کارایی بالا 

پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / ایزوسیانورات ها Isocyanurates / تری مرشدن Trimerization / نوآرایی دوتایی فریز Double Fries Rearrangement / پتاسیم ان - هیدروکسی فتالیمید Potassium N-Hydroxyl Phthalimide / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction

03-35795

120

پایان نامه

هندسه گروه های لی پوچتوان مرتبه 2 با متریک ناوردای چپ 

خمینه Manifold / شار ژئودزیکی Geodesic Flow / گروه لی پوچتوان مرتبه دو 2-Step Nilpotent Lie Group / ژئودزیک بسته Closed Geodesics / طیف طولی Longitudinal Spectrum

02-35796

121

پایان نامه

بررسی رفتار فوم سازی و خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی AlSi7-SiC 

کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با کاربید سیلیسیم Aluminum-Silicon Carbide Composite / ساختار سلولی Cellular Structure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / کف فلزی Metal Foam / ذوب پودر فشرده Powder Compact Melting / رفتار کف سازی Foaming Behavior

07-35797

122

پایان نامه

بررسی تغییرات لازم در سیستم خنک کاری موتور تبدیلی دیزل به گازسوز به روش شبیه سازی 

سیستم سرمایش Cooling System / شبیه سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Simulation / موتور صد در صد گازسوز Dedicated Engine / موتور تبدیل شده Converted Engine / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES

08-35799

123

پایان نامه

بررسی مساله DGA Carry Over در برج شیرین سازی گاز پالایشگاه اصفهان 

شیرین سازی گاز Gas Sweetening / مدل سازی MODELING / کف سازی FOAMING / آمین ها Amines / شبیه سازی Simulation / سینی دریچه ای Valve Tray / پالایشگاه اصفهان Esfahan Refinery

06-35800

124

پایان نامه

تزویجهای ژئودزیکی از خمینه های پوچ مرتبه دو 

شار ژئودزیکی Geodesic Flow / خمینه پوچ Nilmanifold / تزویج ژئودزیکی Geodesic Conjugacy

02-35801

125

پایان نامه

طراحی یک نمونه ترانسفورماتور قدرت کابلی و شبیه سازی آن به روش اجزای محدود 

روش اجزای محدود Finite Element Method / طراحی Design / ماشین الکتریکی کابلی Electric Cable-Wound Machine / مبدل کابلی Cable-Wound Transformer

05-35802

126

پایان نامه

تخصیص ناوگان به شبکه اتوبوسرانی 

طراحی شبکه حمل و نقل Transportation Network Design / شبکه اتوبوسرانی Bus Network Design / تخصیص ناوگان Fleet Assignment / ضریب بار Load Factor

09-35804

127

پایان نامه

طراحی سنتزکننده فرکانس برای پهنای باند وسیع در تکنولوژی CMOS 

پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / بسامدساز Frequency Synthesizer / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 3آ15/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.15.3a Standard / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد چندباندی Multi-Band Orthogonal Frequency Division Multiplexing / کنترل بهره Gain Control

05-35806

128

پایان نامه

تعیین ضرایب چندجمله ای مشخصه سیستم بر حسب پاسخ گذرای آن 

معادله مشخصه CONSTITUTIVE EQUATION / پاسخ گذرا Transient Response / فیلترها Filters / سیستم حلقه بسته Closed Loop System

05-35807

129

پایان نامه

الگوریتم اولیه - دوگان نقطه داخلی نیوتن در برنامه ریزی نیمه معین 

برنامه ریزی خطی Linear Programming / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / روش نقطه داخلی Interior Point Method / برنامه ریزی نیمه معین Semidefinite Programming

02-35809

130

پایان نامه

سینتیک انحلال کانه استیبنیت در محلول قلیایی 

آنتیموان Antimony / الکترولیز Electrolysis / انرژی فعال سازی Activation Energy / سینتیک انحلال Dissolution Kinetics / آب شویی Leaching / استیبنیت Stibnite

07-35810

131

پایان نامه

بهبود تصاویر ماموگرام به منظور تشخیص بهینه ی تومورها 

تومورها Tumors / بهبود تصویر Image Enhancement / سرطان سینه Breast Cancer / ماموگرام Mammogram / جذب اندک کلسیم Microcalcification

19-35811

132

پایان نامه

مقایسه ای بین مدل لاجیت و روش درختهای طبقه بندی و رگرسیونی در فرایند امتیازدهی اعتباری برای مشتریان حقیقی یک بانک 

امتیازدهی اعتبار Credit Scoring / خطرپذیری اعتبار Credit Risk / مدل لوجیت LOGIT MODEL / مدیریت خطرپذیری Risk Management / درخت برگشتی Regression Tree / درخت طبقه بندی Classification Tree / مهندسی مالی Financial Engineering

44-35812

133

پایان نامه

کنترل موجودی توسط فروشنده 

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / مدیریت مواد Materials Management / کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI)

01-35813

134

پایان نامه

همریختی های نگه دار اثر روی نیم گروه های عملگری 

هم ریختی HOMOMORPHISM / اثر Trace / اثر نگه دار Trace Preserving / نیم گروه نیمه ساده Semisimple Semigroup / مثلثی سازی بلوکی Block Triangularization

02-35814

135

پایان نامه

شبیه سازی موازی انتقال حرارت سه بعدی با تغییر فاز به روش اجزای محدود 

پردازش موازی Parallel Processing / روش اجزای محدود Finite Element Method / ریخته گری Casting / تغییرفاز Phase Transition

08-35815

136

پایان نامه

بررسی و نحوه پراکنش و نشت مواد نفتی به خاک و آبهای زیرزمینی 

هیدروکربورهای نفتی Petroleum Hydrocarbons / آب زیرزمینی Groundwater / آلودگی آب Water Pollution / آلودگی هیدروکربوری Hydrocarbon Contaminated / آلودگی خاک Soil Contamination

06-35817

137

پایان نامه

تخمین عمر و بررسی رفتار خستگی اتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه ای 

جوش های نقطه ای Spot Welds / عمر خستگی Fatigue Life / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / گسترش ترک CRACK PROPAGATION / تنش پسماند Residual Stress

07-35818

138

پایان نامه

تحلیل میدان تنش سه بعدی در پوسته های نازک کامپوزیتی با لایه گذاری پاد متقارن زاویه دار تحت بارگذاری کششی 

تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / نظریه لایه ای Layerwise Theory / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / پوسته های مرکب Composite Shells / ورق پادمتقارن زاویه دار Antisymmetric Angle-Ply Laminate / نظریه کشسانی Elasticity Theory / بارگذاری کششی Extensional Loading

08-35819

139

پایان نامه

دو تابع نزدیکی جدید برای روشهای نقطه درونی شدنی و نمایش بدرفتاری مسیر مرکزی 

روش نقطه داخلی Interior Point Method / پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / روش بهنگام بلند Large Update Method / مسیر مرکزی Central Path / مکعب کلی - مینتی Klee-Minty Cube

02-35820

140

پایان نامه

ادوات نوری موج سطحی مبتنی بر نانولایه ها و روشهای محاسباتی جدید برای شبیه سازی آنها 

موجبرهای نوری OPTICAL WAVEGUIDES / پلاسمون ها Plasmons / سطوح رسانا Conducting Interfaces / الکترومغناطیس Electromagnetic / توری ها Gratings

05-35821

141

پایان نامه

مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت در فرایند جذب در جریان فیلمی بر روی لوله افقی 

انتقال حرارت Heat Transfer / انتقال جرم Mass Transfer / چیلر جذبی Absorption Chiller / موج مویین Solitory Wave / فیلم ریزشی Falling Film

08-35822

142

پایان نامه

طراحی زنجیره عرضه با درنظرگرفتن سطح سرویس 

برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / مسأله فروشنده دوره گرد TAVELLING SALESMAN PROBLEM / طراحی شبکه زنجیره عرضه Supply Chain Network Design / سطح خدمت Service Level / الگوریتم کلونی زنبور عسل Bee Colony Algorithm

01-35823

143

پایان نامه

رویکردی بیزی به پیش بینی تقاضای قطعات یدکی در یک شرکت خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازی 

پیش بینی Forecasting / تقاضا Demand / خدمات پس ازفروش After Sale Services / یادگیری بیزی Bayesian Learning / مدل خطی پویا Dynamic Linear Model

01-35824

144

پایان نامه

ارائه مدل تصمیم گیری برای رتبه بندی شرکت های مشاور بانک صنعت و معدن 

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / رتبه بندی Ranking / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / کنترل پروژه Project Control / امکان سنجی Feasibility Study / بانک صنعت و معدن Industry and Mine Bank

01-35825

145

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای ممیزی نظام کنترل مدیریتی و اجرای آن در تعدادی از سازمانهای فرهنگی ایران 

نظام کنترل مدیریت Management Control System / ایران Iran / ممیزی Auditing

44-35826

146

پایان نامه

بهبود متدولوژی سطح پاسخ با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم 

روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / بهینه سازی Optimization / تخمین Estimating / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method

01-35827

147

پایان نامه

درستی یابی مدلهای ربکا با استفاده از روشهای ترتیب جزئی و تقارن 

درستی یابی Verification / تقارن Symmetry / زبان مدل سازی ربکا Rebeca Modeling language / ترتیب جزئی Partial Order

19-35828

148

پایان نامه

معیارهایی از عدم وجود هم ریختی در گراف ها 

همریختی گراف GRAPH HOMOMORPHISM / معیار عدم هم ریختی Nonhomomorphism Factor / نگاشت فازی Fuzzy Morphism

02-35829

149

پایان نامه

گراف جابجایی یک حلقه 

عدد خوشه ای Clique Number / حلقه های تقسیم Division Rings / گراف جابجایی Commuting Graph / حلقه ماتریس Matrix Ring / عدد استقلال Independence Number

02-35830

150

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان دوفاز در محیط متخلخل همگن و ناهمگن با استفاده از یک روش اویلری - لاگرانژی 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / جریان دوفازی Two Phase Flow / روش اویلر - لاگرانژ با همساز موضعی Eulerian-Lagrangian Localized Adjoint Method (ELLAM) / شار غیرخطی Nonlinear Flux / جابجایی غالب Convection Dominated

08-35832

151

پایان نامه

بررسی اثر فعالیت های دولت بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای نفتی 

اندازه دولت Government Size / سری های زمانی Time Series / فعالیت دولت Government Activity / مالکیت دولت Government Ownership / اختلال دولت Government Distortion / رشد اقتصادی Economic Growth / داده های تابلویی Panel Data / کشورهای تولیدکننده نفت Oil Producting Countries

44-35833

152

پایان نامه

بررسی تاثیر استفاده از مواد مغناطیسی در الکتروکاتالیست کاتد، بر راندمان پیل سوختی نوع PEM 

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / مواد مغناطیسی MAGNETIC MATERIALS / عملکرد Performance / حل عددی Numerical Solution

08-35836

153

پایان نامه

بررسی ارتعاشات ناشی از پیدایش گردابه در رایزرها 

تغذیه کننده دریایی Marine Riser / ارتعاش Vibration / گردابه ها VORTEXS / قفل شدن Locking / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling

08-35837

154

پایان نامه

تخمین و مقایسه بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای آسیای شرقی 

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / حسابداری رشد Growth Accounting / آسیای شرقی East Asia / آمریکای لاتین Latin American / داده های تابلویی Panel Data

44-35838

155

پایان نامه

بررسی ریزساختار و خواص مغناطیسی پودرهای نانوکریستال Fe-Si-Ni تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی 

نانوبلور Nanocrystal / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / خواص مغناطیسی نرم Soft Magnetic Properties / نیروی وادارنده مغناطیسی Coercivity Force / ریزکرنش داخلی Internal Microstrain

07-35839

156

پایان نامه

شبیه سازی مطالعات آزمایشگاهی بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانی شکافدار 

مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs / رفتار مخزن شکافدار Fractured Reservoir Behavior / بازگردانی گاز Gas Recycling / بازیافت میعانات Condensate Recovery / شبیه سازی ترکیبی Compositional Simulation

06-35840

157

پایان نامه

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش 

مدیریت دانش Knowledge Management / نظام اطلاعاتی Information System / فناوری اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology (ICT) / مدل سطح بلوغ Maturity Level Model / دانش صریح Explicit Knowledge / دانش ضمنی Tacit Knowledge

44-35841

158

پایان نامه

ابزار سنتز رفتاری با ملاحظات آزمون پذیری 

سنتز رفتاری Behavioral Synthesis / سنتز سیستم System Synthesis / سنتز آزمون پذیر Testable Synthesis / تخصیص ثبات Register Allocation / رنگ آمیزی گراف وزن دار Weighted Graph Coloring / مکانیزم دسترسی آزمون Test Access Mechanism / برنامه ریزی خطی صحیح Integer Linear Programming

19-35842

159

پایان نامه

بررسی وابستگی میان ویژگیهای موثر بکاررفته در روشهای مختلف طبقه بندی سیگنالهای مغزی در BCI 

رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / سیگنال مغزی Brain Signal / طبقه بندی کننده Classifier / ویژگی موثر Effective Feature / گزینش ویژگی Feature Selection

05-35843

160

پایان نامه

مبانی مدیریت اسلامی 

ساختار مدیریت اسلامی Islamic Management Structure / مبانی اندیشه غرب Western Thought Foundations / مبانی مدیریت اسلامی Islamic Management Foundations / مبانی مدیریت غربی Western Management Foundations / اصول مدیریت اسلامی Islamic Management Principles / علم مدیریت اسلامی Islamic Management Science

44-35844

161

پایان نامه

ساخت و بررسی خصوصیات چسب های پروتز دندان 

دندان مصنوعی Denture / چسب ها Adhesives / سلول ها (بیولوژی) (Biology) / محیط کشت MEDIUM CULTURE

06-35845

162

پایان نامه

بهینه سازی جذب رنگ از شیره خرما با استفاده از امکانات موجود 

رنگبری Bleaching / جذب سطحی Adsorption / شیره خرما Date Syrup

06-35848

163

پایان نامه

بررسی تاثیر پارامتر جرم بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی 

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / سد بتنی قوسی Concrete Arc Dam / سد کارون 3 Karun III Dam / درزهای انقباض Contraction Joints / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / جرم پی Foundation Mass

09-35849

164

پایان نامه

مدل سازی جذب سفر با بکارگیری شبکه های عصبی - فازی 

شبکه عصبی Neural Network / نظریه فازی FUZZY THEORY / سیستم های عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Systems / برآورد تقاضای سفر Travel Demand Estimation / جذب سفر Trip Attraction

09-35851

165

پایان نامه

بازیابی سرب از پسماند خاک انگوران به روش هیدرومتالورژی 

فیلتر کیک روی Zinc Filter Cake / سرب Lead / بازیابی Recovery / شرکت ملی سرب وروی ایران NILZ / سیمانی شدن Cementation / انحلال نمکی Brine Leaching

07-35853

166

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی ساختمان آجری با مصالح بنایی توسط میز لرزان و مدلسازی عددی رفتار لرزه ای آن 

میز لرزان SHAKING TABLE / ساختمان های آجری Masonry Buildings / بازشو Opening / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / کلاف افقی Horizontal Tie / کلاف قائم Vertical Tie

09-35855

167

پایان نامه

تشکیل ریزساختار غیردندریتی در آلیاژ منیزیم AZ91 به روش SIMA و بررسی رفتار سیلانی و رئولوژیکی آن در حالت نیمه جامد 

ریزساختار Microstructure / رفتار سیلانی نیمه جامد Semisolid Flow Behavior / آلیاژ منیزیم - آلومینیوم - روی Magnesium-Aluminum-Zinc Alloy / فعال سازی مذاب با اعمال تنش Stress Induced Melt Activating (SIMA) / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing

07-35856

168

پایان نامه

الگوی استفاده بهینه از مشاوران صنعتی در بانک های توسعه ای 

بانک صنعت و معدن Industry and Mine Bank / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / مهندسین مشاور Engineer Consultants / بانک توسعه ای Development Bank

01-35857

169

پایان نامه

بررسی خستگی سایشی در توربین گازی و تاثیر تنشهای پسماند روی عمر آن 

خستگی سایشی Fretting Fatigue / مکانیک تماس Contact Mechanics / توزیع نابجایی Dislocation Distribution / دیسک توربین Turbine Disc

08-35858

170

پایان نامه

بررسی سینتیک یک واکنش آلی (آمین دار کردن کاهشی آلدهیدها)برای سنتز یک دارو 

سینتیک واکنش Reaction Kinetics / آلدهید Aldehyde / آنتی هیستامین Antihistamin / آمین دارکردن کاهشی Reductive Amination

03-35859

171

پایان نامه

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی یک مکانیزم موازی چهارپایه 6 درجه آزادی و موتورهای فعال سازبه روی مفاصل کروی 

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / نقطه تکین SINGULARITY POINT / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مفصل کروی Spherica Joint

08-35860

172

پایان نامه

اتصال فلز به سرامیک از روش TLP 

فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / آلومینا Alumina / فصل مشترک Interfaces / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / اتصال فلز - سرامیک Ceramic-Metal Joint

07-35861

173

پایان نامه

مدل سازی طرح های تسهیم راز آستانه ای بر اساس کدهای خطی 

کد رید - سولومون Reed-Solomon Code / اثبات دانش - صفر Zero-Knowledge Proof / کد خطی بلوکی Linear Block Code / کدگشایی فهرستی List Decoding / تسهیم راز قابل تایید عمومی Publicly Verifiable Secret Sharing / مساله دیفی - هلمن Diffie-Hellman Problem / تعمیم راز آستانه ای Threshold Secret Sharing

05-35862

174

پایان نامه

بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گیاه مرزه خوزستانی 

عصاره Extract / فلاونوئیدها Flavonoids / نعناع SPEARMINT / مرزه خوزستانی Satureja Khuzistanica / استرول Strol / تری ترپن Tritrepene

03-35863

175

پایان نامه

بررسی معادلات حالت مختلف در پیش بینی خواص سیالات مخازن نفتی جنوب ایران 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / تعادل فازی Phase Equilibrium / محاسبه تبخیر ناگهانی Flash Calculation / رفتار فازی هیدروکربور Hydrocarbon Phase Behavior

06-35864

176

پایان نامه

تدوین مدل اقتصادی برای بکارگیری و ایجاد ناوگان هواپیماهای دست دوم 

هزینه عملیاتی OPERATING COSTS / مدیریت شرکت هواپیمایی Airline Management / هواپیمای دست دوم Used Aircraft / مدل اقتصادی Economy Model / ناوگان شرکت هواپیمایی Airline Fleet

45-35865

177

پایان نامه

اکسیداسیون الکتروشیمیایی دوپامین در حضور تیولهای بیولوژیکی: کاربرد تکنیک ولتامتری موج مربعی در اندازه گیری سیستئین و پنی سیل آمین و تاثیر حضور استخلاف های مختلف روی کبالت (III)سالوفن به عنوان حامل یون در الکترودهای گزینشگر سالیسیلات 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / افزایش مایکل Michael Addition / دوپامین Dopamine / سیستئین Cysteine / پنی سیل آمین Penicillamine / الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / ولت سنجی موج مربعی Square Wave Voltammetry

03-35866

178

پایان نامه

اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید و اوریک اسید توسط الکترود خمیرکربن اصلاح شده با زوج یون نفیون - تیونین بعنوان کاتالیزور انتقال الکترون و بررسی قابلیت کاربرد کمپلکسهای وانادیل مزوسالفوفن بعنوان حاملهای یون در الکترودهای غشایی گزینشگر سالیسیلات 

الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نفیون Nafion / تیونین Thionine / اسیداوریک Uricacid / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry

03-35867

179

پایان نامه

طراحی و تحلیل امنیتی شبکه رایانه ای با قابلیت ریزپرداخت برون خط 

روش های صوری Formal Methods / زنجیره درهم ساز Hash Chain / ریزپرداخت برون خط Offline Micropayment / خاصیت اتمی Atomicity / سکه مختص کاربر User-Specific Coin / محاسبه کلید عمومی Public Key Computation

05-35868

180

پایان نامه

تهیه نرم افزار عدم قطعیت در مخازن هیدروکربوری 

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / عدم قطعیت Uncertainty / هیدروکربور اولیه در جا Initial Hydrocarbon in Place / ذخیره Reserve / محاسبه اقتصادی Economic Calculation

06-35869

181

پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی راکتور و فرایند هیدرولیز متیل استات و بررسی آزمایشگاهی آن 

آب کافت Hydrolysis / اسید استیک Acetic Acid / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / متیل استات Methyl Acetate

06-35870

182

پایان نامه

مدلسازی سینتیکی حذف نیتروژن از برش های سنگین نفت 

مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / برش نفت سنگین Heavy Oil Cut / تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / نیتروژن زدایی با هیدروژن Hydrodenitrogenation / مدل سازی پیوسته Continuous Modeling

06-35871

183

پایان نامه

بررسی تجربی و عددی شروع و گسترش کاویتاسیون و ایجاد سوپرکاویتاسیون بر روی چهار شکل مختلف 

خلاءزایی Cavitation / فشار بخار Vapor Pressure / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE

08-35872

184

پایان نامه

تشخیص و یادگیری حروف مجزای برخط فارسی به روش فازی 

بازشناسی حروف Character Recognition / دست نویس فارسی Persian Handwriting / منطق فازی Fuzzy Logic / حروف برخط Online Character / قطعه بندی سلسله مراتبی Hierarchical Segmentation / دسته بند فازی Fuzzy Classifier

19-35873

185

پایان نامه

بررسی مکانیزم های کارسختی در آلیاژ 600 Inconel 

میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope / کار سختی Work Hardening / آلیاژ ساختمان مکعبی با وجوه مرکزدار Face Centered Cubic (FCC)Alloy / ساختار نابجایی صفحه ای/سلولی Planar/Cellular Dislocation Structure / نظم کم دامنه Short-Range Order

07-35874

186

پایان نامه

طراحی، تحلیل سینماتیکی و دینامیکی و بهینه سازی مکانیزم شش درجه آزادی موازی با تحریک اضافی برای کاربرد در سیستمهای هپتیک 

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / بهینه سازی Optimization / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / سیستم هپتیک Haptic System / تحریک اضافی Force Redundancy

08-35875

187

پایان نامه

بررسی تاثیر سیمانی شدن و نوع سیمان بر رفتار مکانیکی خاکهای مخلوط شن و ماسه ای و مدلسازی رفتاری این خاکها 

سیمانی شدن Cementation / خاک سیمانی شده Cemented Soil / خاک درشت دانه Gravel / گچ Gypsum / رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / جنس سیمان Cement Type / مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling

09-35876

188

پایان نامه

ارزش گذاری و بهینه یابی تولیدات پراکنده از دید شبکه الکتریکی 

تولید پراکنده Dispersed Generation / کاهش تلفات Loss Reduction / آزادسازی ظرفیت Capacity Release / ارزیابی تولید پراکنده Distributed Generation Evaluation

08-35877

189

پایان نامه

نقش دورکاری در مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری: مبانی نظری و مدلهای کاربردی

مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / میزان بکارگیری دورکاری Teleworking Adoption / شغل انتزاعی Abstract Job / فعالیت شغلی Job Task / تابع عضویت فازی Fuzzy Membership Function

09-35878

190

پایان نامه

بررسی اثر عناصر آلیاژی و سیکل عملیات حرارتی در تولید چدن های نشکن آستمپر قابل ماشینکاری MADI 

چدن نشکن آستمپرشده Austempered Ductile Iron (ADI) / عملیات حرارتی Heat Treatment / عناصر آلیاژی Alloying Elements / چدن نشکن آستمپر قابل ماشین کاری Machinable Austempered Ductile Iron (MADI)

07-35879

191

پایان نامه

ترسیب الکتروشیمیایی پوشش های نانوکامپوزیتی نیکل با مقاومت سایشی بالا 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / تنگستن TUNGSTEN / نیکل NICKEL / سایش Wear / نهشت برقی Electrodeposition

03-35880

192

پایان نامه

اندازه گیری فرمالدهید در واکسن DTP و DT و آنتی ژن دیفتری و کزاز توسط ریزاستخراج با حلال همراه با کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی 

ریزاستخراج باحلال Solvent Microextraction / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / فرمالدهید Formaldehyde

03-35881

193

پایان نامه

مدلسازی و تحلیل ترکیبی پینچ و اگزرژی سیکل توربین گاز هوای مرطوب 

توربین های گازی Gas Turbines / مدل سازی MODELING / توربین گازی هوای مرطوب Humid Air Gas Turbine / روش ترکیبی پینچ و اگزرژی Combined Pinch and Exergy Method

08-35882

194

پایان نامه

بررسی اندرکنش دیوارهای حایل انعطاف پذیر و خاک رس اشباع در شرایط کوتاه مدت (زهکشی نشده)و درازمدت (زهکشی شده)با استفاده از مدل سازی عددی 

خاک اشباع شده Saturated Soil / فشار جانبی خاک Lateral Earth Pressure / اندرکنش خاک - دیوار Soil- Interaction / دیوار حایل انعطاف پذیر Flexible Retaining Wall / مدل سازی عددی Numerical Simulation / خاک چسبنده Cohesive Soil

09-35883

195

پایان نامه

پشتیبانی درخواستهای پیچیده همراه با توازن بار در سیسستم های P2P 

موازنه بار Load Balancing / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جستجوی بازه ای Range Query / جستجوی شباهت Similarity Search / پرس و جوی نزدیکترین همسایه Nearest Neighbor Query

19-35884

196

پایان نامه

کاربرد تبدیلهای دوبعدی جهتدار جدایی ناپذیر در کاهش نویز و بهبود لبه تصاویر 

پردازش تصویر Image Processing / تبدیل جدانشدنی Nonseparable Transform / تبدیل دوبعدی Two Dimentional Transform / تبدیل موجک Wavelet Transform / حذف نویز Noise Removing / تبدیل کرولت Curvelet Transform / بهبود لبه تصویر Image Edge Enhancement

05-35885

197

پایان نامه

مدلسازی عددی جریان دوفاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی سدها 

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / هوادهی AERATION / خلاءزایی Cavitation / نیروی پایین کشنده Downpull Force / جریان دو فاز آب و هوا Water and Air Two Phase Flow / تخلیه کننده تحتانی Bottom Outlet

09-35886

198

پایان نامه

کلاسهای ایزوکلینیزم و درجه ی جابه جایی گروه های متناهی 

گروه متناهی Finite Group / درجه جابجایی Commutativity Degree / کلاس تزویج Conjugacy Class / مشخصه Character

02-35887

199

پایان نامه

حذف بهینه بار جهت تامین پایداری ولتاژ 

پایداری ولتاژ Voltage Stability / بهینه سازی Optimization / امنیت ولتاژ Voltage Security / حذف بهینه بار Optimal Load Shedding / بارهای قابل قطع.

05-35888

200

پایان نامه

مطالعه تجربی تاثیر مکش بر توزیع فشار یک بال سه بعدی 

تونل باد Wind Tunnel / مکش SUCTION / لایه مرزی Boundary Layer / توزیع فشار Pressure Distribution / زبری Roughness / ضریب پسا Drag Coefficient / جریان فروصوتی Subsonnic Flow / بال سه بعدی Three Dimentional Wing / ضریب برآ Lift Coefficient

45-3588

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

الگوریتم ژنتیک در مسایل شبیه سازی چندپاسخه با هدف بیشینه سازی تابع مطلوبیت 

تابع مطلوبیت Utility Function / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبیه سازی Simulation / مساله آماری چندپاسخی Multiresponse Statistical Problem

01-35890

202

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر فساد: مقایسه تطبیقی کشورهای نفتی با سایر کشورها 

فساد اقتصادی Economic Corruption / نفت OIL / کشورهای تولیدکننده نفت Oil Producting Countries / ایران Iran / اقتصاد سیاسی Political Economy / شاخص ذهنی فساد Corruption Perception Index

44-35891

203

پایان نامه

تحلیل مشخصات میدان پاشش انژکتور هم محور پیچشی مایع - مایع با بکارگیری سیستم PAD و شبکه عصبی 

شبکه عصبی Neural Network / انژکتور پیچشی Swirl Injector / انژکتور هم محور Coaxial Injector / میدان پاشش Spray Phenomenon / سیستم دوپلر فازی Phase Doppler Anemometry

45-35892

204

پایان نامه

طراحی مدلهای اقتصادی B2B برای شرکت پیمانکاری مپنا 

تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / پایگاه داده Database / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model / مناقصه الکترونیکی Electronic Tendering / مکانیزم امنیتی Security Mechanism / فناوری شی ءگرا Object Oriented Technology

01-35894

205

پایان نامه

مدلسازی رفتار سخت شونده و نرم شونده برشی توده سنگ با استفاده از مدل چندصفحه 

توده سنگ Rock Mass / درزه سنگ Rock Joint / سخت شوندگی Hardening / نرم شوندگی SOFTENING / سنگ نرم Soft Rock / مدل چندصفحه ای Multilaminate Model

09-35895

206

پایان نامه

حل عددی انتقال حرارت جابجایی غیرتعادلی در محیط متخلخل 

انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / محیط متخلخل POROUS MEDIA / عدم تعادل حرارتی Local Thermal Non-Equilibrium / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

08-35897

207

پایان نامه

رویه های تظریف و کاربرد آنها در طراحی کامپیوتری 

طراحی کامپیوتری Computer Designing / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / مقادیر ویژه Eigen Values / بی - اسپلاین B-Spline / رویه تظریف Subdivision Surfaces / اسپلاین جعبه ای Box-Spline / رویه تکه ای هموار Piecewise Smooth Surface

02-35898

208

پایان نامه

بررسی مفهوم زمینه گرایی در مکانیک کوانتومی 

زمینه گرایی Contextuality / ناموضعیت NONLOCALITY / قضیه بل Bell’S Theorem / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / قضیه کوچن - اشپکر Kochen-Specker Theorem / متغیرهای نهان HIDDEN VARIABLES

03-35899

209

پایان نامه

روشی موثر جهت تشخیص چهره 

بیومتری Biometrics / شناسایی چهره Face Recognition / شبکه عصبی Neural Network / تبدیل موجک Wavelet Transform / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA)

02-35900

210

پایان نامه

انبساط حجمی محلول های آلی در سیستم های حلال آلی و دی اکسیدکربن فوق بحرانی به منظور استفاده در فناوری نانو پودر 

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / تولید نانوپودر Nanopowder Production / نانوفناوری Nanotechnology / فرایند گاز ضدحلال Gas Antisolvent Process / تولید ریز ذره Particle Production

06-35901

211

پایان نامه

بررسی چندبعدی و خطی ناپایداری موج دتونیشن معیوب 

موج انفجاری معیوب Pathological Detonation Wave / معادله اویلر خطی Linear Euler Equation / مکانیزم واکنش دومرحله ای Two Step Reaction Mechanism / اختلال دوبعدی Two Dimensional Perturbation

45-35903

212

پایان نامه

بررسی انتقال حرارت و اثرات تنشهای حرارتی حاصله در بدنه موتور احتراق داخلی 

تنش حرارتی Thermal Stress / روش اجزای محدود Finite Element Method / احتراق Combustion / حل عددی Numerical Solution / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / میدان دما Temperature Field

08-35904

213

پایان نامه

مطالعه و بهینه سازی شرایط تولید شربت غنی از فروکتوز از شربت خرما 

آنزیم گلوکز ایزومراز Glucose Isomerase Enzyme / شیره خرما Date Syrup / شربت فروکتوز بالا High Fructose Syrup / کروماتوگرافی ستونی Column Chromatography / واکنشگاه آنزیمی Enzyme Reactor

06-35905

214

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی فرایند استخراج نیکل از سنگ معدن اکسیدی لاترایت 

نیکل NICKEL / شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / سینتیک Kinetics / آب شویی Leaching

06-35906

215

پایان نامه

اصلاح الگوریتم جزء اعشاری یکنواخت و کاربرد آن در تولید آماره های ترتیبی 

جزء اعشاری یکنواخت Uniform Fractional Part / روش رد و قبول Acceptance Rejection Method / تولید مقدار تصادفی Random Variates Generation / آماره های ترتیبی Order Statics

01-35907

216

پایان نامه

طراحی بهینه اسفینکتر مصنوعی با استفاده از آلیاژ حافظه دار نیتینول 

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / آلیاژ نایتینول Nitinol Alloy / اسفینکتر مصنوعی Artificial Sphincter / مدار حلقه بسته Closed Loop Circuit

08-35908

217

پایان نامه

تصمیم گیری چندمعیاره برای اولویت بندی طرحهای ساخت و توسعه شبکه راه آهن با استفاده از مدل ریاضی و بودجه ریزی 

مدل ریاضی Mathematical Model / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / بودجه بندی Budgeting / اولویت بندی Prioritization / راه آهن Railway

01-35909

218

پایان نامه

شبیه سازی سیگنال الکترومایوگرام سطحی انگشتان دست 

مدل سازی MODELING / سیگنال الکترومیوگرام Electromyogram Signal / الکترومیوگرافی Electromyography / سیگنال غیرتهاجمی Noninvaisive Signal / پتانسیل عمل Action Potential / فیبر ماهیچه ای Muscle Fibre

05-35910

219

پایان نامه

مدلسازی میکروسکوپ نیروی اتمی 

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / دینامیک غیرخطی Nonlinear Dynamics / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / انتشار موج Wave Propagation / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / مود کوبشی Tapping Mode

08-35912

220

پایان نامه

تعیین اندازه انباشته بهینه در یک سیستم تولیدی یک سطحی با فرض وجود دوباره کاری 

موجودی INVENTORIES / سیستم تولیدی Manufacturing System / اندازه دسته Batch Quantity / دوباره کاری Rework / درصد معیوب Defective Proportion

01-35913

221

پایان نامه

برنامه ریزی زنجیره تامین با در نظر گرفتن محدودیت ناشی از نمودار مونتاژ 

زنجیره عرضه Supply Chain / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی چندسایتی Multisite Planning / نمودار مونتاژ Assembly Chart

01-35914

222

پایان نامه

ساخت یک سیستم آهسته رهش برای یک آنتی بیوتیک 

قرص ماتریسی Matrix Tablet / پادزی Antibiotic / سیستم آهسته رهش Extended Release System / مترونیدازول Metronidasole / انتقال خوراکی Oral Drug Delivery

06-35915

223

پایان نامه

بررسی انتقال حرارت به شیوه رسانش در دو و سه بعدی برای اجزای مختلف ساختمان با استفاده از مدل سازی کامپیوتری 

شکست حرارتی Thermal Break / ضریب انتقال حرارت Heat Transfer Coefficient / رسانش گرما Heat Conduction / پل حرارتی Thermal Bridge

08-35917

224

پایان نامه

عملکرد راکتور بیوفیلمی هوازی با استفاده از سنگ پامیس 

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / سنگ پامیس Pumice Stone / تکیه گاه Support

09-35918

225

پایان نامه

پیاده سازی واسط A-bis در GSM بر روی DSP Processor 

علامت دهی Signaling / پردازش سیگنال دیجیتال Digital Signal Processing / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / واسط آ - بیس A-Bis Interface / لایه فیزیکی Physical Layer / لایه ارتباطی Link Layer / قرارداد دسترسی ارتباطی برای کانال دی Link Access Protocol for D-Channel (LAPD)

05-35919

226

پایان نامه

ارائه متدولوژی تعیین استراتژی پیاده سازی نظام یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) 

روش شناسی Methodology / پیاده سازی Implementation / نظام اطلاعاتی Information System / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP)

01-35920

227

پایان نامه

طراحی یک سیستم شناسایی هویت مبتنی بر اندازه های حیاتی حالت دست 

تشخیص هویت Identification / بیومتری Biometrics / تبدیل موجک Wavelet Transform / هندسه دست Hand Geometry / ژست های دست Hand Gestures / مدل سازی گوسی ترکیبی Gaussian Mixture Modeling

05-35921

228

پایان نامه

اطمینان در زمان اجرا از بازپیکربندی برای سیستم های محاسبات فراگیر مبتنی بر مؤلفه 

بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration / محاسبات فراگیر Pervasive Computing / دسترس پذیری Availability / اطمینان در زمان اجرا Run-Time Assurance / معیار کارایی Performance Metric

19-35922

229

پایان نامه

بررسی عملکرد آکنه های ساختاریافته در واحدهای نیمه صنعتی 

عملکرد Performance / تقطیر ناپیوسته Batch Distilation / ارتفاع معادل سینی تئوری Height Equivalent to a Theoretical Plate (HETP) / آکنه ساختاریافته Structured Packing

06-35923

230

پایان نامه

طراحی یک چهره پویانمایی برای صحبت به زبان فارسی 

پردازش گفتار Speech Processing / شبکه عصبی Neural Network / پویانمایی Animation / ردیابی چهره Face Tracking / استاندارد گروه متخصصان تصاویر متحرک Moving Picture Expert Group (MPEG)Standard

19-35924

231

پایان نامه

بررسی اثر مرز مشترک با ناپیوستگی جابجایی و پتانسیل الکتریکی در محیط پیزوالکتریک با ناخالصی استوانه ای 

جداشدگی Segregation / خازن ها Capacitors / اتصال ناکامل Imperfect Interface / حل سه بعدی Three Dimensional Solution / کرنش صفحه ای تعمیم یافته Generalized Plane Strain / سختی فنر Spring Stiffness

09-35929

232

پایان نامه

گذاردن نقطه مقابله در سطح سیستم عامل بی درنگ 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم عامل بلادرنگ Real time Operating System / سیستم تعبیه شده Embedded System / نقطه مقابله Checkpoint / زمان مرگ Dead Line

19-35931

233

پایان نامه

شبیه سازی عددی فرایند گذرایانجماد در جریان آشفته داخل لوله 

انجماد Solidification / مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش انتالپی Enthalpy Method / تلاطم Turbulence

08-35933

234

پایان نامه

کاربرد بهینه سازی کلونی مورچگان در حل تقریبی مساله رنگ آمیزی راسی گراف 

نظریه گراف Graph Theory / رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm

01-35934

235

پایان نامه

بررسی سینتیک استریفیکاسیون سباسیک اسید و فتالیک انیدرید بر روی کاتالیست تین اکسید سولفاته 

استری کردن کاتالیزوری CATALYTIC ESTERIFICATION / اسید سباسیک SEBACIC ACID / راکتور ایستا با تغییر غلظت با زمان REACTOR UNDER STATIC CONDITION WITH VARIABLE CONCENTRATION / اکسید قلع سولفاته Sulfated Tin Oxide

03-35935

236

پایان نامه

کنترل بهینه ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با وجود تولیدات پراکنده 

بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / تولید پراکنده Dispersed Generation / توان واکنشی Reactive Power / کنترل ولتاژ Voltage Control / شبکه های توزیع شده Distributed Networks

05-35936

237

پایان نامه

بررسی ارتباط میان مورفولوژی و خواص مکانیکی در پلی استایرن مقاوم به ضربه (HIPS) 

پلی استایرن Polystyrene / ریخت شناسی Morphology / خلاءزایی Cavitation / چقرمگی شکست Fracture Toughness / خواص مکانیکی Mechanical Properties / پلی استایرن مقاوم به ضربه High Impact Polystyrene

07-35937

238

پایان نامه

بررسی و مقایسه ویژگیهای امنیتی در تلفنهای همراه نسل دوم GSM و نسل سوم UMTS و آنالیز احراز اصالت و توافق کلید با روش صوری BAN 

سیستم فراگیر برای مخابرات سیار Global System for Mobile Communication (GSM) / سیستم مخابرات سیار جهانی Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) / امنیت شبکه Network Security / تحلیل قرارداد احراز اصالت و توافق کلید Authentication and Key Agreement (AKA)Protocol Analysis / منطق باروز - آبادی - نیدهام Burrows-Abadi-Nidham (BAN)Logic

05-35938

239

پایان نامه

تحلیل دوبعدی تلفات اصطکاکی جریان همراه با میکروحباب در کانالهای مستطیلی به روش گردابه های تصادفی 

کاهش درگ Drag Reduction / جریان درون کانال Channel Flow / اجزای تماسی Contact Element / مسیر حباب Bubble Trace / ریزحباب Microbubble / گردابه تصادفی Random Vortex

08-35939

240

پایان نامه

بررسی حملات حدس و تعیین به سیستم های رمز دنباله ای استاندارد NESSIE و ارائه ی یک طرح بهبودیافته برای رمزهای دنباله ای با انتقال کلمه به کلمه 

حمله حدس و تعیین GUESS AND DETERMINE ATTACK / رمز دنباله ای اسنو SNOW STREAM CIPHER / رمزدنباله ای Stream Cipher / انتقال کلمه به کلمه WORD ORIENTED / الگورریتم شطرنجی Chess Algorithm / پیچیدگی حمله Attack Complexity

05-35940

241

پایان نامه

حسابان تصادفی نسبت به حرکت براونی کسری و کاربرد آن در ریاضیات مالی 

حرکت براونی Brownian motion / حساب تغییرات ملیاوین Malliavin Calculus / نوفه سفید کسری Fractional White Noise / انتگرال ویک - ایتو - اسکرخود Wick-Ito-Skorohod Integral / انتگرال پیشرو Forward Integral / مدل بلک - شولز کسری Fractional Black-Scholes Model / آربیتراژ Arbitrage

02-35941

242

پایان نامه

توانایی معادلات حالت مختلف در پیش بینی منحنی های ایده آل 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / منحنی ایده آل Ideal Curve / منحنی وارونگی ژول - تامسون Joule-Thamson Inversion Curve / منحنی بویل Boyle Curve

03-35942

243

پایان نامه

تحلیل مولد کلید اجرایی از نوع جمع کننده با استفاده از زوج آزماهای باحافظه 

رمزدنباله ای Stream Cipher / حمله همبستگی Correlation Attack / مولد جمع کننده Summation Generator / بررسی توازن Parity Check

05-35943

244

پایان نامه

استفاده از انتقال هندسی در تخمین و جبرانسازی حرکت در استاندارد 263.H 

تخمین حرکت Motion Estimation / جبران سازی حرکت Motion Compensation / تبدیل هندسی Geometrical Transform / نرخ بیت Bit Rate

05-35944

245

پایان نامه

مطالعه تئوری و تجربی اثر رطوبت بر میزان جذب گاز متان روی کربن فعال گرانولی 

گاز طبیعی Natural Gas / رطوبت Moisture / کربن فعال Activated Carbon / گاز طبیعی جذب شده Adsorbed Natural Gas (ANG) / جذب هم دما Isotherm Adsorption

06-35945

246

پایان نامه

ساخت و ارزیابی کاتالیست هیدروژناسیون نیکل - کیزلقور جهت تولید روغن خوراکی 

ساخت کاتالیزور Catalyst Preparation / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / کاتالیزور نیکل - کیزلقور Nickl-Keiselqhur Catalyst / بهبوددهنده Promoter / هیدروژن دهی روغن های گیاهی Vegetable Oils Hydrogenation

06-35946

247

پایان نامه

بررسی عددی اثر آرایش بافلها بر بازده حوضچه های رسوب گذار 

حوضچه های اولیه Primary Settling Tanks / حوضچه های نهایی Final Clarifiers / محاسبات اف0تی0سی Flow Through Curves (FTC) Calculations / معادله اویلری - لاگرانژی Eulerian-Lagrangian Equation / حوضچه رسوب گذار Settling Tank / آرایش بافل ها Baffles Configuration

08-35947

248

پایان نامه

بررسی رفتارهای آشوبی در مبدل های رزونانسی 

مبدل تشدید Resonant Converter / نظریه آشوب Chaos Theory / نگاشت پوانکاره POINCARE MAP / دوشاخه شدگی Bifurcation / مدولاسیون فرکانسی فاز Phase Frequency Modulation / مدولاسیون پهنای پالس تاخیر فازی Phase Shift Pulse Width Modulation / مدولاسیون دوره ای اسکیپ Skip Cycle Modulation

05-35948

249

پایان نامه

اثرات سرعت شعله بر عملکرد موتور SI از نظر تولید قدرت و آلودگی با استفاده از مدل ریاضی سه ناحیه ای احتراق 

موتورهای اشتعال جرقه ای SPARK IGNITION ENGINES / احتراق Combustion / آلودگی Pollution / سرعت شعله Flame Speed / عملکرد موتور Engine Performance

08-35949

250

پایان نامه

بررسی پهنای باند قفل شدن آماری در شبکه ای از نوسان سازهای تحت تزویج متقابل در آرایش خطی و حلقوی 

نوسانگر تزویج شده Mutually Coupled Oscillator / نوسانگر هماهنگ Synchronized Oscillator / قفل تزریقی دوطرفه Inter Injection Locking / نوسانگر ریزموج Microwave Oscillator / ترکیب توان فضایی Spatial Power Combining / پهنای باند قفل شدن آماری Statistical Locking Bandwidth

05-35951

251

پایان نامه

کمی سازی معیارهای پایداری کیفی رودخانه 

اکسیژن محلول Dissolved Oxygen / پایداری Stability / قابلیت اطمینان Reliability / مدیریت کیفیت QUALITY MANAGEMENT / منابع آب WATER RESOURCES

09-35952

252

پایان نامه

هم ردیفی چندگانه ی توالی ها: پیچیدگی و تقریب پذیری 

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / هم ردیف چندگانه Multiple Alighment / هزینه حافظه Space Cost / هم ردیفی درختی Tree Alighment / رشته هم ساز Consensus String / تقریب پذیری Approximability

02-35953

253

پایان نامه

آنالیز عملکرد کدینگ داخلی در سیستم های باند وسیع پرش زمانی 

پرش زمانی باند وسیع Time Hopping-Ultra Wide Band / مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / کد ابر متعامد Super Orthogonal Code / تداخل چندکاربره Multiuser Interference / کانال محوشدگی Fading Channel / شبیه سازی Simulation / تصمیم گیری نرم و سخت Soft and Hard Decition Making / الگوریتم ویتربی Viterbi Algorithm / نویز گاوسی Gaussian Noise

05-35954

254

پایان نامه

بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر خواص دینامیکی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایشات سه محوری تناوبی 

ماسه SANDS / ضریب میرایی Damping Factor / مدول برشی Shear Modulus / فشار همه جانبه Confining Pressure / فرکانس تحریک Excitation Frequency / تعداد سیکل بارگذاری Number of Loading Cycles

09-35955

255

پایان نامه

تهیه پودرهای نانو بلوری از آلیاژهای مغناطیسی نرم Fe-Si به روش آلیاژسازی مکانیکی 

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / خواص مغناطیسی نرم Soft Magnetic Properties / آلیاژ آهن - سیلیسیم Iron-Silicon Alloy / آلیاژ آهن - سیلیسیم - نیوبیم Iron-Silicon-Niobium Alloy

07-35956

256

پایان نامه

بررسی تجربی اثر بافل در هیدرودینامیک جریان در حوضچه رسوب گذار 

حوضچه رسوب گذار Settling Tank / جریان حاوی ذرات Particle Laden Underflow / موانع دود Baffle / سرعت سنج صوتی داپلر Acoustic Doppler Velocimeter (ADV)

08-35960

257

پایان نامه

مدل سازی تاخیر تقاطع های چراغدار در حالت فوق اشباع 

مدل سازی MODELING / تأخیر Delay / تقاطع با چراغ راهنمایی Signalized Intersection / حمل و نقل شهری UrbanTransport / حالت فوق اشباع Over Saturated

09-35961

258

پایان نامه

الگوریتم های اولیه و دوگان نقطه داخلی برای برنامه ریزی نامحدب غیرخطی 

برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / روش نقطه داخلی Interior Point Method / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / جستجوی خطی دقیق Exact Line Search / تابع جریمه ای Penalty Function

02-35962

259

پایان نامه

بررسی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار لرزه ای سازه های با پریود بالا 

سازه های بلند High Structures / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / طیف طراحی Design Spectrum / رفتار لرزه ای Seismic Behavior

09-35963

260

پایان نامه

حل عددی دستگاههای چندجمله ای چندمتغیره با استفاده از روشهای دنباله هموتوپی 

دستگاه چندجمله ای Polynomial System / دنباله هموتوپی Homotopy Continuation / ساختار ام همگون M-Homogeneous / هموتوپی گول زن Cheater's Homotopy / حجم مخلوط Mixed Volume

02-35964

261

پایان نامه

بهسازی گفتار به کمک تبدیل موجک 

بهبود گفتار Speech Enhancement / تبدیل موجک Wavelet Transform / آستانه گذاری Thresholding / تابع حذف Shrinkage Function / الگوریتم وفقی Adaptive Algorithm / تفریق طیفی Spectral Subtraction / فیلتر وینر Wiener Filter

05-35965

262

پایان نامه

بررسی برهم کنش اپینوفرین با کمپلکسهای مس برخی از آمینواسیدها و DNA تاثیریافته از مس 

آمینو اسید Amino Acid / کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / اپی نفرین Epinephrine / شکست دی0ان0آ DNA Breakage

03-35966

263

پایان نامه

بهینه سازی سیستمهای موجودی چندسطحی در یک زنجیره تامین 

موجودی INVENTORIES / فروش ازدست رفته LOST SALE / کنترل موجودی چندسطحی Multi-Echelon Inventory Control / سفارش دهی دسته ای Batch Ordering / تقاضای پواسون Poisson Demand

01-35967

264

پایان نامه

طراحی سیستم برق خورشیدی جهت تامین برق یک ساختمان اداری در تهران 

سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / برق خورشیدی Solar Electricity

08-35968

265

پایان نامه

بدست آوردن مدل ریاضی برای جابجایی امتزاجی ناپایدار در محیط متخلخل 

جابجایی پایدار Stable Displacement / جابجایی ناپایدار Unstable Displacement / جبهه پیشرو Front / پخش شوندگی Dispersion

06-35969

266

پایان نامه

بررسی انجام نوآرایی شبه فریز سولفونامیدها بر روی بستر جامد، بررسی افزایش مایکل تیولها به الفینهای دارای کمبود الکترون در حضور KF/Al2O3 

افزایش مایکل Michael Addition / تیول ها Thiols / اولفین Olefin / نوآرایی شبه-فریز PSEUDO-FRIES REARRANGEMENT / معرف تثبیت شده Supported Reagent / سولفونامید Sulfonamids

03-35973

267

پایان نامه

شرطی برای حاصل ضرب صلیبی بودن جبرهای تقسیم 

حاصل ضرب صلیبی Crossed Product / جبر پوچتوان Nilpotent Algebra / ابرحل پذیری Supersoluble

02-35974

268

پایان نامه

ردیابی هایبرید اهداف مانوردهنده به کمک ردیاب نوری 

ردیابی Tracking / تخمین حالت State Estimation / شبکه عصبی Neural Network / اهداف مانوردهنده Maneuvering Targets / آمیزش حالت State Fusion

05-35976

269

پایان نامه

شبیه سازی توربوشارژر در موتور اشتعال جرقه ای (به روش اثر موج) 

توربوشارژرها Turbochargers / توربین ها Turbines / تراکم ساز هوا Compressor / انطباق Matching / تحلیل شبه پایدار Quasi-Steady Analysis / روش اثر موج Wave Effect Method / متغیر ریمن Reiman Variable

08-35977

270

پایان نامه

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی 

شاخص خرابی DAMAGE INDEX / تحلیل استاتیکی Static Analysis / روش زمان دوام Endurance Time Method / شتاب نگاشت افزاینده Intensifying Accelerogram

09-35978

271

پایان نامه

استخراج ویژگیهای کلان از سیگنالهای مغزی جهت کنترل یک محرک 

سیگنال مغزی Brain Signal / استخراج ویژگی Feature Extraction / بعد فرکتال Fractal Dimension / طبقه بندی Classification / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI)

19-35980

272

پایان نامه

برهم کنش کمپلکسهای فلزی لیگاند کوپه ای، N,N-اتیلن بیس (3-هیدروکسی سالیسیلید ایمین)با اجزای عمل کننده حاوی گروههای دهنده 

لیگاند کوپه ای Compartmental Ligand / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / اتصال ویژه Specifically Bound

03-35981

273

پایان نامه

بررسی مشخصات ساختاری و مغناطیسی گارنت ایتریم - آهن نانومتری با ناخالصی میش متال تهیه شده به روش سل - ژل احتراقی 

نانوبلور Nanocrystal / نارسنگ ایتریم - آهن Yttrium-Iron Garnet (YIG) / میش متال Mischmetal / روش سل - ژل خوداحتراقی Sol-Gel Autocombustion Method

07-35982

274

پایان نامه

بررسی و اصلاح ریزساختار کامپوزیت AL/SlCp با استفاده از روش ریخته گری با مدل تبخیرشونده 

کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite / ریخته گری با مدلهای تبخیرشونده Evaporative Pattern Casting / پلی استایرن قابل انبساط Expandable Polystyrene

07-35983

275

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نانو کامپوزیتهای پلی آمید 6،6 چقرمه شده 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / خاک ارگانو Organo Clay / چقرمگی Toughness / ذوب Melting / پلی آمید 6،6 Polyamide 6,6 / لاستیک عاملی شده Functional Rubber

06-35985

276

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک نانو ساختار آلیاژهای حافظه دار پایه NiTi برای سیستمهای میکروالکترومکانیکی و بیوالکترومکانیکی 

فوق ارتجاعی Superelasticity / آلیاژ نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Alloy / تغییرشکل مارتنزیتی Martensitic Transformation / لایه نازک حافظه دار Shape Memory Thin Film / رسوب همزمان به روش کند و پاش Simultaneous Sputtering Deposition / نانوسختی سنجی Nanoindentation / تارگت مجزا Separate Target / آلیاژ نیکل - تیتانیم - هافنیم Nickel-Titanium-Hafnium Alloy

07-35986

277

پایان نامه

کاربرد مدل پلاستیسیته حالت بحرانی با در نظر گرفتن اثرات بافتی برای مدلسازی رفتار خاکهای ماسه ای تحت بارهای یکنواخت و سیکلیک 

مدل رفتاری CONSTITUTIVE MODEL / روش اجزای محدود Finite Element Method / خاک ماسه ای Granular Soil / اثر بافتی Fabric Effect / مدل پلاستیسیته حالت بحرانی Critical State Plasticity Model / تحلیل کاملا همبسته Fully Coupled Analysis

09-35988

278

پایان نامه

بررسی اثرات توزیع دما، فشار و سرعت در عملکرد مبدل کاتالیستی خودرو 

مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS / روش آزمایشگاهی Experimental Method / توزیع دما Tempreture Distribution / توزیع سرعت Velocity Distribution / افشان ورودی Inter Diffuser / راندمان تبدیل Conversion Efficiency

08-35989

279

پایان نامه

کمپلکس های منگنز به عنوان مدلی برای اکسایش آب در فتوسیستم II 

اکسیژن Oxygen / آب Water / سریم Cerium / فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس منگنز Manganese Complex / کمپلکس اکسیدکننده آب Water Oxidation Complex

03-35990

280

پایان نامه

واکنش های ایندول با ترکیبات کربونیل و اپوکسید تحت شرایط بدون حلال در حضور لیتیم پرکلرات 

سنتز ایندول Indole Synthesis / لیتیم پرکلرات خشک DRY LITHIUM PERCHLORATE / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / ترکیبات کربونیل Carbonyl Compounds / اپوکسید Epoxide

03-35991

281

پایان نامه

بسطهای سطح بالا برای شبکه های فعالیت تصادفی: نظریه ها، ابزارها و کاربردها 

مدل سازی MODELING / ارزشیابی Evaluation / شبکه های پتری PETRI Networks / شبکه های فعالیت تصادفی Stochastic Activity Networks / بسط سطح بالا High-Level Extention

19-35992

282

پایان نامه

آنالیز برداری فیبرهای کریستال فوتونی 

تحلیل مودال Modal Analysis / موجبرهای نوری OPTICAL WAVEGUIDES / تحلیل برداری Vectorial Analysis / الکترومغناطیس عددی Numerical Electromagnetics / فیبر بلور فوتونی Photonic Crystal Fiber / فیبر بندگپ فوتونی Photonic Bandgap Fiber

05-35993

283

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای ارزیابی و ارتقای سطح مدیریت دانش در بنگاه، موردکاوی شرکت مهندسین مشاور مترا 

مدیریت دانش Knowledge Management / فناوری اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology (ICT) / مدل سطح بلوغ Maturity Level Model / مدل ارزیابی ASSESSMENT MODEL / راهکارهای ارتقا Promotion Strategies

44-35994

284

پایان نامه

آنالیز پراشه های نوری با استفاده از بسط چندجمله ای های لژاندار 

توری ها Gratings / چندجمله ای لژاندر Legendre Polynomial / ساختار تمییزدهنده فرکانس Frequency Selective Structure / ساختار ناهمگن Inhomogeneous Structure

05-35996

285

پایان نامه

اکسیداسیون مشتقات 4،1 - دی هیدروپیریدینی توسط کمپلکس سه هسته ای مرکز اکسو آهن (III) 

اکسایش Oxidation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / پیریدین ها Pyridines / کمپلکس مرکز اکسو Oxo-Centered Complex

03-35997

286

پایان نامه

بررسی اثر اشتراک باربری توده سنگ، پوشش مرکب تحت اثر فشار آبهای داخلی و خارجی و تنشهای زمین در تونلها و شفتهای تحت فشار آب 

تونل تحت فشار Tunnel Under Pressure / پوشش مرکب Composite Coating / پوشش تونل Tunnel Lining / اشتراک باربری Load Sharing

09-35998

287

پایان نامه

تعیین میدان های مربعی مختلط با عدد رده ای واحد 

عدد رده ای Class Number / تابع پیمانه ای Modular Function / تقریب مختلط Complex Multiplication / خم بیضوی Elliptic Curve

02-35999

288

پایان نامه

1- پیوندزنی متاکریل آمید بر روی آلژینات و بررسی خواص آن 2- بهینه سازی شرایط سنتز هیدروژل کاپاکاراگینان - آکریلیک اسید با روش آماری تاگوچی و بررسیهای ریخت شناسی و سینتیکی و جذب فلزات سمی در آن 3- بهینه سازی شرایط سنتز لخته سازهای بسپاری صنعتی بر پایه آکریل آمید - آکریلیک اسید و کاربرد آن در صنعت کائولن 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / آلژینات Alginate / روش تاگوچی Taguchi Method / ریخت شناسی Morphology / لخته ساز Flocculator / آکریلیک اسید Acrylic Acid / آکریل آمید Acryle Amyde / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / خاک چینی Kaolin Slurry

03-36000

289

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی سیستم اندازه گیری آنی فرکانس در باند فرکانسی 2 تا 18 گیگاهرتز 

خطوط تأخیر Delay Lines / اندازه گیری لحظه ای فرکانس Instantaneous Frequency Measurment / همبسته ساز فاز Phase Correlator / تقسیم کننده توان Power Divider / خطوط ریزنوارکی Microstrip Lines / کوپلر 90 درجه 90 Degree Coupler

05-36001

290

پایان نامه

استهلاک انرژی انفجاری در ساختمانها توسط گل میخ 

جذب انرژی Energy Absorption / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / بار ضربه ای Impact Load / گل میخ Shear Stud

09-36002

291

پایان نامه

روش های مبتنی بر مدل برای سیستم های بازشناسی گفتار مقاوم به نویز 

بازشناسی گفتار پیوسته Continuous Speech Recognition / بازشناسی مقاوم گفتار Robust Speech Recognition / تطبیق مدل Model Adaptation / ترکیب موازی مدل Parallel Model Combination (PMC) / نرمال سازی طول لوله صوتی Vocal Tract Length Normalization (VTLN)

19-36003

292

پایان نامه

جبرانسازی PMD در فیبرهای نوری به روش درهم ریختگی پلاریزاسیون 

ارتباط نوری Optical Communication / جبران سازی Compensation / مدل سازی MODELING / پاشیدگی مود قطبش Polarization Mode Dispersion (PMD) / درهم ریختگی قطبش Polarization Scrambling / درجه قطبش Polarization Degree

05-36004

293

پایان نامه

بررسی عددی رفتار جریان چگالی بر روی بستری شیبدار 

جریان چگالی Density Current / درون آمیختگی Entrainment / مدل اغتشاشی دولایه ای Two Layer Perturbation Model / روش میانگین گیری رینولدز معادلات ناویر استوکس Reynolds Average Navier-Stocks (RANS)Method

08-36005

294

پایان نامه

تولید کامپوزیت مغناطیسی نرم آهن - رزین به روش متالورژی پودر 

ریزکرنش داخلی Internal Microstrain / اثر گرما Thermal Effect / تنش زدایی Stress Relieving / خواص مغناطیسی نرم Soft Magnetic Properties / مواد مغناطیسی نرم SOFT MAGNETIC MATERIALS

07-36006

295

پایان نامه

مسیریابی اتوبوس مدرسه 

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem / مسیریابی اتوبوس مدرسه School Bus Routing Problem / زنجیره خروجی Chain Ejection

09-36007

296

پایان نامه

کاربرد روش ترکیبی برنامه ریزی محدب و منطق فازی برای بررسی عدم قطعیت ها در مدل ESM 

عدم قطعیت Uncertainty / منطق فازی Fuzzy Logic / مدل سیستم انرژی Energy System Model (ESM) / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming

08-36009

297

پایان نامه

بررسی عددی جریان و پدیده انتقال در محیط متخلخل با استفاده از روش اجزای محدود گالرکین ناپیوسته 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / انتقال Transfer / سازگاری (مکانیک) Adaptive

08-36010

298

پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی محدودکننده جریان خطای ابررسانایی از نوع مقاومتی (RSFCL)در شبکه های قدرت 

ابررسانایی Superconductivity / دمای بالا High Temperature / محدودکننده جریان خطا Fault Current Limiter / ابررسانایی مقاومتی Resistive Superconductivity / شبیه سازی در شبکه قدرت Simulation in Electrical Network

05-36011

299

پایان نامه

خوردگی گالوانیک بیومتریال در محیطهای فیزیولوژیک 

محیط فیزیولوژیک Physiologic Environment / مواد زیستی Biomaterials / خوردگی گالوانیکی Galvanic Corrosion / خوردگی موضعی Localized Corrosion / آلیاژ دندان سازی Dental Alloy / نظریه پتانسیل مختلط Mixed Potential Theory

07-36012

300

پایان نامه

تاثیرات هیسترسیس و ناهمگونیهای خاک بر حرکت و توزیع سیالات غیرآبی در محیطهای متخلخل 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / هیسترزیس HYSTERESIS / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان چندفازی Multiphase Flow / ناهمگونی خاک Soil Heterogeneity

09-360

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

آنالیز کنترل توان در شبکه های بی سیم نوری مبتنی بر OCDMA 

کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه های بی سیم Wireless Networks / کانال مادون قرمز Wireless Infrared / کنترل توان Power Control / جریمه توان Power Penalty

05-36014

302

پایان نامه

بررسی مدولاسیون وفقی در سیستم های تک کاریر بی سیم 

مدولاسیون تطبیقی ADAPTIVE MODULATION / سیستم بی سیم تک حاملی Single Carrier Wireless System / سیستم بی سیم چند حاملی Multicarrier Wireless System / کمینه کردن میانگین توان مصرفی Minimizing Average Transmit Power / کمینه کردن میانگین نرخ خطای بیت Minimizing Average Bit Error Rate / چندگانگی در محل گیرنده Received Diversity

05-36016

303

پایان نامه

بررسی تجربی توزیع دما و سرعت در فضاهای مابین فن، رادیاتور، کندانسور و شبکه ورودی هوای یک خودرو 

انتقال حرارت Heat Transfer / توزیع دما Tempreture Distribution / توزیع سرعت Velocity Distribution / سیستم سرمایش Cooling System / روش ضریب تأثیر - تعداد واحدهای انتقال E-Number Transfer Units (E-NTU) / دمای جوش آب در دمای هوای محیط Air to Boil Temperature (ATB)

08-36017

304

پایان نامه

تحلیل کامپوزیتهای لایه ای با استفاده از روش اجزای محدود توسعه یافته 

روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / روش تقسیم بندی واحدی Partition of Unity Method (PUM) / محیط دوسانگرد Orthotropic Media / تابع نزدیک نوک ترک Near-Tip Crack Function / تابع تعمیم یافته هویساید Generalized Heaviside Function / ترک Crack

09-36018

305

پایان نامه

بررسی اثر متقابل حفاری تونلهای کم عمق شهری و گودبرداری سازه های بزرگ سطحی - مورد مطالعه بخش شمالی خط 1 متروی تهران 

تونل کم عمق شهری Shallow Urban Tunnel / گودبرداری EXCAVATION / مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش تونل سازی جدید اتریشی New Australian Tunnelling Method (NATM) / شرکت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) METRO / کنترل تغییرشکل Deformation Control

09-36019

306

پایان نامه

روشی موثر جهت تطابق تصاویر اثر انگشت 

اثر انگشت Fingerprint / بیومتری Biometrics / انطباق Matching / تأیید هویت Identity Verification / بافت تصویر اثر انگشت Fingerprint Image Texture

05-36021

307

پایان نامه

ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم های استنباط فازی 

بهینه سازی Optimization / زاینده رود Zayandehrood / سیستم استنباط فازی Fuzzy Inference System / بهره برداری از مخزن Reservoir Operation

09-36022

308

پایان نامه

بهینه سازی بین لایه ای در شبکه های سنسوری 

مسیریابی ROUTING / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / طول عمر شبکه Network Lifetime / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / شبکه حسگر Sensor Network

05-36023

309

پایان نامه

تعیین مشخصات دینامیکی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایشهای جعبه برش ساده دینامیکی 

خاک ماسه ای Granular Soil / ضریب میرایی Damping Factor / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / مدول برشی Shear Modulus / آزمایش برش تناوبی Cyclic Shear Test / تنش قائم موثر تحکیمی Vertical Effective Consolidation Stress / دامنه کرنش برشی Cyclic Strain Amplitude

09-36024

310

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد ژئوسمین توسط فیبر پلی دی متیل سیلوکسان سنتزشده به روش سل - ژل و اندازه گیری آن با کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی 

ژئوسمین Geosmin / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION / آب سیب Apple Juice / آب آشامیدنی Drinking Water / روش سل - ژل Sol-Gel Method / ترکیبات بوزا Odorant Compounds

03-36025

311

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در فرایند تهیه ذرات نانواکسید تیتانیم به روش سل - ژل و مشخصه یابی ذرات حاصله 

آب کافت Hydrolysis / روش سل - ژل Sol-Gel Method / استحاله Transformation / مواد فعال سطحی Surfactants / اتیلن دی آمین Ethylenediamine / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / ذرات نانومتری اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanoparticles / ایزوپروپکسید تیتانیم Titanium Isopropoxide / لخته زدایی Peptization

07-36026

312

پایان نامه

مدلسازی تصادفات و تعیین عوامل تاثیرگذار بر ایمنی تقاطعهای همسطح شهری 

تقاطع های شهری Urban Intersections / مدل سازی تصادفات Accident Modeling / مدل لوجیت LOGIT MODEL / مدل پروبیت PROBIT MODEL / توزیع پواسون Poisson Distribution / دوجمله ای منفی Negative Binomial

09-36027

313

پایان نامه

یک مدل برای مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن با استفاده از زنجیره مارکوف و برنامه ریزی پویا: مطالعه موردی راه آهن ایران 

راه آهن جمهوری اسلامی ایران. / زنجیره مارکف Markov Chain / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / تعمیر ونگهداری Maintenance

09-36028

314

پایان نامه

شبیه سازی و تحلیل صداگیر موتورهای احتراق داخلی 

تابع انتقال Transfer Function / روش مشخصه ها Characteristics Method / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / صداگیر Silencer

08-36029

315

پایان نامه

بهبود عملکرد Handoff بین شبکه های ناهمگون (WLAN و UMTS) 

سیستم مخابرات سیار جهانی Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) / شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network / جای گشت Handoff / کیفیت خدمات Service Quality

05-36030

316

پایان نامه

تحلیل تنش های برون صفحه ای در پوسته های ناقص کامپوزیتی متعامد تحت بار کششی با تئوری لایه ای 

تنش برون صفحه ای Out of Plane Stress / نظریه لایه ای Layerwise Theory / فرمول بندی الاستیسیته Elasticity Formulation / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / بارگذاری کششی Extensional Loading / پوسته مرکب متعامد Cross-Ply Composite Panel

08-36032

317

پایان نامه

بررسی جدایش محل اتصال دو محیط متفاوت به کمک مدل ترک چسبنده 

ترک چسبنده Cohesive Crack / مد مرکب Mixed Mode / جدایش مرز دو محیط متفاوت Decohesion Along Bimaterial Interface / خروج ترک از مرز Kinking the Crack out of Interface

09-36033

318

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی سوپرچارجینگ و توربوچارجینگ موتورهای بنزینی 

شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / منحنی عملکرد PERFORMANCE CURVE / توربوشارژینگ TURBOCHARGING / موتورهای بنزینی PETROL ENGINES / خنک کن پسین After Cooler

08-36035

319

پایان نامه

بررسی نوسانات فشار هیدرودینامیکی جت های دایره ای و مستطیلی در حوضچه های استغراق 

حوضچه های استغراق Plunge Pools / فشار هیدرودینامیکی Hydrodynamic Pressure / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / جت دایره ای Circular Jet / جت مستطیلی Rectangular Jet

09-36036

320

پایان نامه

توسعه منحنی های شکنندگی به روش تحلیلی برای ساختمان های بنایی غیرمسلح، قبل و بعد از بهسازی آنها 

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / ساختمان های آجری غیرمسلح UnReinforced Masonry Buildings (URM) / سرعت مطلق تجمعی Cumulative Absolute Velocity (CAV)

09-36038

321

پایان نامه

تحلیل دینامیکی تیر با مقطع متغیر تحت اثر جرم متحرک به روش المان محدود 

جرم متحرک Traveling Mass / روش اجزای محدود Finite Element Method / سطح مقطع غیریکنواخت Non-Uniform Cross-Section Beam / تنش طولی Longitudinal Stress

08-36039

322

پایان نامه

شناسایی توزیع نامیزانی در محورهای انعطاف پذیر دوار 

شناسایی Identification / بهینه سازی Optimization / موازنه Balancing / روتور انعطاف پذیر Flexible Rotor / توزیع پیوسته نامیزانی Unbalanced Distributed Mass

08-36040

323

پایان نامه

کاربرد روش ارزیابی احتمالاتی مخاطرات (PRA)در ارزیابی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک ایستگاههای سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده (CNG) 

گاز طبیعی فشرده (سی0ان0جی) Compressed Natural Gas (CNG) / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / ایمنی Safety / قابلیت اطمینان Reliability / ایستگاه سوخت رسانی Refueling Station / ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA)

08-36042

324

پایان نامه

آنالیز تصادفی فرایندهای ولترا 

حرکت براونی Brownian motion / حساب تغییرات ملیاوین Malliavin Calculus / انتگرال اسکروهود Skorohod Integral / فرایند ولترا Voltera Process / بسط آشوب وینر - ایتو Wiener-Ito Choas Expansion

02-36043

325

پایان نامه

بررسی کارپذیری داغ فولاد پرکربن - پرکرم 

کارپذیری داغ Hot Workability / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / ریزساختار Microstructure / فولاد ابزار سردکار Cold Work Tool Steel / کاربید شبکه ای Network Carbide

07-36044

326

پایان نامه

ریسک اعتباری در بازارهای مالی 

خطرپذیری اعتبار Credit Risk / مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / مدل فرمی تقلیل یافته Reduced Form Model / مدل کا0ام0وی KMV Model / مجموعه اطلاعات در دسترس Available Information Set

02-36045

327

پایان نامه

شبیه سازی پایا و پویای واحد آروماتیک مجتمعهای پتروشیمی و بررسی امکان تغییر خوراک آنها 

شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / شبیه سازی حالت پایا Steady State Simulation / تغییر خوراک Feed Changing / واحد آروماتیک Aromatic Plant / فرایند سولفولان Sulfolane Process

06-36046

328

پایان نامه

بررسی واکنش Esterification همراه با تراوش تبخیری 

واکنشگاه غشایی تراوش تبخیری Pervaporation Membrane Reactor / استری کردن Esterification / تراوش تبخیری Pervaporation / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / اتیل اولئات Ethyl Oleate

06-36048

329

پایان نامه

ترمودینامیک و سینتیک تشکیل ترکیبات و فازهای بین فلزی در سیستم آلیاژی Ni-Ti 

ترمودینامیک Thermodynamics / سینتیک Kinetics / آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Shape Memory Alloy / آلیاژ نایتینول Nitinol Alloy / ذوب تحت پرتو الکترونی Electron Beam Melting (EBM) / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds

07-36050

330

پایان نامه

طراحی مدل انتخاب پیمانکاران ساخت و نصب در پروژه های پتروشیمی، نفت و گاز 

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / پیمانکار ساخت و نصب Construction Contractor / پیمانکار واجد شرایط Eligible Contractor / معیار ارزیابی پیمانکار Criteria Assessment Contractor

01-36051

331

پایان نامه

بررسی رفتار چگالش کامپوزیت های پودری زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات SiC تحت فشار تک محوری سرد و گرم 

کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با کاربید سیلیسیم Aluminum-Silicon Carbide Composite / چگالش Consolidation / متالورژی پودر POWDER METALLURGY / فشار تک محوری Uniaxial Pressure / معادله فشرده سازی Compaction Equations

07-36052

332

پایان نامه

بررسی تجربی توزیع دما و سرعت هوا در فضای اطراف بدنه موتور خودرو 

انتقال حرارت Heat Transfer / توزیع دما Tempreture Distribution / توزیع سرعت Velocity Distribution / بدنه خودرو Automobile Body / فضای اطراف موتور Engine Compartment

08-36053

333

پایان نامه

بهینه سازی روشهای جلوگیری از رسوب کردن آسفالتین در مخازن نفت ایران 

آسفالتن Asphaltene / تزریق گاز Gas Injection / رسوب گذاری Sedimentation / حلالیت Solubility / مخازن نفتی ایران IRANIAN OIL RESERVOIRS / تعادل سه فازی Three Phase Equilibrium

06-36054

334

پایان نامه

کدهای شناساگر در گرافهای منتظم 

گراف منظم Regular Graph / کد شناساگر Identifying Code / چگالی کد Code Density / گراف شبکه Square Lattice / فوق مکعب Hypercube

02-36055

335

پایان نامه

اثر برد جاذب پتانسیل برهمکنش جفت مولکولی بر خواص تعادلی شاره ها 

ضریب دوم ویریال Second Virial Coefficient / پتانسیل برهم کنش Interaction Potential / برد جاذبه Attraction Range / مخلوط دوگانه Binary Mixture

03-36056

336

پایان نامه

کاربرد تونل های باد در پروژه های مهندسی عمران 

تونل باد هواشناسی Meteorological Wind Tunnel / مدل سازی ایروالاستیک Aeroelastic Modeling / لایه جوی مرزی Atmospheric Boundary Layer

09-36057

337

پایان نامه

تعیین مقدار و محل ضعف سازه ها با استفاده از الگوریتم شناسایی غیرخطی 

پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / شناسایی خسارت Damage Detection / شناسایی به هنگام خسارت Online Damage Identification / ترک باز و بسته شونده Breathing Crack / انطباق متوالی Adaptive Tracking / روش کاهش فضای جستجو Reduced Domain Method / تخمین غیرخطی ترتیبی کمترین مربعات Sequential Nonlinear Estimation Least Squares

09-36058

338

پایان نامه

تحلیل و طراحی یک ساختار AQM تطبیقی به منظور کنترل ازدحام و فراهم کردن QoS مطلوب در اینترنت 

کنترل انباشتگی Congestion Control / شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network / مدیریت فعال صف Active Queue Management (AQM) / کیفیت خدمات Service Quality / کنترل کننده تطبیقی خودتنظیم Self-Tuning Adaptive Controller (STAC) / خدمات متمایز Differented Services

05-36059

339

پایان نامه

مدلسازی احتراق و آلاینده ها در یک کوره سنتی همراه با مباحث تجربی 

احتراق کوره Furnace Combustion / انرژی Energy / آلاینده Pollutant / کوره سنتی Traditional Furnace

08-36060

340

پایان نامه

تهیه سرامیک PZT و بررسی تاثیر افزودنی لانتانیم بر خواص آن 

زیرکونات تیتانات سرب Lead Zirconate Titanate (PZT) / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / روش سل - ژل Sol-Gel Method / خواص الکتریکی Electerical Properties / سرامیک پیزوالکتریک Piezoelectric Ceramic / افزودنی لانتان Lanthanum Additive

07-36061

341

پایان نامه

مدل بازار توان راکتیو از دیدگاه پایداری ولتاژ 

پایداری ولتاژ Voltage Stability / شبکه تجدید ساختارشده Deregulated Power System / بازار توان واکنش پذیر Reactive Power Market / بازار ظرفیت واکنش پذیر Reactive Capacity Market

05-36062

342

پایان نامه

محاسبه جذب تابش خورشید توسط پنجره 

پنجره Window / تابش خورشیدی Solar Radiation / ضریب انتقال حرارت Heat Transfer Coefficient / ضریب جذب تابش خورشید Solar Heat Gain Factor

08-36063

343

پایان نامه

استفاده از روش ریزاستخراج با قطره حلال برای استخراج و اندازه گیری جیوه در نمونه های آبی به روش طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی 

جیوه Mercury / جذب اتمی برق گرمایی Electrothermal Atomic Adsorption / ریزاستخراج با قطره حلال Single-Drop Microextraction / متا - زایلن M-Xylene / دی تیزون Dithizone

03-36064

344

پایان نامه

طراحی و ساخت راکتور سنتز متانول در مقیاس آزمایشگاهی 

طراحی فرایند Process Design / واحد آزمایشگاهی Bench-Scale Unit / سنتز متانول Methanol Synthesis / طراحی واکنشگاه Reactor Design / جوشش جریان طبیعی Natural Circulation Boiling / انتخاب مصالح Material Selection

06-36066

345

پایان نامه

روش های مستقیم جستجوی ممنوع جهت دار در بهینه سازی غیرخطی 

الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / بهینه سازی مطلق Global Optimization / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / روش نلدر - مید Nelder-Mead Method / جستجوی الگوی تطبیقی Adaptive Pattern Search

02-36067

346

پایان نامه

درستی یابی سیستم های احتمالی 

زنجیره مارکف Markov Chain / درستی یابی احتمالی Probabilistic Verification / ابزار درستی یابی Verification Tools / منطق درخت محاسباتی احتمالی Probabilistic Computational Tree Logic / منطق تصادفی پیوسته Continuous Stochastic Logic

19-36068

347

پایان نامه

تسریع همگرایی حل جریان لزج پایا با روش چندشبکه ای انباشته سازی 

روش چندشبکه ای Multigrid Method / شبکه سه بعدی Three Dimensional Mesh / معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / گردایش Agglomeration / شبکه دورگه Hybrid Mesh

45-36070

348

پایان نامه

مسئله سرمایه گذاری در منابع پروژه با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی: توسعه یک روش ابتکاری و یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 

زمان بندی پروژه Project Scheduling / سرمایه گذاری در منابع Resource Investment / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش ابتکاری Heuristic Method / ارزش خالص فعلی Net Present Value / محدودیت منابع Resource Constraint

01-36071

349

پایان نامه

مکانیزم رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ سه جزئی کبالت - نیکل - آهن 

رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / لایه نازک حافظه دار Shape Memory Thin Film / مکانیزم الکتروشیمیایی ELECTROCHEMICAL MECHANISM / آلیاژ کبالت - نیکل - آهن Cobalt-Nickel-Ferrum Alloy

07-36072

350

پایان نامه

بررسی و پیاده سازی سخت افزاری پروتکل باس CAN 

خودکارسازی Automation / شبکه کنترل کننده محلی Controller Area Network (CAN) / زبان سیستم وریلوگ System Verilog Language / زبان توصیف سخت افزار Very Highspeed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL)

05-36073

351

پایان نامه

شبیه سازی فرایند نورد با استفاده از روش تابع جریان 

نورد داغ HOT ROLLING / روش حد بالایی Upper Bound Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / تبلور مجدد Recrystallization / تابع دنباله ای Stream Function

07-36074

352

پایان نامه

پیش بینی میزان تقاضای حامل های مختلف انرژی در سطح کلان و بخشهای اقتصادی و اجتماعی 

برنامه ریزی انرژی Energy Planning / تقاضای انرژی Energy Demand / مدل اقتصاد کلان Macroeconomic Model / حامل انرژی Energy Carrier / بخش های اقتصادی - اجتماعی Social-Economic Sectors

01-36075

353

پایان نامه

استقرار استاندارد 17025 ISO/IEC در ایران، مزایا و چالشها 

تایید صلاحیت Accreditation / استاندارد ایزو آی0ای0سی 17025 ISO/IEC 17025 Standard / عدم قطعیت اندازه گیری Measurement Uncertainty / نظامنامه کیفیت Quality Manual / ارزیابی انطباق Conformity Assessment

01-36076

354

پایان نامه

ارزیابی ریسک واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی 

ایمنی فرایند Process Safety / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / تحلیل پیامد Consequence Analysis / تحلیل مخاطرات و راهبری Hazard and Operability Analysis (HAZOP) / مجتمع پتروشیمی رازی - واحد آمونیاک Razi Petrochemical Complex-Ammonia Unit / مدل سازی پراکندگی Dispersion Modeling

06-36077

355

پایان نامه

طراحی سازه بر اساس تغییر مکان با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه 

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / شکل پذیری Ductility / طراحی سازه بر اساس تغییر مکان Displacement Based Design / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تقاضای مقاومت Strength Demand

09-36078

356

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی کریستالی شدن واکس و تعیین نقطه ابری شدن در مخلوطهای هیدروکربنی 

حجم آزاد Free Volume / نقطه ابری شدن Cloud Point / رسوب واکس Wax Percipitation / تعادل جامد - مایع Liquid-Solid Equilibrium

06-36079

357

پایان نامه

بررسی رفتار خزشی کامپوزیت پودری 

کامپوزیت آلومینیوم Aluminum Composite / کاربید سیلیسیم Silicon Carbide / خزش Creep / تنش آستانه Threshold Stress / آسیاب مکانیکی Mechanical Milling

07-36080

358

پایان نامه

بازتولید فرایندهای تصادفی 

فرایند مارکوف Markov Process / معادله فوکر - پلانک FOKKER - PLANCK EQUATION / فرایند تصادفی Stochastic Process / ضریب کرامرز - مویال Kramers-Moyal Coefficient / معادله لانژون Langevin Equation / خودمتشابهی تعمیم یافته Extended Self Similarity

04-36083

359

پایان نامه

بررسی رفتار مواد ناهمگن تحت اثر تنشهای کششی با استفاده از هندسه فراکتالی 

هندسه فراکتال Fractal Geometry / اثر اندازه Size Effect / مواد ناهمگن Heterogeneous Materials / منحنی نرم شدگی Softening Curve

09-36084

360

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار خبره برای تبدیل PFD به P&ID در سیستمهای فرایندی 

منطق فازی Fuzzy Logic / نظام خبره Expert System / نمودار جریان فرایند Process Flow Diagram (PFD) / نمودار لوله کشی و ابزار دقیق Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) / استدلال مبتنی بر مورد Case-Based Reasoning / سیستم فرایندی Process System

06-36085

361

پایان نامه

هموارسازی تولید سالن پرس 3 شرکت ایران خودرو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی 

هموارسازی SMOOTHING / تولید ناب Lean Manufacturing / اندازه دسته Batch Quantity / هزینه های تولید PRODUCTION COSTS / اتلاف Waste / موجودی در جریان ساخت Work in Process

01-36086

362

پایان نامه

بهینه سازی و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال لحیم سخت فولاد 4130/فولاد 4130 

فولادهای کم آلیاژ Low Alloy Steels / لحیم کاری سخت Hard Brazing / ضخامت درز اتصال Clearance / فلز پرکننده پایه مس Copper Base Filler Metal / فلز پرکننده پایه نیکل Nickel Base Filler Metal / تابکاری انحلالی Solution Annealing / ترکنندگی Welting

07-36087

363

پایان نامه

تولید خودکار داده آزمون از توصیف صوری نرم افزار 

توصیف صوری Formal Specification / مورد آزمون Test Case / آزمون مبتنی بر توصیف Specification Based Test / بردار کلاس Vector Class

19-36088

364

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی سوراخدار 

دیوارهای برشی تخت سوراخ دار Holey Planate Cutting Walls / مقاومت لرزه ای EARTHQUAKE RESISTANCE / سختی Hardness / شکل پذیری Ductility / مدل خرپایی Strut and Tie Model / عملکرد لرزه ای Seismic Performance

09-36090

365

پایان نامه

توصیف چهره با استفاده از تصاویر حرارتی 

پردازش تصویر Image Processing / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / علوم اعصاب شناسی Neuroscience / انتقال حرارت Heat Transfer / تصویر حرارتی Thermal Image / توصیف چهره Facial Enpression / پایگاه داده حرارتی Thermal Database / احساسات پایه Basic Emotions / احساسات واقعی Evoked Emotions

19-36091

366

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی و بررسی همزیستی ابررسانایی و فرومغناطیس در RuGd2-xCexSr2Cu2O10.0 

جفت شدگی تبادلی بین لایه ای Interlayer Exchange Coupling / جانشینی سی0ای Ce Substitution / روتنوکوپرات Ruthenucuprate / والانس آر0یو RU Valance / میزان اکسیژن Oxygen Concentration

04-36092

367

پایان نامه

طراحی تقویت کننده جریان - ولتاژ (TIA)و تقویت کننده اصلی (CMOS (LA برای گیرنده فیبر نوری فرکانس بالا 

گیرنده فیبر نوری فرکانس بالا High-Speed Optical Receiver / تقویت کننده جریان - ولتاژ Transimpedance Amplifier / تقویت کننده دید الکترونیک سی ماس CMOS Optoelectronic Amplifier / تقویت کننده محدودکردن بدون سلف Inductor-Less Limiting Amplifier

05-36093

368

پایان نامه

بررسی امکان سنجی استفاده از سیستم تبرید هیبریدی به جای سیستم تبرید تراکمی در ایران 

سیستم تبرید هیبریدی رطوبت گیر Hybrid Desiccant Cooling System / رطوبت گیر Desiccant / چرخ رطوبت گیر Desiccant Wheel / روش هزینه گذاری اگزرژی Exergy Costing Method

08-36094

369

پایان نامه

تحلیل سیکلهای پیشرفته میکروتوربین بر اساس قانون اول و دوم ترمودینامیک 

میکروتوربین Microturbine / خنک کن میانی Intercooler / تولید همزمان Cogeneration / مبدل حرارتی رکوپراتور RECUPERATOR HEAT CONVERTER / قانون دوم ترمودینامیک Thermodynamics Second Law / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / نسبت بای پس Bypass Ratio

08-36095

370

پایان نامه

بررسی پاسخ سازه ها به حرکت پالسی شکل زمین در زلزله های نزدیک گسل 

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تابع گرین Green's Function / تغییر مکان نسبی طبقات Interstory Drift / مدل تیر پیوسته Continuous Beam Model / رفتار خمشی - برشی سازه Shear-type and Flexural-type Deformation / حرکت پالسی شکل زمین Pulse-Like Ground Motion

09-36096

371

پایان نامه

ارایه یک معماری مقیاس پذیر شبکه های اقتضایی (AD Hoc) 

مقیاس پذیری Scalability / خدمات چندرسانه ای Multimedia Services / پخش چندگانه Multicast / شبکه خودجوش Ad Hoc Network

19-36097

372

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی مدار بازیافت داده و کلاک بر اساس مدار حلقه قفل فاز برای استفاده در گیرنده های نوری 

مدار بازیابی ساعت و داده Clock and Data recovery Circuit / حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / آشکارساز فاز Phase Detector

05-36098

373

پایان نامه

اتصال دهی آلیاژ قلع - 15 درصد سرب در حالت نیمه جامد 

نیمه جامد موضعی Local Semisolid Regian / اتصال آلیاژ قلع - سرب Joining Sn-Pb Alloy / ناحیه متاثر از فرایند ترمومکانیکی Thermomechanically Affected Zone / حرارت موضعی Local Heating / هم زدن ناحیه اتصال Join Stirring / آزمون پانچ برشی Shear Punch Test

07-36099

374

پایان نامه

طراحی مدارات دیجیتالی توان پایین با استفاده از سیلیکون روی عایق در ابعاد نانو 

مدارهای مجتمع خیلی فشرده Very Large Scale Integration (VLSI)Circuits / سیلیکون روی عایق Silicon on Insulator (SOI) / ضرب انرژی - تأخیر Energy Delay Product

05-36100

375

پایان نامه

شبیه سازی عددی کاویتاسیون در ضربه قوچ 

ضربه قوچ Water Hummer / روش مشخصه ها Characteristics Method / سرعت صوت Sound Velocity / خلاءزایی Cavitation / درصد حجمی Cvoid Fraction

08-36101

376

پایان نامه

مدلسازی انتقال حرارت برای موتور گردابه ای با استفاده از ساختار شعله 

دیواره سرد Cool Wall / جابجایی Convection / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / جریان گردابه دوجهته Bidirectional Swirl Flow / شکل شعله Flame Shape / افزایش انتقال حرارت Heat Transfer Enhancement

45-36102

377

پایان نامه

محاسبه، طراحی و ساخت دستگاه محفظه گرم 

طراحی و ساخت Design and Construction / دستگاه محفظه گرم کار Hot Box Apparatus / مقاومت به حرارت Heat Resistance

08-36103

378

پایان نامه

بررسی شناور ایر کاویتی، ساخت و تست مدل آن 

کاهش پسا Drag Reduction / نیروی پسا DRAG FORCE / خلاءزایی Cavitation / تزریق هوا Air Injection / شناور ایر کاویتی Air Cavity Ship

08-36104

379

پایان نامه

تاثیر حضور افزودنی ها در عملکرد بتن غلتکی (RCC) 

بتن غلتکی Roller Compacted Concrete / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / وزن مخصوص Specific Grawity / روسازی Pavements / افزودنی بتن Concrete Admixtures / کارایی بتن Concrete Workability

09-36105

380

پایان نامه

شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی هوا در داخل اتاق 

جریان جابه جایی Convective Flow / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مدل جریان آشفته TURBULENCE MODEL / مدل صفر معادله ای Zero Equation Model

08-36106

381

پایان نامه

ارایه روش اجزای محدود مکان - زمان تعمیم یافته و اصلاح روش SUPG جهت شبیه سازی جریان دوفازی در محیط متخلخل ناهمگن 

سیلاب زنی با آب Water Flooding / محیط متخلخل ناهمگن Heterogeneo Porous Media / روش اجزای محدود اتمی Atomic Scale Finite Element Method / روش مکان - زمان Space-Time Method

08-36107

382

پایان نامه

تحلیل دینامیکی صفحات چندلایه تحت جرم متحرک به روش اجزای محدود 

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش اجزای محدود Finite Element Method / جرم متحرک Traveling Mass / صفحه های چندلایه Laminated Plates

08-36108

383

پایان نامه

آنالیز و شبیه سازی لوله های گرمایی حلقوی 

انتقال حرارت Heat Transfer / جریان تراکم ناپذیر Incompressible Flow / حل عددی Numerical Solution / لوله گرمایی حلقوی Concentric Annular Heat Pip

08-36109

384

پایان نامه

بررسی رفتار الکترومکانیکی مصالح پیزوالکتریک تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی

پیزوالکتریک Pieozoelectric / شرایط مرزی Boundary Conditions / ناهمگونی Inhomogeneity / پراکندگی امواج Wave Scattering / بارهای استاتیکی Static Loads / بارهای دینامیکی Dynamic Loads / سطح مقطع پراکندگی Scattering Cross Section / موج صفحه ای هماهنگ Harmonic Plane Wave / مرز مشترک Common Interface

09-36110

385

پایان نامه

مطالعه خصوصیات سازه ای خانه های خشتی و گلی روستایی ایران از دیدگاه رفتار لرزه ای 

رفتار لرزه ای Seismic Behavior / گونه شناسی سازه ای Structural Typology / ساختمان های خشتی و گلی Adobe/Mud Structures / ساختمان های سنگی و آجری Stone/Brick Structures

09-36111

386

پایان نامه

نقد و بررسی آراء ژوزف سی پیت در مورد فلسفه تکنولوژی 

فناوری Technology / فلسفه تکنولوژی Philosophy of Technology / خودمختاری تکنولوژی. / انسانیت در مقام عمل Humanity at Work / مفاهیم هم پا Counterpant Concepts / ایدئولوژی Ideology / دموکراسی Democracy / زیرساختار تکنولوژی علم Technological Infrastructure of Science

42-36112

387

پایان نامه

تنظیم تطبیقی داده ها در ساختارهای تکرار داده ای متقارن 

مسأله کوله پشتی KNAPSACK PROBLEM / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / ساختار متقارن Symmetric Architecture / تکرار تقریبی داده ها Approximate Replication / برنامه ریزی محدب Convex Programming

19-36113

388

پایان نامه

بررسی عملکرد الگوهای پرش زمانی قاب بندی شده در سیستم های چندنرخی/چندسرویسی دسترسی چندگانه در شبکه های بی سیم مادون قرمز 

کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / الگوی پرش زمانی قاب بندی شده Framed Time Hopping(FTH)Pattern / شبکه محلی بی سیم مادون قرمز Infrared Wireless Local Area Network / سیستم چندنرخی/چندسرویسی Multirate/Multiservice System / لینک پاشنده Diffuse Link

05-36114

389

پایان نامه

مقایسه کارایی شکل دهی های مختلف شبکه های P2P به عنوان زیرساخت سرویس وب معنایی 

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / وب معنایی Semantic Web / هستی شناسی Ontology / شبکه ساخت یافته Structured Network / شبکه غیرساخت یافته Unstructured Network

19-36115

390

پایان نامه

ارایه یک شبیه ساز ترکیبی مخازن نفتی در قالب ترمودینامیک پیوسته 

شبیه سازی Simulation / ترمودینامیک پیوسته Continuous Thermodynamics / مخازن نفتی Oil Reservoirs

06-36117

391

پایان نامه

شرح و مقایسه تطبیقی ابزارهای علمی متداول بهبود در مدیریت کیفیت 

بهبود مستمر Continuse Improvement / مدیریت کیفیت فراگیر TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) / روش شناسی Methodology / مدیریت سازمان BUSINESS MANAGEMENT

01-36118

392

پایان نامه

برهم کنش الکترون - فونون واگذار ابررسانا - عایق در ابررسانایی دمای بالا 

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / برهم کنش الکترون- فونون ELECTRON-PHONON INTERACTION / ساختار الکترونی Electronic Structure / گذار ابررسانا - عایق Superconductor-Insulator Transition

04-36119

393

پایان نامه

مدلسازی بهره برداری از مخزن چندمنظوره با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود) 

بهره برداری از مخزن Reservoir Operation / پویایی سیستم System Dynamic / آب زیرزمینی Groundwater / جریان رودخانه ای River Flow / شبیه سازی Simulation / استفاده تلفیقی Conjunctive Use / حوضه آبریز سد زاینده رود River Zayanderud Basin Reservoir

09-36120

394

پایان نامه

طراحی مدار بازیافت کلاک بر اساس ساختار حلقه ی قفل تاخیر برای کاربردهای ارتباط سریال با سرعت بالا 

حلقه قفل شده تاخیری Delog Locked Loop / آشکارساز فاز Phase Detector / مدار بازیابی ساعت و داده Clock and Data recovery Circuit / درون یاب فاز Phase Interpolator

05-36121

395

پایان نامه

شبیه سازی سریع تغییر شکل های مغز در اثر نیروهای خارجی با استفاده از شبکه های عصبی 

مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / شبکه عصبی Neural Network / مدل سازی مغز Brain Modeling / نسوج نرم Soft Tissues / مواد فراویسکوالاستیک Hyperviscoelastic Materials / شبکه عصبی با پایه شعاعی Radial Basis Neural Network / رشد تومور Tumor Growth

08-36123

396

پایان نامه

مدلسازی و تحلیل نرم افزاری سازه های با ساختار زنجیره ای غیریکنواخت تحت ارتعاشات پایه 

تحلیل مودال Modal Analysis / ارتعاش اجباری Forced Vibration / مد ارتعاش Vibration Mode / پی FOUNDATION / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / ساختار زنجیره ای Discrete Structure

08-36125

397

پایان نامه

قطعه بندی خودکار تصاویر MR جهت تشخیص مکان تومورهای مغزی 

شناسایی الگو PATTERN RECOGNITION / قطعه بندی Segmentation / پردازش تصویر Image Processing / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / مغز BRAIN / تومورها Tumors

19-36126

398

پایان نامه

طراحی مدل ساختاری و مفهومی سیستم آموزش الکترونیکی موسسه آموزش از راه دور 

آموزش الکترونیکی Electronic Learning / مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / فناوری اطلاعات Information Technology / آموزش ازراه دور Distance Learning / استراتژی Strategy / سیستم مدیریت یادگیری Learning Management System (LMS)

01-36127

399

پایان نامه

تعیین هزینه های ناشی از تصادفات ترافیکی در کشور 

تصادف ترافیکی Trafic Accident / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / ایران Iran / هزینه غیرمستقیم Indirect Cost / هزینه مستقیم Direct Cost / هزینه انسانی Human Cost

09-36128

400

پایان نامه

بررسی فرایند خشک شدن خشکبار با تابش نور مستقیم خورشید تقویت شده 

خشک کن خورشیدی Solar Dryer / موج میکروویو Microwave Wave / زمان Time / دما Themperature / تابش خورشیدی Solar Radiation / تابش فرابنفش Ultraviolet Radiation

06-361

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

پایان نامه

تاثیر پرکننده های درزهای انبساط در استهلاک انرژی زلزله در پلها 

پل ها Bridges / پرکننده ها Fillers / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / اتلاف انرژی زلزله Earthquake Energy Dissipation / درز انبساط Expansion Joint

09-36130

402

پایان نامه

سنجش کارایی مسیریابی تجهیزات شبکه 

مسیریاب ROUTER / راه گزین شبکه Network Switch / ترافیک شبکه Network Traffic / کارایی شبکه Network Performance / مولد ترافیک Traffic Generator

19-36131

403

پایان نامه

تعیین توالی بهینه برجهای تقطیر برای مخلوطهای غیرایده آل به کمک الگورریتم ژنتیک 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / توالی برج های تقطیر Distillation Columns Sequence (DCS)

06-36133

404

پایان نامه

مدلسازی حرکت شناور به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) 

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبیه سازی سطح آزاد Free Surfac Simulation / هیدرودینامیک عددی Numerical Hydrodynamics / مدل سازی حرکت شناور Floating Body Motion Modeling

08-36134

405

پایان نامه

بررسی ریزساختار و خواص وریستورهای اکسید روی با استفاده از ذرات نانومتری 

اکسید روی Zinc Oxide / وریستورها VARISTORS / نانومواد Nanomaterials / آسیاب گلوله ای با انرژی بالا High-Energy Ball Mill / نانوپودر Nanopowder / ابزار الکترونیکی Electronic Device

07-36135

406

پایان نامه

مطالعه عددی تاثیر هندسه پله بر افت انرژی در سرریزهای پلکانی 

سرریز پلکانی Stepped Spillway / اتلاف انرژی Energy Dissipation / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / هندسه پله Step Geometry

09-36136

407

پایان نامه

شبیه سازی جریان سه فازی لخته ای در لوله های افقی 

لوله افقی Horizontal Pipe / روش حجم محدود Finite Volume Method / نقطه معکوس Inverse Point / جریان سه فازی Three Phase Flow / جریان لخته ای Slug Flow

08-36137

408

پایان نامه

تشخیص اشیاء متحرک در تصاویر و کاربرد آن در فشرده سازی ویدیو 

تخمین حرکت Motion Estimation / فشرده سازی تصویر Image Compression / شار نوری Optical Flow / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / تشخیص شی Object Detection

05-36138

409

پایان نامه

مدلسازی مانور شناور به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) 

شبیه سازی سطح آزاد Free Surfac Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / هیدرودینامیک عددی Numerical Hydrodynamics / مانور شناور Ship Maneuvering

08-36139

410

پایان نامه

توسعه و کاربرد مدل به هم پیوسته انرژی و حمل و نقل شهری مطالعه موردی: تهران 

حمل و نقل شهری UrbanTransport / بهینه سازی انرژی. / شبکه حمل و نقل تهران Tehran Transportation Network / انتگرال گیری انرژی Energy Integration / مدل سازی انرژی Energy Modeling / استراتژی Strategy

08-36140

411

پایان نامه

مدلسازی برش مواد الاستومر با واترجت و طراحی و ساخت دستگاه تخلیه محفظه های حاوی مواد الاستومر 

مدل سازی MODELING / برش واترجت Waterjet Cutting / مواد ویسکوالاستیک Viscoelastic Material / دستگاه تخلیه Washout Machine / مواد الاستومر Elastomer Materials

08-36141

412

پایان نامه

بررسی تشکیل اکسیدهای نیتروژن در احتراق گاز طبیعی 

سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / گاز طبیعی Natural Gas / احتراق Combustion / اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides

45-36142

413

پایان نامه

شبیه سازی راکتور لوپ تولید پلی پروپیلن 

پلی پروپیلن Polypropylene / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / مدل سازی MODELING / واکنشگاه حلقه ای Loop Reactor / ممان پلیمری Polymer Moment

06-36143

414

پایان نامه

امکان سنجی اتصال مس به آلومینیوم با فرایند جوشکاری اصطکاکی تلاطمی 

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / جوشکاری فلزات ناهمجنس Welding Dissimilar Metals / اتصال مس به آلومینیوم Aluminum-Copper Joint

07-36144

415

پایان نامه

توسعه و بهینه سازی عملیات واحد غشایی در فرایند تولید روغن 

تصفیه پساب Waste Treatment / امولسیون Emulsion / روغن ها Oils / شار نفوذ Permeation Flux / شرایط عملیاتی Operating Condition / غشای ریزصاف کردن - فراپالیدن Microfiltration-Ultrafiltration Membrane

06-36145

416

پایان نامه

طراحی و ساخت یک مدل خودروی بادی و اندازه گیری سرعت آن در باد 

نیروی پسا DRAG FORCE / نیروی برآ Lift Force / هواشکن Airfoil / خودروی بادی Windcraft

08-36146

417

پایان نامه

شبیه سازی تخلیه آلاینده ها به مناطق ساحلی از آبخوان های ساحلی در مقیاس منطقه ای 

پیشروی آب شور Sea Water Intrusion / انتقال آلودگی Pollution Transfer / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / آب خیز ساحلی Coastal Aquifer / کود ازته Nitride Fertilizer

09-36147

418

پایان نامه

مقایسه مدلهای SWAT و RUSLE در تخمین فرسایش حوزه ای 

سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / رسوب Sediments / مدل سازی فرسایش Erosion Modeling / زیرحوزه امامه (سد لتیان) Ammameh Sub-Watershed / فسفر Phosphorus / نرم افزار راسل RUSLE Software / نرم افزار سوات SWAT Software

09-36148

419

پایان نامه

استهلاک انرژی لرزه ای در پلها توسط کیسه هوا 

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / اتلاف انرژی Energy Dissipation / انرژی لرزه ای Seismic Energy / پل تیر - دال Slab-Girder Bridge / کیسه هوا Airbag / فنر بادی Air Spring / اتلاف انرژی زلزله Earthquake Energy Dissipation

09-36149

420

پایان نامه

بررسی رفتار آیروالاستیک بال در رژیم جریان زیرصوت با استفاده از الگوی رتبه کاسته 

روش اجزای محدود Finite Element Method / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / لرزش (آیرودینامیک) Flutter / جریان پتانسیل ناپایا Unsteady Potential Flow / فرووزش Downwash / پیکربندی بال و بدنه Wing Body Configuration / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model

45-36150

421

پایان نامه

بهینه سازی تطبیقی عملکرد برای هواپیماهای مسافربری 

هواپیماهای مسافربری. / کنترل بهینه دوره ای Periodic Optimal Control / فاز کروز Cruise Phase / توان مورد نیاز Required Power / رضایت مندی مسافر Passenger Comfort / حرکت ماهی Fish Locomotion

45-36151

422

پایان نامه

تحلیل جامع توسعه شبکه به هم پیوسته منطقه خزر به کمک مدل CES 

مدل سازی MODELING / انرژی Energy / دریای خزر Caspian Sea / شبکه به هم پیوسته انرژی Integrated Energy Network

08-36152

423

پایان نامه

طراحی یک سیستم کنترل کیفیت چندمرحله ای با استفاده از شبکه های عصبی 

شبکه عصبی Neural Network / کنترل کیفیت چندمتغیره Multivariate Quality Control / کنترل کیفیت چندمرحله ای Multistage Quality Control

01-36153

424

پایان نامه

بررسی اثر لایه واسط بر ریزساختار اتصال ایجادشده به روش TLP در آلیاژ AL2024 

فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / ریزساختار Microstructure / پخشیدگی Diffusion / لایه واسط Interlayer / آلیاژ آلومینیوم 2024 Aluminum 2024 Alloy

07-36155

425

پایان نامه

بررسی اثر عملیات فراتبریدی (Deep Cryogenic Treatment) بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار گرمکار 13 H 

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / عملیات فراتبریدی Deep Cryogenic Treatment / فولادابزار گرمکار اچ13 Hot Work Tool Steel H13

07-36156

426

پایان نامه

بررسی اثر و انتشار اشکالهای محیطی در تراشه های برنامه پذیر 

آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / ارزیابی تجربی Experimental Evaluation / خطای محیطی Environmental Fault / اغتشاشات منبع تغذیه Power Supply Disturbances

19-36157

427

پایان نامه

بررسی تاثیر عنصر تنگستن بر رفتار سایشی چدن های سفید پرکروم (%26Cr) 

سایش Wear / تنگستن TUNGSTEN / سایش ساینده Abrasive Wear / چدن سفید پر کروم High Chromium White Cast Iron

07-36158

428

پایان نامه

بررسی عملکرد یکی از مخازن نفت سنگین تحت سناریوهای مختلف تزریق گاز به وسیله شبیه ساز 100-Eclipse 

تزریق گاز Gas Injection / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / شبیه سازی Simulation

06-36159

429

پایان نامه

محاسبه سرعت نمایی قایق های بادی 

مقاومت هیدرودینامیکی Hydrodynamic Resistance / نیروی آیرودینامیکی AERODYNAMIC POWER / محاسبه سرعت Velosity Calculating / تخمین پارامتری Parametric Prediction / قایق بادی Sailing Boat

08-36160

430

پایان نامه

بررسی اثرات ناشی از خستگی در اتصالات سکوی جک آپ در دریای خزر 

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / خستگی Fatigue / سکوی جک - آپ Jack-Up Platform / اتصال بحرانی Critical Joint / آسیب سالیانه Annual Damage

08-36161

431

پایان نامه

تحلیل سیاست های بهره برداری از منابع آب در حوزه آبریز با روش پویایی سیستم 

پویایی سیستم System Dynamic / مدل سازی MODELING / منابع آب WATER RESOURCES / حوزه آبریز Watershed

09-36162

432

پایان نامه

سنتز نانوپودر اکسید روی به روش فاز مایع 

اکسید روی Zinc Oxide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوذرات Nanoparticles / کلوئید Colloid

07-36163

433

پایان نامه

حل عددی جریان درون چندراهه (منیفولد)ورودی یک موتور احتراق داخلی چهارزمانه و پیش بینی عملکرد موتور 

موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / مدل احتراق سه ناحیه ای THREE ZONES COMBUSTION MODEL / چندراهه ورودی Intake Manifold / تحلیل گذرا Transient Analysis / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

08-36164

434

پایان نامه

تحلیل پدیده آبشستگی در حوضچه های استغراق بزرگ با بستر سنگی و بررسی فشارهای دینامیکی، توسط یک مدل تحلیلی - تجربی 

حوضچه های استغراق Plunge Pools / آب شستگی Scour / فشار هیدرودینامیکی Hydrodynamic Pressure / جریان گذرا Transition Flow / مکانیزم شکست Fracture Mechanism / شاخص قابلیت فرسایش Erodibility Index

09-36165

435

پایان نامه

تعین ناقص نظریه های فیزیک کوانتوم 

تعین ناقص Under Determination / هم ارزی EQUIVALENCE / نظریه کوانتوم استاندارد Standard Quantum Theory / نظریه کوانتوم بوهم Bohmian Quantum Theory / انتخاب نظریه Theory Choice

42-36166

436

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلی یورتان با درصد پایین فیلر 

زنجیر افزاینده Chain Extender / شبکه ای کردن Crosslinking / خواص مکانیکی Mechanical Properties / الاستومر پلی یورتان Polyurethane Elastomer / ایزوسیانات Isocyanate

06-36168

437

پایان نامه

محاسبه ناهنجاری در فضای توییستور 

ناهنجاری Anomaly / نظریه یانگ - میلز Yang-Mills Theory / فضای توییستور Twistor Space / نمودار ام0اچ0وی Maximal Helicity Violating (VHM)Diagram / نظریه ریسمان توپولوژیک Topological String Theory

04-36169

438

پایان نامه

بهینه سازی اجرای برنامه های چندپروسه ای با تکنولوژی کلاسترینگ 

پردازش موازی Parallel Processing / رمزنگاری Cryptography / بهینه سازی Optimization / سیستم خوشه ای Clustering System / تجزیه اعداد Numbers Factorization

05-36170

439

پایان نامه

مطالعه و ساخت غشاهای جداکننده گاز بر پایه پلی پروپیلن 

پلی پروپیلن Polypropylene / تخلخل Porosity / جداسازی گازها Gases Separation / غشاها Membranes / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation

06-36171

440

پایان نامه

الگوریتم های بهینه انتخاب توان با پس نشینی نمایی در شبکه های ALOHA 

تحلیل بهره وری Productivity Analysis / شبکه الوها ALOHA Network / افتراق توان Power Differentiation / اثر تسخیر Capture Effect / پس نشینی نمایی Exponential Backoff

05-36172

441

پایان نامه

بررسی اثرات الکترونی و فضایی در کارایی اپوکسایش آلکن ها به وسیله سدیم پریدات کاتالیست شده توسط کمپلکس های منگنز - تتراآریل پورفیرین های ترانس دو استخلافی و سنتز تک ظرفی دی پیرومتان ها 

دی پیرومتان Dipyrromethan / اولفین Olefin / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / پورفیرین ترانس دواستخلافی Trans Di-Substituted Porphyrin / سدیم پریدات Sodium Periodate / واکنش در محیط آلی Reaction Inaqueous Media

03-36173

442

پایان نامه

مدلسازی، شناسایی، حل معادلات غیرخطی و کنترل آشوب در میکروسکوپ نیروی اتمی 

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / مدل سازی MODELING / شناسایی نمونه Sample Identification / حل معادله های غیرخطی Solving Nonlinear Equations / حرکت آشوبناک Chaotic Motion

08-36174

443

پایان نامه

اندازه گیری ضرایب انتقال جرم میکسر - ستلر عمودی (جهت انتقال جرم از فاز پراکنده به پیوسته می باشد) 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / مخلوطکن ته نشین کننده عمودی Vertical Mixer Settler / مخلوطکن ته نشین کننده هانسون کی Hanson Kaye Mixer Settler / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient

06-36175

444

پایان نامه

بهینه سازی ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیکلهای ترکیبی با استفاده از سیستمهای هوشمند 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی فنی - اقتصادی Thermoeconomic Optimization / بهینه سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Optimization / شبکه عصبی استاتیک Static Neural Network / شبکه عصبی دینامیک Dynamic Neural Network / سیکل ترکیبی Combined Cycle / سیستم سی0جی0آ0ام CGAM System

08-36176

445

پایان نامه

طراحی سیستم چندپردازنده ای بهینه برای مدل شیءگرای داده شده (با رویکرد طراحی توأم سخت افزار - نرم افزار) 

سیستم چندپردازنده Multiprocessor System / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip / افرازبندی سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Partitioning / پردازنده با دستورالعمل خاص منظوره Application Specefic Instruction-Set Processors (ASIP) / توصیف شیءگرا Object-Oriented Specification / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مدل سازی سیستم System Modeling

19-36177

446

پایان نامه

ارزیابی روش استفاده از فنر معادل در تحلیل پی های گسترده واقع بر نیم فضای الاستیک 

پی گسترده Mat Foundation / سختی خاک Soil Stiffness / بستر ارتجاعی Elastic Subgrade / فنر معادل Equivalent Spring / مدول بستر Subgrade Module

09-36178

447

پایان نامه

تحلیل درخت خطا بر روی راکتور 400-R در واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی اراک 

تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / پتروشیمی اراک. / پلی اتیلن سبک Low Density Poly Ethylene(LDPE)

01-36179

448

پایان نامه

تعیین تقریبی زمان توقف ماشین با توجه به اطلاعات ارتعاشی موجود 

رشد ترک Crack Growth / ترک باز و بسته شونده Breathing Crack / تشخیص ترک Crack Detection / استراتژی تعمیر و نگهداری Maintenance Strategy / تکیه گاه انعطاف پذیر Flexible Bearing / عمر مفید باقیمانده Remaining Useful Life

08-36180

449

پایان نامه

تلفیق مدلسازی اتمی و محیطهای پیوسته با استفاده از تحلیل چندمقیاسه 

تحلیل چند مقیاسی Multi-Scale Analysis / نانوسختی سنجی Nanoindentation / محیط های پیوسته. / روش اجزای محدود اتمی Atomic Scale Finite Element Method / ترک Crack

09-36181

450

پایان نامه

ارائه یک معماری مقیاس پذیر Peer-to-Peer برای کاربردهای چندپخشی در اینترنت 

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / قرارداد چندبخشی لایه کاربرد Application Layer Multicast Protocol / مقیاس پذیری Scalability / سربار پایین Low Overmead / ذخیره مسیر Path Saving

19-36182

451

پایان نامه

بهسازی تصاویر ماموگرام با استفاده از روش های مبتنی بر تئوری فازی 

منطق فازی Fuzzy Logic / بهبود تصویر Image Enhancement / ماموگرام Mammogram / تباین Contrast

19-36183

452

پایان نامه

بررسی تاثیر فومهای فلزی در رفتار غیرخطی عناصر سازه ای جدار نازک 

مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / لهیدگی محوری AXIAL CRUSHING / مفصل های پلاستیک Plastic Hinges / کف فلزی Metal Foam / ضربه پذیری Crashworthiness / سازه های جدار نازک Thin Walled Structures / نقص های اولیه Imitial Imperfections

09-36185

453

پایان نامه

قطعه بندی ساختار مغز با لبه های ضعیف در تصاویر MR 

قطعه بندی Segmentation / لبه ها Edges / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / لبه های ضعیف Weale Edge / مدل تغییرشکل Deformable Model / مدل ریخت Shape Model

19-36186

454

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات فرکانس کاهش یافته و زبری سطح روی توزیع فشار یک ایرفویل در حال نوسان انتقالی 

هواشکن Airfoil / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / جریان غیردایمی Unsteady Flow / زبری سطح Surface Roughness / نوسان انتقالی Plunging

45-36187

455

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر بر حذف چربی و روغن از پساب در جداسازهای ثقلی صفحه دار و مدل سازی آن 

مدل سازی MODELING / جداسازی مایع - مایع Liquid-Liquid Separation / جداساز صفحه موازی Parallel Plate Interceptor / پساب روغنی Oily Wastewater

06-36188

456

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات فرکانس تقلیل یافته و زاویه حمله روی توزیع فشار یک ایرفویل در حال نوسان سینوسی 

شدت اغتشاش Turbulence Intensity / زبری Roughness / حرکت نوسانی Pitching Motion / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic

45-36189

457

پایان نامه

کراکینگ بیولوژیکی هیدروکربنهای سنگین موجود در برشهای سنگین نفتی 

هیدروکربورهای نفتی Petroleum Hydrocarbons / زیست فناوری Biotechnology / برش نفت سنگین Heavy Oil Cut / تجزیه زیستی.

06-36190

458

پایان نامه

شناسایی اجتماعات در وب 

اجتماع های وب Web Communities / تحلیل پیوند Link Analysis / استخراج داده Data Mining / خزش (کامپیوتر) Grawl

19-36191

459

پایان نامه

بازیافت پلی الفین ها با استفاده از واکنش رادیکالی کلروسولفوناسیون 

پلی اتیلن Polyethylene / بازیافت. / خواص شیمیایی Chemical Properties / خواص فیزیکی Physical Properties / کلروسولفوناسیون Chlorosulfonation / تخریب پلیمر Polymer Degradation

06-36192

460

پایان نامه

مدل بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم فرایندی توام پیوسته و ناپیوسته تولید پلی اتیلن 

زمان بندی Scheduling / پردازش دسته ای Batch Processing / پلی اتیلن Polyethylene / فرایندهای ناپیوسته BATCH PROCESSING / مدل زمان - پیوسته Continuous-Time Model / مدل زمان - گسسته Discrete-Time Model / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming

08-36193

461

پایان نامه

بررسی عددی جریان چگالی در حوضچه های رسوبگذار دایروی ثانویه 

مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / عدد فرود چگالی Densimetric Froude Number / جریان چگالی Density Current / حوضچه رسوبگذار دایروی ثانویه Circular Secondary Settling Tank / آبشار چگالی Density Waterfall

08-36194

462

پایان نامه

تشریح روشهای موجود و طراحی یک الگوریتم ابتکاری برای بهینه سازی شبیه سازی 

بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / شبکه عصبی Neural Network / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / شبه مدل Metamodel / بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization

01-36195

463

پایان نامه

اثر نرخ تغییر شکل بر میزان جداشدن فازها حین اکستروژن معکوس حالت نیمه جامد آلیاژهای ZA27 و A356 

هم زدن مکانیکی Mechanical Stirring / جدایش فازها Phases Separation / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / اکستروژن معکوس Backward Extrusion / آلیاژ روی - 27 آلومینیوم Zinc Aluminum-27 Alloy

07-36196

464

پایان نامه

منحنی های حد شکل دهی و آنالیز کرنش ورق های فلزی 

منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / روش نیوتن - رافسون NEWTON-RAPHSON METHOD / تابع تسلیم Yield Function / روابط سخت کاری Hardening Laws / تحلیل کرنش Strain Analysis / مش بندی ورق Sheet Meshing

08-36197

465

پایان نامه

مدلسازی تحلیلی و آزمایشگاهی جریان های دوفازی ناپایدار آب و هوا در مجاری تحت فشار 

جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / مدل سازی تجربی Experimental Modeling / جریان دو فاز آب و هوا Water and Air Two Phase Flow / جریان سطح آزاد Free Surface Flow / الگوی جریان Flow Patterns / جریان تحت فشار Pressurized Flow

09-36199

466

پایان نامه

انتخاب الگوی کنترل فرایند برون سپاری با استفاده از روش تشخیص الگوی فازی 

برون سپاری Outsourcing / کنترل برمبنای اعتماد Trust Based Control / کنترل برمبنای بازار Market Based Control / کنترل برمبنای بوروکراتیک Bureacratic Based Control / تشخیص الگوی فازی Fazzy Pattern Recognition

01-36200

467

پایان نامه

تدوین نرم افزار تحلیل خستگی پره توربینهای بادی 

پره های توربین Turbine Blades / توربین بادی Wind Turbine / تدوین نرم افزار Software Development / تحلیل خستگی Fatigue Analysis / تجمع آسیب Damage Accumulation / قانون ماینر Miner's Rule / توزیع نمایی Exponential Distribution

45-36201

468

پایان نامه

توسعه یک روش چندشبکه ای حجم محدود برای حل جریان احتراقی توربولان 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / احتراق پخشی Diffusion Combustion / روش شیمی سریع Fast Chemistry Method / روش چندشبکه ای Multigrid Method

45-36202

469

پایان نامه

بررسی تجربی رفتار جت خروجی از روزنه مثلثی بوسیله دستگاههای سرعت سنج 

سرعت سنج سیم داغ Hotwire Anemometer / شدت اغتشاش Turbulence Intensity / پروفیل سرعت Velocity Profile / روزنه مثلثی Triangular Slot / لوله پیتوت استاتیک Pitot Tube / کارت اخذ اطلاعات Data Aquisition Board

08-36203

470

پایان نامه

تحلیل عددی جریان دوفاز در محیط متخلخل دوبعدی با استفاده از روش چندشبکه ای حجم محدود 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / جریان دوفازی Two Phase Flow / روش حجم محدود Finite Volume Method / روش چندشبکه ای Multigrid Method

08-36204

471

پایان نامه

تعیین رزرو گردان مورد نیاز در سیستم با توجه به سطوح قابلیت اطمینان خریداران در یک محیط رقابتی 

تجدید ساختار Deregulation / ذخیره گردان Spinning Reserve / بازار ذخیره Pool Reserve Market / سلامت عمومی Well-Being / تحلیل هزینه و فایده Cost-Benefit Analysis / سطح قابلیت اطمینان موردنیاز Required Reliability level / تقسیم ذخیره Reserve Allocation

05-36206

472

پایان نامه

بهینه سازی روش های ضمنی در حل جریان غیرلزج ناپایا روی شبکه متحرک بی سازمان 

روش ضمنی Implicit Method / معادله اویلر EULER EQUATION / شبکه متحرک Moving Mesh / روش حجم محدود Finite Volume Method / جریان غیرلزج Inviscid Flow / ماتریس ضریب Coefficient Matrix / فضای کرایلو Krylov Subspace / گام برداری دوزمانه Dual Time Stepping

45-36207

473

پایان نامه

ارزیابی کارایی مبتنی بر شبیه سازی فرایندهای تجاری مدل شده توسط UML 

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / شبیه سازی Simulation / زبان مدل سازی یکپارچه Unified Modeling Language (UML) / مدل سازی منایع سازمانی Organizational Resources Modeling / مدل سازی فرایند تجاری Business Process Modeling

19-36208

474

پایان نامه

مطالعه فاکتور سیمانی شدن در گروههای مختلف سنگی در یکی از مخازن جنوب ایران و بررسی تاثیر آن در تعیین واحدهای جریانی و محاسبه نفت در جای مخزن 

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / فاکتور سیمانی شدن Cementation Factor / نفت درجا Oil Originally in Place (OOIP) / واحد جریانی Flow Unit / معادله اشباع شدگی آب آرچی Archies Saturation Equation / گروه سنگی Rock Type

06-36209

475

پایان نامه

طراحی سیستم مدیریت ریسک پروژه 

مدیریت پروژه Project Management / مدیریت خطرپذیری Risk Management / شناسایی خطرپذیری Risk Identification / تحلیل خطرپذیری Risk Analysis / پاسخگویی خطرپذیری Risk Responsibility / کنترل خطرپذیری Risk Control

01-36210

476

پایان نامه

بهینه سازی مبتنی بر جمعیت با نگرش فازی 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی جی0ام0ای0اچ Group Method of Data Handliny (GMDH)Neural Network / استخراج قانون از شبکه عصبی Rule Extraction From Neural Network / الگوریتم تخمین توزیع Distribution Estimation Algorithm / شبکه چندجمله ای Polynomial Network / تابع محک دجونگ Dejong Benchmark Function / استنتاج فازی Fuzzy Inference

19-36211

477

پایان نامه

استفاده از ریزدانگی دانش در یادگیری ماشین حالت فازی 

منطق فازی Fuzzy Logic / مدل سازی فازی Fuzzy Modeling / ریزدانگی دانش Knowladge Granularity / ماشین حالت فازی Fuzzy State Machine

19-36212

478

پایان نامه

عملکرد بیوراکتور غشایی در حذف فلزات سنگین از فاضلاب سنتتیک 

زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / استخراج باحلال Solvent Extraction / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / فلزات سنگین Heavy Metals / پساب سنتزی Synthetic Wastewater / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical)

06-36213

479

پایان نامه

ارزیابی روش های عددی برای حل مسایل جریان وابسته به چگالی در محیط متخلخل 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش عددی Numerical Method / جریان وابسته به چگالی Density Dependet Flow / مسأله جعبه افقی نامحدود Infinite Horizontal Box Problem / مسأله آبگیر نمکی Salt Pool Problem

09-36214

480

پایان نامه

تعیین ظرفیت و نوع بهینه واحدهای تولید پراکنده بر مبنای کفایت ظرفیت سیستم هیبرید 

تولید پراکنده Dispersed Generation / کفایت ظرفیت Capacity Adequacy / شبیه سازی ساعت به ساعت Hourly Simulation

05-36215

481

پایان نامه

تحلیل نوسانات بازار سهام برای کنترل حباب بازار با رویکرد دینامیکهای سیستم 

مدیریت مالی FINANCIAL MANAGEMENT / دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / مالی رفتاری Behavioral Finance

44-36216

482

پایان نامه

کاربرد لیتیم پرکلرات در سنتز و تبدیل انتخابی گروه های عاملی و بررسی واکنش های آلی در آب 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / اپوکسید Epoxide / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction / شیمی سبز Green Chemistry / واکنش آلی در آب Organic Reaction in Water

03-36217

483

پایان نامه

الگوریتم محاسباتی یک شبیه ساز با درجه عمومیت بالا برای مکانیزم های موازی 

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming / نظریه پیچ ها Screw Theory / شبیه ساز دینامیکی Dynamic Simulator

08-36218

484

پایان نامه

بررسی میزان انحلال کارست گچی و روشهای بهسازی آنها در پی سدهای خاکی و سنگریز 

انحلال پذیری Solubility / پی FOUNDATION / سد خاکی Earth Dam / سد سنگریزه ای Rockfill Dam / دیواره آب بند Cut-Off Wall / سنگ گچ Cypsum Rock

09-36220

485

پایان نامه

حل جریان های تقارن محوری و مافوق صوت توسط روش عددی فشرده 

جریان مافوق صوت Supersonic Flow / جریان تقارن محوری Axisymmetric Flow / روش تفاضل محدود فشرده Compact Finite Difference Method / مخروط سرپخ Blunt Cone

45-36221

486

پایان نامه

محاسبه خواص بس الکترونی ناراستی تهی جا - نیتروژن در الماس 

تهی جای شبکه ای Lattice Vacancy / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / مدل هابارد تعمیم یافته Generalized Hubbard Model / نقص Defect / ترکیب تهی جا - نیتروژن Nitrogen-Vacancy Complex / خوشه شبه الماس Diamond-Like Cluster / خواص بس الکترونی Many Electron Properties

04-36222

487

پایان نامه

تحلیل غیرخطی ارتعاشات تیرها روی بستر ویسکوالاستیک تحت اثر اجسام متحرک 

ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / بارهای متحرک Moving Loads / بستر ویسکوالاستیک Viscoelastic Foundation / روش اغتشاشی Perturbation Method

08-36223

488

پایان نامه

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی و آنالیز سختی یک مکانیزم موازی شش درجه آزادی 4-SPU با فعال سازهای کروی 

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / نقطه تکین SINGULARITY POINT / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / فعال ساز کروی Spherical Actuator / تحلیل سختی Stiffness Analysis / مکانیزم کروی - کشویی - جهانی Spherical-Pirismatic-Universal (SPU)Mechanism

08-36225

489

پایان نامه

تحلیل و اندازه گیری نویز فاز در نوسانسازهای هماهنگ مایکروویو 

نویز فاز PHASE NOISE / تابع های توصیفی Describing Functions / نوسانگر قفل فاز Phase Locked Oscillator / اندازه گیری نویز فاز Phase Noise Measurment

05-36226

490

پایان نامه

شبیه سازی، ارزیابی و پیاده سازی حافظه نهان در سیستم های نهفته بر پایه مدل شیءگرا 

طراحی شی گرا Object Oriented Design / سیستم تعبیه شده Embedded System / پردازنده با دستورالعمل خاص منظوره Application Specefic Instruction-Set Processors (ASIP) / حافظه نهان Cache Memory / پیش واکشی Prefetching

19-36227

491

پایان نامه

یک پارسر احتمالاتی برای امتیازدهی دنباله کلمات در سیستم بازشناسی گفتار پیوسته 

الگوریتم ویتربی Viterbi Algorithm / پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / بازشناسی گفتار پیوسته Continuous Speech Recognition / تحلیل نحوی احتمالاتی بالا به پایین Probabilistic Top-Down Parsing / مدل زبانی Language Model

19-36228

492

پایان نامه

پیاده سازی عملیات تجمیع در سیستم های نظیر به نظیر 

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / سیستم توزیع شده Distributed System / درخت Tree / عملیات تجمیع Aggregation Treatment / جدول درهم سازی توزیع شده Distributed Hash Table

19-36230

493

پایان نامه

تشخیص مسیر حرکت دست به کمک سیگنال EMG سطحی و با استفاده از مدل مخفی مارکوف 

دست مصنوعی Artificial Hand / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / کوانتش برداری Vector Quantization / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / سیستم سیبرنتیک Cybernetic System / طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام Electromyogram Signal Classification / بازشناسی حرکتی Movement Recognition

05-36231

494

پایان نامه

مدلسازی خوداشتعالی هیدروکربن ها با مدل Shell و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک

خوداشتعالی Autoignition / هیدروکربورها Hydrocarbons / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل اشتغال شل Shell Ignition Model

45-36232

495

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی کدکننده و دی کدکننده (Forward Error Correction (FEC برای کاربردهای نرخ بالا با تکنولوژی CMOS 

پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / الگوریتم ویتربی Viterbi Algorithm / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / رمز تلفیقی Convolutional Code

05-36233

496

پایان نامه

طراحی مدار بازسازی کلاک و بازیافت داده برای فرستنده - گیرنده های نوری 

مدار بازیابی ساعت و داده Clock and Data recovery Circuit / حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / نوسان ساز حلقوی Ring Oscillator / مدار یکپارچه سی ماس CMOS Integrated Circuit / گیرنده - فرستنده برد کوتاه Short-Haul Transceiver / گیرنده - فرستنده رشته ای Serial Transceiver / گیرنده - فرستنده نوری Optical Transceiver / سنتزکننده فرکانس کسری Fractional Frequency Synthesis / ساختار چندکاناله Multichannel Architecture

05-36234

497

پایان نامه

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AZ31 منیزیم 

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آزمون پانچ برشی Shear Punch Test / آلیاژ منیزیم - 31 آلومینیوم AZ31 Magnesium Alloy

07-36236

498

پایان نامه

استخراج روابط معنایی از ویژگی های صورت 

پایگاه داده Database / مدل سازی MODELING / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تبدیل موجک گابور Gabor Wavelet Transform / توصیف چهره Facial Enpression / فضای رنگ Color Space / تحلیل تفکیک کننده خطی Linear Discriminant Analysis

19-36237

499

پایان نامه

مدلسازی و تحلیل ترمواکونومیکی سیکل توربین گاز هوای مرطوب 

توربین گازی هوای مرطوب Humid Air Gas Turbine / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / تحلیل فنی - اقتصادی Thermoeconomic Analysis / تحلیل ترمودینامیکی Thrmodynamic Analysis / برج مرطوب کننده Humidifier

08-36238

500

پایان نامه

ارزیابی صرفه جویی آب خانگی به واسطه نصب قطعات کاهنده مصرف؛ مطالعه موردی شهر کاشان 

صرفه جویی آب Water Conservation / مصرف آب WATERE CONSUMPTION / آب آشامیدنی Drinking Water / مدیریت تقاضا DEMAND MANAGEMENT / قطعات کاهنده مصرف Low-Flow Fixtures / رضایت مصرف کننده User Satisfaction

09-3623

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

پایان نامه

جایابی بهینه سوئیچها در سیستم توزیع با توجه به شاخصهای قابلیت اطمینان 

روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / جایابی بهینه سوییچ Optimum Switch Placement / قابلیت اطمینان از نقطه نظر هزینه/ارزش Reliability Cost/Worth / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO)

05-36240

502

پایان نامه

بررسی اثر مقاطع عرضی رودخانه بر روی دقت برآورد پهنه های سیلابی با استفاده از مدلهای ریاضی - هیدرولیکی 

رودخانه ها Rivers / سیلاب Floods / مدل ریاضی Mathematical Model / مدل هیدرولیکی HYDRAULIC MODEL / مقطع عرضی Cross-Section / مدل مرکز مهندسی هیدرولوژی - سیستم تحلیل رودخانه Hydrologic Engineering Center-River Analysis System (HEC-RAS)Model

09-36241

503

پایان نامه

چارچوب فرایند انتخاب دورکاری و تاثیر آن بر ترافیک 

ترافیک Traffic / دورکاری Telecommuting / خصوصیات فردی - خانوادگی Individual-Household Characteristics / خصوصیات شغلی Job Characteristics / خصوصیات سفرکاری Commuting Characteristics

09-36243

504

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم بینایی ماشین برای تشخیص پارامترهای حرکتی توپ در حین بازی تنیس روی میز 

همزمان سازی Synchronisation / سیستم بلادرنگ Realtime System / ردیابی اشیای سریع Fast Object Tracking / تشخیص حرکت Motion Detection / بازی تنیس روی میز Table Tennis Game

19-36244

505

پایان نامه

مطالعه خصوصیات سازه ای خانه های سنگی و آجری روستایی ایران از دیدگاه رفتار لرزه ای 

گونه شناسی سازه ای Structural Typology / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / ساختمان های خشتی و گلی Adobe/Mud Structures / ساختمان های سنگی و آجری Stone/Brick Structures

09-36245

506

پایان نامه

لحاظ حق آبه محیطی در بهره برداری از مخازن (مطالعه موردی: مخزن مارون و تالاب شادگان) 

بهره برداری از مخزن Reservoir Operation / سنجش از دور Remote Sensing / نیاز آب زیست محیطی Environmental Water Requirement / تالاب شادگان (خوزستان) Shadegan Wetland (Khozestan) / سد مارون (خوزستان) Maroon Dam (Khozestan)

09-36246

507

پایان نامه

بررسی عملکرد ژنراتورهای MHD از نقطه نظر قانون دوم ترمودینامیک 

تولید درگاشت Entropy Generation / انتقال حرارت Heat Transfer / نیروگاه مغناطوهیدرودینامیک Magnetohydrodynamic Power Plant / راندمان قانون دوم ترمودینامیک Second Law Thermodynamics Efficiency / اصطکاک سیال Fluid Friction / افت اهمی Ohmic (Joule)Dissipation

08-36247

508

پایان نامه

بررسی خواص رئولوژیکی و مورفولوژیکی آمیزه PP/HDPE 

سیال شناسی Rheology / سازگارکننده Compatibilizer / ریخت شناسی Morphology / مخلوط Blend

06-36248

509

پایان نامه

بررسی تجربی و نظری مدهای فونونی در سیستمهای ابررسانای GdBCO و PrBCO 

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / طیف نمایی رامان Raman Spectroscopy / برهم کنش الکترون- فونون ELECTRON-PHONON INTERACTION / مد فونونی Phonon Mode

04-36249

510

پایان نامه

مدیریت تقاضای سفر شهری برای کاهش آلودگی هوا با قیمت گذاری شبکه 

مدیریت تقاضا DEMAND MANAGEMENT / آلودگی هوا Air Pollution / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / قیمت گذاری شبکه Network Pricing

09-36250

511

پایان نامه

مدلسازی سیکل های توربین گاز پیشرفته همراه با روش های مختلف خنک کاری پره های توربین گاز 

توربین های گازی Gas Turbines / مخلوط پیوسته Continuous Lump / پره های توربین گازی Gas Turbine Blades / سرمایش Cooling / مدل مرحله به مرحله Stage by Stage Model / پیش سرمایش هوای خنک کاری Cooling Air Precooling / پیش گرمایش سوخت Fuel Preheating

08-36251

512

پایان نامه

استخراج اسید آمینه بوسیله غشای مایع 

استخراج Extraction / اسیدهای آمینه Amino Acids / غشای مایع امولسیونی Emulsion Liquid Membrane / فنیل آلانین Phenylalanine

06-36253

513

پایان نامه

مدل سازی و آنالیز دینامیکی میکروتیرهای یک سر گیردار جرم سنج 

مدل سازی MODELING / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / میکروتیر Microbeam / جرم سنجی Mass Sensing

08-36254

514

پایان نامه

بررسی مساله اشتراک گذاری آنتولوژی در شبکه های نظیر به نظیر 

هستی شناسی Ontology / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / به هم پیوستن Merging / خوشه بندی شبکه Network Clustering / اشتراک گذاری Sharing / هستی شناسی مشترک Shared Ontology

19-36256

515

پایان نامه

بررسی مکانیزمهای کارسختی سوپرآلیاژ 625 INCONEL تحت فشار تک محوری 

سخت گردانی کرنشی Strain Hardening / دو قلویی تغییرشکل Deformation Twinning / کار سختی Work Hardening / قفل های لومر - کاترل Lomer-Cottrell Loeks / سوپرآلیاژ اینکونل 625 Inconel 625 Superalloy

07-36257

516

پایان نامه

بررسی ریزساختار و خواص قطعات پیزوالکتریک (Pb(Zr0.53Ti0.47)O3 ,(PZT همراه با افزودنیهای خاص 

روش تاگوچی Taguchi Method / نایوبیوم Niobium / منگنز MANGANESE / سرامیک پیزوالکتریک Piezoelectric Ceramic / زیرکونات تیتانات سرب Lead Zirconate Titanate (PZT) / افزودنی ها Additives / نانوبلور Nanocrystal / ایتربیم Ytterbium / ایتریم Yttrium

07-36258

517

پایان نامه

فشرده سازی تصاویر دیجیتال به صورت Multirate 

تبدیل موجک گسسته Discrete Wavelet Transform (DWT) / درخت فضایی Spatial Tree / درخت صفر Zero Tree / اطلاعات لبه ها Edge Information / نمونه برداری غیریکنواخت Nonuniform Sampling

05-36260

518

پایان نامه

بهینه سازی مدل ریاضی تولید مستقیم متانول در یک بستر سیال کاتالیستی 

تبدیل مستقیم Direct Conversion / متانول METHANOL / بستر سیال Fluidized Bed / متان METHANE / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor

06-36261

519

پایان نامه

تمایل به پرداخت رانندگان برای اطلاعات سفر 

مدل انتخاب ترتیبی Ordered Probit Model / اطلاعات ترافیکی Traffic Information / تمایل به پرداخت Willingness to Pay / مدل انتخاب دوگانه Binary Choice Model / مدل گزینش نمونه دومرحله ای Two-Stage Sample Selection Model

09-36262

520

پایان نامه

طراحی شناور باربری کوچک برای منطقه خلیج فارس 

شناورهای سنتی (لنچ) Launch Vehicles / فرم بدنه شناور Craft Hull Form / تست مدل Model Test / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / خلیج فارس Persian Gulf / شناور جایگزین Replaced Vessel

08-36263

521

پایان نامه

بررسی مفهوم ضرورت متافیزیکی و رابطه آن با سیستم S5 

ضرورت متافیزیکی Metaphysical Necessity / ضرورت منطقی Logical Necessity / ابرناسازگاری Ultrainconsistency / وضعیت ابرناممکن Ultraimpossibility / رابطه تقریر Stipulation Relation / رابطه دسترس پذیری Accessibility Relation

42-36264

522

پایان نامه

پخش بار بهینه به روش پخش بار مبتنی بر تبادلات با استفاده از روش برنامه ریزی خطی 

سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / پخش بار بهینه Optimal Power Flow / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی خطی Linear Programming / پخش وب مبتنی بر تبادلات Transaction Based Power Flow

05-36265

523

پایان نامه

به کارگیری و قیمت گذاری واحدهای تولید پراکنده در سیستم قدرت تجدیدساختارشده

تولید پراکنده Dispersed Generation / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / قیمت گذاری Pricing / سری های زمانی Time Series / پیش بینی Forecasting

05-36266

524

پایان نامه

بررسی ریزساختار تشکیل شده در اثر رینترینگ سرعت های بر پایه کربونیترید تیتانیوم حاوی بایندر و کاربیدهای مختلف 

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / چقرمگی شکست Fracture Toughness / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / کاربید ثانویه. / سرمت های بر پایه کربونیترید تیتانیوم Titanium Carbonitrid-Based Cermets

07-36267

525

پایان نامه

ارائه مدلی جهت ضرایب انتقال جرم قطرات منفرد در آکنه ساختاریافته در استخراج مایع - مایع و بررسی اثر آلودگی فازها 

ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / آکنه ساختاریافته Structured Packing / فن قطره منفرد Single Drop Technique / آلوده شدن Contamination

06-36269

526

پایان نامه

شبیه سازی جریان های دریایی در منطقه حرا در خلیج نای بند 

معادله آب کم عمق Shallow Water Equation / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / جریان های دریایی Sea Currents / خلیج نای بند (بوشهر) Nayband Bay (Bushehr) / اکوسیستم حرا (بوشهر) Mangrove Ecosystem (Bushehr) / مدل مایک 21 Mike 21 Flow Model

08-36270

527

پایان نامه

جداسازی اشیای متحرک در ویدیو 

خوشه بندی Clustering / تخمین نویز Noise Prediction / آستانه گذاری Thresholding / مدل مرز فعال Active Contour Model / تبدیل موجک Wavelet Transform / مدل پارامتری حرکت اشیا Parametric Motion Model / حذف نویز تصویر Image Denoising

05-36271

528

پایان نامه

آبشستگی پایه پل تحت اثر جریان غیردایمی 

پایه پل Bridge Pier / جریان غیردایمی Unsteady Flow / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / آب شستگی موضعی Local Scouring

09-36273

529

پایان نامه

طراحی، ساخت و آزمایش یک بیوراکتور با بستر متراکم به منظور انجام فرایندهای نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون در پسابهای صنعتی 

پساب های صنعتی Industrial Wastewaters / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / نیترات سازی Nitrification / نیترات زدایی Denitrification

09-36274

530

پایان نامه

مدل رگرسیونی پیش بینی جریان رودخانه با تحلیل مولفه های اصلی 

النینو-نوسانات جنوبی Elnino-Southern Oscillation(ENSO) / نوسانات اطلس شمالی NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تحلیل برگشتی چندگانه Multiple Regression Analysis / حوضه کشف رود (خراسان رضوی) Kashafrud-Basin (Khorasane Rasavi) / آورد فصلی رودخانه Seasonal Streamflow

09-36275

531

پایان نامه

مدلسازی رفتاری نانوسازه های کربنی و عیوب آنها 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / مکانیک مولکولی MOLECULAR MECHANICS / خواص الاستیکی Elastic Properties / عیب ساختاری Structural Defect

08-36276

532

پایان نامه

فرایند جراحی رباتیکی تومور مغزی 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / انطباق Matching / بازسازی سه بعدی Three Dimensional Reconstruction / بینایی دوچشمی Stereo Vision / مغز BRAIN / تومورها Tumors / سی تی اسکن CT Scan / ربات کمک جراح Asistant Surgury Robot

08-36278

533

پایان نامه

اپوکسایش کاتالیتیکی اولفین ها توسط اوره - هیدروژن پراکسید کاتالیست شده به وسیله کمپلکس های منگنز - شیف باز Mn (Salophen)OAc و Mn (t-Bu4Salen)OAc 

اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / ایمیدازول IMIDAZOL / منگنز شیف باز Manganese Schiff Base / اولفین Olefin / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide

03-36279

534

پایان نامه

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور و بدون حضور بازدارنده ها و نمک ها 

هیدرات ها HYDRATES / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / انرژی پتانسیل یوکاوا Yukawa Potential Energy / فعالیت آب Water Activity / تقریب متوسط کروی Mean Spherical Approximation

06-36280

535

پایان نامه

طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از سیستم مورچه 

الگوریتم سیستم مورچه Ant System Algorithm / شبکه اتوبوسرانی Bus Network Design / طراحی شبکه حمل و نقل Transportation Network Design / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / مشهد MASHHAD

09-36281

536

پایان نامه

ارائه معنای مدل ربکا با استفاده از اتوماتای محدودیت پارامتری 

زبان مدل سازی ربکا Rebeca Modeling language / زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / معنای ترکیبی Compositional Semantic / خودکارافزار محدودیت پارامتری Parametric Constraint Automata / ساخت ابزار Tool Development

19-36282

537

پایان نامه

اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / اتلاف انرژی Energy Dissipation / رفتار برشی Shear Behavior / آزمون یکسویه Monotonic Test

09-36283

538

پایان نامه

انتقال حالت در بازپیکربندی زمان اجرا برای مؤلفه های یک سیستم تولیدکننده و مصرف کننده 

محاسبات فراگیر Pervasive Computing / معماری نرم افزار Software Architecture / بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration / سیستم تولیدکننده و مصرف کننده Producer-Consumer System / انتقال حالت State Transfer / گراف حالت مؤلفه Component State Graph

19-36284

539

پایان نامه

بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر روانگرایی و پارامترهای دینامیکی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایشات سه محوری تناوبی 

روانگرایی Liquefaction / ماسه SANDS / مدول برشی سکانت Secant Shear Modulus / نسبت میرایی Damping Ratio / تنش برشی استاتیکی اولیه Initial Static Shear Stress / آزمایش سه محوری تناوبی Cyclic Triaxial Test

09-36285

540

پایان نامه

طراحی و ساخت یک اسفنکتر مصنوعی با استفاده از آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم 

اسفینکتر مصنوعی Artificial Sphincter / آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Shape Memory Alloy / استحاله فازی Phase Transformation / مدل لیانگ - راجرز Liang-Ragers Model

08-36286

541

پایان نامه

بررسی رفتار برشی ناپیوستگی در توده سنگ با درنظرگرفتن جهت وحالات صفحات ناپیوستگی با بهره گیری از مدلهای فیزیکی 

رفتار برشی Shear Behavior / توده سنگ Rock Mass / زبری Roughness / درزه سنگ Rock Joint / صفحه های ناپیوستگی Discontinuity Planes / جهت بارگذاری Loading Direction

09-36288

542

پایان نامه

استحکام دهی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu با استفاده از روش تغییر شکل پلاستیکی شدید و رسوب سختی 

رسوب سختی Precipitation Hardening / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم - مس Aluminum-Mangnesium-Silicon-Copper Alloy / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal)

07-36289

543

پایان نامه

طراحی سیستم بازاریابی پژوهشگاه صنعت نفت 

بازاریابی Marketing / استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy / فناوری Technology / پژوهشگاه صنعت نفت Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) / بازاریابی فناوری Technology Marketing

44-36290

544

پایان نامه

آنالیز عددی و تجربی ارتعاشات آزاد پره های توربین 

ارتعاش آزاد Free Vibration / تحلیل مودال Modal Analysis / پره های توربین گازی Gas Turbine Blades / روش اجزای محدود Finite Element Method / به روزرسانی مدل Model Updating

08-36291

545

پایان نامه

تحلیل اجزای محدود تغییر شکل های بزرگ الاستوپلاستیک بر مبنای تئوری کسرات 

نظریه کاسرات Cosserat Theory / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / تحلیل الاستوپلاستیک Elasto-Plastic Analysis

08-36292

546

پایان نامه

به کارگیری دانش پیشین در روندهای لبه ای و ناحیه ای مدل کانتور فعال 

مدل مرز فعال Active Contour Model / بی - اسپلاین B-Spline / روش ضلع ها Edge Based Method / تشخیص مرز Boundary Detection / کمینه سازی انرژی Energy Minimization / دانش پیشین Prior Knowledge / روش ناحیه ای Region Based Method

02-36293

547

پایان نامه

بررسی رفتار غیرخطی دینامیکی قاب های با طبقه نرم بر اساس روش پوش اور اصلاح شده 

تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / عملکرد Performance / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / پوش اور اصلاح شده Modified Pushover

09-36294

548

پایان نامه

مطالعه خواص فیزیکی نانوذرات Cu و CuO در لایه نازک SiO2 ساخته شده به روش Sol-gel 

نانوذرات Nanoparticles / مس COPPER / روش سل - ژل Sol-Gel Method / جذب پلاسمونی Plasmon Absorption

04-36295

549

پایان نامه

تولید بیلتهای تیکسوفرم و تخمین نیروی تغییر شکل در فرایند اکستروژن معکوس حالت نیمه جامد به روش تحلیل کران بالایی 

آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / مخلوط نیمه جامد Semisolid Mixture / اکستروژن معکوس Backward Extrusion / ارتعاش Vibration / سطح شیب دار خنک کننده Cooling Slope / نیروی تغییر شکل Deforming Force / روش حد بالایی Upper Bound Method

07-36296

550

پایان نامه

ایجاد پوشش بر روی سطح قطعات در حین عملیات ریخته گری 

ریخته گری Casting / پوشش دهی Coating / نیکل NICKEL / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance

07-36297

551

پایان نامه

شبیه سازی نفوذ و واکنش در شبکه کاتالیست متخلخل 

نفوذ همراه باواکنش DIFFUSION-REACTION / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مخلوط پیوسته Continuous Lump / مدل شبکه ای Network Model / بخار آب Steam / بسته شدن حفره Pore Plugging / نظریه تراوش PERCOLATION THEORY

06-36298

552

پایان نامه

شبیه سازی فرایند جداسازی دی اکسید کربن از گازهای احتراق با فرایند غشایی - جذبی 

جذب Absorption / مدول الیاف توخالی HOLLOW-FIBER MODULE / شبیه سازی Simulation / گاز احتراق Flue Gas / تماس دهنده غشایی Membrane Contactor

06-36299

553

پایان نامه

ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از بیوراکتور با بستر متحرک 

فاضلاب شهری Urban Sewage / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / نیترات سازی Nitrification / زیست لایه Biofilm / حذف مواد آلی Organic Removal

06-36300

554

پایان نامه

آنالیز و بررسی قابلیت اطمینان محرکهای الکتریکی (درایو - موتور) 

قابلیت اطمینان Reliability / مدل مارکوف MARKOV MODEL / قابلیت کاردهی Availability / درایو الکتریکی Electric drive

05-36301

555

پایان نامه

اتصال سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738 و فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 به روش فاز مایع گذرا 

فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / همگن سازی HOMOGENIZATION / محل اتصال BOND REGION / سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 738 Base Nickel Superalloy Inconel 738 / فولاد زنگ نزن آستینتی 304 304 Austenitic Stainless Steel

07-36302

556

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه چگالش گاز خنثی (IGC)برای تولید نانوذرات اکسید قلع 

نانوذرات Nanoparticles / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope / چگالش گاز بی اثر Inert Gas Condensation (IGC) / اکسید قلع Tin Oxide

07-36303

557

پایان نامه

تعیین پارامترهای غیرخطی بتن غلتکی در سدها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی 

مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / اثر اندازه Size Effect / مدل ترک چسبنده COHESIVE CRACK MODEL / سدها Dams / بتن غلتکی Roller Compacted Concrete / نتایج آزمایشگاهی EXPERIMENTAL RESULTS / پارامترهای غیرخطی Nonlinear Parameters / انرژی مخصوص شکست Specific Fracture Energy

09-36304

558

پایان نامه

بررسی آماری لرزه نگاشت 

خودمتشابهی تعمیم یافته Extended Self Similarity / طول همبستگی Correlation Length / طول مارکوف Markov Lenght

04-36305

559

پایان نامه

طراحی هسته مدولاتور OFDM با نرخ داده بالا در تکنولوژی CMOS 

تبدیل فوریه سریع Fast Fourier Transformation(FFT) / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / پردازنده کم مصرف Low-Power Processor / ضرب کننده با ضریب ثابت Constant-Coefficent Multiplier / مدولاتور/دمدولاتور تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)Modulator/Demodulator

05-36306

560

پایان نامه

رده بندی و مدل سازی آسیب پذیری های شناخته شده شبکه های کامپیوتری 

آسیب پذیری Vulnerability / شبکه کامپیوتری Computer Network / مدل سازی آسیب پذیری Vulnerability Modeling / دسته بندی آسیب پذیری Vulnerability Classification / تحلیل آسیب پذیری Vulnerability Analysis

19-36307

561

پایان نامه

مطالعه عوامل مؤثر بر خواص کامپوزیت های سازه ای ساخته شده بر اساس پلیمرهای بازیافتی 

خواص مکانیکی Mechanical Properties / مواد بازیافتی Recycled Materials / کامپوزیت الیاف شیشه و پلی پروپیلن Polypropylene+Glass Fiber (PP-GF)Composite / لاستیک آسیاب شده Ground Tire Rubber / تخریب کنترل شده Controlled Degradation

06-36308

562

پایان نامه

ارزیابی شبکه چندطریقه ای حمل و نقل آسیا 

شبکه ریلی آسیایی Trans-Asian Railway (TAR) / حمل و نقل چندطریقه ای Multimodal Transportation / شبکه جاده ای آسیا و اقیانوسیه Asian Highway (AH) / تحلیل دسترسی Accessibility Analysis / حمل و نقل بین المللی بار Freight International Transportation

09-36309

563

پایان نامه

بررسی تأثیر واریته گندم در جداسازی نشاسته و گلوتن از آرد به روش مارتین 

نشاسته ها STARCHES / جداسازی Separation / آرد گندم Wheat Flour / واریته گندم Weat Variety / گلوتن Gluten / روش مارتین Martin Method

06-36310

564

پایان نامه

ساخت کامپوزیت رزین - چوب از ضایعات کشاورزی 

خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / سبوس برنج Rice Husk / تخته مرکب Composite Particle Board / متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Methylene Diphenyl Diisosyanate / کاه گندم Wheat Straw

06-36311

565

پایان نامه

طراحی عامل های فازی برای رقابت و همکاری در اجتماعات عامل های پشتیبان تصمیم 

تکامل Evolution / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم فازی Fuzzy System / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / الگوریتم فازی تکاملی Evolutionary Fuzzy Algorithm / پیش بینی حضور Attending Prediction

19-36312

566

پایان نامه

ارائه روشی برای نگاشت بین شمای پایگاه داده رابطه ای و شمای XML 

شمای رابطه ای Relational Schema / شمای زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML)Schema / زبان دی0تی0دی Document Type Definition (DTD) / محدودیت معنایی Semantic Constraint / وابستگی تابعی Functional Dependency

19-36313

567

پایان نامه

بررسی اثر افزایش هیدروژن بر احتراق گاز متان در راکتور پلاگ با استفاده از مکانیزم کامل و اسکلتی 

سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / مکانیزم اسکلتی. / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / واکنشگاه پلاگ Plug Flow Reactor

45-36314

568

پایان نامه

توسعه ابزار تحلیلی برای انتگراسیون جریانهای انرژی 

سیستم انرژی Energy System / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / مجتمع بزرگ پتروشیمیایی TOTAL SITE

08-36315

569

پایان نامه

ارزیابی کیفیت خدمات (QoS)، در تجهیزات شبکه با قابلیت Voice over IP (VoIP 

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / کیفیت خدمات Service Quality / مسیریاب ROUTER / راه گزین شبکه Network Switch / صدا بر روی قرارداد اینترنتی Voice Over Internet Protocol (VOIP)

19-36316

570

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تولید DME 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / دی متیل اتر Dimethyl Ether

06-36317

571

پایان نامه

بررسی تأثیر اختلاط جزئی بر راندمان لاگون بیهوازی در تصفیه فاضلاب کارخانه قند 

کارخانه قند اصفهان Isfahan Sugar Factory / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / لاگون بیهوازی Anaerobic Lagoon / اختلاط جزئی Partial Mixing

09-36318

572

پایان نامه

نیازسنجی آموزش مدیران ایرانی 

نیازسنجی آموزش NEED ASSESSMENT EDUCATION / توسعه مدیریتی Management Development / تحصیلات مدیریتی Management Education / یادگیری مدیریتی Management Learning / آموزش مدیریتی Management Training

44-36319

573

پایان نامه

کنترل مقاوم مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی و برنامه ریزی نیمه معین 

بهینه سازی محدب Convex Optimization / مجموع مربعات چندجمله ای Polynomial Sums-of-Squares / مساله تکانه Moment Problem / بهینه سازی غیرخطی غیرمحدب Nonlinear Nonconvex Optimization / آسودگی نیمه معین Semidefinite Relaxation

05-36320

574

پایان نامه

مطالعه و بررسی به منظور دانش فنی ساخت یک نوع بیوسنسور بر پایه تک لایه های خودسامان یافته 

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / تک لایه خودسامان یافته Self Assembled Momolayer (SAM) / زیست حسگر دی0ان0آ DNA Biosensor / شناسایی الکتروشیمیایی Electrochemical Detection / تثبیت دی0ان0آ DNA Immobilization / نانوفناوری زیستی Nanobiotechnology / هیبریدشدن Hybridization

06-36321

575

پایان نامه

پیاده سازی استاندارد JTAG برای میکروکنترلر PIC 

جی0تی0آ0جی Joint Test Access Group (JTAG) / پورت تست Test Port / ثبات باندری اسکن Boundary Scan Register / کنترل کننده تنظیم ولتاژ TAP Controller / استاندارد JTAG JTAG Standard

05-36322

576

پایان نامه

بررسی عددی اثر لغزش تکیه گاه بر مقادیر تنش و تغییرشکل در سدهای سنگریز (مطالعه موردی: سد گتوند علیا) 

سد سنگریزه ای Rockfill Dam / تحلیل سه بعدی Three Dimensional Analysis / تنش Stress / تغییرشکل Deformation / تکیه گاه لغزشی Sliding Abutment / تحلیل دوبعدی Two Dimentional Analysis / سد گتوند علیا (خوزستان) Upper Gotvand Dam (Khozestan)

09-36323

577

پایان نامه

شبیه سازی فرایند تشکیل حباب با استفاده از CFD 

جریان دوفازی Two Phase Flow / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تشکیل حباب Bubble Formation / روش سولا - ووف Sola-Vof Method

06-36324

578

پایان نامه

ناهنجاری رد در الکترودینامیک کوانتومی ناجابجایی 

تانسور انرژی تکانه Energy Momentum Tensor / الکترودینامیک کوانتومی Quantum Electrodynamics / تابع بتا Betafunction / ناهنجاری رد Trace Anomaly / نظریه میدان ناجابجایی Noncommutative Field Theory

04-36325

579

پایان نامه

پیش اعوجاج باند پایه دیجیتال وفقی سیگنال OFDM برای جبران سازی اثرات غیرخطی تقویت کننده توان بالا 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / اثرات غیرخطی Nonlinearities / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / تقویت کننده توان بالا High Power Amplifier (HPA) / پیش اعوجاج Predistortion

05-36326

580

پایان نامه

طراحی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال سریع 

پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / تقریب متوالی Successive Approximation / مبدل جاداده شده در زمان Time Interleaved Converter / شبکه شخصی بی سیم Wireless Personal Area Network (WPAN)

05-36328

581

پایان نامه

مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس 2- (2- هیدروکسی فنیل)اکسازولین - منگنز (Mn(Phox)2(MeOH)2]CIO4 (III] در اپوکسایش الفین ها - بررسی پروکسیمال و دیستال لیگاندهای محوری 

اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / ایمیدازول IMIDAZOL / اولفین Olefin / کمپلکس های منگنز - اکسازولین Mangenese-Oxazoline Complexes / 2 - متیل ایمیدازول 2-Methyl Imidazole

03-36329

582

پایان نامه

تشخیص و تعیین علت خرابی موتورهای DC 

عیب یابی Diagnosis / موتورهای الکتریکی ELECTRIC MOTORS / ارتعاش Vibration / طیف فرکانسی Frequency Spectrum / تشخیص خطا Fault Detection

08-36330

583

پایان نامه

سیستم جت آب جهت رانش شناور 

نازل های خروجی EXHAUST NOZZLES / خلاءزایی Cavitation / فوران آب Waterjet / مقدار حرکت Momentum / جریان ورودی Inlet Flow

08-36332

584

پایان نامه

توصیف و وارسی صوری ویژگی های معماری نرم افزار 

معماری نرم افزار Software Architecture / مدل سازی MODELING / توصیف صوری Formal Specification / بازپیکربندی Reconfiguration / وارسی صوری Formal Verification / خودکارافزار محدودیت زمانی - احتمالی Probabilistic Timed Constraint Automata

19-36333

585

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل راکتور لوله ای تولید پلی استایرن 

بهینه سازی Optimization / واکنشگاه لوله ای Tubular Reactor / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / شبیه سازی استاتیکی Static Simulation / پلیمریزاسیون استایرن Styrene Polymerization

06-36334

586

پایان نامه

ایجاد نانوسیم های چندلایه مغناطیسی به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی و مطالعه خواص ساختارهای نانومغناطیسی 

نانوسیم مغناطیسی Magnetic Nanowire / نهشت برقی Electrodeposition / نانوسیم چندلایه Multilayered Nanowire / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مقاومت مغناطیسی ناهمسانگرد Anisotropic Magnetoresistance (AMR)

07-36335

587

پایان نامه

بهینه سازی مصرف توان در لایه دسترسی شبکه ای حسگری 

شبکه حسگر Sensor Network / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / توان مصرفی Power Consumption / لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer

05-36336

588

پایان نامه

گراف کیلی و برخی از تعمیم های آن 

تقارن Symmetry / مقادیر ویژه گراف Graph Eigenvalue / گراف کیلی Cayley Graph / گراف شبه - آبلی Qusi-Abelian Graph / گراف همدست Coset Graph / گراف عمل Action Graph / نمایش جبری Algebraic Representation

02-36337

589

پایان نامه

کنترل دور آرام موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با استفاده از یادگیری عاطفی 

موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / دور آرام موتور Engine Idle Speed / یادگیری عاطفی Emotional Learning / کنترل مبتنی بر ساختار عاطفی مغز Brain Emotional Learning Based Intelligent Control (BELBIC) / نقاد عاطفی Emotional Critic

08-36338

590

پایان نامه

تحلیل عددی هدایت حرارتی در مواد فناشونده 

هدایت حرارتی HEAT CONDUCTION / کند و سوز Ablation / گرمایش آیرودینامیکی Aerodynamic Heating / حفاظ گرمایی Heat Sheilding / مواد فرسابی Ablative Materials

08-36340

591

پایان نامه

برنامه ریزی بهینه کارکرد سیستم های تولید همزمان شهری با استفاده از مدیریت الکتریکی 

تولید همزمان Cogeneration / بهینه سازی Optimization / بهره برداری Operation / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت Combined Heat and Power (CHP)System / زمان بندی بهینه Optimal Scheduling

08-36341

592

پایان نامه

طراحی شبکه مبدل های گرمایی با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / بهینه سازی Optimization

08-36343

593

پایان نامه

کنترل سوزن تزریق در تومور در سیستمهای هپتیک به صورت همومان با استفاده از مدل سازی اجزای محدود 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی مسیر Path Planning / روش اجزای محدود Finite Element Method / مواد فراویسکوالاستیک Hyperviscoelastic Materials / رابط لامسه ای Haptic Interface

08-36344

594

پایان نامه

برنامه ریزی یک پردازنده شی گرای ویژه کاربرد JPEG به منظور پیاده سازی الگوریتم MPEG2 

طراحی شی گرا Object Oriented Design / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / سیستم تعبیه شده Embedded System / استاندارد گروه متخصصان تصاویر متحرک Moving Picture Expert Group (MPEG)Standard / پردازنده با دستورالعمل خاص منظوره Application Specefic Instruction-Set Processors (ASIP) / سیستم ادیسه Odyssey System / پردازنده ی جی0پی0ای0جی Joint Photo Graphic Expert (JPEG)Processor

19-36345

595

پایان نامه

چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی قابلیت بقا در شبکه های کامپیوتری 

قابلیت بقا Survivability / دسترس پذیری Availability / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / اتکاپذیری Dependability / شبکه های کامپیوتری Computer Networks / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation

19-36346

596

پایان نامه

طراحی یک روش کاربردی برای شناسایی شایستگی محوری در سازمان 

استراتژی Strategy / مزیت رقابتی Competitive Advantage / قابلیت ها Required / شایستگی محوری Corecompetencies

44-36347

597

پایان نامه

ساخت لایه های نانوساختاری خالص و آلاییده WO3 و بررسی رفتار حسگری گاز هیدروژن 

نانوذرات Nanoparticles / روش سل - ژل Sol-Gel Method / حسگر گاز Gas Sensor / نانوساختار Nanostructure / تری اکسید تنگستن WO3

04-36348

598

پایان نامه

تدوین نرم افزار سیستم خبره انتخاب فرایند شیرین سازی آب دریا 

نظام خبره Expert System / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / دستگاه آب شیرین کن Desalination Plant / آب دریا Seawater / درخت تصمیم گیری Decision Making Tree

06-36351

599

پایان نامه

یک مدل فازی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام 

قیمت سهام Stock Price / پیش بینی Forecasting / شبکه عصبی Neural Network / شناسایی الگو PATTERN RECOGNITION / سیستم نتیجه گیری فازی Fuzzy System Resoning / دسته بندی الگو Pattern Clustering / دسته بندی منحنی Curve Clustering

01-36352

600

پایان نامه

اندازه گیری و تحلیل ترافیک بسته های داده و کنترل بر مبنای مسیریاب و پروتوکلهای مورد استفاده 

عملکرد Performance / مسیریاب ROUTER / راه گزین شبکه Network Switch / مولد ترافیک Traffic Generator / ترافیک شبکه Network Traffic

19-3635

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

پایان نامه

شرح و بررسی دیدگاه ریچارد ررتی در مورد علم 

علم Science / واقع گرایی علمی Scintific Realism / عینیت Objectivity / همبستگی Solidarity

42-36355

602

پایان نامه

بررسی سیستماتیک مراحل تولید المانهای محدود 

روش اجزای محدود Finite Element Method / آزمون بررسی رفتار Behavior Study Test / معیار همگرایی Convergence Criteria / آزمون کامل بودن Completeness Test

09-36356

603

پایان نامه

مدل سازی عددی جریان و پراکندگی غلظت ذرات در فضای تمیز 

مدل سازی عددی Numerical Simulation / مانع Obstruction / جریان هوای داخل اتاق Indoor Airflow / اتاق تمیز Clean Room / راندمان تخلیه ذرات Particle Dilution Efficiency

08-36357

604

پایان نامه

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی میل لنگ موتور چهارسیلندر چهارزمانه با استفاده از روش المان محدود 

فرکانس طبیعی Natural Frequency / روش اجزای محدود Finite Element Method / لایه روغن Oil Film / دینامیک میل لنگ Crankshaft Dynamic / یاتاقان های ثابت Main Bearings

08-36358

605

پایان نامه

ارزیابی استفاده از CHP برای واحدهای مسکونی بزرگ در تولید پراکنده 

تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / بهینه سازی Optimization / تولید پراکنده Dispersed Generation / تجدید ساختار Deregulation / سیستم قدرت Power System / بهره برداری Operation / برنامه ریزی Planning

05-36359

606

پایان نامه

مطالعه و ساخت نانوکامپوزیت پلیمری مانع نفوذ گاز 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پلی پروپیلن Polypropylene / خاک ارگانو Organo Clay / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / نفوذ گاز GAS PENETRATION / خواص بازدارندگی Barrier Properties

06-36360

607

پایان نامه

بررسی تاثیر نحوه توزیع عوامل مقاوم در سازه بر عملکرد لرزه ای آن 

ضریب شکل پذیری Ductility Factor / طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد Performance - Based Seismic Design / رانش Drift / توزیع بهینه Optimum Distribution / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading

09-36361

608

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل راکتور دهیدروژناسیون پروپان 

واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / شبیه سازی حالت پایا Steady State Simulation / ارتباط هیجانی Emotional Communication / بهینه سازی Optimization / هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation

06-36362

609

پایان نامه

نهان نگاری شکننده تصویر با استفاده از آنتروپی تصویر 

نهان نگاری نیمه شکننده Semi Fragile Watermarking / ساختار سلسله مراتبی Hierarchical Structure / تبدیل موجک Wavelet Transform / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / نهان نگاری شکننده Fragile Watermarking / احراز هویت تصویر Image Authentication / درگاشت تصویر Image Entropy

05-36363

610

پایان نامه

تهیه پودر نانومتری تیتانات باریم - استرانسیم به روش سل - ژل و عوامل موثر 

روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوبلور Nanocrystal / تیتانات باریم - استرانسیم Barium Strontium Titanate / آلکوکسید Alkoxide

07-36364

611

پایان نامه

طراحی و بهینه سازی آنتن های آرایه فازی مایکرواستریپی به کمک روشهای کاهش اثر خطای نویز کوانتیزاسیون فاز 

روش ممان Moment Method / آنتن آرایه فازی Phased Array Antenna / تغییرفازدهنده دیجیتال Digital Phase Shifter / خطای کوانتش فاز Phase Quantization Error / تزویج متقابل Mutual Coupling

05-36365

612

پایان نامه

شبیه سازی جریان مافوق صوت آشفته حول محور طویل با استفاده از شبکه چندبلوکی و حل معادلات TNS و TLNS 

معادله ناویر - استوکس لایه نازک Thin-Layer Navier-Stokes (TLNS)Equation / شبکه باسازمان چندبلوکی/چندناحیه ای Structured Multiblock/Multizone Grid / جریان مافوق صوت آشفته Supersonic Turbulence Flow / معادلات سهموی شده ناویراستوکس Parabolic Navier-Stokes Equation / بدنه مدور طویل Long Axisymmetric Body / جریان پشت Base Flow / لایه مرزی سه بعدی Three Dimentional Boundary Layer

45-36366

613

پایان نامه

تحلیل پایداری احتراق در محفظه احتراق موتور موشک سوخت مایع 

ناپایداری احتراق COMBUSTION INSTABILITY / موتور سوخت مایع Liquid Fuel Engine / اکوستیک Acoustics / فرکانس های بالا High Frequencies

45-36367

614

پایان نامه

بررسی تغییرات موجودی فاز پراکنده با ارتفاع در ستون استخراج ضربه ای پرشده 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / موجودی فاز پراکنده Dispersed Phase Holdup / ستون ضربه ای پرشده Plused Packed Column

06-36368

615

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی اثر شرایط عملیاتی در فرایند تراوش تبخیری برای آب زدایی مخلوطهای آزئوتروپ اتانول و آب 

تراوش تبخیری Pervaporation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / آزئوتروپ Azeotrope / مدل سازی MODELING / شرایط عملیاتی Operating Condition / مخلوط آب و اتانول Ethanol/Water Mixture

06-36369

616

پایان نامه

طراحی مدلهای قیمت گذاری پویا در مدیریت بازده 

مدیریت درآمد Revenue Management / مدیریت بازده Yield Management / قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / لغو خرید Purchase Cancelation / فروش بیش از ظرفیت Overselling / لغو فرصت طلبانه Opportunistic Cancellation

01-36370

617

پایان نامه

ارایه مدل مناسب برای سنجش کمی بهره وری بانک صنعت و معدن و پیشنهاد سیستم انگیزشی مناسب جهت ارتقای بهره وری 

تحلیل بهره وری Productivity Analysis / محیط رقابتی Adversarial Environment / بانک صنعت و معدن Industry and Mine Bank / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP)

01-36371

618

پایان نامه

کنترل جانبی هواپیما برای پیروی از فرمان گردش در حضور اغتشاشات جوی 

هواپیما Aircraft / جبران کننده بر مبنای مدل Model-Based-Compensator / کنترل کننده بازیافت انتقال حلقه Loop Transfer Recovery (LTR)Controller / کنترل کننده گوسی درجه دوم خطی Linear Quadratic Gaussian (LQG) Controller / کنترل کننده سرووی درجه دوم خطی Linear Quadratic Servo Controller / حلقه پس خوردی هدف Target Feedback Loop (TFL)

05-36372

619

پایان نامه

طراحی ربات فیلم برداری از اجسام متحرک 

پردازش تصویر Image Processing / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / مکانیزم Mechanism / نرم افزار سیمولینک SIMULINK SOFTWARE / ربات کم کرین Camcrane Robot / نرم افزار ایکس0پی0سی xPC Software

08-36373

620

پایان نامه

لایه نشانی فلز بر روی سطح پلی الفینها 

پلی اولفین ها Polyolefins / چسبندگی Adhesion / فلزپاشی Metallizing / عملیات سطحی Surface Treatment / نهشت Deposition

06-36375

621

پایان نامه

نظریه های میدان کوانتومی در حضور میدان مغناطیسی قوی و رابطه آنها با نظریه میدان ناجابجایی 

ناهنجاری Anomaly / نظریه میدان کوانتومی Quantum Field Theory / نظریه میدان ناجابجایی Noncommutative Field Theory / نظریه میدان مؤثر Effective Field Theory / ترکیب فرابنفش/زیرقرمز Ultraviolet/Infrared Mixing / ذرات مرکب Composite Fields / مدل او (ان) O(N) Model

04-36377

622

پایان نامه

انتشار بازپیکربندی در سیستم های مبتنی بر مولفه محیط محاسبات فراگیر 

محاسبات فراگیر Pervasive Computing / بازپیکربندی Reconfiguration / انتشار بازپیکربندی Reconfiguration Propagation / انتشار بازپیکربندی ایمن Safe Reconfiguration Propagation

19-36378

623

پایان نامه

مسیریابی سلسله مراتبی در شبکه های ویژه سیار 

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / مخابرات بدون سیم WIRELESS COMMUNICATION / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / مسیریابی سلسله مراتبی Hierarchical Routing / دسته بندی پروتکل Protocol Classification

19-36380

624

پایان نامه

دو روش ابتکاری برای حل مساله تصمیم مارکف با معیارهای امید و سرحد احتمال و یک اندازه ریسک پویای سازگار با زمان 

تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / تابع بازگشتی پیشرو Forward Recursive Function / اندازه خطرپذیری Risk Measure / اندازه خطرپذیری پویای سازگار با زمان Time Consistent Dynamic Risk Measure

02-36381

625

پایان نامه

طراحی مسیر برای سیستم های دارای قید غیرهولونومیک 

طراحی مسیر Path Planning / مسیر بهینه OPTIMAL MOTION / ربات مارمانند Snake-Like Robot / برازش منحنی Courve Fiting / قید غیرهولونومیک Nonholonomic Constraints

08-36382

626

پایان نامه

رنگی سازی تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI)مغز انسان 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / مغز BRAIN / بخش بندی Segmentation / تبدیل موجک Wavelet Transform / استخراج ویژگی Feature Extraction / فضای ویژگی Feature Space / کوانتش رنگ Color Quantization

05-36384

627

پایان نامه

بررسی عددی آبگیری اولیه سدهای سنگریز مطالعه موردی: سد گتوند 

سد خاکی Earth Dam / سد سنگریزه ای Rockfill Dam / مدل سازی عددی Numerical Simulation / فرونشست Collapse / آبگیری اولیه First Filling / سد گتوند علیا (خوزستان) Upper Gotvand Dam (Khozestan)

09-36385

628

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل راکتور غشایی برای کاهش کاتالیستی اکسیژن محلول در آب 

راکتور غشایی Membrane Reactor / سیستم توزیع شده Distributed System / کاهش کاتالیزوری Catalitic Readuction / حذف اکسیژن محلول Dissolved Oxygen Removal / شبیه سازی واکنشگاه Reactor Simulation

06-36386

629

پایان نامه

تسریع ارزیابی تحمل پذیری خطا با استفاده از سیستم های قابل پیکربندی 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / تزریق خطا Fault Injection / درخت خطا Fault Tree / قابلیت اطمینان Reliability / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / سیستم قابل پیکربندی Configurable Computing

19-36387

630

پایان نامه

تسریع همگرایی حل جریان لزج بر روی شبکه هیبرید متحرک با استفاده از روش چندشبکه ای 

مرز متحرک MOVING BOUNDARY / روش چندشبکه ای Multigrid Method / قوانین بقای هندسی Geometric Conservation Law (GCL) / معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / گردایش Agglomeration / شبکه هیبرید.

45-36388

631

پایان نامه

ارائه یک الگوی اجرایی مناسب برای اعمال نظارت هدفمند بر نحوه اجرای طرحهای صنعتی و معدنی در بانک صنعت و معدن 

مدیریت پروژه Project Management / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / بانک توسعه ای Development Bank / نظارت عالیه Superior Supervision / ارزش به دست آمده Earned Value

01-36389

632

پایان نامه

توسعه روش بهینه غیرتهاجمی برای کمی نمودن میزان مویرگ ها با استفاده از MRI 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / پرفیوژن Perfusion / شعاع Radius / مویرگ Microvasculature / پخشیدگی Diffusion

08-36390

633

پایان نامه

سنتز و بهینه سازی شبکه راکتور - جداسازی به همراه جریان برگشتی 

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / شبکه واکنشگاه Reactor Network / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / جریان برگشتی Recycle Stream

06-36391

634

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی یک سیستم برق رسانی بهینه برای شبکه مترو 

شبیه سازی Simulation / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / بهینه سازی Optimization / سیستم متحرک ریلی Rail Vehicle System / پست های کشش Traction Power Supply

05-36392

635

پایان نامه

طراحی و توسعه مدل انتقال حرارت در کوره گندله سازی 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / گندله سازی PELLETS / کوره نوار نقاله ای Straight Grate Furnace / انتقال حرارت تشعشعی Radiative Heat Transfer / مدل جریان حرارت Heat Flow Model

08-36394

636

پایان نامه

برنامه ریزی توسعه تولید در حضور منابع تجدیدپذیر و تولید پراکنده در سیستمهای تجدیدساختارشده 

سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / تولید پراکنده Dispersed Generation / برنامه ریزی توسعه تولید Generation Expansion Planning

05-36397

637

پایان نامه

الکترودهای اصلاح شده با شیف بازهای استخلاف دار کبالت (III)در مطالعه ولتامتری سیستئین و آسکوربیک اسید 

آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / سیستئین Cysteine / کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / الکترود خمیرکربن Carbon Paste Electrode / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry

03-36401

638

پایان نامه

بهینه سازی برداشت از مخازن نفت با بکارگیری الگوریتم ژنتیک پیشرفته 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مکان یابی LOCATION / چاه های نفت Oil Wells / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / شبیه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Simulation / بهینه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Optimization

08-36402

639

پایان نامه

بررسی پایداری شرایط مرزی جاذب موج در روش حوزه زمان TLM با استفاده از فضای حالت 

مدل سازی خط انتقال TRANSMISSION LINE MODELING / فضای حالت State Space / پایداری Stability / شرایط مرزی جاذب موج Absorbing Boundary Conditions (ABC) / معادله موج یک طرفه One Way Wave Equation

05-36403

640

پایان نامه

شبیه سازی عددی تشکیل قطرات مایع در فرایند میعان 

جریان دوفازی Two Phase Flow / چگالش Consolidation / دیدگاه اویلری - اویلری Eulerian-Eulerian Approach / دیدگاه اویلری - لاگرانژی Eulerian-Lagrangian Approach / جوانه زنی Nucleation

08-36404

641

پایان نامه

بارزدایی فرکانسی با استفاده از شاخص نرخ افت فرکانس 

بارزدایی فرکانسی Frequency Load Shedding / نرخ افت فرکانس Frequency Rate Decline / سیستم کنترل قدرت وفقی Addaptive Power System Control / بارزدایی وفقی Addaptive Load Shedding / بارزدایی محلی Local Load Shedding

05-36405

642

پایان نامه

ارائه مدل ترمودینامیکی جهت توصیف رفتار سیستمهای الکترولیتی همراه با حلال آلی

نظریه اغتشاش DISTURBANCE THEORY / تقریب متوسط کروی Mean Spherical Approximation / تعادل فازی Phase Equilibrium / الکل Alcohol / بهینه سازی Optimization / برق کافت Electrolite

06-36406

643

پایان نامه

بررسی پایداری نسبی برخی از بازهای پیریمیدین بخش اول: با استفاده از محاسبات تئوری بخش دوم: با استفاده از تکنیکهای دوبعدی NMR 

نرم افزار گوسین 98 GAUSSIAN 98 SOFTWARE / توتومری Tautomerism / سیتوزین Cytosine / تیمین Thymine / تشدید مغناطیسی هسته دوبعدی Two Dimentional Nuclear Magnetic Resonance (2D NMR)

03-36407

644

پایان نامه

بخش اول: سنتز و بررسی رفتار تورمی مخلوط کاراگینان - پلی آکریلونیتریل به عنوان یک هیدروژل ابرجاذب جدید بخش دوم: سنتز لخته ساز آنیونی بر پایه آکریلیک اسید و آکریلامید و بهینه سازی شرایط ساخت همبسپار مربوط 

کاراگینان Carrageenan / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / ابرجاذب Superabsorbent / لخته ساز Flocculator / فرایند بایر Bayer Process / پلی اکریلونیتریل Polyacrylonitrile / ظرفیت تورمی Swelling Capacity / هم بسپار پلی اکریلات Polyacrylate Copolymer

03-36408

645

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی تولید از لایه نفتی مخزن پارس جنوبی 

میدان نفتی پارس جنوبی (بوشهر) South Pars Field (Bushehr) / لایه های نفتی Oil Rims / شبیه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Simulation / مدل سیال Fluid Model / مدل زمین شناختی Geologic Model / سناریوی بهره برداری Production Senario

06-36409

646

پایان نامه

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت در قسمت پشتیبانی (اداره کل مهندسی ساختمان و تاسیسات)هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما 

مکانیزه کردن Mechanization / نمودار جریان داده Data Flow Diagram / چرخه عمر سیستم System Life Cycle / گردش کار Workflow / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران Iran Air / روش ساخت یافته Structured Method

01-36410

647

پایان نامه

خطی سازی تقویت کننده قدرت RF به روش پیش اعوجاج وفقی 

تقویت کننده توان فرکانس رادیویی Radio Frequency Power Amplifier / خطی سازی Linearization / پیش اعوجاج دیجیتال Digital Predistortion

05-36411

648

پایان نامه

بررسی و مدلسازی پخت هموژن کامپوزیتهای پلی یورتانی پرشده با درصد پایین فیلتر 

مدل سازی MODELING / پلی یورتان Polyurethane / رسوب گذاری Sedimentation / کامپوزیت Composite / رئوکینتیک Rheokinetic

06-36412

649

پایان نامه

تحلیل تنش های برون صفحه ای در پوسته استوانه ای کامپوزیتی با لایه گذاری متقارن متوازن 

تنش برون صفحه ای Out of Plane Stress / فرمول بندی الاستیسیته Elasticity Formulation / نظریه لایه ای Layerwise Theory / پوسته استوانه ای متقارن متوازن Symmetric Balanced Cylinderical Shell / نظریه تک لایه معادل Equivalent Single Layer Theory

08-36413

650

پایان نامه

تز چرچ و مبانی فلسفی محاسبه پذیری 

توابع بازگشتی Recursive Functions / ماشین تورینگ Turing Machine / محاسبه پذیری Computability / تدقیق Explication

42-36415

651

پایان نامه

طراحی ابعاد پروفیل قالبهای خم همراه با کشش با هدف کاهش مقدار بازگشت فنری در حالت کرنش صفحه ای 

خم کاری Bending / روش اجزای محدود Finite Element Method / شکل دهی ورق فلزی Sheet Metal Forming / بازگشت فنری Spring back / سخت گردانی کرنشی Strain Hardening

08-36416

652

پایان نامه

استفاده از آنالیز پوش اور مودال جهت تخمین پاسخ لرزه ای قاب های دوبعدی 

پوش اور مودال Modal Pushover / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / عملکرد Performance / پاسخ لرزه ای Seismic Response / اندازه شدت Intensity Measure

09-36417

653

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی جریان در داخل مخزن سد لایه بندی شده با هندسه نامنظم 

تخلیه گزینشی Selective Withdrawal / تنگ شدگی جداره مخزن Side Contraction / سیال لایه ای Stratified Fluid / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV)

09-36418

654

پایان نامه

واکنش اپوکسیدها با سیانیدها، آزیدها، استیل کلرید، استیک انیدریک، تیوسیانات پتاسیم در حضور لیتیم پرکلرات تحت شرایط بدون حلال 

اپوکسید Epoxide / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / نوکلئوفیل ها NUCLEOPHILES

03-36419

655

پایان نامه

اختلالات کیهانشناختی آغازین به عنوان معیار مشاهده ای برای نظریه تورمی جهان 

اختلالات کیهان شناختی آغازین Primordial Cosmological Perturbations / کیهان شناسی تورمی Inflationary Cosmology / ناهمسانگردی تابش زمینه کیهانی Cosmic Microwave Background (CMB)Anisotropy / ساختار بزرگ مقیاس کیهان Large-Scale Structure of the Universe / فیزیک انرژی بالا High Energy Physics / محاسبات با کارایی بالا High Performance Computing

04-36424

656

پایان نامه

ناهمسانگردی و قطبش تابش زمینه کیهان (CMB)در جهان های چندبند 

جهان های چندبند Multiply-Connected Universes / ناهمسانگردی تابش زمینه کیهانی Cosmic Microwave Background (CMB)Anisotropy / قطبش تابش زمینه کیهانی Cosmic Microwave Background (CMB)Polarization / هم بندی غیربدیهی کیهانی Non-Trivial Cosmic Topology / همبستگی دونقطه ای ناهمسانگردی Two-Point Correlation Anisotropy

04-36425

657

پایان نامه

کاربرد الگوریتم های فراابتکاری مورچگان در مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود 

برنامه ریزی پروژه Project Planning / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / سرمایه گذاری در منابع Resource Investment / زمان بندی پروژه Project Scheduling

01-36426

658

پایان نامه

بررسی تاثیر ساختار تزویج بر روی پترن تشعشعی نوسان سازهای هماهنگ تشعشع کننده در فضا 

الگوهای تشعشعی Radiation Patterns / نوسانگر تزویج شده Mutually Coupled Oscillator / نوسانگر هماهنگ Synchronized Oscillator / پهنای باند قفل شدن locking Bandwidth / سلول تشعشع کننده Radiating Cell

05-36429

659

پایان نامه

دستگاه لینارد و کاربرد آن در نوسان معادلات غیرخطی مرتبه دوم از نوع اویلر 

دستگاه لینارد Lienard System / جواب تناوبی Periodic Solution / معادله اویلر EULER EQUATION / معادله های غیرخطی. / جواب نوسانی Oscillation Solution

02-36431

660

پایان نامه

بررسی فشار در کانال ها با تغییر ناگهانی سطح مقطع 

خلاءزایی Cavitation / جریان تقارن محوری Axisymmetric Flow / تغییر سطح مقطع VARYING CROSS SECTION / فشار آب Water Pressure / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / خطوط جریان Streamline / کانال با انبساط ناگهانی Sudden Expansion Channel / جریان آب Water Flow

08-36432

661

پایان نامه

ارائه یک روش مقاوم استگانوگرافی ویژه تصاویر پزشکی 

تبدیل موجک Wavelet Transform / تقاوم Robustness / مخفی سازی داده ها DATA HIDING / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / تبدیل هندسی صلب Rigid Geometrical Transform / تصاویر پزشکی Medical Images

05-36433

662

پایان نامه

طراحی تقویت کننده توان با تکنولوژی CMOS برای کاربردهای UWB 

تقویت کننده توان Power Amplifier / مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / تقویت کننده گسترده Distributed Amplifier

05-36434

663

پایان نامه

برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری واحدهای تولید در سیستم های تجدیدساختاریافته 

قابلیت اطمینان Reliability / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / سیستم های قدرت Power Systems / واحدهای تولیدی MANUFACTURERS / برنامه ریزی تعمیر و نگهداری Maintenance Scheduling

05-36437

664

پایان نامه

امکان سنجی احداث کارخانه تعمیرات اساسی واگنهای باری 

امکان سنجی Feasibility Study / حمل و نقل ریلی Rail Transport / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / واگن های باری Freight Cars / خصوصی سازی Privatization / تعمیر ونگهداری Maintenance / تعمیرات اساسی Overhal

01-36438

665

پایان نامه

استفاده از معیار ارزش در معرض خطر (Value at Risk)برای محاسبه ریسک سبد سهامی بانک صنعت و معدن، شرکتهای زیرمجموعه و شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران 

مدیریت خطرپذیری Risk Management / تحلیل خطرپذیری Risk Analysis / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / بانک صنعت و معدن Industry and Mine Bank / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / سبد سهام Stock Porifolio / خطرپذیری متریک Risk Metrics

44-36439

666

پایان نامه

محاسبه معکوس روسازی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / محاسبه معکوس BACK CALCULATION / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / روسازی انعطاف پذیر Flexible Pavement / افت و خیزسنج ضربه ای Falling Weight Deflectometery (FWD)

09-36440

667

پایان نامه

برآورد انرژی گرمایشی و یا سرمایشی تلف شده در ساختمان های مسکونی 

مدل سازی MODELING / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / مدل سازی انرژی Energy Modeling / هدایت الکتریکی ELECTRICAL CONDUCTIVITY / انتقال حرارت تشعشعی Radiative Heat Transfer / انرژی تلف شده Wasted Energy / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

08-36441

668

پایان نامه

طراحی و تحلیل سپر با قابلیت آزادسازی انرژی از مواد GMT 

ضربه Impact / سرعت پایین Low Velocity / مواد مختلط Composite Materials / سپر Bumper / آزادسازی انرژی Energy Release / مواد جی0تی0ام Glass Mat Thermoplastic

08-36443

669

پایان نامه

طراحی یک فیلتر میان گذر یکپارچه ولتاژ پایین با فرکانس و Q بالا 

فیلتر فعال Active Filter / تقویت کننده کلاس آ.بی Class AB Amplifier / فیلتر فعال آر0سی Active-RC Filter / فیلتر فرکانس بالا High Frequency Filter

05-36444

670

پایان نامه

بررسی اثر جمعیت در بهینه سازی بال مواد مرکب با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / صفحه مرکب لایه ای Laminated Composite Panel / اندازه جمعیت Population Size / بال مواد مرکب Composite Wing / طراحی لایه چینی Laminate Sequence Design

45-36446

671

پایان نامه

بهینه سازی فرایند خالص سازی آنزیم محدودالاثر PstI با استفاده از مدل 

بهینه سازی Optimization / کروماتوگرافی تبادل یونی Ion-Exchange Chromatography / خالص سازی پروتئین Protein Purification / ستون تبادل یونی Ion-Exchange Column / آنزیم محدودالاثر Restriction Enzyme

06-36449

672

پایان نامه

حل مساله تماس سه بعدی بین یک مخروط نامتقارن و یک نیم فضا به روش تحلیلی 

مساله تماس Contact Problem / مخروط CONE / تابع پتانسیل Potential Function / روش اجزای محدود Finite Element Method / تماس نامتقارن Unsymmetric Contact / نیم فضاها HALF SPACES

45-36452

673

پایان نامه

بررسی شکل گیری ارتباطات هیجانی در محیط زندگی مصنوعی حیوانی 

سیستم چندعاملی Multiagent System / ارتباط هیجانی Emotional Communication / مدل سازی هیجان Emotional Modeling / عامل اجتماعی Social Agent

19-36456

674

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی سیستم زنده یاب باند مایکروویو بر اساس آشکارسازی فرکانس داپلر ناشی از حرکت قلب 

رادار دوپلر مایکروویو Microwave Doppler Radar / زنده یاب مایکروویو Microwave Life Detection / نرم افزار آ0دی0اس Advance Design System (ADS)

05-36458

675

پایان نامه

نظریه وادوسی کوانتومی و بررسی اثرات آن در کیوبایت جوزفسون 

آرام سازی Relaxation (Physics) / وادوسی کوانتومی Quantum Decoherence / میرایی فاز Dephasing / کیوبیت جوزفسون Josephson Qubite

04-36461

676

پایان نامه

بررسی تنش های برون صفحه ای در کامپوزیت های لایه ای تحت ارتعاشات اجباری 

تنش برون صفحه ای Out of Plane Stress / بستر ارتجاعی Elastic Subgrade / نظریه لایه ای Layerwise Theory / ارتعاش اجباری Forced Vibration / تیرهای لایه ای Laminated Beams

08-36463

677

پایان نامه

اثر تحریکهای دوجهتی (Bidirectional)در زلزله های نزدیک گسل (Near Field) 

طراحی لرزه ای Seismic Design / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / اثر دوجهتی Bidirectional / سازه های نامنظم Nonlinear Structures

09-36470

678

پایان نامه

بررسی تجربی نقش مغناطیس در ابررساناهای دمای بالا توسط اثر هال 

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / مغناطیس MAGNETISM / اثر هال Hall Effect / تغییر علامت اثر هال Hall Effect Sign Reversal

04-36473

679

پایان نامه

بخش اول: سنتز و بررسی خواص دوهیدروژل ابرجاذب جدید بر پایه سدیم آلژینات و کاپاکاراگینان؛ بخش دوم: بررسی رهایش سه مدل دارویی کم محلول، نیم محلول و کاملامحلول از دو بسپار ابرجاذب جدید بر پایه سدیم آلژینات و کاپاکاراگینان 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / انتقال خوراکی Oral Drug Delivery / ابرجاذب Superabsorbent / پلی ساکارید Polysaccaride / بسپارش پیوندی Graft Polymerization / داروی خوراکی Oral Drug

03-36477

680

پایان نامه

مطالعه تجربی جریان حول یک ورودی مافوق صوت 

ورودی مافوق صوت Supersonic Intake / موتور رم جت Ram Jet Engine / جریان مافوق صوت Supersonic Flow / بازیابی فشار Pressure Recovery

45-36479

681

پایان نامه

پیش بینی با استفاده از سری های زمانی فازی 

پیش بینی Forecasting / سری های زمانی Time Series / متغیر زبانی Linguistics Variable / فازی سازی Fuzzification / غیرفازی کردن Defuzzification / منطق فازی Fuzzy Logic

01-36481

682

پایان نامه

سنتز آلفاآمینوفسفوناتهای کایرال از آمین و آمینواسیدکایرال 

گلایسین Glycine / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / آلدهید Aldehyde / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-36482

683

پایان نامه

مدل سازی ترافیک ویدیوی VBR 

ویدیو با نرخ بیت متغیر(وبر) Variable Bit Rate (VBR) Video / مدل سازی ترافیک TRAFFIC MODELING / تبدیل موجک Wavelet Transform / ویدیوی چندلایه ای Multi - Layer Video / پردازش سیگنال ویدیویی Video Signal Processing / شدآمد مخابراتی Telecommunication Traffic / کدگذاری ویدیویی Video Coding

19-36483

684

پایان نامه

دینامیک درهم تنیدگی در گراف های متقارن 

دینامیک Dynamics / درهم تنیدگی Entanglement / تقارن(فیزیک)

04-36485

685

پایان نامه

بررسی پارامترهای مؤثر بر حساسیت سیکل جذبی آب - لیتیوم بروماید 

سیستم سرمایش جذبی Absorption Cooling System / آب Water / لیتیم بروماید LITHIUM BROMIDE / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / سرمایش Cooling / ضریب کارایی Coefficient of Perfomance (COP)

08-36486

686

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه 

طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد Performance - Based Seismic Design / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / شکل پذیری Ductility / روش طیف ظرفیت Capacity Spectrum Method / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / آیین نامه مجمع تکنولوژی کاربردی شماره 40 Applied Technology Council (ATC)4O Code

09-36487

687

پایان نامه

تحلیل پایداری آیروالاستیک حامل ماهواره با بدنه کامپوزیتی با در نظر گرفتن اثرات تلاطم سوخت 

پایداری Stability / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / تلاطم مایع Liquid Sloshing / کامپوزیت Composite / حامل ماهواره Lunch Vehicle

45-36488

688

پایان نامه

استخراج روغن بیولوژیکی از چوب به روش پیرولیز و استفاده از آن در ساخت رزین فنولیک 

منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / تفکافت Pyrolysis / روغن بیولوژیکی Bio-Oil / لیگنین Lignin / چوب صنوبر Fir Wood / فنل Phenol / زیست توده Biomass

03-36489

689

پایان نامه

بهبود چندکاناله سیگنال صحبت 

پرتوسازی Beamforming / تجزیه تعمیم یافته مقادیر تکین Generalized Singular Value Decomposition (GSVD) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / بهبود گفتار Speech Enhancement / پردازش سیگنال آرایه ای Array Signal Processing / آرایه میکروفونی Microphone Array

05-36490

690

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی یک تیر اویلر دارای بار محوری و بستر ویسکوالاستیک تحت اثر جرم و بار متحرک 

جرم متحرک Traveling Mass / میرایی هیسترزیس Hystersis Damping / میرایی لزج Viscous Damping / بارهای محوری Axial Loads / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / سرعت بحرانی Critical Velocity / بستر ویسکوالاستیک Viscoelastic Foundation

08-36492

691

پایان نامه

بررسی رفتار آیروالاستیک بالهای کامپوزیتی با استفاده از روش تحلیلی 

بال مواد مرکب Composite Wing / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / لرزش (آیرودینامیک) Flutter / واگرایی (مکانیک) DIVERGENCE

45-36493

692

پایان نامه

سیستم اصل موضوعی منطق محمولات مرتبه اول 

منطق محمولات Predicate Logic / اصول موضوعه Axioms / نحو SYNTAX / معناشناسی Semantics / اینهمانی Identity / فراقضیه Metatheorem

42-36494

693

پایان نامه

تدوین یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی بانک سامان 

بانک سامان Saman Bank / خطرپذیری اعتبار Credit Risk / رتبه بندی اعتبار Credit Rating / بانکداری Banking / خطرپذیری عدم پرداخت Default Risk / مشتری Customer / مدل انتخاب ترتیبی Ordered Probit Model

44-36503

694

پایان نامه

اصلاح و کاربرد روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار در شبیه سازی امواج ضربه ای 

جریان سطح آزاد Free Surface Flow / شبیه سازی Simulation / روش عددی Numerical Method / موج ناشی از زمین لرزه Tsunami / موج لرزه ای Seismic Wave / معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / روش لاگرانژی Lagrangian Method / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / موج ضربه ای Shock wave

09-36518

695

پایان نامه

دنباله تابع گرین موج در فضای خمیده 

فضای خمیده Curved Space / پیکربندی فضا زمان Space Time Configuration / تابع موج Wave Function / پس پراکندگی Backscattering / انحنا Curvature

04-36521

696

پایان نامه

تاثیر ناخالصیهای Si و Pt و سد نفوذی Ta بر خواص فیزیکی لایه نانومتری NiSi 

نانوالکترونیک Nanoelectronic / سد نفوذی Diffusion Barrier / سیلیساید نیکل Nickel Silicide (Ni Si) / پایداری حرارتی Thermal Stability / کند و پاش Sputtering

04-36522

697

پایان نامه

ارائه داده ساختار جنبشی برای حل مسائل هندسه محاسباتی (مسئله دیداری) 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / نظریه جنبشی Kinetic Theory / مدل حل مساله Problem Solving Model / ساختار داده ها Data Structure

19-36523

698

پایان نامه

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بهره وری در شرکت الکتریک خودرو شرق و ارائه مدل بهبود با استفاده از متدلوژی شش سیگما 

تحلیل بهره وری Productivity Analysis / شرکت الکتریک خودرو شرق Electric Khodro Shargh Company / شش سیگما (کیفیت) Six Sigma (Quality) / صنعت خودروسازی Automotive Industry / تحلیل شکاف Gap Analysis

01-36525

699

پایان نامه

توصیف صوری و درستی یابی نمودارهای گردش کار 

گردش کار Workflow / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) / درستی یابی Verification / معناشناسی Semantics / نمودار فعالیت Activity Diagram / توصیف صوری Formal Specification / فرایند کسب و کار Business Process

19-36533

700

پایان نامه

بررسی تجربی رفتار آیروالاستیک غیر خطی بال هواپیمای پرواز کننده به وسیله انسان با نسبت منظری بالا 

الاستیسیته هوایی تجربی Experimental Aeroelasticity / الاستیسیته هوایی غیرخطی Nonlinear Aeroelasticity / نسبت ابعاد Aspect Ratio / بال Wing / هواپیما با نیروی انسانی Man Powered Aircraft

45-3653

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

پایان نامه

تدوین فرآیند مهندسی معکوس در صنایع هوائی 

مهندسی معکوس REVERS ENGINEERING / صنعت هوایی Aero Industry / فناوری Technology / ابزار الکترومکانیکی Electromechanical Device / کارانداز Actuators

01-36520

702

پایان نامه

طراحی مدارهای نمونه بردار جریانی با سرعت و دقت بالا 

طراحی Design / مدار نمونه بردار و نگهدار Sample and Hold Circuit / مدار نمونه بردار جریانی Current Mode Sampling Circuit / کلیدزنی ولتاژ صفر (زد. وی. اس.) Zero Voltage Switching (ZVS)

05-36543

703

پایان نامه

پیشگوئی لرزش در فرایند بورینگ 

تحلیل مودال Modal Analysis / حوزه فرکانسی Frequency Domain / لرزش در ماشینکاری Machining Chatter / سوراخ کاری (مکانیک) Boring / پیشگویی Prediction

08-36553

704

پایان نامه

مدلسازی ساختار کربن فعال با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی 

کربن فعال Activated Carbon / شبکه عصبی Neural Network / مدل سازی MODELING / جذب سطحی Adsorption / گاز طبیعی جذب شده Adsorbed Natural Gas (ANG)

06-36598

705

پایان نامه

بررسی مکانیزم تشکیل حباب در میکروکانالها به منظور افزایش بازدهی انرژی در پیل سوختی 

دینامیک حباب Bubble Dynamic / رشد حباب Bubble Growth / پیل سوختی Fuel Cell / میکروکانال Microchannel

08-36594

706

پایان نامه

بررسی جریان آشفته غیردایم بر روی حفره باز 

عبور جریان از روی حفره Cavity Flow / مدل سازی جریان آشفته Turbulence Modeling / لایه مرزی Boundary Layer / جریان روی پله Backward Facing Step Flow

45-36578

707

پایان نامه

تاثیر اصلاح شبکه مبدل های حرارتی در بهبود فرایند واحد تقطیر پالایشگاه اراک 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / انتگرال گیری انرژی Energy Integration / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / پالایشگاه اراک Arak Refinery

06-36654

708

پایان نامه

بررسی تحلیلی ارتعاشات محور خمیده ترک دار نامیزان 

طیف فرکانسی Frequency Spectrum / ترک باز و بسته شونده Breathing Crack / محور خمیده Bent Shaft / تحلیل ارتعاش اجباری Forced Vibration Analysis

08-36655

709

پایان نامه

درهمتنیدگی و ناموضعیت در نامساوی بل و کاربرد آن در تئوری اطلاعات کوانتومی 

ناموضعیت NONLOCALITY / درهم تنیدگی Entanglement / نامساوی بل BELL'S INEQUALITY / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / کانال کوانتومی Quantum Channel

04-36667

710

پایان نامه

کنترل سرعت زاویه ای حرکت غلتشی در هواپیماهای کوچک (MAV) 

پدیده نوسان غلتشی بال Wing Rock Phenomenon / وسایل پرنده با سایز کوچک Micro Air Vehicle (MAV) / کنترل عرضی - سمتی Lateral-Directional Control

45-36678

711

پایان نامه

دلایل اهمیت نظریه میدان مؤثر 

نظریه میدان مؤثر Effective Field Theory / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / نقض CP CP VIOLATION / درهم آمیختگی کائون Kaon Mixing

04-36679

712

پایان نامه

تنظیم سیاستهای استراتژی دولت الکترونیکی با استفاده از تحلیل دینامیکهای سیستم 

دولت الکترونیکی Electronic Goverment / استراتژی Strategy / تحلیل دینامیکی سیستم System Dynamic Analysis

44-36684

713

پایان نامه

بررسی فنی واقتصادی طرح تولید لوله های پلی اتیلن آبرسانی در افغانستان 

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / ارزش خالص فعلی Net Present Value / نقطه سر به سر Break Even Point (BEP) / لوله پلی اتیلن Polyethylene Pipe

01-36711

714

پایان نامه

بررسی رفتار ایروالاستیک یک جسم پرنده 

تحلیل پایداری Stability Analysis / معادله حرکت EQUATION OF MOTION / دینامیک پرواز Flight Dynamics / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / سازه الاستیک Elastic Structure

45-36781

715

پایان نامه

مدل سازی توپولوژی شبکه برای تحلیل آسیب پذیری های فراساختار شبکه 

امنیت شبکه Network Security / مدل سازی MODELING / آسیب پذیری Vulnerability / شبکه های کامپیوتری Computer Networks / هم بندی شبکه Network Topology / منطق توصیفی Description Logic

19-36795

716

پایان نامه

حل تحلیلی تنشها و کرنشهای الاستیک سه بعدی در کامپیوزیتهای باالیاف کوتاه با استفاده از تکنیک تقویت کننده مجازی 

الیاف مجازی Imaging Fiber / حل تحلیلی Analytical Solution / توزیع تنش Stress Distribution / رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / انفصال در انتهای الیاف End Debonding / کامپوزیت با الیاف کوتاه Short Fiber Composite

45-36835

717

پایان نامه

بررسی تولید نانو پودر سیلیکا به روش سل ژل و عوامل موثر بر فرایند تولید 

روش سل - ژل Sol-Gel Method / کلوئید Colloid / سیلیکا Silica / نانوذرات Nanoparticles / نانو سیلیکا Nanosilica / نسبت ملاری Molar Ratio / تترااتوکسی سیلان Tetraethoxysilane

07-36877

718

پایان نامه

مبانی محاسباتی و پیاده سازی نرم افزار شبیه سازی سیستم های نانو مکانیکی 

نانومکانیک Nanomechanics / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / تحلیل چند مقیاسی Multi-Scale Analysis / پردازش موازی Parallel Processing / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / روش نیمه پیوسته Semi Continuous Method / روش تقریب بر پایه ساختار اتمی Atomic Based Approximation Method (AAM)

08-36901

719

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص الکتریکی Ru (Gd2-XCeX)Sr2Cu2O10-O 

ابررسانایی Superconductivity / مدل فرومغناطیس Ferromagnetic Model / روتنوکوپرات Ruthenucuprate / همزیستی SYMBIOSIS / رسانش فازبهنجار NORMAL PHASE CONDUCTION

04-37139

720

پایان نامه

بررسی انتخابی بودن واکنش نوآرایی فریز بر روی سطوح جامد تحت امواج میکروویو 

نوآرایی فریز FRIES REARRANGEMENT / تابش ریزموج Microwave Radiation / بستر جامد Solid Support / جهت گزینی Regioselectivity

03-37151

721

پایان نامه

آسیب پذیری های امنیتی شبکه GSM 

گمنامی Anonymity / مخابرات بدون سیم WIRELESS COMMUNICATION / احراز هویت Authentication / سیستم فراگیر برای مخابرات سیار Global System for Mobile Communication (GSM) / آسیب پذیری امنیتی Security Vulnerability / محرمانگی Confidentiality

19-37350

722

پایان نامه

مطالعه دشارژ مخازن اسید جهت فعال سازی باطری بالونی موشک 

موشک سوخت مایع. / جریان ناپایدار Unstable Flow / زمان آماده سازی Preparation Time / ارتفاع بحرانی Critical Hight / مخزن Vesslse

45-37415

723

پایان نامه

استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین زمانبندی سیستم تولید قابل انعطاف 

زمان بندی Scheduling / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم تولید انعطاف پذیر Flexible Manufacturing System / تولید کارگاهی Job Shop / توالی عملیات Sequencing

01-37502

724

پایان نامه

بررسی تغییرات دمایی و علل شکست غلتک در مرحله پایانی نورد داغ با استفاده از روش اجزای محدود 

نورد داغ HOT ROLLING / روش اجزای محدود Finite Element Method / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / شبیه سازی Simulation / تغییرات دمایی Temprature Variation / شکست غلتک Roll Failure

07-37601

725

پایان نامه

بررسی تاثیر الیاف پلیمری بر بهبود عملکرد لرزه ای قابها و اعضای بتنی 

الیاف آرامید Aramid Fiber / الیاف کربن Carbon Fibers / پیش تنیدگی Prestressing / ستون بتنی Concrete Column / مدل فیبری Fiber Model

09-37607

726

پایان نامه

مدل سازی چندمقیاسی پدیده انجماد در آلیاژهای دوگانه فلزی 

ریزساختار Microstructure / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / مدل سازی مقیاس نانو Nano-Scale Modeling / مدل سازی مقیاس میکرو Micro-Scale Modeling

04-37842

727

پایان نامه

ویژگی های مدل های کسب و کار موفق و ناموفق آنها با شرایط ایران 

مدل کسب و کار Business Model / راه اندازی کسب و کار Business Startup / عوامل کلیدی موفقیت Key Success Factors

44-38427

728

پایان نامه

شبکه زنجیره عرضه با تقاضای تصادفی نرمال Supply Chain Network with Normal Demand

زنجیره عرضه Supply Chain / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / طراحی شبکه زنجیره عرضه Supply Chain Network Design / شبکه های توزیع شده Distributed Networks

01-39041

729

پایان نامه

بررسی بهبود انتقال حرارت در مایکروکانال ها با استفاده از نیروهای الکتروکینتیک 

جریان سیال Fluid Flow / انتقال حرارت Heat Transfer / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / میکروکانال Microchannel / روش لایه نشانی شیمیایی بخار CVD Method

08-39645

730

پایان نامه

بررسی ابعاد ویژگی های فقر در اقتصاد ایران با رویکرد هدف گذاری فقر و ارزیابی تغییرات آن در دوره 1382-1378 به روش سلطه تصادفی 

فقر Poverty / تجزیه فقر Poverty Decomposition / پروفایل فقر Poverty Profile / هدف گذاری فقر Proverty Targeting / سلطه تصادفی Stochastic Dominance

44-39646

731

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر بر عیوب قطعات چدنی ریخته گری شده به روش EPCEvaluation of Effective Parameter on the Cast Iron Part Defects Produced by EPC

مدل فومی Foam Pattern / بستر سیال Fluidized Bed / ارتعاش Vibration / کربن براق Lustrous Carbon / نفوذ پذیری پوشان Coating permeability

07-40964

732

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم هوشمند ضد برخورد خودرو 

کنترل خودرو Vehicle Control / سیستم ایمنی ضد برخورد Coollision Avoidance System / خودروی هوشمند Intelligent Vehicle

08-35677

733

پایان نامه

بررسی قابلیت جلوگیری از آسیب نواحی سر و قفسه سینه سرنشین خودرو در تصادفات از جلو برای سرنشین مجهز به کمربند ایمنی به روش مدلسازی اجزای محدود 

معیار CRITERIA / اتوبوس Bus / ضربه پذیری Crashworthiness / کمربندهای ایمنی Safety Belts / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / آسیب Injury / سرنشین Occupant

08-35712

734

پایان نامه

کنترل آماری فرایند برای داده های خودهمبسته و مطالعه موردی در کارخانه شهید قندی 

کنترل فرایند آماری Statistical Process Control / شرکت مخابرات شهیدقندی. / متوسط طول دنباله Average Run Length / نمودار کنترلی باقیمانده ها Residuals Control Chart / نمودار کنترلی شوهارت Shewhart Control Chart / نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی Exponentially Weighted Moveing Average (EWMA)

01-35741

735

پایان نامه

کنترل حرکت زیردریایی 

منطق فازی Fuzzy Logic / کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / هدایت زیردریایی Submarine Navigation / ماموریت هدف یابی Target Finding Mission

08-35805

736

پایان نامه

ارزیابی یک سیستم تحمل پذیر اشکال مبتنی بر PLC و ارائه راهکار جهت بهبود آن 

شبکه صنعتی Industrial Network / کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller(PLC) / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / خطا Error / خرابی سیستم System Failure

19-35808

737

پایان نامه

طراحی سیستم کنترل سرعت برای یک رم جت سوخت جامد 

کنترل سرعت Speed Control / کنترل تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Control / تنظیم بهره Gain Scheduling / رم جت سوخت جامد Solid Fuel Ramjet / فعال ساز آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy Actuator / کنترل تطبیقی لغزشی Adaptive Sliding Control

08-35902

738

پایان نامه

بررسی روش های چندمعیاره و فازی برای مسایل بهترین مسیر و تقاضا در شبکه 

برنامه ریزی فازی Fuzzy Programming / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory / الگوریتم تخصیص Assignment Algorithm / طراحی شبکه حمل و نقل Transportation Network Design / ماتریس تقاضای سفر Trip Demand Matrix (OD Matrix) / کوتاه ترین مسیر Shortest Path

02-35927

739

پایان نامه

بررسی پدیده پاشش مذاب در کنورتور مس 

شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / تزریق گاز Gas Injection / کنورتور Converter / جریان سیال Fluid Flow / پاشش سیال Splashing

07-35970

740

پایان نامه

ارزیابی تئوری - عملی محیطهای مغذی کنترل کیفی مواد غذایی 

محیط کشت MEDIUM CULTURE / صنایع غذایی Food Industries / باکتری ها Bacteria / کنترل کیفیت Quality Control

06-35975

741

پایان نامه

رسوب الکتروشیمیایی رنیوم از محلول حاوی پررنات آمونیوم 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / کرونوپتانسیومتری Chronopotentiometry / رنیوم Rhenium / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition

07-36008

742

پایان نامه

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی حرکت رباتهای انسان نما از دیدگاه Dynamic Object Manipulation 

ربات انسان نما Humanoid Robot / بازوی مکانیکی Manipulator / دینامیک معکوس Inverse Dynamics / کنترل Control / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / راه رفتن Locomotion / جابجایی دینامیکی اشیا Dynamic Object Manipulation (DOM) / منیپولیشن ناگیرنده Nonprehensile Manipulation

08-36015

743

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای کمپلکسهای دوهسته ای CuIIMII مشتق از لیگاندهای ماکروسیکلی کوپه دار 

اثر حلال Solvent Effect / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / کمپلکس دوهسته ای Binucleating Complex / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand

03-36020

744

پایان نامه

کنترل تطبیقی چند مدله مبتنی بر مد لغزشی 

کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / کنترل تطبیقی چند مدله Multipel Model Adaptive Control / کنترل چندمدلی Multi-Model Control / شبکه عصبی Neural Network / سیستم استنباط فازی Fuzzy Inference System / بازوی مکانیکی Manipulator

05-36041

745

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی مانور جلوگیری از برخورد برای یک خودروی هوشمند 

خودروی هوشمند Intelligent Vehicle / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / فاصله ایمن Safety Distance / کنترل کننده مد لغزشی Sliding Mode Controller

08-36047

746

پایان نامه

ارزیابی عملکرد جرم میراگر متوازن در کنترل رفتار لرزه ای مدل های سه بعدی 

جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / خروج از مرکزیت Eccentricity / رفتار غیرخطی ارتجاعی Elastic Nonlinear Behavior / کنترل غیرفعال Passive Control / مدل سه بعدی Three Dimensional Model

09-36124

747

پایان نامه

بررسی کاربرد، طراحی و ارائه یک سیستم جدید TSC برای شبکه های فشار ضعیف صنعتی جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی 

انرژی الکتریکی Electric Energy / کوره قوس الکتریکی Electric Arc Furnaces / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / توان واکنشی Reactive Power / خازن سوییچ شونده با تایرستور Thyristore Switched Capacitore (TSC) / بار متغیر لحظه ای Instantanious Variable Load

08-36132

748

پایان نامه

بستگی تبعی و متافیزیک روابط در درهم تنیدگی کوانتومی 

کل گرایی Holism / خواص نوظهور Emergent Properties / بستگی تبعی Supervenience / درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement / متافیزیک روابط Relations Metaphysics

42-36154

749

پایان نامه

کنترل ارتعاشات یک تیر انعطاف پذیر با استفاده از عملگرهای پیزوالکتریک 

کنترل ارتعاش Vibration Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل بهینه Optimal Control / تیر یک سرگیردار Cantilever Beam / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / کنترل تطبیقی پیشخور Adaptive Feedforward Controller / کنترل فیلتر - ایکس Filtered-X Controller

08-36198

750

پایان نامه

طراحی و ساخت یک آبگرمکن گازی فوری با کنترل الکترونیکی گاز مصرفی 

آبگرمکن گازی لحظه ای Instantaneous Gas Water Heater / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / مدل سازی MODELING / کنترل فازی Fuzzy Control / کنترل الکترونیکی Electronic Control / شناسایی پارامترها Parameters Identification / زمان بندی بهره Gain Scheduling

08-36219

751

پایان نامه

ارزیابی روش تحلیل استاتیکی معادل در طراحی سازه های دارای میراگر اصطکاکی 

کنترل غیرفعال Passive Control / اتلاف انرژی Energy Dissipation / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / میراگر اصطکاکی Friction Damper / تحلیل استاتیکی معادل Equivalent static Analysis

09-36224

752

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی شبکه ی ارتباطی و کنترل کننده ی پایداری روبات زیرآبی هدایت شونده از راه دور 

کنترل فازی Fuzzy Control / استخراج خبرگی Expertise Extraction / یادگیری فعال Active Learning / ربات زیرآبی UnderWater Robot

19-36235

753

پایان نامه

انتخاب و شبیه سازی مسیر پرواز برای هواپیماهای بدون سرنشین 

کنترل بهینه Optimal Control / مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / طراحی مسیر Path Planning / انتخاب مسیر Path Finding / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / عملیات حمله مشارکتی Cooperative Combat Mission(CCM) / نقطه مسیر Waypoint

45-36242

754

پایان نامه

طراحی و ساخت محرک خطی کنترل شده آلیاژ حافظه دار 

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / هیسترزیس HYSTERESIS / محرک خطی LINEAR STIMULUS / کمانش Buckling / آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Shape Memory Alloy / کنترل Control

08-36252

755

پایان نامه

کنترل سیستم های چندعامله مبتنی بر روش های بهینه سازی ربات های دارای درجه آزادی بالا 

سیستم چندعاملی Multiagent System / کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / طراحی مسیر Path Planning / ربات با درجه آزادی بالا Redundant Manipulator

05-36255

756

پایان نامه

کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری 

کنترل انباشتگی Congestion Control / کنترل تطبیقی Adaptive Control / مدیریت فعال صف Active Queue Management (AQM) / شبکه های کامپیوتری Computer Networks

05-36277

757

پایان نامه

ارائه یک مدل آماری جدید جهت مطالعه اثرات تجمعی در محلولهای الکترولیت آبی 

محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / کره صلب Hard Sphere / ضریب فعالیت یونی Ionic Activity Coefficient / ضریب اسمزی Osmotic Coefficient / تجمع یونی Ionic Association / تقریب متوسط کروی Mean Spherical Approximation

06-36339

758

پایان نامه

کنترل نیرو و امپدانس رباتهای انعطاف پذیر 

ربات Robot / انعطاف پذیری Flexibility / کنترل نیرو Force Control / مد لغزشی Sliding Mode / کنترل امپدانس Impedance Control / اغتشاش تکین Singular Perturbation

08-36342

759

پایان نامه

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار 

کنترل فازی Fuzzy Control / تقاطع با چراغ راهنمایی Signalized Intersection / الگوریتم کنترل Control Algorithm / شبیه سازی Simulation / منطق فازی Fuzzy Logic / زمان سفر Travel Time

09-36376

760

پایان نامه

کنترل بهینه - فازی حلقه بسته در سیستمهای دینامیکی غیرخطی 

کنترل بهینه Optimal Control / سیستم دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamical System / سیستم فازی Fuzzy System / حداقل زمان Minimum Time / قانون هدایت حلقه بسته Closed-Loop Guidance Law / انتقال به مدار دایره ای Injection Into Circular Orbit

45-36379

761

پایان نامه

افزایش پایداری بازوهای مکانیکی متحرک با استفاده از جبرانساز دینامیکی 

بازوی مکانیکی متحرک Mobile Manipulator / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / شبکه عصبی Neural Network / افزایش پایداری Increasing Stability

08-36423

762

پایان نامه

تحلیل رفتار کمانش موضعی در ورق ها، با مقاطع بسته (مستطیلی، دایروی توپر، دایروی توخالی)تحت بارگذاری ها و شرایط مرزی مختلف 

ورق ها (مهندسی مکانیک) PLATES / پوسته ها Shells / باربحرانی کمانش Critical Buckling Load / الگوی بار جانبی Lateral Load Pattern / کمانش پوسته ها Shells Buckling / ورق مستطیلی Rectangular Plate / ورق دایروی Circular Plate / ورق همگن Homogeneous Plate / ورق همسانگرد Isotropic Plate / بار مستقیم Direct Load

08-36427

763

پایان نامه

نظریه های ارجاع از میل تا کریپکی 

اسم خاص Proper Name / کریپکی Kripke / توصیفات معین Definite Description / نظریه ارجاع Reference Theory

42-36430

764

پایان نامه

الگوریتم جدید کنترل محرکه موتور القایی با قابلیت تحمل خطا 

موتورهای القایی INDUCTION MOTORS / کنترل برداری Vector Control / تشخیص خطا Fault Detection / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance

05-36435

765

پایان نامه

ارائه مدلی برای تعیین یارانه بهینه سیستم CNG و تعیین قیمت بنزین با استفاده از نظریه کنترل بهینه و تابع رفاه اجتماعی 

گاز طبیعی فشرده (سی0ان0جی) Compressed Natural Gas (CNG) / کنترل بهینه Optimal Control / یارانه بنزین Gasoline Subsidy / رفاه اجتماعی Social Welfare / کشش قیمتی تقاضا Demand Price Elasticity / سیاست دولت Government Policy

01-36474

766

پایان نامه

کنترل بهینه و طراحی مسیر برای ربات مارمانند غیرفعال مجهز به سیستم کمکی فعال 

ربات مارمانند Snake-Like Robot / کنترل بهینه Optimal Control / طراحی مسیر Path Planning / کارانداز Actuators

08-36478

767

پایان نامه

طراحی برنامه فراز به روش ترکیبی 

موشک چندمرحله ای Multistage Rocket / کنترل بهینه Optimal Control / سیستم حلقه باز Open Loop System / سیستم حلقه بسته Closed Loop System / سیستم یادگیری Learning System / شبکه عصبی Neural Network / برنامه فراز Pitch Program / طراحی Design

45-36480

768

پایان نامه

برنامه ریزی حرکت با قیود قابلیت دید 

کوتاه ترین مسیر Shortest Path / هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / انتشار موج Wave Propagation / جبهه موج Wavefront

19-36484

769

پایان نامه

بررسی ساختار قیدی مدل تعمیم یافته ی شوینگر 

سیستم مقید Constrained System / کوانتش کانونیک Canonical Quantization / مدل تعمیم یافته خطی. / مدل شوینگر Schwinger Model / کروشه دیراک Dirac Bracket

04-37303

770

پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریکی Optimizing Energy Consumption in Electric Arc Furnace

کوره قوس الکتریکی Electric Arc Furnaces / معادله انرژی ENERGY EQUATION / معادلات دیفرانسیل اضافی EXCESS DIFFERENTIAL EQUATION / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization

08-45910

771

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی بلوک تولیدکننده پارامترهای کیفیت توان بر اساس استاندارد IEEE1159 در فضای PSCAD/EMTDC 

کیفیت توان Power Quality / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 1159 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)1159 Standard / نرم افزار پی اس کد/ای0ام0تی0دی0سی PSCAD/EMTDC Software

05-36287

772

پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی راکتور غشایی برای تولید گاز سنتز و هیدروژن با بازیابی دی اکسیدکربن 

گاز سنتز Synthesis Gas / هیدروژن HYDROGEN / راکتور غشایی Membrane Reactor / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / شبیه سازی Simulation

06-36272

773

پایان نامه

توسعه نظریه مدیریت توزیع جرم و تعمیم آن به دینامیک های همگیر 

بهینه سازی طراحی Design Optimization / کیفیت پرواز Flying Quality / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش ساده Simplex Method / مدیریت توزیع جرم Mass Distribution Management

45-36229

774

پایان نامه

تدوین نرم افزار دوگانه TLNS-PNS جهت شبیه سازی عددی موثر جریان تقارن محوری و ماورای صوت با اثرات گاز حقیقی 

جریان فراصوتی Hypersonic Flow / گازهای حقیقی Real Gases / روش برازش شوک SHOCK FITTING METHOD / معادله ناویر - استوکس لایه نازک Thin-Layer Navier-Stokes (TLNS)Equation / جسم سرپخ Blunt Body / تسخیر شوک Shock Capturing

45-36116

775

پایان نامه

تبدیل مخلوط گاز متان و دی اکسید کربن به گاز سنتز و هیدروکربن های سنگین توسط ترکیبی از تخلیه تابان و کرونا 

هیدروکربورها Hydrocarbons / گاز سنتز Synthesis Gas / تخلیه تابان Glow Discharges / تبدیل گاز طبیعی Natural Gas Conversion / پلاسمای تابان پالسی Glow Discharge Plasma

08-36089

776

پایان نامه

اتصال آلیاژ آلومینیوم 7075 به روش فاز مایع گذرا 

گالیم آرسناید Gallium Arsenaide / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / همگن سازی HOMOGENIZATION / پخشیدگی Diffusion / پیوند Bonding / آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075

07-36081

777

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی سیکل های تبرید مورد استفاده در صنایع گاز 

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / ضریب کارایی Coefficient of Perfomance (COP) / بهینه سازی Optimization / سردسازی Refrigeration / گاز طبیعی مایع Liquefied Natural Gas

06-35932

778

پایان نامه

استخراج کیتون از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد 

کیتوسان Chitosan / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / کنجاله Residue / تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / کیتین Chitin

06-35928

779

پایان نامه

کیف پول الکترونیکی امن 

پول الکترونیکی Electronic Cash / کیف پول الکترونیکی Electronic Purse / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / گمنامی Anonymity / پرداخت دقیق Exact Payment / نظام پرداخت الکترونیک Electronic Payment System

05-35834

780

پایان نامه

اکسایش فنل ها به کینونها توسط سدیم پربورات تثبیت شده روی مونتموریلونیت K10 و آمونیم پرسولفات تثبیت شده روی سیلیکاژل 

اکسایش Oxidation / خاک رس کا 10 Montmorillonite K-10 / فنل Phenol / کینون ها Quinones / سیلیکاژل Silicagel / سدیم پربورات Sodium Perborate / آمونیوم پرسولفات Ammonium Persulfate

03-35784

781

پایان نامه

تحلیل صداهای تنفسی به منظور کاهش صداهای قلب و تخمین فلوی تنفسی 

درگاشت Entropy / صدای تنفسی Respiratory Sound / صدای ریه Lung Sound / صدای نای Tracheal Sound / صدای قلب Heart Sound / تخمین جریان Flow Estimation / تفکیک قطعات دارای صدای قلب Heart Sound Localization / کاهش صداهای قلب Heart Sound Reduction

05-35745

782

پایان نامه

مبانی نظریه قدم زدن تصادفی بر گراف ها 

تابع گرین Green's Function / طیف Spectra / گراف ها Graphs / قدم زدن تصادفی Random Walk / گراف بالنده Expander Graph / عدد چیگر Cheeger Constant / لاپلاسی Laplacian

02-35685

783

پایان نامه

نهان نگاری ویدئو بر اساس میزان آنتروپی به کمک مدل بینایی 

سیستم بینایی انسان Human Visual System / پوشش درگاشت Entropy Masking / نهان نگاری وفقی Adaptive Watermarking / داده ویدیویی Video Content / رمزنگاری دیداری Visual Cryptography / حمله تبانی Collusion Attack

05-36331

784

پایان نامه

مدلسازی نهان نگاری تصویر بر اساس تئوری اطلاعات با استفاده از تبدیلات مالتی رزولوشن 

سیستم بینایی انسان Human Visual System / تبدیل موجک Wavelet Transform / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / درگاشت Entropy / پوشش درگاشت Entropy Masking / نهان نگاری تصویر Image Watermarking / تبدیل چنددقتی Multiresolution Transform

05-35852

785

پایان نامه

شامه های نازک در نظریه گرانش اینشتین - گوس - بونه 

لایه های نازک Thin Films / نظریه گرانش اینشتین - گوس - بونه Einstein-Gauss-Bonnet Gravity Theory / شامه نورگونه Light-Like Brane / متریک وایدیا Vaidja Metric

04-36629

786

پایان نامه

طراحی جهت ساخت هاضم بی هوازی لجن فاضلاب شهر سنندج 

لجن Sludge / فاضلاب شهری Urban Sewage / سیال شناسی Rheology / آمیختگی Mixing / سیستم گرمایش Space Heating System / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / جریان مومسان Plastic Flow / سنندج (کردستان) Sanandaj (Kordestan)

06-36476

787

پایان نامه

کاهش کلسترول فرآورده های صنایع لبنی به روش آنزیمی 

کاهش کلسترول Cholesterol Reduction / لبنیات Dairy Products / کلسترول Cholesterol / کلسترول اکسیداز Cholesterol Oxidase / نوکاردیا اریتروپولیس Nocardia Erythropolis

06-36327

788

پایان نامه

تحلیل لیزر الکترون آزاد 

لیزرها Lasers / اشعه الکترونی Electron Beams / موج الکترومغناطیسی Electromagnetic Wave / روش ماتریسی انتقال تفاضلی Differential Transfer Matrix Method

05-35688

789

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی و بررسی خواص الکتریکی و مغناطیسی ابررسانای آلاییده GdBa2Cu3-xCrO7-a 

مقاومت الکتریکی ELECTRICAL RESISTIVITY / گذار ابررسانا - عایق Superconductor-Insulator Transition / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / خواص ساختاری Structural Properties / یدومتری Iodometry / گذار فلز - عایق Metal-Insulator Transition (MIT) / مقاومت مغناطیسی MAGNETIC RESISTANCE

04-36421

790

پایان نامه

طراحی لرزه ای به روش جابجایی با رویکرد انرژی 

طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد Performance - Based Seismic Design / انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy / تخمین انرژی ورودی Input Energy Estimation / طیف دامنه فوریه Fourier Amplitude Spectrum / سرعت مطلق تجمعی Cumulative Absolute Velocity (CAV) / طیف طراحی انرژی Energy-Based Design Spectra

09-36037

791

پایان نامه

بررسی سینتیکی تخریب متیل ترسیو - بوتیل اتر (MTBE)با استفاده از کاتالیزور تیتانیوم دی اکسید (TiO2)به روش فتوشیمیایی 

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION / متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / کاتالیزور نوری Photocatalyst

03-36491

792

پایان نامه

هدایت و کنترل رباتهای زیرسطحی در محیطهای با موانع متحرک 

کنترل ربات Robot Control / طراحی مسیر Path Planning / شبکه عصبی Neural Network / برنامه ریزی دینامیک فازی Fuzzy Dynamic Programming / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle / موانع متحرک Moving Obstacles

08-36184

793

پایان نامه

تعیین مشخصات آیرودینامیکی موشک های بالک خمیده مافوق صوت با استفاده از تست تونل باد و مقایسه با شبیه سازی عددی 

تونل باد Wind Tunnel / موشک بالک خمیده Wrap-Around-Fin (WAF)Missile / معادله ناویر - استوکس لایه نازک Thin-Layer Navier-Stokes (TLNS)Equation / روش چندناحیه ای Multi-Zone Method

08-35772

794

پایان نامه

بهینه سازی مفهومی واحد آمونیاک با استفاده از روش تلفیقی پینچ و اگزرژی و تحلیل اگزرژیکی خالص 

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / بهینه سازی فرایند Process Optimization / روش ترکیبی پینچ و اگزرژی Combined Pinch and Exergy Method / جذب دی اکسیدکربن Carbon Dioxide Absorption / واحد آمونیاک Ammonia Plant / راندمان فرایند Process Efficiency / تلفات سینی به سینی اگزرژی Column Stages Exergy Loss

06-36374

795

پایان نامه

ارائه روابط ساختاری و تابع انرژی مواد هایپرالاستیک بر حسب کرنشهای هیل 

مواد فراکشسان HYPERELASTIC MATERIALS / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / کرنش هیل Hill"s Strain / تابع انرژی Energy Function

08-35854

796

پایان نامه

اندرکنش ناخالصی استوانه ای پوشش دار با ترک مود II ،I و III 

ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / ناخالصی لایه ای Lamellar Inhomogeneity / روش همگن سازی معادل Equivalent Inclusion Method (EIM) / ناخالصی پوشش دار Coated Inhomogeneity

09-35930

797

پایان نامه

تخمین نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی به روش رگرسیون چندک To Estimate Private Rate of Return to Education in Different Grades by Using Quantile Regression Approach

نابرابری دستمزد Wage Inequality / تحلیل برگشتی چندک Quantile Regression / بازدهی خصوصی آموزش Private Return to Education / تورش ناشی از انتخاب نمونه Sample Selection Bias

44-45640

798

پایان نامه

آزمون پیشرفت کارایی اطلاعاتی در بازار سهام تهران Testing for Evolving Informational Efficiency in Tehran Stock Exchange Market

بازار سهام Stock Market / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / فضای حالت State Space / فیلترهای کالمن Kalman Filters / پیشرفت کارایی Evolving Efficiency

44-40830

799

پایان نامه

بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده های پانل و مدل GARCHAnalysis of Stock Return Volatility Using GARCH Models and Panel Data in Tehran Stock Exchange

بازده سهام Stock Return / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / تلاطم Turbulence / داده های تابلویی Panel Data / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)

44-39345

800

پایان نامه

برآوردی از اندازه رانت در اقتصاد ایران (به عنوان کشور نفتی) An Estimation of The Amount of Rent in The Economy of Iran (As an Oil Economy)

بودجه Budget / اقتصاد نفتی Oil Economics / ترکیب مخارج دولت Government Expenditures / مدل نرخ پیشرو Interest Rate Model / نرخ ارز Exchange Rate / رانت Rent

44-4138

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

پایان نامه

اصابت مالیاتی؛ مطالعه‌ی موردی مالیات بر ارزش افزوده در ایران Tax Incidence; Evidence from Iran’s VAT

شاخص تورم Consumer Price Index / مالیات بر ارزش افزوده Value Added Tax (VAT) / اصالت مالیاتی Tax Incidence / روش تفاضل در تفاضل Difference-in-Difference Method

44-48550

802

پایان نامه

تدوین مدلی جهت ارزیابی عملکرد برون سپاری نگهداری و تعمیرات در صنایع خودروسازی Definition of Model For Evaluation of Paint Shops Outsourcing In Car Manufacturing Company

برون سپاری Outsourcing / مدل ارزیابی ASSESSMENT MODEL / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / هزینه ها COSTS / تحلیل بهره وری Productivity Analysis

01-42322

803

پایان نامه

محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در ایران و تعیین عوامل و موثر بر آن Measuring Total Factor Productivity and Verifying Its Determinants in Iran

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / اقتصاد ایران Iran Economy / شاخص عددی Index Number / تعیین کننده های بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP)Determinants

44-433

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends