پایان نامه های شریف 1386

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

برآورد شاخصی از اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی سال های 1386-1350 با تمرکز بر تاثیر دخالت های اختلال زای دولت به روش EMIMIC (مدل نشانگرهای چندگانه - علل چندگانه و مدل تصحیح خطا) Estimating an Index of Iran’s Informal Economy in 1350-1386 With Concentration on the Impact of Government’s Intervention by EMIMIC Model (The Multiple Indicators-Multiple Causes Model and Error-Correction Model)

اقتصاد غیررسمی Informal Economy / دخالت دولت Government Intervention / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / متغیر پنهان Latent Variable / مدل چندنشانگر چندعلت و مدل تصحیح خطا Multiple Indicator Multiple Cause Model and Error-Correction Model (EMIMIC)

44-39668

2

پایان نامه

طراحی بازار سرویس های جانبی و تسویه همزمان بازار انرژی و رزرو گردان بر مبنای شاخص های قابلیت اطمینان 

ذخیره گردان Spinning Reserve / تحلیل هزینه و فایده Cost-Benefit Analysis / بازار انرژی Energy Market / خدمات جانبی Ancillary Services / تسویه همزمان Load Shedding

05-36926

3

پایان نامه

برچسب گذاری نقشه ها در مدل ثابت: به هنگام سازی بهینه و الگوریتم های تقریبی 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تقریبی Aproximat Algorithm / برچسب گذاری نقشه Map Labeling

19-37236

4

پایان نامه

مدل سازی و مطالعه تجربی ابرخازنهای مختلط 

ابرخازن Supercapacitor / شبه خازن Pseudocapacitor / نمودار راگون Ragone Diagram / دشارژ با جریان ثابت Galvanostatic Discharge

03-37242

5

پایان نامه

گراف های بالنده و ضرب زیگ زاگی 

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / گراف بالنده Expander Graph / حاصل ضرب گراف Graph Products / حاصل ضرب زیگ زاگی Zig-Zag Product

02-37253

6

پایان نامه

بررسی مراحل اجرایی و حساسیت سنجی پارامترها در روش اجرای پیش تثبیت بتنی در فضاهای زیرزمینی بزرگ مقطع (ایستگاه های مترو) 

ایستگاه های مترو Metro Station / تحلیل پایداری Stability Analysis / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / قوس بتنی پیش نگهدارنده Pre-Supporting Concrete Arc / روش اجرایی Construction Method

09-37258

7

پایان نامه

ارائه یک میدان سرعت برای پیش بینی نحوه سیلان و توزیع دما در فرایند نورد فلزات 

میدان سرعت VELOCITY FIELD / روش اجزای محدود Finite Element Method / توزیع دما Tempreture Distribution / روش حد بالایی Upper Bound Method / فرایند نورد Rolling Process

07-37261

8

پایان نامه

شبیه سازی جریان پالسی خون در ناحیه انشقاق شریان کرونری چپ 

عروق کرونری. / شبیه سازی Simulation / انشقاق (بیولوژی) Bifurcation(Biology) / شریان ها Arteries / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تصلب شرایین Atherosclerosis

06-37263

9

پایان نامه

بررسی ویژگی های ساختاری - مکانیکی پوشش های هیدروکسی آپاتیت پلاسما اسپری شده 

پلاسمااسپری Plasma Spraying / فصل مشترک Interfaces / چسبندگی Adhesion / پیوستگی Bond / انحلال Dissolution / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / پوشش دهی Coating / خواص ساختاری Structural Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties

07-37264

10

پایان نامه

مطالعه نحوه تعیین مشخصات و عملکرد مواد سطحی بیولوژیکی 

کشش سطحی SURFACE TENSION / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / زیست فعال سطحی Biosurfactant

06-37266

11

پایان نامه

شبیه سازی ترموهیدرولیکی سیستم های حرارتی با استفاده از تحلیل معکوس 

تخمین پارامتر Parameter Estimation / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / روش چندبلوکی Multiblock Method / مسأله معکوس Inverse problem / روش تخمین تابع Function Estimation Method

08-37276

12

پایان نامه

اصلاح خواص مکانیکی میانقابها 

بتن Concrete / بتن الیافدار Fiber Reinforced Concrete / فیوز لغزشی Friction Fuse / میانقاب های آجری MASONRY INFILLED FRAMES / خواص مکانیکی Mechanical Properties / میانقاب چندلایه Multilayer Infill / آرماتور افقی Horizontal Reinforcement / کمرکش Bond Beam

09-37278

13

پایان نامه

بررسی و مدل سازی تاثیر مواد آلاینده سطحی در استخراج مایع - مایع 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / فن قطره منفرد Single Drop Technique / آلوده شدن Contamination

06-37281

14

پایان نامه

رویکرد تئوری اطلاعاتی به کدکردن توزیع شده ویدیو 

نظریه اطلاعات Information Theory / کدگذاری ویدیویی Video Coding / کدگذاری لایه ای Layered Coding / کدگذاری اسلپین/ولف Slepian/Wolf Coding / کدگذاری توزیع شده Distributed Coding / کدگذاری وینر/زیف Wyner/Ziv Coding

19-37282

15

پایان نامه

درستی یابی نیمه صوری طرحهای در سطح سیستم 

درستی یابی مبتنی بر ادعا Assertion-Based Verification / اعتبار سنجی Validation / درستی یابی کارایی Performance Verification / درستی یابی در سطح تراکنش Transaction Level Verification / اشکال یابی در سطح سیستم System-Level Debug / عیب یابی در سطح سیستم System-Level Diagnosis / زبان ادعا Assertion Language

19-37283

16

پایان نامه

تولید نانو ذرات سیلیکا به روش شیمیایی 

سیلیکا Silica / نانوذرات Nanoparticles / نانو سیلیکا Nanosilica / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / روش شیمیایی Chemical Method

07-37285

17

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی توامان سخت افزار/نرم افزار برای رمزنگاری با استفاده از منحنی های فوق بیضوی بر روی یک بستر با منابع محدود 

رمزنگاری Cryptography / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / رمزنگاری کلید عمومی Public Key Cryptography / منحنی فوق بیضوی Hyperelliptic Curve / ضرب مقسوم علیه Divisor Multiplication

19-37286

18

پایان نامه

محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت 

ترانسفورمر قدرت Power Transformer / ضریب اطمینان Safety Factor / میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / ساختار عایقی Insulation Structure / مولفه مماسی Tangential Component

05-37288

19

پایان نامه

شبیه سازی و تحلیل دینامیکی دویدن در ربات های انسان نما 

ربات دوپا Bipedal Robot / مدل لینک-سگمنت LINK-SEGMENT MODEL / مدل جرم - فنر Mass-Spring Model / دویدن Running / پریدن Jumping / کنترل همزمان سازی Synchronization Control

08-37289

20

پایان نامه

تعیین راهبرد مناسب برای تولیدکنندگان برق در بازار انرژی 

بازار انرژی Energy Market / نظریه بازی GAME THEORY / سیستم قدرت Power System / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / استراتژی پیشنهاد Bidding Strategy / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point

05-37291

21

پایان نامه

اعداد اول در تصاعدهای حسابی 

غربال بزرگ Large Sieve / غربال اراتستن Erathoston Sieve / غربال سلبرگ Selberg Sieve / قضیه اعداد اول Prime Numbers Theorem / قضیه بمبیری - وینوگرادوف Bombieri-Vinogradov Theorem

02-37292

22

پایان نامه

ارزیابی کارایی روشهای پیش بینی انشعاب و ارائه یک روش ترکیبی جدید 

خطوط لوله Pipelines / ریزمعماری Microarchitecture / پیش بینی پرش Branch Prediction / ابرعددی Superscalar / شبیه سازی ریزمعماری Microarchitecture Simulation

19-37293

23

پایان نامه

تحلیل مدل تحرک بازیکنان در مسابقات ورزشی مبتنی بر تصاویر ویدیویی 

تشخیص رنگ Color Detection / ردیابی اشیای سریع Fast Object Tracking / مدل تحرک MOBILITY MODEL / تحلیل مسابقه Game Analysis / خودکارافزار یادگیر Learning Automata

19-37295

24

پایان نامه

تحلیل تصاویر MRI بر اساس PCA و ICA 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA)

02-37300

25

پایان نامه

پایداری چرخه های حدی برخی از سیستمهای دیفرانسیل مربعی مسطح 

نگاشت پوانکاره POINCARE MAP / انتگرال اولیه First Integral / خم جبری ناوردا Invariant Algebraic Curve / هذلولیت Hyperbolicity / قضیه بزو Bezout's Theorem / داربو Darboux / سیستم مربعی Quadratic System

02-37316

26

پایان نامه

حمله ی جبری به رمزهای دنباله ای مبتنی بر LFSR 

رمزدنباله ای Stream Cipher / خطی سازی Linearization / حمله ی جبری Algebraic Attack / پایه های گروبنر Grobner Basis

02-37317

27

پایان نامه

بررسی ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ PP/PET 

پلی پروپیلن Polypropylene / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / سازگارکننده Compatibilizer / انیدرید مالئیک Maleic Anhydride / امتزاج پذیری Miscibility / ریخت شناسی همبسته Cocontinuous Morphology / وارونگی فازی Phase Inversion

07-37324

28

پایان نامه

نظریه ماتریسی برای نظریه ریسمان و هم سانی آن با نظریه میدان پیمانه ای ابرمتقارن همدیس 

نظریه ریسمان STRING THEORY / نظریه ماتریسی MATRIX THEORY / همسانی CONSISTENCY / تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / کوانتش مخروط نوری گسسته Discrete light-Core Quantization

04-37335

29

پایان نامه

رتبه بندی و دسته بندی اخبار 

رتبه بندی Ranking / دسته بندی Classification / خوشه بندی Clustering / داده کاوی Data Mining / جمع آوری اخبار News Collection / کشف رویدادها Event Detection / خبرها News

19-37338

30

پایان نامه

بهینه سازی سنتز آنزیمی آموکسی سیلین تری هیدرات 

بهینه سازی Optimization / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / سنتز آنزیمی Enzymatic Synthesis / پادزی بتا - لاکتام B-lactam Antibiotics / آموکسی سیلین Amoxicillin

06-37340

31

پایان نامه

مکان یابی مراکز دورکاری 

دورکاری Telecommuting / مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / مکان یابی LOCATION / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization

09-37344

32

پایان نامه

بررسی تصفیه پسابهای فنلی با استفاده HRP تثبیت شده 

فنل Phenol / آلژینات Alginate / دانه های کروی شیشه ای Glass Beads / پراکسیداز اچ0آر Horseradish Peroxidase (HPR)

06-37348

33

پایان نامه

کنشهای تکراری در برنامه ریزی از طریق تحلیل گراف برنامه ریزی 

برنامه ریزی Planning / برنامه ریزی تکراری Iterative Planning / برنامه ریزی بازگشتی Recursive Planning / کنش های تکراری Iterative Actions / گراف پلان Graphplan

19-37349

34

پایان نامه

رهیافتی صوری در طراحی رابط کاربری 

روش های صوری Formal Methods / رابط کاربر User Interface / نشانه گذاری زد Z-Notation

19-37354

35

پایان نامه

مقایسه تحلیلی امنیت فناوری Bluetooth و فناوری بی سیم بر مبنای استاندارد 802.11 IEEE با تاکید بر آسیب پذیری پروتکل ها 

استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / فناوری بلوتوس Bluetooth Thechnology / معماری امنیتی Security Architecture / منطق بن BAN Logic

19-37359

36

پایان نامه

اختفای خطای مکانی در استاندارد H.264/AVC 

اینترنت Internet / پنهان سازی خطا Error Conceament / سیگنال های ویدیویی Video Signals / ترمیم تصویر Image Inpainting / پنهان سازی بی درنگ Real-Time Concealment / پنهان سازی سریع Fast Cncealment

19-37360

37

پایان نامه

1- بررسی برخی از واکنشهای آلی (محافظت، افزایش مایکل، حذف سولفوکسیدها، سنتز Y - پایرونها و000)روی بسترهای جامد (مس سولفات، پتاسیم فلوئورید روی آلومینا و000)در حضور یا غیاب امواج مایکروویو 2- اصلاح پلی ساکاریدها با روش همبسپارش پیوندی با استفاده از تابش دهی گاما 3- رنگهای عامل دار و بسپارش مینی امولسیونی 

تابش ریزموج Microwave Radiation / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / بسپارش پیوندی Graft Polymerization / انتقال انرژی. / واکنش های آلی ORGANIC REACTIONS / پلی ساکارید Polysaccaride / رنگینه Dye / تابش گاما Gamma Irradiation

03-37361

38

پایان نامه

گراف های وابسته به رده های تزویج گروه ها 

گروه متناهی Finite Group / نظریه گراف Graph Theory / مؤلفه ها COMPONENTS / گروه فروبنیوس Frobeniuse Group / اف0سی - گروه ها FC-Groups

02-37367

39

پایان نامه

افزایش کارایی شناسایی چهره با استفاده از روش های یادگیری تجمعی مبتنی بر چند طبقه بندی کننده 

شناسایی چهره Face Recognition / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / ماشین های مشاور Committe Machines / یابنده ناحیه Region Finder / کاربرد گراف در مسایل طبقه بندی Graph Application in Classification

19-37368

40

پایان نامه

فعال سازی همروند متدهای سخت افزاری در پردازنده ی OO-ASIP 

سیستم ادیسه Odyssey System / مدل شی گرا. / تحلیل تسریع Speedup Analysis / دانه سازی Granulation / پردازنده با دستورالعمل خاص منظوره ی شیءگرا Object Oriented-Application Specefic Instruction-Set Processor (OO-ASIP) / روند طراحی Design Flow / اجرای همروند Coucurrent Execution

19-37370

41

پایان نامه

الگوریتم های محاسبه فرم نرمال ماتریس ها 

فرم نرمال اسمیت Smith Normal Form / فرم نرمال هرمیتی Hermite Normal Form / فرم پلکانی Echelon Form / ماتریس صحیح Integer Matrix / جبر خطی Linear Algebra

02-37374

42

پایان نامه

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر در بازار ارز ایران 

اندازه خطرپذیری Risk Measure / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / خطرپذیری بازار Market Risk / ارزش گذاری کامل Full Valuation / ارزش گذاری موضعی Local Valuation / شبیه سازی تاریخی Historical Simulation / سبد ارز Foreign Currency Porifolio

44-37375

43

پایان نامه

بهره وری تا چه حد چرخه های تجاری ایران را توضیح می دهد؟ 

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / چرخه های تجاری حقیقی Real Business Cycle / مدل رشد نئوکلاسیک Neoclassical Growth Model / اقتصاد ایران Iran Economy / رکود بزرگ Great Deppression

44-37376

44

پایان نامه

پیش بینی عمر باقیمانده ترانسفورمر در شرایط هارمونیکی و اضافه بار 

انتقال حرارت Heat Transfer / هارمونیک ها (برق) HARMONICS / ترانسفورمر قدرت Power Transformer / تخمین عمر Lifetime Estmation / نقطه داغ Hot Spot / کاهش عمر Loss of Life

05-37380

45

پایان نامه

شبیه سازی جریان های چندفاز به استفاده از روش شبکه بولتزمن و روش های مکان هندسی 

جریان چندفازی Multiphase Flow / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / روش مکان هندسی Level Set Method / نسبت چگالی بالا Large Density Ratio

08-37381

46

پایان نامه

به کارگیری رویکرد بهینه سازی پایدار در مسایل بهینه سازی ترکیبی با داده های غیرقطعی 

بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / عدم قطعیت Uncertainty / الگوریتم Algorithm / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / مساله کوله پشتی چندبعدی Multidimensional Knapsack Problem

01-37383

47

پایان نامه

جستجو برای کوارک تاپ منفرد در برخوردهای پروتون - پروتون با انرژی مرکز جرم 14 TeV در شتابدهنده هادرونی بزرگ با آشکارساز CMS 

کوارک تاپ Top Quark / مدل استاندارد STANDARD MODEL / آشکارساز Detector

04-37384

48

پایان نامه

وجود جواب تناوبی در معادلات دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی و کاربردهای آن در ترمز خودروهای سنگین 

قضیه نقطه ثابت Fixed Point Theorem / تابع گرین Green's Function / جواب تناوبی Periodic Solution / نظریه درجه Degree Theory / ترمز خودروهای سنگین Heavy Tracks Braks

02-37385

49

پایان نامه

ارزیابی تحلیلی ظرفیت بروندهی و تاخیر متوسط در شبکه های متحرک اقتضایی برای روش های مسیریابی متفاوت 

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / شبکه صف Queueing Network / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / مقیاس پذیری Scalability / ظرفیت برون دهی Throughput Capacity

05-37388

50

پایان نامه

مدل سازی دقیق حالتهای گذرای ترانسفورماتور توزیع در برابر موج ولتاژ صاعقه (با استفاده از روش مودال) 

حالت گذرا Transient State / ولتاژ ضربه صاعقه Lightning Impulse Voltage / ترانسفورمر توزیع Distribution Transformer / مدل جعبه سیاه Black Box Model

05-37389

51

پایان نامه

مدل سازی یک میکروربات شناگر 

میکروشناگر Microswimmer / عدد رینولدز پایین Low Reynolds Number / شنای اسپرم Sperm Swimming / کامپوزیت فلز - پلیمر یونی Ionic Polymeric Metal Composit

08-37394

52

پایان نامه

دارورسانی هدفمند با استفاده از نانوذرات فلزی 

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / دارو رسانی Drug Delivery / اینترفرون Interferon / سیستم کلوئیدی Colloidal System

06-37397

53

پایان نامه

تدقیق عملگر میانگین وزنی مرتب با درنظرگیری عدم قطعیت های فازی و احتمالی؛ مورد پژوهی: اولویت بندی اجرای طرح های توسعه منابع آب در ایران 

تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / اولویت بندی Prioritization / عملگر میانگین وزنی مرتب Ordered Weighted Averaging (OWA)Operator / عدم قطعیت فازی - احتمالی Fuzzy Probabilistic Uncertainty / درجه خوشبینی Optimism Degree / طرح توسعه منابع آب Ranking Water Resources project

09-37398

54

پایان نامه

طراحی مدل سنجش رضایت مشتری در بانک صنعت و معدن 

رضایت مشتری Customer Satisfaction / بانک توسعه ای Development Bank / کیفیت خدمات Service Quality / بانک صنعت و معدن Industry and Mine Bank / ویژگی خدمات Service Feature / دسترسی به خدمات بانکی Access to Banking Services

44-37399

55

پایان نامه

قضیه نقطه ثابت برآور، کاربرد آن در وجود جواب تناوبی معادلات دیفرانسیل رسته دوم 

دستگاه لینارد Lienard System / جواب تناوبی Periodic Solution / نقطه ثابت FIXED POINT / معادله دیفرانسیل رسته دوم غیرخطی Nonlinear Second Order Differential Equation / درجه برآور Brower's Degree

02-37400

56

پایان نامه

قانون تقابل لنگلندز در حالت میدان توابع برای (2)GL 

نمایش (ریاضی) Presentation / فرم خودریخت Automorphic Form / حلقه ادل Adele Ring / حدس لنگلندز Langlands Conjecture / تناظر اشتوکا Shtuka Correspondence

02-37401

57

پایان نامه

مطالعه تئوری و تجربی کشش سطحی و بین سطحی هیدروکربن ها و آب در شرایط فیزیکی متفاوت 

کشش سطحی SURFACE TENSION / نظریه اغتشاش DISTURBANCE THEORY / روش قطره آویزان Pendant-Drop Method / کشش بین فازی Interfacial Tension / نظریه گرادیان Gradient Theory

06-37403

58

پایان نامه

طراحی فرود خودکار هلی کوپتر بدون سرنشین بر روی سکوی متحرک شش درجه آزادی 

بالگرد بدون سرنشین Unmanned Helicopter / فرود خودکار Automatic Landing / کنترل بر مبنای مدل Model Based Control

45-37406

59

پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی در سیکل سرمایش با سیستم ذخیره کننده 

بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / تولید درگاشت Entropy Generation / سیکل سرمایش Chilled Water Cycle / سیستم ذخیره ساز سرمایش Cooling Storage System

08-37408

60

پایان نامه

پردازش بر مبنای مدل سیگنال الکتروکاردیوگرام (بی نویزکردن، فشرده سازی و طبقه بندی) 

سیگنال های قلبی Electrocardiogram / سیگنال های ضربان قلب. / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / فشرده سازی Compression / طبقه بندی Classification / بی نویزکردن Denoising / استخراج نقاط غالب Fiducial Point Extraction

05-37409

61

پایان نامه

بررسی تخریب حرارتی در عمل جراحی آب مروارید چشم به وسیله امواج فراصوتی (روش فیکوامولسیفیکیشن)و عوامل موثر بر افزایش آن 

تخریب حرارتی Thermal Damage / ترموکوپل Thermocouple / چشم ها Eyes / خلاءزایی Cavitation / میدان فراصوتی Ultrasound Field

04-37412

62

پایان نامه

سنتز یک مرحله ای دی تیوکاربامات ها و دی تیوکربنات های حلقوی و بررسی واکنش مانیخ در شرایط بدون حلال و محیط آبی 

واکنش مانیخ Mannich Reaction / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / اکساتیولان -2- تیون Oxathiolane-2-Thione

03-37413

63

پایان نامه

برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید با درنظرگرفتن قیود قابلیت اطمینان 

بازار ذخیره Pool Reserve Market / بازار انرژی Energy Market / خطرپذیری Risk / مشارکت واحدها Units Commitment / رزرو بهره برداری Operating Reserve / خطرپذیری پاسخ Response Risk

05-37414

64

پایان نامه

جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری فازوری به منظور تخمین حالت 

سیستم های قدرت Power Systems / تخمین حالت State Estimation / مشاهده پذیری Observability / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / جایابی بهینه سوییچ Optimum Switch Placement / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit

05-37416

65

پایان نامه

الکترواکسایش اتانول بر روی الکترود نیکل - رودیم و کاربرد این الکترود به عنوان آند در پیل سوختی مصرف کننده اتانول 

الکترواکسایش Electro-Oxidation / اتانول Ethanol / نهشت برقی Electrodeposition / پیل سوختی Fuel Cell / بازدارنده Inhibitor / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / آلیاژ نیکل - رودیم Nickel-Rhodium Alloy

03-37417

66

پایان نامه

بررسی سیر براهین وجودشناسی در فلسفه غرب و مقایسه آن با برهان صدیقین در فلسفه اسلامی 

برهان وجودی Ontological Argument / فلسفه غرب West Philosophy / مقایسه Companing / برهان صدیقین Seddiqin Argument / فلسفه اسلامی Islamic Philosophy

42-37419

67

پایان نامه

کاربرد روش های تفکیک بر پایه کمومتریکس در آنالیز داده های GC-MS و UV-vis: آنالیز اسانس گل رز ایرانی و بررسی مکانیسم دناتوره شدن هموگلوبین های طبیعی و داسی 

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / روش کمومتریکس Chemometrics Method / رز داماسک Damask Rose / هموگلوبین داسی Sickle Cell Hemoglobin / هموگلوبین طبیعی Adult Hemoglobin

03-37420

68

پایان نامه

یک الگوریتم ژنتیک برای حل مسایل بهینه سازی مقید 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی مقید Constrained Optimization / همگرایی در احتمال Convergence in Probability

02-37421

69

پایان نامه

طراحی و ساخت دووار و سیستمهای الکترونیکی و الکترومغناطیسی لازم برای سیستم NDE بر مبنای سنسور SQUID 

اسکویید فرکانس رادیویی Radio Frequency Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current) / حسگر ابررسانا Superconductor Sensor / دووار کرایوجنیک Cryogenic Dewar / نویز مغناطیسی Magnetic Noise

05-37422

70

پایان نامه

تحلیل و شبیه سازی مدل رشد اقتصادی لوکاس تعمیم یافته برای اقتصادهای دارای منابع طبیعی 

مدل رشد اوزاوا - لوکاس Uzawa-Lucas Growth Model / اقتصاد متکی بر منابع طبیعی Natural Resource Based Economic / دینامیک گذار Transitional Dynamics

44-37423

71

پایان نامه

افزایش مایکل نوکلئوفیلهایی با CH اسیدی در شرایط بدون حلال، بازشدن حلقه اپوکسید با ترکیبات گوگرددار در محیط آبی و سنتز آمینهای متقارن نوع دوم 

افزایش مایکل Michael Addition / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / آب Water / حلقه گشایی اپوکسید Epoxide Ring Opening / بتا - هیدروکسی سولفید B-Hydroxy Sulfide / آمین نوع دوم متقارن Symmetric Secondary Amine

03-37424

72

پایان نامه

بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن - خاک رس تولیدی به روش پلیمریزاسیون درجا 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پلی اولفین ها Polyolefins / خاک رس Clay / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش Polymerization

06-37425

73

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی سیستمهای آبی دوفازی LLE حاوی پلیمر و نمک جهت بکارگیری در فرایند بایوپارتیشینگ 

پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / نمک ها SALTS / ترکیب درصد موضعی Local Composition / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System

06-37426

74

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک مولکولی پایداری ساختاری نانوخوشه ها 

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / پایداری سازه ای Structural Stability / نانوخوشه پلاتین Platinum Nanocluster / دمای ذوب Melting Temperature

03-37428

75

پایان نامه

بررسی الگوی جریان در کانال های مستطیلی رسوب گذار 

حوضچه رسوب گذار Settling Tank / جریان حاوی ذرات Particle Laden Underflow / سرعت سنج صوتی داپلر Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) / موانع دود Baffle / الگوی جریان Flow Patterns / جریان خنثی Neutral Flow

08-37429

76

پایان نامه

مطالعه تجربی و تئوری سیستمهای دو و سه تایی حاوی دی اکسیدکربن فوق بحرانی

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / نانوذرات Nanoparticles / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / حلالیت Solubility

06-37431

77

پایان نامه

شبیه سازی عددی فرایند احیای اکسیدهای آهن در کوره قائم میدرکس 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / روش حجم محدود Finite Volume Method / اکسید آهن Iron Oxide / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process / آهن Iron / کوره احیای میدرکس Midrex Shaft Farnace / گندله هماتیتی Hematite Pellet

08-37432

78

پایان نامه

طراحی، شبیه سازی (و ساخت)میکروحسگر شتاب (MEMS) 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / شتاب نگار Accelerometer / ظرفیت (مدیریت) CAPACITANCE / میکروماشین Micromachine / حسگر تصادف Crash Sensor / ساخت به کمک میکروماشین Microfabrication

08-37438

79

پایان نامه

مدل سازی کیفی دریاچه های درون شهری به کمک GIS 

سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / دریاچه درون شهری Urban Lake / مدل سازی کیفی آب Water Quality Modeling / نرم افزار اس0 دبلیو0 ام0 ام Storm Water Management Model (SWMM)Software / نرم افزار دی0 وای0 آر0 ای0 اس0 ام Dynamic Reservior Simulation Model (DYRESM)Software

09-37440

80

پایان نامه

ارائه تانسورهای تنش مزدوج برای نرخ تانسورهای دونقطه ای، اویلری و لاگرانژی در سینماتیک محیطهای پیوسته غیرخطی 

تنش های مزدوج Conjugate Stresses / نرخ های همگرد COROTATIONAL RATES / نرخ های عینی (مکانیک) OBJECTIVE RATES / کرنش لاگرانژی Lagrangean Strain / کرنش اویلری Eulerian Strain / تانسور دونقطه ای Tow-Point Tensor / کرنش تعمیم یافته Generalized Strain

08-37441

81

پایان نامه

طراحی سیستمی و بررسی کارایی سیستم اندازه گیری نقشه سه بعدی لوله های مدفون نفت و گاز 

سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / خطوط لوله نفت Oil Pipelines / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / سیستم ناوبری تلفیقی Integrated Navigation System

08-37442

82

پایان نامه

بررسی پیرکرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si-Cu با خلوص تجاری در فرایند اکستروژن در کانال زاویه دار همسان 

پیرکرنشی دینامیکی Dynamic Strain Aging / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم - مس Aluminum-Mangnesium-Silicon-Copper Alloy / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal) / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE)

07-37443

83

پایان نامه

بررسی دینامیکی و ارتعاشی پیگ در خطوط لوله نفت و گاز 

رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / رفتار ارتعاشی Vibration Behaviour / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / خطوط لوله نفت Oil Pipelines / شبیه سازی Simulation / پیگ Pipe Inspection Gauge (PIG)

08-37445

84

پایان نامه

ارائه مدلی جهت دستیابی به محصول جدید با توجه به اولویت مشتریان 

ارزش Value / نوآوری ارزش Value Innovation / چرخه تجربه مشتری Buyer Experience Cycle / اهرم ایجاد مطلوبیت Utility Lever / نقشه مطلوبیت مشتری Buyer Utility Map / منحنی ارزش Value Cure / فاکتور کلیدی رقابت Competition Key Factor

44-37446

85

پایان نامه

طراحی، ساخت و آزمون ابزار سنجش سفتی، جهت تشخیص ضایعات رباط متقاطع قدامی در حین آرتروسکوپی 

رباط ضربدری قدامی Anterior Cruciate Ligament (ACL) / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / لقی سنجی Arthrometry / آرتروسکوپی Arthroscopy / دستگاه سنجش سفتی رباطها Ligameter

08-37447

86

پایان نامه

بررسی آلودگی آلی آبهای زیرزمینی تهران 

تهران Tehran / آب زیرزمینی Groundwater / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / سیستم دفع فاضلاب Wastewater Disposal System / آلاینده آلی Organic Pollutant

06-37448

87

پایان نامه

تخصیص ترافیک با استفاده از منطق فازی 

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / اعداد فازی Fuzzy Numbers / منطق فازی Fuzzy Logic / کوتاهترین مسیر فازی Fuzzy Shortest Path / هزینه سفر فازی Fuzzy Travel Cost

09-37449

88

پایان نامه

کنترل هندسی ربات دوپا با استفاده از روش بر پایه انرژی 

ربات دوپا Bipedal Robot / کنترل پذیری Controllability / کنترل هندسی Geometric Control / روش لاگرانژین کنترل شده Controlled Lagrangian Method / روش شکل دهی انرژی پتانسیل Potential Shaping Method

08-37450

89

پایان نامه

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی حذف دی بنزوتیوفن با استفاده از باکتری تثبیت شده روی حامل مناسب 

گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / تثبیت Immobilization / کاتالیزور زیستی Biocatalyst

06-37451

90

پایان نامه

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی جذب آلودگی های نفتی توسط خاک رس آلی Organoclay 

مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / خاک ارگانو Organo Clay / تبادل یونی Ion Exchange / آلودگی نفتی Oil Pollution / آلاینده های آروماتیکی Aromatic Contaminants

06-37452

91

پایان نامه

شناسایی استراتژی های منابع انسانی موثر بر رشد، در دوره های مختلف زندگی سازمان (با رویکرد دینامیک های سیستم) 

رشد سازمانی Organizational Growth / دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / دیدگاه مبتنی بر منابع Resource-Based View / استراتژی سازمانی Organizational Strategy / منابع انسانی Human Resources / منابع سازمانی Organization Resources / دوره عمر سازمان Organization Lifecycle

44-37453

92

پایان نامه

بررسی کاربرد قراردادهای آتی شاخص سهام در بازار بورس اوراق بهادار 

قرارداد آتی Future Contract / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / شاخص سهام Stock Index

44-37454

93

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی راکتورهای کاتالیستی واحد کلاوس 

فرایند کلاوس اصلاح شده Modified Claus Process / مدل سینتیکی Kinetic Model / میدان نفتی پارس جنوبی (بوشهر) South Pars Field (Bushehr) / مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS

06-37455

94

پایان نامه

روش احتمالاتی برنامه مشارکت واحدها با درنظرگرفتن تاثیر نیروگاههای بادی 

نیروگاه بادی Wind Power Plant / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / روش احتمالاتی Probabilistic Method / مشارکت واحدها Units Commitment / قید قابلیت اطمینان Reliability Constraint / قید آلایندگی Emission Constraint

05-37458

95

پایان نامه

ارائه مدل ریاضی به منظور بررسی فرایند زیست گیاه درمانی 

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / حل عددی Numerical Solution / تصفیه خاک Soil Remediation / زیست گیاه درمانی Phytormediation

06-37459

96

پایان نامه

اثر ناخالصی نانوذرات مس بر طیف رامان لایه های نازک 

طیف رامان Raman Spectrum / ناخالصی نانوذرات مس Impurity Copper Nanoparticle

04-37460

97

پایان نامه

طراحی، ساخت و مشخصه یابی سیستم اسکن دوبعدی اتوماتیک برای تصویربرداری تست غیرمخرب با سنسور SQUID 

آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / ادوات اسکویید Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / اسکن دوبعدی Two Dimentional Scan / ربات غیرمغناطیسی Non-Magnetic Robot

05-37461

98

پایان نامه

ارائه یک مدل ریاضی جهت بررسی عوامل موثر در فرایند تصفیه بیولوژیکی در محیطهای متخلخل 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / زیست درمانی Bioremediation / مدل ریاضی Mathematical Model / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment

06-37465

99

پایان نامه

بهینه سازی تولید در فرایندهای ازدیاد برداشت 

بهینه سازی Optimization / سیلاب زنی با آب Water Flooding / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm

06-37466

100

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل آسیب پذیری های شبکه های کامپیوتری 

امنیت Security / آسیب پذیری Vulnerability / تحلیل آسیب پذیری Vulnerability Analysis / کنترل دسترسی Access Control / شبکه کامپیوتری Computer Network / مدل سازی آسیب پذیری Vulnerability Modeling / گراف حمله Attack Graph

19-374

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

طراحی سیستم تست حرکات شناور در آبهای آزاد 

حوزه فرکانسی Frequency Domain / جبران ساز زمانی Time Domain Equalizer (TEQ) / عملگر دامنه پاسخ Response Amplitude Operator (RAO) / حرکت شناور در امواج Vehicles In Waves Motion / حسگر موج Wave Sensor / حسگر حرکت Motion Sensor

08-37469

102

پایان نامه

یک پردازشگر پرس و جوی کارا برای مجتمع سازی داده ها با استفاده از معماری P2P 

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / یکپارچگی داده ها Data Integration / رتبه بندی صفحات Pages Ranking / پردازشگر پرس و جو Query Processor / پرس و جوی توزیع شده Distributed Query / ناسازگاری Inconsistency

19-37470

103

پایان نامه

ناحیه بندی سلسله مراتبی تصویر برای استفاده در ردیابی 

موجک ها WAVELETS / قطعه بندی گراف وب Web Graph Clustering / قطعه بندی حرکتی Motion Segmentation / دسته بندی شی Object Classification / رویکرد سلسله مراتبی Hierarchical Approach / حذف سایه Shadow Removal

19-37472

104

پایان نامه

تحلیل اثرات تخصیصی تثبیت قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 

بنزین Gasoline / تخصیص منابع Resources Allocation / تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibrium / تثبیت قیمت Price Stabilization

44-37474

105

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص مکانیکی سرامیکهای زیرکونیایی نانوساختار 

سرامیک Ceramic / زیرکونیا Zirconia / نانوساختار Nanostructure / نانوکامپوزیت Nanocomposite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / خواص مکانیکی Mechanical Properties

07-37475

106

پایان نامه

بررسی حلالیت دی اکسید کربن در مایعات یونی دمای اتاق با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو 

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / حلالیت Solubility / انرژی پتانسیل Potential Energy / مایعات یونی دمای اتاق Room-Temperature Ionic Liquid / چگالی بار Charge Density

06-37476

107

پایان نامه

اثر اندرکنش خاک و سازه بر توزیع بهینه مقاومت در سازه های برشی با رفتار غیرارتجاعی 

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / شکل پذیری Ductility / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / سازه های برشی Shear Structures / توزیع مقاومت برشی Shear Strength Distribution / توزیع بهینه مقاومت Optimum Strength Distribution

09-37477

108

پایان نامه

بعدهای همولوژی روی حلقه های ناجابجایی نیم موضعی 

بعد همولوژی Homological Dimension / حلقه ناجابجایی Noncommutative Ring / حلقه های نیم ساده Semi-Simple Rings / حلقه های نیم موضعی Semi-Local Rings / حلقه های همدوس Coherent Rings

02-37478

109

پایان نامه

طراحی منظم توابع دور سیستم های رمز قالبی کلید متقارن 

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / امنیت Security / جعبه جانشینی Substitution Box (S-Box) / الگوریتم تکامل کلید در زمان Key Evolving Schemes Algorithm / الگوریتم رمز قالبی کلید متقارن Symmetric-Key Block Cipher / حمله عام Generic Attack

05-37479

110

پایان نامه

حاشیه نویسی وب معنایی 

وب معنایی Semantic Web / حاشیه نویسی معنایی Semantic Annotation / حاشیه نویسی Annotation / استخراج روابط Relation Extraction / استخراج مفاهیم دامنه Domain Concept Extraction

19-37480

111

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار تورمی هیدروژلهای ابرجاذب سنتزی، طبیعی و چندسازه ای 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / کاراگینان Carrageenan / همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION / آکریل آمید Acryle Amyde / آکریلونیتریل Acrylonitrile / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / رفتار تورمی Swelling Behavior

03-37481

112

پایان نامه

طراحی ظرفیت بهینه مخازن آبهای سطحی در حوضه های آبریز خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوضه رودخانه کاجو - استان سیستان و بلوچستان) 

مناطق خشک و نیمه خشک Arid and Semi-Arid Zones / میزان تامین سالانه Supply Delivery / خسارت مورد انتظار سالانه Expected Annual Damage / سیلابهای ناگهانی Flash Floods

09-37482

113

پایان نامه

خوشه بندی فازی کلمات برای ساخت مدل زبانی آماری در بازشناسی گفتار پیوسته 

مدل زبانی Language Model / بازشناسی گفتار پیوسته Continuous Speech Recognition / خوشه بندی کلمات Word Clustering / خوشه بندی نرم Soft Clustering

19-37483

114

پایان نامه

بهبود عملکرد برنامه ریز سریع جلو رو با استفاده از قابلیت یادگیری 

برنامه ریزی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Planning / تقارن Symmetry / یادگیری در برنامه ریزی Learning in Planning / برنامه ریزی ابتکاری Heuristic Planning

19-37485

115

پایان نامه

تشخیص اشکال اتصال باز در مدارهای CMOS به صورت برخط 

آزمون پذیری Testability / آزمایش درحین کار Online Test / مدارهای سی ماس CMOS Circuits / اشکال اتصال باز Stuck Open Fault / اشکال تاخیر Delay Fault

19-37486

116

پایان نامه

روش همتای استوار تنظیم شده در بهینه سازی مدل چنددوره ای سبد سرمایه 

بهینه سازی پایدار Robust Optimization / مسأله انتخاب مجموعه دارایی PORTFOLIO SELECTION PROBLEM / بهینه سازی سبد سرمایه چنددوره ای Multiperiod Portfolio Optimization / همتای استوار تنظیم شده Adjustable Robust Conterpart

01-37487

117

پایان نامه

شبیه سازی واحد کاهش ویسکوزیته پالایشگاه تبریز 

شبیه سازی Simulation / شکست (مهندسی شیمی) CRACKING (CHEMICAL ENGINEERING) / شکست حرارتی Thermal Break / شکست حرارتی Thermal Break / پسمانده خلاء Vacuum Residue / برگشت جریان Back Mixing

06-37488

118

پایان نامه

پیش بینی قیمت نفت با روش EGARCH و مقایسه آن با مدل شبکه عصبی 

قیمت نفت Oil Price / پیش بینی Forecasting / مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / شبکه عصبی Neural Network / مدل های مالی Financial Models / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)

44-37489

119

پایان نامه

یک الگوریتم ژنتیک جدید برای مسئله برنامه ریزی فعالیت های پروژه با محدودیت منابع

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / جستجوی محلی ژنتیکی Genetic Local Search / روش فراابتکاری Metaheuristic Method / محدودیت منابع Resource Constraint / زمان بندی پروژه Project Scheduling / سرمایه گذاری در منابع Resource Investment

01-37490

120

پایان نامه

بررسی حاصلضرب کلاسهای تزویجی و کروی در گروههای لی نیمه ساده 

جبر لی Lie Algebra / کلاس تزویج Conjugacy Class / مشخصه Character / جبر ورلینده Verlinde Algebra / فضای متقارن Symmetric Space / تجزیه کارتان Cartan Decomposition / نمودار یانگ Young Diagram

02-37491

121

پایان نامه

بهینه سازی سنتز آنزیمی آموکسی سیلین تری هیدرات (اثر حلال ها) 

سنتز آنزیمی Enzymatic Synthesis / پادزی بتا - لاکتام B-lactam Antibiotics / آموکسی سیلین Amoxicillin / حلال ها Solvents / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / بهینه سازی سنتز پادزی ها Antibiotics Synthesis Optimization / کمک حلال ها Cosolvents

06-37492

122

پایان نامه

فرمولاسیون، ساخت و بررسی خواص فیلمان کامپوزیتی PP/PZT جهت ساخت قطعه پیزوالکتریک به روش FDC 

نمونه سازی سریع Rapid Prototyping / خواص گرمایی Thermal Properties / فرمول بندی Formulation / سرامیک پیزوالکتریک Piezoelectric Ceramic / خواص سیال شناختی Rheological Properties / روش ریزش سرامیک مذاب Fused Deposition of Ceramics (FDC)Method

07-37493

123

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر بر ماشینکاری آلیاژ حافظه دار (NiTi (Nitinol 

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / سوراخ کاری Hole-Drilling / آلیاژ نایتینول Nitinol Alloy / ماشین کاری MACHINING

08-37494

124

پایان نامه

سیستم کنترل دسترسی نقش - مبنای فازی 

امنیت اطلاعات کامپیوتری Computer Information Security / کنترل دسترسی Access Control / کنترل دسترسی نقش مبنا Role Based Access Control / منطق فازی Fuzzy Logic / کنترل دسترسی نقش - مبنای فازی Fuzzy Role-Baced Access Control

19-37495

125

پایان نامه

پیش بینی آورد حوضه زاینده رود با شبکه های عصبی مصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / حوضه آبریز سد زاینده رود River Zayanderud Basin Reservoir / پیش بینی رواناب Runoff Forecasting / سیگنال های اقلیمی Climate Indexes

09-37496

126

پایان نامه

تحلیل عددی بال سه بعدی با پوسته انحناءیافته ایستا در رینولدز پایین برای هواپیما با نیروی انسانی 

هواپیما با نیروی انسانی Man Powered Aircraft / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / جریان آشفته Turbulent Flow / روش حجم محدود Finite Volume Method / جریان آرام Laminar Flow / بال با پوسته انحنایافته Skin Deflected Wing

45-37497

127

پایان نامه

بررسی تجربی تاثیر یخ زدگی جدار در تغییرات نیروی پسای ایرفویل 

کاهش نیروی پسا. / جداسازی Separation / لایه مرزی Boundary Layer / عدد رینولدز Reynolds number / جریان آرام Laminar Flow / جریان آشفته Turbulent Flow / هواشکن Airfoil / جدار یخی Icy Boundary

08-37498

128

پایان نامه

بهبود خواص مغناطیسی کامپوزیت های مغناطیسی نرم (SMC)به روش فشردن گرم

خواص مغناطیسی نرم Soft Magnetic Properties / کامپوزیت های مغناطیسی نرم Soft Magnetic Composites (SMC) / فشردن گرم Warm Compaction

07-37499

129

پایان نامه

موجک بهینه برای کم نویزسازی سیگنال لیداری مبتنی بر لیزر TEA گازکربنیک 

بی نویزکردن Denoising / تبدیل موجک Wavelet Transform / دورحسی لیزری Light Detection and Ranging (LIDAR) / موجک بهینه Optimal Wavelet

04-37500

130

پایان نامه

مدل سازی اتمی ترک چسبنده در مواد FCC 

روش اجزای محدود اتمی Atomic Scale Finite Element Method / نانوحفره Nanopore / ترک چسبنده Cohesive Crack / آلیاژ ساختمان مکعبی با وجوه مرکزدار Face Centered Cubic (FCC)Alloy / تابع پتانسیل ساتن - چن Sutton-Chen (Sc)Potential Function

09-37501

131

پایان نامه

ساخت کریستال ابررسانای دمای بالای YBa2Cu3O7 برای کاربرد در موتورهای با توان رنج متوسط سنکرون ابررسانا در ابعاد کوچک 

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / تابکاری Annealing / ایتریم - باریم - مس - اکسیژن Yttrium-Barium-Copper-Oxygen / موتور ابر رسانا Superconducting Motor

04-37503

132

پایان نامه

تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه های ساخته شده از عضوهای یک بعدی یا استفاده از اجزای محدود عصبی 

هیسترزیس HYSTERESIS / شبکه عصبی Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تحلیل استاتیکی Static Analysis / تحلیل دینامیکی سازه ای Dynamic Structural Analysis / روش اجزای محدود عصبی Neuro-Finite Elements Method

09-37504

133

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص ضد باکتری پلیمر حاوی نانوذرات نقره 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / خاصیت ضد باکتری Antimicrobial Activity / استافیلو کوکوس اورئوس Staphylococcus Aureus

04-37506

134

پایان نامه

کاهش ظرفیت بارگذاری ترانسفورمر تکفاز در شرایط هارمونیکی 

نقطه داغ Hot Spot / ترانسفورمرهای حلقوی Toroid Transformers / ترانسفورمرها Transformers / کاهش ظرفیت CAPACITY / هارمونیک ها HARMONICS

05-37507

135

پایان نامه

سنتز و مدل سازی یک بستر مناسب جهت ارزیابی و بهبود روش های مدیریت پویای صف برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری 

کنترل انباشتگی Congestion Control / مدیریت فعال صف Active Queue Management (AQM) / بستر تست Test Bed / تحلیل سری های زمانی Time Series Analysis / نظریه آشوب Chaos Theory / روش نمودار ضریب Coefficient Diagram Method / کنترل پیش بین تابعی Predictive Functional Control

05-37508

136

پایان نامه

بررسی یک مدولاتور میکروحلقه ای موقعیت پالس 

تشدیدگر Resonator / مدوله ساز موقعیت پالس Pulse Position Modulator / اثر رامان برانگیخته Stimulated Raman Scattering / جذب دو فوتونی Two Photon Absorption / مدوله سازی تمام نوری All-Optical Modulation / ریزحلقه سیلیسیمی Silicon Microring

04-37509

137

پایان نامه

بررسی مکانیزم جاذب در سیاهچاله های چرخان 

افق Horizon / سیاه چاله ها Black Holles / مکانیزم جاذب Attractor Mechanism / سیاهچاله چرخان Rotating Black Hole

04-37510

138

پایان نامه

بررسی اثر سیکلهای تجاری بر پدیده همگرایی درآمد سرانه (مطالعه بین کشوری) 

همگرایی Convergence / تداوم Persistence / تخمین پارامتری نوسان Volatility Purameters Estimation / دوره تجاری Business Cycle / روند اقتصادی Economic Trend / هم حرکتی Co-Movement / نوسانات سطح Surface Oscillation

44-37511

139

پایان نامه

بررسی رویکردهای مختلف در تدوین استراتژی توسعه محصول جدید 

توسعه محصولات Product Development / استراتژی Strategy / نوآوری Innovation / محصول جدید New Product / بازار محور Market Oriented / استراتژی رشد Growth Strategy

44-37512

140

پایان نامه

نقش مبانی رفتاری خانوارها در تبیین تقاضا برای پول و حق الضرب دولت 

حق الضرب Seigniorage / رویه لافر laffer Surface / مالیات تورمی Inflation Tax / تابع تقاضای پول Money Demand Equation / نظریه پول در تابع مطلوبیت Money in the Utility Thory

44-37513

141

پایان نامه

مباحثی در هندسه فینسلری 

هندسه فینسلری FINSLERIAN GEOMETRY / پاشش Spray / ژئودزیک فینسلری Finsler Geodesic / فضای مینکوفسکی Minkowski Space / انحنای ریمانی Riemannian Curvature

02-37515

142

پایان نامه

کنترل مقاوم یکسوساز تصحیح کننده ضریب توان به روش فیدبک خروجی H 

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / تقریب تکه ای افاین Piecwise Affine Approximation / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / یکسوسازها Rectifiers

05-37516

143

پایان نامه

کمپلکسهای مونومری و پلیمری جدید شیف باز اکسووانادیم (IV)و مطالعه رفتارهای کاتالیستی، حلال رنگی، مکانو - شیمیایی و بیولوژیکی آنها 

کاتالیزور Catalyst / شیف بازها Schiff Bases / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / رفتار مکانوشیمیایی Mechanochemical Behavior / کمپلکس اکسووانادیم Oxovanadiuom Complex / رفتار زیست شناختی Biological Behavior

03-37517

144

پایان نامه

طراحی اتوپایلوت فازی - عصبی برای یک موشک کروز 

کنترل کننده عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Controller / کنترل کننده تطبیقی Adaptive Controller / سیستم های هوشمند Intelligent Systems / خلبان خودکار Autopilot / موشک کروز CRUISE MISSILE / بهینه سازی Optimization

45-37518

145

پایان نامه

مطالعه سونولومینسانس با گازهای بی اثر در آب خالص و اسیدسولفوریک 

درخشایی صوتی Sonoluminescence / حباب Bubbles / تابش ترمزی BREMSSTRAHLUNG RADIATION / گازهای بی اثر Noble Gases

04-37520

146

پایان نامه

بررسی روش های استنتاج خودکار در منطق های موجهات 

اثبات خودکار قضیه Automatic Theorem Proving / منطق موجهات Modal Logic / استنتاج خودکار Automated Deduction / دستگاه اصل موضوعی هیلبرتی Hilbert-Style Aniomatic Deduction System / منطق موجهات شهود گرایانه Intuitionistic Model Logics

02-37521

147

پایان نامه

بررسی اثر شاخص های دینی بر اندازه دولت 

دین Religion / اقتصاد Economic / عملکرد اقتصادی Economic Performance / اندازه دولت Government Size / دین و عملکرد دولت Religion and Government Performance / باورهای دینی Religions Believes / حضور در کلیسا Church Attendence / قوانین دولتی در بازار ادیان Religion Market Regulation / شاخص پلورالیزم Pluralizm Index

44-37523

148

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار فعالیت ترکیبات کارسیومین به عنوان داروی ضد سرطان پروستات 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سرطان پروستات Prostate Cancer / کارسیومین Curcumin / تابع لونبرگ - مارکوارت Levenberg-Marquardt Equation

03-37524

149

پایان نامه

خانواده مرتبه دوم از زیرمنیفلدهای لاگرانژی خاص سه بعدی در C3 

کالب زنی Calibration / لاگرانژی خاص Special Lagrangian / معادله ساختاری Structure Equation

02-37526

150

پایان نامه

شبیه سازی تزریق گاز به یکی از مخازن شکافدار ایران 

ضریب بازیافت Recovery Factor / تراوایی نسبی Relative Permeability / تزریق گاز Gas Injection / نفت OIL / پیوستگی مویینگی Capillary Continuing / نفوذ مجدد نفت Reinfiltration / بلوک ماتریس Matrix Block / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS

06-37527

151

پایان نامه

تخصیص تلفات انتقال در بازار یکنواخت اشتراکی و بازار قراردادهای دو جانبه 

تجدید ساختار Deregulation / بازار برق Power Market / سیستم انتقال قدرت Power Transmission System / شبکه انتقال Transmission Network / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / ردیابی Tracking / تخصیص تلفات انتقال Transmission Loss Allocation

05-37528

152

پایان نامه

تعیین محل لندمارک ها در تصاویر سفالومتری به صورت خودکار 

پردازش تصویر Image Processing / یادگیری LEARNING / نشانه ها (کامپیوتر) LANDMARKS / سفالومتری Cephalometry / مکان یابی خودکار Automatic Localization

19-37529

153

پایان نامه

روشی جدید برای وارسی مدل ماشین های محدودیت احتمالی 

وارسی الگو Model Cheking / درستی یابی Verification / خودکارافزار محدودیت احتمالی Probabilistic Constraint Automata (PCA) / منطق محاسباتی احتمالی محدودیت Constraint Probabilistic Computational / مدارهای رابط ریو Reo Connector Circuits

19-37530

154

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی لیچینگ آکتینیدها (با تکیه بر اورانیوم)به کمک مایکروویو 

ریزموج Microwave / هیدرومتالورژی HYDROMETALLURGY / اورانیوم Oranium / استخراج Extraction / آب شویی Leaching / اکتینید Aktinide

08-37531

155

پایان نامه

مطالعه تئوری، آزمایشگاهی روش VAPEX برای نفت سنگین مخازن شکافدار 

استخراج باحلال Solvent Extraction / نفت سنگین HEAVY OIL / شبیه سازی Simulation / حلال ها Solvents / بازیابی Recovery / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS

06-37532

156

پایان نامه

ارتقاء امنیت پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی 

رمزنگاری Cryptography / امنیت Security / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / الگوریتم رمز قالبی کلید متقارن Symmetric-Key Block Cipher / حمله لانه کرمی Wormhole Attack / شبیه ساز MANET MANET Simulator

05-37533

157

پایان نامه

تعیین و قیمت گذاری رزرو در محیط تجدید ساختاریافته 

محیط تجدید ساختارشده Restructured Environment / قابلیت اطمینان Reliability / تخصیص هزینه Cost Allocation / بازار ذخیره Pool Reserve Market / ذخیره Reserve / خدمات عمومی Public Service / قیمت گذاری متمایز Differented Pricing

05-37535

158

پایان نامه

بررسی ساختار و طراحی مدولاتور فضایی نوری در هولوگرافی نوری 

تمام نگاری Holography / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / کدگذاری Coding / قطبش Polarization / الگوریتم کشف رمز Decoding Algorithm / مدولاتور فضایی نوری Spatial Light Modulator (SLM)

05-37537

159

پایان نامه

طراحی یک مدل عارضه یابی زنجیره ی تامین و پیاده سازی آن در شرکت پارس بهین سیستم 

سنجش عملکرد Performance Measurement / مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / روش کمی Quantitative Method / شبکه Network / عارضه یابی زنجیره ی تامین Supply Chain Diagnostic / بهبود زنجیره ی تامین Supply Chain Improvement

01-37538

160

پایان نامه

طراحی لرزه ای بهینه قاب های خمشی فولادی بر پایه عملکرد آنها 

طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد Performance - Based Seismic Design / طراحی لرزه ای Seismic Design / طراحی بهینه Optimal Design / نظریه تغییرشکل یکنواخت Uniform Deformation Theory / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / میراگر لزج Viscous Damper

09-37540

161

پایان نامه

مدلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع شده تحت وب 

برنامه کاربردی تحت وب Web Application / سیستم توزیع شده Distributed System / مدل قابلیت اطمینان نرم افزار Software Reliability Model / معماری لایه ای Layered Architecture

19-37541

162

پایان نامه

ارائه یک فیلتر مقاوم چنددقتی برای بهبود اعوجاج تصاویر 

فیلتر مقاوم Robust Filter / بهبود تصویر Image Enhancement / فیلتر چند دقتی Multiresolution Filter

19-37542

163

پایان نامه

بررسی و مدل سازی حسگرهای شتاب اینتردیجیت 

مدل سازی MODELING / میکروماشین Micromachine / ساخت به کمک میکروماشین Microfabrication / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / شتاب نگار Accelerometer / سیلیسیم Silicon / زدایش عمودی Vertical Etching / حسگر سیلیسیمی Silicon Sensor

05-37543

164

پایان نامه

بررسی تاشدن پروتئین 

ساختار پروتئین Protein Structure / شباهت ساختار پروتئین Protein Structure Similarity / پیچیدگی الگوریتم Algorithm Complecity / انرژی کمینه در مدل اچ0پی Minimum Energy In HP Model / مدل اچ0ام0ام HMM Model / پیچش پروتئین Protein Folding

19-37544

165

پایان نامه

طراحی یک سیستم مقاوم در برابر خطا برای ارتباطات صوتی در شبکه های بسته ای 

بی نویزکردن Denoising / مقاومت به خطا Error Resilient / بازسازی Reconstruction / کانال حذف کننده Erasure Channel / خطای پردازشی Processing Error

19-37545

166

پایان نامه

شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر اصلاح شده 

هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / موج ضربه ای Shock wave / جریان سطح آزاد Free Surface Flow / تابع هسته ای Kernel Function / زمین لغزش Landslide

09-37546

167

پایان نامه

شبیه سازی جریان سیالات ویسکوالاستیک در یاتاقان های لغزشی به روش SPH 

روش بدون شبکه Meshless Method / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / یاتاقان های ژورنال JOURNAL BEARINGS / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids

08-37547

168

پایان نامه

آنالیز امواج پلاسمای سطحی در مرز بلور فوتونی در حضور بار آزاد مرزی 

الکترومغناطیس Electromagnetic / پلاسمون ها Plasmons / رسانایی Conductivity / پاشیدگی Dispersion / اثر انتشار Propagation Effect / پلارتیون Polartion / بار سطح آزاد Conductivity

05-37548

169

پایان نامه

تحلیل عملکرد کدینگ داخلی در سیستم CDMA باند جزئی دنباله مستقیم 

مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / پرش فرکانسی Frequency Hopping / دنباله مستقیم Direct Sequence / کد ابر متعامد Super Orthogonal Code / دسترسی چندگانه با تقسیم کد باند جزئی Partial-Band Code Division Multiple Access (PB-CDMA) / دسترسی چندگانه با تقسیم کد پرش فرکانسی Frequency Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA) / دسترسی چندگانه با تقسیم کد دنباله مستقیم Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) / گیرنده راک Rake Receiver / دسترسی چندگانه با تقسیم کد طیف گسترده Spread Spectrum Code Division Multiple Access (SS-CDMA)

05-37549

170

پایان نامه

بررسی پدیده تورق در مواد مرکب در اثر تخریب فایبر و ماتریس ناشی از بارهای حرارتی در مرز 

کرنش پلاستیک Plastic Strain / مواد مختلط Composite Materials / چندلای متقاطع Cross-Ply Laminate / هم پوشانی Overlapping / لایه لایه شدگی Delamination / خرابی Damage / ترک سطحی Surface Crack

45-37550

171

پایان نامه

مدل سازی جذب هیدروکربنهای گازی بر جاذبهای متخلخل با استفاده از روش مونت کارلو 

جذب سطحی Adsorption / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / جاذب متخلخل Porous Adsorbent

06-37551

172

پایان نامه

بررسی مسئله نیومن با دامنه خارجی 

جواب با حداقل انرژی Least Energy Solution / دامنه خارجی Exterior Domain / خمیدگی متوسط Mean Curvature / توان سوبولف Sobolev Exponent

02-37552

173

پایان نامه

توزیع و به اشتراک گذاری ترکیب سرویس های وب معنایی مرکب در شبکه های نظیر به نظیر 

هستی شناسی Ontology / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / وب معنایی Semantic Web / ترکیب. / اشتراک گذاری Sharing / معنای ترکیبی Compositional Semantic / سرویس وب معنایی Semantic Web Service / جستجوی معنایی Semantic Search

19-37553

174

پایان نامه

تعیین حالت بهینه سیستم های تولید موضعی برق، حرارت و برودت در شرایط مختلف اقلیمی ایران 

بازدهی Efficiency / اگزرژی Exergy / آلاینده هوا Air Pollutant / بهینه سازی Optimization / آلودگی صوتی Noise Pollution / تولید پراکنده Dispersed Generation / هزینه اجتماعی Social Cost

08-37554

175

پایان نامه

بررسی درهم تنیدگی بین دو کاوه در مدل XY 

درهم تنیدگی Entanglement / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / مدل ایکس. وای XY MODEL / جفت شدگی Coupling / کاوه Probe

04-37555

176

پایان نامه

لم مک گوان و کاربردهای آن 

لاپلاسی Laplacian / طیف Spectra / لم مارگولیس Margulis Lemma / قضیه مک گوان McGowan Theorem / خمینه با انحنای مقطعی ثابت Manifold With Constant Sectional Curvature

02-37556

177

پایان نامه

ویژه مقادیر کوچک عملگر لاپلاس و فروریزش 

لاپلاسی Laplacian / فرو ریختگی Collapse / اولین ویژه مقدار ناصفر First Nonzero Eigenvalue / ثابت چیگر Cheeger Constant / نامساوی چیگر Cheeger Inequality / نامساوی بیوزر Buser Inequality

02-37557

178

پایان نامه

بررسی اثر تانلینگ در واکنش سیگماتروپیک انتقال هیدروژن با استفاده از طیف سنجی NMR و محاسبات نظری 

اثر تانلینگ Tunneling Effect / متیل سیکلو پنتادی ان Methyl Cyclo Pentadiene / سیگماتروپیک Sigmatropic / محاسبات آی0آر0سی IRC Calculation / محاسبات کیو0اس0تی20 QST2 Calculation

03-37558

179

پایان نامه

استفاده از تکنیک ریزاستخراج با فاز جامد به همراه کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی با استفاده از فیبر تهیه شده به وسیله تکنیک سل - ژل برای آنالیز آفت کش های اورگانوفسفره در نمونه های آبی 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / آفت کش اورگانوفسفره Organophosphorus Pesticide / تری متوکسی سیسیل پروپیل آمین 3-(Trimetoxysilyl Propyl)Amine

03-37559

180

پایان نامه

فضاهای سوبولف مجرد 

فضای متریک Metric Space / فضای سوبولف تعمیم یافته Generalized Sobolev Space / قضیه تعبیه شده Imbedding Theorem / وزن های موکن هوپت Muckenhoupt Weights

02-37560

181

پایان نامه

محاسبه عدد تکثیر پایه ای و بررسی پایداری و انشعاب در مدل انتقال بیماری های عفونی 

دوشاخه شدگی Bifurcation / پایداری Stability / عدد تکثیر پایه ای Reproduction Number / تعادل بومی Epidemic Equilibrium / اغتشاش تصادفی Stochastic Perturbation

02-37561

182

پایان نامه

بررسی هم حرکتی بین قیمت های سهام با استفاده از تئوری پیچیدگی در یک بازار سهام مجازی 

هم حرکتی Co-Movement / محاسبات مالی Computational Finance / مدل عامل محور محاسباتی Computational Agent-Based Model / اقتصاد عامل محور محاسباتی Computational Agent-Based Economics

44-37562

183

پایان نامه

تحلیل موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI)و پیش بینی عملکرد آن با استفاده از مدل محاسباتی 

خوداشتعالی Autoignition / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / گاز طبیعی Natural Gas / سیستم کنترل Control System / موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / احتراق تراکمی Compression Ignition / هپتان نرمال N-Heptane

08-37563

184

پایان نامه

بررسی حذف فورفورال از فاز آبی به روش اکسیداسیون فتوکاتالیستی 

فورفورال Furfural / تثبیت Immobilization / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / پرلیت Pearlite / سنگ پامیس Pumice Stone / حذف فورفورال Forfural Removal / اکسایش فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Oxidation / شیشه گرانولی Granular Glass / کربن فعال گرانولی Granular Activated Carbon

06-37564

185

پایان نامه

بهینه سازی تحقق اهداف استراتژیک سازمان از طریق اجرای نظام مدیریت فرایندها در شرکت فولاد خوزستان 

سیستم کنترل عملکرد Performance Control System / برنامه ریزی آرمانی Goal Programming / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / شرکت فولاد خوزستان. / چشم انداز Vision / اهداف کیفی Objectives

01-37565

186

پایان نامه

بهینه سازی استوار و کاربرد آن در مهندسی مالی و صنایع 

بهینه سازی پایدار Robust Optimization / خوشه بندی Clustering / عدم قطعیت Uncertainty / مدت زمان تحویل Lead Time / مهندسی مالی Financial Engineering / بانک صنعت و معدن Industry and Mine Bank / مساله تخصیص درجه دو Quadratic Assignment Problem / بهینه سازی منابع و مصارف بانک Bank Input/Output Optimization

01-37566

187

پایان نامه

برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختارشده در حضور واحدهای بادی 

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری Maintenance Scheduling / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / سیستم تبدیل انرژی باد Wind Energy Conversion System (WECS) / شرکت تولید برق Generation Company (GENCO)

05-37567

188

پایان نامه

درستی یابی همروند مبتنی بر Assertion برای NoC 

زبان ادعا Assertion Language / درستی یابی مبتنی بر ادعا Assertion-Based Verification / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / سخت افزار اشکال یاب Hardware Debugger

19-37568

189

پایان نامه

مدیریت توان در سنتز توصیف های شی گرا از سطح عملیاتی 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / مدیریت توان Power Management / کاهش توان Power Reduction / تخمین توان Power Estimation / توصیف شی گرای سخت افزار Object-Oriented Hardware Description

19-37569

190

پایان نامه

افزودن قابلیت یادگیری به برنامه ریزاکتشافی 

برنامه ریزی ابتکاری Heuristic Planning / تقارن در برنامه ریزی Symmetry in Planning / یک ریختی زیرگراف Subgraph Isomorphism / درشت عملگر Macro Operator

19-37570

191

پایان نامه

خواص ترابردی در سیستم های یک بعدی بی نظم و نانواتصال های برهم کنشی 

جایگزیدگی اندرسون Anderson Localization / تابع گرین غیرتعادلی NON EQUILIBRIUM GREEN'S FUNCTION (NEGF) / فرمول بندی Formulation / بی نظمی همبسته Correlated Disorder / گذار حالات جایگزیده به غیرجایگزیده Localization-Delocalization Transition / نظریه تک پارامتری مقیاس بندی Single Parameter Scaling Theory / مقاومت دیفرانسیلی منفی Negative Differential Resistance

04-37571

192

پایان نامه

مدل سازی عددی همبسته انتشار ترک هیدرولیکی در محیطهای متخلخل اشباع با روش بی شبکه(EFG (Meshless 

روش بدون شبکه Meshless Method / محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / شکست هیدرولیکی Hydraulic Fracturing / شروع ترک Crack Initiation / گسترش ترک CRACK PROPAGATION / تحلیل همبسته هیدرومکانیکی Hydro-Mechanical Coupled Analysis

09-37572

193

پایان نامه

مدل سازی طراحی بین لایه ای بر مبنای تئوری صف جهت افزایش بازدهی و حفظ پارامترهای QoS در یک ارتباط بی سیم 

کدکردن Coding / مدولاسیون تطبیقی ADAPTIVE MODULATION / کیفیت خدمات Service Quality / مدل زمان - گسسته Discrete-Time Model / زنجیره مارکف Markov Chain / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / نظریه صف با طول متناهی Finite-Buffer Queuing Theory

05-37573

194

پایان نامه

نظریه SLE و کاربرد آن در نظریه میدان همدیس و پدیده های بحرانی 

نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / پدیده های بحرانی Critical Phenomena / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE)

04-37575

195

پایان نامه

جابر - جداسازی انسان از برنامه های رایانه ای 

امنیت شبکه Network Security / تشخیص حروف Character Recognition / پردازش تصویر Image Processing / تشخیص متن نوری Optical Character Recognition (OCR) / سیستم جابر Human Interactive Proof (HIP) / روش کچا Completely Automatic Public Turing Tests Tell Computer and Human Apart (CAPTCHA)

19-37576

196

پایان نامه

استنتاج بی مربی گرامر زبان فارسی با استفاده از روش "مدل متن اجزا" 

تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / استنتاج بی مربی گرامر Unsupervised Grammer Induction / روش بدون مربی Unsupervised Method / مدل متن اجزا Constituent Context Model / اضافه کردن اطلاعات پدر Adding Parent Information

19-37577

197

پایان نامه

الگوریتم های فراابتکاری جدید مبتنی بر روش جستجوی انتشاری برای مسایل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع 

زمان بندی پروژه Project Scheduling / محدودیت منابع Resource Constraint / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / جستجوی انتشاری Scatter Search

01-37579

198

پایان نامه

ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل تقویت کننده های RF خطی شده به روش پیش خور با کاربرد در سیستم CDMA 

مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / تقویت کننده خطی شده Linearized Amplifier / حذف مولفه های مدوله سازی داخلی Inter-Modulation Rejection / خطی سازی پیش خور Feed-Forward Linearization / سیستم پیش خور چندحلقه ای Multi-Loop Feed-Forward System / روابط بسته Closed-Form Expressions

05-37580

199

پایان نامه

آنالیز و مقایسه روش های پیشنهادی دسترسی چندگانه برای نسل چهارم موبایل مبتنی بر سیستم های چندحامله 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد چندحاملی MULTICARRIER CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / سیستم های چندحاملی MULTICARRIER SYSTEMS / دسترسی چندگانه Multiple Access / تلفن سیار نسل چهارم 4th Mobile Generation / سری بیولیو Beaulieu Series / کدگذاری داخلی Internal Coding

05-37581

200

پایان نامه

توسعه نمودارهای کنترل وصفی چند مشخصه 

شبکه عصبی Neural Network / مشخصه های وصفی چندگانه Multi-Attribute Characteristics / استنباط آماری بوت استرپ Bootstrap Statistical Inference / روش حذف چوگلی Skewness Raluction / فرایند با کیفیت بالا High Quality Process / روش حذف همبستگی Correlation Reduction Method

01-3758

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

پدیداری عمومی و پدیداری سه بعدی 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / پدیداری عمومی Global Visibility / پدیداری سه بعدی Three Dimentional Visibility / داده ساختارهای هندسی Geometric Data Structures

19-37583

202

پایان نامه

سیاستهای مالی برای پوشش ریسک در بازارهای مالی 

بازار مالی Financial Market / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / پوشش خطرپذیری Hedging / سبد مالی Portfolio / نوسان پذیری Volatility / قرارداد امتیاز بر اساس شاخص نوسان Volatility Index Option / قرارداد امتیاز پیچیده Exotic Option / نوآوری مالی Financial Innovation

02-37584

203

پایان نامه

ساختار داده بهینه برای ارزیابی رسمی توصیف های سطح انتقال ثبات 

وارسی صوری Formal Verification / شبیه سازی نمادین Symbolic Simulation / درستی یابی سطح انتقال ثبات Register Transfer Level Verification / نمودار بسط تیلور توسعه یافته Extended Taylor Expansion Diagram (XTED) / نمودار بسط تیلور Taylor Expansion Diagram (TED) / دستکاری جبری Algebraic Manipulation / ارزیابی ساختار محاسباتی Arithmetic Structure Verification / ارزیابی ساختار منطقی Logic Structure Verification

05-37585

204

پایان نامه

ارزیابی توان مصرفی در شبکه ی روی تراشه با همبندی توری 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبکه توری MESH NETWORK / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / الگوی ترافیکی Traffic Pattern / توان مصرفی Power Consumption

19-37587

205

پایان نامه

ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG 

ایستگاه سوخت رسانی Refueling Station / گاز طبیعی فشرده (سی0ان0جی) Compressed Natural Gas (CNG) / تحلیل پیامد Consequence Analysis / تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment

06-37588

206

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی سیستم های دوفازی VLE حاوی نمک و پلیمر 

سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / الکترولیت جامد Solid Electrolyte / پلیمرها Polymers / تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / رویکرد سگمنتی Segmental Approach / روش ایزوپیستیک Isopiestic Method

06-37589

207

پایان نامه

مدل عددی یک بعدی جریان دو فازه در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر 

متغیراصلی PRIMARY VARIABLES / فازمایع غیرآبی. / محیط متخلخل تغییرشکل پذیر Deformable Porous Media / همبستگی ضعیف Loose Coupling / همبستگی کامل Full Coupling

09-37590

208

پایان نامه

جایگزینی حامل های انرژی در نیروگاههای حرارتی و ارائه مدلی برای تعیین جانشین های مناسب و مقدار بهینه آنها 

برنامه ریزی انرژی Energy Planning / حامل انرژی Energy Carrier / بهینه سازی Optimization / نیروگاه های حرارتی Thermal Power Plants / مدل فازی Fuzzy Model / جانشینی Substitution

01-37591

209

پایان نامه

تهیه هیدروژلهای حساس به pH بر پایه نشاسته و حساس به دما بر پایه آلژینات و بررسی خواص آنها 

نشاسته ها STARCHES / آکریلیک اسید Acrylic Acid / هیدروژل Hydrogel / هیدروژل های حساس به حرارت THERMOSENSITIVE HYDROGELS / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / آکریل آمید Acryle Amyde / 2 - هیدروکسی اتیلن آکریلات 2-Hydroxy Ethylene Acrylate / هیدروژل حساس به پی0هاش PH Sensitive Hydrogel / بوتیل ترشری آکریل آمید Tertiary Butylacrylamide

03-37596

210

پایان نامه

شبیه سازی پایا و بهینه سازی فرایندی واحد بازیابی اتان 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / واحد بازیافت اتان Ethane Recovery Unit

06-37597

211

پایان نامه

مدل سازی جریان در محیط متخلخل با استفاده از المان محدود ترکیبی هایبرید 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / جریان چندفازی Multiphase Flow / روش اجزای محدود ترکیبی Mixed Finite Element Method / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / روش های ترکیبی Hybrid Methods

08-37598

212

پایان نامه

پیش بینی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از قیمت دارایی ها 

تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / رشد اقتصادی Economic Growth / نماگر پیش رو Leading Indicator / شاخص ترکیبی Composite Index

44-37600

213

پایان نامه

ارزیابی ساختار و محتوای وبگاه سازمان های دولتی 

وب WEB / ارزشیابی Evaluation / سازمان های دولتی Governmental Organizations / دولت الکترونیکی Electronic Goverment / وبگاه Website

01-37602

214

پایان نامه

الگوریتم های مناسب سیستم های ناوبری اینرسی در کاربردهای رباتیک 

ربات متحرک Mobile Robot / کالب زنی Calibration / شتاب نگار Accelerometer / ژیروسکوپ Gyroscope / سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System

05-37604

215

پایان نامه

طراحی بخش باند پایه برای یک گیرنده رادیویی DVB-H 

گیرنده باند پایه Base Band Receiver / فیلترهای پایین گذر Low Pass Filters / پخش تلویزیون دیجیتال Digital Video Broadcasting (DVB) / تقویت کننده بهره متغیر Variable Gain Amplifier / حذف آفست دی0سی DC Offset Cancellation / گیرنده رادیویی DVB-H DVB-H Receiver

05-37605

216

پایان نامه

بهینه سازی مکان چاه با استفاده از روش های زمین اماری و نقشه کیفیت 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پیکربندی Configuration / نقشه کیفیت Quality Map

06-37606

217

پایان نامه

بررسی تکینگی های ساختارهای ناهمگن در زمینه کیهانی 

سیاه چاله ها Black Holles / تابش زمینه ای کیهان Cosmic Microwave Background (CMB) / سانسور کیهانی Cosmic Censorship / تکینگی عریان Naked Singularity / رمبش خودشبیه Selfsimilar Collapse

04-37610

218

پایان نامه

مطالعه نحوه تاثیر بیوسورفکتانت بر خواص ترشوندگی سنگ 

زیست فعال سطحی Biosurfactant / ترشوندگی Wetting / کشش سطحی SURFACE TENSION / ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) / ستون های حاوی خاک سنگ Powdered Rock Filled Tubes

06-37611

219

پایان نامه

سنتز و بررسی رفتار تورمی هیدروژلهای جدید بر پایه نشاسته با استفاده از تکپارهای آکریلیک اسید و 2 - هیدروکسی اتیل متاکریلات و بررسی کاربرد آنها در سامانه های دارورسانی 

نشاسته ها STARCHES / آکریلیک اسید Acrylic Acid / رفتار تورمی Swelling Behavior / دارو رسانی Drug Delivery / هیدروژل Hydrogel / دیکلوفناک سدیم Diclofenac Sodium / 2 - هیدروکسی اتیل متاآکریلات 2-Hydroxyethylmeta Acrylat

03-37612

220

پایان نامه

تخصیص توزیع شده منابع در شبکه های رادیوی هوشمند 

نظریه بازی GAME THEORY / کنترل توان Power Control / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / همزیستی افقی Horizontal Coexistence / مدیریت طیف Spectrum Management / تخصیص پویای فرکانس Dynamic Frequency Selection

05-37613

221

پایان نامه

مدلسازی سه بعدی تغییرشکل های بزرگ و تماس با استفاده از روش اجزای محدود بسطیافته (XFEM) 

روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / الاستوپلاستیک Elastoplastic / تماس اصطکاکی Frictional Contact / روش تقسیم بندی واحدی Partition of Unity Method (PUM)

09-37614

222

پایان نامه

شبیه سازی عددی کاویتاسیون در ضربه قوچ 

ضربه قوچ Water Hummer / مدل اصطکاک غیردایم Unsteady Friction Model / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / خلاءزایی Cavitation / جدایی ستون مایع Column Separation / مدل حفره زایی گسسته بخاری Discrete Vapor Cavity Model (DVCM) / مدل حفره زایی گسسته گازی Discrete Gas Cavity Model (DGCM)

08-37615

223

پایان نامه

بررسی نفوذ و تراوش مولکولهای آب از درون نانولوله های کربنی به عنوان مدلی برای کانالهای پپتیدی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی 

تراوش Percolation / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کانال عبور آب Water Channel / نانولوله ی پپتیدی peptid Nanotube

03-37616

224

پایان نامه

بررسی موتورهای احتراق تراکمی همگن (HCCI)از نقطه نظر سوخت های مختلف و سیستم های عرضه آن و پیش بینی عملکرد این موتورها برای سوخت های CxHyOz 

موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / خوداشتعالی Autoignition / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / تأخیر اشتعال Ignition Delay / انتقال حرارت Heat Transfer / سیستم عرضه سوخت Feul Supply System

08-37617

225

پایان نامه

اندازه گیری ولتامتری پالس تفاضلی N - استیل سیستئین با استفاده از الکترود خمیر نانولوله کربنی اصلاح شده با کمپلکس های کبالت سالوفن 

کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / خمیر کربن Carbon-Paste / ان - استیل سیستئین N-Acetylcysteine

03-37618

226

پایان نامه

مدل سازی و کنترل موتور سوییچ رلوکتانس به عنوان موتور محرک در خودروهای برقی 

مدل سازی MODELING / خودروی برقی Electrical Vehicle / خودروی هیبرید الکتریکی Hybrid Electric Vehicle (HEV) / ماشین سوییچ رلوکتانسی Switched Reluctance Machine (SRM)

05-37619

227

پایان نامه

استانداردکردن روش متابونومیک بر پایه طیف سنجی NMR 

شبکه عصبی Neural Network / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / متابونومیک Metabonomic / روش کار - پورسل - میبوم - گیل Carr-Purcell-Meiboom-Gill Presaturation (CPMGPR) / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / تصحیح سیگنال متعامد Orthogonal Signal Correlation (OSC)

03-37620

228

پایان نامه

فشرده سازی همراه با شار در نظریه ریسمان 

ابرتقارن Supersymmetry / ابرگرانش Supergravity / نظریه ریسمان STRING THEORY / خمینه کلابی - یا Calabi-Yau Manifold / فشرده سازی شاری Flux Compactification

04-37622

229

پایان نامه

شبیه سازی عددی تبخیر اسپری در موتور ورتکسی 

موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / جریان چرخشی Swirling Flow / جریان دوجهته Bidirectional Flow / معادله اویلر EULER EQUATION / فاز پاشش Spray Phase / معادله پاشش Spray Equation / قطره های در حال تبخیر Evaporating Droplets

08-37623

230

پایان نامه

طراحی کد در رادارهای چندفرکانسی کدشده مبتنی بر سیگنال OFDM 

تخمین فرکانس داپلر. / تابع ابهام Ambiguity Function / تابع خودهمبستگی Autocorrelation Function / بهینه سازی Optimization / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / سیگنال چندفرکانسی Multi-Frequency Signal / سطح گلبرگ جانبی Side Lobe Level / نسبت پیک به میانگین توان Peak to Average Power Ratio

05-37624

231

پایان نامه

جداسازی الکترونها از جت ها در آزمایش CMS 

شبیه سازی Simulation / الکترون. / بازسازی Reconstruction / جت هادرونی Hadronic Jet / آشکارساز ذرات بنیادی Particle Physics Detector / آزمایش سی0ام0اس Compact Muon Solenoid (CMS)Test / برخورددهنده بزرگ هاردونی Large Hadronic Collider

04-37625

232

پایان نامه

فرمولاسیون مرکب فلکسوگرافی جهت چاپ در بسته بندی محصولات غذایی 

ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC) / لزجی Viscosity / فرمول بندی Formulation / بهینه سازی Optimization / مرکب فلکسوگرافی Flexographic Ink / فناوری آب پایه Water-Based Technology

06-37626

233

پایان نامه

تجزیه و تحلیل بافت به منظور به کارگیری در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا 

بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval / بازیابی تصویر Image Retrieval / بافت ها Textures / رنگ Color / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / قطعه بندی بدون ناظر تصویر Unsupervised Image Segmentation

19-37627

234

پایان نامه

بررسی شبکه های مشارکتی کدشده 

کانال محوشدگی متغیر با فرکانس Frequency Selective Fading Channel / کانال محوشدگی رایلی Rayleigh Fading Channel / سیستم کدینگ/دکدینگ Coding/Decoding System / سیستم مشارکتی Cooperation System / تقویت و ارسال مجدد Amplify-and-Forward / کدهای فضا - فرکانس Space-Frequency Coding / احتمال خاموشی Outage Probability

05-37628

235

پایان نامه

بررسی پدیده تقسیم فوتون در الکترودینامیک کوانتومی با حضور میدان مغناطیسی قوی در تقریب پایین ترین تراز لانداؤ 

الکترودینامیک کوانتومی Quantum Electrodynamics / میدان مغناطیسی قوی Strong Magnetic Field / روش زمان ویژه Proper Time Method / تراز لاندائو Landau Level / تقسیم فوتون Photon Splitting

04-37629

236

پایان نامه

کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد قابهای فولادی 

طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / قاب های فولادی Steel Frames / سطح های عملکردی Performance levels

09-37630

237

پایان نامه

بررسی و ارتقای روش های الگوگذاری مقاوم در تصاویر متنی 

نهان نگاری مقاوم Robust Watermarking / تصویر متنی Document Image / تبدیل ریجلت Ridgelet Transform / تبدیل موجک Wavelet Transform / تبدیل رادون Radon Transform

19-37631

238

پایان نامه

طراحی مدارات DSP قابل پیکربندی بر روی FPGA بر اساس روش سیستماتیک 

آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / بازپیکربندی Reconfiguration / طراحی سیستماتیک Systematic Design

05-37632

239

پایان نامه

مقایسه روش های تحمل پذیر اشکال در پردازنده های نهفته مورد استفاده در کاربردهای بحرانی - امن از نقطه نظر توان مصرفی 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / پردازنده کم مصرف Low-Power Processor / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application

19-37633

240

پایان نامه

بررسی اثر بزرگنمایی تابع برازندگی در عملکرد بهینه سازی صفحات کامپوزیتی لایه ای به روش الگوریتم ژنتیک 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / صفحه مرکب لایه ای Laminated Composite Panel / ورق های تقویت شده STIFFENED PLATES / بزرگ نمایی تابع برازندگی Fitness Scaling

45-37634

241

پایان نامه

آزمایش دینامیکی مدل سد سفیدرود بر روی میز لرزان 

سد سفیدرود. / میز لرزان SHAKING TABLE / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / سد بتنی پایه دار Buttress Concrete Dam / مکانیک شکست غیرخطی Nonlinear Fracture Mechanics

09-37635

242

پایان نامه

پخش مبتنی بر کدگذاری شبکه در شبکه های اقتضایی 

کدگذاری شبکه Network Coding / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / پخش Braodcast / پخش مطمئن Reliable Broadcasting

05-37636

243

پایان نامه

انجام واکنش های دیلز - آلدربین مولکولی آلنیل - آریل اترها در شرایط بدون حلال بر روی بستر سیلیکاژل 

واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / سیلیکاژل Silicagel / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / آلنیل - آریل اتر Allenyl-Aryl Ether / سیکلوپنتادی ان Cyclopentadiene / آکرولئین Acrolein

03-37637

244

پایان نامه

بیواکسیداسیون یون آهن (II)در یک بیوراکتور Air-Lift 

تیوباسیلوس فروکسیدانس Thiobacillus Ferrooxidans / گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / اکسایش بیولوژیکی Biooxidation / شیرین سازی گاز Gas Sweetening / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / یون آهن دار Ferrous Ion

06-37639

245

پایان نامه

- سنتز مشتقات 4،1 - دی هیدروپیریدین ها و پلی هیدروکینولین ها با استفاده از ZnO - سنتز تک مرحله ای مشتقات 2 - آمینو 5 - آسیل تیوفن ها با استفاده از آریل تیوآمیدها تحت شرایط بدون حلال با استفاده از میکروویو 

تراکم هانش Hantzch Condensation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / اکسید روی Zinc Oxide / پلی هیدروکینولین Polyhydroquinoline / کاتالیزور پتاسیم فلوراید بر پایه آلومینا Pottasium Pholoride-Alumina Catalyst (KF-Al2o3) / آمینو تیوفن ها Amino Thiophene

03-37640

246

پایان نامه

مدیریت حرکت در شبکه های ویژه متحرک برای بهبود پروتکل های مسیریابی 

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / پیش بینی تحرک Mobility Prediction / مدیریت تحرک Mobility Management

19-37641

247

پایان نامه

شناسایی عوامل موثر بر جهت گیری کارآفرینانه افراد در صنعت هتلداری ایران 

کارآفرینی Entrepreneurship / صنعت هتلداری Hotel Industry

44-37642

248

پایان نامه

خانواده های اشتراکی و چندجمله ای ها 

چندجمله ای چندخطی Multilinear Polynomial / خانواده اشتراکی Intersecting Family / نابرابری ری - چادوری - ویلسون Ray-Chaudhuri-Wilson Inequality / نابرابری فرانکل - ویلسون Frankl-Wilson Inequality / حدس فرانکل - فوردی Frankl-Furedi's Conjecture

02-37643

249

پایان نامه

ساخت کوپرایت های مسی ابررسانا به روش سل - ژل و بررسی نظری اثر فشار هیدرواستاتیکی در ترکیب PrBa2Cu3O7 

ابررسانایی Superconductivity / روش سل - ژل Sol-Gel Method / ساختار الکترونی Electronic Structure / روتنوکوپرات Ruthenucuprate / کوپرات ها Cuprates / غیرابررسانای پرازئودیمیوم 123 Non-Superconductive Praseodymium 123 / فشار هیدرواستاتیکی Hydrostatic Pressure

04-37644

250

پایان نامه

یادگیری پارامتر بهینه در اپراتورهای پارامتردار مجموعه های فازی برای بهبود نتایج دسته بندی در داده کاوی 

دسته بندی Classification / یادگیری LEARNING / دسته بند فازی Fuzzy Classifier / پارامترهای بهینه Optimum Parameters / داده کاوی Data Mining / عملگر پارامتری فازی Fuzzy Parameterized Operator

19-37646

251

پایان نامه

طراحی و ساخت کاتالیزور برای واکنش های تجزیه و رفرمینگ بخاری الکل ها در دمای پایین و مطالعه سینتیک واکنش ها 

طراحی کاتالیزور Catalyst Design / اتانول Ethanol / فلزات واسطه Transition Metals / واکنش تجزیه DECOMPUSITION REACTION / تبدیل با بخار آب Steam Reforming / سینتیک واکنش Reaction Kinetics

03-37647

252

پایان نامه

بررسی شکلهای مختلف کنفورمری/توتومری هیستیدین، نحوه کئوردیناسیون آن با برخی فلزات یک و دو ظرفیتی و آنیونهای زیستی و تاثیر فلز بر آروماتیسیتی حلقه ایمیدازول به روش Ab Initio در فاز گازی 

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / هیستیدین Histidine / مواد مرکب کاتیونی Cation Complexes / آنیون خواهی Anion Affinity / خوشه های آنیون - آنیون Anion-Anion Clusters

03-37648

253

پایان نامه

بررسی ارتعاشات عرضی رشته های حفاری با در نظر گرفتن گل حفاری اطراف آن 

ارتعاش Vibration / گل حفاری SLURRIES / حفاری Excavation / ارتعاش عرضی Lateral Vibration / رشته حفاری Drill String / تماس با دیواره Wall Contact

08-37649

254

پایان نامه

تعیین ترکیب بهینه منابع انرژی کشور ایران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

برنامه ریزی انرژی Energy Planning / تعیین سهم حامل ها Energy Mix / فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process

01-37651

255

پایان نامه

بهینه سازی فرایند جداسازی سیستم های آلی - آبی 

اسمزمعکوس Reverse Osmosis / فراپالیدن Ultrafiltration / جداسازی غشایی ترکیبی Hybrid Membrane Separation / پساب واحد نمک زدایی Desalter Effluent

06-37652

256

پایان نامه

تولید هارمونیک سوم در شبکه های مکعبی مرکزدار و وجوه مرکزدار 

ساختار بلوری Crystalline Structure / تانسورهای پذیرفتاری Susceptibilty Tensors / فرمالیزم تابع گرین Green Function Formalism / تولید هارمونیک سوم Third Harmonic Generation

04-37653

257

پایان نامه

ارزیابی و مدیریت ریسک اعتبار در صنایع و واحدهای خدماتی 

خطرپذیری اعتبار Credit Risk / خطرپذیری عدم پرداخت Default Risk / دارایی خالص Equity / مدیریت خطرپذیری Risk Management / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / جریان نقدینگی آزاد Free Cash Flow

02-37654

258

پایان نامه

بررسی تقارن دینامیکی پتانسیل کولنی و بررسی منشأ آن در QED 

الکترودینامیک کوانتومی Quantum Electrodynamics / تقارن دینامیکی Dynamical Symmetry / پتانسیل کولنی Colomb Potential / بردار رونگ - لنز Rung-Lenz Vector / عملگر جانسون - لیپمن Johnson-Lippman Operator

04-37655

259

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نفوذناپذیری فیلم های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن وینیل استات (EVA)جهت بکارگیری به عنوان فیلم Shrinkable 

خاک رس Clay / نفوذپذیری Permeability / استات وینیل اتیلن Ethylene Vinyl Acetate (EVA) / فیلم های انقباض پذیر حرارتی Heat Shrinkable Films / نانوکامپوزیت Nanocomposite / پروکسید دی کیومیل Dicumyl Peroxide (DCP) / پلی اتیلن سبک خطی Linear Low Density Poly Ethylene

06-37656

260

پایان نامه

مطالعات موردی در درستیابی پروتکل های شبکه بوسیله جبر فرایندی 

قرارداد شبکه Network Protocol / درستی یابی Verification / جبر فرایندی Process Algebra

02-37658

261

پایان نامه

بهینه سازی شکل ایرفول های دوبعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساده اصلاح شده

معادله اویلر EULER EQUATION / معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / الگوریتم ژنتیک ساده Simple Genetic Algorithm / تشابه فنری Spring Analogy

45-37659

262

پایان نامه

شکل دهی مناسب پالس های فمتو ثانیه برای کاربرد CDMA 

انتشار امواج الکترومغناطیسی Electromagnetic Waves Propagation / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / ردیابی پرتو گوسی Gaussian Beam Tracing / قطعه آرایه فازی تصویرشده مجازی Virtually Imaged Phased Array (VIPA)Device / تقریب فرنل Fresnel Appoximation / شکل دهنده پالس های نوری Optical Pulse Shaper / کدکننده فاز طیفی Spectral Phase Encoder

05-37660

263

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی راکتور واحد هیدرودی سولفوراسیون پالایشگاه تبریز و انجام آزمایشات شناسایی کاتالیست 

غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / هیدروژن دهی Hydrogenation / پالایشگاه تبریز Tabriz Refinery / مدل سینتیکی هاگن - واتسون Hougen-Watson Kinetic Model / هیدروژن کافت Hydrogenolysis

06-37661

264

پایان نامه

دارورسانی هدفمند توسط نانو ذرات پلیمری (نانولوله های کربنی) 

دارو رسانی Drug Delivery / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / آمفوتریسین بی Amphotericin B / عامل دارکردن Functionalization

06-37662

265

پایان نامه

ارزیابی روش ازدیاد برداشت تزریق دی اکسید کربن امتزاج ناپذیر به مخازن نفتی شکافدار 

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق امتزاجی Miscible Injection / تزریق غیرامتزاجی Immiscible Injection / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / بلوک ماتریس Matrix Block / تزریق دی اکسید کربن Carbon Dioxide Flooding / تراوایی شکاف Fracture Permeability

06-37663

266

پایان نامه

تزریق اشکال درون ساخته در یک پردازنده نهفته به منظور ارزیابی تحمل پذیری اشکال 

سیستم تعبیه شده Embedded System / تحلیل تسریع Speedup Analysis / سرباری سخت افزاری Hardware Owerhead / تزریق خطا Fault Injection / خودآزمایی درونی BUILT-IN SELF-TEST

19-37664

267

پایان نامه

بررسی سونولومینسانس حباب گاز آرگون در آب و غلظتهای مختلف اسید سولفوریک 

درخشایی صوتی Sonoluminescence / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / اسید سولفوریک Sulfuric Acid / گازهای بی اثر Noble Gases / خلاءزایی Cavitation / حباب Bubbles

04-37665

268

پایان نامه

شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای آشفته بر روی صفحه تخت با استفاده از جت های پالسی و رهیافت URANS 

خنک کاری لایه ای Film Cooling / تنش برشی Shear Stress / مدل آشفتگی Turbulent Model / اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / جت پالسی Pulsed Jet / معادله غیردایم ناویر - استوکس میانگین گیری شده رینولدز Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations (URANS) / مدل آشفتگی انتقال تنش های برشی Shear Stress Transport Turbulance Model

45-37666

269

پایان نامه

برخورد با کنش های تکراری در برنامه ریزی بوسیله شبکه سلسله مراتبی وظایف 

برنامه ریزی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Planning / کنش های تکراری Iterative Actions / برنامه ریزی بازگشتی Recursive Planning / وظیفه TASKS / شبکه سلسله مراتبی وظیفه Hierachical Task Network

19-37667

270

پایان نامه

توسعه ی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی و کاربرد آن ها در مطالعات پروتئومیکس و طراحی دارو 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / سولفونامید Sulfonamids / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / روش طبقه بندی Classification Method / پروتئومیکس Proteomics / طراحی دارو Drug Design / الگوریتم ژنتیکی - حداقل مربعات جزئی کرنل Genetic Algorithm-Kernel Partial Least Squares / اثر انگشت مولکولی Molecular Fingerprint

03-37669

271

پایان نامه

همگرایی سراسری یک الگوریتم SQP مجموعه مؤثر برای مسایل بهینه سازی با قیود غیرخطی 

برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / مجموعه فعال Active Set / بهینه سازی با قیود غیرخطی Nonlinearly Constrained Optimization

02-37670

272

پایان نامه

یک روش جستجوی خطی غیریکنوا 

همگرایی Convergence / روش ناحیه اعتماد غیریکنوا Nonmonotone Trust Region Method / بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / جستجوی خطی دقیق Exact Line Search

02-37671

273

پایان نامه

بررسی اثر لیزر هلیوم نئون بر روی توزیع کلاژن های موجود در پوست انسان با استفاده از الیپسومتری 

کلاژن Collagen / قطبش Polarization / بیضوی سنجی Ellipsometery / لیزر هلیوم - نئون Helium-Neon Laser

04-37672

274

پایان نامه

یک روش بهینه سازی مقید برای حل برخی دستگاه معادلات محدب 

برنامه ریزی محدب Convex Programming / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / معادله های غیرخطی. / معادله های محدب Convex Equations

02-37673

275

پایان نامه

تحلیل روند کشت سلول های عصبی به کمک تکنیک های پردازش تصویر 

پردازش تصویر Image Processing / قطعه بندی Segmentation / کاهش نویز Noise Reduction / طبقه بندی Classification / تشخیص لبه Edges Detection / زیست فیزیک Biophysics / کشت سلول Cell Culture

02-37674

276

پایان نامه

تحلیل و بهینه سازی سیکل سرمایش میکرونی با استفاده از میکروکانال ها 

سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / بهینه سازی Optimization / روش چندشبکه ای Multigrid Method / میکروکانال های گرماگیر MICRO CHANNEL HEAT SINK / روش عددی حجم محدود Finite Volume Numerical Method / شبکه به هم چسبیده Colocatted Grid Arrangment / سرمایش الکترونیکی Electronic Cooling

08-37675

277

پایان نامه

بررسی و تحلیل چشم انداز، برنامه های راهبردی تحقیق و روش پیاده سازی توسعه فناوری پیلهای سوختی در کشور 

پیل سوختی Fuel Cell / هیدروژن HYDROGEN / چشم انداز Vision / برنامه راهبردی Strategical Plan / توسعه فناوری Technology Development

01-37676

278

پایان نامه

اندازه گیری ابعاد و ریخت شناسی هاگ های میکروسکوپی و طبقه بندی آن ها به کمک تکنیک های پردازش تصویر 

پردازش تصویر Image Processing / قطعه بندی Segmentation / آستانه گذاری Thresholding / روش آب پخشان Watershed Method / هاگ ها Spores / یافتن گوشه Cerner Detection

02-37677

279

پایان نامه

مدل سازی تعادل ترمودینامیکی جذب زایلن ها بر روی غربال های مولکولی 

انتخاب پذیری Selectivity / جذب سطحی اضافی Surface Excess / انرژی آزاد غوطه وری Immersion Energy / میزان جذب Adsorbed Amount / ثابت تعادل Equlibrium Constant

06-37678

280

پایان نامه

ارایه روشی جدید جهت بخارزدایی شیشه جلو خودرو 

تهویه مطبوع Air Conditioning / مه زدایی Defogging / بخارزدایی Demisting / برفک زدایی Defrosting / یخ زدایی Deicing

08-37679

281

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی روش آموزش بدون تقطیع برای سیستم بازشناسی گفتار پیوسته با واژگان بزرگ مبتنی بر مدل مخفی مارکوف 

بازشناسی گفتار پیوسته Continuous Speech Recognition / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / آموزش Education / تقطیع خودکار گفتار Automatic Segmentation Speech / آموزش بدون تقطیع Nosegmentation Training / مدل سازی تغییرات تلفظی Pronunciation Variation Modeling

19-37680

282

پایان نامه

بهبود کارایی کدکننده 264.H از طریق لایه ای کردن ویدیو 

مقیاس پذیری Scalability / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / بهینه سازی لاگرانژی Lagrangian Optimization / بهینه سازی جداگانه لایه پایه و توسعه Separate Base and Enhancment Layers Optimization / بهینه سازی توام لایه پایه و توسعه Joint Base and Enhancment Layers Optimization

19-37681

283

پایان نامه

حلقه های کهرنت 

بعد همولوژی Homological Dimension / حلقه های همدوس Coherent Rings / مدول متناهی مولد Finite Generated Module / مدول متناهی نمایش Finite Presented Module / مدول همدوس Coherent Module

02-37682

284

پایان نامه

دیکدر کلمات برای سیستم های بازشناسی گفتار پیوسته با واژگان بزرگ 

بازشناسی گفتار پیوسته Continuous Speech Recognition / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / روش هرس کردن (کامپیوتر) PRUNING METHOD (COMPUTER) / مدل زبانی Language Model / جستجوی ویتربی شعاعی Viterbi Beam Search / مدل زبانی ال0آ Language Model Look Ahead

19-37683

285

پایان نامه

شبیه سازی تغییرات دما و ریزساختار در فرایند GTAW 

فولاد زنگ نزن آستینتی 304 304 Austenitic Stainless Steel / جوشکاری قوس - الکترود تنگستنی Gas Tungsten Arc Welding / حوضچه جوش Weld Pool / رشد دانه Grain Growth / مدل آماری STATISTICAL MODEL / دوره حرارتی Thermal Cycle / ناحیه متاثر از گرما Heat-Affected Zone

07-37684

286

پایان نامه

تحلیل لایه پیوند داده ها در شبکه های بی سیم مادون قرمز مبتنی بر OCDMA 

شبکه محلی بی سیم مادون قرمز Infrared Wireless Local Area Network / کنترل توان Power Control / مدوله ساز موقعیت پالس Pulse Position Modulator / کد متعامد نوری تعمیم یافته Generalized Optical Orthogonal Code / خطای کنترل توان Power Control Error / امنیت چشم Eye Safety / لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer

05-37685

287

پایان نامه

پوشش دهی نانوذرات TiO2 روی فولاد زنگ نزن 316 L به روش سل - ژل 

حفاظت کاتدی Cathodic Protection / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوساختار Nanostructure / پوشش دهی Coating / نانوالیاف اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanofiber / آناتاز Anatase / حفاظت فوتو کاتدی Photocathodic Protection

07-37686

288

پایان نامه

توسعه بهینه نیروگاه های هسته ای و تاثیرات آن بر شبکه برق ایران 

تولید برق Power Generation / نیروگاه های هسته ای NUCLEAR POWER PLANTS / رقابت پذیری. / ظرفیت بهینه Optimal Capacity / هزینه سرمایه گذاری ویژه Spesific Investment Cost / قیمت گاز Gas Price

08-37687

289

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای سه بعدی مخازن مدفون 

مخزن های مدفون Buried Tanks / مرز جذب کننده ABSORBING BOUNDARY / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / عملکرد لرزه ای Seismic Performance

09-37689

290

پایان نامه

طراحی روش شناسی فرایند شکل گیری استراتژی تحقیق و توسعه بر مبنای معرفت شناسی تطوری و به کارگیری رویکرد نقشه راه: مطالعه موردی صنعت برق ایران 

رویکرد نقشه راه Roadmap Approach / معرفت شناسی تکاملی Evolutionary Epistemology / مکتب یادگیری Learning School / سطح فرابنگاهی Supra-Corporate Level / صنعت برق ایران Iran Power Industry / استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy

44-37690

291

پایان نامه

طراحی سرریزهای جانبی در سیستم های تخلیه مازاد بر اساس مینیمم تخلیه با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

سرریز جانبی Side Weir / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / نرم افزار اس0 دبلیو0 ام0 ام Storm Water Management Model (SWMM)Software / شبکه مختلط فاضلاب Combined Sewer Network / تخلیه مازاد فاضلاب مختلط Combined Sewer Over Flow

09-37691

292

پایان نامه

بررسی تاثیر عملیات پیرسازی بر رشد رسوبات گاماپرایم در سوپر آلیاژ Rene80 

عملیات انحلال Solution Treatment / پیرسازی Aging / درشت شدن Coarsening / سوپرآلیاژ رنی80 Rene 80 Superalloy / پدیده به هم پیوستن رسوبات Coalescence Phenomenon

07-37692

293

پایان نامه

کاربرد دانش زمینه ای در همترازیابی هست شناسی های وب معنایی 

وب معنایی Semantic Web / هستی شناسی Ontology / دانش پیش زمینه Background Knowledge / همترازیابی Alignment

19-37693

294

پایان نامه

مطالعه و ارائه پیشنهاد توسعه سبد خدمات الکترونیکی وب سایت بانک صنعت و معدن 

تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / بانکداری الکترونیکی Electronic Banking / بانک توسعه ای Development Bank / خدمات الکترونیکی Electronic Services / بانکداری Banking / کانال توزیع خدمات بانکی Bank Services Distribution Channel / وب سایت.

44-37694

295

پایان نامه

تاثیر دمای آستمپرینگ بر خواص خستگی فولادهای دوفازی فریتی - بینایتی 

فولادهای دوفازی فریتی - بینایتی Ferrite-Bainite Dual Phase Steels / فاز فریت Ferrite Phase / بازپخت استینی Austempering Temperature / بینایت بالا Upper Bainite / بینایت پایین Lower Bainite

07-37695

296

پایان نامه

اثرات تداخل جت مافوق صوت روی یک بالک عمودی در میدان جریان مادون صوت تراکم پذیر 

تونل باد Wind Tunnel / جریان گذر صوتی Transonic Flow / توزیع فشار Pressure Distribution / بالک ها Winglets / جریان تراکم پذیر Compressible Flow / جت مافوق صوت Supersonic Jet

45-37696

297

پایان نامه

بهینه سازی پروتکل ارتباطی FlexRay از نقطه نظر اتکاپذیری و پیاده سازی آن 

اتکاپذیری Dependability / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده توزیع شده Distributed Embedded System / تزریق خطا Fault Injection / قرارداد فلکس ری Flexray-Protocol

19-37697

298

پایان نامه

بررسی و مدل سازی سیستم گرمایش امپدانسی خطوط لوله بلند 

گرمایش امپدانس Impedance Heating / خطوط لوله بلند Long Pipelines / مدل الکتریکی فشرده Lumped Model / مدل الکتریکی گسترده Distributed Model

05-37698

299

پایان نامه

بررسی و ارزیابی پوشش K تایی در شبکه های حسگر 

شبکه حسگر Sensor Network / مساله پوشش مجموعه ای Set Cover Problem / بازده انرژی Energy Efficiency

19-37701

300

پایان نامه

نانولیتوگرافی بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)بر روی لایه ماسک فوتورزیست به منظور کاربرد در فناوری قطعات نانوالکترونیک 

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / نانوالکترونیک Nanoelectronic / ماسک فوتورزیست Photoresist Mask / حکاکی Etching / نانولیتوگرافی Nanolithography / لیتوگرافی ترکیبی نوری - پروبی روبشی Combined Photo-Mechano Chemical Scanning Probe lithography

04-377

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

مدل سازی بازاریابی و فروش نفت خام شرکت ملی نفت ایران در محیط ERP-CIM 

بازاریابی Marketing / فروش Sale / طراحی شی گرا Object Oriented Design / مدیریت دانش Knowledge Management / تولید یکپارچه کامپیوتری Computer Integrated Manufacturing / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP)

01-37703

302

پایان نامه

تخمین بهینه گسترده اولیه با روش معکوس در اجزای محدود 

شکل دهی فلزات Metal Forming / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / گسترده اولیه بهینه Optimum Blank / خطی سازی رفتار ماده Linearization in Material Behavior

08-37704

303

پایان نامه

اثر بارگذاری اتفاقی بر خستگی یاتاقان مته های حفاری 

مته های حفاری. / یاتاقان BEARING / روش اجزای محدود Finite Element Method / بارگذاری اتفاقی Random Loading / شروع ترک Crack Initiation

08-37705

304

پایان نامه

بازیابی وانادیوم از پسماندهای نفتی 

وانادیم VANADIUM / تشویه نمکی Salt Troasting / مدل سینتیکی Kinetic Model / آب شویی Leaching

07-37707

305

پایان نامه

اثبات خودکار قضیه در منطق گزاره ای پایه 

اثبات خودکار قضیه Automatic Theorem Proving / درجه تفکیک Resolution / سیستم تابلو Tableau System / منطق گزاره ای پایه Basic Propositional Logic / حساب رشته ها Sequent Calculus

02-37709

306

پایان نامه

بررسی خواص حسگر نوری لایه های اکسید کادمیم بر پایه سیلیکن متخلخل با حفرات نانومتری 

سیلیکون متخلخل Porous Silicon / لایه نشانی لیزر پالسی Pulsed Laser Deposition (PLD) / اکسید کادمیم Cadmium Oxide / ثابت یک سوسازی Rectifying Constant

04-37710

307

پایان نامه

ارزیابی پروتکل ارتباطی FELEXRAY از نقطه نظر اتکاپذیری 

سیستم تعبیه شده توزیع شده Distributed Embedded System / قرارداد ارتباطی Communication protocol / اتکاپذیری Dependability / تزریق خطا Fault Injection / قرارداد فلکس ری Flexray-Protocol

19-37711

308

پایان نامه

تشخیص کلمات فارسی از طریق لب خوانی 

لب خوانی Lipreading / خواندن گفتار Speachreading / بازشناسی تصویری گفتار Visual Speech Recognition / ویژگی دیداری Visual Feature / دنبال کردن لب Lip Tracking / شناسایی نقاط Point Detection / دنبال کردن نقاط Point Tracking

19-37712

309

پایان نامه

ساخت و بررسی نانولوله های کربنی به روش نشست بخار شیمیایی گرمایی 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / انباشت سطحی Surface Segregation / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / نانوذرات کاتالیزوری Catalyst Nanoparticle / آبکاری برق کافتی نیکل Nickle Electroplating

04-37713

310

پایان نامه

مطالعه پارامترهای فرایندی موثر بر کلر آلکالی غشایی با استفاده از کاتدهای احیای اکسیژن 

کلر-آلکالی CHLOR-ALKALI / روش تاگوچی Taguchi Method / تحلیل واریانس Variance Analysis / کاتد نفوذ گازی Gas Diffusion Cathode / بازده جریانی سود Caustic Current Efficienly (CCE) / بازده جریانی کلر Chlorine Current Efficiency (CHCE)

06-37714

311

پایان نامه

تحلیل غیرخطی قاب های بتنی با استفاده از روش زمان دوام 

روش زمان دوام Endurance Time Method / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / قاب بتنی Concrete Frame

09-37715

312

پایان نامه

مدل سازی هیدرودینامیکی و کنترل ربات کرم مانند برای حرکت در زیر آب 

ربات کرم مانند Worm-Like Robot / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / کنترل ربات Robot Control / مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / ربات زیرآبی UnderWater Robot

08-37716

313

پایان نامه

مطالعه برخی مسایل مصرف بهینه تصادفی 

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / تابع مطلوبیت Utility Function / سقوط مورد انتظار Expected Shortfall / معادله هامیلتون - ژاکوبی - بلمن Hamilton-Jacobi-Bellman Equation / مصرف بهینه Optimal Consumption

02-37717

314

پایان نامه

طراحی سیستم HIPOX 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / گرم کاری القایی INDUCTION HEATING / سیستم اکسایش تحت فشار High Pressure Oxidation (HIPOX)System / اکسایش سیلیکون Silicon Oxidation / مخزن تحت فشار PRESSURE VESSEL

05-37718

315

پایان نامه

مدل سازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های GARCH و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر 

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / شاخص سهام Stock Index / قیمت سهام Stock Price / نوسان پذیری Volatility / حافظه بلند مدت Long Memeory / میانگین متحرک انباشته جزیی خودهمبسته Autoregressive Fractionally Integrated Moveing Average (ARFIMA) / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)

44-37719

316

پایان نامه

مقایسه خواص ترموشیمی آسپارتام (قند مصنوعی)و گلوکز (قند طبیعی) 

گلوکز. / یون های فلزی METAL IONS / آسپارتام Aspartame / میل ترکیبی Affinity

03-37720

317

پایان نامه

ساخت و بررسی اثر جانشانی Ce و Ca در ترکیب ابررسانای GdBa2Cu3O7 

خواص الکتریکی Electerical Properties / رسانش فازبهنجار NORMAL PHASE CONDUCTION / مقاومت مغناطیسی MAGNETIC RESISTANCE / ابررسانای گادولینیم 123 با آلایش سریم Gd Ce 123 / ابررسانای گادولینیم 123 با آلایش سریم و کلسیم Gd Ce Ca 123

04-37721

318

پایان نامه

مطالعه تاثیر پارامترهای فرایند TIG و MIG در حالت ساده و پالسی بر استحکام و ریزساختار آلیاژ Al-6Mg 

آلیاژ آلومینیوم سری 5xxx Aluminum Alloy Series 5xxx / نرم شدن منطقه متاثر از حرارت HAZ Softening / حرارت ورودی Heat Input / جوشکاری تنگستن با گاز خنثی Tungsten Inert Gas (TIG)Welding / جوشکاری فلز با گاز خنثی Metal Inert Gas (MIG)Welding

07-37722

319

پایان نامه

استخراج کاتچین از چای با آب فوق داغ 

استخراج Extraction / مدل سازی MODELING / آب فوق داغ Superheated Water / کاتچین Catechin / چای Tea

06-37723

320

پایان نامه

کاهش مقدار ناخالصی مرکاپتان موجود در محصول پروپان و بوتان فازهای 4 و 5 مجتمع پارس جنوبی از مقدار 80 ppm وزنی به زیر 30 ppm وزنی 

شیرین سازی گاز Gas Sweetening / گازهای مایع. / میدان نفتی پارس جنوبی (بوشهر) South Pars Field (Bushehr) / مرکاپتان زدایی Demercaptanization / گوگردزدایی Desulfurizing

06-37727

321

پایان نامه

دوگانی در مسایل برنامه ریزی خطی فازی با استفاده از توابع رتبه بندی 

برنامه ریزی خطی فازی Fuzzy Linear Programming / نظریه دوگانگی Duality Theory / عدد فازی ذوزنقه ای Trapezoidal Fuzzy Number / تابع رتبه بندی Ranking Function

02-37728

322

پایان نامه

امکان سنجی بکارگیری روش آزمون مدل انتزاع برای مدل اتومات محدودیت 

سیستم همروندی Cuncurrency System / درستی یابی Verification / آزمایش مدل Model Test / مدل هماهنگ سازی Coordination Model / تجرید Abstraction / زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / خودکارافزار محدودیت Constraint Automata / درستی یابی استنتاجی Deductive Verification

02-37729

323

پایان نامه

حل عددی جریان در مجاری نانو به کمک المان چهارضلعی مرتبه دو به روش حجم - المان محدود 

روش ترکیبی حجم - اجزای محدود Finite Volume Element Method / عدد نودسن Knudsen Number / جریان گذرا Transition Flow / رژیم انتقالی Transition Regime / رژیم لغزشی Slip Regime / شرط مرزی لغزشی مرتبه دوم Second-Order Slip Boundary Condition / مجاری نانو Nano Conduits

45-37730

324

پایان نامه

ساخت نانو کاتالیست های نیکل و رشد نانولوله های کربن به روش RF-PECVD 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / طیف نمایی رامان Raman Spectroscopy / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / رسوب شیمیایی بخار با امواج رادیویی Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (RF-PECVD) / نانوذرات کاتالیزوری Catalyst Nanoparticle

04-37731

325

پایان نامه

کاربرد روش اویلر - لاگرانژ اختیاری در روش المان محدود بسطیافته 

روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / غنی سازی Enrichment / روش تجزیه عملگر Operator-Split Technique

09-37732

326

پایان نامه

واکنش سه جزیی تیواکسیندول، آلدهید هتروسیکلی و ترکیبات استیلینی فعال و بررسی واکنش تیواکسیندول ها با آریل آلکیل کتون ها 

واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / آریل آلکینول Arylalkynol / کتون Ketone / تیوفن Thiophene / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / آلفا - بتا آلدهیدهای غیراشباع Alpha, Beta Unsaturated Aldehyde

03-37733

327

پایان نامه

مطالعه و بررسی تجربی ساخت نانوذره زیست تخریب پذیر PLGA 

نانوذرات Nanoparticles / پلی لاکتیک - گلایکولیک اسید Polylactic-Glycolic Acid (PLGA) / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / بسپار زیست تخریب پذیر Biodegradable Polymer / الکترواسپری Electrospray

06-37734

328

پایان نامه

روشهای پیوسته برای محاسبه مقادیر ویژه درونی و مینیمال ماتریس های متقارن حقیقی 

مقادیر ویژه Eigen Values / بردارهای ویژه Eigen Vectors / روش پیوسته Continuous Method

02-37735

329

پایان نامه

تهیه رنگدانه سرامیکی پایه زیرکنی آبی وانادیم با استفاده از ماسه زیرکنی 

زیرکن Zircon / وانادیم VANADIUM / اسید سولفوریک Sulfuric Acid / رنگدانه های سرامیکی Ceramic Pigments / سیلیکو زیرکنات قلیایی Sodium silicozirconate / تتراهدرال Tetrahedral

07-37736

330

پایان نامه

شبیه سازی ارتعاشات خودانگیخته در حین فرایند تراشکاری متعامد 

روش اجزای محدود Finite Element Method / برش متعامد Orthogonal Cutting / ارتعاش خودانگیخته Self-Excited Vibration / حد پایداری Stability limit

08-37737

331

پایان نامه

بررسی اثر نانوذرات طلا بر سنسور انتخابگر CO نیمه هادی اکسید قلع 

حسگر گاز Gas Sensor / نیمه رساناها SEMICONDUCTORS / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / اکسید قلع Tin Oxide / حسگر کربن مونوکسید Carbon Monoxide Sensor

06-37738

332

پایان نامه

مطالعه اثر نانوذرات آلومینا بر پایه ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت مس تولیدی به روش اکسایش داخلی 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / رشد دانه Grain Growth / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / نانوکامپوزیت مس - آلومینا Cupper Alumina Nanocomposite

07-37739

333

پایان نامه

جواب های مثبت معادلات بیضوی نیم خطی 

فضای سوبولیو Sobolev Space / عملگرهای فشرده Compact Operators / مقادیر ویژه گراف Graph Eigenvalue / معادله های بیضوی نیم خطی Semilinear Elliptic Equations / جواب های مثبت Positive Solutions / درجه لری - شادر Leray-Schauder Degree

02-37740

334

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه تمرین راه رفتن برای بیماران دچار ناتوانی اندام های حرکتی 

توانبخشی Rehabilitation / دستگاه تمرین راه رفتن Gait Trainer Device / معلول قطع نخاع Paraplegic Patienst / الگوی صحیح راه رفتن Normal Gait Pattern / دستگاه توانبخشی راه رفتن Gait Rehabilitation Device

08-37741

335

پایان نامه

بهینه سازی بهنگام فرایند تنسی ایستمن با درنظرگرفتن معیارهای حالت گذرا 

بهینه سازی بی درنگ Real Time Optimization / کنترل پیش بین Predictive Control / فرایند تنسی-ایستمن Tennessee-Eastman Process / بهینه سازی اقتصادی Economic optimization / کیفیت محصول Product Quality / هزینه حالت گذار Transient Cost

06-37742

336

پایان نامه

مدل سازی بازار فرآورده های نفتی، مطالعه موردی: ایران 

تقاضای فرآورده های نفتی Petroleum Products Demand / مدل سازی انرژی Energy Modeling / ایران Iran / سیستم نفت رسانی Oil Supply System / مدل بهینه نفت رسانی Oil Supply Planning Model / بازار فرآورده های نفتی Petroleum Product Market

08-37743

337

پایان نامه

امکان سنجی طرح احداث کارخانه ساخت کارت های هوشمند بدون تماسی 

امکان سنجی Feasibility Study / تراشه (الکترونیک) Chips(ELECTRONIC) / آنتن Antenna / فرکانس های رادیویی Radio Frequencies / کارت هوشمند Smart Card / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / کارت هوشمند بدون تماس Contactless Smart Card

01-37744

338

پایان نامه

آنالیز حرارتی سخت کردن سطحی با پرتو لیزر 

روش اجزای محدود Finite Element Method / سخت شوندگی Hardening / پرتو لیزر laser / ترموالاستیسیته Thermoelasticity / تحلیل حرارتی Thermal Analysis / سخت کردن سطحی Surface Hardening

08-37745

339

پایان نامه

تاثیر اندازه دانه فریت روی خواص خستگی فولادهای دوفازی فریت - بینایت 

اندازه دانه فریت Ferrite Grain Size / فولادهای دوفازی فریتی - بینایتی Ferrite-Bainite Dual Phase Steels / خستگی Fatigue / استحکام تسلیم Yield Strength

07-37747

340

پایان نامه

مدل سازی فرایند تشکیل رسوب اسفالتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / مدل ترمودینامیکی فلوری - هاگینز Flory - Hugging Thermodynamics / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation

06-37748

341

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی نانوسیم های ZnO در فرایند VLS 

نانوسیم Nanowire / اکسید روی Zinc Oxide / فرایند بخار - مایع - جامد Vapor-Liquide-Solid Process

04-37749

342

پایان نامه

بررسی رفتار پیرکرنشی دینامیکی یک آلیاژ Al-Mg-Si و تاثیر اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر آن 

تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) / پیرکرنشی دینامیکی Dynamic Strain Aging / رفتار کششی. / آلیاژ دمای بالا High Temperature Alloy / انرژی فعال سازی Activation Energy / آلیاژ آلومینیوم سری 6xxx 6xxx Series Aluminum Alloys / ضریب حساسیت به نرخ کرنش Strain Rate Sensitivity

07-37750

343

پایان نامه

بررسی تاثیر تزریق دوغابهای سیلیکاتی بر روی پارامترهای مکانیکی و فیزیکی ماسه بابلسر 

آزمایش سه محوری Triaxial Test / ماسه بابلسر Babolsar Sand / سیلیکات سدیم Sodium Silicates / آزمایش سه محوری Triaxial Test / چگالی نسبی Relative Density / دوغاب شیمیایی Chemical Grout / آزمایش هد ثابت Constant Head Test

09-37751

344

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر جدایش های میکروسکوپی چدن های MADI 

چدن نشکن آستمپر قابل ماشین کاری Machinable Austempered Ductile Iron (MADI) / جدایش میکروسکوپی Microsegration / نرخ انجماد Solidification Rate / عملیات آستمپرشده Austempering Reaction / عملیات هموژن کردن Homogenization Treating

07-37752

345

پایان نامه

نظریه معکوس پراکندگی و کاربردهای آن 

معادله هلمهولتز HELMHOLTZS EQUATION / پراکندگی معکوس Inverse Scattering / نمونه برداری خطی Linear Sampling / روش تجزیه Factorization Method / روش منبع نقطه ای Point Source Method

02-37753

346

پایان نامه

زمان بندی سیستم های حمل و نقل با استفاده از نظریه صف 

نظریه صف Queuing Theory / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / بهینه سازی Optimization / طراحی شبکه حمل و نقل Transportation Network Design / زمان بندی Scheduling

02-37754

347

پایان نامه

بررسی اثر تغییرات مقدار تنش میانی بر روی رفتار ماسه بابلسر در آزمایشات استوانه توخالی تناوبی 

ماسه بابلسر Babolsar Sand / چرخش محورهای اصلی Principal Stress Axis Rotation / تنش اصلی میانی Intermediate Principal Stress / فشار آب حفره ای Pore Water Pressure / دستگاه استوانه توخالی تناوبی Hollow Cylinder Apparatus (HCA)

09-37755

348

پایان نامه

شناسایی چهره انسان تحت زوایای دید مختلف 

استخراج ویژگی Feature Extraction / شناسایی چهره Face Recognition / روش مقابله با مشکل زاویه دید Pose Robust Face Recognition / روش های هولیستیک Holistic Methods / روش مبتنی بر ویژگی Feature-based Method / ویژگی تغییرناپذیر Invariant Feature

19-37756

349

پایان نامه

تخمین تصادفی حرکت فضاپیما و هارمونیکهای جاذبی زمین 

تعیین مدار. / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / جاذبه زمین Grarity / هارمونیک های منطقه ای Zonal Harmonics / تخمین تصادفی Stochastic Estimation

45-37757

350

پایان نامه

مدل سازی واحد نمک زدایی از نفت خام بااستفاده از اطلاعات تجربی 

نمک زدایی Desalination / نفت خام CRUDE OIL / الکتروستاتیک Electrostatics

06-37758

351

پایان نامه

بررسی توزیع تجارت آسیایی و ارزیابی حمل و نقلی آن 

حمل و نقل چندطریقه ای Multimodal Transportation / برنامه ریزی خطی Linear Programming / شبکه جاده ای آسیا و اقیانوسیه Asian Highway (AH) / شبکه ریلی آسیایی Trans-Asian Railway (TAR) / توزیع تجارت Trade Distribution / مدل جاذبه Gravity Model

09-37759

352

پایان نامه

مدل سازی سه بعدی تعادل آب و انتقال آب شور در دریاچه ارومیه 

دریاچه ارومیه Urumieh Lake / مدل سه بعدی Three Dimensional Model / مدل سازی یک بعدی One-Dimentional Modeling / آب شور Salt Water / چگالی آب Water Density

09-37760

353

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی مدول برشی مخلوط رس کائولینیت - سیمان در کرنش های کوچک توسط دستگاه Bender ELlement 

مدول برشی Shear Modulus / خاک چینی Kaolin Slurry / بهبود خاک Soil Improvement / بتن با سیمان پرتلند Portland-Cement Concrete / کرنش های کوچک Small Strains

09-37761

354

پایان نامه

بررسی و تحلیل پروتکل های احراز هویت 

احراز هویت Authentication / تحلیل صوری Formal Analysis / فضای ریسه ای Strand Space

02-37763

355

پایان نامه

بررسی رفتار دینامیکی و ارتعاشی یک جسم پرنده با جرم متغیر با درنظرگرفتن لقی بین قسمت های آن 

جسم پرنده Flying Object / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / جرم متغیر. / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / رفتار ارتعاشی Vibration Behaviour / لقی در اتصالات Freeplay

08-37764

356

پایان نامه

تاثیر آسیب های سطحی ناشی از تماس (COD)بر رفتار خستگی آلیاTi-6Al 4V ELI 

آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / خستگی Fatigue / ستون فقرات Spine / مواد زیستی Biomaterials / آسیب ناشی از تماس شی ای Contact Object Damage / استحکام لغزندگی محوری Axial Slippage Strength

07-37765

357

پایان نامه

یک الگوریتم برنامه ریزی درجه دوم منظم کارا برای برنامه ریزی غیرخطی 

بهینه سازی با قیود غیرخطی Nonlinearly Constrained Optimization / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / روش جهت دارشدن Feasible Direction Method / قطعه بندی تصویر Image Segmentation

02-37766

358

پایان نامه

ساخت، مشخصه یابی و بررسی اثر Pr در ترکیبات روتنوکوپرات 0-RuGd1.5 Ce0.5-xPrxSr2Cu2O10 

جانشینی پرازئودیمیوم Praseodymium Substitution / روتنوکوپرات Ruthenucuprate / برهم کنش تبادلی Exchang Intraction / میزان اکسیژن Oxygen Concentration

04-37767

359

پایان نامه

افزایش ظرفیت پنهان سازی در پنهان نگاری صحبت از طریق فشرده سازی با تلفات پیام 

پنهان سازی Steganography / رمزنگاری Cryptography / فشرده سازی بااتلاف Lossy Compression / کد کردن صحبت با نرخ بیت قابل تنظیم Scalable Bit Rate Speech Coding

05-37768

360

پایان نامه

تراشکاری آلیاژ حافظه دار NITI به کمک ارتعاشات اولتراسونیک 

تراشکاری Machining / آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Shape Memory Alloy / نیروهای ماشینکاری MACHINING FORCES / ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration / زبری سطح Surface Roughness

08-37769

361

پایان نامه

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی در مقایسه با روش تحلیل دینامیکی طیفی 

تحلیل طیفی Spectral Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / روش زمان دوام Endurance Time Method

09-37770

362

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری آلیاژ AS21 منیزیم تهیه شده به روش ترمومکانیکی SIMA 

رفتار خزشی Creep Behavior / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / فعال سازی مذاب با اعمال تنش Stress Induced Melt Activating (SIMA) / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / فرایند ترمومکانیکی Thermomechanical Processing / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم Aluminum-Magnesium Alloy

07-37772

363

پایان نامه

تنش های حرارتی - رطوبتی لایه مرزی در پنل های استوانه ای کامپوزیتی با چیدمان متعامد و پاد متقارن زاویه دار 

نظریه لایه ای Layerwise Theory / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / اثر لبه آزاد Free Edge Effect / ورق پادمتقارن زاویه دار Antisymmetric Angle-Ply Laminate / بارگذاری حرارتی Thermal Loading / صفحه مرکب لایه ای Laminated Composite Panel / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory

08-37773

364

پایان نامه

بررسی نظریه میدان میانگین دینامیکی و کاربردهای آن 

بی نظمی همبسته Correlated Disorder / روش مونت کارلوی کوانتومی Quantom Monte Carlo Method / جایگزیدگی اندرسون Anderson Localization / نظریه میدان میانگین دینامیکی Dynamical Mean-field Theory / سیستم بعد نامتناهی Infinit Dimension System / نظریه پتانسیل همدوس Cohevent Potential Theory

04-37774

365

پایان نامه

برهمکنشهای موثر القایی ذرات کلوییدی در کریستال مایع نماتیک 

بلور مایع Liquid Crystal / فضای فاز Phase Diagram / کلوئید Colloid / پتانسیل مربعی آر0ای RE-Squared Potential

04-37775

366

پایان نامه

بررسی امکان ناموضعیت کوانتمی در غیاب درهم تنیدگی 

درهم تنیدگی Entanglement / ناموضعیت NONLOCALITY / فضای هیلبرت Hilbert Space / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / عدم امکان شبیه سازی No-Cloning / احتمال کولموگروفی Kolmogrovian Probability

04-37776

367

پایان نامه

پوشش نانوذرات نقره از حمام نیتراتی - سیانیدی به روش الکتروشیمیایی 

رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / نانوذرات Nanoparticles / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / حمام سیانیدی - سیتراتی Cyanide-Citrate Bath

07-37777

368

پایان نامه

مطالعه رفتار و مکانیزم فروپاشی فوم های فلزی پایه آلومینیم تحت انواع بارگذاری 

ریخت شناسی Morphology / جذب انرژی Energy Absorption / فرو ریختگی Collapse / کف فلزی آلومینیوم Aluminum Metal Foam

07-37778

369

پایان نامه

بررسی تاثیر ژنراتورهای بادی در پروفیل ولتاژ 

انرژی باد Wind Energy / ماشین مغناطیس دایم PERMANET MAGNET MACHINE / پروفیل ولتاژ Voltage Profile / ژنراتور القایی قفس سنجابی Squirred Cage Induction Generator / ژنراتور مغناطیس دایم Permanent Magnet Generator / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG)

05-37779

370

پایان نامه

اپرادها و جبر روی اپرادها 

اپراد Operad / اپراد پوآسون Poisson Operad / رسته ی منوییدی MOnoidal Category / حدس دولین Delgine's Conjecture / نظریه دوگانگی کزول Koszul Duality Theory

02-37780

371

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک خلاصه ساز متون فارسی 

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / استخراج Extraction / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / خلاصه سازی Summarization / خوشه بندی سلسله مراتبی Hierarchical Clustering

19-37781

372

پایان نامه

بدست آوردن پارامترهای برج دیسک دونات به کمک اطلاعات تجربی 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تماس دهنده همزن دار Rotating Disc Contactor / ستون ضربه ای Pulsed Column / ستون ضربه ای دیسک و دونات Disc and Doughnut Column

06-37783

373

پایان نامه

بررسی اثر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص کامپوزیت Al-15%Mg2Si 

ریخته گری Casting / خواص کششی Tensile Properties / بهسازی Rehabilitation / کامپوزیت بر پایه آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy Composite / عناصر آلیاژی Alloying Elements

07-37784

374

پایان نامه

شناسایی و طراحی یک ربات دونده شش پا 

حرکت شناسی Kinematics / مکانیزم چهارمیله ای Four Bar Mechanism / دینامیک Dynamics / شبیه سازی Simulation / ربات شش پا Hexapod Robot

08-37785

375

پایان نامه

شبکه بندی بی سازمان بر اساس چرخش سیال در محیط متخلخل 

شبکه بی سازمان Unstructured Grid / جریان دوفازی Two Phase Flow / شبیه سازی Simulation / گردشاری VORTICITY / افزایش مقیاس Upscaling

06-37786

376

پایان نامه

بررسی متغیرهای فرایند در تهیه بدنه های زیرکونیایی پایدارشده جزیی (PSZ)به روش ریخته گری ژلی 

ریزساختار Microstructure / مکانیزم استحکام Strengh Mechanism / ریخته گری ژلی Gelcasting / زیرکونیای پایدارشده جزیی Partially Stabilized Zirconia (PSZ) / زمان توقف Idle Time

07-37787

377

پایان نامه

کنترل دینامیک چرخشی اجسام تغییرشکل پذیر 

مد لغزشی Sliding Mode / مکانیک هندسی Geometric Mechanics / دینامیک چندجسمی MULTIBODY DYNAMICS / دینامیک چرخشی Rotational Dynamic / روش متوسط گیری Averaging Method

08-37788

378

پایان نامه

بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مناطق خشک 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / استفاده تلفیقی Conjunctive Use / آب سطحی Surface Water / آب زیرزمینی Groundwater / انتقال بین حوضه ای Interbasin Transfer

09-37789

379

پایان نامه

نهان نگاری مبتنی بر ناحیه مورد علاقه به منظور تایید تصاویر در پزشکی از راه دور 

نهان نگاری Watermarking / تبدیل موجک پیوسته Continuous Wavelet Transform / فشرده سازی بااتلاف Lossy Compression / سیستم بینایی انسان Human Visual System / تصاویر پزشکی Medical Images / نهان نگاری بر مبنای ناحیه مورد علاقه Regions of Interest (ROI)-based Watermarking / شناسایی بر اساس محتوا Content Boned Verification

05-37790

380

پایان نامه

پیش بینی سینتیک تبلور مجدد استاتیکی در بین پاسهای نورد 

تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / روش اجزای محدود Finite Element Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / نورد داغ HOT ROLLING / آلیاژ آلومینیوم 5083 Aluminum Alloy 5083

07-37791

381

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل فرایند تولید انیدریدمالییک از نرمال بوتان در یک راکتور بستر سیال گردشی 

انیدرید مالئیک Maleic Anhydride / اکسایش انتخابی Selective Oxidation / شبیه سازی استاتیکی Static Simulation / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / مدل ناهمگن Heterogeneous Model

06-37792

382

پایان نامه

شبیه سازی نوترونیک راکتور بستر گلوله ای با کد محاسباتی MCNP 

شار نوترونی Neutron Flux / ضریب تکثیر مؤثر Effective Multiplication Factor / واکنشگاه بستر گلوله ای Pebble Bed Reactor / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / واکنشگاه دمای بالا High Temperature Reactor (HTR)

08-37794

383

پایان نامه

پشتیبانی جایگزینی سرویس و مدیریت تراکنش در ترکیب سرویس های مبتنی بر وب 

خدمات وب Web Services / وب معنایی Semantic Web / تراکنش Transaction / خدمات وب مرکب Composite Webservice / اجرای خدمات وب مرکب Composite Webservice Execution / جایگزینی خدمات Service Teplacement

19-37795

384

پایان نامه

طراحی یک شبکه حسگر بی سیم با هدف ردگیری یک شی متحرک 

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / خوشه بندی Clustering / توان مصرفی Power Consumption / توزیع بار Load Distribution / ردیابی اشیای سریع Fast Object Tracking / شی متحرک Object Sequence

05-37797

385

پایان نامه

اثر افزودن عناصر نادر خاکی بر رفتار خزشی آلیاژ منیزیمی AZ91 تولیدشده به روش SIMA 

عنصر خاکی کمیاب Rare Earth Element / رفتار خزشی Creep Behavior / شکل دهی Forming / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / فعال سازی مذاب با اعمال تنش Stress Induced Melt Activating (SIMA) / استحکام خزشی Creep Strength / آلیاژ منیزیم - 91 آلومینیوم AZ91 Magnesium Alloy / خزش قانون توان Power Law Creep

07-37798

386

پایان نامه

دخیل کردن قابلیت های عاطفی در یادگیری تقویتی 

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / یادگیری عاطفی Emotional Learning / سیستم دسته بند یادگیری Learning Classifier System / چالش کاوش - کاربست Exploration/Exploitation Dilemma / کنجکاوی خوش بینانه Optimistically-Biased Curiosity / تردید Doubt

19-37799

387

پایان نامه

بررسی سیستمی سیاست های صنعتی در بخش هایی از صنعت کشور پس از انقلاب 

توسعه صنعتی Industrial Development / سیاست صنعتی Industrial Policy / اقتصاد ایران Iran Economy / دخالت دولت Government Intervention / صنعت فولاد ایران Iranian Steel Industry / پویایی سیستم System Dynamic / حمایت گلخانه ای Conservatory Protection

44-37800

388

پایان نامه

کنترل آشوب در ارتعاشات عرضی تیرهای ویسکوالاستیک 

ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / نظریه آشوب Chaos Theory / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / تیر ویسکوالاستیک Viscoelastic Beam / کنترل آشوب Chaos Control

08-37801

389

پایان نامه

اثر توأمان امکان پذیربودن دورکاری از نظر مدیران و کارمندان بر تمایل به دورکاری کارمندان 

مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / دورکاری Telecommuting / مدل انتخاب دوگانه Binary Choice Model / مدل رتبه ای ORDERD MODEL / کارجو Employee / سرپرست Supervisor

09-37802

390

پایان نامه

بهینه سازی کنترل کنندهPID با مرتبه کسری و مقایسه با PID معمولی 

حسابان کسری Fractional Calculus / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی با مرتبه کسری Fractional Order Proportional Integrated Derivative (FOPID)Controller / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method

05-37803

391

پایان نامه

بررسی برهم کنش بین فولیک اسید و آلبومین سرم انسانی با استفاده از روش فرونشانی فلورسانس و اندازه گیری فولیک اسید بر اساس تکنیک FIA و با آشکارسازی طیف سنجی فلورسانس 

آلبومین سرم انسانی Human Serum Albumin (HSA) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / تحلیل باتزریق در جریان Flow Injection Analysis (FIA) / آبدهی Quenching / فلوئورسانس Fluorescence / فولیک اسید Folic Acid (FA)

03-37804

392

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی و دینامیکی نانوصفحات با استفاده از مکانیک ساختار مولکولی 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ارتعاش آزاد Free Vibration / ورق گرافیتی Graphene Sheet / ساختار مولکولی Molecular Structure / حسگر جرم Mass Sensor / حسگر کرنش Strain Sensor

08-37805

393

پایان نامه

بررسی ظرفیت برشی برشگیر ناودانی در بتن های الیافی و چگونگی عملکرد آن به عنوان مستهلک کننده انرژی زلزله 

بتن الیافدار Fiber Reinforced Concrete / اتلاف انرژی زلزله Earthquake Energy Dissipation / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / آزمایش برون رانی برشی Pushout Test / برش گیر ناودانی Channel Shear Connector / سیستم مختلط Composite System

09-37806

394

پایان نامه

زمان بندی کارگاهی، مدل های ریاضی و روش های ابتکاری 

زمان بندی Scheduling / توالی عملیات Sequencing / تولید کارگاهی Job Shop / مدل سازی MODELING / روش ابتکاری Heuristic Method

01-37807

395

پایان نامه

حل عددی جریان در کانال های انتقال گاز پیل سوختی غشای پلیمری 

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / مدل سازی عددی Numerical Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / عملکرد Performance / صفحه های دوقطبی Bipolar Plates / کانال انتقال گاز Flow Field Channel

08-37808

396

پایان نامه

ارزیابی و بهبودکارایی یک مرکز سرویس پیام چندرسانه ای 

مدل سازی MODELING / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / خدمات چندرسانه ای Multimedia Services / خدمات پیام چندرسانه ای Multimedia Message Service / انتقال مجدد Retransmission

19-37809

397

پایان نامه

ساخت ابررساناهای مغناطیسی Ru (Gd1.5-xPrx)CeO.5Sr2Cu2O10-a و بررسی مقایسه ای خواص فیزیکی آنها باRu (Ceo.5-xPrx)Gd1.5Sr2Cu2O10-a 

ابررسانایی Superconductivity / روتنوکوپرات Ruthenucuprate / جانشینی پرازئودیمیوم Praseodymium Substitution / مدل فرومغناطیس Ferromagnetic Model / همزیستی مغناطیس و ابررسانایی Magnetic Coexistence Magnetic

04-37811

398

پایان نامه

آموزش شبکه بیز برای طبقه بندی معنایی در یک پایگاه داده تصویری 

پایگاه داده های تصویری Image Database / شبکه بیز Bayesian Network / دقت (کامپیوتر) Precision / طبقه بندی تصاویر Images Classification

19-37812

399

پایان نامه

حراجی های ترکیبیاتی و مسأله تعیین برنده 

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / نظریه بازی GAME THEORY / مزایده ترکیبی Combinatorial Auction / مساله تعیین برندگان Winner Determination Problem / اقتصاد محاسباتی Computational Economics

02-37813

400

پایان نامه

توسعه سیستم انرژی شهری مورد مطالعه شهرستان بیرجند 

مدل سازی انرژی Energy Modeling / تقاضای انرژی Energy Demand / سیستم انرژی Energy System / مدل عرضه انرژی ENERGY SUPPLY MODEL / انرژی مفید Useful Energy / انرژی نهایی Final Energy

08-3781

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پایان نامه های شریف 1386


تاريخ : ۱۳٩٦/٤/٢٩ | ٧:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.