Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1387 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1387

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده های پانل و مدل GARCHAnalysis of Stock Return Volatility Using GARCH Models and Panel Data in Tehran Stock Exchange

بازده سهام Stock Return / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / تلاطم Turbulence / داده های تابلویی Panel Data / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)

44-39345

2

پایان نامه

روشی برای بهبود سیستم های توصیه گر بر اساس شبکه اعتماد 

شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب Web-Based Social Networks / سیستم توصیه گر Recommender System / شبکه اعتماد Trust Network / مدل اعتماد Trust Model / مدل شباهت Similarity Compulation Model / ترکیب اعتماد و شباهت Trust and Similarity Combination

19-38253

3

پایان نامه

حل عددی جریان و انتقال حرارت در میکرو کانال ها 

میکروکانال Microchannel / انتقال حرارت Heat Transfer / شرط مرزی لغزش Slip Boundary Condition / خم یو شکل U-Shape Bending

08-38255

4

پایان نامه

بررسی میزان آمادگی شرکت "توسعه و احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا" برای اجرای برنامه ی جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه 

برنامه جانشین پروری Succession Planning / توسعه سازمانی Organizational Development / مدیریت تغییر Change Management / آمادگی برای تغییر Readiness for Change

44-38256

5

پایان نامه

شبیه سازی عددی فرایند بازیابی پیشرفته با استفاده از مدل توسعه یافته نفت سیاه 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / جریان چندفازی Multiphase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery

08-38257

6

پایان نامه

بهینه سازی برداشت از مخازن نفت به کمک تکنیک های هوشمند 

بهینه سازی Optimization / جریان چندفازی Multiphase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery

08-38258

7

پایان نامه

مسیرهای همدیس بر روی سطوح زبر 

تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / پراکندگی سطح ناهموار Rough Surface Scattering / تقارن همدیس Conformal Invariance

04-38261

8

پایان نامه

معرفی مجموعه ای از الگوهای فرایند مخصوص نرم افزارهای بی درنگ 

سیستم بلادرنگ Realtime System / سیستم تعبیه شده Embedded System / الگوی فرایند Process Pattern / متامدل کردن فرایند Process Metamodeling

19-38264

9

پایان نامه

بهینه سازی فرکانسی استوانه ای FGM و به کارگیری سوپرالمان استوانه ای در تحلیل ارتعاشی آنها 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / سوپراجزای استوانه ای Cylindrical Superelement / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / استوانه توخالی اف0جی0پ0ام FGPM Hollow Cylinders / استوانه توخالی پیزوالکتریک Piezoelectric Hollow Cylinder / تحلیل الکترومکانیکی Electromechanical Analysis

08-38270

10

پایان نامه

جایابی منبع در شبکه های ضربی 

شبکه واسطه Interconnect Network / جایابی منبع Resource Placement / شبکه های ضربی Product Networks

19-38276

11

پایان نامه

بهینه سازی اعوجاجات بهره در تقویت کننده های فیبر نوری رامان بوسیله الگوریتم ژنتیک 

تقویت کننده رامان Raman Amplifier / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / اعوجاج بهره Gain Ripple / روش ممان Moment Method / سیگنال پیوسته Continuous Spectrum Signal

04-38283

12

پایان نامه

بررسی انواع راکتورها در واکنش آنزیمی جامد - مایع تبدیل گلوکز به فروکتوز 

سینتیک Kinetics / مدل سازی MODELING / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / پاسخ گذرا Transient Response / فروکتوز Fructose / جت برخوردی Impinging Jet / آنزیم گلوکز ایزومراز Glucose Isomerase Enzyme

06-38286

13

پایان نامه

بررسی افزایش ترشوندگی آکنه های فولادی 

ترشوندگی Wetting / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / آبدوستی Hydrofilicity / آکنه های فولادی Stainless Steel Pachings

06-38287

14

پایان نامه

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت امور مالی شرکت گاز استان ایلام 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / نمودار جریان داده Data Flow Diagram / نظام اطلاعاتی Information System / تشریح پردازش Process Description / فرهنگ داده ها Data Dictionary

01-38289

15

پایان نامه

مجموعه عام درگاه های کوآنتومی نوری 

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / پیاده سازی پردازش اطلاعات کوانتومی Quantum Information Processing Implementation / نظریه کا0ال0ام KLM Theory / محاسبات کوانتومی با تک فوتون Single Photon Quantum Computation / محاسبات کوانتومی با حالات همدس Coherent State Quantum Computation

04-38290

16

پایان نامه

معادله حالت جامدات با ابعاد نانو و جامدات ماکروسکوپی 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانو سیستم Nanosystem / جامدات فلزی Metallic Solids / جامدات یونی Ionic Solids / جامدات مولکولی Molecular Dynamics

03-38296

17

پایان نامه

طراحی و اجرای نرم افزاری برای ارزیابی عملکرد توابع امتیازدهی در مکانیسم اتصال دارو 

فعالیت زیست شناختی Biological Activity / ساختار سه بعدی مولکول Three Dimentional of Molecule / تابع امتیازدهی Scoring Function / تمایل اتصال Binding Affinity / طراحی منطقی دارو Rational Drug Design / ماگما Magma

06-38297

18

پایان نامه

ارائه مدل تقاضای فرآورده های نفتی در ایران با توجه به گرایش های داخلی و جهانی به سوخت های جایگزین 

اقتصادسنجی Econometrics / سوخت جایگزین Alternative Fuel / مدل سازی تقاضا Demand Modeling / مدل معادله همزمان Simultaneous Equation Model / نفت خام CRUDE OIL / تقاضای فرآورده های نفتی Petroleum Products Demand

08-38303

19

پایان نامه

استخراج آنزیم پراکسید از منابع گیاهی و بررسی پایداری آنزیم 

سویا Soybean / پایداری Stability / پراکسیداز گیاهی Plant Peroxidase / شلغم Turnip / خواص کاتالیزور زیستی Biocatalytic Properties / ترب Radish

06-38305

20

پایان نامه

شبیه سازی سه بعدی مخازن با استفاده از مدل Black Oil 

جریان چندفازی Multiphase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / تفاضل مرکزی Central Scheme

08-38306

21

پایان نامه

بررسی اثر فرمالدئید بر عملکرد بیوراکتور هوازی با بستر سنگ پامیس 

فرمالدهید Formaldehyde / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / سنگ پامیس Pumice Stone / تصفیه هوازی Aerobic treatment / تجزیه زیستی سمی Toxic Biodegradation

06-38308

22

پایان نامه

مدلی برای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره عرضه با هدف کمینه سازی همزمان میانگین و واریانس مدت زمان تحویل 

تامین کنندگان Suppliers / مدت زمان تحویل Lead Time / سبد سهام Stock Porifolio / زنجیره عرضه Supply Chain / نظریه مارکویتز Markowitz Theory

01-38336

23

پایان نامه

کاربرد روشهای برگشتی ارتعاشی در اصلاح مشخصه های دینامیکی سازه های میرا 

سازه های سه بعدی Three Dimensional Bodies / مسأله معکوس Inverse problem / روش بازگشتی Inverse Method

09-38349

24

پایان نامه

بررسی نحوه اثرگذاری نوآوری سازمانی بر رشد سازمان مورد کاوی شرکت سپاهان باتری 

رشد سازمانی Organizational Growth / پویایی سیستم System Dynamic / توسعه محصولات Product Development / محصول جدید New Product / نوآوری سازمانی Organizational Innovation / بقای سازمان Firm Survival / توانمندی نوآوری Innovation Capability

44-38350

25

پایان نامه

بررسی عوامل تعیین کننده چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری 

چرخه های تجاری حقیقی Real Business Cycle / فرایند مارکوف Markov Process / اقتصاد ایران Iran Economy / نوسان های متغیرهای کلان Business Cycle Fluctuations / حسابداری چرخه های تجاری Business Cycle Accounting

44-38352

26

پایان نامه

فرایندی برای تولید نرم افزارهای حساس به امنیت 

امنیت Security / فرایند توسعه نرم افزار امن Secure Software Development / امنیت نرم افزار Software Security / مهندسی نرم افزار Software Engineering / فرایند چابک Agile Process

19-38353

27

پایان نامه

مدل سازی ساختاری تغییر شکل های بزرگ الاستیک و الاستیک - پلاستیک با سخت شوندگی ایزوتروپیک و سینماتیک در محیطهای پیوسته میکروپولار (کسرات) 

معادله های ساختاری CONSTITUTIVE EQUATIONS / نظریه محیطهای پیوسته میکروپولار Micropolar Continuum Theory / ابرکشسانی میکروپولار Micropolar Hyper-Elasticity / تغییرشکل های بزرگ الاستیک - پلاستیک Large Elastic-Plastic Deformations

08-38354

28

پایان نامه

بهینه سازی تولید زیست پلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات در زیست واکنشگاه ناپیوسته

بهینه سازی Optimization / طرح آزمایشی Experiment Design / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / پلی هیدروکسی بوتیرات Polyhydroxybutyrate / الکالیژنس اوتروفوس Alcaligenes Eutrophus / پلاکت بورمن Plockett Burman / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / ملاس نیشکر Cane Molasses

06-38356

29

پایان نامه

شاخص محرومیت مسکن: کاربردی از یک مدل متغیر پنهان 

متغیرهای نهان HIDDEN VARIABLES / مدل چندنشانگر چندعلت تعمیم یافته Generalized Multiple Indicator Multiple Cause Model / محرومیت مسکن Housing Deprivation

44-38357

30

پایان نامه

ارزیابی بهینه ذخیره گردان و تاثیر آن بر پایایی سیستم قدرت 

بازار برق Power Market / خطرپذیری Risk / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / قابلیت اطمینان سیستم قدرت Power System Reliability / ذخیره گردان Spinning Reserve / شبکه انتقال Transmission Network / برنامه ریزی عملیاتی Operational Planning

05-38358

31

پایان نامه

شوک مثبت نفتی و اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد ایران 

تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibrium / نرخ ارز Exchange Rate / رشد Growth / بیماری هلندی Dutch Disease

44-38360

32

پایان نامه

استخراج و انتخاب متغیر برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی یک بانک خصوصی: یک رویکرد مقایسه ای 

رتبه بندی اعتبار Credit Rating / تحلیل اجزای مستقل گروه بندی شده Grouped Independent Component Analysis / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / استخراج ویژگی Feature Extraction / گزینش ویژگی Feature Selection

44-38361

33

پایان نامه

پیش بینی نحوه سردشدن و سینتیک تغییر حالت آستنیت روی میز خنک کننده در فرایند نورد داغ میله گرد 

فولاد پرکربن High Carbon Steel / مدل ریاضی Mathematical Model / کربن گیری Decarburization / میز خنک کننده Run-out Table / استحاله آستنیت Austenite Transformation

07-38363

34

پایان نامه

تعیین عوامل دخیل در اثربخشی تبلیغات و بررسی تبلیغات محصولات اف0ام0سی0جی 

اثربخشی Effectivness / عاطفه Emotion / استدلال Argument / تاییدکننده Endorsement / فرهنگ Culture / محصولات اف0ام0سی0جی FMCG Products

44-38365

35

پایان نامه

سرویس های بهبودیافته و یکپارچه ی شبکه برای بهبود قابلیت های شبکه های توزیعی (Grid) 

شبکه کامپیوتری Computer Network / یکپارچگی INTEGRATION / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه توزیعی Grid Computing / مهندسی ترافیک Traffic Engineering / معماری شبکه Network Architecture

19-38366

36

پایان نامه

ایجاد پوشش های حاوی نانووایرهای کبالت جهت سنسور مغناطیسی 

نهشت برقی Electrodeposition / نانوسیم چندلایه Multilayered Nanowire / منحنی هیسترزیس Hystersis Curve / چندلایه نانومتری کبالت - نیکل/مس Cobalt-Nickel/Copper Nanometric Multilayer / رفتار مغناطیسی Magnetic Behavior

07-38367

37

پایان نامه

توابع اثبات پذیر تمام در حساب +IE 

نظریه برهان PROOF THEORY / محاسبه پذیری Computability / تابع اثبات پذیر تمام Provably Total Function / قضیه ام0آر0دی0پی MRDP Theorem / حساب ضعیف Weak Arithmetic

02-38368

38

پایان نامه

مدل تصمیم گیری در توسعه و اختصاص ظرفیت تولید (سرمایه گذاری داخلی یا برون سپاری) 

برون سپاری Outsourcing / چارچوب تصمیم گیری Decision Making Framework / روش شناسی برون سپاری Outsourcing Methodology / منافع برون سپاری Outsourcing Benefits / خطرپذیری برون سپاری Outsourcing Risk

44-38369

39

پایان نامه

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اتصال یک بیومولکول مناسب روی نانوذرات طلا به منظور آشکارسازی توسط متد SERS 

طیف نمایی رامان Raman Spectroscopy / تثبیت دی0ان0آ DNA Immobilization / زیست حسگر دی0ان0آ DNA Biosensor / شناسایی مولکول زیستی Biomolcule Recognition

06-38370

40

پایان نامه

گسترش پرس و جو به کمک شبکه واژگان 

بازیابی اطلاعات Information Retrieval / بهبود پرس و جو Query Refinement / ویکی پدیا Wikipedia / شبکه واژگان Wordnet / روابط معنایی کلمات Word Semantic Relations / گسترش پرس و جو Query Expansion

19-38372

41

پایان نامه

شبیه سازی عددی کاویتاسیون در حالت توسعه یافته در اطراف اجسام زیر آب 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / خلاءزایی Cavitation / ابرخلاءزایی Supercavitation / خلاءزا Cavitator / اجسام مغروق Underwater Bodies

08-38374

42

پایان نامه

مساله محدودیت احتمالی، توسعه چارچوبی برای یکپارچه سازی مبتنی بر سناریو 

بهینه سازی تصادفی Stochastic Optimization / مساله محدودیت احتمالی Chance Constraint Problem / تقریب سناریو محور Scenario-based Approximation / تقریب محدب Convex Approximation / طرح تقریب ساده Naive Appoximation Scheme / طرح تقریب تکراری Iterative Approximation Scheme

01-38379

43

پایان نامه

تعیین خواص الاستیک پاد صفحه ای برای نانوکامپوزیت های دارای فیبرهای استوانه ای - بیضوی به کمک نظریه ی تنش های مزدوج 

تنش های مزدوج Conjugate Stresses / نانوکامپوزیت Nanocomposite / خواص الاستیکی Elastic Properties / معادله ماتیو MATHIEU EQUATION / مختصات بیضوی Elliptic Coordinates / نظریه موری تاناکا Mori-Tanaka Theory

09-38381

44

پایان نامه

تحلیل نظریه نوخاسته گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مساله ذهن و بدن 

تحویل گرایی Reductionism / نظریه نوخاسته گرایی Emergentism Theory / مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem / آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness

42-38383

45

پایان نامه

شبیه سازی تبریدی برای مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود و چندحالتی با جریان های نقدی تنزیلی وابسته به حالت ها 

زمان بندی پروژه Project Scheduling / محدودیت منابع Resource Constraint / ارزش خالص فعلی Net Present Value / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / منابع چندحالتی Multimode Resources

01-38384

46

پایان نامه

ظرفیت گرمایی ویژه الکترونی گرافین در تقریب فاز تصادفی 

تقریب فاز تصادفی Random Phase Approximation (RPA) / معادله دیراک Dirac Equation / رفتار دمای محدود Finite Temperature Behaviour / ساختار بلوری Crystalline Structure / ساختار الکترونی Electronic Structure / گرافین Graphine / اثر بس ذره ای Many-Body Effect

04-38385

47

پایان نامه

تقارن لورنتس و قضیه ایندکس در گرافین 

معادله دیراک Dirac Equation / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / نظریه شاخص INDEX THEORY / میدان های پیمانه ای. / گرافین Graphine / تبدیل لورنتس Lorentz Transformation

04-38386

48

پایان نامه

تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه گذاری از مبدا کشورهای توسعه یافته در بازارهای مالی کشورهای حوزه خلیج فارس 

بازار مالی Financial Market / نظریه مارکویتز Markowitz Theory / بازار مالی حوزه خلیج فارس Persian Gulf Equity Market / تخصیص کارایی دارایی Mean-Variance Efficient Asset Allocation / متنوع سازی سبد مالی بین المللی International Portfolio Diversification

44-38387

49

پایان نامه

تامین کیفیت سرویس در شبکه های نوری دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم کد 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / تداخل Interference / تامین کیفیت خدمات Quality of Service Provisioning / روش چندسطحی کردن Multileveling Technique / روش زمانبندی Scheduling Technique / گذردهی نرمال شده Normalized Throughput / تاخیر دسترسی به کانال Channel Access Delay

05-38388

50

پایان نامه

بررسی پایداری فرکانسی شبکه های قدرت با WAMS 

پایداری فرکانسی Frequency Stability / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / حذف بار فرکانسی UNDER FREQUENCY LOAD SHEDDING / تخمین فرکانسی Frequency Prediction

05-38389

51

پایان نامه

ارائه مدلی جهت اندازه گیری شاخص رضایتمندی مشتریان با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری 

رضایت مشتری Customer Satisfaction / الگوسازی Benchmarking / معادله ساختاری Structure Equation / کیفیت محصول Product Quality / وفاداری مشتری Customer Loyalty

44-38391

52

پایان نامه

بدست آوردن الگو برای مدیریت هزینه و زمان در پروژه های ساخت و ساز 

داده کاوی Data Mining / مدیریت پروژه Project Management / مدیریت زمان Time Management / زمان بندی پروژه Project Scheduling / زبان پرس وجوی ساخت یافته Structured Query Language (SQL) / استاندارد پروژه های داده کاوی Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

01-38392

53

پایان نامه

بررسی تاثیر کاهش تعرفه کالاهای واراداتی بر فقر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 

تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibrium / فقر Poverty / تعرفه واردات Import Tariffs / سیاست تجاری Trade Policy

44-38393

54

پایان نامه

مطالعه سیستم های جداساز ارتعاشی تجهیزات خاص و عملکرد بهینه آنها 

تجهیزات Equipment / عایق سازی ارتعاش Vibration Isolation / عملکرد بهینه Optimum Performance

09-38394

55

پایان نامه

طراحی و ارزیابی ارگونومیکی ایستگاه کار دندانپزشکی با تکیه بر پوسچر 

دندانپزشکی Dentistry / موقعیت بدن Posture / تابوره Chair / ارگونومی Ergonmics

08-38396

56

پایان نامه

بررسی خواص اپتیکی پوشش های نانوساختار تیتانات باریم حاصل از سل - ژل 

تیتانات باریم Barium Titanat / روش سل - ژل Sol-Gel Method / غوطه وری Dipping / خواص نوری Optical Properties / پودر نانوساختار Nanostructured Powder / پوشش نانومتری Nanothin Film / پوشش نانوساختار Nanostructured Coating

07-38397

57

پایان نامه

آشکارسازی سیگنال تخلیه جزئی در کابل های ولتاژ بالای XLPE به صورت به هنگام 

تخلیه جزئی Partial Discharge / کابل ایکس0ال0پی0ای XLPE Cables / حذف نویز Noise Removing / تبدیل موجک Wavelet Transform / آشکارسازی به هنگام Online Detection

05-38398

58

پایان نامه

بررسی و مقایسه روشهای شبکه بندی در شبیه سازی مخازن نفتی 

شبکه بندی Mesh Generation / شبیه سازی Simulation / مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS / افزایش مقیاس Upscaling / شبیه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Simulation / خطای عددی Numerical Error

08-38399

59

پایان نامه

بهینه سازی تولید آنزیم پراکسیداز در محیط کشت ناپیوسته 

آنزیم پراکسیداز Peroxidase Enzyme / محیط کشت MEDIUM CULTURE / قارچ کپرینوس سینریوس Coprinus Cinereus Fungi / روش پلکت - برمن Plackett-Burman Method / 3 - فاکتوریال 3-Factorial / پلت های قارچ Fungi Pellets

06-38401

60

پایان نامه

شبیه سازی جریان چندفاز با سیلاب زنی پلیمر در محیط متخلخل با استفاده از روش حجم محدود 

مخازن نفتی Oil Reservoirs / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / روش حجم محدود Finite Volume Method / جریان چندفازی Multiphase Flow / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding

08-38403

61

پایان نامه

ارائه یک مدل ریاضی برای فرایند گیاه پالایی با استفاده از داده های تجربی 

آلودگی نفتی Oil Pollution / حل عددی Numerical Solution / زیست گیاه درمانی Phytormediation

06-38404

62

پایان نامه

بررسی تکسچر، خواص مکانیکی و فرم پذیری ورقهای نورد سرد و آنیل شده دو نوع فولاد TRIP 

فرم پذیری Formability / شکل گیری بافت Texture Evolution / فولاد پلاستیسیته متاثر از استحاله Transformation Induced Plasticity (TRIP)Steel / تابکاری بین بحرانی Interciritical Annealing / ورق نورد سردشده Cold Rolled Sheet / آستنیت باقیمانده Retained Austenite

07-38405

63

پایان نامه

اختفای خطا در تصاویر ویدیویی 

بازسازی تصویر Image Reconstruction / سیگنال ویدیو Video Data / بخش بندی Segmentation / اختفای خطای مکانی - زمانی Spatiotemporal Video Error Concealment / الگوریتم تطابق مرزی Boundry Matching Algorithm (BMA) / فیلتر جهت دار Directional Filtering

05-38407

64

پایان نامه

شبیه سازی دینامیکی شناور مهارشده در امواج با استفاده از روش های عددی 

روش اجزای مرزی Boundary Element Method / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مهارکردن Mooring / دینامیک شناور Ship Dynamic / حوضچه موج عددی Numerical Wave Tank

08-38408

65

پایان نامه

طراحی تقویت کننده توان کلاس AB با توان خروجی یک وات 

فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / تگ های سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)Tags / تقویت کننده توان فرکانس رادیویی Radio Frequency Power Amplifier / پیش تقویت کننده Preamplifier / نقاب طیفی Spectral Mask

05-38409

66

پایان نامه

به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)برای انتخاب بهترین تامین کننده در فرایند برون سپاری 

انتخاب تامین کننده Supplier Selection / فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process / برون سپاری Outsourcing / مدل دینامیک سیستم SYSTEM DYNAMIC MODEL

01-38410

67

پایان نامه

بررسی پدیده های انتقال در حرکت سیال غیرنیوتنی از روی استوانه با استفاده از تحلیل عددی (CFD) 

ناپایداری INSTABILITY / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / سیال قانون توان Power-Low Fluid / جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow / گردابه فن کارمن Von-Karman Vortex

06-38413

68

پایان نامه

بهینه سازی تخلیص آنزیم پراکسیداز از منابع گیاهی 

پراکسیداز گیاهی Plant Peroxidase / حذف ترکیبات فنلی Phenolic Compounds Removal / سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / خالص سازی Purification / راسب سازی با آمونیوم سولفات Precipitation by Ammonium Sulphate / پالیدن ژل Gel Filtration

06-38414

69

پایان نامه

بررسی مکانیزم غیرفعال شدن کاتالیست واکنش دهیدروژناسیون پارافین های سبک و ارائه مدل سینتیکی آن 

آلکان Alkane / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / هیدروژن زدایی Dehydrogenation / اولفین Olefin

06-38417

70

پایان نامه

بررسی رشد اقتصادی کشورهای وابسته به منابع طبیعی از دیدگاه نهادهای اقتصادی با رویکرد سیستم های دینامیکی 

شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / نهادهای اقتصادی و سیاسی Political and Economic Institutions / سیستم های دینامیکی Dynamical Systems / اقتصاد نهادگرا Institutional Economics

44-38419

71

پایان نامه

تحلیل و طراحی ربات بازرس مخازن نفت 

ربات شش پا Hexapod Robot / ربات بازرس Inspection Robot / ربات بالارونده Climbing Robot / کنترل سرعت ثابت Constant Speed Control / بهینه سازی تابکاری شبیه سازی شده Sinulated Annealing Optimization

08-38420

72

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق متناوب آب و گاز (WAG) در محیط متخلخل کربناته شکافدار همراه با بررسی مکانیزم ریزش ثقلی 

تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / ریزش ثقلی گاز- نفت Gas-Oil Gravity Drainage / مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / تزریق گاز Gas Injection / تزریق آب Water Injection / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق دوره ای Cyclic Injection

06-38421

73

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی چگونگی حذف اندوتاکسین ها بوسیله غشاهای همودیالیزی 

شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / بیماریهای کلیه Kidney Diseases / غشاها Membranes / باکتری اندوتاکسین Endotoxin Bacterium / پالیدن تعلیقی Deep-bed Filtration

06-38423

74

پایان نامه

بررسی عملکرد فرایند آغازین تفنگ ژنتیک 

لوله ضربه Shocke Tube / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / تزریق ژن Gene Delivery / دارو رسانی Drug Delivery / دوره آغازین Starting Process / تفنگ ژنتیک Gene Gun

45-38425

75

پایان نامه

برنامه ریزی تولید احتمالی در سیستم های ساخت تجدید ساختارپذیر (RMS) 

تولید ناب Lean Manufacturing / برنامه ریزی تولید Production Planning / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / سیستم تولید انعطاف پذیر Flexible Manufacturing System / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / سیستم تولید تجدیدساختارپذیر Reconfigurable Manufacturing System

01-38428

76

پایان نامه

مطالعه نحوه انتقال باکتری ها در مخازن کربناته ترکدار (مطالعه تاثیر فشار هیدرواستاتیکی بر رفتار باکتری ها) 

ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) / فشار هیدرواستاتیکی Hydrostatic Pressure / نرخ رشد Growth Rate / باکتری ها Bacteria / مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / محفظه فشار بالا Pressure Chamber

06-38430

77

پایان نامه

مکانیابی مدفن بر اساس تصمیم گیری چندمعیاره بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر تهران) 

سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / مکان دفن بهداشتی زباله Landfill / مکان یابی LOCATION / شهر تهران Tehran City / روش وزن دهی اضافی ساده Simple Additive Weighting (SAW)Method

09-38432

78

پایان نامه

تحلیل الکترومغناطیسی و ارائه روش طراحی سیرکولاتورهای فریتی و فریت - دی الکتریک خط نواری 

تابع گرین Green's Function / روش اغتشاشی Perturbation Method / رسانایی ورودی Input Conductance / رژیم دوقطبی Dipolar Regime / سیرکولاتور فریت - دی الکتریک Ferrite-Dielectric Circulator

05-38433

79

پایان نامه

برآورد اثرات رفاهی کوتاه مدت سیاستهای مختلف کاهش مصرف بنزین بر خانوارهای با ویژگیهای جمعیتی متفاوت 

قیمت بنزین Gasoline Price / تحلیل تقاضا Demand Analysis / اثرات رفاهی Welfare Effects / تغییرات جبرانی Comensating Variation

44-38434

80

پایان نامه

ارزیابی اثر نزدیکی ساختگاه به چشمه لرزه زا بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی بتنی 

نقطه عملکرد سازه Structure Performance Point / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / قاب خمشی بتنی Moment resisting Rainforced Concrete Frame / سازگاری شتابنگاشت با طیف Time History Compatibility With Spectrum / زلزله دور از گسل Far-Field Earthquake

09-38435

81

پایان نامه

اصلاح توابع شتاب زمان دوام با استفاده از روشهای بهینه سازی 

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل خطی Linear Analysis / حداقل مربعات غیرخطی Nonlinear Least Squares / بهینه سازی تابع شتاب Acceleration Function Optimization

09-38436

82

پایان نامه

استخراج و ردگیری شی در پردازش های ویدیویی 

تعقیب شی Object Tracking / ردیابی اشیای سریع Fast Object Tracking / پردازش ویدیو Video Processing / بسته موجک تلف نشده Undecimated Packet Wavelet / استخراج اشیا از رشته های تصویر Object Extraction from Image Sequence / پیش پردازش ویدیو Video Pre-Processing

19-38437

83

پایان نامه

ارزیابی تحلیلی تاثیر لایه ی MAC بر روی ظرفیت برون دهی در شبکه های بی سیم مش 

استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / شبکه صف Queueing Network / لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer / شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network / حداکثر برون دهی پایدار Maximum Stable Throughput / نقطه دسترسی مش Mesh Point / مشتری مش Mesh Client

05-38439

84

پایان نامه

تحلیل تفاضل ناممکن رمزهای قالبی 

استاندارد پیشرفته رمزگذاری Advanced Encryption Standard (AES) / رمز قالبی Block Cipher / رمز قالبی سیفر ++ Safer++ Block Cipher / رمز قالبی کریپتون Crypton Black Cipher / تحلیل تفاضل ناممکن Impossible Differential Cryptanalysis / تحلیل کلید مرتبط Related-Key Cryptanalysis

05-38441

85

پایان نامه

ارتقای نام تجاری از طریق مدیریت جامع تجربه مشتری 

نشان تجاری Brand / مدیریت جامع INTEGRATED MANAGEMENT / بازاریابی تجربی Experiential Marketing / تجربه مشتری Consumer Experience / نقطه تماس Touch Point / برندینگ هیجانی Emotional Branding

44-38442

86

پایان نامه

تشخیص اشیا با استفاده از ویژگی های دیداری 

بازشناسی اشیا Object Recognition / ویژگی تغییرناپذیر Invariant Feature / بینایی ماشین Machine Vision / کیسه واژگان Wordsbag / تشخیص شی Object Detection

19-38444

87

پایان نامه

آشکارسازی طیفی در سیستم های مخابراتی هوشمند در سیگنال به نویزهای پایین 

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / دسترسی چندگانه با تقسیم کد دنباله مستقیم Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) / هشدار کاذب False Alarm / آشکارسازی طیفی Spectrom Sensing / آشکارساز ایستان چرخشی چندسیکل Multi-Cycle Cyclostationary Detector / آشکارساز ایستان چرخشی تک سیکل Single-Cycle Cyclostationary Detector / آشکارساز مشارکتی ام0ال ML Cooperative Detector / آشکارساز مشارکتی او0آر OR Cooperative Detector / احتمال آشکارسازی Detection Probability

05-38445

88

پایان نامه

بررسی تحلیلی و حل عددی معادله ی KZK برای پرتو صوت پالس در محیط غیرخطی با منبع نامتقارن 

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / معادله برگرز BURGER EQUATION / معادله کا0زد0کا KZK Equation / عملگر جداساز Splitting Operator

05-38446

89

پایان نامه

گوگردزدایی زیستی از نفت خام سنگین 

گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / نفت خام CRUDE OIL / نفت سنگین HEAVY OIL

06-38448

90

پایان نامه

مطالعه پرتوهای کیهانی پرانرژی با استفاده از تلسکوپ دنبال گر اتوماتیک 

پرتوهای کیهانی Cosmic Rays / میون جو Atmospheric Muon / سایه خورشید Sun Shadow / تصحیح فشار Pressure Correction

04-38449

91

پایان نامه

محاسبه ی جواب دقیق مسایل برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی با روش لاگرانژی همگرا و تراز برشی هدف 

برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / دوگان لاگرانژی Lagrangian Dual / برنامه ریزی عدد صحیح جدایی پذیر Separable Integer Programming / برنامه ریزی چندجمله ای صفر و یک Polynomical Zero-One Programming / تراز برشی Level Cut

02-38451

92

پایان نامه

بررسی رفتار سازه های فولادی مجهز به مهاربند RBS 

تحلیل استاتیکی بارافزاینده Static Pushover Analysis / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / سیستم مهاربندی دندانه ای Ribbed Bracing System (RBS)

09-38454

93

پایان نامه

در باب عدد غالب یالی علامت دار گراف ها 

تابع احاطه گر یالی علامت دار Edge Signed Domination Function / عدد احاطه گر یالی علامت دار Edge Signed Domination / برچسب گذاری گراف Graph Labeling / تابع احاطه گر یالی علامت دار موضعی Local Edge Signed Domination Function

02-38455

94

پایان نامه

مشخصه سازی مخازن نفتی با استفاده از تاریخچه تولید/تزریق و روش بهینه سازی تکامل دیفرانسیلی 

مشخصه سازی سنگ مخزن Reservoir Rock Characterization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / داده های دینامیکی Dynamic Data / تاریخچه تولید/تزریق Production-Injection / حداقل مطلق Global Minimum / توزیع نفوذپذیری Permeability Distribution

06-38459

95

پایان نامه

مطالعه تابش هاوکینگ به روش حذف ناهنجاری گرانشی 

سیاه چاله ها Black Holles / تابش هاوکینگ Hawking Radiation / ناهنجاری گرانشی Gravitational Anomaly

04-38460

96

پایان نامه

بهبود اثر bleed-through در مدارک دیجیتال اسکن شده با استفاده از روش های جداسازی کور منابع 

جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / فیلترهای تطبیقی Adaptive Filters / مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / پدیده Show-through Show-through Phenomenon

05-38462

97

پایان نامه

طراحی الگوریتم هیوریستیک ترکیبی جهت کمینه سازی زمان اتمام پروژه در ابعاد واقعی با درنظرگرفتن محدودیت منابع 

الگوریتم ژنتیک ترکیبی Hybrid Genetic Algorithm / برنامه ریزی پروژه Project Planning / محدودیت منابع Resource Constraint / سیستم ابعاد وسیع Large Scale System / روش تفکیک مسایل Decomposition Technique

01-38463

98

پایان نامه

مطالعه پیوند هیدروژنی موجود در ساختارهای بلوری پلی پپتیدها با استفاده از محاسبه ی پارامترهای NMR توسط محاسبات مکانیک کوانتومی از آغاز 

طیف سنجی Spectrometry / تشدید مغناطیسی هسته جامد Solid Nuclear Magnetic Resonance / پوشش شیمیایی Chemical Shielding / شیب میدان الکتریکی Electric Field Gradient / ال - آلاگلی L-Alagly / متیل 3 - دی متیل آمینو - 2 - سیانو کروتنات Methyl 3-Dimethylamino- 2-Cyanocrotonate (MDACC)

03-38464

99

پایان نامه

شناخت و کنترل آماری یک حلقه از زنجیره عرضه 

زنجیره عرضه Supply Chain / تحلیل برگشتی Regression Analysis / تحلیل برگشتی ریج Ridge Regression Analysis

01-38465

100

پایان نامه

یک مدل مبتنی بر منطق برای مدیریت مرکب کنترل دسترسی 

مجازشماری Authorization / کنترل دسترسی Access Control / مدارهای منطقی LOGIC CIRCUITS / محیط چند دامنه ای Multi-Domain Environment / مدیریت مرکب Composite Administration

19-3846

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

جستجوی مبتنی بر اعتماد در شبکه های نظیر به نظیر 

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه غیرساخت یافته Unstructured Network / جستجو Search / اعتماد Trust / شهرت Reputation / معناشناسی Semantics / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm

19-38467

102

پایان نامه

حل عددی جریان و انتقال حرارت درون میکرو و نانومجراها 

شرط مرزی لغزش Slip Boundary Condition / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش حجم محدود Finite Volume Method / جریان گذرا Transition Flow / میکرو/نانوکانال Micro/Nanochannel / جریان لغزشی Slip Flow / شرط مرزی پرش دمایی Temperature Jump Boundary Condition / محاسبه دبی جرمی Mass Flow Rate Scaling / مرزهای باز Open Boundaries

45-38468

103

پایان نامه

توسعه مدل توأم جانمایی - قیمت گذاری تک کالایی با درنظرگرفتن صف و روش حل الگوریتم جستجوی ممنوعه 

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / مدل توام جانمایی - قیمت گذاری Joint Location-Pricing Model / شبکه بازار Market Network / استراتژی قیمت گذاری میل Mill Pricing Strategy / روش محاسبات عددی Numerical Computation Method

01-38470

104

پایان نامه

یک الگوریتم مبتنی بر برنامه ریزی درجه دوم تحت قیود تساوی برای مسایل بهینه سازی غیرخطی با قیود نامساوی 

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / همگرایی سراسری Global Convergence / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / بهینه سازی با قیود غیرخطی Nonlinearly Constrained Optimization

02-38471

105

پایان نامه

مقایسه سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده (VMI)و سیستم عرضه سنتی در شرایط مختلف تقاضا 

کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI) / تابع تقاضا Demand Function / کشش قیمتی تقاضا Demand Price Elasticity / قیمت گذاری Pricing / تابع سود Profit Function

01-38472

106

پایان نامه

تشخیص و ردیابی چندین چهره ای 

ردیابی چهره Face Tracking / فیلترهای کالمن Kalman Filters / شناسایی چهره Face Recognition / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / چندین چهره Multiface / مدیریت همپوشانی Occlusion Handling / آشکارسازی پوست Skin Detection

19-38475

107

پایان نامه

بررسی رابطه پویای بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای آمریکا و اروپا 

تصحیح خطا Error Correction / قیمت نفت Oil Price / بازار فرآورده های نفتی Petroleum Product Market / علیت در میانگین قیمت ها Cousality in Mean / علیت در واریانس قیمتها Cousality in Varriance / تلاطم قیمت Price Volatility

44-38476

108

پایان نامه

مطالعه امکان سنجی احتراق خودبخودی فرایند احتراق درجا 

نفت سنگین HEAVY OIL / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / احتراق خودبه خود Spontaneous Combustion / فرایند احتراق درجا In-Situ Combustion Process

06-38477

109

پایان نامه

آنالیز اسانس رزماری با استفاده از روش های تفکیک کمومتریکس 

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / گیاه اکلیل کوهی Rosemary Plant / روش تفکیک منحنی Curve Resolution Method / روش کمومتریکس Chemometrics Method

03-38478

110

پایان نامه

بررسی تجربی لایه مرزی مغشوش توسط جریان سنج فیلم داغ 

تلاطم Turbulence / لایه مرزی Boundary Layer / مدل سازی آشفتگی. / جریان سنج فیلم داغ Hot-Film Anemometry / جریان سنج سیم داغ Hot-Wire Anemometry

08-38479

111

پایان نامه

فشرده سازی مقاوم در برابر خطای تصاویر ویدیویی در استاندارد264.H 

مقاومت به خطا Error Resilient / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / ناحیه مورد علاقه REGION OF INTEREST / پنهان سازی خطا Error Conceament / حساسیت دیداری Visual Sensitivity / استخراج لبه Edge Extraction

19-38480

112

پایان نامه

ارائه روشی برای مقایسه و ارزیابی معماری نرم افزار 

معماری نرم افزار Software Architecture / مقایسه معماری نرم افزار Sofware Architecture Comparison / ارزیابی معماری نرم افزار Software Architecture Evaluation / خدمات معماری نرم افزار Software Architecture Services / هدف کسب و کار Business Goal / مدل کیفی Quality Model / ویژگی کیفی Quality Attribute

19-38482

113

پایان نامه

بررسی تاثیر تنگستن بر رفتار سایشی چدن های سفید پرکروم (17 Cr درصد) 

چدن سفید پر کروم High Chromium White Cast Iron / سایش Wear / تنگستن TUNGSTEN / کسر حجمی Volume Fraction / کاربید تنگستن Tungsten Carbide / سختی Hardness / مقاومت دربرابرسایش ABRASION RESISTANCE

07-38483

114

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای همبند فولادی تعویض پذیر با مقطع I شکل 

زلزله Earthquake / تعویض پذیر Replaceable / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / دیوار برشی همبسته Shear Coupled Wall / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam

09-38484

115

پایان نامه

اندازه گیری پارامترهای برخورد در لیزر اتمی فلورین و اندرکنش لیزر ArF با پلی کربنات 

پلی کربنات Polycarbonate / اثر سطح Surface Effect / لیزر اتمی فلورین Atomic Fluorin Laser / لیزر اگزایمر Excimer Laser / لیزر اگزایمر آرگون - فلوراید Argon-Fluoride Excimer Laser / اثر کندگی Etching Effects

04-38485

116

پایان نامه

کاربرد بسط به توابع گاوسی در محاسبه توابع گرین 

تابع گرین Green's Function / تابع توزیع گوسی Gaussian Distribution Function / روش تابع گرین گاوسی Gaussian Grean's Function (GGF)Method / روش تصویر مختلط Complex Images Method / ساختار ریزنوارکی Microstrip Structure / موجبر صفحه موازی Parallel Plate Waveguide

05-38486

117

پایان نامه

تحلیل و شبیه سازی اثر ابر منشور در بلورهای فوتونی 

بلور فوتونی Photonic Crystal / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / اثر ابرمنشور Superprism Effect / دی مالتی پلکسر Demultiplexer

05-38487

118

پایان نامه

آنالیز و اندازه گیری گسیل میدان 

تفنگ الکترونی Electron Gun / شبیه سازی Simulation / اندازه گیری Measurement / خورش الکتروشیمیایی Electrochemical Etching / گسیل میدان Filed Emission / نوک تنگستن Tangstan Tip

05-38488

119

پایان نامه

عدد رنگی دینامیکی گراف ها 

گراف قویا منظم Strongly Regular Graph / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / رنگ آمیزی سره Vertex Coloring / رنگ آمیزی دینامیکی Dynamic Coloring / رنگ آمیزی لیستی دینامیکی List Dynamic Coloring

02-38489

120

پایان نامه

بررسی رفتار حرکتی وسایل نقلیه در قسمت اصلی آزادراه با استفاده از پردازش تصاویر 

شبیه سازی Simulation / پردازش تصویر Image Processing / تحلیل ترافیک Traffic Analysis / مدل سازی ترافیک TRAFFIC MODELING / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / تغییر خط Lane Changing

09-38490

121

پایان نامه

محاسبه توزیع فشار و میدان تنش برای مساله تماس گوه نامتقارن و نیم فضای ناهمجنس با درنظرگرفتن پدیده Convective 

مساله تماس Contact Problem / گوه نامتقارن Tilted Wedge / ماده ناهمجنس Dissimilar Material / اثر جابجایی Convective Effect / تابع پتانسیل مختلط Complex Potential Function

45-38491

122

پایان نامه

آنالیز سه بعدی برداری ساختارهای متناوب مبتنی بر روش های غیر مودال 

ساختار تناوبی Periodic Structure / تحلیل طیفی Spectral Analysis / پراشه ها ی نوری Diffraction Gratings / تحلیل غیرمودال Non-Modal Analysis / روش تفاضلی Differential Method

05-38492

123

پایان نامه

بهینه سازی فرایند نم زدایی از گاز طبیعی با استفاده از حلال TEG به کمک الگوریتم ژنتیک 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / آب گیری Dehydration / گاز طبیعی Natural Gas

06-38493

124

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای کوپله فولادی قابل تعویض با مقطع BOX 

بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / تعویض پذیر Replaceable / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / دیوار برشی همبسته Shear Coupled Wall / مقطع باکس شکل Box Shape Section

09-38494

125

پایان نامه

مدل سازی معین انتشار امواج در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش رهگیری پرتو 

انتشار موج Wave Propagation / رهگیری پرتو Ray Tracing / پرتوهای مولد Source Rays / تجزیه جبهه موج Decomposition of Wavefronts / محیط داخل ساختمان Indoor Environment

05-38495

126

پایان نامه

مدل سازی مدیریت پورتفولیو در سازمانهای چند کسب و کاره 

مدیریت سبد مالی Portfolio Management / مزیت رقابتی Competitive Advantage / سازمان چندکسب و کاره Diversified Firm / مدیریت ارتباط متقابل Interrelationship Management

44-38496

127

پایان نامه

حسابان کسری و معادلات دیفرانسیل تصادفی 

حرکت براونی کسری Fractional Brownian Motion / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / ظهور Existence / یکتایی Uniqueness / انتگرال کسری Fractional Integration / مشتقات کسری Fractional Derivative

02-38497

128

پایان نامه

الگوریتم دنباله ای جریمه ای برای مسایل بهینه سازی مقید غیرخطی 

بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / همگرایی سراسری Global Convergence / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / الگوریتم دنباله ای جریمه ای Sequential Penalty Algorithm / همگرایی ابرخطی Superlinear Convergence

02-38498

129

پایان نامه

ارزیابی کاربرد سیستم های کنترل سازه ها در کاهش پاسخ لرزه ای دیوارهای آجری محصورشده 

دیوارهای آجری محصور Confined Masonry Walls / بهینه سازی Optimization / جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / رفتار هیسترزیس Hysteresis Behavior / تاندون فعال Active Tendon / الگوریتم ژنتیک توزیع شده Distributed Genetic Algorithm

09-38499

130

پایان نامه

الگوریتم IPSO و کاربرد آن در شبکه های حسگر بی سیم Incermental Particle Swarm Optimization (IPSO)and its Application in WSNs

داده کاوی Data Mining / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / هوش ازدحامی Swarm Intelligence / یادگیری فزاینده Incremental Learning

52-38500

131

پایان نامه

بررسی و مقایسه تاثیر تحرک بر کارایی پروتکلهای انرژی - آگاه لایه MAC در شبکه های حسگر بی سیم A Performance Comparison of Energy-Aware MAC Protocols Considering Mobility in WSNs

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / تحرک پذیری Mobility / بازده انرژی Energy Efficiency / کنترل دسترسی میان لایه ای MEDIUM ACCESS CONTROL SUBLAYER

52-38501

132

پایان نامه

آنالیز، طراحی و ساخت لنز چهارقطبی 

روش اجزای محدود Finite Element Method / تفنگ الکترونی Electron Gun / شبیه سازی Simulation / عدسی های الکترواستاتیک Electrostatic Lens / عدسی چهارقطبی Quadrupole Lense / میدان حاشیه ای Fringing Fields / ضریب ابیراهی Aberration Coefficient

05-38502

133

پایان نامه

محاسبات نوترونیک و ترموهیدرولیک راکتور گازی دما بالای منشوری 

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / ارتفاع بحرانی Critical Hight / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / توزیع دما Tempreture Distribution / توزیع قدرت Power Distribution / واکنشگاه دمای بالا High Temperature Reactor (HTR) / توزیع شار Flux Distribution

08-38503

134

پایان نامه

تدوین مدل تخمین هزینه طراحی و ساخت باس ماهواره های کوچک 

روش های پارامتری Parametric Methods / طراحی و ساخت Design and Construction / ماهواره کوچک Small Satellite / عوامل پیچیدگی Complexity Factors

45-38504

135

پایان نامه

بررسی روشهای مختلف تامین مالی شرکتها برای تامین سرمایه در گردش و ارائه یک مدل مناسب برای بازار مالی ایران 

تأمین مالی Finance / مدیریت سرمایه در گردش Working Capital Management / بازار پول Money Market / اوراق تجاری Commercial Paper

44-38505

136

پایان نامه

تولید نانوتیوب های اکسید تیتانیم به روش آندایز 

اکسید تیتانیم Titanium Oxide / آندکاری Anodizing / تولید نانولوله Nanotube Production

07-38506

137

پایان نامه

پوشش دهی نانو کامپوزیتی نیکل - کاربید تنگستن با روش رسوب دهی الکتروشیمیایی 

نهشت برقی Electrodeposition / نانوکامپوزیت Nanocomposite / پوشش دهی Coating / نانوکامپوزیت نیکل - کاربید تنگستن Nickle-Tungsten Carbide Nanocomposite

07-38507

138

پایان نامه

بررسی تاثیر ریسک پذیری در عملکرد بازیگران بازارهای مالی به کمک یک مدل عامل محور 

تابع مطلوبیت Utility Function / خطرپذیری بازار Market Risk / بازار مالی Financial Market / شاخص کلی Kelly Criterion / مدل عامل محور Agent-Based Model

44-38508

139

پایان نامه

مقایسه مدل حرکت راهنشان تصادفی مبتنی بر زمان با مدل حرکت راهنشان تصادفی در شبکه های بی سیم خودبرپا omparison Between Time-Based Random Waypoint Mobility Model and Random Waypoint Mobility Model in Wireless Ad Hoc Networks

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / مدل حرکت راهنشان تصادفی Random Wagpoint Model / قرارداد مسیریابی Routing Protocol

52-38509

140

پایان نامه

یک روش بی درنگ برای ترکیب اشیای حقیقی در استودیوی مجازی 

استودیوی مجازی Virtual Studio / ترکیب. / محیط سه بعدی. / پارامترهای دوربین Camera Parameters

19-38510

141

پایان نامه

پیداکردن خوشه های کهکشانی با استفاده از دنباله ی سرخ خوشه 

کیهان شناسی رصدی Observational Cosmology / خوشه کهکشانی Galaxy Cluster / نمودار رنگ - قدر Color-Moganitude Diagram / دنباله سرخ خوشه Cluster Red Sequence (CRS) / تحلیل داده های آماری Statistical Data Analysis

04-38511

142

پایان نامه

اثر فسفاته کاری بر چسبندگی پوشش آلومینا بر روی فولاد زنگ نزن 316 L 

چسبندگی Adhesion / روش سل - ژل Sol-Gel Method / غوطه وری Dipping / فسفاته کاری Phosphating / آلومینا Alumina / فولاد زنگ نزن آستینتی 316 316 Austenitic Stainless Steel

07-38512

143

پایان نامه

ارزش گذاری، انتخاب و زمان بندی بهینه سناریوهای مختلف توسعه مخزن با درنظرگرفتن عدم قطعیت های موجود در پارامترهای فنی و اقتصادی مخزن 

زمان بندی بهینه Optimal Scheduling / عدم قطعیت فنی Technical Uncertainty / خطرپذیری اقتصادی Economic Risk / سناریوی توسعه Development Scenari / اختیار حقیقی Real Option Method / کیفیت اقتصادی مخزن Reserve Economic Quality

06-38514

144

پایان نامه

طبیعی سازی سنتز گفتار فارسی با بهبود مرز واحدهای آوایی 

تبدیل متن به گفتار TEXT-TO-SPEECH TRANSFORM / سیستم اتصال قطعات Concatenative System / روش انتخاب واحد Unit Selection Method / ندای گفتار Intonation / درخت کارت CART Tree

19-38515

145

پایان نامه

وسایل جانبی بر روی تراشه با قابلیت تحمل پذیری اشکال برای پردازنده های نهفته 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده Embedded System / تزریق خطا Fault Injection / سیستم کم توان Low Power System / وسایل جانبی بر روی تراشه On-Chip Peripheral Unit

19-38517

146

پایان نامه

بررسی امکان پذیری پیاده سازی و طراحی کلی سیستم جانشین پروری در شرکت فناوری موج خاور 

امکان سنجی Feasibility Study / برنامه جانشین پروری Succession Planning / آمادگی برای تغییر Readiness for Change / طراحی سیستم System Design / پیاده سازی Implementation

44-38518

147

پایان نامه

یک الگوریتم شاخه و کران با هدف کمینه سازی ارزش فعلی خالص هزینه های زودکرد - دیرکرد برای مساله زمان بندی پروژه با منابع نامحدود 

زمان بندی پروژه Project Scheduling / بهینه سازی Optimization / ارزش خالص فعلی Net Present Value / الگوریتم شاخه و کران Branch-and-Bound Method / روابط تقدمی تعمیم یافته Generalized Precedence Relations (GPR) / هزینه زودکرد - دیرکرد Earliness-Tardiness Cost

01-38519

148

پایان نامه

ارزیابی عوامل موفقیت پروژه در شرکتهای EPC فعال در حوزه انرژی: مطالعه موردی گروه مپنا 

مدیریت پروژه Project Management / موفقیت پروژه PROJECT SUCCESS / شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) Iran Power Plants Project Management (MAPNA) / قراردادهای مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا Engineering/Procurement/Construction (EPC)Projects / عوامل موفقیت Critical Success Factors

44-38520

149

پایان نامه

مدل سازی پدیده شکست و گسترش ترک در محیطهای دوبعدی با روش المان محدود تطابقی 

رشد ترک Crack Growth / معیار شکست نرم Ductile Fracture Criteria / مدل سازی شکست Fracture Modeling / بازتولید شبکه Remeshing / روش اجزای محدود تطابقی Adaptive Finite Element Method

09-38522

150

پایان نامه

مطالعه رفتار الکتروشیمیایی 2 - مرکاپتونیکوتینیک اسید با استفاده از الکترودهای خمیر کربن و تهیه الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده گزینشگر تیوسیانات با استفاده از حامل های فتالوسیانین 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / حامل یون Ion Carrier / افزودنی یونی Ionic Additive

03-38524

151

پایان نامه

رویکرد الگوریتمی به بازی ها روی شبکه ها 

نظریه بازی GAME THEORY / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / نظریه بازی الگوریتمی Algorithmic Game Theory / مسیریابی خودخواهانه Selfish Routing / ساخت شبکه Network Creation / هزینه بی نظمی Anarchy Price

19-38525

152

پایان نامه

بررسی خوردگی آلیاژهای دندانی در محلول های دهان شویه 

خوردگی Corrosion / آلیاژ دندان سازی Dental Alloy / بزاق مصنوعی Artificia Saliva / قطبش چرخه ای Cyclic Polarisation / دهان شویه Mouthwash

07-38526

153

پایان نامه

تعمیم قضیه ی کینگ و کاربرد آن در حل بعضی از مسایل باز در تردیدهای لاتین 

روش مربع لاتین Latin Square Method / قضیه کنیگ Konig Theorem / حدس دینیتز Dinitz Conjecture / ترید لاتین r گانه r-Way Latin-Trade / قضیه گالوین Galvin's Theorem

02-38527

154

پایان نامه

کاهش توان مصرفی در شبکه های روی تراشه با توجه به محتوای داده 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / کدگذاری Coding / طراحی کم توان Low-Power Design / فعالیت داده Data Swiching

05-38528

155

پایان نامه

تاثیر دمای آستنیته و سرعت سردکردن بر توزیع سختی در سیم های فولادی کم کربن پس از فرایند کشش سیم و پیرکرنشی استاتیکی 

فولاد کم کربن Low Carbon Steel / دمای آستنیته Austenitizing Temperature / سرعت سرمایش Cooling Rate / کشش سیم WIRE DRAWING / پیرسختی استاتیکی Static Strain Aging / توزیع سختی Hardness Distribution

07-38529

156

پایان نامه

انتخاب بهینه تجهیزات در بهبود کارایی جداسازی گاز - مایع 

جداکننده دوفازی Two Phase Separator / جداکننده سه فازی Three Phase Separator / نرخ بهینه ظاهری Optimum Aspect Ratio / مه/افشانه زدا Mist/Spray Eliminator / سیکلون استوانه ای گاز - مایع Gas-Liquid Cylindrical Cyclone / انتخاب بهینه تجهیزات Optimum Equipment Selection

06-38530

157

پایان نامه

مهندسی متدولوژی به کمک رایانه یک رویکرد فرایند - محور 

تدوین نرم افزار Software Development / مدل سازی فرایند PROCESS MODELING / مهندسی روش شناسی کمک رایانه Computer Aided Methodology Engineering / مهندسی فرایند Process Engineering / مهندسی نرم افزار فرایند محور Process-Centered Software Engineering / ارزیابی مبتنی بر معیار Criteria-Baced Analysis

19-38531

158

پایان نامه

بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در مبدل های حرارتی برج های خنک کننده نیروگاهی 

برج خنک کن خشک Dry Cooling Tower / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / پره ها Fins / فشار pressure / دما Themperature / نرخ گرمایش HEATING RATE / انتقال حرارت Heat Transfer

08-38532

159

پایان نامه

مدل سازی انتقال جرم از قطره ی آلوده در سیستم های تصفیه مایع - مایع 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / روش اجزای محدود Finite Element Method / قطره Drop / جریان دوفازی Two Phase Flow / روش مکان هندسی Level Set Method

45-38534

160

پایان نامه

مدیریت پیچیدگی در پروژه های طراحی و توسعه محصولات و سیستم های پیچیده جدید 

توسعه محصولات Product Development / محصول جدید New Product / مدیریت پروژه Project Management / پیچیدگی پروژه Project Complexity / مدیریت پیچیدگی پروژه Project Complexity Management / سیستم پیچیده Complex System / محصولات پیچیده Complex Products

44-38535

161

پایان نامه

بررسی صادرات مستقیم بنگاه های صنعتی بر اساس نظریه تجارت هکشر - اوهلین و رابطه ساختار بازار داخلی با تجارت، مطالعه موردی ایران 

ساختار بازار Market Mechanism / صادرات مستقیم بنگاه های صنعتی Industrial Export / نظریه تجارت هکسر - اوهلین Hescher-Ohlin Trade Theory / ساختار بازار داخلی Domestic Market Structure

44-38536

162

پایان نامه

طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال برای کاربردهای RF 

مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / مبدل لوله ای PIPELINE CONVERTER / مدار نمونه بردار و نگهدار Sample and Hold Circuit / ثبات تقریب متوالی Successive Approximation Register (SAR) / کاربرد امواج رادیویی Radio Frequency Application

05-38537

163

پایان نامه

ارزیابی توان مصرفی روشهای مسیریابی بازیابی از بن بست و ارائه روشی جهت کاهش PDP 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / تأخیر Delay / انرژی مصرفی Energy Consumption / الگوریتم مسیریابی بدون بن بست Deadlock Free Routing Algorithm

19-38538

164

پایان نامه

بررسی حباب قیمتی در بازار مسکن ایران 

حباب Bubbles / مدل تغییر رژیم Regime-Switching Model / قیمت مسکن Housing Price / بازار مسکن Housing Market

44-38539

165

پایان نامه

سنتز و بررسی رفتار تورمی ابرجاذبهای چندسازه ای بر پایه ثعلب 

رفتار تورمی Swelling Behavior / آلومینا Alumina / تابش گاما Gamma Irradiation / ابرجاذب چندسازه ای Supabsorbent Composite / ثعلب Saleb

03-38540

166

پایان نامه

پیش بینی میزان کل مصرف کاربران سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL)در ایران 

ایران Iran / خط دیجیتال نامتقارن کاربر Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) / پهنای باند Bandwidth / خدمات اینترنت پرسرعت High Speed Internet Services / ضریب اشتراک Contention Ratio / سرویس دهنده Service Provider

01-38542

167

پایان نامه

بازسازی هاپلوتایپ ها با استفاده از تکنیک های خوشه بندی 

داده کاوی Data Mining / خوشه بندی Clustering / پیچیدگی Complexity / پیچیدگی الگوریتم Algorithm Complecity / انفورماتیک زیستی Bioinformatics / چندریختی تک نوکلئوتیدی Single Nucleotide Polymorphism / هاپلوتایپ Haplotype

19-38543

168

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان گاز طبیعی در یک خط لوله 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / انتقال گاز Gas Transport / گاز طبیعی Natural Gas / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / جریان قابل تراکم Comprissible Flow / شکست در خط لوله Pipeline Rupture

08-38544

169

پایان نامه

شناسایی سازوکارهای مدیریتی موثر بر فرهنگ سازمانی شرکت مادر گروه همکاران سیستم و تحلیل اثرگذاری این سازوکارها 

فرهنگ سازمانی Organizational Culture / ساز و کارهای مدیریتی Management Mechanism / تغییر فرهنگ Cultural Change / رفتار مدیران Managerial Behavior / جشن ها Ceremony / اتنوگرافی Ethnography / روش رخدادهای مهم Critical Incident Method

44-38545

170

پایان نامه

مدل سازی کمومتری آمیدها به عنوان ترکیبات تنظیم کننده گیرنده CCR5 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / گیرنده ی کموکینی سی0سی0آر 5 CCR5 Receptors / تحلیل برگشتی اسپلاین وفقی چندمتغیره Multivariate Adaptive Regression Analysis Spline / نظریه احتمال بایز Bayes Probablity Theorm

03-38546

171

پایان نامه

انتگراسیون سیستماتیک توام جرمی و حرارتی فرایندهای شیمیایی با تاکید EISEN 

برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / انتگرال گیری ترکیبی جرمی - حرارتی Combined Heat and Mass Integration / شبکه جداسازی به کمک القای انرژی Energy Induced Separation Network (EISEN)

06-38547

172

پایان نامه

بررسی تجربی و مدل سازی عددی ساختار آشفتگی جریان چگال سه بعدی 

جریان چگالی Density Current / بررسی تجربی Experimental Investigation / مدل سازی عددی Numerical Simulation / ساختار آشفتگی Turbulence Structure

08-38549

173

پایان نامه

بررسی عملکرد یک نوع آکنه ساختاریافته با سطح ویژه بالا و اثر استفاده از دو نوع آکنه متفاوت (بصورت یک در میان)در برج آکنده 

آکنه ساختاریافته Structured Packing / ارتفاع معادل سینی تئوری Height Equivalent to a Theoretical Plate (HETP) / زمان مقاومت Resistance Time / آکنه نامنظم Random Packing

06-38550

174

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر در روش سل - ژل بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوپودر اکسید لیتیم - نیکل 

نانوپودر Nanopowder / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اکسید لیتیم - نیکل Lithium-Nickel Oxide / باتری های لیتیم یونی Lithium-Ion Batteries / عامل پیوندساز Chelating Agent

07-38551

175

پایان نامه

بررسی مساله های تطابق و بازسازی در گراف های نامتناهی 

مجموعه های تحمیلی FORCING SETS / انطباق Matching / گراف نامتناهی Infinite Graph / حدس بازسازی Reconstruction Conjecture / درخت نامتناهی Infinite Trees

02-38552

176

پایان نامه

شبیه سازی انتقال حرارت، سیلان سیال و ریزساختار انجمادی حوضچه جوش TIG 

انتقال حرارت Heat Transfer / جریان سیال Fluid Flow / جوشکاری قوس - الکترود تنگستنی Gas Tungsten Arc Welding / انجماد جهت دار Directional Solidification / جوشکاری تنگستن با گاز خنثی Tungsten Inert Gas (TIG)Welding / مدل میدان فازی Phase Field Model / ریزساختار انجمادی Solidification Microstructure / آلومینیوم خالص تجاری Commercial Pure Aluminum

07-38553

177

پایان نامه

آبکاری پالسی پوشش های کامپوزیتی برنز - گرافیت و بررسی خواص تریبولوژیک پوشش 

آبکاری پالسی Pulse Plating / ضریب اصطکاک Friction Coefficient / پوشش مرکب الکتریکی Electrocomposite Coating / برنز - گرافیت Bronze Graphite / خواص مالشی Tribological Properties / آبکاری الکتریکی Electroplating

07-38554

178

پایان نامه

برنامه ریزی بهینه توسعه نیروگاه های بادی در سیستم های قدرت از نقطه نظر قابلیت اطمینان 

قابلیت اطمینان سیستم قدرت Power System Reliability / نیروگاه بادی Wind Power Plant / مدل مارکوف MARKOV MODEL / موقعیت یابی LOCALIZATION

05-38555

179

پایان نامه

بررسی روشهای تحلیلی مستقیم در حل مساله توموگرافی امپدانس الکتریکی 

برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography / معادله لاپلاس Laplace s Equation / ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / معادله بلترامی Beltrami Equation / روش حذف لایه به لایه Layer Stripping Method / روش دی - بار D-Bar Method / ضریب پراکندگی Scattering Coefficient

05-38556

180

پایان نامه

بررسی تاثیر موقعیت بدنه های جانبی بر روی مقاومت شناور ترایماران 

مدل سازی آشفتگی. / مانور شناور Ship Maneuvering / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مقاومت هیدرودینامیکی Hydrodynamic Resistance / شناور ترایماران Trimaran Vessel

08-38558

181

پایان نامه

زیرگروه های ماکسیمال جبرهای ساده مرکزی 

حلقه های تقسیم Division Rings / زیرگروه ماکسیمال Maximal Subgroup / ارزشیابی Evaluation / میدان جداساز Splitting Field

02-38559

182

پایان نامه

تحلیل لرزه ای غیرخطی مخازن فولادی روزمینی به کمک روش زمان دوام 

مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / تحلیل لرزه ای غیرخطی Nonlinear Seismic Analysis / روش زمان دوام Endurance Time Method / مخزن های روزمینی On-ground Tanks / تحلیل لرزه ای خطی Linear Seismic Analysis

09-38560

183

پایان نامه

مسکن، سیاست پولی و تورم در اقتصاد ایران 

بازار مسکن Housing Market / تورم Inflation / مدل قیمت گذاری دارایی ها Asset Pricing Model / مدل تصحیح خطای برداری Vector Error Correction Model / سیاست پولی Monetary Policy / هم انباشتگی Contegratio

44-38561

184

پایان نامه

مکمل های ستاره ای در گراف ها 

گراف قویا منظم Strongly Regular Graph / مجموعه ستاره ای Star Set / مکمل ستاره ای Star Complement

02-38562

185

پایان نامه

ارائه یک الگوریتم جدید برای مساله تک سطری چیدمان 

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / مساله تک سطری چیدمان Single Row Facility Layout Problem (SRFLP) / مساله مرتب سازی خطی Linear Ordering Problem

01-38563

186

پایان نامه

برنامه ریزی دوسطحی خطی با توابع دنباله روی چندگانه 

برنامه ریزی دوسطحی Bilevel Programming / الگوریتم کروش - کیون - تاکر Korush-Kuhn-Tucker Algorithm / رهیافت بهترین کا K-Best Approach

02-38565

187

پایان نامه

دو تعمیم از قضیه برنساید به ماتریس های روی یک حلقه تقسیم و عملگرهای روی فضاهای باناخ 

زیرفضای پایا Invariant Subspace / مثلثی شدن TRIANGULARIZABLE / عملگرهای فشرده Compact Operators / حلقه های تقسیم Division Rings / جبر چپ برگشت ناپذیر Irreducible Left Subalgebras

02-38566

188

پایان نامه

بررسی نویز در تقویت کننده های رامان فیبر نوری 

دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی Time Division Multiple Access (TDMA) / تقویت کننده رامان Raman Amplifier / اعوجاج بهره Gain Ripple / شکل نویز Noise Figure

04-38569

189

پایان نامه

بررسی ساختاری هموگلوبین مولد سلول های داسی شکل گلبول های قرم ز(Hb S) به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی 

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / هموگلوبین داسی Sickle Cell Hemoglobin / برهمکنش پروتئین - پروتئین Protein-Protein Interaction / برهمکنش جانبی Lateral Interaction

03-38571

190

پایان نامه

مفهوم دلالت صلب و رابطه آن با آموزه ذاتگرایی 

جهان ممکن Possible World / دلالت محض Rigid Designation / معناشناسی Semantics / اصالت ماهیت Essentialism / این همانی بین جهانی Trans-World Identity

42-38572

191

پایان نامه

ترکیب معنایی وب سرویس ها با بهره جویی از برنامه ریزی در هوش مصنوعی 

خدمات وب Web Services / برنامه ریزی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Planning / خدمات وب مرکب Composite Webservice / بازیابی Recovery

19-38573

192

پایان نامه

مدل سازی آسیب پذیری پیاده سازی های رمزهای قطعه ای متقارن در مقابل حملات تحلیل توانی و روش های مقابله 

رمزنگاری Cryptography / مدل سازی آسیب پذیری Vulnerability Modeling / تحلیل توانی Power Analysis / سبک منطق Logic Style / مقابله در سطح سلول Cell-Level Countermeasure

19-38574

193

پایان نامه

سفارشی کردن مدل بالندگی نظام های مدیریت پروژه برای صنعت ساخت و ساز

مدیریت پروژه Project Management / مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمان Organizational Project Management Maturity Model / عوامل موفقیت Critical Success Factors / مدل بلوغ مدیریت پروژه Project Management Maturity Model / پروژه های صنعت ساخت وساز Construction Industry Projects

01-38575

194

پایان نامه

مدل سازی جریان آشفته در محیط متخلخل 

جریان آشفته Turbulent Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل سازی جریان آشفته Turbulence Modeling / مدل وی 2 اف V2F Model / متوسط گیری AVERAGE

08-38576

195

پایان نامه

مدل سازی انتشار نور در محیط غیرخطی یونیزه 

یونیزاسیون Ionization / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / ضریب شکست refractive Index / پالس خودهدایت شونده Self-Guided Pulse / خودهمگرایی Self-Focusing / روش بسط وابسته به منبع Source-Dependent-Expansion Method / کانال یونیزه شده Ionized Channel

05-38577

196

پایان نامه

بررسی t - تریدهای لاتین و طیف آنها 

ترید لاتین r گانه r-Way Latin-Trade / روش مربع لاتین Latin Square Method / طرح بلوکی Block Design / دوترید لاتین Latin Bitrade / آرایه متعامد Orthogonal Array

02-38579

197

پایان نامه

یک روش ناحیه اعتماد جدید برای مسایل نامقید 

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / روش ناحیه ای Region Based Method / همگرایی سراسری Global Convergence / ناحیه اعتماد Trust Region / نرخ همگرایی Convergence Rate

02-38580

198

پایان نامه

بررسی سرمایه گذاری در بخش گل و گیاه 

سرمایه گذاری Investiment / رشد سازمانی Organizational Growth / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / قرارداد سرمایه گذاری Investment Project / صنعت گل و گیاه Floricultural Industry

44-38581

199

پایان نامه

ارزیابی خطا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در آنالیز تطابقی المان محدود 

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / روش اجزای محدود تطابقی Adaptive Finite Element Method / برآورد خطا Error Estimation

09-38582

200

پایان نامه

کاربردهایی از نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی در نظریه اعداد و نظریه گراف 

دینامیک توپولوژیکی Topologic Dynamics / تبدیل اندازه نگهدار Measur-Preserving Transformation / سیستم دینامیکی نمادین Symbolic Dynamical System

02-3858

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

کاربرد روش موجک گالرکین در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با ضرایب متغیر 

روش گالرکین Galerkin Method / معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS / تفکیک پذیری چندگانه Multiresolution / تابع شاخص Scaling Function / موجک میر Meyer Wavelet

02-38585

202

پایان نامه

مقدمه ای بر تابع های بلندا و شمارش نقاط گویا روی خم های جبری 

واریته های آبلی ABELIAN VARIETIES / قضیه مردل - وی Mordell - Weil Theorem / تابع بلندا Height Function / بلندای وی Weit Height / بلندای کانونی Canonical Height / نقطه گویا Rational Point / قضیه مامفورد - تیت Mumford-Tate Theorem

02-38586

203

پایان نامه

قضیه ی تجزیه ی CK1 برای جبرهای ساده ی مرکزی 

جبرهای ساده مرکزی. / نظریه کا K-Theory / حلقه های تقسیم Division Rings / نظریه کا - کاهش یافته Reduced K-Theory

02-38588

204

پایان نامه

مدیریت بهینه آبخوان های ساحلی برای کنترل پیشروی آب شور دریا به روش بهینه سازی جامعه مورچه ها 

آب خیز ساحلی Coastal Aquifer / پیشروی آب دریا Seawater Intrusion / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / شبیه سازی Simulation / مدیریت بهینه Optimal Mnagement

09-38589

205

پایان نامه

روشی فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی گروه های کاری در یک کارگاه سری منعطف 

آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / تولید سلولی Cellular Manufacturing / زمان بندی گروهی Group Scheduling / کارگاه سری منعطف Flexible Flow Shop / الگوریتم ممتیک Memetic Algorithm

01-38590

206

پایان نامه

مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت تجدیدساختاریافته با هدف بهبود پایداری ولتاژ 

پخش بار بهینه Optimal Power Flow / حاشیه پایداری Stability Margin / بازار توان واکنش پذیر Reactive Power Market / طراحی بهینه توان واکنشی Optimal Reactive Power Planning / پایداری ولتاژ Voltage Stability

05-38591

207

پایان نامه

تحقیق در مورد واقعی بودن مسیرها در مکانیک کوانتومی بوهمی (از طریق بررسی اندازه گیری های امن و غیره) 

پتانسیل کوانتومی Quantum Potential / اندازه گیری امن Protective Measurement / مسیرهای بوهمی Bohmian Trajectories / واقعیت فیزیکی Physical Reality

04-38592

208

پایان نامه

مدل سازی کانال انتشاری در سیستم های مخابرات بی سیم پهن باند مبتنی بر استاندارد 8020.16 WiMaX) IEEE) 

استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16 Standard / استاندارد وی مکس Wimax Standard / مخابرات بی سیم. / مخابرات باند وسیع WIDEBAND COMMUNICATION / مدل سازی کانال انتشاری Propagation Channel Modeling / تلفات مسیر Path Loss / جذر متوسط مربعات گسترش تاخیر RMS Delay Spread

05-38593

209

پایان نامه

بررسی 3 - رویه کلاسیکی و کوانتومی در پس زمینه موج - تخت 

نظریه ماتریسی MATRIX THEORY / کوانتش مخروط نوری گسسته Discrete light-Core Quantization / دی-غشا D-Brane / نمبو براکت Nambu Brackets

04-38595

210

پایان نامه

مدل سازی ریاضی اکسیداسیون مستقیم H2S در راکتور بستر سیال 

واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / اکسایش مستقیم اسید سولفیدریک Hydrogen Sulfie Direct Oxidation

06-38596

211

پایان نامه

شبیه سازی عددی میدان جریان و آکوستیک حاصل از تخلیه یک جت در یک جریان عرضی 

روش فشرده Compact Method / فیلترینگ فضایی Spatial Filtering / اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / شبیه سازی مستقیم میدان آکوستیک Acoustic Field Direct Simulation / شرایط مرزی غیرانعکاسی Nonreflecting Boundary Condition

45-38597

212

پایان نامه

پایش پایداری سیگنال کوچک سیستمهای قدرت با استفاده از داده های PMU 

دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / پایداری سیگنال کوچک Small Signal Stability / تخمین مدل Model Estimation / پایدارساز با ورودی غیرمحلی Remote Input Powersystem Stabilizer

05-38598

213

پایان نامه

بررسی رویکرد خلق ارزش در شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

استراتژی Strategy / خلق ارزش Value Creation / اثر هم افزایی Synergistic Effect / بنگاه مادر Corporate Parent / شیوه سرپرستی Pareuting Style

44-38599

214

پایان نامه

طراحی، مدل سازی و کنترل ربات ماهی با استفاده از ماهیچه های هوشمند 

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / کامپوزیت فلز - پلیمر یونی Ionic Polymeric Metal Composit / ماهی رباتیکی Robotic Fish / ماهی جعبه ای Box Fish / عملگر باله Fin Actuator

08-38600

215

پایان نامه

ایجاد پوشش فسفاته سه کاتیونی Zn-Ca-Ni بر روی فولاد و بررسی خواص آن 

کلسیم Calcium / نیکل NICKEL / فسفاته کاری Phosphating / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / پوشش فسفاته Phosphate Coating / رنگ پذیری Paintadhesion

07-38601

216

پایان نامه

تولید نانواکسید سریوم به روش رسوب دهی همگن در حلال آب/الکل 

نانوذرات Nanoparticles / اکسید سریوم Cerium Oxide / رسوب دهی همگن Homogeneous Precipitation / محلول آب/الکل Alcohol/Water Solvent

07-38603

217

پایان نامه

سنتز هیدروژلهای ابرجاذب چندسازه ای بر پایه کاپا - کاراگینان و بنتونیت و بارگذاری KNO3 به عنوان مدلی از کود شیمیایی برابر جاذبهای بر پایه پکتین 

ابرجاذب چندسازه ای Supabsorbent Composite / پکتین Pectin / سینتیک تورم. / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / آزادسازی کود شیمیایی Agrochemical Release

03-38604

218

پایان نامه

اثر واحد آنکسیک بر عملکرد راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR 

واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / پساب Waste Water / ناحیه انوکسیک ANOXIC ZONE

06-38605

219

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی اثر عملیات حرارتی محلولی و پیرسختی بر خواص مکانیکی و کارپذیری آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر آلومینیم 

عملیات حرارتی Heat Treatment / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش اجزای محدود Finite Element Method / آلیاژ عملیات حرارت پذیر آلومینیوم Heat Treatable Aluminum Alloy

07-38606

220

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک واحد پردازش اعداد حقیقی تحمل پذیر اشکال برای پردازنده های نهفته 

سیستم تعبیه شده Embedded System / انرژی مصرفی Energy Consumption / تشخیص خطا Fault Detection / ممیز شناور Floating Point / امتحان تقسیم با ضرب Testing Divison by Multiplication

19-38607

221

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم مشخصه یابی پیوندهای جوزفسون جهت ساخت اسکویید 

ابررسانایی Superconductivity / اسکویید فرکانس رادیویی Radio Frequency Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / پیوند جوزفسون Josephson Junction / حسگر مغناطیسی Magnetic Sensor / مشخص سازی Characterization

05-38608

222

پایان نامه

رویکرد استراتژیک به انتخاب سبد تامین کنندگان موردکاوی: سازمانهای ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز 

مدیریت پروژه Project Management / استراتژی Strategy / مطالعه موردی Case Study / ماتریس ارتباطات Relationship Matrix / تامین کنندگان Suppliers / حسگر مغناطیسی Magnetic Sensor / مدل سبدی کرالجیک Kralgic's Portfolio Model

44-38609

223

پایان نامه

بررسی صورتبندی های مختلف مولکول های گوانین، گوانوزین و داکسی گوانوزین، نحوه کوئوردیناسیون آنها با برخی فلزات یک و دوظرفیتی و آنیونهای زیستی و بررسی میزان پایداری ناشی از آروماتیسیتی در مولکول گوانین 

آنیون خواهی Anion Affinity / خوشه های آنیون - آنیون Anion-Anion Clusters / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / گوانین Guanine / گوانوزین Guanosine / داکسی گوانوزین Deoxy Guanosine

03-38610

224

پایان نامه

گراف های تعمیم یافته پترسن 

رنگ آمیزی (ریاضی) COLOURING / عدد تقاطع Crossing Number / مساله دور هامیلتونی Hamiltonian Cycle Problem / گراف تعمیم یافته پترسون Gelleralised Petersen Graph

02-38611

225

پایان نامه

مسایلی در هندسه تصادفی 

شبکه های بی سیم Wireless Networks / گراف اس.آی.ان.آر SINR Graph / فرایند نقطه ای Point Process / مسیریابی فرصت طلبانه Opportunistic Routing / هندسه تصادفی Stochastic Geometry

02-38612

226

پایان نامه

بررسی و شبیه سازی روشهای نوین در جهت افزایش کارایی پیلهای سوختی نوع PEM 

سیستم انرژی Energy System / پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / مدل سازی عددی Numerical Simulation / فشار مونتاژ Assembly Pressur / لایه های کاتالیستی غیریکنواخت Nonuniform Catalyst Layers

08-38613

227

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی نقطه کوانتومی جاسازی شده در یک کاواک بلور فوتونی 

نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / ضریب کیفیت Quality Factor / جفت شدگی Coupling / هامیلتونی لوتینگر Luttinger Hamiltonian / اکسیتون Exciton / حفره بلور فوتونی Photonic Crystal Cavity / تحول زمانی Time Evolution

05-38615

228

پایان نامه

جنبه های محاسباتی رصدخانه مجازی 

مرتب سازی SORTING / منحنی نوری Light Curve / تحلیل تناوب Period Analysis / داده های با فاصله نمونه برداری نامنظم Unequally Spaced Data / یافتن شباهت Finding Similarity

19-38616

229

پایان نامه

1 - جداسازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی تعدادی از گیاهان انحصاری ایران، متعلق به تیره نعناع 2 - سنتز کامل مولکول دانشکسینکون A، یک دی ترپنوئید زیست فعال جداشده از گیاه سالویا میلتیورهیزا 

سالویا ماکروسیفون SALVIA MACROSIPHON / مرزه خوزستانی Satureja Khuzistanica / سالویا ارموفیلا Salvia Eremophila / مولکول دانشکسینکون A راسمیک. / دیترپنوئیدها Diterpenoids / نعناع SPEARMINT / دان - شن Dan-Shen / سنتز کامل Total Synthesis

03-38617

230

پایان نامه

بررسی عملکرد بالشتک های لاستیکی پل ها در زلزله 

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / اتلاف انرژی Energy Dissipation / تکیه گاه الاستومری Elastomeric Bearings / میرایی ویسکوز معادل Equivalent Viscous Damping

09-38618

231

پایان نامه

بهینه سازی چیدمان سوخت در قلب راکتور هسته ای قدرت PWR به کمک الگوریتم گروهی پرندگان (PSO) 

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / طراحی چیدمان سوخت Fuel Loading Pattern / الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات گسسته Discrete Particle Swarm Optimization (PSO)Algorithm / ارزیابی برداری بهینه سازی گروه ذرات Vector Evaluated Particle Swarm Optimization (VEPSO)

08-38620

232

پایان نامه

بررسی علل شکست کارآفرینان ناموفق در ایران 

تحلیل آماری Statistical Analysis / کارآفرینی Entrepreneurship / راه اندازی کسب و کار Business Startup / مدل کسب و کار Business Model / کارآفرین ناموفق Unsuccessful Entrepreneur / پرسشنامه Questiondire

01-38622

233

پایان نامه

طراحی، شبیه سازی و ساخت گیرنده سردشده در باند X 

تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / سرمایش Cooling / ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / گیرنده سردشده Cryogenic Receiver / گیرنده با محدودکننده توان Receiver With Power Limiter

05-38624

234

پایان نامه

بررسی متالورژیکی جوش پذیری فولاد کم آلیاژ فوق مستحکم 1,6959 در شرایط آنیل و کوئنچ - تمپر 

جوشکاری Welding / جوش پذیری Weldability / سایش Wear / فولادهای استحکام بالا High Strength Steels / جوشکاری ترمیمی Repair Welding / فولاد 6959/1 1/6959 Steel

07-38625

235

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص خستگی کامپوزیت A12024-10%VOL sic 

کاربید سیلیسیم Silicon Carbide / اکستروژن Extrusion / کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با کاربید سیلیسیم Aluminum-Silicon Carbide Composite / خستگی کامپوزیت Composit Fatigue / ریخته گری همزنی Stir Casting

07-38626

236

پایان نامه

مطالعه پدیده جوانه زنی و رشد نانوذرات اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سل ژل 

نانو ذرات تیتانیوم Titanium NanoParticles / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / جوانه زنی Nucleation / رشد Growth / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نظریه لامر Lamer Theory / مدل سوگیموتو Sogimoto Model

07-38627

237

پایان نامه

ارزیابی پایداری گذرا با استفاده از اندازه گیری های سنکرون فازوری 

دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / تخمین مدل ژنراتور سنکرون Synchronous Generator Model Estimation / تخمین مدل شبکه انتقال Transmission Network Model Estimation / کاهش مرتبه سیستم قدرت Power System Model Reduction / ارزیابی پایداری گذرا Transient Stability Assessment

05-38628

238

پایان نامه

کاربرد معادلات SAFT در مقاسیه با معادلات حالت رایج در پیش بینی رفتار فازی سیالات مخازن جنوب غرب ایران 

معادله حالت درجه سه CUBIC EQUATIONS OF STATE / بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / رفتار فازی Phase Behavior / سیالات نفتی Petroleum Fluids / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / سیال مخزن Reservoir Fluid / دستگاه پی.وی.تی - سل PVT-Cell

06-38629

239

پایان نامه

ساخت نانو کامپوزیت تیتانات باریم زیرکونیم به روش Solid State Reaction و بررسی خواص الکتریکی آن 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / واکنش حالت جامد Solid State Reaction / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering / کامپوزیت تیتانات باریم - زیرکونیم Barium Zirconium Titanate Composite

07-38630

240

پایان نامه

تولید پودر آلیاژی نانوبلوری FeNiCoTi به روش آلیاژسازی مکانیکی و مطالعه ارتباط ساختاری با خواص مغناطیسی و رفتار حافظه داری 

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / نانوساختار Nanostructure / خواص مغناطیسی Magnetic Properties / رفتار حافظه دار Shape Memory Behavior

07-38632

241

پایان نامه

بررسی عددی الگوی رفتاری جریان دوجت آزاد با مقطع مثلثی 

جت مثلثی Triangular Jet / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان آشفته Turbulent Flow / مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model

08-38633

242

پایان نامه

شرطهای مزدوج جدید و روش های گرادیان مزدوج مرتبط باآنها 

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / روش گرادیان مزدوج Conjuagate Gradient Method / جستجوی خطی دقیق Exact Line Search / همگرایی سراسری Global Convergence

02-38635

243

پایان نامه

ارزیابی عمر خستگی یک بوم توسعه یابنده با جرم متمرکز با استفاده از دیدگاه طراحی عمر ایمن 

ماهواره ها SATELLITES / بوم Boom / خستگی Fatigue / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / میز نواری Tape Spring / عمر خستگی Fatigue Life

45-38636

244

پایان نامه

مدل سازی و بررسی جریان سیالات ویسکوالاستیک و نانوکامپوزیت های آنها در دای 

مدل سازی MODELING / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / مخلوط سیال ویسکوالاستیک با الیاف کوتاه Short Fiber Suspension / تورم قالب Die Swell

06-38637

245

پایان نامه

استخراج روغن از دانه هندوانه 

استخراج باحلال Solvent Extraction / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص شیمیایی Chemical Properties / اسیدهای چرب Fatty Acids / روش تاگوچی Taguchi Method / دانه های روغنی Oil Seeds / دانه هندوانه Watermelon Seed

06-38638

246

پایان نامه

محاسبه سطح تماس در بسترهای گاز - مایع با روش نوری 

ستون حباب کار Bubble Column / انتقال نور Light Transmission / بستر گاز - مایع Gas-Liquid Bed / سطح ویژه انتقال جرم Interfacial Area

06-38639

247

پایان نامه

محاسبه توزیع قدرت در قلب راکتورهای PWR به روش Nodal 

حل عددی Numerical Solution / توزیع قدرت Power Distribution / واکنشگاه آبی تحت فشار Pressurized Water Reactor (PWR,WWER) / روش بسط نودال Nodal Expansion Method / محاسبات بحران واکنشگاه Reactor Critically / روش ممان وزن دار Weightening Moment Method

08-38640

248

پایان نامه

محاسبه ساختار باند نانولوله کربنی دارای نقص به منظور بهینه کردن مقاومت اتصال بین نانولوله و الکترود فلزی 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نقص Defect / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / مقاومت تماس Contact Resistance

05-38641

249

پایان نامه

شبیه سازی عددی امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد ماکو و سد شفارود) 

زمین لغزش Landslide / موج ضربه ای Shock wave / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مطالعه موردی Case Study / سد شفارود Shafarood Dam / بالاروی موج Wave Run-up

09-38642

250

پایان نامه

بررسی توزیع مواد نفتی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده و ارزیابی حمل و نقلی آن 

برنامه ریزی خطی Linear Programming / حمل و نقل بین المللی بار Freight International Transportation / تجارت جهانی نفت خام Global Oil Trade / مدل سازی توزیع Distribution Modeling

09-38643

251

پایان نامه

سنتز نانوکامپوزیت های MgH2-Ni/Nb2O5 نانو بلورین برای ذخیره سازی هیدروژن به روش آسیاب کاری مکانیکی و مشخصه یابی آن 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانوساختار Nanostructure / آسیاب مکانیکی Mechanical Milling / پیل سوختی Fuel Cell / ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / هیدرید منیزیم Magnesium Hydride

07-38644

252

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی 2 - مرکاپتوتیازولین و فنیل هیدرازین در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با CoNSal 

الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / کبالت نیتروسالوفن Cobalt Nitrosalophen / 2 - مرکاپتو تیازولین 2-Mercapto Thiazoline / فنیل هیدرازین Phenyl Hydrazin

03-38645

253

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی کتکول و 4 - متیل کتکول در حضور متیل مرکاپتوتیادی آزول به عنوان نوکلئوفیل: کاربرد در سنتزهای الکتروشیمیایی 

کتکول Catechol / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / سنتز الکتروشیمیایی Electrochemical Synthesis / کولن سنجی Coulometry / 4 - متیل کتکول 4-Methylcatechol / متیل مرکاپتو تیادی آزول Methyl Mercapto Thiadiazole

03-38646

254

پایان نامه

بررسی زنجیره عرضه سنتی و کنترل موجودی توسط فروشنده در حالت تقاضای پریودی گسسته 

اثر شلاقی Bullwhip Effect / سفارش دهی بهینه Optimal Order / کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI) / زنجیره عرضه سنتی Traditional Supply Chain / برنامه ریزی بهینه Optimum Programming

01-38647

255

پایان نامه

ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فلزی دارای اختلاف تراز طبقات 

نامنظمی جرمی Mass Irregularity / نامنظمی هندسی Geometric Irregularity / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / تحلیل مودال Modal Analysis / توزیع بار Load Distribution / تحلیل استاتیکی معادل Equivalent static Analysis / ساختمان های دارای اختلاف تراز طبقات Split Level Buildings

09-38648

256

پایان نامه

افراز گراف کامل به درخت های فراگیر رنگین 

گراف کامل دوری Circular Complete Graph / تجزیه یالی Edge Decomposition / تجزیه گراف ها Graph Decomposition / رنگ آمیزی یالی گراف Graph Edge Coloring / زیرگراف فراگیر Spanning Subgraph / زیرگراف رنگین Multicolored Subgraph

02-38649

257

پایان نامه

سنتز B - آمینواسترها، سنتز فضاگزین B - آمینوکتون ها و سنتز سه مرحله ای ایندول های پراستخلاف جدید 

افزایش مایکل Michael Addition / واکنش مانیخ Mannich Reaction / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / سنتز فضاگزین Stereoselective Synthesis / سنتز ایندول Indole Synthesis / واکنش ویلسمایر - هک Vilsmeier-Haack Reaction

03-38650

258

پایان نامه

بررسی رفتار دیوارهای برشی کامپوزیت تحت بارهای جانبی 

بتن مسلح Reinforced Concrete / دیوارهای برشی Shear Walls / منحنی هیسترزیس Hystersis Curve / ورق های فولادی STEEL SHEETS

09-38651

259

پایان نامه

بررسی روش های اجرای فضاهای بزرگ زیرزمینی در محیطهای سیلت اشباع با عمق کم (مطالعه موردی ایستگاه مترو تبریز) 

ایستگاه های زیرزمینی مترو Underground Metro Stations / روش اجرایی Construction Method / قوس بتنی پیش نگهدارنده Pre-Supporting Concrete Arc / روش تونل سازی جدید اتریشی New Australian Tunnelling Method (NATM)

09-38652

260

پایان نامه

سنتز و بررسی رفتار تورمی ابرجاذبهای بر پایه آگار و هیدروژلهای چندسازه ای بر پایه آلژینات 

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / آکریلیک اسید Acrylic Acid / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / آلومین Alumine / آگار Agar

03-38653

261

پایان نامه

طراحی و ارتقای یک پروتکل رای گیری الکترونیکی 

گمنامی Anonymity / احراز هویت Authentication / رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / امضای رقمی کور Blind Digital Signature / رای گیری مجدد Double Voting

05-38654

262

پایان نامه

جداسازی و تعیین ساختارترکیبات شیمیایی گیاه انحصاری ایران از تیره نعناع Salvia Sahendiga 

عصاره Extract / نعناع SPEARMINT / دیترپنوئیدها Diterpenoids / فلاونوئیدها Flavonoids / سالویا سهندیکا Saluia Sahendica / سسترترپنویید Sesterterpenoid / استرویید Steroid

03-38655

263

پایان نامه

تحلیل کارایی شبکه های میان ارتباطی مستقیم برای شبکه های روی تراشه 

سیستم چندپردازنده Multiprocessor System / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبکه واسطه Interconnect Network / مدل سازی کارایی Performance Modeling / انرژی مصرفی Energy Consumption / بهینه سازی شبکه روی تراشه Network-on-Chip Optimization

19-38656

264

پایان نامه

مطالعه ای درباره ی دوتریدهای لاتین با تاکید بر تریدهای لاتین همگن 

ترید لاتین r گانه r-Way Latin-Trade / ترید لاتین Latin Trade / دوترید لاتین همگن Homogeneous Latin Bitrade / ترید لاتین Yگانه همگن Y-Way Homogeneous Latin Trade / حجم دوترید لاتین همگن Homogeneous Latin Bitrade Volume

02-38657

265

پایان نامه

طراحی کنترل کننده غیرخطی به روش Passivity Based Control برای یکسوکننده سه فاز با قابلیت اصلاح ضریب توان ورودی 

یکسوکننده سه سطحی Vienna I Tree-Level Vienna I Rectifier / تابع پتانسیل مختلط Complex Potential Function / معادله برایتون - موسر Brayton Moser Equation / کنترل بر مبنای پسیوبودن Passivily Based Control (PBC) / محتوا و شبه محتوا Content and Cocontent / تزریق میرایی سری/موازی Series/Parallel Damping Injection

05-38659

266

پایان نامه

تخمین تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری مسکن و انتخاب نحوه تصرف مسکن در ایران 

مدل لوجیت ترتیبی ORDERED LOGIT MODEL / نحوه تصرف Tenure Choice / تقاضای سرمایه گذاری Investment Demand / تقاضای مصرفی Consumption Demand

44-38661

267

پایان نامه

آنالیز سه بعدی تراوش آب از سدهای خاکی غیرهمگن ساخته شده در دره های تنگ (مطالعه موردی سد ستارخان) 

تراوش سه بعدی Three-Dimensional Seepage / ابزار دقیق Instrumentation / مطالعه موردی Case Study / سد خاکی غیرهمگن Inhomogeneous Earth Dam / ناحیه گسلی Fault Zone

09-38662

268

پایان نامه

تحلیل ازکارافتادگی دیسک کمپرسور 

توربین های گازی Gas Turbines / تحلیل مودال Modal Analysis / جازنی Shrink Fit / تحلیل خرابی Failure Analysis / صفحه تراکم ساز هوا Compressor Disk

08-38663

269

پایان نامه

سنتز برخی کمپلکس های دی اکسومولیبدن (VI)- سالن و کاربردهای آنها به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها توسط اوره هیدروژن پراکسید (UHP) 

سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / کمپلکس لیس دی اکسومولیبدن Lis-Dioxmolybdenum Complex / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / لیگاندهای شیف باز چهاردندانه Tetradentate Schifbase Ligands

03-38664

270

پایان نامه

مدل سازی، بررسی و مقایسه چیدمانهای متداول تجهیزات اتوماسیون پست جهت ارزیابی قابلیت اطمینان پست های خودکار 

سیستم خودکارسازی پست Substation Automation System / ارزیابی کمی قابلیت اطمینان Quantitative Reliability Assessment / نمایش بلوکی قابلیت اطمینان Reliability Block Diagram / اندازه گیری اهمیت تجهیزات Component Importance Measure

05-38665

271

پایان نامه

آشکارسازی سیستم های باند بسیار وسیع کدشده داخلی بدون نیاز به تخمین کانال 

مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / رمز تلفیقی Convolutional Code / همبسته ساز Correlator / سیستم ارسال مرجع Transmitted Reference System

05-38667

272

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی و تحلیل تنش کامپوزیت های با تقویت کننده کوتاه در حالات الاستیک و خزش مرحله پایدار 

کامپوزیت با الیاف کوتاه Short Fiber Composite / روش تحلیلی Analytical Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / مدول کشسان Elastic Modulus / تحلیل تنش Stress Analysis / خزش مرحله پایدار Steady State Creep

45-38668

273

پایان نامه

افزایش ظرفیت سیستم های CDMA نوری بی سیم با استفاده از سیگنال های چندسطحی 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / گیرنده های نوری. / کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / علامت دهی چندسطحی Multilevel Signalling

05-38669

274

پایان نامه

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی یک واحد محاسباتی/منطقی و بانک ثبات تحمل پذیر اشکال برای پردازنده های نهفته 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / تزریق خطا Fault Injection / واحد محاسباتی - منطقی Arithmetic - Logic Unit (ALU) / بانک ثبات Register File

19-38671

275

پایان نامه

مدل آسیب - خمیری برای بتن 

بتن Concrete / پلاستیسیته Plasticity / مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / مدل مکانیک تخریب Damage Mechanics Model

09-38672

276

پایان نامه

طراحی زنجیره تامین الکترونیکی: بازار کامپیوتر ایران 

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / فناوری اطلاعات Information Technology / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / ساختار زنجیره تامین الکترونیکی Electronic Supply Chain Structure / معیار تصمیم گیری Decision Making Criteria / تناوب ساختاری Structural Alternatives

01-38673

277

پایان نامه

بررسی اثر کارسختی روی جذب انرژی لوله های آلومینیومی جدار نازک 

جذب انرژی Energy Absorption / کار سختی Work Hardening / لوله های آلومینیومی. / جدار نازک Thin Walls / لولای پلاستیکی Plastic Hinge / فشار تقارن محوری Axisymetric Compression

07-38674

278

پایان نامه

پیش بینی خواص جریان دو و سه فازی در محیط متخلخل با ترشوندگی توام با استفاده از آزمایشات میکرومدل و مدل سازی در مقیاس حفره 

ریز مدل Micromodel / فشار مویینگی Capillary Pressure / تراوایی نسبی Relative Permeability / تفرق Diffraction / مدل شبکه ای Network Model / آزمایشگاه Laboratory

06-38675

279

پایان نامه

احراز اصالت و کنترل دسترسی به شبکه در شبکه های اقتضایی سیار 

رمزنگاری مبتنی بر هویت Identity Based Cryptography / احراز هویت Authentication / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / کنترل دسترسی Access Control / پیش احراز هویت Preauthentication / شاخص رفتار Behavior Index / رمزنگاری حدآستانه Threshold Cryptography

19-38676

280

پایان نامه

بررسی اثر نرخ کرنش و دما در انتشار امواج الاستوپلاستیک 

برخورد صفحه Plate Impact / دینامیک شکست Dynamic Fracture / تنش تسلیم Yield Stress / انتشار امواج الاستوپلاستیک Elastoplastic Wave Propagation / پارامتر بحرانی Critical Parameter

08-38677

281

پایان نامه

نقش خصوصیات آنتن در عملکرد سیستم های مخابراتی بی سیم چند ورودی چند خروجی 

سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / الگوهای تشعشعی Radiation Patterns / افزایش ظرفیت Capacity Enhancement / آنتن جهتی Directional Antenna

05-38678

282

پایان نامه

سنتز آلفاکتوآریل تیوآمید با استفاده از کاتالیزور CuCl2 تحت اکسیژن - سنتز کلروهیدرین از طریق بازکردن اپوکسید با استفاده از کاتالیزور ZnO و کاربرد آن در ترکیب طبیعی بتاسیتواسترول 

اپوکسید Epoxide / اکسیژن دارشدن Oxygenation / کلرید مس Copper Chloride / آلفاکتو آریل تیوآمید Alphaketo Aryl Thioamides / کلروهیدرین Chlorohydrins / اپوکسی سیتواسترول Epoxysitosterol

03-38679

283

پایان نامه

بررسی خواص ترموشیمی سیتوزین و نوکلئوزیدهای آن 

سیتوزین Cytosine / فلزخواهی Metal Ion Affinity / آنیون خواهی Anion Affinity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / خوشه های آنیون - آنیون Anion-Anion Clusters / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP

03-38680

284

پایان نامه

روش جدید قالب سازی سریع برای ساخت قطعات پلاستیکی توخالی با استفاده از فلزات زودذوب 

نمونه سازی سریع Rapid Prototyping / قالب سازی سریع Rapid Tooling / قطعات پلاستیکی توخالی Hollow Plastic Parts / فلزات زود ذوب Low Melting Point Alloys

08-38681

285

پایان نامه

کنترل پویای ارتعاشات غیرخطی و آشوبناک در میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / نظریه آشوب Chaos Theory / کنترل آشوب Chaos Control / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / کنترل پس خوردی تاخیردار Delayed Feedback Control / کنترل کمینه درگاشت Minimum Antropy Control

08-38682

286

پایان نامه

عملگرهای شبه دیفرانسیل و کاربردها 

عملگر شبه دیفرانسیل Pseudo Differential Operator / تحلیل ریزموضعی Microlocal Analysis / عملگر بیضوی Elliptic Operator / عملگر هذلولوی Hyperbolic Operator / پارامتریکس Parametrix / انتشار تکینگی Singularity Propagation

02-38683

287

پایان نامه

بررسی و تحلیل عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه همدوس نوری بر اساس تقسیم کد در حضور اخلال گرهای مختلف 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / تداخل Interference / پارازیت Jamming / امنیت شبکه Network Security / جذب دو فوتونی Two Photon Absorption / تداخل چندکاربره Multiuser Interference

05-38684

288

پایان نامه

توسعه و کاربرد مدل برنامه ریزی خطی فازی تصادفی 

برنامه ریزی خطی Linear Programming / رتبه بندی Ranking / نظریه فازی تصادفی Fuzzy Stochastic Theory / متغیر فازی تصادفی Fuzzy Random Variable

01-38685

289

پایان نامه

مدل سازی ریاضی سینتیک تولید آنزیم پروتئاز بر اساس اطلاعات تجربی 

آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme / سینتیک Kinetics / بازدارنده Inhibitor / باسیلوس لیکنی فرمیس Bacillus Licheniformis / دی ایزوپروپیل فلورو فسفات Diisopropyl Fluoro Phosphate (DFP) / فنیل متیل سولفونیل فلوراید Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride (PMSF)

06-38686

290

پایان نامه

بررسی کارایی شبکه های همکاری محور از نظر توان مصرفی 

تقویت و ارسال مجدد Amplify-and-Forward / تنوع مشارکتی Cooperative Diversity / اختصاص توان Power Allocation / انتخاب همکار Portner Selection / جفت کردن کاربران بصورت خودخواهانه Greedy Matching

05-38687

291

پایان نامه

ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های چابک 

روش شناسی چابک Agile Methodology / چهارچوب ارزیابی Evalution Framework / متامعیار Metacriteria

19-38688

292

پایان نامه

تامین کیفیت سرویس با استفاده از کدگذاری شبکه 

کدگذاری شبکه Network Coding / کیفیت خدمات Service Quality / بهینه سازی مقید Constrained Optimization

05-38689

293

پایان نامه

کاربرد تجزیه ی تنک در تشخیص اتوماتیک حروف 

تجزیه تنک Sparse Decomposition / نمایش تنک سیگنال Sparse Signal Representation / تشخیص متن نوری Optical Character Recognition (OCR) / بازشناسی حروف Character Recognition

05-38692

294

پایان نامه

بازآرایش ترکیبات ژنتیکی: یک الگوریتم شاخه و برش 

برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / زیست شناسی محاسباتی Computational Biology / الگوریتم شاخه و برش Branch and cut Algorithm

02-38693

295

پایان نامه

ارتعاشات عرضی و درون صفحه ای دیسک های اورتوتروپ پرسرعت 

ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / دیسک دوار Spinning Disk / مساله مقدار ویژه غیرخطی Nonlinear Eigenvalue Problem / ورق های دوسانگرد Orthotropic Plates

08-38694

296

پایان نامه

ارائه یک ساختار پشتیبانی تصمیم برای انتخاب استراتژی تولید 

سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / تولید انبارشی Make-to-Stock / تولید سفارشی Make-to-Order / فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process / نقطه نفوذ سفارش Order Penetration Point (OPP)

01-38695

297

پایان نامه

بررسی جوش گرم فلزات با استفاده از فرایند ECAE 

آلومینیوم Aluminum / مس COPPER / میله دو فلزی Bimetallic Rod / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) / جوش گرم Warm Weld

07-38696

298

پایان نامه

ارائه روشی برای طراحی معماری ناهمگن به کمک ترکیب سبک ها بر اساس نیازمندی ها 

سبک معماری نرم افزار Software Architecture Style / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / منطق فازی Fuzzy Logic / معماری ناهمگن Heterogeneous Architecture / طراحی معماری مبتنی بر سبک Style Based Architectural Design

19-38697

299

پایان نامه

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و کاهش یارانه های انرژی بر بهره وری بخش صنعت کارخانه ای ایران 

آزادسازی تجاری Trade Libralization / یارانه انرژی Energy Subside / تحلیل بهره وری Productivity Analysis

44-38698

300

پایان نامه

بررسی سوددهی استراتژی گشتاور و منابع ایجادکننده آن در بورس تهران 

استراتژی گشتاور Momentum Strategy / استراتژی مخالف Contrarian Strategy / اثر تقدم و تاخر Lead Lag Effect / مدل فاکتوری Factor Model

44-386

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش هزینه های جمع آوری پسماندها در تهران 

مدیریت پسماند Waste Management / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem / جمع آوری پسماند Waste Collection

44-38700

302

پایان نامه

بررسی تحلیلی و عددی خاکهای اشباع و غیراشباع در شرایط THM 

روش تحلیلی Analytical Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / محیط های اشباع. / خاک اشباع شده Saturated Soil / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / معادلات خطی LINEAR EQUATIONS / معادلات غیرخطی NONLINEAR EQATIONS

09-38701

303

پایان نامه

بررسی تولید آنزیم پروتئاز بوسیله باکتری باسیلوس لیکنی فرمیس 

آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme / باسیلوس لیکنی فرمیس Bacillus Licheniformis / تولید آنزیم Anzyme Production

06-38702

304

پایان نامه

اثرات ناخالصی در خواص ترابردی گرافین 

گرافین Graphine / تقریب فاز تصادفی Random Phase Approximation (RPA) / پراکندگی Scattering / تراکم پذیری Compressibility / بی نظمی Disorder / تقریب جفت شدگی Mode Coupling Approximation / نرخ پراکندگی Scattering Rate

04-38703

305

پایان نامه

اندازه گیری و تحلیل استراتژی تعادلی بدن بر روی یک تعادل سنج چرخشی 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی دینامیکی Dynamic Simulation / تعادل سنجی انسان Human Stability Measurement / معیار حرکت انسان Movement Goal Function

08-38704

306

پایان نامه

سنتز و مطالعه ی هیدروژل های هادی از نانوذرات پلی آنیلین 

پلیمر رسانا Conductive Polymer / پلی آنیلین Polianilin / هیدروژل Hydrogel / هدایت الکتریکی ELECTRICAL CONDUCTIVITY / کامپوزیت Composite / بسپارش درجا In-situ Polymerization

06-38705

307

پایان نامه

پاسخ غیرارتجاعی سیستم های خاک - سازه در برابر زلزله های نزدیک گسل 

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / رفتار غیرارتجاعی Inelastic Behavior

09-38706

308

پایان نامه

الگوریتم های مسیریابی بر مبنای تقسیم بار در شبکه های Ad Hoc 

شبکه خودجوش بی سیم Wireless Ad-hoc Network / شبکه های بی سیم Wireless Networks / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / نظریه بازی GAME THEORY / طراحی مکانیزم Mechanism Design / موازنه بار Load Balancing

19-38707

309

پایان نامه

مبدل آنالوگ به دیجیتال سریع به روش جریانی 

کالب زنی Calibration / مدارهای خازن سوییچ شونده Switched-Capacitor Circuits / مدارهای کلید - جریان Switched-Current Circuits / مدار نمونه بردار و نگهدار Sample and Hold Circuit / مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / مدارهای کلید - مقاومت Swiched Resistor Circuits

05-38708

310

پایان نامه

تشخیص چهره در ویدیو با کیفیت پایین 

بسته موجک تلف نشده Undecimated Packet Wavelet / زیرفضاها Subspaces / تجزیه سیگنال Signal Decomposition / تولید چهره مجازی Virtual Face Generation

19-38710

311

پایان نامه

بازشناسی چهره سه بعدی 

بازشناسی چهره سه بعدی Three Dimentional Face Recognition / خطوط رخ Profile Lines / خطوط نیم رخ Vertical Central Profile Lines

19-38711

312

پایان نامه

ترکیب تصاویر طیف مرئی و مادون قرمز برای بازشناسی چهره 

استخراج ویژگی Feature Extraction / شناسایی چهره Face Recognition / تصاویر مرئی Visible Images / تصاویر مادون قرمز گرمایی Thermal Infrared Images / تغییر نورپردازی Illumination Variation / حضور عینک Glasses Persence / ترکیب تصویر Fusion Image

19-38712

313

پایان نامه

مطالعه حساب شهودگرایی بوسیله ی مدل های کریپکی 

حساب شهودی Heyting Arithmetic / مدل های کریپکی Kripke Models / عملگر بوس Buss Operator

02-38713

314

پایان نامه

ارائه یک شاخص کیفیت خط آهن برای ایران 

آزمایش عمر تسریع شده Accelerated Life Test / مدل پیش بین PEREDICTIVE MODEL / حمل و نقل ریلی Rail Transport / شاخص کیفیت خط آهن Track Quality Index

09-38714

315

پایان نامه

ارائه یک مدل کنترل دسترسی در محیطهای محاسبات فراگیر به کمک تکنولوژی های وب معنایی 

امنیت شبکه Network Security / کنترل دسترسی Access Control / آگاهی از شرایط زمینه ای Context Awarness / محاسبات فراگیر Pervasive Computing / هستی شناسی Ontology

19-38715

316

پایان نامه

تولید نانوپودرهای اکسیدهای لیتیم کبالت و لیتیم نیکل به روش خشک کردن انجمادی 

اکسید لیتیم کبالت Lithium Cobalt Oxide / روش خشک کردن انجمادی Freeze Drying Method / گونه ی دمای بالا High Temperature Type / گونه ی دمای پایین Low Temprature Type / اندازه ذره نانومتری Nanometric Particle Size

07-38716

317

پایان نامه

بررسی و تحلیل حرارتی قسمت ژورنال شفت روتور GE-F5 جهت کاهش سختی موضعی و آزادسازی تنش پسماند با عملیات حرارتی 

عملیات حرارتی Heat Treatment / سختی Hardness / تنش پسماند Residual Stress / خزش Creep / روش اجزای محدود Finite Element Method

08-38717

318

پایان نامه

طرح ریزی سیستم تضمین کیفیت در پروژه های سخت 

مدیریت پروژه Project Management / تضمین کیفیت پروژه Project Quality Assurance / فرایند Process / سیستم پایش Monitoring System / ممیزی Auditing / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) / قراردادهای ساخت Construction Project

01-38718

319

پایان نامه

مدل سازی یک مبدل میکروکانال تغییر فازی 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / میکروکانال چندلایه Multi-Layer Microchannel / مدل سازی عددی Numerical Simulation / سرمایش دوفازی Two Phase Cooling

08-38719

320

پایان نامه

مدل سازی ورود سوزن در بافت نرم در سیستم های هپتیک 

روش اجزای محدود Finite Element Method / مواد فراویسکوالاستیک Hyperviscoelastic Materials / نسوج نرم Soft Tissues / فشار تک محوری Uniaxial Pressure / هدایت سوزن Needle Steering

08-38720

321

پایان نامه

بررسی عددی الگوی رفتاری جریان جت آزاد با سطح مقطع ستاره ای 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان آشفته Turbulent Flow / عدد رینولدز Reynolds number / زاویه گوشه Corner Angle / تعداد پره Wing Number / جت ستاره ای Stellar Jet

08-38721

322

پایان نامه

استفاده از فشرده سازی مقیاس پذیر ویدیو در استاندارد 264.H جهت آموزش از راه دور 

آموزش ازراه دور Distance Learning / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / کدکردن مقیاس پذیر ویدیو Scalable Video Coding / کنترل نرخ بیت کاربرمحور Subjective Bitrate Control

19-38723

323

پایان نامه

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای بتنی وزنی 

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / روش زمان دوام Endurance Time Method / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تحلیل غیرخطی لرزه ای Seismic Non-Linear Analysis / اندرکنش سد - مخزن - پی Dam-Reservoir-Foundation Interaction

09-38724

324

پایان نامه

کاربرد یک روش بهبود عملکرد شبکه های خیابانی برای مقابله با حوادث طبیعی با اثرات بلندمدت در شبکه های واقعی 

طراحی شبکه حمل و نقل Transportation Network Design / شبکه های حمل ونقل Transportation Networks / قابلیت اطمینان Reliability / حوادث غیربازگشتی با اثرات بلندمدت Disasters

09-38726

325

پایان نامه

مکانیزم های برخط برنامه ریزی وظایف 

طراحی مکانیزم Mechanism Design / الگوریتم برخط Online Algorithm / مدل استاندارد STANDARD MODEL / برنامه ریزی وظایف Job Scheduling / تخصیص استاندارد Standard Allocation / تخصیص متریک Metric Allocation

19-38727

326

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک روش کم هزینه بازگشت از خطای عقب گرد برای پردازنده های نهفته 

پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / بازیابی خطا Error Recovery / نقطه مقابله Checkpoint / بزرگ عقب گرد Macro-Rollback / ریز عقب گرد Micro-Rollback / تاخیر خطایابی Error Detection Latency

19-38728

327

پایان نامه

بررسی رفتار و کاربرد لرزه ای برشگیرهای ناودانی و لوله ای 

برش گیر ناودانی Channel Shear Connector / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / میراگرها DAMPERS / روش اجزای محدود Finite Element Method / لوله ها PIPES / پل ها Bridges

09-38729

328

پایان نامه

توسعه مدل های تحلیل دنباله ای در مسایل تصمیم گیری 

تصمیم گیری Decision Making / یادگیری بیزی Bayesian Learning / تحلیل دنباله ای Sequential Analysis / توزیع پسین Posterier Distribution / توزیع پیشین Prior Distribution / استراتژی بهینه Optimal Strategy

01-38731

329

پایان نامه

تولید نانوکاتالیست کرومیت لانتانیوم به روش سنتز احتراقی 

نانوذرات کاتالیزوری Catalyst Nanoparticle / سنتز احتراقی Combustion Synthesis / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES / کرومیت لانتانیوم Lanthanum Chromite

07-38732

330

پایان نامه

تحلیل نهان نگاری تصاویر با استفاده از شبکه عصبی 

فیلترهای گابور Gabor Filters / شبکه عصبی Neural Network / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / ویژگی تصویر Image Feature / ماتریس هم رویداد برای سطوح خاکستری Gray Level Co-Occurrence Matrix

05-38733

331

پایان نامه

بهینه سازی چیدمان سموم قابل سوخت (BP)در راکتور بوشهر به کمک الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / طراحی چیدمان سوخت Fuel Loading Pattern / قلب واکنشگاه Reactor Cores / سموم سوختنی Burnable Posion

08-38734

332

پایان نامه

تعیین جدول زمان بندی بهینه برای بیشترین استفاده از انرژی بازتولیدی ترمز قطار در سیستم مترو 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پست های کشش Traction Power Supply / برنامه زمان بندی TimeTable / سیستم متحرک ریلی Rail Vehicle System / زمان ذخیره Reserve Time

05-38735

333

پایان نامه

پروتکلهای احراز هویت نا - آگاه ساز 

احراز هویت Authentication / قرارداد Protocol / رمزنگاری Cryptography / امنیت Security / سامانه های برهان برهم کنشی Interactive Proof Systems / اثبات دانش - صفر Zero-Knowledge Proof / استدلال تعاملی Interactive Argument

19-38736

334

پایان نامه

بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کمک تزریق گاز برای ازدیاد برداشت در محیطهای متخلخل شکافدار 

ضریب بازیافت نهایی ULTIMATE RECOVERY FACTOR / تحلیل ابعادی Dimentional Analysis / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism / محیط متخلخل همگن Homogeneous Porous Media / محیط متخلخل شکافدار Fractured Porous Media

06-38737

335

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی سیستم بازشناسی گفتار فارسی روی پردازنده DSP ممیز ثابت

گفتار زبان فارسی Persian Speech / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / بازشناسی گفتار Speech Recognition / مدل مارکوف MARKOV MODEL / پردازنده ممیز ثابت Fixed-Point Processor / خودکارسازی خانه Home Automation

19-38738

336

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص اپتیکی نانوسیم های فلزی 

نانوسیم Nanowire / نانو میله Nanorod / مس COPPER / گسیل میدان Filed Emission / نظریه گانز Ganz Theory

04-38739

337

پایان نامه

شبیه سازی ساختار فیزیکی آلیاژ آلومینیوم A356 

شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / ریزساختار Microstructure / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / سیلیسیم Silicon

07-38740

338

پایان نامه

نوآرایی کلایزن در حضور کاتالیزور سلیکاسولفوریک اسید و برخی کاتالیزورهای دیگر و سنتز 2 - آمینو - 3،1 - دی تیولانها و نمکهای 2 - ایمینو - 3،1 - دی تیولانها 

نوآرایی تیوکلایزن Thio-Claisen Rearrangement / سیلیکا سولفوریک اسید Silica Sulfuric Acid / آلیل اکسی کومارین Allyloxy Cumarin / 1 - آلیل اکسی نفتالن Allyloxy Naphtalen

03-38741

339

پایان نامه

تعیین پارامتر افت تنش زلزله با استفاده از روش شبیه سازی کاتوره ای گسل محدود 

نویز سفید WHITE NOISE / شبیه سازی تصادفی Stochastic Simulation / گسل محدود Finite Fault / افت تنش Stress Drop / سازوکار کانونی Focal Mechanism / شتاب طیفی Spectral Acceleration

09-38742

340

پایان نامه

قیمت گذاری اختیار معامله در ایران 

تخمین Estimating / قرارداد امتیاز بر اساس شاخص نوسان Volatility Index Option / نوسان پذیری Volatility / اوراق اختیار معامله Options / قیمت گذاری Pricing

01-38744

341

پایان نامه

طراحی و ساخت موتور پالسی دتونیشن 

فرکانس تکرار پالس Pulse Repetition Frequency (PRF) / موتور پالس انفجاری Puls Detonation Engine / دفلگریشن Deflagration / فنر شلخین Shchilkin Spiral

45-38745

342

پایان نامه

بهینه سازی جریان در شبکه جهت دار و کاربرد آن بر اجتماعات وب 

اجتماع های وب Web Communities / جریان های شبکه Network Flows / قابلیت اطمینان Reliability / جریان بیشینه Maximum Flow / شبکه های پسماند Residual Networks

02-38746

343

پایان نامه

همکاری گره های خودخواه در شبکه های اقتضایی سیار 

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / گره خودخواهانه Selfish Node / تحریک همکاری Cooperation Simulation

19-38747

344

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان چگال سه بعدی بدون ذره 

جریان چگالی Density Current / پروفیل سرعت Velocity Profile / بررسی تجربی Experimental Investigation / مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / روش هدایت جریان Current Steering Structure

08-38748

345

پایان نامه

مطالعه رفتار دینامیکی توربین های بادی سرعت ثابت و با ژنراتور از دو سو تغذیه 

مدل سازی MODELING / خطی سازی Linearization / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / پایداری گذرا Transient Stability / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / توربین بادی سرعت ثابت Fixed Speed Wind Turbine

05-38749

346

پایان نامه

واکنش متوالی آلدول - دیلز آلدرتیواکسیندول ها و آلدهیدهای هتروسیکلی در حلال آب و بررسی واکنش سه جزئی و تک ظرفی تیواکسیندول، آلدهید هتروسیکلی و دی ان دوست های فعال 

ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / دی انوفیل های حلقوی Cyclic Dienophiles / تیواکسیندول غیراشباع Unsaturated Thio-Oxindole

03-38750

347

پایان نامه

بررسی واکنش افزایش مایکل در حضور کاتالیزور سیلیکا آلومینیم کلرید و سنتز تیواوره های نامتقارن در شرایط بدون حلال 

افزایش مایکل Michael Addition / آمین ها Amines / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / سیلیکا آلومینیوم کلرید Silica Supported Aluminum Chloride / تیواوره های نامتقارن Unsymetrical Thoureas

03-38751

348

پایان نامه

بررسی عملکرد صافی چکنده در تصفیه بیولوژیکی شیرابه محل دفن پسماندهای جامد شهری 

شیرابه Leachate / تصفیه هوازی Aerobic treatment / مکان دفن بهداشتی زباله Landfill / صافی چکنده Trickling Filter

09-38752

349

پایان نامه

تحلیل دوخت روباتیکی بافت های نرم 

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبکه عصبی Neural Network / مواد فراویسکوالاستیک Hyperviscoelastic Materials / نسوج نرم Soft Tissues

08-38753

350

پایان نامه

امکان سنجی تولید آب اکسیژنه به روش UNIDO 

ایزوپروپانول Isopropanol / امکان سنجی Feasibility Study / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / استون Acetone

01-38754

351

پایان نامه

بهینه سازی استوار سبد مالی چنددوره ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط در بدترین حالت 

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / بهینه سازی سبد سرمایه چنددوره ای Multiperiod Portfolio Optimization / مدیریت خطرپذیری Risk Management / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / ارزش در معرض خطر مشروط Conditional Value at Risk

01-38755

352

پایان نامه

ارزیابی کارایی سیستم های نرم افزاری عمل کننده در محیطهای سیار 

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / محاسبات سیار Mobile Computing / سیستم نرم افزاری Software System

19-38756

353

پایان نامه

ارائه طرحی برای سیستم علم (با تمرکز بر علم تجربی، و فیزیک در مصادیق) 

علم Science / علوم تجربی Empirical Science / طراحی سیستم System Design / نظام System

42-38757

354

پایان نامه

تحلیل تجربی و تئوریک بهمراه طراحی و ساخت یک مدل خودروی بادی ایرفویلی 

خودروی بادی Windcraft / بال Wing / آیرودینامیک Aerodynamics / تونل باد Wind Tunnel / کد تخمین سرعت Velocity Prediction Program

08-38758

355

پایان نامه

مطالعه متابونومیک بر روی نمونه های مبتلا به لیشمانیای جلدی (سالک)و ارتباط آن با سطح سلنیم سرم خون 

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / لیشمانیای جلدی Cutaneous Lieshmaniasis

03-38759

356

پایان نامه

درهم تنیدگی و ظرفیت کلاسیک کانال های کوانتومی 

نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / درهم تنیدگی Entanglement / ظرفیت کانال Channel Capacity / کانال کوانتومی Quantum Channel

04-38760

357

پایان نامه

مقایسه بین مخازن تحت فشار کروی و استوانه ای اتوفرتاژشده یکنواخت و FG با در نظر گرفتن اثر باشینگر 

مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تحلیل الاستوپلاستیک Elasto-Plastic Analysis / مخزن تحت فشار PRESSURE VESSEL / فرایند اتوفرتاژ Autofrettage Process / روش خواص متغیر مادی Variable Materials Property (VMP)Method

08-38761

358

پایان نامه

مدل سازی و پیش بینی سرعت باد با استفاده از منطق فازی و محاسبه قابلیت اطمینان واحدهای بادی با استفاده از آن 

تولید پراکنده Dispersed Generation / قابلیت اطمینان Reliability / منطق فازی Fuzzy Logic / شبیه سازی سرعت باد Wind Speed Simulation / سری زمانی فازی Fuzzy Time Series

05-38762

359

پایان نامه

تعیین مشخصات سیستم بینایی انسان با استفاده از پتانسیل برانگیخته بینایی 

سیستم بینایی انسان Human Visual System / پتانسیل برانگیخته بینایی Visual Evoked Potential / مقدار ویژه تعمیم یافته Generalized Eigen Value

05-38763

360

پایان نامه

ارتقا و تحلیل روش های گمنامی در پروتکل های رمزنگاری 

گمنامی Anonymity / امضای رقمی کور Blind Digital Signature / پروتکل های رمزنگاری Cryptographic Protocols / امضای وکالتی Proxy Signature / سیستم اسم مستعار Pseudonym System / استوارنامه گمنام Anonymous Credential

05-38764

361

پایان نامه

آزمون های دینامیک تعدیل یافته ی نیوتونی در مقیاس کهکشانی 

ماده تاریک Dark Matter / دینامیک تعدیل یافته نیوتونی Modified Newtonian Dynamics (MOND) / هاله کهکشان Galactic Halo / خوشه کروی Globular Cluster / ابرهای ماژلانی Magellanic Clouds

04-38765

362

پایان نامه

تعیین داده های تعادلی مایع - مایع - بخار مخلوط آب - اتیل بنزن و ارائه مدل مناسب جهت پیش بینی رفتار تعادلی مخلوط 

تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / اتیل بنزن Ethylbbenzen / آب Water / سیستم دودویی Binary System / آزئوتروپ Azeotrope / مقادیر تجربی Experimental Data / مقادیر پیش بینی شده Predicted Values

06-38766

363

پایان نامه

پیش بینی بازار مبادله ارز با استفاده از تکنیک های داده کاوی 

داده کاوی Data Mining / طبقه بندی Classification / استاندارد پروژه های داده کاوی Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) / خوشه بندی Clustering / بازار فارکس Foreign Exchange (Forex) / قواعد وابستگی Association Rules

01-38767

364

پایان نامه

ارتقای روش شبیه سازی دوشبکه ای در شبکه های افزایش مقیاس یافته بر پایه ورتیسیتی در مخازن نفتی 

افزایش مقیاس Upscaling / حل تحلیلی Analytical Solution / شبیه سازی دوشبکه ای Dual Mesh Simulation / شبکه بندی بر پایه گردشاری Vorticity-Based Gridding

06-38768

365

پایان نامه

ارزیابی سطح قابلیت اطمینان شبکه انتقال جهت استفاده در برنامه ریزی بهینه توسعه شبکه انتقال 

زنجیره مارکف Markov Chain / شبکه صف Queueing Network / شبکه آر0بی0تی0اس Roy Bilinton Test System (RBTS)Network / معیار احتمالاتی قابلیت اطمینان Probabilistic Reliability Criteria / مدل ماشین- تعمیرکار Machine-Repairman Model

05-38769

366

پایان نامه

تحلیل تنش پسماند در مخازن کروی اتوفرتاژشده با درنظرگرفتن رفتار واقعی ماده و اثر باشینگر 

مخزن تحت فشار PRESSURE VESSEL / تنش پسماند Residual Stress / مخزن کروی مرکب Compound Spherical Vessel / خواص متغیر مادی Variable Material Property / رفتار واقعی ماده Material Actual Behavior

08-38770

367

پایان نامه

تحلیل رفتار غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله با استفاده از شبکه های عصبی 

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / الگوریتم بازپخش Back Propagation Algorithm / حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / شبکه عصبی پرسپترون چندلایه Multi-Layer Perceptron (MLP)

09-38771

368

پایان نامه

استفاده از حل کننده های صدق پذیری در آزمون مدل ربکا 

وارسی الگو Model Cheking / زبان مدل سازی ربکا Rebeca Modeling language

02-38772

369

پایان نامه

اصلاح الکترود سرب بوسیله بیسموت 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوپتانسیومتری Chronopotentiometry / بیسموت Bismuth / باتری اسید-سربی Lead Acid Battery

03-38773

370

پایان نامه

بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله مجدد 

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / اندرکنش سد - مخزن - پی Dam-Reservoir-Foundation Interaction / زلزله Earthquake / ترک Crack

09-38774

371

پایان نامه

بررسی خوشه های کروی 

خوشه کهکشانی Galaxy Cluster / خوشه های ستاره ای کروی Gleobular Star Clusters / سیستم خودگرانشی Self Gravitating System

04-38775

372

پایان نامه

بررسی اختلال در بازار سرمایه و محصول و تاثیر آن بر روی بهره وری بنگاه های صنعتی

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / بازار سرمایه Capital Market / اختلال بازار سرمایه Capital Market Distortion / بنگاه های صنعتی Manufacturing Firms

44-38776

373

پایان نامه

کاربرد کمپلکس های اکسو وانادیم (IV)و (V)با لیگاند 2- (2 - هیدروکسی فنیل)-2- اکسازولین به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها و الکل ها با اکسنده های اوره هیدروژن پراکسید و اکسون 

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / وانادیم VANADIUM / اکسازولین Oxazoline / سولفید Sulfide / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / الکل Alcohol / اکسون Oxone

03-38777

374

پایان نامه

گوگردزدایی به روش اکسیداسیون از برش نفت سفید 

گوگردزدایی به روش اکسایش Oxidative Desulfurization / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / اسید استیک Acetic Acid / استخراج Extraction / نفت سفید Kerosene / اسید فرمیک Formic Acid

06-38778

375

پایان نامه

کنترل مقاوم - تطبیقی ربات ها با درنظرگرفتن عدم قطعیت های تابع گشتاور ورودی 

تخمین پارامتر Parameter Estimation / ربات Robot / کنترل مقاوم - تطبیقی Adaptive Robust Control / عدم قطعیت وابسته به ورودی Input-Dependent Uncertainty / دینامیک مدل نشده Unmodeled Dynamics

05-38779

376

پایان نامه

به سازی گفتار با روش فیلترهای وفقی زیرباندی 

فیلتر پسین Post Filter / ساختار زیرباند SUBBAND STRUCTURE / فیلتر تطبیقی Adaptive Filter / به سازی گفتار تطبیقی Adaptive Speach Enhancement / جبران کانال نویز Noise Channel Compensation / نویز ناهمبسته Uncoherent Noise / میدان نویزی نفوذی Diffuse Noise Field

19-38780

377

پایان نامه

سنتز درجا نانوتیوب کربنی در نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیا 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / سنتز احتراقی Combustion Synthesis / متان METHANE / هیدروژن HYDROGEN / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / نانوکامپوزیت آلومینای تقویت شده با زیرکونیای تتراکونال Zirconia Thoughed Alumina (ZTA)Nanocomposite

07-38781

378

پایان نامه

سنتز کمپلکس های منگنز (III)با لیگاند ایزوپروپیل 2- (2- هیدروکسی فنیل)-2- اکسازولین-4- کربوکسیلات و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در اکسایش تک فازی و دوفازی الکل ها، آلدهیدها و سولفیدها باتترابوتیل آمونیوم مونوپرسولفات و اکسون 

اکسازولین Oxazoline / منگنز MANGANESE / اکسون Oxone / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / تترابوتیل آمونیوم مونوپرسولفات Tetrabutyl Amonium Monopersulfate (TBAO)

03-38782

379

پایان نامه

مدل سازی سیر و حرکت باکتری کلیفرم در رودخانه جاجرود 

رودخانه جاجرود Jajrood Rivier / نرم افزار سوات SWAT Software / مدل سازی حرکت Motion Modeling / باکتری کلیفرم مدفوعی Fecal Coliform Bacteria / مدل سازی حوزه آبریز Watershed-Based Modeling / ارایه راهکارهای مدیریتی Proposed Management Practices

09-38784

380

پایان نامه

تولید پیوسته نانوذرات سولفات باریم در یک راکتور دیسک چرخان 

نانوذرات Nanoparticles / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical) / سولفات باریم Sulfate Barium / واکنشگاه دیسک چرخان Spinning Disk Reactor

06-38785

381

پایان نامه

بررسی و بهبود پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی در شبکه های حس گر بی سیم 

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مسیریابی سلسله مراتبی Hierarchical Routing / خوشه بندی Clustering / قرارداد مسیریابی Routing Protocol

19-38786

382

پایان نامه

بهینه نمودن پارامترهای اتصال سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738 به روش TLP و بررسی تاثیر شرایط اتصال بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال 

انجماد هم دما Isothermal Solidification / همگن سازی HOMOGENIZATION / سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 738 Base Nickel Superalloy Inconel 738 / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / ساختار دندریتی Dendritic Crystals

07-38787

383

پایان نامه

سنتز رزین مولتی کالر و بررسی پارامترهای موثر بر خواص رزین 

رنگ چندرنگی Multicolor Paint / فاز پیوسته Continuous Phase / فاز گسسته Dispersed Phase / پلی وینیل تولوئن Polyvinyl Toluene / توانایی تاردهی String Ability / تنش نرمال Normal Stress

06-38788

384

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی کتابخانه کلاس برای الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات 

بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / بهینه سازی سراسری. / روش ابتکاری Heuristic Method / کتابخانه کلاس سی++ C++ Class Library / کتابخانه قالب استاندارد Standard Template Library (STL)

02-38789

385

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی یک کنترلر نوروفازی به روشی نوین 

پیاده سازی Implementation / فازی سازی Fuzzification / غیرفازی کردن Defuzzification / شبکه عصبی برازشی تعمیم یافته Generalized Regression Neural Network(GRNN) / نرم افزار مطلب Matlab Software

05-38790

386

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در انحلال و سینتیک استخراج پلاتین از کاتالیست های مستعمل ری فرمینگ در محلول های ید 

پلاتین Platinum / سینتیک Kinetics / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / آب شویی Leaching

06-38791

387

پایان نامه

مدل سازی تجربی دستگاه سرماساز لوله ضربانی تک مرحله بر اساس طراحی و ساخت آن 

مدل سازی تجربی Experimental Modeling / سرماساز لوله ضربانی Pulse Tube Refrigrator / مکانیزم فشار جی - ام G-M Pressure Generation

08-38793

388

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک پردازنده ی مراقب با هزینه پایین برای پردازنده های نهفته 

پردازنده های مراقب Watchdog Processors / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده Embedded System / کنترل روند اجرای برنامه Control Flow Checking / کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application

19-38794

389

پایان نامه

زمان بندی مسابقات ورزشی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم های فراابتکاری 

الگوریتم فرایابنده ترکیبی Hybrid Meta Heuristic Algorithm / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / زمان بندی مسابقات ورزشی Sports Scheduling / حداقل سازی وقفه Break Minimization / حداقل سازی فاصله Distance Minimization / مساله تورنمنت دوره ای Traveling Tournoment Problem

01-38795

390

پایان نامه

اندازه گیری پارامترهای NQR, NMR بر روی مشتقات دی متیل 2- (پی پیریدین 1- ایل مالئات و فومارات 

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / بردارهای ویژه Eigen Vectors / روش محورهای اصلی Principal Axes Method / تشدید چهارقطبی هسته Nuclear Quarupole Resonance (NQR)

03-38796

391

پایان نامه

واحد کنترل تحمل پذیر اشکال برای ریزپردازنده های نهفته 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده Embedded System / سیگنال کنترل Control Signal / کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application / واحد کنترل Control Unit

19-38797

392

پایان نامه

کانال رله فعال مبتنی بر شناخت پاره ای 

کانال رادیویی مبتنی بر شناخت پاره ای Partial Cognitive Radio Channel / کانال رله Relay Channel / کدگذاری گلفاند و پینسکر Gelfand and Pinsker Coding / اطلاعات جانبی Side Information / ناحیه نرخ قابل حصول Achievable Rate Region / رله فعال Active Relay

05-38798

393

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک مولکولی عبور پروتئین از مواد نانومتخلخل 

پیچش پروتئین Protein Folding / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / پایداری پروتئین Protein Stability / پخش پروتئین Protein Diffusivity / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials

04-38799

394

پایان نامه

کاربرد بیوفیلتر مستغرق در تصفیه پساب صنایع لبنی 

بیوفیلتر مستغرق هوازی Submerged Biological Aerated Filter / پساب صنایع لبنیات Dairy Wastewater / سنگ پامیس Pumice Stone / سیستم سری Series System

09-38800

395

پایان نامه

استخراج ویژگی های سطح پایین تصویر توسط اتاماتای سلولی یادگیر تصادفی 

استخراج ویژگی Feature Extraction / خودکارافزار یادگیر Learning Automata / تشخیص لبه Edges Detection / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / خودکارافزار یادگیر تصادفی سلولی Stocastic Cellular Learning Automata

02-38801

396

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی تایر فرسوده 

مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / تایرهای فرسوده Scrap Tires / مخلوط پیوسته Continuous Lump / مخلوط گسسته Discrete Lump

06-38805

397

پایان نامه

بررسی اثر پروموترهای مختلف بر روی طول عمر کاتالیست H-Mordenite در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن 

زئولیت Zeolite / کاتالیزور Catalyst / بهبوددهنده Promoter / تبدیل متانول Methanol Conversion / پروپیلن Propylene / موردنیت Mordenite

06-38806

398

پایان نامه

گذار فاز فلز - عایق در ابعاد پایین 

گذار فلز - عایق Metal-Insulator Transition (MIT) / جایگزیدگی Localization / نمای لیاپانوف LYAPUNOV EXPONENTE / نمای هارست Hurst Exporent

04-38807

399

پایان نامه

عملکرد راکتور "بیوفیلتر بی هوازی چندمرحله ای" در تصفیه فاضلابهای صنایع لبنی 

تصفیه زیست شناختی بی هوازی Anaerobic Biological Treatment / پساب صنایع لبنیات Dairy Wastewater / راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR) / واکنشگاه بی هوازی زیست پالایه چندمرحله ای Multistage Anaerobic Biofilter (MAB)

09-38809

400

پایان نامه

بررسی کارپذیری و کینتیک تغییر شکل داغ آلیاژ تیتانیم خالص تجاری به همراه تحلیل ریزساختاری توسط شبیه سازی 

تغییر شکل گرم Hot Deformation / نقشه فرایند Processing Map / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / شبیه سازی Simulation

07-3881

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

پایان نامه

محاسبه مشخصات هیدرولیکی شیب شکن عمودی با درنظرگرفتن تنش برشی در بستر حوضچه استغراق 

حوضچه های استغراق Plunge Pools / تنش برشی Shear Stress / شیب شکن عمودی Vertical Drop / مشخصات هیدرولیکی Hydraulic Charachteristics

09-38812

402

پایان نامه

بازیابی هیدرومتالورژیکی نیکل از قراضه های سوپرآلیاژ 617 Inconel 

ضایعات Scraps / سوپرآلیاژها Superalloys / استخراج باحلال Solvent Extraction / آب شویی الکتریکی Electroleaching / انحلال آندی Anodic Dissolusion / استخراج الکترولیتی Electrowining / سوپرآلیاژ اینکونل 617 Inconel 617 Superalloy

07-38813

403

پایان نامه

بررسی و شناخت سازمان تعاون روستایی ایران و مقایسه با تشکیلات مشابه در کشورهای دیگر جهان و پیشنهاد بهبود در جهت ارتقای سازمانی با استفاده از روش SWOT 

نرم افزار سوات SWAT Software / تعاونی های روستایی Rural Cooperatives / تعاونی های کشاورزی Agricultural Cooperatives / سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران Iranian Rural Cooperative / اقتصاد کشاورزی Rural Economy / برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning

01-38814

404

پایان نامه

یک سیستم استخراج اطلاعات برای متون خبری فارسی 

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / انطباق الگو Pattern Matching / استخراج اطلاعات Information Extraction / الگوی استخراج Extraction Pattern / قالب های خروجی Output Templates

02-38815

405

پایان نامه

توسعه الگوریتم های کنترلی سیستم های رباتیکی چندعاملی 

سیستم چندعاملی Multiagent System / کنترل مشارکتی توزیعی Cooperative Distributed Control / مساله اعزام Deployment / مساله توافق Consensus / نمودار ورونویی VORONOI DIAGRAM

08-38816

406

پایان نامه

بهبود حفاظت دیستانس در شرایط ناپایداری ولتاژ 

حفاظت دیستانس Distance Protection / فروپاشی ولتاژ Voltage Collapse / عملکرد ناخواسته Undersired Operation / الگوریتم رله Relay Algorithm

05-38817

407

پایان نامه

مطالعه رفتار دسته جمعی پلی الکترونیک اف - اکتین در حضور پتانسیل نرم به روش دینامیک مولکولی 

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / زمان واهلش Relaxation Time / پلی الکترولیت Polyelectrolyte / اف - اکتین F-actin / پتانسیل نرم Soft-Core Potential

04-38818

408

پایان نامه

ارزیابی لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از شاخص های آسیب 

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / اندرکنش سد - مخزن - پی Dam-Reservoir-Foundation Interaction / سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / شرط مرزی لزج Viscous Boundary Condition

09-38819

409

پایان نامه

اصول گنتزن برای منطق های موجهات شهودگرایانه 

منطق موجهات Modal Logic / منطق موجهات شهود گرایانه Intuitionistic Model Logics / منطق شهودگرایی INTUITIONISTIC LOGIC / سیستم استنتاج طبیعی Natural Deduction System

02-38820

410

پایان نامه

بررسی و ارائه مدل انتقال جرم قطرات غیرکروی در برج های استخراج مایع - مایع 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / قطره ی کلاهکی Cap Drop / قطره ی کروی Spherical Drop

06-38821

411

پایان نامه

حل تحلیلی تقریبی برای میدان تنش سه بعدی در نوارها و پوسته های نواری کامپوزیتی 

تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / مواد مختلط Composite Materials / ورق پادمتقارن زاویه دار Antisymmetric Angle-Ply Laminate / پوسته استوانه ای کامپوزیتی Composite Cylindrical Shell / تابع تنش Stress Functions / حل تحلیلی تقریبی Approximate Analytical Solution

08-38822

412

پایان نامه

بررسی، مدل سازی و ارزیابی طرح های متمرکز و گسترده اتوماسیون توزیع از نقطه نظر قابلیت اطمینان 

ارزیابی کمی قابلیت اطمینان Quantitative Reliability Assessment / طرح خودکارسازی توزیع گسترده Distributed Distribution Automation Scheme / نظام خودکارسازی توزیع Distribution Automation System / طرح خودکارسازی توزیع متمرکز Centralized Distribution Automation Scheme

05-38823

413

پایان نامه

تلفیق جهت دهی نیروی پیشران و کنترل نیروی آیرودینامیکی در طراحی سامانه هدایت تصویری هواپیمای بدون سرنشین جت 

هدایت تصویری Vision Guidance / سیستم جهت دهی بردار پیشرانش Thrust Vectoring Control System (TVCS) / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / نیروی آیرودینامیکی AERODYNAMIC POWER / کنترل آیرودینامیکی Aerodynamic Control / کنترل تلفیقی جهت دهی بردار پیشرانش Integrated Aerodynamic and Thrust Vector Control (IATVC)

45-38824

414

پایان نامه

اثر پارامترهای عملیاتی بر تولید آنزیمهای هیدرولاز در کشت جامد اسپرجیلوس نیجر در مقیاس پایلوت 

تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / پایلوت Pilot / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / آنزیم هیدرولاز Hydrolase Enzyme

06-38825

415

پایان نامه

بررسی نوسان در سیستم های مرتبه کسری 

تحلیل پایداری Stability Analysis / نوسان با دامنه محدود Limit Cycle Oscillation / تابع های توصیفی Describing Functions / دورهای حدی Limit Cycles / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System

05-38826

416

پایان نامه

بهینه سازی سیستم های تفکیک کننده نفت و گاز چاه های نفت در حال تولید 

جریان چندفازی Multiphase Flow / افت فشار Pressure Drop / بهینه سازی Optimization / سیال مخزن Reservoir Fluid / جداکننده ها Separators

06-38828

417

پایان نامه

بهینه سازی مورفولوژی کاربیدها در چدن پرکرم حاوی 12 درصد تنگستن 

چدن پرکروم High Chromium Cast Iron / ریزساختار اسفنجی Spongy Microstructure / کاربید اسفنجی تنگستن Spongy Tungsten Carbide / کاربید استخوان مانند تنگستن Fish-bon tungsten Carbide / کاربید خالدار تنگستن Mottled Tungsten Carbide

07-38829

418

پایان نامه

مطالعه تجربی سردساز ترموآکوستیک 

سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / اندازه گیری دما Temperature Measurement / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES

45-38830

419

پایان نامه

بررسی عملکرد یک بیوراکتور جدید با جت های برخوردکننده 

ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / جت برخوردی Impinging Jet / نگهداشت گاز Gas Holdup / زیست واکنشگاه Bioreactor

06-38831

420

پایان نامه

مدل سازی و شناسایی سیستم های غیرخطی به کمک سری ولترا و استفاده از توابع پایه متعامد 

مدل سازی سیستم System Modeling / سیستم غیرخطی Nonlinear System / تابع های متعامد Orthogonal Functions / تبدیل موجک بسته ای Wavelet Packet Transform / شناسایی سیستم غیرخطی Nonlinear System Identification / سری ولترا Volterra Series / تابع لاگر Laguer Functions / طراحی ورودی بهینه Input Optimal Design

05-38832

421

پایان نامه

استخراج بهینه مودهای هدایتی در فیبرهای خاص 

واپاشی DECAY / مود هدایتی Guided Mode / فیبر خاص Specialty Fiber / تابع جای گزیده Localized Function / تابع هرمیت - گاوس Hermite-Gauss Function / تابع لاگر - گاوس Laguerre-Gauss Function

05-38833

422

پایان نامه

استفاده از کنترل امپدانس در ربات ها و کاربرد آن در شبیه سازی محیط بدون جاذبه 

کنترل امپدانس Impedance Control / عدم قطعیت Uncertainty / کنترل کننده تطبیقی Adaptive Controller / شبیه سازی Simulation / دینامیک ربات Robot Dynamics / محیط بدون جاذبه Zero-Gravity

05-38834

423

پایان نامه

ارزیابی سیستم های آنتن هوشمند برای شبکه های سلولی CDMA و مقایسه روش های طراحی 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / مدل کانال CHANNEL MODEL / پرتوسازی Beamforming / سیستم آنتن هوشمند Smart Antenna System / توانایی تضعیف تداخل Interference Suppression Capability / پراکندگی زاویه ای Angle Spread

05-38835

424

پایان نامه

طراحی و تحلیل کاواک بلور پلاسمون 

حفره بلور فوتونی Photonic Crystal Cavity / پاد نقطه Antidot / بیت کوانتومی Quantum Bit / دی الکتریک های پاشنده Dispersime Dielectrics / ضریب تزویج Coupling Coefficient

05-38836

425

پایان نامه

تحلیل و طراحی دیود نوری با استفاده از بلور فوتونی 

تفرق Diffraction / بلور فوتونی تیغه ای Photonic Crystal Slab / بازدهی استخراج توان Extraction Efficiency / بازدهی تزویج Coupling Efficiency / دیود نوری سفید White Light Emitting Dioad / نرخ تابش خودبخودی Spontaneous Emission / طیف بهره نوری Optical Gain Spectrum / چگالی محلی حالت Local State Density

05-38837

426

پایان نامه

چهارچوبی برای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت گسترش انفورماتیک 

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / مطالعه موردی Case Study / شرکت گسترش انفورماتیک ایران Iran Gostaresh Informatic Company

01-38838

427

پایان نامه

راستی آزمایی سیستم های واکنشی با محدودیت های بلادرنگ 

سیستم بلادرنگ Realtime System / درستی یابی Verification / منطق زمانی Temporal Logic / خودکارافزار زمانی Timed Automata / وارسی الگوی نمادین Symbolic Model Checking

02-38839

428

پایان نامه

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی یک واحد حافظه نهان و واحد مدیریت حافظه تحمل پذیر اشکال برای کاربرد در پردازنده های نهفته 

حافظه نهان Cache Memory / یکسره نویسی Write-Through / پس نویسی Write-Back / کد SEC-DED SEC-DED Code / بیت توازن Parity Bit

19-38840

429

پایان نامه

بررسی جریانهای چگال حاوی ذرات در حالت سه بعدی با جریان ورودی فوق بحرانی 

جریان چگالی Density Current / جریان گل آلود Turbidity Current / رسوب گذاری Sedimentation / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / مدل عددی Numerical Model / جریان ثقلی Gravity Current

09-38841

430

پایان نامه

بررسی حلالیت گاز سولفور دی اکساید در مایعات یونی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو 

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / تابع های توزیع شعاعی Radial Distribution Functions / مایعات یونی Ionic Liquid / دی اکسید گوگرد Sulfur Dioxide / روش ولف Wolf Method / روش الحاق ذره وایدوم Widom Particle Insertion Method

06-38842

431

پایان نامه

بررسی و بهبود روشهای تعیین مسیر ربات در محیطهای پویا 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی مسیر Path Planning / نقشه راه احتمالی Probabilstic Roadmap Method

19-38844

432

پایان نامه

اثر ریزساختار بر چقرمگی شکست فولاد 4340 

فولادهای دوفازی Dual-Phase Steels / چقرمگی شکست Fracture Toughness / انرژی ضربه شارپی Charpy Impact Energy / دمای تبدیل تردی - نرمی Ductile-Brittle Transition Temprature (DBTT) / فولاد 4340 4340 Steel

07-38846

433

پایان نامه

پیوستار زمانی و محاسبه دینامیک 

شهود گرایی Intuitionism / پیوستار زمانی Temporal Continuum / پیوستگی یکنواخت Uniform Continulty / ابر محاسبه Hypercomputation

02-38848

434

پایان نامه

پردازش سیگنالهای ثبت شده آرایه ای شامل ECG جنین و مادر به منظور استخراج اطلاعات مربوط به قلب جنین Extraction of Fetal Cardiac Signals from on Array of Material Abdominal Recordings

فیلترهای کالمن Kalman Filters / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / سیگنال های قلبی Electrocardiogram / تحلیل بیزی Bayesian Analysis / جداسازی نیمه کور منابع Semi-Blind Source Separation / مدل سازی سیگنال های قلبی Electrocardiagram (ECG)Modeling / فیلترکردن سیگنال های قلبی Electrocardiogram (ECG)Filtering / تجزیه به زیرفضا Subspace Decomposition / تجزیه مولفه تناوبی Periodic Component Analysis

05-38849

435

پایان نامه

مطالعه نانوساختارهای مبتنی بر گرافین الگوسازی شده 

گرافین Graphine / نانوالکترونیک Nanoelectronic / الگوسازی Benchmarking / گرافان Graphane / پیوند پی - ان ایده آل Ideal p-n Junction

05-38850

436

پایان نامه

بررسی اثر متقابل کنترل همبندی و بی درنگی در شبکه های حسگر بی سیم 

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / ظرفیت شبکه NETWORK CAPACITY / سیستم بلادرنگ Realtime System / کنترل هم بندی Topology Control

19-38851

437

پایان نامه

تحلیل میکروپمپ الکتروهیدرودینامیک به کمک روش های عددی 

الکتروهیدرودینامیک Electrohydrodynamic / میکروپمپ ها MICROPUMPS / انتقال حرارت Heat Transfer / میکروپمپ یون کشنده Ion-Drag Micropump

08-38852

438

پایان نامه

بررسی هیدرودینامیکی حرکت ماهی با استفاده از روشهای عددی 

هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / حرکت ماهی Fish Locomotion / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / راه رفتن Locomotion

08-38853

439

پایان نامه

پیاده سازی الگوریتم تشخیص موقعیت شی در تصاویر استریو 

کالب زنی دوربین Camera Calibration / ماشین بینایی VISION MACHINE / تصویربرداری دوچشمی Stereo Imaging / هندسه Epipolar Epipolar Geometery

05-38854

440

پایان نامه

کاربرد رویت کننده های غیرخطی در طراحی سیستم تشخیص خطا در ربات ها 

کنترل ربات Robot Control / تشخیص خطا Fault Detection / مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / مکان یابی LOCATION / عدم قطعیت در مدل رباتیکی Uncertainty in Robatic Model / اندازه گیری گشتاور در حضور نویز Noise in Joint Torque Measurment / خطای ساخت یافته Structured Fault

05-38855

441

پایان نامه

بررسی اثر زبری سطح بر روی پراکندگی مواد سمی (پتروشیمی شیراز) 

مدل سازی پراکندگی Dispersion Modeling / آمونیاک Ammonia / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / زبری Roughness / مدل سازی سیالات محاسباتی Computational Fluid Modeling / پراکندگی در اتمسفر Atmospheric Dispersion

06-38856

442

پایان نامه

شناسایی سیستم های مرتبه کسری با استفاده از توابع پایه متعامد 

شناسایی سیستم System Identification / تخمین پارامتر Parameter Estimation / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / تابع پایه متعامد Orthogonal Rational Function / تابع لاگر مرتبه کسری Fractional Laguerre Function / تابع کائوتز مرتبه کسری Fractional Kautz Function

05-38858

443

پایان نامه

نتایجی درباره سیستمهای گرامر PC 

نظریه زبان صوری Formal Language Theory / دستور زبان Grammar / زبان های بازگشتی شمارش پذیر Recursively Enumerable Languages / سامانه نحوی ارتباط موازی Parallel Communicating Grammar / موازی کاری Parallelism

02-38859

444

پایان نامه

OCDMA هتروداینینگ فضایی برای سیستم های مخابرات نوری در فضای آزاد و میدان نزدیک 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / نویز زمینه BACKGROUND NOISE / هتروداینینگ Heterodyning / تکنیک گسترش فضایی Spread-Space Technique

05-38861

445

پایان نامه

مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با رویکرد آنالیز هزینه/ارزش 

قابلیت اطمینان Reliability / تلفات انرژی Energy Loss / تولید پراکنده Dispersed Generation / برنامه ریزی دینامیک فازی Fuzzy Dynamic Programming / مکان یابی بهینه Optimal Placement / خسارت قطعی برق Customer Interruption Cost

05-38862

446

پایان نامه

بررسی کنترل کننده های &H برای نوسانات بین - ناحیه ای در سیستمهای قدرت 

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر Flexible AC Transmission System (FACTs) / پایدارساز سیستم قدرت Power System Stablizer(PSS) / نوسان های مد بین - ناحیه ای Inter-Area Mode Oscillations

05-38864

447

پایان نامه

شبیه سازی سیلاب زنی پلیمری در یکی از مخازن کربناته ترکدار نفتی ایران با استفاده از 100 ECLIPSE 

مدل پویا DYNAMIC MODEL / شبیه سازی Simulation / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / تطابق تاریخچه تولید Production History Matching / نرم افزار Flogrid Flogrid Software / نرم افزار Simopt Simopt Software / نرم افزار Planopt Planopt Software

06-38865

448

پایان نامه

بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده های قطری 

روش اجزای محدود Finite Element Method / دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / سخت کننده قطری Diagonal Stiffener / باریک شدگی Pinching

09-38866

449

پایان نامه

بررسی عددی آبشستگی دوبعدی در اطراف خطوط لوله فراساحلی 

آب شستگی Scour / خطوط لوله Pipelines / انتقال رسوب Sediment Transport / بستر دریا Sea Bed / جریان ماندگار Steady Current

08-38868

450

پایان نامه

پوشش دهی نانوذرات اکسید روی برای تولید وریستورهای سرامیکی 

وریستورها VARISTORS / نانوذرات Nanoparticles / مدل کلاسیک CLASSICAL MODEL / خواص الکتریکی Electerical Properties / اکسید روی Zinc Oxide / تف جوشی Sintering / پوشش دهی پودری Powder Coating

07-38869

451

پایان نامه

سبک مدیریتی در شرکت ایمیدرو و بررسی تناسب آن با ویژگی های شرکت های زیرمجموعه 

سبک مدیریتی شرکت مادر Corporate Parenting Style Management / نفوذ برنامه ریزی Planning Influence / نفوذ کنترلی Control Influence / برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning / کنترل استراتژیک Strategic Control / کنترل مالی Financial Control

44-38870

452

پایان نامه

ساخت و ارزیابی کاتالیست فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک 

غربال های ملکولی Molecular Screens / طول عمر Life Time / بلورینگی CRYSTALLINITY / قدرت اسیدی Acidity / کاتالیزور ساپو - 34 Silica Alomina Phosphates 34 (SAPO-34)Catalyst / تبدیل متانول Methanol Conversion / الفین های سبک Light Olefins / نسبت سیلیکون به آلومینیوم Silicon to Alominum Ratio

06-38871

453

پایان نامه

بررسی تاثیر سرعت حرکت افقی ابزار و قطر پین در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی و ریزساختار پلی پروپیلن 

پلی پروپیلن Polypropylene / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / ابزارآلات Tools / خواص مکانیکی Mechanical Properties / قطر پین Pin Diameter / سرعت حرکت افقی ابزار Transvers Speed Tools / سرعت چرخشی ابزار Rotate Speed Tools

07-38873

454

پایان نامه

مدل سازی میزان تبخیر از سطوح آزاد آبی مناطق خشک (مطالعه موردی: مخزن سد ساوه) 

مخزن سد Dam Reservoir / مدل سی0آر0ال0ای CRLE MODEL / برآورد تبخیر Evaporation Estimation / روش بیلان انرژی Bowen Ratio Energy Budget Method / مقایسه روش ها Methods Comparison / سد ساوه Saveh Dam

09-38874

455

پایان نامه

امکان سنجی پروژه های ساختمانی تجاری و اقامتی امید در مشهد 

امکان سنجی Feasibility Study / سرمایه گذاری Investiment / قراردادهای ساخت Construction Project / مطالعه پیش از سرمایه گذاری Preinvestment Study / شرکت توسعه و عمران امید Omid Development and Construction Company

01-38875

456

پایان نامه

بررسی اثر شرایط مرزی بر روی مدل سازی آشفتگی 

نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / مدل سازی آشفتگی. / شدت اغتشاش Turbulence Intensity / شرایط مرزی Boundary Conditions / مقیاس طول Length Scale

45-38876

457

پایان نامه

ایجاد ساختار غیردندریتی و گلبولار در آلیاژ 356 در حالت نیمه جامد به روش همزدن الکترومغناطیسی با اعمال شدت جریان های بالا 

هم زدن STIRRING / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / ریزساختار گلوله ای شکل Globular Microstructure / هم زدن الکترومغناطیسی Electromagnetic Stirring / نگهداری نیمه جامد Semi-Solid Holding / آمپر - دور Ampere-Turns

07-38877

458

پایان نامه

روشی جدید در لوله گذاری ناحیه کم عمق ساحلی 

لوله گذاری ساحلی Shore Puling Operation / شیب کم ساحلی Long and Flat Tide Zone / خواص بستر سخت Hardstiff Seabed Properties / تکیه گاه های چوبی Wooden Supports / پوشش ورق واسطه Intermediate Plate Coverage / ورق تفلون Teflon Plate

09-38878

459

پایان نامه

تخصیص مازاد در سیستم های موازی - سری برای بهبود قابلیت اطمینان 

نظریه زایدبودگی Redundancy Theory / مساله تخصیص مازاد Redundancy Allocattion Problem / سیستم سری - موازی Series-Parallel System / بهینه سازی قابلیت اطمینان Reliability Optimization / جستجوی همسایگی متغیر Variable Neighborhood Search

01-38879

460

پایان نامه

حرکت در فلسفه ملاصدرا و نسبیت اینشتین 

زمان Time / نسبیت RELATIVITY / حرکت جوهری Substance Movement

42-38880

461

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی ویژگی های دینامیکی بتن آسفالتی مورد استفاده در هسته سدهای خاکی 

سد خاکی Earth Dam / هسته بتن آسفالتی Asphaltic Concrete Core / مدول برشی Shear Modulus / نسبت میرایی Damping Ratio / آزمون یکسویه Monotonic Test / آزمایش متناوب Cyclic Test

09-38881

462

پایان نامه

بررسی اثر اضافه کردن ترکیبات اکسیژن دار در عملکرد کاتالیست Pt-Sn/Y-Al2O3 

هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation / طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز Fourier Transform Infra Red (FT-IR)Spectroscopy / روش اندازه گیری مساحت سطح Brunauer Emmet Teller Method(BET) / تیوگلیکولیک اسید Thioglycolic Acid (TGA) / ترکیبات اکسیژن دار Oxygenative Additives

06-38882

463

پایان نامه

اصل گسترش و برخی از کاربردهای آن در بهینه سازی فازی 

اعداد فازی Fuzzy Numbers / اصل گسترش Extension Principle / مساله حمل و نقل فازی Fuzzy Transportation Problem / برنامه ریزی درجه دوم با پارامترهای فازی Quadratic Programming with Fuzzy / برنامه ریزی هندسی با پارامترهای فازی Geometric Programming with Fuzzy Parameters

02-38884

464

پایان نامه

بررسی اکسایش 4،1 - دی هیدروپیریدین ها با استفاده از کاتالیزگر MnCl2 تثبیت شده بر روی مونتموریلونیت 10-K 

اکسایش Oxidation / کاتالیزور Catalyst / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / خاک رس کا 10 Montmorillonite K-10 / مهارکننده عبور کلسیم Calcum Chanel Blocker

03-38885

465

پایان نامه

مدل سازی ترمودینامیکی دستگاه سرماساز لوله ضربانی چندمرحله ای 

سرماساز لوله ضربانی Pulse Tube Refrigrator / روش حجم محدود Finite Volume Method / شبیه سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Simulation / روش برویدن Broyden Method / سیستم غیرخطی Nonlinear System

08-38886

466

پایان نامه

اثر تغییرات فشار آب حفره ای در حفر تونل و نشستهای سطح زمین 

نشست سطح زمین Ground Surface Settelment / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / سطح آب Water Level / ترازآب (سطح ایستابی) Water Tables

09-38887

467

پایان نامه

یک روش بهبودیافته برای یافتن پایه های گروبنر از دیدگاه تحلیل جبری سیستم های رمزنگاری 

پایه های گروبنر Grobner Basis / تحلیل جبری Algebric Cryptanalysis / الگوریتم بوخبرگر Buchberger Algorithm / الگوریتم اف 4 F4 Algorithm

05-38888

468

پایان نامه

بهینه سازی و کاربرد هیدروژل های ابرجاذب در: سامانه های آهسته رهش ایبوپروفن، سامانه های آهسته رهش کود، جذب فلزات سنگین، سنتز نانواکسیدهای فلزی 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / کاراگینان Carrageenan / پکتین Pectin / دارو رسانی Drug Delivery / جذب Absorption / فلزات سنگین Heavy Metals / رهایش کود شیمیایی Agrochemical Delivery

03-38889

469

پایان نامه

خواص و ریزساختار تیتانات باریم - استرانسیم نانوساختار 

تیتانات باریم - استرانسیم Barium Strontium Titanate / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوبلور Nanocrystal / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering

07-38890

470

پایان نامه

شبیه سازی عددی احتراق فاز مایع قطره سوخت پرانرژی 

نسبت چگالی بالا Large Density Ratio / روش حجم سیال Volume of Fluid / جریان دوفازی Two Phase Flow / سوخت نیترات هیدروکسیل آمونیوم Hydroxyl Ammonium Nitrate (HAN)Propellant / واکنش فاز مایع Liquid Phase Reaction / جریان واکنشی با چگالی متغیر Reactive Flow With Variable Density / روش نیروی سطحی پیوسته Continuum Free Surface (CSF)Method

45-38891

471

پایان نامه

روش های ساخت آرایه های پوششی و کاربرد آن ها در آزمایش نرم افزاری 

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / آزمایش نرم افزاری Software Testing / آرایه های پوششی Covering Arrays / جستجوی محاسباتی Computational Search / روش حریصانه Gready Method

02-38892

472

پایان نامه

شناسایی روش های بالابردن ارزش آفرینی بلندمدت مشتری برای سازمان، به کمک مفاهیم هوش تجاری 

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / بخش بندی Segmentation / سودآوری Profit Ability / دارایی خالص Equity / ارزش بلندمدت مشتری Customer Lifetime Value / هوش تجاری Business Intelligence

44-38894

473

پایان نامه

بررسی رفتار کلیدهای برشی پل ها 

پل ها Bridges / اتلاف انرژی زلزله Earthquake Energy Dissipation / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / کلید برشی Shear Key

09-38895

474

پایان نامه

حملات تمایز مبتنی بر تقریب خطی بر الگوریتم های رمز دنباله ای 

رمزدنباله ای Stream Cipher / ثبات انتقال خطی Linear Feedback Shift Register / خطی سازی Linearization / بایاس Bias / حمله تمایز Distinguish Attack

05-38896

475

پایان نامه

زمان بندی حرکت قطارها در شبکه متروی تهران با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری 

شبیه سازی گسسته پیشامد Discrete Event Simulation / مترو تهران TEHRAN METRO / برنامه ریزی حرکت قطار Train Scheduling / مدل سازی MODELING / شبکه حمل و نقل Transportation Network / شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation

01-38898

476

پایان نامه

محاسبه پارامترهای سینتیکی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از بسته نرم افزاری MTR-PC و اندازه گیری تجربی این پارامترها 

کسر مؤثر نوترون های تأخیری Effective Delayed Neutron Fraction / زمان متوسط تولید نوترون ها Neutron Mean Generation Time / عمر متوسط نوترون آنی Promt Neutron Life Time / بسته نرم افزاری ام0تی0آر - پی0سی MRT-PC Package / معادله Inhour Inhour Equation

08-38899

477

پایان نامه

مدل سازی عددی جریان به سمت چاه ناقص در لایه آبدار نامحصور با استفاده از روش المان های مرزی 

روش اجزای مرزی Boundary Element Method / حل سه بعدی Three Dimensional Solution / حالت گذرا Transition State / مدل سازی عددی Numerical Simulation / لایه آبدار نامحصور Unconfined Aquifer / چاه ناقص Partially Penetrating Well

09-38901

478

پایان نامه

آشکارسازی روندها و نوسانات جریان رودخانه با استفاده از روشهای آماری و تبدیل موجک (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالادست سد کارون 4) 

تغییر اقلیم Climate Change / تبدیل موجک Wavelet Transform / تغییرپذیری جریان رودخانه Stream Flow Variability / آشکارسازی روند Trend Detection / محاسبات فوریر Fourier Analysis

09-38902

479

پایان نامه

برآورد جدول تقاضای سفر با استفاده از اطلاعات جریان ترافیک به روش فازی 

نظریه فازی FUZZY THEORY / تخصیص ترافیک Traffic Assignment / ماتریس تقاضای سفر Trip Demand Matrix (OD Matrix) / ماتریس مبدا-مقصد ORIGIN-DESTINATION MATRIX / جریان ترافیک مشاهده شده Observed Link Volume

09-38903

480

پایان نامه

مدل سازی جریان و پیش بینی رفتار توربین در خارج از نقطه طراحی با استفاده از روش Streamline Curvature 

ضریب تلفات Loss Coefficent / روش میان گذر Through Flow / روش انحنای خط جریان Streamline Carvature Method / تحلیل توربین Turbin Analysis / مدل سازی دوبعدی Two Dimentional Modeling

08-38904

481

پایان نامه

حلقه کبردیسم حقیقی و مختلط 

حدس توم Thom Conjecture / جبر استینراد Steenrod Algebra / دنباله طیفی آدامز Adams Spectral Sequence

02-38905

482

پایان نامه

تاثیر همفزون سازی شبکه های حمل و نقل بر جریان تعادلی 

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / جریان تعادلی Equilibrium Flow / روش همفزونی Aggregation Method / شبکه حمل و نقل Transportation Network

09-38906

483

پایان نامه

مطالعه گسترده خواص مکانیکی بتن پرلیتی 

بتن سبک Light Concrete / پرلیت Pearlite / الیاف Fibers / خواص مکانیکی Mechanical Properties / میکروسیلیس Silica Fume

09-38907

484

پایان نامه

ارزیابی شرکت الکتریک خودرو شرق بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM جهت دستیابی به عملکرد کلاس جهانی 

سیستم مدیریت Management System / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / شرکت الکتریک خودرو شرق Electric Khodro Shargh Company / الگوسازی Benchmarking / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / منطق امتیازدهی رادار Radar Scoring Logic / ناحیه قابل بهبود Improveable Area / نقاط قوت Strenght Points

01-38908

485

پایان نامه

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و اخبار سیاسی بر تلاطم های بازار سهام تهران 

بازار سهام Stock Market / مدل مارکوف MARKOV MODEL / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / مدل تغییر رژیم Regime-Switching Model / انتخابات ریاست جمهوری Presidential Election

44-38909

486

پایان نامه

دورها و مسیرهای رنگین کمان در رنگ آمیزی گراف ها 

گراف کامل دوری Circular Complete Graph / رنگ آمیزی یالی گراف Graph Edge Coloring / رنگ آمیزی سره Vertex Coloring / رنگین کمان Rainbow

02-38911

487

پایان نامه

بتن با مقاومت بسیار بالا - مطالعه ساخت، خواص مکانیکی و خصوصیات فیزیکی 

مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / برآورد هزینه Cost Estimation / بتن با مقاومت بسیار بالا Very High-Strenght Concrete / روش تفکیک شده Divided Method / طراحی اختلاط Mix Design

09-38912

488

پایان نامه

بررسی عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر کربنات کلسیم در حذف COD و زمان مانده کوتاه 

اکسیژن شیمیایی لازم Chmical Oxygen Demand(COD) / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / زمان ماند کوتاه Short Hydraulic Retention Time / کربنات کلسیم ترسیبی Precipitation Calcium Carbonate

09-38914

489

پایان نامه

کاربرد روش های یافتن جوابهای تنک دستگاه های معادلات خطی فرومعین در حسگری فشرده، کدگشایی کدهای حقیقی و حسگری فشرده کدشده 

حسگری فشرده Compressive Sensing / دستگاه های معادلات خطی فرومعین Linear Underdetermined Systems / جواب تنک Sparse Solution / کدهای حقیقی Real-Field Codes / حسگری فشرده کدشده Coded Compressed Sensing

05-38915

490

پایان نامه

الگوهای فرایند در مهندسی متدولوژی 

الگوی فرایند Process Pattern / تدوین نرم افزار Software Development / روش شناسی Methodology / مهندسی روش شناسی Methodology Engineering

19-38916

491

پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل - ژل بر ابعاد و مورفولوژی نانوپودر اکسید لیتیم - کبالت 

نانوپودر Nanopowder / اکسید لیتیم کبالت Lithium Cobalt Oxide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / باتری های لیتیم یونی Lithium-Ion Batteries

07-38917

492

پایان نامه

اثر متقابل استخراج کننده های Lix984N,D2EHPA و Acorga بر بازیابی نیکل در فرایند استخراج حلالی 

نیکل NICKEL / فیلتر کیک روی Zinc Filter Cake / اثر هم افزایی Synergistic Effect / استخراج باحلال Solvent Extraction

07-38918

493

پایان نامه

کالیبراسیون سینماتیکی ربات موازی هگزاگلاید 

کالب زنی Calibration / تکینگی Singularity / حرکت شناسی مستقیم Forward Kinematics / حرکت شناسی معکوس Inverse Kinematics / ربات موازی هگزاگلاید Hexaglide Parallel Robot / پارامترهای هندسی Geometric Parameters

08-38919

494

پایان نامه

تحلیل قاب های بتنی تقویت شده با FRP 

بتن Concrete / قاب بتنی Concrete Frame / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / بهینه سازی Optimization / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP)

09-38920

495

پایان نامه

بررسی تحلیلی آشوب در سیستم های با بعد کسری 

نظریه آشوب Chaos Theory / جواب نوسانی Oscillation Solution / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / کنترل کننده مرتبه کسری Fractional Order Controller / تقریب فرکانسی Frequency Approximation

05-38921

496

پایان نامه

مدل سازی میکرومکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمر/خاک رس 

ساختار سلسله مراتبی Hierarchical Structure / مدل میکرومکانیکال MICROMECHANICAL MODEL / مدل سازی MODELING / نانوکامپوزیت پلیمر/خاک رس Polymer Layered Silicate Nanocomposite (PLSNs)

07-38922

497

پایان نامه

شبیه سازی عددی جت مافوق صوت در جریان عرضی حدود صوت با استفاده از رهیافت RANS و مدل BLS 

جت مافوق صوت Supersonic Jet / جریان فروصوتی Subsonnic Flow / مدل آشفتگی بالدوین - لمکس - اسماگورینسکی Baldwin-Lomax-Smagorinsky (BLS)Turbulence Model

45-38923

498

پایان نامه

کمپلکس هایی از گادولینیوم (III)، آهن (III)و منگنز (II)حاوی لیگاندهای پلی آمینو کربوکسیلات برای استفاده در تصویرنگاری تشدید مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست: برهم کنش و مطالعه مقایسه ای با پروتئین حامل 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ماده حاجب Contrast Agents / لیگاند پلی آمینوکربوکسیلات Polyaminocarboxylic Ligand / جذب الکترونی Electronic Absorption

03-38924

499

پایان نامه

مدل سازی چندمقیاسی سلسله مراتبی برای بررسی اثر سطح در نانوساختارهای بلوری با استفاده از قاعده کوشی - بورن 

نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / اثر سطح Surface Effect / قاعده کوشی - بورن Cauchy-Born Rule

09-38925

500

پایان نامه

شکل دهی تابع حساسیت برای سیستمهای مرتبه کسری 

سیستم بعد نامتناهی Infinit Dimension System / شکل دهی Forming / تابع حساسیت Sensitivity Function / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / تجزیه گیری اول Coprime Factorization / کنترل مرزی Boundary Control

05-389

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

پایان نامه

سنتز نانوذرات هسته - پوسته آهن - طلا به روش میسل معکوس برای کاربردهای زیست پزشکی 

نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / زیست سازگاری Biocompatibility / نانوذرات آهن - طلا Ferrite-Gold Nanoparticle / میسل معکوس Reverse Micelle / پوشش پلیمری Polymer Coating / پلی گلیسیرول Polyglycirol

07-38927

502

پایان نامه

رفتار جدایش های ماکروسکوپی در آلیاژهای آلومینیم با دامنه های انجمادی کم دامنه و پردامنه 

آلیاژ ریختگی Cast Alloy / آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / جداشدگی Segregation / جدایش ماکروسکوپی Macroscopic Segregation / مدل شایل Schiel Model

07-38928

503

پایان نامه

بررسی تجربی و مدل سازی رشد ذره و ریخت شناسی در پلیمریزاسیون پروپیلن فاز دوغابی با کاتالیست زیگلر - ناتا 

مدل سازی MODELING / رشد ذره Particle Growth / ریخت شناسی Morphology / پلی پروپیلن Polypropylene / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش Polymerization

06-38929

504

پایان نامه

تحلیل رفتار آیروالاستیک بال در جریان زیرصوت با در نظر گرفتن اثر تلاطم سوخت در تانک خارجی 

لرزش (آیرودینامیک) Flutter / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / پایداری Stability / امواج سطحی سوخت Fuel Sloshing / آیرودینامیک جسم با بدنه باریک Slender Body Aerodynamic

45-38930

505

پایان نامه

مدیریت مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب با تلفیق مدل هیدرولیکی (WaterGEMS)و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: بخشی از شبکه آب شهر تهران) 

نشت LEAKAG / مدل هیدرولیکی HYDRAULIC MODEL / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / آب شهری Urban Water / مدیریت فشار Pressur Management

09-38931

506

پایان نامه

بررسی رفتار رانندگان برای تعیین فاصله دید در تقاطع های بدون چراغ راهنمایی 

تقاطع بدون چراغ راهنمایی Unsignalized Intersection / زمان فرجه Time Gape / فاصله دید Sight Distance / گردش Turning

09-38932

507

پایان نامه

خوشه بندی نتایج جستجو 

موتور جستجوی وب WEB SEARCH ENGINE / خوشه بندی Clustering / فهرست راهنما Web Directory / حاشیه گذاری همگانی Social Annotation

19-38933

508

پایان نامه

گونه شناسی و تبدیلات سیستم سه تایی(Cu (II)/Ni (II - سیترات - ایمیدازول، پیرازول و ایندازول (پیرازول مشتق شده): مطالعات سنتزی، طیف بینی و ساختاری 

مس (II) CUPPER (II) / نیکل (II) NICKEL (II) / ایمیدازول IMIDAZOL / سیترات سدیم Sodium Citrate / کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / پیرازول Pyrazole / ایندازول Indazole

03-38934

509

پایان نامه

مدل سازی هتروژن راکتور بستر ثابت فرایند فیشر - تروپش 

مدل سازی MODELING / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis

06-38935

510

پایان نامه

کسب خودمختار مهارت در یادگیری تقویتی 

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / خودکارافزار یادگیر Learning Automata / چارچوب گزینه Options Framework / کسب مهارت Skill Acquisition / کشف زیرهدف Subgoal Discovery / مؤلفه های قویا همبند Strongly Connected Components

19-38936

511

پایان نامه

مطالعه مفهومی جهت دهی نیروی پیشران در بهینه سازی فاز پرواز انتقالی پهپاد جت دم نشین 

هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / هواپیمای دم نشین TAIL-SITTER AIRCRAFT / پرواز انتقالی Transition Flight / بهینه سازی Optimization / سیستم جهت دهی بردار پیشرانش Thrust Vectoring Control System (TVCS)

45-38937

512

پایان نامه

بررسی تغییرات قیمت سهام در روز پس از تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران 

بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / نسبت قیمت Price Ratio / جهش قیمت Bid-Ask Bounce / تجارت کوتاه مدت Short-Term Trading / تفاوت مالیات Differentional Tax

44-38938

513

پایان نامه

تقریب های زیرجمعی در برنامه ریزی عدد صحیح 

برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / الگوریتم Algorithm / نظریه دوگانگی Duality Theory

02-38939

514

پایان نامه

رنگزدایی آب های آلوده به مواد رنگی به روش آنزیمی 

آنزیم پراکسیداز Peroxidase Enzyme / قارچ کپرینوس سینریوس Coprinus Cinereus Fungi / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / رنگ زدایی Decolorization / روش یک متغیر در هر زمان One Factor at One Time (OFAT)Method / 2 - فاکتوریال 2-Factorial

06-38940

515

پایان نامه

مدل سازی و پیش بینی قیمت مسکن مورد مطالعه: تهران 

قیمت مسکن Housing Price / مدل سازی MODELING / پیش بینی Forecasting / اقتصادسنجی Econometrics / قراردادهای ساخت Construction Project / ساخت مسکن. / تهران Tehran / برنامه ریزی Planning

01-38941

516

پایان نامه

بهبود کارآمدی شبیه ساز دینامیک پرواز پیشرفته بالگرد 

بالگرد Helicopter / شبیه سازی Simulation / آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic / پاسخ آف - اکسس OFF-Axis Response / پاسخ آن - اکسس ON-Axis Response / دنباله متغیر محدود Finite State Wake

45-38942

517

پایان نامه

بررسی و مقایسه آیین نامه های طراحی پلها 

پل ها Bridges / استاندارد آشتو تی-283 AASHTO T-283 Standard / آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading

09-38943

518

پایان نامه

بررسی سینتیک و مدل سازی راکتور کاتالیستی دهیدروژناسیون پارافینهای سبک 

هیدروژن زدایی Dehydrogenation / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / بستر متحرک Moving Bed / واکنشگاه کاتالیزوری Catalytic Reactor / پارافین های سبک Light Paraffins / روش میانگین گیری حجمی Volume Averaging Method

06-38944

519

پایان نامه

ساخت کاتالسیت های جامد بازی بر پایه زئولیت طبیعی و مطالعه سینتیک واکنش نووناگل بر روی سطح آن 

اکسیدهای باریم Barium Oxides / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / زئولیت طبیعی Natural Zeolite / کاتالیزور جامد بازی Solid Bas Catalyst

03-38945

520

پایان نامه

شبیه سازی عددی انتقال و زوال طبیعی ترکیبات اکسیژنه کننده بنزین در آب زیرزمینی

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / اتانول Ethanol / متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / آب زیرزمینی Groundwater / انتقال واکنشی آلودگی Contaminant Reactive Transport / جریان چندفازی چندماده ای Multi-Phase Multi-Species Flow / زوال طبیعی Natural Attenuation

09-38946

521

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانووایر طلا 

نانوسیم Nanowire / طلا Gold / نهشت برقی Electrodeposition / مکانیزم Mechanism

07-38947

522

پایان نامه

سوراخ کاری استخوان به کمک ارتعاشات التراسونیک 

سوراخ کاری Hole-Drilling / استخوان Bone / دما Themperature / نیرو FORCE / ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration

08-38948

523

پایان نامه

امکان سنجی ارایه خدمات پست الکترونیک ملی 

امکان سنجی Feasibility Study / پست الکترونیکی Electronic Mail / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / فناوری اطلاعات Information Technology / اینترنت Internet / مرکز داده Data Center

01-38949

524

پایان نامه

مساله تخصیص کانال از دیدگاه نظریه گراف 

رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / رنگ آمیزی لیستی (ریاضی) LIST COLORING / رنگ آمیزی گراف وزن دار Weighted Graph Coloring / مسأله تخصیص کانال Channel Assignment Problem / تی - رنگ آمیزی گراف Graph T-Coloring

02-38950

525

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی گیرنده سوپرهتروداین 1-40GHZ با حساسیت بالا 

جنگ الکترونیک Electronic Warfare / نرم افزار آ0دی0اس Advance Design System (ADS) / گیرنده سوپرهتروداین Superheterodyne Receiver / تحلیل پوش Envelope Analysis / حساسیت گیرنده Receiver Sensitivity

05-38951

526

پایان نامه

توسعه و تصحیح مدل ماتریس واسطه جهت بررسی رفتار خستگی مواد کامپوزیتی 

خستگی Fatigue / مواد مختلط Composite Materials / میکرومکانیک MICROMECHANICS / مدل ماتریس واسطه Bridging Model

45-38952

527

پایان نامه

بررسی رفتار و نیروهای داخلی دال وصله تحت تحریک لرزه ای در جهت محور طولی و عرضی پل 

پل ها Bridges / دال ها Slabs / درز انبساط Expansion Joint / زلزله Earthquake / تقویت لرزه ای Seismic Retrofit

09-38953

528

پایان نامه

یک روش تصمیم گیری در فرایند انتخاب تامین کننده مطالعه موردی انتخاب پیمانکار مهندسی، تامین و تدارکات، ساخت 

انتخاب تامین کننده Supplier Selection / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / گسترش عملکرد کیفیت QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) / پیمانکار مهندسی، تأمین و تدارکات و ساخت Engineering, Procurement and Construction (EPC)Contractor

01-38954

529

پایان نامه

طراحی، شبیه سازی و کنترل ربات ماهی 

کنترل ربات Robot Control / طراحی Design / ماهی رباتیکی Robotic Fish / حرکت شناسی بهینه Optimal Kinematics / دینامیک بهینه Optimal Dynamics / نظریه جسم کشیده Elongated Body Theory (EBT)

08-38955

530

پایان نامه

بررسی اثر درجه اشباع بر خصوصیات دینامیکی ماسه با آزمایش های برش ساده تناوبی 

ماسه SANDS / مدول برشی Shear Modulus / ضریب میرایی Damping Factor / درجه اشباع Degree of Saturation / برش ساده تناوبی Cyclic Simple Shear

09-38956

531

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی و تعیین مشخصات هیدرودینامیکی جت مایع - مایع خروجی از یک روزنه 

هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / جت مایع - مایع Liquid-Liquid Jet / طول جت Jet Length / قطر قطره Droplet Diameter / قطر جت Jet Diameter

06-38957

532

پایان نامه

بررسی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی در صورت وجود ضعف و شکست اتصالات بادبند به روش زمان دوام 

قاب های بادبندی شده Braced Frames / قاب های فولادی Steel Frames / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / روش زمان دوام Endurance Time Method / ضعف اتصالات Connections Weakness / شکست اتصالات Connections Fracture

09-38958

533

پایان نامه

ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل همراه با ذرات PTEE و Mos2 به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژی آن 

پوشش نیکل Nickel Coating / کامپوزیت Composite / الکترولس Electroless / اصطکاک شناسی Tribology / پلی تترافلوئوراتیلن Polytetrafluoroethylene(PTFE) / سولفور مولیبدن Molybdenum Sulfur

07-38959

534

پایان نامه

ارزیابی ضوابط اندرکنش خاک و سازه در دستورالعمل FEMA440 

تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design

09-38960

535

پایان نامه

تولید آلیاژهای نقره - مس و بررسی قابلیت لحیم کاری سخت آنها 

لحیم کاری سخت Hard Brazing / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / تیتانیم Titanium / آلومینا Alumina / سرامیک Ceramic / آلیاژ نقره - مس Silver-Copper Alloy

07-38961

536

پایان نامه

تجزیه و تحلیل عددی روابط حاکم بر سیستم های زهکشی در حالت غیرماندگار 

آب خیز شیب دار Sloping Aquifer / مدل عددی سیپ سه بعدی Seep-3D Numerical Model / معادله بوسینسک Boussinesq Equation / روش تحلیلی بومن Bouman Analytical Method / روش تحلیلی ورنر Werner Analytical Method

09-38962

537

پایان نامه

بررسی ناموضعیت کوانتومی در حالت های درهم تنیده 

قضیه بل Bell’S Theorem / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / ناموضعیت کوانتومی Quantum Nonlocality / حالت درهم تنیده Entangled State / جدایی پذیری Saparability

03-38963

538

پایان نامه

بررسی پاسخ دینامیکی فونداسیون های سطحی ماشین آلات و اثر پارامترهای مختلف با استفاده از انجام آزمایشات مدل فیزیکی 

آزمایش مدل فیزیکی Physical Model Test / ارتعاش پی Foundation Vibration / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / ماسه بابلسر Babolsar Sand / تابع امپدانس Impedance Function

09-38964

539

پایان نامه

کاربرد کنترل مقاوم تطبیقی بر پایه پارامتر وابسته خطی (LPV)در وسایل پرنده هوافضایی 

کنترل مقاوم - تطبیقی Adaptive Robust Control / موشک تاکتیکی. / زمان بندی بهره Gain Scheduling / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / پارامتر وابسته خطی Linear Parametrically Varying

45-38965

540

پایان نامه

ساخت غشای نانوزئولیتی (T(OFF و بررسی عملکرد آن در آبزدایی از حلال های آلی با روش تراوش تبخیری 

نانوزئولیت Nanozeolite / تراوش تبخیری Pervaporation / زئولیت تی Zeolite-T / غشای زئولیتی Zeolite Membrane

06-38966

541

پایان نامه

بررسی اثر ریزساختار و پارامترهای هندسی بر چقرمگی شکست ورق های نازک فولاد زنگ نزن 316 L 

فولاد زنگ نزن آستینتی 316 316 Austenitic Stainless Steel / چقرمگی شکست Fracture Toughness / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / ریزساختار Microstructure / اثر ضخامت Thickness Effect / کار لازم برای شکست Essential Work of Fracture (EWF)

07-38967

542

پایان نامه

تولید نانوذرات آلیاژی Fe-Ni-Co به روش مکانوشیمیایی 

مواد مغناطیسی نرم SOFT MAGNETIC MATERIALS / آلیاژ کبالت - نیکل - آهن Cobalt-Nickel-Ferrum Alloy / نانوپودر Nanopowder / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / احیا با هیدروژن Hydrogen Reduction / مواد مغناطیس سخت Hard Magnetic Materials

07-38968

543

پایان نامه

بررسی ریزساختار و سختی آلیاژ ریختگی منیزیم AE42 در شرایط مختلف عملیات ترمومکانیکی 

فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / فرایند ترمومکانیکی Thermomechanical Processing / عنصر خاکی کمیاب Rare Earth Element / ریزساختار Microstructure / سختی Hardness / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy

07-38969

544

پایان نامه

کنترل ربات دوچرخ متعادل با روش های کنترلی یادگیر 

یادگیری فعال Active Learning / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / عملگر پخش لکه جوهر Ink Drop Spread (IDS)Operator / ربات دوچرخ Two Wheeled Robot / تزویج حس گر Sensor Fusion

19-38970

545

پایان نامه

سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیم با لبه جذب نزدیک به نور مرئی به روش چگالش شیمیایی بخار و بررسی خواص فوتوکالیستی 

خاصیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Property / عناصر افزودنی Dopants / لبه جذب Absorption Edge / بازترکیب الکترون و حفره Electron-hole Recombination

07-38971

546

پایان نامه

بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی مسلح و غیرمسلح تحت اثر بار جانبی 

میانقاب بتنی Concrete Infill / ریز مدل Micromodel / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل اجزای مجزا Discrete Element Method / دیوار آجری Masonry Wall / دیوار آجری مسلح Reinforced Masonry Wall

09-38972

547

پایان نامه

توضیح تورم ایران با افراز به فرکانسهای بالا و پایین 

حوزه فرکانسی Frequency Domain / تورم پایه Core Inflation / نظریه مقداری پول Money Quantity Theory / تورم در ایران Inflation in Iran

44-38973

548

پایان نامه

یک معماری برای سیستم های نرم افزاری خودالتیام 

معماری نرم افزار Software Architecture / سیستم خودترمیمی Self Healing System / سیستم خودتطبیق پذیر Self-Adaptive System / مهندسی نیازمندی ها Requirements Engineering / زبان Alloy Alloy Language

19-38975

549

پایان نامه

بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای مونولیتی 

جریان لایه مرزی Boundary Layer Flow / اکسایش جزئی Partial Oxidation / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / کاتالیزور مونولیتی Monolithic Catalyst / تنش فن میسز Von Mises Stress / تولید گاز سنتز Synthesis Gas Production / معادله دیفرانسیل جبری Algebraic Differential Equation

06-38976

550

پایان نامه

بازیابی تصاویر رنگی با استفاده از دانش بافت و رنگ در ساختار درختی دودویی 

بازیابی تصویر Image Retrieval / رنگ Color / بافت ها Textures / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval / درخت تقسیم بندی دودویی Binary Portioning Tree

19-38977

551

پایان نامه

تاثیر تغییر مسیر کرنش بر رفتار تبلور مجدد استاتیکی یک فولاد 

تبلور مجدد Recrystallization / شبیه سازی Simulation / فشار تک محوری Uniaxial Pressure / سینتیک Kinetics / فرایند نورد Rolling Process / شرایط غیرهمدما Nonisothermal / فشار جانبی Side Pressing Test (SPT)

07-38979

552

پایان نامه

نشان گذاری نیمه شکننده تصویر در حوزه تبدیل 

احراز هویت Authentication / تبدیل موجک Wavelet Transform / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / درگاشت تصویر Image Entropy / تبدیل موجک گسسته Discrete Wavelet Transform (DWT) / نهان نگاری نیمه شکننده Semi Fragile Watermarking

05-38980

553

پایان نامه

نقش عملیات سطحی و سازگارکننده بر مقاومت به خراش کوپلی پروپیلن تقویت شده با ولاستونیت 

مقاومت به خراش Scratch Rsistance / سازگارکننده Compatibilizer / هم بسپار پلی پروپیلن Copolymer Polypropylene / پلی پروپیلن پرشده Filled Polypropylene / ولاستونیت Wollastonite

07-38981

554

پایان نامه

خوشه بندی در شبکه های ویژه متحرک برای بهبود مسیریابی 

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / پایایی مسیر Route Stability / خوشه بندی پایدار Stable Clustering

19-38982

555

پایان نامه

برآورد میزان انتشار آلاینده های ذره ای در اثر بادبردگی از پشته های سنگ آهن مجتمع فولاد 

آلودگی هوا Air Pollution / سنگ آهن Iron Ore / انتشار ذرات Nonpoint Emissions / بادبردگی ذرات Wind Erosion / مرطوب سازی پشته ها Piles Humidification

09-38983

556

پایان نامه

تاثیر درصد نقره بر خواص الکتریکی و برخی خواص مکانیکی دمای اتاق و دماهای بالای آلیاژهای مس - نقره 

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / هدایت الکتریکی ELECTRICAL CONDUCTIVITY / استحکام کششی Tensile Strength / تبلور مجدد Recrystallization / عملیات حرارتی مکانیکی Thermomechanical Treatment

07-38984

557

پایان نامه

بررسی کارپذیری داغ آلیاژ آلومینیوم 7075 

آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075 / تغییر شکل گرم Hot Deformation / کارپذیری Workability / نقشه فرایند Processing Map

07-38985

558

پایان نامه

بررسی وجود تطابق های کامل در گراف های منظم با استفاده از مقادیر ویژه آن ها 

تطابق کامل Perfect Matching / گراف فاصله منظم Distance Regular Graph / مقادیر ویژه Eigen Values / اتصال (پیوستگی) Connectivity

02-38986

559

پایان نامه

انتقال حرارت جوششی پیرامون کره نقره ای داغ غوطه ور در نانوسیال 

انتقال حرارت Heat Transfer / جوشش Boling / نانوسیال Nanofluid

08-38987

560

پایان نامه

ایجاد و بررسی خواص پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 بر روی فولاد زنگ نزن 316 به روش الکتروفورتیک 

هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / فولاد زنگ نزن آستینتی 316 316 Austenitic Stainless Steel / کامپوزیت Composite / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic

07-38988

561

پایان نامه

بررسی اثر متغیرهای موج و موج شکن بر انباشت رسوب در ناحیه تحت حفاظت ساحل توسط موج شکن با استفاده از روش منطق فازی 

انتقال رسوب Sediment Transport / موج شکن BREAKWATERS / منطق فازی Fuzzy Logic / خوشه بندی Clustering / موج آب Water Wave

09-38989

562

پایان نامه

سنتز و بهینه سازی انتگراسیون برج های تقطیر متوالی 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی فرایند Process Design / توالی برج های تقطیر Distillation Columns Sequence (DCS) / عملگر هوشمندی Intelligence Operator / عملگر مهاجرت Migration Operator

06-38990

563

پایان نامه

مدل سازی و بهینه سازی موتورهای اشتعال تراکمی همگن توسط هوش مصنوعی 

موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

45-38991

564

پایان نامه

انحلال بیولوژیکی فلزات از داخل کانی های معدنی به داخل محیطهای آبی (بیولیچینگ توسط روش ژئوکت) 

فروشویی زیستی Bioleaching / آسفالریت کم عیار Low Grade Sphalerite / آسفالریت عیار بالا High-Grade Sphalerite / فناوری ژئوکت Geocoat Technology / واکنشگاه زیستی بستر سیال لوله مکش Draft Tube Fluidised Bed Bioreactor (DTFBB)

06-38992

565

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی مدولاتور سیگما - دلتا برای پهنای باند ورودی 8 MHz و دقت 10 بیت 

مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / مدولاتور دلتا - سیگما DELTA-SIGMA MODULATOR / فیلترهای پایین گذر Low Pass Filters / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / فیلتر ضد تداخل Antialias Filter

05-38993

566

پایان نامه

بررسی رفتار مکانیکی نانولوله های کربنی در حضور میدان الکتریکی و بار مکانیکی با روش المان محدود 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / روش اجزای محدود Finite Element Method / سیستم نانوالکترومکانیکی Nanoelectromechanical Syestem (NEMS)

08-38994

567

پایان نامه

روشی امن و پویا برای احراز هویت کاربران راه دور 

امنیت Security / حریم خصوصی Privacy / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / احراز هویت Authentication / گمنامی Anonymity / امنیت پیشرو Forward Secrecy / محرمانگی Confidentiality

19-38996

568

پایان نامه

بررسی تاثیرات اثرات سطح بر روی خواص مکانیکی نانوسیم های فلزی با استفاده از روش چندمقیاسی کوشی - بورن مرزی 

نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / اثر سطح Surface Effect / نانوسیم Nanowire / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / قاعده کوشی - بورن Cauchy-Born Rule

09-38997

569

پایان نامه

ساخت و بررسی وریستور نانوساختار اکسید روی 

وریستورها VARISTORS / اکسید روی Zinc Oxide / نانوساختار Nanostructure / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering

07-38998

570

پایان نامه

استخراج رابطه ها از مستندات متنی 

استخراج روابط Relation Extraction / تابع هسته ای Kernel Function / استخراج اطلاعات Information Extraction / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM)

19-38999

571

پایان نامه

پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه با استفاده از تکنیک پیش بینی تجمعی جریان (ESP)و سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی Long-Lead Streamflow Forecasting Using Ensemble Streamflow Prediction Technique (ESP) and Large-Scale Climate Signals

النینو-نوسانات جنوبی Elnino-Southern Oscillation(ENSO) / پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه Long-Lead Streamflow Forecasting / پیش بینی تجمعی جریان رودخانه Ensemble Streamflow Prediction (ESP) / سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی Large-Scale Climate Signals / نوسانات دهه ای اقیانوس آرام Pacific Decadal Oscillation (PDO)

09-39000

572

پایان نامه

سنتز B - آمینوکتون ها با استفاده از اسید جامد بر پایه تیتانیوم دی اکسید به عنوان کاتالیزور Synthesis of β-Amino Ketones Using Titania Based on Solid Acid as A Catalyst

واکنش مانیخ Mannich Reaction / کاتالیزور اسیدی جامد Solid Acid Catalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / بی - آمینوکتون B-Amino Ketones

03-39002

573

پایان نامه

فیبرها و جاذب های پلیمری برای ریزاستخراج با فاز جامد و تکنیک درون سوزنی به همراه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی برای اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی در نمونه های آبی Polymeric Fibers and Sorbents for SPME and In-Needle Device together with GC-MS for Analysis of Environmental Pollutants in Aquatic Media

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نمونه های آبی Water Samples / استخراج دینامیکی با فاز جامد از فضای فوقانی Head Space-Solide Phase Dynamic Extraction / تله سوزنی Neadle Trap

03-39003

574

پایان نامه

بررسی تحلیلی مفهوم نظریه ی کوانتومی: مسئله ی اندازه گیری و رویکردی نقدی بر تفسیر همساززدایی A Survey on the Concept of Quantum Theory: Measurement Problem and A Critical Approach to Decoherence Interpretation

قضیه بل Bell’S Theorem / همدوس زدایی DECOHERENCE / مسأله اندازه گیری Measurement Problem / دوگانگی ذره موج Wave-Particle Duality

03-39004

575

پایان نامه

مروری بر مساله بازسازی در گراف ها A Survay on Reconstruction Conjecture in Graphs

حدس بازسازی Reconstruction Conjecture / عدد بازسازی Reconstruction Number / دسته کارت Deck / حدس کلی - اولام Kelly and Ulam's Conjecture / بازسازی یالی Edge Reconstruction

02-39006

576

پایان نامه

طراحی شکل موج بهینه ارسالی برای رادارهای چندورودی - چندخروجی Optimal MIMO Radars Waveform Design

بهینه سازی محدب Convex Optimization / تخمین کمترین مربعات Least Square Estimation / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / شکل موجی Waveforms

05-39007

577

پایان نامه

تعیین عمر باقیمانده یاتاقان غلتشی خودتنظیم بعد از وقوع خرابی به روش مکانیک شکست Self Alignment Rolling Bearing Lifetime Prognosis with Damage Mechanics Method

عمر مفید باقیمانده Remaining Useful Life / ارتعاش Vibration / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / یاتاقان غلتشی Rolling Bearing

08-39008

578

پایان نامه

مطالعه سینتیک چنددسته واکنشهای کاتالیستی همگن و ناهمگن در حلالهای مختلف مولکولی و یونی و مخلوط آنها Kinetic Study of Heterogeneous and Homogeneous Catalytic Reactions in Molecular and Ionic Solvents and Their Mixtures

هیدروژن دهی Hydrogenation / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / کاتالیزور پتاسیم فلوراید بر پایه آلومینا Pottasium Pholoride-Alumina Catalyst (KF-Al2o3) / مایعات یونی Ionic Liquid / سیکلوهگزن Cyclohexene / فشار اتمسفری Atmospheric Pressure

03-39009

579

پایان نامه

ارائه روشی برای استنتاج اعتماد Towards a Method for Inferring Trust

اعتماد Trust / شهرت Reputation / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / وب اعتماد Trust Web / اعتماد چندهدفی Multiobjective Trust

19-39010

580

پایان نامه

امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث کارخانه تبدیل گاز طبیعی به فراورده های نفتی مایع Feasibility Study Of A Gas To Liquid Plant

امکان سنجی Feasibility Study / تبدیل گاز طبیعی Natural Gas Conversion / منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) Pars Special Economic Energy Zone (Assaluyeh) / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / تولید بنزین Gasoline Production

01-39011

581

پایان نامه

بهبود ویژگی های امنیتی شبکه های مخابراتی با استفاده از کدگذاری شبکهImprovement of Security Features of Communication Networks with Network Coding

کدگذاری شبکه Network Coding / محرمانگی Confidentiality / کدگذاری امن شبکه Secure Network Coding / کدگذاری تسهیمی امن Secure Multiplex Coding / شنودگر Wiretapper / دشمن فعال Active Enemy

05-39012

582

پایان نامه

یافتن اپراتورهای S-norm ،T-norm بر اساس مورفولوژی ریاضی برای کنترل گر ALMNew S-norm and T-norm Operators for ALM

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / عملگر پخش لکه جوهر Ink Drop Spread (IDS)Operator / نازک سازی THINNING / عملگر اس - نرم S-norm Operator / عملگر تی - نرم T-norm Operator / میانگین وزن دار Center of Gravity (COG) / چاق سازی Thickening

19-39013

583

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های آلومینا - زیرکونیا ساخت شده به روش ریخته گری ژلی Mechanical Properties of Al2O3-ZrO2 Nanocomposites Fabricated by Gelcasting

خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانوکامپوزیت آلومینای تقویت شده با زیرکونیای تتراکونال Zirconia Thoughed Alumina (ZTA)Nanocomposite / ریخته گری ژلی Gelcasting

07-39014

584

پایان نامه

کنترل پیش بینانه فرایند با استفاده سلسله مراتبی از تحلیل رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (موردکاوی: فرایند اسپری درایینگ) Predictive Process Control Using a Hierachical Method Based on Regression Analysis and Artificial Neural Networks (case study: Spray Drying in Tile Industry)

کنترل پیش بین Predictive Control / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل سازی MODELING / خشک کن پاشنده Spray Dryer / تحلیل برگشتی Regression Analysis

01-39015

585

پایان نامه

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با روش های گوناگون Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Different Methods

معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / حل عددی ضعیف Weak Numerical Solution / شبیه سازی Simulation / همگرایی قوی Strong Convergence / حل عددی قوی Strong Numerical Solution / همگرایی ضعیف Weak Convergence

02-39016

586

پایان نامه

بررسی میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران The Study of Macroeconomic Variables on Tehran Stock Market Return

بازده سهام Stock Return / بازار سهام Stock Market / متغیرهای کلان اقتصادی Macroeconomic Variables / نظریه قیمت گذاری آربیتراژ Arbitrage Pricing Theory (APT)

44-39017

587

پایان نامه

بررسی جداسازی گازی توسط غشای مایع تلفیقی TEG و نانوذرات زئولیت Na-Y Gas Separation by TEG and Zeolite Na-Y Nano Particles Liquid Membrane

جداسازی گازها Gases Separation / غشای مایع امولسیونی Emulsion Liquid Membrane / نانوزئولیت Nanozeolite / نانوذرات Nanoparticles

06-39018

588

پایان نامه

بررسی تجربی نقش اعداد بدون بعد در پایداری جریان چگال حاوی ذرات Role of Non-Dimensional Numbers in Density Current Stability

بررسی تجربی Experimental Investigation / جریان گل آلود Turbidity Current / عدد فرود چگالی Densimetric Froude Number / پروفیل سرعت Velocity Profile / ارتفاع دریچه ورودی Inlet Gate Height / پروفیل غلظت Concentration Profile

08-39019

589

پایان نامه

انتقال سیگنالهای پهن باند رادیویی بوسیله حاملهای نوری Optical Transmission of UWB Signals

فیبر نوری Fiber Optics / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / کانال باند وسیع Ultra Wide Band Channel / دیود لیزری Laser Diode / لینک رادیو روی فیبر Radio Over Fibers (ROF)

05-39020

590

پایان نامه

منظم بودن سرتاسری موج نگاشت ها Global Regularity of Wave Maps

فضای سوبولیو Sobolev Space / عدد نظم Regularity / موج نگاشت Wave Map / عملگر لیتلوود - پیلی Littlewood-Paley Projection / تقریب های ستریکارتز Strichartz Estimates

02-39021

591

پایان نامه

بررسی رابطه دارایی ها با تورم و قابلیت پوشش آنها در ایران Asset Returns and Inflation Hedging in Iran

بازدهی دارایی ها Asset Returns / پوشش در برابر تورم Inflation Hedging / آزمون ریشه واحد فصلی Seasonal Unti Root Test / فیلترکردن فصلی Seasonal Filtering

44-39022

592

پایان نامه

عدم قطعیت در زبان توصیف CZ Nondeterminism in CZ Specification Language

توصیف صوری Formal Specification / تولید صوری برنامه Formal Program Development / نظریه مجموعه ها SET THEORY / زبان توصیف زد Z Specification Language / ریاضیات ساختی Constructive Mathematics / عدم قطعیت Uncertainty / زبان سی.زد CZ Language / نظریه مارتین لوف Martin-Lof Theory

19-39023

593

پایان نامه

کنترل برج های تقطیر با خلوص بالا Control of High Purity Distillation Columns

ساختار کنترلی Control Structure / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / خلوص بالا High Purity / برج تقطیر Distillation Column

06-39025

594

پایان نامه

محاسبه ی کارای فضای قابل دید و ساده سازی آن در محیطهای مختلف Efficient Visibility Computation and Simplification in Different Environments

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم جویباری Streaming Algorithm / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / ساده سازی مسیر Line Simplification

19-39026

595

پایان نامه

سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز دی اکسیدکربن Direct Synthesis of Dimethyl Ether from Carbon Dioxide

دی متیل اتر Dimethyl Ether / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / کاتالیزور دوعملگر Bifunctional Catalyst / هیدروژن دهی Hydrogenation / اثر اکسید آلومینیوم Aluminum Oxide Effect

06-39027

596

پایان نامه

رفتار لرزه ای قاب های فلزی مهاربندی شده هم محور در زلزله های حوزه نزدیک گسل با اثر جهت پذیری پیش رونده Seismic Behavior of Concentric Steel Braced Frames In Near Fault Ground Motion

رفتار پس کمانشی Post-Buckling Behavior / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / مهاربندی هم محور Concentric Bracing / رفتار کمانشی - خرپایی Strut Buckling Behavior / جهت پذیری پیش رونده Forward Directivity

09-39028

597

پایان نامه

مدل سازی جریان و پیش بینی رفتار کمپرسور جریان محوری با استفاده از روش انحنای خط جریان Flow-Field Modeling and Performance Prediction of Axial-Flow Compressors using Streamline Curvature Method

تراکم ساز محوری Axial Compressor / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / مدل سازی دوبعدی Two Dimentional Modeling / تحلیل جریان میان گذر نصف النهاری Meridional Through-Flow Analysis / روش انحنای خط جریان Streamline Carvature Method / تراکم ساز ده طبقه ای ناکا NACA 10-Stage Compressor

08-39029

598

پایان نامه

استفاده از تئوری بازی در کنترل هم بندی در شبکه های بی سیم سیار Using Game Theory in Topology Control of Wireless Mobile Networks

کنترل هم بندی Topology Control / نظریه بازی GAME THEORY / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / بازی تکراری Repeated Game / نزدیکترین همسایه Nearest Neighbor / شبکه بی سیم خودبرپا Wireless Multihop Network / تابع سودمندی کاسته شده Discounted Utility Function / زیربازی بهینه Subgame Perfection

19-39030

599

پایان نامه

یک روش صوری یکپارچه در توصیف و درستی یابی سیستم های مبتنی بر اجزا An Integrated Formal Method for Specification and Verification of Component-Based Systems

مدل هماهنگ سازی Coordination Model / درستی یابی Verification / وارسی الگو Model Cheking / تجرید Abstraction / درستی یابی ترکیبی Compositional Verification / سیستم مبتنی بر اجزا Component Based System

19-39031

600

پایان نامه

بررسی اثر متقابل مدیریت توان مصرفی و قابلیت اطمینان تبادل اطلاعات در شبکه های بی سیم مورد استفاده در کاربرد نهفته Analyzing the Interplay of Power Management and Communication Reliability of Wireless Networks in Embedded Applications

مدیریت توان Power Management / کنترل هم بندی Topology Control / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / تداخل Interference / سیستم تعبیه شده Embedded System / قابلیت اطمینان Reliability

19-3903

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

پایان نامه

تخمین یک نقاب اسپکتروگرافیک نرم برای بازشناسی گفتار A Soft Spectrographic Mask Estimation for Speech Recognition

نقاب طیفی Spectral Mask / بازشناسی گفتار خودکار Automatic Speech Recognition / نظریه ویژگی گم شده Missing Data Theory / تنکی Sparsity / درگاشت طیفی Spectral Entropy / طبقه بندی کننده بیزی Beyesian Classifier

19-39033

602

پایان نامه

بررسی رفتار استاتیکی خاک های شن و ماسه ای سیمانی شده با کلسیت (مطالعه موردی خاک تهران) The Static Behavior of Calcite Cemented Gravely Sand – Tehran Alluvium Case Study

خاک سیمانی شده Cemented Soil / کلسیت Calcite / خاک شن و ماسه ای Gravely Sand / آزمایش سه محوری Triaxial Test / رفتار استاتیکی Static Behavior

09-39034

603

پایان نامه

شبیه سازی عددی کاویتاسیون در اطراف اجسام صلب متحرک در حالت گذرا Numerical Simulation of Cavitation in Rigid Body Motion in Unsteady State

شبیه سازی Simulation / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / حالت گذرا Transition State / خلاءزایی Cavitation / جسم متحرک Moving Body

08-39035

604

پایان نامه

سنتز نانو 5-H-ZSM برای تبدیل متانول به پروپیلن Synthesis of Nano H-ZSM-5 for Methanol Conversion to Propylene

انتخاب پذیری Selectivity / پروپیلن Propylene / نانوزئولیت Nanozeolite / فرایند تبدیل متانول به پروپیلن Methanol Conversion to Propylene (MTP)Process / نانوکاتالیزور Nano Catalyst

06-39036

605

پایان نامه

بررسی عددی انتقال حرارت جریان آشفته در ناحیه ورودی میکروکانال ها Numerical Simulation of Turbulent Flow Heat Transfer in the Entrance Region of Microchannels

میکروکانال Microchannel / جریان آشفته Turbulent Flow / حل عددی Numerical Solution / عدد نودسن Knudsen Number / جریان لغزشی Slip Flow

08-39038

606

پایان نامه

سنتز و مطالعه فعالیت کاتالیتیکی کمپلکس آهن - بیس (2 - اکسازولینیل)متان در اکسایش سولفیدها توسط اوره هیدروژن پراکسید Synthesis and Study of Catalytic Activity of Iron (III)-bis(2-oxazolinyl) Methane complex by Urea Hydrogen Peroxide in Oxidation of Sulfides

اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / لیگاند نیتروژن دهنده Nitrogen Donor Ligand / بیس اکسازولین Bis Oxazoline / کمپلکس های آهن Iron Complexes / لیگاند محوری Axial Ligand / متیل فنیل سولفید Methylphenylsulfide

03-39040

607

پایان نامه

مطالعه رشد پالادیم روی لایه های نانوساختاری اکسید تنگستن Investigation of Palladium Growth on Nanostructured Tungsten Oxide Films

اکسید تنگستن Tungsten Oxide / پالادیوم Palladium / لایه نشانی لیزر پالسی Pulsed Laser Deposition (PLD) / الکترولس Electroless / گازوکرومیک Gasochromic

04-39042

608

پایان نامه

مطالعه مشخصات شار پرتوهای کیهانی پرانرژی در سطح تهران Study on Very High Energy Cosmic Ray at Tehran Surface

پرتوهای کیهانی Cosmic Rays / ناهمسانگردی Anisotropy / میدان مغناطیسی زمین Geomagnetic Field / نوسان نوترینو NEUTRINO OSCILLATION / سایه خورشید Sun Shadow / تابش چرنکوف Chernekov Radiation / میون مثبت و منفی Positive-Negative Muon / سایه ماه Moon Shadow / اثر کامپتون - گتینگ Compton-Getting Effect

04-39043

609

پایان نامه

ارائه مدلی جهت افزایش بهره وری و کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع برقPresenting a Model For Increasing Productivity And Simultaneously Decreasing Eletrical Losses In Electric Power Distribution

شبکه توزیع قدرت Distribution Line Carrier / تلفات انرژی Energy Loss / توسعه عملکرد کیفیت Quality Function Deployment (QFD) / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / شاخص شبکه توزیع Electric Power Distribution Index / نمودار رادار Radar Chart

01-39044

610

پایان نامه

طراحی و ساخت یک نمونه مترجم ماشینی فارسی به انگلیسی Design and Development of a Persian to English Translator Prototype

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / ترجمه ماشینی Machine Translation / گرامر سازه ای هسته محور Head-Driven Phrase Structure Grammer (HPSG) / معنای بازگشتی کمینه Minimal Recursion Semantics (MRS)

19-39045

611

پایان نامه

تولید شبیه ساز عددی عملیات حرارتی (پیش گرمایش)روش ازدیاد برداشت ریزش ثقلی به کمک بخار Simulator Development for Thermal Operation (Pre-heating) of SAGD Techniques

شبیه سازی Simulation / پیش گرمایش سوخت Fuel Preheating / عملیات حرارتی Heat Treatment / ریزش ثقلی به کمک بخار Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) / روش فشار ضمنی - اشباع صریح Implicit Pressure Explicit Saturation (IMPES)

06-39047

612

پایان نامه

ارزیابی و طراحی اقتصادی - آماری چارت های کنترلی چندمتغیره با رویکرد ایجاد بهبود در مدل هزینه و محدودیت Economic-Statistical Design and Evaluation of Multivariate Control Charts; An Improvement of Cost Model and Constraints Approach

نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی Exponentially Weighted Moveing Average (EWMA) / زنجیره مارکف Markov Chain / تابع کاهش کیفیت تاگوچی Taguchi's Quality Loss Function / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / نمودار کنترلی Control Chart / طراحی اقتصادی آماری Economic Statistical Design

01-39048

613

پایان نامه

خاص گرایی اخلاقی (قرائت دنسی) Moral Particularism (Dancy's Version)

فرا اخلاق Meta-Ethics / کل گرایی دلایل Reason Holism / خاص گرایی اخلاقی Moral Particularism / عام گرایی اخلاقی Moral Generalism / دلایل اخلاقی Moral Reasons

42-39049

614

پایان نامه

ارائه مدل رفتاری فولاد DIN1.6959 و تعیین تنش ها در لوله های جدارضخیم اتوفرتاژشده Material Modeling of DIN1.6959 Steel and Determination of Stresses in Autofrettaged Thick-Walled Tubes

تنش پسماند Residual Stress / فرایند اتوفرتاژ Autofrettage Process / مدل سازی مواد Material Modeling / فولاد 1.6959 DIN DIN 1.6959 Steel / لوله جدار ضخیم Thick-Walled Tube

08-39050

615

پایان نامه

مدل سازی اثر فشار بر مقاومت تماسی فصل مشترک قالب - قطعه در آلیاژ A356Modelling of Pressure Effect on Metal/Mold Interface Resistance in the A356 Aluminium Alloy Casting Process

مدل سازی MODELING / مقاومت تماس Contact Resistance / ضریب انتقال حرارت Heat Transfer Coefficient / فشار pressure / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356

07-39051

616

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل استاتیکی، ارتعاشاتی و دینامیکی میکروصفحات در میدان الکترواستاتیک با استفاده از روش گسترش یافته کانتروویچ Modeling and Statical, Vibrational and Dynamical Analysis of Electrically actuated Microplates Using the Extended Kantorovich Method

میکرو صفحه Microplate / استاتیک Statics / ارتعاش Vibration / دینامیک Dynamics / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / روش گسترش یافته کانتروویچ Extended Kantorovich Method / تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation

08-39052

617

پایان نامه

تدوین متدولوژی مدیریت پروژه های تحقیقاتی Providing a Project Management Methodology for Research Projects

روش شناسی مدیریت پروژه Project Management Methodology / قراردادهای تحقیقاتی Research Projects / روش شناسی گام به گام Step to Step Methodology / اهداف کنترلی Controlling Goals

01-39053

618

پایان نامه

طراحی و توسعه یک نرم افزار جهت تحلیل رفتار هیدرودینامیکی سیستم SPM Design and Development of a Software for Analyzing Hydrodynamic Behavior of Spm System

سازه های فراساحل. / سازه نزدیک ساحل. / تحلیل حوزه فرکانسی Frequency Domain Analysis / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / عملگر دامنه پاسخ Response Amplitude Operator (RAO) / سیستم مهار تک نقطه ای Single Point Mooring(SPM)System / طیف واریانس Variance Spectrum

08-39055

619

پایان نامه

شبیه سازی مخازن شکافدار با استفاده از المان محدود با توابع شکل لگاریتمی و ترکیب آن با حجم محدود Fracture Reservoir Simulation Using Finite Element Method with Logarithmic Shape Functions

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبیه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Simulation / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / مدل تخلخل دوگانه Dual Porosity Model

06-39056

620

پایان نامه

شبیه سازی کامپیوتری تشخیص آسیب دیدگی جزئی لیگامان متقاطع قدامی زانو به روش آرترومتری Computer Simulation of Arthrometric Diagnosis of Partial ACL-Injured Knee

مفصل زانو Knee Joint / شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / لقی سنجی Arthrometry / تحلیل آماری Statistical Analysis / آسیب دیدگی جزئی Partical Injuries

08-39057

621

پایان نامه

بررسی مساله خستگی سایشی بین یک گوه نامتقارن و یک نیم صفحه به روش تحلیلی و عددی Investigation of Fretting Fatigue Problem between a Tilted Wedge and a Half-Plane using Analytical and Numercial Methods

خستگی سایشی Fretting Fatigue / مکانیک تماس Contact Mechanics / تابع پتانسیل موسخولیشویلی Muskhelishvili's Potential Function / انتگرال مفرد Singular Integral / گوه نامتقارن Tilted Wedge

45-39058

622

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن/ پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی تقویت شده با الیاف فلکس (FLAX) Study of Mechanical Properties of PP/r-PET Composite Reinforced with Flax Fiber

پلی پروپیلن Polypropylene / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / سازگارکننده Compatibilizer / الیاف فلاکس FLax Fiber

06-39059

623

پایان نامه

بررسی اثر ولکانیزه کردن دینامیکی EPDM بر مقاومت به خراش پلی پروپیلن به سازی شده با لاستیک Studying the Effect of Dynamic Vulcanization of EPDM on Scratch Resistance of Rubber-Modified Polypropylene

مقاومت به خراش Scratch Rsistance / پلی پروپیلن به سازی شده با لاستیک Rubber-Modified Polypropylene / ولکانش دینامیکی Dynamic Vulcanization / مقاومت به حفره دار شدن Cavitation Resistance

07-39060

624

پایان نامه

مطالعه تجربی و نظری چرخش درونی حول پیوند C-N در اتیل تتراهیدرو- 1 (H2)- پیریدین کربودی تیوآت و اتیل 1 - پیرولیدین کربودی تیوآت با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته ی دینامیک Theoretical and Experimental İnvestigation of C-n İnternal Rotation in Ethyl Tetrahydro-1(2H)-Pyridine Carbdithioate and Ethyl 1-pyrrolidine Carbodithioate by Dynamic Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / اتیل تتراهیدرو - 1 (H2) - پیریدین کربو دی تیوآت Ethyl Tetrahydro-1 (2H) - Pyridine Carbodithioate / اتیل 1 - پیرولیدین کربو دی تیوآت Ethyl 1-Pyrrolidine Carbodithioate

03-39061

625

پایان نامه

مدل سازی عددی فرایند تشکیل و توزیع ریزمک در قطعات ریختگی آلومینیومی A Mathematical Model to Prediction of the Formation of Microporsities in Aluminium Alloy Cast Parts

مدل سازی عددی Numerical Simulation / شبیه سازی Simulation / جداشدگی Segregation / جداسازی گازها Gases Separation / فاصله بین بازوی دندانه Dendrite Arm Space (DAS) / ریزمک Microporosity

07-39062

626

پایان نامه

ارائه یک روش یادگیری با الهام از یادگیری حرکت در انسان A Learning Method Inspired by the Human Motor Learning

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / یادگیری حرکت Motor Learning / سیستم حرکتی Motion System / حرکت ارادی انسان Human Purposive Movement / تقریب تابع Function Appromination

05-39064

627

پایان نامه

کاهش جابجایی پسماند سازه های بتنی با استفاده از آرماتورهای مقاومت بالاReduction of Residual Displacement of Concrete Structures by use of High Strength Rebars

سازه های بتنی Concrete Structures / جابجایی پسماند Permanent Displacement / آرماتورهای مقاومت بالا High Strength Rebars

09-39065

628

پایان نامه

طراحی مدارات پیشین گیرنده با پهنای باند وسیع Design of Front End of UWB Receivers

تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / حذف نویز Noise Removing / تقویت کننده گسترده Distributed Amplifier / فیلترهای میان گذر Bandpass Filters / پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / تقویت کننده با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Amplifier / تکنیک افزایش ضریب کیفیت سلف Q- Enhancement Technique

05-39067

629

پایان نامه

کنترل سیکلهای بازنگری در فرایند طراحی Iteration Control in Design Process

فرایند طراحی Design Process / مدیریت طراحی Design Management / ماتریس ساختار طراحی Design Structure Matrix / تصمیم گیری فازی Fuzzy Decision Making

45-39068

630

پایان نامه

ساخت و شناسایی غشاء نانوزئولیتی 34-SAPO بر پایه آلومینا و بررسی توان جداسازی آن برای گازها و بخارات سبک Synthesis & Characterization of Nano Zeolite SAPO-34 Membranes on Alumina Supports and Evaluation of Their Performance for Gas and Vapor Separation

نانوزئولیت Nanozeolite / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / غشاها Membranes / جداسازی گازها Gases Separation / شرایط فوق بحرانی (شیمی)

06-39069

631

پایان نامه

شبیه سازی یک بعدی مخازن نفتی ترک دار به روش تقریب مرکزی دقت بالا با استفاده از مدل نفت سیاه 1D Simulation of Naturally Fractured Oil Reservoir Flow with High Resolution Central Scheme Using Black-Oil Model

مدل نفت سیاه Black-Oil Model / مخازن نفتی Oil Reservoirs / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / مدل تخلخل دوگانه Dual Porosity Model / روش عدد تقریب مرکزی High Resolution Central / ترک طبیعی Naturally Fracture

08-39070

632

پایان نامه

توسعه سیستم انرژی یکپارچه خورشیدی در یک ساختمان آموزشی نمونهDevelopment of an Integrated Solar Energy System for a Typical Educational Building

چرخه عمر سیستم System Life Cycle / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / قابلیت بهره برداری Utilizability / رویه طراحی بهینه Optimal Design Procedure

08-39071

633

پایان نامه

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری بین المللی در ناحیه خاور میانه International Portfolio Diversification in the Middle East Region

بازار سهام Stock Market / همبستگی Solidarity / متنوع سازی سبد مالی بین المللی International Portfolio Diversification / هم جمعی Co-Integration / خاورمیانه Middle East

44-39072

634

پایان نامه

بررسی خواص آب دوستی و تحلیل آماری مشاهدات AFM سیستم دولایه ای SiO2/TiO2/Glass Hydrophilicity and AFM Based Surface Statistical Analysis of SiO2/TiO2/Glass Bilayer

فرایند تصادفی Stochastic Process / زبری سطح Surface Roughness / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide

04-39073

635

پایان نامه

طراحی مدولاتور سیگما دلتا با دقت بالا Design of a High Resolution Sigma-Delta Modulator

مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / مدولاتور سیگما دلتای متوالی Cascade Sigma-Delta Modulator / مدولاتور سیگما دلتای زمان پیوسته Continuous-Time Sigma-Delta Modulator

05-39074

636

پایان نامه

تعیین خودکار مرجع ضمایر زبان فارسی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشینUsing Machine Learning Approaches for Persian Pronoun Resolution

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / رتبه بندی Ranking / دسته بندی Classification / تعیین عبارات اسمی هم مرجع Coreference Resolution / تعیین مرجع ضمایر زبان فارسی Persian Pronoun Resolution / پیکره نشانه گذاری شده Annotated Corpus / کاهش اثر داده های نامتوازن Tackling Imbalanced Data

19-39075

637

پایان نامه

دسته بندی خودکار هرزنامه با روش های یادگیری ماشین Machine Learning in Automated Spam Detection

هرزنامه Spam / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / دسته بندی متنی Text Categorization / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / پالایش Refining / انتخاب پویای دسته بندی کننده Dynamic Classifier Selection / رای وزن دار پویا Dynamic Weighted Voting

19-39076

638

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی مکانیزم کنترل دسترسی مبتنی بر مدل SBAC Design and Implementation of an Access Control Mechanism Based on SBAC

وب معنایی Semantic Web / کنترل دسترسی Access Control / کنترل دسترسی آگاه از معنا Semantic-Based Access Control (SBAC) / اداره کردن زمینه Context Handling

19-39077

639

پایان نامه

کم کردن نسبت پیک به میانگین توان در سیستم های OFDM Peak to Average Power Ratio Reduction in OFDM Systems

دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / تقویت کننده توان بالا High Power Amplifier (HPA) / نسبت پیک به میانگین توان Peak to Average Power Ratio / تابع چگالی احتمال تجمعی Cumulative Probability Density

05-39078

640

پایان نامه

بررسی تأثیر سیاست های تولید سفارشی، تولید انباری و مدیریت موجودی توسط فروشنده در عملکرد زنجیره تامین Investigation of Make to Order, Make to Stock and Vendor Managed Inventory Replenishment Strategies in Supply Chain Performance

مدیریت موجودی Inventory Management / مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / تولید انبارشی Make-to-Stock / تولید سفارشی Make-to-Order / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI) / قضیه تجدید پاداش Renewal Reward Theorem

01-39079

641

پایان نامه

انتخاب بهینه فعال سطحی برای تغییر ترشوندگی در مخازن کربناته ایران Selecting a Surfactant for Wettability Alteration In Iranian Carbonate Reservoirs

ترشوندگی Wetting / مواد فعال سطحی Surfactants / فشار مویینگی Capillary Pressure / مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / آشام خود به خودی Spontaneous Imbibition

06-39080

642

پایان نامه

برآورد دز موثر ژنتیکی به جمعیت کشور ناشی از آزمایش های رادیولوژی تشخیصیEstimation of Genetically Significant Dose to the Iranian Population from Diagnostic Radiology Procedures

دست Hand / دوز موثر ژنتیکی Genetic Significant Dose / اثر ژنتیکی پرتودهی Radiation Genetic Effect / رادیولوژی تشخیصی Diagnostic Radiology / دوزسنجی گرمالیانی Thermoluminesence Dosimetry / فانتوم معادل انسان Equivalent-Man Phantom

08-39081

643

پایان نامه

شاخص های هم ارزی در مهندسی سیستم های بزرگ اقتصادی - اجتماعی (با تاکید بر سیستمهای آموزش هوافضا) Analogy Indices in the Engineering of Large Socio-Economic Systems (With Emphasis on Aerospace Education Systems)

گردش داده ها Data Flow / نظریه سیستم System Theory / سیستم های آموزشی Education Systems / شاخص هم ارزی Analogy Indices / پایداری سیستم System Stability / مدل میلر Miller Model

45-39082

644

پایان نامه

بررسی پدیده گرفتگی (Fouling)در شفاف سازی ماءالشعیر غیرالکلی با فرایند غشایی Investigation of Fouling In Clarification of Non-Alcoholic Beer with Crossflow Microfiltration Membranes

گرفتگی PLUGGING / شبیه سازی Simulation / محیط متخلخل POROUS MEDIA / ریزصاف کردن Microfiltration / مدول غشایی Membrane Module

06-39083

645

پایان نامه

کاربرد مدیریت دانش در توسعه مدیریت بازاریابی Knowledge Management Application in Developing Marketing Management

مدیریت دانش Knowledge Management / مدیریت بازاریابی Marketing Management / فرایند برنامه ریزی بازاریابی Marketing Planning Process

01-39084

646

پایان نامه

فرایند طراحی ساختار سازمان های بزرگ بر اساس مدل مفهومی بازخوددار A Feedback-based Process of Corporate Structur Design

ساختار سازمانی Organizational Structure / بنگاه مادر Corporate Parent / گروه بندی Grouping / مکانیزم هماهنگی Coordination Mechanism / ساختار اولیه Archetype

44-39085

647

پایان نامه

ساخت و بررسی رفتار شکست کامپوزیت لایه ای AL-DRA Production and Evaluation of Fracture Behavior of Al-Dra Laminated Composites

کامپوزیت لایه ای Composite Laminate / چقرمگی شکست Fracture Toughness / متالورژی پودر POWDER METALLURGY / فرایند نورد Rolling Process / کامپوزیت آلومینیوم 6061 با ذرات سیلیکون Al6061/SiCp composite

07-39086

648

پایان نامه

ارائه مدلی بر اساس وب معنایی برای محاسبه میزان اعتماد در انجمن های تحقیقاتیA Semantic Web Model for Computing Trust in Research Social Networks

وب معنایی Semantic Web / مدل اعتماد Trust Model / مدل اعتماد عمومی Generic Trust Model / مدل اعتماد Credo Credo Trust Model / انجمن تحقیقاتی Research Social Network / مدل اعتماد حساس به زمینه Context-Sensitive Trust Model

19-39087

649

پایان نامه

مدلی برای زمان بندی هماهنگ خطوط حمل و نقل همگانی با هدف کاهش تاخیر در ایستگاه های انتقال Coordinated Scheduling in Public Transportation by Aim of Transfer Time Reduce

زمان بندی هماهنگ Coordinated Transit Scheduling / حمل و نقل همگانی Transit

09-39088

650

پایان نامه

طراحی ترموهیدرولیکی قلب راکتور هسته ای بوشهر (1000-VVER)با استفاده از کوپل کدهای Wims ،Cobra-EN و Citation Thermal-hydraulic Design of the Bushehr Nuclear Reactor Core (VVER-1000) by Using Coupling of WIMS, CITATION and COBRA Codes

قلب واکنشگاه Reactor Cores / ترموهیدرولیک Thermohydraulics / معادلات نوترونیک NEUTRONIC EQUATIONS / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / تزویج کدها Codes Coupling

08-39089

651

پایان نامه

مدل سازی انتقال حرارت در کاربرد گرمادرمانی اولتراسوند Heat Transfer Modeling of Ultrasounic Hyperthermia

گرمادرمانی HYPERTHERMIA TREATMENT / روش اجزای محدود Finite Element Method / بافت کبد Liver Tissue / توزیع دما Tempreture Distribution / روش اچ. آی. اف. یو Hight Intensity Focused Ultrasound / معادله انتقال گرمای پنیز Pennes Bioheat Equation / رگ خونی بزرگ Large Blood Vessel

05-39090

652

پایان نامه

بهبود خواص حسگری نانوساختارهای اکسید تنگستن با اضافه کردن آلائیدگی پالادیم نسبت به گاز هیدروژن Improving Hydrogen Sensing by Adding Additives in Nanostructure WO3 Films

اکسید تنگستن Tungsten Oxide / نانوذرات Nanoparticles / حسگر گاز هیدروژن Hydrogen Gas Sensor / پالادیوم Palladium / روش سل - ژل Sol-Gel Method / الکترولس Electroless

04-39091

653

پایان نامه

بررسی تحلیلی و تجربی رفتار پلاستیک فلزات در بارگذاری ضربه ای با استفاده از آزمایش ضربه تیلور Experimental and Theoretical Analysis of Plastic Deformation of Metals under Impact Loading Using Taylor Impact Test

نرخ کرنش بالا HIGH STRAIN RATE / بارگذاری ضربه ای Impact Loading / آزمایش ضربه تیلور Taylor Impact Test / تنش تسلیم دینامیکی Dynamic Flow Stress / مدل جانسون - کوک Johnson-Cook Model

08-39092

654

پایان نامه

شبیه سازی عددی و مدل سازی تحلیلی سرماساز لوله ضربانی Numerical Simulation and Analytical Modeling of Pulse Tube Refrigerators

سرماساز لوله ضربانی Pulse Tube Refrigrator / جریان نوسانی Oscillating Flow / ضریب عملکرد Operability Index / دمای بازیابی Regeneration Temperature / توان سرمایشی Cooling Capacity

08-39093

655

پایان نامه

بررسی سیستم های دینامیکی مقید با استفاده از معادلات اساسی دینامیک تحلیلیA Study on Constrained Dynamical Systems Using Fundamental Equations of Analytical Dynamics

اصل دالامبر Dalemert's Principle / معادله حرکت EQUATION OF MOTION / دینامیک تحلیلی Analytical Dynamics / سیستم دینامیکی مقید Constrained Dynamics System / سیستم غیرهولونومیک رتبه بالا High Order Nonholonomic System

08-39094

656

پایان نامه

مطالعه تاثیر پارامترهای فرایند هم رسوبی بر مورفولوژی محلول های مغناطیسی بر پایه نانوذرات Fe3 O4 

امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / مواد فعال سطحی Surfactants / محلول مغناطیسی Ferrofluid / نانوذره مگنتیت Fe3O4 Nanoparticle / هم رسوبی Co-Precipitation

07-39095

657

پایان نامه

اندازه گیری میزان HOLDUP دریک بستر سیال شده به روش نوری Holdup Measurement in Fluidized Bed by Light Transmission

سیالیت Fluidity / نگهداشت گاز Gas Holdup / انتقال نور Light Transmission

06-39096

658

پایان نامه

بررسی تجربی تاثیر استفاده از لوله های گرمایی بر آبگرمکن های خورشیدیExperimental Investigation of Heat Pipes Application in Solar Water Heaters

انرژی خورشیدی Solar Energy / آبگرمکن خورشیدی Solar Water Heater / لوله گرمایی Heat Pipe / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / لوله حرارتی نوسانی Pulsating Heat Pipe

08-39097

659

پایان نامه

ارزیابی تجربی لوله حرارتی نوسانی Experimental Investigation of Pulsating Heat Pipe

بررسی تجربی Experimental Investigation / نانوسیال Nanofluid / مقاومت به حرارت Heat Resistance / لوله حرارتی نوسانی Pulsating Heat Pipe

08-39098

660

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی واحد بازیافت اتان با استفاده از الگوریتم های تکاملی و شبکه های عصبی مصنوعی Simulation and Optimization of Ethane Recovery Unit Using Evolutionary Algorithms and Artificial Neural Networks

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / بهینه سازی Optimization / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / واحد بازیافت اتان Ethane Recovery Unit

06-39100

661

پایان نامه

آنالیز عددی اندرکنش یک جت مافوق صوت در یک جریان جانبی مادون صوت تراکم پذیر و اثرات آن بر یک بالک واقع در پایین دست جت Numerical Analysis of a Supersonic Jet into a Subsonic Compressible Crossflow and the Effects on a Downstream Fin

نسبت فشار PRESSURE RATIO / فشار دینامیکی Dynamic Pressure / مدل آشفتگی اسپالارت - آلماراس Spalart-Almaras Turbulence Model / تجزیه شار Flux Splitting / اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / روش تجزیه بالادست جا به جایی Advection Upwind Splitting Method (AUSM)

45-39101

662

پایان نامه

سنتز نانوذرات سولفید مولیبدن و کابرد آن به عنوان نانوکاتالیست در فرایند گوگردزدایی از خوراک نفتی Synthesis of MoS2 Nanoparticles and Their Application as Nanocatalyst for Hydrodesulfurization Process

اکسید مولیبدن Molybdenum Oxide / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوذرات Nanoparticles / گوگردزدایی با هیدروژن Hydrodesulfurization / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / بهبوددهنده Promoter

06-39102

663

پایان نامه

بررسی خصوصیات عملکردی قیرهای لاستیکی Evaluation of Performance Properties of Asphalt Rubber Binders

قیر لاستیکی Crumb Rubber Modified Asphalt / پودر لاستیک Crumb Rubber Modifier / لزجی Viscosity / رده بندی بر اساس عملکرد Performance Grading / خواص سیال شناختی - عملکردی Rheological-Performance properties

09-39103

664

پایان نامه

بررسی مکانیزمهای اداره رابطه بین سازمان مادر و سازمان زیرمجموعه با توجه به محتوای کسب و کار سازمان زیرمجموعه با توجه به محتوای کسب و کار سازمان زیرمجموعه - مطالعه تطبیقی یک هولدینگ ایرانی Exploring Administrative Mechanisms in Headquarter-Subsidiary Relationship based on Subsidiary’s Business Context – Study of an Iranian Corporation

ساز و کارهای مدیریتی Management Mechanism / سازمان های مادر Multi Business Firms / رابطه سازمان مادر و شرکت های تابعه Parent-Subsidiary Relationship / محتوای کسب و کار شرکتهای تابعه Subsidiary`s Strategic Context

44-39104

665

پایان نامه

ارزیابی اثر متقابل مصرف انرژی و بی درنگی در شبکه های حسگر بی سیمMutual_effect Evaluation of Energy Consumption and Realtimeness in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / توان مصرفی Power Consumption / طول عمر شبکه Network Lifetime / سیستم بلادرنگ Realtime System / نرخ نقصان Miss Ratio

19-39105

666

پایان نامه

پیاده سازی مدل تعالی سازمانهای پروژه محور در یکی از مجریان طرحهای پتروشیمیImplementation of Project Based Organizations Excellence Model in a Petrochemical Projects Contractor

بهبود Improvement / ارزیابی سازمانی. / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / سازمان پروژه محور Project Based Organization

01-39106

667

پایان نامه

بهبود کارایی پردازنده های شبکه بر اساس ایده های پردازنده های پیشرفته Improving The Performance of Network Processors Based of the Advanced Processors Schemes

شبکه Network / پردازنده های شبکه Network Processors / ترافیک شبکه Network Traffic / حافظه نهان Cache Memory / پردازنده های پیشرفته Advanced Processors

19-39107

668

پایان نامه

بررسی و ارزیابی حمل و نقلی توزیع مواد نفتی در جهان با استفاده از داده های سری زمانی 

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / مدل جاذبه Gravity Model / توزیع تجارت Trade Distribution / برنامه ریزی خطی Linear Programming / توزیع مواد نفتی Petroleum Distribution / ارزیابی حمل و نقلی Transportation Assesement

09-39108

669

پایان نامه

امکان سنجی طرح احداث کارخانه سیمان خمین Fkomein Cement Factory Feasibility Study

صنعت سیمان Cemen industry / امکان سنجی Feasibility Study / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / کارخانه سیمان خمین Khomein Cement Factory

01-39109

670

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم کنترل جهت گیری برای اجسام صلب Design and Prototyping of an Attitude Control System for Rigid Bodies

جسم صلب Rigid Body / سیستم ژیرو Gyro System / مقدار حرکت Momentum

08-39110

671

پایان نامه

توسعه مدل بهینه نیروگاه سیکل ترکیبی بر پایه ژنراتور مگنتو هیدرودینامیک Developing Optimal Model of a Magnetohydrodynamic Generator Based Combined Cycle

سیکل ترکیبی Combined Cycle / مدل سازی MODELING / بهینه سازی Optimization / نیروگاه مغناطوهیدرودینامیک Magnetohydrodynamic Power Plant

08-39111

672

پایان نامه

به کارگیری رویکرد بازاریابی اجتماعی در همراه کردن مدارس برای آموزش تفکر سیستمی به دانش آموزان دبستانهای منطقه 6 تهران (طراحی و ارزیابی برنامه تبلیغ و ترویج) The Use of Social Marketing Approach to Motivate Schools to Teach Students Systematic Thinking

بازاریابی اجتماعی گروه محور Community Based Social Marketing / مطالعه شکل دهنده Formative Research / رفتار برنامه ریزی شده Planned Behavior / مدل مراحله تغییر Change Model Stage / مجموعه بازاریابی اجتماعی Social Marketing Mix / برنامه بازاریابی اجتماعی Social Marketing Campaign / نیات رفتاری Behavioral Intentions

44-39112

673

پایان نامه

ارائه مدل برای کنترل تداخل در شبکه های بی سیم Ad-Hoc بر پایه مدل کنترل نرخ ارسال داده در TCP Modeling of Interference Control in Wireless Ad-Hoc Networks in the Base of Transmission Rate Control in TCP

شبکه های بی سیم Wireless Networks / تداخل Interference / قرارداد کنترل انتقال Transmission Control Protocol (TCP) / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / تحرک پذیری Mobility / شبکه خودجوش بی سیم Wireless Ad-hoc Network / محدوده تداخل Interference Range / تأخیر متغیر با زمان Time Variable Delay

05-39113

674

پایان نامه

تحلیل وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه درمان در ایران An Analysis of Adverse Selection and Moral Hazard in Health Insurance of Iran

اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / روش نیمه پارامتری Semiparametric Method / تحلیل بازارهای خدمات درمانی Health Market Analysis

44-39114

675

پایان نامه

مدل سازی تئوری و تجربی طرح موتور ورتکس برای کاربرد در رم جت مادون صوتTheoretical and Experimental Modeling of Vortex Engine in Ramjet Application

موتور رم جت Ram Jet Engine / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / ورودی مافوق صوت Supersonic Intake / جریان فروصوتی Subsonnic Flow / جریان گردابه دوجهته Bidirectional Swirl Flow / سیستم ورودی هوا Intake System / موتور هوا تنفسی Air Breathing Engine

45-39115

676

پایان نامه

تقویت میانقاب بنایی با FRP Transverse Retrofit of Infilled Frames with FRP

مقاوم سازی UPGRADING / میانقاب های آجری MASONRY INFILLED FRAMES / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / تنش برون صفحه ای Out of Plane Stress / بهسازی Rehabilitation / کنش قوسی Arching Action

09-39116

677

پایان نامه

ظرفیت کانال های کوانتومی حافظه دار Capacity of Memory Quantum Channels

اطلاعات Information / کانال کوانتومی Quantum Channel / ظرفیت کانال Channel Capacity

04-39117

678

پایان نامه

بهبود کیفیت خدمات برای کاربردهای چندرسانه ای در شبکه های بی سیم شهریImproving QoS in Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs) for Multimedia Applications

کیفیت خدمات Service Quality / زمان بندی Scheduling / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16 Standard / استاندارد وی مکس Wimax Standard / شبکه شهری بی سیم Wireless Metropolitan Area Network / کاربردهای چند رسانه ای Multimedia Applications

19-39118

679

پایان نامه

بررسی اثر شکل پروفیل قالب بر توزیع کرنش، دما و خواص مکانیکی در اکستروژن گرم آلیاژ آلومینیوم 7075 An Investigation of Strain, Temperature Distribution and Mechanical Properties of Product in Hot Extrusion of AA7075

مدل سازی MODELING / اکستروژن گرم Hot Extrusion / روش حد بالایی Upper Bound Method / پروفیل قالب Die Profile / آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075 / تغییرفرم ناهمگن Inhomogeneous Deformation

07-39119

680

پایان نامه

حرکت براونی کسری و کاربرد آن در ریاضیات مالی Fractional Brownian Motion and Application in Mathematical Finance

حرکت براونی کسری Fractional Brownian Motion / انتگرال کسری Fractional Integration / مدل بلک - شولز کسری Fractional Black-Scholes Model / انتگرال ویک - ایتو - اسکرخود Wick-Ito-Skorohod Integral

02-39120

681

پایان نامه

مدل کردن رفتار دینامیکی یاتاقان های تماس زاویه ای در اسپیندل ماشین ابزارهای سریع تحت تاثیر بارهای مکانیکی و حرارتی Thermo-mechanical Modeling of Angular Contact Ball-Bearings in High Speed Machine Tool Spindles

یاتاقان تماس زاویه ای Angular Contact Ball Bearing / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / محور سرعت بالا High Speed Spindle / پیش بار حرارتی Thermally Induced Preload / رفتار ترمومکانیکی جفت شده Coupled Thermo-Mechanical Behaviour

08-39121

682

پایان نامه

تهیه چارچوب توافق نامه سطح خدمات اینترنت با استفاده از مدل e-TOM Service Level Agreement Templates and Guides for Implementing, using eTOM

کیفیت خدمات Service Quality / اینترنت Internet / هزینه ها COSTS / توافق نامه Agreement

01-39122

683

پایان نامه

ساخت درجای نانو کامپوزیت Al-Al3Ti با استفاده از فرایند آلیاژ سازی مکانیکی/ پرش داغ و بررسی رفتار سایشی آن An Investigation on in-situ Synthesis and Wear Behavior of Al-Al3Ti Nanocomposite Produced via Mechanical Alloying/Hot-Press Technique

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / پرس داغ Hot Press / تیتانیوم آلومیناید Titanium Aluminide / نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite

07-39123

684

پایان نامه

بررسی و مقایسه تکسچر و ریزساختار در ساختارهای فوق ریزدانه فرایندهای نورد انباشتی ورقهای چندلایه (ARB)و نورد گرم در فولاد IF Texture and Microstructure of Ultra Fine Grained Structure Produced by Accumulative Roll Bonding (ARB) and Warm Rolling Processes in an IF Steel

اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / فولاد عاری از عناصر بین نشین تیتانیوم دار Titanium Interstitial Free Steel (Ti-IF Steel) / روش تفرق الکترون های برگشتی Electron Back-Scattered Diffraction (EBSD) / تغییرات ریزساختاری Microstructural Changes / بافت نوردکاری Rolling Texture

07-39124

685

پایان نامه

طراحی موتور ابررسانای دما بالای سنکرون با استفاده از ابررساناهای BSCCO و YBCO

ابررسانا Superconductor / موتور ابر رسانا Superconducting Motor / موتورهای الکتریکی ELECTRIC MOTORS / روش اجزای محدود Finite Element Method / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS

05-39125

686

پایان نامه

بهینه سازی سینماتیکی ربات دوبازویه موازی با قفلهای بادامکی Kinematic Optimization of The Dual-Arm Cam-Lock Robot

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی دینامیکی Dynamic Simulation / ربات دوبازویی Dual Arm Robot / قفل بادامکی Cam-Lock / مکانیزم تطبیقی Adaptive Mechanism

08-39126

687

پایان نامه

بررسی خواص ترموشیمی تیمین و داکسی تیمیدین Thermochemical Properties of Thymine & Deoxythymidine

تیمین Thymine / فلزخواهی Metal Ion Affinity / آنیون خواهی Anion Affinity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / داکسی تیمیدین Deoxythymidine

03-39127

688

پایان نامه

کاربرد روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر در شبیه سازی امواج ضربه ای Application of Compressible SPH Method for Simulation of Impulsive Waves

هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / موج ضربه ای Shock wave / لزجی Viscosity / گشتاور زاویه ای Angular Momentum

09-39129

689

پایان نامه

مدل سازی خرابی در سازه های بتن مسلح با استفاده از مدل های پلاستیسیته - خرابی Failure Modeling of Reinforced Concrete Structures Using Plastic–Damage Models

پلاستیسیته Plasticity / خرابی Damage / بتن مسلح Reinforced Concrete / بارهای دینامیکی Dynamic Loads / مدل گرسن Gurson Model

09-39130

690

پایان نامه

تولید فوم و کامپوزیت زمینه فلزی به وسیله روش ARB Using ARB Process for Metal Matrix Foam and Composite Production

کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / آلومینیوم Aluminum / کف فلزی Metal Foam / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / کاربید سیلیسیم Silicon Carbide / تیتانیوم هیدرید Titanium Hydride

07-39131

691

پایان نامه

کاهش توان مصرفی از طریق ارسال سریال بهینه داده در شبکه های روی تراشهPower Reduction Through Efficient Serial Transmission in NoCs

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان Power / سیستم روی تراشه On Chip System / لینک موازی Parallel Link / لینک سریال Serial Link

19-39132

692

پایان نامه

بررسی تحولات ساختاری، ریزساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت A1/AZ31 طی فرایند ARB Investigation of Structure, Microstructure and Mechanical Properties of Al/AZ31 Composite Produced by ARB

کامپوزیت Composite / ناهمسانگردی Anisotropy / فصل مشترک Interfaces / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / ورق آلومینیوم بسیار ریزدانه Ultra-Fine Grained Aluminum Sheet / تغییرات ریزساختاری Microstructural Changes

07-39133

693

پایان نامه

اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی خصوصیات دینامیکی سازه های دارای پی مدفون The Effect of Soli-Structure Interaction on Dynamic Characteristics of Structures with Embedded Fondation

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / پی مدفون Embedded Foundation / خاک لایه ای Layared Soil / اندرکنش اینرسی Inertial Interaction / اندرکنش حرکت شناسی Kinematics Interaction / دوره موثر Effective Period / میرایی موثر Effective Damping

09-39134

694

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان آشفته در بین استوانه های هم مرکز با چرخش استوانه داخلی در سرعت زاویه ای بالا Numerical Simulation of Turbulent Flow in Annulus with Rotation of an Inner Cylinder in High Angular Speed

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان آشفته Turbulent Flow / سرعت زاویه ای Angular Velocity / عدد ناسلت Nusselt Number / استوانه هم مرکز Concentric Cylinder / عدد تیلور Taylor Number

08-39135

695

پایان نامه

بررسی روندهای تجارت و حمل و نقل در آسیا A Study of Trade and Transportation Trends in Asia

مدل جاذبه Gravity Model / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / برنامه ریزی خطی Linear Programming / حمل و نقل کالا Goods Transport / مدل سازی MODELING

09-39136

696

پایان نامه

طراحی و ساخت شارژ کننده خورشیدی با توانایی جذب حداکثر توان Design and Implementation of a Solar Charger with Maxim Power Point Tracking Ability

کلیدزنی نرم Soft-Switching / توانایی جذب حداکثر توان Maximum Power point Tracking / مبدل باک بوست Buck/Boost Convertor / باتری شارژ خورشیدی Solar Battery Charger

05-39137

697

پایان نامه

بررسی تجربی جایگزینی مبردهای رایج با مخلوط هیدروکربن ها در سیستم تهویه مطبوع خودرو Experimental Study of Common Refrigerants Replacement with Hydrocarbon Mixture in Automotive Air Conditioning System

ضریب عملکرد Operability Index / تهویه مطبوع Air Conditioning / سیکل سرمایش Chilled Water Cycle / افزایش دمای جهانی Global Warming / مبرد هیدروکربنی Hydrocarbon Refrigerant / اهرم کنترل Control Lever

08-39138

698

پایان نامه

سنجش میزان استفاده از اهرم های کنترل مدیریتی در سه شرکت ایرانی دارای منطق خلق ارزش متفاوت Measuring the Extent of Usage of Different Levers of Control in Three Iranian Companies with Different Value Creation Logics

اجرای استراتژی Executing Strategy / نظام کنترل مدیریت Management Control System / خلق ارزش Value Creation / رمزکردن داده ها Data Encoding / اهرم کنترل Control Lever

44-39139

699

پایان نامه

استخراج آنتوسیانین ها و کل مواد فنولیک از پوست خشک شده انگور قرمز به وسیله حلال فوق داغ و تولید نانو ذرات به وسیله سیال فوق بحرانی Extraction of Anthocyanins and Total Phenolics from Dried Red Grape Skin by Super Heated Solvent and Production of NanoPparticle by Super Critical Fluid

آنتی اکسیدان Antioxidant / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / روش تاگوچی Taguchi Method / فرایند گاز ضدحلال Gas Antisolvent Process / نانوذرات Nanoparticles / آنتوسیانین Anthocyanins

06-39140

700

پایان نامه

کاهش توان مصرفی از طریق رمزکردن وفقی داده ها در شبکه های روی تراشهReducing Power Consumption in NoCs Through Adaptive Data Encoding

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / کارایی Efficiency / رمزکردن داده ها Data Encoding

19-3914

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

 

701

پایان نامه

یک روش بهینه سازی جدید برای حل مسئله ی مکان یابی چاه به همراه ارزیابی عدم قطعیت A new Optimization Approach for Solving Well Placement Problem under Uncertainty Assessment

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تصمیم گیری Decision Making / سیستم استنباط فازی Fuzzy Inference System / تحلیل عدم قطعیت Uncertainty Analysis / مکان یابی چاه Well Placement / روش پلی توپ Polytope Method

06-39142

 

702

پایان نامه

ساخت و بررسی تحلیلی میکروپمپ نازل دیفیوزری از نوع تک حبابی Fabrication and Theoretical Investigation of a Single Bubble Nozzle-Diffuser Micropump

سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / میکروپمپ ها MICROPUMPS / دینامیک حباب Bubble Dynamic / روش تحلیلی Analytical Method / نازل دیفیوزر Nozzle Difusser

08-39143

 

703

پایان نامه

سوراخکاری کامپوزیت های الیاف شیشه ای به کمک ارتعاشات التراسونیک Ultrasonic-Assisted Drilling of Glass Fiber Reinforced Composites

مواد مختلط Composite Materials / لایه لایه شدگی Delamination / سوراخ کاری Hole-Drilling / ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration / مواد مرکب اپوکسی/ شیشه Glass/ Epoxy Composite

08-39144

 

704

پایان نامه

بررسی و تحلیل آسیب پذیری برنامه ها در محیط شبکه Analysis of Program Vulnerabilities in Computer Network

آسیب پذیری امنیتی Security Vulnerability / تحلیل آسیب پذیری Vulnerability Analysis / آسیب پذیری های برنامه های کاربردی Application Vulnerability / امنیت برنامه های کاربردی Application Security / مدل اثرگذاری داده Data Affecting Model

19-39145

 

705

پایان نامه

مطالعه تحلیلی و تجربی عایق کردن تجهیزات حساس از ارتعاشات محیطی Analytical and Experimental Study of Isolation of Sensitive Equipments from Ambient Vibrations

ارتعاش تصادفی Random Vibration / تحلیل مودال Modal Analysis / عایق سازی ارتعاش Vibration Isolation / آزمایش ارتعاش محیطی Ambient Vibration / تجهیزات حساس Sensitive Equipments

09-39146

 

706

پایان نامه

تعیین فشار جانبی خاک ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایش کالیبراسین نفوذ مخروطDetermination of Lateral Pressure of Sandy Soil Using Results of Calibration of Cone Penetration Test

ماسه SANDS / آزمایش نفوذ مخروط Cone Penetration Test / محفظه کالب زنی Calibration Chamber / ضریب فشار جانبی خاک Lateral Earth Pressure Coefficient

09-39147

 

707

پایان نامه

تدوین نرم افزار مدیریت نگهداری راه های ایران Development of a Pavement Management Software Package for Iran

نرم افزار SOFTWARE / ایران Iran / مدیریت MANAGMENT / روسازی Pavements / راه ها Roads

09-39148

 

708

پایان نامه

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه در رفتار لرزه ای مدل های سه بعدی مخازن هوایی با استفاده از روش مرزهای جاذب Evaluation of Soil-Structure Interaction Effects in Seismic Behavior of 3D Models of Elevated Tanks, Using Absorbing Boundary Method

مخازن هوایی (آب) WATER TOWERS / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / مرزهای جاذب انرژی Transmitting Boundaries

09-39199

 

709

پایان نامه

بررسی اثرات پدیده تغییرات اقلیم در حوضه آبریز کرخه (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه) Study of Climate Change Impacts on Water Resources (Case Study: Karkheh River Basin)

منابع آب WATER RESOURCES / جریان رودخانه ای River Flow / تغییر اقلیم Climate Change / حوضه آبریز سد کرخه Karkheh Dam River Basin / کوچک مقیاس کردن آماری Statistical Downscaling / مدل گردش عمومی Variable Infiltration Capacity (VIC)Model / مدل هیدرولوژیکی Hydrologic Model

09-39200

 

710

پایان نامه

طراحی مسیر جریان مواد باربران خودکار Guide Path Design for Automated Guided Vehicles

جابه جایی مواد Materials Handling / باربران خودکار Automated Guided Vehicles (AGV) / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / سیستم باربر خودکار Automated Guided Vehicle Systems / مسیر حرکت GUIDE PATH / طراحی مسیر Path Planning / چیدمان تسهیلات Facility Layout / الگوی حلقه ای جریان مواد Loop Guide Path

01-39201

 

711

پایان نامه

بررسی اثر تحریک های دوجهتی در زلزله های نزدیک گسل با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه Investigating the Effect of Bi-Directional Input for Near Field Earthquakes Considering the Soil Structure Interaction

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / سازه های نامنظم Nonlinear Structures / تحریک دوجهتی Bi-Directional Input

09-39202

 

712

پایان نامه

مقایسه کارایی الگوریتم های تخصیص ترافیک بر پایه مسیر A Comparison Between Path-based Traffic Assignment Algorithms

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / تصویر گرادیان Gradient Projection / الگوریتم مبتنی بر مسیر Path-Baseed Algorithm / مساله تعادل استفاده کننده User Equilibrium Problem / الگوریتم تجزیه سیمپلیکال غیرهمفزون Disaggregate Silplicial Decomposition (DSD)

09-39203

 

713

پایان نامه

بررسی جوش پذیری آلیاژ ریختگی بین فلزی پایه Ni3Al با روش GTAW Weldability Survey of a Cast NhAl-based Intermetallic Alloy

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / جوشکاری آرگون Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) / آلیاژ پایه آلومیناید نیکل Nicle Aluminide Base Alloy / اتصال ناهمجنس Dissimilar Joint

07-39204

 

714

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص ضدباکتری و ضدقارچی نانوکامپوزیتهای مس - پلیمر Synthesis and Study of Antibacterial and Antifungal Properties of Copper-Polymer Nanocomposites

نانوذرات مس Copper Nanoparticles / کندوسوز لیزر پالسی Pulsed Laser Ablatia / نانوکامپوزیت مس - آلومینا Cupper Alumina Nanocomposite / خواص ضدباکتری Antibacterial Properties / خواص ضدقارچی Antifungal Properties

04-39205

 

715

پایان نامه

مطالعه تجربی اثر زاویه عقبگرد بال بر توزیع فشار روی یک نیم مدل Experimental Study of the Wing Sweep Angle Effect on the Pressure Distribution of a Half Model

بال سه بعدی Three Dimentional Wing / پروفیل فشار Pressure Profiles / زاویه پسگرا Sweep Angle / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES

45-39207

 

716

پایان نامه

بهینه سازی بدنه ی تمام کامپوزیتی هواپیمای اسکیل شده ی Jas39 به کمک الگوریتم ژنتیک Optimization of Full Composite Body of the Scaled Jas39 Fighter Aircraft Model Using Genetic Algorithm

بهینه سازی Optimization / مواد مرکب لایه ای LAMINATED COMPOSITE MATERIALS / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / عملیات جوان سازی Rejuvenation Treatment / طراحی لایه چینی Laminate Sequence Design / هواپیما Aircraft / بدنه تمام کامپوزیتی Full Composit Body

45-39208

 

717

پایان نامه

نرخ های قابل حصول جدید در سیستم های طیف گسترده پرش فرکانسی New Achievable Rates In Frequency Hopped Spread Spectrum Systems

اطلاعات جانبی Side Information / اطلاعات جزئی حالت کانال Partial Channel State Information / دسترسی چندگانه با تقسیم کد پرش فرکانسی Frequency Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA) / دسترسی چندگانه با تقسیم کد طیف گسترده Spread Spectrum Code Division Multiple Access (SS-CDMA) / ناحیه ظرفیت Capacity Region

05-39209

 

718

پایان نامه

پیش بینی پذیری و تلاطم بازده و بررسی سرایت شاخص ها با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره در بورس اوراق بهادار تهران Return Predictability and Volatility, and Spillovers of Indexes Using a Multivariate Dynamic Model in Tehran Stock Exchange

پیش بینی پذیری Predictability / بازده Efficiency / تلاطم Turbulence / اثر تقدم و تاخر Lead Lag Effect / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / سرایت بازده Return Spillover / مدل بک Beek Model

44-39210

 

719

پایان نامه

بررسی دینامیکی سلول عصبی 

سلول عصبی Neuron / دوشاخه شدگی Bifurcation / تحریک پذیری Excitability / پدیده بارستینگ Bursting Phenomenon

02-39211

 

720

پایان نامه

تحلیل عرضه نیروی کار زنان متاهل با استفاده از مدل های اقتصادسنجی پارامتریک و ناپارامتریک Individual Married Female Labor Supply: An Application of Parametric & Non-Parametric Econometric Analysis

بازار کار Labor Market / عرضه نیروی کار زنان Female Labor Supply / روش پارامتری Parametric Method / روش ناپارامتری Nonparametric Method

44-39212

 

721

پایان نامه

بررسی اندرکنش غیرخطی دینامیکی سیال و سازه در مخازن و استفاده از آن در کنترل پاسخ لرزه ای سیستم های دینامیکی Investigation the Effect of Fluid/Structure Interaction on the Seismic Response of Structure Containing a Cylindrical Liquid Tank

اندرکنش غیرخطی Nonlinear Interaction / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / تشدید داخلی Internal Resonance / تشدید اتوپارامتری Autoparametric Resonance / مخزن استوانه ای سیال Cylindrical Liquid Tank / رفتار غیرخطی اینرسی Intertial Nonlinearity

09-39213

 

722

پایان نامه

بررسی خواص اپتیکی و کاتالیستی نانوذرات فلزات نجیب در بستر SiO2 و TiO2Investigation on Optical and Catalytic Properties of Noble Metallic Nanoparticles in SiO2 and TiO2 Matrix

خواص نوری Optical Properties / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / نانوذرات آلیاژی Alloy Nanoparticles / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties

04-39215

 

723

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم رانش جت بخار Design and Manufacture of Steam Jet Propulsion System

عملکرد سیستم پیشرانه Propulsion System Performance / جت بخار Steam Jet / ساخت مدل Model Manufacturing / بویلر الکتریکی Electric Boiler

08-39216

 

724

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی آشکارساز فاز و مدارات دیجیتال سنتزکننده فرکانس تمام دیجیتال برای کاهش نویز فاز و زمان قفل حلقه Design and Simulation of Phase Detector and Other Digital Circuits of an All Digital Frequency Synthesizer to Decrease Phase Noise and Lock Time

نویز فاز PHASE NOISE / فلیپ فلاپ Flip Flop / سنتزکننده فرکانس تمام دیجیتال All Digital Frequency Synthesizer / مبدل زمان به رقم Time to Digital Converter / تقویت کننده حس کننده Sense Amplifier / زمان قفل Lock Time

05-39217

 

725

پایان نامه

تأثیر تنش برشی استاتیکی اولیه بر مقاومت روانگرایی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایش های برش ساده دینامیکی Effect of Initial Static Shear Stress on Liquefaction Resistance of Babolsar Sand Using Cyclic Simple Shear Tests

تنش برشی استاتیکی اولیه Initial Static Shear Stress / برش ساده تناوبی Cyclic Simple Shear / ماسه SANDS / مقاومت روانگرایی Liquefaction Resistance / حجم ثابت Constant Volume

09-39218

 

726

پایان نامه

ارائه روشی عمومی برای کاهش نویز در فیلترهای فعال A General Method for Noise Reduction in Active Filters

فیلتر فعال آر0سی Active-RC Filter / نویز حرارتی Thermal Noise / حذف نویز Noise Removing / گیرنده های رادیویی Radio Frequency Receiver / نویز سوسویی Flicker Noise / مسیر پسخوراند Feedback Paths / مسیر پیشخوراند Feedforward Path / ناهمبستگی منابع مستقل نویز Uncorrelated Independant Noise Sources

05-39219

 

727

پایان نامه

آشکارسازی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت در حین کار Online Monitoring of PD in Power Transformers

تخلیه جزئی Partial Discharge / ترانسفورمر قدرت Power Transformer / حذف نویز Noise Removing / تبدیل موجک Wavelet Transform / آشکارسازی به هنگام Online Detection / مدل خط انتقال چند سیمی Multi Conductor Transmission Line

05-39223

 

728

پایان نامه

چقرمه سازی مواد مرکب لایه ای با استفاده از ذرات میکرو و نانو Toughening of Laminated Composites Composites Using Micro and Nano Particles

چقرمگی شکست Fracture Toughness / مواد مرکب لایه ای LAMINATED COMPOSITE MATERIALS / لاستیک مایع Liquid Rubber / نانو سیلیکا Nanosilica / افزاینده های چقرمگی Loughening Additives

45-39225

 

729

پایان نامه

بهینه سازی مصرف آب و تصفیه فاضلاب در پالایشگاه نفت Optimization of Water Consumption and Wastewater Treatment in Refinery

پالایشگاه نفت Oil Refinery / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / مصرف آب WATERE CONSUMPTION / تصفیه فاضلاب Waste Treatment

08-39226

 

730

پایان نامه

بررسی تجربی توزیع فشار داخل منقبض کننده تونل باد و جلوگیری از جدایش احتمالی جریان Experimental Investigation of Pressure Distribution in the Wind Tunnel Contarection and Preventation of Probable Separation

توزیع فشار Pressure Distribution / نوار مغشوش کننده TRIP STRIP / انقباض Contraction / گرادیان نامطلوب Adverse Gradient

45-39227

 

731

پایان نامه

مطالعات تجربی و مدل سازی بیواکسیداسیون یون فرو در یک بیوراکتور منولیتیExperimental Investigation and Modeling of Ferrous Biooxidation in a Monolithic Bioreactor

شبکه عصبی Neural Network / واکنشگاه کاتالیزوری Catalytic Reactor / کاتالیزور مونولیتی Monolithic Catalyst / تیوباسیلوس فروکسیدانس Thiobacillus Ferrooxidans / اکسایش زیستی یون آهن دار Ferrous Ion/Bio Oxidation

06-39229

 

732

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی افت ها در توربین گازی جریان شعاعی دو ورودی در شرایط ورودی کامل و جزئی Theoretical and Experimental Investigation of Losses in Twin-Entry Radial Inflow Gas Turbine under Full and Partial Admission Conditions 

تلفات انرژی Energy Loss / توربوشارژرها Turbochargers / شرایط ورودی جزئی Partial Admission Conditions / شرایط ورودی کامل Full Admission Conditions

08-39230

 

733

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی Seismic Performance Evaluation of Vertcial Irregular Structures through Nonlinear Time History Analysis

تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / حالت حدی Limit State / نامنظمی در ارتفاع Vertical Irregularity

09-39231

 

734

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص کامپوزیت های PTFE-PA66 Characterization of Morphology, Rheology and Mechanical Properties of PA-PTFE Composites

کامپوزیت Composite / پلی آمیدها Polyamides / پلی تترافلوئوراتیلن Polytetrafluoroethylene(PTFE) / روش تاگوچی Taguchi Method / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریخت شناسی Morphology

06-39232

 

735

پایان نامه

مطالعه اثر آسیاب مکانیکی بر مورفولوژی و ساختار مخلوط پودری Al-Cu و Al-CuO و بررسی اثر پدیده پیرسختی بر خواص مکانیکی Investigation of Mechanical Milling Effects on Al-Cu and Al-CuO Powder Mixture Morphological and Structural Characteristic and Mechanical Properties Changes Resultant from Age Hardening

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پیرسختی Age Hardening / خواص مکانیکی Mechanical Properties

07-39233

 

736

پایان نامه

برنامه ریزی تولیدات پراکنده در صنعت برق تجدید ساختارشده با روش بهینه سازی چندهدفه Distributed Generation Planning in Deregulated Electric Industry Using Multi-objective Optimization

تولید پراکنده Dispersed Generation / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / روش پارتو فرانت Pareto Front Method

08-39234

 

737

پایان نامه

یک پیاده سازی روشهای نیوتون گونه برای شبکه ها با قیود غیر خطی An Implementation of Newton-Like Methods on Nonlinearly Constrained Network

برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / روش مضارب Multiplier Method / روش لاگرانژی Lagrangian Method / روش نیوتن Newton Method

02-39235

 

738

پایان نامه

بهینه سازی کمپرسور جریان محوری Axial Flow Compressor's Optimization

بهینه سازی Optimization / ضریب جریان Discharg Coefficient / تراکم ساز محوری Axial Compressor / ضریب کار Work Coefficient / عدد ماخ بحرانی Critical Mach Number / دبی خفگی Chocking Mass Flow

08-39236

 

739

پایان نامه

ارائه سرویس با سرعت و کیفیت متفاوت و تضمین کیفیت سرویس در شبکه های تمام نوری GMPLS Multi-Service Provisioning and Quality of Service (QoS) Guarantee in Optical Code Switched GMPLS Core Networks

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / کیفیت خدمات Service Quality / انتقال داده ها Data Transmission / قرارداد چندگانه سوییچ زنی برچسب تعمیم یافته Generalized Multi-Protocol Lable Switching (GMPLS) / کلیدزنی کدهای نوری Optical Codes Switching

05-39238

 

740

پایان نامه

شبیه سازی انتشار موج فراصوت ناشی از شوک لیزری برای اندازه گیری خواص مکانیکی ورق Simulation of Laser-Ultrasonic Wave Propagation to Measure Mechanical Properties of Metal Sheets

شبکه عصبی Neural Network / انتشار موج Wave Propagation / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / روش لیزر - فراصوت Laser Ultrasonic Method / موج هدایت شده Lamb Wave / اندازه گیری غیرتماسی Noncontact Measurment

08-39239

 

741

پایان نامه

توصیف و ارزیابی قابلیت در شبکه های حسگر بی سیم Modeling and Evaluating Reliability in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قابلیت اطمینان Reliability

19-39241

 

742

پایان نامه

نشان گذاری و تحلیل ظرفیت درج در سیگنال ویدیو بر اساس تئوری اطلاعات Video Watermarking and Capacity Analysis: Information Theoretic Approach

مخفی سازی داده ها DATA HIDING / سیستم بینایی انسان Human Visual System / سیگنال ویدیو Video Data / نظریه اطلاعات Information Theory / نهان نگاری ویدیو Video Watermaking / تبدیل ریجلت سه بعدی Three Dimentional Ridgelet Transform

05-39242

 

743

پایان نامه

دینامیک واجفتیده ی افق سیاهچاله های فرینه Extremal Black Holes and Decoupled Dynamics of Horizon

نظریه ریسمان STRING THEORY / سیاه چاله ها Black Holles / همسانی CONSISTENCY / فرینگی Extremality / افق مضاعف Double Horizon

04-39243

 

744

پایان نامه

بررسی جدایی فاز در ترکیبات دوتایی کریستال مایع Phase Separation in Binary Liquid Crystal Mixtures

مخلوط دوگانه Binary Mixture / پتانسیل مربعی آر0ای RE-Squared Potential / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / بلور مایع Liquid Crystal / جدایش فازها Phases Separation / ذرات بیضوی Ellipsoid Particles / دانه درشت کردن Goarse Graining

04-39244

 

745

پایان نامه

بررسی روش های کاهش گلبرگ های فرعی خروجی فیلتر منطبق رادار Analysis of Sidelobe Level Reduction Methods at Radar Matched Filter

فیلتر منطبق Matched Filter / گلبرگ های فرعی Sidelobe level / فشردگی پالس Pulse Compression / سیگنال کدشده دوفازی Biphase Coding Signal

05-39245

 

746

پایان نامه

بررسی مکانیزم حلال پوشی ترکیبات دی اکسید کربن دوست در فاز فوق بحرانی C02 با استفاده از شبیه سازی های مونت کارلو Investigation of the Solvation of CO2-philic Compounds in the Super Critical CO2 by Monte Carlo Simulations

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / روش الحاق ذره وایدوم Widom Particle Insertion Method / خودپیوستگی Self-Association / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / نظریه اختلال ترمودینامیکی Statistical Perturbation Theory / مجموعه بسط یافته Expanded Ensemble

03-39246

 

747

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانوذرات TiO2 بر پایه کربنی (کربن اکتیو و نانولوله کربن)و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن ها بر روی آلاینده های زیست محیطی Synthesis and Characterization of TiO2 Based on Carbon (Activated Carbon and Carbon Nanotube) and Investigation of its Catalytic Activity on Environmental Pollutions

روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوذرات Nanoparticles / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کامپوزیت Composite / کربن فعال Activated Carbon / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant

03-39247

 

748

پایان نامه

شبیه سازی ارتعاش ناشی از اندرکنش سیال - جامد و ارزیابی افزایش عملکرد راندمان آیرودینامیکی ایرفویل با پوسته ارتجاعی Vibration Analysis of Dolid-Fluid Interaction to Improve the Aerodynamic Performance of Airfoils with Deflectable Skins

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان تراکم ناپذیر Incompressible Flow / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / پوسته تغییر شکل پذیر Morphing Skin / نظریه اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Theory

45-39248

 

749

پایان نامه

بررسی رفتار لرزه ای دیافراگم های انتهایی بتنی پل ها Seismic Behaviour of Concrete End Diaphragms 

پل ها Bridges / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / دیافراگم انتهایی Support Diaphragm / دیافراگم پل ها Bridges Diaphragms / بتن آرمه.

09-39149

 

750

پایان نامه

بررسی زیست فعالی آلیاژ تیتانیم Ti- 6Al-4V با لایه تغییریافته با سیلیسیم در محلول شبیه سازی شده فیزیولوژیکی Bioactivity of Surface Modified Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI by Pack Siliconizing in Simulated Body Fluid

آلیاژ تیتانیم Titanium Alloy / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / محلول شبه پلاسمای خون Simulated Body Fluid (SBF) / کاشتی های فلزی Metalic Implants / زیست فعالی Bioactivity

07-39151

 

751

پایان نامه

بررسی تولید دی سیلیساید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی با ساز و کار واکنش خوداحتراقی Synthesis of Molybdenum Disilicide by Mechanically Activated Self Propagating Reaction

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / دی سیلیساید مولیبدن Molybdenum Di Silicide (MoSi2) / آلیاژسازی مکانیکی با سازوکار واکنش خوداحتراقی Mechanically activated Self prepagating Reaction (MSR)

07-39152

 

752

پایان نامه

طراحی یک خانواده از مکانیزم های موازی پنج درجه آزادی نوع 3T2R و تحلیل یک مکانیزم برتر Structural Synthesis of a Family of 5D of 3T2R Parallel Mechanisms, and Analysis of the Superior One 

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / حرکت شناسی Kinematics / دینامیک Dynamics

08-39153

 

753

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی سنتز کاتالیست دی هیدروژناسیون پارافین های خطی سنگینSynthesis and Activity Test of Dehydrogenation Catalyst for C10-C14 Paraffin

هیدروژن زدایی Dehydrogenation / بهبوددهنده Promoter / مونو الفین Mono Olefin / کاتالیزور پلاتین Platinum Catalyst

06-39154

 

754

پایان نامه

بررسی تأثیر میراگرهای اصطکاکی بر بهسازی لرزه ای سازه های بتنی غیرشکل پذیرEvaluation of the Friction Dampers Effect on Seismic Retrofit of Non-ductile Concrete Structures

بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / میراگر اصطکاکی Friction Damper / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / سازه بتنی غیرشکل پذیر Non-Ductile Concrete Structure

09-39155

 

755

پایان نامه

بررسی عددی و نیمه تجربی لوله حرارتی نوسانی Numerical and Semi-Empirical Investigation of Pulsating Heat Pipe

شبکه عصبی Neural Network / بررسی تجربی Experimental Investigation / روش همبستگی Correlation Method / لوله حرارتی نوسانی Pulsating Heat Pipe / بررسی عددی Numerical Investigation

08-39156

 

756

پایان نامه

مدل سازی اتساع استنت قلبی به منظور انتخاب استنت بهینه Expansion Modeling of Coronary Stent for Selection of Optimized Stent 

بیماری های قلب Heart Diseases / اتساع Dilatancy / استنت Stent / بالن Balloon

08-39157

 

757

پایان نامه

همزمانی اولیه در DS-CDMA به کمک فیلترهای وفقی و نمونه برداری با نرخ نوآوریDS-CDMA Acquisition Using Adaptive Filters and Sampling at the Rate of Innovation

فیلتر تطبیقی Adaptive Filter / دسترسی چندگانه با تقسیم کد دنباله مستقیم Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) / اسپیلاین نمایی E-Spline / هم زمانی اولیه Acquisition / نرخ نوآوری Innovation Rate / هسته مولد چندجمله ای Polynomial Generating Kernel

05-39159

 

758

پایان نامه

طراحی و توسعه مدل بهم پیوسته تولید برق و متانول از طریق جمع آوری و ذخیره دی اکسید کربن و انرژی خورشیدی Development of an Integrated Model of Electricity & Methanol Co Production Through Solar Energy and CO2 Capture

هیدروژل Hydrogel / متانول METHANOL / سیستم به هم پیوسته Interconnected System / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / احتراق کامل سوخت Oxy Fuel Combustion

08-39160

 

759

پایان نامه

بررسی سینتیک رشد میکروارگانیسم تولیدکننده بیوسورفکتانت جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی Growth kinetic Analysis of Biosurfactant Producing Bacteria for Oil Reservoir Enhance Oil Recovery

سینتیک رشد Growth Kinetics / زیست فعال سطحی Biosurfactant / ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) / لیپوپپتید Lipopeptide / مدل اصلاح شده منطقی Modified Logistic Model

06-39161

 

760

پایان نامه

مطالعه، بررسی و تهیه داروی روکش شده توسط بیوپلیمر PEG به منظور کنترل رهایش دارو Study and Preparation of Coated Drug by PEG Biopolymer (PEGylation) for Release Controlling

پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / اسید سیتریک Citric Acid / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / هم بسپار خطی - دندریتی Linear-Dendritic Copolymer / ظرفیت بارگذاری Loading Capacity

06-39162

 

761

پایان نامه

مدل سازی و مشخصه سازی رفتارگذرای برج تقطیر توسط تئوری موج متحرک Modeling and Characterizing Transient Behavior of Distillation Columns with Travelling Wave Theory

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / موج سفری Traveling Wave / تلفیق متعامد Orthogonal Collocation / برج تقطیر Distillation Column / ستون بستر ثابت Packed Bed Column / برج های سینی دار Tray Columns

06-39163

 

762

پایان نامه

سنتز نانوساختارهای متحرک دی آزوبنزنی، نوآرایی شبه فریز کربناتها و اترها، سنتز دی سیانو استیلبنها، بروماسیون آروماتیکها، سنتز بنزوتیازولها و تیوفنها Synthesis of Switchable Diazobenzene Nano-compounds, Fries type rearrangement of Carbonates and Ethers, Synthesis of Dicyano Stillbenes, Aromatics Bromination, Synthesis of Benzothiazoles and Thiophenes

نوآرایی فریز FRIES REARRANGEMENT / بنزوتیازول Benzothiazole / تیوفن Thiophene / دی سیانواستیلبن Dicyanostillbene / نانوساختارهای متحرک با نور Photo-Swichable Nanocompounds

03-39164

 

763

پایان نامه

تأثیر انحنا اولیه ورق و تعداد مراحل شکل دهی در توزیع کرنش روی قطعات پرسکاری شده به روش اجزا محدود معکوس Effects of Sheet Metal Curvature and Number of Forming Stages in Strain Distribution on 3D Stamped Part with Inverse Finite Element Method

پرسکاری Stamping / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / انحنا اولیه ورق Sheet Initial Curvature / تحلیل چندمرحله ای Multistep Analysis

08-39165

 

764

پایان نامه

تأثیر شعاع انحنا بر ایجاد و انتشار ساقه ماخ The Impact of Radius of Curvature on Mach Stem Formation Processes

انعکاس منظم Regular Reflection / انعکاس ماخ Mach Reflection / ساقه ماخ Mach Stem / نقطه سه گانه Triple Point / میدان خطوط لغزش SLIP LINE FILED

45-39167

 

765

پایان نامه

طراحی بلوک دیجیتال بخش گیرنده سیستم آنتن های هوشمند Design of Digital Block of Receiver Section of Smart Antenna System

سیستم آنتن هوشمند Smart Antenna System / تخمین زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA)Estimation / پرتوسازی Beamforming / آرایه وفقی Adaptive Array / تخمین تعداد اهداف Target Estimation Number

05-39168

 

766

پایان نامه

طراحی و ساخت موج ساز لولایی Design & Manufacturing of Wave Maker

موج ساز لولایی Paddle Wavemaker / مدل سازی MODELING / شبیه سازی موج ها Waves Simulation / موجساز Wavemaker / سروموتورها Servomotors

08-39169

 

767

پایان نامه

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم Friction Stir Welding of 7075 Aluminum Alloy

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075 / عملیات حرارتی تی 6 T6 Heat Treatment / جوشکاری دو طرفه Double-Welded Joints

07-39170

 

768

پایان نامه

امکان سنجی خط رنگ به روش پوشش دهی الکتریکی در شرکت زاگرس خودروFeasibility Study of Painting Line by Electro Deposition in Zagrosskhodro

امکان سنجی Feasibility Study / نقطه سر به سر Break Even Point (BEP) / غوطه وری Dipping / نهشت برقی Electrodeposition / پوشش دهی الکتریکی Electro Coating

01-39171

 

769

پایان نامه

طراحی مدارهای پیشین یک گیرنده RFID در فرکانس UHF A Front-End for an Integrated UHF RFID Reader

گیرنده های رادیویی Radio Frequency Receiver / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / مخلوطکن Mixer / نسبت تضعیف مد مشترک Common Mode Rejection Ratio (CMRR) / تداخل کننده Interferer / حذف سیگنال مزاحم Interferer Rejection

05-39172

 

770

پایان نامه

تعیین ضرایب الاستیک الاستیسیته گرادیان کرنش با استفاده از پتانسیل های اتمی A Formulation for the Characteristic Lengths FCC in First Gradient Elasticity Via Sutton-Chen Potential

الاستیسیته گرادیان کرنش Strain Gradient Elasticity / اثر اندازه Size Effect / تابع پتانسیل ساتن - چن Sutton-Chen (Sc)Potential Function / طول مشخصه Charachteristic Length

09-39174

 

771

پایان نامه

مدل سازی آکوستیکی میدان نزدیک شناور زیرسطحی Simulation of Near-Field Acoustic for an Undersurface Vessel

روش اجزای محدود Finite Element Method / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / نویز مکانیکی Mechanical Noise / نویز هیدرودینامیکی Hydrodynamic Noise / میدان آکوستیکی Acoustic Field / رابطه لایت هیل Lighthill Equation

08-39175

 

772

پایان نامه

مدل سازی تمایل کارکنان به دور کاری Modeling Employee’s Preference for Telecommuting

دورکاری Telecommuting / دورکاری از منزل Home-Based Telecommuting / مدل تمایل Preference Model / دورکاری از دفاتر محلی Center-Based Telecommuting / محل دورکاری Location Telecommuting / فراوانی دورکاری Frequency Telecommuting

09-39176

 

773

پایان نامه

تحلیل ترمودینامیکی بستر سیلان برای سوزاندن ضایعات Thermodynamic Analysis of the Fluidized Bed Waste Gasification

فرایند گازی کردن Gasification Process / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت Combined Heat and Power (CHP)System / بستر سیال Fluidized Bed / اقتصاد اگزرژی Exergoeconomics / بهینه سازی اقتصاد اگزرژی Exergo Economic Optimization

08-39177

 

774

پایان نامه

تحلیل عناصر وابسته به منابع آلاینده ذرات معلق هوای شهر اصفهان با روش فعال سازی نوترونی دستگاهی Source Related Elemental Characterization of the SPM of the City of Isfahan with INAA Method

تحلیل فعال سازی نوترونی Neutron Activation Analysis / آلودگی هوا Air Pollution / اصفهان Isfahan / آلاینده هوا Air Pollutant / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / تحلیل عنصری Elemental Characterization

46-39178

 

775

پایان نامه

رهیافت فراابتکاری برای حالت خاصی از مسأله زمانبندی کار کارگاهی A Meta-Heuristic Approach for a Special Class of Job Shop Scheduling Problem

آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / زمان بندی Scheduling / تولید کارگاهی Job Shop / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / آماده سازی جدایی ناپذیر Inseparable Setup / جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) / زمان دسترسی به کار Release Data

01-39179

 

776

پایان نامه

طراحی، ساخت و کنترل سامانه آزمایشگاهی جهت دهی بردار پیشران به روش سیالی در ابعاد کوچک Design, Manufacture and Control of a Fluidic Thrust Vectoring System in Small Scale

سکوهای آزمایش Test Stands / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / کنترل سیالی بردار پیشران Fluidic Thrust Vectoring control / روش جریان هم راستا Co-Flow Method

45-39180

 

777

پایان نامه

طراحی هواپیمای مدل با کنترل سیالی بردار نیروی پیشران Design of a Model Airplane with Fluidic Thrust Vectoring Control

کنترل سیالی بردار پیشران Fluidic Thrust Vectoring control / روش جریان هم راستا Co-Flow Method / طراحی هواپیمای مدل Model Airplane Design / هواپیمای نمایش دهنده فناوری Technology Demanstrator Airplane

45-39181

 

778

پایان نامه

تحلیل تنش - کرنش سیستم های مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیک به هسته سدهای خاکی در بارگذاری استاتیکی و دینامیکی 

دیواره آب بند Cut-Off Wall / بارگذاری استاتیکی Static Loading / بارگذاری دینامیکی Dynamic Loading / نرم افزار پلاکسیس Plaxis Software / بتن پلاستیکی Plastic Concrete / سد کرخه Karkheh Dam / رفتار تنش - کرنش Stress-Strain Behavior

09-39182

 

779

پایان نامه

سنتز پودر نانومتری گارنت ایتریم آلومینیوم به روش سل - ژل احتراقی و مطالعه پارامترهای مؤثر بر فرایند تولید Investigation the Effect of Process Parameters on the Synthesis of Nanometric Yttrium Aluminum Garnet Powder via Sol-Gel Combustion Method

سوخت Fuel / روش سل - ژل خوداحتراقی Sol-Gel Autocombustion Method / پ.هاش Ph / نانوپودر Nanopowder / نارسنگ ایتریم - آلومینیوم Yttrium Aluminum Garent (YAG)

07-39183

 

780

پایان نامه

مساله سوزن کاکیا Kakeya Needle Problem

مجموعه بسیکوویچ Besicovitch Set / عملگر ضربی فوریه Fourier Multiplier Operator / حدس تحدید Restriction Conjecture / حدس کاکیا Kakeya Conjecture / تابع ماکسیمال کاکیا Kakeya Maximal Function

02-39184

 

781

پایان نامه

شبیه سازی دقیق دینامیکی و کنترل واحد تصفیه هیدروژنی پالایشگاه تهران Exact Dynamic Simulation and Control for Hydrotreating Unit of Tehran Refinery

گوگردزدایی Desulfurizing / شبیه سازی حالت پایا Steady State Simulation / هیدروژن زدایی کاتالیزوری Catalytic Dehydrogenation / شبیه سازی دینامیکی دقیق Exact Dynamic Simulation / پالایشگاه تهران Tehran Refinery

06-39185

 

782

پایان نامه

تحلیل داده های بیان ژنی در مجموعه داده های بیوانفورماتیکی با رویکرد یادگیری ماشین Analysis of Gene Expression Data in Bioinformatics Data Sets Using Machine Learning Approaches

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / انفورماتیک زیستی Bioinformatics / داده های بیان ژن Gene Experssion Data / ریزآرایه های دی. ان. آ DNA Microarrays / تعمیم پشته ای Stacked Greneralization / دسته بندی مقاوم Robust Classification

19-39186

 

783

پایان نامه

شکست همزمان سفارش در زنجیره تأمین برای محصولات فساد پذیر Order Splitting in Supply Chain for Deteriorating Items

قطعات فاسدشدنی Deteriorating Items / مدت زمان تحویل Lead Time / سفارش دهی بهینه Optimal Order / شکست همزمان سفارش Order Splitting

01-39187

 

784

پایان نامه

بررسی جوانه زنی و رشد نانوذرات فلزی در فاز گاز توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی Investigation of Nucleation and Growth of Metallic Nanoparticlaes from the Gas Phase by Molecular Dynamic Simulation

شبیه سازی Simulation / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانوذرات Nanoparticles / تابع های توزیع شعاعی Radial Distribution Functions / چگالش در فاز گاز Gasphase Condensation

07-39188

 

785

پایان نامه

معناشناسی کاربرد محور Pragmatic Semantics

معناشناسی Semantics / عمل گرایی Pragmatism / صدق رسانی Truth-Conductivity / زمینه Context

42-39189

 

786

پایان نامه

مدل سازی تشکیل هیدرات گازی اجزای گاز طبیعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی Modeling of Natural Gas Components Hydrate Formation by Using Neural Network

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / تعادل فاز هیدرات Hydrate Phase Equilibrium / معادله حالت پنگ رابینسون Peng Robinson Equation of State / پارامتر برهم کنش Interaction Parameter / مدل پلاتو Platteeuw Model / فشار تجربه هیدرات Hydrate Dissociation Pressure

06-39190

 

787

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص اپتیکی لایه نازک و نانوسیم های کادمیم سلنید Synthesis and Optical Properties of Cadmium Selenide Thin Films and Nanowires 

نانوسیم Nanowire / الکتروشیمی Electrochemistry / سلنید کادمیم Cadmium Selenides / پلی کربنات Polycarbonate / هدایت الکتریکی تحت تابش Photoconductivity

04-39191

 

788

پایان نامه

کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای ساختمان های فلزی موجود Application of Endurance Time Method in Seismic Evaluation of Existing Steel Buildings

ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment / روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل خطر Hazard Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / قاب خمشی Moment Resistance Frame / مهاربندی هم محور Concentric Bracing / رفتار هیسترزیس Hysteresis Behavior

09-39192

 

789

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی مرکب کوتاه کنگره ای تحت برش درون صفحه Experimental Investigation of the Behavior of Squat Composite Corrugated Shear Walls Under In-Plain Shear

بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / دیوار برشی مرکب کنگره ای Corrugated Composite Shear Wall / هسته بتنی مرکزی Central Concrete Core / ورق پروفیل فولادی Profiled Steel Sheet / اندرکنش برشی Shear Interaction / کنگره فولادی Steel Crenation

09-39193

 

790

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی یک میکرو تیر در میدان الکتریکی با استفاده از روش اغتشاشات هموتوپی Vibration Analysis of an Electrostatically Actuated Microbeam Using Homotopy Perturbation Method

ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / فرکانس طبیعی Natural Frequency / روش گالرکین Galerkin Method / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / میکروتیر Microbeam / هموتوپی اغتشاشی Homotopy Perturbation / جا به جایی استاتیکی Static Deflection

08-39195

 

791

پایان نامه

شناسایی نواحی فعال مغز در تصاویر FMRI به روش آنالیز غیر خطی سری های زمانی Activation Detection in fMRI Using Nonlinear Time Series Analysis

مدل غیرخطی NONLINEAR MODEL / تحلیل سری های زمانی Time Series Analysis / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / شناسایی مناطق فعال Activation Detection / تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

05-39196

 

792

پایان نامه

مشکلات یادگیری در ریاضیات دانشگاهی Learning Difficulties in Undergraduate Mathematics

مشکلات یادگیری Learning Difficulties / جبر دوره کارشناسی Undergraduate Algebra / گروه خارج قسمتی Quotient Groups / مثال های ریاضی Mathematical Examples / چار چوب عمل - فرایند - شی - طرح واره Action-Process-Object-Schema (APOS)Framework

02-39197

 

793

پایان نامه

بررسی تجربی چگونگی افزایش تولید پلی اولفین در تولید نانوکامپوزیت های پلی اولفینی با پلیمریزاسیون درجا Investigation of Production Increasing in In-situ Preparation of Polyolefin/clay Nanocomposites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / خاک رس Clay / پلی اولفین ها Polyolefins / خواص مکانیکی Mechanical Properties / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش درجا In-situ Polymerization

06-39198

 

794

پایان نامه

شبکه های حسگر بی سیم در سیستم های زیستی Wireless Sensor Network in Biosystem

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / حسگر زیستی Biosensor

05-39299

 

795

پایان نامه

تحلیل دوبعدی انتشار امواج به روش المان محدود در مواد FG در حوزه زمان و فرکانسTwo Dimensional Elastic Wave Propagation Analysis in Functionally Graded Materials using Finite Element Method in both Time and Frequency Domain

روش اجزای محدود Finite Element Method / انتشار موج Wave Propagation / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تحلیل حوزه فرکانسی Frequency Domain Analysis / تحلیل زمان - فرکانس Time-Frequency Analysis

08-39300

 

796

پایان نامه

تجزیه تنک سیگنال های دوبعدی و کاربرد آن در بهبود کیفیت تصویر Sparse Decomposition of two Dimensional Signals and Its Application to Image Enhancement

تجزیه تنک Sparse Decomposition / کاهش نویز Noise Reduction / واژنامه فراکامل Overcomplete Dictionary / یکتایی جواب Uniqueness Solution

05-39302

 

797

پایان نامه

شبیه سازی فرایند گوگردزدایی به روش هیدرودی سولفوریزاسیون Simulation of Hydrodesulfurization Plant

سینتیک Kinetics / شبیه سازی Simulation / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / واکنشگاه بستر قطره ای Trickle bed rector

06-39303

 

798

پایان نامه

مدل سازی تسلیم رزین های اپوکسی بهبودیافته با ذرات لاستیک Modeling of Yield Behavior of Rubber Modified Epoxies

مدل سازی MODELING / رزین های اپوکسی Epoxy Resins / تنش تسلیم Yield Stress / بسپار بهبودیافته Modified Polymer

45-39304

 

799

پایان نامه

شبیه سازی جریان در میکرو - نانو پیشران ها با استفاده از روش مونت کارلو و پردازش موازی Developing a Parallel DSMC Algorithm for Simulating Flow in Micro-Nano Propulsion Systems

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / پردازش موازی Parallel Processing / میکروکانال Microchannel / ریزمجرا Micronozzle

45-39305

 

800

پایان نامه

استفاده از روش شبکه بولتزمن در شبیه سازی جریان میکروروی ذرات نانو Simulating Flow over Nanoparticles through Microchannels Using Lattice Boltzmann Method

ستایشگر، علیرضا Setayeshgar, Alireza

صنعتی شریف

1387

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / عدد نودسن Knudsen Number / میکروکانال Microchannel / نانوذرات Nanoparticles / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS)

45-3930

                   

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم شناسایی چهره مبتنی بر منظر Designing and Implementing a Multi-View Face Recognition System

منطق فازی Fuzzy Logic / روش نورپردازی Illumination Method / تشخیص چهره Face Detection / شناسایی چهره Face Recognition

05-39307

802

پایان نامه

طراحی شبکه اتوبوس رانی تندرو با استفاده از دستور حل سیستم مورچه ای (مطالعه موردی شهر مشهد) Solving the Bus Rapid Transit Network Design Problem with Ant System Algorithm (in Realistic Urban Network)

طراحی شبکه Network Design / الگوریتم سیستم مورچه Ant System Algorithm / اتوبوسرانی تندرو Bus Rapid Transit (BRT)

09-39309

803

پایان نامه

شبیه سازی مکانیکی - حرارتی فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی Thermo-Mechanical Modelling of Friction Stir Welding

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / کرنش پلاستیک Plastic Strain / آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075 / عملیات حرارتی تی 6 T6 Heat Treatment / فرمول بندی لاگرانژی اویلری دلخواه Arbitrary lagrangian Eulerian Formulation

07-39310

804

پایان نامه

جذب اورانیوم از اسید فسفریک و پسابهای صنعتی توسط استخراج کننده های گزینش پذیر Adsorption Of Uranium from Phosphoric acid and Waste Water with Microcapsules Contains Selective Extractants

اورانیوم Oranium / اسید فسفریک Phosphoric Acid / آلژینات Alginate / میکروکپسول ها MICROCAPSULES / بنتونیت Bentonite

08-39311

805

پایان نامه

طراحی مسیر سیستم های انتقال آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)و الگوریتم ژنتیک Design of Water Conveyance Systems Route Applying Satellite Images, Geographic Information System(GIS) & Genetic Algorithm

مسیریابی ROUTING / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / تصویر ماهواره ای Satellite Imagery / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / انتقال آب Water Transfer

09-39312

806

پایان نامه

تهیه بستر شی گرا جهت شناسایی مدل های غیرمکانیزمی واحدهای گسترده Object Oriented Plantwide System Identification with Black Box Model

شناسایی سیستم System Identification / شبکه عصبی Neural Network / برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming / سیستم گسترده Plantwide System

06-39313

807

پایان نامه

مدل های برنامه ریزی عدد صحیح برای مساله q - مد Integer Programm ing Models for the Q-Mode Problem

برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / برنامه ریزی خطی Linear Programming / داده کاوی Data Mining / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis

02-39314

808

پایان نامه

افزایش راندمان سرریزهای جانبی منقاری با استفاده از هندسه نامتقارن Improving Efficiency of Labyrinth Side Weirs Using Asymmetric Geometry

سرریز جانبی Side Weir / ضریب دبی Discharge Coefficient / سرریز کنگره ای Labyrinth Weir / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL

09-39317

809

پایان نامه

ساخت و اصلاح نانوساختار سطحی غشای پلی کربنات برای جداسازی گازیPreparation and Surface Modification of PC Membranes for Gas Separation

پلی کربنات Polycarbonate / غشاها Membranes / جداسازی گازها Gases Separation / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / روش تاگوچی Taguchi Method / وارونگی فازی خشک Dry Phase Inversion / وارونگی فازی خشک - مرطوب Dry-Wet Phase Inversion

06-39318

810

پایان نامه

انتقال جرم جامد - مایع در فضای حلقوی تماس دهنده ی تیلور - کات Solid-Liquid Mass Transfer in the Annular Region of a Taylor-Couette Contacting Device

ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / جریان تیلور - کوئت Taylor-Couette Flow / انتقال جرم جامد - مایع Solid-Liquid Mass Transfer

06-39319

811

پایان نامه

ظرفیت کانال رله تقریبا عمومی و شبکه عارف با یال های تصادفی Capacity of Almost General Relay Channel and Aref Network with Random Links

کانال رله Relay Channel / ظرفیت کانال Channel Capacity / کدگذاری شبکه Network Coding / قضیه ظرفیت معلوم Known Capacity Theorem / شبکه عارف Aref Network

05-39321

812

پایان نامه

بررسی و مدل سازی پدیده های موثر بر رفتار ایزولاتور کابل های کشنده دریاییInvestigation and Modeling of Effective Phenomena in Marine Towed Cables Vibration Isolation Module

سونار Sonar / عایق ساز غیرفعال Passive Isolator / عایق ساز کامل یدک کش Towed Cable Isolator / طراحی عایق ساز Isolator Design

08-39322

813

پایان نامه

پیش بینی سطح آب زیرزمینی شهری توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) Forecasting Urban Groundwater Level Applying Geographical Information System (GIS) and Artificial Neural Network (ANN)

پیش بینی Forecasting / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / سطح آب Water Level / آب زیرزمینی Groundwater

09-39323

814

پایان نامه

ارائه یک مکانیزم بهینه برای هدایت تیغه ماشین CNC و بررسی ویژگی دینامیکی و سینماتیکی آن Proposing an Optimized Controller Mechanism of a CNC Machine Tool and Analyzing its Kinematic and Dynamic Characteristics

تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / طراحی بهینه Optimal Design / مکانیزم ترکیبی Hybrid Mechanism

08-39325

815

پایان نامه

بررسی تولید نانوسیم های سیلیکا به روش (بخار - مایع - جامد)و عوامل موثر بر تولید 

نانوسیم Nanowire / سیلیکا Silica / فرایند بخار - مایع - جامد Vapor-Liquide-Solid Process / واکنشگاه دولوله ای Double Tube Reactor

07-39327

816

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوتکستایل در عملکرد فیلتر و زهکش در سدها با در نظر گرفتن تغییرات گرادیان جریان و شرایط مرزی مختلف Experimental Study of Geotextile's Drainage and Filtration Properties in Dams under Different Hydraulic Gradients and Boundary Conditions

زهکشی Drainage / پالیدن Filtration / تنش نرمال Normal Stress / ژئوتکستایل Geotextile / گرادیان هیدرولیکی Hydraulic Gradient

09-39329

817

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی ابزار - ابزارگیر و اتصال آن با محور در یک ماشین ابزار Vibration Analysis of Tool, Tool Holder and Spindle Interface

پاسخ فرکانسی Frequency Response / محور Spindle / ابزارآلات Tools / مساله تماس Contact Problem / سوپر المان ها Super Elements / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / ابزارگیر Tool Holder

08-39330

818

پایان نامه

متافیزیک تعبیر وجهی بوهم - باب در مکانیک کوانتومی Metaphysics of Bohm-Bub's Modal Interpretation of Quantum Mechanics

قضیه کوچن - اشپکر Kochen-Specker Theorem / مقوله انگاری Categoricalism / واقع گرایی ساختاری هستی شناختی Ontic Structural Realism / منظرانگاری Perspectivalism / تمایلی انگاری Dispositionalism / تعبیر وجهی مکانیک کوانتومی Model Interpretation of Quantum Mechanics

42-39331

819

پایان نامه

بهینه سازی بهره برداری از نیروگاههای آبی و حرارتی و مخازن چندمنظوره الگوریتم های Noisy GA و NSGA-II Optimizing Long-Term Coordinated Operation of Hydro-Thermal Power Systems using Noisy GA & NSGA-II

نیروگاه آبی - حرارتی Hydro-Thermal Power Plant / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک نویزی Noise Genetic Algorithm

09-39332

820

پایان نامه

ساخت غشای مایع تلفیقی TEG و نانوذرات زئولیت LTA و بررسی عملکرد آن در جداسازی گازی Preparation of TEG Supported Liquid Membrane with Nano Particles of LTA Type Zeolite and Investigation of The Membrane Performance in Gas Separation

نانوذرات Nanoparticles / جداسازی گازها Gases Separation / غشای مایع امولسیونی Emulsion Liquid Membrane / نانوزئولیت Nanozeolite / نفوذپذیری Permeability / تری اتیلن گلایکول Triethylene Glycol / انتخاب پذیری ایده آل Ideal Selectivity

06-39333

821

پایان نامه

شاخص گذاری آماری ویدیو Statistical Video Indexing

شاخص گذاری Indexing / مدل سازی گوسی ترکیبی Gaussian Mixture Modeling / بازیابی محتوا Content Retrieval / فایل های ویدیویی Video Files

19-39334

822

پایان نامه

تحلیل دینامیکی سه بعدی سد سنگریز با رویه بتنی تحت امواج رایلی - با در نظرگیری اثرات اندرکنش سد با پی و تکیه گاه و تغییرات مکانی تحریک ورودی Three Dimensional Dynamic Analysis of Concrete Faced Rock-Fill Dams to Rayleigh Waves Considering Dam-Foundation Interaction and Spatial Variability of Earthquake Ground Motion

سد سنگریزه ای با رویه بتنی Concrete Faced Rockfill Dam / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / روش اجزای محدود مرزی Scaled Boundary Finite Element Method / تحلیل دینامیکی سه بعدی Three Dimensional Dynamic Analysis / موج سطحی رایلی SURFACE RAYLEIGH WAVE / تحریک ورودی تفرق یافته Scattered Motion

09-39335

823

پایان نامه

توانبخشی قابهای بتن مسلح با استفاده از سیستم های بادبندی شکل پذیرRehabilitation of Reinforced Concrete Frames using Ductile Bracing Systems

بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / ساختمان بتنی Concrete Building / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System

09-39336

824

پایان نامه

کنترل مبدل شبه تشدیدی با استفاده از کنترل پیش بین Control of Quasi-Resonant Converters Using Model Predictive Control

کنترل پیش بین غیرخطی Nonlinear Predictive Control / کنترل ماتریس دینامیک تعمیم یافته Extended Dynamic Matrix Control (EDMC) / کنترل پیش بین چندمدلی Multimodel Predictive Control (MMPC) / منبع تغذیه کلیدزنی Switching Power Supply

05-39337

825

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی جریان چگال سه بعدی حاوی ذرات Experimental Investigation of Three Dimensional Turbidity Current

جریان چگالی Density Current / بررسی تجربی Experimental Investigation / پروفیل سرعت Velocity Profile / پروفیل غلظت Concentration Profile / جریان گل آلود Turbidity Current / ارتفاع جریان Current Height

08-39338

826

پایان نامه

ارزیابی تحلیلی اتصالات صلب تیر به ستون پیش ساخته بتنی به روش اجزای محدودAnalytical Evaluation of Moment Resisting Precast Concrete Beam to Column Connections by Finite Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اتصال مقاوم در برابر لنگر Moment-Resisting Connection / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / سازه های پیش ساخته Precast Structures

09-39339

827

پایان نامه

بررسی رفتار تیرها و صفحات هوشمند تحت اثر بارهای دینامیکی On the Behavior of Smart Beams and Plates under Dynamic Loads

سازه های هوشمند Smart Structures / مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / جرم متحرک Traveling Mass / تیر اویلر - برنولی سه بعدی غیرخطی Nonlinear Three Dimentional Euler-Bernoulli Beam Theory / کنترل فعال سازه ای Active Structural Control / صفحه مستطیل کیرشهف Kirchhoff Rectangular Plate

09-39340

828

پایان نامه

برنامه ریزی خطی امکانی و مقایسه نتایج آن با نتایج برنامه ریزی تصادفی روی مساله انتخاب سبد سهام Possibilistic Linear Programming and its Comparison with Stochastic Programming in Portfolio Selection Problem

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / سبد سهام Stock Porifolio / روش ساده Simplex Method / برنامه ریزی ریاضی فازی Fuzzy Mathematical Programming / قید فازی Fuzzy Constraint / هدف فازی Fuzzy Goal / اندازه امکان Possibility Measure / اندازه لزوم Necessity Measure

02-39341

829

پایان نامه

مدل سازی تبلور مجدد دینامیکی هندسی آلیاژ ALMg6 با استفاده از ترکیب روش المان محدود و مدل بر مبنای چگالی نابجایی Modelling the Geometric Dynamic Recrystallization of AlMg6 alloy using the Combination of Finite Element Method and Dislocation Based Model

تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / روش اجزای محدود Finite Element Method / چگالی نابجایی Dislocation Density / فشار داغ Hot Compression / اندازه زیردانه Subgrain Size

07-39342

830

پایان نامه

بررسی رفتار سردساز ترموآکوستیک سیکل باز با جریان پایا Operation Analysis of an Open Cycle Thermoacoustic Refrigerator with Mean Flow

سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / برهم کنش جریان اصلی Mean Flow Interaction / امواج ایستا Standing Waves

45-39343

831

پایان نامه

مدل سازی نیروگاههای هیدرودینامیک در تحلیل سازه شناورهای تندرو 

تحلیل دینامیکی سازه ای Dynamic Structural Analysis / بارگذاری هیدرودینامیکی Hydrodynamic Loading / اسلمینگ Slamming / شناور تندرو High Speed Craft

08-39344

832

پایان نامه

پیشگویی وظیفه ی پروتئین توسط شبکه های تعاملی Protein Function Prediction using Protein Interaction Networks

بهینه سازی سراسری. / انفورماتیک زیستی Bioinformatics / برهم کنش فیزیکی Physical interactions / شبکه بر هم کنش پروتئینی protein interaction network / پیشگویی وظیفه پروتئین protein Function Prediction

05-39346

833

پایان نامه

توسعه نرم افزار محاسبات فرسایش سوخت با استفاده از روش مونت کارلوDevelopment a Computer Program for Burn-Up Calculation Using Monte-Carlo Method

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / محاسبات فرسایش سوخت Burnup Calculation / کد سی. او. ام. بی COMB Code / کد اوریجن 201 Origen 201 Code

08-39347

834

پایان نامه

مقاوم سازی لرزه ای ستونهای بتن آرمه با FRP Seismic Rehabilitation of Reinforced Concrete Columns with Fiber Reinforcement Polymers (FRP)

مقاوم سازی ستون Column Strengthening / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / بتن آرمه.

53-39249

835

پایان نامه

بررسی گسترش ترک های چسبنده با استفاده از آنالیز تطابقی Finite Element Modeling of Cohesive Crack Growth Using Adaptive Mesh Refinement

مدل ترک چسبنده COHESIVE CRACK MODEL / روش اجزای محدود تطابقی Adaptive Finite Element Method / ریزسازی شبکه Mesh Refinement / روش فوق همگرای سه بعدی Superconvrgent Patch Recovery (SPR) Three Dimentional Method

53-39250

836

پایان نامه

امکان سنجی و پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهرور فراگیر Development and Implement Ation of TPM in Aabsal Company

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / سیستم مدیریت Management System / امکان سنجی Feasibility Study / پیاده سازی Implementation / پایش وضعیت Condition Monitoring / بهره وری کل تعمیرات و نگهداری Total Productive Maintenance (TPM)

01-39251

837

پایان نامه

بهبود کارایی در شبکه های بی سیم با استفاده از کدگذاری شبکه Improving Performance of Wireless Networks Using Network Coding

شبکه های بی سیم Wireless Networks / کدگذاری شبکه Network Coding / مسیریابی فرصت طلبانه Opportunistic Routing / کدگذاری فرصت طلبانه Opportunistic Coding / مسیریابی آگاه به کدگذاری Coding-Aware Routing

52-39252

838

پایان نامه

ارزیابی ضرایب افزایش پیشنهاد شده در آییین نامه 356 FEMA برای سازه های فولادی قاب خمشی تحت زلزله های دور مرکز Evalution of Demand Modifier Factor "M" in FEMA 356 for Steel Structures Under Far-Field Earthquakes

مقیاس سازی رکوردهای زلزله Ground Motion Scaling / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / سازه های فولادی Steel Structures / افزایش ظرفیت Capacity Enhancement

53-39253

839

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم های کابردی مبتنی بر صف های وزن دار منصف برای ترافیک های ارتجاعی Performance Evaluation of Applied Scheduling Algorithms Based on Weighted Fair Queuing for Elastic Traffic

الگوریتم زمان بندی Scheduling Algorithm / نرم افزار اپنت OPNET SOFTWARE / ترافیک ارتجاعی Elastic Traffic / الگوریتم صف وزن دار Weighted Fair Queuing Algorithm

52-39254

840

پایان نامه

ملاحظات طراحی و بارگذاری سازه ها تحت اثر سونامی Loading and Design Considerations of Strutures Under Tsunami

سازه نزدیک ساحل. / موج ناشی از زمین لرزه Tsunami / طراحی سازه Structural Design / پدید آمدن سونامی Tsunami Loading / اثر موج ناشی از زمین لرزه Tsunam Effect

53-39255

841

پایان نامه

مقاوم سازی ساختمان های بتنی مسلح به وسیله بادبندی های فولادی برون محورSeismic Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures Using Eccentric Steel Bracing

بتن مسلح Reinforced Concrete / قاب Frame / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / بادبندی برون محور فولادی Eccentric Steel Brace

53-39256

842

پایان نامه

موقعیت یابی سیستم های موبایل بر اساس پادرهای ورودی Mobile Location Determination Using Power of Arrivals

موقعیت یابی LOCALIZATION / پایگاه اطلاعاتی Data Bases / قدرت سیگنال Signal Strength / قدرت ورودی Power of Arrivals / مرکز تعیین موقعیت Mobile Location Center (MLC) / خدمات بر پایه موقعیت Location Based Services (LBS)

52-39257

843

پایان نامه

بهبود بهره وری نگهداری و تعمیرات در شرکت قطارهای مسافری رجا Improving the Maintenance Productivity of RAJA Passenger Train CO

قابلیت اطمینان Reliability / راه آهن Railway / تعمیر ونگهداری Maintenance / نرم افزار سوات SWAT Software / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / شرکت قطارهای مسافربری رجا RAJA Passenger Trains Company

01-39258

844

پایان نامه

یک روش موثر در تجمیع داده در شبکه های حسگر بی سیم An Effective Data Aggregation Mechanism in Wireless Sensor Networks

فشرده سازی داده ها Data Compression / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / دقت Accuracy / خوشه بندی Clustering / ادغام داده Data Aggregation / بازده انرژی Energy Efficiency / محدودیت زمان Delay Constraint

52-39259

845

پایان نامه

استفاده از حرارت سنجی با استفاده از مادون قرمز (ترموگرافی)برای نظارت بر وضعیت و عیب یابی شبکه های انتقال و توزیع نیرو Applying Infrared Thermography for Monitoring the Condition and Failure Diagnosis of Power Network

ترموگرافی Thermography / پایش وضعیت Condition Monitoring / پرتو مادون قرمز Infrared Radiation / اشعه مادون قرمز. / عیب یابی Diagnosis / شبکه قدرت Power Network

01-39260

846

پایان نامه

ارزیابی ضریب تعدیل m در آئین نامه FEMA356 در سازه های بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک Evaluation of Demand Modifier Factor ,M, in FEMA356 for Concrete Structures Under Near-Field Earthquakes

طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / مقیاس سازی رکوردهای زلزله Ground Motion Scaling / تحلیل تاریخچه زمانی خطی linear Time History Analysis / ضریب اصلاح ظرفیت Demand Modifier Factor

53-39261

847

پایان نامه

کدگذاری توام منابع توزیع شده و شبکه Joint Disrtibuted Source and Network Coding

کدگذاری شبکه Network Coding / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / برنامه ریزی خطی Linear Programming / کدکردن منبع توزیع شده Distributed Source Coding / فرصت طلبی Opportunism

52-39262

848

پایان نامه

تعریف سیستم مکانیزه مدیریت تعمیرات و نگهداری برای کارخانجات سیمانComputerized Maintenance Management System for Cement Plants (CMMS)

تعمیر ونگهداری Maintenance / بازرسی Inspection / تحلیل خرابی Failure Analysis / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / ساختار شکست کار Work Breakdown Structure / کارخانه سیمان Cement Factory

01-39263

849

پایان نامه

توسعه عملکرد ماشین آلات (PFD)با استفاده از نظام های RCM و QFD Plant Function Deployment Via Reliability- Centered Maintenance

توسعه عملکرد کیفیت Quality Function Deployment (QFD) / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / نگهداری و تعمیر پایایی محور Reliability Centered Maintenance

01-39264

850

پایان نامه

ایجاد امنیت در شبکه های حسگر بی سیم به کمک تئوری بازی A Game Theory Based Approach for Security in Wireless Sensor Networks

امنیت Security / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / نظریه بازی GAME THEORY / حمله ازکاراندازی سرویس توزیع شده Distributed Denial of Service (DDOS)Attack / بازی بیزی Bayesian Game

52-39265

851

پایان نامه

بازنگری برنامه نگهداری و تعمیرات در یک شرکت تولیدی و ارائه راه کارهایی از طریق مفاهیم TPM Revising the Current Maintenance Plan in a Manuf Acturing Company and Proposing Procedures Through TPM Concepts

تعمیر ونگهداری Maintenance / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / اثربخشی کلی تجهیزات Overall Equipment Effectiveness

01-39266

852

پایان نامه

بررسی و بهبود مدلی برای وب سرویس های معنایی آگاه از زمینه Study and Improvement of a Model for Context-Aware Semantic Web Services

وب معنایی Semantic Web / سرویس وب معنایی Semantic Web Service / هستی شناسی Ontology / هستی شناسی زمینه Context Ontology / معماری زمینه گرا Context-Oriented Architetcture

52-39267

853

پایان نامه

مدل سازی اصطکاک تماس با استفاده از روش نقطه به سطح Contact Friction Modeling Using a new Node-to-Surface Algorithm

مدل سازی عددی Numerical Simulation / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / اصطکاک تماس Contact Firction / الگوریتم نقطه به صفحه Node to Surface Algorithm / قید پنالتی Penalthy Constraint

53-39268

854

پایان نامه

یک مدل پلاستیسیته غیر وابسته کلاهک دار با قانون سخت شوندگی ایزوتروپیک - سینماتیک A None-Associated Cap Plasticity with Isotropic-Kinematic Hardening-Softening Rule

مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / بتن Concrete / فشار pressure / سخت شوندگی Hardening / نرم شوندگی SOFTENING / پلاستیسیته غیر وابسته Nanassociates Plasticity / ایزوتروپیک - حرکت شناسی Isotropic-Kinematics

53-39269

855

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل گسیختگی چسب از تیر (Debonding)در مقاوم سازی تیر فولادی به CFRP Analytical Modeling of Debonding in Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)Strengthened Steel Beams

مقاوم سازی UPGRADING / مدل سازی MODELING / الیاف پلیمری کربن Carbon Fiber Polymer / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / انفصال در انتهای الیاف End Debonding

53-39270

856

پایان نامه

بهکرد پایایی کارخانجات با رویکرد اولویت بندی خرابی ها Improvment of Plant Availabilty Through Failure Prioritization Approach

فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / تحلیل خرابی Failure Analysis / اولویت بندی Prioritization / پایایی Invariance / تعمیر ونگهداری Maintenance / مد خرابی بحرانی Critical Failure Mode

01-39271

857

پایان نامه

تحقیقی پیرامون نشت یابی با بررسی عملکرد خطوط لوله آب در روش عبور صوت در شرکت آبفا Condition Monitoring of Water Pipelines by Using Acoustic Method a Study of Leak Detection in ABFA

تعمیر ونگهداری Maintenance / شرکت آب و فاضلاب Water and Waste Water Company / نشت آب WATER LEAKAGE / خطوط لوله آب Water Pipeline / سیستم نشت یابی Leak Detection / شبکه توزیع خطوط لوله Pipeline Distribution Network

01-39273

858

پایان نامه

بررسی الگوریتم IACO در شبکه های حس گر بی سیم Application of Incremental Ant Colonoy Optimization (IACO)in WSNs

هوش ازدحامی Swarm Intelligence / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / داده کاوی Data Mining / الگوریتم سیستم مورچه Ant System Algorithm / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / بهینه سازی فزاینده توده ای مورچگان Incremental Ant Colony Optimization

52-39274

859

پایان نامه

تاثیرات پس کشیدگی در طراحی پل ها Efficiency of Post-Tensioning Approach in Design of Bridge

بتن پیش تنیده Prestressed Concrete / بتن آرمه. / پل ها Bridges / پس کشیدگی Post Tensioning / طراحی موثر Efficient Design

53-39275

860

پایان نامه

مقاوم سازی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورقهای پلیمری مسلح شدهStrengthening Reinforced Concrete Deep Beams Using FRP Systems

الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / پلاستیک مسلح به الیاف Fiber Reinforced Plastic (FRP) / مقاومت برشی Shear Strength / تیرهای عمیق بتون مسلح Reinforced Concrete Deep Beams / گسیختگی Debonding

53-39276

861

پایان نامه

تعیین پارامترهای مدل ریاضی چرخه سلول مخمر با استفاده از الگوریتم ژنتیکیParameters Identification for Mathematical Model of The Fission Yeast Cell Cycle Using Genetic Algorithm

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / چرخه سلول Cell Cycle / سلول مخمر Fission Yeast / نمودار شبکه ای Wiring Diagram

58-39277

862

پایان نامه

تشخیص نفوذ هوشمند مبتنی بر ناهنجاری در هسته لینوکس Intelligent Anomaly-Based Intrusion Detection in Linux Kernel

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System

52-39278

863

پایان نامه

جایابی نودها با ژنتیک الگوریتم در شبکه های حسگر بیسیم Node Placement in a Wireless Sensor Networks with Genetic Algorithm

پوشش Coverage / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / گره ایستا Static Node / گره متحرک Moveable Sensor / الگوریتم کاون Coven Algorithm

52-39279

864

پایان نامه

ارزیابی برنامه های کاربردی تحت وب بر اساس پارامترهای هوشمندی Evaluation of web Applications According to Intelligence Parameters

وب WEB / ارزشیابی Evaluation / وب هوشمند Intelligent Web / هوشمندی وب Web Intelligence / ارزیابی وب Web Evaluation / ارزیابی نرم افزار Software Evaluation

52-39280

865

پایان نامه

پروتکل CBK-Neigh به عنوان یک پروتکل کنترل توپولوژی متقارن در شبکه های Ad HocThe CBK-Neigh Protocol for Symmetric Topology Control in Ad Hoc Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / متقارن SYMMETRY / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / کنترل هم بندی Topology Control / تحرک پذیری Mobility / بازده انرژی Energy Efficiency

52-39281

866

پایان نامه

طراحی لرزه ای سازه برج مراقبت فرودگاه ها در مناطق لرزه خیز Design of Airport Control Tower Structures Located in Seismic Zones

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / طراحی سازه Structural Design / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / برج مراقبت فرودگاه Airport Traffic Control Towers (ATCTs)

53-39282

867

پایان نامه

آنالیز عددی تیرهای کوپله فولادی تعویض پذیر در دیوارهای برشی بتنی Finite Element Modeling of Replaceable Steel Coupling Beam in Reinforced Concrete Shear Wall

دیوارهای برشی Shear Walls / طراحی لرزه ای Seismic Design / مقاومت برشی Shear Strength / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / رفتار هیسترزیس Hysteresis Behavior / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection

53-39283

868

پایان نامه

مسیریابی هوشمند ربات متحرک در محیط دینامیک Intelligent Mobile Robot Navigation in Dynamic Enviroments

مسیریابی ROUTING / حذف نویز Noise Removing / منطق فازی Fuzzy Logic / شبکه عصبی Neural Network / محیط دینامیک Dynamic Enviroment

58-39284

869

پایان نامه

کاربرد ربات هپتیک در آموزش مجازی Haptic Device Application in Virtual Training

رباتیک Robotics / کنترل مسیر Tracking Control / طراحی مسیر Path Planning / رابط لامسه ای Haptic Interface / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / آموزش مجازی Virtual Training

58-39287

870

پایان نامه

تعیین خواص سنگ مخزن کربناته با استفاده از آنالیز تغییرات دامنه با دورافت بر روی داده های لرزه نگاری سه بعدی A Carbonate Reservoir Characterization Using AVO Analysis on 3D Seismic Data

مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / تغییر دامنه با دورافت Amplitude Versus Affset / نشانگر لرزه ای Seismic Attribute / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / فیزیک سنگ Rock Physics / تخمین سرعت امواج برشی Shear Wave Velocity Estimation / مدل بیوت - گاسمن Gassmann-Biot Model / نشانگر لامبدارو - میورو Lambdarho-Murho Attribute

06-39288

871

پایان نامه

ترکیب خودکار سرویس های وب با استفاده HSIP Automatic Web Services Composition Using HSIP

خدمات وب Web Services / خدمات وب مرکب Composite Webservice / نیازمندی های غیروظیفه مندی Nonfunctional Requirements / ترکیب خودکار Automatic Couposition / خدمات سلسله مراتبی فرایندهای تعاملی Hierarchical Services of Interacting Process (HSIP)

52-39289

872

پایان نامه

مقایسه ی روش های کنترل پذیرش درخواست در شبکه های سلولی سیار چندسرویسه Comparision of Multiple Services Call Admission Control Schemes in Cellular Mobile Networks

کیفیت خدمات Service Quality / شبکه سلولی Cellular Network / کنترل پذیرش مکالمه Call Admission Control

52-39290

873

پایان نامه

مقایسه ی روش های کنترل پذیرش درخواست در شبکه های سلولی سیار تک سرویسه Comparision of Single Service Call Admission Control Schemes in Cellular Mobile Networks

کنترل پذیرش مکالمه Call Admission Control / شبکه سلولی Cellular Network / مکالمه جدید New Call / مکالمه تعویض کانال Handoff Call / احتمال مسدود شدن مکالمه جدید New Call Blocking Probabilty / احتمال قطع مکالمه تعویض کانال Handoff Call Dropping Probability

52-39291

874

پایان نامه

راه رفتن ربات انسان نما به کمک کنترل هوشمند Controlling a Walking Humanoid Robot Using Intelligent Control

کنترل هوشمند Intelligent Control / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / ربات انسان نما Humanoid Robot / راه رفتن Locomotion

58-39292

875

پایان نامه

اندازه گیری عملکرد فرایند نگهداری و تعمیرات راه آهن مسافری ایران Performance Measurement (PM)for Maintenance Process of Iranian Passenger Railway System

معیار عملکرد Performance Index / حمل و نقل ریلی Rail Transport / سنجش عملکرد Performance Measurement / تعمیر ونگهداری Maintenance / حمل و نقل از طریق راه آهن Railway Transport

01-39293

876

پایان نامه

بهبود کیفیت سرویس برای نرم افزارهای کاربردی چند رسانه ای در شبکه های بی سیم Improving QoS for Multimedia Applications in Wireless Networks Using Linear Codes

کیفیت خدمات Service Quality / شبکه های بی سیم Wireless Networks / پهنای باند Bandwidth / کدگذاری شبکه Network Coding / کاربردهای چند رسانه ای Multimedia Applications

52-39294

877

پایان نامه

توسعه یک روش جدید برای پیش بینی در محیطهای Grid Developing a New Prediction Method for Grid Environments

شبکه توزیعی Grid Computing / هموارسازی نهایی EXPONENTIAL SMOOTHING / پیشگویی Prediction / مزایده برخط Online Auction / زمان بندی Scheduling / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / خصیصه همگرایی Convergence Property

52-39295

878

پایان نامه

مدل کردن رفتار نیرو در انبر جراحی The Modeling of Graspers Force-Behavior in Minimally Invasive Surgery

روش اجزای محدود Finite Element Method / پیزوالکتریک Pieozoelectric / حس گرها Sensors / انبر هوشمند Smart Grasper

58-39297

879

پایان نامه

روش پپاده سازی برنامه های راهبردی تعمیرات و نگهداری در هواپیمای بوئینگ 747Method of Implementation of MSG-3 for Boeing 747

تعمیر ونگهداری Maintenance / خستگی Fatigue / قابلیت اطمینان Reliability / قابلیت تحمل صدمات Damage Tolerance / هواپیمای بوئینگ 747 Boeing 747 Aircraft

01-39298

880

پایان نامه

تحلیل و طراحی کنترل کننده برای TCSC و PSS در یک سیستم قدرت تک ماشینه بر مبنای نظریه ی انشعاب هاپف و رویکرد غیرخطی Analysis and Control Design for TCSC and PSS in a SMIB System Using Hopf Bifurcation

کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller / خازن سری کنترل شده با تایریستور Thyristor Controled Series Capacitor (TCSC) / پایدارساز سیستم قدرت Power System Stablizer(PSS) / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / نوسان سیستم قدرت Power System Oscillation / انشعاب هاپف Hopf Bifurcation

05-39349

881

پایان نامه

جداسازی بازوها در فضای سه بعدی Separating Linkages in 3-Space

بازوی ربات Robot Arm / جداسازی Separation / هندسه محاسباتی Computational Geometry / بازوها Linkages / قفل شدن Locking

02-39350

882

پایان نامه

بررسی اثر تعداد ردیف جوشکاری در فرایند SMAW بر روی خواص روکش فولاد زنگ نزن با زیرلایه کربنی و رسیدن به خواص بهینه در روکش حاصله "investigation on the Effects of Number of Rows in SMAW on Properties of Stainless Steel Clad with Carbon Steel Base Metal and Optimizing Properties of the Clad"

خوردگی Corrosion / جوشکاری الکترود دستی. / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / روکش دهی Cladding / راندمان تخلیه ذرات Particle Dilution Efficiency / خوردگی مرزدانه ای Intergranular Corrosion

07-39351

883

پایان نامه

امکان سنجی ساخت واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمان Feasibility Study of a Production Plant for Prefabricated Components of Building Structures

امکان سنجی Feasibility Study / بتن Concrete / تولید Production / قطعات پیش ساخته. / طراحی کارخانه Plant Design

01-39353

884

پایان نامه

بررسی تاثیر جوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی تیتانیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی با استفاده از ابزارهای جوشکاری مختلف Friction Stir Welding of Commercially Purity Titanium and its Effect on Microstructure and Mechanical Properties using Different FSW Tools

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / دو قلویی Twinning / تیتانیم Titanium / هندسه ی ابزار Tool Design / سرعت دوران ابزار Tool Rotation Rate / سرعت پیشروی ابزار Tool Travel Speed

07-39354

885

پایان نامه

محاسبه تلفات جریان گردابی روی مخزن ترانسفورماتورهای قدرت و ارائه روش هایی برای کاهش آن Determination of Eddy Current Losses in Power Transformer Tank and Analysis of Methods for Reduction of These Losses

ترانسفورمر قدرت Power Transformer / روش اجزای محدود Finite Element Method / تلفات جریان گردابی Eddy Corrent Losses

05-39355

886

پایان نامه

جستجوی کارا در شبکه های نظیر به نظیر Efficient Search in Peer-to-Peer Networks

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جستجو Search / هستی شناسی Ontology / قرارداد تی.سی.پی/آی.پی TCP/IP Protocol / آگاهی از هم بندی Topology Aware

19-39356

887

پایان نامه

الگوریتم های شهودی ژنتیکی و بازپخت شبیه سازی شده با شبکه های عصبی برای مساله تخصیص کار سیستم های محاسباتی ناهمگن Heuristic Hybrid Genetic and Simulated Annealing Algorithms with Neural Networks for Task Assignment in Heterogeneous Computing Systems

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی هاپفیلد Hopfield Nearal Network / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / مساله تخصیص وظیفه Task Assignment

02-39357

888

پایان نامه

بررسی تجربی مشخصه های جریان دوفاز در میکروکانال ها Experimental Study on Two-Phase Flow Characteristics in Micro-Channels

میکروکانال Microchannel / جریان دوفازی Two Phase Flow / الگوی جریان Flow Patterns / افت فشار Pressure Drop

08-39358

889

پایان نامه

آنالیز کرنش در پرسکاری ورق به روش اجزا محدود معکوس با در نظر گرفتن اثرات ابزارStrain Analysis of Sheet Metal Forming Parts by Inverse Finite Element Method Considering the Tooling Effects

خم و اخم Bending/Unbending / شکل دهی ورق فلزی Sheet Metal Forming / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / تحلیل کرنش Strain Analysis / ورق گیر Blank Holder / بید Drow Bead

08-39359

890

پایان نامه

بررسی اثر سرعت انجماد و عناصر آلیاژی (مس، نیکل، کروم)بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al-20Si-5Fe Investigation of Solidification Rate and Alloying Elements (Cu, Ni, Cr) on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-20Si-5Fe Alloy

آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم Aluminum Silicon Alloy / انجماد سریع Rapid Solidification / خواص مکانیکی Mechanical Properties / مدل سازی MODELING / ریخت شناسی Morphology / رشد Growth

07-39360

891

پایان نامه

اندازه گیری شاخص های چندبعدی فقر در ایران سال های 1383 و 1385Multidimensional Poverty Measurement of Iran (2004,2006)

نظریه فازی FUZZY THEORY / شاخص سنجش فقر Poverty Measurement Index / شاخص چندبعدی فقر Multidimensional Poverty Measurement

44-39361

892

پایان نامه

طراحی سیستم اطلاعاتی تجارت الکترونیک بین شرکتها E-Business B2B Developing a System

تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model / نظام اطلاعاتی Information System

01-39363

893

پایان نامه

استخراج و استفاده از الگوهای رتبه کاسته در سیستم های ترکیبی سازه، سیال داخلی و سیال خارجی Developing and Using Reduced Order Models for Combined Internal and External Fluid-Structure Interaction Problems

اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / تلاطم Turbulence / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / پوسته حامل سیال Shell Conveying Fluid

45-39365

894

پایان نامه

افزودن درجه باور، خواسته و توانایی به عامل های باور - خواسته - نیت Incorporating Degree of Belief, Desire and Capability into Propositional Belief Desire and Intention Logic

معماری عامل Agent Architecture / استدلال عملی انسان Human Practical Reasoning / منطق باور - خواسته - نیت Belief-Desire-Intention (BDI)Logic / منطق موجهات گزاره ای فازی Fazzy Modal Logic / منطق درخت محاسباتی زمانی Computational Tree Temporal Logic

02-39366

895

پایان نامه

طراحی تقویت کننده کم نویز فرکانس رادیویی بدون سلف روی تراشه Design of a Low Noise Amplifier without On-Chip Inductor

حذف نویز Noise Removing / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / تکنیک افزایش ضریب کیفیت سلف Q- Enhancement Technique / پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / تقویت کننده توان فرکانس رادیویی Radio Frequency Power Amplifier

05-39367

896

پایان نامه

ارزیابی شبکه حمل و نقل زمینی به هم پیوسته آسیا، اروپا و آفریقا Assessment of Contiguous Land Transportation Network of Asia, Europe and Africa

پیوستگی Bond / دسترسی Accessibility / حمل و نقل زمینی Land Transportation / ارزیابی شبکه Network Assesment

09-39368

897

پایان نامه

آیروالاستیسیته بال مافوق صوت ساخته شده از مواد هدفمند با استفاده از روش اجزای محدود Aeroelasticiy of Supersonic Wing Made of Functionally Graded Materials Using Finite Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / لرزش (آیرودینامیک) Flutter

45-39369

898

پایان نامه

تحلیل آیرودینامیکی روتورهای دوگانه با استفاده از روش پتانسیل و مدل سازی دنباله آزاد Aerodynamic Analysis of Dual Rotors Using Potential Method and Free Wake Modeling

بالگرد Helicopter / دنباله آزاد Free Wake / روش شبکه گردابه Vortex Lattice Method / روتورهای دوگانه Dual Rotors

45-39370

899

پایان نامه

بررسی تاثیر غلظت یون های سولفات و کلرید بر سنتز نانولوله های کربنی به روش تخلیه ی قوس در مایع Investigation on the Solfate and Chloride ion Concentration on Carbon Nanotubes Frmation Via Arc Discharge in Aqueous Solution

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / یون کلریدی Chloride Ion / پلاسما Plasma / طیف نمایی رامان Raman Spectroscopy / تخلیه قوس الکتریکی Electric Arc Discharge / مواد شبیه به فولرین Fullerene Like Materials

07-39371

900

پایان نامه

بررسی تاثیر نسبت غلظت کاتیون های آهن بر شکل گیری نانولوله های کربنی تولیدی به روش تخلیه ی قوس الکتریکی در محلول Investigation on the Effect of Concentration Ratio of Iron Cations on the Formation of Carbon Nanotubes Synthezied via arc Discharge in Aqueous Solution

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope / میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscopy (SEM) / طیف نمایی رامان Raman Spectroscopy / تحلیل وزن سنجی حرارتی Thermogravimetry Analysis

07-3937

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

پایان نامه

تکنیک رجیستر کردن سطوح با استفاده از روش مدل سازی سطحی Estimating a Surface Registration Technique Using Surface Modeling Method

مدل سازی سطحی SURFACE MODELING / انطباق Matching / سطح تحت تاثیر Influenced Surface

08-39373

902

پایان نامه

شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای تراکم ناپذیر با استفاده از جت های ترکیبی سه گانه و رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ Numerical Simulation of Incompressible Film Cooling, Using Compound Triple Jets and Large Eddy Simulation Approach

توربین های گازی Gas Turbines / اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / جت های سه گانه Triple Jets

45-39375

903

پایان نامه

کاربرد ریزآرایه در بیماری های عفونی Application Microarray Technology in Infectious Diseases

ریزآرایه Microarray / داده های ریزآرایه Microarray Data / تحلیل داده های ریزآرایه Microarray Data Analysis / بیماری های عفونی Infectious Diseases

02-39376

904

پایان نامه

شبیه سازی جریان های چند فاز به روش SPH Modeling Multiphase Fluid Flow Using SPH

جریان چندفازی Multiphase Flow / جریان سطح آزاد Free Surface Flow / روش بدون شبکه Meshless Method / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / جریان چندفازی Multiphase Flow / سطح آزاد سیال Fluid Free Surface

08-39377

905

پایان نامه

بررسی خاصیت آنتی اکسیدان و اثر ضد میکروبی آلو Investigation of Antioxidant & Antimicrobial Characteristics of Plums

آنتی اکسیدان Antioxidant / ترکیبات فنلی Phenolic Compounds / آلو Plum / ترکیبات ضد میکروبی Antimicrobial Compound

06-39378

906

پایان نامه

بررسی ظرفیت باربری و نشست شالوده های نیمه عمیق (ستونهای شنی کوبشی کوتاه) Bearing Capacity and Settlement Analysis of Intermediate Foundation (Short Rammed Aggregate Piers)

ستون شنی کوبشی کوتاه Short Rammed Aggregate Pier / ظرفیت بارپذیری Bearing Capacity / نشست Settlement / مدل سازی عددی Numerical Simulation / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis

09-39379

907

پایان نامه

طراحی DCO با نویز فاز کم در ساختار سنتزکننده فرکانسی تمام دیجیتال Design of Low Phase Noise DCO in All Digital Frequency Synthesizers

سنتزکننده فرکانس تمام دیجیتال All Digital Frequency Synthesizer / نوسان گر کنترل شونده دیجیتالی Digitally Controlled Oscillator (DCO) / فرستنده قطبی Polar Transmitter / مدولاتور دامنه تمام دیجیتال All Digital Amplitude Modulation

05-39380

908

پایان نامه

مسئله وارون پراکندگی امواج الکترومغناطیس The Inverse Electromagnetic Scattering Problem

مانع به طور موضعی پوشیده شده Partially Coated Obstacle / نمونه برداری خطی Linear Sampling / پراکندگی امواج الکترومغناطیس Electromagnetic Wave Scattering / پراکندگی معکوس Inverse Scattering / موج الکترومغناطیسی Electromagnetic Wave / مساله مقدار مرزی مرکب Mixed Boundary Value Problem

02-39382

909

پایان نامه

تشخیص پوست بدن در تصاویر رنگی Body Skin Detection in Colour Image

تحلیل بافت تصویر Image Texture Analysis / فضای رنگ Color Space / تبدیل کانتورلت Contourlet Transform / خودکارافزار یادگیر تصادفی سلولی Stocastic Cellular Learning Automata / آشکارسازی پوست Skin Detection / تشخیص پیکسلی پوست Pixel Based Skin Detection / تشخیص بافت پوست Texture Based Skin Detection

19-39384

910

پایان نامه

بهینه سازی پخت قطعات ضخیم کامپوزیتی با کمک شبکه عصبی Prediction and Optimization of Cure Cycle of Thick Fiber Reinforced Composite Parts Using Artificial Neural Networks

بهینه سازی Optimization / پخت Induration / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / شبکه عصبی دینامیک Dynamic Neural Network

06-39385

911

پایان نامه

تحلیل تنش و نرخ کرنش خزشی مرحله پایدار کامپوزیت های با تقویت کننده کوتاه به روش عددی Numerical Analysis of Stresses and Steady State Creep Strain Rates Fields of a Short Fibre Composite

کامپوزیت با الیاف کوتاه Short Fiber Composite / خزش Creep / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / انفصال در انتهای الیاف End Debonding / تحلیل تنش Stress Analysis

45-39386

912

پایان نامه

تولید آرایه های بسیار منظم نانو تیوب TiO2 به وسیله ی آندایزینگ تیتانیم در محلول های غیر آبی Fabrication of Vertically Oriented TiO2 Nanotube Arrays Using Organic Electrolytes

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / آندکاری Anodizing / کنترل خودسازمانده Self Organized Control / تولید نانولوله Nanotube Production / آرایه های نانوتیوب Nanotube Arrays / اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / دی متیل فرمامید Dimethyl Formamide

07-39387

913

پایان نامه

بهبود لجستیکی سایت تولید تندر 90 در شرکت ایران خودرو Logistics Improvement of Irankhodro L90 Production Site

لجستیکی Logistics / جریان مواد Material Flow / چیدمان تسهیلات Facility Layout / سیستم همگاه Synchronous System / جابه جایی مواد Materials Handling / کنترل موجودی کانبان Kanban inventory Control

01-39388

914

پایان نامه

طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری فازی Fuzzy Fractional Order PID Design

حسابان کسری Fractional Calculus / منطق فازی Fuzzy Logic / پایدارساز سیستم قدرت Power System Stablizer(PSS) / عمق بیهوشی Depth of Anesthesia / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی با مرتبه کسری Fractional Order Proportional Integrated Derivative (FOPID)Controller / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization

05-39389

915

پایان نامه

بررسی عددی ظرفیت باربری شالوده های سطحی A Numerical Study of Bearing Capacity Factors for Shallow Foundations

شالوده سطحی Shallow Footing / ظرفیت بارپذیری Bearing Capacity / ضریب تاثیر متقابل بین بلوک و شکاف Shape Factor / بررسی عددی Numerical Investigation

09-39390

916

پایان نامه

تعیین مشخصات دینامیکی سدها با استفاده از تکنیک های شناسایی سیستم و رکورد زلزله های واقعی Identification of Dynamic Properties of Dams using System Identification Techniques and Real Earthquake Excitations

شناسایی سیستم System Identification / رکورد زلزله های واقعی Real Earthquakes Excitation / مشخصات دینامیکی سدها Dynamic Properties of Dams

09-39391

917

پایان نامه

آشکارسازی و تحلیل سیستم های باند بسیار وسیع ناهمدوس Non-coherent Detection and Analysis of Ultra-Wideband (UWB) Communication Systems

مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / تداخل دسترسی چندگانه Multiple Access Interference / همبسته ساز Correlator / پرش زمانی باند وسیع Time Hopping-Ultra Wide Band / سیستم ارسال مرجع Transmitted Reference System

05-39392

918

پایان نامه

بررسی رفتار کف ستون ها تحت بارگذاری لرزه ای Analytical Study of Column Base Plates under Earthquake Loading

بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / شکل پذیری Ductility / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes / حالت خرابی Failure Modes / ورق کف ستون Base Plate

09-39393

919

پایان نامه

مدل سازی عددی قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلاء Numerical Modeling of Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding

مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / حجم کنترل Control Volume / پوسته های مرکب Composite Shells / قالب ریزی انتقالی رزین به کمک خلاء Vacuum Asisted Resin Transfer Molding (VARTM) / روش پی. اس. او. آر Point Succesive Over Relaxatron Method (PSOR)

45-39394

920

پایان نامه

امکان سنجی فنی و اقتصادی تکنولوژی وایمکس (Wimax)در شبکه های دسترسیFeasibility Study of WIMAX in Access Network

امکان سنجی Feasibility Study / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / استاندارد وی مکس Wimax Standard / شبکه دسترسی به اینترنت Access Network

01-39395

921

پایان نامه

پیش بینی ساختار دوبعدی استخوان در ناحیه پروکسیمال فمور و تخمین نیروهای غالب مفصلی با استفاده از روش Level Set و تئوری های نوسازی 2-D Bone Structure Prediction of Proximal Femur and Dominant Joint Load Estimation using Level Set Method and Bone RemodelingTheories

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش مکان هندسی Level Set Method / نوسازی استخوان Bone Remodeling / نیروی غالب مفصلی Joint Load / پروکسیمال استخوان ران Proximal Femur

08-39396

922

پایان نامه

آزمون و تحلیل وجود رفتار گله ای در بین سرمایه گذاران نهادی در بازار سهام ایران Test and Analysis of Herding Behavior between Institutional Investors in Iran Stock Market

رفتار گله ای Herd Behavior / بازار سهام Stock Market / استراتژی گشتاور Momentum Strategy / عمل تقلیدی Imitation / سرمایه گذاران نهادی Institutional Investors

44-39397

923

پایان نامه

مقادیر ویژه ماتریس لاپلاسین گرافها The Laplacian Spectrum of Graphs

درخت Tree / مقادیر ویژه لاپلاسین Laplacian Eigen Values / گراف صحیح لاپلاسین Laplacian Integral Graphs / درجه ستاره ای Star Degree

02-39398

924

پایان نامه

حالت پایه بهینه برای زنجیره های اسپینی کوانتومی Optimum Ground State for Quantum Spin Chains

حالت پایه بهینه Optimum Ground State / حالت همبسته محدود Finitely Correlated State / حالت ضرب ماتریسی Matrix Product State

04-39400

925

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد دینامیکی بر پایه پلی پایرول برای اندازه گیری مقادیر کم آترازین از نمونه های آبی به وسیله کروماتوگرافی - طیف سنجی جرمی Solid Phase Dynamic Extraction Based on Polypyrrole Fiber for Determination Trace Amount of Atrazine in Aqueous Samples with GC-MS

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / پلی پیرول Polypyrrole / ریزاستخراج Microextraction / آترازین Atrazine / استخراج درون سرنگ In Needle Extraction

03-39401

926

پایان نامه

شبیه سازی عددی میدان جریان اطراف یک ساختمان بلند با استفاده از رهیافت URANS 

مدل آشفتگی انتقال تنش های برشی Shear Stress Transport Turbulance Model / معادله غیردایم ناویر - استوکس میانگین گیری شده رینولدز Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations (URANS) / اثر باد بر روی ساختمانهای بلند Wind Effect on High-Rise Buildings / مدل آشفتگی اصلاح شده اس.اس.تی - اس.آ.اس Shear Stress Transport-Scale Adapted Simulation (SST-SAS)

45-39402

927

پایان نامه

شبیه سازی عددی پدیده ی خنک کاری لایه ای آشفته ی تراکم ناپذیر با در نظر گرفتن تفاوت چگالی و لزجت جت و جریان اصلی Computational Simulation of Turbulent Incompressible Film Cooling with Consideration of Jet and Cross Flow Density and Viscosity Differences

خنک کاری لایه ای Film Cooling / مدل سازی آشفتگی. / نسبت چگالی بالا Large Density Ratio / جت بالادست Upstream Jet

45-39403

928

پایان نامه

ارزیابی سکوهای دریایی موجود تحت بارهای محیطی Assessment of Existing Offshore Platforms for In-Place Conditions

سکوهای دریایی Offshore Platforms / تحلیل قابلیت اطمینان Reliability Analysis / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / خلیج فارس Persian Gulf / انتگرال گیری عددی Numerical Integration / تحلیل فزاینده موج Incremental Wave Analysis

09-39404

929

پایان نامه

امکان سنجی تولید مقوای دوبلکس از ضایعات کاغذ Feasibility Study Production Dupblex Cardboard from Wastes Paper

امکان سنجی Feasibility Study / کاغذ Paper / مقوا PAPERBOARD / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / مقوای دوبلکس Duplex Board / ضایعات کاغذ Waste Paper

01-39405

930

پایان نامه

تجزیه و تحلیل عملکرد روش های مختلف مسیریابی در شبکه های بی سیم مش از نظر برون دهی Throughput Analysis of Routing Algorithms in 802.11s-Based Wireless Mesh Networks

مسیریابی ROUTING / توازن بار. / شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network / شبکه صف Queueing Network / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / برون دهی Throughput

05-39406

931

پایان نامه

طراحی بهینه ی بال هواپیمای مقیاس شده ی جس 39 از جنس مواد مرکب به کمک الگوریتم ژنتیک Optimization of Scaled Composite Wing of Aircraft Jas-39 By Genetic Algorithm

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / کامپوزیت Composite / روش اجزای محدود Finite Element Method / مهندسی معکوس REVERS ENGINEERING / مدل سازی هندسی GEOMETRIC MODELING / بال Wing

45-39408

932

پایان نامه

کاربرد هوش مصنوعی در تفسیر داده های چاه آزمایی Application Of Artificial Intelligence In Well Test Data Interpretation

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / چاه آزمایی Well Testing / شبکه عصبی Neural Network / مدل مخزن Reservoir Model

06-39409

933

پایان نامه

حل مسئله P-Center تحت شرایط عدم قطعیت Solving the P-Center Problem under Uncertainty

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / مدل جایابی تسهیلات Facility Location Model / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / تخصیص منابع Resources Allocation / رویکرد برتسیمس Bertsimas Approach

01-39410

934

پایان نامه

بکارگیری و بهبود روشهای پیش شرط برای تسریع همگرایی و بهبود دقت حل جریان ماخ بسیار پایین با معادلات تراکم پذیر Application and Improvement of Preconditioning in Solution of Low Mach Number Flow, Using Compressible Flow Equation

نرخ همگرایی Convergence Rate / معادله اویلر EULER EQUATION / عدد رینولدز پایین Low Reynolds Number / الگوریتم پیش شرطی Precondition Algorithm / روش تراکم پذیر Compressible Method / عدد ماخ پایین Low Mach Number

45-39411

935

پایان نامه

توسعه مدل توام جانمایی - موجودی حمل و نقل در شرایط عدم قطعیت Developing a Joint Location-Inventory-Transportation Model under Uncertainty

موجودی INVENTORIES / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / مدل توام جانمایی - قیمت گذاری Joint Location-Pricing Model / مکان یابی LOCATION

01-39413

936

پایان نامه

مطالعه در رفتار سازه تقاطع فضاهای زیرزمینی در بارهای زلزله Study on the Behavior of Under Ground Intersection Subjected to Earthquake Loads

سازه های زیرزمینی Underground Structures / روش اجزای محدود Finite Element Method / زلزله Earthquake / اندرکنش Interaction / تونل ها Tunnels

53-39414

937

پایان نامه

بررسی تاثیر زلزله بر روی پوشش های بتنی پیش ساخته بتنی تونل Investigation on the Effect of Earthquake loads on Segmental Lining in Tunnel

اندرکنش Interaction / روش اجزای محدود Finite Element Method / خاک Soil / بتن پیش ساخته. / تونل ها Tunnels

53-39415

938

پایان نامه

بررسی رفتار سورفکتین در حضور آب، نفت و آسفالتین Investigation of Surfactin Behavior at the Presence of Wate, Oil, and Asphaltene

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / زیست فعال سطحی Biosurfactant / آسفالتن Asphaltene / سورفکتین Surfactin / دکان Decone / فضای بین سطحی آبی/آلی Water/Organic Interface

06-39416

939

پایان نامه

بررسی رفتار راه پله و ایستگاه مترو در اثر بار زلزله Behavior of Underground Passagway and Subway Station for Earthquake Loads

روش اجزای محدود Finite Element Method / فضاهای زیرزمینی Underground Excavation / بار لرزه ای Seismic Load / ایستگاه های مترو Metro Station / راه پله ایستگاه Subway Station

53-39417

940

پایان نامه

کاربرد شبکه های همتا به همتا بر روی شبکه وایمکس Peer-to-Peer Application over Wimax

مسیریابی ROUTING / پایداری Stability / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network / سیستم انگیزشی Incentive System / استاندارد وی مکس Wimax Standard

52-39418

941

پایان نامه

پیاده سازی و آزمایش یک شبکه P2P مبتنی بر ساختار داده چند بعدی Implementation and Experimentation of a P2P Network for Dynamic Multidimensional Data Structure

ساختار داده ها Data Structure / لیست پرشی Skip List / الگوریتم جستجو Search Algorithm / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / درخت چهارتایی لیستی Skip Quadtree

52-39419

942

پایان نامه

برخی کاربردهای تجزیه مقدارهای تکین در پردازش تصویر Some Applications of Singular Values Decomposition in Image Processing

پردازش تصویر Image Processing / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / فشرده سازی تصویر Image Compression / نهان نگاری تصویر Image Watermarking / کاهش نویز Noise Reduction

02-39421

943

پایان نامه

پوشش جاذب بر پایه پلی پیرول الکتروپلیمریزه شده داخل سوزن برای استخراج با فاز جامد دینامیکی کلروفنل ها An Interior Needle Electropolymerized Pyrrole-Based Coating for Headspace Solid-Phase Dynamic Extraction of Chlorophenols

پلی پیرول Polypyrrole / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / تله سوزنی Neadle Trap / نمونه های آبی Water Samples / کلروفنل ها Chlorophenols

03-39422

944

پایان نامه

افزایش آزا - مایکل آمین ها به آلکن های مزدوج با گروه کربونیل و نیتریل و اپوکسیددارکردن آلکنها Aza Michael Addition of Amines to α,β-Unsaturated Compounds and Alkene Epoxidation

افزایش مایکل Michael Addition / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / آلکن ALKENE / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide

03-39423

945

پایان نامه

تخمین عمر یاتاقان های غلتشی با استفاده از الگوریتم های تطبیقی بر اساس رفتار ارتعاشی آنها Lifetime Prediction of Rolling Element Bearings using Adaptive Algorithms Based on their Vibration Trends

یاتاقان غلتشی Rolling Bearing / ارتعاش Vibration / الگوریتم وفقی Adaptive Algorithm / تخمین عمر Lifetime Estmation / آزمایش تجربی Experimental Test / مساحت ناحیه خرابی Defect Size

08-39425

946

پایان نامه

پایداری دینامیکی ماشین های ابزار سینماتیک موازی Dynamic Stability of Parallel Kinematic Machine Tools

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / پایداری دینامیکی Dynamic Stability / تحلیل مودال Modal Analysis / ربات شش پا Hexapod Robot / ربات موازی هگزاگلاید Hexaglide Parallel Robot / سختی دینامیکی Dynamic Stiffness / سختی استاتیکی Static Stiffness

08-39426

947

پایان نامه

سنتز نانو پودر اکسید مس (II)به روش هیدروترمال در شرایط فوق بحرانی به منظور زدایش ترمیم (1 H3) از راکتورهای آب سنگین Hydrothermal Synthesis of Copper (II) Oxide Nanparticles at Supercritical Conditions and Their Application in Decantamination of Tritium Polluted Streams

شرایط فوق بحرانی (شیمی) / نانوذرات Nanoparticles / میکروکپسول ها MICROCAPSULES / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / تحلیل احیا به روش برنامه ریزی دمایی Temperature Programmed Reduction (TPR)Analysis

08-39428

948

پایان نامه

توسعه مدل جانمایی پوششی تحت شرایط غیرقطعی در سیستم های متراکمDevelopment of a Covering Location Model in Congested Networks

جانمایی Location / شبکه متراکم Congested Network / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm

01-39429

949

پایان نامه

طراحی سازه آنتن یک میکرو ماهواره بر اساس مفهوم سازه های کشپا Design of Tensegrity Structure as Supporting Structure of Mesh-Like Deployable Antenna for use in Micro-Satellites

تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / طراحی Design / ریزماهواره Microsatellite / سازه گشا Tensegrity Structure / آنتن توری گون Mesh-Like Antenna

45-39431

950

پایان نامه

سنتز کمپلکس های لانتانید (III)با شیف بازهای ماکروسیکلی حاوی پیریدین و مطالعه تجزیه آن در محلول های آبی Synthesis of Lanthanide (III) Macrocyclic Schiff Base Complexes Containing Pyridine and their Decomposition in Aqueous Solution

شیف باز درشت حلقه Macrocylic Schiff Base / کمپلکس شیف باز درشت حلقه Macrocylic Schiff Base Complexe / کمپلکس لانتانید Lanthanide Complexe / 6،2 - دی استیل پیریدین 2,6-Diacetyl Pyridine / درشت حلقه هگزا آزا Hexa Aza Macrocycle

03-39436

951

پایان نامه

بهینه سازی پوشش در شبکه های سنسور بی سیم در محیط های غیرمسطحOptimization of Coverage in Wireless Sensor Networks in Uneven Environment

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / پوشش Coverage / محیط غیرمسطح Uneven Environment

52-39441

952

پایان نامه

استفاده از کدهای گسترده در زمان سه سطحی جهت مقابله با تداخل باریک باند در مخابرات بی سیم فراپهن باند Narrowband Interference Cancellation in Wireless Ultra Wideband Communication Systems via Three-Level Spread Time Codes

مخابرات بی سیم. / تداخل باند باریک Narrow Band Interference / مخابرات بی سیم با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band(UWB)Wireless Communications / کدهای گسترده در زمان دوسطحی Two Level Spread Time Codes / توان لحظه ای Instantaneous Power / کدهای گسترده در زمان سه سطحی Three Level Spread Time Codes

05-39442

953

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیرات هیدرولیکی و سازه ای آستانه بر استهلاک انرژی در آبشارهای پلکانی آستانه دار Laboratory Investigation of Hydraulic & Constructional Effect of Sills on Dissipation of Energy in the Stepped Spillway

سرریز پلکانی Stepped Spillway / اتلاف انرژی Energy Dissipation / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / آستانه Sill

09-39443

954

پایان نامه

امکان سنجی اقتصادی ارائه خدمات ارتباطی پیشرفته (ACS) 

امکان سنجی Feasibility Study / شرکت مخابرات ایران Iranian Telecommunication Manufacturing Company(ITMC) / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / خدمات ارتباطی پیشرفته Advanced Communication Services / تلویزیون اینترنتی Internet Television

01-39444

955

پایان نامه

بررسی اثر گرادیان حرارتی بر رفتار دینامیکی سدهای بتنی قوسی Evaluation of the Effect of Temperature Gradient on the Dynamic Behavior of Concrete Arch Dams

سد بتنی قوسی Concrete Arc Dam / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / شیب حرارتی Temperature Gradient / پی جرم دار Massed Foundation / سد کارون 4 Karoon IV Dam

09-39446

956

پایان نامه

بررسی واماندگی لایه ای مواد مرکب تحت بارگذاری خستگی خمشی Progressive Flexural Fatigue Failure Analysis of Composites Through Layer Failure Determination

خستگی خمشی Bending Fatigue / مکانیک تخریب پیوسته CONTINUUM DAMAGE MECHANICS / مدل میکرومکانیکال MICROMECHANICAL MODEL / تحلیل واماندگی پیشرونده Progressive Failure Analysis / مواد مرکب تک جهته Unidirectional Composites / واماندگی لایه Layer Failure / مدل آسیب Damge Model / اتصال الیاف/ ماتریس Fiber/Matrix Interface

45-39447

957

پایان نامه

بررسی موانع انتقال یادگیری فردی به یادگیری جمعی در جامعه سیاست سازی اقتصادی ایران Studying Impediments Social Learning in Economic Policymaking Community of Iran

سیاست گذاری Policy Making / مدل های ذهنی Mental Models / مدل یادگیری جمعی Social Learning Model / موانع یادگیری Learning Impediments

44-39448

958

پایان نامه

شبیه سازی جریان چندفاز در لوله های مویین با مقطع غیردایروی به روش SPHSimulation of Multiphase Flow in Non-Circular Capillaries Using SPH

کشش سطحی SURFACE TENSION / جریان چندفازی Multiphase Flow / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / لوله مویین Capillary Tube

08-39449

959

پایان نامه

ساخت و شناسایی فوم های هیبریدی فنولیک Hybrid Fiber Reinforced Composite Phenolic Foam

پانل ساندویچی Sandwich Panel / فوم فنلی Phenolic Foam / رزین رزول Resole Resin

06-39450

960

پایان نامه

به سوی پشته ی پروتکل ارتباطی پویا، ایمن و مطمئن Toward A Safe, Assured, and Dynamic Communication Protocol Stack

بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration / ایمنی Safety / پشته ی قرارداد Protocol Stack / مدیریت بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration Management / کنترل بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration Control

19-39451

961

پایان نامه

مدل سازی انتشار نیترات در حوزه رودخانه جاجرود (بالا دست سد لتیان) به کمک مدل SWAT Modelling Point and non Point Source of Nitrate with SWAT in the Jajrood River Watershed

نرم افزار سوات SWAT Software / مدل سازی حوزه آبریز Watershed-Based Modeling / نیترات ها Nitrates / رودخانه جاجرود Jajrood Rivier / سد لتیان Latian Dam

09-39453

962

پایان نامه

بررسی آنتروپی به عنوان نشانگر خطای عددی در شبیه سازی مخزن Analysis of Entropy as Numerical Error Indicator in Reservoir Simulation

تولید درگاشت Entropy Generation / افزایش مقیاس Upscaling / پارامترهای خطانشان Error Indicator Parameters / ریزکردن تطبیقی شبکه Adaptive Mesh Refinement / احتراق درجا Insitu Combustion / شبیه سازی مخزن Reservior Simulation

06-39456

963

پایان نامه

امکان سنجی کارخانه اوراق کشتی Ship Scrap Yard Feasibility Study

امکان سنجی Feasibility Study / نرخ بازگشت سرمایه گذاری RATE OF RETURN / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / اوراق کشتی Ship Scraping / صنعت کشتی سازی Marine Industries

01-39458

964

پایان نامه

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان پروژه دماوند در شرکت مپنا توسعه دوDesigning an Employee’s Performance Appraisal System in Damavand Project (MAPNA Co, MD-2)

سازمان پروژه محور Project Based Organization / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) Iran Power Plants Project Management (MAPNA)

44-39459

965

پایان نامه

توسعه روش المان حجم محدود با رویکرد دلخواه لاگرانژی - اولری برای تحلیل جریان ناپایای آرام تا آشفته روی شبکه متحرک A Unified Fve-Ale Approach to Solve Unsteady Laminar to Turbulent Flow on Moving Boundary Domains

مرز متحرک MOVING BOUNDARY / شبکه متحرک Moving Mesh / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان آشفته Turbulent Flow / جریان گذرا Transition Flow / شبکه دورگه Hybrid Mesh / روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method

45-39460

966

پایان نامه

مدل سازی عددی انتشار امواج صوتی جهت سلامت سنجی سازه ها Numerical Simulation of Acoustic Emission Waves for Structural Health Monitoring

پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / پایش ارتعاش Vibration Monitoring / تانسور ممانی moment Tensor / مکان سنجی منبع Source Location Analysis

08-39461

967

پایان نامه

مطالعه نحوه تصفیه آلودگی های نفتی آب های همراه با روش هوای محلول و استخراج Treatment of Oilfield Produced Water with Dissolved Air Precipitation/ Solvent Sublation

آب تولیدشده همراه نفت Producted Water / آلودگی نفتی Oil Pollution / استخراج Extraction / تصفیه Treatment / هوای محلول Air Floatation

06-39462

968

پایان نامه

طراحی کنترلر جهت پیشگیری از پدیده نوسانات القایی خلبان در هواپیما Compensator Design to Prevent Pilot_Induced Oscillations in Aircrafts

زاویه حمله Angle of Attack / نوسان القایی خلبان Pilot-Induced Oscillation (PIO) / تزویج خلبان - هواپیما Aircraft-pilot Coupling / دینامیک هواپیما Aircraft Dynamic / دینامیک خلبان Pilot Dynamic

45-39463

969

پایان نامه

انتشار بسته های مکانی موج در ساختارهای غیرخطی، غیرهمگن و یک بعدیPropagation of Space-Wavepackets in one Dimensional Nonlinear and Nonhomogeneus Structures

ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / دوپایداری نوری Optical Bistability / سازه های نامنظم Nonlinear Structures / بسته های مکانی موج Space Wave Packets

05-39468

970

پایان نامه

بهینه سازی فرایند گستر واحدهای تقطیر خلاء و کاهش گرانروی PlantWide Optimization of Vacuum & Visbreaker Units

تقطیر در خلاء Vacuum Distillation / کاهش گرانروی Visbreaking / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / واحد گسترده PLANT WIDE / بهینه سازی Optimization

06-39469

971

پایان نامه

تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیق تکی 

روانگرایی Liquefaction / پخش جانبی Lateral Spread / تغییر مکان شمع Pile Displacement / ممان خمشی شمع Pile Bending Moment

09-39472

972

پایان نامه

پیش بینی نرخ ارز در بازارهای جهانی با استفاده از سیستم های سازگار Foreign Exchange Rate Forecasting In Global Money Markets Using Adaptive Methods

نرخ ارز Exchange Rate / شبکه عصبی Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / هوش ازدحامی Swarm Intelligence / بازار فارکس Foreign Exchange (Forex) / سیستم سازگار Adaptive Method

01-39473

973

پایان نامه

مکان یابی خودکار آکوستیک در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از صداهای طبیعی محیط Automatic Acoustic Localization in Sensor Networks Using Environmental Natural Acoustic Phenomena

شبکه حسگر Sensor Network / مکان یابی LOCATION / تشخیص صوت. / پردازش موازی Parallel Processing / فیلتر کردن بیزی Bayesian Filtering

19-39474

974

پایان نامه

تحلیل و طراحی لنزهای باینری اپتیک Analysis and Design of Binary Optics Lenses

تحلیل برداری Vectorial Analysis / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / پراشه ها ی نوری Diffraction Gratings / لنز های چند سطحی Binary Lenses / تحلیل اسکالر Scalar Analysis

05-39475

975

پایان نامه

روشی برای جستجو بر روی داده های رمزشده A Method for Searching on Encrypted Data

امنیت داده ها Data Security / پایگاه داده رمزشده Encrypted Database / پرس و جوی داده های رمزشده Encrypted Query / امنیت پایگاه داده Database Security

19-39477

976

پایان نامه

بررسی انطباق پذیری قیرهای ایران با روش دسته بندی بر اساس عملکرد (PG)و تولید قیرهای راهسازی مورد نیاز An Investigative Study on Iranian Bitumens Compatibility with SHRP Performance Grading System, and Production of the Needed Grades

رده بندی بر اساس عملکرد Performance Grading / سیال شناسی Rheology / قیر Bitumen / آزمایش های قیر Bitumen Tests / قیر اصلاح شده Modified Bitumen / افزودنی قیر Bitumen Addetive

09-39482

977

پایان نامه

استقرار استاندارد 16949:2002 ISO/TS و تلفیق آن با الزامات 86 SAPCO و 8601 /AR سازه گستر سایپا در شرکت تولیدی قطعات خودرو Establishment of ISO/TS 16949:2002 Standard and Combining with Sapco 86 and AR/8601 Saipa Sazeh Gostar Requirements in Auto Parts Manufacturing Company

سیستم مدیریت کیفیت Quality Managment System / نظامنامه کیفیت Quality Manual / استاندارد ایزو تی.اس 16949 ISO/TS 16949 Standard / الزامات ساپکو Sapco Requirements / الزامات سازه گستر Sazeh Gostar Requirements

01-39484

978

پایان نامه

شکل دهی پالس های نوری در ساختار های غیرخطی و پلاسمونی نانوفوتونیAnalysis of Nonlinear and Plasmonic Nano-Photonic Structures

اثر ابرمنشور Superprism Effect / نورشناسی غیرخطی Nonlinear Optics / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / دوپایداری نوری Optical Bistability / کد پاشندگی خطی Linear Dispersion Code / جا به جایی گوس هنشن Goos-Hanchen Shift

05-39486

979

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان های دو بعدی غیر لزج تراکم پذیر مگنتو هیدرودینامیک با روش تفاضل طیفی Numerical Simulation of 2D Inviscid Compressible Magnetohydrodynamic Flows by Spectal Difference Method

پلاسما Plasma / نیروگاه مغناطوهیدرودینامیک Magnetohydrodynamic Power Plant / روش تفاضل طیفی Spectral Difference Method / نقاط حل Unknown Points / نقاط شار Flux Points

45-39488

980

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه چندمنظوره بررسی تجربی خستگی و تجهیزات بارگذاری خمشی متقارن و نامتقارن بر چرخ دنده ها Design and Manufacturing of a Multi Functional Device For Experimental Fatigue Test and Special Facilities for Symmetric and Anti Symmetric Loading on Gears

خستگی Fatigue / چرخ دنده ساده Spur Gear / عملیات حرارتی Heat Treatment / سطح شکست Fracture Surface / بارگذاری نامتقارن Anti Symmetric Loading

08-39491

981

پایان نامه

مدل سازی تغییر شکل های بزرگ تماس اصطکاکی با استفاده از روش لاگرانژ - پنالتیModeling of Large Deformation Frictional Contact Using the Augmented-Lagrange Method

تماس اصطکاکی Frictional Contact / روش لاگرانژ - پنالتی Augmented Lagrangian Method / قانون کولمب Coulomb's Law / روش گره - صفحه Node to Edge Method

09-39497

982

پایان نامه

بررسی خواص نانوکامپوزیت LDPE/EVA تابش دهی شده با پرتوهای یون سازProperties of Radiation Induced LDPE/EVA Nanocomposits

پلی اتیلن سبک Low Density Poly Ethylene(LDPE) / نانوکامپوزیت Nanocomposite / پرتو الکترونی Electron Beam / استات وینیل اتیلن Ethylene Vinyl Acetate (EVA)

06-39499

983

پایان نامه

ساخت فیلتر آب پنیر با کمک روشهای فوق بحرانی Produse of whey Membrane with Super Critical Methods

آب پنیر Whey / غشاها Membranes / پروتئین ها Proteins / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid

06-39500

984

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر تراکم گیاهان در عمق بر جریان و پخش قائمExperimental Investigation of the Effect of Vertical Variation of Stem Density on Flow and Vertical Transport

پردازش تصویر Image Processing / جریان از لا به لای گیاهان Vegetated Flow / تغییر تراکم Density Variation / پخش عمود Vertical Diffusion

09-39504

985

پایان نامه

قیمت گذاری دارایی های زوال پذیر با تکیه بر یادگیری تقاضا Dynamic Pricing of Perishable Asset Using Demand Learning

مدیریت درآمد Revenue Management / مدیریت بازده Yield Management / قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / یادگیری بیزی Bayesian Learning / تقریب تابع توزیع Distribution Function Approximation

01-39505

986

پایان نامه

امکان سنجی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه توزیع برق به روش یونیدو Loss Reduction Feasibility Study in Distribution Network

تلفات انرژی Energy Loss / امکان سنجی Feasibility Study / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / کاهش تلفات Loss Reduction / تلفات بار Load Loss

01-39510

987

پایان نامه

ناورداهای زایبرگ ویتن و توپولوژی بعد پایین Seiberg-Witten Invariants and Low Dimensional Topology

خمینه همتافته Symplectic Manifold / همولوژی فلور Floer Homology / تغییرناپذیری زایبرگ - ویتن Selberg-Witten Invariant / معادلات زایبرگ ویتن Seiberg-Witten Equations / نظریه پیمانه ای Gouge Theory

02-39511

988

پایان نامه

بررسی عملکرد خودروی نیمه هیبرید Mild Hybrid Vehicle Performance

کاهش مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION REDUCTION / تلفات انرژی Energy Loss / کاهش آلاینده ها Emission Reduction / آلودگی محیطزیست Environment Pollution / خودروی نیمه ترکیبی الکتریکی Mild Hybrid Electric Vehicle / استراتژی کنترلی Control Strategy

08-39512

989

پایان نامه

به سازی سه تار در مراحل ساخت با آنالیز ارتعاشات Setar Production Modification With Vibration Analysis

تحلیل مودال Modal Analysis / روش اجزای محدود Finite Element Method / چوب Wood / خوشه بندی Clustering / استخراج ویژگی Feature Extraction / ادوات موسیقی Musical Instrument / تحلیل آماری انرژی Statistical Energy Analysis

08-39515

990

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی میکروژیروسکپ با استفاده از سیال Design and Simulation (& Manufacturing) of A Micro-Gyroscope

سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / شبیه سازی Simulation / طراحی Design / میکروژیروسکوپ Microgyroscope

08-39516

991

پایان نامه

اعمال تکنیک های داده کاوی برای یک مساله واقعی Applying Data Mining Techniques in a Real Problem

داده کاوی Data Mining / خوشه بندی Clustering / طبقه بندی Classification / مجموعه داده آموزش Training Dataset / مجموعه داده آزمون Test Dataset

01-39517

992

پایان نامه

مقایسه روش ها و الگوریتم های مختلف بهینه سازی کلاسیک سازه ها Comparison of the Different Classical Structural Optimization Methods and Algorithms

بهینه سازی Optimization / سازه ها Structures / خرپاها Trusses / الگوریتم ها Algorithms / روش ها.

09-39519

993

پایان نامه

مقایسه الگوریتم های فرایابنده در حل مساله طراحی شبکه حمل و نقل Comparing Meta-Heuristic Algorithms for Solving Transportation Network Design Problem

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم سیستم مورچه Ant System Algorithm / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / مساله طراحی شبکه گسسته Discrete Network Design problem

09-39520

994

پایان نامه

بررسی نظری و آزمایشگاهی جریان تبادلی بین دریاچه و مناطق گیاه خیز Theoretical and Experimental Assessment of Exchange Flow Between Canopy and Open Area

ضریب پسا Drag Coefficient / جریان تبادلی Exchange Flow / عمق نفوذ نور Light Penetration Depth / جریان از لا به لای گیاهان Vegetated Flow

09-39526

995

پایان نامه

رشد نانوذرات CdS:Mn و CdS:O به روش ترموشیمیایی و مایکروویو و بررسی خواص نورتابی CdS:Mn and CdS:O Nanoparticles Growth via Thermochemical and Microwave Methods and Studding the Photoluminescence Properties

نانوذرات Nanoparticles / مایکروویو MICROWAVE / نانوبلورهای نورتاب Luminescent Nanocrystals / نانوذرات نیمه رسانای سی0دی0اس Semiconductor CDS Nanoparticles / فرایند ترمومکانیکی Thermomechanical Processing

04-39532

996

پایان نامه

برداشت استنتاجی از ارتباط و نظریه اطلاعات Inferential Account of Communication, and Information Theory

ارتباطات Communications / استنتاج Inference / اطلاعات Information / برداشت استنتاجی از ارتباط Inferential Account of Communication / کاربردشناسی زبان Pragmatics / قواعد همکاری Cooperation Principles / نظریه ربط Relevance Theory

42-39533

997

پایان نامه

سنتز و شناسایی پلی اکریل آمید و پلی اکریل آمید کاتیونی با وزن مولکولی بالا به عنوان منعقدکننده Synthesis and Characterization of High Molecular Weight Polyacrylamide and Cationic Polyacrylamide

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / مشخص سازی Characterization / پلی آکریل آمید با وزن مولکولی بالا High Molecular Weight Polyacrylamide / پلی آکریل آمید کاتیونی Cationic Polyacryamide / منعقدکننده Flocculant

06-39534

998

پایان نامه

فرایندهای شرام - لونر (SLE) Schramm Loewner Evolutions (SLE)

فرایند شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution / حد در مقیاس Scaling Limit / خم های تصادفی در آر 2 Random Curves in the Plane

02-39535

999

پایان نامه

کنترل یکسوساز دارای اصلاح ضریب توان مبتنی بر مبدل شپارد - تیلور با استفاده از روش کنترل پیش بین Analysis and Design of Predictive Control Strategy for Sheppard-Taylor Based PFC Rectifier

کنترل پیش بین Predictive Control / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / مبدل شپارد - تیلور Sheppard-Taylor Convertor

05-39538

1000

پایان نامه

نوآوری هایی در حل عددی میدان جریان غیرلزج سه بعدی همراه با مرز متحرک Some Innovations in Numerical Simulation of Inviscid Three Dimensional Flow with Moving Boundaries

حل عددی Numerical Solution / جریان غیرلزج Inviscid Flow / مرز متحرک MOVING BOUNDARY / پردازش موازی Parallel Processing / شبکه بی سازمان سه بعدی Three Dimentional Unstructured Grids

45-395

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

پایان نامه

بررسی جریان های گرانشی غیر مستغرق در عرصه های آبی - گیاهی غیرهمگنExchange Flow Through Emergent Non-homogenous Canopy

جریان ثقلی Gravity Current / جریان دولایه Two Layer Flow / پخش طولی Longitudinal Dispertion / درگ گیاهی Vegetative Drag

09-39546

1002

پایان نامه

ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم مهاربندی خارج از مرکز با پیوند قائم Nonlinear Study on the Behavior of Eccentrically Braced with Vertical Link

به سازی سازه STRUCTURE REHABILITATION / مطالعه پارامتری Parametric Study / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / قابهای مهاربندی خارج از مرکز Eccentric Brace / تیر پیوند قائم Shear Link Beam

09-39547

1003

پایان نامه

مدل سازی تاثیر عوامل آب و هوایی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف ایرانModeling Of The Climatic Parameters Effect Upon Pavement Performance In Different Regions Of Iran

روسازی آسفالت. / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / بارندگی Rainfall / استاندارد آشتو تی-283 AASHTO T-283 Standard / مدل MEPDG Mechanistic Empirical Pavement Design Guide / داده های آب و هوای ایران Iran Climatic Data / شاخص یخ زدگی Freezing Index

09-39549

1004

پایان نامه

ارائه ی مدل موجودی چندسطحی در زنجیره ی عرضه با نگرش فازی و حل مدل با الگوریتم ژنتیک Echelon Inventory Model with Fuzzy approach and Heuristic Solution for Supply Chain Management

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory / کنترل موجودی چندسطحی Multi-Echelon Inventory Control / سیاست موجودی دوره ثابت Periodic Review Inventory Policy

01-39551

1005

پایان نامه

مطالعه نظری و تجربی توزیع پذیری آنتی بیوتیک سفالکسین در سیستم های دوفازی آبی پلیمر - نمک Theoretical and Experimental Study of the Partitioning of Cephalexin in Aqueous Two Phase System of Polymer-Salt

سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / افرازبندی Partitioning / پادزی Antibiotic / سفالکسین Cephalexin

06-39556

1006

پایان نامه

به کارگیری یک مدل زبانی نحوی در سیستم بازشناسی گفتار پیوسته Using Structural Language Modeling in Continous Speech Recognition Systems

الگوریتم درون - برون Inside-Outside Algorithm / بازشناسی گفتار Speech Recognition / گفتار زبان فارسی Persian Speech / مدل زبانی نحوی Syntactic Language Model / گرامر مستقل از متن احتمالاتی Stochastic Context-free Grammer

19-39557

1007

پایان نامه

بهینه سازی پویای موجودی ذخایر نقد بانک های تجاری (مطالعه موردی: یکی از بانک های خصوصی ایران) Dynamic Optimization Of Commercial Banks’ Liquidity Reserves (One Of Iranian Commercial Bank Case Studi)

مدیریت نقدینگی Liquidity Management / ذخایر اضافی Excess Reserves / بانک های تجاری Commercial Banks / سطح بهینه ذخایر نقد Optimal Liquidity Reserves / سیستم پرداخت ناخالص بلادرنگ Real Time Gross Settlement (RTGS)Payment System

44-39558

1008

پایان نامه

طراحی زهکش های زیرسطحی روسازی برای ایران Design of Pavement Subdrainage for Iran

روسازی Pavements / نرم افزار SOFTWARE / بارندگی Rainfall / شاخص یخ زدگی Freezing Index / ضریب زهکشی Drainage Coefficient

09-39564

1009

پایان نامه

ارائه مدلی برای تولید رفتار عاطفی A Model for Generating Emotional Behavior

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / یادگیری LEARNING / تصمیم گیری Decision Making / عاطفه Emotion / مدل سازی شناختی Cognitive Modeling

19-39569

1010

پایان نامه

توسعه یک بسته نرم افزاری جهت تحلیل جریان الکترواسموتیک درون میکروکانال هاDeveloping a Software to Analyze Electroosmotic Flow in Microchannels

ریزمجرا Micronozzle / جریان تراکم پذیر Compressible Flow / روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow

45-39573

1011

پایان نامه

بررسی نظری و آزمایشگاهی تخلیه گزینشی از سیال دولایه با عوامل توپوگرافیکTheoretical and Experimental Study of Selective Withdrawal From Two Layer Fluid With Topographic Effects

سیال دولایه ای Two-Layer Fluid / تخلیه گزینشی Selective Withdrawal / خیزاب (سیال) Surge (Fluid) / برآمدگی Ganglion

09-39586

1012

پایان نامه

زنجیره ارزش تبلیغات با موبایل (پیام کوتاه)، با تمرکز بر عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات با پیام کوتاه از سوی کاربران ایرانی Mobile(SMS) Advertising Value Chain, With a Focus on Factors Affecting Subscribers Acceptance of SMS Advertising in Iran

زنجیره ارزش Value Chain / ایران Iran / تجارت موبایلی Mobile Commerce / تبلیغات با پیام کوتاه Short Message Service (SMS)Advertising / پذیرش تبلیغات با پیام کوتاه Short Message Service (SMS)Advertising Acceptance

44-39590

1013

پایان نامه

الگوریتم فشرده با دقت مرتبه بالا برای تحلیل جریان سیال تراکم ناپذیر و انتقال حرارت درون میکروکانال ها در محدوده جریان لغزشی با استفاده از روش تراکم پذیری مصنوعی A ¬High Order Accurate Numerical Solution of Incompressible Slip Flow in Microchannels with Heat Transfer by Using Artificial Compressibility Method

میکروکانال Microchannel / جریان لغزشی Slip Flow / روش فشرده Compact Method / رژیم انتقالی Transition Regime / جریان سیال تراکم ناپذیر. / روش تراکم پذیری مصنوعی Artificial Compressibity Method

45-39605

1014

پایان نامه

ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزه ای شبکه های لوله ها در مجتمع های صنعتی Quick Evaluation Instructions of Earthquake Damage in the Piping Systems Inside the Industrial Complexes

آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability / روش ارزیابی سریع Quick Evaluation Prodedure / شبکه لوله Piping System / چک لسیت های ارزیابی میدانی Check List of field Evaluation / آئین نامه طراحی لرزه ای ژاپن (شبکه های لوله) Resistant Design Technical Standard for High Pressure Gas Facilities (Piping System)

09-39607

1015

پایان نامه

مروری بر تحلیل پوششی داده ها و توسعه الگوریتمی برای تحلیل حساسیت و پایداری واحدها A Review on DEA and Development of an Algorithm on Sensitivity Analysis and Stability Region

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment / نقطه پایداری Stability Region

01-39611

1016

پایان نامه

طراحی، ساخت و راه اندازی مشعل های کم چرخش با احتراق پیش مخلوط رقیق 

اکسید نیتروژن Nitrogen Oxid / پایدارسازی شعله Flame Stabilization / مشعل کم چرخش Low Swirl Burner / احتراق پیش مخلوط Premixed Combustion

45-39613

1017

پایان نامه

کنترل امپدانس بازوهای رباتیکی با پایه متحرک و انعطاف پذیر Impedance Control of Flexible Base Moving Manipulators

کنترل امپدانس Impedance Control / بازوی مکانیکی متحرک Mobile Manipulator / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / انعطاف پذیری Flexibility / اغتشاش تکین Singular Perturbation

08-39620

1018

پایان نامه

شبیه سازی واحد احیای مستقیم سنگ آهن مجتمع فولاد مبارکه و بهینه سازی میزان مصرف آب Simulation of Direct Reduction of Iron Ore Unit In Foolad Mobarakeh Plant And Optimization of Water Consumption

شبیه سازی Simulation / مصرف آب WATERE CONSUMPTION / بهینه سازی Optimization / مجتمع فولاد مبارکه (اصفهان) Foolad Mobarakeh Plant / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process

06-39624

1019

پایان نامه

بررسی رفتار ترمودینامیکی مایعات یونی در جذب گاز H2S Experimental Determination & Thermodynamic Modeling of Solubility of Gases in Ionic Liquids 

نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / مایعات یونی Ionic Liquid / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / مدل پتانسیل چاه مربعی SQUARE-WELL POTENTIAL MODEL

06-39629

1020

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار و مشخصات هیدرولیکی جریان های دوفازه آب و هوا با رژیم لخته ای در تونلهای مستطیلی با شیب متغییر Experimental Investigation On Pressure Flactuation And Hydrulic Charectrics Of Two Phase Flow In Rectangular Inclined Tunnels

جریان دوفازی Two Phase Flow / مشخصات هیدرولیکی Hydraulic Charachteristics / فشار دینامیکی Dynamic Pressure / جریان لخته ای Slug Flow / تونل مستطیلی Rectangular Tunnel

09-39639

1021

پایان نامه

بهینه سازی غیرخطی مدیریت هیدروژن پالایشگاهی Nonlinear Optimization of Refinery Hydrogen Management

بهینه سازی Optimization / مدیریت هیدروژن HYDROGEN MANAGEMENT / پالایشگاه Refinery / ابرساختار Superstructure / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / ابرساختار تقلیل یافته Reduced Superstructure

06-39642

1022

پایان نامه

اندازه گیری میزان آمادگی یک بانک برای هوشمندی کسب و کار Measuring a Bank's BI Readiness

مدیریت دانش Knowledge Management / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / بانکداری Banking / ایران Iran / بانک پارسیان Parsian Bank / هوش تجاری Business Intelligence

44-39654

1023

پایان نامه

اثرات قابل مشاهده گرانش چرن - سایمونز Observable Effects of Chern-Simons Gravity

جمله چرن - سایمونز Chern-Simons Term / شکست توازن Parity Violation / گرانش چرن - سایمونز Chern-Simons Gravity / گراویتو مغناطیس Gravito Magnetism

04-39656

1024

پایان نامه

اندازه گیری ظرفیت نوآوری در سطح بنگاه اقتصادی: معرفی شاخصه ها و ابزارMeasuring the Innovation Capacity in the Firm Level, Introducing Attributes and Instrument

تحلیل عاملی Factor Analysis / توانمندی نوآوری Innovation Capability / خودکارسازی صنعتی Industrial Automation / اندازه گیری Measurement / بنگاه فن آوری محور Technology Intensive Company

44-39696

1025

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات موقعیت قرارگیری کانارد بر میدان جریان روی بال یک مدلExperimental Investigation of the Effects of Canard Position on the Flowfield Over the Wing of a Model

بال مثلثی Delta Wing / مانورپذیری Maneuverability / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current) / موقعیت کانارد CANARD POSITION

45-39720

1026

پایان نامه

نگاه الگوریتمی به مسئله تعداد اشتراک در مربع های لاتین An Algorithmic Approach to the Intersection Problem in Latin Squares

روش پس گرد Backtracking Method / مساله تعداد اشتراک Intersection Proplem / مربع لاتین آر - گانه r-Way Latin Square / میان برها Shortcuts

02-39721

1027

پایان نامه

تثبیت بی هوازی زائدات آلی و تصفیه ی پساب حاصله به کمک برج بیولوژیکیAcceleration of Anaerobic Stabilization of Organic Solid Waste &Treatment of Following Sewage by a Biologic Tower

هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / اکسیژن شیمیایی لازم Chmical Oxygen Demand(COD) / پ.هاش Ph / پسماند غذایی Organic Solid Waste / برج بیولوژیکی (صافی چکنده) Biological Tower (Trickling Filter) / کود کشاورزی Fertilizer

09-39726

1028

پایان نامه

کاهش نویز فاز نوسان ساز مایکروویو با استفاده از تکنیک تداخل سنجی Phase Noise Reduction of Microwave Oscillator Using Interferometric Technique

نویز فاز PHASE NOISE / نوسانگر ریزموج Microwave Oscillator / تشدیدگر Resonator / تفکیک کننده فرکانسی Frequency Discriminator / روش تداخل سنجی Interferometric Method / حذف حامل Carrier Supperssion

05-39729

1029

پایان نامه

رشد نانوساختار یک بعدی اکسید قلع از فاز بخار با مکانیزم بخار - مایع - جامد 

اکسید قلع Tin Oxide / نانوساختار یک بعدی One Dimentional Nanostructure / فرایند بخار - مایع - جامد Vapor-Liquide-Solid Process / رشد فاز بخار Vapor Phase Growth

07-39733

1030

پایان نامه

بررسی حالت های پایا در سیستم های غیرتعادلی تصادفی توسط روش ضرب ماتریسی 

حالت پایا Steady State / روش ضرب ماتریسی Matrix Product Formalism / سیستم غیرتعادلی تصادفی Non- Equilibrium Stochastic System / فرایند کاملا نامتقارن دفع ساده Asymetric Simple Exclusion Process

`

1031

پایان نامه

بررسی جذب بیولوژیکی فلز روی توسط توده های بیولوژیکی حاصل از چهار نوع میکروارگانیزم در شرایط پیوسته و ناپیوسته Biosorption of Zinc Ions Using Biomasses Produced From Four Different Types of Microbes Under Batch and Continuous Conditions

جذب زیستی Bioabsorption / روی ZINC / بستر ثابت Fixed-Bed / تک لایه لانگ مویر Langmuir Monolayer / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / آکنه های پلی پروپیلنی Polypropylene Packings

06-39771

1032

پایان نامه

بررسی پارامتریک منحنی رفتاری غیرخطی اتصال صفحه انتهایی پیچ شده 

اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اتصال صفحه انتهایی End Plate Connection / اتصال پیچی Bolted Connection

09-39777

1033

پایان نامه

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری Application of Data Mining in Customer Relationship Management

داده کاوی Data Mining / مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / بانکداری Banking / امتیازدهی اعتبار Credit Scoring / وام Loan / برآورد اعتبار Credit Evaluate

01-39789

1034

پایان نامه

اثر تبدیل متغیرها به شیوه فازی بر کارایی برآورد مدل های انتخاب An Investigation of a Fuzzy Transformation of Variables on the Robustness of Choice Models

مدل انتخاب CHOICE MODEL / مدل لوجیت LOGIT MODEL / تابع مطلوبیت Utility Function / دورکاری Telecommuting / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory

09-39796

1035

پایان نامه

مسیریابی و زمان بندی حمل مواد خطرزا Routing and Schedueling for Hazardous Materials Shipment

مسیریابی ROUTING / زمان بندی Scheduling / مواد خطرزا Hazardous Materials / مدل سازی چندمعیاره Multi Criteria Modeling

09-39801

1036

پایان نامه

نرخ های قابل حصول در شبکه رله به روش "کدگشایی پاره ای و گسیل" Achievable Rates for Relay Networks with “Partial Decode and Forward” Strategy

کانال رله Relay Channel / ناحیه نرخ قابل حصول Achievable Rate Region / کدگشایی و گسیل Decode and Forward / شبکه رله متقارن Symmetric Relay Network / شبکه رله نیمه معین Semi-Determistic Relay Network / شبکه رله متعامد Serious Relay Network

05-39824

1037

پایان نامه

بررسی قابلیت ماشینکاری ماده مرکب Al/Sic Investigation the Machinability of Al/SiC Composite

تراشکاری Machining / متالورژی. / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با کاربید سیلیسیم Aluminum-Silicon Carbide Composite / ابزارهای کاربیدی Carbide Tools

45-39845

1038

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد BTEX ها توسط فیبرتری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات سنتزشده بر پایه سل - ژل Solid-phase Microextraction of BTEXs by Sol-Gel-Based Trimethoxy Silyl Propyl Methacrylate Fiber

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / مشتقات بنزنی فرار BTEX / استخراج دینامیکی با فاز جامد از فضای فوقانی Head Space-Solide Phase Dynamic Extraction

03-39881

1039

پایان نامه

حل پیش شرطی معادلات اویلر/ناویر استوکس جهت شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی با استفاده از مدل باروتروپیک Solving Preconditioned Euler/Navier-Stokes Equations for Numerical Simulation of Cavitating Flows Using a Barotropic Model

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / الگوریتم پیش شرطی Precondition Algorithm / جریان باروتروپیک Barotropic Flow / جریان خلاءزایی Cavitation Flow / معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION

45-40134

1040

پایان نامه

تهیه و بررسی خواص سیستم PZT-PMN با استفاده از نانوذرات PZT سنتزشده به روش میکروامولسیون Preparation and Properties of PZT-PMN Ceramics using nano PZT Particles Obtained from Microemulsion Method

پیزوالکتریک Pieozoelectric / زیرکونات تیتانات سرب Lead Zirconate Titanate (PZT) / هم رسوبی Co-Precipitation / منیزیم نیوبات سرب Lead Magnesium Niobate / ریزامولسیون Microemulsion / مرز فازی مرفوتروپیک Morphotropic Phase Boundary

07-40140

1041

پایان نامه

بهبود نگهداری و تعمیرات سیستم علامت دهی متروی تهران Maintenance Engineering and Management Joint Program

پایش وضعیت Condition Monitoring / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / آزمایش عمر تسریع شده Accelerated Life Test / اصلاح طراحی Design Modification / آزمون افت مشخصه Degradation Life Test / مصونیت از خطا Fail-Safe / سیستم علامت دهی ریلی Railway Signaling System

01-40289

1042

پایان نامه

تخمین ظرفیت فرودگاه با کمک منطق فازی Airport Capacity Determination by Fuzzy Logic

منطق فازی Fuzzy Logic / نظریه صف Queuing Theory / کنترل خودکار ترافیک هوایی Air Traffic Automatic Control

45-40307

1043

پایان نامه

مدل سازی و بهینه سازی فرایندهای سرد و گرم شکل دهی پودرها Numerical Modeling and Optimization of Cold and Hot Powder Forming Processes

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / اصطکاک Friction / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / فرایند تراکم سرد و گرم Cold and Hot Compaction Process / مدل پلاستیسته کپ CAP PLASTICITY MODEL

09-40329

1044

پایان نامه

بررسی اثر فرکانس کاهش یافته بر توزیع فشار دیواره تونل باد برای مدل در حال حرکت نوسانی انتقالی Study of Reduced Frequency Effects on Wind Tunnel Wall Pressure for a Plunging Airfoil

آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / نوسان انتقالی Plunging / اثرات تداخلی دیواره تونل Tunnel Wall Interference / توزیع فشار دیواره تونل Tunnel Wall Pressure Distribution

45-40497

1045

پایان نامه

منظور از فیزیکی بودن چیست؟ What is it to be Physical?

تابع موج Wave Function / پرداخت عینی Objective Approach / تقلیل گرایی Reductionism / فیزیکالیسم Physicalism / هویت Entity / خصوصیت Property / زبان اشیا Thing Language / مشاهده پذیر Observable

42-40521

1046

پایان نامه

مدل سازی عددی ظرفیت باربری شمع مکشی به روش المان محدود Numerical Modeling of the Bearing Capacity of Suction Caisson by Finite Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل سه بعدی Three Dimensional Analysis / شمع مکشی Suction Caisson / ظرفیت باربری Pullout Capacity / شرایط زهکشی نشده Undraind Conditions

09-40587

1047

پایان نامه

مدیریت کارآی کیفیت آب رودخانه با رویکرد تجارت آلودگی Efficient Management of River Water Quality Based on Pollution Trading Approach

پایداری Stability / خطرپذیری Risk / تجارت آلودگی Pollution Trading / آلاینده های چندگانه تعامل گر Interactive Multiple Pollutants / مجوز تخلیه قابل انتقال Transferable Discharge Permit / فاکتورهای وزنی Weighting Factors

09-40612

1048

پایان نامه

مدل سازی سنگ های کربناته کم تراوا با استفاده از شبکه های روزنه ای Pore Network Model of Two Phase Flow in low permeable carbonate Rock

تخلیه Discharging / مدل شبکه ای حفره Pore Network Model / محیط متخلخل POROUS MEDIA / فرایند آشام Imbibition Process / ساختار حفره Pore Structure

06-40615

1049

پایان نامه

مدل سازی راکتور فرایند سنتز فیشر - تروپش جهت تبدیل گاز سنتز به سوخت مایعModeling of Fischer-Tropsch Synthesis Reactor for GTL Process

سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / مدل سازی MODELING / فرایند گاز به مایع Gas to Liquid (GTL)Process / واکنشگاه ستون حبابدار دوغابی Slurry Bubble Column Reactor

06-40616

1050

پایان نامه

ارائه قاعده اختلاط بر مبنای قاعده WS در پیش بینی رفتار فازی محلول های پلیمری (پلیمر حلال) A Mixing Rule Based on WS Rule for Prediction of Phase Behavior of Polymer Solutions

معادله حالت مکعبی CUBIC EQUATION OF STATE / تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / محلول بسپاری Polymeric Solution / معادله حالت دشتی زاده Dashtizadeh Equation of State / قوانین اختلاط جدید New Mixing Rules / مدل ان. آر. تی. ال - ان. آر. اف NonRandom Two Liquid-NonRandom Factor (NRTL-NRF)Model

06-40618

1051

پایان نامه

تفسیر مفهوم نگاشتمان در رویکرد عملگرایانه The Interpretation of Information in a Pragmatic Approach

اطلاعات Information / عمل گرایی Pragmatism / نگاشتمان کنش پذیر Passive Information / میان کنش نگاشتمان مدار Information-Driven Interaction / نگاشتمان عملگرا pragmatic Information

03-40629

1052

پایان نامه

طراحی و ساخت تقویت کننده محدودکننده باند C C-Band Limiting Amplifier Design and Implementation

اثر تسخیر Capture Effect / تقویت کننده محدودکننده Limiting Amplifier / محدودکننده Limiter / تقویت کننده پهن باند Wideband Amplifier / تقویت کننده متوازن Balanced Amplifier

05-40695

1053

پایان نامه

بکارگیری تئوری گرادیان کرنش پلاستیک در تحلیل شکل پذیری ورق ها The Strain Gradient Approach for Forming Analysis of Sheet Metals

شکل دهی Forming / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / منحنی حد تنش شکل دهی Forming Limit Stress Diagram / نظریه گرادیان کرنش پلاستیک Strain Gradient Plasticity Theory

08-40702

1054

پایان نامه

تحلیل یک الگوریتم رمز دنباله ای با متغیرهای بزرگ با استفاده از حمله تمایزCryptanalysis of a Stream Cipher with Large Variables Using Distinguishing Attack

حمله تمایز Distinguish Attack / تحلیل خطی Linear Analysis / رمزدنباله ای Stream Cipher / رمز دنباله ای شانون Shanon Stream Cipher

05-40785

1055

پایان نامه

تحلیل و پیشنهاد متدولوژی بکارگیری شاخص های عملکرد مدیریت در ارزیابی سازمان های پروژه محور توسط سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (مطالعه موردی در شرکت راهبران پتروشیمی ایران) 

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه Project Management Information System / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمان Organizational Project Management Maturity Model / شاخص عملکرد کلیدی Key Performance Indicator (KPI) / مدیریت سبد پروژه Project Portfolio Management

44-40787

1056

پایان نامه

مدل سازی ریاضی فرایند ازدیاد برداشت میکروبی در مخازن نفتی 

شبیه سازی Simulation / ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / باکتری ها Bacteria / مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS / زیست فعال سطحی Biosurfactant / تغییر تراوایی Wettability Alteration

06-40903

1057

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر روی خواص مکانیکی چدن های MADI The Investigation of Effective Parameters on Mechanical Properties of MADI

چدن نشکن Ductile Cast Iron / چدن نشکن آستمپرشده Austempered Ductile Iron (ADI) / چدن نشکن آستمپر قابل ماشین کاری Machinable Austempered Ductile Iron (MADI)

07-40921

1058

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات فرکانس کاهش یافته روی دنباله جریان پشت یک ایرفویل در حال حرکت انتقالی Experimental Investigation of Reduced Frequency Effects on the Wake of an Airfoil in Plunging Motion

جریان ناپایا Unsteady Flow / دنباله Wakes / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / هیسترزیس HYSTERESIS / نوسان انتقالی Plunging

45-40953

1059

پایان نامه

مهاجرت مدهای ویژه در ساختارهای فوتونیکی و چاه کوانتومی Migration of Eigenmodes in Photonic and Quantum-Well Structures

موجبرها WAVEGUIDES / بلور فوتونی Photonic Crystal / چاه های کوانتمی Quantum Wells / معادله متعالی Transcendental Equation / محاسبه مد Eigenmode Determination / مهاجرت مد Mode Migration

05-41013

1060

پایان نامه

بهینه سازی جعبه دنده های متغیر نامحدود (IVT) The Geometric Optimization of the Infinitely Variable Transmission

جعبه دنده Gearbox / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / جعبه دنده متغیر نامحدود Infinitely Variable Transmission (IVT)

08-41361

1061

پایان نامه

آنالیز و مدل سازی فعالیت های الکتریکی مغز در حین بیهوشی عمومی Modeling Electrical Activities of the Brain and Analysis of the EEG in General Anesthesia

سیگنال مغزی Brain Signal / مدولاسیون دامنه AMPLITUDE MODULATION / عمق بیهوشی Depth of Anesthesia / بیهوشی عمومی General Anesthesia / مدل سازی میدان متوسط Mean Field Modeling / جمعیت نورون ها Neural Populations / مکانیسم یونی آهسته Slow Ionic Mechanism / امواج دلتا و آلفا Delta and Alpha Waves

05-41512

1062

پایان نامه

نظریه GRKPM و کاربرد آن در: تحلیل و کمانش صفحات مرکب لایه ای؛ حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی تکاملی با مشخصه شیب های تند GRKPM: Theory and Applications in Laminated Composite Plates and Nonlinear Evolutionary Partial Differential Equations With Large Gradients

صفحه مرکب لایه ای Laminated Composite Panel / روش بازتولید نقطه با هسته گرادیان Gradient Reproducing Kernel Particle Method / بازتولید تابع Function Reconstruction / شرایط مرزی ضروری از نوع مشتق Derivative Type Essential Boundary Condition / معادله دیفرانسیل پاره ای غیرخطی با گرادیان بالا Non-Linear Partial Differential Equation with Large Gradient

09-41686

1063

پایان نامه

تپه شنی آبلی و گسترش آن به حالت پیوسته The Abelian Sand-pile Model (ASM) and Generalization to the Continuous State

مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model / خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality

04-42106

1064

پایان نامه

مطالعه عددی شعله شتاب گیرنده و بررسی اثر متقابل شعله و میدان آکوستیکی در یک لوله دو بعدی Numerical Study of Accelerating Flame and Flame-Sound Interaction in Tubes

شعله پیش مخلوط Premixed Flame / شتاب شعله Flame Acceleration / اندر کنش شعله - میدان آکوستیک Flame-Acoustic Field Interaction

45-43164

1065

پایان نامه

بررسی اثر استفاده از استراتژی های رهبری بر خود بر باور خودکار آمدی برای کارآفرینی 

کارآفرینی Entrepreneurship / رهبری خود Self-Leadership / باور خودکارآمدی Self Efficiency / خودباوری برای کارآفرینی Self Efficiancy for Entrepreneurship

44-43347

1066

پایان نامه

روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای سیستم های خاک و سازه Pushover Analysis for Soil-Structure Systems

تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / شکل پذیری Ductility / برهم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis

09-44169

1067

پایان نامه

تهیه نرم افزار جهت بخش انتخاب فرایند تصفیه خانه فاضلاب شهری Prepration of Software for Process Selection in Municipal Wastewater Treatment Plants

نرم افزار SOFTWARE / فرایند بهینه Optimal Process / تصفیه فاضلاب شهری Municipal Wastewater Treatment / انتخاب فرایند Process Selection

06-44518

1068

پایان نامه

کنترل آشوب با برنامه نویسی پویا 

کنترل آشوب Chaos Control / برنامه نویسی پویا Dynamic Programming / کنترل بهینه Optimal Control / نگاشت پوانکاره POINCARE MAP / مدار تناوبی ناپایدار Unstable Periodic Orbit

08-38666

1069

پایان نامه

کنترل غیرفعال ارتعاشات تیرهای دوار با استفاده از مواد پیزوالکتریک 

ارتعاش Vibration / کنترل غیرفعال Passive Control / پیزوالکتریک Pieozoelectric / تیرهای دوار Rotating Beams / مدارهای موازی Shunt Circuits

08-38808

1070

پایان نامه

توسعه روش تقریب اتمی برای افزایش سرعت شبیه سازی دینامیک مولکولی ساختارهای نانو تحت کشش 

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / کنترل فازی Fuzzy Control / نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / شبکه براویس Bravais Lattice / دینامیک شبکه بلوری Crystal Lattice Dynamics / تخمین زننده فازی Fuzzy Estimator

08-38359

1071

پایان نامه

بهینه سازی آرایش سیتم تولید نفت با فرازآوری گاز به روش تکامل دیفرانسیلی 

بهینه سازی Optimization / تولید نفت Oil Production / فرازآوری باگاز Gas Lift / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / کنترل کننده فیدبک Feedback Controller / کنترل تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Control

06-38415

1072

پایان نامه

مدل سازی و بررسی تجربی رفتارهای مکانیکی کامپوزیت های ذره ای 

تنش Stress / کرنش Strain / مدل سازی MODELING / تغییرات حجم Dilatation / انرژی چسبندگی Adhesive Energy

06-38516

1073

پایان نامه

بهبود گزینش پذیری و حساسیت پاسخ حسگرهای الکتروشیمیایی با استفاده از نانولوله های کربنی، میانجی های انتقال الکترون و تبادل گرهای یون: کاربرد در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / نفیون Nafion / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / پلی پیرول Polypyrrole / تیونین Thionine / اسیداوریک Uricacid / دوپامین Dopamine / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / تترااکتیل آمونیوم برمید Tetraoctylammonium Bromide

03-38548

1074

پایان نامه

جایگزیدگی امواج کشسان در محیط ناهمگن 

جایگزیدگی Localization / نظریه میدان ها (فیزیک) Field Theory(Physics) / کنش مؤثر Effective Action / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / موج کشسان Elastic Wave / لبه تحرک Mobility Edge

04-38578

1075

پایان نامه

کاربردهایی از آنالیز ریاضی در بهبود سامانه های خودکار 

کنترل کننده پیش بین Predictive Controller / تعلیق Suspension / سامانه خودکار Automatic System

02-38587

1076

پایان نامه

ایجاد پوشش های حاوی نانولوله های کربنی به روش الکتروشیمیایی 

کربن Carbon / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition

07-38631

1077

پایان نامه

طراحی مسیر بهینه پروازی بر فراز پستی و بلندی های زمین 

دینامیک معکوس Inverse Dynamics / کنترل بهینه Optimal Control / جداسازی مقیاس زمانی Time Scale Separation / اغتشاش تکین Singular Perturbation / تعقیب پستی و بلندی های زمین توسط هواپیما Terrain Following Aircraft / مانور اجتناب از عوارض زمینی Terrain Avoidance Maneuver

45-38634

1078

پایان نامه

خوردگی و رویین شدن فلز سرب و آلیاژ قلع - سرب در محلول سیتریک اسید و سیترات

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / خوردگی Corrosion / روئین شدن Passivity / سرب در اسید آلی Lead in Organic Acid / آلیاژ قلع - سرب Tin-Lead Alloy

03-38658

1079

پایان نامه

تحلیل غیرخطی رفتار مکانیکی نانوساختارهای کربنی با استفاده از روش ترکیبی اتمی - سازه ای 

روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / جابه جایی بزرگ Large Displacement / پایداری Stability / کمانش Buckling / نانوساختارهای کربنی Carbon Nanostructures / پتانسیل بین اتمی Interatomoc Poterntial

08-38690

1080

پایان نامه

بررسی و مطالعه فنی کاربرد جبران ساز ایستای توزیع شده سری در سیستمهای انتقال 

کنترل جریان Flow Control / سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر Flexible AC Transmission System (FACTs) / جبران ساز سری استاتیک توزیع شده Distributed Static Series Compensator (DSSC)

05-38792

1081

پایان نامه

افزایش قابلیت انتقال توان خطوط به روش کنترل گسترده 

پایدارساز سیستم قدرت Power System Stablizer(PSS) / کنترل تطبیقی Adaptive Control / منطق فازی Fuzzy Logic / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده Wide Area Measurement System / قابلیت انتقال توان خطوط Transmission Capability

05-38810

1082

پایان نامه

برنامه ریزی به کارگیری UPFC در رفع پرشدگی خطوط انتقال 

تجدید ساختار Deregulation / برنامه ریزی Planning / کنترل کننده توان واحد Unified Power Flow Controller(UPFC) / کنترل انباشتگی Congestion Control / الگوریتم ژنتیک چندهدفه Multiobjective Genetic Algorithm (MOGA)

05-38827

1083

پایان نامه

لایه های نانومتری کربن و نانوذرات مس در بستر کربنی 

کربن Carbon / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / کند و پاش Sputtering / خواص الکتریکی Electerical Properties / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / پلاسمون سطحی Surface Plasmon / نانوذرات مس Copper Nanoparticles

04-38860

1084

پایان نامه

فرود خودکار هواپیماهای بدون سرنشین بر اساس تصویر دوربین 

هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / فرود خودکار Automatic Landing / بینایی ماشین Machine Vision / کنترل فازی Fuzzy Control / رباتیک هوایی Aerial Robotics

45-38893

1085

پایان نامه

شبیه سازی جامع و کنترل هوشمند کوره قوس الکتریکی 

کوره قوس الکتریکی Electric Arc Furnaces / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / کاهش آلاینده ها Emission Reduction / شبیه سازی Simulation / کنترل هوشمند Intelligent Control / یادگیری عاطفی Emotional Learning

08-38910

1086

پایان نامه

کنترل بهینه اتفاقی مدل سه درجه آزادی ستون فقرات (عضلات بر مبنای مدل Hill) تحت اغتشاشات گوسی 

کنترل بهینه Optimal Control / ستون فقرات Spine / نویز گاوسی Gaussian Noise / مدل هیل عضله Hill's Muscle Model / اسپیندل عضلانی Muscle Spindle

08-38913

1087

پایان نامه

ساخت و شناسایی غشای نانوزئولیتی MFI بر روی پایه آلومینا و بررسی امکان جداسازی ترکیبات BTX از آبهای آلوده به روش تراوش تبخیری 

تراوش تبخیری Pervaporation / روش تاگوچی Taguchi Method / فرایند جداسازی BTX BTX Fractionation Process / نانوزئولیت Nanozeolite / غشای لایه نازک Thin Layer Membrane / ام.اف.آی MFI

06-38995

1088

پایان نامه

کنترل یک فرایند آشوبناک Control of a Chaotic Process

نظریه آشوب Chaos Theory / واکنشگاه کاتالیزوری Catalytic Reactor / مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / پسخوراند خطی ساز Feedback Linearization / خطی سازی Linearization / کنترل Control

06-39024

1089

پایان نامه

برنامه ریزی مسیرهای بهینه برای عبور از بادهای برشی مایکروبرست Optimal Trajectory Planning for Flight through Microburst Wind Shears

باد برشی Wind Shear / مایکروبرست MICROBURST / بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / کنترل بهینه Optimal Control / روش تندترین شیب Steepest Descent Method

45-39039

1090

پایان نامه

مقایسه عملکرد کنترلر پیش بین و کنترلر خطی ساز دقیق در کنترل دمای راکتور CSTRComparison of Model Predictive Control with Global Linearization Control in Temperature Control of CSTR

کنترل خطی ساز عمومی Global Linearization Control / مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / پایداری حلقه بسته Closed Loop Stability / واکنشگاه مخزن با همزنی مداوم ناپایدار Unstable Contunuse Sirred Tank Reactor (CSTR) / کنترل کننده های دو وضعیتی Dual Mode Controllers / کنترل پیش بین غیرخطی Nonlinear Predictive Control

06-39046

1091

پایان نامه

طراحی مدل ارزیابی فناوری های انرژی و برنامه ریزی تحقیق و توسعه Development of Model for Evaluation of Energy Technologies and R&D Planning

سیستم انرژی Energy System / ارزیابی فناوری Technology Evaluation / استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy / توسعه فناوری Technology Development / کنترل بهینه Optimal Control / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / سرریز تکنولوژی Technological Spillover

08-39054

1092

پایان نامه

رسوب گذاری الکتروشیمیایی نانوذرات رنیوم و نیکل Electrodeposition of Rhenium and Nickel Nanoparticles

رنیوم Rhenium / نیکل NICKEL / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / نانوذرات Nanoparticles / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry

07-39063

1093

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل پیل سوختی اکسید جامد Simulation and Control of Solid Oxide Fuel Cell

پیل سوختی Fuel Cell / شبیه سازی Simulation / کنترل Control / روش خط Lines Method / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

06-39128

1094

پایان نامه

کنترل نیرو در ربات CNC هگزاگلاید با ناظر فازی A Supervisory Fuzzy Force Control of CNC HEXAGLIDE Robot

کنترل فازی Fuzzy Control / تطبیق (مکانیک) Adaptation / نیروی براده برداری Cutting Force

08-39206

1095

پایان نامه

کاهش ارتعاشات ورق تحت تحریک اتفاقی Attenuation of Random Vibration in Plate

کنترل ارتعاش Vibration Control / ورق Plate / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper

08-39220

1096

پایان نامه

بررسی تأثیر شرایط عملیاتی بر توزیع اندازه ذرات و جرم مولکولی در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن Evaluating the Effects of Operating Conditions on Particle Size and Molecular Weight Distributions in Emulsion Polymerization of Styrene

پلیمریزاسیون امولسیونی Emulsion Polymerization / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / توزیع جرم مولکولی Molecular Mass Distribution / شبیه سازی Simulation / کنترل Control / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

06-39222

1097

پایان نامه

طراحی و ساخت سکوی تست دیجیتالی نیروهای رانش یک موتور پیشران با سه درجه آزادی Design and Manufacturing of a Propulsion Engine Thrust Forces Digital Test Stand in 3-DOF

حسگر نیرویی Force Sensor / کرنش سنج Strain Gages / نیروی پیشران THRUST / سیستم اندازه گیری Measurement System / کنترل دیجیتالی Digital Control / جهت نیرو Force Direction

45-39240

1098

پایان نامه

بهینه سازی انرژی در کوره Visbreaker Energy Optimization in Visbreaker Furnace

کوره ها Furnaces / منطق فازی Fuzzy Logic / بهینه سازی Optimization / کاهش گرانروی Visbreaking

08-39150

1099

پایان نامه

طراحی و ساخت مدل شناور کنترل از راه دور جهت انجام آزمایشات مانورپذیری Design and Manufacturing of Remote Control Ship Model for Maneuverability Tests

مانور شناور Ship Maneuvering / ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / کنترل ازراه دور Remote Control / تست مدل آزاد Free Running Model Test / تست مدل مهارشده Captive Model Test

08-39158

1100

پایان نامه

مدل سازی هیدرودینامیکی یک دستگاه AUV Hydrodynamic Modeling of an AUV

کنترل Control / ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle / تحلیل هیدرودینامیکی Hydrodynamic Analysis / مدل سازی MODELING

08-391

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

پایان نامه

سنتز کمپلکس های شیف باز اسید آمینه با فلز گادولینیم و بررسی برهم کنش آنها با پروتئین حامل Synthesis of Amino Acids Schiff Base Complexes of Gadolinium and Study of Their Interaction with BSA

طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ماده حاجب Contrast Agents / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / آمینو اسید Amino Acid

03-39194

1102

پایان نامه

کنترل فعال رفتار لرزه ای یک تیر اولر - برنولی با تکیه گاههای ساده تحت اثر تحریک بار و جرم متحرک با استفاده از مواد پیزوالکتریک Active Control of the Seismic Behavior of a Euler-Bernoulli Beam Under Moving Load And Moving Mass Excitation by Using Piezo-Electric Patches

کنترل فعال Active Control / تیر اویلر - برنولی سه بعدی غیرخطی Nonlinear Three Dimentional Euler-Bernoulli Beam Theory / جرم متحرک Traveling Mass / تیر اویلر - برنولی سه بعدی غیرخطی Nonlinear Three Dimentional Euler-Bernoulli Beam Theory / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / مواد هوشمند Smart Materials

09-39308

1103

پایان نامه

بهینه سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره های عرضه مبتنی بر کانبان Optimization of Supply Chains Inventory System Controlled by Kanban

زنجیره عرضه Supply Chain / کنترل موجودی Inventory Control / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / کنترل موجودی کانبان Kanban inventory Control

01-39315

1104

پایان نامه

ساخت کوره القایی و بررسی تاثیر جنس بوته و دما بر نوع آخالهای بوجودآمده در سوپرآلیازهای پایه نیکل IN738LC The Making of Vacuum Induction Melting Furnace and the Survey of the Influences of Temperature and Material of Crucible on Created Type of Inclusion in Super Alloyed Based Nickel IN738LC

سوپرآلیاژ پایه نیکل Nickel-Base Superalloy / کوره القایی Induction Furnace / فرایند ذوب القایی در خلاء Vacuum Induction Melting (VIM)Process / آخال Inclusion

07-39320

1105

پایان نامه

کنترل فعال ارتعاشات ربات ها در عملیات ماشینکاری با استفاده از عملگر پیزوالکترونیک Active Vibration Control of Constrained Industrial Manipulators Using Piezoelectric Actuator

رباتیک Robotics / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / کنترل کننده عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Controller / کنترل ارتعاش Vibration Control / کنترل فعال Active Control / فرایند ماشینکاری Machining Process / خودکارسازی Automation / پلیسه گیری Deburring

58-39285

1106

پایان نامه

کنترل وضعیت زمان - بهینه حلقه بسته ماهواره مجهز به عملگرهای مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی Time Optimal Closed-Loop Attitude Control of Magnetic Actuated Satellites Using Neural Networks

کنترل زمان بهینه Time Optimal Control / پایش هوا Air Monitoring / شبکه عصبی وزن دار پویا Dynamic Weighted Neural Networks

45-39286

1107

پایان نامه

مدل سازی و کنترل ترمیم زخم - فاز بازسازی بوسیله روشهای محاسباتی هوشمندModeling and Control of Dermal Wound Healing-Remodeling Phase by Computational Intelligent Techniqes

شبکه عصبی Neural Network / کنترل Control / نرم افزار سیمولینک SIMULINK SOFTWARE / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / ترمیم زخم Wound Healing

58-39296

1108

پایان نامه

کنترل امواج آشوبناک در دیسک های سخت کامپیوتر Control of Chaotic Waves in Hard Disk Drives

کنترل آشوب Chaos Control / کنترل بهینه Optimal Control / مدار تناوبی ناپایدار Unstable Periodic Orbit / مساله مقدار ویژه غیرخطی Nonlinear Eigenvalue Problem / روش مرتب سازی مستقیم Direct Collocation Method / دیسک های سخت کامپیوتر Hard Disk Drives / مدار تناوبی پایدار Stable Periodic Orbit

08-39362

1109

پایان نامه

مسیریابی مبتنی بر فازی در شبکه بر تراشه توری نامنظم Fuzzy-Based Routing in Irregular Mesh Noc

کنترل فازی Fuzzy Control / کارایی Efficiency / مسیریابی ROUTING / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبکه توری نامنظم Irregular Mesh Network

52-39399

1110

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی سیستم فعال و غیر فعال کنترل ارتعاشات مدل یک موتور دیزلDesign and Implementation of a Passive - Active Vibration Isolation System on a Diesel Engine Model

کنترل فعال Active Control / کنترل ارتعاش Vibration Control / فیلترهای تطبیقی Adaptive Filters / سیستم دومرحله ای عایق سازی ارتعاش Double Stage Vibration Isolation System / عملگر اینرسی Inertial Actuator / الگوریتم فیلترشده ایکس - ال.ام.اس Filtered-X LMS Algorithm

08-39407

1111

پایان نامه

بهبود کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری با مدیریت ترافیک و کنترل تراکم بسته ها QoS Management Traffic and Congestion Control in WSNs

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مدیریت ترافیک TRAFFIC MANAGEMENT / کنترل ترافیک (شبکه های کامپیوتر) TRAFFIC CONTROL / قرارداد پی. سی. سی. پی PCCP Protocol

52-39420

1112

پایان نامه

امکان سنجی کاربرد و ارزیابی عملکرد الگوریتم های کنترل ارتعاشات بر روی سکوهای دریایی Feasibility and Efficiency of Vibration Control Algorithms on Offshore Platforms

کنترل ارتعاش Vibration Control / میراگر اصطکاکی Friction Damper / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / سکوی فولادی شابلونی Steel Jacket Platform / تحلیل طیفی توانی Power Spectral Analysis / خطی سازی تصادفی Stochastic Linearzation

09-39432

1113

پایان نامه

بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک در کاهش پاسخ لرزه ای مدل های سه بعدی نامنظم سازه ها با درنظرگیری اندرکنش خاک - سازه Investigating the Performance of Viscoelastic Dampers in Reducing the Seismic Responses of 3D Irrigular Structural Models, Considering Soil-Structure Interaction

میراگر ویسکوالاستیک VISCOELASTIC DAMPER / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مدل های سازه ای سه بعدی THREE DIMENSIONAL STRUCTURAL MODELS / کنترل غیرفعال Passive Control / کنترل سازه Structural Control

09-39496

1114

پایان نامه

طراحی سیستم پایش کیفی آب های زیرزمینی با استفاده از تئوری انتروپی (مطالعه موردی: آبخوان تهران - کرج) 

مدیریت کیفیت QUALITY MANAGEMENT / آب زیرزمینی Groundwater / درگاشت Entropy / انتقال داده ها Data Transmission / خوشه بندی Clustering / درگاشت انتقال اطلاعات Transinformation Entropy / توالی زمانی نمونه برداری Temporal Frequency of Monitoring / برگشت مؤثر Robust Regression

09-38857

1115

پایان نامه

بهینه سازی شرایط عمل جهت آنزیم تثبیت شده پنی سیلین جی آسیلاز (PGA)جهت تولید آموکسی سیلین Optimization of Operating Conditions of Immobilized Penicillin G Acylase (PGA) Enzyme for Amoxicillin Synthesis

تثبیت Immobilization / کیتوسان Chitosan / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / خالص سازی Purification / آنزیم پنی سیلین جی آسیلاز Penicillin G Acylase Enzyme / سولفات آلومینیوم Aluminum Sulphate

06-39221

1116

پایان نامه

مقدمه ای بر کیهان شناسی از منظر قرآن، فلسفه و علم An Introduction to Cosmology from the Koran Point of View, Philosophy and Science

کیهان شناسی Cosmology / انفجاربزرگ Big Bang / خلقت از عدم Greation from Nonexistence / انبساط عالم Universe Expansion / دخان smoke / پادماده Antimaterial

42-39099

1117

پایان نامه

مطالعه رفتار فازی و بررسی اقتصادی انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) به صورت ترکیب با گاز مایع نفت (LPG) Study of Phase Behavior and Economical Investigation on Transportation Of LNG and LPG Mixture

گاز طبیعی مایع Liquefied Natural Gas / گاز ترش Sour Gas / حمل و نقل دریایی Marine Transport / روانگرایی Liquefaction / گاز مایع نفت Liquid Petroleum Gas(LPG) / لیسانس روانگرایی Liquefaction License

06-39066

1118

پایان نامه

مقاوم سازی الگوگذاری نامرئی در مقابل حمله چاپ و اسکن Improving Watermarking Robustness Against Print and Scan Attack

نهان نگاری تصویر Image Watermarking / کیفیت Quality / مدل سازی MODELING / تبدیل موجک Wavelet Transform / نهان نگاری مقاوم Robust Watermarking / تقاوم Robustness / چاپ و اسکن Print and Scan

19-39001

1119

پایان نامه

جداسازی هیدروژن از مخلوط گاز سنتز توسط غشای سرامیکی نانو - حفره ای 

هیدروژن HYDROGEN / گاز سنتز Synthesis Gas / غشای سرامیکی Ceramic Membranes / جداسازی غشایی Membrane Separation / مدول الیاف توخالی HOLLOW-FIBER MODULE / مدل سازی شبکه ای Network Modeling / مدل غبار گازی Dusty-Gas Model

06-38978

1120

پایان نامه

ساخت و ارزیابی کاتالیست ها برای تبدیل متان به اتیلن/گاز سنتز در محیط پلاسما 

پلاسما Plasma / گاز سنتز Synthesis Gas / متان METHANE / زئولیت Zeolite / تبدیل با بخار آب Steam Reforming / واکنشگاه پلاسمایی Plasma Reactor

06-38730

1121

پایان نامه

اثر اتصال TLP بر خستگی آلیاژ A17075 

آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075 / گالیم آرسناید Gallium Arsenaide / خستگی Fatigue / شیب حرارتی Temperature Gradient

07-38709

1122

پایان نامه

بهبود عملکرد فیلترهای فعال موازی با روش کنترلی دروپ 

کیفیت توان Power Quality / فیلتر فعال موازی Shunt Active Power Filter / روش دراپ Droop Method / هارمونیک جریان Current Harmonic / توان فرکانسی غیراصلی Nonfundamental Frequency Apparent Power

05-38670

1123

پایان نامه

کشیدگی ژئودزیکی و کاربردها 

کشیدگی ژئودزیک Geodesic Stretch / درگاشت Entropy / نظریه ارگودیک ERGODIC THEORY / کمینه سازی انرژی Energy Minimization

02-38619

1124

پایان نامه

سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز؛ یک مطالعه تئوری و تجربی 

دی متیل اتر Dimethyl Ether / متانول METHANOL / گاز سنتز Synthesis Gas / زئولیت Zeolite / آب گیری Dehydration / کاتالیزور دوعملگر Bifunctional Catalyst

06-38570

1125

پایان نامه

بررسی روش مناسب جهت تثبیت آنزیم پروتئاز بر پایه پلیمرهای طبیعی 

باسیلوس لیکنی فرمیس Bacillus Licheniformis / آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme / تثبیت Immobilization / کلسیم آلژینات CA-ALGinate / کیتوسان Chitosan / آگار - آگار Agar-Agar / کیتوکسان Chitoxan

06-38557

1126

پایان نامه

تولید هیدروژن و گاز سنتز به روش تبدیل سیکل شیمیایی (CLR) 

گاز سنتز Synthesis Gas / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / تبدیل سیکل شیمیایی Chemical Looping Reforming

06-38453

1127

پایان نامه

افزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم به کمک روش های فشرده سازی داده 

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / فشرده سازی داده ها Data Compression / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / درگاشت Entropy / کدکردن منبع توزیع شده Distributed Source Coding

19-38362

1128

پایان نامه

دستیابی به عملکرد مطلوب پروازی با استفاده از مدیریت توزیع جرم "Aircraft Performance Enhancement via Mass Distribution Management"

مدیریت توزیع جرم Mass Distribution Management / عملکرد Performance / کیفیت پرواز Flying Quality / کیفیت پروازی Handling Quality / چیدمان مخازن سوخت Fuel Tanks Arrangement / عملکرد پروازی Aircraft Performance

45-39566

1129

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی پایه لاستیک با ضریب اصطکاک پایین Synthesis and Investigation of Tribological Properties of Rubber-Based Friction Materials with low Friction Coefficient

مواد اصطکاکی Frictional Material / گرافیت Graphite / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / ضریب اصطکاک Friction Coefficient / اکسید مس Copper Oxide / اکسید زیرکونیوم Zirconium Oxide

06-39364

1130

پایان نامه

شبیه سازی جریان در مخازن نفتی به کمک روش افزایش مقیاس چند مقیاسیReservoir Flow Simulation Using Multi-Scale Uscaling Method

شبیه سازی Simulation / مخازن نفتی Oil Reservoirs / گرانش Gravitation / افزایش مقیاس Upscaling / شبیه سازی دوشبکه ای Dual Mesh Simulation / گردشاری VORTICITY

08-39326

1131

پایان نامه

ارزیابی، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از سیستم انرژی Assessment of Greenhouse Gas Mitigation Potential from Energy System

مدل سازی انرژی - محیط زیست Energy-Environment Modeling / محیط زیست ENVIROMENT / سیستم انرژی Energy System / گازهای گلخانه ای Greenhouse Gases / کاهش انتشار Mitigation

08-39224

1132

پایان نامه

کنترل فرایندهای ناپایدار حاوی تاخیر زمانی غیرفاز مینیمم Control of Unstable Non-minimum-phase Delayed Systems

تأخیر زمانی Time Delay / کنترل جایاب قطب Pole Placement Control / سیستم غیرفاز مینیمم Nonminimum-Phase System / فرایندهای ناپایدار Unstable Processes / پیش بین اسمیت Smith Predictor

06-47349

1133

پایان نامه

بررسی عملکرد راکتور USBF با استفاده از پکینگ 

واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / لجن فعال Activated Sludge / رسوب گذاری Sedimentation / آکنه Packing / پالیدن بستر لجن با جریان رو به بالا Upflow Sludge Blanket Filtration / جامدات معلق Suspended Solid

06-38602

1134

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت لاستیک سیلیکون/نانوسیلیکا/تفلون 

کامپوزیت Composite / پلی تترافلوئوراتیلن Polytetrafluoroethylene(PTFE) / لاستیک های سیلیکونی Silicone Rubbers / خواص مکانیکی Mechanical Properties / خواص سطح Surface Properties / نانوکامپوزیت Nanocomposite / پرتو الکترونی Electron Beam

06-38523

1135

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ساختارهای اکسیدهای تنگستن، مولیبدن و تیتانیوم 

لایه های نازک Thin Films / الکتروکرومیک Electrochromic / نانو میله Nanorod / تری اکسید تنگستن WO3 / آبدوستی Hydrofilicity / نانوساختار یک بعدی One Dimentional Nanostructure / اکسید فلزات واسطه شفاف Transparent Transition Metal Oxides / نانونوار Nanobelt

04-38481

1136

پایان نامه

ساخت نانوذرات به روش کندوسوز لیزری 

کندوسوز لیزر پالسی Pulsed Laser Ablatia / نانوذرات Nanoparticles / لیزر نئودیمیم یاگ ND: Yag Laser / کند و سوز Ablation / خاموشی نوری Optical Extinction

04-38373

1137

پایان نامه

تولید لایه نازک تیتانات استرانسیم نانوساختار به روش غوطه وری 

روش سل - ژل Sol-Gel Method / خواص نوری Optical Properties / غوطه وری Dipping / لایه های نازک Thin Films / نانوساختار Nanostructure / پوشش دهی Coating / تیتانات استرانسیم Strontium Titanate

07-38364

1138

پایان نامه

مقایسه روش های مختلف عددی برای حل مسائل تماس نامتقارن Compartion of Numerical Methods for Nonsymmetrical Contact Problem

گوه ها Wedges / روش اجزای محدود Finite Element Method / تماس نامتقارن Unsymmetric Contact

45-39316

1139

پایان نامه

نقش عوامل ریزساختاری بر رفتار شکست نانوکامپوزیت هیبریدی اپوکسی - خاک رس - لاستیک میکرو و نانومتری Effect of Microstructure Factors on Fracture Behavior of Clay-Rubber-Epoxy Hybrid Nanocomposites

لاستیک Rubber / تغییرشکل Deformation / ترکیب های اپوکسی Epoxy Compounds / نانوکامپوزیت ترکیبی Hybrid Nanocomposite / نانوخاک رس Nanoclay / ساز و کار چقرمه کننده Toughening Mechanism

07-39237

1140

پایان نامه

بررسی مدل های مفهومی مناسب جهت شبیه سازی پیشروی آب شور Conceptual models for Seawater Intrusion Simulation

مدل سازی عددی Numerical Simulation / پیشروی آب شور Sea Water Intrusion / لنز Lens / آب شیرین Fresh Water / مدل مفهومی Conceptual Model

09-39214

1141

پایان نامه

ساخت لایه های نازک اکسید تنگستن و بررسی خواص گاز و کرومیک آنها 

لایه های نازک Thin Films / اکسید تنگستن Tungsten Oxide / لایه نشانی لیزر پالسی Pulsed Laser Deposition (PLD) / الکترولس Electroless / پالادیوم Palladium / نانوساختار Nanostructure / گازوکرومیک Gasochromic

04-38863

1142

پایان نامه

پیش بینی مصرف محصولات لبنی 

پیش بینی Forecasting / تحلیل برگشتی Regression Analysis / لبنیات Dairy Products / تقاضای مصرفی Consumption Demand

01-38847

1143

پایان نامه

جداسازی پروتئین و لاکتوز از آب پنیر، کریستالیزاسیون لاکتوز و مدل سازی کریستالیزاسیون آن 

آب پنیر Whey / لاکتوز Lactose / مدل سازی MODELING / تبلور Crystallization / تغلیظ Concentration

06-38843

1144

پایان نامه

استخراج سینرجی ها در حالت غیرخطی و بررسی شواهد فیزیولوژی آنها Extracting Synergies in Nonlinear Dynamics and Investigating their Neural Basis

نظریه کنترل بهینه پس خوردی Optimal Feedback Control Theory / کنترل حرکت Locomotion Control / هماهنگ سازی حرکتی Motor Coordination / پایه های حرکتی Motor Primitives / هم افزایی Synergy

05-39328

1145

پایان نامه

کاوش در شبکه های اجتماعی به منظور ارائه تبلیغات متناسب با متن Mining Social Network for Semantic Advertisement

داده کاوی Data Mining / شبکه های اجتماعی Social Networks / داده کاوی وب Web Mining / رسانه اجتماعی Social Media

52-39272

1146

پایان نامه

تهیه و شناسایی نانوذرات اکسید روی (ZnO)و نانوساختارهای هسته/پوسته (ZnO و TiO2)و بررسی رفتار فتوکاتالسیتی آن ها 

اکسید روی Zinc Oxide / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / کاتالیزور نوری Photocatalyst / نانوساختار Nanostructure / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure

07-38623

1147

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی اثر جذب و ضد باکتری فوتوکاتالیست بهبودیافته TiO2 بر پایه جاذب بیوسرامیک آپاتیت A Practical Examination of the Antibacterial and Absorption Effect of Bioceramic Apatite-Coated TiO2 as a Modified Nanophotocatalyst

کاتالیزور نوری Photocatalyst / نانو ذرات تیتانیوم Titanium NanoParticles / آپاتیت Apatite / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity

03-39005

1148

پایان نامه

بررسی خواص فتوکاتالیبستی پوشش دی اکسید تیتانیم اصلاح شده با پالادیم به روش سل - ژل The Investigation of Photocatalytic Properties of Palladium-Modified TiO2 Coating via Sol-Gel Method

روش سل - ژل Sol-Gel Method / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / پالادیوم Palladium / کاتالیزور نوری Photocatalyst / آزمون ضدباکتری Antibacterial Test

07-39228

1149

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی لایه های نانومتری Ag-Tio2Synthesis and Characterization of Structural and Photocatalytic Properties of Ag-TiO2 Nano-Coatings

پوشش نانومتری Nanothin Film / کاتالیزور نوری Photocatalyst / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / لایه های نانومتری Nano Layers / فوتوکرومیک چندرنگی Multicolour Photochromism

04-39324

1150

پایان نامه

ساخت و ارزیابی فوتوکاتالیست اکسید تیتانیوم حساس به نور مرئی جهت حذف آلاینده ها preparation and Evaluation of Titanium Oxide sensitized in Visible Light for Obliterating of Pollutants

کاتالیزور نوری Photocatalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / روتیل Rutile / آناتاز Anatase / حساس سازی رنگینه ای Dye Sensitization / نور مرئی Visible Light / پلاتینه کردن Platinization

06-39383

1151

پایان نامه

بررسی تابش UV بر سنتز فیشر - تروپش Study of UV Radiation Effects on Fischer–Tropsch Synthesis

کاتالیزور نوری Photocatalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / آناتاز Anatase / میدان خودسازگار هارتری فوک Hartree - Fock Self Consistent Field (HF-SCF)

04-39412

1152

پایان نامه

بررسی خواص فوتوکاتالیستی و آبدوستی سیستم های دولایه Fe2O3 (t)/TiO2 ,TiO2(t)/Fe2O3ساخته شده به روش سل - ژل 

کاتالیزور نوری Photocatalyst / آبدوستی Hydrofilicity / روش سل - ژل Sol-Gel Method / غوطه وری Dipping / سیستم دولایه ای Bilayer System

04-39968

1153

پایان نامه

اصلاح الکترود کربن شیشه ای بوسیله نانوذرات کربنی و کاربرد آن در اندازه گیری آدنین و گوانین به روش ولتامتری 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / دی.ان.آ DNA / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / گوانین Guanine / آدنین Adenine / گوانوزین Guanosine

03-38660

1154

پایان نامه

سلول بندی پواسن ورونوی در ابعاد بالا Poisson Voronoi Tessellation In High Dimensions

هندسه تصادفی Stochastic Geometry / سلول بندی تصادفی Random Tessellation / سلول بندی پواسون - ورونوی Poisson-Voronoi Tessellation / داده های ابعاد بالا High Dimention Data / قضایای حدی Limit Theorems

02-40133

1155

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه رباتیک بازتوانی دست برای افراد متاثر از سکته 

طراحی مفهومی Conceptual Design / کنترل Control / ساختارهای مفهومی Conceptual Structures / بازتوانی رباتیک Robotic Rehabilitation / سکته Stroke / اندام بالاتنه Upper Limb / دست Hand

08-38614

1156

پایان نامه

نظریه های انقباضی صدق 

صدق Truth / انقباض گرایی Deflationism / نظریه انقباضی Deflationary Theory / نظریه حداقلی Minimal Theory / نظریه زایدبودگی Redundancy Theory / نظریه پوول هاریچ Paul Horwich Theory / نظریه فرانک رمزی F.P Ramsey Theory

42-38568

1157

پایان نامه

اصابت مالیاتی؛ مطالعه‌ی موردی مالیات بر ارزش افزوده در ایران Tax Incidence; Evidence from Iran’s VAT

شاخص تورم Consumer Price Index / مالیات بر ارزش افزوده Value Added Tax (VAT) / اصالت مالیاتی Tax Incidence / روش تفاضل در تفاضل Difference-in-Difference Method

44-48550

1158

پایان نامه

پیش بینی قیمت به منظور انجام معاملات کوتاه مدت در بازار قراردادهای آتی سکهPrice Forecasting for Short-Term Trading in the Coin Future Market

شبکه های عصبی Neural Networks / تجارت کوتاه مدت Short-Term Trading / پیش بینی قیمت Price Forecasting / معامله های آتی سکه طلا Gold Coin Futures Market / قیمت تسویه روزانه Daily Settelment Price

01-44515

1159

پایان نامه

مدل سازی هم زمان انتخاب محل سکونت و محل کار به روش کاپیولا A Copula Based Joint Model of Residential and Work Location Choice

مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / تابع های کاپولا Copula Functions / شیراز Shiraz / انتخاب محل سکونت Residential Location Choice / پارامتر وابستگی Dependence Parameter

09-47224

1160

پایان نامه

تاثیر ویژگی های خانوار بر استفاده آنها از خدمات بانکی در مناطق شهری ایران The Impact Of Households Characteristics To Their Use Of Banking Services In Urban Areas Of Iran

مدل پروبیت PROBIT MODEL / خصوصیات اقتصادی - اجتماعی Socio-Economic Properties / خانوارهای شهری ایرانی Iranian Urban Households / دسترسی به خدمات بانکی Access to Banking Services

44-4278

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends