Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1388 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1388

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

مسئولیت اجتماعی در بنگاهها و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 Corporate Social Responsibility in Iranian Companies Listed in Tehran Stock Exchange (2009)

بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / مسئولیت اجتماعی شرکت Corporate Social Responsibility / مدل کارول Carrolls Model / مدل جاریگا و مله Garriga & Mele Model

44-40081

2

پایان نامه

کنترل بهینه غیر خطی راکتور پیوسته پلی وینیل استات Optimal Nonlinear Control of Poly Vinyl Acetate CSTR

پلی وینیل استات Polyvinylacetate / بسپارش Polymerization / بسپارش رادیکال های آزاد Free Radicals Polymerization / واکنشگاه هم زن دار Stirred Tank Reactor / دوشاخه شدگی Bifurcation / چندگانگی حالت یکنواخت Steady State Multiplicity / فیلتر کالمن بهبودیافته غیرخطی Nonlinear Extended Kalman Filter / تخمین حالت چندنرخی Multirate State Estimation

06-39860

3

پایان نامه

مدل سازی گام برداشتن در دستگاه تمرین راه رفتن، به منظور اصلاح و بهینه سازی مکانیزم دستگاه Modeling of Walking in a Gait Trainer, to Modify and Optimize Its Mechanism

دستگاه تمرین راه رفتن Gait Trainer Device / طراحی بهینه Optimal Design / مدل دوبعدی TWO DIMENSIONAL MODEL / پا(انسان) Feet / شبیه سازی Simulation / راه رفتن Locomotion

08-39301

4

پایان نامه

بررسی مکانیزم تزریق گاز تحت فرایند ریزش ثقلی کنترل شده جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی Mechanistic Studies of Improved Oil Recovery under Forced Gravity Drainage GAGD Process

ریزش ثقلی گاز- نفت Gas-Oil Gravity Drainage / ترشوندگی Wetting / تراوایی نسبی Relative Permeability / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق گاز Gas Injection / اعداد بدون بعد Dimensionless Numbers

06-39352

5

پایان نامه

بررسی صحت برنامه ها با رویکردی داده گرا Data-Oriented Verification of Programs

مدل محاسباتی COMPUTER AIDED ENGINEERING / معناشناسی Semantics / وارس برنامه (کامپیوتر) PROGRAM VERIFICATION (COMPUTER) / روش اصول موضوعی هوآر Hoare Axiomatic Method / داده گرا Data-Oriented

02-39374

6

پایان نامه

ارزش گذاری پروژه های فناوری پیشرفته به روش ارزش گذاری اختیارهای واقعی (ROV)موردکاوی صنعت پلیمر Valuation High_Tech Start up Projects with Real Options Method (Polymer Industry Case Study)

انعطاف پذیری Flexibility / عدم اطمینان Uncertainty / ارزشگذاری به روش اختیار واقعی Real Option Valuation (ROV)

44-39381

7

پایان نامه

اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتها The Effect of Ownership Structure and Board Composition as Corporate Governance Mechanisms on Coroporate Value

ساختار مالکیت Ownership Structure / ساختار هیات مدیره Board Composition Structure / حاکمیت شرکتی Corporate Governance / عملکرد شرکت Corporate Performance / ارزش شرکت Corporate Value / مکانیزم داخلی کنترل Internal Control Mechanism

44-39424

8

پایان نامه

بررسی رفتار سازه ها تحت تحریک چندجهته و استفاده از روش زمان دوام در پیش بینی نتایج Multi-Directional Seismic Analysis and using ET Method in Estimation of the Results

تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / پاسخ لرزه ای Seismic Response / روش زمان دوام Endurance Time Method / تحریک چندجهته Multi-Directional Excitation

09-39427

9

پایان نامه

ارزیابی روش استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی بر پایه انرژی در سازه های بتنی نامنظم در ارتفاع Evaluation of Energy-Based Modal Pushover Analysis in Reinforced Concrete Structures,with Elevation Irregularity

تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / تحلیل استاتیکی بارافزاینده Static Pushover Analysis / پوش اور مودال Modal Pushover / ساختمان های بلند High Buildings / ساختمان بتنی Concrete Building / تحلیل پوش اور مودال بر پایه انرژی Energy-Based Model Pushover Analysis

09-39430

10

پایان نامه

بررسی روش آنالیز زمان دوام در ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی Study of Endurance Time Analysis Method in Seismic Evaluation of Steel Moment Resisting Frames

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / روش زمان دوام Endurance Time Method / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / اندازه شدت Intensity Measure

09-39433

11

پایان نامه

بررسی دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی با استفاده از نظریه میدان میانگین دینامیکی Investigation of Strongly Correlated Electron Systems with Dynamical Mean Field Theory

نظریه میدان میانگین دینامیکی Dynamical Mean-field Theory / برهم کنش الکترون- فونون ELECTRON-PHONON INTERACTION / دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی Strongly Correlated Electron Systems / پلارون و بای پلارون Polaron and Bipolaron / الگوی شبکه ای کاندو Kondo Lattice Model

04-39434

12

پایان نامه

طراحی و ساخت مدار شیفت دهنده فاز غیرفعال CMOS Design and Fabrication of Passive CMOS Phase Shifter

مدار تطبیق Impedance Matching / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / آرایه آنتن Antenna Array / مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / تاخیر گروهی Group Delay

05-39435

13

پایان نامه

بخش بندی نفعی بر اساس ابعاد کیفیت خدمت در صنعت بانکداری در ایران Benefit Segmentation Based on Service Quality Dimensions in Retail Banking in Iran

بانکداری Banking / بخش بندی نفعی Benefit Segmentation / ابعاد کیفیت خدمت Service Quality Dimensions / فرایند خدمت Service Process / خروجی خدمت Service Output

44-39437

14

پایان نامه

استفاده از الگوهای طراحی در تبدیل مدل های جهان واقع Using Design Patterns for Transforming Real-World Models

معماری مبتنی بر مدل Model Driven Architecture / الگوی طراحی Design Pattern / تبدیل مدل ها Models Transformation

19-39438

15

پایان نامه

شبیه سازی جریان خون به روش SPH با در نظر گرفتن اندرکنش سیال و دیواره رگ (FSI) Simulation of Blood Flow in Deformable Arteries using SPH

اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / جریان خون Blood Flow / جریان پالسی Pulse Current / جریان سیال نیوتونی Newtonian Fluid Flow / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

08-39439

16

پایان نامه

تعریف مجموعه ای از الگوهای فرایند و یک متا مدل عمومی برای متدولوژی های ایجاد نرم افزار بر اساس مولفه ها Definition of a Set of Process Patterns and a Generic Meta-Model for Component-Based Development Methodologies

مهندسی فرایند Process Engineering / الگوی فرایند Process Pattern / روش شناسی Methodology / تدوین نرم افزار Software Development / مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / ارزیابی مبتنی بر معیار Criteria-Baced Analysis / روش شناسی مبتنی بر مولفه Component-based Methodology / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering

19-39440

17

پایان نامه

تعیین اندیسی برای توصیف سیگنال EEG به منظور پیشگویی حملات صرعی Defining an EEG Index for Seizure Prediction

مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / پیشگویی تشنج صرعی Epileptic Seizure Prediction / مدل دینامیکی Liley Liley Dynamical Model / میانگین همبستگی فاز Mean Phase Coherency / شباهت دینامیکی متقابل Cross Dynamical Similarity / بعد همبستگی موثر Effective Correlation Dimension / افزایش انرژی انباشته Increment of Accumulated Energy

05-39445

18

پایان نامه

تاثیر نظام سیاسی بر عملکرد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی The Effect of Political Systems on Economic Performance in Resource-Rich Countries

رفاه اجتماعی Social Welfare / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / نظام سیاسی Political Regim / نظام مالیاتی Tax System

44-39452

19

پایان نامه

بررسی اثر میزان ذخایر زمینی آب در تغییرات تراز پهنه های آبی (مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه خزر با اصلاح مدل ریاضی موجود) Land Water Storage Effect on Sea Level Fluctuations (Case Study: Caspian Sea Basin, using the Modified Model)

تغییر اقلیم Climate Change / تغییر تراز آب دریا Sea Level Change / ذخیره زمینی آب Land Water Storage / ماهواره GRACE GRASE Satellite / روش معکوس خطی Inverse Linear Method

09-39454

20

پایان نامه

مشخصه سازی و مدل سازی مخازن نفت سنگین به کمک شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین حفر بهینه چاه های افقی Characterization and Modeling of Heavy Oil Fields Using Artificial Neural Networks to Optimize Horizontal Wells Selection

نفت سنگین HEAVY OIL / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / ریزش ثقلی به کمک بخار Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) / نرم افزار استارز Stars Software

06-39455

21

پایان نامه

یک مدل امنیتی مبتنی بر منطق توصیفی وجهی برای وب معنایی A Security Model based on Modal Description Logic for Semantic Web

وب معنایی Semantic Web / تاریخچه دسترسی Access History / منطق توصیفی Description Logic / منطق زمانی Temporal Logic / کنترل دسترسی Access Control

19-39457

22

پایان نامه

نقش ناهمسانگردی در خواص بحرانی کوانتومی و ترمودینامیکی مدلهای اسپینی با رهیافت تابع گرین و از دیدگاه چگالش بوزونی The Role of Anisotropies in the Quantum Critical and Thermal Properties of Spin Models: a Green's Function Approach to the Bose Condensation

مدل گردنبند کوندو Koando-Necklace Model / ترکیب های فرمیونی سنگین Heavy Fermion Compounds / نظم مارپیچی Spiral Order

04-39464

23

پایان نامه

طراحی سینماتیکی یک ربات موازی برای جا انداختن استخوان فمور Kinematic Design of a Parallel Robot in Reduction of Femoral Shaft

ربات کمک جراح Asistant Surgury Robot / جااندازی استخوان Bone Reduction / حرکت شناسی Kinematics / فضای کاری Workspace / استخوان ران Femur

08-39465

24

پایان نامه

بررسی پارامترهای رشد نانولوله های کربنی و تاثیر برهم کنش گاز هیدروژن با سطوح آنها و تعیین میزان ذخیره سازی هیدروژن Investigation on Parameters of Carbon Nanotubes Growth and Effect of Interaction between H2 Gas and their Surfaces and Determining Capacity of Hydrogen Storage

نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / روش الکتروشیمیایی Electrochemical Method / نشست بخار شیمیایی گرمایی Thermal chemical Vapor Deposition / روش حجم سنجی Volumetric Method

04-39466

25

پایان نامه

مطالعه اولین کلاسترهای کاتیون - کاتیون به روش محاسباتی DFT و بررسی واکنش ترانس آلکیلاسیون S- آلکیل دی تیوکاربامات ها The First Category of Organic Cation-Cation Cluster, A DFT Study and Synthesis of Thiazolidinedione, Rhodanine and S-Transalkylation of Dithiocarbamates

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / کاتیون - کاتیون خوشه ای Cation-Cation Cluster / رودانین Rhodanine / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / ترانس آلکیلاسیون Transalkylation

03-39467

26

پایان نامه

نمودارهای رینگ در دمای محدود و میدان مغناطیسی خارجی QED Ring Diagrams in Background Magnetic Field at Finite Temperature

نمودار حلقه Ring Diagram / میدان مغناطیسی خارجی External Magnethic Field

04-39471

27

پایان نامه

جستجوی خودکار خوشه های کهکشانی به کمک الگوریتم رشته سرخ خوشه: خوشه ها و گروه های کهکشانی ناحیه A226 از مساحی 17-COMBO Automatic Detection of Galaxy Clusters Applying Cluster Red Sequence Algorithm: Galaxy Clusters and Groups in the Field of the Survey

خوشه کهکشانی Galaxy Cluster / نمودار رنگ - قدر Color-Moganitude Diagram / دنباله سرخ خوشه Cluster Red Sequence (CRS) / فهرست خوشه های کهکشاتی Galaxy Clusters Catalogue / جستجوی نوری Optical Detection

04-39476

28

پایان نامه

اصطکاک در موتورهای دوار (وانکل)و بررسی سیستم های روغنکاری مناسب این موتورها Friction Power and Appropriate Lubrication System in Rotary (Wankel) Engines

اصطکاک Friction / روانکاری Lubrication / موتور احتراق داخلی دوار Rotary Combustion Engine / تحلیل نیروی وارد بر آب بند نوک Sealing Force Analysis / تراکم ساز دوار وانکل Wankel Rotary Compressor

08-39478

29

پایان نامه

مدل سازی محاسباتی فرآیندهای دوگانه تصمیم گیری و کاربرد آن در حوزه ی سیاست گذاری عمومی Neurocomputational Modeling of the Dual-Process Theory of Decision Making and Its Implication for Public Policy Making

سیاست گذاری Policy Making / نظریه فرایند دوگانه تصمیم گیری Decision Making Dual-Process Theory / مدل سازی محاسباتی Neurocomputational Modeling / تصمیم گیری عادتی Habitual Decision Making / تصمیم گیری هدف محور Goal-Directed Decision Making / برنامه تثبیتی Fixed Program / برنامه ضربتی - تثبیتی Shock-Then-Fixed Program

44-39479

30

پایان نامه

پالایش توصیف صوری شئ گرا به کد شئ گرا Refning Object Oriented Formal Specifcation To Object Oriented Code

توصیف صوری Formal Specification / حساب پالایش Refinement Calculus / طراحی شی گرا Object Oriented Design / برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming / روش های صوری Formal Methods

19-39480

31

پایان نامه

پبش بینی و کنترل پدیده های سرج و واماندگی دورانی در کمپرسورهای جریان محوری Prediction and Control of Surge and Rotating Stall in Axial Flow Compressors

واماندگی دورانی (مکانیک) ROTATING STALL / تراکم ساز محوری Axial Compressor / خیزاب (سیال) Surge (Fluid) / ناپایداری در تراکم سازها Instabilities in Compressors

08-39481

32

پایان نامه

بررسی ریزساختار نانومتری و میکرومتری در انجماد سریع آلیاژ (Al-20Si-(5Fe و مدل سازی پارامترهای انجمادی Nano\Micro-Structural Investigation during Rapid Solidification of Al-20Si-(5Fe) Alloys and Modeling of Solidification Parameters

انجماد سریع Rapid Solidification / اتم سازی گازی Gas Atomization / ریزساختار انجمادی Solidification Microstructure / آلیاژهای هایپریوتکتیک آلومینیوم - سیلیسیم - آهن Hypereutectic Aluminum-Silicon-Ferrite / ریسندگی مذاب Melt Spinning

07-39483

33

پایان نامه

خوشه بندی تمام جویبار داده Data Stream Whole Clustering

گزینش ویژگی Feature Selection / خوشه بندی Clustering / داده کاوی Data Mining / جویبار داده Data Stream / گزینش ویژگی افزایشی Incremental Feature Selection

19-39485

34

پایان نامه

بررسی میزان بهبود عملکرد دولت و رفاه مردم بر اثر تغییر مالکیت درآمدهای منابع طبیعی On the Effects of Change in the Ownership of Natural Resource Revenues on Government Performance Enhancement and People Welfare

نهادهای اقتصادی و سیاسی Political and Economic Institutions / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / توسعه اقتصادی Economic Development / توسعه سیاسی Political Development / شفافیت اطلاعات Information Transparency / تعهد سیاستمداران Politicians Commitments

44-39487

35

پایان نامه

حسگری طیفی در سیستم های رادیویی هوشمند Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / مدل مارکوف MARKOV MODEL / حسگری طیفی Spectrum Sensing / آنتن چندگانه Multiple Antenna / واریانس نویز نامعلوم Unknown Noise Variance / آشکارساز انرژی Energy Detector

05-39489

36

پایان نامه

بررسی اثر اتم بور بر قدرت اسیدی فاز گازی گروههای عاملی به روش محاسباتی DFT Exploring of Influence of Boron on Acidity of Organic Functional Groups by DFT Calculation

بور Boron / فازهای گازی Gas Phases / قدرت اسیدی Acidity / گروه عاملی Functional Group / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT)

03-39490

37

پایان نامه

ضریب انتقال حرارت تجربی نانوسیال در ناحیه ورودی کانال ها Experimental Study of NanoFluid Heat Transfer in the Entrance Region

جریان آرام Laminar Flow / نانوسیال Nanofluid / نانوذرات Nanoparticles / ناحیه ورودی کانال ها Entrance Region

08-39492

38

پایان نامه

بهینه سازی در مدیریت سرمایه گذاری با داده های غیرقطعی Optimization in Investment Management with Uncertain data

برنامه ریزی پویای احتمالی Stochastic Dynamic Programming / اختیار حقیقی Real Option Method / سبد مالی Portfolio / مدیریت سرمایه گذاری Investment Management / ارزش گذاری Valuation / سیاست بهینه ی توقف Optimal Stopping Rule

01-39493

39

پایان نامه

مدل سازی سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی و بررسی خطای عملکردی Modeling of HV Substation Automation Systems and Evaluating of Operation Failure

سیستم چندوظیفه ای Multitask System / سیستم خودکارسازی پست Substation Automation System / خطای عملکرد Operation Fault / مدل سازی تصادفی Stochastic Modeling

05-39494

40

پایان نامه

مدل سازی احتراق در مشعل متخلخل Numerical Modeling of Porous Burner

مشعل محیط متخلخل Porous Media Burner / احتراق Combustion / حل عددی Numerical Solution / واکنش چند مرحله ای Multistep Reaction / خواص انتقالی چندجزئی Multicomponent Transport Properties

08-39495

41

پایان نامه

توسعه رشد میکروارگانیسمهایی با توان تقویت شده تولید بیوسورفکتانت Development of Microorganisms with Improved Biosurfactant Activity

سودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas Aeruginosa / تحلیل شیمیایی Chemical Analysis / بازیافت روغن Oil Recovery / زیست فعال سطحی رامنولیپیدی Rhamnolipid Biosurfactant / سویه جهش یافته Mutant

06-39501

42

پایان نامه

روش های تقریبی برای همترازیابی هستان شناسی ها Approximation Approaches for Ontology Alignment

همترازیابی Alignment / هستی شناسی Ontology / استخراج همترازیابی Alignment Extraction / تابع وزن دهی مبتنی بر انطباق Concidence Based Weighting Function / الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm

19-39502

43

پایان نامه

بررسی تاثیر شرایط محیط فضا بر انتخاب مواد مورد استفاده در ماهواره ها با استفاده از روش های جدید انتخاب مواد Materials Selection in Space Application Regarding Space Environment with Introducing Novel Methods

عملیات جوان سازی Rejuvenation Treatment / تداخل الکترومغناطیسی Electromagnetic Interferece (EMI) / انتخاب مصالح Material Selection / معیار عملکرد Performance Index / تصعید Outgassing

45-39503

44

پایان نامه

کمینه سازی توابع لیپ شیتش موضعی نامحدب با استفاده از زیرگرادیان های فرونشانده و تقریب های یکنواخت برای مشتق های دوم تعمیم یافته Minimization of Nonconvex Locally Lipschitz Functions Using Mollifier Subdifferentials and Uniform Approximations of Generalized Second Order Derivative

زیرگرادیان کلارک Clarke Subdifferential / تابع اس. سی 1 SC1 Function / الگوریتم ناهموار Nonsmooth Algorithm / جهت جستجو Search Direction / الگوریتم پویا Dynamic Algorithm / گرادیان دوم تعمیم یافته Generalized Second Order Differential

02-39506

45

پایان نامه

شناخت ساختار دانش مشتری از محصول Understanding Consumer Knowledge of Product

رفتار مصرف کننده Consumer Behavior / مدیریت دانش مشتری Consumer Knowledge Management / نظریه زنجیره ابزار - هدف Means-End Chain Theory

44-39507

46

پایان نامه

ارائه مدل ریاضی برای تعیین سیاست بهینه خریدار و فروشنده درگیر در یک زنجیره عرضه Representing a Mathematical Model to Determine the Optimal Policy for a Seller-Buyer Supply Chain

نظریه بازی GAME THEORY / زنجیره عرضه ی فروشنده - خریدار Seller-Bayer Supply Chain / هماهنگ سازی زنجیره عرضه Supply Chain Coordination / قراردادهای زنجیره عرضه Supply Chain Contracts

01-39508

47

پایان نامه

طراحی بهینه مجاری آیرودینامیکی به کمک طراحی معکوس Optimum Design of Aerodynamic Ducts with Inverse Design

بهینه سازی Optimization / جریان لایه مرزی Boundary Layer Flow / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مجاری آیرودینامیک Aerodynamic Ducts / طراحی معکوس Inverse Design

08-39509

48

پایان نامه

بررسی نقش الیاف بر کارایی مواد اصطکاکی پایه ی لاستیک Investigation of the Role of Fiber Reinforcement on the Performance of Rubber Based Friction Material

الیاف کربن Carbon Fibers / الیاف سلولزی Lignocellulosic Fibers / الیاف آرامید Aramid Fiber / مواد اصطکاکی Frictional Material / پاسخ ویسکوالاستیک Viscoelastic Response / پدیده فید Fade Phenomenon / پشم فولاد Steel Wool

06-39513

49

پایان نامه

مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسلامی (به تقریر استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن با فیزیک نوین 

علیت Causality / تعین ناقص Under Determination / موجبیت (جبرگرایی) DETERMINISM / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / تقلیل Reduction / سنخیت علت و معلول Uniformity of Nature

42-39514

50

پایان نامه

بهینه سازی چندمنظوره مسیرهای زمین - ماه در مدل چهار جسم محدودشدهMultiobjective Earth-Moon Trajectory Optimization in the Restricted Four-Body Problem

بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / مساله چهار جسم محدودشده Restricted Four-Body Problem (RFBP) / مساله دوبیضوی Bielliptic Problem (BEP) / مدارهای شبه تناوبی Quasi Periodic Orbits / حرکت غیرهم صفحه اجرام اصلی Non-Coplanar Motion of Primaries / جذب بالستیک Ballistic Capture / انتقال زمین به ماه Earth to Moon Transfer

45-39518

51

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای مذاکره بر سر قیمت در شرایط برخورداری از گزینه های مختلف A Framework for Price Negotiations in Presence of Alternative Options

قیمت گذاری Pricing / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model / مکاتب مذاکره Negotiation Schools Pricing / تاکتیک های مذاکره Negotiation Tactics

44-39522

52

پایان نامه

بررسی تطبیقی مدل سازی منبع نگر و پذیرنده در تعیین تاثیر آلاینده های ذره ای منتشره از مجتمع فولاد بر محیط اطراف Investigation of the Effect of Particulate Emissions From Steel Complex on Adjacent Urban Areas Using Source and Receptor Modeling Approaches

سهم بندی منابع Source Apportionment / نرم افزار ادمز ADAMS SOFTWARE / آلودگی هوا Air Pollution / مناطق شهری URBAN AREAS / مدل گیرنده سی. ام. بی 2/8 Receptor Model CMB 8.2 / مجتمع فولاد مبارکه (اصفهان) Foolad Mobarakeh Plant

09-39523

53

پایان نامه

طراحی سیستم کنترل ردیاب برای یک خودروی زیرآبی خودکار با هدف تعقیب اجسام متحرک Design of Tracking Control System of an Autonomous Underwater Vehicle for Following Moving Objects

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / مد لغزشی Sliding Mode / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle / جسم متحرک Moving Body / ردیابی Tracking

08-39524

54

پایان نامه

تشخیص حالت چهره با استفاده از محاسبات نرم Facial Expression Recognition Using Soft Computing

ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / تشخیص حالت چهره Facial Expression Recognition / ردیابی نقاط ویژگی Feature Point Tracking / تحلیل تفکیک بایاس شده Baised Discriminant Analysis / سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه تطبیقی Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference system

19-39525

55

پایان نامه

حل مساله تخصیص ترافیک با محدودیت های جانبی Solving Traffic Assignment Problem with Side Constraints

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / تابع جریمه ای Penalty Function / تنگ شدگی جانبی Lateral Contraction / محدودیت ظرفیت ناحیه District Capacity Constraint

09-39527

56

پایان نامه

بررسی رابطه بین مراجع درونی شغلی و جهت گیری های شغلی A Study on Relationships between Career Anchors and Career Orientations

جهت گیری حرفه ای Career Orientation / مرجع درونی شغلی Career Anchor / توسعه شغلی Career Development / برنامه ریزی شغلی Career Planning

44-39528

57

پایان نامه

شاخص وینر و کاربرد آن Wiener Index and Its Application

مقادیر ویژه Eigen Values / شاخص وینر Wiener Index / شاخص شولتز Schultz Index / چندجمله ای وینر Wiener Polynomial

02-39529

58

پایان نامه

مدل سازی خواص مکانیکی آلومینیوم سری 1xxx پس از تغییر شکل پلاستیک شدید در قالب کنگره ای Modeling the Mechanical Properties of Aluminum Series 1xxx after Severe Plastic Deformation in Corrugation Die

تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / چگالی نابجایی Dislocation Density / مدل سازی MODELING / خواص مکانیکی Mechanical Properties / اندازه سلول Cell Size / تنش سیال Flow Stress

07-39530

59

پایان نامه

سنتز پلی لاکتیک اسید به روش پلیمریزاسیون تراکمی و بهینه سازی آن Poly (Lactic acid) Synthesis through Polycondensation Method and Optimized Reaction Time

پلیمریزاسیون تراکمی. / بسپار زیست تخریب پذیر Biodegradable Polymer / بهینه سازی Optimization / زمان واکنش Reaction Time / پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid

06-39531

60

پایان نامه

ساخت و بررسی تجربی میکروپمپ مگنتوهیدرودینامیکی دوار Fabrication and Experimental Investigation of Rotary Agnetohydrodynamic Micropump

میکروپمپ ها MICROPUMPS / جیوه Mercury / مدل سازی MODELING / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / نیروگاه مغناطوهیدرودینامیک Magnetohydrodynamic Power Plant / نیروی لورنتز Lorentz Force

08-39536

61

پایان نامه

سنتز ابرجاذبهای زیست تخریب پذیر جدید بر پایه کلاژن و بررسی رفتار تورمی آنها در شرایط مختلف Synthesis of Novel Biodegradable Collagen-Based Superabsorbent Hydrogels and Investigation of their Swelling Behavior in Various Media

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / پروتئین ها Proteins / کاراگینان Carrageenan / آکریلیک اسید Acrylic Acid / آکریل آمید Acryle Amyde / 2 - آکریل آمیدو - 2 - متیل پروپان سولفونیک اسید 2-Acrylamido-2-Methylprppane Sulfonic Acid / کلاژن آبکافت شده Hydrolyzed Collagen / هیدروکسی اتیل آکریلات Hydroxyethyl Acrylate

03-39537

62

پایان نامه

پیاده سازی و مقایسه چند روش پنهان نگاری برای تصویرهای رقمی Implementation and Comparison of Some Steganography Method for Digital Images

پردازش تصویر Image Processing / نرم افزار مطلب Matlab Software / پنهان سازی Steganography / الگوریتم او. پی. وی. اس. پی OPVSP Algorithm / الگوریتم سی. آر. ال CRL Algorithm / الگوریتم بی. آر. ال BRL Algorithm / الگوریتم او. پی. آ. پی OPAP Algorithm

02-39540

63

پایان نامه

سیاست های قیمت گذاری پویا با حضور مشتریان استراتژیک Dynamic Pricing Policies in Presence of Strategic Customer Behavior

مدیریت درآمد Revenue Management / قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / سیاست های قیمت گذاری Price Policies / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / مشتری استراتژیک Strategic Customer

01-39541

64

پایان نامه

قیمت گذاری بهینه "ارائه نرم افزار به عنوان خدمت" با ملاحظات ریسک Optimal Pricing of “Software as a Service” with Risk Considerations

قیمت گذاری Pricing / خطرپذیری بازار Market Risk / عدم قطعیت Uncertainty / نرم افزار به عنوان خدمت Software as a Service / بنگاه در رویایی با عدم قطعیت Firm Facing Uncertainty

44-39542

65

پایان نامه

مکان یابی پمپ بنزین ها در نواحی درون شهری Locating Gas Stations in Urban Areas

مکان یابی LOCATION / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / پمپ بنزین Gas Station

09-39543

66

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی رسوب آسفالتین در محیط متخلخل بر اساس داده های آزمایشگاهی Experimental and Simulation Study of Asphaltene Deposition in Porous Media

کاهش نفوذپذیری Permeability Reduction / تخلیه طبیعی Natural Depletion / تزریق گاز Gas Injection / شبیه سازی Simulation / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / تزریق حلال Solvent Injection

06-39544

67

پایان نامه

نقش جبرهای تقسیم در کدگذاری فضا - زمان The Role of Division Algebras IN Space-Time Coding

کد فضا زمان Space Time Code / جبر تقسیم دوری Cyclic Division Algebra / کد طلایی Golden Code / فرم های مربعی Quadratic Forms / حلقه تقسیم چهارگان Quaternion Division Algebra

02-39545

68

پایان نامه

ارزیابی تاثیر تکنولوژی های نوین حمل و نقل روی توسعه سیستم انرژی Evaluation of Impact of New TransportationTechnologies on Development of Energy System

مدل سیستم انرژی Energy System Model (ESM) / حمل و نقل Transport / فن آوری های نوین New Technologies / تحلیل چاه تا چرخ Well-to-Wheel Analysis / تراکم ترافیک Traffic Congestion

08-39548

69

پایان نامه

تحلیل نهان نگاری تصاویر بر اساس بهینه سازی در فضای ویژگی ها Steganalysis of Digital Images Based on Optimization in Feature Space

نهان نگاری Watermarking / شبکه عصبی Neural Network / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / کاهش ویژگی Feature Reduction

05-39550

70

پایان نامه

ارائه چندرسانه ای تداومی با کیفیت سرویس با توجه به تحرک در شبکه های متحرک بی سیم Ad Hoc Mobility Aware QoS Multimedia Streaming in Mobile Ad Hoc Networks

چندمسیریابی Multipath Routing / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه خودجوش بی سیم Wireless Ad-hoc Network / جریان سازی چندرسانه ای Multimedia Streaming

52-39552

71

پایان نامه

مقایسه کارایی قراردادهای هماهنگ کننده زنجیره عرضه با وجود تغییر تقاضاComparing the Efficiency of Supply Chain Coordinating Contracts in the Presence of Demand Disruption

نظریه بازی GAME THEORY / هماهنگ سازی زنجیره عرضه Supply Chain Coordination / مدیریت اختلال Disruption Management

01-39553

72

پایان نامه

محاسبه ریسک اعتباری در سطح سبد وام های بانک Credit Risk Analysis of a Bank's Loan Portfolio

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / خطرپذیری اعتبار Credit Risk / سبد وام Loan Portfolio / احتمال عدم پرداخت Default Probability / شاخص تورم Consumer Price Index / تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product

44-39554

73

پایان نامه

آشکارسازی تفاضلی در سیستم های UWB بدون ارسال سیگنال مرجع و آنالیز عملکرد Differentially Detection in UWB Communicatio Systems without Reference Transmission

نویز گاوسی Gaussian Noise / کانال محوشدگی Fading Channel / سیستم ارسال مرجع Transmitted Reference System / مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / گیرنده راک Rake Receiver / ارسال تفاضلی Differentially Transmission

05-39555

74

پایان نامه

مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب آسفالتین برای یکی از مخازن نفتی ایرانThermodynamic Modeling of Asphaltene Precipitation for One of Iranian Oil Reservoirs

مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / افت فشار Pressure Drop / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / تزریق گاز دی اکسید کربن Carbon Dioxide Injection / مدل جامد Solid Model / مدل ترمودینامیکی مایسلیزاسیون Thermodynamic Micellization Model

06-39560

75

پایان نامه

وارسی مدل رابط های مولفه توسط روابط هم ارزی Model Checking of Component Connectors Using Equivalence Relations

مدل هماهنگ سازی Coordination Model / زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / وارسی الگو Model Cheking / خودکارافزار محدودیت Constraint Automata / روابط هم ارزی Equivalence Relation / نمودار تصمیم گیری دودویی Binary Descision Making Diagram

19-39561

76

پایان نامه

مدل سازی خطی و غیرخطی تحرک الکتروفورتیکی پپتیدها Linear and Non-Linear Modeling of Electrophoretic Mobility of Peptides

مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / روش کمومتریکس Chemometrics Method / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / پپتیدها Peptides

03-39563

77

پایان نامه

طراحی سیستم تزریق انسولین با روش طراحی پال و بایتز و نمونه سازی Insulin Pen Design With Pahl & Beitz Approach and Prototyping

تزریق Injection / تقاضا Demand / ساختارهای کاری Working Structures / امیال Wishes / قلم انسولین Insulin Pen

08-39565

78

پایان نامه

تعیین جهت گیری استراتژیک در برون سپاری فرایندهای IT صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) موردکاوی: بانک کارآفرین Determining Strategic Direction of IT Process Outsourcing in Banking Industry Using Analytical Hierarchy Process (AHP) Technique Case Study: Karafarin Bank

برون سپاری Outsourcing / فناوری اطلاعات Information Technology / فرایند کسب و کار Business Process / بانکداری Banking / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP)

44-39567

79

پایان نامه

بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر ارزش گذاری منازل مسکونی در ایران An Analysis of Key Factors Contributing to Residential Property Valuation in Iran

رفتار مصرف کننده Consumer Behavior / ارزش گذاری Valuation / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / تصمیم گیری مصرف کننده Consumer Decision Making

44-39568

80

پایان نامه

بررسی میزان تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری رشته فعالیت های صنعتی در ایرانThe Impact of Human Capital on Labour Productivity in Manufacturing Sectors of Iran

آموزش Education / تحصیلات Education / رشد اقتصادی Economic Growth / بهره وری نیروی کار Labor Productivity / سرمایه انسانی Human Captial / رشد اقتصادی بخشی Sectoral Labor Force

44-39570

81

پایان نامه

برآورد تابع بلندمدت و کوتاه مدت درآمد حاصل از بیمه عمر در ایران Estimation of Short Term and Term Function of Incom Life Insurance in Iran 

صنعت بیمه Insurance Industry / بیمه عمر Life Insurance / تابع کوتاه مدت Short Term Function / تابع بلند مدت Long Term Function / روش آ. آر. دی. ال ARDL Method

44-39571

82

پایان نامه

تسهیم کار به عنوان راه برون رفت از پارادکس پرکاری و بیکاری Work Sharing as a Solution to Over Employment Unemployment Paradox

اضافه کار Over Time / ساعات اضافه کار Over Time Hours / درآمد اضافه کار Over Time Premium / مدل انتخاب نمونه Sample Selection Model

44-39572

83

پایان نامه

تعیین ضریب شدت تنش و سایز ناحیه ی پلاستیک در نوک یک ترک دوبعدی با استفاده از روش فاقد المان RKPM Determination of the Two-Dimensional Plastic Zone Size and SIF at the Crack Tip Using RKPM

ترک Crack / ناحیه پلاستیک PLASTIC ZONE / روش بدون شبکه Meshless Method / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / نوک ترک Crack-Tip

09-39574

84

پایان نامه

مدل سازی و کنترل محرک های شناور مغناطیسی بدون آهن Modeling and Control of Magnetically-Levitated Iron-Less Planar Actuators

مغناطیس دایمی PERMANENT MAGNET / محرک شناور مغناطیسی Magnetically Levitated Actuators / موتور بدون هسته آهنی Ironless Motor / مدل سازی الکترومکانیکی Electromechanical Modeling / کنترل کننده فازی خودسازمان ده Fuzzy Self-Organizing Controller / چگالی شار مغناطیسی Magnetic Flux Density

05-39575

85

پایان نامه

مدل سازی ریاضی پل های انتقال مایع بین بلوک ها در مخازن شکافدار Mathematical Modeling of Traveling Liquid Bridges between Matrix Blocks in Naturally Fractured Reservoirs

مدل سازی MODELING / پیوستگی مویینگی Capillary Continuing / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / فشار مویینگی Capillary Pressure / ارتباط بین بلوک ها Block to Block Interaction / اجزای انتقال مایع Traveling Liquide Elements / پل های انتقال مایع Traveling Liquide Bridges

06-39576

86

پایان نامه

اتصال دهی فولاد زنگ نزن 304 به آلیاژ آلومینیوم A356 در حالت نیمه جامد و بررسی باند اتصال Joining of 304 Stainless Steel to Semi Solid A356 Aluminum Alloy and Investigation of Interfacial Bond

روش تاگوچی Taguchi Method / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / مقاومت برشی Shear Strength / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / اتصال ناهمجنس Dissimilar Joint / ساختار فصل مشترک InterFacial Structure

07-39577

87

پایان نامه

بررسی تجربی و تئوری ضریب درون آمیختگی و عوامل موثر در آن در جریان چگال و معرفی عدد بدون بعد ریچاردسون تغییریافته Experimental and Theoretical Investigation on Entrainment Coefficient in Density Current and Introducing Modified Richardson Number

جریان چگالی Density Current / تنش برشی Shear Stress / ضریب ماندگی Entrainment Coefficient / عدد ریچاردسون Richardson Number / تنش برشی سطح مشترک Interface Shear Stress

08-39578

88

پایان نامه

نگهداری محدوده قابل دید برای ناظر پاره خطی متحرک در چندضلعی با مانع Visibility Maintenance of a Moving Segment Observer Inside Polygons with Holes

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / نگه داری محدوده قابل دید Visibility Maintenance / ناظر پاره خطی متحرک Moving Segment Observer / چندضلعی با مانع Polygons with Holes

19-39580

89

پایان نامه

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری پروژه های عمرانی از دید کارفرما (مطالعه موردی گروه مپنا و شهرداری تهران) Critical Success Factors in Outsourcing of Construction Projects; Client’s Perspective (Case Study: Tehran Municipality)

برون سپاری Outsourcing / کار فرما Employer / پیمانکار Contractor / عوامل موفقیت Critical Success Factors

44-39581

90

پایان نامه

بررسی پاسخ دینامیکی فونداسیون واقع بر خاک ماسه ای با استفاده از مدل فیزیکیStudy of the Dynamic Response of Foundation Resting on Sandy soil by Means of Physical Modeling

تابع امپدانس Impedance Function / مدل فیزیکی Physical Model / ماسه بابلسر Babolsar Sand / تشدید فرکانس ها Resonant Frequencies / شالوده ماشین آلات Machine Foundation

09-39583

91

پایان نامه

شناسایی عوامل موثر در سرمایه گذاری مخاطره آمیز بنگاه به عنوان یک مسیر رشدIdentifying the Effective Factors on Corporate Venturing as a Growth Strategy Path

سرمایه گذاری مخاطره آمیز بنگاهی Corporate Venturing / سرمایه گذاری مخاطره آمیز درون بنگاهی Internal Corporate Venturing / سرمایه گذاری مخاطره آمیز برون بنگاهی External Corporate Venturing / کارآفرینی بنگاهی Corporate Entrepreneurship / پارامترهای ساختاردهی Structuring Parameters / پارامترهای طراحی Design Parameteres

44-39587

92

پایان نامه

مطالعه و بررسی کارایی بازار مسکن ایران Testing Real Estate Market Efficiency in Iran

قیمت مسکن Housing Price / بازار مسکن Housing Market / کارایی بازار Market Efficiency / شکل ضعیف کارایی Weak-Form Efficiency

44-39588

93

پایان نامه

بررسی و شبیه سازی رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB A Survey With Simulation on DVB-Based Passive Radar

تابع ابهام ضربدری Cross Ambiguity Function / تداخل مسیر مستقیم Direct Path Interference / بهره پردازش. / رادار غیرفعال Passive Radar / پخش تلویزیون دیجیتال Digital Video Broadcasting (DVB)

05-39589

94

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر بازیابی بن بست در شبکه های توری نامنظم روی تراشه Performance Evaluation of Recovery Based Routing Algorithms in Irregular Mesh NoCs

سیستم روی تراشه On Chip System / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبیه سازی Simulation / توان مصرفی Power Consumption / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / الگوریتم مسیریابی بازیابی از بن بست Deadlock Recovery Routing Algorithms / شبکه توری نامنظم Irregular Mesh Network

52-39591

95

پایان نامه

بکارگیری ایده ی کدینگ شبکه جهت دستیابی به یک مخابرات مشارکتی Network Coding Approach to Cooperative Communication

کدگذاری شبکه Network Coding / تنوع مشارکتی Cooperative Diversity / دسترسی چندگانه Multiple Access / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / سیستم وی - بلاست Vertical-Bell Laboratories Layered Space Time (V-BLAST)

05-39592

96

پایان نامه

شبیه سازی دینامیکی راه رفتن دوپا در شرایط نرمال و قطع بالای زانو Dynamic Simulation of the Biped Normal and Amputee Human Gait

پروتز بالای زانو Above Knee Prosthesis / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / بهینه سازی Optimization / حرکت شناسی راه رفتن Walking Kinematics / تحلیل راه رفتن Gait Analysis / مدل تماس پا با زمین Foot Contact Model Optimization / کنترل کننده زانو Knee Controller

08-39593

97

پایان نامه

پژوهشی در تشخیص اتوماتیک و زودهنگام بیماری لنگش در گاوهای شیری A Study on Automatic and Early Detection of Lameness in Dairy Cattle

بیماری لنگش Lameness / نیروی تماس سم با زمین Ground Reaction Force (GRF) / تابع ناراحتی Uncomfort Function / تخمین ضریب ناراحتی Uncomfort Coefficient Estimation / بردار درد Pain Vector

08-39594

98

پایان نامه

تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دوتحریکه بدون جاروبک Analysis of Brushless Doubly-Fed Motor under Various Operating Modes

مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / ماشین دوتحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly-Fed Machine (BDFM) / روتور حلقه آشیانه ای Nested Loop Rotor / نظریه جامع هارمونیکی Generalized Harmonic Theory / گشتاور دندانه ای Cogging Torque

05-39595

99

پایان نامه

پیش بینی میدان دما و تغییر شکل در فرایند جوشکاری اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم سری 7000 Prediction of Temperature and Velocity Fields in Friction Stir Welding of 7xxx AA

روش اجزای محدود Finite Element Method / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075 / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / میدان دما Temperature Field / میدان سرعت VELOCITY FIELD

07-39597

100

پایان نامه

بررسی ابعاد اقتصاد سیاسی نقش باز توزیعی دولت در یک مدل تعادل عمومی کلان مبتنی بر پایه های خرد The Political Economy Aspects of the Redistributive Role of Government in a General Equilibrium Micro-founded Macro Model

اقتصاد سیاسی Political Economy / مدل های اقتصاد کلان بر پایه اقتصاد خرد Micro- Founded Macro Models / دولت بازتوزیع کننده مواهب Redistributive Goverment

44-3959

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

مدل سازی رفتار سیاست گذار پولی در ایران A Micro-found Model of Monetary Policy Making in Iran

درآمد نفت Oil Income / ترکیب مخارج دولت Government Expenditures / سیاست پولی Monetary Policy / تورم در ایران Inflation in Iran / تورم زیربنایی Underlying Inflation / پایداری تورم Inflation Persistence / شوک های ساختاری Structural Shocks / مدل خود توضیح برداری ساختاریافته Structural Vector Autoregressive (SVAR)Model

44-39599

102

پایان نامه

بهبود کارایی جستجو در شبکه های نظیر به نظیر با استفاده از اطلاعات شبکه اینترنتExploiting Locality Properties of Nodes for Improving Search Efficiency in P2P Networks

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه ساخت یافته Structured Network / شبکه غیرساخت یافته Unstructured Network / الگوریتم آگاه از محل Location Aware Algorithm / کارایی جستجو Search Efficiency

19-39600

103

پایان نامه

تحقیق روی خصوصیات RFID و لزوم استفاده از آن در پلاک خودرو Survey on FRID Specifications and Requirements for Using in License Plates

برچسب Label / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / تگ های سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)Tags / پلاک خودرو Licence Plate Vehicle

52-39601

104

پایان نامه

پایش وضعیت سازه های کاپوزیتی لایه ای به کمک آنالیز ارتعاشی Vibration Based Health Monitoring for Damage Detection of Composite Laminates

پاسخ دینامیکی Dynamic Response / نظریه لایه ای Layerwise Theory / شناسایی خسارت Damage Detection / ورق لایه ای کامپوزیتی با مودهای پایدار متعدد Multi Stable Asymmetrical Laminated Composite / تیر لایه ای کامپوزیتی با ضخامت غیریکنواخت Non-Uniform Thickness Laminated Composites

58-39602

105

پایان نامه

پیشنهاد چارچوب برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در دانشگاه های دولتی ایرانProposing a Framework for IT Strategic Planning in Iranian Public Universities

فناوری اطلاعات Information Technology / برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning / چارچوب برنامه ریزی Planning Framework / برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning (ITSP) / مدل استراتژیک Strategic Model / دانشگاه های دولتی ایران Iranian Puplic University

44-39603

106

پایان نامه

مقدمه ای بر تئوری ریاضی PKPM تعمیم یافته و PKPM گرادیان An Introduction to the Mathematical Theory of Generalized RKPM and Gradient RKPM

تابع شکلی Shape Function / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / برآورد خطا Error Estimation / شرط مرزی اصلی Essential Boundry Condition / کمترین مربعات متحرک تعمیم یافته Generalized Moving Least Squares / روش بازتولید نقطه با هسته تعمیم یافته Generalized Reproducing Kernel Particle Method (GRKPM) / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM)

09-39604

107

پایان نامه

مدل سازی کیفی نهرهای درون شهری Water Quality Modeling of Urban Streams

مدل سازی MODELING / نرم افزار اس0 دبلیو0 ام0 ام Storm Water Management Model (SWMM)Software / رواناب شهری Urban Runoff / بهترین راهکارهای مدیریتی Best Management Practices / مدل مفهومی بهبود کیفیت رواناب Model for Urban Stromwater Improvement Conceptualization (MUSIC)

09-39606

108

پایان نامه

تاثیر نفت بر ارتباط بین رشد و نابرابری The Effect of Oil Abundance on the Relationship between Growth and Inequality

رشد اقتصادی Economic Growth / نابرابری Inequality / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / وفور نفت Oil Abudance / نرخ باروری Fertility Rate

44-39608

109

پایان نامه

تحلیل اطلاعات جانبی در شبکه رله سری Analysis of Side Information in Series Relay Network

اطلاعات جانبی Side Information / ظرفیت Capacity / نظریه اطلاعات شبکه Network Information Theory / ظرفیت CAPACITY / شبکه رله سری با تاخیر Series Relay Network With Delay / خاصیت کاغذ کثیف Dirty Paper Property

05-39609

110

پایان نامه

برنامه ریزی بهینه تولید نیروگاهها با در نظر گیری قیود امنیتی با استفاده از روش های ترکیبی و کلاسیک Security-Constraint Unit Commitment Using Classical And Hybrid Methods

برنامه ریزی تولید Production Planning / توزیع اقتصادی بار Economic Dispatch / نرخ شیب واحدها Unit Ramp Rate / آلودگی سیستم System Emission / محدودیت خطوط Line Flow Limit

05-39610

111

پایان نامه

تحلیل پیشرفته ی گرامر فارسی با استفاده از پیش گروه ها Advanced Pregroup Analysis of Persian Grammar

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / زبان شناسی رایانشی Computational Linguistics / منطق محاسباتی Computational logic / گرامر Categorial لامبک Lambeks Categorial Grammar / گرامرهای پیش گروهی Pregroup Grammars / تحلیل پیش گروهی گرامر فارسی Persian Grammar Pregroup Analysis

02-39612

112

پایان نامه

مطالعه اتصال مستقیم زیرکونیای نانوساختار به فولاد زنگ نزن 430L تولید شده به روش تف جوشی همزمان پودرها Study of Direct Joining of Nanostructured-Zirconia to 430L Stainless Steel Produced by Co-sintering Process

زیرکونیا Zirconia / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / ریزساختار Microstructure / شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / ترمودینامیک Thermodynamics / اتصال فلز - سرامیک Ceramic-Metal Joint / تف جوشی همزمان Cosintering

07-39614

113

پایان نامه

عوامل بلندمدت موثر بر قیمت مسکن کلان شهرهای ایران Long Term Effective Factors on House Price of Metropolises of Iran

قیمت مسکن Housing Price / سرانه زمین Land Per Capital / مدل داده های تابلویی پویا Dynamic Panel Data Model / نابرابری قیمت زمین Land Price Inequality

44-39615

114

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی فرایند ساخت پروتز استاندارد هیپ Design and Simulation of Manufacturing of Hip Prosthesis

فورجینگ داغ Hot Forging / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / ربات سه درجه آزادی Three-Degree of Freedom Robot / پروتز مصنوعی Hip Prosthess / مفصل مصنوعی Artificial Joint

08-39616

115

پایان نامه

ساختارهای مسیریابی برای محیط های مجازی گسترده با تعداد کاربران زیاد Overlay routing Architectures for Massively Multiuser Virtual Environments

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / محیط های مجازی با کاربران بسیار زیاد Massively Multi User Virtual / درخت کا. دی KD Tree / مسیریابی هندسی در شبکه های سیمی Wired Networks Geometrical Routing / منحنی هیلبرت Hilbert curve

05-39617

116

پایان نامه

تحلیل عوامل موثر بر انتخاب شغل دوم در مناطق شهری ایران با استفاده از داده های پانل فردی Analysis of Effective Factors of Second Job Selection in Iranian Labor Market

داده های تابلویی Panel Data / عرضه نیروی کار Labor Supply / شغل دوم Second Job / ساعت کاری شغل دوم Hoursin Second Job

44-39618

117

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی دریچه میترال قلب Dynamic Simulation of Heart Mitral Valve

روش اجزای محدود Finite Element Method / تابع انرژی کرنشی Strain Energy Function / نسوج نرم Soft Tissues / روش اجزای شل Shell Element Method

08-39619

118

پایان نامه

برنامه ریزی زنجیره عرضه در صنعت نفت (مطالعه موردی) Supply Chain Planning in Petroleum Industry(Case study)

برنامه ریزی آرمانی Goal Programming / توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / برنامه ریزی زنجیره عرضه Supply Chain Planning / صنعت نفت Petroluem Industry / برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming

01-39621

119

پایان نامه

شار ریچی و کاربرد آن در حدس پوانکاره و حدس کالابی The Ricci Flow with Applications to the Poincare and Calabi Conjectures

شار ریچی Ricci Flow / ال - طول L-Length / حجم کاهش یافته Reduced Volume / حدس پوانکاره Poincare Conjecture / حدس کالابی Calabi Conjecture

02-39622

120

پایان نامه

تحلیل زمان بهینه معرفی محصولات جدید با ملاحظات ریسک Analysis of Launch Time in New Product Development With Risk Considerations

تحلیل خطرپذیری Risk Analysis / توسعه محصولات Product Development / محصول جدید New Product / زمان معرفی محصول به بازار Launch Time / روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method

44-39623

121

پایان نامه

بررسی سطح یادگیری در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بر مبنای مدل یادگیری تک حلقه ای و دوحلقه ای و تشریح کاستی ها و موانع آن Analysis of the Level of Learning in the Research Office of Sharif University of Technology based on Single Loop and Double Loop Learning Models

یادگیری سازمانی Organizational Learning / سازمان یادگیرنده Learning Organization / دانشگاه ها Univercities / یادگیری تک حلقه ای Single Loop Learning / یادگیری دوحلقه ی Double loop Learning / موسسات آموزشی Educational Institutes

44-39625

122

پایان نامه

استفاده از روش آنزیمی برای تبدیل مواد روغنی بومی به سوخت زیستی Application of Enzymatic Method for Production of Biofuel from Domestic Oily Seed Resources

متانول METHANOL / استری کردن Esterification / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / روغن کرچک Castor Oil / زیست دیزل Biodiesel

06-39626

123

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم های مسیریابی اجتناب از بن بست در شبکه ها ی توری نامنظم روی تراشه Performance Evaluation of Deadlock Avoidance Based Routing Algorithms in Irregular Mesh NoCs

سیستم روی تراشه On Chip System / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبیه سازی Simulation / کارایی Efficiency / توان مصرفی Power Consumption / شبکه توری نامنظم Irregular Mesh Network / مسیریابی مبتنی بر اجتناب از بن بست Deadlock Avoidance Based Routing

52-39627

124

پایان نامه

قیمت گذاری پیش فروش خدمات با ملاحظات ریسک Pricing of Service Advance Sale System with Risk Consideration

قیمت گذاری Pricing / خطرپذیری Risk / کیفیت خدمات Service Quality / پیش فروش Advance Sale

44-39628

125

پایان نامه

اکتشاف منابع در گرید با رویکرد همتا به همتا Grid Resource Discovery Using a Peer-to-Peer Approach

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه توزیعی Grid Computing / اکتشاف منابع Resource Discovery / نمایه چندبعدی Multi Dimentional Index / جستجوی محدوده ای چندصفتی Multi Attribute Range Query

19-39631

126

پایان نامه

نقش جمله ی کیهان شناختی در همگرایی گرانشی The Role of Cosmological Constant in Gravitational Lensing

نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / ثابت کیهان شناختی Cosmological Constant / عدسی گرانشی Gravitational Lens / زاویه انحراف گرانشی Gravitational Deflection Angle

04-39632

127

پایان نامه

مدل سازی ناپیوستگی در خصوصیات مواد در دامنه با RKPM بهبودیافته و بررسی عملکرد GRKPM در مکانیک شکست Modeling Material Discontinuities Via An Augmented RKPM and Performance of GRKPM in Fracture Mechanics

ترک Crack / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / ناپیوستگی در خصوصیات مواد Material Discontinuity / روش بازتولید نقطه با هسته گرادیان Gradient Reproducing Kernel Particle Method

09-39633

128

پایان نامه

طراحی تقویت کننده های قدرت سوئیچینگ با کاربرد قرائتگر RFID در فرکانس UHFDesign Switching Power Amplifiers for UHF RFID Reader

راندمان Efficiency / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / تگ های سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)Tags / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / تقویت کننده قدرت کلیدزنی Switching Power Amplifier / بازده توان اضافی Power Added Efficiency (PAE)

05-39635

129

پایان نامه

توسعه نرم افزار پشتیبان تصمیم گیری جهت سیاست گذاری در توسعه ظرفیت های تولیدی در محیط تجدید ساختارشده صنعت برق ایران Developing a Decision Support System for Generation Expansion Policy Making in Iranian Deregulated Electricity Market

خصوصی سازی Privatization / سیاست گذاری Policy Making / سرمایه گذاری Investiment / بازار انرژی Energy Market / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / قدرت تجدید ساختارشده Power System Restructuring / تجدید ساختار Deregulation / صنعت برق ایران Iran Power Industry

44-39636

130

پایان نامه

اندازه گیری ضریب جینی با استفاده از شاخص قیمت ویژه خانوارهای شهری ایرانی طی سالهای (85-1363) Measurement of Gini Coefficients by Means of Household’s Special CPI in Iran(1984-2005)

ضریب جینی Gini Coefficient / شاخص قیمت ویژه Special consumer Price Index / خانوارهای شهری ایرانی Iranian Urban Households

44-39637

131

پایان نامه

طراحی و ساخت تمام نگار سه بعدی ناهمدوس لوگوی دانشگاه صنعتی شریف، واحد بین الملل - جزیره کیش Design and Fabrication of a Three Dimensional Incoherent Hologram of the Sharif University of Technology, International Campus-Kish Islands Logo

تمام نگاری Holography / تصویر سه بعدی Three Dimentional Image / پردازش تصویر همدوس Coherent Image Processing / مکاترونیک نوری Optomechatronic / پردازش تصویر غیرهمدوس Incoherent Image Processing

58-39638

132

پایان نامه

بررسی تحلیلی نظام های مدیریت انرژی، ارزیابی کارآیی و کاربردها در نهادهای فعال در بخش انرژی کشور Management Systems for Energy: Applicability and Effectiveness Assessment with Special Reference Country's Energy Sector

بازده انرژی Energy Efficiency / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / نظام مدیریت انرژی Management System for Energy (MSE) / نظام مدیریت استاندارد Management System Standard (MSS) / سازماندهی مدیریت انرژی Energy Management Organization

44-39640

133

پایان نامه

تعیین مقدار اقتصادی تولید تک مرحله ای با امکان دوباره کاری اقلام خراب و ایجاد ضایعات Economic Batch Quantity (EBQ) for a Single-Stage Production System with Rework and Scrapping

دوباره کاری Rework / ضایعات Scraps / مقدار اقتصادی تولید Economic Batch Quantity / تولید تک مرحله ای Single-Stage Production / اقلام معیوب Defective Items / اقلام قابل دوباره کاری Reworkable Items

01-39641

134

پایان نامه

حالت پایه ضربی و خواص مغناطیسی فری مغناطیس ها Factorized Ground State and Magnetic Properties of Ferrimagnets

فری مغناطیس Ferrimagnet / حالت ضربی Factorized State / مدل هایزنبرگ ناهمسانگرد Anisotropic Heisenberg Model

04-39643

135

پایان نامه

بررسی تاثیر استراتژی های اولیه بر رشد بنگاه های صنعت نرم افزار ایران A Study on Founding Strategies and Iranian Software Firms Growth

استراتژی Strategy / رشد سازمانی Organizational Growth / کارآفرینی Entrepreneurship / سرمایه انسانی Human Captial

44-39644

136

پایان نامه

برنامه ریزی سفارش دهی مواد با تقاضای قطعی و دوره ای با فرض وجود تخفیف کلی در خرید Material Ordering in a Deterministic Time-Phased Demand Environment with All-Units Discount in Purchasing

خرید Purchase / تخفیف کلی All- Units Discount / الگوریتم شاخه و کران Branch-and-Bound Method / دسته تولید Lot Size / گراف درختی ریشه دار Rooted Tree Graph / پیچیدگی زمانی Time Complexity

01-39649

137

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تاثیر فشار مویینگی برای نمونه سنگ های یکی از مخازن نفتی ایران Experimental Study of Effect of Capillary Pressure on Archie Parameters for one of Iranian Petroleum Rock

فشار مویینگی Capillary Pressure / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / ترشوندگی Wetting / فاکتور سیمانی شدن Cementation Factor / فاکتور مقاومت ویژه Resistivity Factor / شاخص مقاومت ویژه Resistivity Index / نمای اشباع Saturation Exponent

06-39650

138

پایان نامه

طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی کاربردی Developing A Qualitative Model For Evaluation Of Effectiveness Of R&D Projects

اثربخشی Effectivness / ارزشیابی Evaluation / استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy / قراردادهای تحقیقاتی Research Projects / طرح های پژوهشی کاربردی Applied Research Projects

44-39651

139

پایان نامه

چندجمله ای غالب گراف ها On the Domination Polynomial of Graphs

مجموعه احاطه گر Dominating Set / چندجمله ای احاطه گر Domination Polynomial / ریشه ی احاطه گر Domination Root / کلاس هم ارزی Equivalence Class

02-39652

140

پایان نامه

هیدروژل های پرمتخلخل بر پایه پروتئین های آبکافت شده: سنتز و شناساییHydrolyzed Protein-Based Highly Porous Hydrogels: Synthesis and Characteristics

همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION / آکریلیک اسید Acrylic Acid / آکریل آمید Acryle Amyde / ژلاتین Gelatin / هیدروژل متخلخل Porous Hydrogel / کلاژن آبکافت شده Hydrolyzed Collagen

03-39653

141

پایان نامه

مدل سازی سیگنال بزرگ عنصر TED در مود اصلی کار TED Large Signal Modeling in the Dominant Mode

سرعت Velocity / مدارهای معادل Equivalent Circuits / تحرک پذیری Mobility / میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / گان Gunn

05-39655

142

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه اسپکتروسکوپی کمپلکسهای شیف باز تک هسته ای و دوهسته ای روی (II)، پالادیم (II)و کبالت (II)واکنش پذیری و برهم کنش Synthesis, Characterization and Spectroscopic Studies of Novel Mono and bi Nuclear Zinc(II), Palladium(II) and Cobalt(II) Schiff Base Complexes: Reactivity and Interaction

پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / کمپلکس های شیف باز محلول در آب Water Soluble Schiffbas Complexes / کمپلکس های پکمن Pacman Complexes / الکتروشیمی حلقه - دیسک چرخان Rotating Ring-Disk Electrochemistry

03-39657

143

پایان نامه

بررسی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح با آماتورهای هوشمند Investigation the behavior of Low-Rise Shear Walls with Smart Rebars

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / آرماتور هوشمند Smart Rebar / جابجایی پسماند Permanent Displacement / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / دیوارهای برشی Shear Walls

09-39659

144

پایان نامه

متدولوژی توسعه و بکارگیری سرمایه انسانی در یک سازمان دولتی با رویکرد قابلیتهای پویا Human Capital Development and Utilization Methodology in a Public Sector Organization: Dynamic Capability Approach

سیاست گذاری Policy Making / روش شناسی Methodology / قابلیت پویا DYNAMIC CAPABILITY / پویایی سیستم System Dynamic / توسعه منابع انسانی Human Resources Development / سرمایه انسانی Human Captial / سازمان های دولتی Governmental Organizations

44-39660

145

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای تجهیزات الکترونیکی نیروگاهها بر اساس آئین نامه 693-IEEESeismic Design of Substation Structures with Consideration of IEEE-693

سازه های نیروگاهی Power Plant Structures / قابلیت اطمینان Reliability / آیین نامه استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 693 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)693 Standard

09-39661

146

پایان نامه

تولید داده آزمون نرم افزار با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی Software Test Data Generation Using Genetic Algorithms

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm Optimization / آزمایش نرم افزاری Software Testing / تولید خودکار داده آزمون Automated Test Data Generation / بهینه سازی تابع Function Optimization / الگوریتم ژنتیکی بر پایه انسان Human Based Genetic Algorithms

02-39662

147

پایان نامه

بهبود عملکرد سیستم برنامه ریزی ''سریع پایین رو'' Improving the Performance of the Fast Downward Planning System

برنامه ریزی Planning / برنامه ریزی ابتکاری Heuristic Planning / برنامه ریز سریع پایین رو Fast Downward Planner

19-39663

148

پایان نامه

اثر تجارت آزاد بر ناهمسانی فناوری صنعتی کشورهای اروپایی عضو ''OECD'' Impact of Free Trade on Technological Heterogeneity across Countries: The Case of OECD European Members

تجارت Trade / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / سرریز تکنولوژی Technological Spillover / ناهمسانی فناوری Technology Hetero geneity / تخصص گرایی Specialization

44-39664

149

پایان نامه

مطالعه عددی زنجیره و نردبان ناهمسانگرد فری مغناطیس به روش گروه باز بهنجارش ماتریس چگالی Numerical Study of Anisotropic Ferrimagnetic Chain and Ladder with Density Matrix Renormalization Group Method

فری مغناطیس Ferrimagnet / نظریه موج اسپینی Spin Wave Theory / شکاف انرژی Band Gap / گروه بازبهنجارش ماتریسی چگالی Density Matrix Renormalization Group / فری مغناطیس متناوب Staggered Magnetization

04-39665

150

پایان نامه

شبیه سازی یک میکروپمپ ترمونیوماتیکی Modeling of a Thermopneumatic Micropump

مدل سازی عددی Numerical Simulation / نازل دیفیوزر Nozzle Difusser / دیافراگم Diaphragm / ریزپمپ ترمونیوماتیکی Thermopneumatic Micropump / شبکه پویا Dynamic Mesh

08-39666

151

پایان نامه

بازسازی جرم داده های XMM- NEWTON06 با استفاده از روش KSB Mass Reconstruction of XMM-NEWTON06 Data Based on KSB Method

داده کاهی Data Reduction / همگرایی گرانشی ضعیف Weak Grauvitational / بازسازی جرم Mass Reconstruction / روش کا. اس. بی Kaiser-Squires-Broadhurst (KSB)Method

04-39667

152

پایان نامه

برآورد شاخصی از اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی سال های 1386-1350 با تمرکز بر تاثیر دخالت های اختلال زای دولت به روش EMIMIC (مدل نشانگرهای چندگانه - علل چندگانه و مدل تصحیح خطا) Estimating an Index of Iran’s Informal Economy in 1350-1386 With Concentration on the Impact of Government’s Intervention by EMIMIC Model (The Multiple Indicators-Multiple Causes Model and Error-Correction Model)

اقتصاد غیررسمی Informal Economy / دخالت دولت Government Intervention / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / متغیر پنهان Latent Variable / مدل چندنشانگر چندعلت و مدل تصحیح خطا Multiple Indicator Multiple Cause Model and Error-Correction Model (EMIMIC)

44-39668

153

پایان نامه

اثر توزیع سختی در کاهش پاسخ سازه های چند درجه آزادی در محدوده الاستیکEffects of Stiffness Distribution on Demand Reduction in Elastic MDOF Structures

سازه های چنددرجه آزادی Multi-Degree of Freedom Structures / توزیع سختی Hardness Distribution / توزیع بهینه Optimum Distribution / پاسخ لرزه ای Seismic Response / تجهیزات و اجزای غیرسازه ای Nonstructural Elements

53-39670

154

پایان نامه

تحلیل ناهمگنی تک لایه بی نهایت نازک به روش فاقد المان RKPM Analysis of a Lamellar Inhomogeneity Via Repordusing Kernel Particle Method

شبه ترک Quasi Crack / روش جداکننده غیرصفحه ای مواد Nonplanar Material Partitionary Method / ناخالصی لایه ای Lamellar Inhomogeneity / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM)

53-39671

155

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم های مسیریابی مختلف در شبکه های تحت تراشهPerformance Evaluation of Routing Algorithms in NoCs

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC)

52-39672

156

پایان نامه

تحلیل پادترک به روش فاقد المان RKPM Elastic Field of an Anticrack Via Reproducing Kernel Particle Method

ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / قید پنالتی Penalthy Constraint / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / ضد ترک Anti Crack

53-39673

157

پایان نامه

مطالعه اندرکنش ناخالصی پوشش دار و ترک در مقیاس اتمی An Atomistic Study of the Interacting Crack and Coated Inhomogeneity

تابع پتانسیل رفیعی تبار - ساتن Rafiitabar-Sutoon Potential Function / ناخالصی Impurity / ترک مود اول Mode I Crack / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / نوک ترک Crack-Tip / اجزای محدود اتمی Atomistic Finite Element

53-39674

158

پایان نامه

سیستم تشخیص نفوذ برای محیط های پردازشی مشبک An Intrusion Detection System for the Grid Environment

سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / شبکه توزیعی Grid Computing / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / محیط گلوباس Globus Framework

52-39675

159

پایان نامه

تحلیل و ارزیابی داده در شبکه های حسگر بی سیم بی درنگ Data Recovery Analysis of Real-Time Sensor Networks

قابلیت اطمینان Reliability / بازیابی اطلاعات Information Retrieval / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم بلادرنگ Realtime System

52-39676

160

پایان نامه

بررسی رفتارهای الکتروشیمیایی آندهای تیتانیومی پوشش داده شده با مخلوط اکسید فلزی RuO2-TiO2 در الکترولیز کلر - آلکالی Electrochemical Behaviors of RuO2-TiO2 Mixed Metal Oxide Coated on Titanium Anodes in Chlor-Alkali Electrolysis

دی اکسید روتنیم Ruthenium Dioxide / تجزیه حرارتی Thermal Decomposition / کلر-آلکالی CHLOR-ALKALI / آندهای با ابعاد پایدار Dimensionally Stable Anodes / تصاعد کلر Chlorine Evolution / الکترودهای الکتروکاتالیزور Electrocatalysis Electrods / پایداری خوردگی الکترودها Electrodes Corrosion Stability

57-39677

161

پایان نامه

مقاوم سازی تیرهای هم بند بتن آرمه به وسیله FRP Rehabilitation of Reinforced Concrete Coupling Beams With FRP

زلزله Earthquake / مقاوم سازی UPGRADING / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / بتن آرمه.

53-39678

162

پایان نامه

رسوب دهی پوشش کامپوزیتی نیکل - کروم - کاربید سیلیسیم Electrodeposition of Ni-Co/SiC Composite Coatings

سختی Hardness / نانوکامپوزیت Nanocomposite / پوشش مرکب Composite Coating / مدل گاگلیلمی Guglielmi's Model / نهشت برقی Electrodeposition

57-39679

163

پایان نامه

بررسی رفتار خوردگی بتن گوگردی در آب خلیج فارس The Corrosion Behavior of Sulfur Concrete in Persian Gulf Sea Water

بتن گوگردی Sulfur Concrete / خلیج فارس Persian Gulf / خوردگی Corrosion / دی سیکلوپنتادین Dicyclopentadiene (DCPD)

57-39680

164

پایان نامه

برنامه نویسی معنایی توزیع شده Distributed Semantic Programming

برنامه نویسی توزیع شده Distributed Programming / برنامه نویسی معنایی Semantic Programming

52-39681

165

پایان نامه

شبیه سازی فولاد کم آلیاژ در محلول آبی H2S Simulation of Mild Steel Corrosion in H2S Aqueous Solution

فولادهای کم آلیاژ Low Alloy Steels / ضریب نفوذ مؤثر Effective Diffusivity / فولاد ساده کربنی Plain Carbon Steel / محلول های آبی Aqueous Solutions / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / ترک خوردگی هیدروژن Hydrogen Induced Cracking

57-39682

166

پایان نامه

ارائه یک مکانیزم تحویل و تحول سریع و یکپارچه برای شبکه های دسترسی بی سیم باند پهن با استاندارد IEE802.16e A Fast and Seamless Handover Mechanism for IEEE 802.16e Broadband Wireless Access Networks

طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / استاندارد وی مکس Wimax Standard / شبکه شهری بی سیم Wireless Metropolitan Area Network / کاربردهای چند رسانه ای Multimedia Applications / کیفیت خدمات Service Quality / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک ای 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16e Standard / تحویل کانال Handover

52-39683

167

پایان نامه

بررسی اثر بازدارنده ها بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم مورد استفاده در رادیاتور خودروها در محیط آب و اتیلن گلیگول The Effect of Inhibitors on the Corrosion of Automotive Aluminum in Water and Ethylene Glycol Environment

اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / خوردگی Corrosion / آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / بازدارنده های خوردگی Corrosion Inhibitors / خوردگی خودرو Automotive Corrosion / ضدیخ Antifreeze

57-39685

168

پایان نامه

ارزیابی سریع بیشینه شتاب طبقات با استفاده از توابع تبدیل Rapid Assesment of Peak Floor Acceleration of Structures Using Transfer Functions

تابع انتقال Transfer Function / بیشینه شتاب طبقات Peak Floor Acceleration / الگوی توزیع سختی Stiffness Distribution Pattern / اجزای غیرسازه ای Nonstructural Components (NSC)

53-39686

169

پایان نامه

حفاظت کاتدی بتن مسلح توسط آند فداشونده روی در محیط خلیج فارس Cathodic Protection of Concrete by Zinc Sacrificial Anode in Persian Gulf Sea Water

حفاظت کاتدی Cathodic Protection / بتن مسلح Reinforced Concrete / آند فداشونده Sacrificial Anode / آب دریا Seawater / خلیج فارس Persian Gulf / آند روی Zinc Anode

57-39687

170

پایان نامه

استفاده از کدگذاری شبکه در سیستم های ذخیره سازی توزیع شده Network Coding for Distributed Storage System

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / کدگذاری شبکه Network Coding / شبیه سازی Simulation / توزیع محتوا Content Distribution / سیستم توزیع داده بهمنی Avalanche / هم ارزش بودن Equally Important

52-39688

171

پایان نامه

بررسی اندرکنش بین سازه های زیرزمینی و ساختمان های مجاور Interaction Between Tunnel and Adjacent Structures Using a Two Dimensional Finite Element Analysis

اندرکنش Interaction / طراحی Design / سازه ها Structures / تونل ها Tunnels / سازه های مجاور Objacent Structures

53-39689

172

پایان نامه

مطالعه پارامتری آنالیز المان محدود پانل های ساندویچی با هسته فومی دارای بازشوParametric Studies on the FEM Analysis of Foam Core Sandwich Panels with Holes

پانل ساندویچی Sandwich Panel / روش اجزای محدود Finite Element Method / بازشو Opening / هسته ی فومی Foam Core / زمان تبخیر Evaporation Time

53-39690

173

پایان نامه

بررسی اثرات مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه سراسری تقویت شده با ورق های FRP بر روی توزیع لنگر تحت بارهای قائم Effect if Strengthening of Continuous RC Beams with FRP Laminates on Moment Redistribution under Vertical Loads

مقاوم سازی UPGRADING / شکل پذیری Ductility / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / مدل سازی MODELING / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / بازتوزیع لنگر Moment Redistribution

53-39691

174

پایان نامه

تابش ها و کینگ سیاه چاله ی دیلاتونیک در حد اکستریمال Hawking Radiation of Dilatonic Black Hole in the Extremal Limit

تابش هاوکینگ Hawking Radiation / بوزون Boson / حالت اکستریمال Extremal Case / دیلاتون Dilaton / زمان تبخیر Evaporation Time

04-39692

175

پایان نامه

برنامه ریزی پروژه های کارگاهی با زمان های عملیات وابسته به تجهیزات 

تصمیم گیری Decision Making / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / الگوریتم شاخه و کران Branch-and-Bound Method / جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) / تولید کارگاهی Job Shop / زمان وابسته به عملیات Operation Time Dependency

01-39693

176

پایان نامه

استخراج خودکار الگوهای ترکیب سرویس های وب معنایی Automatic Extraction of Semantic Web Service Composition Patterns

وب معنایی Semantic Web / خدمات وب Web Services / استخراج الگو Pattern Extraction / ترکیب خدمات Service Composition / کشف خدمات Service Discovery

19-39694

177

پایان نامه

افزایش دقت روش رهگیری پرتو گوسی برداری به کمک روش های ترکیبی Increasing the Accuracy of Vectorial Gaussian Beam Tracing in a Short Urban Link Using Hybrid Methods

انتشار امواج میلیمتری Millimeter Waves Propagation / تفرق پرتو گوسی Gaussian Beam Diffraction / بسط گابور Gabor Expansion / انتشار امواج الکترومغناطیسی Electromagnetic Waves Propagation / ردیابی پرتو گوسی Gaussian Beam Tracing / انتشار موج در محیط شهری Wave Propagation in urban Media

05-39695

178

پایان نامه

مقایسه ساختار نیمه جامد فولاد تندبر M2 تهیه شده به روش سطح شیبدار و نورد و آنیل شده Semisolid Microstructure Evaluation of M2 High Speed Steel by Cooling Slope and Rolled - Annealed

نرخ رشد Growth Rate / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / سطح شیب دار. / فولادابزار ام 2 M2 Tool Steel / ضریب تاثیر متقابل بین بلوک و شکاف Shape Factor / ریزساختار گلوله ای شکل Globular Microstructure / کاربید های یوتکتیکی Eutectic Carbides

07-39697

179

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی استخوانچه های گوش میانی به روش اجزای محدود Vibrational Analysis of the Middle Ear Ossicular Chain by Finite Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / استخوانچه چکشی Malleus / استخوانچه سندانی Incus / استخوانچه رکابی Stapes / پرده صماخ Tympanic Membrane / روش اندازه گیری لیزری داپلر Laser Doppler Interferometry

08-39698

180

پایان نامه

الگوریتم های اولیه - دوگان برای برنامه ریزی خطی بر اساس روش مانعی لگاریتمیPrimal-Dual Algorithms for Linear Programming Based on the Logarithmic Barrier Method

برنامه ریزی خطی Linear Programming / الگوریتم چندجمله ای Pol Ynomial Algorithm / روش نقطه داخلی Interior Point Method / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / تابع مانعی لگاریتمی Logarithmic Barrier Function

02-39699

181

پایان نامه

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی Stock Price Forecasting Using Neural Networks and Fuzzy Logic

پیش بینی Forecasting / قیمت سهام Stock Price / شبکه عصبی Neural Network / منطق فازی Fuzzy Logic / تحلیل فنی Technical Analysis / تحلیل بنیادی Fundamental Analysis

01-39700

182

پایان نامه

طراحی و ساخت مقسم/ترکیب کننده فضایی توان 16 راهه پهن باند Design and Fabrication of a 16-Way Ultra-Wideband Spatial Power Divider/Combiner

ترکیب توان فضایی Spatial Power Combining / پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / مبدل باریک شونده متقاطر Antipodal Finline Transition / روش گالرکین در حوزه طیف Galerkin's Method in the Spectrum Domain / ساختار موجبری TEM TEM Guided Wave Structure / بازدهی ترکیب توان Power Combining Efficiency

05-39701

183

پایان نامه

مدل سازی فرآیند جوش اتوماتیک GMAW Modeling of Automatic Gas Metal Arc Welding

مدل سازی MODELING / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / جریان اتصال کوتاه Short Circuit Current / جوش قوس الکتریکی با الکترود مصرفی به همراه گاز محافظ Gas Metal Arc Welding (GMAW) / انتقال قطره ای Globular Transfer / جدایش قطره Drop Detachment

05-39702

184

پایان نامه

ارتقای مدار ترموهیدرولیکی 1-TTL به منظور مطالعه حادثه SB-LOCA در شرایط دما و فشار پایین Modification of TTL-1 Thermo hydraulic Test Loop for Study of SB-LOCA in Low Pressure and Temperature Conditions 

نتایج آزمایشگاهی EXPERIMENTAL RESULTS / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / مدار ترموهیدرولیکی تی. تی. ال 2 Thermohydraulic Test Loop-2 / آزمایش ال. او. سی. آ Loss of Coolant Accident

46-39703

185

پایان نامه

تحلیل همبستگی هشدارها در سیستم های تشخیص نفوذ Analyzing Alert Correlation in Intrusion Detection Systems

همبسته سازی هشدار Alert Correlation / داده کاوی Data Mining / تشخیص تهاجم Intrusion Detection / الگوی تکراری همبسته Correlated Frequent Pattern / جریان کاوی Streem Mining

19-39704

186

پایان نامه

طراحی کنترل کننده بهینه خطی با ساختار مشخص برای یک فرایند خطی با استفاده از فیدبک خروجی Optimal Specified-Structure Controller Design for a Linear Process using Output Feedback

بهینه سازی Optimization / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی Proportional-Integral (PI)Controller / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / رگولاتور درجه دوم خطی Linear Quadratic Requlator (LQR) / کنترل کننده بهینه با ساختار مشخص Optimal Specified-Structure Controller / پس خوراند خروجی Output Feedback

05-39705

187

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی جذب متان بر روی نانولوله های کربنی چنددیوارهExperimental and Theoretical Study of Methane Adsorption on Multiwall Carbon Nano Tubes

روش حجم سنجی Volumetric Method / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / جذب سطحی Adsorption / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / گاز طبیعی جذب شده Adsorbed Natural Gas (ANG) / جذب هم دما Isotherm Adsorption / متان METHANE

06-39706

188

پایان نامه

امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد تولید سیلندرهای CNG در زنجان Feasibility And Study(CNG Cylinder Production Plant)

سوخت Fuel / امکان سنجی Feasibility Study / گاز طبیعی فشرده (سی0ان0جی) Compressed Natural Gas (CNG) / سیلندرها Cylinders / بررسی فنی و اقتصادی Economic and Technical Study

01-39707

189

پایان نامه

مدل سازی عددی سه بعدی جریان هوای حاوی ذرات در یک اتاق تمیز 3Dimentional Numerical Modeling of Air Particle Flow in a Cleanroom

اتاق تمیز Clean Room / مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / مانع Obstruction / موقعیت نسبی دریچه های ورودی و خروجی inlet-Outlet Position / محل منبع آلاینده Pollutant Source Location / حرکت منبع آلاینده Pollutant Source Motion

08-39708

190

پایان نامه

استخراج همیلتونی کوانتومی وابسته به یک کاواک یک بعدی با یک دیوار سبک در حال نوسان و یک دیوار سنگین نیمه شفاف Driving of Quantum Hamiltonian Relative to The One Dimentional Cavity With Oscilating Mirror and Semi-Transparent Mirror

حفره فابری پرو Fabry- Perot Cavity / اتلاف کوانتومی Quantom Dissipation / ضریب اتصال حفره با محیط پیرامون Coupling Coefficient Between Cavity and Environment / جفت شدگی اپتومکانیکی Optomechanical Coupling / همیلتونی کوانتومی حفره با دیواره متحرک Hamiltonian of Cavity with Movable mirror / مد آنتی استوکس Anti-Stocks Mode / نویز کوانتومی Quantum Noise

04-39709

191

پایان نامه

مدل سازی انتشار پتانسیل عمل قلبی در مقیاس سلولی Modeling Propagation of Cardiac Action Potential at Cellular Level

قلب Heart / پتانسیل عمل Action Potential / مدل سازی سلولی Cellular Modeling / ایسکمی قلب Cardiac Ischemia / اتصال شکافی Gap Junction / مدل هسته رسانا Core Conductor Model

05-39710

192

پایان نامه

سیستم های فرم های مربعی گویا 

فرم های مربعی Quadratic Forms / تابع ماکسیمال هاردی - لیتلوود Hardy-Littlewood Maximal Function / فرم های مربعی گویا Rational Quadratic Forms / صفر غیر تکین Nonsingular Zero / میدان پی - ادیک P-Adic Field

02-39711

193

پایان نامه

امنیت در کدگذاری شبکه از دیدگاه نظریه اطلاعات Security in Network Coding from an Information Theoretic Point of View

کدگذاری شبکه Network Coding / تصحیح خطا Error Correction / امنیت کامل Perfect Security / امنیت ضعیف Weak Security / حمله های اخلال گرانه Byzantine Attacks

05-39712

194

پایان نامه

ساخت نانوذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنهاSynthesis of Nanoparticles by Electrical Arc Discharge in Liquid Media and Characterization

تخلیه قوس الکتریکی Electric Arc Discharge / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / محیط مایع Liquid Media / فعالیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Activity

48-39714

195

پایان نامه

اندازه گیری شاخص نابی و چابکی شرکت سازه گستر سایپا Evaluating the Leanness and Agility Indexes of S.G.S Co

منطق فازی Fuzzy Logic / شرکت سازه گستر (سهامی خاص) / شرکت خودروسازی سایپا. / رویکرد ناب Lean Approach / رویکرد چابک Agile Approach

01-39715

196

پایان نامه

کاربردهایی از نالشتلنزاتز ترکیبیاتی در نظریه گرافها و ترکیبیات Some Applications of Combinatorial Nullstellensatz in Graph Theory and Combinatorics

چندجمله ای نالشتلنزاتز ترکیبیاتی Combinatorial Nullstellensatz / اف - عامل F-Factor

02-39716

197

پایان نامه

کاهش پسا از طریق دمش و تولید لایه نازک سیال ثانویه با لزجت کمتر شبیه سازی گردابه های بزرگ Drag Reduction by Blowing and Creating a Film of a Secondary Lower Viscosity Fluid-Large Eddy Simulation

کاهش پسا Drag Reduction / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / دمش Blowing / مقیاس های زیرشبکه ای SUBGRID SCALE / ضریب پسای اصطکاک پوسته ای Skin Friction Drag Coefficient / نسبت لزجت Viscosity Ratio

45-39718

198

پایان نامه

تخصیص ذخیره بهره برداری به منابع پاسخگویی بار در سیستم مرکب Allocation of Operating Reserve to Demand Response Resources in Composite System

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / خدمات جانبی Ancillary Services / برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید با درنظرگرفتن قیود امنیت سیستم Security-Constrained Unit Commitment (SCUC)

05-39719

199

پایان نامه

سیستم مجتمع اندازه گیری حوزه فرکانس طیف امپدانس با دقت بالای 10 بیت برای فرکانس های بالا Over 10-b On-Chip Impedance Measurement System for High Frequency Range

طیف نمایی امپدانس Impedance Spectroscopy / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / حسگر زیستی Biosensor / سیستم ریزسیال Microfluidic System / رفتار الکتریکی بافت Tissue Electric Behavior

05-39722

200

پایان نامه

بررسی سیستم پیش رانش یک میکروماهواره Study of the Propulsion System for a Microsatellite

ریزماهواره Microsatellite / پیشرانش Propulsion / الزامات کنترلی ماهواره Satellite Control Requirements

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

یک روش گمنامی با استفاده از امنیت همکارانه An Anonymity Approach Using Cooprerative Security

حریم خصوصی Privacy / رمزنگاران گرسنه Dining Cryptographers

19-39724

202

پایان نامه

اثر رفع تبعیض در اختلال های قیمتی بر بهره وری بنگاه های صنعتی ایران Investigation of Removing Idiosyncratic Price Distortions On Manufacturing TFP in Iran

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / بنگاه های صنعتی Manufacturing Firms / اختلال فردنگر Idiosyncratic Distortion / قیمت نسبی Relative Price

44-39725

203

پایان نامه

طراحی بهینه سیستم تغذیه گذاری در فرایند شکل ریزی فولادهای ساده کربنیOptimal Design of Feeding System in Steel Castings

مدول نیاما Niyama Criterion / تغذیه گذاری Risering / طراحی بهینه Optimal Design / استحکام کششی Tensile Strength / فولاد ساده کربنی Plain Carbon Steel / تابع معیار حرارتی Thermal Criterion Function / پیش بینی عیوب انقباظی Shrinkage Defects Prediction / بهینه سازی توپولوژی با قیود موضعی Point-Wise Constrained Topology Optimization

07-39727

204

پایان نامه

بررسی اثر اتلاف هیدرودینامیکی مرتبه ی دوم بر روی سرعت صوت در شاره ی شبه QCD با بکارگیری پتانسیل موثر نظریه ی خطی سیگما The Effect of Second Order Dissipation on the Sound Velocity in Quasi-QCD Plasma Using the Effective Potential of the Linear Sigma Model

سرعت صوت Sound Velocity / آزمایش برخورد یون های سنگین Heavy Ions Collision Experiment / هیدرودینامیک نسبیتی Relativistic Hydrodynamics / اتلاف مرتبه ی دوم Second Order Dissipation / پلاسمای کوانتوم کرومودینامیک Quantum Chromodynamics (QCP)Plasma / مدل خطی سیگما Linear Sigma Model / گذار فاز کایرال Chiral Phase Transition

04-39728

205

پایان نامه

ارزیابی کارآیی الگوریتم های تخصصیص پردازنده Performance Comparison of Processor Allocation Algorithms

پراکندگی Scattering / شبکه توری MESH NETWORK / سیستم چندکامپیوتری Multicomputer System / تخصیص پردازنده Processor Allocation / الگوریتم تخصیص پیوسته Contiguous Allocation Algorithm / الگوریتم تخصیص ناپیوسته Non-Contiguous Allocation Algorithm

19-39730

206

پایان نامه

بررسی تاثیر حرکت در کارآیی شبکه های بی سیم بدون زیرساخت Investigation of the Effecct of Mobility on the Performance of Infrastructure-less Wireless Networks

شبکه های بی سیم Wireless Networks / حرکت Motion / مدل سازی میانی کارایی Intermedidate Performance Modeling / آمار پیوندی Link Statistics

19-39732

207

پایان نامه

بررسی پدیده جداسازی نوری مولکول متان با استفاده از لیزرهای فمتوثانیه Survying the Process of Photodissociation of Methane with Using the Femto Second Lasers

شکل دهی پالس Pulse Shaping / جداسازی نوری Photo Dissociation / مولکول متان Methane Molecule / لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser / سطح انرژی پتانسیل Potential Energy Surface

04-39734

208

پایان نامه

توسعه فعالیت های چتری در متدولوژی های چابک Enhancing Umbrella Activities in Agile Methodologies

روش شناسی چابک Agile Methodology / فرایند چابک Agile Process / مدیریت پروژه Project Management / روش شناسی Methodology / تدوین نرم افزار Software Development

19-39737

209

پایان نامه

فرم های فیستر عالی Supreme Pfister Forms

ارزیابی هنزلی Henslian Valuation / فرم عالی Supreme Form / میدان 2 - ماکسیمال 2-Maximal Field / میدان ان - موضعی N-Local Field / میدان ان - هیلبرت N-Hilbert Field / فرم سطح Level Form

02-39738

210

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای شناسایی فرصت های رشد در بنگاه های با کسب و کار محوری بالغ A framework for Growth Opportunity Identification in Corporate with Mature Core Business

استراتژی رشد Growth Strategy / بنگاه های اقتصادی Companies / فرصت رشد Growth Opportunity / چارچوب مفهومی Conceptual Framework

44-39739

211

پایان نامه

نوسانات اپتو - مکانیکی در کاواک فابری - پرو با دو درجه آزادی مکانیکی Opto-Mechanical Oscillations in Fabry-Perot Cavity With Two Mechanical Degrees of Freedom

جفت شدگی اپتومکانیکی Optomechanical Coupling / بازتاثیر دینامیکی Dynamic Back-Actio / حفره فابری پرو Fabry- Perot Cavity / حفره فابری پرو با دو آینه متحرک Fabry-Perot Cavity With Two Movable Mirrors

04-39740

212

پایان نامه

نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (پیشگیرانه)در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران Systematic Planned (Preventive) Maintenance in Hospitals And Medical Centers of Iran

تجهیزات پزشکی Surgical Instruments / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / بیمارستان Hospital / مراکز درمانی Medical Centers / تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده Planned Maintenance

01-39741

213

پایان نامه

بررسی مساله وارون بهینه سازی خطی و کاربردهای آن On the Inverse Problem of Linear Optimization and Its Applications

برنامه ریزی خطی Linear Programming / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / روش نقطه داخلی Interior Point Method / مسأله معکوس Inverse problem / الگوریتم تخصیص Assignment Algorithm / الگوریتم نیوتن - کروش - کیون - تاکر Newton-Krush-Kuhn-Tuker (KKT) Algorithm / روش نیوتن Newton Method / الگوریتم چندجمله ای قوی Strongly Polynomial Algorithm / مساله کا - جور کامل وزنی Weight Perfect K-Matching Problem

02-39742

214

پایان نامه

تحلیل پراکنش امواج میلیمتری از سطوح ناهموار Millimeter-Wave Scattering Analysis from Rough Surfaces

پراکندگی Scattering / پراکندگی سطح ناهموار Rough Surface Scattering / موج میلیمتری Millimeter Wave / روش کیرشهف Kirchhof Method / روش ممان Moment Method / سطح ناهموار متناوب Periodic Rough Surface / اصلاح ضریب انعکاس فرنل Fresnel's Coefficient Correction

05-39743

215

پایان نامه

حسگرهای بیوشیمیایی مبتنی بر میکروکره های نوری آغشته به اربیم در حضور فیدبک خارجی 

ضریب کیفیت Quality Factor / ریزکره های سیلیکونی Silica Microspheres / مد ویسپرینگ گالری Whispering Gallery Mode

04-39744

216

پایان نامه

نهان کاوی با استفاده از خواص آماری سیگنال دیجیتال Steganalysis Using Statistical Properties of Digital Signal

پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / بیت با کم ترین ارزش Least Significant Bit / خواص آماری سیگنال Signal Statistical Properties

05-39745

217

پایان نامه

شبیه سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی یک بعدی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا Compositional Simulation of 1-D Oil Reservoirs Flow Using a High-Resolution Central Scheme

محیط متخلخل POROUS MEDIA / جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل ترکیبی Integrated Model / روش حجم محدود Finite Volume Method / روش عدد تقریب مرکزی High Resolution Central

08-39746

218

پایان نامه

انتشار موج الکترومغناطیسی فرکانس بالا در یک پلاسمای کم چگال مغناطیسیNonlinear Structure of Electromagnetic Wave Propagation of an Ultra-Short Laser Pulse in Under-Dense Magnetized Plasma

لیزر پرتوان High Power Laser / برهم کنش لیزر - پلاسما Laser-Plasma Interaction / نیروی پاندرماتیو Pondermotive Force / پلاسمای مغناطسیی Magnetic Plasma / پلاسمای کم چگال Underdense Plasma / پلاسمای کم برخورد Collision Less Plasma / رژیم نسبیتی ضعیف Weakly Relativistic Regim

04-39747

219

پایان نامه

سنتز و مشخصه یابی نانوساختارهای اکسید مولیبدن (MoOx)و بررسی خواص تابش میدانی آن ها Synthesis, Characterization and Field Emission Study of Molybdenum Oxide (MoOx)Nanostructures

نانوسیم Nanowire / اکسید مولیبدن Molybdenum Oxide / نانوستاره ها Nanostars / تابش میدانی Field Emission / دستگاه اندازه گیری تابش میدانی Field Emission Setup

04-39748

220

پایان نامه

تخمین انرژی تولیدی توربین های باد در مناطق مختلف Estimation of Wind turbine’s Produced Energy in Different Regions

توربین بادی Wind Turbine / مدل سازی فازی Fuzzy Modeling / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / انرژی تولیدی سالانه Annual Energy Production

05-39760

221

پایان نامه

استفاده از انرژی گازهای خروجی از توربین گاز جهت صرفه جویی در مصرف انرژیUsing of Exhaust Gas from Gas Turbine for Conservation of Energy Consumption

توربین های گازی Gas Turbines / بهینه سازی Optimization / اصطکاک Friction / مبدل حرارتی رکوپراتور RECUPERATOR HEAT CONVERTER / کارایی Efficiency / راندمان دوره ای Cycle Efficiency

46-39762

222

پایان نامه

پیش بینی جابجایی شیمیایی هسته های مختلف در فاز گازی با استفاده از NMR فاز گازی و محاسبات کوآنتومی انجام شده در سطح نظری بهینه شده توسط طراحی فاکتور یل Prediction of Gas Phase NMR Chemical Shifts Using Gas Phase NMR and Quantum Calculations in Optimally Selected Level of Theory by Factorial Design

جابه جایی شیمیایی Chemical Shift / روش GIAO Gage-Indepent Atomic Orbital / روش CSGT Continuouse Set of Gauge Transformation / روش ONIOM Our owN n-Layer Integrated Molecular Orbital (ONIOM) / طرح عاملی Factorial Design / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

03-39763

223

پایان نامه

بررسی اثر فشار مویینگی در جریان چندفاز مخازن هیدروکربنی Study of Capillary Pressure Effect on Multiphase Flow in Hydrocarbon Reservoirs

فشار مویینگی Capillary Pressure / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / فشار عمومی Global Pressure

08-39764

224

پایان نامه

بهینه سازی چاه های چندشاخه ای Optimization of Multilateral Wells

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / چاه های چندشاخه ای Multilateral Wells / مدل چشمه - خط Line-Source Model / بهینه سازی چاه های غیرمتعارف Unconventional Wells Optimization

08-39765

225

پایان نامه

اندرکنش لیزرهای فمتو با مولکول Interaction of Femtosecond Lasers with Molecule

شکل دهی پالس Pulse Shaping / مدل جداشدگی به کمک میدان Field Assisted Dissociation Model / کنترل انتخابی واکنش شیمیایی Chemical Reaction Selective Control / احتمال شکسته شدن پیوند مولکولی Dissociation Probability

04-39766

226

پایان نامه

رابطه کیفیت کار تیمی، جو نوآورانه تیم و عملکرد تیم های توسعه نرم افزار Innovative Team Climate, Teamwork Quality and Team Performance in Software Development Teams

تدوین نرم افزار Software Development / کارایی Efficiency / اثربخشی Effectivness / کیفیت کارتیمی Teamwork Quality / جو نوآورانه تیم Innovative Team Climate

44-39768

227

پایان نامه

مدل سازی حوضه ای با استفاده از روش پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر جنبه های کمی و کیفی (شوری)آب بر وضعیت کارآیی آب در حوضه 

پویایی سیستم System Dynamic / کارایی Efficiency / حوضه آبریز سد زاینده رود River Zayanderud Basin Reservoir / شوری Salinization / مدل سازی MODELING / مقیاس حوضه ای Basin Scale

09-39769

228

پایان نامه

تعیین سیاست بهینه سفارش دهی، قیمت گذاری و تولید، در زنجیره ای دوسطحی شامل خریدار و تولیدکننده، با تقاضای نهایی وابسته به قیمت Optimizing Shipment, Ordering and Pricing Policies in a Two-Stage Supply Chain With Price-Sensitive Demand

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / قیمت گذاری Pricing / تقاضای وابسته به قیمت Price-Dependant Demand / دسته تولید Lot Size / سیاست اقتصادی یکپارچه Joint Economic Policy / زنجیره عرضه دوسطحی Two-Stage Supply Chain / تابع نمایی Exponential Function

01-39770

229

پایان نامه

تحلیل برون دهی در شبکه های سلولی چندپرشی Throughput Analysis in Multi Hop Cellular Networks

برون دهی Throughput / دسترسی چندگانه با تقسیم کد پرش فرکانسی Frequency Hopping Code Division Multiple Access (FH-CDMA) / شبکه صف Queueing Network / شبکه سلولی چندپرشی Multi-hop Cellular Network / احتمال مسدود شدن Blocking Probability / احتمال قطع Dropping Probability

05-39772

230

پایان نامه

سیستم یکپارچه اطلاعاتی طراحی محصول و فرآیندهای تولید محصول بر پایه استاندارد STEP 

تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manufacturing (CAM) / یکپارچگی داده ها Data Integration / طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Design(CAD) / انعطاف پذیری Flexibility / فرایند تولید Production Process / تعامل دوجانبه Interoperability / استاندارد ایزو 10303 استپ ISO 10303 (STEP)Standard

01-39773

231

پایان نامه

مزایای نسبی دو فرمول بندی معروف مکانیک بوهمی Relative Merits of the Two Famous Formulations of Bohmian Mechanics

پتانسیل کوانتومی Quantum Potential / معادله هدایت Guiding Equation / پتانسیل کوانتومی غیربوهمی Non-Bohmian Quantum Potential / روش دی. جی. زد Durr-Goldestein-Zanghi (DGZ)Method

04-39774

232

پایان نامه

بررسی میزان بهبود کیفیت و راندمان مصرف انرژی در انتگراسیون حرارتی برج های تقطیر Impact of Internally Heat-Integrated Distillation Column Configuration on Energy Saving

مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / اگزرژی Exergy / سیستم کنترل Control System / برج تقطیر Distillation Column / انتگراسیون حرارتی داخلی Internally Heat Integration

46-39775

233

پایان نامه

توسعه فرمولاسیون سازگار ترمومکانیکی اویلر لاگرانژ اختیاری و کاربرد آن در شبیه سازی فرآیند ماشین کاری Development of consistent Thermomechanical ALE Formulation with Application to Simulation of Machining

روش اجزای محدود Finite Element Method / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / ویسکوپلاستیک VISCOPLASTICITY / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / اثر گرما Thermal Effect / فرایند ترمومکانیکی Thermomechanical Processing

08-39778

234

پایان نامه

ارزیابی نیروهای الکترومغناطیسی ناشی از عبور جریان های هجومی بر سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت سه فاز Core-Type با استفاده از روش المان محدودEvaluation of Electromagnetic Forces on three-phase Core-Type Power Transformer Windings during Inrush Current by FEM

روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان هجومی Inrush Current / ترانسفورمر قدرت Power Transformer / جریان اتصال کوتاه Short Circuit Current / نیروی الکترومغناطیسی Electromagnetic Force

05-39779

235

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی فرایند توزیع پذیری پنی سیلین در سیستم های دوفازی - آبی شامل پلیمر و نمک Experimental Study and Thermodynamic Modeling of Process Partitioning of Penicillin in Polymer-Salt Aqueous Two-Phase Systems

سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / مدل سازی MODELING / آنزیم پنی سیلین جی آسیلاز Penicillin G Acylase Enzyme / افرازبندی Partitioning / ترکیب درصد موضعی Local Composition / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT)

06-39780

236

پایان نامه

اثر کینتیک و هیدرودینامیک بر رسوب آسفالتین درون توده متخلخل Effect of Kinetic and Hydrodynamic on Asphaltene Deposition in Porous Media

آسفالتن Asphaltene / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical) / ترمودینامیک Thermodynamics / رسوب Sediments / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / محیط متخلخل POROUS MEDIA / سینتیک Kinetics

06-39781

237

پایان نامه

بررسی اثر شکل پالس لیزر بر دامنه موج ردیابی پلاسما Effect of Laser Pulse Shape on the Plasma Wakefield

پلاسما Plasma / میدان ویک Wake Field / شکل دهی پالس Pulse Shaping / لیزر پالسی PULSE LASER

04-39782

238

پایان نامه

دسته بندی های حساس به هزینه و کاربردهای آن ها Cost-Sensitive Classifiers and Their Applications

دسته بندی Classification / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / تعمیم پشته ای Stacked Greneralization / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / یادگیری حساس به هزینه Cost-Sensitive Learning / تعمیم آبشاری Cascade Generalization / مساله عدم تقارن دسته ها Class Imbalance Problem

19-39783

239

پایان نامه

مدل سازی و کنترل استارتر - ژنراتور مجتمع سوییچ رلوکتانسی Modeling and Control of a Swiched Reluctance-Machine Based Integrated Starter-Alternator

ماشین سوییچ رلوکتانسی Switched Reluctance Machine (SRM) / راه انداز مولد یکپارچه Integrated Starter Alternator (ISA) / استارت سرد Cold Cranking / تولید توان Generating / مبدل متقارن Asymmetric Convertor / کنترل کننده جریان هیسترزیس Hystersis Current Controller

58-39785

240

پایان نامه

RKPM تحلیل ترک چسبنده به روش فاقد المان Analysis of Cohesive Crack Via Reproducing Kernel Particle Method (RKPM)

ترک چسبنده Cohesive Crack / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / شرط مرزی اصلی Essential Boundry Condition / فن جداسازی دامنه Subdomain Technique

53-39786

241

پایان نامه

نقشه اقلیمی خوردگی اتمسفری ایران Climatic Map of Atmospheric Corrosion of Iran

اقلیم Climate / آلودگی هوا Air Pollution / خوردگی جوی Atmospheric Corrosion / نرخ خوردگی Corrosion Rate / اتمسفر دریایی Marine Atmospher / اتمسفر روستایی Rural Atmospher / اتمسفر شهری Urban Atmospher / اتمسفر صنعتی Industrial Atmospher

57-39787

242

پایان نامه

پیاده سازی و ارزیابی مدل بلوغ P3M3 و Wysocki در پروژه های پارس جنوبی و ارائه پروژه های بهبود Implementation and Evaluation of P3M3 and Wysocki Maturity Models in the South Pars Projects and Presenting Improvement Projects

مدل سطح بلوغ Maturity Level Model / مدل بلوغ مدیریت پروژه Project Management Maturity Model / سبد مالی Portfolio / مدیریت پروژه Project Management / قراردادهای ساخت Construction Project / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) / میدان نفتی پارس جنوبی (بوشهر) South Pars Field (Bushehr)

01-39788

243

پایان نامه

آشکارسازی سیاه چاله با استفاده از همگرایی گرانشی در یک سیستم دوتایی Black Hole Detection By Microlensing in Binary System

سیاه چاله ها Black Holles / ریزهمگرایی گرانشی Gravitational Microlensing / میکروهمگرایی MICROLENSING / سیستم دودویی Binary System

04-39790

244

پایان نامه

الکترودهای اصلاح شده شیمیایی بر پایه پلیمرهای هادی و نانولوله های کربنی جهت اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی Chemically Modified Electrodes Based on Conducting Polymers and Carbon Nanotubes: Application to Voltammetric Determination of Some Biological and Pharmaceutical Compounds

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی پیرول Polypyrrole / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / پلیمر رسانا Conductive Polymer / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الکتروپلیمریزاسیون Electropolymerization

03-39791

245

پایان نامه

بررسی تجربی رفتار رسوب گذاری جریان چگالی حاوی ذرات Experimental Study on Deposition Behavior of Turbidity Current

جریان گل آلود Turbidity Current / شیب بستر Bed Slope / ارتفاع دریچه ورودی Inlet Gate Height / ارتفاع جریان Current Height / عدد فرود چگالی Densimetric Froude Number / رسوب گذاری Sedimentation / دبی ذرات معلق Suspended Sediments Flux

08-39792

246

پایان نامه

نظریه کورنت ها در فضاهای متریک و حل مساله پلاتو 

فضای متریک Metric Space / نظریه کورنت Current Theory / کورنت نرمال Current Normal / کورنت طول پذیر Current Rectifiable / مساله پلاتو Plateau Problem / ساختار مخروطی Cone Construction

02-39793

247

پایان نامه

استقرار نظام تایید صلاحیت مدیران پروژه در سازمان های پروژه محور Implementation Of Competency Assessment Of Project Manager in Project Oriented Organizations

سازمان پروژه محور Project Based Organization / صلاحیت مدیران پروژه Project Mnagers Competency / ارزیابی مدیران پروژه Project Manager Assessment / انتخاب مدیر پروژه Project Manager Choose

01-39794

248

پایان نامه

بررسی تاثیر نقطه کار بهینه تولیدات پراکنده در کاهش تلفات حاصل از بازآرایی شبکه توزیع Effects of Optimal DG Operation Point on Loss Reduction due to Network Reconfiguration 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تولید پراکنده Dispersed Generation / کاهش تلفات Loss Reduction / مکان یابی بهینه Optimal Placement / شبکه توزیع قدرت Distribution Line Carrier / بازپیکربندی Reconfiguration

05-39795

249

پایان نامه

مطالعه خواص مکانیکی بتن اسفنجی Mechanical Properties of Foam Concretes

بتن سبک Light Concrete / خواص مکانیکی Mechanical Properties / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / استحکام کششی Tensile Strength / آبرفتگی Shrinkage / بتن اسفنجی Foam Concrete / جذب آب Water Absorption

09-39797

250

پایان نامه

حذف کلاتر دریا به روش پردازش سیگنال آشوبی Sea Clutter Cancellation Using Chaotic Signal Processing

کلاتر دریا SEA CLUTTER / رادارها Radars / سیستم های دینامیکی Dynamical Systems / نظریه آشوب Chaos Theory / کلاتر آشوبی Chaotic Clutter / آشکارساز آشوبی Chaotic Detector / آشکارساز آماری Stochastic Detector

05-39798

251

پایان نامه

ارتباط بین نظریه گره ها و سیستم های دینامیکی Relations Between Dynamical Systems And Knot Theory

گره ها (ریاضی) / بافت ها Textures / سیستم های دینامیکی Dynamical Systems / قالب جهانی Universal Template / مدارهای بسته Closed Orbits

02-39799

252

پایان نامه

مدل قیمت گذاری پویا در محصولات با عمر محدود همراه با در نظر گرفتن تبلیغاتDynamic Pricing of Perishable Products Considering the Advertisement

قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / مدیریت درآمد Revenue Management / تبلیغات Advertisement / ترویج فروش Sales Promotion / محصولات فصلی Perishable Products

01-39800

253

پایان نامه

محاسبات کوانتومی بر پایه اندازه گیری 

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / الگوریتم کوانتومی Quantum Algorithm / حالت گراف Graph State / حالت خوشه Cluster State / مدل مداری Circuit Model / فرابرد کوانتومی Quantum Teleportation / گروه کیلفورد Clifford Group

04-39802

254

پایان نامه

تاثیر مشخصه های بوشینگ های لاستیکی سیستم تعلیق بر رفتار فرمان پذیری یک خودروی نمونه داخلی (پراید) Study on Effects of Rubber Bushing's Characteristics on Handling Behavior of a Vehicle Built Homeland (Pride)

فرمان پذیری Handling / خودروی پراید Pride Automobile / حالت گذرا Transition State / حالت پایا Steady State / خوش سواری Riding Comfort / آزمایش فرمان پذیری Handling Test / رفتار فرمان پذیری Handling Behavior / بهینه سازی فرمان پذیری Handling Optimization

08-39803

255

پایان نامه

طراحی، شبیه سازی و کنترل بازوی مارگون کابلی با مفاصل قفل شونده Design, Simulation and Control of a New Tendon Actuated Manipulator With Lockable Joints

طراحی مسیر Path Planning / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / حرکت شناسی معکوس Inverse Kinematics / بازوهای با افزونگی درجات آزادی Hyper-Redundant Manipulators / بازوهای مارکون کابلی Tendon Actuated Manipulators

08-39805

256

پایان نامه

تحلیل ترموالاستیک خطی و غیرخطی ورق های دایروی و خمش استوانه ای ورق های FG Linear and Nonlinear Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Circular Plates and Cylindrical Bending of FG Plates

ورق دایروی Circular Plate / لایه مرزی Boundary Layer / روش اغتشاشی Perturbation Method / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / قطاع دایروی Sectorial Plate / خمش غیرمتقارن محوری Asymmetric Bending / خمش استوانه ای Cylindrical Bending

08-39806

257

پایان نامه

بررسی اثر پارامترهای هندسی در مواد مرکب زمینه فلزی در فرایند شکل دهی سوپرپلاستیک به روش المان محدود FEM Analysis of the Effects of Geometric Parameters on the Superplastic Forming of Metal Matrix Composit

مدل تقارن محوری AXISYMMETRIC MODEL / مدل سه بعدی Three Dimensional Model / هم پوشانی Overlapping / ابرمومسانی Superplasticity / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / گسستگی بین دوفاز Interface Debonding

45-39807

258

پایان نامه

کنترل و بهینه سازی حرکت دسته ای یک توده رباتیکی به وسیله روش های الهام گرفته از طبیعت Control and Optimization of Robotic Swarm Flocking Using Naturally Inspired Methods

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / توده رباتیکی Robotic Swarm / روش الهام گرفته از طبیعت Naturally Inspired Method / کنترل کننده تقویتی Reinforcement Controller

08-39808

259

پایان نامه

تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوار برشی تقویت شده بوسیله FRP با روش زمان دوامSeismic Analysis of Shear Wall Frames Retrofited by FRP with Endurance Time Method

ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment / روش زمان دوام Endurance Time Method / مدل سازی MODELING / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / قاب های بتنی با دیوار برشی Concrete Frames with Shear Wall

09-39809

260

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان سیال دوفازی اطراف چاه های مخازن گاز میعانی با مدل ترکیبی Numerical Simulation of two Phase Flow Around Gas- Condensate Wells With Compositional Model

مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs / مدل ترکیبی Integrated Model / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان دوفازی Two Phase Flow

08-39810

261

پایان نامه

مدل سازی تحلیلی و شبیه سازی بازیافت نفت سنگین با استفاده از فرایند VAPEXSemi-Analytical Modeling And Simulation Of Heavy Oil Recovery Through VAPEX Process

نفت سنگین HEAVY OIL / شبیه سازی Simulation / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / استخراج به کمک بخار Vapor Extraction (VAPEX) / رابطه بدون بعد Dimensionless Correlation

06-39811

262

پایان نامه

پیاده سازی سخت افزاری روش IDS Hardware Implementation of IDS Method

یادگیری فعال Active Learning / عملگر پخش لکه جوهر Ink Drop Spread (IDS)Operator / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / حافظه آنالوگ Analogue Memory

05-39812

263

پایان نامه

بررسی تنش های برون صفحه ای در لایه مرزی استوانه های کامپوزیتی بسته در جهت محیطی Analysis of Interlaminar Stresses in Boundary Layer of Circumferentially Closed Laminated Cylinders

تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / بارگذاری حرارتی Thermal Loading / استوانه چند لایه Laminated Cylinder / پوسته استوانه ای کامپوزیتی Composite Cylindrical Shell / لایه مرزی تنش Stress Boundary Layer / بارگذاری دورانی Rotational Loading

08-39813

264

پایان نامه

مقدمه ای بر برنامه لنگ لندز An Introduction to Langlands Program

گروه موضعا شبه متناهی Locally Profinite Group / تقابل فروبنیوس Frobenius Reciprocity / نمایش های هموار Smooth Representations / گروه ویل Weil Group / تابع ال L-Function / تناظر لنگلندز Langlands Correspondence

02-39814

265

پایان نامه

بهینه سازی بین لایه ای توزیعی در شبکه های سنسوری Distributed Cross-layer Optimization in Wireless Sensor Networks

تخصیص منابع Resources Allocation / بهینه سازی بین لایه ای Cross Layer Optimization / طول عمر شبکه Network Lifetime / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / تجزیه هم زاد Dual Decomposition

05-39815

266

پایان نامه

پایش میزان فرمالدهید در هوای فضاهای تولید فرآورده های بیولوژیک با استفاده از ریزاستخراج با فاز جامد همراه با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمیEnvironmental Monitoring of Formaldehyde in Biologics Production Areas Using Solid-Phase Microextraction Coupled to Gas Chromatography Mass Spectrometry

فرمالدهید Formaldehyde / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / پایش هوا Air Monitoring

03-39816

267

پایان نامه

طراحی ساختار شکست ریسک پروژه ها در سازمان های پروژه محور عمرانی Risk Breakdown Structure (RBS) Identification and Designing for projects

مدیریت پروژه Project Management / مدیریت خطرپذیری Risk Management / سازمان پروژه محور Project Based Organization / مدیریت خطرپذیری پروژه Project Risk Management / ساختار شکست خطرپذیری Risk Breakdown Structure

44-39817

268

پایان نامه

بررسی تحلیلی و تجربی جبهه شعله افشانه در جریانهای چرخشی دوجهته Analytical and Experimental Investigation of Spray Flame Front in Bidirectional Vortex Flow

جریان چرخشی Swirling Flow / جریان دوفازی Two Phase Flow / محفظه احتراق گردابه ای Vortex Combustion Chamber / محفظه احتراق محوری Axial Combustion Chamber / احتراق افشانه Spray Combustion

08-39818

269

پایان نامه

درباره فضا - زمان About Space Time

فضا - زمان Space-Time / معادله های اینشتین Eistein's Equation / خمینه لورنتسی Lorentzian Manifold / خمینه ریمانی Riemannian Manifold / حساب تانسوری Tensor Calculus

02-39819

270

پایان نامه

بررسی چالش های تغییر استراتژی پروژه محور به استراتژی محصول محور و راهکارهای مواجهه با آنها در شرکت های ایرانی Determining the Challenges to change the Project-based Strategy into Product-Based Strategy and the Solutions to Confront them in Iranian Companies

استراتژی پروژه محور Project Based Strategy / استراتژی محصول محور Product Based Strategy

44-39820

271

پایان نامه

مطالعه ارتعاشات آزاد مخزن تیغه دار الاستیک حاوی سیال متلاطم Free Vibrations of Elastic Baffled Tanks Containing Sloshing Liquid

تلاطم Turbulence / تیغه (اجزای سازه ای) Plate (Structural Components) / ارتعاش آزاد Free Vibration / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / مخزن کشسان Elastic Tank

45-39821

272

پایان نامه

مدل سازی گسترده سیستم قلب و عروق Distributed Cardiovascular System Modeling

سیستم گردش خون Cardiovascular System / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / فیلترهای کالمن Kalman Filters / مدل الکتریکی فشرده Lumped Model / مدل الکتریکی گسترده Distributed Model

05-39822

273

پایان نامه

مدل سازی مداری ساختارهای رزوناتوری خطی و غیرخطی با کاربرد روش تزویج مودها در رژیم نوری 

روش اجزای محدود Finite Element Method / امواج ایستا Standing Waves / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / موج سفری Traveling Wave / مود جفت شده Coupled Mode

05-39823

274

پایان نامه

بررسی دو پایداری مدهای لیزر میکروحلقه نیمه هادی 

دوشاخه شدگی Bifurcation / لیزر ریزحلقه نیمه هادی Semiconductor Microring Laser / مدهای پایدار Stable Modes

04-39825

275

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی جداسازی گازهای چندجزئی با استفاده از غشاهای الیاف توخالی و مقایسه با نتایج تجربی Modeling and Simulation of Multicomponent Gas Separation with Hollow Fiber Membranes and Comparison with Experimental Data

غشاها Membranes / جداسازی گازها Gases Separation / مدل سازی MODELING / مدل غشای مرکب COMPOSITE MEMBRANE MODEL / غشای الیاف توخالی پلی فنیلن اکساید Polyphenylene Oxide (PPO)Hollow Fiber Membrane / غشای تخت پلی استریورتان اوره Poly Ester Urethane Urea (PEUU)Flat Membrane / پلاستیکی شدن Plasticization / جذب رقابتی Competitive Sorption / مدل مقاومتی Resistance Model

06-39826

276

پایان نامه

نانوسیلیکای اصلاح شده به عنوان جاذب برای ریزاستخراج درون سوزنی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک در نمونه های آبی و اندازه گیری آن ها با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی Modified Nano Silica a Sorbent for Needle Trap Extraction of PAHs from Water Samples Followed by Gas Chromatography/Mass Spectrometric Determination

هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / تله اندازی جاذب Needle Trap Device / نانوسیلیکای اصلاح شده Modified Nanosilica / اسید اولئیک Oleic Acid

03-39827

277

پایان نامه

سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدید منگنز، آهن و مولیبدن با لیگاندهای شیف باز و اکسازولین و مطالعه نظری مکانیسم واکنش های هیدروکسیل دار و اپوکسیددار کردن توسط گونه های آهن - اکسوی هم و غیر همSynthesis, Structure and Catalytic Application of Mn, Fe and Mo Complexes with Schiff base and Oxazoline ligands and Theoretical Mechanistic Studies on the Role of Heme and non-Heme Iron(IV)-Oxo Species in Hydroxylation and Epoxidation Reactions

لیگاند محوری Axial Ligand / منگنز شیف باز Manganese Schiff Base / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کمپلکس های منگنز - اکسازولین Mangenese-Oxazoline Complexes / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / گونه های آهن - اکسو Iron-Oxo Spesciese / هیدروکسیل دار کردن Hydroxylation

03-39828

278

پایان نامه

شناسایی و تشخیص خطا در کوره دوار سیمان Identification and Abnormal Condition Detection of a Cement Rotary Kiln

مدل پیش بین PEREDICTIVE MODEL / شناسایی سیستم غیرخطی Nonlinear System Identification / کوره دوار سیمان Cement Rotary Kiln / مدل عصبی - فازی خطی محلی Locally Linear Neuro-Fuzzy Model / مدل های شبیه ساز simulator Models / روش تخمین تاخیر Delay Estimation Method

58-39829

279

پایان نامه

نمایش و تعیین وضعیت لوله های مدفون در زیرزمین توسط سنسور پیزوالکتریکStructural Health Monitoring of Buried Pipelines Using Piezoelectric Sensor

لوله مدفون Buried Pipline / روش های نقص یابی (سازه) DAMAGE DETECTION METHODS (STRUCTURES) / عیب یابی Diagnosis / تعیین وضعیت سلامتی لوله Stractural Health Monitoring (SHM)Pipline / نشت یابی لوله Lekage Detection Pipline / حسگر پیزوالکتریک Piezoelectric Sensor

58-39830

280

پایان نامه

توسعه تکنیک های ریزاستخراج به منظور اندازه گیری مقادیر بسیار کم ترکیب های آلی در نمونه های بیولوژیکی و زیست محیطی Development of Microextraction Methods
for the Trace Determination of Organic Compounds in Biological and Environmental Media

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کلروفنل ها Chlorophenols / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / علف کش های تری آزین Triazines Herbicides / تجزیه آب Water Analysis / تجزیه زیست محیطی Environmental Analysis / ریزاستخراج با حلال همراه با استخراج برگشتی Solvent Microextraction with Back Extraction / استخراج الکتروغشایی Electromembrane Extraction / سیتالوپرام Citalopram

03-39831

281

پایان نامه

تراوایی موثر توده های ماسه سنگی همپوشان در سیستم دوبعدی با استفاده از تئوری پرکولاسیون Effective Permeability of Isotropic Overlapping Sandbodies in 2D Using Percolation Theory

رسانایی Conductivity / نظریه تراوش PERCOLATION THEORY / نفوذپذیری Permeability / اتصال (پیوستگی) Connectivity / منحنی جهانی Universal Curve / توده های ماسه سنگی همپوشان Overlapping Sandbodies

06-39832

282

پایان نامه

نیترات زدایی ازآب های زیرزمینی با MBBR مجهز به آکنه KMT Ground Water Denitrification by Packed Bed Bioreactor With KMT Packing

آب زیرزمینی Groundwater / مدل سازی MODELING / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / مدهای پایدار Stable Modes / غشای الیاف توخالی پلی فنیلن اکساید Polyphenylene Oxide (PPO)Hollow Fiber Membrane / منبع کربنی Carbon Source

06-39833

283

پایان نامه

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیرهای FGM ساکن و چرخان تحت اثر جرم متحرکDynamic and Vibration Analysis of Non-Rotating and Rotating FGM Cantilever Beams Under Moving Mass

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / جرم متحرک Traveling Mass / میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تیرهای دوار Rotating Beams

08-39834

284

پایان نامه

امکان سنجی طراحی و پیاده سازی فناوری اطلاعات در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار Feasibility study of Information Technology for medical university of Sabzevar

سیستم یکپارچه Integrated System / امکان سنجی Feasibility Study / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / تصمیم گیری Decision Making

01-39836

285

پایان نامه

درهمتنیدگی، گذار فازهای کوانتومی و نظم های توپولوژیکی Entanglement, Quantum Phase Transition and Topological Order

درهم تنیدگی Entanglement / گذار فاز کوانتومی Quantum Phase Transition / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / نظم توپولوژیکی Topological Order / آنیون Anyon

04-39837

286

پایان نامه

بررسی تاثیر نوسان زیرهارمونیکی در افزایش نویز فاز ضرب کننده های فرکانسیAnalysis of Effect of Parametric Oscillation in Phase Noise Degradation in Frequency Multipliers

نویز فاز PHASE NOISE / ناپایداری پارامتری Parametric Instability / تحلیل سیگنال بزرگ Large Signal Analysis / تحلیل سیگنال کوچک Small Signal Analysis / ماتریس تبدیل Conversion Matrix / ضرب کننده فرکانسی دیودی Varactor Frequency Multiplier / ضرب کننده فرکانسی ترانزیستوری BJI Frequency Multiplier

05-39838

287

پایان نامه

ارزیابی شکستگی سنگدانه ها با استفاده از روش های پردازش تصویر Evaluation of Aggregate Angularity Using Image Analysis

سنگدانه Aggregate / مشخصه هندسی Geometric Characteristic / پردازش تصویر Image Processing / ابعاد سنگدانه Aggregate Size / شکستگی Angularity

09-39839

288

پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای نورد داغ بر خواص مکانیکی و فیزیکی یک آلیاژ آهن - نیکل - کبالت Investigation of Effect of Hot rolling Parameters on Mechanical and Physical Properties of a Fe-Ni-Co Alloy

نورد داغ HOT ROLLING / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ کبالت - نیکل - آهن Cobalt-Nickel-Ferrum Alloy / فشار داغ Hot Compression / پیچش داغ Hot Torsion

07-39840

289

پایان نامه

تشخیص الگوی حرکتی در شبکه های موردی سیار Mobility Pattern Recognition in Mobile Ad-Hoc Networks

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / مدل تحرک MOBILITY MODEL / معیارهای حرکتی Mobility Metrics / تشخیص مدل حرکتی Mobility Model Recognition

19-39841

290

پایان نامه

شبیه سازی پایا و پویای واحد تولید وینیل استات مونومر و یافتن جفت های کنترلی مناسب به همراه به کارگیری الگوریتم های کنترلی نوین 

شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / کنترل پیش بین غیرخطی Nonlinear Predictive Control / واحد گسترده PLANT WIDE / شبیه سازی استاتیکی Static Simulation / شبکه عصبی Neural Network / پیش بین اسمیت Smith Predictor / وینیل استات مونومر Vinyl Acelate Monomer / نرم افزار هایسیس Hysis Software

06-39842

291

پایان نامه

اندازه گیری ضریب توزیع پذیری تعادلی اسیدآمینه لیزین در سیستم های دوفازی آبی پلیمر - نمک Measurement of Partition Coefficient of L-Lysine HCl Amino Acid in Polymer-Salt Aqueous Two-Phase Systems

سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / پلیمرها Polymers / نمک ها SALTS / افرازبندی Partitioning / لیزین Lysine

06-39843

292

پایان نامه

طراحی یک سیستم جامع امنیتی فناوری اطلاعات توسط متد فرمال RAISE Designing a General IT Security System Using RAISE Formalism

امنیت Security / فناوری اطلاعات Information Technology / روش سه گانه مهندسی نرم افزار Triptych Paradigm / روش RAISE Rigorous Approach to Industrial Software Engineering (RAISE) / زبان آر. اس. ال RSL Language

52-39846

293

پایان نامه

ارائه روشی جهت پرس و جو روی داده های رمز شده XML A Method for Querying on Encrypted XML Data

پرس و جوی داده های رمزشده Encrypted Query / پایگاه داده رمزشده Encrypted Database / امنیت پایگاه داده Database Security / رمزنگاری Cryptography / زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML)

19-39847

294

پایان نامه

تطبیق تاریخچه تولید مخزن به کمک شبیه سازی خطوط جریان History Matching using Streamline Simulation

تطابق تاریخچه تولید Production History Matching / بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / خطوط جریان Streamline / تابع هدف Objective Function / زمین آماری Geostatiatics

06-39849

295

پایان نامه

بررسی رفتار دینامیکی تولیدات پراکنده پیل سوختی Study Dynamic Behavior of Fuel Cell Distributed Generation

تولید پراکنده Dispersed Generation / پایداری Stability / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / پیل سوختی Fuel Cell / مبدل الکترونیک قدرت Power Electronic Converter

05-39850

296

پایان نامه

طراحی و ساخت سامانه ی مکان یابی سوراخ های ثابت سازی دیستال در درمان شکستگی استخوان های بلند به روش میله گذاری داخل مدولا Design and Fabrication of a Distal Locking Screw Aiming Device for Treatment of Shaft Fractures of Long Bones with Intramedullary Nails

استخوان بلند Long Bone / شکست Refraction / میله گذاری داخل مدولا Intramedullary Mailing / مکان یابی پیچ های دیستال Distall Locking Screw Aiming / ثابت سازی دیستال Distall Locking

08-39851

297

پایان نامه

ارزیابی فرایند اصطکاکی - اغتشاشی برای ایجاد لایه ی کامپوزیتی در سطح پلی پروپیلن Incorporation of Friction Stir Processing Into Fabrication of Surface Composite in Polypropylene

پلی پروپیلن Polypropylene / کربنات کلسیم نانومتری Nanometric Calcium Carbonate / کامپوزیت سطحی Surface Composite / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding

07-39852

298

پایان نامه

پیش بینی چنددوره ای نکول با استفاده از متغیرهای پیشگو Multi-period Default Prediction with Covariates

خطرپذیری اعتبار Credit Risk / مدل فرمی تقلیل یافته Reduced Form Model / خطرپذیری عدم پرداخت Default Risk / تحلیل بقا Duration Analysis

44-39854

299

پایان نامه

بهبود عملکرد فیلترهای فعال موازی با استفاده از کنترل کننده های غیر خطی 

فیلتر فعال موازی Shunt Active Power Filter / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / فیلتر فعال قدرت Active Power Filter / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 1459 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)1459 Standard

05-39855

300

پایان نامه

مدل های شبکه عصبی برای پیش بینی غلظت ذرات معلق (PM10)در هوای تهران و مقایسه با اندازه گیری ها 

شبکه عصبی Neural Network / آلودگی هوا Air Pollution / تحلیل برگشتی چندگانه Multiple Regression Analysis / شبکه عصبی پرسپترون چندلایه Multi-Layer Perceptron (MLP) / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter

06-3985

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

مدل قابلیت اعتماد سیستم توربین باد با ژنراتور دوسو تغذیه بدون جاروبک (BDFG)Reliability Model of Wind Turbine System with BDFG

توربین بادی Wind Turbine / قابلیت اطمینان Reliability / ماشین دوتحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly-Fed Machine (BDFM) / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG)

05-39857

302

پایان نامه

ارائه روشی برای کاهش توربولانس در تونل های باد مادون صوت A Method for Turbulence Reduction in Subsonic Wind Tunnels

تونل باد Wind Tunnel / صوت Sound / انقباض Contraction / سیم داغ Hot-Wire / شدت اغتشاش Turbulence Intensity

45-39858

303

پایان نامه

سیستم مجتمع اندازه گیری حوزه فرکانس طیف امپدانس برای طیف نگاری امپدانس با دقت بالای 10 بیت برای فرکانس های بالا Frequency Domain HF on-chip Impedance Spectroscope with Over 10 bit Resolution

حسگر زیستی Biosensor / قند خون Blood Glucose / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / فرکانس های بالا High Frequencies / طیف نمایی امپدانس Impedance Spectroscopy

05-39859

304

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل فرایند تقطیر واکنشی هیدرولیز متیل استات Simulation and Control of the Methyl Acetate Hydrolysis Reactive Distillation Process

تقطیر واکنشی Reactive Distillation / مدل سازی MODELING / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / کنترل فرایند Process Control / آبکافت متیل استات Methy Acetate Hydrolysis / پیکربندی کنترلی Control Configuration

06-39861

305

پایان نامه

شناسایی و اندازه گیری جهت گیری شغلی دانشجویان دارای تجربه کاری در رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف و شناسایی عوامل موثر بر این جهت گیری هاIdentification & Measurement of the Career Orientations of Sharif University MBA Students with Work Experiences and Antecedents of the Orientations

جهت گیری حرفه ای Career Orientation / نیاز Need / ارزش Value / مدیریت کسب و کار Master of Business Administration (MBA) / شایستگی Competency / عوامل بیرونی External Factors

44-39862

306

پایان نامه

معاملات هوشمند S&P500 با استفاده از شبکه های عصبی S&P500 Intelligent Trading Using Neural Networks 

شبکه های عصبی Neural Networks / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / تحلیل واریانس Variance Analysis / مدل لوجیت LOGIT MODEL / سری زمانی مالی Financial Time Series

01-39863

307

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های دارای دیوار برشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی Seismic Performance Evaluation of Shear Wall Buildings through Nonlinear Dynamic Analysis

ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / دیوارهای برشی Shear Walls / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / تحلیل استاتیکی بارافزاینده Static Pushover Analysis

09-39864

308

پایان نامه

مدیریت کلید آگاه به مکان در شبکه های حسگر بی سیم Location-aware Key Management in Wireless Sensor Networks

امنیت Security / شبکه حسگر Sensor Network / مدیریت کلید Key Management / تجدید کلید Rekeying

19-39866

309

پایان نامه

زمان بندی بی درنگ برای سیستم های نهفته توزیع شده تحمل پذیر اشکال و کم مصرف Real-Time Scheduling in Distributed Fault-Tolerant and Low Energy Embedded Systems

مدیریت انرژی Energy Management / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم بلادرنگ Realtime System / سیستم تعبیه شده Embedded System

19-39867

310

پایان نامه

به کارگیری نرم افزارهای مناسب جهت انجام محاسبات مایکروسایتینگ به منظور تولید انرژی از باد برای یک منطقه خاص Using Suitable Softwares for Micrositing Calculations in Order to Generate Wind Energy for a Specific Region

انرژی باد Wind Energy / پتانسیل سنجی Potentialeometry / مایکروسایتینگ Micrositing / نرم افزارهای بین المللی International Softwares / کلاته ملا (استان سمنان) Kallate Molla

08-39868

311

پایان نامه

توسعه مدل عددی شی گرا دوبعدی تراوش در سدهای خاکی با روش المان های مرزی Developing an Object-oriented Computer Program for Seepage Analysis through Earth Dams using Boundary Element Method

سد خاکی Earth Dam / تراوش Percolation / روش عددی Numerical Method / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming

09-39869

312

پایان نامه

پوشش دهی نانو کامپوزیت Ni-Co/WC به روش الکتروشیمیایی 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نیکل NICKEL / کبالت Cobalt / کاربید تنگستن Tungsten Carbide

07-39870

313

پایان نامه

تحلیل چرخش پرتو در آرایه مسطح دایروی نوسان سازه های هماهنگ شده تشعشع کننده Beam Steering in Circular Planar Array of Coupled Microwave Oscillators

تابع گرین Green's Function / قفل تزریقی دوطرفه Inter Injection Locking / آرایه نوسانگر Oscillator Array / نوسانگر هماهنگ Synchronized Oscillator / چرخش پرتو Beam Steering

05-39871

314

پایان نامه

ساخت لوله های جدارنازک کامپوزیتی و چندلایه با ساختار نانومتری به روش ASBManufacturing of Composite and Nanostructured Thin Walled Tubes by ASB Process

فلوفرمینگ Flow Forming / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / روکش دهی Cladding / لوله جدار نازک Thin Walled Tube / اتصال سرد در لوله های چندلایه Cold Bonding of Multilayered Tubes / فرایند اتصال چرخشی تجمعی Accumulative Spin Bonding (ASB)Process

07-39872

315

پایان نامه

سنتز N- آلکیل 1، 4- دی هیدروایزو کینولین - 3 (2H) - ان Synthesis of N-Alkyl-1, 4 dihyroisoqinoline-3(2H)-one

ریزموج Microwave / واکنش پیکتت اسپنگلر Pictet-Spengler Reaction / ایزوکینولینون Isoqinolinone

03-39873

316

پایان نامه

شبیه سازی پالس های سرعت در زلزله های نزدیک گسل از نظر شکل و شدتSimulation the Near-Fault Velocity Pulses from Form and Intensity Point of View

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / پالس سرعت Velocity Pulse / شکل پالس Pulse Shape / زلزله پس زمینه Background Earthquake

09-39874

317

پایان نامه

کنترل مبدل های شبه رزونانسی با استفاده از ترکیب مدل های چندگانه Control of Quasi-Resonant Converters Using Multiple Model Fusion

مدولاسیون پهنای پالس PULSE WIDTH MODULATION (PWM) / مبدل شبه تشدیدی Quasi-Resonant Converter / استنتاج چندمدلی Multiple Modelling / انتخاب نرم Soft Selection / آمیختن مدل ها Models Fusion

05-39875

318

پایان نامه

تعیین سیاست بهینه یک سیستم زنجیره تامین دوسطحی با اندازه سفارش متفاوت با استفاده از تبادل اطلاعات Determination of the Optimal Policy in a Two Level Inventory System, Using Information Sharing, with a Different Order Size

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / سیستم مرور دایم Continuose Review / اشتراک اطلاعات Information Sharing / کنترل موجودی چندسطحی Multi-Echelon Inventory Control / تقاضای پس افت Backordered Demand

01-39876

319

پایان نامه

بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای ضد کمانش و مقایسه آن با یکی دیگر از سیستم های بادبندی معمولی Performance of BRBF System and Comparing it with the OCBF System

سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / سیستم بادبندی Bracing System / سیستم بادبند همگرای معمولی Ordinary Concentric Braced Frame System (OCBF)System

53-39877

320

پایان نامه

مطالعه تجربی ساخت، شناسایی و بررسی سینتیکی کاتالیزورهای جدید بر پایه نانو متخلخل دی اکسید تیتانیم به منظور حذف آلاینده های آلی زیست محیطی Synthesis, Characterization and Kinetic Study on Novel Catalysts Supporting Nanoporous Titanium Dioxide for Degradation Environmental Organic Pollutants

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / مایعات یونی Ionic Liquid / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant

03-39878

321

پایان نامه

مطالعه ی عددی و تجربی جریان فراصوتی در یک ورودی هوای تقارن محوری Numerical and Experimental Investigation of Supersonic Flow in an Axisymmetric Inlet

ورودی مافوق صوت Supersonic Intake / روش رو ROE Method / مدل آشفتگی بالدوین - لمکس - اسماگورینسکی Baldwin-Lomax-Smagorinsky (BLS)Turbulence Model / جریان جابه جایی Convective Flow / روش تجزیه بالادست جا به جایی Advection Upwind Splitting Method (AUSM) / روش ماسل Muscl Method / روش تجزیه بالادست جا به جایی تابع وزنی بر اساس فشار Advection Upstream Splitting Method by Pressure Based Weight Function (AUSMPW)

45-39879

322

پایان نامه

توسعه ی روشی جهت سنجش وجهه ی برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچکDeveloping A Method to Measure Brand Image: A Study in the Small Home Appliances Industry

لوازم خانگی APPLIANCES / وجهه نشان تجاری Brand Image / سنجش Measure / ارزش ویژه نشان تجاری Brand equity / تداعی نشان تجاری Brand Association

44-39880

323

پایان نامه

بررسی کارایی بیوراکتور غشایی (غوطه ور)در حذف مقادیر کم ترکیبات آلوده کننده مقاوم (سموم و آفت کش) Experimental Study on the Efficiency of Memberane Bioreactor (MBR) in Removal of Trace Persistent Pollutants

علف کش ها Herbicides / فاضلاب ها Sewages / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / گلیفوزیت Glyphosate

06-39882

324

پایان نامه

تحلیل دینامیک اقتصادی بکارگیری سیستم های اسکادای توزیع Dynamic Economic Evaluation of Distribution SCADA Systems Implementation

دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / نظام خودکارسازی توزیع Distribution Automation System

05-39883

325

پایان نامه

بررسی اثر الگوهای مختلف کانال های صفحات دو قطبی بر عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری Investigation the Effect of Different Pattern of Bi-Polar Plates on PEM Fuel Cells Performance

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / صفحه های دوقطبی Bipolar Plates / مدل سازی MODELING / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / منحنی قطبش Polarization Curve / جریان درون کانال Channel Flow

46-39884

326

پایان نامه

کاهش انرژی مصرفی از طریق بسته بندی پویای داده، در شبکه روی تراشه 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بسته بندی Packaging / وفقی کردن ADAPTATION / انرژی مصرفی Energy Consumption / برون دهی Throughput

05-39885

327

پایان نامه

حذف ترکیبات آروماتیک (ترکیبات فنولی)توسط باکتری های ترموفیلیک در بیوراکتور با بستر ثابت Experimental Removal of Aromatic Hydrocarbons by Thermophilic Bacteria in a Fixed Bed Reactor

ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria / منولیت Monolith

06-39886

328

پایان نامه

بررسی عملیات حرارتی نیتروژن دهی پلاسمایی به روش توری فعال بر فرایند نانوبلورین شدن در آلیاژهای فاینمت Study of Active Screen Plasma Nitriding Treatment On the Nanocrystallization Process in Finemet Alloys 

نانوبلور Nanocrystal / نیتروژن دهی پلاسمایی به روش توری فعال Active Screen Plasma Nitriding / نانوبلوری شدن Nanocrystallization / آلیاژهای فاینمت Finemet Alloys

07-39887

329

پایان نامه

طراحی و تهیه ی نقشه های اجرایی آزمایشگاه و سیمولاتور عملکرد دیزل های شناور

فشار برگشتی Back Pressure / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES / اتاق آزمون Test Cell / آزمایش موتور Engine Testing / خلاء ورودی Intake Depression

08-39888

330

پایان نامه

بررسی عملکرد سازه های بلندمرتبه با سیستم مرکب قاب خمشی فولادی و دیوار برشی بتنی Performance Evaluation of Tall Building with Dual Systems SMRF & Concrete Shear Wall

ساختمان های بلند High Buildings / محتوای فرکانسی FREQUENCY CONTENT / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / دیوار برشی بتنی Concrete Shear Wall

09-39889

331

پایان نامه

تحلیلی بر تصمیم خرید بیمه درمان تکمیلی توسط خانوار شهری در ایران An Analysis of Private Health Insurance Purchasing Decisions
Of Urban Households in Iran

خانوارهای شهری ایرانی Iranian Urban Households / بیمه درمان تکمیلی Private Health Insurance / خانوارهای بیمه نشده Uninsured Households / مدل دو مرحله ای Double Stage Models / تحلیل برگشتی پروبیت Probit Regression

44-39890

332

پایان نامه

ردیابی وسایل نقلیه متحرک با استفاده از چند دوربین تنظیم نشده بدون هم پوشانیMoving Vehicle Tracking Using Multiple Uncalibrated Non-overlapped Cameras

منظرهای مجزا Disjoint View / چنددوربینی Multi Camera / انسداد. / ردیابی وسایل نقلیه Vehicle Tracking / دوربین های ناهم پوشان Non Overlaped Cameras

19-39891

333

پایان نامه

سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانوذرات اکسید آهن با کاربرد زیستی Synthesis, Characterization and Surface Modification of Iron Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications

زیست سازگاری Biocompatibility / چرخه سلول Cell Cycle / ابرپارامغناطیس Superparamagnetism / فوران Burst / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / پلی اتیلن گلایکول فومارات Poly Ethylene Glycol Fumarate (PEGF)

48-39894

334

پایان نامه

کاهش شکاف معنایی در سیستم های بازیابی تصویر بر پایه محتوا به کمک گراف کات ها و بازخورد ارتباطی فازی Reducing Semantic Gap in Content-Based Image Retrieval Systems Using Graph Cuts and Fuzzy Relevance Feedback

بازیابی تصویر Image Retrieval / جریان بیشینه Maximum Flow / تابع عضویت فازی Fuzzy Membership Function / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval / بازدارندگی مصنوعی Virtual Barrier / برش گراف Graph Cut

05-39895

335

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم ناپذیر/تراکم پذیر جت در جریان عرضی - ارائه راهکاری نو در خنک کاری لایه ای Computational Simulation of an Incompressible/ Compressible Turbulent Jet-into-crossflow – An Innovation in Film Cooling

خنک کاری لایه ای Film Cooling / اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / جریان آشفته Turbulent Flow / جت های ترکیبی Combined Jets / الگوریتم تراکم ناپذیر/تراکم پذیر Compressible/Incompressible Algorithm

45-39896

336

پایان نامه

مکان یابی خطا روی خطوط انتقال به وسیله PMU PMU Based Fault Location on Transmission Lines

تشخیص خطا Fault Detection / خطوط انتقال Transmission Lines / تخمین حالت State Estimation / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / مکان یابی خطا Fault Location

05-39898

337

پایان نامه

ارزیابی به هنگام پایداری گذرا با استفاده از الگوریتم آدابوست Real – time Transient Stability Assessment Using Adaboost Algorithm

ارزیابی پایداری گذرا Transient Stability Assessment / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / پایداری گذرا Transient Stability / الگوریتم آدابوست Adaboost Algorithm / یادگیری ماشینی بوستینگ Boosting Machine Learning

05-39899

338

پایان نامه

نظریه همولوژی تقاطع 

رسته مشتق Derived Category / عامل مشتق Derived Fanctor / ابرکوهمولوژی Hypercohomology / شبه خمینه طبقه بندی شده Stratified Pseudomanifold / گروه همولوژی تقاطع Intersection Homology Group

02-39900

339

پایان نامه

تعیین ضخامت لایه ی مرزی در جابجایی آزاد از روی صفحه قائم با شار حرارتی ثابتDetermine the Thickness of Boundary Layer in Free Convection on the Vertical Plate With Uniform Heat Flux

لایه مرزی Boundary Layer / نانوسیال Nanofluid / جابه جایی آزاد Free Convection / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV)

08-39901

340

پایان نامه

اصلاح شاخه های دافعه و جاذبه مدل های پتانسیل به منظور محاسبه خواص تعادلی و انتقالی سیالات Modification of Repulsive and Attraction Branches of the Potential Models to Calculate the Equilibrium and Transport Properties of Liquids

نرمی شاخه دافعه پتانسیل Potential Branch Softness / تابع انرژی پتانسیل Potential Energy Function / خواص انتقالی Transport Properties / پارامترهای پتانسیل Potential Parameters

03-39902

341

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای خواص آنتی اکسیدانی نانوذره فولرن C60 و مشتقات آمین آن: اثر کمپلکس های فلز واسطه Comparative Study of Anti-oxidant Property of Fullerene C60 and its Amine Derivatives: the Effect of Transition Metal Complexes

آنتی اکسیدان Antioxidant / نانوذره فولرین Fullerene Nano Particle / کبالت سالن Cobalt Salen

03-39903

342

پایان نامه

مدل سازی نموی رفتار آلیاژ های حافظه دار مغناطیسی Incremental Modeling of Magnetic Shape Memory Alloys

فوق ارتجاعی Superelasticity / مدل سازی نموی Incremental Model / کرنش حاصل از میدان مغناطیسی Magnetic-Field-Induced Strain / آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی Magnetic Shape Memory Alloys (MSMA)

08-39904

343

پایان نامه

خواص آماری معادله برگرز و کاردر - پاریزی - ژانگ در حد جفت شدگی قوی The Stochastic Properties Of Burgers And Kardar-Parisi-Zhang EquationsS In The Strong Coupling Limit

معادله کاردر-پاریزی-ژانگ KARDAR-PARISI-ZHANG EQUATION / تلاطم برگرز Burger Turbulence / نوبگی Intermittency / تابع ساختار Structure Function / جامد - روی - جامد محدودشده Restricted Solid-on-Solid

04-39905

344

پایان نامه

طراحی، شبیه سازی و آنالیز خطا برای قانون هدایت یک پرتاب کننده ماهواره Design, Simulation, and Error Analysis for Guidance Law of a Satellite Launcher

هدایت GUIDANCE / ماهواره Sattelite / پرتابگر Launcher / بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / اغتشاش Turbulence

05-39906

345

پایان نامه

بررسی بازارهای صادرات گاز ایران و پیشنهاد چارچوب راهبردی به منظور ورود به آنها A Study of Iran Gas Export Markets and Strategic Proposal for Entering

انرژی Energy / گاز طبیعی Natural Gas / صادرات Export / استراتژی Strategy / بازارهای تجاری Business Markets

44-39907

346

پایان نامه

مدل سازی رشد ترک سه بعدی در چرخ دنده های ساده ناشی از نامیزانی شافتSimulation of Three Dimensional Crack in Spur Gears due to Misalignment

چرخ دنده ساده Spur Gear / تشخیص ترک Crack Detection / عدم هم محوری Misalignment / ترک سه بعدی Three Dimentional Crack / سختی درگیری Meshing Stiffness

08-39908

347

پایان نامه

بررسی عملکرد گیرنده های سیستم CDMA نوری با پالس بسیار کوتاه همدوس مبتنی بر میکسینگ چهار موج Performance of CULP-CDMA Receivers Based on Four Wave Mixers

سری ولترا Volterra Series / تابع خودهمبستگی Autocorrelation Function / نرخ خطای بیت BIT ERROR RATE / دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / آمیختگی چهار موج Four Wave Mixing / معادله های غیرخطی شرودینگر Schrodinger Nonlinear Equations

05-39909

348

پایان نامه

کنترل غیرمتمرکز یک ریزشبکه دارای چند واحد DG در حالت عملکرد جزیره ایDecentralized Control of a Multi-DG Microgrid in Islanded Mode of Operation

تولید پراکنده Dispersed Generation / کنترل غیرمتمرکز. / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / ریزشبکه Microgrid / مبدل منبع ولتاژ Voltage Sourced Converter / سیستم مرکب متصل به هم Interconnected Composite System

05-39910

349

پایان نامه

کاربرد الگوهای تصمیم گیری عقلایی محدود در توضیح شکل گیری جهت گیری های شغلی مهندسان نرم افزار Career Decision Making Among Software Engineers: A Bounded Rationality perspective

بایاس Bias / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / تصمیم گیری مسیر شغلی Career Decision Making / عقلانیت محدود Bounded Rationality

44-39911

350

پایان نامه

تشخیص روند بهبودی بیماری صرع با استفاده از داده های مولتی مدال و تکنیک های هوش مصنوعی Computer Aided Prognosis of Epileptic Patients Using Multi-Modality Data and Artificial Intelligence Techniques

صرع Epilepsy / داده کاوی Data Mining / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / طبقه بندی انگل Engel Classification

58-39912

351

پایان نامه

تاثیر هوشمندی و مشارکت بر معیارهای سنجش کارایی از دیدگاه لایه ی MAC Impact of Cognition and Cooperation on MAC Layer Performance Metrics

تحلیل پایداری Stability Analysis / تابع تأخیر Delay Function / سیستم صف Queueing System / لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / کانال محوشدگی Fading Channel / کانال محوشدگی متغیر با فرکانس Frequency Selective Fading Channel / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / مخابرات مشارکتی Cooperation Communication

05-39913

352

پایان نامه

بازیابی طلا از قراضه های الکترونیک و مدارهای چاپی اسقاطی به روش هیدرومتالورژی Recovery of Gold Electronic scraps(PCB) By Hydrometallurgical process

هیدرومتالورژی HYDROMETALLURGY / بازیابی از قراضه های الکترونیک Electronic Scraps Recovery / فلزات ارزشمند Precious Metals / فناوری سبز Green Technology / بازیابی طلا Gold Recovery

07-39915

353

پایان نامه

کاهش انرژی مصرفی سیستم های نهفته ی تحمل پذیر اشکال با استفاده از روش های کنترل بازخوردی Reducing the Energy Consumption of Fault-Tolerant Embedded Systems Using Feedback Control Approaches

انرژی مصرفی Energy Consumption / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / کنترل پس خوردی Feedback Control / تنظیم پویای ولتاژ Dynamic Voltage Scaling / زمان بندی بازخوردی Feedback Scheduling

55-39916

354

پایان نامه

نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در یکپارچگی زنجیره تامین و بهینه کردن هزینه ها 

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / تکنولوژی اطلاعات Information Technology / بهینه کردن هزینه ها Cost Optimization / سیاست بهینه مشترک Joint Optimal Policy / هزینه حمل و نقل Transportation Cost

01-39918

355

پایان نامه

تولید ذرات پوشش داده شده پلی اکریلامید جهت استفاده در سیستم هوشمند سیلاب زنی پلیمری 

سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / پوشش دهی Coating / پلی استایرن Polystyrene / پلی آکریل آمید Polyacrylamid

06-39919

356

پایان نامه

بهینه سازی آیرودینامیکی شکل ایرفویل ها با استفاده از معادلات الحاقی Aerodynamic Shape Optimization of Airfoils Using Adjoint Equations

بهینه سازی Optimization / روش مبتنی بر گرادیان Gradient Based Method / بهینه سازی هواشکن Airfoil Optimization / آیرودینامیک Aerodynamics / معادله های الحاقی Adjoint Equations / همگرایی همزمان Simultaneouse Convergence

45-39920

357

پایان نامه

تخمین فاصله بهینه ایستگاه ها در شکل دهی غلتکی ورق Optimaztion of Distance Between Stations in Cold Roll Forming

شکل دهی غلتکی Roll Forming / طول تغییر شکل Deformation Length / بازگشت فنری Spring back / کار سختی Work Hardening

08-39921

358

پایان نامه

مدل سازی رفتار دینامیکی دستگاه عصبی با استفاده از نظریه معادلات دیفرانسیلModeling of Nerve System by Differential Equations Theory

سلول عصبی Neuron / دوشاخه شدگی Bifurcation / اغتشاش تصادفی Stochastic Perturbation / دستگاه عصبی Neurous System / معادله دیفرانسیل DIFFERENTIAL EQUATION / معادله های هاجکین - هاکسلی Hodgkin - Hoxley Equations

02-39922

359

پایان نامه

بررسی برخی رویکرد های جدید در ترمودینامیک کوانتومی A Survey on Some Modern Approaches to Quantum Thermodynamics

قانون دوم ترمودینامیک Thermodynamics Second Law / تحول زمانی Time Evolution / ترمودینامیک کوانتومی Quantum Thermodynamics / ماتریس چگالی Density Matrix

03-39923

360

پایان نامه

بررسی انتشار موج SH در محیط الاستیک دارای ناخالصی استوانه ای در مقیاس میکرو و نانو به کمک نظریه تنش های مزدوج Propagation of SH Wave in Elastic Media with Cylindrical Inhomogeneity at Micro and Nano Scales by Couple Stress Theory

تنش های مزدوج Conjugate Stresses / اثر اندازه Size Effect / ریزساختار Microstructure / نانوساختار Nanostructure / ناخالصی استوانه ای Cylindrical Inhomogeneity / موج تخت پادصفحه ای SH Wave

09-39924

361

پایان نامه

طرح های تسهیم چندمرحله ای چندراز Multi Stage Multi-Secret Sharing Schemes

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / تعمیم راز Secret Sharing / تعمیم چندراز Multi-Secret Shairing / تعمیم چندراز چندمرحله ای Multistage Multisecret Sharing / مقادیر همگانی Public Values

05-39925

362

پایان نامه

بررسی عملکرد غیرخطی سازه های فولادی سه بعدی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس شده Nonlinear Performance of 3-D Steel Structures by Scaled Nonlinear Dynamic Procedure

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس شده Scaled Nonlinear Dynamic Procedure / اثرات چند درجه آزادی Multi Degrees of Freedom Effects / سازه های فولادی سه بعدی نامنظم Three Dimentional Irregular Steel Structures

09-39926

363

پایان نامه

اندازه گیری، مدل سازی و تحلیل عملکرد مکانیکی تنه در حالت ایزومتریک 

روش رویه پاسخ Responce Surface Method / حالت ایزومتریک Isometric Mode / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / طراحی Design / ساخت Construction / کالب زنی Calibration / قدرت کمری Trunk Performance / دستگاه سنجش گشتاور کمری Triaxial Trunk Strenght Measurment System / مدل اجزای محدود عضله Muscle Finite Element Method

08-39928

364

پایان نامه

تحلیل فنی - اقتصادی توسعه راهکارهای بکارگیری پیل سوختی به عنوان نیروی محرکه خودرو با تاکید بر فناوری نانو Feasibility Study of Application of Developing New Techniques for Fuel Cell Vehicle by Focusing on Nanotechnology

پیل سوختی Fuel Cell / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / نانوفناوری Nanotechnology / نیروی محرکه خودرو Vehicle Power System

01-39929

365

پایان نامه

طبقه بندی فعالیت های حرکتی به کمک سیگنال MEG MEG based Classification of Motor Imagery Tasks

استخراج ویژگی Feature Extraction / طبقه بندی Classification / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / انسفالوگرافی مغناطیسی Magnetoencephalography (MEG)

05-39930

366

پایان نامه

بررسی اثرات ناهمواری های اتفاقی ریل بر خروج از خط قطار متحرک بر روی بستر ویسکوالاستیک 

خروج از خط قطار Derailment / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / بستر ویسکوالاستیک Viscoelastic Foundation / ناهمواری های اتفاقی ریل Random Rail Irregularities / برهم کنش چرخ - ریل Vehicle-Track Interaction

08-39931

367

پایان نامه

نهان نگاری تصویر به صورت مقاوم در برابر حملات آماری مراتب بالا Image Steganography Resistant Against Higher Order statistical Attacks

نهان نگاری تصویر Image Watermarking / امنیت Security / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / حملات آماری Statistical Attacks / انتقال بافت نگار Histogram Shift / حمله به بافت نگار Histogram Attack

05-39932

368

پایان نامه

تاثیر جوش سرد بر جذب انرژی ورق های دو لایه آلومینیوم - فولاد حین فرایند پارگی 

جذب انرژی Energy Absorption / کار سرد Cold Working / فرایند پارگی Tearing Process / ورق دولایه آلومینیوم - فولاد Aluminum-Steel Bilayer Sheet

07-39933

369

پایان نامه

مطالعه عددی جریان سیال تراکم پذیر همراه با انتقال حرارت در ناحیه ورودی لوله 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / روش ترکیبی حجم - اجزای محدود Finite Volume Element Method / پردازش موازی Parallel Processing / ناحیه ورودی کانال ها Entrance Region / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انتقال حرارت Heat Transfer / جریان تراکم پذیر لوله Compressible Pipe Flow

08-39934

370

پایان نامه

مدل سازی ریاضی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز خشک به یک مخزن گاز میعانی شکافدار - مطالعه تک بلوک Mathematical Modeling of Molecular Diffusion for Gas Injection of Fractured Gas Condensate Reservoir – Single Block Approach

مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs / تراوایی نسبی Relative Permeability / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / فشار نقطه شبنم Dew Point Pressure / نفوذ مولکولی Molecular Diffusion / چندمکانیزمی Multi Mechanistic

06-39936

371

پایان نامه

پردازش بلادرنگ سیگنال های توموگرافی امپدانس الکتریکی توسط DSP Real-Time Processing of Electrical Impedance Tomography Signals Using DSP

روش بلوکی Block Method / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP)

55-39937

372

پایان نامه

بازیابی نقره از قراضه های الکترونیکی و مدارهای چاپی اسقاطی به روش هیدرومتالورژی 

نقره SILVER / قراضه الکترونیکی Electronic Waste / بازیابی Recovery / هیدرومتالورژی HYDROMETALLURGY / صفحه مدار چاپی Printed Circuit Board

07-39939

373

پایان نامه

مطالعه چرخش درونی حول پیوند C-N در ترکیب 4 - اتیل - مورفولین - کربوکسیلات با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته دینامیک 

ثابت سرعت Reaction Constant / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / چرخش درونی Internal Rotation / 4 - اتیل - مورفولین - کربوکسیلات 4-Ethyle-Morpholine-Carboxylate

03-39940

374

پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای نورد داغ بر خواص حافظه داری آلیاژهای حافظه دار Ni TiTheEffect of Hot Rolling Variables on the Shape Memory Properties of Ni-Ti Shape Memory Alloys

آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Shape Memory Alloy / بازیابی Recovery / تغییرشکل مارتنزیتی Martensitic Transformation / خاصیت حافظه داری دوطرفه Two-Way Shap Memory Property

07-39941

375

پایان نامه

شبیه سازی انتقال و جذب ذرات در داخل حبابچه های ریه انسان Simulation of Aerosol Transport and Deposition in the Alveolar Zone of the Human Lung

مرز متحرک MOVING BOUNDARY / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / ناحیه حبابچه ای ریه Alveolar Zone / انتقال و جذب ذرات Aerosol Transport / نشست ناشی از گرانش Gravitational Sedimentation

08-39942

376

پایان نامه

بررسی تجربی و شبیه سازی پراکنش آلودگی در آبهای زیزرزمینی و خاک Experimental Analysis and Simulation of Pollution Distribution in Ground Water and Soil

خاک Soil / پالایشگاه گاز سرخون. / مدل سازی MODELING / آب زیرزمینی Groundwater / آلاینده آلی Organic Pollutant

06-39943

377

پایان نامه

جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی استحکام بالا در گستره ضخامت های مختلف Spot Resistance Welding of St12 and HSLA Steels in Different Thicknesses

جوشکاری Welding / جوشکاری مقاومتی نقطه ای Resistance Spot Welding / فولاد ساده کربنی Plain Carbon Steel / فولادهای استحکام بالا High Strength Steels / فولادهای کم آلیاژ Low Alloy Steels / جنس متفاوت Different Compounds / ضخامت متفاوت Different Thicknesses

07-39944

378

پایان نامه

سیستم های مدل برای کمپلکس رهاکننده اکسیژن در فتوسیستم II: اکسیدهای منگنز و کمپلکس های منگنز با لیگاندهای دهنده اکسیژن و نیتروژن Model Systems for Oxygen – Evolving Complex in Photosystem II: Manganese Oxides and Manganese Complexes with O and N Donor Ligands

کمپلکس منگنز Manganese Complex / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / اکسیژن Oxygen / کمپلکس اکسیدکننده آب Water Oxidation Complex / اکسید منگنز Manganese Oxide / لیگاندهای حاوی نیتروژن و اکسیژن Nitrogen and Oxygen Ligands

03-39946

379

پایان نامه

تولید پوشش هیدروکسی آپاتیت/دی اکسید تیتانیم به روش پلاسمای الکترولیتی 

روش تاگوچی Taguchi Method / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / آزمون زیستی In-Vitro

07-39947

380

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی پالس Ultra-Wideband برای دستیابی به مخابرات امن در برابر تداخل Design and Implementation of a Ultra-Wideband Pulse Interference Immune Communications

فیلتر منطبق Matched Filter / مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / تداخل باند باریک Narrow Band Interference / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک آ 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11a Standard / تولیدکننده پالس Pulse Generator / همبسته ساز آنالوگ Analog Correlator / پالس هرمیت اصلاح شده Modified Hermite Pluse / تداخل داخل باند In Band Interference

05-39948

381

پایان نامه

برنامه ریزی پویای توسعه ی شبکه ی انتقال Dynamic Planning of Transmission Expansion

تجدید ساختار Deregulation / عدم قطعیت Uncertainty / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / برنامه ریزی پویای انتقال Dynamic Transmission Planning / عملیات اصلاحی Remedial Action

05-39949

382

پایان نامه

بهینه سازی و صحه گذاری مدارهای محاسباتی در سطوح تجرید مختلف Optimization and Verification of Arithmetic Circuits under Different Levels of Abstraction

وارسی صوری Formal Verification / نمودار تصمیم گیری دودویی Binary Descision Making Diagram / مدارهای محاسباتی Arithmetic Circuits / بهینه سازی در سطح چندجمله ای Polynomial Level Optimization / سیستم نمایش اعداد باقیمانده دار Residue Number System / بهینه سازی در سطح منطقی Logic Level Optimization / نمودار بسط شاخه ای Horner Expansion Diagram / اصلاح خطای منطقی Logic Debugging

05-39950

383

پایان نامه

واکنش های حلقه زایی 3،1- دوقطبی آزومتین ایلیدهای نین هیدرین با چالکونها و بررسی افزایش نامتقارن TMSCN به ایمینها 1, 3- Dipolar Cycloaddition Reactions of Azomethine Ylides of Ninhydrin with Chalcones and Investigation of Asymmetric Addition of TMSCN to Imines

چالکون ها Chalcones / واکنش استرکر STERCKER REACTION / ایمین ها Imines / واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / کاتالیزور کایرال Chiral Catalyst

03-39951

384

پایان نامه

بهینه سازی ساختار درختی در شبکه های چندپخشی رویین Tree Optimization in Overlay Multicast

شبکه روگستر Overlay Network / قرارداد چندبخشی لایه کاربرد Application Layer Multicast Protocol / پخش چندگانه Multicast / چندبخشی روگستر Overlay Multicast

52-39952

385

پایان نامه

سنتز مشتقات تینو (2،3-b)ایندول - 2 - کربونیتریلها از طریق واکنش تک ظرفی تیواکسیندول ها و سیکلوهگزیل ایزوسیانید و کلرواستونیتریل در حلال آب 

تیوآمیدها Thioamides / سیکلوهگزن Cyclohexene / تیواکسیندول Thio-Oxindole / ایزوسیانید Isocyanide

03-39953

386

پایان نامه

تشخیص نفوذ/رخنه به شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از یک مدل هوشمند با توانایی درک رفتار غیرعادی در شبکه Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks Using Incremental Emotional Intelligence Models

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / تشخیص تهاجم Intrusion Detection / هوش هیجانی Emotional Intelligence

52-39954

387

پایان نامه

شبیه سازی و تجویز تغییرات لازم در موتور دیزل برای کارکرد در شرایط سخت تنفسیModifications in Commercial Diesel Engines to Perform Under Difficult Respiration Conditions

شبیه سازی Simulation / خلاء ورودی Intake Depression / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES / فشار برگشتی Back Pressure / گازهای اگزوز Exhaust Gases / سوپرشارژکردن Supercharging

08-39955

388

پایان نامه

پیش بینی حلالیت گازها در مایعات یونی با استفاده از مدل UNIFAC 

گاز اسیدی Acid Gas / تعادل فازی Phase Equilibrium / حجم آزاد Free Volume / مایعات یونی Ionic Liquid / مدل یونی فک UNIFAC MODEL

06-39956

389

پایان نامه

ارزیابی فاکتورهای موثر بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتریان و اثربخشی آن 

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM)Strategy / عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM)Key Elements / موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM)Success

01-39957

390

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی و دینامیکی ساندویچ پانل ها تحت اثر بارهای دینامیکی متحرکAnalysis of Vibrations and Dynamics of Sandwich Panels Under Dynamically Moving Loads

فرکانس طبیعی Natural Frequency / بارهای متحرک Moving Loads / پانل ساندویچی Sandwich Panel / تربیع تفاضلی تعمیم یافته Generalized Diffrential Quadrature

08-39958

391

پایان نامه

مدل سازی مسائل شکست به کمک روش المان محدود تعمیم یافته Modeling Fracture Problems with X-FEM

مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / معیار شکست نرم Ductile Fracture Criteria / شکست ترد Brittle Fracture

09-39959

392

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی تفکیک کننده های فازی جهت سیستم های چندورودی - چندخروجی غیرخطی Fuzzy Decoupling of Nonlinear Multiple-Input Multiple-Output Systems

منطق فازی Fuzzy Logic / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / تفکیک کننده Decoupling

06-39960

393

پایان نامه

شبیه سازی عددی یک بعدی و دوبعدی احتراق در ابعاد میکرو One Dimensional and Two Dimensional Numerical Investigation of Micro Scale Combustion

احتراق Combustion / شرط مرزی لغزش Slip Boundary Condition / مدل سازی مقیاس میکرو Micro-Scale Modeling / خزش دمایی Thermal Creep / شبیه سازی عددی یک بعدی One Dimentional Numerical Simulation / شبیه سازی دوبعدی Two Dimentional Simulation

08-39961

394

پایان نامه

تولید نانوفتوکاتالیست TiO2 به روش سل ژل و بررسی لایه نشانی آن بر روی الیاف طبیعی TiO2 Nanophotocatalyst: Preparation via Sol-Gel Method and Deposition on Natural Fiber

روش سل - ژل Sol-Gel Method / پ.هاش Ph / نانوساختار Nanostructure / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / فاز بلوری Crystalline Phase / الیاف طبیعی Natural Fiber / حذف سلولز Cellulose Removal

07-39962

395

پایان نامه

اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای شاخص های عمده اقتصادی Determining the priority of Iranian Manufacturing Corporation Based on Major Economic Index

تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / اولویت بندی Prioritization / روش تاپسیس Technique for Order-Perference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)Method / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / آزمون ناپارامتری اسپیرمن - کندال Kendall/Spearman Nonparametric Correlation

01-39963

396

پایان نامه

ارائه الگوی مناسبی جهت چیدمان سوخت در قلب راکتورهای VVER بر مبنای سیکل توریم - اورانیوم An Appropriate Approach for Fuel Core Loading Pattern in VVER Nuclear Power Plants Based on Uranium-Thorium Cycle

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / واکنشگاه وی. وی. ای. آر 1000 Vodo-Vodyanoi Energetichesky (VVER)1000 / سوخت اورانیوم - توریم Uranium-Thorium Fuel

46-39964

397

پایان نامه

یک سیستم مدیریت گردش کار پویا A Dynamic Workflow Management System

گردش کار Workflow / سیستم مدیریت گردش کار Workflow Management System / تغییرات Modification / قابلیت پویا DYNAMIC CAPABILITY / الگوها Patterns

19-39965

398

پایان نامه

برازش روش های آزمون نرم افزار برای روش خط محصول Tailoring Software Testing Techiques for Product Line Engineering

آزمایش نرم افزاری Software Testing / خط تولید نرم افزار Software Product Line / برنامه نویسی ویژگی گرا Feature-Oriented Programming (FOP) / تولید خودکار مورد آزمون Automatic Test-Case Generation

19-39966

399

پایان نامه

بررسی تاثیر روزنه سازی الکتریکی بر امواج اولتراسوند The Effect of Electroporation on Ultrasund Signals

امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / روزنه سازی الکتریکی Electroporation / تومورهای جامد Solid Tumors

05-39967

400

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم شبیه ساز الکتریکی پانل خورشیدی سیلیکانی با کاربرد فضایی Design and Development of a Space Solar Panel Electronic Simulator

شبیه ساز الکترونیکی Electronic Simulator / پانل خورشیدی فضایی Space Solar Panel / سلول فوتوولتایی Photovoltaica Cell

05-399

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

پایان نامه

طراحی مستقیم بر اساس معادلات اویلر سه بعدی با کاربرد در جریان های داخلی مادون و مافوق صوت A Direct Design Method Based on the 3-Dimensional Euler Equations with Application in Internal Subsonic and Supersonic Flows

طراحی معکوس Inverse Design / معادله اویلر EULER EQUATION / روش تجزیه بالادست جا به جایی Advection Upwind Splitting Method (AUSM) / طراحی مستقیم Direct Design

45-39970

402

پایان نامه

مطالعه برهم کنش و جنبه های ترمودینامیکی و واکنش های تشکیل کمپلکس فولیک اسید با تعدادی از کمپلکس های مس (II)- آمینواسید The thermodynamic study of interaction between folic acid and
Cu(L) 2 (L=gly, ala, val )

فولیک اسید Folic Acid (FA) / طیف سنجی Spectrometry / تشکیل کمپلکس Complexation / کمپلکس های مس II - آمینواسید Cupper (II)Aminoacid Complexes

03-39971

403

پایان نامه

بررسی تحلیلی و آنالیز سیستم های مشارکتی هوشمند مبتنی بر OFDMAPerformance and Analytical Discussion on OFDMA-Based Cognitive Radio Networks with Relaying Capabilities

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / احتمال خاموشی Outage Probability / نرخ خطای بیت BIT ERROR RATE / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / مخابرات مشارکتی Cooperation Communication

05-39972

404

پایان نامه

ناحیه بندی فازی تصاویر چندطیفی Multispectral Fuzzy Image Segmentation

تصویر Image / روش آب پخشان Watershed Method / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / سنجش از دور Remote Sensing / خوشه بندی فازی Fuzzy Clustering / اتصال فازی Fuzzy Connectedness / تصویر چندطیفی Multispectral Image

19-39973

405

پایان نامه

بررسی پارامترهای حلال رنگی در مخلوط حلال یونی با حلال های الکلی و مطالعه اثرات آن بر سنتیک واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیک Solvatochromic Parameters Effects Study on Kinetics of Aromatic Nucleophilic substitution reaction in mixture of Ionic liquid and alcoholic solvents

خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction / اثر حلال Solvent Effect / مایعات یونی Ionic Liquid

03-39974

406

پایان نامه

توسعه یک مدل تعیین اندازه انباشته توأم اقتصادی در زنجیره های تأمین چندسطحیDeveloping a Joint Economic Lot Sizing (JELS) Model in Multi-Stage Supply Chains

هماهنگ سازی زنجیره عرضه Supply Chain Coordination / دسته تولید Lot Size / سیاست اقتصادی یکپارچه Joint Economic Policy / اشتراک اطلاعات Information Sharing / زنجیره عرضه Supply Chain / مدل یکپارچه تولید - موجودی Integrated Production-Inventory Model / هماهنگ سازی متمرکز Centralized Coordination / اشتراک اطلاعات در زنجیره عرضه Profit Sharing in Supply Chain / پارامترهای متغیر Noncostant Parameters

01-39975

407

پایان نامه

به کارگیری مدل مفهومی هکس در تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی فرابنگاهی مطالعه موردی: تدوین استراتژی تکنولوژی پیل سوختنی در کشور Applying of Hax Model in Development of Sectoral Technology Strategy
Iran Fuel Cell Technology Strategy Case Study 

استراتژی فناوری Technology Strategy / پیل سوختی Fuel Cell / اکتساب فناوری Technology Acquisition / اولویت های فناوری Technological Priorities

44-39976

408

پایان نامه

پیش بینی عمر خستگی در روسازی های آسفالتی با استفاده از روش فازی 

خستگی Fatigue / روش فازی. / تحلیل برگشتی Regression Analysis / مخلوطهای آسفالتی ASPHALT MIXTURES / مدل سازی فازی Fuzzy Modeling / روسازی آسفالت. / مدل سازی فازی تاکاگی - سوگنو Takagi-Sugeno's Fuzzy Modeling

09-39977

409

پایان نامه

کنترل نسبت عناصر در سیستم لایه نشانی آلیاژ Control of Elements Ratio in Alloy Deposition System

آلیاژ Alloy / پایش پروفایل ضخامت Thickness Profile Monitoring / رسوب بخار فیزیکی Physical Vapor Deposition / کنترل نسبت عناصر Elements Ratio Control / تبخیر با پرتو الکترونی Electron Beam Gun

05-39979

410

پایان نامه

خواص و پیاده سازی عددی روش های گرادیان مزدوج غیرخطی با معادلات سکانت اصلاح شده و شرط مزدوج جدید Properties and Numerical Performance of Nonlinear Conjugate Gradient Methods Whit Modified Secant Equations and New Conjugacy Conditions

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / روش گرادیان مزدوج Conjuagate Gradient Method / جستجوی خطی Line Search / همگرایی سراسری Global Convergence / شرایط سکانت چندگامی Multi-Step Secant Condition

02-39980

411

پایان نامه

ارزیابی اثر متقابل امنیت و بی درنگی در شبکه های حسگر بی سیم Mutual effect of Security and Realtimeness in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / امنیت Security / سیستم بلادرنگ Realtime System

19-39982

412

پایان نامه

مقایسه رئولوژیک و عملکردی قیرهای اصلاح شده Performance and Rheological Characteristics of Modified Binders

قیر اصلاح شده Modified Bitumen / خستگی Fatigue / تغییرشکل پلاستیک Plastic Deformation / رده بندی بر اساس عملکرد Performance Grading / آزمایش خزش و برگشت قیر در چند سطح تنش Multi-Stress Creep and Recovery (MSCR)Test / ترک های برودتی Low Temperature Cracking

09-39983

413

پایان نامه

تعیین قیمت و مدت زمان تحویل در یک زنجیره ی تامین غیرمتمرکز در محیط رقابتیPricing and Lead Time Decisions in Decentralized Supply Chains Under Competition

نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / مدت زمان تحویل Lead Time / محیط رقابتی Adversarial Environment / زنجیره تامین غیرمتمرکز Decentralized Supply Chain / بازی استکلبرگ Stackelberg Game / رقابت وابسته به قیمت و زمان Price and Time Competition

01-39984

414

پایان نامه

بررسی تجربی و تئوری جریان های چگال حاوی ذرات Experimental and Numerical Study on Particle-Laden Flows

جریان چگالی Density Current / حل عددی Numerical Solution / اغتشاش Turbulence / بررسی تجربی Experimental Investigation / مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / مدل کا - اسپلاین K-Epsilon Model / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / حجم سیال تصحیح یافته Modified Volume of Fluid (VOF)

08-39985

415

پایان نامه

حرکت براونی کسری و معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز کسری Fractional Brownian Motion and Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Noise

معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / انتگرال تصادفی Stochastic integral / حرکت براونی کسری Fractional Brownian Motion / حسابان کسری Fractional Calculus / شبیه سازی Simulation / شبیه سازی شرطی Conditional Simulation

02-39986

416

پایان نامه

ویرایش تصویر در صلب ترین شکل ممکن 

تغییرشکل Deformation / تصویرهای متحرک Motion Pictures / برهم کنش Interaction / ویرایش تصویر Image Editing / ویرایش شبکه Mesh Editing

02-39987

417

پایان نامه

تحلیل و بهینه سازی ارتعاشات استوانه های FGM تقویت شده در راستای عرضی با بهره گیری از سوپرالمان استوانه ای Optimization and Vibration Analysis of FGM Stiffened Cylinders by Application of Cylindrical Superelement

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سوپراجزای استوانه ای Cylindrical Superelement / بهینه سازی Optimization / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM)

08-39988

418

پایان نامه

شبیه سازی عددی گسترش آلودگی های نفتی محلول و غیر محلول در آب های زیرزمینی Numerical Simulation of Non-Aqueous and Dissolved Petroleum Hydrocarbon Transport in Groundwater

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان چندفازی چندماده ای Multi-Phase Multi-Species Flow / مشتقات بنزنی فرار BTEX / فاز سیال غیرآبی Nonaqueous Phase Liquid (NAPL) / آب زیرزمینی Groundwater / آلودگی نفتی Oil Pollution

09-39989

419

پایان نامه

بررسی اثر تزریق گاز تحت مکانیزم ریزش ثقلی بر فرایند ازدیاد برداشت بلوک های سیلابزنی شده 

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / سیلاب زنی با آب Water Flooding / تزریق گاز Gas Injection / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism

06-39990

420

پایان نامه

پیش بینی نحوه توزیع دما و سیلان در فرایند اکستروژن داغ (AA6061-5%SiC (PPrediction of Temperature Distribution and Flow Behavior in Hot Extrusion of AA6061-%5 SiCp Composite

اکستروژن گرم Hot Extrusion / کامپوزیت Composite / روش اجزای محدود Finite Element Method / توزیع دما Tempreture Distribution / توزیع کرنش Strain Distribution

07-39991

421

پایان نامه

امکان سنجی افزایش ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن در پیل سوختی با استفاده از فناوری نانولوله های کربنی و انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی A Feasibility Study in Fuel Cell Hydrogen Storage Capacity Increase Using Carbon Nanotubes Technology and Molecular Dynamics Simulation

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / پیل سوختی Fuel Cell / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics

45-39992

422

پایان نامه

بررسی اثر مولفه قائم زلزله در رفتار غیر خطی سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام The Effect of Earthquake Vertical Component on Nonlinear Analysis of Concrete Gravity Dams Using Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / اندرکنش سد - مخزن Dam- Reservoir Interaction / سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اثر مؤلفه قایم زلزله Vertical Component of Earthquake Effect

09-39994

423

پایان نامه

امنیت در شبکه های ادهاک بی سیم Security of Wireless Ad Hoc Networks

داده کاوی Data Mining / استاندارد پیشرفته رمزگذاری Advanced Encryption Standard (AES) / شبکه خودجوش بی سیم Wireless Ad-hoc Network / رمزنگاری Cryptography / صحت بی سیم Wireless Fidelity (Wi-Fi) / امنیت شبکه Network Security / صحت بی سیم با دسترسی محافظت شده Wireless Fidelity Protected Access

52-39995

424

پایان نامه

طراحی و بهینه سازی فرایند تولید کاغذ به گونه ای که از نظر میزان سرمایه گذاری و مصرف انرژی بهینه باشد Optimization of Pulp and Paper Process in Order to Save Energy, Fuel and Capital Investment

بهینه سازی Optimization / صنعت چوب و کاغذ Wood and Paper Industry / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی Neural Network / اقتصاد اگزرژی Exergoeconomics / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / فرایند گازی کردن Gasification Process

08-39996

425

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم آشکارساز SQUID با به کارگیری شیلدینگ اکتیو و پسیوDesign and Implementation of a SQUID Based Magnetic Detection System Using Active and Passive Shielding

ادوات اسکویید Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / ابررسانایی Superconductivity / اسکویید فرکانس رادیویی Radio Frequency Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / حفاظ فعال Active Shielding

05-39997

426

پایان نامه

مدیریت زمان رسیدن به ارتفاع سقف پرواز با استفاده از تخمین بهینه نیروی پیشرانTime to Climb Management Based on Optimal Estimation of Thrust

بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / ضریب بار Load Factor / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / اغتشاش تکین Singular Perturbation / سیستم خودکار Autonomous System

45-39998

427

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت مس - الماس Elecrodeposition of Copper- Diamond Nanocomposite Coating

کامپوزیت Composite / مس COPPER / نهشت برقی Electrodeposition / نانوالماس Nanodiamond

07-40000

428

پایان نامه

توصیف کلی و توصیف های جزیی هماهنگ کننده ها در سیستم های مبتنی بر مولفهChoreography and Orchestration of Coordinators in Component-Based
Systems

توصیف کلی Choreography / توصیف جزیی Orchestration / تحقق پذیری Realizability / انفجار فضای حالات State Space Explostion / تغییر پویای توصیف Dynamic Configuration

19-40002

429

پایان نامه

بررسی نامساوی لگت An Investigation of Leggett’s Inequality

ناموضعیت NONLOCALITY / نامساوی بل BELL'S INEQUALITY / نامساوی لگت Leggett Inequality / واقعیت Reality

03-40003

430

پایان نامه

بررسی تجربی و آزمایشگاهی پیل سوختی زیستی Experimental Study of Microbial Fuel Cell

میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / غشاها Membranes / انتقال الکترونی Electron Transition / الکترودها Electrodes / پیل سوختی Fuel Cell / تولید الکتریسیته Electricity Production

06-40004

431

پایان نامه

سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی و استفاده از آنها به عنوان کاتالیزور، سنتز مشتقات تیوفن بر استخلاف و سنتز نامتقارن مشتقات سولفونیک اسید Synthesis of Nanoparticles and Application of the Prepared Catalyst for Some Organic Reactions, Efficient Synthesis of New Thiophene Derivatives and Asymmetric Synthesis of Sulfonic Acid Derivatives

اکسید روی Zinc Oxide / هماتیت HEMATITE / تیوآمیدها Thioamides / نانوذرات Nanoparticles / اسید سولفونیک Sulfonic Acid / فرجینول Ferrugineol / آلوفورانوز Allofuranose

03-40005

432

پایان نامه

بررسی تجربی و نظری الکترواکسایش ترکیبات C1 روی مس و نیکل Experimental and Theoretical investigation of Electro-oxidation of C1 Compounds on Nickel and Copper Surfaces

نیکل NICKEL / مس COPPER / الکترواکسایش Electro-Oxidation / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / روش پایستگی مرتبه پیوند - پتانسیل مورس Bond-Order Conservation-Potential Method (DBOC-MP) / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / ترکیب های سی 1 C1 Compounds

03-40006

433

پایان نامه

شبیه سازی انتشار پالس مبتنی بر فاکتورگیری زمانی - مکانی در فیبر نوری Simulation of Pulse Propagation in Fiber Based on Space-Time Factorization

فیبر نوری Fiber Optics / معادله غیرخطی شرودینگر Nonlinear Shrodinger Equation / پاشیدگی مود قطبش Polarization Mode Dispersion (PMD) / روش جداسازی گام در حوزه زمان Time-Domain Split Step Method

05-40008

434

پایان نامه

بررسی اتصالات نیمه مفصلی فولادی و مدل ساز ی عددی آن ها On the Behavior of Semi-Hinged Double-Angle Connections

اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / روش اجزای محدود Finite Element Method / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / اتصال نیمه مفصلی Semi-Hinged Connection / سختی اولیه اتصال Connection Clearance Setback

09-40009

435

پایان نامه

توسعه یک سیستم فازی بر پایه الگوریتم های تکاملی برای پبش بینی قیمت سهامDevelop a Fuzzy System Based on Evolutionary Algorithms To Predict Stock Market

پیش بینی Forecasting / بازار سهام Stock Market / قیمت سهام Stock Price / سیستم فازی - ژنتیک Fuzzy-Genetic System / تحلیل برگشتی Regression Analysis

01-40010

436

پایان نامه

ارزیابی کارایی و توان مصرفی روش های مهاجرت وظایف در شبکه روی تراشه توریEvaluation of Performance and Power Consumption of the Task Migration Schemes in the Mesh NoC

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / نگاشت وظایف Task Mapping / مهاجرت وظیفه Task Migration

19-40011

437

پایان نامه

ارزیابی کارایی عملیات چندبخشی در شبکه های روی تراشه 

کیفیت خدمات Service Quality / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / پخش چندگانه Multicast / همسان سازی داده ها Data Coherency

19-40012

438

پایان نامه

مدل سازی آسیب خمیری فلزات حساس به تنش هیدرواستاتیک Elastoplastic-Damage Model for Hydrostatic Sensitive Metals

ترمودینامیک Thermodynamics / روش نیوتن - رافسون NEWTON-RAPHSON METHOD / حالت خرابی Failure Modes / آسیب خمیری ناهمسانگرد Anisotropic Plastic-Damage / ریزعیوب Microdefect

09-40013

439

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه فعالیت کاتالیتیکی کمپلکس های شیف باز منگنز، آهن و مولیبدن در اکسایش آلفینها و سولفیدها و مطالعه نظری مکانیسم فعالیت آنزیم های غیر همی آهن و مس Synthesis, Structure and Catalytic Application of Mn, Fe and Mo Complexes with Schiff base Ligands in the Oxidation of Olefins and Sulfides and Theoretical Mechanistic Studies on the Catalytic Activity of non-Heme Iron and Copper Enzymes

کمپلکس منگنز Manganese Complex / آهن Iron / مولیبدن MOLYBDENUM / شیف بازها Schiff Bases / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / کمپلکس های منگنز - اکسازولین Mangenese-Oxazoline Complexes / گونه های آهن - اکسو Iron-Oxo Spesciese / لیگاند محوری Axial Ligand / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / هیدروکسیل دار کردن Hydroxylation

03-40014

440

پایان نامه

سنتز و بررسی هیدروژن های نانوکامپوزیتی ضدپلی الکترولیتی بر پایه تکپار سولفوبیتنی 

هیدروژل Hydrogel / نانوکامپوزیت Nanocomposite / ابرجاذب Superabsorbent / سولفوبیتین Sulfobetain / جفت یون Zwitter-Ion

03-40015

441

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای رفتار الکترواکسایش یدید بر روی الکترود پلاتین، کربن، کربن - پلی اورتو آمینو فنول A Comparative Study of the Redox Processes of Iodide Ion on Pt, C and Carbon-Polyorthoaminophenol

هسته زایی NUCLEATION / رشد Growth / الکترواکسایش Electro-Oxidation / ارتوآمینوفنول Orthoaminophenol

03-40016

442

پایان نامه

تعیین توالی پرواز همراه با جا به جایی های منطقه نگهداری در فرودگاه Determination of the Departure Sequence Under Holding Area Queue Interchanges in an Airport

فرودگاه ها Airports / زمان بندی Scheduling / باند پرواز Runways / الگوریتم پویا Dynamic Algorithm / کنترل کننده باند پرواز Runway Controller / ارضای محدودیت Constraint Satisfaction

01-40017

443

پایان نامه

شبیه سازی جریان سیال نیوتنی تعمیم یافته با روش عددی SPH و پردازش موازیParallel Simulation of Generalized Newtonian Flows Using Smoothed Particle Hydrodynamics

پردازش موازی Parallel Processing / جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / تقسیم بندی دامنه Domain Decomposition / خوشه بندی بیوولف Beowulf Cluster

08-40018

444

پایان نامه

بهینه سازی تولید و تخلیص آنزیم ال - آسپاراژیناز Optimization for Production & Purification of Asparaginase Enzyme

باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / خالص سازی Purification / بهینه سازی Optimization / آنزیم ال - آسپاراژیناز L-Asparginase enzyme

06-40019

445

پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای تغییر شکل داغ بر خواص فیزیکی و مکانیکی یک آلیاژ Ni-Cu-Mn 

نورد داغ HOT ROLLING / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / فشار داغ Hot Compression / کشش داغ Hot Tension / آلیاژ نیکل - مس - منگنز Nickel-Cupper-manganese Alloy

07-40020

446

پایان نامه

شبیه سازی اثرات نانومتری در فرایند جا به جایی نانوذرات به کمک دینامیک مولکولیMolecular Dynamics Simulation of Nanoscale Effects in Nanomanipulation

نانوذرات Nanoparticles / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانو منیپولیشن Nanomanipulation / موقعیت دهی نانو Nanopositioning / نانومونتاژ Nanoassembly

08-40021

447

پایان نامه

کاهش چنددرجه ای منحنی های بزیه ی مقید با به کار بردن دوگان چندجمله ای های پایه ی برنشتاین Multi-degree Reduction of Bezier Curves with Constraints Using Dual Bernstein Basis Polynomials

منحنی بزیر Bezier Curve / کاهش چنددرجه ای Multi Degree Reduction / دوگان چندجمله ای پایه برنشتاین Dual Bernstein Basis Polynomial / دوگان چند جمله ای پایه برنشتاین گسسته Dual Discrete Bernstein Basis Polynomial

02-40022

448

پایان نامه

مسئله تماس متقارن محور یک ناخالصی صلب بین دونیم فضای نامتشابه پیزوالکتریکAxisymmetric Contact of a Rigid Inclusion Embedded at the Interface of a Piezoelectric Bimaterial

مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / مساله تماس Contact Problem / معادله انتگرال Integral Equation / تبدیل هنکل Hankel Transform

09-40024

449

پایان نامه

توسعه مدل سینتیکی پیوسته برای واکنش های کاهش گرانروی برش های سنگین نفتی Development of Continuous Kinetic Model for Visbreaking of Heavy Oil Cuts

کاهش گرانروی Visbreaking / مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / مخلوط پیوسته Continuous Lump / پسمانده خلاء Vacuum Residue

06-40025

450

پایان نامه

بررسی توانایی سویه آسپرژیلوس نایجر در بازیابی فلزات سنگین از لجن های نفتیSome Studies on Ability of Aspergillus Niger Mould in Recovery of Heavy Metals from Crude Oil Sludge.

فروشویی زیستی Bioleaching / سازگاری (مهندسی شیمی) Adaptation / تحمل پذیری Tolerance / فلزات سنگین Heavy Metals

06-40026

451

پایان نامه

طراحی یک سیستم مدیریت عملکرد کارکنان برای مجتمع صنعتی رفسنجان - پروژه تالیا 

مدیریت عملکرد PERFORMANCE MANAGEMENT / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / سنجش عملکرد Performance Measurement / کارکنان Personnel / مدیریت بر مبنای هدف Management by Objective

01-40027

452

پایان نامه

بررسی ساختار اثبات در دستگاه های حساب رشته ای شهودی Proof Search Analysis in Sequent Calculus for Intuitionistic Logic

منطق شهودگرایی INTUITIONISTIC LOGIC / حساب رشته ها Sequent Calculus / حساب فرارشته ای Hypersequent Calculus / حساب مبتنی بر پشته Stack-Based Intuitionistic Calculus / منطق طرد شق ثالث ضعیف Weak Excluded Middle Logic

02-40028

453

پایان نامه

پیاده سازی روش تسریع مناسب برای آزمون برخورد روش رهگیری اشعه در انتشار امواج الکترومغناطیسی 

رهگیری پرتو Ray Tracing / انتشار موج Wave Propagation / تسریع Acceleration / مساله تعداد اشتراک Intersection Proplem / انتشار امواج الکترومغناطیسی Electromagnetic Waves Propagation

02-40029

454

پایان نامه

طراحی محفظه جدید برای موتور کمکی هواپیمای ایران 140 از دیدگاه طراحی برای صدمات New Engine Bay Design For IRAN-140 Aircraft's Auxiliary Power Unit by Damage Tolerance Theory

مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / قابلیت تحمل صدمات Damage Tolerance / هواپیمای ایران-140تی IRAN-140T AIRCRAFT / موتور کمکی Auxilary Power Unit (APU) / سازه نگهدارنده Structure

45-40030

455

پایان نامه

بهینه سازی تکاملی به هنگام راکتور ویلیامز - اتو Real Time Evolution Optimization of Williams-Otto Reactor

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی بی درنگ Real Time Optimization / بهینه سازی تکاملی Real Time Evolution

06-40031

456

پایان نامه

بررسی اثر نوع حلال بر روی مشخصات پوشش نانومتری TiO2 تهیه شده به روش الکتروفورتیک The Effect of Solvent Type on the Characteristic of TiO2 Nanometric Coatings Produced by Electrophoretic Method

تری اتانول آمین Triethanolamine / متانول METHANOL / اتانول Ethanol / نانوذرات Nanoparticles / تیتان Titania / لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / پلی اتیلن ایمین Polyethylenimine / بوتانول Butanol

07-40032

457

پایان نامه

پیاده سازی یک الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچه برای مساله ی کوله پشتی چندبعدی 

بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / مساله کوله پشتی چندبعدی Multidimensional Knapsack Problem / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / سیستم دودویی مورچه Binary Ant System

02-40033

458

پایان نامه

مدل سازی غیرفعال شدن زئولیت در فرایند الکیلاسیون ایزوبوتان با 2- بوتن 

غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / سینتیک Kinetics / زئولیت Zeolite / مدل سازی MODELING / اسید جامد Solid Acid / الکیل دارکردن ایزوبوتان Isobutane Alkylation

06-40034

459

پایان نامه

بررسی نوسازی استراتژیک سازمان به وسیله چهارچوب جامع یادگیری سازمانیEmpirical Research of Strategic Renewal using a Comprehensive Framework of Organizational Learning

یادگیری سازمانی Organizational Learning / مطالعه موردی Case Study / نوسازی استراتژیکی Strategic Renewal / تحول سازمانی Organizational Change

44-40035

460

پایان نامه

حل ضمنی جریان تراکم پذیر دوبعدی روی شبکه بی سازمان با استفاده از حل کننده کرایلوف موازی Implicit Solution of 2-dimensional Compressible Flow, Using Parallel Krylov Method

روش بالادست Upwinding Scheme / ماتریس ژاکوبین JACOBI MATRICE / پردازش موازی Parallel Processing / گام برداری زمانی ضمنی Implicit Time stepping / روش گرادیان جفت مزدوج Biconjugate Gradient Method

45-40037

461

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای پل های بزرگراهی به روش D2 دستورالعمل 2006 FHWASeismic Performance Assessment of Highway Bridges According to Method D2 of FHWA 2006 Manual

تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / پل ها Bridges / دستورالعمل بهسازی پل های آمریکا Federal Highway Administration (FHWA) / روش دی 2 Method D2

09-40038

462

پایان نامه

مدل ساز ی پمپ حرارتی خورشیدی و بهره گیری از سیستم ذخیره سازی برای آنModeling the Solar Heat Pump with an Energy Storage System

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / بهینه سازی Optimization / روش اجزای محدود Finite Element Method / ذخیره انرژی Energy Storage / پمپ های حرارتی Hpeat Pumps / سیکل جذبی Absorption Cycle / بار سرمایشی Cooling Load

46-40039

463

پایان نامه

امکان سنجی احداث پالایشگاه نفت خام فوق سنگین Super Heavy Crude Oil Refinery Project Feasibility Study

امکان سنجی Feasibility Study / پالایشگاه Refinery / نفت خام فوق سنگین Super Heavy Crude Oil / میدان نفتی سروش Soroush Oil Field / میدان نفتی نوروز Norouz Oil Field

01-40040

464

پایان نامه

تشخیص خودکار مدولاسیون های آنالوگ و دیجیتال به طور همزمان Automatic Modulation Recognition of Analog And Digital Modulations

درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / همبستگی چرخشی Cyclic Correlation / تشخیص خودکار مدولاسیون Automatic Modulation Recognition

05-40041

465

پایان نامه

برنامه ریزی غیرخطی بدون تابع جریمه ای یا فیلتر Nonlinear Programming Without a Penalty Function or a Filter

بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / ناحیه اعتماد Trust Region / همگرایی سراسری Global Convergence / قیود تساوی Equality Constraint / الگوریتم عددی Numerical Algorithm

02-40042

466

پایان نامه

مدل سازی سیکل تولید همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو Modeling Micro Combined Heat and Power System

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / تقاضای انرژی Energy Demand / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت در مقیاس میکرو Micro Combined Heat and Power (MCHP)System / مدل اقتصاد - انرژی - محیط زیست Energy-Economic-Environment Model

46-40043

467

پایان نامه

ارتقای امنیت مسیریابی در شبکه های اقتضایی در برابر حملات مختلف Improvement of Routing Security in Ad Hoc Networks Against Several Attacks

حمله لانه کرمی Wormhole Attack / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / مسیریابی خودخواهانه Selfish Routing / تغییر مسیر پویای داده Dynamic Data Redirection / چندمسیریابی Multipath Routing

05-40044

468

پایان نامه

بررسی عددی اشتعال گذرا در رمجت سوخت جامد Numerical Study of Ignition Transient in Solid Fuel Ramjets

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / رم جت سوخت جامد Solid Fuel Ramjet / جریان آشفته واکنشی Turbulent Reactive Flow / شیمی نرخ محدود Finite Rate Chemistry / اشتعال گذرا Ignition Transient

45-40045

469

پایان نامه

امواج ترموالاستیک ناشی از کوپلاژ اپتومکانیکی در کاواک فابری پرو 

حفره فابری پرو Fabry- Perot Cavity / جفت شدگی اپتومکانیکی Optomechanical Coupling / ریزحفره Microcavity / موج ترموالاستیکی Thermoelastic Wave

04-40047

470

پایان نامه

عملکرد راکتور RBCp با آکنه KMT در تصفیه بیولوژیکی فرمالدئید 

فرمالدهید Formaldehyde / صفحه های دوار زیستی Rotating Biological Contactor (RBC) / واکنشگاه زیستی چندمرحله ای Multistage Bioreactor / مدل سینتیکی Kinetic Model / فساد زیستی Biodegradation / تجزیه زیستی سمی Toxic Biodegradation / آکنه کا. ام . تی Kaldness Miliotechnique (KMT)Packing

09-40048

471

پایان نامه

سنتز دو کمپلکس دو هسته ای منگنز - منگنز و آهن - منگنز با لیگاند 2، 3 - بیس (2 - هیدروکسی فنیل) کینوکسالین و مطالعه فعالیت کاتالیزوری آن ها در اکسایش سولفیدها و الکل ها توسط سدیم پریدات 

کمپلکس منگنز Manganese Complex / آهن Iron / الکل ها Alcohols / سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / لیگاند محوری Axial Ligand

03-40049

472

پایان نامه

توسعه یک حجم بندی معتبر برای وسیله آزمایش ترموهیدرولیکی PSB 

کد ریلپ 5 RELAP5 Code / تبدیل فوریه سریع Fast Fourier Transformation(FFT) / اعتبار سنجی Validation / وسیله آزمایش پی. اس. بی PSB Test Facility / حادثه شکست کوچک از دست دادن خنک کننده Small Break Less-of-Coolant-Accident (SB-LOCA)

46-40050

473

پایان نامه

واکنش های جانبی در هیدروژن زدایی پروپان به روی کاتالیست Pt-Sn/Y-Al2O3Modeling of Side Reactions in Propane Dehydrogenation Over Pt-Sn/γ-Al2O3 Catalyst

سینتیک Kinetics / کاتالیزور پلاتین Platinum Catalyst / هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / واکنش جانبی Side Reaction

06-40051

474

پایان نامه

کنترل پیش بین فازی یک راکتور پلیمریزاسیون CSTR Fuzzy Predictive Control of a Continuous Polymerization Stirred Tank Reactor

شناسایی فازی Fuzzy Identification / مدل سازی فازی Fuzzy Modeling / کنترل پیش بین Predictive Control / کنترل پیش بین فازی Fuzzy Predictive Control / واکنشگاه بسپارش Polymerization Reactor

06-40052

475

پایان نامه

سنتز لیگاندهای آزاتاجی N2O2 متصل به نانوذره فولرن و بررسی خواص کوئوردیناسیونی آن ها Synthesis of Azacrown Ethers N2O2 Ligands Substituted on the Ullerene and Investigation of Its Coordination Properties

فولرین Fullerene / آزاکرون Azacrown / درشت حلقه Macrocycle / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / نانوذره فولرین Fullerene Nano Particle / مدل هماهنگ سازی Coordination Model

03-40053

476

پایان نامه

بررسی کاربرد آنالیز کاهش تولید برای مخازن گاز میعانی Investigation on Aplicability of Decline Curve Analysis for Gas Condensate Reservoirs

مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs / تحلیل نمایی منحنی کاهش دبی EXPONENTIAL DECLINE CURVE ANALYSIS / بهره دهی چاه WELL PRODUCTIVITY / داده های تولیدی Production Date / روش عملکرد چاه Well Performance Methods

06-40054

477

پایان نامه

پیش بینی حرکت در شبکه های موردی سیار Mobility Prediction in Mobile Ad-Hoc Networks

پیش بینی تحرک Mobility Prediction / مدل تحرک MOBILITY MODEL / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network

19-40055

478

پایان نامه

طراحی یک سیستم خبره فازی بر پایه یک مدل ترکیبی هوش مصنوعی برای مدل سازی پیش بینی فروش Developing a Fuzzy Expert System Based on a Hybrid Artificial Intelligence Model for Sales Forecasting Modeling

سیستم فازی - ژنتیک Fuzzy-Genetic System / تحلیل برگشتی گام به گام Stepwise Regression / سیستم خبره فازی Fuzzy Expert System / پیش بینی فروش Sales Forecasting / خوشه بندی داده ها Data Clustering

01-40056

479

پایان نامه

طراحی و ساخت جاذب انرژی امواج دریا Design and Construction of Ocean Wave Energy Converter

انرژی موج دریا Waterwave Energy / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / مدل های مقیاسی SCALE MODELS / جاذب انرژی نقطه ای Point Energy Absorber / انرژی امواج ایران Iran Wave Energy

08-40057

480

پایان نامه

مدل سازی عددی جریان اطراف بدنه AUV و ارزیابی نیروهای هیدرودینامیکی Numerical Simulation of Flow Around Autonomous Underwater Vehicle Body and Hydrodynamic Forces Analysis

ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle

08-40058

481

پایان نامه

شناسایی عوامل موثر محیط کلان بر صنعت تجهیزات پزشکی خانگی سنجش قند خون و ارائه خطوط راهنمای بومی جهت تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی در این حوزهRecognizing Influential Macro Environmental Factors in Home Medical Equipments Industry and Proposing Domestic Guideline for Successful Marketing Strategy and Marketing Mix Planning

استراتژی بازاریابی Marketing Strategy / عامل موثر Effective Factor / فرایند برنامه ریزی بازاریابی Marketing Planning Process / محیط کلان Macro Environment / تجهیزات خانگی سنجش تندخون Glucometer Home Medical Devices

44-40059

482

پایان نامه

پردازش نگاشت زلزله به منظور شناخت خصوصیات ساختگاه Studying Site Effects Through Seismic Signal Processing

پردازش سیگنال Signal Processing / اثر ساختگاه Site Effect / حرکت نیرومند زمین Strong Ground Motion / نگاشت زلزله Earthquake Record

09-40060

483

پایان نامه

تهیه ابرجاذب های بر پایه آگار و آگار اصلاح شده و ارزیابی کاربرد آنها در رهایش کنترل شده پتاسیم نیترات به عنوان نمونه ای از کودهای یونی Synthesis of Superabsorbents Based on Agar and Modified Agar and Investigation of their Applications in Controlled Release of Potassium Nitrate as a Sample of Ionic Fertilizers

هیدروژل Hydrogel / آگار Agar / آکریلوئیل کلرید Acryloyl Chloride / آکریلیک اسید Acrylic Acid / نیترات پتاسیم Potassium Nitrate

03-40061

484

پایان نامه

پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت به روش محلول رسوبی روی سطح نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا به منظور افزایش زیست سازگاری در بدنHydroxyapaptite Coating on Zirconia Toughened Alumina Nanocomposite by Biomimetic Method

آلومینا Alumina / نانوکامپوزیت Nanocomposite / زیرکونیا Zirconia / چقرمگی شکست Fracture Toughness / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / زیست سازگاری Biocompatibility / پوشش دهی آپاتیت Apatite Coating / کلسیم فسفات Calcium Phosphate

07-40062

485

پایان نامه

مطالعه خصوصیات مکانیکی و عملکرد لرزه ای ساختمان های خشتی و گلی به کمک آزمایش میز لرزان Mechanical Properties and Seismic Performance of Adobe Buildings Using Shake Table Tests

ساختمان های خشتی و گلی Adobe/Mud Structures / آزمایش میز لرزان Shaking Table Test / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / خواص مکانیکی Mechanical Properties

09-40063

486

پایان نامه

بهینه سازی تولید قند زایلیتول Optimization of Xylitol Production

ساکارومایسس سرویسیه Saccharomyces Cerevisiae / سبوس برنج Rice Husk / بهینه سازی Optimization / زایلیتول xylitol

06-40064

487

پایان نامه

بررسی اثر آکوستیکی بر روی شعله های V شکل Investigation of Premixed V-shaped Flame Response to Acoustic Oscillations

تابع انتقال Transfer Function / شعله پیش مخلوط Premixed Flame / شعله ام - شکل M-Flame / شعله وی - شکل V-Flame

45-40065

488

پایان نامه

محاسبه و توزیع تلفات انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختاریافته Calculation and Distribution of Transmission Loss in Restructured Power Systems

سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / اتلاف خط انتقال Transmission Line Loss / تخصیص تلفات انتقال Transmission Loss Allocation / سیستم قدرت Power System / نظریه مداری Circuit Theory / تجزیه مولفه جریان Current Component Decomposition

46-40066

489

پایان نامه

محاسبه ظرفیت دینامیکی حرارتی خط انتقال به روش فازی و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان سیستم Overhead Line Dynamic Thermal Rating Using Fuzzy Method and its Effect on Power System Reliability

افزایش ظرفیت Capacity Enhancement / قابلیت اطمینان Reliability / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory / ظرفیت دینامیکی حرارتی Dynamic Thermal Rating / ظرفیت لحظه ای Real-Time Rating / جریان مجاز خطـ Allowable Line Current Capability / تعادل حرارتی حالت پویا Steady State Heat Balance

05-40068

490

پایان نامه

بررسی تاثیر نوسانات نسبت جرمی و سرعت میدان بر شعله نفوذی Study of the Effects of Mass Fraction and Flow Velocity Fluctuations on Diffusion Flame

فرکانس تحریک Excitation Frequency / جریان پخشی Diffusion Flame / نسبت جرمی Mass Fraction / ساختار شعله Flame Structure / نرخ آزاد شدن انرژی حرارتی Heat Release Rate

45-40069

491

پایان نامه

تجمیع موازنه جمعیت و دینامیک سیالات جهت شبیه سازی هیدرودینامیکی ستون حباب کار Integration of Population Balance Method and Computational Fluid Dynamics for Simulation of Bubble Column Hydrodynamics

جریان چندفازی Multiphase Flow / ستون حباب کار Bubble Column / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / اندازه حباب Bubble Size / موازنه جمعیت Population Balance

06-40070

492

پایان نامه

تاثیر هندسه آرایه گیرنده بر عملکرد سیستم های مخابراتی بی سیم چندورودی چندخروجی Effects of receiver array geometry on performance of Multiple-Input Multiple-Output Wireless Systems

سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / مالتی پلکس Multiplexing / تزویج متقابل Mutual Coupling / هندسه آرایه گیرنده Receiver Array Geometry / ظرفیت ارگادیک Orgodic Capacity

05-40071

493

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات پیوسته و غیرخطی تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی در مود دینامیکیNonlinear Distributed-Parameters Vibration Analysis of an AFM Microcantilever Beam in Dynamic Mode

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / ارتعاش تیرک Microcantiliver Vibration / مدل پیوسته غیرخطی Nonlinear Distributed Parameter Model / مود دینامیکی Dynamic Mode / برهم کنش نوک - نمونه Tip-Sample Interaction

08-40072

494

پایان نامه

ارائه الگوریتمی جهت طراحی چیدمان با معیار حداکثر همسایگی A Facilities Layout Algorithm for Maximizing Adjacency Score

جانمایی Location / نظریه گراف Graph Theory / ماتریس مجاورت Adjacency Matrix / چیدمان تسهیلات Facility Layout / پیاده سازی تسهیلات Facilities Layout

01-40073

495

پایان نامه

بهینه سازی استخراج حلالی رنیم از محلول اسیدی حاصل از لیچینگ تحت فشار کنستانتره مولیبدنیت Optimization of the Solvent Extraction of Rhenium from Acidic Solution Produced by Pressure Leaching of Molybdenite Concentrate

رنیم RHENIUM / مولیبدن MOLYBDENUM / روش تاگوچی Taguchi Method / تحلیل واریانس Variance Analysis / استخراج باحلال Solvent Extraction / آرایه متعامد Orthogonal Array / آب شویی تحت فشار Pressure Leaching

07-40074

496

پایان نامه

بهبود بهره وری از منابع شبکه در شبکه های جایگذاشت نظیر به نظیر Improving Exploiting of Network Resources in Peer to Peer Overlay Networks

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / کارایی جستجو Search Efficiency / شبکه روگستر Overlay Network / حفظ خصوصیات محلیت Locality Awareness / هم بندی فوق مکعب Hypercube Topology

19-40075

497

پایان نامه

یک ساختار ترکیبی نظیر به نظیر برای جریان سازی بی درنگ ویدیوی لایه ای در اینترنت A Hybrid Peer-to-Peer Architecture for Real-Time Layered Video Streaming Over the Internet

جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / پخش چندگانه Multicast / ویدیوی لایه ای Layered Video / ساختار ترکیبی Hybrid Structure

19-40076

498

پایان نامه

آشوب در مدل های تپه ی شنی بدون جرم و جرم دار Chaos in Sandpile Models With and Without Bulk Dissipation

مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model / خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality / آشوب ضعیف Weak Choas / طبقه بندی مدل های تپه ی شنی Sandpile Models Classification / مدل های تپه ی شنی اتلافی Dissipative Sandpile Models

04-40077

499

پایان نامه

رهیافت های عملی روش های ABS برای دستگاه های دیوفانتی خطی و پایه پوچ تنک

دستگاه دیوفانتی خطی Diophantine Linear System / رده الگوریتم های آ. بی. اس Class of Integer ABS Algorithms / الگوریتم راسر Rosser's Algorithm / تغییر رتبه یک Rank one Perturbation / پایه پوچ تنک Sparse Null Basis

02-40079

500

پایان نامه

اندازه گیری میزان تراویی گازها از غشاهای کربنی و تعیین مکانیسم انتقال جرمMeasurement of Gas Permeation Though Carbonized Membranes and Determination of Mass Transfer Mechanisms

غشای سرامیکی Ceramic Membranes / جذب سطحی Adsorption / میزان جذب Adsorbed Amount / ضریب نفوذ Diffusion Coefficient / غشای میکرومتخلخل Microporouse Membrane / غشای غربال مولکولی کربنی Carbon Molecular Sieve Memberane / تاخیر زمانی - تراوش Time Lag-Permeation

06-4008

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

پایان نامه

تهیه و بررسی پوشش های نانوساختار و زیست سازگار هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا بر روی آلیاژ Ti- 6AI-4V به روش سل - ژل غوطه وری Hydroxy Apatite/Titania Nanostructure Biocoating on Ti-6Al-4V Alloy by Sol-Gel Dip-Coating

روش سل - ژل Sol-Gel Method / آلیاژ تیتانیم Titanium Alloy / زیست فعالی Bioactivity / تیتان Titania / پوشش نانوهیدروکسی آپاتیت Nanohydroxyapatite Coathing / محلول شبه پلاسمای خون Simulated Body Fluid (SBF)

07-40082

502

پایان نامه

تولید و شناسایی نانواکسید وانادیم Synthesis and Charecterization of Nanosized vanadium Oxide

سینتیک Kinetics / نانو میله Nanorod / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / اکسیدهای وانادیم Vanadium Oxides / متاوانادات سدیم Soduimmetavanadate

07-40083

503

پایان نامه

تحلیل داده های ژنی با استفاده از تکنیک های داده کاوی Analyzing Genetic Data With Data Mining Techniques

پایداری Stability / داده های ریزآرایه Microarray Data / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / تشخیص سرطان Cancer Diagnosis / انتخاب ژن Gene Selection

19-40086

504

پایان نامه

رهیافت هولوگرافیک به ابررسانایی Holographic Approach to Superconductivity

تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / ابررسانایی Superconductivity / تمام نگاری Holography / فضای پاددوسیته Anti deSitter (AdS)Space / نظریه باردن - کوپر - شفر Bardeen-Cooper-Schrieffer

04-40087

505

پایان نامه

بررسی جذب سطحی بر روی مخلوط جاذب ها Investigation of Adsorption on Mixed Adsorbents

جذب سطحی Adsorption / سیلیکاژل Silicagel / کربن فعال Activated Carbon / تعادل Equilibrium / هم دما Isotherm / شدت جذب Adsorption Rate

06-40088

506

پایان نامه

پیشنهاد مدل جایگزین خاک برای تحلیل سیستم های خاک - سازه در حوزه زمان A Novel Discrete Model Proposal for Analysis of Soil-Structure Systems in Time Domain

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / پی مدفون Embedded Foundation / مدل جایگزین خاک Discrete Model / تابع تبدیل جابجایی Response Transfer Function

09-40089

507

پایان نامه

مدل خطی جایگزین برای سیستم های غیرارتجاعی خاک و سازه Equivalent Linear Models for Inelastic Soil-Structure Systems

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / رفتار غیرارتجاعی Inelastic Behavior / روش خطی معادل Equivalent Linear Method / رفتار ارتجاعی Elastic Behavior / دوره ی خطی معادل Equivalent Linear Period / میرایی خط معادل Equivalent Linear Damping

09-40091

508

پایان نامه

بررسی غیرفعال شدن کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله های کربنی در سنتز فیشر - تروپش Study of Deactivation of Carbon Nanotubes Supported on Cobalt Catalysts in Fischer-Tropsch Synthesis

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / مدل افت فعالیت Deactivation Model / کاتالیزور کبالت Cobalt Catalyst

06-40092

509

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب 4 - (فنیل استیل)مورفولین در حلال تولوئن با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته پویا Investigation of Internal Rotation About C-N Bond in 4- (phenylacetyl) morpholine by Dynamic Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / چرخش درونی Internal Rotation / طرح عاملی Factorial Design / 4 - (فنیل استیل)مورفولین 4- (Phenylacetyl)Morpholine

03-40093

510

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص فوم های پلی یورتال تقویت شده با نانولوله های کربنیPreparation and Characterization of Polyurethane Foam Reinforced With Carbon Nanotube

پلی یورتان Polyurethane / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / فوم Foam / اصلاح سطحی Surface Functionality

06-40094

511

پایان نامه

انتخاب تامین کنندگان و تخصیص میزان سفارش در شرایط تخفیف در یک سیستم زنجیره تامین با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره Supplier Selection and Order Lot Sizing under Volume Discount Environments in a Supply Chain Using Multi Criteria Decision Making Approach

انتخاب تامین کننده Supplier Selection / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / زنجیره عرضه Supply Chain / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / تخصیص سفارش Order Allocation / مقدار تخفیف Quantity Discount

01-40095

512

پایان نامه

در نظرگیری چراغ های راهنمایی هماهنگ شده در تخصیص ترافیک پویا Applying Signal Coordination in Dynamic Traffic Assignment

مدل انتقال سلولی Cell Transmission Model / مدل تخصیص ترافیک پویا Dynamic Traffic Assignment Model / هماهنگ سازی سیگنال Signal Coordination

09-40097

513

پایان نامه

تعیین منحنی حد شکل دهی با در نظر گرفتن تنش نرمال و بررسی مسئله ای کالیبراسیون در این منحنی Determination of Forming Limit Diagram with Existence of Normal Stress and Investigation on the Methods of Calibration in this Diagram

منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / روش عددی Numerical Method / تنش نرمال Normal Stress / ضخامت ورق Sheet Thickness

08-40098

514

پایان نامه

توسعه مدل شایستگی کارشناسان پشتیبانی در شرکت های پناه گروه همکاران سیستم با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن 

شایستگی Competency / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / مدل شایستگی Competency Model / پشتیبانی از نرم افزار Software Support / کارشناس پشتیبانی Support Expert

44-40100

515

پایان نامه

به کارگیری روش های ترجمه مستمر منطق های زمانی به خودکارها در وارسی الگوUsing on-the-fly Translation of Temporal Logic to Automata in Model Checking

وارسی الگو Model Cheking / منطق زمانی Temporal Logic / نظریه خودکارافزار AUTOMATA THEORY / درستی یابی Verification / ترجمه مستمر On-The-Fly Translation / مسئله ناتهی بودن Nonemptiness Problem

02-40102

516

پایان نامه

بررسی، تحلیل و بهینه سازی فرایند تصویب، طراحی و اجرای پروژه ها در شرکت پایانه های نفتی ایران Study, Analysis & Optimizing The Process Of Approval, Design & Implementation Of Projects In The Iranian Oil Terminal Company(IOTC)

تفکر سیستمی System Thinking / نگرش سیستمی SYSTEM APPROACH / مهندسی مجدد REENGINEERING / قرارداد Protocol / پایانه های نفتی Oil Terminals

01-40103

517

پایان نامه

استخراج خودکار مفاهیم با هدف افزایش کارایی بازشناسی الگوهای ترتیبی Automatic Concept Extraction to Improve the Recognition Performance for Sequential Patterns

بازشناسی الگو Pattern Recognition / مدل سازی فازی Fuzzy Modeling / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / بازشناسی گفتار Speech Recognition / بازشناسی نوشتار Handwriting Recognition / تکامل سیمبایوتیک Symbiotic Evolution

19-40104

518

پایان نامه

بررسی و تحلیل علل تاخیرات پروژه های گاز رسانی در شرکت گاز استان تهران و ارائه راهکارهای بهینه با به کار گیری اصول مدیریت پروژه Study & Analysis of Delays Causes of Gas Projects in Tehran Gas Company & presenting Optimized Solutions by Applying Project Management Principles

علل تاخیر Delay Causes / مدیریت پروژه Project Management / قراردادهای گازرسانی Gas Projects

01-40105

519

پایان نامه

توسعه استراتژی های کنترلی مساله اعزام و توافق جمعی در سیستم های چندعاملی Developing Control Strategies for Consensus and Coverage in Multi-Agent Systems

سیستم چندعاملی Multiagent System / زیردرخت فراگیر Spanning Tree / کنترل مشارکتی Cooperative Control / مساله توافق Consensus / ساختار متغیر با زمان Swiching Topology / توافق اشباع Sataration Consensus

08-40106

520

پایان نامه

استفاده از بهینه سازی فازی جهت بهینه ساز ی و کنترل واحد تولید دی متیل اترOptimization and Control of DME Plant Based on Fuzzy Optimization

بهینه سازی فازی Fuzzy Optimization / دی متیل اتر Dimethyl Ether / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم گسترده Plantwide System

06-40108

521

پایان نامه

بررسی اثر اکسیژن زدایی بر تغذیه گذاری فولادهای ساده کربنی در قالب ماسه ایSurvey Effect Of Deoxidation Of Simple Carbon Steel Feeding In Sand Mold

اکسیژن زدایی Oxygen Scavenger / تغذیه گذاری Risering / فولاد Steel / ریخته گری Casting

07-40109

522

پایان نامه

بررسی تاثیر نیکل و منگنز بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش فولاد API 5L-X80 از طریق تغییر ترکیب شیمیایی الکترود پوشش دار Effect of Nickel and Manganese on Weld Microstructure and Mechanical Properties in Shielded Metal arc Welded HSLA-X80

جوشکاری الکترود دستی. / عناصر آلیاژی Alloying Elements / چقرمگی Toughness / فولادهای استحکام بالا High Strength Steels / فولاد خط لوله Pipeline Steel / فریت سوزنی Acicular Ferrite

07-40110

523

پایان نامه

بررسی اثر پارامترهای هندسی و متالورژیکی بر چقرمگی شکست ورقهای نازک تیتانیم خالص تجاری Characterization of Metallurgical and Geometrical Parameters on Fracture Behavior of Pure Titanium thin Sheets

چقرمگی شکست Fracture Toughness / اثر ضخامت Thickness Effect / ناهمسانگردی Anisotropy / تیتانیم خالص تجاری Commercially Pure Titanium / بافت بلوری Crystal Texture / ساختار هم محور Equiaxed Structure

07-40111

524

پایان نامه

مدل سازی، طراحی و ساخت ربات حلقوی تغییرشکل پذیر با کنترل پارامتری حرکت غلتشی - خزشی Modeling, Design and Manufacturing of Deformable Ring-Like Robot with Parametric Control of Rolling-Creeping Motion

معادله حرکت EQUATION OF MOTION / ربات حلقوی شکل Ring-Like Robot / بدنه تغییرشکل پذیر Flexible Body / مکانیزم دوتکیه گاهی Two Based Mechanism / مکانیزم سه تکیه گاهی Equotions of Motion / الگوریتم فرمان های حرکت Commands of Motion Algorithm

08-40112

525

پایان نامه

طراحی فرایندهای کسب و کار برای یک شرکت ارائه دهنده محصولات و خدمات فناوری اطلاعات Design of Business Processes for a Company that Offers IT Products and Services

معماری سازمانی Interprise Architecture / مدل کسب و کار Business Model / برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning / فرایند کسب و کار Business Process / مدیریت کسب و کار Master of Business Administration (MBA) / محصولات و خدمات فناوری اطلاعات Information Technology Products and Services

01-40113

526

پایان نامه

نقش ریزساختار در خواص مکانیکی و رفتار شکست نانوکامپوزیت هیبریدی PP/GF/CaCO3 Influence of Microstructure on Mechanical Properties and Fracture Behavior of Hybrid PP/GF/CaCO3 Composites

پلی پروپیلن Polypropylene / کربنات کلسیم نانومتری Nanometric Calcium Carbonate / الیاف شیشه ای Glass Fibers / نانوکامپوزیت ترکیبی Hybrid Nanocomposite

07-40114

527

پایان نامه

تشخیص آسیب در سکوهای دریایی با استفاده از پاسخ های فرکانسی Damage Detection of Offshore Jacket Structures Using Frequency Response Measurements

تشخیص آسیب Damage Identification / سکوی ثابت دریایی Fixed Offshore Platform / پاسخ فرکانسی Frequency Response / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / نظریه کمینه رتبه اختلال Minimum Rank Perturbation Theory / نسبت انرژی کرنشی مودال اعضا Element Modal Strain Energy Ratio

09-40115

528

پایان نامه

تشخیص و حذف نشان از تصاویر ویدیویی Logo Detection and Removal from Video

تشخیص نشان Logo Detection / تکمیل نشان Logo Removal / تکمیل تصویر Image Completion / تکمیل ویدیو Video Completion

19-40116

529

پایان نامه

طراحی قانون محلی خودکاره های سلولی به وسیله الگوریتم های تکاملی Design of Local Rule for Cellular Automata Using Evolutionary Algorithms

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / خوشه بندی Clustering / داده کاهی Data Reduction / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / خودکارافزار سلولی تکاملی Evolutionary Cellular Automata

19-40117

530

پایان نامه

امکان سنجی احداث کارخانه تولید نان صنعتی به روش یونیدو Instruction of Factory Producing Industrial Bread Feasibility Study by UNIDO Method

امکان سنجی Feasibility Study / روش یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO)Method / نقطه سر به سر Break Even Point (BEP) / نرخ بازگشت سرمایه گذاری RATE OF RETURN / نان صنعتی Industrial Bread

01-40118

531

پایان نامه

آشکارساز مادون قرمز بر مبنای نقطه کوانتومی Quantum Dot Infrared Photodetector

آشکارساز مادون قرمز Infrared Detector / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / جریان تاریکی Dark Current / پاسخ نوری Photoresponse / آشکارکنندگی Detectivity / ضریب جذب Absorption Coefficent

05-40120

532

پایان نامه

بررسی خواص Pancyclicity شبکه OTIS On Some Pancyclicity Properties of OTIS Network

شبکه واسطه Interconnect Network / مسیرها ROUTES / پنسایسلیسیتی Pancyclicity / مساله دور هامیلتونی Hamiltonian Cycle Problem / چندکامپیوتری اوتیس OPTICAL TRANSPOSE INTERCONNECTION SYSTEM (OTIS) MULTICOMPUTER

19-40121

533

پایان نامه

مدل سازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در خاک های ماسه ای به منظور ارائه الگوی طراحی Numerical Modeling of Dynamic Compaction Operation in Sandy Soils Deposits in Order to Provide a Design Approach

تراکم دینامیکی Dynamic Compaction / روش طراحی Design Technique / تحلیل عددی Numerical Analysis / بار ضربه ای Impact Load / فضای بین شبکه Grid Spacing

09-40122

534

پایان نامه

نظریه پراکنش روی فضاهای موضعا متقارن Scattering Theory on Locally symmetric Spaces

فرم خودریخت Automorphic Form / تبدیل فوریه Fourier Transform / فضای موضعا متقارن Locally Symmetric Space / نظریه پراکنش Scottering Theory / قضیه پیلی - ویلز Payley-Wiener Theorem

02-40123

535

پایان نامه

بررسی تاثیر بهسازی تراکمی خاک ماسه ای اشباع برای مقابله با روانگرایی بر اساس سطوح عملکرد شالوده سطحی Assessment of Effectivness of Compaction Improvement for Liquefaction Mitigation of Saturated Sand Deposits Based on Performance Levels of Shallow Foundations

روانگرایی Liquefaction / بهسازی زمین Ground Improvement / تراکم Congestion / شالوده سطحی Shallow Footing / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل همبسته Coupled Analysis / نفوذ پذیری متغیر Variable Permeability

09-40124

536

پایان نامه

یک روش دسته ای حافظه محدود همگرای سراسری برای حل مسایل بهینه سازی ناهموار بزرگ مقیاس Globally Convergent Limited Memory Bundle Method for Larg-Scale Nonsmooth Optimization

بهینه سازی بزرگ مقیاس Large Scale Optimization / همگرایی سراسری Global Convergence / برنامه ریزی مشتق ناپذیر Nondifferentiable Programming / روش دسته ای Bundle Method / روش متغیر متریک Variable Metric Method / روش حافظه محدود Limited Memory Method

02-40125

537

پایان نامه

ارزیابی برنامه های مدیریت سمت تقاضا به کمک نمودارهای غربال صرفه جویی و کابرد آن در برنامه ریزی حداقل هزینه تولید Evaluation of Demand Side Management Programs Using Conservation Screening Curves and its Application in Least Cost Generation Planning

برنامه ریزی یکپارچه منابع Integrated Resource Planning / نمودار غربال تکنولوژی Screening Curve / مدیریت سمت تقاضا Demand Side Mangement / ضریب مدیریت بار Conservation Load Factor / مدل اقتصاد انرژی Energy Model

46-40126

538

پایان نامه

رسوب الکتروشیمیایی نانووایرهای پلاتین Electrodeposition of Platinum Nanowires

رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / پلاتین Platinum / نانوسیم Nanowire

07-40127

539

پایان نامه

طراحی بهینه چندموضوعی یک وسیله پرنده هدایت شونده به صورت پردازش موازیParallel Multi-disciplinary Design Optimization of a Guided Flying Vehicle

الگوریتم ممتیک Memetic Algorithm / پردازش موازی Parallel Processing / طراحی بهینه Optimal Design / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / طراحی بر اساس شبیه سازی Simulation Based Design

45-40128

540

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی گسترش ترک در بتن با استفاده از مدل Lattice Dynamic Simulation of Crack Propagation in Concrete Using Lattice Model

مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / ریزترک Microcrack / نمودار نیرو - جابجایی Force-Displacement Diagram / مسیر گسترش ترک Crack Propagation Path / شکست مود مرکب Mixed-Mode Fracture

09-40130

541

پایان نامه

بازشناسی چهره در حوزه ی زیرفضا با استفاده از روش های Kernel Face Recognition in Subspace Domain Based on Kernel Methods

استخراج ویژگی Feature Extraction / بازشناسی الگو Pattern Recognition / کاهش بعد Dimension Reduction / شناسایی چهره Face Recognition / حوزه زیرفضا Subspace Domain / یادگیری هسته Kernel Learning

19-40131

542

پایان نامه

یک روش نقطه درونی برای حل مسایل برنامه ریزی درجه دوم بزرگ مقیاس با قیود کرانی 

برنامه ریزی درجه دوم Quadratic Programming / روش گرادیان مزدوج Conjuagate Gradient Method / روش کاهش پتانسیل Potential Reduction Method / تجزیه جولسکی ناکامل Incomplete Cholesky of Factorization

02-40132

543

پایان نامه

تشخیص وضعیت دست توسط سیستم بینایی استریو Hand Posture Recognition through Stereo Vision System

کالب زنی دوربین Camera Calibration / بازسازی سه بعدی Three Dimensional Reconstruction / بینایی دوچشمی Stereo Vision / دست Hand / انطباق Matching / نزدیک ترین نقاط تکراری Iterative Closest Points

05-40135

544

پایان نامه

مدل سازی راکتورهای بی هوازی بافل دار در تصفیه فاضلاب های صنعتی Modeling of Anaerobic Baffled Bioreactors for Industrial Wastewater Treatment

تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR) / مدل سازی MODELING / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network

09-40136

545

پایان نامه

تحلیل ترمو - مکانیکی فرایند جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن و محافظت گاز خنثی و بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری Thermo-Mechanical Analysis of Gas Tungsten Arc Welding Process and Effect of Welding Sequence

جوشکاری قوس - الکترود تنگستنی Gas Tungsten Arc Welding / تنش پسماند جوشی Welding Residual Stress / فرایند ترمومکانیکی Thermomechanical Processing / مدل جفت شده انتقال حرارت - سیلان مذاب Coupled Fluid Flow-Heat Transfer Model / اعوجاج جوشکاری Welding Distortion / ترتیب جوشکاری Welding Sequence / آلیاژ آلومینیوم 5251 Aluminum Alloy 5251

07-40137

546

پایان نامه

طراحی پردازشگر MIPS با استفاده از ابزار TLM Designing a MIPS Processor Using Transactional Level Modeling Tools

زبان برنامه نویسی سی C Programming Language / کامپیوتر با مجموعه دستورات کاهش یافته Reduced Instruction Set Computer (RISC) / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip / مدل سازی در سطح تراکنش Transactional Level Modeling

55-40138

547

پایان نامه

بررسی تاثیر اندازه ی نانودانه های نیکل آبکاری شده بر مقاومت خوردگی Study of the Effect of Electroplated Nanocrystalline Nickel Grain Size on Corrosion Resistance

نیکل NICKEL / آبکاری الکتریکی Electroplating / اندازه دانه Grain Size / نرخ خوردگی Corrosion Rate / پوشش نانوبلوری Nanocrystalline Coating

06-40139

548

پایان نامه

طراحی درایو الکتریکی برای سیستم های فرمان با سیم Design of Electrical Drive for Steer-by-Wire Systems

سیستم فرمان باسیم Streer-By-Wire System / گشتاور برگردان تایر Aligning Moment / واسط کشسان Elastic Linkage / خطی سازی ورودی - خروجی Input-Output Linearization

05-40141

549

پایان نامه

تحلیل چندمقیاسی مواد نانوساختاری به روش اجزاء محدود غیرخطی بر مبنای مکانیک محیط پیوسته معادل Multiscale Nonlinear Finite Element Analysis of Nanostructured Materials Based on Equivalent Continuum Mechanics

نانوساختارهای کربنی Carbon Nanostructures / نانوکامپوزیت Nanocomposite / مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / مواد نانوساختاری Nanostructured Materials

08-40142

550

پایان نامه

توسعه یک برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتورهای گازی دما بالای منشوری Development of a Computer Code for Thermo Hydraulics Analysis of Prismatic High Temperature Gas Cooled Reactors

تلفیق متعامد Orthogonal Collocation / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / کد تحلیلی ترموهیدرولیکی Thermal Hydraulic Analysis Code (THAC) / واکنشگاه گازی دما بالا High Themperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) / پارامترهای ترموهیدرولیکی Thermal Hydraulic Parameters

46-40143

551

پایان نامه

مدل سازی و الگوریتم های موثر برای دستگاه معادلات خطی فازی و رده ای از مسایل مکان یابی فازی New Approaches for Solving Fuzzy LR Linear Systems and a Class of Fuzzy Location Problems

بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم ترکیبی Hybrid Algorithm / روش ابافی - برویدن - اسپدیکاتو ABAFFY-BROYDEN-SPEDICATO (ABS)METHOD / حسابگری نرم Soft Computation / تقریب کمترین توان های دوم Least Squares Approximation / دستگاه خطی فازی Fuzzy Linear System / جواب دقیق و تقریبی Exact and Approximate Solution

02-40144

552

پایان نامه

طراحی رویت کننده های غیرخطی با همگرایی سراسری برای سیستم های رباتیکDesign of Globally Convergent Observers for Robotic Systems

مدل غیر مینیمال ربات Robot Nonminimal Model / بازوی مکانیکی ربات Robot Manipulator / تخمین سراسری Global Estimation / مشاهده کننده سرعت تطبیقی Adaptive Velocity Observer

05-40145

553

پایان نامه

استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (ZVI)در حذف آلودگی های PCBs Application of Zero Valent Iron Nanoparticles for Removal of Poly Chlorinated Biphenyls (PCBs) Contaminants

پساب Waste Water / نانوذرات Nanoparticles / تری کلرواتیلن Trichloroethylene / آهن صفر ظرفیتی Zero Valent Iron / کلرزدایی Dechlorination

06-40146

554

پایان نامه

اتصال دهی آلیاژ A356 آلومینیوم به روش نیمه جامد موضعی A356 Aluminum Alloy Joining By Local Semisolid Method

نیمه جامد موضعی Local Semisolid Regian / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / آزمون پانچ برشی Shear Punch Test / هم زدن موضعی Localized Stirring / کسر مایع Liquid Fraction

07-40147

555

پایان نامه

پیش بینی های هیدرولوژیکی با استفاده از مدل تابع تبدیل - اغتشاش (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) Hydraulogic Predictions Using TFN Model (Case Study of Urmia Lake Basin)

پیش بینی Forecasting / تابع تبدیل - اغتشاش Transfer Function Noise (TFN) / تراز دریاچه ارومیه Urmia Lake Level / رودخانه آجی چای (آذربایجان غربی) Ajichai River

09-40149

556

پایان نامه

شبیه سازی دینامیکی متحرک های زیرسطحی Dynamic Simulation of Underwater Vehicles

ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / آزمایش تجربی Experimental Test / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle / معادله حرکت شش درجه آزادی Equation of Motion Six-Degree of Freedom (6DOF)

08-40150

557

پایان نامه

توسعه روش چندشبکه ای برای حل عددی مسائل هیدرودینامیکی Develop the Multigrid Method to Solve the Hydrodynamics Problems

روش چندشبکه ای Multigrid Method / روش حجم محدود Finite Volume Method / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

08-40151

558

پایان نامه

بررسی و بهبود کاربرد روش های تکاملی در هم ترازسازی دنباله های پروتئین A survey and improvement on Protein Sequence Alignment using Evolutionary Algorithms

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / هم ترازی چندگانه دنباله Multiple Sequence Aliqument / ماتریس جانشینی Substitution Matrix

19-40152

559

پایان نامه

توسعه یک رابطه گرافیکی جهت محاسبه پارامترهای سینتیکی راکتورهای هسته ای (PWR)با استفاده از بسته نرم افزاری MTR-PC Development of a Software for Calculation of Kinetic Parameters of PWR Reactors Using MTR_PC

کسر مؤثر نوترون های تأخیری Effective Delayed Neutron Fraction / زمان متوسط تولید نوترون ها Neutron Mean Generation Time / بسته نرم افزاری ام0تی0آر - پی0سی MRT-PC Package / واکنشگاه آبی تحت فشار Pressurized Water Reactor (PWR,WWER) / کد Citation Citation Code

46-40153

560

پایان نامه

تحلیل لایه های محافظ (LOPA)برای واحد تولید نیتروگلیسرین Layer of Protection Analysis (LOPA) for Nitroglycerine Production

نیتروگلیسیرین Nitroglycerin / مطالعه مخاطرات و راهبری Hazard and Operability Study (HAZOP) / ارزیابی خطرپذیری نیمه کمی Semiquantitative Risk Analysis / تحلیل لایه های محافظ Layer of Protection Analysis (LOPA)

06-40154

561

پایان نامه

ارائه و تحلیل پایداری یک الگوریتم وقفی جهت تخمین فرکانس و ضریب میرایی یک سیگنال سینوسی میرا An Adaptive Algorithm for Estimating the Frequency and Damping Factor of Damped Sinusoidal Signal: Analysis and Design

تخمین پارامتر Parameter Estimation / روش متوسط گیری Averaging Method / سیگنال سینوسی میرا Damped Sinusoidal Signal / فیلتر شکافدار وفقی Adaptive Notch Filter / خمینه انتگرالی تطبیق کند Integral Manifold of Slow Adaptation

05-40155

562

پایان نامه

طراحی الگوریتم های پردازش داده رادارهای TWS مبتنی بر استفاده از تبدیل هافDesign of Data Processing Algorithms for TWS Radars Based on Hough Transform

تبدیل هاف Hough Transform / سیستم راهگاهی Gating System / پردازش داده ها Data Processing / تخصیص داده Data Association

05-40157

563

پایان نامه

شبیه سازی حرکات طولی شناورهای پروازی Planing Hull Longitudinal Motion Simulation

شناور پروازی Planning Boat / ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / حرکت نوسانی Pitching Motion / حرکت عمودی جفت شده Coupled Heave Motion

08-40158

564

پایان نامه

شبیه سازی راکتورهای دوغابی فرایند GTL با استفاده از روش های CFD Simulation of GTL Process Slurry Bubble Column Reactor Using CFD Methods

راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / شبیه سازی Simulation / محاسبات تعادلی Equilibrium Calculations / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / فرایند گاز به مایع Gas to Liquid (GTL)Process / رفتار غیرایده آل ترمودینامیکی Nonideal Thermodynamic Behavior

06-40159

565

پایان نامه

حل دستگاه معادلات غیرخطی به همراه نامعادلات خطی بر اساس الگوریتم های ABS و استفاده از آن در طراحی برج تقطیر An ABS Algorithm for Solving a System of Nonlinear Equations and Linear Inequalities with Application to Distillation Tower Design

روش ابافی - برویدن - اسپدیکاتو ABAFFY-BROYDEN-SPEDICATO (ABS)METHOD / معادله های غیرخطی. / معادلات خطی LINEAR EQUATIONS / نامعادله های خطی Linear Inequalities

02-40160

566

پایان نامه

امکان گرایی و واقع گرایی در منطق موجهات محمولی Possibilism and Actualism in Quantified Modal Logic

واقع گرایی Realism / جهان ممکن Possible World / منطق موجهات محمولی Quantified Modal Logic / امکان گرایی Possibilism / شی ممکن Possible Object (Possibilia) / جهان واقع Actual World / شی واقعی Actual Object (Actualia)

42-40161

567

پایان نامه

تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ کلی سیستم خاک و سازه The Effect of the Flexibility of Foundation Structural Elements on Global Response of Soil-Structure System

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / پی انعطاف پذیر Flexible Foundation / پاسخ کلی سیستم خاک و سازه Solid-Structure System Global Response / خصوصیات دینامیکی معادل Equivalent Dynamic Properties

09-40162

568

پایان نامه

پاسخ های برون گرایی معنایی به شک گرایی معرفتی Semantic Externalist Answers to Epistemic Skepticism

شک گرایی Skepticism / معنی MEANING / هیلری پاتنم. / نظریه ارجاع Reference Theory / برون گرایی معنایی Semantic Externalism / محتوا Content

42-40163

569

پایان نامه

کاربرد شبکه های عصبی در توسعه نمودارهای کنترل وصفی چندمشخصه در حالت خودهمبستگی Artificial Neural Network in Applying Multi Attribute Control Chart for AR Processes

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / خودهمبستگی Autocorrelation / نمودار کنترلی Control Chart / مشخصه های وصفی چندگانه Multi-Attribute Characteristics / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / روش آرتا ARTA Method

01-40164

570

پایان نامه

یک روش بازگشتی ناحیه ی اعتماد برای بهینه سازی نامقید A Retrospective Trust-Region Method for Unconstrained Optimiation

بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / بررسی عددی Numerical Investigation / ناحیه اعتماد Trust Region / بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / همگرایی Convergence

02-40165

571

پایان نامه

مطالعه رفتار چسبندگی و وسیکوالاستیک چسب های گرمانرم پایه EVA Adhesion and Viscoelestisity of EVA Hot Melt Adhesive

چسبندگی Adhesion / استات وینیل اتیلن Ethylene Vinyl Acetate (EVA) / چسب گرمافرم Hot Melt Adhesive / رفتار ویسکوپلاستیک VISCO-PLASTIC BEHAVIOR / رفتار حرارتی Thermal Behavior

06-40166

572

پایان نامه

دسته بندی جویبار داده با در نظر گرفتن تغییر تدریجی مفهوم با استفاده از الگوریتم های تکاملی Data Stream Classification by Considering Concept Drift Using Evolutionary Algorithms

الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm / جویبار داده Data Stream / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / دسته بندی Classification / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift

19-40167

573

پایان نامه

کنترل فرایندهای ناپایدار چندمتغیره حاوی تاخیر زمانی Control of Unstable Delayed Multivariable Systems

تأخیر زمانی Time Delay / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / فرایندهای ناپایدار Unstable Processes

06-40168

574

پایان نامه

تحلیل عوامل تعیین کننده نیات جایگزینی مشتریان تامین کنندگان خدمات اینترنتAnalyzing Determinants of Customers’ Switching Intentions from Internet Service Providers

رفتار مصرف کننده Consumer Behavior / رضایت مشتری Customer Satisfaction / خدمات اینترنت پرسرعت High Speed Internet Services / شرکت های تامین کننده Provider Companies / تعهد Commitment / موانع جایگزینی Switching Barriers / وابستگی Involvement / نیت های جایگزینی Switching Intention

44-40169

575

پایان نامه

فرمولاسیون ریاضی و مدل سازی عددی فرایند نشست واکس با استفاده از روش SPH Mathematical Formulation and Numerical Modeling of Wax Deposition in Flow Lines Using SPH

دینامیک سیالات. / نفوذ مولکولی Molecular Diffusion / مدل دارسی Darcy's Model / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / نفت حاوی واکس Waxy Crude Oil / تعادل فازی جامد - مایع Solid-Liquid Phase Equilibrium / لایه جامد متخلخل Porous Solid Layer

08-40170

576

پایان نامه

بررسی کارایی حرارتی سقف های گنبدی Thermal Performance Evaluation of Domed Roofs

تابش خورشیدی Solar Radiation / توزیع فشار هوا Air Pressure Distribution / عملکرد حرارتی Thermal Performance / سقف های گنبدی Domed Roofs

08-40171

577

پایان نامه

شبیه سازی اندرکنش سازه و سیال در مخزن الاستیک با استفاده الگوی رتبه کاسته ی غیرخطی مرتبه دو Modelling of Fluid and Solid Interaction in Elastic Tank Using Nonlinear Second Order ROM (Reduced Order Model)

روش اغتشاشی Perturbation Method / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / روش اجزای محدود Finite Element Method / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction

45-40172

578

پایان نامه

تغلیظ پروتئین آب پنیر با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون Concentration of Whey Proteins by Ultrafiltration Membrane Process

جرم گرفتگی Fouling / پیش فرایند Pretretment / آب پنیر Whey / فراپالیدن Ultrafiltration / تغلیظ Concentration

06-40173

579

پایان نامه

طراحی کنترل بهینه بر اساس فیدبک حالت جزیی Optimal Design of Partial State-Feedback Controllers

سیستم غیرخطی Nonlinear System / سیستم های خطی Linear Systems / کنترل کننده بهینه Optimal Controller / روش بهینه سازی Optimization Method / فیدبک حالت جزیی Partial State Feedback

05-40174

580

پایان نامه

تولید نمونه های Tiو Ti-26Nb-1Si متخلخل به روش متالورژی پودر و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آن Production of Porous Ti and Ti-26Nb-1Si Via Powder Metallurgy Method andInvestigation Some of Their Physical and Mechanical Properties

تیتانیم Titanium / متالورژی پودر POWDER METALLURGY / زیست فعالی Bioactivity / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / تیتانیوم هیدرید Titanium Hydride / مدول کشسان Elastic Modulus / قطعه متخلخل Porous Product

07-40175

581

پایان نامه

مدل سازی ترمودینامیکی تولید هیدروژن از زیست توده و ارزیابی جایگاه فناوری زیست توده در سیستم انرژی Thermodynamic Modeling of Hydrogen Production from Biomass and Evaluation of Biomass Energy Technologies

زیست توده Biomass / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / تولید هیدروژن Hydrogen Producing

46-40176

582

پایان نامه

بررسی اثر منگنز بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg تولیدی به روش انجماد سریع (افشانش گازی و ریسندگی مذاب) The Effect of Mn on Microstructure and Mechanical Properties on Splat Cooled Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg Alloy

آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم Aluminum Silicon Alloy / انجماد سریع Rapid Solidification / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریخت شناسی Morphology / رشد Growth

07-40177

583

پایان نامه

زیست درمانی MTBE با استفاده از باکتری P.Putida MTBE Bioremediation Using Ps. Putida

حذف Elimination / زیست درمانی Bioremediation / متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / باکتری سودوموناس پوتیدا Pseudomonas Putida Bacteria / محیط کشت معدنی Mineral Culture

06-40178

584

پایان نامه

آنالیز تنش وابسته به زمان دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند Time-Dependent Stress of Functionally Graded Rotating Disks

مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / حل نیمه تحلیلی Semi-Analytical Solution / خزش مرحله پایدار Steady State Creep / ضخامت متغیر Variable Thickness / اصل نورتن Norton's Law

45-40180

585

پایان نامه

آشکار سازی چهره در تصاویر رنگی Face Detection in Color Images

ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / فضای رنگ Color Space / آشکارسازی پوست Skin Detection / الگوریتم آدابوست Adaboost Algorithm / تشخیص چهره Face Detection

55-40182

586

پایان نامه

تشخیص ارتباط عملکردی در مغز با استفاده از داده ی تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ثبت شده در حال استراحت Functional Connectivity Detection in Resting-State Brain using functional Magnetic Resonance Imaging

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) / ارتباط عملکردی Functional Connectivity / مغز در حال استراحت Resting State Brain / خوشه بندی طیفی Spectral Clustering / تنک سازی Sparsifying

05-40183

587

پایان نامه

ارزیابی عددی آرایش بهینه بافل و هیدرودینامیک حوضچه های رسوب گذار Numerical Assessment of Optimum Baffle Configuration and Hydrodynamics of Settling Tanks

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان حاوی ذرات Particle Laden Underflow / مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / حوضچه رسوب گذار Settling Tank

08-40184

588

پایان نامه

بهبود بازشناسی چهره با استفاده از روش تقویتی Face Recognition Improvement Using Boosting Method

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تحلیل تفکیک کننده خطی Linear Discriminant Analysis / الگوریتم آدابوست Adaboost Algorithm / شناسایی چهره Face Recognition / مشکل اس.اس.اس Small-Sample-Size (SSS)Problem

55-40185

589

پایان نامه

بررسی کاربرد نانولوله های کربنی به عنوان کاتد باتری لیتیمی Application of Carbon Nano-Tubes as the cathode of Lithium-ion Batteries

باتری های لیتیمی Lithium Batteries / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کاتدها Cathodes / مدل سازی MODELING / فویل لیتیم Lithium Foil

06-40186

590

پایان نامه

بررسی ارتباط بین سرعت تصمیم گیری استراتژیک و نوآوری کارا (مطالعه موردی در صنعت دارویی کشور) A Field Research on the Relationship Between Strategic Decision-Making Speed and Innovation Performance in the Case of Iran Drug Industry

مدیریت عملکرد PERFORMANCE MANAGEMENT / نوآوری Innovation / مدیریت استراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT / صنایع دارویی ایران Iran Drug Industries / مدیریت مشارکتی Cooperative Management / اختیار Atonomy

44-40187

591

پایان نامه

بررسی افزایش دما در ناحیه الاستیک بر روی اتصالات پیچی قایم و مایل The Performance in Temperature Increas of Bolted Slant Endplate Connection

منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / اتصال پیچی قائم Vertical Bolted End Plate Connection / اتصال پیچی مایل Sland Bolted End Plate Connection / افزایش دما Elevated Temperature

53-40188

592

پایان نامه

تحلیل و ارائه ی الگوریتم برای مدل سازی پروتئین ها در مشبکه ها 

الگوریتم Algorithm / پروتئین ها Proteins / نظریه شبکه ای Lattice Theory / پیچیدگی الگوریتم Algorithm Complecity / پیچش پروتئین Protein Folding / ساختار پروتئین Protein Structure / انرژی کمینه در مدل اچ0پی Minimum Energy In HP Model / طراحی پروتئین Protein Design / پیچش بهینه ی یکتا Unique Optimal Folding

19-40189

593

پایان نامه

دسته بندی تصاویر برای جستجوی محتوا محور تصاویر Image Classication for Content Based Image Retrieval

تصویر Image / دسته بندی Classification / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval / مقیاس شباهت Similarity Measure / خواست کاربر User Intent

19-40190

594

پایان نامه

استفاده از مدل های مارکوف مخفی در تشخیص فعالیت در یک محیط هوشمند فراگیرApplications of Hidden Markov Models in Activity Recognition in an Ambient Intelligent Environment

آگاهی از شرایط زمینه ای Context Awarness / مدل مارکوف پنهان HIDDEN MARKOV MODEL / محیط هوشمند فراگیر Ambient Intelligence Environment / تشخیص فعالیت Activity Recognition / شبکه بیز پویا Dynamic Bayesian Network

19-40191

595

پایان نامه

بررسی کاربرد روش زمان دوام در طراحی لرزه ای بهینه بر پایه ی عملکرد قاب های فولادی Application of Endurance Time Method on Optimal Performance Based Design of Steel Structures

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / میراگر لزج Viscous Damper / نظریه تغییرشکل یکنواخت Uniform Deformation Theory / روش زمان دوام Endurance Time Method

09-40192

596

پایان نامه

تحلیل رفتار دینامیکی شمع ها در خاک های مستعد روانگرایی Dynamic Analysis of Pile Foundations Embedded in Liquefiable Soils

روانگرایی Liquefaction / عملکرد شمع ها Piles Foundation / تحلیل دینامیکی سه بعدی کاملا همبسته Fully Coupled Three Dimensional Dynamic Analysis / رفتار دینامیکی شمع Dynamic Behavior Pile / اضافه فشار آب حفره ای Excess Pore Water Pressure

09-40193

597

پایان نامه

بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل یکپارچه برق و بخار در پالایشگاه گازی پارس جنوبیExergy Loss Evaluation in a Combined Heat and Power Cycle in a South Pars Gas Refinery

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / سودآوری Profit Ability / تولید همزمان توان Cogeneration Power / اتلاف انرژی Energy Dissipation / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / میدان نفتی پارس جنوبی (بوشهر) South Pars Field (Bushehr)

06-40194

598

پایان نامه

بهبود کیفیت تصویر با استفاده از تجزیه به مولفه های تنک Image Enhancement via Sparse Decomposition

حذف نویز تصویر Image Denoising / تجزیه تنک Sparse Decomposition / حوزه تبدیل TRANSFORM DOMAIN / یادگیری واژه نامه Dictionary Learning

05-40195

599

پایان نامه

ارزیابی کارایی مسیریاب در کارایی و مصرف توان شبکه ها بر روی تراشه Analysis of Router Architecture on Efficiency and Power Consumption of NoCs

سیستم روی تراشه On Chip System / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبیه سازی Simulation / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / الگوریتم نگاشت Mapping Algorithm

52-40196

600

پایان نامه

شبیه سازی عددی یک جت صوتی در یک جریان عرضی مافوق صوت با استفاده از پردازش موازی Computational Simulation of a Sonic Jet into a Supersonic Cross Flow, Using Parallel Computing

موازی سازی Parallelization / تقسیم بندی دامنه Domain Decomposition / مدل آشفتگی اسپالارت - آلماراس Spalart-Almaras Turbulence Model / جت صوتی در جریان عرضی مافوق صوت Sonic Jet in Super Sonic Cross Flow

45-4019

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

پایان نامه

ارائه مدل ترمودینامیکی اشتراک گروهی بر مبنای معادله حالت از نوع SAFT برای سیستم های حلال - پلیمر Developing a Group-Contribution Thermodynamic Model Based on the SAFT-Type Equation of State for Solvent-Polymer Systems

تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / اشتراک گروهی Group Contribution / سیستم بسپاری Polymeric System

06-40198

602

پایان نامه

آنالیز و مدل سازی صفحه پای ستون تحت اثر بارهای مختلف Analysis and Modeling of Base Plates Under the Effect of Different Loads

سازه های فولادی Steel Structures / ممان. / ورق کف ستون Base Plate / سخت کننده Stiffener / نیروی فشاری Compressive Force / مدل سازی کامپیوتری Computer Modeling

09-40199

603

پایان نامه

استفاده از الگوریتم های تراکم داده و رشد سلولی جهت مدل سازی محیط متخلخل به روش شبکه روزنه ای Application of Data Compression and Cellular Development Algorithms in Pore Network Modeling

محیط متخلخل POROUS MEDIA / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل شبکه ای حفره Pore Network Model / الگوریتم رشد Growth Algorithm / نظریه ال - سیستم L-System Theory

06-40200

604

پایان نامه

رده بندی حرکات انسان با استفاده از ویژگی های زمانی - مکانی Human Action Categorization using Spatiotemporal Features

وزن دهی واژگان Term Weighting / رده بندی حرکات انسان Human Action Categorization / ویژگی محلی مکانی - زمانی Local Spatiotemporal Feature / مدل کیسه ی واژگان Bag of Woods Model / تطابق هرم مکانی - زمانی Spatiotemporal Pyramid Matching

19-40201

605

پایان نامه

بررسی قابلیت اطمینان ادوات DSSC و جایابی بهینه آن ها با هدف افزایش بارگذاری و قابلیت اطمینان سیستم Reliability Assessment of DSSC devices and Optimal Placement of them with the aim of Enhancing Power System Loadability and Reliability

قابلیت اطمینان سیستم قدرت Power System Reliability / مکان یابی بهینه Optimal Placement / جبران ساز سری استاتیک توزیع شده Distributed Static Series Compensator (DSSC) / قابلیت بارگذاری سیستم Reliability System / مدل قابلیت اطمینان Reliability Model

05-40202

606

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی آمید 66/ نانولوله کربنی Preparation and Characterization of Polyamide 66 / CNT Nano Composite

کامپوزیت Composite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریخت شناسی Morphology / پلی آمید 6،6 Polyamide 6,6

06-40203

607

پایان نامه

سیستم های تشخیص گفتار مبتنی بر شناسایی فونیم Speech Recognition System Having Phoneme-Based Recognition

فونم ها Phonemes / مدل مارکوف پنهان HIDDEN MARKOV MODEL / تحلیل طیفی Spectral Analysis / رویکرد صوتی - فونتیک Acoustic - Phonetic Approach

55-40205

608

پایان نامه

کیفیت سرویس در مسیریابی چندپخشی شبکه های توری بی سیم QoS Multicast Routing in Wireless Mesh Networks

قرارداد مسیریابی Routing Protocol / کیفیت خدمات Service Quality / پخش چندگانه Multicast / شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network

52-40206

609

پایان نامه

تحلیل حساسیت روی نظرات فرد خبره در روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل شبکه ای Sensitivity Analysis on Individual Judgments in Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process

فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / مقایسه زوجی Paire Comparison

01-40207

610

پایان نامه

مدل سازی و ارزیابی اقتصادی بازیافت دی اکسید کربن از نیروگاه به روش احتراق با اکسیژن Modeling and Economic Assessment of CO2 Capture by Oxy-fuel Combustion in Power Plants

احتراق کامل سوخت Oxy Fuel Combustion / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / بازیافت دی اکسیدکربن از نیروگاه Carbon Dioxide Capture / هزینه الکتریسیته تولیدی Electricity Cost / منافع افزایش پرداخت نفت Enhanced Oil Recovery (EOR)Revenues / هزینه جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن Carbon Dioxide Avoided Cost

46-40208

611

پایان نامه

گسترش شبکه جاده ای با دریافت عوارض حساس به تابع هزینه ساخت راه و نوع استفاده کننده در تقاضای انعطاف پذیر Road Network Expansion Based on Toll Sensitive to Construction Cost and Type of Users in Elastic Demand

قیمت گذاری شبکه Network Pricing / ساخت - بهره برداری - انتقال Build-Operate-Transfer (BOT) / طراحی شبکه Network Design / جریان تعادل چندوسیله ای Multiclass Equilibrium Flow

09-40209

612

پایان نامه

شناسایی روش های آماده سازی سازمان های پروژه محور برای تاسیس دفاتر مدیریت پروژه در آن ها A Study on Readiness for Change in Project-Based Organizations that are Establishing a Project Management Office (PMO)

مدیریت تغییر Change Management / سازمان پروژه محور Project Based Organization / آمادگی برای تغییر Readiness for Change / دفتر مدیریت پروژه Project Management Offices (PMOs) / مقاومت در برابر تغییر سازمانی Resistance to Orgonizational Change

44-40210

613

پایان نامه

ابداع روش های طراحی معکوس ریسمان انعطاف پذیر و گلوله - اسپاین برای جریان های داخلی دوبعدی و تقارن محوری Innovation of Flexible String and Ball-Spine Inverse Design Methods for 2D and Axisymmentric Internal Flows

طراحی معکوس Inverse Design / جریان دو بعدی Two Dimensional Flow / جریان تقارن محوری Axisymmetric Flow / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / مجاری آیرودینامیک Aerodynamic Ducts / ریسمان انعطاف پذیر Flexible String / الگوریتم گلوله - اسپاین Ball-Spine Algorithm

08-40211

614

پایان نامه

روش عددی احتمالاتی برای معادلات سهموی کاملا غیرخطی با مشتقات جزیی A Probabilistic Numerical Method for Fully Non-Linear Parabilic PDEs

معادله سهموی غیرخطی NONLINEAR PARABOLIC EQUATION / جواب لزجت Viscosity Solution / روش یکنوا Monotone Scheme / تقریب مونت کارلو Montecarlo Approximation

02-40212

615

پایان نامه

سنتزکننده فرکانس پهن باند برای گیرنده تصاویر دیجیتال Wideband Frequency Synthesizer for Digital Video Tuners

سنتزکننده فرکانس کسری Fractional Frequency Synthesis / حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / تقسیم کننده فرکانس Frequency Divider / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / سیستم گیرنده تصاویر دیجیتال Digital Video Receiver / سنتزکننده فرکانس عدد صحیح Integer Frequency Synthesizer

05-40213

616

پایان نامه

بررسی تاثیر انواع ورودی های مختلف هوا بر روی جریان دوفاز آب و هوا در لوله ی قائمInvestigation on the Effect of air Inlet on the Behavior of Air-Water two Phase Flow in a Large Diameter Vertical Tube

جریان دو فاز آب و هوا Water and Air Two Phase Flow / ورودی هوا Air Inlet / لوله قائم با قطر بزرگ Large Diameter Vertical Tube / رفتار جریان Flow Behavior

08-40214

617

پایان نامه

بررسی منابع خطا در رادار منوپالس با مقایسه دامنه Survey of Source of Error in Amplitude Comparison Monopulse Radar

ردگیرها. / رادار منوپالس Monopulse Radar / گلینت glint / سرو نویز Servo Noise / عدم تعادل در گیرنده Imbalance In Recivers

05-40215

618

پایان نامه

مطالعه رفتار سازه های فولادی با اتصالات نیمه - صلب تحت اثر آتش سوزی The Study of The Behaviour of Steel Structures with Semi-Rigid Connections Subject to Fire

حادثه آتش سوزی Fire Accident / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / سازه های فولادی Steel Structures / دمای بالا High Temperature / مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method

09-40217

619

پایان نامه

بررسی سیگنال های مغزی در موش های صرعی شده و تشخیص و پیشگویی حملات صرعی Analysis of Epileptic Rats' EEG and Detection and Prediction of Epileptic Seizures

الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / پیشگویی تشنج صرعی Epileptic Seizure Prediction / صرع Epilepsy / موش صرعی شده Epileptic Rats / مدل پنتیلن تترازول Pentylenetetrazole (PTZ)Model / تشخیص تشنج صرعی Epileptic Seizure Detection / طبقه بندی سیگنال های الکتروانسفالوگرام Electroencephalogram Signals Classification

05-40218

620

پایان نامه

بررسی افزایش مقاومت به خوردگی آرماتورهای فولادی در بتن Investigation Increasing Corrosion Resistance of Reinforcement in Concrete

خوردگی Corrosion / بتن Concrete / رنگ Color / تقویت کنندگی Reinforcement / مواد پوزولانی Pozzolanic Materials

07-40219

621

پایان نامه

بررسی اتصال غیرمتشابه آلیاژ آلومینیوم به آلیاژ منیزیم از طریق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی Dissimilar Friction Stir Welding between Aluminum Alloy and Magnesium Alloy

آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / جوشکاری اصطکاکی تلاطمی ناهمجنس Dissimilar Friction Stir Welding

07-40220

622

پایان نامه

مدل سازی عددی ترک در مقیاس نانو در اجسام fcc توسط روش RKPM بر اساس تئوری گرادیان الاستیسیته Numerical Modeling of a Nano Crack in Fcc Solids Using RKPM Based Dipolar Gradient Elasticity

طول مشخصه Charachteristic Length / ترک Crack / روش بدون شبکه Meshless Method / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / مدل سازی مقیاس نانو Nano-Scale Modeling / نظریه گرادیان کشسانی Gradient Elasticity Theory

53-40221

623

پایان نامه

مدل سازی عددی نمونه آزمایشی با انحنای ملایم تحت کشش با استفاده از روش RKPM بر مبنای تئوری گرادیان الاستیسیته Numerical Modeling of a Smooth Notched Tensile Specimen Via Gradient Elasticity Based RKPM

اثر اندازه Size Effect / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / روش بدون شبکه Meshless Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / تنش تزویجی Couple Stress / نظریه گرادیان کشسانی Gradient Elasticity Theory

53-40222

624

پایان نامه

توسعه و کاربرد روش های کمومتری در مطالعات ارتباط کمی ساختار - فعالیت (QSAR)و تشخیص الگو (Pattern Recognition) The Use of Enhanced Chemometric Methods in QSAR and Pattern Recognition Studies

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تشخیص الگو Pattern Recognition / شبکه عصبی فازی Neuro Fuzzy Network / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / روش کمومتریکس Chemometrics Method / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / طیف سنجی زیرقرمز Infrared Spectrometry / تحلیل برگشتی اسپلاین Spline Regression / ترکیبات شبه دارویی Drug-like Molecules

03-40223

625

پایان نامه

تعیین میدان تنش پسماند با استفاده از اندازه گیری های معدود Estimation of Residual Stress Field Using Limited Measurements

تنش پسماند Residual Stress / ساچمه زنی Shot Peening / تراشکاری Machining / فرایند اتوفرتاژ Autofrettage Process / مسأله معکوس Inverse problem / اندازه گیری معدود Limited Measurement / نظریه پایدارسازی Stabilization Theory / نظریه تقریب.

08-40224

626

پایان نامه

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار و مطالعه موردی قیمت سهام شرکت تراکتورسازی تبریز با استفاده از شبکه های عصبی Prcdicting the Stock Total Index and Case Study of Stock Price of "Teractor Sazi" Company with Neural Networks

بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / شاخص Index / سهام Shares / معماری شبکه Network Architecture / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / روش خطی Linear Method / روش غیرخطی Nonlinear Method

01-40225

627

پایان نامه

تحلیل و ارزیابی سر فاصله زمانی در بزرگراه های برون شهری Evaluation and Analysis of Traffic Headway Characteristics on Rural Freeways

تابع چگالی احتمال Probability Density Function / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / سرفاصله زمانی Time Headway / آزمون کلموگروف - اسمیرنوو Kolmogrov-Smirnov Test

09-40226

628

پایان نامه

اثر قابلیت اطمینان زمان سفر بر انتخاب مسیر مسافران اوج بامدادی در شهرهای بزرگThe Effect of Travel Time Reliability on Morning Peak Travellers route choice in Large Metropolitan Area

قابلیت اطمینان Reliability / زمان سفر Travel Time / جریان تعادلی بدبینانه Pessimistic Equilibrium Flow / انحراف معیار زمان سفر Travel Time Standard Deviation

09-40228

629

پایان نامه

مطالعه رفتار و عملکرد یک نوع سکوی شناور فراساحل ابداعی Studying the Behaviour and Performance of an Innovative Floating Offshore Platform

سکوهای دریایی Offshore Platforms / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / سکوی شناور Floating Platform / جزیره های مصنوعی Artificial Islands / سازه های نفتی Oil Rigs

09-40229

630

پایان نامه

ارائه مدلی برای ارزیابی حوادث زنجیره یی (Domino Effects)سطح دوم در صنایع فرایندی Model for Second Level Domino Effect Analysis in Process Industries

ایمنی فرایند Process Safety / شبیه سازی Simulation / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / حوادث زنجیره ای Domino Accidents

06-40231

631

پایان نامه

لایه نشانی نانوذرات و نانوفایبر دی اکسید تیتانیوم به روش الکتروفورتیک، جهت استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای Electrophoretic Deposition of TiO2 Nanoparticles and Fiber for DSC Application

ترک Crack / تخلخل Porosity / ضخامت Thickness / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / نانوذرات Nanoparticles / نانوالیاف اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanofiber / لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells

04-40232

632

پایان نامه

بررسی تجربی و عددی اثر هندسه شکل دهنده موج در آزمایش میله فشاری هاپکینسون Experimental and Numerical Study of Pulse Shaper Geometry Effects in Split Hopkinson Pressure Bar Test

انتشار موج Wave Propagation / نرخ کرنش بالا HIGH STRAIN RATE / پردازش سیگنال Signal Processing / شکل پالس Pulse Shape / آزمایش میله فشاری هاپکینسون Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB)Test

08-40234

633

پایان نامه

بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر برداشتگرهای انرژیImproving the Reliability of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بازیاب انرژی Energy Harvesting / آ. آر. کیو مشارکتی Automatic Repeat Request (ARQ) / اچ. آ. آر. کیو مشارکتی Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) / مکانیزم کنترل خطا Error Control Mechanism

52-40235

634

پایان نامه

توسعه یک مدل به منظور بررسی پتانسیل تولید انرژی از دریا همراه با به کارگیری ابزار GIS Development of a Model to Investigate Energy Production Potential from Sea Applying GIS Technique

جزر و مد Tides / موج آب Water Wave / ایران Iran / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / تولید انرژی Energy Production / انرژی تجدیدپذیر فراساحل Offshore Renewable Energy / اطلس Atlas

08-40236

635

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی سیستم های نشان گذاری ضربی بر روی سیگنال های چندرسانه ای Design and Implementation of the Multiplicative Watermarking Technique for Multimedia Signals

تبدیل موجک Wavelet Transform / تبدیل کانتورلت Contourlet Transform / سیگنال های صوتی Audio Signals / نشان گذاری ضربی Multiplicative Watermarking / آشکارساز بهینه Optimal Detector / سیگنال های چندرسانه ای Multimedia Signals

05-40237

636

پایان نامه

انرژی گراف ها Energy of Graphs

مقادیر ویژه گراف Graph Eigenvalue / انرژی گراف Graph Energy / لاپلاسی Laplacian / انرژی هوکل Huckle Energy / انرژی وقوعی Incidence Energy / لاپلاسین بدون علامت Signless Laplacian

02-40238

637

پایان نامه

قیمت گذاری منطقه ای در شبکه های حمل و نقل با در نظر گرفتن اثرات بلندمدتCongestion Pricing with Consideration of Long‐Term Effects

مدیریت تقاضا DEMAND MANAGEMENT / تراکم Congestion / شبکه های حمل ونقل Transportation Networks / قیمت گذاری منطقه ای Cordon-Based Pricing / تغییرات بلند مدت Long-term Effects / تغییرات کوتاه مدت Short-term Effects

09-40239

638

پایان نامه

جداسازی کاتالیست از واکس به روش فیلتراسیون داخلی در فرایند فیشر - تروپشSeparation of Catalyst from Wax Using Internal Filtration in Fischer-Tropsch Process

سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / فیلتراسیون. / راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / کاتالیزور کبالت Cobalt Catalyst / فرایند گاز به مایع Gas to Liquid (GTL)Process

06-40240

639

پایان نامه

ارزیابی مقاومت مخلوط های آسفالتی ساخته شده با قیرهای اصلاح شده در برابر شیارشدگی Evaluation of Rutting Resistance of Modified Asphalt Mixtures

قیر اصلاح شده Modified Bitumen / مخلوط آسفالتی ASPHALT MIXTURE / روش سوپرپیو Superpave Method / گودشدگی Rutting

09-40241

640

پایان نامه

تحلیل ترموالاستوپلاستیک مخازن کروی و استوانه ای FG تحت گرادیان دمایی و فشار داخلی thermo-Elasto-Plastic Analysis of Spherical and Cylindrical FG Reservoirs Subjected to Temperature Gradient and Internal Pressure Loading

فشار داخلی Internal Pressure / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / ترموالاستیک - پلاستیک Thermoelastic-Plastic / شیب حرارتی Temperature Gradient / سخت شوندگی خطی همسانگرد Isotropic Linear Work Hardening / مخزن های کروی Spherical Tanks / مخزن های استوانه ای Cylindrical Tanks

09-40242

641

پایان نامه

بررسی خواص هیدروژنی نانوکامپوزیت MgH2-Ti Cr1.2 Fe0.6 نانوبلورین تولیدی به روش آسیاب کاری مکانیکی و ذوب قوسی تحت خلاء Investigation Hydrogen Properties of Nano Composite MgH2-Ti Cr1.2Fe0.6 Nano Crystalline Synthesized by Mechanical Alloying and Vacuum Arc Re-Melting(VAR)

ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / هیدرید منیزیم Magnesium Hydride / نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / پیل سوختی Fuel Cell / ذوب قوسی تحت خلاء Vacuum Arc Re-Melting

07-40243

642

پایان نامه

آشوبناک سازی سیستم های دینامیکی به روش فیدبک خطی تطبیقی متغیرهای حالت در دسترس Chaotification of Dynamic Systems with Adaptive Linear Feedback of Available State Variables

سیستم های دینامیکی Dynamical Systems / محیط های پیوسته. / نمای لیاپانوف LYAPUNOV EXPONENTE / آشوبناک سازی Chaotification / بازخورد خطی Linear Feedback / دینامیک آشوب Chaos Dynamics

08-40244

643

پایان نامه

بررسی و بهبود عملکرد سیستم کنترل سلسله مراتبی ولتاژ Assessment and Performance Improvement of Hierarchical Voltage Control System

کنترل سلسله مراتبی ولتاژ Hierarchical Voltage Control / کنترل ثالثیه ولتاژ Tertiary Voltage Control / کنترل ثانویه ولتاژ Secondary Voltage Control / ناحیه کنترل ولتاژ Voltage Control Region / باس پایلوت Pilot Bus

05-40245

644

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی توزیع اندازه ذرات پلی استایرن در پلیمریزاسیون تعلیقی در یک راکتور ناپیوسته Modeling and Simulation of Particle Size Distribution of Polystyrene in a Semibatch Suspension Polymerization

توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / موازنه جمعیت Population Balance / استیرن Styrene / پلیمریزاسیون استایرن Styrene Polymerization / بسپارش رادیکال های آزاد Free Radicals Polymerization / بسپارش تعلیقی Suspension Polimerization / روش میانگین سلولی Cell Average Technique

06-40246

645

پایان نامه

مدل سازی تماس اصطکاکی در مسائل دینامیکی با استفاده از فرایند نقطه به سطحFrictional Contact Modeling Using a Node-to-Surface Procedure in Dynamic Problems

تماس اصطکاکی Frictional Contact / الگوریتم نقطه به صفحه Node to Surface Algorithm / مسایل دینامیکی Dynamic Problems

53-40247

646

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی یک سیستم توان دهی یاریگر برای حرکت یک انسان قطع نخاع کمری Dynamic Analysis of an Exoskeletal System to Assist a Paraplegic Motion

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / کنترل امپدانس Impedance Control / معلول قطع نخاع Paraplegic Patienst / سیستم توان دهی Exoskeletal System / باند گراف برداری Vectorial Bond Graph

08-40248

647

پایان نامه

خصوصیات مکانیکی ساختارهای پروتئینی اکتین Mechanical Properties of Actin Assemblies

ضریب کشسانی Elastisity Modulus / طول پایسته Persistence Length / دینامیک مولکولی هدایت شده Steered Molecular Dynamics / تک پاراکتین G-Actin Monomer / سه پاراکتین G-Actin Trimer / بسپار اکتین Actin Filaments

09-40249

648

پایان نامه

تعیین مکان یک نویز فرضی در قلب راکتورهای 1000-VVER با استفاده از روش های تحلیل نویز نوترونی Localization of a Postulated Noise in VVER-1000 Reactor Core Using Neutron Noise Analysis Methods

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / نویز نوترونی Neutron Noise / مدل جعبه ای Box Scheme / مش بندی شش گوش Hexagonal Geometries / محاسبات الحاقی Adjoint Calculations / تعیین مکان نویز Localization Noise

46-40250

649

پایان نامه

یک مدل جامع برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری و تخصیص زنجیره پرواز به هواپیما A Comprehensive Model for Aircraft Maintenance Routing

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری Maintenance Scheduling / برنامه ریزی پرواز Flight Scheduling / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / تخصیص هواپیما به پروازها Aircraft Routing / محدودیت های تعمیراتی Maintenance Constraints

09-40251

650

پایان نامه

بررسی تاثیر مواد فعال سطحی بر جدایش قطره در حضور فاز ناهمگون Analysis of the Surfactant Effect on Detachment of a Droplet in Immiscible Fluid Phase

قطره Drop / جدایش قطره Drop Detachment / مواد فعال سطحی Surfactants / ضریب اصطکاکی خط Line Friction Coefficient / معادله یانگ Young Equation

06-40252

651

پایان نامه

یک فرایند تولید نرم افزار برای مهندسی خط تولید نرم افزار مبتنی بر معماری مدل گراA Process Model for Software Product line Engineering Based on the Model Driven Architecture

مدیریت تغییر Change Management / خط تولید نرم افزار Software Product Line / توسعه مدل گرا Model Driven Development / مدل ویژگی Feature Model

19-40253

652

پایان نامه

بررسی رفتار تف جوشی نانوذرات تیتانات باریم سنتزشده به روش هیدروترمالInvestigation of Sintering Behavior of BaTiO3 Nanoparticles Synthesized Via Hydrothermal Method

تیتانات باریم Barium Titanat / تف جوشی Sintering / رشد دانه Grain Growth / سنتز آب گرمایی Hydrothermal Synthesis

07-40254

653

پایان نامه

آشکارسازی موج R مربوط به جنین از سیگنال مخلوط MCG مادر و جنین Fetal R Detection from Mixed Maternal and Fetal MCG Signals

جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / کاردیوگرافی مغناطیسی جنین Fetal Magnetocardiogram / آشکارسازی موج آر R-Peak Detection / تبدیل هیلبرت Hilbert Transform / تحلیل اجزای اصلی چندمقیاسی Multiscale Principal Components Analysis (MSPCA)

05-40255

654

پایان نامه

بررسی عملکرد موتورهای هیدروژن سوز Study On Performance Of Ic Engines Using Hydrogen As Fuel

سوخت هیدروژن Hydrogen Fuels / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / مدل سازی عددی Numerical Simulation / موتور هیدروژن سوز Hydrogen Engine / نرم افزار Chemkin Chemkin Software

08-40256

655

پایان نامه

بررسی اثرات پوشش بر خواص خستگی سوپرآلیاژ پایه نیکل 80 Rene Research on Influences of Coating on Low Cycle Fatigue Properties of Ni-Base Superalloy René 80

سوپرآلیاژ رنی80 Rene 80 Superalloy / کشش EXTENSION / دمای تبدیل تردی - نرمی Ductile-Brittle Transition Temprature (DBTT) / پوشش CoDEP-B CoDEP-B Coating / خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue

07-40257

656

پایان نامه

ارائه مدلی برای پروفیل دمایی یک سیال غیرنیوتنی در داخل مخزن همزن دار با استفاده از CFD A Model for Temperature Distribution Prediction of a Non-Newtonian Fluid in an Agitated Vessel by CFD Method

انتقال حرارت Heat Transfer / جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مخزن هم زده Agitated Vessel

06-40258

657

پایان نامه

طراحی شبکه خطوط تعذیه کننده حمل و نقل همگانی با استفاده از یک روش ابتکاریFeeder-Bus Network Design, Using Heuristic Algorithms

برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / طراحی شبکه همگانی Transit Network Design / خطوط اتوبوس تغذیه کننده Feeder Bus Lines / پوشش تقاضای همگانی Transit Coverage

09-40259

658

پایان نامه

کمانش صفحات کامپوزیتی متورق Modeling of Delamination Buckling of Composite Laminates

صفحه های مرکب Composite Plates / کامپوزیت لایه ای Composite Laminate / کمانش غیرخطی Nonlinear Buckling / کمانش خطی Linear Buckling

53-40260

659

پایان نامه

بررسی ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک لبه ای با فرض مدل پیوسته برای ترکVibration Analysis of Edge Cracked Timoshenko Beam with Continuous Crack Model

ارتعاش اجباری Forced Vibration / ارتعاش آزاد Free Vibration / تیر تیموشنکو ترکدار Cracked Timoshenko Beam / ترک افقی Horizantal Crack

08-40261

660

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم بی سیم نوری چندسطحی برای شبکه های دسترسی چندگانه Digital Design and Implementation of a Multilevel OCDMA System

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / زبان توصیف سخت افزار Very Highspeed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL) / سیگنال نوری چندسطحی Multilevel Optical Signal

55-40262

661

پایان نامه

شبیه سازی انتقال و جذب ذرات در سه نسل اول مجاری ریه انسان Modeling of Aerosol Transport in Human Lung

نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / انتقال و جذب ذرات Aerosol Transport / مجاری بالایی ریه انسان Upper Human Lung / مکانیزم انتقال هوای تمیز Fresh Air Transfer Mechanism / مدل وایبل Weible Model / مدل هورسفیلد Horsfiled Model

08-40263

662

پایان نامه

بررسی ضریب رفتار پیشنهادی آیین نامه IBC در خصوص سازه های جداسازی شدهInvestigation of the IBC Proposed Force Reduction Factor for Base Isolated Structures

طراحی لرزه ای Seismic Design / فرکانس طبیعی Natural Frequency / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / جداسازی پایه Base Isolation

53-40264

663

پایان نامه

بررسی وابستگی دانسیته و دمایی کشش سطحی در سیستم های چگالInvestigation the Dependency of Surface Tension to Density and Temperature at Dense Systems

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / قاعده هم دمای خطی Linear Isotherm Regularity / کشش سطحی SURFACE TENSION / چگالی Density / پتانسیل بین مولکولی Intermolecular Potential

03-40265

664

پایان نامه

مطالعه و بررسی تصفیه پذیری فاضلاب روغن موتور با بیورآکتور غشایی گرمادوستExperimental Study the Treatment of Oily Wastewater by Thermophilic External Membrane Bioreactor(MBR)

زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria / پساب روغنی Oily Wastewater / تجمع روغن Oil Accumulation / زمان ماند بهینه Optimum Hydraulic Retention Time

06-40267

665

پایان نامه

بررسی عددی جریان دوفازی حاوی آب و نفت در داخل هیدروسیکلون ها Numerical Investigation of Two-Phase Flow Contains Water and Oil in Hydrocyclones

هیدروسیکلون Hydrocyclone / جریان دوفازی Two Phase Flow / جریان چرخشی Swirling Flow / بررسی عددی Numerical Investigation

08-40268

666

پایان نامه

مدل تحرک حقیقی برای شبکه متحرک شهری A Realistic Urban Mobility Model for Mobile Ad Hoc Network

سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / نرم افزار شبیه ساز شبکه Network Simulator (NS)Software / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / مدل تحرک MOBILITY MODEL / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET)

52-40269

667

پایان نامه

سنجش مقاومت مدیریت کلید نسبت به حملات در شبکه های حسگر بی سیمRobustness Evaluation of Key Management Against Attacks in Wireless Sensor Network

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مدیریت کلید Key Management / امنیت داده ها Data Security / حمله های اخلال گرانه Byzantine Attacks / سنجش مقاومت Robustness Evaluation

19-40270

668

پایان نامه

کریستالیزاسیون واکنشی در راکتور با جت های برخوردی Reactive Crystallization in an Impinging Jets Reactor

جت برخوردی Impinging Jet / سولفات باریم Sulfate Barium / فرایند اختلاط Mixing Process / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical) / اکسالات کلسیم Calcium Oxalat

06-40271

669

پایان نامه

ارائه یک سیستم بازیابی تصاویر بر اساس محتوای برای اندیس گذاری تصاویر تشدید مغناطیسی مغز انسان A CBIR System for Human Brain Magnetic Resonance Image Indexing

تصاویر پزشکی Medical Images / طبقه بندی Classification / مغز BRAIN / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval

55-40272

670

پایان نامه

تخصیص منابع آب با در نظرگیری فاضلاب تصفیه شده به عنوان منبع جدید آب در شهر تهران Water Allocation with Regard to Reclaimed Wastewater as a New Water Resource for Tehran, Iran

شهر تهران Tehran City / بازیافت پساب Wastewater Reclamation / مدیریت آب شهری URBAN WATER MANAGEMENT / برنامه ریزی خطی Linear Programming / بهینه سازی Optimization / تخصیص منابع آب Water Resources Allocation

09-40273

671

پایان نامه

برآورد تقاضا در حمل و نقل روستایی به روش فعالیت محور؛ مطالعه موردی روستاهای نزدیک به مرکز استان فارس Activity-based Travel Demand Modeling in Rural Areas; Case Study of Villages Near City in Fars Province

برآورد تقاضای سفر Travel Demand Estimation / حمل و نقل روستایی Rural Transport / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / فارس (استان) Fars (Province) / مدل سازی فعالیت محور Activity-Based Demand Modeling / الگوی فعالیت روزانه Daily Activity Pattern / زنجیره سفر Trip Chain

09-40274

672

پایان نامه

چالش ها و مسایل امنیتی در شبکه های خودرویی Security Issues and Challenges in Vehicular Ad hoc Networks (VANET)

امنیت Security / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / قرارداد مسیریابی آ. او. دی. وی Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV)Routing Protocol / قرارداد مسیریابی دی. اس. آر Dynamic Source Routing Protocol (DSR)

52-40275

673

پایان نامه

ارزیابی عملکرد قاب های با مهاربندی همگرا Seismic Performance Assessment of Concentrically Braced Frames

طراحی لرزه ای Seismic Design / سیستم بادبند همگرای معمولی Ordinary Concentric Braced Frame System (OCBF)System / سیستم بادبند همگرای ویژه Special Concentrically Braced Fram System (SCBFS)System

53-40276

674

پایان نامه

استخراج دینامیکی کلر و بنزن ها از فضای فوقانی نمونه های آبی با استفاده از جاذب پلی پیرول الکترو پلیمریزه شده درون تله سوزنی و اندازه گیری آن ها با کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمی An Interior Needle Trap by Electropolymerized Pyrrole-based Coating for Headspace Solid-Phase Dynamic Extraction of Chlorobenzenes and Their Determination with Gas Chromatography-Mass Spectrometry

کلروبنزن Chlorobenzene / تله سوزنی Neadle Trap / پلی پیرول Polypyrrole / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / استخراج دینامیکی با فاز جامد از فضای فوقانی Head Space-Solide Phase Dynamic Extraction / ریزاستخراج با فاز جامد دینامیکی Solidphase Dynamic Microextraction

03-40277

675

پایان نامه

ناپایداری کششی دینامیکی و ارتعاشات غیرخطی در سیستم های میکرو/نانو الکترومکانیکی Dynamic Pull-in Instability and Nonlinear Oscillations of Micro/Nano Electromechanical Systems

روش اجزای محدود Finite Element Method / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / سیستم میکرو/نانوالکترومکانیکی Micro/Nanoelectromechanical System / ناپایداری دینامیکی DYNAMIC INSTABILITY / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / نظریه هموتوپی HOMOTOPY THEORY / میرایی لایه کوبشی Squeeze Film Damping / میکروتیر خمیده Curved Microbeam

08-40278

676

پایان نامه

ایجاد جدول های زمان بندی خطوط اتوبوسرانی با حداکثر همزمانی Creating Bus Timetables with Maximum Synchronization

زمان بندی Scheduling / شبکه اتوبوسرانی Bus Network Design / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method

09-40279

677

پایان نامه

تولید امولسیفایر خوراکی Production of Food Emulsifier

استری کردن Esterification / سوربیتن استر Sorbitan Ester / سوربیتن مونواستئارات Sorbitan Monostearate / سوربیتن تری استئارات Sorbitan Tristearate / امولسیفایر Emulsifier / سوربیتول Sorbitol

06-40280

678

پایان نامه

کاهش و تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بی سیم Data Reduction and Aggregation in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / داده کاهی Data Reduction / ادغام داده Data Aggregation

19-40281

679

پایان نامه

روش نیوتن برای مسائل بهینه سازی برداری Newton's Method for Vector Optimization

کارایی Efficiency / تحدب Convexity / بهینه سازی برداری Vector Optimization / شرایط بهینگی Optimality Condition

02-40282

680

پایان نامه

مسیریابی بهینه در شبکه های حسگر بدون سیم با استفاده از نظریه بازی ها A Game Theory Approach for Finding Optimal Route in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / نظریه بازی GAME THEORY / مسیریابی ROUTING / طول عمر Life Time / توزیع بار Load Distribution

01-40283

681

پایان نامه

بررسی تجربی شعله نفوذی آرام با حضور نوسانات غلظت سوخت و سرعتExperimental Study of Fuel Concentration Fluctuations on Diffusion Flame Structure

ساختار شعله Flame Structure / فرکانس تحریک Excitation Frequency / جریان پخشی Diffusion Flame / سوسو زدن Flicker / پارگی شعله Flame Clip-Off

45-40284

682

پایان نامه

الگوریتم زمانبندی Uplink در شبکه های یک به چند ثابت وایمکس با ساختار فریم TDD An Uplink Packet Scheduling Algorithm in Fixed PMP WiMAX Networks with TDD Frame Structure

الگوریتم زمان بندی Scheduling Algorithm / توزیع بار Load Distribution / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16 Standard / شبکه های وایمکس Wordwide Interoperability for Microwave Access (WIMAX)Networks

52-40285

683

پایان نامه

مدل سازی افسردگی حاد با استفاده از محاسبات هوشمند Modeling of Major Depression by Using Computational Intelligence

منطق فازی Fuzzy Logic / افسردگی حاد Major Depressive

52-40286

684

پایان نامه

بررسی پارامتری دیوارهای برشی بتنی پس کشیده پیش ساخته تحت بار جانبیParametric Study of Unbonded Post Tensioned Precast Concrete Structural Walls Under Lateral Loading

بتن پیش ساخته. / دیوار برشی بتنی Concrete Shear Wall / پارامترهای طراحی Design Parameteres / مطالعه پارامتری Parametric Study / بتن پس کشیده Unbonded Post-Tensioned

53-40287

685

پایان نامه

به کارگیری فرایند رویت پذیر جزئی مارکوف برای واحد مدیریت سیستم ها ی گفتگوی خودکار Using Partially-Observable Markov Decision Process for Dialogue Management in Spoken Dialogue Systems

سیستم محاوره مبتنی بر گفتار Spoken Dialoge System / فرایند تصمیم گیری مارکوف جزیی مشاهده پذیر Partially Observable Markov Decision Process / مدیریت مکالمه Dialogue Management

19-40288

686

پایان نامه

استفاده از شبکه های بی ساختار در حل عددی جریان های توام با سطح آزادNumerical Simulation of Free Surface Flows Using Unstructured Grids

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / مدل سازی سطح آزاد Free Surface Modeling / شبیه سازی حرکات شناور Ship Maneuver Simulating / روش گام جزیی Fractional Step Method

08-40290

687

پایان نامه

آنالیز یک صفحه حاوی سوراخ های دایره ای شکل متعدد توسط روش RKPM Numerical Analysis of a Plate Containing Multiple Circular Holes Via RKPM

روش بدون شبکه Meshless Method / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / قید پنالتی Penalthy Constraint / تابع شکلی Shape Function / شرط مرزی اصلی Essential Boundry Condition / مدل جدید با ویژگی خاص New Model With Special Feature

53-40291

688

پایان نامه

طراحی و ساخت مدار تست آرایه ی دو بعدی سنسورهای دیودی در دمای پایین (77 کلوین) Design & Implementation of Test circuit for an array of sensor Diodes in Low Temperature (77K)

فناوری مسفت Metal Semiconductor Field Effect Transistor (MESFET)Technology / دمای پایانی Finishing Temperature / تقویت کننده بهره متغیر Variable Gain Amplifier / تقویت کننده جریان Current Amplifier / آینه ی جریان Current Mirror

05-40292

689

پایان نامه

تحلیل عددی جریان دوفاز حلقوی در لوله های افقی Numerical Simulation of Two-Phase Annular Flow in Horizontal Tubes

تحلیل عددی Numerical Analysis / تبخیر Evaporation / جریان دوفازی Two Phase Flow / جریان حلقوی Annular Flow / سردکننده Coolant / تبخیرکننده ها Evaporators

08-40293

690

پایان نامه

آنالیز مصرف انرژی روش های کنترل خطا در شبکه های حسگر بی سیم Analyzing the Energy Consumption of Error Control Mechanisms in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قابلیت اطمینان Reliability / فناوری بلوتوس Bluetooth Thechnology / بازده انرژی Energy Efficiency / روش کنترل خطا Error Control Scheme

52-40294

691

پایان نامه

مکان یابی در شبکه های سنسور بی سیم بر اساس الگوهای برد آزاد Location Finding in Wireless Sensor Network Based on Range-Free Schemes

مکان یابی LOCATION / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / حسابگری نرم Soft Computation

52-40295

692

پایان نامه

بررسی تجزیه پذیری رنگ ها به وسیله روش آنزیمی در یک بیوراکتور Review on Dye Degradability by Enzymatic Method in a Bioreactor

رنگ زدایی Decolorization / آنزیم تثبیت شده. / آنزیم پراکسیداز Peroxidase Enzyme / زیست واکنشگاه Bioreactor / قارچ کپرینوس سینریوس Coprinus Cinereus Fungi / رنگ سیاه واکنش 5 Reactive Bluck 5 / مکانیزم دوسوبستر ایی پینگ - پنگی Bisubstrate Ping-Pong Mechanism

06-40296

693

پایان نامه

شبیه سازی حرکت سیال در فیلترهای فومی با استفاده از خواص نفوذپذیری محیط متخلخل Simulation of Fluid Flow Through Ceramic Foam Filters in Basis of Porous Media Permeability Properties

شبیه سازی Simulation / نفوذپذیری Permeability / افت فشار Pressure Drop / جریان سیال Fluid Flow / فیلترهای فومی سرامیکی Ceramic Foam Filters / زمان پرشدن Mould Filling

07-40297

694

پایان نامه

طراحی سیستم "دیوار خورشیدی " برای مصارف تولید حرارت 

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / دیوار خورشیدی Solar Wall

08-40298

695

پایان نامه

زمان بندی مبتنی بر محتوای بسته ها در جریان سازی نظیر به نظیر ویدیو Content Aware Packet Scheduling in Peer-to-Peer Video Streaming

جریان سازی ویدیو Video Streaming / ویدیوی لایه ای Layered Video / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / زمان بندی Scheduling / پخش چندگانه Multicast / تطبیق گراف دوبخشی Bipartite Graph Matching

19-40299

696

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر بر پر شدن قالب توسط چدن مذاب در فرایند EPC Investigation on Effective Parameters on Mold Filling of Cast Iron Melt in EPC Process

سیستم راهگاهی Gating System / ضخامت پوشش Coating Thickness / جریان چگالی Density Current / ریخته گری با مدلهای تبخیرشونده Evaporative Pattern Casting / روش عکسبرداری سریع Photography Technique / دما Themperature

07-40301

697

پایان نامه

تولید میکرو نانوکامپوزیت های آلومیناید آهن/زیرکونیا به روش آسیاب مکانیکی و بررسی خواص مکانیکی آن “Production of Micro and Nanocomposites of Fe3Al/ZrO2 Via Mechanical Alloying and Surveying of Mechanical Properties”

آلومیناید آهن Tron Aluminide / آسیاب مکانیکی Mechanical Milling / زیرکونیای پایدارشده جزیی Partially Stabilized Zirconia (PSZ) / نانوکامپوزیت Nanocomposite / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / استحکام سه نقطه ای Tree Point Strength

07-40302

698

پایان نامه

ارزیابی ریسک حوادث زنجیره ای محتمل بین دو مجتمع پتروشیمی Risk Assessment of Probable Domino Scenarios Between Two Petrochemical Units

مدل پروبیت PROBIT MODEL / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / حوادث زنجیره ای Domino Accidents / حدود آستانه آسیب پذیری Threshold Value

06-40303

699

پایان نامه

بازیابی نیمه صنعتی رنیوم از غبار تشویه شده مولیبدنیت Recovery of Rhenium From Ferromolybdenum Furnace

رنیوم Rhenium / مولیبدن MOLYBDENUM / مس COPPER / آهن Iron / انحلال Dissolution / استخراج باحلال Solvent Extraction / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical)

07-40304

700

پایان نامه

تولید آلیاژ AlV از طریق احیای آلومینوترمیک پنتااکسید وانادیوم AlV Alloy by Aluminothermic Reduction of Vanadium Pentoxide

آلیاژ Alloy / آهک Lime / کاتالیزور پنتااکسیدوانادیم Vanadium Pentoxide Catalyst / احیای آلومینوترمیک Aluminothermic Reduction / آلومینیوم اضافی Excess Aluminum

07-4030

 

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

پایان نامه

بازیابی کبالت از کاتالیست غیرفعال شده در سنتز فیشر - تروپش Regeneration of Cobalt from Catalyst Deactivated in Fischer-Tropsch Synthesis

سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / کاتالیزور کبالت Cobalt Catalyst / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical) / آب شویی Leaching / استخراج کننده Extractant

06-40306

702

پایان نامه

مدل سازی برای ارائه ی مطلوبیت نسبی واحدهای آپارتمانی مسکونی Deriving a Model for Determining the Relative Utility of Residential Apartments for Private Buyers

تصمیم گیری Decision Making / رتبه بندی Ranking / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / ارزش گذاری Valuation / مطلوبیت نسبی Relative Utility

44-40308

703

پایان نامه

بررسی فرایند تقسیم امتیاز در سیستم های چندعامله با یادگیری تقویتی A Study on Credit Assignment among Reinforcement Learning Agents

سیستم چندعاملی Multiagent System / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تقسیم امتیاز Credit Assignment

19-40309

704

پایان نامه

مدل بیومکانیکی شانه جهت بررسی رابطه بین گشتاور خارجی وارد بر مفصل شانه و سطح فعالیت غضلات از طریق به کارگیری مفهوم سینرجی A Biomechanical Model for Evaluation of Shoulder Function: Detecting the
Relationship Between Muscles Activation Patterns and Shoulder Joint Torques Using Synergy Concept

مفصل شانه Shoulders Joint / هم افزایی Synergy / سطح فعالیت عضلات Muscle Activation Level / نرم افزار Anybody Anybody Software

08-40310

705

پایان نامه

تصمیم گیری چندمعیاره در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مجموعه های فازی Multicriteria Decision Making in Water Resources Planning and Management using Fuzzy Sets

تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / اعداد فازی Fuzzy Numbers / مدیریت منابع آب Water Resources Management / حوضه آبریز زاب (کردستان) Zab Watershed / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / برنامه ریزی منابع آب Water Resources Planning

09-40311

706

پایان نامه

طراحی و بهینه سازی شبکه های حسگر بی سیم انرژی کارا Design and Optimization of Energy Efficient Wireless Sensor Networks

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / مسیریابی ROUTING / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بازده انرژی Energy Efficiency

55-40312

707

پایان نامه

تحلیل دینامیکی یک ربات مرکب جدید برای فرایند جوشکاری پیوسته Dynamic Analysis of a Novel Hybrid Robot for Arc Welding Process

جوشکاری Welding / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / ربات مرکب Hyrbid Robot / انرژی مصرفی عملگرها Actuating Energy / جرک Jerc

08-40313

708

پایان نامه

پیاده سازی سیستم تولید ناب در شرکت های خدماتی و بررسی نتایج با استفاده از شبیه سازی Implementation of Lean Manufacturing Concept in Service Firms: An Analysis Using Computer Simulation

تولید ناب Lean Manufacturing / تفکر ناب Lean Thinking / خدمات ناب Lean Service / شبیه سازی گسسته پیشامد Discrete Event Simulation / نقشه برداری جریان ارزش Value Stream Mapping

01-40314

709

پایان نامه

آنالیز خطوط انتقال غیریکنواخت ابررسانا و مایکرواستریپ در رژیم مایکروویو Analysis of Nonuniform Superconducting Transmission Lines and Microstrips in Microwave Regime

ابررسانایی Superconductivity / خط انتقال ریزنوارکی Microstrip Transmission Line / خط انتقال غیریکنواخت Nonuniform Transmission Line / معادله تلگرافی Telegrapher's Equation / امواج شبه الکترومغناطیس عرضی Quasi-Transverse Electromagnetics Waves (Quasi-TEM) / سرعت گروه Group Velocity

05-40315

710

پایان نامه

استفاده از خوشه بندی به منظور مسیریابی در شبکه های حسگر Using Clustering for Routing in Sensor Network

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مسیریابی ROUTING / خوشه بندی Clustering / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / طول عمر شبکه Network Lifetime

19-40316

711

پایان نامه

یک الگوریتم نیمه هدایت شده در خوشه بندی داده های میکروآرایه A Semi-Supervised Algorithms for Clustering Microarray Data

خوشه بندی Clustering / ریزآرایه Microarray / داده های ریزآرایه Microarray Data / داده های بیان ژن Gene Experssion Data / الگوریتم نیمه هدایت شده Semi-Supervised Algorithm

02-40317

712

پایان نامه

تدوین شرایط محدود کننده ی پرواز پیروی از پستی و بلندی ها (TFF)در صفحه طراحی هواپیما Modification of Design Target Area, based on Aircraft Terrain Following Missions

مانورپذیری Maneuverability / تعقیب پستی و بلندی های زمین توسط هواپیما Terrain Following Aircraft / نمودار تطبیق هواپیما Airplane Maching Diagram / دینامیک طولی هواپیما Airplane Longitudinal Dynamics / صفحه طراحی هواپیما Airplane Design Guidelines / پرواز در ارتفاع بسیار پایین Flying in very Low Altitude

45-40318

713

پایان نامه

ارزیابی و کاربرد روش های مختلف تحلیل لرزه ای در به سازی ساختمان های بتنیEvaluation and Application of Several Seismic Analysis Procedures in Retrofit of Concrete Buildings

تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / قاب خمشی بتنی Moment resisting Rainforced Concrete Frame / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / ساختمان های بتنی Concrete Structures / پاسخ غیرخطی Nonlinear Response

09-40319

714

پایان نامه

بررسی تاثیر پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن زمین بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کرخه) Study of Climate Change Impacts on Temporal and Spatially Varying Groundwater Recharge

تغییر اقلیم Climate Change / حوضه آبریز سد کرخه Karkheh Dam River Basin / مدل هیدرولوژیکی Hydrologic Model / تغذیه آب زیرزمینی Ground water Recharge / دشت کوهدشت Kuhdasht Plain / دشت کرخه نور Karkhehnoor Plain

09-40320

715

پایان نامه

به کارگیری سیگنالینگ های مناسب برای افزایش کارایی و ظرفیت سیستم های CDMA نوری Energy/Throughput Efficient Signalings for Optical CDMA Systems

ارتباط نوری Optical Communication / دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / سیگنال نوری چندسطحی Multilevel Optical Signal / سیگنال نوری چندکلاسی Multiclass Optical Signal / گیت های منطقی نوری Optical Logic Gates

05-40321

716

پایان نامه

مدل های منطقه ای هیدرولوژیکی در حوضه آبریز (مطالعه موردی: جریان ماهانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه) Regional Hydrologic Models in Basins(Case Study: Monthly Flow in Urmia Lake Basin)

بیلان آبی Water Balance / روش منطقه ای کردن Regionalization Method / تحلیل برگشتی خطی Linear Regression / روش کالب زنی منطقه ای Regional Calibration / چرخه هیدرولوژیکی Hydrologic Cycle

09-40323

717

پایان نامه

استفاده از مدل های ترمودینامیکی موضعی هوشمند در شبیه سازی فرایندهای ازدیاد برداشت حرارتی Using Intelligent Local Thermodynamic Models in Simulation of Thermal EOR Processes

شبیه سازی مخزن Reservior Simulation / شبکه عصبی Neural Network / تعادل ترمودینامیکی Thermodynamic Equilibrium / منطق فازی Fuzzy Logic

06-40324

718

پایان نامه

آنالیز دایورسیتی و احتمال خطا و بررسی تاثیر تخمین فاز غیرایده آل در تکنیک های تقویت و ارسال و شکل دهی پرتو Diversity and Error Probability Analysis and Determining the Effect of Non-Ideal Phase Estimation in Amplify-and-Forward and Beamforming Techniques

نظریه چندگانگی Diversity Theory / تقویت و ارسال مجدد Amplify-and-Forward / پرتوسازی Beamforming / فیلترهای حداقل مربعات خطا Minimum Mean Square Error Filters / ظرفیت برون رفت Outage Capacity / نسبت سیگنال به نویز توزیع شده Distributed Signal to Noise / احتمال خطا Error Probability

05-40325

719

پایان نامه

تحقیق و بررسی پارامتریک کاربرد یک نوع سیستم بادبند فلزی (بادبند V شکل کمانش پذیر)بر روی قاب های بتنی Parametric Study for a Type of Steel Bracing System (Chevron Knee Bracing)on Simple RC Frames

لینک برشی SHEAR LINK / لینک خمشی MOMENT LINK / قاب های بادبندی شده Braced Frames / قاب بتنی Concrete Frame / مهاربند زانویی وی شکل Chevron Knee Brace / مهاربندی شورن Cheyron Bracing / شکل بهینه Best Shape / پارامترهای موثر Effective Parameters

53-40326

720

پایان نامه

تولید نانوذرات LiNi (1-X) CoXO2 و پوشش دهی آن با LiCoO2 به روش سل - ژلSynthesis of LiNi0.8Co0.2O2 Nano Particles Coated with LiCoO2 Using Sol-Gel Method

روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوپودر Nanopowder / باتری های لیتیمی Lithium Batteries / مواد کاتدی Cathode Materials

07-40327

721

پایان نامه

مدل سازی تجربی اثر اگزوز برگشتی بر احتراق بدون شعله Experimental Modeling of Influence of Exhaust Gas Recirculation on Flameless Combustion

آلاینده Pollutant / مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / پیش گرمایش سوخت Fuel Preheating / احتراق بدون شعله Flamless Combustion / نسبت هم ارزی Preheat Air

45-40328

722

پایان نامه

ساخت قطعات نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیا - نانولوله کربنی و بررسی خواص مکانیکی قطعات حاصل Fabrication and Mechanical Properties of Alumina- Zirconia- CNT Nanocomposite Parts

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / چقرمگی Toughness / نانوکامپوزیت آلومینای تقویت شده با زیرکونیای تتراکونال Zirconia Thoughed Alumina (ZTA)Nanocomposite / سنتز احتراقی Combustion Synthesis / سنتز درجا In Situ Synthesis / هتروکواگولاسیون Heterocoagulation

07-40330

723

پایان نامه

طراحی الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر روش بهینه سازی دسته پرندگان برای مساله تبادلات گسسته زمان - منبع A New Metaheuristic Algorithm Based on Particle Swarm Optimization for Discrete Time Resource Trade-off Problem

زمان بندی پروژه Project Scheduling / جستجوی محلی ژنتیکی Genetic Local Search / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / مساله تعادل گسسته زمان - منبع Discrete Time Resource Trade off Problem

01-40331

724

پایان نامه

سنتز و مشخصه یابی لایه های نازک نانوکامپوزیت Ce-ZnO به روش سل - ژل 

روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوکامپوزیت Nanocomposite / اکسید روی با آلایش سریم Cerium-Doped Zinc Oxide / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell

04-40332

725

پایان نامه

مطالعه جوانه زنی و رشد نانوذرات اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش ژل - سل Study on Nucleation and Growth of Titanium Dioxide Nano Particles via Gel-Sol Method

نانوذرات Nanoparticles / جوانه زنی Nucleation / رشد Growth / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / روش ژل - سل Jel-Sol Method

07-40333

726

پایان نامه

طراحی و ساخت سکوی موقعیت دهی صفحه ای با دقت نانومتری بر پایه مکانیزم های منعطف Design and Fabrication of a Flexure-Based Nano-Precision XY Positioning Stage

عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / مکانیزم منعطف Flexure Mechanism / موقعیت دهی دقیق Precise Positioning / بهینه سازی مکانیزم Mechanism Optimization / دقت نانومتری Nonometer Resolution

08-40334

727

پایان نامه

نهان نگاری در تصاویر اثر انگشت Watermarking of a Fingerprint Image

نهان نگاری Watermarking / تبدیل موجک گسسته Discrete Wavelet Transform (DWT) / بیت با کم ترین ارزش Least Significant Bit / اثر انگشت Fingerprint / استخراج Minutia Minutia Extracting

55-40335

728

پایان نامه

نمایش تغییراتی برای تابعک های مثبت از حرکت برآونی نامتناهی البعد A Variational Representation for Positive Functionals of Infinite Dimensional Brownian Motion

فرایند تصادفی کیو - وینر Stochastic Q-Wiener Process / انتگرال تصادفی در بعد نامتناهی Stochastic integral in Infinite Dimension / اصل لاپلاسین Laplacian Principle

02-40336

729

پایان نامه

مشکلات تحلیلی دال های پس کشیده بتنی Analytical Problems of Prestressd Post-tensione Concrete Slabs

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / دال های بتنی Concrete Slabs / بتن پیش تنیده Prestressed Concrete / تغییرشکل پلاستیک Plastic Deformation / مدل آسیب خمیری Damage Plasticity Model

09-40337

730

پایان نامه

تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون به روش المان محدود On the Parametric Analysis of Structural Response of Base Plate Connections through FEM

تنش Stress / سخت کننده Stiffener / ورق کف ستون Base Plate / مطالعه پارامتری Parametric Study / موقعیت ستون Column's Position

09-40339

731

پایان نامه

الگوریتم های تکاملی چندلایه ای ترکیبی و کاربرد آن ها در بهینه سازی Hybrid Multilayer Evolutionary Algorithms and Its Applications in Optimization

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / بهینه سازی Optimization / ساختار سلسله مراتبی Hierarchical Structure / یادگیری پیوند Linkage Learning

19-40340

732

پایان نامه

یک روش پرظرفیت نهان نگاری در حوزه تبدیل موجک A High Capacity Image Steganography in Wavelet Transform Domain

پنهان سازی Steganography / تبدیل موجک Wavelet Transform / بیت با کم ترین ارزش Least Significant Bit / تابع مشخصه هیستوگرام Histogram Characteristic Function / تحلیل مرکز جرم Mass Center Analysis / تجزیه صفحه بیت Bit Plane Segmentation / پیچیدگی صفعه بیت Bit Plane Complexity / مصالحه ظرفیت - شفافیت Capacity Imperceptibility Trade Off

05-40341

733

پایان نامه

مدیریت تقاضای سفر شهری برای کاهش آلودگی هوا با قیمت گذاری شبکه و تقاضای کشش پذیر Travel Demand Management to Reduce Air Pollution by Network Pricing

قیمت گذاری شبکه Network Pricing / کاهش آلاینده ها Emission Reduction / آلودگی هوا Air Pollution / زنجیره مارکف Markov Chain / شیراز Shiraz / شبکه حمل و نقل Transportation Network / تقاضای سفر انعطاف پذیر Elastic Trip Demand

09-40342

734

پایان نامه

ارزیابی چندمعیاره اتوبوس معمولی، اتوبوس تندرو و مترو در تهران با تاکید بر نظر کاربران Multi-Criteria Appraisal of Regular Bus, Bus Rapid Transit and Metro in Tehran

حمل و نقل عمومی Public Transport / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / منطق فازی Fuzzy Logic / اتوبوسرانی تندرو Bus Rapid Transit (BRT) / استنباط کاربران User Perception / مترو تهران TEHRAN METRO / تحلیل شاخص های ارزیابی Perception Analysis and Evaluation / تحلیل چندمعیاره Multicriteria Analysis

09-40343

735

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل اثر اختلالات کامل مداری بر دینامیک ماهواره Modeling and Analysis of Full Perturbation Effects on Satellite Dynamics

اختلال مداری Orbital Perturbation / ماهواره Sattelite / اجزای مداری Orbital Elements

45-40344

736

پایان نامه

ساخت نانوذرات سیلیکن از سیلیکن متخلخل جهت به کارگیری در دیودهای نورتابFormation of Silicon Nanoparticles From Porous Silicon for LED Application

سیلیکون متخلخل Porous Silicon / رخشانی Luminescence / نانوذرات سیلیکن Silicon Nanoparticles / دیودهای نورتاب ترکیبی Hybridlight Emitting Diodes

04-40345

737

پایان نامه

بازیابی فلزات سنگین از پساب ها ی نفتی توسط سویه ی سازش داده شده ی تیوباسیلوس فرواکسیدانس Biorecovery of heavy metals from oil waste water by adapted Thiobacillus Ferrooxidans

بازیابی Recovery / فلزات سنگین Heavy Metals / تیوباسیلوس فروکسیدانس Thiobacillus Ferrooxidans / سازگاری (مهندسی شیمی) Adaptation

06-40346

738

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت Mg/Mg O-Mg2Cu به روش واکنش درجا و بررسی ساختار و خواص مکانیکی آن Synthesis of Mg / MgO - Mg2Cu by in-situ Reaction Method and Investigation on Structure and Mechanical Properties

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / پرس داغ Hot Press / خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانوکامپوزیت Nanocomposite / واکنش درجا In Situ Reaction

07-40347

739

پایان نامه

طراحی، مدل سازی و تحلیل ژنراتور تغذیه دوگانه بدون جاروبک تکفاز Design, modeling and analysis of a single phase Brushless Doubly-Fed Generator

مدل سازی MODELING / ماشین دوتحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly-Fed Machine (BDFM) / ماشین های الکتریکی ELECTRICAL MACHINES / طراحی Design / ماشین تک فاز Single Phase Machine

05-40348

740

پایان نامه

مدل سازی انعطاف پذیری موضعی اتصالات لوله ای در نرم افزار Opensees با استفاده از المان اضافه شده به کتابخانه نرم افزار Modeling of Local Joint Flexibility in Opensees Software by a New Element Added to the Library of Software

سکوی پایه ثابت Jacket Platform / انعطاف پذیری موضعی Local Flexibility / نرم افزار OpenSees OpenSees Software

09-40349

741

پایان نامه

مقایسه تبدیل هاف با روش های مبتنی بر نسبت درست نمایی با کاربرد آشکارسازی اهداف راداری Comparison of the Maximum Likelihood Ratio Detectors with the Hough Detectors in RADAR Detection Applications

آشکارسازی رادار Radar Detection / تبدیل هاف Hough Transform / نسبت درست نمایی LIKELIHOOD RATIO / تصویر فاصله - زمان Range-Time Image / آزمون میانگین نسبت درست نمایی Avarage Likelihood Ratio (ALR)Test / آزمون تعمیم یافته نسبت درست نمایی Generalized Likelihood Ratio (GLR)Test

05-40350

742

پایان نامه

بررسی تاثیر حضور نانوذرات در انتقال جرم سیستم های مایع - مایع Investigation of Mass Transfer in Liquid-Liquid System in the Presence of Nanosized Particles

نانوسیال Nanofluid / انتقال جرم Mass Transfer / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction

06-40351

743

پایان نامه

بررسی دوپایداری نوری در حلقه ی فیبر نوری آغشته به اربیوم و نقطه های کوانتومیInvestigation of Optical Bistability in Quantum Dot and Erbium Doped Fiber Ring Resonator

دوپایداری نوری Optical Bistability / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / تقویت کننده فیبر نوری آغشته به اربیوم Erbium Doped Fiber Amplifier / جذب کننده اشباع شونده Saturable Absorber

04-40352

744

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای برهم کنش بین فولیک اسید (فولات)و کمپلکس های مس (II) با لیگاندها ی از نوع دی ایمین Comparative Study of Interaction Between Folic Acid (Folate) and Copper(II) Compelexes With a Diimine-Type Ligand

فولیک اسید Folic Acid (FA) / برهم کنش Interaction / تشکیل کمپلکس Complexation / یون مس (II) Cupper (II) Ion

03-40354

745

پایان نامه

شبیه سازی عددی یک جریان جت پیش چرخشی در جریان عرضی غیر قابل تراکم آشفته با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ Computational Simulation of a Pre-swirl Incompressible Turbulent Jet-into-Cross-Flow Problem, Using LES Approach

اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / جریان آشفته Turbulent Flow / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / مقیاس های زیرشبکه ای SUBGRID SCALE / مدل اسماگورینسکی SMAGORINSKY MODEL / جت چرخشی Swirl Jet

45-40355

746

پایان نامه

برآورد تقاضا در حمل و نقل روستایی به روش فعالیت محور؛ مطالعه موردی روستاهای دور از مرکز استان فارس Activity-based Travel Demand Modeling in Rural Areas; Case Study of Villages Far-from-city in Fars Province

حمل و نقل روستایی Rural Transport / مدل سازی فعالیت محور Activity-Based Demand Modeling / الگوی فعالیت روزانه Daily Activity Pattern / فارس (استان) Fars (Province) / مدل لوجیت چندگانه Multinomial Logit Model / تور اولیه Primary Tour / تور ثانویه Secondary Tour

09-40356

747

پایان نامه

برنامه ریزی مجدد پرواز بعد از بوجود آمدن اختلال با در نظر گرفتن محدودیت های برنامه ریزی خدمه Flight Rescheduling After Perturbation with Crew Constraints

اختلال در پرواز Flight Perturbation / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / برنامه ریزی مجدد پرواز Flight Rescheduling / برنامه ریزی خدمه Crew Constraints

09-40357

748

پایان نامه

نحوه انتخاب و پیاده سازی میدانی جهت انجام محاسبات مایکروسایتینگ به منظور تولید انرژی باد برای برای یک منطقه خاص Selection of a Proper Methodology and Field Activity for Micrositing of Wind Energy Production for a Selected Site

انرژی باد Wind Energy / مایکروسایتینگ Micrositing / پتانسیل سنجی Potentialeometry / رستم آباد (گیلان) Rostamabad / ویک توربین Torbine Wake

08-40358

749

پایان نامه

مسیریابی خطوط راه آهن به کمک بهینه سازی اجتماع مورچه Design of Optimum Railroad Alignments Using Ant Colony Optimization

راه آهن Railway / مسیر بهینه OPTIMAL MOTION / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS)

09-40359

750

پایان نامه

بررسی فرایند نشست کک در نانوحفره های کاتالیست واحد کاتالیتیک ریفرمینگ Coke Deposition Process in Nano-Pores of Naphtha Reforming Catalyst

نانوحفره Nanopore / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / تبدیل نفتا Naphta Reforming / نشست کک Coke Deposition

06-40360

751

پایان نامه

طراحی یک فروند شناور بارج مجهز به توربوجت به منظور اطفاء احتراق چاه های نفتیDesign of a Barge Equipped with Turbojet for oil well Fire Extinguishing

بارج Barge / توربوجت Turbojet / اطفای حریق Fire Extinguisher / مهاربندی Bracing / طراحی سازه Structural Design / چاه های نفت Oil Wells / محاسبات هیدرودینامیکی Hydrodynamic Calculation

08-40361

752

پایان نامه

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی حساسه (پروب)میکروسکوپ نیروی اتمی تحت تاثیر میدان پتانسیل غیریکنواخت Dynamic & Vibration Analysis of AFM Probe Affected by the Non Uniform Potential Field

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / حساسیت Sensitivity / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / فرکانس های تشدید Resonant Frequencies / پروب اسمبل شده Assembled Contilever Probe / میدان پتانسیل غیریکنواخت Non-Uniform Potential Field

08-40362

753

پایان نامه

کنترل سیستم های چندعامله در مسیرهای خاص با رویکرد کاربردی در مهندسی پزشکی جهت انجام درمان های داخلی Control Algorithm of Multi-agent Systems in Special Paths With an Applied Consideration in Biomechanical Engineering to Perform Operations of Interior Treatments

سیستم چندعاملی Multiagent System / کنترل مسیر Tracking Control / رگ های خونی Blood Vessels / مساله اعزام Deployment / مفاهیم هندسی Geometric Concepts / گلبول قرمز Red Blood Cell

08-40363

754

پایان نامه

چارچوبی برای توسعه استراتژی نوآوری بنگاه ها؛ مطالعه موردی گروه پتسا A Framework For Developing Corporate Innovation Strategy; PATSA Group Case Study

نوآوری Innovation / قابلیت پویا DYNAMIC CAPABILITY / استراتژی نوآوری Innovation Strategy / رویکرد عقلایی Rational Approach / رویکرد افزایشی Incremental Approach

44-40364

755

پایان نامه

تحلیل پایداری و کارایی دربرهم کنش نیرویی بین انسان و ماشین در سیستم های هپتیک Stability and Performance Analysis of Human-Machine Interaction in Haptic Systems

سیستم هپتیک Haptic System / پایداری Stability / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل امپدانس Impedance Control / شفافیت Transparency

08-40365

756

پایان نامه

حل عددی مستقیم انتقال حرارت و جریان سیال آرام در داخل یک کانال محیط متخلخلDirect Numerical Simulation of Heat and Fluid Flow through Porous Channel

عدد ناسلت Nusselt Number / محیط متخلخل POROUS MEDIA / انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / شبیه سازی عددی مستقیم Direct Numerical Simulation (DNS) / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

08-40366

757

پایان نامه

نظریه بازی ها و تعیین استراتژی های بهینه با تکنیک برنامه ریزی پویا 

نظریه بازی GAME THEORY / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / کنترل بهینه گسسته Discrete Optimal Control / بازی تجدید موجودی Replenishment Game / مدل انحصار دوقطبی Duopoly Model

01-40367

758

پایان نامه

مدل سازی نیروگاه آبی و تعیین و ارزیابی پارامترهای طراحی گاورنر Modeling and Simulation of Hydro-Power Station and Determination and Evaluation of Governor Design Specifications

نیروگاه برق آبی Hydroelectric Power Plant / گاورنر Governor / کنترل نیروگاه Power Plant Control / گاورنر هیدرولیکی Hydrulic Governer / مدل سازی نیروگاه Power Plant Modeling

58-40368

759

پایان نامه

مدل سازی دوبعدی رفتار ورق های کامپوزیت با استفاده از روش مایکروپلین Two-Dimensional Modeling of Behavior of Composite Laminates Using Microplane Method

مدل ریزصفحه Microplane Model / رفتار دوبعدی Two Dimensional Behavior / سری فوریه Fourir Series / مواد مرکب تک جهته Unidirectional Composites / مواد ناهمسانگرد Anisotropic Materials / مرز تنش - کرنش Stress-Strain Boundary

09-40369

760

پایان نامه

کاربرد موجک در شناسایی الگو Wavelet Applications in Pattern Recognition

موجک ها WAVELETS / استخراج ویژگی Feature Extraction / لبه ها Edges / بافت ها Textures / شناسایی الگو PATTERN RECOGNITION

02-40372

761

پایان نامه

طراحی و ارزیابی مخلوط های بازیافتی سرد امولسیونی Design and Evaluation of Cold In-Place Recycling with Emulsion

بازیافت سرد Cold Recycling / قیر امولسیون Asphalt Emulsion / طراحی اختلاط Mix Design / عمل آوری Curing / بیشینه اندازه اسمی سنگدانه Nominal Maximum Aggreyate Size

09-40373

762

پایان نامه

بررسی و ارائه روشی بهبودیافته برای خوشه بندی داده ها به صورت نیمه تعلیم یافتهStudy and Proposal for an Improved Method of Semi-Supervised Clustering

خوشه بندی Clustering / بهینه سازی Optimization / الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm / خوشه بندی نیمه تعلیم یافته Semi-Supervised Clustering

02-40374

763

پایان نامه

شبیه سازی تبلور مجدد استاتیکی در یک نوع فولاد کم کربن با استفاده از روش Cellular Automata و FEM Effect of Strain Path on Static Recrystallization Behavior of a Steel

تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / روش اجزای محدود Finite Element Method / شبیه سازی ریزساختار Simulation of Microstructure / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / سینتیک تبلور مجدد Recrystallization Synetic

07-40375

764

پایان نامه

طراحی و احد آب شیرین کن با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر Design of a Green Sea Water Desalination Plant

انرژی خورشیدی Solar Energy / انرژی باد Wind Energy / دستگاه آب شیرین کن Desalination Plant / نمک زدایی Desalination / تبلور دانه ای Seeded Crystallization

06-40376

765

پایان نامه

درباره ی همسانی های براور در صفحه On Brouwer’s Homeomorphisms in Plane

سیستم پویا Dynamical System / کلاس تزویج Conjugacy Class / همسانی براور Brouwer Homomorphism / لم براور Brouwer Lemma / قضیه شون فلیس Schoenflies Theorm

02-40377

766

پایان نامه

ساخت غشاهای کامپوزیتی جداسازی گازها از پلی آنیلین Synthesis of Composite Membranes Based on Polyaniline for Gas Separation

غشاها Membranes / پلی آنیلین Polianilin / انتخاب پذیری Selectivity / نفوذپذیری Permeability

06-40378

767

پایان نامه

مدل سازی یخچال خورشیدی مجهز به سیستم ذخیره سازی انرژی Modeling a Solar Refrigerator Powered by Energy Storage System

مدل سازی انرژی Energy Modeling / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی فنی - اقتصادی Thermoeconomic Optimization / ذخیره انرژی حرارتی Thermal Energy Storage / متمرکزکننده خورشیدی سهموی مرکب Compound Parabolic Concentrator (CPC)Solar Collector

46-40379

768

پایان نامه

بررسی اثر نانومایکروذرات بر پدیده جوشش تحت تاثیر میدان مغناطیسی Experimental Study of Pool Boiling Heat Transfer Enhancement by Presence of Magnetic Particles under the Influence of Magnetic Field

جوشش هسته ای Nuclear Boling / ذرات ریز Microparticles / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / نانوذرات Nanoparticles / محلول مغناطیسی Ferrofluid

08-40380

769

پایان نامه

مدل سازی فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی جهت تحلیل اثر فرضیات و پارامترهای مختلف بر آن Development of a model for Hydro-Mechanical Deep Drawing Process to Analyze the Effects of Assumptions and Parameters

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / تنش نرمال Normal Stress / ضخامت متغیر Variable Thickness / شکل دهی هیدرولیکی Hydroforming / کشش عمیق هیدرومکانیکی Hydromechanical Deep Drawing / بارگذاری نامتناسب Nonproportional Loading

08-40381

770

پایان نامه

بررسی تاثیر عنصر آلیاژی کبالت بر خواص مغناطیسی آلیاژ نانوبلورین فاینمت Effect of co Addition on Magnetic Properties of Nanocrystalline FINEMET Alloy

نفوذپذیری Permeability / پاسخ فرکانسی Frequency Response / امپدانس مغناطیسی Magnetic Impedance / آلیاژهای فاینمت Finemet Alloys

07-40382

771

پایان نامه

بررسی اثر دما بر رفتار سایشی آلیاژ 2024 Al و کامپوزیت Al2024-20vol.%SiCpInvestigation of the Effect of Temperature on Wear Behavior of 2024Al and 2024Al-20vol.%SiCp Composite

کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite / پیرسختی Age Hardening / سایش Wear / دمای بالا High Temperature / متالورژی پودر POWDER METALLURGY

07-40383

772

پایان نامه

برآورد جریان های زیست محیطی بهینه با استفاده از مدل های ارزش یابی اقتصادیAssessment of Optimum Environmental Flows Using Economic Evaluation Methods

جریان زیست محیطی Environmental Flow / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / خدمات اکوسیستم Ecosystem Services / روش مونتانا Montana Method

09-40384

773

پایان نامه

طراحی مفهومی و مطالعه امکان پذیری یک خودرو با رانش هوای فشرده Conceptual Design and Study of Feasibility of a Compressed Air Driven Car

خودروی نیوماتیک Pneumatic Automobile / خودرو با رانش هوای فشرده Compressed Air Driven Vehicle / خودروی پاک Green Vehicle / انرژی های نو New Energies

58-40385

774

پایان نامه

مطالعه تطبیقی تحقیق و توسعه فناوری نانو در کشورهای منتخب جهان The Comparative Study of Nanotechnology Research and Development in The World Selected Countries

استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process / نانوفناوری Nanotechnology

01-40386

775

پایان نامه

تبدیل وفقی مبتنی بر روش بالابری با کاربرد آشکارسازی شی در تصاویر ویدیوییAdaptive Transform using Lifting Scheme with Applications to Object Detection in Video Images

تطبیق الگو Template Matching / بازشناسی اشیا Object Recognition / تبدیل وفقی Adaptive Transform / روش بالابری Lifting Scheme

19-40387

776

پایان نامه

مطالعه دینامیک تشدید مغناطیس هسته ترکیب اتیل 4- مورفولین کربوتیوات Dynamic NMR Study of Ethyle-4-Morpholine-Carbotiate

ثابت سرعت Reaction Constant / 4 - اتیل - مورفولین - کربوکسیلات 4-Ethyle-Morpholine-Carboxylate / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP

03-40388

777

پایان نامه

آنالیز استاتیکی معادل سکوهای ثابت دریایی برای در نظر گرفتن بارهای خستگی (تحلیل سناریوهای شکست) Equivalent Static Analysis of fixed Offshore Platformes Under Fatigue Loads (Analyzing different failure scenarios)

تحلیل استاتیکی Static Analysis / سکوی ثابت دریایی Fixed Offshore Platform / قابلیت اطمینان خستگی Fatigue Reliability / سناریوی خرابی Failure Scenario / تابع تبدیل مصنوعی Artificial Transfer Function / بحرانی ترین سناریو Most Critical Scenario

09-40389

778

پایان نامه

عملکرد آنتن های پارازیتی سوئیچ شده برای کاربرد در سیستم های مخابرات بی سیم Switched Parasitic Antennas for the use in Wireless Communications

جهت یابی Direction Finding / مخابرات بی سیم. / سیستم آنتن هوشمند Smart Antenna System / آنتن پارازیتی Parasitic Antenna

05-40390

779

پایان نامه

کاربرد داده کاوی در مدیریت زنجیره تامین Using Data Mining In Supply Chain Management (SCM)

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / داده کاوی Data Mining / استاندارد پروژه های داده کاوی Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) / ارزیابی تامین کنندگان Suppliers Evaluation / رده بندی تامین کنندگان Suppliers Ranking / سطوح اعتباری تامین کنندکان Suppliers Credit Levels

01-40391

780

پایان نامه

کنترل، مقیاس گذاری و آنالیز پایداری سیستم های میکرو/نانو منیپولاسیون تله اپراتوری یک بعدی Control, Scaling and Stability Analysis of Teleoperated One-Dimensional Micro/Nano-Manipulation Systems

پیزوالکتریک Pieozoelectric / روئین شدن Passivity / نانو منیپولیشن Nanomanipulation / تله اپراتوری دوطرفه Bilateral Teleoperation / مشاهده گر ورودی نامعلوم Unknown Input Observer

08-40392

781

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های خشتی و گلی گنبدی تقویت شده با میله های فولادی و شبکه فلزی با استفاده از میز لرزان Evaluation of Seismic Performance of Adobe Dome-roof Structures Retrofitted by Steel Rods and Mesh Using Shaking Table Facility

ساختمان های خشتی و گلی Adobe/Mud Structures / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / میز لرزان SHAKING TABLE / سقف های گنبدی Domed Roofs / مرمت با میله های افقی فلزی Retrofitted by Horizontal Steel Rods / مرمت با شبکه فلزی جوشی Retrofitted by Welded Steel Mesh

09-40393

782

پایان نامه

بررسی ارتعاشات در فرایند بورینگ به روش شکل خیز حین کار Study of Chatter Stability in Boring Using Operating Deflection Shape

ارتعاش Vibration / آزمایش مودال Modal Test / ماشین های ابزار MACHINE TOOLS / سوراخ کاری (مکانیک) Boring / روش شکل خیز حین کار Operating Deflection Shape Method

08-40394

783

پایان نامه

مدل سازی و کنترل ربات ماهی با استفاده از روش سخت افزار در حلقه Modeling and Control of a Fish Robotic System Using Hardware in the Loop Methodology

کنترل کننده حرکت شناسی Kinematics Controller / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / کنترل تطبیقی لغزشی Adaptive Sliding Control / سخت افزار در حلقه Hardware in the Loop / ربات ماهی Fish Robot / سیستم تحریک ناقص Underactuated System

08-40395

784

پایان نامه

بررسی عملکرد جرم های میراگر تنظیم شده فعال در کنترل لرزه ای مدل های سه بعدی سازه ها Investigation on Performance of Active Tuned Mass Dampers on Vibration Control of Three Dimentional Structures

خروج از مرکزیت Eccentricity / مدل های سازه ای سه بعدی THREE DIMENSIONAL STRUCTURAL MODELS / جرم میراگر تنظیم شده فعال Active Tuned Mass Damper / کنترل بهینه کلاسیک Classical Optimal Control

09-40396

785

پایان نامه

شبیه سازی جریان الکترواسموتیک درون نانو مجاری به روش دینامیک مولکولیMolecular Dynamics Simulation of Electroosmotic Flow in Nano scales

جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow / زنجیره ی بسپاری Polymer Chain / جریان سیال نیوتونی Newtonian Fluid Flow / جریان نانوالکترواسموتیک Nano Electroosmatic Flow

45-40397

786

پایان نامه

بررسی سیستماتیک تاثیر همزمان پیوند هیدروژنی و مزدوج شدگی بر قدرت اسیدی مجموعه ای منتخب از انول ها، انامین ها و الکل ها 

قدرت اسیدی Acidity / انرژی شکست پیوند Bond Dissociation Energy / پیوند هیدروژنی. / مزدوج سازی CONJUGATION / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP

03-40399

787

پایان نامه

بررسی خواص پوشش های نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت - کربن نانوتیوب بر روی فولاد زنگ نزن l 316Lیجاد شده به روش سل - زل Characterization of Nanohydroxyapatite-Carbon Nanotube on Stainless Steel 316L Produced by Sol-Gel Method

پوشش دهی Coating / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوکامپوزیت Nanocomposite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / زبری سطح Surface Roughness / آزمون زیستی In-Vitro / پوشش نانوهیدروکسی آپاتیت Nanohydroxyapatite Coathing

07-40400

788

پایان نامه

تولید نانوپودر دی اکسید اورانیوم به روش هیدروترمال توسط راکتور فوق بحرانیProduction of Uranium Dioxide Nano Powder With Hydrothermal Method in Supercritical Water Reactor

نانوساختار Nanostructure / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / اکسید اورانیوم Uranium Oxide / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / بهینه سازی تاگوچی Taguchi Optimization / واکنشگاه فشار بالا High Pressure Reactor

46-40401

789

پایان نامه

تعیین کمیت های پاسخ سازه های شکل پذیر با میرایی ویسکوز Determining Response Quantities in Yielding Structures with Viscous Damping 

طراحی لرزه ای Seismic Design / تحلیل سازه ای Structural Analysis / اتلاف انرژی Energy Dissipation / قابلیت اطمینان Reliability / میرایی لزج Viscous Damping / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / میرایی خط معادل Equivalent Linear Damping

09-40402

790

پایان نامه

مدل سازی تغییر شکل های الاستیک و پلاستیک پدیده شکست و گسترش ترک در محیط سه بعدی با استفاده از روش اجزای محدود تطابقی Modelling of Elastic and Plastic Deformation Fracture and Crack Propagation in 3D Problems Using Adaptive Finite Element Method

روش اجزای محدود تطابقی Adaptive Finite Element Method / ترک سه بعدی Three Dimentional Crack / گسترش ترک CRACK PROPAGATION / روش مکانیک تخریب پیوسته Continuum Damage Mechanics Method / تغییرشکل ارتجاعی Elastic Deformation / تغییرشکل پلاستیک Plastic Deformation / مکانیک شکست الاستیک خطی Linear Elastic Fracture Mechanics / مدل منطقه چسبنده Cohesive Zone Model

09-40403

791

پایان نامه

شبیه سازی عددی یک بعدی دستگاه گردش خون Numerical and One Dimensional Modeling of Cardiovascular System

سرخرگ ها Arteries / مدل سازی یک بعدی One-Dimentional Modeling / روش حجم محدود Finite Volume Method / پروفیل سرعت Velocity Profile / مدل الکتریکی فشرده Lumped Model / سیستم گردش خون Cardiovascular System / موج فشار Pressur Wave

08-40404

792

پایان نامه

کاربرد روش تلفیق تصمیم گیری چندمعیاره در جانمایی تصفیه خانه های غیرمتمرکز فاضلاب در کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر تهران) Application of Combining Multicriteria Decision Making Method for Decentralized Wastewater Treatment Plant Site Selection in Big Cities (Case Study: Tehran City)

مکان یابی LOCATION / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی Fuzzy Analytic Hierarchy Process / برش آلفا Alpha Cut

09-40405

793

پایان نامه

طراحی و نمونه سازی یک انکودر هیبرید نوری بازتابی افزایشی - مطلق با استفاده از فناوری دیسک فشرده Design & Prototyping of a Reflective Optical Hybrid Incremental-Absolute Encoder Based on Compact Disc Technology

انکودر نوری بازتابی Reflective Optical Encoder / مدل سازی هد نوری OPTICAL PICKUP MODELING / شناسایی هد نوری Optical Pickup Identification / درایو دیسک فشرده Compact Disk Driver / مدار سروو متمرکز Focus Servo Circuit / مدار جستجوی متمرکز Focus Search Circuit

58-40406

794

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان دوفازه لخته ای در کانال مستطیلی با شیب معکوس Experimental Study of Two-Phase Slug Flow in Rectangular Tunnls with Adverse Slope

جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / جریان لخته ای Slug Flow / تونل مستطیلی Rectangular Tunnel / شیب منفی Adverse Slope / نوسانات دینامیکی فشار Dynamic Pressure Fluctuations

09-40407

795

پایان نامه

مدل سازی و کنترل فرایند منیپیولیشن نانوذرات توسط میکروسکوپ نیروی اتمیModeling and Control of Atomic Force Microscope Based Nanoparticle Manipulation

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / تغییرفرم ارتجاعی Elastic Deformation / نانو منیپولیشن Nanomanipulation / دینامیک نانوذره Nano-Particle Dynamics / نابجایی سطح Stepped Substrate / نیروی اثر متقابل در مقیاس نانو Nanoscale Interaction Force / مدل اصطکاکی لوگر Lund-Grenoble (LuGre)Friction Model / مدل اصطکاکی کلمب اصلاح شده Modified Coulomb Friction Model

08-40408

796

پایان نامه

چانه زنی درون خانواده و تخصیص زمان زن وشوهر: مطالعه موردی تاثیر نسبت جنسیتی بر عرضه نیروی کار فردی زنان و مردان ایران Gender Ratio and Intra-Household Collective Decision Process:Evidence from Iranian Household Labor Supply

عرضه نیروی کار زنان Female Labor Supply / داده های تابلویی Panel Data / نسبت جنسیتی Gender Ratio / مدل جمعی Collective Model / داده های سانسورشده Censored Data

44-40409

797

پایان نامه

نظریه ذره - میدان بررسی امکان صورت بندی نوین از پدیده های خرد The Particle-Field Theory On The Possibility of New Formulation of Micro-phenomena

اطلاعات Information / مسأله اندازه گیری Measurement Problem / نظریه ذره - میدان Particle-Field Theory / پدیده کوانتومی Quantum Phenomena / آزمایش دوشکاف Double-Slit Experiment / اثر آهارانوف - بوهم Aharanov-Bohm Effect

03-40410

798

پایان نامه

بررسی اثرات تنش برشی استاتیکی بر مقاومت روانگرایی ماسه بابلسر تحت آزمایش های برش ساده تناوبی بر روی نمونه های اشباع Effects of Static Shear Stress on Liquefaction Strength of Babolsar Sand Investigated under Cyclic Simple Shear and Static Triaxial Tests

روانگرایی Liquefaction / ماسه بابلسر Babolsar Sand / تنش برشی استاتیکی اولیه Initial Static Shear Stress / حالت پایا Steady State / آزمایش سه محوری استاتیکی Static Triaxial Test / برش ساده تناوبی Cyclic Simple Shear

09-40411

799

پایان نامه

تعیین معیار شرط تعادل حرارتی در جریان جابجایی اجباری در کانال متخلخل Criteria for Local Thermal Equilibrium in Forced Convection in Channel Filled by Porous Medium

جابه جایی اجباری Forced Convection / محیط متخلخل POROUS MEDIA / عدم تعادل حرارتی Local Thermal Non-Equilibrium / روش تحلیلی Analytical Method / شرط تعادل حرارتی Thermal Equilibrium Criteria

08-40412

800

پایان نامه

تحلیل آماری کارایی الگوریتم های تعیین جهت سیگنال Statistical Performance Analysis of DOA Estimation Methods

احتمال خطا Error Probability / پردازش سیگنال آرایه ای Array Signal Processing / تحلیل کارایی آماری Statistical Performance Analysis / کران کرامر - رائو Cramer-Rao Bound / تخمین ناپارامتری Non-Parametric Estimation / همبستگی زمانی Temporal Correlation / روش حداقل طول توصیف Minimum Description Length Method

 

 

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

پایان نامه

نظریه آشوب و برخی از کاربردهای آن در رمزنگاری p

نظریه آشوب Chaos Theory / سیستم آشوبگونه Chaotic System / رمز دنباله ای همزمان Synchronous Stream Cipher / رمز دنباله ای خود همزمان Self-Synchronous Stream Cipher

02-40414

802

پایان نامه

جزیره ای سازی کنترل شده در شبکه های قدرت Controlled Islanding Power Systems

شبکه قدرت Power Network / مشاهده پذیری Observability / پایداری گذرا Transient Stability

05-40415

803

پایان نامه

رتبه بندی متقاضیان حقوقی تسهیلات اعتباری بانکی، رویکرد بیزی، لاجیت و شبکه های عصبی Credit Scoring of Commercial Loan Applicants in Iranian Banking Industry, A Comparative Analysis of Bayesian Approach, Logit, and Neural Networks

امتیازدهی اعتبار Credit Scoring / رتبه بندی اعتبار Credit Rating / دسته بندی Classification / طبقه بندی Classification / شبکه بیز Bayesian Network / شبکه عصبی Neural Network

44-40416

804

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار ناشی از جریان غیردائم دوفازی (آب و هوا)Experimental Study on Variation of Pressure in Transient Two-phase Flow (Water and Air)

ضربه قوچ Water Hummer / جریان غیردایمی Unsteady Flow / عدد فرود Froude Number / فشار دینامیکی Dynamic Pressure / جریان دوفازی Two Phase Flow / جریان مستطیلی Rectangular Flume

09-40417

805

پایان نامه

مطالعه تجربی حادثه کاهش جریان خنک کننده، از دست رفتن سیستم برداشت حرارت و بررسی عملکرد گردش طبیعی تست لوپ ترموهیدرولیکی 2-TTL و مدل سازی آن با کد RELAP5 Experimental Study of LOFA, LOHA and Natural Circulation Performance of the TTL-2 Thermal Hydraulic Test Loop and Modeling With RELAP5 System Code

ترموهیدرولیک Thermohydraulics / پدیده گردش طبیعی Natural Circulation Phenomenon / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / مدار ترموهیدرولیکی تی. تی. ال 2 Thermohydraulic Test Loop-2 / حادثه شکست کوچک از دست دادن خنک کننده Small Break Less-of-Coolant-Accident (SB-LOCA) / حادثه از دست رفتن چاه حرارتی Loss of Heat Sink (LOHS)

46-40418

806

پایان نامه

مطالعه خواص دینامیکی و مکانیکی عایق های لرزه ای تقویت شده با فیبر کربن و پلی آمید The Study on Dynamic and Mechanical Properties of Carbon and Polyamide Fiber Reinforced Isolators

جداسازهای لرزه ای Vibration Isolators / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / پلی آمیدها Polyamides / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / عایق لرزه ای Seismic Isolator / الیاف کربن Carbon Fibers

09-40419

807

پایان نامه

آهنگ تغییرات میدان ها نسبت به فاصله دو افق در سیاه چاله های دیلاتونیک و رابطه با زمان در نزدیکی حالت اکستریمال The Rate of Fields’ Variations Toward the Distance of Two Horizons in Dilatonic Black Holes and its Relation With Time, Near the Extremality

سیاه چاله ها Black Holles / سیاه چاله های دیلاتونیک Dilatonic Black Holes / ثابت جفت شدگی Fields Coupling Constant / حالت غیراکستریمال Non Extremal State

04-40420

808

پایان نامه

بررسی رفتار دینامیک و مشخصه های نوسان های بین ناحیه ای در شبکه سراسری ایران Analysis of Dynamic Behavior and Inter Area Oscillations Characteristics in the Iran Electrical Grid

پایداری سیگنال کوچک Small Signal Stability / تحلیل مودال Modal Analysis / نوسان های مد بین - ناحیه ای Inter-Area Mode Oscillations / همسان سازی داده ها Data Coherency / شبیه سازی زمانی Time Simulation

05-40421

809

پایان نامه

بررسی فرم پذیری ورق های تکه دوزی شده (TWB) جوشکاری شده با لیزر CO2Formability of CO2 Laser Tailor Welded Blanks (TWB)

فرم پذیری Formability / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / ورق های تکه دوزی شده Tailor Welded Blanks (TWB) / جوشکاری لیزری Laser Welding

07-40424

810

پایان نامه

توسعه مدولار سازه های مستقر در فضا با الهام از الگوی رشد گیاهان (تئوری رشد)Modular Development of Space Stations in Space Inspiring from Plant Growth Pattern(Based on Bionics Logic)

ساختارسازی سریع Quick Construction / بیونیک Bionic / رشد گیاهان Plant's Growth / چندوجهی منتظم Regular Polyhedron / ایستگاه بین المللی فضایی International Space Station

45-40425

811

پایان نامه

بهبود زمان بندی بسته ها در انتقال چندمسیره ویدیو بر روی شبکه های حس گر چندرسانه ای Improving Packet Scheduling in Multpath Video Delivery Over Wireless Multimedia Sensor Networks

شبکه حسگر Sensor Network / زمان بندی پردازش بسته Packet Scheduling / داده ویدیویی Video Content / شبکه های چندرسانه ای Multimedia Networks

52-40426

812

پایان نامه

مدل سازی CFD لوله گردبادی به منظور بررسی جدایی انرژی در گازها به صورت خالص و مخلوط CFD Modeling of Vortex Tube in Order to Investigate the Energy Separation in Pure and Mixed Gases

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / لوله های گردبادی VORTEX TUBES / جداسازی انرژی Energy Separation / خواص ترموفیزیکی وابسته به دما Temperature Dependent Thermophysical Properties

06-40428

813

پایان نامه

حذف نویز فعال با استفاده از سیستم های شناسایی و کنترل بر مبنای شبکه عصبیActive Noise Cancellation Using System Identification and Control Based on Neural Network

شبکه عصبی Neural Network / شناسایی سیستم System Identification / حذف نویز فعال Active Noise Cancellation (ANC) / کنترل پیش بینی کننده شبکه عصبی Neural Network Predictor Control / الکترو آکوستیک Electro Acoustic

55-40429

814

پایان نامه

ردیابی چنددیدی انسان با استفاده از دوربین های تنظیم نشده Multi-View Human Tracking With Uncalibrated Cameras

ردیابی در چند دوربین Multicamera Tracking / ردیابی انسان Human Tracking / ردیابی چنددیدی Multiview Tracking / رفع انسداد Occlusion / هموگرافی صفحه Homography / دوربین های تنظیم نشده Uncalibrated Cameras

19-40430

815

پایان نامه

توسعه مدل جانمایی - قیمت گذاری - موجودی برای سیستم های توزیع Developing a Location-Pricing-Inventory Model for Distribution Systems

جانمایی Location / موجودی INVENTORIES / قیمت گذاری Pricing / تابع مطلوبیت Utility Function / شبکه بازار Market Network / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm

01-40431

816

پایان نامه

شبیه سازی راکتور بستر پرنده برای تولید UF6 Simulation of Flying Bed Reactor for UF6 Production

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / هگزافلوراید اورانیم Uranium Hexafluoride / روش فلوریناسیون Flourination Method / واکنشگاه بستر پرنده Flying Bed Reactor

46-40432

817

پایان نامه

تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی ناهمگنی های کرویCharacterization of Mechanical Properties of Polymer Nanocomposites with Spherical Inhomogeneities

اثر سطح Surface Effect / مدل سه فازی THREE PHASE MODEL / نانوکامپوزیت اپوکسی سیلیکا Epoxy Silica Nanocomposite / کشسانی سطح Surface Elasticity / مدل سازی میکرومکانیکی Micromechanical Modeling

08-40433

818

پایان نامه

ابررسانایی هولوگرافیک و سیاه چاله چرخان Holographic Superconductors and Rotating Black Hole

سیاهچاله چرخان Rotating Black Hole / ابررسانایی Superconductivity / تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / تمام نگاری Holography / دمای سیاه چاله Black Hole Temprature

04-40434

819

پایان نامه

شبیه سازی کوره احیا مستقیم به روش معکوس Simulation of Direct Reduction Shaft Furnace Based on Inverse Method

کوره احیای میدرکس Midrex Shaft Farnace / حل عددی Numerical Solution / حل معکوس Inverse Solution / روش حجم محدود Finite Volume Method / فلزینه کردن Metallization / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process / آهن Iron

08-40435

820

پایان نامه

سنتز B- آمینوکربونیل ها در شرایط بدون حلال در حضور SiCl4 و ستنز مشتقات بنزوتیازول در آب Synthesis of β- Amino Carbonyl Compounds in Solvent-free Condition in the Presence of SiCl4 And Synthesis of Benzothiazole Derivatives

بنزوتیازول Benzothiazole / افزایش مایکل Michael Addition / واکنش مایکل MICHAEL REACTION / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / آمینوتیوفنول Aminothiophenol

03-40436

821

پایان نامه

بررسی رفتار آیروالاستیک بال ساخته شده از مواد مرکب در جریان تراکم ناپذیر و تراکم پذیر Aeroelastic Analysis of Aircraft Composite Wings in a Compressible Flow

تیر جدار نازک Thin Walled Beam / مواد مختلط Composite Materials / جریان تراکم پذیر Compressible Flow / جریان تراکم ناپذیر Incompressible Flow / آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity

45-40437

822

پایان نامه

بررسی و بهبود عملکرد توربین بادی با DFIG در شرایط عدم تعادل ولتاژ Improvement of DFIG Under Unbalanced Voltage Condition

انرژی باد Wind Energy / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / کنترل مدل داخلی Internal Model Control (IMC) / شرایط عدم تعادل ولتاژ Unbalanced Condition Voltage

05-40438

823

پایان نامه

کمینه سازی مجموع وزنی زودهنگامی و دبرهنگامی کارها در مساله زمان بندی گروهی وابسته - به - توالی در کارگاه گردش کاری Weighted Earliness/Tardiness Minimization in a Flow Shop Sequence-Dependent Group Scheduling

زمان بندی گروهی Group Scheduling / الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات گسسته Discrete Particle Swarm Optimization (PSO)Algorithm / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / زودهنگامی و دیرهنگامی کارها Weighted Earliness/Turdiness / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling

01-40439

824

پایان نامه

بررسی استفاده از روش نگه دارنده تیر و ستون میانی در حفر مرحله ای فضاهای بزرگ زیرزمینی Study of the Effect of Central Beam Column (CBC) Structure on Sequential Excavation of Large Span Underground Station

مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / نشست سطح زمین Ground Surface Settelment / نشست در اثر حفر تونل Tunneling Induced Settlement / کنترل نشست سطح زمین Surface Settlement Control / نگهدارنده تیر و ستون میانی در تونل Central Beam Column Presupport

09-40441

825

پایان نامه

امکان سنجی تولید زیست دیزل با استفاده از ضایعات بومی ایران Feasibility Study on the Production of Biodiesel Using Domestic Wastes

زیست دیزل Biodiesel / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / بهینه سازی Optimization / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / روغن خوراکی پسماند Used Frying Oil / خواص سوختی Fuel Properties

06-40442

826

پایان نامه

مدل سازی غیرفعال شدن بسترهای پرشده کاتالیستی توسط فرایند اکسیداسیون فنل در هوای مرطوب Modeling Catalyst Deactivation in Catalytic Wet Air Oxidation of Phenol in Fixed Bed Three-Phase Reactors

فنل Phenol / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / واکنشگاه بستر قطره ای Trickle bed rector / ستون حباب کار Bubble Column / اکسایش در هوای مرطوب Wet Air Oxidation

06-40443

827

پایان نامه

ساختار جبری ماکسیمم - جمع: ساختاری برای توصیف سیستم های وقوع گسستهMax-plus Algebra An Algebra for Discrete Event Systems

ساختار جمعی ماکسیم - جمع Max-Plus Algebra / گروه مشبکه ای Lattice Ordered Group / ارتباط گالوایی Galios Connection / شبه میدان Semifield / دایوید Dioid

02-40444

828

پایان نامه

بررسی نوسانات در سیستم های دینامیکی نرون Oscillations in Neuronal Dynamical Systems

شاخص کانلی Conley Index / اغتشاش تکین Singular Perturbation / پدیده بارستینگ Bursting Phenomenon / جواب های کانارد Canard Solusions / نوسان آرام سازی Relaxation Oscillation

02-40446

829

پایان نامه

تشخیص حمله انکار سرویس توزیع شده بر پایه شبکه های نظیر به نظیر P2P D DoS Detection

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / حمله ازکاراندازی سرویس توزیع شده Distributed Denial of Service (DDOS)Attack / حمله انکار خدمات Denial of Service (DOS)Attack / تشخیص حمله های انکار خدمات Denial of Service (DOS)Attack Detection

52-40447

830

پایان نامه

طراحی سیستم انتقال قدرت هیبرید برای خودروهای خدمات شهری Hybrid Powertrain Design For Urban Utility Vehicles

امکان سنجی Feasibility Study / مدل سازی MODELING / استراتژی کنترلی Control Strategy / دوره رانندگی Drive Cycle / اندازه بندی اجزاء Component Sizing

08-40448

831

پایان نامه

اندازه گیری فرکانس های ناپایداری جریان و مطالعه ارتباط آن ها با فرکانس های ویژه در یک ورودی مدور و مافوق صوت An Experimental Study of the Buzz Frequency and its Relation with the Corresponding Eigen Frequency in an Axisymmetric Supersonic Inlet

ورودی INPUT / ناپایداری INSTABILITY / جریان مافوق صوت Supersonic Flow / فرکانس ها Frequencies / پدیده موج - نوسان Buzz

45-40449

832

پایان نامه

بررسی اثر کوچک سازی ماشین های فرز بر روی کیفیت سطح محصول Study of the Effect of Miniaturization of Milling Machines on the Quality of
the Product Surface

ماشین فرز. / زبری سطح Surface Roughness / تحلیل ابعادی Dimentional Analysis / ماشین های رومیزی Desk-Top Size Machines / کوچک سازی ماشین های ابزار Machine Tools miniaturization / خطای سطح Surface Error / تزویج پاسخ های فرکانسی Receptance Coupling

08-40450

833

پایان نامه

مطالعات آزمایشگاهی جهت کاربرد بیوسنسورها برای شناخت ترکیبات سمیExperimental Studies on the Application of Biosensors for Detection of Toxic Compounds

حسگر زیستی Biosensor / بازدارندگی Inhibition / اندازه گیری سولفید Sulfide Measurement / روش آمپرومتری Amperometric Method / بازدارندگی آنزیمی Enzymatic Inhibition

06-40451

834

پایان نامه

مدل سازی نانولوله های کربنی با روش دینامیک مولکولی و کاربرد پردازش موازیModeling of Carbon Nanotubes with Molecular Dynamics and Application of Parallel Processing

نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پردازش موازی Parallel Processing / واسط انتقال پیام Message Passing Interface (MPI)

09-40453

835

پایان نامه

بررسی ساختار آلیاژ آلومینیوم A390 تیکسوفرم شده به روش نیمه جامد از پودر سریع سردشده Evaluation of Structure of Powder-thixoformed A390 Alloy

آلیاژ آلومینیوم آ 390 Aluminum Alloy A390 / شکل دهی در حالت نیمه جامد Thixoforming / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / پرس داغ Hot Press / اتم سازی گازی Gas Atomization / آلیاژهای هایپریوتکتیک آلومینیوم - سیلیسیم - آهن Hypereutectic Aluminum-Silicon-Ferrite / منسجم سازی پودر Powder Consolidation

07-40454

836

پایان نامه

اختصاص توان و انتخاب همکار در شبکه های مشارکتی دوطرفه Power Allocation and Partner Selection in Reciprocal Cooperative Networks

مخابرات مشارکتی Cooperation Communication / اختصاص توان Power Allocation / انتخاب همکار Portner Selection / نظریه بازی GAME THEORY / همکاری دوطرفه Reciprocal Cooperation

05-40455

837

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی توزیع اندازه ذرات در فرایند کریستالیزاسیون ناپیوستهModeling and Simulation of Particle Size Distribution in Batch Crystallization Processes

توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / موازنه جمعیت Population Balance / تبلور Crystallization

06-40456

838

پایان نامه

به کارگیری مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی و بیلان انرژی در تخمین تغییرات سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ورامین Using Hydraulogical Model and Energy Balance in Estimating Groundwater Table, Case Study: Varamin Plain

مدل هیدرولوژیکی Hydrologic Model / مدل MODFLOW MODFLOW Model / الگوریتم SUTSEBAL SUTSEBAL Algorithm / دشت ورامین Varamin Plain

09-40457

839

پایان نامه

به کار گیری نظریه گراف و ماتریس های رابطه ها در مدل سازی سیستم های پیچیدهApplication of Graph Theory and Matrices of Relations in Modeling Complex Systems

سیستم پیچیده Complex System / تفکیک کننده Decoupling / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / ماتریس ساختار طراحی Design Structure Matrix / ماتریس بلوک مثلثی Block Triangular Matrix / ترتیب بهینه فعالیت ها Functions Optimum Sequence

44-40459

840

پایان نامه

پایش وضعیت مخازن نگهداری با استفاده از سنسور فیبر نوری A Structural Health Monitoring System for Storage Tanks by Using Fiber Optic Sensor

پایش وضعیت Condition Monitoring / فیبر نوری Fiber Optics / خوردگی Corrosion / توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG)

58-40460

841

پایان نامه

بهینه سازی مصرف آب در صنایع با استفاده از الگوریتم های تکاملی مرکب A Two Stage Hybrid Algorithm for the Optimal Design of Water-Using Networks

کاهش مصرف آب Water Conservation / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / تخصیص آب Water Allocation / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / استفاده مجدد از پساب Water Reuse

06-40461

842

پایان نامه

کاربرد تبدیل هاف در حوزه فرکانس برای سیستم های راداری Applications of Hough Transform in Frequency Domain for Radar Systems

رادارها Radars / تبدیل هاف Hough Transform / تحلیل زمان - فرکانس Time-Frequency Analysis / تبدیل ویگنرهاف Wigner-Hough Transform / حوزه فرکانسی Frequency Domain

05-40463

843

پایان نامه

محاسبه انرژی آزادشده در هنگام گسترش نانوترک ها در فلزات fcc با کمک روش اجزاء محدود اتمی Calculation of the Energy Release Rate of Nano-Cracks in FCC Materials Via the Many Body Atomic Scale FEM

اجزای محدود اتمی Atomistic Finite Element / تابع پتانسیل ساتن - چن Sutton-Chen (Sc)Potential Function / نرخ انرژی آزادشده Energy Release Rate / پتانسیل بین اتمی Interatomoc Poterntial / نانوترک Nanocrack

09-40465

844

پایان نامه

بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی اتیلن - نانوتیوب کربن تولیدی به روش پلیمریزاسیون درجا Investigation Properties of Polyethylene/ Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared Via in Situ Polymerization

پلی اتیلن Polyethylene / بسپارش درجا In-situ Polymerization / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst

06-40466

845

پایان نامه

اصلاح سطحی نانوذرات سیلیکا با گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و بررسی اثرهای آن در بهبود ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی رزین اپوکسی Surface Modification of Nanosilica with Glycidoxypropyltrimethoxysilane and Investigating its Effect on the Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin

اصلاح سطحی Surface Functionality / نانو سیلیکا Nanosilica / رزین اپوکسی Epoxy Resin / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان Glycidoxypropyltrimethoxisilane

03-40467

846

پایان نامه

مطالعه پارامتری ساختمان های بلند با سیستم های جانبی مختلف On the Parametric Study of Tall Buildings with Different Lateral Force Resisting Systems

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / ساختمان های بلند High Buildings / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / مهاربند بازویی Outrigger Braced

53-40468

847

پایان نامه

مکانیزم های تشکیل و تکامل ساختار سلولی یک موج دتونیشن دوبعدی با ناپایداری ضعیف Formation and Evolution of Cellular Structures in Two Dimensional Weakly Unstable Detonation Waves

ساختار سلولی Cellular Structure / موج انفجاری با ناپایداری ضعیف Weakly Unstable Detonation Wave / موج های عرضی Transverse Waves

45-40470

848

پایان نامه

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رانشگر پالس پلاسمایی (PPT) Design and Development a Prototype Pulsed Plasma Thruster (PPT)

طراحی و ساخت Design and Construction / ریزماهواره Microsatellite / رانشگر پالس پلاسمایی Pulsed Plasma Thruster / نمونه آزمایشگاهی Laboratory Bench Mark

45-40471

849

پایان نامه

تاثیر اکسیدهای فلزی واسطه بر خواص گازوکرومیک لایه های نازک اکسید تنگستن ایجاد شده به روش لایه نشانی لیزر پالسی The Effect of Metal Oxides on Gasochromic Properties of WO3 Thin Films Formed by Pulsed Laser Deposition

گازوکرومیک Gasochromic / لایه نشانی لیزر پالسی Pulsed Laser Deposition (PLD) / اکسید تنگستن Tungsten Oxide / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / اکسید نیکل Nickle Oxide / اکسید مولیبدن Molybdenum Oxide / اکسید مخلوط Mixed Oxide

04-40472

850

پایان نامه

توسعه مدل ارزیابی فنی - انرژی - محیط زیست صنعت آهن و فولاد Development of a Model for Energy, Environmental and Technical Evaluation in Iron and Steel Industry

انرژی Energy / مدل سازی MODELING / برنامه ریزی خطی Linear Programming / صنعت آهن و فولاد Iron and Steel Industry / انتشار دی اکسید کربن Carbon Dioxide Emission

46-40474

851

پایان نامه

بررسی رفتار عملکردی قاب های مهاربندی شده Investigation on Performance Based Seismic Design of Concentrically Braced Frames

تمرکز کرنش Strain Localization / جهش کرنش Strain Jump / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / حدود پذیرش Acceptance Criteria / ظرفیت تغییرشکل استفاده شده بادبند Deformation Usage Ratio / آستانه ی فروریزش Collapse Preventation

09-40475

852

پایان نامه

ترانزیستور تک الکترون مغناطیسی Ferromagnetic Single Electron Transistor

مقاومت مغناطیسی MAGNETIC RESISTANCE / ترانزیستور تک الکترون Single Electron Transistor / واهلش اسپین Spin Relaxation / مقاومت مغناطیسی MAGNETIC RESISTANCE / ترانزیستور تک الکترون مغناطیسی Magnetic Single Electron Transistor / ارتودکس Orthdox

05-40477

853

پایان نامه

بررسی تاثیر تغییرات آناتومیکی در مدل سازی المان محدود تعادلی ناحیه کمری با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو Evaluating The Effects Of Anatomical Variations In An Equilibrium Finite Element Model Of Lumbar Employing The Monte Carlo Simulation

مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / استاتیک Statics / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / حالت ایستاده Upright / تغییرات آناتومیکی Anotomical Variation

08-40478

854

پایان نامه

ارزیابی ایمنی به صورت کمی در مراحل اولیه طراحی فرایند Quantitative-Based Safety Evalution in the Primarly Stages of the Project Life Cycle

سنتز فرایند Process Synthesis / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / منطق فازی Fuzzy Logic / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / ایمنی ذاتی Inherent Safety

06-40479

855

پایان نامه

تحلیل تلرانسی مجموعه های سه بعدی صلب به روش پارامتریک Parametric Tolerance Analysis of Rigid Assemblies

روش پارامتری Parametric Method / یاتاقان های ژورنال JOURNAL BEARINGS / تحلیل تولرانس Tolerance Analysis / مجموعه سه بعدی Three Dimentional Assembly / تولرانس ابعادی Dimensional Tolerance / تولرانس هندسی Geometrical Tolerance

08-40480

856

پایان نامه

امکان سنجی و تحلیل عملکرد پمپ حرارتی ترموآکوستیک Feasibility and Performance Analysis of a Thermoacoustic Heat Pump

انتقال حرارت Heat Transfer / پمپ های حرارتی Hpeat Pumps / شبیه سازی Simulation / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / مکان استک Stack Positioniont

45-40481

857

پایان نامه

اثر طول محدود در (SLE (k,p (کنش فرمیونی) Finite Size Effect in SLE(k,p)

نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / گذار فاز هندسی Geometrical Phase Transform / اثر طول محدود Finite Size Effect / جبر گراسمانی Grassmanien Algebra

04-40482

858

پایان نامه

طراحی و ساخت شیفت دهنده فاز فعال Designing and Fabricating the Active Phase Shifter

فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / آنتن آرایه فازی Phased Array Antenna / مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / بلوک فیلتر 90 درجه 90 Degree Filter Block

05-40483

859

پایان نامه

کاربرد آنسامبل حلقه ها در مطالعه مدل های رشد سطح Application of Loop Ensembles in Surface Growth Models

پدیده های بحرانی Critical Phenomena / پراکندگی سطح ناهموار Rough Surface Scattering / حلقه های هم ارتفاع Contour Loops / فراکتال های خودمتناظر Self-affine Fractals

04-40484

860

پایان نامه

قیمت گذاری و تسویه بازار رزروگردان بالارونده و پایین رونده در هر دو سمت تولید و مصرف در یک بازار همزمان انرژی و رزرو 

قیمت گذاری حاشیه ای Location Marginal Price (LMP) / پخش بار بهینه Optimal Power Flow / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید با درنظرگرفتن قیود امنیت سیستم Security-Constrained Unit Commitment (SCUC) / تسویه بازار Market Satlement

05-40485

861

پایان نامه

بررسی بهره وری در ساخت سدها Evaluation of Productivity in Dam Construction

بهره وری نیروی کار Labor Productivity / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / ساخت سد Dam Construction / بهره وری ماشین آلات Equipment Productivity

09-40486

862

پایان نامه

بررسی تجربی اثر تخلخل و مکش روی توزیع فشار و نتایج نیرویی در تونل بادگذر صوتExperimental Investigation of the Effects of Suction and Wall Porosity on the Surface Pressure and Aerodynamic Forces in Transonic Wind Tunnel

تخلخل Porosity / مکش SUCTION / جریان گذر صوتی Transonic Flow / آزمایش تونل باد Wind Tunnel Test / دیواره سوراخ دار Perforated Wall

45-40487

863

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های متعارف با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام Performance Assesment of Ordinary Structures with Concrete Bearing Wall by Endurance Time Method

طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / ظرفیت بارپذیری Bearing Capacity / روش زمان دوام Endurance Time Method / محصورکردن CONFINEMENT / اثر مودهای بالاتر Higher Mode Effect

09-40490

864

پایان نامه

بررسی تاثیر دبی و دمای آب خنک کننده سانتریفیوژ روی پارامترهای فرایندیInvestigation of Flow Rate and Cooling Water Temperature Effects on the Process Parameters in Centrifuge Machine

سانتریفوژها Centrifuges / آب خنک کننده Cooling Water / شیب حرارتی Temperature Gradient / پارامترهای فرایندی Process Parameter

46-40491

865

پایان نامه

شبیه سازی رتبه کاسته جریان ناپایا حول اجسام با هندسه دلخواه با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه Low-dimensional POD Simulation of Unsteady Flow around Bodies with Arbitrary Shapes

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان ناپایا Unsteady Flow / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / تجزیه متعامد بهینه Proper Orthogonal Decomposition / مدهای پایا Steady Modes / مدهای ناپایا Unsteady Modes / روش های اصلاح Calibration Strategies

45-40492

866

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در اطراف پایه های پیچیده با و بدون حفره آبشستگی Experimental and Numerical Investigation of the Flow Field around Complex Bridge Piers with and without the Scour Hole

حفره آب شستگی Scour Hole / پایه پل Bridge Pier / جریان آشفته Turbulent Flow / پایه پیچیده Complex pier / مدل سازی عددی Numerical Simulation

09-40493

867

پایان نامه

تاثیر تریم تب بر عملکرد شناور تندرو Effects of Trim tab on High Speed Vessel‘s Performance

شناور تندرو High Speed Craft / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مقاومت RESISTANCE / تریم تب Trim Tab / ناپایداری دینامیکی DYNAMIC INSTABILITY

08-40494

868

پایان نامه

بهبود نظام مدیریت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران با استفاده از مدل تعالی سازمان های پروژه محور Improvement of Management System of Mazandaran Technical and Vocational Office by Project Based Organizationُ s Excellence Model(PBOEM)

آموزش فنی وحرفه ای Technical and Vocational Education / مازندران (استان) Mazandaran (Province) / رهبری Leadership / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / سازمان پروژه محور Project Based Organization

01-40495

869

پایان نامه

اثر غنی سازی هوا با اکسیژن بر سوزش پلی اتیلن در رم جت ورتکسی Effect of Air by Oxygen Enrichmenton Burning Rate of Polyethylen in Vortex Ramjet

نرخ سوزش BURNING RATE / سوخت های جامد Solid Fuels / رم جت سوخت جامد Solid Fuel Ramjet / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / جریان گردابه دوجهته Bidirectional Swirl Flow

45-40498

870

پایان نامه

بررسی رفتار عملکردی قاب های خمشی فولادی Assessment of Performance Based Behavior of Steel Moment Resisting Frames

قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / کمانش موضعی Local Buckling

09-40499

871

پایان نامه

افزایش دمای گذرا با تغییر استوکیومتری در ابررسانایی خانواده YBCO, ساخت و مشخصه یابی ترکیب Y3Ba5Cu8O18 

خواص الکتریکی Electerical Properties / خواص مغناطیسی Magnetic Properties / ساختار بلوری Crystalline Structure / ایتریم - باریم - مس - اکسیژن Yttrium-Barium-Copper-Oxygen / ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor

04-40500

872

پایان نامه

بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشوی جان با استفاده از آنالیز اجزای محدود Investigating the Behaviour of Concrete Deep Beams With Web Openings Using Finite Element Analysis

روش اجزای محدود Finite Element Method / تیرهای عمیق بتون مسلح Reinforced Concrete Deep Beams / مدل تیر پیوسته Continuous Beam Model / بازشوی جان Web Opening / شکل بازشو Shape of Opening / بار گسیختگی Failure Load / افت و خیز Deflection

09-40501

873

پایان نامه

الگوریتم تغییر آرایش خودکار ماهواره های هم پرواز بر اساس روش ساختار مجازی Self-Reconfiguration & Autonomous Algorithm for Spacecraft Formation Flight Using Virtual Structure Approach

بازپیکربندی Reconfiguration / آرایش پروازی ماهواره ها Satellite Formation Flying / روش ساختار مجازی Virtual Structure Method

45-40502

874

پایان نامه

سنتز نانوذرات ZnFe2O4 تحت امواج کنترل شده میکروویو و بررسی خواص کاتالیزوری این نانوذرات در واکنش های شیمی آلی Controlled Microwave-assisted Synthesis of ZnFe2O4 Nanoparticles and Investigation of their Catalytic Activity in Organic Reactions

نانوذرات Nanoparticles / هم رسوبی Co-Precipitation / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties / فریت روی Zinc Ferrite / امواج کنترل شده ریزموج Controlled Microwave Heating

03-40503

875

پایان نامه

اشتراک حالت کوانتومی دوکیوبیتی Two‐qubit Quantum State Sharing

درهم تنیدگی Entanglement / اشتراک رمز Secret sharing / فرابرد کوانتومی Quantum Teleportation

04-40506

876

پایان نامه

بهینه سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان با استفاده از تکنیک شبیه سازیOptimization of Project Management System in Organization Using Simulation Technique

نظام مدیریت پروژه Project Management System / روش شناسی مدیریت پروژه Project Management Methodology / فرایندهای مدیریت پروژه Project Management Processes / شبیه سازی فرایندی Process Simulation / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO)

01-40507

877

پایان نامه

مدل سازی استوار مساله بهینه سازی سبد مالی دارای اختیار معامله Robust Optimization of Portfolio with Stock Options

مهندسی مالی Financial Engineering / بهینه سازی سبد مالی Portfolio Optimization / اختیار حقیقی Real Option Method / بهینه سازی پایدار Robust Optimization

01-40508

878

پایان نامه

رنگ آمیزی جمعی گراف ها Sum Coloring of Graphs

رنگ آمیزی سره Vertex Coloring / رنگ آمیزی یالی گراف Graph Edge Coloring / بهترین رنگ آمیزی Best Coloring / رنگ آمیزی (ریاضی) COLOURING / نیروی راسی Vertex Strenght / نیروی یالی Edge Strength

02-40509

879

پایان نامه

اثر گسل در ساختگاه بدنه سدهای بتنی قوسی 

سد بتنی Concrete Dam / تحلیل استاتیکی Static Analysis / گسل فعال Active Fault

09-40510

880

پایان نامه

جایگزیدگی اندرسون در امواج الکترومغناطیس Anderson Localization of Electromagnetic Waves

جایگزیدگی اندرسون Anderson Localization / روش ماتریسی انتقال Transfer Matrix Method / موج الکترومغناطیسی Electromagnetic Wave / آمار ترازهای انرژی Level Statistics / ابرشبکه دوتایی Random Dimer Model / انتقال به سرخ Red Shift / پراکندگی بازتابی Coherent Back Scattering

04-40511

881

پایان نامه

بررسی بی نظمی های ساختاری در گرافین و اثر آن بر خواص الکترونی گرافینStructural Disorders of Graphene and Its Effects on Electronic Properties

گرافین Graphine / بی نظمی Disorder / جایگزیدگی Localization / زبری سطح Surface Roughness / اعوجاج بهره Gain Ripple

04-40512

882

پایان نامه

بررسی اثر سنگ زنی و ساچمه زنی بر عمر خستگی اتصالات جوش Effect of Grinding and Shot Peening on Fatigue Life of Welded Joints

اتصال جوشی Welded Joint / ساچمه زنی Shot Peening / سنگ زنی Grinding / عمر خستگی Fatigue Life / رشد ترک Crack Growth / نرخ رشد ترک خستگی Fatigue Crack Growth Rate

08-40514

883

پایان نامه

پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از نمایش تنک سیگنال مبتنی بر روش های تکراریDigital Image Processing Using Sparse Representation Based on Iterative Methods

پردازش تصویر Image Processing / روش تکراری Iteration Method / حذف نویز ضربه ای Impulsive Noise Removal / پردازش سیگنال تنک Sparse Signal Processing

05-40515

884

پایان نامه

طراحی پروتکل زمان بندی بی درنگ نرم در شبکه های حسگر بی سیم Design of Soft Real-time Scheduler for Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / توان مصرفی Power Consumption / تابع مطلوبیت Utility Function / سیستم بلادرنگ Realtime System

19-40516

885

پایان نامه

شبیه سازی جریان گذرا در مجاری انعطاف پذیر و شبکه ها ی آبرسانی Simulation of Transient Flow in Deformable Pipes and Networks

جریان گذرا Transition Flow / انتقال آب Water Transfer / لوله انعطاف پذیر Deformable Pipe / روش Time Splitting Time Splitting Method / روش Double Sweep Double Sweep Method

09-40517

886

پایان نامه

تجزیه به مولفه های تنک (SCA)و کاربردهای آن Sparse Component Analysis and its Applications

یادگیری واژه نامه Dictionary Learning / تخمین پارامتر Parameter Estimation / تحلیل مؤلفه تنک Sparse Component Analysis (SCA) / نمایش تنک سیگنال Sparse Signal Representation / کران کرامر - رائو Cramer-Rao Bound / تخمین پارامتر Parameter Estimation / آزمون فرضیه بیزی Bayesian Hypothesis Testing

05-40519

887

پایان نامه

سنتز نانوکامپوزیت آلومیناید آهن/آلومینا به روش درجا از طریق آلیاژسازی مکانیکی و بررسی برخی خواص مکانیکی آن The Synthesis of Iron Aluminide Nano Composite/Alumina by in Situ Procedure Based on Mechanical Alloying and Surveying Some of its Mechanical Characteristics

آلومیناید آهن Tron Aluminide / آلومینا Alumina / نانوکامپوزیت Nanocomposite / آسیاب مکانیکی Mechanical Milling / استحکام سه نقطه ای Tree Point Strength / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering / استحکام فشاری Pressure Strength

07-40520

888

پایان نامه

تولید ورق کامپوزیتی نانوساختار از آلیاژهای آلومینیوم 3004 و 1100 به روش ARB و بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر پایداری ساختار Processing Nano Composite Structure of 1100 and 3004 Al Alloy Sheets Using ARB Technique and Study Influence of Heat Treatment on the Grain Structure

کامپوزیت Composite / آلومینیوم 1100 Aluminum 1100 / آلیاژ آلومینیوم 3004 Aluminum Alloy 3004 / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / ساختار فوق ریزدانه Ultra Fine Grain Structure

07-40523

889

پایان نامه

مطالعه بر روی بازیابی اورانیوم از اسیدفسفریک با روش کروماتوگرافی ستونی Study on Separation of Uranium from Phosphoric Acid by Column Chromatography

رزین های تبادل یونی Ion Exchange Resines / اورانیوم Oranium / اسید فسفریک Phosphoric Acid / مدل سازی MODELING / کروماتوگرافی ستونی Column Chromatography

46-40525

890

پایان نامه

بررسی رفتار لرزه ای گنبدهای فونیکولار و محاسبه ضریب رفتار آن ها On the Dynamic Response of Funicular Shells and Evaluation of the Behavior Factor

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / پوسته های فونیکولار Funicular Shells / گنبد بتن مسلح Reinforced Concrete Dome / زمان تناوب Vibration Period

09-40526

891

پایان نامه

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی نحوه اتصال نانوذرات مغناطیسی (Fe3O4 (Fe2O3 به پلیمر PEG به منظور استفاده در دارورسانی (Drug Delivery) Some Studies on Conjugation of Nanoparticles Fe3O4 (Fe2O3) to PEG for Drug Delivery Systems

پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / هم رسوبی Co-Precipitation / تبلور Crystallization / دارو رسانی Drug Delivery / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / سدیم لوریل سولفات Sodum Lauryl Sulfate

06-40528

892

پایان نامه

بررسی اثر حرارت در رفتار سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اثر حدی ارتفاع آب مخزن Thermal Behavior of Concrete Arch Dams Including Water Level Fluctuations

تحلیل حرارتی Thermal Analysis / سد بتنی قوسی Concrete Arc Dam / تابش خورشیدی Solar Radiation / تحلیل تنش Stress Analysis / سد کارون 3 Karun III Dam / تخلیه مخزن Reservoir Evacuation

09-40529

893

پایان نامه

ساخت نانوکامپوزیت های سیلیس با ترموپلاستیک پلی یورتان و آمیزه های آن با پلی پروپیلن و بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت حاصل Preparation and Investigation of Behavior of Silica Nano Composites with TPU/PP

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آمیزه کاری (شیمیایی) Compounding (Chemical) / پلی پروپیلن Polypropylene / ترموپلاستیک پلی یورتان Thermoplastic Polyurethane / نانوفیومد سیلیکا Nanofumed Silica

06-40531

894

پایان نامه

یادگیری کلاس های اشکال Learning of Shape Classes

یادگیری اشکال Shape Learning / یادگیری بدون نظارت Unsupervised Learning / یادگیری ساختاری Structural Learning / اسکلت شکل Shape Skeleton / گراف اسکلت Skeleton Graph

02-40532

895

پایان نامه

بررسی شرایط تولید و تکثیر کرم های مولد پوسال با تاکید بر تبدیل پسماندهای غذایی و آلی The Study of Different Conditions of Vermicompost Growth & Production with Emphasis on Organic Domestic Waste as Food

رشد Growth / پسماند غذایی Organic Solid Waste / مدیریت پسماند Waste Management / فرایند پوسش کرمی Vermicomposting Process / پسماندهای آلی Organic Wastes / کرم های مولد پوسال Vermicompost Worms / تکثیر Reproduction

06-40533

896

پایان نامه

شبیه سازی غیرخطی اندرکنش سازه و سیال در پوسته های حامل سیال با استفاده از ترکیب روش اجزای محدود و اجزای مرزی Nonlinear Modelling of Fluid and Solid Interaction in Shells Conveying Fluid Using Combination of FEM and BEM

روش اجزای محدود Finite Element Method / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / تحلیل غیرخطی هندسی Geometrically Nonlinear Analysis / پوسته عام General Shell

45-40534

897

پایان نامه

شبیه سازی عددی نانوجت ضربه ای در کاربرد خنک کاری تراشه های میکروالکترونیک با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو Numerical Simulation of Nano-Impinging-Jet in Electronic Cooling Applications

میکرو/نانوکانال Micro/Nanochannel / انتقال حرارت Heat Transfer / شبیه سازی مستقیم مونت کارلو Direct Simulation Monte Carlo (DSMC)Method / نانوجت ضربه ای Nano Impinging Jet / گاز رقیق Rarefied Gas

45-40535

898

پایان نامه

طراحی طیف نگار امپدانس فرکانس پایین مجتمع با دقت بالا و کاربرد زیستی Design of Low Frequency High Resolution Integrated Bioimpedance Meter

دستگاه اندازه گیری قند خون Blood Glucose Measurement Device / حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / پروب. / امپدانس خون Blood Impedance / طیف نگار امپدانس زیستی Bio-Impedance Meter

05-40537

899

پایان نامه

طراحی و ساخت سنتزکننده فرکانس یک کدخوان RFID در باند UHF Design and Implementation of a CMOS Fractional-N Frequency Synthesizer for UHF RFID Readers

سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / بسامدساز Frequency Synthesizer / ان - کسری Fractional-N

05-40538

900

پایان نامه

مدل سازی محیط های متخلخل اشباع به روش المان محدود توسعه یافته Modeling Saturated Porous Media Using Extended Finite Element Method

محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / محیط متخلخل غیراشباع UNSATURATED POROUS MEDIA / معادله های حاکم همبسته Coupled Governing Equations

09-4053

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

پایان نامه

ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی Ni-P-MoS2 به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژی آن Fabrication of Ni -P -MoS2 Composite Coating by Electroless Deposition and Evaluation of Its Tribological Properties

پوشش نیکل Nickel Coating / کامپوزیت Composite / الکترولس Electroless / سولفور مولیبدن Molybdenum Sulfur / نانوذرات Nanoparticles / خواص مالشی Tribological Properties

07-40540

902

پایان نامه

طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری بر اساس روش بهینه سازی تکاملی و همچنین تحلیل پایداری FOPID Controller Design Using Hybrid Particle Swarm Based Simulated Annealing Optimization and Also Stability Analysis

حسابان کسری Fractional Calculus / تقاوم Robustness / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / پایداری مقاوم Robust Stability

05-40541

903

پایان نامه

جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولیدات پراکنده به منظور مدیریت پرشدگی سیستم انتقال Optimal Locating and Sizing of Distributed Resources for Transmission Congestion Managemet

پخش بار بهینه Optimal Power Flow / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm / قیمت حاشیه ای محلی Locational Marginal Price / منابع گسترده DISTRIBUTED SOURCES / مدیریت تراکم (قدرت) CONGESTION MANAGEMENT (POWER) / تحلیل هزینه/ارزش Cost/Worth Analysis

05-40543

904

پایان نامه

اصل انحرافات بزرگ برای معادلات تحولی تصادفی 

معادله تحولی تصادفی Stochastic Evolution Equation / اصل انحراف های بزرگ Large Deviation Principle / خاصیت یکنوایی ضرایب Monotone Property of Coefficients / نویز ضربی Multiplicative Noise / نمایش وردشی Variational Representation

02-40544

905

پایان نامه

ارزیابی لرزه ای سکوهای ثابت دریایی با استفاده از تئوری قابلیت اعتماد و تحلیل های احتمالاتی Reliability and Probabilistic Seismic Assessment of Fixed Jacket Type Offshore Platforms

ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment / تحلیل خطر Hazard Analysis / سکوی ثابت دریایی Fixed Offshore Platform / تحلیل احتمالاتی Probability Analysis / تحلیل احتمالاتی نیاز لرزه ای Probabilistic Seismic Demand Analysis (PSDA) / طیف احتمالاتی مشروط Conditional Mean Spectrum

09-40545

906

پایان نامه

بررسی عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شده در کنترل رفتار غیرخطی مدل های سازه ای سه بعدی با در نظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه Investigating the Performance of Tuned Mass Dampers in Controlling the Nonlinear Behavior of 3-D Structural Models Considering Soil-Structure Interaction By

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / مدل های سازه ای سه بعدی THREE DIMENSIONAL STRUCTURAL MODELS

09-40547

907

پایان نامه

مکان یابی مخازن آب با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری چندمعیاره Topsis فازیApplication of Gis & Fuzzy Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution (Topsis) in Siting Water Reservoires

مکان یابی LOCATION / توپوگرافی Topography / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / روش تاپسیس Technique for Order-Perference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)Method / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS)

09-40548

908

پایان نامه

تحلیل الاستوپلاستیک ترک های صفحه ای تحت کشش با استفاده از روش فاقد المان RKPM Elastoplastic Analysis of Planar Cracks Under Tension Using RKPM 

ترک Crack / شکل ناحیه پلاستیک Plastic Zone Shape / روش بدون شبکه Meshless Method / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / نرخ انرژی آزادشده Energy Release Rate / رفتار سخت شدگی رامبرگ - اسگود Ramberg-Osgood Hardening Behavior

09-40549

909

پایان نامه

شبیه سازی عددی سه بعدی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی: جزیره کیش) Three Dimensional Numerical Simulation of Fresh Water Lens in Small Islands (Case Study: Kish Island)

مدل سازی عددی Numerical Simulation / پیشروی آب شور Sea Water Intrusion / مدل سازی معکوس Inverse Modelling / جزیره کیش Kish Island / لنز آب شیرین Freshwater Lens / مدل عددی SUTRA SUTRA Numerical Model

09-40550

910

پایان نامه

مدل سازی فرایند کوبش شمع با استفاده از نرم افزار FLAC2D Numerical Pile Driving Analysis by FLAC2D (With special issue on quake parameters)

شمع کوبی Pile Driving / مدل سازی عددی Numerical Simulation / حداکثر تغییر مکان قایم Pile Head Displacement / حداکثر سرعت ذره Peak Particle Velocity (PPV) / حداکثر شتاب ذره Peak Particle Acceleration (PPA)

09-40551

911

پایان نامه

طراحی و تحلیل خطوط تاخیر مبتنی بر کاواک های مزدوج بلور فوتونی Design and Analysis of Delay Lines Based on Photonic Crystal Coupled Cavities

بلور فوتونی Photonic Crystal / خطوط تأخیر Delay Lines / حفره بلور فوتونی Photonic Crystal Cavity / فیلتر فزود/فرود Add/Drop Filter

05-40553

912

پایان نامه

جداسازی ایزوتوپ های لیتیم با استفاده از روش الکترولیز آمالگام Lithium Isotopes Separation by Amalgam Electrolysis Method

لیتیم LITHIUM / الکترولیز Electrolysis / جیوه Mercury / جداسازی ایزوتوپی Isotope Separation / آمالگام Amalgam

46-40554

913

پایان نامه

تحلیل، ارزیابی و بهبود کارایی و توان مصرفی الگوریتم های زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه Analysis, Evaluation and Improving the Performance and Power consumption of Mapping and Scheduling algorithms in Network on Chip

سیستم روی تراشه On Chip System / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / زمان بندی Scheduling / نگاشت ها MAPS

05-40555

914

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر غیریکنواختی رسوب بر آبشستگی موضعی با وجود صفحات قایم مدفون Experimental Study on Sediment Non-uniformity Effects on Local Scour Due to Hydraulic Jump Using Buried Plates

آب شستگی موضعی Local Scouring / پرش هیدرولیکی Hydraulic Jump / رسوب غیریکنواخت Nonuniform Sediment / صفحه های عمود مدفون Vertical Buried Plates

09-40556

915

پایان نامه

پی ادیک ال عملگرها P - Adic L Functions

میدان دایره بر Cyclotomic Field / میدان پی - ادیک P-Adic Field / تابع ال L-Function

02-40558

916

پایان نامه

بررسی میزان کاربرد نظریه آشکارساز ترک خدمت داوطلبانه در تبیین ترک خدمت کارکنان دانشور در چند شرکت نرم افزاری در ایران The Evaluation of Application of Unfolding Model of Turnover to Explain the Turnover of Knowledge Workers in Some Iranian Software Companies

ترک خدمت Turnover / دانشوران Knowledge Workers / ارزشیابی Evaluation / ضربه Impact / برنامه عمل Action Plan / نارضایتی Dissatisfaction

44-40559

917

پایان نامه

زیست درمانی خاک آلوده به میعانات گازی پالایشگاه سرخون Bioremediation of Gas Condensate Contaminated Soil of Sarkhun Refinery

میعان گاز Gas Condensate / پالایشگاه گاز سرخون. / آلودگی خاک Soil Contamination / هیدروکربورهای نفتی Petroleum Hydrocarbons / زیست درمانی تقویت شده Enhanced Bioremediation / واکنشگاه زیست دوغابی Bioslurry Reactor

06-40560

918

پایان نامه

نشاننده های سوبولف در فضاهای کمپنتو، موری و هولدر Sobolev Embeddings into Spaces of Campanato, Morry and Holder Type

فضای تابعی باناخ با تجدید آرایش پایا Rearrangement-Invariant Banach Function Space / فضای کمپنتو Campanato Space / فضای موری Morrey Space / فضای هولدر Holder Space / نشاننده های سوبولف Sobolev Embeddings

02-40562

919

پایان نامه

شبیه سازی موتورهای HCCI مجهز به سیستم پاشش مستقیم سوخت Performance Simulation of HCCI Engine Equipped with Direct Injection System

موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / احتراق Combustion / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES

08-40563

920

پایان نامه

اثر فرکانس میدان های متناوب بر روی چرخش لایه های مایع 

لایه مایع Liquid Film / فرکانس ها Frequencies / میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / ولتاژها VOLTAGES

04-40564

921

پایان نامه

بررسی تجربی دینامیک شعله های چرخشی Experimental Study of Swirling Flames Dynamics

ناپایداری احتراق COMBUSTION INSTABILITY / مشعل کم چرخش Low Swirl Burner / شعله های چرخشی Swirling Flames / احتراق کم سوخت پیش مخلوط Lean Permixed Combustion / تحریک آکوستیکی Acoustic Excitation / عکس برداری از شعله Flame Imaging

45-40565

922

پایان نامه

شبیه سازی رخداد هم زمان آتش ها برای دو یا سه تانک مجاور توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) Simultaneous Fires Simulation in Two or Three Adjacent Tanks Using Computational Fluid Dynamic (CFD) Technique

شبیه سازی Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / آتش های استخری چندگانه Multiple Pool Fire / نرم افزار شبیه ساز پویای آتش Fire Dynamic Simulator (FDS)Software

06-40566

923

پایان نامه

بررسی اثر ترکیب شیمیایی روی خواص مکانیکی و مورفولوژی آمیزه های دوفازی زیست تخریب پذیر پلی پروپیلن/نشاسته Study on Effect of Chemical Parameters on Mechanical and Morphological Properties of Biodegradable wo Phase Propylene/Starch Blends

پلی پروپیلن Polypropylene / ریخت شناسی Morphology / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آمیزه زیست تخریب پذیر Biodegradable Blends / نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch

07-40567

924

پایان نامه

بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف فشرده سازی پالس در رادار از نظر مصونیت در برابر داپلر Comparison of Pulse-Compression’s Techniques in Presence of Doppler

تابع ابهام Ambiguity Function / فیلتر منطبق Matched Filter / فشردگی پالس Pulse Compression / تزویج برد - داپلر Range-Dappler Coupling / مصونیت در برابر داپلر Doppler Tolerant / فیلتر نامنطبق Mismatched Filter

05-40570

925

پایان نامه

بررسی تجربی و عددی نفوذ در ساختار ساندویچی با سرامیک محصور Experimental and Numerical Study of Penetration in Sandwich Structure with Ceramic Core

جذب انرژی Energy Absorption / نفوذ. / ساختار سرامیک Ceramic-Metal Structure / سرامیک محصور Confined Ceramic / سرعت حد Limit Velocity

08-40572

926

پایان نامه

بررسی تاثیر میانه مسیر اصلی بر رفتار رانندگان مسیر فرعی در تقاطع های اصلی - فرعی دارای کنترل ایست Evaluating Effect of Major Approach Median on Minor Approach Drivers’ Behavior at Major-Minor Intersections With Stop Control

تقاطع های اصلی - فرعی Major-Minor Intersections / کنترل ایست Stop Control / رفتار رانندگان Driver's Behavior / میانه مسیر اصلی Major Approach Median

09-40573

927

پایان نامه

الگوریتم هایی برای رهگیری نقاط متحرک Algorithms for Tracking Moving Points

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / حسگرهای دودویی پرتوی Binary Beam Sensors / رهگیری نقاط متحرک Tracking Moving Points / جداسازی مسیر Path Separation / مساله حداقل هزینه، حداکثر شار با هزینه ثابت Fixed-Charge Minimum Cost Maximum Flow Problem

19-40575

928

پایان نامه

طراحی خطوط مونتاژ ترکیبی U شکل احتمالی با رویکرد کاهش هزینه U-Shaped Mixed-Model Lines Design with Cost Minimization Objectives

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / خط مونتاژ یو شکل U-Assembly Line / شبیه سازی حرارتی Thermal Modeling / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / بهینه کردن هزینه ها Cost Optimization / بالانس خط مونتاژ Assembly Line Balancing

01-40576

929

پایان نامه

بررسی عمر اتصالات در سازه های دریایی با در نظر گرفتن تنش پسماند ناشی از جوش و ترک بیضوی Fatigue Life Assessment of the Joints in Offshore Structures:Considering Residual Stress Caused By Welding Process and Elliptical Crack

تنش پسماند Residual Stress / سکوی پایه ثابت Jacket Platform / تاپ ساید Top Side / اتصال ایکس شکل X-Joint / ترک بیضوی Elliptical Crack

08-40578

930

پایان نامه

کاربرد مدیریت درآمد در صنعت هواپیمایی Revenue Management in Airline Industry

مدیریت درآمد Revenue Management / بهینه سازی Optimization / بخش بندی بازار Market Segmentation / مدل لوجیت چندگانه Multinomial Logit Model / رفتار انتخاب Choice Behavior

01-40579

931

پایان نامه

تعیین تنش پسماند با استفاده از اندازه گیری سختی Determination of Residual Stresses by Instrumented Indentation

تنش پسماند Residual Stress / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / اندازه گیری سختی Hardness Testing / اثرگذاری Indentation

08-40580

932

پایان نامه

بررسی کمانش خمشی - پیچشی تیر جدار نازک کامپوزیتی با لایه چینی متقارنFlexural-Torsional Buckling Analysis of Thin- walled Composite Beams with Symmetric Layup

روش گالرکین Galerkin Method / اعوجاج Waviness / کمانش خمشی - پیچشی Flexural-Torsional Buckling / آثار غیرکلاسیک Non-Classical Effects / لایه چینی سختی نامتقارن محیطی Circumferentially Asymmetric Stiffness (CAS)Layup Configuration / تیر جدار نازک کامپوزیتی Thin Walled Composite Beam

45-40581

933

پایان نامه

پیش بینی ترافیک در شبکه های MANET به وسیله تکنیک های هوش محاسباتیTrafic Prediction in MANET by Computational Intelligence Techniques

شبکه عصبی Neural Network / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / پیش بینی ترافیک شبکه کامپیوتری Computer Network Traffic Prediction

52-40582

934

پایان نامه

تولید ورق کامپوزیتی نانوساختار از آلیاژ AA1100 و فولاد 37 St با استفاده از روش ARB و بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار دانه ها Production of Nanostructured Composite Sheets of AA1100/St37 Using ARB Technique and Evaluation of Heat Treatment Effect on Grains Structure

اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / تغییرات ریزساختاری Microstructural Changes / میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope / آلومینیوم 1100 Aluminum 1100 / مواد بسیار ریزدانه Ultra-Fine Grain Materials

07-40584

935

پایان نامه

شناسایی سیستم با استفاده از پردازش تصویر System Identification by Image Processing

شناسایی سیستم System Identification / پردازش تصویر Image Processing / سنجش از دور Remote Sensing / شناسایی فرکانس Frequency Identification / شناسایی میرایی Damping Identification / شناسایی شکل مد Mode Shape Identification

09-40589

936

پایان نامه

بررسی تجربی عملکرد یک موتور پالس دتونیشن چندلوله ای Experimental Study of the Performance of a Multi-Tube Pulse Detonation Engine

فنر شلخین Shchilkin Spiral / عملگر ترکیب Cross Over Operator / موج انفجاری Detonation Wave / موتور پالس انفجاری Puls Detonation Engine / گذار از دفلگریشن به انفجار Deflagration-to-Detonation Transition / موتور پالس انفجاری چندلوله ای Multitube Pulse Detonation Engine

45-40592

937

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی فرایند پخش عرضی جریان در محیط های گیاهی The Experimental Investigation of Lateral Dispersion In Vegetated Flow

عدد رینولدز Reynolds number / ضریب پخش عرضی Lateral Dispersion Coefficient / گیاهان غیرمستغرق Emergent Vegetation / ضریب تراکم ساقه ها Stems Density Coefficient

09-40593

938

پایان نامه

مسیریابی صادقانه در شبکه های ویژه سیار Truthful Routing in Mobile Ad Hoc Networks

گره خودخواهانه Selfish Node / نظریه بازی GAME THEORY / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / تحریک همکاری Cooperation Simulation / مکانیزم صادقانه Truthful Mechanism

19-40594

939

پایان نامه

ارائه کارکردهای اساسی سیستم ملی هوشمندی تکنولوژی پیل سوختی Deriving The Main Functions of The Fuel Cell Technology Intelligence System in The National Context

پیل سوختی Fuel Cell / هوشمندی فناوری Technology Intelligence / پیل سوختی Fuel Cell / هوش تدافعی Defensive Intelligence / مدل حلزونی Spiral Model / معماری کارکردی Functional Architecture

44-40596

940

پایان نامه

بررسی پایداری پوسته های استوانه ای کامپوزیتی دوار حاوی سیال On The Stability of Spinning Composite Cylindrical Shells Partially Filled With Liquid

اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / پوسته ها Shells / ناپایداری INSTABILITY / فرکانس دورانی Spining Frequency / استوانه حاوی سیال Cylinder Partially Filled with Liquid

45-40597

941

پایان نامه

تحلیل ادوات تناوبی خاص به روش دیفرانسیلی Analysis of Special Periodic Structures with Differential Method

بلور فوتونی Photonic Crystal / محیط ناهمسانگرد Anisotropimedia / روش تفاضلی Differential Method / پراشه ها ی نوری Diffraction Gratings / تجزیه فوریه سریع Fast Fourier Factorization

05-40598

942

پایان نامه

ارائه الگوی تحلیلی برای معادل سازی سازه های مشبک منظم An Analitical Model for Grid Stiffened Structures of Various Patterns

ماتریس سختی STIFFNESS MATRIX / سازه های مشبک منظم Grid Stiffened Structures / ماتریس آ. بی. دی ABD Matrix / مشخصات معادل Equivalant Material Properties / ایزوگرید Isogrid / ارتوگرید Orthogrid / کمانش استوانه های تقویت شده Buckling of Stiffened Cylinders

45-40599

943

پایان نامه

تحلیل تنش و تخمین عمر در چرخ لکوموتیو آلستوم با روش های تحلیلی Stress Analysis & Life Assessment of Alestum Locomotive's Wheels using Analytical Techniques

تابع پتانسیل Potential Function / تحلیل تنش Stress Analysis / خستگی Fatigue / مساله تماس Contact Problem / تماس چرخ و ریل Wheel/Rail Contact / چرخ آلستوم Alestum

45-40601

944

پایان نامه

مدل سازی فیزیکی میکروساختار چدن خاکستری Physical Modeling of Microstructure in Gray Cast Iron

شبیه سازی انجماد Solidification Simulation / چدن خاکستری Gray Cast Iron / سرعت سرمایش Cooling Rate / کسر مایع Liquid Fraction / توزیع حرارتی Thermal Distribution

07-40602

945

پایان نامه

تولید و بررسی خواص یک نانوکامپوزیت برای بسته بندی مواد غذایی Production and Investigation of Properties of a Nanocomposite for Food Packaging

خواص مکانیکی Mechanical Properties / سازگارکننده Compatibilizer / خواص بازدارندگی Barrier Properties / نانوکامپوزیت پلیمر/خاک رس Polymer Layered Silicate Nanocomposite (PLSNs) / فیلم نانوکامپوزیتی رس - پلی اتیلن Polyethylene/Clay Nanocomposite Film

06-40603

946

پایان نامه

بررسی ویژگی و عملکرد بادبندهای Y شکل در قاب های بتنی مسلح On the Characteristics and Performance of RCFrames with Y-Bracing Systems

قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / مقاوم سازی UPGRADING / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اتلاف انرژی Energy Dissipation / بادبند وای شکل Y-Bracing

53-40605

947

پایان نامه

مدارهای بازیافت کلاک و بازسازی داده برای کاربردهای تبادل اطلاعات سریال در نرخ 10Gb/S Clock and Data Recovery Circuit For High Speed Serial Communication

حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / آشکارساز فاز Phase Detector / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / مدار بازیابی ساعت و داده Clock and Data recovery Circuit

05-40606

948

پایان نامه

ارزیابی نگهداری بر مبنای وضعیت و الزامات اجرای نگهداری جامع بهره ور گرایانه مورد مطالعه: شرکت سیمان مازندران Evaluation Condition Based Maintenance (CBM)and Requirements to TPM Case Study: Mazandaran Cement Co

تعمیر ونگهداری Maintenance / بهره وری کل تعمیرات و نگهداری Total Productive Maintenance (TPM) / پایش وضعیت Condition Monitoring / تعمیر و نگهداری بر مبنای وضعیت Condition Based Maintenance (CBM)

01-40607

949

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ریاضی رسوب آسفالتین در محیط متخلخلExperimental Study & Mathematical Modeling of Asphaltene Deposition in Porous Media

آسفالتن Asphaltene / محیط متخلخل POROUS MEDIA / رسوب Sediments / بهینه سازی Optimization

06-40609

950

پایان نامه

بهینه سازی کمپرسور گریز از مرکز و اعتبارسنجی آن با نتایج آزمایشگاهی Optimization of A Centrifugal Compressor And Its Validataion With Exprimenatla And Numerical Results

تحلیل سه بعدی Three Dimensional Analysis / بهینه سازی Optimization / آزمایش تجربی Experimental Test / اغتشاش Turbulence / تراکم ساز هوا Compressor

08-40610

951

پایان نامه

مطالعه پایداری حرارتی و ریزساختار آلیاژهای نانوساختار AI-Ti تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی A Study on the Thermal Stability and Microstructure of Nanocrystalline Al-Ti(Ni) Alloys Synthesized by Mechanical Alloying

نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / پایداری حرارتی Thermal Stability / رشد دانه Grain Growth

07-40617

952

پایان نامه

مدل سازی فشار خون رگ بازو از طریق سیگنال PPG نوک انگشت Modeling Brachial Blood Pressure by Using Finger PPG Signal

فتوپلتیسموگرافی Photoplethysmography / زمان انتقال پالس Pulse Transit Time (PTT) / تخمین فشار خون Blood Pressure Estimation

05-40619

953

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آب در اطراف گروه پایه های دوتایی Experimental Investigation of Flow Pattern around Pile Groups (two piles)

الگوی جریان Flow Patterns / حفره آب شستگی Scour Hole / جریان آشفته Turbulent Flow / پایه کنار هم Side-by-Side Pier / پایه متوالی Tandom Pier

09-40621

954

پایان نامه

بررسی تاثیز روش اختلاط، جرم مولکولی پلیمر زمینه و سازگارکننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/پلی آمید/خاک رس Evaluation of The Effect of Molecular Weight, Mixing Approach and Compatibilizer on Morphologhy and Mechanical Properties of PP/PA/Clay Nanocomposite 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانوساختار Nanostructure / پلی پروپیلن Polypropylene / پلی آمیدها Polyamides / سیلیکات لایه ای Layered Silicate

07-40622

955

پایان نامه

بررسی ضریب تبدیل تغییر مکان جانبی نسبی حاصل از تحلیل خطی به تغییر مکان جانبی نسبی واقعی سازه A Survey on Conversion Coefficient of Relative Lateral Displacement of Linear Analysis to Real Relative Lateral Displacement of Structure

آیین نامه طرح مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800 ایران) Earthquake Code 2800 / تغییر مکان جانبی Lateral Displacement / ضریب رفتار سازه Structure Behavior Coefficient / ضریب اهمیت سازه Structure Importance Factor / دستورالعمل به سازی لرزه ای Instruction of Quake Rehabilitation of Existing Structures

09-40624

956

پایان نامه

بررسی و مدل سازی نشست کک و غیرفعال شدن کاتالیست Pt-Sn بر روی Y-Al2O3 در واکنش هیدروژن زدایی پروپان Kinetic Modeling of Coke Formation and Deactivation in Catalytic Dehydrogenation of Propane

مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / نشست کک Coke Deposition / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation / کاتالیزور پلاتین Platinum Catalyst / آلومینا Alumina

06-40626

957

پایان نامه

هیدرودینامیک زیرسطحی شناور دلفین Underwater Hydrodynamics of Dolphin Craft

ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / شبیه سازی حرکت Motion Simulation / پایداری Stability / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / ربات شش درجه آزادی Six-Degree of Freedom Robot / شناور دلفین Dolphine Craft

08-40628

958

پایان نامه

عوامل عدم موفقیت مهندسی مجدد فرایندها از دیدگاه مدیریت منابع انسانی (موردکاوی شرکت کیسون) Identifying Affecting HR Factors on Unsuccessful Reengineering Projects

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Business Process Reengineering (BPR) / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / سازمان پروژه محور Project Based Organization

44-40630

959

پایان نامه

پیش بینی مصرف آب شهری با استفاده از سیستم های هوشمند Urban Water Consumption Forecasting Using Intelligent Systems

پیش پردازنده ها Pre-processors / هموارسازی SMOOTHING / خوشه بندی Clustering / تحلیل برگشتی بردار پشتیبان Support Vector Regression / پیش بینی مصرف آب Water Consumption Forecasting

01-40631

960

پایان نامه

حذف اثر Show-Throuch در مدارک اسکن شده با استفاده از روش های جداسازی کور منابع Removing Show-Through Effect in Scanned Documents using Blind Source Separation Techniques

جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / فیلترهای تطبیقی Adaptive Filters / پدیده Show-through Show-through Phenomenon / اثر محوشدگی Bluring Effect

05-40633

961

پایان نامه

برآورد و تحلیل کارایی هزینه و سود از روش های پارامتری و ناپارامتری در نظام بانکداری ایران Cost and Profit Efficiency of Iranian Banking Sector Using Parametric and Non-Parametric Methods

روش پارامتری Parametric Method / روش ناپارامتری Nonparametric Method / کارایی هزینه Cost Efficiency / کارایی سود Profit Efficiency

44-40634

962

پایان نامه

بررسی پردازش های مختلف سیگنال ارتعاشی در تشخیص خرابی عیب در یاتاقان غلتشی Application of Different Signal Processing in Rolling Element Bearing Fault Diagnosis

تحلیل پوش Envelope Analysis / تزویج مربعی فاز در سیگنال Quadratic Phase Coupling / یاتاقان غلتشی Rolling Bearing / تحلیل طیف درجه سوم Bispectrum / ایستای تناوبی Cyclostationary

08-40636

963

پایان نامه

جداسازی ایزوتوپی 10B به روش تقطیر کمپلکس اتری BF3-(C2H5)2 O Boron Isotope Separation by Distillation of BF3-(C2H5)2O Complex

تقطیر Distillation / جداسازی ایزوتوپی Isotope Separation / بورن تری فلوراید Boron Triflouride / کمپلکس دی اتیل اتر Diethyl Ether Complex / تبادل شیمیایی Chemical Exchange

46-40640

964

پایان نامه

سیستم های موقعیت یابی محلی بدون ماهواره Analyzing Local Positioning Systems Without Satellites

آرایه آنتن Antenna Array / ردیابی Tracking / فیلترهای کالمن Kalman Filters / رهگیری کد Code Acquisition / تخمین کمترین مربعات Least Square Estimation / رهگیری طیف گسترده Spread Spectrum Signal Aquisition

05-40641

965

پایان نامه

ارزیابی نحوه تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه اشباع و غیر اشباع در محدوده کرنش های مختلف با آزمایش برش ساده تناوبی Dynamic Parameters of Saturated and Unsaturated Sand at Different Range of Shear Strain Levels in Cyclic Simple Shear Test

ماسه SANDS / مدول برشی Shear Modulus / ضریب میرایی Damping Factor / برش ساده تناوبی Cyclic Simple Shear / درجه اشباع Degree of Saturation

09-40642

966

پایان نامه

اندازه گیری اتساع عروق ناشی از جریان به وسیله فوتوپلتیسموگرافی Meaurement of Flow Mediated Dilation Using Photoplethysmography

تابع اندوتلیال Endothelial Function / افزایش خون واکنشی Reactive Hyperemia / اتساع عروق ناشی از جریان Flow Mediated Dilation / فتوپلتیسموگرافی Photoplethysmography

05-40643

967

پایان نامه

مطالعه اثربازدارندگی مشتقات 5- هیدروکسی-3 (2H)- پریدازینون بر روی ویروس هپاتیت نوع C با استفاده از روش های کمومتریکس Inspection of Inhibitory Effect of 5-Hydroxy-3(2H)-Pyridazinone Derivatives on Hepatitis C Virus Using Chemometric Methods

شبکه عصبی Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / ویروس هپاتیت نوع C Hepatitis C Virus / 5 - هیدروکسی 3 (2H)- پریدازینون 5-Hydroxy-3 (2H)Pyridazinone

03-40645

968

پایان نامه

تعیین زیرحالتهای ساختاری مایوگلوبین - منوکسیدکربن در گونه وحشی و جهش یافته (V68N) Conformational Substates of Wild Type and Mutant (V68N) Myoglobin-CO

پروتئین ها Proteins / هیستیدین Histidine / نمونه برداری چتری Umbrella Sampling / سویه جهش یافته Mutant / حالت پیچیده Folded / مایوگلوبین Mayoglobin

04-40646

969

پایان نامه

ارزیابی تغییر شکل و نشست سدهای خاکی با هسته رسی در زمان ساخت، اولین آبگیری و دوران بهره برداری با استفاده از نتایج ابزار دقیق و مدل سازی عددی (مطالعه موردی: سدهای شهر چای و زولا در استان آذربایجان غربی) Settlement Evaluation of Earth Dams During Construction, First Impounding and Operation Periods by Monitoring Results and Numerical Modeling 
(Shahr chay & Zola dam; IRAN)

سد خاکی Earth Dam / تنش Stress / تغییرشکل Deformation / رفتارسنجی Monitoring / هسته رسی Clay Core

09-40647

970

پایان نامه

بررسی و انجام جذب CO2 با جاذب جامد Investigation and Accomplishment of CO2 Capturing with Solid Sorbent

جذب دی اکسیدکربن Carbon Dioxide Absorption / آلودگی هوا Air Pollution / اکسید کلسیم Calcium Oxide / سطوح ساختمانی Bulding Surface / دمای پایین Low Temperature / هوای محیط Ambient Air

06-40649

971

پایان نامه

شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی: مطالعه موردی طرح صنعت محورشدن در شرکت های پناه گروه شرکت های همکاران سیستم Critical Barriers to Successful Strategy Implementation: A Case Study of a Software Producing Firm

اجرای استراتژی Executing Strategy / مدیریت تغییر Change Management / مطالعه موردی Case Study / موانع اجرای موفق استراتژی Critical Barriers to Successful Strategy Implementation / تحلیل تم Them Analysis

44-40651

972

پایان نامه

قدم زدن عادی و کوانتومی روی گراف ها Natural and Quantum Walks on Graphs

قدم زدن تصادفی Random Walk / همریختی گراف GRAPH HOMOMORPHISM / بیت کوانتومی Quantum Bit / قدم زدن خارج قسمتی Quotient Walk / قدم زدن کوانتومی Quantum Walk

02-40652

973

پایان نامه

امنیت و مشارکت در نظریه اطلاعات چندکاربره Security and Cooperation in Multi-User Information Theory

دسترسی چندگانه Multiple Access / ظرفیت Capacity / کانال رله Relay Channel / کانال شنود Wiretap Channel / کانال همه پخشی Broadcast Channel / شبکه مشارکتی Cooperative Network / ناحیه نرخ - ابهام Rate-Equivocation Region

05-40653

974

پایان نامه

تولید باریکه الکترونی شتابدار ازبرهم کنش پالس لیزر سالیتونی با پلاسما و استفاده آن در درمان Electron Therapy with High Intense Soliton Laser-Plasma Interaction

معادله غیرخطی شرودینگر Nonlinear Shrodinger Equation / پالس سالیتونی Soliton Pulse / الکترون درمانی Electron Therapy / اتلاف نرمال شده فیبر نوری Normalized Fiber Optic Loss

04-40657

975

پایان نامه

کاربرد نظریه میدان همدیس در مدل تپه شنی آبلی Application of Conformal Field Theory in Abelian Sandpile Model

نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality / مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model

04-40659

976

پایان نامه

بررسی کارایی اطلاعاتی بازار اوراق بهادار تهران Evaluation of The Informational Efficiency of Tehran Securities Market

قدم زدن تصادفی Random Walk / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / کارایی در سطح ضعیف بازار Weak Level Efficiency of Market / آزمون نسبت واریانس Variance Ratio Test

44-40661

977

پایان نامه

جریان تبادلی به علت گرادیان حرارتی ناشی از تابش غیرهمگن بین آب های کم عمق آزاد و مناطق گیاه خیز Thermally Driven Exchange Flow between Shallow Open Water and an Aquatic Canopy

جریان تبادلی Exchange Flow / جریان از لا به لای گیاهان Vegetated Flow / پردازش تصویر Image Processing / مدل عددی Numerical Model / جریان طبقه ای نهایی Exponentially Stratified Flow / تابش غیرهمگن Inhomogeneouse Radiation

09-40662

978

پایان نامه

رعایت حریم خصوصی برای شبکه های خودرویی بدون زیرساخت قابل اطمینان Privacy Consideration for Trustworthy Vehicular Ad Hoc Networks

امنیت Security / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / حریم خصوصی Privacy / امضاهای با حد آستانه Threshold Signatures / پیام آگاهی دهنده قابل اطمینان Trust Worthy Announcement

52-40668

979

پایان نامه

یک روش برای حل مسایل برنامه ریزی خطی کاملا فازی A Method for Solving Fully Fuzzified Linear Programming Problems

برنامه ریزی خطی فازی Fuzzy Linear Programming / اعداد فازی Fuzzy Numbers / ترتیب جزئی Partial Order / متغیرهای فازی Fuzzy Variables

02-40672

980

پایان نامه

انتخاب مواد پره ی توربین با استفاده از منطق فازی و در نظر گرفتن ملزومات پیریTurbine Blades Material Selection Using “Fuzzy Logic” and Considering the “Aging” Effect

روش فازی. / پوشش Coverage / پره های توربین Turbine Blades / انتخاب مصالح Material Selection

45-40673

981

پایان نامه

ساخت و مطالعه حسگرهای گاز H2S بر پایه نانوساختارهای آلاییده تری اکسید تنگستن Studying and Synthesize of H2S Gas Sensors Based on Modified WO3 Nanostructure Thin Films

حسگر گاز Gas Sensor / تری اکسید تنگستن WO3 / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / نانوساختار Nanostructure

04-40674

982

پایان نامه

تحلیل لرزه ای سازه های مجهز به عایق لرزه ای با رویکرد ارتعاشات تصادفی Random Vibration Analysis for Multi-Story Base Isolated Structures

ارتعاش تصادفی Random Vibration / عایق لرزه ای Seismic Isolator / زلزله Earthquake / سازه های چنددرجه آزادی Multi-Degree of Freedom Structures

09-40679

983

پایان نامه

مدل سازی انتقال جرم هنگام تشکیل و شکست جت Modeling of Mass Transfer Jet Formation and After Beakup

جت مایع - مایع Liquid-Liquid Jet / جریان دوفازی Two Phase Flow / روش ردیابی مرز متحرک Front Tracking Method / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

06-40682

984

پایان نامه

مدل سازی عددی اندرکنش دو حفره ی دایروی بر اساس تئوری Gradient Elasticity به وسیله ی روش فاقد المان بندی Numerical Modeling of Two Interacting Circular Holes Using a Gradient Elasticity Based Meshless Method

تابع شکلی Shape Function / فرترن. / نظریه گرادیان کشسانی Gradient Elasticity Theory / روش بدون شبکه Meshless Method / اثر اندازه Size Effect / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / ابعاد نانو Nano Sized

53-40687

985

پایان نامه

طراحی و آنالیز یک پروتکل کنترل خطای وفقی و بین لایه ای برای شبکه های حسگر بی سیم مولتی مدیا Design and Analysis of a Novel Adaptive Cross-Layer Error Control for Wireless Multimedia Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / وفقی کردن ADAPTATION / مکانیزم کنترل خطا Error Control Mechanism / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / شبکه های چندرسانه ای Multimedia Networks

52-40688

986

پایان نامه

مکان یابی بلادرنگ در شبکه های حمل و نقل خودرویی Real Time Location Finding for Vehicles in Transport Systems

مکان یابی LOCATION / مدل تحرک MOBILITY MODEL / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS)

52-40689

987

پایان نامه

مدل سازی تحلیلی - عددی و ساخت سیستم جدید سرمایش خودرو با استفاده از سیکل تبرید با پاشش بخار Numerical-Analytical Modeling And Fabrication of A New Vehicle Cooling System Using Vapor-Jet Refrigeration Cycle

جریان مافوق صوت Supersonic Flow / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / بررسی تجربی Experimental Investigation

08-40698

988

پایان نامه

ساخت و تحلیل تجربی سیستم جدید سرمایش خودرو با استفاده از سیکل تبرید با پاشش بخار Fabrication And Experimental Investigation of A New Vehicle Cooling System Using Vapor-Jet Refrigeration Cycle

جریان مافوق صوت Supersonic Flow / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / بررسی تجربی Experimental Investigation / خارج کننده Ejector / تبرید با پاشش بخار Vaporjet Refrigeration / کولر خودرو Car Cooler

08-40701

989

پایان نامه

تخمین حالت در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن دستگاه های اندازه گیری سنتی و PMU به صورت همزمان Power System State Estimation Including PMUs and Traditional Measurement Instruments

تخمین حالت State Estimation / فیلترهای کالمن Kalman Filters / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / تخمین حالت ترکیبی Hybrid State Estimation

05-40703

990

پایان نامه

پیش بینی ناپایداری احتراق در محفظه احتراق نوع سیلویی توربین گاز Combustion Instability in a Silo Type Gas Turbine Combustor

ناپایداری احتراق COMBUSTION INSTABILITY / دورهای حدی Limit Cycles / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / محدوده پایداری Stability Boundary

45-40705

991

پایان نامه

ساخت میکروپمپ فروفلویدیک Fabrication of Ferrofluidic Micropump

میکروپمپ ها MICROPUMPS / میکروکانال Microchannel / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / محلول مغناطیسی Ferrofluid / میکروشیر Microvalve

08-40706

992

پایان نامه

شبیه سازی انتقال و تبادل اکسیژن در واحد تبادل گاز ریه Modeling of Oxygen Transport and Exchange in an Acinus

ریه Lung / مدل سه بعدی Three Dimensional Model / تنفس Respiration / تبادل گاز Gas Exchange / آسینوس Acinus

08-40708

993

پایان نامه

بهینه سازی فرایند تثبیت و آبگیری از لجن نفتی و بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه اراک Optimization of Oily and Biological Sludge Digestion and Dewatering Process for Arak Refinery Wastewater Treatment Plant

آب گیری Dehydration / انجماد Solidification / انعقاد Coagulation / لجن نفتی Oily Sludge / هضم هوازی Aerobic Digestion

06-40710

994

پایان نامه

مدل سازی کمومتریکس مهار آنزیم مونوآمین اکسیداز توسط مشتقات پیرازولین با استفاده از روش های آنالیز اجزای اصلی، رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی Chemometrics Modeling of MonoAmine Oxidase Inhibitory Effects of Pyrazoline Derivatives Using PCA-MLR-ANN Approaches

تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / مشتقات پیرازولین Pyrazoline Derivatives / مهارکنندگان آنزیم مونوآمین اکسیداز MonoAmine Oxidase Inhibitors

03-40715

995

پایان نامه

بررسی روش های مختلف طراحی مشاهده گرهای غیرخطی و مقایسه عملکرد آن هاEvaluation of Several Design Methods of Nonlinear Observers and Comparing their Performances

مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / روش بازگشت پله ای Back-Stepping Method / مشاهده گر لونبرگر Lunberger Observer / مشاهده گر با بهره بالا High Gain Observer / مشاهده گر لغزشی Sliding Observer

06-40716

996

پایان نامه

مقاوم سازی مخازن ذخیره سیال با میراگر اصطکاکی Strengthening of Liquid Storage Tanks by Frictional Damper

روش اجزای محدود Finite Element Method / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / میراگر اصطکاکی Friction Damper / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal) / مخزن های ذخیره سیال Liquid Storage Tanks / کمانش پافیلی Elephant Buckling

09-40723

997

پایان نامه

مقایسه ی عملکرد انواع شرایط مرزی در تحلیل عددی اندرکنش سد و پی در بارگذاری های دینامیکی Comparison of Performance of Different Boundary Conditions in Numerical Analysis of Dam-Foundation Interaction
Under Dynamic Loads

اندرکنش سد - پی Dam-Fondation Interaction / شرایط مرزی Boundary Conditions / روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل دینامیکی دوبعدی Two Dimentional Dynamic Analysis / تحریک جا به جایی Displacement Incitement

09-40725

998

پایان نامه

مدلی برای مدیریت انرژی در توسعه صنعت سیمان A Model for Energy Management in Cement Industries Development in Iran

مدیریت انرژی Energy Management / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / برنامه ریزی خطی Linear Programming / توسعه صنعت سیمان Cement Industry Development / نظریه بنگاه در اقتصاد خرد Micro Economic Theory of Production / تامین تقاضای سیمان Cement Demand Provide / محدودیت های قانون بقای جرم و انرژی Constraints of Low of Conservation of Mass and Energy Conservation

01-40727

999

پایان نامه

تعیین استراتژی بهره برداری سیستم های ذخیره سازی انرژی در حضور مزارع بادی با توجه به الگوی مصرف Energy Storage Systems Operation Strategy in Presence of Wind Farms Based on Consumption Pattern

توربین بادی Wind Turbine / پیل سوختی Fuel Cell / هزینه های تولید PRODUCTION COSTS / ذخیره انرژی Energy Storage / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / الکترولایزر Electrolyzer / مخزن هیدروژن Hydrogen Tank

46-40728

1000

پایان نامه

بررسی تجربی و تحلیلی پدیده کاویتاسیون حول استوانه و هیدروفویل و اثر آن بر نیروی پسا Experimental and Analytical Investigation of Cavitation Phenomenon around Cylinder and Hydrofoil and its Effect on Drag Force

نیروی پسا DRAG FORCE / خلاءزایی Cavitation / تونل سرعت بالا High Speed WaterTunnel / اغتشاش آزاد Free-Turbulence / سطح صاف Smooth Surface / سطح زبر Roughened Surface

08-4073

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار تورمی هیدروژل ابرجاذب بر پایه کاپا - کاراگینان و ژلاتین و بارگذاری KNO3 به عنوان مدلی از کود شیمیایی بر آن Synthesis and Investigation of the Swelling Behavior of Superabsorbents Based on Gelatin and k-Carrageenan and Loading of KNO3 as aModel of Agrochemical Onto Them

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / ژلاتین Gelatin / آکریلیک اسید Acrylic Acid / رهایش کود شیمیایی Agrochemical Delivery

03-40731

1002

پایان نامه

رویکردی جدید به ضرر گریزی در بازی های تصادفی تکرارشونده و تست تجربی آن A New Approach to Loss Aversion in Repeated Gambles

تصمیم گیری در شرایط خطرپذیری Decision Under Risk / نظریه دورنما Prospect Theory / ضررگریزی Loss Aversion / مساله کنترل بر خود Self-Control Problem / اطمینان بیش از حد Overconfidence

44-40738

1003

پایان نامه

مطالعه و بررسی خواص مایعات یونی و بررسی ضریب گزینش پذیری مایعات یونی در استخراج مایع - مایع 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / انتخاب پذیری Selectivity / مایعات یونی Ionic Liquid

06-40750

1004

پایان نامه

سنتز برخی کمپلکس های از مس (II) با لیگاندهای 2- (2- هیدروکسی فنیل)- 2 - اکسازولین و منگنز (III) با 2- (4،2 - دی هیدروکسی فنیل) - 2- اکسازولین و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیزور در اکسایش الکل ها و سولفیدها Synthesis of some Cu(II) - 2-(2'-hydroxyphenyl)-2-oxazoline and Mn(III) - 2-(2',4'-dihydroxyphenyl)-2-oxazoline Complexes and their Application as Catalysts in Sulfides and Alcohols Oxidations

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / منگنز MANGANESE / مس COPPER / اکسازولین Oxazoline / سولفید Sulfide / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / الکل Alcohol

03-40759

1005

پایان نامه

اندازه گیری چندبعدی فقر توسط مدل معادلات ساختاری Measuring Multidimensional Poverty Using Structural Equation Models

متغیر پنهان Latent Variable / معادله های ساختاری CONSTITUTIVE EQUATIONS / شاخص سنجش فقر Poverty Measurement Index / شاخص چندبعدی فقر Multidimensional Poverty Measurement

44-40761

1006

پایان نامه

محاسبات ساختار الکترونی سیستم های Ca,Sr)2RuO4) تحت تقریب GW Electronic Structure Calculation of (Sr,Ca)2Ru04 By GW Approximation

ساختار الکترونی Electronic Structure / دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی Strongly Correlated Electron Systems / روتنایدها Ruthenates / تقریب جی. دبلیو GW Approximation / اکسید فلزات واسطه Transition Metal Oxides / تقریب بس ذره ای Many Body Approximation

04-40774

1007

پایان نامه

شبیه سازی دینامیکی و کنترل حرکت فلکسیون - اکستنسیون کمر Dynamical Simulation and Lumbar Spine Control Flexion-Extension Movement

نوسانگرها Oscillators / خطی سازی به کمک پسخوراند Feedback Linearization / مولد مرکزی الگو Central Pattern Generator / امتداد ویژه حرکتی Eigen Movement

08-40775

1008

پایان نامه

فشرده سازی سیگنال با استفاده از نمایش تنک سیگنال ها و تکنیک های Mixed-Transform 

تجزیه تنک Sparse Decomposition / تجزیه اتمی Atomic Decomposition / تبدیل موجک Wavelet Transform / واژنامه فراکامل Overcomplete Dictionary / الگوریتم نرم صفر هموار شده Smoothed L0 Norm (SLO)Algorithm / سیگنال تنک بلوکی Block Sparse Signal / حسگری فشرده ساختاری Model Based Compressive Sensing

05-40781

1009

پایان نامه

مدل سازی حرارتی یک اتاق نمونه با استفاده از روش تحلیل معکوس Thermal Modeling of a Typical Room by Use of Inverse Analysis

تهویه مطبوع Air Conditioning / تحلیل معکوس Inverse Analysis / مدل ناحیه ای هوا Air Zonal Model / مدل سازی حرارتی ساختمان Building Thermal Modeling / بار حرارتی ساعتی Hourly Heating Load / بار برودتی ساعتی Hourly Cooling Load

08-40788

1010

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تراوایی نسبی سه فازی و مقایسه با داده های بدست آمده از مدل های مختلف برای ماسه سنگ بریا An Experimental Investigation of Three-Phase Flow of water-Oil-Gas Mixture Through Water-wet Sandstone

فرایند آشام Imbibition Process / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / تراوایی نسبی دو فازی Two-Phase Relative Permeability / تراوایی نسبی سه فازی Three-Phase Relative Permeability / تخلیه Discharging

06-40789

1011

پایان نامه

مطالعه عددی کاربرد ژئوتکستایل در ناحیه فیلتر پایین دست سدهای خاکی با هسته رسی Numerical Study of Geotextile Application in Downstream Filter Zone of an Embankment Dam with Clay Core

سد خاکی Earth Dam / ژئوتکستایل Geotextile / فیلترها (سدهای خاکی) FILTERS / مدل سازی عددی Numerical Simulation / ژئوسینتیک Geosynthetic

09-40792

1012

پایان نامه

مدل سازی ناپایداری شیروانی های خاکی با ملحوظ نمودن عوامل هیدرولوژیکی و پوشش گیاهی Numerical Model for Slope Stability Assessment with Considering Hydrological Processes & Vegetation Influences

هیدرولوژی HYDROLOGY / مدل سازی MODELING / پایداری شیب Slope Stability / معادله ریچاردز Richards Equation / پوشش گیاهی Vegetation

09-40793

1013

پایان نامه

بررسی اثر بکارگیری بتن با پارامترهای مکانیکی مختلف بر بهبود رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی 

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / بتن Concrete / اندرکنش سد - مخزن Dam- Reservoir Interaction

09-40801

1014

پایان نامه

تحلیل و بررسی ترانزیستور تک الکترونی با جزیره فلزی و کاربرد آن در مدارات منطقیAnalysis of Single Electron Transistor with Metallic Island and its Application in Logic Circuits

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / نوسان ساز حلقوی Ring Oscillator / معادله مادر Master Equation / ترانزیستور تک الکترون Single Electron Transistor / روش های شبیه سازی Simulation Methods / معکوس کننده تک الکترونی Single Electron Inverter

05-40803

1015

پایان نامه

سنتز برخی از آمین ها، کینوکسالین ها و 1، 4- دی هیدروپیریدین های جدید در آب، بررسی واکنش های ایندول و اکسایش 1، 4- دی هیدروپیریدین ها با سدیم نیتریتSynthesis of Amines, Quinoxalines and New 1,4-Dihydropyridines in Water, Reactions of Indoles and Oxidation of 1,4-Dihydropyridines Using Sodium Nitrite

آب Water / هگزامتیل دی سیلازان Hexamethyldisilazane / ان - برموسوکسینیمید N-Bromosuccinimide / 1، 4- دی هیدروپیریدین 1,4-Dihydropyridine / اورگانوکاتالیزور Organocatalyst / بستر اسیدی Acidic Clay / تری متیل سیلیل کلرید TrimethylSilylchloride

03-40826

1016

پایان نامه

بررسی هیدرودینامیک قطرات بزرگ و شکستن آن ها در سیستم های مایع - مایع از نوع آکنده Hydrodynamic Investigation of Large Drops and Their Breakage In Liquid Liquid Packed Beds

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / آکنه Packing / قطر قطره Droplet Diameter / سرعت Velocity / نگهداشت گاز Gas Holdup / شکل قطره Shape of Drop

06-40831

1017

پایان نامه

تعیین مدار ماهواره در مدار LEO با استفاده از امواج ارسالی ماهواره Orbit Determination of Satellite in LEO Using Satellite Transmitted Signals

اثر دوپلر Doppler Effect / سیستم ردیابی رادیویی Radio Tracking System / تعیین مدار ماهواره Satellite Orbit Determination / فاصله یابی Ranging

45-40832

1018

پایان نامه

تئوری و کاربرد Quantum Dot Cellular Automata) QCA) Quantum-Dot Cellular Automata (QCA): Theory and Application

خودکارافزار سلولی نقطه کوانتومی Quantum-Dot Cellular Automata (QCA) / شمارنده Counter / گیت سه ورودی و/یا Three Input AND/OR Gate

05-40835

1019

پایان نامه

بهینه سازی تعیین مشخصه های ماشینکاری در برنامه ریزی فرایند قطعات مکعبی با استفاده از روشهای ابتکاری: الگوریتم گرده افشانی گلها با زنبورهای مصنوعی و الگوریتم ترکیبی خاص Optimization of Machining Features Determination in Prismatic Parts Process Planning by Applying Heuristic Models: Flower Pollinating by Artificial Bees(FPAB( and Modified Combination Model(MCM)

برنامه ریزی فرآیند Process Planning / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / قطعات مکعبی Prismatic Parts / خودکارسازی Automation / گرده افشانی گل ها به کمک زنبورهای مصنوعی Flower Pollinating by Artificial Bees (FPAB) / مشخصه ماشینکاری Machining Feature

01-40841

1020

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی دستگاه های تقطیر خورشیدی حوضچه ای منفعل یگانه و دوگانه 

انرژی خورشیدی Solar Energy / بهینه سازی Optimization / جابه جایی آزاد Free Convection / آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای Basin Type Solar Still / مدل تابشی Radiation Model / انتقال هم زمان جرم و حرارت Simultaneous Heat and Mass Transfer / شیرین سازی آب Water Desalination

06-40842

1021

پایان نامه

ارایه و بررسی رفتار لرزه ای بادبندی ابداعی On the Characteristics & Seismic Study of a New Knee Bracing

لینک خمشی MOMENT LINK / پارامترهای فعال Active Parameters / مهاربند زانویی وی شکل Chevron Knee Brace / مهاربند زانویی قابل تعویض Disposable Knee Brace

09-40856

1022

پایان نامه

شبیه سازی عددی اثر انحنای سطح بر خنک کاری لایه ای ناشی از تزریق جت های عمودی به داخل یک جریان عرضی آشفته Numerical Simulation of the Effects of Surface Curvature on the Cooling of Vertically-Injected Jet Layers into a Lateral Turbulent Flow

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مدل آشفتگی انتقال تنش های برشی Shear Stress Transport Turbulance Model / دستگاه مختصات مختصات منحنی الخط Curvilinear Coordinate / اثر انحنای سطح Surface Curvature Effect / خنک کاری لایه ای Film Cooling / توربین های گازی Gas Turbines / روش میانگین گیری رینولدز معادلات ناویر استوکس Reynolds Average Navier-Stocks (RANS)Method

45-40860

1023

پایان نامه

منطق توصیفی و کاربرد آن در بررسی مدل Description Logic and Its Application in Model Checking

منطق توصیفی Description Logic / وارسی الگو Model Cheking / روش استنتاج تابلو Tablue Reasoning Technique / پیچیدگی استنتاج Reasoning Complexity

02-40873

1024

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانووایرهای پلی آنیلین 

پلی آنیلین Polianilin / ابرخازن Supercapacitor / نانوسیم Nanowire / نهشت برقی Electrodeposition

07-40905

1025

پایان نامه

تصحیح خطای کوانتومی Quantum Error Correction

نوفه Noise / اشتراک رمز Secret sharing / تصحیح خطا Error Correction / کد پایدار کننده Stabilizer Code

04-40912

1026

پایان نامه

ارسال سیگنال های پیوسته بر روی کانال فیدینگ با استفاده از HARQ Transmission of Analog Signals in Fading Channels using HARQ

اچ. آ. آر. کیو مشارکتی Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) / شاخص اعوجاج Distortion Index / کانال محوشدگی Fading Channel / کدهای محک بدون نرخ Rateless Codes / منبع پیوسته Continuous Source / ارسال لایه ای Layered Transmission

05-40947

1027

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته استوانه ای ساخته شده از مواد مرکب به روش مودال Non-Linear Vibrations Analysis of Composite Cylindrical Shells Using Modal Method

ارتعاش Vibration / معادلات غیرخطی NONLINEAR EQATIONS / روش گالرکین Galerkin Method / پوسته های مرکب Composite Shells / روش مودال Modal Method

45-40959

1028

پایان نامه

ساخت کامپوزیت پلی وینیل الکل و پلی لاکتیک اسید Fabrication and Characterization of PVA/PLA Composites

هیدروژل Hydrogel / پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / دارو رسانی Drug Delivery / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / ریزکره ها Microspheres

06-41009

1029

پایان نامه

بررسی محل مرکز میرایی جهت کاهش پاسخ پیچشی سازه های نامتقارن بتنی تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل Investigating the Location of Damping Center to Reduce the Torsional Response of Asymmetric Concrete Structures Under Near-Field Earthquakes

پیچش Torsion / سازه های بتنی Concrete Structures / میراگر لزج Viscous Damper / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake

09-41023

1030

پایان نامه

ساخت نانوکاتالیست هیدروژناسیون گزینشی استیلن در حضور اتیلن Synthesis of a Nanocatalyst for Selective Hydrogenation of Acetylene in Presence of Ethylene

استیلن Acetylene / اتیلن Ethylene / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / انتخاب پذیری Selectivity / هیدروژن دهی گزینشی Selective Hydrogenation

06-41031

1031

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات فرکانس کاهش یافته بر پروفیل لایه مرزی یک ایرفویل نوسانی در حرکت پیچشی Experimental Investigation of Reduced Frequency Effects on the Boundary-Layer Profile of an Oscillating Airfoil in Pitching Motion

لایه مرزی Boundary Layer / جریان ناپایا Unsteady Flow / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / توربین بادی Wind Turbine / حرکت نوسانی Pitching Motion

45-41145

1032

پایان نامه

بررسی وضعیت ممیزی داخلی مدیریت منابع انسانی در بانک صنعت و معدن H.R.M Internal Auditing Assessment in Bank of Industry and Mine

مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / ممیزی داخلی Internal Auditing / کنترل داخلی Internal Control / مدل کوزو Coso Model / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / استاندارد انجمن ممیزی داخلی Institude of Internal Auditors (IIA)Standard / عدم انطباق Non-Compliance

44-41212

1033

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف کوتاه جوت An Investigation on Mechanical and Physical Properties of PP-Short Jute Fibers Composites

پلی پروپیلن Polypropylene / الیاف طبیعی Natural Fiber / الیاف کوتاه جوت Short Jute Fiber / ریزمکانیزم شکست Fracture Micromechanism

07-41295

1034

پایان نامه

نگاهی به هیگارد فلور همولوژی Heegaard Floer Homology

همولوژی فلور Floer Homology / ساختار اسپین c Spin C Structure / حاصل ضرب متقارن Symmetric Product / نمودار هیگارد Heegaard Diagram

02-41332

1035

پایان نامه

منطق تکلیف با رویکرد اصول فقه A Deontic Logic for the Islamic Jurisprudance

سازگاری (فلسفه) Soundness (Philosophy) / تمامیت Completeness / منطق هنجارها Deontic Logic / فقه Jurisprudence / اصول فقه Principals of Islamic Jurisprudence / منطق دینامیکی Dynamic Logic

02-41352

1036

پایان نامه

الگوریتمی جدید برای مساله افراز در طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار A New Algorithm for Partitioning Problem in Hardware/Software Codesign

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / جریان بیشینه Maximum Flow / افرازبندی سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Partitioning / مساله های ان - پی سخت NP-Hard Problems / برش کمینه Minimum Cut

19-41584

1037

پایان نامه

بررسی اثرات بالک کنترلی روی توزیع فشار بال (بال های) یک مدل در شرایط مختلفInfluence of Tail on the Wing Pressure Distribution of a Model at Different Conditions

بال مثلثی Delta Wing / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current) / تونل باد Wind Tunnel / بالک کنترلی Tail

45-41585

1038

پایان نامه

بررسی خواص سایشی مفتول های ریختگی تولید شده برای استفاده در عملیات سخت کاری سطحی آلیاژهای پایه آهنی Wear Behavior of Cast Rods Manufactured for Hard Surfacing Iron Based Alloy

سخت کردن سطحی Surface Hardening / سایش ساینده Abrasive Wear / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / مفتول های ریختگی Cast Rods / عناصر کاربیدزا Carbidizing Elements / مکانیزم سایش Wear Mechanism

07-41670

1039

پایان نامه

هم ارزی AdS/CFT غیرنسبیتی Nonrelativistic AdS/CFT

نظریه ریسمان STRING THEORY / تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / نظریه میدان همدیس غیرنسبیتی Nonrelativistic Conformal Field Theory / ناهنجاری وایل Weyl Anomaly / درگاشت درهم تنیده Entanylement Entropy

04-41746

1040

پایان نامه

بررسی اثر نورد گرم آلیاژ ریختگی Ti-6AL-4V حاوی رسوبات کربونیتریدی و افزودن عنصر بور بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی Investigating the Effect of Hot Rolling of Ti-6Al-4V Alloy Containing Titanium Carbonitride Particles and Boron Addition on Microstructure Evolution and Mechanical Properties

تغییر شکل گرم Hot Deformation / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / تغییرات ریزساختاری Microstructural Changes / بور Boron / عملیات حرارتی Heat Treatment

07-41798

1041

پایان نامه

بررسی فرم پذیری ورق های TWB پا ضخامت متفاوت جوشکاری شده به روش اصطکاکی - اغتشاشی Formability Study of Tailored Blanks with Different Thickness Ratios Welded by Friction Stir Welding

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / ورق های تکه دوزی شده Tailor Welded Blanks (TWB) / ضخامت متفاوت Different Thicknesses / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / ورق آلومینیوم Aluminum Blank

07-41823

1042

پایان نامه

بررسی اثر بارگذاری حرارتی در وقوع تورق در مواد کامپوزیتی با استفاده از تئوری آسیب Studying the Effect of Thermal Loading on Delamination Phenomenon of Composite Materials using Continuum Damage Mechanics

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / شرایط مرزی Boundary Conditions / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / مکانیک تخریب پیوسته CONTINUUM DAMAGE MECHANICS / کامپوزیت نیمه فلزی Intermetalic Matrix Composite (IMC)

45-42007

1043

پایان نامه

مدل سازی عددی تبخیر قطره سوخت در محیط گازی در شرایط فوق بحرانی Numerical Modeling of Fuel Droplet Vaporization in Gas Phase at Supercritical Conditions

تبخیر قطره Droplet Vaporization / شرایط فوق بحرانی (شیمی) / مدل عددی گذرا Numerical Transient Model / نرخ تبخیر Evaporation Rate

45-42017

1044

پایان نامه

نظم خودجوش بازار از دیدگاه هایک و چالش های نهادی Spontaneous Order of Market and Institutional Challengaes

هزینه مبادلاتی Transaction Cost / نظم خودجوش Spontaneous Order / فردگرایی روش شناسی Methodological Individualism / ذهنیت گرایی روش شناسی Methodological Subjectivism / تقسیم معرفت Dispersed Knowledge

42-42460

1045

پایان نامه

سنتز دوکمپلکس جدید از مولیبدن با لیگاندهای بنزایمیدازول و بنزاکسازولین و بررسی اثر کاتالیزوری آن در واکنش اپوکسایش سولفیدها با اکسنده TBHP و UHP 

اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / بنزایمیدازول Benzimidazol / بنزاکسازولین Benzoxazoline / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation

03-42692

1046

پایان نامه

مدل سازی آماری - تجربی انتشار امواج میلیمتری (در باند فرکانس 60GHZ)برای کاربرد مخابرات بی سیم Statistical-Empirical Modeling of Millimeter Wave Propagation (at 60 GHz) for Wireless Communications

انتشار امواج میلیمتری Millimeter Waves Propagation / تلفات مسیر Path Loss / مدل سازی کانال بی سیم Wireless Channel Modeling / پروفایل تاخیر Delay Spread

05-43024

1047

پایان نامه

کاربرد منطق در دستگاه های حقوقی Application of Logic in Legal Systems

طبقه بندی Classification / منطق هنجارها Deontic Logic / منطق دو قطبی Dyadic Logic / منطق تحول پذیر Defeasible Logic / تقریر اصول Enactment of Norms / مرجع قدرت Authority / رفع و وظیفه Contrary to Duty

02-43144

1048

پایان نامه

آنالیز فعالیت های شرکت آسانسوری بهران مهر پیما Behran Mehr Peyma's Activities Analysis

نیروی برآ Lift Force / بازار مسکن Housing Market / آسانسور Elevator / شرکت بهران مهر پیما Behran Mehr Peyma Company / روش SWOT SWOT Method / روش PETS PETS Method

54-43543

1049

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای ارزیابی سطح و میزان بلوغ از منظر مدیریت دانش در سطح بین سازمانی - مورد کاوی: بازسازی واحدهای مسکونی در شهرستان بم Presenting a Framework for Evaluation of Knowledge Management Development Level in Inter-Organization Perspective

مدیریت دانش Knowledge Management / سطح بین سازمانی Interorganizational Level / بازسازی بم Bam Reconstruction / چارچوب Framework / مدل سطح بلوغ Maturity Level Model

44-44026

1050

پایان نامه

طراحی و ساخت طیف نگار تونلی به منظور بررسی برهم کنش گاز با سطح سیلیکن متخلخل Design and Construction of Tunneling Spectroscope to Study Reaction of Gas with Porous Silicon Surface

طیف نگار تونلی Tunneling Spectroscope / سیلیکون متخلخل Porous Silicon / نانوحسگر Nanosensor / پیزوالکتریک Pieozoelectric

04-44676

1051

پایان نامه

بهینه سازی و ساخت دماغه هواپیمای اسکیل شده جس 39 به روش الگوریتم ژنتیکManufacturing and Optimization Of Full Composite Nose Of The Caled Jas 39 Fighter Using Genetic Algorithm

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مواد مختلط Composite Materials / بهینه سازی Optimization / دماغه هواپیما Airplane Nose / لایه گزاری دستی Hand Lay Up / روش وکیوم Vacuum Method

45-45147

1052

پایان نامه

توسعه و بررسی استفاده از کارت امتیازی متوازن در مبحث جانشینی در یک بنگاه فامیلی کوچک در ایران Development of BCD to Drive Succession in a Small Iranian Family Firm

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / جانشینی در سازمان های فامیلی Succession in Family Firms / جانشینی کارآفرین Enterpreneurial Succession

44-45977

1053

پایان نامه

مطالعه تئوری و تجربی تبدیل AUC به UO2 با استفاده از گرمایش مایکروویو Theoretical and Experimental Study to Conversion of AUC to UO2 by Microwave Heating

اصلاح اجاق ریزموجی Microwave Oven Modification / تجزیه Decomposition / تقلیل Reduction / خشک کردن Drying / حفاظت در برابر اشعه Radiation Protection / نانوذرات Nanoparticles / صرفه جویی انرژی Energy Conservation

46-41406

1054

پایان نامه

کنترل مقاوم یک ربات مارمانند با تاثیرات اصطکاکی Robust Control of a Snake-like Robot with Friction Effects

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / روش کین KANE Method / اصطکاک Friction / ربات مارمانند Snake-Like Robot / کنترل نیمه فعال Semiactive Control / قید هولونومیک Holonomic Constraint

08-39498

1055

پایان نامه

ارزیابی بار لغزش بهینه میراگرهای اصطکاکی در ساختمان های سه بعدی ناشی از اندرکنش خاک و سازه Evaluation of the Change in Friction Dampers’ Optimal Slip Load in 3-D StructuralModels Due to Soil-Structure Interaction

میراگر اصطکاکی Friction Damper / کنترل غیرفعال Passive Control / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis

09-39559

1056

پایان نامه

مدل سازی محیط های تراکم ناپذیر به روش المان محدود بسط یافته Modeling of Incompressible Materials Using the Extended Finite Element Method (XFEM)

کرنش های بزرگ Finite Strain / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / تراکم پذیری Compressibility / ابرکشسانی Hyperelasticity / فرمول بندی مختلط Mixed Formulation / انتگرال گیری تنش Stress Integration / فرمول بندی یو/ پی U/P Formulation

09-39585

1057

پایان نامه

ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک در کاهش پاسخ لرزه ای سازه هاEvaluation of the Performance of Viscoelastic Dampers in Controlling the Seismic Induced Response of Structures

کنترل غیرفعال Passive Control / میراگر ویسکوالاستیک VISCOELASTIC DAMPER / میرایی الحاقی Added Damping / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / پاسخ لرزه ای Seismic Response

53-39669

1058

پایان نامه

طراحی کنترلر غیرخطی برای سیستم فرمان برقی در خودروی سواری Nonlinear Controller Design for Stree-By-Wire Passenger Car

ایمنی Safety / کنترل دینامیکی Dynamic Control / خودروهای سواری Passenger Cars / مد لغزشی Sliding Mode / دینامیک خودرو Vehicle Dynamics / سیستم فرمان Steering System / کنترل تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Control / فرمان هوشمند Active Front Streering

58-39684

1059

پایان نامه

تحلیل زمان - فرکانس سیگنال های جوش اتوماتیک GMAW به منظور کنترل کیفیت و رفع عیوب جوش 

جوش قوس الکتریکی با الکترود مصرفی به همراه گاز محافظ Gas Metal Arc Welding (GMAW) / تحلیل زمان - فرکانس Time-Frequency Analysis / تبدیل فوریه زمان کوتاه Short Time Fourier Transform / تخمین Estimating / کنترل فرکانس Frequency Control / انتقال قطره ای Globular Transfer / جدایش قطره Drop Detachment

05-39735

1060

پایان نامه

رویکردی جدید در هماهنگ سازی مختلط مدل و هدف سیستم های ابعاد وسیع A Novel Approach to Mixed Model and Goal Coordination of Large-Scale Systems

سیستم ابعاد وسیع Large Scale System / کنترل بهینه Optimal Control / اصل پیش بینی تعامل Interaction Prediction Principle / اصل توازن تعامل Interaction Balance Principle / مدل هماهنگ سازی Coordination Model / رویکرد پیش بینی تعامل Interaction Prediction Approach / کنترل دوسطحی Two Level Control

05-39835

1061

پایان نامه

اصلاح بهینه مسیر سیارک های خطرناک نزدیک به زمین Optimal Trajectory Correction for Hazardous Near-Earth Asteroids

کنترل بهینه Optimal Control / سیارک نزدیک به زمین Near-Earth Asteroid / دینامیک آسمانی Celestial Dynamics / انحراف سیارک Asteroid Deflection / پیش رانش کم نیرو Low-Thrust Propulsion

08-39853

1062

پایان نامه

کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی تغذیه دوگانه Direct Torque Control of Doubly-Fed Induction Motor

کنترل مستقیم گشتاور Direct Torque Control / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / بردار ولتاژ Voltage Vector

05-39865

1063

پایان نامه

طراحی سیستم کنترل آیرودینامیکی هوشمند برای وسایل پرنده دارای دوران حول محور طولی Design of an Intelligent Aerodynamic Control System for Spinning Flight Vehicles

هدایت GUIDANCE / کنترل فازی Fuzzy Control / تابع های توصیفی Describing Functions / اجسام پرنده چرخان Spinning Flight Vehicle / کنترل کننده تک کانال Single Channel Controller

45-39893

1064

پایان نامه

تغلیظ کانه های کربناتی کم عیار روی معدن انگوران به روش فلوتاسیون Concentration of Low Grade Zinc Carbonate ore of Anguran Mine by Froth Flotation

تغلیظ Concentration / کربنات روی Zinc Carbonate / شناورسازی Floatation / خاکه های کربناتی Carbonate Ore

07-39897

1065

پایان نامه

طراحی یکپارچه مانور ضربه ای و سیستم پیشران برای هدایت در مراحل نهایی ماهواره Integrated Impulsive Maneuver and Propulsion System Design for Upper Stages Guidance of Spacecrafts

کنترل بهینه Optimal Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش تندترین شیب Steepest Descent Method / موتورهای سوخت جامد موشک SOLID PROPLLANT ROCKET / مانور ضربه ای impulsive Maneuver

45-39945

1066

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل توزیع اندازه ذرات در راکتور پیوسته پلیمریزاسیون امولسیونیSimulation and Control of Particle Size Distribution in a Continuous Emulsion Polymerization Reactor

پلیمریزاسیون امولسیونی Emulsion Polymerization / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / کنترل Control / وینیل استات مونومر Vinyl Acelate Monomer / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / واکنشگاه پیوسته Continuous Reactor / نوسان های دایم Sustained Oscillations

06-39993

1067

پایان نامه

بررسی عملکرد میراگرهای مایع بر کنترل پاسخ سازه ها به تحریک زلزله Evaluation of the Performance of Fluid Dampers in Controlling the Seismic-Induced Response of Structures

کنترل غیرفعال Passive Control / میراگر مایع لزج Viscous Fluid Damper / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / میرایی الحاقی Added Damping / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING

53-39999

1068

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل اکتیویک کمپرسور گریز از مرکز جهت بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی The Simulation and Active Control of a Centrifugal Compressor to Improve Compressor Performance & Reduce Energy Consumption

شبیه سازی Simulation / خیزاب (سیال) Surge (Fluid) / کنترل فعال Active Control / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction

46-40001

1069

پایان نامه

طراحی و کنترل یکسوساز سه فاز مخابراتی با قابلیت تصحیح ضریب توان و ساختار یک طبقه Design and Control of a Three-Phase Telecom Rectifier with Single-Stage Structure and Power Factor Correction 

طراحی Design / کنترل Control / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / یکسوساز سه فاز مخابراتی Three-Phase Telecom Rectifier / ساختار تک مرحله ای Single-stage Structure / یکسوساز باک + بوست Buck+Boost Rectifier

05-40007

1070

پایان نامه

بهبود عملکرد منفرد و موازی منابع تغذیه بدون وقفه Standalone and Parallel Operation Optimization of Uninterruptible Power Supplies

کنترل بهینه Optimal Control / کارکرد موازی Parallel Operation / منابع تغذیه بدون وقفه Uninterruptible Power Supplies / کنترل کننده تشدیدی Resonant Controller

05-40023

1071

پایان نامه

تدوین استراتژی بازوصل سیستم قدرت از دید اضافه ولتاژهای کلیدزنی Power System Restoration Strategies Realizing the Switching Overvoltages

تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment / بازوصل سیستم قدرت Power System Restoration / کلید زنی Switching / مشکلات بازوصل Restoration Problems / سناریو خود راه اندازی Black Start Scenario

05-40036

1072

پایان نامه

بررسی خوردگی حفره ای فولادهای زنگ نزن آستنیتی 304، 316 و 316 در محلول %5/NaCl3 و اثر ممانعت کننده ی پلی اتیلن ایمین بر آن An Investigation on Pitting Corrosion of 304, 316 and 316L Stainless Steels in 3.5%NaCl Solution and Effect of polyethyleneimine on Pitting Corrosion of These Steels

خوردگی حفره ای Pitting Corrosion / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / بازدارنده Inhibitor / کلرید سدیم Sodium Chloride

07-40085

1073

پایان نامه

مدل سازی روتورهای ترکدار به منظور تحلیل و کنترل ارتعاشات Cracked Rotors Modeling for Vibration Analysis and Control

روتور ترک دار Cracked Rotor / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / کنترل ارتعاش Vibration Control / تحلیل تنش Stress Analysis / تیر ترکدار Cracked Beam

08-40090

1074

پایان نامه

مدیریت خدمات جانبی سطوح مختلف رزرو کنترل فرکانس Management of Different Levels of Frequency Control Reserve Ancillary Services

کنترل فرکانس Frequency Control / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / مشارکت واحدها Units Commitment / خدمات جانبی Ancillary Services / بازار ذخیره Pool Reserve Market

46-40096

1075

پایان نامه

بررسی، شبیه سازی و ارائه الگوریتم PMW جدید برای کنترل بدون سنسور موتور جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC) با استفاده از EMF برگشتی (BEMF) Analyses, Simulation and Introduction of a New PWM Algorithm for Sensor Less Control of Brushless DC (BLDC) Motors

کنترل سرعت بدون حس گر Sensorless Speed Control / اثر هال Hall Effect / مدولاسیون پهنای پالس PULSE WIDTH MODULATION (PWM) / موتور جریان مستقیم بدون جارو بک Brushless Direct Current (BLDC)Motor / نیروی ضد محرکه برگشتی Back Electromotive Force (BEMF)

05-40148

1076

پایان نامه

کنترل ارتعاشات صفحات داخلی میکروماهواره با استفاده از آلیاژ حافظه دار Vibration Control of Micro-Satellite Shelves Using Shpae Memory Alloy

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / فرکانس طبیعی Natural Frequency / ارتعاش Vibration / کنترل Control / تحلیل سختی Stiffness Analysis

45-40181

1077

پایان نامه

بررسی اثر عناصر افزودنی Ti و Cr بر ساختار و برخی خواص مکانیکی میکرو و نانوکامپوزیت آلومیناید آهن/آلومینا The Investigation of Additive Elements Ti, Cr on Structure and Some Mechanical Properties of Micro and Nano Composites of Iron Aluminide/Alumina

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / تیتانیم Titanium / کروم Chromium / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering / استحکام خمشی Bending Strength / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / آلومیناید آهن Tron Aluminide

07-40204

1078

پایان نامه

استفاده از کنترل بهینه در قیمت گذاری پویا تحت اثر یادگیری در عرضه و تقاضا Using Optimal Control for Dynamic Pricing under Learning Effect of Supply and Demand

قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / کنترل بهینه Optimal Control / قیمت بهینه Optimal Price / ضمانت محصول Production Warranty / اثر یادگیری Learning Effect

01-40216

1079

پایان نامه

کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی تغذیه شده با اینورتر سه فاز چهارکلیدی Direct Torque Control of Induction Motor Fed by Reduced Switch Three Phase Inverter

کنترل مستقیم گشتاور Direct Torque Control / موتورهای القایی INDUCTION MOTORS / مدولاسیون فضای برداری SPACE VECTOR MODULATION / متناوب ساز سه فاز چهارکلیدی Four Switch Three Phase Inverter

05-40230

1080

پایان نامه

بررسی حرکت هیدرودینامیکی ماهی و ساخت ربات ماهی An Investigation on Hydrodynamic Locomotion of Trout Fish, Design and Fabrication of Robofish

ربات زیرآبی UnderWater Robot / کنترل ازراه دور Remote Control / ساخت ربات ماهی Robofish Fabrication / ربات ماهی قزل آلا Troutfish Robot / ریزکنترل کننده آ. وی. آر AVR Microcontroller / کنترل ازراه دور REMOTE CONTROL / ربات پنج درجه آزادی Five-Degree of Freedom Robot

08-40233

1081

پایان نامه

حل مساله ملاقات و اتصال بهینه درگیر Optimal Coupled Rendezvous and Docking Control

کنترل بهینه Optimal Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / روش فراابتکاری Metaheuristic Method / سیستم حلقه باز Open Loop System / سیستم حلقه بسته Closed Loop System / مساله ملاقات و اتصال Rendezvous and Docking Problem / حل چندمنظوره Multi-Objective Solution / روش شبه طیف گوسی Gaussian pseudospectral Method

45-40322

1082

پایان نامه

کنترل بهینه کریستالیزورهای ناپیوسته سرمایشی با استفاده از مفهوم معکوس گیریOptimal Control of Batch Cooling Crystallizers Using Inversion Approach

موازنه جمعیت Population Balance / سیستم معکوس Inverse System / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل پیش خوراند Feedforward Control / کنترل پس خوردی Feedback Control

06-40338

1083

پایان نامه

شبیه سازی تنش های پسماند در قطعات ریختگی فولادی Simulation of Residual Stress in Steel Casting Parts

ریخته گری قالب ماسه ای Sand Casting / تنش پسماند Residual Stress / روش اجزای محدود Finite Element Method / سوراخ کاری Hole-Drilling / کرنش سنج Strain Gages

07-40370

1084

پایان نامه

کنترل مقاوم ارتعاشات لرزشی فرایند ماشین کاری با تغییر دور اسپیندل و پیشرویRobust Control of Regenerative Chatter in Orthogonal Cutting Process with Spindle Speed and Feed Rate Variation

تراشکاری Machining / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / ارتعاش خودانگیخته Self-Excited Vibration / ارتعاش سرعت محور Spindle Speed Vibration

08-40371

1085

پایان نامه

جایابی و تنظیم بهینه پارامترهای UPFC به منظور رفع تراکم خطوط انتقال Locating and Parameters Setting of Unified Power Flow Controller for Congestion Management

پخش بار بهینه Optimal Power Flow / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / کنترل کننده توان واحد Unified Power Flow Controller(UPFC) / مدیریت تراکم (قدرت) CONGESTION MANAGEMENT (POWER) / سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر Flexible AC Transmission System (FACTs)

05-40398

1086

پایان نامه

طراحی و ساخت سرعت گیر هوشمند Design and Manufacturing of Intelligent Speed Hump

کنترل سرعت Speed Control / خودرو ها Automobiles / سرعت گیر هوشمند Intelligent Speed Hump / سرعت مجاز Allowable Speed

08-40423

1087

پایان نامه

کنترل تطبیقی و مقاوم ربات با در نظر گرفتن دینامیک محرک ها Adaptive and Robust Control of Robots Including Actuator Dynamics

ربات Robot / کنترل تطبیقی Adaptive Control / مشاهده گر Observer / دینامیک محرک Actuator Dynamics

05-40427

1088

پایان نامه

کنترل نیمه پویا ارتعاشات خودرو شخصی با استفاده از کمک فنر MagnetorheologicalSemi Active Vibration Control of a Passenger Car Using Magnetorheological Shock Absorber

سیستم تعلیق Suspension System / کنترل فازی Fuzzy Control / کنترل نیمه فعال Semiactive Control / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper / خودرو کامل Full Car / تخمین زننده گوسی خطی Linear Gussian Estimator

58-40458

1089

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی مسلح با مهاربندهایی از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی Investigating The Seismic Performance of R/C Buildings Equipped With Shape Memory Alloy Braces

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / کنترل غیرفعال Passive Control / فوق ارتجاعی Superelasticity / سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures

09-40469

1090

پایان نامه

کنترل میدان مغناطیسی به منظور جابجایی سه بعدی بدون تماس اجسام کوچک A Novel Moving Magnetic Levitation Device for 3D Manipulation of Small Objects

روش اجزای محدود Finite Element Method / کنترل فازی Fuzzy Control / خطی سازی به کمک پسخوراند Feedback Linearization / شناورسازی مغناطیسی Magnetic Levitation

08-40496

1091

پایان نامه

طراحی یکسوساز شش کیلووات سه فاز چهارکلیدی با اصلاح ضریب توان ورودیDesign of a Three-Phase 6kW Four-Switch Rectifier with Input Power Factor Correction

کنترل برداری Vector Control / یکسوساز چهار کلیدی Four-Switch Rectifier / اصلاح ضریب توان ورودی Input Power Factor Correction / نامتقارنی ولتاژ ورودی Input Voltage Unbalancy

05-40505

1092

پایان نامه

استخراج اجزای نفت خام به وسیله سیال فوق بحرانی Extraction of Crude Oil Component by Supercritical Fluid

نفت خام CRUDE OIL / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction

06-40513

1093

پایان نامه

کنترل بهینه راکتورهای شیمیایی با استفاده از روش های به گزینی مبتنی بر ایمیونولوژی (ایمنی شناسی بدن) Optimal Control of Chemical Reactors Based on Optimization Methods Inspired from Artificial Immune Systems

کنترل بهینه Optimal Control / راکتورهای شیمیایی Chemical Reactors / سیستم ایمنی مصنوعی Artificial Immune System (AIS) / سیستم لنفاوی Lymphatic System

06-40524

1094

پایان نامه

پیاده سازی سخت افزاری منطق فازی برای سیستم کنترل سوخت موتور توربوجتHardware Implementation of Fuzzy Logic for Turbojet Engine Fuel Control System

کنترل سوخت Fuel Control / موتور توربین گاز GAS TURBINE ENGINES / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / ریزکنترل کننده آ. وی. آر AVR Microcontroller / کنترل منطق فازی Fuzzy Logic Control

58-40530

1095

پایان نامه

موازی سازی UPS های سه فاز با به کارگیری تکنیک کنترل بهینه nvestigating and Using of an Optimal Controller for Parallel 3-Phase UPS

کنترل بهینه Optimal Control / منابع تغذیه بدون وقفه Uninterruptible Power Supplies / متناوب ساز INVERTER / کارکرد موازی Parallel Operation / کنترل بهینه OPTIMAL CONTROL

05-40585

1096

پایان نامه

کنترل نیمه پویا ارتعاشات دکل نفتی با استفاده از دمپر Magnetorheological Semi Active Vibration Control of A Marine Offshore Structure Using Magnetorheological Dampers

کنترل نیمه فعال Semiactive Control / رگولاتور درجه دوم خطی Linear Quadratic Requlator (LQR) / کنترل کننده گوسی درجه دوم خطی Linear Quadratic Gaussian (LQG) Controller / سازه های دریایی Offshore Structures / سکوهای دریایی Offshore Platforms / کنترل ارتعاش Vibration Control / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper

58-40590

1097

پایان نامه

ارزیابی احتمالی قابلیت انتقالی در حضور کنترل کننده جامع توان Probabilistic ATC Assessment Incorporating UPEC

قابلیت اطمینان سیستم قدرت Power System Reliability / قابلیت انتقال در دسترس Available Transfer Capability (ATC) / کنترل کننده توان واحد Unified Power Flow Controller(UPFC) / عملگر مستقل سیستم Independent System Operator (ISO) / ارزیابی احتمالی Probabilistic Assessment

05-40632

1098

پایان نامه

طراحی و کنترل خودروی سمند دورگه الکتریکی موازی Design and Control of Parallel Hybride Electric Samand Vehicle

خودروی هیبرید الکتریکی Hybrid Electric Vehicle (HEV) / کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / مدیریت انرژی Energy Management

58-40686

1099

پایان نامه

تشخیص کرم های غیر فعال و بدافزارها در شبکه های نظیر به نظیر Passive Worm and Malware Detection in Peer-to-Peer Networks

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / کرمانشاه Kermanshah / کرم های اینترنت Internet Worms / بدافزارها Walwares / تشخیص کرم Worm Detection / محبوبیت Popularity

52-40690

1100

پایان نامه

کنترل و درمان دیابت توسط کنترل کننده های شبکه عصبی مصنوعی Management and Treatment of Diabetes Artificial Neural Networks Controllers

شبکه عصبی Neural Network / کنترل Control / مدل سازی MODELING / دیابت Diabetes / قند خون Blood Glucose / انسولین Insulin

52-4069

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

پایان نامه

فیبرهای غیرشکننده جدید ریزاستخراج با فاز جامد با ترسیب الکتروشیمیایی سل - ژل مشتق شده از سلیکا Novel Unbreakable Solid Phase Microextraction Fibers by Electrodepositon of Silica Sol-Gel

روش سل - ژل Sol-Gel Method / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / ریزاستخراج با فاز جامد بر پایه فلز Solid Phase Microextraction Based on Metal

03-41485

1102

پایان نامه

آنالیز داده های FMRI به منظور یافتن نواحی فعال مغز با استفاده از روش های جداسازی کور منابع Blind Source Separation Analysis of brain fMRI for Activation Detection

جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) / شناسایی مناطق فعال Activation Detection / تحلیل مؤلفه تنک Sparse Component Analysis (SCA) / درگاشت Entropy / ترتیب زمانی منابع Component Time Order

05-40452

1103

پایان نامه

بررسی تحلیلی و عددی رفتار مکانیکی کابل های فولادی Analatical and Numerical Investigation of Mechanical Response of Steel Cable

کابل ها Cables / ماتریس سختی STIFFNESS MATRIX / مواد ویسکوالاستیک Viscoelastic Material / سیم های مارپیچی Wires Rope

 

1104

پایان نامه

مدل سازی سینتیک واکنش تولید مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز Kinetic Modeling of Dimehtyl Ether Production from Synthesis Gas

دی متیل اتر Dimethyl Ether / مدل سازی MODELING / سینتیک Kinetics / گاز سنتز Synthesis Gas / راکتورهای دوغابی Slurry Reactors

06-40476

1105

پایان نامه

آرایه های پوششی برای گراف ها و روش های ساخت آن ها Covering Arrays for Graphs and Their Construction Algorithms

آرایه های پوششی Covering Arrays / گراف ها Graphs / گراف مستقل کیفی Qualitatively Independence Graph / حدس میگر Meagher Conjecture / ان. پی - تمام NP-Complete

02-40445

1106

پایان نامه

طراحی یک سیستم هوشمند مبتنی بر تبدیل موجک دو بعدی برای تشخیص و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان Design of a Smart Algorithm Based on Two Dimensional Wavelet Transformation for Detection and Classification of Power Quality Disturbances

کیفیت توان Power Quality / پردازش تصویر Image Processing / مشخصه Character / طبقه بندی کننده Classifier / تبدیل موجک Wavelet Transform / تبدیل دوبعدی Two Dimentional Transform / اغتشاشات کیفیت توان Power Quality Disturbances

05-40440

1107

پایان نامه

بررسی و مطالعه خواص مکانیکی و خوردگی اتصال جوش چدن داکتیل به فولاد زنگ نزن 304 با آستر نیکلی بر روی لبه چدن Research and Study of Mechanical Properties and Corrosion Behavior of Welded Joint of Ductile Cast Iron to AISI 304 Austenitic Stainless Steel with Buttering of Nickel on Cast Iron Side

فولاد زنگ نزن آستنیتی Austenitic Stainless Steel / جوشکاری الکترود دستی. / خواص مکانیکی Mechanical Properties / گالوپینگ Galloping / خوردگی Corrosion / چدن نشکن Ductile Cast Iron / آستر نیکلی Nickel Buttering

07-40300

1108

پایان نامه

استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده Deployment of Component-Based Applications in Distributed Environments

گراف ها Graphs / کیفیت خدمات Service Quality / مؤلفه ها COMPONENTS / موازنه بار Load Balancing / استقرار Deployment

19-40046

1109

پایان نامه

شبیه سازی فرایند اتوترمال ریفرمینگ گاز طبیعی و بررسی تأثیر عوامل دما و مشخصات خوراک ورودی بر کیفیت گاز سنتز خروجی و بهینه سازی راکتور توسط الگوریتم ژنتیک به عنوان خوراک واحد متانول Auto thermal reforming of natural gas 
Surveying Feed Specification on the Effluent Quality as the Feedstock of a Methanol Unit and its Optimization 

گاز سنتز Synthesis Gas / شبیه سازی Simulation / حل عددی Numerical Solution / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تبدیل خودگرمایی Autothermally Reforming / کاتالیزور نیکل Nickel Catalyst

06-39981

1110

پایان نامه

حل طیفی جریان تراکم پذیر درون نازل با اثرات گاز حقیقی Spectral Solution of Inviscid Compressible Flow through Nozzles with Real Gas Effects

گازهای حقیقی Real Gases / جریان فراصوتی Hypersonic Flow / چندجمله ای چبیشف Chebyshev Pollynomials / تعادل شیمیایی Chemical Equilibrium / روش طیفی Spectral Method

45-39938

1111

پایان نامه

بررسی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری در راستای مرکز کهکشان و ابرهای ماژلانی 

ریزهمگرایی گرانشی Gravitational Microlensing / کیهان شناسی Cosmology / ابرهای ماژلانی Magellanic Clouds / کهکشان راه شیری Milky Way Galaxy

04-39804

1112

پایان نامه

اندازه گیری الکتروشیمیایی پیروکسیکام در سطح الکترو اصلاح شده با فیلم نازک کامپوزیت نانوذرات کربنی و بررسی رفتار و سنتزهای الکتروشیمیایی کتکول ها در حضور مرکاپتومتیل تترازول Electrochemical Determination of Piroxicam at thin Carbon
Nanoparticle Composite And Investigation of the Electrochemical Behavior and Synthesis of Catechols in the Presence of Mercapto Methyl Tetrazol as a Nucleophile

الکتروسنتز Electrosynthesis / کتکول Catechol / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / کیتوسان Chitosan / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / مرکاپتومتیل تترازول Mercaptomethyl Tetrazole / پیروکسیکام Piroxicam / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes

03-39784

1113

پایان نامه

طرح های تسهیم راز برای ساختارهای دسترسی دلخواه Secret Sharing Schemes for General Access Structures

نرخ اطلاعات INFORMATION RATE / ابرگراف Hypergraph / طرح تقسیم راز Secret-Sharing Scheme / گراف ها Graphs / طرح های هندسی Geometric Schemes / پیکربندی زیرفضا Subspace Configuration

05-39731

1114

پایان نامه

بررسی روش تامین مالی پروژه ای و استخراج مزایا، مشوق ها و رویکرد بهینه استفاده از آن در صنعت ال ان جی کشور Project Finance and Motivations and Optimum Approach of Using it in LNG Industry of Iran

گاز طبیعی مایع Liquefied Natural Gas / زمان واهلش Relaxation Time / تامین مالی پروژه ای Project Finance / نرخ بدهی Debt Ratio / تامین مالی شرکتی Corporate Finance

44-39630

1115

پایان نامه

آزمون های تجربی گرانش تعمیم یافته یوکاوا در فرمالیسم پالاتینی Observational Constraints on Yukawa f(R) Gravity in Palatine Formalism

کیهان شناسی Cosmology / انرژی تاریک Dark Energy / گرانش تعمیم یافته Generalized Gravity / شتاب تندشونده جهان Increasing Acceleration of the Universe

04-39584

1116

پایان نامه

تاثیر تیتانیم بر ریزساختار و مقاومت به ترک خوردگی فلز جوش زیرپودری فولاد API 5L-X70 در محیط گاز ترش Effect of Titanium on the Microstructure and Sour Environment Cracking Resistance of API 5L-X70 SAW Weld Metals

تیتانیم Titanium / فولاد Steel / گاز ترش Sour Gas / آخال Inclusion / فلز جوش Weld Metal / تله هیدروژنی Hydrogen Trap

07-39521

1117

پایان نامه

مدیریت هزینه در پروژه ها مبتنی بر مدیریت ارزش کسب شده (EVM) Cost Management in Projects Based on Earned Value Management System

مدیریت هزینه Cost Management / ارزش به دست آمده Earned Value / بودجه بندی Budgeting / کنترل هزینه Cost Control / حساب های کنترلی Control Accounts / اجزای هزینه Cost Elements

01-42458

1118

پایان نامه

رنگ آمیزی فاصله ای گراف ها Distance Coluring Graphs

گراف ها Graphs / رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / گراف تعمیم یافته پترسون Gelleralised Petersen Graph / عدد استقلال Independence Number / رنگ آمیزی 2- فاصله ای 2-Distance Colouring / توان یک گراف Power of a Graph / عدد پوششی Covering Number

02-41466

1119

پایان نامه

بررسی تحلیلی و تجربی روابط ساختاری ویسکوهاپیرالاستیک برای لاستیک های صنعتی 

لاستیک Rubber / تابع انرژی Energy Function / ابرکشسانی Hyperelasticity / نرخ کرنش بالا HIGH STRAIN RATE / رفتار ویسکو - ابرکشسان Visco-Hyperelastic Behaviour / تنش شبه استاتیکی Quasi-Static Stress

08-40522

1120

پایان نامه

بررسی و مدل سازی تکنولوژیکی های تولید اتانول از ضایعات جامد و ارزیابی سیستم مبتنی بر بیواتانول در سیستم عرضه انرژی Modeling of Ethanol Production Technologies From Solid Waste and Evaluation of Ethanol Based Biofules in Energy System

بیواتانول Bioethanol / شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / انرژی Energy / لیگنوسلولزی Lignocellulosic

46-40101

1121

پایان نامه

سنتز و مطالعه خواص کوردیناسیونی لیگاندهای محوری متصل به فولرن C60 Synthesis and Study of Coordination Properties of Axial Ligands Pendant to Fullerene C60

لیگاند ها Ligands / کبالت سالن Cobalt Salen / برهم کنش Interaction / شیف بازها Schiff Bases

03-40099

1122

پایان نامه

مدل سازی و بهبود الگوی توزیع ضخامت در سیستم لایه نشانی در خلاء Modeling and Improving the Thickness Distribution in Vacuum Coating System

تفنگ الکترونی Electron Gun / سطح مقطع پرتو Beam Spot Size / رسوب بخار فیزیکی Physical Vapor Deposition / لایه نشانی درخلاء Vacuum Deposition / یکنواختی لایه نازک Thin Film Uniformity

05-39927

1123

پایان نامه

شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر رضایت فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی بررسی موردی در یک دانشگاه آموزش مجازی Customer Satisfaction’s Index Identification in E-learning Courses Case Study in a Virtual University

فناوری اطلاعات Information Technology / رضایت مشتری Customer Satisfaction / آموزش الکترونیکی Electronic Learning / دانشگاه مجازی Virtual University

44-48118

1124

پایان نامه

ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن مهارشده و مهارنشده با استفاده از روش زمان دوامEvaluation of Seismic Behavior of Anchored and Unanchored Tanks By Using Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / مخزن های روزمینی On-ground Tanks / طیف شتاب Acceleration Spectrum

09-39914

1125

پایان نامه

کنترل از راه دور ربات در حضور تأخیر در کانال ارتباطی Control of Robots in Presence of Delay in Measurements

تأخیر زمانی Time Delay / کنترل حرکت Locomotion Control / کنترل ازراه دور Remote Control / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / ربات Robot / تابع لیاپانوف - کراسفسکی Lyapunov-Krasovskii Function / مدل غیر مینیمال ربات Robot Nonminimal Model

05-39978

1126

پایان نامه

بررسی تحلیلی و عددی رفتار مکانیکی کابل های فولادی Analitical and Numerical Investigation of Mechanical Response of Steel Cable

ماتریس سختی STIFFNESS MATRIX / مواد ویسکوالاستیک Viscoelastic Material / سیم های مارپیچی Wires Rope / کابل ها Cables

09-40179

1127

پایان نامه

تحلیل انتشار در شبکه های اجتماعی مبتنی بر نظریه بازی ها Diffusion of Innovations in Social Networks Based on Game Theoretic Approaches

شبکه های اجتماعی Social Networks / طراحی مکانیزم Mechanism Design / بازاریابی ویروسی Viral Marketing / گره های تاثیرگذار Influential Nodes / گروه بندی چندعضویتی Group-Based Diffusion / نقص اطلاعات Information Absence

19-39562

1128

پایان نامه

ماکسیمم سازی انتشار تاثیرات اجتماعی در شبکه های اجتماعی Maximizing Spread of Influence in Social Networks

شبکه های اجتماعی Social Networks / بازاریابی اشاعه ای Virul Marketing / تاثیر اجتماعی Social Influence / انتشار تاثیر اجتماعی Social Influence Spread

02-39579

1129

پایان نامه

شبکه های اجتماعی، گراف های همکاری و گراف های تصادفی Social Networks, Collaboration Graphs and Random Graphs

شبکه Network / شبکه های اجتماعی Social Networks / هسته CORE / مدل قانون توان Power Law Model / اثر جهان کوچک Small World Effect / ضریب خوشه بندی Clustering Coefficient / گراف تصادفی Random Graph

02-40266

1130

پایان نامه

نگهداری روابط معنایی در شبکه های اجتماعی به منظور ایجاد فاکتورهای بهتر اجتماعی Semantic Relation Maintenance in Social Networks for Higher Social Factors

شبکه های اجتماعی Social Networks / سرایت پذیری Transitivity / صفات معنایی Semantic Attributes / عضو مشترک Mediator / نگهدار ی روابط Relation Maintenance

52-40422

1131

پایان نامه

تحلیل و بررسی پدیده ی نمادگری آوا از دیدگاه تئوری موتور Sound Symbolism Analysis : A Motor Theory Approach

نگاشت خودسازمانده Self-organizing Map (SOM) / نمادگری آوا Sound Symbolism / نظریه موتور Motor Theory / نماهای معنایی Semantic Symbols / فاصله آوایی کلمات Word's Phonetic Distance

19-40129

1132

پایان نامه

خودکاره یادگیر سلولی با ورودی خارجی و کاربردهای آن در بازشناسی الگو Cellular Learning Automata and Its Applications in Pattern Recognition

خوشه بندی Clustering / بازشناسی الگو Pattern Recognition / نگاشت خودسازمانده Self-organizing Map (SOM) / خودکارافزار یادگیر تصادفی سلولی Stocastic Cellular Learning Automata / معیار درون خوشه ای Intra Similarity Measure / معیار برون خوشه ای Inter Similarity Measure / سیگنال تقویتی Reinforcement Signal

19-40227

1133

پایان نامه

کاربرد هوشمندی تجمیعی در خوشه بندی اشکال نامنظم Application of Swarm Intelligence in Arbitrary Shaped Clustering

خوشه بندی Clustering / نگاشت خودسازمانده Self-organizing Map (SOM) / هوش ازدحامی Swarm Intelligence / خوشه های نامنظم Arbitraryshaped Clusters

19-40353

1134

پایان نامه

سنتز تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با فلزات واسطه و بررسی اثر آن بر فرایند فتوکاتالیستی تخریب رنگ Synthesis of TiO2 Nanoparticles Modified by Several Transition Metals and Investigation of their Effects on Degradation Kinetics of Dye

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کاتالیزور نوری Photocatalyst / روش سل - ژل Sol-Gel Method / پلاتین Platinum / نیکل NICKEL / پالادیوم Palladium / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92

03-40078

1135

پایان نامه

سنتز نانوکامپوزیت های بر پایه زئولیت و بررسی فعالیت کاتالیستی آن ها Synthesis of Zeolite-Based NanoComposites and Investigation of their Catalytic Activities

کاتالیزور نوری Photocatalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / زئولیت Zeolite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / رنگ های آزو Azo Dyes

03-40084

1136

پایان نامه

استفاده از روش مونته کارلو برای شبیه سازی مدل میله کشسان نامتقارن و محاسبه احتمال حلقه شدن DNA Monte Carlo Simulation of Asymmetric Elastic Rod Model and Calculation of
Probability of Loop Formation

دی.ان.آ DNA / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / احتمال تشکیل حلقه Loop Formation / مدل میله کشسان نامتقارن Asymmetric Elastic Rod Model / نمونه برداری چتری Umbrella Sampling

04-39892

1137

پایان نامه

رنگ آمیزی طرح های بلوکی و مربع های لاتین Colorings of Latin Square Graphs and Block Designs

طرح بلوکی Block Design / مجموعه تعیین کننده Defining Set / روش مربع لاتین Latin Square Method / مجموعه تعیین کننده Defining Set / رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / گراف مربع لاتین Latin Square Graph / سیستم سه گانه اشتاینر Steiner Triple System (STS) / رده های رنگی Color Classes

02-40107

1138

پایان نامه

بررسی تزریق امتزاجی و تزریق متناوب آب و گاز (WAG) و مقایسه این دو روش در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کشور Evaluation of Different Water and Gas Injection Scenarios for Improving Recovery of One of the Iranian South West Reservoirs

تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / کمترین فشار امتزاجی Minimum Miscibility Pressure (MMP) / تزریق امتزاجی Miscible Injection / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / آزمایش لوله قلمی Slimtube Test

06-39596

1139

پایان نامه

کاربرد روش های الگوشناسی آماری یر روی مساله بیان ژن ها در جهت پیش بینی سرطان Using Statistical Pattern Recognition on Gene Expression Data for Prediction of Cancer

سرطان Cancer / داده های ریزآرایه Microarray Data / دسته بندی Classification / داده های بیان ژن Gene Experssion Data / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / ماشین بردار پشتیبان فازی Fuzzy Support Vector Machine / معنای زیستی Biological Relevance

19-39717

1140

پایان نامه

انتخاب و کاهش ژن در ریزآرایه های دی. ان. ای به منظور بهبود دقت دسته بندی نمونه های سرطانی Gene Selection and Reduction in DNA Microarrays to Improve Classification Accuracy of Cancerous Samples

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / ریزآرایه های دی. ان. آ DNA Microarrays / کاهش بعد Dimension Reduction / سرطان Cancer / انفورماتیک زیستی Bioinformatics / داده های بیان ژن Gene Experssion Data / دسته بندی Classification / دقت Accuracy / انتخاب ژن Gene Selection

19-40119

1141

پایان نامه

آزمون پیشرفت کارایی اطلاعاتی در بازار سهام تهران Testing for Evolving Informational Efficiency in Tehran Stock Exchange Market

بازار سهام Stock Market / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / فضای حالت State Space / فیلترهای کالمن Kalman Filters / پیشرفت کارایی Evolving Efficiency

44-40830

1142

پایان نامه

بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی با تفکیک نظام های سیاسیExploring Economic Performance of Resource-Rich Countries by Separating their Political Systems

شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / دموکراسی Democracy / دیکتاتوری Autocracy

44-41994

1143

پایان نامه

محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در ایران و تعیین عوامل و موثر بر آن Measuring Total Factor Productivity and Verifying Its Determinants in Iran

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / اقتصاد ایران Iran Economy / شاخص عددی Index Number / تعیین کننده های بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP)Determinants

44-43315

1144

پایان نامه

مدل پیش بینی شدت تصادفات چندوسیله ای در شرایط آب و هوایی مختلف (مطالعه ی موردی جاده های استان آذربایجان شرقی) Multi-Vehicle Crash Severity Prediction Model in Different Weather Conditions (Case Study of the East Azerbaijan Roads)

شدت تصادفات Crash Severity / لوجیت ترتیبی Ordered Logit / آب و هوای مختلف Different Climate / تصادف های چندوسیله ای Multivehicle Accidents

09-46888

1145

پایان نامه

آثار حذف یارانه ها بر اقتصاد ایران The Effect of Subsidy Removals on Iran's Economy

تصحیح خطا Error Correction / نرخ ارز Exchange Rate / نرخ تورم Inflation Rate / کسری بودجه Budget Deficit / انتظارات تورمی Inflationary Expectation

54-4275

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends