Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1389 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1389

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

ارزیابی حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن: داده های پانل استانی 1389-1375 Is There any Price Bubble in the Iranian Housing Market: a Structural Analysis Across Iranian Provinces Over 1375-1389

حباب قیمتی Price Bable / داده های تابلویی Panel Data / هم انباشتگی Contegratio / قیمت گذاری مسکن Housing Pricing / مدل ارزش حال دارایی Present-Value Model

44-43837

2

پایان نامه

کلاسهای جامعیت معادله KPZ The Universality Classes of the KPZ Equation

رشد سطح Surface Growth / نماهای رشد Growth Exponents / معادله کا. پی. زد Kardrar-Parisi-Zhang (KPZ)Equation / کلاس جامعیت Universality Class

04-40464

3

پایان نامه

تحلیل دینامیکی میکروتیر FGM همراه با لایه های پیزوالکتریک تحت میدان الکترواستاتیک Dynamic Analysis of FGM Micro Beam With Piezoelectric Patches Under Electric Force

سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM)

08-40473

4

پایان نامه

ساخت و بررسی مدل های اسپینی یک بعدی و شبه یک بعدی در چارچوب فرمالیزم حالت های حاصل ضرب ماتریسی MPS Constructing and Study of 1d And Quasi-1d Spin Models Through Matrix Product States Formalism (Mps)

حالت همبسته محدود Finitely Correlated State / زنجیرهای کوانتومی اسپینی Quantum Spin Chains / زنجیره هایزنبرگ Heisenberg Chain / درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement / تابع های همبستگی Correlation Functions / سیستم اسپینی بس ذره ای کوانتومی Quantum Many-body Spin System / نردبان کوانتومی اسپینی Quantum Spin Ladder / زنجیره ماجومدار - گوش Majumdar-Ghosh Chain

04-40488

5

پایان نامه

بررسی چگونگی پیدایش فضای آنتی دوسیته در حد اکسترمال برای سیاهچاله رایسنر نورداستروم Study of How Anti de Sitter space Arises When Taking Extremal limit for Reissner Nordstrom Black Hole

حالت اکستریمال Extremal Case / سیاهچاله راسینر - نورداستروم Reissener-Nordstrom Black Hole / حد اکستریمال Extermal Limit / فضای مجاور افق Near Horizon Space / فضا زمان آنتی دوسیته Ads Space-Time / گسترش ابعاد Dimentions Extending

04-40504

6

پایان نامه

مطالعه و ساخت یک نمونه حامل دارو بر پایه نانوذرات فلزی و بررسی اثر آن بر رده های سلولی Fabricate of Novel Drug Vector Based on Metallic Nanoparticles and Study of its Effects on Cell Line

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / فولیک اسید Folic Acid (FA) / دارو رسانی Drug Delivery / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / دوکسوروبیسین Doxorubicin

06-40527

7

پایان نامه

استفاده از روش منطقه بندی در حل عددی مسائل سه بعدی با سطح آزاد و سطح مشترک دو سیال به روش المان مرزی (مطالعه موردی: نیروگاه OWS و مخازن ته باز نفتی) Applying Zoning Method for Solving 3D Fluid Flow Problems with Free Surface and Common Boundary Between Two Fluids by Using BEM (Case Studies: OWC Power Plant and Open Ended Storage Tank)

محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / سیستم نوسان ستون آب Oscillating Water Column System / اجزای ترکیبی Composed Element / مخزن ته باز نفتی Open End Stroge Tank

08-40536

8

پایان نامه

بهسازی ستون های بتن آرمه با نوارهای فولادی پیش تنیده Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Columns With Post-Tensioned Metal Strips

بتن Concrete / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / ستون ها (تکیه گاهها) Columns (Supports) / بتن آرمه. / تسمه های فلزی Metal Strips / طول مهاری Lap-Splice Length

09-40542

9

پایان نامه

بررسی نظری جذب سطحی منوکسیدکربن بر روی سطح نیکل در مقیاس های ماکروسکوپی و میکروسکوپی Theoretical Investigation of Carbon Monoxide Adsorption on the Nickel Surface in the Macroscopic and Microscopic Scales

جذب سطحی Adsorption / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / برهمکنش جانبی Lateral Interaction / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / فرکانس ارتعاشی Vibrational Frequency

03-40546

10

پایان نامه

بهبود کارایی روش های بهسازی گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکوف Improving the Performance of HMM-Based Speech Enhancement Techniques

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / نویز ناهمبسته Uncoherent Noise / فیلترهای حداقل مربعات خطا Minimum Mean Square Error Filters / به سازی گفتار Speech Enhancement / حداقل مربعات خطا Least Squere Error (LSE)

19-40552

11

پایان نامه

مروری بر K- تئوری های توپولوژیک، جبری و*C- جبری A Survey Of Topological,Algebraic And C ∗-Algebraic K-Theory

کلاف برداری VECTOR BUNDLE / نظریه کا K-Theory / قضیه سر - سوان Serre-Swan Theorem / جبر سی استار C* Algebra / قضیه تناوب بات Butt Periodicity Theorem / مدول تصویری Projective Module

02-40557

12

پایان نامه

ایجاد کتابخانه ای از کلاس ها برای پیاده سازی الگوریتم های زمان بندی پروژه در نرم افزار پریماورا Constructing a Class Library to Implement the Project Scheduling Algorithms on Primavera

زمان بندی Scheduling / زمان بندی پروژه Project Scheduling / تقویم کاری Calendar Time / نرم افزار پریماورا Primavera Software / برنامه کاربردی Application Program / الگوریتم اس. دبلیو. او Squeaky Wheel Optimization (SWO)

01-40561

13

پایان نامه

مدل سازی عصبی فازی یک مسئله ی مبهم و حل آن به کمک روش المان مرزی فازی شده Modeling of a Vague Problem (Floating Breakwater by BEM Analysed) Using ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) and Validation by Fuzzy Boundary Element Method

شبکه عصبی فازی Neuro Fuzzy Network / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / موج شکن های شناور. / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / مساله مبهم Vague Problem / روش اجزای مرزی فازی Fuzzy Boundary Element Method (FBEM)

08-40568

14

پایان نامه

حل مساله جریان در شبکه چندکالایی با تابع هدف غیرخطی با روش های تابع جریمهSolving Nonlinear Multicommodity Network Flow Problem by Penalty Function Methods

جریان چندکالایی درشبکه Multi-Commodity Network Flow / تابع هدف غیرخطی Nonlinear Objective Function / تابع جریمه هذلولوی Hyperbolic Penalty Function / تابع جریمه لیو Liu Penalty Function / تابع جریمه پویا Dynamic Penalty Function

09-40569

15

پایان نامه

بررسی نقش فرایندهای بیولوژیک در انتقال باکتری ها در محیط متخلخل Investigation of the Role of Biological Processes in Bacterial Transport through Porous Media

باکتری ها Bacteria / محیط متخلخل POROUS MEDIA / زیست فعال سطحی Biosurfactant / تاکتیسم شیمیایی Chemotaxis / فرایندهای انتقال Transport Processes

06-40574

16

پایان نامه

تطبیق خودکار مدل زبانی Automatic Language Model Adaptation

مدل سازی زبانی Language Modeling / مدل سازی زبانی آماری Statistical Language Modeling / مدل سازی زبانی تطبیقی Adaptive Language Modeling / مدل سازی زبانی بدون ناظر Unsupervised Language Modeling

19-40577

17

پایان نامه

مدل سازی عددی جریان پالسی و غیرنیوتنی خون در دوشاخگی کاروتید با در نظر گرفتن اندرکنش سیال - جامد Numerical Fluid–Structure Interaction and non-Newtonian Simulation of Blood Flow in a Compliant Carotid Bifurcation

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow / جریان سیال نیوتونی Newtonian Fluid Flow / جریان پالسی Pulse Current / دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / تنش برشی جداره Wall Shear Stress (WSS) / جداره غیرمجاور Nondivider Wall / کرنش جداره Wall Strain

08-40583

18

پایان نامه

تخصیص ترافیک پویا با پردازش موازی Parallel Implemetaion of Dynamic Traffic Assignment

پردازش موازی Parallel Processing / انتخاب مسیر Path Finding / مدل تخصیص ترافیک پویا Dynamic Traffic Assignment Model / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / سیستم فازی نوع دوم Type-II Fuzzy System / شبیه ساز میکروسکوپی ترافیک Microscopic Traffic Simulator

09-40586

19

پایان نامه

تحلیل ترموالاستیک میکرواستوانه های FG با استفاده از تئوری الاستیسیته گرادیانی کرنشی Thermoelastic Analysis of Thick-walled FG Cylinders Using the Strain Gradient Elasticity

الاستیسیته گرادیان کرنش Strain Gradient Elasticity / ترموالاستیسیته Thermoelasticity / طول مشخصه Charachteristic Length / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / ریزاستوانه Microcylinder

08-40588

20

پایان نامه

افزایش ظرفیت روش های پنهان نگاری در تصاویر Improving the Embedding Capacity of Steganography Methods

مخفی سازی اطلاعات Information Hiding / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / افزایش ظرفیت Capacity Enhancement / ارتباط محرمانه Covert Communication / پنهان سازی دسته ای Batch Steganography

19-40591

21

پایان نامه

تعیین اندازه دسته اقتصادی در یک سیستم تک ماشینی با فرض دوباره کاری Optimal Batch Production for a Single Machine System with Rework

دوباره کاری Rework / مقدار اقتصادی تولید Economic Batch Quantity / تولید ناکامل Imperfect Production

01-40595

22

پایان نامه

کاربرد رابط ها در مسائل کنترل کیفیت چندمتغیره Application of Copulas in Multivariate Quality Control Problems

کنترل کیفیت چندمتغیره Multivariate Quality Control / نمودار کنترلی Control Chart / رابط ها Copulas / تبدیل روزنبلات Rosenblatt's Transformation / ساختار وابستگی Dependence Structure

01-40600

23

پایان نامه

تاثیر جنسیت سرپرست بر وضعیت رفاهی خانوار در ایران Woman-Headed Household and Household Welfare An Emprical Study for Iran

رفاه اجتماعی Social Welfare / فقر Poverty / ایران Iran / نسبت جنسیتی Gender Ratio / زنان سرپرست خانوار Female Headed Household

44-40604

24

پایان نامه

سنتز یک مرحله ای a - آمینونیتریل ها با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده قابل بازیافت کبالت (II)نانومتخلخل در شرایط بدون حلال One-pot Synthesis of α-Aminonitriles by Reusable Co(II) Supported Nanocatalyst under Solvent-Free Conditions

آلفا - آمینونیتریل Alpha Aminonitriles / واکنش استرکر STERCKER REACTION / کاتالیزور تثبیت شده Immobilized Catalyst / تری متیل سیلیل سیانید Trimethyle Silyl Cyanide (TMSCN)

03-40611

25

پایان نامه

شبیه سازی عددی جوشش استخری هسته ای در گرانش کم Numerical Simulation of Nucleate Pool Boiling under Microgravity Condition

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / صید Fisheries / ردیابی Tracking / مرز مشترک Common Interface / روش چندشبکه ای Multigrid Method / جابه جایی سیالی Hydrodynamic Convection / گرانش کم Microgravity / جابه جایی مارانگونی Marangoni Convection

08-40614

26

پایان نامه

بهبود و ساخت وسیله کمکی قابل پوشیدن برای حفاظت از ستون فقرات در طی کارهای مربوط به نگه داشتن بار به طور استاتیک Improvement and Manufacture of The Wearable Assistive Device to Support Spine in Static Holding Tasks

مدل سازی MODELING / الکترومیوگرافی Electromyography / گشتاور کمر Lumbar Moment / وسیله ی کمکی قابل پوشیدن Wearable Assistive Device / عضلات ارکتوراسپاین Erector Spinae Muscle / فعالیت عضلانی Muscle Activity

08-40620

27

پایان نامه

تبدیل توصیف های Z به کد قابل اجرا بر پایه مولفه Component Based Translation of Z Specifications to Executable Code

روش های صوری Formal Methods / پایگاه داده Database / پالایش Refining / نشانه گذاری زد Z-Notation / رابط کاربر User Interface / تولید برنامه CODE GENERATION / زبان توصیف زد Z Specification Language

52-40623

28

پایان نامه

طراحی پردازنده اختصاصی مکان یابی درون ساختمان Dedicated Processor Design for Indoor Positioning

تخمین کانال Channel Estimation / موقعیت یابی داخل ساختمان Indoor Positioning / روش Matrix Pencil Matrix Pencil Method / الگوریتم CORDIC Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC)Algorithm

05-40625

29

پایان نامه

بررسی فیتوشیمیایی و اسپکتروسکوپی NMR دوبعدی ترکیب های موجود در گیاهان بومی ایران و سنتز هتروسیکل های جوش خورده پلدار ایندولی Phytochemical and 2DNMR Investigation of Iranian Endemic Plants and Synthesis of Fused Polycyclic Heterocycles

هتروسیکل جوش خورده FUSED HETROCYCLE / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / سنتورا گلستانیکا Centaurea Golestanica / تینو (2,3 - b)ایندول Thieno (2,3-b)Indole / ایندولیل تتراهیدروایزوکینولین Indolyltetrahydroisoquinoline / نفتواکسازوسین Naphthooxazocine / تیوپیرانوکومارین Thiopyranocoumarine

03-40627

30

پایان نامه

کنترل مقاوم پهپاد دم نشین با پیش رانش جت در فاز پرواز شناوری Robust Nonlinear Control of a Jet Tail-sitter UAV in Hovering Flight Phase

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / پرواز شناوری Hover Flight

45-40635

31

پایان نامه

طراحی نمونه اولیه دستگاه اندوسکوپ انعطاف پذیر سه بعدی بر اساس هولوگرافی دیجیتال Design of a Prototype 3D Flexible Endoscope System Based on Digital Holography

تصویر سه بعدی Three Dimentional Image / درون بینی Endoscopy / هولوگرافی دیجیتال Digital Holography / اندوهولوسکوپ Endoholoscope / بازسازی عددی Number Reconstruction

08-40637

32

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه بلند کننده و تعلیق کنترلی توان یاب جهت تمرین راه رفتن روی تردمیل Design & Development of a Sit to Stand and Suspension Device for Treadmill Gait Training

معلول قطع نخاع Paraplegic Patienst / دستگاه توانبخشی راه رفتن Gait Rehabilitation Device / دستگاه تحمل وزن بدن Body Weight Support / لباس نگهدارنده تعلیق Harness / جا به جایی عمود مرکز جرم طی راه رفتن Vertical Displacement During Gait

08-40638

33

پایان نامه

قیمت گذاری شبکه با استفاده از اطلاعات مسیر Network Pricing Using Path Flow Information

قیمت گذاری Pricing / اطلاعات مسیر Path Information / شبکه حمل و نقل Transportation Network

09-40639

34

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم متوازن ساز تاخیر و دما در شبکه های روی تراشه ی توری غیریکنواخت Performance Analysis of Balancing Algorithms for Irregular mesh Networks-on-Chip

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبکه توری نامنظم Irregular Mesh Network / موازنه حرارتی Thermal Balance / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / مسیریابی متوازن باز Balanced Routing

19-40644

35

پایان نامه

بهینه سازی پارامترهای بیش بار متناوب به منظور افزایش عمر خستگی با روش های عددی و تجربی Numerical and Experimental Study on Optimization of Overload arameters for Fatigue Life Increase

ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / نرخ رشد ترک خستگی Fatigue Crack Growth Rate / بارهای اضافی Overload / بارهای اضافی متناوب Periodic Overload / نسبت تکرار Occurrence Ratio

08-40648

36

پایان نامه

مدیریت عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)بر اساس مدل کارت امتیاز متوازن (BSC)مطالعه موردی شرکت مپنا Performance Management of HSE Management System based on BSC Framework-the Case Study of Mapna Corporation

ایمنی Safety / محیط زیست ENVIROMENT / مدیریت عملکرد PERFORMANCE MANAGEMENT / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / سیستم بهداشت و درمان Health Care System

44-40650

37

پایان نامه

مطالعه ی کوارک تاپ منفرد تولیدشده در اثر جفت شدگی های ناهنجار Studying of the Single Top Quark Produced by Anomalous Interactions Tcg and Tug

کوارک تاپ Top Quark / برخورددهنده بزرگ هاردونی Large Hadronic Collider / تغییر طعم جریان خنثی Flavor Changing Neutral Current

04-40654

38

پایان نامه

استفاده از تیوآمیدها، نمک های کینولین و ایزوکینولین در سنتز هتروسیکل ها و سنتز نامتقارن مشتقات سولفونیک اسید Thioamides, Quinolinium and Isoquinolinium Salts: Useful Synthons in the Synthesis of Heterocyclic Compounds and Asymmetric Synthesis of Sulfonic acid Derivatives

تیوآمیدها Thioamides / آلوفورانوز Allofuranose / اسید سولفونیک Sulfonic Acid / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / بنزواکسازین Benzoxazocine / نمک کینولین Quinolinium Salt / سنتز نامتقارن Asymmetric Synthesis

03-40655

39

پایان نامه

بررسی ترمودینامیکی و کینتیکی تولید میکرو و نانوذرات پلی اتیلن ترفتالات با سیستم فوق بحرانی Thermodynamic and Kinetic Study for Production of Micro and Nano Poly(Ethylene Terephthalate) Particles With Supercritical System

سیستم فوق بحرانی Superfluid System / نانوذرات Nanoparticles / فرایند گاز ضدحلال Gas Antisolvent Process / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / بررسی ترمودینامیکی Thermodynamic Study / بررسی سینتیکی Kinetic Study

06-40656

40

پایان نامه

طراحی نمونه اولیه سر دستگاه اندوسکوپی سه بعدی بر اساس هولوگرافی دیجیتالDesign of a Prototype 3D Endoscopy System Head Based on Digital Holography

تصویر سه بعدی Three Dimentional Image / درون بینی Endoscopy / هولوگرافی دیجیتال Digital Holography / اندوهولوسکوپ Endoholoscope / بازسازی عددی Number Reconstruction

08-40658

41

پایان نامه

مطالعه تجربی به منظور حذف آلودگی نفتی بوسیله باکتری های ترموفیل Empirical Study for Removal of Oil Contamination by Thermophilic Bacteria 

فساد زیستی Biodegradation / باکتری ها Bacteria / آلودگی نفتی Oil Pollution / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria

06-40660

42

پایان نامه

مطالعه طراحی بهره برداری در چاه های هوشمند برای بهره برداری هم زمان چندلایه توسط یک لوله مغزه Petroleum Production Design for Intelligent Wells to Produce From Several Oil Layers Using Single Tubing

چاه های هوشمند Smart Wells / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / سیلاب زنی با آب Water Flooding / اندازه گیری درون چاهی Down-Hole Measurement / چاه های چندقطعه ای Multisegment Wells

06-40663

43

پایان نامه

کمینه سازی مجموع وزنی دیرکرد کارها در مسئله کارگاه گردش کاری با وابستگی زمان های آماده سازی به توالی Minimizing the Weighted Tardiness of Jobs in a Flowshop Sequence-Dependent Set-up Times Scheduling

زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / زودهنگامی و دیرهنگامی کارها Weighted Earliness/Turdiness / عملگر ترکیب Cross Over Operator / کوچکترین ارزش موقعیت Smallest Value Position

01-40664

44

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار - فعالیت ترکیب های کرومن و کربوکسامید به عنوان داروی ضد سرطان سینه QSAR Study of Chromenes & Carboxamides as Anti-Breast Cancer Drugs

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سرطان سینه Breast Cancer / ترکیبات حاوی کرومن Chromenes / کربوکسامیدها Carboxamides

03-40665

45

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی جریان نانوسیالات ویسکوالاستیک در محیط های جمع شوندهTheoretical and Experimental Investigation of Flow behavior of Nanofield Viscoelastic Fluids in Contraction Flow

مدل سازی MODELING / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / مخلوط سیال ویسکوالاستیک با الیاف کوتاه Short Fiber Suspension / تاثیر عدد دبوراه De Number Effect

06-40666

46

پایان نامه

اندرکنش غیرخطی هارمونیک تشدیدشونده بین موج سطحی و امواج درونی Nonlinear Resonant Interaction between a Surface Wave and Harmonic Interfacial Waves

اندرکنش Interaction / هارمونیک ها HARMONICS / تشدید Resonance / روش اغتشاشی Perturbation Method

09-40667

47

پایان نامه

بررسی خسارات وارده به سازه های فولادی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک از دیدگاه طراحی بر اساس عملکرد Investigation of the Damage Imposed on Steel Structures under Near Field Earthquakes from a Performance Based Design Viewpoint

تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / سطح های عملکردی Performance levels / تخمین خرابی Damage Assessment

09-40669

48

پایان نامه

تعیین استراتژی مناسب در تخصیص منابع مالی به مشتریان در صنعت بانکداری A Suitable Strategy in Allocating Financial Resources to Customer in Banking Industry

درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / بانکداری Banking / خطرپذیری اعتبار Credit Risk / مدل لوجیت LOGIT MODEL / تحلیل برگشتی Regression Analysis / مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management

01-40671

49

پایان نامه

کاربرد تجزیه تنک در تشخیص اتوماتیک حروف Application of Sparse Decomposition to Optical Character Recognition

تجزیه تنک Sparse Decomposition / تشخیص الگو Pattern Recognition / پردازش تصویر Image Processing / تشخیص متن نوری Optical Character Recognition (OCR) / بازشناسی حروف Character Recognition

05-40675

50

پایان نامه

تغییر کیفیت روغن خوراکی با استفاده از فرایند استری شدن داخلی توسط آنزیم لیپازImprovement of Edible Oil by Interestrification Process by Lipase

آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / اینتراستریفیکاسیون آنزیمی ENZYMATIC INTERESTERIFICATION / روغن خوراکی Edible Oil / روغن آفتابگردان Sun Flow Oil / روغن پالم Palm Oil / خواص فیزیکی شیمیایی Physicochemical Properties

06-40676

51

پایان نامه

حذف نویز تصویر به کمک تجزیه تنک Image Denoising Using Sparse Representation

تجزیه تنک Sparse Decomposition / حذف نویز Noise Removing / نویز گاوسی Gaussian Noise / حذف نویز ضربه ای Impulsive Noise Removal / نمایش تنک سیگنال Sparse Signal Representation

05-40677

52

پایان نامه

تشخیص هرزنامه ها با رویکرد یادگیری افزایشی Incremental Learning Approach in Spam Detection

هرزنامه Spam / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / یادگیری فزاینده Incremental Learning / دسته بندی متنی Text Categorization / فیلتر کردن Filtering

19-40678

53

پایان نامه

تشخیص موقعیت ابزار در تصاویر لاپاروسکوپی جهت کنترل ربات نگهدارنده لنزRecognition of Instrument Position in Laparoscopic Images in Order to Control the Cameraman Robot

پردازش تصویر Image Processing / ربات کمک جراح Asistant Surgury Robot / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / قطعه بندی تصویر Image Segmentation

08-40680

54

پایان نامه

استخراج بهینه ی مدهای نقض در کریستال های فوتونی و بررسی تعریف پذیری امپدانس Efficient Extraction of Defect Modes in Photonic Crystals and Investigation of Impedance Definability

نقص های نقطه ای POINT DEFECTS / بلور فوتونی Photonic Crystal / تشدیدگر Resonator / مدل سازی خط انتقال TRANSMISSION LINE MODELING / مد تشدید Resonance Mode / نقص خطی Line Defect

05-40681

55

پایان نامه

بررسی مساله توالی عملیات کارگاه جریان کاری انعطاف پذیر با محدودیت پردازش روی ماشین های خاص با تابع هدف دومعیاره A Two Criteria Objective Function Flexible Flowshop Scheduling Problem With Machine Eligibility Constraint

توالی عملیات Sequencing / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / کارگاه سری منعطف Flexible Flow Shop / زمان بندی Scheduling / محدودیت پردازش روی ماشین های خاص Machine Eligibility Constraint

01-40683

56

پایان نامه

بررسی تاثیر درجه سولفونه شدن بر روی کارایی پلی کربنات به عنوان الکترولیت پیل سوختنی An Investigation About Using Engineering Polymers, Polycarbonate and Polysulfone, as Membrane in Fuel Cells

پلی سولفون Polysulphone / غشاها Membranes / پیل سوختی Fuel Cell / تبادل یونی Ion Exchange

06-40684

57

پایان نامه

مدل سازی غیرخطی تلاطم و بازده در صنعت خودروسازی ایران Nonlinear Modelling of Return and Volatility in IRANs Auto Industry

بازده Efficiency / تلاطم Turbulence / حافظه بلند مدت Long Memeory / صنعت خودروسازی Automotive Industry / مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / میانگین متحرک انباشته جزیی خودهمبسته Autoregressive Fractionally Integrated Moveing Average (ARFIMA) / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)

44-40685

58

پایان نامه

ارائه روشی جدید برای تطبیق آنتولوژی ها بر مبنای تطابق گرافی Proposing a new Approach for Ontology Alignment Based on Graphcoincidence

وب معنایی Semantic Web / خوشه بندی Clustering / امضا Signatures / هستی شناسی Ontology / همترازیابی Alignment

19-40692

59

پایان نامه

بررسی خاستگاه حیات از دیدگاه کوانتومی Quantum Aspects of The Origin of Life

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / خاستگاه حیات Origin of Life / خاستگاه دستوارگی Chirality Origin / ناسازه ی هوند Hund's Paradox

03-40693

60

پایان نامه

مطالعه ای بر *C- جبرهای هسته ای A Study On Nuclear C-Algebras

میانگین پذیری AMENABILITY / هسته ای بودن Nunclearity / نیمه گسسته بودن Semidis Crete / انژکتیوبودن Injective / ضرب تنسوری Tensor Product / نرم سی استار C* Norm

02-40694

61

پایان نامه

شبیه سازی سیستم آب گرم کن خورشیدی با استفاده از نرم افزار TRANSIS - موردکاوی پارک رحمان آباد Simulation of Solar Hot Water System By TRNSYS-Case Study of Rahman Abad Park

آبگرمکن خورشیدی Solar Water Heater / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / انرژی خورشیدی Solar Energy / نرم افزار SOFTWARE

08-40696

62

پایان نامه

حمله برخورد به توابع چکیده ساز با تقریب خطی تابع فشرده ساز Collision Attacks on Hash Functions Using Linearization of Compress Function

تابع چکیده ساز Hash Function / حمله برخورد Collision Attack / تابع فشرده ساز Compress Function / کد خطی Linear Code / کلمه کد Code Word / وزن همینگ Hamming Weight

05-40697

63

پایان نامه

بررسی عددی رفتار شمع در خاک رسی تحت بار جانبی Numerical Analysis of Piles Behavior in Clay under Lateral Load

تحلیل عددی Numerical Analysis / رفتار دینامیکی شمع Dynamic Behavior Pile / خاک های رسی Clay Soils / الگوی بار جانبی Lateral Load Pattern

09-40699

64

پایان نامه

افزایش کارایی برنامه ریزی سریع پیشرو از طریق تپه نوردی هدایت شده Improving the Efficiency of Domain Independent AI Planning through Automatic Domain Knowledge Extraction

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / برنامه ریزی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Planning / افزایش کارایی Increasing Efficiency / اکتساب دانش Knowledge Extraction / تپه نوردی اجباری Enforced Hill Climbing / تپه نوردی هدایت شده Guided Enforced Hill Climbing

19-40700

65

پایان نامه

بررسی سینتیکی غیرفعال شدن کاتالیست ها در فرایند تبدیل کاتالیستی Kinetically Investigation of Catalyst Deactivation in Catalytic Reforming Process

مدل سینتیکی Kinetic Model / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / تبدیل نفتا Naphta Reforming / کک سازی COKING / مقادیر بهینه Optimal Values

06-40704

66

پایان نامه

تحلیل تاریخی هشدارها در سیستم های کشف نفوذ مبتنی بر میزان Historical Alert Analysis in Host-based Intrusion Detection

سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / همبسته سازی هشدار Alert Correlation / هشدار کاذب False Alarm / داده کاوی Data Mining

19-40707

67

پایان نامه

ارائه ی یک روش جایگزینی مبتنی بر مجاورت مکانی مراجعات به حافظه ی نهان A Spatial Locality-based Block Replacement Algoritghm in Cache Memories

حافظه نهان Cache Memory / کارایی Efficiency / چندپردازنده ها Multiprocessors / مجاورت مکانی Spatial Locality / تک پردازنده Single Core Processor

19-40712

68

پایان نامه

بازشناسی دیداری چنددسته ای اشیاء بر اساس تصاویر مغشوش Multiclass Visual Object Recognition Based On Cluttered Images

بینایی ماشین Machine Vision / بازشناسی اشیا Object Recognition / دسته بندی چند دسته ای Multiclass Classification / ویژگی غیروابسته محلی Local Invariant Feature

19-40713

69

پایان نامه

بررسی تغییرات فضایی قیمت مسکن، رویکرد اقتصادسنجی فضایی (مطالعه موردی منطقه هشت تهران) Modeling Spatial Variation of Housing Prices in Tehran (Zone8)

بازار مسکن Housing Market / اقتصادسنجی فضایی Spatial Econometrics / تحلیل برگشتی فضایی موزون شده Geographically Wieghted Regression / تابع قیمت هدانیک Hedonic Price Function

44-40714

70

پایان نامه

بررسی تجربی اثر ذرات نانو در انتقال حرارت در یک میکرو مبدل حرارتی Experimental Investigation of Nano Particle Effect on Heat Transfer in a Micro Heat Exchanger

انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / نانوسیال Nanofluid / میکروکانال Microchannel / ضریب انتقال حرارت Heat Transfer Coefficient

08-40718

71

پایان نامه

اثر مسمومیت ترکیبات گوگرد دار بر روی الکترواکسیداسیون متانول و اتانول روی الکترودهای نیکل و مس The Poisoning Effect of Sulfur-Containing Compounds on the Elelctro-Oxidation of Methanol and Ethanol on Ni and Cu Electrodes

اثر مسمومیت ترکیبات گوگرددار Sulfur-Containning Compounds Poisoning Effect / الکترواکسایش متانول Methanol Electro-Oxidation / الکترود نیکل Nickel Electrode / الکترود مس Cupper Electrode / محیط قلیایی Alkaline Solution / الکترولیت کمکی سولفات سدیم Sodium Sufate Sulforing Electrolyte

03-40719

72

پایان نامه

تاثیر تامین اجتماعی بر تصمیم بازنشستگی در ایران The Effect of Social Security on Retirement Decision in Iran

بازنشستگی Retirement / تامین اجتماعی Social Security / ارزش انتخاب Option Value / ارزش قله Peak Value

44-40720

73

پایان نامه

معرفی شرط مرزی جدید در روش دی پی دی و شبیه سازی محلول پلیمری رقیقIntroducing a New Boundary Condition Method in Dissipative Particle Dynamics and Simulation of Dilute Polymer Solution

شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / شرایط مرزی Boundary Conditions / دینامیک پراکنش ذره Dissipative Particle Dynamics (DPD) / محلول بسپاری Polymeric Solution

08-40721

74

پایان نامه

مدل فیزیکی اثر پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر شمع های تکی Physical Modeling of Effect of Liquefaction-Induced Lateral Spreading on Single Piles

روانگرایی Liquefaction / مدل فیزیکی Physical Model / میز لرزان SHAKING TABLE / اضافه فشار آب حفره ای Excess Pore Water Pressure / مدول عکس العمل بستر Subgrade Reaction Modules / پخش جانبی Lateral Spread

09-40722

75

پایان نامه

فضاهای همگن اینشتین با خمیدگی عددی منفی Homogeneous Einstein Spaces with Negative Scalar

فضای همگن Homogeneous Space / مقادیر ویژه Eigen Values / خمینه ی اینشتین Einstein Manifold / خمینه ی حل پذیر Solvmanifold / رادیکال پوچ Nilradical

02-40724

76

پایان نامه

بررسی اثر نهادهای اجتماعی - سیاسی بر کارایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه The Role of Socio-Political Institutions in Economic Performance of Developing Countries

رشد اقتصادی Economic Growth / اقتصاد سیاسی Political Economy / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / موانع ورود Entry Barriers / انتخاب عمومی Public Choise

44-40726

77

پایان نامه

کران های ظرفیت در شبکه های اطلاعاتی چندکاربره با حضور رله Capacity Bounds for Multi-user Information Systems With Relay

کدگشایی و گسیل Decode and Forward / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / کانال همه پخشی Broadcast Channel / کانال رله Relay Channel / شبکه پخش - رله Broadcast-Relay Network / شبکه رله Relay Network / فشرده سازی و گسیل Compress-and-Forward

05-40729

78

پایان نامه

درک معنا در سیستم های محاوره مبتنی بر گفتار Spoken Language Understanding in Dialogue System

سیستم محاوره مبتنی بر گفتار Spoken Dialoge System / روش قانون مند Rule-Based Aproach / روش داده محور Data Driven Method / فهم زبان گفتار Spoken Langauge Understanding

19-40733

79

پایان نامه

تجزیه تغییرات فقر در ایران با توجه به ویژگی های اقتصادی - اجتماعی خانوارها با استفاده از تلفیق داده های خرد و کلان Decomposition of Poverty in Iran with Reference to Household’s Socioeconomic Characteristics, Using Integrated Macro and Micro Data

اقتصاد ایران Iran Economy / تجزیه فقر Poverty Decomposition / نابرابری Inequality / تلفیق داده های خرد و کلان Integration of Micro and Macro Data / اثر رشد Growth Effect / اثر جمعیتی Population Effect

44-40734

80

پایان نامه

بررسی رهیافت های اخیر برای حل پارادکس های منطقی New Approuches to Logical Paradoxes

پارادکس دروغگو Liar Paradox / دستگاه منطقی Logical System / نظریه صدق Truth Theory / نظریه سلسله مراتب تارسکی Tarski's Hirarchy Theory / نظریه نقطه ثابت کریپکی Kripke Fixed Point Theory / نظریه تجدید نظر Revision Theory / شبه تناقض Pseudo-Contradiction

42-40735

81

پایان نامه

بررسی آماری تحول شکاف درخشندگی در سیستم های کهکشانی با انتقال به سرخEvolution of Luminosity Gap Statistics in Galaxy Systems with Redshift

کیهان شناسی رصدی Observational Cosmology / شکاف درخشندگی Luminosity Gap / سیستم کهکشانی Galaxy System / برداشت های فراکهکشانی Extragalactic Survey / تصحیح کا K Correction

04-40736

82

پایان نامه

بررسی ترجیحات والدین در مورد جنسیت فرزندان: مطالعه موردی ایران Investigating Sex Preferences in Iran

نسبت جنسیتی Gender Ratio / نسبت جنسی Sex Ratio / رفتار باروری Fertility Behavior

44-40737

83

پایان نامه

طراحی و بررسی آزمایشگاهی ابزار جراحی لاپراسکوپی به روش تحریک منطقه ایDesign, Development and Experimental Evaluation of a Local Actuated Gripper for Robotic Laparoscopic Surgery

مواد هوشمند Smart Materials / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / پیزوالکتریک Pieozoelectric / تحریک منطقه ای Local Actuation / تحریک دوگانه Hybrid Actuation

58-40740

84

پایان نامه

بررسی وضعیت کنونی و چشم انداز آتی تجارت الکترونیک در ایران Study of the Current Status and Future Perspective of E-Commerce in IRAN

تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / ایران Iran / توسعه تجارت الکترونیک Electronic Commerce Development / طرح جامع تجارت الکترونیک Electronic Commerce Plan

54-40741

85

پایان نامه

بهبود یک پروتکل کنترل دسترسی به رسانه با قابلیت تحمل تاخیر برای شبکه های سنسوری زیر آب An Improved Latency- Tolerant MAC Protocol for Underwater Acoustic Sensor Networks

تأخیر Delay / شبکه حسگر Sensor Network / عملکرد Performance / شبکه حسگر Sensor Network / کانال های صوتی Acoustic Channels / قرارداد کنترل دسترسی به رسانه Media Access Control Protocol

52-40742

86

پایان نامه

مدل سازی و ارزیابی یک انبر بزرگ عمل لاپاراسکوپی با انگشتان انعطاف پذیر Modeling and Evaluation of a Large Laparoscopic Grasper With Flexible Fingers

مواد هوشمند Smart Materials / ماهیچه های مصنوعی ARTIFICIAL MUSCLES / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / عمل جراحی با آسیب کمتر Minimaly Invasive Surgery (MIS)

58-40746

87

پایان نامه

کنترل حرکت یک توده روباتیکی با احتساب اثر نویز سنسورها Agent Base Control of a Robotic Swarm with Sensor Noise Effects

توده رباتیکی Robotic Swarm / فیلترهای کالمن Kalman Filters / تزویج حس گر Sensor Fusion

58-40748

88

پایان نامه

مدل سازی ارتعاشات پیچشی میل لنگ و طراحی جاذب ارتعاشات پیچشی Crankshaft Torsional Vibrations Modeling and Torsional Vibration Damper Design

ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / میل لنگ Crankshaft / میراگر پیچشی Torsional Damper / جاذب ارتعاش پیچشی میل لنگ Crankshaft Torsional Vibration Absorber / سختی میل لنگ Crankshoft Stiffness

58-40749

89

پایان نامه

رهیافت هایی نوین از نوع گرادیان مزدوج برای حل مسایل بهینه سازی نامقید New Conjugate Gradient Methods for Unconstrained Optimization

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / جستجوی خطی Line Search / همگرایی سراسری Global Convergence / روش گرادیان مزدوج Conjuagate Gradient Method / شرایط سکانت اصلاح شده Modified Secant Condition

02-40752

90

پایان نامه

مدل سازی انتشار امواج در طول یک خیابان برای کاربرد در میکروسل های نسل سوم مخابرات بی سیم Radiowave Propagation Modeling Along a Street for Use in Microcells in Third Generation Wireless Communications

پراکندگی Scattering / روش ممان Moment Method / برازش منحنی Courve Fiting / نور فیزیکی PHYSICAL OPTICS / میکروسل Microcell / مخابرات بی سیم نسل سوم Third Generation Wireless Communications / روش چندسطحی سریع چندقطبی Multi-level Fast Multi-Pole Method (MLFMM) / اثر ساختمان Building's Effect / اثر اشیای فلزی Metallic Objects Effect / روش دوپرتو برخوردی Two-Ray Incidence Model / پراکندگی مرتبه اول Single Scattering

05-40753

91

پایان نامه

روش و معیار ارزیابی عملکرد بوژی به منظور حفظ راحتی سفر مسافران Criteria for Evaluating Bogie Performance For Sustaining Ride Quality

راحتی سفر Comfort / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تشخیص خطا Fault Detection / فنر بادی Air Spring / دینامیک خودروی ریلی Rail Vehicle Dynamics

08-40754

92

پایان نامه

روش های تعمیم عمر چرخ لکوموتیو با استفاده از روش اجزای محدود Develop Methods of Life Wheel Locomotive Using Finite Element Method

ترک بیضوی Elliptical Crack / عمر خستگی Fatigue Life / نرخ رشد ترک خستگی Fatigue Crack Growth Rate / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / مکانیک شکست الاستیک خطی Linear Elastic Fracture Mechanics / حرکت غلتشی چرخ و ریل Rolling Motion Wheel and Rail / شکست ناشی از خستگی Failure Due to Fatigue / مکانیک شکست الاستو پلاستیک Elasto-Plastic Fracture Mechanism (EPFM)

45-40755

93

پایان نامه

مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانوبلورین از نوع فاینمت Study of Nanocrystallization Kinetics, Microstructure and Magnetic Properties of Finemet-type Soft Magnetic Materials

نانوبلوری شدن Nanocrystallization / آلیاژهای فاینمت Finemet Alloys / سینتیک ایزوکانورژنال Isoconversional Kinetic / نیتروژن دهی پلاسمایی Plasma Nitriding / رفتار الکتروشیمیایی Electrochemical Behavior

48-40756

94

پایان نامه

مطالعه ساختار کهکشان های نوع پیشین در طول موج های مختلف Multiwavelength Study of Structural Parameters of Early Type Galaxies

کیهان شناسی رصدی Observational Cosmology / کهکشان های نوع بیشین Early-Type Galaxies / پارامترهای ساختاری Structural Parameters / تحلیل چندفیلتری Multiwavelength Analysis / پارامتر سرسیک Sersic Parameter

04-40757

95

پایان نامه

بررسی مسایل مجاورت هندسی روی نقاط متحرک Investigating Geometric Proximity Problems on Moving Points

هندسه محاسباتی Computational Geometry / داده ساختار جنبشی Kinetic Data Structure / اشیای متحرک Moving Objects / درخت پوشای کمیته اقلیدسی Euclidean Minimum Spanning Tree

02-40758

96

پایان نامه

آیا نامیزانی در نرخ ارز حقیقی در ایران پدیده ای ماندگار است؟ Is Misalignment in Real Exchange Rate of Iran Permanent?

مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / نرخ ارز حقیقی Real Exchange Rate / تجزیه واریانس Variance Decomposition

44-40760

97

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم نانولوله ای اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلول های خورشیدی Fabrication and Photoelectrochemical Characterization of Ordered Nanotube Arrays of TiO2 for Solar Cell Application

اکسایش آندی. / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / فعالیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Activity / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / آرایه های منظم نانولوله ای Ordered Nanotubular Arrays / فعالیت فوتوالکتروکاتالیزوری photoelectrocatalytic Activity

48-40762

98

پایان نامه

کاهش انرژی مصرفی در سیستم های نهفته بی درنگ دارای قطعات با قابلیت پیکربندی مجدد Reducing the Energy Consumption of the Embedded Real-Time Systems with Reconfigurable Components

مدیریت انرژی Energy Management / سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration / سخت افزار قابل پیکربندی مجدد Reconfigurable Hardware / سیستم مضاعف (دوتایی) Duplex System

19-40763

99

پایان نامه

شبیه سازی، بهینه سازی و کنترل راکتور ستون حبابی - دوغابی فرایند فیشر - تروپش Simulation, Optimization and Control of FT Slurry Bubble Column Reactor

شبیه سازی Simulation / واکنشگاه ستون حبابدار دوغابی Slurry Bubble Column Reactor / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی Proportional-Integral (PI)Controller / نرم افزار هایسیس Hysis Software / مخلوط پیوسته Continuous Lump

06-40764

100

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی حسگرهای گاز متانول و هیدروژن بر پایه سیلیکون متخلخلFabrication and Characterization of Methanol and Hydrogen Sensors Based on Porous Silicon

سیلیکون متخلخل Porous Silicon / طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز Fourier Transform Infra Red (FT-IR)Spectroscopy / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نهشت برقی Electrodeposition / حسگر بخار مواد آلی Organic Vapor Sensor / حسگر هیدروژن Hydrogen Sensor

04-4076

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب اتوکسی مورفولین - 4 - کربوتیوات در حلال DMSO با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic NMR Study of 0-Ethyle Morpholine -4-Carbotioate

ثابت سرعت Reaction Constant / چرخش درونی Internal Rotation / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / اتوکسی مورفولین - 4 - کربوتیوات O-Ethyle Morpholine-4-Carbotioat / مدل پیوستار قطبی شده Polarized Continuum Model (PCM)

03-40766

102

پایان نامه

تحلیل غیرخطی اعضای بتن مسلح غشایی Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Membranes

بتن مسلح Reinforced Concrete / تیرها Beams / مقاومت RESISTANCE / مدل ترک پخش شده Smeared Crack Model / اجزای غشایی Membrane Element / تحلیل اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Analysis / پاسخ بار - تغییر شکل Load-Deformation Response

09-40767

103

پایان نامه

کاربرد شبکه عصبی در بدست آوردن شرایط مرزی جهت دسترسی به یک یا چند هدف خاص در قطعات تولید شده به روش شکل دهی 

شرایط مرزی Boundary Conditions / فرایند اکستروژن Extrusion Process / کشش عمیق DEEP DRAWING / شبکه عصبی Neural Network / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / پارامتر هدف Target Parameter

08-40768

104

پایان نامه

آنالیز به روش المان محدود تیرهای عمیق تقویت شده بتن مسلح با FRP Finite Element Analysis of RC Deep Beams Strengthened Using FRP

بازشوی جان Web Opening / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / تیرهای عمیق بتون مسلح Reinforced Concrete Deep Beams / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / تقویت جان Web Strengthening

09-40769

105

پایان نامه

یک الگوریتم اصلاح شده جمعیت زنبورهای مصنوعی برای تخصیص کانال در شبکه بی سیم توری A Modified Artificial bee Colony Algorithm for Channel Assignment in Wireless Mesh Network

شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network / روش فراابتکاری Metaheuristic Method / تخصیص فرکانس Frequency Assignment / الگوریتم جمعیت زنبورهای مصنوعی Artificial Colony Algorithm

02-40770

106

پایان نامه

بررسی ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت (HA)بر روی نانوتیوب های TiO2Hydroxyapatite Coating on Nanotubes TiO2

آندکاری Anodizing / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / نانوذرات Nanoparticles / پوشش دهی آپاتیت Apatite Coating / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube

07-40771

107

پایان نامه

مدل سازی شکست سد، پهنه بندی سیلاب حاصله و تهیه برنامه اقدامات اضطراری مربوطه - مطالعه موردی سد مهاباد Dambreak Modeling, Flood Routing Studies and Emergency Action Planning- Case study: Mahabad Dam

شکست سد Dam Failure / روندیابی سیلاب Flood Routing / نرم افزار اچ ای سی - 5 HEC-5 SOFTWARE / سد خاکی مهاباد Mahabad Embankment Dam / برنامه اقدامات اضطراری Emergency Action Plan (EAP)

09-40772

108

پایان نامه

تخمین ظرفیت تصاویر خاکستری در الگو گذاری نامریی 

پیچیدگی صفعه بیت Bit Plane Complexity / درخت چهارتایی Quadtree Segmentation / ظرفیت نهان نگاری Watermarking Capacity / تصاویر خاکستری Gray Scale Images / پیچیدگی توصیفی Descriptive Complenity / منحنی ظرفیت Capacity Curve / سطح ظرفیت Capacity Surface

19-40773

109

پایان نامه

ساده سازی تین های وزن دار و حل چند مسئله روی آن Weighted TINs Smplification and Design of Some Algorithms on it

ساده سازی Simplification / الگوریتم تقریبی Aproximat Algorithm / الگوریتم مکاشفه ای Heuristic Algorithm / سرزمین Terrain / شبکه نامنظم مثلث بندی شده Triangulated Irregular Network Terrian (TIN) / کوتاهترین مسیر وزن دار Weighted Shortest Path

19-40776

110

پایان نامه

اپتیک کوانتومی کاواک بلور فوتونی در ناحیه ی تزویج بسیار قوی Photonic Crystal Cavity Quantum Optic in the Very Strong Coupling Regime

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / بلور فوتونی Photonic Crystal / تزویج قوی Strong Coupling / الکترودینامیک کوانتومی Quantum Electrodynamics / بسامد شکاف رابی Rabi Splitting Frequency

05-40777

111

پایان نامه

حدس نوویکوو برای کوهومولوژی با بعد پایین 

قضیه اندیس عطیه - سینگر Atiyah-Singer Index Theorem / نظریه کا K-Theory / قضیه گروموف - لاسون Gromov-Lasown Theorem / کا همولوژی توپولوژیکی Topological K-Homology / نگاشت اسمبلی Assembly Map / حدس نوویکو قوی Strong Novikov Conjecture

02-40778

112

پایان نامه

فراهم سازی کیفیت سرویس در شبکه های رادیوی شناختی QoS Provisioning in Spectrum Sharing Cognitive Radio

کیفیت خدمات Service Quality / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / مدولاسیون تطبیقی ADAPTIVE MODULATION / کنترل توان Power Control

05-40779

113

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر آسیب سازند ناشی از انسداد فاز آبی در مخازن گازی Experimental Investigation of Factors Affecting Formation Damage through Aqueous Phase Trapping in Gas Reservoirs

مخازن گاز GAS RESERVOIRS / فشار مویینگی Capillary Pressure / نفوذپذیری Permeability / آسیب سازند Formation Damage / انسداد فاز آبی Aqueous Phase Trapping

06-40780

114

پایان نامه

حل عددی معادلات غیرخطی بلک - شولز 

نوسان پذیری Volatility / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / حل عددی Numerical Solution / معادله غیرخطی بلک - شولز Nonlinear Black-Scholes Equation / اختیار اروپایی و آمریکایی European and American Option

02-40782

115

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی یافتن افزودنی جدید جایگزین کلرید کلسیم برای سیمان کاری چاه های نفت و گاز 

نانوفناوری Nanotechnology / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / نانو سیلیکا Nanosilica / دمای پایین Low Temperature / سیمان حفاری Drilling Cement / کلرید کلسیم Calcium Chloride / دوغاب سیمان Cement Slurry

06-40783

116

پایان نامه

کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع در محدوده ارتجاعی Investigation of Endurance Time Method in Seismic Analysis of Vertically Irregular Elastic Steel Frames

تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / تحلیل طیفی Spectral Analysis / روش زمان دوام Endurance Time Method / نامنظمی در ارتفاع Vertical Irregularity / تحلیل ارتجاعی Elastic Analysis

09-40784

117

پایان نامه

خواص توپولوژیک شبکه منظره انرژی سیستم های ناکام Topologic Properties Of The Energy Landscape Network In Frustrated Systems

شیشه های اسپینی Spin Glass / شیشه اسپینی طرح دار Spin Glass with Pattern / سطح انرژی Energy Surface / منظره انرژی Energy Landscape / کمینه های انرژی Energy Minima / قاعده هب Heb Rule

04-40786

118

پایان نامه

بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی Analyzing the Relationship Between Tehran and Dubai Stock Exchange

بازار سهام Stock Market / حافظه بلند مدت Long Memeory / سرایت Contagion / اثر سرریز تلاطم Volatility Spillover Effect / اثر سریز بازدهی Return Spillover Effect / مدل FIGARCH چندمتغیره Multivariate FIGARCH Model / مدل تصحیح خطای برداری به طور کسری انباشته Fractionally Integrated Vector Error Correction Model

44-40790

119

پایان نامه

بررسی اثر سرایت بحران مالی جهانی بر شاخص های بازار سهام تهران The contagion effects of global financial crisis on Tehran Stock Exchange

بازار سهام Stock Market / بحران مالی Financial Crisis / آزمون سرایت دانجی، فری، گنزالز - هرموسیلو و مارتین Dungey, Fry, Gonzalez-Hermosillo and Martin (DFGM)Contagion Test / آزمون عوامل نهان Latent Factors Test / روش گشتاورهای تعمیم یافته Generalized Methods of moments

44-40791

120

پایان نامه

مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با استفاده از بادبندهای کمانش ناپذیرRehabilitation of Existing Steel Frames Using Buckling-Restrained Braced Frames

مقاوم سازی UPGRADING / اتلاف انرژی Energy Dissipation / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System

53-40794

121

پایان نامه

ارائه راهکارهای بازاریابی با تمرکز بر حوزه محصول برای ورود خودروی مینیاتور به بازارهای ایران توسط شرکت سایپا Providing Marketing Solutions Focused on the "Product" for the Entrance of Miniature Car to Irans Market Via Saipa Corporation

شرکت خودروسازی سایپا. / ارکان بازاریابی Marketing Mix / نیازهای مشتری Customer Needs / مدل کانو Kano Model / تحلیل کانجوینت Conjoint Analysis / خودروی مینیاتور Miniator Vehicle

54-40795

122

پایان نامه

ارزشیابی عملکرد بازاریابی از منظر اصولی Marketing Performance Assessment Using a Normative Perspective

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / بازاریابی Marketing / مشتری محوری Customer Orientation / رقابت محوری Competitor Orientation / ماتریس بازاریابی Marketing Matrix

54-40796

123

پایان نامه

مطالعه و بررسی پردازشگر (TMS320) و (FPGA (Xilinxسیگنال دیجیتال برای پیاده سازی الگوریتم های پروسه SPEECH Feasibility Study of TMS (DSP-Core Base)and Xilinx FPGA for Speech Algorithm

نرم افزار سی0سی0اس Code Composer Studio (CCS)Software / پردازش گفتار Speech Processing / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / پردازش سیگنال دیجیتال Digital Signal Processing / نرم افزار Xilinx ISE Xilinx ISE Software

55-40797

124

پایان نامه

محاسبات دقیق برای امپدانس الکتریکی توموگرافی با استفاده از تغییر دهنده DSPExact Solution for Electrical Impedance Tomography using DSP

روش بلوکی Block Method / حل مستقیم Forward Solution / مدل سه بعدی Three Dimensional Model / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / پردازنده تی0ام0اس 320 سی 6416 TMS320C6416 PROCESSOR / برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography

55-40798

125

پایان نامه

آنالیز نوعی از بلوک های پردازش سیگنال های دیجیتالی (FIR) با استفاده از بلوک های اولیه تکنولوژی GDI Analysis of Digital DSP Blocks Using GDI Technology

زمان انتقال Transfer Time / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / توان مصرفی Power Consumption / تاخیر انتشار Propagation Delay / فناوری جی. دی. آی Gate-Diffusion Input (GDI)Thechnology

55-40799

126

پایان نامه

عوامل موثر بر رضایتمندی مشتری در صنعت هتلداری در جزیره کیش (ایران) The Effective Aspects of Customer Satisfaction in Hotel Industry in Kish Island (IRAN)

صنعت هتلداری Hotel Industry / وفاداری مشتری Customer Loyalty / رضایت مشتری Customer Satisfaction / گردشگری Tourism / بازاریابی خدمات Service Marketing

54-40800

127

پایان نامه

مطالعه تجربی تغییر شکل آیرودینامیکی بال انعطاف پذیر بال زن Experimental Study on Aerodynamic Deformation of Flexible Wings of an Ornithopter

بال زن Ornithopter / بال انعطاف پذیر Flexible Wing / تغییر شکل بال Wing Deformation

45-40802

128

پایان نامه

شرایط طیفی روی جبرهای لی و جردن از عملگرهای فشرده 

عملگرهای فشرده Compact Operators / زیرفضای پایا Invariant Subspace / مثلثی شدن TRIANGULARIZABLE / جبر لی Lie Algebra / جبرهای جردن Jordan Algebras

02-40804

129

پایان نامه

مدل سازی سیگنال های قلبی - عروقی با استفاده از شبکه های دینامیکی بیزین به منظور تشخیص ناهنجاری قلب 

سیگنال های قلبی Electrocardiogram / تشخیص ناهنجاری Anomaly Detection / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / شبکه بیز Bayesian Network / فیلترهای کالمن Kalman Filters / سیگنال های قلبی - عروقی Cardiovascular Signals

05-40805

130

پایان نامه

معرفی مجموعه ای از الگوهای فرایند برای متدولوژی های جنبه گرای ایجاد نرم افزارDefinition of a Set of Process Patterns for Aspect-Oriented Software Development Methodologies

الگوی فرایند Process Pattern / تدوین نرم افزار Software Development / روش شناسی Methodology / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / روش شناسی جنبه گرا Aspect-Oriented Methodology

19-40806

131

پایان نامه

یک قضیه نوع لیوویل سهموی برای جواب های کامل شعاعی معادله محیط متخلخل با منبع An optimal Liouville-Type Theorem for Radial Entire Solutions of the Porous Medium Equation with Source

معادله های سهموی PARABOLIC EQUATIONS / قضیه نوع لیوویل سهموی Parabolic Liouville-Type Theorem / جواب های شعاعی کران دار Bounded Radial Solutions / معادله محیط متخلخل Porous Medium Equation / تخمین های برنشتاین Bernstein-Type Estimates

02-40807

132

پایان نامه

انتقال موثر داده های چندرسانه ای بر روی شبکه های حسگر بی سیم Efficient Multimedia Transmission over Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / کنترل ازدحام Congestion Control / مدیریت حافظه Memory Management / ترافیک چندرسانه ای Multimedia Traffic

19-40808

133

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تراوایی نسبی نفت و دی اکسید کربن Experimental Investigation of CO2-Oil Relative Permeability

تراوایی نسبی Relative Permeability / تزریق دی اکسید کربن Carbon Dioxide Flooding / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / جریان دوفازی Two Phase Flow / تزریق نیتروژن Nitrogen Flooding

06-40809

134

پایان نامه

بررسی مدل های تحلیل پوششی داده ها برای تخمین ورودی ها/خروجی ها و بهبود بخشی کارایی سازمان ها Evaluation of Dea Models for the Out puts,Inputs Estimation and Improvement Organizational Performance

تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment / کارایی Efficiency / برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / تحلیل معکوس پوششی داده ها Inverse Data Envelopment Analysis (DEA) / تخمین ورودی/خروجی Input/Output Estimation

01-40810

135

پایان نامه

کارایی سنجی تکنیک مشارکتی رله ای در مخابرات باند بسیار وسیع Performance Analysis of Ultra-Wide Band (UWB) Communication with a Relay Node

کانال رله Relay Channel / احتمال خاموشی Outage Probability / مخابرات با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band (UWB)Communication / ناحیه نرخ قابل حصول Achievable Rate Region / نرخ خطای بیت BIT ERROR RATE / فن زمان - معکوس Time-Reversal Technique / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 4 آ 15/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.15.4a Standard

05-40811

136

پایان نامه

طراحی و تحلیل فیلترهای موجبری مجتمع شده در زیر لایه با روش انتگرال کانتورAnalysis and Design of Substrate Integrated Wavguide Filters Using Contour Integral Method

روش انتگرال کانتور Contour Integral Method / فیلتر میان گذر مایکروویو Microwave Band Pass Filter / ساختار موجبر مجتمع شده در زیرلایه Substrate Integrated Waveguide Structure

05-40812

137

پایان نامه

تحلیل فرایند کشش عمیق دومرحله ای به روش کران بالایی 

روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / کشش عمیق DEEP DRAWING / روش حد بالایی Upper Bound Method / روش انرژی Energy Method / کشش عمیق دومرحله ای Two Stage Deep Drawing

08-40813

138

پایان نامه

بررسی رفتار قطرات پراکنده در جریان گاز به کمک CFD Dispersed Drops Coalition Studi By CFD

شکست Refraction / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / پدیده به هم پیوستن رسوبات Coalescence Phenomenon / جریان گاز - مایع Gas-Liquid Flow

06-40814

139

پایان نامه

مدل سازی تجربی جریان دوفاز گاز - مایع در لوله ی قائم 

الگوی جریان Flow Patterns / طرح اثرات فیزیکی Physical Influence Scheme / جریان دوفاز گاز - مایع Gas-Liquid Two Phase Flow / رژیم جریان Flow Regime / ایرلیفت Airlift / لوله عمود Vertical Pipe

08-40816

140

پایان نامه

مطالعه نظری اثرهای حلال و استخلاف بر روی سینتیک و مکانیسم یک سری از واکنش های آلی و مطالعه نظری واکنش های آنزیمی Theoretical Study of Solvent and Substituent Effects on Kinetic and Mechanism of Organic Reactions and Theoretical Study of Enzyme Reactions

اثر حلال Solvent Effect / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / محاسبات مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی Quantum Mechanics and Molecular Mechanics Calculation / واکنش آنزیمی Enzyme Reaction

03-40817

141

پایان نامه

طراحی حرکت بهینه در بدن ربات ماهی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی 

ماهی ها Fishes / ربات ماهی Fish Robot / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روش اجزای محدود بر مبنای حجم محدود Control Volume Based Finite Element Method / حرکت مرزهای شبکه Mesh Boundary Movement / بهینه سازی مهندسی Engineering Optimization

08-40818

142

پایان نامه

ساخت پلیمر جاذب هیدروژن با تخلخل نانومتری به منظور بکارگیری در پیل سوختیPreparation of Hydrogen Adsorbent Nanoporous Polymer for Fuel Cell Applications

ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / پیل های سوختی Fuel Cells / بسپار جاذب گاز Gas Adsorbent Polymer / بسپار متخلخل Porous Polymers / شبکه فنلی Phenolic Network

06-40819

143

پایان نامه

بررسی اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی منیزیا و سنتز نانواکسید منیزیم 

فعال سازی مکانیکی Mechanical Activation / تحلیل وزن سنجی حرارتی Thermogravimetry Analysis / سینتیک Kinetics / احیای کربوترمی Carbothermic Reduction / نانوساختار اکسیدمنیزیم Magnesium Oxide Nanostructures / منیزی Magnesia

07-40820

144

پایان نامه

ارایه یک الگوریتم عددی ترکیبی مولکولی - پیوسته برای شبیه سازی جریان گاز در سامانه های پیشران نانو - میکرو Developing a Hybrid Molecular-Continuum Algorithm to Simulate Gas Flow in Micro-Nano Propulsion Systems

شبیه سازی مستقیم مونت کارلو Direct Simulation Monte Carlo (DSMC)Method / الگوریتم ترکیبی Hybrid Algorithm / معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / سیستم پیشرانش میکرو/نانو Micro/Nano Propulsion System

45-40821

145

پایان نامه

بررسی ویژگی های کوچک نمونه ای توابع نمونه ای Sup LR, Sup LM, Sup Wald, CUSUM در آزمون فرضیه تعادل در چارچوب تخمین زن های روش گشتاورهای تعمیم یافته 

تعادل Equilibrium / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / پایداری سازه ای Structural Stability / تعادل Equilibrium / عدم تعادل Disequilibrium / روش گشتاورهای تعمیم یافته Generalized Methods of moments / خودراه اندازی Bootstrapping

44-40822

146

پایان نامه

زیرگروه های ماکسیمال حل پذیر گروه ضربی جبرهای ساده 

زیرگروه ماکسیمال Maximal Subgroup / زیرگروه های حل پذیر Soluble Subgroups / جبرهای ساده. / حلقه های تقسیم Division Rings / زیرگروه فراتینی Frattini Subgroup

02-40824

147

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص لایه های نازک حافظه دار آهن - پالادیوم به روش رسوب الکتروشیمیایی Synthesis and properties of Fe-Pd Shape Memory thin Films by Electrodeposition

رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / سینتیک Kinetics / خواص مغناطیسی Magnetic Properties / لایه نازک حافظه دار Shape Memory Thin Film / لایه نازک آهن - پالادیوم Iron-Palladium Thin Film / لایه های نازک نانوساختار Nanostructural Thin Films

07-40825

148

پایان نامه

بهبود سیگنال به نویز در مبدل های آنالوگ به دیجیتال با استفاده از الگوریتم تکرار SNR Improvement in A/D Converters Using Iterative Algorithm

نمونه برداری غیریکنواخت Nonuniform Sampling / الگوریتم تکرار Iterative Algorithm / مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما - دلتا Sigma-Delta Analog to Digital Converter / مبدل آنالوگ به دیجیتال آسنکرون Asynchronous Analog to Digital Converter / نمونه برداری یکنواخت Uniform Sampling

05-40827

149

پایان نامه

برنامه ریزی و زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و زمان های تصادفی فعالیت هاProject Planning and Management Under Resource Constraint and Stochastic Activity Duration

برنامه ریزی پروژه Project Planning / زمان بندی پروژه Project Scheduling / عدم قطعیت Uncertainty / مدل غیرخطی NONLINEAR MODEL / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / پیاده کردن توزیع احتمال در تحلیل تصمیم گیری Probability Encoding in Decision Analysis

01-40828

150

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر در بهینه سازی مسیرهای پرواز دسته جمعی هواپیماهای تجاری 

پرواز دسته جمعی Formation Flight / بهینه سازی Optimization / طراحی مسیر Path Planning / هزینه عملیاتی مستقیم Direct Operating Cost / هواپیماهای تجاری Transport Airplanes

45-40829

151

پایان نامه

آزمون پیشرفت کارایی اطلاعاتی در بازار سهام تهران Testing for Evolving Informational Efficiency in Tehran Stock Exchange Market

بازار سهام Stock Market / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / فضای حالت State Space / فیلترهای کالمن Kalman Filters / پیشرفت کارایی Evolving Efficiency

44-40830

152

پایان نامه

مدل سازی بافت نرم طحال به منظور تحلیل برهم کنش آن با ابزار جراحی لاپاراسکوپیModeling of Spleen Tissue for Analyzing it Sinteraction with Alaparoscopic Surgery Instrument

روش اجزای محدود Finite Element Method / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / رفتار ویسکو - ابرکشسان Visco-Hyperelastic Behaviour / بافت نرم طحال Spleen Soft Tissue / برهم کنش بافت - ابزار Tool-Tissue Interaction

08-40833

153

پایان نامه

بررسی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای روی ورق های فولادی ساده کربنی پس از ایجاد نانوساختار توسط تغییر شکل پلاستیک شدید 

تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / نانوساختار Nanostructure / جوشکاری مقاومتی نقطه ای Resistance Spot Welding / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / قالب کنگره ای Grooved Dies

07-40834

154

پایان نامه

بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش های مدل سازی چندمقیاسی Mechanical Behavior Analysis of Carbon Nanotube-Based Polymer Composites using Multiscale Modeling

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / مکانیک سازه مولکولی Molecular Structural Mechanics

48-40836

155

پایان نامه

کاربرد حس گری فشرده در زمینه رادار SAR Compressed Sensing Application in Radar Field (SAR)

رادار دهانه ترکیبی Synthetic Aperture Radar (SAR) / همدوسی متقابل ماتریس اندازه گیری Mutual Coherence of Measurement Matrix / بازسازی مشخصه بازتاب ناحیه هدف Reconstruction of Scene Reflection Function / قدرت تفکیک رادار Radar Resolution / حسگری فشرده Compressive Sensing / پردازش سیگنال تنک Sparse Signal Processing

05-40837

156

پایان نامه

بهینه سازی چندمنظوره مسیر سه بعدی تعقیب - اجتناب عوارض با رویکرد اکتشافیThree Dimensional Multi-Objective Terrain Following/Avoidance Optimization Using Heuristic Approach

بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / الگوریتم فرایابنده ترکیبی Hybrid Meta Heuristic Algorithm / کنترل پیش بین فازی Fuzzy Predictive Control / کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller / تعقیب و اجتناب از عوارض بهینه Optimal Terrain Following-Avoindance / مدل سازی غیرخطی شش درجه آزادی دقیق Nonlinear Six Degree of Free High-fidelity Modeling / دنبال سازی بهینه در خط Online Optimal Tracking

45-40838

157

پایان نامه

تحلیل امنیتی سیستم های رمز دنباله ای با بررسی حملات ساختاری Cryptanalysis of Stream Ciphers By Structural Attacks

رمزدنباله ای Stream Cipher / حمله تمایز Distinguish Attack / حمله حدس و تعیین GUESS AND DETERMINE ATTACK / بایاس Bias / تحلیل امنیتی Cryptanalysis / تقریب خطی Linear Approximation

05-40839

158

پایان نامه

بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع Assessment of Seismic Behavior Factor of Irregular Midrise Steel Structure

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / مهاربندی ضربدری X-Bracing / سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم Irregular Midrise Steel Structures / بادبند هشتی Inverted-V-Bracing / بادبند ابرویی Eye Brow Bracing

09-40840

159

پایان نامه

ارائه رویکرد مهندسی برای طراحی زبان های مدل سازی نرم افزار An Engineering Approach to Software Modeling Language Development

مهندسی نرم افزار Software Engineering / معماری نرم افزار Software Architecture / زبان های مدل سازی Modeling Languages

19-40843

160

پایان نامه

مدیریت گرما در سیستم های نهفته ی توزیع شده 

مهاجرت وظیفه Task Migration / سیستم تعبیه شده Embedded System / سیستم تعبیه شده توزیع شده Distributed Embedded System / مدیریت دما Thermal Management / تغییر ولتاژ/فرکانس Voltage/Frequency Scaling / کاهش دما Temperature Reduction

19-40844

161

پایان نامه

ارزیابی کفایت سیستم های مرکب تولید و انتقال با استفاده از آنالیز پس بهینگی 

قابلیت اطمینان Reliability / سیستم مختلط Composite System / تحلیل پس بهینگی Post Optimal Analysis

05-40845

162

پایان نامه

جذب زیستی زیرکونیوم از محلول های آبی با استفاده از قارچ Aspergillus Niger و بهینه سازی پارامترها به روش RSM 

جذب زیستی Bioabsorption / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / زیرکونیم Zirconium / مدل سینتیکی Kinetic Model / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / تک لایه لانگ مویر Langmuir Monolayer / ایزوترم فرندلیش Freundlish Iso Term

06-40846

163

پایان نامه

نقش تقارن در چندسنجی نگاشتمان The Role of Symmetry in Quantifying Information

تقارن Symmetry / آزمایش دوشکاف Double-Slit Experiment / اطلاعات Information / تمیزپذیری Distinguishability

03-40848

164

پایان نامه

بررسی روش های داده کاوی در سامانه های آموزش و یادگیری An Investigation of Data Mining Methods in E-Learning

آموزش الکترونیکی Electronic Learning / هوش تجاری Business Intelligence / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / گزینش ویژگی Feature Selection / داده کاوی آموزشی Educational Data Mining / انبار داده Data Warehouse

19-40849

165

پایان نامه

ارائه الگویی جهت ارزیابی و بهینه سازی عملکرد تاسیسات تقویت فشار گاز An appropriate approach for evaluation and optimization of performance Gas Turbo-Compressor Stations

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / تاسیسات تقویت فشار گاز Gas Turbo-Compressor Stations

01-40850

166

پایان نامه

طراحی ذخیره لازم برای میکروگرید در حضور توربین های بادی و آبی Storage Size Design in a Microgrid with Wind and Hydro Turbines

توربین بادی Wind Turbine / ذخیره انرژی Energy Storage / مود ایزوله میکروگرید Isolated Mode of Microgrid / نیروگاه آبی روی رودخانه Run-of-River Hydro

05-40851

167

پایان نامه

ساخت، بررسی خواص فیزیکی و کاربرد فتوکاتالیستی نانومیله های هسته - پوسته ZnO@CdS سنتزشده به روش Sol-Gel Synthesis, Characterization and Photocatalytic Application of Sol-gel Derived ZnO@CdS Coreshell Nanorods

روش سل - ژل Sol-Gel Method / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / خاصیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Property / ساختار مغز - پوسته Core-Shell Structure / نانو میله Nanorod / اکسید روی Zinc Oxide

04-40852

168

پایان نامه

سنتز ترکیب های ناجور حلقه نیتروژن دار شامل پیرول، ایمیدازول و تترازول در محیط آبی Synthesis of Five Membered Nitrogen Containing Heterocycles Including Pyrrole, Imidazole and Tetrazole in Aqueous Media

شیمی محاسباتی Computational Chemistry / 5 - آریل اچ1 - پیرول 5-Aryl-1H-Pyrrole / توتو ایزومریزاسیون Tautoisomerization / آریل سیانامید Arylcyanamide / آمونیوم استات Ammonium Acetate / محیط آبی Equeous Media / آریل گلی اکسال Arylglyoxale

03-40853

169

پایان نامه

مدیریت احتیاجات کارکردی یک سیستم در فرایند مهندسی سیستم ها به کمک طراحی اکسیوماتیک Management of System Requirements in Systems Engineering Process with Axiomatic Design Principles

مهندسی سیستم ها Systems Engineering / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / احتیاجات کارکردی Functional Requirements / سیستم های مهندسی Engineering Systems / مهندس سیستم System Engineer

44-40854

170

پایان نامه

افزایش امنیت پروتکل های مدیریت کلید در شبکه های حس گر بدون سیم Security Improvement of Key Management Protocols in Hierarchical Wireless Sensor Network

امنیت Security / مدیریت کلید Key Management / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / امنیت قرارداد اینترنت Internet Protocol Security / توزیع کلید Key Distribution / ابطال کلید Key Revocation

05-40857

171

پایان نامه

طراحی و ساخت نمونه ی آزمایشگاهی جرثقیل دروازه ای و کنترلر بار معلق Design and Make a Prototype of a Gantry Crane and Controller for Suspense Load

جرثقیل دروازه ای Gantry Crane / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / بازخورد حالت State Feedback / سیستم جرم میراگر فعال Active Mass Damper (AMD)System

08-40858

172

پایان نامه

مسائل مرزی مختلط در محیط های ایزوتروپ جانبی Mixed Boundary Value Problems in Transversely Isotropic Materials

تابع گرین Green's Function / مساله مقدار مرزی مرکب Mixed Boundary Value Problem / همسانگردی جانبی Transversely Isotropic / ترک حلقوی Annular Crack / معادله انتگرالی فردهلم Fredholm Integral Equation

09-40861

173

پایان نامه

لزوم وجود دستگاه مختصات مرجح در فیزیک The Necessity of a Privileged Frame of Reference in Physics

نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / مختصات مرجح Privileged Frame of Reference / تبدیل های لخت Inertial Transformation / هم زمانی مطلق Absolute Simultaneity

04-40862

174

پایان نامه

سنتز آرایه های نانولوله های پلاتین به روش رسوب الکتروشیمیایی Electrodepositon of Platinum Nanotubes

پلاتین Platinum / نهشت برقی Electrodeposition / حس گرها Sensors / آرایه های نانوتیوب Nanotube Arrays

07-40863

175

پایان نامه

بهینه سازی ASR و تلفیق آن با FMM جهت تحلیل متامتریال ها و بلورهای فوتونی در ساختارهای سه بعدی Optimization of ASR and Combination with FMM for the Analysis of Metamaterials and Photonic Crystals in Three Dimensional Structures

بلور فوتونی Photonic Crystal / پارامترهای موثر Effective Parameters / بلور فوتونی تیغه ای Photonic Crystal Slab / ساختار نواری Band Structur / متامتریال Methamatherial / پراشه فلزی Metallic Grating

05-40865

176

پایان نامه

شبیه سازی جریان چگال به روش SPH Simulation of Density Currents with SPH Method

جریان چگالی Density Current / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / ناپایداری کلوین - هلمهلتز Kelvin-Helmholtz Instability / جریان تبادل توده ای Lock-Exchange Flow

08-40866

177

پایان نامه

اجرای PFMEA در شرکت تولید محور خودرو و ارائه یک مدل اثربخش Applying PFMEA in Vehicle Axle Manufacturing Company and Presenting an Effective Model

تحلیل حالت خرابی واثرآن Failure Mode And Effect Analysis(FMEA) / بهبود Improvement / شرکت تولید محور خودرو Vehicle Axle Manufacturing Company / تحلیل حالت خرابی و اثر آن در فرایند Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA)

01-40867

178

پایان نامه

یک زبان توصیف معماری برای خط تولید نرم افزاری An Architecture Description Language for Software Product Line

زبان توصیف معماری Architecture Description Language (ADL) / معماری نرم افزار Software Architecture / زبان مدل سازی یکپارچه Unified Modeling Language (UML) / خط تولید نرم افزار Software Product Line

19-40868

179

پایان نامه

بررسی کدهای متعامد نوری دوبعدی برای شبکه های فیبر نوری (مانند فیبر نوری به منازل)مبتنی بر دسترسی چندگانه بر مبنای کد 

دسترسی چندگانه مبتنی بر کد Code Division Multiplexing / کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / شبکه فیبر نوری Optical Fibre Network / مخابرات باند وسیع WIDEBAND COMMUNICATION / فیبر نوری به منازل Fiber to the Home (FTTH) / کد دوبعدی متعامد نوری Two Dimentional Optical Orthogonal Code / خدمات چندگانه مخابراتی Multistage Communication Services

05-40869

180

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت و نوع پلیمر در فرایند سیلاب زنی پلیمری در نمونه های مخزن سیری Experimental Investigation of Polymer Type and Concentration on the Oil Recovery in Polymer Flooding Process

سیلاب زنی با آب Water Flooding / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / بازده تولید Yeild / فشار pressure / نمای اشباع Saturation Exponent / درصد اشباع آب Water Saturation / دبی تزریق Injection Rate / غلظت پلیمر Polymer Concentration / مغزه Plug

06-40870

181

پایان نامه

تحلیل پراکندگی از سطوح ناهموار متناوب با روش تفاضل محدود حوزه زمان طیفی (SFDTD) Scattering Analysis from Periodic Rough Surfaces Using Spectral-FDTD

پراکندگی Scattering / سطح ناهموار متناوب Periodic Rough Surface / شرایط مرزی تناوبی Periodic Boundary Condition / روش تفاضل محدود حوزه زمان طیفی Spectral Finite Difference Time Domain (SFDTD)Method / روش حوزه زمان Time Domain Method / عدد موج عرضی ثابت Constant Transverse Wavenumber (STW) / ساختارهای واپاشنده Dispersive Structures

05-40871

182

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی اثر ماده گیاهی عصاره ی حنا به عنوان افزدونی در سیال پیش تزریق در عملیات اسید Experimental Investigation of Effects of Henna Extract as a Pre Flush Additive in Acidizing Operation

بازدارنده های خوردگی Corrosion Inhibitors / عملیات اسیدکاری ACIDIZING TREATMENT / نفوذپذیری Permeability / عصاره ی حنا Henna Extract / سیال پیش تزریق Pre Flush Fluid

06-40872

183

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک شبکه روی تراشه برای اجرای همزمان چندکاربرد Design and Evaluation of an NOC Supporting Simultaneous Execution of Multiple Applications

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / نگاشت ها MAPS / مسیریابی ROUTING / تقسیم بندی مکانی چندگانه Spatial Division Multiplexing / تقسیم بندی زمانی چندگانه Time Division Multiplexing

19-40874

184

پایان نامه

مطالعه تجربی احتراق بدون شعله Experimental Study of Flameless Combustion

احتراق بدون شعله Flamless Combustion / توربین های گازی Gas Turbines / کاهش اکسیدهای نیتروژن Reduction of Nitrogen Oxides / مشعل حرارتی Industrial Burner

45-40875

185

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده شیمیایی در آشکارسازی برخی ترکیب های مهم دارویی و زیستی 

اپی نفرین Epinephrine / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / تیوریدازین Thioridazine / سوماتریپتان Sumatiptan / آزاتیوپراین Azathioprine / نیکلوزآمید Niclosamide / متی مازول Methimazole

03-40876

186

پایان نامه

یک تقویت کننده حسی وفقی توان پایین با قابلیت حذف آفست برای یک حافظه SRAM سرعت بالا An Adaptive Low-Power Sense Amplifier with Offset-Cancellation for High-Speed SRAM

تقویت کننده حس کننده Sense Amplifier / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell / حذف آفست Offset Concellation / تقویت کننده ترکیبی Hybrid Amplifier

05-40877

187

پایان نامه

یادگیری تقویتی در سیستم های مدیریت گفتگو Learning Dialogue Management in Spoken Dialogue Systems

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / مدیریت مکالمه Dialogue Management / سیستم محاوره مبتنی بر گفتار Spoken Dialoge System

19-40878

188

پایان نامه

زیرخمینه های همتافته و هندسه ی تقریبا مختلط 

خمینه کلر Kahler Manifold / زیرخمینه ی همتافته Symplectic Submanifold / ساختار تقریبا مختلط Almost Complex Structure / کلاف خطی Line Bundle

02-40879

189

پایان نامه

تحلیل تنش در ورقه های کامپوزیتی متعامد تحت بارگذاری خمشی Stress Analysis of in Cross-ply Laminates in Bending

تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / لنگر خمشی Bending Moment / اثر لبه Edge Effect / چندلای متقاطع Cross-Ply Laminate / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / نظریه لایه ای Layerwise Theory / نظریه تک لایه معادل Equivalent Single Layer Theory

08-40880

190

پایان نامه

طراحی و نصب سیستم حفاظت کاتدی آرماتورهای فولادی در بتن مسلح با آندهای MMO Catodic Protection Design & Installation of Rebars in Reinforced Concrete by MMO Anodes

بتن مسلح Reinforced Concrete / حفاظت کاتدی Cathodic Protection / پایش سیستم حفاظت کاتدی Cathodic Protection System (CPS)Monitoring

57-40881

191

پایان نامه

طراحی یک سیستم مبتنی بر GPS برای تشخیص تخلف در بزرگراه ها An Efficient GPS-based System for Reliable Infraction Detection in Highways

سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / سیستم حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation System (ITS) / بزرگراه ها Highways / حرکت مارپیچ Spiral Movement / تشخیص تخلف Infraction Detection

52-40882

192

پایان نامه

مدل سازی منحنی لنگر - دوران (@-M) برای اتصال تیر به تیر مقطع قوطی شکل تحت اثر لنگر و نیروی محوری Modeling Moment-Rotation (M-@)Curve for Rectangular Hollow Section (RHS)Splice Beam Connection Subjected to Bending Moment and Axial Force

مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / سختی اولیه Initial Stiffness / اتصال خمشی صفحه انتهایی Moment End-Plate Connection / مقطع قوطی شکل Rectanglar Hollow Section (RHS)

53-40883

193

پایان نامه

تحلیل همبستگی هشدارها برای تشخیص نفوذ Alert Correlation Analysis For Intrusion Detection

همبسته سازی هشدار Alert Correlation / زنجیره مارکف Markov Chain / مدل مارکوف پنهان HIDDEN MARKOV MODEL / تشخیص تهاجم Intrusion Detection / تشخیص برنامه Plan Recognition

52-40884

194

پایان نامه

رفتار ترمومکانیکی آلیاژهای حافظه دار تحت بارگذاری چندمحوره: مدل سازی ساختاری و فرمول بندی عددی در محدوده تغییر شکل های کوچک و بزرگ Thermo-Mechanical Behavior of Shape Memory Alloys Under Multiaxial Loadings: Constitutive Modeling and Numerical Implementation at Small and Finite Strains

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / انتگرال گیری عددی Numerical Integration / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / تجزیه ضربی Multiplicative Decomposition / مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / فوق ارتجاعی Superelasticity

08-40885

195

پایان نامه

ساخت میکرومحرک یکپارچه 6 درجه آزادی Fabrication of A Compliant Based 6-DOF Micro Actuator

سیلیکون ها Silicones / اچ کردن. / شبکه الکترونوری OPTOELECTRONIC NETWORK / مکانیزم انعطاف پذیر Compliant Mechanism / میکرو محرک Micro Actuator / پدیده شکست Diffraction Phenomena

58-40886

196

پایان نامه

تاثیر ماتریس های وزن و جذر بر جبران ساز LQG Effects of Weighting and Root Matrices on LQG Compensators

معادله ریکاتی RICCATI EQUATION / کارایی Efficiency / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / کارایی EFFICIENCY / تقاوم Robustness / کنترل کننده گوسی درجه دوم خطی Linear Quadratic Gaussian (LQG) Controller

05-40887

197

پایان نامه

تهیه بستر نرم افزاری شیء گرا جهت تلفیق داده در واحدهای شیمیایی Development Object Oriented Framework for Data Reconciliation of Chemical Processes

تلفیق داده Data Reconciliation / شناسایی خطای عمده Gross Error Detection / بستر نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Software Framework / خطی سازی تقریبی Approximate Linearization

06-40888

198

پایان نامه

بررسی اثر عدم تعادل شبکه بر ماشین دوتحریکه بدون جاروبک و ارائه راهکارهای مناسب جهت جبران آن Study on Brushless Doubly-Fed Machine during Network Unbalanced Conditions and Present Compensating Approaches

ماشین دوتحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly-Fed Machine (BDFM) / مدل دی کیو DQ Model / شبکه نامتعادل Unbalanced Grid

05-40889

199

پایان نامه

مقایسه مدل کهکهشان بوزانسون با داده های هیپارکوس Comparing the Besancon Galaxy Model with Hipparcos data

تحول ستاره ای Stellar Evolution / مدل کهکشان Galaxy Model / تاریخچه ستاره زایی Star Formation Rate / نمودار اچ - آر H-R Diagram

04-40890

200

پایان نامه

بازبینی سناریوهای گوناگون بافر در شبکه های مبتنی بر سوییچ زنی بسته و پیشنهاد یک نوع بافر مجازی در شبکه های نوری بر پایه ی کدهای متعامد نوری 

کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / بافرها Buffers / قرارداد چندگانه سوییچ زنی برچسب تعمیم یافته Generalized Multi-Protocol Lable Switching (GMPLS)

05-4089

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

ساخت نانوذرات نورتاب ZnxCd1-xS جهت به کارگیری در دیودهای نورتاب هیبریدیSynthesis of ZnCdS Luminescent Nanoparticles for Hybrid Light Emitting Diode

دیود ها. / نانوذرات Nanoparticles / تیوگلیکولیک اسید Thioglycolic Acid (TGA) / نانوذرات سولفید روی - کادمیم Zinc Cadmium Sulfide Nanoparticles / تیوگلیسرول Thioglycerol (TG)

04-40892

202

پایان نامه

تعیین پارامترهای موثر در ارزیابی خطی لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از آنالیز غیرخطی Determination of Parameters Affecting the Linear Seismic Evaluation of Gravity Dams Using Nonlinear Analysis

تحلیل دینامیکی خطی Linear Dynamic Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / منحنی عملکرد PERFORMANCE CURVE / مدت زمان تجمعی غیرالاستیک Cumulative Inelastic Time / ناحیه ی غیرالاستیک Overstressed Area

09-40893

203

پایان نامه

بررسی عملکرد و کارایی ستون های سنگی در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست خاک زیرپی و مقایسه آن ها با ستون های شنی کوبشی (RAPs) Comparison between Performance of Stone Columns and RAPs from the Bearing Capacity and Settlement Reduction Viewpoints

ستون شنی کوبشی کوتاه Short Rammed Aggregate Pier / ظرفیت باربری Pullout Capacity / نشست Settlement / مدل سازی عددی Numerical Simulation / ستون سنگی Stone Column

09-40894

204

پایان نامه

جزیره بندی به منظور بازوصل سیستم قدرت با در نظر گرفتن سیستم های اندازه گیری گسترده A Sectionalizing Method in Power System Restoration Based on Wide Area Measurement Systems

بازوصل سیستم قدرت Power System Restoration / سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده Wide Area Measurement System / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / جزیره بندی Sectionalizing

05-40895

205

پایان نامه

ارائه یک روش بهینه برای پنهان سازی تصویر با استفاده از الگوریتم های یادگیری 

تصویر میزبان Cover Image / پنهان سازی تصویر Image Hiding / الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / تصویر محرمانه Secret Image / کاهش ابعاد تصویر Image Resizing / تحلیل نهان نگاری Steganalysis

19-40896

206

پایان نامه

مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه حرارت دیده به روش Gleeble در فرایند جوشکاری زیرپودری چهارسیمه فولاد میکروآلیاژی X80 Study of Microstructure and Mechanical Properties of Heat Affected Zone with Gleeble Simulator for Tandem Submerged Arc Welding of X80 HSLA Steel

شبیه سازی حرارتی Thermal Modeling / مارتنزیت MARTENSITE / اندازه دانه Grain Size / دوره حرارتی Thermal Cycle / آستنیت Austenite / ناحیه متاثر از گرما Heat-Affected Zone / جوشکاری زیرپودری چندسیمه Tandem Submerged Arc Welding / فولادهای میکروآلیاژی Microalloys steels

07-40897

207

پایان نامه

مشخصه سازی مخازن ترکدار طبیعی با استفاده از تجمیع هوشمند داده های مختلفCharacterization of Naturally Fractured Reservoirs Using Intelligent Integration of Diverse Data Sources

زمین آماری Geostatiatics / شبیه سازی تصادفی Stochastic Simulation / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مشخصه سازی سنگ مخزن Reservoir Rock Characterization / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / ترک طبیعی Naturally Fracture

06-40898

208

پایان نامه

ارائه راهکاری برای طراحی معماری خط محصول نرم افزار بر اساس سبک های ناهمگن معماری Towards a Mechanism to Design Software Product Line Architecture Based on Heterogeneous Styles

شبکه عصبی Neural Network / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / سیستم استنباط فازی Fuzzy Inference System / سبک معماری نرم افزار Software Architecture Style / معماری ناهمگن Heterogeneous Architecture / طراحی معماری مبتنی بر سبک Style Based Architectural Design / خط تولید نرم افزار Software Product Line

19-40899

209

پایان نامه

بررسی سختی خمشی ساختارهای مارپیچ میکروتوبول Bending Rigidity of Helical Microtubule structures

زیست فیزیک Biophysics / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / طول پایسته Persistence Length / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / میکرو توبول Micro Tubule

04-40900

210

پایان نامه

ساخت غشا آزادسازی تاخیری دارو با سیستم فوق بحرانی Drug Retard Release Membrane by Supercritical Systems

ضدحلال فوق بحرانی Supercritical Antisolvent / غشاها Membranes / هسته زایی NUCLEATION / روش تاگوچی Taguchi Method / بسپار زیست تخریب پذیر Biodegradable Polymer

06-40901

211

پایان نامه

بررسی تجربی مقاومت اضافی شناورها در امواج Experimental Study on Ship Added Resistance in Wave

امواج Waves / حرکت عمودی شناور Heave Boat / مدل شناور Ship Model / مقاومت اضافی Added Resistance

08-40902

212

پایان نامه

جداسازی برش بنزین از نفت خام با استفاده از CO2 فوق بحرانی 

نفت خام CRUDE OIL / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / شبکه عصبی Neural Network / سینتیک Kinetics / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid

06-40904

213

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی نقش خواص فیزیکی شکاف و سناریوی تزریق در میزان برداشت از مخازن نفت سنگین در هنگام تزریق حلال هیدروکربنی Experimental Investigation of the Role of Fracture Geometrical Characteristics and Injection Scenarios on Heavy Oil Recovery during Hydrocarbon Solvent Flooding

نفت سنگین HEAVY OIL / مدل سازی عددی Numerical Simulation / پخش شوندگی Dispersion / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / خواص هندسی شکاف Fracture Geometrical Properties / انگشتی شدن Fingering / بر هم کنش ماتریس - شکاف Matrix-Fracture Interaction

06-40906

214

پایان نامه

پراکنش از سطوح ناهموار متناوب با استفاده از تابع گرین تصاویر مختلط Scattering from Periodic Rough Surfaces Using Complex Images Green’s Function

روش تصویر مختلط Complex Images Method / روش ممان Moment Method / سطح ناهموار متناوب Periodic Rough Surface / پراکندگی Scattering / پراکندگی سطح ناهموار Rough Surface Scattering / تابع گرین متناوب Periodic Green's Function

05-40907

215

پایان نامه

تهیه بستر نرم افزاری شی گرا جهت تجزیه و تحلیل داده ها به منظور شناسایی سیستم ها بر اساس مدل های تقلیل یافته Development Of An Object Oriented Software for Reduced Order Model Identification

برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming / شبکه عصبی Neural Network / کاهش بعد Dimension Reduction / واحد گسترده PLANT WIDE / شناسایی سیستم System Identification

06-40909

216

پایان نامه

بهبود روش هم ردیفی چندگانه و پیش بینی میان کنش پروتئین ها 

انفورماتیک زیستی Bioinformatics / شبکه بر هم کنش پروتئینی protein interaction network / هم ترازی چندگانه دنباله Multiple Sequence Aliqument / شبکه فیلوژنتیک Phylogenetic Network / روش درخت انعکاسی Mirror Tree Method

02-40910

217

پایان نامه

احیای بیولوژیکی کربن فعال آلوده به ترکیبات فنلی Bioregeneration of Granular activated carbon (GAC) contaminated with phenolic compounds

کربن فعال گرانولی Granular Activated Carbon / ترکیبات فنلی Phenolic Compounds / جذب سطحی Adsorption / هم دما Isotherm / احیای زیستی Bioregeneration

06-40911

218

پایان نامه

بررسی اثر حلال و اثر استخلاف در واکنش جایگزینی نوکلئوفیلی 1- فلوئورو - 4،2- دینیترو بنزن با مشتقات آنیلین در مخلوط حلال های متانول و اتیل استات 

اثر حلال Solvent Effect / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / حلال ترجیحی Perferential Solvation / معادله هامت Hammett Equation

03-40913

219

پایان نامه

مروری برکشف سیارات فراخورشیدی به روش گذر Review of Detecting of the Extrasolar Planets with Transit Method

مدل سازی MODELING / سیارات فراخورشیدی Extrasolar Planets / روش گذر Transit Method / فوتومتری Photometry

04-40914

220

پایان نامه

طراحی و ساخت فرستنده - گیرنده RFID Front END تک تراشه با توان 2.5 واتDesign and Fabrication of RFID Front END Transceiver single chip with 2.5W Output Power

مخلوطکن Mixer / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / تقویت کننده کلاس آ.بی Class AB Amplifier / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / ترکیب کننده توان Power Combiner / بهینه کردن شبکه ترانسفورمر Transformer Network Optimization

05-40915

221

پایان نامه

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در واحد ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصهStudy and Prioritize of the Effective Factors on Human Force Productivity in Headquarter Unit of the Technical and Vocational Training Organization Through Multiple-Attribute Decision Making Methods

تصمیم گیری چندویژگی Multi Attribute Decision Making / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / روش تاپسیس Technique for Order-Perference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)Method / روش وزن دهی اضافی ساده Simple Additive Weighting (SAW)Method / بهره وری نیروی انسانی Human Force Productivity

01-40916

222

پایان نامه

حسگری طیفی در شبکه های رادیویی شناختی با استفاده از آنتن های چندگانه و آنالیز عملکرد 

مخابرات بی سیم. / خودهمبستگی Autocorrelation / آشکارساز انرژی Energy Detector / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / حسگری طیفی کور Blind Spectrum Sensing

05-40917

223

پایان نامه

بررسی انتشار امواج الکترو مغناطیسی پهن باند در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش رهگیری پرتو Wideband Electromagnetic Wave Propagation Modeling In Indoor Environments Using Ray Tracing Method

انتشار موج پهن باند Wideband Wave Propagation / روش رهگیری پرتو حوزه - زمان Time-Domain Ray-Tracing Method / حل تحلیلی معکوس تبدیل لاپلاس Analytical Inversion of Lapluce Transform / بسط به تایع نمایی Exponential Expansion / ضریب بازتاب حوزه - زمان Time-Domain Reflection / انتقال حوزه - زمان Time-Domain Transmission

05-40918

224

پایان نامه

روش طراحی الکترومغناطیسی هسته ترانسفورمرهای توزیع بازده بالا با FEM Electro-Magnetic Core Design in Efficient Distribution Transformers with FEM

ترانسفورمر توزیع Distribution Transformer / روش اجزای محدود Finite Element Method / تلفات هسته Core Loss / ضریب ساخت Building Factor

05-40919

225

پایان نامه

بررسی ساختار شرکت های 3PL و مزایای استفاده از این شرکت ها در صنعت لجستیک Surveying Structure of 3PL Companies and Their Advantages in Logistics Industry

لجستیکی Logistics / حمل و نقل Transport / انبارداری Warehousing / شاخص عملکرد لجستیک Logistics Performance Indicator / شرکت لجستیکی طرف سوم Third Party Logistics

01-40920

226

پایان نامه

پیاده سازی روش نقطه درونی اولیه - دوگان مهروترا 

برنامه ریزی خطی Linear Programming / روش نقطه داخلی Interior Point Method / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / تعقیب مسیر Path Following / روش پیشگو - اصلاحگر Predictor-Corrector Method

02-40922

227

پایان نامه

ارزیابی به هنگام پایداری ولتاژ با استفاده از اندازه گیری گسترده Online Voltage Stability Assessment Based on Wide Area Measurements

پایداری ولتاژ Voltage Stability / ارزیابی به هنگام پایداری ولتاژ Online Voltage Stability Analysis / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / الگوریتم آدابوست Adaboost Algorithm / بگینگ Bagging

05-40923

228

پایان نامه

محاسبه تابع پتانسیل برهم کنش جفت موثر با استفاده از داده های فشار - دما - حجم Calculation of Effective Pair Potential Function by Using Pressure−Temperature−Volume Data

پارامترهای پتانسیل Potential Parameters / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / پتانسیل جفت موثر Effective Pair Potential / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12)

04-40924

229

پایان نامه

همسویی مدیریت پورتفولیوی پروژه ها با اهداف استراتژیک در سازمان های پروژه محور Alignment of Project Portfolio Management with Corporate Strategy in Project Based Organizations

مدیریت سبد مالی Portfolio Management / سازمان پروژه محور Project Based Organization / تطابق استراتژیک Strategic Alignment / مسأله انتخاب مجموعه دارایی PORTFOLIO SELECTION PROBLEM / شاخص عملکرد کلیدی Key Performance Indicator (KPI) / ارزش استراتژیک Strategic Value

44-40925

230

پایان نامه

خوشه بندی بر مبنای ساختار داده ها و اطلاعات جانبی Clustering based on the Structure of the Data and Side Information

خوشه بندی نیمه تعلیم یافته Semi-Supervised Clustering / اطلاعات جانبی Side Information / یادگیری هسته Kernel Learning / ساختار داده ها Data Structure / یادگیری متریک Metric Learning

19-40926

231

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری تریپتوفان و 5 - هیدروکسی تریپتوفان توسط الکترود گرافیت اصلاح شده با نانو پودر الماس/گرافیت و اندازه گیری امپرازول توسط الکترود گرافیت Voltammetric Determination of Tryptophan and 5-Hydroxytryptophan Using Graphite Electrode Modified with a Thin Film of Graphite/Diamond Nano-mixture And Determination of omeprazole Using Graphite Electrode

حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / نانوالماس Nanodiamond / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / الکترود گرافیت Graphite Electrode / تریپتوفان Tryptophan / 5 - هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan / امپرازول Omeprazol

03-40927

232

پایان نامه

آبگیری از تتراهیدروفوران توسط زئولیت ها Dehydration of THF Using Different Zeolites

خشک کردن Drying / جذب سطحی Adsorption / آب گیری Dehydration / غربال های ملکولی Molecular Screens / زئولیت Zeolite / ستون بستر ثابت Packed Bed Column / تلفیق متعامد Orthogonal Collocation

06-40928

233

پایان نامه

بهینه سازی مدل فلوشاپ با تابع هدف می نیمم کردن مجموع دیرکرد وزنی با در نظر گرفتن زمان های تحویل روی تمامی ماشین های مورد استفاده Optimizing a Flowshop Model with the Objective of Minimizing Total Weighted Tardiness while Considering due Dates on All Machines

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش ابتکاری Heuristic Method / دیرکرد وزنی Weighted Tardiness / مساله توالی عملیات فلوشاپ جایگشتی با معیار دیرکرد عمومی General Tardiness Permutation Flowshop Sequencing Problem (GTPFSP)

01-40929

234

پایان نامه

بررسی تاثیر ریزساختار بر پیرکرنشی دینامیکی فولاد 4340 

خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / فولادهای دوفازی Dual-Phase Steels / کار سختی Work Hardening / فولاد 4340 4340 Steel / تغییر شکل دمای بالا High Temperature Deformation

07-40930

235

پایان نامه

ارائه روشی برای حل مساله معکوس بصورت بلوکی در تصویر برداری توموگرافی امپدانس الکتریکی Introduction of an Applied Method for Electrical Impedance Tomography

برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / مسأله معکوس Inverse problem / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش بلوکی Block Method / مساله بدحالت Ill Possed Problem

05-40931

236

پایان نامه

بررسی مایعات یونی تثبیت شده بر روی غشاء برای جداسازی گزینش پذیر گازهای CO2/CH4 Using Supported Ionic Liquid Membranes (SILMs) for Selective Separation of CO2/CH4

غشاها Membranes / تراوش پذیری Permeance / ضریب نفوذ Diffusion Coefficient / جداسازی Separation / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / متان METHANE / مایعات یونی Ionic Liquid

06-40932

237

پایان نامه

تحلیل بازی راهبردی در بازارهای انرژی الکتریکی و ذخیره گردان 

بازار برق Power Market / رقابت Competition / استراتژی Strategy / نظریه بازی GAME THEORY / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point

01-40933

238

پایان نامه

بررسی مدارهای تناوبی در سیستم های غیرخطی از مرتبه کسری با استفاده از روش های اغتشاشی Study on Periodic Orbits in Nonlinear Fractional Order Systems Via Perturbation Methods

سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / سیستم غیرخطی Nonlinear System / رفتار تناوبی Periodic Behaviour / روش اغتشاشی Perturbation Method / روش تحلیل هموتوپی Homotopy Analysis Method

08-40934

239

پایان نامه

تحلیل آماری و بررسی سیستم بازیابی کلاک نوری مبتنی بر گیرنده های تولید هارمونیک دوم در شبکه های نوری Statistical Analysis of Optical Clock Recovery System Based on Second Harmonic Generation (SHG) Detection Scheme in Optical Networks

حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / شبکه های نوری Optical Networks / لرزش زمانی Timing Jitter / تقویت کننده نوری Optical Amplifier / فرایند تصادفی نویز ضربه Shot Noise Stochastic Process / دسترسی چندگانه با تقسیم کد طیف کدشده Spectrally Encoded-Code Division Multiple Access / بازیابی کلاک نوری Optical Clock Recovery / تولید هارمونیک دوم Second Harmonic Generation (SHG)

05-40935

240

پایان نامه

روش های مبتنی بر حساب بازه ای در بهینه سازی سراسری Interval Methods for Global Optimization

بهینه سازی سراسری. / بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / بهینه سازی مقید Constrained Optimization / حساب بازه ای Interval Method / الگوریتم مور اسکلبو Moore Skelboe Algorithm

02-40936

241

پایان نامه

درون یابی تصویر بر اساس معادلات دیفرانسیل جزیی 

ساختار Structure / بافت ها Textures / معادلات دیفرانسیل پاره ای PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION / تجزیه تصویر Image Decomposition / ترمیم تصویر Image Inpainting

`

242

پایان نامه

شبکه نوری روی تراشه با قابلیت ارتباطات چندپخشی 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / ارتباط نوری Optical Communication / ارتباطات چندبخشی Multicasting Comunications

19-40939

243

پایان نامه

بررسی اثر بوزون های برداری هم خانواده W و کوارک های هم خانواده t در فرایند اختلاط مزون های خنثی در مدل ابعاد اضافی رندال - سوندروم 

ابعاد اضافی Extra Dimensions / مدل رندال - سوندروم Randall-Sundrum Model / اختلاط مزون های خنثی Neutral Mesons Minings

04-40940

244

پایان نامه

حملات تمایز بر روی رمزهای دنباله ای Distinguishing Attacks on Stream Ciphers

رمزدنباله ای Stream Cipher / حمله تمایز Distinguish Attack / الگوریتم Grain Grain Algorithm / تمایزگر Distinguisher / الگوریتم Trvium Trivium Algorithm / الگوریتم Bivium Bivium Algorithm

05-40941

245

پایان نامه

نظم هوشمندانه از دیدگاه سوپر Sober On Intelligent Design

برهان نظم Argument from Desigm / آزمون پذیری Testability / داروینیسم Darwinism / نظریه نظم هوشمندانه Intelligent Design Theory / ارجحیت گرایی Likelihoodism

42-40942

246

پایان نامه

بررسی پایداری فرکانسی شبکه سراسری با ورود یک واحد نیروگاهی بسیار بزرگIntegrated Network Frequency Stability Analysis with Entrance One Very Large Power Plant Unit

بارزدایی فرکانسی Frequency Load Shedding / ذخیره گردان Spinning Reserve / پایداری فرکانسی Frequency Stability / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / کنترل اولیه فرکانسی Primary Frequency Control

05-40943

247

پایان نامه

بررسی پایداری فوم (کف)و تاثیرات متقابل کف - نفت 

بهره برداری Operation / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / کف ها FOAMS / خواص استاتیکی کف Foam Static Properties / برهم کنش کف - نفت Foam-Oil Interaction

06-40944

248

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت بر پایه مس تقویت شده با ذرات اکسیدکروم و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی The Fabrication of Copper base Chromium Oxide Reinforced Nanocomposite and Investigation of its Mechanical and Physical Properties

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / مقاومت الکتریکی ویژه Specific Electrical Resistivity / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / اکسایش داخلی Internal Oxidation / نانوکامپوزیت بر پایه مس تقویت شده با اکسید کروم Copper Base Chromium Oxide Nanocomposite

07-40945

249

پایان نامه

کاربرد مدل های منطق موجهات در نظریه بازی ها Applications of Modal Logic Models in Game Theory

نظریه بازی GAME THEORY / عقلانیت Rationality / منطق معرفت Epistemic Logic / استقرای وارونه Backward Induction / مدل های افزازی Partial Models / مدل های توجیه پذیری Plausibility Models

02-40946

250

پایان نامه

رقابت قیمت در زنجیره های تامین با در نظر گرفتن تابع تقاضا به صورت تصادفی 

زنجیره عرضه Supply Chain / نظریه بازی GAME THEORY / تقاضای احتمالی Stochastic Demand / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / رقابت قیمت Price Competition

01-40948

251

پایان نامه

مدل مجازشماری آگاه از معنای مبتنی بر منطق هنجارها A Semantic-Aware Authorization Model Based on Deontic Logic

امنیت داده ها Data Security / منطق توصیفی Description Logic / مجازشماری Authorization / کنترل دسترسی Access Control / منطق هنجارها Deontic Logic / فناوری معنایی Semantic Technology / محیط آگاه از معنا Semantic-Aware Environment

19-40949

252

پایان نامه

بررسی رفتار رئولوژیکی پلیمر بر ازدیاد برداشت در یکی از مخازن کربناته ایرانInvestigation of Rheological Behavior of Polymer on EOR in Carbonate Reservoir

سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / پلی آکریل آمید Polyacrylamid / مخزن کربناته شکاف دار Fractured Carbonate Reservoir / فاکتور مقاومت ویژه Resistivity Factor / پارامتر هم پوشانی Coil Overlap Parameter / لزجی ذاتی Intrinsic Viscosity / لزجی ظاهری Apparent Viscosity

06-40950

253

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک روش کشف اشکال اصلی - وارسی کننده برای یک پردازنده نهفته Design and Evaluation of a Master/Checker Method for an Embedded Processor

تزریق خطا Fault Injection / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / روش اصلی - وارسی کننده Master/Checker Method / روش تی. ام. آر TMR Method / زنجیره ی پویش Scan Chain

19-40951

254

پایان نامه

تحلیل دینامیکی سازه از طریق شناسایی خواص مودال زیرسازه های آن به روش ترکیب مودهای مولفه ها Dynamic Analysis of Structure with Modal Properties Identification of Its Substructures Using Component Mode Synthesis

زیرسازه ها Substructures / جفت شدگی Coupling / روش تجربی Experimental Method / پاسخ فرکانسی Frequency Response / تفکیک سازه Structure Decomposition / خواص مودال Modal Properties / ترکیب مودهای مولفه ها Components Mode Synthesis

45-40952

255

پایان نامه

نحوه بارگذاری و توزیع دینامیکی بار باد و مقایسه اثرات باد و زلزله در ارتفاع بر روی ساختمان های بلند Loading Pattern and Spatial Distribution of Wind Load and Comparison of Wind and Earthquake Effects along the Height of Tall Buildings

سازه های بلند High Structures / اثر باد بر روی ساختمانهای بلند Wind Effect on High-Rise Buildings / اثر بار Charge Efficiency / بار لرزه ای Seismic Load / بارهای دینامیکی Dynamic Loads

09-40955

256

پایان نامه

بررسی عملکرد بیوفیلتر مستغرق هوازی دومرحله ای 

راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / سنگ پامیس Pumice Stone / فیلترهای مستغرق تناوبی Alternating Submerged Filters / واکنشگاه مستغرق هوازی Submerged Aerated Reactor

06-40956

257

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت Cu/TiO2p به کمک فرایندهای آلیاژسازی مکانیکی و اکسیداسیون داخلی (روش درجا)و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی آن Fabrication of insitu Cu/TiO2p Nanocomposite by Internal oxidation with Mechanical Alloying and Evaluation its Physical and Mechanical Properties

پین برروی دیسک Pin-On-Disk / اکسایش داخلی Internal Oxidation / احتراق درجا Insitu Combustion / نانوکامپوزیت زمینه مس Copper Base Nanocomposite / ذرات تقویت کننده اکسید تیتانیم Titaniume Oxide Reinforcement / نرخ سایش Wear Rate

07-40957

258

پایان نامه

گوگردزدایی از برش های هیدروکربنی سبک به روش اکسیداسیون (ODS) Oxidative Desulfurization of Light Fuel Oils

گوگردزدایی Desulfurizing / اکسایش Oxidation / استخراج باحلال Solvent Extraction / نفت سفید Kerosene / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / اسید فرمیک Formic Acid

06-40958

259

پایان نامه

روش های بستن بازار توان راکتیو و تخصیص هزینه ها در ساختار POOL Methods of Clearing Reactive Power Market and Cost Allocation in Pool Structure

بازار توان واکنش پذیر Reactive Power Market / قیمت گذاری توان واکنشی Reactive Power Pricing / تخصیص توان واکنشی Reactive Power Allocation / تعقیب توان واکنشی Reactive Power Tracing

05-40960

260

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک شبکه ی روی تراشه ی سه بعدی با همبندی کارا Design and Evaluation of a 3D Network on chip with an Efficient Topology

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مجتمع سازی سه بعدی Three Dimensional Integration / شبکه توری - درخت Mesh Tree Network / میان ارتباطات عمودی Vertical Interconnects

19-40961

261

پایان نامه

مطالعات تجربی به منظور تصفیه پساب نفتی به وسیله ی راکتور هیبریدی بافل دارExperimental Study of Oily Wastewater Treatment by Hybrid Baffled Bioreactor

راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / پساب روغنی Oily Wastewater / راکتور لجن فعال Activated Sludge Reactor / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / واکنشگاه ترکیبی بافل دار Hybrid Baffled Reactor / حذف کل هیدروکربن های نفتی Total Petroleume Hydrocarbon (TPH)Removal

06-40962

262

پایان نامه

حفاظت گسترده سیستم قدرت در برابر ناپایداری ولتاژ Wide Area Protection Aganist Voltage Instability

پایداری ولتاژ Voltage Stability / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / تحلیل استاتیکی Static Analysis / حفاظت ناحیه گسترده Wide Area Protection

05-40963

263

پایان نامه

مدل سازی فیزیکی فرایند تولید ورق های کامپوزیت زمینه فلزی با فاز ثانویه به روش اتصال نوردی انباشتی (ARB)ورق های چندلایه Al-Ni Physical Modeling of Metal Matrix Composite Sheets With Second Phase Manufactured by Accumulative Roll Bonding (ARB) of Al-Ni Laminations

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ناهمسانگردی Anisotropy / ساختار فوق ریزدانه Ultra Fine Grain Structure / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / کامپوزیت چندلایه Multilayered Composite / ورق های چندلایه LAMINATED SHEETS

07-40965

264

پایان نامه

طراحی طبقه نرم در سازه ی بتنی به علت حذف دیوار پرکننده آجری Design of Soft Story in Reinforced Concrete Structures Due to Removal of Masonry Infill Walls

طراحی طبقه نرم Soft Story Design / دیوار پرکننده آجری Masonry Infilled Walls / ضریب فرامقاومت ستون Overstrength Factor of Column / قاب خمشی بتنی متوسط Intermediate Concrete Moment Frame

09-40967

265

پایان نامه

حل معادلات میدان متوسط تاخیری برای شیوع بیماری های واگیردار با ایمنی محدودSolving Delayed SIRS Meanfield Model on Homogeneous Networks

معادله تأخیری DELAY EQUATIONS / شیوع بیماری Epidemic Spreading / تقریب جفتی Pair Approximation / مدل SIRS Suceptible-Infected-Recoverd-Suceptible (SIRS)Model

04-40968

266

پایان نامه

بررسی عملکرد کدهای بدون نرخ در شبکه های رله Evaluation of Rateless Coding on Relay Networks

کانال رله Relay Channel / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / شبکه رله Relay Network / کدهای محک بدون نرخ Rateless Codes

05-40970

267

پایان نامه

شبکه ی نوری روی تراشه سلسله مراتبی مبتنی بر همبندی فوق مکعب Hierarchical Optical Network-on-Chip Based on Hypercube Topology

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مسیریاب ROUTER / هم بندی فوق مکعب Hypercube Topology / بدون تداخل Contention Free / هم بندی سی. سی. سی (Cube-Connected Cycle) Topodogy

19-40971

268

پایان نامه

شبیه سازی جریان سیال چندفازی در محیط متخلخل ناهمگن با استفاده از روش چندمقیاسی حجم محدود Multiscale Finite-Volume Simulation of Multi Phase Flow in Heterogeneous Porous Media

مخازن نفتی Oil Reservoirs / محیط متخلخل ناهمگن Heterogeneo Porous Media / شبیه سازی Simulation / جریان چندفازی Multiphase Flow / روش چندمقیاسی حجم محدود Multiscal Finite Volume Method / تابع پایه اصلی Basis Function / تابع اصلاح کننده Correction function

06-40972

269

پایان نامه

بررسی چالش های سازمانی طی مراحل اولیه رشد در بنگاه های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 

رشد سازمانی Organizational Growth / فناوری اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology (ICT) / دوره عمر سازمان Organization Lifecycle / مراحل رشد سازمانی Organizational Growth Stages / چالش های سازمانی Organizational Challenges

44-40974

270

پایان نامه

طراحی بانک ثبات تحمل پذیر در برابر اشکال 

بانک ثبات Register File / طراحی کم توان Low-Power Design / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance

05-40975

271

پایان نامه

انتقال حرارت و جریان سیال در راکتور قدرت با روش محیط متخلخل 

جریان تک فازی Single Phase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / قلب واکنشگاه Reactor Cores / انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / جابه جایی اجباری Forced Convection / تولید حرارت غیریکنواخت Producing Non-Uniform Heat Generation

46-40976

272

پایان نامه

پوشش کامپوزیتی پلیمر - شیشه های زیست فعال روی آلیاژ مغناطیسی Nd-Fe-B به روش الکتروفورتیک Chitosan–Bioactive Glass Composite Coating on Nd-Fe-B Magnetic Alloy Substrate by Electrophoretic Deposition

ایلمنیت Ilmenite / آلیاژ مغناطیسی MAGNETIC ALLOY / پلی ساکارید Polysaccaride / روش سل - ژل Sol-Gel Method / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / شیشه زیست فعال Bioactive Glass

07-40977

273

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم نانوفوتونیکی تحریک میدان نزدیک جهت طیف سنجی نمونه های بیولوژیک Design and Implementation of Near Field Excitation System for Spectroscopy of Biological Species

حسگر زیستی Biosensor / میکروسکوپ روبشی میدان نزدیک نور Scanning Near-Field Optical Microscope (SNOM) / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / اثر غیرخطی مرتبه سوم Third Order Nonlinearity / بیوفوتونیک Biophotonic / میدان نزدیک نور Near Field Optic / پلاسمونیک غیرخطی Nonlinear Plasmonic

48-40978

274

پایان نامه

کاهش سربار انرژی مصرفی ناشی از روش تحمل پذیری اشکال تکثیر وظایف در سیستم های نهفته توزیع شده Reducing the Energy Overhead of Replication Mechanisms in Distributed Embedded Systems

مدیریت انرژی Energy Management / سیستم تعبیه شده Embedded System / سیستم تعبیه شده توزیع شده Distributed Embedded System / تشخیص خطا Fault Detection / تکرار وظایف Tasks Replication

19-40979

275

پایان نامه

تحلیل سوء رفتار گره ها در مسیریابی شبکه های اقتضایی 

امنیت شبکه Network Security / مسیریابی ROUTING / نظریه بازی GAME THEORY / شبکه خودجوش بی سیم Wireless Ad-hoc Network / حمله های مسیریابی Routing Attacks

05-40980

276

پایان نامه

طراحی یک شبه نوری روی تراشه مقیاس پذیر با کاهش نقش تراکنش های الکتریکیDesign of a Scalable Optical Network-on-Chip by Reducing Role of Electrical Transactions

مقیاس پذیری Scalability / توان مصرفی Power Consumption / شبکه نوری Optical Network / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / انتقال نوری Optical Transfer

19-40982

277

پایان نامه

آنالیز پایداری مقاوم خانواده سیستم های مرتبه کسری دارای نامعینی های پارامتری حقیقی ساختاری Robust Stability Analysis of a Family of Fractional Order Systems with Structured Real Parametric Uncertainties

سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / نامعینی های پارامتری حقیقی ساختاری Structured Real Parametric Uncertainties / پایداری BIBO مقاوم Robust BIBO-Stability / مجموعه مقادیر Value Set / قضیه شرط برون داشت صفر Zero Exclusion Condition Theorem / قضیه خاریتنف Kharitonoves Theorem / قضیه یال Edge Theorem

05-40983

278

پایان نامه

تخصیص فازی ترافیک بر اساس تعادل استفاده کننده Fuzzy Network Assignment by Consideration of User's Equivalency Conditions

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / نظریه فازی FUZZY THEORY / مطلوبیت مسیر Path Utility

09-40984

279

پایان نامه

بررسی in vitro سطوح متخلخل cpTi برای شناسایی شرایط رشد استخوان 

آزمون زیستی In-Vitro / اتصال ایمپلنت - استخوان Bone-Implant Attachment / شن کوبی Grit Blasting / فرایند قلیایی Alkali Treatment / فرایند اسیدی Acid Treatment / سطح Cpti Cpti Surface / بررسی توپوگرافی سطح Surface Topography Study

07-40985

280

پایان نامه

جواب هارمونیک مسائل مقدار مرزی مرکب ناشی از انتقال ماکرومولکولی رسوبات لیپوپروتئینی در دیواره رگ 

تصلب شرایین Atherosclerosis / مساله مقدار مرزی مرکب Mixed Boundary Value Problem / تحلیل جواب Solution Analysis / تخمین مجانبی Asymptotic Estimate

02-40986

281

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص فیزیکی و فوتوشیمیایی لایه های نازک نانوکامپوزیت MWCNT-WO3 سنتزشده به روش Sol-Gel An Investigation on Physical and Photochemical Properties of Sol-Gel Derived MWCNT-WO3 Nanocomposite thin Films

روش سل - ژل Sol-Gel Method / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / تری اکسید تنگستن WO3 / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / نانوکامپوزیت Nanocomposite

04-40987

282

پایان نامه

مطالعه عوامل درونی تعیین ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران The Study of Firm Specific Determinants of Capital Structure: Evidence form Iranian Frims Listed on Tehran Stock Exchange

ساختار سرمایه Capital Structure / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / نظریه توازی Trade-off Theory / نظریه سلسله مراتبی Pecking Order Theory / اهرم مالی Financial Leverage

44-40988

283

پایان نامه

اسلوبی یکپارچه برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در سازمان های پروژه محور An Integrated Methodology for Business Process Reengineering In Project-Based Organizations

سازمان پروژه محور Project Based Organization / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) / مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Business Process Reengineering (BPR) / مدیریت تغییر Change Management / فرایندهای سازمانی Organizational Processes

44-40989

284

پایان نامه

طراحی و آنالیز فیلترهای تاخیر کسری 

درون یابی Interpolation / فیلترهای وفقی Adaptive Filters / فیلترهای تاخیر کسری Fractional Delay Filters / فیلترهای پهن باند Wide Band Filters

05-40990

285

پایان نامه

طراحی، ساخت و آزمون بالینی دستگاه رباتیک بازتوانی دست Design, Fabrication and Clinical Test of a Hand Rehabilitation Device

بازتوانی رباتیک Robotic Rehabilitation / سکته Stroke / سیستم هپتیک Haptic System / آزمون اشورس Ashworth Test

08-40992

286

پایان نامه

بررسی پی مدفون میز لرزه بر پاسخ دینامیکی سیستم با در نظر گرفتن روش های اندرکنش Earthquake Branch

آزمایش ارتعاش محیطی Ambient Vibration / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / آزمایش میز لرزان Shaking Table Test / تحلیل مودال Modal Analysis

09-40993

287

پایان نامه

استفاده از روش تبدیل توانی در نمودارهای کنترل وصفی چندمشخصه ای شمارش نقص ها (C) A Power-Transformation Technique in Designing Multi-Attribute C Control Charts

روش حذف چوگلی Skewness Raluction / کنترل فرایند Process Control / مشخصه های وصفی چندگانه Multi-Attribute Characteristics / کنترل فرایند آماری چندمتغیره Multivariate Statistical Process Control / روش تبدیل توانی Power Transformation Technique / نمودار کنترل جمع - تجمعی چند متغیره Multivariate Cumulative Sum Control Chart (MCUSUM)

01-40994

288

پایان نامه

پایداری معادلات دیفرانسیل پاره ای - تصادفی روی فضای هیلبرت The Stability of Stochastic Partial Differential Equations in Hilbert Spaces

پایداری Stability / معادله دیفرانسیل پاره ای تصادفی Stochastic Partial Differential Equation / تابع لیاپانوف Liapunov Function / فضای هیلبرت Hilbert Space

02-40995

289

پایان نامه

جداسازی ایزومرهای زایلن Separation of Xylene Isomers

جداسازی Separation / جذب سطحی Adsorption / انتخاب پذیری Selectivity / هم دما Isotherm / ایزومرهای زایلین Xylene Isomers / زئولیت بتا Zeolite BETA

06-40996

290

پایان نامه

توازن بار در شبکه روی تراشه Load Balancing in Network on-Chip

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توازن بار. / توری ها Gratings / تأخیر Delay / مسیریابی ROUTING / الگوریتم مسیریابی بدون بن بست Deadlock Free Routing Algorithm

19-40997

291

پایان نامه

یک رویکرد ناحیه اعتماد مقیاس بندی شده برای حل دستکاه معادلات غیرخطی با قیود کرانی An Affine Scaling Trust Region Approach to Bound-Constrained Nonlinear Systems

همگرایی موضعی Local Convergence / همگرایی سراسری Global Convergence / ناحیه اعتماد Trust Region / حل معادله های غیرخطی Solving Nonlinear Equations / مقیاس بندی افاین Affine Scaling

02-40998

292

پایان نامه

ارزیابی سطوح عملکردی سد بتنی وزنی با استفاده از معیار جا به جایی تاج سد تحت آنالیز غیرخطی Performance Evaluation of Concrete Gravity Dam Using Crest Displacement by Nonlinear Analysis

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / تحلیل دینامیکی خطی Linear Dynamic Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / منحنی عملکرد PERFORMANCE CURVE / مدت زمان تجمعی غیرالاستیک Cumulative Inelastic Time / جابجایی تاج Crest Displacement

09-40999

293

پایان نامه

ارائه معماری در سطح VLSI برای آشکار سازهای چندورودی - چندخروجی در حوزه ی مختلط VLSI Architecture for MIMO Detectors in the Complex Domain

سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / مدارهای مجتمع خیلی فشرده Very Large Scale Integration (VLSI)Circuits / برون دهی Throughput / آشکارسازی حوزه مختلط Complex-Domain Detection

05-41000

294

پایان نامه

مقایسه شیوه های همگام سازی برای صف های با متقاضیان محدود Comparison Between Methods Of Synchronization In A Queue With Finite Customer Population

شبیه سازی Simulation / همزمان سازی Synchronisation / مقایسه سیستم ها Comparing Systems / کاهش واریانس Variance Reduction / اعداد تصادفی مشترک Common Random Numbers

01-41001

295

پایان نامه

تغییر نگرش به انسان در دوره رنسانس Changing Attitude towards Human in the Renaissance

مبانی علم Fundamental of Science / دوره رنسانس Renaissance / نوع نگرش به انسان Attitude Towards Human

42-41002

296

پایان نامه

جداسازی و تعیین ساختار ترکیب های شیمیایی گیاه استاکیس اینفلاتا و سنتز پروسیانیدین ها و بنزواکسازین ها 

عصاره Extract / فلاونوئیدها Flavonoids / نعناع SPEARMINT / نمک کینولین Quinolinium Salt / استاکیس اینفلاتا Stachys Inflata / آنتوسیانیدین Anthocyanidin

03-41003

297

پایان نامه

اثر وابستگی به نفت بر کیفیت نهادها The Impact of Oil Dependence on Institutional Quality

کیفیت نهادها Institutional Quality / نهادهای اقتصادی و سیاسی Political and Economic Institutions / کشورهای تولیدکننده نفت Oil Producting Countries / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / اقتصاد سیاسی Political Economy / تفکیک نهادها Institutions Classification

44-41004

298

پایان نامه

طراحی و ساخت منابع تغذیه تفنگ یونی با استفاده از مبدل های تشدیدی جهت استفاده در سیستم کاشت یون Design and Implement of the Ion Implanter’s Ion Gun Power Supplies by Using the Resonant Converters

تفنگ یونی Ion Gun / کلیدزنی نرم Soft-Switching / یونیزاسیون Ionization / کاشت یونی Ion Implantation / مبدل تشدیدی ال. ال. سی - ال. سی LLC-LC Resonant Converter

05-41005

299

پایان نامه

بررسی رئولوژی سوسپانسیون ها به روش SPH و به کمک روش مرز شناور Study of Rheology of Suspensions Using SPH Method and Immersed Boundary Method

روش تصویری Projection Method / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / سیستم تعلیق Suspension System / لزجی ظاهری Apparent Viscosity / روش مرز شناور Immersed Boundary Method (IBM) / جریان برشی بین دو صفحه Shear Flow

08-41008

300

پایان نامه

جایابی احتمالاتی واحد اندازه گیر فازوری (PMU)برای رویت پذیری شبکه های قدرتProbabilistic Placement of Phasor Measurement Units (PMUs) for Power Network Observability

سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده Wide Area Measurement System / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / سیستم های قدرت Power Systems / مشاهده پذیری Observability / ارزیابی قابلیت اطمینان Reliability Evaluation

05-4101

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

اندازه گیری همزمان اپی نفرین و اوریک اسید در حضور اسکوربیک اسید در سطح الکترود گرافیت اصلاح شده با نانوذرات الماس/گرافیت و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری لووتیروکسین در سطح الکترود گرافیت و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری لووتیروکسین در سطح الکترود گرافیت Simultaneous Voltammetric Determination of Epinephrine and UricAcid in Presence of Ascorbic Acid Using Pyrolytic Graphite Electrode Modified with Nano- diamond/graphite Film & Voltammetric Determination of Levothyroxine at the Surface of Edge Plane Pyrolytic Graphite Electrode 

اپی نفرین Epinephrine / اسیداوریک Uricacid / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترود گرافیت Graphite Electrode / نانو الماس/گرافیت Nano Diamond/Graphite / لووتیروکسین Levothyroxine

03-41011

302

پایان نامه

تخمین توزیع زیان تسهیلات اعطایی یک بانک در سطح سبد وام با استفاده از متغیرهای پنهان 

خطرپذیری اعتبار Credit Risk / سبد وام Loan Portfolio / فیلترهای کالمن Kalman Filters / آزمون عوامل نهان Latent Factors Test / توزیع زیان Loss Distribution / زیان انتظاری Expected Loss

44-41012

303

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در اندرکنش احداث تونل های متقاطع غیرهمسطح Parametric Analysis of Interaction Between Crossing Tunnels at Different Level

مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / تحلیل پارامتری Parametric Analysis / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / اندرکنش تونل های متقاطع غیرهم سطح Interaction Between Crossing Tunnel at Different Level

09-41014

304

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی سناریوهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین حاوی شیل با استفاده از مدل پنج نقطه ای در سیستم میکرومدل Screening of the EOR Scenarios for Shaly Heavy Oil Reservoirs Using Five-Spot Glass Micromodel: an Experimental Study

نفت سنگین HEAVY OIL / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / روش آزمایشگاهی Experimental Method / میکرومدل پنج نقطه ای Five-Spot Micromodel / ساختار شیلی ناپیوسته Discontinuos Shaly Structure

06-41016

305

پایان نامه

مطالعه خواص سوپر آلیاژهای پایه نیکل و تاثیر ذوب مجدد بر ریزساختار و رفتار فیزیکی آن ها Remelting of Nickael Based Superalloy (IN738LC) and its Effect on the Physical Metallurgy and Microstructure

پره های توربین گازی Gas Turbine Blades / سوپرآلیاژ پایه نیکل Nickel-Base Superalloy / ذوب مجدد Electroslag Refining / آخال زدایی Inclusion Removal

07-41017

306

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی تخریب سازند در اثر تشکیل آسفالتین در شرایط تزریق گاز CO در یکی از مخازن نفتی کربناته ایران Experimental and Simulation Study of Formation Damage Due to Asphaltene Precipitation under CO2 Injection Condition in One of Iranian Carbonate Oil Reservoirs

سیلاب زنی مغزی COREFLOODING / شبیه سازی Simulation / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / تزریق امتزاجی Miscible Injection / تزریق گاز دی اکسید کربن Carbon Dioxide Injection / آسیب نفوذ پذیری Permeability Damage

06-41018

307

پایان نامه

یک روش هوشمند برای مدیریت طیف در شبکه های رادیوی شناختی An Intelligent Spectrum Management Framework in Cognitive Radio Networks

فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / شنود مشارکتی طیف Cooperative Spectrum Sensing / مدل سازی با گراف Graph Modeling

19-41019

308

پایان نامه

اندازه های ریسک منسجم روی فضاهای احتمال عمومی Coherent Risk Measures on General Probability Spaces

مدیریت خطرپذیری Risk Management / اندازه خطرپذیری Risk Measure / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / اندازه منسجم خطرپذیری Coherent Risk Measure / مساله تخصیص سرمایه Capital Allocation Problem

02-41020

309

پایان نامه

سنجش همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات سازمان پس از پیاده سازی چارچوب ITIL Assessing ITIL Maturity to Business-IT Strategic Alignment

تطابق استراتژیک Strategic Alignment / فرایند کسب و کار Business Process / فناوری اطلاعات Information Technology / حاکمیت فناوری اطلاعات Information Technology Governance / استاندارد کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات Information Technology Infrastructure Library (ITIL)Standard / مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک Strategic Alignment Maturity Model / چارچوب کوبیت COBIT Framework

01-41021

310

پایان نامه

مدل سازی سه بعدی جریان های چگال رهاسازی توده با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ Three Dimensional Large Eddy Simimulation of Lock-Exchange Density Currents

ناپایداری کلوین - هلمهلتز Kelvin-Helmholtz Instability / جریان تبادل توده ای Lock-Exchange Flow / جریان چگالی Density Current / اغتشاش Turbulence / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / ناپایداری کلفت Cleft Instability / ناپایداری لوب Lobe Instability

08-41022

311

پایان نامه

تشخیص بی درنگ نوع خودرو و رنگ آن با استفاده از SVM Real Time Car Model and Color Recognition Using SVM

پلاک خودرو Licence Plate Vehicle / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / تشخیص مدل خودرو Car Type Recognition / تشخیص رنگ خودرو Car Color Recognition

19-41024

312

پایان نامه

تحلیل دینامیکی تیر تیموشنکو با مقطع متغیر و صفحه کیرشهوف با ضخامت متغیر تحت اثر جرم متحرک Dynamic Analysis of Timoshenko Beam with Nonuniform Cross Section and Kirchhoff Plate with Nonuniform Thickness Under Moving Mass

جرم متحرک Traveling Mass / صفحه مستطیل کیرشهف Kirchhoff Rectangular Plate / سطح مقطع غیریکنواخت Non-Uniform Cross-Section Beam / خودالحاقی Selfadjoint / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / شرایط مرزی Boundary Conditions / بسط تابع ویژه Eigen Function Expansion

09-41025

313

پایان نامه

تکمیل ویدیو مبتنی بر نمونه Exemplar-based Video Completion

پردازش تصویر Image Processing / تکمیل تصویر Image Completion / تولید بر اساس نمونه Sample-Based Synthesis / پردازش سلسله مراتبی تصویر Hierarchial Image Processing / پردازش سلسله مراتبی ویدیو Hierarchial Video Processing

02-41026

314

پایان نامه

طراحی و ساخت راکتور بستر سیال در ابعاد نیمه صنعتی و احیای دی اکسید منگنز به اکسید منگنز بوسیله ی منواکسید کربن در راکتور بستر سیال Design and Manufacture of Fluidized Bed Reactor in Pilot Scheme for Multiple Chemical Reactions at High Temperature and
Reduction of MnO2 to MnO by CO in Fluidized Bed Reactor

اکسید منگنز Manganese Oxide / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / احیا (شیمی) Reduction (Chemistry) / احیای دی اکسید منگنز Manganese Dioxide Reaction

07-41027

315

پایان نامه

محاسبه ی ثابت های پوششی هسته های مختلف در مولکول های زیستی با بکارگیری روشهای محاسباتی و تجربی تشدید مغناطیس هسته A study of Chemical Shielding Constants of Biomolecules by Theoretical And Experimental NMR

فازهای گازی Gas Phases / جابه جایی شیمیایی Chemical Shift / پوشش شیمیایی Chemical Shielding / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

03-41028

316

پایان نامه

پیش بینی بلند مدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک منطقه ای کردن متغیرهای اقلیمی اقیانوسی - جوی Long Term Seasonal Rainfall and Streamflow Prediction using Regionalization of Ocean- Atmospheric Climatic Variables

جریان رودخانه ای River Flow / پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه Long-Lead Streamflow Forecasting / تحلیل برگشتی Regression Analysis / متغیرهای اقیانوسی - جوی Ocean-Atmospheric Variables / رودخانه دز Dez Basin / پیش بینی بارش فصلی Seasonal Rainfall Prediction

09-41029

317

پایان نامه

طراحی مبدل های حرارتی در سیستم های ترموآکوستیک Design of Heat Exchanger in Thermoacoustic Systems

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / اگزرژی Exergy / بهینه سازی Optimization / ترموالاستیک Thermoelastic

45-41030

318

پایان نامه

مدل سازی ارتعاشات توربین گاز با عیوب محتمل Vibration Modeling of Gas Turbine with Possible Faults

توربین های گازی Gas Turbines / ترک Crack / عدم هم محوری Misalignment / مدل سازی ارتعاشی Vibration Modeling / نامیزانی Unbalance

08-41032

319

پایان نامه

مدل سازی و آنالیز دوشبکه بی سیم با دسترسی های طیفی فرصت طلبانه و اولیهModeling and Analysis of Two Wireless Networks with Opportunistic and Primary Spectrum Access

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / شبکه صف Queueing Network / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network / حداکثر برون دهی پایدار Maximum Stable Throughput

05-41033

320

پایان نامه

کاربرد ابزارهای داده کاوی در پیش بینی تغییرات شوری و تخمین میزان تبخیرEvaluation of Data Mining in Salinity Prediction and Evaporation Estimation

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / شوری Salinization / تبخیر Evaporation / رودخانه کارون Karoun River / داده کاوی Data Mining

09-41034

321

پایان نامه

کاربرد جداسازی کور منابع در پنهان سازی اطلاعات Application of Blind Source Separation in Information Hiding

تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / نهان نگاری Watermarking / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / مخفی سازی اطلاعات Information Hiding

05-41035

322

پایان نامه

توسعه آلیاژهای نانو ساختار آلومینیم - منیزیم - سیلیسیم با استفاده از عملیات پیری و ECAP Development of Nanostructural Al-Mg-Si Alloys using ECAE and Ageing Processes

رسوب سختی Precipitation Hardening / آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / مواد نانوساختاری Nanostructured Materials / ریزسختی Microhardness / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) / پیرکرنشی دینامیکی Dynamic Strain Aging / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم Aluminum-Magnesium-Silicon Alloy

07-41036

323

پایان نامه

طراحی و آنالیز شبکه های مشارکتی بر اساس ایده های کدگذاری شبکه و کدگذاری بدون نرخ Cooperative Communications Based on Jointly Network Coding and Rateless Coding Approach and Their Analysis

مخابرات مشارکتی Cooperation Communication / کدگذاری شبکه Network Coding / احتمال خاموشی Outage Probability / برون دهی Throughput / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / کدگذاری بدون نرخ Rateless Coding

05-41037

324

پایان نامه

بهینه سازی تخصیص گاز به گروهی از چاه ها در فرازآوری با گاز Optimization of Gas Allocation to a Group of Wells in Gas Lift

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / فرازآوری باگاز Gas Lift / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / بهینه سازی تولید Production Optimization / تخصیص گاز Gas Allocation / فرازآوری مصنوعی Artificial Lift

06-41038

325

پایان نامه

بررسی رفتار قاب های بتنی با استفاده از آرماتور هوشمند در محل مفاصل پلاستیکAn Investigation on Concrete Frames Reinforced with Shape Memory Alloys in Plastic Hinge Zones

قاب بتنی Concrete Frame / آرماتور هوشمند Smart Rebar / جابجایی پسماند Permanent Displacement / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy

09-41039

326

پایان نامه

بررسی فرایند فشار در کانال زاویه همسان توام با فرایند اکستروژن مرسومInvestigation of the compression in Equal Channel Angular Extrusion with Forward Extrusion

منحنی بزیر Bezier Curve / روش حد بالایی Upper Bound Method / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE)

07-41040

327

پایان نامه

کنترل مجموعه ربات های شبه خودرو به منظور تعقیب و شکار هدف متحرک Control of Car-Like Multi Robots for Following and Hunting of Moving Target

فیلترهای کالمن Kalman Filters / مجموعه ربات Multirobot / ربات شبه خودرو Car-Like Robot / سیستم غیرهولونومیک Nonholonomic System

08-41041

328

پایان نامه

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با هدف حداکثر کردن جذب سرمایه خصوصیInvestment Maximization Transmission Expansion Planning

عدم قطعیت Uncertainty / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی گسترش خطوط انتقال Transmission Expansion Planning / جذب سرمایه خصوصی Private Capital Absorption / خطرپذیری سرمایه گذاری Investment Risk

05-41042

329

پایان نامه

مدل سازی و ارزیابی بی درنگی در شبکه های حسگر بی سیم Modeling and Analysis of Real-time Behaviour of Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / نظریه صف Queuing Theory / روش حد بالایی Upper Bound Method / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / بی درنگی Real-Time Procces / حسابان شبکه Network Calculus

19-41043

330

پایان نامه

ارزیابی یادگیری سازمانی در فرایند های سازمان موردکاوی فرایند توسعه محصول جدید در گروه شرکت های همکاران سیستم Organizational Learning Measurement in Organizational Processes: A Case Study in Assessing Learning in New Product Development in System Group Co.

یادگیری سازمانی Organizational Learning / مطالعه موردی Case Study / خلق دانش Knowledge Creation / استفاده از دانش Knowledge Exploitation / زیرساختار یادگیری Learning Infrastructure / نتایج یادگیری Learning Results

44-41044

331

پایان نامه

طراحی و تحلیل یک منیپولاتور کابلی مشابه دست انسان با سه انگشت Design and Analysis of a Cable Based Robot Similar to a Human Hand

ربات Robot / کابل ها Cables / دست چندانگشتی Multifingered Hand / بازوی مکانیکی Manipulator

08-41045

332

پایان نامه

پیاده سازی کدینگ شبکه در شبکه های نظیر به نظیر توری با جریان سازی ویدیوییApplying Network Coding in a Mesh-Based Peer-to-Peer Streaming Network

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جریان سازی ویدیو Video Streaming / کدگذاری شبکه Network Coding / کدگذاری بر پایه ایکس. او. آر XOR Coding

52-41046

333

پایان نامه

تجمیع داده ها با چندین هستان شناس در وب حسگر معنایی Data Integration with Multiple Ontologies in Semantic Sensor Web

وب معنایی Semantic Web / یکپارچگی داده ها Data Integration / خدمات مشاهده حسگر Sensor Observation Service (SOS) / بسط Expansion / وب حسگر Sensor Web

52-41047

334

پایان نامه

شبکه های عصبی مصنوعی مجزا و کاربرد آن در مهندسی عمران Discrete Hardware Neural Networks for Civil Engineering Application

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / ریزکنترل کننده آ. وی. آر AVR Microcontroller / مدولاسیون پهنای پالس PULSE WIDTH MODULATION (PWM) / سلول عصبی سخت افزاری Hardware Neuron / مقاومت فشاری بتن Concrete Compressive Strenght

53-41048

335

پایان نامه

طراحی پردازشگر ARM در سطح Transactional Level بوسیله زبان SystemC A SystemC Transaction Level Modeling of an ARM Processor

زبان برنامه نویسی سی C Programming Language / مدل سازی در سطح تراکنش Transactional Level Modeling / ماشین ریسک پیشرفته Advanced RISC Machine (ARM) / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip

55-41049

336

پایان نامه

روشی برای انتخاب ند مدیر خوشه برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم A Cluster-Head Election Technique for Data Aggregation in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / جمع آوری داده Data Gathering / خوشه بندی Clustering / بازده انرژی Energy Efficiency / انتخاب ند مدیر خوشه Cluster-Head Election

52-41050

337

پایان نامه

تحلیل و ردیابی شکل گام Analysis and Detection of Pitch Contour

گفتار SPEECH / آشکارسازی گام Pitch Detection / تابع خودهمبستگی Autocorrelation Function / تبدیل موجک دوتایی Dyadic Wavelets Transform / زمان سطح بالای اصلاح شده Modified Higher Order Moment

52-41052

338

پایان نامه

آنالیز پلاستیک یک صفحه شامل شکاف لبه ای و حسگر پیزوالکتریک Plastic Analysis of a Plate Containing an Edge Notch and a Piezoelectric Patch

شکست Refraction / تحلیل پلاستیکی. / حسگر پیزوالکتریک Piezoelectric Sensor / سخت شوندگی حرکت شناسی Kinematics Hardening / شروع ترک Crack Initiation / تنش - کرنش بحرانی اصلاح شده Stress Modified Critical Strain (SMCS)

53-41053

339

پایان نامه

شناخت و بررسی شیوه ی رهبری و مدیریت غالب در سازمان های موفق ایرانی مطابق با "مدل شبکه مدیریتی" Defining and Investigating the Dominant Leadership Style in the Iranian Successful Organizations According to the Managerial Grid Model

رهبری Leadership / مدیریت سازمان BUSINESS MANAGEMENT / سبک رهبری Leadership Style / سازمان موفق Successful Organization / مدل شبکه مدیریتی Managerial Gride Model

54-41054

340

پایان نامه

معماری سلسله مراتبی و تناوبی جدید برای افزایش کارایی شبکه های حسگر زیرآبی مقیاس بزرگ A New Hierarchal and Scalable Architecture for Performance Enhancement of Large Scale Underwater Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / شبکه حسگر زیر آب Underwater Sensor Network / هم بندی شبکه Network Topology / معماری شبکه Network Architecture

52-41055

341

پایان نامه

ارتباطات گروهی امن به صورت مالتی کست در شبکه های بی سیم با استفاده از پروتکل رمز عبور یکبار مصرف Group Communication in Secure Multicast for Wireless Networks Using One-Time Password

شبکه های بی سیم Wireless Networks / پخش چندگانه Multicast / مدیریت کلید گروهی Group Key Management / احراز هویت کاربر Member Authentication / شبکه های بی سیم Wireless Networks / رمز عبور یکبار مصرف One-Time Password

52-41056

342

پایان نامه

مدیریت کلید گروه در شبکه امن آی پی مالتی کست با استفاده از راهکار سلسله مراتبی برای کاربران همزمان Simultaneous Group Membership for Key Management in Secure IP Multicast Using Hierarchical Approach

پخش چندگانه امن Secure Multicast / مدیریت کلید گروهی Group Key Management / پیوستن و ترک کردن انفرادی Single Join/Leave / پیوستن و ترک کردن گروهی همزمان Simultaneous Group Join/Leave / امنیت گروه Group Security

52-41057

343

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی میکروسکوپ نیروی اتمی سرعت بالا Modeling and Simulation of High-Speed Atomic Force Microscope

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / مدل سازی MODELING / افزایش سرعت تصویربرداری Scanning Speed Improve / طراحی اسکنر Scanner Design / طراحی کنترل کننده Controller Design

58-41058

344

پایان نامه

بررسی عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شونده در کاهش خرابی در سازه های بتنی دوبعدی Evaluation of the Performance of Passive TMDs in Damage Reduction of 2-D Concrete Structures

تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / خرابی سازه ای Structural Failure / معیار خرابی پارک انگ Park-Ang Damage Index

53-41059

345

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی در خصوص دستیابی به یک افزایه مناسب (نانوذره)، جهت ساخت سیمان الاستیک مورد نیاز چاه های نفت در یکی از میادین ایران Experimental Investigation for FINDING a Suitable Additive (Nanoparticle) to Design Required Elastic Cement for Iranian Oil/Gas Wells

نانوذرات Nanoparticles / سیمان ارتجاعی Elastic Cement / مدول یانگ Youngs Modulus / نسبت پواسون Poissons Ratio / استحکام سیمان Cement Strength

06-41060

346

پایان نامه

ارزیابی و بهینه سازی تلفات ماشین های القایی دوتحریکه بدون جاروبک Optimal Drive for Brushless Doubly Fed Induction Generator

ماشین القایی دو تحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly Fed Induction Machine / تلفات حالت دایمی Steady State Loss / بیشینه گشتاور بر جریان Maximum Torque Per Ampere / مدل ریاضی تلفات هسته Mathematical Loss Model / بهینه سازی تحلیلی Analytical Optimization

05-41062

347

پایان نامه

اتصال کامپوزیت AA6061/SiC به روش فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase Bonding of AA6061/SiC

همگن سازی HOMOGENIZATION / تغییرشکل پلاستیک Plastic Deformation / کامپوزیت Composite / کامپوزیت آلومینیوم 6061 با ذرات سیلیکون Al6061/SiCp composite / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP)

07-41063

348

پایان نامه

تشخیص تحریف در تصاویر دیجیتال با استفاده از آنالیز در دامنه های تبدیل Tamper Detection in Digital Images Using Transform Domains

تبدیل کسینوسی گسسته Discrete Cosine Transform / تبدیل موجک Wavelet Transform / تشخیص دست کاری Tamper Detection / تحریف تصویر Image Forgery / تصویرشناسی کارتونی Image Forensics

19-41064

349

پایان نامه

اشتراک طیفی پویا در شبکه های بی سیم مش جهت افزایش گذردهی Dynamic Spectrum Sharing in Wireless Mesh Networks for Throughput Enhancement

شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network / شبکه صف Queueing Network / حداکثر برون دهی پایدار Maximum Stable Throughput / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک اس 11/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11S Standard

05-41065

350

پایان نامه

معادله حالت برای مولکول های سبک در دو حالت سیال و جامد Equation of State for Dense Systems of Light Molecules in Fluid and Solid States

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12) / سیالات کره سخت Hard Sphere Fluids / سیستم های چگال با مولکول های سبک Light Molecules Deuse Systems

03-41066

351

پایان نامه

مدیریت سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ریسک در صنعت نفت Investment Management under Risk Constraints in Oil Industries

شبیه سازی تاریخی Historical Simulation / تلاطم قیمت Price Volatility / قیمت نفت Oil Price / روش خودهمبسته Autoregressive Method / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / نفت ایران Oil Iran / میانگین متحرک Moving Average (MA)

01-41067

352

پایان نامه

نقش توانمندی های تکنولوژیک در تنوع بخشی به کسب و کار شرکت های مادر: ارائه ی یک چارچوب نظری و به کارگیری آن در شرکت تام ایران خودرو Technological Capabilities as the Base of Diversification Strategy: A Theoretical Framework and its application in TAAM Irankhodro

مطالعه موردی Case Study / استراتژی فناوری Technology Strategy / شرکت مادر Corporation / تنوع کسب و کار Diversification Strategy / تحقیق اکتشافی Qualitative Research / چارچوب نظری Theoretical Framework / شرکت تام ایران خودرو TAMM Irankhodro Company / توانمندی های فناوری Technological Capabilities

44-41068

353

پایان نامه

بهینه سازی اجزا و افزودن قابلیت مدل سازی اثر فشار مویینگی و گرانش به نرم افزار شبیه ساز مخزن پارسی Optimization of PARSI Reservoir Simulator and Enhancement in Modeling Capillary Pressure and Gravity Effect

فشار عمومی Global Pressure / فشار مویینگی Capillary Pressure / شبیه ساز مخزن پارسی PARSI Reservoir Simulator / فرمول بندی ترانگشتاین و بل Trangenstein & Bell Formulation / روش موج غالب ادواردز Edward's Dominant Wave-Capturing Scheme

08-41070

354

پایان نامه

پوشش کرومات لانتانیم بر روی فولاد زنگ نزن به روش سل - ژل و غوطه وریLanthanum Chromite Coating on Stainless Steel by sol–Gel Dip Coating Technique

کرومیت لانتانیوم Lanthanum Chromite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / پوشش دهی Coating / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / غوطه وری Dipping / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / اتصال دهنده Interconnect

07-41071

355

پایان نامه

بهینه سازی مکان اولیه و تعداد عناصر آگاه در یک حرکت گروهی با حضور مانعOptimization on Initial Position and Number of Informed Agents in a Flocking in Presence of Obstacles

سیستم چندعاملی Multiagent System / حرکت گروهی Flocking / عناصر آگاه و ناآگاه Informed and Uninformed Agents / انتخاب عناصر آگاه Informed Agents Selection / همگرایی به هدف Convergence to Goal / حضور مانع Obstacle Presence

05-41073

356

پایان نامه

بررسی و مدل سازی پارامترهای موثر در غشای پلیمری بر عملکرد پیل سوختنی غشای پلیمری Investigation and Modeling of Polymer Electrolyte Membranes in PEM Fuel Cells

پیل سوختی Fuel Cell / غشای پلیمری Polymer Membrane / مدل سازی MODELING / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / منحنی قطبش Polarization Curve

46-41074

357

پایان نامه

مخابرات مشارکتی در شبکه های نوری فضای آزاد Cooperative Communications in Free-Space Optical Networks

مخابرات مشارکتی Cooperation Communication / کانال رله Relay Channel / تقویت کننده نوری Optical Amplifier / کدهای محک بدون نرخ Rateless Codes / سیستم نوری در فضای آزاد Free Space Optical System

05-41075

358

پایان نامه

مطالعه و توسعه مدل های تخلخل/تراوایی دوگانه به منظور شبیه سازی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری در محیط های متخلخل شکافدار Study and Development of Dual Porosity/Permeability Models for Simulation of Forced Gravity Drainage Mechanism in Fractured Porous Media

مدل تخلخل دوگانه Dual Porosity Model / تابع انتقال Transfer Function / ریزش ثقلی اجباری Forced Gravity Drainage / نیروی لزج Viscous Force

06-41076

359

پایان نامه

مطالعه ی آزمایشگاهی بازیافت نفت سنگین با استفاده از دی اکسید کربن مایع به صورت تحریک دوره ای Experimental Investigation of Heavy Oil Recovery by Liquid CO2 Huff and Puff Method

نفت سنگین HEAVY OIL / شبیه سازی Simulation / تزریق دی اکسید کربن مایع Liquid Carbon Dioxide Injection / تحریک دوره ای Huff and Puff / زمان خیسش Soak Time / بازیافت نفت سنگین Heavy Oil Recovery

06-41078

360

پایان نامه

مدل سازی گسترش ترک در محیط های اشباع دوفاز به روش المان محدود تعمیم یافته Modeling of Crack Propagation in Saturated Two Phase Porous Media Using X-FEM

گسترش ترک CRACK PROPAGATION / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / فرمول بندی یو/ پی U/P Formulation / مکانیک شکست الاستیک خطی Linear Elastic Fracture Mechanics / محیط چندفاز شکل پذیر Deformable Twophase Media

09-41079

361

پایان نامه

امکان سنجی فنی اقتصادی استفاده از Micro-CHP در ایران Technical and Economical Feasibility Study of Using Micro-CHP In Iran

مدل اقتصادی Economy Model / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت در مقیاس میکرو Micro Combined Heat and Power (MCHP)System / آب و هوای مختلف Different Climate

46-41080

362

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی آسیب ناشی از سیال حفاری در مخازن شکافدار Experimental Investigation of Mud-Induced Formation Damage in Fractured Reservoirs

آسیب سازند Formation Damage / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / تراوایی نسبی Relative Permeability / سیال حفاری Drilling Fluid / نفوذ گل حفاری Mud Invasion / سیال توانی - تسلیمی Yield-Power Fluid

06-41081

363

پایان نامه

عناصر پاک در حلقه های جابجایی تقلیل یافته Clean Elements in Commutative Reduced Rings

عنصر پاک Clean Element / هم بندی زاریسکی Zarisiki Topology / حلقه گلفاند Gelfand Ring / اف - حلقه F-Ring / حلقه تابعی Functional Ring

02-41082

364

پایان نامه

امکان سنجی فرمولاسیون فوم حفاری در ایران Feasibility Study of Drilling Foam Formulation in Iran

فوم Foam / لزجی Viscosity / سیال شناسی Rheology / بازگرداندن هرزروی Lost Circulation / پایداری فوم Foam Stability / وزن گل Mud Weight

06-41083

365

پایان نامه

ارائه یک مدل زبانی ترکیبی برای بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی گفتار پیوسته Introducing a Hybrid Language Model for Improving Performance of Continuous Speech Recognition Systems

مدل سازی زبانی Language Modeling / ترکیب مدل های زبانی Combination of Language Models / مدل های موضوع پنهان Latent Topic Models / تحلیل معنایی پنهان احتمالاتی Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA) / تخصیص پنهان دیریکله Latent Dirrichlet Allocation (LDA)

19-41084

366

پایان نامه

بررسی اثر شعاع انحنای لبه تماس در مساله تماس گوه و نیم فضا شامل پوششی از جنس مواد هدفمند nvestigation of the Indentor’s Tip Radius in Contact with Half Plane with FGM Coating

مکانیک تماس Contact Mechanics / معادلات انتگرالی منفرد SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / روش جایگزینی Collocation Method / گوه لبه گرد Rounded Apex Wedge

45-41085

367

پایان نامه

مطالعه تجربی ضریب انتقال حرارت روی دسته میله عمودی Experimental of Convective Heat Transfer Coefficient Around a Vertical Rod Bundle

انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / افزایش انتقال حرارت Heat Transfer Enhancement / دسته میله Rod Bundle / جریان داخلی آشفته Internal Turbulent Flow / ناحیه توسعه یافته Fully Developed Zone

08-41088

368

پایان نامه

تحلیل غیرخطی لرزه ای سه بعدی مخازن بتنی مکعب مستطیل با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (به روش های تحلیل تاریخچه زمانی و زمان دوام) Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Rectangular Storage Tanks Considering Soil-Structure-Interaction

تحلیل غیرخطی لرزه ای Seismic Non-Linear Analysis / جرم افزوده Added Mass / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مخازن بتنی Concrete Tanks / روش زمان دوام Endurance Time Method / سطح تسلیم دراکر - پراگر Drucker-Prager Yield Surface

09-41089

369

پایان نامه

ساخت پلیمرهایی با فناوری مولکول نگاری به منظور درمان بیماری ها Molecularly Imprinted Polymers for the Treatment of Disease

پلیمرهای قالب مولکولی Molecularly Imprinted Polymers / مولکول الگوی کوچک و بزرگ Small and Large Template Molecule / بسپارش سلسله مراتبی Hierarchied Polymerization / جداسازی پروتئین Protein Separation

06-41090

370

پایان نامه

افزایش کارایی و کاهش توان مصرفی شبکه روی تراشه با راهگزینی ترکیبی Improving the Performance and Power Consumption of on-Chip Network Using Hybrid Switching

مسیریابی ROUTING / تأخیر Delay / کارایی Efficiency / توان مصرفی Power Consumption / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / راه گزین بسته Packet Switching / راهگزینی مدار Circuit Switching

19-41091

371

پایان نامه

ارتقای روش اپسیلون مقید در بهینه سازی چندهدفه 

برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / تک هدف سازی Scalarization / روش اپسیلون - مقید e-Constraint Method / جواب کارای سره Properly Efficient Solution

02-41092

372

پایان نامه

بررسی تاثیر درصد حجمی مارتنزیت بر چقرمگی شکست فولادهای سه فازی The Effect of Martensite Volume Fraction on Toughness of Triple-Phase Steels

کسرحجمی مارتنزیت MARTENSITE VOLUME FRACTION / خواص کششی Tensile Properties / فولاد سه فازی Triple Phase Steel / انرژی ضربه ای Impact Energy

07-41093

373

پایان نامه

نقش دین در ارزیابی گزاره های علمی The Role of the Religion in the Assessment of Scientific Theories

علم دینی Religious Science / درون دینی Inside Religion / برون دینی Outside Religion / تعارض علم و دین Contact Between Religion and Science / ارزیابی گروه های دینی Scientific Theories Assessment / متافیزیک دینی Religious Metaphysics

42-41094

374

پایان نامه

امکان سنجی تامین مدیای فیلتر با بستر چندگانه در تصفیه Feasibility of Providing Media for Multi-Media Filter Bed in Treatment

لیکا LECA / تصفیه آب Water Treatment / شکل ذرات Grain Shape / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فیلتر با بستر یک گانه و دوگانه Single and Multi-Media Filter / پالیدن تماسی - درون خطی In - Line Filtration

09-41095

375

پایان نامه

بررسی رفتار گروه شمع تحت اثر بارهای جانبی در خاک های رسی Investigation of Group Pile Behavior under Lateral Loads in Clayey Soils

گروه شمع Pile Group / خاک رس Clay / ضریب کاهش بار Load Derating Coefficent / الگوی بار جانبی Lateral Load Pattern / کارایی Efficiency / اندرکنش شمع و خاک Soil-Pile Interaction

09-41096

376

پایان نامه

بررسی کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (Moving Bed Biofilm Reactor)در حذف اتیلن گلایکول Experimental Study on the Efficiency of Moving Bed Biofilm Reactor in Treating Ethylene Glycol

اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / فاضلاب ها Sewages / آکنه کا. ام . تی Kaldness Miliotechnique (KMT)Packing / زیست لایه Biofilm

09-41097

377

پایان نامه

کاربرد المان محدود معکوس در هیدروفرمینگ لوله Application of Inverse Finite Element in Tube Hydroforming

منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / لوله شکل دهی هیدرولیکی Tube Hydroforming / طول لوله اولیه initial Length / فشار فرایند Fluid Pressure

08-41098

378

پایان نامه

برنامه ریزی بازاریابی محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان Marketing Plan for the Products of Esfahan Steel Company

رقابت Competition / فرایند برنامه ریزی بازاریابی Marketing Planning Process / شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان. / محصولات فولادی Steel Product / بازار هدف Target Market

01-41099

379

پایان نامه

جداسازی توده های میکروبی (Biomass) از بیوراکتورهای بستر متحرک (MBBR) توسط فیلترهای دست ساز Biomass Separation in Moving Bed Biofilm Reactors (MBBR) by Natural And Innovative Filters

زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / حوضچه رسوب گذار Settling Tank / فیلترهای دست ساز Innovative Filters / جداسازی توده های میکروبی Biomass Separation / شست و شوی معکوس Back Wash

06-41100

380

پایان نامه

بخش بندی و تخمین حرکت همزمان تصاویر متحرک تشدید مغناطیسی قلب Joint Segmentation and Motion Estimation of Cardiac Cine MR Image Sequences

بخش بندی Segmentation / تخمین حرکت Motion Estimation / شار نوری Optical Flow / تصاویر متحرک تشدید مغناطیسی Cardiac Cine Magnetic Resonance Imagin (MRI) / پردازش همزمان Joint Tasks Processing / رهگیری لبه Edge Tracking / بخش بندی Segmentation

05-41101

381

پایان نامه

یک روش جریمه ای برای مسایل برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی A Penalty Method for Nonlinear Integer Programming Problems

بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی Nonlinear Integer Programming / بهینه سازی سراسری گسسته Discrete Global Optimization / روش جریمه ای دقیق برای برنامه ریزی عدد صحیح غیر خطی Exact Penalty Method for Mixed Integer Nonlinear Programming / مسایل برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی نامحدب Nonconvex Mined Integer Nonlinear Programming Problem

02-41102

382

پایان نامه

شبیه سازی پروسسورهای اینتل Pensim for Intel Architecture

شبیه سازی Simulation / پردازنده اینتل Intel Processor / پردازنده پنتیوم Pentium Processor / ساختار اینتل Intel Architecture / عملگرهای نرم افزاری Software Operators / سیستم عامل ویندوز Windows Operating System

55-41103

383

پایان نامه

ساختار آگاه از محل برای جریان سازی ویدیو در شبکه های نظیر به نظیر A Locality Aware P2P Overlay Architecture for Video Streaming

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جریان سازی ویدیو Video Streaming / حفظ خصوصیات محلیت Locality Awareness / شبکه روگستر Overlay Network

52-41104

384

پایان نامه

بخش بندی تصویر MRI با روش نیمه نظارتی MRI Semi-Supervised Segmentation

قطعه بندی تصویر Image Segmentation / الگوریتم نیمه هدایت شده Semi-Supervised Algorithm / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / خوشه بندی نیمه تعلیم یافته Semi-Supervised Clustering / روش برش نرمال شده Normalized Cut Method

55-41105

385

پایان نامه

پیاده سازی نظام 5S در شرکت صنایع چینی زرین ایران Implementaion of 5S in Zarin Iran Porcelain Industries

تعمیر ونگهداری Maintenance / کار گروهی Group Works / نظام نظافت 5S Program / شرکت صنایع چینی زرین ایران Zarrin Porcelain Industries of Iran / صنایع چینی Porcelain Industries

01-41106

386

پایان نامه

ارزیابی امنیت دینامیکی در سیستم های قدرت تجدید ساختارشده Dynamic Security Assessment in Restructured Power Systems

پایداری گذرا Transient Stability / تخصیص هزینه Cost Allocation / قدرت تجدید ساختارشده Power System Restructuring / ارزیابی امنیت دینامیکی Dynamic Security Assessment / تابع انرژی گذرا Transient Energy Function / نقطه تعادل ناپایدار Unstable Equilibrium Point

05-41107

387

پایان نامه

بررسی روش سری های زمانی دوره ای در مطالعه رفتار قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران) A Periodic Time Series Application in Housing Price Analysis (Case Study of Tehran)

تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product / قیمت مسکن Housing Price / سری های زمانی دوره ای Periodic Time Series / نقدینگی Liquidity

44-41108

388

پایان نامه

انفجار جواب در مدل های تاکتیسم شیمیایی Blow-up For Chemotaxis Models

تبدیل هیلبرت Hilbert Transform / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / انفجار Blow-Up / تاکتیسم شیمیایی Chemotaxis / زیست شناسی Biology / تبدیل فوریه گسسته Discrete Fourier Transform

02-41109

389

پایان نامه

طراحی کنترل کننده مقاوم بلادرنگ با استفاده از بهینه سازی پارامتری Online Robust Controller Design Using Parameter Optimization Methods

بهینه سازی پارامترها Parameters Optimization / پایداری مقاوم Robust Stability / کنترل مدل داخلی Internal Model Control (IMC) / الگوریتم بهینه سازی بیضوی Ellipsoid Optimization Algorithm / شناسایی مبتنی بر کنترل Control-Oriented Identification

05-41110

390

پایان نامه

سینتیک و مکانیسم واکنش 4، 4- دی سیانو - 5 - اتیل - 5،1- هپتادی ان در فاز گازی و محلول: دیدگاه نظری Kinetics and Mechanism of 4,4-Dicyano 5-Ethyl 1,5-Heptadiene Reaction in Gas and Solution Phase; Theoretical Approach

محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نوآرایی کوپ Cope Rearrangement / مدل پیوستار قطبی شده رسانا Conductor Pollarized Continuum Model (CPCM) / اثر ایزوتوپی سینتیکی ثانویه Secondary Kinetic Isotope Effect

03-41111

391

پایان نامه

منظم سازی از دیدگاه یادگیری ماشین Regularization from the Machine Learning Point of View

یادگیری بدون نظارت Unsupervised Learning / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / منظم سازی Regularization / ماتریس هسته Kernel Matrix / یادگیری نظارتی Supervised Learning

02-41112

392

پایان نامه

تحلیل نظری الکتروشیمی و توان در باتری های گرما فعال شونده Theoretical Analysis of the Electrochemistry and Power Generation in Thermally Activated Batteries

تولید برق Power Generation / باتری های گرمایی Thermal Batteries / نمک مذاب Molten Salt

03-41113

393

پایان نامه

ویژگی های ساختاری و ترابرد الکتریکی در منگنایت با پایه لانتانم و روتنایت با پایه باریم Structural and Electric Transport Properties of Lanthanum Based Manganites and Barium Based Ruthenates

روتنایدها Ruthenates / خواص ترابردی الکتریکی ELECTRICAL TRANSPORT PROPERTIES / مقاومت مغناطیسی MAGNETIC RESISTANCE / منگنایت Manganite

04-41114

394

پایان نامه

طراحی کنترل کننده مقاوم عمق بیهوشی Design of Robust Controller for Depth of Anesthesia

عمق بیهوشی Depth of Anesthesia / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل کننده مقاوم تناسبی - انتگرالی - مشتقی Robust Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / سیستم چندمدلی Multimodel System

05-41115

395

پایان نامه

مدل سازی و کنترل پیش بین پلیمریزاسیون وینیل استات در یک راکتور نیمه پوستهModeling and Predictive Control of Vinyl Acetate Polymerization in Semi-batch Reactor

پلی وینیل استات Polyvinylacetate / کنترل پیش بین Predictive Control / جریان نوسانی Oscillating Flow / واکنشگاه نیمه پیوسته Semi-Batch Reactor / مسیر بهینه دما Optimal Temperature Trajectory / مدل بلوک گرای همرشتاین Block Oriented Hammerstein Model

06-41116

396

پایان نامه

آنالیز عددی عملکرد دیوارهای مسلح شده به روش میخ کوبی در شرایط لرزه ایNumerical Analysis of Soil-Nailed Walls in Seismic Condition

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / پاسخ لرزه ای Seismic Response / دیوارهای خاکی میخ کوبی شده Soil-Naile Walls / دامنه شتاب بحرانی Acceleration Critical Amplitude / ضریب لرزه ای بحرانی Critical Seismic Coefficient

09-41117

397

پایان نامه

بهینه سازی تثبیت آنزیم لیپاز Optimization of Lipase Immobilization

سودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas Aeruginosa / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / تولید Production / تثبیت Immobilization / آلژینات کلسیم Calcium Alginate / خالص سازی Purification

06-41118

398

پایان نامه

مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه آمیزه PP/PE تقویت شده با ذرات نانومتری کربنات کلسیم An Investigation on Mechanical Behavior of Polypropylene/Polyethylene Blend - Calcium Carbonate Nano Composite

پلی پروپیلن Polypropylene / پلی اتیلن Polyethylene / کربنات کلسیم نانومتری Nanometric Calcium Carbonate / چقرمگی Toughness / صلبیت Rigidity / استحکام ضربه Impact Strength

07-41119

399

پایان نامه

مجموعه های بحرانی در مربعات لاتین Critical Sets in Latin Squares

مجموعه بحرانی Critical set / مجموعه تعیین کننده Defining Set / مجموعه های تحمیلی FORCING SETS / دوترید لاتین Latin Bitrade / روش مربع لاتین Latin Square Method / الصاق Intercalate

02-41120

400

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی مکانیزم های غیر فعال شدن کاتالیست اکسید آهن در واکنش هیدروژن گیری اتیل بنزن به استایرن مونومر Modeling Catalyst Deactivation in Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene

اتیل بنزن Ethylbbenzen / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / هیدروژن زدایی Dehydrogenation / استیرن Styrene / پلی استایرن Polystyrene / اکسید آهن با بهبود دهنده پتاسیم Potassium Promoter Iron Oxide

06-4112

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

پایان نامه

بررسی ریزساختار و تحولات فازی در سوپر آلیاژ MP210 The Study of Microstructure and Phase Transformations in MP210 Superalloy

رسوب گذاری Sedimentation / تبلور مجدد Recrystallization / سوپر آلیاژ ام. پی 210 MP210 Superalloy

07-41123

402

پایان نامه

مدل سازی عددی سرما ساز پالس تیوب و بررسی اثرات چندبعدی Numerical Modeling of Pulse Tube Refrigerator and Study of Multi-Dimensional Effect

روش حجم محدود Finite Volume Method / مدل سازی سیالات محاسباتی Computational Fluid Modeling / لوله اینرسی Inertance Tube / سرماساز لوله ضربانی Pulse Tube Refrigrator

08-41124

403

پایان نامه

مدل سازی عددی توزیع ذرات در فضاهای تمیز Numerical Investigation of Particle Distribution in Clean Room

اتاق تمیز Clean Room / توزیع غلظت ذرات Particle Concentration Distribution / راندمان تخلیه ذرات Particle Dilution Efficiency / موقعیت نسبی دریچه های ورودی و خروجی inlet-Outlet Position / حرکت انسان Moving Person

08-41125

404

پایان نامه

ساخت فوم مناسب جهت بکارگیری در فرایند Bioremediation نفت Preparation of Suitable Foam for Bioremediation of Oil

آلودگی نفتی Oil Pollution / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / زیست درمانی Bioremediation / پلی یورتان Polyurethane / فساد زیستی Biodegradation / فوم Foam / تثبیت میکروارگانیسم Micro Organism Immobilization / کاه گندم مایع شده Liquefied Wheat Straw

06-41126

405

پایان نامه

پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پویا Urban Water Demand Forecasting with Dynamic Artificial Neural Networks

پیش بینی Forecasting / شبکه های عصبی Neural Networks / تقاضای آب شهری Urban Water Demand / روش کا - نزدیکترین همسایه K-Nearest Neighbor Method

09-41127

406

پایان نامه

پیش حالت سازهای گرافی برای مسایل جریان شبکه ای Graph-Based Preconditioners for Network Flow Problems

برنامه ریزی خطی Linear Programming / روش نقطه داخلی Interior Point Method / جریان های شبکه Network Flows / مسأله کمترین هزینه جریان Minimum Cost Flow Problem / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / روش گرادیان مزدوج پیش حالت سازی شده Preconditioned Conjugate Gradient Method / مساله های بزرگ مقیاس Large Scale Problems

02-41128

407

پایان نامه

بررسی رفتار مقیاس بندی خوشه های کاتوره ای تولید شده با نگاشت همدیس 

نگاشت همدیس CONFORMAL MAPPING / انباشت محدود به پخش Diffusion Limited Aggregation / رشد غیرلاپلاسی Non-Laplacian Growth

04-41129

408

پایان نامه

آنالیز کمی داده های EEG بیماران صرعی Quantitative Analysis of Epileptic Seizure EEG

صرع Epilepsy / الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / سری های زمانی Time Series / تبدیل موجک Wavelet Transform

04-41130

409

پایان نامه

پالایش توصیف صوری به مدل شی گرا Refinement of Formal Specification into Object Oriented Model

توصیف صوری Formal Specification / حساب لاندا Lambda Calculus / مدل شی گرا. / پالایش Refining / مبدل مسند Predicate Transformer / استلزام منطقی Implication

19-41131

410

پایان نامه

بررسی انتشار آلاینده های هوا در فضای موتوری سرپوشیده: مطالعه موردی تونل رسالت Study of Air Pollutant Dispersion in Closed Motor Way Space: Resalat Tunnel Case Study

ضریب انتشار Emission Factor / پراکندگی آلاینده هوا Air Pollutant Dispersion / تونل های اتومبیل رو Traffic Tunnels / تونل رسالت Resalat Tunnel

09-41132

411

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت با استفاده از تزریق متناوب گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن Experimental Investigation of Enhanced Oil Recovery Using N2 Alternating CO2 Gas Injection

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / نیتروژن NITROGEN / تزریق امتزاجی Miscible Injection / تزریق غیرامتزاجی Immiscible Injection

06-41133

412

پایان نامه

مجموع مربعات در حلقه های موضعی Sums of Squares in Local Rings

حلقه ارزیابی Valuation Ring / مخروط اول Prime Cone / جواب های نیمه معین مثبت Positive Semidefinite Solutions / مجموع مربعات Sum of Squares (SOS) / حلقه موضعی Local Ring

02-41134

413

پایان نامه

تحلیل شبکه های مخلوط وارسی پذیر Cryptanalysis of Verifiable Mix-net

شبکه مخلوط MixNet / کانال ناشناس Annonymous Channel / شبکه مخلوط ترکیبی Hybrid Mix-Net / حمله ساختاری Structural Attack

05-41135

414

پایان نامه

تحلیل صوری خصوصیات امنیتی پروتکل های رای گیری الکترونیکی مبتنی بر رمزنگاری همریخت با استفاده از µCRL Formal Analysis of Security Properties of Homomorphic-Cryptography-Based E-voting Protocols using µCRL

رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / جبر فرایندی Process Algebra / وارسی صوری Formal Verification / رمزنگاری همریخت Hommorphic Encryption / زبان mCRL2 mCRL2 Language / سیستم گذار حالت Labeled Transition System / قابلیت بازبینی انتخابات Election Verifiability

19-41136

415

پایان نامه

هندسه چندهمتافته، همیلتونی هموردا و موج های آب Multisymplectic Geometry, Covariant Hamiltonian and Water Waves

قانون بقا Conversation Low / هندسه چندهمتافته Multisymplectic Geometry / همیلتونی هموردا Covaraint Hamiltonian / ساختار بریج Bridges Structure

02-41137

416

پایان نامه

مسائل مقدار مرزی برای معادلات غیرخطی با Ø- لاپلاسین منفرد Nonhomogeneous Boundary Value Problems for some Nonlinear Equations with Singular Ø-Laplacian

درجه لری - شادر Leray-Schauder Degree / جواب بالایی Upper Solution / جواب پایینی Lower Solution / لاپلاسین بدون علامت Signless Laplacian / مساله امبروزتی - پرودی Ambrosetti-Prodi Problem

02-41139

417

پایان نامه

محاسبه سرعت فاز و گروه امواج اسکالر در محیط های بی نظم از روش تبدیل موجکPhase and Group Velocity of Scalar Waves in One Dimensional Disorderd Media

تبدیل موجک Wavelet Transform / سرعت گروه Group Velocity / رابطه پاشندگی Dispersion Relation / سرعت فاز Phase Velocity / محیط بی نظم Disorder Media

04-41140

418

پایان نامه

استخراج الگوهای جریان و پیش بینی افت فشار در جریان دوفاز هوا - آب در لوله قائم به کمک شبکه های عصبی و منطق فازی با استفاده از داده های آزمایشگاهی Flow Regime Recognition and Pressure Drop Simulation in Vertical Air-Water Flow By Means of Neural Networks and Fuzzy Logic

جریان دوفازی Two Phase Flow / رژیم جریان Flow Regime / شبکه عصبی Neural Network / منطق فازی Fuzzy Logic

08-41141

419

پایان نامه

برنامه ریزی پیش از بحران و واکنش مناسب پس از رویداد در شبکه های حمل و نقلPlanning Before, and Emergency Response After, Disaster in Transportarion Networks

مدیریت بحران Disaster Management / تخلیه Discharging / شبکه های حمل ونقل Transportation Networks / قابلیت اطمینان Reliability / بلایای طبیعی Natural Disasters / برنامه ریزی هماهنگ Multipartite Optimization / کمک رسانی Emergency Aids / استراتژی های بهنگام Online Application

09-41143

420

پایان نامه

تحلیل آسیب پذیری پروتکل های گمنامی Vulnerability Analysis of Anonymity Protocols

گمنامی Anonymity / حریم خصوصی Privacy / ربط ناپذیری Unlinkability / شبکه مخلوط MixNet / حمله افشای آماری Statistical Disclosure Attack (SDA)

19-41144

421

پایان نامه

روش های لاگرانژی P-عاملی برای مسایل برنامه ریزی غیرخطی تباهیده The p-Factor Lagrangian Methods for Degenerate Nonlinear Programming Problems

برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / تباهیدگی Degenercy / روش لاگرانژی پی - عاملی P-Factor Lagrangian Method

02-41146

422

پایان نامه

شبیه سازی رفتار مکانیکی نانوساختارهای فلزی با استفاده از روش دینامیک مولکولیMolecular Dynamics Simulation of Mechanical Behavior of Metalic Nanostructures

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانوسیم Nanowire / رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / مکانیزم شکست Fracture Mechanism / نیکل NICKEL / آزمایش کشش Tensile Test

07-41147

423

پایان نامه

تحلیل سیگنال کوچک آرایه های توری تار نوری براگ (FBG) و بررسی عملی آن Small Signal Analysis of Fiber Bragg Grating (FBG) Arrays and Experimental Verification

توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG) / باند گذار Transtion Band / مدولاسیون انتخابگر طول موج Wave Length-Selective Modulation / برچسب گردانی تمام نوری All-Optical Label Swapping / خط تاخیر کنار باند Band Edge Delay Line

05-41148

424

پایان نامه

بررسی اثر جایگزینی کبالت با نیکل بر روی ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی هاردمتال های WC-Co The effect of Cobalt Replacement by Nickel on Microstructure, Physical and Mechanical Properties of WC-Co Hardmetals

متالورژی پودر POWDER METALLURGY / نیکل NICKEL / کبالت Cobalt / کاربید سمانته Cemented Carbide / سرمت ها Cerments / ابزار برشی Cutting Tools / مواد سخت Hard Materials / ترمودینامیک محاسباتی Computational Thermodynamics

07-41149

425

پایان نامه

مذکر سازی دکارتی عینیت از دیدگاه سوزان بوردو Cartesian Masculinization of Objectivity Susan Bordo's Viewpoint

عینیت Objectivity / مکانیسم. / دوگانه گرایی Dualism / مذکرسازی Masculinization / تکثرگرایی معرفتی Epistemological Pluralism / تحلیل روان کاوی Psychoanalysis / عینیت پویا Dynamic Objectivity

42-41150

426

پایان نامه

بهبود روش های ارزیابی لرزه ای سیستم های خاک - سازه دارای فونداسیون مدفونUpgrading the Existing Methods for Seismic Evaluation of Soil-Structure Systems with Embedded Foundation

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment / پی مدفون Embedded Foundation / خصوصیات دینامیکی معادل Equivalent Dynamic Properties / تحریک چرخشی Rocking Motion

09-41151

427

پایان نامه

شبیه سازی جریان در مخازن هیدروکربنی دوبعدی ترک دار با مدل نفت سیاه به کمک روش حجم محدود چندمقیاسی Simulation of Flow in 2Dimensional Fractured Hydrocarbon Reservoirs Using Black-Oil Model and Multi-scale Finite Volume Method

شبیه سازی مخزن Reservior Simulation / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / جریان دوفازی Two Phase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / تابع اصلاح کننده Correction function / تابع پایه اصلی Basis Function / روش چندمقیاسی حجم محدود Multiscal Finite Volume Method

08-41153

428

پایان نامه

مدیریت کسب و کارهای شبکه ای با در نظر گرفتن اثرات شبکه ای Managing Networked Businesses Considering Network Effects

کسب و کارهای شبکه ای Networked Businesses / اثرات شبکه ای Network Effects / چارچوب مدل کسب و کار شبکه ای Networked Business Model Framework

44-41154

429

پایان نامه

بررسی امکان تولید نانو پودر نقره به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی An Investigation on Production of Silver Nanopowder by Electromagnetic Levitation Melting Method

ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی Electromagnetic Levitation / نانوپودر Nanopowder / نقره SILVER / چگالش در فاز گاز Gasphase Condensation

07-41155

430

پایان نامه

وجود و یکتایی جواب برای دو مدل ریاضی با مرز آزاد برای یک غده کروی Existence and Uniqueness of Solution for Two Free Boundary Problems Modelling Tumor Growth

رشد تومور Tumor Growth / جواب سراسری Global Solution / معادله سهموی - هذلولوی Parabolic-Hyperbolic Equation / معادله بیضوی - هذلولوی Elliptic-Hyperbolic Equation / مسئله مرزی آزاد Free Boundry Problem

02-41156

431

پایان نامه

الکترودینامیک کوانتومی ناجابجایی دوبعدی Two Dimensional Noncommutative Quantum Electrodynamics

الکترودینامیک کوانتومی Quantum Electrodynamics / مدل شوینگر Schwinger Model / جرم فوتون Photon Mass / بوزونیزاسیون Bosonization / جبر جریان Current Algebra / الکترودینامیک کوانتومی ناجابجایی NonCommulative Quantum Electrodynamics / مشتقات بالاتر زمانی Higher Time Derivatives

04-41157

432

پایان نامه

مدل سازی جریان در داخل سیکلون گاز - مایع به کمک محاسبات دینامیکی سیالاتModeling Gas- Liquid Flow in the Cyclone by Computational Fluid Dynamics

سیکلون گازی Gas Cyclone / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / جریان دوفازی Two Phase Flow / راندمان جداسازی Separation Efficiency / جریان چرخشی متلاطم Turbulent Swirling Flow

06-41158

433

پایان نامه

طراحی سنتزکننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم Design of a DLL-Based Frequency Synthesizer for Wireless Recievers

حلقه قفل شده تاخیری Delog Locked Loop / نویز فاز PHASE NOISE / لرزش زمانی Timing Jitter / بسامدساز Frequency Synthesizer / مضرب های اعشاری Fractional Multiples

05-41159

434

پایان نامه

بررسی تاثیرات حذف و نقدی سازی یارانه ای حامل های انرژی بر هزینه ها و معیارهای رفاه خانوارهای ایرانی Analysing the Effects of Monetizing Energy Carriers Subsidy on Expenditures and Welfare Criteria of Iranian Households

یارانه انرژی Energy Subside / نابرابری Inequality / اثرات رفاهی Welfare Effects / نظام یارانه ای ایران Iran Subsidy System / جابجایی عرضه Supply Shift / شبیه سازی سیاست گذاری Policy Simulation / تحلیل اصلاحات Reform Analysis / توزیع درآمد Income Distribution

44-41160

435

پایان نامه

پبش بینی میدان کرنش در ورق و غلتک در فرایند نورد سرد فولاد کم کربن Prediction of Strain Field in Strip and Work-Roll During Cold Rolling of a Low Carbon Steel

نورد سرد COLD ROLLING / میدان سرعت VELOCITY FIELD / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش پتروف - گالرکین Petrov-Galerkin Approach

07-41161

436

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی بازدهی فرایند تزریق مواد فعال سطحی در مخازن شکافدار با استفاده از مدل پنج نقطه ای در سیستم میکرومدل Experimental Investigation of the Displacement Efficiency of Surfactant Flooding in Fractured Porous Medium Using One-Quarter Five Spot Micromodel

میکرومدل پنج نقطه ای Five-Spot Micromodel / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / روش آزمایشگاهی Experimental Method / مواد فعال سطحی Surfactants / خواص هندسی شکاف Fracture Geometrical Properties / تجمعات کرمی شکل مواد فعال سطحی Surfactant Worm-Like Micelles

06-41162

437

پایان نامه

تشخیص تغییر بافت در تصاویر ابرطیفی Texture Change Detection in Hyperspectral Images

کاهش بعد Dimension Reduction / سنجش از دور Remote Sensing / تشخیص تغییر Change Detection / تصاویر ابرطیفی Hyperspectral Images

19-41163

438

پایان نامه

ارزیابی سکوهای دریایی در برابر بارهای محیطی با استفاده از تئوری قابلیت اعتمادAssessment of Existing Jacket Type Offshore Platform against Environmental Wave Loading Utilizing Theory of Reliability

تحلیل قابلیت اطمینان Reliability Analysis / تحلیل فزاینده موج Incremental Wave Analysis / سکوهای دریایی Offshore Platforms / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / بارهای محیطی Wave Loading

09-41164

439

پایان نامه

تحلیل کمانش و بررسی ارتعاشات آزاد یک استوانه متشکل از چند لایه از مواد مرکب مدرج هدفمند با خواص متغیر در طول همراه با اثرات حرارتی Free Vibration and Buckling Analysis of a Laminated Composite Cylinder Made of Functionally Graded Material with Lengthwise Properties Variation Including Thermal Effects

ارتعاش آزاد Free Vibration / روش اجزای محدود Finite Element Method / نظریه پوسته Shell Theory / کامپوزیت تقویت شده باالیاف Fiber Reinforced Composite / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / کمانش محوری Axial Buckling

08-41165

440

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم مجتمع پایش فشار خون برای کاربردهای طولانی مدت و قابل کاشت در داخل رگ 

فرکانس های تشدید Resonant Frequencies / فشار خون Blood Pressure / سیستم قابل کاشت Implantable System / اندازه گیری بی سیم Wireless Monitoring / تانک ال. سی LC Tank

05-41167

441

پایان نامه

بررسی تاثیر پدیده فشار حفره در سیلاب زنی پلیمری بر خروج نفت از مسیرهای بسته در مخازن نفتی Study of Hole Pressure Effect on the Oil Recovery from Dead Ends in Polymer Flooding in Petroleum Reservoirs

مسیرهای بسته CLOSED PATHS / فشار حفره ای Pore Pressure / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / آب کافت Hydrolysis / سیال اولدرید - بی Oldroyd-B Fluid / مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS

06-41168

442

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص مکانیکی داربست کامپوزیت استخوانی پایه TCPManufacturing and Characterization of Bone Scaffold Based on TCP

خواص مکانیکی Mechanical Properties / محلول شبه پلاسمای خون Simulated Body Fluid (SBF) / مهندسی بافت Tissue Engineering / داربست استخوانی Bone Scaffold / کامپوزیت آگاروز تی. سی. پی TCP/Agarose Composite

07-41169

443

پایان نامه

توسعه مدل بهره برداری بهینه سیستم توزیع انرژی الکتریکی دارای واحدهای تولید پراکنده Development of Optimal Operating Model for Electrical Energy Distribution Systems with DG Units

برنامه ریزی کوتاه مدت Short Term Planning / بازار برق Power Market / تولید پراکنده Dispersed Generation / سیستم توزیع Distribution System / تلفات شبکه توزیع برق Electricity Distribution Losses / کیفیت ولتاژ Voltage Quality

46-41170

444

پایان نامه

بررسی سینتیکی فرایند کربونیلاسیون متان در حضور کاتالیست ایریدیم در فاز همگنKinetic Study of Carbonylation of Methanol Using Homogenous Iridium Catalyst

اسید استیک Acetic Acid / بهینه سازی Optimization / روتنیم Ruthenium / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / کربونیلاسیون متانول Methanol Carbonylation / ایریدیم Iridium

06-41171

445

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی تشکیل کک در دهیدروژناسیون کاتالیستی پروپان در حضور افزودنی های اکسیژن دار Kinetic Modeling of Coke Formation in PDH over Pt-Sn/Al2O3 in Presence of Oxygenated Additives

فعالیت Activity / آب Water / هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation / مدل افت فعالیت Deactivation Model / تف جوشی Sintering / فرایند گازی کردن Gasification Process / کک تک لایه Monolayer Coke / کک چندلایه Multilayer Coke

06-41172

446

پایان نامه

مدل سازی عددی جا به جایی ایجاد شده در زمین در اثر پدیده گسترش جانبی (ناشی از روانگرایی خاک) Numerical Simulation of Ground Displacement Induced by Lateral Spreading Phenomenon

روانگرایی Liquefaction / اضافه فشار آب حفره ای Excess Pore Water Pressure / پخش جانبی Lateral Spread / تغییر مکان جانبی Lateral Displacement / تحلیل دینامیکی دوبعدی همبسته کامل Fully Coupled Two-Dimensional Dynamics Analysis

09-41173

447

پایان نامه

مدل سازی سیستم RCCHP برای تامین انرژی ساختمان و برآورد تقاضای انرژی و بار مفید ساختمان پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف Modeling of RCCHP System for SERI Building and Estimation of its Useful and Final Energy Demands

مدل سازی MODELING / بهینه سازی Optimization / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت Combined Heat and Power (CHP)System / تقاضای انرژی Energy Demand

46-41174

448

پایان نامه

بررسی اثر اندازه از طریق روش RKPM بر اساس تئوری الاستسیته ی گردایان کرنش در نانوساختارها Study of Size Effect via Strain-gradient Elasticity Based RKPM in Nano-Structures

طول مشخصه Charachteristic Length / ترک Crack / تابع شکلی Shape Function / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / الاستیسیته گرادیان کرنش Strain Gradient Elasticity

09-41175

449

پایان نامه

استفاده از راکتور بی هوازی چندمرحله ای ABR در تصفیه پساب های حاوی اتیلن گلایکول Treatment of Ethylene Glycol Effluent by an ABR System

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR)

09-41176

450

پایان نامه

طراحی شبکه برای خروج از آشوب در جریان شبکه های حمل و نقل: حالت های با و بدون قطعیت در عرضه Network Design to Alleviate Chaos in the Transportation Network Flows: Cases of Deterministic and Uncertain Supply

عدم قطعیت Uncertainty / طراحی شبکه Network Design / نظریه آشوب Chaos Theory / شبکه های حمل ونقل Transportation Networks / تخصیص ترافیک پویا Dynamical Traffic Assignment

09-41177

451

پایان نامه

بررسی خصوصیات شیمی - فیزیکی و ریزساختاری خاکستر پوسته برنج و عملکرد آن در مخلوط های سیمانی On The Chemo-Physical and Microstructural Properties of Rice Husk Ash and Its Performance in Cement Mixtures

آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اسیدشویی Pickling / نانو سیلیکا Nanosilica / ضایعات کشاورزی Agricultural Wastes / خاکستر سبوس برنج Rice Husk Ash / عملکرد پوزولانی Pozzolanic Performance

09-41178

452

پایان نامه

طراحی شبکه حمل و نقل شهری در شرایط آشوب و عدم قطعیت در تقاضای سفرUrban Transportation Network Design in Chaotic Conditions and Uncertainty in Travel Demand

طراحی شبکه Network Design / نظریه آشوب Chaos Theory / تخصیص ترافیک پویا Dynamical Traffic Assignment / عدم قطعیت در تقاضا Uncertainty in Demand

09-41179

453

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات آزاد و پایداری تیرهای FG با ترک سطحی Free Vibration and Buckling Analysis of Functionally Graded Beams with an Edge Crack

ارتعاش آزاد Free Vibration / پایداری Stability / ترک سطحی Surface Crack / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / نظریه تغییر شکل برشی مرتبه سه تیر Third Order Shear Deformation Beam Theory

08-41180

454

پایان نامه

طراحی بورد عملی برای آزمایش روشهای آنالیز توان مصرفی Design and Making a Practical Evaluation Board to Examine of Power Analysis Methods

رمزنگاری Cryptography / رمز قالبی Block Cipher / تحلیل توانی Power Analysis / کانال های جانبی Side Channels / توان مصرفی Power Consumption / تحلیل توان مصرفی دیفرانسیلی Differential Power Analysis (DPA) / تحلیل توان مصرفی ساده Simple Power Analysis (SPA)

55-41181

455

پایان نامه

روشی برای بهبود بخشیدن امنیت در شبکه های نظیر به نظیر ارسال جویباری ویدیو A Scheme for Improving Security in Peer-to-Peer Video Streaming Networks

جریان سازی ویدیو Video Streaming / امنیت شبکه Network Security / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / آلوده سازی محتوا Content Pollution / تغییر صحنه Scene Change

19-41182

456

پایان نامه

رتبه بندی ویژگی ها در دسته بندی متون Feature Ranking in Text Classification

دسته بندی متنی Text Categorization / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / کاهش ابعاد Dimensionality Reduction / رتبه بندی ویژگی ها Features Ranking

19-41183

457

پایان نامه

پیش بینی سهم انتقال جرم هنگام تشکیل جت در ستون های استخراج مایع - مایعPrediction of the Contribution of Mass Transfer During Jet Formation in Liquid-Liquid Extraction Columns

ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / جت مایع - مایع Liquid-Liquid Jet / تماس دهنده همزن دار Rotating Disc Contactor

06-41184

458

پایان نامه

قیمت گذاری پویای محصولات فصلی با در نظر گرفتن حق لغو سفارش در سیستم پیش فروش Dynamic Pricing of Seasonal Goods with Cancellation Right in an Advance-Sale System

قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / مدیریت درآمد Revenue Management / محصولات فصلی Perishable Products / لغو سفارش Cancellation Right

01-41185

459

پایان نامه

یک روش نیوتن نادقیق برای بهینه سازی نامحدب با قیود تساوی An Inexact Newton Method for Nonconvex Equality Constrained Optimization

بهینه سازی بزرگ مقیاس Large Scale Optimization / بهینه سازی مقید Constrained Optimization / برنامه ریزی نامحدب Nonconvex Programing / روش حل نادقیق دستگاه خطی Inexact Linear System Solvers

02-41186

460

پایان نامه

بهبود کارایی الگوریتم های مدیریت منابع در شبکه های رادیوی شناختی Improvement of Resource Management Algorithms in Cognitive Radio Networks

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / سیستم دسته بند یادگیری Learning Classifier System / شبکه عصبی Neural Network / تابع پایه شعاعی Radial Basis Function

19-41187

461

پایان نامه

مطالعه شبکه های پیچیده و انتشار تاثیرات Study of Complex Networks and Spread of Influences

بازی های جمعیتی Population Games / دینامیک انتخاب همراه با خطا Noisy-Best-Response Dynamics / دینامیک انتخاب لوجیت Logit-Response Dynamics / بازی های پتانسیلی کامل Full Potential Games / قیمت گذاری در بازار Market Pricing

02-41188

462

پایان نامه

محاسبه ضریب انتقال حرارت در یک مبدل پوسته و لوله ای با دسته لوله تابدار به کمک CFD Heat Transfer Coefficient Prediction in Shell and Tube Heat Exchanger with Twisted Tube Bundle by CFD

مبدل حرارتی پوسته و لوله Shell and Tube Heat Exchenger / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انتقال حرارت Heat Transfer / افت فشار Pressure Drop / دسته لوله تابیده Twisted Tube Bundle

06-41189

463

پایان نامه

طراحی مفهومی و بررسی عملکرد یک خودرو هیبرید با هوای فشرده Conceptual Design and Performance Evaluation of a National Compressed Air Driven Hybride Car

خودروی ترکیبی Hybrid Car / خودروی ترکیبی بادی Hybrid Pneumatic Vehicle / خودروی ترکیبی سری Series Hybrid System / خودروی ترکیبی موازی Parallel Hybrid System / سیکل حرکتی Driving Cycle

58-41190

464

پایان نامه

نرخ های قابل حصول امن در شبکه های رله Achievable Secrecy Rate Regions for Relay Networks

شبکه رله Relay Network / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / کانال شنود Wiretap Channel / ناحیه نرخ - ابهام Rate-Equivocation Region / ناحیه نرخ قابل حصول Achievable Rate Region / امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات Information Theoretic Security / ظرفیت امن Security Cpacity

05-41191

465

پایان نامه

شناسایی استراتژی های رهبری خود در زنان کارآفرین موفق ایرانی The Hidden Side of Coin: What Self Leadership Strategies Are Applied by Successful Iranian Women Entrepreneurs?

کارآفرینی Entrepreneurship / فرهنگ Culture / نسبت جنسیتی Gender Ratio / رهبری خود Self-Leadership / کارآفرینی زنان Female Entrepreneurship

44-41192

466

پایان نامه

ارائه مدلی جامع جهت انتخاب سبک و روش مناسب کسب تکنولوژی با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی در شرکت های هلدینگ سیمان غدیر) Provide a Comprehensive Model to Select the Appropriate Mode and Method of Technology Acquisition, Using Analytic Network Process

فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process / مدل اجرایی اکتساب تکنولوژی Technology Acquisition Operational Model / اکتساب فناوری Technology Acquisition / معیارهای موثر Effective Criteria

01-41193

467

پایان نامه

بررسی اتصال غیر متشابه تیتانیم تجاری خالص به فولاد زنگ نزن آستنیتی از طریق جوشکاری مقاومتی نقطه ای (بدون و با استفاده از لایه واسطه نیکلی) Dissimilar Spot Resistance Welding Between Commercially Pure Titanium and Austenitic Stainless Steel (With and Without Nickel Interlayer)

تیتانیم خالص تجاری Commercially Pure Titanium / فولاد زنگ نزن آستنیتی Austenitic Stainless Steel / لایه واسط Interlayer / جوشکاری مقاومتی نقطه ای غیر هم جنس Dissimilar Spot Resistance Welding

07-41194

468

پایان نامه

مدل سازی تحلیلی خطوط انتقال غیریکنواخت رسانای عادی و ابررسانا مبتنی بر تقریب شبه ایستا Modeling of Sub-wavelength Normal and Superconducting Nonuniform Transmission Lines in the Quasi-static Approximation

خط انتقال غیریکنواخت Nonuniform Transmission Line / ابررسانایی Superconductivity / خط انتقال ریزنوارکی Microstrip Transmission Line / امواج شبه الکترومغناطیس عرضی Quasi-Transverse Electromagnetics Waves (Quasi-TEM) / معادله تلگرافی Telegrapher's Equation / تقریب زیر طول موج Sub-Wavelength Approximation

05-41195

469

پایان نامه

بررسی اثر دما بر پارامترهای مختلف MOSFET و مدل سازی موبیلیتی حاملین در محدوده ی دمایی 77 تا 300 کلوین Investigation of Temperature Effect on MOSFET Parameters and Modeling of Carrier Mobility in Temperature Range of 77 - 300K

فناوری مسفت Metal Semiconductor Field Effect Transistor (MESFET)Technology / ترانزیستورهای اثر میدان Field Effect Transistors / پراکندگی Scattering / تحرک پذیری Mobility / ولتاژ آستانه Threshold Voltage / الکترونیک دمای پایین Cryoelectronics

05-41197

470

پایان نامه

تولید ساختار گلبولی به کمک همزن الکترومغناطیسی و رئوکست آلیاژ آلومینیوم A356Formation of Globular Microstructure by Electromagnetic Stirring and Rheocasting of Semi-Solid A356 Aluminum Alloy

فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / هم زن الکترومغناطیسی Electromagnetic Stirrer / ریزساختار گلوله ای شکل Globular Microstructure / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / ریخته گری تلاطمی Rheocasting / قالب پله ای Step-Die

07-41198

471

پایان نامه

مدل سازی اشکال برای اشکالات گذرا در پردازنده های نهفته Fault Modeling of Transient Faults in Embedded Processors

تغییرات دمایی Temprature Variation / شوک حرارتی Thermal Shock / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / تزریق خطا Fault Injection / سیستم تعبیه شده Embedded System / مدل سازی خطا Fault Modeling

19-41199

472

پایان نامه

بررسی اثر پارامترهای موثر بر تنش در مواد FG تحت بارگذاری سیکلی حرارتی - مکانیکی هم فاز و غیر هم فاز به روش اجزای محدود Parametric Analysis of Thermomechanical Stresses in Functionally Graded Materials Under in-phase and out-of-phase Loading

تنش حرارتی Thermal Stress / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تحلیل پارامتری Parametric Analysis / مدل میکرومکانیکال MICROMECHANICAL MODEL / تنش مکانیکی Mechanical Stress / مدل میکرومکانیکال MICROMECHANICAL MODEL / بارگذاری هم فاز In-Phase Loading / بارگذاری غیر هم فاز Out-of-Phase Loading

45-41200

473

پایان نامه

شبیه سازی ریزش ثقلی در مخازن نفت با استفاده از مدل نفت سیاه Simulation of Gravity Drainage in Oil Reservoirs Using Black-Oil Model

مدل نفت سیاه Black-Oil Model / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism / قوانین بقای هذلولوی Hyperbolic Conservation Laws / شار عددی Numerical Flux / موج غالب Dominant Wave / تصحیح درگاشت Entropy Correction

08-41201

474

پایان نامه

خواص سوپرآلیاژهای پایه کبالت و تاثیر ذوب مجدد بر ریزساختار و خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها Properties of the Cobalt Base Superalloys and the Effect of Remelting on Microstructure and Chemical and Physical Behavior

ذوب مجدد Electroslag Refining / ریزساختار Microstructure / پره های توربین Turbine Blades / سوپرآلیاژ پایه کبالت Cobalt Base Superalloy

07-41202

475

پایان نامه

طراحی و ساخت میکرواسپیندل فوق سریع Design and Fabricating of a High Speed Micro Spindle

ماشین کاری MACHINING / محور سرعت بالا High Speed Spindle / یاتاقان هوا Air Bearing / ریز محور فوق سریع High Speed Micro Spindle / توربین هوا Air Turbine

08-41203

476

پایان نامه

توسعه مدل بهینه جریان گذرای انرژی در یک واحد مسکونی Development of Optimum Model Transient Energy Flow in the Residential Building Unit

انرژی Energy / ساختمان ها Buildings / مدل سازی MODELING / بار سرمایشی Cooling Load / بهینه سازی Optimization / بار گرمایشی Heating Load

46-41206

477

پایان نامه

بررسی پروتکل های تسهیم راز کوانتومی Analysis of Quantum Secret Sharing Protocols

رمزنگاری کوانتومی Quantum Cryptography / ساختار دسترسی Access Structure / اشتراک رمز Secret sharing

05-41207

478

پایان نامه

بررسی مساله پیام دهی فوق نوری در رابطه بین مکانیک کوانتومی و نسبیت خاصSuperluminal Signaling in the Relationship Between Quantum Mechanics and Special Relativity

درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement / ناموضعیت کوانتومی Quantum Nonlocality / همزیستی مسالمت آمیز PEACEFUL COEXISTENCE / قضیه عدم پیام دهی No-Signaling Theorem / پیام دهی فوق نوری Superluminal Signaling

04-41208

479

پایان نامه

کاهش سربار انرژی مصرفی ناشی از روش بازگشت از خطای عقب گرد در سیستم های نهفته توزیع شده Reducing the Energy Overhead of Rollback/Recovery Mechanisms in Distributed Embedded Systems

سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / نقطه مقابله Checkpoint / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / سیستم های بی درنگ سخت Hard Real Time Systems / بازیافت عقب گرد Rollback Recovery / کمکی آماده باش Standby Sparing / سیستم بازخورد Feedback System

19-41209

480

پایان نامه

امنیت در اجرای همروند یک پروتکل احراز هویت Security in Concurrent Execution of an Authentication Protocol

احراز هویت Authentication / تبادل کلید گروهی Group Key Exchange / قرارداد تبادل کلید گروهی احراز هویت شده Authenticated Group Key Exchange Protocol / چارچوب ترکیب سراسری Universal Composability Framework / امنیت اجرای همروند Security in Concurrent Execution

19-41211

481

پایان نامه

بررسی تاثیر FRP بر عملکرد دیوار برشی به کمک مدل اجزای محدود Numerical Study on Behavior of RC Shear Wall Retrofitted with FRP Sheets

مقاوم سازی UPGRADING / دیوارهای برشی Shear Walls / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / پاسخ هیسترتیک Hysteretic Response

09-41213

482

پایان نامه

شبیه سازی عددی سرماساز لوله ضربانی چندمرحله ای Numerical Simulation of Multi Stage Pulse Tube Refrigerators

سرماساز لوله ضربانی Pulse Tube Refrigrator / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / روش حجم محدود Finite Volume Method / شبیه سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Simulation

08-41214

483

پایان نامه

توسعه ی مدل تعیین قیمت و موجودی بهینه در صنایع چندمحصولی Developing a New Model of Pricing and Inventory Control of Multiproduct Industries

قیمت گذاری Pricing / تعیین سیاست بهینه موحودی Optimizing Inventory Policy / صنایع چندمحصولی Multiproduct Industries / به روز رسانی تابع تقاضا Demand Learning

01-41215

484

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی هیدروکراکینگ حرارتی خوراک پارافینی Kinetic Modeling of Thermal Hydrocracking of a Paraffinic Feedstock

تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / مدل سینتیکی مکانیزمی Mechanistic Kinetic Model / توزیع محصولات Product Distribustion / خوراک پارافینی Paraffinic Feed Stook

06-41216

485

پایان نامه

ساخت نانوکامپوزیت Al-AL3Ti به روش درجا با استفاده از فرایند آلیاژسازی مکانیکی و پرس داغ دو مرحله ای و بررسی رفتار سایشی Fabrication of Al /Al3Ti in-situ Composite by Mechanical Alloying and Two-Step Hot Press

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / سایش Wear / نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / پرس داغ دومرحله ای Two-Step Hot Press

07-41217

486

پایان نامه

تحلیل و شبیه سازی میکرودیسپنسر الکتروسینتیکی Numerical Simulation and Enalysis of an Electrokinetically-driven Microdispenser

حل عددی Numerical Solution / درمان الکتروسینتیکی Electrokinetic Remediation / آزمایشگاه روی تراشه Lob-on-a-Chip / توزیع کننده الکتروسینتیک Electrokinetic Dispenser

08-41218

487

پایان نامه

ارائه ی بهبودی بر روش توسعه ی مبتنی بر آزمون نرم افزار An Improvement on Test Driven Development

آزمایش نرم افزاری Software Testing / کیفیت نرم افزار Software Quality Assurance / توسعه ی مبتنی بر آزمون Test Driven Development (TDD) / آزمون مبتنی بر مدل Model Based Testing (MBT)

19-41219

488

پایان نامه

کاربرد نظریه اختلال در بهینه سازی مدیریت سوخت راکتور VVER1000 (بوشهر)Application of Perturbation Theory in Fuel Management Optimization of VVER-1000 Reactor

بهینه سازی Optimization / نظریه اختلال PERTURBATION THEORY / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / طراحی چیدمان سوخت Fuel Loading Pattern / واکنشگاه وی. وی. ای. آر 1000 Vodo-Vodyanoi Energetichesky (VVER)1000 / ضریب اوج قدرت Power Peaking Factor

46-41220

489

پایان نامه

مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات هیدروژن در حضور و بدون حضور مولکول کمکی Thermodynamic Modeling of Hydrogen Hydrate Formation with and without Help Molecules

تعادل فاز هیدرات Hydrate Phase Equilibrium / فشار تجربه هیدرات Hydrate Dissociation Pressure / هیدرات هیدروژن Hydrogen Hydrate / هیدرات هیدروژن - تتراهیدروفوران Hydrogen-Tetrahydrofuran Hydrate

06-41221

490

پایان نامه

به تعویق انداختن انتخاب پارامتر مانعی در الگوریتم های پیشگو - اصلاح گر مهروتراگونهPostponing the Choice of the Barrier Parameter in Mehrotra-Type Predictor–Corrector Algorithms

روش پیشگو - اصلاحگر Predictor-Corrector Method / همگرایی ابرخطی Superlinear Convergence / الگوریتم مهروترا گونه Mehrotra-Type Algorithm / پیچیدگی چندجمله ای Polynomial Complexity

02-41222

491

پایان نامه

ارائه یک روش کاربردی جدید برای تحلیل استاتیکی غیرخطی سکوهای دریایی با در نظر گرفتن اندرکنش شمع - خاک - سازه A New Practical Approach for Nonlinear Static Analysis of Jacket Type Offshore Platforms With Special Attention To Pile-Soil-Structure Interaction

تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / سکوهای دریایی Offshore Platforms / جابجایی Convection / پوش اور مودال Modal Pushover / رانش Drift / طیف احتمالاتی مشروط Conditional Mean Spectrum / ترکیب مودال سازگار Adaptive Modal Combination

09-41223

492

پایان نامه

نقش گروه های بخشپذیر در ساختمان حلقه های تقسیم و گروه براور میدان ها The Role of Divisible Groups in the Structure of Division Algebras and Brauer Group of Fields

نرم کاهش یافته REDUCED NORM / گروه بخش پذیر DIVISION GROUP / زیرگروه ماکسیمال Maximal Subgroup / گروه براوئر BRAUER GROUP / جبر تقسیم مرکزی Central Division Algebra

02-41224

493

پایان نامه

سازمان همکاری های اقتصادی (اکو): برآورد اثرات و ظرفیت های صادراتی دوجانبه در صنایع غیرنفتی با کاربرد مدل جاذبه Economic Cooperation Organization: Ex-post Impact and Potentials on Intra-group Trade in Non-Oil Industries Using Gravity Model

تجارت Trade / مدل جاذبه Gravity Model / سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) Economic Cooperation Organization (ECO) / تجارت درون گروهی Intragroup-Trade / ظرفیت های صادراتی Export potentials

44-41226

494

پایان نامه

انتخاب استراتژی زنجیره تامین با استفاده از مدل پیشنهادی ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای و سیستم دینامیک Supply Chain Strategy Selection Using Integration of Analytical Network Process and System Dynamics 

تصمیم گیری Decision Making / فرایند تحلیل شبکه ای Analytic Network Process / مدیریت استراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT / سیستم های دینامیکی Dynamical Systems / زنجیره عرضه Supply Chain

01-41227

495

پایان نامه

تاثیر سیاست های مالی و مداخلات دولت بر روی توزیع درآمد 

اندازه دولت Government Size / دخالت دولت Government Intervention / توزیع درآمد Income Distribution / سیاست های مالی Fiscal Policies

44-41228

496

پایان نامه

طراحی سیستم تشخیص خرابی (عیب) در سیستم تعیین وضعیت ماهواره 

آشکارسازی Detection / ماهواره Sattelite / خطای حسگر Sensor Error / شناسایی عیب Fault Diagnosis / تشخیص خطا Fault Detection / حسگر تعیین وضعیت Attitude Sensor / جداسازی خرابی Fault Isolation

05-41229

497

پایان نامه

ارزیابی چاه هوشمند و معمولی تحت شرایط عدم قطعیت در مخزن 

چاه های هوشمند Smart Wells / عدم قطعیت Uncertainty / بهینه سازی Optimization / تحلیل آماری Statistical Analysis / شیر کنترلی Control Valve

06-41230

498

پایان نامه

ارزیابی عملکرد مناطق شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) 

کارایی Efficiency / تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / پخش فرآورده های نفتی Oil Products Distribution / مدل فراکارای خاص سنجه ای Super Efficiency Measure-Specific Model

01-41231

499

پایان نامه

مدل سازی انتقال اکسیژن در اسینوس ریه انسان 

ریه Lung / انتقال اکسیژن. / هموگلوبین HEMOGLIBIN / مدل سازی عددی Numerical Simulation

08-41233

500

پایان نامه

بررسی پدیده ی افت مقاومت جانبی و ناپایداری محوری در ستون بتنی 

شکل پذیری Ductility / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / دستورالعمل به سازی لرزه ای Instruction of Quake Rehabilitation of Existing Structures / ستون های بتنی مسلح Reinforced Concrete Columns / استحکام جانبی Lateral Strength / استحکام ثقلی Axial Strength / ناپایداری جانبی Lateral Instability

09-4123

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

پایان نامه

بررسی عددی انتقال حرارت آرایه ای از جت های برخوردی به سطح استوانه ای 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جت برخوردی Impinging Jet / انتقال حرارت Heat Transfer / مدل جریان آشفته TURBULENCE MODEL / آرایه جت Jet Arrays / سطح استوانه ای Cylindrical Surface

06-41236

502

پایان نامه

سنتز نانوذرات دی تیوسمی کاربازون دی آلاهید نشاسته و نانوذرات دی سمی - کاربازون دی آلاهید نشاسته و بررسی جذب یون های فلزی از محلول های آبی توسط آنها 

نانوذرات Nanoparticles / نشاسته ها STARCHES / جذب سطحی Adsorption / سمی کاربازون ها Semecarbazones / تیو سمی کاربازید Thiosemi Carbazide

03-41237

503

پایان نامه

تعیین مساحت سطح تماس بین دو فاز گاز و مایع در یک راکتور نوع جدید با جت های برخوردی به روش شیمیایی 

ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / مواد فعال سطحی Surfactants / سطح ویژه انتقال جرم Interfacial Area / جریان های برخوردکننده Impinging Streams / واکنش گاز - مایع Gas-Liquid Reaction

06-41238

504

پایان نامه

کشف شبکه های Botnet 

امنیت شبکه Network Security / شبکه بوت نت Botnet Network / سیستم دی. ان. اس DNS System / تغییرات پی در پی سریع Fast Flux / تغییرات پی در پی نام دامنه Domain Flux

19-41239

505

پایان نامه

تحلیل پایداری آیروالاستیک پوسته کامپوزیتی بالایه پیزوالکتریک در جابجایی های بزرگ به روش اجزای محدود 

تغییر شکل بزرگ Large Deformation / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / پوسته های مرکب Composite Shells / لایه پیزوالکتریک Piezoelectric Layer

45-41240

506

پایان نامه

بررسی عملکرد ساپورت پامیس به عنوان مدیای فرایند بیوفیلتر مستغرق هوازی در مقایسه با ساپورت های تجاری - سنتتیک 

بیوفیلتر مستغرق هوازی Submerged Biological Aerated Filter / پلی اتیلن Polyethylene / پلی پروپیلن Polypropylene / تکیه گاه Support / سنگ پامیس Pumice Stone

06-41241

507

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی فرایند آشام در محیط متخلخل شکافدار 

محیط متخلخل شکافدار Fractured Porous Media / فشار مویینگی Capillary Pressure / فرایند آشام Imbibition Process / فرایند آشام غیرهم سو Counter Current Imbibition Process / فرایند آشام دینامیک Dynamic Imbibition Process

06-41242

508

پایان نامه

سنتز و بررسی شیمی کوئوردیناسیون لیگاندهای ماکروسیکلی آزاتاجی N2O3 با اندازه حلقه های متفاوت با فولرن و (Cu (II 

آزاکرون Azacrown / فولرین Fullerene / مواد مختلط Composite Materials / درشت حلقه Macrocycle

03-41243

509

پایان نامه

عدد قالب رومی گراف ها 

درخت Tree / تابع غالب رومی Roman Domination Function / عدد غالب رومی Roman Domination Number / تابع کا - غالب رومی Roman K-Domination Function / عدد کا - غالب رومی Roman K-Domination Number

02-41244

510

پایان نامه

تاثیر ترکیب مخلوط سوخت در تولید پودر نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیا - سریا به روش سنتز احتراقی محلول 

مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / میکروسکوپ الکترونی ELECTRON MICROSCOPES / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / پراش سنجی Diffractometry / سنتز احتراقی محلول Aqueous Combustion Synthesis / نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیا - سریا Alumina-Zirconia-Ceria Nanocomposite / گرمادهی Exothermicity

07-41245

511

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی میزان بازیافت نفت در مقیاس حفره بوسیله مکانیزم ریزش ثقلی در مخازن شکافدار 

مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism / نفوذ مجدد نفت Reinfiltration / پیوستگی بلوک ها Blocks Continuity / ریزمدل شیشه ای Glass Micromodel

06-41246

512

پایان نامه

ارزیابی اتصالات جدید تیر به ستون پیش ساخته بتنی مقاوم خمشی با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود Evaluation of New Moment-Resistant Precast Concrete Beam-Column Connections using FE Method

اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / بارگذاری جانبی Lateral Loading / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / سازه های پیش ساخته Precast Structures / قاب های مقاوم خمشی پیش ساخته Moment Resisting Precast Frames

53-41248

513

پایان نامه

افزایش قابلیت اطمینان در شبکه بر روی تراشه مبتنی بر سوییچ بازپیکربندی Reliability Improvement in Network-on-Chip Based on Switch Reconfiguration

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بازپیکربندی Reconfiguration / مدل مارکوف MARKOV MODEL / راه گزین شبکه Network Switch / بهبود قابلیت اطمینان Reliability Improvment

52-41249

514

پایان نامه

نشت یابی لوله های مدفون با استفاده از تکنیک های پایش وضعیت سلامتی Leakage Detection of Buried Pipeline Based on Structural Health Morning Techniques

نشت یابی لوله Lekage Detection Pipline / خطوط لوله Pipelines / خلاءزایی Cavitation / توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG)

58-41250

515

پایان نامه

مطالعه رفتار حرکتی سیال نیمه جامد با آزمون دستگاه اکستروژن معکوس با سقوط آزاد وزنه به کمک حل تحلیلی 

فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / سیال شناسی Rheology / گرانروی سنج اکستروژن معکوس Back-Extrusion Viscometer

07-41251

516

پایان نامه

بررسی خواص کارپذیری کامپوزیت های ذره ای TiB2 در زمینه آلیاژ آلومینیوم AA2024 

کامپوزیت Composite / کارپذیری Workability / نقشه فرایند Processing Map / آلیاژ آلومینیوم 2024 Aluminum 2024 Alloy / تغییر شکل گرم Hot Deformation / ذرات دی بوراید تیتانیوم TiB2 Particles

07-41252

517

پایان نامه

روش های تخمین خسارت ویژه ساختمان ها در مهندسی زلزله بر اساس عملکرد 

عملکرد لرزه ای Seismic Performance / برآورد خسارت Loss Estimation / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / مهندسی زلزله بر اساس عملکرد Performance-Based Earthquake Engineering

09-41254

518

پایان نامه

مدیریت انرژی در سیستم های بی درنگ مبتنی بر برداشتگر انرژی 

مدیریت انرژی Energy Management / سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / بازیاب انرژی Energy Harvesting / زمان بندی بی درنگ Real-Time Scheduling

19-41255

519

پایان نامه

اثرات درآمدهای نفتی بر ترجیحات شغلی افراد بین تولید و رانت جویی 

رانت جویی Rent Seeking / مبانی اقتصاد خرد Microeconomic Foundations / اقتصاد نفتی Oil Economics / تخصیص استعدادها Talent Allocation / ترجیحات شغلی Occupational Choice

44-41256

520

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانوذرات پلاتین بر روی نانولوله های کربنی 

رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کاتالیزور Catalyst / نانوذرات پلاتین Platinum Nanoparticle

07-41257

521

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی میکروسکوپ نیروی اتمی به کمک دینامیک مولکولیMolecular Dynamics Based Modeling and Simulation of Atomic Force Microscopy

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / هیسترزیس HYSTERESIS / برهم کنش نوک - نمونه Tip-Sample Interaction / اثر دما Temperature Effect / انعطاف پذیری Flexibility / اثر هندسه نوک Tip Geometry Effect

08-41258

522

پایان نامه

تحلیل پارامتریک قاب با بادبندی Y- شکل برون محور 

تحلیل پارامتری Parametric Analysis / مهاربندی Bracing / بادبند وای شکل Y-Bracing / جذب انرژی پلاستیک Plastic Energy Absorption / تیر واسط Link Beam

09-41259

523

پایان نامه

هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مطالعه موردی: شرکت سیمان شرق 

تعمیر ونگهداری Maintenance / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) / هزینه نگهداری Maintenance Cost / هزینه انرژی Energy Cost / شرکت سیمان شرق Shargh Cement Company

01-41260

524

پایان نامه

مطالعه ی پارامتریک رفتار دیوارهای آجری همراه با بازشو 

روش اجزای محدود Finite Element Method / شکل بازشو Shape of Opening / دیوارهای آجری محصور Confined Masonry Walls / دیوار آجری Masonry Wall / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ملات ها MORTARS / محل بازشو Opening Location

09-41261

525

پایان نامه

عملیات حرکت با حفظ فاصله و عدم برخورد به موانع متحرک در سیستم های چندعاملی 

توده رباتیکی Robotic Swarm / حرکت گروهی Flocking / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / نظریه گراف Graph Theory / سیستم چندعاملی Multiagent System / عدم برخورد به موانع متحرک Moving Obstacle Avoidance

08-41262

526

پایان نامه

تخصیص کانال چندرادیویی در شبکه های بی سیم با استفاده از تحلیل تئوری بازی ها

شبکه های بی سیم Wireless Networks / نظریه بازی GAME THEORY / طراحی مکانیزم Mechanism Design / تخصیص کانال Channel Allocation

19-41263

527

پایان نامه

برنامه ریزی و کنترل اقلام موجودی در شرایط وجود اقلام معیوب و عدم اطمینان در تقاضا 

اقلام معیوب Defective Items / سیستم موجودی پایه BASE STOCK SYSTEM / تقاضای پس افت Backordered Demand / تقاضای پواسون Poisson Demand / سیستم صف - موجودی Queueing-Inventory System

01-41264

528

پایان نامه

تحلیل الگوریتم های رمز دنباله ای با استفاده از خواص آماری توابع بولی 

رمزهای دنباله ای Stream Ciphers / تابع های بولی Boolean Functions / تحلیل بردار اولیه منتخب Chosen Initial Vector (IV)Attack / آزمون مربع کای چندبخشی Multiple-Chi-Square Test / صورت نرمال جبری Algebraic Normal Form

05-41265

529

پایان نامه

مطالعه پدیده های انتقال در محیط های متخلخل 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل دارسی Darcy's Model / مدل برینکمن - فوچیهایمر Brinkman-Forchheimer Model / پدیده های انتقال Transport Phenomena

06-41266

530

پایان نامه

الگوریتم ها و داده ساختارهای مبتنی بر حافظه ی جانبی برای حل مسایل هندسه محاسباتی 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / حافظه خارجی External Memory / مثلث بندی. / عملیات ورودی/خروجی Input-Output Operation

02-41267

531

پایان نامه

تولید زیست سوخت مایع به کمک ساکارومایسس سرویزیا 

بیواتانول Bioethanol / باگاس نیشکر Sugarcane Bagasse / تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / ساکارافیکاسیون Saccharificasion / پیش فرایند Pretretment / آنزیم سلولاز Cellulase Enzeme / ساکارومایسس سرویسیه Saccharomyces Cerevisiae / تخمیر Fermentation

06-41268

532

پایان نامه

نهان نگاری سیگنال صحبت در داخل سیگنال صحبت تلفنی 

نهان نگاری Watermarking / سیگنال صحبت Speech Signal / سیگنال صحبت تلفنی Telephony Speech Signal / مدل پوشانندگی شنوایی Auditory Masking Model / آستانه پوشانندگی شنوایی Auditory Masking Threshold / آزمون ارزیابی ادراکی کیفیت صحبت Preceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ)Test

05-41269

533

پایان نامه

بررسی دتونیشن عبوری از کانال های با سطح مقطع متغیر 

ساختار سلولی Cellular Structure / سطح مقطع متغیر Cross Section Variable / موج انفجاری Detonation Wave / کانال همگرا Converging Channel / کانال واگرا Diverging Channel

45-41270

534

پایان نامه

بررسی واکنش مانیخ با استفاده از کاتالیزور لیتیم پرکلرات و سنتز ترکیب های آلی حاوی گوگرد در محیط آبی 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / 4،3،1 - اکسادیازول ها 1,3,4- Oxadiazoles / تیادیازول Thiadiazole / واکنش بارجلینی Bargellini Reaction

03-41271

535

پایان نامه

مدل سازی نیروگاه هسته ای بوشهر با هندسه واقعی و امکانات نصب شده و مطالعه حادثه ی شکست بزرگ (LB-LOCA)با کمک کد RELAP5/MOD3.2 Modeling of Boushehr NPP (as built) and Analysis of Large Break Loss of Coolant Accident (LB-LOCA) Using RELAP5/MOD3.2 System Code

نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / مدل ترموهیدرولیکی THERMOHYDRAULIC MODEL / حادثه شکست بزرگ از دست دادن خنک کننده Large Break Less-of-Coolant Accident (LB-LOCA) / گزارش نهایی تحلیل ایمنی نیروگاه FSAR / انباره کا. دبلیو. یو KWU Accumulator

46-41272

536

پایان نامه

بررسی جوشکاری نفوذی آلومینیوم به مس با استفاده از فرایند ECAE An Investigation on the Diffusion Welding of Aluminum to Copper Using ECAE Process

آلومینیوم Aluminum / مس COPPER / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) / اتصال دهی نفوذی Diffusion bonding / دمای اتصال دهی Bonding Temprature / زمان نگهداری Holding Time

07-41273

537

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی دارای میراگر فلزی خشابی با استفاده از روش زمان دوام Performance Based Assessment of Steel Frames With Cartridge Dampers Using Endurance Time Method

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / روش زمان دوام Endurance Time Method / میراگر فلزی خشایی Cartridge Metalic Damper

09-41274

538

پایان نامه

بازیابی روغن کارکرده با سیستم فوق بحرانی Used Oil Recovery by Supercritical Solvent Extraction

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / بازیافت. / روغن خوراکی پسماند Used Frying Oil / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction / بازیافت روغن کارکرده Used Oil Recovery

06-41276

539

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک ملکولی رشد لایه نازک و جوانه زنی آلومینیوم در فرایند انجماد سریع در مقیاس نانومتری Molecular Dynamics Simulation of Thin Film Growth and Nucleation Processes of Rapid Solidification of Aluminum in Nano-Scale

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / ذوب Melting / انجماد Solidification / ذوب مجدد Electroslag Refining / فشار pressure / نرخ تغییر دما Temperature Changing Rate / رشد جهت دار Epitaxial Growth

07-41277

540

پایان نامه

استخراج آنتی اکسیدان از سبوس برنج و بهینه سازی فرایند Antioxidant Production from Rice Bran and Optimization of the Process

سبوس برنج Rice Husk / آنتی اکسیدان Antioxidant / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / کل محتوای فنلی Total Phenolic Content / به دام اندازی رادیکال آزاد Radical Scavenging / ممانعت از اکسید شدن اسید لینولئیک Inhibitation of Linoleic Acid Peroxidation / قدرت احیا Reducing Power

06-41278

541

پایان نامه

بازیافت اورانیوم موجود در پسماند جامد راکتور فلوریناسیون کارخانه فرآوری اورانیوم (UCF) Uranium Recovery from Solid Waste of Flourination Reactor of UCF Plant

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / پسمانداری زباله های هسته ای Waste disposal / بازیافت اورانیوم Uranium Recovery / شناسایی پسماند Waste Characterisation

46-41280

542

پایان نامه

تاثیر آرایش واگن ها در پایداری قطار با توجه به شرایط مختلف خط Considering the Ctability of Train Movement Based on Wagons Arrangement

دینامیک طولی Longitudinal Dynamic / خروج از خط قطار Derailment / تماس چرخ و ریل Wheel/Rail Contact / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / قطار Train / آرایش واگن ها Wagons Arrengement

08-41281

543

پایان نامه

مثلثی سازی همزمان زیر جبرهایی از عملگرهای فشرده روی فضاهای باناخSimultaneousely Triangularization of Families of Compact Operators on the Banach Spaces

فضاهای باناخ Banach Spaces / عملگرهای فشرده Compact Operators / زیرفضای پایا Invariant Subspace / زنجیره مثلثی ساز Triangularizing Chain / مثلثی سازی همزمان Simultaneous Triangularization

02-41282

544

پایان نامه

بهینه سازی شبیه سازی بوسیله الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و روش های رتبه بندی و انتخاب Solving Simulation Optimization Problems Using Artificial Bee Colony and Ranking and Selection Methods

بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / روش نلدر - مید Nelder-Mead Method / آزمون فرضیه Hypothesis Test / الگوریتم زنبور عسل مصنوعی Artificial Bee Colony ALgorithm / جستجوی جهت دار Directed Search / روش کیم - نلسون Kim-Nelson Method

01-41283

545

پایان نامه

تولید پوشش نانوکامپوزیت Cr-Al2O3 به روش رسوب دهی الکتریکی Production of Cr-Al2O3 Nano-Composite Coatings by Electrodeposition

جریان پالسی Pulse Current / پوشش نانوکامپوزیت Nano-Composite Coating / ذرات آلومینا Alumina Particles / پوشش نانوکامپوزیت Nano-Composite Coating / حمام کروم سه ظرفیتی Trivalent Chromium Bath / ذرات آلومینا Alumina Particles

07-41284

546

پایان نامه

مدل سازی نوشته نگاری خط فارسی An Abstract Model for Perso-Arabic Typography

فاصله لونشتاین Levenshtein Distance / خط فارسی Persian Script / نوشته نگاری Typography / حروف چینی دیجیتال Digital Typography

02-41285

547

پایان نامه

طراحی مبدل سه فاز به تکفاز مناسب جهت کاربرد در توربین بادی رنج کوچک با ژنراتور سنکرون Design of Three-Phase to Single-phase Converter Suitable for Small Range Wind Turbine with PMSG

مبدل سه فاز به تکفاز پشت به پشت Three-Phase to Single-Phase Back-to-Back Converter / توازن توان لحظه ای دو سمت مبدل Pulsating Instantaneouse Power / گشتاور الکتریکی ثابت ژنراتور Wind Generation System / توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)Wind Turbine

05-41286

548

پایان نامه

الگوریتم پردازش تصویر بررسی نمونه های سلولی جهت تشخیص بیماری An Image Processing Algorithm for Diagnosis of Cell Samples

خون Blood / گلبول قرمز Red Blood Cell / پردازش تصویر Image Processing / تصویر میکروسکوپی Microscopic Image / مدل مرز فعال Active Contour Model

05-41287

549

پایان نامه

تدوین نقشه راه فناوری طراحی و ساخت کشتی هوایی ارتفاع بالا بر اساس طراحی مفهومی یک سامانه Technology Roadmap for High Altitude Airship, Based on Conceptual Design of an Airship System

کشتی هوایی ارتفاع بالا High Altitude Airship / نقشه راه فناوری Technology Road Map / حذف فاصله فناوری Technology Catch Up

45-41288

550

پایان نامه

مقاوم سازی سیستم های بازشناسی گفتار بر مبنای روش های جبران داده و تئوری ویژگی های گم شده Robust Speech Recognition Based on Data Compensation and MDT Methods

مقاوم سازی سیستم های بازشناسی گفتار به نویز Noise Robust Speech Recognition / به سازی گفتار مبتنی بر بازشناسی Speech Recognizer-Based Speech Enhancement / بیشینه سازی میزان شباهت Likelihood Maximizing / بیشینه سازی فاصله میزان شباهت مدل ها Model Distance Maximizing / فرضیه ویژگی گم شده Missing Feature Theory

19-41289

551

پایان نامه

بررسی روش تجزیه آدومین در حل معادلات دیفرانسیل و همگرایی آن Adomian Decomposition Method for Solving Differential Equations and Its Convergence

روش پیکارد Picard Method / روش تجزیه آدومین Adomian Decomposition Method / چند جمله ای های آدومین Adomian Polynomials / قضیه کوشی - کوالوسکی Cauchy-Kowalewski Theorm / سری تیلور Taylor Series

02-41290

552

پایان نامه

بررسی تاثیر پدیده رویهم افتادگی تقویت کننده ها بر روی خواص مکانیکی مواد مرکب با تقویت کننده های کوتاه ناپیوسته Study Effect of Plain Strain Offsetting Short Fiber Composites on Mechanical Properties (Young's Modulus , …)

حل تحلیلی Analytical Solution / کامپوزیت با الیاف کوتاه Short Fiber Composite / هم پوشانی Overlapping / تقویت کننده مجازی Imaginary Fiber

45-41291

553

پایان نامه

سنتز نانوذرات هسته/پوسته تیتانیا/پیرولیتیک کربن و بررسی زیست سازگاری آنSynthesis and Biocompatibility Evaluation of TiO2/Pyrolytic Carbon Core/Shell

هسته CORE / پوسته ها Shells / زیست سازگاری Biocompatibility / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / تیتان Titania / نانوذرات Nanoparticles / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / کربن گرماکافتی Pyrolytic Carbon (PYC)

07-41292

554

پایان نامه

ساخت نانوذرات اکسید آهن در سیلیکا در طلا (هسته/پوسته/پوسته) به منظور توسعه زیست شناساگرها Fabrication of Fe-oxide@Silica@Gold (core/shell/shell) in Order to Development of Biomarkers

نانوذرات Nanoparticles / مگنتیت MAGNETITE / سیلیکا Silica / طلا Gold / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure

06-41293

555

پایان نامه

برآورد قابلیت اعتماد پذیری لرزه ای سازه ها بر پایه تحلیل احتمالاتی غیرخطی مودالEstimating the Seismic Reliability of the Structures Based on Modal Nonlinear Probabilistic Analysis

پوش اور مودال Modal Pushover / خسارت Damage / قابلیت اطمینان Reliability / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / ظرفیت Capacity / عدم قطعیت Uncertainty / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE

09-41294

556

پایان نامه

مدل سازی نیرو گاه هسته ای بوشهر با هندسه واقعی و امکانات نصب شده و مطالعه راه اندازی نیروگاه از حالت سرد و قدرت صفر (CZP) به قدرت اسمی (HFP) با کمک کد RELAP5 Modeling of Bushehr NPP (as built) and Analysis of Start Up of the NPP from Cold Shut Down to Hot Full Power with Using the RELAP5 System Code

راه اندازی Dive / ترموهیدرولیک Thermohydraulics / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / گرم کردن Heat-Up

46-41296

557

پایان نامه

سنتز نانوذرات سرامیکی جهت حمل دارو و بررسی رهایش آن Synthesis of Nano Ceramic Powders for Drug Delivery and It’s Release

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مگنتیت MAGNETITE / اسید اولئیک Oleic Acid / دارو رسانی Drug Delivery / آزادسازی دارو Drug Release / حامل دارو Drug Carrier / پلورونیک Pluronic

07-41299

558

پایان نامه

حل دستگاه معادلات و نامعادلات غیرخطی آمیخته استفاده از روش های درجه دوم ناحیه اعتماد Solving Nonlinear Systems of Mixed Iqualities and Inequalities Via Trust Region Quadratic Methods

ناحیه اعتماد Trust Region / معادلات غیرخطی NONLINEAR EQATIONS / نامعادله های خطی Linear Inequalities / بهینه سازی مقید کران دار Simple Bound Constrained Optimization / کران خطا Error Bound

02-41300

559

پایان نامه

استخراج روابط معنایی از مستندات متنی با استفاده از روش های داده کاوی Semantic Relation Extraction from Text Corpus Using Data Mining Methods

استخراج اطلاعات Information Extraction / استخراج روابط Relation Extraction / داده کاوی Data Mining / کاوش الگوهای دنباله ای Sequential Patterns Mining

19-41302

560

پایان نامه

تحلیل الگوریتم های کنترلی در سیستم های جمعی با استفاده از نظریه ماتریسAnalysis of Control Algorithms for Cooperative Systems Using Matrix Theory

نظریه ماتریسی MATRIX THEORY / کنترل مشارکتی Cooperative Control / سیستم مشارکتی Cooperation System

05-41303

561

پایان نامه

فیبرهای نانوساختار تیتانیم دی اکسید فعال در ناحیه مرئی برای حذف آلاینده ها در صنعت نفت و سلول های فتوولتایی رنگدانه ای/ نیم رسانا Visible Light Active TiO2 Nanostructured Fibers for Decomposition of Pollutants in Petroleum Industry and Dye/Semiconductor Sensitized Solar Cells

فوتوکاتالیزور مرئی Visible Photocatalyst / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / فیبرهای نانوساختار Nanostructured Fibers

48-41304

562

پایان نامه

مطالعه مقاومت به سایش دمای بالای کامپوزیت Al6061/SiCp ساخته شده به روش پودر 

کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite / سایش دمای بالا High Temperature Wear / پیرسختی Age Hardening / متالورژی پودر POWDER METALLURGY

07-41305

563

پایان نامه

اندازه گیری خواص ترموفیزیکی مخلوط های آلکانول آمین Measurement of Thermophysical Properties of Aqueous Solutions of Alkanolamine

لزجی Viscosity / چگالی Density / مدل سازی MODELING / کشش سطحی SURFACE TENSION / آلکانول آمین Alkanol Amine / خواص ترموفیزیکی وابسته به دما Temperature Dependent Thermophysical Properties

06-41306

564

پایان نامه

بررسی کاربرد Z-Source Inverter در منابع تغذیه dc-dc ولتاژ بالا و منابع تغذیه چندخروجی Application of Z-Source Inverter in High Voltage and Multiple Output dc-dc Power Supplies

مبدل دی. سی - دی. سی ولتاژ بالا High-Voltage dc-dc Converter / اختلاف ولتاژ دوخروجی Cross Regulation / اینورتر امپدانسی Z-Source Inverter / اینورتر تمام پل Full-Bridge Inverter / اندوکتانس پراکندگی Leakage Inductance

05-41307

565

پایان نامه

سنتز تعدادی از مشتق های دی تیو کربامات ها و آمینولیز اپوکسیدها در آب و تحت شرایط مختلف Synthesis of Dithiocarbamate Derivatives and Aminolysis of Epoxides in Water and under Different Conditions

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / آمین ها Amines / اپوکسید Epoxide / اسید بوریک Boric Acid / بتا - آمینوالکل B-Amino Alcohol

03-41308

566

پایان نامه

یکپارچه سازی سیاست های قیمت گذاری و سفارش دهی در زنجیره تامینIntegration of Pricing and Ordering in a Supply Chain

موجودی INVENTORIES / قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / صنایع چندمحصولی Multiproduct Industries / افق محدود Finite Horizon

01-41309

567

پایان نامه

ارائه مدل سینماتیکی و معادلات ساختاری برای محیط های پیوسته الاستیک و ترموالاستیک با تغییر شکل های بزرگ با استفاده از تجزیه ضربی گرادیان تغییر شکلKinematic and Constitutive Modeling of Elastic and Thermoelastic Continua with Finite Deformation using Multiplicative Decomposition of Deformation Gradient

تجزیه ضربی Multiplicative Decomposition / مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / چگالی انرژی کرنشی Strain Energy Density / تابع انرژی کرنشی Strain Energy Function / الگوریتم تراکم ناپذیر/تراکم پذیر Compressible/Incompressible Algorithm / پارامترهای مصالح Material Parameters / دسته کرنش Strain Measures / محیط ترموالاستیک Thermoelastic Continua / زوج تنش Conjugacy / محیط الاستیک Elastic Continua

08-41310

568

پایان نامه

بررسی ریزساختار، مکانیزم های استحکام بخشی و رفتار تغییر شکل داغ نانوکامپوزیت های Al6063-Al2O3 با ساختار دانه فوق ریز Study of Microstructure, Strengthening Mechanisms and Hot Deformation Behavior of Ultrafine-grained Al6063- Al203 Nanocomposites

ریزساختار Microstructure / تغییر شکل گرم Hot Deformation / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal) / اکسیدهای آلومینیوم Aluminum Oxides / نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite / نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / آلیاژ آلومینیوم 6063 Aluminum 6063 Alloy / آسیاب واکنشی Reaction Milling

07-41311

569

پایان نامه

بهینه سازی عددی پره های کمپرسور گریز از مرکز بر مبنای مطالعات تجربیOptimization of Centrifugal Compressor Blades with Experimental Investigation

آزمایش تجربی Experimental Test / بهینه سازی Optimization / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / تحلیل شبه سه بعدی Quasi Three Dimentional Analysis

08-41312

570

پایان نامه

سنتز و استفاده از لیگاندهای آمینوفنولی در ساخت غشاهای معدنی پروسکیتیSynthesis and Application of Aminophenolic Ligands in Preparation of Perovskite-type Inorganic Membranes

پروسکیت Perovskite / آمینو اسید Amino Acid / فنل Phenol / غشای معدنی Inorganic Membrane

03-41313

571

پایان نامه

بهینه سازی تنظیمات شیرهای ته چاهی در چاه های هوشمند با استفاده از مدل سازی چندبخشی Optimization of Valve Setting in Smart Wells Using Multi-Segment Well Model

بهینه سازی تولید Production Optimization / چاه های هوشمند Smart Wells / کنترل جریان داخلی چاه Flow Well Control / شیر کنترلی Control Valve / اندازه گیری درون چاهی Down-Hole Measurement / مدل سازی چندبخشی Multi-Segment Modeling / شبیه سازی خطوط جریان Streamline Simulation

06-41316

572

پایان نامه

تولید نانوپودر آلیاژ حافظه دار NiTi به روش آسیاب مکانیکی SPEX و تولید فوم حافظه دار NiTi با استفاده از فضاساز KCI Fabrication of NiTi Nano-Powder by Simple SPEX Mechanical Method and Fabrication of NiTi Foam by KCl Space-Holders

نانوپودر Nanopowder / فوم Foam / پرس داغ Hot Press / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / آلیاژ نایتینول Nitinol Alloy / فوم نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Foam / فضاساز Space Holder / تف جوشی در خلاء Vaccum Sintering

07-41317

573

پایان نامه

سنتز نانوپودر و نانولایه اکسید نیکل به روش رسوب شیمیایی دومرحله ای و مدل سازی سینتیک رشد نانولایه اکسید نیکل با استفاده از مدل مرز پراکنده Synthesis of NiO Nano-Powder by TSSC Process and NiO Nano-Layers synthesis by TSCD Process and Kinetics Modeling of Nickel Oxide Nano-Layer Growth by Diffuse-Interface Model

سینتیک Kinetics / مدل سازی MODELING / اکسید نیکل Nickle Oxide / نانوپودر Nanopowder / لایه های نانومتری Nano Layers / نانودیوار Nano Wall / سولوشیمی Solochemical

07-41319

574

پایان نامه

ساخت نانو نوک های فلزی و اندازه گیری گسیل الکترونی Fabrication of Metallic Nano-Tip Field Emitters and Measurement

گسیل میدان Filed Emission / لیتوگرافی LITHOGRAPHY / اندازه گیری Measurement / خورش الکتروشیمیایی Electrochemical Etching / آرایه گسیل میدان Field Emission Array / اکسایش حرارتی Thermal Oxidation / نقاب Mask

05-41320

575

پایان نامه

بررسی دینامیک غیرخطی و دوشاخگی ها در کلاس جدیدی از ژیروسکوپ های MEMS با رزونانس پارامتریک On the Nonlinear Dynamics and Bifurcations in a New Class of MEMS Gyroscopes with Parametric Resonance

ژیروسکوپ Gyroscope / رزونانس Resonance / طراحی Design / پایداری Stability / دوشاخه شدگی Bifurcation / تحریک پارامتریک Parametric Excitation

08-41321

576

پایان نامه

آبکاری پالسی پوشش های کامپوزیتی Ni/ZrO2-MoS2 و بررسی خواص تریبولوژی آنPulse Electrodeposition of Ni-ZrO2-MoS2 Composite Coatings and Its Tribological Properties

آبکاری پالسی Pulse Plating / پوشش نیکل Nickel Coating / زیرکونیا Zirconia / سولفور مولیبدن Molybdenum Sulfur / اصطکاک شناسی Tribology

07-41322

577

پایان نامه

ساخت پوشش های اسپینلی Mn/Co و Co بر روی آلیاژ 430 AISI به منظور کاربرد در اتصال دهنده های پیل های سوختی اکسید جامه به روش سل - ژل و غوطه وریFabrication of Mn/Co and Co Coatings on AISI 430 for SOFC Interconnect Via Sol-Gel and Dip Coating

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / روش سل - ژل Sol-Gel Method / غوطه وری Dipping / اتصال دهنده فلزی Metallic Interconnect

07-41323

578

پایان نامه

بررسی اثرات آیرودینامیکی وزش باد بر روی عملکرد برج خنک کن نیروگاه و بهبود آن به روش تجربی - عددی The Study of Wind Aerodynamics Effects on Degrading the Dry Cooling Tower Performance; Using Experimental and CFD Tools

آیرودینامیک Aerodynamics / برج خنک کن خشک Dry Cooling Tower / وزش باد Wind Blowing / بادپوشی Wind Cover / گرداب دوقلو Twin Vortex

45-41324

579

پایان نامه

انتخاب نوع و ظرفیت بهینه واحدهای نیروگاهی در برنامه ریزی توسعه بخش تولید بر مبنای معیارهای قابلیت اطمینان Optimum Unit Size in Generation Expansion Planning Based on Reliability Criteria

برنامه ریزی توسعه تولید Generation Expansion Planning / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / عدم قطعیت Uncertainty / کاهش سناریو Scenario Reduction / بازنشستگی واحد Unit Retirement

05-41325

580

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه ای - پارامترهای موثر در قسمت کاتد Experimental Investigation of Electricity Generation in Dual Chamber Microbial Fuel Cell- Effective Parameters in Cathode Chamber

پیل سوختی Fuel Cell / رنگ زدایی Decolorization / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / محفظه ی کاتد Cathode Chamber / تثبیت آنزیم Enzyme Stabilization

06-41326

581

پایان نامه

بررسی جداسازی مولکول هیدروژن از مولکول متان با استفاده از لیزرهای فمتوثانیهSeparation of Hydrogen Molecule from Methane Molecule by Intense Femtosecond Laser Pulses

مولکول متان Methane Molecule / لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser / نرم افزار گوسین GAUSSIAN SOFTWAR / سطح انرژی پتانسیل Potential Energy Surface / احتمال جداسازی Separation Probability

04-41327

582

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی غشاهای بیولوژیک Dynamic Modeling and Simulation of Biological Membranes

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / پروتئین ها Proteins / لوله مویین Capillary Tube / غشای زیست شناختی Biological Membrane / تغییر شکل غشا Vesicle Shape Transformation / انحنای غشا Vesicle Curvature

08-41328

583

پایان نامه

پیش بینی میدان تغییر فرم و توزیع دما در فرایند اکستروژن کامپوزیت p) AA6061-10%SiC Prediction of Deformation Field And Temperature Distribution in Extrusion of Composite AA6061-10%SiC(p)

اکستروژن گرم Hot Extrusion / کشش سیم WIRE DRAWING / روش اجزای محدود Finite Element Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / روش حد بالایی Upper Bound Method

07-41329

584

پایان نامه

محاسبه ی ضریب تنظیم راکتور 1000-WWER (بوشهر) Calculation of the Scaling Factor for WWER-1000 Reactor (Boushehr) 

روش مستقیم (برق) / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / واکنشگاه آبی تحت فشار Pressurized Water Reactor (PWR,WWER) / ضریب تنظیم Scaling Factor / محفظه قلب Core Barrel / جا به جایی قلب Core Motion / سیگنال آشکارسازهای خارج قلب Ex-Core Detectors Signal / روش الحاقی Adjoint Method

46-41330

585

پایان نامه

ساخت مرطوب کننده های غشایی به کمک فناوری نانو جهت مرطوب کردن هیدروژن و اکسیژن مصرفی در پیل سوختی Preparation of Membrane Humidifier using Nanotechnology to Humidify Hydrogen and Oxygen in Fuel Cells

اکسید تیتانیم Titanium Oxide / نانوفناوری Nanotechnology / پیل سوختی Fuel Cell / مرطوب کننده غشایی Membrane Humidifier / غشای متخلخل Porous Membrane

06-41331

586

پایان نامه

بررسی تاثیر هم زدن الکترومغناطیسی (EMS)بر ساختار انجمادی آلیاژ آلومینیوم 5052 جوشکاری شده با فرایند GTAW Effect of Electromagnetic Stirring on GTAW Weld Solidification Structure of AA5052

هم زن الکترومغناطیسی Electromagnetic Stirrer / جوشکاری Welding / ریزساختار Microstructure / ریزساختار انجمادی Solidification Microstructure / جوشکاری قوس - الکترود تنگستنی Gas Tungsten Arc Welding / جوشکاری تنگستن با گاز خنثی Tungsten Inert Gas (TIG)Welding / آلیاژ آلومینیوم 5052 Aluminum Alloy 5052

07-41333

587

پایان نامه

تحلیل گذرگاه های سیگنالی برای داده های روش آر. ان. ای. آی به کمک یادگیری ماشین Inferring Signaling Pathways from RNAi Data Using Machine Learning

انفورماتیک زیستی Bioinformatics / روش متوسط گیری Averaging Method / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / زیست شناسی مولکولی Molecular Biology / گذرگاه های سیگنالی Signaling Pathways / آر. ان. ای. آی RNA Interference

19-41334

588

پایان نامه

روشی برای زمانبندی ترافیک بی درنگ بر روی شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.16 IEEE A Scheme for Scheduling Real-Time Traffic in IEEE 802.16 Networks

ترافیک چندرسانه ای Multimedia Traffic / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16 Standard / ساختار مشبک Mesh Mode / ترافیک رو به پایین Down Link Traffic / زمانبندی متمرکز Centralized Scheduling / استفاده مجدد از فضای فرکانسی Frequency Reuse

19-41336

589

پایان نامه

مدل سازی عددی حرکت خطی و غیرخطی سیال در محیط متخلخل اشباع درز و ترکدار Numerical Modeling of Linear and Nonlinear Flow in Saturated Fractured Porous Media

محیط متخلخل POROUS MEDIA / ترک Crack / جریان آشفته Turbulent Flow / جریان گذرا Transition Flow / شکست Refraction / صفحه موازی Parallel Plate

09-41337

590

پایان نامه

تحلیل داده های نمودارهای چاه پیمایی با استفاده از روش روندزدایی نوسانات و مقایسه آن با روش های دیگر (تحلیل چندفرکتالی داده های نمودارهای چاه پیمایی)Analysis of Well log Data Using Detrended Fluctuation Analysis and its Comparison with Other Methods (Multifractal Analysis of Well Log Data)

همبستگی تقاطعی CROSS CORRELATION / عملیات همبستگی Correlation / خاصیت چندفراکتالی Multifractality / نمودارهای چاه پیمایی Well log Data

06-41338

591

پایان نامه

توسعه مدلی جهت برنامه ریزی و مدیریت سیلاب در حوضه های آبریز با مخازن چندگانه چندمنظوره (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کرخه) Development of a model for Planning and Management of flood in Multi-Reservoir and Multi-Purpose River Basin (Case Study: Karkheh river basin)

بهره برداری از مخزن Reservoir Operation / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / حوضه آبریز سد کرخه Karkheh Dam River Basin / مدیریت سیلاب Flood Management / مخازن چندگانه چندمنظوره Multipurpose-Multireservoir

09-41339

592

پایان نامه

ساخت و آنالیز نانوساختارهای ITO حاصل از کندوپاش Deposition and Analysis of Indium-Tin-Oxide NanoStructures Using Sputtering

رسانایی Conductivity / شفافیت Transparency / نانوساختار Nanostructure / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کند و پاش Sputtering / نهشت Deposition / نانوساختار ایتو Indium Tin Oxide (ITO)Nanostructure

05-41340

593

پایان نامه

برآورد عددی ضرایب عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شورون - زانویی Quantification of Seismic Performance Factors of Chevron Knee Bracing Systems

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / ضریب شکل پذیری Ductility Factor / ضریب فرامقاومت ستون Overstrength Factor of Column / مهاربند زانویی وی شکل Chevron Knee Brace

09-41341

594

پایان نامه

بررسی برخی از پارامترهای گرافی مربوط به فولرین ها On Some Graph Theoretic Properties of Fullerenes

فولرین Fullerene / عدد رنگی Chromatic Number / انطباق Matching / مقادیر ویژه Eigen Values / گراف فولرین Fullerene Graph / عدد آغشتگی Saturation Number

02-41342

595

پایان نامه

آنالیز گذردهی در شبکه های اقتضایی مبتنی بر وسایل نقلیه 

شبکه صف Queueing Network / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / مدل تحرک MOBILITY MODEL / حداکثر برون دهی پایدار Maximum Stable Throughput

05-41343

596

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی جریان غیردارسی در ضمن ذخیره سازی گاز طبیعی در یکی از مخازن ایران Modeling and Simulation of Non-Darcy Gas Flow During Underground Gas Storage in One of Iranian Reservoirs

مخازن گاز GAS RESERVOIRS / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مدل غیر دارسی Non-Dorcy Model / ذخیره سازی گاز طبیعی Natural Gas Storage

06-41344

597

پایان نامه

سنتز و ارزیابی زیستی محلول های مغناطیسی بر پایه نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن همراه با منگنز جهت کاربردهای پزشکی Synthesis and Biological Evaluation of Magnetic Colloids of Ultrasmall Super Paramgnetic Iron Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications

محلول مغناطیسی Ferrofluid / اکسید آهن Iron Oxide / منگنز MANGANESE / هم رسوبی Co-Precipitation / زیست سازگاری Biocompatibility

07-41345

598

پایان نامه

مدل شبکه های پیچیده دینامیکی برای شبکه نظیر به نظیر با کاربردهای جریان سازی ویدیو A Complex Network Model for Video Streaming in P2P Networks

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه پیچیده Complex Network

19-41346

599

پایان نامه

مدل سازی گسترش ترک چسبنده در محیط متخلخل اشباع و نیمه اشباع Modeling of Cohesive Crack Propagation in Saturated and Semi Saturated Porous Media

محیط متخلخل POROUS MEDIA / ترک چسبنده Cohesive Crack / گسترش ترک CRACK PROPAGATION / محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / روش اجزای محدود Finite Element Method / محیط متخلخل نیمه اشباع Semi Saturated Porousmedia

09-41347

600

پایان نامه

استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی سبک های معماری Using AHP Method to Evaluate Architecture Style Designs

سبک معماری نرم افزار Software Architecture Style / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / ارزیابی سبک های معماری Architecture Style Evaluation

19-4134

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

پایان نامه

احیاء اکسید نئودیمیم به روش احیای آلومینوترمیک برای تولید آلیاژهای نانوساختار Nd-Fe-B Aluminothermic Reduction of Neodymium Oxide (Nd2O3) for Synthesis of Nanostructured Nd-Fe-B Alloys

احیای آلومینوترمیک Aluminothermic Reduction / آلیاژ نئودیمیم - آهن - بور Neodymium-Ferrum-Born Alloy / اکسید نئودیمیم Neodymium Oxide / آلیاژ سرب - نئودیمیم Lead-Neodymium Alloy / آلیاژ آهن - نئودیمیم Ferrum-Neodymium Alloy

07-41349

602

پایان نامه

بررسی سه بعدی اثرات آب زیرزمینی و خواص مکانیکی خاک بر نشست اطراف تونل های مترو 3-D Analysis of Effects of Groundwater and Mechanical Properties of Soil on Settlement of Metro Tunnels

تراوش سه بعدی Three-Dimensional Seepage / نفوذپذیری Permeability / تحلیل عددی Numerical Analysis / تونل سازی با سپر محدودکننده خاک Earth Pressure Balanced (EPB)Tunneling / نشست در اثر حفر تونل Tunneling Induced Settlement / دستگاه حفاری تونل Tunnel Boring Machine (TBM) / خط 7 متروی تهران Line 7 of Tehran's Metro

09-41350

603

پایان نامه

آبکاری پالسی طلای خالص و آلیاژی Gold and Gold-Nickel Pulse Electrodeposition

حمام سیانیدی - سیتراتی Cyanide-Citrate Bath / پوشش آلیاژی طلا - نیکل Gold-Nickel Alloy Coating / آبکاری پالسی Pulse Plating / طلای خالص Pure Gold / حمام سیانیدی Cyanide Bath

07-41351

604

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی و دینامیکی کره ساخته شده از FGM با استفاده از سوپر المانVibrational and Dynamical Analysis of Hollow spheres Using Super Element

تحلیل استاتیکی Static Analysis / تحلیل مودال Modal Analysis / شبکه عصبی Neural Network / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / سوپر اجزای کروی Spherical Super Element

08-41353

605

پایان نامه

بررسی تاثیر مایعات یونی بر فرایند تشکیل هیدرات های گازی Effect of Ionic Liquids on the Process of Gas Hydrates Formation

بازدارنده Inhibitor / بهبوددهنده Promoter / مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / مایعات یونی Ionic Liquid / هیدرات گازی Gas Hydrate

06-41354

606

پایان نامه

مدل سازی غیرخطی و کنترل ژنراتور رلوکتانسی سوئیچ شونده در نقطه ی ماکزیمم توان خروجی Nonlinear Modeling and Control of Switched Reluctance Generator for Maximum

ماشین سوییچ رلوکتانسی Switched Reluctance Machine (SRM) / زاویه های تحریک Excitation Angles / روش هرزگردی متقارن Symmetric Freewheeling Method / تحریک تک پالس Single Pulse Excitation

05-41355

607

پایان نامه

مدل سازی نیروگاه هسته ای بوشهر با هندسه واقعی و امکانات نصب شده و تحلیل حادثه قطع کامل آب تغذیه (MFW)در آن با کمک کد RELAP5 Modeling of Bushehr NPP and Analysis of Complete Loss of Main Feed Water Accident with Using the RELAP5 System Code

حالت گذرا Transition State / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / حالت پایا Steady State / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / قطع کامل آب تغذیه Complete Loss of Feed Water / حادثه فراتر از پایه طراحی Beyond Design Basis Accident

46-41356

608

پایان نامه

ایجاد یک چارچوب گسترش برای متدولوژی های چابک جهت اضافه کردن پشتیبانی از جنبه گرایی Development of an Extension Framework for Agile Methodologies to Add Support for Aspect-Oriented Development

روش شناسی جنبه گرا Aspect-Oriented Methodology / روش شناسی چابک Agile Methodology / چارچوب گسترش Extension Framework

19-41357

609

پایان نامه

توسعه یک مدل تقلیل یافته سیستم های پیل سوختی اکسید جامد برای محاسبات کنترلی Development of a Reduced-Order Model for Control of Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Systems

پیل سوختی Fuel Cell / روش گالرکین Galerkin Method / تخمین حالت State Estimation / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / تقلیل مدل Model Reduction / تجزیه کارهونن - لوئیو Karhunen-Loeve Decomposition

06-41358

610

پایان نامه

سنتز نانوذرات اکسید فلزی به روش هیدروترمال فوق بحرانی و بررسی خواص جذب آن ها برای بخارید Synthesis of Copper Oxide Nano Particles by Supercritical Hydrothermal Method and Study on Their Adsorption Properties for uptake of Elemental Iodine and Radioactive Ions

سینتیک Kinetics / حالت جامد Solid State / آب گرمایی فوق بحرانی Supercritical Hydrothermal / نانواکسید مس نشسته بر پایه سیلیکاتی Silica-Supported Cupper Nanoparticles / بخار ید Iodine Vapor

46-41359

611

پایان نامه

بازیافت اورانیوم از پسماند کارخانه UCF در اصفهان با استفاده از روش تبادل گر یونیUranium Recovery From Liquid Waste of UCF Plant With Ion Exchange Resin Method

بازیافت اورانیوم Uranium Recovery / تبادل یونی Ion Exchange / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / پسماند پرتوزا Radioactive Waste

46-41360

612

پایان نامه

شبیه سازی مخلوط سیال - جامد با روش SPH Simulation of Fluid-Solid Mixtures Using SPH Method

هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / شرایط مرزی Boundary Conditions / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / روش مرز شناور Immersed Boundary Method (IBM) / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / جریان معلق Particulate Flow / مخلوط سیال - جامد Fluid-Solid Mixture

08-41362

613

پایان نامه

سنتز نمک های دی تیوکاربامات به روش جدید، واکنش مخلوط آمین و CS2 با دی وینیل سولفون و واکنش پلیمریزاسیون مخلوط دی آمین و CS2 با پذیرنده مایکل دوسویهSynthesis of Dithiocarbamate Salts, Reaction of Divinyl Sulfone with Amines and CS2 & Polymerization of Diamines and CS2 with Michael Acceptors

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / مایعات یونی Ionic Liquid / افزایش مایکل Michael Addition / بسپارش Polymerization / نمک دی تیوکاربامات Dithio Carbamate Salt

03-41363

614

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی فرایند دهیدروژناسیون پروپان بر روی کاتالیست صنعتی Pt-Sn/Y-AL2O3 در حضور ترکیبات اکسیژن دار Kinetic Modeling of Propane Dehydrogenation on Industrial Pt-Sn/γ-Al2O3 in Presence of Oxygenated Compounds

هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation / ترکیبات اکسیژن دار Oxygenative Additives / مکانیسم واکنشی Reaction Mechanism / کاتالیزور پلاتین - قلع بر پایه گاما آلومینا Platinum Tin-Gama Alumina (Pt Sn/r-Al2O3)Catalyst / بازده پروپیلن Propylene Yield

06-41468

615

پایان نامه

سنتز و ارزیابی بیولوژیکی نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن برای کاربردهای تصویر برداری پزشکی Synthesis and Biological Evaluation of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles as Contrast Agents for Bioimaging Applications

محلول مغناطیسی Ferrofluid / هم رسوبی Co-Precipitation / زمان واهلش Relaxation Time / آزمون ارزیابی سمیت برون تنی MTT Assay / درصد زیست پذیری Viability

07-41469

616

پایان نامه

مبدل 10 بیتی آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین سرعت بالا و کم توان High-Speed Low-Power 10-bit Pipeline Analog to Digital Converter

مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / سیستم کم توان Low Power System / بهینه سازی Optimization / مبدل لوله ای PIPELINE CONVERTER / مبدل پر سرعت داده High Speed Data Converter

05-41470

617

پایان نامه

بازنمودگرایی، زمین معکوس و مرد باتلاقی Representationalism, Inverted Earth, and Swampman

آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness / بازنمودگرایی Representationalism / نظریه پنیک PANIC Theory / زمین معکوس Inverted Earth / مرد باتلاقی Swamp Man

42-41472

618

پایان نامه

شبیه سازی فرایند ریزش ثقلی به کمک گاز جهت مطالعه عوامل موثر بر کارایی گستره عملیاتی و میزان ازدیاد برداشت Simulation of GAGD Process to Study the Impact of Effective Parameters on Operability Range and Recovery Factor

شبیه سازی Simulation / دبی بحرانی Critical Rate / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / تغییر تراوایی Wettability Alteration / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / ریزش ثقلی به کمک تزریق گاز Gas-Assisted Gravity Drainage (GAGD)

06-41473

619

پایان نامه

مطالعه رفتار و عملکرد سیستم های انگل A Study of Induced Systems Behavioral

رابط ها Copulas / عملکرد Performance / انگل Parasite / ماده - انرژی Matter-Energy / مفهوم عملکردی Operational Concept / سیستم دستور دهنده از بالا Higher Order System (HOS) / سیستم مورد مطالعه System of Interest (SOI)

44-41474

620

پایان نامه

بررسی خواص PTCR تیتانات باریم تهیه شده از تیتانات باریم نانوساختاری با روش زینترینگ دومرحله ای The Investigation of PTC Effects of Barium Titanate Prepared from Nano-Structural BaTiO3 by Two Step Sintering Method

تیتانات باریم Barium Titanat / تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering / اثر ضریب حرارتی مثبت Positive Temperature Coefficient (PTC)Effect / الکتروسرامیک ها Electro Ceramics

07-41475

621

پایان نامه

طراحی، ساخت و بهینه سازی لیزر بخار نمک مس (مقایسه لیزر برمید مس با لیزر کلرید مس) Design and Fabrication of Optimumhalide Copper Vapour Lasers

لیزر کلرید مس Copper Chloride Laser / شیار Cavity / لیزر بخار نمک مس Copper Halide Laser / تریگر Trigger / لیزر برمید مس Copper Bromide Laser

04-41476

622

پایان نامه

طراحی و ساخت VCO قابل برنامه ریزی جهت کاربرد درگیرنده ی استاندارد DVB-HDesign and Implementation of a Programmable VCO for DVB-H Application

نویز فاز نوسانگر Oscillator Phase Noise / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / نوسانگرها Oscillators / گیرنده رادیویی DVB-H DVB-H Receiver / پخش تلویزیون دیجیتال Digital Video Broadcasting (DVB)

05-41477

623

پایان نامه

مقایسه الگوریتم های اجتناب از برخورد در سیستم های حرکت جمعی Comparative Study Collision Avoidance Algorithm for Cooperative Systems

پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / مساله توافق Consensus / سیستم حرکت جمعی Cooperative System / جلوگیری از برخورد Collision Avoidance

05-41478

624

پایان نامه

کاربرد روش دسته بندی یادگیری تبدیلی در بیوانفورماتیک Using Transductive Learning Classification in Bioinformatics

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / ریزآرایه Microarray / انفورماتیک زیستی Bioinformatics / داده های بیان ژن Gene Experssion Data / یادگیری تبدیلی Transductive Learning

19-41479

625

پایان نامه

بررسی جایگاه مدل های تعالی در صنایع کوچک The Survey on the Role of Excellence Models in SMEs

مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / عوامل کلیدی موفقیت Key Success Factors / صنایع کوچک و متوسط Small and Medium Enterprises / جوایز تعالی Excellence Awards

44-41480

626

پایان نامه

اصلاح ساختار سطحی غشا پلی سولفون توسط پلاسما به منظور جداسازی CO2/CH4 Surface Modification of Polysulfone Membrane by Plasma Treatment for CO2/CH4 Separation

جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation / فرآوری سطح Surface Modification / غشای پلی سولفون Polysulphone Membrane / پلاسمای فرکانس پایین Low Frequency Plasma

06-41481

627

پایان نامه

طراحی سیستم عیب یاب خودکار در فرایندهای جامع Fault Detection in Plant Wide 

منطق فازی Fuzzy Logic / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی Neural Network / نگرش شیءگرا Object Orient Approach / تشخیص خطا Fault Detection / شناسایی عیب Fault Diagnosis / فرایند تنسی-ایستمن Tennessee-Eastman Process / واکنشگاه زیستی تخمیر Fermentation Bioreactor

06-41482

628

پایان نامه

افزایش کارایی و کاهش توان مصرفی شبکه های روی تراشه با استفاده از بازپیکربندی A High-Performance and Low-Power Reconfigurable Network-on-Chip Architecture 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بازپیکربندی Reconfiguration / هم بندی Topology / راهگزینی Switchy / اتصالات نقطه به نقطه مجازی Virtual Point-to-Point Links

19-41483

629

پایان نامه

بررسی سینتیک احیای اکسید نیکل توسط کربن محلول در آهن مذاب Evaluation of Kinetics of Nickel Oxide Reduction by Carbon Dissolved in Molten Iron

سینتیک Kinetics / کنترل فرایند Process Control / مکانیزم واکنش Reaction Mechanism / فرایند کنترل توسط واکنش شیمیایی Process Control by Chemical Reaction

07-41484

630

پایان نامه

قیمت گذاری منطقه ای برای کنترل شلوغی در مرکز شهر Cordon-based Pricing to Control Traffic Congestion in Central Business District

قیمت گذاری منطقه ای Cordon-Based Pricing / مدیریت تقاضا DEMAND MANAGEMENT / کنترل شلوغی ترافیک Control Traffic Congestion

09-41486

631

پایان نامه

بررسی گذار فاز فلز - عایق به روش میدان متوسط دینامیکی در دمای متناهیPerusing Metal Perusing Metal Insulator Transistors with in the Dynamical Field Approximation at Finite Temperature

نظریه میدان میانگین دینامیکی Dynamical Mean-field Theory / دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی Strongly Correlated Electron Systems / روش وردشی Variational Method / گذار فلز - عایق Metal-Insulator Transition (MIT) / روش گوتزویلر Gutzwiller Method

04-41487

632

پایان نامه

طراحی و ساخت یک توربین جریان دریایی و مدل سازی جریان در اطراف آن The Design and Construction of a Marine Current Turbine and Modeling the Flow Around It

انرژی تجدیدپذیر فراساحل Offshore Renewable Energy / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انرژی موج دریا Waterwave Energy / توربین جریان دریایی Marine Current Turbine / انرژی اقیانوسی Ocean Energy

08-41488

633

پایان نامه

مدل سازی تنش های پسماند جوشکاری در اتصال نامتجانس فولاد ساده کربنی به فولاد زنگ نزن Modeling of Welding Residual Stresses in Dissimilar Joint of Stainless Steel to Plain Carbon Steel

تنش پسماند جوشی Welding Residual Stress / مدل سازی عددی Numerical Simulation / اتصال ناهمجنس Dissimilar Joint / فولاد ساده کربنی Plain Carbon Steel / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / روش اجزای محدود Finite Element Method / نرم شدن منطقه متاثر از حرارت HAZ Softening

07-41489

634

پایان نامه

بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های نگهبان انعطاف پذیر با مهارهای پیش تنیده Study of the Static and Dynamic Behaviour of Tieback Walls

مدل سازی عددی Numerical Simulation / رفتار استاتیکی Static Behavior / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / سازه های نگهبان پشت بنددار Tieback Walls / نرم افزار FLAC FLAC Software / سازه های نگهبان انعطاف پذیر Anchored Walls

09-41490

635

پایان نامه

طراحی سامانه استقرار آنتن مخابراتی شناور Design of Floating Antenna Release System

بویه ها Buoys / کابل ها Cables / ارتباط رادیویی Radio Communication / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior

08-41491

636

پایان نامه

تحلیل سه بعدی غیرخطی لرزه ای ساختمان ها به روش زمان دوام Three Dimensional Non-Linear Seismic Analyses of Buildings, Using Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل دینامیکی سه بعدی Three Dimensional Dynamic Analysis / تحلیل لرزه ای غیرخطی Nonlinear Seismic Analysis / تحریک چندجهته Multi-Directional Excitation

09-41492

637

پایان نامه

بهینه سازی مسئله مکان یابی و تخصیص هاب Optimization in Hub Location Allocation Problem

مکان یابی LOCATION / آستانه جریان Flow Threshold / نامساوی پوششی جریان Flow Cover Inequality / نامساوی پوششی کوله پشتی Knapsack Cover Inquality / پیش پردازش Preprocessing

01-41493

638

پایان نامه

شبیه سازی عددی پدیده خودجلوبرندگی با استفاده از روش شبکه ای بولتزمنSimulation of Self-Propulsive Phenomenon, Using Lattice Boltzmann Method

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / مرز متحرک MOVING BOUNDARY / جریان غیردایمی Unsteady Flow / راه رفتن Locomotion / مرز منحنی جامد Curved Boundary Condition / شرط مرزی برگشتی Bounce-Back Boundary Condition / حرکت کارانگیفرم Carangiform Motion

45-41494

639

پایان نامه

تحلیل و طراحی فیبرهای نوری مبتنی بر آینه ی براگ Analysis & Design of Bragg Mirror-Based Optical Fibers

تحلیل مودال Modal Analysis / نظریه اختلال PERTURBATION THEORY / توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG) / فیبر براگ Bragg Fiber / تلف نشتی Leakage Loss / سطح موثر Effective Area

05-41495

640

پایان نامه

اضمحلال سازه های بتن آرمه بواسطه خوردگی آرماتور 

سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures / روش تحلیلی Analytical Method / روش بازتولید نقطه با هسته گرادیان Gradient Reproducing Kernel Particle Method / خوردگی درشت سلول آرماتور Macrocell Corrosion Reinforcements / خوردگی ریزسلول آرماتور Microcell Corrosion Reinforcements / نفوذ محصولات خوردگی به داخل ترک های مویین Penetration of Rust into the Microcracks of Concrete

09-41496

641

پایان نامه

کاربرد ولگشت کوانتومی در الگوریتم های جستجو Quantum Walk Application in Search Algorithms

الگوریتم کوانتومی Quantum Algorithm / الگوریتم جستجو Search Algorithm / قدم زدن کوانتومی Quantum Walk / الگوریتم گرور Grover's Algorithm

04-41497

642

پایان نامه

بررسی تاثیر هترواتم بر روی خاصیت بازی آمینها Heteroatom Influence on the Basicity of Amines

آمین ها Amines / اتر Ether / پیوند هیدروژنی. / پروتون خواهی Proton Affinity / هترواتم Heteroatom / اترهای تاجی تماما نیتروژن دار All-Nitrogen Crown Ethers / بازها Bases

03-41498

643

پایان نامه

بررسی تمایل به دورکاری کارمندان با تاکید بر زنان کارمند Examining Employees' Preference toward Telecommuting with an Emphasis on Women Employees

مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / دورکاری Telecommuting / زن Woman / مدل انتخاب ترتیبی Ordered Probit Model / مدل انتخاب دوگانه Binary Choice Model

09-41499

644

پایان نامه

زمانبندی کامیون ها در سیستم انبارهای عبوری با در نظر گرفتن رویکرد قطع سرویس 

زمان بندی Scheduling / قطع سرویس Preemption / انبارهای عبوری Cross Docking / درب تخلیه Receiving Dock / درب ارسال Shipping Dock

01-41500

645

پایان نامه

تحرکات سلولی به دلیل گذار فاز در پروتئین های میان غشایی The Motility of Lipid Vesicles Due to Phase Transition in Transmemerance Proteine

غشای زیست شناختی Biological Membrane / تحرک پذیری Mobility / پروتئین میان غشایی Transmembrane Protein / دینامیک برخورد چندذره ای Multi Particle Collision Dynamics (MPCD) / سلول های فسفولیپید Phospholipid Vesicles

08-41501

646

پایان نامه

بررسی جداسازی گازی CO2 از مخلوط گازی N2-CO2 توسط غشاء مایع تسهیل یافتهSeparation of CO_2from N_2-CO_2Gas Mixture by Facilitated Liquid Membrane

نتایج آزمایشگاهی EXPERIMENTAL RESULTS / دی اتانول آمین Diethanolamine (DEA) / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation / غشای مایع تسهیل یافته Facilitated Liquid Membrane / مدل سازی انتقال جرم Mass Transfer Modeling

06-41502

647

پایان نامه

بازیافت اورانیوم از پسماند مایع کارخانه فرآوری اورانیوم اصفهان به روش استخراج با حلال Uranium Recovery from Liquid Waste of UCF by Solvent Extraction Method

پسماند پرتوزا Radioactive Waste / اورانیوم Oranium / استخراج باحلال Solvent Extraction / روش ناپیوسته Batch Method

46-41503

648

پایان نامه

عیب یابی سیستم های دوار با استفاده از پردازش سیگنال و سیستم هوشمند Fault Detection of Rotary System with Signal Processing and Intelligent Systems

تشخیص خطا Fault Detection / تبدیل هیلبرت Hilbert Transform / فرایند خود همبسته Autoregressive Process / شبکه عصبی Neural Network / روش تجزیه تجربی مودها Empirical Modes Decomposition (EMD)Method / فرکانس میانی Midle Frequency

08-41504

649

پایان نامه

توسعه روش مینیمم سازی آنتروپی توسط الگوریتم گروهی ذرات و الگوریتم مورچگان برای پایدارسازی سیستم های آشوبناک Extending the Method of Minimum Entropy Control of Chaos Via PSO and ACO Optimization Algorithms

سیستم آشوبگونه Chaotic System / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / کنترل کمینه درگاشت Minimum Antropy Control / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / کنترل پس خوردی تاخیردار Delayed Feedback Control / پس خورد خطا Delayed Feedback

08-41505

650

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی و تعیین شرایط بهینه جهت تولید بیودیزل به روش بیوشیمیایی با استفاده از روغن کرچک Experimental Evaluation of Optimum Conditions for Biological Production of Biodiesel Using Castor Oil

روغن کرچک Castor Oil / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / بهینه سازی Optimization / ترانس استری شدن آنزیمی Enzymatic Transestrification

06-41506

651

پایان نامه

شناسایی گوینده ها در یک مکالمه ی تلفنی Detecting Speakers in a Telephone Conversation

تشخیص هویت گوینده Speaker Identification / مستقل از متن Text-Independent / اطلاعات فضای امتیاز Score-Space Information / قطعه بندی گوینده Speaker Segmentation / خوشه بندی گوینده Speaker Clustering

19-41507

652

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک مولکولی حرکت نانو روبات ها در جریان با شاخص های ریزMolecular Dynamics Simulation of Nano-Robot Motion in Nano-Scale Flows

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نیروی پسا DRAG FORCE / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانوربات Nanorobot

08-41508

653

پایان نامه

مطالعه تاثیر امواج فراصوت بر جابجایی سیال در محیط متخلخل Investigation of Fluid Displacement under Ultrasonic Wave Radiation in Porous Media

مدل سازی عددی Numerical Simulation / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / محیط متخلخل POROUS MEDIA / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / جابه جایی سیالی Hydrodynamic Convection

06-41509

654

پایان نامه

ارزیابی سیاست تامین موجودی توسط فروشنده در شرایط پس افت پاره ای تقاضاEvaluating Vendor Managed Inventory Policy considering Partial Variable Backorder

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI) / پس افت پاره ای تقاضا Partial Backorder Demand / وابستگی تقاضا به حجم انباشته Stock Dependant Demand / فسادپذیری محصول Deterioration / پس افت متغیر تقاضا Variable Backorder Demand

01-41510

655

پایان نامه

ساختار ترکیبی از مش و درخت در شبکه های همتا به همتا برا ی جریان سازی ویدیوهای لایه بندی شده A Hybrid Mesh-Tree Peer-to-Peer Overlay Structure for Layered Video Streaming

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه مبتنی بر توری Mesh Overlay / شبکه مبتنی بر درخت Tree Overlay / شبکه ترکیبی درخت و توری Hybrid Tree Mesh Overlay

52-41511

656

پایان نامه

بررسی توزیع نیروی برشی در ارتفاع سازه های ایزوله با ایزولاتورهای LRB تحت زلزله های نزدیک گسل On the Base Shear Force Distribution Along the Height of Base-Isolated Structures With LRB Isolators Subjected to Near Field Earthquakes

جداسازی پایه Base Isolation / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / پاسخ لرزه ای Seismic Response

53-41513

657

پایان نامه

بررسی خوردگی آرماتور بتن با فیبر کربنی و سلولزی در محیط خلیج فارس Corrosion Resistance of Steel Reinforcement in Concrete Using Cellulose and Carbon Fiber Materials in Persian Gulf Water

بتن آرمه. / الیاف سلولزی Lignocellulosic Fibers / الیاف کربن Carbon Fibers / خلیج فارس Persian Gulf / خوردگی فولادی Steel Corrosion

53-41514

658

پایان نامه

بررسی آسیب پذیری ساختمان های بتنی قدیمی به روش تحلیلی تحت زلزله نزدیک گسل Vulnerability Assessment of Existing RCMRF Structures Subjected to Near Field Earthquakes

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / تحلیل خرابی Failure Analysis / آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake

53-41515

659

پایان نامه

بررسی خواص الاستیک اینکلوژن و ناهمگنی بیضوی در حالت تنش پادصفحه ای تحت تئوری تنش های جفتی و به روش RKPM Determination of the Elastic Fields of Eliptic Inhomogeneities and Inclusions in Anti-Plane Couple Stress Elasticity Using RKPM

ناپیوستگی در خصوصیات مواد Material Discontinuity / مساله برون صفحه ای Anti-Plane Problem / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / روش ترتیب تصحیح شده تعمیم یافته Augmented Corrected Collocation Method

53-41516

660

پایان نامه

تعیین و ساخت آندهای سه جزیی IrO2 ,RuO2,TiO2 به روی آندهای تیتانیومی پوشش داده شده با تیتانیوم Preparation and Characterization of Ternary Mixed Oxide Containing IrO2,RuO2,TiO2 on Platinum Coated Titanium Anode

آندهای سه جزیی Mixed Metal Oxide / خوردگی آندهای تیتانیومی Corrosion of Titanium Anods / آندهای تیتانیومی Titanium Anodes

57-41517

661

پایان نامه

جهت کنترل دست EMG استخراج ویژگی های سیگنال مصنوعی EMG Feature Extraction to Control the Prosthetic Hand

سیگنال الکترومیوگرام Electromyogram Signal / دست مصنوعی Artificial Hand / شبکه عصبی Neural Network / استخراج ویژگی Feature Extraction / پردازش سیگنال Signal Processing

58-41518

662

پایان نامه

بررسی روش پیشنهادی آیین نامه 10-7 ASCE در مقیاس کردن رکوردهای زلزله برای ارزیابی پارامترهای پاسخ سازه های جداسازی شده Investigation the ASCE 7-10 Proposed Scaling Method of Earthquake Records in Evaluation of the Response Parameters of Base-Isolated Structures

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / روش مقیاس کردن رکوردهای زلزله Scaling Method of Earthquake Records

53-41519

663

پایان نامه

پیاده سازی سخت افزاری میکروپروسسور 32- بیتی مقاوم در برابر خطا با استفاده از کدهای تصحیح و تشخیص خطا Designing a 32-Bit Fault-Tolerant ALU Using EDAC

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / واحد محاسباتی - منطقی Arithmetic - Logic Unit (ALU) / رمزگذار Encoder / الگوریتم کشف رمز Decoding Algorithm / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / کد بی. سی. اچ Bose, Chaudhuri and Hocquenghem (BCH)Code

55-41520

664

پایان نامه

یک معماری ترکیبی از CDN-P2P برای جریان سازی ویدیو زنده A Hybrid CDN-P2P Architecture for Live Video Streaming

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبیه ساز ++OMNet OMNet++ Simulator / چندپخشی آی. پی IP Multi Casting / معماری ترکیبی شبکه توزیع محتوا - شبکه نظیر به نظیر Content Distribution Network (CDN)-Peek-to-Peer (P2P)Architecture / معماری مبتنی بر هستی شناسی Ontology Driven Architecture

52-41521

665

پایان نامه

عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی شکافدار Seismic Performance of Slit Steel Dampers

مدل عددی Numerical Model / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / میراگر فولادی شکافدار Slit Steel Damper / تعداد مدارها Number of Strips / ضخامت جان Web Thickness / تیر ورق Plate Girder

53-41523

666

پایان نامه

بررسی کاربرد سیگنال های صوتی و ارتعاشی برای پایش وضعیت ابزار در ماشینکاریInvestigation on Application of Vibration and Sound Signals for Tool Condition Monitoring

سوراخ کاری Hole-Drilling / ارتعاش Vibration / صوت Sound / حوزه فرکانسی Frequency Domain / شبکه عصبی پیشخوراند Feedforward Neural Network / پایش وضعیت ابزار Tool Condition Monitoring / تجزیه موجک بسته ای پکت Wavelet Packet Decomposition

58-41524

667

پایان نامه

پشتیبانی از تخصیص ناپیوسته پردازنده در چندپردازنده های مبتنی برشبکه روی تراشه توری Supporting Non-Contiguouse Processor Allocation in Mesh-based CMPs

تخصیص پردازنده Processor Allocation / کارایی Efficiency / توان Power / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / الگوریتم تخصیص پیوسته Contiguous Allocation Algorithm / الگوریتم تخصیص ناپیوسته Non-Contiguous Allocation Algorithm

52-41525

668

پایان نامه

اثر بهره وری خصوصی سازی: جمهوری اسلامی ایران The Productivity Effects of Privatization: The Islamic Republic of Iran

خصوصی سازی Privatization / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / ایران Iran

54-41526

669

پایان نامه

برنامه ریزی بهینه سیستم توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده Distribution System Planning Implementing Distributed Generation

تولید پراکنده Dispersed Generation / سیستم توزیع Distribution System / برنامه ریزی Planning / برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / برهم کنش GAMS-MATLAB GAMS-MATLAB Interface

05-41541

670

پایان نامه

بررسی عددی رفتار نمونه خمشی چهارنقطه ای سازه های مرکب لانه زنبوری تحت بارگذاری خستگی Numerical Fatigue Investigation of Composites Honeycomb Structures Using Four Point Bending Loading Specimen

خستگی خمشی Bending Fatigue / روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل ایزوتروپ Isotropic Analysis / تحلیل ارتوتروپ Orthotropic Analysis / سازه لانه زنبوری Honeycomb Structure / سازه ساندویچی Sandwich Structure

45-41542

671

پایان نامه

کنترل یک سیستم تولید پراکنده شامل توربین باد، آرایه خورشیدی و پیل سوختی در حالت عملکرد جزیره ای Control of a Distributed Generation System Comprising Wind Turbine, Photovoltaic Array, and Fuel Cell in Standalone
Operation

توربین بادی Wind Turbine / پیل سوختی Fuel Cell / الکترولایزر Electrolyzer / سیستم ترکیبی Hybrid System / حالت جزیره ای Stand-Alone State / آرایه فوتوولتایی Photovoltaic Array / واحد هیدروژن Hydrogen Unit / مدیریت پخش توان Power Flow Management

05-41543

672

پایان نامه

شبیه سازی عددی سه بعدی جریان دوفازی در پیل سوختی غشاء پلیمری Three Dimensional Computational Modeling of Multiphase Flow in Proton Exchange Membrane Fuel Cells

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / منحنی قطبش Polarization Curve / صفحه های دوقطبی Bipolar Plates / کانال جریان Fluid Channel

45-41545

673

پایان نامه

هندسه جبری مناطق حاره Tropical Algebraic Geometry

هندسه جبری مناطق حاره Tropical Algebraic Geometry / واریته مناطق حاره Tropical Varieties / مجتمع های چند وجهی Polyhedral Complexes / پایه مناطق حاره Tropical Basis / آمیب ها Amoebas / دیکوانتیزه واریته جبری Dequantization of Algebraic Varieties / حلقه های خودتوان Idempotent Rings

02-41546

674

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای طلای اصلاح شده به وسیله تک لایه های خودسامان یافته از سیستامین تلفیق شده با نانولوله های کربنی عامل دار شده 

تک لایه خودسامان یافته Self Assembled Momolayer (SAM) / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / دوپامین Dopamine / الکترود طلا Gold Electrode / دوبیوتامین Dobutamin

03-41547

675

پایان نامه

یک هم بندی اصلاح شده WK-Recursive برای شبکه نوری روی تراشه Modified WK-Recursive Topology for an Optical Network-on-Chip

انتقال نوری Optical Transfer / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بدون تداخل Contention Free / شبکه بازگشتی دبلیو.کا WK Recursive Network

19-41548

676

پایان نامه

تحلیل مقدماتی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه Preliminary Analysis of a Thermo Acoustic Heat Pump (THP) In Lab Scale

اکوستیک Acoustics / ترموالاستیک Thermoelastic / طراحی Design / نمونه آزمایشگاهی Laboratory Bench Mark / بهینه سازی Optimization / اعتبار سنجی Validation

45-41549

677

پایان نامه

مدل سازی و طراحی سیستم CCHP برای پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریفModeling and Design of CCHP System for Sharif Energy Research Institute

برنامه ریزی خطی Linear Programming / مدل سازی انرژی Energy Modeling / طراحی سیستم System Design / تقاضای انرژی Energy Demand / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف Sharif Energy Research Institute

46-41550

678

پایان نامه

تبدیلات یکانی پیوسته و گذار فاز کوانتومی در مدل گردنبند - کندو Continuous Unitary Transformation and Quantum Phase Transition in Kondo-necklace Model

مدل گردنبند کوندو Koando-Necklace Model / گذار فاز کوانتومی Quantum Phase Transition / تبدیل یکان پیوسته Continuous Unitary Transformation / شکاف انرژی Band Gap

04-41551

679

پایان نامه

بررسی سیستم کنترل گروه رباتها به منظور تشکیل آرایش هندسی منظم Survey on Control Systems of Group of Robots for Shape Formation

میدان پتانسیل مصنوعی Artificial Potential Field / خطی سازی ورودی - خروجی Input-Output Linearization / تشکیل توده رباتیکی Swarm Robot Formation / روش فازی - لغزشی Fuzzy-Sliding Mode Method / آرایش هندسی منظم Shape Formation

08-41552

680

پایان نامه

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل شبکه فرآیندی Modeling, Simulation and Control of Process Network

تحلیل پایداری Stability Analysis / سیستم های غیرخطی Nonlinear Systems / مدل سازی با گراف Graph Modeling / باند گراف Bond Graph / روئین شدن Passivity / جفت کردن متغیرها Pairing of Variables / شبکه فرایندی Process Network

06-41553

681

پایان نامه

بررسی تاثیر عملیات سطحی بر زیست فعالی آلیاژ Ti-6A1-4V Effect of Surface Treatment on Bioactivity of Ti-6Al-4V Alloy

زیست فعالی Bioactivity / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / فرایند قلیایی Alkali Treatment / عملیات شن پاشی Sandblasting / پیوند ایمپلنت - استخوان Osseointegration

07-41554

682

پایان نامه

یک روش ابتکاری برای هماهنگ سازی چراغ های راهنمایی A Heuristic Method for Coordination of Signalized Intersection

تخصیص ترافیک پویا Dynamical Traffic Assignment / مدل انتقال سلولی Cell Transmission Model / هماهنگ سازی سیگنال Signal Coordination

09-41555

683

پایان نامه

بهره برداری و تعیین ابعاد بهینه واحد تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با استفاده از بهینه سازی تصادفی Optimal Sizing and Operation of CHP Based on Stochastic Programming

بهره برداری Operation / بهینه سازی تصادفی Stochastic Optimization / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / تعیین ابعاد بهینه Optimal Sizing

05-41557

684

پایان نامه

پیش گویی وظیفه پروتئین ها با استفاده از داده های ساختار پروتئین و با رویکردهای محاسباتی Protein Function Prediction Using Protein Structure and Computational Methods

پیشگویی وظیفه پروتئین protein Function Prediction / ساختار پروتئین Protein Structure / روش محاسبه ای Computational Method / تناظر زیرگراف Subgraph Isomorphism

05-41560

685

پایان نامه

کمینه کردن تعداد کارهای با تاخیر در محیط کارگاه جریان کاری با فرض زمان آماده سازی وابسته به توالی Minimizing the Number of Tardy Jobs in Flow Shop Sequence Dependent Setup Times Scheduling Problem

توالی عملیات Sequencing / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / کمینه کردن تعداد کارهای با تاخیر Minimization Number of Tardy Jobs / الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

01-41561

686

پایان نامه

مدل سازی و بهینه سازی کولر خورشیدی برای استفاده های خانگی Modeling and Optimization of Solar Cooler for Domestic Usage

حرارت Heat / سرمایش Cooling / صفحات جذب کننده Collectors / خارج کننده Ejector / مدل سازی یک بعدی One-Dimentional Modeling / عملکرد اقتصادی Economic Performance / خنک کن خورشیدی Solar Cooler

46-41562

687

پایان نامه

بررسی تاثیر فرایندهای ترمیم استاتیکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Fe-NiEffects of Static Restoration Phenomena on Microstructure and Mechanical Properties of A286 Superalloy

تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / فشار داغ Hot Compression / نورد داغ HOT ROLLING / نورد سرد COLD ROLLING / سوپرآلیاژ آ. 286 A286 Superalloy / آزمایش فشار سرد Cold Compression Test / تبلور مجدد متادینامیکی Metadynamic Recrastallization

07-41563

688

پایان نامه

بررسی اثرات متقابل نوع کالا و آشنایی با برند بر پاسخ مصرف کننده به بازاریابی خیرخواهانه The Influence of Brand Familiarity and Product Type on Consumer Responses to Cause-Related Marketing

مسئولیت اجتماعی شرکت Corporate Social Responsibility / رفتار مصرف کننده Consumer Behavior / بازاریابی خیرخواهانه Cause-Related Marketing / درجه مشغولیت کالا Product Involvement / آشنایی با نشان تجاری Brand Familiarity

01-41564

689

پایان نامه

بهینه سازی بین لایه ای منابع در جهت فراهم سازی کیفیت سرویس در OFDMACross Layered QoS Provisioning Resource Allocation in OFDMA Networks

کیفیت خدمات Service Quality / بهینه سازی Optimization / نظریه صف Queuing Theory / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

05-41565

690

پایان نامه

بررسی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج ضربه ای دیسک و دونات Study of Dispersed Phase Holdup and Slip Velocity in a Pulsed Disc and Doughnut Extraction Column

موجودی فاز پراکنده Dispersed Phase Holdup / سرعت لغزشی Slip Velocity / ستون ضربه ای دیسک و دونات Disc and Doughnut Column / سرعت مشخصه Charactristic Velocity

46-41566

691

پایان نامه

بررسی و تحلیل انواع ضایعات بیمارستانی و امکان سنجی بازیافت اقلام ذی ربط (پلاستیک) Analyzing the Healthcare Wastes and Feasibility Study of Related Items (Plastics)

مدیریت پسماند Waste Management / محیط زیست ENVIROMENT / بازیافت. / ضایعات بیمارستانی Healthcare Waste / ضایعات پلاستیکی Plastic Waste / ارزش اقتصادی Economic Value

01-41567

692

پایان نامه

شبیه سازی عددی کاویتاسیون جزیی ناپایا بر روی اجسام با هندسه های متقارن محوری با استفاده از روش المان مرزی Numerical Modeling of Unsteady Partial Cavitaion over Axisymmetric Bodies Using Boundary Element Method

روش اجزای مرزی Boundary Element Method / روش پانل Panel Method / نظریه پتانسیل Potential Theory / خلاءزایی جزیی Partial Cavitation / خلاءزایی جزیی ناپایا Unsteady Partial Cavitation

08-41568

693

پایان نامه

شبیه سازی ریزساختار بتن در چارچوب روش اجزای محدود و مکانیک خرابی Simulation of Concrete Meso-Structure Within FEM/CDM Framework

بتن Concrete / ریزساختار Microstructure / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مدل خمیری - آسیب Plastic-Damage Model

09-41569

694

پایان نامه

روش جدید برای ساخت فواصل اطمینان پارامترهای توزیع های پیوسته A New Method for Constructing Confidence Intervals on the Parameters of Continuous Distributions

عدم اطمینان Uncertainty / فواصل اطمینان دقیق Exact Confidence Intervals / توزیع وایبول Weibull Distribution / نوع اول سانسور Type I Censoring / نوع دوم سانسور Type II Censoring

01-41570

695

پایان نامه

آنالیز حرکتی و ردگیری خودکار سلول های متحرک در دنباله تصاویر میکروسکوپیAutomatic Analysis and Tracking of Motile Cells in Video Microscopy

پردازش تصویر Image Processing / تعقیب شی Object Tracking / فیلتر ذره ای Particle Filter / جابجایی میانگین Mean Shift / یادگیری هسته Kernel Learning / تعقیب اسپرم Sperm Track / ناباوری Infertility / تحلیل سمن Semen Analysis / تحلیل گر سمن به کمک کامپیوتر Computer Aided Semen Analyzer (CASA) / تناظر نقاط Point Correspondence / سیاه نما Silhouette

05-41571

696

پایان نامه

بهینه سازی ورق های مستطیلی تحت اثر بارهای استاتیکی درون صفحه برای دریافت عکس العمل مورد نظر در تکیه گاه ها Optimization of Rectangular Plates Subject to Static Loading For Desirable Response at Their Support

شبکه عصبی Neural Network / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / روش تندترین شیب Steepest Descent Method / سیستم های تطبیق پذیر Adaptive Systems

09-41572

697

پایان نامه

پیشنهاد روشی جهت ارزیابی میزان یکپارچگی سازمان Introducing an Audit Method for Measuring the Integrity of an Organization

یکپارچگی INTEGRATION / همگرایی Convergence / ارزیابی سازمانی. / هماهنگی Coordination

01-41573

698

پایان نامه

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی و تعیین فضای کاری بهینه یک ربات موازی کابلی با سه درجه آزادی انتقالی Kinematic and Dynamic Analysis and Workspace Optimization of a 3DoF Cable-Based Parallel Robot

فضای کاری Workspace / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / ربات سه درجه آزادی Three-Degree of Freedom Robot / ربات موازی کابلی Parallel Cable Driven Robot

08-41574

699

پایان نامه

رابط مغز - رایانه برای راهبری در محیط مجازی Brain-Computer Interface for Navigating in Virtual Environments

پردازش سیگنال Signal Processing / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / تصور حرکت Motor Imagery (MI) / محیط واقعیت مجازی Virtual Reality (VR)Environment

05-41575

700

پایان نامه

تحلیل عدم قطعیت در برآورد تقاضای سفرهای شهری با استفاده از نظریه فازیUncertainty Analysis in Urban Travel Demand Estimation Using Fuzzy Theory

برآورد تقاضای سفر Travel Demand Estimation / عدم قطعیت Uncertainty / مدل ناهمفزون DISAGGREGATE MODEL / نظریه احتمال PROBABILITY THEORY / نظریه فازی FUZZY THEORY / مدل همفزون AGGREGATE MODEL / درخت تصمیم گیری Decision Making Tree

09-4157

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

پایان نامه

مدل سازی المان محدود مسایل برخورد با اصطکاک در تغییر شکل های بزرگ غیرخطی Finite Element Modeling of Impact Problems with Friction and Large Deformations

تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / تماس غیرخطی Nonlinear Contact / قید تماس Contact Constrain / مدل سازی برخورد Impact Modeling

09-41577

702

پایان نامه

مدل سازی بلندشدگی و برخورد به روش های FEM و G-FEM Modeling of Uplift and Impact with Finite Element and Generalized Finite Element Methods

روش اجزای محدود Finite Element Method / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مساله تماس Contact Problem / روش اجزای محدود تعمیم یافته Generalized Finite Element Method / مدل سازی بلندشدگی Uplift Modeling / مدل سازی برخورد Impact Modeling

09-41578

703

پایان نامه

بررسی تجربی اندرکنش شعله های کم چرخش Experimental Study of Low Swirl Burners Interferences

احتراق کم سوخت پیش مخلوط Lean Permixed Combustion / مشعل کم چرخش Low Swirl Burner / تداخل شعله کم چرخش Low Swirl Flame Interference

45-41579

704

پایان نامه

بررسی عددی شعله نفوذی در سامانه های میکروپیشران Numerical Study of Diffusion Flame in Micropropulsion Systems

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان احتراقی Combustible Flow / شعله نفوذی آرام Laminar Diffusion Flame / میکرواحتراق Microcombustion / میکروپیشران Micropropulsion

45-41580

705

پایان نامه

بهینه سازی و ساخت یک موتور خطی پیزوالکتریک اولتراسونیک جهت مقاصد موقعیت دهی نانو Optimization and Fabrication of a Linear Ultrasonic Piezoelectric Motor for Nanopositiong Purposes

پیزوالکتریک Pieozoelectric / موقعیت دهی نانو Nanopositioning / مد ارتعاش Vibration Mode / موتور خطی اولتراسونیک Linear Ultrasonic Motor

08-41581

706

پایان نامه

طراحی و ساخت بازوی رباتیکی 4 درجه آزادی حامل ابزار اندوسکوپی در جراحی از راه دور Design and Fabrication of a 4DOF Robotic Arm for Tool Manipulation in Remote Surgery

جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / جراحی رباتیکی Robotic Surgery / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / مکانیزم دارای مرکز ثابت حرکت Remote Center of Motion Mechanism

08-41582

707

پایان نامه

بررسی تاثیر استفاده از سیال نانو به عنوان سیال عامل بر عملکرد میکرولوله های گرمایی Investigation of Micro Heat Pipe Performance Using Nano-Fluid as Working Fluid

بررسی تجربی Experimental Investigation / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / محلول مغناطیسی Ferrofluid / نانوسیال Nanofluid / میکرولوله حرارتی نوسانی Micro Pulsating Heat Pipe

08-41583

708

پایان نامه

مدل تخصیص بهینه منابع آب در مقیاس حوضه آبریز با لحاظ بهم پیوستگی خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی - اجتماعی و عدم قطعیت آن ها Optimum Water Allocation Modeling at Basin Scale by Integration of Waterbasin Hydrologic and Socio-economic Properties and Their Uncertainties

تخصیص آب Water Allocation / بهینه سازی Optimization / خصوصیات اقتصادی - اجتماعی Socio-Economic Properties / مدیریت عرضه و تقاضای آب Water Supply and Demand Management / سیستم آبی Hydro-System

09-41586

709

پایان نامه

مطالعه تجربی واکنش کاهش اکسیژن روی آلیاژهای مس در محلول قلیایی و بررسی نظری جذب سطحی اکسیژن روی نانوکلاسترهای آلیاژهای مذکور Experimental Study of Oxygen Reduction Reaction (ORR) on Cu-alloys, Electrocatalysts in Alkaline Solution and Theoretical Investigation of Oxygen Adsorption on Cu-alloys Nano-clusters

محیط قلیایی Alkaline Solution / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / واکنش کاهش اکسیژن Oxygen Reduction Reaction / آلیاژ مس - پالادیوم Palladium-Copper Alloy / آلیاژ مس - رودیم Rhodium-Copper Alloy / جذب سطحی اکسیژن Oxygen Adsorption / نانوخوشه Nano-Cluster

03-41587

710

پایان نامه

نوسانی کردن جریان خون ورودی به ریه ها در جراحی فونتن، به کمک مدل سازی عددی Generating a Pulsatile Pulmonary Flow after Fontan Operation by Means of Computational Fluid Dynamics (CFD)

روش عددی Numerical Method / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / جراحی فونتن Fontan Operation / اتصال رگ های وناکاوا به رگ های ریوی Total Cavopulmonary Connect (TCPC) / نوسانات جریان Flow Pulsations / رگ های ریوی Pulmonary Arteries

08-41588

711

پایان نامه

شبیه سازی مونت کارلوی جریان گاز به کمک کد MCNP Monte Carlo Simulation of Gas Flow using MCNP

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / جریان گاز Gas Flow

46-41589

712

پایان نامه

توسعه یک مدل توده ای پیوسته جهت مدل سازی سینتیکی راکتورهای آیزوماکسDevelopment of a Continuous Lumping Model for Kinetic Modeling of The Isomax Reactors

مدل سازی MODELING / پالایشگاه تبریز Tabriz Refinery / تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / واکنشگاه ایزوماکس Isomax Reactor / سینتیک توده ای پیوسته Continuous Kinetic Lumping

06-41590

713

پایان نامه

قیمت گذاری و سفارش دهی یکپارچه و پویا در یک زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک یادگیری Integrated Dynamic Pricing and Ordering in a Supply Chain With Demand Learning

قیمت گذاری Pricing / زنجیره عرضه Supply Chain / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / سفارش Ordering / به روز رسانی تابع تقاضا Demand Learning

01-41591

714

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی سه بعدی مفصل کشککی رانی انسان Three Dimensional Dynamic Model of Human Patellofemoral Joint

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / مفصل کشککی ران Patellofemoral Joint / کالبدشناسی Anatomy / مواد ویسکوالاستیک Viscoelastic Material / مفصل تماسی Contact Joint

08-41592

715

پایان نامه

بهبود و توسعه مهندسی ارزش با رویکرد داده کاوی و به کارگیری شبکه های عصبی: مطالعه موردی طرح نمونه Improving and Developing Value Engineering with Data Mining Approach and Application of Neural Network

داده کاوی Data Mining / شبکه عصبی Neural Network / تجزیه Decomposition / استخراج ویژگی Feature Extraction / مهندسی ارزش Value Engineering

01-41593

716

پایان نامه

استفاده از مدل سازی bump در تحلیل سیگنال های مغزی Using Bump Modeling in Brain Wave Analysis

صرع Epilepsy / طبقه بندی Classification / پیشگویی Prediction / انسفالوگرافی مغناطیسی Magnetoencephalography (MEG) / مدل سازی بامپ Bump Modeling / الگوی دوک خواب Sleep Spindles Pattern / الگوی کا - کمپلکس K-Complex Pattern

05-41595

717

پایان نامه

مدل سازی هندسی شبکه شکاف ها بر اساس روش های آماری چندنقطه ایGeometrical Fracture Modeling Within Multiple-Point Statistics Framework

کاهش ابعاد Dimensionality Reduction / مدل سازی شبکه شکاف Fracture Network Modeling / آمار چندنقطه ای Multiple-Point Statistics / تصویر آموزشی Training Image / پایگاه داده الگوها Pattern Database / داده های نرم Soft Data

06-41596

718

پایان نامه

پیشنهاد الگوی بارگذاری جانبی مناسب جهت استفاده در تحلیل رانشی (Pushover)Proposing The Appropriate Lateral Load Pattern for Pushover Analysis

تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / پوش اور مودال Modal Pushover / بارگذاری جانبی Lateral Loading

09-41597

719

پایان نامه

تعقیب اهداف متحرک با استفاده از سیستم های چندعاملی با دینامیک اینرسیال و قیود حرکتی غیرهولونومیک Target Tracking Using Multi-Agent Systems With Inertial and Non-Holonomic Agents

سیستم چندعاملی Multiagent System / قید غیرهولونومیک Nonholonomic Constraints / الگوریتم کنترل Control Algorithm / مساله تعقیب هدف Target Tracking Problem / تشکیل پیکربندی Configuration Formation

08-41598

720

پایان نامه

بررسی تاثیر مقرارت مبتنی بر عملکرد بر اتوماسیون شبکه های توزیع Impacts of Performance Based Regulation on Distribution Network Automations

قوانین مبتنی بر عملکرد Performance Based Regulations / خودکارسازی توزیع Distribution Automation / طرح جریمه و پاداش Reward-Penalty Scheme

05-41599

721

پایان نامه

ارائه مدل بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم سری 5XXX تحت فرایند پرسکاری در قالب کنگره ای Modeling on Mechanical Properties of Aluminum of 5xxx Series in Constrained Grooved Pressing Process

آلیاژ آلومینیوم - منیزیم Aluminum-Magnesium Alloy / مدل سازی MODELING / خواص مکانیکی Mechanical Properties / قالب کنگره ای Grooved Dies / آلیاژ آلومینیوم سری 5xxx Aluminum Alloy Series 5xxx

07-41600

722

پایان نامه

آنالیز و آشکارسازی الگوهای دوک خواب، K-Complex و نوسانات آهسته در EEG سیگنال خواب “Detection and Analysis of Spindle and K-complex Patterns and SWS in Sleep EEG Signals”

آشکارسازی Detection / الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / الگوی دوک خواب Sleep Spindles Pattern / الگوی کا - کمپلکس K-Complex Pattern / امواج آهسته خواب Slow Oscillations / مدل سازی بامپ Bump Modeling

05-41601

723

پایان نامه

آنالیز کمی ریسک حوادث زنجیره ای با استفاده از سیستم GIS Quantitative Risk Assessment of Domino Accidents

شبیه سازی Simulation / حوادث زنجیره ای Domino Accidents / تحلیل خطرپذیری Risk Analysis / تحلیل کمی خطرپذیری Quantitative Risk Analysis / اثر زنجیره ای Domino Effect

06-41602

724

پایان نامه

بررسی تجربی و تحلیلی رفتار الاستیک - پلاستیک کامپوزیت های زمینه پلیمری با الیاف شیشه ای Experimental and Analytical Investigation of Elastic-Plastic Behavior of Glass Fiber Reinforced Polymer Composites

کامپوزیت Composite / پلی پروپیلن Polypropylene / پلاستیسیته Plasticity / کشسانی Elasticity / الیاف شیشه ای Glass Fibers

08-41603

725

پایان نامه

بررسی کارایی سیستم های لجن فعال در شرایط آب و هوایی مختلف و ارائه روش ارتقای آن ها Performance of Activated Sludge System at Different Weather and Solution for Upgrading

زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / فاضلاب شهری غنی شده Enriched Municipal Wastwater / کاهش لجن مازاد Sludge Reduction

06-41604

726

پایان نامه

پراکندگی از اجسام در حضور سطوح ناصاف Scattering from Objects in Presence of Rough Surfaces

روش عددی Numerical Method / روش ممان Moment Method / مدل سازی کانال Channel Modeling / الکترومغناطیس کاربردی Applied Electromagnetics

05-41605

727

پایان نامه

انتخاب بهینه جانمایی برای یک کارخانه صنایع فرایندی به کمک آنالیز کمی ریسکOptimum Process Unit Layout via Risk Assessment

تحلیل خطر Hazard Analysis / تحلیل پیامد Consequence Analysis / جانمایی Location / واحدهای صنعتی INDUSTRIAL UNITS / فاصله تجهیزات Equipment Spacing / خطرپذیری جانمایی Layout Risk / خطرپذیری تجهیزات Equipment Risk

06-41606

728

پایان نامه

ارزیابی مکانیزم شکل گیری، خواص ترمومکانیکی و مشخصه های تخلخل آلیاژ نیکل - تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش متالوژی پودر برای کاربرد در مصارف پزشکیEvaluation of Porous NTI SMA Formation Mechanism, Pore Characteristics and Thermo-Mechanical Properties Produced by Power Metallurgy for Biomedical Application

فضاساز Space Holder / مواد پودری Powder Materials / مواد زیستی Biomaterials / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / نایتینول متخلخل Porous Nitinol

07-41607

729

پایان نامه

سولفورزدایی بیولوژیکی برش های سبک نفتی Biodesulfurization of Light Fuel Oil

گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / معادلات سینتیکی KINETIC EQUATIONS

06-41608

730

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی صفحات گرافیت با استفاده از روش المان محدود Mechanical Properties of the Carbon Graphene Sheets with FEM

روش اجزای محدود Finite Element Method / نانوساختار Nanostructure / مکانیک مولکولی MOLECULAR MECHANICS / ورق گرافیتی Graphene Sheet

45-41609

731

پایان نامه

بررسی واکنش های غیرهمگن کاتالیستی جامد - مایع در یک راکتور جدید با جت های برخوردی Solid-Liquid Heterogeneous Catalytic Reactions in a New Two-Impinging-Jets Reactor

استری کردن Esterification / زیست دیزل Biodiesel / کاتالیزور جامد Solid Catalyst / کاتالیزور مخلوط اکسید کلسیم و اکسید زیرکونیوم Calcume Oxide-Zirconium Oxide Catalyst / واکنشگاه با جت برخوردی Two-Impinging Jet Reactor / کاتالیزور با پایه دی اکسید آلومینیوم و هیدروکسید پتاسیم Aluminum Dioxide/Potassium Hydroxide Catalyst

06-41610

732

پایان نامه

بررسی نیازهای مشتری: تشخیص فاصله ارتباطی میان چاپ دیجیتال ایران و مشتریان فردی و صنعتی آن Customer Needs: Finding the Relationship Gaps Between IRAN Digital Print Industrry and Its Individual/Industrial Customers

مدیریت بازاریابی Marketing Management / نیازهای مشتری Customer Needs / بازارهای تجاری Business Markets / مدل کانو Kano Model / ارکان بازاریابی Marketing Mix / صنعت چاپ دیجیتال ایران Iran Digital Print Industry / بازاریابی ارتباطی Relationship Marketing

54-41611

733

پایان نامه

ارزیابی برند هواپیمای ماهان ایران Mahan Air Brand Assessment

صنعت هواپیمایی Airline Industry / نشان تجاری Brand / ارزش ویژه نشان تجاری Brand equity / مدیریت نشان تجاری Brand Management

54-41612

734

پایان نامه

راهکارهای اجرایی کردن چشم انداز در صنعت نفت ایران (شرکت ملی نفت ایران)Gidelines of Executing the Petroleum Industry Vision in Iran (N.I.O.C)

برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning / مدیریت MANAGMENT / رهبری Leadership / چشم انداز صنعت نفت Petrolem Industry the Vision / پیاده سازی چشم انداز The Vision Implementation

54-41613

735

پایان نامه

بررسی تجربی تاثیر الیاف کربن و شیشه FRP در بازیابی مقاطع بتنی آسیب دیدهEffect of Carbon and Glass FRP Confinement on Compressive Strength of Pre-Damaged Concrete Cylinders

الیاف پلیمری کربن Carbon Fiber Polymer / الیاف شیشه ای Glass Fibers / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / ترمیم Retrofiting / مقاوم سازی UPGRADING / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / بتن پلاستیک آسیب دیده Concrete Damage Plasticity / پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه Glass Fiber Reinfoced Polymer (GFRP)

53-41614

736

پایان نامه

سیستم میزبان تشخیص نفوذ بتنی بر وب با رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین Web Anomaly Host Based IDS, a Machine Learning Approach

داده کاوی Data Mining / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / شبکه عصبی Neural Network / تابع پایه شعاعی Radial Basis Function / ناهنجاری Anomaly / سیستم تشخیص تهاجم مبتنی بر وب Web Based Intrusion Detection System / لاگ فایل Log File

52-41615

737

پایان نامه

عضویت گروهی به صورت همزمان توسط همکاری اعضا با یکدیگر در شبکه های بی سیم با استفاده از ساختار سلسله مراتبی Simultaneous Group Membership with Members Collaboration in Wireless Networks Using Hierarchical Approach

مدیریت کلید گروهی Group Key Management / شبکه های توزیع شده Distributed Networks / ارتباط گروهی Group Communication / ارتباط گروهی توزیع شده Distributed Group Communication / تشکیل گروه Group Construction

52-41616

738

پایان نامه

بازسازی تصاویر پزشکی با استفاده از فیلتر کالمن Reconstruction of Medical Images Using Kalman Filter

تصاویر پزشکی Medical Images / نویز. / بازسازی Reconstruction / فیلترهای کالمن Kalman Filters / برش نگاری Tomography / اثر محوشدگی Bluring Effect

55-41617

739

پایان نامه

کاربردهایی از پایه های گروبنر On the Applications of Grobner Basis

حمله ی جبری Algebraic Attack / کدگذاری Coding / الگوریتم کشف رمز Decoding Algorithm / پایه های گروبنر Grobner Basis / فرم نرمال Normal Form / چندگونای آفین Affine Variety / شیفت ثبات ها Shift Registers

02-41618

740

پایان نامه

اختفای خطا در استاندارد 264.H در شبکه های بی سیم Frame Loss Error Concealment for H.264/AVC

پنهان سازی خطا Error Conceament / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / کاربرد بی درنگ Real Time Application / بازسازی ویدیو در کدگشا Video Reconstruction at Decoder Side / نرم افزار جی. ام JM Software

19-41619

741

پایان نامه

توسعه ی الگوریتم غیرمتمرکز پرواز گروهی Development of a Distributed Algorithm for Flocking of Non-Holonomic Aerial Agents

الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / حرکت گروهی Flocking / هوش ازدحامی Swarm Intelligence / کنترل مبتنی بر رفتار Behavior-Based Control

45-41620

742

پایان نامه

شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای آشفته با استفاده از رهیافت ترکیبی LES/RANS و شرایط مرزی فصل مشترک بر اساس فیلتر دیجیتال Computational Simulation of Turbulent Film Cooling, Using RANS/LES Hybrid Approach and Digital Filter Based Interface Boundary Conditions

فیلترهای دیجیتالی Digital Filters / خنک کاری لایه ای Film Cooling / شبیه سازی جریان آشفته Turbulence Flow Simulation / رهیافت ترکیبی LFS/RANS Hybrid LFS/RANS Approach / تولید شرایط مرز مشترک Interface Condition Generation

45-41621

743

پایان نامه

کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون آهنربای دائم با تزریق سیگنال فرکانس بالاSensor-Less Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using High Frequency Signal Injection

تزریق موج حامل Carrier Injection / ناهمسانی روتور Rotor Anisotropy / تخمین شار Flux Estimation / زاویه بار Load Angle / ماشین سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Machine

05-41622

744

پایان نامه

بررسی سیستم های مکان یابی داخلی و طراحی برچسب رادیویی غیرفعال با لینک نامتقارن باند پهن و باند باریک 

سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / برچسب Label / یکسوسازها Rectifiers / پهنای باند بسیاروسیع Ultra Wideband / مدار تطبیق Impedance Matching / موقعیت یابی داخل ساختمان Indoor Positioning

05-41623

745

پایان نامه

مشخصه سازی و تخمین پارامترهای مخازن نفتی با استفاده ار الگوریتم فیلتر کالمن تجمیعی Reservoir Characterization and Parameter Estimation Using Ensemble Kalman Filter

سیلاب زنی با آب Water Flooding / مشخصه سازی سنگ مخزن Reservoir Rock Characterization / فیلتر کالمن تجمعی Ensemble Kalman Filter / تطبیق تاریخچه تولید History Matching / هم جوشی متوالی داده Data Assimilation / تفسیر داده های چاه آزمایی Well Test Data Interpretation

06-41624

746

پایان نامه

بررسی و آنالیز اثرات لنزگونه در ساختارهای نانوشبکه ای فلزی Investigation & Analysis of Lens-like Effects in Nano Metallic Meshes

عدسی های الکترواستاتیک Electrostatic Lens / سیستم الکترون نوری Electron Optical System / شبکه های فلزی Metalic Meshes / شبکه های نانو Nano Mesh

05-41625

747

پایان نامه

ساخت و آزمایش نانوجاذب کربنی برای ذخیره سازی گاز طبیعی Synthesis and Experimental Study of Nano-Carbon Adsorbent for Natural Gas Storage

گاز طبیعی جذب شده Adsorbed Natural Gas (ANG) / ذخیره سازی گاز طبیعی Natural Gas Storage / جذب سطحی Adsorption / کربن فعال Activated Carbon / نانوجاذب کربنی Nano-Carbon Adsorbent

06-41626

748

پایان نامه

سنتز و بررسی کاتالیزور Pt/Al2O3 اصلاح شده با مایع یونی، کاربرد و مدل سازی آن در هیدروژناسیون گزینش پذیر سیکلوهگزن و استون در حلال های مختلف Synthesis of Several Multiphasic Ionic Liquid-Coated Pt/Al2O3 Catalysts: Selective Synchronous Hydrogenation of C=C and C=O Bond and Modeling of the Ionic Liquid and Solvent Effects

مایعات یونی Ionic Liquid / هیدروژن دهی گزینشی Selective Hydrogenation / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / کاتالیزور های چندفازی Multiphasic Catalyst

03-41627

749

پایان نامه

تحلیل دینامیکی روتورها با در نظر گرفتن نابالانسی، خمیدگی و عدم همراستاییDynamic Analysis of Rotors with Imbalance, Bent and Misalignment

مدل سازی روتور Rotor Modeling / مدل سازی یاتاقان Bearing Modeling / عیب عدم هم محوری Misalignment Fault / روتورهای چندپارچه Multisectional Rotors

08-41628

750

پایان نامه

بررسی طیف پاسخ سازه های تقویت شده با استفاده از مواد مرکب در برابر بارهای خارجی Response Spectrum of Retrofitted Structures with Composite Materials to Some Externally Applied Loads

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سازه های هوایی Aircraft Structures / روش اجزای محدود Finite Element Method / مواد مختلط Composite Materials / سازه تقویت شده Strengthed Structure / سازه های عمرانی Civil Structures

45-41631

751

پایان نامه

ارایه روش بهینه در مسیریابی شبکه های رادیوشناختی Optimal Method in Cognitive Radio Networks Routing

طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / پارامترهای مسیریابی Routing Parameters

19-41632

752

پایان نامه

آنالیز مدرن داده های تولید در مخازن دارای آبده زیرین Modern Production Data Analysis of Bottom Water Drive Reservoir

حل تحلیلی Analytical Solution / مخزن آبده زیرین Bottom Water Derive (BWD)Reservoir / موازنه مواد جریانی Flowing Material Balance / فرمول بندی ریاضی Mathematical Formulation

06-41633

753

پایان نامه

شبیه سازی تاثیر مواد حرارت زا و عایق روی افزایش بهره وری تغذیه در ریخته گری چدن خاکستری Simulation of Exothermic and Insulated Materials Effect on Increasing Efficiency of feeder in Gray Cast Iron

تغذیه کننده Riser / مواد حرارت زا Exothermic Materials / فرض نمایی تابع منبع حرارت Exponential Form of Heat Released / انتقال حرارت معکوس Inverse Heat Transfer / روش ام. آ. دی. اس Mesh Adaptive Direct Search (MADS)Method / مواد عایق Insulated Materials

07-41634

754

پایان نامه

استفاده از روش های مدرن بهینه یابی و مقایسه برای کمینه کردن وزن سازه های خرپایی تحت اثر بار لرزه ای Application and Comparison of Modern Optimization Methods for Optimal Seismic Design of Trusses under Base Excitation

کنترل سازه Structural Control / طراحی لرزه ای Seismic Design / سازه های خرپایی Truss Structures / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی سازه ای Structural Optimization

09-41635

755

پایان نامه

مدل سازی سیستم هیدروژن خورشیدی - پیل سوختی برای کاربردهای خانگیModeling Solar Hydrogen Fuel Cell System for Residential Application

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / الکترولایزر Electrolyzer / مدیریت انرژی Energy Management / سلول فوتوولتایی Photovoltaica Cell / سیستم هیدروژن خورشیدی Solar Hydrogen System / سناریوی مدیریت انرژی Energy Management Scenario

46-41636

756

پایان نامه

سنتز نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس به روش میکروامولسیون (میسل معکوس)جهت استفاده به عنوان عامل کانتراست MRI Synthesis and Characterization of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles Via Microemulsion (Reverse Micelle) Method as MRI Contrast Agents

نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / پوشش پلیمری Polymer Coating / ریزامولسیون Microemulsion / نانوذرات ابرپارامغناطیس Superparamagnetic Nanoparticles / عامل کنتراست تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI)Contrast Agent

07-41637

757

پایان نامه

طراحی سیستم هضم بی هوازی در زمینه ی ضایعات جامد Design of Anaerobic Digestion for Solid Waste Treatment

بیوگاز Biogas / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / زباله جامد شهری Municipal Solid Waste / پسماند میادین تره بار Vegetabe Waste / شرایط میانه دوست Mesophilic

06-41638

758

پایان نامه

مطالعه زیرگروههای ماکزیمال گروه ضربی جبرهای ساده آرتینی 

زیرگروه ماکسیمال Maximal Subgroup / زیرگروه فراتینی Frattini Subgroup / گروه حل پذیر SOLVABLE GROUP / حلقه های تقسیم Division Rings / جبرهای ساده.

02-41639

759

پایان نامه

طراحی و تحلیل نانوبلبرینگ Design and Analysis of Nano Ball Bearing

روش اجزای محدود Finite Element Method / فولرین Fullerene / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / سوپر اجزای کروی Spherical Super Element / نانوبلبرینگ Nano Bull Bearing

08-41641

760

پایان نامه

تاثیر تغییر شکل شدید در قالب شیاردار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 3003 آلومینیوم Effect of Sever Plastic Deformation by Constrained Groove Pressing on Microstructure and Mechanical Properties of 3003 Aluminium Alloy

خواص مکانیکی Mechanical Properties / سطح شکست Fracture Surface / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / آلیاژ آلومینیوم 3003 Aluminum 3003 Alloy / تابکاری میانی Intermediate Annealing / تابکاری پایانی Post Annealing

07-41642

761

پایان نامه

مطالعات آزمایشگاهی جهت جذب فلزات سنگین از شیرابه دفن بهداشتی توسط پوشش های رسی حاوی زئولیت Experimental Investigation on Heavy Metal Adsorption From Sanitary Landfill Leachate Using Clay Layer Containing Zeolite

شیرابه Leachate / فلزات سنگین Heavy Metals / روی ZINC / منگنز MANGANESE / زئولیت Zeolite / کائولینت Kaolinte

09-41643

762

پایان نامه

روش طیفی افراز گراف Spectral Graph Partitioning

خوشه بندی Clustering / خوشه بندی طیفی Spectral Clustering / تقسیم بندی گراف Graph Partitioning / خوشه بندی گراف Graph Clustering / افزار طیفی گراف Spectral Graph Partitioning / لاپلاسین گراف Graph Laplacian

02-41644

763

پایان نامه

بهینه سازی جریان نقدی و مدیریت ریسک در بانک ها Risk Management and Cash Flow In Banks

نقدینگی Liquidity / خطرپذیری اعتبار Credit Risk / خطرپذیری نقدینگی Cash Risk / سبد مالی Portfolio / احتمال عدم پرداخت Default Probability / بدهی Liability / دارایی Asset

01-41645

764

پایان نامه

مطالعات شبیه سازی و کنترل جامع فرایند ترکیبی تقطیر/تبخیر غشایی تولید MTBESimulation and plant wide Control of Combined Pervaporation/Distillation Process for MTBE Production

شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / تراوش تبخیری Pervaporation / سیستم گسترده Plantwide System

06-41646

765

پایان نامه

تولید الکترون های تک انرژی نسبیتی توسط لیزرهای فمتوثانیه با قدرت تراواتProduction of Relativistic Mono-Energetic Electron Beams by Using Terawatt and Femtosecond Laser Pulses

برهم کنش لیزر - پلاسما Laser-Plasma Interaction / لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser / شکست موج Wave Breaking / رژیم حباب بیضی شکل Ellipsoid Bubble Regime / شتاب دهنده پلاسمایی Plasma Accelerator / الکترون شبه تک انرژی Quasi-Monoenergetic Electron / پایداری حباب Bubble Stability

04-41647

766

پایان نامه

طراحی و ساخت تونل تایپ تست مبدل های حرارتی نیروگاهی Design and Manufacturing of Power Station Heat Exchanger Type Test Tunnel

تونل باد Wind Tunnel / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / رادیاتورهای نیروگاهی Large Radiators / تایپ تست Type Test / طراحی کاندیشنر Conditioner Design / اثر نایکنواختی سرعت Air Velocity Non-Uniformity Effect

08-41648

767

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم های زمان بندی منابع در گرید محاسباتی Performance Evaluation of Resouce Scheduling in Computational Grid

تورین محاسباتی Computational Grids / زمان بندی کارها / منابع Jobs\Resources Scheduling / منابع ناهمگن Heterogeneous Resources / الگوریتم زمان بندی وظایف Task Scheduling Algorithm

19-41649

768

پایان نامه

بررسی اثر لایه ویسکوالاستیک بر روی ریشه ایمپلنت های دندانی روی توزیع تنش و کرنش در فصل مشترک ایمپلنت و دندان The Effect of Using a Viscoelastic Layer on a Dental Implant on the Stress/Strain Distribution at the Interface of Implant and Jaw Bone

تحلیل اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Analysis / رفتار ویسکو - ابرکشسان Visco-Hyperelastic Behaviour / پیوند ایمپلنت - استخوان Osseointegration / ایمپلنت دندانی Dental Implant / لیگامنت پریودنتال Periodontal Ligament

08-41650

769

پایان نامه

استفاده از غشاهای صنعتی در راکتور MBBR MBBR and MBR Reactor Configuration for Better Performance

واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / غشای الیاف توخالی Hollow Fiber Membrane

06-41652

770

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی جریان های غیردایم دوفازی لخته ای (آب و هوا) Experimental Study of Transient Two-Phase Slug Flow (Air-Water)

جریان لخته ای Slug Flow / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / جریان گذرای دوفازی Two-Phase Transient Flow / کانال مستطیلی Rectangular Section / فشار گذرا Transient Pressure

09-41653

771

پایان نامه

بررسی صحت نتایج آنالیز دوبعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با توجه به نتایج رفتارنگاری (مطالعه موردی سدهای زاگرس، شیان و هاله) Verification of Two and Three Dimensional Seepage Analyses Results’ Correctness in Embankment Dams According to Instrumenting Data (Case Study: ZAGROS, SHIAN & HAALEH Dams)

سد خاکی Earth Dam / مدل دوبعدی TWO DIMENSIONAL MODEL / مدل سه بعدی Three Dimensional Model / مطالعه موردی Case Study / ابزار دقیق Instrumentation / تحلیل تراوشی Seepage Analysis

09-41654

772

پایان نامه

طراحی و ساخت سیستم خودکنترل برای شناورهای زیرسطحی Design and Construction of Autonomous Underwater Vehicles

جهت یابی Direction Finding / موقعیت یابی LOCALIZATION / سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle / ژیروسکوپ Gyroscope

08-41655

773

پایان نامه

یک الگوریتم مسیریابی بر اساس کیفیت سرویس در شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم با استفاده از اطلاعات بین لایه ای A QoS-Aware Routing Algorithm in Wireless Multimedia Sensor Network Using Cross-Layer Information

الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / کیفیت خدمات Service Quality / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / شبکه های چندرسانه ای Multimedia Networks

52-41656

774

پایان نامه

عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان لوازم خانگی در بازار ایران Essential Factors Affect Consumer Buying Decision Adapted by Snowa Company With Reference to Refrigerator

ارکان بازاریابی Marketing Mix / نشان تجاری Brand / رفتار خرید مصرف کننده Consumer Buying Behavior

54-41657

775

پایان نامه

تقسیم محتوای کارا و زمان بندی بلاک در سیستم های جریان سازی ویدیوی زنده بر روی شبکه های نظیر به نظیر مبتنی بر مش Efficient Content Partitioning and Block Scheduling in Mesh-Based Peer-to-Peer Live Video Streaming Systems

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / جریان سازی زنده ویدیویی Live Video Streaming / تقسیم بندی محتوایی Content Partitioning / الگوریتم زمان بندی بلوکی Block Scheduling Algorithm / ساختار مش Mesh Structure

52-41659

776

پایان نامه

روش بازیابی خطا مبتی بر محتوا در شبکه های نظیر به نظیر A Content Aware Packet Loss Recovery Scheme in P2P Video Streaming Systems

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / بازیابی خطا Error Recovery / جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبیه ساز ++OMNet OMNet++ Simulator / چندپخشی آی. پی IP Multi Casting

52-41660

777

پایان نامه

بررسی تاثیر خرابی ناشی از خستگی بر روی مقاومت نهایی سکوهای پایه ثابت دریایی در شرایط آب و هوایی حدی دریای خلیج فارس Fatigue Damage Effects on the Ultimate Strength of Fixed Leg Offshore Platform in Persian Gulf Extreme Environmental Condition

سیستم ارزیابی Assessment System / سناریوی خرابی Failure Scenario / سکوی پایه ثابت Jacket Platform / سکوهای دریایی Offshore Platforms / بازرسی Inspection / تحلیل احتمالاتی طیفی خستگی Probabilistic Spectral Fatigue Analysis / روش مسیر شکست Failure Path Approach

09-41661

778

پایان نامه

مدل سازی و اندازه گیری ارتعاشات پیچشی در رشته های حفاری با هدف شناسایی عیوب خاص Torsional Vibration Modeling and Measurement in Single Rotor Machinery for Fault Diagnosis

ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / رشته حفاری Drill String / طراحی و ساخت Design and Construction / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / شناسایی عیب Fault Diagnosis / پارگی رشته String Failure / تحلیل فرکانسی Frequency Analysis

08-41663

779

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی تیر FGM با استفاده از روش فاقد المان RKPM Vibration Analysis of FGM Beam Using RKPM Meshlesh Method

فرکانس طبیعی Natural Frequency / شرط مرزی اصلی Essential Boundry Condition / روش بدون شبکه Meshless Method / فرکانس طبیعی Natural Frequency / روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / بار کمانش Buckling Load

08-41664

780

پایان نامه

توسعه یک الگوی هدایت فعال برای سیستم های حامل Development of an Active Guidance Method For Satellite Carrier

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی Neural Network / سیستم پرتاپ ماهواره Satellite Launching System / هدایت فعال Active Guidance

45-41667

781

پایان نامه

بسط تئوری توان ها جهت بکارگیری در فیلترهای فعال موازی با توجه به تعاریف استاندارد 1459-IEEE Expansion of Power Definition in IEEE-1459 in Order to Apply to Shunt Active Power Filters

فیلتر فعال موازی Shunt Active Power Filter / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 1459 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)1459 Standard / سیگنال مرجع Reference Signal / ضریب توان موثر Effective Power Factor

05-41668

782

پایان نامه

بررسی ساختارهای پایدار نانوذرات CdS با استفاده از نظریه تابعی چگالی Investigation of Nano-particle Structures CdS using Density Functional Theory

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / نانوذرات سولفید کادمیم Cadmium Sulfide Nanoparticles / ساختار پایدار Stable Structure

04-41669

783

پایان نامه

تولید نانوکاربید سیلیسیوم به روش رسوب گذاری بخار شیمیایی (CVD) SiC Production by Chemical Vapor Deposition Method

کربن فعال Activated Carbon / کاتالیزور نیکل Nickel Catalyst / کاربید سیلیسیم Silicon Carbide / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / تتراکلرید سیلیسیوم Silicon Tetrachloride / کاتالیزور آهن Iron Catalysis

06-41671

784

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیونی همراه با تزریق گاز با استفاده از حل معادلات ناویر - استوکس چندفازی Numerical Simulation of Cavitating Flows with Ventilation Using Multiphase Navier-Stokes Equations

جریان خلاءزایی Cavitation Flow / تزریق گاز Gas Injection / معادله ناویر - استوکس چندفازی Multiphase Navier-Stokes Equation / روش بالادست "رو" Roe's Upwind Scheme

45-41672

785

پایان نامه

بررسی پاسخ صفحات FGM تحت بارهای حرارتی - مکانیکی Response and Deflection Investigation of FGM Plates Under Thermo-mechanical Loads

تابع نمایی Exponential Function / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / نظریه صفحه Plate Theory / بارگذاری حرارتی مکانیکی Thermomechanical Loading / مفهوم انرژی Energy Concept / تابع توانی Simple Power-Law Function / تابع سیگموند Sigmoid-Function / تابع نمایی Exponential Function

45-41673

786

پایان نامه

اندازه گیری آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی سیستم های تعادلی مایع - مایع حاوی مایعات یونی Experimental Studies and Thermodynamic Modeling of LLE Systems of Ionic Liquid Mixtures

مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / مایعات یونی Ionic Liquid / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / سنتز مایعات یونی Ionic Liquids Synthesis / جداسازی آروماتیک از آلیفاتیک Aliphatic/Aromatic Separation

06-41674

787

پایان نامه

طراحی تراشه شبکیه مصنوعی بر پایه تحریک و تغذیه نور دریافتی Design of Artificial Retina Chip With Incident Light Based Stimulation and Supply

شبکیه مصنوعی Artificial Retina / چشم مصنوعی Visual Prosthesis / بینایی القایی Bio-Inspired Vision

05-41675

788

پایان نامه

شبیه سازی مولکولی تشکیل هیدرات متان (بررسی تاثیر حضور مایع یونی [Emim] [BF4] بر تجزیه و رشد بلور هیدرات گازی متان با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی) Molecular Simulation of Methane Hydrate Formation Investigation of [Emim][BF4] Ionic Liquid effects on Growth and Dissociation of Methane Hydrate Crystal Using Molecular Dynamics Simulation

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / مایعات یونی Ionic Liquid / هیدرات متان Methane Hydrate / مایع یونی [Emim][BF4] [Emim][BF4]Sonic Liquid

06-41676

789

پایان نامه

توسعه ی روش اختلاف محدود فشرده برای حل اندرکنش سیال - سازه در جریان تراکم ناپذیر Developing a Compact Finite Difference Method for Solving Fluid - Solid Interaction in Incompressible Flow

دینامیک سازه Structure Dynamics / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / روش تفاضل محدود فشرده Compact Finite Difference Method / جریان تراکم ناپذیر Incompressible Flow / پیش حالت سازی Preconditioning

45-41677

790

پایان نامه

مطالعه و بررسی تجربی یک بیوسنسور بر پایه الیاف نانو Study of a Biosensor Based on Nanofibers

حسگر زیستی Biosensor / فنل Phenol / پراکسیداز اچ0آر Horseradish Peroxidase (HPR) / نانوالیاف پلی آنیلین Polyaniline Nanofibers / کوپلیمر پلی اتیلن گلیکول پلی سیتریک اسید Polyethylene Glycol Polycitric Acid Copolymer

06-41678

791

پایان نامه

استفاده از مهاجرت وظایف برای کاهش تاخیر ارتباطی و توان مصرفی در شبکه های روی تراشه ی سه بعدی Using Task Migration for Reducing On-Chip Communication Delay and Power Consumption in 3D NoCs

شبکه روی تراشه سه بعدی Three Dimentional Network on Chip (NOC) / نگاشت وظایف Task Mapping / مهاجرت وظیفه Task Migration / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor

19-41679

792

پایان نامه

شبیه سازی فرایند لایه نشانی شیمیایی بخار به کمک دینامیک سیالات محاسباتی 

شبیه سازی Simulation / پدیده های انتقال Transport Phenomena / بهینه سازی Optimization / روش نلدر - مید Nelder-Mead Method / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / فرایند لایه نشانی آلی - فلزی - شیمیایی بخار Organometallic Chemical Vapor Deposition Process

06-41680

793

پایان نامه

مسائل مربوط به دوتریدهای لاتین و رنگ آمیزی های 2- همزمان Studying the Problems Related to Latin Bitrades and 2-Simultaneous Coloring

دوترید لاتین Latin Bitrade / پوشش های دوری دوتایی Cycle Double Cover (CDC) / جریان های صحیح Integer Flows / کا- جریان ها K-Flows / رنگ آمیزی 2-همزمان 2-Simultaneous Coloring / پوشش دوری Cycle Cover

02-41682

794

پایان نامه

کاهش انرژی اتلافی از طریق فلر در پالایشگاهها Energy Loss Reduction Through Flaring in Refineries

درخت خطا Fault Tree / قابلیت اطمینان Reliability / کاهش فلرینگ غیرعادی Emergency Flaring Reduction / سیستم ایمن شده به واسطه ابزار دقیق Safety Instrument System (SIS) / سطح یکپارچگی ایمنی Safety Integrity Level (SIL) / کاهش اتلاف انرژی Energy Loss Reduction / احتمال خرابی Failure Probability

46-41683

795

پایان نامه

مینیمم کردن انحراف خروجی در قالب های اکستروژن با بهینه سازی پروفیل قالب و بکارگیری لند Minimization of the Exit – Curvature Profile in Extrusion Dies by Optimization of the Die Profile and Application of Die Land

اکستروژن مستقیم Direct Extrusion / قالب غیرخطی Nonlinear Die / منحنی بزیر Bezier Curve / انحنای پروفیل خروجی Exit Curvature Profile / یاتاقان BEARING

08-41684

796

پایان نامه

امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات در شبکه های پخش و دسترسی چندگانه Information Theoretic Security in Broadcast and Multiple Acess Channels

کانال شنود Wiretap Channel / نظریه اطلاعات Information Theory / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات Information Theoretic Security / کانال همه پخشی Broadcast Channel / دسترسی چندگانه Multiple Access

05-41685

797

پایان نامه

افزایش مایکل آمین های آروماتیک و سنتز مشتق های تیومورفولین Michael Addition of Aromatic Amines and Synthesis Some Derivatives of Thiomorpholins

واکنش مایکل MICHAEL REACTION / آمین ها Amines / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / اسید بوریک/گلیسرول Boric Acid/Glyserol / تیومورفولین Thiomorpholine

03-41687

798

پایان نامه

مدل سازی تلاطم سطح آب در مخازن با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموارModeling of Sloshing in Tanks with Smoothed Particle Hydrodynamics

هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / لزجی Viscosity / تابع هسته ای Kernel Function / امواج سطحی Sloshing / اندرکنش سیال - سیال Fluid-Fluid Interaction

09-41689

799

پایان نامه

بررسی تفاوت مدل های انتخاب وسیله توسط زنان و مردان در شرایط اعمال سیاست قیمت گذاری محدوده مرکزی شهر Gender-based Choice Behavior in Central Zone Pricing Policy Condition

سیاست های قیمت گذاری Price Policies / مدل انتخاب وسیله MODE CHOICE MODEL / داده های رجحان بیان شده Stated Preference Data / رفتار ترافیکی بر مبنای جنسیت Gender-Based Traffic Behavior

09-41690

800

پایان نامه

محاسبه ی انتگرال جی سه بعدی مواد هدفمند با استفاده از روش اجزای محدودComputation of Three Dimensional J_Integral in Functionally Graded Material With Finite Element Method

انتگرال جی J-Integral / روش اجزای محدود Finite Element Method / مواد هدفمند Graded Materials / حالت سه بعدی Three Dimensional State / مشتقات دوم جابجایی Second Derivation

45-4169

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

پایان نامه

طراحی و کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال با فنریت متغیر Design and Control of Semi-active Suspension System with Variable Stiffness

تابع هدف Objective Function / رگولاتور درجه دوم خطی Linear Quadratic Requlator (LQR) / سیستم تعلیق نیمه فعال Semiactive Suspension System / فنر سختی متغیر Variable Stiffness Spring

08-41692

802

پایان نامه

زمان بندی هماهنگ خطوط حمل و نقل همگانی با هدف کاهش تاخیر در ایستگاهها به همراه تغییرات جزیی در سر فاصله زمانی Coordinated Scheduling in Public Transportation to Decrease Transfer Waiting Time Through Slight Changes in Headways

زمان بندی هماهنگ Coordinated Transit Scheduling / حمل و نقل همگانی Transit / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

09-41693

803

پایان نامه

بررسی اثر پیوند هیدروژنی بر روی قدرت اسیدی الکل های چندعاملی در فاز گازی و حلال های غیر آبی به روش DFT Exploring of Hydrogen Bond Effect on Acidity Value for Multifunctional Alcohols in Gas Phase & Nonaqueous Solvent via DFT Method

پیوند هیدروژنی. / حلال های غیرآبی Nonaqueous Solvents / قدرت اسیدی Acidity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / پلی ال Polyol

03-41695

804

پایان نامه

ساخت و ارزیابی نانوکاتالیست فرایند سنتز دی متیل اتر به روش آبگیری از متانولSynthesis and Evaluation of a Nano-Catalyst for Dehydration of Methanol to Dimethyl Ether

دی متیل اتر Dimethyl Ether / متانول METHANOL / راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / آلومینای نانوبلوری Nanocrystalline Alumina

06-41696

805

پایان نامه

بررسی تجربی تولید میکروحباب بعنوان ماده حاجب در خون، به منظور اندازه گیری جریان به روش Echo-PIV Experimental Study of Microbubbles Generation as a Contrast Agent in Blood, to Determine the Blood Flow by Echo-PIV Method

میکروکانال Microchannel / ریزحباب Microbubble / تصویرسازی فراصوتی Ultrasonic Imaging / ماده حاجب Contrast Agents / روش اکو - سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Echo-Particle Image Velocity (PIV)Method

08-41698

806

پایان نامه

وارسی الگو در توصیفات ریو با استفاده از نظریه خودکارها Model Checking of Reo Specifications Using Automata Theorem

وارسی الگو Model Cheking / سیستم مبتنی بر اجزا Component Based System / نمودار تصمیم گیری دودویی Binary Descision Making Diagram / مدل هماهنگ سازی Coordination Model / زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / خودکارافزار بوخی Buchi Outomata

19-41699

807

پایان نامه

بررسی اثر افزودن عنصر منگنز بر ریزساختار و خواص مکانیکی ریبون های آلیاژ Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg تولیدی به روش ریسندگی مذاب Investigation of Manganese Addition on Microstructure and Mechanical properties of Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg Ribbons Prepared by Melt Spinning Method

ریسندگی مذاب Melt Spinning / ریزساختار Microstructure / ریزسختی Microhardness / ریبون های آلیاژی Ribbon / ریخت شناسی رشد Growth Morphology

07-41700

808

پایان نامه

ارائه جبر تصادفی برای درستی یابی قراردادهای شبکه های موردی A Stochastic Process Algebra for Ad Hoc Protocols Verification

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / جبر فرایندی Process Algebra / درستی یابی Verification

19-41701

809

پایان نامه

تحلیل عیب میل پیچش خودرو و ارایه روش بهبود کیفیت تولید Failure Analysis of Torsion bar and Improvement of Manufacturing Processes

تنش پسماند Residual Stress / روش اجزای محدود Finite Element Method / سخت کردن سطحی Surface Hardening / تحلیل خرابی Failure Analysis / میل پیچش Torsion Bar / سخت کاری القایی Induction Hardening

08-41703

810

پایان نامه

تحلیل حدس و تعیین اکتشافی رمزهای دنباله ای بر اساس معادلات اتصال Heuristic Cryptanalysis of Stream Ciphers Based on Connection Equations

حمله حدس و تعیین GUESS AND DETERMINE ATTACK / رمزدنباله ای Stream Cipher / حمله حدس و یقین اکتشافی Heuristic Guess and Determine Attack / معادله های اتصال Connection Equations

05-41705

811

پایان نامه

ارایه یک الگوریتم جدید برای خوشه بندی جریان داده با تاکید بر اشکال متفاوت خوشه ها A New Approach for Data Stream Clustering of Arbitrary Shaped Cluster

داده کاوی Data Mining / خوشه بندی Clustering / الگوریتم جویباری Streaming Algorithm / جویبار داده Data Stream / خوشه بندی جریان داده Data Stream Clustering

19-41706

812

پایان نامه

افزایش بازده در یکسو ساز سه فاز مخابراتی با قابلیت تصحیح ضریب توان و ساختار یک طبقه Efficiency Improvement of a Three-Phase Telecom Rectifier with Single-Stage Structure and Power Factor Correction 

یکسوساز سه فاز مخابراتی Three-Phase Telecom Rectifier / کلیدزنی نرم Soft-Switching / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / ساختار تک مرحله ای Single-stage Structure

05-41707

813

پایان نامه

تحلیل ظرفیت و استخراج آمارگان تداخل در سیستم های مخابرات سیار سیالی CDMA بر اساس مدل سازی آماری موقعیت کاربران Capacity Analysis and Interference Characterization for CDMA Cellular Wireless Communications Systems Based on Statistical Modelling of User Locations

مدل تحرک MOBILITY MODEL / ظرفیت برون رفت Outage Capacity / مخابرات سیار سلولی CELLULAR MOBILE TELECOMMUNICATIONS / دسترسی چندگانه با تقسیم کد دنباله مستقیم Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) / فرایند نقطه ای دوبعدی Two Dimentional Point Process / سیستم های سلولی نسل سوم Third Generation Cellular Systems / کنترل توان میتنی بر نسبیت سیگنال به تداخل Signal Interference Ratio (SIR)Based Power Control / آمارگان تداخل interference Statistics / تابع خودهمبستگی Autocorrelation Function

05-41708

814

پایان نامه

تحلیل و گسترش روش های ارزیابی متدولوژی های ایجاد نرم افزار Analyzing and Enhancing Methodology Evaluation Methods

مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / چهارچوب ارزیابی Evalution Framework / تدوین نرم افزار Software Development / روش شناسی Methodology / ارزیابی مبتنی بر معیار Criteria-Baced Analysis

19-41709

815

پایان نامه

جداسازی ایزوتوپی 10B به روش تقطیر کمپلکس اتری 20(BF3-(CH3 Separation of Boron Isotopes by Distillation of (CH3)2O-BF3 Complex

جداسازی ایزوتوپی Isotope Separation / دی متیل اتر Dimethyl Ether / تقطیر Distillation / تبادل شیمیایی Chemical Exchange / بورن تری فلوراید Boron Triflouride / کمپلکس دی متیل اتر - بورون تری فلوراید Dimethyl Ether-Boron Threefloride Complex

46-41710

816

پایان نامه

کاهش نسبت قله به متوسط توان در سیستم های MIMO-OFDM PAPR Reduction in MIMO-OFDM Systems

سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / کانال محوشدگی Fading Channel / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / نسبت پیک به میانگین توان Peak to Average Power Ratio / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / نگاشت انتخابی Selected Mapping (SLM) / گسترش فعال منظومه Active Constellation Extension (ACE)

05-41711

817

پایان نامه

اثرپذیری تولید حقیقی از تقاضای اسمی در اقتصاد ایران با تاکید بر شکست های ساختاری و دلایل آن Output-Inflation Trade-off in the Economy of Iran

اطلاعات ناکامل Imperfect Information / چسبندگی قیمت ها Price Stickiness / هزینه های منو Menu Costs / منحنی فیلیپس Phillips Curve / شکست ساختاری Structural Break / استمرار دوره تجاری Business Cycle Persistence

44-41712

818

پایان نامه

بررسی و ارائه روش های نوین بهبود کیفیت سرویس در شبکه های گروه پخشی در لایه کاربردی Investigating Forward-looking Methods for Improving QoS in ALM

شبکه کامپیوتری Computer Network / کنفرانس ویدیویی Video Conferencing / کیفیت خدمات Service Quality / قرارداد چندبخشی لایه کاربرد Application Layer Multicast Protocol / پخش چندگانه Multicast

05-41713

819

پایان نامه

نامساوی های ارلیک - هاردی Orlicz_Hardy Inequalities

پتانسیل Potential / ظرفیت Capacity / فضاهای ارلیک Orlicz Spaces / نامساوی های ارلیک - هاردی Orlicz-Hardy Inequalities / چاقی Fatness

02-41714

820

پایان نامه

بررسی تجربی حرکات شناورها در امواج Experimental Study on Ship Motions in Regular Waves

مدل شناور Ship Model / امواج Waves / حرکت زاویه ای شناور Pitch Boat / حرکت عمودی شناور Heave Boat / حرکت نوسانی Pitching Motion

08-41715

821

پایان نامه

ارزیابی و مدل سازی طول صف در محدوده عملیات راهسازی آزاد راه ها در اثر موج های شوکی Evaluation and Modeling of Queue Length Resulting from Shock Waves in Freeway Work Zone Areas

تأخیر Delay / طول صف Queue Length / تحلیل برگشتی Regression Analysis / موج شوک SHOCK WAVE / راهسازی Construction Road / محدوده عملیات راهسازی Work Zone

09-41716

822

پایان نامه

شناسایی و بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار جداسازهای تجهیزات حساس در برابر ارتعاشات محیطی، با روش تحلیلی و تجربی 

تجهیزات حساس Sensitive Equipments / تحلیل مودال Modal Analysis / ارتعاش تصادفی Random Vibration / آزمایش ارتعاش محیطی Ambient Vibration / عایق سازی ارتعاش Vibration Isolation

09-41717

823

پایان نامه

شبیه سازی دینامیکی دویدن فرد در شرایط نرمال و قطع پایین زانو Dynamic Simulation of Running Human Normal and with Below-Knee Prosthesis

مدل تماس پا با زمین Foot Contact Model Optimization / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / بهینه سازی Optimization / حرکت شناسی دویدن Running Kinematics / پروتز پایین زانو Below-Knee Prosthesis / مفصل مچ Ankle Joint

08-41718

824

پایان نامه

ماتریس چگالی گراف ها On the Density Matrix of Graphs

ماتریس چگالی Density Matrix / لاپلاسین گراف Graph Laplacian / درهم تنیدگی Entanglement / درگاشت فون نویمان Von Neumann Entropy

02-41719

825

پایان نامه

بررسی اندرکنش پرتو الکترونی و میدان خارجی با در نظرگیری بار فضایی و کاربرد آن در سیستم های نانولیتوگرافی مبتنی بر EBL Analysis of the Interaction of Electron Beam and External Field by Considering Space Charge Effect and its Application in EBL Nanolithography

شبیه سازی Simulation / سیستم الکترون نوری Electron Optical System / عدسی های الکترواستاتیک Electrostatic Lens / بارهای فضائی Space Charge / نانولیتوگرافی Nanolithography / پرتو الکترونی Electron Beam / روش انتگرال گیری محدود Finite integration Method / لیتوگرافی با پرتوالکترونی Electron Beam Lithography (EBL)

05-41720

826

پایان نامه

مطالعه مدل سازی تحلیلی فرایند تخلیه ناپایدار بلوک ماتریکس در اثر ریزش ثقلیAnalytical Modeling of Oil Production from a Matrix Block by Free Fall Gravity Drainage

بلوک ماتریس Matrix Block / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / ترک طبیعی Naturally Fracture / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / ناحیه مورد تهاجم گازی Gas Invaded Zone

06-41721

827

پایان نامه

جداسازی گازهای اسیدی چندجزیی توسط تماس دهنده های غشایی با استفاده از مخلوط حلال های جذب و بررسی اثر آن بر مرطوب شدن غشا 

تماس دهنده غشایی Membrane Contactor / غشای پلیمری Polymer Membrane / ترشوندگی Wetting / جذب غشایی Membrane Absorption / گازهای اسیدی چندجزیی Multi-Component Acid Gases / مخلوط حلال های جذب آلکانول آمین Alkanolamine Solvents Mixture

06-41722

828

پایان نامه

ترکیب بهینه کنترل آیرودینامیکی و جت جانبی در یک وسیله عمود پرتاپ Optimal Combination of Aerodynamic and Reaction Jet Control in a Vertical Launch Vehicle

کنترل آیرودینامیکی Aerodynamic Control / تخمین گر Estimators / بهینه سازی Optimization / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / خطی سازی به کمک پسخوراند Feedback Linearization / کنترل وضعیت با جت جانبی Reaction Jet Attitude Control / مشاهده گر حالت توسعه یافته Extended State Observer

45-41723

829

پایان نامه

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و روش های کاهش ارتعاشات در شناورها Measurement, Analysis and Reduction Methods of Ship Vibration

تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / ارتعاش بدنه کشتی Ship Hull Vibration / عوامل ایجاد ارتعاش Vibration Sources / اصول اندازه گیری Measurement Principles / پاسخ انسان به ارتعاش Human Response to Vibration / روش های کاهش ارتعاش Vibration Reduction Methods / کاهش ارتعاش ناشی از پروانه Propeller Induced Vibration Reduction

08-41724

830

پایان نامه

بررسی پایداری شعله های پیش مخلوط در موتورهای توربینی Investigations on Stability of Premixed Flames in Turbine Engines

ساختار شعله Flame Structure / شعله وی - شکل V-Flame / اختلالات نسبت هم ارزی Equivalence Ratio Perturbation / پاشش سوخت ثانویه Secondary Fuel Injection / نوسانات فشار Pressure Fluctuation

45-41725

831

پایان نامه

اندازه گیری اسپکترو فوتومتری L و D پنیسیلامین بر اساس جابجایی قرمز پیک پلاسمون سطحی نانوذرات طلا Spectrophotometric Determination of D - L-Penicillamine Using Red Shift on the Surface Plasmon Resonance Band of Au Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / دی پنی سیل آمین D-Penicillamine / تجمع نانوذرات Nanoparticles Aggregation / جابجایی پیک پلاسمون (جابجایی قرمز) Plasmonic Red Shift / رنگ سنجی Colorimetric

03-41726

832

پایان نامه

شناسایی مسیر رشد در بنگاه ها و توانمندی های سازمانی لازمه آن Identification of Growth Path in Firms And It Required Organizational Capability

استراتژی رشد Growth Strategy / قابلیت پویا DYNAMIC CAPABILITY / قابلیت سازمانی Organizational Capability

44-41727

833

پایان نامه

ارتعاش قائم هارمونیک دیسک صلب در محیط ایزوتروپ جانبی Vertical Forced Vibration of a Rigid Disk in a Transversely Isotropic Full-Space

امپدانس Impedance / تحریک هارمونیکی Harmonic Stimulation / همسانگردی جانبی Transversely Isotropic / مساله مقدار مرزی مرکب Mixed Boundary Value Problem / معادله انتگرالی فردهلم Fredholm Integral Equation

53-41729

834

پایان نامه

پروتکل هیبرید Push-Pull جریان سازی ویدیو در شبکه های همتا به همتا A Hybrid Push-Pull Peer-to-Peer Video Streaming Protocol

شبکه مبتنی بر توری Mesh Overlay / جریان سازی زنده ویدیویی Live Video Streaming / شبیه ساز ++OMNet OMNet++ Simulator / جریان سازی نظیر به نظیر زنده Peer-to-peer Live Streaming / قراردادهای Push-Pull Push-Pull Protocols

52-41730

835

پایان نامه

کاربرد مفاهیم نگهداری و تعمیرات جامع فراگیر در یک کارخانه تولید فولاد آلیاژیApplying TPM Concept in an Alloy Steel Plant

مدیریت اطلاعات Information Management / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / سیستم مدیریت Management System / بهره وری کل تعمیرات و نگهداری Total Productive Maintenance (TPM) / اثربخشی کلی تجهیزات Overall Equipment Effectiveness / کارخانه فولاد آلیاژی Alloy Steel Plant

01-41731

836

پایان نامه

بهبود کارایی روش های پیگیری حیوانات با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم به کمک روش های یادگیری ماشین Enhancement of Animal Tracking by Means of Wireless Sensor Network Using Machine Learning Technique

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / مسیریابی ROUTING / پیگیری حیوانات Animal Tracking

52-41732

837

پایان نامه

بررسی و مقایسه پوشش های TiN PVD و کروم سخت The Comparison Between TiN and Hard Chromium Coatings

پوشش Coverage / خوردگی Corrosion / سختی Hardness / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / زبری سطح Surface Roughness / آزمایش فرسایی Wear Test / پوشش کروم سخت Hard Chromium Coating / رسوب بخار فیزیکی Physical Vapor Deposition / پوشش سرامیکی Ceramic Coating

57-41733

838

پایان نامه

بررسی خواص بتن خودمتراکم حاوی خاکستر پوسته برنج Properties Evaluation of Self-Consolidating Concrete Containing Rice Husk Ash

خاکستر سبوس برنج Rice Husk Ash / بتن خود متراکم Self Compacting Concrete (SCC) / نفوذپذیری یون کلر Chloride Penetration / واکنش پوزولانی Pozzolanic Activity

53-41734

839

پایان نامه

تشخیص ایمیل های ناخواسته با استفاده از تغییرات محتوا Concept Drift Detection in Spam Filtering

هرزنامه Spam / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / یادگیری برخط Online Learning / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / پالایش هرزنامه Spam Filtering

52-41735

840

پایان نامه

مکان یابی دقیق و کم هزینه با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در شبکه های حسگر بی سیم Accurate and Low-Cost Location Estimation using Machine Learning Techniques in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / حس گرها Sensors / موقعیت یابی LOCALIZATION

52-41736

841

پایان نامه

بررسی رابطه بین محرکه های ارزش و کیفیت ارتباط در بازار صنعت ایران Value in Supplier-Mnufacturer Relationship and its Effect on Relationship Quality in Iranian Industry

مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model / ارزش ارتباط Relationship Value / کیفیت ارتباط Relationship Quality / نتایج رفتاری Behavioral Outcomes

54-41737

842

پایان نامه

یک الگوریتم مسیریابی چندگانه تطبیقی مبتنی بر زندگی مورچه برای شبکه های سیار موردی An Adaptive Multipath Ant Routing Algorithm for Mobile Ad HoC Networks

مسیریابی ROUTING / چندمسیریابی Multipath Routing / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO)

52-41738

843

پایان نامه

بررسی روابط موجود میان رضایت مندی مشتری و خرید مجدد آن ها در بازار صنعت ایران The Relationship Between Satisfaction and Repurchase Behavior in Business in IRAN

رضایت مشتری Customer Satisfaction / بازارهای تجاری Business Markets / نارضایتی Dissatisfaction / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model / موانع جایگزینی Switching Barriers / تمایل خرید مجدد Repurchace Intention / موانع هزینه ای Switching Costs

54-41739

844

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت انتقال لوله های مشبک در محیط مستغرق Carrying Capacity of Perforated Pipes in Submerged Area

تخلیه گزینشی Selective Withdrawal / روش آزمایشگاهی Experimental Method / لوله های سوراخ دار Perforated Pipes / محیط مستغرق Submerged Area / دبی تخلیه Carrying Capacity

09-41740

845

پایان نامه

بررسی رفتار چرخه ای دیوارهای خشتی و گلی تقویت شده با روش های گوناگون مقاوم سازی Investigation of Cyclic Behavior of Adobe Walls Strengthened With Various Retrofitting Methods

بارگذاری داخل صفحه In-Plane Loading / مقاوم سازی لرزه ای EARTHQUAKE RESISTANCE / آزمایش متناوب Cyclic Test / تسمه های فلزی Metal Strips / دیوارهای خشتی Adobe Walls / شبکه فولادی Steel Mesh

09-41741

846

پایان نامه

بررسی حدس اوگوری - اشترومینگر - وفا برای سیاه چاله های اکستریمال 2=N چهاربعدی در نظریه های ابر ریسمان نوع IIB و هتروتیک The Study of Certain Evidence of Ooguri, Strominger, Vafa Conjecture for 4D Extremal Black Holes of Type and Heterotic Superstring Theories

نظریه ریسمان توپولوژیک Topological String Theory / حدس اوگوری - اشترودینگر - وفا Ooguri- Strominger-Vafa Conjecture / سیاه چاله اکستریمال Extremal Black Hole / دوگانی تی T Duality / دوگانی اس S Duality / پیش پتانسیل Prepotential / مدول ساختار مختلط و کلر Kaeler and Complex Structure Module

04-41742

847

پایان نامه

روشی نوین برای اندازه گیری نویز فاز نوسان ساز های مایکروویو به روش تفکیک کننده فرکانس با حذف تغییر دهنده فاز A New Method For Phase Noise Measurement of Microwave Oscillators Using Phase Shifter-Less Frequency Discriminator

اندازه گیری نویز فاز Phase Noise Measurment / تفکیک کننده فرکانسی Frequency Discriminator / خطوط تأخیر Delay Lines / دمدولاتور فرکانس Frequency Demodulator / نوسانگر ریزموج Microwave Oscillator / گیرنده پهن باند Wideband Receiver

05-41744

848

پایان نامه

چارچوب مبتنی بر معیار برای ایجاد متدولوژی های ایجاد نرم افزار مبتنی بر وب با استفاده از روش های مهندسی موقعیتی متد Criteria Based Framework for Creation of Web-based Application Development Methodologies Using SME

وب WEB / ارزیابی مبتنی بر معیار Criteria-Baced Analysis / روش شناسی Methodology / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / تدوین نرم افزار Software Development / چارچوب ایجاد روش شناسی Methodology Creation Framework

19-41745

849

پایان نامه

شبیه سازی فرایندهای ریفرمینگ ترکیبی و خشک گاز طبیعی برای تولید گاز سنتز و مقایسه فنی و اقتصادی میان آن ها Simulation of Complex and Dry Reforming of Natural Gas to Produce Synthesis Gas And Their Technical and Economical Comparison

تبدیل ترکیبی Complex Reforming / تبدیل خشک Dry Reforming / مقایسه فنی و اقتصادی Technical and Economical Comparison / سینتیک تشکیل کربنی Coke Formation Kinetic

06-41747

850

پایان نامه

مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های گازی در حضور مایعات یونیThermodynamics and Kinetics Study of Gas Hydrates in Presence of Ionic Liquids

هیدرات ها HYDRATES / محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / مایعات یونی Ionic Liquid / روش آزمایشگاهی Experimental Method / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / مدل پاریش و پرازنیتز Parrish and Prausnitz Model

06-41748

851

پایان نامه

یک مدل کاربردی برای بهینه سازی مسیر بزرگراه به کمک الگوریتم دسته ذرات An Applied Model for Highway Alignment Optimization Using Particle Swarm Optimization Method

سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / طراحی مسیر بهینه Optimal Mission Design / طراحی راه Highway Design / طراحی هندسی مسیر Geometric Design

09-41749

852

پایان نامه

بازیابی تصویر از خطاهای تصادفی و بلوکی Image Recovery from Random and Block Losses

بازیابی تصویر Image Retrieval / خطای های تصادفی Random Errors / ترمیم تصویر Image Inpainting / همبستگی مکانی Spatial Correlation / تنکی تصویر Image Sparsity / خطاهای بلوکی Block Losses

05-41750

853

پایان نامه

راهبری یکپارچه و پایدار مجموعه های رباتیک با استفاده از اطلاعات محلی Stable and Connected Coordination of Robotic Swarms Through Local Information

پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / سیستم چندعاملی Multiagent System / توده رباتیکی Robotic Swarm / حرکت گروهی Flocking / راهبری Coordination / دنبال کردن پیشرو Leader Following / عضو نگهبان Shepherd-Agent (SA) / کنترل درجه اتصال گروه Connectivity Control

08-41751

854

پایان نامه

تاثیر عناصر آلیاژی و سیکل عملیات حرارتی بر ساختار و خواص سایشی فولاد هدفیلدThe Effect of Heat Treatment and Alloying Elements on Microstructure and Wear Resistance of Hadfield Steels

فولادهای منگنزی آستنیتی. / کار سختی Work Hardening / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / کاربید وانادیم Vanadium Carbide / کاربید تنگستن Tungsten Carbide

07-41752

855

پایان نامه

توسعه مدل های منطقه ای بارش - رواناب Development of Regional Rainfall-Runoff Models

منحنی تداوم جریان Flow Duration Curve (FDC) / روش منطقه ای کردن Regionalization Method / مدل بارش - رواناب اچ. بی. وی HBV Rainfall-Runoff Model / حوضه های فاقد داده Ungauged Catchments / روش مشخصه های فیزیکی Physical Characteristics Method / روش تقریب مکانی Spatial Proximity Method

09-41753

856

پایان نامه

بهبود روش های موجود برای ساخت واژ هستان شناسی ها به روش بسط به کمک واژه نامه های دوزبانه Improvement of Existing Expand-based Approaches for Construction of Lexical Ontologies with Bi-lingual Dictionaries

هستی شناسی Ontology / همترازیابی Alignment / شبکه واژگان Wordnet / رفع ابهام معنای واژه Word Sense Disambiguation (WSD) / ساخت غیردستی هستان شناسی Non-Manual Construction of Ontologies / روش بسط Expand Approach / نگاشت هستان شناسی Antology Mapping

19-41754

857

پایان نامه

ارزیابی خواص دینامیکی بتن پلاستیک با استفاده از آزمایش دیسک خمشی در محدوده کرنش های کوچک Evaluation of Dynamic Properties of Plastic Concrete Using Bending Disk Tests in Small Strain Range

بتن پلاستیکی Plastic Concrete / کرنش های کوچک Small Strains / پارامترهای دینامیکی Dynamic Parameters / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / آزمایش دیسک خمشی Bending Disk Test / سرعت موج فشاری Copression Wave Velocity

09-41755

858

پایان نامه

پاسخ خطوط لوله با دهانه آزاد به ارتعاشات خودالقای گرایی Vortex-Induced Vibrations of Free Spanning Pipelines

خطوط لوله Pipelines / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انتشار گردابه Vortex Shedding / ارتعاش القایی گردابه Vortex-Induced Vibration (VIV) / دهانه آزاد Free-Span

08-41756

859

پایان نامه

یک مسیریابی نوین تحمل پذیر اشکال در شبکه های روی تراشه A Novel Fault-Tolerant Routing Algorithm for Networks on Chip

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مسیریابی ROUTING / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / پیشگیری از اشکال Fault Prevention

19-41759

860

پایان نامه

بهبود بازده یکسوساز PWM از طریق استفاده از کلیدزنی نرم و طراحی مجدد اجزای مبدل اصلاح شده Efficiency Improvement of a PWM Rectifier Using Soft Switching and Redesign of the Modified Converter

کلیدزنی نرم Soft-Switching / مدولاسیون پهنای پالس PULSE WIDTH MODULATION (PWM) / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / ساختار بدون پل Bridgeless Structure / مدولاسیون زمان خاموشی با ولتاژ ورودی Line Modulated Fixed Off Time (LM-FOT)

05-41760

861

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی یک میکروربات الاستیک در کاربری های با دقت میکرو Dynamic Modeling of Micro Elastic Robot in Micro Positioning Application

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / ربات انعطاف پذیر Flexible Robot / ریزربات Micro Robot / مفصل انعطاف پذیر Flexible Hinge / ریزربات کشسان Elastic Micro Robot

08-41761

862

پایان نامه

مدل سازی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوار با سیستم بلوک سفالی شیاری بدون ملات پس چسبانیده شده با درجه تسطیح بالا Static and Dynamic Modeling of Post Fixed Grooved Clay Brick System Behaviour for Wall and Surfaces Construction Without Mortar and With High Planarity

رفتار استاتیکی Static Behavior / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / دیوار سفالی سنتی Traditional Hollow Clay Brick Wall / دیوار سفالی شیاری Grooved Shape Hollow Clay Brick Wall / ریزمدل سازی با جزئیات Detailed Micro-Modeling

09-41762

863

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک نمونه سیستم برنامه ریزی توزیع شده Design and Implementation of a Distributed Planning System Prototype

برنامه ریزی Planning / برنامه ریزی توزیع Distribution Planning / ترتیب جزئی Partial Order

19-41763

864

پایان نامه

تحلیل ویژگی حفظ حریم خصوصی در پروتکل های امنیتی با رویکرد منطق شناختی و حساب پای کاربردی Formal Verification of Privacy Property Using Applied Pi Calculus and Epistemic Logic

حریم خصوصی Privacy / گمنامی Anonymity / رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / منطق معرفت Epistemic Logic / حساب پای کاربردی Applied Pi Calculus

02-41764

865

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی نانوذرات نیترید تیتانیوم به روش تخلیه قوس الکتریکی در نیتروژن مایع Synthesis and Analysis of Nanoparticles by Electrical Arc Discharge in Liquid Nitrogen

پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope / تخلیه قوس الکتریکی در نیتروژن مایع Electrical Arc Discharge in Liquid Nitrogen / نانوذرات نیترید تیتانیوم Titanium Nitride Nanoparticles

04-41765

866

پایان نامه

تحلیل دوپایداری سیستم متشکل از دو لیزر نیمه هادی میکرو حلقوی در حضور بازخورد نوری Dynamical Behavior and Stability of Two Semiconductor Micro-ring Lasers in the Presence of Optical Feedback

لیزر ریزحلقه نیمه هادی Semiconductor Microring Laser / دوشاخه شدگی Bifurcation / حافظه نوری Optical Storage

04-41767

867

پایان نامه

ساخت نانوسیم های پالادیوم برای حسگری گاز هیدروژن به روش یونیزاسیون میدانیSynthesis of Palladium Nanowires for Hydrogen Gas Sensor by Field Ionization

نانوسیم Nanowire / الکتروشیمی Electrochemistry / پالادیوم Palladium / حسگر گاز هیدروژن Hydrogen Gas Sensor / پلی کربنات Polycarbonate

04-41768

868

پایان نامه

سنتز دی اسپیرولیدین بیس اکسیندول طی واکنش حلقه ای شدن 3،1- دوقطبی و استفاده از نمک های کینولین برای سنتز ترکیب های بنزواکسازین 

نمک کینولین Quinolinium Salt / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / بنزواکسازین Benzoxazocine / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی اسپیرواکسیندول Dispirooxindol

03-41769

869

پایان نامه

طراحی مدلی پویا برای سیستم آموزش و توسعه نیروی انسانی صنعت برق ایرانDesigning a Dynamic Model for Human Resource Training and Development in Iran Electric Power Industry

دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / شبیه سازی Simulation / تفکر سیستمی System Thinking / آموزش کارکنان Employee Training

01-41770

870

پایان نامه

جملات جنبشی کنش موثر مدل NJL در حضور دما، پتانسیل شیمیایی متناهی و میدان مغناطیسی ثابت The Kinetic Term of the Effective Action in the NJL Model in Background Magnetic Field at Finite Temperature and Chemical Potential

تراز لاندائو Landau Level / رفتار دمای محدود Finite Temperature Behaviour / میدان مغناطیسی خارجی External Magnethic Field / حمله های جنبشی کنش موثر Kinetic Term of the Effective Action / روش ریتوس Ritus Method / مدل ان. جی. ال Nambu-Jona-Lasinio (NJL) Model

04-41771

871

پایان نامه

انتخاب نقاط تصادفی از اشکال محدب در ابعاد بالا Generating Random Points in a Convex Body in High Dimensions

فرایند مارکوف Markov Process / اشکال محدب Convex Body / تخمین حجم Approximating the Volume / زمان آمیختگی Mixing Time / رسانش Conductance

02-41772

872

پایان نامه

مشتق پذیری توابع لیپ شیتز بر فضاهای اندازه ی متریک Differentiablity of Lipschitz Functions on Metric Measure Spaces

نامساوی پوانکاره POINCARE INEQUALITY / نگاشت لیپ شیتز Lipschitz Map / فضای متریک Metric Space / گرادیان بالایی Upper Gradient / شرط دوگانه گر Doubling Condition

02-41773

873

پایان نامه

توموگرافی با استفاده از انتقال حرارت معکوس Tomography with Inverse Heat Transfer

انتقال حرارت معکوس Inverse Heat Transfer / بازسازی تصویر Image Reconstruction / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روش اسپلاین Spline Method / برش نگاری Tomography / حجم کنترل Control Volume / مسأله معکوس Inverse problem / شبکه غیرمتعامد مطابق با مرز Nonorthogonal Boundary Fitted

08-41774

874

پایان نامه

کاربرد بهینه سازی پایدار در چیدمان تجهیزات کارخانه Robust Facility Layout

بهینه سازی پایدار Robust Optimization / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / چیدمان تسهیلات Facility Layout / حدود پایینی و بالایی Lower/Upper Bound / تصمیم گیرنده Decision Maker

01-41775

875

پایان نامه

تحلیل دوپایداری سیستم متشکل از دولیزر نیمه هادی میکروحلقوی جهت شده در حضور بازخورد خارجی 

لیزر ریزحلقه نیمه هادی Semiconductor Microring Laser / دوشاخه شدگی Bifurcation / حافظه نوری Optical Storage

04-41776

876

پایان نامه

ارزیابی اثر کاربرد سیستم ذخیره ساز انرژی به همراه نیروگاه بادی بر روی قابلیت اطمینان سیستم قدرت 

انرژی باد Wind Energy / سیستم های قدرت Power Systems / قابلیت اطمینان سیستم System Reliability / ذخیره انرژی Energy Storage

05-41778

877

پایان نامه

بررسی اثر ناخالصی و کرنش روی هدایت نانولوله کربنی و مقاومت اتصال بین فلز و نانولوله کربنی Effect of Impurity and Starin on Quantum Conductance of Semiconductor Carbon Nanotube Nanotubes and Resistance of Contact Between Metal and Nanotube

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع گرین Green's Function / خطوط انتقال Transmission Lines / هدایت کوانتومی Quantum Conductance

05-41779

878

پایان نامه

ارزیابی روش های عصبی - تکاملی با توپولوژی فزوده در یادگیری چندعاملی های همکار Evaluation of NeuroEvolution of Augmenting Topologies in Cooperative Multi-Agent Learning

سیستم چندعاملی Multiagent System / یادگیری هماهنگی Learning Coordination / یادگیری تقویتی چندعاملی Multi-Agent Reinforcement Learning / روش عصبی - تکاملی Neuro-Evolutionary Methods

02-41780

879

پایان نامه

مدل سازی دمایی چندمقیاسی سلسله مراتبی نانومواد با در نظر گرفتن اثر سطحTemperature-Dependent Hierarchical Multi-Scale Modeling of Nano-Materials Considering Surface Effect

نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / اثر سطح Surface Effect / روش کوشی - بورن دمایی Temperature Related Cauchy / مدل چندمقیاسی سلسله مراتبی دمایی Temperature Related Hierarchial Multiscale Model

09-41781

880

پایان نامه

مطالعه عوامل فعال سطحی در ارتباط با تغییر ترشوندگی سنگ کربنات و تعامل با سنگ و سیال مخزن در ازدیاد برداشت میکروبی به روش برونی Investigations on the Effect of Biosurfactants on the Wettability of Carbonate Rocks via Interactions with Rock and Fluid in Ex-Sito MEOR

ترشوندگی Wetting / فشار مویینگی Capillary Pressure / زیست فعال سطحی Biosurfactant / بازیافت روغن Oil Recovery

06-41782

881

پایان نامه

سنتز و مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های اکسووانادیم (IV) و (V) با لیگاندN ،N - اتیلن بیس (سالیسیل ایمین) در اکسایش سولفیدها و اپوکسایش اولفین هاSynthesis and Study of Catalytic Reactivity Oxo Vanadium (IV)& (V) Complexes with N,N'-Ethylenebis(Salicylimine)Ligand in Oxidation of Sulfides and Epioxidation of Olfins by Urea Hydrogen Peroxide (UHP) and Tert-Butyl Hydroperoxide (TBHP)

شیف بازها Schiff Bases / سولفید Sulfide / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP)

03-41783

882

پایان نامه

کاهش اثر خطای نرم و اشکال همشنوایی در شبکه های روی تراشه Soft Error & Crosstalk Fault Mitigation in Network-On-Chips

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / اشکال هم شنوایی Crosstalk Fault / خطای نرم Soft Error

19-41784

883

پایان نامه

دو الگوریتم شبه مدل محور جدید بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی برای مساله های بهینه سازی شبیه سازی مقید تصادفی Two New Meta-Model Based Artificial Neural Network Algorithms for Constrained Simulation Optimization Problems with Stochastic Constraints

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / طرح آزمایش متوالی Sequential Experimental Design / الگوریتم هجوم دسته جمعی اصلاح شده بر اساس روش ضرایب لاگرانژ گسسته Revied Particle Swarm Optimization Based Discrete Lagrange Multipliers Method (RPSO-DLM)

01-41786

884

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی لایه های حساس بر پایه نانوساختارهای هیبریدی CNT/WO3 و مطالعه ی خواص حسگر گاز هیدروژن توسط آن ها Fabrication and Characterization of Hydrogen Gas sensors Based on Metal Oxides/Carbon Nanotubes Hybrid System

حسگر گاز هیدروژن Hydrogen Gas Sensor / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / حسگرهای ترکیبی گاز Hybrid Gas Sensors / حسگر اتانول - متانول - استن Ethanol, Methanol and Acetone Gas Sensor

48-41788

885

پایان نامه

تعیین حالات بهینه شراکت های استراتژیک در میان آژانس های گردشگری در ایرانIdentification of the Best Form of Strategic Alliances between the travel Agencies in Iran

هزینه مبادلاتی Transaction Cost / شراکت استراتژیک Strategic Alliance / آژانس های گردشگری Travel Agencies / شراکت های سرمایه ای Equity Auiances / شراکت های غیرسرمایه ای Non-Equity Auiances

54-41789

886

پایان نامه

پیدا کردن مسیر مناسب برای یک ربات متحرک در محیط ناشناخته با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی Path Planning for a Mobil Robot in an Unkonwn Environment By Recurrent Neural Networks

مسیریابی ROUTING / ربات متحرک Mobile Robot / شبکه عصبی بازگشتی Recurrent Neural Network / بهینه سازی مقید Constrained Optimization

02-41790

887

پایان نامه

پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه کارون با روش ماشین بردار پشتیبان و استفاده از سیگنال های اقلیمی Long Term Streamflow Prediction Karoon River with Support Vector Machine Method and Using Climatic Signals

ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / سیگنال های اقلیمی Climate Indexes / پیش بینی جریان رودخانه ای Stream Flow Forecasting / حوضه رودخانه کارون Karoon River Basin

09-41794

888

پایان نامه

کنترل ولتاژ و فرکانس یک واحد تولید پراکنده با رابط الکترونیک قدرت Voltage and FrequencyC Ontrol of an Electronically-Coupled Distributed Generation Unit

عملکرد جزیره ای Islanding Operation / تولید پراکنده Dispersed Generation / غلبه قطری Diagonal Dominance / الگوریتم تکاملی تفاضلی خودتطبیق Self Adaptive Differential Evolution (DE)Algorithm / کنترل کننده چندمتغیره ال. تی. آی LTI Multivariable Controller / کنترل کننده پارامتر وابسته خطی Linear Parameter Varying (LPV)Controller

05-41795

889

پایان نامه

بررسی رفتار اتصالات در سازه های فولادی سرد نوردشده Modeling of Connections in the Cold formed Steel Structures

مدل سازی عددی Numerical Simulation / اتصال پیچی Bolted Connection / سازه های فولادی Steel Structures / فولاد سرد نوردشده Cold Formed Steel

09-41796

890

پایان نامه

بررسی امنیت سیستم رمزنگاری دنباله ای بر مبنای جابجایی آشوبی Cryptoanalysis of CPSS Cryptosystem

نظریه آشوب Chaos Theory / رمزنگاری Cryptography / آشوب گسسته Discrete Chaos

02-41797

891

پایان نامه

تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر سازه های فولادی دارای دیوار پرکننده و بهسازی آن ها به وسیله سیستم دمپر اصطکاکی Torsion Reduction of 3D In-Filled Frames Using Dampers Under Near Field Motions

طراحی لرزه ای Seismic Design / میراگر اصطکاکی Friction Damper / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / نامنظمی در ارتفاع Vertical Irregularity / دیوارهای پرکننده Infill Walls

53-41799

892

پایان نامه

جایگزینی بسته های از بین رفته در شبکه های بر مبنای پروتکل اینترنتی با استفاده از روش پیش بینی خطی Packet Loss Replacement in VOIP Using Linear Prediction Method

پیش بینی خطی Linear Prediction / صدا بر روی قرارداد اینترنتی Voice Over Internet Protocol (VOIP) / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / میانگین مجذور خطا MEAN SQUARE ERROR (MSE) / تخمین به روش برگشتی حداقل مربعات خطا Recursive least Square Estimation / بسته های از بین رفته Packets Loss / مرتبه پایین Low Order

55-41801

893

پایان نامه

مدیریت دانش های کهنه و منسوخ، موردکاوی صنعت نرم افزار ایران Managing Old and Obsolete Knowledge: Exploring the Pattern of Unlearning Actions Based on Different Knowledge Types, The Case of Iranian Software Industry

دانش Knowledge / مدیریت دانش Knowledge Management / نرم افزار SOFTWARE / یادگیری سازمانی Organizational Learning / دانش های کهنه و منسوخ Old and Obsolete Knowledges / فراموشی فعال Active Forgetting

44-41802

894

پایان نامه

بررسی عملکرد روسازی نفوذپذیر در حذف آلاینده از رواناب سطحی Evaluation of Permeable Pavement in Removing Pollutants from Surface Runoff

رواناب شهری Urban Runoff / رسوب Sediments / روسازی نفوذپذیر Permeable Pavement / حذف آلاینده Pollution Removal

09-41805

895

پایان نامه

مطالعه تاثیر پارامترهای کدگذار 264.H بر روی کیفیت ویدیوی ارسالی از شبکه های با اتلاف A Study of the Effects of H.264 Encoding Parameters on Video Streaming Quality Over Lossy Networks

کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / اتلاف Waste / داده ویدیویی Video Content / جریان سازی چندرسانه ای Multimedia Streaming / بسته های از بین رفته Packets Loss / کیفیت جریان سازی ویدیو Video Streaming Quality / پارامترهای شبکه Network Parameters

05-41807

896

پایان نامه

تحلیل آماری افزاره های غیرخطی نوری در آشکارسازی پالس های نوری کوتاه در حوزه زمان در سیستم های مخابرات نوری Statistical Analysis of Non-linear Optical Devices In Ultrashort Light Pulse Detection in Lightwave Communication Systems

ارتباط نوری Optical Communication / آشکارساز نوری Photodetector / گیرنده های تمام نوری All Opticall Detectors / پیش پردازشگرهای غیرخطی Nonlinear Pre Processors / پالس های نوری فوق باریک Ultrashort Light Pulses / سیستم مخابرات نوری فوق سریع Ultrafast Optical Communication System

05-41809

897

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان آشفته حول یک استوانه در نزدیکی یک سطح مسطح با استفاده از روش PANS Computational Simulation of Flow over a Cylinder in Ground Effect, Using PANS

اثر سطح Surface Effect / روش میانگین گیری رینولدز معادلات ناویر استوکس Reynolds Average Navier-Stocks (RANS)Method / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / میانگین گیری جزیی ناویر - استوکس Partially Averaged Navier-Stokes (PANS)

45-41811

898

پایان نامه

بررسی عددی جریان دوفاز در تونل های طویل 

جریان دوفازی Two Phase Flow / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / روش حجم سیال Volume of Fluid / مجرای طویل کم شیب Lang Low-Gradient Conduit

09-41812

899

پایان نامه

ساخت و بهینه سازی لیزر بخار نمک مس CuCI Construction and Optimization of a Copper Chloride Laser

لیزر بخار نمک مس Copper Halide Laser / توان مشخصه خروجی Specific Output Power / بهینه سازی Optimization / خروجی لیزر Laser Output / نسبت توان خروجی طول موج سبز رنگ به زرد رنگ Green to Yellow Wavelength Output Power Ratio

04-41814

900

پایان نامه

بررسی و بهبود عملکرد توربین ژنراتور بادی مغناطیس دائم در برابر افتادگی ولتاژAnalysis and Improvement of The Low-Voltage Ride Through Capability of Permanent-Magnet Synchronous Generator-Based Wind Turbines

کنترل زاویه انحراف Pitch Angle Control / توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)Wind Turbine / مبدل پشت به پشت Back-to-Back Converter / ایستادگی در برابر افتادگی ولتاژ Low Voltage Ride Through (LVRT) / توربین بادی سرعت متغیر Variable Speed Wind Turbine

05-4181

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

پایان نامه

مدل سازی و بررسی نحوه تبدیل پارافین های -C6 بر روی کاتالیست های تبدیل متانول به الفین های سبک Modeling and Kinetic Study of the Transformation of C6- Paraffins Over Methanol to Olefin Catalyst

مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / فرایند تبدیل متانول به پروپیلن Methanol Conversion to Propylene (MTP)Process / کاتالیزور زئولیت 5-HZSM Zeolite Catalyst HZSM-5 / شکست نرمال بوتان Normal Butane Cracking / واکنش مشترک متانول و ایزوبوتان (پارافین ها) Coupled Reaction of Methanol and I-butane

06-41816

902

پایان نامه

ساخت، مشخصه یابی و کاربردهای نانومیله های اکسید نیوبیوم به روش ترکیبی اسپاترینگ - اکسیداسیون حرارتی Preparation, Characterization and Applications of Niobium Oxide Nanorods by Combined Sputtering-Thermal Oxidation Method

نانو میله Nanorod / حسگر گاز Gas Sensor / اکسید نیوبیوم Niobium Oxide / روش ترکیبی کندوپاش - اکسایش حرارتی Sputtering-Thermal Oxidation Method

04-41817

903

پایان نامه

مطالعه چقرمگی رزین های اپوکسی سه جزیی حاوی ذرات میکرو و نانو 

چقرمگی Toughness / هم افزایی Synergy / رزین اپوکسی ترکیبی Hybrid Epoxy Resin / بهبوددهنده میکرومتری Micro-Sized Modifier / بهبوددهنده نانومتری Nano-Sized Modifier

45-41818

904

پایان نامه

اختفای وفقی خطا در استاندارد کدینگ ویدیویی H.264/AVC در کاربرد تلویزیون اینترنتی Adaptive Error Concealment of H.264/AVC Video Coding Standard for IPTV Application

کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / پنهان سازی خطای مکانی Spatial Error Concealment / تخمین بیزی Bayesian Estimation / تحلیل برگشتی فرایند گاوسی Gaussian Process Regression Analysis / بازیابی بردار حرکت Motion Vector Recovery

19-41819

905

پایان نامه

بهبود خواص رفتاری اتصالات تیر به ستون بتنی با استفاده از صفحه فلزی محصورکنندهImprovement in Reinforced Concrete Beam-Column Connections Behavior using Steel Plates

اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / بهسازی Rehabilitation / صفحه فلزی محصورکننده Steel Yacketing

09-41824

906

پایان نامه

ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص تابش میدانی نانوساختارهای تنگستن تهیه شده به روش اسپاترینگ GLAD Fabrication, Characterization and Field Emission Study of GLAD Tungsten Nanostructures

تنگستن TUNGSTEN / تابش میدانی Field Emission / نانوستون ها Nono Columns / روش ترکیبی کندوپاش - زیرلایه چرخان تحت برخورد خراشان Glancing Angle Deposition (GAD) - Sputtering Method

04-41827

907

پایان نامه

استفاده از روش های یادگیری نیمه نظارتی برای بهبود کاربردهای پردازش تصویرApplication of Semi-Supervised Learning in Image Processing

یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / یادگیری هسته Kernel Learning / جداسازی الگوها Pattern Classification / روش یادگیری آماری Statistical Learning Method

19-41829

908

پایان نامه

شبیه سازی جریان های دوبعدی مافوق صوت در محدوده جریان لغزشی در میکروکانال ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود Simulation of two-Dimensional Supersonic Flow in Slip Regime in Microchannel with Finite Difference Lattice Boltzmann Method

جریان تراکم پذیر Compressible Flow / جریان لغزشی Slip Flow / میکروکانال Microchannel / مختصات منحنی الخط CURVILINEAR COORDINATES / روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود Finite Difference Lattice Boltzmann Method

45-41830

909

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی پلی پروپیلن از دو منظر موضعی و توده ای: نقش عوامل ساختاری و شرایط آزمون Study of Mechanical Properties of Polypropylene in Local and Global Scales: Effect of Crystalline Structure and Testing Conditions

نانوسختی سنجی Nanoindentation / تنش تسلیم Yield Stress / مقاومت به خراش Scratch Rsistance / پلی پروپیلن Polypropylene

07-41833

910

پایان نامه

لحاظ کردن اثر جهت پذیری پیشرونده ناشی از زلزله های نزدیک گسل در تحلیل احتمالاتی لرزه ای Incorporation of Forward Directivity in Near-Fault Ground Motions into Probabilistic Seismic Hazard Analysis

جهت پذیری پیش رونده Forward Directivity / میانگین متحرک Moving Average (MA) / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحلیل احتمالاتی Probability Analysis / تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) / احتمال وقوع پالس Pulse Probability

09-41834

911

پایان نامه

تحلیل رفتار ترافیکی شبکه های تمام نوری GMPLS Traffic Behavior Analysis of All-Optical GMPLS Networks

شبکه صف Queueing Network / مدل سازی ترافیک TRAFFIC MODELING / قرارداد چندگانه سوییچ زنی برچسب تعمیم یافته Generalized Multi-Protocol Lable Switching (GMPLS) / احتمال مسدود شدن Blocking Probability / شبکه صف وابسته به حالت State Dependent Queuing Network

09-41835

912

پایان نامه

تحلیل و بهبود عملکرد دینامیک و قابلیت گذر از خطای توربین - ژنراتورهای بادی القایی دو سو تغذیه Analysis and Improvement of Dynamic Performance and Fault Ride-Through Capability of Wind Turbines Based on Doubly-Fed Induction Generators

ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / شار استاتور Stator Flux / ایستادگی در برابر افتادگی ولتاژ Low Voltage Ride Through (LVRT) / مقاومت موازی Crowbar Crowbar / مقاومت میراکننده استاتور Stator Damping Resistor (SDR)

05-41837

913

پایان نامه

توسعه یک روش عددی حجم محدود با استفاده از شبکه های همپوشان Development of a Finite Volume Numerical Method by Overlapping Grids

هیدرودینامیک عددی Numerical Hydrodynamics / سطح آزاد Free Surface / شبکه بندی روی هم Overlapping Grid / روش عددی حجم محدود Finite Volume Numerical Method / روش گسسته سازی حجم محدود Finite Volume Discretisation Method

08-41838

914

پایان نامه

بررسی تاثیر گروه های عاملی در کمپلکس های شیف باز بر فرایندهای جذب اکسیژن و کاتالیزوری Study on the Influence of the Functional Groups of Schiff Base Complexes on Oxygen Adsorption and Catalysis

کبالت سالن Cobalt Salen / اکسایش کومن Cumene Oxidation / آلکیل پروکسی کمپلکس Alkyl Peroxy Complex

03-41839

915

پایان نامه

بهینه سازی عملکرد فن سانتریفیوژ با استفاده از شبیه سازی عددی 

شرودها Shrouds / حل عددی Numerical Solution / بهینه سازی Optimization / دیواره آب بند Cut-Off Wall / بادبزن گریز از مرکز Centrifugal Fan / فاصله بین ورودی و شرود Inlet Clearance Shroud

08-41841

916

پایان نامه

طرح یک ساختار عصبی مصنوعی پالسی جهت پیاده سازی الگوریتم روش یادگیری فعال، (Spike-IDS) A Novel Spiking Neural Network Structure for Active Learning Method Fuzzy Algorithm, (Spike-IDS)

یادگیری فعال Active Learning / عملگر پخش لکه جوهر Ink Drop Spread (IDS)Operator / روش RIDS Piplined Replacing Ink Drop Spread (RIDS) / نرمینگی وابسته به زمان پالس ها Hebbian Time Dependent Plasticity (TDP) / شبیه سازی یادگیری مغز Brain Learning Simulation

05-41843

917

پایان نامه

استخراج روابطی برای نرخ های همگرد عینی تنش های اویلری Expressions for Objective Co-Rotational Rates of Eulerian Stress Tensors

نرخ های عینی (مکانیک) OBJECTIVE RATES / نرخ های همگرد COROTATIONAL RATES / مکانیک محیط پیوسته غیرخطی Nonlinear Continuum Mechanics / تنش اویلری Eulerian Stress / مواد کشسان همسانگرد خطی Linear Elastic Isotropic Materials / فرم ناوردا Invariant Form

08-41844

918

پایان نامه

مدل سازی انتقال حرارت جامد - مایع در نانوشاخص ها به روش دینامیک مولکولیSimulation of Heat Transfer in Nanoscale Flow Using Molecular Dynamics

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / انتقال حرارت Heat Transfer / نانو کانال Nano Channel / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / شرط مرزی پرش دمایی Temperature Jump Boundary Condition / پتانسیل لنارد - جونز Lennard-jones Potential

45-41847

919

پایان نامه

طراحی یک بستر خوشه ای مبتنی بر FPGA برای کاربردهای رمزشکنی Design of FPGA Cluster Platform For Cryptanalysis Applications

تحلیل امنیتی Cryptanalysis / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / بستر خوشه ای Cluster Platform

19-41848

920

پایان نامه

تحلیل و بررسی آثار پیاده سازی مدیریت دانش بر بهره وری مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای تهران Analysis and Study the Effect of Knowledge Management Implementation on Productivity Case Study: Tehran Regional Electric Company

مدیریت دانش Knowledge Management / برنامه راهبردی Strategical Plan / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / توسعه عملکرد کیفیت Quality Function Deployment (QFD)

01-41849

921

پایان نامه

نگاشت وظایف بر روی یک هم بندی توری مدور در شبکه روی تراشه سه بعدی 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / نگاشت وظایف Task Mapping / منطق فازی Fuzzy Logic / مجتمع سازی سه بعدی Three Dimensional Integration

19-41850

922

پایان نامه

ایجاد یک محیط مهندسی مبتنی بر EPFC برای ساخت متدولوژی های چابک، با روش برهم گذاری Development of an EPFC-Based Method Engineering Environment for Assembly-Based Construction of Agile Methodologies

روش شناسی چابک Agile Methodology / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / تدوین نرم افزار Software Development / نیازهای روش شناسی Methodology Requirements / انتخاب قطعه روش ها Methods Fragment Selection / رویکرد برهم گذاری Assembly-based Approach

19-41851

923

پایان نامه

مدل سازی تصمیم گیری انسان در حل مسائل، بر پایه ی مدل های فیزیولوژیک نورونModeling of Human Decision Making in Problem Solving Based on Physiological Models of Neuron

تصمیم گیری Decision Making / ساختار شناختی Cognitive Structure / مدل فیزیولوژیک نورون Physiological Model of Neuron / شبکه های کوچک عصبی Small Neural Networks / مدل سازی سیستم عصبی Neural System Modeling

05-41852

924

پایان نامه

ارائه ی رویکردی جهت حفظ سازگاری تکاملی مدل و زبان مدل سازی An Approach for Keeping Consistency of Models During the Evaluation of Modeling Languages

نحو SYNTAX / زبان های مدل سازی Modeling Languages / معناشناسی Semantics / تبدیل مدل ها Models Transformation / معماری مبتنی بر مدل Model Driven Architecture / سیستم کنترل نسخه Version Control System

19-41853

925

پایان نامه

مقایسه و بهبود روش های مدل سازی سطح آزاد در شبکه های متحرک Comparison and Improving of Free Surface Modeling Methods In Moving Grids

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مدل سازی سطح آزاد Free Surface Modeling / روش حجم سیال Volume of Fluid / شبکه متحرک Moving Mesh / تکنیک ترکیب شار Flux Blending Technique

08-41854

926

پایان نامه

تخمین هزینه چرخه حیات پهپاد جت با استفاده از نظریه شاخص پیچیدگی A Complexity-Based Model for Cost Estimation of Jet UAVs

برآورد هزینه Cost Estimation / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / نظریه شاخص پیچیدگی Complexity Index Theory / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)

45-41858

927

پایان نامه

گزینش آنتن در شبکه های رله MIMO Antenna Selection in MIMO Relaying Networks

تزویج متقابل Mutual Coupling / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / شبکه مشارکتی Cooperative Network / همبستگی فضایی Spatial Correlation / گزینش آنتن Antenna Selection

05-41861

928

پایان نامه

امکان سنجی و ارائه راه حل برای کاهش تلفات فشاری در ایستگاه های تقویت فشار گاز Feasibility Study and Offer Initiatives for Pressure Loss Reduction in Gas Compressor Station

سردکننده هوایی Air Coolant / ایستگاه تقویت فشار گاز Gas Compressor Station / تلفات فشار Pressure Loss / خنک کاری گاز طبیعی Natural Gas Cooling

06-41862

929

پایان نامه

مطالعه بر روی فاکتورهای موثر در تجزیه حرارتی آمونیوم اورانیل کربنات (AUC)به دی اکسید اورانیوم (UO2) Study on the Factors Affecting in the Thermal Decomposition of Ammonium Uranyl Carbonate (AUC) to Uranium Dioxide (UO2)

اکسید اورانیوم Uranium Oxide / پارامترهای موثر Effective Parameters / آمونیوم اورانیل کربنات Ammonium Uranyl Carbonate

46-41863

930

پایان نامه

بررسی برهم کنش انژکتورها و دیواره در موتور ورتکسی Investigation of Interactions of Injectors and Walls in Vortex Engines

محفظه احتراق گردابه ای Vortex Combustion Chamber / جریان چرخشی Swirling Flow / خنک کاری لایه ای Film Cooling / جریان دوفازی Two Phase Flow / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / احتراق افشانه Spray Combustion

08-41864

931

پایان نامه

تحلیل صوری خصوصیات امنیتی پروتکل های امنیتی با رویکرد اثبات قضیه Formal Analysis of Security Protocols using Theorem Proving

تحلیل صوری Formal Analysis / رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / اثبات قضیه Theorem Proving / قراردادهای امنیتی Security Protocols / روش استقرایی Inductive Method

19-41865

932

پایان نامه

بهبود کیفیت سرویس در شبکه های نوری دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم کدQuality of Service Improvement in Optical Code Division Multiple Access Networks

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / کیفیت خدمات Service Quality / گذردهی نرمال شده Normalized Throughput / مدوله ساز موقعیت پالس Pulse Position Modulator / کد متعامد نوری تعمیم یافته Generalized Optical Orthogonal Code / شبکه الوها ALOHA Network / تاخیر دسترسی به کانال Channel Access Delay

05-41867

933

پایان نامه

شبیه سازی یک بعدی میدان جریان داخلی و طراحی و بهینه سازی یک رم جت سوخت جامد با کاربرد خاص One Dimensional Simulation of the Internal Flow Field and Design and Optimization of a Solid Fuel Ramjet

رم جت سوخت جامد Solid Fuel Ramjet / بهینه سازی Optimization / بالستیک داخلی Internal Ballistics / شبیه سازی یک بعدی One Dimensional Simulation

45-41869

934

پایان نامه

بررسی عددی رفتار شمع تحت بار زلزله Numerical Modeling of Piles under Seismic Excitation

اندرکنش شمع و خاک Soil-Pile Interaction / تحلیل عددی Numerical Analysis / نرم افزار FLAC FLAC Software / پاسخ لرزه ای شمع Pile Seismic Response

09-41870

935

پایان نامه

تعیین مشخصه شریانی به روش تشخیص کور سیستم با استفاده از سیگنال فوتوپلتیسموگرام 

فتوپلتیسموگرافی Photoplethysmography / جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / تعیین مشخصه شریانی Vasculer Charactrization

05-41871

936

پایان نامه

تخمین کانال OFDM با بهره گیری از روش های پردازش سیگنال های تنک Channel Estimation Exploiting Channel Sparsity

تخمین کانال تنک Sparse Channel Estimation / حسگری فشرده Compressive Sensing / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / تخصیص پایلوت Pilot Allocation / ضریب همدوسی Coherence Parameter / الگوریتم تکرار با آستانه گذاری وفقی Interative Algorithm With Adaptive Thresholding (IAAT)

05-41875

937

پایان نامه

مسیریابی وسایل نقلیه در حالت برداشت و تحویل همزمان و محدودیت حداکثر زمان طی مسیر Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery and Maximum Tour Time Length Constraint

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / مسیریابی وسایل نقلیه در حالت برداشت و تحویل همزمان Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery / حداکثر زمان طی مسیر Maximum Tour Time Length

01-41877

938

پایان نامه

بسپارش رادیکالی انتقال اتم آکریل آمید به روش بسپارش تعلیقی وارون Atom Transfer Radical Polymerization of Acryl Amide in Reverse Suspension

آکریل آمید Acryle Amyde / بسپارش تعلیقی Suspension Polimerization / بسپارش رادیکالی انتقال اتم Atom Transfer Radical Polymerization

03-41878

939

پایان نامه

بررسی شدت و منشاء سمیت ذرات معلق آلاینده ی هوا Analysis of Airborne Particulate Matter Toxicity and its Origin

ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / آلودگی هوای محیط درون Indoor Air Pollution / سمیت Toxicity / استرس اکساینده Oxidative Stress

09-41882

940

پایان نامه

شبیه سازی انجماد و ریزساختار چدن نشکن Simulation of Solidification and Microstructure of Ductile Cast Iron

چدن نشکن Ductile Cast Iron / ندول کانت NODULE COUNT / شبیه سازی انجماد Solidification Simulation / شبیه سازی ریزساختار Simulation of Microstructure

07-41887

941

پایان نامه

شناسایی الگوی حرکتی پا مبتنی بر داده برداری توسط Swiss Ranger Camera و دیگر سنسورهای دینامیکی، با ارائه بانک اطلاعات هوشمند در اصلاح حرکت و توان بخشی Feet Motion Pattern Recognition Based on Data from Swiss Ranger Camera and other Dynamical Sensors with Offering an Intelligent Data Bank in Motion Correction and Rehabilitation

پردازش تصویر Image Processing / شبکه عصبی Neural Network / شبیه سازی Simulation / تحلیل راه رفتن Gait Analysis / رمزگذار Encoder / الگوریتم یادگیری (Resilient Back-Propagation (RBP Resilient Back-Propagation (RBP)Learning Algorithm / فرمت سلسله بینایی زیستی Biovision Hierarchy (BVH)Format

08-41888

942

پایان نامه

بررسی سینتیک تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ Fe-Ni An Investigation into the Kinetics of Dynamic Recrystallization of Fe-Ni Alloy

سوپرآلیاژ آ. 286 A286 Superalloy / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / بازیابی دینامیکی Dynamic Recovery / فشار داغ Hot Compression / نورد داغ HOT ROLLING / خواص مکانیکی Mechanical Properties

07-41889

943

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر نیروی رانش در موتور احتراق گردابه ای Investigation of Effective Parameters on Propulsion in a Vortex Engine

محفظه احتراق گردابه ای Vortex Combustion Chamber / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / موتور دیواره خنک Cold Wall Engine / سوخت پلی اتیلنی Polyethylene Fuel / اکسید نیتروس Nitrous Oxide

08-41894

944

پایان نامه

تحلیل آیروالاستیک پوسته های استوانه ای دارای لایه ویسکوالاستیک مقید Panel Flutter Analysis of Cylindrical Constrained Layer Damping (CLD) Panels

پوسته های استوانه ای Cylindrical Shells / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / فلاتر پوسته Panel Flutter / پوسته ویسکوالاستیک مقید Constrained Viscoelastic Layer / لایه میراکننده مقید Constrained Layer Damping (CLD) / الگوی کلوین - ویت Kelvin-Voigt Model

45-41895

945

پایان نامه

اندازه گیری اسپکترو فلوریمتری مقادیر بسیار کم کپتوپریل توسط نانوذرات طلا اصلاح شده با فلئورسین ایزوتیوسیانات از طریق FRET و سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی در چای ایرانی با استفاده از تولید و رشد نانوذرات فلزی Highly Sensitive Detection of Captopril by Fluorescein-5-Isothiocyanate-Modified Gold Nanoparticles Based on FRET& Antioxidant Activity Assay in Iranian Tea Using the Generation and Growth of Metalic Nanoparticles

نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / پلاسمون ها Plasmons / آنتی اکسیدان Antioxidant / کاپتوپریل Captopril / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate

03-41897

946

پایان نامه

پیش بینی عملکرد موتورهای احتراق تراکمی همگن با استفاده از مدل چندناحیه ایPrediction of Homogeneos Charge Compression Ignition (HCCI) Engines Performance Using Multi-Zone Model

تأخیر اشتعال Ignition Delay / انتقال حرارت Heat Transfer / خوداشتعالی Autoignition / موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / روش چندناحیه ای Multi-Zone Method

08-41898

947

پایان نامه

بررسی عملکرد بیوراکتور غشایی (MBR)در تصفیه ی فاضلاب شهری Performance Evaluation of Membrane Bioreactors in Treating Municipal Wastewater

فاضلاب شهری Urban Sewage / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زیست واکنشگاه غشایی غوطه ور Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) / زمان ماند هیدرولیکی Hydraulic Retention Time (HRT) / غشای ریزصاف کردن Microfiltration Membrane

09-41899

948

پایان نامه

مدل سازی و طراحی کنترلر پرواز شناور یک شبه حشره بالزن Modeling and Flight Controller Design of an Insect-Like Flapping Wing in Hover

بال زن Ornithopter / پرواز شناوری Hover Flight / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / وسایل پرنده با سایز کوچک Micro Air Vehicle (MAV)

45-41900

949

پایان نامه

بررسی اثر عوامل ساخت کاتالیست بر رشد نانولوله های کربنی The Effects of Catalyst Preparation Parameters on Carbon Nanotube Growth

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کاتالیزور Catalyst / نشست بخار شیمیایی گرمایی Thermal chemical Vapor Deposition / نانوذرات Nanoparticles / گاز مایع نفت Liquid Petroleum Gas(LPG)

04-41902

950

پایان نامه

محاسبه سد انرژی چرخش ممانعت شده حول پیوند C-N در ترکیب اتوکسی مورفولین -4- کربوتیوات به روش نظری Study of Internal Rotation Barrier of Ethoxy Morpholine-4-Carbothioate, Theoretical Approach

پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / ثابت سرعت Reaction Constant / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / اتوکسی مورفولین - 4 - کربوتیوات O-Ethyle Morpholine-4-Carbotioat / چرخش درونی Internal Rotation

03-41903

951

پایان نامه

ساخت نانوکاتالیست فرایند کلاوس به منظور جایگزینی کاتالیست تجاری معمولPreparation of Claus Nanocatalyst for Replacing the Commercial Catalyst

آلومینا Alumina / اکسایش انتخابی Selective Oxidation / فرایند کلاوس اصلاح شده Modified Claus Process / اسید سولفوریک Sulfuric Acid / نانوکاتالیزور ترکیبی Nanohybrid Catalyst

06-41906

952

پایان نامه

کار سختی خطی در آلیاژ های FCC Linear Hardening in FCC Alloys

تغییرشکل پلاستیک Plastic Deformation / میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope / دو قلویی مکانیکی Mechanical Twinning / آلیاژ ساختمان مکعبی با وجوه مرکزدار Face Centered Cubic (FCC)Alloy / نظم کم دامنه Short-Range Order

07-41907

953

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ردگیری بلادرنگ بهبودیافته برای ناوبری جراحی با ترکیب روش های ردگیری نوری و اینرشیال Design and Implementation of an Improved Real-Time Tracking System for Navigation Surgery by Fusion of Optical and Inertial Tracking Methods

فیلترهای کالمن Kalman Filters / ردیابی نوری Optical Tracking / ناوبری NAVIGATION / ردیابی بلادرنگ Real time Tracking / سیستم ناوبری اینرسی Intertial Navigation / ریزحسگرهای اینرسی Intertial Microsensors

08-41908

954

پایان نامه

آماده سازی نمونه با ظرفیت بالا بر روی صفحه 96 چاهکه و آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - طیف سنج جرمی جهت اندازه گیری تیومرسال در فرآورده های بیولوژیکHigh-Throughput Sample Preparation on a 96-Well Plate and LC-MS Analysis of Thimerosal in Biological Products

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / طیف سنجی جرمی Mass Spectrometery / تیومرسال Thiomersal / فرآورده های زیستی Biological Products / صفحه 96 چاهکه 96 Well-Plate

03-41913

955

پایان نامه

مدل سازی کیفی رواناب شهری و دریاچه های پذیرنده رواناب Qualitative Modeling of Urban Stormwater and Reciever Lakes

رواناب شهری Urban Runoff / دریاچه درون شهری Urban Lake / مدل سازی MODELING / نرم افزار اس0 دبلیو0 ام0 ام Storm Water Management Model (SWMM)Software / مدل مفهومی بهبود کیفیت رواناب Model for Urban Stromwater Improvement Conceptualization (MUSIC)

09-41919

956

پایان نامه

کاربرد مدل های تئوری بازی های مشارکتی برای حل مناقشه دریای خزر Application of Cooperative Game Theory to Conflict Resolution of Caspian Sea

دریای خزر Caspian Sea / رفع تداخل Conflict Resolution / مخازن گاز GAS RESERVOIRS / مخازن نفتی Oil Reservoirs / نظریه بازی مشارکتی Cooperative Game Theory / منابع زیست محیطی Environmental Resources

01-41921

957

پایان نامه

بررسی تجربی پارامترهای مختلف بر تولید بیودیزل از روغن های سوخته گیاهی به روش شیمیایی Experimental Evaluation of Different Parameters on Chemical Production of Biodiesel by Used Frying Oil

زیست دیزل Biodiesel / سیلیکات سدیم Sodium Silicates / روغن خوراکی پسماند Used Frying Oil / واکنش ترانس استری شدن Transesterification Reaction

06-41922

958

پایان نامه

طراحی مسیر و الگوریتم هدایت یک سیستم زمین پایه در مقابل اهداف خارج از جوDesign of Trajectory and Guidance Algorithm of a Ground-Based System Against Exoatmospheric Targets

هدایت ترکیبی COMBINED GUIDANCE / اهداف خارج از جو Exoatmospheric Targets / هدایت لامبرت Lambert Guidance / هدایت پالسی Pulsed Guidance / هدایت صریح برداری تعمیم یافته Generalized Vetor Explicit Guidance / سرجنگی انرژی جنبشی Kinetic Kill Vehicle / برخورد مستقیم Hit to Kill

45-41923

959

پایان نامه

طراحی، ساخت و کنترل توده ربات ها Design, Fabrication and Control of Swarm Robots

پردازش تصویر Image Processing / توده رباتیکی Robotic Swarm / ربات متحرک Mobile Robot / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / تابع پتانسیل مصنوعی Artifical Potential Function

08-41924

960

پایان نامه

طراحی و ساخت سنتزکننده فرکانس کاملا مجتمع برای کاربردهای زیستی Design and Implementation of Fully Integrated Frequency Synthesizer for Biomedical Applications

حسگر زیستی Biosensor / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / بسامدساز Frequency Synthesizer / نوسان آرام سازی Relaxation Oscillation

05-41925

961

پایان نامه

طراحی سیستم های تعبیه شده مقاوم در مقابل خطاهای نرم 

سیستم تعبیه شده Embedded System / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / خطای نرم Soft Error / تخمین نرخ خطای نرم Soft Error Rate Estimation

19-41930

962

پایان نامه

مدل سازی انتقال جرم، در حین تشکیل جت مایع در مایع دیگر Mass Transfer Modeling while Formation of Liquid Jet to another Liquid

جت مایع - مایع Liquid-Liquid Jet / جریان دوفازی Two Phase Flow / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current)

06-41941

963

پایان نامه

تعیین و بررسی دیدگاه آقای دکتر مهدی گلشنی در باب علم دینی Investigating and Explaining Dr. Golshani’s Points of View about Religious Science

علم دینی Religious Science / علم سکولار Secular Science / مهدی گلشنی Mehdi Golshani / جهان بینی World View

42-41942

964

پایان نامه

بررسی و تحلیل مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای اجرایی شامل مطالعه موردی Analysis of Value Engineering in Construction Projects with Executive Solutions - Including a Case Study

مهندسی ارزش Value Engineering / کار فرما Employer / پیمانکار Contractor / مهندسین مشاور Engineer Consultants / پیشرفت پروژه Development Project

01-41943

965

پایان نامه

مطالعه آیرودینامیک بال انعطاف پذیر در حرکت بال زدن و تدوین روش بهینه سازی ماموریتی Aerodynamic Investigation of an Aeroelastic Flapping Wing and Optimum Design Method

بال انعطاف پذیر Flexible Wing / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / بال زدن Flapping Wing / عملکرد آیرودینامیکی Aerodynamic Performance

45-41945

966

پایان نامه

محاسبه تغییرات انرژی آزاد برای فرایند چرخش دیمر تیمین به بیرون دورشته ای DNA تخریب شده به روش دینامیک مولکولی Calculation of Free Energy Barrier for Base Flipping of Thymine Dimer Outward the DNA Double Strand Using Molecular Dynamics

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / انرژی آزاد Free Energy / دیمرتیمین Thymine Dimer / دو رشته ای دی. ان. آ DNA Double Strand / فوتولیاز Photolyase

03-41948

967

پایان نامه

کاهش توان مصرفی از طریق مدیریت پویای بافرها و روش راهگزینی در شبکه های روی تراشه Reducing Power Consumption through Adaptive Switching Mechanism and Buffer Management

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / مدیریت بافرها BUFFERS MANAGEMENT / الگوریتم کلیدزنی Switching Algorithm

05-41953

968

پایان نامه

بازطراحی کامپوزیتی سازه ی بال فلزی یک هواپیمای جت Composite Redesigning of a Metallic Wing Structure of a Jet Aircraft

چیده مانی سازه ای بال Wing Structural Layout / بال مواد مرکب Composite Wing / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / پیکربندی داخلی بال Wing Internal Configuration / طراحی پوسته ی کامپوزیتی بال Composite Layer Wing Design

45-41955

969

پایان نامه

سناریو آتش سوزی در تونل های ریلی 

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / واحد هوارسان Air Handling Unit / تهویه اضطراری Emergency Ventilation / سناریو آتش سوزی Fire Scenarios

08-41960

970

پایان نامه

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با تاخیر دارای پرش Numerical Solution of Stocastic Diffrential Delay Equation with Jump

حل عددی Numerical Solution / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / تأخیر Delay / فرایند لوی Levy Process

02-41986

971

پایان نامه

اثر بازدارندگی وانیلین در رشد میکروارگانیزم های مولد فساد در آب سیب 

وانیلین. / آب سیب Apple Juice / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / خاصیت ضد باکتری Antimicrobial Activity / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli

06-41989

972

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق بر ابعاد ناحیه جداشدگی و کنترل آشفتگی در اتصال 90 درجه کانال ها (Experimental Investigation Influence of Submerged Vanes on Dimension Separation Zone and Control Turbulent at a 90˚ Open-Channel Junction)

اتصال کانال Channel Junction / سرعت سنج صوتی داپلر Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) / ناحیه جدایی جریان SEPARATION ZONE OF FLOW / صفحه های مستغرق Submerged Vanes

09-42005

973

پایان نامه

تاثیر آهک هیدراته بر خواص عملکردی مخلوط های آسفالتی Effect of Hydrated Lime on Performance Properties of Hot Mix Asphalt

آهک هیدراته Hydrated Lime / مخلوطهای آسفالتی ASPHALT MIXTURES / خستگی Fatigue / گودشدگی Rutting / خواص عملکردی Performance Properties / حساسیت رطوبتی Moisture Susceptibility

09-42009

974

پایان نامه

طراحی یک تقویت کننده محدودکننده باند وسیع برای گیرنده های اندازه گیر فرکانس لحظه ای 

تقویت کننده محدودکننده Limiting Amplifier / اثر تسخیر Capture Effect / تقویت کننده ریزموج باند وسیع Broadband Microwave Amplifier / تقویت کننده پس خوردگی منفی Negative Feedback Amplifier / تقویت کننده گسترده تک طبقه ختم شده راکتیو Cascaded Reactively Terminated Single Stage Distributed Amplifier / محدودکننده با اعوجاج هارمونیک دوم کم Limiter With Low Second Harmonic Distortion

05-42011

975

پایان نامه

پیشینی بودن منطق A priority of Logic

توجیه Justification / پیشینی بودن منطق Apriority / هرتری فیلد Hartry Field / غیرواقع گرایی Non-Factualism

42-42015

976

پایان نامه

بهینه سازی توالی برج های تقطیر بر مبنای رفتار استاتیکی و دینامیکی Comparison of Dynamic and Static Performances of a Quaternary Distillation Sequence

توالی برج های تقطیر Distillation Columns Sequence (DCS) / رفتار استاتیکی Static Behavior / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی فرایند Process Optimization / جفت شدگی حرارتی Termally Coupled

06-42022

977

پایان نامه

بکارگیری ضابطه نصب فاز محافظت شده گردش به چپ در تقاطع های چراغدارApplicaton of warrant for Installation of Protected Left-Turn Phase at Signalized Intersections

تقاطع با چراغ راهنمایی Signalized Intersection / گردش به چپ Left-Turn Movement / فاز محافظت شده Protected Phase / ضابطه Warrant

09-42023

978

پایان نامه

طراحی ماموریت بهینه راندوو به سیارک های نزدیک در رویکرد سه جسم با استفاده از رانشگرهای پیوسته Optimal Low Thrust Rendezvous Mission Design to Near-Earth Asteroid Using Three Body Approach

سیارک نزدیک به زمین Near-Earth Asteroid / مسأله سه جسم THREE BODY PROBLEM / پیش رانش کم نیرو Low-Thrust Propulsion / مساله ملاقات و اتصال Rendezvous and Docking Problem / سیارک آپوفیس Apophis Astroid

45-42035

979

پایان نامه

ارزیابی رفتار پیرشدگی قیرهای اصلاح شده Rheological Evaluation of Ageing Properties of Modified Bitumens

رفتار ویسکوالاستیک Viscoelastic Behavior / پیرسازی Aging / قیر اصلاح شده Modified Bitumen / آزمایش سفت Stirred Airflow Test (SAFT) / طیف استراحت Relaxation Spectrum / مدل سیال شناختی Rheological Model

09-42039

980

پایان نامه

برهم کنش هیدرودینامیکی زیستگاه مصنوعی (Artifical reef) با استفاده از مدل آزمایشگاهی Hydrodynamic Interactions of Artificial Reef using a Laboratory Model

مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / موج نامنظم Irregular Wave / زیستگاه مصنوعی Artificial Reef / موج شکن مستغرق Submerged Breakwaters / انتقال موج Wave Transmission

09-42041

981

پایان نامه

تشخیص و ردیابی ذرات حد واسط در طی فرایند رشد نانومواد با استفاده از داده های اسپکتروفوتومتری و روش های کمومتریکس Detecting Intermediate Particles in the Growth of Colloidal Zinc Oxid Nanoparticles in Different Chemical Routes Using MCR-ALS

مکانیزم رشد GROWTH MECHANISM / نانوذرات اکسید روی Zinc Oxide Nanoparticles / تفکیک منحنی چند متغیره - حداقل مربعات جزیی تکرارشونده Multivariate Curve Resolution-Alternative Least Square (MCR-ALS)

03-42055

982

پایان نامه

ذات گرایی تمایلی و تقابل آن با متافیزک هیومی Dispositional Essentialism and its Contradiction with Humean Metaphysics

قانون طبیعت Law of Nature / ذات گرایی تمایلی Dispositional Essentialism / تمایل، قوه Disposition, Power / متافیزیک ویژگی ها Metaphysics of Properties / متافیزیک هیومی Humean Metaphysics

42-42058

983

پایان نامه

مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه Research and Development Project Portfolio Selection

زمان بندی پروژه Project Scheduling / مسأله انتخاب مجموعه دارایی PORTFOLIO SELECTION PROBLEM / استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy / ارزشگذاری به روش اختیار واقعی Real Option Valuation (ROV) / مدیریت سبد مالی Portfolio Management / عدم قطعیت بازه ای Interval Uncertainty

01-42060

984

پایان نامه

تپه های شنی و رشد سطح Sandpiles and Surface Growth

مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model / رشد سطح Surface Growth

04-42066

985

پایان نامه

بهینه سازی آیرودینامیکی شکل بال یک بال زن با استفاده از روش شبکه گردابه ای ناپایا Aerodynamic Optimization of Wing Shape of an Ornithopter Using Unsteady Vortex Lattice Method

بال زن Ornithopter / حلقه گردابه ای Vortex Ring / روش شبکه گردابه ای Unsteady Vortex Lattic Method / روش تئودورسن Theodorsen Method / روش وگنر Wagner Method / بهینه سازی شبه نیوتن Quasi-Newton Optimization / بال نازک Thin Wing

45-42072

986

پایان نامه

بازی ساخت شبکه با بودجه ی محدود On a Bounded Budget Network Creation Game

نظریه بازی GAME THEORY / ساخت شبکه Network Creation / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / گراف شبکه Square Lattice / بودجه محدود Bounded Budget

19-42079

987

پایان نامه

محاسبه معیار اطمینان به منظور تشخیص کلمات خارج از واژگان در یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته Computation of Confidence Measure for Detection of out of Vocabulary Words in a Continuous Speech Recognition System

بازشناسی گفتار Speech Recognition / معیار اطمینان Confidence Measure / کلمات خارج از واژگان Out of Vocabulary Words

19-42089

988

پایان نامه

"ارزیابی خصوصیات آسفالت گرم (WMA) حاوی افزودنی Sasobit" Evaluation of Warm Mix Asphalt containing Sasobit

گودشدگی Rutting / رده بندی بر اساس عملکرد Performance Grading / روش سوپرپیو Superpave Method / ترک های برودتی Low Temperature Cracking / ترک خستگی Fatigue Crack / افزودنی آلی (Sasobit) Organic Additive (Sasobit) / آسفالت گرم Warm Mix Asphalt (WMA) / حساسیت به رطوبت Moisture Susceptibility

09-42093

989

پایان نامه

تحلیل دینامیکی و ارزیابی پتانسیل روانگرایی سدهای خاکی مطالعه موردی سد مهاباد Dynamic Analysis and Liquefaction Evaluation of Earth Dams, Mahabad Dam case Study

روانگرایی Liquefaction / پاسخ لرزه ای Seismic Response / سد خاکی مهاباد Mahabad Embankment Dam / سد سنگریزه ای Rockfill Dam / سد خاکی - سنگریزه ای Earth-Rockfill Dam

09-42099

990

پایان نامه

ساخت و تعیین شرایط بهینه پیل سوختی میکروبی به منظور حذف آلودگی آلی و تولید الکتریسیته Design and Optimization of Microbial Fuel Cell (MFC) for Organic Pollution

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / تولید الکتریسیته Electricity Production / اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / تصفیه پساب Waste Treatment

06-42100

991

پایان نامه

جریان تبادلی تحت اثر تابش خورشید و وزش باد در مناطق آبی گیاه خیز شیبدارNumerical and Experimental Investigation of Thermally Driven Exchange Flow and Wind set up in Canopy Steep Area

جریان تبادلی Exchange Flow / پردازش تصویر Image Processing / شدت تابش Solar Heating / منطقه گیاه خیز شیبدار Canopy Areas with Slope / وزش باد Wind Blowing

09-42105

992

پایان نامه

اندازه گیری پروفیل لایه مرزی روی یک ایرفویل دارای نوسان انتقالی Unstaedy Boundary Layer Measurement over an Airfoil in Plunging Motion

لایه مرزی Boundary Layer / توربین بادی Wind Turbine / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / نوسان انتقالی Plunging / تونل باد Wind Tunnel

45-42195

993

پایان نامه

مدل سازی محیط متخلخل دارای دوفاز سیال و کاربرد المان محدود توسعه یافته Two Phase Fluid Flow Modeling in Deforming Porous Media Using XFEM Technique

محیط متخلخل غیراشباع UNSATURATED POROUS MEDIA / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش اجزای محدود Finite Element Method

09-42199

994

پایان نامه

برآورد و بررسی مدل صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: رویکرد معادله ی جاذبه 

مدل جاذبه Gravity Model / داده های تابلویی Panel Data / صادرات غیر نفتی ایران Iran's Non-Fuel Export / سازمان کنفرانس اسلامی Organization of Islamic Countries(OIC)

44-42244

995

پایان نامه

روش های احتمالاتی در رنگ آمیزی گراف ها Probabilistic Methods in Graph Coloring

روش احتمالاتی Probabilistic Method / رنگ آمیزی دینامیکی Dynamic Coloring / هم بندی رنگین کمان Rainbow Connection

02-42280

996

پایان نامه

بررسی مدل سازی اثر فشار بر ضریب انتقال حرارت فصل مشترک قالب/قطعه در آلیاژ A356 Modeling Evaluation of Pressure Effect on Mold/Metal Interface Heat Transfer Coefficient in A356 Alloy

ضریب انتقال حرارت فصل مشترک Interfacial Heat Transfer Coefficient / فشار pressure / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / مدل سازی MODELING / انجماد جهت دار Directional Solidification

07-42287

997

پایان نامه

تحلیل پایداری تیر یک سردرگیر تحت بار دنبالگر تصادفی Stability of Cantilevered Beams Subjected to Random Follower Forces

معادله فوکر - پلانک FOKKER - PLANCK EQUATION / تابع چگالی احتمال Probability Density Function / بار دنبال گر Follower Force / تیر یک سرگیردار Cantilever Beam

45-42311

998

پایان نامه

ساخت یک تماس دهنده غشایی برای جداسازی CO2,H2S و CH4 Preparation of Membrane Contactor for H2S, CO2 and CH4 Separation

تماس دهنده غشایی Membrane Contactor / شیرین سازی گاز Gas Sweetening / پلی سولفون Polysulphone / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / پلی اتر سولفون Polyether Sulfone

06-42403

999

پایان نامه

بررسی تئوری و عملی رفتر تغییر شکل آلیاژ AlMg6 Theoretical and Practical Study of Deformation Behavior of AlMg6 Alloy

شکل دهی فلزات Metal Forming / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / تغییر شکل گرم Hot Deformation / فشار داغ Hot Compression / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE)

07-42414

1000

پایان نامه

بررسی جریان حول بالک واقع در پایین دست یک جت مافوق صوت در یک یک جریان جانبی مادون صوت Investigation of Flow over a Fin Located Downstream of a Supersonic Jet into Subsonic Crossflow

جت مافوق صوت Supersonic Jet / بررسی عددی Numerical Investigation / بررسی تجربی Experimental Investigation / اندرکنش جت و جریان عرضی Jet into Cross Flow Interaction / بالک ها Winglets / جریان جانبی مادون صوت Subsonic Crossflow

45-4247

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

پایان نامه

محاسبه مود های هدایتی موجبرهای بلور فوتونی و ارائه مدل های همگن شدهRigorous Calculation of Guided Modes in Photonic Crystal Waveguides and Contriving Homogenized Models

بلور فوتونی Photonic Crystal / موجبرها WAVEGUIDES / امپدانس معادل Equivalent Impedance / بلور فوتونی تیغه ای Photonic Crystal Slab / خط انتقال نیرو Power Transmission Line

05-42485

1002

پایان نامه

تهیه و بررسی خواص نانو ذرات سولفید روی دوپ شده با منگنز Preparation and Properties of Zinc Sulfide Nanoparticles Doped with Manganese

نانوذرات سولفید روی Zinc Sulfide Nanoparticles / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / تقریب جرم موثر Effective Mass Approximation / نانو ذرات سولفید روی دوپ شده با منگنز Zinc Sulfide Nanoparticles Doped with Manganese / طراحی آزمایش تاگوچی Experiment Taguchi Design

03-42522

1003

پایان نامه

فرایند های ریزش ثقلی و جذب آبی در مخازن کربناته شکافدار ایران Gravity Drainage and Capillary Imbibition in Iranian Fractured Carbonate Reservoirs

شبیه سازی Simulation / مغزه نگهدار Core Holder / بزرگ نمایی Amplification / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / فرایند آشام Imbibition Process / سیلاب زنی با آب Water Flooding / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism

06-42567

1004

پایان نامه

مدل سازی رفتار مکانیکی کابل های فایبر مصنوعی چند لایه تحت بار گذاری محوریModeling Mechanical Behavior Of Multilayer Synthetic Fiber Ropes Under Axial Loading

مدل سازی MODELING / ماتریس سختی STIFFNESS MATRIX / ساختار چندلایه ای Multilayer Structure / بارگذاری محوری. / الیاف مصنوعی Synthetic Fibers / کابل های الیافی Fiber Ropes

08-41366

1005

پایان نامه

بررسی نانو ساختار سطحی و خواص مکانیکی آلیاژ 5083 Al حاصل از فرایند اغتشاشی اصطکاکی به همراه نانوذرات Al2O3 و Cu Modification of Surface Nanostructure and Mechanical Properties by Friction Stir Processing in Al 5083 with Al2O3 and Cu Particles

آلومینیوم Aluminum / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / نانوذرات مس Copper Nanoparticles / آلیاژ آلومینیوم 5083 Aluminum Alloy 5083 / نانوذرات اکسید آلومینیوم Aluminum Oxide Nanoparticle

07-41367

1006

پایان نامه

مدل سازی عملکرد موتور توربوجت و ارزیابی آن به کمک آزمون های تجربی Modeling of Turbojet Propulsion Performance and Experimental Validation

مدل سازی یک بعدی One-Dimentional Modeling / آزمایش تجربی Experimental Test / مدل های مقیاسی SCALE MODELS / مدل سازی صفر بعدی Zero-Dimensional Modeling

08-41368

1007

پایان نامه

سامانه نیمه خودکار برای تهیه دادگان گفتارهای پیوسته با استفاده از تکنیک های محاسبات انسان محور A Semi Automatic System for Procurement Continues Speech Corpus with Using Human Computing

محاسبات انسان محور Human Base Computation / دادگان گفتاری Speech Corpus / گفتار پیوسته Continuous Speech / سامانه نیمه خودکار Semi Automatic System

19-41369

1008

پایان نامه

مسایل وارون و روش های حل برای یک رده از مسایل مکمل غیرخطی Inverse Problems and Solution Methods for a Class of Nonlinear Complementarity Problems

برنامه ریزی درجه دوم Quadratic Programming / مسأله معکوس Inverse problem / مسأله تکمیلی غیرخطی NONLINEAR COMPLEMENTARY PROBLEM / بهینه سازی معکوس Inverse Optimization

02-41370

1009

پایان نامه

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان Data Mining Application in Customer Relationship Management: Case study in Saipa Yadak Co.

داده کاوی Data Mining / مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / بخش بندی Segmentation / طبقه بندی Classification / قواعد وابستگی Association Rules / دوره گارانتی Guarantee Period

01-41371

1010

پایان نامه

تحلیل کمانش عرضی در خطوط لوله نفت و گاز Lateral Buckling Analysis of Offshore Pipelines

روش اجزای محدود Finite Element Method / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / سکوهای دریایی Offshore Platforms / خط لوله زیر دریا Subsea Pipeline / کمانش جانبی Lateral Buckling

08-41372

1011

پایان نامه

ساخت و بررسی رفتار سایشی کامپوزیت و نانوکامپوزیت Al/SiCp با ساختار FGM توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی Fabrication of Al/SiCp Composite and Nano-Composite with Functionally Graded Structure Via Friction Stir Processing

کامپوزیت Composite / نانوکامپوزیت Nanocomposite / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscopy (SEM) / خواص سایش Wear Properties

07-41373

1012

پایان نامه

تحلیل زنجیره عرضه دوسطحی با تقاضای نهایی وابسته به قیمت تحت الگوی ایسو - الاستیک Analyzing the Two-Stage Supply Chain with Iso-Elastic Demand

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / تقاضای وابسته به قیمت Price-Dependant Demand / زنجیره عرضه دوسطحی Two-Stage Supply Chain / تابع تقاضای ایسو - الاستیک Iso-Elastic Demand Function / تعیین اندازه انباشت اقتصادی Joint Economic Lot-Sizing / مذاکره بر سر قیمت Price Negotiation

01-41374

1013

پایان نامه

الگوریتم های تخمین کانال تنک و کاربرد آن در طراحی اکوالایزر Sparse Channel Estimation and Its Application in Channel Equalization

کران کرامر - رائو Cramer-Rao Bound / نمایش تنک Sparse Representation / تخمین کانال تنک Sparse Channel Estimation / تخمین گر مشترکا نوعی Joint Typical Estimator / گراف تجزیه Factor Graph / جبران ساز ویتربی Viterbi Equalizer

05-41375

1014

پایان نامه

بررسی اثر افزودن کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی ریبون های آلیاژ Al-20Si-5Fe-3Cu-1Mg تولید شده به روش ریسندگی مذاب 

آلیاژهای هایپریوتکتیک آلومینیوم - سیلیسیم - آهن Hypereutectic Aluminum-Silicon-Ferrite / ریسندگی مذاب Melt Spinning / ریزساختار Microstructure / ریزسختی Microhardness

07-41377

1015

پایان نامه

شبیه سازی انتقال هم زمان مومنتوم و جرم در ریزمجراهای بدن انسان Simulation of Flow and Mass Transfer in Microfluidic Systems of Human Body

انتقال جرم Mass Transfer / میکروکانال Microchannel / جریان لغزشی Slip Flow / خون Blood / انتقال مومنتوم Momentum Transfer / کلیه Kidney / ادرار Urine

06-41378

1016

پایان نامه

تولید فوم کامپوزیتی آلومینیوم به روش تزریق گاز در مذاب Aluminum Foam Production Using Gas Injection In Melting

فرایند تولید Production Process / تزریق گاز Gas Injection / کف فلزی آلومینیوم Aluminum Metal Foam / پایداری فوم Foam Stability

07-41379

1017

پایان نامه

بررسی اثر نوع سورفکتنت و غلظت نمک آهن بر اندازه و خواص فیزیکی نانوذرات مغناطیسی هسته - پوسته ی آهن - طلا تولیدی به روش مایسل معکوس Study of the Effect of Surfactant and Fe Concentration on the Size and Physical Properties of Magnetic Fe-Au Core-Shell Nano Particles, Synthesized Via Reverse Nicelle

مواد فعال سطحی Surfactants / میسل معکوس Reverse Micelle / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / نانوذرات آهن - طلا Ferrite-Gold Nanoparticle / نانوذرات ابرپارامغناطیس Superparamagnetic Nanoparticles

07-41380

1018

پایان نامه

برآوردی از اندازه رانت در اقتصاد ایران (به عنوان کشور نفتی) An Estimation of The Amount of Rent in The Economy of Iran (As an Oil Economy)

بودجه Budget / اقتصاد نفتی Oil Economics / ترکیب مخارج دولت Government Expenditures / مدل نرخ پیشرو Interest Rate Model / نرخ ارز Exchange Rate / رانت Rent

44-41381

1019

پایان نامه

بهینه سازی و مدل سازی ساختار هندسی کاتالیست و بهبود پارامترهای مدل سینتیکی برای واکنش و تبدیل گاز سنتز به الفین های سبک Optimizing Structure of Catalysts and Development of Kinetic Parameters for Synthesis Gas to Olefin Reaction

الفین های سبک Light Olefins / کاتالیزور کبالت منگنز Cobalt Manganes Catalyst / سینتیک کاتالیزور کبالت منگنز Cobalt Manganes Kinetics Catalyst / ساختار بهینه کاتالیزور Catalyst Optimum Structure / گزینش پذیری شکلی Shape Selectivity

06-41382

1020

پایان نامه

گذرگاه قطعه بندی شده و قابل بازپیکربندی در سیستم های روی تراشه Segmented Reconfigurable Bus for SoCs

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / کارایی Efficiency / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / گذرگاه قطعه بندی شده Segmented Bus / قابلیت بازپیکربندی Reconfigurability

19-41384

1021

پایان نامه

مطالعه بر روی ترکیب های منگنز به عنوان مدلی برای اکسایش آب در فتوسیستم IIStudies on Manganese Compounds as a Model for Water Oxidation in Photosystem II

فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس اکسیدکننده آب Water Oxidation Complex / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / اکسید منگنز بی شکل Amorphous Manganese Oxide / سریم (IV)آمونیوم نیترات Cerium (IV)Ammonium Nitrate

03-41385

1022

پایان نامه

بهبود روش های اصلاح زمانی گفتار Improvement of Time Scale Modification Techniques for Speech Signals

اصلاح زمانی صدا Speech Time Scale Modification / ارزیابی ادراکی کیفیت صدا Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) / نسبت درست نمایی بر حسب لگاریتم Log-Likelihood Ratio (LLR) / روش وکودر فاز Phase Vocoder Method / Constant Hop Size Multiresolution Peak Picking Constant Hop Size Multiresolution Peak Picking

19-41386

1023

پایان نامه

تقارن های همدیس غیرنسبیتی، گسترش نامحدود و نمایش های لگاریتمی آنها Non-Relativistic Conformal Symmetries; Infinite Extensions and Logarithmic Representation

تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / تقارن همدیس غیرنسبیتی Non-Relativistic Conformal Symmetry / تقارن شرودینگر Schordinger Symmetry / تقارن همدیس گالیله ای Galilean Conformal Symmetry (GCS) / تقارن همدیس لگاریتمی Logarithmic Conformal Symmetry

04-41387

1024

پایان نامه

ارائه روشی جدید برای جمع آوری اطلاعات در شبکه های سیار تحمل پذیر تاخیر A New Data Gathering Technique in Delay Tolarant Mobile Ad Hoc Networks

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / شبکه های تحمل پذیر تاخیر Delay Tolerant Networks (DTN) / تاخیر در تحویل Delayed Delivery / ارتباط غیرجفت - جفت Non-Pairwise Communication / هم بندی Topology

19-41388

1025

پایان نامه

تولید نانوسیم های سیلیکون با زیرلایه های سیلیکونی و بررسی خواص ساختاری و رفتاری آنها Fabrication of Silicon Nanowires with various Silicon Substrates and Investigation of the structural Properties and their Behavior

نانوسیم سیلیکون Silicon Nanowire / زیرلایه های مختلف Various Substrates / پوشش طلا Gold Deposition / فرایند بخار - مایع - جامد Vapor-Liquide-Solid Process

07-41389

1026

پایان نامه

تولید شبکه های محاسباتی بهینه ی مدل دینامیک مخزن با استفاده از توابع موجکUpscaling Dynamic Model of Reservoir Using Wavelets

شبیه سازی مخزن Reservior Simulation / افزایش مقیاس Upscaling / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / مدل های استاتیکی STATIC MODELS / تبدیل موجک Wavelet Transform / ضریب آستانه Threshold Coefficient

06-41390

1027

پایان نامه

بررسی تجربی حرکت توده ای ربات ها Swarm Robotic: an Experimental Investigation

روش الهام گرفته از طبیعت Naturally Inspired Method / حرکت گروهی Flocking / توده رباتیکی Robotic Swarm / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / الگوریتم حرکت پرندگان Birds Motion Algorithm / تشکیل توده رباتیکی Swarm Robot Formation

08-41391

1028

پایان نامه

خازن گذاری و بازآرایی شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینانReconfiguration and Capcitor Placement in Distribution Systems for Loss Reduction and Reliability Enhancement

کاهش تلفات Loss Reduction / بهبود قابلیت اطمینان Reliability Improvment / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / بازآرایی شبکه توزیع Distribution System Reconfiguration / خازن گذاری Capacitor Placement

05-41392

1029

پایان نامه

بررسی ضوابط آیین نامه های جداسازی لرزه ای و پیشنهاد ضوابط جدید Study on Base Isolation Codes and New Regulation Proposal

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / تحلیل استاتیکی معادل Equivalent static Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes / بررسی آیین نامه ها Codes Studying / پیشنهاد ضوابط جدید New Regulation Proposal

09-41393

1030

پایان نامه

پشتیبانی از تراکنش ها در سرویس های وب مرکب Supporting Transaction in Composed Semantic Web Services

سرویس وب معنایی Semantic Web Service / خدمات وب Web Services / خدمات وب مرکب Composite Webservice / ترکیب خدمات Service Composition / پشتیبانی از تراکنش ها Support Transacations

19-41394

1031

پایان نامه

پیاده سازی الگوریتم ساختار مجازی در پرواز گروهی ماهواره ها با استفاده از حسگرهای تصویری Implementation of Virtual Structure Approach in Multiple Spacecraft Formation Flight Using Visual Sensors

آرایش پروازی ماهواره ها Satellite Formation Flying / روش ساختار مجازی Virtual Structure Method / بازپیکربندی Reconfiguration / ناوبری تصویری Visual Navigation / حسگرهای تصویری Visual Sensors

45-41395

1032

پایان نامه

سنتز نانوذرات اکسید آهن محبوس شده در ماتریس پلیمری و کاربرد آن در جذب رادیو نوکلوئیدها Development of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles Encapsulated in the Polymeric Matrix and its Applications in the Study of Radionuclides Uptake

مگنتیت MAGNETITE / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / هم رسوبی Co-Precipitation / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / سدیم تیتانو سیلیکات Sodium Titanosilicat

46-41396

1033

پایان نامه

توسعه یک مدل جانمایی - موجودی در سیستم های خدماتی A Joint Inventory-Location Model in Service Systems

موجودی INVENTORIES / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / الگوریتم ابتکاری حریصانه Greedy Heuristics Algorithm / مدل جانمایی - تخصیص Location-Allocation Model / مکان یابی LOCATION

01-41397

1034

پایان نامه

تحلیل شاخص های رقابت گریزی بازار راکتیو Reactive Market Power Indices Analysis

قدرت بازار Market Power / بازار توان واکنش پذیر Reactive Power Market / رقابت قیمت Price Competition / شاخص تعیین کنندگی قیمت Price Leadership Index / شاخص انحراف استراتژی Strategy Deviation Index

05-41398

1035

پایان نامه

سنکرون کردن (همنواسازی) دو راکتور شیمیایی Synchronization of Two Chemical Reactors

دینامیک آشوب Chaos Dynamics / شبیه سازی Simulation / کنترل فرایند Process Control / راکتورهای شیمیایی Chemical Reactors / همزمان سازی Synchronisation

06-41400

1036

پایان نامه

استفاده از بخش بندی پویا در متعادل سازی بار کاری کنترلر ترافیک هوایی Application of Dynamic Sectorization in Air Traffic Controller Workload Balancing

ماتریس ساختار طراحی Design Structure Matrix / بار کاری Work Load / خوشه بندی Clustering / بخش بندی پویا Dynamic Sectorization

45-41401

1037

پایان نامه

مطالعه ساختار و مقاومت سایشی لایه کامپوزیتی تیتانیم/کاربید تیتانیم بر روی سطح تیتانیم خالص تجاری با استفاده از مفتول های توپودری گوناگون و فرایند تیگ Fabrication and Microstructual Study of Ti/TiC Composite Coating on CP-Ti by Using Various Cored Wires and TIG

مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / تیتانیم Titanium / الکترود توپودری Cored Wire / جوشکاری تنگستن با گاز خنثی Tungsten Inert Gas (TIG)Welding / پوشش مرکب Composite Coating / کاربید تیتانیم Titanium Carbide

07-41402

1038

پایان نامه

تحلیل ناپایداری نانولوله های کربنی و پوسته های گرافیتی حامل جریان سیالInstability Analysis of Carbon Nanotubes and Graphitic Shells Conveying Fluid

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / تحلیل مودال Modal Analysis / تحلیل ناپایداری Instability Analysis / پوسته های گرافیتی Graphitic Shells

45-41403

1039

پایان نامه

حالت پایه دقیق در مدل های اسپینی با رقابت درمانده Fully-Factorized Ground-State in Frustrated Spin Hamiltonian

نظریه موج اسپینی Spin Wave Theory / حالت تمام ضربی Full-Factorized State / رقابت درمانده Frustration / نظریه اختلال رایلی - شرودینگر Rayleigh-shrodinger Perturbation Theory

04-41404

1040

پایان نامه

بررسی خواص پوشش سرامیکی ایجادشده بر روی زیرلایه آلیاژ منیزیم به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی Characterization of Ceramic Coating Synthesized on Magnesium Alloy Substrate by Plasma Electrolytic Oxidation Process

پوشش سرامیکی Ceramic Coating / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / ریخت شناسی سطح Surface Morphology / فرکانس موج جریان Pulse Frequency / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation

07-41405

1041

پایان نامه

تهیه نانوبیوکامپوزیت های کلسیم فسفاتی و آلومینا Preparation of Calcium Phosphate Alumina Nano Biocomposites

آلومینا Alumina / زیست سازگاری Biocompatibility / نانوکامپوزیت Nanocomposite / تف جوشی تحت ریزموج Microwave Sintering / فلوئور هیدروکسی آپاتیت Flouridated Hydroxyapatite

07-41407

1042

پایان نامه

ساعت تصادفی و بازارهای مالی Stochastic Clock and Financial Mathematics

حرکت براونی Brownian motion / مارتینگل ها MARTINGALES / مدل تلاطم تصادفی Stochastic Volatility Model / فرایند تصادفی تغییر زمان یافته Time-Changed Stochastic Process / فرایند لوی Levy Process / مدل سازی مالی Financial Modeling

02-41408

1043

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/پلی آمید6/نانولوله های کربنی و دوده Preparation and Characterization of Polyamide6/Polypropylene/Carbon nanotubes and Carbon Black Nanocomposites

پلی پروپیلن Polypropylene / نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی آمید 6،6 Polyamide 6,6 / دوده Soot

06-41409

1044

پایان نامه

تحلیل و طراحی میکرومخلوط کننده ی الکتروسینتیکی Analysis and Design of an Electrokinetically-driven Micro-Mixer

آزمایشگاه روی تراشه Lob-on-a-Chip / مدل سازی MODELING / حل عددی Numerical Solution / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / ریزمخلوط کننده ی فعال Active Micromixer / بی نظمی الکتروسینتیکی Electrokinetic Choas

08-41410

1045

پایان نامه

بررسی کاربرد نظریه آشوب و ساختارهای غیرخطی در سری های زمانی مالی The Application of Chaos Theory and Nonlinear Structures in Financial Time Series

نظریه آشوب Chaos Theory / مدل غیرخطی NONLINEAR MODEL / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / سری زمانی مالی Financial Time Series / پیش بینی متغیرهای مالی Forecasting Financial Variables

01-41411

1046

پایان نامه

تحلیل عددی مکانیسم شکست در ناپیوستگی های دندانه ای و طبیعی توده سنگ تحت برش Numerical Analysis of Failure Mechanisms in Saw-Tooth and Natural Joints of Rock Mass Under Shear

ترک بارتون Barton Joint / بار عمود ثابت Constant Normal Load / سختی عمود ثابت Constant Normal Stiffness / زاویه شیب Dip Angle / سطح تسلیم دراکر - پراگر Drucker-Prager Yield Surface

09-41412

1047

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی پدیده تورم پس از دای برای نانوکامپوزیت های پلیمریTheoretical and Experimental Investigation of Die Swell Phenomenon for Polymer Nano-Composites

تورم Inflation / نانوکامپوزیت Nanocomposite / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / قالب (مکانیک) DIE / تورم قالب Die Swell

06-41413

1048

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان دوفاز در محیط متخلخل تناوبی در مقیاس حفرات به روش SPH Pore-Scale Numerical Simulation of Two-phase Flows in Periodic Porous Media Using SPH

جریان دوفازی Two Phase Flow / کشش سطحی SURFACE TENSION / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / تراوایی نسبی Relative Permeability / مدل مقیاس حفره Pore-Scale Model / محیط متخلخل تناوبی Periodic Porous Media

08-41415

1049

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی آمید 6/ پلی آمید 66/ نانولوله کربنی 

کامپوزیت Composite / پلی آمید 6،6 Polyamide 6,6 / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی آمید 6 Polyamide 6

06-41416

1050

پایان نامه

بررسی اثر پارامترهای فرایند پرس در کانال زاویه دار همسان (ECAP)بر ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه های تسمه ای آلیاژ AZ31 منیزیم Effect of Equal Channel Angular Pressing(ECAP) Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of Strip Samples of AZ31 Mg Alloy

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ منیزیم - 31 آلومینیوم AZ31 Magnesium Alloy / پرس در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Pressing (ECAP) / جهت گیری بلوری Crystallographic Orientation

07-41417

1051

پایان نامه

محاسبه ی خواص مکانیکی کامپوزیت های حاوی نانولوله های کربنی کوتاه با استفاده از تئوری الاستیسیته ی غیرموضعی Evaluation of Material Properties of Short Carbon Nanotube-Based Composites Using Nonlocal ElasticityTheory

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوکامپوزیت Nanocomposite / مدول یانگ Youngs Modulus / نظریه کشسانی غیرموضعی Nonlocal Elasticity Theory / تمرکز تنش Stress Concentration

08-41418

1052

پایان نامه

نانوآلیاژ پلی لاکتیک اسید و پلی وینیل استات برای فیلم نفوذناپذیر و مطالعه تابش گاما PLA/PVAc Nano-Blends for Barrier Films: Effect of Gamma Irradiation

پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / پلی وینیل استات Polyvinylacetate / تابش گاما Gamma Irradiation / امتزاج پذیری Miscibility / خواص بازدارندگی Barrier Properties

06-41419

1053

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی فولاد آلومینایز به روش پلاسما الکترولیتی The Investigation of Effective Parameters in Coating on Aluminized Steel by Plasma Electrolytic Oxidation Process

پارامترهای فرایندی Process Parameter / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / پوشش سرامیکی Ceramic Coating / فولاد آلومینیومی Aluminized Steel / پوشش اکسیدی Oxidation Coating

07-41420

1054

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی جریان چندفازی سیال حفاری در انتقال خرده های حفاری درون چاه های افقی Modeling and Simulation of Multiphase Flow of Drilling Fluid in related to Drilling Cutting Transport in Horizontal Wells

چاه های افقی Horizontal Wells / جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / روش سه لایه ای Three Layer Technique / معادله های غیرخطی. / خرده های حفاری Drilling Cutting

06-41421

1055

پایان نامه

ایجاد پوشش فسفاته ی سه کاتیونی روی - کلسیم - منگنز بر روی فولاد St37 و بررسی خواص پوشش Formation & Properties of Zn–Ca– Mn Tri – Cation’s Phosphate Coating on St37 Steels

پوشش فسفاته Phosphate Coating / منگنز MANGANESE / کلسیم Calcium / روی ZINC / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / پوشش سه کاتیونی Tri-Cation Coating

07-41422

1056

پایان نامه

لایه نشانی الکتروفورتیک نانوکامپوزیت گرادیان تابعی NiO/YSZ به منظور تهیه آندپیل سوختی اکسید جامد Electrophoretic Deposition of Functionally Graded NiO/YSZ for SOFC Anode Fabrication

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / آند Anode / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / اکسید نیکل Nickle Oxide / مواد مختلط Composite Materials / زیرکونیای پایدار شده با ایتریا Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ)

07-41424

1057

پایان نامه

بررسی روش استخراج با فاز جامد مغناطیسی بر پایه نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) برای استخراج اکسادیارژیل و فلوکستین از نمونه های آبی و بیولوژیکی Fe3O4 Nano Particle-Based Magnetic Solid Phase Extraction of Oxadiargy1 and Fluoxetine from Aquatic and Biological Media

نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / فلوکستین Fluoxetine / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / اکسادیارژیل Oxadiargyl

03-41425

1058

پایان نامه

استفاده از نانوتکنولوژی در فرایند ازدیاد برداشت نفت (استفاده از نانوذرات SiO2 در مرحله سیلاب زنی آبی و نحوه تاثیر آن روی تغییرات ترشوندگی مخازن و میزان برداشت نفت) Using SiO2¬ Nano Particles in Enhanced Oil Recovery Process

سیلاب زنی با آب Water Flooding / مغزه Plug / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / ترشوندگی Wetting / نانوذرات Nanoparticles

06-41426

1059

پایان نامه

بررسی ناپایداری استاتیکی و دینامیکی پوسته مخروطی ساخته شده از مواد هدفمند حاوی جریان سیال داغ Dynamic and Static Instability of Conical Shells Made of FGM and Conveying Hot Flow

ارتعاش Vibration / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / پوسته مخروطی Conical Shell

45-41427

1060

پایان نامه

حلقه های تقسیم از درجه pn Devison Rings of Degree Pn

حلقه های تقسیم Division Rings / جبر دوری Cyclic Algebra / جبرهای نادوری Non Cyclic Algebras / تجزیه طیفی و مدولی Algebra Modular Spectral / جبرهای تقسیم از درجه پی. ان Division Algebras of Degree Pn

02-41428

1061

پایان نامه

بررسی و مقایسه اثر پارامترهای مختلف بر ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های Al-Al2O3 و Al-SiC تولیدشده توسط فرایند اتصال نوردی انباشتی Investigation of the Effects of Various Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of Nano-Composite Al-Al2O3 and Al-Sic Produced by Accumulative Roll Bonding

اتصال غلتکی Roll Bonding / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / نانوکامپوزیت آلومینیوم با پنج درصد حجمی اکسید آلومینیوم Al-5vol%Al2O3 Nanocomposite (Al2o3) / آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم Aluminum Silicon Alloy / خواص مکانیکی Mechanical Properties

07-41429

1062

پایان نامه

بررسی عملکرد موتور دیزل با استفاده از ذرات نانو Performance Investigation of a Diesel Engine Using Nano Particles 

عملکرد Performance / آلاینده Pollutant / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES / محلول مغناطیسی Ferrofluid / مصرف مخصوص سوخت Specific Fuel Consumption

08-41430

1063

پایان نامه

مطالعه عددی پاسخ دینامیکی پی های سطحی به بار قائم ماشین آلات Numerical Study of Dynamic Response of Shallow Foundations to Vertical Loads Induced by Machines

پاسخ دینامیکی Dynamic Response / مدل سازی عددی Numerical Simulation / شالوده سطحی Shallow Footing / تابع امپدانس Impedance Function / بار هارمونیک عمود Vertical Harmonic Load

09-41431

1064

پایان نامه

پیش بینی تغییرات ریزساختاری آلومینیوم به شدت تغییرشکل یافته حین فرایند آنیلPrediction of Microstructure Evolution of Severely Deformed Pure Aluminum during Annealing

پیش بینی Forecasting / آلومینیوم Aluminum / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / نمودار ورونویی VORONOI DIAGRAM / تابکاری Annealing / مدل ورتکس Vertex Model

07-41432

1065

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل عبور گلبول قرمز از میکرو رگ دارای گلوگاه Simulation of Red Blood Cell Passing Through Microvessels

شبیه سازی Simulation / روش لاگرانژی Lagrangian Method / گلبول قرمز Red Blood Cell / روش حرکت ذرات به صورت نیمه ضمنی Moving Particle Semi Implicit / خواص مکانیکی Mechanical Properties / میکرورگ Microvessel

08-41433

1066

پایان نامه

توسعه یک مدل برای پیش بینی فعالیت داروهای ممانعت کننده ایدز Development of a Model for Prediction of Inhibitors of HIV1 Virus

مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / روش کمومتریکس Chemometrics Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بیماری نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

03-41434

1067

پایان نامه

بررسی مدل آیزینگ در سیستم های نانو با برهمکنش بلند برد Investigation of Ising Model in Nano Systems with Long Range Interaction

مدل آیزینگ Ising model / نانو سیستم Nanosystem / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / نفوذ. / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS

03-41435

1068

پایان نامه

گذار فاز کوانتومی در مدل گردنبند - کوندو با معیار توافق در رهیافت تبدیلات یکانی پیوسته اختلالی Quantum Phase Transition in Kondo-Necklace Model: Concurrence Measure Within Perturbative Continuous Unitary Transformation Formalism

مدل گردنبند کوندو Koando-Necklace Model / گذار فاز کوانتومی Quantum Phase Transition / تبدیل یکان پیوسته Continuous Unitary Transformation / تابع توافق Concurrence

04-41436

1069

پایان نامه

توسعه یک کد عددی سه بعدی DSMC روی شبکه بی سازمان جهت شبیه سازی جریان گاز عبوری از میکرونانو فیلترها Developing a 3D DSMC on Unstructured Grid Solver to Simulate Micro/Nanofilters

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / فیلترها Filters / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / شبیه سازی مستقیم مونت کارلو Direct Simulation Monte Carlo (DSMC)Method / میکروفیلتر Microfilter / نانوفیلتر Nanofilter

45-41437

1070

پایان نامه

سنتز کاتالیزگر سبز بر پایه نشاسته و کاربرد آن در واکنش نووناگل Synthesis of Green Catalyst Based on Starch and its Application in Knovenagel Reaction

نشاسته ها STARCHES / کاتالیزور Catalyst / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / پلی آمین Polyamine

03-41438

1071

پایان نامه

یکپارچه سازی سیستم های طراحی و ساخت با استفاده از ساختار داده خنثیIntegration of Design and Manufacturing Systems Using Neutral Data Structure

طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Design(CAD) / تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manufacturing (CAM) / یکپارچگی داده ها Data Integration / استاندارد ایزو 10303 استپ ISO 10303 (STEP)Standard / یکپارچگی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)Integration / برنامه ریزی فرایند ماشینکاری Machining Process Planning / تداخل مشخصه های ساخت Feature Interaction

01-41439

1072

پایان نامه

بهینه سازی مکان و تعداد چاه ها در یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از شبیه سازی خطوط جریان Optimization of Well Placement and Number of Wells in one of Iranian oil reservoirs using Streamline Simulation

شبیه سازی خطوط جریان Streamline Simulation / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / مکان یابی چاه Well Placement / بهینه سازی الگوی چاه Wellpattern Optimization

06-41440

1073

پایان نامه

مدل سازی پایداری دیواره ی چاه در مقابل لایه های شیلی با در نظر گرفتن اثرات پروالاستیسیته، شیمیایی و حرارتی Modeling of Wellbore Stability in Shales including Proelsatic, Chemical and Thermal Effects

روش عددی Numerical Method / ناپایداری چاه Wellbore Instability / اثرات مکانیکی، شیمیایی و حرارتی Mechanical, Chemical and Thermal Effects / نظریه پروترموالاستیسیته Porothermoelasticity Theory / سازند شیلی Shale Formation

06-41441

1074

پایان نامه

طراحی و ساخت لیزر برمید مس Design and Construction of Copper Bromide Laser

لیزر بخار مس Copper Vapor Laser (CVL) / لیزر برمید مس Copper Bromide Laser / نرخ تکرار Repetation Rate / پلاسمای لیزر Laser Plasma

04-41442

1075

پایان نامه

اثر اینرسی بار متحرک روی رفتار دینامیکی سازه های یک و دو بعدی Inertial Effects of Moving Loads on the Dynamic Behavior of One and Two Dimensional Structures

جرم متحرک Traveling Mass / نیم فضاها HALF SPACES / تیر اویلر - برنولی سه بعدی غیرخطی Nonlinear Three Dimentional Euler-Bernoulli Beam Theory / انتشار موج Wave Propagation / تبدیل انتگرالی Integral Transformation / روش کاگنیارد - دی هوپ Cagniard-Dehoop Method

09-41443

1076

پایان نامه

نانوکامپوزیت PVDF برای روکش های مقاوم به پرتو PVDF Nano Composite Coatings Resistant to Ionizing Radiation

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پرتو الکترونی Electron Beam / شبکه ای کردن Crosslinking / نانوخاک رس Nanoclay / پلی وینیلیدین فلوراید Polyvinylidene Fluoride (PVDF)

06-41444

1077

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک پردازنده رمز خاص منظوره برای پشتیبانی استانداردهای مختلف رمزنگاری Design and Implementation of a Multi-Standard Crypto-Processor

رمزنگاری Cryptography / الگوریتم رمز قالبی کلید متقارن Symmetric-Key Block Cipher / رمزنگاری کلید عمومی Public Key Cryptography / مدار مجتمع کاربرد خاص Application Specific Integrated Circuit (ASIC) / تابع چکیده ساز Hash Function / پردازنده رمز Crypto-Processor

05-41445

1078

پایان نامه

بررسی تاثیر سیاست های قیمت گذاری پارکینگ و بهبود حمل و نقل همگانی بر کاهش استفاده از وسیله شخصی در محدوده مرکزی شهر مطالعه موردی: شهر اصفهان Investigation the Effects of Parking Pricing and Improving Public Transportation Policies on Private Car Use Reduction in Central Business District

مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / داده های رجحان بیان شده Stated Preference Data / مدل لوجیت LOGIT MODEL / مدل انتخاب وسیله MODE CHOICE MODEL / قیمت گذاری پارکینگ Parking Pricing

09-41446

1079

پایان نامه

تاثیر ریزدانه غیرپلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه با استفاده از دستگاه برش ساده تناوبی Effect of Non-Plastic Fine on Liquefaction Resistance of Sand Using Cyclic Simple Shear Test

مقاومت روانگرایی Liquefaction Resistance / ریزدانه غیرپلاستیک Non-Plastic Fine / برش ساده تناوبی Cyclic Simple Shear / ماسه فیروزکوه Firuzkouh Sand

09-41447

1080

پایان نامه

بررسی منطق های پایه و امکان ارتباط آن ها Investigating Basic Logics and Their Possible Interrelation

منطق پایه Basic Logic / منطق پایه سامبین Sambin's Basic Logic / منطق پایه ویسر Visser's Basic Logic / ارتباط بین منطق های پایه Relationship Between Basic Logics / منطق های زیر شهودگرایانه Subintuitionistic Logics / منطق های زیرساختاری Substructural Logics

02-41449

1081

پایان نامه

بررسی پاسخ گروه شمع به پدیده گسترش جانبی با استفاده از مدل فیزیکی میز لرزان Physical Modeling of Group Pile Response to Liquefaction-Induced Lateral Spreading by Shaking Table Tests

روانگرایی Liquefaction / گروه شمع Pile Group / میز لرزان SHAKING TABLE / مدل فیزیکی Physical Model / فشار خاک Soli Pressure / لنگر خمشی Bending Moment / پخش جانبی Lateral Spread / اضافه فشار آب حفره ای Excess Pore Water Pressure

09-41450

1082

پایان نامه

امکان سنجی فنی اقتصادی استفاده از گازهای فلز برای تبدیل به محصول دیگر در ایران Technical and Economical Feasibility Study of Using Flare Gas for Converting to Other Products in Iran

شبیه سازی فرایندی Process Simulation / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / گازهای مشعل Flare Gases / مالیات زیست محیطی Environmental Taxes / تولید متانول Methanol Production / نرخ بهره داخلی Internal Rate of Return / دوره بازگشت سرمایه Payback Period

46-41451

1083

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی اتیلن - فیومد سیلیکا به روش پلیمریزاسیون درجا Manufacturing and Investigation the Properties of Polyethylene/ Fumed Silica Nanocomposites Via in situ Polymerization

پلی اتیلن Polyethylene / نانوفیومد سیلیکا Nanofumed Silica / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / نانوکامپوزیت Nanocomposite / بسپارش درجا In-situ Polymerization

06-41452

1084

پایان نامه

ساخت و بررسی عملکرد یک میکرولوله حرارتی با استفاده از سیال عامل فروتحت میدان مغناطیسی Fabrication and Experimental Investigation of Micro Heat Pipe Using Ferrofluid Under Magnetic Field

محلول مغناطیسی Ferrofluid / مدارهای چاپی PRINTED CIRCUITS / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / ماسک فوتورزیست Photoresist Mask / میکرو لوله حرارتی Micro Heat Pipe

08-41453

1085

پایان نامه

روش های ترکیبی جستجوی خطی و ناحیه اعتماد برای مسایل مقید با قیود تساوی 

همگرایی سراسری Global Convergence / جستجوی خطی Line Search / ناحیه اعتماد Trust Region

02-41454

1086

پایان نامه

مدل های موجودی قیمت گذاری چندمحصولی با روابط متقابل بین محصولات و عدم قطعیت تقاضا Inventory-Pricing Models with Multiple Interdependent Products and Demand Uncertainty

مدیریت درآمد Revenue Management / عدم قطعیت در تقاضا Uncertainty in Demand / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل موجودی - قیمت گذاری Inventory-Pricing Model / قیمت گذاری چندمحصولی Multi Product Pricing

01-41455

1087

پایان نامه

درجات حل ناپذیری Degrees of Unsolvability

محاسبه پذیری Computability / نظریه درجه Degree Theory / روش اولویتی Priority Method / منطق ریاضی MATHEMATICAL LOGIC

02-41456

1088

پایان نامه

انطباق غیرصلب تصاویر پزشکی مبتنی بر تئوری اطلاعات Non-Rigid Medical Image Registration Based on Information Theory

تابع بی اسپلاین B-Spline Function / نظریه اطلاعات Information Theory / اطلاعات متقابل Mutual Information / ثبت تصویر Image Registration / انتقال غیرصلب Nonrigid Transformation

05-41457

1089

پایان نامه

تدوین نقشه راه برای شبیه سازی کل ریه و توسعه برخی از نرم افزارهای مورد نیازDeveloping a Roadmap for Whole Lung Modeling and Some of the Required Software

ریه Lung / مدل سازی MODELING / محیط متخلخل POROUS MEDIA / الگوریتم جستجو Search Algorithm / شبکه پویا Dynamic Mesh / روش مرز شناور Immersed Boundary Method (IBM) / شرط خروجی نوع باز Open Boundary Condition

08-41458

1090

پایان نامه

استخراج کاتچین ها از برگ چای سبز با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانیSupercritical Carbon Dioxide Extraction of Catechins from Green Tea Leaves

کاتچین Catechin / استخراج Extraction / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / چای سبز Green Tea

06-41459

1091

پایان نامه

بررسی و تحلیل استراتژی استقلال خدمات مشترکین برق در ایران با تمرکز بر دیدگاه قابلیت های پویا Analysis of Customer Services Independance Strategy in Electricity Section in Iran, Based on Dynamic Capabilities

قابلیت پویا DYNAMIC CAPABILITY / مدیریت دانش Knowledge Management / یادگیری LEARNING / دیدگاه مبتنی بر منابع Resource-Based View / خدمات مشترکین Customer Services

44-41460

1092

پایان نامه

سیستم های CAD برای تصاویر ماموگرافی بر مبنای CBIR با استفاده از ویژگی های بیانگر محتوا و ظاهر تصاویر Content Based Mammogram Image Retrieval Based on the Multiclass Visual Problem

بازیابی تصویر Image Retrieval / تجزیه تنک Sparse Decomposition / بازیابی تصویر Image Retrieval / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval / طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Design(CAD) / روش بالابری Lifting Scheme / کدهای تصحیح خطا Error Correction Codes / ماموگرافی Mammography

05-41461

1093

پایان نامه

تعیین میدان الکتروالاستیک در محیط های پیزوالکتریک با ناهمسانگردی دلخواه در اثر توزیع متناوب و دلخواه کوانتوم سیم ها و کوانتوم نقطه های خودساخته Determination of Electro-elastic Fields in General Anisotropic Piezoelectric Mediums Due to Periodic and Non-periodic Distribution of Self-Assembled Quantum Wires and Quantum Dots

مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / تبدیل فوریه Fourier Transform / میدان الکتروالاستیک Electro-Elastic Field / کوانتوم سیم ها Quantum Wires / کوانتوم نقطه ها Quantum Dots

09-41462

1094

پایان نامه

بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سد بتنی وزنی در اثر حرکت گسل در فونداسیونNonlinear Seismic Response of Concrete Gravity Dams Due to Foundation Fault Movement

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / روش اجزای محدود Finite Element Method / اندرکنش سد - مخزن - پی Dam-Reservoir-Foundation Interaction / رفتار لرزه ای غیرخطی Nonlinear Seismic Behavior / حرکت گسل در فوندانسیون Foundation Fault Movement / روش گره های مجزا Split Nodes Technique

09-41464

1095

پایان نامه

نمونه برداری فشرده با روش های غیرتصادفی Deterministic Compressed Sensing

حسگری فشرده Compressive Sensing / تنکی Sparsity / تراکم پذیری Compressibility / تصویر خطی Linear Projection / نمونه برداری غیرخطی Nonlinear Sampling / دنباله تصادفی با توزیع مستقل یکنواخت I.I.D Sequence / ماتریس کم رتبه Low-Rank Matrix

05-41465

1096

پایان نامه

بررسی روش های کنترل پذیرش درخواست در شبکه های وایمکس Call Admission Control Schemes in WiMAX Networks

شبکه های بی سیم Wireless Networks / کنترل پذیرش مکالمه Call Admission Control / کیفیت خدمات Service Quality / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16 Standard / شبکه های وایمکس Wordwide Interoperability for Microwave Access (WIMAX)Networks

19-41467

1097

پایان نامه

بررسی خواص رئولوژیک قیرهای اصلاح شده با دو اصلاح کننده Evaluation of Rheological Properties of Modified Binders with Two Modifiers

قیر اصلاح شده Modified Bitumen / آزمایش خزش و برگشت قیر در چند سطح تنش Multi-Stress Creep and Recovery (MSCR)Test / جاروی فرکانسی Frequency Sweep / مدول مختلط برشی Complex Shear Modulus

09-42673

1098

پایان نامه

کاربرد داده کاوی در سیستم های اطلاعات تولید (بررسی موردی: بهبود فروش انواع بستنی مربوط به شرکت لبنیاتی کاله در مناطق مختلف تهران) Using Data Mining in Production Information Systems

داده کاوی Data Mining / خطای داده Data Error / داده کاوی چند رابطه ای Multi-Relational Data Mining / قوانین انجمنی رابطه ای Relational Association Rules

01-42674

1099

پایان نامه

یک روش جستجوی خطی جریمه ای با قوانین چرخشی A Line Search Exact Penalty Method Using Steering Rules

بهینه سازی با قیود غیرخطی Nonlinearly Constrained Optimization / جستجوی خطی Line Search / تابع جریمه ای Penalty Function / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / قوانین چرخشی Steering Rules

02-42701

1100

پایان نامه

مدل سازی رفتار لرزه ای ساختمان خشتی با سقف گنبدی تحت اثر زلزله Seismic Behavior Modeling of An Arched-Roof Adobe Building

ساختمان های خشتی و گلی Adobe/Mud Structures / سقف های گنبدی Domed Roofs / ریزمدل سازی با جزئیات Detailed Micro-Modeling / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / کالب زنی Calibration

09-4271

 

ردیف

نوع

 

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

پایان نامه

 

شبیه سازی و کنترل راکتور بستر ثابت (Fixed Bed)واکنش OCM Simulation and Control of Fixed Bed OCM Reactor

مدل سینتیکی Kinetic Model / شناسایی سیستم System Identification / شبکه عصبی Neural Network / مدل بلوک گرای همرشتاین Block Oriented Hammerstein Model / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / زوج اکسایشی Oxidative Coupling / کنترل پیش بین مبتنی بر مدل Model Predictive Control

06-42741

1102

پایان نامه

 

بررسی آسیب، مواد و مصالح در تعمیر پل های بتنی Damage Detection and Evaluation of Repair Materials and Techniques for Concrete Bridges

مقاوم سازی UPGRADING / لاتکس Latex / بهسازی Rehabilitation / پل بتنی Concrete Bridge / مواد تعمیر Repair Materials / استحکام اتصال Bond Strength

09-42837

1103

پایان نامه

 

بررسی اثرات حاصل از ترکیب گردابه های بال مثلثی و کانارد بر توزیع فشار بدنه Effect of Delta Wing Leading Edge Vortex on Pressure Distribution of Fuselagein in Subsonic Regime

بال مثلثی Delta Wing / تونل باد Wind Tunnel / تحلیل فرکانسی Frequency Analysis / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current) / واپاشی گردابه ای Vortex Breakdown / بدنه Fuselage

45-42912

1104

پایان نامه

 

توسیع پالایه اطلاعات و زمان های شبه توقف 

نظریه عمومی فرایندهای تصادفی General Theory of Stochastic Processes / زمان های شبه توقف Pseudo-stopping Times / تصویر دوگان Dual Projection / توسیع پالایه Enlargement of Filtration

02-42930

1105

پایان نامه

 

مطالعه برهم کنش ترکیبات اضافی بین دنده های شیف باز و برخی از پذیرنده های آلی و معدنی Comparative Studies on Adduct Compounds of Schiff-Base Donors and Some Organic and Inorganic Acceptors

دهنده الکترون Electron Donor / پذیرنده الکترون Electron Acceptor / ترکیبات انتقال بار Charge Transfer Compounds / معادله وانت هوف Vant Hoff Equation

03-43278

1106

پایان نامه

 

رویکرد مبتنی بر تئوری بازی برای کنترل توپولوژی در شبکه های اقتضایی سیار A Game Theoretic Approach for Topology Control in Mobile Ad hoc Networks

طراحی مکانیزم Mechanism Design / نظریه بازی GAME THEORY / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / کنترل هم بندی Topology Control / توان ارسال Transmission Power / فاصله گامی Hop Distance

19-43285

1107

پایان نامه

 

تحلیل تنش های حرارتی - رطوبتی در ورق های کامپوزیتی لایه ای به روش اغتشاشات Hygrothermal Stress Analysis in Composite Laminatesby Perturbation Method

نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی بهبودیافته Improved First-Order Shear Deformation Theory (IFSDT) / نظریه لایه ای Layerwise Theory / روش اغتشاشی Perturbation Method / تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / بارگذاری آبی - حرارتی Hydrothermal Loading / ورق کامپوزیتی با لایه گذاری عمومی Generally Laminated Composite Plate

08-43629

1108

پایان نامه

 

مدل های سطح بدست آمده از نظریه های کشسانی غیرخطی توسط گاما - همگرایی A Hierarchy of Plate Models Derived from Nonliinear Elasticity by T-Convergence

چگالی انرژی کرنشی Strain Energy Density / انرژی حدی Limiting Energy / روش گاما - همگرایی Gamma-Convergence Method / فرم بنیادی دوم Second Fundamental Form

02-43712

1109

پایان نامه

 

بررسی سیستم های مختلف آندی بر روی میزان جریان تولیدی و حذف آلاینده در پیل سوختی میکروبی Experimental Investing of Different Anodic Patterns on Electricity Generation Efficiency in Microbial Fuel Cells (MFCs)

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زیست توده Biomass / چگالی جریان Current Density / چگالی توان تولیدی Power Density / سوبسترا Substrate

06-43898

1110

پایان نامه

 

ترکیب بخش بندی بازار و رضایت مشتری با استفاده از نظریه سه عاملی رضایت: موردکاوی بازار شرکت همراه اول Combining Market Segmentation and Customer Segmentation Using Three-factor Theory: the Telecom (MCI) Case Study

رضایت مشتری Customer Satisfaction / بخش بندی بازار Market Segmentation / داده کاوی Data Mining / مدل کانو Kano Model / اپراتورهای مخابراتی تلفن همراه Mobile Telecom Operators / نظریه سه عاملی رضایت Three Factor Theory / صنعت تلفن همراه Mobile Industry

44-43908

1111

پایان نامه

 

تحقیق در مورد رفتار سازه های کوتاه و نامنظم با سیستم مقاوم جانبی دوگانه On The Behavior of Low-Rise, Irregular, Dual Structures

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / شکل پذیری Ductility / تغییر شکل غیرارتجاعی Inelastic Deformation / سازه های نامنظم Nonlinear Structures / دیوارهای برشی Shear Walls

53-44463

1112

پایان نامه

 

چندوجهی های تصادفی Random Polytopes

احتمال هندسی Geometric Probability / چندوجهی های تصادفی Random Polytopes / قضیه پوشش عرق چینی بهینه Economic Cap Covering Theorem / محک بی قاعدگی Irregularity Criterion / قضیه حد مرکزی Central Limit Theorem / تقریب اجسام محدب Approximation of Convex Bodies

02-44607

1113

پایان نامه

 

بررسی نوترینوهای کیهانی در تلسکوپ های نوترینو نقص CP، فیزیک ورای مدل استاندارد و خواص چشمه ها Cosmic Neutrinos at Neutrino Telescopes CP-violation, Source Properties and Beyond the Standard Model Physics

نوترینو Neutrino / جرم نوترینو Neutrino Mass / تلسکوپ نوترینو Neutrino Telescope / تقارن های ماتریس جرم نوترینو Neutrino Mass Matrix Symmetries / نوترینوهای با انرژی بالا High Energy Neutrinos / سناریوی شبه دیراک Pseudo-Dirac Seenario

04-45450

1114

پایان نامه

 

اثر یارانه ها بر تحولات جمعیتی و سرمایه انسانی در اقتصاد ایران Impact of Subsidies on Evolution of Fertility and Human Capital in the Iranian Economy

درآمد نفت Oil Income / اقتصاد ایران Iran Economy / سرمایه انسانی Human Captial / گذار باروری Fertility Transition / تفاوت در باروری Differential Fertility / یارانه Subsidy

44-46557

1115

پایان نامه

 

تأثیر تلاطم برسایز نانو ذرات و توصیف آماری پراکندگی نور از محلول حاوی نانو ذراتControlled Nucleation and Growth of CDS Nanoparticles by Turbulent Dispersion and Statistical Processin of Light Scattering From Nanoparticles

تلاطم Turbulence / پخش نور Light Scattering / اندازه نانوذرات Nanoparticles Size / بررسی آماری Statistical Investigation / محلول نانوذرات Nanoparticles Suspension

04-47964

1116

پایان نامه

 

کنترل ارتعاشات سکوی دریایی با ترکیب میراگرها تحت شرایط محیطی نرمال و بحرانیAnalytical Studies on Vibration Control of Offshore Jacket Platforms with Hybrid Damping Systems

کنترل ارتعاش Vibration Control / بارهای محیطی Wave Loading / بار لرزه ای Seismic Load / سکوهای دریایی Offshore Platforms / سکوی پایه ثابت Jacket Platform / سکوی دریایی فلوت آور Float-Over Offshore Jacket Platform / میراگر ترکیبی Hybrid Damper / عرشه فلوت آور Float-Over Deck

09-41556

1117

پایان نامه

 

بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی با اتصالات مجهز به آلیاژهای حافظه دار شکلی Investigation onthe Seismic Behavior of Steel MRF with Shape Memory Alloy Equipped Connections

فوق ارتجاعی Superelasticity / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / کنترل غیرفعال Passive Control / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy

09-40670

1118

پایان نامه

 

طراحی، تحلیل، ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی یک سنسور تماسی برای تقابل با بافت های حجیم و نرم Design, Analysis, Implementation and Experimental Evaluation of a Tactile Sensor System to Detect the Compliance of Large Soft Tissue

کرنش سنج Strain Gages / پس خورد نیرو Force Feedback / حس تماسی Tactile Sensing / بافت حجیم نرم Large Soft Organs / شناسایی لغزش بافت Tissue Sliding

58-40739

1119

پایان نامه

 

طراحی و مدل دستگاه جدید تبدیل انرژی موج دریا به الکتریسیته با بهره گیری از کنترلر فازی Design and Simulation of a Hydraulic Wave Energy Converter By Use of a Fuzzy Logic Controller

کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / انرژی موج دریا Waterwave Energy / انرژی های نو New Energies / مبدل انرژی امواج دریا Wave Energy Converter (WEC) / مقاوم سازی دستگاه در برابر طوفان Hurricane Survival Systems

58-40743

1120

پایان نامه

 

حرکت ربات بدون سرنشین زیرسطحی توسط هوش محاسباتی Mission Control of Autonomous Underwater Vehicle Using Computational Intelligence

شبکه عصبی Neural Network / مدل سازی MODELING / کنترل Control / شناور خودکار زیرسطحی Autonomous Underwater Vehicle

58-40744

1121

پایان نامه

 

کنترل یک روبات موازی 5 لینک با استفاده از روش های محاسباتی Control of a 5-Link Parallel Robot with Computational Intelligent Techniques

کنترل Control / شبکه عصبی Neural Network / منطق فازی Fuzzy Logic / ربات موازی Parallel Robot / روش هوش محاسباتی Computational Intelligent Technique

55-40745

1122

پایان نامه

 

شکست و کمانش سازه های کامپوزیتی هوشمند با چند حالت پایدار به روش المان محدود غیرخطی Failure and Buckling Control of Smart Morphing Composite using Nonlinear Finite Element Method

شکست Refraction / کمانش Buckling / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / سازه های کامپوزیتی هوشمند Smart Morphing Composites / مکانیسم کنترلی Control Mechanism

58-40747

1123

پایان نامه

 

کنترل فرکانس شبکه در خلال بازوصل آن Frequency Control During Power System Restoration

بازوصل سیستم قدرت Power System Restoration / کنترل فرکانس Frequency Control / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / کنترل بارگیری Load Pickup

05-40815

1124

پایان نامه

 

طراحی سیستم غیرفعال کنترل ارتعاشات دیزل ژنراتور 

کنترل غیرفعال Passive Control / تحلیل مودال Modal Analysis / سیستم تعلیق Suspension System / دیزل ژنراتور Disel Generator / سیستم تعلیق دومرحله ای Two Stage Suspension System

08-40855

1125

پایان نامه

 

طراحی یک الگوریتم کنترلی جهت بهینه سازی مسیر حرکتی تنه در فعالیت های سه بعدی همزمان با بررسی قید پایداری Design of Controling Algorithm for Optimization of Trunk Trajectory during 3D Dynamic Activities while Considering Stability Requirements

پایداری ستون فقرات Spine Stability / کنترل بهینه Optimal Control / روش مرتب سازی مستقیم Direct Collocation Method / الگوریتم کنترل Control Algorithm

08-40908

1126

پایان نامه

 

بررسی اثر هالیدها بر الکترواکسیداسیون نقره در محیط قلیایی 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نهشت برقی Electrodeposition / تبلور الکتریکی Electrocrystallization / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / الکترود نقره Silver Electrode

03-40966

1127

پایان نامه

 

پایدارسازی مدارهای تناوبی در سیستم های آشوبناک با مشتقات کسری با پس خوراند خطی متغیرهای حالت Stabilizing Periodic Orbits of Fractional Order Chaotic Systems Via Linear State Feedback Control

سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / کنترل Control / مدار تناوبی ناپایدار Unstable Periodic Orbit / نظریه آشوب Chaos Theory / پایداری خطی Linear Stability

08-40973

1128

پایان نامه

 

طراحی رویت کننده و کنترل کننده ی غیرخطی برای تخمین و کنترل وضعیت ماهوارهDesign of Nonlinear Observer and Controller for Satellite Attitude Estimation and Control

ماهواره Sattelite / کنترل وضعیت Attitude Control / کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller / مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / تخمین وضعیت Attitude Estimation / اندازه گیری برداری Vector Measurement

05-41015

1129

پایان نامه

 

یک روش جدید برا ی کنترل زیربهینه یک کلاس از دستگاه های غیرخطی A New Method for Suboptimal Control of a Class of Non-Linear Systems

دستگاه های غیرخطی Nonlinear Systems / کنترل بهینه Optimal Control / معادله هامیلتون - ژاکوبی - بلمن Hamilton-Jacobi-Bellman Equation / کنترل پس خوردی Feedback Control / روش اغتشاشی Perturbation Method

02-41072

1130

پایان نامه

 

کل گرایی دوئم و کواین Holism of Duhem and Quine

کل گرایی Holism / تعین ناقص Under Determination / نظریه دوهم - کواین Duhem-Quine Thesis / تایید کل گرایانه Holistic Confirmation / ابطال کل گرایانه Holistic Falification

42-41142

1131

پایان نامه

 

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل یک راکتور پلیمریزاسیون تعلیقی ناپیوسته Modeling, Simulation and Control of Batch Suspension Polymerization Reactor

توزیع جرم مولکولی Molecular Mass Distribution / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / بهینه سازی Optimization / کنترل دما Temperature Control

06-41152

1132

پایان نامه

 

توسعه یک روش ریزاستخراج بر پایه پلی پروپیلن به منظور اندازه گیری فلوکستین در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از کروماتوگرافی مایع - آشکارساز فلورسانس A Polypropylene-Based Microextraction Method Coupled with HPLC-FD for Determination of Fluoxetine in Human

ریزاستخراج Microextraction / کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / فلوکستین Fluoxetine / غشای پلی پروپیلن Polypropylene Sheet

03-41205

1133

پایان نامه

 

کنترل مستقیم گشتاور در ماشین های القایی دوتحریکه بدون جاروبک Direct Torque Control in Brushless Doubly-Fed Induction Motor

کنترل مستقیم گشتاور Direct Torque Control / ماشین القایی دو تحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly Fed Induction Machine / کنترل فاز و اندازه شار Flux Phase and Magnitude Control

05-41225

1134

پایان نامه

 

مشارکت توربین های بادی سرعت متغیر در تنظیم فرکانس شبکه 

کنترل فرکانس Frequency Control / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / توربین بادی Wind Turbine / ژنراتور مغناطیس دایم Permanent Magnet Generator / توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)Wind Turbine

05-41235

1135

پایان نامه

 

کمپلکس های انتقال بار مشتق های کتکول و کمپلکس های شیف باز کبالت: واکنش پذیری و برهم کنش 

دوپامین Dopamine / کمپلکس های پکمن Pacman Complexes / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / آمینوالکل ها Aminoalcohols / 4 - نیترو کتکول 4-Nitro Cathechol

03-41253

1136

پایان نامه

 

بررسی خواص مکانیکی گرافین Investigation of Mechanical Properties of Graphene

گرافین Graphine / خواص مکانیکی Mechanical Properties / کرنش Strain / میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT)

04-41279

1137

پایان نامه

 

کنترل یک فرایند کریستالیزاسیون Control of a Crystallization Process

بهینه سازی Optimization / کنترل Control / موازنه جمعیت Population Balance / تبلور Crystallization / اجزای بقا Conservation Element / اجزای حل Solution Element

06-41314

1138

پایان نامه

 

توسعه قانون هدایت برای فرایند ملاقات خودکار با ماهواره نامتعادل Guidance Algorithm Development and 6DOF Control in Final Rendezvous Phase with Uncooperative Target

شبیه سازی Simulation / هدایت GUIDANCE / کنترل Control / معادله مدل سازی Modeling Equation

45-41318

1139

پایان نامه

 

قیمت گذاری دینامیک و تعیین سیاست بهینه گارانتی و تبلیغات برای محصولات با تکنولوژی بالا Dynamic Pricing and Optimal Warranty and Advertisement Policy For High-Tech Products

قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / تبلیغات Advertisement / کنترل بهینه Optimal Control / صنایع نوین High Technology Industries / سیاست بهینه گارانتی Optimal Warranty Policy

01-41335

1140

پایان نامه

 

مدل سازی و کنترل ربات ماهی کارنجیفرم به همراه بررسی تجربی صحت نیروهای حاصل از تئوری جسم کشیده با دامنه ی حرکات بزرگ لایتهیل Modeling and Control of a Carangiform Fish Robot with Experimental Validation of the Forces Obtained by Large Amplitude Elongated Body Theory of Lighthill

ربات ماهی Fish Robot / مدل سازی MODELING / کنترل Control / بررسی تجربی Experimental Investigation / رابطه لایت هیل Lighthill Equation

08-41364

1141

پایان نامه

 

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل برداری ژنراتور القایی بدون جاروبک با تغذیه دوگانه (BDFG)برای کاربرد در نیروگاه های بادی Design and Implementation of a Vector Control Structure for the Brushless Doubly-Fed (Induction) Generator (BDFG) for Wind Power Applications

ماشین القایی دو تحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly Fed Induction Machine / کنترل برداری Vector Control / انرژی باد Wind Energy / مدل های برداری Vector Models

05-41471

1142

پایان نامه

 

کنترل نیمه فعال ارتعاشات خودرو سدان با یازده درجه آزادی با استفاده از دمپر مغناطیسی Semi Active Vibration Control of an Eleven Degree of Freedom Passenger Car Using Magnetorheological Shock Absorbers

سیستم تعلیق Suspension System / کنترل کننده عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Controller / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper / کنترل نیمه فعال Semiactive Control / خودرو کامل Full Car / الگوریتم کنترل بهینه کلیپد Clipped-Optimal Control Algorithm

58-41522

1143

پایان نامه

 

شناسایی و تحلیل نقطه تغییر در فرایندهای پواسون Change Point Detection and Analysis in Poisson Processes

کنترل کیفیت Quality Control / کنترل فرایند آماری Statistical Process Control / نمودار کنترلی Control Chart / نقطه تغییر Change Point / فرایند پواسون Poisson Process

01-41559

1144

پایان نامه

 

سنتز و شناسایی غربال های مولکولی نانوزئولیتی به منظور جداسازی 33Xe از 85KrThe Synthesis and Characterization of Nano Zeolitic Molecular Sieve for Separation of 133Xe from 85Kr

ضریب نفوذ Diffusion Coefficient / کلینوپتیلولیت Clinoptilolite / آسیاکاری Milling / کروماتوگرافی Chromatography / نانوزئولیت Nanozeolite / ضریب نفوذ بلوری Crystal Diffusivity / ثابت هنری Henry's Law Constant / زنون Xenon / کریپتون Krypton

06-41629

1145

پایان نامه

 

طراحی، ساخت و کنترل مبتنی بر مدل ربات بندباز Design, Fabrication and Model-based Control of Brachiation Robot

ربات بندباز Brachiation Robot / کنترل بهینه Optimal Control / کنترل بر مبنای مدل Model Based Control / کنترل مقاوم - تطبیقی Adaptive Robust Control / بندبازی بین میله های نامنظم Irregular Ladder / میله هدف متحرک Moving Target Bar

08-41640

1146

پایان نامه

 

کنترل عاطفی در ماشین ها Emotional Control in Machines

کنترل هوشمند Intelligent Control / کنترل تطبیقی Adaptive Control / یادگیری LEARNING / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / کنترل کننده عاطفی Emotional Controller

58-41658

1147

پایان نامه

 

کنترل مستقیم گشتاور ماشین سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از رویتگر غیرخطی شار Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Machine Using Nonlinear Flux Observer

ماشین سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Machine / کنترل مستقیم گشتاور Direct Torque Control / تخمین شار Flux Estimation / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / مشاهده گر غیرخطی شار Nonlinear Flux Observer

05-41665

1148

پایان نامه

 

بهینه سازی قاعده بهره برداری از سیستم مخازن چندمنظوره در زمان خشکسالی (مطالعه موردی: سیستم دومخزنی لتیان - ماملو) Optimizing Operation Policy of Multipurpose Reservoirs System Under Drought (Case study: Latian-Mamlu reservoirs system)

برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / خشکسالی Drought / روش قاعده محدودیت Hedging Rule Method / کمبود آب Water Shortage / سد لتیان Latian Dam

09-41681

1149

پایان نامه

 

کنترل موقعیت، مسیر و شکل در میکروتیرها با استفاده از عملگرهای پیزوالکتریکPositioning, Tracking and Shape Control in Micro-beams Via Piezoelectric Actuators

میکروتیر Microbeam / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / کنترل موقعیت Position Control / کنترل مسیر Tracking Control / کنترل شکل Shape Control

08-41688

1150

پایان نامه

 

تحلیل دینامیکی، طراحی و ساخت مدل گاورنر نیروگاه آبی Dynamic Analysis, Design and Manufacture of Model of Hydraulic Power Plant’s Governor

گاورنر Governor / کنترل Control / پایداری فرکانسی Frequency Stability / نیروگاه برق آبی Hydroelectric Power Plant / برنامه شبیه ساز نیروگاه Power Plant Simulator Program

08-41704

1151

پایان نامه

 

جداسازی و تخلیص پروتئین های صنعتی به روش کروماتوگرافی و سیستم های دوفازی آبی Separation and Purification of Industrial Proteins by Chromatography and Aqueous two Phase System

سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / کروماتوگرافی Chromatography / آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme / جداسازی پروتئین Protein Separation / خالص سازی پروتئین Protein Purification

06-41728

1152

پایان نامه

 

مدل سازی و کنترل اچ. آی. وی بوسیله روش های هوش محاسباتی Modeling & Control of HIV by Computational Intelligence Techniques

شبکه عصبی Neural Network / کنترل Control / مدل سازی MODELING / تحلیل برگشتی Regression Analysis / بیماری نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

58-41800

1153

پایان نامه

 

مدل سازی و کنترل سرعت میکروربات صفحه ای دوپا A- شکل Control of Locomotion in a Two-Leg Robot with Uncertain Frictional Effects

سینماتیک Kinematics / پیزوالکتریک Pieozoelectric / کنترل Control / ریزربات Micro Robot

08-41804

1154

پایان نامه

 

اثر کرنش بر جذب گازهای مونوکسید کربن و هیدروژن روی گرافین Strain Effect on the CO & H2 Adsorption Upon Graphene

گرافین Graphine / کرنش Strain / جذب Absorption / هیدروژن HYDROGEN / کربن منواکسید Carbon Monoxide

04-41866

1155

پایان نامه

 

سنتز کمپلکس های کلرو اکسو (تترافنیل پورفیریناتو) وانادیم (V) و اکسو (تترافنیل پورفیریناتو) وانادیم (IV) و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها و اپوکسایش آلکن ها؛ بهینه سازی شرایط واکنش با روش سطح پاسخ (RSM) Synthesis of Chloro Oxo (Tetraphenylporphyrinato) Vanadium(V) and Oxo (tetraphenylporphyrinato) Vanadium(IV) and Their Applications as a Catalyst for Oxidation of Sulfides and Epoxidation of Alkenes; Optimization of Reaction Condition by Response Surface Methodology (RSM)

کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اکسایش انتخابی Selective Oxidation / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / تترافنیل پورفیرین Tetraphenyl Porphyrin / اکسایش انتخابی الفین ها Olefines Selective Oxidation

03-41376

1156

پایان نامه

 

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی نانوکامپوزیت های حاوی نانولوله های کربنی موجدارDynamic and Vibration Analysis of Wavy Carbon Nanotube-Reinforced Composites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / کمانش Buckling / مدول کشسان Elastic Modulus

08-41414

1157

پایان نامه

 

بررسی خواص الاستیک وابسته به سایز اجسام فوق کوچک در معرض اینکلوژن ها یا ناهمگنی های نانومتری Size-Dependent Elastic Properties of Ultra-Thin Objects Containing a Nano-Inclusion or a Nano-Inhomogeneity

رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / کرنش ویژه Eigenstrain / نانو میله Nanorod / خواص الاستیک سطح/میان سطح Surface/Interface Elastic Properties / نانواینکلوژن/نانو ناهمگنی Nano-Inclusion/Nano-Inhomogeneity / لایه فوق نازک Ultra Thin Film / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation

48-41448

1158

پایان نامه

 

بررسی تولید آنزیم پروتئاز توسط میکروب های تثبیت شده Production Study of Protease Enzyme by Immobilized Cells

پروتئاز قلیایی Alkaline Protease / تثبیت سلولی Cell Immobilization / کیتوسان Chitosan / آلژینات سدیم Sodium Alginate / چوب ذرت Corn Cob / کاکل ذرت Corn Tassel

06-40859

1159

پایان نامه

 

اصلاح عملیات جوشکاری تعمیری بر روی شیر و فلنج های چاه های گاز ترشModification of Repair Welding on Control Valves and Flanges of Sure Gas

گاز ترش Sour Gas / تنش زدایی Stress Relieving / فریت سوزنی Acicular Ferrite / نیکل NICKEL / ترکیدگی تنش سولفیدی Sulfide Stress Cracking (SSC)

07-40717

1160

پایان نامه

 

بررسی نحوه انتشار گازهای سمی و تعیین محدوده خطر به کمک CFD Modeling of Atmospheric Toxic Release and Dispersion Using CFD

گازهای سمی Hazardous Gas / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / آمونیاک Ammonia / پخش شوندگی Dispersion / مدل کا - اسپلاین K-Epsilon Model

06-41544

1161

پایان نامه

 

عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران Key Success Factors in upstream section of Iran oil and gas industry

عوامل کلیدی موفقیت Key Success Factors / صنعت Industry / نفت OIL / گاز Gas / استراتژی Strategy / موفقیت پروژه PROJECT SUCCESS / بالادستی Upstream

44-41204

1162

پایان نامه

 

مطالعه رشد سطح لایه های نازک ارگانیک Study of Surface Growth of Organic Thin Film

گذارفاز Phase Transition / رشد سطح لایه های نازک آلی Organic Thin Film Surface Growth / مولکول بنزن Benzene Molecule / ظرفیت گرمایی Heat Capacity

04-41122

1163

پایان نامه

 

بررسی وجود نقاط تعادل چندگانه در سیستم واکنش های شیمیایی Multiple Eguilibria In Chemical Reaction Systems

ماتریس ضریب Coefficient Matrix / گراف ها Graphs / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / شبکه معادلات Equations System / نقطه تعادل Equilibria Point / یک به یک بودن Injectivity

02-41086

1164

پایان نامه

 

فشرده سازی تصاویر پزشکی بدون از دست دادن اطلاعات و پیاده سازی بهینه آن به روی سخت افزار Efficient Hardware Implementation of Lossless Medical Image Compression

فشرده سازی بی اتلاف Lossless Compression / درگاشت Entropy / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / فشرده سازی درگاشت Entropy Coding / تبدیل تصویر Image Transformation

55-41051

1165

پایان نامه

 

حل عددی دسته معادلات سیکل جریان تپنده برای گاز واقعی در یک لوله ی تپنده در حالت یک بعدی One Dimensional Numerical Solution of Pulsating Flow in a Pulse Tube Cycle Considering Real Gas Behavior

روش حجم محدود Finite Volume Method / سرماساز لوله ضربانی Pulse Tube Refrigrator / گاز هلیم Helium Gas / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / گازهای حقیقی Real Gases

08-40954

1166

پایان نامه

 

آبکاری پوشش کامپوزیتی برنز - گرافیت - SiC Electroplating of Bronze-Graphite-SiC Composite Coating

آبکاری آلیاژی Alloy Plating / حمام کلریدی Chloride Bath / گرافیت Graphite / پوشش مرکب Composite Coating / خواص مالشی Tribological Properties / برنز - گرافیت Bronze Graphite / آلیاژ مس - قلع Copper-Tin Alloy / سیلیسیم Silicon

07-40937

1167

پایان نامه

 

جداسازی بیولوژیک H2S از گاز طبیعی 

فساد زیستی Biodegradation / هوادهی AERATION / گاز طبیعی Natural Gas / گاز ترش Sour Gas / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / تیوباسیلوس تیوپاروس Thiobacillus Thioparus / سرعت مصرف ویژه Specific Uptake Rate

06-40864

1168

پایان نامه

 

اتصال آلیاژ آلومینیوم Al2024 با روش فاز مایع گذرا و بررسی رفتار اتصال Transient Liquid phase Bonding of AL2024 Alloy and Evaluation of Joint Properties

آلیاژ آلومینیوم 2024 Aluminum 2024 Alloy / شیب حرارتی Temperature Gradient / خستگی Fatigue / نفوذ مرز دانه ای Grain Boundary Diffusion / تردی فلز مذاب Liquid Metal Embrittlement / گالیم آرسناید Gallium Arsenaide / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP)

07-42536

1169

پایان نامه

 

امکان سنجی تولید کامپوزیت های مس - گرافیت و مس - بابیت با روش عملیات اصطکاکی اغتشاشی (ESP) Feasibility Study on Fabrication of Copper-Graphite and Copper-Babbitt Composites by Friction Stir Processing (FSP)

کامپوزیت سطحی Surface Composite / ضریب اصطکاک Friction Coefficient / گرافیت Graphite / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / آلیاژ بابیت Babbit Alloy

07-41365

1170

پایان نامه

 

مدل سازی لامپ های کم مصرف (CFL)و دیگر بارهای غیرخطی و بررسی اثرات استفاده گسترده از آنها در شبکه های توزیع Modeling Compact Flourescent Lamps and Investigation of Their Effects from Distribution Point of View

کیفیت توان Power Quality / هارمونیک ها HARMONICS / بار غیرخطی Nonlinear Load / تلفات هارمونیکی Harmonic Losses / لامپ فلئورسنت فشرده Compact Fluorescent Lamp / اصل نورتن Norton's Law

05-41275

1171

پایان نامه

 

اعمال لایه نازک BiFeO3 به روش سل - ژل با تکنیک غوطه وری BiFeO3 Thin Films Deposition by Sol-Gel and Dip Coating Process

روش سل - ژل Sol-Gel Method / لایه های نازک Thin Films / بیضوی سنجی Ellipsometery / هدایت الکتریکی تحت تابش Photoconductivity / غوطه وری Dipping / فریت بیسموت جانشین شده با کلسیم Calciume Doped Bismuth Ferrite

07-41007

1172

پایان نامه

 

مطالعه نظری و تجربی نقش لاستیک بر کارایی اصطکاکی مواد اصطکاکی سیستم ترمز Experimental and Theoretical Investigation on the Frictional Performance of Friction Materials of Brake System

مواد اصطکاکی Frictional Material / لاستیک Rubber / رزین فنولیک Phenolic Resin / کامپوزیت زمینه پلیمری Polymer Matrix Composite / خواص اصطکاکی Friction Characteristics

06-40969

1173

پایان نامه

 

لایه نشانی و بررسی خواص الکتریکی و الکترونیکی لایه های نازک مولتی فروئیکی فریت بیسموت (BiFeO3) 

لایه نشانی لیزر پالسی Pulsed Laser Deposition (PLD) / لایه های نازک Thin Films / خواص الکتریکی Electerical Properties / بیسموت Bismuth

07-40847

1174

پایان نامه

 

بررسی آزمایشگاهی استفاده از افزودنی گیاهی (پودر حنا) در گل حفاری Experimental Investigation of Henna powder as an Additive to Drilling Fluid

بنتونیت Bentonite / گل حفاری SLURRIES / لخته سازی Flocculation / پودر حنا Henna Powder / یون کلسیم Calcium Ion

06-40751

1175

پایان نامه

 

تاثیر ارتعاشات مافوق صوت در پایداری فرایند تراش متعامد در برابر لرزش A Study of the Effects of Ultrasonic Vibration on the Stability of Orthogonal Cutting Process Against Chatter

ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration / لرزش Vibration / ارتعاشات بیضوی Elliptical Vibrations / پایداری ماشین کاری Machining Stability / مدل نیرو Force Model

08-40613

1176

پایان نامه

 

طراحی گیرنده پالس های بسیار باریک با استفاده از اصل ناوردایی آماری Ultrashort Pulse Receiver Design Via Statistical Invariance Principle

مخابرات باند وسیع WIDEBAND COMMUNICATION / ارتباط نوری Optical Communication / لیزرهای پالسی فوق باریک Ultrashort Pulsed Lasers / گیرنده بهینه Optimum Receiver / اصل ناوردایی آماری Statistical Invariance Principle

05-40462

1177

پایان نامه

 

مطالعات تجربی تولید الکل سوخت از ضایعات کشاورزی در یک بیوراکتور دوغابی Biofuel Alcohol Production from Agricultural Residues in a Slurry Bioreactor

بیواتانول Bioethanol / کاه گندم Wheat Straw / قندها Sugars / سلولز Cellulose / لیگنوسلولزی Lignocellulosic / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / پیش فرایند Pretretment

06-41383

1178

پایان نامه

 

بررسی نقش نانولوله های کربنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه های لاستیکی (SBR) An Investigation on the Effect of Carbon Nanotubes on Physical and Mechanical Properties of Elastomers

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوکامپوزیت Nanocomposite / لاتکس استیرن-بوتادی ان Styrene Butadiene Latex (SBR) / دوده ابررسانا Superconductive Carbon Black / دوده ان 330 N330 Carbon Black / خواص تقویت کنندگی Reinforcing Properties

06-41666

1179

پایان نامه

 

مقایسه عملکرد بیوراکتور غشایی با سیستم لجن فعال متعارف در تصفیه فاضلاب نشاسته Performance Comparison of Membrane Bioreactor and Activated Sludge Processes in Starch Wastewater Treatment

لجن فعال Activated Sludge / نشاسته ها STARCHES / غشای صفحه ای Flat Sheet Membraine / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / فاضلاب مصنوعی Artificial Wastewater

06-41594

1180

پایان نامه

 

طراحی و ساخت میکسر کم نویز تبدیل مستقیم به روش LO-2LO Design and Implementation of a Low-noise Direct Conversion Mixer with LO-2LO Method

تبدیل مستقیم Direct Conversion / مخلوطکن Mixer / گیرنده ها Receivers / شکل نویز دی. اس. بی DSB Noise Figure / حذف نویز حرارتی Thermal Noise Cancellation / حذف نویز سوسویی Flicker Noise Cancellation

05-41558

1181

پایان نامه

 

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای پل ها Application of Endurance Time Method in Seismic Analysis of Bridges

تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / پل ها Bridges / روش زمان دوام Endurance Time Method

09-41069

1182

پایان نامه

 

برنامه ریزی و توسعه شبکه انتقال در حضور نیروگاه های بادی Transmission Expansion Planning for Implementing Distant Wind Power Plants

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / عدم قطعیت Uncertainty / یادگیری فعال Active Learning / مزارع بادی Wind Farms / برنامه ریزی گسترش خطوط انتقال Transmission Expansion Planning / روش فراابتکاری ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب Non-Dominate Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) Method

05-40823

1183

پایان نامه

 

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار شده Transmission Expansion Planning in Deregulated Environments

تحلیل سناریو Scenario Analysis / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / برنامه ریزی گسترش خطوط انتقال Transmission Expansion Planning / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / سیستم های قدرت Power Systems / روش فراابتکاری ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب Non-Dominate Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) Method

05-41792

1184

پایان نامه

 

معماری مفهومی کسب و کارهای شبکه ای A Conceptual Framework for Networked Businesses

کسب و کارهای شبکه ای Networked Businesses / شبکه های اجتماعی Social Networks / کسب و کارهای شبکه ای مبتنی بر پلاتفرم Platform Based Network Business / پلاتفرم Platform

44-44231

1185

پایان نامه

 

تحلیل الگوریتم های اثرگذار در شبکه های اجتماعی Analysis of Effective Algorithms in Social Networks

شبکه های اجتماعی Social Networks / نظریه بازی GAME THEORY / بررسی گسترش در شبکه های اجتماعی Propagation in Social Networks

19-41196

1186

پایان نامه

 

مفهوم بازاریابی اینترنتی بر روی شبکه های اجتماعی و تاثیرات آن بر رفتار مشتریConcept of Internet Social Network Marketing & Its Affects on Consumer Behavior

تبلیغات Advertisement / شبکه های اجتماعی Social Networks / بازاریابی اجتماعی گروه محور Community Based Social Marketing / اینترنت Internet / بازاریابی الکترونیکی Electronic marketing

54-41247

1187

پایان نامه

 

تشخیص صفحات مخرب با استفاده از شبکه های سرویس متغیر پی در پی Detection of Phishing Websites Using Fast Flux Service Networks

حمله Phishing Phishing Attack / سیستم نام دامنه Domain Name System (DNS) / شبکه خدمات متغیر پی در پی Fast-Flux Service Network

19-41423

1188

پایان نامه

 

بیشینه سازی سود فروشنده در بازارهای اجتماعی Profit Maximization of Sellers in Social Markets

الگوریتم Algorithm / نظریه بازی GAME THEORY / شبکه های اجتماعی Social Networks / بهینه سازی Optimization / بیشینه سازی سود Profit Maximization / بازارهای اجتماعی Social Markets

19-41463

1189

پایان نامه

 

طراحی و ساخت تقویت کننده جریان به ولتاژ کم نویز برای استفاده در گیرنده تبدیل مستقیم نوری Design and Implementation of a Low-Noise Transimpedance Amplifier for Homodyne Optical Receivers

تقویت کننده Restrainer / ارتباط نوری Optical Communication / تقویت کننده جریان - ولتاژ Transimpedance Amplifier / کاربردهای کم نویز Low-Noise Applications

05-41630

1190

پایان نامه

 

راهبرد معنایی بر امنیت اطلاعات شخصی در شبکه های اجتماعی Semantic Approach to Privacy Protection in Social Networks

وب معنایی Semantic Web / شبکه های اجتماعی Social Networks / حفاظت Protection / حریم خصوصی Privacy / امنیت داده ها Data Security / کنترل دسترسی Access Control / استدلال بر هست شناسی Ontology Reasoning

52-41803

1191

پایان نامه

 

تحلیل الکتروالاستیک ناخالصی پیزوالکتریک بیضی گون با استفاده از روش اینکلوژن معادل الکترومکانیکی Electroelastic Analysis of Piezoelectric Composites Using Electro-Echanical Equivalent Inclusion Method:A Micromechanical Approach

اندرکنش Interaction / پوشش Coverage / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / پیزوکامپوزیت Piezocomposite / میکرومکانیک MICROMECHANICS / ناخالصی پیزوالکتریک Piezoelectric Inhomogeneity / روش اینکلوژن معادل الکترومکانیکی Electromechanical Equivalent Inclusion Method (EMEIM)

08-41940

1192

پایان نامه

 

رسوب دهی الکتروفورتیک پوشش های خود تمیزشونده TiO2 Electrophoretic Deposition of TiO2 Self-Cleaning Coatings

نانوذرات Nanoparticles / خودتمیزشوندگی Self-Cleaning / کاتالیزور نوری Photocatalyst / آبدوستی Hydrofilicity / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / تیتان Titania

07-40981

1193

پایان نامه

 

بررسی سینتیک تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده های زیست محیطی با استفاده از نانوذرات ZnO بر پایه زئولیت Kinetics Investigation of Photocatalytic Degredation of Environmental Organic Pollutants Using ZnO-Zeolite Nano Composites

کاتالیزور نوری Photocatalyst / زئولیت Zeolite / رنگ های آزو Azo Dyes / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اکسید روی Zinc Oxide / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92 / فرایند اکسایش پیشرفته Advanced Oxidation Process

03-41399

1194

پایان نامه

 

مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق متناوب گاز و آب و تزریق یکنواخت گاز برای ارتقای بهره وری یکی از مخازن ایران Experimental Investigation and Comparison of Water Alternative Gas (WAG) and Continuous Gas Injection (CGI) Processes in One of Iranian Oil Reservoirs

تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / تزریق گاز Gas Injection / روش های ترکیبی Hybrid Methods / بازیافت ثالثیه TERTIARY RECOVERY / بررسی تجربی Experimental Investigation / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق گاز پیوسته Continuous Gas Injection

06-41006

1195

پایان نامه

 

حل دستگاه معادلات غیرخطی متقارن با استفاده از روش های درجه دوم ناحیه اعتماد BFGS Solving Symmetric Nonlinear Equations System Using BFGS Trust Region Quadratic Method

معادلات غیرخطی NONLINEAR EQATIONS / همگرایی سراسری Global Convergence / همگرایی ابرخطی Superlinear Convergence / ناحیه اعتماد Trust Region / فرمول بهنگام سازی بی. اف. جی. اس BFGS Update Formula

02-41298

1196

پایان نامه

 

برنامه ریز ی بهره برداری در سیستم های قدرت تجدید ساختارشده در حضور منابع انرژی بادی/خورشیدی Operation Planning in Restructured Power System Integrating Wind /Solar Energy

توربین بادی Wind Turbine / عدم قطعیت Uncertainty / منطق فازی Fuzzy Logic / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / منابع انرژی دوره ای Intermittent Energy Resources / مجموعه فازی نوع دوم Type 2 Fuzzy Set

05-40518

1197

پایان نامه

 

تحلیل پایداری نانوتیوب های هیبریدی بر اساس تئوری های مبتنی بر مکانیک محیط های پیوسته غیرموضعی Stability Analysis of Hybrid Nanotubes Based on the Nonlocal Continuum Theories

دی.ان.آ DNA / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نظریه کشسانی غیرموضعی Nonlocal Elasticity Theory / ناپایداری کمانشی Buckling Instability / نانوساختار ترکیبی Hybrid Nanostructures / نانوپیپاد کربنی Carbon Nanopeapod / تاثیر ابعاد کوچک Small Scales Effect

08-41914

1198

پایان نامه

 

پیش بینی پایداری در فرایند فرزکاری با عمق کم Predicting Stability in Low Depth Milling

لرزش Vibration / پایداری Stability / فرزکاری Milling / پایداری ارتعاشات لرزشی Chatter Stability / فرزکاری با عمق کم Low Depth Milling

08-48714

1199

پایان نامه

 

مدل سازی عملکرد موتور توربوفن سنگین در نقطه طراحی و خارج نقطه طراحی On-Design and Off-Design Performance Modeling of a Heavy Turbofan Engines

شرایط خارج از نقطه طراحی Off-Design Condition / شرایط نقطه طراحی Design Point Conditions / عملکرد موتور Engine Performance / حلقه های متوالی تودرتو Serial Nested Loops / روش مقیاس Scaling Method

45-41697

1200

پایان نامه

 

جواب های سراسری معادلات همیلتون - ژاکوبی ناهمگن Global Solutions of Inhomogeneous Viscous Hamilton-Jacobi Equations

معادله های لزج هامیلتون Viscous Hamilton Equations / معادله های ژاکوبی JACOBI EQUATIONS / جواب سراسری Global Solution / انفجار گرادیان Gradient Blow-Up / جواب ماندگار Stationary Solution

02-4107

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1201

پایان نامه

تدوین روش ره نگاشت فناوری جهت کاربرد در طراحی و ساخت توربوفن سنگین ملی (بر اساس طراحی مفهومی) Method Developing of National Technology Roadmap for Heavy Turbofan Engine Industry based on Conceptual design

برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning / طراحی مفهومی Conceptual Design / موتور توربوفن Turbofan Engine / ره نگاشت فناوری Technology Roadmap / نگاشت فناوری Technology Mapping

45-41315

1202

پایان نامه

بررسی تفاوت های رفتاری زنان و مردان در مواجهه با سیستم اطلاع رسانی ترافیکی رادیو پیام A Study of Gender Behavioral Differences in Relation to Radio Traffic Information System

رادیو پیام Radio Traffic Information / مدل لوجیت ترتیبی ORDERED LOGIT MODEL / رفتار سفر Travel Behavior / نرم افزار ان لوجیت N Logit Software

09-41694

1203

پایان نامه

کاربرد روش PSA در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم برق اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر و تحلیل حادثه قطع کامل برق نیروگاه (Station Black-Out) Application of PSA Methods in the Reliability Analysis of EPSS of Busherhr NPP in case of Station Black Out

سیستم برق اضطراری Emergency Power Supply System / ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA) / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / ارزیابی قابلیت اطمینان Reliability Evaluation / حادثه قطع تغذیه الکتریکی خارجی Loss of Offsite Power (LOOP)Accident / سیستم دیزل ژنراتورهای اضطراری Emergency Diesel Generator System (EDGS) / حادثه قطع کامل برق نیروگاه Station Black-Out (SBO)Accident

46-41138

1204

پایان نامه

بررسی تاثیر رکود مسکن بر بانک ها در چارچوب آزمون تنش The Impact of House’s Recession on Banks’ Default Rate In The Framework of Stress Testing

قیمت مسکن Housing Price / آزمون تنشی کلان Macro Stress Test / نرخ نکول Default Rate / زیان اعتباری Credit Losses / ارزش افزوده بخش خدمات Value Added of Services / عوامل کلان مخاطره آفرین Macroeconomic Risk Factors

44-43057

1205

پایان نامه

توزیع رشد درآمد سرانه در استان های ایران و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر Distribution of Economic Growth in Provinces of Iran and Their Effect to Each Other

وابستگی فضایی Spatial Dependence / وابستگی مقطعی Cross Section Dependence / اثرات فضایی Spatial Effects / اثرات عام مشترک Common Factor Effects

44-47356

1206

پایان نامه

مقایسه هزینه های واقعی اجرای کار با مبالغ فهرست بهای ابنیه و ارائه راهکار جهت تطابق این دو هزینه Suitable Cost Escalation Indices for Volatile Economic Conditions

تورم Inflation / مبالغ فهرست بها ابنیه Unit Cost Indices / هزینه های واقعی اجرای کار Actual Construction Cost / شاخص هزینه های ساخت و ساز Construction Cost Indices

09-45646

1207

پایان نامه

مدیریت ثروت افراد حقیقی از طریق تخصیص دارایی در ایران Wealth Management for Individuals through Asset Allocation in Iran

تخصیص دارایی Asset Allocation / بهینه سازی Optimization / دسته های دارایی Asset Classes / مدیریت ثروت Wealth Management / بیانیه سیاست سرمایه گذاری Investment Policy Statement (IPS)

44-42763

1208

پایان نامه

بررسی اثر پرداخت نقدی یارانه ها بر عرضه نیروی کار افراد در خانوارهای شهری محمد جواد سلیم Analyzing the Effects of the Cash Subsidy Transfer on Labor Supply in Iranian Urban Households

پرداخت نقدی Cash Transfer / یارانه Subsidy / درآمد غیرکاری سالانه Annual Nonwage Income / تغییر ساعت کاری Working Hours Change / برنامه های اجتماعی Social Plans / ابعاد خانوار Household Size / بودجه خانوار Household Budget / عرضه نیروی کار Labor Supply

44-46421

1209

پایان نامه

توسعه منحنی‌های شکنندگی برای تعدادی از ساختمان‌های موجود در شهر قزوینDevelopment of Fragility Curves for a Number of Existing Buildings in Qazvin

آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / تحلیل شکنندگی Fragility Analysis / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / سازه فولادی دارای سیستم مهاربندی Braced Steel Structure / تحلیل دینامیکی فزاینده کوتاه شده Truncated Incremental Dynamic Analysis

09-4854

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (