Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف1390 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1390

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

بررسی ترجیحات والدین در مورد کمیت و کیفیت فرزندان: مطالعه موردی جامعه شهری ایران در بازه 1390-1385 Investing Parent’s Preferences on Quality and Quantity of Their Children: a Case Study of Iranian Society, from 1385 to 1390

رابطه علی Causality Relationship / روش متغیر ابزاری Instrumental Variable (IV)Method

44-48969

2

پایان نامه

تنظیم هماهنگ پارامترهای پایدار سازهای سیستم قدرت در شبکه سراسری ایران برای میرایی نوسان های محلی و بین ناحیه ای Coordinated Tuning of Power System Stabilizer in Iran Power Grid for Damping Local and InterArea Oscilation

پایدارساز سیستم قدرت Power System Stablizer(PSS) / تحلیل مودال Modal Analysis / شبیه سازی زمانی Time Simulation / شبکه برق سراسری ایران. / تنظیم هماهنگ Coordinated Tuning

05-42958

3

پایان نامه

بهبود پایش تغییرپذیری فرایندهای چندمتغیره Multivariate Process Variability Monitoring Improvements

کنترل همزمان میانگین و واریانس Simultaneous Control of Mean & Variance / نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی Exponentially Weighted Moveing Average (EWMA) / پایش تغییرپذیری Variability Monitoring / پایش چندمتغیره Multivarriate Monitoring / مشاهدات فردی Individual Observations / مربع انحراف از هدف Squared Deviation From the Target / تک نمودار کنترلی Single Control Chart

01-41651

4

پایان نامه

مدل پیش بینی تصادفات درون شهری بر اساس خصوصیات ماکروسکوپیک ترافیکAccident Prediction Model Based on Macroscopic Traffic Characteristics

مدل تصادفی Stochastic Model / مدل لوجیت LOGIT MODEL / پیش بینی تصادف Accident Prediction / خواص ماکروسکوپی Macroscopic Properties

09-41662

5

پایان نامه

تاثیر تزریق نیتروژن بر رفتار فازی و ناپایداری رسوبات آسفالتین در مخازن نفتی Effect of Nitrogen Injection on Phase Behavior and Asphaltene Instability

تزریق نیتروژن Nitrogen Flooding / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / موازنه جمعیت Population Balance / غربالگری مخازن Screening Analysis / توزیع اندازه رسوبات Aggregate Size Distribution / ساختار فراکتالی توده ها Fractal Structure

06-41702

6

پایان نامه

مقادیر زتای چندگانه Multiple Zeta Values

مقادیر زتای چندگانه Multiple Zeta Values / انتگرال های مکرر Iterated Integrals Renormalization / بهنجارسازی Normalization / گسترش تحلیلی Analytic Continuation

02-41743

7

پایان نامه

روابط مقیاسی کهکشان های کوتوله در خوشه ی کهکشانی گیسو Scaling Relations in Dwarf Galaxies of the Coma Cluster of Galaxies

کهکشان های کوتوله Dwarf Galaxies / مساحی گنجینه ای خوشه کهکشانی گیسو Coma Treasury Survey / صفحه اصلی کهکشان ها Galaxies: Fundamental Plane / روابط مقیاسی کهکشان ها Galaxies: Scaling Relations / نورسنجی کهکشان ها Galaxies: Photometry / سرعت پخشی کهکشان ها Galaxies: Velocity Dispersion

04-41757

8

پایان نامه

تناظر AdS3/CFT2 در حضور ابر گرانش 1=N AdS3/CFT2 In The Presence of N=1 Supergravity

تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / فضای پاددوسیته Anti deSitter (AdS)Space / روش برن - هنو Brown and Henneaux Method / بار مرکزی کلاسیکی در فضای پاد دوسیته Classical Central Charge in Anti De Sitter Space

04-41766

9

پایان نامه

بررسی اثر دولایه بودن جداره ی رگ دوشاخگی کاروتید بر توزیع پارامترهای همودینامیکی و غیرهمودینامیکی با استفاده از رویکرد اندرکنش سیال - سازه Study the Effect of Considering two Layered wall for Carotid Artery Bifurcation on Distribution of Hemodynamic and Non-Hemodynamic Parameters using a Fluid-Structure Interaction Method

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تنش برشی جداره Wall Shear Stress (WSS) / دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction

08-41785

10

پایان نامه

آنالیز عددی و تحلیلی جریان الکترواسموتیک سیال غیرنیوتنی با خواص وابسته به دما در حضور گرادیان فشار در داخل میکروکانال مویی Numerical and Analytical Analysis of Electroosmotic Flow of Non-Newtonian Fluids with Temperature Dependent Properties in the presence of Pressure Gradient in a Slit Micro-Channel

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / سیال قانون توان Power-Low Fluid / سیستم ریزسیال Microfluidic System / تلفات حرارتی (ژول) Joul Heating / تقریب دبای - هاکل Debye-Huckel / اتلاف لزجتی Viscous Dissipation

08-41793

11

پایان نامه

بررسی مسئله قیمت گذاری با در نظر گرفتن ملاحظات صف Integrated Pricing and Queuing Problem

قیمت بهینه Optimal Price / زمان انتظار Waiting Time / ظرفیت خدمت دهی بهینه Optimal Service Capacity / ظرفیت صف Queue Capacity / قیمت رزرو Reservation Price / حساسیت زمانی Time Sensitivity

01-41806

12

پایان نامه

بررسی حذف زیستی پارا - کلروفنل توسط سویه قارچی پاراکونیوتریوم Invetigation Over Bio Elimination of Para Chlorophenol by Paraconiothyrium Fungal Strain Variabile

پارا - کلروفنل Para-Chloro Phenol / حذف زیستی Bioelimination / قارچ پاراکونیوتریوم Paraconiothyrium Fungi / آنزیم لکاز Laccase Enzyme

06-41808

13

پایان نامه

تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی بر مبنای منطق فازی و حساب بازه ای مودالTolerance Analysis of Mechanical Assemblies Based on Fuzzy Logic and Modal Interval Arithmetic

نظریه فازی FUZZY THEORY / تحلیل تولرانس Tolerance Analysis / ناحیه تولرانس Tolerance Zone / درجه آزادی کوچک Freedom Small Degree / حساب بازه ای مودال Modal Interval Arithmetic

08-41810

14

پایان نامه

بررسی جریان هوا در دستگاه تنفس با در نظر گرفتن اندرکنش فاز سیال و جامد The Study of Flow in Respiratory System with Fluid Structure Interaction Approach

ریه Lung / ردیابی ذرات Particle Tracking / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / دیدگاه اویلری - لاگرانژی Eulerian-Lagrangian Approach / زیست سیال Biofluid

08-41813

15

پایان نامه

ادغام، بازترکیبی و جهش ژنتیکی Coalescence, Recombinations and Mutations

جهش ژنتیکی Genetic Mutation / ادغام. / بازترکیبی Recombination / نظریه ادغام کینگمن Kingman's Coalescence Theory / گراف باز ترکیبی Ancestral Recombination Graph / فرمول نمونه گیری اونز Ewens Sampling Formula

02-41820

16

پایان نامه

اندازه گیری شدت تابشی دستگاه های فیزیوتراپی اولتراسوند از طریق ریز - حباب هاUltrasound Intensity Exposimetry in Physiotherapy Devices using Micro-Bubbles

ریزحباب Microbubble / کالب زنی Calibration / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves

05-41821

17

پایان نامه

بررسی اثر تغییرات قیمت های کالا بر بازده سهام شرکت های مرتبط در بورس اوراق بهادار تهران A Study on the Impact of the “Commodities’ Returns"on the Related “Firms’ Stock Returns” in Tehran Stock Exchange

مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / داده های تابلویی Panel Data / تحلیل برگشتی Regression Analysis / مدل ارزیابی ASSESSMENT MODEL / ضریب حساسیت قیمت سهام Stock Price Exposure / تبای کالا Commodity Price / مدل چند عاملی Multifactor Model / حرکت براونی هندسی Geometric Brownian Motion

44-41822

18

پایان نامه

ارزیابی روشهای ترکیب پیش بینی: مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهرانEvaluation of Forecast Combination Methods:A Case Study of House Price in Tehran

قیمت مسکن Housing Price / ترکیب پیش بینی Forecast Combination / ارزیابی پیش بینی Forecast Evaluation / مدل خودهمبسته با وقفه توزیع شده Autoregressive Distributed Lag Model

44-41825

19

پایان نامه

بررسی اتصال آنزیم بر سطح نانوذره هیبریدی طلااکسید مغناطیسی آهن Study of Enzyme (Chymotrypsin) -Core/Shell (Fe3O4 @ Au) Nanoparticle Bioconjugate

تثبیت آنزیم Enzyme Stabilization / نانوذرات آهن - طلا Ferrite-Gold Nanoparticle / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / ساختار پروتئین Protein Structure / آنزیم کیموتریپسین Chymotrypsin Enzyme / فعالیت آنزیم Enzyme Activity

06-41826

20

پایان نامه

پیش بینی نسبت P/E به کمک تجزیه به عوامل تشکیل دهنده Forecasting P/E Ratio by Decomposing into Constituent Factros

سری زمانی مالی Financial Time Series / نسبت قیمت به درآمد P/E Ratio / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / تحلیل برگشتی خطی Linear Regression / مدل سازی MODELING

44-41828

21

پایان نامه

مطالعه برهم کنش دو ذره ای کلوئیدی در بلور مایع نماتیک به روش اجزای محدود Pair Interaction Between Colloidal PartIcles in Nematic Liquid Crystal: A Finite Element Study

کلوئید Colloid / نقص Defect / قلاب شدگی Anchoring / دوقطبی Dipole / چهارقطبی Quadrupole

04-41831

22

پایان نامه

کژمنشی و دوشغله بودن در بازار کار ایران Dual Job-Holding and Moral Hazard in Iranian Labor Market

کژمنشی Moral Hazard / انتخاب وارونه Adverse Selection / اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / دوشغله بودن Dual Job Holding

44-41832

23

پایان نامه

حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با استفاده از نظریه بازی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) Conflict Resolution of Water Resources Allocations using the Game Theoretic Approach:The Case of Orumieh River Basin

تخصیص آب Water Allocation / رفع تداخل Conflict Resolution / نظریه بازی همکارانه Cooperative Game Theory / مدل برنامه ریزی منابع آب Water Planning Model

09-41836

24

پایان نامه

استفاده از مدل خودبرگشت با توزیع تی استیودنت برای مدل کردن متغیرهای مالی ایران Using Student’s t Autoregressive (STAR) to Model Financial Variables of Iran

تلاطم Turbulence / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / روش خودهمبسته Autoregressive Method / تقلیل احتمالاتی Probabilistic Reduction / توزیع تی استیودنت Student T Distribution

44-41840

25

پایان نامه

حسگر فیبر نوری بر پایه زنش 

فیبر نوری Fiber Optics / حس گرها Sensors / تداخل سنج Interferometer / زنش Beat Signal

04-41842

26

پایان نامه

الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی شتاب داده شده با شرط سکانت اصلاح شدهAccelerated Hybrid Conjugate Gradient Algorithm with Modified Secant Condition

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / شرایط سکانت اصلاح شده Modified Secant Condition / روش گرادیان مزدوج ترکیبی Hybrid Conjugate Gradient Method / جهت نیوتن Newton Direction

02-41855

27

پایان نامه

طراحی کنترل کننده های زمان ناوردای پیوسته برای ایجاد حرکت های راه رفتن و دویدن متناوب و پایدارنمایی در ربات های دوپای صفحه ای Design of Continuous and Time-Invariant Controllers for Exponential Stabilization of Periodic Walking and Running Locomotion in Planar Bipedal Robots

ربات دوپا Bipedal Robot / کنترل دوسطحی Two Level Control / دویدن Running / ربات راه رونده Walking Robot / ربات های تک پا Monopedal Robots / پایدارسازی نمایی Exponential Stability / نگاشت بازگشتی پوانکاره Poincare Return Map / الگوریتم مسیریابی غیرهولونومیک روی خط Online Nonholonomic Motion Planning Algorithm

05-41857

28

پایان نامه

انتخاب کم هزینه ترین مسیر در شبکه های انتقال پیام کوتاه متنی (اس ام اس)Selecting List Cost Route in SMS Networks

مخابرات TELECOMMUNICATION / مسیریابی ROUTING / بهینه سازی Optimization / استخراج ویژگی Feature Extraction / خدمات پیام کوتاه Short Message Service (SMS)

01-41859

29

پایان نامه

مدل سازی پارامتری یک جزء حرکتی ناحیه کمری ستون فقرات به روش اجزای محدودParametric Finite Element Modeling of a Lumbar Motion Segment

مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / پردازش تصویر Image Processing / تغییرات آناتومیکی Anotomical Variation / مفاصل رویه ای Facet Joints

08-41860

30

پایان نامه

تحلیل تنش در ورق های کامپوزیتی متقارن تحت بارگذاری برشی Stress Analysis in Symmetric Composite Laminates Subjected to Shearing Load

بارگذاری برشی Shear Load / اثر لبه Edge Effect / نظریه لایه ای Layerwise Theory / تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / ورق کامپوزیتی متقارن Symmetric Composite Laminate / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی بهبودیافته Improved First-Order Shear Deformation Theory (IFSDT)

08-41868

31

پایان نامه

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان های آجری غیرمسلحEvaluation of Endurance Time Method in Nonlinear Dynamic Analysis of Unreinforced Brick Masonry Buildings

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / ساختمان های آجری غیرمسلح UnReinforced Masonry Buildings (URM) / دیوار ساده Solid Wall / دیوار با بازشو Hollow Wall / مدل سه بعدی ساده شده Simplified Three Dimensional Model

09-41872

32

پایان نامه

طراحی، ساخت و تست سیستم عامل محرک ترموآکوستیکی در مقیاس آزمایشگاهDesign,Build and Test a Lab-Scale Thermoacoustic Prime Mover

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / مکان استک Stack Positioniont / موتور حرارتی استرلینگ Stirling Heat Engine / بازیاب Regenerator / لوله بافر حرارتی Thermal Buffer Tube

45-41873

33

پایان نامه

شبیه سازی و تخمین تولید برق در شبکه توزیع گاز طبیعی به کمک میکروتوربواکسپندرها Simulation and Estimation of Power Generation in Natural Gas Network by Micro Turboexpanders

توربین انبساطی Expansion Turbine / نرم افزار هایسیس Hysis Software / ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی Natural Gas Pressure Reduction Station / بازیافت اگزرژی Exergy Recovery / نوسانات شرایط عملیاتی Operating Conditions Fluctuations

06-41874

34

پایان نامه

مطالعه کژگزینی در بازار بیمه عمر در ایران Adverse Selection in Iranian Life Insurance Market

اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / بیمه عمر Life Insurance / نظریه قراردادها Contracts Theory / انتخاب وارونه Adverse Selection / روش نیمه پارامتری Semiparametric Method / اطلاعات خصوصی Private Information

44-41876

35

پایان نامه

تحلیل عددی رفتار لوله های مدفون تحت اثر گسلش نرمال - مایل Numerical Analysis of Buried Pipelines Subjected to Normal-Oblique Faulting

لوله مدفون Buried Pipline / جابجایی های ماندگار زمین Permanent Ground Deformation (PGD) / گسلش نرمال - مایل Normal Oblique Faulting / اندرکنش خاک - لوله Soil-Pipe Interaction

09-41879

36

پایان نامه

رهیافتی توپولوژیک و هندسی به نتایج نقاط ثابت برای مجموع دو عملگر و کاربردهایشA Topological and Geometric Approach to Fixed Points Results for Sum of Operators and Applications

قضیه نقطه ثابت کراسنوسلسکی Krasnoselski Fixed Point Theorem / فضاهای موضعا محدب Locally Convex Spaces / معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی Quasi-Linear Elliptic Equation / نظریه منظم بودن Regularity Theory / معادله انتگرال غیرخطی Nonlinear Integral Equation

02-41880

37

پایان نامه

بررسی خواص توابع پیشنهادی جهت تخمین توزیع نسبت تعادلی سوخت به هوا در محفظه احتراق موتورهای اشتعال جرقه ای به منظور کاهش نسبت آلایندگی NOx به توان خروجی در احتراق لایه ای (Stratified) Evaluation of a Function for Estimating Fuel/Air Equivalence Ratio Distribution Inside Combustion Chamber of Spark Ignition Engine for Pollution Minimization and Maximum Efficiency in Stratified Combustion

موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / شبیه سازی شبه بعدی Quasi Dimentional Simulation / روش چندناحیه ای Multi-Zone Method / موتورهای اشتعال جرقه ای SPARK IGNITION ENGINES / احتراق لایه ای Stratified Combustion / نسبت تعادلی سوخت به هوا Fuel/Air Equivalence Ratio

08-41881

38

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی بلوک سنتزکننده فرکانس برای فرستنده - گیرنده های رادیویی مالتی استاندارد Design & Implementation of Frequency Synthesizer for Multi-Band Standard Transceivers

نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / سنتزکننده فرکانس کسری Fractional Frequency Synthesis / تولید سیگنال متعامد Orthogonal Signal Generation / مدولاتور سیگما - دلتا با ساختار نوین Sigma-Delta Modulator with Novel Architecture / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)

05-41883

39

پایان نامه

بررسی ساختارهای سازمانی مناسب برای ورود به پروتکل های بین المللی با نگاه ویژه به معاملات تجارت کربن Study of Adaptable Organizational Structures for Entering International Protocols Case Study: Carbon Trade

مهندسی سیستم ها Systems Engineering / معماری کارکردی Functional Architecture / مکانیزم توسعه پاک Clean Development Mechanism / مدل سیستم مانا Viable System Model / مدل سیستم زنده Living System Model

44-41884

40

پایان نامه

بررسی کاربردها و بهبود کارایی کدهای قطبی در تئوری اطلاعات Exploiting Applications and Improving Performance of Polar Codes in Information Theory

کدگذاری Coding / کد رید - سولومون Reed-Solomon Code / کدکردن کانال Channel Coding / نظریه اطلاعات Information Theory / کد قطبی Polar Code / قطبش کانال Channel Polarization / کد کردن منبع Source Coding

05-41885

41

پایان نامه

بررسی پارامتریک رفتار لوله مدفون تحت اثر گسلش معکوس - مایل Parametric Investigation of the Behavior of Buried Pipelines under Reverse-Oblique Faulting

لوله مدفون Buried Pipline / جابجایی های ماندگار زمین Permanent Ground Deformation (PGD) / اندرکنش خاک - لوله Soil-Pipe Interaction / گسلش معکوس - مایل Reverse Oblique Faulting

09-41886

42

پایان نامه

تاثیر تخصص گرایی تجاری در صنایع با بهره وری بالا بر رشد اقتصادی، یک مطالعه چندکشوری Impact of Trade Specialization in Industries with High Productivity on Economic Growth: a Cross Country Study

رشد اقتصادی Economic Growth / صنایع نوین High Technology Industries / تخصص گرایی تجاری Trade Specialization

44-41890

43

پایان نامه

ساده سازی کسری مدل های مرتبه کسری خطی Fractional Simplification of Linear Fractional Order Models

ساده سازی مدل Model Simplification / کنترل کننده مرتبه کسری Fractional Order Controller / مدل مرتبه کسری Fractional Order Model / تحقق کمینه Minimal Realization

05-41891

44

پایان نامه

استفاده از گوناگونی فرکانسی و فضایی در تخمین پارامتر اهداف راداری Radar Target Parameter Estimation Using Frequency and Space Diversity

سیگنال چندفرکانسی Multi-Frequency Signal / گیرنده آرایه ای Array Receiver / رادار آرایه ای چندفرکانسی Multifrequency Array Radar

05-41892

45

پایان نامه

الگوریتم های دسترسی پویای منابع در شبکه های رادیوی شناختی با استفاده از تئوری بازی ها Dynamic Resource Access Algorithms in Cognitive Radio Networks by Game Theory

نظریه بازی GAME THEORY / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / کیفیت خدمات Service Quality / پرتوسازی Beamforming / رادیوی هوشمند Cognitive Radio

05-41893

46

پایان نامه

مطالعه عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل جاذبهDetermining Factors of Foreign Direct Investment Using Gravity Model

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FOREIGN DIRECT INVESTMENT / مدل جاذبه Gravity Model / داده های تابلویی Panel Data / گفتمان منتخب Eclectic Paradigm

44-41896

47

پایان نامه

یک راهکار پرسش و پاسخ دامنه باز مبتنی بر طبقه بندی اسناد An Open Domain Question Answering Method Based on Document Categorization

بازیابی اطلاعات Information Retrieval / گسترش پرس و جو Query Expansion / دسته بندی متنی Text Categorization / پرسش و پاسخ دامنه باز Open Domain Question Answering

19-41901

48

پایان نامه

محاسبه ی ساختار الکترونی و فوتونی در ترکیبات ابررسانای نامتعارف 358 LBCO,Y و خانواده ی 1111 نیکتا یدهای آهنی Electronic Structure and Phonon Calculations for Unconventionaly358, Lbco and 1111-Iron Pnictide Superconductors

ساختار الکترونی Electronic Structure / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / برهم کنش الکترون- فونون ELECTRON-PHONON INTERACTION / ابررسانایی نامتعارف Unconventional Superconductivity / فازهای ساختاری Structural Phases

04-41904

49

پایان نامه

بررسی طرح های همزمانی در شبکه های مشارکتی سلولی مبتنی بر OFDMAnalysis of Synchronization Schemes in OFDM-Based Cellular Cooperative Networks

همزمانی SYNCHRONISM / افست فرکانسی Frequency Offset / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / آفست زمان Time offset / میانگین قدمت سیگنال به تداخل و نویز Signal-to-Interference-Plus-Noise Ratio (SINR) / شبکه مشارکتی سلولی Cellular Cooperative Network

05-41905

50

پایان نامه

ارزیابی روندهای تجارت و حمل و نقل در آسیا، اروپا و آفریقا An Appraisal of Trade and Transportation Trends in Asia-Europe-Africa

حمل و نقل چندطریقه ای Multimodal Transportation / مدل جاذبه Gravity Model / مدل سازی MODELING / برنامه ریزی خطی Linear Programming / حمل و نقل بین المللی بار Freight International Transportation / کشسانی حمل و نقلی تجارت Trade Transportation Elasticity

09-41909

51

پایان نامه

کاربرد تئوری بازی ها در سیستم سلامت: مسئله اهدای کلیه Application of Game Theory in Healthcare:Kidney Donation Problem

نظریه بازی GAME THEORY / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / مساله اهدای کلیه Kidney Donation Problem / بازی تصادفی Stochastic Game / زنجیره بیماران Patients Chain

01-41910

52

پایان نامه

بررسی الگوریتم های مختلف کنترل بیهوشی و مقایسه عملکرد آنها Investigation and Comparison of Anesthesia Control Algorithms

کنترل پیش بین Predictive Control / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / کنترل بیهوشی Anesthesia Control / مشاهده گر مرتبه کامل Full-Order Observer / مشاهده گر کاهش یافته Reduced-Order Observer

06-41911

53

پایان نامه

مدل تصادفی جمعیت لوتکا - ولترا Lotka-Volterra Stochastic Population System

انقراض Extinction / فرمول ایتو Ito's Formula / مدل تصادفی لوتکا - ولترا Stochastic Lotka-Volterra Model / کران داری جواب Ultimate Boundness

02-41912

54

پایان نامه

یک مدل ابتکاری برای مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن مطالعه موردی: راه آهن ایران A Track Maintenance Management Model Using Heuristic Model (Case of Study: Iranian Railway)

تعمیر ونگهداری Maintenance / شاخص کیفیت خط آهن Track Quality Index / راه آهن جمهوری اسلامی ایران. / زنجیره مارکوف فازی Fuzzy Markov Chain

09-41915

55

پایان نامه

تحلیل عوامل موثر بر تقاضا برای کودک در میان خانوارهای مناطق شهری ایران Which Factors Determine Demand for Children Among the Iranian Urban Households?

فرایند پواسون Poisson Process / قدرت چانه زنی Bargaining Power / تصمیم های باروری Fertility Decisions / رویکرد جمعی Collective Approaches / مدل برگشتی پوآسون تعمیم یافته Generalized Poisson Regression Model

44-41916

56

پایان نامه

بررسی کارایی روش گرادیان طیفی در حل مسایل بهینه سازی Efficiency of Spectral Gradient Method in Solving Optimization Problems

روش گرادیان Gradient Method / نرخ همگرایی Convergence Rate / پیش حالت سازی Preconditioning

02-41917

57

پایان نامه

مدل سازی رفتار راکتورهای بی هوازی بافل دار Modeling And Simulation Of Anaerobic Baffeled Reactor

مدل سازی MODELING / راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR) / سیستم بی هوازی Anaerobic System

06-41918

58

پایان نامه

بررسی ساز و کارهای موثر بر توزیع سیارک ها در منظومه ی شمسی Analizing Effective Mechanisms in Distribution of Astroids in the Solar System

نظریه آشوب Chaos Theory / کمربند سیارکی Astroid Belt / ساز و کار کندتغییر Secular Mechanism / ساز و کار کوزای Kozai Mechanism / گروه هیلدا Hida Group

04-41920

59

پایان نامه

تحلیل صوری قراردادهای شبکه های موردی با استفاده از جبر فرایندها Formal Analysis of Ad Hoc Network Protocols Using Process Algebra

مدل مارکوف MARKOV MODEL / فرایند تصادفی Stochastic Process / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / شبیه ساز MANET MANET Simulator / نظریه هم ارزی Equational Theory / درستی یابی نمادین Symbolic Verification / جبر فرایند Process Theory

19-41926

60

پایان نامه

بتن های حجیم و روش جلوگیری از کاهش مقاومت آنها Mass Concrete and a Method for Preventing their Strength Decline

بتن حجیم Mass Concrete / مقاومت فشاری بتن Concrete Compressive Strenght / آبگیری سیمان Cement Hydration / حداکثر دمای داخلی بتن Maximum Internal Concrete Temperature / بتن با لوله های سوراخ دار Porous Tabe

09-41927

61

پایان نامه

وجود بخش نفت تا چه حد حرکت پادچرخه ای تولید را در کشورهای صادرکننده نفت توضیح می دهد؟ Including Oil Sector to What Extent Explains Countercyclical Co-Movement in Oil Exporting Countries Production

کشورهای صادرکننده نفت Oil Exporting Countries / چرخه های تجاری حقیقی Real Business Cycle / چرخه های تجاری حقیقی بین الملل International Real Business Cycles / رفتار پاد چرخه ای تولید Counter Cyclical Production Co-Movement / تعادل عمومی پویای تصادفی Dynamic Stochastic General Equilibrium

44-41929

62

پایان نامه

طراحی و مدل سازی واحدهای فرایندی برای روش های مختلف تصفیه ی فاضلاب شهری Design and Simulation of Process Units for Various Municipal Wastewater Treatment Methods

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / منطق فازی Fuzzy Logic / نرم افزار SOFTWARE / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / فرایند بهینه Optimal Process

06-41931

63

پایان نامه

روش جدید برای تعیین محل برخورد هسته ی بهمن های گسترده ی هوایی در سطح مشاهده ی زمین و تعیین جهت تابش کیهانی اولیه ی به وجودآورنده ی بهمن A New Method for Finding Core Location and Arrival Direction of Extensive Air Showers

پرتوهای کیهانی Cosmic Rays / بهمن های هوایی گسترده Extensive Air Showers / آرایه های سطحی Surface Arrays / مکان هسته Core Location

04-41932

64

پایان نامه

الکترودینامیک کوانتومی کاواک در رژیم تزویج بسیار قوی Cavity Quantum Electro-Dynamics in Ultra-Strong Coupling Regime

الکترودینامیک کوانتومی کاواک Cavity Quantum Electrodynamics / رژیم تزویج ضعیف Weak Coupling Regime / رژیم تزویج قوی Strong Coupling Regime / رژیم تزویج بسیار قوی Ultra-Strong Coupling Regime / ثابت تزویج Coupling Constant

05-41933

65

پایان نامه

بهبود پایداری تعامل نیرویی با محیط مجازی با استفاده از واسط لامسه ای و ردیاب مجزا Improvement of Stability of Haptic Force Interaction with Virtual Environments Using a Haptic Interface with a Separate Tracker

پایداری Stability / رابط لامسه ای Haptic Interface / رباتیک Robotics / نافعالی Passivity / ردیابی دست کاربر User's Hand Trace

08-41934

66

پایان نامه

ترانزیستور مبتنی بر گرافان Transistor Based on Graphane

گرافان Graphane / ترانزیستورها Transistors / نانوفناوری Nanotechnology

05-41935

67

پایان نامه

سیستم پکپارچه برنامه ریزی فرایند برای قطعات منشوری بر پایه استاندارد STEPIntegrated Process Planning System for Prismatic Parts Based on STEP

یکپارچگی INTEGRATION / برنامه ریزی فرآیند Process Planning / شناخت ویژگی Feature Recognition / طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Design(CAD) / تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manufacturing (CAM) / استاندارد استپ Standard for Exchange of Product Data (STEP) / برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر Computer Aided Process Planning

01-41937

68

پایان نامه

تشخیص بر خط حالت پایا و ناپایا در فرایندهای مختلف Online Steady State and Transient State Identification of Various Processes

روش های آماری Statistical Methods / منطق فازی Fuzzy Logic / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / خودهمبستگی Autocorrelation / تشخیص حالت پایا Steady State Detection / تشخیص حالت ناپایا Transient State Detection

06-41938

69

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک حافظه ی نهان کارا برای دیسک های نیمه هادی Design and Evaluation of an Efficient Cache Memory Used in Solid-State Disk Drives

حافظه فلاش Flash Memory / حافظه خاموش نشدنی Non-Volatile Memory / حافظه نهان Cache Memory / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / حافظه ی فاز متغیر Phase Change Memory

19-41939

70

پایان نامه

هم ترازی شبکه های زیستی با استفاده از پردازنده های چندهسته ای Biological Network Alignment using Multi-Core Processors

انفورماتیک زیستی Bioinformatics / همترازیابی Alignment / برهمکنش پروتئین - پروتئین Protein-Protein Interaction / شبکه های زیستی Biological Networks / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors

19-41944

71

پایان نامه

بررسی توان بارپذیری راکتور نیروگاه بوشهر Investigating the Load Following Capabilities of Bushehr Power Plant Reactor

نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / قلب واکنشگاه Reactor Cores / توان بارپذیری Load Following Capabilities / کد DynCo DynCo Code

46-41946

72

پایان نامه

بررسی و انداره گیری جریان الکتریکی در Metalic-DNA Measurement and Characterization of Electric Current in Metallic-DNA Bundles

مولکول های پروتئینی Protein Molecules / رسانایی دی. ان. آ DNA Conductivity / مقاومت دی. ان. آ DNA Resistivity / دی. ان. آ فلزی شده Metallic-DNA / انتقال بار در دی. ان. آ Charge Transfer by DNA / گاف رسانایی Conductivity Gap / مشخصه یابی دی. ان. آ DNA Characteristic

05-41947

73

پایان نامه

استفاده از مدل مایکروپلین برای مدل سازی خرابی در بتن الیافی به کمک روش اجزای محدود Finite Element Modelling of Damage in FRC using Microplane Method

مدل ریزصفحه Microplane Model / بتن الیافدار Fiber Reinforced Concrete / رفتار کرنش نرم شدگی Strain-Softening Behavior / مدل ام 2 اف M2F Model / غیرمحلی سازی Non-Localization

09-41949

74

پایان نامه

حل مستقیم مساله ی ترموگرافی امپدانس الکتریکی به روش اجزای محدود Solution of the Direct Problem of Electrical Impedance Tomography using the Finite Element Method

مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / مسأله معکوس Inverse problem / روش اجزای محدود Finite Element Method / برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography

05-41950

75

پایان نامه

ارزیابی کارایی پارامترهای مخزنی به کمک تئوری پرکولاسیون Estimation of Reservoir Performance Parameters Using Percolation Approach

نظریه تراوش PERCOLATION THEORY / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / ارزیابی پیش بینی Forecast Evaluation / پیش بینی Forecasting / خواص مخزنی Reservoir Properties / اشل مخزنی Field Scale

06-41951

76

پایان نامه

طراحی و آنالیز یک ربات به منظور تعلیق وزن و بهبود رعشه های دست جراح Design and Analysis a Robot for Hand’s weight Balancing and Tremor Improvement

ربات Robot / جراحی Osteoporosis / رعشه Tremor / تعلیق وزن دست Hand Weight Balancing

08-41952

77

پایان نامه

بررسی اثر پرداخت سود تقسیمی بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره رونق و رکود بازار Investigating the Effect of Dividened on the Return of Accepted Companies in Tehran Stock Market in Advancing and Declining Market

سود نقدی Dividend / مدل سه متغیره فاما و فرنچ Fama and French 3 Factor Model / نظریه دورنما Prospect Theory / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / رکود بازار Declining Market / رونق بازار Advancing Market / ارتباطات معتبر Credible Communication

44-41954

78

پایان نامه

نظریه میدان موثر تورمی و کاربرد آن در محاسبه اختلالات غیرگاوسی عالم اولیهEffective Field Theory of Inflation and its Applicationin Calculating Primordial Non-Gaussianities

تورم Inflation / اختلالات غیرگاوسی عالم اولیه Primordial Non-Gaussianities / نظریه میدان موثر تورمی Inflation Effective Field Theory / تورم شبح Ghost Inflation

04-41957

79

پایان نامه

طراحی و ساخت ربات راهبر هپتیک برای جراحی از راه دور با ایجاد حس جراحی باز (1 RoboMaster) Design and Fabrication of Haptic Master Robot for Telesurgery with Induction of Open Surgery Feeling

پس خورد نیرو Force Feedback / جراحی رباتیک از راه دور Robotic Telesurgery / شبیه سازی جراحی باز Open Surgery Simulation

08-41958

80

پایان نامه

بررسی پارامترهای مقاومتی بتن پلاستیک با استفاده از آزمایشات سه محوریEvaluation of Strength Parameters of Plastic Concrete by Triaxial Tests

دیوارآب بند Cutoff Wall / بتن پلاستیکی Plastic Concrete / آزمایش سه محوری Triaxial Test / مقاومت 28 روزه 28 Day Streagth

09-41959

81

پایان نامه

آبکاری الکتریکی آلیاژ نیکل - کروم با جریان پالس Electrodeposition of the Ni-Cr Alloy by Pulse Plating

آبکاری الکتریکی Electroplating / جریان پالسی Pulse Current / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / آلیاژ نیکل - کروم Nickel-Chromium Alloy

57-41961

82

پایان نامه

طراحی شبه انسانی سیستم های توان دهی پایین تنه Mechanical Design of an Anthropometric Lower Extremity Exoskeletal System

سیستم توان دهی Exoskeletal System / سیستم عصبی - عضلانی Musculoskeletal System / طراحی شبه بدن انسان Anthropometric Design / مصرف توان ماهیچه ای Power Muscle Consumption / پایین تنه Lower Extremity

58-41962

83

پایان نامه

بررسی خوردگی پوشش کامپوزیتی روی و نانوذرات SiO2 The Corrosion Behavior of Zinc and SiO2 Composite Coating

رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / پوشش مرکب Composite Coating / پوشش ضد خوردگی Anticorrosive Coating / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / پوشش مرکب روی - اکسید سیلیسیم Zinc-Silicon Oxide Composite Coating

57-41964

84

پایان نامه

مدل سازی وفاداری مشتری در زمینه ی شرکت به شرکت، همراه با مطالعه ی موردی در ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و معدن کاری Modeling Customer Loyalty in Business-to-Business (B2B)Context, Case of Construction and Mining Equipment

وفاداری مشتری Customer Loyalty / مدل سازی MODELING / رضایت مشتری Customer Satisfaction / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model

54-41965

85

پایان نامه

بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با کالاهای سازگار با محیط زیست در ایران An Analysis of Consumer Buying Behavior in ''Green Marketing" in Iran

بازاریابی Marketing / رفتار مصرف کننده Consumer Behavior / کالاهای سازگار با محیط زیست Green Products / مصرف کالاهای سازگار با محیط زیست Green Consumption

54-41966

86

پایان نامه

انتقال حرارت جا به جایی آزاد در نانوسیال ها بر روی دیواره (صفحه)قائم در دمای ثابتNano-Fluid Natural Convection on a Constant Temperature Vertical Plate

نانوسیال Nanofluid / عدد ناسلت Nusselt Number / پارامتر شناوری Buoyancy Parameter / عدد لوییس Lewis Number / عدد پرانتل Pranttle Number

58-41967

87

پایان نامه

یک روش بین لایه ای برای ارتباط بلادرنگ در شبکه های حسگر بی سیم A Cross Layer Approach for Real-Time Communication in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / چرخه کار Duty Cycle / کنترل دسترسی میان لایه ای MEDIUM ACCESS CONTROL SUBLAYER / ارتباط بی درنگ Real Time Communication

52-41968

88

پایان نامه

بررسی برنامه ریزی معرفی و بازاریابی یک محصول جدید (بررسی موردی معرفی عایق های مایع در بازار مصالح ساختمانی ایران) A Study of New Product Launching and Marketing Planning; (a Case of Introducing Liquid Waterproofing Systems into the Iranian Construction Market)

تبلیغات Advertisement / توسعه محصولات Product Development / محصول جدید New Product / بازاریابی Marketing / معرفی محصول جدید New Product Launch / فرایند عرضه محصول جدید New Product Launch Process / فرایند عرضه محصول جدید در بازار New Product Introduction

54-41969

89

پایان نامه

موتور جستجوی معنایی در اخبار مبتنی بر رویدادها A News Semantic Search Engine Based On the Events

موتور جستجو معنایی Semantic Search Engine / موتور جستجو مبتنی بر هستی شناسی Ontology-Based Search Engine / موتور استنتاج Inference Engine

52-41970

90

پایان نامه

پاکشوی، سلول رباتیکی جهت شستشو و آماده سازی میت جهت تدفین مطابق با شریعت اسلامی "The Paakshooy": A Robotics Cell for Washing and Preparation of a Cropse for Burial Compatible with Islamic Laws

پاکشوی Paakshooy / ماشین شستشوی جسد Corpse Washing Machine / تدفین اسلامی Islamic Burial / خشک کن خودکار Automatic Dryer / کفن پیچی جسد Corpse Shrouding

58-41971

91

پایان نامه

مدل سازی عددی تاثیرات تشعشع چراغ های جراحی در محیط اتاق عمل Numerical Modeling of Surgical Lights Effects on the Operating Room Enviroment

مدل سازی عددی Numerical Simulation / جریان هوای داخل اتاق Indoor Airflow / تابش Radiation / چراغ های جراحی Surgical Lights / اتاق عمل Operating room

58-41972

92

پایان نامه

الکترودی پوزاسیون Ni-P با استفاده از پالس پلیتینگ Electrodeposition of the Ni-P by Pulse Plating

جریان پالسی Pulse Current / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / نهشت برقی Electrodeposition

57-41973

93

پایان نامه

طراحی و مقایسه دال های پیش تنیده - پس کشیده سازه های پارکینگ بتن آرمه در دهانه میان قاب Design and Comparison of Reinforced and Pre-Stressed Interior Span Slabs for Concrete Parking Structures

بتن مسلح Reinforced Concrete / دال ها Slabs / پیش تنیدگی Prestressing / پس کشیدگی Post Tensioning / پارکینگ طبقاتی Multi-Storey Parking

53-41974

94

پایان نامه

رشد نانوساختارهای پلیمر/اکسید تیتانیم به روش خودآرایی لایه به لایه با هدف ساخت الکترودهای سلول فوتوالکتروشیمیایی Growth of Polymer/TiO2 Nanostructures by Layer-by-Layer Self Assembly Method as Electrodes of Photoelectrochemical Cells

پلی الکترولیت Polyelectrolyte / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / نانوذرات Nanoparticles / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / پخش نور Light Scattering / روش خودآرایی لایه به لایه Layer-by-Layer Self Assembly Method

48-41975

95

پایان نامه

کنترل نیمه فعال هوشمند ارتعاشات سازه یک سکوی دریایی تحت نیروهای ناشی از امواج دریا با استفاده از دمپرهای مغناطیسی Semi-Active Intelligent Control for an Offshore Steel Jacket Platform with Magnetorheological Damper Wave-Induced Forces

ارتعاش سازه Structural Vibration / کنترل کننده بهینه Optimal Controller / سیستم های عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Systems / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper / نیروی موج.

58-41976

96

پایان نامه

مسیریابی چندپخشی در شبکه های مش بی سیم Multicast Routing on Wireless Mesh Networks

مسیریابی ROUTING / پخش چندگانه Multicast / شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network / توازن ترافیک Traffic Balancing / مسیر کوتاه Short Path

52-41977

97

پایان نامه

استفاده از جداگرهای لرزه ای برای کم کردن نیروهای پایه و کوله در پل ها Using Base Isolators in Bridges to Reduce the Dynamic Forces of Piers and Abutments

پل ها Bridges / پایه پل Bridge Pier / زلزله Earthquake / جداسازهای لرزه ای Vibration Isolators / جداسازی پایه Base Isolation / تکیه گاه (عمران) Abutment

53-41978

98

پایان نامه

شبیه سازی بایومنیپیولیشن با استفاده از روش دینامیک مولکولی Simulation of Biomanipulation Using Molecular Dynamics

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / منیپولیشن زیستی Biomanipulation

58-41979

99

پایان نامه

مدل سازی عددی سیستم گرمایش و سرمایش از کف Numerical Modeling of Subfloor Heating and Cooling System

مدل سازی عددی Numerical Simulation / توزیع دما Tempreture Distribution / سیستم سرمایش و گرمایش از کف Subfloor Heating System

58-41980

100

پایان نامه

تخمین نرخ خطای نرم مدارهای دیجیتال با روش های تحلیلی در سطح مدار Analytical Approaches for Soft Error Rate Estimation of Digital Circuits and Circuit Level

ارزیابی اتکاپذیری Dependability Evaluation / نرخ خطای نرم Soft Error Rate (SER) / تخمین نرخ خطای نرم Soft Error Rate Estimation

19-4198

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

اصلاح سینترینگ بدنه های ساخته شده از نانوپودر هیدروکسی آپاتیت با افزودن منیزیم و استفاده از زینترینگ مایکروویو Sintering Improvement of Nano Hydroxyapatite Bodies by Magnesium Incorporation and Using Microwave Sintering

نانوپودر Nanopowder / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / منیزیم Magnesium / مایکروویو MICROWAVE / تف جوشی تحت ریزموج Microwave Sintering

07-41982

102

پایان نامه

بهینه سازی پردازش پرس و جوهای XML XML Query Processing Optimization

پرس و جوهای زبان علامتگذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML)Queries / زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML) / پایگاه داده Database / جویبار داده Data Stream / پردازش پرس و جو Query Processing

19-41983

103

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری گلوتاتیون و سیستئین بر پایه تجمع نانوذرات کلوئیدی طلا Spectrophotometric Determination of Glutathione and Cysteine Based on Aggregation of Colloidal Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / سیستئین Cysteine / تجمع Association / اسپکتروفوتومتری Spectrophotometric / گلوتاتیون Glutathione

03-41985

104

پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای فرایند هم رسوبی و هیدروترمال بر خواص محلول های مغناطیسی بر پایه نانوذرات Fe3O4 به عنوان عامل کنتراست MRI Effect of Coprecipitation and Hydrothermal Parameters on the Properties of Ferrofluids Based on Magnetite Nanoparticles as MRI Contrast Agent

نانوذره مگنتیت Fe3O4 Nanoparticle / هم رسوبی Co-Precipitation / زیست سازگاری Biocompatibility / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect

07-41987

105

پایان نامه

پایش و مدل سازی آلودگی خاک و آب زیرزمینی در محدوده تاسیسات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی Modeling And Assesment of Contaminants in Soil and Ground Water of South Pars Gas Complex Company

آلودگی Pollution / خاک Soil / آب زیرزمینی Groundwater / مدل سازی MODELING / مخزن گازی پارس جنوبی SOUTH PARS GAS

06-41988

106

پایان نامه

سنتز نانوذرات پلاتین در محیط مایع یونی تثبیت شده بر پایه آلومین و تاثیر ماهیت و ضخامت مایع یونی بر روی فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست Pt/Al2O3 Synthesis of Pt- Nanoparticle in Ionic Liquid Coated on Alumina and the Investigation of the Nature and Thickness of Ionic Liquid on Catalyst Pt / Al2O3

سیکلوهگزن Cyclohexene / هیدروژن دهی Hydrogenation / کاتالیزور با پایه دی اکسید آلومینیوم و هیدروکسید پتاسیم Aluminum Dioxide/Potassium Hydroxide Catalyst / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / مایعات یونی Ionic Liquid

03-41990

107

پایان نامه

مدل های برنامه ریزی ریاضی در مسئله برچسب گذاری دلپذیر گراف های دو - منتظمMathematical Programming Models for Graceful Labeling Problem of 2-Regular Graphs

برچسب گذاری گراف Graph Labeling / برچسب گذاری دلپذیر Graceful Labeling / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / برچسب گذاری آلفا Alpha-Labeling / گراف های دو منتظم 2-Regular Craphs / برنامه نویسی محدودیت Constraint Programming

01-41991

108

پایان نامه

استفاده از روش های خروجی - تنها جهت شناسایی سیستم سکوی دریایی Output-Only Modal Identification of an Offshore Jacket Platform

شناسایی سیستم System Identification / سکوهای دریایی Offshore Platforms / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / برگزینش قله Peak Picking / شناسایی زیرفضای تصادفی Stochastic Subpace Identification

09-41992

109

پایان نامه

جندجمله ای های وابسته به گراف ها On Graph Polynomials

چندجمله ای احاطه گر Domination Polynomial / چند جمله ای استقلال گراف ها Graphs Independence Polynomial / چند جمله ای پوشش یالی گراف ها Graphs Cover Polynomial / ریشه های چند جمله ای های گراف ها Graphs Polynomials Roots / چند جمله ای های گراف ها Graphs Polynomials

02-41993

110

پایان نامه

بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی با تفکیک نظام های سیاسیExploring Economic Performance of Resource-Rich Countries by Separating their Political Systems

شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / دموکراسی Democracy / دیکتاتوری Autocracy

44-41994

111

پایان نامه

بهینه سازی، ساخت و بهره برداری از یک بازوی مارگون کابلی با مفاصل قفل شوندهOptimization, Fabrication and Utilization of a New Tendon Actuated Manipulator with Lockable Joints

بازوهای مارکون کابلی Tendon Actuated Manipulators / پردازش تصویر Image Processing / بازوهای با افزونگی درجات آزادی Hyper-Redundant Manipulators / بازوی هیبرید مارگون Serpentine Hybrid Manipulator / مفاصل قفل شونده Lockable Joints

08-41995

112

پایان نامه

پایدارسازی تحلیل اجزای محدود برهمکنش سیال - جامد در سیستم های میکرو در گام های زمانی کوچک Stabilization of the Finite element Analysis of the Fluid-Structure Interaction in Micro Systems in Small Time Steps

روش اجزای محدود Finite Element Method / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / سیستم های میکرو Microsystems / ناپایداری گام زمانی کوچک Small Time Instability

08-41996

113

پایان نامه

طراحی یک سیستم هوشمند برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی Designing an Intelligent Heart Disease Prediction System Via Data Mining Techniques

داده کاوی Data Mining / مدل ترکیبی Integrated Model / سیستم های هوشمند Intelligent Systems

01-41997

114

پایان نامه

تبیین عوامل خرد و کلان موثر بر رفاه ذهنی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعهExplanation of Micro and Macro Determinant Factors of Subjective Well-Being in Iran and other Developing Countries

رفاه اجتماعی Social Welfare / اقتصاد شادکامی Happiness Economics / رفاه ذهنی Subjective Wellbeing / اندازه گیری رفاه Welfare Measurement

44-41998

115

پایان نامه

کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای برج های خنک کننده بتنی Application of Endurance Time Method in Seismic Analysis of RC Cooling Towers

تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / روش زمان دوام Endurance Time Method / برج خنک کننده بتنی Concrete Cooling Tower / سازه های پوسته ای Shell Structures

09-41999

116

پایان نامه

بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره میوه سماق Antimicrobial Effects of Iranian Red Sumac

اثر ضدمیکروب Antimicrobial Effect / سماق Sumac / حداقل غلظت بازدارندگی Minimum Inhibitory Concentration (MIC) / حداقل غلظت کشندگی Minimum Bactericidal Concentration (MBC)

06-42000

117

پایان نامه

پرواز آزاد هواپیمای بال ثابت کوچک در محیط شهری ایده آل با استفاده از شار اپتیکیOptical Flow Based Flight of a Small Fixed-Wing Aircraft in Ideal Urban Environments

هواپیما Aircraft / ناوبری NAVIGATION / پردازش تصویر Image Processing / شار نوری Optical Flow / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance

45-42001

118

پایان نامه

خمش به جلو و عقب ستون فقرات بدن در صفحه میانی به وسیله عضلات تحت کنترل مولدهای الگوی مرکزی Flexion and Extension of Spine in Sagittal Plane with Muscles Under the Control of Central Pattern Generators

ستون فقرات Spine / شبکه عصبی Neural Network / کنترل هوشمند Intelligent Control / مولد مرکزی الگو Central Pattern Generator / کنترل موتور محاسباتی Computational Motor Control

08-42002

119

پایان نامه

ترکیب بندی و تحلیل مکانیزم های موازی با چند الگوی حرکت در فضای کاری Type Synthesis and Analysis of Parallel Manipulators with Multiple Operation Modes

نظریه پیچ ها Screw Theory / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / سنتز گونه Type Synthesis / تحلیل قابلیت تحرک Mobility Analysis

08-42003

120

پایان نامه

طراحی چیلر جذبی خورشیدی Solar Absorption Chiller Design

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / متمرکز کننده های خورشیدی SOLAR COLECTORS / نرم افزار TRNSYS TRNSYS Software / چیلر جذبی خورشیدی Solar Absorption Chiller

06-42004

121

پایان نامه

ارزیابی ایمنی و مخاطرات فرایند تولید UF6 به روش PSA Probabilistic Safety Assessment of A UF6 Production Process

روش تحلیل اهمیت Importanc Analysis Method / ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA) / خرابی با منشأ مشترک Common Cause Failure

46-42006

122

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری با فاصله معین از قطعه مورد آزمون با استفاده از یک میز سه درجه آزادی، همراه با سیستم نرم افزاری یکپارچه جمع آوری، پردازش و نمایش سیگنال Design and Implementation of a Fixed Distance to Object Imaging System using a 3-DOF. Table, with Integrated Software System for Acquisition, Processing and Display of Signals

آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / تصویرسازی فراصوتی Ultrasonic Imaging / میز پویشگر Scanning Table / اندازه گیری ضخامت Thickness Measurement / فاصله بین کاوشگر و قطعه Stand-Off

08-42008

123

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات زبری روی توزیع فشار و ناپایداری ایستای عرضی در بال پسگراExperimental Investigation of the Roughness Effects on the Pressure Distribution and Stationary Crossflow Instability over a Swept wing

توزیع فشار Pressure Distribution / نتایج آزمایشگاهی EXPERIMENTAL RESULTS / تحلیل فرکانسی Frequency Analysis / زبری Roughness / بال پسگرا Swept Wing / ناپایداری فرکانس صفر Zero Frequency Instability

45-42010

124

پایان نامه

شبیه سازی عددی چندمقیاسی دستگاه گردش خون Numerical Multiscale Modelingof Cardiovascular System

دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / سیستم گردش خون Cardiovascular System

08-42012

125

پایان نامه

بررسی تاثیر نانوذرات بر خاصیت خودترمیمی قیر Evaluation of the Effect Of Nanoparticles Self-Healing Properties of Binder

سیستم خودترمیمی Self Healing System / اصلاح قیر با نانورس Nanoclay Modification / آزمایش جاروب زمان با اعمال زمان استراحت Time Sweep Test With Rest Periods / آزمایش کشش مستقیم Direct Tension Test

09-42013

126

پایان نامه

تعیین سبد محصولات کارخانجات پتروشیمی به کمک ابزار تصمیم گیری چندهدفه (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی جم) Determining Product Portfolio of Petrochemical Plants Using Multi Objective Decision Making Tools (Case study: Jam Petrochemical Plant)

ایمنی Safety / برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / تصمیم گیری Decision Making / صنایع پتروشیمی Petrochemical Industries / خوشه اتیلن Ethylene Cluster

01-42014

127

پایان نامه

مطالعه سینتیکی و حصول شرایط بهینه راکتوری فرایند سنتز دی متیل اتر به روش آب گیری از متانول در حضور کاتالیست نانو آلومینا Kinetics Study and Determining an Optimum Reactor Condition for Dimethyl-ether Synthesis by Dehydration of Methanol over Nano-Crystalline γ-Al2O3

دی متیل اتر Dimethyl Ether / سینتیک Kinetics / آب گیری Dehydration / متانول METHANOL / راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / کاتالیزور نانوآلومینا Nanoalumina Catalyst

06-42016

128

پایان نامه

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی تیر اویلر برنولی دو سر ساده از جنس مواد FG با شرایط مرزی غیر ایده آل تحت تحریک نوسانگر متحرک بر بستر ویسکوالاستیک پسترناکVibration of a Non-Ideal Simply Supported Euler Bernoulli FG Beam Excited by a Moving Oscillator on Viscoelastic Pasternak Foundation

نوسانگرها Oscillators / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تیر گرادیان ترکیبی Functionally Graded Beam / بستر ویسکوالاستیک - پسترناک Viscoelastic-Pasternak Foundation / شرایط مرزی غیرایده آل Non-Ideal Boundary Condition

08-42018

129

پایان نامه

بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از بازخورد شباهت و یادگیری نیمه نظارتیContent-Based Image Retrieval Using Relevance Feedback and Semi-Supervised Learning

بازیابی تصویر Image Retrieval / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / شناسایی الگو PATTERN RECOGNITION / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / یادگیری فعال Active Learning

19-42019

130

پایان نامه

شبیه سازی قسمت های مختلف بدن در پرتودرمانی با استفاده از کد EGS5 و اعتبارسنجی با نتایج تجربی حاصل از دزیمتری TL روی آدمک معادل انسان Organ Body Dose Simulation Using Monte Carlo Code EGS5 and Human Phantom and Bench-Marking with TL Dosimetry

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شتاب دهنده ها Accelerators / فضای حالت State Space / دوزسنجی گرمالیانی Thermoluminesence Dosimetry / فانتوم معادل انسان Equivalent-Man Phantom / دوز سنجی تی. ال TL Dosimetry / شتاب دهنده واریان Varian Accelerator / سلول حجمی ریز Voxel / کد EGS5 EGS5 Code

46-42020

131

پایان نامه

بررسی گروه ها و پدیده انتشار در شبکه های اجتماعی Groups and Spread of News in Social Networks

نظریه بازی GAME THEORY / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / بازی تشکیل گروه Group Formation Game / بازی های گرافیکی Graphical Games

19-42021

132

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای مجهز به تولید همزمان انرژی و فراورده سنتزی و به کارگیری آن در فرایند تولید متانول Simulation and Optimization of Poly-Generation Energy Systems Through Methanol Plants

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / تابع سود Profit Function / تولید همزمان Cogeneration

06-42024

133

پایان نامه

شبیه سازی دز جذبی در قسمت های مختلف بدن در رادیوتراپی با استفاده از کد Fluka و اعتبارسنجی با نتایج تجربی حاصل از دزیمتری TL روی آدمک معادل انسانDose Simulation in Different Body Parts in Radiotherapy Using Fluka Monte Carlo Code on Human Phantom and Benchmarking with TL Dosimetry

فانتوم معادل انسان Equivalent-Man Phantom / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / پرتو درمانی Radio Therapy / کد فلوکا FLUKA Code / شتاب دهنده واریان Varian Accelerator / محاسبات دوز سنجی Dosimetry Calculations

46-42026

134

پایان نامه

کشف بدافزارهای مبتنی بر وب Topic Web-based Malware Detection

بدافزارها Walwares / بدافزار Drive-by-Download Drive-by-Download Malware / امنیت وب Web Security

19-42028

135

پایان نامه

ارائه الگوریتم زمانبندی تحمل پذیر اشکال در خوشه ها A New Fault Tolerant Task Scheduling Algorithm in Cluster Environments

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / محاسبات توزیع شده Distributed Computing / خوشه Cluster / الگوریتم زمان بندی وظایف Task Scheduling Algorithm / وظایف دی. آ. جی Directed Acyclic Graph (DAG)Tasks

19-42029

136

پایان نامه

جایابی فرستنده های بی سیم به کمک مسئله ماکزیمم پوشش دهی و مدل هاتاLocating Wireless Transmitters by Using Maximal Covering Location Problem and Hata Model

برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / تلفات مسیر Path Loss / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / مساله ماکزیمم پوشش دهی Maximal Covering Location Problem / پوشش بیضی وار Elliptical Coverage Areas / مدل هاتا Hata Model

01-42031

137

پایان نامه

ارزیابی روش های تحمل پذیری اشکال در سطح سیستم برای پردازنده های نهفته 

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / اشکال تکی Single-bit Fault / اشکال چندتایی Multi-bit Fault / خطای داده Data Error / خطای روند اجرای برنامه Control Flow Error

19-42032

138

پایان نامه

شبیه سازی دز جذبی در قسمت های مختلف بدن در رادیوتراپی با استفاده از کد Beam و اعتبارسنجی با نتایج تجربی حاصل از دزیمتری TL روی آدمک معادل انسانDose Simulation in Different Body Parts in Radiotherapy Using BEAM Monte Carlo Code on Human Phantom and Bench-Marking with TL Dosimetry

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / فانتوم معادل انسان Equivalent-Man Phantom / الگوریتم نسبت هوا - بافت معادل ETAR Algorithm / کد BEAMnrc BEAMnrc Code / کد DOSXYZnrc DOSXYZnrc Code / کد Core PLAN Core PLAN / شتاب دهنده واریان Varian Accelerator

46-42033

139

پایان نامه

کنترل سینرجی های عضلانی کمر برای حفظ پایداری و تعادل Control of Trunk Muscle Synergies to Maintain the Equilibrium and Stability of the Spine

کمر Lumbar / مدل سازی MODELING / سیستم اعصاب مرکزی Central Nervious System / پایداری عضله های کمر Back Muscles Stability / هم افزایی عضلانی Muscle Synergy

08-42036

140

پایان نامه

بهبود بهره مندی از طیف فرکانسی شبکه های سلولی برای کاربران ثانویه Improving Utility of Cellular Spectrum to Secondary Users

شبکه سلولی Cellular Network / دستیابی ترتیبی به طیف Hierarchical Spectrum Access / الگوریتم بهینه Optimum Scheme / مرتب سازی کانال Channel Sorting / اجاره ی پویای متمرکز طیف Centralized Dynamics Spectrum Leasing / تنظیم بر خط متغیرها Online Adjustment of Parameters

05-42037

141

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل یک برج تقطیر استخراجی آروماتیک Simulation and Control of an Aromatic Extractive Distillation Column

نرم افزارASPEN/SP. / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / روش تقطیر استخراجی Extractive Distillation Method / حلال ان - فرمیل مورفولین N-Formylmorpholine (NFM)Solvent / تنظیم به روش کنترل مدل داخلی Internal Model Control (IMC)Tuning Method

06-42038

142

پایان نامه

تحلیل خوشه های تراوش غیربحرانی با استفاده از تحول شرام - لونر Analysis of Off-Critical Percolation Clusters by Schramm-Loewner Evolution

تراوش Percolation / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE)

04-42040

143

پایان نامه

تخصیص بهینه دارایی به سبد مالی با رویکرد سوییچ رژیم (روال)مارکوف پنهان Optimal Asset Allocation with Hidden Markov Regime Switching

مدل تغییر رژیم Regime-Switching Model / روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method / تخصیص دارایی Asset Allocation / دسته های دارایی Asset Classes / مدل تغییر رژیم مارکوف پنهان Hidden Markov Regime Switching Model

44-42042

144

پایان نامه

بررسی اثر توام رفتارهای مکانیکی و هیدرولیکی آسفالت متخلخل Evaluating both Mechanical and Hydraulic Performance of the Porous Asphalt

نفوذپذیری Permeability / آزمایش کانتبرو Cantabrian Test / آسفالت متخلخل Porous Asphalt / آسفالت با دانه بندی باز Porous Friction Courses (PFC)

09-42043

145

پایان نامه

طراحی نظری و آزمایش تجربی یک محتوای آموزشی تفکر سیستمی به منظور افزایش انگیزش فراگیران The Theoretical Design and Empirical Experimentation of a Systems Thinking Education Package Intended to Improve Learner Incentive

تفکر سیستمی System Thinking / آموزش Education / یادگیری LEARNING / انگیزش Motivation / مهارت های تفکر سیستمی Systems Thinking Skills

44-42044

146

پایان نامه

بهینه سازی آماری معماری MPSoC با در نظر گرفتن نوسان فرایند ساخت Statistical MPSoC Architecture Optimization under Process Variation

برنامه ریزی خطی صحیح Integer Linear Programming / نوسان فرایند ساخت Process Variation / بهینه سازی آماری Statistical Optimization / معماری سیستم چندپردازنده روی تراشه Multi-Processor System on Chip Architecture / بازده پارامتری Parametric Yield

19-42046

147

پایان نامه

مطالعه سیستم و تحلیل طراحی، ساخت و کلیه فرایندهای تولید لکوموتیو و اصلاح فرایندها مطابق با استاندارد IRIS و پیاده سازی استاندارد در شرکت لکوموتیو سازی مپنا System Study and Analysis of Design, Manufacturing and Production Process for Locomotive Production, Correction of Processes According to IRIS &Implementation in Mapna Locomotive Co

حمل و نقل ریلی Rail Transport / استاندارد بین المللی صنعت ریلی International Railway Industry Standard (IRIS) / استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 ISO 9001 Quality Management Standard / روش اجرایی مدیریت پروژه Executive Project Management Method / روش اجرایی مدیریت دانش Executive Knowledge Management Method

01-42047

148

پایان نامه

تحلیل دینامیکی تیر دوسر ساده اویلر - برنولی از جنس مواد مدرج تابعی تحت تاثیر حرکت یک نوسانگر متحرک Dynamic Analysis of a Simply Supported Functionally Graded Material Euler-Bernoulli Beam under a Moving Oscillator

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش پتروف - گالرکین Petrov-Galerkin Approach / تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / روش هامیلتون Homilton's Principle

08-42048

149

پایان نامه

تعیین سیاست تعمیر - تعویض برای محصولات زوال پذیر چندمرحله ای تحت وارانتی 

روش تجزیه آدومین Adomian Decomposition Method / شبیه سازی Simulation / وارانتی تجدیدپذیر Renewing Warranty / سیاست تعمیر - تعویض Repair-Replacement Policy / محصولات زوال پذیر چندمرحله ای Multi-State Deteriorating Products

01-42049

150

پایان نامه

عیب یابی مبتنی بر ارتعاش ماشین های دوار با استفاده از تبدیلات زمان - فرکانسVibration-Based Fault-Diagnosis of Rotating Machinery Relying on Frequency Transforms Time -

عیب یابی Diagnosis / شبکه عصبی Neural Network / ارتعاش Vibration / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / تبدیل زمان فرکانس Time Frequency Transform

08-42050

151

پایان نامه

مدل سازی سلول های بیولوژیک و کاربرد آن در طراحی یک نانو - میکروگریپر برای جابجایی سلول ها Modeling of Biological Cells with Applications to the Design of a Nano-Micro Gripper Used in Cell Manipulation

شبکه عصبی Neural Network / تابع لونبرگ - مارکوارت Levenberg-Marquardt Equation / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / سلول های زیستی Biological Cells / نانو - میکرو گریپرها Nano-Micro Grippers

08-42051

152

پایان نامه

مدل سازی گسترش ترک چسبنده سه بعدی در موارد شبه ترد به روش المان محدود تطابقی Three-Dimensional Cohesive Modeling of Curved Crack Growth in Quasi-brittle Material Using Adaptive Technique

مدل سازی شکست Fracture Modeling / ترک چسبنده Cohesive Crack / رشد ترک Crack Growth / روش اجزای محدود تطابقی Adaptive Finite Element Method / ترک چسبنده وابسته به نرخ Time Dependent Cohesive Crack

09-42052

153

پایان نامه

بررسی تجربی بر روی خواص مکانیکی ملات سیمان حاوی نانو آلومینا و نانوسیلیکاExperimental Studies on Mechanical Properties of Cement Mortar Including Nano Alumina and Nano Silica

نانوذرات Nanoparticles / نانو سیلیکا Nanosilica / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / مقاومت خمشی FLEXURAL STRENGTH / نانو سیلیکا Nanosilica / ملات سیمان Cement Mortar

53-42053

154

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی گاز - نفت برای سیالات میادین نفتی ایرانExperimental Investigation of Molecular Diffusion Coefficients of Gas-Oil for the Iranian Oil Field Fluids

محیط متخلخل POROUS MEDIA / ضریب نفوذ مولکولی موثر Effective Molecular Diffusion Coefficient / تولید غیرحرارتی Cold-Based Production / سیستم دی اکسید کربن - نفت سنگین Carbon Dioxide-Heavy Oil System / محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش کاهش نرخ فشار Pressure Decay Method / رابطه تجربی Empirical Correlation

06-42056

155

پایان نامه

استحصال هیدرومتالورژیکی مولیبدن و رنیوم از کنسانتره مولیبدنیت مس سرچشمه به روش حل سازی اسیدی تحت فشار Hydrometallurgical Extraction of Molybdenum and Rhenium from Sarcheshmeh Molybdenite Concentrates by Acidic Pressure Leaching

رنیوم Rhenium / شبکه عصبی Neural Network / روش تاگوچی Taguchi Method / آب شویی تحت فشار Pressure Leaching / کنسانتره مولیبدنیت Molybdenite Concentrates / اسید نیتریک Nitric Acid

07-42057

156

پایان نامه

بررسی خرابی های سیستم مخابراتی در یک سیستم قدرت و تاثیر آن ها بر قابلیت اطمینان سیستم Analysis of Communication Infrastructure Failures in a Power System and Their Impacts on System Reliability

دسترس پذیری Availability / قابلیت اطمینان Reliability / زیرساخت مخابراتی Communication Infrastructure / امنیت رایانه ای Cyber Security

05-42059

157

پایان نامه

تاثیر اندازه ذرات بیوگلاس و شکل نانوساختارهای تیتانیا بر زیست فعالی و سینتیک رشد بافت در داربست های سه بعدی پلی کاپرولاکتونی با ساختار حفرات کنترل شده تولیدی به روش چاپ سه بعدی Effect of Bioglass Particle Size and Titania Morphology on the Bioactivity and Kinetics of Tissue Growth in Three-Dimensional Poly(ɛ-Caprolactone) Scaffolds with Controlled Pore Structure Produced by 3D-Printing Process

زیست فعالی Bioactivity / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تیتان Titania / شیشه زیست فعال Bioactive Glass / کامپوزیت پلی کاپرولاکتونی Polycaprolactone Composite / داربست های سه بعدی Three Dimensional Scaffolds / سینتیک رشد بافت Tissue Growth Kinetics

48-42061

158

پایان نامه

توسعه برنامه اجزای محدود صریح برای شبیه سازی بتن به کمک مدل ریزصفحهImplementation of an Explicit Finite Element Program for Simulation of Concrete Behavior Via Microplane Model

مرز تنش - کرنش Stress-Strain Boundary / روش اجزای محدود Finite Element Method / رفتار کرنش نرم شدگی Strain-Softening Behavior / مدل ریزصفحه Microplane Model / تحلیل دینامیکی صریح Explicit Dynamic Analysis / مدل ریزصفحه توسعه یافته ام 4 Improved Microplane Model M4

09-42062

159

پایان نامه

بهبود تحمل پذیری اشکال در شبکه های ارتباطی توزیع شده بحرانی - ایمن در خودروImproving Fault Tolerance in Safety-Critical Distributed Automotive Communication Networks

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم تعبیه شده توزیع شده Distributed Embedded System / کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application / قرارداد فلکس ری Flexray-Protocol

19-42063

160

پایان نامه

مطالعه تجربی و سنتیکی چگونگی تاثیر نانوساختارهای تشکیل شده از بتاسیکلو دکسترین روی حلالیت داروهای آب گریز Experimental Study of the β-CD-g-PG Hybrid Nanostructure On Phase Solubilityof Hydrophobic Drug

نانوساختار Nanostructure / حلالیت Solubility / بتا سیکلودکسترین Beta-Cyclodextrin / پکلی تکسل Pacli Taxel (PTX) / کمپلکس در هم جای Inclusion Complex

06-42064

161

پایان نامه

طراحی و تحلیل حرکت صفحه ای در مقیاس نانو با میکرومحرک های ارتعاشی - اصطکاکی Design and Analysis of Vibration-Based, Friction-Drive Micro-Mechanisms for Planar, Nano-Scale Locomotion

ریزربات Micro Robot / طراحی Design / مدل سازی MODELING / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / حرکت در صفحه Planar Motion / وضوح حرکتی زیرمیکرونی Submicron Resolution

08-42065

162

پایان نامه

روش های مبتنی بر نظریه بازی برای تخصیص منابع در شبکه های سلولی رادیوشناختی Game Theoretic Approaches for Resource Allocation in Cellular Cognitive Radio Networks

نظریه بازی GAME THEORY / کنترل توان Power Control / تخصیص کانال Channel Allocation / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / دسترسی چندگانه مبتنی بر کد Code Division Multiplexing

05-42067

163

پایان نامه

نظریه ی هاج روی واریته های جبری Hodge Theory on Algebraic Varieties

خمینه کلر Kahler Manifold / ساختار هاج مخلوط Mixed Hodge Structure / فرم های دیفرانسیلی با تکنیکی لگاریتمی Differential Forms with Logarithmic Singular / دنباله طیفی فرولیچر Frolicher Spectral Sequence / دنباله طیفی لری Leray Spectral Sequence

02-42068

164

پایان نامه

مدیریت منابع در شبکه های حسگر بی سیم پرس و جو محور Resource Management in Query-Driven Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / خوشه بندی Clustering / ادغام داده Data Aggregation / مدیریت منابع RESOURCES MANAGEMENT / همبستگی داده ها Data Correlation / پرس و جو Query

19-42069

165

پایان نامه

طرح و تحلیل الگوریتم های ناحیه ی اعتماد با فیلتر برای بهینه سازی نامقید و مقید به قیود کرانی Design and Analysis of Filter Trust-Region Algorithms for Unconstrained and Bound Constrained Optimization

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / زیرمساله ناحیه اعتماد Trust Region Subproblem / روش یکنوا Monotone Scheme / بهینه سازی مقید کران دار Simple Bound Constrained Optimization / روش های فیلتر Filter Methods / روش تصویر گرادیان Projected Gradient Method / الگوریتم غیریکنوا Non-Monotone Algorithm / هم گرایی مرتبه اول First Order Covergence / هم گرایی مرتبه دوم Second Order Covergence

02-42070

166

پایان نامه

خانه هوشمند با در نظر گرفتن قابلیت کنترل بار Smart Home Incorporating Load Control

خانه هوشمند Smart Home / قابلیت اطمینان Reliability / سلول های خورشیدی Solar Cells / پاسخگویی بار Demand Response / کنترل بار خانگی Home Load Control

05-42071

167

پایان نامه

روش های نوین ریاضی در تحلیل نوسان و طیف نویز در اسیلاتورهای مایکروویو در حوزه های فرکانس و زمان New Mathematical Methods for Oscillation and Nnoise Spectrum Analysis in Microwave Oscillators in the Time and Frequency Domains

طیف نویز Noise Spectra / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / نوسانگر ریزموج Microwave Oscillator / روش توازن هارمونیکی Harmonic Balance Method / توابع فلوکه Floquet Eigenfunctions / حسابان ایتو Ito Calculus

05-42073

168

پایان نامه

جواب های سراسری معادلات واکنش - انتشار با تعامل شکار - شکارچی Solutions of Reaction-Diffiusion Predator-Prey Systems

مدل شکار-شکارچی PREDATOR-PREY MODEL / معادله واکنش - انتشار Reaction-Diffusion Equation / تابع پاسخ هالینگ نوع 2 و لزلی Holling 2 and leslie Functional Response / انشعاب کلی Global Bifurcation / وضعیت پایدار مثبت Positive Steady State / مساله انفجار مرزی Boundary Blow-Up Problem

02-42074

169

پایان نامه

بررسی توافق کلید در شبکه های امن با رویکرد تئوری اطلاعاتی Analysis of Key Agreement in Secure Networks from the View of Information Theory

امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات Information Theoretic Security / توافق امن کلید Secure Key Agreement / مدل منبع Source Model / ظرفیت کلید مخفی مشترک - کلیدهای خصوصی Secret Key-Private keys Capacity Region / شنود گر خارجی External Wiretapper

05-42075

170

پایان نامه

روشی جهت ارزیابی سطح یکپارچگی ایمنی برای سیستم های فرایندی ابزارمند A Technique to assess the Safety Integrity Level of Process Instrumented Systems

سطح یکپارچگی ایمنی Safety Integrity Level (SIL) / سیستم ایمن شده به واسطه ابزار دقیق Safety Instrument System (SIS) / عملکرد ابزار ایمنی Safety Instrumented Function / احتمال خرابی در زمان مورد نیاز Failure on Demand Probability

06-42076

171

پایان نامه

سنتز و شناسایی CdS/TiO2 اصلاح شده با آمینواسید و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن، در جهت تخریب آلاینده نیتروبنزن 

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / آمینو اسید Amino Acid / سولفید کادمیم Cadmium Sulfide / ریزامولسیون Microemulsion / نیتروبنزن Nitrobanzen

03-42077

172

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی و مطالعه تئوری حلالیت محلول های الکترولیت آبی تک و چندنمکی بر حسب تغییرات دما Experimental Study and Modeling of Saturation Molality of Inorganic Salts in formation water

مدل یونی فک UNIFAC MODEL / ضریب فعالیت Activity Coefficient / محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / حلالیت اشباع Saturation Molality / مدل پیتزر - دبای - هوکل Pitzer-Debye-Huckel (PDH)Model

06-42078

173

پایان نامه

طراحی روش های دسترسی فرصت طلبانه به طیف در شبکه های چندکاربره رادیوشناختی New methods for Opportunistic Spectrum Access in Multi-user Cognitive Radio Networks

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / دسترسی فرصت طلبانه به طیف Opportunistic Spectrum Access / الگوریتم ملاقات Rendezvous Algorithm / استراتژی های دسترسی Access Strategies

05-42080

174

پایان نامه

تفکیک گویندگان در شرایط سخت Speaker Diarization in Adverse Conditions

خوشه بندی گوینده Speaker Clustering / تبدیل موجک بسته ای Wavelet Packet Transform / اندازه گیری فاصله Distance Measurement / قطعه بندی گوینده مبتنی بر فاصله Distance-Based Speaker Segmentation / تفکیک گویندگان بر خط Online Speaker Diarization

19-42081

175

پایان نامه

بازسازی سه بعدی سطوح غیرصلب 3D Reconstruction of Deformable Surfaces

بازسازی سه بعدی Three Dimensional Reconstruction / بهینه سازی Optimization / سطح غیرصلب Deformable Surface / تصویر مرجع Template Image / وزن دهی وفقی Adaptive Weighting / آستانه گذاری نرم Soft Thersholding

19-42082

176

پایان نامه

بررسی خواص ترمودینامیکی و دینامیکی بعضی از جامدات و سیالات با ابعاد نانو با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی Investigation of Thermodynamic and Dynamic Properties of Some Solids and Fluids with Nano Dimensions Using Molecular Dynamics Simulation

نانوخوشه Nano-Cluster / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / اثر اندازه Size Effect

03-42083

177

پایان نامه

اصلاح شیمیایی نشاسته و سلولوز با دو روش سنتز مشتق های محلول در آب و تهیه هیدروژل های ابرجاذب آن ها و تهیه بسپارهای با ساختارهای مشخص و گروههای عاملی دلخواه با استفاده از روش بسپارش رادیکالی انتقال اتم Chemical Modification of Cellulose and Starch Via Two Methods: Synthesis of Their Water Soluble Derivatives & Preparation of Their Superabsorbent Hydrogels and Synthesis of Polymers with Fine Structures and Design Functional Groups by ATRP Method

هیدروژل Hydrogel / پلی ساکارید Polysaccaride / نشاسته ها STARCHES / سلولز Cellulose / بسپارش رادیکالی انتقال اتم Atom Transfer Radical Polymerization

03-42085

178

پایان نامه

بررسی اثر مولکول های آب و یون های نمک با غلظت بالا بر روی B-DNA پایداری مولکول از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی Investigation of I the Stability of B-DNA Molecule: A Molecular Dynamics Simulation

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / دمای ذوب Melting Temperature / مولکول بی - دی. ان. آ B-DNA Molecule / درگاشت پیکربندی Configurational Entropy / انرژی پیوند هیدروژنی Hydrogen Bonding Energy

03-42086

179

پایان نامه

طرح و بررسی دلائل فلسفی آغاز عالم در آراء کریگ، اسمیت و علامه طباطبایی (ره)Surveying Philosophical Arguments on "Origination of The Universe" based on the views of: W.L.Craig, Q.Smith and Allamah S.M.H Al-Tabatabaie

زمان Time / حدوث Temporality / قدم Eternity / نامتناهی Infinite / عالم طبیعت Universe

42-42087

180

پایان نامه

یک تابع لیاپانوف برای مدل شکار - شکارچی با میزان شکار غیرخطی و جواب های تناوبی A Lyapunov Functional for a Predator-Prey Model with Nonlinear Predation Rate and Periodic Solutions

مدل شکار-شکارچی PREDATOR-PREY MODEL / تابع لیاپانوف Liapunov Function / جواب تناوبی Periodic Solution / پایداری Stability / نقطه تعادل Equilibria Point

02-42088

181

پایان نامه

جریان سیال الکترواسمتیک در میکروکانال ها Electroosmotic Flow in Microchannels

میکروکانال Microchannel / پتانسیل زتا Zeta Potential / عدد نودسن Knudsen Number / جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / تلفات حرارتی (ژول) Joul Heating

58-42090

182

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی مکانیزم های تحمل پذیری اشکال برای حافظه ی SPM در سیستم های نهفته Design and Implementation of Fault-Tolerance Mechanisms for Scratch-Pad Memories (SPM) in Embedded Processors

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / حافظه اس. پی. ام Scrach Pad Memory / مدیریت نرم افزاری Software Management

19-42091

183

پایان نامه

ایجاد تسهیلات در یک پردازنده ی نهفته برای یک پردازنده ی مراقب خارجی Including Facilities in an Embedded Processor for External Watchdog Processors

پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / تشخیص خطای همروند Concurrent Error Detection / کنترل روند اجرای برنامه Control Flow Checking / پردازنده مراقب خارجی External Watchdog Processor

19-42092

184

پایان نامه

ترکیب روش مونت کارلو و پخش برای بررسی انتشار نور در بافت بیولوژیک Study of Light Propagation in Biological Tissues by Means of the Monte Carlo Simulation and Diffusion Method

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / پخشیدگی Diffusion / محیط آشفته Turbid Media

04-42094

185

پایان نامه

شبیه سازی الگوی پخش و انتشار آلودگی نفتی در کانال قشم Numerical Simulation of Oil Spill in Gheshm Channel

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مدل مایک 21 Mike 21 Flow Model / پخش و انتشار آلودگی نفتی Oil Spill / کانال قشم Gheshm Channel / تنگه خوران Khuran Strait

09-42095

186

پایان نامه

طراحی یک فرایند و معماری مبتنی بر مدل به منظور خودکارسازی بخشی از ایجاد نرم افزار Designing a Model-Based Process and Architecture for Partial Automation of Software Development

شبه مدل Metamodel / روش شناسی Methodology / تولید برنامه CODE GENERATION / تدوین نرم افزار Software Development / توسعه مدل گرا Model Driven Development / معماری مبتنی بر مدل Model Driven Architecture / جاوای نسخه سازمانی Java Enterprise Edition (JEE)

19-42096

187

پایان نامه

ارائه معیارهای کرنش مادی در سینماتیک غیرخطی مکانیک محیط پیوسته میکروپولار و تعیین نرخ آن ها Introducing a Set of Material Strain Measures in Non-Linear Kinematics of Micropolar Continuum Mechanics and Determining their Time Rates

کرنش تعمیم یافته Generalized Strain / نظریه محیطهای پیوسته میکروپولار Micropolar Continuum Theory / تابع تنسوری Tensor-Valued Function / نرخ تابع تنسوری Tensor Function Rate

08-42098

188

پایان نامه

بررسی مدل ها و پاسخ پله ای اتصالات میانی و ارائه ی جداول جستجوی سریع برای تاخیر انتشار و نرخ ارسال بیت آن در کاربردهای VLSI Interconnect Modeling, Its Step Response Analysis and Introducing Fast Look up Tables for Propagation Delay and Bit rate in VLSI Applications

معادله ماکسول MAXWELL EQUATION / تاخیر انتشار Propagation Delay / نمونه برداری Sampling / نرخ بیت Bit Rate / اتصالات میانی Inter Connects / جدول جستجو Look Up Table (LUT)

05-42101

189

پایان نامه

مدل سازی حرارتی - اقتصادی و بهینه سازی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی برای شرایط مختلف آب و هوایی ایران Thermal-economic Modeling and Optimization of Ground-Coupled Heat Pump System for Various Climatic Conditions of Iran

مطالعه پارامتری Parametric Study / طراحی بهینه Optimal Design / مدل سازی حرارتی - اقتصادی Thermal-Economic Modeling / سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی Ground Coupled Heat Pump System / مبدل حرارتی زمینی Ground Heat Exchanger

08-42102

190

پایان نامه

بررسی تنش های پسماند ناشی از عملیات تغییر شکل داغ و کوئنچ An Investigation Into Residual Stresses Formed by Bending and Quenching Processes

تنش پسماند Residual Stress / فنر سختی متغیر Variable Stiffness Spring / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / تغییر شکل گرم Hot Deformation / آبدهی Quenching

07-42103

191

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای مختلف الکتروریسی بر روی مورفولوژی میکرو و نانوفیبرها Experimental Study of Various Parameters of Electrospinning on the Morphology of Micro and Nano Fibers

ریخت شناسی Morphology / الکتروریسی Electrospinning / ناپایداری الکتریکی Electrical Bending / خمش مکانیکی Mechanical Buckling / فیبرهای مارپیچی Helical Fibers

04-42104

192

پایان نامه

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه منیزیم ساخته شده به روش اصطکاکی اغتشاشی Investigations on Microstructure and Mechanical Properties of Mg Based Nanocomposite Fabricated by Friction Stir Processing

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / بافت بلوری Crystal Texture / ریزساختار Microstructure / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding

07-42107

193

پایان نامه

بررسی عددی حرکت قطرات در میکرونانو کانال ها Numerical Investigation of Motion of Droplets in Micro and Nanochannels

شکست قطرات Drop Breakage / حل تحلیلی Analytical Solution / اتصال تی شکل متقارن Symmetric T Junction / اتصال تی شکل نامتقارن Asymmetric T Junction / حجم سیال تصحیح یافته Modified Volume of Fluid (VOF)

08-42108

194

پایان نامه

یک روش فیلتر ناحیه اعتماد برای بهینه سازی مقید با کران ساده A Filter-Trust-Region Method for Simple-Bound Constrained Optimization

بهینه سازی مقید کران دار Simple Bound Constrained Optimization / ناحیه اعتماد Trust Region / روش های فیلتر Filter Methods / روش تصویر گرادیان Projected Gradient Method / نظریه هم گرایی Convergence Theory

02-42109

195

پایان نامه

مطالعه ی آشکارسازی سیارات فراخورشیدی به کمک ریزهمگرایی گرانشی Studying Detection of Exo-Planets by Gravitational Microlensing

ریزهمگرایی گرانشی Gravitational Microlensing / سیارات فراخورشیدی Extrasolar Planets / همگرایی پیکسلی Pixel Lensing / روش تصویربرداری شانسی Lucky Imaging Method / سیارات مشتری داغ Hot Jupiters

04-42110

196

پایان نامه

توسعه مدل مکان یابی انبارها با ظرفیت محدود Warehouses Location Model with Capacity Constraint

لجستیکی Logistics / مدیریت موجودی Inventory Management / آزادسازی لاگرانژ Lagrangian Relaxation / مدل جایابی تسهیلات Facility Location Model / شعاع پوششی Radius Coverage

01-42111

197

پایان نامه

روش های بخش بندی گراف ها و کاربرد آن ها در تقطیع تصویر On Graph Partitioning Algorithms And It’s Applications in Image Segmentation

خوشه بندی Clustering / روش برش نرمال شده Normalized Cut Method / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / بخش بندی گره های گراف Partitioning Vertices of Graph / عدد هم محیطی Isoperimetric Number

02-42112

198

پایان نامه

سنتز و شناسایی یک کمپلکس جدید از رتنیم (II)با لیگاند دو دندانه (N,O) - اکسازولین و مطالعه اکسایش کاتالیزوری سولفیدها و آلکان ها Synthesis and Characterization of a novel Ruthenium(II) Complex With Bidentate O,N-donor OxazolineLigand and Study of Catalytic Oxidation of Sulfides and Alkanes

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / اکسازولین Oxazoline / روتنیم Ruthenium / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide

03-42113

199

پایان نامه

بررسی طیف نظریه های گرانش تعمیم یافته On the Spectrum of Modified Theories of Gravity

گرانش تعمیم یافته Generalized Gravity / تورم شبح Ghost Inflation / درجات آزادی دینامیکی Freedom Dynamical Degrees / جواب های بیشینه متقارن Maximally Symmetric Solutions

04-42114

200

پایان نامه

نرخ های امن در کانال های شنود Secrecy Rates in Wiretap Channels

کانال شنود Wiretap Channel / ظرفیت امن Security Cpacity / توافق امن کلید Secure Key Agreement / امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات Information Theoretic Security / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / کد گذاری امن منابع Secure Source Coding

05-42

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

بررسی عددی جریان آشفته درون هیدروسیکلون های نفت زدا با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه بزرگ Numerical Investigation of Turbulent Flow Inside De-Oiling Hydrocyclones Using Large Eddy Simulation Approach

جداکننده دوفازی Two Phase Separator / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / دیدگاه اویلری - لاگرانژی Eulerian-Lagrangian Approach / هیدروسیکلون نفت زدا Deoiling Hydrocyclone

08-42116

202

پایان نامه

شمارش ناحیه های قابل دید در صفحه Planar Visibility Counting

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم های تطبیقی. / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm

02-42117

203

پایان نامه

کدهای بهینه و ظرفیت کانال در سیستم های CDMA تحت شرایط مختلف Sum Capacity and Optimum Codes of CDMA Systems under Different Conditions

دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / دسترسی چندگانه Multiple Access / ظرفیت مجموع کانال Sum Channel Capacity / کدهای بهینه Optimum Codes

05-42118

204

پایان نامه

بررسی نظری رفتار آشوبناک در میکروتشدیدگرهای فوتونیکی Theoretical Investigation Of Chaotic Behavior In Optical Microresonators

ناپایداری INSTABILITY / ریزتشدیدگر Microresonator / نظریه آشوب Chaos Theory / برهم کنش اپتومکانیکی Optomechanical Interaction / دوبرابر شدن دوره تناوب Period-doubling Route

04-42120

205

پایان نامه

ارزیابی دانه بندی معماری های قابل بازپیکربندی برای کاربردهای ارتباطات بی سیمEvaluation of Granularity of Reconfigurable Architectures for Wireless Communication Applications

دانه سازی Granulation / مخابرات بدون سیم WIRELESS COMMUNICATION / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture

19-42123

206

پایان نامه

بهبود کارآیی و توان مصرفی چندپردازنده های روی تراشه نوری از طریق پیش بینی ارتباطات بین هسته ای Improving Performance and Power Consumption of Optical CMPs Using Inter-core Communication Prediction

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / معماری سیستم چندپردازنده روی تراشه Multi-Processor System on Chip Architecture / پیش بینی ارسال پیام Transmission Prediction / پیش بینی جریان های داده Data Flow Prediction / شبکه میان ارتباطی چندسطحی Multistage Interconnection Network (MIN) / ارتباطات نوری روی تراشه Optical Communication Network-on-Chips

19-42124

207

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری تیروزین و تریپتوفان با استفاده از الکترود گرافیت پیرولیتیک اصلاح شده بوسیله نانولوله های کربنی چنددیواره، نیوککسین و نیترازین Electrochemical Determination of Tyrosine and Tryptophan at the Surface of Pyrolytic Graphite Electrode Modified with Multi-Walled Carbon Nanotubes, New Coccine and Nitrazine

الکترود گرافیت Graphite Electrode / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / تریپتوفان Tryptophan / تیروزین Tyrosine / نیو ککسین New Coccine / ولت سنجی روبش خطی Linear Sweep Voltammetry

03-42126

208

پایان نامه

متدولوژی پیاده سازی چارچوب ITIL V3 بر اساس استاندارد PMBOK A Methology for Implementing ITIL V3 based on PMBOK

مدیریت پروژه Project Management / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) / استاندارد کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات Information Technology Infrastructure Library (ITIL)Standard / مدیریت خدمات فناوری اطلاعات Information Technology Services Management

01-42127

209

پایان نامه

بررسی، انتخاب، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های مناسب بهره وری در جهت ارتقای بهره وری در شرکت توانیر Evaluation, Selection, Measuring and Analysis of Suitable Productivity Indices to Improve the Productivity of the Tavanir Company

صنعت برق ایران Iran Power Industry / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / شاخص بهره دهی Productivity Index / بهره وری عوامل کل مالمکوئیست Malmquist Total Factor Productivity / مدل فراکارا Super Efficiency Model

01-42128

210

پایان نامه

بهینه سازی تسهیم طیف در شبکه های رادیوی شناختی Spectrum Sharing Optimization in Cognitive Radio Networks

نظریه بازی GAME THEORY / بازی تکراری Repeated Game / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / تسهیم طیف Spectrum Sharing

19-42129

211

پایان نامه

مدل سازی و بررسی عملکرد پمپ ایرلیفت با لوله بالابرنده مخروطی Modeling and Performance Investigation of Airlift Pump with Conical Upriser Pipe

جریان دوفازی Two Phase Flow / پمپ ایرلیفت Airlift Pump / لوله بالابرنده مخروطی Conical Upriser Pipe

08-42130

212

پایان نامه

پوشش دهی الکتروفورتیک کامپوزیت آلجینیت - نانوذرات الماس - بیوگلاس به منظور کاربرد پزشکی و بررسی زیست فعالی و زیست سازگاری آن در محیط های فیزیولوژیکElectrophoretic Deposition of Alginate-Bioglass-Nanodiamond Nanocomposites and Evolution of their Bioactivity

آلژینات Alginate / آزمون ارزیابی سمیت برون تنی MTT Assay / شیشه زیست فعال Bioactive Glass / نانوذرات الماس Diamond Nanoparticle / شیشه زیستی Bioglass

07-42131

213

پایان نامه

تاثیر شکل گرفتگی دوشاخگی کاروتید در مشخصات جریان Effect of Stenotic Carotid Geometry on Flow and Stroke-risk

جریان خون Blood Flow / تنش برشی Shear Stress / دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / گرفتگی رگ ARTERY STENOSIS

08-42132

214

پایان نامه

بررسی افتراق آیتم ها نسبت به جنسیت در یک آزمون سرنوشت ساز بسندگی زبان انگلیسی Differential Item Functioning (DIF)in Terms of Gender in a High Stakes Test

اعتبار تست Validity / اعتبار سازی آزمون Test Validation / منطق آزمون Test Fairness / عملکرد افتراق آیتم ها Differential Item Functioning (DIF) / تحلیل برگشتی لجستیک Logistic Regression (LR)Analysis

31-42133

215

پایان نامه

بازیابی انرژی از گازهای خروجی از توربو کمپرسور Heat Recovery from Turbocompressor Exhaust Gas

توربین های گازی Gas Turbines / ایستگاه تقویت فشار گاز Gas Compressor Station / بازیافت انرژی Energy Recovery / چیلر جذبی Absorption Chiller / توربوتراکم ساز Turbocompressor

06-42134

216

پایان نامه

کنترل مقاوم یک ریز شبکه، شامل اتصال موازی چندواحد تولید پراکنده در حالت عملکرد جزیره ای Robust Control of an Islanded Microgrid Consisting of Parallel Connection of Multiple DG Units

تولید پراکنده Dispersed Generation / عملکرد جزیره ای Islanding Operation / کنترل غیرمتمرکز. / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / سیستم چندوجهی Polytopic System

05-42135

217

پایان نامه

محافظت از میلگردهای فولادی درون بتن که توسط پوشش روی پوشش گرفته در خلیج فارس Protection of Steel Rebar in Concrete with Zinc Based Coatings in Persian Gulf

بتن مسلح Reinforced Concrete / خوردگی Corrosion / میلگرد Rebar / اپوکسی غنی از روی Zinc-Rich Epoxy / اپوکسی پلی آمید Epoxy Polyamide

57-42136

218

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس جدیدی از روتنیم با لیگاند اکسازین و کاربرد آن در واکنش اپوکسایش الفین ها، اکسایش آلکان ها، الکل و سولفیدها Synthesis and Study of Catalytic Activity of[Ru(oxazine)2(EtOH)2]Cl complex in epoxidation of Olefins and Oxidation of Alkanes, Alcohol and Sulfide with TBHP and UHP

روتنیم Ruthenium / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اکسازین Oxazine / اکسایش آلکان Alkane Oxidation

03-42137

219

پایان نامه

مرتب سازی اسپایک های عصبی و بررسی امکان رمزگشایی آن به منظور تشخیص قصد انجام کار Neural Spikes Sorting and Decoding to Task Extraction

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / ثبت بین سلولی Extracellular Recording / اسپایک های عصبی Neural Spikes / مرتب سازی اسپایک Spike Sorting / تعیین قصد Task Extraction

05-42138

220

پایان نامه

ارائه ی روشی برای تضمین درستی پاسخ پرس و جوها در پایگاه های داده ی برون سپاری شده Query Correctness Assurance for Outsourced Databases

برون سپاری Outsourcing / امضای دیجیتالی Digital Signature / پایگاه داده Database / درستی Correctness / تازگی Freshness / برچسب زمانی Time Stamps / درخت چکیده ساز مرکل Merkel Hash Tree (MHT)

19-42139

221

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی آمینواسیدها به کمک مایعات یونی Expremental Studying and Thermodynamic Modeling of Separation of Amino Acids by Ionic Liquids

آمینو اسید Amino Acid / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / مایعات یونی Ionic Liquid / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / مدل ان. آر. تی. ال - ان. آر. اف NonRandom Two Liquid-NonRandom Factor (NRTL-NRF)Model

06-42140

222

پایان نامه

علیت در نگاه هیوم Hume on Causation

اقتران دائم بین رخدادها Constant Conjunction / سازوکار تداعی کننده علیت Associative Mechanism / ارتباط ضروری Necessary Connection / تفسیر واقع گرایی شکاک Sceptical Realist Interperetation

42-42142

223

پایان نامه

ارزیابی دسترس پذیری در منطق پسین سامانه های تجاری ذخیره ساز اطلاعاتEvaluating Availability of Backend Logic in Enterprise Storage Systems

دسترس پذیری Availability / ذخیره اطلاعات Data Storage / منطق پسین Backend Logic / خدمت پذیری Serviceability

19-42143

224

پایان نامه

اتحادهای گروهی روی زیرگروه های ماکزیمال (GLn (D (D)nIdentities on Maximal Subgroups of GL

اتحاد گروهی (ریاضی) Group Identity (Mathematics) / زیرگروه ماکسیمال Maximal Subgroup / زیرگروه های نرمال Normal Subgroups / حلقه های تقسیم Division Rings / زیرحلقه های نرمال Normal Subrings

02-42144

225

پایان نامه

طراحی و کنترل بهینه ی ماشین های تغذیه دوگانه ی پدون جاروبک Optimal Design and Control of Brushless Doubly Fed Machines

طراحی بهینه توان واکنشی Optimal Reactive Power Planning / ماشین دوتحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly-Fed Machine (BDFM) / ظرفیت مبدل Converter Rating / مبدل سمت ماشین Machine Side Converter / مبدل سمت شبکه Gridside Converter / مدار معادل تکفاز Per Phase Equivalent Circuit

05-42145

226

پایان نامه

شناسایی طیف گامای خروجی از آشکارسازهای سوسوزن با روش شبکه های عصبی Unfolding of the Gamma-Ray Spectrum of the Scintillator Detectors Using the Neural Network Method

شبکه عصبی Neural Network / آشکارساز سوسوزن Scintillation Detector / پس انتشار خطا Error Backpropagation / طیف گاما Gamm-Ray Spectrum

46-42146

227

پایان نامه

لایه نشانی الکتروفورتیک دی اکسیدتیتانیوم برای ساخت فوتوآند سلول خورشیدی رنگدانه ای Electrophoretic Deposition of Titanium Dioxide for Fabrication of Photoanode of Dye Sensitized Solar Cell

لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / ذرات نانومتری اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanoparticles / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells

04-42147

228

پایان نامه

مدل سازی و کاهش اشکال همشنوایی در سامانه های روی تراشه Crosstalk Fault Modeling and Mitigation in System-on-Chips

قابلیت اطمینان Reliability / اشکال هم شنوایی Crosstalk Fault / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / سیستم روی تراشه On Chip System / کاهش انتشار Mitigation

19-42148

229

پایان نامه

ساخت نانوسیال از نانو ساختارهای هیبریدی و بررسی خصوصیات حرارتی و رئولوژیکی و بکارگیری در سیالات نفتی Preparation of Nanofluid by Using Hybrid Nanostructures and Investigation of Thermal and Rheological Properties and Using it in the Petroleum Fluids

نانوسیال Nanofluid / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / لزجی Viscosity / چگالی Density / نانوساختار ترکیبی Hybrid Nanostructures / سیلیس کروی Spherical Silica / ضریب هدایت حرارتی Thermal Conductivity

06-42149

230

پایان نامه

نانوالیاف الکتروریسی شده و کاربرد آن ها در ریزاستخراج آلاینده های زیست محیطیElectrospun Nanofibers and Their Application for Microextraction of Environmental Samples

الکتروریسی Electrospinning / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نانوالیاف پلیمری Polymeric Nanofiber / استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction

03-42150

231

پایان نامه

انتخاب بهینه پهنای باند اینترنت بین الملل با سطح سرویس مورد نظر و پیاده سازی آن در مورد ایران A Model for Optimal Selection of Internet Bandwidth with Desired Quality of Service, and Applying it for Iran

مدل ریاضی Mathematical Model / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / شاخص عملکرد کلیدی Key Performance Indicator (KPI) / تامین کنندگان خدمات اینترنت بین الملل Internet Service Providers / توافق نامه سطح خدمات Service Level Agreement / نقطه دسترسی Point of Presence

01-42151

232

پایان نامه

بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر گروه شمع های انعطاف پذیر و راهکارهای کاهش این اثرات با استفاده از مدل فیزیکی Investigation on the Effect of Liquefaction-Induced Lateral Spreading on a Flexible Pile Group and Mitigation Measures for These Effects by Physical Modeling

ستون سنگی Stone Column / آزمایش میز لرزان Shaking Table Test / گسترش جانبی ناشی از روانگرایی Liquefaction-Induced Lateral Spreading / گروه شمع انعطاف پذیر Flexible Pile Group / ریزشمع Micropile

09-42152

233

پایان نامه

شبیه سازی سیستم درمانی کوتاه بردچشمه 192-ir برای محفظه های درون حفره ای با کد MCNP4C اعتبارسنجی تجربی با دزیمترهای TLDو EDR2 Monte Carlo Simulation of Ir-192 Brachytherapy System for Intracavity Applicators and Benchmarking the Result with TLD and EDR2 Dosimeters

پرتو درمانی Radio Therapy / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / دوزسنجی گرمالیانی Thermoluminesence Dosimetry / درمان کوتاه برد Brachytherapy / چشمه ایریدیم - 192 (نرخ دز بالا) Iridium-192 Source (HDR) / محفظه درون حفره ای تاندم و اوویید Tandem-Ovoid Applicators

46-42153

234

پایان نامه

مطالعه ی بهبود روش گسسته سازی مستقیم و کاربرد آن در حل عددی معادله ی پخش الحاقی Investigation on Improving Direct Discrete Method and its Application in Adjoint Diffusion Equation Numerical Solvers

روش سلولی Cell Method / روش عددی Numerical Method / معادله های الحاقی Adjoint Equations / روش گسسته سازی مستقیم Direct Discrete Method / معادله ی پخش Diffusion Equation / بهینه سازی مش بندی Mesh Optimization

46-42154

235

پایان نامه

سنتز مشتق های خانواده دی اسپیروپیرولیدین بیس اکسیندول طی واکنش حلقه ای شدن ا،3- دوقطبی آزومتین ایلیدها 

واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / دی اسپیرواکسیندول Dispirooxindol / واکنش سه جزیی Tree-Component Reaction / اسپایروپیرولیدین Spiropyrrolidine

06-42155

236

پایان نامه

استخراج ویژگی در حوزه زیرفضا برای بازشناسی چهره Feature Extraction in Subspace Domain for Face Recognition

استخراج ویژگی Feature Extraction / زیرفضاها Subspaces / کاهش بعد Dimension Reduction / شناسایی چهره Face Recognition / ناهمگنی Heteroscedasticity / استخراج ویژگی احتمالی Probabilistic Feature Extraction

19-42156

237

پایان نامه

معقولیت معرفت علمی از دیدگاه فایرابند Rationality of Scientific Knowledge From the Point of View of Feyerabend

معرفت شناسی EPISTEMOLOGY / علم Science / پیشرفت علمی Scientific Progress / روش شناسی Methodology / معقول گرایی Rationalism / آنارشیسم Anarchism

42-42159

238

پایان نامه

بررسی میانگین جریان ذرات روی یک منظره پتانسیل دوبعدی مربعی پالسی Study of Net Current of Particles in 2D Pulsated Potential Landscape

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / منظره انرژی Energy Landscape / موتورهای براونی Brownian Motors / پتانسیل جغجغه ای Ratchet Potential

04-42160

239

پایان نامه

بررسی پایداری و ردگیری مدارهای تناوبی در دستگاه زمین و ماه Stability and Tracking of Periodic Orbits Between the Earth and the Moon

مسأله سه جسم THREE BODY PROBLEM / مدار تناوبی ناپایدار Unstable Periodic Orbit / مدارهای تناوبی PERIODIC ORBITS / پایداری مدارهای تناوبی Periodic Orbit Stability / ناوبری در مدارهای فضایی Novigation in Space Mission

08-42161

240

پایان نامه

بررسی پایداری دینامیکی پوسته های استوانه ای ساخته شده از مواد FGM تحت بار محوری دنبال گر Dynamic Stability of Cylindrical Shells Made of Functionally-Graded Materials under Axial Follower Forces

مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / لرزش (آیرودینامیک) Flutter / بار دنبال گر Follower Force / مساله بک Beck's Problem / مساله لیفولز Leipholz's Problem / مساله هاگر Hauger's Problem

09-42162

241

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار لوله های آلومینیومی سری 1xxx پس از تغییر شکل پلاستیک شدید و آنیل An Investigation into the mechanical properties and micro-structure of Aluminum tube after Severe Plastic Deformation and Annealing

لوله ها PIPES / خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانوساختار Nanostructure / آلومینیوم Aluminum / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation

07-42163

242

پایان نامه

ارزیابی احتمالاتی ایمنی سطح یک حادثه آتش سوزی در ساختمان کمکی نیروگاه 360-IR Fire Probabilistic Safety Assessment (Fire-PSA)Level 1 in Auxiliary Building ofIR-360 Nuclear Power Plant

ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA) / درخت حادثه Event Tree / حادثه آتش سوزی Fire Accident / ارزیابی احتمالی ایمنی آتش سوزی Fire Probabilistic Safety Assesment / کد CFAST CFAST Code / سیستم اطفای حریق Non-Supperssion System

46-42164

243

پایان نامه

بررسی رفتار آنیلی مس به شدت تغییر شکل یافته An Investigation Into the Annealing Behavior of Severely Deformed Copper

مس COPPER / نانوساختار Nanostructure / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / تابکاری Annealing

07-42165

244

پایان نامه

طراحی کنترل کننده مقاوم برای پهپاد دم نشین با پیشران ملخی در فاز پرواز ایستاRobust Hover-flight Control Design for a Tail-sitter UAV with Ducted-fan Propulsion

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / پرواز شناوری Hover Flight / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / هواپیمای دم نشین TAIL-SITTER AIRCRAFT

45-42166

245

پایان نامه

مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی Emergency Medical Service Centers Location

خدمات فوریتهای پزشکی Emergency Medical Services / مکان یابی LOCATION / مکان یابی مجدد Relocation / آمبولانس Ambulance / مساله تخصیص Allocation Problem

01-42167

246

پایان نامه

ترکیب روش های حجم محدود چندمقیاسی و خط جریان برای شبیه سازی جریان در مخازن هیدروکربنی Combination of a Multi-scale Finite Volume and Streamline Methods for Reservoir Simulation

زمان پرواز Time of Flight / روش چندمقیاسی حجم محدود Multiscal Finite Volume Method / شبیه سازی مخزن Reservior Simulation / مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / روش خط جریان Streamline Method / الگوریتم پولاک Pollock Algorithm

08-42168

247

پایان نامه

افزایش مقاومت الگوگذاری تصاویر برای اثبات مالکیت به طور عمومی Improving the Robustness of Image Watermarking for Publicly Copyright-Proving

مقاومت RESISTANCE / تبدیل کسینوسی گسسته Discrete Cosine Transform / تبدیل موجک گسسته Discrete Wavelet Transform (DWT) / نهان نگاری تصویر Image Watermarking / اثبات مالکیت Copyright Protection

19-42169

248

پایان نامه

حداقل کردن تعارض در کانال های توزیع چندگانه: مطالعه موردی گروه سولیکوMinimising Conflict in Concurrent Channels: Solico Groups Case Study

کانال های توزیع Distribution Channels / کانال های چندگانه Multiple Channels / تعارض Conflict / کاهش تعارض Reducing Conflict

44-42170

249

پایان نامه

بررسی فرایند جوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی روی ورق آلومینیوم به شدت تغییر شکل یافته An Investigation Into the Friction Stir Welding of Severely Plastic Deformed Aluminum Sheets

آلومینیوم خالص تجاری Commercial Pure Aluminum / نانوساختار Nanostructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation

07-42171

250

پایان نامه

پایش وضعیت کمپرسورهای رفت و برگشتی با تمرکز بر نقش فونداسیون در افزایش ارتعاشات Condition Monitoring of Reciprocating Compressors with Concentration on Foundation Role in Excessive Compressor Vibration

پایش وضعیت Condition Monitoring / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / ترک Crack / تراکم ساز رفت و برگشتی Reciprocating Compressor / مدل سازی پی Foundation Modeling / پی بلوکی Block Foundation

08-42172

251

پایان نامه

تاثیر نورد داغ و سرد بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al-Mg6 The Effect of Hot and Cold Rolling on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Mg6

بازیابی Recovery / نورد داغ HOT ROLLING / آلیاژ آلومینیوم سری 5xxx Aluminum Alloy Series 5xxx / معادله مشخصه CONSTITUTIVE EQUATION / آنیل Anneal

07-42173

252

پایان نامه

زیرگروه های ماکزیمال (GLn (D Maximal Subgroups of

زیرگروه های حل پذیر Soluble Subgroups / زیرگروه ماکسیمال Maximal Subgroup / حلقه های تقسیم Division Rings / گروه خطی کج Skew Linear Group / زیرگروه پوچ توان Nilpotent Supgroup

02-42174

253

پایان نامه

طراحی مسیر و کنترل به روش هیبرید بازوی مارگون کابلی با مفاصل قفل شونده Path Planning and Hybrid Control of a Tendon Actuated Redundant Manipulator with Lockable Joints

طراحی مسیر Path Planning / بازوهای مارکون کابلی Tendon Actuated Manipulators / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / ربات با درجه آزادی بالا Redundant Manipulator / کنترل مسیر Tracking Control / روش های ترکیبی Hybrid Methods

08-42175

254

پایان نامه

طیف درهم تنیدگی مدل یک بعدی آیزینگ در میدان مغناطیسی عرضی Entanglement Spectrum of One Dimensional Ising Model in Transverse Field

گذار فاز کوانتومی Quantum Phase Transition / نظم توپولوژیکی Topological Order / طیف درهم تنیدگی Entanglement Spectrum / مدل آیزینگ در میدان مغناطیسی Ising Model in Transverse Field (ITF) / فاز توپولوژیکی Topological phase

04-42176

255

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی الگوریتمی برای تولید بردارهای تصادفی 3 بعدی از متغیرهای تصادفی یکنواخت پیوسته و به هم وابسته با پارامترهای صفر و یک Development& Implementation of an Algorithm to Generate Correlated Uniformly Distributed Tri-Dimensional Vectors

شبیه سازی آماری Statistical Simulation / تولید بردارهای تصادفی Random Vector Generation / تولید متغیرهای یکنواخت با پارامترهای صفر و یک Correlated Uniformly Distributed Vectors With Zero & 1 Parameters

01-42177

256

پایان نامه

سنتز و مشخصه یابی نانولوله های TiO2 اصلاح شده با CdS برای بررسی خواص فوتوالکتروشیمیایی (PEC) Synthesis and Characterization of CdS Modified TiO2 Nanotubes for Studying of Photoelectrochemical (PEC) Properties

نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / آندکاری Anodizing / تیتانیم آندکاری شده Anodized Titanium / نانوذرات نیمه رسانای سی0دی0اس Semiconductor CDS Nanoparticles / نانولوله منظم اکسید تیتانیوم Titanium Nanotube Arrays (TNA) / رسوب حمام شیمیایی متوالی Sequential-Chemical Bath Deposition (S-CBD)

04-42178

257

پایان نامه

توسعه روش ریزاستخراج با فاز جامد بر پایه نانوالیاف پلی اتر ایمیدالکتروریسی شده برای اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در نمونه های آبیDevelopment of a Solid-Phase Microextraction Method Based on Electrospun Polyetherimide Nanofibers for Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Aqueous Samples

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / الکتروریسی Electrospinning / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نانوالیاف پلی اترایمید Polyetherimide Nanofiber / هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

03-42179

258

پایان نامه

تعیین تابع تانسوری اولیه و تانسور اسپین مربوطه برای فرم های تانسوری همسانگرد نرخی خطی Determination of Primary Function and Associated Spin Tensor For Linear Rate Type Isotropic Tensor Functions

نرخ های عینی (مکانیک) OBJECTIVE RATES / نرخ های همگرد COROTATIONAL RATES / مدل هایپوالاستیک HYPOELASTIC MODEL / تانسور اسپین Spin Tensor

08-42180

259

پایان نامه

کران های کارایی در کنترل بهینه &H برای سیستم های تک ورودی تک خروجیPerformance Bounds in Optimal Control for SISO Systems

سیستم غیرفاز مینیمم Nonminimum-Phase System / سیستم های گسسته زمان Discrete Time Systems / سیستم های ناپایدار Unstable Systems / کران های کارایی Performance Bounds / مساله تطابق مدل Model-Matching Problem

05-42181

260

پایان نامه

بررسی روش های نوین بازیابی فلزات گرانبها از کاتالیست های مستعمل Investigation on Novel Methods of Precious Metals Recovery from Spent Catalysts

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / استخراج باحلال Solvent Extraction / بازیابی پلاتین Platinum Recovery / تری اکتیل فسفین آکساید Trioctylphosphineoxide / اثر افزودن نمک های غیر آلی Salting-Out Effect

06-42182

261

پایان نامه

تحلیل کیفیت سرویس شبکه های حسگر بی سیم در شبکه های هوشمند برقAnalysis of Wireless Sensor Network QoS for in Smart Grid

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه هوشمند برق Smart grid

05-42184

262

پایان نامه

بررسی پاسخ دینامیکی پی های سطحی بر خاک لایه ای با استفاده از آزمایشات مدل فیزیکی Investigation of Dynamic Response of Shallow Foundations on Layered Soil Medium by Physical Modeling

مدل سازی فیزیکی PHYSICAL MODELING / تابع امپدانس Impedance Function / ارتعاش عمود پی Vertical Foundation Vibration / لایه خاک با ضخامت محدود Finite Thickness Soil Layer / بستر صلب Bedrock

09-42185

263

پایان نامه

بررسی تاثیر نانوتیوب کربن در خلال پیرولیز نانوکامپوزیت های پلی اتیلن - نانوتیوب کربن، تولید شده به روش پلیمریزاسیون درجا Thermal Degradation and Kinetic Analysis of Polyethylene/Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared via in Situ Polymerization

نانوکامپوزیت Nanocomposite / تخریب حرارتی Thermal Damage / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / انرژی فعال سازی Activation Energy / تست تحلیل حرارتی Thermal Gravimetric Analysis

06-42186

264

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای کمپلکس شدن فولرن C60 و کاتیون های (Cu (II با آزا کراون های O2N3 Comparative Study on [60]Fullerene and Cu(II) Complexation with O2N3-Azacrowns

فولرین Fullerene / آزاکرون Azacrown / درشت حلقه Macrocycle

03-42187

265

پایان نامه

بررسی و تحلیل ارتباط بین راه رفتن ربات های دوپا و مساله جابجایی دینامیکی اشیاءOn Correlation of Dynamic Biped Locomotion and Dynamic Object Manipulation

راه رفتن Locomotion / ربات دوپا Bipedal Robot / جابجایی دینامیکی اشیا Dynamic Object Manipulation (DOM) / اشیای چندلینکی Multibody Objects / سیستم های دینامیکی با اثرات ضربه Dynamical Systems with Impact Effects / سیستم های غیرفعال Passive Systems

08-42188

266

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی تراوایی نسبی جریان دوفازی نفت و گاز در شرایط نزدیک امتزاجی Experimental and Modeling Study of Two-Phase Relative Permeability at Near Miscible Condition

مدل سازی معکوس Inverse Modelling / تراوایی نسبی Relative Permeability / شرایط نزدیک امتزاجی Near Miscible Condition / آزمایش های جا به جایی سیالات به روش ناپایا Unsteady State Displacement Experiments

06-42189

267

پایان نامه

شبیه سازی جریان همزمان دوسیال در محیط های متخلخل شامل دانه های جامد متحرک در مقیاس حفره ای با ترکیب روش های LBM,DEM Simulation of Two-Fluid Flow Through Particlulate Porous Media Contaning Moving Particles at Pore Scale Using Combined LB-DE Method

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / تحلیل اجزای مجزا Discrete Element Method / تراوایی نسبی Relative Permeability / محیط متخلخل دانه ای Particulate Porous Medium / جریان دوسیالی Two-Fluid Flow / نفوذپذیری ذاتی Intrinsic Permeability / تولید ماسه Sand Production

09-42190

268

پایان نامه

بررسی درهم تنیدگی اپتومکانیکی در کاواک فابری - پرو با یک درجه آزادی در حضور نقطه کوآنتومی با در نظر گرفتن نویز فاز لیزر Entanglement in a Fabry-Perot Cavity with one Mechanical Degree of Freedom in the Presence of a Quantum Dot and the Laser Phase Noise

جفت شدگی اپتومکانیکی Optomechanical Coupling / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / درهم تنیدگی Entanglement / حفره فابری پرو Fabry- Perot Cavity / نویز فاز PHASE NOISE

04-42191

269

پایان نامه

شبیه سازی تشکیل ساختارهای کیهانی در دینامیک تعمیم یافته ی نیوتونیSimulating Structure Formation in Modified Newtonian Dynamics

تشکیل ساختار Structure Formation / دینامیک تعدیل یافته نیوتونی Modified Newtonian Dynamics (MOND) / ماده تاریک Dark Matter / رمبش کروی Spherical Collapse

04-42192

270

پایان نامه

مطالعات بر پایه فاکتوری و رابطه کمی ساختار - فعالیت آلاینده های محیطی و اسانس های گیاهی Factorial-Based Analysis and QSXR Studies of Components of Essential Oils and Environmental Pollutants

طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / مدل سازی MODELING / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / طیف سنجی زیر قرمز نزدیک Near Infrared Spectrometry

03-42193

271

پایان نامه

ساخت و شناسایی غشاء نانوکامپوزیت سرامیکی جهت خالص سازی هیدروژنSynthesis and Recognition of a Nano- Composite Ceramic Membrane for Hydrogen Purification

غشای سرامیکی Ceramic Membranes / هیدروژن HYDROGEN / خالص سازی Purification

06-42194

272

پایان نامه

فرمول کاهش رتبه ی تعمیم یافته و کاربرد آن در تجزیه های ماتریسی حقیقی و صحیحExtended Rank Reduction Formula and its Application to Real and Integer Matrix Factorizations

دستگاه دیوفانتی خطی Diophantine Linear System / رده الگوریتم های آ. بی. اس Class of Integer ABS Algorithms / تجزیه های ماتریسی Matrix Factorization / فرمول کاهش رتبه ی ودربرن Wedderburn Rank Reduction Formula / فرمول کاهش رتبه ی تعمیم یافته Extended Rank Reduction Formula / معادله دیوفانتی درجه دو Quadratic Diophantine Equation / روند دومزدوج سازی Biconjugation Process

02-42196

273

پایان نامه

نتایج و حدس هایی در مورد کران های رنگ آمیزی گراف ها Some Results and Conjectures on Bounds for Graph Colorings

رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / جهت گذاری سره Proper Orientation / لم موضعی لواز Lovasz Local Lemma

02-42197

274

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار - فعالیت برای مدل سازی دسته ای از ترکیبات تعدیل کننده دیابت نوع II QSAR Modeling of Inhibition Behavior of Diabetes Type II Inhibitors

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / بازدارنده های ضد دیابت Anti-Diabetic Inhibitors / استیل کوآنزیم کربوکسیلاز Acetyle CoA Carboxylase / الگوریتم تصویرهای پی در پی Successive Projections Algorithm

03-42198

275

پایان نامه

توسیعی از نامساوی پیچشی هدبرگ و کاربردهایش An Extension of Hedberg’s Convolution Inequality and Applications

فضای تابعی باناخ با تجدید آرایش پایا Rearrangement-Invariant Banach Function Space / فضاهای ارلیک Orlicz Spaces / نامساوی هدبرگ Hedberg's Inequality

02-42200

276

پایان نامه

پیاده سازی بخش دیجیتال گیرنده ی قرارداد DVB-T، با رویکرد کاهش توان مصرفی و مساحت Implementation of the Digital Part of DVB-T Protocol with Reduced Power and Area

توان مصرفی Power Consumption / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / پخش تلویزیون دیجیتال Digital Video Broadcasting (DVB) / کد رید - سولومون Reed-Solomon Code / الگوریتم ویتربی Viterbi Algorithm / مساحت کم Low Area

19-42201

277

پایان نامه

یک مدل SQP بریده مبتنی بر حل تقریبی زیرمساله ها با روش های نقطه درونی A Truncated Sqp Method Based On Inexact Interior-Point Solutions Of Subproblems

روش نقطه داخلی Interior Point Method / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / همگرایی ابرخطی Superlinear Convergence / برنامه ریزی درجه دوم متوالی نادقیق Inexact Sequential Quadratic Programming / برنامه ریزی درجه دوم متوالی بریده Truncated Sequential Quadratic Programming

02-42202

278

پایان نامه

توصیف قابل پیکربندی سازمان حافظه برای پردازنده های نهفته کم مصرف و تحمل پذیر اشکال Configurable Description of Memory Organization for Low-Energy and Fault-Tolerant Embedded Processors

بی درنگی Real-Time Procces / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / قابلیت اطمینان Reliability / سازمان حافظه Memory Organization / طراحی کم مصرف Low Energy Design

19-42203

279

پایان نامه

شبیه سازی و آنالیز دستگاه اندازه گیری آیرودینامیکی ذرات با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی Analysis and Modeling "Time-of-Flight Particle Sizer" with CFD

دستگاه اندازه گیری آیرودینامیکی ذرات Aerodynamic Focusing Lens / بازده انتقالی Transmission Efficiencies / تلفات ذرات Particle Loss / باریکه ذرات Particle Beam

58-42204

280

پایان نامه

بررسی اثر شعاع گونه در ستون های بتن آرمه با سطح مقطع مربع دورپیچ شده با لیمنت های FRP تحت بار محوری Effect of Corner Radius on Axially-Loaded Square RC Columns Confined with FRP Laminates

مقاوم سازی UPGRADING / روش اجزای محدود Finite Element Method / نیروی محوری Axial Load / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / ستون های چهارگوش Square Columns

53-42205

281

پایان نامه

مدل سازی شبکه ارتباطی سازمان بر اساس فرایندهای سازمان Business Process Based Modeling of Enterprise Communication Network

معماری سازمانی Interprise Architecture / فرایندهای سازمانی Organizational Processes / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه های ارتباطی Communication Networks / تاخیر شبکه Network Delay

52-42206

282

پایان نامه

دینامیک ذره آزاد در یک ساختار کیهانی و جرم های نسبیت عامی Dynamics of a Test Particle Within a Cosmological Structure and the General Relativistic Masses

خوشه کهکشانی Galaxy Cluster / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / جرم های شبه موضعی Quasi-Local Masses / جرم نیوتنی Classical Mass

04-42207

283

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر بر سرعت بحرانی تهویه درون تونل ها Investigate of Effective Parameters on Critical Ventilation Velocity in Tunnels

برگشت جریان Back Mixing / سرعت بحرانی تهویه Critical Ventilation Velocity / مدل سازی آتش Fire Modeling / مدل سازی دود Smoke Modeling / تهویه تونل Tunnel Ventilation

08-42208

284

پایان نامه

بررسی نفوذپذیری دارو به داخل دیسک های بین مهره ای با استفاده از نرم افزارهای المان محدود Transient Diffusion of Drugs into the Intervertebral Disc using Finite Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / سولفات ها. / دیسک بین مهره ای Intervertebral Disc / نفوذ دارو Drug Diffusion / سفازولین Cephazoline

08-42209

285

پایان نامه

بررسی اثر شلاقی با توجه به سیاست سفارش دهی و تقاضای مشتری نهایی و ارائه راهکارهایی برای کاهش این اثر Considering the Bullwhip Effect Regarding the Ordering Policy and Demand of Ultimate Customer and Representing Solutions to Reduce the Mentioned Effect

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / اثر شلاقی Bullwhip Effect / شبیه سازی Simulation / پیش بینی Forecasting / سیاست سفارش دهی Ordering Policy

01-42210

286

پایان نامه

مدل سازی مفصل مرکب غیرارتجاعی در فضای تغییر شکل و استفاده از آن در تحلیل قاب ها Inelastic Modeling of Mixed Hinge in Deformation Space and its Application in the Analysis of Frames

تیر با جان سوراخ شده Reduced Web Beam / اندرکنش خمش و برش Sheer and Moment Interaction / کاهندگی مقاومت و سختی Strength and Stiffness Degredation / مفصل مرکب Mixed Hinge / فضای تغییر شکل Deformation Space

09-42211

287

پایان نامه

جذب BTEX از محلول های آبی الکانول آمین ها به روش جذب سطحی توسط کربن فعال BTEX Removal from Aqueous Alkanolamines by Adsorption Method with Active Carbon

کربن فعال Activated Carbon / جذب سطحی Adsorption / آلکانول آمین Alkanol Amine / مشتقات بنزنی فرار BTEX

06-42212

288

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل چگونگی افزایش فشار داخل چشم در بیماری Glaucoma و راهگشایی احتمالی آن Modeling, Analysis and Possible Solution for Excessive Intraocular Pressure in Glaucoma Patients

چشم ها Eyes / انتقال حرارت Heat Transfer / انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / انتقال حرارت هدایتی Conduction Heat Transfer / معادله بوسینسک Boussinesq Equation

08-42213

289

پایان نامه

بررسی مودهای ارتعاشی ساختارهای پروتئین های غشایی با استفاده از مدل شبکه کشسان Vibration Modes of Membrane Proteins by Application of Elastic Network Model

نانوحفره Nanopore / مد نرمال Normal Mode / پروتئین غشایی خارجی Outer Membrane Protein / مدل شبکه کشسان Elastic Network Model / ضریب بی B-Factor

48-42214

290

پایان نامه

شبیه سازی امواج آکوستیکی با فرکانس بالا در محیط متخلخل Simulation of High Frequency Acoustic Waves in Porous Media

دامنه فشار Pressure Amplitude / درجه اشباع Degree of Saturation / تخلخل Porosity / امواج صوتی Sound Waves / فرکانس ها Frequencies

45-42215

291

پایان نامه

بررسی پاسخ دینامیکی شالوده های واقع بر خاک ماسه ای در اثر بارگذاری هارمونیک افقی با استفاده از آزمایش های مدل فیزیکی Investigation of Dynamic Response of Shallow Foundations on Sandy Soil to Horizontal Harmonic Loading by Physical Model Tests

تابع امپدانس Impedance Function / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / شالوده سطحی Shallow Footing / مدل فیزیکی Physical Model / شالوده ماشین آلات Machine Foundation / ارتعاش افقی Horizontal Vibration

09-42216

292

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات جریان ناپایا و زبری سطح بر عملکرد مقطع توربین برق بادی 

عدد رینولدز Reynolds number / جریان ناپایا Unsteady Flow / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / هواشکن Airfoil

45-42217

293

پایان نامه

بررسی دنباله روی اطلاعاتی تقاضای مسکن در شهرهای ایران Study of Informational Cascades in Municipal Housing Demand of Iran

بازار مسکن Housing Market / رفتار گله ای Herd Behavior / همگرایی Convergence / آبشار اطلاعاتی Information Cascade / حباب قیمتی Price Bable

44-42218

294

پایان نامه

آشکارسازی هلال ماه بحرانی با استفاده از روش های پردازش تصویر Crescent Moon Detection By Image Processing Methods

پردازش تصویر نجومی Astronomical Image Processing / آشکار سازی هلال ماه بحرانی Critical Crescent Moon Detection / پردازش تصویر Image Processing / تشخیص هلال ماه Crescent Moon Detection

19-42219

295

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه جوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی نقطه ای با قابلیت پرکردن مجدد و بررسی اثر پارامترهای فرایند بر خواص اتصال آلیاژ آلومینیوم 1100Design and Manufacture of Friction Stir Spot Welding (FSSW) Machine with Ability of Refilling and Study on Effects of Welding Parameters on Al1100 Joint

آلومینیوم 1100 Aluminum 1100 / متغیرهای جوشکاری WELDING PARAMETERS / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی - نقطه ای Friction Stir Spot Welding / پرکردن حفره Refilling Hole

07-42220

296

پایان نامه

روش های فراابتکاری برای حل مسایل زمان بندی پروژه و زمان بندی کارگاه Meta-Heuristic Methods for Solving Project Scheduling and Shop Scheduling Problems

زمان بندی پروژه Project Scheduling / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / جستجوی همسایگی متغیر Variable Neighborhood Search / تولید کارگاهی Job Shop / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / کارگاه مرحله ای Stage Shop

01-42221

297

پایان نامه

بررسی ارتباط موجود بین پارامترهای اندازه گیری شده توسط ماهواره ها و غلظت PM در سطح زمین Investigating the Relationship Between Measured Parameters by Satellite and Ground-Level Concentrations of PM

سنجش از دور Remote Sensing / آلودگی هوا Air Pollution / تحلیل برگشتی Regression Analysis / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / عمق نوری آلاینده ها Aerosol Optical Depth

09-42222

298

پایان نامه

جستجو برای ابرتقارن در رویدادهای با دو لپتون هم بار در داده های سال2010 آزمایش CMS Search for Supersymmetry in Like Sign Dilepton Events in 2010 GMS Data

ابرتقارن Supersymmetry / برخورددهنده بزرگ هاردونی Large Hadronic Collider / آزمایش سی0ام0اس Compact Muon Solenoid (CMS)Test / مرکز تحقیقاتی سرن Center European de Recherche Nuclear (CERN) / دولپتونی هم بار Sam-sign Dilepton

04-42224

299

پایان نامه

شبیه سازی عددی آتش سوزی یک واگن قطار درون تونل Numerical Simulating of a Railcar fire in Tunnel

واگن های قطار RAILWAY CARS / نرم افزار شبیه ساز پویای آتش Fire Dynamic Simulator (FDS)Software / حادثه آتش سوزی Fire Accident / تفکافت Pyrolysis / آزمایش گرماسنجی Calorimetry Experiment

08-42225

300

پایان نامه

جداسازی مخلوط گازی دی اکسید کربن و نیتروژن به کمک غشای مایع گلیسرول حاوی ذرات سدیم کربنات CO2/N2 Mixed Gas Separation in Glycerol Liquid Membrane Containing Sodium Carbonate Carriers

جداسازی گازها Gases Separation / غشای مایع تسهیل یافته Facilitated Liquid Membrane / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation / غشای مایع گلیسرول - کربنات Carbonate-Glycerol Liquid Membrane / انتقال تسهیل یافته Facilitated transport

06-4222

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

بررسی برخی خواص شبکه های OTIS و شبکه های مشابه On Some Properties of OTIS Networks and Similar Networks

شبکه واسطه Interconnect Network / پنسایسلیسیتی Pancyclicity / شبکه ضربی Cross Product Network / مساحت رویه Surface Area

19-42227

302

پایان نامه

کشسانی ملکول DNA نقش ناهمسانگردی، نامتقارنی و بر هم کنش های ناموضعیElasticity of DNA Molecule The Role of Anisotropy, Asymmetry and Nonlocal Interactions

کشسانی Elasticity / ناهمسانگردی Anisotropy / نامتقارن ASYMMETRY / مدل دانه درشت Coarse Grained Model / مدل زنجیره کرمی شکل Wormlike Chain Model / برهم کنش ناموضعی Nonlocal Interaction

04-42228

303

پایان نامه

درهم تنیدگی چندبخشی Multipartite Entanglement

حالت گراف Graph State / حالت ضرب ماتریسی Matrix Product State / در هم تنیدگی چند بخشی Multipartite Entanglement

04-42229

304

پایان نامه

درباره مساله بازسازی گراف On Graph Reconstruction Conjecture

حدس بازسازی Reconstruction Conjecture / دسته کارت Deck / یک ریختی زیرگراف Subgraph Isomorphism / عدد بازسازی Reconstruction Number / طیف آلفا Alpha Spectrum

02-42230

305

پایان نامه

به دست آوردن مزایای رقابتی مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایران در زمینه B2B Gaining Competitive Advantages on E-CRM in Financial Institutions in Iran Through B2B Model

مزیت رقابتی Competitive Advantage / مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری Electronic Customer Relationship Management / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model

54-42231

306

پایان نامه

مدل سازی گشترش ترک در محیط متخلخل اشباع غیر هم دما با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته Modeling of Crack Propagation in Non-isothermalsaturatedPorous Media using XFEM

محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / گسترش ترک CRACK PROPAGATION / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS

09-42232

307

پایان نامه

تحلیل شبکه ای داده های ثبت سیگنال الکتریکی مغز در بیماری آلزایمر Network Analysis of EEG Data of Alzheimer’s Disease

شبکه پیچیده Complex Network / الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / آلزایمر Alzheimer / سنجش های گراف Graph Metrics

19-42233

308

پایان نامه

یک پس پردازش گر برای وارسی جریان کنترل در دستورات پرشی و انشعاب A Post-Processor for Control Flow Checking of Jump and Branch Instructions

پس پردازشگرها Postprocessors / کنترل روند اجرای برنامه Control Flow Checking / آدرس نشانی غیرمستقیم Indirect Branch Addressing

19-42234

309

پایان نامه

مسایل ایزوپریمتری روی گراف ها Isoperimetric Problems on Graphs

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / خوشه بندی Clustering / گراف های وزن دار Weighted graphs / ثابت هم محیطی Isoperimetric Constant / نامساوی چیگر تعمیم یافته Generalized Cheeger Inequalities / طیف هم محیطی Isoperimetric Spectrum / طیف هم بندی دیریکله Dirichlet Connectivity Spectrum

02-42235

310

پایان نامه

استخراج ویژگی های مناسب به منظور تشخیص انسان در تصاویر ثابت Extracting Proper Features for Human Detection in Still Images

استخراج ویژگی Feature Extraction / تشخیص انسان Human Detection / ویژگی های سطح بالا High-level Features / ویژگی های سطح میانی Mid-level Features / ویژگی های سطح پایین Low-level Features / ویژگی های ترکیبی Hybrid features

19-42236

311

پایان نامه

بررسی تحلیلی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پایه فلزی حاوی نانولوله های کربنی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی Theoretical Analysis of Mechanical Properties for Metal Matrix Nanocomposites Reinforced by Carbon Nanotubes Using Nonlocal Elasticity

مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نظریه کشسانی غیرموضعی Nonlocal Elasticity Theory / نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / ناهمگنی دایروی Circular inclusion

08-42238

312

پایان نامه

تعیین منابع صحرایی طوفان های گردوغبار مختلف و سهم هر کدام در غلظت PM10 در تهران Regional Dust Storm Trend and Dust Source Areas Contribution to PM10 Concentrations in Iran

آلودگی هوا Air Pollution / گرد و غبار Dust / مدل HYSPLIT Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT)Model / تصویر ماهواره ای TOMS TOMS Satellite Imagery

09-42239

313

پایان نامه

خوشه بندی پروفایل کاربران وب بر اساس روش ایمنی مصنوعی Web User Profile Clustering Using Artificial Immune System

شناسایی پروفایل کاربران وب Web User Profiling / خوشه بندی نشست های وب Web Session Clustering / معیار شباهت نشست های وب Session Similarity Measure / شبکه ایمنی مصنوعی Artificial immune network / نظریه خطر Danger Theory

52-42240

314

پایان نامه

مطالعات امکان سنجی تولید بتن سبک کفی (فوم بتن) Feasibility study of Foam Concrete production

بتن سبک Light Concrete / سیمان Cements / بتن اسفنجی Foam Concrete / ماده کف زا Produces Foam / عایق حرارتی Thermal Isolated

01-42241

315

پایان نامه

مدل سازی اجزای محدود تیرهای خمشی با استفاده از FRP Finite Element Modeling of Flexural Behavior of RC Beams Using FRP

تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / مدل غیرخطی NONLINEAR MODEL / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاومت خمشی FLEXURAL STRENGTH / الیاف کربنی مسلح پلیمری Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) / رفتار خمشی Flexural Behavior

53-42242

316

پایان نامه

سنتز نانوذرات مغناطیسی Y-Fe2O3 با استفاده از پروتئین ژلاتین و سنتز سامانه دارورسان نانوساختاری Y-Fe2O3/SiO2/PCA/Ag-NPs بر روی آن Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles by Gelatin Mediator and Synthesis of γ-Fe2O3/SiO2/PCA/Ag-NPs Nanostructure Drug Delivery System

ژلاتین Gelatin / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / پلی سیتریک اسید Polycitric Acid

03-42243

317

پایان نامه

کاربرد علم طراحی اصل محور برای کاهش پیچیدگی طراحی سازه های خاصAxiomatic Design Science: Application in reducing Design Complexities of Special Structures

طراحی سازه Structural Design / پیچیدگی Complexity / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / سازه خاص Special Structure / راهبرد طراحی Design Strategy

45-42245

318

پایان نامه

مدل سازی زیست محیطی بالادستی نفت و گاز “Environmental Modelling of Oil and Gas Upstream”

محیط زیست ENVIROMENT / مدل سازی MODELING / آلودگی Pollution / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / مدل سازی انرژی - محیط زیست Energy-Environment Modeling / بالادستی نفت و گاز Oil and Gas Upstream

46-42246

319

پایان نامه

مدل سازی انتخاب برنامه سفرهای هوایی بین المللی Modeling International Air Itinerary Choice

بخش بندی Segmentation / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / بخش بندی بازار Market Segmentation / حمل و نقل هوایی Air Transport / بازار سفرهای هوایی کم تواتر Low-Frequency Market / تجربه سفر Travel Experience / مجموعه های زبر برتری مبنا Dominance-based Rough Sets Approach(DRSA)

09-42247

320

پایان نامه

سنتز و بهینه سازی انتگراسیون برج های تقطیر پیچیده متوالی Rigorous Synthesis of Optimal Heat Integrated Complex Column Sequences Using Genetic Algorithm

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی فرایند Process Design / برج های مرکب Complex Columns / توالی برج های تقطیر Distillation Columns Sequence (DCS)

06-42248

321

پایان نامه

بررسی رفتار فروریزشی خاک لس گرگان با دستگاه ادئومتر Collapsible Behavior of Gorgan Loess Using Odeometer

خاک لس Loess Soils / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / مکش ماتریسی Matric Suction / خاک فروریزشی Collapsible Soils

09-42249

322

پایان نامه

تحلیل طرح های توزیع کلید در شبکه های حس گر بی سیم Analysis of Key Distribution Schemes in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / امنیت شبکه Network Security / توزیع کلید Key Distribution / مدیریت کلید Key Management / طرح های ترکیبیاتی Combinatorial Designs / رمزنگاری سبک Lightweight Encryption

05-42250

323

پایان نامه

تهیه نانوذرات بر پایه پلی گلیسرول پرشاخه به منظور حمل داروهای ضد سرطانPreparation of Nanoparticles Based on Hyperbranched Polyglycerol as Anti Cancer Drug Delivery Systems

نانوذرات Nanoparticles / پلی گلیسیرول Polyglycirol / بتا سیکلودکسترین Beta-Cyclodextrin / پلی استایرن Polystyrene / پکلی تکسل Pacli Taxel (PTX)

03-42251

324

پایان نامه

دسته بندی داده های جویباری در حضور تغییر مفهوم به کمک روش های یادگیری جمعی Data Stream Classification in Presence of Concept Drift Using Ensemble Learning

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / دسته بندی Classification / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / جویبار داده Data Stream / یادگیری تجمعی Ensemble Learning

19-42253

325

پایان نامه

انتشار موج لاو در محیط ارتجاعی نیمه بی نهایت مغناطیسی الکتریکی با تغییرات سهمیگون Love Wave Propagation in a Functionally Graded Magneto-Electro-Elastic Half-Space with Quadratic Variations

مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / امواج سطحی Sloshing / انتشار موج لاو Love Wave Propagation / رابطه پراکندگی Despersion Relation / مواد گرادیان پیزومغناطیس ترکیبی Functionally Graded Piezoelectric Materials

53-42255

326

پایان نامه

مدل سازی پس زمینه برای ردگیری اشیاء متحرک Background Modeling for Object Tracking

ردیابی Tracking / حذف پس زمینه Background Subtraction / مدل سازی پس زمینه Background Modeling / پیش زمینه Foreground

19-42256

327

پایان نامه

طراحی مدولاتور کم توان دلتا - سیگما برای کاربرد صوتی Design and Implementation of Low Power Delta Sigma Modulator for Audio Application

سیستم کم توان Low Power System / مدولاتور دلتا - سیگما DELTA-SIGMA MODULATOR / مدل زمان - پیوسته Continuous-Time Model / کوانتایزر ولتاژ به فرکانس Voltage to Frequency Quantizer / تطبیق اجزای دینامیکی Dynamic Element Matching

05-42257

328

پایان نامه

شبیه سازی آتش سوزی درون تونل با استفاده از کد (Fire Dynamics Simulator (FDS Simulation of Fire in Tunnels Using Fire Dynamics Simulator Code (FDS)

تونل ها Tunnels / سرعت بحرانی Critical Velocity / حادثه آتش سوزی Fire Accident / نرم افزار شبیه ساز پویای آتش Fire Dynamic Simulator (FDS)Software / کنترل دود Smoke Control

08-42258

329

پایان نامه

ارائه معماری با قابلیت بازپیکربندی بر روی شبکه نوری روی تراشه Architecture of Reconfigurable Optical Network-on-Chip

انتقال نوری Optical Transfer / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بازپیکربندی Reconfiguration

19-42259

330

پایان نامه

بررسی اثر تغییر ترشوندگی در افزایش ضریب بازیافت در مخازن شکافدار Investigation The Effect Of Wettability Alteration On Increasing Recovery Factor At Fractured Reservoirs

تزریق آب Water Injection / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تولید نفت Oil Production / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق مواد فعال سطحی Surfactant Flooding

06-42260

331

پایان نامه

بررسی فرصت ها و موانع شرکت های تجاری برای ورود به بازار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس A Study of Challenges and Opportunities in Entering the Arab States of Persian Gulf's Market

صادرات Export / دبی (امارات متحده عربی) Dubai / شرکت بیم Beem Company / بازاریابی بین المللی International Marketing / ارکان بازاریابی Marketing Mix

54-42261

332

پایان نامه

رضایت مندی مشتری بر روی صنعت هواپیمایی با استفاده از مدل SERVQUALCustomer Satisfaction in Airline Industry by Using SERVQUAL Model

کیفیت خدمات Service Quality / صنعت هواپیمایی Airline Industry / رضایت مشتری Customer Satisfaction / بازاریابی هواپیمایی Marketing Airline / مدل SERVQUAL SERVQUAL Model

54-42262

333

پایان نامه

استفاده از نانوذرات طلا به عنوان کاتالیزور، در واکنش های دی هیدروکسیل دار شدن آلکن ها و حلقه گشایی اپوکسیدها 

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / حلقه گشایی اپوکسید Epoxide Ring Opening / دی هیدروکسیل دار شدن آلکن ها Dihydroxylation Alkanes / محلول کلوییدی طلا 1,2-Diols

03-42263

334

پایان نامه

مروری بر تشکیل ساختارهای کیهانی با مدل های گرانش (f(R A Review on Structure Formation Via f(R) Gravity Models

تشکیل ساختار Structure Formation / گرانش تعمیم یافته Generalized Gravity / گرانش اف (آر) F(R) Gravity

04-42264

335

پایان نامه

تجزیه و تحلیل گذردهی پایدار یک شبکه بی سیم چندپرشه ی رادیوشناختی در حضور یک شبکه اولیه سلولی Throughput Analysis of a Cognitive Multi-hop Wireless Network Overlaid on a Cellular Network

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / شبکه صف Queueing Network / حداکثر برون دهی پایدار Maximum Stable Throughput / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network

05-42265

336

پایان نامه

یک فرمول شمارشی برای شبه - مشخصه ی کرور A Counting Formula for the Kervaire Semi-Characteristic

روش ویتن Witten Techniques / اندیس هنگ دو Mod2 Index / شبه مشخصه ی کرور Kervaire Semi-Characteristic / تعبیر تحلیلی Analytical Interpretation

02-42266

337

پایان نامه

مطالعه تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیومی رسوب سخت شونده 2017 در فرایند جوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی An Investigation Into Microstructural Changes and Mechanical Properties During Friction Atir Welding of a Hardenable AA2017

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / روش اجزای محدود Finite Element Method / تنش پسماند Residual Stress / آلیاژ آلومینیوم 2017 Aluminum 2017 Alloy

07-42267

338

پایان نامه

مدل سازی انتشار امواج رادیویی با استفاده از مدل های آماری و روش رهگیری پرتو برای مخابرات بی سیم پهن باند Radio-wave Propagation Modeling Using Statistical Models and Ray Tracing for Wide-band Wireless Telecommunications

مدل آماری STATISTICAL MODEL / مدل نیمه آماری Semi Emprical Model / بهترین بازه محافظتی Optimum Guard Interval / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / انتشار امواج میلیمتری Millimeter Waves Propagation / الکترومغناطیس عددی Numerical Electromagnetics / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / مخابرات بی سیم با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band(UWB)Wireless Communications / رهگیری پرتو Ray Tracing / موج رادیویی Radio Wave

05-42268

339

پایان نامه

مد جمعی بدون باراسپینی در نانولوله های کربنی Neutral Spin Collective Mode in Carbon Nanotubes

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تقریب فاز تصادفی Random Phase Approximation (RPA) / مد جمعی اسپین بدون بار Neutral Spin-1 Collective Mode

04-42269

340

پایان نامه

بررسی تاثیر روش تامین مواد مغذی در تولید آنزیم لاکتاز Effect of Feeding Strategy on Lactase Production

آنزیم درون سلولی Interacellular Enzyme / مخمر کلرورومایسس فراجیلیس KLUYVEROMYCES fragilis / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / آنزیم لاکتاز Lactase Enzyme

06-42270

341

پایان نامه

برنامه ریزی چندهدفه تولیدات پراکنده در محیط انعطاف پذیر Multi Objective Distributed Generation Planning in a Flexible Environment

تولید پراکنده Dispersed Generation / عدم قطعیت Uncertainty / روش احتمالاتی Probabilistic Method / سیستم توزیع Distribution System / روش فازی.

05-42272

342

پایان نامه

طراحی بهینه مدار مغناطیسی موتور ابررسانای سنکرون Optimum Design of Magnetic Circuit of Superconducting Synchronous Machine

موتور ابررسانای سنکرون Superconducting Synchronous Motor / هسته مغناطیسی غیر برجسته Non-Salient Magnetic Core / بردارپتانسیل مغناطیسی Magnetic Vector Potential(MVP) / انرژی مغناطیسی Magnetic Energy / اندوکتانس پراکندگی Leakage Inductance

05-42273

343

پایان نامه

ارائه یک روش المان محدود معکوس غیرخطی در آنالیز کرنش در شکل دهی ورقDevelopment of a Nonlinear Inverse Finite Element Method in Strain Analysis of sheet metal forming

شکل دهی فلزات Metal Forming / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / تخمین بلانک اولیه Initial Blank Estimation / نظریه تغییر شکل پلاستیسیته Plasticity Deformation Theory

08-42274

344

پایان نامه

انتشار امواج الکترومغناطیس در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش تجزیه جبهه موج اصلاح شده Indoor Wave Propagation Alanysis Using Modefied Wavefront Decomposition Method

انتشار امواج الکترومغناطیسی Electromagnetic Waves Propagation / تجزیه جبهه موج Decomposition of Wavefronts / رهگیری پرتو Ray Tracing / محیط داخل ساختمان Indoor Environment

05-42275

345

پایان نامه

هم بندی درختی گسترده سلسله مراتبی برای یک شبکه نوری روی تراشهHierarchical Fat-tree Topology for an Optical Network-on-Chip

انتقال نوری Optical Transfer / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مقیاس پذیری Scalability / توان مصرفی Power Consumption / مسیریابی طول موج Wavelength Routing / درخت گسترده Fat Tree

19-42276

346

پایان نامه

سنتز و بررسی خاصیت ضدباکتری نانولوله های TiO2/Ag Investigation of the Antibacterial Property of TiO2/Ag Nanotubes

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / نقره SILVER / خاصیت ضد باکتری Antimicrobial Activity / باکتری ای. کولای E.Coli Bacteria / مواد کاشتنی Implants / تیتانیم Titanium / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube

07-42277

347

پایان نامه

ارزیابی مدل های RANS برای جریان آشفته در محیط متخلخل Evaluation of RANS Models for Turbulent Flow in Porous Media

توربولانس Turbulent / محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش میانگین گیری رینولدز معادلات ناویر استوکس Reynolds Average Navier-Stocks (RANS)Method

08-42278

348

پایان نامه

کاهش و حذف تداخل به روش شکل دهی پرتو در سیستم های رادیوشناختیInterference Reduction and Cancellation by Beamforming in Cognitive Radios

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / سیستم چندآنتنی Multiple Antenna System / پرتوسازی Beamforming / خطای تخمین Estimation Error

05-42279

349

پایان نامه

رسوب زدایی از لوله ها با استفاده از فلاش تانک Using Flush Tank to Remove Sedimentation from Pipes

طول حرکت رسوب Distance of Sedimentation Movement / مخزن شستشو Flush Tunk / شیب لوله Pipe Slope / قطر لوله Pipe Diameter / اندازه قطر متوسط رسوب Median Grain Size

09-42282

350

پایان نامه

بهینه بندی خطر جریان واریزه ای در حوزه های آبریز مشرف به شهر تهران با استفاده از روش های کمی و کیفی Debris Flow Hazard Zoning in Tehran Urban Watersheds by Two Methods

تهران Tehran / جریان گل آب Debris Flow / روش دو متغیره Bivariate Method / روش ارزیابی توسط کارشناس مطلع Expert-Evaluation Method / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS)

09-42283

351

پایان نامه

تفکیک منابع رشد و برآورد نرخ پیشرفت تکنولوژیک وابسته به سرمایه گذاری در صنایع ایران Growth Decomposition and Estimation of Investment-Specific Technological Change in Iran’s Industry

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / بنگاه های صنعتی Manufacturing Firms / پیشرفت فناوری وابسته به سرمایه گذاری Investment-Specific Technological Change / تبلوریافتگی فناوری Technological Embediment

44-42284

352

پایان نامه

مسیریابی آگاه از کدینگ شبکه با مصرف بهینه انرژی در شبکه های حسگر بی سیمEnergy Efficient Network Coding Aware Routing in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مسیریابی آگاه به کدگذاری Coding-Aware Routing / کدگذاری شبکه Network Coding / مسیریابی بدون ساختار Structure-free Routing / هرپخشی Anycasting

19-42285

353

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی فرایند تزریق متناوب آب و مخلوط گاز هیدروکربنی - دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی ایران Experimental and Simulation Study of Water Alternating Hydrocarbon - CO2 Mixture Gas in one of Iranian Oil Reservoirs

مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / شبیه سازی Simulation / مخلوط گاز هیدروکربن - دی اکسید کربن Hydrocarbon-Carbon Dioxide Mixture Gas / تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / تزریق گاز Gas Injection / تزریق آب Water Injection

06-42286

354

پایان نامه

بهینه سازی مکانیزم تغییر سرعت پیوسته چنبره ای در سیکل شهری Optimization of Continuously Variable Transmission In Urban Driving Cycle

سیستم انتقال قدرت پیوسته Continously Variable Transmission System / بهینه سازی Optimization / مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / جعبه دنده متغیر نامحدود Infinitely Variable Transmission (IVT) / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO)

08-42288

355

پایان نامه

بازیابی گازهای ارسالی به فلر و تبدیل آنها به محصولات پتروشیمی Flare Gas Recovery and Transforming Them into Petrochemicals

تولید متانول Methanol Production / شبیه سازی فرایندی Process Simulation / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / دوره بازگشت سرمایه Payback Period / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / گازهای مشعل Flare Gases

46-42289

356

پایان نامه

تدوین نرم افزار شبیه سازی دینامیک مولکولی به منظور مدل سازی فرایندهای تماسی در مقیاس نانو (CEDRA Molecular Dynamics Software) Developing a Molecular Dynamics Simulation Software for Modeling of Nano-Contact Processes (CEDRA Molecular Dynamics Software )

نانو منیپولیشن Nanomanipulation / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / فرایندهای تماسی Contact Processes / تصویربرداری به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscopy (AFM)Imaging / نانوسختی سنجی Nanoindentation

08-42290

357

پایان نامه

استخراج رنگدانه از پوست گردو توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی Extraction of Pigment from Walnut Husk by Supercritical CO2

رنگدانه ها Pigments / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / پوست گردو Walnut Husk / رنگدانه ژوگلون Juglone Pigment

06-42291

358

پایان نامه

درباره پیچیدگی محاسبه مسایل گراف ها On the Computational Complexity of Graph Problems

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / تقریب ناپذیری Non-Approximation / الگوریتم تقریبی Aproximat Algorithm / نمایش گراف ها Graphs Representation / برچسب گذاری خوش شانس Lucky Labeling / جهت گذاری سره Proper Orientation / گراف مسطح Planar Graph / مجموعه احاطه گر Dominating Set

02-42292

359

پایان نامه

بررسی رفتار آکوستوالاستیک محفظه ی تیغه دار با استفاده از روش اجزای مرزیAcoustoelastic Simulation of Baffled Container Using Boundary Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / سیستم آکوستیکی Acoustic System / موانع دود Baffle / محفظه بسته الاستیک Elastic Enclosed Cavity / مدل رتبه کاسته مودال Modal Reduced Order Model

45-42293

360

پایان نامه

بررسی اثر قطبش نور در تشخیص لبه در محیط های پراکنده کننده The Effect of Polarization in Edge detection in Dispersive Medium

محیط پراکنده کننده Disperssive Medium / خاصیت دوشکستی Birefringence / قطبش Polarization / برش نگاری Tomography

04-42294

361

پایان نامه

موازی سازی الگوریتم های پیدا کردن نمودار ورونوی و برهم نهی چندضلعی ها برای سیستم های چندهسته ای Parallelizing Voronoi Diagrams and Polygon Overlaying Algorithms for Multi-core Systems

الگوریتم موازی Parallel Algorithm / هندسه محاسباتی Computational Geometry / نمودار ورونویی VORONOI DIAGRAM / الگوریتم های چند هسته ای Multi-Core Algorithms / هم پوشانی چند ضلعی ها Polygons Overlaging

19-42295

362

پایان نامه

پخش بار بهینه احتمالاتی در سیستم های قدرت ترکیبی بادی - خورشیدیAssessment of Optimal Power Flow (OPF)Uncertainty in Hybrid Wind- PV Power Systems

عدم قطعیت Uncertainty / توربین بادی Wind Turbine / پخش بار بهینه احتمالاتی Probabilistic Optimal Power Flow / سلول فوتوولتایی Photovoltaica Cell / روش احتمالاتی تحلیلی Analytical Probabilistic Method

46-42296

363

پایان نامه

آشکارسازی اهداف راداری با کاربرد تبدیل هاف Radar Target Detection Using Hough Transform

تبدیل هاف Hough Transform / آشکار ساز هاف سه بعدی فاصله - زاویه - زمان Three Dimentional r-p-t Hough Detector / شناسایی هدف Target Recognition / رادار جستجوگر Search Radar / آشکارساز نرخ درست نمایی شناسایی هدف Likelihood Ratio Detector / هدف های راداری RADAR TARGETS

05-42297

364

پایان نامه

تصفیه پساب نفتی با استفاده از غشای هیبریدی Petroleum Wastewater Treatment by Hybrid Membrane Bioreactor

محیط زیست ENVIROMENT / زیست واکنشگاه غشایی ترکیبی Hybrid Membrane Bioreactor(HMBR) / صفحه های دوار زیستی Rotating Biological Contactor (RBC) / پساب نفتی Petroleum Wastewater / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment

06-42298

365

پایان نامه

بررسی اثرات میدان مغناطیسی ناهمگن بر روی پذیرفتاری مغناطیسی ماده کوارکی در حضور دما و پتانسیل شیمیایی متناهی Magnetic Susceptibility of Qark Matter in the Presence of a Non-Homogeneous Magnetic Field at Finite Temperature and Chemical Potential

تراز لاندائو Landau Level / نظریه میدان دمای متناهی Finite Temperature Field Theory / میدان مغناطیسی ناهمگن Inhomogeneous Magnetic Field / پذیرفتاری مغناطیسی Magnetic Susceptibility / ماده کوارکی Quark Matter

04-42299

366

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی بسترهای نانوساختار فلزی جدید برای استفاده در پخش رامان تقویت شده از سطح Fabrication and Characterization of Novel Metallic Nanostructured Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering

پلاسمون ها Plasmons / الکترولس Electroless / پخش رامان تقویت شده از سطح Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) / جانشینی گالوانی Galvanic Displacement / نانو ذرات طلای کلوییدی Gold Colloidal Nano particles

03-42300

367

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات و کمانش پوسته مخروطی ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند تحت اثر دما و فشار متغیر با در نظر گرفتن نقص هندسی اولیه و استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا Vibration and Buckling Analysis of Thick FGM Conical Shells Under Variable Thermal and Pressure Distributions, Considering Initial Geometric Imperfections Using a Higher Order TheoryVibration and Buckling Analysis of Thick FGM Conical Shells Under Variable Thermal and Pressure Distributions, Considering Initial Geometric Imperfections Using a Higher Order Theory

ارتعاش Vibration / پوسته مخروطی Conical Shell / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / ناپایداری حرارتی Thermal Instability / نظریه برشی مرتبه بالا High Order Shear Theory

45-42301

368

پایان نامه

مروری بر آزمون های تجربی مکانیک کوانتومی در حوزه ی درشت - مقیاس و ارتباط آن با معضل اندازه گیری A Review of Practical Tests of Qantum Mechanics in Macroscopic Domain and its Relevance to the Measurement Problem

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / همدوس زدایی DECOHERENCE / مسأله اندازه گیری Measurement Problem / سطح درشت مقیاس Macroscopic Domain / نامساوی لگت - گارگ Legget-Garg Inequalities

04-42302

369

پایان نامه

شبیه سازی جریان سیال در محیط متخلخل به کمک روش شبکه ی بولتزمان با اعمال Local Grid Refinemnt Lattice Boltzmann Simulation of Fluid Flow Through Porous Media Using Local Grid Refinement

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / شبیه سازی جریان سیال در مقیاس منفذ Pore Scale Simulation of Fluid Flow / گریدهای هم شکل و غیر هم اندازه Quad-Tree Grids

06-42303

370

پایان نامه

تدریس مستقیم و غیرمستقیم : بر روی کاربردهای زبانی تقاضا و عذرخواهی Explicit Versus Implicit Instruction: the Case of Request and Apology Speech Acts

آموزش غیر مستقیم Implicit Teaching / آموزش مستقیم Explicit Teaching / گروه کنترل Control Group / گروه آزمایشی Experimental Group / آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام Discourse Comprehension Test

31-42304

371

پایان نامه

نامساوی هاردی و تعمیم های آن Hardy Inequalities

نامساوی هاردی HARDY INEQUALITY / بهترین ثابت Best Constant / نامساوی هاردی با جمله اضافی Hardy Inequality with Remainder

02-42305

372

پایان نامه

استفاده از روش تقلیل مدل خطی سازی تکه ای فضای حالت به عنوان مدل جایگزین مخازن ناهمگون Development of a Surrogate Simulator for Heterogeneous Reservoirs Using Trajectory Piecewise Linearization (TPWL) Method

تقلیل مدل Model Reduction / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / تجزیه متعامد بهینه Proper Orthogonal Decomposition / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل های تکه ای خطی Trajectory Piecewise Linearization (TPWL) / شبیه سازی عددی مخزن Reservoir Numerical Simulation

06-42306

373

پایان نامه

بررسی کیهان شناسی سرعت نور متغیر به عنوان یکی از مدل های رقیب کیهان شناسی تورمی Study of Varying Speed of Light Cosmology as an Alternative to Inflationary Cosmology

کیهان شناسی تورمی Inflationary Cosmology / مشکلات تورم Inflation Problems / مدل های جایگزین Alternative Models / سرعت تغییر نور Varying Speed of Light

04-42307

374

پایان نامه

ارزیابی کارایی شبکه های بی سیم روی تراشه Performance Evaluation of Wireless Network-on-Chips

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / مخابرات بدون سیم WIRELESS COMMUNICATION

19-42308

375

پایان نامه

بررسی عملکرد جویباغچه های بومی شهر تهران به منظور طراحی جهت حذف آلاینده های رواناب سطحی Performance Reviews of Tehran’s Native Vegetative Filter Strips for Designing for the Removal of Pollutants of Surface Runoff

رواناب شهری Urban Runoff / بهترین راهکارهای مدیریتی Best Management Practices / تهران Tehran / طراحی جویباغچه Vegetative Filter Strips (VFS)Design

09-42309

376

پایان نامه

حذف بیولوژیکی آروماتیک های چند حلقه ای در یک راکتور جدید Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a New Reactor

هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / زیست درمانی Bioremediation / زیست واکنشگاه Bioreactor / فساد زیستی Biodegradation

06-42312

377

پایان نامه

توسعه کد کامپیوتری برای طراحی ترموهیدرولیک قلب راکتورهای خنک شونده گازی دما بالا (HTGR) Development of a Computer Code for Thermal Hydraulic Design of a High Temperature Gas Cooled Reactor Core

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / واکنشگاه گازی دما بالا High Themperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) / کد تحلیلی ترموهیدرولیکی Thermal Hydraulic Analysis Code (THAC) / واکنشگاه اچ.تی.تی.آر HTTR

46-42313

378

پایان نامه

ارزیابی خواص مکانیکی و ساختاری داربست تیتانیمی تولید شده با استفاده از تکنیک فضاساز Evaluation of Mechanical and Structural Properties of Titanium Bone Scaffolds

داربست استخوانی Bone Scaffold / فضاساز Space Holder / زیست سازگاری Biocompatibility / آزمایش مکانیکی Mechanical Test

07-42314

379

پایان نامه

طراحی مکانیزمی برای تشخیص نابالانسی در چرخ ها ی واکنشی فضایی با استفاده از سنسورهای پیزوالکتریک و صرف نظر از اینرسی روتور Designing a Mechanism for Fault Diagnosis of Space Reaction Wheel by Piezoelectric Sensors and Neglecting the Rotor Inertia

نامیزانی Unbalance / اندازه گیری Measurement / عدم هم محوری Misalignment / چرخ واکنشی Reaction Wheel (RW) / نامیزانی استاتیکی Static Unbalance / نامیزانی دینامیکی Dynamic Unbalance

58-42315

380

پایان نامه

تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با تاکید برقیمت مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) Optimal Monetary Policy with Attention to Housing Price in the Economy of Iran: DSGEApproach

قیمت مسکن Housing Price / اقتصاد ایران Iran Economy / تعادل عمومی پویای تصادفی Dynamic Stochastic General Equilibrium / سیاست پولی بهینه Optimal Monetary Policy

44-42316

381

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانوساختارهای پلاتین جهت کاربرد در حسگر گلوکزElectrodeposition of Pt nanostructures and its Application as Glucose Sensor

پلاتین Platinum / نانوساختار یک بعدی One Dimentional Nanostructure / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube / گلوکز. / حسگر زیستی Biosensor / نهشت برقی Electrodeposition

07-42317

382

پایان نامه

به سازی گفتار مبتنی بر روش های آماری Speech Enhancement Based on Statistical Methods

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / به سازی گفتار Speech Enhancement / روش های آماری Statistical Methods / حوزه کپسترال Cepstral Domain / مدل سازی موازی کپسترال - طیف Paralel Cepstral-Spectral (PCS)Modeling / آشکارساز گفتار Voice Activity Detector (VAD)

19-42318

383

پایان نامه

ساخت و بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت های سیلیس/پلی پروپیلن با روش پلیمریزاسیون درجا و استفاده از سیستم کاتالیست زیگلرناتای دوساپورتهManufacturing and Investigating of Polypropylene/Silica Nanocomposites via in-situ Polymerization and Using Bi-supported Ziegler-Natta Catalyst

سیلیکای سوخته Fumed Silica / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش درجا In-situ Polymerization / تکیه گاه Support / نانوکامپوزیت پلی پروپیلن Polypropylene Nanocomposite

06-42319

384

پایان نامه

استفاده از روش عاری از شبکه غنی شده ی MLSRK به منظور تحلیل الاستیک خطی مسائل مکانیک شکست دو بعدی Employing Enriched Meshfree MLSRK Method to Analyze 2D Linear Elastic Fracture Mechanics Problems

مکانیک شکست الاستیک خطی Linear Elastic Fracture Mechanics / انتگرال گیری عددی Numerical Integration / انتگرال جی J-Integral / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / جابجایی بازشدن ترک Crack Opening Displacement / تکنیک توابع پنجره ای کاملا غنی شده Fully Enriched Window Functions (FEWFs)Technique / روش باز تولید نقطه با هسته حداقل مربعات متحرک Moving Least Square Reproducing Kernel Particle Method (MLSRKPM)

09-42320

385

پایان نامه

استقرار مدیریت چرخه بهره وری و مطالعه موردی در شرکت رادیاتور ایرانImplementation of Productivity Management Cycle and Case Study in Radiator-e-Iran company

اثربخشی Effectivness / ارزش افزوده Value Added / کارایی Efficiency / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / بنیاد مدیریت کیفیت اروپا European Foundation Quality Management (EFQM)

01-42321

386

پایان نامه

تدوین مدلی جهت ارزیابی عملکرد برون سپاری نگهداری و تعمیرات در صنایع خودروسازی Definition of Model For Evaluation of Paint Shops Outsourcing In Car Manufacturing Company

برون سپاری Outsourcing / مدل ارزیابی ASSESSMENT MODEL / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / هزینه ها COSTS / تحلیل بهره وری Productivity Analysis

01-42322

387

پایان نامه

یک مدل تصمیم گیری دگرگونی در حل مساله برنامه ریزی نگهداری و ترمیم راه ها An Evolutionary Decision Model for Solving Road Maintenance Problems

تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / تعمیر و نگهداری راه ها Roads Maintenance / مدل دگرگونی Evolutionary Model

09-42323

388

پایان نامه

مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای قاب بتنی یک طبقه مجهز به المان میراگر جاری شوندهParametric Studies of Seismic Behavior of Single Story Concrete Frame Equipped on Yielding Element

انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy / مهاربندی ضربدری X-Bracing / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / میراگر جاری شونده Yielding Damper

53-42324

389

پایان نامه

مشخصه یابی و بررسی پاسخ نوری پیوند جوزفسون ابررسانای دمای بالا Investigation and Characterization of the Optical Response of High-Tc Josephson junction

ابررسانایی Superconductivity / پاسخ نوری Photoresponse / پیوند جوزفسون Josephson Junction / مشخص سازی Characterization

05-42325

390

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص فوتو آند لایه های نازک TiO2 و WO3 حاوی نانو ذرات فلزات نجیب و فوتو آندهای ترکیبی TiO2)X- (ZnO)1-X) به منظور تولید هیدروژن Synthesis and Characterization of TiO2 and WO3 Thin Film Photoanodes Containing Noble Metal Nanoparticles and (TiO2)x-(ZnO)1-x Nanocomposite Photanodes for H2 Production

نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / اکسید تنگستن Tungsten Oxide / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / شکست آب Water Splitting

04-42326

391

پایان نامه

ارائه الگوریتم زمانبندی جدید در محیط گرید محاسباتی برای افزایش سطح کیفیت سرویس با استفاده از خانواده کلونی A New Colony Scheduling Approach in Computational Grid to Improve QoS

الگوریتم زمان بندی Scheduling Algorithm / تورین محاسباتی Computational Grids / الگوریتم کلونی زنبور عسل Bee Colony Algorithm / کیفیت خدمات Service Quality

52-42327

392

پایان نامه

مسیریابی هوشمند برای شبکه های مقاوم در برابر تاخیر با استفاده از الگوریتم ژنتیکAn Intelligent Routing Protocol for Delay Tolerant Networks Using Genetic Algorithm

مسیریابی ROUTING / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / شبکه های تحمل پذیر تاخیر Delay Tolerant Networks (DTN) / سابقه ی حرکتی ماشین Vehicle Movements History

52-42328

393

پایان نامه

راهکارهایی برای تشخیص و جلوگیری از نامه های هرز با ارائه مکانیزمی کارآمد در سمت فرستنده An Efficient Approach for Spam Mail Detection in the Sender Side

هرزنامه Spam / پست الکترونیکی Electronic Mail / سیستم فیلتر کردن Filtering System / سرور گیرنده ایمیل Receiver Mail Server / سرور فرستنده ایمیل Sender Mail Server

52-42329

394

پایان نامه

اندرکنش های سازه ای - ژئوتکنیکی در طراحی پی های رادیه مرکب (رادیه شمع) برای سازه های بلند تحت اثر بار زلزله Structural-Geotechnical Interactions in Piled Raft Foundations (Prf) Design for High Rise Buildings Under Earthquake Loading

سازه های بلند High Structures / روش اجزای محدود Finite Element Method / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / اثر بار Charge Efficiency / اندرکنش سازه ای - ژئوتکنیکی Structured-Geotechnical Interaction / پی های رادیه شمع Piled Raft Foundations (PRF)

53-42330

395

پایان نامه

اثر کسر حجمی مارتنزیت بر رفتار خستگی فولاد سه فازی فریت - بینیت - مارتنزیتEffect of Martensite Volume Fraction on Fatigue Properties of Ferrite- Bainite- Martensite Triple Phase Steel

فولاد سه فازی Triple Phase Steel / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / خستگی Fatigue

07-42331

396

پایان نامه

تاثیر فشار بر همزیستی ابررسانا با فرومغناطیس در ترکیبات روتنوکوپراتی Ru Sr2 Gd Cu2 O8 و [Ru Sr2 Gd1.4 Ce0.6 Cu2 O10-[Delta The Effect of Pressure on the Coexistence of Superconductivity and Magnetism in RuSr2GdCu2O8 and RuSr2Gd1.4Ce0.6Cu2O10-δ

روتنوکوپرات Ruthenucuprate / ساختار الکترونی Electronic Structure / روش اصول اولیه First Principle Method / خواص ترابردی الکتریکی ELECTRICAL TRANSPORT PROPERTIES / اثر فشار Pressure Effect

04-42332

397

پایان نامه

کاربرد روش المان محدود در مدل سازی ترمودینامیک مسائل تماس The Finite Element Modeling of Thermodynamic Contact Problems 

تماس غیرخطی Nonlinear Contact / قید تماس Contact Constrain / انتقال حرارت Heat Transfer / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش لاگرانژ - پنالتی Augmented Lagrangian Method / تماس اصطکاکی Frictional Contact / روش تیلور - گالرکین Taylor-Galerkin Method

09-42333

398

پایان نامه

شبکه نانوسیم های پلی آنیلین به عنوان جاذبی نوین برای ریز استخراج توسط سرنگ های پر شده Polyaniline Nanowire Networks as Sorbent for Microextraction in Packed Syringes

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / شبکه نانوسیم پلی آنیلین polyaniline Nonowire Network / روش قالب نرم Soft Template Technique / ریز استخراج در سرنگ پر شده Microextraction in Packed Syringe (MEPS) / تعیین مقدار علف کش های چند کلاسه Multiresidue Determination

03-42334

399

پایان نامه

مقاوم سازی رمزگذار 264.H در برابرخطا برای شبکه های بی سیم Error Resilient Coding of H.264 for Wireless Networks

شبکه های بی سیم Wireless Networks / مقاومت به خطا Error Resilient / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec

19-42335

400

پایان نامه

تعیین تنش پسماند جوش چند پاسه، فرایند تنش زدایی و بررسی رشد ترک در آنResidual Stress Determination of Multi-pass Welding Process, Stress Relieving Procedures and Its Effect on Crack Propagation

تنش پسماند جوشی Welding Residual Stress / ترکیدگی ناشی از عملیات حرارتی پس از جوشکاری Post Weld Heat Treatment Cracking (PWHT) / نرخ رشد ترک خستگی Fatigue Crack Growth Rate / مدل حرارتی گولداک Goldak Thermal Model / تنش زدایی ارتعاشی Vibratory Stress Relief

08-423

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

بررسی برخی خواص شبکه های OTIS و شبکه های مشابه On Some Properties of OTIS Networks and Similar Networks

شبکه واسطه Interconnect Network / پنسایسلیسیتی Pancyclicity / شبکه ضربی Cross Product Network / مساحت رویه Surface Area

19-42227

302

پایان نامه

کشسانی ملکول DNA نقش ناهمسانگردی، نامتقارنی و بر هم کنش های ناموضعیElasticity of DNA Molecule The Role of Anisotropy, Asymmetry and Nonlocal Interactions

کشسانی Elasticity / ناهمسانگردی Anisotropy / نامتقارن ASYMMETRY / مدل دانه درشت Coarse Grained Model / مدل زنجیره کرمی شکل Wormlike Chain Model / برهم کنش ناموضعی Nonlocal Interaction

04-42228

303

پایان نامه

درهم تنیدگی چندبخشی Multipartite Entanglement

حالت گراف Graph State / حالت ضرب ماتریسی Matrix Product State / در هم تنیدگی چند بخشی Multipartite Entanglement

04-42229

304

پایان نامه

درباره مساله بازسازی گراف On Graph Reconstruction Conjecture

حدس بازسازی Reconstruction Conjecture / دسته کارت Deck / یک ریختی زیرگراف Subgraph Isomorphism / عدد بازسازی Reconstruction Number / طیف آلفا Alpha Spectrum

02-42230

305

پایان نامه

به دست آوردن مزایای رقابتی مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایران در زمینه B2B Gaining Competitive Advantages on E-CRM in Financial Institutions in Iran Through B2B Model

مزیت رقابتی Competitive Advantage / مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری Electronic Customer Relationship Management / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / مدل کسب و کار به کسب و کار Business to Business Model

54-42231

306

پایان نامه

مدل سازی گشترش ترک در محیط متخلخل اشباع غیر هم دما با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته Modeling of Crack Propagation in Non-isothermalsaturatedPorous Media using XFEM

محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / گسترش ترک CRACK PROPAGATION / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS

09-42232

307

پایان نامه

تحلیل شبکه ای داده های ثبت سیگنال الکتریکی مغز در بیماری آلزایمر Network Analysis of EEG Data of Alzheimer’s Disease

شبکه پیچیده Complex Network / الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / آلزایمر Alzheimer / سنجش های گراف Graph Metrics

19-42233

308

پایان نامه

یک پس پردازش گر برای وارسی جریان کنترل در دستورات پرشی و انشعاب A Post-Processor for Control Flow Checking of Jump and Branch Instructions

پس پردازشگرها Postprocessors / کنترل روند اجرای برنامه Control Flow Checking / آدرس نشانی غیرمستقیم Indirect Branch Addressing

19-42234

309

پایان نامه

مسایل ایزوپریمتری روی گراف ها Isoperimetric Problems on Graphs

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / خوشه بندی Clustering / گراف های وزن دار Weighted graphs / ثابت هم محیطی Isoperimetric Constant / نامساوی چیگر تعمیم یافته Generalized Cheeger Inequalities / طیف هم محیطی Isoperimetric Spectrum / طیف هم بندی دیریکله Dirichlet Connectivity Spectrum

02-42235

310

پایان نامه

استخراج ویژگی های مناسب به منظور تشخیص انسان در تصاویر ثابت Extracting Proper Features for Human Detection in Still Images

استخراج ویژگی Feature Extraction / تشخیص انسان Human Detection / ویژگی های سطح بالا High-level Features / ویژگی های سطح میانی Mid-level Features / ویژگی های سطح پایین Low-level Features / ویژگی های ترکیبی Hybrid features

19-42236

311

پایان نامه

بررسی تحلیلی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پایه فلزی حاوی نانولوله های کربنی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی Theoretical Analysis of Mechanical Properties for Metal Matrix Nanocomposites Reinforced by Carbon Nanotubes Using Nonlocal Elasticity

مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نظریه کشسانی غیرموضعی Nonlocal Elasticity Theory / نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / ناهمگنی دایروی Circular inclusion

08-42238

312

پایان نامه

تعیین منابع صحرایی طوفان های گردوغبار مختلف و سهم هر کدام در غلظت PM10 در تهران Regional Dust Storm Trend and Dust Source Areas Contribution to PM10 Concentrations in Iran

آلودگی هوا Air Pollution / گرد و غبار Dust / مدل HYSPLIT Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT)Model / تصویر ماهواره ای TOMS TOMS Satellite Imagery

09-42239

313

پایان نامه

خوشه بندی پروفایل کاربران وب بر اساس روش ایمنی مصنوعی Web User Profile Clustering Using Artificial Immune System

شناسایی پروفایل کاربران وب Web User Profiling / خوشه بندی نشست های وب Web Session Clustering / معیار شباهت نشست های وب Session Similarity Measure / شبکه ایمنی مصنوعی Artificial immune network / نظریه خطر Danger Theory

52-42240

314

پایان نامه

مطالعات امکان سنجی تولید بتن سبک کفی (فوم بتن) Feasibility study of Foam Concrete production

بتن سبک Light Concrete / سیمان Cements / بتن اسفنجی Foam Concrete / ماده کف زا Produces Foam / عایق حرارتی Thermal Isolated

01-42241

315

پایان نامه

مدل سازی اجزای محدود تیرهای خمشی با استفاده از FRP Finite Element Modeling of Flexural Behavior of RC Beams Using FRP

تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / مدل غیرخطی NONLINEAR MODEL / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاومت خمشی FLEXURAL STRENGTH / الیاف کربنی مسلح پلیمری Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) / رفتار خمشی Flexural Behavior

53-42242

316

پایان نامه

سنتز نانوذرات مغناطیسی Y-Fe2O3 با استفاده از پروتئین ژلاتین و سنتز سامانه دارورسان نانوساختاری Y-Fe2O3/SiO2/PCA/Ag-NPs بر روی آن Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles by Gelatin Mediator and Synthesis of γ-Fe2O3/SiO2/PCA/Ag-NPs Nanostructure Drug Delivery System

ژلاتین Gelatin / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / پلی سیتریک اسید Polycitric Acid

03-42243

317

پایان نامه

کاربرد علم طراحی اصل محور برای کاهش پیچیدگی طراحی سازه های خاصAxiomatic Design Science: Application in reducing Design Complexities of Special Structures

طراحی سازه Structural Design / پیچیدگی Complexity / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / سازه خاص Special Structure / راهبرد طراحی Design Strategy

45-42245

318

پایان نامه

مدل سازی زیست محیطی بالادستی نفت و گاز “Environmental Modelling of Oil and Gas Upstream”

محیط زیست ENVIROMENT / مدل سازی MODELING / آلودگی Pollution / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / مدل سازی انرژی - محیط زیست Energy-Environment Modeling / بالادستی نفت و گاز Oil and Gas Upstream

46-42246

319

پایان نامه

مدل سازی انتخاب برنامه سفرهای هوایی بین المللی Modeling International Air Itinerary Choice

بخش بندی Segmentation / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / بخش بندی بازار Market Segmentation / حمل و نقل هوایی Air Transport / بازار سفرهای هوایی کم تواتر Low-Frequency Market / تجربه سفر Travel Experience / مجموعه های زبر برتری مبنا Dominance-based Rough Sets Approach(DRSA)

09-42247

320

پایان نامه

سنتز و بهینه سازی انتگراسیون برج های تقطیر پیچیده متوالی Rigorous Synthesis of Optimal Heat Integrated Complex Column Sequences Using Genetic Algorithm

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی فرایند Process Design / برج های مرکب Complex Columns / توالی برج های تقطیر Distillation Columns Sequence (DCS)

06-42248

321

پایان نامه

بررسی رفتار فروریزشی خاک لس گرگان با دستگاه ادئومتر Collapsible Behavior of Gorgan Loess Using Odeometer

خاک لس Loess Soils / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / مکش ماتریسی Matric Suction / خاک فروریزشی Collapsible Soils

09-42249

322

پایان نامه

تحلیل طرح های توزیع کلید در شبکه های حس گر بی سیم Analysis of Key Distribution Schemes in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / امنیت شبکه Network Security / توزیع کلید Key Distribution / مدیریت کلید Key Management / طرح های ترکیبیاتی Combinatorial Designs / رمزنگاری سبک Lightweight Encryption

05-42250

323

پایان نامه

تهیه نانوذرات بر پایه پلی گلیسرول پرشاخه به منظور حمل داروهای ضد سرطانPreparation of Nanoparticles Based on Hyperbranched Polyglycerol as Anti Cancer Drug Delivery Systems

نانوذرات Nanoparticles / پلی گلیسیرول Polyglycirol / بتا سیکلودکسترین Beta-Cyclodextrin / پلی استایرن Polystyrene / پکلی تکسل Pacli Taxel (PTX)

03-42251

324

پایان نامه

دسته بندی داده های جویباری در حضور تغییر مفهوم به کمک روش های یادگیری جمعی Data Stream Classification in Presence of Concept Drift Using Ensemble Learning

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / دسته بندی Classification / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / جویبار داده Data Stream / یادگیری تجمعی Ensemble Learning

19-42253

325

پایان نامه

انتشار موج لاو در محیط ارتجاعی نیمه بی نهایت مغناطیسی الکتریکی با تغییرات سهمیگون Love Wave Propagation in a Functionally Graded Magneto-Electro-Elastic Half-Space with Quadratic Variations

مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / امواج سطحی Sloshing / انتشار موج لاو Love Wave Propagation / رابطه پراکندگی Despersion Relation / مواد گرادیان پیزومغناطیس ترکیبی Functionally Graded Piezoelectric Materials

53-42255

326

پایان نامه

مدل سازی پس زمینه برای ردگیری اشیاء متحرک Background Modeling for Object Tracking

ردیابی Tracking / حذف پس زمینه Background Subtraction / مدل سازی پس زمینه Background Modeling / پیش زمینه Foreground

19-42256

327

پایان نامه

طراحی مدولاتور کم توان دلتا - سیگما برای کاربرد صوتی Design and Implementation of Low Power Delta Sigma Modulator for Audio Application

سیستم کم توان Low Power System / مدولاتور دلتا - سیگما DELTA-SIGMA MODULATOR / مدل زمان - پیوسته Continuous-Time Model / کوانتایزر ولتاژ به فرکانس Voltage to Frequency Quantizer / تطبیق اجزای دینامیکی Dynamic Element Matching

05-42257

328

پایان نامه

شبیه سازی آتش سوزی درون تونل با استفاده از کد (Fire Dynamics Simulator (FDS Simulation of Fire in Tunnels Using Fire Dynamics Simulator Code (FDS)

تونل ها Tunnels / سرعت بحرانی Critical Velocity / حادثه آتش سوزی Fire Accident / نرم افزار شبیه ساز پویای آتش Fire Dynamic Simulator (FDS)Software / کنترل دود Smoke Control

08-42258

329

پایان نامه

ارائه معماری با قابلیت بازپیکربندی بر روی شبکه نوری روی تراشه Architecture of Reconfigurable Optical Network-on-Chip

انتقال نوری Optical Transfer / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بازپیکربندی Reconfiguration

19-42259

330

پایان نامه

بررسی اثر تغییر ترشوندگی در افزایش ضریب بازیافت در مخازن شکافدار Investigation The Effect Of Wettability Alteration On Increasing Recovery Factor At Fractured Reservoirs

تزریق آب Water Injection / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تولید نفت Oil Production / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق مواد فعال سطحی Surfactant Flooding

06-42260

331

پایان نامه

بررسی فرصت ها و موانع شرکت های تجاری برای ورود به بازار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس A Study of Challenges and Opportunities in Entering the Arab States of Persian Gulf's Market

صادرات Export / دبی (امارات متحده عربی) Dubai / شرکت بیم Beem Company / بازاریابی بین المللی International Marketing / ارکان بازاریابی Marketing Mix

54-42261

332

پایان نامه

رضایت مندی مشتری بر روی صنعت هواپیمایی با استفاده از مدل SERVQUALCustomer Satisfaction in Airline Industry by Using SERVQUAL Model

کیفیت خدمات Service Quality / صنعت هواپیمایی Airline Industry / رضایت مشتری Customer Satisfaction / بازاریابی هواپیمایی Marketing Airline / مدل SERVQUAL SERVQUAL Model

54-42262

333

پایان نامه

استفاده از نانوذرات طلا به عنوان کاتالیزور، در واکنش های دی هیدروکسیل دار شدن آلکن ها و حلقه گشایی اپوکسیدها 

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / حلقه گشایی اپوکسید Epoxide Ring Opening / دی هیدروکسیل دار شدن آلکن ها Dihydroxylation Alkanes / محلول کلوییدی طلا 1,2-Diols

03-42263

334

پایان نامه

مروری بر تشکیل ساختارهای کیهانی با مدل های گرانش (f(R A Review on Structure Formation Via f(R) Gravity Models

تشکیل ساختار Structure Formation / گرانش تعمیم یافته Generalized Gravity / گرانش اف (آر) F(R) Gravity

04-42264

335

پایان نامه

تجزیه و تحلیل گذردهی پایدار یک شبکه بی سیم چندپرشه ی رادیوشناختی در حضور یک شبکه اولیه سلولی Throughput Analysis of a Cognitive Multi-hop Wireless Network Overlaid on a Cellular Network

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / شبکه صف Queueing Network / حداکثر برون دهی پایدار Maximum Stable Throughput / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network

05-42265

336

پایان نامه

یک فرمول شمارشی برای شبه - مشخصه ی کرور A Counting Formula for the Kervaire Semi-Characteristic

روش ویتن Witten Techniques / اندیس هنگ دو Mod2 Index / شبه مشخصه ی کرور Kervaire Semi-Characteristic / تعبیر تحلیلی Analytical Interpretation

02-42266

337

پایان نامه

مطالعه تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیومی رسوب سخت شونده 2017 در فرایند جوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی An Investigation Into Microstructural Changes and Mechanical Properties During Friction Atir Welding of a Hardenable AA2017

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / روش اجزای محدود Finite Element Method / تنش پسماند Residual Stress / آلیاژ آلومینیوم 2017 Aluminum 2017 Alloy

07-42267

338

پایان نامه

مدل سازی انتشار امواج رادیویی با استفاده از مدل های آماری و روش رهگیری پرتو برای مخابرات بی سیم پهن باند Radio-wave Propagation Modeling Using Statistical Models and Ray Tracing for Wide-band Wireless Telecommunications

مدل آماری STATISTICAL MODEL / مدل نیمه آماری Semi Emprical Model / بهترین بازه محافظتی Optimum Guard Interval / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / انتشار امواج میلیمتری Millimeter Waves Propagation / الکترومغناطیس عددی Numerical Electromagnetics / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / مخابرات بی سیم با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Band(UWB)Wireless Communications / رهگیری پرتو Ray Tracing / موج رادیویی Radio Wave

05-42268

339

پایان نامه

مد جمعی بدون باراسپینی در نانولوله های کربنی Neutral Spin Collective Mode in Carbon Nanotubes

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تقریب فاز تصادفی Random Phase Approximation (RPA) / مد جمعی اسپین بدون بار Neutral Spin-1 Collective Mode

04-42269

340

پایان نامه

بررسی تاثیر روش تامین مواد مغذی در تولید آنزیم لاکتاز Effect of Feeding Strategy on Lactase Production

آنزیم درون سلولی Interacellular Enzyme / مخمر کلرورومایسس فراجیلیس KLUYVEROMYCES fragilis / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / آنزیم لاکتاز Lactase Enzyme

06-42270

341

پایان نامه

برنامه ریزی چندهدفه تولیدات پراکنده در محیط انعطاف پذیر Multi Objective Distributed Generation Planning in a Flexible Environment

تولید پراکنده Dispersed Generation / عدم قطعیت Uncertainty / روش احتمالاتی Probabilistic Method / سیستم توزیع Distribution System / روش فازی.

05-42272

342

پایان نامه

طراحی بهینه مدار مغناطیسی موتور ابررسانای سنکرون Optimum Design of Magnetic Circuit of Superconducting Synchronous Machine

موتور ابررسانای سنکرون Superconducting Synchronous Motor / هسته مغناطیسی غیر برجسته Non-Salient Magnetic Core / بردارپتانسیل مغناطیسی Magnetic Vector Potential(MVP) / انرژی مغناطیسی Magnetic Energy / اندوکتانس پراکندگی Leakage Inductance

05-42273

343

پایان نامه

ارائه یک روش المان محدود معکوس غیرخطی در آنالیز کرنش در شکل دهی ورقDevelopment of a Nonlinear Inverse Finite Element Method in Strain Analysis of sheet metal forming

شکل دهی فلزات Metal Forming / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / تخمین بلانک اولیه Initial Blank Estimation / نظریه تغییر شکل پلاستیسیته Plasticity Deformation Theory

08-42274

344

پایان نامه

انتشار امواج الکترومغناطیس در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش تجزیه جبهه موج اصلاح شده Indoor Wave Propagation Alanysis Using Modefied Wavefront Decomposition Method

انتشار امواج الکترومغناطیسی Electromagnetic Waves Propagation / تجزیه جبهه موج Decomposition of Wavefronts / رهگیری پرتو Ray Tracing / محیط داخل ساختمان Indoor Environment

05-42275

345

پایان نامه

هم بندی درختی گسترده سلسله مراتبی برای یک شبکه نوری روی تراشهHierarchical Fat-tree Topology for an Optical Network-on-Chip

انتقال نوری Optical Transfer / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مقیاس پذیری Scalability / توان مصرفی Power Consumption / مسیریابی طول موج Wavelength Routing / درخت گسترده Fat Tree

19-42276

346

پایان نامه

سنتز و بررسی خاصیت ضدباکتری نانولوله های TiO2/Ag Investigation of the Antibacterial Property of TiO2/Ag Nanotubes

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / نقره SILVER / خاصیت ضد باکتری Antimicrobial Activity / باکتری ای. کولای E.Coli Bacteria / مواد کاشتنی Implants / تیتانیم Titanium / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube

07-42277

347

پایان نامه

ارزیابی مدل های RANS برای جریان آشفته در محیط متخلخل Evaluation of RANS Models for Turbulent Flow in Porous Media

توربولانس Turbulent / محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش میانگین گیری رینولدز معادلات ناویر استوکس Reynolds Average Navier-Stocks (RANS)Method

08-42278

348

پایان نامه

کاهش و حذف تداخل به روش شکل دهی پرتو در سیستم های رادیوشناختیInterference Reduction and Cancellation by Beamforming in Cognitive Radios

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / سیستم چندآنتنی Multiple Antenna System / پرتوسازی Beamforming / خطای تخمین Estimation Error

05-42279

349

پایان نامه

رسوب زدایی از لوله ها با استفاده از فلاش تانک Using Flush Tank to Remove Sedimentation from Pipes

طول حرکت رسوب Distance of Sedimentation Movement / مخزن شستشو Flush Tunk / شیب لوله Pipe Slope / قطر لوله Pipe Diameter / اندازه قطر متوسط رسوب Median Grain Size

09-42282

350

پایان نامه

بهینه بندی خطر جریان واریزه ای در حوزه های آبریز مشرف به شهر تهران با استفاده از روش های کمی و کیفی Debris Flow Hazard Zoning in Tehran Urban Watersheds by Two Methods

تهران Tehran / جریان گل آب Debris Flow / روش دو متغیره Bivariate Method / روش ارزیابی توسط کارشناس مطلع Expert-Evaluation Method / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS)

09-42283

351

پایان نامه

تفکیک منابع رشد و برآورد نرخ پیشرفت تکنولوژیک وابسته به سرمایه گذاری در صنایع ایران Growth Decomposition and Estimation of Investment-Specific Technological Change in Iran’s Industry

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / بنگاه های صنعتی Manufacturing Firms / پیشرفت فناوری وابسته به سرمایه گذاری Investment-Specific Technological Change / تبلوریافتگی فناوری Technological Embediment

44-42284

352

پایان نامه

مسیریابی آگاه از کدینگ شبکه با مصرف بهینه انرژی در شبکه های حسگر بی سیمEnergy Efficient Network Coding Aware Routing in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مسیریابی آگاه به کدگذاری Coding-Aware Routing / کدگذاری شبکه Network Coding / مسیریابی بدون ساختار Structure-free Routing / هرپخشی Anycasting

19-42285

353

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی فرایند تزریق متناوب آب و مخلوط گاز هیدروکربنی - دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی ایران Experimental and Simulation Study of Water Alternating Hydrocarbon - CO2 Mixture Gas in one of Iranian Oil Reservoirs

مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / شبیه سازی Simulation / مخلوط گاز هیدروکربن - دی اکسید کربن Hydrocarbon-Carbon Dioxide Mixture Gas / تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / تزریق گاز Gas Injection / تزریق آب Water Injection

06-42286

354

پایان نامه

بهینه سازی مکانیزم تغییر سرعت پیوسته چنبره ای در سیکل شهری Optimization of Continuously Variable Transmission In Urban Driving Cycle

سیستم انتقال قدرت پیوسته Continously Variable Transmission System / بهینه سازی Optimization / مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / جعبه دنده متغیر نامحدود Infinitely Variable Transmission (IVT) / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO)

08-42288

355

پایان نامه

بازیابی گازهای ارسالی به فلر و تبدیل آنها به محصولات پتروشیمی Flare Gas Recovery and Transforming Them into Petrochemicals

تولید متانول Methanol Production / شبیه سازی فرایندی Process Simulation / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / دوره بازگشت سرمایه Payback Period / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / گازهای مشعل Flare Gases

46-42289

356

پایان نامه

تدوین نرم افزار شبیه سازی دینامیک مولکولی به منظور مدل سازی فرایندهای تماسی در مقیاس نانو (CEDRA Molecular Dynamics Software) Developing a Molecular Dynamics Simulation Software for Modeling of Nano-Contact Processes (CEDRA Molecular Dynamics Software )

نانو منیپولیشن Nanomanipulation / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / فرایندهای تماسی Contact Processes / تصویربرداری به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscopy (AFM)Imaging / نانوسختی سنجی Nanoindentation

08-42290

357

پایان نامه

استخراج رنگدانه از پوست گردو توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی Extraction of Pigment from Walnut Husk by Supercritical CO2

رنگدانه ها Pigments / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / پوست گردو Walnut Husk / رنگدانه ژوگلون Juglone Pigment

06-42291

358

پایان نامه

درباره پیچیدگی محاسبه مسایل گراف ها On the Computational Complexity of Graph Problems

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / تقریب ناپذیری Non-Approximation / الگوریتم تقریبی Aproximat Algorithm / نمایش گراف ها Graphs Representation / برچسب گذاری خوش شانس Lucky Labeling / جهت گذاری سره Proper Orientation / گراف مسطح Planar Graph / مجموعه احاطه گر Dominating Set

02-42292

359

پایان نامه

بررسی رفتار آکوستوالاستیک محفظه ی تیغه دار با استفاده از روش اجزای مرزیAcoustoelastic Simulation of Baffled Container Using Boundary Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / سیستم آکوستیکی Acoustic System / موانع دود Baffle / محفظه بسته الاستیک Elastic Enclosed Cavity / مدل رتبه کاسته مودال Modal Reduced Order Model

45-42293

360

پایان نامه

بررسی اثر قطبش نور در تشخیص لبه در محیط های پراکنده کننده The Effect of Polarization in Edge detection in Dispersive Medium

محیط پراکنده کننده Disperssive Medium / خاصیت دوشکستی Birefringence / قطبش Polarization / برش نگاری Tomography

04-42294

361

پایان نامه

موازی سازی الگوریتم های پیدا کردن نمودار ورونوی و برهم نهی چندضلعی ها برای سیستم های چندهسته ای Parallelizing Voronoi Diagrams and Polygon Overlaying Algorithms for Multi-core Systems

الگوریتم موازی Parallel Algorithm / هندسه محاسباتی Computational Geometry / نمودار ورونویی VORONOI DIAGRAM / الگوریتم های چند هسته ای Multi-Core Algorithms / هم پوشانی چند ضلعی ها Polygons Overlaging

19-42295

362

پایان نامه

پخش بار بهینه احتمالاتی در سیستم های قدرت ترکیبی بادی - خورشیدیAssessment of Optimal Power Flow (OPF)Uncertainty in Hybrid Wind- PV Power Systems

عدم قطعیت Uncertainty / توربین بادی Wind Turbine / پخش بار بهینه احتمالاتی Probabilistic Optimal Power Flow / سلول فوتوولتایی Photovoltaica Cell / روش احتمالاتی تحلیلی Analytical Probabilistic Method

46-42296

363

پایان نامه

آشکارسازی اهداف راداری با کاربرد تبدیل هاف Radar Target Detection Using Hough Transform

تبدیل هاف Hough Transform / آشکار ساز هاف سه بعدی فاصله - زاویه - زمان Three Dimentional r-p-t Hough Detector / شناسایی هدف Target Recognition / رادار جستجوگر Search Radar / آشکارساز نرخ درست نمایی شناسایی هدف Likelihood Ratio Detector / هدف های راداری RADAR TARGETS

05-42297

364

پایان نامه

تصفیه پساب نفتی با استفاده از غشای هیبریدی Petroleum Wastewater Treatment by Hybrid Membrane Bioreactor

محیط زیست ENVIROMENT / زیست واکنشگاه غشایی ترکیبی Hybrid Membrane Bioreactor(HMBR) / صفحه های دوار زیستی Rotating Biological Contactor (RBC) / پساب نفتی Petroleum Wastewater / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment

06-42298

365

پایان نامه

بررسی اثرات میدان مغناطیسی ناهمگن بر روی پذیرفتاری مغناطیسی ماده کوارکی در حضور دما و پتانسیل شیمیایی متناهی Magnetic Susceptibility of Qark Matter in the Presence of a Non-Homogeneous Magnetic Field at Finite Temperature and Chemical Potential

تراز لاندائو Landau Level / نظریه میدان دمای متناهی Finite Temperature Field Theory / میدان مغناطیسی ناهمگن Inhomogeneous Magnetic Field / پذیرفتاری مغناطیسی Magnetic Susceptibility / ماده کوارکی Quark Matter

04-42299

366

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی بسترهای نانوساختار فلزی جدید برای استفاده در پخش رامان تقویت شده از سطح Fabrication and Characterization of Novel Metallic Nanostructured Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering

پلاسمون ها Plasmons / الکترولس Electroless / پخش رامان تقویت شده از سطح Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) / جانشینی گالوانی Galvanic Displacement / نانو ذرات طلای کلوییدی Gold Colloidal Nano particles

03-42300

367

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات و کمانش پوسته مخروطی ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند تحت اثر دما و فشار متغیر با در نظر گرفتن نقص هندسی اولیه و استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا Vibration and Buckling Analysis of Thick FGM Conical Shells Under Variable Thermal and Pressure Distributions, Considering Initial Geometric Imperfections Using a Higher Order TheoryVibration and Buckling Analysis of Thick FGM Conical Shells Under Variable Thermal and Pressure Distributions, Considering Initial Geometric Imperfections Using a Higher Order Theory

ارتعاش Vibration / پوسته مخروطی Conical Shell / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / ناپایداری حرارتی Thermal Instability / نظریه برشی مرتبه بالا High Order Shear Theory

45-42301

368

پایان نامه

مروری بر آزمون های تجربی مکانیک کوانتومی در حوزه ی درشت - مقیاس و ارتباط آن با معضل اندازه گیری A Review of Practical Tests of Qantum Mechanics in Macroscopic Domain and its Relevance to the Measurement Problem

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / همدوس زدایی DECOHERENCE / مسأله اندازه گیری Measurement Problem / سطح درشت مقیاس Macroscopic Domain / نامساوی لگت - گارگ Legget-Garg Inequalities

04-42302

369

پایان نامه

شبیه سازی جریان سیال در محیط متخلخل به کمک روش شبکه ی بولتزمان با اعمال Local Grid Refinemnt Lattice Boltzmann Simulation of Fluid Flow Through Porous Media Using Local Grid Refinement

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / شبیه سازی جریان سیال در مقیاس منفذ Pore Scale Simulation of Fluid Flow / گریدهای هم شکل و غیر هم اندازه Quad-Tree Grids

06-42303

370

پایان نامه

تدریس مستقیم و غیرمستقیم : بر روی کاربردهای زبانی تقاضا و عذرخواهی Explicit Versus Implicit Instruction: the Case of Request and Apology Speech Acts

آموزش غیر مستقیم Implicit Teaching / آموزش مستقیم Explicit Teaching / گروه کنترل Control Group / گروه آزمایشی Experimental Group / آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام Discourse Comprehension Test

31-42304

371

پایان نامه

نامساوی هاردی و تعمیم های آن Hardy Inequalities

نامساوی هاردی HARDY INEQUALITY / بهترین ثابت Best Constant / نامساوی هاردی با جمله اضافی Hardy Inequality with Remainder

02-42305

372

پایان نامه

استفاده از روش تقلیل مدل خطی سازی تکه ای فضای حالت به عنوان مدل جایگزین مخازن ناهمگون Development of a Surrogate Simulator for Heterogeneous Reservoirs Using Trajectory Piecewise Linearization (TPWL) Method

تقلیل مدل Model Reduction / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / تجزیه متعامد بهینه Proper Orthogonal Decomposition / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل های تکه ای خطی Trajectory Piecewise Linearization (TPWL) / شبیه سازی عددی مخزن Reservoir Numerical Simulation

06-42306

373

پایان نامه

بررسی کیهان شناسی سرعت نور متغیر به عنوان یکی از مدل های رقیب کیهان شناسی تورمی Study of Varying Speed of Light Cosmology as an Alternative to Inflationary Cosmology

کیهان شناسی تورمی Inflationary Cosmology / مشکلات تورم Inflation Problems / مدل های جایگزین Alternative Models / سرعت تغییر نور Varying Speed of Light

04-42307

374

پایان نامه

ارزیابی کارایی شبکه های بی سیم روی تراشه Performance Evaluation of Wireless Network-on-Chips

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / مخابرات بدون سیم WIRELESS COMMUNICATION

19-42308

375

پایان نامه

بررسی عملکرد جویباغچه های بومی شهر تهران به منظور طراحی جهت حذف آلاینده های رواناب سطحی Performance Reviews of Tehran’s Native Vegetative Filter Strips for Designing for the Removal of Pollutants of Surface Runoff

رواناب شهری Urban Runoff / بهترین راهکارهای مدیریتی Best Management Practices / تهران Tehran / طراحی جویباغچه Vegetative Filter Strips (VFS)Design

09-42309

376

پایان نامه

حذف بیولوژیکی آروماتیک های چند حلقه ای در یک راکتور جدید Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a New Reactor

هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / زیست درمانی Bioremediation / زیست واکنشگاه Bioreactor / فساد زیستی Biodegradation

06-42312

377

پایان نامه

توسعه کد کامپیوتری برای طراحی ترموهیدرولیک قلب راکتورهای خنک شونده گازی دما بالا (HTGR) Development of a Computer Code for Thermal Hydraulic Design of a High Temperature Gas Cooled Reactor Core

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / واکنشگاه گازی دما بالا High Themperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) / کد تحلیلی ترموهیدرولیکی Thermal Hydraulic Analysis Code (THAC) / واکنشگاه اچ.تی.تی.آر HTTR

46-42313

378

پایان نامه

ارزیابی خواص مکانیکی و ساختاری داربست تیتانیمی تولید شده با استفاده از تکنیک فضاساز Evaluation of Mechanical and Structural Properties of Titanium Bone Scaffolds

داربست استخوانی Bone Scaffold / فضاساز Space Holder / زیست سازگاری Biocompatibility / آزمایش مکانیکی Mechanical Test

07-42314

379

پایان نامه

طراحی مکانیزمی برای تشخیص نابالانسی در چرخ ها ی واکنشی فضایی با استفاده از سنسورهای پیزوالکتریک و صرف نظر از اینرسی روتور Designing a Mechanism for Fault Diagnosis of Space Reaction Wheel by Piezoelectric Sensors and Neglecting the Rotor Inertia

نامیزانی Unbalance / اندازه گیری Measurement / عدم هم محوری Misalignment / چرخ واکنشی Reaction Wheel (RW) / نامیزانی استاتیکی Static Unbalance / نامیزانی دینامیکی Dynamic Unbalance

58-42315

380

پایان نامه

تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با تاکید برقیمت مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) Optimal Monetary Policy with Attention to Housing Price in the Economy of Iran: DSGEApproach

قیمت مسکن Housing Price / اقتصاد ایران Iran Economy / تعادل عمومی پویای تصادفی Dynamic Stochastic General Equilibrium / سیاست پولی بهینه Optimal Monetary Policy

44-42316

381

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانوساختارهای پلاتین جهت کاربرد در حسگر گلوکزElectrodeposition of Pt nanostructures and its Application as Glucose Sensor

پلاتین Platinum / نانوساختار یک بعدی One Dimentional Nanostructure / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube / گلوکز. / حسگر زیستی Biosensor / نهشت برقی Electrodeposition

07-42317

382

پایان نامه

به سازی گفتار مبتنی بر روش های آماری Speech Enhancement Based on Statistical Methods

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / به سازی گفتار Speech Enhancement / روش های آماری Statistical Methods / حوزه کپسترال Cepstral Domain / مدل سازی موازی کپسترال - طیف Paralel Cepstral-Spectral (PCS)Modeling / آشکارساز گفتار Voice Activity Detector (VAD)

19-42318

383

پایان نامه

ساخت و بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت های سیلیس/پلی پروپیلن با روش پلیمریزاسیون درجا و استفاده از سیستم کاتالیست زیگلرناتای دوساپورتهManufacturing and Investigating of Polypropylene/Silica Nanocomposites via in-situ Polymerization and Using Bi-supported Ziegler-Natta Catalyst

سیلیکای سوخته Fumed Silica / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش درجا In-situ Polymerization / تکیه گاه Support / نانوکامپوزیت پلی پروپیلن Polypropylene Nanocomposite

06-42319

384

پایان نامه

استفاده از روش عاری از شبکه غنی شده ی MLSRK به منظور تحلیل الاستیک خطی مسائل مکانیک شکست دو بعدی Employing Enriched Meshfree MLSRK Method to Analyze 2D Linear Elastic Fracture Mechanics Problems

مکانیک شکست الاستیک خطی Linear Elastic Fracture Mechanics / انتگرال گیری عددی Numerical Integration / انتگرال جی J-Integral / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / جابجایی بازشدن ترک Crack Opening Displacement / تکنیک توابع پنجره ای کاملا غنی شده Fully Enriched Window Functions (FEWFs)Technique / روش باز تولید نقطه با هسته حداقل مربعات متحرک Moving Least Square Reproducing Kernel Particle Method (MLSRKPM)

09-42320

385

پایان نامه

استقرار مدیریت چرخه بهره وری و مطالعه موردی در شرکت رادیاتور ایرانImplementation of Productivity Management Cycle and Case Study in Radiator-e-Iran company

اثربخشی Effectivness / ارزش افزوده Value Added / کارایی Efficiency / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / بنیاد مدیریت کیفیت اروپا European Foundation Quality Management (EFQM)

01-42321

386

پایان نامه

تدوین مدلی جهت ارزیابی عملکرد برون سپاری نگهداری و تعمیرات در صنایع خودروسازی Definition of Model For Evaluation of Paint Shops Outsourcing In Car Manufacturing Company

برون سپاری Outsourcing / مدل ارزیابی ASSESSMENT MODEL / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / هزینه ها COSTS / تحلیل بهره وری Productivity Analysis

01-42322

387

پایان نامه

یک مدل تصمیم گیری دگرگونی در حل مساله برنامه ریزی نگهداری و ترمیم راه ها An Evolutionary Decision Model for Solving Road Maintenance Problems

تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / تعمیر و نگهداری راه ها Roads Maintenance / مدل دگرگونی Evolutionary Model

09-42323

388

پایان نامه

مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای قاب بتنی یک طبقه مجهز به المان میراگر جاری شوندهParametric Studies of Seismic Behavior of Single Story Concrete Frame Equipped on Yielding Element

انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy / مهاربندی ضربدری X-Bracing / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / میراگر جاری شونده Yielding Damper

53-42324

389

پایان نامه

مشخصه یابی و بررسی پاسخ نوری پیوند جوزفسون ابررسانای دمای بالا Investigation and Characterization of the Optical Response of High-Tc Josephson junction

ابررسانایی Superconductivity / پاسخ نوری Photoresponse / پیوند جوزفسون Josephson Junction / مشخص سازی Characterization

05-42325

390

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص فوتو آند لایه های نازک TiO2 و WO3 حاوی نانو ذرات فلزات نجیب و فوتو آندهای ترکیبی TiO2)X- (ZnO)1-X) به منظور تولید هیدروژن Synthesis and Characterization of TiO2 and WO3 Thin Film Photoanodes Containing Noble Metal Nanoparticles and (TiO2)x-(ZnO)1-x Nanocomposite Photanodes for H2 Production

نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / اکسید تنگستن Tungsten Oxide / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / شکست آب Water Splitting

04-42326

391

پایان نامه

ارائه الگوریتم زمانبندی جدید در محیط گرید محاسباتی برای افزایش سطح کیفیت سرویس با استفاده از خانواده کلونی A New Colony Scheduling Approach in Computational Grid to Improve QoS

الگوریتم زمان بندی Scheduling Algorithm / تورین محاسباتی Computational Grids / الگوریتم کلونی زنبور عسل Bee Colony Algorithm / کیفیت خدمات Service Quality

52-42327

392

پایان نامه

مسیریابی هوشمند برای شبکه های مقاوم در برابر تاخیر با استفاده از الگوریتم ژنتیکAn Intelligent Routing Protocol for Delay Tolerant Networks Using Genetic Algorithm

مسیریابی ROUTING / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / شبکه های تحمل پذیر تاخیر Delay Tolerant Networks (DTN) / سابقه ی حرکتی ماشین Vehicle Movements History

52-42328

393

پایان نامه

راهکارهایی برای تشخیص و جلوگیری از نامه های هرز با ارائه مکانیزمی کارآمد در سمت فرستنده An Efficient Approach for Spam Mail Detection in the Sender Side

هرزنامه Spam / پست الکترونیکی Electronic Mail / سیستم فیلتر کردن Filtering System / سرور گیرنده ایمیل Receiver Mail Server / سرور فرستنده ایمیل Sender Mail Server

52-42329

394

پایان نامه

اندرکنش های سازه ای - ژئوتکنیکی در طراحی پی های رادیه مرکب (رادیه شمع) برای سازه های بلند تحت اثر بار زلزله Structural-Geotechnical Interactions in Piled Raft Foundations (Prf) Design for High Rise Buildings Under Earthquake Loading

سازه های بلند High Structures / روش اجزای محدود Finite Element Method / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / اثر بار Charge Efficiency / اندرکنش سازه ای - ژئوتکنیکی Structured-Geotechnical Interaction / پی های رادیه شمع Piled Raft Foundations (PRF)

53-42330

395

پایان نامه

اثر کسر حجمی مارتنزیت بر رفتار خستگی فولاد سه فازی فریت - بینیت - مارتنزیتEffect of Martensite Volume Fraction on Fatigue Properties of Ferrite- Bainite- Martensite Triple Phase Steel

فولاد سه فازی Triple Phase Steel / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / خستگی Fatigue

07-42331

396

پایان نامه

تاثیر فشار بر همزیستی ابررسانا با فرومغناطیس در ترکیبات روتنوکوپراتی Ru Sr2 Gd Cu2 O8 و [Ru Sr2 Gd1.4 Ce0.6 Cu2 O10-[Delta The Effect of Pressure on the Coexistence of Superconductivity and Magnetism in RuSr2GdCu2O8 and RuSr2Gd1.4Ce0.6Cu2O10-δ

روتنوکوپرات Ruthenucuprate / ساختار الکترونی Electronic Structure / روش اصول اولیه First Principle Method / خواص ترابردی الکتریکی ELECTRICAL TRANSPORT PROPERTIES / اثر فشار Pressure Effect

04-42332

397

پایان نامه

کاربرد روش المان محدود در مدل سازی ترمودینامیک مسائل تماس The Finite Element Modeling of Thermodynamic Contact Problems 

تماس غیرخطی Nonlinear Contact / قید تماس Contact Constrain / انتقال حرارت Heat Transfer / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش لاگرانژ - پنالتی Augmented Lagrangian Method / تماس اصطکاکی Frictional Contact / روش تیلور - گالرکین Taylor-Galerkin Method

09-42333

398

پایان نامه

شبکه نانوسیم های پلی آنیلین به عنوان جاذبی نوین برای ریز استخراج توسط سرنگ های پر شده Polyaniline Nanowire Networks as Sorbent for Microextraction in Packed Syringes

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / شبکه نانوسیم پلی آنیلین polyaniline Nonowire Network / روش قالب نرم Soft Template Technique / ریز استخراج در سرنگ پر شده Microextraction in Packed Syringe (MEPS) / تعیین مقدار علف کش های چند کلاسه Multiresidue Determination

03-42334

399

پایان نامه

مقاوم سازی رمزگذار 264.H در برابرخطا برای شبکه های بی سیم Error Resilient Coding of H.264 for Wireless Networks

شبکه های بی سیم Wireless Networks / مقاومت به خطا Error Resilient / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec

19-42335

400

پایان نامه

تعیین تنش پسماند جوش چند پاسه، فرایند تنش زدایی و بررسی رشد ترک در آنResidual Stress Determination of Multi-pass Welding Process, Stress Relieving Procedures and Its Effect on Crack Propagation

تنش پسماند جوشی Welding Residual Stress / ترکیدگی ناشی از عملیات حرارتی پس از جوشکاری Post Weld Heat Treatment Cracking (PWHT) / نرخ رشد ترک خستگی Fatigue Crack Growth Rate / مدل حرارتی گولداک Goldak Thermal Model / تنش زدایی ارتعاشی Vibratory Stress Relief

08-423

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

پایان نامه

تخصیص توان بهینه در کانال دسترسی چندگانه با یال های مشارکتی و کانال رلهOptimum Power Allocation in Multiple Access Channel with Conferencing Encoders, Conferencing Decoders and Relay Channel

محوشدگی Fading / کانال رله دسترسی چندگانه Multiple Access Relay Channel (MARC) / اختصاص توان Power Allocation / کدگذارهای مشارکتی Conferencing Encoders / کدبردارهای مشارکتی Conferencing Decoders

05-42337

402

پایان نامه

ارزیابی بازیافت انرژی با استفاده از توسعه مدل سیستم انتقال گاز طبیعی Evaluation of Energy Recovery by Development of Natural Gas Transmission Network Model

بازیاب انرژی Energy Harvesting / افت فشار Pressure Drop / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / بهینه سازی شبکه گازرسانی Gas Network Optimization / دوره عالی رنکین Organic Rankine Cycle (ORC) / سیستم توربو اکسپندر Turbo-Expander System

46-42338

403

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه ولتامتری نمک های هیبریدی مغناطیس های تک مولکولی نوع [Mn3O(O2CMe)6(Pyr)3][Keggin-Polyoxometalates] Synthesis, Characterization and Voltametric Study of Single Molecule Magnet Hybrid Salts [Mn3O(O2CMe)6(Pyr)3][Keggin-Polyoxometalates]Type

مغناطیس تک مولکولی SINGLE MOLECULE MAGNET / نانومغناطیس Nanomagnetism / منگنز MANGANESE / پلی اگزومتالات ها Polyoxometalates / نمک های هیبریدی Hybrid Salts

03-42339

404

پایان نامه

تولید نانوذرات پلی آکریل آمید با نانو پوشش هوشمند پلیمری به منظور کنترل حلالیت آن در خلال پروسه ازدیاد برداشت پلیمری Preparation of Polyacrylamide Nanoparticle with Nanoscale Coating to Control Solubility of Polymer during Polymer Flooding Process

پلی آکریل آمید Polyacrylamid / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / ساختار مغز - پوسته Core-Shell Structure / بازیافت روغن Oil Recovery / پلیمریزاسیون امولسیونی Emulsion Polymerization / لزجت فاز آبی Watery Phase Viscosity

06-42341

405

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت سوپرامولکولی پلی کاپرولاکتون/هیدروکسی آپاتیت برای کاربرد در مهندسی بافت Synthesis and Characterization of Nano-Composite Based on Supramolecuylar Poly Caprolactone/ Hydroxyapatite for Tissue Engineering Application

نانوکامپوزیت Nanocomposite / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / کامپوزیت پلی کاپرولاکتونی Polycaprolactone Composite / مواد خودسامانده Self Assembled Materials / بسپار فرامولکولی Supramolecular Polymer

07-42342

406

پایان نامه

ارتباط خصوصیات ناوگان حمل و نقل شهری و متغییرهای ایمنی با انتشار آلاینده های هوا Associating Vehicular Characteristics of Urban Fleet and Safety Factors with the Amount of Polluted Emissions

آلاینده هوا Air Pollutant / آزمایش معاینه فنی Car Inspection Test / آزمایش سی. او CO Test / آزمایش اچ. سی HC Test / حداکثر انحراف جانبی Maximum Slide Slip / حداقل جذب نیروی کمک فنر Minimum Force Absorbtion

09-42343

407

پایان نامه

ارائه روش های تخمین و کاهش توان در شبکه های بی سیم روی تراشه Providing Methods for Reducing and Estimating the Power Consumption of Wireless Networks on Chip

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / کنترل دسترسی میان لایه ای MEDIUM ACCESS CONTROL SUBLAYER / برون دهی Throughput / طراحی کم توان Low-Power Design / روش سوئیچینگ برچسب Tag Switching Method / شبکه بی سیم روی تراشه Wireless Network-On-Chip (WNoC)

05-42344

408

پایان نامه

آنالیز سه بعدی لنزهای باینری Three Dimensional Analyses of Binary Lenses

انتگرال مفرد Singular Integral / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / لنز های چند سطحی Binary Lenses / ادوات پراشی نوری Diffractive Optical Elements

05-42345

409

پایان نامه

بررسی طیفی میدان های الاستیک مربوط به یک ناهمگنی چند فازه کروی شامل کرنش ویژه Spectral Analysis of the Elastic Fields Associated With a Spherical Multi-Inhomogeneous Inclusion

هارمونیک های کروی SPHERICAL HARMONICS / تانسور اشلبی Eshelby Tensor / تحلیل طیفی سه بعدی Three Dimentional Spectral Analysis / همسانگردی کروی Spherically Isotropic / میدان الاستیک دقیق Exact Close-Form Elastic Fields / ناخالصی چندگانه Multi-Inhomogeneity

09-42346

410

پایان نامه

بررسی سیستم های روتور - بیرینگ با مدل سازی هیبرید یاتاقان غلتشی Analysis of Rotor-Bearing Systems by Considering Hybrid Model for Rolling Bearings

یاتاقان غلتشی Rolling Bearing / سیستم روتور - یاتاقان Rotor-Bearing System / تحلیل پایداری Stability Analysis / الگوریتم کلیدزنی Switching Algorithm / سیستم دینامیکی ترکیبی Hybrid Dynamical System / روش تابع لیاپانوف چندگانه Multiple Lyapunov Function Method

08-42347

411

پایان نامه

تولید پوشش نانوکامپوزیت Zn-TiO2 به روش الکتروشیمیایی و بررسی خواص آنProduction of Zn-Tio2 Nanocomposite Coating by Electrochemical Method and Investigation of its Properties

پوشش نانوکامپوزیت Nano-Composite Coating / جریان پالسی Pulse Current / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / ذرات نانومتری اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanoparticles / رسوب الکتروشیمیایی همزمان Electrochemical Codeposition / جریان مستقیم Direct Current

07-42348

412

پایان نامه

کنترل ریزشبکه چنداینورتری در حضور سیستم های تولید پراکنده ترکیبی و منابع انرژی تجدیدپذیر در حالت جزیره ای Control of Multi Inverter Microgrid Considering Hybrid Distributed Generation Systems and Renewable Energy Sources in Island Mode

پیل سوختی Fuel Cell / ابرخازن Supercapacitor / ریزشبکه Microgrid / استراتژی کنترلی Control Strategy / سیستم تولید پراکنده چند ترکیبی Multi-Hybrid Generation System (MHGS)

05-42349

413

پایان نامه

استخراج معماری و نگاشت آن به سبک های معماری از متدولوژی های موجود و بررسی مزایای استفاده از آن ها Extracting Architecture and Mapping it to the Architecture Styles from Existing Methodologies and Survey the Benefits of using Them

سبک معماری نرم افزار Software Architecture Style / روش شناسی Methodology / تدوین نرم افزار Software Development / سبک های ناهمگن Heterogenous Styles

19-42350

414

پایان نامه

بررسی اثر آسیاب کاری مکانیکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ انجماد سریع شده Al-20Si-5Fe-2Ni Effect Of Mechanical Milling on the Microstructure Development and Mechanical Properties of Gas-Atomized Al-20Si-5Fe-2Ni Alloy

آسیاب مکانیکی Mechanical Milling / انجماد سریع Rapid Solidification / خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانوساختار Nanostructure / تف جوشی سرد Cold Sintering

07-42351

415

پایان نامه

یک چارچوب مهندسی خواسته ها برای مهندسی موقعیتی متد A Framework for Requirements Engineering in Situational Method Engineering

مهندسی نیازمندی ها Requirements Engineering / مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / الگوی فرایند Process Pattern

19-42352

416

پایان نامه

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی Security Constraint Unit Commitment With Wind Power Uncertainty By Stochastic Programming

تسویه بازار Market Satlement / برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید با درنظرگرفتن قیود امنیت سیستم Security-Constrained Unit Commitment (SCUC) / مزارع بادی Wind Farms / توزیع اقتصادی بار Economic Dispatch / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming

05-42353

417

پایان نامه

طراحی، ساخت و کنترل مبتنی بر مدل یک ربات بندباز با انعطاف پذیری تکیه گاهیDesign, Fabrication and Model-base Control of a Brachiation Robot with Flexible Support

ربات بندباز Brachiation Robot / کنترل بر مبنای مدل Model Based Control / تکیه گاه انعطاف پذیر Flexible Bearing / تزریق انرژی پیوسته Continuous Energy Feeding / حرکت هم فاز دو بازو In Phase Two Arms Movement

08-42354

418

پایان نامه

تولید بهینه نانو پودر اسپینلی Mn1.5Co1.5O4 به روش سل - ژل به منظور کاربرد در اتصال دهنده های پیل سوختی اکسید جامد Optimized Fabrication of Spinel Nanao Powder Mn1.5Co1.5O4 Through Sol-Gel Method Applicable to Solid Oxid Fuel Cell

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / ژل ها Gels / نانوپودر Nanopowder / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اتصال دهنده Interconnect

07-42356

419

پایان نامه

بررسی تاثیر پوشش سرامیکی به روش پاشش پلاسمایی بر روی رفتار سایشی سیلندر موتور احتراق داخلی Effects of APS Coating on Wear Characteristic of Internal Combustion Engine's Cylinder

پوشش سرامیکی Ceramic Coating / پلاسمااسپری Plasma Spraying / خواص مالشی Tribological Properties / ضریب اصطکاک Friction Coefficient / آزمایش فرسایی Wear Test

08-42357

420

پایان نامه

طراحی و ساخت سیمولاتور موتور احتراقی و جاده جهت استفاده در آزمایش های عملکرد و دوام خودرو Design and Manufacturing of a Simulator of Engine and Road for Performance and Strength Testing of Power Transmission Elements

موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / شبیه ساز موتور احتراقی Combustion Engine Simulator / شبیه ساز جاده Road Simulator / آزمایش جعبه دنده Gearbox Testing / کنترل گشتاو ماشین الکتریکی آ. سی AC Machine Torque Control

08-42358

421

پایان نامه

استفاده از الگوریتم های یادگیری جهت مسیر یابی با مصرف انرژی بهینه در شبکه های حس گر بی سیم Using Learning Algorithms for Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Network

الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / مسیریابی ROUTING / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بازده انرژی Energy Efficiency

52-42360

422

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پایه فلزی تقویت شده یا نانوذرات با استفاده از تئوری الاستیسیته سطحی Investigation of Mechanical Properties of Particulate Metal Matrix Nanocomposites Using Surface Elasticity Theory

نانوکامپوزیت Nanocomposite / سطح تسلیم Yield Surface / کشسانی سطح Surface Elasticity / ناخالصی استوانه ای Cylindrical Inhomogeneity / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC)

08-42361

423

پایان نامه

طراحی و ساخت دستکش سنسوردار جهت تبدیل زبان اشاره فارسی به کلام Design of Sensory Gove for Recognition of Persian Sign Language

تشخیص الگو Pattern Recognition / سری های زمانی Time Series / زبان اشاره Sign Language / روش بیزی Baysian Method / روش جمع کننده Agrggation Method

08-42362

424

پایان نامه

بررسی تاثیر انعطاف پذیری پی بر رفتار لرزه ای مخازن روزمینی استوانه ای فولادی در دو حالت مهار شده و مهار نشده Evaluation of Foundation Flexibility on Seismic Performance of Anchored and Unanchored Aboveground Cylindrical Steel Tanks

مخزن های ذخیره سیال Liquid Storage Tanks / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / روش اجزای محدود Finite Element Method / انعطاف پذیری پی Foundation Fleaxibility / اندرکنش سیال - سازه - خاک Soil-Structure-Fluid Interaction

09-42363

425

پایان نامه

شبیه سازی عددی انتقال رسوب در منطقه سوزا قشم Numerical Modeling of Sediment Transport in Souza Gheshm Island

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / موج دریا Sea Wave / مکانیزم انتقال رسوب ساحلی Coastal Sediment Transport Mechanism / انتقال رسوب Sediment Transport / منطقه سوزا (جزیره قشم) Souza Region (Qeshm Islands)

09-42364

426

پایان نامه

بهینه سازی و سینتیک انحلال تیتاننیوم موجود در ایلمنیت و سرباره حاوی روتیلOptimization and Kinetics of the Leaching of Titanium from Ilmenite and its Slag

بهینه سازی Optimization / آب شویی اسیدی Acidic Leaching / ایلمنیت Ilmenite / کنسانتره ایلمنیت Ilmenite Concentrate / سرباره حاوی روتیل Slag Contained Rutile / نرم افزار Design Expert Design Expert Software

07-42365

427

پایان نامه

توسعه مدل سه بعدی جهت تعیین ناحیه آبگیری چاه ها در شرایط پیچیده (نفوذ ناقص و اثر پوسته) Developing Three Dimensional Model for Delineation of Capture Zone of Multi Wells in Complicated Condition (Skin Effect, Partially Penetrating)

آب زیرزمینی Groundwater / ناحیه آبگیری Capture Zone / حل نیمه تحلیلی Semi-Analytical Solution / تصفیه Treatment / آزمایش پمپاژ Pumping Test / سیستم چند چاه Multi-Wells System

09-42366

428

پایان نامه

بررسی اثر دما و تنش بر تحولات فازی در سوپر آلیاژ MP35N Study of Temperature and Stress Effects on Phase Transformation in MP35N

کار سختی Work Hardening / انرژی نقص انباشتگی Stacking Fault Energy / سوپرآلیاژ ام. پی. 35 ان MP35N Superalloy / سختی ثانویه Secondary Hardening / ریزدوقلویی Micro Twining / مکانیزم سوزوکی Suzuki Mechanism

07-42367

429

پایان نامه

بررسی انگیزه های مصرف کنندگان از مشارکت در eWoM در انجمن های گفتگوی مجازی Electronic Word of Mouth: Consumers' Motives for Participation in Online forums

انگیزش Motivation / انجمن های گفتگوی مجازی Online Forums / تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی Electronic Word of Mouth

44-42368

430

پایان نامه

مدل سازی سینتیک استخراج پلاتین از کاتالیست مستعمل فرایند ریفرمینگ توسط محلول ید Kinetics Modeling of Platinum Leaching from Reforming Spent Catalysts by iodine/iodide Solution

آب شویی Leaching / پلاتین Platinum / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / سینتیک Kinetics / مدل قانون توان Power Law Model

06-42370

431

پایان نامه

بررسی رفتار خستگی نانو کامپوزیت Al-SiC Fatigue Behavior of Al-SiC Nanocomposite

نانوکامپوزیت Nanocomposite / خستگی Fatigue / مواد بسیار ریزدانه Ultra-Fine Grain Materials / آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم Aluminum Silicon Alloy

07-42371

432

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک سامانه پیشران یک پرنده مکانیکی بال زن Dynamic Simulation of the Propulsion System of a Flapping Wing Vehicle

بال زن Ornithopter / بال انعطاف پذیر Flexible Wing / عملکرد سیستم پیشرانه Propulsion System Performance / عملکرد آیرودینامیکی Aerodynamic Performance / مکانیزم بال زدن Flapping Mechanism / عملکرد سیستم پیشرانه PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE

08-42372

433

پایان نامه

مکانیزم های تشویقی در سیستم های نظیر به نظیر بر اساس نظریه بازیها Incentive Mechanisms For Peer-to-Peer Systems Based On Game Theory

رمزنگاری Cryptography / سیستم انگیزشی Incentive System / نظریه بازی GAME THEORY / اشتراک گذاری فایل نظیر به نظیر Peer-to-Peer File Sharing / حراجی دوطرفه Double Auction / مدیریت اعتماد Trust Management

52-42373

434

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن - نانولوله کربن تولیدی به روش پلیمریزاسیون درجا و با استفاده از کاتالیست دو ساپورته زیگلر ناتا Investigation Properties of Polypropylene/Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared via in Situ Polymerization Using Bi-Supported Ziegler Natta Catalyst

پلی پروپیلن Polypropylene / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / بسپارش درجا In-situ Polymerization / کاتالیزور زیگلرناتای دو ساپورته Bi-Supported Ziegler-Natta Catalyst

06-42374

435

پایان نامه

الگوریتمی جهت یافتن الگوهای متناوب در داده کاوی توزیع شده An Algorithm for Frequent Pattern Mining in Distributed Data Mining

داده کاوی توزیع شده Distributed Mining / الگوی متناوب Frequent Pattern / ساختار داده ها Data Structure / قرارداد مبتنی بر شایعه Gossip Based Protocol

19-42375

436

پایان نامه

سنتز، شناسایی و خواص کمپلکس های سه تایی متشکل از مس(II)، لیگاند های هتروسیکلیک و a- آمینو اسید سالیسیلال دی ایمنت ها به عنوان مدلی برای مکان های نوع -2 کوپر اکسیداز Synthesis, Characterization and Properties of Ternary Copper(II) Complexes Having Heterocyclic Ligand and α-Amino Acid Salicylaldiminates as Models for the Type-2 Sites in Copper Oxidases

آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / اکسایش Oxidation / کمپلکس سه تایی مس (II) Ternary Copper (II)Complex / آسکوربات اکسیداز Ascorbate Oxidase / بتا هیدروکسیلاز B-Hydroxylase

03-42376

437

پایان نامه

بررسی تجربی یک مدل ریزپرنده با استفاده از جریان سنج سیم داغ Experimental Study of the Wake behind an MAV using Hot-Wire Anemometer

دنباله Wakes / لایه مرزی Boundary Layer / جریان سنج سیم داغ Hot-Wire Anemometry / وسایل پرنده با سایز کوچک Micro Air Vehicle (MAV)

45-42377

438

پایان نامه

بررسی ضریب انتقال جرم صعود قطرات در ستون های ضربه ای سینی دار با حضور ذرات نانو Investigation of Drop Phase Mass Transfer Coefficient During Rising Drops in a Pulse Sieved Plate Column in Presence of Nano Particles

نانوسیال Nanofluid / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / راندمان جداسازی Separation Efficiency / ستون ضربه ای سینی دار Pulsed Sieve-Plate Extractor / سطح ویژه انتقال جرم Interfacial Area / قطر متوسط قطرات Sauter Mean Diameter

06-42378

439

پایان نامه

شبیه سازی حرکت قطرات آب نمک تحت تاثیر میدان الکتریکی داخل دستگاه نمک زدای نفت با استفاده از روش های CFD CFD Simulation of Brine Droplets in Crude Oil under the Influence of Electric Field in Oil Desalter

نیروی الکترواستاتیک Electro Static Force / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / نمک زدا Desalter / ائتلاف الکتریکی Electro Coalesence

06-42379

440

پایان نامه

بررسی انتقال جرم سیستم های مایع - مایع در حضور ذرات نانولوله های کربنی 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / نانوسیال Nanofluid / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube

06-42380

441

پایان نامه

مدل سازی تحلیلی و اجزاء محدود پدیده سایش در روتورها Analytical and Finite Element Modeling of Rubbing Phenomena in Rotors

سایش Wear / روتورها Rotors / ضریب لاگرانژ Lagrange Coefficient / ایستانه Stator / اجزای محدود تماس Contact Finite Element

08-42381

442

پایان نامه

آبکاری پالسی پوشش کامپوزیتی Ni-Fe با ذرات نانو Tio2 و بررسی خواص آن Pulse Electrodeposition of Ni-Fe Composite Coating with Nano-TiO2 Particles and its Properties

رسوب دهی پالسی Pulse Elctrodeposition / پوشش نانوکامپوزیت Nano-Composite Coating / نانوذرات Nanoparticles / تیتان Titania / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / آلیاژ نیکل - آهن Nickel-Ferrite Alloy

07-42382

443

پایان نامه

یک روش تابع جریمه ای با بهنگام شبه نیوتن تصویر شده ی ساختمند برای کمترین مربعات غیر خطی مقید An Exact Penalty Projected Structured Quasi-Newton Method for Constrained Nonlinear Least Squares

حداقل مربعات غیرخطی Nonlinear Least Squares / برنامه ریزی غیرخطی مقید Constrained Nonlinear Programming / تابع جریمه ای دقیق Exact Penalty Function / به هنگام سازی هسی تصویر شده ساختمند Projected Structured Hessian Update

02-42383

444

پایان نامه

تحلیل عددی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های فلزی تقویت شده با ذرات نانوDetermining Mechanical Properties of Particulate Metal Matrix Nanocomposites by Numerical Method

نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / تحلیل عددی Numerical Analysis / خواص مکانیکی Mechanical Properties / روش اجزای محدود Finite Element Method / پتانسیل روش اتمی تعبیه شده Embedded Atomic Method (EAM)Potential

08-42384

445

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در اندرکنش حفر تونل جدید با فضای زیرزمینی (ایستگاه مترو)موجود در محدوده تقاطع Parametric Analysis of Interaction Between Crossing Tunnel with Existing Metro Station at Different Levels

ایستگاه های مترو Metro Station / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مدل سازی عددی Numerical Simulation / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / تقاطع ها Intersections / روش پیش تثبیت بتنی Concrete Pre-Supporting System (CAPS)

09-42385

446

پایان نامه

مدل سازی شبکه های تنظیم ژنتیکی با استفاده از فیلتر های بیزین و داده های سری زمانی بیان ژن Bayesian Filtering Approach to Improve Gene Regulatory Networks Inference Using Gene Expression Time Series

فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / انفورماتیک زیستی Bioinformatics / تنظیم ژن Gene Regulation / داده های بیان ژن Gene Experssion Data

05-42386

447

پایان نامه

بررسی تئوری عملکرد موتور های HCCI با استفاده از سوخت ترکیبی هیدروژن و هیدروکربن Prediction of HCCI Engine Performance Using Blend of H2 and HC Fuel

احتراق تراکمی Compression Ignition / پروپان Propane / هیدروژن HYDROGEN / اتان Ethane

08-42387

448

پایان نامه

بررسی تاثیر دما و تنش بر فرایند رسوب گذاری سوپر آلیاژ 350 AEREX TMInvestigation of Effect of Temperature and Tension on Precipitation Behavior of AEREX350 Superalloy

ترسیب Precipitation / کار سختی Work Hardening / فشار داغ Hot Compression / سوپرآلیاژ ایریکس350 Aerex 350 Superalloy / فاز گاماپریم Gamma Prim Phase / میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope

07-42388

449

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت هایی بر پایه نانو لوله های کربنی/تیتانیوم اکسید و گرافن اکسید/مایع یونی برای تهیه زیست حسگر Synthesis of Nanocomposites based on Carbon nanotubes and Graphene/Ionic Liquid for Construction of Biosensors

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / آنزیم گلوکواکسیداز GLUCOSOXIDASE ENZYME / نانو ذرات تیتانیوم Titanium NanoParticles / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / حسگر زیستی Biosensor / مایعات یونی Ionic Liquid / پراکسیداز اچ0آر Horseradish Peroxidase (HPR) / اکسید گرافن Graphene Oxide

03-42389

450

پایان نامه

بررسی عملکرد فشاری استوانه های بتنی محصور شده با مارپیچ فولادی و کامپوزیت GFRP Compressive Response of Cylindrical Concrete Columns Confined with Steel Spirals and GFRP Composites

مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / شکل پذیری Ductility / محصورکردن CONFINEMENT / پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه Glass Fiber Reinfoced Polymer (GFRP) / مارپیچ فولادی Compression Strength

09-42390

451

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق مواد فعال کننده سطحی برای ازدیاد برداشت از مخازن لایه ای نفت سنگین با استفاده از دستگاه میکرومدل Experimental Investigation of Surfactant Flooding for EOR in Layered Heavy Oil Reservoirs using Micromodel Apparatus

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مواد فعال سطحی Surfactants / مخازن لایه ای STRATIFIED RESERVOIRS / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / ریز مدل Micromodel / تزریق مواد فعال سطحی Surfactant Flooding

06-42391

452

پایان نامه

بهینه سازی عملکرد مهاربند نیمه فعال RBS در سازه های فولادی با مطالعه موردی بر روی طبقه نرم Optimization of Performance of the RBS Semi-Active Brace in Steel Frame with Case Study on the Soft Story

کنترل سازه Structural Control / سیستم مهاربندی دندانه ای Ribbed Bracing System (RBS) / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System / شکست طبقه نرم Soft Story Failure

09-42393

453

پایان نامه

بکارگیری روش عددی مناسب برای مدلسازی جریان دو فاز در داخل لوله بالابرنده در ایرلیفت پمپ Implementing the Appropriate Numerical Method for Modeling the Two-Phase Flow in Upriser Pipe of Airlift Pump

پمپ ایرلیفت Airlift Pump / جریان دوفاز گاز - مایع Gas-Liquid Two Phase Flow / روش حجم سیال Volume of Fluid / حل عددی Numerical Solution / لوله بالابرنده مخروطی Conical Upriser Pipe / روش اویلری Eulerian Method

58-42394

454

پایان نامه

افزایش مایکل آنترون به نیتروالفین ها در حلال آب و بدون کاتالیزور و اکسایش الفین ها با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده آهن (III)نانو متخلخل Michael Addition of Anthrone to Nitroolefines in Water and Oxidation of Alkenes Using a Supported Iron Oxide Nanocatalyst

افزایش مایکل Michael Addition / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / کاتالیزور تثبیت شده Immobilized Catalyst / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / آنترون Anthrone / نیتروالفین Nitroolefine

03-42395

455

پایان نامه

تحمل پذیری خرابی در انتشارات اطلاعات فراگیر در شبکه های پیچیده Failure Tolerance of Epidemic Spreading in Complex Network

شبکه پیچیده Complex Network / خطا Error / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / تحلیل خرابی Failure Analysis / شیوع بیماری Epidemic Spreading / تحمل حمله Attack Tolerance / ایمن سازی Immunization

19-42396

456

پایان نامه

مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های گازی در حضور مایعات یونیThermodynamic Modeling of Gas Hydrates Formation In The Presence of Ionic Liquids

هیدرات ها HYDRATES / مایعات یونی Ionic Liquid / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / مدل پلاتو Platteeuw Model / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT)

06-42397

457

پایان نامه

به یابی ظرفیت و بهینه سازی عملکرد در سیستم هایی با حامل های انرژی چندگانهOptimization of Sizing and Operation for a Multi-Carrier Energy System

تعیین ابعاد بهینه Optimal Sizing / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / سیستم های چندحاملی MULTICARRIER SYSTEMS / قطب انرژی Energy Hub / پارامترهای اقتصادی Economic Parameters

05-42398

458

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و دینامیک سیالات محاسباتی تاثیر خواص فیزیکی بر هیدرودینامیک و ضریب انتقال جرم تک قطرات Experimental and CFD Study of Physical Properties Effect on Hydrodynamic and Mass Transfer Coefficient of Single Drops

خواص فیزیکی Physical Properties / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / کشش بین فازی Interfacial Tension / اثر مارانگونی Marangoni Effect

06-42400

459

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی حذف دیزل در خاک با استفاده از میکروارگانیسم های جداسازی شده بومی ایران Experimental Removal of Diesel in Soil Using Indigenous Microorganisms Isolated Iran

سوخت دیزل Diesel Fuel / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / خاک Soil / تجزیه زیست شناختی Biological Degradation / زیست درمانی Bioremediation / تعلیق میکروبی Baeterial Suspension

06-42401

460

پایان نامه

توسعه شبیه ساز جریان سیال در محیط متخلخل سه بعدی، دو فازی و ناهمگن مبتنی بر روش عناصر گرین Simulator Development for 3-Dimensional 2-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media Using Green Element Method

روش اجزای گرین Green Element Method / شبیه سازی Simulation / جریان دوفازی Two Phase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش فشار ضمنی - اشباع صریح Implicit Pressure Explicit Saturation (IMPES) / آشام خود به خودی Spontaneous Imbibition / روش صفرکردن درجه آزادی Degree of Freedom Zeroing Method

06-42404

461

پایان نامه

کاربرد غشاهای پلیمری در جداسازی روغن حل شده در حلال متیل اتیل کتون/تولوئن با استفاده از نانوفیلتراسیون Application of Polymeric Membranes in Separation of Lube Oil Dissolved in MEK/Toluene Using OSN

حلال ها Solvents / نانوپالیدن حلال آلی Organic Solvent Nanofiltration / غشای پلی آنیلین Polyaniline Membrane / روغن (روانکاری) OIL / متیل اتیل کتون Methyl Ethyl Ketene (MEK)

06-42405

462

پایان نامه

آنالیز نوسانات در سیستم های خطی مرتبه کسری Analysis of Oscillations in Linear Fractional Order Systems

سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / تحلیل هارمونیکی Harmonic Analysis / پایدار مرزی Marginal Stability / نوسانات Oscillations

05-42406

463

پایان نامه

تاثیر الیاف کوتاه چوب بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته ترموپلاستیک Study on Effects of Short Wood Fibers on Physical and Mechanical Properties of Biodegradable Composite Based on Thermoplastic Starch

نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch / الیاف طبیعی Natural Fiber / عملیات سطحی Surface Treatment / کامپوزیت زیست تخریب پذیر Biodegradable Composite

07-42407

464

پایان نامه

بازیافت اورانیوم از پسمان مایع کارخانه UCF اصفهان با استفاده از تبادلگر یونی به روش پیوسته Uranium Recovery From Liquid Waste of UCF Plant With Ion Exchange Resin Method in Continuous Mode

پسماند پرتوزا Radioactive Waste / بازیافت اورانیوم Uranium Recovery / تبادل یونی Ion Exchange

46-42408

465

پایان نامه

مدل سازی و بررسی سیستم ذخیره سازی هیدروژن با استفاده از فناوری هیدرید فلزی در خودروهای هیبرید Modeling and Survey of the Hydrogen Storage System Using Metal Hydride Technology in Hybrid Vehicles

خودروی ترکیبی Hybrid Car / ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / پیل سوختی Fuel Cell / هیدرید فلزی Metal Hydride

46-42409

466

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک مخازن شستشو در شبکه های آبرسانی و فاضلابExperimental Study of Hydraulics of Flush Tanks in Sewer Networks

مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL / آب نگار Hydrograph / مخزن شستشو Flush Tunk / هد فشار Pressure Head

09-42411

467

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی جریان دو فازی لخته ای در تونل مستطیلی با تغییر سطح مقطع 

جریان دوفازی Two Phase Flow / جریان لخته ای Slug Flow / تونل مستطیلی Rectangular Tunnel / تغییر سطح مقطع VARYING CROSS SECTION

09-42412

468

پایان نامه

رسوب دهی الکتروشیمیایی چند لایه های نانومتری آلیاژ روی - نیکل Electrodeposition of Zn-Ni Alloy Nanometer Multilayer

نهشت برقی Electrodeposition / پوشش چند لایه ای Multi-Layer Coating / آلیاژ روی - نیکل Zinc-Nickel Alloy / روش تک حمام Single Bath Method / حمام سولفاتی - بوراتی Sulfate-Borate Bath

07-42413

469

پایان نامه

مطالعه انرژی تجزیه الکلهای - هالوژنه روی نیکل، مس و آلیاژهای نیکل - مس به روش UBI-QEP A Study of the Energetics of β-halogenated Alcohols Decomposition on Ni, Cu and Ni-Cu Alloys by the Method of UBI-QEP (Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential) 

آلیاژ Alloy / نیکل NICKEL / مس COPPER / نظریه یگانگی اندیس پیوند - پتانسیل نمایی مرتبه دو Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP)Theory / آلیاژ نیکل - مس Nickel-Cupper Alloy / بتا - هالواالکل B-Halo Alcohol

03-42415

470

پایان نامه

حذف شوینده ها از فاضلاب بوسیله بیوراکتور با بستر ثابت Treatment of Surfactant Wastewater by IFAS Bioreactors

مواد فعال سطحی Surfactants / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / سنگ پامیس Pumice Stone / زیست واکنشگاه با بستر ثابت Fixed Bed Bioreactor

06-42416

471

پایان نامه

بررسی فرایند الکترو اکسایش آسکوربیک اسید بر روی الکترودهای نقره و نقره سلنیدA Study of Ascorbic Acid Electro-Oxidation Process on Silver and Silver Selenide Electrodes

بازدارنده Inhibitor / الکترواکسایش Electro-Oxidation / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / روش پایستگی مرتبه پیوند - پتانسیل مورس Bond-Order Conservation-Potential Method (DBOC-MP) / پلی سولفید آنیون Poly Sulfide Anion / نهشت برقی نقره سلنید Silver Selenide Electrodeposition / ثابت زمانی Time Constant

03-42417

472

پایان نامه

تشخیص عیب و پیش بینی زمان خرابی در یاتاقان های غلتشی Rolling Element Bearing Fault Diagnosis and Prognosis

یاتاقان غلتشی Rolling Bearing / شناسایی عیب Fault Diagnosis / تخمین عمر Lifetime Estmation / ارتعاش Vibration / پوسته شدگی Spalling / گسترش خرابی Defect Growth

08-42418

473

پایان نامه

بررسی اثربخشی استراتژی های ارتباطی و ترویجی به کار گرفته شده در سرویسهای مالی Survey on the Effectiveness of Promotional and Communication Strategies Adopted by Financial Services

بیمه Insurance / راهکارهای ارتقا Promotion Strategies / بانکداری Banking / خدمات مالی Financial Services / ارتباطات بازاریابی Marketing Communication

54-42419

474

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی تکنیک های تحمل پذیری اشکال نرم افزاری برای یک پردازنده نهفته Design and Implementation of Software Fault-Tolerance Techniques for an Embedded Processor

سیستم تعبیه شده Embedded System / سیستم کم توان Low Power System / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / تحمل پذیری خطای نرم افزاری Software Fault Tolerance / متغیر کم عرض Narrow Value Variable

19-42420

475

پایان نامه

بررسی علل کیفیت پایین اجرا در سازه های عمومی شهر تهران و تاثیر آن بر عملکرد لرزه ای این سازه ها A Study on the Factors Resulting in Low Quality Structures And its Impact on the Seismic Performance of Public Structures in Tehran

آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability / شهر تهران Tehran City / سازه های عمومی Public Structures / کیفیت اجرا Construction Quality

09-42422

476

پایان نامه

بررسی تاثیر جانمایی دیوار برشی بتن آرمه در طرح قاب های بتنی Influence of Shear Wall Positioning in Design of Concrete Frames

روش اجزای مرزی Boundary Element Method / دیوارهای برشی Shear Walls / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / قاب بتنی Concrete Frame / نرم افزار ETABS ETABS Software

09-42424

477

پایان نامه

بررسی تجربی لوله حرارتی نوسانی دوار The Experimental Investigation of Rotating Pulsating Heat Pipe

مقاومت به حرارت Heat Resistance / تبخیرکننده ها Evaporators / چگالنده ها Condensers / حرارت ورودی Heat Input / سرعت دورانی Rotational Acceleration / نسبت پرشدگی Filling Ratio

08-42425

478

پایان نامه

بررسی سایش فولاد یوتکتوئیدی بر اساس مکانیزم خستگی کم چرخه و روش اجزای محدود An Investigation into the Wear of an Eutectoid Steel Based on the Low-Cycle Fatigue Theory with the Finite Element Method

خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / کرنش پلاستیک چرخه ای Cyclic Plastic Strain / رابطه ی مانسون - کافین Manson-Coffin Relation

07-42426

479

پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی در توربین های گاز شرکت ملی نفت ایران با توجه به شرایط عملیاتی منطقه Energy Conservation in The Gas Turbines of National Iranian Oil Company Considering Local Operational Conditions

تولید همزمان Cogeneration / توربین های گازی Gas Turbines / جریان بهینه انرژی Optimal Energy Flow / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / منطقه نفتی Oil Region

46-42427

480

پایان نامه

شبیه سازی مخازن نفتی با استفاده از ترکیب روش های چندمقیاسی حجم محدود و دوخط جریانی Petroleum Reservoir Simulation Using Combination Multi-scale Finite Volume Method and Streamline Method with Gravity Effects

شبیه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Simulation / روش خط جریان Streamline Method / روش تجزیه عملگر Operator-Split Technique / روش چندمقیاسی حجم محدود Multiscal Finite Volume Method / اثر گرانش Gravity Effect

46-42428

481

پایان نامه

مطالعه نظری متالوکلروفیل های عناصر واسطه ی تناوب چهارم جدول تناوبیTheoretical Study of Metallochlorophylls of Forth Period Elements in Periodic Table

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / متالوکلروفیل Metallochlorophyll / کمپلکس مسطح مربعی Square Planar Complex

03-42429

482

پایان نامه

گراف اشتراکی Intersection Graph

عدد رنگی Chromatic Number / عدد خوشه ای Clique Number / گراف اشتراکی Intersection Graph

02-42430

483

پایان نامه

محاسبه چگالی اسپینی و درهم تنیدگی حالتهای الکترونی نیتروژن - تهی جای الماس Spin Density and Entanglement Calculation for Many-Electron States of Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond

مدل هابارد تعمیم یافته Generalized Hubbard Model / درهم تنیدگی Entanglement / واهلش اسپین Spin Relaxation / امواج اسپینی چگالی Spin Density Waves / ترکیب تهی جا - نیتروژن Nitrogen-Vacancy Complex / سیاه چاله ی کیهانی Cosmological Black Hole

04-42431

484

پایان نامه

سیاهچاله کیهانی Cosmological Black Hole

سیاه چاله ی کیهانی Cosmological Black Hole / افق Horizon / تکینگی Singularity / جرم های شبه موضعی Quasi-Local Masses

04-42432

485

پایان نامه

استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده در گازوییل از محصول راکتور گوگردزدایی اکسیداسیون Extraction of Oxidized Sulfur Compounds of Gas Oil from Oxidation Desulfurization Reactor Products

گوگردزدایی به روش اکسایش Oxidative Desulfurization / استخراج باحلال Solvent Extraction / گازوییل Gas oil / سولفون Sulfones

06-42433

486

پایان نامه

استفاده از روش های خلاصه سازی ویدیو برای استخراج رویدادهای مهم ویدیوهای فوتبال Extraction of Important Events in Football Videos Using Video Summarization Techniques

شبکه بیز Bayesian Network / رابط ها Copulas / تحلیل معنایی Semantic Analysis / خلاصه سازی ویدیو Video Summarization

19-42434

487

پایان نامه

دنبال کردن حرکت دست و مچ توسط تکنیک تصویربرداری با دو دوربین (به طور هم زمان)و پردازش ویدیویی Automatic Hand and Wrist Motion Tracking and Assessment Using Stereo Vision and Video Processing

پردازش ویدیو Video Processing / بینایی ماشین Machine Vision / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / بینایی دوچشمی Stereo Vision / تصویربرداری دوچشمی Stereo Imaging

55-42435

488

پایان نامه

بررسی پدیده های انتقال به روش CFD در شفاف سازی غشایی ماء الشعیر به روش میکروفیلتراسیون Investigation of Transport Phenomena in Clarification of Beer by Membrane Using CFD Method

مدل سازی MODELING / توزیع ذرات Particle Distribution / شفاف سازی Clarification / ریز صاف کردن عرضی Cross Flow Microfiltration / تشکیل کیک Cake Formation / کاهش شار Flux Decline

06-42436

489

پایان نامه

بررسی الکتروشیمیایی لیگاندهای چنددندانه آمینواسیدی و کمپلکس های آنها با (Co (II و (Fe (III Electrochemical Study on Multidentate Amino Acid Ligands and Their Co(II) and Fe(III) Complexation

پروسکیت Perovskite / غشای معدنی Inorganic Membrane / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / برهم کنش فلز - لیگاند Ligand-Metal Interaction

03-42437

490

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی سیستمی برای نهان نگاری صوتی روی FPGA Design and Implementation of an Audio Steganography System on FPGA

پنهان سازی Steganography / نهان نگاری صوت Audio Watermarking / تبدیل موجک گسسته Discrete Wavelet Transform (DWT) / نرم افزار مطلب Matlab Software / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)

05-42438

491

پایان نامه

مدیریت موجودی توسط فروشنده در یک سیستم دوسطحی با تقاضای گسستهVendor Management Inventory in a Two-echelon System with Discrete Demand

زنجیره عرضه سنتی Traditional Supply Chain / بهینه سازی Optimization / کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI)

01-42439

492

پایان نامه

بررسی حسابی فرم های مربعی چندمتغیره Arithmetic Theory of Quadratic forms with Several Variables

عدد رده ای Class Number / فرم های مربعی Quadratic Forms / عدد جرمی Mass Number

02-42440

493

پایان نامه

طراحی و مدل سازی Cascade Impactor Cascade Impactor Modeling and Design

طراحی Design / مدل سازی MODELING / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبیه سازی Simulation / دستگاه اندازه گیری به روش برخوردی آبشاری اندرسون Andersen Cascade IMpactor (ACI) / قطر برشی Cut off Diameter / راندمان جذب Collection Efficiency

58-42441

494

پایان نامه

زمان بندی تامین مواد پروژه با در نظر گرفتن محدودیت فضای انبار Project Procurement Scheduling, Considering Warehouse Space Constraint

محدودیت منابع Resource Constraint / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زمان بندی تدارکات پروژه Project Procurement Scheduliny / محدودیت فضای انبار warehouse Space Constraint

01-42442

495

پایان نامه

بررسی رفتار دینامیکی خاک های شن و ماسه ای با سیمان کلسیت - مطالعه موردی خاک تهران The Dynamic Behavior of Calcite Cemented Gravelly Sand – A Case Study of Tehran Soil

خاک سیمانی شده Cemented Soil / کلسیت Calcite / رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / خاک شن و ماسه ای Gravely Sand / آزمایش سه محوری تناوبی Cyclic Triaxial Test

09-42443

496

پایان نامه

وجود یکتایی جواب سراسری دو مدل ریاضی برای بیماری سرطان Existence of Global Solution for Two Models of Cancer Invasion

تخمین ذاتی Apriori Estimate / جواب سراسری Global Solution / معادله های سهموی PARABOLIC EQUATIONS / معادله دیفرانسیل سهموی PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS / مدل هجوم سرطان Cancer Invasion Model

02-42444

497

پایان نامه

سنتز و مطالعه ی الکتروشیمیایی نانوذرات فولرن درون وجهی به روش تبخیر با قوس الکتریکی Synthesis and Electrochemical Study of Endohedral Fullerenes Prepared by Arc Vaporizing Method

فولرین Fullerene / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نانوذره فولرین Fullerene Nano Particle / سنتز فولرین درون وجهی Endohedral Fullerene Synthesis / شناسایی فولرین Fullerene Characterization

03-42445

498

پایان نامه

تشخیص آسیب در سکوی دریایی به روش به روزرسانی مدل اجزاء محدود Damage Detection in an Offshore Jacket Platform Using Finite Element Model Updating Method

تشخیص آسیب Damage Identification / سکوهای دریایی Offshore Platforms / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / به روزرسانی مدل Model Updating / اطلاعات مودال Modal Data

09-42446

499

پایان نامه

روش ترکیبی بر اساس مدل سیستم های زیینده و پویایی سیستم ها برای تحلیل و طراحی سیستم ها Synthetic Model Based in Viable System Model and System Dynamics for Analysis and Design of Systems

پویایی سیستم System Dynamic / پارادایم Paradigm / سیستم سیبرنتیک Cybernetic System / مدل سیستم مانا Viable System Model / نگرش سیستمی SYSTEM APPROACH / بیانیه مأموریت Mission Statement

01-42447

500

پایان نامه

سنتز و بهینه سازی شبکه راکتور به همراه حضور مبدل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک Reactor and Heat Exchanger Network Synthesis with Genetic Algorithm

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سنتز فرایند Process Synthesis / بهینه سازی Optimization / شبکه واکنشگاه Reactor Network / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS

06-42

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

پایان نامه

اثر افزودن ازت و سرعت سردشدن بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری زمینه پرلیتی Effect of Nitrogen Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of a Pearlitic Matrix Gray Cast Iron

چدن خاکستری Gray Cast Iron / ریخته گری Casting / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / سرعت سرمایش Cooling Rate / افزودن نیتروژن Nitrogen Addition

07-42449

502

پایان نامه

خواص ترمودینامیکی محلول های الکترولیتی حاوی اوره Thermodynamic Properties of Aqueous Electrolyte Solutions Containing Urea

محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / ضریب فعالیت Activity Coefficient / چگالی Density / تابع انرژی گیبس Gibbs Energy Function / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties

06-42450

503

پایان نامه

اصلاح نانوساختار سطحی غشا پلی اتر سولفون در محیط پلاسما برای جداسازی گازSurface Modification of Polyethersulfone Membrane by Plasma Treatment for Gas Separation

جداسازی گازها Gases Separation / وارونگی فازی Phase Inversion / غشای پلی اترسولفون Polyethersulphone Membrane / اصلاح سطحی توسط پلاسما Plasma Surface Modification

06-42452

504

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص روکش های بسته بندی نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیرPreperation and Properties of Biodegradable Nanocomposites Packaging Films

روش تاگوچی Taguchi Method / خواص مکانیکی Mechanical Properties / نفوذپذیری Permeability / پلیمرها Polymers / بسپار زیست تخریب پذیر Biodegradable Polymer

06-42453

505

پایان نامه

بررسی خصوصیات آماری اثر غیرخطی کر در فیبرهای نوری و ارائه کاربردهایی از آنStatistical Characterization of Kerr Nonlinearity in Optical Fiber and Its Corresponding Applications

مدوله سازی خودبخودی فاز Self-Phase Modulation / دسترسی چندگانه با تقسیم کد طیف کدشده Spectrally Encoded-Code Division Multiple Access / اثر غیرخطی کر Kerr Nonlinearity Effect / الیاف غیرخطی بالا Highly Nonlinear Fiber / سیستم مدوله سازی فاز نوری Optical Phase Modulation System / ظرفیت کانال فیبرهای نوری غیرخطی Nonlinar Fiber-Optics Channels Capacity

05-42454

506

پایان نامه

بررسی تاثیر موانع بر توزیع و نشست ذرات در اتاق های تمیز Investigation of Obstacles Effects on the Particles Dispersion and Deposition in Cleanrooms

اتاق تمیز Clean Room / اتاق عمل Operating room / مدل سازی عددی Numerical Simulation / بازتعلیق ذرات Particles Resuspension / دریچه گردابی Swiral Diffuser

08-42455

507

پایان نامه

زمان بندی کارگاهی منعطف با وابسته بودن زمان های آماده سازی به توالی Flexible Job Shop Scheduling with Sequence Dependent Setup Times

الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / زمان بندی کارگاهی منعطف Flexible Jobshop Scheduling (FJSP) / گراف تقاطعی Disjunctive Graph

01-42456

508

پایان نامه

تحلیل ترافیک شبکه رمزشده در لایه IP Analysis of Network Traffic Encrypted at the IP Level

تحلیل ترافیک Traffic Analysis / تونل لایه کاربرد Application Layer Tunnel / عملیات دست دادن Hand Shaking Operation

19-42457

509

پایان نامه

تحلیل، طراحی و ساخت تعیین کننده موقعیت منبع صدا با توان پایین و سرعت بالاAnalysis, Design and Implementation of a Low Power and High Speed Sound Source Localizer

آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / مدار مجتمع کاربرد خاص Application Specific Integrated Circuit (ASIC) / مکان یابی منبع صوتی Sound Source Localization / مدارهای مجتمع خیلی فشرده Very Large Scale Integration (VLSI)Circuits

05-42459

510

پایان نامه

طراحی و ارزیابی سیاست های ترکیبی مدیریت تقاضای سفرهای کاری شهریDesign and Assessment of Integrated Transportation Demand Management Policies for Urban Commuter Trips

مدل لوجیت LOGIT MODEL / مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / اندرکنش Interaction / هم افزایی Synergy / انتخاب وسیله سفر Mode Choice / طرح عاملی کسری Fractional Factorial Design / طرح انتخاب کارا Efficient Choice Design

09-42461

511

پایان نامه

معرفی روش تطبیقی برای کنترل خطای روش اویلر - مارویاما در تقریب ضعیف معادلات دیفرانسیل تصادفی 

معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / روش اویلر - ماریاما Euler-Maruyama Method / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / اختیار اروپایی و آمریکایی European and American Option / روش تطبیقی. / تقریب ضعیف Weak Approximation

02-42462

512

پایان نامه

بررسی تاثیر عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپر شده با مدول بالای 2 سانتیمتر Effect of Alloying Elements and Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of Austempered Ductile Iron by Modulus above 2 Cm

چدن نشکن آستمپرشده Austempered Ductile Iron (ADI) / آستمپر Austemper / عناصر آلیاژی Alloying Elements / خواص مکانیکی Mechanical Properties / مدول بالا High Modulus

07-42463

513

پایان نامه

تحلیل الاستوپلاستیک بدون سخت شوندگی دیسک دوار با وجود آسیب Elastoplastic Analysis of Rotating Disk with Damage

تحلیل الاستوپلاستیک Elasto-Plastic Analysis / سطح تسلیم Yield Surface / دیسک دوار Spinning Disk / مکانیک محیط پیوسته آسیب Continuum Damage Mechanics / تکامل آسیب Damage Evolution / سطح آسیب Damage Surface

08-42465

514

پایان نامه

بررسی دیوار برشی فولادی با ورق های پرکننده گوناگون تحت اثر بارهای چرخه ایExamining Steel Plate Shear Wall with Various Infill Plates Under Cyclic Loads

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / دیوار برشی فولادی سوراخ دار Perforated Steel Plate shear wall / فولاد با نقطه تسلیم پایین Low Yield Steel / ورق پراکنده با باز شو Infill Plate with Opening / اثرات بارهای چرخه ای Cyclic Loads Effects

09-42466

515

پایان نامه

تجمیع قابل اطمینان داده با مصرف بهینه انرژی در شبکه های حسگر بی سیم Energy-Efficient Reliable Data Aggregation in Wireless Sensor Neworks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قابلیت اطمینان Reliability / چندمسیریابی Multipath Routing / ادغام داده Data Aggregation

19-42467

516

پایان نامه

بررسی و ساخت پلیمرهای جاذب گاز Study and Preparation of Gas-adsorbent Polymers

وارونگی فازی Phase Inversion / متان METHANE / بسپار جاذب گاز Gas Adsorbent Polymer / فیلم های پلیمری Polymeric Films / ذخیره سازی گاز Gas Storage

06-42468

517

پایان نامه

ساختار DNA محدود شده در ابعاد نانومتری Structure of DNA Confined in Nano-Environment

ویروس ها VIRUSES / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / مدل دانه درشت Coarse Grained Model / خواص کشسانی مولکول دی. ان. آ DNA Molecule Elastic Properties / طول پایسته خمشی Bending Persistence Length

04-42469

518

پایان نامه

بررسی فرکانس تشدید، حساسیت و رفتار غیر خطی میکروسکوپ نیروی اتمی مدل شده به روش تئوری غیر موضعی An Investigation on the Resonant, Frequency and Nonlinear Behavior of Atomic Force Microscope (AFM) Modeled on the Basis of the Nonlocal Theory

میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / پروب اسمبل شده Assembled Contilever Probe / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / نظریه اختلال PERTURBATION THEORY / نظریه غیرموضعی Nonlocal Theory / صفحه فاز Phase Plane

08-42471

519

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق ASP برای ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار نفت سنگین با استفاده از دستگاه میکرومدل Experimental Investigation of ASP Flooding for EOR in Fractured Heavy Oil Reservoirs Using Micromodel Apparatus

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / میکرومدل پنج نقطه ای Five-Spot Micromodel / شبیه سازی Simulation / سیلاب زنی با آلکالین - فعال سطحی - پلیمر Alkaline-Surfactant-Polymer (ASP)Flooding / الگوهای شکاف دار Fractured Patterns

06-42472

520

پایان نامه

تعیین پسای هواپیما با کمک روش شناسایی پارامتریک در حوزه فرکانس Aircraft Drag Determination in Frequency Domain Using Parametric Identification Methods

ضریب پسا Drag Coefficient / شناسایی سیستم System Identification / حوزه فرکانسی Frequency Domain / شبیه سازی غیرخطی Nonlinear Simulation / ورودی بهینه Optimal Input / نرم افزار سایفر CIFER Software

45-42474

521

پایان نامه

توسعه مدل بهینه انتخاب فناوری در سیستم های بالادستی نفت و گاز The Optimal Model Development of Technology Selection in Upstream Oil and Gas Industry

سیستم انرژی Energy System / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / بالادستی نفت و گاز Oil and Gas Upstream / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / روش پارتو فرانت Pareto Front Method / انتخاب فناوری مناسب Appropriate Technology Selection

46-42475

522

پایان نامه

واژه یابی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف Keyword Spotting in Continuous Speech Based on Hidden Markov Model

کلمات کلیدی Keywords / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / واژه یاب Keyword Spotting / بازشناسی واج Phoneme Recognition / مدل زباله Filler Model / شبکه گرامر Grammer Network / پس پردازش Post-Processing

19-42476

523

پایان نامه

مطالعه امکان سنجی و طراحی مفهومی منبع تغذیه توان خورشیدی برای سیستم قطار Feasibility Study and Conceptual Design of Solar Energy Source for Surface Train System

سیستم قطار خورشیدی Solar Powered Train System / سیستم خورشیدی بدون اتصالات کابلی Solar Photovoltaics Wire Free Power Supply System (SPVW)

58-42477

524

پایان نامه

بازیافت اورانیوم از پسماند کارخانه UCF اصفهان به روش استخراج با حلال (با استفاده از ستون ضربه ای سینی دار) Recovery of Uranium from the Waste of UCF Plant By Means of Solvent Extraction Method

اورانیوم Oranium / استخراج باحلال Solvent Extraction / ستون ضربه ای سینی دار Pulsed Sieve-Plate Extractor / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / فاز پیوسته Continuous Phase / فاز گسسته Dispersed Phase

46-42478

525

پایان نامه

بررسی فرایند فروشویی زیستی کاتالیست های مستعمل در بیوراکتور Investigation of Bioleaching Extraction of Heavy Metals from Spent Catalyst in a Bioreactor

فروشویی زیستی Bioleaching / زیست واکنشگاه Bioreactor / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst

06-42479

526

پایان نامه

پیاده سازی یک الگوریتم ناحیه اعتماد بازنگری شده Implementation of a Retrospective Trust-Region Method for Unconstrained Optimization

جستجوی خطی Line Search / ناحیه اعتماد Trust Region / روش ناحیه اعتماد غیریکنوا Nonmonotone Trust Region Method / کمینه سازی نامقید Unconstrained Minimization / مضاعف سازی درونی ناحیه اعتماد Internal Doubling Trust Region

02-42480

527

پایان نامه

اثر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر وفاداری و حفظ مشتری در بخش مخابرات موبایل ایران The Impact of eCRM on Loyalty and Retention of Customers in Iranian Mobile Telecommunication Sector

مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری Electronic Customer Relationship Management / وفاداری مشتری Customer Loyalty / حفظ مشتری Customer Retention / مخابرات تلفن همراه ایران Iranian Mobile Telecommunication / اپراتورهای مخابراتی تلفن همراه Mobile Telecom Operators

54-42481

528

پایان نامه

وجود پاسخهای تناوبی و با تاخیر دستگاههای شکار و شکارچی روی مقیاسهای زمانی پیوسته و گسسته با توابع پاسخ مختلف Existence of Periodic Solutions for Continuous and Discrete Time Predator-Prey Systems with Various Functional Response

دستگاه شکار- شکارچی Predator-Prey System / جواب های تناوبی Periodic Orbits / قضیه پیوستار Continuation Theorem / درجه انطباق Coincidence Degree / پاسخ تابعی Functional Response / مقیاس زمانی Time Scale

02-42482

529

پایان نامه

توسعه روش پلیمریزاسیون در بسترهای پر شده برای تولید ذرات پلیمری کروی با تخلخل نانومتری Development of Polymerization Method to Produce Spherical Polymer Particles with Nanoscale Porosity in Packed Beds

سیلیکا Silica / جذب سطحی Adsorption / کروم شش ظرفیتی Hexavalent Chromium / پلی آکریل آمید Polyacrylamid / رنگ سیاه واکنش 5 Reactive Bluck 5 / بسپار متخلخل Porous Polymers

06-42483

530

پایان نامه

ارائه مدل های پیش بینی عملکرد روسازی با فرض دسترسی و عدم دسترسی به بانک داده ای مناسب Development of Pavement Performance Prediction Models Based on the Assumptions of Availablity and Ubavailabilty of Accurate Data

روسازی Pavements / پیش بینی Forecasting / شبکه های عصبی بازگشتی Recurrent Neural Networks / زنجیره مارکف Markov Chain / استنباط بیزی Beyesian Inference

09-42484

531

پایان نامه

تاثیر تبخیر مایعات همراه، تکانه ورودی ذرات و استفاده از حایل تنفسی بر انتقال و جذب ذره های تنفسی دارویی تولید شده توسط یک دم یار تنفسی مقدار سنج (MDI) در مجموعه دم یار و مجاری تنفسی بالایی انسان nvestigation of the Effects of Evaporation, Inlet Momentum, and Spacer on the Transport and Deposition of Pharmaceutical Particles Delivered by a Metered Dose Inhaler (MDI) in Human Upper Airways

تبخیر Evaporation / دارو رسانی تنفسی Respiratory Drug Delivery / دم یار مقدار منبع Meterald-Dose Inhaler / حایل تنفسی Respiratory Spacer / ذره های چند جزئی Multicomponent Particles / تکانه ورودی Inlet Momentum

08-42486

532

پایان نامه

استفاده از روش فروشویی زیستی در استخراج فلزات از کاتالیست های فرسوده پالایشگاه نفت Application of Bioleaching Technology in Extraction of Metals from Spent Catalysts of Petroleum Refinery

فروشویی زیستی Bioleaching / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / بهینه سازی Optimization / پنی سیلیوم سیمپلیسیسیوم Penicillium Simplicissimum / مرحله کنترل کننده سرعت Rate Controlliny Step / سینتیک رشد قارچ Fungal Growth Kinetics / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst

06-42487

533

پایان نامه

تحلیل پایداری تونل پیشگام تالون با استفاده از روش تحلیل برگشتی و بررسی اندر کنش تونل های موازی تالون با استفاده از مدل سازی سه بعدی Stability Analysis of Taloun Exploratory Tunnel with Application of Back Analysis Technique and Considering Interaction Between Three Parallels Taloun Tunnels by Three Dimensional Modeling

تحلیل برگشتی Regression Analysis / تونل پیشگام تالون Taloun Exploratory Tunnel / مدل سازی عددی سه بعدی Three Dimensional Numerical Modeling / اندرکنش تونل های موازی تالون Parallel Taloun Tunnels Interaction

09-42488

534

پایان نامه

ارائه آزمایش های فکری نوین در حوزه کوانتومی On Proposing New Thought Experiments in Quantum Domain

اصل مکملیت Complementarity Principle / فعالیت نوری Optical activity / هم سازی کوانتومی Quantum Coherence / انتخاب با تاخیر Delayed Choice / همدوس زدایی DECOHERENCE

03-42489

535

پایان نامه

کاربرد یک مدل رفتاری تابع حرارت درتحلیل همبسته THMمحیط های خاکی اشباعApplication of a Thermo-Plastic Constitutive Model for Coupled THM Analysis of Behavior of Saturated Soils

مدل رفتاری CONSTITUTIVE MODEL / ضریب انبساط حرارتی. / لزجی Viscosity / تحلیل همبسته ترموهیدرومکانیکی Cupled Thermo Hydromechanical (THM)Analysis / زهکش قائم Prefabricated Vertical Drain / آزمایش بر جای اطلس ATLAS in-situ Test

09-42490

536

پایان نامه

بررسی و ساخت نانوکامپوزیت مغناطیسی PVDF Synthesis and Characterization of PVDF Magnetic Nanocomposite

پلی وینیلیدین فلوراید Polyvinylidene Fluoride (PVDF) / نانوکامپوزیت Nanocomposite

06-42491

537

پایان نامه

کسب خود مختار مهارت در یادگیری تقویتی مبتنی بر خوشه بندی گراف Autonomous Skill Acquisition in Reinforcement Learning Based on Graph Clustering

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / کسب مهارت Skill Acquisition / کشف زیرهدف Subgoal Discovery / خوشه بندی گراف Graph Clustering / مرکزیت بردار ویژه Eigenvector Centrality / چارچوب گزینه Options Framework

19-42492

538

پایان نامه

بررسی عملکرد بیوکاتالیست لیپاز تثبیت شده بر نانو ذرات سیلیکا در تولید بیودیزل The Study of Function of Lipase Biocatalyst Immobilized on Silica Nanoparticles Used for Biodiesel Production

سیلیکای متخلخل Mesoporous Silica / سیلیکای غیر متخلخل Nonporous Silica / زیست دیزل Biodiesel / ساختار مغز - پوسته Core-Shell Structure / تثبیت آنزیم Enzyme Stabilization / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / نانوذره مگنتیت Fe3O4 Nanoparticle

06-42493

539

پایان نامه

شیوه محاسبه ضریب عملکرد سازه های با دیوار برشی فولادی دارای سخت کنندهMethod of Estimating the Response Modification Factor for Stiffened Steel Shear Wall Systems

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / سخت کننده Stiffener / تحلیل استاتیکی غیرارتجاعی فزاینده Incremental Static Inelastic Analysis / روش یوانگ Uang،s Method / ضریب اصلاح پاسخ (آر) Response Modification Factor (R) / روش اجزای محدود Finite Element Method

09-42494

540

پایان نامه

طراحی شکل موج مناسب برای رادارهای MIMO MIMO Radars Waveform Design

سنتز شکل موج Waveform Synthesis / تجزیه مقادیر ویژه Eigenvalue Decomposition / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / پرتوسازی Beamforming / رابط ها Copulas

05-42495

541

پایان نامه

جداسازی روغن از کندانسه های آلوده به سوخت در نیروگاه با استفاده از فرایند شناورسازی و Solvent Sublation Oil Separation from Contaminated Condensates WithFuel in Power Plant by Flotation &Solvent Sublation

نیروگاه برق POWER PLANTS / کربن فعال Activated Carbon / نفت کوره Fuel Oil / شناورسازی با هوای محلول Dissolved Air Flotation / سیستم Solvent Sublation Solvent Sublation System / پودر کربن فعال Powdor Activated Carbon

06-42496

542

پایان نامه

بکارگیری شبکه های حسگر بی سیم جهت بهبود کیفیت خدمات در خودکارسازی ساختمان Qos Improvement for Building Automation Systems Using WSN

شبکه هوشمند برق Smart grid / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / کیفیت خدمات Service Quality / سیستم خودکارسازی ساختمان Building Automation System

08-42497

543

پایان نامه

تاثیر دوره های ارزشیابی پویا، ارزشیابی سنتی غیر پویا و بدون ارزشیابی بر تولید منظور شناختی زبان آموزان ایرانی The Instructional Effect of Dynamic-assessment, Non-dynamic Traditional Assesment, and Non-assessment Courses on Iranian EFL Learners' Interlanguage Pragmatic Production

منظورشناختی میان زبانی Interlanguage Pragmatics / ارزشیابی پویا Dynamic Assessment / محدوده پیشرفت حدودی Zone of Proximal Development / کنش های کلامی Speech Acts / میانجی یادگیری Mediation

31-42498

544

پایان نامه

ارائه مدلی برای مکانیابی نیروگاه های برق آبی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری چند معیاره FTOPSIS (مطالعه موردی: حوضه کلاس) Provide a Model for the Sitting of Hydroelectric Power Plants Using GIS and Multiple Criteria Decision FTOPSIS: A Case From Kelas Basin

نیروگاه برق آبی Hydroelectric Power Plant / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / مکان یابی LOCATION / روش تاپسیس Technique for Order-Perference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)Method

09-42499

545

پایان نامه

مدل سازی عددی رفتار درون صفحه دیوارهای خشتی و گلی تقویت شده با روش های گوناگون مقاوم سازی تحت اثر بارگذاری چرخه ای Numerical Modeling of In-plane Behavior of Adobe Walls Strengthened by Various Retrofitting Methods Under Cyclic Loading

دیوارهای خشتی Adobe Walls / مدل سازی عددی Numerical Simulation / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / مدل پیش بین PEREDICTIVE MODEL / رفتار درون صفحه In-Plane Behavior

09-42500

546

پایان نامه

طراحی و ساخت سکوی آزمایش لوله متصل موتور رم جت سوخت مایع Design and Integration of a Connected Pipe Test Facility for Liquid Fuel Ramjet

آزمایش لوله متصل Connected Pipe Test / پایدارسازی شعله Flame Stabilization / موتور رم جت Ram Jet Engine

45-42501

547

پایان نامه

بررسی تجربی میزان درگیری ذهنی در تمرین: محیط یادگیری عمدی An Empirical Research on the Task-Induced Involvement Load Hypothesis: A Case for International Learning

یادگیری واژه نامه Dictionary Learning / فرضیه میزان درگیری ذهنی در تمرین Task-Induced Involvement Load Hypothesis / محیط یادگیری عمدی Intentional Learning Environment / فراگیری واژگان Vocabulary Learning / تمرین Task

31-42502

548

پایان نامه

افزایش بازده توان با انتخاب پیکربندی MPSoC با در نظر گرفتن نوسان فرایند ساختProcess-Variation-Aware Configuration Selection of Configurable MPSOC for Power-Yield Maximization

نوسان فرایند ساخت Process Variation / تحلیل آماری Statistical Analysis / بازده توان. / پیکربندی چندپردازنده روی تراشه Multi-Processor System on Chip (MPSoC)Configuration

19-42503

549

پایان نامه

ارائه تابع انرژی برای مواد هایپرالاستیک اورتوتروپ و همسانگرد جانبی در تغییر شکل های بزرگ Consistent Strain Energy Functions for Transversely Isotropic and Orthotropic Hyperelastic Materials

تغییر شکل بزرگ Large Deformation / تابع انرژی کرنشی Strain Energy Function / روابط ساختاری Constitutive Relations / همسانگردی جانبی Transversely Isotropic / مواد دوسانگرد Orthotropic Materials / ابرکشسانی Hyperelasticity

08-42505

550

پایان نامه

طراحی و ساخت بستر نانوکامپوزیتی آلژینات- سیلیکا و به کارگیری آن در کشت سلول های جانوری Design and Construction of Alginate-Silica Nanocomposite and Its Application for Mammalian Cell Culture

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles / حذف الگو Template Removing / دانه های آلژینات Alginate Beads / کشت سلول های یوکاریوتیک Ukaryotic Cells Culture

06-42506

551

پایان نامه

تثبیت طعم دهنده نعنا و بررسی خصوصیات آن Mint Flavor Immobilization and Properties Determination

ریز کپسوله کردن Microencapsulation / صمغ عربی Acacia / ژلاتین Gelatin / ال - منتول L-Menthol / کواسرویشن مرکب Complex Coacervation / اسید تانیک Tannic Acid

06-42507

552

پایان نامه

تحلیل دینامیکی، شبیه سازی و کنترل وسیله ی نقلیه ی دو چرخ تک محوره Dynamic Analysis, Simulation and Control of a Single-Axel Two-Wheeled Vehicle

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / آونگ برگشته Inverted Pendulum / ربات تعادلی دوچرخ Two-Wheeled Balancing Robot

08-42508

553

پایان نامه

طراحی و توسعه مدل سیستم بهم پیوسته و متراکم فرایند فرآورش و تبدیل حامل انرژی Development of Optimal Integrated and Intensive Model of Energy Processing and Conversion

تقطیر واکنشی Reactive Distillation / متراکم سازی فرایند Process Intensification / روش طراحی میان بر Short Cut Design Method / زیست دیزل Biodiesel / شبیه سازی چندفازی Multiphase Simulation

08-42509

554

پایان نامه

تحلیل دینامیکی مصرف برق بر اساس روش System Dynamics با در نظر گرفتن حذف یارانه انرژی Dynamic Analysis of Electrical Energy Consumption By Means of System Dynamics Method With considering of Removing Energy Subsidy

دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / یارانه انرژی Energy Subside / توان مصرفی Power Consumption

05-42510

555

پایان نامه

ترجمه کتاب هوسرل و تاملات دکارتی Translation of “Husserl and Cartesian Meditations”

ادراک Perception / بداهت Self Evidence / تقویم Constitution / سایه فکنی Adumbration

42-42512

556

پایان نامه

بررسی مسایل ساده سازی مسیر Investigating Path Simplification Problems

ساده سازی Simplification / هندسه محاسباتی Computational Geometry / ساده سازی مسیر Line Simplification / داده کاهی Data Reduction

02-42513

557

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات تیر، با شرایط مرزی اصطکاک خشک و اعتبارسنجی با نتایج آزمایشAnalytical and Experimental Study of Transverse Vibration of Ulerr-Bernoulli Beam with Dry Friction Boundary Condition

ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / فرکانس طبیعی Natural Frequency / تحلیل مودال Modal Analysis / اصطکاک خشک Dry Friction

45-42514

558

پایان نامه

یک روش جریمه ای دقیق همراه با جست و جوی خطی با استفاده از قاعده ی چرخشی A Line Search Exact Penalty Method Using Steering Rules

بهینه سازی مقید Constrained Optimization / تابع جریمه ای دقیق Exact Penalty Function / قاعده ی چرخشی Steering Rule / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / روش جریمه ای دقیق برای برنامه ریزی عدد صحیح غیر خطی Exact Penalty Method for Mixed Integer Nonlinear Programming

02-42515

559

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل سیستم انتقال قدرت یک ربات تمرین راه رفتن Modeling and Analysis of Power Transmission System of a Gait Training Robot 

توانبخشی Rehabilitation / سختی دینامیکی Dynamic Stiffness / دستگاه تمرین راه رفتن Gait Trainer Device / ربات کابلی Coble Robot

08-42516

560

پایان نامه

تحلیل و مدل سازی پارامتریک سیگنال ویدئو Parametric Analysis and Modeling of Video Signal

اندازه گیری فاصله Distance Measurement / فرایند خود همبسته Autoregressive Process / مدل سازی پارامتری ویدیو Parametric Video Modeling / تحلیل پارامتری ویدیو Parametric Video Modeling / مدل آماری تبدیل سه بعدی موجک Three Dimentional Wawelet Statistical Modeling / تشخیص رفتار انسان Human Action Recognition / تعیین فریم های کلیدی Keyframes Selection / تجزیه زمانی Temporal Decomposition

05-42517

561

پایان نامه

بررسی زاویه نصب بهینه دوربین در هدایت تصویری مانورهای صفحه قائم هواپیماOptimum Camera Position for UAV Vertical Plane Maneuvers

هدایت تصویری Vision Guidance / زاویه ی نصب دوربین Camera Installation Angle / روش SATS Small Air Transportation System (SATS) / نشانه ها SYMPTOMS / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / روش موقعیت یابی و ترسیم نقشه به صورت همزمان Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)

45-42518

562

پایان نامه

قیمت گذاری در مساله زمانبندی کار کارگاهی Pricing on Job-Shop Scheduling Problem

زمان بندی Scheduling / قیمت گذاری Pricing / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تولید کارگاهی Job Shop

01-42519

563

پایان نامه

تعیین ساختار هندسی مناسب برای فضای متخلخل با استفاده از روش های پردازش تصویر و الگوریتم های تکاملی Determination of the Appropriate Geometric Structure of Porous Media by Image Processing Methods and Evolutionary Algorithms

پردازش تصویر Image Processing / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل شبکه ای حفره Pore Network Model

06-42520

564

پایان نامه

تحویل طیف در شبکه های رادیو شناختی Spectrum Handover in Cognitive Radio Networks 

شبکه های عصبی Neural Networks / زمان حس گری Sensing Time / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / شبکه صف Queueing Network / تحویل طیف Spectrum Handover

05-42521

565

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی عملکرد پلیمرهای جدید در فرایند ازدیاد برداشت از یکی از مخازن نفتی ایران Experimental Investigation of New Polymers for Enhanced Oil Recovery from one of the Iranian Oil Reservoirs

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / لزجی Viscosity / پلیمرها Polymers / سیلاب زنی با آب Water Flooding / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs

06-42523

566

پایان نامه

بررسی تجربی و مدل سازی ریاضی چگونگی تورم و حل شدن ذرات پلی آکریل آمید پوشش شده با ضخامت نانو در محیط های متخلخل Experimental Investigation and Theoretical Modelling of Swelling and Solution of Coated Polyacrylamide Particle in Porous Media

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / بسپار نانومتری Nano-Size Polymer / پوشش هوشمند Smart Coating / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / بررسی تجربی Experimental Investigation

06-42524

567

پایان نامه

بررسی اثبات ها و برخی نتایج حدس سر درباره مدول های پروژکتیو On Proofs and Some Consequences of Serre’s Conjecture on Projective Modules 

کلاف برداری VECTOR BUNDLE / حلقه چندجمله ای اریب Skew Polynomial Ring / بافه های جبری Algebraic Sheaves / حلقه های هرمیت Hermite Rings / مدول تصویری Projective Module

02-42525

568

پایان نامه

بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از روش های یادگیری ماشین Recognition of Human Activities by Using Machine Learning Methods

تشخیص فعالیت Activity Recognition / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / مانیفولد MANIFOLDS / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / روش مبتنی بر گراف Gragh Based Method

19-42526

569

پایان نامه

بازیافت اورانیوم از رسوب استخرهای تبخیر کارخانه UCF اصفهان Uranium Recovery from Sludge of Evaporation Lagoons of Isfahan’s UCF Plant

اورانیوم Oranium / مدیریت پسماند Waste Management / استخراج باحلال Solvent Extraction

46-42527

570

پایان نامه

منشا پتانسیل کوانتومی: آیا پیشنهادهای ارائه شده موفق بوده اند؟ Origin of Quantum Potential: Have the Presented Proposals Been Successful?

مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics / پتانسیل کوانتومی Quantum Potential / معادله هدایت Guiding Equation / نظریه دوبروی - بوهم de Broglie-Bohm Theory / معادله هامیلتون - ژاکوبی تعمیم یافته Modified Hamilton-Jacobi Equation

04-42528

571

پایان نامه

بازخوانش مقوله وارسی تجربی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء روی بسکار Readout and Study on the Position of Empirical Survey in Social Sciences; Based on Roy Bhaskar’s Ideas

روش شناسی Methodology / روی بسکر Roy Bhaskar / وارسی تجربی Empirical Survey / سیستم بسته Close System / واقع گرایی انتقادی Critical Realism / فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy

42-42529

572

پایان نامه

بررسی تحلیلی تاخیر برشی در اتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل و قوطی مستطیلی (RHS) Analytic Investigation of Shear Lag in Welded Connection of Tension Members with Double Channel and Rectangular Hollow Sections

اعضای کششی Tension Members / ناودانی دوبل Double Channel / قوطی مستطیلی Rectangular Hollow Section (RHS) / تاخیر برشی Shear Lag

09-42530

573

پایان نامه

مطالعه نظری (DFT)بر روی مکانیسم و سرعت برهمکنش تیوتپا و تپا با گیرنده آن در (DNA) DFT Study on Mechanism and Kinetic of Thiotepa and Tepa Interaction with its DNA Receptor

سینتیک Kinetics / آب کافت Hydrolysis / تیوتپا Triethylenethiophosphoramide (Thiotepa) / تپا Tepa / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / سینتیک Kinetics

03-42531

574

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Seismic Behavior of Steel Beam to Reinforced Concrete Column Connections

عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بستر میان گذر Through Beam / ستون میان گذر Through Column / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection

09-42532

575

پایان نامه

بررسی وضعیت فعلی نوترینوی مایورانا The Present Status of Majorana Neutrin

نوترینو Neutrino / فرمیون دیراکی Dirac Fermion / فرمیون مایورانایی Majorana Fermion / واپاشی بتای دوتایی بدون نوترینو Neutrinoless Double Beta Decay

04-42533

576

پایان نامه

تاثیر آموزش معلمان زبان انگلیسی در ارزیابی مهارت صحبت کردن زبان آموزان The Effect of Raters' Training on Their Evaluation of EFL Learners' Speaking Abilities

ارزیابی صحبت کردن Speaking Assessment / برنامه آموزشی ارزیاب ها Raters Training Program / پایایی ارزیاب ها Raters Consistency / مقیاس درجه بندی ارزیاب ها Raters Rating Criteria

31-42534

577

پایان نامه

ارزیابی نانوبیوکامپوزیت بر پایه نشاسته ترموپلاستیک برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان Evaluation of Nanobiocomposite Based on Thermoplastic Starch for Bone Tissue Engineering Applications

نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch / مهندسی بافت استخوان Bone-Tissue Engineering / نانوکامپوزیت زیستی Nanobiocomposite / بتا - تری کلسیم فسفات B-Tricalcium Phosphate / کامپوزیت پلی کاپرولاکتونی Polycaprolactone Composite

07-42535

578

پایان نامه

رویکردی نیمه نظارتی به تخمین سه بعدی حالت انسان A Semi Supervised Approach to Three Dimensional Human Pose Estimation

بینایی ماشین Machine Vision / تخمین حالت انسان Human Pose Estimation / روش مبتنی بر گراف Gragh Based Method / الگوریتم نیمه هدایت شده Semi-Supervised Algorithm

19-42537

579

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل فعال بر پایه مدل پدیده سرج در یک کمپرسور گریز از مرکز مورد استفاده در ایستگاه های تقویت فشار گاز Model-Based Simulation of Surge and Active Controller Design of an Industrial Centrifugal Compressor applied in Gas Compression Systems

منحنی عملکرد PERFORMANCE CURVE / شبیه سازی Simulation / کنترل بر مبنای مدل Model Based Control / ناپایداری آیرودینامیکی Aerodynamic Instability / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor

46-42538

580

پایان نامه

تحلیل خرابی پیش رونده سازه های دارای ستون های تیوبی فولادی پر شده با بتنProgressive Collapse Analysis of Structures with Concrete Filled Steel Tubular Columns

ستون های پرشده با بتن Concrete Filled Steel Tubes (CFT) / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / تحلیل خرابی پیش رونده Progresive Collapse Analysis / مواد مختلط Composite Materials

09-42539

581

پایان نامه

نام های تهی Empty Names

نام های تهی Empty Names / گزاره های حفره ای Gappy Propositions / فعلیت گرایی سرسخت Nonserious Actualism / نظریه ارجاع Reference Theory

42-42540

582

پایان نامه

تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتن غلتکی کم سیمان Nonlinear Dynamic Analysis of Lean RCC Dams

سخت شوندگی Hardening / تحلیل لرزه ای غیرخطی Nonlinear Seismic Analysis / سد بتن غلتکی Roller-Compacted Concrete Dam / بتن غلتکی کم سیمان Lean Roller Compacted Concrete / رفتار تنش - کرنش غیرخطی Nonlinear Stress-Strain Behavior

09-42543

583

پایان نامه

اندازه گیری بازده شناسایی جت های کوارک b در آزمایش CMS با نخستین برخوردهای LHC Measurement of the B-Tagging Efficiency in the CMS Experiment with the First LHC Collisions

مدل استاندارد STANDARD MODEL / کوارک تاپ Top Quark / آزمایش سی. ام. اس Compact Muon Selenoid (CMS) / مرکز تحقیقاتی سرن Center European de Recherche Nuclear (CERN) / الکترون. / جت هادرونی Hadronic Jet / برخورددهنده بزرگ هاردونی Large Hadronic Collider / بازدهی Efficiency / کوارک بی B-Quark

04-42544

584

پایان نامه

بررسی اندرکنش بین نابجایی ها و ناهمگنی ها با درنظرگیری اثر سطح در مقیاس نانوStudying the Interaction Between Dislocation Sandin Homogeneities in Nano-Scale, by Incorporating Surface Effect

اثر سطح Surface Effect / نانوسیم Nanowire / نانومواد Nanomaterials / نابجایی سطح Stepped Substrate / ابعاد نانو Nano Sized / ناهمگنی ببضوی Elliptical Inhomogeneity

09-42545

585

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر به روش تفاضل طیفی در سلول های چهاروجهیNumerical Simulation of Compressible Flow Using Spectral Difference Method with Quadrilateral Elements 

روش تفاضل طیفی Spectral Difference Method / جریان تراکم پذیر Compressible Flow / سلول های چهار گوش Quadrilateral Elements

45-42546

586

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی فرایند تزریق گاز و تزریق متناوب آب و گاز در شرایط نزدیک امتزاجی Experimental and Modeling Study of Gas/WAG Injection at Near Miscible Condition in One of Iranian Oil Reservoirs

تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / شبیه سازی ترکیبی Compositional Simulation / مقادیر تجربی Experimental Data / شرایط نزدیک امتزاجی Near Miscible Condition

06-42547

587

پایان نامه

بررسی پایش وضعیت خطوط لوله نفت با استفاده از امواج هدایت شده LambStructural Health Monitoring of Oil Pipeline Using Guided Lamb Waves

امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / موج هدایت شده Lamb Wave / خوردگی لوله Corrosion Pipe

58-42548

588

پایان نامه

توصیف دستگاه اندازه گیری با متغیرهای نهان در استنتاج نامساوی بل Describing Measurment Apparatus by Hidden Variables in the Deduction of Bell Inequality

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / اندازه گیری Measurement / نامساوی بل BELL'S INEQUALITY / عدم قطعیت Uncertainty

04-42549

589

پایان نامه

یک رویکرد معناگرا برای کشف وب سرویس A Semantic Approach to Web Service Discovery

وب معنایی Semantic Web / بازیابی اطلاعات Information Retrieval / کشف خدمات Service Discovery / خدمات وب Web Services / سرویس وب معنایی Semantic Web Service

52-42550

590

پایان نامه

بررسی علل وجود اختلاف بین طراحی و اجرا از نظر کیفی در ساختمان های مسکونی در دست احداث توسط بخش خصوصی در شهر تهران و یافتن راهکار برای کاهش یا از بین بردن آن Causes of Differences Between the Design and Implementation from the Quality Point of View in the Private Sector in Tehran, and Finding Solutions for Reducing or Eliminating this Problem

شهر تهران Tehran City / بخش خصوصی Private Sector / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / تفاوت کیفی طراحی و اجرا Qualitative Difference Between Design and Implement

09-42551

591

پایان نامه

طراحی و ساخت میکروپمپ جیوه با تحریک الکترومغناطیسی Design and Fabrication of a Novel Mercury Micropump Actuated Electeromagneticaly

میکروپمپ ها MICROPUMPS / جیوه Mercury / نیروی الکترومغناطیسی Electromagnetic Force

08-42552

592

پایان نامه

شبیه سازی انتشار نور و تولید سیگنال فوتوپلتیسموگرام روی شریان رادیال Simulating Light Propagation and Photoplethysmography Signal Generation over the Radial Artery

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / جذب Absorption / پراکندگی Scattering / فتو پلتیسموگرافی انعکاسی Reflectance Photoplethysmography / قطر شریان رادیال Radial Arterial Diameter / اندرکنش نور - بافت Light-Tissue Interaction / فاکتور غیرهمسانگرد Anisotropy Factor

05-42553

593

پایان نامه

پویایی بازار برق و استفاده از آن در برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید در محیط تجدید ساختار شده Application of Electricity Market Dynamics to Generation Capacity Expansion Planning in Restructured Power System

پویایی سیستم System Dynamic / برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید Generation Capacity Expansion Planning / مکانیزم های ظرفیت Capacity Mechanisms / پرداخت بهای ظرفیت Capacity Payment / بازار ظرفیت Capacity Market

05-42554

594

پایان نامه

تولید کامپوزیت نانوساختار از دو آلیاژ A11100 و A12024 به روش ARB و بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی آن Processing of Nanostructured Composite from Al1050 and Al2024 Via Aaccumulative Roll Bonding (ARB) and Study of Heattreatment Effects on its Microstructure and Mechanical Properties

کامپوزیت Composite / پیرسازی Aging / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / آلومینیوم 1100 Aluminum 1100 / آلیاژ آلومینیوم 2024 Aluminum 2024 Alloy / عملیات انحلال Solution Treatment

07-42555

595

پایان نامه

بررسی ارتعاشات آزاد ورق نسبتا ضخیم مستطیل شکل ساخته شده از مواد تابعی مدرج بر روی تکیه گاه های دلخواه با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته Free Vibration Analysis of Moderately Thick Rectangular Plate Made of Functionally Graded Material on Arbitrary Supports Using Extended Kantorovich Method

ارتعاش آزاد Free Vibration / ورق مستطیلی Rectangular Plate / روش گسترش یافته کانتروویچ Extended Kantorovich Method / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM)

08-42556

596

پایان نامه

بررسی و مقایسه روش های مختلف شبکه بندی غیر یکنواخت بر اساس ورتیسیتی در افزایش مقیاس و شبیه سازی مخازن نفتی Vorticity-Bases Adaptive Mesh Refinement for Upscaling of Highly Heterogeneous Porous Media

شبکه بندی Mesh Generation / افزایش مقیاس Upscaling / تبدیل موجک Wavelet Transform / پنجره متحرک Moving Window / ریزسازی ناهمسانگرد Cartesian Cell-Based Anisoropic Refinement

08-42557

597

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل یک راکتور همزده مجهز به کندانسور Simulation and Control of an Autorefrigerated CSTR

بسپارش توده ای استایرن Bulk polymerization of Styrene / واکنشگاه مخزن با همزنی مداوم ناپادار مجهز به کندانسور Unstatble Contanuse Sirred Tank Reactor Autorefrigerated (CSTR) / کنترل پیش بین تعمیم یافته تطبیقی Adaptive Generalized Predictive Control / کنترل جرم مولکولی متوسط Control of Polymer Average Molecular Weight / کنترل استنتاجی تطبیقی Adaptive Inferential Control

06-42558

598

پایان نامه

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع هوشمند Reliability Evaluation of Smart Distribution Grids

ارزیابی قابلیت اطمینان Reliability Evaluation / شبکه هوشمند برق Smart grid / توزیع قدرت Power Distribution / مدیریت خطا Fault Management

05-42559

599

پایان نامه

کاربرد چیدمان متفاوتی از میراگرهای جرمی تنظیم شده در کنترل رفتار لرزه ای مدل های سه بعدی سازه های فولادی Evaluation of a Proposed Torsional TMD in Controlling the Seismic esponse of Asymmetric 3-D Steel Structural Models

رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / جرم میراگر متوازن چرخشی Torsional Tuned Mass Damper (TTMD) / مدل سازه ای سه بعدی نامنظم Asymetric Three Dimentional Structure Model / کنترل پاسخ لرزه ای Seismic Response Control / مودهای چرخشی Torsional Modes

09-42560

600

پایان نامه

مدل سازی چند مقیاسی ترک با استفاده از روش نانو - المان محدود توسعه یافتهMulti-scale Modeling of Crack Using Nano-XFEM

نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / قاعده کوشی - بورن Cauchy-Born Rule / اثر سطح Surface Effect

45-4256

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

پایان نامه

افزونگی سخت افزار در سیستم های دیجیتال تحمل پذیر در برابراشکال: ارائه یک روش برنامه نویسی به زبان VHDL برای ارزیابی توانمندی TMR Hardware Redundancy in Fault-Tolerant Digital Systems: A VHDL Approach to Evaluate TMR Robustness

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / افزونگی سخت افزار Hardware Redundancy / قابلیت اطمینان Reliability / بهینه سازی Optimization / زبان توصیف سخت افزار Very Highspeed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL) / روش تی. ام. آر TMR Method

55-42562

602

پایان نامه

توسعه و کاربرد مدل برنامه ریزی توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز Development and application of model for planning and development of technology in Oil & Gas Upstream

توسعه فناوری Technology Development / نمک زدایی Desalination / روش ارزیابی و بازنگری گرافیکی Graphical Evaluation and Review Technique (GERT)Method / کاربرد فناوری Technology Application / بالادستی نفت Oil Upstream

46-42563

603

پایان نامه

رنگ آمیزی تقریبی ابرگراف ها Approximate Hypergraph Coloring

الگوریتم تقریبی Aproximat Algorithm / رنگ آمیزی ابرگراف Hypergraph Coloring / گردکردن تصادفی Randomized Rounding / ابرگراف تصادفی Random Hypergraph / برنامه ریزی نیمه معین Semidefinite Programming

02-42564

604

پایان نامه

استخراج بیولوژیکی وانادیم از سنگ معدن چندفلزی معدن ساغند یزد Bioleaching of Vanadium from Multimetal Ore of Saghand Mine

فروشویی زیستی Bioleaching / وانادیم VANADIUM / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / اسیدوتیوباسیلوس تیواکسیدانس Acidithiobacillus Thiooxidans / اسیدوتیو باسیلوس فروکسیدانس Acidithiobacillus Ferooxidans

06-42565

605

پایان نامه

بررسی علل وقوع گرد و غبار در مناطق غربی کشور و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی Investigation of Dust-Causing Factors in Western Iran and Its Effects on Climate Changes

گرد و غبار Dust / سنجش از دور Remote Sensing / تغییر اقلیم Climate Change / خاورمیانه Middle East

09-42566

606

پایان نامه

توسعه ارزش روش کسب شده برای تخمین هزینه نهایی پروژه های ساخت در ایران An Extension on EVM for Estimating Final Cost of Construction Projects in IRAN

مدیریت ارزش کسب شده Earned Value Mangement (EVM) / مدیریت خطرپذیری Risk Management / پروژه های صنعت ساخت وساز Construction Industry Projects / تخمین هزینه نهایی Estimate at Completion (EAC) / عوامل تأثیرگذار بر عملکرد هزینه ای پروژه Factor Influencing Cost Performance

44-42568

607

پایان نامه

بررسی تجربی گذرش جریان روی یک ایرفویل تحت نوسان انتقالی Experimental Study of Transition on an airfoil in Plunging Motion

نوسان انتقالی Plunging / فرکانس کاهش یافته Reduced Frequency / زبری سطح Surface Roughness / هواشکن Airfoil / گذرش لایه مرزی Boundary Layer Transition

45-42569

608

پایان نامه

مدیریت بارهای قابل قطع در بازار همزمان انرژی و ذخیره Interruptible Load Management in Simultaneous Energy and Reserve Market

بارهای قابل قطع. / برنامه ریزی مشارکت واحدهای تولید با درنظرگرفتن قیود امنیت سیستم Security-Constrained Unit Commitment (SCUC) / بازار همزمان انرژی و ذخیره Simultaneous Energy and Reserve Market / برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای Two Stage Stochastic Programming / امید ریاضی انرژی تغذیه نشده Mathematical Expected Energy Not Served (EENS)

05-42570

609

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای تبدیل فرایندهای کسب و کار به فرایندهای کسب و کار معنایی A Framework for Transformation from Business Process to Semantic Business Process

فرایند کسب و کار Business Process / فرایند کسب و کار معنایی Semantic Business Process

19-42571

610

پایان نامه

مطالعه چرخش درونی حول پیوند C-N در ترکیب اتیل N- (کربوتیوات پی پیریدین)با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته ی پویا Dynamic NMR Study of Ethyl N-(pipyridin carbotioate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / پیوند سی - ان C-N Bond / اتیل ان - (کربوتیوات پی پیرییدین) Ethyl N- (Pipyridin Carbotioate)

03-42572

611

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی و دینامیکی میکرو و نانو تیر تحت میدان الکتریکی با استفاده از تئوری غیر موضعیVibration and Dynamic Analysis of Electrostatically Aactuated Micro and Nano Beams Using Nonlocal Theory

تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / روش گالرکین Galerkin Method / نظریه غیرموضعی Nonlocal Theory

08-42573

612

پایان نامه

پتانسیل های کاهش نشر آلاینده ها از سواری های شخصی در شهرهای بزرگ با خودروهای با فناوری های نو (مطالعه موردی تهران) Light Duty Vehicles' Emission Reduction Potentials in Megacities 
Using New Powertrain Technologies (Case Study: Tehran)

آلودگی هوا Air Pollution / خودروهای سواری Passenger Cars / فن آوری های نوین New Technologies / مدل سازی MODELING / انتشار Emission / آلاینده هوا Air Pollutant

09-42574

613

پایان نامه

بررسی تاثیر متقابل طراحی و جنبه های زیست محیطی در بهینه سازی واحدهای شیمیایی Study of Interaction Between Environmental and Design in Optimization of Chemical Processes

بهینه سازی فرایند Process Optimization / کنترل پذیری Controllability / ارزیابی زیست محیطی Environmental Assessment

06-42575

614

پایان نامه

بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان در حضور مایعات یونی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی Study the Effect of Ionic Liquids on the Formation and Growth of Methane Clathrate Hydrates Using Molecular Dynamics Simulation

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / مایعات یونی Ionic Liquid / هیدرات متان Methane Hydrate

06-42576

615

پایان نامه

کاربرد بهینه سازی شبیه سازی در مساله تخصیص بافر به کمک الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبریدApplication of Simulation Optimization in Buffer Allocation Problem Using Genetic Algorithm and Simulated Annealing

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برون دهی Throughput / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / مسأله تخصیص بافر Buffer Allocation Problem

01-42577

616

پایان نامه

ظرفیت و راهبردهای مشارکتی در شبکه های اطلاعاتی On the Capacity and Cooperative Strategies in Information Networks

اطلاعات جانبی Side Information / کانال رله Relay Channel / راهبردهای مشارکتی Cooperation Strategies / ناحیه نرخ قابل حصول Achievable Rate Region / کانال تداخل Interference Channel / حالت کانال Channel State / اطلاع از حالت کانال به صورت علی و غیرعلی Causal and Non Cousal Cchannel State Information

05-42578

617

پایان نامه

بررسی میزان نشر و نحوه انتشار مونواکسید کربن در فضای موتوری سرپوشیده طویل: مطالعه موردی تونل توحید Study of Carbon Monoxide Emission and Dispersion in Long Motorway Spaces: A Case Study of Tohid Tunnel 

تونل های اتومبیل رو Traffic Tunnels / ضریب انتشار Emission Factor / آلودگی هوا Air Pollution / پخش منواکسیدکربن Carbon Monoxide Dispersion / غلظت مونواکسید کربن Carbon Monoxide Concentration / تونل توحید Tohid Tunnel

09-42579

618

پایان نامه

تزریق اشکال مبتنی بر FPGA برای ارزیابی تحمل پذیری اشکال پردازنده های نهفته FPGA-based Fault Injection for Evaluating the Fault Tolerance of Embedded Processors

سیستم بلادرنگ Realtime System / سیستم تعبیه شده Embedded System / تزریق خطا مبتنی بر آرایه منطقی برنامه پذیر Field programmable Gate Array (FPGA)-Based Fault Injection

19-42580

619

پایان نامه

طراحی و ساخت مدار شیفت دهنده فاز CMOS باند 10-7 گیگاهرتز Design and Implementation of 7-10 GHz CMOS Phase Shifter

مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / آرایه فازی Phased Array / آنتن آرایه فازی Phased Array Antenna / تاخیر گروهی Group Delay / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS)

05-42581

620

پایان نامه

ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای پایه ی پل های بتن مسلح با استفاده از تئوری های پلاستیسیته ی توزیع یافته، مفاصل پلاستیک و روش ظرفیت به تقاضا و مقایسه ی نتایج آنها Quantitative Evaluation of Seismic Vulnerability of Reinforced Concrete Bridges Pier's Using the Theory of Distributed Plasticity, Plastic Hinges and C/D Methods and Compare their

آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / مفصل های پلاستیک Plastic Hinges / سطح های عملکردی Performance levels / نسبت ظرفیت به تقاضا Capacity to Demend Ratio / پلاستیسیته توزیع شده Distributed Plasticty / پل های بتن مسلح Reinforced Concrete Bridges

09-42582

621

پایان نامه

جداسازی اولفین ها از پارافین ها با استفاده از غشاهای نانو کامپوزیت پلیمری Separation of Olefins from Paraffins Using Nanocomposite Polymeric Membranes

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / اولفین Olefin / پارافین ها Paraffins / غشای نانوکامپوزیت Nanocomposite Membrane / اتیل سلولز Ethil Cellulose

06-42583

622

پایان نامه

برنامه ریزی بلند مدت مشارکت واحدها با قید امنیت به روش تصادفی با در نظر گرفتن قرارداد بارهای قابل قطع و برنامه پاسخگویی بار در حضور نیروگاه بادی Interruptible Load Contracts and Demand Response Program Implementation in Stochastic Long-Term SCUC with Wind Farm Consideration

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / مزارع بادی Wind Farms / پاسخگویی بار Demand Response / مشارکت واحد ها با قید امنیت در بلند مدت Long-Term Security Constrained Unit Commitment / قرارداد بارهای قابل قطع Interruptible Load Contract

05-42584

623

پایان نامه

ارزیابی ماندابی و تهیه نقشه های ریسک با استفاده از سنجش از دور، GIS و اطلاعات میدانی (مطالعه موردی: دشت قزوین) Assessment of waterlogging and provide risk maps by using RS, GIS and field data (case study: Qazvin plain)

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / سنجش از دور Remote Sensing / آب خیز Aquifer / آسیب پذیری Vulnerability / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / ماندابی Water Logging / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS)

09-42585

624

پایان نامه

طراحی و ساخت تقویت کننده توان CMOS با توان خروجی 15dBm Design and Implementation of a 15 dBm CMOS Power Amplifier

آنتن آرایه فازی Phased Array Antenna / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / رادارها Radars / مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / تضعیف Attenuation / تقویت کننده توان متوسط Medium Power Amplifier

05-42586

625

پایان نامه

تحلیل الگوریتم های زمان بندی در سیستم های گرید مبتنی بر تئوری بازار Performance Evaluation of Grid Scheduling Algorithms Based on Market Theory

تخصیص منابع Resources Allocation / تورین محاسباتی Computational Grids / زمان شناور Flow Time / قیمت Cost / تحلیل هزینه Cost Analysis / گردش کار Workflow / زمان بندی Scheduling / الگوریتم کشش Stretching Algorithm

19-42587

626

پایان نامه

تحلیل و طراحی رزوناتورهای دی الکتریک با استفاده از روش ماتریس انتقال تفاضلی در دستگاه استوانه ای Analysis and Design of the Dielectric Resonators Using Differential Transfer Matrix Method (DTMM) in the Cylindrical Coordinate

روش ماتریسی انتقال تفاضلی Differential Transfer Matrix Method / تشدیدگر دیسک Disk Resonator / تشدیدگر حلقه Ring Resonator / روش ضریب شکست مؤثر Effective Refractive Method

05-42588

627

پایان نامه

برآورد ماتریس تقاضای مبدا-مقصد دینامیکی به روش فازی Estimation of Origin-Destination De-mand Matrices Using Fuzzy Approach

نظریه فازی FUZZY THEORY / جریان ترافیک مشاهده شده Observed Link Volume / برآورد تقاضای سفر Travel Demand Estimation / ماتریس مبدا-مقصد ORIGIN-DESTINATION MATRIX / سیستم کنترل ترافیک پیشرفته Advanced Traffic Management Systems

09-42589

628

پایان نامه

بررسی اتصال MoSi2/MoSi2 Investigation of MoSi2/MoSi2 Joining

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / دی سیلیساید مولیبدن Molybdenum Di Silicide (MoSi2) / اتصال یوتکتیکی نقره - مس Silver-Cupper Eutectic Bond

07-42590

629

پایان نامه

کنترل پیش بین مقاوم برای سیستم های غیر خطی با استفاده از نامساوی ماتریسی خطی Robust Model Predictive Control for Nonlinear Systems using Linear Matrix Inequality

کنترل پیش بین Predictive Control / سیستم های غیرخطی Nonlinear Systems / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / زمان بندی بهره Gain Scheduling / نامعینی غیر ساختاری Unstructured Uncertainty

05-42591

630

پایان نامه

جریان های مجموع صفر در گراف ها Zero-sum Flows in Graphs

جریان هیچ جا صفر Nowhere Zero Flow / گراف دوجهته Bipartite Graph / پیوند دو گراف Two Graph's Join / جریان مجموع صفر Zero-sum Flow / کمترین عدد جریان Minimum Flow Number / گراف کامل چند بخشی Complete Multipartite Graph / گراف آر - منظم r-regular Graph

02-42592

631

پایان نامه

طراحی یک الگوریتم ناوبری اینرسی مشارکتی و پیاده سازی آن به دو صورت کد در حلقه زمان حقیقیDesign and Real-time Code-in-the-Loop Implementation of a Cooperative Inertial Navigation Algorithm

فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System / ناوبری مشارکتی غیرمتمرکز Decentralized Cooperative Navigation / پیاده سازی کد در حلقه بلادرنگ Real-time Code in the Loop Implementation

45-42593

632

پایان نامه

بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس تهران The Magnet Effect of Price Limit in Tehran Stock Exchange

بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / اثر ربایش Magnet Effect / دامنه مجاز نوسان Price Limit / داده های با تواتر بالا High Frequency Data / اثر تکانه ای Momentum Effect

44-42594

633

پایان نامه

توسعه یک الگوریتم تکاملی مبتنی بر مدل های جایگزین جهت استفاده در طراحی بهینه چند موضوعی یک وسیله پرنده Development of an Evolutionary Algorithm Based on Surrogate Models to be used in Multi-disciplinary Design Optimization of a Flying Vehicle

شبکه های عصبی Neural Networks / مدل های جایگزین Alternative Models / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / طراحی بهینه Optimal Design / الگوریتم ممتیک کد حقیقی Memetic Real Coded Algorithm

45-42595

634

پایان نامه

پیش بینی نسبت P/E با استفاده از شبکه عصبی Forecasting P/E Ratio Using Neural Networks

سری زمانی مالی Financial Time Series / شبکه عصبی Neural Network / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / نسبت قیمت به درآمد P/E Ratio

44-42596

635

پایان نامه

تحلیل سیستم های رای گیری الکترونیکی انتها به انتها Analysis of End-to-End Electronic Voting Systems

حساب پای کاربردی Applied Pi Calculus / روش های صوری Formal Methods / شبکه مخلوط MixNet / قابلیت بازبینی انتخابات Election Verifiability / رای گیری الکترونیکی Electronic Voting

19-42597

636

پایان نامه

بررسی رفتار خاک های فروریزشی در آزمایش های تحکیم اشباع و غیر اشباع - مطالعه موردی لس گرگان Evaluation of the Behaviour of Collapsible Soils in Saturated and Unsaturated Oedometer Tests – Case Study of Gorgan Loess

خاک غیراشباع Unsaturated Soil / خاک فروریزشی Collapsible Soils / خاک لس Loess Soils / نمونه بلوکی دست نخورده Undisturbed Soil Sample / آزمایش مسافت سنجی غیراشباع Unsaturated Odometer Test

09-42598

637

پایان نامه

پیدا کردن کلمات نماینده وبلاگ های فارسی به صورت افزایشی با قابلیت تشخیص تغییر موضوعIncremental Representative Words Extraction of Persian Weblogs with Change of Theme Detection Using Graph Approach

کاهش بعد Dimension Reduction / وبلاگ Weblog / رتبه بندی Ranking / زنجیره مارکف Markov Chain / موضوع بلاگ Blog Theme / کلمات نماینده Representative Words

19-42599

638

پایان نامه

تحلیل شبکه های رادیویی شناختی از دید نظریه اطلاعات Information-Theoretic Analysis of Coognitive Radio Networks

ظرفیت Capacity / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / کران پایین Lower Bound / روش حد بالایی Upper Bound Method / کدگذاری کاغذ کثیف Dirty Paper Coding / کوانتش ضریب کانال Channel Coefficient Quantization

05-42601

639

پایان نامه

شبیه سازی ارتعاشات دامنه محدود ساختمانهای بلند و کابلهای معلق تحت تاثیر گردابه های ریزشیSimulation of Vortex Induced Vibration and Limit Cycle Oscillation on Flexible tall towers and Suspended Cables

ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / قفل شدن Locking / گردابه ریزشی Shedding Vortex / مقطع غیر آیرودینامیکی Non-aerodynamic Section

45-42603

640

پایان نامه

شبیه سازی انجماد و ریز ساختار چدن خاکستری Solidification and Micro Structure Simulation of Gray Cast Iron

چدن خاکستری Gray Cast Iron / شبیه سازی انجماد Solidification Simulation / شبیه سازی ریزساختار Simulation of Microstructure / سل های یوتکتیکی Eutectic Cells

07-42605

641

پایان نامه

طراحی مبدل DC-DC کاهنده ولتاژ بر مبنای محاسبات قابلیت اطمینان Design of DC-DC Buck Converter Based on Reliability Considerations

قابلیت اطمینان Reliability / مبدل دی0سی به آ0سی DC-TO AC Converter / مبدل الکترونیک قدرت Power Electronic Converter / فناوری مسفت Metal Semiconductor Field Effect Transistor (MESFET)Technology / نرخ خرابی Failure Rate / فرکانس کلیدزنی Switching Frequency

05-42606

642

پایان نامه

مدل کنترل موجودی یک زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای پواسون با رویکرد تئوری بازی ها A Game Theoretic Inventory Model for a Two-Echelon Supply Chain with Poisson Demand

بازی استکلبرگ Stackelberg Game / نظریه بازی GAME THEORY / کنترل موجودی چندسطحی Multi-Echelon Inventory Control / سیاست مرور دایم Continuous Review Policy

01-42607

643

پایان نامه

سرویس عضویت در یک سیستم پردازش مجازی توزیع شده با کار آیی بالا Membership Service in a Distributed High Performance Virtual Computing System

مجازی سازی Virtualization / ناظر ماشین مجازی زن Xen / تصویر منفرد از ناظر ماشین مجازی Single Hypervisor Image / مجرای رخداد توزیع شده Distributed Event Channel / اعطای صفحه توزیع شده Distributed Page Grant / سیستم پردازش مجازی توزیع شده Distributed Virtual Computing System / کارآیی بالا High Performance

19-42608

644

پایان نامه

شبیه سازی فرایند آشام خود به خودی آب تحت نیروهای مویینگی و وزنی حین تولید نفت از مخازن شکافدارSimulation of Spontaneous Capilary Imbibition and Gravity Effects on Oil Recovery in Naturally Fractured Reservoirs  

شبیه سازی Simulation / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / آشام خود به خودی Spontaneous Imbibition / تخلخل دوگانه Dual Porosity / ترشوندگی مرکب Mixed Wettability / ارتفاع بلوک Block Size

06-42609

645

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی عددی جریان دوفازی با اثرات اینرسی در محیط متخلخل ناهمگون Modeling and Numerical Simulation of Inertial Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media

محیط متخلخل ناهمگن Heterogeneo Porous Media / جریان دوفازی Two Phase Flow / مدل سازی عددی Numerical Simulation / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان اینرسی Inertial Flow

06-42610

646

پایان نامه

برنامه ریزی حرکت بهینه مانور - پایه بر فراز موانع زمینی و تهدیدها با بهره گیری از الگوریتم های کاشفOptimal Maneuver-Based Motion Planning Over Terrain and Threats Using Heuristic Optimization Approaches

برنامه ریزی حرکت Motion Planning / زمان حقیقی Real Time / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / بهینه سازی ترکیبی دینامیکی Dynamic Hybrid Optimization / مانور - پایه Maneuver Automaton / موانع زمینی Terrain Obstacles / نواحی تهدید Threat Zone

45-42611

647

پایان نامه

بررسی تجربی و تئوری روش های کالیبراسیون و پارامترهای موثر در نمودارهای حد شکل دهیExperimental and Theoretical Investigations of Calibration Methods and Factors Influencing the Forming Limit Diagrams

شکل دهی ورق فلزی Sheet Metal Forming / مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / اثر ضخامت Thickness Effect / کالب زنی Calibration / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD)

08-42612

648

پایان نامه

بررسی مرفولوژی و مکانیزم تاثیرگذاری فاز Mg2Si برخواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 Study of Morphology and Effectiveness Mechanism of Mg2Si Phase on Mechanical Properties of Magnesium Alloy AZ91

پایداری حرارتی Thermal Stability / آلیاژ منیزیم - 91 آلومینیوم AZ91 Magnesium Alloy / استحکام خزشی Creep Strength / مکانیزم خزش Creep Mechanism / ریخت شناسی منیزیم - سیلیسیم Magnesium-Silicon Morphology

07-42613

649

پایان نامه

عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با مقطع کاهش یافته در تیر Seismic Performance of Steel Moment Frames with Reduced Beam Section

عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل استاتیکی Static Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / اتصال تیر با مقطع کاهش یافته Reduced Beam Section / مقاومت چشمه اتصال Panel Zone Strength

09-42614

650

پایان نامه

بررسی اثبات Dinur از قضیه PCP On Dinur’s Proof of the PCP Theorem

گراف بالنده Expander Graph / کدهای تصحیح خطا Error Correction Codes / اثبات قابل بررسی احتمالاتی Probabilistically Checkable Proof / قابلیت تست محلی Local Testability / قدم زدن تصادفی Random Walk

02-42616

651

پایان نامه

ایجاد پوشش اکسیدی بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون میکروآرک و بررسی خوردگی آن در محیط فیزیولوژیک Micro Arc Oxidation Coating on Magnesium Alloy AZ31 and Study its CorrosionBehavior in Physiological Solution

آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / روش سل - ژل Sol-Gel Method / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / محلول شبه پلاسمای خون Simulated Body Fluid (SBF) / اکسایش ریزقوسی Micro Arc Oxidation (MAO)

07-42617

652

پایان نامه

مدل های خط انتقال برای تحلیل تقریبی ساختارهای متناوب الکترومغناطیسی Transmission-Line Models for Approximate Analysis of Electromagnetic Periodic Structures

مدل مداری Circuit Model / بلور فوتونی Photonic Crystal / ساختار تناوبی Periodic Structure / پراشه ها ی نوری Diffraction Gratings / مدل خط انتقال Transmission-line Model

05-42618

653

پایان نامه

تحلیلی بر پروتکل های احراز اصالت در سامانه های RFID Analysis of Authentication Protocols in RFID Systems

حریم خصوصی Privacy / رمزنگاری Cryptography / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / پروتکل های احراز اصالت Authentication Protocols / تهدیدهای امنیتی Security Threats

05-42619

654

پایان نامه

موارد تشابه و افتراق بین مکانیک کوانتومی و نظریه میدان های کوانتومی (علیت و موضعیت) Analogies and Differences Between Auantum Mechanics and Quanmtum Field Theory (Causality and Locality)

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / نظریه میدان کوانتومی Quantum Field Theory / اصل موضعیت Locality Principle / علیت Causality

04-42620

655

پایان نامه

نقد و بررسی آراء نیکلاس ماکسول پیرامون ضرورت تحول در علم A Critical Assessment of Nicholas Maxwell’s Ideas Concerning the Need for Revolution in Science

علم Science / ارزش Value / عقلانیت Rationality / حکمت Wisdom / عقل گرایی معطوف به هدف Aim-oriented Rationality

42-42621

656

پایان نامه

بررسی Potential Failure Modes برای پمپ های شناور و ارائه راهکار مناسب برای عیب یابی و پایش وضعیت پمپ های شناور Investigation of Potential Failure Modes of Electric Submersible Pumps and Propose New Methods for Fault Diagnosis and Condition Monitoring of
Electric Submersible Pump

پایش وضعیت Condition Monitoring / الگوی شکست بالقوه Potential Failure Mode / الکتروپمپ شناور Electro Submersible Pump

08-42622

657

پایان نامه

بررسی راهکارهای تبدیل بنگاه های لجستیکی سنتی به 3PL مطالعه موردی: شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس Conversion of Traditional Logistics Service Providers to 3PL Case Study: Persian Gulf Transportation Company

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / شرکت لجستیکی طرف سوم Third Party Logistics / توانایی تطبیق پذیری با مشتریان Customer Adaptation Ability / توانایی هماهنگی مشتریان Customer Cordination Ability

01-42623

658

پایان نامه

مطالعه و طراحی نوعی بادبند زانویی جدید در ساختمان های چند طبقه نیمه بلند فولادی Study and Design of a New Kind of Knee Bracing in Semi-Height Multi-Story Steel Building

رفتار لرزه ای Seismic Behavior / قاب خمشی بتنی متوسط Intermediate Concrete Moment Frame / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / اجزای زانویی Knee Element / آرایش بهینه Optimal Shape / آیین نامه آژانس مدیریت بحران فدرال شماره پی 695 Federal Emergency Management Agency (FEMA)P695

09-42624

659

پایان نامه

پیش بینی منطقه مرده جهت تعیین انحراف پروفیل خروجی در قالب های تخت و نامتقارن اکستروژنPrediction of the Dead Metal Zone for Determination of the Exit Curvature Profile in the Extrusion of Non-Symmetrical Flat

اکستروژن مستقیم Direct Extrusion / انحنای پروفیل خروجی Exit Curvature Profile / روش حد بالایی Upper Bound Method / قالب تخت Flat Die / منطقه مرده Dead Metal Zone

08-42626

660

پایان نامه

تشخیص تغییر مفهوم در جویبار داده ها با روش های دسته بندی جمعی Concept Drift Detection in Data Streams Using Ensemble Classifiers

جویبار داده Data Stream / دسته بندی Classification / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / یادگیری برخط Online Learning

19-42627

661

پایان نامه

توسعه نرم افزار چند بعدی و چند گروهی برای محاسبه ضریب دنکوف در هندسه های مختلف به روش مونت کارلو Development of a Multi-Dimensional and Multi-Group Code for Black and Gray Dancoff Factor Calculation Based on Monte Carlo Method in Various Geometries

پرواز آزاد Free Flight / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / محاسبات سلولی بحرانی Cell Critically Calculation / دنکوف خاکستری Gray Dancoff / دنکوف سیاه Black Dancoff

46-42628

662

پایان نامه

بهینه سازی سیستم کنترل موجودی شرکت روغنکشی خرمشهر بر اساس سیاست بهینه موجودی (r,Q) Optimization of Raw Material Inventory Control System in Khorramshahr Oil Extraction Company Based on ( r,Q ) Optimal Inventory Policy

موجودی INVENTORIES / تقاضا Demand / موجودی اطمینان Safety Stock / مدت زمان تحویل Lead Time / سطح خدمت Service Level / هزینه سالیانه Annual Costs

01-42629

663

پایان نامه

ارایه ی مدل ریاضی و الگوریتمی فراابتکاری یرای حل مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستارانDeveloping Mathematical Model and a Meta-Heuristic Algorithm for Nurse Scheduling Problem

زمان بندی Scheduling / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / زمان بندی شیفت کاری پرستاران Nurses Scheduling Problem

01-42630

664

پایان نامه

بررسی نانوساختار آلیاژ Al-20Si-5Fe تولیدی به روش ریسندگی مذاب و مشاهده خواص مکانیکی - متالوژیکی آن Conduct an Investigation on Nanostructure of Al-20Si-5Fe Alloy, Produced by Melt Spinning Process and Observation of Mechanical-Metallurgical Properties

ریسندگی مذاب Melt Spinning / ریزساختار Microstructure / انجماد سریع Rapid Solidification / آلیاژهای هایپریوتکتیک آلومینیوم - سیلیسیم - آهن Hypereutectic Aluminum-Silicon-Ferrite / عملیات حرارتی تابکاری Annealing Heat Treatment

07-42631

665

پایان نامه

تخمین وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم های میکروالکترومکانیکی Satellite Attitude Estimation Using MEMS

تخمین وضعیت Attitude Estimation / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / قطب نما Magnetometer / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter

45-42632

666

پایان نامه

ردگیری سه بعدی سطوح شکل پذیر بدون استفاده از تصویر مرجع Reference-Free Deformable Surface 3D Tracking

سطح غیرصلب Deformable Surface / فرایند گاوسی Gaussian process / مدل پویا DYNAMIC MODEL / تصویر مرجع Template Image / ردیابی سه بعدی Three Dimensional Tracking

19-42633

667

پایان نامه

تعیین ثوابت الاستیک رویه ایده آل و ترمیم یافته با استفاده از ترکیب روش تحلیلی و محاسبات کوانتمی 

انرژی سطحی Surface Energy / تنش سطحی Surface Tension / مدول کشسان Elastic Modulus / روش اصول اولیه First Principle Method / محاسبات کوانتومی Quantum Computation / کشسانی سطح Surface Elasticity / سطح ترمیم یافته Reconstructed Surface / گرادیان دوم کرنش Strain Second Gradient

09-42634

668

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی عبور H2S و CO2 از درون تماس دهنده های غشایی مورد استفاده در شیرین سازی گاز طبیعی Pore-scale Network Modeling of Gas-Liquid Membrane Contactors for CO2 and H2S Separation

تماس دهنده غشایی Membrane Contactor / مدل شبکه ای حفره Pore Network Model / فرایند آشام Imbibition Process / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سطح انتقال جرم Mass Transfer Area

06-42635

669

پایان نامه

ارائه مدلی برای سیگنال فونوکاردیوگرام و پردازش بر مبنای مدل این سیگنال A Dynamical Model for Generating Synthetic Phonocardiogram Signals and Model-based Processing

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / فیلترهای کالمن Kalman Filters / فشرده سازی Compression / حذف نویز Noise Removing / آشکارسازی Detection / تفکیک قطعات دارای صدای قلب Heart Sound Localization / فونوکاردیوگرام Phonocardiogram / پردازش بر مبنای مدل Model-based Processing

05-42636

670

پایان نامه

راهبردهای ECU در مدیریت و کنترل کاتالیست و حسگرهای اکسیژن بعد از فعال سازی کنترل لامبدا و ارائه ابزار نرم افزاری مناسب جهت تخمین پارامترها ECU Strategies in Management and Control of Catalyst and Oxygen Sensors after Activation of Lambda Control

حس گر اکسیژن Oxygen Sensor / کاتالیزور Catalyst / واحد کنترل الکترونیکی Electronic Control Unit (ECU) / نسبت تعادلی سوخت به هوا Fuel/Air Equivalence Ratio / مدولاسیون لامبدا Lambda Modulation / آلایندگی خودرو Automotive Emissions

08-42637

671

پایان نامه

برآورد ضرایب عملکرد لرزه ای قاب با مهاربندی y - شکل Quantification of Seismic Performance Factors of Y-Bracing

ضریب رفتار سازه Structure Behavior Coefficient / ضریب شکل پذیری Ductility Factor / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / بادبند وای شکل Y-Bracing / مهاربندی Bracing / ضریب فرامقاومت ستون Overstrength Factor of Column

09-42638

672

پایان نامه

تسریع همگرایی الگوریتم های جدید بهینه سازی آیرودینامیکی گرادیانی Acceleration Convergence of New Gradient-based Aerodynamic Optimization Algorithms

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / روش مبتنی بر گرادیان Gradient Based Method / پروانه دریایی Marine Propulsion / ملخ هوایی Air Propeller

45-42639

673

پایان نامه

ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت پلی (لاکتیک اسید)/ نقره و اثر تابش گاما Synthesis and Characterization of Silver/Poly (Lactic Acid) Nanocomposite and Effect of Gamma Ray

پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / اسید اولئیک Oleic Acid / خاصیت ضد باکتری Antimicrobial Activity / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles

06-42640

674

پایان نامه

بررسی برخی از خواص معادله لینارد Ivestigation of Some Properties of Lienard Equations

دستگاه لینارد Lienard System / نوسان پذیری Volatility / جواب تناوبی Periodic Solution / دورهای حدی Limit Cycles / هم شیب عمودی Vertical Isocline

02-42642

675

پایان نامه

بررسی رفتاری اتصال ساده کف ستون تحت بارگذاری چرخه ای Parametric Study of Simple Column-Base Connections under Cyclic Loading

روش اجزای محدود Finite Element Method / مطالعه پارامتری Parametric Study / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / اتصالات کف ستون Column-base Connections

09-42643

676

پایان نامه

تاثیر متافیزیک بر علوم فیزیکی The Influence of Metaphysic in Physical Science

تقریب Approximation / آزمایش علمی Scientific Experement / ابزارهای آزمایش Experimental Instruments

42-42644

677

پایان نامه

ارائه چارچوبی برای بهبود فرایندهای معماری سرویس گرا بر اساس نیازمندی ها Towards a Framework for Improving Process Management of Service-Oriented Architecture Based on Requirements

معماری نرم افزار Software Architecture / سبک معماری نرم افزار Software Architecture Style / معماری خدمات گرا Services Oriented Architecture

19-42645

678

پایان نامه

کاربرد روشهای چند مقیاسی در مدل سازی ناهمگونی در مخازن پیچیده Application of Multiscale methods for Modeling Spatial Heterogeneity in Complex Reservoirs

آمار چندنقطه ای Multiple-Point Statistics / جریان دوفازی Two Phase Flow / افزایش مقیاس Upscaling / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / ناهمگونی فضایی Spatial Heterogeneity / ساخت محیط متخلخل Pore Space Reconstruction / مدل سازی حفره تا میدان Pore-to-Field Modeling

06-42646

679

پایان نامه

طراحی و ساخت شیلد فعال به وسیله سنسور فلاکس گیت برای کاربرد در مگنتو کاردیوگرافی SQUIDDesign & Implementation of Fluxgate Based Active Shield for Using in SQUID Based Magnetocardiograghy

ابررسانایی Superconductivity / ادوات اسکویید Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / پوشش مغناطیسی Magnetic Shielding / کاردیوگرافی مغناطیسی جنین Fetal Magnetocardiogram / قطب نمای فلاکس گیت Fluxgate Magnetometer

05-42647

680

پایان نامه

هماهنگ سازی منابع توان راکتیو جهت بهبود ولتاژ شبکه قدرت در بستر شبکه هوشمند Power System Voltage Improvement through Coordinationg Reactive Power Resources on a Smart Grid Framework

پایداری ولتاژ Voltage Stability / تولید پراکنده Dispersed Generation / توان واکنشی Reactive Power / شبکه هوشمند برق Smart grid / کنترل ولتاژ Voltage Control

05-42648

681

پایان نامه

مباحثی در فضاهای متریک با انحنای نامثبت Spaces with Non-Positive Curvature

انحنای ژئودزیک GEODESIC CURVATURE / انحنای نامثبت Nonpositive Curvature / فضای بوزمن Busemann Space / تابع بوزمن Busemann Function / تابع ساعتی Horo Function / مرز متریک Metric Boundary / فضای (0) CAT CAT (0)-Space / مرز ژئودزیک Geodesic Boundary

02-42649

682

پایان نامه

بالانس خط مونتاژ همراه با زمان های آماده سازی وابسته به توالی Assembly Line Balancing with Sequence Dependent Setup Times

خط مونتاژ. / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design

01-42650

683

پایان نامه

بهبود فرایندهای ساخت برای تولید قطعات استوانه ای با استفاده از بدیهه ی دوم روش رویکرد بدیهه گرا و مقایسه آن با روش های متداول بهینه سازی در شرکت سروهیدرولیک پویا Using Axiomatic Design Approach and Conventional Methods to Optimize Process Planning of Cylindrical Parts in ServoHydraulic Pouya Co

پارامترهای طراحی Design Parameteres / فرایند ساخت Manufacturing Process / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / بازه طراحی Design Range / بازه سیستم System Range

01-42651

684

پایان نامه

یک اصل ایده آل اول در جبر جابجایی 

ایده آل اول Prime Ideal / ایده آل کاملا اول Completely Prime Ideal / اصل ایده آل اول Prime Ideal Principle / رسته مدول ها Modules Category

02-42652

685

پایان نامه

کنترل آبشستگی موضعی در اثر پرش هیدرولیکی به وسیله صفحات مدفون مایل Controlling Local Scour Due to Hydraulic Jump Using Oblique Buried Plates 

پرش هیدرولیکی Hydraulic Jump / آب شستگی موضعی Local Scouring / صفحه مدفون Buried Plate / رسوب یکنواخت Uniform Sediment / دریچه کشویی Sluice Gate

09-42653

686

پایان نامه

تنظیم پارامترهای کنترل کننده های PI کسری برای سیستم های مرتبه اول با تاخیر Fractional PI Tuning for the First Order Plus Dead Time Processes

نقشه عملکرد Performance Map / سیستم مرتبه اول با تاخیر First Order Plus Dead-Time System / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی کسری Fractional Proportional-Integral Controller / حاشیه های فاز و بهره Phase and Gain Margins / ورودی مرجع وزن دار Set Point Weighting

05-42654

687

پایان نامه

طراحی پردازنده ی ARM با قابلیت تحمل خطا بر روی FPGA Design of a Fault Tolerant ARM-Based Processor on FPGA

بانک ثبات Register File / ماشین ریسک پیشرفته Advanced RISC Machine (ARM) / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / کد همینگ گسترش یافته Extended Hamming Code / مقادیر با پهنای باریک Narrow-Width Values

05-42655

688

پایان نامه

تک قطبی مغناطیسی با بار الکتریکی و هولوگرافی Magnetic Monopole with Electric Charge And Holography

تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / تک قطبی مغناطیسی ات هوفت - پالیاکوف T' Hooft Polyakov Monopole / تک قطبی های غیرآبلی Non-Albelian Monopoles / دیون جولیا - زی Julia-Zee Dyon / تناظر گرانش/نظریه میدان Gauge/Gravity Correspondence

04-42656

689

پایان نامه

ارتقای تکنولوژی شرکت برق منطقه ای غرب در ابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی، اقتصادی و اجتماعی بلند مدت Improving the technology of West Regional Electricity Company within Technical and Engineering Dimensions in Accordance with Evaluating Long-Term Technical,Economic, and Social Benefits

صنعت برق ایران Iran Power Industry / امکان سنجی Feasibility Study / معادله ساختاری Structure Equation / تحلیل عاملی Factor Analysis / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / ارتقای فناوری Improving Technology

01-42658

690

پایان نامه

مطالعه تصفیه زیستی خاک آلوده به ترکیبات نفتی Bioremediation of Contaminated Soil by Hydrocarbon

آلودگی نفتی Oil Pollution / زیست درمانی Bioremediation / زیست درمانی تقویت شده Enhanced Bioremediation / گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS)

06-42659

691

پایان نامه

کاربرد الگوریتم های شاخه و کرانه موازی در حل مساله طراحی شبکه گسسته Discrete Network Design Using Parallel Branch-and-Bound Algorithms

مساله ترکیبی Combinatorial Problem / محاسبات موازی PARALLEL PROCESSING / مساله طراحی شبکه گسسته Discrete Network Design problem / الگوریتم شاخه و کرانه موازی Parallel Branch-and-Bound Algorithm

09-42660

692

پایان نامه

آنالیز و تست رفتار ساختارهای خاص مواد مغناطیسی و بررسی رفتار آنها در مقیاس نانو Analysis and Test of Magnetic Behavior of Special Materials and its Nano Scaling Behavior

مواد مغناطیسی MAGNETIC MATERIALS / مدل سازی MODELING / ابعاد نانو Nano Sized / مدل سازی مقیاس نانو Nano-Scale Modeling / نفوذپذیری Permeability

05-42661

693

پایان نامه

شبیه سازی عملکرد حالت پایا و گذرای موتور توربوجت تک محور در دورهای بالا Steady State and Transient Simulation of Single Spool Turbojet Engine at High Rotational Speeds

حالت پایا Steady State / حالت گذرا Transition State / عملکرد موتور Engine Performance / حلقه های متوالی تودرتو Serial Nested Loops / توربوجت Turbojet / شبیه سازی عملکرد Performance Simulation / عملکرد خارج از نقطه طرحی Off-Design Performance

45-42662

694

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های آلی و نقاط کوانتومی (برپایه کادمیم)با استفاده از لایه های نانوساختار تیتانیوم اکسید Dye and Cadmium Based Quantum dot Sensitized Solar Cells Based on TiO2 Nanostructures

نانو میله Nanorod / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / طیف نمایی امپدانس Impedance Spectroscopy / نانوالیاف اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanofiber

48-42663

695

پایان نامه

اندازه گیری پارامترهای حلال رنگی در مخلوط حلال یونی با حلال های الکلی و مطالعه اثرات آن بر سینتیک واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیک Solvatochromic Parameters Effects Study on Kinetics of Aromatic Nucleophilic Substitution Reaction in Mixture of Ionic Liquid and Alcoholic Solvents

مایعات یونی Ionic Liquid / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / اثر حلال Solvent Effect / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction / برهم کنش حلال - حلال Solvent-Solvent Interaction

03-42664

696

پایان نامه

بهینه سازی غلطک کاری فیلت میل لنگ ساخته شده از چدن شکل پذیر به منظور افزایش مقاومت خستگی خمشی Optimization of Fillet Rolling of Ductile Cast Iron Crankshaft in Order to Increase the Bending Fatigue Resistance

میل لنگ Crankshaft / تنش پسماند Residual Stress / خستگی Fatigue / بهینه سازی Optimization / غلطک کاری فیلت Fillet Rolling

08-42665

697

پایان نامه

ریزاستخراج با حلال سه فازی همراه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای جداسازی و اندازه گیری استروژن ها در آب Liquid-liquid-liquid microextraction and high performance liquid Chromatography for Seperation and Determination of Estrogens in Aquatic Media

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / استروژن ها Estrogens / استرون Estrone / استریول Estriol / ریزاستخراج سه فازی مایع Liquid Three-Phase Microextraction

03-42666

698

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر فرایند ایجاد پوشش های سرامیکی روی زیرلایه تیتانیم به روش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتدر شرایط گالوانواستاتیک Investigation on Effective Parameters in Ceramic Coating on Titanium Substrate by PEO Method in Galvano Static Condition

تیتانیم Titanium / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / پوشش سرامیکی Ceramic Coating / گالوانو استاتیک Galvano Static

07-42667

699

پایان نامه

الگوریتم های زمان بندی وظایف کارا نسبت به هزینه در محیط گرید Cost Efficient Task Scheduling Algorithms in Grid Environment

زمان بندی Scheduling / تورین محاسباتی Computational Grids / مدل اقتصادی Economy Model / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / جستجوی محلی Local Search

19-42668

700

پایان نامه

گراف منظم وابسته به حلقه ها The Regular Graph Retated to Rings

گراف منظم Regular Graph / جبر ماتریسی Matrix Algebra / عدد خوشه ای Clique Number / عدد رنگی Chromatic Number / دترمینان ها Determinants

02-4266

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

پایان نامه

ایجاد یک چارچوب مهندسی متدولوژی برای ایجاد سیستم های نرم افزاری بحرانیDevelopment of a Methodology Engineering Framework for Developing High-Integrity Software Systems

مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / چارچوب ایجاد روش شناسی Methodology Creation Framework / سیستم های بحرانی High-Integrity Systems / نرم افزار بحرانی Critical Software

19-42670

702

پایان نامه

بررسی سینتیک استخراج زیستی فلزات سنگین از کاتالیست های فرسوده توسط یک باکتری ترموفیل Study of Biological Extraction Kinetics of Heavy Metals from Spent Catalyst by Thermophilic Bacteria

کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / فروشویی زیستی Bioleaching / سینتیک Kinetics / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria

06-42671

703

پایان نامه

تحلیل جریان انرژی و آنالیز اقتصادی برای یک سیستم Micro CHP در ساختمان هاEnergy and Economic Analysis of Micro CHP Systems in Buildings

میکروتوربین Microturbine / مدل سازی MODELING / بهینه سازی Optimization / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت در مقیاس میکرو Micro Combined Heat and Power (MCHP)System / لیتیم بروماید LITHIUM BROMIDE / چیلر جذبی Absorption Chiller / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / تحلیل اقتصادی Economic Analysis

46-42672

704

پایان نامه

بررسی فاصله دید سبقت در جاده های دو خطه منطبق بر رفتار رانندگان و شرایط جاده ای در ایران A Survey on Passing Sight Distance on Two-lane highways According to Road Conditions and Drivers' Behavior in Iran

ایمنی Safety / طراحی هندسی مسیر Geometric Design / رفتار رانندگان Driver's Behavior / جاده های دوخطه Two-Line Highway / فاصله دید سبقت Passing Sight Distance

09-42675

705

پایان نامه

بررسی اثرات لیزرهای پیوسته کم توان (He-Ne) بر روی سیست آرتمیا Effect of Low Power CW Laser (He-Ne)on Artemia Cyst

میدان های الکترومغناطیسی ELECTROMAGNETIC FIELDS / سیست آرتمیا ارومیانا Urmiana Artemia Cyst / درصد تخم گشایی Hatching Percentage (H%) / لیزر پیوسته کم توان Low Power CW Laser

04-42677

706

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی رفتار مکانیکی بتن پلاستیک دیوارهای آب بند Experimental Study of the Mechanical Behavior of Plastic Concrete Cutoff Walls

بتن پلاستیکی Plastic Concrete / سد خاکی Earth Dam / دیوارآب بند Cutoff Wall / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / مدول کشسان Elastic Modulus

09-42678

707

پایان نامه

توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرایند ریزش ثقلی به کمک گازAn Artificial Neural Network Surrogate Model Development for GAGD Process

ریزش ثقلی به کمک تزریق گاز Gas-Assisted Gravity Drainage (GAGD) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تحلیل خطرپذیری Risk Analysis / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / مدل جایگزین Surrogate Model

06-42679

708

پایان نامه

توصیف نظریه ریسمان از میدان های کوانتومی نانسبیتی String Theory Discription on Non-Relativistic QFT

نظریه ریسمان STRING THEORY / تقارن شرودینگر Schordinger Symmetry / تقارن همدیس گالیله ای Galilean Conformal Symmetry (GCS) / تناظر گرانش/پیمانه Gravity/Gauge Correspondence / گرانش نیوتن - کارتان Newton-Cartan Gravity

04-42680

709

پایان نامه

مفهوم حقیقت در پدیده شناسی هوسرل The Concept of Truth in Husserl’s Phenomenology

حقیقت Truth / صدق Truth / معنی MEANING / پدیدارشناسی Phenomenology / تضایف استعلایی Transcendental Corrolation

42-42681

710

پایان نامه

رویکرد میکرومکانیکی به مساله شکست استخوان حین آرتروپلاستی مفصل ران: تعیین آستانه مجاز میزان تداخل A Micromechanical Approach to the Fracture of Femoral Bone during Total Hip Arthroplasty: A Threshold for the Maximum Allowable Press-Fit

شکست Refraction / پروتز مصنوعی ران Artificial Hip Prosthess / میزان تداخل Press-Fit / آرتروپلاستی کامل مفصل ران Total Hip Arthroplasty / جا به جایی کوچک Micromotion

09-42682

711

پایان نامه

بهینه سازی مسیر پرواز یک حشره بال زن Trajectory Optimization of Micromechanical Flying Insect

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / منحنی بی اسپلاین B-Spline Curve / طراحی مسیر Path Planning / حشره بال زن Flying Insect

45-42683

712

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی سیستم مغناطومتر لرزشی VSM بر مبنای گرادیومتر SQUID RFDesign and Implementation of Vibrating Sample Magnetometer Based on Gradiometer RF SQUID

اسکویید فرکانس رادیویی Radio Frequency Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / کویل تشخیص Pick Up Coil / مغناطومتر لرزشی Vibrating Sample Magnetometer (VSM)

05-42684

713

پایان نامه

مدل سازی گذرای موتور توربوجت به روش هیبریدی Transaint Simulation of Turbojet Engine With Hybrid Method

حالت گذرا Transition State / توربوجت Turbojet / روش های ترکیبی Hybrid Methods / شبیه سازی بلادرنگ Real-Time Simulation / روش اجزای سازنده Intercomponent Volume Method

45-42685

714

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب اتیل N -(کربوتیوات پیرولیدین)حول پیوند C-N با استفاده از دینامیک NMR Dynamic NMR Study of Ethyl N-(pyrrolidine Carbotioate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / ثابت سرعت Reaction Constant / اتیل ان - (کربوتیوات پیرولیدین) Ethyl N- (Pyrrolidine Carbotioate)

03-42686

715

پایان نامه

تطابق در گروه ها Matching in Groups

تطابق کامل Perfect Matching / تطابق بدون دور Acyclic Matching / خاصیت تطابقی Matching Property / توسیع میدان Field Extension / خاصیت تطابقی خطی Linear Matching Property

02-42687

716

پایان نامه

تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای ریلی دوخطه به کمک الگوریتم های جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه و جستجوی همسایگی متغیر A Train Sequencing and Stop Scheduling Model inDouble Track Railway Lines by hHybrid GRASP-VNS Meta-Heuristic

زمان بندی کارگاهی منعطف Flexible Jobshop Scheduling (FJSP) / جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) / جستجوی همسایگی متغیر Variable Neighborhood Search / توالی اعزام قطارها Train Sequencing / کران پایین Lower Bound

01-42688

717

پایان نامه

تاثیر المان های کنترلی در شبیه سازی عددی حرکات شناورها Influence of Control Elements in Numerical Simulation of Ship Motions

پروانه کشتی Ship Propeller / هیدروفویل Hydrofoil / تریم تب Trim Tab / سکان کشتی Rudder Ship / اینترسپتور Interceptor

08-42689

718

پایان نامه

بررسی تکنیک های پردازش سیگنال برای نظارت از ناهنجاری های قلب An Investigation of Signal Processing Techniques for Monitoring of the Heart Abnormalities

پردازش سیگنال Signal Processing / سیگنال های قلبی - عروقی Cardiovascular Signals / سیگنال های قلبی Electrocardiogram / کاهش نویز Noise Reduction / سیستم پایش بلادرنگ Real Time Monitoring System

52-42690

719

پایان نامه

تاثیر اندرکنش سازه شمع و خاک تحت بار زلزله در یک ساختمان 6 طبقه Effects of Pile Soil Structure Interaction on the Seismic Response of a 6 Story Building

اندرکنش شمع و خاک Soil-Pile Interaction / مدل سازی عددی Numerical Simulation / بارگذاری دینامیکی Dynamic Loading / اندرکنش حرکت شناسی Kinematics Interaction / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / اندرکنش دینامیکی Dynamic Interaction

09-42691

720

پایان نامه

بررسی جدایش بیسموت از سرب با استفاده از عناصر قلیایی و قلیایی خاکیDebismuthizing of Lead with Alkaline and alkaline Earth Elements

سرب Lead / پتاسیم Potassium / منیزیم Magnesium / بیسموت زدایی Debismuthizing / فرایند ژولیوت Jollivet Process

07-42693

721

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم ابتکاری زمان حقیقی جهت ترازیابی در حال حرکت سیستم ناوبری اینرسی متصل به بدنه Design and Implementation of a Real-time Heuristic Algorithm for In-Motion Alignment of a Strapdown Inertial Navigation System

فیلتر ذره ای Particle Filter / پیاده سازی بلادرنگ Real Time Implementation / تنظیم اولیه سیستم Initial Alignment System / سیستم ناوبری اینرسی متصل به بدنه Strapdown Inertial Navigation System / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm

45-42694

722

پایان نامه

تخمین عمر ترانسفورمر حلقوی تحت شرایط هارمونیکی Toroidal Transformer Life Estimation Under Non-Sinusoidal Supply

ترانسفورمرهای حلقوی Toroid Transformers / تخمین عمر Lifetime Estmation / نقطه داغ Hot Spot / تحلیل هارمونیکی Harmonic Analysis

05-42971

723

پایان نامه

ایجاد یک رویکرد مبتنی بر مدل برای مهندسی موقعیتی متدولوژی Development of a Model-Driven Development (MDD) Approach to Situational Method Engineering

مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / مدل سازی فرایند PROCESS MODELING / توسعه مدل گرا Model Driven Development / مدل مستقل از محاسبات Computational Independent Model (CIM) / مدل مستقل از بستر Platform Independent Model (PIM) / مدل وابسته به بستر Platform Specific Model

19-42696

724

پایان نامه

انتشار امواج سطحی در نیم فضای پیزوالکتریک/پیزومگنتیک یک لایه Surface Waves Propagation in a Piezoelectric/Piezomagnetic Half Space Overlaid With a Finnite Layer

انتشار موج Wave Propagation / پیزوالکتریک Pieozoelectric / امواج سطحی Sloshing / پیزومگنتیک Piezomagnetic / محیط لایه ای Layered Structure

53-42697

725

پایان نامه

ایجاد یک چارچوب مهندسی متدولوژی برای مهندسی مجدد فرایند تجاری بر اساس الگو Development of a Pattern-Based Methodology Engineering Framework for Business Process Reengineering (BPR) 

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Business Process Reengineering (BPR) / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / رویکرد برهم گذاری Assembly-based Approach / مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / چارچوب ایجاد روش شناسی Methodology Creation Framework

19-42698

726

پایان نامه

وابستگی کشش سطحی به دما و چگالی در راستای مرز فازی مایع - بخارDependence of Surface Tension on Temperature and Density in the Interface of Liquid & Vapour

کشش سطحی SURFACE TENSION / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12) / مایعات یونی Ionic Liquid / پتانسیل لنارد - جونز Lennard-jones Potential / مرز فازی مایع - بخار Liquid-Vapour Interface

03-42699

727

پایان نامه

تحلیل نرخ خطا و تخصیص توان در سیستم های مشارکتی با اطلاعات غیردقیق از حالت کانال Error Rate Analysis and Power Allocation for Cooperative Networks with Imperfect Channel State Information

بهینه سازی توان Power Optimization / تنوع مشارکتی Cooperative Diversity / تقویت و ارسال مجدد Amplify-and-Forward / کدگشایی و گسیل Decode and Forward / نرخ خطای سمبول Symbol Error Rate

05-42700

728

پایان نامه

هدایت وسیله بازگشتی برآزا در مرحله فرود با استفاده از الگوریتم های فازی Lifting Body Reentry Vehicle Guidance in Landing using Fuzzy Algorithms

هدایت GUIDANCE / شبکه عصبی Neural Network / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / وسایل بازگشتی Reentry Vehicles / شاتل فضایی Space Shuttle / هدایت فازی Fuzzy Guidance

45-42702

729

پایان نامه

[r,s,t]- رنگ آمیزی گراف ها [r; s; t]-Coloring of Graphs

رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / عدد رنگی Chromatic Number / [r,s,t] - رنگ آمیزی [r,s,t]-Coloring

02-42703

730

پایان نامه

بررسی اثر تغییر قیمت نفت بر بازار سهام در ایران و نروژ Effect of Oil Shocks on Stock Markets in Iran and Norway

بازار سهام Stock Market / تجزیه واریانس Variance Decomposition / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / شوک قیمت نفت Oil Price Shocks / تابع کنش - واکنش Impulse-Response Function

01-42704

731

پایان نامه

تحلیل اثر غیرخطی پراکندگی بریلوین برانگیخته (SBS)و تاخیردهنده SBS Nonlinear Effect Stimulated Brillouin Scattering (SBS) and SBS Slow Light Analysis

فیبر نوری Fiber Optics / سرعت گروه Group Velocity / تأخیر زمانی Time Delay / تاخیردهنده نوری Slow Light / پراکندگی بریلوین برانگیخته Simulated Brillouin Scattering (SBS)

05-42705

732

پایان نامه

شبیه سازی انتشار امواج صوتی در محیط دریا Simulation of Wave Propagation in the Sea

سونار Sonar / سرعت صوت Sound Velocity / صوت زیرآب Underwater Sound / نظریه پرتو Ray Theory / روش Beam Tracing Beam Tracing Method

08-42706

733

پایان نامه

بررسی مقایسه ای عملکرد خاکستر پوسته برنج در مقایسه با سایر پوزولان های مصنوعی در واکنش با سیمان Comparison of Performance of Rice Husk Ash in Cement Mixtures Compared with other Artificial Pozzolan

آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / خاکستر سبوس برنج Rice Husk Ash / اسیدشویی Pickling / عملکرد پوزولانی Pozzolanic Performance / واکنش با سیمان Cement Reactivity

09-42707

734

پایان نامه

بررسی سیکل نوسانی و پارامترهای تک حباب ایجادشده با لیزر تحت تاثیر میدان صوتی اعمالی Investigate the Oscillations and Parameters of Bubble Induced by Laser in the Prescence of Acoustic Field

معادله ریلی- پلیست RAYLEIGH-PLESSET EQUATION / موج ضربه ای Shock wave / تابش جسم سیاه BLACKBODY RADIATION / تابش ترمزی BREMSSTRAHLUNG RADIATION / درخشایی صوتی Sonoluminescence

04-42708

735

پایان نامه

بررسی اثر پارامترهای دما و نرخ کرنش در ساختار نانومتری ایجاد شده به روش ASB در تولید مخازن CNG آلومینیومی Effect of Temperature and Strain Rate on the Nano-Structure Produced by ASB Process in Production of Aluminum CNG Cylinders

فرایند اتصال چرخشی تجمعی Accumulative Spin Bonding (ASB)Process / ساختار فوق ریزدانه Ultra Fine Grain Structure / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / پارامتر زینر - هولمن Zener-Holomon Parameter

07-42709

736

پایان نامه

تحلیل مساله انتشار امواج الکترومغناطیسی با کمک روش تعیین تراز Electromagnetic Wave Propagation Analysis Using Level Set Method

روش مکان هندسی Level Set Method / معادله هامیلتون - ژاکوبی Hamilton-Jacobi Equation / روش اجزای محدود گالرکین ناپیوسته Discontinuous Galerkin Finite Element Method (DGFEM)

05-42710

737

پایان نامه

ابررسانای رنگ در حضور دما، میدان مغناطیسی و پتانسیل شیمیایی غیر صفر Color Super Counductivity at Finite Temperature, Chemical Potential and in the Presence of Strong Magnetic Fields

پتانسیل شیمیایی Ionization potential / رسانش فازبهنجار NORMAL PHASE CONDUCTION / پلاسمای کوانتوم کرومودینامیک Quantum Chromodynamics (QCP)Plasma / ابررسانای رنگ Color Superconductivity / مدل موثر Effective Model / زوج کوارک Quark Pair / گاف انرژی Energy Gap / تقارن کایرال Chiral Symmetry / پارامتر نظم Order Parameter

04-42711

738

پایان نامه

مسایل قیاس ناپذیری: راه حل زبانی فایرابند Incommensurability Problems: Feyerabend’s Linguistic Solution

پیشرفت علمی Scientific Progress / ابهام مفاهیم Ambiguity of Conceptions / فایرابند Feyerabend / روش علمی Scientific Method / ترجمه پذیری Translatability / ناهم مقیاسی Incommensurability / تغییرپذیری معنا Meaning Variance

42-42712

739

پایان نامه

ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) "مورد کاوی زنجیره تامین شرکت ایران خودرو دیزل (IKD)" Provide a Model for Evaluating Supply Chain Performance using a Balanced Scorecard to Supply Chain, and the Case of Iran Khodro Diesel

زنجیره عرضه Supply Chain / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / تصمیم گیری چندویژگی Multi Attribute Decision Making / سنجش عملکرد Performance Measurement / شرکت ایران خودرو دیزل.

01-42713

740

پایان نامه

ارزیابی و بررسی عملکرد غشاء نانوسرامیکی جهت خالص سازی هیدروژن در مقیاس آزمایشگاهی Performance Evaluation and Investigation of Nano-Ceramic Membrane in order to Purification of Hydrogen in Laboratory Scale

غشای سرامیکی Ceramic Membranes / پروسکیت Perovskite / جداسازی هیدروژن Hydrogen Separation

06-42714

741

پایان نامه

طراحی جبران سازهای درجه پایین با استفاده از روش های محدب Convex Methods for the Design of Low Order Dynamic Pre-Compensators

برنامه ریزی درجه دوم Quadratic Programming / جبران سازی دینامیک Dynamic Pre-compensation / روش محدب Covex Method / کنترل ساختار ساده Simply Structured Control

05-42715

742

پایان نامه

بررسی مقایسه ای تئوری های تشکیل براده در ماشینکاری ماده مرکب Al/SiInvestigation of Chip Formation Theories in Machining of Al/SiCp Metal Matrix Composite

نیروهای ماشینکاری MACHINING FORCES / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / نیروی براده برداری Cutting Force / روش برش زاویه ای Cutting Angle Method / مکانیزم تشکیل براده Chip Formation Mechanism

45-42717

743

پایان نامه

بررسی دقت دستگاه آلتراسونیک تجاری در تشخیص حفره و خرابی در عرشه پل های بتنی Assessing Precision of Commercial Ultrasonic Instrument in Detecting Hole and Imperfection in Concrete Bridge Decks

آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / آزمایش فراصوتی Ultrasonic Test / ماده واسط Couplant / عرشه پل Bridge Deck / حفره و خرابی Hole and Imperfection

09-42718

744

پایان نامه

اندازه گیری ضخامت لایه نازک با استفاده از رنگ فریزهای تداخلی Thin Film Thickness Measurement Using Colors of Interference Fringes

اندازه گیری ضخامت لایه نازک مایع Liquid Thin Film Thickness Measurement / تداخل نور (بس فام) Light Interference / فریزهای رنگی Color Frings

04-42720

745

پایان نامه

ارائه مدلی برای شبکه تلسکوپ با استفاده از قطعات روشن آدرس آی پی A Model for Network Telescope on White IP Address Space

امنیت شبکه Network Security / شبکه تلسکوپ Network Telescope

19-42722

746

پایان نامه

توسعه مدل جانمایی - موجودی در زنجیره های تامین دوکاناله و حل مدل با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه Development of Location-Inventory Model in Dual Channel Supply Chain and Solving the Model by Tabu Search Algorithm

زنجیره عرضه Supply Chain / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / زنجیره تامین دو کاناله Dual Channel Supply Chain / مدل جانمایی - موجودی Location-inventory Model / تقاضای برخط Online Demand

01-42723

747

پایان نامه

طراحی و ساخت یک تابش سنج گذار لبه ای ابر رسانای درجه حرارت بالا با نرخ آشکارسازی بالا و بررسی اثر ساختاری بر روی پاسخ دهی و نرخ آشکارسازی آنDesign and Fabrication of a High Detectivity HTS Bolometer and Investigation of Geometrical Effects on its Responsivity and Detectivity

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / تابش سنج ابررسانای گذار لبه ای Superconductive Edge Transition Bolometer / آشکارکنندگی Detectivity / نویز. / ابررسانای YBCO YBCO Superconductor / پاسخ دهی نوری Optical Responsivity

05-42724

748

پایان نامه

باز بهنجارش کوانتمی مدل آیزینگ متناوب با برهمکنش ژیالوشینسکی - موریا: سیمای فاز و خصوصیات اطلاعات کوانتمی Quantum Renormalization Group of alternating Ising Model with Dzyaloshinski - Moriya Interaction: Phase Diagram and Quantum Information Properties

درهم تنیدگی Entanglement / شباهت Fidelity / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / مدل آیزینگ Ising model / گروه باز بهنجارش کوانتومی Quantum Renormalization Group / برهم کنش ژیالوشینسکی - موریا Dzyaloshinski-Moriya Interaction / پذیرفتاری شباهت Fidelity Susceptibility

04-42725

749

پایان نامه

کدگذاری مشترک منبع و کانال با کدهای ترکیبی دیجیتال و آنالوگ در کانال گوسی با حضور تداخل Joint Source Channel Coding with Hybrid Digital Analog Codes in the Presence of Intereference

تداخل Interference / همبستگی (برق) CORRELATION / کدکردن توام منبع و کانال Joint Source and Channel Coding / کدهای ترکیبی دیجیتال و آنالوگ Hybrid Digital-analog (HDA)Codes

05-42726

750

پایان نامه

پیش بینی توزیع کرنش، تنش و ریزساختار در فرایند تغییر شکل شدید اکستروژن در کانال زاویه دار همسان Prediction of Strain, Stress, and Microstructure in Sever Plastic Deformation of Equal Channel Angular Extrusion

روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / مکانیک تماس Contact Mechanics / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / تکینگی Singularity / تابع جریمه ای Penalty Function / مومسانی بلورها Crystal Plasticity

07-42727

751

پایان نامه

بررسی نوسانات قیمت با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف: مطالعه موردی مسکن شهر تهران Studying Price Fluctuations Using Markov Regime Switching Model: Case Study of Tehran Housing Market

مدل تغییر رژیم Regime-Switching Model / قیمت مسکن Housing Price / شهر تهران Tehran City / مدل تغییر رژیم مارکوف پنهان Hidden Markov Regime Switching Model

44-42728

752

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان آشفته ی دیواره انتهایی در توربین های گاز با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ Computational Simulation of Turbulent Endwall Effects in Gas Turbines, Using LES Approach

توربین های گازی Gas Turbines / جریان ثانوی Secondary Flow / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / مدل اسماگورینسکی SMAGORINSKY MODEL / شبیه سازی جریان آشفته Turbulence Flow Simulation / جریان دیواره انتهایی Endwall Flows

45-42729

753

پایان نامه

ارزیابی خسارات وارده به سازه های فولادی تحت اثر پالس های مربوط به زلزله های نزدیک گسل از دیدگاه طراحی بر اساس عملکرد Evaluation of the Damage to Steel MRF Structures Under Near Field Earthquake Pulses Using a Performance-Based Design Approach

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / پالس سرعت Velocity Pulse / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تخمین خرابی Damage Assessment

09-42730

754

پایان نامه

ناپایداری جریان در یک ورودی هوای متقارن مافوق صوت Flow Instability in an Axisymmetric Supersonic Inlet

پدیده موج - نوسان Buzz / زاویه حمله Angle of Attack / جریان مافوق صوت Supersonic Flow / عملکرد ورودی هوای تقارن محوری Axisymmetric Inlet Performance / موج - نوسان افزوده Added Buzz / موج - نوسان ضعیف Little Buzz / ناپایداری جریان مافوق صوت Supersonic Flow Instability / اثر عدد ماخ Makh Number Effect

45-42731

755

پایان نامه

بهبود کیفیت رواناب شهری با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی The Economics of Stormwater BMPs

رواناب شهری Urban Runoff / بهترین راهکارهای مدیریتی Best Management Practices / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) / مدل مفهومی بهبود کیفیت رواناب Model for Urban Stromwater Improvement Conceptualization (MUSIC) / سیستم مدل سازی جبری عمومی General Algebraic Modeling System (GAMS) / حوضه آبریز مقصودبیگ (شهر تهران) Maqsoudbeig Watershed

09-42732

756

پایان نامه

بررسی اثر وصله های فلزی و کامپوزیتی بر روی رفتار قطعات سازه ای سالخورده به وسیله روشهای عددی (المان محدود)و انتشار امواج A Brief Investigation on the Effects of Metallic and Composite Patches on the Behavior of Aged Parts Using Numerical Methods (FEM) and Lamb Waves Propagation

موج هدایت شده Lamb Wave / مبدل های پیزوالکتریک PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS / وصله مواد مرکب COMPOSITE PATCH / انتشار موج Wave Propagation / تشخیص غیر مخرب Nondestructive Inspection (NDI)

45-42733

757

پایان نامه

هم راستانمایی تداخل در شبکه های مخابراتی بی سیم Interference Alignment in Wireless Networks

کانال فراسو Uplink Channel / ناحیه ی درجه ی آزادی Degrees of Freedom Region / هم راستانمایی تداخل Interference Alignment / 2 کانال دسترسی چندگانه متداخل 2-Interfering Multiple Access Channels (2IMAC) / اشتراک پیام شناختی Cognitive Message Sharing

05-42734

758

پایان نامه

بررسی پارامترهای موثر در مساله تماس نیم فضا شامل پوششی از جنس مواد هدفمند به روش اجزای محدود Investigation of Effective Parameters in Contact Mechanics of FGM Coated Half-Space through FEM Modeling

مکانیک تماس Contact Mechanics / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / مدل میکرومکانیکال MICROMECHANICAL MODEL / همگن سازی HOMOGENIZATION / مدل ماکرومکانیکال Macro Mechanical Model

45-42735

759

پایان نامه

بررسی مکانیزم های خرابی و فرسودگی سازه های هوایی Investigation of Damage and Wearing Mechanism of Aircraft Structural Components

موج هدایت شده Lamb Wave / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / روش اجزای محدود Finite Element Method / تشخیص ترک Crack Detection / حسگر لایه ای پیزوالکتریک Piezoelectric Wafer Active Sensor / آشکارسازی خوردگی Corrosion Detection

45-42736

760

پایان نامه

گراف های شمارنده صفر هندسی Geometric Zero-Divisor Graphs

گراف شمارنده صفر ایده آلی Zero-divisor Ideal Graph / گراف شمارنده صفر هندسی Geometric Zero-divisor Graph / طرح کاهش یافته Reduced Shemes

02-42738

761

پایان نامه

پویش فنل در نمونه های هوای شغلی محیط های بیولوژیک همراه با مشتق سازی هم زمان روی فیبر و پویش اکسادیارژیل در نمونه های زیست محیطی و گیاهی با استفاده از تکنیک ریز استخراج با فاز جامد جفت شده با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی Analysis of Phenol in Occupational Air Oxadiargyl in Plant and Soil Samples by Solid Phase Microextraction in Combination with Gas Chromatography-Mass Spectrometry

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / فنل Phenol / اکسادیارژیل Oxadiargyl / مشتق سازی روی الیاف On-fiber Derivatization

03-42739

762

پایان نامه

اثرات ناپایداری های تاکیونی و اختلالات غیر گوسی در دوران تورم کیهانی و بازگرمایشThe Effects of Tachyonic Instabilities and Non-Gaussian Perturbations During Cosmic Inflation and Reheating

کیهان شناسی تورمی Inflationary Cosmology / بازگرمایش Reheating / افت و خیزهای کیهانی Cosmological Perturbations / ناپایداری های تاکیونی Tachyonic Instabilities

04-42740

763

پایان نامه

کاربرد روشهای طراحی آزمایش در بهینه سازی شرایط سنتز نانو میله های فلزی و کنترل نسبت ابعادی آنها Application of Experimental Design for Synthesis and Controlling Aspect Ratio of Metallic Nanorods

نسبت ابعاد Aspect Ratio / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / نانومیله های نقره Silver Nanorods / نانومیله های طلا Gold Nanorods / پیک پلاسمون Plasmon Peak

03-42742

764

پایان نامه

بهینه سازی ساخت پیل سوختی و تاثیر آن در عملکرد سیستم ترکیبی توربین بادی - پیل سوختی 

توربین بادی Wind Turbine / پیل سوختی Fuel Cell / فرایند ساخت Manufacturing Process / حالت جزیره ای Stand-Alone State / باتری Battery

46-42743

765

پایان نامه

تحلیل تصمیم و مدیریت درآمد در سیستم سلامت Decision Analysis and Revenue Management In Health-Care

مدیریت درآمد Revenue Management / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / برنامه ریزی پویای احتمالی Stochastic Dynamic Programming / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / سیستم بهداشت و درمان Health Care System

01-42744

766

پایان نامه

شبیه سازی نوترونیک راکتورهای بستر گلوله ای Neutronic Simulation of Pebble Bed Reactors

هندسه تصادفی Stochastic Geometry / واکنشگاه بستر گلوله ای Pebble Bed Reactor / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / ناهمگونی دوگانه Double Heterogeneity / واکنشگاه دمای بالا - 10 High Temperature Reactor-10 (HTR-10)

46-42745

767

پایان نامه

سنتز شیشه - سرامیک های سیستم SiO2-CaO-MgO در ابعاد نانو دوپ شده با نئودیمیم به روش سل - ژل و بررسی خواص آن به عنوان لیزرهای جامد Synthesis & Properties of Nd-doped Glass-ceramics in the SiO2-CaO-MgO System from Sol-gel Method Used as Solid Lasers

شیشه Glass / روش سل - ژل Sol-Gel Method / لیزر شیشه - سرامیک Glass-Ceramic Laser / لیزرهای جامد Solid State Lasers

07-42746

768

پایان نامه

تلفیق اطلاعات سنسورهای اینرسی و نوری برای مکانیابی میکروروبات های صفحه ای Image Flow and INS Sensor Fusion for the Accurate Localization of Planner Micro Robots

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / فیلترهای کالمن Kalman Filters / سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System / شار نوری Optical Flow / ماوس نوری Optical Mouse / تلفیق اطلاعات حسگری Sensor Data Fusion

58-42747

769

پایان نامه

طراحی، تحلیل دینامیکی و ساخت ربات حلقوی با پوسته تغییر شکل پذیر Design, Dynamic Analysis and Fabrication of a Ring-like Robot with Deformable Shell

کامپوزیت فلز - پلیمر یونی Ionic Polymeric Metal Composit / مدل سازی MODELING / ساخت Construction / مشخص سازی Characterization / حلقه تغییر شکل پذیر Deformable Ring

08-42748

770

پایان نامه

بررسی نظری و تجربی رفتار بستر سیال با استفاده از روش DPM Theoretical and Experimental Study of Gas-Solid Fluidized Beds Dpm Approach

بستر سیال گاز - جامد Solid-Gas Fluidized Bed / فشار بالا High Pressure / فرایند اختلاط Mixing Process / نیروی برآ Lift Force / روش ذرات منفرد Discrete Particle Model (DPM)

06-42749

771

پایان نامه

ظرفیت شبکه های اطلاعاتی در حضور شناخت و راهبردهای مشارکتی On the Capacity of Information Networks Utilizing Cognition and Cooperative Strategies

کانال تداخل Interference Channel / ناحیه ظرفیت Capacity Region / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / فشرده سازی و گسیل Compress-and-Forward / کدگشایی و گسیل Decode and Forward / رله کردن لحظه ای Instantaneous Relaying

05-42750

772

پایان نامه

تحلیل چندمقیاسی سلسله مراتبی با استفاده از اجزا محدود غیر خطی و کاربرد آن در محیط متخلخل Hierarchical Multi-scale Analysis using Nonlinear Finite Element & its Application to Porous Media

مواد متخلخل POROUS MATERIALS / میکرومکانیک MICROMECHANICS / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / تقریب محیط موثر Effective Medium Approximation / همگن سازی محاسباتی Computational Homogenization / روش چند مقیاسی اجزای محدود Multiscale Finite Element Method

08-42751

773

پایان نامه

بررسی عددی حرکت مارماهی Numerical Investigation of Eel Movement

ماهی ها Fishes / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / حرکت ماهی Fish Locomotion / مارماهی Eel / ماهی آروانا Arowana Fish

08-42752

774

پایان نامه

آثار حذف یارانه ها بر اقتصاد ایران The Effect of Subsidy Removals on Iran's Economy

تصحیح خطا Error Correction / نرخ ارز Exchange Rate / نرخ تورم Inflation Rate / کسری بودجه Budget Deficit / انتظارات تورمی Inflationary Expectation

54-42753

775

پایان نامه

بررسی کارپذیری داغ فولاد خوش تراش حاوی گوگرد با توجه به جدایش آن در ریخته گری Hot Workability of a Free-cutting Steel with Severe Sulfur Segregation During Continuous Casting

کارپذیری داغ Hot Workability / تبلور مجدد دینامیکی Dynamic Recrystallization / فولاد کم کربن خوش تراش Low Carbon Resulfurized Free Cutting Steel (LCRF) / سولفید منگنز نوع یک Manganese Sulfide (II) / سولفید منگنز نوع دو Manganese Sulfide (IV)

07-42754

776

پایان نامه

طراحی و تحلیل دست شبیه انسان با یک محرک و نیروی یکنواخت Design and Analysis of a Force-Isotropic Underactuated Humanoid Hand

سیستم تحریک ناقص Underactuated System / کابل و بادامک Cam and Tendon / چرخ ضامن دار Ratched-Gear / نیروی برابر Force-Isotropic

08-42755

777

پایان نامه

تهیه سرامیک های کامپوزیتی ZrC-WC-W به روش DCP و بررسی خواص فیزیکی، ترکیب فازی و ریز ساختاری آن ها Formation of ZrC-WC-W Composites Ceramics by DCP Method and Investigation of Their Physical Properties, Phase Composition and Microstructure

کاربید تنگستن Tungsten Carbide / روش Displacive Compensation of Porosity Displacive Compensation of Porosity (DCP) / کامپوزیت سرامیک - فلز Metal-Ceramic Composite / کاربید زیرکونیوم Zirconium Carbide / آلیاژ زیرکونیوم - مس Zirconium-Copper Alloy

07-42757

778

پایان نامه

سنتز و ارزیابی جاذب های زئولیتی در جذب اولفین ها و پارافین ها Survey and synthesis of zeolite adsorbents in Olefins and Paraffinssorption

زئولیت Zeolite / جذب سطحی Adsorption / زئولیت سی. اچ. آ CHA Zeolite / زئولیت اس. تی. تی STT Zeolite / مدل لانگمیر - فروندلیچ Lanmuir-Freundlich Model

06-42758

779

پایان نامه

بررسی رفتار زهکشی نشده خاک های شنی نامتراکم با استفاده از دستگاه سه محوری استاتیکی در شرایط تحکیم ناهمسان Evaluate of Undrained Behavior of Uncompacted Gravely Soil With Triaxial Apparatus Under Anisotropic Condition

تنش برشی استاتیکی اولیه Initial Static Shear Stress / روانگرایی Liquefaction / آزمایش سه محوری استاتیکی Static Triaxial Test / حالت بحرانی Critical State / رفتار خاک شنی Gravely Soil Behavior

09-42759

780

پایان نامه

تحلیل عملکرد و بهینه سازی توان در شبکه های مشارکتی در حضور خطای تخمین کانال Performance Analysis and Power Optimization of Cooperative Networks with Channel Estimation Errors

شبکه مشارکتی Cooperative Network / تخمین کانال Channel Estimation / احتمال قطع Dropping Probability / تخصیص توان بهینه Optimal Power Allocation / باند ظرفیت Capasity Bound

05-42760

781

پایان نامه

مطالعه نیرویی فرزکاری به کمک ارتعاشات فراصوت بیضوی 

فرزکاری Milling / ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration / ارتعاشات بیضوی Elliptical Vibrations / صفحه برشی نازک Thin Shear Plane

08-42761

782

پایان نامه

بررسی اثر آلاینده ی وانادیم و زیر لایه ی SiO2 بر ویژگی خودتمیزشوندگی پوشش TiO2 به روش سل - ژل و غوطه وری Investigation of Vanadium Dopant and SiO2 Prelayer on the Self-Cleaning Property of TiO2 Coatings by Sol-Gel Dip Coating Method

وانادیم VANADIUM / روش سل - ژل Sol-Gel Method / فعالیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Activity / شکاف انرژی Band Gap / پوشش اکسید تیتانیم Titanium Oxide Coating

07-42762

783

پایان نامه

مدیریت ثروت افراد حقیقی از طریق تخصیص دارایی در ایران Wealth Management for Individuals through Asset Allocation in Iran

تخصیص دارایی Asset Allocation / بهینه سازی Optimization / دسته های دارایی Asset Classes / مدیریت ثروت Wealth Management / بیانیه سیاست سرمایه گذاری Investment Policy Statement (IPS)

44-42763

784

پایان نامه

بررسی عددی ارتعاشات زمین ناشی از کوبش و اثر حفر ترانشه بر کاهش دامنه ارتعاشات Numerical Study of Ground Vibrations due to Pile Driving and Effect of Trench on Reduction of Amplitude of Vibrations

حداکثر سرعت ذره Peak Particle Velocity (PPV) / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / ترانشه Trenche / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / شمع کوبی Pile Driving

09-42765

785

پایان نامه

عبور مولکولهای کوچک و پلیمرها از تک نانو حفره های زیستی و تحلیل مشخصه های جریان عبوری Biomolecules and Polymers Translocation Through Biological Single Nanopores and Current Characteristics Analysis

توالی Sequence / درشت مولکول Macromolecule / سری های زمانی Time Series / فرایند عبور Translocation Phenomena / نانوحفره های زیست شناختی Biological Nanopores

04-42766

786

پایان نامه

توسعه روشهای پایش پروفایل های با متغیر پاسخ صفر و یک (باینری) 

نسبت درست نمایی LIKELIHOOD RATIO / پایش پروفایل Profile Monitoring / تبدیل لجستیکی Logistic Transformation / تحلیل برگشتی دودویی Binary Regression Analysis

01-42767

787

پایان نامه

تحلیل سیستم تهویه صنعتی در کارگاه جوشکاری با رعایت استانداردهای بهداشتیAnalysis of Industrial Ventilation System in a Welding Shop Considering Health & Hygiene

معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تهویه صنعتی Industrial Ventilation / راندمان جذب ذرات Particle Capture Efficiency

58-42768

788

پایان نامه

امکان سنجی بکارگیری ایرفویل های تاندوم در فن و کمپرسورهای محوری فشار بالاFeasibility Study for Employment of Tandem Airfoil in High Pressure Axial Fan and Compressors

تراکم ساز محوری Axial Compressor / توربین های گازی Gas Turbines / تراکم ساز محوری Axial Compressor / هواشکن تاندوم Tanden Airfoil

45-42769

789

پایان نامه

پیش بینی لرزش در ماشین کاری بر اساس مدل دینامیکی دو بعدی تشکیل براده به روش FEM Prediction of Machining Chatter Based on 2 Dimensional FE Dynamic Modeling of Chip Formation

روش اجزای محدود Finite Element Method / محدوده پایداری Stability Boundary / مدل دوبعدی TWO DIMENSIONAL MODEL / لرزش در ماشینکاری Machining Chatter / فرایند ماشینکاری Machining Process / اثر دما Temperature Effect

08-42770

790

پایان نامه

تحلیل غیر خطی سازه های دارای ستون های تیوبی فولادی پر شده با بتن Nonlinear Analysis of Structures with Concrete Filled Steel Tubular Columns

تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / ستون های پرشده با بتن Concrete Filled Steel Tubes (CFT) / محصورکردن CONFINEMENT / قاب های کامپوزیت Composite Frames / کمانش موضعی فولاد Steel Local Buckling

09-42771

791

پایان نامه

تحلیل عددی و آزمایشگاهی سیستم رانش واترجت 

تست مدل Model Test / حوضچه کشش Towing Tank / جریان سطح آزاد Free Surface Flow / فوران آب Waterjet / رانش واترجت Waterjet Propulsion / دریچه ورودی Inlet / خودرانش Self Propulsion / پمپ محوری Axial Pump

08-42772

792

پایان نامه

تحلیل قابلیت اتصال در توده های رباتیکی با قید محدودیت ارتباطی در حضور مانعConnectivity Maintenance of Robotic Swarms with Local Communications in Presence of Obstacle

توده رباتیکی Robotic Swarm / میدان پتانسیل مصنوعی Artificial Potential Field / حفظ اتصال Connectivity Maintenance / دید محدود Limited Communication

08-42773

793

پایان نامه

مساله حمل و نقل شبکه هاب با در نظر گرفتن مسیرهای مستقیم Transportation Problem of Hub Network with Direct Links

شبکه حمل و نقل Transportation Network / مکان یابی LOCATION / مسیر مستقیم Tangent Path / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / تخصیص یگانه Single Allocation / مساله شبکه پی - هاب P-hub Media Problem

01-42774

794

پایان نامه

سیستم های هنجاری جزا و پاداش Punishment Normative Systems

تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / سیستم های هنجاری Normative Systems / جزا و پاداش Punishment and Reward / سیاست ها Policies / رویه تصمیم گیری مارکف چند عاملی Multi-agent Markov Chain Processes (MMDPs)

02-42775

795

پایان نامه

تهیه نرم افزار تحلیل طیف گامای حاصل از آشکارسازهای با قدرت تفکیک بالاDevelopment of Gamma Spectroscopy Software for Analysis of High Resolution Detectors

نرم افزار SOFTWARE / طیف سنجی Spectrometry / آشکارساز با قدرت تفکیک بالا High Resoluted Detector

46-42776

796

پایان نامه

مطالعه و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال آلومینیوم برنز توسط فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی Study of Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Bronze Joint by Friction stir welding

ریزساختار Microstructure / آلومینیوم برنز Aluminum Bronze / خواص مکانیکی Mechanical Properties / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding

07-42777

797

پایان نامه

وجود و پایداری جواب های کلاسیک در معادلات میدان های نورونی The Existence and Stability of Classical Solutions in the Neural Fields Equations

موج سفری Traveling Wave / میدان های عصبی Neural Fields / معادله های دیفرانسیل انتگرالی Integro-differential Equations / پالس های ایستا Standing Pulses / تابع ایونس Evans Function

02-42778

798

پایان نامه

ارزیابی روش شبکه بولتزمان در مدل سازی جریان دو فازه در محیط متخلخل اشباعEvaluation of using Lattice Boltzmann Method for Simulation of Two Phase Flow in Saturated Porous Media

محیط متخلخل POROUS MEDIA / نفوذپذیری ذاتی Intrinsic Permeability / جریان دوفازی Two Phase Flow / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / تراوایی نسبی Relative Permeability

09-42779

799

پایان نامه

مدلسازی تأثیرات هیدرودینامیکی اینترسپتور در عملکرد شناورهای تندرو Modeling the Effects of Interceptors on Planing Hulls Hydrodynamics

دینامیک شناور Ship Dynamic / اینترسپتور Interceptor / تست مدل Model Test / برنامه ریزی Planning / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / مدل سازی دو درجه آزادی Two Degree of Freedom Behavior Modeling

08-42780

800

پایان نامه

بررسی عددی انتقال و رسوب نانوذرات در مجاری انحنادار و تقسیم شونده به روش شبکه بولتزمان Numerical Investigation of Nano-Particles Dispersion and Deposition in Curved and Bifurcating Channels using Lattice Boltzmann Method

انتقال و جذب ذرات Aerosol Transport / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / آسینوس Acinus / مجاری تنفسی Pulmonary Channels / فروپاشی حبابچه Alveolar Collapses

08-42

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

پایان نامه

حل مسأله قیمت گذاری در شبکه های حمل و نقل واقعی Solving Toll Pricing Problem in Real Transportation Networks

مدیریت ترافیک TRAFFIC MANAGEMENT / شبکه حمل و نقل Transportation Network / قیمت گذاری Pricing / عوارض جاده ای Road Tolls / تولید مسیر Trajectory Generation / تابع جریمه پویا Dynamic Penalty Function

09-42782

802

پایان نامه

شناسایی ترکیبات اسانس های هل سبز و سیاه با استفاده از روش های GC-MS تلفیق شده با روش های تفکیک منحنی وتعیین کمی دو گونه Taxus با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع سریع و تلفیق آن با روش های تفکیک منحنیCharacterization of Essential Oil Components of Green and Black Cardamoms Using GC-MS Combined with Chemometric Resolution Techniques & Quantification of Two Types of Taxus Using Fast Liquid Chromatography Combined with MCR 

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / آشکارساز دیودی Diode Detector / روش کمومتریکس Chemometrics Method / تفکیک منحنی Curve Resolution / کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا Ultra Performance Liquid Chromatography / تاکسول Taxol / زیره سبز Cumin / زیره سیاه Black Cardomom

03-42783

803

پایان نامه

بررسی رفتار و عملکرد ترکیب سیستم جداکننده ی شالوده (جداساز لرزه ای)و میراگرها (کاهنده ها)در کاهش دادن پاسخ لرزه ای ساختمان ها On the Perfomance of a Combination of Base Isolation System and Dampers in Response of Buildings

جداسازهای لرزه ای Vibration Isolators / میراگرها DAMPERS / سیستم های غیرفعال Passive Systems / گریز جانبی طبقه STORY DRIFT / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / جداسازی پایه Base Isolation

53-42784

804

پایان نامه

توموگرافی امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography

سخت افزار Hardware / مسأله معکوس Inverse problem / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / برش نگاری Tomography / برش نگاری امپدانس الکتریکی Electrical Impedance Tomography / تصویربرداری پزشکی Medical Imaging

55-42785

805

پایان نامه

تاثیر ویژگی های خانوار بر استفاده آنها از خدمات بانکی در مناطق شهری ایران The Impact Of Households Characteristics To Their Use Of Banking Services In Urban Areas Of Iran

مدل پروبیت PROBIT MODEL / خصوصیات اقتصادی - اجتماعی Socio-Economic Properties / خانوارهای شهری ایرانی Iranian Urban Households / دسترسی به خدمات بانکی Access to Banking Services

44-42786

806

پایان نامه

بررسی پوشش دهی اکسید روتنیم بر روی نانولوله های کربنی منظم جهت حسگری pH Modification of Vertically Aligned Carbon Nanotubes with RuO2 for a Solid-State pH Sensor

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / روش سل - ژل Sol-Gel Method / حسگر پی. هاش PH Sensor / اکسید روتنیم Ruthenium Oxide / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD)

07-42787

807

پایان نامه

مطالعات منافع هزینه و مقایسه ای خط لوله گاز ایران - اروپا با توجه به ابعاد اقتصادی، محیط زیست و امنیت انرژی Cost-Benefit analysis of Iran-Europe Natural gas pipeline in the field of Economics, Environment and Energy Security

امنیت انرژی Energy Security / تحلیل هزینه و فایده Cost-Benefit Analysis / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / گاز طبیعی Natural Gas / بازار گاز طبیعی اروپا Europe Natural Gas Market / خط لوله گاز اسلامی Islamic Gas Pipeline

46-42788

808

پایان نامه

بدست آوردن مزیت های رقابتی در ترمینال کانتینر از طریق استراتژی های بازاریابی (مطالعه موردی در بندر شهید رجایی) Gaining Competitive Advantage through Marketing Strategies in Container Terminal: A Case Study on Shahid Rajaee Port in Iran

استراتژی بازاریابی Marketing Strategy / تحلیل عاملی Factor Analysis / رقابت بنادر Part Competetiveness / ترمینال کانتینر Container Terminal / خطوط کشتیرانی Shipping Lines / بندر شهید رجایی Shahid Rajaee Port

54-42789

809

پایان نامه

مدل سازی عددی مقاوم سازی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از FRPNumerical Modeling of Shear Strengthening of Reinforced Concrete Deep Beams by Using FRP

مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / تیرهای عمیق بتون مسلح Reinforced Concrete Deep Beams / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاوم سازی برشی Shear Strengthening

53-42790

810

پایان نامه

بررسی اثر نوع فاز دوم لاستیکی بر رفتار مکانیکی و مقاومت به خراش کوپلی پروپیلنStudying the Effect of Rubber Type on Mechanical Behavior and Scratch Resistance of Rubber-Modified Copolypropylene

مقاومت به خراش Scratch Rsistance / سازگاری Consistency / مقاومت به حفره دار شدن Cavitation Resistance / پلی پروپیلن به سازی شده با لاستیک Rubber-Modified Polypropylene / کو - پلی پروپیلن Co-Polypropylene

07-42791

811

پایان نامه

ارایه معیاری برای تشخیص تورق در تیر و ورق مستطیلی ساخته شده از مواد مرکب لایه ای بر پایه آنالیز مودال سازه آسیب دیده A Criterion for Detection of Delamination in Laminated Composite Beams and Plates Based on Modal Analysis of Damaged Structure 

تورق Lamination / ورق Plate / شکل مد Mode Shapes / تیر مرکب Composite Beam / فیلترها Filters

45-42792

812

پایان نامه

تحلیل غیر خطی محیط های انتشار میکرواستریپی ابررسانای دمای بالا با استفاده از روش FDTD Analysis of Nonlinear Effects in Microstrip High Temperature Superconductor (HTS) by FDTD Method

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / خط انتقال ریزنوارکی Microstrip Transmission Line

05-42793

813

پایان نامه

روش فازی - پده در تخمین نیروهای آیرودینامیک برای مدل سازی دینامیکی بال الاستیک Fuzzy-Pade' Method for Approximating the Aerodynamic Forces in Dynamic Modeling of the Flexible Flapping Wing

تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / مدل سازی دوبعدی Two Dimentional Modeling / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / بال زن Ornithopter / روش فازی - پده Fuzzy-Pade' Method / تحلیل ناپایدار Unsteady Analysis

08-42794

814

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی معماری VLSI برای یک سنکرون ساز زمان و فرکانس سازگار با استاندارد LTE Design and Implementation of a VLSI Architecture for Time and Frequency Synchronization in the LTE

افست فرکانسی Frequency Offset / همزمان سازی Synchronisation / ردیابی Tracking / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / استاندارد تکامل دراز مدت Long Time Evolution (LTE)Standard / سیگنال همزمان سازی اولیه Primary Syncronization Signal (PSS)

05-42795

815

پایان نامه

طراحی آرایه ی چند حسگر برای پایش وضعیت خطوط لوله Design and Development of Multi-Sensor Array for Structural Health Monitoring of Pipelines

خطوط لوله Pipelines / تشخیص آسیب Damage Identification / سیستم های چندحسی Multisensory Systems / پلی وینیلیدین فلوراید Polyvinylidene Fluoride (PVDF) / توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG) / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring

58-42796

816

پایان نامه

ارزیابی سکو های دریایی در منطقه خلیج فارس برای افزایش عمر یا تغییر شرایط بهره برداری Assessment of Existing Jaket-Type Offshore Platforms in the Persian Gulf Region for Service Life Extension or Operative Conditions

تحلیل احتمالاتی نیاز لرزه ای Probabilistic Seismic Demand Analysis (PSDA) / افزایش عمر Extention / خلیج فارس Persian Gulf / سکوهای دریایی از نوع جاکت Jacket-type Offshore Platforms / تحلیل موج فزاینده احتمالاتی Probabilistic Incremental Wave Analysis / تحلیل دینامیکی فزاینده تطبیقی Adaptive Incremental Dynamic Analysis / طیف شرطی Condiitional Spectra

09-42797

817

پایان نامه

پیش بینی ارزش دارایی های سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی استوار آن Forecasting and Optimization a Portfolio Using Robust Optimization

بهینه سازی سبد مالی Portfolio Optimization / پیش بینی Forecasting / بهینه سازی پایدار Robust Optimization

01-42798

818

پایان نامه

آشکارسازی ترک در محورهای دوار به کمک آنالیز ارتعاشات Crack Detection on Rotary Elements Using Vibration Analysis

تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / ترک باز و بسته شونده Breathing Crack / مسأله معکوس Inverse problem / الگوریتم بهینه Optimum Scheme / روتور جف کات Jeffcott Rotor

08-42799

819

پایان نامه

مطالعات تئوری و تجربی تبدیل موتور دیزل تنفس طبیعی به حالت توربوچارجریTheoretical and Experimental Investigations of Turbocharger Matching on a Naturally Aspirated Diesel Engine

توربوشارژینگ TURBOCHARGING / مدل سازی MODELING / موتور گازسوز GAS FUELLED ENGINE / تطابق توربوشارژر TURBOCHARGER MATCHING / موتوردیزل تنفس طبیعی Naturally Aspirated Diesel Engine

08-42800

820

پایان نامه

کنترل دوجانبه ی سامانه ی جراحی از راه دور با قابلیت ایجاد حس جراحی باز Bilateral Control of a Telesurgical Workstation with Haptic Feedback of an open Surgery

جراحی رباتیکی Robotic Surgery / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / سیستم هپتیک Haptic System / عمل جراحی با آسیب کمتر Minimaly Invasive Surgery (MIS) / کنترل میرایی Damping Control

08-42801

821

پایان نامه

ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژ منیزیم و بررسی خواص آن The Investigation on Hydroxyapatite Coating on Magnesium Alloy and Its Properties

آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / جریان پالسی Pulse Current / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / محیط فیزیولوژیک Physiologic Environment

07-42802

822

پایان نامه

طراحی و ساخت محدود کننده جریان ابررسانای درجه حرارت بالا نوع القایی Design and Fabrication of Inductive High Temperature Superconducting Fault Current Limiter

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / ابررسانایی Superconductivity / دمای بالا High Temperature / پوشش مغناطیسی Magnetic Shielding / ساخت (صنعت و تولید) Fabrication / محدودکننده جریان خطا Fault Current Limiter

05-42803

823

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر قیمت زمین به روش هدونیک: مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران Hedonic Analysis of Land Price Case Study in Tehran, Zone 8

قیمت زمین Land Price / تابع قیمت هدانیک Hedonic Price Function / تخمین پارامتری Parametric Prediction / روش نیمه پارامتری Semiparametric Method / روش تخمین منعطف Flexible Estimation Method

44-42804

824

پایان نامه

طراحی، ساخت و آزمایش موتور توربوجت با استفاده از توربوشارژر Design, Construction and Testing of a Turbojet Engine by Using a Turbocharger

توربوجت Turbojet / مدل سازی یک بعدی One-Dimentional Modeling / توربوشارژرها Turbochargers / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / آزمایش تجربی Experimental Test

08-42805

825

پایان نامه

مدل سازی الگوی آسیب و شدت انواع مختلف تصادفات وسایل نقلیه سواری Effects of Vehicle Characteristics on Accident Severity; Comparison Between Different Types of Accidents

شدت تصادف Accident Severity / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل انتخاب CHOICE MODEL / ویژگی های وسایل نقلیه Vehicle Characteristics

09-42806

826

پایان نامه

آنالیز الاستیک نیم فضای ایزوتروپ شده تحت بار افقی مدفون Elastic Analysis of a Surface Stiffened Transversely Isotropic Half-space Under a Buried Horizontal Point Load

نظریه میندلین MINDLIN THEORY / همسانگردی جانبی Transversely Isotropic / اندرکنش صفحه - نیم فضا Plate-Halfspace Interaction

53-42808

827

پایان نامه

اتنگرال های مکرر و تناوب گروه های بنیادی جبری Iterated Integrals and Periods of Algebraic Fundamental Groups

انتگرال های مکرر Iterated Integrals Renormalization / بهنجارسازی Normalization / ساختار هاج مخلوط Mixed Hodge Structure / روابط برخوردن Shuffle Relations / جبر هاپف Hopf Algebra / نظریه هاچ مخلوط Mixed Hodge Theory / ساختار هاچ - تیت مخلوط قاب دار Framed Mixed Hadge-Tate Structure

02-42810

828

پایان نامه

مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته: مطالعه موردی تونل رسالت Indoor Noise Pollution Modeling: A Case Study on Resalat Tunnel

آلودگی صوتی Noise Pollution / ترافیک Traffic / تونل رسالت Resalat Tunnel / تراز صوت Noise Level

09-42812

829

پایان نامه

استفاده از تکنیک های پردازش گفتار در محیط واقعیت تکمیل شده Using Audio Speech Recognition Techniques in Augmented Reality Environment

بازشناسی گفتار خودکار Automatic Speech Recognition / پردازش تصویر Image Processing / پردازش ویدیو Video Processing / ارتباطات Communications / افراد ناشنوا Deaf People / واقعیت تکمیل شده Augmented Reality

52-42813

830

پایان نامه

مدل سازی ترموسیفون با استفاده از روش های عددی و PIV Numerical Simulation and Modeling of Thermosyphon Using PIV Method

ترموسیفون ها Thermosiphons / روش عددی Numerical Method / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV)

08-42814

831

پایان نامه

بررسی ارتباط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند در صنایع غذایی ایرانStudying the Relationship Between Consumer Personality and Brand Personality in Iran Food Industry

هویت Entity / نشان تجاری Brand / شخصیت Personality / شخصیت مصرف کننده Consumer's Personality / شخصیت نشان تجاری Brand Personality

44-42815

832

پایان نامه

پیش بینی نوسان پذیری بازارهای مالی مطالعه موردی: بازار بورس تهران Forecasting Financial Market Case Study: Tehran Stock Market

تحلیل طیفی Spectral Analysis / شبکه های عصبی Neural Networks / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / نوسان پذیری Volatility / پیش بینی Forecasting / بازار سهام Stock Market / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / میانگین متحرک یکپارچه خودهمبسته Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

01-42816

833

پایان نامه

حل جریان تراکم پذیر به روش شبکه بولتزمن حجم محدود در شبکه بی سازمانSolution of Compressible Flow Using Finite Volume Lattice Boltzmann Method on Unstructured Meshes

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / روش حجم محدود Finite Volume Method / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / جریان تراکم پذیر Compressible Flow

45-42817

834

پایان نامه

آنالیز تئوریک گسترش ترکهای فراکتالی در حالات استاتیکی و دینامیکی Theoretical Analysis of Static and Dynamic Growth of Fractal Cracks

مکانیک شکست فراکتالی Fractal Fracture Mechanics / مکانیک شکست ذره ای Quantum Fracture Mechanics / دینامیک شکست فراکتالی Fractal Dynamic Fracture / توابع تنش فراکتالی Fractal Stress Function / گسترش زیربحرانی ترک Subcritical Growth Of Cracks

09-42818

835

پایان نامه

سنتز عوامل کی لیت ساز آمینواسیدی و بررسی نقش کمپلکس سازی آنها در ساخت غشاهای پروسکیتی 

هیدروژن HYDROGEN / آمینو اسید Amino Acid / فنل Phenol / پروسکیت Perovskite / غشای معدنی Inorganic Membrane / ثابت تشکیل Formation Constant

03-42820

836

پایان نامه

دینامیک غیرخطی نانولوله های حامل سیال Nonlinear Dynamics of CNTs Conveying Fluid

دینامیک غیرخطی Nonlinear Dynamics / نظریه آشوب Chaos Theory / روش تربیع دیفرانسیلی Differential Quadrature (DQ) / نانولوله حامل سیال Nanopipe Conveying Fluid

45-42821

837

پایان نامه

بررسی رفتار بین نسلی پس انداز Iranian Household Saving Behavior

مدل دوره عمر Life Cycle Model / بررسی بین نسلی Cohort Analysis / رفتار پس انداز Saving Behavior / تجزیه دیتون پاکسون Deaton-paxon Decomposition / دوره عمر درآمد Life Cycle of Earning / دوره عمر مصرف Life Cycle of Consumption

44-42822

838

پایان نامه

راهبردهای ECU در مدیریت و کنترل کاتالیست و حسگرهای اکسیژن قبل از فعال سازی کنترل لامبدا و ارائه ابزار نرم افزاری تخمین پارامترها ECU Strategies in Management and Control of Catalyst and Oxygen Sensors Before Activation of Lambda Control

استارت سرد Cold Cranking / کالب زنی Calibration / مدولاسیون لامبدا Lambda Modulation / واحد کنترل الکترونیکی Electronic Control Unit (ECU) / آلایندگی خودرو Automotive Emissions / دمای Light-off Light-Off Temperature

08-42823

839

پایان نامه

طراحی و ارزیابی یک روش راه گزینی برای ایجاد قابلیت اطمینان در شبکه های بر تراشه Design and Evaluation of a Reliable Switching Method for Network-on-Chips

قابلیت اطمینان Reliability / بازپیکربندی پویا Dynamic Reconfiguration / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / روش راه گزینی Switching Method

52-42824

840

پایان نامه

طراحی مراحل واسطه ی فورج مفصل جایگزین هیپ به روش اجزا محدود معکوس Hip Joint Preforms Designing Steps With Inverse Finite Element Method

روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / آهنگری Forging / طراحی پیش شکل Preform Designing / مفصل جایگزین هیپ Hip Implant

08-42825

841

پایان نامه

امکان سنجی تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی Feasibility Study of Manufacturing of Disposable Plant Containers

امکان سنجی Feasibility Study / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / ظروف یکبار مصرف گیاهی Plant Disposable Containers / گرانول گیاهی Plant Granule / نشاسته ذرت Corn Starch

01-42827

842

پایان نامه

مدل برنامه ریزی بلندمدت توسعه سیستم انرژی در محیط تجدیدساختارشده An Energy Supply System Model for Expansion Planning in the Restructured Environment

مدل سازی انرژی Energy Modeling / مکملی خطی Linear Complementarity / محیط تجدید ساختارشده Restructured Environment / صنعت برق ایران Iran Power Industry / برنامه ریزی انرژی Energy Planning / برنامه ریزی بلند مدت Longterm planing / مدل سیستم انرژی Energy System Model (ESM)

08-42828

843

پایان نامه

توسعه روش تحلیل دینامیکی زمان دوام سازگار با آیین نامه های طراحی لرزه ایDevelopment of ET Method Compatible With Seismic
Design Codes

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش زمان دوام Endurance Time Method / آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes / دوام زلزله Earthquake Endurance

09-42829

844

پایان نامه

شبیه سازی عددی میکروپمپ مگنتو هیدرودینامیک دوار Numerical Simulation of Rotary Magnetohydrodynamic Micropump

میکروپمپ ها MICROPUMPS / مدل سازی MODELING / نیروی لورنتز Lorentz Force / جیوه Mercury / هیدرودینامیک مغناطیسی Magnetohydrodynamic / نیروی لورنتز Lorentz Force / کشش سطحی SURFACE TENSION / زاویه تماس Contact Angle

08-42830

845

پایان نامه

طراحی لرزه ای سازه های فولادی سرد شکل داده شده Seismic Design of Light Cold-Formed Steel Structures

طراحی لرزه ای Seismic Design / قاب برشی Shear Frame / فولاد سرد نوردشده Cold Formed Steel / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / سقف سبک Lightweight Ceiling

53-42831

846

پایان نامه

تحلیل مساله پراکنش امواج الکترومغناطیسی با روش های بدون شبکه Electromagnetic Wave Scattering Analysis Using Meshless Methods

روش بدون شبکه Meshless Method / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / مدل مستقل از بستر Platform Independent Model (PIM) / روش محلی بدون شبکه پتروف - گالرکین Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG)Method / پراکندگی امواج الکترومغناطیس Electromagnetic Wave Scattering / تقریب مربعات حداقل متحرک Moving Least Squares Approximation / روش بدون شبکه تجمیعی Collocation Mesh Less Method

05-42833

847

پایان نامه

شبیه سازی عددی یک بعدی دستگاه گردش خون سیستمیک و ریوی One Dimensional Simulation of Systemic and Pulmonary Cardiovascular System

روش مشخصه ها Characteristics Method / موج فشار Pressur Wave / سیستم گردش خون Cardiovascular System / مدل الکتریکی فشرده Lumped Model / پروفیل سرعت Velocity Profile / سرخرگ ها Arteries / شبیه سازی یک بعدی One Dimensional Simulation / سیستم گردش خون ریوی Pulmonary Cardiovascular System

08-42834

848

پایان نامه

فروشویی زیستی اورانیوم از سنگ معدن کم عیار Uranium Bioleaching from a Low Grade Ore

فروشویی زیستی Bioleaching / اورانیوم Oranium / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / سینتیک Kinetics / مدل سازی MODELING

06-42835

849

پایان نامه

ارزیابی فناوری های جدید در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی ایران Evaluation of New Technologies in Iran’s Railway Transportation Industry

حمل و نقل Transport / حمل و نقل ریلی Rail Transport / مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / فناوری پیشرفته HIGH TECHNOLOGY

01-42836

850

پایان نامه

توازن بار به کمک تحویل کانال در شبکه های WiMAX سیار Load Balancing with Handover in Mobile WiMAX Networks

توازن بار. / کیفیت خدمات Service Quality / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک ای 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16e Standard / تحویل کانال Handover / وایمکس سیار Mobile Wimax

52-42838

851

پایان نامه

طراحی سیستم مدیریت ساختمان برای پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریفBuilding Management System (BMS) for Sharif Energy Research Institute

بهینه کردن هزینه ها Cost Optimization / شبکه عصبی Neural Network / ساختمان هوشمند Intelligent Building / مدیریت ساختمان Building Management / قیمت متغیر Floating Price

46-42839

852

پایان نامه

طبقه بندی معنادار وب سرویس ها Semantic Based Web Service Classification

سرویس وب معنایی Semantic Web Service / مرتب سازی SORTING / تحلیل گر Reasoning / طبقه بندی معنایی Semantic Classification

52-42840

853

پایان نامه

فشرده سازی بدون اتلاف و تغییر پذیر تصویر لوله ها در ساختارهای هوشمند Adaptive Lossless Image Compression of Pipelines in Smart Structures

شبکه عصبی Neural Network / خطوط لوله Pipelines / تعیین وضعیت سلامتی لوله Stractural Health Monitoring (SHM)Pipline / سیستم دی. پی. سی. ام Differential Pulse Code Modulation (DPCM)

55-42841

854

پایان نامه

جریان سازی ویدیو به روش نظیر به نظیر در شبکه های توری بی سیم Peer-to-Peer Video Streaming System Over Wireless Mesh Networks

جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه توری بی سیم Wireless Mesh Network

52-42842

855

پایان نامه

تاثیر مواد افزودنی بر رسوب الکتروشیمیایی کروم از حمام کروم سه ظرفیتی Effects of Additives on Chromium Coating in Trivalent Chromium Bath

پوشش کروم Chromium Coating / کروم شش ظرفیتی Hexavalent Chromium / حمام کروم سه ظرفیتی Trivalent Chromium Bath

07-42843

856

پایان نامه

پیشنهاد رویکردی نوین در برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) با بهره گیری از روش های ترکیب پیش بینی A New Approach in Value-at-Risk (VaR) Estimation by Forecast Combination Methods

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / ترکیب پیش بینی Forecast Combination / خوشه بندی Clustering / پس آزمایی Backtesting / ارزیابی اندازه خطرپذیری Risk Measure Evaluation

44-42844

857

پایان نامه

حل پذیری مدل های دوبعدی مکانیک آماری و ارتباط آن با پارافرمیون های هولومورف گسسته در نقاط بحرانی Solvability of 2-D Models of Statistical Mechanics and its Relation to Discretely Holomorphic Parafermions at Critical Points

انتگرال پذیری. / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / مدل او (ان) O(N) Model / مشاهده پذیر های هولومورف گسسته Discretely Holomorphic Observables / معادله های یانگ - بکستر Yang-Baxter Equations

04-42846

858

پایان نامه

مدل سازی و کنترل هیبرید اینورترهای منبع ولتاژ Hybrid Modeling and Control of Voltage Source Inverters

مدل سازی هیبرید HYBRID MODELING / متناوب ساز منبع ولتاژ Voltage Source Inverter / کنترل مدل پیش بین Model Predictive Control / کنترل هیبرید Hybrid Control

05-42847

859

پایان نامه

بررسی اثر مورفولوژی سلولی بر رفتار مکانیکی بزرگ مقیاس فوم های سلول باز Effect of Cell Morphology on Macroscopic Mechanical Behavior of Open-Cell Foams

مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / همگن سازی HOMOGENIZATION / فوم سلول باز Open-Cell Foam / نقص در ریخت شناسی Morphological Imperfection

09-42848

860

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تعمیر و مقاوم سازی بتن نامرغوب دردال بتنی عرشه پل هاExperimental Study of Repair to Upgrade Concrete in Concrete Bridge Decks

تعمیر Repairing / دال ها Slabs / آزمایش فراصوتی Ultrasonic Test / مواد شیمیایی پایه سیمانی Cement Base Chemical Materials / بتن نامرغوب Low Quality Concrete

09-42849

861

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تعمیر بتن نامرغوب یا تخریب شده در ستون های بتن مسلح پل ها Exprimental Study of Repair of Low Quality and Damaged Concrete in Reinforced Concrete Bridge Columns

تعمیر Repairing / ستون بتنی Concrete Column / آزمایش فراصوتی Ultrasonic Test / مواد شیمیایی پایه سیمانی Cement Base Chemical Materials / بتن نامرغوب Low Quality Concrete

09-42850

862

پایان نامه

سنتز نانوذرات طلا، مطالعه بر روی کاربردهای آن به عنوان کاتالیست و حامل ید رادیواکتیو Synthesis of Gold Nanoparticles and Study on Their Applications as a Catalyst and as a Carrier for the Radiomedicines

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / نانوذرات نیکل - طلا Nickel-Gold Nanoparticles / پیل سوختی متانولی Methanol Fuel Cell / نشان دار کردن نانوذرات به وسیله ید 131 Radio Labelling Nanoparticles by Iodine 131

46-42851

863

پایان نامه

بررسی هویت میان فرهنگی و شغلی معلمان زبان انگلیسی در ایران Investigating the Intercultural and Professional Identities of Iranian EFL Teachers

هویت معلمان Teachers Identity / توانش میان فرهنگی Intercultural Competence / هویت شغلی Professional Identity / آموزش معلمان Teacher Education

31-42852

864

پایان نامه

استفاده از تکنیک های مجزاسازی برای کنترل سیستم های دو ورودی - دو خروجی مرتبه کسری Using Decoupling Techniques in Control of Fractional-Order TITO Systems

کنترل کننده مرتبه کسری Fractional Order Controller / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / روش مجزاسازی Decoupling Method / سیستم های دو ورودی - دوخروجی Two Input-Two Output Systems

05-42853

865

پایان نامه

سنتز نانوذرات اسپینل آلومینا - منیزیا به روش شیمیایی (هم رسوبی)و بررسی اثر افزودن زیرکونیا بر روی خواص آن Synthesis of Magnesium Aluminate Spinel Nanoparticles Using Chemical Method and Investigation of the Effect of Zirconia on Spinel Composites Properties

اسپینل Spinel / نانوذرات Nanoparticles / هم رسوبی Co-Precipitation / استحکام خمشی Bending Strength / سختی Hardness / چقرمگی شکست Fracture Toughness

07-42854

866

پایان نامه

مدلی برای تعیین تواتر پرواز و مسیریابی هواپیما A Model For Flight Frequency Determination and Aircraft Routing

حمل و نقل هوایی Air Transport / تخصیص هواپیما به پروازها Aircraft Routing / طراحی شبکه خطوط هوایی Airline Network Design / تعیین تواتر پرواز Flight Frequency Determination

09-42855

867

پایان نامه

قیمت گذاری، وارانتی محصول و مدیریت موجودی Pricing, Warranty Length and Inventory Management

قیمت گذاری Pricing / ضمانت محصول Production Warranty / نرخ تولید Production Rate / بازار ایستا Static Market / بازار پویا Dynamic Market

01-42856

868

پایان نامه

مدلی برای تجمیع مراحل تخصیص ناوگان و مسیریابی هواپیماها در برنامه ریزی شرکت های هوایی An Integrated Model for Fleet Assignment and Aircraft Routing

تخصیص ناوگان Fleet Assignment / برنامه ریزی عملیاتی Operational Planning / برنامه ریزی پرواز Flight Scheduling / تخصیص هواپیما به پروازها Aircraft Routing

09-42857

869

پایان نامه

طراحی و تحلیل کوپلر جهتی پهن باند به کمک روش ماتریس انتقال جزئی (DTMM)Analysis and Design of Microwave Broadband Directional Coupler by DTMM

بهینه سازی Optimization / تزویج کننده های جهت دار Directional Couplers / روش ماتریسی انتقال تفاضلی Differential Transfer Matrix Method / تزویج کننده غیریکنواخت متقارن Tapered Symmetrical Coupler / ساختار ریزنواری انحراف یافته Offset Stripline Structure

05-42858

870

پایان نامه

بررسی عملکرد و امکان پذیری توربین های بادی فراساحل به روش عددی Numerical Investigation on Offshore wind Turbine Feasibility and Function

روش عددی Numerical Method / روش تجربی Experimental Method / حل تحلیلی Analytical Solution / توربین بادی فراساحلی Offshore Wind Turbine

08-42860

871

پایان نامه

انتقال پرسرعت داده ها به روش CDMA در شبکه های نوری روی تراشه High Speed CDMA Communication in Optical Network on Chip

انتقال نوری Optical Transfer / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / توان مصرفی Power Consumption / مقیاس پذیری Scalability / انتقال داده به روش دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Division Multiple Access (CDMA)Communication / کدگذاری دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Division Multiple Access (CDMA)Coding

19-42861

872

پایان نامه

استفاده از تکنولوژی پینچ در صنعت تولید کاکائو و ویفر Pinch Analysis in Cocoa and Wafer Industry

انتگراسیون فرایند Process Integration / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / تولید شکلات Chocolate Manufacturing / تولید ویفر Wafer Manufacturing

06-42862

873

پایان نامه

بهینه سازی پارامترهای مؤثر در استخراج زیستی فلزات Mo و Ni از کاتالیست های فرسوده Optimization of Effective Parameters in Biological Extraction of Mo and Ni from Spent Catalyst

بهینه سازی Optimization / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / فروشویی زیستی Bioleaching / اسیدیانوس بریرلی Acidianus Brierleyi

06-42863

874

پایان نامه

مطالعه و بررسی حسگرهای موجود برای تشخیص آسیب های متداول در سکوی دریایی پایه ثابت (شابلونی) Study of Existing Sensors for the Diagnosis of Common Damages in Jacket Offshore Platforms

موج هدایت شده Lamb Wave / مبدل های پیزوالکتریک PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS / ترک خستگی Fatigue Crack / شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / انتشار موج Wave Propagation / اتصالات جکت Jacket Connections

09-42864

875

پایان نامه

بررسی عملکرد پیل میکروبی خاکی به منظور تولید انرژی و تصفیه ی زیستی A Study on Soil Microbial Fuel Cell for Producing Energy and Bioremediation

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / زیست درمانی Bioremediation / حذف نیترات Nitrate Removal / پیل سوختی میکروبی رسوبی Sediment Microbial Fuel Cell / کاتد زیستی Biocathode

06-42865

876

پایان نامه

کنترل تعادل یک ربات دوپا در صفحه فرانتال بر اساس استراتژی تعادلی بدن انسانFrontal Plane Balance Control of a Biped Robot Based on Human Balancing Strategy

ربات دوپا Bipedal Robot / شبکه عصبی فازی Neuro Fuzzy Network / دینامیک معکوس Inverse Dynamics / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / استراتژی تعادلی Balancing Strategy / صفحه روبرو Frontal Plane

08-42866

877

پایان نامه

ارائه مدل چند مقیاسی همزمان برای اثر سطح در نانو ساختارهای بلوری Concurrent Multi-Scale Approach for Modeling Mechanical Behavior of Crystalline Nano-Structures

اثر سطح Surface Effect / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانومکانیک محاسباتی Computational Nanomechanics / قاعده کوشی - بورن Cauchy-Born Rule / مدل چندمقیاسی همزمان Concurrent Multi-scale Model

09-42868

878

پایان نامه

رابطه بین تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب در زبان دوم The Relationship Between Reading Comprehension Ability and Critical Thinking: Can it Predict Reading Comprehension Success?

همبستگی Solidarity / تحلیل برگشتی Regression Analysis / مهارت درک مطلب Reading Comprehention Ability / تفکر انتقادی Critical Thinking

31-42869

879

پایان نامه

تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از مکان یابی منابع مغزی بر مبنای مدل واقع گرایانه از سر Alzheimer's Disease Diagnosis Using Brain Source Localiztion, Based on Realistic Head Model

الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / آلزایمر Alzheimer / تشخیص بیماری. / مدل سر Head Model / مکان یابی منابع مغزی Brain Source Localization / نقشه برداری الکترومغناطیسی با درجه تفکیک کم استاندارد شده Standardized Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (SLORETA)

05-42870

880

پایان نامه

طراحی و تحلیل سیستم ردیابی خورشیدی بر اساس محرک های نوری، حرارتی، الکتریکی و مکانیکی Design and Analysis of Solar Tracking System Using Coupled Multi-physics Fields Based on Opto-thermo Electro Mechanical Actuators

روش اجزای محدود Finite Element Method / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / ترکیب زمینه های فیزیکی Multi Physics Fields / کرنش تحت تابش نور Photostriction

58-42871

881

پایان نامه

نظارت بر خوردگی و ترک خطوط لوله با استفاده از مدل معادل الکتریکی و مدل معادل باند گراف Corrosion and Crack Monitoring of Pipelines Using an Equivalent Electrical and Bond Graph Model

ترک Crack / خوردگی Corrosion / خطوط لوله Pipelines / حسگر پیزوالکتریک Piezoelectric Sensor / باند گراف Bond Graph / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / مدل های الکتریکی ELECTRICAL MODELS

58-42872

882

پایان نامه

سیستم تشخیص نفوذ ناهنجاری های وب مبتنی بر میزبان با استفاده از روش هوش محاسباتی Web Anomaly Host-Based IDS, Using Computational Intelligence Approach

تشخیص تهاجم Intrusion Detection / سیستم فازی - ژنتیک Fuzzy-Genetic System / حسابگری نرم Soft Computation / روش هوش محاسباتی Computational Intelligent Technique / طبقه بندی چندگانه حمله ها Multiple Attacks Classification

52-42873

883

پایان نامه

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب فولادی دارای میراگر جرمی تنظیم شده با استفاده از روش زمان دوام Seismic Performance Evaluation of Steel Frames with Tuned Mass Damper Using Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / سطح خطر Hazard Level

09-42874

884

پایان نامه

ساخت نانوکاتالیست مونولیتی از نانولوله های کربنی برای فرآیند گوگردزدایی توسط هیدروژن Preparation of a Monolithic Nanocatalyst Utilizing Carbon Nanotubes for HDS Process

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / گوگردزدایی با هیدروژن Hydrodesulfurization / نانوکاتالیزور مونولیتی Monolithic Nanocatalyst

06-42875

885

پایان نامه

افزایش طول عمر مسیریابی چند مسیره در شبکه های نامطمئن چند رسانه ای بی سیم Long Lifetime Multipath Routing in Unreliable Wireless Multimedia Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / طول عمر شبکه Network Lifetime / ارتباط بی درنگ Real Time Communication / چندمسیریابی Multipath Routing / لایه شبکه Network Layer

52-42876

886

پایان نامه

طراحی و سنتز نانو ذرات مغناطیسی Ni-Zn برای کاردبرد در هایپرترمیا Design and Synthesis of Ni-Zn Magnetic Nanoparticles for Hyperthermia Treatment

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مدل سازی MODELING / دمای کوری Curie Temperature / آلیاژ نیکل Nickel Alloy / روش فوق گرمایی Hyperthermia Method / حرارت زیستی Bioheat / پلی ال Polyol / عدد همسایگی متوسط Average Coordination Number / انتالپی ذوب Melting Entalpy / درمان سرطان Canser Treatment

48-42877

887

پایان نامه

طراحی یک الگوریتم تخمین توزیع مبتنی بر خودکاره های یادگیر Designing an Estimation of Distribution Algorithm based on Learning Automata

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / شبکه بیز Bayesian Network / خودکارافزار یادگیر Learning Automata / الگوریتم تخمین توزیع Distribution Estimation Algorithm

19-42878

888

پایان نامه

شبکه های مشارکتی چند سلولی با مشارکت محدود Multi-cell Cooperative Networks with Limited Cooperation

شبکه مشارکتی Cooperative Network / خوشه بندی Clustering / شبکه های چندسلولی Multi-cell Networks

05-42879

889

پایان نامه

بررسی رفتار حسگری نانولوله کربنی اصلاح شده با نانوذرات پلاتین برای شناسایی سولفید هیدروژن Investigation of Aligned Carbon Nanotubes Modified by Platinum Nanoparticles as Hydrogen Sulfide Sensor

نانوذرات پلاتین Platinum Nanoparticle / اکسایش الکتروشیمیایی Electrochemical Oxidation / حسگر سولفید هیدروژن Hydrogen Sulfide Sensor / نانولوله های کربنی منظم Aligned Carbon Nanotubes

07-42880

890

پایان نامه

ارزیابی احتمالاتی ایمنی نیروگاه 360-IR در حادثه قطع کامل برق و تعیین فرکانس وقوع آن Probabilistic Safety Assessment of IR-360 for Station BlackOut Accident (SBO) and Determination of the Frequency of Occurrence

ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA) / حادثه قطع تغذیه الکتریکی خارجی Loss of Offsite Power (LOOP)Accident / حادثه قطع کامل برق نیروگاه Station Black-Out (SBO)Accident / خرابی با منشأ مشترک Common Cause Failure / سیستم برق اضطراری Emergency Power Supply System / تحلیل حوادث آغازگر Initiating Events Analysis

46-42881

891

پایان نامه

آنالیز ارتعاشات روتورهای دیسکی Vibration Analysis of Rotor-Disk Systems

تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / دینامیک روتور Rotor Dynamics / روتورهای دیسکی Rod Fastening Rotors / سختی تماس Contact Stiffnes

08-42882

892

پایان نامه

کنترل بهینه فضاپیما بر روی مدار حول نقاط لاگرانژی زمین - ماه با در نظر گرفتن اغتشاشات خورشید و سایر سیارات و بیضوی بودن مدارها Optimal Control of Spacecraft on the Earth-Moon Lagrange Point Orbits considering Sun and other Planets and Elliptic Orbit Perturbations

بهینه سازی عددی Numerical Optimization / روش پرتابی Shooting Method / مانور ضربه ای impulsive Maneuver / حفظ مدار بهینه Optimal Station Keeping / نقاط لاگرانژی Lagrange Points / اغتشاش در مساله سه حجم محدود شده دایروی Perturbations in Circular Restricted Three-body Problem (CRTBP) / سیستم پیشران تراست پیوسته Continuous Thrust

45-42883

893

پایان نامه

به کارگیری فیلتر ذره ای در ردگیری اهداف متحرک و نحلیل عملکرد آن 

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / فیلتر ذره ای Particle Filter / نمونه برداری مجدد Resampling / روش مونت کارلوی تناوبی Sequential Monte Carlo Method / نمونه برداری تصادفی Random Sampling

05-42884

894

پایان نامه

ساخت نانوذرات سیلیکای مزو متخلخل کاتیونی به عنوان یک حامل رهایش اسیدهای نوکلئیک Synthesis of Cationic Mesoporous Silica Nanoparticles as a Carrier for the Deliveryof Nucleic Acids

حذف الگو Template Removing / عامل دارکردن Functionalization / نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل Mesoporous Silica Nanoparticles / افزایش میزان تخلخل Pore Size / جذب دی. ان. آ DNA Adsorption / رهایش اسید نوکلئیک Nucleic Acid Delivery

06-42885

895

پایان نامه

کاربرد نظریه ی تحول شرام - لونر دور - بحرانی در مدل های تپه شنی و تراوشApplication of Off-Critical Schramm-Loewner Evolution to Sandpile Models and Percolation

نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model / تراوش Percolation / پدیده های بحرانی Critical Phenomena

04-42886

896

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده شیمیایی با کامپوزیت های پلیمرهای هادی و کاربرد الکترود گرافیت گرماکافتی در اندازه گیری داروی لاموتریژین 

پلی پیرول Polypyrrole / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کامپوزیت Composite / پلی آنیلین Polianilin / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / زیست حسگر دی0ان0آ DNA Biosensor / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / اپی نفرین Epinephrine / الکترود گرافیت گرماکافتی Pyrolytic Graphite Electrode / الکترود چاپ شده Screen Printed Electrode / لاموتریژین Lamotrigine / متیل دوپا Methyldopa

03-42888

897

پایان نامه

نهان سازی سیگنال های چند رسانه ای تصویری بر اساس نسخه آنتروپیک سیگنالInformation Hiding of Visual Multimedia Signals Based on an Entropic Transcript

نهان نگاری Watermarking / بیت با کم ترین ارزش Least Significant Bit / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / نهان نگاری کور Blind Watermarking / نهان نگاری نیمه کور Semiblind Watermarking

05-42889

898

پایان نامه

سنتز ترکیب های هتروسیکلی از طریق واکنش های پیاپی ناوناگل هترو دیلز - آلدر بر روی تیوکربونیل ها و بررسی افزایش تاندم دی نوکئوفیلی بر روی نمک های پیریدینیومSynthesis of Heterocyclic Compounds via Domino Knoevenagel Hetero Diels–Alder Reaction on Thiocarbonyls and Investigation of Tandem Dinucleophilic Addition on Pyridinium Salts

واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / هترو دیلز - آلدر Hetero Diels-Alder / نمک های پیریدین Pyridiniume Salts / واکنش زنجیره ای Domino Reaction / تترا هیدروپیریدین Tetrahydropyridine

03-42890

899

پایان نامه

تحلیل ارتعاشی و دینامیکی میکرونانو تیر FG تحت بار خارجی با استفاده از تئوری غیر موضعی Vibration and Dynamic Analysis of a Micro/Nano Beam Made of Functionally Graded Materials Subjected to an External Load Using the Non-Local Theory

تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / نظریه غیرموضعی Nonlocal Theory / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / روش جمع مودها Mode-Summation Method / میکرو و نانوتیر Nano/Micro Beams

08-42891

900

پایان نامه

مدل سازی و کنترل سیستم های هیبریدی با چند نرخ نمونه برداری Modeling and Control of Hybrid Systems Including Multirate Sampling

کنترل پیش بین Predictive Control / سیستم ترکیبی Hybrid System / زمان های نمونه گیری متفاوت Multirate Sampling Time / واحد های شیمیایی Chemical Plants / سیستم های زیستی Biological Systems

06-4289

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

پایان نامه

طراحی و ساخت یک تقویت کننده توان برای کاربردهای UHF-RFID با در نظر گرفتن اثرات نویز بدنه ناشی از آن Design and Implementation of an Integrated PA for UHF-RFID Applications with Resolved Substrate Noise Problem Due to the PA

تقویت کننده توان Power Amplifier / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / فرستنده فرکانس بالا - سیستم شناساگر رادیویی Ultra High Frequency (UHF)-Radio Frequency Identification (RFID)Transciever / کشش فرکانسی Frequency Pulling

05-42893

902

پایان نامه

بررسی رفتار قیمت سهام شرکت ها پس از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران: مقایسه شرکت های دولتی و خصوصی Performance Analysis for Initial Public Offerings in Tehran Stock Exchange – Comparison of Public and Private Offerings

خصوصی سازی Privatization / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / عرضه عمومی اولیه Initial Public Offering / قیمت گذاری پایین Underpricing / بازده اولیه Initial Return / بازده بلند مدت Long-term Return

44-42894

903

پایان نامه

مطالعه تجربی گذرش لایه مرزی روی بال با زاویه پسگرا Experimental Study of Boundary Layer Transition on a Swept Wing

لایه مرزی Boundary Layer / گذرش لایه مرزی Boundary Layer Transition / بال پسگرا Swept Wing / تحلیل فرکانسی Frequency Analysis / انحراف معیار Standard Deviation

45-42895

904

پایان نامه

بررسی کاربرد میراگرهای مایع در بهبود رفتار لرزه ای پیچشی سازه های نامتقارن بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه On the Application of Viscous Fluid Dampers in Improving the Seismic Torsional Response of Asymmetric Concrete Buildings Considering the Soil-Structure Interaction

پیچش Torsion / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / میراگر مایع لزج Viscous Fluid Damper / سازه های نامتقارن بتنی Asymmetric Concrete Buildings

09-42896

905

پایان نامه

ارزیابی الگوریتم های بر پایه مبدا در مساله تخصیص ترافیک Evaluation of the Origin-Based Traffic Assignment Algorithms

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / الگوریتم تکمیلی Complementary Algorithm / الگوریتم بر پایه مبدا Origin-based Algorithm / الگوریتم بار - جرا Bar-Gera's Algorithm / الگوریتم دایال Dial's Algorithm

09-42897

906

پایان نامه

بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های دارای تراز طبقات Investigating the Seismic Behaviour of Split-Level Building Structures

ساختمان های دارای اختلاف تراز طبقات Split Level Buildings / قاب خمشی Moment Resistance Frame / تحلیل مودال Modal Analysis / تحلیل استاتیکی معادل Equivalent static Analysis / قاب های بادبندی شده Braced Frames / نامنظمی در ارتفاع Vertical Irregularity

09-42898

907

پایان نامه

بررسی تغییر فرم آلیاژ نزدیک به یوتکتیک Al-Si در فرآیند ECAE An Investigation on the Deformation of a Near Euectic Al-Si Alloy Using the ECAE Process

آزمون پانچ برشی Shear Punch Test / تغییر شکل در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) / آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم - منیزیم نزدیک به یوتکتیک Near Eutectic Aluminum-Silicon-Magnesium Alloy

07-42899

908

پایان نامه

حل سازی کلریدی کنسانتره کالکوپیریت با استفاده از CuCl2 

سینتیک Kinetics / آب شویی کلریدی Chloride Leaching / 2 - فاکتوریال 2-Factorial / کلرید مس Copper Chloride / کالکوپیریت Chalcopyrite / منحنی پوربه Pourbaix Diagram

07-42900

909

پایان نامه

پیشرفت علم از نگاه فایرابند Feyerabend’s Point of View on Scientific Progress

آنارشیسم Anarchism / پیشرفت علمی Scientific Progress / روش ها. / عقل جزوی Reason / جامعه آزاد Free Society

42-42901

910

پایان نامه

اثر افت و خیز بار توپولوژیک کوانتم کرومودینامیک بر رابطه پاشندگی مدل نامبو - جونا لازینیو (NJL) Effect of the Fluctuations of Quantum Chromodynamics Topological Charge on the Dispersion Relation of NJL Model

چگالش Consolidation / پلاسمای کوانتوم کرومودینامیک Quantum Chromodynamics (QCP)Plasma / شکست بار - پاریته Charge-Parity (CP)Violation / بار توپولوژیکی Topological Charge / میدان کمکی Auxiliary Field

04-42902

911

پایان نامه

بررسی اختلالات انتخاب کنش در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با استفاده از مدل سازی محاسباتی در چهاچوب یادگیری تقویتی A Study on Action Selection Deficits in Schizophrenic Patients Using Computational Modeling in Reniforcement Learning Framework

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / انتخاب عمل Action Selection / اسکیزوفرنی Schizophernia / یادگیری معکوس سازی Reversal Learning / مدل نقاد - عملگر Actor-Critic Model

05-42903

912

پایان نامه

ارائه روشی برای ارزیابی پیچیدگی ادراکی زبان های مدل سازی Proposing a Method for Evaluating Cognitive Complexity of Modeling Languages

زبان های مدل سازی Modeling Languages / پیچیدگی ادراکی Cognitive Complexity / روش تحلیل پیچیدگی Complexity Evalution Method / روش ارزیابی خاص - منظوره Domain-specific Evaluation Method

19-42904

913

پایان نامه

استفاده از مدل مایکروپلین برای مدل سازی المان محدود خرابی در بتن و بتن الیافی تحت بارهای سیکلی Finite Element Modelling of Damage in concrete and FRC under static and cyclic loading using Microplane Method

اثر اندازه Size Effect / غیرمحلی سازی Non-Localization / خستگی Fatigue / مدل ریزصفحه Microplane Model / رفتار دوره ای Cyclic Behaviour

09-42905

914

پایان نامه

بررسی امکان افزایش چابکب و کنترل پذیری یک چهارپره بدون سرنشین از طریق افزایش پارامترهای کنترلی Investigation of Possible Ways to Improve a Quad-rotor Controllability and Agility by Increasing Control Parameters

کنترل غیرخطی Nonlinear Control / روش بازگشت پله ای Back-Stepping Method / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / ساختار متغیر Variable Structure / چهار پره Quad-Rotor

45-42906

915

پایان نامه

یک الگوریتم شبه مدل محور بر مبنای یک طراحی آزمایش ترتیبی - ترکیبی نوین برای حل مسائل بهینه سازی شبیه سازی A Novel Metamodel-based Simulation Optimization Algorithm using a Hybrid Sequential Experimental Design

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / شبه مدل Metamodel / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / شبکه عصبی Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel

01-42907

916

پایان نامه

استنتاج بی مربی گرامر زبان فارسی با استفاده از روش "مدل داده گرا" Persian Grammar Induction Using Unsupervised Data Oriented Parsing

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / یادگیری بدون نظارت Unsupervised Learning / استخراج گرامر Grammer Induction / تجزیه داده گرا Data Oriented Parsing

19-42908

917

پایان نامه

تحلیل و پیاده سازی ایزولاتورهای نوری با استفاده از مواد هم پاسخ و ناهم پاسخImplementation and Analysis of Optical Isolation using Reciprocal and Nonreciprocal Elements

بلور فوتونی Photonic Crystal / انتقال یک طرفه نوری Nonreciprocity / مدولاسیون یک طرفه One-sided Modulation / مواد مغناطیسی - نوری Magneto-optic Materials / یکسوسازی Isolation

05-42909

918

پایان نامه

یافتن مدل هایبرید مناسب برای جوش GMAW 

مدل سازی MODELING / جوش قوس الکتریکی با الکترود مصرفی به همراه گاز محافظ Gas Metal Arc Welding (GMAW) / کنترل پیش بین Predictive Control / سیستم ترکیبی Hybrid System / قالب دینامیکی - منطق مخلوط Mixed Logic Dynamical (MLD)Form

05-42910

919

پایان نامه

طراحی کنترلر هوشمند در راستای بهبود هدف در کنترلر عاطفی با استفاده از مفاهیم فازی Design of Intelligent Controller to Improve Goal in Emotional Controller Using Fuzzy Concepts

یادگیری LEARNING / تصمیم گیری Decision Making / عاطفه Emotion / مدل سازی فازی Fuzzy Modeling / کنترل کننده هوشمند Intelligent Controller / کنترل کننده عاطفی Emotional Controller

08-42911

920

پایان نامه

تشخیص آسیب های سازه ای در صفحات سوراخدار و اتصالات Lap Joint صفحات فلزی با استفاده از سنسورهای پیزوالکتریک و امواج مافوق صوت Damage Detection of Lapjoints with Piezoelectric Wafer Active Sensor

حسگر لایه ای پیزوالکتریک Piezoelectric Wafer Active Sensor / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / موج هدایت شده Lamb Wave / اتصال لبه ای Lap Joint

45-42913

921

پایان نامه

روش های پیش شرطی جهت تسریع و بهبود حل جریان تراکم پذیر حول روتورPreconditioning Methods to Accelerate and Improve Solution of Compressible Flow around Rotor

روتورها Rotors / سرعت پایین Low Velocity / تراکم پذیری Compressibility / معادله اویلر EULER EQUATION / پیش حالت سازی Preconditioning / عدد ماخ پایین Low Mach Number / جریان روتور بالگرد Helicopter Rotor Flow

45-42915

922

پایان نامه

صرفه جویی در انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از کدگذاری شبکهEnergy Conserving in WSNs Using Network Coding

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / شبکه های کدشده Coded Networks / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / تعداد ارسال ها Number of Sending

52-42916

923

پایان نامه

بررسی عددی انتقال حرارت غیر فوریه در پوست انسان Numerical Investigation of Non-Fourier Heat Conduction in Human Skin

حل عددی Numerical Solution / پوست (انسان) Skin (human) / هدایت حرارتی غیرفوریه ای NON-FOURIER HEAT CONDUCTION / لیزر درمانی Laser Therapy

58-42917

924

پایان نامه

مطالعه پارامتریک بر رفتار لرزه ای سازه های فولادی چند طبقه مجهز به المان میراگر جاری شونده با استفاده از روش اجزاء محدود A Parametric Study on Seismic Behavior of Multi-Story Steel Frames Equipped with Yielding Elements Using FEM

قاب های فلزی. / میراگر جاری شونده Yielding Damper / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy / مهاربند فولادی Steel Brace

53-42918

925

پایان نامه

مدار حسگر ربات نگهبان Sensory Circuit For Security Robot

حسگر یونیزاسیون دود Ionization Smoke Sensor / حسگر دمای نیمه هادی Temperature Semiconductor Sensor / حسگر ماورای بنفش Ultraviolet Sensor / الگوریتم انطباقی تلفیق داده ها Adaptive Data Fusion Algorithms / تشخیص حریق چند حسگر Multisensor Fire-detection

55-42919

926

پایان نامه

استفاده از انرژی باد بالاسطحی در ایران Utilization of Airborne Wind Energy in Iran

ژنراتور مغناطیس دایم Permanent Magnet Generator / توربین بادی پرنده Flying Electric Generator / جت باد Wind Jet / باد بالا سطحی Airborne Wind / الگوی باد Wind Pattern / توربین بادی محور مستقیم Direct Driven Wind Turbine

58-42920

927

پایان نامه

بررسی جریان ناشی از باد در محیط های آبی گیاه خیز شیب دار Investigating Wind-Induced Currents in Sloped Aquatic Canopy Areas

وزش باد Wind Blowing / جریان تبادلی Exchange Flow / مدل سازی عددی Numerical Simulation / مدل سازی تجربی Experimental Modeling

09-42921

928

پایان نامه

طراحی مسیر و الگوریتم هدایت بهینه برای یک نوع شناور تندرو پروازی Path Planning and Design of Optimal Guidance Algorithm for a High Speed Planing Craft

طراحی مسیر Path Planning / شناور پروازی Planning Boat / روش شبه طیف گوسی Gaussian pseudospectral Method / هدایت بهینه OPTIMAL GUIDANCE / معادله های شرط مرزی هامیلتونی Hamiltonian Boundary Value Problem (HBVP)Equations

08-42922

929

پایان نامه

مقایسه تجربی کارآیی مدل های مختلف قیمت گذاری اختیار معامله در شرایط بحران مالی Empirical Comparison of performance of alternative Option Pricing Models in Economic Crises Situaion

قیمت گذاری Pricing / اوراق اختیار معامله Options / مدل تلاطم تصادفی Stochastic Volatility Model / پرش قیمت سهام Jump / بحران اقتصادی Economic Crises

01-42923

930

پایان نامه

طراحی گیرنده ی رادیویی مکان یاب با امکانات پیشرفته Design of an Advanced Positioning Radio Receiver

سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / بسامدساز Frequency Synthesizer / فیلتر ترکیبی Complex Filter / حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / گیرنده رادیویی کم توان Low-power Radio Receiver / مدار QLMV) LMV) LMV (QLMV)Circuit / مدار RF Front-end RF Front-end Circuit

05-42925

931

پایان نامه

بهینه سازی افزونگی سینماتیکی و آنالیز مهارت ربات دو بازویه موازی با قفل های بادامکی Optimization of Kinematic Redundancy and Manipulability Analysis of a Dual-Arm Cam-Lock Robot

روش شلیک Shooting Method / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / ربات دوبازویی موازی با قفل بادامکی Dual Arm Cam-lock Robot / بهینه سازی حرکت شناسی Kinematic Optimization / اصل کمینه سازی پنتریگن Pontryagin's Minimum Principle

58-42926

932

پایان نامه

شناسایی شرایط بهینه برای عملکرد تیمی: مطالعات تطبیقی Conditions for Optimum Team Performance: An Empirical Research

کار گروهی Group Works / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / عوامل محیطی کار Job Environmental Factor

54-42927

933

پایان نامه

مطالعه تئوری و تجربی هیدرودینامیک بسترهای سیال گازی حبابی با تکیه بر روش حباب های منفرد Numerical and experimental study on freely bubbling gas-solid fluidized bed using Discrete Bubble Model (DBM)

بستر سیال حبابی Freely Bubbling Fludized Bed / مدل حباب منفرد Discrete Bubble Model / اندرکنش حباب - حباب Bubble-bubble Interactions / تحلیل تصاویر دیجیتال Digital Images Analysis / توزیع اندازه حباب Bubble Size Distribution

06-42929

934

پایان نامه

پایش وضعیت پره توربین بادی با استفاده از فیبر نوری Condition Monitoring of Wind Turbine Blade Using Fiber Optics

توربین بادی Wind Turbine / کامپوزیت Composite / کامپوزیت لایه ای Composite Laminate / حس گر نوری Photo Sensor / پره های توربین Turbine Blades / توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG) / پایش وضعیت Condition Monitoring

58-42932

935

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی با در نظر گرفتن اثرات تراکم پذیریNumerical Simulation of Cavitating Flows with Compressibility Effects

جریان خلاءزایی Cavitation Flow / تراکم پذیری Compressibility / روش تجزیه بالادست جا به جایی Advection Upwind Splitting Method (AUSM) / معادله های اویلر چندفازی Multiphase Euler Equations / مدل همگن تعادلی Homogeneous Equilibrium Model

45-42933

936

پایان نامه

سنتز نانوذرات پلاتین و مطالعه بر روی کاربردهای آن به عنوان کاتالیست و جاذب عناصر رادیواکتیو Synthesis of Platinum Nanoparticles and Study on its Application as a Catalyst and an Adsorbent of the Radioactive Elements

پلاتین Platinum / نانوذرات Nanoparticles / فلزات سنگین Heavy Metals / کاتالیزورها Catalysts

46-42934

937

پایان نامه

طراحی و ساخت مبدل چند درگاهه دو طرفه با کلیدزنی نرم Design and Implementation of a Soft-Switched Multiport Bidirectional Converter

کلیدزنی نرم Soft-Switching / مبدل تشدید Resonant Converter / فرکانس های تشدید Resonant Frequencies / مبدل دوطرفه Bidirectional Converter / مبدل دو طرفه سه درگاهه Three Port Bidirectional Converter

05-42935

938

پایان نامه

طراحی مدل انگیزشی بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق Design of Incentive Scheme for Reliability Improvement in Electricity Distribution Networks

قابلیت اطمینان Reliability / طرح جریمه و پاداش Reward-Penalty Scheme / قوانین مبتنی بر عملکرد Performance Based Regulations / شبکه توزیع برق Electricity Distribution Network

05-42936

939

پایان نامه

ردیابی تجمعی اهداف متحرک بوسیله کنترل پیش بین Receding Horizon Control for Dynamic Cooperative Target Tracking

کنترل پیش بین Predictive Control / سیستم حرکت جمعی Cooperative System / کنترل مشارکتی Cooperative Control / ردیابی اهداف متحرک Dynamic Target Tracking

05-42937

940

پایان نامه

بررسی اثر پدیده تزریق حباب بر مقاومت شناورهای دو بدنه 

کاهش درگ Drag Reduction / شناور دو بدنه Catamaran Boat / تزریق حباب Bubble Injection / روان کاری هوا Air Lubricating

08-42939

941

پایان نامه

بررسی تحلیلی مسئله تماس لغزشی گوه لبه گرد با نیم فضای دارای مواد هدفمندSliding Contact Problem of a Round Wedge with a FGM Coated Substrate

گوه لبه گرد Rounded Apex Wedge / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / روش جایگزینی Collocation Method / مدل اصطکاکی کلمب اصلاح شده Modified Coulomb Friction Model / زیرلایه همگن Homogeneous Substrate / چند جمله ای های ژاکوبی Jacobi Polynomials

45-42940

942

پایان نامه

تهیه نمک های فلاویلیوم پرکلرات با استفاده از واکنش سالیسیل آلدهید ها و استوفنون ها در حضور پرکلریک اسید تثبیت شده روی بستر سیلیکاژل Synthesis of Flavylium Perchlorate Salts via Reaction of Salicylaldehydes and Acetophenones Using Silica Gel.HClO4 Reagent.

واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / سیلیکاژل Silicagel / نمک های فلاویلیوم پرکلرات Flavylium Perchlorate Salts / پرکلریک اسید - سیلیکاژل Silicagel-HClO4

03-42941

943

پایان نامه

بررسی اثر شرایط نامطلوب روانکاوی بر عملکرد یاتاقان های غلتشی Investigation on the Effect of Improper Lubrication on the Performance of Rolling Element Bearings

یاتاقان غلتشی Rolling Bearing / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / ایستای تناوبی Cyclostationary / لزجی Viscosity / بررسی تجربی Experimental Investigation / روانکاری نامطلوب Improper Lubrication

08-42942

944

پایان نامه

بررسی اثر پارامترهای محیطی بر تک حباب سونولومینسانس گاز آرگون در اسید سولفوریک The Effect of Ambient Parameters on Argon Single Bubble Sonoluminescence in Sulfuric Acid

اسید سولفوریک Sulfuric Acid / تک حباب درخشایی صوتی Single Bubble Sonoluminescence (SBSL) / پارامترهای محیطی Ambient Parameters / مدل هیدروشیمیایی Hydrochemical Model / هسته پلاسمایی داغ Hot Plasma Core

04-42943

945

پایان نامه

آنالیز پخش و توزیع مواد سمی از قبیل کلر در محیط های شهری و صنعتی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی Dispersion Modeling of Toxic Release (Chlorine) by CFD in Industrial and Urban Areas

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مدل سازی پراکندگی Dispersion Modeling / انتشار آلاینده ها Pollutant Dispersion / مدل سازی انتشار گاز کلر Chlorine Dispersion Modeling / انتشار مواد سمی Toxic Dispersion / مدل سازی پیامد Concequence Modeling

06-42945

946

پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر ارتکاب تخلفات رانندگی در ایران Investigating Effective Determinants of Driving Offences in Iran

اقتصاد جرم Crime Economy / تخلفات رانندگی Driving Offences / نرخ جریمه Penalty Rate

44-42946

947

پایان نامه

بررسی عامل محرک ترمواکوستیک Performance Analysis of Thermoacoustic Prime Mover

بازیاب Regenerator / مکان استک Stack Positioniont / سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / موتور حرارتی استرلینگ Stirling Heat Engine / موتور ترمواکوستیک Prime Mover

45-42947

948

پایان نامه

بررسی اثرات همبستگی در خواص الکترونی سیستم های فلزی SrRuO3 و عایق LiFEffect of Correlation in SrRu03 Metal Sand LiF Insulators

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / مدل فرومغناطیس Ferromagnetic Model / همبستگی الکترونی Electron Correlation / حالت های برانگیخته Excited States / برانگیختگی الکترون - حفره Excited Electron-hole

04-42948

949

پایان نامه

مصالحه های طراحی پیاده سازی های دیسک های نیمه هادی روی وسایل قابل بازپیکربندی مجدد و تراشه های ASIC Design Tradeoffs of SSD Implementations on Reconfigurable Devices and ASICs

حافظه فلاش Flash Memory / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / دیسک نیمه هادی با کارایی بالا High-performance Solid State Disk Drive (SSD) / لایه ترجمه فلشی Flash Translation Layer (FTL)

55-42949

950

پایان نامه

شبیه سازی بلور مایع بیضی گون دو محوری با استفاده از پتانسیل RE-squaredSimulation of a System of Biaxial Ellipsoid Liquid Crystals with RE-squared Interaction Potential

بلور مایع Liquid Crystal / پتانسیل مربعی آر0ای RE-Squared Potential / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / بیضی گون های دو محوری Biaxial Ellipsoids / فاز نماتیک دو محوری Biaxial Nematic Phase

04-42950

951

پایان نامه

تحلیل عناصر موجود در ذرات معلق هوای شهر اراک به روش فعال سازی نوترونی و جذب اتمی و مدل سازی انتشار آلودگی از طریق AERMOD Elemental Characterization of the Total Suspended Particulate Matter of the Industrial City of Arak with NAA and AAS and Modeling with the AERMOD Software

طیف سنجی جذبی اتمی Atomic Absorption Spectroscopy / تحلیل فعال سازی نوترونی Neutron Activation Analysis / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / تحلیل عنصری Elemental Characterization / مدل AERMOD AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD) / اراک Arak

46-42951

952

پایان نامه

چکیده سازی و جستجوی داده ها در شبکه های کامپیوتری Summarizing and Searching Data in Computer Networks

شبکه های کامپیوتری Computer Networks / خلاصه سازی Summarization / اثر انگشت Fingerprint / مثبت کاذب False Positive / جستجوی مبهم Wildcard Searching

02-42952

953

پایان نامه

همگرایی معادلات دیفرانسیل تصادفی با تاخیر تحریک شده به وسیله حرکت براونی کسری 

حرکت براونی کسری Fractional Brownian Motion / معادله دیفرانسیل تأخیری DELAY DIEFERENTIAL EQUATIONS / انتگرال ریمان - اشتیلیس Riemann-Stiltjes Integral

02-42953

954

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی دقت روش های شناسایی خرابی (MAC & COMAC)در تیرهای بتنی Experimental Investigations into Damage Detection Techniques in Concrete Beams

آزمایش دینامیکی Dynamic Test / تحلیل مودال Modal Analysis / تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / حسگر نیرویی Force Sensor / شناسایی خسارت Damage Detection

09-42954

955

پایان نامه

بررسی تجربی و عددی نفوذ در ساختار سرامیک فلز با لایه پلیمری An Experimental-Numerical Study of Penetration in Constrained Ceramic-Metal Structures Covered by Polymer Layer

سرامیک Ceramic / نفوذ. / کامپوزیت Composite / سرعت حد Limit Velocity / دیسک پاره شونده Rupture Disk

08-42955

956

پایان نامه

حل عددی ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر در مجاورت و یا بر روی شیروانیNumerical Calculation of Bearing Capacity of Foundations Near or on the Slopes

ظرفیت باربری Pullout Capacity / روش اجزای محدود Finite Element Method / سطح شیروانی خاکی Slopes Surface / مدل موهر - کولمب Mohr-Coloumb Model

09-42956

957

پایان نامه

طراحی، تحلیل و ساخت ناحیه ی گذار خط انتقال هم صفحه به موجبر زیر لایه ای سطحی Analysis, Design, and Fabrication of Coplanar Waveguide to Substrate Integrated Waveguide

زیرلایه ها Substrates / موجبرها WAVEGUIDES / تلفات Losses / جفت شدگی Coupling / ناحیه گذار Transition

05-42957

958

پایان نامه

مدل سازی مشخصه هیسترزیس هسته ترانسفورماتورهای قدرت جهت ارزیابی جریان هجومی و ارائه یک روش کاهش این جریان Modeling the Hysteresis Characteristic of Power Transformer Core for the Assessment of Inrush Current and Providing a Method to Reduce this Current

ترانسفورمر قدرت Power Transformer / حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / جریان هجومی Inrush Current / مدل جیلز - اترتون Jiles-Atherton Model / شار پسماند Residual Flux

05-42959

959

پایان نامه

جریان آشوبناک در شبکه حمل و نقل با انتخاب مسیر بر اساس زمان سفر و چگالیChaotic Network Flows in an Evolutionary Model of Traffic Assignment Based on Speed and Density

چگالی Density / انتخاب مسیر Path Finding / نظریه آشوب Chaos Theory / جریان های شبکه Network Flows / شبکه حمل و نقل Transportation Network

09-42960

960

پایان نامه

کاربرد روش های شاخه و کران، جستجوی انتشاری و بهینه سازی توده ذرات در حل برخی مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع Application of Branch-and-bound Method, Scatter Search Algorithm, and Particle Swarm Optimization Method in Solving Some Resource-Constrained Project Scheduling Problems

زمان بندی پروژه Project Scheduling / محدودیت منابع Resource Constraint / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / الگوریتم شاخه و کران Branch-and-Bound Method / روش دقیق Exact Method

01-42972

961

پایان نامه

ساخت نانو ساختارهای هادی ZnO: Al به روش لایه نشانی الکترو شیمیایی و سالوترمال برای استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای Al doped ZnO NanoStructures by Electrodeposition & Solvothermal for Dye Sensitized Solar Cells Application

نهشت برقی Electrodeposition / آلایش Doping / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / اکسید روی Zinc Oxide / الکتروشیمی Electrochemistry / نانو صفحه Nanosheet

04-42973

962

پایان نامه

دسته بندی داده های ویدئویی با استفاده از روش های یادگیری نیمه نظارتی Video Classification Usinig Semi-supervised Learning Methods

یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / آموزش همراه با همکاری Co-training / دسته بندی داده های ویدیو Video Data Classification

19-42974

963

پایان نامه

محاسبات نوترونیک و مدیریت داخلی سوخت راکتور گازی دما بالا با سوخت منشوریNeutronic Calculations of Various Fuel Management Options of HTTR

کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / تریزو TRISO / کوادریزو QUADRISO / طول چرخه Cycle Length / شرایط سرد صفر قدرت Cold Zero Power (CZP)State / شرایط گرم قدرت نامی Hot Fuu Power (HFP) State / سوختن اکتنیدها Actinides Incineration

46-42975

964

پایان نامه

شناسایی، مدل سازی و تحلیل دینامیکی یک نوع پمپ هیدرولیک پیستون محوری جابجایی متغیر Identification Dynamic Modeling and Analysis of a Variable Displacement Axial Piston Pump

هیدرولیک HYDRAULICS / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / فشار pressure / نرخ جریان FLOW RATE / پمپ پیستون محوری Axial Piston Pump / جابجایی متغیر Variable Displacement

08-42976

965

پایان نامه

مدل سازی کمی روانابهای شهری و بررسی تاثیر نفوذپذیری بر دبی سیلاب مطالعه موردی: مسیل مقصودبیگ - صدر Quantitative Modeling and Investigating the Effect of Variation of Permeable Surface on the Volume of Runoff Case Study: Zargande conduit located in Maghsoodbeyg-Sadr area in Tehran

تهران Tehran / مدل سازی MODELING / رواناب شهری Urban Runoff / نرم افزار اس0 دبلیو0 ام0 ام Storm Water Management Model (SWMM)Software / جوی باغچه Swale / مسیل درون شهری Urban Conduit

09-42977

966

پایان نامه

مدل سازی و ارزیابی خواص مکانیکی منطقه جوش در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای نامتجانس 5086-6061 Modeling and Investigation into Mechanical Properties of Weld Zone in FSW Process of Dissimilar AA6061/AA5086

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تنش پسماند Residual Stress / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / روش اجزای محدود سه بعدی Three Dimensional Finite Element Method

07-42979

967

پایان نامه

خانواده جدیدی از حملات عمدی برای ارزیابی روش های نشانه گذاری تصاویر دیجیتال با هدف حفظ کیفیت تصویر New Generation of On-purpose Attacks for Evaluating Digital Image Watermarking Methods by Preserving the Image Quality

نهان نگاری Watermarking / نهان نگاری تصویر Image Watermarking / الگوسازی Benchmarking / تقاوم Robustness / نهان نگاری مقاوم Robust Watermarking / کیفیت تصویر Image Quality

19-42980

968

پایان نامه

شناسایی نوع نویز در قلب راکتور 1000-VVER بوشهر Noise Characterization in VVER-1000 Reactor Core

واکنشگاه وی. وی. ای. آر 1000 Vodo-Vodyanoi Energetichesky (VVER)1000 / نویز نوترونی Neutron Noise / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / شناسایی نوع نویز Noise Characterization / نویز جاذب ارتعاشی Vibrational Absorber Noise / مش بندی مثلثی قلب واکنشگاه Reactor Core Triangular Meshes

46-42981

969

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی رفتار رئولوژیکی نفت خام و امولسیون های آب و نفت خام در حضور سورفکتانت ها Experimental Study and Modeling of Rheological Behavior of Crude Oils and W/O Emulsions in the Presence of Surfactants

نفت خام CRUDE OIL / امولسیون آب در نفت Water-in-oil Emulsion / مواد فعال سطحی Surfactants / خواص سیال شناختی Rheological Properties / کاهنده برشی Sheer Thinning

06-42982

970

پایان نامه

بررسی لیگ های ورزشی دو مرحله ای: تکرار دور رفت با ترتیب متفاوت هفته هاMinimizing the Number of Breaks in Double Round Robin Tournaments with Different Permutation of Rounds in 2nd Half Season

توالی عملیات Sequencing / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / زمان بندی مسابقات ورزشی Sports Scheduling / حداقل سازی وقفه Break Minimization / زمان بندی خدمات Service Scheduling

01-42983

971

پایان نامه

تحلیل لرزه ای پل های با قوس افقی با استفاده از روش زمان دوام Seismic Analysis of Horizontally Curved Bridges by Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / پل های قوسی Curved Bridges / پل های با قوس افقی Horizontally Curved Bridges / تحلیل بر اساس عملکرد Base Performance Analysis

09-42984

972

پایان نامه

بهینه سازی فرم بدنه شناور بر اساس مانور (از طریق روش SPH) Hull Form Optimization of Floating Body for Maneuvering

مانور شناور Ship Maneuvering / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / امواج سطحی Sloshing / اسلمینگ Slamming / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

08-42985

973

پایان نامه

انتشار لیزر شدت بالای پالس کوتاه و تغییرات چگالی در پلاسمای کم چگال با چگالی اولیه شیب دار 

پلاسمای کم چگال Underdense Plasma / لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser / میدان مغناطیسی خارجی External Magnethic Field / انتشار لیزر Laser Propagation

04-42986

974

پایان نامه

توسعه و تدوین روش جدید انتخاب مواد با استفاده از خانه کیفیت ماتریس QFDDevelopment of New Material Selection Method by Using QFD Matrix

توسعه عملکرد کیفیت Quality Function Deployment (QFD) / انتخاب مصالح Material Selection / مخزن تحت فشار PRESSURE VESSEL / پره های توربین Turbine Blades / وصله مواد مرکب COMPOSITE PATCH / عملگر الکترواستاتیکی Electrostatic Actuator / اسپار هواپیمای نیرو انسانی HPA Spar

45-42987

975

پایان نامه

شبیه سازی مدل ساده سلول اندوتلیال با استفاده از روش DPD Simulation of a Simple Model of Endothelial Cell Using Dissipative Particle Dynamics Method

چسبندگی سلولی Cell Adhesion / میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / دینامیک پراکنش ذره Dissipative Particle Dynamics (DPD) / تعلیق سلول Cell Suspension / اسکلت سلولی Cytoskeleton / غشای سلول Cell Membrane / سلول اندوتلیال Endothelial Cell

08-42988

976

پایان نامه

بازیابی ژرمانیوم از باطله های هیدرومتالورژیکی صنعت روی 

باطله های هیدرومتالورژیکی روی Hydrometallurgical Zink Residues / فرایند شستشو Washing Process / بازیابی ژرمانیوم Germanium Recovery / آب شویی اسیدسولفوریک Sulfuric Acid Leaching / راسب سازی با اسید تانیک Precipitation by Tannic Acid

07-42991

977

پایان نامه

سنگ زنی آلیاژ Ti 6Al 4V به کمک ارتعاشات فراصوتی 

ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration / سنگ زنی Grinding / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V / سنگزنی به کمک ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic Assisted Grinding

08-42992

978

پایان نامه

تخصیص منبع در جریان سازی ویدئو در شبکه های ترکیبی CDN- همتا به همتاResource Allocation in a Hybrid CDN-P2P Video Streaming

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / تخصیص منابع Resources Allocation / جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه ارسال محتوا Content Delivery Network (CDN)

52-42993

979

پایان نامه

مسیر یابی ربات ها در محیط های ناشناخته A Motion Planning System in an Unknown Environment

مسیریابی ROUTING / محیط دینامیک Dynamic Enviroment / برنامه ریزی حرکت Motion Planning / ربات هوشمند Autonomous Robot

55-42994

980

پایان نامه

بررسی تاثیرات درصد صلبیت اتصالات نیمه صلب بر روی رفتار غیرخطی دینامیکی سازه های فولادی The Assessment of Joint's Rigidity Effect on the Nonlinear Dynamic Behaviour of Steel Frames with Semi-Rigid Connections

تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / قاب های بادبندی شده Braced Frames / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / سطح های عملکردی Performance levels / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / اتصال ورق انتهایی امتداد یافته Extended End-plate Connection / اتصال ورق انتهایی تراز Flush End-plate Connection

09-42995

981

پایان نامه

توسعه مدل شبکه بهم پیوسته برق رسانی و ارزیابی رقابت سیستم های مولد پراکنده بر اساس معیارهای اقتصادی و زیست محیطی Developing the Model of Interconnected Power Grid and Evaluating the Competition of Distributed Systems According to Economical and Environmental Criteria

انرژی Energy / برق Electricity / تولید پراکنده Dispersed Generation / شبکه به هم پیوسته انرژی Integrated Energy Network / تولید متمرکز Central Generation

46-42996

982

پایان نامه

رویکرد ارزش محور در فرآیند انتخاب و خرید محصولات با فناوری پیشرفته: مطالعه موردی تلفن همراه Value-Based Method in Selecting and Purchasing High-Tech Products

ارزش Value / قیمت گذاری Pricing / تلفن همراه Mobile Telephony / ارزش ادراک شده Precieved Value / نمودار ارزش Value Map

44-42997

983

پایان نامه

بررسی عملکرد نانوذرات در بهبود عملکرد غشای پیل سوختی از نوع پلی سولفونAnalysis of Nano Particles Application in Perfprmance of Polysulfone Fuel Cell Membrane

پلی سولفون Polysulphone / غشاها Membranes / پیل سوختی Fuel Cell / نانو سیلیکا Nanosilica

06-42998

984

پایان نامه

کاهش تلفات از سوزاندن گازهای فلز در پالایشگاه های نفت خام Flare Gas Reduction in Oil Refineries

غشاها Membranes / بازیافت هیدروژن Hydrogen Recovery / جذب Absorption / جریان گاز زاید Off-gas Flow / سرمازایی Cryogenic / جذب با تناوب فشار Pressure Swing Absorption

46-42999

985

پایان نامه

ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون پلیمری جهت بکارگیری در فرایند تصفیه آبPreparation and Characterization of Asymmetric and Thin Film Composite Nanofiltration Membranes for Water Softening

طراحی آزمایش ها Design of Experiments / تصفیه آب Water Treatment / سطح پاسخ Response Surface / وارونگی فازی Phase Inversion / غشای نانو پالیدن Nanofiltration Membrane / بسپارش سطحی Interfacial Polymerization / پوشش دهی محلولی Dip Coating

06-43001

986

پایان نامه

پیش بینی درازمدت تقاضای آب شهر تهران با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها Long-Term Water Demand Forecasting for the Tehran City under Uncertainties

پیش بینی Forecasting / تقاضای آب شهری Urban Water Demand / شهر تهران Tehran City / تحلیل برگشتی Regression Analysis / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / شبکه عصبی پرسپترون Perceptron Neural Network

09-43002

987

پایان نامه

بررسی رفتار مواد اصطکاکی سیستم ترمز حاوی نانو ذرات An Investigation on the Behavior of Nanoparticle Filled Brake Friction Materialls

رزین فنولیک Phenolic Resin / نانوکامپوزیت Nanocomposite / سایش Wear / نانوفیلتر Nanofilter / مواد اصطکاکی Frictional Material / روش محلولی Solution Mixing

06-43003

988

پایان نامه

نظریه های فلسفی احتمال Philosophical Theories of Probability

نظریه احتمال PROBABILITY THEORY / تعبیر تحلیلی Analytical Interpretation / نظریه منطقی Logical Theory / نظریه گرایشی Propensity Theory / نظریه بسامدی Frequency Theory / نظریه ذهنی Subjective Theory

02-43004

989

پایان نامه

ساخت و بهینه سازی مشخصه های لایه نازک ابررسانای YBCO به روش شیمیایی جهت استفاده در تراشه YBCO Thin Film Fabrication by Chemical Method, Characterizations and Optimization for Device Applications

لایه نشانی فلز آلی Metal Organic Deposition (MOD) / کاربرد در ساخت تراشه Device Applications / لایه نازک با کیفیت بالا High-Quality Thin Film

04-43005

990

پایان نامه

طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی چند مشخصه با اندازه نمونه و فاصله نمونه برداری متغیر با استفاده از رویکرد کاهش چولگی Economic Design of Variable Sample Size and Variable Sampling Interval Multi-Attribute Control Charts using Skewness Reduction Approach

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / فرایندهای چندمشخصه Multiattribute Processes / طراحی اقتصادی Economic Design / نمودار میانگین متحرک موزون نمایی چند مشخصه Multivariate Expotentially Weighted Moving Average (MEWMA)Chart / اندازه نمونه متغیر Variable Sample Size

01-43006

991

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه صفحه نیرویی و جمع آوری و پردازش داده های میدانی جهت تشخیص اتوماتیک بیماری لنگش در نشخوارکنندگان Design and Fabricate Force Plate Device to Gathering and Processing Data for Automatic Detection of Lameness in Ruminants

بیماری لنگش Lameness / نیروی تماس سم با زمین Ground Reaction Force (GRF) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / آشکارسازی خودکار Automatic Detection / صفحه نیرو Force Plate / تشخیص زودهنگام Early Detection

08-43007

992

پایان نامه

بررسی سینتیک جذب اورانیوم در مخازن در مخازن همزن دار و بدست آوردن معادلات با قابلیت تغییر مقیاس Study on the Kinetics of Uranium Adsorption in the Stirred Reactors, and Search for the Scalable Kinetic Models for This

تبادل یونی Ion Exchange / مقیاس پذیری Scalability / جذب اورانیوم Uranium Adsorption / مخزن های همزن دار Stteried Tanks

46-43008

993

پایان نامه

آنالیز پلاستیک سازه شبکه فولادی با لحاظ اندرکنش خمش و پیچش Plastic Analysis of Steel Grillages Considering Bending-Tortion Iteraction

شبکه فولادی Steel Mesh / مقاومت RESISTANCE / شکل پذیری Ductility / اتصال فولادی Steel Connection / اتصال خمشی Bending Joint

09-43009

994

پایان نامه

بررسی پخش عرضی در منطقه گیاه خیز با سیلندرهای صلب مایل 

ضریب پخش عرضی Lateral Dispersion Coefficient / گیاهان غیرمستغرق Emergent Vegetation / عدد رینولدز Reynolds number / انعطاف پذیری Flexibility / گیاه انعطاف پذیر Flexible Vegetation / منطقه گیاهی Wetlands

09-43010

995

پایان نامه

مدل سازی دینامیکی توربوجت آزمایشگاه توربین گازی با هدف استخراج توابع کنترلیDynamic Modeling of Sharif Gas Turbine Laboratory Turbojet Engine for Determination of Control Algorithms

توربوجت Turbojet / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / روش اجزای سازنده Intercomponent Volume Method / موتور توربوشفت Turboshaft / روش همرشتاین وینر Hammerstein Wiener Method

08-43011

996

پایان نامه

روشهای هوشمند - بنیان در حفاظت ضدجزیره تولیدات پراکنده Intelligent-Based Anti-Islanding Methods in Distributed Generation

تولید پراکنده Dispersed Generation / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / حفاظت ضد جزیره Anti-Islanding Protection / نواحی شناسایی نشده Non Detection Zone / روش های هوشمند Intelligent-based Methods

05-43012

997

پایان نامه

اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل کشور: مطالعه موردی بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران Asymmetric Information in Iran Insurance Market: Case Study for Automobile Insurance in Iran Insurance Company

اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / کژمنشی Moral Hazard / انتخاب وارونه Adverse Selection / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / بیمه اتومبیل Automobile Insurance

44-43013

998

پایان نامه

بررسی مساله تماس لغزشی گوه لبه گرد با نیم فضا دارای پوشش هدفمند به کمک روش اجزای محدود Sliding Contact Problem of a Round Wedge with a FGM Coated Substrate with Finite Element Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / نامتقارن ASYMMETRY / گوه لبه گرد Rounded Apex Wedge / مساله تماس Contact Problem / تابع جریمه ای Penalty Function

45-43014

999

پایان نامه

تحلیل تلفات در موجبرهای دی الکتریک مصنوعی در فرکانس های موج میلیمتریAnalysis of Losses in Articial Dilectric Waveguides at Mm-Wave Frequencies

موج میلیمتری Millimeter Wave / مدل خط انتقال Transmission-line Model / تشدیدگر دیسک Disk Resonator / مدار مجتمع یکپارچه ریزموج Monolitic Microwave Integrated Circuit (MMIC) / دی الکتریک مصنوعی Artificial Dielectric

05-43015

1000

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز کانال 2.2 سازگار با استاندارد LTE Design and Implementation of a 2x2 LTE Channel Simulator

استاندارد تکامل دراز مدت Long Time Evolution (LTE)Standard / شبیه ساز کانال Channel Simulator / مولد اعداد تصادفی گاوسی Gaussian Variate Generator

05-4301

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

پایان نامه

تحلیل و بررسی رابطه زمان و جهت در شاه برهان دیودوروس کرونوس مگاری از دیدگاه منطق جدید Analysis of Time-Modality Relationship in Diodorus Cronus Master Argument from the Viewpoint of Modern Logic

زمان Time / جهت Azimuth / ضرورت و امکان Necessity and Possibility

42-43018

1002

پایان نامه

بررسی پارامترهای طراحی و عملکردی پیش گرمکن های دوار Study of Designing and Operating Parameters of Rotary Air Preheaters

نیروگاه منتظر قایم. / آب بندی Waterproofing / خوردگی Corrosion / ماتریس MATRIXS / نشت LEAKAG / پیش گرمکن هوای افقی Horizontal Air Preheater

08-43019

1003

پایان نامه

امکان سنجی تغییر کاربری یک موتور هوایی توربوجت به توربوشفت Feasibility Study of Converting a Turbojet Engine to a Turboshaft

توربوجت Turbojet / منحنی عملکرد PERFORMANCE CURVE / منحنی مشخصه عملکرد Performance Coefficient Curve / تحلیل تنش Stress Analysis / منحنی های عملکرد PERFORMANCE CURVES / موتور توربوشفت Turboshaft

08-43020

1004

پایان نامه

بررسی و مقایسه الگوهای چابک و ناب در زنجیره های تامین و تعیین الگوی بهینه با استفاده از الگو ریتم ژنتیک Studying and Comparing Agile and Lean Supply Chain Models and Determining the Optimum Model Using Genetic Algorithm

زنجیره عرضه Supply Chain / زنجیره عرضه ناب Lean Supply Chain / نقطه تفکیک DECOUPLING POINT / مدل سازی MODELING / زنجیره تامین چابک Agile Supply Chain / ترکیب ناب/چابک Leagilety / مدل سازی زنجیره تامین Supply Chain Modeling

01-43021

1005

پایان نامه

حذف فلزات سنگین از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت های پلیمری Heavy Metals Removal in Aqueous Solution by Polymer Composites

پلی آنیلین Polianilin / فلزات سنگین Heavy Metals / جذب سطحی Adsorption / آرسنیک Arsenic / آب Water

06-43022

1006

پایان نامه

اندر کنش غیر خطی تشدید شونده بین موج سطحی و امواج درونی Nonlinear Resonant Interaction of a Surface Wave and Interfacial Waves

امواج درونی Internal Waves / اندرکنش غیرخطی Nonlinear Interaction / روش اغتشاشی Perturbation Method / شیفت فرکانسی Frequency Shift / آب گل آلود Muddy Water / لایه نفوذی Diffusion Layer

09-43025

1007

پایان نامه

بهینه سازی SQUID NDE برای آشکارسازی نقص های نمونه های فلزی Optimization of SQUID NDE for Detection of the Defects in Metallic Samples

آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / اسکویید فرکانس رادیویی Radio Frequency Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / ادوات اسکویید Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) / حسگر ابررسانا Superconductor Sensor / بهینه سازی اسکویید NDE SQUID NDE Optimization / مسأله های معکوس مغناطیس Magnetic Inverse Solutions

05-43026

1008

پایان نامه

بازسازی سه بعدی صورت از طریق دو تصویر روبرو و کناری 3D Reconstruction of Face Using Front View and Side View Images

مدل شکل فعال Active Shape Model / بازسازی سه بعدی Three Dimensional Reconstruction / چهره انسان Human Face / قطعه بندی پوست Skin Segmentation / جستجوی نقاط ویزگی صورت Face Localization / ساخت نقشه بافت Texture Mapping / مدل تغییر شکل مش Deformable Mesh Model

02-43027

1009

پایان نامه

توسعه مدل خزش - خستگی جهت تخمین عمر قطعات سوپر آلیاژهای پایه نیکل در توربین های گازی 

سوپرآلیاژ پایه نیکل Nickel-Base Superalloy / تخمین عمر Lifetime Estmation / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / اندرکنش خزش - خستگی Creep-fatigue Interaction / محدوده کرنش غیر کشسان Inelastic Strain Range / کار مکانیکی Mechanical Work / پایستگی مومنتوم Momentum Conservation

45-43028

1010

پایان نامه

تبدیل متن به دنباله واجی با قابلیت تشخیص کسره اضافه و هم نگاره ها برای سنتز گفتار فارسی Text to Phoneme Transcription Capable to Detect Ezafe and Homographs for Persian Speech Synthesis

تبدیل متن به گفتار TEXT-TO-SPEECH TRANSFORM / هم نگاره ها Homographs / کسره اضافه Ezafe / حوزه اضافه Ezafe Construction

19-43030

1011

پایان نامه

محاسبات ابتدا به ساکن ساختار الکترونی و فونونی ابر رسانای x=0,0.5,1) Ba1-x Kx Fe2 As) Ab-initio Calculations of Electronic and Phonon Structures of Ba1-xKxFe2As2 (x = 0,0.5,1) Superconductor

محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / ساختار الکترونی Electronic Structure / برهم کنش الکترون- فونون ELECTRON-PHONON INTERACTION / ابررسانای با پایه آهن Iron Based Superconductor

04-43031

1012

پایان نامه

توسعه مزارع بادی با در نظر گرفتن اتصال بهینه و ملاحظات اقتصادی در کنار تقویت شبکه انتقال Optimizing Transmisson from Distant Wind Farms

نیروگاه بادی Wind Power Plant / مشارکت واحدها Units Commitment / تجزیه بندرز Benders Decomposition / تقویت شبکه انتقال Transmission Network Reinforcement

05-43033

1013

پایان نامه

شبیه سازی رفتار وارونه سیالات در نزدیکی چاه های تولید گاز مخازن گاز - کندانسSimulation of Retrograde Behavior of Hydrocarbons around the Production Wells in Gas-Condensate Reservoirs

مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / شبیه سازی رفتار وارونه سیالات Simulation of Retrograde Behavoir / الگوریتم صفحه مماس Tangent Plane Algorithm

06-43034

1014

پایان نامه

توسعه الگوریتمی شبه مدل محور برای بهینه سازی شبیه سازی Developin A New Metamodel-Based Simulation Optimisaztion Algorithm

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / طرح آزمایش متوالی Sequential Experimental Design / شبه مدل Metamodel / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / الگوریتم افزار آشیانه ای Nested Partition Algorithm / شبیه سازی هزینه بر Expensive Simulation

01-43035

1015

پایان نامه

استراتژی های سرمایه گذاری بهینه در زمان گسسته با دسترسی به ابزارهای مشتقه Optimal Investment Strategies in Discrete-Time With Access to Derivatives 

برنامه ریزی پویای احتمالی Stochastic Dynamic Programming / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / ابزار مشتقه مالی Financial Derivative Instrument / استراتژی های بهینه سرمایه گذاری Optimal Investment Strategies / معامله های گسسته Discrete Trading / تلاطم تصادفی با جهش Stochastic Volatility with Jump

01-43036

1016

پایان نامه

ارائه چارچوبی جامع برای سنجش عملکرد زنجیره تامین Toward an Integrated Framework for Supply Chain Performance Measurement

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / سنجش عملکرد Performance Measurement / شاخص عملکرد Performance Indicator

44-43038

1017

پایان نامه

شبیه سازی یک نابجایی لبه ای نزدیک مرز با در نظر گرفتن تئوری الاستیسیته سطح/میان سطح توسط RKPM اصلاح شده Augmented RKPM Modeling of a Glide Edge Dislocation Near a Grain Boundary in the Framework of Surface/Interface Elasticity

روش بازتولید نقطه با هسته Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) / روش بدون شبکه Meshless Method / کشسانی سطح/میان سطح Surface/Interface Elasticity / نابجایی لبه ای Glide Edge Dislocation / نانومتر لایه ای Nanolaminated Beam

53-43040

1018

پایان نامه

پیاده سازی بهینه ی کدک MPEG-4 HE-AACv2 بر روی یک DSP ممیز ثابت Efficient Implementation of MPEG-4 HE-AACv2 on a Fixed-Point DSP

پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP) / کدک پیشرفته صوتی Advanced Audio Codec (AAC) / کدگذاری پیشرفته صوتی + Advanced Audio Coding + (AAC+) / قرارداد مشارکتی نسل سوم 3rd Generation Partnership Project (3GPP) / پردازنده سی 6000 C6000 Processor

05-43042

1019

پایان نامه

آنالیز عددی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP به روش نصب بر روی شیارهای طولی Numerical Analysis of FRP Strengthened Beam with Lingitudinal Grooves

روش اجزای محدود Finite Element Method / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / گسیختگی Debonding / روش شیارزنی Grooving Method

53-43043

1020

پایان نامه

کاربرد قیمت گذاری در زمان بندی جریان کارگاهی Application of Pricing in Flowshop Scheduling

زمان بندی Scheduling / قیمت گذاری Pricing / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling

01-43044

1021

پایان نامه

اثر تغییرات اقلیم بر نیروگاه های برق آبی "Climate Change Impact on Hydropower Generation"

تغییر اقلیم Climate Change / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / حوضه آبریز سد کرخه Karkheh Dam River Basin / نیروگاه برق آبی Hydroelectric Power Plant

09-43045

1022

پایان نامه

بررسی و مدل سازی صدمه ایجاد شده در ناحیه اطراف چاه و شبیه سازی اثر آن بر جریان سیال در مخزن Investigation and Simulation of near Wellbore Damage Effect on Reservoir Fluid Flow

جریان سیال Fluid Flow / آسیب سازند Formation Damage / شبیه سازی مخزن Reservior Simulation / نفوذ سیال Fluid Invasion / فشار بالا تعادلی Overbalanced Pressure

06-43046

1023

پایان نامه

تحلیل سازه ی پوسته ی مخروطی ناقص متقارن محوری تحت ارتعاشات اتفاقی ناشی از بارهای آکوستیک به روش های تحلیلی و اجزای محدود Finite Element Method and Analytical Approach Solutions for a Conical Axisymmetric Shell Structure Under Random Acoustic Loading

ارتعاش تصادفی Random Vibration / بارگذاری اتفاقی Random Loading / پوسته مخروطی ناقص نازک Truncated Conical Thin Shell / بارهای صوتی Acoustic Loads

45-43047

1024

پایان نامه

تولید بیودیزل از روغن های گیاهی مصرف شده با استفاده از میکروارگانیسم های زندهProducing Biodiesel from Waste Frying Oil Using Whole Cell Biocatalysts

زیست دیزل Biodiesel / روغن خوراکی پسماند Used Frying Oil / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / بهینه سازی Optimization / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / سلول کامل Whole Cell

06-43048

1025

پایان نامه

مساله برنامه ریزی دسته بندی محصولات با محدودیت ظرفیت و سیاست تخفیف با رویکردهای حل فراابتکاری The Assortment Planning Problem Consisting Capacity Constraint and Discount Policy with Metahuristic Solution Methods

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / برنامه ریزی رسته بندی Assortment Planning / عملیات خرده فروشی Retail Operation / محدودیت ظرفیت Capacity Constraint / تخفیف Discount

01-43049

1026

پایان نامه

علم از دیدگاه دکتر علی شریعتی Science from Ali Shariati’s Viewpoint

روش شناسی علم Science Methodology / علی شریعتی Ali Shariati / ساینتیسم Scientism / اسکولاستیک جدید New Scholastic / علم انسان محور Human Based Science

42-43050

1027

پایان نامه

مطالعه اثر افزودن کاتالیست مس و اکسید های آن بر خواص حسگری نانوساختارهای تری اکسید تنگستن به گاز سولفید هیدروژن Doping Effect of Copper and Copper Oxide on H2S Sensing of Nanostructured WO3

تری اکسید تنگستن WO3 / اکسید مس Copper Oxide / حسگر سولفید هیدروژن Hydrogen Sulfide Sensor / نانوساختار Nanostructure / تحلیل لایه های نانوساختار Nanostructure Films Analysis

04-43053

1028

پایان نامه

معادلات تطوری تصادفی و اصل انحراف بزرگ Small Time Asymptotics for Stochastic Evolution Equations

معادله دیفرانسیل پاره ای تصادفی Stochastic Partial Differential Equation / اصل انحراف های بزرگ Large Deviation Principle / زمان کوچک مجانبی Small Time Asymptotic / کران تصادفی Stochastic Band / فرایند وینر بعد نامتناهی Infinite Dimension of Wiener Process

02-43055

1029

پایان نامه

حساب ملیاوین و حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با ضریب رانش یکنوا Malliavin Calculus And Numerical Solution of Stochastic Dierential Equations With Monotone Drifts

معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / حساب تغییرات ملیاوین Malliavin Calculus / تابع چگالی برای متغیر تصادفی Density Function for Random Variable / فرمول انتگرال گیری جزء به جزء روی فضای وینر Integration-by-parts Formula on Wiener Space

02-43056

1030

پایان نامه

آشکارسازی رابطه بین تغییرپذیری اقلیمی و نوسانات سطح آب زیرزمینی و پیش بینی سطح آب زیرزمینی با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و موجک Variation Trend Analysis of Groundwater Depth with Wavelet Neural Network, and Detection of Relationship Between Climate Variability and Groundwater Variation Depth with Wavelet Analysis (Ghorveh-Dehgolan plain)

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تبدیل موجک Wavelet Transform / آشکارسازی پدیده های اقلیمی Climate Phenomena Detection / روش Varimax Varimax Method

09-43060

1031

پایان نامه

مطالعه تجربی و مدل سازی فرایند تولید ذرات بسیار ریز با استفاده از سیالات فوق بحرانی Experimental Study and Modelling of Ultrafine Particles Formation by Using the Supercritical Fluids

نانوذرات Nanoparticles / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / آب گرمایی فوق بحرانی Supercritical Hydrothermal / انبساط ناگهانی سیال فوق بحرانی Supercritical Solution Rapid Expansion / حلالیت استامینوفن Acetaminophen Solubilities / منتول Menthol / دی اکسید زیرکونیوم Zirconium Dioxide / فریت بیسموت Bismuth Ferrite

06-43061

1032

پایان نامه

کاربرد الگوریتم های تصویرسازی در حل مساله تکمیلی خطی در تخصیص ترافیکApplication of Projection Algorithms for Solving Linear Complementarity Problems in Traffic Assignment

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / مکملی خطی Linear Complementarity / الگوریتم لمکه Lemke Algorithm / الگوریتم تصویرسازی گاوس - سایدل Projection Gauss-Seidel Algorithm

09-43062

1033

پایان نامه

بررسی تاثیر استفاده از تابع تاخیر چند متغیره برای تقاطع بدون چراغ در مسأله تخصیص ترافیک Effect of Using Multi-Variable Delay Functions for Unsignalized Intersections on Traffic Assignment Problem

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / الگوریتم تکمیلی Complementary Algorithm / تقاطع بدون چراغ راهنمایی Unsignalized Intersection / تابع تأخیر تقاطع Intersection Delay Function / تابع تاخیر چند متغیره Multi-variable Delay

09-43065

1034

پایان نامه

بررسی پدیده کاتدیک شیلدینگ در لوله های گاز Catodic Shielding In Gas Pipelines

جدایش کاتدی Cathodic Disbonding / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / امپدانس الکتریکی Electrical Impedance / حفاظ کاتدی Cathodic Shielding

57-43066

1035

پایان نامه

بررسی تاثیر شوری بر تجزیه پذیری ترکیبات نفتی (مطالعه موردی فورفورال)در راکتور با بستر متحرک (بیوراکتور MBBR) Experimental Study on the Effect of Salinity on Biodegradation of Oil components (Furfural case study) in Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) System

فورفورال Furfural / شوری Salinization / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / غلظت بهینه Optimal Concentration / بازده حذف مواد آلی Organic Removal Rate

09-43067

1036

پایان نامه

بررسی مسأله زمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف و زمان های آماده سازی وابسته به توالی ماشین ها A No-Wait Flowshop Scheduling Problem with Sequence Dependent Setup Time

آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / زودهنگامی و دیرهنگامی کارها Weighted Earliness/Turdiness / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / محدودیت عدم توقف No-wait

01-43068

1037

پایان نامه

آنالیز سازه های بلند دارای مهاربند بازویی واقع شده بر روی پی های انعطاف پذیر با استفاده از مدل سازی به روش اجزای محدود Analysis of Tall Outrigger Braced Structures on Flexible Foundations Using Finite Elements Modeling

پی انعطاف پذیر Flexible Foundation / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / سازه های بلند High Structures / محیط های پیوسته. / مهاربند بازویی Outrigger Braced

09-43069

1038

پایان نامه

توسعه الگوریتمی برای بهینه سازی آزمایش های شبیه سازی کامپیوتری Development of an Algorithm for Optimizing the Digital Computer Simulation Experiments

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / طرح آزمایش متوالی Sequential Experimental Design / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / شبه مدل کرایگینگ تصادفی Stochastic Kriging Metamodel / الگوریتم افزار آشیانه ای Nested Partition Algorithm

01-43070

1039

پایان نامه

برآورد جریان در شبکه های حمل و نقل شهری با نوسانات روز - به - روز زمان سفرEstimating Traffic Flow in Urban Networks with Day-To-Day Travel Time Fluctuations

انحراف معیار زمان سفر Travel Time Standard Deviation / جریان تعادلی بدبینانه Pessimistic Equilibrium Flow / قابلیت اطمینان Reliability / زمان سفر Travel Time / حمل و نقل شهری UrbanTransport

09-43071

1040

پایان نامه

بررسی تبدیل متان به هیدروکربن های سنگین تر در محیط پلاسمای غیر تعادلیMethane Conversion to Higher and Valuable Hydrocarbons by Non-Thermal Plasma

پلاسمای غیرتعادلی Non Equilibrium Plasma / تبدیل متان Methane Conversion / تخلیه الکتریکی اسپارک Spark Discharge / گزینش پذیری استیلن Acetylene Selectivity

04-43072

1041

پایان نامه

بررسی عملکرد خمشی پل تقویت شده با ورق FRP به روش باند جزئی Numerical Analyses for Flexural Behavior of Bridge Deck Strengthened with Frp Sheets Using Partially Bonding System

مقاوم سازی UPGRADING / عرشه پل Bridge Deck / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / سیستم باند جزیی Partially Bonding System

09-43073

1042

پایان نامه

بررسی جریان درون انژکتورهای فشاری - چرخشی Investigation of Flow Inside the Pressure Swirl Atomizer

روش مکان هندسی Level Set Method / انژکتورهای فشاری - چرخشی Pressure-Swirl Injectors / مدل آشفتگی صریح جبری تنش رینولدزی Explicit Algebraic Reynolds Stress Model / حل جریان لایه مرزی آشفته Turbulent Boundary Layer Solution / پایداری جریان چرخشی Swirl Flow Stability

08-43074

1043

پایان نامه

ارزیابی عملکرد و بهینه سازی سامانه چرخش الگوی تشعشعی آرایه آنتن ها با پراشه های نوری Performance Analysis and Optimization of Optically Steered Arrayed Antennas with Gratings

آرایه فازی Phased Array / پراشه ها ی نوری Diffraction Gratings / توری پراش برگ Fiber Bragg Grating (FBG) / ادوات نوری Optical Elements / چرخش الگوی تشعشعی Optical Beam Steering

05-43076

1044

پایان نامه

کرانداری در بعد بالاتر سیستم شموتاکسی سهموی با منبع لجستیک Boundedness in the Higher-Dimensional Parabolic-Parabolic Chemotaxis System with Logistic Source

وجود سراسری GIOBAL EXISTENCE / تاکتیسم شیمیایی Chemotaxis / منبع لجستیک Logistic Source / کران داری Boundedness / مجموعه جاذب Absorbing Set

02-43079

1045

پایان نامه

پیاده سازی یک الگوریتم نقطه درونی با گام های ترکیبی جستجوی خطی و ناحیه اعتماد برای بهینه سازی غیر خطی An Implementation of an Interior Point Algorithm for Nonlinear Optimization Combining line Search and Trust Region Steps

بهینه سازی غیرخطی Nonlinear Optimization / روش نقطه داخلی Interior Point Method / جستجوی خطی Line Search / ناحیه اعتماد Trust Region / روش گرادیان مزدوج Conjuagate Gradient Method

02-43080

1046

پایان نامه

استفاده از آماره چند متغیره در ساختن بازه های اطمینان برای میانگین فرایندهای تصادفی در حالت پایدار: رویکردی نوین Using Multivariate Statistics to Build Confidence Interval for Means of Steady State Stochastic Processes: New Approach

شبیه سازی حالت پایا Steady State Simulation / خودهمبستگی Autocorrelation / استقلال داده ها Independent Data / بازه اطمینان Confidence Interval / تحلیل خروجی های شبیه سازی Output Analysing Simulation

01-43081

1047

پایان نامه

یادگیری نیمه نظارتی و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر Semi-supervised Learning and its Application to Image Categorization

یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / خمینه Manifold / طبقه بندی تصاویر Images Classification

19-43082

1048

پایان نامه

پیش بینی لحظه ای جریان ترافیک و تخمین زمان سفر Real-Time Traffic Flow Forecasting and Travel Time Prediction

ترافیک Traffic / زمان سفر Travel Time / پیش بینی Forecasting / مسیریابی ROUTING / سیستم حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation System (ITS) / تخمین لحظه ای Forecast

19-43083

1049

پایان نامه

فهم آماری زبان فارسی بر مبنای پیکره متنی نیمه برچسب گذاری شده Persian Statistical Natural Language Understanding Based on Partially Annotated Corpus

فهم زبان گفتار Spoken Langauge Understanding / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / یادگیری فعال Active Learning / روش داده محور Data Driven Method / بردار حالت پنهان Hidden Vector State / بردار حالت پنهان تعمیم یافته Extended Hidden Vector State

19-43086

1050

پایان نامه

کنترل فرسایش بستر با صفحات مستغرق در محل اتصال کانال ها با زاویه 90 درجهScouring Contol by Submerged Vanes at 90° Open-Channel Junctions

اتصال کانال Channel Junction / صفحه های مستغرق Submerged Vanes / رسوب گذاری Sedimentation / فرسایش Erosion

09-43088

1051

پایان نامه

سنتز گفتار فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکف Persian Speech Synthesis Using Hidden Markov Models

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / مدل اچ0ام0ام HMM Model / سنتز گفتار فارسی Persian Speech Synthesis / سیگنال باقی مانده Residual Signal / تست امتیازدهی به مقایسه ها Comparison Category Rating (CCR)Test / روش SPD- PCA SPD-PCA Method

19-43090

1052

پایان نامه

بررسی و مدل سازی نشست ذرات چربی با دانسیته ی کم (LDL)در شریان کاروتیدModeling of Deposition of Low Density Lipoprotein (LDL) in Carotid Artery

جریان خون Blood Flow / انتقال جرم Mass Transfer / محیط متخلخل POROUS MEDIA / تصلب شرایین Atherosclerosis / لیپوپروتئین با دانسیته کم Low Density Lipoprotein (LDL)

08-43093

1053

پایان نامه

ارزیابی کمی ریسک شکست در لوله های آ ب با روش رگرسیون و کاربرد آن در پیش بینی هزینه های تعمیر و جایگزینی Quantitative Risk Assessment on Water Conduits by Regression Model and Its Application in Predicting the Cost of Repairing and Replacing

عمر مفید باقیمانده Remaining Useful Life / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / شبکه آب رسانی Water Main / انتخاب بهترین زیرمجموعه Best Subset Selection

01-43094

1054

پایان نامه

بررسی نحوه تاثیر تیتانیم و ترکیبات آن بر سینتیک جذب و دفع هیدروژن در هیدرید منیزیم نانوساختار Effect of Titanium Compounds on H-kinetics of Nanostructured Magnesium Hydride

ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / تیتانیوم هیدرید Titanium Hydride / هیدروژن زدایی Dehydrogenation / ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / آزمون حجم نسبی زیورت Volumetric Sievert Test / اکسید تیتانیوم نانومتری Nanosized Titanium Oxide / هیدرید منیزیم نانوساختار Nanostructured Magnesium Hydride

07-43095

1055

پایان نامه

مدل سازی و بهینه سازی استفاده از پسماند های جامد در سیستم تولید همزمان برق و حرارت Modeling and Optimization of Solid Waste Application in Combined Heat and Power System

تولید همزمان Cogeneration / میکروتوربین Microturbine / بهینه سازی Optimization / زیست توده Biomass / فرایند گازی کردن Gasification Process

46-43098

1056

پایان نامه

شبیه سازی جریان خون در دوشاخگی کاروتید با رویکرد چندمقیاسی یک و سه بعدیCoupling 3D-1D for Blood flow Simulation in Carotid Bifurcation

دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / توابع قابل تعریف به وسیله کاربر User Defined Functions

08-43099

1057

پایان نامه

مسیریابی سه بعدی بین دو نقطه با یک دستور فراابتکاری ترکیبی پیشنهادی A Hybrid Meta-Heuristic Algorithm to Solve Three Dimensional Highway Alignment Optimization Problem

مسیریابی ROUTING / الگوریتم ترکیبی Hybrid Algorithm / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / مسیریابی همزمان افقی و قایم Vertical and Horizontal Alignment

09-43100

1058

پایان نامه

توپولوژی، هندسه و جبر طرح گروتندیک Topology, Geometry and Algebra of Grothendieck’s Dessin

گروه گالوایی مطلق ABSOLUTE GALOIS GROUP / نظریه دسن دانفان Dessin d'enfant Theory / نگاشت بیلی Belyi Map / دیفرانسیل درجه دوم Quadratic Differential / گروه کارتوگرافیک Cartographic Group

02-43101

1059

پایان نامه

کاربرد داده کاوی در بهداشت و درمان Application of Data Mining in Healtcare

داده کاوی Data Mining / طبقه بندی Classification / نسبت درست نمایی LIKELIHOOD RATIO / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / پیش بینی مدت زمان بستری شدن در بیمارستان Duration of Hospitalization

01-43102

1060

پایان نامه

بررسی و شناسایی نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید با خاصیت ضد میکروبی The Development of Anti-Microbial PLA Nanocomposites

پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / سینتیک رهایش آنتی باکتری/آنتی اکسیدان Antibacterial/Antioxidant Release Kinetics

06-43103

1061

پایان نامه

سنتز و شناسایی برخی از کمپلکس های فلزات واسطه و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در واکنش های اکسایشی، هک، سوزوکی، سونوگاشیرا و الفین متاستیزSynthesis and Characterization of Various Transition Metal Complexes and the Application in Oxidation, Heck, Suzuki, Sonogashira and Olefin Metathesis

پالادیوم Palladium / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / الکل ها Alcohols / اکسون Oxone / اکسازین Oxazine / کمپلکس های آهن Iron Complexes / کاتالیزور همگن Homogeneous Catalyst / واکنش های اکسایش Oxidation Reactions / واکنش های جفت شدن Coupling Reactions / الفین متاتسیز Olefins Methatesis

03-43104

1062

پایان نامه

ساخت پروب مچی فوتوپلتسیموگرافی برای اندازه گیری تغییرات قطر شریان رادیالDevelopment of a Wrist PPG Probe for the Measurement of Radial Artery Diameter

اتساع عروق ناشی از جریان Flow Mediated Dilation / پروب فوتوپلتیسموگرافی Wrist Photoplethysmography Probe / تغییرات قطر شریان رادیال Radial Artery Diameter Changes / شبیه سازی نوری مونت کارلو Monte Carlo Optical Simulation

05-43105

1063

پایان نامه

پاسخ دینامیکی تیر ساده تحت اثر جرم، فنر و میراگر متحرک Dynamic Response of a Finite Beam Subjected to a Moving Oscillator

جرم متحرک Traveling Mass / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / شرایط مرزی Boundary Conditions / فنر متحرک Moving Oscillator

53-43107

1064

پایان نامه

بررسی و بهینه سازی پوشش های آلیاژی الکترولس Ni-P-Zn Investigation and Optimization of Ni-P-Zn Electroless Alloy Coatings

پوشش آلیاژی Alloy Coating / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / حمام سولفات اسیدی Acid Sulfate Bath / پوشش دهی Coating / الکترولس Electroless

57-43108

1065

پایان نامه

بررسی تاثیر دمای پایین روی همدوسی در حافظه ی کوانتومی Z2 Low-Temperature Coherence Properties of Z2 Quantum Memory

اصل برهم نهی Superposition Principle / نظریه انسجام COHERENCE THEORY / حافظه کوانتومی Quantum Memory / کیوبیت های منطقی Logical Qubits / پایه منطقی Logical Basic / خطای کوانتومی Quantum Error

04-43110

1066

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی حرکت شتابدار قطره مایعات نیوتنی و غیر نیوتنی Experimental Investigation on the Accelerated Motion of Newtonian and Non-Newtonian Liquid Drops

پردازش تصویر Image Processing / ضریب پسا Drag Coefficient / قطره مایعات نیوتنی Newtonian Liquid Drops / تغییر شکل قطره ها Drop Deformation / دنباله قطره ها Draps Sequence / قطره مایعات غیر نیوتنی Nonnewtonian Liquid Drops

08-43111

1067

پایان نامه

تهیه سامانه اطلاعاتی هوشمند جهت پیش بینی و کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع اول Development of an Intelligent System to Predict and Control Blood Glucose Level in Type 1 Diabetic Patients

قند خون Blood Glucose / منطق فازی Fuzzy Logic / مدل فازی Fuzzy Model / دیابت نوع اول Diabetes Mellitus Type 1

06-43112

1068

پایان نامه

بررسی نظری تاثیر لایه میانی بر اندر کنش غیر خطی تشدید شونده میان موج سطحی و امواج درونی Theoretical Study of the Effects of a Diffuse Layer on Nonlinear Interaction of a Surface Wave with Interfacial Waves

تشدید Resonance / امواج درونی Internal Waves / روش وردشی Variational Method / اندرکنش غیرخطی امواج Wave Nonlinear Interaction / لایه میانی Diffuse Interface

09-43113

1069

پایان نامه

بررسی سنتز و خواص پوشش های نانوکامپوزیت TiO2-CNT بر روی آلومینیمInvestigation on Synthesis and Properties of TiO2-CNT Nanocomposites Coating on Al Substrate

روش سل - ژل Sol-Gel Method / فعالیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Activity / طیف مرئی - ماوراء بنفش Ultra Violet-Visible / پوشش نانوکامپوزیت Nano-Composite Coating / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / شکاف انرژی Band Gap / کامپوزیت اکسید تیتانیوم - نانولوله های کربنی Titanium Oxide-Carbon Nanotube (Tio2-CNT)

07-43114

1070

پایان نامه

تاثیر سیکل های متواتر زلزله در روش طراحی بر اساس عملکرد با رویکرد انرژی The Effect of Earthquake Repeated Cycles in Performance Based Design Methodology Utilizing Energy Concept

طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / انرژی هیسترزیس ورودی زلزله Earthquake Hystersis Energy / خرابی تجمعی Cumulative Damage / ارزیابی سازه ها با استفاده از روش انرژی Structural Assesment by Energy Method / تحلیل خطر لرزه ای Seismic Hazard Analysis

09-43115

1071

پایان نامه

بررسی تئوری - تجربی تهیه آب شیرین به وسیله ترکیب روش های CSP و MEDTheoretical and Experimental Investigation of Preparation of Distillate Water by Combination of CSP and MED Methods

توان خورشیدی تمرکزی Coucentrated Solar Power (CSP) / شیرین سازی چند مرحله ای Multi-Effect Desalination (MED) / بازتاب کننده فشرده خطی فرنل Compact Linear Fresnel Reflector (CLFR) / شیرین سازی خورشیدی Solar Desalination

06-43116

1072

پایان نامه

تجزیه و تحلیل مهندسی هزینه همراه با ارائه مدلی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی) Analyzing Cost Engineering Along With Presenting A Model To Reduce Cost Of industrial Products

قیمت تمام شده Financial Ratios / مدیریت هزینه Cost Management / مدل زنجیره ارزش پرتر Porter's Value Chain Model / کلادوگرام سیستم مدیریت هزینه Cost Management System Cladogram

01-43117

1073

پایان نامه

بهبود مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم بی درنگ به کمک روش های تجمیع داده Enhancement of Energy Consumption of Real-Time Wireless Sensor Networks by Data Aggregation Techniques

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بی درنگی Real-Time Procces / انرژی Energy / زمان بندی Scheduling / ادغام داده Data Aggregation

19-43120

1074

پایان نامه

خصوصیات ذرات موجود رواناب شهر تهران Characterization of Urban Stormwater-borne Solids in Tehran Metropolitan City, Iran

توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / تهران Tehran / کاربری زمین Land-Use / ارتباط آلاینده ها باذرات Particle Pollutant Association / ذرات انباشته شده بر سطح خیابان ها Road-Deposited Sediment

09-43121

1075

پایان نامه

تعیین ظرفیت برشی برشگیرهای نبشی Angle Shear Connectors Capacity

روش اجزای محدود Finite Element Method / اتصال برشی Shear Connection / تیر مرکب Composite Beam / نبشی Angles

09-43124

1076

پایان نامه

بررسی کشندگی نانو و میکرو آینه ها تحت نیروی مویینگی با در نظر گرفتن اثرات بارهای کسیمیر و واندروالس Pull-in Analysis of Nano/Micromirrors under Effect of Capillary Force with Consideration Influences of Casimir and Van Der Waals Forces

ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / نیروی کازیمیر Casimir Force / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / نانومیکرو آینه Nanomicro Mirror / نیروی مویینگی Capillary Force

08-43126

1077

پایان نامه

درباره نوعی بازی ساخت شبکه About A Model For Network Creation Game

نظریه بازی GAME THEORY / بودجه محدود Bounded Budget / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / ساخت شبکه Network Creation / قطر گراف Graph Diameter

02-43130

1078

پایان نامه

تاثیر مقدار و آرایش آماتورهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمشThe Effect of Arrangement and Density of Longitude and Tranverse Bars on Prestressed Concrete Beams Under Moment

بار گسیختگی Failure Load / ترک Crack / شکل پذیری Ductility / تیرهای بتنی پیش تنیده Prestressed Concrete Beams / آرایش آرماتورها Arrangement of Bars

09-43131

1079

پایان نامه

شبیه سازی تشکیل و جداسازی قطره با استفاده از روش شبکه بولتزمن Simulation of Droplet Formation and Detachment, Using Lattice Boltzmann Method

جریان دوفازی Two Phase Flow / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / جدایش قطره Drop Detachment / تشکیل قطره Droplet Formation / روش تابع مشخصه Index Function Method

45-43135

1080

پایان نامه

شناسایی فاکتورهای موثر بر مدیریت ارتباطات با مشتری در سازمان های پروژه محورIdentification of Factors Affecting the Implementation of CRM Systems in Project Based Firms

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / سازمان پروژه محور Project Based Organization / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / فرایند Process / فناوری Technology / استراتژی Strategy / یکپارچگی INTEGRATION

44-43137

1081

پایان نامه

پیاده سازی معماری VLSI برای یک آشکارساز 4x4 MIMO سازگار با استاندارد LTEVLSI Architecture Implementation for a 4×4 MIMO Detector Applied to the LTE

سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / استاندارد تکامل دراز مدت Long Time Evolution (LTE)Standard / دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی - تک حاملی Single Carriere-Frequancy Division Multiple Access (SCFDMA)

05-43138

1082

پایان نامه

حل مسئله قیمت گذاری شبکه با کمترین تعداد باجه عوارض Solving Network Toll Pricing Problem with Minimum Tollbooth

قیمت گذاری شبکه Network Pricing / شبکه حمل و نقل Transportation Network / کمینه تعداد باجه عوارض Minimum Tollbooth Problem

09-43139

1083

پایان نامه

صرفه جویی انرژی در سیستم حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری (مترو)با استفاده از سیستم ذخیره ساز متحرک Energy Savings in the Urban Electrified Railway using Onboard Storage Systems Energy Savings in the Urban Electrified Railway Using Onboard Storage Systems

راه آهن برقی Electric Railway / ابرخازن Supercapacitor / ذخیره انرژی Energy Storage / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / شبیه سازی Simulation

05-43140

1084

پایان نامه

توسعه روش های ریزاستخراج جدید بر پایه استفاده از جاذب های نانوساختاریDevelopment of Novel Microextraction Methods Based on Nanostructured Sorbents

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوالیاف Nanofiber / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / تله سوزنی Neadle Trap / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / ریز استخراج در سرنگ پر شده Microextraction in Packed Syringe (MEPS) / نانوکامپوزیت های نانولوله های کربنی Nanocomposites of Carbon Nanotubes

03-43142

1085

پایان نامه

شاخص هایی جهت سنجش نتایج بر پایه مدل EFQM برای فرایند های پروژه محور گروه مپنا با تاکید بر نتایج مشتریان و نتایج کلیدی A Set of Indicators, Based on EFQM Model, for Key Results and Customer Results for Project Oriented Processes of MAPNA Group

سازمان پروژه محور Project Based Organization / معیارها INDICATORS / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) Iran Power Plants Project Management (MAPNA) / بنیاد مدیریت کیفیت اروپا European Foundation Quality Management (EFQM) / نتایج مشتریان Customer Results / نتایج کلیدی عملکرد Key Results

01-43143

1086

پایان نامه

کدینگ چند توصیفه ویدئو مبتنی بر ترکیب لایه های پایه و بهبود کدینگ مقیاس پذیر و بهینه سازی سازگار با کانال Multiple Description Video Coding Based on Base and Enhancement Layers of SVC and Channel Adaptive Optimization

کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / داده ویدیویی Video Content / بسته های از بین رفته Packets Loss / کدگذاری چند توصیفه Multiple Description Coding / ارسال ویدیو Video Transmission / انتشار خطا Error Propagation / اعوجاج انتها تا انتها End-to-End Distortion

05-43145

1087

پایان نامه

بررسی و شبیه سازی رادار غیر فعال مبتنی بر وایمکس WiMAX-Based Passive Radar Systems

تابع ابهام Ambiguity Function / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 16/802 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.16 Standard / استاندارد وی مکس Wimax Standard / رادار غیرفعال Passive Radar

05-43146

1088

پایان نامه

مرور تاریخی و شرح نظریه داروین بر اساس کتاب منشأ انواع و نمونه هایی از مسائل فلسفی داروینیسم A Historical Review on Darwin's Theories and Darwinism's Philosophical

انتخاب طبیعی Natural Selection / داروینیسم Darwinism / تکامل Evolution / داروین Darwin / منشا انواع Origin of Species

42-43147

1089

پایان نامه

کاربرد تئوری بدیهه گرا در انتخاب طراحی مناسب Application of Axiomatic Design in Appropriate Design Selection

اطلاعات Information / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / موج برهای مخابراتی Guide Waves / سیستم های اطلاعاتی یکپارچه Integrated Information Systems / یکپارچه سازی نرم افزاری کسب و کار Enterprise Application Integration (EAI)

01-43148

1090

پایان نامه

کمپلکس های انتقال بار شیف بازهای استخلاف شده بیس (2 - ایل متیلن تیوفن)-4،1 - بنزن دی آمین با ید و تتراسیانو اتیلن Charge Transfer Complexes of Substituted Bis (thiophen-2-Ylmethylene)Benzene-1,4-Diamine Schiff Bases with Iodine and TCNE

طیف نورسنجی Spectrophotometry / ید IODINE / ترکیبات انتقال بار Charge Transfer Compounds / ترکیب های شیف باز تیوفن دار Thiophen Schiff-Base Compounds / پذیرنده الکترون Electron Acceptor / دهنده الکترون Electron Donor / تتراسیانو اتیلن TCNE Ethylene

03-43149

1091

پایان نامه

طراحی روشی عددی به منظور تحلیل هیدرودینامیکی نجات یک کشتی مغروقImpelementation of Numerical Method For Hydrodynamic Behavior for Salvage of a Sunken Ship

تحلیل هیدرودینامیکی Hydrodynamic Analysis / حرکت صعودی Raising Movment / عملیات نجات Salvage Operation / کشتی مغروق Drowned Ship

08-43150

1092

پایان نامه

بررسی سینتیک تولید زیست دیزل با استفاده از روغن کرچک Study on the Kinetics of Enzymatic Biodiesel Production Using Castor Oil

سینتیک واکنش Reaction Kinetics / واکنش آنزیمی Enzyme Reaction / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زیست دیزل Biodiesel / مکانیزم دوسوبستر ایی پینگ - پنگی Bisubstrate Ping-Pong Mechanism

06-43151

1093

پایان نامه

تاثیر عناصر آلیاژی و سیکل عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر قابل ماشین کاری (MADI)با مدول بالا Study on the Kinetics of Enzymatic Biodiesel Production Using Castor Oil

چدن نشکن Ductile Cast Iron / چدن نشکن آستمپر قابل ماشین کاری Machinable Austempered Ductile Iron (MADI) / مدول بالا High Modulus

07-43152

1094

پایان نامه

مدل سازی آیروالاستیک، صحه گذاری تجربی و آنالیز پایداری یک پرنده بالزن در پرواز صفحه ای Aeroelastic Modeling, Experimental Validation and Stability Analysis of a Flapping Wing Air Vehicle in Planar Flight

بال انعطاف پذیر Flexible Wing / شبیه سازی Simulation / کنترلر. / سکوهای آزمایش Test Stands / بال زدن Flapping Wing / مدل سازی ایروالاستیک Aeroelastic Modeling / آیرودینامیک شبه پایا Quasi Steady Aerodynamics

45-43153

1095

پایان نامه

گرانش همدیس در سه بعد فضا زمانی In Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy

تمام نگاری Holography / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / گرانش همدیس چرن - سیمونز Conformal Chern-Simons Gravity (CSG)

04-43154

1096

پایان نامه

رویکردی جدید در عیب یابی مقاوم سیستم های غیرخطی A New Robust Fault Detection Approach to Nonlinear Dynamical Systems

معادله ریکاتی RICCATI EQUATION / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / آشکارساز بهینه عیب Optimal Fault Detection / عدم قطعیت چندوجهی Polytopic Uncertainty / سیستم های لیپ شیتز Lipschitz Systems

05-43155

1097

پایان نامه

بهبود روش های ارائه شده در مدل سازی انفجار ابر گاز در جهت تخمین موقعیت مناطق متراکم واحدهای فرایندی با استفاده از ابزارCFD To Improve the Methods Using to Distinguish Congested Area in Process Plants by CFD

سرعت شعله Flame Speed / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انفجار ابر بخار Vapor Cloud Explosion / منطقه متراکم Congested Area

06-43156

1098

پایان نامه

مطالعات تجربی و بهینه سازی حذف ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای توسط قارچ های لیگنولیتی در بیوراکتور دوغابی Experimental Study and Optimization of Bioremediation of PAHs by Newly Isolated Thermophilic Filamentous Fungi in Slurry Bioreactor

زیست درمانی Bioremediation / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria / واکنشگاه زیستی دوغابی Slurry Bioreactor

06-43157

1099

پایان نامه

ساخت نانوجاذب هیبریدی برای جذب دی اکسید کربن Synthesis of Hybrid Nano-Adsorbent for CO2 Adsorption

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / جذب دی اکسیدکربن Carbon Dioxide Absorption / کربن فعال Activated Carbon / نانوجاذب ترکیبی Hybrid Nanoadsorbent

06-43158

1100

پایان نامه

تشخیص آسیب و پایش سلامت سازه ها به کمک روش های دینامیکی ترکیبیDamage Detection and Structure Health Monitoring With Hybrid Dynamic Methods

تشخیص آسیب Damage Identification / شناسایی سیستم System Identification / به روزرسانی مدل Model Updating / مشخصات مودال Modal Characteristics / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / روش تقاطع مدل - تقاطع مود Cross-Model Cross-Mode Method

09-43159

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

پایان نامه

مهندسی مجدد فرایندهای بنیاد نیکوکاری رایحه 

مهندسی مجدد REENGINEERING / طراحی بانک اطلاعاتی Database Designing / مدیریت کیفیت QUALITY MANAGEMENT / طراحی مجدد فرایند Process Re-Design / سازمان های مردم نهاد Non-Governmental Organization (NGO)

01-43160

1102

پایان نامه

طراحی یک مدولاتور 12 بیتی دلتا سیگما برای کاربردهای بی سیم A 12 Bit Delta-Sigma Modulator For Wireless Applications

مدولاتور دلتا - سیگما DELTA-SIGMA MODULATOR / ثبات تقریب متوالی Successive Approximation Register (SAR) / مدولاتور باتوان مصرف کم LOW POWER MODULATOR / مدولاتور سیگما دلتای زمان پیوسته Continuous-Time Sigma-Delta Modulator / تاخیر اضافی حلقه Excess Loop Delay / مدولاتور زمان گسسته Discrete Time Modulator

05-43161

1103

پایان نامه

طراحی و ساخت مدارات پیشین یک گیرنده یکپارچه UHF-RFID با توانایی مکان یابی تگ های غیرفعال Design and Implementation of a Front-End For an Integrated UHF-RFID Reader with Tags Direction Finding Ability

تداخل کننده Interferer / مکان یابی LOCATION / حذف سیگنال مزاحم Interferer Rejection / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / مخلوطکن Mixer / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / برچسب Label / نسبت تضعیف مد مشترک Common Mode Rejection Ratio (CMRR) / گیرنده های رادیویی Radio Frequency Receiver

05-43162

1104

پایان نامه

مسئله زمان بندی پروژه در محیط زنجیره عرضه Project Scheduling in Supply Chain Environment Problem

زمان بندی پروژه Project Scheduling / زنجیره عرضه Supply Chain / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / انتخاب پیمانکار Contractor Selection

01-43163

1105

پایان نامه

بررسی عملکرد استراتژی های معاملاتی کمی در بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران Evaluating the Performance of Quantitative Trading Strategies in the Gold Coin futures Maket of Iran Merchantile Exchange

پس آزمایی Backtesting / استراتژی های معامله های کمی Quantitative Trading Strategies / فرضیه کارایی بازار Efficient Market Hypothesis / معامله های آتی سکه طلا Gold Coin Futures Market

44-43165

1106

پایان نامه

حسگری فشرده و تکمیل ماتریس و کاربرد آن ها در مخابرات Compressed Sensing and Matrix Completion and their Applications in Communications

چندگانگی Multiplicity / حسگری فشرده Compressive Sensing / دسترسی تصادفی Random Access / محوشدگی Fading / تکمیل ماتریس مقاوم Rubust Matrix Completion / تجزیه تنک - کم رتبه Sparse-Low Rank Decomposition

05-43166

1107

پایان نامه

تخمین مؤلفه های یک سیگنال سه فاز آلوده به اختلالات سینوسی با استفاده از یک الگوریتم وفقی Adaptive Estimation of Components of a Three-Phase Signal Polluted with Sinusoidal Disturbance

فیلترهای تطبیقی Adaptive Filters / هارمونیک ها HARMONICS / الگوریتم وفقی Adaptive Algorithm / پایداری سیستم System Stability / فیلتر شکافدار وفقی Adaptive Notch Filter / سیگنال قدرت Power Signal / تخمین مؤلفه Component Estimation / هارمونیک داخلی Interharmonic

05-43167

1108

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی پایداری ترمودینامیکی امولسیون نفت و آب با حضور مواد فعال سطحی در درجه های متفاوت دما Experimental Study and Modeling of Thermodynamic Stability of the Oil and Water Emulsions in the Presence of Surfactants And Different Degrees of Temperature

نفت خام CRUDE OIL / کشش سطحی SURFACE TENSION / دما Themperature / مواد فعال سطحی Surfactants / نظریه گرادیان کاهن Cahn Gradient Theory

06-43169

1109

پایان نامه

شوک های نفتی تا چه حد چرخه های تجاری ایران را در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با فروض نیوکینزی توضیح می دهد؟ To What Extent Do Oil Price Shocks Explain the Business Cylces of the Economy of Iran in a Dynamic Stochastic General Equilibrim Model Under New-Keynesian Assumptions?

چرخه های تجاری حقیقی Real Business Cycle / شوک قیمت نفت Oil Price Shocks / نوسانات اقتصادی Economic Fluctuations / اقتصاد صادرکننده نفت خام Oil-exporting Economy / چسبندگی های اسمی Nominal Rigidities

44-43170

1110

پایان نامه

مدل سازی مدار گسترده ساختارهای نانومتری پلازمونیکی و کاربردهای فوتونیکیDistributed Circuit Modeling of Plasmonic Nanostructures

مدل خط انتقال Transmission-line Model / فیلترها Filters / تزویج کننده ها Couplers / مدارهای معادل Equivalent Circuits / ساختار پلازمونی PLasmonic Structure

05-43171

1111

پایان نامه

مسایل وارون پراکندگی در محیط ناهمگن Inverse Scattering Problem in Inhomogeneous Media

معادله هلمهولتز HELMHOLTZS EQUATION / روش تجزیه Factorization Method / معادلات موج Wave Equations / نمونه برداری خطی Linear Sampling / الگوی میدان دور Far Feild Pattern

02-43175

1112

پایان نامه

نوسان ساز با سلف فعال Oscillator with Active Inductor

نویز فاز PHASE NOISE / نوسانگرها Oscillators / سلف فعال Active Inductor / سلف غیرفعال Passive Inductor / حلقه نوسان Oscillation Loop / صفر سمت راستی Right-Hand Zero

05-43177

1113

پایان نامه

تعیین ثوابت ماده اضافی در تئوری گرادیان دوم کرنش با استفاده از پتانسیل های بین اتمی؛ خمش تیر اویلر - برنولی در ابعاد نانومتر Calculation of the Additional Constants for Fcc Materials in Second Strain Gradient Elasticity: Behavior of a Nano-Size Bernouli--Euler Beam with Surface Effects

طول مشخصه Charachteristic Length / تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / اثر سطح Surface Effect / نظریه گرادیان دوم کرنش Second Strain Gradient Theory

09-43193

1114

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تولید بیودیزل با استفاده از روغن سوخته در فرایند کاتالیستی ناهمگن Experimental Studies on Biodiesel Production Using Waste Frying Oil in a Hetergogeneous Catalytic Reaction

زیست دیزل Biodiesel / بهینه سازی Optimization / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / واکنشگاه چرخان بستر آکنده Rotating Packed Bed Reactor

06-43194

1115

پایان نامه

بازیابی نیکل موجود در کاتالیست ریفورمرهای احیای مستقیم آهن Nickel Recovery from Spent Catalyst of Reformers

کاتالیزورها Catalysts / نیکل NICKEL / بازیابی Recovery / هیدرومتالورژی HYDROMETALLURGY / مدل سینتیکی Kinetic Model

07-43195

1116

پایان نامه

سیستم خبره طرح ریزی فرایند ساخت محصول در بستر اطلاعاتی یکپارچه استاندارد STEP An Expert Information System for Computer-Aided Process Planning with an Integrated Data Structure Based on the STEP Standard (ISO 10303)

استاندارد استپ Standard for Exchange of Product Data (STEP) / نظام خبره Expert System / برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر Computer Aided Process Planning / پارامترهای ماشین کاری Machining Parameters / عملیات گرد تراشی Turning Operation

01-43196

1117

پایان نامه

کاربرد جداسازی کور منابع و تجزیه تنک در پردازش تصاویر ابر طیفی Applications of Blind Source Separation(BSS) and Sparse Decomposition in Hyperspectral Image Processing

تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / الگوریتم نرم صفر هموار شده Smoothed L0 Norm (SLO)Algorithm / تحلیل مؤلفه تنک Sparse Component Analysis (SCA) / جداسازی طیفی Spectral Unmixing / عضو پایانی Endmember / فراوانی Abundance / تجزیه به ماتریس های نامنفی Non-Negative Matrix Factorization (NMF)

05-43198

1118

پایان نامه

کنترل دو جانبه سیستم راهبر - پیرو سامانه جراحی رباتیک از راه دور با قابلیت انتقال حس جراحی لاپاراسکوپی Bilateral Control of a Laparoscopic Tele-Surgical Workstation with Haptic Feedback

جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / جراحی رباتیکی Robotic Surgery / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / جراحی رباتیک از راه دور Robotic Telesurgery / سیستم هپتیک Haptic System / کنترل میرایی Damping Control

08-43204

1119

پایان نامه

طراحی و ساخت راهبر 5 درجه آزادی مجهز به بازخورد نیرو برای جراحی لاپاراسکوپی ارگان های حجیم Design and Fabrication of a 5 Degree-of-Freedom Haptic Master Robot for Laparoscopic Surgery of Large Organs

جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / جراحی رباتیک از راه دور Robotic Telesurgery / محیط واقعیت مجازی Virtual Reality (VR)Environment / راهبر هپتیک Haptic Master / ارگان های حجیم Large Organs

08-43210

1120

پایان نامه

طراحی پردازنده SPARC با قابلیت تحمل خطا بر روی FPGA Design of a Fault Tolerant SPARC Based Micro Processor On FPGA

مقاوم سازی UPGRADING / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / بانک ثبات Register File / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / پردازنده LEON3 LEON3 Processor / کد شبه چرخشی خود متعامد Quasi-Cyclic Self Orthogonal Code

05-43216

1121

پایان نامه

آنالیز حساسیت میکروگریپر با محرک پیزوالکترونیکی Sensitivity Analysis of Piezoelectrical Actuator Microgripper

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / عملگر پیزوالکتریک Piezoelectric Actuator / مکانیزم انعطاف پذیر Compliant Mechanism / سیستم الکترومکانیکی در ابعاد میکرو Electromechanical System in Micro Scale / میکروگریپر Microgripper

58-43223

1122

پایان نامه

بررسی عددی حرکت نانو قطرات بر روی سطوح با شیب خیسش Numerical Investigation of Motion of Nanodroplets on Wetting Gradient Surfaces

نانوقطره ها Nanodroplets / خیسش پذیری Wettability / زاویه تماس تعادلی Equilibrium Contact Angle / سطح ناهمگن شیمیایی Chemical Heterogeneous Substrate / گرادیان خیس شوندگی Wetting Gradient

08-43225

1123

پایان نامه

روش های مبتنی بر نظریه بازی ها برای تخصیص منابع در مسیر فروسو در شبکه های سلولی رادیوشناختی Game Theoretic Approaches to Resource Allocation in the Downlink of Cognitive Radio Networks

نظریه بازی GAME THEORY / رادیوی هوشمند Cognitive Radio / اختصاص توان Power Allocation / شبکه سلولی Cellular Network / تخصیص همزمان فرکانس و توان Joint Frequency and Power Allocation

05-43229

1124

پایان نامه

مقاومت در برابر تعیین نوع محتوای جریان ترافیک در شبکه های کامپیوتری Resisting Flow Content Characterization in Network Traffic

شبکه Network / تحلیل ترافیک Traffic Analysis / امنیت شبکه Network Security / مقاومت در برابر تحلیل ترافیک Traffic Analysis Resisting

19-43233

1125

پایان نامه

شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی با در نظر گرفتن اثرات ترمودینامیکیNumerical Simulation of Cavitating Flows with Thermodynamic Effects

انتقال جرم Mass Transfer / خلاءزایی Cavitation / الگوریتم پیش شرطی Precondition Algorithm / سیالات تبریدی Cryogenic Fluids / مدل باروتروپیک اصلاح شده Modified Barotropic Model

45-43235

1126

پایان نامه

مدل سازی عددی تراکم دینامیکی در خاک های اشباع Numerical Modeling of Dynamic Compaction in Saturated Soils

تراکم دینامیکی Dynamic Compaction / خاک اشباع شده Saturated Soil / تحلیل عددی Numerical Analysis / فشار آب حفره ای Pore Water Pressure

09-43239

1127

پایان نامه

محلی سازی منابع سیگنال های الکتریکی مغز در مراحل اولیه بیماری آلزایمر Source Localization of EEG in Early Alzheimer’s Disease

مسأله معکوس Inverse problem / آلزایمر Alzheimer / نقشه برداری الکترومغناطیسی با درجه تفکیک کم استاندارد شده Standardized Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (SLORETA) / سیگنال های مغزی Brain Waves / الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / مکان یابی منابع مغزی Brain Source Localization

19-43242

1128

پایان نامه

تحلیل و بهبود کیفیت سرویس در شبکه های CDMA نوری با استفاده از طراحی بین لایه ای Analysis and Improvement of QoS in Optical CDMA Networks Using Cross Layer Design Concepts

دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / روش زمانبندی Scheduling Technique / کیفیت خدمات Service Quality / طراحی بین لایه ای Cross-Layer Design / شبکه محلی نوری Optical Local Area Network (OLAN) / زیرلایه کنترل دسترسی چندگانه Multiple Access Control (MAC)Sublayer

05-43248

1129

پایان نامه

بررسی اثر اندازه ی ذرات بر روی خواص مکانیکی ماکرو - و نانوبلورها با استفاده از معادله حالت 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نانوبلور Nanocrystal / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12) / اندازه ذرات Particle Size / ضریب کشیدگی Bulk Modulus

03-43251

1130

پایان نامه

طراحی یک سیستم بازیابی تصاویر رنگی بر اساس محتوی با استفاده از نقشه های برجستگی مبتنی بر توجه دیداری Design a Content-Based Color Image Retrieval Using Attention Driven Saliency Map

بازیابی تصویر Image Retrieval / ناحیه مورد علاقه REGION OF INTEREST / توجه دیداری Visual Attention / نقشه برجستگی Saliency Map

05-43253

1131

پایان نامه

ارائه دو ساختار جدید برای حرکت خطی به همراه مدل ریاضی و کنترل گر غیر خطیModeling and Nonlinear Control of Two Novel Linear Motors

خطی سازی ورودی - خروجی Input-Output Linearization / کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller / موتور خطی Linear Motor / موتور چرخشی Rotating Motor / محرک های الکترومغناطیس Electromagnetic Actuators

58-43255

1132

پایان نامه

بررسی پایداری سد بتنی وزنی با استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی در مقایسه با روش بلوک صلب An Investigation on Stability of Concrete Gravity Dam Using Nonlinear Dynamic Analysis Compared to Rigid Block Method

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / ضریب اطمینان Safety Factor / تحلیل اجزای محدود دینامیکی Dynamic Finite Element Analysis / تحلیل پایداری Stability Analysis / پایداری در برابر لغزش Sliding Stability / روش بلوک صلب Rigid Block Method

09-43263

1133

پایان نامه

بررسی عملکرد شاخص های خرابی در تحلیل لرزه ای قاب های بتنی به روش زمان دوام Application of Damage Indices In Seismic Analysis of Concrete Frames Using Endurance Time Method

شاخص خرابی DAMAGE INDEX / روش زمان دوام Endurance Time Method / قاب خمشی بتنی Moment resisting Rainforced Concrete Frame / تحلیل لرزه ای Seismic Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment

09-43269

1134

پایان نامه

تشخیص آسیب های سازه ای در ورق کامپوزیتی با استفاده از سنسورهای پیزوالکتریک و امواج مافوق صوت Structural Health Monitoring of composite Plates with Piezoelectric WaferActive Sensors

پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / تبدیل موجک Wavelet Transform / حسگر لایه ای پیزوالکتریک Piezoelectric Wafer Active Sensor / موج هدایت شده Lamb Wave / صفحه های مرکب Composite Plates

45-43274

1135

پایان نامه

بررسی عددی اثر میرایی بر روی نتایج تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی 

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / میرایی Damping / پروفیل ترک Crack Profile

09-43283

1136

پایان نامه

مطالعات تجربی و مدل سازی یک بیوراکتور فاز جامد (SSF)به منظور تصفیه خاک آلوده به هیدروکربور Empirical Studies and Modeling a Solid-State Fermentation Bioreactor In order to Treat Hydrocarbon Contaminated Soil

زیست پالایش Biofiltration / آلودگی خاک Soil Contamination / آلودگی هیدروکربوری Hydrocarbon Contaminated / قارچ گرما دوست Thermophile Fungus

06-43287

1137

پایان نامه

بهینه سازی دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه صنعتی شریف برای گسیل پرتو ایکسX-ray optimization in Sharif University of Technolgy’s Plasma Focus

پرتوهای ایکس X Rays / پلاسمای کانونی Plasma Focus / فوتو پین دیود PIN Diode / سوسوزن پلاستیک Plastic Scintillator / دوربین روزنه سوزنی Pinhole Camera

46-43294

1138

پایان نامه

ارائه یک الگوریتم هدایت بهینه - فازی برای یک وسیله عمود پرتاب به منظور استفاده در ارتفاع پایین A Low Altitude Optimal-fuzzy Guidance Algorithm for a Vertically Launched Flying Vehicle

روش فازی - لغزشی Fuzzy-Sliding Mode Method / هدایت سه نقطه ای Three Point Guidance / سامانه عمود پرتاب Vertically Launched Interceptor / اهداف ارتفاع پایین Low Altitude Flying Objects

45-43295

1139

پایان نامه

مشتق و بهینه سازی در فضاهای باناخ Optimization and Differentiation in Banach Spaces

مشتق فرشه Freshet Differentiation / خاصیت رادون نیکودیم Radon-Nikodym Property / نگاشت های نیم پیوسته بالایی Upper Semicontinuous Maps / زیرمجموعه های دندانه دار Dentable Subsets / قضیه های اسمالین Smulian Theorems / قضیه های بورگین Bourgain Theorems

02-43318

1140

پایان نامه

بررسی تاثیر یون "روی Zn " در افزایش سرعت اکسیداسیون بیولوژیکی در بیوراکتور SAF The Effect of Zinc Salt in COD Removal in a SAF Bioreactor

فلزات سنگین Heavy Metals / سنگ پامیس Pumice Stone / بیوفیلتر مستغرق هوازی Submerged Biological Aerated Filter / نمک روی Zinc Salt

06-43343

1141

پایان نامه

طراحی مبدل داده غیرباینری برای کاربرد در ریزسیستم قابل کاشت در بدن Design of a Non-Bianry Analog to Digital Converterfor Impantable Neural Recording Microsystem

مبدل دیجیتال به آنالوگ DIGITAL TO ANALOG CONVERTER / منطق دوارزشی Multiple Valued Logic / ریز سیستم قابل کاشت Implantable Microsystem

05-43356

1142

پایان نامه

مدل سازی و امکان سنجی فنی - اقتصادی به کارگیری پمپ حرارتی جهت تامین یوتیلیتی صنایع نفت و گاز Technical and Economical Feasibility Study of Applying Heat Pump Systems to Provide Utilities for Oil & Gas Industries

شبیه سازی فرایندی Process Simulation / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / تحلیل فنی - اقتصادی Thermoeconomic Analysis / پمپ حرارتی مکانیکی Mechanical Heat Pump / مرمت برج تقطیر Distillation Column Retrofitting / انتگراسیون پمپ حرارتی Heat Pump Integration

46-43358

1143

پایان نامه

بررسی تجربی نویز پروانه مغروق Experimental Study on Submerged Propeller Noise

میدان آکوستیکی Acoustic Field / رابطه لایت هیل Lighthill Equation / نویز پروانه Propeller Noise / میدان نزدیک Near Field / منابع تولید نویز Source of Generating Noise

08-43363

1144

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی حذف ترکیبات نفتی در یک پیل سوختی میکروبی Experimental Studies on Petroleum Hydrocarbons Biodegradation in a Microbial Fuel Cell

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / تولید الکتریسیته زیستی Bioelectricity Generation / پساب واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات Polyethylen Therphthalate Wastewater / پساب واحد تولید ترفتالیک اسید خالص Purified Terephthalic Acid Wastewater / پساب پتروشیمی Petrochemical Wastewater

06-43372

1145

پایان نامه

طراحی کنترلر تطبیقی پهپاد فن محصور محوری در فازهای پروازی صفحه قایم Adaptive Controller Design for Ducted Fans in Vertical Plane Phases

پرواز شناوری Hover Flight / کنترل تطبیقی مدل مرجع Model Reference Adaptive Control / پهپاد عمود پرواز Vertical Take-Off and Landing (VtOL) / فن محصور محوری Aerial Vehicles / مدل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Model

45-43403

1146

پایان نامه

بررسی اثر گسل در پایداری تونل تحت اثر زلزله (مطالعه موردی تونل شیبلی - آزادراه زنجان - تبریز) Assessment of Fault Effect on Tunnel Stability Under Seismic Load by UDEC Software (Case Study: Shibli Tunnel)

گسل ها FAULTS / تونل ها Tunnels / بار لرزه ای Seismic Load / نرم افزار یودک UDEC SOFTWARE / پایداری تونل Tunnel Stability

09-43405

1147

پایان نامه

مدلی محرک برای ساخت مزایده مجازی A Motivational Model for Building Virtual Auction

اطمینان Safety / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / مزایده مجازی Electronic Auction / تمایل به خرید Willingness to Buy / مزایده معکوس Reverse Auction

54-43408

1148

پایان نامه

تاثیر تجارت الکترونیک بر مدل کسب و کار خدمات پس از فروش خودرو Effect of E-Commerce on Automobile After Sales Service Business Model

مدل کسب و کار Business Model / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / اینترنت Internet / زنجیره ارزش Value Chain / خدمات پس ازفروش After Sale Services / بلوغ الکترونیکی Electronic Maturity

44-43443

1149

پایان نامه

مهندسی مجدد فرآیند استقرار نرم افزار: مطالعه موردی در شرکت همکاران سیستم 

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Business Process Reengineering (BPR) / فناوری اطلاعات Information Technology / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) / فرایند استقرار در شرکت های نرم افزاری Software Deployment Process

01-43460

1150

پایان نامه

تهدیدهای مهاجمان داخلی: تحلیل و مدلینگ The Insider Threat: Analyzing and Modeling

مدل سازی MODELING / تهدیدهای مهاجمان داخلی Inside Threat / دزدی اطلاعات Theft / خرابکاری Saboteur / کلاهبرداری Fraud

52-43539

1151

پایان نامه

ناهنجاری در نظریه های پیمانه ای نابجایی تحت انتقال ناوردا Anomalies in Translation-Invariant Noncommutative Gauge Theories

ناهنجاری Anomaly / نظریه های پیمانه ای Gauge Theories / هندسه ناجابجایی NON COMMUTATIVE GEOMETRY / مدل ماتریسی MATRIX MODEL / تابع پارش Partition Function / ناهنجاری هماهنگ Consistent Anomaly / تقارن BRST BRST Symmetry / ضرب های تحت انتقال ناوردا Translation-Invariant Products

04-43569

1152

پایان نامه

کنترل مقاوم فضاپیماها در پرواز آرایش یافته Robust Control of Satellites Formation Flying

عدم قطعیت Uncertainty / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / پرواز دسته جمعی Formation Flight

45-43632

1153

پایان نامه

رابطه بین گرایش به رهبری توزیع یافته و استراتژی های رهبری بر خود در کار تیمی از طریق باور خودکارآمدی به رهبری توزیع یافته Self-Leadership Strategies in Teamwork and Share Leadership Orientation with the Mediating Effect of Self-Efficacy

باور خودکارآمدی Self Efficiency / کار گروهی