Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1392 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1392

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

بررسی شوک های وارد بر اقتصاد ایران در رکود 1391-1392 Effect of Sanctions in Iran's 2013-2014 Recession: A Business Cycle Accounting Approach

تحریم Sanction / حسابداری چرخه های تجاری Business Cycle Accounting / شکاف تجارت Trade Wedge / رکود Recession / شکاف مخارج دولت Government Wedge / شکاف بهره وری Efficiency Wedge / شکاف نیروی کار Labor Wedge

44-46954

2

مدل آبخیز و تحول شرام - لونر The Watershed Model and Schramm-loewner Evolution

تقارن همدیس Conformal Invariance / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / روش آب پخشان Watershed Method / قدم زدن تصادفی حلقه برداشته Loop Erased Random Walk (LERW) / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY

04-44114

3

بررسی میزان تاثیر تولید ناب و تولید چابک بر بهره وری عملیاتی بنگاه و تعیین بهترین پارامترهای هر یک (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران) The Effect of Leanness and Agility on Operational Performance and Determination Best Parameters of Them)Case Study:the Automotive Industry in Iran)

تولید ناب Lean Manufacturing / صنعت خودروسازی Automotive Industry / تولید چابک Agility / بهره وری عملیاتی Operational Performance

44-44254

4

مکان یابی همدوس پسیو چندورودی - چندخروجی مبتنی بر سیگنال DVB-T DVB-T Based MIMO Passive Coherent Location

ادغام داده Data Aggregation / فن پی0سی0ال Passive Coherent Location (PCL)Technique / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / پخش تلویزیون دیجیتال Digital Video Broadcasting (DVB) / رادار غیرفعال Passive Radar / تخصیص داده Data Association / بهینه سازی چیدمان Geometry Optimization / محل یابی گیرنده ها Receivers Positioning

05-44290

5

ارزیابی کتاب های بین المللی آموزش زبان انگلیسی از نظر نوع درس کار The Evaluation of Global ELT Textbooks: A Task Type Perspective

ارزیابی کتاب درسی Textbook Evaluation / درس کار Task / نوع درس کار Task Type / طبقه بندی نیونن (1999)از درس کارها Nunan's (1999)Classification of Tasks

31-44287

6

مطالعات آزمایشگاهی و تئوریک دیوارهای برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای تحت بارگذاری دوره ای Experimental and Analytical Studies on Hysteretic Behavior of Trapezoidally Corrugated Steel Shear Walls

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / شکل پذیری Ductility / مقاومت جانبی Lateral Resistance / ورق موج دار Corrugated Plate / کمانش برشی Shear Buckling / بارگذاری شبه استاتیکی Quasi-Static Loading

09-44316

7

طبقه بندی مدل های رشد سطح دوبعدی با استفاده از تحول شرام - لونر Classification of Two-dimensional Surface Growth Models using Schramm -Loewner Evolution

رشد سطح Surface Growth / تقارن همدیس Conformal Invariance / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / خطوط هم ارتفاع Iso-Height Lines / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE)

04-44301

8

نانوکوپلرهای ملهم از مایکروویو با قابلیت طراحی آسان در ساختارهای موجبری فوتونی - پلازمونی Microwave Inspired Easy-to-Design Nano-Couplers for Hybrid Photonic-Plasmonic Waveguide Structures

مدل مداری Circuit Model / مایکروویو MICROWAVE / موجبرهای نوری OPTICAL WAVEGUIDES / نانوپلازمونی Nanoplasmonics

05-44327

9

سنتز و به کارگیری نانوکامپوزیت های ابرجاذب با عملکرد بهینه در مواد پایه سیمانیSynthesis and Application of Superabsorbent Nanocomposites for Optimized Performance in Cement-based Materials

ابرجاذب Superabsorbent / نانوکامپوزیت Nanocomposite / سیمان Cements / بتن Concrete / عمل آوری درونی Internal Curing

03-44326

10

کاربرد روش های کنترل غیرخطی در بررسی سیستم عصبی کنترل تنفس Application of Nonlinear Control Methods in Central Nervous System for Respiratory Organs

سیستم عصبی Nervous System / سیستم تنفسی Respiratory System / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / خطی سازی دقیق Exact Linearization / خطی سازی ورودی - خروجی Input-Output Linearization / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل هادکگین - هاگزلی Hodkgin-Huxley Model

06-44347

11

ارائه یک الگوریتم برای شناسایی و پاکسازی داده های پرت در کاربردهای دسته بندیAn Outlier Detection and Cleaning Algorithm in Classification Applications

داده های پرت Outliers / داده های غیرعادی Anomaly Data / روش های مبتنی بر مرجع Reference-Based Methods / همسایگی چپ و راست Left and Right Proximity

19-44345

12

یک معناشناسی رسمی برای زبان توصیف واسط کوربا A Formal Semantics for CORBA Interface Definition Language

خودکارافزار بوخی Buchi Outomata / سیستم توزیع شده Distributed System / شبکه های پتری PETRI Networks / معناشناسی Semantics / استاندارد کوربا Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Standard / زبان توصیف واسط Interface Definition Language (IDL) / مشخصات رفتاری Behavioral Specification

52-44344

13

مساله تخصیص و زمان بندی بیماران در حوزه خدمات درمانی Patient Allocation and Scheduling in Healthcare

زمان بندی Scheduling / شبیه سازی Simulation / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / مساله تخصیص Allocation Problem / نرخ عدم مراجعه No-Show Rate

01-44337

14

بررسی تاثیر استفاده از لوله های حرارتی بر مدیریت حرارتی یک سیستم پیل سوختی غشاء پلیمری - مخزن هیدرید فلزی The Effect Of Using Heat Pipes On Heat Management In Pem Fuel Cell- Metal Hydride System

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / لوله گرمایی Heat Pipe / مخزن هیدرید فلزی Metal Hydrid Tank / مدیریت حرارتی Heat Management / یکپارچه سازی حرارتی Heat Integration

46-44335

15

حذف زیستی متان از هوای آلوده The Biological Removal of Methane of Contaminated Air

متان METHANE / کاه Straw / زیست پالایه Biofilter / پلاستیک ها Plastics / باکتری سودوموناس پوتیدا Pseudomonas Putida Bacteria

06-44330

16

بررسی عملکرد دیوارهای برشی فولادی با ورق میانی از فولاد با تنش تسلیم پایین، به روش المان محدود Using Finite Element Method for Analyzing the Performance of Low Yield Point Steel Plate Shear Wall

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / فولاد با نقطه تسلیم پایین Low Yield Steel / جذب انرژی Energy Absorption / ظرفیت نهایی Shear Capacity

09-44360

17

بررسی نظری و تجربی تیر تیموشنکو سه بعدی بر پایه متحرک Theoretical and Experimental Analysis of a Three Dimensional Timoshenko Beam on a Moving Base

ربات انعطاف پذیر Flexible Robot / تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / پایه متحرک Flying Support / کشیدگی Stretch

08-44359

18

یک الگوریتم دسته بندی نیمه نظارتی جویبار داده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمA Semisupervised Classification Algorithm for Data Streams Using Decision Tree Algorithm

درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / جویبار داده Data Stream / الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / دسته بندی نیمه نظارتی Semisupervised Classification

19-44354

19

مدل های خط انتقال چند هادی برای تحلیل ساختارهای نانومتری پلازمونی Multi-Conductor Transmission Line Models for Analysis of Metal-Dielectric -Metal Nanoplasmonic Structures

مدل خط انتقال Transmission-line Model / مدارهای معادل Equivalent Circuits / تطبیق مد Mode Matching / نانوپلازمونی Nanoplasmonics / تزویج مستقیم Direct Coupling / تزویج کناری Side Coupling

05-44353

20

پیاده سازی سیاست کار در جریان ثابت چندبخشی در زنجیره تامین های مونتاژیApplying Tandem CONWIP Policy to Assembly Supply Chain

زنجیره تامین مونتاژی Assembly Supply Chain / تولید به هنگام Just In-Time / کار در جریان ثابت چندبخشی Tandem CONWIP

44-44377

21

بررسی و مدل سازی یک اتصال فلزی تیر - ستون نیمه گیردار جدید تحت بارگذاری یکنواخت Investigation and Modeling of a New type of Semi-Rigid, Steel Beam-Column Connection under Monotonic Loading

اتصال فولادی Steel Connection / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / روش اجزای محدود Finite Element Method / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / سختی اولیه Initial Stiffness

09-44371

22

مدل های ساختاری و عملکردی آنزیم های حاوی مولیبدن، تنگستن و مس: سنتز، ویژگی ها و واکنش پذیری Structural and Functional Models for the Molybdenum, Tungsten and Copper Enzymes: Synthesis, Properties and Reactivity

سینتیک Kinetics / مولیبدن MOLYBDENUM / مس COPPER / اکسایش Oxidation / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیو سمی کاربازید Thiosemi Carbazide / تیادیازول Thiadiazole / انتقال اتم اکسیژن Oxygen-Atom-Transfer

03-44369

23

تاثیر یادگیری زبان با کمک تلفن همراه بر یادگیری کوتاه مدت و بلند مدت واژگان توسط دانشجویان دانشگاه The Effect of Mobile Assisted Language Learning (MALL) on University Students' Immediate and Sustained Vocabulary Acquisition

فراگیری واژگان Vocabulary Learning / یادآوری واژگان Word Retention / یادگیری زبان به کمک تلفن همراه Mobile Assisted Language Learning (MALL) / لیست واژگان علمی Academic Word List

31-44365

24

بررسی سد چرخشی در ترکیب تیوبنکارب (S-4- کلروبنزیل N،N-دی متیل تیوکربامات) حول پیوند C-N با استفاده از طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic NMR Study of Thibencarb (S-4-chlorobenzyl N,N-dimethyl Thiocarbamate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / ثابت سرعت Reaction Constant / تیوبنکارب Thiobencarb / پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters

03-44425

25

بررسی اثر ضوابط طراحی و پارامترهای تصادفی بر منحنی شکنندگی قابهای بتنی مسلح Evaluation of Seismic Criteria and Random Parameters on Fragility Curves of RC Frames

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes

09-44423

26

تخمین پارامترهای توزیع وایبل از طریق روش جستجوی ممنوع (Tabu Search): اجرا و پیاده سازی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات Estimation of Three Parameters of Weibull Distribution Using Tabu Search Method: Implementation in Maintenance Program

توزیع وایبول Weibull Distribution / تخمین Estimating / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / تعمیر ونگهداری Maintenance / قابلیت اطمینان Reliability

51-44414

27

توسعه روشی برای تحلیل دینامیکی بال انعطاف پذیر در حرکت نوسانی بال زدنDeveloping a Method for the Dynamic Analysis of Flexible Flapping Wing

بال زن Ornithopter / بال انعطاف پذیر Flexible Wing / مدل سازی باند گراف Bond Graph Modeling / مکانیزم بال زدن Flapping Mechanism / عملکرد سیستم پیشرانه Propulsion System Performance / عملکرد آیرودینامیکی Aerodynamic Performance

58-44412

28

بررسی رفتار و ویژگی های دینامیکی میز لرزان با استفاده از مدل های تحلیلی و آزمایشگاهی Study of Dynamic Behavior and Characteristics of shaking Table Using Analytical and Experimental Models

میز لرزان SHAKING TABLE / سیستم کنترل Control System / عرشه فولادی Steel Deck / فرکانس تشدید ستون روغن Oil Column Resonance

09-44408

29

اینهمانی ذرات تمایز ناپذیر Identical Particles

اینهمانی Identity / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / ساخت گرایی Structuralism / فردیت Identity

42-44406

30

بررسی سد چرخش حول پیوند C-N در مولکول 2-سیانواتیل مورفولین-4- کربودی تیوات با روش DNMR Measuring of the Barrier around of the C-N Band in the Molecule of 2-Cyano Ethyl Morpholine-4-Carbo Dithioate by DNMR

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / پیوند سی - ان C-N Bond / 2 - سیانواتیل مورفولین - 4 - کربو دی تیوات 2-Cyano Ethyl Morpholine-4-Carbo Dithioate

03-44403

31

همولوژی فلور ترکیبیاتی گره و فضاهای پوششی 2- لایه شاخه دار Combinatorial Knot Floer Homology and Double Branched Cover

فضاهای پوششی شاخه دار Branched Covers / همولوژی فلور ترکیبیاتی Combinatorial Floer Homology / همولوژی فلور Floer Homology / نمودار هیگارد Heegaard Diagram

02-44401

32

بررسی لزوم کاربرد مفهوم جرم در پدیده های اختر فیزیکی Do We Need the Concept of Mass in Astronomical Phenomena?

جرم Mass / پدیده های اختر فیزیکی Astronomical Phenomena / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory

04-44400

33

رویکردی بهینه برای مدل های عملکردی قلب (در حالت عادی و با نارسایی احتقانی) و کنترل کننده قلب مصنوعی کامل Functional Modeling of Normal and CHF Heart and Control of Total Artificial Heart- An Optimizing Approach

قلب مصنوعی کامل Total Artificial Heart / بیماری نارسایی احتقانی قلب Congestive Heart Failure (CHF) / کنترل کننده مقاوم تطبیقی Robust Adaptive Controller / کسر جهشی Ejection Fraction

05-44399

34

ارائه مدل پیش بینی عمر خستگی ترمومکانیکی آلیاژ آلومینیوم (A356.0) با پوشش حائل حرارتی A Thermo-Mechanical Fatigue Life Prediction Model for Aluminum Alloy (A356.0) with Thermal Barrier Coating

آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue / خستگی ترمومکانیکی Thermomechanical Fatigue / پوشش حایل حرارتی Thermal Barrier Coating / کرنش پلاستیک Plastic Strain

08-44398

35

مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی سبد دارایی E.G.P ، M.V و M.V.S بر پایه الگوریتم ژنتیک در بازار سرمایه ایران Comparing Performance of M.V, E.G.P and M.V.S Based on Genetic Algorithm in Iranian Capital Market

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی سبد مالی Portfolio Optimization / روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method / مدل التون - گروبر - پدبرگ Elton-Gruber-Padberg Model / مدل میانگین - واریانس - چولگی Mean-Variance-Skewness Model

44-44397

36

بررسی چیدمان دیوارهای برشی در سازه های بلند مرتبه با پلان نامنظم Investigating Layout of Shear Walls in Tall Buildings with Non-Symmetrical Plan

ساختمان های بلند مرتبه بتنی Concrete Tall Buildings / چیدمان دیوار برشی Arragement of Shear Walls / پلان نامتقارن Asymmetric Plan

09-44394

37

داده کاوی توزیع شده در سیستم های نظیر - به - نظیر Distributed Data Mining in Peer-to-Peer Systems

داده کاوی Data Mining / مدیریت داده Data Management / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / خوشه بندی توزیع شده Distributed Clustering / سیستم پویا Dynamical System / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه روگستر Overlay Network

19-44385

38

ارائه روشی آماری احتمالاتی برای محاسبه تلفات شبکه توزیع و کاربرد آن در جایابی بهینه ی تولیدات پراکنده 

کاهش تلفات Loss Reduction / شبکه های توزیع شده Distributed Networks / توزیع زیان Loss Distribution / شبیه سازی تصادفی Stochastic Simulation / جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده Dispersed Generation Optimal Placement / روش های آماری Statistical Methods / تلفات انرژی Energy Loss / مکان یابی بهینه Optimal Placement

05-44483

39

کدهای بهینه برای سیستم های دسترسی چندگانه (CDMA) در حالت بیش بارگذاری شده Optimum Codes for Overloaded CDMA Systems

ظرفیت مجموع کانال Sum Channel Capacity / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / معیارهای عملکرد سیستم Performance Criteria / ماتریس های امضا Signature Matrices

05-44480

40

سنتز و مشخصه یابی نانو ساختارهای ZnO اصلاح شده با گرافن و CdS برای بررسی خواص فوتوالکتروشیمیایی Synthesis and Characterization of ZnO Nanostructure, Modified by Graphene and CdS for PEC Application

اکسید روی Zinc Oxide / گرافن Graphene / سولفید کادمیم Cadmium Sulfide / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / نهشت برقی Electrodeposition

04-44478

41

بهینه سازی شبیه سازی با شبه مدل های ترکیبی و تطبیقی Simulation Optimization Using Hybrid and Adaptive Metamodels

بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / شبه مدل رگرسیونی Regression Metamodel / تابع پایه شعاعی Radial Basis Function / طرح آزمایش متوالی Sequential Experimental Design / بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization

01-44476

42

مدل سازی رفتار دینامیکی و کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری Dynamic Modeling and Congestion Control in Computer Networks

شبکه های کامپیوتری Computer Networks / اینترنت Internet / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / کنترل ازدحام Congestion Control

19-44474

43

ارائه یک روش جدید برای طراحی اسیلاتورهای با نویز فاز کم با کمک از ISF A Novel Design Methodology for the Design of Low Phase Noise Oscillators Based on the ISF

نویز فاز PHASE NOISE / نویز NOISE / نوسانگرها Oscillators / تابع حساسیت ضربه Impulse Sensitivity Function (ISF) / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / نویز فاز نوسانگر Oscillator Phase Noise

05-44471

44

مدل سازی شدت جراحت عابر پیاده در تصادفات رانندگی Modeling Pedestrian Injury Severity in Traffic Crashes

تصادفات عابر پیاده Pedestrian Crashes / شدت جراحت Injury Severity / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / مدل لوجیت چندگانه Multinomial Logit Model

09-44470

45

مدل سازی و تحلیل دینامیکی تیرهای متورق همسانگرد و کامپوزیتی چند لایه تحت حرکت نیرو/جرم نوسانگر Dynamic Modeling and Analysis of Delaminated Isotropic and Multi- Layered Composite Beam under the Action of Moving Force/Oscillatory Mass

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / ضریب لاگرانژ Lagrange Coefficient / تیر کامپوزیتی چند لایه Laminated Composite Beam / نیروی جرم نوسانگر متحرک Moving Force/Oscillating Mass / تماس دینامیکی Dynamic Contact

08-44469

46

تحلیل و ایجاد ساختارهای مناسب جهت ارزیابی بهره وری در راستای طراحی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی - مطالعه موردی، سازمان خدمات درمانیOrganizational Structure Analysis for Productivity Assessment through Designing the ERP System – Case study, Healthcare Organization

منابع سازمانی Organization Resources / برنامه ریزی Planning / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) / روش IDEF IDEF Method

01-44468

47

تحلیل غیرخطی و طراحی سیستم تخمین و فیلترینگ برای ژیروسکوپ ممز تحریک پارامتریک Nonlinear Analysis and Design of Estimation and Filtering System for a MEMS Gyroscope with Parametric Excitation

معادله متیو غیرخطی Nonlinear Mathieu Equation / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / تخمین به روش برگشتی حداقل مربعات خطا Recursive least Square Estimation / تحلیل پارامتری Parametric Analysis / ژیروسکوپ Gyroscope / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / مقیاس های زمانی چندگانه Multiple Time Scalse

08-44467

48

مطالعه انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیالات در کانال های متشکل از محیط های متخلخل Mixed Convection of Nanofluids in Channels Partially Filled with a Porous Medium

محیط متخلخل POROUS MEDIA / نانوسیال Nanofluid / اتلاف حرارتی Heat Losse / انتقال حرارت جابجایی توام Mixed Convection / حل عددی Numerical Solution / حل تحلیلی Analytical Solution / روش اغتشاشی Perturbation Method / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES

06-44465

49

ارائه یک چارچوب نوین برای الحاق کتابخانه ابزار ماشین های کنترل عددی به استاندارد STEP-NC بر اساس الگوی تولید ابری A Novel Framework to Enable STEP-NC Extension of Tool Library Based on Cloud Manufacturing Paradigm

استاندارد ایزو 10303 استپ ISO 10303 (STEP)Standard / استاندارد ایزو 13399 ISO 13399 Standard / کتابخانه ابزار آلات تراشکاری Cutting Tool Library / زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML) / تولید ابری Cloud Manufacturing / زبان مدل سازی اکسپرس Express Modeling Language

01-44464

50

شبیه سازی دقیق شتابدهنده واریان با تحلیل فایل فضای فاز و ارائه مدل چشمه مناسب جهت استفاده در کلینیک Exact Simulation of Varian Clinac 2100C/D with Use of Phase Space file and Representation of Appropriate Source Model for Clinical Applications

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شتاب دهنده واریان Varian Accelerator / طراحی درمان Treatment Planning / فایل فضای فاز Phase Space File / مدل منبع Source Model / آسیب دی. ان. ای DNA Damage

46-44462

51

بررسی درهم تنیدگی و کاربردهای آن در پروتکل های مخابرات کوانتومی An Investigation on Entanglement and Its Applications in Quantum Communication Protocols

نظریه اطلاعات Information Theory / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / روش مجزاسازی Decoupling Method / پروتکل مادر Mother Protocol / کد کردن منبع Source Coding / کانال کوانتومی Quantum Channel

05-44459

52

شبیه سازی انتشار فسفر با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه کن)Modeling Phosphorous Movement in Watersheds with SWAT (Case Study: Kan Watershed)

حوضه آبریز کن (تهران) Kan Basin Reservoir / فسفر Phosphorus / دریاچه درون شهری Urban Lake / حداکثر بار روزانه Total Maximum Daily Load (TMDL) / نرم افزار سوات SWAT Software

09-44458

53

طراحی تقویت کننده باند وسیع کم نویز توان پایین با استفاده از مدار خازن منفی و ارائه روش جدید برای کاهش مساحت و توان مصرفی فیلترهای فعال RC Design of Wide-Band, Low Noise, Low Power OPAMP using Negative Capacitance Circuit and a Novel Method for Reducing Power Consumption and Die Area of Active RC Filters

باند وسیع Wideband / تقویت کننده عملیاتی Operational Amplifiers / فیلتر فعال Active Filter / مدار خازن منفی Negative Capacitance Circuit / تقویت کننده عملیاتی Operational Amplifiers / تقویت کننده پهن باند Wideband Amplifier / سیستم کم توان Low Power System

05-44457

54

بررسی اثرات فرکانس کاهش یافته بر توزیع فشار یک ایرفویل فوق بحرانی در جریان گذر صوت Investigation of the Effects of Reduced Frequency on the Surface Pressure of a Supercritical Airfoil in Transonic Regime

هواشکن فوق بحرانی Supercritical Airfoil / جریان گذر صوتی Transonic Flow / جریان غیردایمی Unsteady Flow / نوسان پیچشی Pitching Oscillation / مدل آزمایشگاهی EXPERIMENTAL MODEL

45-44455

55

توسعه نرم افزار شبیه ساز نویز نوترونی بر مبنای روش المان محدود برای راکتور VVER-1000 

نویز نوترونی Neutron Noise / محاسبات حالت ایستا Steady State Calculation / محاسبه نوترونی NEUTRON CALCULATION / بازسازی چشم نویز نوترونی Neutron Noise Soure Unfolding / روش اجزای محدود گالرکین Galerkin Finite Element Method

46-44453

56

کنترل رفتار بسته های موج نوری با استفاده از ساختارهای مبتنی بر بلور فوتونیControlling Properties of Optical Pulses by Using Photonic Crystal Based Structures

بلور فوتونی Photonic Crystal / مدل خط انتقال Transmission-line Model / تأخیر زمانی Time Delay / بسته موج نوری Optical Wavepacket / مدار تطبیق Impedance Matching / تشدیدگر نانوباریکه Nanobeam Resonator

05-44452

57

بهینه سازی فرایند جداسازی صمغ زانتان Optimization of Xanthan Gum Separation

صمغ زانتان Xanthan Gum / بهینه سازی Optimization / بازیابی زانتان Xanthones Recovery / روش رویه پاسخ Responce Surface Method

06-44451

58

بررسی تاثیر سیمانی شدن آهکی بر رفتار خاک های فروریزشی در دستگاه ادومتر با قابلیت کنترل مکش ساختاری مطالعه موردی: لس گرگان The Effect of Cementation by Lime on Collapsible Soils Behavior Using Suction Controlled Oedometer Device Case Study: Loess of Gorgan

خاک فروریزشی Collapsible Soils / خاک لس Loess Soils / نمونه بازسازی شده بدون تثبیت Reconstituted Samples / نمونه تثبیت شده با آهک Stabilized Sample / آزمایش مسافت سنجی غیراشباع Unsaturated Odometer Test

09-44450

59

مدل سازی کیفیت هوای ایران بوسیله مدل ترکیبی WRF-CMAQ Iran’s Air Quality Modeling Using CMAQ-WRF Coupled Model

آلودگی هوا Air Pollution / مدل سازی MODELING / ایران Iran / سهم منابع Sources Contribution / پراکنش مکانی Spatial Distribution

09-44449

60

رهیافت فرمیونی مدل یک بعدی گردنبند - کوندو Fermionic Approach To The One Dimensional Kondo Necklace Model

مدل گردنبند کوندو Koando-Necklace Model / ناهمسانگردی مغناطیسی Magnetic Anisotropic / گذار فاز کوانتومی Quantum Phase Transition / تبدیل های جردن - ویگنر Jordan-Wigner Transformations / تقریب میدان متوسط Mean Field Approximation

04-44448

61

مدل سازی عددی تغییر شکل قطرات تحت نفوذ اجباری در میکرو و نانو لوله های مویین Numerical Simulation of Forced Impregnation in a Thick Capillary Tube

لوله مویین Capillary Tube / نفوذ Penetration / برخورد قطره Droplet Impact / برخورد مایل Oblique Impact / روش حجم سیال Volume of Fluid / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / خیسش پذیری Wettability

08-44446

62

آشکارسازی و ردیابی اهداف در رادار پراکنش مستقیم Target Detection and Tracking in Forward Scattering Radars

سطح مقطع راداری Cross Sections Radar / رادار پراکنش مستقیم Forward Scattering Radar / پردازش فضا - زمان Space-Time Processing / تخمین طیف دو بعدی Two Dimentional Spectral Estimation / روش شبه نیوتنی Newton-Like Method

05-44443

63

بررسی تغییرات رفتار نظریه ی موجود در مرز در صورت حضور میدان کالب - رموند در حجم، به کمک تطابق AdS/CFT Discussing the Behavior of the Boundary Theory Caused by Kalb-Ramond Field Perturbation in the Bulk, Using AdS/CFT Correspondence

تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / میدان کالب - راموند Kalb-Ramond Field / نیروی پسا DRAG FORCE / محصورکردن CONFINEMENT

04-44441

64

غیرخطی شدگی در ساختارهای مسطح مایکروویو ابررسانا Nonlinearity in Superconducting Microwave Planar Structures

مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / اثرات غیرخطی ابررسانا Superconducting Nonlinear Effects / ساختار مسطح مایکروویو ابررسانا Superconducting Microwave Planar Structure / غیرخطی شدگی Nonlinearity / مدل مداری توزیع شده Distributed Circuit Model / ناپیوستگی های خطوط انتقال ابررسانا Superconducting Transmission Line Discontinuities

05-44437

65

مدل سازی پیل سوختی غشاء پلیمری و اعمال مدیریت حرارت در آن با استفاده از لوله ی حرارتی جهت کاربرد در تولید همزمان برق و حرارت Modeling and Heat Management in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Using Heat pipes for CHP Applications

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / مدل سازی MODELING / مدیریت حرارتی Heat Management / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / لوله گرمایی Heat Pipe

46-44436

66

استفاده از توزیع چندمتغیره توکی در محاسبه شاخص توانمندی فرایند چندمتغیرهUsing Multivariate Tukey distribution in Multivariare Process Capability Indices

توانمندی فرایند Process Capability / توزیع چندمتغیره توکی Multivariate Tukey Distribution / فرایندهای چندمتغیره Multivariate Process / توزیع غیرنرمال Non-Normal Distribution

01-44434

67

بکارگیری الکترو کاتالیست های غیرپلاتینی جهت کاربرد در پیل های سوختی دما پایینThe Use of Non-platinum Electro-catalyst for Low Temperature Fuel Cells

پیل سوختی Fuel Cell / پلی آنیلین Polianilin / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / الکتروکاتالیزور غیر پلاتینی Non-Platinum Electrocatalyst

06-44530

68

تهیه و مطالعه الکتروشیمیایی اکسیدهای ترکیبی از عناصر واسطه فلزی به عنوان الکترودهای ابرخازنی Electrochemical Preparation and Study of Transitional Metal Mixed Oxides as Supercapacitor Electrodes

ابرخازن Supercapacitor / اکسید منگنز Manganese Oxide / اکسیدهای کبالت - منگنز Cobalt-Manganes Oxides / اکسیدهای لایه ای Layered Oxides / ترسیب در پتانسیل ثابت Potentionstatic Deposition / ظرفیت ویژه خازنی Specific Capacitance / بستر نیکل متخلخل Porous Nickel Substrate / نانو تیغه ها Nanoflakes

03-44528

69

پیداکردن نودهای با ضریب نفوذ بالا در شبکه های پیچیده Finding Influential Nodes in Complex Networks

ضریب نفوذ Diffusion Coefficient / شبکه پیچیده Complex Network / اطلاعات نشتی Information Leakage / همه گیری شناسی Epidemiology / نظریه گراف Graph Theory

52-44526

70

طراحی نیروگاه اسمزی Osmotic Power Plant Design

غشای نیمه تراوا Semi-Permeable Membrane / نیروگاه اسمزی Osmotic Power Plant / فرایند پی. آر. او Pressure Retarded Osmosis (PRO) / رودخانه بهمنشیر Bahmanshir River

08-44524

71

ارائه کران های بالا و پایین برای مسائل زمان بندی گروهی در کارگاه سری و سری منعطف Upper and Lower Bounding Methods for Flowshop and Flexible Flowshop Group Scheduling Problems

زمان بندی گروهی Group Scheduling / کارگاه سری منعطف Flexible Flow Shop / کران پایین Lower Bound / آزادسازی لاگرانژ Lagrangian Relaxation / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / روش شاخه و قیمت Branch and Price Method

01-44523

72

غشاهای موازی در حضور میدان پیش زمینه کالب - راموند خطی Parallel D-Branes in Linear Background Kalb-Ramond Field

نظریه ریسمان STRING THEORY / غشای دیریلکه Dirichlet Brane / میدان کالب - راموند Kalb-Ramond Field / میدان خطی Linear Field

04-44521

73

بررسی و مقایسه ی عملکرد بعضی مدل های اساسی برای شبیه سازی مخازن هیدروکربنی ترکدار Comparison and Evaluation of the Performance of some Fundamental Models for Simulation of Naturally Fractured Hydrocarbon Reservoirs

محیط متخلخل POROUS MEDIA / تخلخل دوگانه Dual Porosity / روش اختلاف محدود Finit Differenc Method / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / نفوذپذیری دوگانه Dual Permeability

08-44520

74

بررسی گسیختگی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP و مقایسه نتایج با روش مقاوم سازی کلاسیک Flexural Failure Mechanism of Concrete Beams Strengthened with FRP and Comparing The Result With Classic Method Of Strengthening

مقاوم سازی UPGRADING / سازه های بتنی Concrete Structures / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / روش کلاسیک مقاوم سازی Strenghtening Classical Method / الیاف کربنی مسلح پلیمری Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) / مقاومت خمشی FLEXURAL STRENGTH / تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam

09-44519

75

پیش بینی قیمت به منظور انجام معاملات کوتاه مدت در بازار قراردادهای آتی سکهPrice Forecasting for Short-Term Trading in the Coin Future Market

شبکه های عصبی Neural Networks / تجارت کوتاه مدت Short-Term Trading / پیش بینی قیمت Price Forecasting / معامله های آتی سکه طلا Gold Coin Futures Market / قیمت تسویه روزانه Daily Settelment Price

01-44515

76

بررسی مسئله مدیریت اجاره منابع و تجهیزات در زمان بندی پروژه با منابع محدود The Resource Renting Problem in Resource Constraint Project Scheduling Problem

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زمان بندی پروژه Project Scheduling / اجاره منابع Resource Renting / محدودیت منابع Resource Constraint

44-44514

77

ارائه یک روش جدید برای مسئله تعیین مکان منابع متعدد انتشار امواج رادیویی به کمک گروهی از ربات ها A New Algorithm for Multiple RF Sources Localization by Means of a Group of Robots

مکان سنجی منبع Source Location Analysis / پوشش محیط Area Coverage / ترکیب اطلاعات Data Fusion / انتشار امواج رادیویی Radio Waves Propagation / ماتریس فیشر Fisher Information Matrix / آرایه آنتن Antenna Array

08-44511

78

عدم تقارن بین ماده و پادماده در جهان Asymmetry Between Matter and Antimatter in the Universe

عدم تقارن ماده و پادماده Asymmetry Matter and Antimatter / عدم تقارن باریون ها و پاد باریون ها Baryogensis / الکترو ضعیف Electroweak / نظریه وحدت بخش بزرگ Grand Unified Theory (GUT) / عدم تقارن لپتون ها و پاد لپتون ها Leptogensis

04-44510

79

آشکارساز بهینه یک سیستم راداری چندورودی چندخروجی و تخصیص توان بهینهOptimum Detector and Power Allocation of MIMO Radar Systems

رادارهای چندورودی چندخروجی با آنتن های گسترده Widely Separated MIMO Radar / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / آشکارساز نیمن - پیرسون Neyman-Pearson Detector / اختصاص توان Power Allocation / مدل سوورلینگ Swerling Model

05-44508

80

آزمون برنامه های تحت وب رویدادرانه Event-Driven Web Application Testing

نرم افزارهای رویداد رانه Event-Driven Softwares / آزمایش نرم افزاری Software Testing / مورد آزمون Test Case / نظریه گراف Graph Theory / موتانت Mutant / برنامه کاربردی تحت وب Web Application

19-44505

81

بهینه سازی چگالی جریان بحرانی ابررسانای دمای بالا Critical Current Density Optimization of High-T_c Superconductor

ابررسانایی Superconductivity / چگالی جریان بحرانی Critical Current Density / مغناطومتر لرزشی Vibrating Sample Magnetometer (VSM) / فرایند ذوب بافت Melt-Texture Process

05-44504

82

بهینه سازی و تحلیل دینامیکی تیرهای لایه لایه کامپوزیتی تقویت شده با ذرات نانوStructural Design Optimization and Dynamics Analysis of Non-Uniform Thickness Laminated Beam Reinforced with Nano-Particles

سطح مقطع متغیر Cross Section Variable / پاسخ دینامیکی Dynamic Response / بهینه سازی Optimization / نانوذرات Nanoparticles / تیر مرکب Composite Beam

58-44502

83

بهبود ناحیه نرخ شبکه های نظریه اطلاعاتی با استفاده از راهبردهای مشارکتی و شناختی On the Achievable Rate Region Improvement in Information Networks Utilizing Cognition and Cooperative Strategies

کانال رله Relay Channel / کانال دسترسی چندگانه با بازخورد Multiple Access Channel With Feedback / توصیف حالت کانال Channel State Description / راهبردهای مشارکتی Cooperation Strategies / حالت کانال Channel State / تخصیص توان بهینه Optimal Power Allocation

05-44501

84

بررسی اثر شرایط دانش آفرینی سازمانی نوناکا بر تقویت اشتراک دانش بین فردیThe Impact of Conditions for Organizational Knowledge Creation on Strengthening Interpersonal Knowledge Sharing

تمایل به اشتراک دانش Intention to Share Knowledge Sharing / نگرش نسبت به اشتراک دانش Attitude Toward Knowledge Sharing / شرایط دانش آفرینی سازمانی Conditions for Organization Knowledge Creation / مدل نوناکا Nonaka Model

44-44500

85

پایش بلادرنگ سلامتی تیر دارای پله ی متقارن با استفاده از روش انتشار امواج هدایت شده ی فراصوت Structural Health Monitoring of Beam with Symmetric Discontinuity Using Ultrasonic Guided Wave Propagation

شناسایی خسارت Damage Detection / موج هدایت شده Lamb Wave / انتشار موج Wave Propagation / تیر پله ای متقارن Symmetric Stepped Beam / توان موج هدایت شده Lamb Wave Power / پدیده تبدیل مود Mode Conversion Phenomenon

08-44499

86

ساختن پیش حالت سازهای بازگشتی با استفاده از یک الگوریتم گرادیان مزدوجIteratively Constructing Preconditioners via the Conjugate Gradient Method

روش گرادیان مزدوج Conjuagate Gradient Method / پیش حالت سازی Preconditioning / روش تکراری Iteration Method

02-44496

87

طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین 10 بیت 200MS/s در تکنولوژی 18um/ Deign of 10 Bit 200 MS/s Pipeline Analog to Digital Converter in 0.18 um

مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / مبدل لوله ای PIPELINE CONVERTER / سیستم کم توان Low Power System / مبدل پر سرعت داده High Speed Data Converter / اشتراک گذاری آپ امپ ها Opamp Sharing

05-44495

88

بررسی خطوط هم ارتفاع در مدل رشد سطح ولف - ویلین با استفاده از تحول شرام - لونر Isoheight Line in Wolf- Villain Surface Growth Model With Using Schramm-Loewner Evoloution

رشد سطح Surface Growth / مدل رشد سطح ولف - ویلین Wolf-Villain Surface Growth Model / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / منحنی های هم ارتفاع Iso Height-Lines

04-44494

89

تحلیل حرارتی کلاچ اصطکاکی خشک و تاثیر آن بر انتقال گشتاور Thermal Analysis of Dry Friction Clutch and its Effect in Torque Transmission

سرامیک Ceramic / توزیع دما Tempreture Distribution / بهینه سازی Optimization / کلاچ اصطکاکی خشک Dry Friction Clutch / انتقال گشتاور Torque Transfer

08-44492

90

طراحی، ساخت و کنترل یک پرنده بدون سرنشین عمود پرواز (Coaxial) در ابعاد میکرو، مبتنی بر جا به جایی مرکز جرم Design, Manufacturing and Control of a Coaxial VTOL33 Micro UAV34, Based on Center of mass Steering

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / جابه جایی مرکز جرم Center of Gravity (COG)Displacement / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / کنترل کننده تقویتی Reinforcement Controller / پهپاد عمود پرواز Vertical Take-Off and Landing (VtOL)

08-44490

91

پایش آب کندانس برگشتی و بهینه سازی آن به منظور استفاده در دیگ بخار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی Monitoring & Optimizing of the Returned Condensated Water as Boiler Make up Water at the Agro-Industry Hakim Farabi Boilers

بهینه سازی آب میعان برگشتی Returned Condensated Water Optimization / حذف شکر از آب میعان Deletion Sugar in Condensate / پایش آب میعان Condensate Water Monitoring / استفاده از غشای اسمز معکوس Use Reverse Osmosis

03-44487

92

طراحی روشی کارا برای حل مسئله برنامه ریزی عدد صحیح با روش آزادسازی لاگرانژDesign An Efficient Method for Solving Integer Programming by Lagrangian Relaxation

دوگان لاگرانژی Lagrangian Dual / الگوریتم زیرگرادیان Subgradient Algorithm / اندازه قدم Stepsize / بردار زیرگرادیان Subgradient Vector

01-44486

93

طراحی مبدل داده پایپ لاین کم توان قابل پیکربندی برای استانداردهای مخابراتی Low-Power Reconfigurable Pipeline ADC for Multi-Standard Communication

مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER / مبدل لوله ای PIPELINE CONVERTER / سیستم کم توان Low Power System / مبدل قابل بازپیکربندی Reconfigurable Converter / استانداردهای مخابراتی Communication Standards

05-44485

94

سنتز، شناسایی و خواص نشری کمپلکس های ناجور هسته Pt/Au و Pt/Tl بدون حضور لیگاندهای پل زننده Synthesis, Characterization and Emission Properties of Unsupported Heteronuclear Pt/Au and Pt/Tl Complexes

انتقال بار Load Transform / خواص نوری Optical Properties / کمپلکس های ناجور هسته Heteronuclear Complexes / خوشه Cluster / بازده کوانتومی Quantum Yield

03-44583

95

بررسی اثرات پدیده وارونگی در ایجاد بحران آلودگی هوا با استفاده از مدل های هواشناسی و واکنش های فتواتمسفریک Investigation the Effects of Inversion on Tehran Air Quality Using Meteorological and Photochemical Models during Normal and High Concentrations Episodes

مدل سازی کیفیت هوا Air Quality Modeling / مدل سازی هواشناسی Meteorological modeling / مدل فتوشیمیایی CAMx CAMx Photochemical Model / شرایط هواشناسی Meterological Conditions / وارونگی دما Inversion / آلودگی هوا Air Pollution / سیستم مدل سازی پژوهش و پیش بینی هواشناسی Weather Research and Forecasting (WRF)Modeling System

08-44582

96

مقایسه روش های تقریبی آنالیز سدهای قوسی با روش های اجزای محدودComparison of Approximate Methods for Analysis of Arch Dams with Finite Element Methods

سد بتنی قوسی Concrete Arc Dam / تنش Stress / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / روابط هرزاگ Herzag Equations / روابط تحلیل تقریبی Approximate Equations

09-44581

97

ساخت و شناسایی نانوالیاف های سرامیکی Synthesis and Characterization of Electrospun Ceramic Nanofibers

پلی آمیدها Polyamides / الکتروریسی Electrospinning / بهینه سازی قطر Reducing Diameters / نانوالیاف سرامیکی Ceramic Nanofiber / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / الکترود کمکی Auxiliary Electrode / نانوالیاف اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanofiber

56-44578

98

برآورد نقطه تغییر برای فرایندهای چند مرحله ای Change Point Estimation for Multistage Processes

نقطه تغییر Change Point / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / سری های زمانی Time Series / فرایندهای چندمرحله ای Multistage Process / فرایندهای شمارش پذیر Count Processes

01-44576

99

مطالعه بر روی آزمایش پسمان های مایع اورانیوم دار نطنز و UCF با روش آب فوق بحرانی (SCW) Study on Pretreatment of the Uranous Effluents of the UCF & Natanz Plants by Using Supercritical Water Method

اورانیوم Oranium / استخراج باحلال Solvent Extraction / زباله های هسته ای Nuclear Waste / سانتریفوژها Centrifuges / اکسایش آب فوق بحرانی Supercritical water Oxidation (SCWO) / اکسایش آب نزدیک بحرانی High Temperature Water Oxidation (HTWO)

46-44573

100

مطالعه آزمایشگاهی استفاده از نانو مواد زیستی در ازدیاد برداشت نفت سنگین از مخازن شیلی با استفاده از دستگاه میکرومدل Experimental Study of Nano-bio Material Injection for Heavy Oil Recovery in Shaly Systems Using Micro-model Apparatus

ریز مدل Micromodel / نانومواد زیستی Nano-Biomaterial / مکانیزم جابجایی Displacement Mechanism / تغییر تراوایی Wettability Alteration / محیط متخلخل شیلی Shaly Porous Media

06-445

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

جداسازی ایزوتوپ های لیتیم با روش الکترولیز آمالگام به صورت پیوسته Lithium Isotopes Separation by Electrolysis Amalgam by a Continuous Method

الکترولیز Electrolysis / جداسازی ایزوتوپی لیتیم Lithium Isotope Separation / فاکتورهای جداسازی Separation Factors / راندمان مصرف الکتریسیته Electricity Consumption Efficiency / آمالگام Amalgam

46-44570

102

بهبود انرژی مصرفی مراکز داده با توجه به ارتباطات کاربرد Application Communication-aware Data Center Energy Optimization

رایانش ابری Cloud Computing / مرکز داده مجازی سازی شده Virtualized Data Center / ارتباطات میان ماشین های مجازی Inter-Virtual Machines Communications / بازده انرژی Energy Efficiency / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization

19-44568

103

ساخت و مشخصه یابی نانوالیاف کامپوزیتی ZnO با روش الکتروریسی به منظور کاربرد فوتوکاتالیزی Fabrication and Characterization of ZnO Composites Nanofibers by Electrospinning Method for Photocatalytic Application

الکتروریسی Electrospinning / کامپوزیت Composite / اکسید روی Zinc Oxide / خاصیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Property / ماده حساس به نور Photosensitive Material / به دام اندازنده رادیکال Radical Scavenger / به دام اندازنده حفره Hole Scavenger

48-44567

104

یک معماری قابل پیکربندی و پویا برای حافظه مشترک پردازنده های گرافیکی A Reconfigurable and Adaptive Shared-memory Architecture for GPUs

پردازنده گرافیکی همه منظوره GPGPU / حافظه مشترک Shared Memory / افزایش برون دهی Throughput Improvement / سیستم های چندنخی Multithread Systems / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture

19-44566

105

نمونه برداری فشرده در شبکه های پیچیده با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاریCompressive Sensing in Complex Networks with Topological Constraints

حسگری فشرده Compressive Sensing / شبکه پیچیده Complex Network / ماتریس اندازه گیری Measurement Matrix / محدودیت های ساختاری گراف Graph Topological Constraints

19-44565

106

سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و پوشش دهی آن با نشاسته اصلاح شده به منظور رهایش هدفمند داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین Synthesis of Magnetic Fe3o4 Nanoparticle and Coating It with Modified Starch for Targeted Delivery of Doxorubicin Anticancer Drug

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / نانوحامل Nanocarrier / بافت سرطانی Concer Tissue / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / درمان سرطان Canser Treatment

03-44563

107

طراحی و ساخت شارژر الکتریکی دو طرفه دارای کلیدزنی نرم برای کاربرد خودرو متصل به شبکه (V2G) Design and Implementation of a Soft Switched Bidirectional Charger for Vehicle-to-grid (V2G) Applications

کلیدزنی نرم Soft-Switching / کنترل شارژ باتری خودرو ترکیبی قابل اتصال به شبکه Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)Charging Control / شارژر خودروی برقی Electric Vehicle Charger / خودرو ترکیبی قابل اتصال به شبکه Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) / مبدل دوطرفه Bidirectional Converter

05-44562

108

مکان یابی بهینه رله در شبکه های بی سیم Optimal Relay Location in Wireless Networks

بهینه سازی Optimization / محوشدگی Fading / مکان یابی رله Relay Location / مدل جایابی تسهیلات Facility Location Model / خدمات همه پخشی Broadcost Services / پخش چندگانه Multicast

05-44558

109

تهیه کاتالیزورهای ناهمگن با تثبیت کمپلکس های مولیبدن و منگنز - شیف باز درون نانو حفره های زئولیت و SBA-15 Preparation of Heterogeneous Catalysts by Immobilization of Molybdenum and Manganese-shiff Base Complexes into the Nanopores of Zeolite and SBA-15

مولیبدن MOLYBDENUM / تثبیت Immobilization / زئولیت Zeolite / سیلیکای نوع اس. بی. آ SBA Silica / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / مواد مزوپروس Mesoporous Materials / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / کمپلکس های پلیمری Polymeric Complexes

03-44557

110

رده بندی داده در آرایه ی افزونه ی دیسک های مستقل Data Tiering in Redundant Array of Independent Disks

حافظه نهان Cache Memory / رده بندی Tiering / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / آرایه ی افزونه ی دیسک های مستقل Redundant Array of Independent Disks (RAID)

19-44555

111

بررسی اثر متقابل نحوه ارائه اطلاعات و ریسک پذیری بر تخصیص دارایی در بازارهای مالی The Influence of Information Presentation and Risk Attitude on Asset Allocation in Financial Markets

تخصیص دارایی Asset Allocation / بازار مالی Financial Market / خطرپذیری Risk / تجمیع اطلاعات Information Aggregation / تحلیل برگشتی Regression Analysis

01-44554

112

یک معماری نوین حافظه نهان مشترک سطح آخر مغناطیسی جریان - قطبی در پردازنده های گرافیکی A Novel STT-RAM Architecture for Last Level Shared Caches in GPUs

کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / پردازنده گرافیکی همه منظوره GPGPU / حافظه مغناطیسی جریان - قطبی Spin-Transfer Torque (STT)Ram / حافظه نهان سطح آخر Last Level Cache (LLC) / زمان ماندگاری داده Data Retention Time

19-44553

113

سنتز مشتق های دی هیدرو و تتراهیدروپیریمیدین جوش خورده به حلقه ی 2H-کرومن-2-اون و سیکلوهگز-2-انون و سنتز مشتق های پیریمیدین جوش خورده به حلقه ی اوراسیل از طریق واکنش دو جزئی کاتالیز شده با ید 

ید IODINE / ایمین ها Imines / پیریمیدین ها Pyrimidines / واکنش دو جزئی Two Component Raction / یوراسیل Uracil / 2 اچ - کرومن - 2 - اون 2H-Chromen-2-One / سیکلوهگز - 2 - انون Cyclohex-2-Enone

03-44552

114

کنترل شارژ خودروهای الکتریکی هیبریدی از دیدگاه مشترک با در نظر گرفتن قابلیت تامین بار خانگی PHEVs Charging Control from Customer Point of View Considering Vehicle to Home Capability

شبکه هوشمند برق Smart grid / کنترل شارژ باتری خودرو ترکیبی قابل اتصال به شبکه Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)Charging Control / قابلیت تامین بار خانگی Vehicle to Home (V2H) / خودرو ترکیبی قابل اتصال به شبکه Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

05-44551

115

ارائه روشی برای پیشنهاد ارجاع در شبکه ارجاعات Toward a Method for Citation Recommendation in Citation Network

سیستم توصیه گر Recommender System / جستجو Search / شبکه ارجاعات Citation Network / کلمات کلیدی Keywords / پیشنهاد ارجاع Citation Recommendation

19-44550

116

درک تکامل یک چارچوب نرم افزاری شیءگرا از طریق تحلیل تکامل مفاهیم عرضه شده توسط آن چارچوب در بین نسخه های مختلف آن Understanding an Object-oriented Framework’s Evolution via Analyzing the Evolution of its Concepts Across Different Versions of that Framework

بستر نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Software Framework / تکامل چارچوب Evolution Framework / قوانین تغییر Changing Rules / به روز رسانی برنامه Updateing Program / نسخه ی چارچوب Version's Framework

19-44549

117

بهینه سازی چندهدفه سیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد/میکروتوربین گازیMulti Objective Optimization of a Solid Oxide Fuel Cell/Micro Gas Turbine Integrated System

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم یکپارچه Integrated System / میکرو توربین گازی Microgas Turbine

46-44547

118

توسعه یک بستر شیءگرا برای شبیه سازی ترکیبی دینامیک اجزاء Development of an Object Oriented Framework for Compositional Simulation with Dynamic Component Retrieval

شبیه سازی ترکیبی Compositional Simulation / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / تجمیع اجزا Components lumping / بازیابی اجزا Component Retrieval / شبیه سازی شی گرا Object Oriented Simulation / مخازن گاز GAS RESERVOIRS / مخازن نفتی Oil Reservoirs

06-44545

119

اثرات اعلام سیاست پولی بر بازده سهام در سطح شرکت ها Effects Monetary Policy on Stock Market Return Disaggregated at Firm Level

بازده سهام Stock Return / مطالعه رویدادی Event Study / شوک سیاست پولی Monetary Policy Shock / اندازه شرکت Firm Size / داده های بین روز Intraday Data / فدرال رزرو Federal Reserve

44-44544

120

کنترل فعال ارتعاشات سازه های کامپوزیتی چند لایه یکپارچه با توزیع سیال مغناطیسی رئولوژیکی تحت تحریک تصادفی Active Vibration Suppression of Laminated Composite Structures Integrated with Magnetorheological Fluid Segments under Random Excitation

کنترل فعال ارتعاشات Active Vibration Suppression / ارتعاش تصادفی Random Vibration / سیال مغناطیسی رئولوژیکی Magnetorheological (MR)Fluid

58-44543

121

شبیه سازی سناریوهای اطفا حریق در محیط های بسته Simulating Firefighting Scenarios in Enclosures

تهویه طبیعی Natural Ventilation / حادثه آتش سوزی Fire Accident / محیط های بسته Enclosures / سناریو های اطفا حریق Firefighting Scenarios / تهویه اجباری Mechanical Ventilation / پاشش آب Water Spray / پدیده بک درفت Backdraft

08-44542

122

زوج جواب های متناوب مثبت از معادله غیرخطی مرتبه دوم Pairs of Positive Periodic Solutions of Second Order Nonlinear Equations

نقطه بحرانی CRITICAL POINT / نگاشت پوانکاره POINCARE MAP / جواب های متناوب مثبت Positive Periodic Solutions / شرایط لازم Necessary Conditions / زوج جواب های مثبت Pairs of Positive Solutions / زیرهارمونیک Subharmonics

02-44537

123

رفتار غیرخطی مهاربندهای زانویی کمانش پذیر و ارائه روش جدید طراحی در سازه های چند طبقه Nonlinear Behavior of Buckling Knee Bracing and a New Design Method for Multi Story Structures

رفتار لرزه ای Seismic Behavior / مهاربند زانویی وی شکل Chevron Knee Brace / مد تسلیم خمشی Moment Yielding Mode / مد تسلیم برشی Shear Yielding Mode / سازه های طبقاتی.

09-44541

124

طراحی و بررسی الگوریتم های ملاقات برای شبکه های رادیو شناختی Rendezvous Algorithms for Cognitive Radio Networks

دسترسی فرصت طلبانه به طیف Opportunistic Spectrum Access / شبکه چندکاربره Multiuser Network / رادیوی شناختی Cognitive Radio / حسگری طیفی Spectrum Sensing / الگوریتم ملاقات Rendezvous Algorithm

05-44540

125

شبیه سازی تغییر حالت آستنیت به فریت در شرایط غیر تکدما با استفاده از روش Cellular Automaton Simulation of Non-isothermal Austenite to Ferrite Transformation by Using Cellular Automaton Method

تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / میز خنک کننده Run-out Table / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / تغییر فاز آستنیت به فریت Austenite to Ferrite Transformation / خودکارافزار سلولی Cellular Automata

07-44536

126

ساخت غشای نانوکامپوزیتی جهت بکارگیری در تماس دهنده غشایی 

آب گریزی Hydrophobicity / غشای نانوکامپوزیت Nanocomposite Membrane / تماس دهنده غشایی Membrane Contactor / جداسازی غشایی Membrane Separation / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / مرطوب کننده غشایی Membrane Humidifier

06-44535

127

مقایسه مدل های GO و EC در شبیه سازی پروتئین ها Comparing EC and GO Model in Protein Folding Simulation

پروتئین ها Proteins / پیچش پروتئین Protein Folding / مدل دانه درشت Coarse Grained Model / مدل جی. او Go Model / مدل ای. سی Ec Model

04-44534

128

شبیه سازی دینامیکی بیماری HIV و کنترل آن Dynamic Simulation of HIV Infection and Its Control

مشاهده گر غیرخطی Nonlinear Observer / آلودگی اچ. آی. وی HIV Infection / داروهای ضد ویروس Antiretroviral Drugs / کنترل کننده خطی ساز دقیق Exact Linearizing Controller / کنترل کننده خطی ساز با ورودی ضربه Impulsive Linearizing Controller / اشباع ورودی Input Saturation / مشاهده گر شبه لونبرگر Leunberger-Like Observer

06-44633

129

تحلیل هماهنگی بین سلولی در شبکه های سلولار برای کنترل تداخل Downlink Intercell Coordination for Interference Management

مدیریت تداخل Interference Management / هماهنگی تداخل بین سلولی Intercell Interference Coordination / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / خوشه بندی Clustering

05-44630

130

استفاده از رده بندی داده در سطح سیستم عامل برای بهبود کارایی آرایه های RAIDOS-level Data Tiering to Improve Performance of RAID Arrays

سیستم عامل Operating System / کارایی Efficiency / فراداده Metadata / رده بندی داده Data Tiering / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive

19-44628

131

طراحی دیکدر H.264 برای وسایل قابل حمل H.264 Decoder for Portable Application

کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / دکدر Decoder / پیچیدگی کم Low Complexity / کوچک کننده Downsizer

05-44626

132

طراحی سلول خورشیدی بر مبنای چاه کوانتومی Quantum Well Solar Cell

سلول های خورشیدی Solar Cells / چاه های کوانتومی Quantum Wells / بازده انتقالی Transmission Efficiencies / سلول خورشیدی GaAs GaAs Solar Cell

05-44624

133

روش مبتنی بر الگو برای تبدیل مدل ها با هدف بکارگیری ایجاد مدل رانه در مهندسی متدولوژی Pattern-based Model Transformation Method for Applying Model-driven Development to Method Engineering

مدل سازی فرایند PROCESS MODELING / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / توسعه مدل گرا Model Driven Development / تبدیل مبتنی بر الگوی مدل ها Pattern-Based Model Transformation / مهندسی روش شناسی Methodology Engineering

19-44623

134

تاثیر نورد بر خواص مکانیکی و ریزساختار ورق دارای اتصال غیرهمجنس آلیاژهای آلومینیوم 1050 و T6-6082 به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی The Effect of Rolling on the Mechanical Properties and Microstructure of Dissimilar Friction Stir Welded AA1050 – AA6082-T6 Sheets

نورد سرد COLD ROLLING / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلومینیوم Aluminum / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding

07-44622

135

تعیین میزان رزرو بهینه در سیستم های قدرت دارای نفوذ بالای انرژی باد Determining the Optimal Level of Reserve in Power Systems with High Penetration of Wind Energy

مزارع بادی Wind Farms / قابلیت اطمینان Reliability / پیش بینی سرعت باد Wind Speed Forecasting / سری زمانی شبکه عصبی Time-Series Neural Network / رزرو استاتیک Static Reserve

05-44621

136

حل دقیق و فراابتکاری مسئله زمانبندی پروژه چند مهارته با در نظر گرفتن تاثیر یادگیری و فراموشی بر کارایی اعضای پروژه Exact and Metaheuristic Solution of Multi-skilled Project Scheduling Problem Considering Learning and Forgetting Effects on the Performance of Project Members

زمان بندی پروژه Project Scheduling / مهارت DEXTERITY / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / حل دقیق Exact Solution

01-44620

137

افزایش اکسایشی آمین ها به آلدهیدها در حضور کاتالیزور نانوذره کبالت (II) تثبیت شده روی بستر SBA-15 Oxidative Addition of Amines to Aldehydes Catalyzed by Supported Cobalt Nanoparticles on SBA-15

اکسایش Oxidation / آمید Amide / نانوذره کبالت Cobalt Nanoparticle

03-44619

138

تحلیل حساسیت ویژگی ها نسبت به درج اطلاعات در نهان کاوی کور تصویر Analysis of Sensitivity of Features to Data Embedding in Blind Image Steganalysis

تحلیل نهان نگاری Steganalysis / پنهان سازی Steganography / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / تبدیل کسینوسی گسسته Discrete Cosine Transform

05-44618

139

بررسی حذف ازت در راکتور MBBR در سیستم هوازی - بی هوازی BardenphoBiological Removal of Nutrients in MBBR Reactors, Using Bardenpho Process Principle

حذف بیولوژیکی نیتروژن Biological Nitrogen Removal / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / فرایند باردنفو Bardenpho Process

06-44617

140

رویه های مینیمال انتقالی در Sol3 و Nil3 Minimal Translation Surfaces in Sol_3 and Nil_3

رویه های انتقالی Translation Surfaces / رویه های کمینه Minimal Surfaces / خمیدگی متوسط Mean Curvature / فضای Sol3 Sol3 Space / فضای Nil3 Nil3 Space

02-44616

141

الگوریتم های تقریبی برای مسئله ی مسیریابی وسایل نقلیه ی ناهمگنApproximation Algorithms for the Heterogeneous Vehicle Routing Problem

ناهمگنی Heteroscedasticity / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem

19-44615

142

بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار در تونل های زیرزمینی بر روی سازه های سطحی (مورد مطالعه: خط 1 متروی تبریز) Investigation of Moving Subway Train Vibrational Effect on Surface Structures (Case Study:Tabriz Line 1 Metro)

مدل سازی عددی Numerical Simulation / بار دینامیکی قطار Train Dynamic Load / خط 1 متروی تبریز Tabriz Line 1 Metro / ارتعاش سازه سطحی Surface Structure Vibration

09-44612

143

کاربردی از کنترل بهینه ی تصادفی در انتخاب پورتفوی با رویکرد میانگین - واریانس An Application of Stochastic Optimal Control in Solving the Mean-variance Portfolio Selection Problem

روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method / سبد مالی Portfolio / مرز کارا Efficient Frontier / کنترل خطی درجه دوی تصادفی Stochastic Linear Quadratic Control / مدل پخش جهشی Jump-Diffusion Model

02-44611

144

تعیین مدل بهینه جریان انرژی ساختمان از طریق تشکیل ترازنامه انرژی اجزای داخلیCharacterizing the Optimum Energy Flow Model in a Building Using Internal Energy

مدل سازی MODELING / بهینه سازی Optimization / ساختمان ها Buildings / ترازنامه انرژی Energy Balance Sheet / جریان انرژی Energy Flow

46-44610

145

ارزیابی دینامیکی تونل خط 2 قطار شهری مشهد تحت اثر انفجار در داخل تونل Dynamic Analysis of Mashhad Line 2 Subway Structure under Internal Blast Loading

تونل خط 2 مترو مشهد Line 2 Mashhad Subway / انفجار داخل تونل Internal Blast / مدل سازی عددی سه بعدی Three Dimensional Numerical Modeling / تحلیل پارامتری Parametric Analysis

09-44609

146

گراف های دوگان ماکسیمال ساختارهای جبری Co-maximal Graph of Algebraic Structures

گراف دوگان ماکسیمال زیرگروه های یک گروه Co-Maximal Graph of Subgroups of a Group / گراف دوگان ماکسیمال ایده آل های یک حلقه Co-Maximal Graph of Ideals of Ring / گراف دوگان ماکسیمال زیر مدول های یک مدول Co-Maximal Graph of Submodules of Module / گروه پوچ توان Nilpotent Group / گروه ابرحل پذیر Super Solvable Group / مدول تصویری Projective Module / عدد خوشه ای Clique Number / عدد رنگی Chromatic Number / گراف کامل Complete Graph

02-44608

147

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم سری 3000 با اضافه کردن پودر مس Friction Stir Welding of 3000 Series Aluminum Alloy by Adding Cu Powder

آلیاژ آلومینیوم سری 3xxx Aluminum Alloy Series 3xxx / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / پودر مس Copper Powder

07-44605

148

استفاده از اصول تحلیل تصمیم گیری برای ایجاد یک سیستم طرح ریزی فرایند تولیدUsing Decision Analysis Concept to Implement Variant Process Planning System

درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / نظریه تصمیم گیری Decision Making Theory / برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر Computer Aided Process Planning / کدگذاری قطعات OPITZ Coding

01-44604

149

امکان سنجی بازیافت اقتصادی پسماند واحد تولید ترفتالیک اسید خام (CTA) شرکت پتروشیمی تندگویان Feasibility Study of Economically Recovery of Residue from Terephthalic Acid Production Unit in the Tondgooyan Petrochemical Company

کاتالیزور Catalyst / بازیافت Recycling / تبلور مجدد Recrystallization / اسید ترفتالیک Terephthalic Acid / اسید بنزوییک Benzoic Acid / استخراج Extraction

03-44603

150

مطالعه ی رفتار کف شناور در اثر پدیده ی به زمین نشستن Study on the Behavior of Ship’s Bottom Structure under Grounding Phenomenon

شکست Refraction / پدیده به زمین نشستن شناور Ship Grounding / سازه ی کف Bottom Structure / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / ضربه پذیری Crashworthiness / روش اجزای محدود Finite Element Method / پانل ساندویچی Sandwich Panel

08-44602

151

تحلیل و ارزیابی بی درنگی و ایمنی شبکه بین خودرویی Analysis and Evaluation of Real Timeliness and Safety of VANET

ایمنی Safety / بی درنگی Real-Time Procces / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET)

19-44599

152

نظریه ی مدل ها برای مفهوم برهان Model Theory of Proofs

منطق شهودگرایی INTUITIONISTIC LOGIC / مدل های محمول گرایانه محاسبه Predictive Models of Computability / نظریه برهان هیلبرت Hilbert Proof Theory / تحلیل ترتیبی Ordinal Analysis / برنامه هیلبرت Hilbert Program / ساختار بازگشتی تعریف پذیر Recursively Definable Structure / نظریه بازگشتی اصل پذیر Recursively Axiomatizable Theory

02-44598

153

بهبود جریان سازی ویدیو بر روی شبکه های رویین همتا به همتا Improving Video Streaming over Peer-to-Peer Overlay Networks

جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه روگستر نظیر به نظیر Overlay Peer-to-Peer Networks / جریان سازی ویدیوی محلی Localized Video Streaming / کیفیت خدمات Service Quality / زمان بندی سمت گیرنده Receiver-Side Scheduling / پخش چندگانه Multicast / جریان سازی زنده ویدیویی Live Video Streaming / پهنای باند همگن Homogenous Bandwidth / پهنای باند ناهمگن Heterogenous Bandwidth

19-44597

154

پایش عناصر شیمیایی و ناخالصی های شربت نیشکر و تاثیر این مواد در میزان ضایعات تولید شکر خام در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی Monitoring of Chemical Elements and Cane Juice Impurities and the Effect on Raw Sugar Waste Agro- Industry Hakim Farbi

باگاس نیشکر Sugarcane Bagasse / کربن فعال Activated Carbon / شکر نیشکر Sugar Cane / ناخالص های شربت Juice Impurities / افزودنی های شیمیایی Chemical Addition

03-44596

155

طراحی فن بدون پره Bladeless Fan Design

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / فن بدون پره Bladeless Fan / معادله های ویلیام هایکینس Williams-Hawkings

08-44595

156

بررسی کیفی آب سد باطله معدن سنگ آهن سنگان به منظور استفاده مجدد در سیستم صنعتی Investigating the Quality of Water in Sangan Iron Ore Tailing Dam for Reuse it to Industrial System

محیط زیست ENVIROMENT / سد باطله Tailings Dam / معادن Mining / فاضلاب اسیدی معادن Acid Mine Drainage (AMD) / آزمایش برآورد اسید - باز Acid-Base Accounting (ABA)Test / سنگ آهن سنگان (خراسان)

03-44594

157

مدل سازی رفتار تنش - کرنش آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیوم (A356.0) تحت بارهای ترمومکانیکی Modeling Stress-strain Behavior of Aluminum Alloy (A356.0) under Thermo-mechanical Loading

آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue / خستگی ترمومکانیکی Thermomechanical Fatigue / سخت شوندگی Hardening / سخت شوندگی دوره ای Cyclic Hardening

08-44593

158

تحلیل نظری و عددی انتشار امواج شوک در محیط متخلخل Theoretical and Numerical Analysis of Shock Waves Propagation in Porous Medium

موج شوک SHOCK WAVE / معادله محیط متخلخل Porous Medium Equation / روش میانگین گیری حجمی Volume Averaging Method / لوله ضربه Shocke Tube / محافظت از سطوح Surface Protection

09-44592

159

مدل سازی فنی و اقتصادی روش های بهبود کارایی سیکل توربین گاز در شرایط مختلف عملیاتی Technical and Economic Modeling Techniques to Improve Efficiency of Gas Turbine Cycle in Different Operational Conditions

راندمان Efficiency / توربین های گازی Gas Turbines / توان خروجی Power Output / روش بهبود بازده Improving Efficiency Method

46-44591

160

ارائه ی مدل حرکتی نوین برای شبکه های موردی متحرک بر اساس داده ی واقعی حرکت انسان New Mobility Model for MANETs Based on Real Data of Human Mobility

شبکه های بی سیم Wireless Networks / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / مدل تحرک MOBILITY MODEL / داده واقعی حرکت انسان Real Data of Human Mobility

19-44589

161

تصحیح ماتریس تقاضای مبدا - مقصد وابسته به زمان در مدل های تخصیص ترافیک پویاCorrection of Time-Dependent Origin-Destination Demand in Dynamic Traffic Assignment

تقاضای مبدا - مقصد وابسته به زمان Time Dependent Origin-Destination Demand / تخصیص ترافیک پویا Dynamical Traffic Assignment / روش گرادیان تعمیم یافته Extended Gradient Method

09-44588

162

بررسی عددی تاخیر برش در اتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع تک نبشی، جفت نبشی و قوطی The Shear Lag Effects on Welded Steel Single and Double Angle and HSS Tension Members

تاخیر برشی Shear Lag / اعضای کششی Tension Members / اتصال جوشی Welded Joint / نبشی Angles / مقاطع قوطی Hollow Stractural Sections (HSS)

09-44586

163

نظریه مکانیک بوهمی بدون پتانسیل کوانتومی A Survey on Bohm’s Theory Without Quantum Potential

نظریه بوهم - دوبروی Bohm-de Broglie Theory / روش دی. جی. زد Durr-Goldestein-Zanghi (DGZ)Method / مسیرهای کوانتومی Quantum Trajectories / پتانسیل کوانتومی Quantum Potential

03-44585

164

بررسی اثر نشانه گذاری روی نرخ بیت ویدیوی دیجیتال The Impact of Watermarking on Digital Video Bitrate

درج اطلاعات در ویدیو Data Embedding in Video / کدگذاری با طول متغیر Variable Length Coding / کدگذاری بین قابی Interframe Coding / احراز هویت Authentication

19-44584

165

ارائه ی یک معماری قابل بازپیکربندی با استفاده از حافظه های غیرفرار A Reconfigurable Architecture Using Non-voltatile Memories

حافظه خاموش نشدنی Non-Volatile Memory / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / حافظه قابل بازپیکربندی Configuration Memory

19-44683

166

طراحی پیش جبرانساز درجه پایین برای سیستم های نامعین A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in Electrical Engineering

تداخل Interference / عدم قطعیت Uncertainty / کنترل غیرمتمرکز. / پیش جبران ساز Precompensator / سیستم قطری Diagonal System / کنترل متمرکز Centralited Control

05-44682

167

شبیه سازی HEMT (ترانزیستور با قابلیت تحرک بالای الکترون)برای کاربردهای مخابراتی Simulation of HEMT (High Electron mobility Transistor) for Communication Applications

شبیه سازی Simulation / ترانزیستور اثر میدانی با حرکت پذیری الکترون بالا High Electron Mobility Field Effect Transistor (HEMT) / فرکانس قطع Cutoff Frequency

05-44681

168

بررسی رفتار تعادلی و ترمودینامیکی استفاده از Entrainer (همراه بر)در جداسازی مخلوط های آزئوتروپیک Investigation of Equilibrium and Thermodynamic Behavior Using an Entrainer for Azeotropic Mixture Separation

آزئوتروپ Azeotrope / همراه بر Entrainer / نقشه منحنی باقی مانده Residue Curve Map / روش تقطیر استخراجی Extractive Distillation Method / اثر نمکی Salt Effect

06-44680

169

بهبود و ارتقای تخصیص منابع در شبکه های خود سازمان یافته Improving Resource Allocation in Self Organized Networks

تخصیص منابع Resources Allocation / فمتوسل Femtocell / کیفیت خدمات Service Quality / ماتریس تداخل Interference Matrix / علامت دهی Signaling

05-44679

170

بررسی دینامیک پدیده های بین سطحی بر روی سطوح متحرک سیال: مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی The Dynamic Interfacial Phenomena Investigations on Mobile Fluid Surfaces: Experimental Studies and CFD Simulations

پدیده های سطحی Interfacial Phenomena / فصل مشترک Interfaces / جابه جایی مارانگونی Marangoni Convection / فن تحلیل پروفایل قطره Drop Profile Analysis Technique / حرکت نوسانی در میکروکانال ها Oscillatory Flows in Microchannels / فشار مویینگی Capillary Pressure / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

06-44678

171

ارائه ی برنامه ی زمان بندی تزریق دارو برای شیمی درمانی سرطان با تئوری پسخوراند خطی ساز و برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح Chemotherapy Treatment Scheduling via Feedback Linearization Approach and Mixed Integer Programming Method

سرطان کولون Colon Cancer / پسخوراند خطی ساز Feedback Linearization / مشاهده گر پیوسته - گسسته Continuous-Discrete Observer / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / الگوی درمانی Treatment Schedule

08-44675

172

پدیده شناسی فرایند گرانولاسیون در بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر خصوصیات محصول Phenomenological Study of Granulation by Investigating the Effects of Operating Parameters on Granule Properties

دانه سازی مرطوب Wet Granulation / دانه ساز همزن دار با تنش برشی زیاد High Shear Mixer Granulator / سرعت هم زدگی Impeller Speed / توزیع بایندر Binder Distribution / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology

06-44674

173

تخصیص ترافیک چندمعیاری چنددسته ای با استفاده از مدل های مقدار حدی تعمیم یافته ی مخلوط Multi-criteria Multi-class Traffic Assignment Using Mixed Generalized Extreme Value Models

تخصیص ترافیک چندمعیاری Multi-Criteira Traffic Assignment / تخصیص با گروه های مختلف Multi-Class Assignment / مدل های مقداری حدی تعمیم یافته ی مخلوط Mixed Generalized Extrem Value Models / رجحان بیان شده Stated Preference

09-44673

174

مدل سازی و بهینه سازی فرمولاسیون مواد اصطکاکی کامپوزیتی سیستم ترمزModeling and Optimization of Composite Brake Friction Materials Formulation

مواد اصطکاکی Frictional Material / مدل سازی MODELING / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / فرمول بندی Formulation / برنامه ریزی ژنتیکی Genetic Programming

06-44671

175

پیش بینی ویسکوزیته نفت و گاز میعانی فلات قاره در دما و فشارهای بالا و پایینPrediction of Viscosity at Low and High Pressures and Temperatures for Iranian Offshore Crude Oils

سیال مخزن Reservoir Fluid / برش های نفتی Oil Fractions / لزجی Viscosity / نظریه اصطکاک Friction Theory / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT)

06-44670

176

مدل سازی امواج سونامی و طراحی یک سیستم هشدار برای این پدیده با تکیه بر فناوری اطلاعات (مطالعه موردی دریای عمان) Modeling Tsunami Wavesand Designinga Warning Systemfor This Phenomenon by UseofIT (Case Study the Sea of Oman)

سونامی Tsunami / پیش بینی Forecasting / مدل سازی MODELING / سیستم هشدار Alarming System / دریای عمان.

08-44669

177

بررسی و انجام مطالعات آزمایشگاهی نحوه رشد و کنترل سلول های حیوانی روی یک نوع داربست Experimental Investigation on Growth and Control of Animal Cells Attached on Scaffold

سلول های بنیادی Stem Cell / زیست سازگاری Biocompatibility / تمایز Differentiation / معدنی شدن Mineralization / آزمون آلکالین فسفاتاز Alkaline Phosphatas Assay / آزمون زیستی In-Vitro / آزمون ارزیابی سمیت برون تنی MTT Assay

06-44668

178

بررسی عددی اثرات انژکتور با هوای پیچشی دوگانه بر عملکرد محفظه احتراق توربینی Numerical Analysis of Effects of Twin Swirler Injector on Turbine Combustion Chamber Performance

شبیه سازی سه بعدی Three-Dimensional Simulation / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / عدد پیچشی Swirl Number / مدل فلیملت Flamelet Model

45-44665

179

روش مدل سازی چندمقیاسی برای تعیین خواص حرارتی نانوساختارهای سیلیکونی با استفاده از دینامیک مولکولی و روش اجزای محدود Multi-sclae Modeling for Determination of Thermal Properties of Silicon Nanostructures Via Molecular Dynamics (MD) and Finite Element Method (FEM)

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / اثر لبه Edge Effect / جابجایی نوار گپ Band Gap Shift / نانوسیم سیلیکون Silicon Nanowire / قاعده کوشی - بورن Cauchy-Born Rule / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / روش اجزای محدود Finite Element Method / اثر سطح Surface Effect

09-44664

180

تلفیق داده های ناهم زمان در شبکه های حسگر گسترده به صورت بی درنگ Real-Time Fusion of Asynchronous Data in Distributed Sensor Networks

تلفیق داده های ناهمزمان Asynchronous Data Fusion / شبکه های حسگر گسترده Distributed Sensor Networks / شبه همزمان سازی Pseudo-Synchronization / فیلترهای کالمن Kalman Filters / ترکیب اطلاعات Data Fusion / نویز فرایند مشترک Common Process Noise / روش میانگین گیری وزنی بهینه Linear Minimum Variance Unbiased Estimator (LMVUT)

19-44663

181

تحلیل پراکنش آلاینده ها در نقاط همجوار تونل ترافیک شهری Numerical Simulation of the Air Pollution Dispersion to the Neighboring Regions of Traffic Tunnel Portals

تونل ترافیک شهری Urban Traffic Tunnel / کنیون Street Canyon / شرایط وارونگی Inversion Condition / تونل توحید Tohid Tunnel

08-44662

182

کاربرد برنامه ریزی محدودیت در مسئله یکریختی زیرگراف Application of Constraint Programming in Subgragh Isomorphism Problem

یک ریختی زیرگراف Subgraph Isomorphism / کاهش دامنه Amplitude Reduction / برنامه نویسی محدودیت Constraint Programming / فاز جستجو Search Phase / توسعه محدودیت Constraint Propagation

01-44661

183

پوشش همبند یک فضای مسطح مستطیل بندی شده Connected Covering on a Rectangulared Planar Subdivision

هندسه محاسباتی Computational Geometry / پوشش همبند Minimum Corridor Connection / افراز مستطیل بندی شده Corridors / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm

02-44660

184

بررسی تجربی و تئوری مدل سازی و شبیه سازی جذب کربن دی اکسید از گازهای حاصل از احتراق به کمک مایعات یونی Experimental Measurement, Modeling And Simulation Of Carbon Dioxide And Hydrogen Sulfide Absorption And Separation By [Emim][Otf]

مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / تصفیه گاز Gas Refine / مایعات یونی Ionic Liquid / جذب دی اکسیدکربن Carbon Dioxide Absorption / شبیه سازی Simulation

06-44659

185

طراحی و ساخت حسگر بر پایه فیبر نوری برای اندازه گیری سر خط غلظت مایعات غلیظ Design and Fabrication of a Fiber Optic Based Sensor for On-line Determination of Concentrate Liquids

فیبر نوری Fiber Optics / غلظت مایعات Liquid Concentraction / حس گرها Sensors

03-44658

186

استخراج شرایط وجود جواب در روش های تنظیم کنترل کننده های PD و PI مرتبه کسری Study on Solution Existence in Tuning Fractional Order PD and PI Controllers

روش های تنظیم ضرایب کنترل کننده Tunning Methods / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی با مرتبه کسری Fractional Order Proportional Integrated Derivative (FOPID)Controller / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی با مرتبه کسری Fractional Order propotional Integrated (FOPI)Controller / ناحیه کارایی قابل دسترس Achievable Performance Region / شرایط وجود جواب Solution Existence Conditions

05-44657

187

آنالیز حرارتی سدهای بتن غلطکی حین ساخت و بهره برداری Thermal Analysis of RCC Dams During Construction and Operation

تحلیل حرارتی Thermal Analysis / سد بتن غلتکی Roller-Compacted Concrete Dam / بتن غلتکی Roller Compacted Concrete / ترک حرارتی Thermal Crack / زمان بندی اجرای سد Constraction Schedule / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE

09-44656

188

الگوریتم های علم سنجی از قبیل رتبه بندی پیج و تعمیم آن به ماتریس های بازه ایAlgorithms of Scientometrics Including PageRank and its Generalization to the Interval Matrices

علم سنجی Scientometrics / قضیه پرون - فروبنیوس Perron-Frobenious Theorem / الگوریتم پیج رنک Pagerank Algorithm / ماتریس بازه ای Interval Matrix

02-44655

189

بهینه سازی مصرف توان در گیرنده های رادیویی Power Consumption Optimization in Radio Receivers

مدیریت توان Power Management / بهینه سازی Optimization / تطبیق دادن Adaptation / گیرنده قابل تطبیق Adaptable Receiver / گیرنده رادیو Radio Resciver

05-44653

190

تعیین میزان رزرو بهره برداری در یک سیستم قدرت با حضور منابع تولید تجدیدپذیرOperation Reserve Determination in a Power System Containing Renewable Generation

مدل قابلیت اطمینان Reliability Model / رزرو بهره برداری Operating Reserve / مزارع بادی Wind Farms / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / سیستم انتقال قدرت Power Transmission System / ذخیره انرژی Energy Storage / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources

05-44652

191

تحلیل فرایند نورد حلقوی Analyzing of Ring Rolling Process

توزیع تنش Stress Distribution / فرایند نورد حلقه Ring Rolling Process / درصد کاهش ضخامت نهایی Final Thickness Reduction / کمیته ضخامت Minimum Thickness / بیشینه ضخامت Maximum Thickness

08-44651

192

تحلیل عددی رفتار دینامیکی شمع ها در خاک های ناهمگن مستعد روانگراییNumerical Analysis of Dynamic Behavior of Pile Foundations in Non-homogeneous Liquefiable Soils

روانگرایی Liquefaction / تحلیل دینامیکی سه بعدی کاملا همبسته Fully Coupled Three Dimensional Dynamic Analysis / کمانش شمع Pile Buckling / جابجایی جانبی سر شمع Horizontal Displacement of Pile Head / رفتار دینامیکی شمع Dynamic Behavior Pile

09-44650

193

بهبود روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای در نظر گرفتن اثرات زمین لرزه های میدان نزدیک Improvement of Nonlinear Static Analysis Procedures to Incorporate the Effects of Near Field Strong Ground Motions

سازه جایگزین Substitute Structure / طیف تغییر مکان نسبی درون طبقه ای Drift Spectrum / سختی ظاهری Apparent Stiffness / زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis

09-44646

194

جریان سازی مقاوم ویدیو بر روی شبکه ی موردی بین خودرویی Robust Video Streaming over VANET

جریان سازی ویدیو Video Streaming / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / چندمسیریابی Multipath Routing / مقاومت به خطا Error Resilient / کدگذاری ویدیویی Video Coding

19-44645

195

طراحی ضرب کننده های ده دهی با توان مصرفی کم Low-power Design of Decimal Multipliers

انرژی مصرفی Energy Consumption / توان مصرفی Power Consumption / ضرب ده دهی Decimal Multiplication / ضرب کننده موازی Parallel Multiplier / تمام جمع کننده Full Adder

19-44644

196

کاربردی از توپولوژی جبری در علوم کامپیوتر An Application of Algebraic Topology to Computer Sciences

هم بندی جبهه ی جهت دار Directed Algebraic Topology / هموتوپی جهت دار Directed Homotopy / همروندی Concurrency / رسته بنیادی Fundamental Category / رسته مولفه ای Component Category / قضیه ون کمپن Van Kampen Theorem

02-44643

197

بررسی میدان برداری همدیس بر خمینه های ریمانی Investigating Conformal Vector Field on Riemannian Manifolds

میدان برداری همدیس Conformal Vector Field / میدان برداری کیلینگ Killing Vector Field / میدان برداری 2 - کیلینگ 2-Killing Vector Field / عملگر دیورژانس Divergence Operator / عملگرهای لاپلاس Laplace Operators

02-44642

198

مدل سازی ریاضی راکتورایرلیفت دوغابی برای حذف سولفید هیدروژن (هیدرودی سولفوریزاسیون) Mathematical Modeling of Airlift Slurry Reactor for Removal of Hydrogen Sulfide (Hydrodesulfurization)

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / حل عددی Numerical Solution / گوگردزدایی با هیدروژن Hydrodesulfurization / راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / روش گوس - سایدل Gauss-Sidel

06-44640

199

ساخت و مطالعات خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری فیلم نانوبیوکامپوزیتی برای بسته بندی مواد غذایی Fabrication and Studies on the Mechanical Properties and Biodegradability of Nano-biocomposites Utilizable in Food Packaging

نشاسته ذرت Corn Starch / نانوکامپوزیت Nanocomposite / خواص مکانیکی Mechanical Properties / پردازش تصویر Image Processing / روش رویه پاسخ Responce Surface Method

06-44639

200

تحلیل عددی رفتار لوله های مدفون مقاوم سازی شده با FRP تحت اثر گسلش معکوس Numerical Analysis of Buried Pipelines Strengthened by FRP Subjected to Reverse Faulting

لوله مدفون Buried Pipline / جابجایی های ماندگار زمین Permanent Ground Deformation (PGD) / سیستم خاک - لوله - کامپوزیت Soil-Pipe-Composie System / گسلش معکوس Reverse Faulting / الیاف کربنی مسلح پلیمری Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)

09-4463

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

بهینه سازی و ارائه یک مدل سینتیکی مناسب برای بیوراکتور غشایی آبکافت آنزیمی مواد سلولزی Optimization and Offering a kinetic Model for Enzymatic Hydrolysis of Cellulosic Materials in a Membrane Bio-reactor

پوسته ذرت Corn Fiber / اثر بازدارندگی Inhibition Effect / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / بهینه سازی شرایط عملیاتی Operational Optimization / خروج پیوسته محصول Continuous Product Removal

06-44637

202

درستی یابی استنتاجی ویژگی های زمانی سیستم های مبتنی بر عامل Deductive Verification of Temporal Properties of Agent-based Systems

منطق زمانی Temporal Logic / منطق موجهات Modal Logic / درستی یابی Verification / سیستم مبتنی بر عامل Agent Oriented System / اثبات خودکار قضیه Automatic Theorem Proving

19-44636

203

سنتز و مطالعه خواص نانوذرات آلیاژی طلا - پلاتین به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی بر روی ITO Synthesis and Characterization of Alloy Au-Pt Nanoparticles Modified ITO Electrode by Electrodeposition Method

مکانیزم Mechanism / نانوذرات آلیاژی طلا - پلاتین Alloy Gold-Platinum Nanoparticles / نانوساختار ایتو Indium Tin Oxide (ITO)Nanostructure / نهشت برقی Electrodeposition / خواص حسگری Sensory Properties

07-44635

204

بررسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ نزن X20Cr13 در روش جوشکاری تعمیری An Investigation on the Microstructure and Hardness of Martensitic Stainless Steel in Repair Welding Method

انرژی ضربه ای Impact Energy / مارتنزیت MARTENSITE / چقرمگی Toughness / جوشکاری ترمیمی Repair Welding / بازپخت Tempering

07-44634

205

بهینه سازی موقعیت حفره ها در قالب های اکستروژن چندحفره ای با حفره های نامتقارن برای کاهش انحراف پروفیل خروجی Optimization of the Positions of Holes in Multi-hole Extrusion Dies with Unsymmetrical Holes for Minimization of the Curvature of the Exiting Profile

اکستروژن Extrusion / قالب چندسوراخه Multiholes Die / میدان سرعت VELOCITY FIELD / انحنای پروفیل خروجی Exit Curvature Profile / روش حد بالایی Upper Bound Method / طراحی قالب Die Design

08-44684

206

بررسی تاثیر حضور نانوذرات بر انتقال جرم و هیدرودینامیک قطرات مایع در سیستم های مایع - مایع Study of the Effect of Presence of Nano- Particles on the Mass Transfer and Hydrodynamics of Drops

نانو سیلیکا Nanosilica / انتقال جرم Mass Transfer / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوسیال Nanofluid / هیدرودینامیک تشکیل قطره Droplet Formation Hydrodynamics

06-44685

207

سنتز نانوساختار ابر متخلخل نایتینول به روش آسیاب کاری با استفادهاز فضاساز و بررسی خواص ترمومکانیکی آن Synthesis of Super-porous Nano Structure Nitinol by Milling using Space Holder Technics and Measure of Termomechanical Properties

تخلخل Porosity / نانوساختار Nanostructure / آلیاژ نایتینول Nitinol Alloy / فوق ارتجاعی Superelasticity / آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Shape Memory Alloy

07-44686

208

بررسی اثر شوک و بارهای ارتعاشی بر قطعی و نوسانات جریان کانکتورهای الکتریکیThe Effect of Shock and Vibration Loads on Disconnection and Fluctuations of Electrical Current in Connectors

مقاومت الکتریکی ELECTRICAL RESISTIVITY / اتصال دهنده الکتریکی Electric Connector / ارتعاش Vibration / مساله تماس Contact Problem / تنش های تماسی Contact Stresses

08-44687

209

مکان یابی موقعیت بهینه در سیستم دستک و خرپای کمربندی تحت بار زلزله Optimum Locations of Outrigger System for Earthquakes

تحلیل طیفی Spectral Analysis / سیستم بازویی Outrigger System / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / فنر خاک Soil Spring / ساختمان های بلند High Buildings / بارگذاری جانبی Lateral Loading

09-44689

210

استفاده از نظریه بازی ها برای مدل سازی مسایل پوششی و بسته بندی Using Game Theory to Model Covering and Packing Problems

نظریه بازی GAME THEORY / مدل سازی MODELING / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / بازی های ائتلافی Coalitional Games / مسایل بهینه سازی Optimization Problems

19-44690

211

طراحی و ارزیابی لرزه ای پل های بتنی با عرشه فولادی Seisimc Performance of Dutile End Diaphragms For Slab-on-girder Steel Bridges

مهاربند زانویی وی شکل Chevron Knee Brace / دیافراگم پل ها Bridges Diaphragms / میرایی و سختی افزوده مثلثی Triangular Added Damping and Stiffners / سیستم مهاربندی شده واگرا Eccentrically Braced Frame (EBF) / تسلیم خمشی Moment Yielding / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / منحنی شکست FRACTURE CURVE

09-44691

212

برنامه ریزی با ترتیب جزئی با استفاده از راهکارهای یادگیری ماشین Partial Order Planning using Machine Learning Techniques

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / برنامه ریزی کلاسیک Classical Planning / ترتیب جزئی Partial Order / برنامه ریزی خودکار Automatic Planning

19-44692

213

تجمیع همکارانه ی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم Cooperative Data Aggregation in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / نظریه بازی همکارانه Cooperative Game Theory / ادغام داده Data Aggregation / ادغام داده مشارکتی Cooperative Data Aggregation / سیستم چند ورودی - چند خروجی مشارکتی Cooperative Multiple Input Multiple Output (MIMO)System

19-44694

214

جداسازی کربن دی اکسید از مخلوط گازی کربن دی اکسید و هوا به کمک غشاء حاوی تری اتیلن گلایکول و دی گلایکول آمین Separation of Carbondioxide from CO2-Air Mixture Using ILM Membrane Containg DGA-TEG

جداسازی گازها Gases Separation / تری اتیلن گلایکول Triethylene Glycol / غشای مایع تثبیت شده Immobilized Liquid Membrane / دی گلایکول آمین Diglycol Amine (DGA) / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation

06-44695

215

ساختن شبکه عملکردی مغز بر اساس داده های ای. ای. جی. با استفاده از روش های آماری شبکه محور Constructing EEG-Based Brain Functional Connectome Using Network-based Statistics

شبکه عملکردی مغز Brain Functional Network / الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / تحلیل شبکه Network Analysis / همزمان سازی Synchronisation / روش آماری شبکه محور Network Based Statistics

19-44697

216

روش های تقریبی برای محاسبه ی قابلیت اطمینان شبکه ی حمل و نقل و کاربرد آنها در حل مسأله ی بهبود عملکرد شبکه Approximate Transportation Network Reliability Measures for Solving Transportation Network Improvement Problem

زلزله Earthquake / قابلیت اطمینان Reliability / محاسبه تقریبی Approximation / نظریه تصمیم گیری بیزی Bayesian Decision Making Theory / نمونه برداری تصادفی Random Sampling / بهبود شبکه Network Improvement / شبکه حمل و نقل Transportation Network

09-44698

217

وارسی مدل شبکه های فعالیت زمانی Model Checking of Timed Activity Networks

وارسی الگو Model Cheking / شبکه های پتری زمانی Time Petri Networks / شبکه های فعالیت زمانی Time Activity Networks / سیستم بلادرنگ Realtime System / سیستم های وابسته به زمان Time-Dependent Systems

19-44699

218

هضم بی هوازی پسماندهای آلی در شرایط گرمادوست Thermophilic Anaerobic Digestion of Organic Fraction of Municipal Solid Waste

هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / پسماندهای آلی Organic Wastes / واکنشگاه زیستی گرما دوست Thermophilic Bioreactor / واکنشگاه زیستی دوغابی Slurry Bioreactor

06-44700

219

دسته بندی خودکار توده ها در تصاویر ماموگرافی با استفاده از نمایش تنک Automatic Classification of Masses in Mammographic Images using Sparse Representation

رادیولوژی Radiology / سرطان سینه Breast Cancer / ماموگرافی Mammography / تشخیص پزشکی به کمک کامپیوتر Computer Aided Diagnosis Medicine / نمایش تنک Sparse Representation

19-44701

220

مطالعه ی سینتیکی و مکانیزمی واکنش اکسایش دوپامین با استفاده از کلاسترهای منگنز (IV)مرتبط با فتوسیستم II Kinetic and Mechanistic Study of Oxidation of Dopamine by Manganese (IV) Clusters with Relevance to Photosystem II

فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس تولید کننده اکسیژن Oxygen Evolving Complex / کلاسترهای منگنز دارای پل های اکسو Oxo-Brige Manganese Clusters / واکنش های اکسایش - کاهش Redox Reactions / مکانیسم الکتروپروتیک Electroprotic Mechanism

03-44702

221

استنتاج ساختار شبکه از داده های ناکامل Network Topology Inference from Incomplete Data

شبکه پیچیده Complex Network / بازسازی شبکه Network Reconstruction / حسگری فشرده Compressive Sensing / پیش بینی پیوندی Link Prediction / تجزیه های ماتریسی Matrix Factorization

19-44703

222

پیاده سازی فرایند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در نیروگاه های بخاری و سیکل ترکیبی Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation in Thermal and Combined Cycle Power Plants

نیروگاه سیکل ترکیبی COMBINED CYCLE POWER GENERATION / قابلیت اطمینان Reliability / نیروگاه بخاری Steam Power Plant / نگهداری و تعمیر پایایی محور Reliability Centered Maintenance / اجزای بحرانی Critical Component / تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance

05-44704

223

شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوذرات طلا بر اساس مدل های کلاستری و کلوئیدی در محیط های آبی و بررسی تأثیر ابعاد Simulating Molecular Dynamics of Gold Nanoparticles on the Basis of Clustered and Colloid Models in the Aquatic Environments and Studying the Effect of Dimensions

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / نانو ذرات طلای کلوییدی Gold Colloidal Nano particles / کلاستر طلا Gold Cluster / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation

09-44705

224

گراف های مقسوم علیه صفر مجموعه های جزء مرتب Zero-divisor Graphs of Partially Ordered Sets

رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / عدد رنگی Chromatic Number / عدد خوشه ای Clique Number / قطر گراف Graph Diameter / پوچ ساز Annihilator / مجموعه های شبه مرتب Quasiordered Sets / ایده آل بودن Ideal / کمر گراف Girth Graph

02-44706

225

گراف مقسوم علیه صفر مجموعه های شبه مرتب The Zerodivisor Graph of a Qoset

رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / عدد رنگی Chromatic Number / عدد خوشه ای Clique Number / ایده آل بودن Ideal / پوچ ساز Annihilator / مجموعه های شبه مرتب Quasiordered Sets

02-44707

226

مقایسه نتایج شبیه سازی رواناب روزانه رودخانه با استفاده از سری های زمانی و مدل تبدیل بارش - رواناب IHACRES Comparison of River Daily Runoff Simulation Results using Time Series and IHACRES Rainfall-runoff Model

شبیه سازی Simulation / سری زمانی باکس - جنکینز Box-Jenkins Time Series / میانگین متحرک یکپارچه خودهمبسته Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) / مدل IHACRES IHACRES Model / ضریب همبستگی Correlation Coefficient / بازه نش - ساتکلیف Nash-Sutcliffe Efficiency

09-44708

227

تحلیل رفتار فشاری مخازن شکاف دار طبیعی گاز میعانی حین چاه آزمایی با در نظر گرفتن اثر ناهمسانگردی تراوایی Pressure Response Analysis of Naturally Fractured Condensate Reservoirs Regarding the Effect of Permeability Anisotropy

مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs / چاه آزمایی Well Testing / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / ناهمسانگردی تراوایی Permeability Anisotropy / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

06-44732

228

بررسی و تبیین نقشه راه درس آموخته ها در مدیریت پروژه (مطالعه موردی: شرکت سپانیر) Considering Lessons Learned and Ascertaining Their Roadmap in Project Management (Case Study: Sepanir Company)

مدیریت دانش Knowledge Management / مدیریت پروژه Project Management / درس آموخته ها Lessons Learned / رویکرد نقشه راه Roadmap Approach

44-44731

229

کاربردهایی از نظریه گراف در طراحی معماری Some Applications of Graph Theory Inarchitectural Design

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / عملگر ترکیب Cross Over Operator / طراحی معماری Architectural Design / چیدمان فضاهای معماری Architectural Space Topology / نظریه گراف Graph Theory

02-44730

230

استفاده از ابزارهای تصمیم گیری در انتخاب بهینه پارامترهای طراحی یک سیستم الکترومکانیکی Using Decision Making Tools in Optimum Selection of an Electromechanical System Design Parameters

موتور گشتاوری با عملکرد زاویه محدود Limited-Angle Torque Motor (LATM) / روش های تصمیم گیری Decision Making Methods / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design

01-44729

231

ارزیابی مدل های چندهدف بهینه سازی شبکه توزیع برق Evaluation of Different Multi-objective Approaches to Distribution Network Planning

مدل سازی MODELING / شبکه توزیع برق Electricity Distribution Network / عدم اطمینان Uncertainty / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization

01-44728

232

بررسی و بهبود فرایند نانوفتوکاتالیست جهت حذف آلاینده های شیمیایی Study and Improvement of Nano-photocatalytic Process Fordegradation of Chemical Contaminants

نور مرئی Visible Light / نانوفوتوکاتالیزور Nanophotocatalyst / آلاینده شیمیایی Chemical Contaminant / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / حساس سازی رنگینه ای Dye Sensitization

06-44709

233

شبیه سازی عددی یک بعدی دستگاه گردش خون به همراه مدل المان متمرکز قلبNumerical and One Dimensional Modeling of Cardiovascular System Along with Lumped Parameter Modeling of the Heart

عروق کرونری Coronary Artries / سیستم گردش خون Cardiovascular System / مدل اجزای متمرکز قلب Lumped Parameter Model of The Heart / دایره ویلیس Willis Circle / درختچه شریانی Structured Tree

08-44710

234

آنالیز حساسیت در کل دامنه جستجو و انتخاب خودکار پارامترهای حساس بهینه سازی در تنظیم معادله حالت و تطبیق تاریخچه تولید Sensitivity Analysis in Total Search Domain and Automatic Selection of the Most Sensitive Matching Parameters in Tuning of EOS and History Matching

تطبیق تاریخچه تولید History Matching / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / میزان سازی معادلات حالت Tuning Equation of States / روش موریس Morris Method / روش سوبول Sobol Method

06-44711

235

مطالعه روش گسسته سازی مستقیم در حل معادله ی ترابرد Investigation on Direct Discrete Method for Neutron Transport Equation

شبکه بندی اولیه Primary Mesh / شبکه بندی ثانویه Dual Mesh / معادله ترابرد Transport Equation / روش گسسته سازی مستقیم Direct Discrete Method / ترابرد نوترون Neutron Transport / حل عددی Numerical Solution / مرتبه همگرایی Convergence Order / شار عددی Numerical Flux

46-44712

236

سنتز پیرول ها و 2-پایرون های پر استخلاف با استفاده از کاتالیزور نانوذرات ZnOSynthesis of Highly Substituted Pyrrole and A-pyrone Derivatives using ZnO Nano Catalyst

پیرول Pyrrole / آلفا - پایرون Alpha-Pyrone / نانوذرات اکسید روی Zinc Oxide Nanoparticles / واکنش چند جزئی Multicomponent Reaction

03-44713

237

به کارگیری شبکه حسگر بی سیم به منظور مدیریت انرژی در خانه های نسل نو Using Wireless Sensor Network for Energy Management of Future Homes

انرژی خورشیدی Solar Energy / سیستم مدیریت انرژی خانگی Home Energy Management System / الگوریتم مدیریت انرژی خانگی Home Energy Management Algorithm / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / مدیریت انرژی Energy Management / شبکه های ارتباط خانگی Home Area Networks

05-44714

238

بررسی اثرات تابش نور بر روی مشخصه ی جریان Investigation of Light Emission Effects on the I-V Characteristics of High-Tc Superconductor Josephson Junction

پیوند جوزفسون Josephson Junction / ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / آشکارساز نوری Photodetector / اثرات غیر گرمایی تابش نور Non-Bolometric Photoresponse / مشخصه ولتاژ - جریان VOLT-AMPERE CHARACTRISTICS

05-44715

239

مقایسه جریان دوفازی غیرامتراجی بین میکرومدل و مغزه و بررسی روشهای تعمیم نتایج Comparison of Immiscible Displacement Performance for Micro Model and Core Scales Tests and Investigation of Scale up Methods

جریان دوفازی Two Phase Flow / مغزه Plug / روش تعمیم نتایج Scale Up method / عدد مویینگی Capillary Number / ریز مدل Micromodel / زمان بدون بعد Dimentionless Time / بررسی تجربی Experimental Investigation

06-44716

240

طراحی و ساخت یک فتوراکتور پیوسته جهت استفاده از نانو ذرات نیمه هادی در تصفیه پساب Designing a Continuous Photo-reactor using Semiconductor Nanoparticles for Wastewater Treatment

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / اکسایش فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Oxidation / لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / فتوواکنشگاه Photo-Reactor

06-44717

241

بررسی رفتار تغییر فرم و افت تنش فنرهای مارپیچی Investigation of Deformation Behavior and Stress Relaxation of Helical Springs

فنرهای مارپیچ فشاری Compression Helical Springs / میزان افت نیروی عملکرد Operation Force Percentage Loss / میزان افت طول فنر Free Length of Spring Percentage Loss / فنر سوپاپ پژو 206 Peugeot 206 Car Value Spring / رهاشدن تنش Stress Relaxation

07-44718

242

بهینه سازی کارایی سیستم های مسی برای NOC در ساختارهای چندهسته ایPerformance Optimization of Cu Wires for Network-on-chip Based Many-core Architectures

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مسیریاب ROUTER / روش تخمین تاخیر Delay Estimation Method / اتصالات سراسری Global Interconnect

05-44719

243

تقویت کننده ترارسانا و محدود کننده با پهنای باند متغیر برای حداکثر حساسیت نوری در مخابرات نوری فضای آزاد Variable Bandwidth TIA and Limiting Amplifierfor Maximum Sensitivity in Free Space Optical Links

تقویت کننده محدودکننده Limiting Amplifier / پیش تقویت کننده Preamplifier / تقویت کننده جریان - ولتاژ Transimpedance Amplifier / سیستم نوری در فضای آزاد Free Space Optical System

05-44720

244

اپتیک موجی در پدیده ریزهمگرایی گرانشی برای عدسی های دوتایی Wave Optics Effects in Microlensing of a Binary Lenses

ریزهمگرایی گرانشی Gravitational Microlensing / لنز های چند سطحی Binary Lenses / نور موجی Wave Optics / نجوم رادیویی Radio Astronomy / لکه ستاره ای Starspots

04-44721

245

مدل سازی پخش آلاینده های شهری Modeling of Urban Air Pollutants Dispersion

مدل سازی عددی Numerical Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انتشار آلاینده ها Pollutant Dispersion / حرارت جزیره ای Island Heat / پایداری جو Atmospheric Stability

08-44722

246

به کارگیری تکنولوژی های نوین حافظه و مجتمع سازی سه بعدی در معماری حافظه های کارای آگاه به دما و توان Exploring Emerging Memory Technologies and 3D Die-stacking for Power/Thermal-friendly Fast-memory Architectures

تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / مجتمع سازی سه بعدی Three Dimensional Integration / حافظه ی فاز متغیر Phase Change Memory / رانش مقاومت Resistance Drift

19-44723

247

تحلیل ویژگی های امنیتی پروتکل های رای گیری الکترونیکی با رویکرد امنیت اثبات پذیر Analysis of Security Properties of E-voting Protocols: A Provable-security Approach

رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / حریم خصوصی Privacy / امنیت قابل اثبات Provable Security / مقاومت در برابر اجبار Coercion Resistance

19-44725

248

بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت های مغناطیسی اطلاح شده با مایع یونی(Fe3O4/X (X= Ag, Cu, Au Antibacterial Activity of Magnetic Fe3O4/X (X=Ag, Cu, Au) Nanocomposites Modified with Ionic Liquid

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مایعات یونی Ionic Liquid / فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity / کامپوزیت Composite / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / باکتری استافیلوکوکوسی اورئوسی Staphylococcus Aureus

03-44726

249

طراحی روش های تحمل پذیری اشکال برای حافظه های چرک نویس در سامه های نهفته چند هسته ای Design of Fault Tolerance Mechanisms for Scratchpad Memories in Multi-core Embedded Systems

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / حافظه اس. پی. ام Scrach Pad Memory / سامانه نهفته چندهسته ای Multicore Embedded System / رونوشت برداری از داده Data Replication

19-44734

250

بررسی عملکرد تیرهای بتنی خودمتراکم (SCC)مسلح با الیاف فولادی Behavior Investigation of Self-compacting Concrete (SCC) Beams Reinforced by Steel Fibers

بتن خود متراکم Self Compacting Concrete (SCC) / الیاف فولادی Steel Fibers / کارایی بتن Concrete Workability / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تیر مسلح به الیاف Fibers Reinforced Beam

09-44735

251

الگوریتمی ضمنی برای شبیه سازی عددی اندرکنش سازه با تغییر شکل بزرگ و سیال تراکم ناپذیر An Implicit Algorithm for Numerical Simulation of Large Deformation Structures with Incompressible Fluid Flow

اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / مرز متحرک MOVING BOUNDARY / ساختار اطلاعاتی شبه سازمان یافته Quasi-Structured Data Structure / شبکه بی سازمان لایه ای Layer-by-Layer Mesh Movement / روش ترکیبی حجم - اجزای محدود Finite Volume Element Method / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / تغییرشکل ارتجاعی Elastic Deformation / شبکه متحرک Moving Mesh

45-44736

252

درخت پوشای رنگی کمینه Minimum Color-spanning Tree

الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / درخت پوشای رنگی کمینه Minimum Color-Spanning Tree / مجموعه پوشش رنگی Color-Spanning Set / درخت اشتاینر Steiner Tree / مساله های ان - پی سخت NP-Hard Problems

19-44737

253

یک الگوریتم زمان بندی برای بهبود مصرف انرژی در مراکز داده A Scheduling Algorithm to Improve Energy Consumption in Data Centers

مجازی سازی Virtualization / زمان بندی Scheduling / مرکز داده Data Center / فناوری مجازی سازی Virtualization Technology / آگاه از انرژی Energy Aware / ماشین مجازی Virtual Machine

19-44738

254

پایداری و جاذب سرتاسری دستگاه شکار و شکارچی متناوب ضربه ای همراه با ثابت تداخل دو جانبه Permanence and Global Attractivity of a Periodic Predator–prey System with Mutual Interference and Impulses

دستگاه شکار- شکارچی Predator-Prey System / پایداری Stability / جاذب سراسری Global Attractor / معادله دیفرانسیل ضربه ای Impulsive Differential Equation / ثابت تداخل دو جانبه Mutual Interference

02-44739

255

بررسی خواص رسوب الکتریکی هیدروکسی فلوئورآپاتیت (FHA)بر روی آلیاژ AZ31Effect of Fluorine Addition on Properties of Electrodeposited Fluorine-doped Hydroxyapatite Coating on AZ31 alloy

پوشش دهی Coating / ایمپلنت دندانی Dental Implant / آلیاژ منیزیم - 31 آلومینیوم AZ31 Magnesium Alloy / سرامیک زیستی Bioceramic / بزاق مصنوعی Artificia Saliva / هیدروکسی فلوئور آپاتیت Fluorine-Doped Hydroxyapatite (FHA) / ایمپلنت استخوانی Bone Implant

07-44740

256

روش جدید در تشخیص جزیره شدن ریزشبکه A Novel Islanding Detection Method For Micro Grids

روش های ترکیبی Hybrid Methods / عملکرد جزیره ای Islanding Operation / تولید پراکنده Dispersed Generation / سیستم توزیع Distribution System / ریزشبکه Microgrid

05-44741

257

تهیه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده با پلی پیرول و نانولوله های کربنی در سنجش الکتروشیمیایی مزالازین Preparation and Application of Carbon Nanotube-polypyrrole Modified Electrode in Electrochemical Determination of Mesalazine

کامپوزیت Composite / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / پلیمر رسانا Conductive Polymer / ولت سنجی روبش خطی Linear Sweep Voltammetry

03-44742

258

بررسی عددی ناپایداری جریان در سیستم های میکروسیالی Numerical Investigation of Instabilities of Flow in Micro-fluid

میکروکانال Microchannel / تغییر شکل قطره ها Drop Deformation / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / تاشوندگی لزجی Viscous Folding / قطره مایعات غیر نیوتنی Nonnewtonian Liquid Drops / جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow

08-44744

259

مطالعه ی مبتنی بر نظریه ی بازی های بازار پیش بینی Game Theoretic Study of Prediction Markets

بازار پیش بینی Prediction Market / بازار تصمیم گیری Decision Making Market / پیش بینی انتخابات Election Prediction / پیش بینی مقدار متغیر Variable Value Prediction / مکانیزم صادقانه Truthful Mechanism / قاعده امتیازدهی Score Rule / نظریه بازی GAME THEORY

19-44745

260

شبیه سازی و بررسی چگونگی توزیع CO حاصل از آتش سوزی در داخل تونل های جاده ای Analysis of CO Distribution in Large Tunnel Fires

نرم افزار شبیه ساز پویای آتش Fire Dynamic Simulator (FDS)Software / توزیع منوکسید کربن Carbone Monoxid Distribusion / تونل های جاده ای Road Tunnels / توزیع دما Tempreture Distribution / پخش منواکسیدکربن Carbon Monoxide Dispersion

08-44747

261

طرح نظریه ای نو در باب زبان دین Propose a New Theory about Religious Language Problem

زبان دین Religion Language / معناداری Meaningfulness / ابطال پذیری Falsifiability / تجربه دینی Religious Experience / پیامبر Prophet

42-44748

262

تدوین روش ها و دستورالعمل های تعمیم عمر چرخ توربین توربوشارژر 900 Introduction of Methods and Instructions for Life Extension and Recovery of Turbocharger Turbine wheel 900

پره های توربین Turbine Blades / ساچمه زنی Shot Peening / تحلیل ترک Crack Analysis / جوشکاری آرگون Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) / جوشکاری ترمیمی Repair Welding / تحلیل تنش Stress Analysis

45-44749

263

طراحی شبکه و مکانیابی هاب با در نظر گرفتن وابستگی مکانی تقاضا Network Design and Hub Location Problems with the Dependency of Demands

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی شبکه Network Design / مساله مکان یابی هاب Hub Location Problem / وابستگی تقاضا Demand Dependency / مدل تعامل مکانی Spatial Interaction Model

01-44751

264

ارزیابی اتکاپذیری مراکز داده ی مجازی در محیط ابر Dependability Evaluation of Virtual Data Centers in Cloud Environement

رایانش ابری Cloud Computing / دسترس پذیری Availability / شبکه های فعالیت تصادفی Stochastic Activity Networks / ماشین مجازی Virtual Machine / مرکز داده مجازی Virtual Data Center

19-44752

265

بهینه سازی خواص سطحی غشای مورد استفاده در فرآیند اسمز معکوس جهت تصفیه آب دریا Optimization of the Surface Properties of the Reverse Osmosis Membrane for Desalination of Seawater

اسمزمعکوس Reverse Osmosis / اصلاح سطحی Surface Functionality / جرم گرفتگی Fouling / تابش لیزر Laser Radiation / تابش دهی پلاسما Plasms Irradiation

06-44753

266

مسیریابی چند مسیری در شبکه های رادیوی شناختی Multipath Routing in Cognitive Radio Networks

رادیوی شناختی Cognitive Radio / بهینه سازی Optimization / چندمسیریابی Multipath Routing / مسیریابی ROUTING

19-44755

267

جذب انتخابی +Li از محلول توسط نانوجاذب های لیتیومی Selective Adsorption of Li+Ion on Lithium Adsorbents

اکسید زیرکونیوم Zirconium Oxide / باتری های لیتیم یونی Lithium-Ion Batteries / تبادل یونی Ion Exchange / زیرکونیا Zirconia / نانوذرات Nanoparticles

07-44756

268

بازشناسی صحنه در تصاویر ویدیویی Video Scene Recognition

دسته بندی Classification / بازشناسی صحنه Scene Recognition / نزدیکترین همسایه Nearest Neighbor / دسته بندی صحنه Scene Classification / تصاویر ویدیویی Video Images / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / نزدیکترین همسایه بیز ساده Naive Bayes Nearest Neighbor (NBNN)

19-44757

269

شبیه سازی جریان سیالات درون سلول تحت تأثیر نقاط چسبندگی Fluids Flow Simulation in the Cell Influenced the Focal Adhesions

غشای سلول Cell Membrane / شبکه اکتین Actin Network / موتور پروتئین های مایسین Myosin Motor Proteins / چسبندگی کانونی Focal Adhesion / بسپارش Polymerization / لملیپودیوم Lamellipodium / لملوم Lamellum

08-44759

270

طراحی و پیاده سازی روش های تخصیص منابع در سیستم های بی درنگ توزیع شده تحمل پذیر اشکال Design and Implementation of Resource Allocation Mechanisms in Fault-tolerant Distributed Real-time Systems

تخصیص منابع Resources Allocation / سیستم بی درنگ بحرانی - ایمن Safety-Critical Real-Time System / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم توزیع شده Distributed System / سیستم بلادرنگ Realtime System

19-44760

271

ارزیابی کارایی سیستم های تشخیض نفوذ شبکه های موردی متحرک با استفاده از شبکه ای فعالیت تصادفی (SANs) Performance Evaluation of MANET’s IDSs Using Stochastic Activity Networks (SANs)

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / فیلتر همکارانه Collaborative Filtering / شبکه های فعالیت تصادفی Stochastic Activity Networks / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation

19-44761

272

مدل ارزیابی تخصیص بهینه منابع گاز طبیعی ایران Model for Evaluation of Optimal Allocation of Natural Gas Resources in Iran

مدل سازی انرژی Energy Modeling / تخصیص بهینه Optimum Allocation / گاز طبیعی Natural Gas / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / زنجیره ارزش افزوده گاز طبیعی Nature Gas Value Chain

46-44762

273

ارائه آرایش بهینه، مدل سازی و کنترل نیروگاه های فتوولتاییک مقیاس بزرگDevelopment of Optimal Configuration, Modeling and Control of Large Scale PV (PHOTOVOLTAIC) Parks

اینورتر خورشیدی Solar Inverter / آرایش نیروگاه های فوتوولتایی Photovoltaic Park Configuration / کنترل اینورترهای موازی Parallel Inverters Control / کنترل نیروگاه فوتوولتایی Photovoltaic Park Control / نیروگاه فوتوولتایی مقیاس بزرگ Large-Scale Photovoltaic park

05-44763

274

تولید نانوذرات اسپنل مس - کبالت Cu,Co)3O4)به روش سنتز احتراقی در محلولSolution Combustion Synthesis of Spinel-type (Cu,Co) 3O4 Nanopowder

سنتز احتراقی محلول Aqueous Combustion Synthesis / نانوذرات Nanoparticles / اسپینل Spinel / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / مغناطومتر لرزشی Vibrating Sample Magnetometer (VSM) / میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) / خواص ترموالکتریکی Thermoelectrical Properties / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling

07-44764

275

دینامیک مدل های عفونی 1-HIV: عفونت اشباع، یک مرحله ی کسوف و پاسخ ایمنی CTL Dynamics of HIV-1 Infection Models: Saturation Infection, an Eclipse Stage, CTL Immune Response

پایداری سراسری Global Stability / جاذب سراسری Global Attractor / آلودگی اچ. آی. وی HIV Infection / تاخیر درون سلولی Intracellular Delay / مرحله کسوف Eclipse Stage / پاسخ ایمنی سیتوتوکسیک تی لنفوسیت Cytotoxic T Lymphocyte (CTL)Immune Response / تابع لیاپانوف Liapunov Function

02-44765

276

سنتز دی تیو کاربامات ها با واکنش افزایش مارکونیکوف Synthesis of Dithiocarbamate by Markonikov Addition Reaction

شیمی سبز Green Chemistry / ناحیه ویژه SPECIAL SEGMENT / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / ان - وینیل پیرولیدون N-Vinyl Pyrrolidone / افزایش مارکونیکوف Markovnikov Addition

03-44766

277

طراحی مدارهای بازیابی کلاک و داده در محدوده چندین Gb/s با استفاده از تکنولوژی CMOS Design of Clock and Data Recovery Circuits Inmulti Gb/s Range in CMOS Technology

قفل تزریقی Injection Locking / آشکارساز فاز Phase Detector / مدار بازیابی ساعت و داده Clock and Data recovery Circuit / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / لرزش زمانی Timing Jitter / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS)

05-44767

278

طراحی مکانیزم های تحمل پذیری اشکال برای سامانه های چندپردازنده نرم Design of Fault-tolerance Mechanisms for Soft Multiprocessors

زمان بندی Scheduling / چند پردازنده نرم Soft Multiprocessor / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance

19-44768

279

بررسی مدل غیرخطی معادله کیرشهف Investigation of Nonlinear Kirchhoff Type Equations

جواب ضعیف Weak Solution / پایداری Stability / جواب سراسری Global Solution / تقریب گالرکین Galerkin Approximation / فشردگی Compactness / معادله کیرشهف Kirchhoff Type Equation

02-44769

280

تجزیه و تحلیل معادلات دیفرانسیل مدل های درون - میزبان مالاریا با فاکتورهای ایمنیAnalysis of Differential Equations Coming from Within-hosts Models of Malaria with Immune Effectors

فاکتورهای ایمنی Safety Factors / تابع لیاپانوف Liapunov Function / پایداری سراسری Global Stability / سیستم دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamical System / مدل درون - میزبان مالاریا Within-Host Malaria Model / عدد تکثیر پایه ای Reproduction Number

02-44770

281

طراحی ادوات اسپینترونیک بر مبنای گرافن Design of Graphene Spintronic Devices

چگالی حالت State Density / گاف انرژی Energy Gap / ادوات اسپینترونیک Spintronic Devices / نانونوارهای گرافن Graphene Nanoribbons / ساختار نواری Band Structur / مغناطیس MAGNETISM / روش بستگی قوی Tight Binding Method / مدل هابارد HUBBARD MODEL

05-44771

282

ردیابی شی در ویدیو با استفاده از مدل مبتنی بر نمایش تنک Object Tracking Via Sparse Representation Model

زنجیره مارکف Markov Chain / ردیابی بصری Visual Tracking / فیلتر ذره ای Particle Filter / نمایش تنک Sparse Representation / یادگیری واژه نامه Dictionary Learning

19-44772

283

بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری محورهای دوار حامل جریان در محیط جریان خارجی On the Stability of Rotating Cylinder Conveying Flow in an External Fluid Medium

محورهای دوار ROTORS / پایداری Stability / جریان خارجی Impressed Current / دینامیک سازه Structure Dynamics / جریان داخلی Conveying Flow / اندرکنش سیال - سیال Fluid-Fluid Interaction

45-44773

284

بررسی اثر طرح ابزار جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5456 در اتصال لبه روی هم با ضخامت متفاوت Investigation of Effect of Tool Geometry on Microstructure and Mechanical Properties of Stir Lap Welded Aluminum Alloy 5456

جوشکاری اصطکاکی Friction Welding / آلیاژ آلومینیوم 5456 Aluminum Alloy 5456 / طرح ابزار Tool Design / هندسه ی ابزار Tool Design

07-44774

285

بازیافت کبالت از باتری های فرسوده لیتیم - یون به صورت اکسید کبالت نانوساختارRecycling of Cobalt with the form of Cobalt Nano Oxide from Spent Li-ion Batteries

بازیافت Recycling / اسیدشویی Pickling / باتری های فرسوده لیتیم - یون Spent Lithium-Ion Batteries / الکترولیز پالسی Pulsing Electrolysis / نانو اکسید کبالت Nanocobalt Oxide

07-44775

286

بررسی رفتار مکانیکی سلول های بیولوژیک با استفاده از میکروتیر تحریک شده به روش الکترواستاتیک Mechanical Behavior Analysis of Biological Cells Using an Electrostatically Actuated Microbeam

تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation / فشردن سلول Cell Indentation / میدان حاشیه ای Fringing Fields / میرایی لایه کوبشی Squeeze Film Damping / روش جمع مودها Mode-Summation Method / تحلیل چند مقیاسی Multi-Scale Analysis

08-44776

287

تحلیل اثر ابعاد و موقعیت وصله های پیزوالکترونیک بر رفتار دینامیکی ورق های ساندویچی چند لایه با استفاده از روش اجزای محدود Effects of Piezoelectric Patches Placement and Sizing on Dynamic Behavior of Multilayer Sandwich Panels using Finite Element Method

رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / روش اجزای محدود Finite Element Method / پانل ساندویچی Sandwich Panel / وصله پیزوالکتریک Piezoelectric Patches

45-44777

288

بررسی خرابی در سازه قاب خمشی بتنی مسلح تحت زلزله نزدیک گسل با استفاده از معیار شاخص خرابی Damage in RC Moment Frames under near Field Earthquakes using Damage Index Criterion

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / قاب خمشی Moment Resistance Frame

09-44778

289

بکارگیری روش مبتنی بر اتوماتا در مدیریت انرژی مصرفی سیستم های نهفته Using Automata-based techniques for Energy Management in Embedded Systems

سیستم تعبیه شده Embedded System / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / مدیریت انرژی Energy Management / برنامه نویسی مبتنی بر خودکارافزار Automata Based Programming

19-44779

290

یادگیری ویژگی های مبتنی بر کیسه ای از لغات برای کاربرد دسته بندی تصاویر Bag of Words-based Feature Learning for Image Classification Systems

کدگذاری ویژگی Feature Coding / یادگیری ویژگی Feature Learning / روابط واژه های تصویری Visual Words Relations / کدکردن تنک Sparse Coding / کدکردن محلی Local Coding

19-44780

291

طراحی و آنالیز مدل مبتنی بر لیدر برای مدیریت منابع در شبکه ای محلی موبایلDesign and Analysis of Leader-based Framework For Resource Management in Mobile Clouds

شبکه های محلی موبایل Mobile Clouds / کشف خدمات Service Discovery / سیستم انگیزشی Incentive System / انتخاب رهبر Leader Selection / حراج دربسته قیمت اول First-Price Sealed-Bid Auction

05-44781

292

بهینه سازی مخازن تحت فشار کروی و استوانه ای به منظور تحمل بیشترین فشار و انتقال کمترین حرارت با استفاده از سوپر المان های کروی و استوانه ای Optimization of Spherical and Cylindrical Pressure Vessels with Minimization of Heat Transfer Using Spherical and Cylindrical Superelements

مخزن تحت فشار PRESSURE VESSEL / سوپر المان ها Super Elements / بهینه سازی Optimization / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / روش اجزای محدود Finite Element Method

08-44782

293

طراحی یک حافظه اصلی مبتنی بر حافظه های تغییر فاز با کارایی و ظرفیت بالاDesigning a Phase Change Main Memory with High Performance and Capacity

تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / حافظه ی فاز متغیر Phase Change Memory / سلول های چندبیتی Multi Bit Storage Device / سلول های تک بیتی Single Bit Storage Device / چینش بیتی نواری Striping Bit Algnment

19-44799

294

اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری D - پنیسیلامین با استفاده از نانوذرات طلای پوشیده شده با فلورسئین ایزوتیوسیانات و انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET)Spectrofluorimetric Determination of D-penicillamine Using FITC-capped Gold Nanoparticles Via Flourescence Resonance Energy Transfer Mechanism

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate / دی پنی سیل آمین D-Penicillamine / انتقال انرژی رزونانس فلورسانس Fluorescence Resonance Energy Transfer

03-44801

295

زمان بندی در سیستم های بی درنگ نهفته چندهسته ای با هدف دستیابی به تحمل پذیری اشکال کم مصرف Scheduling for Multi-core Real-time Embedded Systems to Achieve Low-energy Fault-tolerance

انرژی مصرفی Energy Consumption / قابلیت اطمینان Reliability / زمان بندی Scheduling / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم بلادرنگ Realtime System

19-44803

296

ارزیابی تحمل پذیری اشکال برای FPGAهای مبتنی بر SRAM با استفاده از تزریق اشکال در بیت های پیکربندی Evaluation of Fault Tolerance for SRAM-Based FPGAs by Fault Injection into Configuration Bits

ارزیابی قابلیت اطمینان Reliability Evaluation / سیستم های با قابلیت بازپیکربندی Reconfigurable Systems / تزریق خطا Fault Injection / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell

19-44804

297

روش اولیه - دوگان نقطه داخلی در برنامه ریزی نیمه معین غیرخطی A Primal-dual Interior Point Method for Nonlinear Semidefinite Programming

همگرایی سراسری Global Convergence / برنامه ریزی نیمه معین غیرخطی Nonlinear Semidefinite Programming / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / تابع جریمه ای مانعی Barrier Penalty Function / تابع ارزیاب اولیه - دوگان Primal-dual Merit Function / روش نقطه داخلی Interior Point Method

02-44805

298

لایه نشانی فلزات نانو متخلخل از طریق کندوپاش و مقایسه آن با روش الکتروشیمیایی (آبکاری الکتریکی) Deposition of Nanoporous Metallic Thin Films by Sputtering and Comparing with Electrochemical Method (Electroplating)

روش الکتروشیمیایی Electrochemical Method / کند و پاش Sputtering / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials

05-44806

299

تثبیت تصاویر با استفاده از نگاشت توابع تعریف شده حول نواحی مطلوب Image Registration by Mapping Defined-Functions Around Regions of Interest

اسپلاین صفحه نازک Thin Plate Spline / ثبت تصویر Image Registration / استخراج نقاط نشانه Landmark Extraction / مقیاس شباهت Similarity Measure / معیار تکرارپذیری Repeatability Measure / تابع بی اسپلاین B-Spline Function / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI)

19-44808

300

اندازه گیری رنگ سنجی نیتریت و گلوتاتیون بر پایه تغییرات ریخت شناسی نانومیله های طلا با نسبت ابعادی بالا Colorimetric Sensing of Nitrite and Glutathione Based on Morphological Changes of High Aspect Ratio of Gold Nanorods

نانومیله های طلا Gold Nanorods / رنگ سنجی Colorimetric / نیتریت NITRITE / خوردگی Corrosion / تغییرات ریخت شناسی Morphology-Changes

03-448

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

طراحی اینورتر چند سطحی ولتاژ متوسط از نوع پل های H متوالی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان Design of Medium Voltage Cascaded H Bridge Multilevel Inverter with Reliability Consideration

قابلیت اطمینان Reliability / متناوب ساز چندسطحی Multilevel Inverter / کاهش تلفات Loss Reduction / کنترل ولتاژ Voltage Control

05-44790

302

سنتز فولرن های C60 و درون وجهی در راکتور قوس الکتریکی چندکاناله جدید با الکترودهای گرافیتی افقی Synthesis of C60 and Endohedral Fullerenes in New Multi-Channel Arc Reactor Equipped with Horizontal Graphite Electrodes

فولرین Fullerene / قوس های الکتریکی Electric Arcs / سنتز فولرین درون وجهی Endohedral Fullerene Synthesis / واکنشگاه چندکاناله Multi-channel Reactor

03-44792

303

مخابرات مشارکتی کارآمد مبتنی بر کدگذاری شبکه 

کد گذاری شبکه خطی Linear Network coding / مشارکت مبتنی بر کدگذاری شبکه تلفیقی Convolutional Network-Coded Cooperation (CNCC) / شبکه مشارکتی Cooperative Network / گذردهی شبکه Network Throughput / نظریه چندگانگی Diversity Theory

05-44794

304

هماهنگی در شبکه های مشارکتی و توافق کلید امن در حضور اطلاعات مشترکCoordination in Cooperative Networks and Secret Key Agreement Using Common Information

شبکه مشارکتی Cooperative Network / هماهنگی تجربی Emperical Coordination / هماهنگی قوی Strong Coordination / کانال وابسته به حالت State-Dependent Channel / توافق امن کلید Secure Key Agreement / اطلاعات مشترک گکس - کرنر Gacs-Korner Common Information

05-44795

305

معماری یک حافظه نهان غیرفرار با زمان های ماندگاری مختلف A Non-volatile Processor Cache Architecture with Multi-retention Time Intervals

کارایی Efficiency / توان مصرفی Power Consumption / حافظه انتقال چرخش گشتاور Spin Transfer Torque RAM / بازه زمانی ماندگاری داده Retention Time / ساختار ناهمگن حافظه نهان Hybrid Cache Architecture

19-44796

306

طراحی و ارتقای کیفیت خدمات در شبکه های نوری دسترسی چندگانه مبتنی بر تقسیم کد Design and Quality of Service Improvement in Optical Code Division Multiple Access Networks

کیفیت خدمات Service Quality / طراحی Design / لایه فیزیکی Physical Layer / دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / کد متعامد نوری Optical Orthogonal Code (OOC) / زیرلایه کنترل دسترسی چندگانه Multiple Access Control (MAC)Sublayer

05-44798

307

تشخیص خوردگی با تست های غیر مخرب Corrosion Detection by Non-destructive Tests

خوردگی Corrosion / شبیه سازی Simulation / آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / پرتوهای گاما Gamma Rays / پرتوهای ایکس X Rays

46-44786

308

ارتقای عملکرد آماره های مراتب بالا در حوزه های مکان و فرکانس در نهان کاوی کور تصویر Improve Performance of Higher Order Statistics in Spatial and Frequency Domains in Blind Image Steganalysis

تبدیل کانتورلت Contourlet Transform / تجزیه مقادیر ویژه Eigenvalue Decomposition / تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / ممان زرنیک ZERNIKE MOMENT / تبدیل کسینوسی گسسته Discrete Cosine Transform / پنهان سازی Steganography / نهان نگاری کور Blind Watermarking

05-44785

309

طراحی الگوریتم سرمایه گذاری در منابع با در نظر گرفتن تقویم برای منابع Designing an Algorithm for the Resource Investment Problem Considering Calendar

زمان بندی پروژه Project Scheduling / تقویم Constitution / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سرمایه گذاری Investiment / سرمایه گذاری در منابع Resource Investment

01-44784

310

تاثیر سرعت انجماد آندهای مسی بر انحلال شیمیایی و الکتروشیمیایی آن ها در فرایند پالایش الکتریکی Effect of Solidification Rate of Copper Anodes on the Chemical and Electrochemical Dissolution during Electrorefining

انحلال آندی Anodic Dissolusion / انحلال شیمیایی Chemical Dissolution / انحلال الکتروشیمیایی Electrochemical Dissolution / نرخ انجماد Solidification Rate / تصفیه الکتریکی مس Copper Electrorefining / غیرفعال شدن Passivation

07-44788

311

بهینه سازی سیستم هیبرید باد، سلول خورشیدی و دیزل ژنراتور Optimization of PV-wind-diesel System

توربین بادی Wind Turbine / دیزل Diesel / بهینه سازی اقتصادی Economic optimization / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / سلول های خورشیدی Solar Cells / انرژی های نو New Energies

08-44787

312

بررسی ناپایداری آیروالاستیک پنل قرار گرفته در دیواره مخزن سوخت کاملا پر Study of Aeroelastic Instability at a Panel Located in a Fully Filled Fuel Tank Wall

مخزن Vesslse / ناپایداری INSTABILITY / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / فلاتر پوسته Panel Flutter / لرزش (آیرودینامیک) Flutter

45-44824

313

ارائه چارچوبی برای نظارت بر فرایندهای کسب و کار با استفاده از گذرگاه سرویس سازمانی Toward A Framework For Business Activity Monitoring Based On Enterprise Service Bus

پایش فعالیت های کسب و کار Business Activity Monitoring (BAM) / گذرگاه خدمات سازمانی Enterprise Service Bus (ESB) / معماری خدمات گرا Services Oriented Architecture / مدیریت استراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT / پردازش رخدادهای پیچیده Complex Event Processing / برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning

19-44825

314

بررسی مساله توافق کلید امن در مدل کانال با وجود اطلاعات جانبی Analysis of Secret Key Agreement in The Channel Model with Side Information

امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات Information Theoretic Security / مدل کانال CHANNEL MODEL / شنودگر Wiretapper / توافق امن کلید Secure Key Agreement / ناحیه ظرفیت Capacity Region / اطلاعات جانبی Side Information

05-44826

315

سنتز و بهینه سازی تولید فولرن های درون وجهی در راکتور قوس الکتریکی با الکترودهای گرافیتی عمودی Synthesis and Optimization of Endohedral Metall of Ullerene Production in Arc Reactor Applying Vertical Graphite Electrodes

فولرین Fullerene / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / سنتز فولرین درون وجهی Endohedral Fullerene Synthesis / تخلیه قوس الکتریکی Electric Arc Discharge

03-44827

316

شبیه سازی عددی رفتار خستگی آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیوم تحت بارهای ترمومکانیکی و هم دما Numerical Simulation of Al-Si Alloy Fatigue Behavior under Thermo-Mechanical and Isothermal Loads

خستگی ترمومکانیکی Thermomechanical Fatigue / خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue / شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم Aluminum-Magnesium-Silicon Alloy / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software

08-44828

317

شبیه سازی حساسیت آشکارساز ژرمانیوم خالص و طیف نگاری آشکارساز نیمه هادی ترکیبی 

آشکارساز ژرمانیوم فوق خالص High Purity Germanium / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / کارایی ذاتی Intrinsic Efficiency / کارایی مطلق Intrinsic Absolute / ضریب فانو Fano Factor / نقطه مجازی Virtual Point / آشکار ساز نیمه هادی دمای اتاق Room-Temperature Semiconductor Detector

46-44829

318

طراحی، ساخت و کنترل ربات پرنده چهار ملخ 

تخمین وضعیت Attitude Estimation / تعقیب مسیر Path Following / کنترل ربات چهار ملخ Quadrotor Robot Control / تزویج حس گر Sensor Fusion

05-44830

319

تعیین نظری جواب امپدانس تعدادی از واکنش های الکترودی عمومی چندمرحله ایTheoretical Determination of the Impedance Response of Some General Multi Step Electrode Processes

واکنش های الکترودی Electrode Reactions / حرکت شناسی Kinematics / مکانیزم واکنش Reaction Mechanism / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / مرحله تعیین کننده سرعت Rate Determining Step

03-44831

320

تاثیر زمان سفر کامیون های مخلوط کن بتن آماده بر عملکرد بتن های پیشرفته: مطالعه موردی اثر تغییرات زمان افزودن نانوسیلیس و مقدار فوق روان کننده Influence of Travel Time of Ready-Mixed Concrete Truck Mixers on the Performance of Advanced Concretes: Case Study of Variations in Nanosilica Addition Time and Superplasticizer Content

بتن آماده Ready-Mixed Concrete / زمان سفر کامیون های حمل بتن آماده Travel Time of Truck Mixers / بتن پیشرفته Advanced Concrete / کیفیت بتن Concrete Quality / زمان افزودن نانوسیلیس Nanosilica Addition Time / مقدار فوق روان کننده Superplasticizer Content

09-44832

321

اصلاح نانوفیبرهای الکتروریسی شده و استفاده به عنوان جاذب آلاینده های زیست محیطی Modification of Electrospun Nanofibers Towards Sorbents with Higher Aspect Ratio

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / الکتروریسی Electrospinning / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کلروفنل ها Chlorophenols / نانوالیاف پلی آمید اصلاح شده Modified Polyamide Nanofiber

03-44833

322

طراحی کنترل کننده مد لغزشی چند مدله برای سیستم تعلیق مغناطیسی Designing a Multi-Model Sliding Mode Controller for a Magnetic Levitation System

پایداری حلقه بسته Closed Loop Stability / تحلیل زمانی Timming Analysis / رویتگر موقعیت و سرعت Position And Velocity Observer / کنترل کننده مد لغزشی چندمدلی Multimodel Sliding Mode / مسیر بهینه OPTIMAL MOTION / کنترل کننده مد لغزشی Sliding Mode Controller

05-44811

323

بررسی ویژگی های الکترونیکی، مقاومت ایده آل، شیمی ایجاد ترک، و تنظیم گپ در آمورف سیلیکون با استفاده از اصول اولیه - همچنین بررسی اتمی پدیده ی نفوذ درون شبکه ای در لایه نازک مس First Principles Studies of Mechanical, Physical, and Electronic Properties of a-Si - also, Diffusion of a Self-interstitial Atom in an Ultra-thin fcc Film Via Lattice Statics

سیلیکون آمورف Amorphous Silicon / محاسبات دینامیک ملکولی اصول اولیه First Principles Molecular Dynamics Calculations / تنظیم گپ Gap Tuning / مقاومت کششی ایده آل Theoretical Tensile Strength / شیمی شروع ترک Crack Initiation

09-44812

324

ماتریس تصمیم گیری برای مکانیزم رهاسازی ایمن ماهواره بر از هواپیمای حاملDecision Matrix for a Safe Aerial Launch Release Mechanism

ماتریس ساختار طراحی Design Structure Matrix / تصمیم گیری Decision Making / پرتاب هوایی ماهواره Satellite Aerial Launch / ماهواره بر Launch Vehicle / مکانیزم رهاسازی Release Mechanism

45-44809

325

تجزیه و تحلیل اثر ارسال تجمعی قاب ها در استاندارد IEEE 802.11 Analysis of the Effect of Frame Aggregation in IEEE 802.11 Standard

تجمیع قاب Frame Aggregation / برون دهی Throughput / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / زمان خدمات Service Time / شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network

05-44810

326

تولید نانوپودر مس به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی Production of Copper Nanoparticles by Electromagnetic Levitation Melting Method

ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی Electromagnetic Levitation / چگالش در فاز گاز Gasphase Condensation / نانوذرات مس Copper Nanoparticles

07-44820

327

توسعه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده پلیمری بر پایه نانومواد کربنی جهت اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیب های دارویی Development and Application of Carbon Nanomaterials-based Polymer Modified Electrodes for Electrochemical Determination of Pharmaceutical Compounds

پلی پیرول Polypyrrole / کامپوزیت Composite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانومواد کربنی Carbon Nanomaterials / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry

03-44819

328

طراحی امضای وکالتی گمنام با امنیت اثبات پذیر در حالت استاندارد A New Scheme for Provable Secure Anonymous Proxy Signature in the Standard Model

امنیت قابل اثبات Provable Security / مدل استاندارد STANDARD MODEL / امضای وکالتی Proxy Signature / مدل پاسخگویی تصادفی Random Oracle Model / امضای حلقوی Ring Signature / امضای وکالتی گمنام Anonymous Proxy Signature / امضای حلقوی ویژگی مبنا Attribute-Based Ring Signature / امضای با طول ثابت Constant Size Signature

05-44822

329

طراحی و پیاده سازی یک شبکه روی تراشه ی تطبیقی در زمان اجرا با رویکرد کاهش انرژی مصرفی Design and Implementation of a Run-time Adaptive NoC for Energy Reduction

شبکه روی تراشی تطبیقی Adaptive Network on-Chip / سیستم چندپردازنده Multiprocessor System / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC)

19-44821

330

مدل سازی و بهینه سازی شبیه سازی مسئله مدیریت درآمد در هتل با فرض رفتار انتخابی مشتری Modeling and Simulation Optimization of Hotel Revenue Management with Customer Choice Behavior

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / صنعت هتلداری Hotel Industry / مدیریت درآمد Revenue Management / رفتار انتخابی مشتری Customer Choice Behavior / کنترل تو در توی مجازی Virtual Nesting Control / کنترل قیمت های پایه Bid Price Control

01-44818

331

شبیه سازی دینامیکی یک بعدی غیرخطی توربین گاز Non-Linear One-dimensional Dynamic Gas Turbine Simulation

توربین های گازی Gas Turbines / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / شبیه سازی یک بعدی One Dimensional Simulation

45-44816

332

طراحی و پیاده سازی یک روش کنترلی برای مقابله با اثر تاخیر زمانی در یک سامانه ی جراحی رباتیک از راه دور Design and Implementation of a Controller to Handle Time Delay in a Tele-surgery Robotic System

تأخیر زمانی Time Delay / ربات های امیر - مامور Master-Slave Robots / پس خورد نیرو Force Feedback / روش متغیر موج Wave Variable / جراحی رباتیک از راه دور Robotic Telesurgery

08-44815

333

مطالعه خصوصیات الکتریکی مایعات دوفازی با استفاده از سنسور خازنی Study of Electrical Properties of Two Phase Liquids using Capacitance Sensor

هدایت GUIDANCE / ظرفیت Capacity / حسگر خازنی Capacitance Sensor / مایعات دوفازی Two Phase Liquids

03-44814

334

مساله ی توزیع با در نظر گرفتن استفاده موثر از کامیون ها Distribution Problem Considering Effective Usage of Trucks

توزیع Distribution / مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem / تحویل چندبخشی Split Delivery / مساله بارگذاری در کانتینر Container Loading Problem / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm

01-44883

335

مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت سنگین از طریق تزریق مواد فعال سطحی طبیعی از مخازن هتروژن با استفاده از دستگاه میکرومدل Experimental Investigation of Heavy Oil Recovery by Natural Surfactant Injection in Heterogeneous Systems Using Micromodel Apparatus

مواد فعال سطحی طبیعی Natural Surfactants / مخازن ناهمگن Heterogeneous Reservoirs / سینتیک جذب Adsorption Kinetics / جذب تعادلی Equilibrium Adsorption / تغییر تراوایی Wettability Alteration

06-44882

336

تحلیل و ارزیابی آزمون انطباق پروتکل های مسیریابی Analysis and Evaluation of Routing Protocols Conformance Test

درستی یابی Verification / پروتکل مسیریابی OSPF Ospf Routing Protocol / مدل سازی صوری Formal Modeling / وارسی الگو Model Cheking / مورد آزمون Test Case / خودکارافزار زمانی Timed Automata / آزمون انطباق Conformance Test

19-44880

337

دسته بندی داده های چنددسته ای در جویبار داده ها به صورت نیمه نظارتی Multi-cass Semi-srvised Classification of Data Streams

الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / دسته بندی چند دسته ای Multiclass Classification / جویبار داده Data Stream / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / دسته بندی نیمه نظارتی Semisupervised Classification

19-44879

338

حلالیت کربونیل سولفید در محلول های آبی آلکانول آمین The Solubility of Carbonyl Sulfide in Aqueous Alkanolamine

جذب شیمیایی Chemical Absorption / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / کربونیل سولفید Carbonyl Sulfide / محلول آبی آلکانول آمین Aqueous Alkano Amine Solution

06-44878

339

ارائه ی یک ریز معماری باز پیکربند لوله ای برای مسیریاب های شبکه روی تراشه A Fully-pipelined Reconfigurable Microarchitecture for On-chip Routers

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مسیریاب ROUTER / بازپیکربندی Reconfiguration / پایش جریان ترافیک Traffic Flow Monitoring / داوری با اولویت چندگانه Multi Priority Arbiter

19-44877

340

مطالعه ی پایداری و خواص الکترومکانیکی نانو خازن ساخته شده از صفحات گرافنیInvestigation of Stability and Electromechanical Properties of a Nano Capacitor Made of Two Graphene Sheets

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / خواص الکترومکانیکی Electromechanical Properties / نانوخازن Nanocapacitor / ورق گرافیتی Graphene Sheet / ارتعاش آزاد Free Vibration

45-44876

341

به کارگیری شبکه های تخلخلی جهت بررسی روش های تعیین واحدهای جریانیApplication of Pore Network Modeling in Study of Rock Typing Algorithms

تعیین واحد جریانی Rock Typing / مدل سازی شبکه تخلخلی منظم Regular Lattice Network Modeling / مدل سازی شبکه تخلخلی نامنظم Iregular Lattice Network Modeling / روش وینلند Winland Method / روش اف. اف. آی Free Fluid Index Method (FFI) / مدل شبکه ای حفره Pore Network Model / شاخص ناحیه جریانی Flow Zone Indicator (FZI) / مدل فشار مویینگی بروکس - کوری Brooks-Corey Capillary Pressure / مدل پرسل Purcell Model

06-44875

342

ارایه یک سیستم تشخیص نفوذ حمله ی کرم چاله در شبکه های موردی سیار An Intrusion Detection System for Wormhole Attack Detection in MANETs

حمله لانه کرمی Wormhole Attack / تونل لانه کرمی Wormhole Tunnel / روش تشخیص حمله لانه کرمی Wormhole Attack Detection Method / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network

19-44874

343

وارسی مدل شبکه های فعالیت تصادفی Model Checking of Stochastic Activity Networks

منطق تصادفی پیوسته Continuous Stochastic Logic / مدل پریزم PRISM Model / زنجیره مارکوف زمان پیوسته Continuous Time Markov Chain / شبکه های فعالیت تصادفی Stochastic Activity Networks / وارسی الگو Model Cheking

19-44873

344

زمان بندی بازی های المپیک Olympic Games Scheduling

زمان بندی پروژه Project Scheduling / مدل ریاضی Mathematical Model / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / زمان بندی بازی های المپیک Olympic Games Schedule / الگوریتم تولید ستون Column Generation Algorithm

01-44871

345

طراحی شبکه نوری روی تراشه تحمل پذیر اشکال بر اساس مسیریابی چندگانه Fault-tolerant Optical Network on Chip Using Multiple Paths

انتقال نوری Optical Transfer / مسیریابی طول موج Wavelength Routing / قابلیت اطمینان Reliability / شبکه نوری روی تراشه Optical Network On-Chip / طول موج تشدید Resonance Wavelength / ریزحلقه Microring

19-44870

346

بررسی سیستم پخت بر روی سینتیک پخت و ساختار شبکه نانوکامپوزیت های NR/SBR پرشده با نانوالماس Investigation on the Role of Curing System on the Cure Kinetics and Network Structure of NR/SBR Blend Filled with Nanodiamond

نانوالماس Nanodiamond / نانوکامپوزیت Nanocomposite / سیستم پخت Curing System / دانسیته اتصالات عرضی Crosslink Density

06-44869

347

مدل سازی تزریق آب در دی سوپر هیتر مولد بخار نیروگاه Modeling of Water Injection into the Desuperheater of Steam Generator

قطره Drop / قطر لوله Pipe Diameter / دیدگاه اویلری - لاگرانژی Eulerian-Lagrangian Approach / فاز پیوسته Continuous Phase / فاز گسسته Dispersed Phase / دی سوپرهیتر Desuperheater / تیوب های ونتوری Venturi Tubes

08-44868

348

ردیابی بلادرنگ مهره های کمری به کمک سیستم ناوبری و مدل سازی بیومکانیکیReal-time Tracking of the Lumbar Spine with Surgical Navigation System and Biomechanical Modeling

ردیابی بلادرنگ Real time Tracking / مهره های کمری LUMBAR VERTEBRAL / ناوبری NAVIGATION / جراحی ستون فقرات Spine Surgery / ناحیه لامبار ستون مهره ها Lumbar Spine Portion / مدل سازی بیومکانیکی Biomechanical Modeling

08-44867

349

جداسازی سلول های انسانی توسط پلیمرهای کروی سلول نگاری شده به صورت جریان پیوسته سلول Human Cells Separation Via Imprinted Polymer

سلول نگاری Cell Imprinting / آلژینات Alginate / جداسازی سلولی Cell Separation / سلول های انسانی Human Cells / سلول های سرطانی Cancer Cells

06-44866

350

پوشش دهی الکترولس طلا از حمام سولفیتی - تیوسولفاتی Gold Electroless from Sulfite-thiosulfate Bath

آمینو اسید Amino Acid / الکترولس طلا Gold Electroless / کمپلکس سولفیتی - تیوسولفاتی Sulfite-Thiosulfate Complex / بهبود ضخامت Improving the Thickness / افزایش سختی Increasing Hardness

07-44865

351

نحوه حضور لیتیم در شورابه ها و چگونگی استحصال آن Characterization of Lithium Presence in Brine and Extraction of Lithium from Brine Resources of Iran

تبادل یونی Ion Exchange / استخراج لیتیم Lithium Extraction / شورابه Brine / نانوساختار دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide Nanostructure / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method

07-44864

352

طراحی چیدمان چند طبقه پایدار Robust Multi-floor Layout Problem

بهینه سازی پایدار Robust Optimization / عدم قطعیت Uncertainty / برنامه ریزی صفر و یک Zero One Programming / طراحی چیدمان چندطبقه Multi-Floor Layout / بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO)

01-44863

353

تشخیص برخورد دیسک و کره به روش جنبشی Kinetic Collision Detection for Disks and Spheres

هندسه محاسباتی Computational Geometry / داده ساختار جنبشی Kinetic Data Structure / تشخیص برخورد Collision Detection / دیسک های مجزا Disjoint Disks / کره های مجزا Disjoint Spheres

19-44862

354

تخمین حالت بدن انسان به صورت سه بعدی با استفاده از ویدیوهای چنددیدی 3D Human Body Pose Estimation Using Multi-view Videos

تخمین حالت State Estimation / ویدیوی چنددیدی Multiview Videos / مدل بندبند انسان Articulated Body Model / سیاه نما Silhouette / تحلیل حرکات انسان Human Movment Analysis

19-44861

355

ساخت و بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای هیبریدی گرافین -MOx برای کاربرد در حسگرهای گاز Fabrication and Electrical Characterization of Graphene and Graphene-MOx Hybrid Nanostructures for Gas Sensing Applications

نانوترانزیستورهای اثر میدانی بر پایه گرافین Graphene Based Field Effect Nanotransistors / حسگری بخار شیمیایی Chemical Vapor Sensing / حسگرهای ترکیبی گاز بر پایه گرافین Graphene Based Hybrid Gas Sensors / رشد رسوب بخار شیمیایی گرافین Chemical Vapor Deposition (CVD)Growth of Graphene

48-44860

356

تجزیه و تحلیل دینامیکی ارتعاشات پیچشی شفت کشتی Dynamic Analysis of Torsional Vibration of Ship Shaft

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / سیستم شفت Shaft System / تحلیل مودال Modal Analysis

08-44859

357

کدگذاری منبع با استفاده از کدهای قطبی Source Coding with Polar Codes

کد قطبی Polar Code / کد کردن منبع Source Coding / منابع گوسی Gaussian Sources / کدگذاری وینر/زیف Wyner/Ziv Coding / منبع پیوسته Continuous Source

05-44858

358

یک معناشناسی صوری برای اتصالات احتمالاتی در زبان ریو بر اساس آتوماتای بوخی رکوردی A Formal Semantic for Probabilistic Reo Connectors Using Büchi Automata of Records

زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / مدل هماهنگ سازی Coordination Model / خودکارافزار احتمالاتی بوخی رکوردی Probabilistic Buchi Automata / خودکارافزار بوخی Buchi Outomata / سیستم مبتنی بر اجزا Component Based System / هماهنگ کننده Coordinator

19-44857

359

سودوکو از دید ریاضی مسایل و کاربردهای آن Mathematics of Sudoku: Problems and Applications

سودوکو Sudoku / روش مربع لاتین Latin Square Method / مجموعه بحرانی Critical set

02-44855

360

ساخت غشا آزادسازی تاخیری دارو با سیستم فوق بحرانی To Make the Membrane for Drug Retard Release by Supercritical System

غشاها Membranes / پلیمرها Polymers / آزادسازی تاخیری Delayed Release / سیستم فوق بحرانی Superfluid System / آزادسازی دارو Drug Release

06-44854

361

دسته بندی صحنه مبتنی بر آشکارسازی اشیا در محیط بسته Indoor Scene Classification by Object Detection

دسته بندی مناظر Scene Classification / صحنه های داخلی Indoor Scene / تشخیص شی Object Detection / یافتن پنجره اشیا Object Window

19-44853

362

گذار از مدل تپه شنی آبلی به مدل مانا Transition from Abelian Sandpile Model to Manna Model

خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality / مدل تپه شنی بی تی دبلیو BTW Sandpile Model / مدل مانا Manna Model / کلاس جامعیت Universality Class / مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model

04-44852

363

مدل سازی آزمایشگاهی و عددی رفتار هیدرولیکی خاک های ریزدانه اشباع تحت اثر فرایند الکتروکینتیک ژئوسینتتیک Laboratory and Numerical Modeling of Hydraulic Behavior of Saturated Fine Grained Soils Dewatered by Electrokinetic Geosynthetic

ژئوسینتیک Geosynthetic / زهکشی Drainage / فرایند الکتروسینتیک Electrokinetic Process / ضریب نفوذپذیری الکتروسینتیک Electrokinetic Permeability Coefficient / پی هاش آب حفره ای Pore Water PH / تغییرات پی هاش PH Changes

09-44851

364

طراحی و ساخت عملکرد نمونه سیستم مهاربند دندانه ای Design and Fabrication Function of RBS Sample

ساخت Construction / شبیه سازی Simulation / انرژی ورودی Input Energy / سیستم مهاربندی دندانه ای Ribbed Bracing System (RBS)

09-44850

365

رسوب دهی ITO روی شیشه به روش سل ژل و تاثیر دوپنت های نجیب روی خواص الکتریکی و اپتیکی لایه نازک ITO Deposition of Indium-tin-oxide on Glass By Sol-gel and Effect of Noble Dopants on the Optical and Electerical Properties of Indium-tin-oxide Thin Films

خواص الکتریکی Electerical Properties / روش سل - ژل Sol-Gel Method / لایه نازک اکسید ایندیم و اکسید قلع Indium Tin Oxide (ITO)Thin Film / عناصر افزودنی Dopants / خواص نوری Optical Properties

07-44849

366

ارایه و امکان سنجی استفاده از یک روش نوین برای ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بار موج A New Method for Assessment of Fixed Offshore Platforms under Wave Load

تحلیل موج دوام اصلاح شده Modified Endurance Wave Analysis / سکوی ثابت دریایی Fixed Offshore Platform / امواج حدی Extreme Waves / ارزیابی سکوهای دریایی Offshore Assessment Platforms

08-44848

367

احیاء ناقص خاکه اکسیدی آهن در راکتور بستر سیال Incomplete Reduction of Iron Ore in a Fluidized Bed Reactor

هماتیت HEMATITE / مگنتیت MAGNETITE / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process / بستر سیال Fluidized Bed / احتراق ناقص Incomplete Combustion / اکسید آهن Iron Oxide

07-44846

368

بررسی تاثیرات طراحی دیوار پرکننده آجری در عملکرد آن در سازه های بتنی و فولادی بر اساس استاندارد 2800 Design Consideration of In-filled Brick Wall on Its Performance in Steel and Concrete Structure, Based on The 2800 Irainian Standard

قاب بتنی Concrete Frame / دیوار پرکننده آجری Masonry Infilled Walls / آیین نامه طرح مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800 ایران) Earthquake Code 2800 / زمان تناوب Vibration Period / طراحی طبقه نرم Soft Story Design / قاب های فولادی Steel Frames / اندرکنش قاب - پرکننده Frame-Infill Interaction

09-44845

369

شبیه سازی جریان دوفازی سیال بر روی گریدهای نامنظم افزایش مقیاس داده شده به کمک روش تقسیم بندی تصویر Simulation of 2-Phase Fluid Flow on Unstructured Grids Upscaled by Image Segmentation Methods

افزایش مقیاس Upscaling / تجزیه درخت چهارتایی Quad-Tree Decomposition / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / شبیه سازی جریان Flow Simulation

06-44844

370

طراحی سیستم خنک کاری خودرو و بازیافت حرارت با استفاده از لوله های حرارتیDesign of a Cooling and Energy Recovery System For a Passenger Vehicle

سیستم سرمایش Cooling System / رادیاتورها Radiators / لوله گرمایی Heat Pipe / بازیافت انرژی در موتور خودرو Energy Recovery in Engine / بازیافت انرژی Energy Recovery

46-44843

371

مقایسه مدل های رفتاری جهت مدل سازی عددی پدیده روانگرایی Comparison of Constitutive Laws for Numerical Simulation of Soil Liquefaction Phenomenon

روانگرایی Liquefaction / مدل سازی عددی Numerical Simulation / مدل های رفتاری BEHAVIORAL MODELS / نظریه اندوکرونیک ENDOCHRONIC THEORY

09-44842

372

مطالعه آزمایشگاهی بررسی پایداری و قابلیت استفاده از فوم برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی Experimental Investigation of Stability Analysis and Applicability of Foam Flooding for Enhanced Oil Recovery

فوم Foam / مواد فعال سطحی Surfactants / پایداری فوم Foam Stability / سیلاب زنی مغزی COREFLOODING / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / آلکالین Alkaline

06-44841

373

مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت برای فرایند هیدروژن زدایی اکسایشی پارافین های سبک Mathematical Modeling of Fixed bed Reactor for Oxidative Dehydrogenation (ODH) Process of Light Paraffins

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / بهینه سازی Optimization / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / هیدروژن زدایی اکسایشی Oxidative Dehydrogenation / پارافین های سبک Light Paraffins / اکسید مخلوط Mixed Oxide

06-44840

374

ارزیابی مهارت منظورشناسی میان زبانی زبان آموزان غیربومی توسط استادان بومی و غیربومی انگلیسی Rating EFL Learner's Interlanguag Pragmatic Competence by Native and Non-native English Speaking Teachers

سنجش منظور شناختی Pragmatic assessment / نمره دهی Rating / کنش های کلامی Speech Acts / تحسین Compliment / پاسخ تحسین Compliment Rsponse / معلمان بومی زبان انگلیسی Native EFL Teachers / معلمان غیربومی زبان انگلیسی Non-Native EFL Teachers

31-44839

375

استخراج نقشه داخلی یک ساختمان اداری با استفاده از یک حسگر کینکت بر روی ربات متحرک Indoor Office Environment Mapping Using a Mobile Robot with Kinect Sensor

ربات متحرک Mobile Robot / روش موقعیت یابی و ترسیم نقشه به صورت همزمان Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) / برنامه ریزی حرکت Motion Planning / اکتشاف Exploration / حسگر کینکت Kinect Sensor / طراحی مسیر Path Planning / محیط داخل ساختمان Indoor Environment

19-44838

376

ارزیابی و تشخیص ضایعات داخل استخوانی در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک Evaluation and Diagnosis of Intraosseos Lesions in Panoramic Radiographs

رادیوگرافی Radiography / تصاویر پانورامیک Panoramic Images / ضایعات استخوانی Intraosseous Lesions / ناحیه بندی مندیبل Mandible Segmentation

19-44837

377

تطبیق بینازبانی گوینده برای تولید گفتار آماری - پارامتری Cross-Lingual Speaker Adaptation for Statistical Parametric Speech Synthesis

مدل صوتی میانگین Avarage Voice Model / نگاشت تمام بافت Full Context Mapping / تولید صحبت Speech Synthesis / تطبیق بینازبانی گوینده Cross Lingual Speaker Adaptation / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model

19-44836

378

کنترل توده ربات آزمایشگاهی به منظور شناسایی و عکس برداری از محیطEnvironment Identification by Experimental Swarm Agents

حرکت گروهی Flocking / سیستم غیرهولونومیک Nonholonomic System / تابع پتانسیل مصنوعی Artifical Potential Function / پرواز دسته جمعی Formation Flight / شناسایی محیط Environment Identification / توده رباتیکی Robotic Swarm

08-44834

379

بررسی خطای پراکندگی فوتونی در رادیوگرافی از لوله های انتقال مواد و سنجش آن با شبیه سازی مونت کارلو Investigation of the Photonic Scattering Error in Radiography of Pipes and its Evaluation by Mote- carlo Simulation

رادیوگرافی Radiography / کیفیت تصویر Image Quality / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / پراکندگی Scattering

46-44743

380

سنتز نانوذرات CdSe به روش کلوئیدی و بررسی عوامل موثر بر سینتیک رشد آن هاColloidal Synthesis of CdSe Nanoparticles and the Influence of Processing Parameters on Growth kinetics

سینتیک رشد Growth Kinetics / کوانتوم نقطه ها Quantum Dots / نانوذرات نیمه رسانای سی0دی0اس Semiconductor CDS Nanoparticles / سنتز کلوییدی Colloidal Synthesis / سلنید کادمیم Cadmium Selenides

07-44933

381

مکانیسم های هماهنگ سازی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها Coordination Mechanisms in Supply Chain by Contracts

زنجیره عرضه Supply Chain / قرارداد Contract / اعتماد Trust / مکانیزم هماهنگی Coordination Mechanism / اشتراک اطلاعات در زنجیره عرضه Profit Sharing in Supply Chain / نظام تبعیت اجباری Forced Compliance Regime / نظام تبعیت داوطلبانه Voluntary Compliance Regime / هماهنگ سازی زنجیره عرضه Supply Chain Coordination

01-44932

382

شناسایی مشخصات سیستم های خاک - سازه با استفاده از پردازش نگاشت های زلزله System Identification of Soil-Structure Systems through Seismic Signal Processing

شناسایی کور منبع Blind Source Identificatin / شناسایی مشخصات مودی Modal Identification / روش پاسخ - تنها Output-only Techniques / حرکت نیرومند زمین Strong Ground Motion / نگاشت زلزله Earthquake Record / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / توزیع زمان - فرکانس Time-Frequencey Distribution / سختی دینامیکی Dynamic Stiffness / فرکانس طبیعی Natural Frequency / ارتعاش آزاد Free Vibration

09-44931

383

استفاده از پردازنده ی کارت گرافیکی جهت ترابرد فوتون و الکترون و تعیین دز جذبی ناشی از آن The Effect of GPU for Radiation Transport of Photons and Electrons for dose Calculation

پردازنده گرافیکی Graphic Processing / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / محاسبات دوز سنجی Dosimetry Calculations / ترابرد فوتون Photon Transport / کد دی. پی. ام Dose Planning Method (DPM)

46-44930

384

باردار کردن و خنثی سازی ذرات ایروسل Aerosol Particle Charging and Neutralizing

باردارکردن ذرات Aerosol Charging / خنثی سازی ذرات Aerosol Neutralizing / باردارکردن پخشی Diffusion Charging / تخلیه کرنا Corna Disharge / پویایی الکتریکی Electrical Mobility / باردارکردن میدان Field Charging

58-44929

385

مدل سازی و طراحی طیف سنج پویایی الکتریکی Electrical Mobility Spectrometer Modeling and Design

هوامیز Aerosols / پویایی الکتریکی Electrical Mobility / طیف سنج پویایی الکتریکی Electrical Mobility Spectrometer (EMS) / اندازه گیری ذرات Aerosol Measurement

58-44928

386

مدل سازی نشست سزیم در خاک و جذب آن در گیاهان Modeling Cesium-137 Deposition and Absorption on Soil and Plants

سزیم-137 Cesium-137 / مدل چندبخشی Compartment Model / فاکتور انتقال Transfer Factor / معادله فرارفت - پراکندگی Advection-Dispersion Equation (ADE) / مدل HYSPLIT Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT)Model

46-44927

387

بررسی اثر روانگرایی و گسترش جانبی خاک بر سازه های ساحلی با مدل سازی عددی Numerical Study on the Effects of Liquefaction Induced Lateral Spreading on Rigid Waterfront Structures

روانگرایی Liquefaction / تحلیل دینامیکی دوبعدی همبسته کامل Fully Coupled Two-Dimensional Dynamics Analysis / مدل سازی عددی Numerical Simulation / گسترش جانبی ناشی از روانگرایی Liquefaction-Induced Lateral Spreading / سازه نزدیک ساحل.

09-44926

388

ساخت بیوراکتور غشایی (MBR)جدید به منظور تصفیه پساب صنعتی Construction of a New Membrane Bioreactor for Industrial Wastewater Treatment

غشاها Membranes / گرفتگی PLUGGING / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / پساب های صنعتی Industrial Wastewaters / تصفیه پساب Waste Treatment

06-44925

389

بررسی تاثیر نانوذرات سیلیکاتی لپونایت بر ساختار و خواص مکانیکی هیدروژل های پلی اتیلن گلایکل سنتز شده در شرایط ملایم Studying the Influence of Laponite Silicate Nanoparticles on the Mechanical and Structural Properties of Poly (Ethylene Glycol) Hydrogels, Synthesized under Mild Condition

هیدروژل Hydrogel / حلقه گشای ایمیدی Imide Ring Opening / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / داربست غضروفی Cartilage Scaffold / لپونایت Leponite

07-44924

390

بررسی اثر وجود ورق گاست در منحنی لنگر - دوران اتصال نبشی دوبل جان در قاب های مهاربندی Investigation on the Effect of Existence of Gusset Plate in Moment-otation Behavior of Double Angle Connection in Braced Frames

اتصال نیمه مفصلی Semi-Hinged Connection / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / اتصال نبشی دوبل جان Double Web Angle Connection / ورق گاست Gusset Plate / سیستم مهاربندی Bracing System

09-44923

391

بررسی ارتعاشات آزاد استوانه ساخته شده از مواد مرکب با هسته مایع مگنتورئولوژیکال (MR) Free Vibration Analysis of Composite Sandwich Cylindrical Shells with Magneto-Rheological Fluid Core

ارتعاش آزاد Free Vibration / پوسته استوانه ای مواد مرکبی ساندویچی Circular Sandwich Cylindrical Shells / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper / لایه مقیدکننده Costraint Layer

45-44922

392

ارائه ی یک مدل ارتباطی میان حافظه های مشترک و حافظه ی سراسری هسته های پردازنده گرافیکی به منظور افزایش کارایی A Communication Model between SIMT Cores for Improving GPU Performance

پردازنده گرافیکی Graphic Processing / حافظه نهان Cache Memory / عملکرد Performance / توان مصرفی Power Consumption / شبکه واسطه Interconnect Network

19-44921

393

مطالعه پارامتریک و مدل سازی به روش اجزای محدود یک اتصال نیمه گیردار تیر به ستون فولادی جدید در بارگذاری یکنواخت Parametric Investigation and Finite Element Modeling of an Innovative Semi-Rigid Beam to Column Connection under Monotonic Loading

سختی اولیه Initial Stiffness / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / روش اجزای محدود Finite Element Method / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection

09-44920

394

اندازه گیری با ظرفیت بالای باقیمانده آفت کش های کشاورزی با صفحه های 96 - چاهکی و روش های ریزاستخراج با فاز جامد و استخراج با ریز فاز جامد High-Throughput Determination of Pesticide Residues by Solid-Phase Microextraction and Micro-Solid Phase Extraction on 96-Well Plate

صفحه 96 چاهکه 96 Well-Plate / اندازه گیری با ظرفیت بالا High-Throughput Determination / پلی دایمتیل سیلوکسان POLYDIMETHYLSILOXANE / بسپار مونولیتی Monolithic Polymer / باقیمانده آفت کش Pesticide Residue / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction

03-44919

395

ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت آلیاژ پلی وینیلیدین فلوراید/پلی وینیل استات با نانولوله های کربن Preparation and Characterization of PVDF/PVAc/CNT Nanocomposites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پلی وینیلیدین فلوراید Polyvinylidene Fluoride (PVDF) / پلی وینیل استات Polyvinylacetate / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / اکسید گرافن Graphene Oxide

06-44918

396

مدل سازی رفتار آلیاژ منیزیم تحت بارهای خستگی کم چرخه و ترمومکانیکی Cyclic Behavior Modeling of Magnesium Alloy (AZ91) Under Thermo-Mechanical and Low Cycle Fatigue Loadings

خستگی ترمومکانیکی Thermomechanical Fatigue / خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / مدل چابوچه Chaboche's Constitutive Model / عدد پرانتل Pranttle Number / آلیاژ منیزیم - 91 آلومینیوم AZ91 Magnesium Alloy / منحنی هیسترزیس Hystersis Curve

08-44917

397

یکپارچگی برای تصمیم گیری در مورد مسایل مکان یابی، مسیریابی و موجودی در زنجیره تامین سه سطحی با وسایل نقلیه متفاوت Incorporating Three Echelon Location, Routing and Inventory Decisions in Supply Chain Network Design with Heterogeneous Vehicle

زنجیره تامین سه سطحی Three-Stage Supply Chain / مکان یابی LOCATION / مسیریابی ROUTING / موجودی INVENTORIES / وسایل نقلیه ناهمگن Heterogeneous Vehicle

01-44916

398

پیاده سازی تحمل پذیر اشکال برای کدهای محوکننده در سامانه های ذخیره سازیFault-Tolerant Implementation of Erasure Codes for Storage Systems

سامانه های ذخیره سازی Storage Systems / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / کد محوکننده Erasure Code / کد EVENODD EVENODD Code

19-44915

399

بهینه سازی استوار مساله همزمان مکان یابی - تخصیص و زمان بندی Integrated Location-Allocation and Scheduling Model

مساله جایابی تسهیلات - تخصیص Facility location-Allocation Problem / چیدمان سلولی Cell Layout / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming

01-44914

400

امکان سنجی استفاده از نانوذرات فریت در حذف فلزات سنگین (مطالعه موردی کروم و نیکل) Factors Affecting the Efficiency of Ferrite Process for Removal of Heavy Metals (Case study of Chromium and Nickel)

نانوذرات Nanoparticles / فلزات سنگین Heavy Metals / جذب سطحی Adsorption / نانوذره مگنتیت Fe3O4 Nanoparticle

06-44

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

توسعه مدل دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی انتقال گاز سیکل باز در منیفولد ورودی موتور احتراق داخلی بنزین به منظور بررسی اثرات تغییر زمان بندی و بازشدگی سوپاپ هوا بر پارامترهای سیالاتی عملکردی Developments of a 3-D CFD Model to Analyze the Gas Exchange Process in the Intake Manifold of an IVVT Engine Open Cycle

چندراهه ورودی Intake Manifold / تبادل گاز Gas Exchange / موتور زمان بندی متغیر سوپاپ ivvT Engine / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / رفتار سه بعدی جریان سیال Three Dimentional of Fluid Flow / موتور احتراق داخلی بنزینی GASOLINE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

08-44912

402

مشارکت پاسخگویی بار در بازارهای عمده فروشی برق Demand Response Participation in Wholesale Electricity Markets

پاسخگویی بار Demand Response / بازار روز بعد انرژی Day-Ahead Energy Market / منابع انرژی توزیع شده Distributed Energy Resorurces (DER) / تجمیع کننده Aggregator / کاهش بار الکتریکی Electrical Load Reduction

05-44910

403

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی کاهش صدمات ناشی از رسوب آسفالتین در دهانه چاه با استفاده از امواج فراصوت Experimental and Modeling Investigation of the Near Wellbore Asphaltene Deposition Damage Removal by Ultrasonic Waves

امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / نفوذپذیری Permeability / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / آسیب سازند Formation Damage / نشست آسفالتین Asphaltene Deposition

06-44909

404

کاربرد روش اجزای محدود توسعه یافته در حل مسایل غیرخطی و ترمومکانیکی XFEM Analysis of Non-Linear Thermomechanical Problems

ترک Crack / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مدل ترمومکانیکی غیرخطی Nonlinear Thermomechanical Model

45-44908

405

تخمین نرخ خطای نرم مدارهای دیجیتال با در نظر گرفتن اشکال های چندرخداد گذراSoft Error Rate Estimation in Presence of Multiple Event Transients (METs)

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / تخمین نرخ خطای نرم Soft Error Rate Estimation / خطای تک رخداد گذرا Single Event transient Error / خطای چندرخداد گذرا Multiple Event Transient Error

19-44907

406

بررسی پارامترهای پاسخ لرزه ای در مخازن روزمینی استوانه ای فولادی با درنظرگیری انتشار امواج لرزه ای در خاک بستر Evaluation of Seismic Response Parameters in On-Grade Cylindrical Steel Storage Tanks Considering Wave Propagation in Under Laying Soil

مرز جذب کننده ABSORBING BOUNDARY / مخزن های انعطاف پذیر Flexible Storage Tank / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مخازن فولادی استوانه ای Cylindrical Steel Tanks

09-44906

407

تسریع شبیه سازی شبکه روی تراشه با استفاده از FPGA و با قابلیت پیکربندی نرم افزاری Accelerated FPGA-Based NOC Simulation With Software Configuration

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبیه سازی Simulation / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)

19-44905

408

یک الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید در مساله شناسایی برنده در مزایده های ترکیبی A Hybrid Simulated Annealing Algorithm For Winner Determination problem In Combinatorial Auction

تخصیص منابع Resources Allocation / مزایده ترکیبی Combinatorial Auction / روش ابتکاری Heuristic Method / روش فراابتکاری Metaheuristic Method / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method

01-44904

409

مدل سازی دینامیکی یک هلیکوپتر رادیو کنترل Dynamic Modeling of a RC Helicopter

بالگرد Helicopter / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / بالگرد بدون سرنشین Unmanned Helicopter / شبیه سازی پرواز بالگرد مدل Model Helicopter Flight Simulation / بالگرد رادیو کنترل Radio Control Helicopter / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مدل ریاضی Mathematical Model

08-44903

410

تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید و عملیات آنیل بر خواص مکانیکی و ریز ساختار آلیاژ AA2024 دارای رسوب The Effects of Severe Plastic Deformation and Annealing Treatment on Mechanical Properties and Microstructure of AA2024 Alloy Containing Precipitates

عملیات حرارتی Heat Treatment / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / آلیاژ آلومینیوم 2024 Aluminum 2024 Alloy / عملیات حرارتی تابکاری Annealing Heat Treatment

07-44902

411

برنامه ریزی ابتکاری منعطف Heuristic Flexibble Planning

برنامه ریزی کلاسیک Classical Planning / جستجوی ابتکاری Heuristic Search / برنامه ریزی منعطف Flexible Planning / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / برنامه ریزی ابتکاری Heuristic Planning

19-44901

412

وارسی مدل شبکه های فعالیت احتمالی Model Checking of Probabilistic Activity Networks

ابزار اسپیتمن SPITMAN Tool / سیستم فعالیت احتمالی Probabilistic Activity System / شبکه فعالیت احتمالی Probablilistic Activity network / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / کاهش ترتیب جزیی Patial Order Reduction / وارسی الگو Model Cheking

19-44900

413

بررسی ناورداهای فرم ها و معادلات سیاله Study of Invariants of Diophantine Forms and Equations

فرم ناوردا Invariant Form / فرم های سیاله Diophantine Forms / دستگاه های دیوفانتی Diophantine Equations / پاسخ پارامتری Parametric Solution

02-44899

414

طراحی و ساخت هموارساز بهره مایکروویو با قابلیت تنظیم پذیری Design and Implementation of Tunable Microwave Gain Equalizer

مایکروویو MICROWAVE / هموارساز بهره Gain Equalizer / تنظیم پذیری شیب Slope Tuning / کوک پذیری Tunability

05-44898

415

استخراج با فاز جامد بر خط مقادیر ناچیز کلودینافوپ پروپارژیل در نمونه های آبی با استفاده از صفحه های دیسکی پلی آمید الکتروریسی شده On-line SPE of Clodinafop Propargyl Traces from Aquatic Media Using Electrospun Polyamide Nanofibers Disks

استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / نانوالیاف پلیمدی الکتروریسی شده Electrospun Polyamide Manofiber / کلودینافوپ پروپارژیل Clodinafop Propargyl

03-44896

416

بازسازی سه بعدی بازیکن فوتبال با استفاده از تصاویر ویدیویی چنددیدی 3D Reconstruction of Football Player Using Multi-view Videos

مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / بازسازی سه بعدی Three Dimensional Reconstruction / زاویه دلخواه Arbitrary Viewpoint / ویدیوی چنددیدی Multiview Videos / پوسته دیداری لایه ای Visual Holl Planes / اشتراک حجمی Volume Intersection

19-44895

417

انتقال ماشین های مجازی در محاسبات ابری با در نظر گرفتن شبکه و حافظه Network and Storage-energy Aware VM Migration in Cloud Computing

رایانش ابری Cloud Computing / بازده انرژی Energy Efficiency / تجمیع Consolidation / مرکز داده Data Center / توافق نامه سطح خدمات Service Level Agreement

52-44894

418

اصلاح ساختار بیوراکتور غشایی (MBR)به منظور کاهش مشکل گرفتگی آن جهت تصفیه پساب های صنعتی Improve the Structure of Membrane Bioreactor to Reduce Fouling for Industrial Waste Water Purification

غشاها Membranes / گرفتگی PLUGGING / وارونگی فازی Phase Inversion / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / شار بحرانی Critical Flux / پساب های صنعتی Industrial Wastewaters / تصفیه پساب Waste Treatment

06-44893

419

بررسی و بهینه سازی پارامترهای سازه ای یک بال انعطاف پذیر بال زن برای توان و لیفت Investigation and Optimization of Structural Parameters of an Elastic Flapping Wing

بال زدن Flapping Wing / بال انعطاف پذیر Flexible Wing / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / توان ورودی Input Power / شرایط بهینگی Optimality Condition / ضریب برآ Lift Coefficient

45-44892

420

آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد در صنایع ایران Trade Liberalization and Wage Inequality in Iran’s Industries

نابرابری دستمزد Wage Inequality / آزادسازی تجاری Trade Libralization / مدل تجزیه ماچادو - متا Machado-Mata Decomposition Model / مدل تجزیه اکساکا - بلیندر Oaxaca-Blinder Decomposition Model

44-44891

421

الگوریتم های مناسب برای زیرلایه MAC شبکه های ناحیه بدن (body Area Networks) و آنالیز عملکرد آن ها Appropriate MAC Sub-layer Algorithms for Body Area Networks and Related Analysis

شبکه بدون سیم ناحیه بدن Wireless Body Area Network / زیرلایه کنترل دسترسی چندگانه Multiple Access Control (MAC)Sublayer / بازده انرژی Energy Efficiency / فرایند تصمیم گیری مارکوف جزیی مشاهده پذیر Partially Observable Markov Decision Process

05-44889

422

آزمون مدارهای ارتباطی سطح سیستم با در نظر گرفتن محدودیت های عملکردیSystem Level Communication Testing Considering Functionality

آزمون پذیری Testability / سیستم تک تراشه ای System-on-Chip / گذرگاه AMBA AMBA Bus / گراف توپولوژی Topology Graph / مدل خطا Fault Model / گراف حالت State Graph

05-44887

423

بررسی ذرات معلق هوای شهر اهواز در شرایط عادی و زمان ورود ریزگرد با استفاده از روش های NAA و AAS Investigation of the Suspended Particulate Matter of the Air of the City of Ahvaz In Normal and Dust storm Conditions by INAA and AAS

نمونه برداری Sampling / آلودگی هوا Air Pollution / جذب اتمی Atomic Absorption / تحلیل فعال سازی نوترونی Neutron Activation Analysis / ریزگرد Dust Storm / شهر اهواز Ahvaz City / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter

46-44886

424

بررسی وضعیت آلودگی ذرات معلق هوای شهر کرج به روش INAA و ASS و مقایسه ی نتایج با مدل سازی ناشی از کد AERMOD Elemental Concentration of the Air of City of Karaj Using INAA and AAS and Comparing of the Results with Simulation Data of Aermod

آلودگی هوا Air Pollution / تحلیل فعال سازی نوترونی Neutron Activation Analysis / مدل AERMOD AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD) / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / ریزگرد Dust Storm / شهر کرج Karaj Sity / جذب اتمی Atomic Absorption

46-44885

425

ارائه چاچوبی برای خودوفق پذیری معماری سرویس گرا بر اساس خصوصیات کیفی با استفاده از الگوهای تغییرات Towards a Framework for Self-adaptive Service-oriented Architecture Based on Quality Attributes and Patterns

معماری خدمات گرا Services Oriented Architecture / ویژگی کیفی Quality Attribute / الگوی تغییرات Changes Pattern / خدمات معماری نرم افزار Software Architecture Services / روش شناسی Methodology / چهارچوب Framework / معماری خودتطبیق پذیر Self-Adaptive Architecture

19-44884

426

حل مساله مسیریابی در فضای سه بعدی با الگوریتم الکترومغناطیس An Electromagnetism-Like Algorithm to Solve Three-Dimensional Highway Alignment Problem

الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / مسیریابی سه بعدی Three Dimensional Alignment / الگوریتم الکترومغناطیس Electromagnetism-Like Algorithm

09-44983

427

تاثیر لایه واسط نیکل بر آب بندی شیشه - فولاد زنگ نزن در پیل سوختی اکسید جامدEffect of Intermediate Ni Layer on Glass-Stainless Steel Seal at Solid Oxide Fuel Cell

پایداری حرارتی Thermal Stability / پوشش نیکل Nickel Coating / شیشه آب بند Sealing Glass / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

07-44982

428

سنتز نانوذرات هگزافریت باریم به روش سل - ژل خود احتراقی و بررسی اثر جانشینی سریم - کبالت بر خواص مغناطیسی و مایکروویو Effects of Ce-Co Substitution on Magnetic and Dielectric Properties of Barium Hexaferrite Nanoparticles Synthetized by Sol-Gel Auto-Combustion Route

نانوذرات Nanoparticles / ثابت دی الکتریک Dielectric Constant / هگزافریت باریم Barium Hexaferrite / روش سل - ژل خوداحتراقی Sol-Gel Autocombustion Method / مغناطش اشباع Saturation Magnetization / نیروی وادارنده مغناطیسی Coercivity Force

07-44981

429

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی تراوایی نسبی جریان دوفازی نفت - نانوپلیمر، نفت - آلکالاین پلیمر و نفت - آلکالاین نانوپلیمر Experimental Study and Modeling of the Two - Phase Relative Permeability of Oil - Nanosilica/Polymer, Oil-Alkaline/Polymer, Oil - Alkaline/Nano-Silica/Polymer

تراوایی نسبی Relative Permeability / آزمایش های جا به جایی سیالات به روش ناپایا Unsteady State Displacement Experiments / نانوپلیمر Nanopolymer / آلکالین نانوپلیمر Alkaline-Nanopolymer

06-44980

430

تولید زیست اتانول از مواد لیگنوسلولزی با استفاده از بیوراکتور غشایی Use of Membrane Bioreactor to Bioethanol Production from Lignocellulosic Material

بیواتانول Bioethanol / پوسته ذرت Corn Fiber / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / ساکارومایسس سرویسیه Saccharomyces Cerevisiae / فراپالیدن Ultrafiltration / قندسازی و تخمیر همزمان Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF)

06-44979

431

تحلیل و ارزیابی امنیت مسیریاب با تکیه بر یک پروتکل مسیریابی Analysis and Evaluation of Router Security Based on a Routing Protocol

امنیت شبکه Network Security / پروتکل مسیریابی OSPF Ospf Routing Protocol / آسیب پذیری Vulnerability / شبکه های پتری PETRI Networks / ارزیابی امنیتی Security Evaluation / تحلیل صوری Formal Analysis / قراردادهای امنیتی Security Protocols

19-44977

432

انتخاب آرایش بادبندهای کمانش ناپذیر برای کاهش دریفت پسماند و ماکزیمم سازه هاSelection of Suitable Arrangements of Buckling-Restrained Braces for Reducing Residual and Maximum Drift of Structures

تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System / رانش پسمانده Residual Drift / رانش بیشینه Maximum Drift / آرایش مهاربندی کمانش ناپذیر Buckliny-Restrained Braces (BRB)Arrangment

09-44976

433

تحلیل همزمان ارتعاشات پیچشی و جانبی رشته های حفاری با استفاده از سوپرالمان استوانه ای Simultaneusly Analysis of Torsional and Lateral Vibrations of Drillstrings using Cylindrical Superelement

رشته حفاری Drill String / ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / ارتعاش عرضی Lateral Vibration / سوپراجزای استوانه ای Cylindrical Superelement / روش اجزای محدود Finite Element Method

08-44975

434

تحلیل یک سیستم موجودی دوسطحی در حالت فروش از دست رفته با تقاضای تصادفی Analysis of a Two-Echelon Inventory Model with Lost Sales and Stochastic Demand using Continuous-Time Markov Chain

فروش ازدست رفته LOST SALE / مدل موجودی دوسطحی TWO ECHELON INVENTORY MODEL / سیستم موجودی پایه BASE STOCK SYSTEM / تقاضای احتمالی Stochastic Demand

01-44974

435

حذف فلوئور از رسوب استخرهای تبخیر کارخانه UCF اصفهان Fluoride Removal from Sludge's of Evaporation Lagoons of Isfahan’s UCF Plant

حذف فلوئور Fluorine Removal / اورانیوم Oranium / بازیافت Recycling / استخراج Extraction / تصفیه پساب Waste Treatment / سیلیسیم Silicon / انحلال Dissolution

46-44973

436

انتخاب یک طرح نانوساختار به منظور افزایش بازدهی جذب یک سلول خورشیدی رنگ دانه ای پایه اکسید تیتانیوم Selection of a Nanostructured Pattern for Increasing Absorption Efficiency of a Solar cell Based Based on TiO2

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / راندمان تبدیل Conversion Efficiency / پوشش دهی محلولی Dip Coating

07-44972

437

بهینه سازی شکل هندسی قالب در فرایند اکستروژن پیچی برای یک پروفیل دلخواه با درنظرگرفتن اثرات ویسکوالاستیک ماده Optimization of Die Profile in Screw Extrusion Process for an Arbitrary Profile by Considering Viscoelastic Effects of the Material

تابع هدف Objective Function / پروفیل قالب Die Profile / اکستروژن پیچی Screw Extrusion / اثرات ویسکوالاستیک Viscoelastic Effects / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method / بهینه سازی Optimization

08-44971

438

مدل احتمالی پیش بینی زمان اتمام فعالیت ها در پروژه های انبوه سازی در حال اجرا مطالعه موردی: انبوه سازی مسکن ده هزار واحدی توسط شرکت کیسون در ونزوئلاProbabilistic Model to Forecast Activities Completion Time in Ongoing Mass Housing Projects Case Study: The 10,000-Unit Mass Housing Project Executed by Kayson Company in Venezuela

زمان بندی Scheduling / پیش بینی Forecasting / توزیع وایبول Weibull Distribution / انبوه سازی مسکن Mass Housing / مدیریت ساخت وساز CONSTRUCTION MANAGEMENT / ارزش به دست آمده Earned Value / تحلیل هزینه Cost Analysis

09-44970

439

بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی آزمایش برون رانی برای ارزیابی رفتار برش گیرهای لوله ای Experimental and Analytical Study on Pipe Shear Connectors

مدل سازی MODELING / برش گیر لوله ای Pipe shear Connector / روش اجزای محدود Finite Element Method / آزمایش برون رانی برشی Pushout Test / تیر مرکب Composite Beam / بررسی تجربی Experimental Investigation

09-44969

440

ارائه ی روش مناسب برای رفع آلودگی آب های زیرزمینی به آلاینده های نفتی در یک واحد صنعتی A Study of Practical Methods for Petroleum Hydrocarbons Removal from Polluted Groundwaters in a Refinery

آب زیرزمینی Groundwater / زیست درمانی Bioremediation / آلودگی نفتی Oil Pollution / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS

06-44968

441

شناسایی دینامیک مقید پرنده ی کوآندا در پرواز ایستایی Captive System Identification of Coanda-Effect Aerial Vehicle in Hover

شناسایی سیستم System Identification / حوزه فرکانسی Frequency Domain / پرنده کواندا Coanda-Effect Air Vehicle / مدل خطی پویا Dynamic Linear Model / آزمایش پروازی Flight Test

45-44967

442

بهینه سازی پیچیدگی - نرخ بیت - اعوجاج در استاندارد فشرده سازی ویدیوی H.264/AVC Complexity- Rate- Distortion Optimization for Video Compression in H.264/AVC Standard

فشرده سازی ویدیویی Video Compression / تخمین حرکت Motion Estimation / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / بهینه سازی پیچیدگی - نرخ بیت - اعوجاج Complexity - Rate - Distortion (CRD)Optimization / انتخاب حالت Mode Decision

19-44966

443

بررسی عملکرد همزمان داخل صفحه و خارج صفحه دیوار آجری Numerical Studies of In-Plane and Out-of-Plane Behavioral Interaction of Masonry Walls

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / دیوار آجری Masonry Wall / اندرکنش داخل - خارج صفحه In Plane-Out of Plane Interaction / ریز مدل Micromodel

09-44965

444

مدل سازی پدیده ریزش ثقلی در یک محیط متخلخل شکافدار با استفاده از نرم افزار پایه CFD و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی Modeling of Gravity Drainage in Fractured Porous Media using CFD based Software and Verification by Experimental Results

مدل سازی MODELING / مکانیزم ریزش ثقلی Gravity Drainage Mechanism / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / محیط متخلخل شکافدار Fractured Porous Media

06-44964

445

ارزیابی نانوساختار گرافین - مگنتایت در افزایش کنتراست تصاویر MR Evaluation of Graphene-Magnetite Nanostructure in Increasing the MR Images' CNR

گرافین Graphine / مگنتیت MAGNETITE / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / نسبت کنتراست به نویز Contrast Noise Ratio (CNR) / روش تصویر برداری کنتراست مثبت Positive Imaging Contrast / روش تصویر برداری کنتراست منفی Negative Imaging Contrast

46-44963

446

نقد و بررسی چالش های علم مدرن، لزوم استفاده از قوای نفس در تولید علم Review the Challenges of Modern Science, The Need to use Force in Self-Knowledge Production

علم سنتی Traditional Science / علم جدید Modern Science / قوای نفس Soul Faculities / قوه خیال Power of Imagination / قوه عقل Power of Reason / علوم تجربی Empirical Science

42-44962

447

یک معماری امن سمپاد برای حفظ حریم خصوصی، محرمانگی، و صحت داده A Secure DBMS Architecture to Preserve Data Privacy, Confidentiality, and Integrity

رمزنگاری Cryptography / کنترل دسترسی Access Control / برون سپاری Outsourcing / محرمانگی Confidentiality / حفظ حریم خصوصی Privacy Preserving / معماری امن سیستم مدیریت پایگاه داده Secure Database Management System (DBMS)Architecture / صحت داده ها Data Integrity

19-44961

448

توسعه شاخص های سنجش کیفیت حرکات بالاتنه به منظور استفاده در سیستم توانبخشی در منزل Development of Upper-Limb Motion Performance Indices Used in Home-Based Rehabilitation Systems

کیفیت حرکت Motion Performance / شاخص غیروظیفه مبنا Non-Task-based Index / حسگر کینکت Kinect Sensor / سیستم توانبخشی در منزل Home-Based Rehabilitation System / سکته Stroke

08-44960

449

مدل سازی معین انتشار امواج الکترومغناطیسی فراپهن باند در محیط داخل ساختمان مبتنی بر روش رهگیری پرتو Site–specific Indoor Propagation Modeling of Ultra Wide Band Electromagnetic Waves Based on Ray Tracing

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / رهگیری پرتو Ray Tracing / محیط داخل ساختمان Indoor Environment / انتشار با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Bond (UWB)Propagation / تابع بی اسپلاین مکعبی Cubic B-Spline Function / روش تجزیه جبهه موج اصلاح شده Modified Wavefront Decomposition Method

05-44959

450

مطالعات تئوری و تجربی توربوچارجینگ موتور وانکل Theoretical and Experimental Investigation of The Wankel Engine Turbochargering

خنک کن پسین After Cooler / موتور احتراق داخلی وانکل Wankel Internal Combustion Engine / توربوشارژینگ TURBOCHARGING / منحنی اپی تروکوییدی Epitrocoid Curve / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES

08-44957

451

بررسی رفتار کوپل ترمومکانیکی آلیاژهای حافظه دار به روش المان محدود غیرخطیAnalysis of Coupled Thermo-Mechanical Behavior of Shape Memory Alloys using Nonlinear Finite Element Method

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / مدل برینسون Brinson Model / اثر تزویج ترمومکانیکی Thermomechanical Coupling Effect / مدل سه بعدی سوزا Three Dimensional Souza Model / روش اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Method

08-44956

452

ردیابی بصری اشیا با شکل دلخواه در محیط های بدون محدودیت Visual Tracking of Arbitrary-Shaped Objects in Unconstrained Environments

یادگیری برخط Online Learning / انطباق متوالی Adaptive Tracking / ردیابی با آشکارسازی Tracking by Detection / ردیابی بصری Visual Tracking

19-44955

453

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت اپوکسی - نانوالماس Synthesis and Characterization of Nanodiamond/Epoxy Nanocomposites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / رزین اپوکسی Epoxy Resin / نانوذرات الماس Diamond Nanoparticle / سینتیک پخت غیرهمدما Nonisothermal Cure Kinetics

06-44954

454

مطالعه تجربی درباره انتقال حرارت جابجایی اجباری بر روی جریان سیال مغناطیسی درون لوله به همراه محیط متخلخل Experimental Study of Internal Forced Convection of Ferrofluid Flow in Porous Media

محیط متخلخل POROUS MEDIA / انتقال حرارت جابه جایی اجباری Convective Forced Heat Transfer / جریان داخلی Conveying Flow / محلول مغناطیسی Ferrofluid / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / نانوسیال Nanofluid

58-44953

455

ارایه ساختاری جدید و ترکیبی برای شبکه های نظیر - نظیر A New Hybrid Structure for Peer to Peer Networks

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / مدل ترکیبی Integrated Model / شبکه فوق مکعب Hypercube Network / خوشه بندی پیوندی Skip Cluster / لیست پرشی Skip List

52-44952

456

بررسی تجربی عملکرد یک نمونه آب شیرین کن خورشیدی چندگانه ی فعالExperimental Investigation of the Performance of Multiple Effect Active Solar Stills

بررسی تجربی Experimental Investigation / انرژی خورشیدی Solar Energy / شیرین سازی آب Water Desalination / محیط زیست ENVIROMENT / آب شیرین کن خورشیدی چند مرحله ای فعال Multiple Active Solar Still / نمک زدایی Desalination

06-44951

457

یک پروتکل حافظ حریم خصوصی در ارتباطات شبکه ای A Privacy-Preserving Network Communication Protocol

حریم خصوصی Privacy / شبکه های خصوصی مجازی Virtual Private Networks / امنیت قابل پیکربندی Configurable Security / سامانه رمزنگاری Cryptosystem / انتخاب آشوبی کلید Chaos-Based Selective Key

19-44949

458

سنتز و اصلاح سطح نانوذره فریت روی (ZnFe2O4)برای جداسازی رنگزاها Synthesis and Modification of ZnFe2O4 Nanoparticles Surface for Separation of Pigments

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / سنتز Synthesis / اصلاح سطحی Surface Functionality / جداسازی رنگزاها Dyes Separation / سیستم سه جزئی Ternary System / جذب هم دما Isotherm Adsorption / جذب سینتیکی Kinetic Adsorption

06-44948

459

سنتز کمپلکس مولیبدن (Vl)با لیگاند یونی سالن و کاربرد آن در کاتالیز کردن اپوکسایش اولفین ها و اکسایش سولفیدها Synthesis of Mo-Complex with An Ionic Salen Ligand and Its Application in Catalytic Epoxidation of Olefins and Sulfide Oxidation

اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / کمپلکس دی اکسومولیبدن Dioxomolybdenum Complexes / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / لیگاندهای شیف باز چهاردندانه Tetradentate Schifbase Ligands / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP)

03-44947

460

بازشناسی چهره در زیرفضای مبتنی بر کاهش غیرخطی ابعاد Face Recognition in Subspaces Based on Nonlinear Dimension Reduction

کاهش بعد Dimension Reduction / شناسایی چهره Face Recognition / تخمین حالت انسان Human Pose Estimation / خمینه زوایا Poses Manifold / کاهش بعد چندخطی Multi Linear Dimension Reduction / کاهش بعد غیرخطی NOn Linear Dimension Reduction

19-44946

461

مقایسه مدل های تخلخل دوگانه - نفوذپذیری دوگانه در جریان های دوفازی غیرامتزاجی دوبعدی تحت اثر جاذبه Comparison of dual Porosity-Dual Permeability Models in 2D Two-Phase Immiscible Flows under Gravitational Effect

تابع انتقال Transfer Function / جریان دوفازی Two Phase Flow / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / مدل تخلخل دوگانه - نفوذپذیری دوگانه Dual Porosity-Dual Permeability Model

08-44945

462

مطالعه و سنتز یک نوع پلیمر زیست سازگار و بارگذاری داروی پپتیدی به منظور استفاده در دارورسانی Study and Synthesis of Biocompatible Polymer and Loading of Peptide Drug for using in Drug Delivery

آلژینات Alginate / کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / ریزکره ها Microspheres / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / داروهای پپتیدی Piptide Drugs / بسپار زیست سازگار Biocompatible Polymer / دارو رسانی Drug Delivery

06-44944

463

استفاده از فازی نوع 2 در بازیابی تصویر/ویدیو Use of Fuzzy Type 2 in Image/Video Retrieval

بازیابی تصویر Image Retrieval / فازی نوع 2 Fuzzy Type 2 / کیسه لغات Bag of Words / ترکیب ویژگی Feature Combination / وزن دهی برخط Online Weighting / بازیابی براساس محتوا Content Based Retrieval / بافت ها Textures / رنگ Color

19-44943

464

تحلیل سیستم های هماهنگ شده با چند ایستگاه پایه در شبکه های رله چندکاربرهCoordinated Multi-Points (CoMP) Transmission in Multiuser Relay Networks

شبکه رله Relay Network / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / شبکه رله فیلتر و ارسال Filter-and-Forward Relay Network / شبکه های چندسلولی هماهنگ Coordinated Multipoint (CoMP)Networks

05-44942

465

اثر خمش بر روی نمودار حد شکل دهی (FLD)بر اساس روش مارشینیاک Effects of Bending on Forming Limit Diagram (FLD)Based on Marciniak & Kuczynski Method

مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / اثر خمش Bending Effect / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / کالب زنی با آزمون کشش Calibration With Tension Test

08-44941

466

بررسی کلی دستگاه های پرتودهی گاما به جهت اصلاح پارامترهای طراحی برای سیستم های چندمنظوره General Review of the Gamma Irradiators for the Purpose of Desing Improvement of Multipurpose Systems

پرتو دهی Irradiation / کارایی Efficiency / کد چندذره ای مونت کارلو توسعه یافته Monte Carlo N-Particle Extended / منحنی هم ذر Dose Mapping / نسبت یکنواختی دز Dose Uniformity / برون دهی Throughput / نرخ تولید Production Rate

46-44940

467

تحلیل، عارضه یابی و بهبود زنجیره تامین (موردکاوری شرکت خودروسازی سایپا)Analysis, Diagnosis and Improvement of Supply Chain (Case Study: SAIPA Automobile Manufacturer)

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / صنعت خودروسازی Automotive Industry / عیب یابی فرایند Process Fault Diagnosis / استاندارد انجمن حرفه ای های مدیریت زنجیره تامین Council of Supply Chain Management (CSCMP)Standard

01-44939

468

مدل سازی تغییرات رطوبت در امتداد طولی کانال هوای پیل سوختی پلیمری Modeling of Humidity Variation Along Cathode air Channel of PEM Fuel Cell

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / مدل سازی عددی Numerical Simulation / کانال انتقال گاز Flow Field Channel / صفحه های دوقطبی Bipolar Plates

06-44938

469

طراحی و توسعه سلف فعال کم نویز و ارائه تئوری جدید برای کاهش نویز فاز نوسان سازها در گیرنده رادیویی Design and Development of Low Noise Active Inductors and a Novel General Theory for Low Phase Noise Oscillators in RF Receivers

سلف فعال Active Inductor / نویز فاز PHASE NOISE / ژیراتور Gyrator / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / مدار تطبیق امیدانس روی تراشه ای On-Chip Matching Network / شکل نویز Noise Figure / کوک پذیری Tunability / تشدیدگر Resonator / نوسانگر فاز Phase Oscillator

05-44936

470

بررسی روش های مغناطیسی و الکترومغناطیسی در شکل دهی پرتوهای الکترونی و مقیاس پذیری آن ها جهت کاربرد در گسیل کننده های الکترونی نانومتریک Investigation of Magnetic and Electromagnetic Methods in Electron Beam Shaping and their Scaling Behavior for Nanometric field Emitters

ادوات الکترون نوری Electron Optical Devices / شکل دهی پرتو Beam Shaping / لنز آینزل Einzel Lens / آهنرباهای متناوب مغناطیسی Periodic Permanent Magnet

05-44935

471

بررسی رفتار هیدرومکانیکی خاک های فروریزشی دست نخورده با انجام آزمایش سه محوری غیراشباع Assessment of the Hydro-mechanical Behavior of Undisturbed Collapsible Soils by Conducting Unsaturated Triaxial Tests

خاک لس Loess Soils / خاک فروریزشی Collapsible Soils / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / مکانیک خاک SOIL MECHANICS / دستگاه سه محوری غیراشباع Unsaturated Triaxial Device / نمونه بلوکی دست نخورده Undisturbed Soil Sample / آزمایش سه محوری Triaxial Test / بارگذاری برشی Shear Load / بارگذاری همه جانبه Isotropic Loading / تحلیل تنش مؤثر Effective Stress Analysis / یکتایی سطح حالت بحرانی Uniqueness of Critical State Line

09-44934

472

مدیریت تلفات در سیستم های توزیع هوشمند Loss Management in Smart Distribution Systems

بازپیکربندی Reconfiguration / تخصیص تلفات Loss Allocation / تلفات توزیع Distribution Loss / شبکه هوشمند برق Smart grid / نمودار علت و معلولی Causal Loop Diagram / بازآرایی شبکه توزیع Distribution System Reconfiguration

05-44984

473

طراحی و نمونه سازی یک میکرواسپیندل هوایی فوق سریع Design and Prototyping of an Ultra High Speed Air Micro Spindle

توربین هوا Air Turbine / ماشین کاری باسرعت بالا HIGH SPEED MACHINING / یاتاقان هوا Air Bearing / ریزماشین کاری Micromachinig / ریز محور فوق سریع High Speed Micro Spindle / محور Spindle

08-44985

474

اثر عدم تقارن بر عملکرد لرزه ای سازه های بتنی با استفاده از تحلیل غیرخطی Effect of Asymmetry on Seismic Behavior of Concrete Structures Using Non-Linear Analysis

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / سازه های نامتقارن بتنی Asymmetric Concrete Buildings / مرکز مقاومت Strength Center / مرکز سختی Rigidity Center / معیار اطلاع آکاییک Akaieke Information Criterion / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis

09-44986

475

استفاده از نمک های کینولین، فلاویلیوم و استات های بیلیس - هیلمن به عنوان هسته دوست های مناسب برای سنتز ترکیب های ناجور حلقه و بررسی کارآمدی روش های محاسباتی برای شبیه سازی داده های طیف سنجی مولکولی ترکیب 3 - بنزیل - 2H - پیرانو [c-3,2] کرومن - 2، 5(6H) - دی ان 

سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / نمک کینولین Quinolinium Salt / تیواکسیندول Thio-Oxindole / روش محاسبه ای Computational Method / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / نمک های فلاویلیوم پرکلرات Flavylium Perchlorate Salts / آنتوسیانیدین Anthocyanidin / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds

03-44988

476

ارائه مدلی جهت افزایش بهره وری در صنعت زعفران از مرحله قبل از تولید تا رسیدن به دست مشتری Presenting a Model for Increasing Productivity in Saffron Industry from Cultivation to Delivery to Customer

زعفران Saffron / ارزش افزوده Value Added / بازاریابی Marketing / تحلیل بهره وری Productivity Analysis

01-44989

477

بازآرایی شبکه ی توزیع الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده و خازن Designing an Automated and Smart Electric Power Distribution System

خازن ها Capacitors / بازپیکربندی Reconfiguration / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm / تولید پراکنده Dispersed Generation / شبکه توزیع قدرت Distribution Line Carrier

05-44991

478

ارزیابی و کاربرد ترموفوتوولتاییک برای بازیافت انرژی با مطالعه موردی در یک واحد انرژی بر در مجتمع فولاد مبارکه Evaluation and Application of Thermo Photovoltaic (TPV) in Energy Recycling, A Case study: Application in an Energy Intensive Unit of Mobarakeh Steel Complex

مدل محاسباتی COMPUTER AIDED ENGINEERING / سلول ترمو فوتوولتاییک Termo Photovoltaic (TPV)Cell / قطره چکان ها Emitters / واحد فولادسازی Casting Unit / تختال Slab / چگالی توان تولیدی Power Density / بازیافت انرژی Energy Recovery

46-44992

479

مدل سازی ترمودینامیکی جذب گاز CO2 بر روی زئولیت 4A Thermodynamic Modeling of CO2 Gas Adsorption on Zeolite 4A

شبیه سازی جذب Adsorption Simulation / مجموعه گراند کانونیکال Grand Canonical Ensemble / زئولیت آ4 Zeolite 4A / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling

06-44993

480

بررسی اثر غلظت و فرکانس بر پارامترهای الکتریکی اندازه گیری شده با استفاده از سنسور خازنی Investigation of Water Electrical Parameters as a Function of Measurement Frequency and Concentration Using Cylindrical Capacitive Sensors

آب Water / هدایت الکتریکی ELECTRICAL CONDUCTIVITY / فرکانس ها Frequencies / حسگر خازنی Capacitance Sensor / ثابت دی الکتریک Dielectric Constant

03-44994

481

تخصیص هزینه های ارزش محور ذخیره به شرکت کنندگان بازار بر اساس تامین امنیت بارها Value-Based Reserve Cost Allocation to Participants of Power Market Based on Secure Load Condition

تخصیص هزینه Cost Allocation / از دست رفتن تولید Generation Loss / تسویه ذخیره Reserve Settlement / قیمت رزرو Reservation Price / از دست رفتن بار Load Loss

05-44995

482

مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرایند تزریق مواد فعال سطحی به منظور ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته در مقیاس مغزه Core-Scale Modeling and Experimental Study of Surfactant Flooding due to Enhanced Oil Recovery in Carbonate Rocks

مدل سازی عددی Numerical Simulation / جذب سطحی Adsorption / بررسی تجربی Experimental Investigation / مواد فعال سطحی Surfactants / سنگ کربناته Carbonated Rock / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery

06-44996

483

توسعه شبیه ساز ترکیبی یک بعدی به منظور بررسی تاثیر مدل های مختلف تراوایی نسبی در مخازن گاز میعانی Development of a One-Dimensional Compositional Simulator to Account for the Effects of Different Relative Permeability Models in Gas Condensate Reservoirs

تراوایی نسبی Relative Permeability / میعان گاز Gas Condensate / جفت شدگی مثبت Positive Coupling / اینرسی منفی Negative Inertia / شبیه ساز ترکیبی Compositional Simulator

06-44998

484

تبدیل مولکول متان به هیدروکربورهای سنگین تر با استفاده از لیزرهای نانوثانویهConversion of Methane into Heaviour Hydrocarbures using Nanosecond Lasers

تبدیل متان Methane Conversion / تجزیه متان Dissociation of Methane / هیدروکربورهای سنگین تر Higher Hydrocarbures / لیزرهای پالسی نانو ثانویه Pulsed Nanosecond Lasers

04-44999

485

محاسبه عددی تبدیلات یکانی پیوسته اختلالی در مدل گردنبند - کوندو Numerical Computation of Perturbative Continuous Unitary Transformation in Kondo-Necklace Model

مدل گردنبند کوندو Koando-Necklace Model / گذار فاز کوانتومی Quantum Phase Transition / تابع توافق Concurrence / ترکیب های فرمیونی سنگین Heavy Fermion Compounds / نقاب بیتی Bit-Masking / تبدیل های پیوسته یکانی اختلالی Perturbative Continuous Unitary Transformation (PCUT)

04-45000

486

اثر کسر مولی آلومینا بر ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیا - سریا تولید شده به روش سنتز احتراقی محلول The Effects of Alumina Mole Fraction on Morphology and Mechanical Properties of Ce-TZP/Al2O3 Nanocomposite Produced via Aqueous Combustion Synthesis

سنتز احتراقی محلول Aqueous Combustion Synthesis / خواص مکانیکی Mechanical Properties / میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscopy (SEM) / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / نانوکامپوزیت آلومینا - زیرکونیا - سریا Alumina-Zirconia-Ceria Nanocomposite

07-45001

487

پایداری جریان دوفاز لایه ای با استفاده از روش چبیشف Stability of Stratified Two-Phase Flow by Chebyshev Collocation Method

ناپایداری INSTABILITY / جریان دو فاز حلقوی Annular Two Phase Flow / نظریه پایداری خطی Linear Hydrodynamic Stability THeory / روش طیفی چبیشف Chebyshev Collocation Spectral Method

08-45002

488

شناسایی خبره در شبکه مقاله ها Expert Finding in Bibliographic Network

شناسایی خبره Expert Finding / یادگیری برای رتبه بندی Learning to Rank / مدل متمایزکننده Discriminative Model

19-45004

489

سنتز نانومواد سوپرا مولکولی کربنی بر پایه پایرن و بررسی سمیت سلولی و فعالیت ضد توموری آن Synthesis of Pyrene-Based Supramolecular Nanomaterials and Investigation of its Cellular Toxicity of Antitumor and Activities

دوکسوروبیسین Doxorubicin / دارو رسانی Drug Delivery / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs / سمیت سلولی Cytoxicity / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes

03-45005

490

گسترشی در برنامه ریزی بازخوردی مسیر Extensions to Feedback Motion Planning

هندسه محاسباتی Computational Geometry / مسأله موزه هنر ART GALLERY PROBLEM / برنامه ریزی حرکت Motion Planning / برنامه ریزی بازخوردی مسیر Feedback Motion Planning / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm

19-45006

491

تشخیص حالات اصلی چهره انسان توسط یک دوربین متحرک Facial Expression Recognition Using a Mobile Camera

تشخیص چهره Face Detection / تشخیص حالت چهره Facial Expression Recognition / تصاویر ویدیویی Video Images / جستجوی نقاط ویزگی صورت Face Localization / پردازش بی درنگ Real-Time Processing / چهره انسان Human Face

19-45007

492

مدل سازی جریان و انتقال حرارت در کانال های نیمه متخلخل با تزریق از دیوار Modeling of Fluid Flow and Heat Transfer in a Partially Filled Porous Channel with Wall Suction

جریان آشفته Turbulent Flow / حل عددی Numerical Solution / کانال نیمه متخلخل Partial Porous Channel / جابه جایی اجباری Forced Convection / مکش از دیوار Wall Suction

08-45009

493

شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز الماس با استفاده از موج شوک Molecular Dynamics Simulation of Nano-Diamond Synthesis by Shock Wave

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / فشردگی با موج شوک Shock Compression / فولرین سی 60 Fullerene C60 / الماس آمورف Amorphous Diamond / منحی هوگونیت Hugoniot Curve

08-45010

494

توسعه ابزار طراحی جهت ارتقای کمپرسور شعاعی Development of a Design Tool for Restaging of Centrifugal Compressors

تحلیل شبه سه بعدی Quasi Three Dimentional Analysis / تحلیل سه بعدی Three Dimensional Analysis / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / تحلیل یک بعدی Meanline Analysis

45-45011

495

بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران The Effect Of Economic Factors On Tehran Stock Exchange

قیمت سهام Stock Price / متغیرهای کلان اقتصادی Macroeconomic Variables / مدل تصحیح خطای برداری Vector Error Correction Model / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / هم انباشتگی Contegratio / ایران Iran / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / تجزیه واریانس Variance Decomposition

01-45012

496

ساخت و ارزیابی کاتالیست فرایند جابه جایی آب - گاز دما پایین Synthesis and Characterization of a Copper Catalyst for Low Temperature Water –Gas Shift Reaction

طراحی آزمایش ها Design of Experiments / بهینه سازی شرایط عملیاتی Operational Optimization / واکنش های جابجایی آب - گاز Water Gas Shift (WGA)Reaction / ساخت کاتالیزور اکسید مس - اکسید روی Cupper Oxide-Zinc Oxide Catalyst Preparation

06-45013

497

رنگ آمیزی بدون تداخل بر خط بازه ها Online Conflict-free Coloring Of Intervals

رنگ آمیزی بدون تداخل Conflict-Free-Coloring / مدل برخط Online Model / رنگ آمیزی بازه ها Interval Coloring / رنگ آمیزی مستطیل های تقریبا هم اندازه Nearly-Equal Axis Parallel Rectangles

19-45014

498

پایش برخط و ارزیابی وضعیت کلیدهای قدرت شبکه انتقال جهت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارتقاء قابلیت اطمینان Online Monitoring and Condition Assessment of Power Circuit Breakers in Transmission Network to Enhance their Reliability through Maintenance Scheduling

کلید قدرت Circuit Breakers (CBs) / پایش برخط Online Monitoring / تعمیر ونگهداری Maintenance / تعمیر و نگهداری بر مبنای وضعیت Condition Based Maintenance (CBM) / قابلیت اطمینان Reliability

05-45015

499

بهینه سازی استخراج اسانس گیاهان دارویی توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی به روش تاگوچی Optimization of Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Medicinal Plants Essence by using Taguchi Method

اسانس Essence / زرین گیاه Dracocephalum Kotschyi Boiss / روش تاگوچی Taguchi Method / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction / روغن اسانسی Essential Oil

06-45016

500

کنترل دوجانبه سیستم راهبر - پیرو سامانه جراحی روباتیک از راه دور با قابلیت انتقال حس جراحی Bilateral Control of a Master-Slave Tele-Surgical System With Haptic Feedback

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / جراحی رباتیکی Robotic Surgery / سیستم هپتیک Haptic System / کنترل دو جانبه Bilateral Control / انعکاس نیروی مستقیم Direct Force Reflection (DFR) / کنترل میرایی Damping Control / بازوی مکانیکی امیر - مأمور Master-Slave Manipulator

08-450

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

ارسال ویدیوی با کیفیت بر روی شبکه های موردی متحرک بی سیم Transmission of High Quality Video over Mobile Ad hoc Networks

جریان سازی ویدیو Video Streaming / کدگذاری ویدیویی Video Coding / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / ارسال همزمان چند مسیره Concurrent Multipath Transmission / کیفیت خدمات Service Quality / مقاومت به خطا Error Resilient

19-45018

502

تلاش برای حل ناسازگاری ناموضعیت کوانتومی با نسبیت خاص از طریق جایگزینی تبدیلات لورنتس An Attempt to Solving the Inconsistency of Nanlocality with Special Relativity by Exchanging other Transformation with Lorentz Transformation

تبدیل لورنتس Lorentz Transformation / ناموضعیت NONLOCALITY / ناموضعیت کوانتومی Quantum Nonlocality / پیام دهی فوق نوری Superluminal Signaling / تاثیرگذاری فوق نوری Superluminal Effect

04-45022

503

مدل سازی دینامیکی ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون جاروبک با در نظر گرفتن تلفات هسته Dynamic Modeling of Brushless Doubly Fed Machine in Consideration of Core Loss

تلفات هسته Core Loss / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / ماشین القایی دو تحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly Fed Induction Machine / مدارهای معادل Equivalent Circuits / مدل حالت دایم Steady State Model / مشخصه گشتاور - سرعت Torque-Speed Characteristic

05-45023

504

طراحی و ساخت اینورتر متصل به شبکه برای منابع انرژی تجدیدپذیر Design and Implementation of Grid Connected Inverter For Renewable Energy Sources

متناوب ساز INVERTER / حالت متصل به شبکه Grid Conected State / توان فعال Active Power / توان واکنشی Reactive Power / کنترل کننده تناسبی - تشدیدی Proportional Resonance (PR)Controller / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources

46-45025

505

ارزیابی انرژی مصرفی روش های کشف اشکال در سیستم های نهفته Evaluating the Energy Consumption of Fault-Detection Mechanisms in Embedded Systems

قابلیت اطمینان Reliability / تصحیح خطا Error Correction / کد بلوکی خطی دو دویی Binary Linear Block Code / احتمال عدم کشف خطا Residual Error Rate / کد SEC-DED SEC-DED Code / انرژی مصرفی Energy Consumption

19-45027

506

طراحی بهینه ژنراتور دوتحریکه بدون جاروبک با درنظرگرفتن اثرات هارمونیکی و با هدف بیشینه سازی چگالی حجمی توان Optimal Design of Brushless Doubly-Fed Induction Generator Considering Harmonic Effects for Maximizing Volumetric Power Density

روتور حلقه آشیانه ای Nested Loop Rotor / طراحی بهینه Optimal Design / ماشین القایی دو تحریکه بدون جاروبک Brushless Doubly Fed Induction Machine / مدار معادل مغناطیسی Magnetic Equivalent Circuit (MEC) / نسبت توان به وزن Power-to-Weight Ratio

05-45028

507

عامل های دوری و مسیری در گراف های 3 - منظم Path and Cycle Factors in 3-Regular Graphs

عامل دوری Cycle Factor / عامل مسیری Path Factor / گراف 3 - منظم 3-Regular Graph / گراف دوجهته Bipartite Graph / پی 3 - عامل P3-Factor

02-45029

508

بررسی عددی جریان داخل نانولوله های کربنی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamics Simulation of Fluid Flow inside Carbon Nanotubes

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / آب Water / تنش برشی Shear Stress / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / لزجت اسمی Nominal Viscosity / انتقال یون ها Ion Transport / زبری Roughness

08-45031

509

کمپلکس های مولیبدن و نانوذرات پالادیوم در سیستم های کاتالیزوری دوفازی مایع یونی - مایع و مایع یونی تثبیت شده (SILP)و فرایندهای کاتالیزوری سبز با استفاده از پلیمرهای مایع یونی (PILs) Molybdenum(VI) Complexes and Palladium Nanoparticles in Ionic Liquid-Liquid Biphasic and Supported Ionic Liquid phase (SILP) Catalysis, and Green Catalytic Processes using Polymeric Ionic Liquids (PILs

سولفوکسیدها Sulfoxides / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / مایعات یونی Ionic Liquid / تری فنیل فسفین Triphenylphosphine / سیستم کاتالیزوری فاز مایع یونی تثبیت شده Supported Ionic Liquid Phase ( SILP)Catalysis System / پلیمر مایع یونی Polymeric Ionic Liquid (PIL) / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / نانوذرات پالادیوم Palladium Nanoparticle / اپوکسید Epoxide

03-45032

510

سنتز و پوشش دهی اسپینل 3(O4 (Cu,Coبر روی فولاد زنگ نزن به روش سل - ژل به منظور استفاده در اتصال دهنده های پیل سوختی Application of Sol-Gel Technique to Synthesis of (Cu,Co)3O4 Spinel on Ferritic Stainless Steel used for Solid Oxide Fuel Cell Interconnects

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / اتصال دهنده فلزی Metallic Interconnect / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اسپینل Spinel / فولاد زنگ نزن Stainless Steel

07-45033

511

روشی برای آزمون نرم افزارهای مبتنی بر جنبه A Method for Testing Aspect-Oriented Programs

آزمون مبتنی بر گرامر Grammar Based Testing / برنامه نویسی جنبه گرا Aspect Oriented Programming / نمودار توالی Sequence Diagram / معیارهای آزمون Test Criteria / زبان مدل سازی یکپارچه Unified Modeling Language (UML)

19-45082

512

الکترودهای اصلاح شده شیمیایی بر پایه نانوساختارهای کربنی و نانوذرات فلزی: طراحی و ساخت، مشخصه یابی و کاربرد در اندازه گیری ترکیب های دارویی و بیولوژیکی و احیای اکسیژن به هیدروژن پراکسید در فصل مشترک فازهای مایع - مایع در حضور گرافن اکسید احیاء شده به عنوان کاتالیزور Chemically Modified Electrode Based on Carbon Nanostructures and Metal Nanoparticles: Preparation, Characterization and Application in Determination of the Pharmaceutical and Biological Compounds and Oxygen Reduction at Soft Interfaces Catalyzed by in Situ Generated Reduced Graphene Oxide

آدنین Adenine / گوانین Guanine / سفوتاکسیم Cefotaxime / نانوذرات پلاتین - طلا Platinum-Gold Nanoparticles / نانوذرات هیدروکسید نیکل Nickel Hydroxide Nanoparticles / متیل دوپا Methyldopa / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide

03-45081

513

بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مختلف در تصفیه فاضلاب به روش الکتروشیمیاییExperimental Studies on Various Parametres in Wastewater Treatment by Electrochemical Method

انعقاد الکتریکی Electrocoagulation / الکترودها Electrodes / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / حذف دیزل Removal Diesel

06-45080

514

نقش فضای مختصات در اندازه گیری در مکانیک بوهمی The Role of Position Space in Measurement Process in Bohmian Mechanics

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / مکانیک بوهمی BOHMIAN MECHANICS / اندازه گیری Measurement / زمینه گرایی Contextuality / فضای مکان Position Space / پتانسیل کوانتومی Quantum Potential

04-45078

515

توسعه مدل اجزای محدود - اجزای مرزی به منظور بررسی اثر تلاطم سوخت بر آیروالاستیسیته بال مافوق صوت A FEM-BEM Model for Investigation of Fuel SlushingEffect on the Supersonic Wing Aeroelasticity

روش اجزای محدود Finite Element Method / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / امواج سطحی سوخت Fuel Sloshing / بال مافوق صوت Supersonic Wing

45-45077

516

بررسی عوامل موثر بر گرفتگی غشا در راکتور زیستی غشایی Investigation of Effective Parameters on Membrane Fouling in Membrane Bioreactors

شار بحرانی Critical Flux / آزمایش شار پلکانی Flux Stepping Test / تخریب غشا Membrane Fouling / تولید سلولی محلول Soluble Microbial Product (SMP) / زمان بحرانی Critical Time / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor

06-45075

517

توسعه و کاربرد مدل ارزیابی بخش انرژی در منطقه ی خاورمیانه و جایگاه ایرانDevelopment and Application of a Model for Assessment of Energy Sector in Middle East and the Role of Iran

نمودار مرجع انرژی Reference Energy System / خاورمیانه Middle East / ایران Iran / مدل عرضه انرژی ENERGY SUPPLY MODEL

46-45074

518

مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی فرایند تزریق آب با غلظت نمک کنترل شده برای ازدیاد برداشت از یکی از مخازن نفتی Experimental and Modeling Study of Controlled Salinity Water Injection for Enhanced Oil Recovery from one of Iranial Oil Reservoirs

تراوایی نسبی Relative Permeability / مدل سازی MODELING / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / سیلاب زنی با آب نمک رقیق Low Salinity Water Flooding / تغییر تراوایی Wettability Alteration / فشار مویینگی Capillary Pressure

06-45073

519

طراحی، ساخت و کنترل یک ربات شش پا با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتیDesign, Implementation and Control of A Hexapod Robot Using Reinforcement Learning Approach

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / کنترل هوشمند Intelligent Control / ربات شش پا Hexapod Robot / رباتیک Robotics / تحلیل راه رفتن Gait Analysis

58-45072

520

توان کانال های کوانتومی برای ایجاد همبستگی کوانتومی Power of Quantum Channels for Creating Quantum Correlations

درهم تنیدگی Entanglement / همبستگی Solidarity / همبستگی کوانتومی Quantum Correlation / کانال یکان Unilary Channel / کانال موضعی Local Channel / کانال کوانتومی Quantum Channel

04-45071

521

سنتز و شناسایی کمپلکس شیف باز مولیبدن (Vl)و مطالعه فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس در سیستم های همگن و ناهمگن برای اپوکسایش الفین ها Synthesis and Characterization of Mo(VI)–Schiff Base Complexes and Study its Catalytic Application in Homogenous and Hetrogenous Systems for Epoxidation of Olefins

سیلیکاژل Silicagel / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex

03-45070

522

کشف نقطه تغییر پله ای یگانه در پروفایل های غیرخطی Detecting and Estimating the Time of Single Step Change in Nonlinear Profiles

کنترل کیفیت آماری Statistical Quality Control / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / پروفایل غیرخطی Nonlinear Profile / نقطه تغییر پله ای Step Change Point / شبکه عصبی پرسپترون چندلایه Multi-Layer Perceptron (MLP) / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation

01-45069

523

سنتز لیگاندهای ماکروسیکل های آزا تاجی N2O2N و مطالعه مقایسه ای کمپلکس شدن آن ها با فولرن C60 و کاتیون (Cu(II Synthesis of N2O2N Azacrown Macrocyclic Ligands and Comparative Study on the Complexation of Ligands with [60]Fullerene and Cu(II)

فولرین Fullerene / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / آزاکرون Azacrown / تشکیل کمپلکس Complexation

03-45068

524

ارائه یک مدل موجودی - جانمایی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن ریسک اختلالات The Inventory-Location Model under Disruption Risk

الگوریتم فراابتکاری جستجوی ممنوعه Tabu Search Metaheuristic Algorithm / مدل موجودی مکان Inventory Location Model / خطرپذیری اختلال Disruption Risk / جستجوی همسایگی متغیر Variable Neighborhood Search / کالای جانشین Subtitude Commodity

01-45067

525

تحلیل پایداری تیر تحت اثر ترکیب بارهای محوری، خمشی و پیچشی دنبالگر در انتهاStability Analysis of a Beam Subjected to Axial, Bending and Torsional Follower Loads on the Tip

بارگذاری ترکیبی Combined Loading / بار دنبال گر Follower Force / تیر اویلر - برنولی سه بعدی غیرخطی Nonlinear Three Dimentional Euler-Bernoulli Beam Theory / اصل همیلتون توسعه یافته Extended Hamilton Principle / روش گالرکین Galerkin Method / بارهای محوری Axial Loads

45-45066

526

راهکاری برای بهبود امنیت در شبکه های ارتباطات خودرویی An Approach for Security Improvement in VANETs

حریم خصوصی Privacy / امنیت Security / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / شبکه خودجوش بی سیم Wireless Ad-hoc Network / شبیه ساز MANET MANET Simulator

19-45065

527

طراحی و شبیه سازی آرایه آنتن تکه ای هوشمند در باند 2.4 GHz Design and Simulation of Smart Patch Antenna Array in 2.4 GHz band

سیستم آنتن هوشمند Smart Antenna System / تخمین زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA)Estimation / پرتوسازی Beamforming / آرایه وفقی Adaptive Array / آنتن ریزنوارکی Microstrip Antenna / باند 2/4 گیگا هرتز 2.4 GHz Band

05-45064

528

بررسی کارایی کدهای مشبک بر روی کانال رله و تداخل Performance Analysis of Lattice Codes on Interference and Relay Channels

کدهای مشبک Lattice Codes / کدگشایی و گسیل Decode and Forward / کانال تداخل بسیار به یک Gaussian Many to One / لینک محدود Limited Rate Link / محاسبه و گسیل Compute and Forward / فشرده سازی و گسیل Compress-and-Forward / ناحیه ظرفیت Capacity Region

05-45063

529

رفتار حرارتی باتری های لیتیمی قابل شارژ؛ بررسی های تجربی و مدل سازیThermal Behavior of Rechargeable Li-ion Batteries; Experimental Evaluations and Modeling

باتری های لیتیمی Lithium Batteries / شبیه سازی حرارتی Thermal Modeling / رفتار حرارتی Thermal Behavior / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD)

06-45062

530

بررسی امکان تولید نانوپودر آلومینیوم به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی Synthesis of Pure Aluminum Nanoparticles by Electromagnetic Levitation Melting Gas Condensation

آلومینیوم Aluminum / نانوذرات Nanoparticles / ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی Electromagnetic Levitation / چگالش در فاز گاز Gasphase Condensation

07-45061

531

تاثیر دیافراگم بر عملکرد لرزه ای سازه های بتنی Influence of Floor Diaphragm on Seismic Response of RC Structures

دیافراگم Diaphragm / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / ساختمان های بتنی Concrete Structures / انعطاف پذیری درون صفحه ای In-Plane Flexibility / دیافراگم صلب Rigid Diaphragm

09-45060

532

عدد غالب رومی در گراف ها On the Roman Domination Number of Graphs

عدد غالب رومی Roman Domination Number / عدد غالب رومی یالی Edge Roman Domination Number / عدد وابستگی رومی Roman Bondage Number

02-45059

533

بررسی پوشش نانوساختار ATO بر روی شیشه به روش سل ژل Deposition of Nanostructure Antimony Doped Tin Oxide (ATO) on Glass By Sol-Gel

اکسید قلع Tin Oxide / آنتیموان Antimony / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اکسید قلع با آلایش آنیموان Antimony Doped Tin Oxide

07-45058

534

ساخت غشاهای پروتون جهت به کارگیری در پیل سوختی میکروبی Preparation of Proton Exchange Membrane for Microbial Fuel Cell Application

نفیون Nafion / پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / هدایت پروتونی Proton Conductivity / ریخت شناسی Morphology / نانوکامپوزیت Nanocomposite

06-45057

535

تدوین متدولوژی طراحی محفظه احتراق توربین گاز با توجه به استانداردهای آلایندگی روز Development of Gas Turbine Combustion Chamber Design Regarding Recent Pollution Standards

محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / توربین گاز هوایی Aero Gas Turbine / استانداردهای آلایندگی Emission Standards / مدل سازی آلایندگی Emission Modeling / توربین های گازی Gas Turbines

08-45056

536

تبادل امن داده ها از طریق کانال صحبت شبکه GSM Secure Data Communication through GSM Voice Channel

نهان نگاری Watermarking / ظرفیت کانال Channel Capacity / کانال صحبت Voice Channel / فشرده سازی بااتلاف Lossy Compression / سیگنال شبه صحبت Speech-like Signal / سیستم فراگیر برای مخابرات سیار Global System for Mobile Communication (GSM)

05-45054

537

بررسی و مطالعه مدل مدرن تصمیم گیری دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی و فرایند تصمیم گیری انتخاب پردیسهای بین المللی در کشورهای در حال توسعه، موردکاوی ایران A Contemporary Higher Education Student-Choice Model and Decision Making Process In International Campus Universities In Developing Countries: A Case Study of Iran

مدل تصمیم گیری DECISION MAKING MODEL / ایران Iran / تحصیلات تکمیلی Higher Education / مدل تصمیم گیری دانشجویان Student's Choice Model / پردیس بین الملل International Campus

54-45052

538

ارائه معماری در سطح VLSl برای دیکدر توربو با هدف استفاده در استاندارد LTE VLSI Architecture of Turbo Decoder for LTE

توربو دکدر Turbo Decoder / اینترلیور Interleaver / مدارهای مجتمع خیلی فشرده Very Large Scale Integration (VLSI)Circuits / دکدکردن با ورودی نرم Soft-Input Decoding / دکدکردن با ورودی سخت Hard-Input Decoding / استاندارد تکامل دراز مدت Long Time Evolution (LTE)Standard

05-45051

539

توسعه سامانه کنترل و تشخیص عیب مبتنی بر مدل جهت شبکه انتقال گازDevelopment of a Framework to Control and Model Based Fault Diagnosis of a Gas Transmission Network

شبکه انتقال گاز Gas Transmission Network / شناسایی سیستم System Identification / تشخیص خودکار عیب Automatic Fault Diagnosis / فیلترهای کالمن Kalman Filters

06-45050

540

مدل سازی انرژی و تحلیل ترمواکونامیک یک سیستم CHP به منظور انتخاب بین میکروتوربین و موتور احتراق داخلی به عنوان محرک اولیه Energy and Thermoeconomic Modeling CHP System in Order to Choose between Micro-Turbine and Internal Combustion Engine as the prime Mover

میکروتوربین Microturbine / بهینه سازی Optimization / تولید همزمان Cogeneration / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت در مقیاس میکرو Micro Combined Heat and Power (MCHP)System

46-45049

541

بهینه سازی ساختار غشا مورد استفاده در فرایند بیوراکتور غشایی Optimization of Membrane Structure in Membrane Bio-Reactor Application

غشاها Membranes / بهینه سازی Optimization / ساختار غشا Structural Membrane / تخریب غشا Membrane Fouling / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor

06-45048

542

مدل سازی جریان سیالات ویسکوالاستیک پرشده با نانوذرات و کاربرد آن در رئومتریModeling of Flow of Nano-filled Viscoelastic Fluids and its Application in Rheometry

نانوسیال Nanofluid / سیالات غیر نیوتونی Non-Newtonian Fluids / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / سقوط استوانه Falling Cylinder / مرز مایع - جامد Fluid-Solid Interface

06-45047

543

بررسی و تحلیل طرح های امضای وکالتی شناسه مبنا 

امضای وکالتی گواهی مبنا Certificate-Based Proxy Signature / امضای وکالتی شناسه مبنا ID-Based Proxy Signature / گواهی (کامپیوتر) CERTIFICATE / مدل پاسخگویی تصادفی Random Oracle Model / امضای وکالتی Proxy Signature

05-45046

544

بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی الکترولس نیکل - بور حاوی ذرات تیتانیا Corrosion Behavior of Electroless Ni-B-TiO2 Composite Coatings

الکترولس Electroless / کامپوزیت Composite / تیتان Titania / پوشش کامپوزیتی نیکل - بور Nickel-Boron Compsite Coating

07-45045

545

ارزیابی تاثیر زیرساخت مخابراتی بر بهبود قابلیت اطمینان طرح های رایج اتوماسیون فیدر Assessment of Communication Infrastructure Influence in Reliability Improvement for Feeder Automation

قابلیت اطمینان Reliability / زیرساخت مخابراتی Communication Infrastructure / خودکارسازی تغذیه کننده Feeder Automation / شبکه هوشمند برق Smart grid

05-45044

546

جایابی خطا در شبکه های انتقال نیرو با مکان یابی بهینه محل PMUها Transmission Grid Fault Location by Optimal Placement of Phasor Measurement Units (PMU)

تشخیص خطا Fault Detection / مکان یابی خطا Fault Location / مکان یابی بهینه دستگاه اندازگیری فازوری Optimal Fault Phasor Measurement (PMU)Placement / سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده Wide Area Measurement System / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit

05-45043

547

مطالعه نظری و تجربی برهمکنش لیزر و ریزجریان های حاوی ذرات Theoretical and Experimental Studies of Interaction of Laser Beam with Particulate Microflows

جریان حاوی ذرات Particle Laden Underflow / پرتو لیزر laser / فرآوری مخلوط Suspension Preparation / تشخیص حرکت Motion Detection / تحلیل تصویری Image Analysis / جداسازی ذرات Particle Separation / تصویربرداری میکروسکوپی Microscopic Imaging / کنترل چگالی سیال Fluid Density Control

08-45042

548

تولید بهینه بیوسورفکتانت مبتنی بر کشت باکتری سودوموناس آئروژینوزا 

سودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas Aeruginosa / بهینه سازی Optimization / زیست فعال سطحی Biosurfactant

06-45040

549

مطالعه پارامتریک بر روی رفتار و کاربرد اتصال قیر به ستون "ناودانی بر عکس" در سیستم های با ستون قوطی شکل A Parametric Study on Application and Analysis of Beam to Column "Reversed Channel" Connection in Tubular Systems

اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / ستون لوله ای Tubular Column / اتصال کانال معکوس Reverse Channel Connection / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / نگرش تحلیلی Analytical Approach / روش اجزای محدود Finite Element Method / سختی اولیه Initial Stiffness

53-45039

550

بررسی مکانیزم تولید نانوذرات اکسید فلزی به روش هیدروترمال توسط راکتور فوق بحرانی Study of Mechanism of Formation of Metal Oxide Nanoparticles in Supercritical Water Medium

نانوذرات Nanoparticles / آب فوق بحرانی Supercritical Water / مدل سازی انتقال حرارت Heat Transfer Modeling / نرخ هسته زایی Nucleation Rate / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method

46-45038

551

روش و محیط مهندسی متدولوژی مبتنی بر ابزار EPFC برای بهبود فرایند اتصال خودکار قطعه متدها EPFC-Based Methodology-Engineering Method and Environment for Enhancing the Automatic Assembly of Method Fragments

مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / اتصال قطعه متدها Assembly of Method Fragments / ابزار EPFC Eclipse Process Framework Composer (EPFC)Tool / مهندسی روش شناسی کمک رایانه Computer Aided Methodology Engineering

19-45037

552

مکانیزم توسعه ریزساختار و خواص مکانیکی در اتصال TLP سوپر آلیاژ پایه نیکل IN718Microstructure Evolution Mechanism and Mechanical Properties of TLP bonded IN718 Nickel Based Superalloy

انجماد هم دما Isothermal Solidification / رسوب سختی Precipitation Hardening / خواص مکانیکی Mechanical Properties / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 718 Inconel 718 Nickel Based Superalloy

07-45036

553

ارائه چارچوب برای اکتساب دانش در سامانه پشتیبان تصمیم در دامنه معماری نرم افزار Towards A Framework for Knowledge Acquisition in Decision Support System in Software Architecture Domain

معماری نرم افزار Software Architecture / مدیریت دانش Knowledge Management / اکتساب دانش Knowledge Extraction / فن رپرتوری شبکه Repertory Grid Technique / استدلال مبتنی بر مورد Case-Based Reasoning

19-45035

554

بررسی کمی تاثیرات ترشوندگی و کشش بین سطحی دو سیال غیرقابل امتزاج بر روی تراوایی نسبی آنها Laboratory Investigation of Rock Wettability and Interfacial Tension Effects on Relative Permeability, a Quantitative Study

رفتار فازی Phase Behavior / شوری Salinization / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / درصد اشباع آب Water Saturation / تزریق مواد فعال سطحی Surfactant Flooding / ریزامولسیون Microemulsion / تراوایی نسبی Relative Permeability / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery

06-45034

555

شبیه سازی آشکارساز نوری مبتنی بر نانونوار گرافن Simulation of Graphene Nanoribbon based Photodetector

آشکارساز نوری Photodetector / نانونوارهای گرافن Graphene Nanoribbons / نقص استون - ویلز Stone-Wales Defect / روش بستگی قوی Tight Binding Method / قانون طلایی فرمی Fermi,s Golden Rule

05-45084

556

بازسازی محیط از روی اطلاعات دید Reconstructing an Environment from Visibility Information

هندسه محاسباتی Computational Geometry / گراف دید Visibility Graph / بازسازی از روی اطلاعات دید Reconstruction From Visibility Information / شبه مثلث Pseudo-Trianyle

02-45085

557

بررسی تجربی و مدل سازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای اسیدی در مایعات یونیExperimental Study and Thermodynamic Modelling of the Solubilities of Acid Gases in Ionic Liquids

گاز اسیدی Acid Gas / تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling / مایعات یونی Ionic Liquid / حلالیت گاز Gas Solubility / مخلوط گازها Gas Mixture / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT)

06-45089

558

ارائه حل تحلیلی در بررسی رفتار نیمه لغزشی تماس الاستیک چندناحیه ای اجسام همجنس Analytical Solution for Partial Slip Behavior of Multiple Elastic Contacts of Similar Materials

روش تحلیلی Analytical Method / معادلات انتگرالی منفرد SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS / تابع پتانسیل موسخولیشویلی Muskhelishvili"s Potential Function / تماس چندناحیه ای دو بعدی Two Dimensional Multiple Contacts / رفتار نیمه لغزشی Portial Slip Behavior

45-45091

559

تحلیل پایداری و ارتعاشات یک نوع نانوموتور خاص بر اساس معادلات پوسته استوانه ای و تئوری الاستیسیته غیرموضعی Sability and Sibration Analysis for a Type of Special Nano Motor Based on Cylindrical Shell Equations and Nonlocal Elastisity Theory

بستر الاستیک Elastic Foundation / ارتعاشات پوسته استوانه جدار نازک Thin Walled Cylindrical Shell Vibrations / پوسته استوانه دوار Rotating Cylindrical Shell / نظریه کشسانی غیرموضعی Nonlocal Elasticity Theory / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوموتور Nanomotor

45-45092

560

اثر کاتالیزوری نانولوله های کربنی بر روی سطح در محیط روغنی 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / انتقال حرارت Heat Transfer / ضریب اصطکاک Friction Coefficient / نانوروغن Nanooil

07-45093

561

مطالعه آزمایشگاهی تزریق متناوب گاز نیتروژن و آب کربناته به منظور ازدیاد برداشت نفت سنگین از مخازن کربناته Experimental Investigation of Carbonated Water Alternating Nitrogen Gas Injection to Enhance Heavy Oil Recovery From Carbonated Rock Reservoir

نفت سنگین HEAVY OIL / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / تزریق متناوب آب کربناته و گاز نیتروژن Carbonated Water And Nitrogen Gas Alternating Injection / آب اشباع از دی اکسید کربن Carbon Dioxid Enriched Water

06-45094

562

سنتز و شناسایی نانوالیاف الکتروریسی روی اکسید دوپ شده و بررسی کاربرد آنها در تجزیه فوتوکاتالیزی مواد رنگی Synthesis and Characterization of Electrospun N/S Doped ZnO and Investigation of their Applications in Dye Degradation

الکتروریسی Electrospinning / نانوالیاف Nanofiber / اکسید روی Zinc Oxide / خاصیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Property / تجزیه رنگ ها Dye Degradation

03-45095

563

ارزیابی و مدل سازی منحنی های اصلی قیرهای اصلاح شده Evaluation and Modeling of Modified Binders Master Curves

قیر اصلاح شده Modified Bitumen / منحنی اصلی Master Curve / مدول مختلط Complex Modulus / زاویه فاز Phase Angle / سیال شناسی Rheology

09-45097

564

کرانهای قطعی و احتمالاتی بر روی ترافیک و سرویس و کاربردهای آنها در آنالیز شبکهDeterministic and Pribabilistic Bounds on Traffic and Service and their Application on Network Performance Analysis

تحلیل تصادفی Stochastic Analysis / پهنای باند موثر Effective Bandwidth / ظرفیت موثر Effective Capacity / تحلیل شبکه Network Analysis / کیفیت خدمات Service Quality

05-45098

565

پیاده سازی بهینه سیستم استخراج نرخ تنفس از روی سیگنال ECG برای کاربرد در Body Area Network Efficient Hardware Implementation of ECG Derived Respiration (EDR) System, Applied to Body Area Network (BAN)

پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / استخراج غیرمستقیم سیگنال تنفس Electrocardiography / سیگنال های قلبی جنین Fetal Electrocardiagram (ECG)Signals

05-45099

566

طراحی و پیاده سازی مکانیزم فعال ساز رباتیک برای ابزارهای لاپاروسکوپی مچ دار دستی Design and Analysis of an Actuating Robot to Employ Manual Endo-Wrist Laparoscopic Instruments in a Robotic Surgery System

ربات موازی Parallel Robot / ابزار لاپاراسکوپی رباتیک Robotic Laparascopic Instrument / ابزار رباتیکی مچ دار Endo Wrist Instrument Robot / مکانیزم فعال ساز Actuating Mechanism

08-45101

567

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری و رنگ سنجی 4 - هیدروکسی 2 - مرکاپتو - 6 - متیل پیریمیدین بر پایه تجمع نانوذرات طلا Spectrophotometric and Colorimetric Determination of 4-Hydroxy-2 -Mercapto-6-Methylpyrimidine (MTU) Based on the Aggregation of Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / 4 - هیدروکسی - 2 - مرکاپتو - 6 - متیل پیریمیدین 4-Hydroxy-2-Mercapto-6-Methylpyrimidine (MTU) / تجمع نانوذرات Nanoparticles Aggregation

03-45102

568

مطالعه و بررسی ذوب و انجماد سریع آلیاژ TiAl و تشکیل ساختار اتصال نفوذی آن با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی Study of Melting and Rapid Solidification of TiAl alloy and Formation of its Diffusion Bonded Structure using Molecular Dynamics Simulation

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / آلومینیوم Aluminum / تیتانیم Titanium / ذوب Melting / انجماد سریع Rapid Solidification

07-45103

569

ردیابی و شناسایی اشیاء مورد نظر در تصاویر متوالی Detecting and Tracking Desired Objects in Consecutive Images

ترافیک Traffic / ردیابی Tracking / آشکار سازی پلاک Plate Detection / بازشناسی پلاک Plate Recognition / حذف پس زمینه Background Subtraction / سیستم حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation System (ITS) / تشخیص متن نوری Optical Character Recognition (OCR) / تشخیص شی Object Detection

05-45105

570

تحلیل ویژگی های ساختاری گراف شبکه های پیچیده با توجه به نوع آنها The Analysis of the Structural Features of Complex Networks According to Their Types

داده کاوی Data Mining / دسته بندی Classification / دقت Accuracy / شبکه پیچیده Complex Network / ویژگی های ساختاری Structural Features

52-45106

571

تحلیل اگزرژی - اقتصادی و بهینه سازی سیستم ترکیبی نمک زدایی چنداثره و توربین گازی با در نظر گرفتن پیش گرم کن خورشیدی Exergoeconomic Analysis and Optimization of Multi Effect Desalination System Integrated with Gas Turbine Considering Solar Pre-Heater

توربین های گازی Gas Turbines / بهینه سازی Optimization / شیرین سازی چند مرحله ای Multi-Effect Desalination (MED) / تحلیل اگزرژی - اقتصادی Exergo-Economic Analysis / پیش گرمایش خورشیدی Solar Pre-Heater / اقتصاد اگزرژی Exergoeconomics

46-45107

572

مطالعه، بررسی و ساخت داربست زیست سازگار به منظور استفاده در کشت سلول های حیوانی Study & Synthesis of Biocompatible Scaffolds for Animal Cell Cultures

داربست Scaffold / الکتروریسی Electrospinning / زیست فعالی Bioactivity / خواص مکانیکی Mechanical Properties / کامپوزیت پلی کاپرولاکتونی Polycaprolactone Composite

06-45108

573

تاثیر شکل هدف بر روی اشعه - X تولید شده توسط الکترون های شبه تکفام تولید شده از لیزرهای فمتوثانیه Effects of Target Profile on X-Rays Produced by Mono-Energetic Electrons Generated by Femtosecond Lasers

پرتوهای ایکس X Rays / الکترون شبه تک انرژی Quasi-Monoenergetic Electron / لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser

04-45110

574

بررسی نحوه ی عملکرد و مکانیزم عبور آب در کانال های بیولوژیکی Investigation of the Performance and Mechanism of Permeation through Biological Membranes

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / تراوش Percolation / غشای زیست شناختی Biological Membrane / کانال یونی Ion Channel

03-45111

575

کنترل مورفولوژی الکترود فتوآند سلول های خورشیدی رنگدانه ای در اکسید تیتانیم نانوساختاری Morphological Manipulation of Photo-Anode Electrode of Nano-Structured TiO2 Dye-Sensitized Solar Cells

سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / نانوساختار دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide Nanostructure / فرمول بندی خمیر Paste Formulation / لایه پراکنده کننده Scattering Layer

07-45112

576

سنتز و مطالعه انتقال الکترون از طریق تک لایه خودنشانده از جنس تترافنیل پورفیرین و متالوپورفیرین با استخلاف فعال تیولی و آنالیز الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید توسط این تک لایه ها Synthesis and Study of Electron Transport through a Self-Assembled Monolayer of Thiol-End-Functionalized Tetraphenylporphyrines and Metalo-Tetraphenylporphyrines and Electrochemical Analysis of Dopamine and Ascorbic Acid with this SAMs

تترافنیل پورفیرین Tetraphenyl Porphyrin / انتقال الکترونی Electron Transition / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / دوپامین Dopamine / تحلیل الکتروشیمیایی Electrochemical Analysis / تک لایه خودسامان یافته Self Assembled Momolayer (SAM)

03-45113

577

بررسی سد انرژی چرخشی مولکول 2 - سیانو اتیل پای پیریدین - 1 - کربودی تیوآت حول پیوند C-N با استفاده از دستگاه طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پویا The Energy of Rotational Barrier of C-N Bond in 2-Cyanoethyl Piperidine-1-Carbodithioate Via DNMR

بازدارنده چرخش Rotation Barrier / 2 - سیانواتیل پای پیریدین - 1 - کربودی تیوات 2-Cyanoethyl Piperidine-1-Carbodithioate / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / نرم افزار گوسین GAUSSIAN SOFTWAR

03-45114

578

مینیمم کردن انحراف خروجی با مدل سازی بیرینگ در قالب های اکستروژن نامتقارنMinimization of the Exit-Curvature Profile in Asymmetric Extrusion Dies

اکستروژن مستقیم Direct Extrusion / قالب غیرخطی Nonlinear Die / منحنی بزیر Bezier Curve / انحنای پروفیل اکسترود شده Extruded Profile Curvature / مدل سازی یاتاقان Bearing Modeling

08-45117

579

سنتز گرافن اکسید و پوشش دهی آن با بسپارهای آب دوست به عنوان سامانه حمل داروی ضد سرطان پاکلی تاکسل Synthesis of Graphene Oxide Coating with Hydrophilic Polymers as Paclitaxel Anticancer Drug Delivery Systems

گرافن Graphene / آلبومین Albumin / دارو رسانی Drug Delivery / پکلی تکسل Pacli Taxel (PTX) / نانو دارو Nanomedicine / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs

03-45118

580

طراحی هپتیک برای مکانیزم فرمان در یک سامانه رانندگی از راه دور خودرو Haptic Design for Steering Mechanism in a System for Remote Vehicle Driving

سیستم هپتیک Haptic System / رانندگی از راه دور Tele Drive / کنترل دو جانبه Bilateral Control / ماتریس ترکیبی Hybrid Matrix / متغیر موج Wave Variable

08-45119

581

بررسی و بهبود الگوریتم های انتگرال گیری در شبیه سازی ترکیبی عددی و آزمایشگاهی A Comparative Study of Numerical Integration Algorithms Used in Real-Time Hybrid Simulation

نمونه آزمایشگاهی Laboratory Bench Mark / شبیه سازی مختلط Hybird Simulation / الگوریتم انتگرال گیری Integration Algorithm / میرایی عددی Numerical Dumping / پایداری Stability / دقت Accuracy

09-45121

582

بررسی اثر مسیر کرنش بر سینتیک تبلور مجدد استاتیکی بعد از فرایند نورد سرد ورق با استفاده از روش Cellular Automata و FEM The Effect of Strain path on Static Recrystallization Kinetics after Strip Cold Rolling by Cellular Automata and Finite Element Method

تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / سینتیک نرم شدن Softening kinetics / روش اجزای محدود Finite Element Method / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / بازیابی استاتیکی Static Recovery / شبیه سازی ریزساختار Simulation of Microstructure / تابکاری هم دما Isothermal Anealing / تابکاری غیر هم دما Nonisothermal Anealing

07-45122

583

کنترل تشکیل، توزیع و موفولوژی ذرات TiB2 در کامپوزیت در جای Al-TiB2 با استفاده از بهینه سازی شرایط نگهداری مذاب Control of Formation, Dispersion and Morphology of TiB2 Particles in Al-TiB2 Metal Matrix In-Situ Composite through Optimization of Melt Condition

توزیع Distribution / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / واکنش درجا In Situ Reaction / خوشه Cluster / ذرات دی بوراید تیتانیوم TiB2 Particles

07-45123

584

بررسی اثر متغیرهای فرایند جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی نقطه ای بر خواص اتصال آلیاژ آلومینیوم و مقایسه آن با اتصال پرچ و تاثیر آنیل بر خواص مکانیکی جوش Effect of Welding Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of Friction stir Spot Welded Aluminum Alloy

جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی - نقطه ای Friction Stir Spot Welding / متغیرهای جوشکاری WELDING PARAMETERS / تابکاری Annealing / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم Aluminum-Magnesium Alloy / اتصال پرچی Riveted Joint

07-45124

585

مدیریت ریسک مالکان تولید پراکنده Risk Management for DG Owners

ارزش در معرض خطر مشروط Conditional Value at Risk / تولید پراکنده Dispersed Generation / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدیریت خطرپذیری Risk Management

46-45129

586

بررسی عددی اثر میرایی بر روی تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی Damping Effects on Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / پروفیل ترک Crack Profile / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / ضریب میرایی Damping Factor

09-45130

587

بررسی عددی الگوی جریان اطراف پایه های پل دوتایی Numerical Analysis of Flow Pattern around Pile Groups (Two Piles)

جریان آشفته Turbulent Flow / پایه کنار هم Side-by-Side Pier / پایه متوالی Tandom Pier / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تحلیل عددی Numerical Analysis / الگوی جریان Flow Patterns

09-45131

588

توسعه مدل گذرای مصرف سوخت موتور بنزینی به منظور بهینه سازی سیستم انتقال قدرت نامحدود Development of Transient Model of Fuel Consumption to Optimize IVT

بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / سیکل رانندگی اف . تی . پی Federal Lest Procedure (FTP)Driving Cycle / جعبه دنده متغیر نامحدود Infinitely Variable Transmission (IVT) / مدل گذرای مصرف سوخت Transient Fuel Consumption Model / مدل شبه تعادلی مصرف سوخت Quasi-Steady Fuel Consumption Model

08-45132

589

بررسی روش های بهینه سازی بهره برداری از واحد RO کشت و صنعت حکیم فارابیInvestigation Methods to Optimize the Operation of the RO Plant of Hakim Farabi Agri Industrial Co

اسمزمعکوس Reverse Osmosis / پیش فرایند Pretretment / ضد رسوب Antiscalant / آلومینیوم باقی مانده Residual Aluminum / پمپ تزریق Dosing Pump

03-45133

590

طراحی آشکارساز آنالوگ گیرنده فراپهن باند برای کاربردهای پزشکی Design of an UWB Analogue Detector Receiver for Biomedical Applications

گیرنده با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wideband (UWB)Receiver / سیستم ابربازمولد Super Regenerative System / سیستم کم توان Low Power System / کاربردهای پزشکی Biomedical Applications

05-45244

591

رویکرد چبیشف موزون فزوده برای حل یک مدل چندهدفی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش با شرایط تخفیف (مطالعه موردی: انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش یک شرکت حفاری) An Augmented Weighted Tchebycheff Approach for Solving a Multi-Objective Model for Supplier Selection and Oorder Allocation under Volume Discount
(Case study: Supplier selection and order allocation in a drilling company)

برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / انتخاب تامین کننده Supplier Selection / تخصیص سفارش Order Allocation / چبیشف موزون فزوده Augmented Weighted Tchebysheff / روش رضایتمندی تعاملی Satisficing Trade-Off Method

02-45243

592

پیاده سازی فرایند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در شبکه های انتقال قدرت Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation in Power Transmission Systems

قابلیت اطمینان Reliability / بازار برق Power Market / سیستم انتقال قدرت Power Transmission System / نگهداری و تعمیر پایایی محور Reliability Centered Maintenance

05-45242

593

توسعه دستگاه برش ساده تناوبی برای آزمایشات غیراشباع در خاک های دانه ایDevelopment of Cyclic Simple Shear Device For Testing of Unsaturated Granular Soils

مدول برشی Shear Modulus / نسبت میرایی Damping Ratio / منحنی مشخصه آب-خاک. / مکش ماتریسی Matric Suction / ماسه بابلسر Babolsar Sand / درجه اشباع Degree of Saturation / برش ساده تناوبی Cyclic Simple Shear

09-45241

594

بهینه سازی و مدل سازی فنی و اقتصادی سیستم های تهویه مطبوع جهت تامین نیازهای گرمایشی در صنعت پرورش طیور Technical and Economical Modeling and Optimization of Air Conditioning Systems for Heating Needs in the Poultry Industry

مدل سازی MODELING / سیستم گرمایش Space Heating System / بهینه سازی Optimization / سالن پرورش طیور Poultry House / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm

46-45240

595

شبیه سازی جریان دوغابی نفت و آسفالتین در چاه های عمودی تولید نفت Simulation of Asphaltene Slurry Flow for Oil Dominant Systems in Vertical Wells

تضمین جریان Flow Assurance / سیال شناسی دوغاب نفت و آسفالتین Oil-Asphaltene Slurry Rheology / معادله حالت پی سی - سفت Perturbed Chain From of the Statistical Associating Fluid Theory (PC-SAFT)Equation of State / نشست آسفالتین Asphaltene Deposition / آزمایش های کوارتز کریستال میکروبالاس Quartz Crystal Microbalance (QCM)Experiments

06-45239

596

بررسی تاثیر محل قرارگیری خط فریاتیک بر پایداری سدهای باطله بالارو Evaluation of Effect of Phreatic Line Level on Stability of Uupstream Tailings Dams

سد باطله Tailings Dam / پایداری Stability / خط اشباع Phreatic Line / اندرکنش خاک - اتمسفر Soil-Atmosphere Interaction / اثر مویینگی Capillary Effect

09-45238

597

مدل سازی عددی خیسش نامتقارن نانوقطرات روی سطوح با طرح خیس شویندگیNumerical Study of Anisotropic Wetting of Nano-Droplets on Chemically Patterned Surfaces

مدل سازی عددی Numerical Simulation / نانوقطره ها Nanodroplets / ترشوندگی Wetting / گرادیان شیمیایی Chemical Gradient / روش فیلم نازک Thin Film Method / ضریب لغزش Slip Coefficient

08-45237

598

ارائه یک استراتژی بهینه برای مدیریت قطع توان تولیدی مزارع بادی Developing an Optimal Strategy to Manage the Curtailment of Wind Farms Output

انرژی باد Wind Energy / قطع عامدانه توان تولیدی مزارع بادی Wind Farms Power Curtailment / بازپخش واحدهای تولید Generation Redispatch / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی Electrical Energy Storage System

05-45235

599

نگهبانی چندضلعی متعامد با استفاده از دوربین های لغزان Guarding Orthogonal Polygons with Sliding Cameras

الگوریتم Algorithm / هندسه محاسباتی Computational Geometry / نگهبانی چند ضلعی Guarding polygons / دوربین های لغزان Sliding Cameras

19-45234

600

یافتن افزایشی مجموعه نمایانگر نمونه ها در شبکه Incremental Discovery of Representative Sample Sets in Networks

شبکه Network / روش تکراری Iteration Method / مجموعه نمایانگر نمونه Representative Sample Set / مدل شباهت Similarity Compulation Model

19-452

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

طراحی مشاهده گر برای فشار منیفولد خروجی موتور اشتعال جرقه ای بنزینی مجهز به توربوشارژر Observer Design for Exhaust Manifold Pressure in Turbocharged SI Engines

توربوشارژرها Turbochargers / موتورهای اشتعال جرقه ای SPARK IGNITION ENGINES / بازده حجمی Volumetric Efficiency / چندراهه اگزوز Exhaust Manifold / مشاهده گر مد لغزشی Sliding Mode Observer

08-45232

602

حلال شویی زیستی فلزات سنگین از خاکستر زباله سوز صنعتی Bioleaching of Heavy Metal from Industrial Incinerator Ash

فلزات سنگین Heavy Metals / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / فروشویی زیستی Bioleaching / خاکستر زباله سوز Incinerator Ash / تیوباسیلوس تیواکسیدان Thiobacillus Thiooxidans

06-45231

603

ساخت حسگر گاز بر مبنای جابجایی فرکانسی در کریستال های کوارتز Fabrication of Gas Sensor Based on Frequency Shift in Quartz Crystals

بلور کوارتز Quartz Crystal / پلی وینیل پیرولیدون Polyvinylpyrolidon / الکتروریسی Electrospinning / اکسید گرافن Graphene Oxide

05-45230

604

ساخت نانوکامپوزیت هیدروژل پلی وینیل الکل با نانولوله های کربنی با استفاده از تابش گاما Preparation of Nanocomposites Based on PVA Hydrogel with CNT Via Gamma Irradiation

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / تابش گاما Gamma Irradiation / هیدروژل Hydrogel

06-45229

605

طراحی بهینه ی مواد گردایانی تحت بارگذاری های ترمومکانیکی Optimal Design of Functionally Graded Materials Under Thermomechanical Loadings

روش اجزای محدود Finite Element Method / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / بارگذاری ترموالاستیک Thermoelastic Loading / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / روش SIMP Solid Isotropic Material with Penalization

07-45228

606

یک روش کنترل دسترسی حافظ محرمانگی در برون سپاری داده A Secrecy-Preserving Access Control in Data Outsourcing Scenario

کنترل دسترسی Access Control / برون سپاری پایگاه داده Database Outsourcing / رمزنگاری انتخابی Selective Encryption / قضیه باقیمانده چینی Chinese Remainder Theorem / رمزنگاری مجدد وکالتی Proxy Reencryption

19-45227

607

تحلیل دینامیکی - مکانی تغییرات تبخیر و نمک در دریاچه های شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) Modelling Evaporation & Salinity Variation in Saline Lakes Using Spatial System Dynamics: The Case of Urmia Lake

تبخیر Evaporation / سنجش از دور Remote Sensing / شوری Salinization / انحلال Dissolution / دریاچه ارومیه Urumieh Lake / ترسیب مواد معدنی Mineral Precipitation / پراکنش مکانی Spatial Distribution / پویایی سیستم System Dynamic

09-45226

608

مدل های بهینه سازی برای مسأله سبد سرمایه گذاری Optimization Models for Financial Portfolio Problem

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / مدل بهینه سازی OPTIMIZATION MODEL / مساله سبد سرمایه گذاری Financial Portfolio Problem

02-45225

609

تشخیص لبه های تصویر با استفاده از الگوریتم های مورچه Image Edge Detection Using Ant Algorithms

پردازش تصویر Image Processing / تشخیص لبه ی تصویر Image Edge Detection / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm

02-45224

610

طراحی جبرانساز مرتبه پایین به کمک نامساوی های ماتریسی خطی Low Order Pre-compensator Design Using Linear Matrix Inequalities

جبران سازی Compensation / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / کاهش درجه Order Reduction

05-45223

611

حل تحلیلی خمش تیرهای پلیمری حافظه دار Analytical Solution to Bending of Shape Memory Polymer Beams

پلیمرهای حافظه دار Shape Memory Polymers / حل تحلیلی Analytical Solution / خم کاری Bending / تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / نظریه فون کارمن Von Karman Theory

08-45222

612

بهبود عملکرد تقسیم توان در ریزشبکه های شامل ژنراتورهای سنکرون و منابع تولید پراکنده همراه با مبدل های الکترونیک قدرت Improvement of Power Sharing In Microgrids Consist of Synchronous Generators and Converter Based Distributed Generation Units

ریزشبکه Microgrid / مبدل الکترونیک قدرت Power Electronic Converter / استراتژی کنترلی Control Strategy / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / تولید پراکنده Dispersed Generation

05-45221

613

استفاده از نانوذرات آهن در تصفیه آب The Application of Nano Scale Iron Particle in Water Treatment

تصفیه آب Water Treatment / آلاینده آلی Organic Pollutant / پایدارسازی Stabilization / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / نانوذرات آهن Iron Nanoparticle / پایداری Stability

06-45220

614

پلیمرهای قالب مولکولی برای استخراج با ریزفاز جامد، رودامین B از نمونه های مختلف و اندازه گیری فرمالدهید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم سلنید A Novel Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Nanoparticle as Extracting Medium For Micro-Solid Phase Extraction

فرمالدهید Formaldehyde / نانوکامپوزیت مغناطیسی Magnetic Nanocomposite / پلیمرهای قالب مولکولی Molecularly Imprinted Polymers / ردامین بی Rhodamine B / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / سلنید کادمیم Cadmium Selenides

03-45219

615

ولگشت کوانتومی زمان گسسته، در شبکه های دوبعدی با استفاده از سکه های دو حالته Quantum Random Walk onTwo Dimensional Lattice with Two-State Particle

شبکه نردبانی Ladder System / قدم زدن کوانتومی زمان گسسته Discrete Time Quantum Random Walk / عملگر انتقال شرطی Conditional Translational Operator / عملگر سکه Coin Operator / شبکه شش گوشه Hexagonal Lattice / الگوریتم گرور Grover"s Algorithm

04-45218

616

کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری دیابت نوع 2 Application of Data Mining in Prediction of Diabetes type 2

داده کاوی Data Mining / دسته بندی Classification / دیابت Diabetes / روش های انتساب مقادیر گمشده Missing Value Imputation Methods / روش پشته سازی Stacking Method / یادگیری حساس به هزینه Cost-Sensitive Learning

01-45217

617

اثر اندرکنش شمع - خاک - سازه بر رفتار لرزه ای پل ها Effects of Soil-Pile-Structure Interaction on the Seismic Response of a Bridges

مدل سازی عددی Numerical Simulation / بارگذاری دینامیکی Dynamic Loading / اندر کنش شمع - خاک - سازه Soil-Pile-Structure Interaction / اندرکنش حرکت شناسی Kinematics Interaction / اندرکنش اینرسی Inertial Interaction

09-45216

618

سنتز فضاگزین تتراهیدروپیرانو [ 2,3-b]ایندول ها به کمک واکنش پشت سرهم ایندول- 2 - تیون ها با ترکیب بیلیس - هیلمن استات شده The stereoselective synthesis of the tetrahydrothiopyranolr ,Y'-blindole skeletons via tandem reaction of indoline- r-thiones to Baylis-Hillman adduct acetates & Silica-Supported DABCO-tribromide: A New, Versatile and Recyclable Catalyst for the Chemoselective Oxidation of Sulfides to Sulfoxides and Oxidative Coupling of Thiols into Disulfides

تتراهیدروپیرانو [2,3-b]ایندول Tetrahydropyrano [2,3-b]Indol / واکنش بیلس - هیلمن استات شده Baylis-Hillman Addact Acetate Reaction / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / سولفوکسیدها Sulfoxides / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / کاتالیزور دابکو تری برمید بر پایه سیلیکا Silica Support, DABCO Tribromide Catalysis

03-45215

619

پیش بینی و تخمین شاخص های عملکرد پروژه با رویکرد مدیریت ریسک Forecasting and Estimation of Project Criteria in Respect to Risk Management Approach

مدیریت خطرپذیری Risk Management / پاسخ دهی به خطرپذیری Response to Risk Event / زمان بندی واکنشی Reactive Seheduling / مدل ریاضی اثرگذاری خطرپذیری Risk Impact Mathematical Model

01-45214

620

کاهش گازهای ارسالی به سوزانه در پتروشیمی Minimization of Flare Gas in Petrochemical

افزایش فشار Overpressure / سطح یکپارچگی ایمنی Safety Integrity Level (SIL) / احتمال خرابی Failure Probability / سیستم ایمن شده به واسطه ابزار دقیق Safety Instrument System (SIS) / گازهای مشعل Flare Gases / نظریه زایدبودگی Redundancy Theory

46-45213

621

جابجایی بهینه فیلترهای فعال در شبکه قدرت Optimal Placement of Active Filters in a Power System

جابجایی Convection / فیلتر فعال Active Filter / تابع هدف Objective Function / بار غیرخطی Nonlinear Load / تلفات اهمی Power Loss / تابع هدف OBJECTIVE FUNCTION / اعوجاج هارمونیکی کل Total Harmonic Distortion

05-45212

622

بررسی نیازهای برنامه یادگیری زبان دانشجویان علوم و مهندسی با استفاده از روش های تلفیقی The Needs Analysis of Science and Engineering Students’ Language Learning Program: A Mixed Methods Approach

بررسی نیازها Needs Analysis / انگلیسی برای اهداف ویژه English for Specific Purposes / روش مثلث بندی Triangulation Method / برنامه آموزشی Course Syllabus

31-45211

623

خود ارزیابی، ارزیابی شاگردان و ارزیابی معلم در ارائه شفاهی: بررسی نگرش ها و همگرایی ها Teacher Assessment, Self-assessment, and Peer Assessment of Oral Presentations: Investigating Correlations and Attitudes

خودارزیابی Self Assessment / ارزیابی واره ای Alternative Assessment / ارزیابی از طریق شاگردان Peer Assessment / نگرش ها Attitudes

31-45210

624

آثار بلندشدگی فونداسیون بر عملکرد لرزه ای قاب های دوبعدی واقع بر بستر انعطاف پذیر Effects of Foundation Uplift on Seismic Performance of 2D Frames Placed on Flexible Foundation

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بلند شدگی پی Foundation Uplift / قاب دوبعدی Two Dimensional Frame / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis

09-45209

625

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی موتورسیکلت 7 درجه آزادی و به دست آوردن و حل معادلات حرکت آن از دو روش نیوتن و لاگرانژ kinematic and Dynamic Analysis of a 7 DOF Motorcycle and Derivation and Solution of its Equation of Motion using Newton and Lagrange Methods

موتورسیکلت MOTORCYCLE / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / روش نیوتن Newton Method / روش لاگرانژی Lagrangian Method / تحلیل حرکت شناسی Kinematics Analysis / موتورسیکلت هفت درجه آزادی Seven Degree of Freedom Motorcycle

08-45208

626

بررسی نظری اثر پیوند هیدروژنی بر قدرت اسیدی آلکیل سولفونیک اسیدها، آلکیل سولفونیک اسیدهای پلی هیدروکسیله شده و موقعیت گروه یدروکسیل در سولفونیک اسیدهای تک استخلافی Theoretical Investigation of Hydrogen Bonding Effects on Acidity Enhancement of Alkyl sulfonic Acids and Hydroxy Alkyl Sulfonic Acids in Gas and Solution Phase

قدرت اسیدی Acidity / روش اتم در مولکول Atom in Molecule Method / اوربیتال پیوندی طبیعی Natural Bond Orbital (NBO) / آلکیل سولفونیک اسید Alkyl Sulfonic Acid / پیوند هیدروزنی تعاونی Cooperative Hydrogen Bond

03-45207

627

تحلیل رقابت چندانحصاری مبتنی بر نظریه بازی: مساله بازار اشتراکی انرژی الکتریکیGame Theoretic Analysis of Oligopolistic Competition: The Case of Pool-Based Electricity Markets

استراتژی پیشنهاد Bidding Strategy / نظریه بازی GAME THEORY / رقابت انحصاری چندجانبه Oligopolistic Competition / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / بازار انرژی الکتریکی Electricity Market / مدل تابع عرضه Supply Function Model / استراتژی های مقاوم Robust Strategies

05-45206

628

تولید خودکار عنوان برای متون خبری فارسی Automatic Headline Generation for Persian News Texts

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / خلاصه سازی Summarization / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / تولید خودکار عنوان Automatic Headline Generation / استخراج کلید واژه ها Keyword Extaction

19-45205

629

بررسی تاثیر پیوند هیدروژنی بر قدرت اسیدی آلکیل فسفونیک اسید ها و هیدروکسی فسفونیک اسیدها در فاز گازی و محلول Computational Investigation of Acidity of Alkyl Phosphonic Acids and Hydrogen Phosphonic Acids in Gas and Solution Phase

پیوند هیدروژنی Hydrogen Bond / پیوند هیدروزنی تعاونی Cooperative Hydrogen Bond / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / آلکیل فسفونیک اسید Alkyl Phosphonic Acid / هیدروکسی فسفونیک اسید Hydroxy Phosphonic Acid

03-45203

630

تشخیص کانال های دستور و کنترل در شبکه های بات مبتنی بر ترافیک کارگزار نام دامنه Botnet C&C Channel Detection Based on DNS Traffic Analysis

تشخیص شبکه های بوت نت Botnet Networks Detection / تحلیل ترافیک Traffic Analysis / سیستم دی. ان. اس DNS System / کانال دستور و کنترل Command and Control Channel / تحلیل ترتیبی مبتنی بر نسبت های احتمالی Sequential Probability Ratio Testing / تغییرات پی در پی نام دامنه Domain Flux / تغییرات پی در پی سریع Fast Flux

19-45202

631

ارزیابی اثر امتداد محورهای اصلی و غیرهمسانی اولیه تنش در رفتار مصالح ماسه ای سیلتی با استفاده از دستگاه استوانه توخالی Effect of Principal Stresses Direction, Anisotropic Consolidation and Silt Content on the Behavior of Silty Sands by using Hollow Cylinder Apparatus

تنش اصلی میانی Intermediate Principal Stress / چرخش محورهای اصلی Principal Stress Axis Rotation / دستگاه استوانه توخالی تناوبی Hollow Cylinder Apparatus (HCA) / خاک ماسه ای سیلت دار Silty Sand / تحکیم ناهمسان Anisotropic Consolidation / اضافه فشار آب حفره ای Excess Pore Water Pressure / میانگین تنش های اصلی Mean Principal Stresses

09-45201

632

تحلیل عددی خطوط لوله مدفون در شیروانی های خاکی در اثر بارگذاری های دینامیکی Numerical Analysis of Buried Pipelines in Soil Slopes Subjected to Dynamic Loadings

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / اندرکنش خاک - لوله Soil-Pipe Interaction / لوله مدفون Buried Pipline / فرکانس ها Frequencies / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / روش اجزای محدود Finite Element Method / خطوط لوله Pipelines

09-45200

633

کامل بودن در مکانیک آماری The Completeness in Statistical Mechanics

کامل بودن Perfect / حالت خوشه Cluster State / پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / مدل آیزینگ دو بعدی Two Dimensional Ising Model / نظریه میدان ها (فیزیک) Field Theory(Physics) / تابع های پارش Partition Functions

04-45199

634

تخشیص چهره براساس یک تصویر آموزشی از هر فرد در شرایط زاویه دید مختلف Face Recognition Based on a Single Training Image for Each Person Across Large Pose Variations

تشخیص چهره Face Detection / آشکارسازی Detection / تبدیل موجک گابور Gabor Wavelet Transform / مساله یک نمونه ای Single Training Image Per Person

19-45198

635

زروژل رزورسینول - فرمالدهید برای استخراج آلاینده های زیست محیطی از محیط آبیResorcinol-Formaldehyde Xerogel for Analysis of Environmental Pollutant in Aqueous Sample

استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / طیف سنجی جرمی Mass Spectrometery / مشتقات بنزنی فرار BTEX / ریزاستخراج با قطره در فضای فوقانی Headspace-Single Drop Microextraction / زروژل رزورسینول فرمالیدهید Resorcinol-Formaldehyde Xerogel / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION / علف کش ها Herbicides

03-45197

636

استفاده از کوپلینگ خازنی برای انرژی رسانی به ایمپلنت ها Capacitive Copling for Energy Transmission to Implant

شبیه سازی Simulation / سیستم روتور محرک Stimulus Router System / روش اجزای محدود Finite Element Method / فانتوم معادل انسان Equivalent-Man Phantom / پروتزعصبی Neuroprosthesis

55-45196

637

طراحی و پیاده سازی یک الگوی دسته بندی بهینه در پردازش تصویر Designing and Implementing an Enhanced Classification Algorithm in Image Processing

استخراج ویژگی Feature Extraction / تطبیق تصویر Image Matching / توصیفگر Descriptor / الگوی جهت دار Oriented Pattern / پردازش تصویر Image Processing

55-45195

638

برآورد کوانتومی سیستم های باز با استفاده از تعمیم کران کریمر - رائوی کوانتومیQuantum Estimation of Open Systems Using Extended Cramer-Rao Bounds

برآورد کوانتومی Quantum Estimation / کران کرامر - رائو Cramer-Rao Bound / تخمین گر Estimators / خطای تخمین Estimation Error / اندازه گیری Measurement

04-45247

639

ارزیابی عملکرد گوه موتوری شتاب دهنده کامپکت بر مشخصات دزیمتری Assessment of the Motorized Wedge of the Compact Accelerator and Comparison with the Dosimetric Charactristics

گوه موتوری Motorized Wedge / زاویه گوه Wedge Angle / منحنی های هم دوز Isodose Curves / شناسه باریکه Beam Profile / ضریب گوه Wedge Factor

46-45248

640

بررسی آزمایشگاهی روش سیلاب زنی پلیمر بر میزان ضریب بازیافت سنگین و مقایسه آن با روش حرارتی Experimental Investigation of Polymer Flooding for more Heavy Oil Recovery; Comparing to the Thermal EOR Method

ضریب بازیافت Recovery Factor / نفت سنگین HEAVY OIL / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / بررسی اقتصادی Economic Analysis / ارزش خالص فعلی Net Present Value / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / روش حرارتی Thermal Method

06-45249

641

کنترل غیرمتمرکز و مقیاس پذیر سیستم های چندعامله برای گذر از موانع و تغییر آرایش مجموعه عوامل Decentralized and Scalable Control of Multi-Agent Systems for Obstacle Avoidance and Changing Formation

کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / سیستم چندعاملی Multiagent System / سیستم غیرهولونومیک Nonholonomic System / روش میدان پتانسیل Potential Field Method

08-45250

642

ساخت، ارزیابی فیزیکوشیمیایی و مدل سازی سینتیکی نانوکاتالیست های وانادیم بر پایه مواد نانوساختار کربنی برای واکنش هیدروزن زدایی اکسایشی پروپان (ODHP)Preparation, Physicochemical Evaluations and Kinetic Modeling of Vanadium Oxide Nanocatalysts over Carbon Nanostructures for Oxidative Dehydrogenation of Propane (ODHP) Reaction

نانوساختار Nanostructure / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / گرافن Graphene / مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / هیدروژن زدایی پروپان Propane Dehydrogenation / هیدروژن زدایی اکسایشی Oxidative Dehydrogenation

06-45251

643

تشخیص دسته جدید در جویبارهای داده Novel Class Detection in Data Streams

جویبار داده Data Stream / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / دسته بندی Classification / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / تشخیص دسته جدید Novel Class Detection

19-45252

644

ساخت و بررسی خواص سطحی نانوساختارهای سیلیکان پایه Fabrication and Investigation of Silicon Based Nanostructures Surface Properties

پلاسما Plasma / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوذرات Nanoparticles / کاتالیزور Catalyst / رسوب بخار شیمیایی با پلاسما Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)

05-45253

645

مطالعه سینتیک چند دسته از واکنشهای کاتالیستی همگن و ناهمگن در حلال های مختلف مولکولی و مایعات یونی Kinetic Study of Heterogeneous and Homogeneous Catalytic Reactions in Molecular Solvents and Ionic Liquids

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / مایعات یونی Ionic Liquid / واکنش های اکسایش Oxidation Reactions / اکسیژن Oxygen

03-45254

646

اندازه گیری نسبت میزان چرخش ناحیه کمری به پلویس (لگن) در صفحه ی ساجیتال به وسیله سنسورهای اینرشیال Lumbopelvic Rhythm during Forward and Backward Sagittal Trunk Rotations; in vivo Measurements Using Inertial Sensors

ستون فقرات Spine / حرکت شناسی Kinematics / حسگر اینرسی Inertial Sensor / اندازه گیری سیار Ambulatory Measurement / ریتم حرکتی ناحیه کمری و لگن Lumbopelvic Rhythm

08-45255

647

بررسی تأثیر اندازه، و اثر پوستی غیرعادی بر روی هدایت الکتریکی سیم های مسی در دمای 77 کلوین و پایین تر با در نظر گرفتن اثر ناخالصی 

اثر اندازه Size Effect / خطوط انتقال Transmission Lines / فیلم های نازک Thin Films / شبکه واسطه Interconnect Network / اثر پوستی غیرعادی Anomalous Skin Effect

05-45256

648

ارائه یک چارچوب جامع برای برون سپاری در صنعت خودرو Developing an Integrated Framework for Outsourcing in the Auto Industry

برون سپاری Outsourcing / صنعت خودروسازی Automotive Industry / روش تحلیل مسیر Path Analysis Method / چارچوب جامع Integrated Framework / طراحی در مقیاس با ساخت و تولید Design vs. production

44-45257

649

زمان بندی کامیون ها در انبار عبوری یک زنجیره تأمین Scheduling Trucks at Cross-Docking System of a Supply Chain

لجستیکی Logistics / زمان بندی Scheduling / زنجیره عرضه Supply Chain / انبارهای عبوری Cross Docking

01-45259

650

شبیه سازی تغذیه بهینه در بیوراکتورها Simulation of Optimum Nutrition in Bioreactors

آنزیم لاکتاز Lactase Enzyme / مدل سازی MODELING / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / کشت نیمه پیوسته Fed-Batch Culture / کشت ناپیوسته Batch Culture / مسیر سوخت و ساز Metabolic Pathway / کلویورومایسس مارکسیانوس Kluyveromyces Marxianus

06-45260

651

رادیوی شناختی و مسایل مربوط به طراحی بین لایه ای در آن Cross layer Design in Cognitive Radio Networks

رادیوی شناختی Cognitive Radio / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / حسگری طیفی Spectrum Sensing / آشکارساز ترتیبی Sequential Detector

05-45262

652

پوشش دهی نانولوله های کربنی با ساختار منظم و اصلاح با نانوذرات فلزات نجیب جهت بیوحسگر آنالیت های آلی Synthesis of Aligned Carbon Nanotubes and Their Modification with Noble Metallic Nanoparticles as Organic Analytes Biosensors

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / حسگر زیستی Biosensor / نهشت برقی Electrodeposition / اکسایش الکتروشیمیایی Electrochemical Oxidation / نانوساختار طلا Gold Nanostructure

07-45263

653

بررسی رفتار نیمه لغزشی تماس الاستیک چند ناحیه ای اجسام غیرهمجنس به روش عددی Investigation of Multiple Elastic Contacts of Dissimilar Materials in Partial Slip Regime Using a Numerical Method

روش اجزای محدود Finite Element Method / رفتار نیمه لغزشی Portial Slip Behavior / تماس چندناحیه ای Multiple Contact / تماس کشسان Elastic Contact

45-45264

654

تحلیل معنایی حروف اضافه ی پیشین در زبان فارسی با استفاده از پیکره ی متنی زبان فارسی Preposition Semantic Analysis Via Persian Text Corpus

زبان شناسی رایانشی Computational Linguistics / حروف اضافه Prepositions / پیکره متنی Text Corpus

31-45265

655

بررسی تئوری و تجربی فرایند جداسازی محصولات واکنش ترانس استریفیکاسیون در فرایند تولید بیودیزل Experimental and Theoretical Study of the Transesterification Products Extraction in Biodiesel Production

ریزجلبک Microalgae / کلرلاولگاریس Chlorelavulgaris / زیست دیزل Biodiesel / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / واکنش ترانس استری شدن Transesterification Reaction

06-45266

656

بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی مرکب RCS Seismic Performance of Composite RCS Moment Frames

قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / قاب خمشی Moment Resistance Frame / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection / قاب های خمشی بتن مسلح Reinforced Concrete Moment Frames

53-45267

657

آنالیز مکانیک شکست یک ناهمگونی صلب محاط شده در محیط پیزوالکتریک Fracture Analysis of a Detached Rigid Inhomogeneity in a Piezoelectric Solid

مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / معادله انتگرال Integral Equation / اندرکنش ناخالصی و ترک سکه ای شکل Interaction Between Inclution and Penny Shaped Crack

53-45268

658

مدل سازی عددی جریان چگال پیوسته در برخورد با موانع به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ Large Eddy Simulation of Continuous Density Current Impinging on Obstacles

شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / تلاطم Turbulence / مانع Obstruction / جریان چگالی پیوسته Continuous Density Current

08-45269

659

بهسازی گفتار مبتنی بر آموزش با توزیع های غیرگاوسی Training-Based Speech Enhancement Using Non-Gaussian Distributions

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / به سازی سیگنال گفتار Speech Signal Enhancement / توزیع چندمتغیره لاپلاس Multivariate Laplace Distribution / توزیع مبتنی بر تابع مفصل Copula-Based Distribution / روش به سازی تجمع اطلاعات تنک Sparse Code Shrinkage (SCS)Enhancement Method

19-45270

660

توسعه مدل پویای یکپارچه مدیریت درآمد و مدیریت ارتباط با مشتری در محیط هتلDeveloping an Integrated Dynamic Revenue Management and Customer Relationship Management Model in Hotel Environment

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / تخصیص ظرفیت Capacity Allocation / مدیریت درآمد شبکه هتل Hotel Network Revenue Management / رزرو مضاعف Overbooking / تضمین دسترسی به ظرفیت Capacity Availability Guarantee / تجزیه برنامه ریزی پویا Dynamic Programming Decomposition

01-45272

661

ایجاد و بررسی خواص پوشش زیرکنیا بر روی زیرلایه آلیاژ AZ31 به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی Preparation and Investigation of ZrO2 Coating on AZ31 Alloy Processed by Plasma Electrolytic Oxidation Method

زیرکونیا Zirconia / سایش Wear / خوردگی Corrosion / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / آلیاژ منیزیم - 31 آلومینیوم AZ31 Magnesium Alloy

07-45274

662

عملکرد روش دسترسی چندگانه برمبنای کد توالی مستقیم - پرش زمان در شرایط کم پدیدی دوگانه گزین Performance Analysis of DS/TH CDMA Cognitive Radio System under Doubly-Selective Fading Scenario

اثر دوپلر Doppler Effect / تکنیک پرش زمانی Time Hopping Technique / محوشدگی دوگانه گزین Doubly Selective Fading / کانال محوشدگی Fading Channel / کدهای توالی مستقیم - پرش زمان Direct-Sequence/Time Hopping (DS/TH)

05-45275

663

طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر عرضی یک ماشین فرز دروازه ای Design, Static and Dynamic Analysis of Crossbeam of a Gantry Milling Machine

فرکانس طبیعی Natural Frequency / تحلیل استاتیکی Static Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / ماشین فرز دروازه ای Gantry Milling Machine / تیر عرضی Crossbeam / بهینه سازی اندازه Size Optimization

08-45276

664

زمان بندی جریان کارگاهی گروهی با زمان آماده سازی وابسته به توالی با فرض عدم توقف کارها Group Scheduling on Flow Shop with Sequence Dependent Setup Times and no Wait Assumption

زمان بندی گروهی Group Scheduling / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / مسأله جریان کارگاهی (مهندسی) FLOWSHOP / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / جستجوی همسایگی متغیر Variable Neighborhood Search / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / محدودیت عدم توقف No-wait

01-45277

665

ارزیابی برنامه آموزشی: بررسی نظر معلمان و دانش آموزان در مورد کتب زبان انگلیسی Curriculum Evaluation: Analysis of Teachers' and Students' Attitudes toward EFL Textbook Series

ارزشیابی Evaluation / ارزیابی کتاب درسی Textbook Evaluation / آموزش زبان انگلیسی English Language Teaching / پرسشنامه لیتز 2005 Litz,s 2005 Questionnaires / کتاب های زبان انگلیسی English Textbook Series

31-45278

666

ارائه ی معادله مشخص ی JC اصلاح شده برای آلومینیوم 5052 با ضخامت 0/3mm با در نظر گرفتن اثر نرخ بارگذاری در محدوده ی شبه استاتیک A Modified JC Constitutive Equation for 5052 Aluminum with 0.3 mm Thickness Considering Loading Rate Effect at Quasi-Static Range

ورق آلومینیوم Aluminum Blank / منحنی تنش - کرنش STRESS - STRAIN DIAGRAMS / مدل جانسون - کوک Johnson-Cook Model / معادله مشخصه CONSTITUTIVE EQUATION / نظریه کشسانی فن میسز Von Mises Plasticity Theory / زیر روال UMAT UMAT Subroutine

45-45279

667

بررسی اثرات پوشش جاذب ارتعاشات بر روی رفتار ارتعاشی پنل تقویت شده Effects of Employing Vibro Absorbing Coating on Vibration Behavior of a Stiffened Panel

مواد ویسکوالاستیک Viscoelastic Material / روش تجربی Experimental Method / رفتار ارتعاشی Vibration Behaviour / حل تحلیلی Analytical Solution / ضریب تلفات Loss Coefficent / پوشش جاذب ارتعاشی Vibration Absorber Coating / نرم افزار اجزای محدود Finite Element Software

45-45280

668

آنالیز و سنتز کنترل کننده های توزیع شده مبتنی بر اجماع در سیستم های جمعیAnalysis and Synthesis of Distributed Consensus-Based Controllers in Cooperative Systems

تأخیر Delay / حرکت گروهی Flocking / سیستم چندعاملی Multiagent System / کنترل توزیع شده Distributed Control / سیستم های با مرتبه بالا High Order Systems / قراردادهای اجماع Consensus Protocols / گراف تعامل Interaction Graph / کلیدزنی گراف ها Graphs Switching / تعامل های جهت دار Directed Interaction / تعامل های متوازن Balanced Interaction

05-45281

669

تعیین حداقل فشار امتزاج پذیری گازهای محلول در نفت یکی از مناطق فلات قارهExperimental Study and Modeling for Indication of Minimum Miscibility Pressure in Hydrocarbon Fractions in Porous Media

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / کمترین فشار امتزاجی Minimum Miscibility Pressure (MMP) / روش تحلیلی Analytical Method / روش سلول های اختلاط Mixing Cells Method / حلالیت گازهای محلول Miscibile Gas

06-45282

670

فرمولاسیون اجزای محدود برای تحلیل ترموالاستیک روکش ساخته شده از مواد هدفمند بر روی سازه های پوسته متقارن Finite Element Formulation for Thermo-elastic Analysis of Functionally Graded Coating on Axisymmetric Shell Structures

مواد هدفمند Graded Materials / روش اجزای محدود Finite Element Method / پوسته های متقارن. / پوشش دهی Coating / تحلیل ترموالاستیکی Thermoelastic Analysis

58-45283

671

بررسی سرویس توزیع محتوا در شبکه های اقتضایی نقلیه ای Content Distribution Service Analysis in Vehicular Ad-Hoc Networks

شبکه صف Queueing Network / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / توزیع محتوا Content Distribution

05-45284

672

حذف رنگ از پساب نساجی توسط فرایند غشایی Dye Removal from Textile Effluent Using Membrane Process

فراپالیدن Ultrafiltration / شرایط عملیاتی Operating Condition / فرایند غشایی Membrane Process / حذف رنگ Dye Removal / پساب نساجی Textile Effluent / غشاهای پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride Membranes

09-45286

673

ارزیابی عملکرد قیرهای اصلاح شده در دمای پایین Low Temperature Performance Evaluation of Modified Asphalt Binders

قیر اصلاح شده Modified Bitumen / ترک های برودتی Low Temperature Cracking / آزمایش کشش مستقیم Direct Tension Test / روش سوپرپیو Superpave Method / عامل ارتباط متقابل قیر Crosslinking Agent / ثبات ذخیره سازی دمای بالا High Temperature Storage Stability / رئومتر تیرچه خمشی Bending Beam Rheometer / خمش نیم دایره ای Semi Circular Bend

09-45287

674

یادگیری ژرف برای بازشناسی گفتار Deep Learning for Speech Recognition

بازشناسی گفتار Speech Recognition / شبکه های عصبی Neural Networks / یادگیری ژرف Deep Learning / پرسپترون چند لایه ژرف Deep Multilayer Perceptron

19-45288

675

طراحی مسیرهای نزدیک بهینه هواپیما به صورت برخط بر اساس الگوی بروز اختلالاتOn-line Near Optimal Path Planning for Aircraft in Emergency Conditions

شبیه سازی پرواز Flight Simulation / تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / تحلیل حالت خرابی واثرآن Failure Mode And Effect Analysis(FMEA) / شناسایی برخط Online Identification / هواپیمای ایمن از دیدگاه عملکردی Functional Safe Aircraft / هواپیمای ایمن از دیدگاه فیزیکی Physical Safe Aircraft / مدیریت بحران در پرواز Emergency Management

45-45289

676

ارائه الگوریتمی برای توزیع کلید به صورت قطعی در شبکه های اقتضایی سیار A Deterministic Key Distribution Algorithm for Mobile Ad Hoc Networks

رمزنگاری Cryptography / مدیریت کلید Key Management / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / اعتماد Trust / روش مبتنی بر شناسه Identity Based Approach / امان سپاری کلید Key Escrow

19-45290

677

طراحی توزیع توان در تراشه های سه بعدی Design of Power Distribution Network in 3D ICs Thesis Submitted

نویز NOISE / افت اهمی Ohmic (Joule)Dissipation / مدارات فشرده سه بعدی Three Dimentional ICs / اتصالات میان لایه ای Through Silicon Vias (TSV)

05-45291

678

اتصال دهی نیمه جامد اغتشاشی آلیاژ ریختگی سیلیکون آلومینیم برنز به روش به هم زدن در حالت نیمه جامد Semisolid Stir Joining of As-Cast Silicon-Aluminum Bronze

آلومینیوم برنز Aluminum Bronze / آزمون پانچ برشی Shear Punch Test / آزمایش خمشی سه نقطه ای Three Point Bending Test / اتصال دهی نیمه جامد اغتشاشی Semisolid Stir Goining / هم زدن درز اتصال Stirring of Weld Seam / سرعت هم زدن Rotational Speed Stirrer / شکل هم زدن Shape of Stirrer

07-45292

679

بررسی تجربی اثرات زاویه پسگرایی بر محل انتقال جریان از آرام به آشفته روی بال دوبعدی با استفاده از جریان سنج فیلم داغ An Experimental Investigation of Transition Point Over a Quasi 2D Swept Wing by Using Hotfilm Sensor

لایه مرزی سه بعدی Three Dimentional Boundary Layer / بال پسگرا Swept Wing / ناحیه گذار Transition / جریان سنج فیلم داغ Hot-Film Anemometry / لایه مرزی Boundary Layer

45-45293

680

مطالعه پارامتری اتصال بتنی تقویت شده با پوشش فولادی Parametric Study of Concrete Connection Retrofitted by Steel Jacketing

مقاوم سازی UPGRADING / اتصال بتنی Concrete Connection / جاکت فولادی Steel Jacketing / محافظ فولادی Steel Curb / دستک فولادی Steel Prop

53-45294

681

روش تبدیل مدل ها از طریق مثال برای مهندسی مدل رانه متدولوژی ها By-Example Model Transformation Method for Model-Driven Method Engineering

مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / مدل سازی فرایند PROCESS MODELING / توسعه مدل گرا Model Driven Development / تبدیل مدل ها Models Transformation

19-45295

682

انتخاب تامین کننده تحت شرایط پویا Supplier Selection Under Dynamic Conditions

انتخاب تامین کننده Supplier Selection / تخصیص سفارش Order Allocation / تخفیف کلی All- Units Discount / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm

01-45296

683

بهینه سازی فرایند شیرین سازی گاز با معیارهای اقتصادی، اکسرژی و زیست محیطی Gas sweetening process optimization with economic, Exergy and Environmental criteria

توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment / بازیافت گوگرد Sulfur Recovery / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شیرین سازی گاز Gas Sweetening / پیامد زیست محیطی Environmental Impact

06-45297

684

مدل سازی ریاضی راکتورهای بیوفیلمی با جریان رو به بالا برای تصفیه پسابMathematical Modeling of Upflow Biofilm Reactor for Wastewater Treatment

آلودگی آب Water Pollution / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors

06-45298

685

بررسی و طراحی خصوصیات ترموالکتریکی ساختارهای مبتنی بر گرافن Thermoelectric Properties of Graphene-Based Material

گرافن Graphene / نانوسیم سیلیکون Silicon Nanowire / انتقال کوانتومی Quantum Transport / نانوساختار Nanostructure / خواص ترموالکتریکی Thermoelectrical Properties / شکل شایستگی مواد Figure of Merit of Matherials

05-45299

686

کنترل جامع یک سیستم اینتگره پیل سوختی کربنات مذاب Plant-Wide Control of an Integrated Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) Plant

پیل سوختی کربنات مذاب Molten Carbonate Fuel Cell / ساختار کنترلی Control Structure / سیستم ترکیبی Hybrid System / سیستم یکپارچه Integrated System / سیستم گسترده Plantwide System / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-45300

687

تحلیل غیرخطی یک میکروتیر با جفت شدگی ارتعاشات ناشی از دوران تحت تحریک الکترواستاتیک Nonlinear Analysis of an Electrostatically Actuated Microbeam Considering Coupled Vibrations Due to Rotation

ولتاژها VOLTAGES / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation / شناسایی الکترواستاتیک Electrostatic Detection / فرکانس طبیعی Natural Frequency / نیروی کازیمیر Casimir Force / تشدید غیرخطی Nonlinear Resonance / میرایی لایه کوبشی Squeeze Film Damping / مدل وان دروالس Van Der Waals Model

08-45301

688

فرآیند اشتقاق و واژگانی شدن در زبان فارسی Derivation and Lexicalization in Persian

واژه سازی Word Formation / مشتق پذیری DERIVATION / واژگانی شدن Lexicalization / فرهنگ بزرگ سخن Sokhan Dictionary

31-45302

689

طیف جرم ریسمان های بوزونی باز در حضور گرانش کلاسیک در هندسه ی مدل رندال - سوندروم Mass Spectrum of Open Bosonic Strings in the Presence of Classical Gravity with Geometry of the Randall-Sundrum Model

نظریه ریسمان STRING THEORY / مدل رندال - سوندروم Randall-Sundrum Model / مشکل سلسله مراتبی Hierarchical Problem / گرانش کلاسیک Classical Gravity

04-45303

690

تعیین بهترین آرایش فرایندی به منظور تولید حلال های ویژه صنعتی در پالایشگاه تهران

نفتا Naphtha / شرایط عملیاتی Operating Condition / شرایط بهینگی Optimality Condition / حلال های صنعتی Industrial Solvents / طراحی برج پنتان زدا Pentane Recovery Simulation / بررسی وضعیت هیدرولیکی سینی Tray Hydraulics Investigation

06-45306

691

طراحی و ساخت فیلتر موجبری باند Q با استفاده از روش های سنتز صفر انتقال و استخراج پارامترهای فیلتر Design and Fabrication and Parameter Extraction of Q-band Waveguide Filter with Transmission Zeros

فیلتر موجبری صفحه ای E-Plane Waveguide Filter / تزویج تشدیدکننده های غیرمتوالی Cross-Coupling the Resonators / ماتریس تزویج Coupling Matrix / صفر انتقال Transmission Zeros / استخراج پارامترهای فیلتر Model Base Parameter Extraction / درون یابی کسری Rotational Interpolation

05-45307

692

ساخت غشا UF مناسب از جنس PVC جهت استفاده در غشا اسمز معکوس آب دریاPreparing an Appropriate UF Membrane from PVC to Use it as Substrate in Sea Water Desalination RO Membranes

اسمزمعکوس Reverse Osmosis / بسپارش سطحی Interfacial Polymerization / فراپالیدن Ultrafiltration / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC) / پس دهی نمک Salt Regection

06-45308

693

توسعه ی خط مشی های کنترل موجودی بدون هزینه ی سفارش دهی در خرده فروش های زنجیره ی تامین دوسطحی Developing Inventory Control Policies with No Ordering Costs in Two-Echelon Supply Chains

فروش ازدست رفته LOST SALE / مدل موجودی دوسطحی TWO ECHELON INVENTORY MODEL / سیاست سفارش دهی Ordering Policy / سیاست سفارش دهی موجودی پایه Base Stock Ordering Policy / تامین اضطراری Emergency Lateral Transshipment / سفارش دهی همگام Joint Ordering

01-45309

694

طراحی برخط مسیر به روش هیبرید برای سیستم دینامیکی خودگردان پرنده های بدون سرنشین در محیط های دینامیکی Real-Time Hybrid Motion Planning For Autonomous Uavs in Dynamic Environments

الگوریتم تصادفی Randomized Algorithm / برنامه نویسی پویا Dynamic Programming / سیستم ترکیبی Hybrid System / طراحی حرکت سینودینامیک Kinodynamic Motion Planning / طراحی مسیر دوگان Dual Motion Planning

08-45311

695

بهینه سازی موثر تولید نفت به روش سیلابزنی Effective Optimization of Oil Production by Waterflooding

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / سیلاب زنی با آب Water Flooding / عدم قطعیت Uncertainty / ارزش خالص فعلی Net Present Value / تحقق Realization / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / بهینه سازی تک هدفی Single Objective Optimization

06-45312

696

تطبیق گوینده در فضای صدا ویژه برای تولید گفتار آماری - پارامتری Speaker Adaptation in Eigen Voice Space for Statistical Parametric Speech Syntheis

تطبیق گوینده Speaker Adaptation / مدل صوتی میانگین Avarage Voice Model / تولید صحبت Speech Synthesis / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / فضای ویژه Eigenspace / صدای ویژه Eigenvoice / ابربردار Supervector

19-45313

697

بررسی رفتار الکترون های پرشتاب به هنگام برهمکنش لیزرهای پرشدت و دوام فوق کوتاه (فمتوثانیه)با ماده Investigation of Energetic Electrons Behavior in Ultrafast High Power Laser-Matter Interaction

پلاسما(فیزیک) Plasma(Physic) / الکترون. / لیزر پرتوان High Power Laser / پهنای پرتو Beam Width / خودهمگرایی Self-Focusing / لیزر پرشدت با دوام کوتاه High Power Short Laser / الکترون های نسبیتی Relativistic Electrons

05-45315

698

بررسی پارامترهای تاثیرگذار در طیف اشعه X آتوثانیه حاصل از برهم کنش لیزر پرشدت با پلاسمای فوق چگال در مدل سطح نوسانی نسبیتی Investigation of the Effective Parameters in the Attosecond X-Ray Spectrum Driven with Laser-Plasma Interaction in Relativistic Oscillating Surface

اثر دوپلر Doppler Effect / پرتوهای ایکس X Rays / لیزر پرتوان High Power Laser / پلاسمای فوق چگال Overdense Plasma / تولید هارمونیک های بالا High Harmonics Generation / نانوخوشه الکترونی Electron Nanobunch / آینه نوسانی Oscillating Mirror

04-45316

699

بررسی تاثیر جهت بارگذاری بر مقاومت برشی درزه های با پرشدگی توده سنگ با استفاده از روش های آزمایشگاهی Study of Loading Orientation Effect on Shear Strength of Rock Mass Discontinuities with Infilling Based on Laboratory Methods

جهت بارگذاری Loading Direction / مقاومت برشی Shear Strength / برش مستقیم Direct Shear / ناپیوستگی DISCONTINUITYI / پرشدگی Infilling

09-45317

700

خوشه بندی و نشاندن گراف روی درخت Clustering and Embedding Graphs into Trees

خوشه بندی Clustering / نشاندن گراف بر روی درخت Embedding Graph into Tree / درخت فراگیر مینیمم Minimum Spanning Tree

02-453

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

یک پروتکل هویت شناسی سبک با امنیت اثبات پذیر An Efficient and Light Provably Secure Identification Protocol

تشخیص هویت Identification / قرارداد تبادل کلید گروهی احراز هویت شده Authenticated Group Key Exchange Protocol / امنیت قابل اثبات Provable Security / محرمانگی پیشروی کامل Perfect Forward Secrecy

19-45319

702

طراحی سیستم های ذخیره ساز ترکیبی برای سیستم حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری Design and Simulation Hybrid Energy Storage Systems for Electric Urban Rail Transport Systems

راه آهن برقی Electric Railway / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / ذخیره انرژی Energy Storage / ابرخازن Supercapacitor / سیستم ذخیره انرژی ترکیبی Hybrid Energy Storage System / سیستم ذخیره کننده ثابت Stationary Energy Storage System / سیستم ذخیره کننده متحرک Onboard Energy Storage System

05-45134

703

بررسی ویژگی های نوری فیبر شبه بلور فوتونی Investigation on Optical Properties of Photonic Quasi-Crystal Fiber

خاصیت دوشکستی Birefringence / فیبر شبه بلور فوتونی Photonic Guasi-Crystal Fiber / پارامتر پاشندگی Dispersion Parameter / پارامتر وی V Parameter / ناحیه تک مد Single Mode Regime / طول تپش Beat Length

04-45135

704

تحلیل هیدرودینامیک پل "خلیج فارس" و امکان سنجی استفاده چندگانه از سازه پل در حوزه انرژی Hydrodynamic Analysis of “Persian Gulf” Bridge and Feasibility Study of Using Energy Production Systems on the Bridge Structure

منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / جریان های دریایی Sea Currents / تحلیل هیدرودینامیکی Hydrodynamic Analysis / توربین جریان دریایی Marine Current Turbine / پل خلیج فارس Persiam Gulf Bridge

08-45136

705

سنتز نانوذرات سیالون به روش سل - ژل و بررسی خواص سایشی آن The Synthesis of Sialon Nano Particles by Sol- Gel Procedure and Investigation of Properties of its Erosion

سنتز Synthesis / مولیت MULLITE / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوذرات Nanoparticles / سیالون Sialon

07-45137

706

دارورسانی به ناحیه قدامی چشم Drug Delivery into the Anterior Segment of the Eye

دارو رسانی Drug Delivery / انتقال جرم Mass Transfer / انتقال حرارت Heat Transfer / انتقال مومنتوم Momentum Transfer / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING

06-45138

707

آزمون فرض های همزمان و نرخ مشاهده غلط Simultaneous Hypothesis Testing and False Discovery Rate

آزمون فرض همزمان Simultanious Hypothesis Test (SHT) / نرخ مشاهده غلط False Discovery Rate / استنباط در ابعاد بالا Large Scale Inference

02-45139

708

بررسی پاسخ دینامیکی خطوط لوله مدفون در شیروانی تحت اثر زمین لغزش ناشی از بارهای لرزه ای با استفاده از آزمایش های مدل فیزیکی Investigation of Dynamic Response of Buried Pipelines under Earthquake-Induced Landslide using Physical Model Tests

لوله مدفون Buried Pipline / شیروانی Slope / بارگذاری دینامیکی Dynamic Loading / زمین لغزش Landslide / میز لرزان SHAKING TABLE

09-45141

709

شناسایی اجزای بحرانی، مدل سازی اثر آسیب هایی مثل ترک و کاهش خواص مکانیکی مواد در اثر پیری و پیش بینی عمر سازه بال هواپیما Modeling of Damages such as Crack, Inclusions and Areas with Variable Properties in Composite and Metal Structures and then Prediction and Extension of their Life

اجزای بحرانی Critical Component / مدل سازی ترک Crack Modeling / خواص مکانیکی Mechanical Properties / پیری سازه Structure's Aginy / مدل سازی کاهش خواص Modeling Areas With Reduced / تخمین عمر سازه Life Prediction

45-45142

710

تعیین بارگذاری ارابه فرود در فرایند فرود هواپیما با استفاده از نرم افزارهای دینامیک چندجسمی Determination of Landing Gear Loading in Landing Process Using Multi-body Dynamics Softwares

ارابه فرود Landing Gear / فرایند فرود هواپیما Landing Process / هواپیما Aircraft / دینامیک چندجسمی MULTIBODY DYNAMICS

45-45144

711

نقد نگرش تاریخی کوهن به فلسفه علم از منظری گادامری Critique of Kuhns Histirical Perspective from Gadamerian Perspective

افق Horizon / سنت Tradition / پارادایم Paradigm / قیاس ناپذیری Incommensurability / تاریخ تاثیر Protective History

42-45145

712

یادگیری کنش گرایانه برای حل مسایل دسته بندی Proactive Learning for Solving Classification Problems

یادگیری فعال Active Learning / یادگیری کنش گرایانه Proactive Learning / جمع سپاری Crowdsourcing / محاسبات جمعی Crowd Computing

19-45146

713

بررسی کاهش لجن تولیدی در راکتورهای بیولوژیکی از نوع MBBR Biological Sludge Reduction in MBBR Process

کاهش لجن مازاد Sludge Reduction / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / تخریب لجن Sludge Disintegration

06-45325

714

حل تحلیلی ارتعاشات غیرخطی تیر ساندویچی سه لایه با هسته ی ویسکوالاستیک تحت اثر تشدید داخلی، به روش MMS An Analytical Approach to Nonlinear Vibrations of a Three-Layered Sandwich Beam with a Viscoelastic Core, under the Effects of Internal Resonance, Employing MMS

روش تحلیلی Analytical Method / تشدید داخلی Internal Resonance / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / تیر ویسکوالاستیک Viscoelastic Beam / تیر ساندویچی Sandwich Beam

45-45326

715

ارائه ی یک الگوریتم کنترلی برای سیستم های تحریک الکتریکی کاربردی (FES)، به منظور دستیابی به حرکت نرم Development of a Control Algorithm for Functional Electrical Stimulation to Achieve Smooth Motion

تحریک الکتریکی عملکردی Functional Electrical Stimulation / پتانسیل عمل Action Potential / جرک Jerc / مدل سازی اسکلتی - عضلانی Musculoskeletal Modeling

08-45327

716

ایجاد الگوریتمی جهت محاسبه پارامترهای مورد نیاز در طراحی مکان سنج های دکمه ای و استریپ لاین در یک سنکروترون Create an Algorithm for Designing of Button-BPM and Striplines in a Synchrotron

شتاب دهنده ها Accelerators / کالب زنی Calibration / مکان سنج دکمه ای Button Beam Position Monitors (BPM) / استریپ لاین Stripline / نرم افزار سی. اس. تی CST Software

46-45328

717

طراحی سیستم دسترسی مشروط برای گیرنده DVB-T Conditional Access System Design for DVB-T Receiver 

انعطاف پذیری Flexibility / مقیاس پذیری Scalability / توزیع کلید Key Distribution / تلویزیون پولی Pay-TV / سیستم دسترسی مشروط Conditional Access System / سربار رمزنگاری Encryption Overhead

19-45329

718

جایگزیدگی اندرسون در پتانسیل رندم با همبستگی بلند برد Anderson Localization in Random Potential with Long Range Correlation

جایگزیدگی اندرسون Anderson Localization / گذار فلز - عایق Metal-Insulator Transition (MIT) / هدایت الکتریکی ELECTRICAL CONDUCTIVITY / بی نظمی با همبستگی بلند برد Random Potetial with Long Range Correlation

04-45330

719

شبیه سازی عددی میکروپمپ رفت و برگشتی جیوه ای با تحریک الکترومغناطیسیNumerical Simulation of Magneto Mercury Reciprocating Micropump

میکروپمپ ها MICROPUMPS / جیوه Mercury / هیدرودینامیک مغناطیسی Magnetohydrodynamic / نرم افزار OpenFOAM OpenFOAM Software / روش حجم سیال Volume of Fluid

08-45331

720

تحلیل شکنندگی در کنترل کننده های PID مرتبه کسری Fragility Analysis of Fractional-Order PID Controllers

سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی کسری Fractional Proportional-Integral Controller / تحلیل شکنندگی Fragility Analysis / تقاوم Robustness / روش های هندسی - جبری شکنندگی Geometrical-Algebrical Methods in Fragility

08-45332

721

طراحی و بهینه سازی مدار منظومه های ماهواره ای برای ناوبری محلی Orbit Design and Optimization of Regional Navigation Satellite Constellation

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / منظومه ماهواره Satellite Constellation / ناوبری منطقه ای Regional Navigation / خطای تعیین موقعیت و مولفه Geometric Dilution of Precision (GDOP)

45-45333

722

سنتز صفحات گرافینی برای کاربرد در تکثیر سلول های بنیادی Synthesis of Graphene Nanosheets for Stem Cells Applications

سنتز Synthesis / گرافین Graphine / سلول های بنیادی Stem Cell

56-45334

723

کنترل فشار و دمای داخلی جمجمه با استفاده از کنترل پیش بین Intracranial Pressure and Temperature Control

فشار داخل جمجمه ای Intracranial Pressure / کنترل پیش بین Predictive Control / دمای داخل جمجمه ای Intracranial Temperature / هایپوترمی Hypothermia / مدل ترمودینامیک - همودینامیک Thermodynamic-Hemodynamic Model / مدل ترمودینامیک - همودینامیک - فارماکوسینتیک Thermodynamic-Hemodynamic-Pharmacokinetic Model

06-45335

724

شناسایی و کنترل خودتنظیم سیستم های دینامیکی به کمک فیلترهای متعامد یکه لاگوئر مرتبه کسری Identification and Self Tuning Control of Dynamic Systems using Fractional Orthonormal Laguerre Filters

شناسایی سیستم System Identification / کنترل کننده تطبیقی خودتنظیم Self-Tuning Adaptive Controller (STAC) / فیلترهای لاگوئر مرتبه کسری Fractional Order Laguerre Filters / فیلترهای متعامد Orthogonal Filters

05-45336

725

بررسی حمله ی مجموعه برخورد در پروتکل های گمنامی مبتنی بر میکس نت A Survey of Hitting Set Attack on Anonymous Protocols Based on Pure Mix-Net

گمنامی Anonymity / حریم خصوصی Privacy / قرارداد میکس نت Mix Net Protocol / حمله مجموعه برخورد Hitting Set Attack / مجموعه برخورد کمینه Minimal Hitting Set

02-45337

726

ایجاد لایه نازک اکسید منیزیم (MgO)روی آلیاژ سوپرالاستیک (متخلخل)نیکل تیتانیم (NiTi)به روش اکسیداسیون میکروآرک Coating of MgO Thin Film on Porous NiTi Supper Elastic Alloy by MAO

تیتانیم Titanium / پوشش کامپوزیتی آلومینا - سیلیکات Alumina-Silicate Composite Coating / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / اکسایش ریزقوسی Micro Arc Oxidation (MAO)

07-45338

727

پیش بینی نرخ سرد شدن و تنش های حرارتی روی میز خنک کننده در فرایند نورد داغ ورق Prediction of Cooling Rate and Thermal Stresses during Cooling on Run-Out Table in Hot Sheet Rolling Process

نورد داغ HOT ROLLING / تنش حرارتی Thermal Stress / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / روش اجزای محدود Finite Element Method / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / نورد داغ HOT ROLLING

07-45339

728

بهبود روش های دفاع در برابر بدافزارها Improving Defensive Techniques Against Malwares

بدافزارها Malwares / تحلیل استاتیکی Static Analysis / حساسیت به محیط Environment Sensitivity / واکسن Vaccine

19-45340

729

جداسازی سیگنالهای صحبت مخلوط با استفاده از تجزیه مولفه های تنک Blind Speech Separation using Sparse Component Analysis

تجزیه تنک Sparse Decomposition / جداسازی صحبت Speech Separation / تحلیل مؤلفه تنک Sparse Component Analysis (SCA)

05-45341

730

استراتژی کنترلی بهینه و اقتصادی برای توربین های بادی کوچک متصل به شبکه Cost Effective and Optimum Strategy for Gride Connected Small Wind Turbine

توانایی جذب حداکثر توان Maximum Power point Tracking / توربین های بادی کوچک Small Wind Turbines / متناوب سازهای افزاینده Boost Inverters

05-45342

731

تحلیل و ارائه مدل برای اثر کوپلینگ پیوند ضعیف بین مساهای بر پایه ابررساناهای لایه ای ذاتی Modeling and Analysis of the Effect of Weak link Coupling Between the Mesas Structures of Intrinsic Layered Superconductors

ابر رساناهای لایه ای Layered Superconductors / پیوند جوزفسون Josephson Junction / پیوند ضعیف جوزفسون Josephson Weak Link

05-45343

732

کنترل غیرخطی وضعیت و موقعیت یک نمونه پرنده ی بالگرد دو ملخه هم محورNonlinear Position and Attitude Control of a Twin Coaxial Helicopter

کنترل غیرخطی Nonlinear Control / الگوریتم بازگشت مرحله ای Backstepping Algorithm / بالگرد هم محور Coaxial Helicopter / دینامیک بالگرد Helicopter Dynamic / کنترل کننده وارون سازی دینامیک فزاینده Incremental Nonlinear Dynamic Inversion Cntroller

08-45344

733

آلیاژ حافظه دار پایه آهن برای جذب ارتعاش در سازه های عمرانی و تاثیر نانوساختارسازی آن Fe Based SMA for Utilization of Damping Effect in Construction Structures and Effect of Nanostructural

تغییرشکل مارتنزیتی Martensitic Transformation / اثر حافظه داری Shape Memory Effect / نانورسوب Nanoprecipitation / آلیاژ حافظه دار پایه آهن Ferrum Based Shape Memory Alloys / میرایی ارتعاش Vibrational Damping

07-45345

734

شبیه سازی تعامل بافت نرم حجیم و گیره لاپاروسکوپی با استفاده از مدل فاقد شبکه و اعتبارسنجی آزمایشگاهی آن Simulation of Interactions Between Large Soft Tissues and a Laparoscopic Grasper Using a Mesh-Less Model and Its Experimental Validation

روش اجزای محدود Finite Element Method / روش بدون شبکه Meshless Method / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / نسوج نرم Soft Tissues / برهم کنش بافت - ابزار Tool-Tissue Interaction

08-45346

735

بهبود روند آموزش واحد درک معنا در سیستم های محاوره مبتنی بر گفتار با استفاده از روش های یادگیری فعال Improving the Training Process of Understanding Unit in Spoken Dialog Systems Using Active Learning Methods

یادگیری فعال Active Learning / مدل خطا Fault Model / نویز NOISE / فهم زبان گفتار Spoken Langauge Understanding / ماتریس فیشر Fisher Information Matrix / تقریب موضعی چگالی Local Density Approximation / میدان های تصادفی شرطی Conditional Random Fields (CRF) / مجموعه داده ATIS Air Travel Information System (ATIS)Dataset / درگاشت گرادیان وزن دار Weighted Gradient Entropy

19-45348

736

ارائه چهارچوب مدیریت دانش برای سازمان های پروژه محور Presentation of Knowledge Management Framework for Project-Based Organizations

مدیریت دانش Knowledge Management / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK) / سازمان پروژه محور Project Based Organization / چهارچوب مدیریت دانش Knowledge Management Framework

01-45349

737

تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی ستون فقرات در افراد سالم و بیمار کمر دردی در حین حرکت تکراری خم و راست شدن Nonlinear Analysis of Dynamic Spine Stability in Healthy and Low Back Pain Patients During Repetitive Flexion Extension Tasks

پایداری دینامیکی Dynamic Stability / بزرگترین نمای لیاپانوف Maximum Lyapanov / بزرگترین ضریب فلوکه Maximum Floauet Multipliers / حرکات تکراری تنه Repetive Trunk Bending Movment

08-45350

738

بررسی تجربی انتقال جرم توسط قطرات به روش پردازش تصویر Experimental Investigation of Mass Transfer by Droplet Using Image Processing

قطره Drop / انتقال جرم Mass Transfer / جریان دوفازی Two Phase Flow / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / پردازش تصویر Image Processing

08-45351

739

پیاده سازی حمله خطی - تفاضلی روی تابع چکیده ساز Cubehash با طول کلمه کوچکتر Linear-Differential Cryptanalysis of Word-Reduced Variants of Cubehash

مقاومت در برابر اجبار Coercion Resistance / تابع چکیده ساز Hash Function / حمله خطی تفاضلی Linear Differential Attack / تابع Cubehash Cubehash Function

02-45352

740

بررسی گذار از فاز منظم توپولوژیک به فاز فرومغناطیس Investigation of a Transition from Topologically Ordered Phase to Ferromagnetic Phase

نظم توپولوژیکی Topological Order / گذار فاز توپولوژیکی Topological Phase Transition / مدل کیتائف - آیزینگ Kitaev-Ising Model

04-45353

741

بهبود توموگرافی فرایندهای کوانتومی مبتنی بر حالت های همدوس: یک روش جدیدQuantum Process Tomography: A New Approach Based on Moments

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / کوانتوم نوری Quantum Optics / محاسبات کوانتومی با حالات همدس Coherent State Quantum Computation / برش نگاری کوانتومی Quantum Tomography / ممان های نوری Optical Moments

04-45354

742

شبیه سازی عددی جریان آشفته کاویتاسیونی با استفاده از مدل دومعادله ای K-ENumerical Simulation of Turbulent Cavitating Flows Using Two-Equation k-ϵ Turbulence Model

مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / معادله ناویر - استوکس چندفازی Multiphase Navier-Stokes Equation / جریان خلاءزایی Cavitation Flow / مدل تقارن محوری AXISYMMETRIC MODEL / روش حجم محدود تفاضل مرکزی Central Difference Finite Volume Method

45-45356

743

طراحی و مدل سازی شبکه مخابراتی تاب آور برای سیستم قدرت هوشمند Design and Modeling of Resilient Communication Networks for Power Smart Grids

زیرساخت مخابراتی Communication Infrastructure / طراحی بهینه Optimal Design / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه هوشمند برق Smart grid / کیفیت خدمات Service Quality / تنظیم پارامتر Parameter Tune / ماتریس تاب آوری Resiliency Matrix

01-45357

744

بررسی عملکرد یک قایق پرنده هنگام برخواستن در امواج از روبرو Performance Evaluation of a Flying Boat before Take-Off in Head Sea Condition

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / قایق های پرنده Fly Boats / برخاست هواپیما Takeoff / تست مدل Model Test / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE

08-45358

745

بررسی گرفتگی غشا در بیوراکتور غشایی الکتریکی غوطه ور (SMEBR)با الکترود آهن Investigation of Membrane Fouling in Submerged Membrane Electro-Bioreactor (SMEBR) with Iron Electrodes

تخریب غشا Membrane Fouling / تولید سلولی محلول Soluble Microbial Product (SMP) / انعقاد الکتریکی Electrocoagulation / زیست واکنشگاه غشایی الکتریکی Submerged Membrane Electro-Bioreactor (SMEBR)

09-45359

746

بررسی انتقال جرم در جریان ترکیبی ناشی از نیروی الکترواسموتیک و گرادیان فشار سیالات غیرنیوتنی در میکرورآکتورهای مستطیلی Mass Transport Analysis of Non-Newtonian Fluids under Combined Electroosmotically and Pressure Driven Flow in Rectangular Microreactors

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / سیال قانون توان Power-Low Fluid / انتقال جرم Mass Transfer / سیستم ریزسیال Microfluidic System / ریزواکنشگاه Microreactor

08-45360

747

بهینه سازی توان تولیدی پیل سوختی غشا پلیمری بر اساس توزیع ناهمگون کاتالیست PEM Power Density Optimization Based on Non-Uniform Catalyst Distribution

لایه کاتالیستی پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrance (PEM)Fuel Cell Catalyst Layer / لایه های کاتالیستی غیریکنواخت Nonuniform Catalyst Layers / غشای الکترولیت پلیمری Polymer Electrolyte Membrane (PEM) / کاتدها Cathodes / روش سیمپلکس دانهیل Downhill Simplex Method / بهینه سازی سطح موثر کاتالیزور Catalyst Effective Area Optimization

46-45361

748

مدل سازی رشد سطح تعمیم یافته Generalized Growth Models

رشد سطح Surface Growth / برون بحرانی Out of Critical / مدل ادواردز ویلکینسون Edwards-Wilkinson's Model

04-45362

749

انطباق شکل پذیری تصاویر تشدید مغناطیسی سینه Elastic Registration of Breast Magnetic Resonance Images

تصاویر تشدید مغناطیسی سینه Breast Magnetic Resonance Images / انطباق شکل پذیر دوسویه Consistent Elastic Registration / بایاس نیرو Force Bias / بایاس شدت روشنایی Intensity Bias

05-45363

750

طراحی و ساخت یک ابزار لاپاراسکوپی تشخیصی با قابلیت اندازه گیری خواص مکانیکی بافت های زنده در حین عمل Design and Prototype of a Diagnostic Laparoscopic Instrument Capable of Measuring Characteristics of Living Tissues During Surgery

نمودار نیرو - جابجایی Force-Displacement Diagram / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / دست رباتیکی Robotic Hand / ابزار تشخیصی Diagnostic Instrument / لامسه مصنوعی Artificial Tactile

08-45364

751

پیاده سازی روش الگوریتم اسپکن در رادارهای روزنه مصنوعی Implementation of SPECAN Algorithm in the Synthetic Aperture Radars (SAR)

درجه تفکیک Resolution / جهت Azimuth / رنج (برق) RANGE / پیاده سازی Implementation / سیگنال در حوزه فرکانس مدوله شده خطی Linear Frequency Modulated (LFM)Signal / تحلیل طیفی Spectral Analysis

05-45365

752

بررسی ارتعاشات آزاد مخروط ساندویچی با رویه های ساخته شده از مواد مرکب و هسته انعطاف پذیر Free Vibration of Composite Conical Sandwich Panel with a Flexible Core

ارتعاش آزاد Free Vibration / نظریه برشی مرتبه بالا High Order Shear Theory / مخروط ساندویچی Conical Sandwich Panel / هسته انعطاف پذیر Flexible Core / مربع های تعمیم یافته Generalized Quadrature

45-45366

753

طراحی و بهینه سازی مدار منظومه ماهواره ای برای پوشش منطقه ای Orbit Design and Optimization of Satellite Constellation for Regional Coverage

طراحی مدار Orbit Design / پوشش منطقه ای Reginal Coverage / منظومه ماهواره Satellite Constellation / دیده بانی زمینی Earth Observation

45-45367

754

مطالعه رفتار غیرخطی اتصال خورجینی ساده تحت لنگر خمشی On The Non-Linear Behavior of Continuous Beam to Column Connection

اتصال خورجینی Scissor Connection / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / سختی اولیه Initial Stiffness / روش اجزای محدود Finite Element Method / مکانیزم تخریب DAMAGE MECHANISM / چرخش ترک خوردگی Cracking Rotation

09-45368

755

یک روش تقریبی تحلیل پایایی سیستم های در حال انتظار An Approximation Method for Reliability Analysis of Standby Systems

قضیه حد مرکزی Central Limit Theorem / اجزای آماده به کار Standby Systems / تحلیل قابلیت اطمینان Reliability Analysis / تقریب پایایی Reliability Approximation

01-45369

756

تحلیل تصمیم گیری در انتخاب نوع سیستم تولیدی A Decision Analysis for Production Layout Selection

تولید چابک Agility / چیدمان تسهیلات Facility Layout / شاخص انتخاب برتری Preference Selection Index / انتخاب سیستم تولیدی Production Layout Selection / سفارشی سازی انبوه Mass Customization / تحلیل تصمیم گیری Decision Making Analysis

01-45370

757

تهیه آزمایشگاهی یک غشای نانوالیافی برای جداسازی آلاینده های پسابExperimental Preparation of a Nanofibrous Membrane for Separation of Wastewater Contaminants

پساب Waste Water / الکتروریسی Electrospinning / کدری (آب میوه) TURBIDITY / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / سلولز استات بوتیرات Cellulose Acetate Butyrate / غشای نانوالیاف Nanofibrous Membrane / جامدات کل محلول Total Dissolved Solid (TDS)

06-45371

758

تهیه بستر لازم جهت تولید و روند تغییر خودکار ساختار درختی برونشی ریه با استفاده از گراف های حاوی دستور زبان Development of an Automatic Production and Growth of Bronchial Tree Based On Graph Grammar Methods

ریه Lung / نظریه ال - سیستم L-System Theory / گراف - گرامر Graph Grammer / درخت برونشی Bronchial Tree

06-45372

759

تأثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر تفکر انتقادی، درک و نگرش مدرسین زبان انگلیسی در ایران The Effect of Teaching Critico-Creative Thinking Skills on Iranian In-Service EFL Teachers’ Critical Thinking, Perception, and Attitude

تفکر انتقادی Critical Thinking / درک زبان Comprehension / نگرش ها Attitudes / مهارت های تفکر انتقادی Critical Thinking Skills / گرایش Disposition

31-45373

760

شبیه سازی گروه بندی و حرکت بار در شبکه راه آهن به منظور ارزیابی راهبرد های مختلف حمل و نقل بار Simulation of Freight Grouping and Moving in Railroad Networks for Evaluating Freight Transportation Strategies

شبیه سازی Simulation / گروه بندی Grouping / واگن های باری Freight Cars / حمل و نقل از طریق راه آهن Railway Transport / ایستگاه تشکیلاتی Classification Station

09-45374

761

تحلیل تنش و طراحی ضخامت بهینه مقطع در دیسک های موتور توربین گاز Stress Analysis and Optimum Profile Shape Design in Gas Turbine Engine Disk

تحلیل خزشی Creep Analysis / بهینه سازی Optimization / ترموالاستیک Thermoelastic / تربیع تفاضلی تعمیم یافته Generalized Diffrential Quadrature / دیسک های موتور توربین گاز Gas Turbin Engine Disks

45-45375

762

بررسی رفتار تبلور و خواص الکتریکی شیشه - سرامیک های Li2O-TiO2-P2O5Investigation of Crystallization Behavior and Electrical Properties of Glass-Ceramics in the Li2O-TiO2-P2O5 System

طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / خواص الکتریکی Electerical Properties / شیشه - سرامیک Glass-Ceramic

07-45376

763

کاهش اثر تداخل چندکاربره به منظور افزایش کارایی سیستم های CDMA و OFDMA نوری Multiuser Interference Mitigation for Performance Enhancement in OCDMA and OFDMA Systems

تداخل چندکاربره Multiuser Interference / دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد نوری Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / شبکه های دسترسی نوری غیرفعال Passive Optical Access Networks

05-45378

764

بررسی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی دارای دیوار برشی 

قاب خمشی Moment Resistance Frame / چرخش پلاستیک Plastic Spin / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / دیوارهای برشی Shear Walls / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame

09-45379

765

آنالیز اکسرژی پمپ حرارتی ترمو آکوستیکی با کاربرد صنعتی Exergy Analysis of Thermoacoustic Heat Pump with Industrial Application

سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / بهینه سازی Optimization / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / توربین های گازی Gas Turbines / روش تحلیلی Analytical Method / پمپ های حرارتی Heat Pumps

45-45381

766

رسوب الکتروشیمیایی نانولوله های طلا در قالب های متخلخل Electrodeposition of gold nanotubes in porous templates

مترونیدازول Metronidasole / جیوه Mercury / نهشت برقی Electrodeposition / نانولوله های طلا Gold Nanotubes / حسگری Sensing

48-45382

767

تشخیص و تحلیل صحنه با طبقه بندی تصاویر در دسته های معین Scene Detection and Analysis by Image Classification in Specific Classes

بینایی ماشین Machine Vision / دسته بندی صحنه Scene Classification / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / سیستم حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation System (ITS) / تخمین تراکم ترافیک Traffic Density Estimation

05-45383

768

بررسی تجربی رفتار جریان چگال در حضور موانع متوالی Experimental Study on Behavior of Particle-Laden Density Current over Obstacles

جریان چگالی Density Current / جریان گل آلود Turbidity Current / عدد فرود چگالی Densimetric Froude Number / رسوب گذاری Sedimentation / حضور مانع Obstacle Presence

08-45384

769

بهینه سازی هندسی سیستم انتقال قدرت متغیر نامحدود کششی به منظور کمینه کردن تغییرشکل غلتک ها Geometrical Optimization of Traction Infinitely Variable Transmission for Minimizing of Rollers Deformation

تغییرشکل Deformation / غلتک Roll / بهینه سازی Optimization / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / سیستم انتقال قدرت متغیر نامحدود کششی Traction Infinitely Variable Transmission (TIVT)

08-45385

770

مدل سازی ترکیبی و اعتبارسنجی پدیده جذب سورفکتانت در سیلاب زنی شیمیایی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی Compositional Modeling of Surfactant Adsorption in Chemical Flooding with Verification with Laboratory Data

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / پلیمرها Polymers / مواد فعال سطحی Surfactants / جذب Absorption / مدل سازی ترکیبی Compositional Modeling

06-45386

771

تشخیص الگو در جریان داده به روش یادگیری غیرنظارتی Unsupervised Pattern Recognition in DATA Strams

تشخیص الگو Pattern Recognition / گردش داده ها Data Flow / خوشه بندی Clustering / یادگیری بدون نظارت Unsupervised Learning / پوش خوشه ای Clusterhull / پوش محدب Convexhull

02-45387

772

تشخیص زبان اشاره ی ناشنوایان با رویکرد سنسوری و استفاده از مدل مخفی مارکوف A Sensor-Based Approach to Sign Language Recognition Using Hidden Markov Model

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / تبدیل زبان اشاره Sign Language Translation / تشخیص اشارات پیوسته Continuous Signs Recognition / تشخیص حرکت دست Sign Language Recognition / دستکش حسگری Sensory Glove / حسگر موقعیت یاب Motion Tracker / واحد اندازه گیری اینرسی Inertia Measurement Unite (IMU)

05-45388

773

مطالعه ی رفتار پلی الکترولیت های باردار در میدان الکتریکی غیریکنواخت و کاربرد آن در پدیده ی عبور DNA از حفره ی نانومتری Study on Dynamics of Charged Study on Dynamics of Charged Polyelectrolytes in Inhomogeneous Electric Fields and Its Application in Translocation Phenomenon

پلی الکترولیت Polyelectrolyte / تغییرشکل Deformation / نانوحفره Nanopore / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / فرایند عبور Translocation Phenomena

04-45389

774

ارائه چهارچوب بهینه سازی شبیه سازی استوار شبه مدل - محور برای حل یک مدل زنجیرۀ تأمین چندکالایی A Robust Metamodel-based Simulation Optimization Approach for a Multi-Product Supply Chain Problem

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / زنجیره عرضه Supply Chain / موجودی اطمینان Safety Stock / شبه مدل Metamodel / بهینه سازی پایدار Robust Optimization

01-45390

775

توسعه یک روش کارا مبتنی بر برنامه ریزی پویا برای حل مسئله تخصیص ظرفیت، همراه با تودرتویی و رزرو مضاعف در مدیریت درآمد Developing an Efficient Solution Method Based on Dynamic Programming with Considering Nested and Cancelation in Revenue Management

مدیریت درآمد Revenue Management / تخصیص ظرفیت Capacity Allocation / سیاست بهینه Optimal Policy / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / الگوریتم تجزیه Parsing Algorithms / رزرو مضاعف Overbooking / تودرتویی صعودی Sell-Up

01-45391

776

ارائه مدل جدیدی برای تصویر برداری سه بعدی با رادار دانه ترکیبی معکوس تک پالس چندپایه (InISAR)در مسیرهای حرکت خمیده A Novel Model for Three-Dimensional Imaging Using Interferometric ISAR in Curved Target Flight Paths

ترکیب اطلاعات Data Fusion / جبهه موج Wavefront / رادار دهانه ترکیبی معکوس تداخل سنجی Interferometric Inverse Synthetic Aperture Radar (InISAR) / پردازش دوپایه Bistatic Processing / پردازش تک پایه Monostatic / مسیر پرواز Flight Path / زیردهانه Subaperture

05-45392

777

ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت مگنتیکی بر پایه ی پلیمر زیست سازگار پلیمر لاکتیک اسید Magnetic Nanocomposites Based on Bio-Degradable Polylactic Acid

پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / دوکسوروبیسین Doxorubicin / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / ریزکره های مغناطیسی Magnetic Microsphere / مدل کرس مایر Krosmeyer Model

06-45393

778

ناوبری و تعیین وضعیت هم زمان پرتابه ی بازگشتی با استفاده از ناوبری اینرسی و حسگرهای خورشید، مغناطیس و ستاره، به کمک الگوریتم UKF Simultaneous Navigation and Attitude Determination of a Reentry Head Using Magnetometer, Sun Sensor, Star Tracker, INS and Unscented Kalman Filter

شبیه سازی شش درجه آزادی Six-Degree Freedom Simulation / حسگر مغناطیسی Magnetic Sensor / ناوبری NAVIGATION / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / تعیین وضعیت Attitude Determination / پرتابه بازگشتی Reentry Head / حسگر خورشید Sun Sensor / ردیاب ستاره Star Tracker

08-45394

779

بررسی روشهای مناسب رفع بوی نامطبوع از حوضچه های تبخیری در یک واحد صنعتی Odor Emission from Evaporation Ponds:Investigation of Pollution Measures

ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC) / حوضچه تبخیر Evaporation Pond / رفع آلودگی Decontamination

06-45395

780

طراحی معماری قابل بازپیکربندی برای مهندسی معکوس پروتکل Reconfigurable Architecture Design for Reverse Protocol Engineering

مهندسی معکوس REVERS ENGINEERING / بازپیکربندی Reconfiguration / استخراج ویژگی Feature Extraction / خوشه بندی Clustering / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / قرارداد ارتباطی Communication protocol / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture

19-45396

781

مساله ی مسیریابی در شبکه ی حسگری بی سیم The Routing Problem in the Wireless Sensor Networks

مسیریابی ROUTING / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / قرارداد AODV AODV Protocol / قرارداد LEACH LEACH Protocol

01-45397

782

شبیه سازی رفتار دینامیکی سلول اندوتلیال تحت تست فشاری Simulation of Dynamic Behavior of Endothelial Cell During Compression Test

سلول اندوتلیال Endothelial Cell / فشار pressure / بسپار اکتین Actin Filaments / پروتئین های رابط اکتین Actin Binding Proteins / سلول معلق Suspended Cell

08-45398

783

مدل سازی رویه های آناتومیک با استفاده از مدل میدان های هارمونیک Anatomical Surface Modeling Via Harmonic Fields

مش بندی Mesh Design / هارمونیک های کروی SPHERICAL HARMONICS / پارامتری کردن Parametrization / میدان های هارمونیک Harmonic Fields / هیپوکمپ Hippocampus

05-45399

784

طراحی ساختار بهینه یک فرایند تولید همزمان انرژی و فرآورده ی سنتزی با استفاده از روش های بهینه سازی تکاملی Design of an Optimal Poly-Generation Plant Using Evolutionary Optimization Techniques

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / تولید همزمان Cogeneration / فضای پارتو Pareto Curve

06-45400

785

برنامه ریزی بهینه سیستم های انرژی ترکیبی مجزا از شبکه در حضور عدم قطعیت های مختلف Optimal Planning of Standalone Hybrid Energy Systems in the Presence of Multiple Uncertainties

برنامه ریزی بهینه Optimum Programming / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / مدیریت توان Power Management / سیستم انرژی ترکیبی Hybrid Energy System / بهینه سازی توده ای ذرات چندهدفه Multiobjective Partial Swarm Optimization (MOPSO) / مدل سازی عدم قطعیت Uncertainty Modeling / بهینه سازی احتمالاتی Probabilistic Optimization

05-45401

786

بررسی عملکرد خمشی تیرهای بتنی مسلح مقاوم سازی شده به روش ژاکت بتنی و مقایسه نتایج با روش ژاکت پلیمری (FRP) Flexural Behavior of Concrete Beams Strengthened by Classical Method and Comparing The Results with Strengthening by FRP

ترمیم Retrofiting / مقاومت خمشی FLEXURAL STRENGTH / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / ژاکت مسلح بتنی Reinforced Concrete Jacket

09-45402

787

انتقال حرارتی ترکیبی آزاد و اجباری در میکروکانال ها با مقطع عرضی دلخواه Gaseous Slip Flow Mixed Convection in Vertical Microducts of Constant but Arbitrary Geometry

میکروکانال Microchannel / جریان لغزشی Slip Flow / سرعت لغزش Sliding Speed / عدد نودسن Knudsen Number / انتقال حرارت جابجایی توام Mixed Convection / پرش دمایی Temperature Jump

08-45405

788

تخمین نقطه تغییر در فرایندهای چندمرحله ای ( تک متغیره و چندمتغیره ) Change Point Estimation in Multistage Processes (Univariate and Multivariate)

نقطه تغییر Change Point / فرایندهای چندمرحله ای Multistage Process / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / نمودار جمع تجمعی چندمتغیره Cusum Method / روند خطی Linear Trend

01-45406

789

بررسی تغییر در حالت مونوتونیک در نمودار کنترل MEWMA Monotonic Change Point in MEWMA Control Chart

کنترل کیفیت چندمتغیره Multivariate Quality Control / نقطه تغییر Change Point / نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی Exponentially Weighted Moveing Average (EWMA) / تغییر یکسویه Monotonic Change

01-45407

790

بررسی گراف های پرکاربرد در شبکه های کامپیوتری Investigating Widely Applicable Graphs in Computer Networks

کامپیوترها Computers / شبکه Network / فوق مکعب Hypercube / شبکه ضربی یالی Edge Product Network / گراف ستاره Star Graph / فوق مکعب متوازن Balanced Hypercube

02-45408

791

سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید پلاتین (ІІ) حاوی لیگاندهای بیس -N- هتروسیکلیک کاربن: مطالعه پایداری و واکنش پذیری آن ها در فرایند فعال سازی پیوند C-H Synthesis and Characterization of New Bis(N-heterocyclic) Carbene Platinum (II) Complexes: Study of Stability and Reactivity in C-H Activation

پلاتین Platinum / ان - هتروسیکلیک کاربن N-Heterocyclic Carbene / پروتون دارشدن Protonation

03-45409

792

شبیه سازی و تحلیل میکرومخلوط کننده الکتروسینتیکی Numerical Simulation and Analysis of Electrokinetic Micromixer

آزمایشگاه روی تراشه Lob-on-a-Chip / ریزمخلوط کننده ی فعال Active Micromixer / بی نظمی الکتروسینتیکی Electrokinetic Choas / مدل سازی MODELING / حل عددی Numerical Solution

08-45410

793

بررسی خواص مکانیکی آلیاژ ریخته ریسی و تیکسوفرم شده Al-30Si-5Fe Investigation of Mechanical Properties of Thixoformed Melt-Spin Al-30Si-5Fe Alloy

خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریسندگی مذاب Melt Spinning / شکل دهی در حالت نیمه جامد Thixoforming / آلیاژهای هایپریوتکتیک آلومینیوم - سیلیسیم - آهن Hypereutectic Aluminum-Silicon-Ferrite

07-45411

794

مدل سازی رفتار وابسته به دما و نرخ کرنش لاستیک ها در تغییر شکل های بزرگ با دیدگاه ترکیبی فیزیکی - پدیده شناختی Constitutive Modeling of Temperature and Strain Rate Dependent Behavior of Rubbers at Finite Deformations with Combined Physicalphenomenological Approach

مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / الاستومرها Elastomers / آهنگ کرنش Strain Rate / اثر دما Temperature Effect / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / فرمول بندی عددی Numerical Formulation

08-45412

795

طراحی شبکه روی تراشه سه بعدی ترکیبی سیمی و بدون سیم با هدف تطابق ادوات رادیویی و مدارهای دیجیتال سه بعدی Design of Wired/Wireless Hybrid 3D NoC for Radio Components and 3D Digital Structure Compliance

شبیه سازها Simulators / شبکه بی سیم روی تراشه Wireless Network-On-Chip (WNoC) / تزریق مایع خنک کننده Liquid Cooling / تراشه سه بعدی Three Dimentional Chip / مدارهای مخابراتی روی تراشه RF Circuits on Chip

19-45414

796

شبیه سازی پوشش حایل حرارتی تحت بارهای خستگی ترمودینامیکی و کم چرخهSimulation of Thermal Barrier Coatings under Thermo-Mechanical and Low Cycle Fatigue Loadings

پوشش حایل حرارتی Thermal Barrier Coating / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم Aluminum-Magnesium-Silicon Alloy / شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / تحلیل تنش ترمومکانیکی Thermomechanical Stress Analysis / تنش های پسماند دو مرحله ای Two Step Residual Stresses

08-45415

797

لایه نشانی اسپینل منگنز کبالت روی اتصال دهنده های فولادی زنگ نزن در سلول سوختی اکسید جامد به روش الکتروفورتیک Electrophoretic Deposition of (Mn,Co)3O4 Spinel Coating for Solid Oxide Fuel Cell Interconnects

تف جوشی Sintering / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / اسپینل Spinel / اتصال دهنده Interconnect / فولاد زنگ نزن Stainless Steel

07-45416

798

نقش تجارت آب به عنوان یک راهکار برای مقابله با چالشهای تأمین آب در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه: حوضه زرینه رود) Using Water Trading to Address Water Supply Challenges in the Face of Climate Change

شاخص Index / تغییر اقلیم Climate Change / مدل بهینه سازی OPTIMIZATION MODEL / تجارت آب Water Trading / حق آبه Water Right / مدل اقلیمی Climate Model

09-45418

799

طراحی نوسان ساز کنترل شونده دیجیتالی با توان مصرفی بسیار پایین 

توان مصرفی Power Consumption / نوسان گر کنترل شونده دیجیتالی Digitally Controlled Oscillator (DCO) / حلقه قفل فاز تمام دیجیتال All Digital Phase Locked Loop / سلول تاخیر Delay Cell / معماری Coars-Fine Coars-Fine Architecture

05-45419

800

مدل سازی ریاضی و تحلیل کارایی شبکه های روی تراشه با تضمین کیفیت خدمتAnalytical Modeling and Performance Evaluation for Networks-on-Chip with Quality-of-Service Guarantee

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / بی درنگی Real-Time Procces / هم بندی Topology / مسیریابی ROUTING / راهگزینی Switchy / کارایی Efficiency / کیفیت خدمات Service Quality

19-45

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت عبور حامل دارو از غشای سلول Coarse Grain Molecular Dynamics Simulation of Drug Carrier Translocation into Cell Membrane

دینامیک مولکولی هدایت شده Steered Molecular Dynamics / دارو رسانی Drug Delivery / دینامیک مولکولی درشت دانه Coarse Grain Molecular Dynamic / محاسبه سد انرژی Energy Barrier Calculation / پپتید با قابلیت نفوذ به سلول Cell Penetrating Peptide (CPP) / لیپوپروتئین چگالی بالا High Density Lipoprotein (HDL)

08-45421

802

ساخت غشای اسمز پیشرو جهت شیرین سازی آبهای شور Forward Osmosis Membrane Preperation for Seawater Desalination

اسمز پیشرو Forward Osmosis / ساخت غشا Membrane Preparation / شیرین سازی آب شور Seawater Desalination

06-45422

803

نانوکامپوزیت پلیمری یونی - فلزی؛ شبیه سازی چندمقیاسی، ساخت و مشخصه یابی مکانیکی Ionic Polymer-Metal Nanocomposite; Multiscale Simulation, Fabrication and Mechanical Characterization

مواد هوشمند Smart Materials / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانوکامپوزیت پلیمری یونی - فلزی Ionic Polymer-Metal Nanocomposite / روش چندمقیاسی Multiscale Method / روش الکتروالاستیک غیرخطی Nonlinear Electroelastic Method

48-45423

804

مطالعه اثرات بی نظمی و بررسی دو رویکرد تقریب پتانسیل همدوس و توزیع موضعیInvestigation of the Effect of Disorder and Two Approches of Coherent Potential Approximation and Local Distribution

بی نظمی Disorder / جایگزیدگی Localization / تابع گرین Green"s Function / گذار فاز اندرسون Anderson Phase Transition / تقریب پتانسیل همدوس Coherent-Potential Approximation / شبکه بته Bethe Lattice

04-45425

805

طراحی و ساخت یک طیف سنج با کریستال خمیده برای اندازه گیری طیف انرژی پرتوهای ایکس نرم دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه صنعتی شریف Design and Construction of a Bent Crystal Spectrometer for Studying Soft X-Rays of Sharif Plasma Focus

پلاسمای کانونی Plasma Focus / طیف سنجی Spectrometry / پرتوهای ایکس X Rays / دوربین روزنه سوزنی Pinhole Camera / بلور خمیده Curved Crystal

46-45426

806

مدل سازی و تعیین منابع اصلی ریزگردهای ناشی از گرد و غبار منطقه ای در کلان شهرهای ایران Modeling and Specification of Regional PM10 Origins in the Metropolises of Iran

ریزگرد Dust Storm / دریاچه ارومیه Urumieh Lake / کلان شهرهای ایران Iran's Metropolises / نرم افزار HYSPLIT HYSPLIT Software / سرعت آستانه اصطکاکی Threshold Frictional Velocity / صحراهای غرب کشور Western Adjacent Deserts

09-45427

807

مدل سازی و تحلیل عددی پیشبرنده پمپ جت Numerical Modeling and Analyzing of Pumpjet Propulsion System

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روتور (ملخ یاگردانه) ROTOR / مدل آشفتگی Turbulent Model / ایستانه Stator / نیروی پیشران THRUST / سیستم رانش پمپ جت Pumpjet Propulsion System

08-45428

808

تحلیل صوری خصوصیات امنیتی پروتکل های رای گیری الکترونیکی Formal Anlysis of the Security Properties of E-Voting Protocols

وارسی صوری Formal Verification / جبر فرایندی Process Algebra / منطق معرفت Epistemic Logic / رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / دستگاه اصول موضوعه Axiomatization

19-45429

809

پیش بینی خشکسالی هواشناسی با مدل تلفیقی شبکه عصبی فازی تطبیقی و تبدیلات موجک (مطالعه موردی: حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه) Meteorological Drought Forecasting Using Conjunctive Model Of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System And Wavelet Transforms (Case Study: Urmia Lake Watershed

پیش بینی Forecasting / خشکسالی Drought / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / تبدیل موجک Wavelet Transform / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)

09-45430

810

توسعه یک الگوریتم ابتکاری زمان حقیقی برای تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و سماوی Development of a Real-Time Heuristic Algorithm to Integrate Inertial and Celestial Navigation Systems

هموارسازی SMOOTHING / الگوریتم بازپخش Back Propagation Algorithm / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / سیستم ناوبری اینرسی متصل به بدنه Strapdown Inertial Navigation System / الگوریتم انتگرال گیری Integration Algorithm / سیستم ناوبری سماوی Celestial Navigation System

45-45431

811

بررسی اثر نمودارهای رینگ در گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک On the Effect of Ring Diagrams on QCD Phase Transition

نمودار حلقه Ring Diagram / مدل موثر Effective Model / نظریه میدان ها (فیزیک) Field Theory(Physics) / گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک Quantum Chromodynamics (QCD)Phase Transition / نظریه میدان در دما و پتانسیل شیمیایی غیر صفر Field Theory in Nonzero Temperature and Chemical Potential Ring Diagrams

04-45432

812

مدل سازی گسترش شکست هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع ترک خورده طبیعی به روش المان محدود توسعه یافته Modeling of Hydraulic Fracture Propagation in Naturally Fractured Saturated Poruos Media Using the XFEM Method

محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / شکست هیدرولیکی Hydraulic Fracturing / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / ناپیوستگی طبیعی Natural Fault / ترک چندگانه Multiple Crack

09-45433

813

شناسایی و تحلیل نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین سیستم های قدرت با استفاده از داده های PMU PMU-Based Identification and Analysis of Power System Low-Frequency Electromechanical Oscillations Using Ringdown Data

پایداری سیگنال کوچک Small Signal Stability / پردازش سیگنال Signal Processing / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / ویژگی زمان - فرکانس Time-Frequency Representation

05-45434

814

انطباق تصاویر با استفاده از روش های مبتنی بر یادگیری منیفلد Image Matching Based on Manifold Learning Methods

ثبت تصویر Image Registration / یادگیری مبتنی بر خمینه Manifold-Based Learning / مقیاس شباهت Similarity Measure / تصاویر پزشکی Medical Images / الگوریتم ایزومپ Isomap Algorithm / ویژه نگاره های لاپلاسین Laplacian Eigenmaps

05-45435

815

تعیین کاتالیست مناسب برای اکسایش سیکلوهگزان در هوا با استفاده از اکسید فلزات واسطه بر پایه آلومینا Desion an Appropriate Supported transition Metals Oxide Over Alumina Catalyst for Deep Oxidation of Cyclohexane in Air

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / اکسید فلزات واسطه Transition Metal Oxides / آلومینا Alumina / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC) / سیکلوهگزان Cyclohexane

06-45436

816

تاثیر ارتعاشات الکترومغناطیسی متناوب بر اتصال دهی آلیاژ آلومینیم A2024 Effect of Alternative Electromagnetic Vibration on Joining of 2024 Aluminum Alloy

آزمون پانچ برشی Shear Punch Test / آلیاژ آلومینیوم 2024 Aluminum 2024 Alloy / اتصال دهی نیمه جامد Semisolid Joining / ارتعاش الکترومغناطیسی Electromagnetic Vibration

07-45437

817

برچسب گذاری خودکار مشخصه های نوایی در گفتار بی نشان فارسی Automatic Labeling of Prosody in Persian Unmarked Speech

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / برچسب گذاری نوایی Prosody Labeling / گفتار بی نشان Unmarked Speech / مدل صوت شناختی Acoustic Model / مدل نحوی Syntactic Model / اصل هسته گریزی Obligatory Contour Principle

31-45438

818

تخمین مشخصه های دینامیک های الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از پردازش داده های محیطی سیگنال های واحد اندازه گیری فازوری(PMU) Estimation of Power System Electromechanical Dynamics by Processing Ambient Data Measured by PMUs

دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / مودهای الکترومکانیکی Electromechanical Modes / داده های محیطی Ambient Data / تخمین مودال Modal Estimation

05-45439

819

نظریه ساختی مجموعه ها Constructive Set Theories

منطق شهودگرایی INTUITIONISTIC LOGIC / نظریه مارتین لوف Martin-Lof Theory / نظریه مجموعه های ساختی Constructive Sets Theory / نظریه مجموعه های کلاسیک Classic Sets Theory / نظریه شهودگرایانه مجموعه ها Intuitionistic Sets Theory

02-45440

820

مدل سازی و شبیه سازی راکتور واحد شکست کاتالیستی بستر سیال پالایشگاه آبادان 

شکست کاتالیزوری. / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / شبیه سازی رایزر Riser Simulastion / مدل سه لامپی Three Lump Model

06-45441

821

ساخت و مشخصه یابی الکترودهای ابرخازن بر پایه گرافن و نانوساختار MnO2Synthesis and Characterization of Supercapacitor Electrodes Based on Graphene and MnO2 Nanostructure

ابرخازن Supercapacitor / گرافن Graphene / ظرفیت ویژه خازنی Specific Capacitance / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / دشارژ با جریان ثابت Galvanostatic Discharge / اکسید منگنز Manganese Oxide

04-45442

822

حلالیت متیل مرکاپتان در محلول های آبی آلکانول آمین ها The Solubility of Methyl Mercaptan in Aqueous Alkanolamine

متان تیول. / آلکانول آمین Alkanol Amine / متیل مرکاپتان Methylmercaptan

06-45443

823

ارزیابی تاثیر کدهای محوکننده خطا بر روی کارایی و طول عمر آرایه افزونه مبتنی بر دیسک های حالت جامد Evaluating Impact of Erasure Codes on Performance and Endurance of SSD-Based RAID Array

آرایه افزونه دیسک های مستقل Redubdant Array of Independent Disks (RAID) / کد محوکننده Erasure Code / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / سامانه های ذخیره سازی Storage Systems / عملکرد Performance / طول عمر Life Time

19-45445

824

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی میکروسوییچ ها و میکرورزوناتورهای ساخته شده از مواد مدرج تابعی بر اساس نظریه ی گرادیان کرنش Dynamic and Vibration Analysis of Functionally Graded Microswitches and Microresonators Based on the Strain Gradient Theory

نظریه گرادیان کرنش Strain Gradient Theory / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / معیار تسلیم Yield Criterion

08-45446

825

مدل سازی عددی اسپری و احتراق در موتور پاشش مستقیم بنزینی Numerical Simulation of Spray and Combustion in a Gasoline Direct Injection (GDI) Engine

سوخت پاش Fuel Spray / موتور پاشش مستقیم بنزینی Gasoline Direct Injection Engine / انژکتور چندراهه Multihole Injector / احتراق مخلوط همگن Homogenous Mixture Combustion / احتراق لایه ای مخلوط Stratified Mixture Combustion

08-45447

826

حذف مواد مغذی (ازت) در بیوراکتور با بستر متحرک با اقتباس از روش Modified LUDZACK-ETTINGER 

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / زیست لایه Biofilm / نیترات سازی Nitrification / نیترات زدایی Denitrification

06-45448

827

تحلیل عددی پایداری احتراق در یک پس سوز Numerical Analysis of an Afterburner Combustion Stability

پس سوز Reheat / پایداری احتراق Combustion Stability / موتور جی 85 J85 Engine / محدوده پایداری شعله Flame Stability Criteria / شعله نگهدار Flame Holder

45-45449

828

تصفیه بیولوژیکی پساب دارویی با تأکید بر ترکیبات سیانیدی Biological Treatment of Drug Wastewater with Focus on Cyanide Compound

سیانید Cyanide / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / خاک Soil / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS

06-45451

829

تحلیلی بر چالشهای محرمانگی در پروتکل های احراز اصالت RFID Analysis Of Privacy Challenges In RFID Authentication Protocols

پروتکل های احراز اصالت Authentication Protocols / محرمانگی Confidentiality / ردیابی Tracking / روش های صوری Formal Methods / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / مدل های تحلیل محرمانگی Privacy Models

05-45452

830

مقایسه توابع انتقال مدل تخلخل دوگانه و تخلخل دوگانه - تراوایی دوگانه در شبیه سازی سه بعدی و سه فازی مخازن ترک دار طبیعی با شبکه بندی با سازمانComparison of Transfer Functions in Dual Porosity-Dual Permeability Models in Simulation of 3D Black-Oil Naturally Fractured Reservoirs Using Structured Grids

ماتریس MATRIXS / ترک Crack / تخلخل دوگانه Dual Porosity / تابع انتقال Transfer Function / شبکه باسازمان Structured Grid / نفوذپذیری دوگانه Dual Permeability / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / شبیه سازی سه بعدی Three-Dimensional Simulation

08-45453

831

یک روش حل مساله قیمت گذاری کمربندهای ترافیکی با دو کلاس وسیله نقلیه An Approach for Solving CordonPricing Problem with Two Classes of Vehicles

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / روش تکمیلی Complementary Algorithm / قیمت گذاری منطقه ای Cordon-Based Pricing / شبکه چندکلاسی Multiclass Network

09-45454

832

بررسی پاسخ غیرخطی سازه های خمشی - برشی به پالس های قوی زمین در زلزله های نزدیک گسل Nonlinear Response of Shear and Flexural Buildings to Strong Ground Pulses in Near-Field Earthquakes

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / گریز جانبی طبقه STORY DRIFT / جهت پذیری پیش رونده Forward Directivity / مدل ساده شده چنددرجه آزادی Simplified Multidegree of freedom (MDOF) / مدل اصلاح شده استخوان ماهی Modified Fish-Bone Model / کانتور رانش بیشینه Maximum Drift Contour

09-45455

833

برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی در بازدهی بازارهای مالی: رویکرد مبتنی بر توابع کاپولا 

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / ساختار وابستگی Dependence Structure / پس آزمایی Backtesting / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / تابع های کاپولا Copula Functions

44-45456

834

توسعه و کاربرد مدل شبیه سازی فرایند گازی سازی پلاسمایی و تولید توان Simulation of Plasma Gasification and Power Generation Based on Solid Waste

شبیه سازی Simulation / تبدیل انرژی Energy Conversion / پسمانده ها Wastes / تولید توان Generating / گازی سازی پلاسما Plasma Gasification

46-45457

835

استفاده از رمزنگاری تابعی برای مدیریت داده های رمزشده Using Functional Encryption to Manage Encrypted Data

رایانش ابری Cloud Computing / کنترل دسترسی Access Control / برون سپاری پایگاه داده Database Outsourcing / رمزنگاری تابعی Functional Encryption / رمزنگاری مبتنی بر ویژگی Attribute Based Encryption / مدیریت داده های رمزشده Manage Encrypted Data / جستجو روی داده های رمزشده Search on Encrypted Data

19-45458

836

دسته بندی میکروذرات به کمک روش های آزمایشگاهی و پردازش تصویرCharacterization of Microparticle Suspension Using Experimental and Image Processing Methods

سرعت سنج ها Anemometers / تعلیق Suspension / شاخص پایداری Stability Index / ذرات ریز Microparticles / تصویربرداری میکروسکوپی Microscopic Imaging / پردازش فیلم Movie Process

08-45460

837

شیبه سازی انتقال رسوب (آبشستگی)زیر لوله های دریا Simulating Sediment Transportation (Scour) Under Pipelines

انتقال رسوب Sediment Transport / آب شستگی Scour / خط لوله زیر دریا Subsea Pipeline / فرسایش زیر لوله Scouring Under Pipe

08-45461

838

برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص صنعت فلزات اساسی تحت اثر شوک های نرخ ارز Estimating Base Metals Value at Risk under Exchange Rate Shocks

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / مدل شدت جهش شرطی خودهمبسته Autoregressive Jump Intensity (ARJI)Model / شوک نرخ ارز Exchange Rate Shocke / صنعت فلزات اساسی Base Metals Industry

44-45462

839

تولید کنش های کلامی تعریف و پاسخ تعریف توسط گویش وران بومی و غیربومی زبان انگلیسی Native and Nonnative English Speakers' Speech Act Production:Compliment and Compliment Response

استراتژی Strategy / منظورشناختی میان زبانی Interlanguage Pragmatics / تمجید Compliment / پاسخ به تمجید Compliment Response / تفاوت میان فرهنگی Intercultural Difference

31-45463

840

برنامه ریزی کوتاه مدت مشارکت واحدها با هدف کمینه کردن هزینه پرداختی مصرف کننده ها با درنظرگرفتن پاسخگویی بار مبتنی بر تشویق Payment Cost Minimization-Based Short-Term Unit Commitment Considering Incentive-Based Demand

کمینه سازی هزینه پرداختی Payment Cost Minimization (PCM) / کمینه سازی هزینه پیشنهادی Offer Cost Minimization (OCM) / برنامه پاسخگویی بار اضطراری Emergency Demand Response Programming (EDRP) / بارهای قابل قطع/کاهش Interruptible/Curtailable Loades (IL)

05-45465

841

بررسی رابطه بین بازار سهام و رشد اقتصادی Examine the Relationship Between Stock Market and Economic Growth

بازده سهام Stock Return / نماگر پیش رو Leading Indicator / فعالیت های اقتصادی Real Activities / چرخه شاخص کل بازار سهام Market Cycle

44-45466

842

بررسی تجربی شکست جت مایع در جریان عرضی توسط انژکتور افروسنتExperimental Investigation of Liquid Jet Break-up In Cross Flow by Effervesvent Injector

جریان جانبی Cross Flow / روش سایه نگاری Shadowgraphy Method / انژکتور افروسنت Effervescent Injector / مسیر حرکت جت Jet Trajectory / جت هوامایع Aerated Liquid Jet / عمق نفوذ Penetration Height

45-45467

843

طراحی دستگاه شبیه ساز پیروشوک با قابلیت اعمال شوک با طیف پاسخ شوک معین Design of a Pyroshock Simulator with Ability of Generating Specified SRS

شبیه سازها Simulators / ماهواره Sattelite / طراحی Design / پیروشوک Pyroshock / طیف پاسخ شوک Shock Response Spectrum (SRS)

08-45468

844

مکان یابی چشمه ناشناخته از راه تحلیل پاسخ آشکارساز با روش های بازگشتیSource Localization by Analysis the Response of Detectors Using Inverse Methods

مکان یابی LOCATION / چشمه نوترونی کالیفورنیوم252 CF 252 Neutron Source / روش تقریب زنجیره مارکوف Markov Chain Approximation Method / نمونه برداری Sampling / تابع های نمونه بردار Sampling Methods

46-45469

845

بررسی عوامل موثر بر گرانول سازی هوازی طراحی راکتور گرانوله با جریان متوالی به منظور بررسی تاثیر قلیایت خوراک ورودی و PH راکتور بر گرانول سازی هوازی و عملکرد سیستم Designing Granular Sequencing Batch Reactor for Investigating the Effect of Influent Feeding Alkalinity and Rreactor pH on Aerobic Granulation

رشد قارچی و باکتریایی Fungal and Bacterial Growth / گرانول سازی هوازی Aerobic Granulation / دوره راه اندازی راکتور Reactor Start-Up Period

06-45471

846

بهینه سازی میکروکپسوله کردن باکتری پروبایوتیک Optimization of Encapsulation of Probiotic Living Cells

پروبیوتیک Probiotic / شرایط بهینگی Optimality Condition / ریز کپسوله کردن Microencapsulation / بهینه سازی Optimization / امولسیون سازی Emulsification

06-45473

847

طراحی شبکه خطوط همگانی سریع با هدف بیشینه کردن پوشش خدمات مقبولRapid Transit Network Design For Maximizing Acceptable Transit Coverage 

قطار شهری Urban Rail / اتوبوسرانی تندرو Bus Rapid Transit (BRT) / محدودیت ظرفیت Capacity Constraint / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / طراحی شبکه خطوط همگانی سریع Rapid Transit Network Design

09-45474

848

طراحی گیرنده eLoran Design and Simulation of ELoran Receiver

سلف فعال Active Inductor / گیرنده Eloran Eloran Receiver / کانال داده لورن Loran Data Channel / آشکارسازی عبور از صفر Zero Crossing Detection / نوسانگر متعامد Quadrature Oscillator

05-45475

849

طراحی، تحلیل و ساخت فیلتر موجبری با مد دوگانه در باند فرکانسی Q Design, Analysis and Synthesis of Dual-Mode Waveguide Filter in Q Band

موجبرها WAVEGUIDES / فشردگی Compactness / فیلترهای ریزموج Microwave Filters / محفظه تشدید Cavity Resonator / فیلتر دو مدی Dual-Mode Filter

05-45476

850

شناسایی خودکار شاعران شعر نو با استفاده از ویژگی های زبانی Automatic Blank Verse Poet Identification Using Linguistic Features

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / استخراج ویژگی Feature Extraction / دسته بندی متنی Text Categorization / شناسایی نویسنده Author Identification

31-45477

851

بهینه سازی چیدمان توربین ها در نیروگاه بادی Wind Farm Layout Optimization

توربین بادی Wind Turbine / بهینه سازی Optimization / الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm / مزارع بادی Wind Farms / پیاده سازی (برق) Layout

08-45479

852

طراحی، ساخت و بررسی عملکرد میکروپمپ رفت و برگشتی با تحریک توده سیالDesign and Fabrication of Reciprocating Micropumps with Actuated Fluid Slug

میکروپمپ ها MICROPUMPS / جیوه Mercury / هیدرودینامیک مغناطیسی Magnetohydrodynamic / محلول مغناطیسی Ferrofluid / نازل دیفیوزر Nozzle Difusser

08-45480

853

پیاده سازی الگوریتم رنج داپلر در رادارهای روزنه مصنوعی Implementation of Range Doppler Algorithm in Synthetic Aperture Radar

رادار دهانه ترکیبی Synthetic Aperture Radar (SAR) / تزویج برد - داپلر Range-Dappler Coupling / بلوک دی. دی. سی Digital Down Converter (DDC)Block / اصلاح مهاجرت برد Range Cell Migration Correction (RCMC)

05-45481

854

ساخت نانوکامپوزیت های " پلیمر - نانورس - بور " و " پلیمر - نانورس - سرب " جهت حفاظت در مقابل پرتوهای نوترون و گاما Fabrication of “Boron-Clay-Polymer" and "Lead-Clay-Polymer" Nanocomposites for Radiation Shielding of Neutron and Gamma Rays

خواص مکانیکی Mechanical Properties / پایداری حرارتی Thermal Stability / تابش دهی اشعه الکترونی Electron Beam Irradiation / نانوکامپوزیت پلیمر/خاک رس Polymer Layered Silicate Nanocomposite (PLSNs) / حفاظ سازی نوترون Neutron Shielding / حفاظ سازی گاما Gamma Shielding

46-45482

855

کنترل ماهواره بر انعطاف پذیر به کمک کنترل کننده PID بر پایه شبکه عصبی Flexible Launch Vehicle Control with PID Controller Based on Neural Network

کنترل مدل پیش بین Model Predictive Control / شبکه عصبی Neural Network / کنترل زاویه انحراف Pitch Angle Control / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / ماهواره بر انعطاف پذیر Flexible Launch Vehicle / اندرکنش سازه و کنترل Structure and Control Interaction

45-45483

856

بررسی تاثیر ضخامت پرشدگی بر رفتار برشی در ناپیوستگی ها The Effect of Thickness of Filling on Shear Behavior of Discontinuous

رفتار برشی Shear Behavior / درزهای پرشده Infilled Joins / ضخامت پرشدگی Infill Thickness / درصد رطوبت مواد پرکننده Moisture Content of Filling Material

09-45484

857

بررسی تئوری و تجربی ضرایب افت انرژی در توربین گازی جریان شعاعی توربوچارجر و بررسی روش های کاهش تلفات Theoretical and Experimental Investigation of Energy Loss Coefficients in Radial Turbocharger Turbine and Methodes to Reduce Losses

توربین جریان شعاعی دو ورودی Twin-Entry Radial Inflow Turbine / مدل سازی یک بعدی One-Dimentional Modeling / منحنی عملکرد PERFORMANCE CURVE / تلفات انرژی Energy Loss

08-45485

858

منطق ∑ اثبات پذیری حساب شهودگرایی The ∑ 1-Provability Logic of Intuitionistic Arithmetic

حساب شهودی Heyting Arithmetic / منطق پایه Basic Logic / منطق اثبات پذیری Provability Logic / خاصیت دویانگ DeJongh Property

02-45487

859

سنتز و اصلاح سطحی نانوذرات اکسید گادولینیوم (Gd2O3)برای کاربرد به عنوان عامل کنتراست MRI Synthesis and Surface Modification of Gadolinium Oxide Nanoparticles (Gd2O3) for MRI Contrast Agent

عامل کنتراست تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI)Contrast Agent / ریزموج Microwave / اصلاح سطحی Surface Functionality / زمان واهلش Relaxation Time / نانوذرات اکسید گادولینیوم Gadolinium Oxide Nanoparticles

07-45488

860

روش های عددی در شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کننده های تناسبی - انتگرال وزنی (PWI) Numerical Methods in Simulation and Implementation of Proportional-Weighted Integral (PWI) Controllers

روش عددی Numerical Method / شبیه سازی Simulation / پیاده سازی Implementation / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - وزنی Proportional-Weighted Integral Controller

05-45489

861

مطالعه سیستم های رای گیری انتها به انتهای هلیوس و اسکنتگریتی II Study of End-to-End Voting Systems Helios and Scantegrity II

رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / شبکه مخلوط MixNet / سیستم رای گیری انتها به انتها End to End Voting System / سیستم رای گیری هلیوس Helios Voting System / سیستم رای گیری اسکنتگریتی Scantegrity Voting System

02-45490

862

تحلیل میکرودیسک دوار بر اساس تئوری الاستیسیته گرادیان کرنشی Analysis of Micro Rotating Disk Based on the Strain Gradient Elestisity

مکانیک محیط های پیوسته CONTINUUM MECHANICS / دیسک دوار Spinning Disk / الاستیسیته گرادیان کرنش Strain Gradient Elasticity / اثر اندازه Size Effect / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / مقیاس میکرو Micro-Scales

08-45491

863

ارزیابی قراردادهای مسافت محور بیمه وسایل نقلیه شخصی Evaluation of Distance-Based Auto Insurance Contracts

مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / رجحان بیان شده Stated Preference / بیمه اتومبیل Automobile Insurance / بیمه مسافت محور Distance-Based Insurance

09-45492

864

ایجاد لایه نانوساختار اکسید تیتانیم به روش هیبریدی الکترولیز پلاسمایی و هیدروترمال برای کاربرد سلول خورشیدی رنگدانه ای Nano Structure TiO2 Films by Hybrid PEO-Hydrothermal Method for Dye Sensitised Solar Cell Applications

اکسید تیتانیم Titanium Oxide / نانوساختار Nanostructure / سلول های خورشیدی Solar Cells / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method

07-45493

865

بررسی تجربی سکوی پایه کششی در امواج Model Test to Evaluate Behavior of Tension Leg Platform in Waves

سکوی پایه کششی Tension Leg Platform / امواج منظم Regular Waves / تست مدل Model Test / نیروی خطوط مهار Mooring Lines Force

08-45494

866

بهبود کارایی کنترل پیش بین مقاوم با استفاده از مجموع مربعات و تغییر متغیر مناسب

مجموع مربعات Sum of Squares (SOS) / پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / بهینه سازی مقید Constrained Optimization / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / کنترل پیش بین مبتنی بر مدل Model Predictive Control / پس خورد حالت پویا Dyndmic State Feedback

05-45495

867

بررسی ریزساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتی AL/AL3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری و فرایند جوشکاری تیگ Study of Microstructure and Wear behavior of In-Situ Al/Al3Ti Composite Coating on Commercial Pure Al Produced by Aluminum Cored Wires and TIG Process

الکترود توپودری Cored Wire / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / جوشکاری باالکترود تنگستن و گاز محافظ Gas Tingstan Avc Welding / پوشش مرکب Composite Coating / آلیاژ آلومینیوم تقویت شده با تیتانیوم Aluminum Reinforced Titanium

07-45496

868

بررسی نقش تکانه زاویه ای نور در برهم کنش با ماده دیراک Effect of Angular Momentum of Light in Interaction with Dirac Matter

فرمیون دیراکی Dirac Fermion / گشتاور زاویه ای Angular Momentum / چگالی اسپینی Spinor Population

04-45497

869

ارزیابی ثبات ایمپلنت دندانی با استفاده از روش تحلیل فرکانس رزونانس Dental Implant Stability Assessment by Resonace Frequency Analysis

پیوند ایمپلنت - استخوان Osseointegration / منطق فازی Fuzzy Logic / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / تشدید فرکانس ها Resonant Frequencies / ثبات ایمپلنت Implant Stability

08-45498

870

یک روش ابتکاری برای بهینه سازی چیدمان گره ها در شبکه های حسگر بی سیم A Heuristic Method for Optimization of Node Placement in Wireless Sensor Network

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بهینه سازی Optimization / پوشش Coverage / طول عمر شبکه Network Lifetime / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / بهینه سازی انفجار بزرگ - فروپاشی بزرگ Big Bang-Big Crunch Optimization

19-45499

871

ساخت نانوکامپوزیت ضدباکتری برپایه ی نقره، پلیوینیل الکل، سدیم آلژینات با استفاده از تابش گاما Preparation of Antibacterial Silver, PVA, Na Alginate Nanocomposites Via Gamma Irradiation

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / نقره SILVER / اشعه گاما Gamma Ray

06-45500

872

به دست آوردن پاسخ فرکانسی ترانسفورماتورهای ولتاژ Obtaining the Frequency Response of Voltage Transformers

پاسخ فرکانسی Frequency Response / اندازه گیری هارمونیک Harmonic Measurement / ترانسفورماتور ولتاژ خازنی Capacitive Voltage Transformer

05-45501

873

قیمت گذاری انتقالی در شرکت های چندملیتی با درنظرگرفتن تفاوت در محصولاتTransfer Pricing in Multinational Firms with Vertical Differentiation

قیمت گذاری انتقالی Transfer Pricing / شرکت های چندبخشی Multidivisional Firms / تفاوت د رمحصولات Vertical Differentiation / اصل طول بازو The Arm's Length Principal

01-45502

874

بررسی عوامل کاتدی در عملکرد پیل الکترولیز میکروبی Investigation of Cathodic Parameters on the Performance of Microbial Electrolysis Cell

پیل الکترولیز میکروبی Microbial Electrolysis Cell / کاتدها Cathodes / فولاد زنگ نزن آستینتی 316 316 Austenitic Stainless Steel / پ.هاش Ph / بازیافت کاتدی هیدروژن Cathodic Hydrogen Recovery / بازدهی کلمبیک Columbic Efficiency

06-45503

875

امکان سنجی ساختگاه نیروگاه های زنجیره ای (cascade)برق آبی کوچک با روش مبتنی بر GIS مطالعه موردی منطقه نوخان GIS Based Procedure to Determine Location of Cascade Small Hydropower Plants Case Study, Nokhan Area

نیروگاه برق آبی Hydroelectric Power Plant / بررسی اقتصادی Economic Analysis / مکان سنجی Site Assessment / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / امکان سنجی Feasibility Study / مکان یابی ساختگاه Site Spotting

09-45470

876

مطالعه عددی رفتار صفحات زیرستون تحت خمش دو محوری Numerical Study of Base Plates under Biaxial Bending

تحلیل عددی Numerical Analysis / ورق کف ستون Base Plate / خمش دومحوری Biaxial Bending / اتصال ستون به پی Column to Foundation Connection

09-45505

877

استفاده از یک عبارت دقیق برای فشار گرمایی مایعات یونی و کاربرد آن در نظریه انسکوگ توسعه یافته جهت محاسبه ویسکوزیته 

مایعات یونی Ionic Liquid / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نظریه انسکوگ توسعه یافته Modified Enskog Theory

03-45506

878

تحلیل و بهبود پروتکل های دست داد سری Analyze and Improvement of Secret Handshake Protocols

گمنامی Anonymity / پروتکل های رمزنگاری Cryptographic Protocols / امنیت Security / شبکه مخلوط MixNet / احراز هویت Authentication

05-45507

879

بررسی آمیختگی در برخی زنجیرهای مارکوف مونت کارلو On Mixing Time for Some Markov Chain Monte Carlo

زمان آمیختگی Mixing Time / زنجیره مارکف Markov Chain / جفت شدگی Coupling / زنجیره مارکوف مونت کارلو Markov Chain Monte Carlo / فاصله تغییرات کلی Total Variation Distance

02-45508

880

طرح و ساخت پلتفرم ربات متحرک دوچرخ با قابلیت اتصال به ربات های دیگر با دو درجه آزادی دورانی Design and Construction of Two-Wheeled Mobile Robot Platform with the Ability to Connect to other Robots with Two Rotational Degrees of Freedom

سیستم چندعاملی Multiagent System / خودساماندهی SELF ASSEMBLY / توده رباتیکی Robotic Swarm / ربات متحرک Mobile Robot / سکوی ربات Robot Platform

08-45509

881

طراحی، ساخت و تست یک نمونه کوچک توربین باد محور عمودی از نوع داریوسDesign, Manufacture & Test a Small Sample of Type Darrieus Vertical Axis Wind Turbine

اثر تکانه ای Momentum Effect / توربین بادی محور عمودی Vertical Axis Wind Turbine / توربین داریوس Darrieus Turbine / توربین ساونیوس Savonius Turbine / توربین ترکیبی Combined Turbine / ترکیب ناهمگام Nonsynchronous Combination

46-45511

882

بررسی اثر مولیبدن بر خواص سایشی و خواص مکانیکی پوشش فولاد منگنزی ایجاد شده با سیم جوش توپودری Study of the Effect of Molybdenum on Wear Properties and Mechanical Properties of Claded Manganese Steel Created with the Cored Wired Filler Metal

سایش ساینده Abrasive Wear / کار سختی Work Hardening / فولاد منگنزی آستنیتی Austenitic Manganes Steel / سیم جوش توپودری Cored Wired Filler Metal

07-45512

883

کشف و تحلیل بدافزارهای آگاه از محیط Detection and Analysis of Environment-Aware Malwares

بدافزارها Malwares / سیستم عامل Operating System / آشکارسازی Detection / درایور سطح هسته Kernel-Level Driver / ضد بدافزار Antimalware

19-45513

884

مدیریت درآمد شبکه حمل و نقل هوایی با رویکرد برنامه ریزی پویا A Dynamic Programming Approach for Network Air Cargo Revenue Management

مدیریت درآمد Revenue Management / حمل و نقل هوایی Air Transport / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / قیمت گذاری منطقه ای Cordon-Based Pricing / کنترل ظرفیت Capacity Control / تجزیه برنامه ریزی پویا Dynamic Programming Decomposition

01-45514

885

مدلی برای مدیریت عدم قطعیت ها در لجستیک امداد بحران های طبیعی A Model for Logistics Management in Natural Disaster Relief

مدیریت بحران Disaster Management / عدم قطعیت Uncertainty / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / بلایای طبیعی Natural Disasters / لجستیک امداد Relief Logistics

01-45515

886

تعیین مسیر بهینه دستیابی به بلوغ نظام مدیریت پروژه سازمانی Determining the Optimized Path for Achieving Organizational Project Management Maturity

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تخصیص منابع Resources Allocation / مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمان Organizational Project Management Maturity Model / مدل سازی مبتنی بر عامل Agent Based Modeling / سیستم استنباط فازی Fuzzy Inference System / برنامه ریزی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Planning / شبیه ساز ی مبتنی بر عامل Agent Based Simulation / شبیه سازی هوشمند Intelligent Simulation

01-45516

887

بررسی رابطه بین شدت تصادفات موتورسیکلت و رفتار پرخطر موتورسوران در معابر برون شهری کشور Examining The Relationship Between Motorcycle Crash Severity and Motorcyclist Risky Bihaviors at Iran’s Suburban Roads

موتورسیکلت MOTORCYCLE / شدت تصادفات Crash Severity / مدل لوجیت ترتیبی ORDERED LOGIT MODEL / رفتارهای پرخطر Risky Behaviors / مدل پروبیت چندمتغیره Multivariate Probit Model

09-45517

888

بررسی تاثیر نانوذرات بر زیست تخریب پذیری بیوپلیمرهای نشاسته Study the Effect of Nano Particles on Biodegradability of Starch Biopolymers

استحکام کششی Tensile Strength / بسپار زیستی Biopolymer / روش محلولی Solution Mixing / نانوکامپوزیت Nanocomposite / فساد زیستی Biodegradation / تخریب پلیمر Polymer Degradation

06-45518

889

شبیه سازی دینامیک مولکولی شکل دهی نانوپودرهای فلزی و سرامیکی و عوامل موثر بر آن Molecular Dynamic Simulation of Metal and Ceramic Nanopowder Compaction Process and Investigation on Effective Factors

فشرده سازی Compression / نانوپودر Nanopowder / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / فلزات Metals / سرامیک Ceramic / فرایند شکل دهی پودر Powder Compaction Process / روش شکل دهی Forming Techniques

09-45519

890

طراحی بهینه موتور سنکرون ابررسانای کم دور Optimum Design of Low Speed Superconducting Synchronous Machine

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / موتور ابررسانای سنکرون Superconducting Synchronous Motor / ماشین های الکتریکی ELECTRICAL MACHINES / تحلیل الکترومغناطیسی ماشین الکتریکی Electromagnetic Analysis of Electric Machines / طراحی ماشین الکتریکی Electrical Machine Design

05-45520

891

پیش بینی ساعتی غلظت آلاینده های هوای تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بررسی اثر تفکیک زمانی داده ها بر آن Prediction of Air Pollutants’ Hourly Concentration in Tehran Using Artificial Neural Network and Specteral Decomposition of Time Series Data

آلودگی هوا Air Pollution / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تصفیه اطلاعات Data Filtering / پارامترهای هواشناسی Metrological Parameters / پیش بینی آلاینده های هوا Air Pollutants Prediction

09-45521

892

بررسی امکان کشت و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های ماهیچه ای صاف روی داربست نانوساختاری هیبریدی پلی کاپرولاکتون Feasibility Study of Culturing and Differentiating Mesenchymal Stem Cells to Smooth Muscle Cells in Nanostructured PCL Hybrid Scaffold

تمایز سلول بنیادی مزانشیمی Mesenchymal Stem Cell Diffentiation / داربست نانوساختاری Nanostructured Scaffold / مهندسی بافت مثانه Bladder Tissue Engineering

06-45522

893

مدل چندمقیاسی همزمان گسترش ترک به کمک روش المان محدود تعمیم یافته A Concurrent Multiscale Modelling of Crack Propagation with the Use of Extended Finite Element Method

مدل چندمقیاسی همزمان Concurrent Multi-scale Model / ترک Crack / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method

09-45524

894

طراحی کنترل کننده های PID و FOPID با روش بهینه سازی هندسی Design of PID and FOPID Controllers Via Geometric Programming

کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی با مرتبه کسری Fractional Order Proportional Integrated Derivative (FOPID)Controller / بهینه سازی هندسی Geometric Programming / شکل دهی حلقه Loop Shaping

05-45525

895

به کارگیری مدل های موضوع پنهان جهت دسته بندی مستندات فارسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن Utilizing Latent Topic Models for Persian Document Classification and Providing Appropriate Solutions to Improve It

تحلیل معنایی پنهان احتمالاتی Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA) / روش کا - نزدیکترین همسایه K-Nearest Neighbor Method / نزدیکترین همسایه بیز ساده Naive Bayes Nearest Neighbor (NBNN) / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / طبقه بندی متن Text Classification / بایگرم Bigram / عبارات اسمی Noun Phrases

31-45526

896

ساخت نانوساختار تک بعدی دی اکسید تیتانیم به منظور کاربری در سلول خورشیدی فعال شده با رنگ Synthesizing One-Dimensional TiO2 Nanostructure for Dye-Sensitized Solar Cell Application

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / مواد مزوپروس Mesoporous Materials / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / نانوساختار دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide Nanostructure / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube

07-45528

897

الگوریتم های تقریبی برای برخی از مسایل هندسه محاسباتی با داده های نادقیقApproximation Algorithms for Some Problems in Computational Geometry with Uncertain Data

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / داده های غیردقیق Uncertain Data / پوشش واحد Unit Coverage / قطر Diameter

19-45529

898

پوشاننده های هندسی در دامنه های چندضلعی Geometric Spanners in Polygonal Domains

شبکه های هندسی Geometric Spanner / تی - پوشاننده T-Spanner / فاصله ژئودزیکی Geodesic Distance / افراز به زوج های نیمه مجزا Semi-Seperated Pair Decomposition

19-45530

899

مدل سازی عددی مکانیک شکست در مواد با تغییرات تدریجی در حالت ایزوتروپ و ارتوتروپ به کمک روش المان محدود توسعه یافته Numerical Modeling of Fracture Mechanics in Isotropic/ Orthotropic FGMs by XFEM

مواد هدفمند Graded Materials / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / محیط دوسانگرد Orthotropic Media / همسانگردی جانبی Transversely Isotropic / انتگرال تداخلی Interaction Integral

09-45531

900

توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های بنایی کلاف دار Development of Fragility Curves of Confined Masonry Buildings

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / آسیب پذیری Vulnerability / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / ساختمان بنایی کلاف دار Confined Masonary Building

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

برآورد وضعیت حرکتی دست با استفاده از تصاویر به دست آمده از سیستم بینایی استریو Evaluation of Task-based Dynamic Hand Postures Through Stereo Vision Based Images

توانبخشی Rehabilitation / بینایی دوچشمی Stereo Vision / فیلترهای کالمن Kalman Filters / صافی کالمن Kalman Smoother / مدل سینماتیکی دست Hand Kinematical Model

05-45533

902

طراحی و ساخت یک مقطع هندسی بهینه جهت افزایش بازدهی سیستم رانشDesign and Fabrication of an Optimized Wake Equalizing Duct in Order to Improve Propulsion System Operation

پروانه کشتی Ship Propeller / بازدهی Efficiency / پیشرانش Propulsion / دنباله Wakes / پروانه شناورها Propellers Blades / داکت Duct / لنج Dhow

08-45534

903

پیاده سازی سخت افزاری کد LDPC برای کاربرد در کانالهای flat-fading Hardware Implementation of LDPC Code Applied to Flat-Fading Channels

مدارهای مجتمع خیلی فشرده Very Large Scale Integration (VLSI)Circuits / نسبت درست نمایی بر حسب لگاریتم Log-Likelihood Ratio (LLR) / کدهای بررسی توازن کم چگال Low Density Parity Check Codes (LDPC) / تصمیم گیری سخت Hard Decision

05-45539

904

بررسی اثر همزمان نانوذرات و میدان مغناطیسی بر حرکت سیال در محیط متخلخلStudy on the Influence of Nanoparticle and Magnetic Field on Flow in Porous Media

میدان مغناطیسی زمین Geomagnetic Field / محیط متخلخل POROUS MEDIA / محلول مغناطیسی Ferrofluid

06-45540

905

ارزیابی ایمنی احتمالاتی حادثه شکست کوچک لوله های مولد بخار در نیروگاه هسته ای بوشهر Probability Safety Assessment of Steam Generator Tube Rupture In Bushehr Nuclear Power Plant With SAPHIRE Code

ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA) / تحلیل حوادث آغازگر Initiating Events Analysis / خرابی با منشأ مشترک Common Cause Failure / حادثه شکست کوچک لوله های مولد بخار Failur of Steam Generator Tubes Small / فرکانس ذوب قلب Heart Melt Frequency

46-45541

906

بهبود امنیت دیسک های حالت جامد مبتنی بر فلش Improving Security of Flash-Based Solid State Disks

طول عمر Life Time / امنیت Security / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / آسیب پذیری امنیتی Security Vulnerability / تسطیح فرسودگی Wear Leveling / زباله روبی Garbage Collection

19-45542

907

ساخت سلول خورشیدی فعال شده با رنگ بر پایه فیلم های نانوساختار دولایه ای اکسید روی و دی اکسید تیتانیم Fabrication of Dye-Sensitized Solar Cells Based on TiO2-ZnO Double Layer Nanostructured Film

اکسید روی Zinc Oxide / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / نانو میله Nanorod / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method

07-45543

908

جواب کیهان شناختی معادلات انیشتن با تقارن محوری Cosmological Solutions of Enistien’s Equations with Axial Symmetry

سیاه چاله ی کیهانی Cosmological Black Hole / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / مدل تقارن محوری AXISYMMETRIC MODEL / تبدیل های همدیس Conformal Transformations

04-45544

909

خوشه بندی سنسورهای دوربین بی سیم بر اساس تشخیص ناحیه همپوشانیClustering Wireless Camera Sensor Network Based on Overlapped Region Detection

خوشه بندی Clustering / شبکه حسگر چندرسانه ای بی سیم Wireless Multimedia Sesnsor Network (WMSN) / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / میدان دید Field of View (FoV) / ناحیه هم پوشانی Overlapped Region / دوربین همبسته Correlated Camera

52-45545

910

تحلیل نانوسوییچ های ساخته شده از نانولوله های کربنی تحت اثر میدان الکتریکی و تعیین ولتاژ ناپایداری کششی Analysis of Nano-switches Made of Carbon Nanotubes Under Electric Field and Determining Pull-in Voltage

تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / نظریه غیرموضعی Nonlocal Theory

08-45549

911

شبیه سازی عددی انتقال جرم در دستگاه گردش خون Numerical Simulation of Mass Transport in Cardiovascular System

روش مشخصه ها Characteristics Method / انتقال جرم Mass Transfer / سیستم گردش خون Cardiovascular System / شبیه سازی یک بعدی One Dimensional Simulation / گردش خون سیستمیک Systemic Blood Circulation

08-45550

912

بررسی ارتباط عملکردی در مغز بیماران مبتلا به اختلال اوتیسم با استفاده از داده ی تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در حال استراحت Functional Connectivity Network in Rest-State fMRI Baseline in High Functioning Autism Disorder

ارتباط عملکردی Functional Connectivity / تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) / مغز در حال استراحت Resting State Brain / تحلیل اجزای مستقل گروه بندی شده Grouped Independent Component Analysis / خوشه بندی طیفی Spectral Clustering / خوشه بندی فازی Fuzzy Clustering / اختلالات طیف اتیسم Autism Spectrum Disorders (ASD) / تحلیل اجزای اصلی مقاوم Robust Principal Component Analysis (RPCA)

05-45551

913

تحلیل منبع تغذیه فشار قوی سوییچینگ با ملاحظات حداقل فرکانس سوییچینگ برای بارهای ثابت و پالسی Analysis of High Voltage Switching Power Supply With Minimum Switching Frequency Considerations for Constant and Pulsed Load

اجزای پارازیتی Parasitic Element / بار ثابت Constant Load / ترانسفورمر افزاینده ولتاژ Step Up Transformer / مبدل دی . سی - دی. سی فشار قوی کلیدزنی High Voltage Switching DC-DC Converter / بار پالسی Pulsed Load

05-45552

914

طراحی و ارزیابی دریچه های نهان سخت افزاری در یک پردازنده نمونه Designing and Evaluation of Hardware Backdoors In a Typical Processor

آسیب پذیری Vulnerability / امنیت Security / ریزپردازنده ها Microprocessors / دریچه های نهان Hardware Backdoors / طراح بدخواه Malicious Designer / اثر کانال جانبی Side Channel Effect

19-45553

915

تحلیل آیروالاستیک جسم پرنده تحت تاثیر تلاطم سیال در مخزن سوخت با الگو ی رتبه کاسته Aeroelastic Analysis of Vehicle Under the Effect of Liquid Sloshing in Fuel Tank with Reduced Order Model

روش اجزای مرزی Boundary Element Method / فلاتر پوسته Panel Flutter / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / تلاطم مایع Liquid Sloshing / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / فلاتر پوسته Panel Flutter / ماهواره بر Launch Vehicle / مخزن های تیغه دار Baffled Tanks

45-45554

916

انتشار و جایگزیدگی نور در شبکه های غیریکنواخت و تصادفی از موجبرهای اپتیکیLight propagation and Localization in Inhomogeneous and Random Optical Waveguide Lattices

جایگزیدگی اندرسون Anderson Localization / اثر غیرخطی کر Kerr Nonlinearity Effect / جایگزیدگی عرضی Transverse Localization / همبستگی بلندبرد Lang-Range Correlation / نوسان های بلاخ Bloch Oscillations / جایگزیدگی دینامیکی Dynamic Localization / شبکه نوری چلانده Squeezed Lattices

04-45555

917

مدل سازی انتخاب مقصد در سفرهای خرید: مطالعه موردی شیراز Destination Choice Modeling For Shopping Trips; Case Study For The City of Shiraz

مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / مدل انتخاب مقصد Destination Choice Model / توزیع سفر Travel Distribution / مدل فراتر Fratar Model / نمونه گیری از گزینه ها Alternatives Sampling

09-45556

918

پایش وضعیت و عیب یابی سیستم ترمز ضد قفل Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Anti-Lock Brake System (ABS)

فشار هیدرواستاتیکی Hydrostatic Pressure / سیستم ضدقفل ترمز Antilock Braking System (ABS) / عیب یابی مدل محور Model Based Fault Diagnosis / اثرات عیب Fault Effects / تغییر پارامتر Parameter Change

08-45557

919

توسعه مدل سیستم انرژی به منظور استفاده در بخش پایش و کنترل شبکه جزیره سیری با فرض استقرار شبکه هوشمند Developing Energy Model to Use in Controlling and Monitoring the Grid of Siri Island, Assuming Smart Grid Existence

مدل سازی MODELING / شبکه هوشمند برق Smart grid / برنامه ریزی غیرخطی مخلوط Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) / مدل مصرف کننده Consumer Model / جزیره سیری Sirri Island

46-45558

920

بررسی رفتار لرزه ای سازه های پیش ساخته بتنی به کمک تحلیل های غیرخطی و برآورد نیروهای برشی پایه آنها با بکارگیری روش طراحی براساس عملکرد The Nonlinear Analysis of the Behavior of Precast Concrete Structures Under Seismic Loads and Obtaining the Base Shear Using the Performance Based Design

طراحی لرزه ای Seismic Design / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / سازه های پیش ساخته Precast Structures / ساختمان های بتنی Concrete Structures

09-45559

921

شبیه سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی بر مبنای گرافین دولایه با وجود نقصSimulation and Analysis of Bilayer Graphene FET with Defect

گرافین دو لایه Bilayer Graphene / روش بستگی قوی Tight Binding Method / تابع گرین غیرتعادلی NON EQUILIBRIUM GREEN"S FUNCTION (NEGF) / نقص استون - ویلز Stone-Wales Defect

05-45560

922

زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن منابع تجدیدناپذیر فاسدشدنی Project Scheduling Subject to Non-Renewable Perishable Resources

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کاهش هزینه سفارش دهی Ordering Cost Reduction / زمان بندی پروژه با محدودیت منابع Resource Constrained Project Scheduling / منابع تجدیدناپذیر فاسد شدنی Nonrenewable Perishable Resources / زمان بندی تامین تجهیزات Procurement Scheduling

01-45561

923

حذف عناصر رادیواکتیو از پساب نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از رزین Removal of Radioactive Elements from Liquid Waste of Bushehr Nuclear Power Plant with Resin

کربن فعال گرانولی Granular Activated Carbon / اصلاح Improvement / آمونیوم پرسولفات Ammonium Persulfate / پتاسیم نیکل هگزاسیانوفرات Potassium Nickel Hexacyanoferrate / سدیم دودسیل سولفات Sodium Dodecyl Sulfate / جذب کبالت Cobalt Sorption / جذب سزیم Cesium Sorption

46-45562

924

زمان بندی سالن های جراحی با در نظرگرفتن ظرفیت بخش های مراقبت های پس از عمل Scheduling of Operating Theatre Rooms Considering the Capacity of Post-Operating Rooms

زمان بندی Scheduling / بهینه سازی Optimization / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / سالن های جراحی Surger Rooms / بخش های مراقبت پس از عمل Recovery Rooms

01-45563

925

اثر اندرکنش خاک و سازه بر طراحی ساختمان های متداول در چارچوب آیین نامه لرزه ای ایران Effect of Soil-Structure Interaction on Practical Design of Ordinary Buildings Based on Iranian Seismic Code

رفتار ارتجاعی Elastic Behavior / رفتار غیرارتجاعی Inelastic Behavior / آیین نامه 10-ASCE7 ASCE7-10 Regulation / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / برش پایه Base Shear / طراحی ساختمان ها Buildings Design

09-45564

926

شبیه سازی جریان دو فاز (گاز- نفت)در محیط متخلخل ناهمسانگرد دو بعدی بر روی شبکه ای بی سازمان به کمک روش حجم محدود Simulation of Two Phase (Gas-Oil) Flow in 2D Anisotropic Porous Medium on Unstructured Grids by Finite Volume Method

ناهمسانگردی Anisotropy / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / روش فشار ضمنی - اشباع صریح Implicit Pressure Explicit Saturation (IMPES) / تانسور نفوذپذیری کامل Full Permeability Tensor / روش شار پیوسته Flux Continous Method / تکیه گاه فشار کامل Full Pressure Support

08-45565

927

طراحی دست سه انگشتی 5 درجه آزادی برای جراحی لاپاروسکوپی Design of Three Fingered 5 –DOF Hand for Laparoscopic Surgery

جراحی رباتیکی Robotic Surgery / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / ابزار لاپاراسکوپی رباتیک Robotic Laparascopic Instrument / تجهیزات پزشکی Surgical Instruments / دست رباتیکی Robotic Hand / مکانیزم 4 میله ای 4-Bar Mechanism

08-45566

928

سامانه های پیشنهاددهی برای شبکه های اجتماعی: تنوع در برابر دقتRecommendation Systems for Social Networks: Diversity Vs Accuracy

استخراج اطلاعات Information Extraction / سیستم توصیه گر Recommender System / دقت Accuracy / فیلتر همکارانه Collaborative Filtering / تنوع در سیستم توصیه گر Diversity Recommender System / سیستم توصیه گر مبتنی بر زنجیره های مارکوف Markov Chain Based Recommender System

19-45567

929

بررسی نظری جذب سطحی یک واکنش ساده فیشر - تروپش روی سطح آهن (100)با استفاده از نظریه تابعیت چگالی A Theoretical Investigation of Adsorption Energy of a Simple Reaction of FTS by Density Functional Theory (DFT)

سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اتان Ethane / اتیلن Ethylene / آهن 100 Iron 100

03-45568

930

طراحی پیمانه ی سخت افزاری امنیتی قابل بازپیکربندی بر پایه ی تشخیص پروتکل های شبکه Design of Reconfigurable Hardware Security Module Based on Network Protocol Detection

بازپیکربندی Reconfiguration / رمزنگاری Cryptography / قرارداد شبکه Network Protocol / سخت افزار قابل پیکربندی مجدد Reconfigurable Hardware / پیمانه سخت افزاری امنیتی Hardware Security Module

19-45569

931

تاثیر آنیل سریع بر خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته Effect of Rapid Annealing on Microstructure and Mechanical Properties of Severely Deformed Low Carbon Steel

فولاد کم کربن Low Carbon Steel / نانوساختار Nanostructure / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تابکاری سریع Rapid Annealing

07-45570

932

ارائه راهکاری جهت تهیه پیکره نحوی مبتنی بر دستور زایشی با استفاده از پیکره وابستگی زبان فارسی Introducing an Approach to Build a Phrase Structure Treebank Using Persian Dependency Treebank

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / زبان فارسی Persian Language / پیکره زبانی Corpus / دادگان درخت نحوی Treebank / دستور زایشی Phrase Structure Grammar / دستور وابستگی Dependency Grammar

31-45571

933

شرایط یکپارچگی سیستم های چندمتغیره همراه با اشباع ورودی Conditions for Integrity of Multivariable Systems with Input Saturation

سیستم چندمتغیره Multivariable System / اشباع ورودی Input Saturation / کنترل پذیری انتگرالی Integral Controllability / شرایط یکپارچگی Integrity Conditions

05-45572

934

رویکرد نوین برای ریزاستخراج مویینه مقاوم مکانیکی و شیمیایی بر اساس روش سل - ژل در اتصال سرخط با کروماتوگرافی مایع Novel Approach Towards Mechanical and Thermal Resistant Capillary Microextraction by Sol-Gel Technique in On-Line Combination with High Performance Liquid Chromatography

روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / ریزاستخراج مویینه برخط Online Capillary Microextraction / زیروژل ها ی قالب مولکولی Moleculary Imprinted Xerogels / نانوالیاف الکتروریسی شده Electrospun Nanofibers

03-45573

935

ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های بتنی بهسازی شده با تسمه های فولادی پیش تنیدهSeismic Behavior of Reinforced Concrete Frames Retrofitted by Pre-Stressed Steel Strips

بهسازی Rehabilitation / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / نوارهای فولادی پیش تنیده Prestressed Steel Strips

09-45574

936

شناسایی رفتارهای پیروی فعال در تعامل با مدیران با سبک رهبری دستوری در یک سازمان ایرانی Identifying Active Followership Behaviors in Interaction with Managers with Autocratic Leadership Style in an Iranian Organization

تحول سازمانی Organizational Change / توان Power / پیروی Followership / پیروی فعال Active Followership / رهبری سازمانی دستوری Autocratic Leadership / تاکتیک نفوذ Influence Tactics

44-45576

937

سنتز گرافن از پسماند به روش تورق سازی شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آنSynthesis of Graphene from Waste by Chemical Exfoliation and Study of It’s Physical Characteristics

گرافن Graphene / سنتز Synthesis / پسمانده ها Wastes / تورق Lamination

04-45577

938

اثر یان تلر در تهی جاهای الماس تحت اثر تغییرات جهت دار Jahn-Teller Effect in Diamond Vacancy Under Stress

مدل هابارد تعمیم یافته Generalized Hubbard Model / اثر یان - تلر Jahn-Teller Effect / تهی جای الماس Diamond Vacancy / کوانتش دوم Second Quantization

04-45578

939

توسعه و کاربرد مدل جهت ارزیابی پایداری سیستم عرضه انرژی Development and Application of a Model for Assessing the Sustainability of Energy supply System

مدل سازی انرژی Energy Modeling / بهینه سازی اگزرژی Exergy Optimization / ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment

46-45580

940

مطالعه آزمایشگاهی Bond در تیر خمیده بتنی تقویت شده بوسیله ورق FRPExperimental Study of Bond in Curved FRP-Strengthed Beams

الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاوم سازی UPGRADING / گسیختگی Debonding / سطوح خمیده بتنی Concrete Curved Surfaces

09-45581

941

کاهش اثر حملات منع خدمت توزیع شده Distributed Denial of Service Mitigation

حمله ازکاراندازی سرویس توزیع شده Distributed Denial of Service (DDOS)Attack / سیل درخواست اچ. تی. تی. پی Hypertext Transfer Protocol (HTTP)Flooding / تاریخچه History / کوکی Cookie

19-45582

942

بررسی افت مقاومت جانبی در ستون های بتنی با مقطع دایره ای EVALUATION LATERAL FAILURE OF CIRCULAR RC COLUMNS

شکل پذیری Ductility / ناپایداری جانبی Lateral Instability / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / طراحی بر اساس شبیه سازی Simulation Based Design / محصورکردن CONFINEMENT / ستون های بتنی مسلح Reinforced Concrete Columns / افت مقاومت جانبی Lateral Strength Failure / ظرفیت تغییر شکل Deformation Capacity

09-45584

943

برآورد پس زمینه های چندجتی برای جستجوی ابرتقارن با استفاده از MT2 Multi Jets Estimation For SUSY Search With MT2

ابرتقارن Supersymmetry / مدل استاندارد STANDARD MODEL / سطح مقطع پهن شدگی Cross Section Broadening / انرژی گمشده Missing Energy

04-45585

944

بررسی فرایند دوگان سازی و واژگانی شدن آن در زبان فارسی An Investigation into Reduplication and Lexicalization in Persian

زبان فارسی Persian Language / پردازش متن فارسی Persian Text Processing / فرایند دوگان سازی Reduplication Process / اتباع Partial Reduplication / واژگانی شدن Lexicalization / فرهنگ نگاری Lexicography

31-45586

945

تأثیر میزان مولایت بر خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت - مولایت برای کاربردهای بافت سخت Effect of Mullite Content on HAp-Mullite Composite for Hard Tissue Application

هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / خواص مکانیکی Mechanical Properties / مولیت MULLITE / کامپوزیت Composite / زیست سازگاری Biocompatibility

07-45587

946

بررسی و تحلیل مدهای خرابی و راهکارهای افزایش عمر توربین های گازی Failure Modes Analysis and Mechanisms for Life Extension of Gas Turbines

قابلیت تحمل صدمات Damage Tolerance / پیرسازی Aging / اجزای ساختاری بحرانی Principal Structural Elements / تخمین عمر توربین های گازی Gas Turbine Estimates the Life / تمدید عمر توربین های گاز Gas Turbine Extend the Life

45-45588

947

پیاده سازی پردازش موازی برای حل مسایل پراکندگی با استفاده از روش بدون شبکه ی SPH با استفاده از قابلیت های واحد پردازش گرافیکی Electromagnetic Scattering Simulation Based on SPH Method Using GPU Parallel Processing

پردازش موازی Parallel Processing / پراکندگی امواج الکترومغناطیس Electromagnetic Wave Scattering / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / پردازنده گرافیکی Graphic Processing

05-45589

948

طراحی و ساخت دستگاه توان بخشی تعادل Design and Fabrication of a Balance Training Apparatus

توانبخشی Rehabilitation / تعادل Equilibrium / بازخورد دیداری Visual Feedback / محاسبه مرکز فشار Calculating Center of Pressure / ناپایداری دورانی Rotational Perturbation

08-45590

949

استفاده از روش حجم محدود مرکز مبنا در شبیه سازی جریان دوفاز (آب و نفت)در محیط متخلخل ناهمسانگرد روی شبکه مثلثی بی سازمان A Finite Volume Method for Simulation of 2D Two-Phase Flow in Porous Medium with Anisotropic PermeabilityTensor on Unstructured Cell CenterTriangular Grid

شبیه سازی مخازن نفتی Oil Reservoirs Simulation / روش حجم محدود Finite Volume Method / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / ناهمسانگردی Anisotropy / روش فشار ضمنی - اشباع صریح Implicit Pressure Explicit Saturation (IMPES) / جریان دوفاز تراکم ناپذیر Incompressible Two Phase Flow

08-45591

950

بررسی وضعیت موجه و معرفتی گزاره های این همانی اسامی خاص با توجه به آموز های کریپکی Investigating the Modal Status and the Epistemological Status of Identity Propositions of Proper Names According to the Kripke’s Doctrines

ضرورت Necessity / پیشینی A Priori / پسینی A Posteriori / مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem / حوادث اضطراری Contingency / وضعیت موجه Modal Status

42-45592

951

ارائه یک معماری مسیریابی اتکاپذیر برای تراشه های قابل بازپیکربندی A Dependable Routing Architecture for Reconfigurable Devices

اتکاپذیری Dependability / مسیریابی ROUTING / خطای نرم Soft Error / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell

19-45593

952

کشف و تحلیل ساختارهای پنهان شبکه بازارهای سرمایه با استفاده از مدل های انتشاری شبکه های پیچیده Inference and Analysis of Hidden Structures of Financial Networks Using Diffusion Models on Complex Network

استخراج شبکه های مالی Financial Networks Inference / شبکه بازار سرمایه Financial Network / استخراج شبکه انتشار Diffusion Network Inference / استخراج عوامل پنهان بازارهای سرمایه Inference of Hidden Factors of Financial Markets

19-45594

953

جریان تبادلی ناشی از گرادیان حرارتی بین آبهای کم عمق آزاد و مناطق گیاه خیز شناور Thermally Driven Exchange Flow Between Open Water and Floating Vegetation

جریان تبادلی Exchange Flow / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / شدت تابش Solar Heating / پردازش تصویر Image Processing / گیاهان شناور Floating Vegetation

09-45595

954

شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر لزج با استفاده از روش شبکه بولتزمن حجم محدود تفاضل مرکزی Numerical Simulation of Compressible Viscous Flows Using Central Difference Finite Volume Lattice Boltzmann Method

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / جریان تراکم پذیر لزج Incompressible Viscous Flows / روش حجم محدود تفاضل مرکزی Central Difference Finite Volume Method

45-45596

955

تأمین بهینه ی انرژی الکتریکی برای مصرف کنندگان بزرگ صنعتی با در نظر گرفتن مشارکت آنها در برنامه های پاسخگویی بار Optimal Electricity Procurement for Large Industrial Customers Considering Participation in Demand Response Programs

پاسخگویی بار Demand Response / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / ارزش در معرض خطر مشروط Conditional Value at Risk / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / ارزیابی اندازه خطرپذیری Risk Measure Evaluation / میانگین متحرک یکپارچه خودهمبسته Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) / تامین بهینه انرژی الکتریکی Electricity Procurement

46-45597

956

تحلیل تئوری و تجربی تاثیر تلاطم سیال درون بدنه بر دینامیک یک وسیله پرندهTheoretical and Experimental Analysis of Fluid Sloshing on a Flying Object

دینامیک Dynamics / امواج سطحی Sloshing / جفت شدگی Coupling / شبیه سازی توأمان Co-Simulation / مدل پاندول Pendulum Model

08-45598

957

طراحی و شبیه سازی یک استراتژی هوشمند مدیریت انرژی و یک الگوی تعویض دنده برای خودروهای هیبرید موازی Design and Simulation of an Intelligent Power Management Strategy and a Gearshifting Pattern for Parallel Hybrid Electric Vehicles 

استراتژی کنترلی Control Strategy / سیستم های عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Systems / خودروی هیبرید الکتریکی Hybrid Electric Vehicle (HEV) / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / تعویض دنده Gear Shifting / مدیریت انرژی Energy Management

08-45599

958

اثر نوع و مقدار ریزدانه بر روی سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی خاک های ماسه ای The Effect of Fines Content and its Type on Shear Wave Velocity and Liquefaction Resistance of Sandy Soils

مقاومت روانگرایی Liquefaction Resistance / ماسه SANDS / تخمین سرعت امواج برشی Shear Wave Velocity Estimation / همبستگی سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی Correlation Between Shear Wave Velocity and Liquefaction Resistance / میزان ریزدانه Fines Amount / نوع ریزدانه Fines Type

09-45600

959

مکان یابی مشارکتی سیستم های چنددوربینه متحرک Cooperative Multi Camera Localization

دوربین ها Cameras / مکان یابی LOCATION / چنددوربینی Multi Camera / مکان یابی دوربین Camera Localization

05-45602

960

بررسی رفتار هیدرومکانیکی و برشی خاکهای فروریزشی با استفاده از دستگاه سه محوری با قابلیت اعمال و کنترل مکش ساختاری - مطالعه موردی: لس گرگانAssessment of the Hydro-Mechanical and Shear Behavior of Collapsible Soils by Using Suction- Controlled Triaxial Apparatus- A Case Study: Loess of Gorgan

خاک لس Loess Soils / دستگاه سه محوری غیراشباع Unsaturated Triaxial Device / فرو ریختگی Collapse / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / مکانیک خاک SOIL MECHANICS / آزمایش سه محوری ترشوندگی Triaxial Weting Test

09-45603

961

روش دوگانه ی زمان و زمان - فرکانس برای تفکیک منبع کور جهت شناسایی مشخصات سازه WT-SOBI Method Towards Blind System Identification of Structures

پردازش سیگنال Signal Processing / تبدیل هیلبرت Hilbert Transform / شناسایی خسارت Damage Detection / تبدیل موجک Wavelet Transform / شناسایی سیستم System Identification / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS)

09-45604

962

نشاندن لایه نانوساختار Al2O3 روی آلیاژ NiTi به روش الکتروشیمیایی به منظور بهبود خواص سطحی و زیست پزشکی Nanostructural Coating of Al2O3 on NiTi Alloy Via Electrochemical Method for Improvement of Biomedical and Surface Properties

آلیاژ نایتینول Nitinol Alloy / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / گالوانو استاتیک Galvano Static / پوشش نانوساختار Nanostructured Coating / روش الکتروشیمیایی Electrochemical Method / پوشش نانوساختار آلومینا Nanostructured Alumina Coating

07-45605

963

نانوپوشش پلاتین روی کربن (PT/C)در صفحات کاتالیستی پیلهای سوختی PEMPraparation of Nanometric Platinum Coatings on Carbon Substrate (Pt/C) for Catalytic Plates of Fuel Cells

پوشش نانومتری Nanothin Film / پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / رسوب پالس الکتروشیمیایی Pulse Electrodeposition / نانوپوشش پلاتین روی کربن Platinum Nanocoating on Carbon

07-45606

964

طراحی، ساخت و بررسی تجربی آب شیرین کن خورشیدی به همراه کلکتور سهموی و لوله گرمایی Design, Manufacture and Study of a Desalination System with Heat Pipe and PTC

لوله گرمایی Heat Pipe / نمک زدایی Desalination / ثابت زمانی Time Constant / کلکتور سهموی Parabolic Collector / زاویه قابل قبول Acceptance Angle

08-45607

965

بررسی ناپایداری آیروالاستیک بال مخروطی با زاویه عقبگرد در جریان تراکم پذیر زیرصوت با درنظرگرفتن اثر تلاطم سوخت در مخازن خارجی On the Flutter of Swept Taper Wing in Subsonic Compressible Flow Considering Effect of Fuel Sloshing in External Stores

امواج سطحی سوخت Fuel Sloshing / ناپایداری آیروالاستیک Aeroelastic Instability / بال مخروطی با زاویه عقبگرد Swept Taper Wing / جریان تراکم پذیر زیرصوت Subsonic Compressible Flow / تلاطم سوخت در مخازن خارجی Fuel Sloshing in Enternal Stores

45-45608

966

مطالعه دینامیک سیالات محاسباتی در راکتور بستر ثابت برای فرایند حذف بیولوژیکی گوگرد از ترکیبات نفتی Computational Fluid Dynamic (CFD) of Fixed-Bed Reactor for Bio-treatment of Sulfur from Petroleum Cuts

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / کاتالیزور زیستی Biocatalyst

06-45609

967

بررسی میزان اثربخشی مخازن موقت در افزایش برد پرنده و بهینه سازی هندسه آن ها Investigation of the Drop Tank Influence on Range and Optimization of Its Geometry

بهینه سازی Optimization / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / محدوده RANGE / مخزن موقت Drop Tank

08-45611

968

طراحی و ساخت تستر بالگرد RC Design and Fabrication of a RC HelicopterTester

بالگرد رادیو کنترل Radio Control Helicopter / تشدید فرکانس ها Resonant Frequencies / بخش دو درجه آزادی Two Degree of Freedom (DOF)Section / بخش سه درجه آزادی Three Degree of Freedom Section

08-45612

969

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند کمانش تاب (BRB)تحت اثر بارهای دینامیکی زلزله و موج Performance of Jacket Platform Equipped with BRB (Buckling Restrained Brace) under Earthquake and Wave Loads 

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / سکوی پایه ثابت Jacket Platform / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System / بارهای محیطی Wave Loading / ترمیم Retrofiting / بارهای دینامیکی Dynamic Loads / بار زلزله Earthquake Load

09-45613

970

بررسی رفتار کف ستون های دارای خروج از مرکزیت با استفاده از روش اجزای محدودInvestigating of the Behavior of the Column Base Plate with Eccentirisity Using FEM

ورق کف ستون Base Plate / خروج از مرکزیت Eccentricity / سخت کننده Stiffener / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / مطالعه پارامتری Parametric Study

09-45615

971

تحلیل تئوریک و تجربی دیسک توربین تحت نوسانات شدید دور و دما Theoretical and Experimental Study of Turbine Discs under Severe Spin and Temperature Fluctuations

دیسک توربین Turbine Disc / رشد ترک Crack Growth / بررسی تجربی Experimental Investigation / نوسان دما Thermal Variation / اسپین تست Spin Test

08-45614

972

مرتب سازی اسپایک های عصبی و بهبود کدگشایی حرکت دست پیوسته غیرایستاNeural Spike Sorting and Improvement of Non-stationary Continuous Hand Movement Decoding

ثبت بین سلولی Extracellular Recording / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / اسپایک های عصبی Neural Spikes / مرتب سازی اسپایک Spike Sorting / حرکت دست Hand Motion / کدگشایی عصبی Neural Decoding

05-45616

973

جداسازی ایتریم - 90 از پسمان مایع پرتوزا با استفاده از تکنیک غشاهای مایعSeparation of Yttrium - 90 From Radioactive Liquid Wastes by Using Liquid – Membrane Methods

یون های ایتریم Yttrium Ions / 2 - تنوییل تری فلوئورواستن 2-Thenoyl Trifluoroacetone / غشای مایع Liquid Membrane / یون های سیانید Cyanide Ions

46-45618

974

ساخت و تعیین ویژگی یک سامانه رهایش دارو بر پایه نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا برای داروهای آبگریز Fabrication and Characterization of a Drug Release System Based on Mesoporous Silica Nanoparticles for Hydrophobic Drugs

سمیت سلولی Cytoxicity / نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل Mesoporous Silica Nanoparticles / آزادسازی دارو Drug Release / بارگذاری Loading / داروی آب گریز Hydropholic Drug / فیبریلاسیون پروتئین Protein Fibrillation

06-45619

975

یک فرمول تجزیه برای اختیار معامله در مدل هستون A Decomposition Formula for Option Price in the Heston Model

حسابان ایتو Ito Calculus / مدل تلاطم تصادفی Stochastic Volatility Model / مدل هستون Heston Model

02-45620

976

بررسی اثر همزمان نانوذرات و میدان مغناطیسی بر ضرایب انتقال جرم مایع – مایعStudy on The Influence of Nanoparticles and Magnetic Field on The Liquid-Liquid Mass Transfer Coefficients

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / انتقال جرم Mass Transfer / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / نانوسیالات مغناطیسی Magnetic Nanofluids

06-45621

977

بررسی تجربی و عددی تأثیر هندسه راهگاه ورودی بر جریان گردبادی داخل استوانه در موتور اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم Experimental & Numerical Investigations of the effects of the Intake Port Geometry on the In-Cylinder Flow of Direct Injection Spark Ignition Engine

نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / موتور تزریق مستقیم اشتعال جرقه ای Direct Injection Spark Ignition (DISI)Engine / راهگاه ورودی Intake Port / جریان گردبادی Swirl Flow

08-45622

978

تولید نانوکامپوزیت زمینه A1 با ذرات تقویت کننده Al3Ti و Al2O3 به کمک فرایندهای آلیاژسازی مکانیکی و پرس و تفجوشی (روش درجا)و بررسی خواص سایشی آنFabrication of Al Based Nanocomposite with Al2O3 and Al3Ti Reinforcements by Mechanical Milling and Press and Sintering (In situ method) and Investigation of Its Wear Behavior

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite / پین برروی دیسک Pin-On-Disk / سایش Wear / واکنش درجا In Situ Reaction / ذرات تقویت کننده درجا In-Situ Reinforcement Particles / درصد حجمی ذرات تقویت شده Reinforcement Percentage

07-45623

979

مروری بر ساختار توپولوژیک افق سیاه چاله ها 

سیاه چاله ها Black Holles / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / حدس سانسور کیهانی Cosmic Censorship Conjecture / حدس سانسور توپولوژیکی Topological Censorship Conjecture / قضیه گاوس - بونت Gauss-Bonnet Theorem

02-45625

980

شبیه سازی عددی بیوراکتورهای لرزان برای کشت سلول Numerical Simulation of Shaking Bioreactors for Cell Culture

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انتقال اکسیژن Oxygen Transfer / روش حجم سیال Volume of Fluid / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / کشت سلول Cell Culture / زیست واکنشگاه های لرزان Shaking Bioreactors

08-45626

981

نگاهی نقادانه به رویکرد پوپری به مقوله ی علم دینی میان متفکران داخلی 

علم Science / فناوری Technology / علم دینی Religious Science / تجربه گرایی Empiricism / فناوری دینی Religious Technology

42-45627

982

جداسازی میعانات گازی با استفاده از لوله گردبادی (Vortex Tube) Gas Condensate Separation by Using Vortex Tube

جداسازی گازها Gases Separation / لوله های گردبادی VORTEX TUBES / بهینه سازی چیدمان Geometry Optimization / بازیابی Recovery / گاز مایع نفت Liquid Petroleum Gas(LPG) / جداسازی گاز مایع نفت Liquid Petroleum Gas (LPG)Recovery / لوله گردبادی Ranque-Hilsch Ranque-Hilsch Vortex Tube

06-45628

983

بررسی نظری پدیده جداسازی ذرات در بسترهای سیاله گاز - جامد Theoretical Study of Segregation of Particles in Gas-Fluidized Bed

بستر سیال گاز - جامد Solid-Gas Fluidized Bed / جداشدگی Segregation / روش ذرات منفرد Discrete Particle Model (DPM) / دیدگاه کرات نرم Soft Sphere Approach / شاخص اختلاط Mixing Index

06-45629

984

عیب یابی مدل - پایه در سامانه تبادل گاز موتور اشتعال جرقه ای با توربوشارژر Model-Based Fault Diagnosis of the Gas Exchange System in a Turbocharged Gasoline Engine

عیب یابی مدل محور Model Based Fault Diagnosis / موتورهای اشتعال جرقه ای SPARK IGNITION ENGINES / تبادل گاز Gas Exchange / توربوشارژر با دریچه هدررو Turbocharger with Wastegate / مشاهده گر لونبرگر غیرخطی Nonlinear Leunberger Observer / مشاهده گر مد لغزشی مرتبه دوم Second-Order Sliding Mode Observer

08-45630

985

توسعه الگوریتم های بهینه سازی ملخ پهبادهای سرعت پایین Development of Optimization Algorithm for Low Speed UAVs Propellers

بهینه سازی Optimization / روش شبکه گردابه ای Unsteady Vortex Lattic Method / جریان ناپایا Unsteady Flow / ملخ هوایی Air Propeller / روش مبتنی بر گرادیان Gradient Based Method

45-45632

986

ارزیابی کمی ریسک و تعیین تکرارپذیری حوادث با نگرش منطق فازی با مطالعه موردی حادثه پالایشگاه شازند اراک Quantitative Rsk Assessment and Accident Frequency Determination Based on Fuzzy Logic with Shazand Oil Refinery Accident Case Study

منطق فازی Fuzzy Logic / زنجیره مارکف Markov Chain / خوردگی Corrosion / تحلیل کمی خطرپذیری Quantitative Risk Analysis / درخت حادثه Event Tree / پالایشگاه شازند اراک.

06-45633

987

مقدمه ای بر هندسه تحلیلی صلب An Introduction to Rigid Analytic Geometry

فضاهای آفین وار Affinoid Spaces / آفین وار ریختی Affinoid Morphism / توپولوژی گروتندیک Grothendieck Topology / فضاهای حلقه دار Ringed Spases / فضاهای صلب Rigid Spaces / دوقرص Bidisk / توابع دوتحلیلی Bianalytic Maps

02-45634

988

ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن منافع تامین کننده و خریدار A Model for Supplier Selection by Considering Buyer and Supplier Benefits

انتخاب تامین کننده Supplier Selection / هماهنگ سازی زنجیره عرضه Supply Chain Coordination / منافع تامین کننده Supplier Benefits / منافع مشتری Buyer Benefits

01-45635

989

ساخت غشای اسمز معکوس با دو ویژگی گذر دبی و جداسازی بالا برای آب لب شور با سیستم فوق بحرانی Constructing Reverse Osmosis Membrane of High Flux & Rejection for Salty Water by Supercritical System

سیستم فوق بحرانی Superfluid System / ساختار غشا Structural Membrane / اسمزمعکوس Reverse Osmosis / آب لب شور Brackish Water

06-45636

990

کمینه سازی مصرف انرژی دست مصنوعی با استفاده از روش بهینه سازی ICA و طراحی شبکه عصبی برای پاسخ همزمان Energy Optimization of an Arm with Seven Degrees of Freedom Using Imperialistic Competitive Algorithm (ICA) and Designing an Artificial Neural Network

بهینه سازی انرژی. / الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm / حداقل مطلق Global Minimum / کمینه سازی انرژی Energy Minimization / دست مصنوعی Artificial Hand / بازوی هفت درجه آزادی Seven Degree of Freedom Arm

08-45638

991

استفاده از الگوریتم ژنیتک برای حل مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و فعالیت های چندروشه با امکان قطع فعالیت ها و انجام زیرفعالیت ها به صورت موازیSolving Preemptive Multimode Resource Constraint Project Scheduling Problem Considering Fast-Tracking Using Genetic Algorithm

زمان بندی پروژه Project Scheduling / محدودیت منابع Resource Constraint / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شکست فعالیت Activity Preemption / انجام موازی زیرفعالیت ها Activity Fast-Tracking

01-45639

992

تخمین نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی به روش رگرسیون چندک To Estimate Private Rate of Return to Education in Different Grades by Using Quantile Regression Approach

نابرابری دستمزد Wage Inequality / تحلیل برگشتی چندک Quantile Regression / بازدهی خصوصی آموزش Private Return to Education / تورش ناشی از انتخاب نمونه Sample Selection Bias

44-45640

993

بررسی سد چرخش حول پیوند C-N در ترکیب 2 - سیانواتیل - پیرولیدین - 1 - کربو دی تیوآت با استفاده از دینامیک تشدید مغناطیس هسته پویا Dynamic NMR Study of 2-Cyanoethyl-Pyrrolidine-1-Carbodithioate

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / پیوند سی - ان C-N Bond / 2 - سیانواتیل - پیرولیدین - 1- کربودی تیوات 2-Cyanoethyl Pyrolidine-1-Carbodithioate

03-45641

994

نانولیتوگرافی میدان نزدیک با جاذب اشباع شونده در طیف نور مرئی Visible Light Saturable Absorber Near-Field Nanolithography

نانولیتوگرافی نوری با جاذب اشباع شونده Visible Ligth Saturable Absorber Nanolithography / مدل غیرپیرامحوری برداری Vectorial Non-paraxial Model / ماشین تمام نوری لیتوگرافی All-Optical Lithography Machine

04-45642

995

مدل سازی انحلال رسوب استخرهای تبخیر کارخانه UCF اصفهان Modeling of Dissolution of Sluge from Evaporation Lagoons of Isfahan's UCF Plant

مدیریت پسماند Waste Management / انحلال Dissolution / مدل سازی MODELING / مخزن های همزن دار Stteried Tanks / روش تعمیم نتایج Scale Up method / استخرهای تبخیر Evaporation Ponds / کارخانه فرآوری اورانیوم Uranium Conversion Facilities (UCF)Plant

46-45643

996

بررسی تقاضای خدمات تلفن همراه شرکت همراه اول Investigation of Hamrahe-Aval Demand Services

تخمین تقاضا Demand Estimation / کشش تقاضا Demand Elasticity / بازار موبایل Mobile Market / مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده ال Amost Demand Idea System (AIDS))Model

44-45645

997

مقایسه هزینه های واقعی اجرای کار با مبالغ فهرست بهای ابنیه و ارائه راهکار جهت تطابق این دو هزینه Suitable Cost Escalation Indices for Volatile Economic Conditions

تورم Inflation / مبالغ فهرست بها ابنیه Unit Cost Indices / هزینه های واقعی اجرای کار Actual Construction Cost / شاخص هزینه های ساخت و ساز Construction Cost Indices

09-45646

998

تحلیل دینامیکی شتاب سنج های میکروالکترومکانیکی و طراحی استاپر الاستیک جهت حفاظت از آنها در برابر شوک های مکانیکی Dynamic Analysis of Microelectromechanical Accelerometers and Designing a Elastic Stopper to Protect Them Against Mechanical Shock

میکروتیر Microbeam / شوک مکانیکی Mechanical Shock / شتاب سنج های میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical (MEMS)Accelerometers

08-45648

999

سیستم شناسایی خودکار زبان اشاره فارسی با استفاده از دستکش سنسوردار An Automatic Persian Sign Language Recognition System Using Sensory Glove

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / تشخیص جمله Sentence Recognition / دستکش حسگری Sensory Glove / زبان اشاره فارسی Persian Sign Language / واحد اندازه گیری اینرسی Inertia Measurement Unite (IMU) / شناسایی پیوسته Continuous Recognition

58-45649

1000

تولید گرافن و اکسید گرافن و عامل دار کردن آن به منظور جذب اورانیوم Synthesis and Functionalization of Graphene for Uranium Adsorption

اورانیوم Oranium / اکسید گرافن Graphene Oxide / گرافن Graphene / گرافن عامل دار Functionalized Graphene

46-4565

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

جداسازی و پیش تغلیظ نانوذات طلا و نقره با استفاده از روش استخراج در نقطه ابریSeparation and Preconcentration of Gold and Silver Nanoparticles Using Cloud Point Extraction

جداسازی Separation / شناسایی Identification / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / محیط آبی Equeous Media / نقطه ابری شدن Cloud Point / استخراج Extraction

03-45651

1002

تحلیل و راستی آزمایی یک برنامه آزمون انطباق پروتکل مسیریابی Analysis and Verification of a Routing Protocol Conformance Test Program

مدل سازی صوری Formal Modeling / پروتکل مسیریابی OSPF Ospf Routing Protocol / درستی یابی Verification / آزمون انطباق Conformance Test / تجهیزات آزمایش Test Equipment / مورد آزمون Test Case / شبکه پتری رنگی Colored Petri Net

19-45652

1003

بررسی پایداری اتحادیه های کلان با تمرکز بر اتحادیه اروپا و با استفاده از منطق نظریه طراحی اصل محور Sustainable Analysis of Unions Uses Axiomatic Design Theory with Focus on European Union

یکپارچگی INTEGRATION / پایداری Stability / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / ماتریس ساختار طراحی Design Structure Matrix / اتحادیه اروپا European Union (EU)

44-45653

1004

مدل سازی دینامیکی و کنترل یک وسیله نقلیه دوچرخ تک محور بر روی سطوح شیبدار و لغزنده Improvement of Dynamic Modeling and Control of Single-axis Two wheeled Vehicle

کنترل هیبرید Hybrid Control / تزویج حس گر Sensor Fusion / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / وسیله نقلیه دوچرخ تک محور Two Wheeled Single Axis Vehicle / تعقیب نقطه ای Set-Point Tracking

08-45654

1005

تثبیت آنزیم آلفا - آمیلاز بر روی ذرات نانوکامپوزیتی مغناطیسی سیلیکا و بررسی ویژگی های نانوزیست کاتالیست به دست آمده α-Amylase Immobilization on Nanocomposite Magnetic Silica Particles and Characterization of the Prepared Nanobiocatalysts

تثبیت آنزیم Enzyme Stabilization / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / آنزیم آلفا - آمیلاز Alpha Amylase Enzyme / پلی اتیلن ایمین Polyethylenimine / نانوذرات مغناطیسی سیلیکا Magnetice Silica Nanoparticles / نانوذرات مغناطیسی سیلیکا - پلی اتیلن - ایمین Magnetice Silica Nanoparticle-Polyethylene-Imine

06-45655

1006

تعیین موقعیت فصل مشترک جریان دو فاز حلقوی با استفاده از روش Level Set Level Set Approach for Capturing Interface Position of Annular Two-Phaseflow

فصل مشترک Interfaces / جریان دو فاز حلقوی Annular Two Phase Flow / روش مکان هندسی Level Set Method / الگوریتم سیمپل Simple Algorithm

08-45656

1007

توافق بیزانتین در شبکه های متحرک موردی Byzantine Agreement on Mobile Ad-Hoc Networks

سیستم توزیع شده Distributed System / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / توافق اخلال گرانه Byzantine Agreement / اجماع اخلال گرانه Byzantine Consensus / اجماع تحمل پذیری خطا Fault-Tolerant Consensus / توافق دقیق Accurate Agreement

52-45657

1008

برآورد میانگین کم اظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران Estimation of Self-Employed Households’ Average Income Under-reporting in Iran

کم اظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد Income Under-Reporting of Self-Employed Households / مالیات گریزی Tax Evasion / رویکرد مبتنی بر هزینه Expenditure Based Method / منحنی انگل Engel Curve

44-45658

1009

تشخیص و شناسایی عیب و خرابی در سیستم های رباتیک Fault Detection and Identification in Robotic Systems

بازوی مکانیکی ربات Robot Manipulator / تشخیص خطا Fault Detection / جداسازی خرابی Fault Isolation / روش های تطبیقی Adaptive Schemes / روش های مقاوم Robust Schemes / روش های تطبیقی - مقاوم Robust-Adaptive Schemes

05-45659

1010

تعمیم نامساوی هوفدینگ در فوق مارتینگل ها Extending Hoeffding's Inequality for Supermatingales

مارتینگل ها MARTINGALES / روش حد بالایی Upper Bound Method / نامساوی هوفدینگ Hoeffding's Inequality / فوق مارتینگل Supermartingale

02-45660

1011

نانوساختار نیکل به روش آبکاری پالسی Nickel Nano Particles Pulse Electrodeposition

نانوذرات Nanoparticles / آبکاری پالسی Pulse Plating / ریخت شناسی Morphology / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / نیکل NICKEL / طیف سنجی الکترونی اشعه ایکس X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

57-45661

1012

پاک سازی خاکهای آلوده به هیدروکربن ها سیکلی با استفاده از سورفکتان های گیاهی Remediation of Polycyclic Aromatics Hydrocarbons- Containated Soils Using Plant-Derived Biousurfactants

هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / فنانترن Phenanthrene / زیست فعال سطحی Biosurfactant / شستشوی خاک Soil Washing / ساپونین Saponin

06-45662

1013

بهبود فرکانس و توان کاری بیشینه، استخراج پارامترهای ساخت و ارائه طرح قابل ساخت برای تولید کننده پالس مایکروویو توان بالا به روش خطوط انتقال غیرخطی با ساختار های تناوبی سوییچ های گازی Optimization of Maximum Frequency and Power, Extraction of Parameter Data and Final Publication Design of High Power Microwave Pulse Generation Using nonlinear Transmission Line with the Periodic Structure of the Gas Switch

ساختار تناوبی Periodic Structure / مدارهای معادل Equivalent Circuits / تخلیه Discharging / خط انتقال غیرخطی Nonlinear Transmission Line / بهبود فرکانس بیشینه Maximum Frequency Optimization / توان کاری بیشینه Maximum Operating Power / مایکروویو توان بالا High Power Microwave Pulse / کلید گازی Gas Switch

05-45663

1014

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال ایجاد شده در کامپوزیت Al/SiC با استفاده از لایه واسط پودری An Investigation on Microstructure and Mechanical Properties of TLP Bonded Al/SiC Composite Using Powder Technique

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / همگن سازی HOMOGENIZATION / کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با کاربید سیلیسیم Aluminum-Silicon Carbide Composite / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / لایه واسط پودر مس Cupper Powder Interlayer

07-45664

1015

الگوریتم های برای ساده سازی مسیر Algorithms for Path Simplification

هندسه محاسباتی Computational Geometry / ساده سازی مسیر Line Simplification / الگوریتم Algorithm / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / نظریه هموتوپی HOMOTOPY THEORY

19-45665

1016

ارائه الگوریتم مضاعف سازی داده برای بهبود کارایی در مراکز داده ابری A Data Replication Algorithm to Improve Performance of Cloud Data Centers

رایانش ابری Cloud Computing / دسترس پذیری Availability / مقیاس پذیری Scalability / مرکز داده Data Center / رونوشت برداری از داده Data Replication / محبوبیت داده Data Popularity

19-45667

1017

بررسی ضعف ها و عوامل تاثیرگذار بر فرایند ساخت و ساز مسکونی مطالعه موردی: استان فارس An Investigation on Deficiencies and Factors Affecting Construction Procedure; Case Study: Fars Province

پرسشنامه Questiondire / فارس (استان) Fars (Province) / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / سازه های فولادی Steel Structures / رتبه بندی رایج ترین ضعف ها Rating the Most Common Defects / دلایل ایجاد کننده ضعف ها Source of Defects

09-45668

1018

دیوار برشی موج دار فولادی با و بدون بازشو با درنظر گیری زوایای موج گوناگونCorrugated Steel Shear Walls with and Without Openings, with Regard to Different Angles of Corrugation

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / بازشو Opening / اتلاف انرژی Energy Dissipation / سختی اولیه Initial Stiffness / ورق موج دار ذوزنقه ا ی Trapezoidally Corrugated Plate / مقاومت نهایی Ultimate Strength

09-45669

1019

فرود خودکار بالگرد بدون سرنشین روی سکوی متحرک با استفاده از بینایی ماشینMachine-Vision-Based Auotomatic Landing of Unmanned Helicopter

بالگرد بدون سرنشین Unmanned Helicopter / فرود خودکار Automatic Landing / بینایی ماشین Machine Vision / معادله ریکاتی وابسته به حالت State Dependent Riccati Equation

45-45670

1020

پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی کشاورزی با زنجیره مارکوف با استفاده از داده های ماهواره ای و شاخص بارش استاندارد Forecasting the Possibility of Agricultural Drought using Markov Chain Based on Satellite data and Standard Precipitation Index

ضریب همبستگی Correlation Coefficient / زنجیره مارکف Markov Chain / شاخص پوشش گیاهی Normalized Difference Vegetation Index / شاخص بارش استاندارد Standard Precipitation Index (SPI) / پیش بینی خشکسالی کشاورزی Agricurtural Drought / حوزه آبریز سد درودزن Doroodzan Dam Basin

09-45671

1021

بررسی و اصلاح ساختارهای سازمانی و فرایندهای اصلی در پروژه های معدنیInvestigation and Correction of Major Processes in Mineral Projects with Organization Structure

فرایند کسب و کار Business Process / ساختار سازمانی Organizational Structure / مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Business Process Reengineering (BPR) / پروژه های معدنی Mining Projects

54-45672

1022

نگاشت های هارمونیک و رویه های با انحنای میانگین ثابت Harmonic Maps and Constant Mean Curvature Surfaces

رویه های کمینه Minimal Surfaces / انحنای میانگین ثابت Constant Mean Curvature / نگاشت هارمونیک Harmonic Map

02-45673

1023

یونیزاسیون و شکستن مولکول کلرین در اثر تابش لیزر تیتانیم سفایر فمتوثانیهIonization and Dissociation of the Chlorine Molecule by the Femtosecond Ti: Sapphire Laser Radiation

یونیزاسیون Ionization / احتمال یونیزاسیون Ionization Probability / لیزر تیتانیوم سفایر Titanium Sapphire Laser / مولکول کلر Chlorine Molecule

04-45674

1024

پایش بارش به روش ترکیب بارش مشاهداتی زمینی و محصول ماهواره ای بارش PERSIANN (منطقه مورد مطالعه: حوضه دریاچه ارومیه) Monitoring of Precipitation By Merging Surface Gauge Measurements and PERSIANN Satellite Precipitation Product (Case Study: Lake Urmia Basin)

روش بیزی Baysian Method / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / بارش ماهواره ای تولیدی شبکه عصبی مصنوعی Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information Using Artificial Neural Networks (PERSIANN) / ریز مقیاس کردن Downscaling

09-45675

1025

مدل سازی و شبیه سازی تشکیل عقیده در شبکه های پویای پیچیده با استفاده از سیستم های چندعاملی Multi Agent Systems for Modeling the Opinion Formation Phenomenon in Complex Dynamical Networks

انتشار اطلاعات Information Diffusion / بهینه سازی Optimization / بهینه سازی محدب Convex Optimization / یادگیری بیزی Bayesian Learning / سیستم چندعاملی Multiagent System / تشخیص مجامع Community Detection / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / شبکه های پویای پیچیده Complex Dynamical Networks / تشکیل عقاید Opinion Formation / ماتریس تصادفی Stochastic Matrix

19-45676

1026

ارزیابی سینتیکی، اقتصادی و افزایش مقیاس کاتالیست Co-Mo/Ɣ-Al2O3 جهت بکارگیری در فرایند گوگردزدایی با هیدروژن Kinetic Evaluations, Economical and Scale-up Studies of the Co-Mo/Ɣ-Al2O3Catalyst for Hydrodesulfurization (HDS) Process

دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / روش طراحی آزمایش ها Design of Experiments Method(DOE) / هیدروژن دهی Hydrogenation / گوگردزدایی با هیدروژن Hydrodesulfurization / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / هیدروژن کافت Hydrogenolysis / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / کاتالیزور کبالت - مولیبدن بر پایه گاما آلومینا Cobalt-Molybdenum Gama Alumina (CoMo/r-Al2O3)Catalyat

06-45677

1027

شبیه سازی حرارتی بیوهیپ Thermal Simulation of Bioheap

شبیه سازی حرارتی Thermal Modeling / کالکوپیریت Chalcopyrite / فروشویی زیستی Bioleaching / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria / باکتری مزوفیل Mesophile Bacteria

07-45679

1028

مدل سازی جاه های افقی در مخازن ترک دار طبیعی با مدل تخلخل دوگانه/تراوایی دوگانه Horizontal Well Modeling in Naturally Fractured Reservoirs Using Dual Porosity-Dual Permeability Model

مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / چاه های افقی Horizontal Wells / روش منبع نقطه ای Point Source Method / مدل تخلخل دوگانه - نفوذپذیری دوگانه Dual Porosity-Dual Permeability Model

08-45680

1029

اندازه گیری و کنترل چگالی و سطح در واحدهای پلی پروپیلن Density and Level Monitoring and Control in Polypropylene Plants

پلی پروپیلن Polypropylene / کنترل توزیع شده Distributed Control / اندازه گیری چگالی Density Measurements / کنترل چگالی Density Control

55-45682

1030

مدل سازی و کنترل سرعت میکروربات دوپای A - شکل با دینامیک غیرخطی هیبریدیVelocity Control of an A-shaped Microrobot with Nonlinear and Hybrid Dynamic

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / کنترل هیبرید Hybrid Control / ریزربات Micro Robot

08-45683

1031

شکل گیری مفهوم علم نزد هایدگر بر پایۀ آثار پیش از «هستی و زمان» The Course of Martin Heidegger’s Notion of Science in His Early Thought,Based on Works Preceding Being and Time

پدیدارشناسی Phenomenology / مساله مارتین هایدگر Martin Heidegger Problem / رویکرد نظری Theoretical Approach / بحران علم Crisis of Science / علم به مثابه کنش Science as an Action

42-45684

1032

داده کاوی روی سیگنال های تخلیه جزئی مدل های عیب در ترانسفورمر قدرت Data Mining on Partial Discharge Signals of Power Transformer’s Defect Models

داده کاوی Data Mining / ترانسفورمر قدرت Power Transformer / تخلیه جزئی Partial Discharge / مدل های عیب عایقی Insulation Defect Models

05-45685

1033

بررسی اکستروژن داغ AA2017-10%SiCp Study on Hot Extrusion of AA2017-10%SiCp

شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / توزیع کرنش Strain Distribution / توزیع دما Tempreture Distribution / اکستروژن گرم Hot Extrusion / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite

07-45686

1034

زمان بندی ماشین های موازی غیرهمسان با درنظرگرفتن زمان آماده سازی و آزادسازی کارها و امکان پردازش آن ها به وسیله ی دسته ای از ماشین ها با هدف کمینه کردن مجموع دیرکرد و زودکرد کارها Unrelated Parallel Machine Scheduling Problem with Sequence Dependent Setup Times and Release Dates and Machines Eligibility with Minimization of Total Tardiness and Earliness

زمان آماده سازی Preparation Time / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / محدودیت پردازش روی ماشین های خاص Machine Eligibility Constraint / ماشین های موازی غیرهمسان Unrelated Parallel Machines / مجموع دیرکرد و زودکرد کارها Total Tardiness and Earlines

01-45687

1035

افت انرژی کوارک سنگین در پلاسمای کوارک ‐ گلوئون Energy Loss of a Heavy Quark Moving Through Quark-Gluon Plasma

دینامیک کوانتمی رنگ Quantum Chromo Dynamics / نیروی پسا DRAG FORCE / کوارک سنگین Heavy Quark / دوگانی گرانش - میدان ADS/CFT Duality / رژیم هیدرودینامیک Hydrodynamics Regime

04-45688

1036

تاثیر مؤلفه گهواره ای تحریک ورودی به پی بر روی رفتار غیرارتجاعی سازه های چند درجه آزادی The Effect of Rocking Foundation Input Motion on Inelastic Behavior of Multi Degree of Freedom Structures

اندرکنش حرکت شناسی Kinematics Interaction / رفتار غیرارتجاعی Inelastic Behavior / سازه های چنددرجه آزادی Multi-Degree of Freedom Structures / اندرکنش حرکت شناسی Kinematics Interaction / پی مدفون Embedded Foundation / مولفه گهواره ای Rocking Component

09-45689

1037

مدل سازی و پیش بینی تحلیلی و تجربی وقوع ارتعاشات لرزشی در فرایند فرزکاری دیواره های نازک Analytical and Experimental Modeling and Predicting Chatter Occurrence during Thin-walled Parts Milling

گوشواره پایداری Stability Lobe / فرزکاری اجزای جدارنازک Milling Thin-Walled Parts / پایداری ارتعاشات لرزشی Chatter Stability / دینامیک قطعه کار Part Dynamics

08-45690

1038

یک سامانه همبستگی سنجی هشدارها با قابلیت تحلیل چند هزار رخداد در ثانیه An Alert Correlation System with the Throughput of Multi-Thousands Events per Second

معماری Architecture / همبسته سازی هشدار Alert Correlation / برون دهی Throughput / ابرهشدار Meta-Alert / فیلترهای آماری Statistical Filters

52-45691

1039

توسعه ی منحنی های شکنندگی برای ساختمان های بتنی دارای عایق لرزه ایDeveloping Fragility Curves for Seismic Isolated Reinforced Concrete Structures

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / پارامتر شدت لرزه ای Seismic Intensity Parameter

09-45692

1040

توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه بتن مسلحDevelopment of Seismic Fragility Curves for Reinforced Concrete Tall Buildings

ساختمان های بلند High Buildings / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / نرم افزار OpenSees OpenSees Software

09-45693

1041

مدل سازی پالایش خون در بستر مویرگی گلومرول کلیه Blood Filteration Modeling in the Glomerular Capillary Network

مدل شبکه ای Network Model / شبکه مویرگی Capillary Network / پالایش خون Blood Filtration / گلومرول Glomerul / مدل همگن Homogeneous Model

08-45694

1042

سنتز بهینه سازی ذاتا ایمن فرایندهای شیمیایی Inherently Safer Synthesis and Optimization of Chemical Processes

بهینه سازی Optimization / تحلیل پیامد Consequence Analysis / ایمنی ذاتی Inherent Safety / سنتز فرایند Process Synthesis / طرح بهینه ذاتا ایمن Inherenly Safer Optimum Design

06-45695

1043

تحلیل اکسرژی در طراحی بخش بازیابی حرارت کوره های (Steam-Methane Reforming (SMR Exergy Analysis on Design of SMR Preheating Exchangers

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / تبدیل متان بابخارآب STEAM METHANE REFORMING / قسمت بازیابی حرارتی Heat Recovery Section

06-45697

1044

بررسی جداسازی آنزیم با استفاده از سیستم دو فازی - آبی حاوی پلیمر و نمکEvaluation of Process Partitioning of Enzyme in Polymer-Salt Aqueous Two-PHase Systems

سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / مدل سازی MODELING / آنزیم اینورتاز Invertase Enzyme / ضریب توزیع پذیری Partitioning Coefficient

06-45698

1045

بهینه سازی سایز و عملکرد قطب های انرژی تحت شرایط عدم قطعیت Optimization of Size and Operation of Energy Hub Considering Uncertainty

مدل سازی عدم قطعیت Uncertainty Modeling / خودروهای الکتریکی Electric Motor Vehicles / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming

05-45699

1046

مسایل توافق تقریبی در سیستم های توزیع شده Approximate Agreement Problems in Distributed Systems

منطق فازی Fuzzy Logic / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / سیستم توزیع شده Distributed System / توافق تقریبی Approximate Agreement / توافق اخلال گرانه Byzantine Agreement

52-45700

1047

استراتژی کنترل بهینه ی توان در یک خودروی هیبرید به کمک روش های هوش مصنوعی Optimum Power Management Strategy for a Hybrid Vehicle Via Artificial Intelligence

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / اندازه بندی اجزاء Component Sizing / خودروی هیبرید الکتریکی Hybrid Electric Vehicle (HEV) / مدیریت توان Power Management / سطح شارژ باطری State of Charge / تابع پاداش Reward Function / تقسیم توان Power Split

58-45702

1048

بکارگیری یادگیری منیفلد برای پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام Using Manifold Learning for ECG Processing

سیگنال های قلبی Electrocardiogram / کاهش ابعاد Dimensionality Reduction / یادگیری مبتنی بر خمینه Manifold-Based Learning

05-45703

1049

مدل سازی و بهینه سازی فنی و اقتصادی مصرف انرژی در گلخانه ها با استفاده از فناوری های نوین و انرژی های تجدیدپذیر 

انرژی Energy / اتلاف حرارتی Heat Losse / بهینه سازی Optimization / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / سیستم گرمایش Space Heating System / گل خانه Greenhouse

46-45705

1050

تحلیل ارتعاشات اتفاقی فرکانس بالای یک صفحه تقویت شده دارای گشودگی به روش اجزای محدود انرژی و ارزیابی تجربی "Energy Finite Element Method for High Frequency Random Vibrations Analysis of a Reinforced Beam-Plate with a Cutout and Experimental Validation "

صفحه های تقویت شده Reinforced Plats / ارتعاش فرکانس بالا High Frequency Vibration / تحلیل اجزای محدود انرژی Energy Finite Element Analysis (EFEA) / چگالی انرژی Energy Density / ارتعاش تجربی Experimental Vibration

45-45708

1051

جداسازی و تصفیه امولسیون روغن برش به روش الکتروکواگولاسیون Separation and Treatment of Cutting Oil Emulsions using Electrocoagulation

انعقاد الکتریکی Electrocoagulation / روغن برش Cutting Oil / امولسیون روغن - آب Oil-Water Emulsion

03-45709

1052

توسعه مدل چندمنطقه ای احتراق همگن تراکمی Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) Combustion Simulation using a Multi-Zone Chemical kinetics Model

موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / مدل تک منطقه ای Single-Zone Model / آغاز احتراق Combustion Start / کنترل احتراق Combustion Control / گاز سنتزی Reformer Gas / مدل چندمنطقه ای Multi-Zone Model

08-45710

1053

مدلی در چارچوب نظریه میدان برای اصطکاک ایستایی بر اساس نظریه الاستیسیته 

نظریه کشسانی Elasticity Theory / نظریه میدان ها (فیزیک) Field Theory(Physics) / اصطکاک ایستایی Static Friction

04-45711

1054

چالش های علمی و فلسفی فرضیه ی تکامل Scientific and Philosophical Challenges of Theory of Evolution

تکامل Evolution / داروینیسم Darwinism / طبیعت گرایی Naturalism / انتخاب طبیعی Natural Selection / خلقت گرایی Creationism / چالش های علمی Scientific Challenges / چالش های فلسفی Philosophical Challenges

42-45712

1055

الگوریتم های تخمین کانال تنک Algorithms for Sparse Channel Estimation

تخمین کانال تنک Sparse Channel Estimation / پردازش سیگنال تنک Sparse Signal Processing / کران کرامر - رائو Cramer-Rao Bound

05-45713

1056

تحریک غیرمستقیم نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با عناصر خاکی نادر جهت کاربرد در درمان فوتودینامیک Indirect Sensitization of Doped Titanium Dioxide Nanoparticles for Photodynamic Therapy Application

روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / عنصر خاکی کمیاب Rare Earth Element / درمان فوتودینامیک Photodynamic Therapy / نانوذرات آپکانورژن Upconversion Nanoparticles

07-45714

1057

زیرگروه فراتینی (GLn (D The Frattini Subgroup of GLn (D)

زیرگروه فراتینی Frattini Subgroup / گروه ضربی Multiplicative Group / میدان موضعی Local Field / میدان سرتاسری Global Field

02-45715

1058

مدل سازی یک بعدی فرایند تبادل گاز و احتراق موتور جرقه ای به منظور بهینه سازی زمان بندی، بازشدگی و میزان باز بودن سوپاپ هوا One Dimensional Numerical Simulation of Gas Exchange and Combustion Processes in a Port Fuel Injected Gasoline Engine to Optimize Intake Valve Lift, Timing, and Duration

مدل سازی موتور ENGINE MODELING / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / نرم افزار Design Expert Design Expert Software / زمان بندی متغیر سوپاپ Variable Valuee Timing / بهینه سازی Optimization / نرم افزار GT-Suite GT-Suite Software

08-45716

1059

تخمین خودکار مدار ماهواره در منظومه ماهواره ای ناوبری محلی Autonomous Orbit Estimation for Regional Navigation Satellites

فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / معادله گوس GAUSS EQUATION / منظومه ناوبری محلی Regional Navigation Satellites / تخمین خودکار مدار Autohomous orbit Estimation / موقعیت نسبی Relative Position / روش کاول Cowell Method

45-45717

1060

طراحی آنتن آرایه ای شکافی موجبری قابل تنظیم به روش الکتریکی با دیود ورکتورElectrically Tunable Waveguide Slot Array Antenna Using Varactor Diodes

نمادهای تشعشعی آنتن ANTENNA RADIATION SYMBOLS / آنتن آرایه ای شکافی موجبری Waveguide Slot Array Antenna / دیود ورکتور Varactor Diode

05-45718

1061

الگو سازی عددی انتشار امواج صدا در یک محیط غیرهمگن و متحرک در لایه گرد سپهر جو Numerical Modeling of Propagation of Sound Waves in an Inhomogeneous and Moving Medium of the Atmospheric Troposphere Layer

جو Atomosphere / مدل سازی عددی Numerical Simulation / انتشار امواج صدا Sound Propagation / محیط غیرهمگن Inhomogeneus Medium / لایه گرد سپهر Troposphere Layer

45-45719

1062

بررسی عملکرد پیل الکترولیز میکروبی با استفاده از پساب صنایع غذایی Investigation of Microbial Electrolysis Cell Using Wastewater from Food Industries

پیل الکترولیز میکروبی Microbial Electrolysis Cell / هیدروژن HYDROGEN / تصفیه پساب Waste Treatment

06-45720

1063

جمع آوری بهینه داده در شبکه های حسگری بی سیم Efficient Data Collection in Wireless Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / طول عمر شبکه Network Lifetime / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / چاهک متحرک Mobility Sink / چندین چاهک Multi-Sink

52-45721

1064

شبیه سازی و ارزیابی انعکاس سنجی موج میلیمتری جهت تشخیص سرطان پوستSimulation and Assessment of Millimeter-Wave Reflectometry for Detection of Skin Cancers

موج میلیمتری Millimeter Wave / تقریب محیط موثر Effective Medium Approximation / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / پوست (انسان) Skin (human) / سرطان پوست Skin Cancer / انعکاس سنجی Reflectometry

55-45722

1065

ساخت و ارزیابی داربست استخوانی نانوکامپوزیتی با پایه ی نشاسته ی ترموپلاستیک Fabrication and Characterization of Thermoplastic Starch Based Nanocomposite for Bone Scaffold

مهندسی بافت Tissue Engineering / داربست استخوانی Bone Scaffold / نانوکامپوزیت Nanocomposite / مواد زیستی Biomaterials / نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch / داربست نانوکامپوزیتی Nanocomposite Scaffold / اتیلن وینیل الکل Ethylene Vinyl Alcohol / فورستریت Foresterite / ویتامین ای Vitamine E

07-45723

1066

مشاهده رژیم جریان و بررسی تجربی عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانی با سیال عامل مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی Visualization of Flow Pattern and Experimental investigation of Thermal Performance in a FerroFluid Charged Pulsating Heat Pipe

عملکرد حرارتی Thermal Performance / میدان مغناطیسی زمین Geomagnetic Field / توان حرارتی Heating Power / نسبت پرشدگی Filling Ratio / مقاومت به حرارت Heat Resistance / محلول مغناطیسی Ferrofluid / لوله حرارتی نوسانی صفحه ای Flat-Plate Pulsating Heat Pipe

08-45724

1067

تعمیم نظریه چرن - ویل به کلاسی از کلاف های نامتناهی بعد Chern–Weil Theory Extended to a Class of Infinite Dimensional Bundles

عملگر شبه دیفرانسیل Pseudo Differential Operator / خمینه های نامتناهی بعد Infinite Dimensional Manifolds / رد وادزیسکی Wadzicki Trace / رد نشان پیشرو Leading Symbol Theory / نظریه چرن - ویل Chern-Weil Theory

02-45726

1068

حرکت براونی شاخه ای هذلولوی Hyperbolic Branching Brownian Motion

حرکت براونی Brownian motion / فضای هذلولوی Hyperbolic Space / فرایند شاخه ای Branching Process

02-45725

1069

تعیین تابع هدف مرکب در بررسی دینامیک واحد BTX 

توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پیامد زیست محیطی Environmental Impact / ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment / رفتار دینامیکی بهینه Optimum Dynamic Behaviour / تابع هدف دینامیکی Dynamic Objective Function

06-45727

1070

بررسی سه بعدی رفتار لرزه ای مخازن روزمینی استوانه ای مهار شده با سقف ثابت تحت اثر اندرکنش خاک و سازه Seismic Behavior Evaluation of Anchored Cylindrical Fixed Roof Storage Tanks with Soil-Structure Interaction Effect

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مرزهای جاذب انرژی Transmitting Boundaries / مخزن های انعطاف پذیر Flexible Storage Tank / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction

09-45728

1071

شبیه سازی عددی عملکرد سیستم تهویه ساکاردو در سناریو های آتش سوزی تونل ها Numerical Simulation of Saccardo Ventilation System in Tunnel Fire Scenarios

پروفیل سرعت Velocity Profile / پروفیل دما Temperature Profile / تونل های جاده ای Road Tunnels / تهویه طولی Longitudinal Ventilation / سیستم ساکاردو Saccardo System / منبع آتش Fire Source / شیب تونل Tunnel Slope / نرخ دبی القایی Induced Flow Rate

08-45729

1072

اتصال فولاد زنگ نزن 420 به زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با استفاده از نانو خمیر نیکل و نقره Joining of Yttria Stabilized Zirconia to Stainless Steel 420 by Nickel & Silver Nano Paste

نانوذرات Nanoparticles / نیکل NICKEL / نقره SILVER / زیرکونیای پایدار شده با ایتریا Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ) / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / تف جوشی Sintering / اتصال سرامیک - فلز Metal-Ceramic Joint / نانوخمیر Nanopaste

07-45730

1073

مدل سازی کانال برای سیستم های MIMO در محیط داخل ساختمان با استفاده از رهگیری پرتو MIMO Channel Modeling in Indoor EnvironmentsUsing Ray Tracing

رهگیری پرتو Ray Tracing / محیط داخل ساختمان Indoor Environment / باند باریک Narrow Band / باند وسیع Wideband / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / مدل کانال بر اساس همبستگی Correlative Channel Model

05-45731

1074

شبیه سازی عددی و تحلیل نانوالکترودیپازیشن Numerical Simulation and Analysis of Micro Nanoelectrodeposition

لیتوگرافی LITHOGRAPHY / نهشت برقی Electrodeposition / روش لیگا Lithography Galvanoformung Abformung (LIGA) / ریزماشین کاری سطحی Surface Micromachining / حرکت سطح تماس Contact Area Movement

08-45733

1075

بررسی تغییرات چرخه ای سیاست مالی طی چرخه های تجاری در کشورهای صادر کننده نفت 

سیاست های مالی Fiscal Policies / دوره تجاری Business Cycle / سیاست مالی هم چرخه ای Procyclicality / سیاست مالی ضد چرخه ای Countercyclicality / سیاست مالی غیر چرخه ای Acyclicality

44-45734

1076

بررسی استراتژی های با نسبت ثابت در محیط تکاملی با استفاده از یک مدل عاملی برای سودهای تقسیمی Fixed-Mix Rules in an Evolutionary Market Using a Factor Model for Dividends

تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / نظریه سبد مالی تکاملی Evolutionary Portfolio Theory / مدل عاملی سود تقسیمی Divided Factor Model / استراتژی های سرمایه گذاری با نسبت ثابت Constant-Proportions Strategies

44-45735

1077

بررسی عددی انتقال و رسوب نانوذرات در عبور از موانع بیضوی با روش شبکه بولتزمنNumerical Investigation of Nano-Particles Dispersion and Deposition in Crossing of Elliptical Obstacles Networkusing Lattice Boltzmann Method

انتقال و جذب ذرات Aerosol Transport / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / موانع بیضوی Elliptical Obstacles

08-45736

1078

بررسی اثر سرعت بر روی تغییرپذیری سینماتیکی و پایداری دینامیکی بالاتنه در حرکات تکراری فلکشن - اکستنشن در صفحه ساجیتال در بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی و افراد سالم The Effect of Speed on Kinematic Variability and Dynamic Stability of Trunk in Subjects with and without Nonspecific Low back Pain during a Sagittal Repetitive Flexion Extension Movements

حرکات فکلشن/اکستنشن Flexion/Extension / کمردرد Low Back Pain / تغییرپذیری Variability / پایداری موضعی Local Stability / پایداری چرخشی Orbital Stability

08-45737

1079

خلاصه ساز استخراجی تک سندی متون روایی مبتنی بر عملکرد ذهن انسانExtractive Summarization based Cognitive Science of Human Mind for Narrative Text

خلاصه ساز استخراجی Extractive Summarization / علوم زبان شناختی Cognitive Science / متون روایی Narrative Text

31-45738

1080

مدل سازی پخش و پراکنش آلاینده ها درون تونل های شهری جهت تخمین ضرایب انتشار مطالعه موردی: تونل رسالت Exposure Level of Vehicle Cabins to Particulate Matter and Gaseous Contaminations: Experimental Investigation and Theoretical Modeling of Influential Factors

تونل های اتومبیل رو Traffic Tunnels / اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides / تونل رسالت Resalat Tunnel / توزیع منوکسید کربن Carbone Monoxid Distribusion / ضریب انتشار Emission Factor

09-45739

1081

مدل سازی دینامیکی عملگر های جدید خراش - محرک با مکانیزم حرکت جهش به عقب Dynamics Modeling of new Scratch-drive Actuators with Bounce back Mechanism (BSDA)

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / میرایی لایه کوبشی Squeeze Film Damping / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation / مساله تماس Contact Problem / ضربه Impact

08-45740

1082

مدل سازی عضلات چهارسررانی و طراحی دستگاه تقویت عضلات مبتنی بر سیال رئولوژیک مغناطیسی Modeling of Human Quadriceps Muscles and Design of a Magnetorheological Fluid-based Muscle Strengthening Device

مدل سازی اسکلتی - عضلانی Musculoskeletal Modeling / ایزوکینتیک Isokinetic / سیال مغناطیسی رئولوژیکی Magnetorheological (MR)Fluid / الکترومیوگرافی Electromyography / عضلات چهارسررانی Quadriceps Muscles

08-45742

1083

جریان بزاق در یک آزمایشگاه روی تراشه تحت نیروی الکتروکینتیکس Flow of Saliva in a Lab-on-a-chip under Electrokinetic Body Force

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / آزمایشگاه روی تراشه Lob-on-a-Chip / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / سیستم ریزسیال Microfluidic System

08-45743

1084

طراحی و ساخت تقویت کننده های کم نویز و محدودکننده ها در باند فرکانسی KaDesign and Implementation of Ka band Low Noise Amplifiers and Limiters

ترانزیستور شبه اثر میدانی با حرکت پذیری الکترون بالا Pseudo High Electron Mobility Field Effect Transistor (pHEMT) / محدودکننده Limiter / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / شکل نویز Noise Figure / فناوری گالیم آرسناید Gallium Arsenaide Technology

05-45744

1085

توسعه و امکان سنجی روش های بدون مش با استفاده از شبکه های عصبی برای تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی سازه ها Development and Assessment of Meshfree Neural Network Based Methods for Linear and Nonlinear Static Analysis of Structures

تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / شبکه های عصبی Neural Networks / روش اجزای محدود عصبی Neuro-Finite Elements Method / روش بدون شبکه Meshless Method

09-45745

1086

بررسی آزمایشگاهی سرریز لبه تیز مثلثی چندتایی نا متقارن Laboratory Evaluation of Multiplex Asymmetrical Triangular Sharp Edge Weir

کانال باز Open Channel / اندازه گیری دبی Measuring the Discharge / سرریز مثلثی نامتقارن Asymmetrical Triangular Weir / ضریب شدت جریان Flow Coefficient

09-45746

1087

بررسی واکنش های دی تیوکاربامات ها با آلدهیدهای β,α - غیراشباع Investigation of Dithiocarabamates Reaction with α,β-Unsaturated Aldehydes

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / شیمی سبز Green Chemistry / افزایش مایکل Michael Addition / آلدهیدهای آلفا، بتا - غیراشباع Alpha, Beta-Unsaturated Aldehydes

03-45747

1088

مطالعه عددی تاثیر نفوذپذیر در جریان تک فاز در مواد نفوذپذیر Numerical Study of the Effect of Permeability in Single-Phase Flow in Porous Media

تخلخل Porosity / جریان داخلی Conveying Flow / مواد متخلخل POROUS MATERIALS

58-45748

1089

کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای Congestion Control in Wireless Multimedia Sensor Networks

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / شبکه های چندرسانه ای Multimedia Networks / کیفیت تصویر. / تأخیر Delay / کنترل ازدحام Congestion Control

19-45749

1090

طراحی آیرودینامیکی طبقه توربین جریان محوری Aerodynamic Design of Axial Flow Turbine Stage

بازده Efficiency / ایستانه Stator / روتور (ملخ یاگردانه) ROTOR / نسبت فشار PRESSURE RATIO / توربین جریان محوری Axial Flow Turbine / پره های توربین Turbine Blades / تلفات Losses

08-45750

1091

اثرات تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه بر اقلیم محلی حوضه آبریز Effects of Fluctuation in Urmia Lake Water Level on Local Climate of Basin

تغییر اقلیم Climate Change / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / اقلیم محلی Local Climate / مدل چرخه عمومی جو Global Circulation Model / کشت دیم Dry Cultivation

09-45751

1092

ارائه مدل اقتصادسنجی قیمت مسکن Econometric Model of Housing Prices

بازار مسکن Housing Market / اقتصادسنجی Econometrics / تابع قیمت هدانیک Hedonic Price Function / مدل های برگشتی Regression Models

01-45752

1093

تولید و بررسی خواص و رفتار نانوذرات پایه سیلیکاتی مورد استفاده در کاتد باتری های لیتیم - یونی Study of Lithium-transition Metals-orthosilicates as Cathode Materials for Li-ion Batteries

باتری های لیتیم یونی Lithium-Ion Batteries / کاتدها Cathodes / نانومواد Nanomaterials / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اورتوسیلیکات Orthosilicate

07-45753

1094

مساله زمان بندی تعمیم یافته دیرکرد جریان کارگاهی Generalized Tardiness Flow Shop Problem

توالی عملیات Sequencing / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / جریان کارگاهی تعمیم یافته Generalized Flowshop / موعد تحویل میانی Intermediate Due Date / حداقل سازی دیرکرد Minimum Tardiness

01-45755

1095

تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های رزین فنلیک - نانوالماس Preparation and Characterization of Phenolic Resin-nanodiamond Nanocomposites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / رزین فنولیک Phenolic Resin / نانوالماس Nanodiamond / خواص مکانیکی Mechanical Properties

06-45756

1096

بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های نگهبان انعطاف پذیر بلوک و مهارهای پیش تنیده Dynamic and Static Behavior of Anchored-block Flexible Retaining Structures

تغییرشکل Deformation / ضریب لرزه ای بحرانی Critical Seismic Coefficient / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / تحلیل استاتیکی Static Analysis / سازه های نگهبان انعطاف پذیر Anchored Walls / بتن پیش تنیده Prestressed Concrete

09-45757

1097

بررسی اثر سرعت سرد کردن بر ریزساختار آلیاژ مس - کروم تولید شده به روش ریسندگی مذاب Investigation on the Influence of Cooling Rate on Microstructure of CuCr25% Melt-spun Alloy

ریسندگی مذاب Melt Spinning / ریزساختار Microstructure / سرعت سرمایش Cooling Rate / ریبون های آلیاژی Ribbon

07-45758

1098

ارزیابی اعتمادپذیری یک شبکه جریان تصادفی با استفاده از همه ی نقاط کرانه بالا و کرانه پایین Evaluating Reliability of a Stochastic-flow Network in Terms of All Upper and Lower Boundary Points

اعتماد پذیری Reliability / برش کمینه Minimum Cut / روش حد بالایی Upper Bound Method / کران پایین Lower Bound / مسیر کمینه Minimal Paths

02-45759

1099

بررسی رفتار سیالات حاوی ذرات جامد معلق در میدان مغناطیسی (MRF)با استفاده از روش هیدرودینامیک ذره هموار (SPH) Numerical Simulation of Solid-fluid Mixture in Magnetic Field (MRF) Using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) Method

معادلات ماکسول MAXWELL"S EQUATIONS / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / سیال مغناطیسی رئولوژیکی Magnetorheological (MR)Fluid / شبیه سازی عددی مستقیم Direct Numerical Simulation (DNS) / روش اجزای مرزی Boundary Element Method

08-45760

1100

بررسی و شبیه سازی گسترش آتش سوزی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در تونل Investigation and Simulation of Fire Spread from a Vehicle to another in a Tunnel

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / نرم افزار شبیه ساز پویای آتش Fire Dynamic Simulator (FDS)Software / آتش در تونل Fire in Tunnel / گسترش آتش Fire Spread / انتشار دود Smoke Propagation

08-45

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

تحلیل اثر نیروگاه های بادی بر پایداری سیگنال کوچک شبکه ی قدرت Analysis the Impact of Wind Power Plants on Power System Small Signal Stability

پایداری سیگنال کوچک Small Signal Stability / توربین بادی Wind Turbine / میرایی Damping / نوسان های الکترومکانیکی ELECTROMECHANICAL OSCILLASIONS

05-45763

1102

طراحی ساخت و کنترل اسپیندل پرسرعت، مقاوم به نوسانات دور و نامیزانی جرمی ناگهانی Design, Manufacturing and Control of High Speed Spindle Resistant to Speed Fluctuations and Sudden Mass Unbalance

محور Spindle / محور سرعت بالا High Speed Spindle / ارتعاش روتور Rotor Vibration / دینامیک روتور Rotor Dynamics / یاتاقان سرعت بالا Highspeed Bearing

08-45764

1103

سنتز و کاربرد نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی پوشیده شده با بسپارهای مایعات یونیSynthesis and Application of Magnetic Nanocatalysts Cated by Ploy (Ionic Lquid) s

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties / پلیمر مایع یونی Polymeric Ionic Liquid (PIL)

03-45765

1104

بررسی تجربی اثر استپ و اسپری ریل بر عملکرد شناورهای پروازی Modeling the Effects of Step and Spray Rails on Planing Hulls Hydrodynamics

دینامیک شناور Ship Dynamic / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / شناورهای دریایی Marine Vehicle / پله Step / اسپری ریل Spray Rail

08-45766

1105

بررسی خواص الکتروشیمیایی و فتوکاتالیستی پوشش های دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با وانادیوم و گوگرد به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی Electrochemical and Photocatalytic Behaviour of V&S Doped Titania Produced with Plasma Electrolytic Oxidation

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / تخلخل Porosity / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / لایه های آلاییده با وانادیوم Vanadium Doped Layers / لایه های آلاییده با گوگرد Sulphure Doped Layers

07-45773

1106

طراحی و بهینه سازی عددی سامانه تامین هوای گرم آزمایشگاه لوله متصل موتور رم جت Design and Numerical Optimization of Hot Air Supply System of Connected-pipe Ramjet Engine Test Facility

شبیه سازی احتراق Combustion Simulation / آزمایش لوله متصل Connected Pipe Test / موتور رم جت Ram Jet Engine / سیستم تامین هوا Air Supply System / گرم کن احتراقی Vitiated Air Heater / گرم کن گاز سوز Gaseous Burner

45-45772

1107

مقایسه مدل ها و ابزارهای مختلف بررسی ریسک آسیب به ستون فقرات در حین فعالیت های باربرداری A Comparative Study between Available Lifting Tools for Assessment of Risk of Back Injuries

مدل سازی بیومکانیکی Biomechanical Modeling / ناحیه لامبار ستون مهره ها Lumbar Spine Portion / بررسی مقایسه ای Comparison Survey / مدل های بیومکانیکی Biomechanical Models / ابزارهای تحلیل باربرداری Lifting Analysis Tools / بارهای وارد بر ستون فقرات Spinal Loads

08-45771

1108

طراحی و تحلیل حافظه SRAM کم ولتاژ توان پایین Design and Analysis of Low Voltage Low-power SRAM

سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell / پایداری دینامیکی Dynamic Stability / نوسان فرایند ساخت Process Variation / حاشیه نویز ایستا Static Nois Margin (SNM) / زیرآستانه Subthreshold

05-45769

1109

ساخت آشکارسازی، کالیبراسیون میکرو عملگر یکپارچه ترموالکترومکانیکی Fabrication, Visualization and Calibration of a Novel TEM Microactuator

سیلیکون ها Silicones / میکرو محرک Micro Actuator / عملگر الکترومکانیکی حرارتی Thermoelectromechanical Actuator / نانوجاگذار Nano Positioner / پدیده شکست Diffraction Phenomena / حکاکی Etching

58-45775

1110

سنتز و اصلاح سطحی نانوذرات اکسید منگنز برای کاربرد به عنوان عامل کانتراست MRI Synthesis and Surface Modification of Manganese Oxide Nanoparticles as MRI Contrast Agent

اصلاح سطحی Surface Functionality / سیلان ها Silanes / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / ریزموج Microwave / ترسیب Precipitation / ماده حاجب Contrast Agents / نانوذرات اکسید منگنز Manganese Oxide Nanoparticles

07-45776

1111

بررسی عددی و تجربی یک جفت پروانه هم محور معکوس گرد Analysis and Experiments of Contra Rotating Propellers

تحلیل عددی Numerical Analysis / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / تونل خلاءزایی Cavitation Tunnel / پروانه معکوس گرد Contra-Rotating Propeller / هندسه پروانه Prpeller Geometry

08-45777

1112

بررسی رفتار هیدرودینامیکی سفره ماهی به روش های عددی Hydrodynamic Investigation of Manta Ray MotionUsing Numerical Methods

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روش حجم محدود Finite Volume Method / شبکه پویا Dynamic Mesh / ضریب های هیدرودینامیکی Hydrodynamic Coefficients / سفره ماهی مانتاری Manta Ray

08-45778

1113

شبیه سازی عددی جریان دو فازی لخته ای در مجاری افقی با شیب متغیر Numerical Modeling of Two Phase Slug Flow in Horizontal and Slop Variation Pipes

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جریان دوفازی Two Phase Flow / جریان لخته ای Slug Flow / تراکم پذیری Compressibility / تغییر شیب مصنوعی Artificial Slope Variation

09-45779

1114

بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر پدیده انتشار امواج با درنظرگرفتن ورودی غیریکسان تکیه گاهی Investigation of the Seismic Behavior of Buried Pipelines Subjected to Wave Propagation by Assigning phase Lag

شریان حیاتی Lifeline / لوله مدفون Buried Pipline / انتشار موج Wave Propagation / تحریکات لرزه ای غیریکسان Nonstationary Seismic Excitations / تحریکات لرزه ای غیرهمزمان Asynchronous Seismic Excitations

09-45780

1115

بهبود عملکرد بخش تشخیصی اورژانس و کاهش زمان انتظار بیماران با استفاده از شبیه سازی گسسته - پیشامد و روش تصمیم گیری چند معیاره PROMETHEEImprovement the performance of Diagnosis Department of an Emergency and Reduction Patient’s Waiting Times by Using Discrete Event Simulation and Multi-criteria Decision-making Methods, PROMETHEE

شبیه سازی گسسته پیشامد Discrete Event Simulation / بخش اورژانس Emergency Department / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / بخش تشخیصی Diagnostic Department / روش پرومتی Promethee Method

01-45782

1116

تحلیل (آماری)رمز سبک MIBS Statistical Cryptanalysis on MIBS as a Lightweight Algorithm

تحلیل تفاضل ناممکن Impossible Differential Cryptanalysis / رمزهای سبک Lightweight Algorithms / تحلیل تفاضلی Differential Cryptoanalysis / تحلیل اعمال خطای تفاضلی Differential Fault Attack

05-45783

1117

مدل بهینه سازی دومرحله ای زمان - هزینه و همترازی منابع در پروژه های تکراری با درنظرگرفتن منطق نرم و بوسیله الگوریتم ژنتیک A Two-stage Time-cost and Resource Leveling GA-Based Optimization for Repetitive Project with Soft Logic

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدیریت منابع RESOURCES MANAGEMENT / قراردادهای تکراری Repetitive Project / روش زمان بندی غیرواحد - مبنا Non-Unit-Based Method / هم ترازی منابع Resource Management / منطق نرم Soft Logic / بهینه سازی زمان - هزینه Time-Cost Optimization

09-45784

1118

مدل سازی فرایند جذب سطحی به روش حل دقیق، در بستر پرشده حاوی زئولیتAdsorption Process Modeling by Rigorous Solution Method, on the Packed Bed Filled Zeolite

جذب سطحی Adsorption / مدل سازی MODELING / ستون بستر ثابت Packed Bed Column / روش حل دقیق Rigorous Solution Method

06-45785

1119

تعیین سیاست موجودی درسیستم VMI با امکان جابجایی کالا بین انبار خرده فروشانA Model to Determine the Inventory Policy to Allow the Transshipment of Goods between Retailers Warehouses in Vendor-Managed Inventory System

نرخ تولید Production Rate / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / زنجیره عرضه سنتی Traditional Supply Chain / حمل و نقل کالا Goods Transport / مدیریت موجودی توسط فروشنده Stock Management by Seller / ان - خرده فروش N-Retailer

01-45786

1120

مطالعه و بررسی مشخصه های اشتعال و شعله پیشرانه زم استیک (کرایوژنیک)کروسین و اکسیژن مایع در یک محفظه احتراق تک انژکتوری Study of Cryogenic LOX/Kerosene Ignition and Flame Characteristics in a Single injector Combustion Chamber

محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / طراحی Design / راکتور REACTOR / شبیه سازی Simulation / سرمازایی Cryogenic

45-45787

1121

ساخت و بهینه سازی کاتالیست اکسید فلزات بر پایه آلومینا جهت حذف تولوئن از هواSynthesis and Optimization of Metal Oxide Catalysts Supported on Nano-structured Alumina for Oxidation of Toluene from Contaminated Air

تولوئن Toluene / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / اکسید فلزات Metal Oxides / گاما - آلومینا Gama-Alumina

06-45788

1122

ارزیابی آزمایشگاهی روش شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل غیرخطی سازه ها با استفاده از اجزای محدود عصبی تحت بارگذاری استاتیکی Experimental Verification of Nonlinear Analysis of Planar Truss under Static Loading by Neuro-modelers

شبکه عصبی Neural Network / تحلیل استاتیکی Static Analysis / تصدیق تجربی Experimental Verification / ارزیابی تجربی Experimental Evaluation / روش اجزای محدود عصبی Neuro-Finite Elements Method / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis

09-45789

1123

بررسی نظری و تجربی ناپایداری های سطح تماس در جریان چگال حاوی ذراتExperimental and Theoretical Study on Interfacial Instabilities of Turbidity Currents

عدد ریچاردسون Richardson Number / پایداری خطی Linear Stability / جریان گل آلود Turbidity Current / ناپایداری سطح تماس Interfacial Instability / جریان برشی دارای لایه بندی Stratified Shear Flow

08-45790

1124

طراحی و ساخت عملگر الکترومغناطیسی جهت رفع انسداد لوله های بطنی شنت مغزی Design and Manufacturing Electromagnetic Actuator for Removal Brain Shunt Ventricular Catheter Obstruction

محرک های الکترومغناطیس Electromagnetic Actuators / انسداد لوله بطنی Ventricular Catheter Obstruction / شنت مغزی Brain Shunt

08-45791

1125

توسعه روش شبکه بولتزمن طیفی هم مکانی برای حل جریان های سرعت پایینDevelopment of Chebyshev Collocation Spectral Lattice Boltzmann Method for Solution of LowSpeed Flows

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / روش طیفی چبیشف Chebyshev Collocation Spectral Method / جریان های سرعت پایین Low Speed Flows

45-45793

1126

تاثیر آزادسازی تجاری روی ساختار بازار ایران Effect of Trade Liberalisation in Market Structure in Iran

آزادسازی تجاری Trade Libralization / ساختار بازار Market Mechanism / حاشیه سود Markup / نرخ تمرکز Concentration Rate

44-45795

1127

کاهش نویز با استفاده از انحراف فرکانس توسط فیلتر FIR Noise Reduction Using Frequency Warped FIR Filter

به سازی گفتار Speech Enhancement / فیلتر وینر Wiener Filter / فیلترهای اف.آی.آر Fir Filters / روش انحراف فرکانس Frequency Warped Method / فیلتر وینر چندکاناله Multichannel Wiener Filter

55-45798

1128

اثرات فرهنگ سازمانی بر اخلاق کسب و کار (بر اساس پروژه گلوب) An Analysis of GLOBE’s Organization Culture on Work Ethics

اخلاق Ethics / فرهنگ سازمانی Organizational Culture / قرآن Guran / فرایند کسب و کار Business Process

54-45799

1129

تحلیل کارایی و بی درنگی پروتکل های مسیریابی شبکه اقتضایی بین خودروییPerformance and Real Time Analysis of Vehicular Ad hoc Network (VANET)

بی درنگی Real-Time Procces / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / سیستم بی درنگ بحرانی - ایمن Safety-Critical Real-Time System / کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application

52-45801

1130

بررسی عددی روش های افزایش ضریب نوسانی جریان خون ورودی به ریه ها در جراحی فونتن به روش برهم کنش سیال - جامد Proposing and Numerical Modeling of Novel Surgical Procedures in Order to Increase Pulsatility Style of TCPC Blood Flow, Using FSI Approach

مدل سازی عددی Numerical Simulation / جراحی فونتن Fontan Operation / جریان خون Blood Flow / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / نوسان سازی Pulsatility

08-45802

1131

تحلیل و طراحی آرایه آنتن موج میلیمتری در باند 60GHZ برای کاربرد MIMO با امکان چرخش پرتو 

چرخش پرتو Beam Steering / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / موج میلیمتری Millimeter Wave / آرایه آنتن صفحه ای Planar Antenna Array / تزویج متقابل آنتن ها Antennas Mutual Coupling / باند 60 گیگاهرتز 60 GHz Band

05-45803

1132

ناوردایی همدیس در مدل آیزینگ 2 بعدی Conformal Invariance in the 2D Ising Model

فرایند تصادفی Stochastic Process / تقارن همدیس Conformal Invariance / مدل آیزینگ Ising model / قضیه اسمیرنوف Smirnov Theorem

02-45804

1133

بررسی آزمایشگاهی نقش غشاهای مختلف در کارایی پیل سوختی میکروبیInvestigation of the Membrane Characteristics on the Performance of Microbial Fuel Cell

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / جداکننده ها Separators / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / انرژی های نو New Energies

03-45812

1134

مدل سازی و شبیه سازی توزیع آب در لایه های مختلف پیل سوختی پلیمری Modeling and Simulation of Water Distribution in the Various Layers of Polymer Fuel Cell

اشباع (شیمی) Saturation / مدل سازی MODELING / غشای الکترولیت پلیمری Polymer Electrolyte Membrane (PEM) / سیستم توزیع آب Water Distribution System / پیل سوختی Fuel Cell

06-45806

1135

نقش نفت در رابطه بین توسعه مالی و نوسان رشد اقتصادی Role of Oil in Financial Development-economic Growth Volatility Nexus

توسعه مالی Financial Development / کشورهای صادرکننده نفت Oil Exporting Countries / مدل پویا DYNAMIC MODEL / رشد اقتصادی Economic Growth / نوسان رشد Growth Volatility

44-45807

1136

ارایه یک روش المان محدود معکوس چند مرحله ای در تحلیل فرایند شکل دهی ورقDeveloping a Multi-step Inverse Finite Element Method (IFEM) in Sheet Metal Forming Process

کشش عمیق DEEP DRAWING / روش معکوس در اجزای محدود Inverse Finite Element Method / شکل دهی فلزات Metal Forming / نظریه تغییر شکل پلاستیسیته Plasticity Deformation Theory / شکل دهی ورق فلزی Sheet Metal Forming

08-45808

1137

طراحی و ساخت و مدل سازی دینامیکی میکروپرنده بدون سرنشین عمود پرواز، مبتنی بر جابجایی مرکز گرانش Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of a Coaxial VTOL Micro UAV, Based on Center of Gravity Steering

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / شناسایی پارامترها Parameters Identification / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / پهپاد عمود پرواز Vertical Take-Off and Landing (VtOL) / جابه جایی مرکز جرم Center of Gravity (COG)Displacement

08-45814

1138

بررسی رابطه خودشیفتگی و به کارگیری تفکر سیستمی Investigating the Relationship between Narcissism and Systems Thinking Practice

خودشیفتگی Narcissism / به کارگیری تفکر سیستمی System Thinking Practice / تفکر کل نگر Forest Thinking / تفکر درون نگر System as Cause Thinking / تفکر بازخورد محور Closed Loop Thinking / عزت نفس Self-Esteam

44-45815

1139

رابطه کمال گرایی و تمایل به رهبری توزیع شده Investigating the Relationship between Perfectionism and Shared Leadership Orientation

رهبری Leadership / رهبری توزیع شده Distributed Leadership / تمایل به رهبری توزیع شده Distributed Leadership Orientation / کمال گرایی Perfectionism / کمال گرایی سازگار Adaptive Perfectionism / کمال گرایی ناسازگار Maladaptive Perfectionism

44-45816

1140

اثر اندازه نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و اصلاح سطحی آن بر فرایند درمان به کمک امواج مافوق صوت Effect of Size and Surface Conditions of Titanium Dioxide Nanoparticles on Sonodynamic Therapy Process

پایداری کلوئیدی Colloidal Stability / زیست سازگاری Biocompatibility / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / خواص سونوکاتالیزوری Sonocatalytic Properties / سدیم پلی اکریلات Sodium Polyacrylate

07-45817

1141

بررسی ارتباط تنوع کسب و کار و استراتژی تکنولوژی سطح گروه (مطالعه موردی گروه صنعتی ایران خودرو) The Linkage of Business Diversification and Corporate-level Technology Strategy the Case Study of Iran Khodro Corporation

تنوع کسب و کار Diversification Strategy / تحلیل تم Them Analysis / مطالعه موردی Case Study / استراتژی فناوری Technology Strategy / عوامل زمینه ای Contextual factors / تحلیل محتوا Content Analysis / گروه صنعتی ایران خودرو Iran Khodro Industrial Group

44-45818

1142

بررسی خواص پوشش نانوکامپوزیت HA-ZrO2 بر روی فولاد زنگ نزن 316 از روش رسوب الکتریکی Preparation and Characterization of HA/ZrO2 Biocomposite Coating on 316 Stainless Steel Fabricated by Electrodeposition

زیرکونیا Zirconia / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / سرامیک زیستی Bioceramic / فولاد زنگ نزن آستینتی 316 316 Austenitic Stainless Steel

07-45819

1143

مکان سنجی دیداری با استفاده از دوربین های RGB-D Visual Odometry using RGB-D Cameras

مکان سنجی دیداری Visual Odometry / دوربین RGB-D RGB-D Camera / انطباق ترکیبی معکوس Inverse Compositional / پیش محاسبه ژاکوبین Jacobian Precomputation

19-45820

1144

بررسی تجربی تاثیر تغییر هندسه نازل با اریفیس معمولی بر شکست جت مایع در جریان متقاطع Experimental Study of Simple Orifice Geometry Variation on Liquid Jet Disintegration in a Gaseous Cross Flow

شکست Refraction / عدد وبر Weber Number / جریان جانبی Cross Flow / جت مایع Liquid Jet / نازل بیضوی Elliptical Nozzle / تغییر محور Axis-Switching / نسبت مومنتوم Momentum Ratio

45-45822

1145

بررسی رشد ترک خستگی در پشتیبان اتصالات ارابه فرود هواپیما Investigation of Fatigue Crack Growth in a Landing Gear Support Fitting

خستگی Fatigue / فراکتوگرافی Fractography / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / رده خستگی Fatigue Striation

45-45823

1146

فرم ها و برگردان های هذلولوی و متابولیک Hyperbolic and Metabolic Forms and Involutions

جبر کلیفورد Clifford Algebra / فرم های مربعی Quadratic Forms / برگردان Involution / فرم متابولیک Metabolic Form / فرم هذلولوی Hyperbolic Form / جبر چندکواترنیونی Multiquaternion Algebra / گروه متعامد Orthogonal Group / تقارن متعامد Orthogonal Symmetry

02-45824

1147

سنتز درجای نانوکامپوزیت پایه پلی کاپرولاکتون تقویت شده با نانومیله های هیدروکسی آپاتیت جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان In Situ Synthesis of Nanorod Hydroxyapatite Reinforced Polycaprolactone Nanocomposite for Bone Tissue Engineering Application

مهندسی بافت استخوان Bone-Tissue Engineering / نانوکامپوزیت Nanocomposite / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / نانو میله Nanorod / کامپوزیت پلی کاپرولاکتونی Polycaprolactone Composite

07-45825

1148

بررسی اثر بارهای مکانیکی محیطی روی آنوریسم مغزی Effects of Mechanical Loading Environment on Aneurysm

اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / بارگذاری مکانیکی Mechanical Loading / دایره ویلیس Willis Circle / آنوریسم مغزی Cerebral Eneurysm

45-45826

1149

بررسی عملکرد حرارتی لوله حرارتی نوسانی دوار به روش تجربی و مشاهده ایExperimental Study of Flow Pattern and Thermal Performance of a Rotating Pulsating Heat Pipe

سیال کاری Working Fluid / نسبت پرشدگی Filling Ratio / سرعت دورانی Rotational Acceleration / لوله حرارتی نوسانی Pulsating Heat Pipe / مقاومت به حرارت Heat Resistance

08-45827

1150

ارزیابی کارایی مدل کرومودینامیکی (R-K)برای مدل سازی حرکت دو فاز سیال در محیط متخلخل به روش شبکه بولتزمان Efficiency Evaluation of R-K Model for Modeling Two-phase Flow in Porous Media Using Lattice Boltzmann Method

جریان دوسیالی Two-Fluid Flow / جریان دوفازی Two Phase Flow / ترکنندگی Welting / زاویه تماس Contact Angle / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / مدل راتمن - کلر Rothmann-Keller (R-K)Model / مدل کرومودینامیکی Chromodynamics Model / گسسته سازی همسان عملگر نابلا Isotropic Discretization of Nabla Operator

09-45828

1151

طراحی مرورگر صوتی A Speech Driven Web Browser

تشخیص صحبت Speech Recognition / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / رابط کاربر User Interface / مرورگر اینترنتی Web Browser / واسط کاربری گرافیکی Graphic User Interface / فرمان صوتی Speech Driven

55-45829

1152

تراوش بر روی شبکه های دنیای کوچک Percolation on Small World Networks

تراوش Percolation / شبکه دنیای کوچک Small World Network / پیوندهای محلی Local Bonds / اتصال بلند برد Long-Range Bond / آستانه تراوش Percolation Threshold

04-45830

1153

استخراج معادلات دینامیکی حاکم بر آینه های محدب داری شبکه تارهای محرکDerivation of Dynamical Governing Equations of Convex Mirrors with
Network of Actuators

نور تطبیقی Adaptive Optics / آیینه تغییر شکل پذیر Deformable Mirror / ورق دایروی Circular Plate / روش گالرکین Galerkin Method

08-45831

1154

تاثیر EVA و خاک رس نانومتری و روش ساخت آمیزه بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن سنگین Effect of EVA, Nano-clay and Mixing Sequence on Physical and Mechanical Properties of High Density Polyethylene

پلی اتیلن سنگین High Density Polyethylene / نانوخاک رس Nanoclay / خواص مکانیکی Mechanical Properties / استات وینیل اتیلن Ethylene Vinyl Acetate (EVA) / عبورپذیری گاز Gas Permeability

07-45832

1155

توسعه مدل ارزیابی نقش منابع انرژی و ارتباط انرژی با اقتصاد Development of a Model for Evaluation of Energy Resources and the Interaction between Energy and Economy

منابع پایان پذیرانرژی EXHAUSTIBLE ENERGY RESOURCES / اعتبار سنجی Validation / تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibrium / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / انرژی مفید Useful Energy / تقاضای انرژی Energy Demand / تقاضای انرژی مفید Useful Energy Demand

08-45833

1156

جستجو، بازیابی و دسته بندی تصاویر بر اساس محتوا در پایگاه داده های بزرگ Large scale image search

بازیابی تصویر Image Retrieval / کیسه لغات Bag of Words / جستجوی تصاویر Images Search / درهم سازی طیفی Spectral Hashing / پایگاه داده بزرگ Large Scale Image Search

02-45834

1157

توانش میان فرهنگی: بررسی دانش، راهبردها و نگرش زبان آموزان ایرانی Intercultural Competence: An Investigation into Iranian EFL Learners’ Knowledge, Strategies, and Attitudes

نگرش ها Attitudes / توانش میان فرهنگی Intercultural Competence / دانش فرهنگی Cultural Knowledge / راهبرد یادگیری Learning Strategy / تدریس فرهنگ Culture Teaching

31-45835

1158

بررسی عددی ناخیسش سیال در حال تبخیر بر روی سطوح دارای توپوگرافی در ابعاد نانو Numerical Investigation of Dewetting of Evaporating thin Films over Nanometric Topography

ناخیسش Deweting / تبخیر Evaporation / توپوگرافی Topography / میخکوبی PINNING / روش فیلم نازک Thin Film Method

08-45836

1159

پیش بینی گرمای جذب آلکانها بر روی زئولیت های مختلف بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Network Based Prediction of Heat of Adsorption of Alkanes on Various Zeolites

آلکان Alkane / زئولیت Zeolite / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / جذب سطحی Adsorption / آنتالپی جذب Adsorption Enthalpy

03-45837

1160

ساخت و ارزیابی کاتالیست کبالت - مولیبدن بر پایه ی گاما آلومینا جهت بکارگیری در فرایند گوگردزدایی هیدروژنی Synthesis and Characterization of CoMo/γ-Al2O3 Catalyst for hydrodesulfurization process(HDS)

گوگردزدایی با هیدروژن Hydrodesulfurization / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / ساخت کاتالیزور Catalyst Preparation / کاتالیزور کبالت - مولیبدن بر پایه گاما آلومینا Cobalt-Molybdenum Gama Alumina (CoMo/r-Al2O3)Catalyat

06-45838

1161

مدل سازی انژکتور پیچشی برای پیشران های کرایژنیک Swirl Injector Modeling for Cryogenic Propulsion

انژکتور پیچشی Swirl Injector / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / مدل آشفتگی Turbulent Model / مدل تقارن محوری AXISYMMETRIC MODEL / شرایط فوق بحرانی Supercritical Condition

45-45839

1162

مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گازی با ساختارهای I و II به روش منطق فازی 

هیدرات گازی Gas Hydrate / مدل سازی MODELING / منطق فازی Fuzzy Logic / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling

06-45840

1163

طراحی، ساخت و آزمایش محفظه احتراق یک موتور توربینی بر پایه توربوشارژر GT4082 Design, Fabrication and Test of a Gas Turbine Combustor Based on the GT4082 Turbocharger

توربوجت Turbojet / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / توربوشارژر جی. تی 4082 Turbocharger GT4082 / روش مدل سازی واکنشگاهی Reactor Modeling Method

45-45841

1164

مطالعات تجربی و مدل سازی فرایند پخش نانوذرات صفر ظرفیتی آهن در محیط متخلخل شفاف 

آهن صفر ظرفیتی Zero Valent Iron / آب زیرزمینی Groundwater / مدل سازی MODELING / نانوآهن صفرظرفیتی Nano Zero Valent Iron (NZVI)Particle / تصفیه درجا Insitu Remedeation

09-45842

1165

شناسایی دینامیک بالگرد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و مقایسه با روش های مبتنی بر پاسخ فرکانسی Helicopter Dynamics Identification by Artificial Intelligence Algorithms and Comparing with Frequency Response Based Methods

شناسایی سیستم System Identification / شبکه عصبی Neural Network / پاسخ فرکانسی Frequency Response / دینامیک بالگرد Helicopter Dynamic / بالگرد بدون سرنشین Unmanned Helicopter / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / پاسخ فرکانسی Frequency Response / مدل سازی بالگرد بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV)Helicopter Modeling

45-45843

1166

شناسایی مدل دینامیکی واحد کنترل سوخت یک موتور توربوجت نسل چهارم با کمک روش های پارامتریک در حوزه ی فرکانس Dynamic Model Identification of a 4th Generation Turbojet Engine’s FCU Using Parametric Frequency Response Analysis

واحد کنترل سوخت Fuel Control Unit / واحد کنترل الکترونیکی Electronic Control Unit (ECU) / حوزه فرکانسی Frequency Domain / شناسایی سیستم System Identification / موتور توربوجت Turbojet Engine / شبیه سازی واحد کنترل سوخت Fuel Control Unit Simulation

45-45844

1167

پروتکل های احراز اصالت با فاصله محدود در سامانه های RFID Distance Bounding Authentication Protocols in RFID Systems

برچسب Label / حریم خصوصی Privacy / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / خواننده سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) Reader / تگ های سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)Tags / قرارداد احراز اصالت با فاصله محدود Distance Bounding Authentication Protocol / حمله های رله ای Relay Attacks

05-45845

1168

بررسی پایداری تکیه گاه توده سنگی پل کارون 4 به روش عددی Stability Analysis Rock Mass Abutment Karun 4 by Numerical Method

پایداری Stability / تکیه گاه توده سنگی Rock Abutment / مدل سازی عددی Numerical Simulation / پل فلزی Arch Bridge / سد کارون 4 Karoon IV Dam

09-45846

1169

شکل دهی ورق با استفاده از حرارت دهی خطی در صنعت کشتی سازی Forming of Plate by Line Heating Technique in Shipbuilding Industry

حرارت دهی خطی Line Heating / کشتی سازی Ship Building / خنک کاری با جت آب Water Cooling / شکل دهی ورق Plate Forming

08-45847

1170

عملکرد اتصالات تیرهای فولادی با ایجاد گشایش بیضوی در جان تیر Performance of Steel Beam Connections with Elliptical Opening in Beam Web

اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اثرات بارهای چرخه ای Cyclic Loads Effects / اتصال ممان بر Beam Collumn Connection / تیر با سوراخ بیضی درجان Beam Will an Elliptical Opening in Web / منطقه ویژه شکل پذیر Special Regional Ductil / اندرکنش برش - خمش Shear-Moment Interaction

09-45848

1171

روش معادلات انتگرالی سطحی برای تحلیل آنتن های رزونانسی مغناطیسی Surface Integral Equations Technique for Ferrite Resonator Antennas

آنتن تشدیدگر فریتی Ferrite Resonator Antenna / فریت های ریزموجی Microwave Ferrites / معادله های انتگرالی سطحی Surface Integral Equations

05-45849

1172

خواص و مشخصات گل قرمز و کاربردهای سرامیکی آن Characterization and Properties of Red Mud and Utilization of it in Ceramics

گل قرمز Red Mud / آلومینا Alumina / بوکسیت Bauxite / کائولین Kaolin / فرایند بایر Bayer Process

07-45851

1173

بررسی اثر میدان های الکتریکی بر نانوذرات طلا با استفاده از تئوری تابع چگالیDensity Functional Theory Study of Electric Fields Effect on Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / برهم کنش طلا و تیولیت Gold-Thiol Interaction

09-45850

1174

بررسی خـواص تریبولـوژیکی و خـوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-SiC با ساختار FGM Tribological and Corrosion Properties of Ni-SiC (FGM) Coatings

مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / پوشش نانوکامپوزیت Nano-Composite Coating / پوشش نیکل - کاربید سیلیسیم Nickel-Silicon Carbide Coating / ساختار گرادیانی Gradient Structure

07-45853

1175

طراحی و ساخت دستگاه تست سایش مفصل مصنوعی ران Design and Manufacture of Hip Joint Simulator

مفصل مصنوعی Artificial Joint / آزمایش فرسایی Wear Test / مفصل جایگزین هیپ Hip Implant / دستگاه آزمایش سایش Wear Testing Machine / ساخت مفصل مصنوعی Artificial Joint Construction

08-45854

1176

استدلال معرفت The Knowledge Argument

فیزیکالیسم Physicalism / استدلال معرفت Knowledge Argument / ویژگی پدیداری Phenomenological Property / شکاف شناختی Epistemic Gap / شکاف وجودی Ontological Gap

42-45855

1177

ارائه ی مدل و حدود بهینه مسئله ی موجودی دو سطحی با تسهیم اطلاعات و خرده فروشان یکسان Deriving the Cost Function and Optimal Boundaries for a Two-level Inventory System with Information Sharing and Identical Retailers

سیستم مرور دایم Continuose Review / اشتراک اطلاعات Information Sharing / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / فرایند پواسون Poisson Process / کنترل موجودی چندسطحی Multi-Echelon Inventory Control

01-45856

1178

اثرگذاری بر فعالیت های مغزی از طریق تحریک الکتریکی جریان مستقیم Affecting on Brain Activation by Transcranial Direct Current Stimulation

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) / ارتباطات مغزی Brain Connectivity / تحریک الکتریکی جریان مستقیم Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)

05-45858

1179

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن اتصال بهینه مزارع بادی Transmission Expansion Planning Considering Optimal Wind Farms Integration

عدم قطعیت Uncertainty / سرمایه گذاری Investiment / تجزیه بندرز Benders Decomposition / مزارع بادی Wind Farms / برنامه ریزی گسترش خطوط انتقال Transmission Expansion Planning / نظریه تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی Information-gap Decision Theory / خط انتقال مزرعه بادی Wind Farm Line

05-45860

1180

توسعه مدل شناسایی یک موتور توربوشفت با توان متوسط Model Development for a Medium Turboshaft Engine

موتور توربوشفت Turboshaft / منحنی های عملکرد PERFORMANCE CURVES / شبیه سازی عملکرد Performance Simulation / حالت پایا Steady State / حالت گذرا Transition State / عملکرد خارج از نقطه طرحی Off-Design Performance

45-45861

1181

حالت های تعادلی نانوحلقه های دی ان آ در مدل های کشسانی مختلف Equilibrium States of Nano scaled DNA-loops in Different Elastic Models

مدل میله کشسان نامتقارن Asymmetric Elastic Rod Model / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / خواص کشسانی مولکول دی. ان. آ DNA Molecule Elastic Properties / نانوحلقه های دی. ان. آ NanoScale DNA-Loops / مدل میله کشسان متقارن Symmetric Elastic Rod Model / مدل میله کشسان ناهمسانگرد Anisotropic Elastic Rod Model

04-45862

1182

ارائه دو روش پس آزمایی برای بررسی عملکرد روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک Two Methods of Backtesting for Evaluating Value-at-Risk Models

پس آزمایی Backtesting / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / تقریب نقطه زینی Saddle Point Approximation / بیشینه زیان Maximum Loss / پس آزمایی برکویتز Berkowitz Backtesting

44-45863

1183

پیش بینی کوتاه مدت تقاضای برق Short-term Load Forecasting

ترکیب پیش بینی Forecast Combination / تجزیه سری های زمانی Time Series Decompositon / سری های زمانی Time Series / پیش بینی کوتاه مدت تقاضای برق Short Term Load Forecasting

44-45864

1184

ظرفیت و امنیت شبکه های اطلاعاتی مشارکتی با منابع وابسته Capacity and Security of Cooperative Information Systems with Correlated Sources

کدکردن کانال Channel Coding / کد کردن منبع Source Coding / امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات Information Theoretic Security / حمله فعال Active Attack / کانال پخش یک گیرنده، دو شنودگر one-Receiver, Two-Eavesdropper Broadcast Channel / کانال دستیابی چندگانه با شنودگر Multiple-Access Wiretap Channel

05-45865

1185

روش های ساده شده برای تخمین پاسخ سیستم های غیرخطی خاک و سازهSimplified Methods to Estimate the Response of Non-linear Soil-structure Interaction Systems

معادل سازی سیستم خاک و سازه Equivalent Fixed-Base Structure / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / سازه های یک درجه آزادی Single Degree of Freedom Structures / میرایی سازه معادل Equivalent Damping / آیین نامه ASCE7-05 ASCE70-05 Regulation / آیین نامه آژانس مدیریت بحران فدرال شماره 440 Federal Emergency Management Agency (FEMA)440 Code

09-45866

1186

اثر گیاهان آبزی بر هیدرودینامیک و پخش در حرکت امواج Effect of Aquatic Plants on Hydrodynamic and Dispersion in the Wave Motion

موج آب Water Wave / آشکارسازی جریان Flow Visualization / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / گیاهان آبزی Aquatic Plants / ردیابی ذرات به روش لاگرانژی Lagrangian Dispersion

09-45867

1187

وارسی مدل سیستم های هماهنگی بی درنگ Model Checking of Real-time Coordination Systems

منطق زمانی Temporal Logic / وارسی الگو Model Cheking / سیستم بلادرنگ Realtime System / زبان مدل سازی ریو Reo Modeling Language / خودکارافزار بوخی زمان دار بر رشته های بی پایان از رکوردها Timed Buchi Automata of Records / ابزار وارسی الگوی اوپال UPPAAL Model Checking Tools

19-45868

1188

حسگری فشرده توزیعی و کاربردهای آن در شبکه حسگر بی سیم Distributed Compressed Sensing (DCS) and its Application in Wireless Sensor Network (WSN)

شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / حسگری فشرده Compressive Sensing / حسگری فشرده توزیعی Distributed Compressed Sensing (DCS)

05-45869

1189

تولید نانوکامپوزیت مس/تیتانیم دی براید به روش تف جوشی قوس پلاسما (SPS)و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آن Producing Cu-TiB2 Nano Composite Using Powder Metallurgy Route and Study on its Mechanical and Physical Behavior

آسیاب مکانیکی Mechanical Milling / خواص سایش Wear Properties / متالورژی پودر POWDER METALLURGY / نانوکامپوزیت مس - تیتانیم دی براید Copper-Titaniume Diboride Nanocomposite / تف جوشی به روش قوس پلاسما Spark Plasma Sintering / سنتز خودانتشار دمای بالا Self-Propagating High Temperature Synthesis

07-45870

1190

تحلیل و بهبود کنترل دسترس چندگانه در شبکه های نوری مبتنی بر CDMA Analysis and Improvement of Media Access Control in Optical CDMA Networks

شبکه محلی نوری Optical Local Area Network (OLAN) / پایداری Stability / دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / شبکه الوها ALOHA Network / مدولاسیون مکان پالس هم پوشانی یافته Overlapping Pulse Position Modulation (OPPM) / شبکه بدون شکاف Unslotted Network / مدولاسیون مکان پالس تفاضلی Differential Pulse Position Modulation / شبکه شکاف بندی شده Slotted Network

05-45871

1191

تقریب قطعه ای خطی برای پاسخ پله ی اتصالات مدار مجتمع Piece-wise Linear Approximation of Step Response for GSI Interconnects

بهینه سازی عددی Numerical Optimization / تأخیر Delay / اتصال دهنده Interconnect / مدار مجتمع INTEGRATED CIRCUIT / تقریب تکه ای خطی Piece-Wise Linear Approximation

05-45872

1192

دستگاه شکار شکارچی در محیط های ناهمگن با جمله صید در شکار Diffusive Predator-prey System in Heterogeneous Environment with Harvesting of Prey

دستگاه شکار- شکارچی Predator-Prey System / صید Fisheries / نظریه درجه Degree Theory / دوشاخه شدگی Bifurcation

02-45873

1193

تصفیه بیولوژیکی پساب با غلظت زیاد فنل در راکتور زیستی غشایی و بررسی تاثیر حضور فورفورال بر تجزیه زیستی آن Investigation of Highly Concentrated Phenolic Wastewater Treatment in a Membrane Biological Reactor (MBR), and Evaluation of Furfural upon Phenol Biodegradation by an Acclimated Activated Sludge

تصفیه پساب Waste Treatment / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / معادله هالدن Haldane"s Equation / فساد زیستی Biodegradation / مواد سمی Toxic Compound / زیست توده سازگار شده Acclimated Activated Sludge

06-45741

1194

مدل سازی حرکت و نفوذ رواناب در جوی باغچه ها Modeling the Flow and Infiltration of Surface Runoff in Swales

جوی باغچه Swale / مدل سازی عددی Numerical Simulation / رواناب شهری Urban Runoff / تغییرات کمی Quantitative Changes

09-45874

1195

بررسی اثرات روانگرایی بر الف: شمع های تکی و گروهی بدون کلاهک تحت زلزله های مصنوعی ب: گروه شمع سه تایی تحت بار زلزله واقعی و مصنوعی Liquefaction Effects on (a) Individual and Group of Capless Piles and (b) Group of three Piles under Real and Artificial Earthquakes

روانگرایی Liquefaction / فشار آب حفره ای Pore Water Pressure / لنگر خمشی Bending Moment / مدل فیزیکی Physical Model / شمع تک Single Pile

09-45875

1196

بررسی اثرات روانگرایی بر گروه شمع های 2×2 و 3×3 سخت و انعطاف پذیر Effects of Liquefaction on 2×2 and 3×3 Stiff and Flexible Pile Groups

روانگرایی Liquefaction / گروه شمع Pile Group / میز لرزان SHAKING TABLE / مدل فیزیکی Physical Model / فشار آب حفره ای Pore Water Pressure / لنگر خمشی Bending Moment / فشار جانبی خاک Lateral Earth Pressure

09-45876

1197

راهکارهای کاهش نشت انرژی از مدارهای مجتمع پلازمونی سه بعدی بر اساس ساختارهای مسطح Strategies in Reduction of Power Leakage from Three-dimensional Plamsmonic Circuits Based on Planar Arrangement

ساختار پلازمونی PLasmonic Structure / مجتمع سازی سه بعدی Three Dimensional Integration / موجبرهای پلازمونی Plasmonic Waveguides / نشت توان Power Leakage / مود انتشاری Propagating Mode

05-45877

1198

اولویت دهی به بیماران در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه با درنظرگرفتن منابع متفاوتPrioritizing Patients in the Aftermath of Mass Casualty Events Considering Different Resources

برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / اولویت بندی Prioritization / زمان بندی تصادفی Stochastic Scheduling / تریاژ Triage / خدمت دهی اضطراری Emergency Response / سیستم کلیرینگ Clearing System

01-45878

1199

بررسی پایداری بستر پایین دست سد انحرافی تحت آبشستگی (مطالعه موردی سد انحرافی میل مغان) Investigation of bed Stability in Downstream for the Diversion dam under Scour (Mill & Moghan case study)

الگوی جریان Flow Patterns / جریان آشفته Turbulent Flow / سد انحرافی Diversion Dam / آب شستگی بستر Bed Scour

09-45879

1200

کاربرد بازی های تکرارشونده در تئوری اطلاعات شبکه An Application of Repeated Games in Network Information Theory

بازی تکراری Repeated Game / نظریه اطلاعات شبکه Network Information Theory / کانال های متغیر دلخواه Arbitrarily Varying Channels (AVC) / اخلالگر Adversary (Jammer)

05-458

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1201

مدل سازی انتقال جرم از قطره در سیستم های استخراج مایع - مایع دوفازیSimulation of Mass Transfer from Droplet in a Two Phase Liquid-liquid Extraction System

تغییر شکل قطره ها Drop Deformation / روش حجم سیال Volume of Fluid / عدد وبر Weber Number / انتقال جرم Mass Transfer / عدد اهنسرگ Ohnesorge Number / عدد رینولدز Reynolds number / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction

08-45882

1202

طراحی، ساخت و کنترل حالت سکون ربات پرنده با چهار ملخ (کوادروتور) Design, Fabrication and Hovering Control of a Quadrotor Aerial Vehicle

روش لاگرانژی Lagrangian Method / روش فازی - پده Fuzzy-Pade" Method / حسگر اینرسی Inertial Sensor / کنترل ربات چهار ملخ Quadrotor Robot Control / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller

08-45883

1203

تابع افراز مدل شش راس Partition Function of Six-vertex Model

تابع پارش Partition Function / فیزیک آماری Statistical Physics / مدل شش راس Six Vertex Model / ماتریس علامت متناوب Alternative Sign Matrix / کاشی کاری زنجیره ای Domino Tiling / روش آنساتز بیث Bethe Ansatz

02-45884

1204

ارایه مدل توسعه فناوری توربین انبساطی و تدوین نقشه راه توسعه سیستم تقلیل فشار مبتنی بر بازیافت کار توسط توربواکسپندر Turboexpander Technology Development Model and Display Roadmap for Pressure Reducing System based Energy Recovery by Turboexpander

توربین انبساطی Expansion Turbine / استراتژی فناوری Technology Strategy / نقشه راه فناوری Technology Road Map / کاهش فشار Pressure Reduction / توسعه فناوری Technology Development

46-45885

1205

تحلیل لرزه ای دینامیکی فزاینده در سازه های منظم بتنی دارای جداساز لرزه ایIncremental Dynamic Analysis in Regular Concrete Structures with Seismic Base Isolators

تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / به سازی سازه STRUCTURE REHABILITATION / تکیه گاه لاستیکی با هسته سربی LEAD RUBBER BEARING (LBR) / جداسازی سازه از پی Structure from Foundation Separation

09-45886

1206

تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت های حاصل از نانوذرات الماس، گرافیت و نیکل: کاربرد در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی Preparation and Investigation of the Electrochemical behavior of the Glassy Carbon Electrode Modified with Nanodiamond/Nanographite and NanoNi Composites: Applications to Pharmaceutical Determinations

نانو الماس/گرافیت Nano Diamond/Graphite / نانو ذرات نیکل Nickel Nanoparticle / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / سفتریاکسون Ceftriaxone

03-45889

1207

بررسی و مقایسه روش های مختلف تحلیلی با درنظرگرفتن اثر P-Delta در قاب های فولادی Comparison and Surveying of Methods for Stability Analysis of Steel Frames Based on The AISC Code

پایداری سازه ای Structural Stability / قاب های فولادی Steel Frames / تحلیل مرتبه دوم Second Order Analysis / اثر مرتبه دوم Second Order Effect

09-45893

1208

مطالعه نوسانگرها در سیستم عصبی Oscillators in Neural Networks

مدل فازی Fuzzy Model / مدل کوراموتو Kuramoto Model / شبکه عصبی Neural Network / رژیم تزویج ضعیف Weak Coupling Regime / همزمانی SYNCHRONISM

02-45911

1209

تخصیص منابع در رایانش ابری برای کاهش مصرف انرژی با درنظرگرفتن طول عمر دستگاه ها Lifetime-Aware Resource Allocation in Cloud Computing for Energy Optimization

رایانش ابری Cloud Computing / طول عمر Life Time / پیش بینی Forecasting / تخصیص منابع Resources Allocation / مهاجرت Migration

52-45916

1210

بهینه سازی پارامترهای طراحی برای کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن در فرایند احتراق یک مشعل نیروگاهی Optimization of Design Parameters for NOx Reduction in Combustion Process of an Effective Power Plants Burner

مشعل Flare / اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides / مدل فلیملت Flamelet Model / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / احتراق آشفته Turbulent Combustion

45-45918

1211

بررسی توزیع پذیری آنتی بیوتیک ونکومایسین در سامانه های دو فازی - آبی بر پایه ی سورفکتانت Experimental Study and Prediction of Vancomycin Partitioningin Surfactant-Salt Aqueous Two-Phase Systems

نمک ها SALTS / بهینه سازی Optimization / مواد فعال سطحی Surfactants / سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / آنتی بیوتیک ونکومایسین Vancomycin Antibiotic

06-45921

1212

بررسی رفتار کنترل مقاوم برای یک هواپیمای بدون سرنشین با انعطاف پذیری بالاRobust Control Behavior for very Flexible UVA

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / مدل سازی عدم قطعیت Uncertainty Modeling / سنتز Synthesis / طراحی کنترل کننده Controller Design / پرنده بدون سرنشین انعطاف پذیر بالا Very Flexible Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

45-45922

1213

تشخیص زودهنگام بیماری آپنه - برادیکاردی در نوزادان نارس از روی سیگنال های قلبی 

تشخیص زودهنگام Early Detection / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / آپنه Apnea / سیگنال های قلبی Electrocardiogram / نوزادان نارس PRETERM INFANTS / مدل مخفی نیمه مارکف Hidden Semi-Markov Model / مدل مخفی مارکف جفت شده Coupled Hidden Markov Model

05-45923

1214

سنتز و شناسایی کمپلکس سیس - دی اکسومولیبدن (VI)با شیف باز سه دندانه ای نوع ONO و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور برای اپوکسایش الفین ها در آب Synthesis and Characterization of Cis-dioxomolybdenum(VI) Complex with an ONOtype Tridentate Schiff base Ligand and its Application as a Catalyst for Epoxidation of Olefinsin Water

اپوکسید Epoxide / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کمپلکس دی اکسومولیبدن Dioxomolybdenum Complexes / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / لیگاندهای محلول در آب Water Soluble Ligands

03-45931

1215

استخراج ویژگی های مناسب برای الگوگذاری صفر تصاویر مشابه برای حفاظت مالکیت عمومی Extracting Appropriate Features for Zero Watermarking of Similar Images for Ownership Protection

اثبات مالکیت Copyright Protection / نهان نگاری تصویر Image Watermarking / قطعه بندی سلسله مراتبی Hierarchical Segmentation / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / مرکز امن Trusted Authority / تشخیص لبه کنی Canny Edge Detection / تشخیص کانتور Contour Detection

19-45934

1216

ارائه یک طرح تسهیم راز آستانه ای مشبکه مبنا A Lattice-base Threshold Secret Sharing Scheme

تعمیم راز Secret Sharing / تسهیم راز مبتنی بر شبکه Lattice Based Secret Sharing / مساله یادگیری با خطا Learning with Error Problem / مساله کوتاهترین بردار Shortest Vector Problem

05-45937

1217

بررسی ضرایب جفت شدگی بوزون های هیگز مدل استاندارد ابرمتقارن کمینه به فرمیون های مدل استاندارد Investigation of the MSSM Higgs Bosons Couplings to the SM Fermions

ذره بوزون هیگز Higgs Boson Particle / مولدهای رویداد Event Generators / مدل استاندارد ابرمتقارن کمینه Minimal Supersymmetric Standard Model

04-45938

1218

همولوژی هیلگارد فلور و ترپولوژی خمینه های سه بعدی Heegaard Floer Homology and the Topology of Three Manifolds

نمودار هیگارد Heegaard Diagram / همولوژی فلور Floer Homology / خمینه بخیه دار Sutured Manifold

09-45939

1219

بررسی تاثیر ترکیب فرایندهای تغییرشکل پلاستیک شدید ECAP و ساچمه زنی بر خواص خستگی آلیاژ Al-Mg-Si Investigation of the Effect of Combination of Severe Plastic Deformation (ECAP) and Shot Peening on Fatigue Properties of an Al-Mg-Si Alloy

ساچمه زنی Shot Peening / خستگی Fatigue / پرس در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Pressing (ECAP) / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / سختی زدایی Softening / خواص خستگی Fatigue Properties / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم Aluminum-Magnesium-Silicon Alloy

07-45946

1220

کنترل سیستم اسکلت خارجی (روباتیکی)به عنوان کمک کننده در اندام فوقانیControl of Exoskeletal System in Coordination with Upper Extremity System

ربات پوشیدنی Exoskeleton / مدل عضلانی Muscular Model / سیستم عصبی - عضلانی Musculoskeletal System / کنترل ربات Robot Control / الکترومیوگرافی Electromyography / اندام بالاتنه Upper Limb

05-45948

1221

سنتز نانوذره AgI در راکتور جدید SDR Synthesis of AgI Nanoparticle in a New SDR

مواد فعال سطحی Surfactants / واکنشگاه دیسک چرخان Spinning Disk Reactor / ترسیب Precipitation / نانوذرات یدید نقره Silver Iodide Nanoparticles / تفرق نور پویا Dynamic Light Scattering

06-45950

1222

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران Investigation of Performance of Mutual Fund in Iran

استنباط آماری بوت استرپ Bootstrap Statistical Inference / مدل سه متغیره فاما و فرنچ Fama and French 3 Factor Model / نامساوی جنسن Jensen Inequality / صندوق سرمایه گذاری Mutual Fund / نرخ خطای یافت شده False Discovery Rate

44-45952

1223

هدایت اینرسی و کنترل یک وسیله پرنده متقارن محوری دارای بخش دوران کنندهInertial Guidance and Control of an Axisymmetric Flying Vehicle with a Spinning Part

سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System / وسیله پرنده دونرخی Dual Spin Flying Vehicle / وسیله پرنده متقارن محوری Axisymmetric Flying Vehicle / هدایت تناسبی proportional Guidance / بهینه سازی یکپارچه Integrated Optimization / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / سیستم پیوسته توده ای مورچه ها Continuous Ant Colony System

45-45954

1224

شبیه سازی عددی اختلاط در یک میکرومیکسر، با استفاده از LBM Computational Simulation of Micromixing, Using LBM

سیستم ریزسیال Microfluidic System / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / ریزآمیختگی Micromixing / ریزمخلوط کن Micromixer / جا به جایی کامل آشوبناک Chaotic Advection

45-45955

1225

ورای مدل استاندارد با تمرکز روی ابرتقارن Beyond the Standard Model Concentrating on the Supersymmetry

مدل استاندارد STANDARD MODEL / ابرتقارن Supersymmetry / نظریه میدان کوانتومی Quantum Field Theory / ورای مدل استاندارد Beyond the Standard Model / ذرات ابرجفت Superpartners

04-45957

1226

هدایت و کنترل یکپارچه غیرخطی تطبیقی برای یک وسیله چابک Integrated Adaptive Nonlinear Guidance and Control Applied toan Agile Vehicle

روش بازگشت پله ای Back-Stepping Method / کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller / کنترل کننده تطبیقی Adaptive Controller / عدم قطعیت Uncertainty / نویز NOISE / آیرودینامیک Aerodynamics / خطای سمت Heading Error / هدایت و کنترل یکپارچه Integrated Guidance and Control (IGC)

45-45961

1227

تعیین میزان گرفتگی عروق کرونری از طریق پردازش تصاویر آنژیوگرافی Determination of the Degree of Occlusion of Coronary Arteries by Processing Angiography Images

عروق کرونری Coronary Artries / مدل مرز فعال Active Contour Model / تشخیص گرفتگی Occlusion Detection / استخراج درخت عروق Vascular Tree Extraction / ناحیه بندی تصاویر آنژیوگرافی Angiography Image Segmentation / سطح هم ترازی فازی Fuzzy Level Set

05-45964

1228

تخمین نقاط تغییر چندگانه در فرایندهای چندمرحله ای Estimating Multiple Change Points in Multistage Processes

کنترل کیفیت آماری Statistical Quality Control / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / فرایندهای چندمرحله ای Multistage Process / نقاط تغییر چندگانه Multiple Change Points

01-45969

1229

میدان الاستیک یک رینگ بیضوی هم کانون در حالت های تنش و کرنش صفحه ایElastic Fields of a Confocal Elliptic Ring at the States of Plane Strain and Plane Stress

نگاشت همدیس CONFORMAL MAPPING / میدان های الاستیک ELASTIC FIELDS / معادله بیضوی - هذلولوی Elliptic-Hyperbolic Equation / پتانسیل های کولوسو - ماسخلیشویلی Kolosov-Muskhelishivili Potentials / ادامه تحلیلی میلن تامسون Milne-Thamson Analytic Continuation

09-45971

1230

دوره تناوب و میرایی معادل سیستم های خاک - سازه واقع بر خاک های لایه ای The Equivalent Period and Damping of Soil-Structure Systems on Layered Half-Space

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / میرایی Damping / روش ساده شده Simplified Method / مدل های مخروطی CONE MODELS / نیم فضای لایه ای Layered Half Space / دوره تناوب معادل Equivalent Period / نیم - فضای همگن Homogeneous Half-Space

09-45975

1231

ردیابی و جست و جوی تجمعی هدف متحرک بوسیله کنترل پیش بین و عامل های دینامیک محدود Model Predictive Based Cooperative Search and Target Tracking With Dynamic Constraints

ردیابی اهداف متحرک Dynamic Target Tracking / سیستم حرکت جمعی Cooperative System / کنترل مشارکتی Cooperative Control / کنترل افق پیش بین Receding Horizon Control / تصمیم گیری پویا Dynamic Decision Making

05-45979

1232

بررسی پایداری مقاوم سیستم های مرتبه کسری خطی دارای عدم قطعیت های بازه ای و چندوجهی Robust Stability Analysis of FO-LTI Systems with Interval and Polytopic Uncertainties

نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / پایداری مقاوم Robust Stability / پایدارسازی Stabilization / عدم قطعیت بازه ای Interval Uncertainty / عدم قطعیت چندوجهی Polytopic Uncertainty

05-45981

1233

سیستم ضبط حرکت چهره با استفاده از یک دوربین و انتقال حرکات چهره به یک مدل گرافیکی سه بعدی Face Motion Capture using a Regular Camera and Constructing face 3D Graphical Model

استخراج ویژگی Feature Extraction / پویانمایی چهره Face Animation / پویانمایی حرکات لب Lip Movement Animation / چشم ها Eyes / ضبط حرکت چهره Face Motion Capture / محیط ابرو Eyebrew Countour / تشخیص موقعیت عدسی Iris Position Detection

19-45986

1234

شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر دوبعدی توسط الگوریتم حجم محدود تفاضل مرکزی به روش مرز مستور Numerical Simulation of Two-dimensional Compressible Flow by Central Difference Finite Volume Scheme and Immersed Boundary Method

روش حجم محدود تفاضل مرکزی Central Difference Finite Volume Method / جریان تراکم پذیر Compressible Flow / روش مرز شناور Immersed Boundary Method (IBM) / روش سلول قطع شده Cut-Cell Method

45-45988

1235

شبیه سازی کامپیوتری تغییرفرم نانولوله های مارپیچ با استفاده از روش دینامیک مولکولی Computer Simulation of Coiled Carbon Nanotubes Deformation By Molecular Dynamics Approach

رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / آزمایش کشش Tensile Test

07-45991

1236

مبدل های جدید اصلاح ضریب توان با هدایت مرزی با بازدهی بالا و اعوجاج کم برای توان های مختلف High Efficiency, Low Distortion Boundary Conduction Mode Boost PFCs for Different Power Ranges

اعوجاج هارمونیکی کل Total Harmonic Distortion / کلیدزنی ولتاژ صفر (زد. وی. اس.) Zero Voltage Switching (ZVS) / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / اینترلیور Interleaver / مد هدایت مرزی Boundary Conduction Mode / مبدل خودنوسانگر Self Oscillating Converter / میان گذاری Interleaving

05-45997

1237

ارائه و پیاده سازی الگوهای سنجش عملکرد نیروی انسانی و ماشین آلات در پروژه های عظیم ساختمانی بتنی Provide and Implement of Labor and Machinery Performance Measuring Patterns in Large Scale Concrete Building Projects

بهره وری نیروی انسانی Human Force Productivity / بهره وری ماشین آلات Equipment Productivity / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / کنترل بهره وری Productivity Control / پروژه های عظیم بتنی Large Scale Concrete Projects

09-46005

1238

برآورد حجم ترافیک عبوری با استفاده از پارامترهای ماکروسکوپیک جریان ترافیک Short-Term Traffic Volume Estimation Based on Macroscopic Flow Characteristics

مدل تصادفی Stochastic Model / حجم تردد وسایل نقلیه Traffic Volume / مشخصات ماکروسکوپی جریان Macroscopic Characteristics of Flow / مدل قطعی Deterministic Model / دقت برآورد Estimation Accuracy

09-46006

1239

بررسی رفتار غیرخطی کف ستون تحت نیروی محوری و لنگر 

ورق کف ستون Base Plate / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / آیین نامه ساختمانی Building Code / استحکام خمشی Bending Strength / استحکام ثقلی Axial Strength / صلبیت Rigidity / توزیع تنش Stress Distribution

09-46011

1240

یک چارچوب جدید برای برنامه ریزی فرایند مشخصه محور بر اساس استاندارد STEP-NC و ماشین های CNC A Novel Framework to Enable Optimum Feature based Process Planning based on STEP-NC Standard and CNC Machines

تولید یکپارچه کامپیوتری Computer Integrated Manufacturing / استاندارد استپ Standard for Exchange of Product Data (STEP) / روش مبتنی بر ویژگی Feature-based Method / تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manufacturing (CAM) / تلفیق برنامه فرایندهای ماشین کاری Process Plans Conjugation

01-46022

1241

طراحی زیرسیستم تله کامند یک ماهواره LEO بر اساس FPGA Design of Telecommand Subsystem of a LEO Satellite Based on the FPGA

ماهواره Sattelite / تله کامند Telecommand / دورسنجی Telemetry

55-46024

1242

بررسی تجربی و تئوری فرایند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب جهت تولید بیودیزلExperimental and Theoretical Study of the Lipid Extraction from Wet Microalgae for Biodiesel Production

ریزجلبک Microalgae / کلرلاولگاریس Chlorelavulgaris / حلال آلی Organic Solvent / لیپیدها LIPIDS / استخراج Extraction / مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / حلال قطبی Polar Solvent / حلال غیرقطبی Nonpolar Solvent

06-46025

1243

اثر آلایش عنصر Co بر ساختار بلوری و الکترونی ترکیب (BaFe2-xCoxAs2 (x=0,1,2Effect of Co Doping on Crystal and Electronic Structure of BaFe2-xCoxAs2

ساختار الکترونی Electronic Structure / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / سطح فرمی Fermi Level / ابررسانای با پایه آهن Iron Based Superconductor / شبه پتانسیل Psuedopotentials / ساختار بلوری Crystalline Structure

04-46026

1244

ساخت آلیاژ نانوساختار Ni-Ti-Ag به روش آلیاژسازی مکانیکی 

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / نانوساختار Nanostructure / عملیات حرارتی Heat Treatment / آلیاژهای آمورف Amorphous Alloys / نانوساختار نیکل - تیتانیوم - نقره Nickel-Titanium-Silver Nanostructure

07-46029

1245

ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای نانوزئولیتی در شیرین سازی گاز طبیعی Synthesis and Characterization of Nano-zeolite Membranes for Natural Gas Sweetening

غشای زئولیتی Zeolite Membrane / جداسازی گازها Gases Separation / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / شیرین سازی گاز Gas Sweetening / زئولیت سی. اچ. آ CHA Zeolite

06-45148

1246

کنترل بهینه ی ژنراتور القایی تغذیه دوگانه تحت وضعیت عدم تعادل ولتاژ شبکهOptimum Control of DFIG Based Wind Turbine under Grid Voltage’s Abnormal Conditions

بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / کنترل کننده بهینه Optimal Controller / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / نامتقارنی ماندگار ولتاژ شبکه Grid Voltage's Permanent Unbalance

05-45149

1247

شبکه ی روی تراشه ی تمام - نوری با قابلیت چندپخشی An All-Optical NoC with Multicasting Capability

ارتباطات چندبخشی Multicasting Comunications / شبکه اطلاعات Data Network / شبکه روی تراشه تمام نوری All-Optical Network on-Chip / شبکه کنترلی Control Network

19-45150

1248

مدل سازی تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی حین عملیات ترمومکانیکی در آلیاژهای Al-Mg-Si Modeling the Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Al-Mg-Si alloys During Thermomechanical Treatment

سینتیک پیری Ageing Kinetics / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم - سیلیسیم Aluminum-Magnesium-Silicon Alloy / رفتار جریان Flow Behavior / مومسانی بلورها Crystal Plasticity / روش اجزای محدود Finite Element Method / تحولات ریزساختار Microstructure Evolution

07-45151

1249

مطالعات تجربی و بهینه سازی کشت میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور با هدف تولید بیودیزل Experimental Studies and Optimization of Microalgae Cultivation in a Photo-Bioreactor for Bio-Diesel Production

ریزجلبک Microalgae / زیست دیزل Biodiesel / فتو زیست واکنشگاه Photo-Bioreactor

06-45161

1250

جبران سازی خودکار اثرات تزویج متقابل نامعلوم در تخمین دوبعدی زاویه ورود Online Compensation of Unknown Mutual Coupling Effect in 2-Dimensional Arrival Angle Estimation

تزویج متقابل Mutual Coupling / تخمین زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA)Estimation / جهت یابی Direction Finding / رادارهای آرایه فازی Phased Array Radars / الگوریتم طبقه بندی سیگنال چندگانه Multiple Signal Classification (MUSIC)Algorithm / کالب زنی خودکار Autocalibration

05-45162

1251

مطالعه تجربی تاثیر سوراخکاری التراسونیک بر خواص مکانیکی قطعات کامپوزیت لایه ای فیبر کربن Effect of Ultrasonic Assisted Machining on Mechanical Properties of Carbon Fiber Composite Laminates

تورق Lamination / پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه Glass Fiber Reinfoced Polymer (GFRP) / سوراخکاری عمیق به کمک ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic Assisted Deep Drilling / استحکام باقیمانده Residual Strength / آزمون فشار پس از آسیب Compression After Impact (CAI)Test

08-45163

1252

پیاده سازی سیستم تعیین موقعیت منبع صدا در محیط باز با استفاده از آرایه های حسگر صوتی Implementation of Outdoor Sound Source Localization System Using Sound Sensor Arrays

مکان یابی منبع صوتی Sound Source Localization / آرایه میکروفونی Microphone Array / تخمین زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA)Estimation / دنبال کردن منبع صوت Far-Field Sound Source

05-45164

1253

زینترینگ دی سیلیساید مولیبدن تولید شده به روش مکانوشیمیایی Sintering of Molybdenum Disilicide Produced by Mechano-Chemical Process

دی سیلیساید مولیبدن Molybdenum Di Silicide (MoSi2) / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / تف جوشی Sintering / فرآیند آلیاژسازی مکانو شیمیایی Mechanochemical Alloying Process

07-45165

1254

ساخت هیدروژل ژلاتین - آلژینات و کاربرد آن به عنوان داربست کشت سلول Preparation of Gelatin-Alginate Hydrogel for Using as Cell Culture Scaffold

هیدروژل Hydrogel / داربست Scaffold / ژلاتین Gelatin / کشت سلول Cell Culture / آلژینات اکسید شده Oxidized Alginate

06-45166

1255

مدیریت بحران خشکسالی با استفاده از مدل های تجارت آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه، استان آذربایجان شرقی) Drought Management by Utilizing Water Trading Models (Case study: East Azarvbayjan, Orumieh River Basin)

تخصیص آب Water Allocation / تجارت آب Water Trading / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / برنامه ریزی خطی Linear Programming / مدیریت بحران Disaster Management / خشکسالی Drought / بازار هوشمند Smart Market

09-45167

1256

تولید همزمان برق، هیدروژن و حرارت از طریق پنل فتوولتاییک در یک واحد مسکونیSimultaneous Production of Electricity , Hydrogen& Heat by Photovoltaic System in a Residential House

نمودار مرجع انرژی Reference Energy System / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت Combined Heat and Power (CHP)System / سیستم ترکیبی فوتوولتایی Hybrid Photovoltaic System

46-45168

1257

بررسی تعیین فشار امتزاج پذیری با استفاده از روش اندازه گیری کشش بین سطحی برای نفت هایی با میزان آسفالتن متفاوت Investigation the Minimum Miscibility Pressure for Crude oil with Different Asphaltene Content using Vanishing Interfacial Tension Method

تزریق گاز Gas Injection / آسفالتن Asphaltene / کمترین فشار امتزاجی Minimum Miscibility Pressure (MMP) / کشش بین فازی Interfacial Tension

06-45190

1258

بررسی زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری آلیاژهای پایه منیزیمی از سیستم آلیاژی منیزیم - روی - آلومینیوم - کلسیم Surveying The Biodegradation Behavior, Biocompatibility and Mechanical Properties of Mg-4Zn-xAl-0.2Ca Alloys

زیست سازگاری Biocompatibility / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / آلیاژ منیزیم - آلومینیوم - روی Magnesium-Aluminum-Zinc Alloy / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy

07-45187

1259

مطالعه تجربی تأثیر موقعیت مجرای مکش بر روی عملکرد و پایداری یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری Experimental Study of the Effect of Bleed Location on Performance and Stability of an Axisymmetric Supersonic Mixed-Compression Inlet

ورودی مافوق صوت Supersonic Intake / پدیده موج - نوسان Buzz / مکش لایه مرزی Boundary Layer Suction / مجرای مکش ورودی Inlet Bleed Duct

45-45188

1260

سامانه واژه یاب کارآمد در زبان فارسی High-Performance Keyword Spotting System for Persian Language

واژه یاب Keyword Spotting / آستانه گذاری Thresholding / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / دسته بند واج Phoneme Classifier / تابع مرز واج Phoneme Boundary Function

19-45189

1261

کنترل یک مجموعه ربات به منظور جلوگیری از برخورد با موانع ساکن و متحرک A Fuzzy-Behavior Based Approach to “Dynamic and Static Obstacles” Avoidance in an Unknown Space

موانع متحرک Moving Obstacles / ناوبری NAVIGATION / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / کنترل مبتنی بر رفتار Behavior-Based Control / حرکت جمعی Cooperative Movement

08-45185

1262

بازیابی اکسید منیزیم با خلوص بالا از منابع شورابه ای Recovery of Pure Magnesium Oxide from Brine Sources

شورابه Brine / دولومیت Dolomite / ترسیب Precipitation / بازها Bases / تلخابه Bittern / بورزدایی Boron Remowal / اکسید منیزیم Magnesium Oxide

07-45179

1263

بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی بتن سازه ای با استفاده از شیشه بازیافتی و سیلیکافوم Experimental Investigation of Mechanical Behavior of Structural Concrete with Combination of Waste Glass and Silica Fume

بتن Concrete / بازیافت مواد Materials Recovery / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / میکروسیلیس Silica Fume / شیشه بازیافتی Waste Glass

53-45180

1264

حفاظت پشتیبان با استفاده از اندازه گیری سراسری Backup Protection by Wide Area Measurement System

سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده Wide Area Measurement System / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / حفاظت پشتیبان Backup Protection / ناحیه حفاظت پشتیبان Backup Protection Zone (BPZ) / حفاظت پشتیبان تطبیقی محدوده های وسیع Adaptive Wide Area Backup Protection

05-45181

1265

بررسی حساسیت و طراحی بهینه سیستم CCHPW برای مناطق بسیار گرم و مرطوب Sensitivity and Optimal Design for a CCHPW System for Extremely Hot and Humid Area

گرمایش HEATING / سرمایش Cooling / انرژی Energy / آب Water / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP)

58-45176

1266

تحلیل پلاستیک قاب های دو بعدی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه Plastic Analysis of Two Dimensional Frames using Ant Colony Algorithms

بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / قاب دوبعدی Two Dimensional Frame / روش ابتکاری Heuristic Method / فرو ریختگی Collapse / ضریب بار فروریختگی Collapse Load Factor / تحلیل پلاستیکی محدود Plastic Limit Analysis

53-45177

1267

مطالعه شیمیایی ملاس و کاهش ضایعات قندی کارخانه شکر حکیم فارابی خوزستانChemical Investigation of Molasses and Reducing Sugar Wastes of Molasses in Hakim Farabi Sugar Factory

تبلور Crystallization / ملاس نیشکر Cane Molasses / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / ضریب توزیع Distribution Ratio / شکر نیشکر Sugar Cane

03-45178

1268

فاکتورهای مسیری در گراف ها Path Factors in Graphs

اف - عامل F-Factor / عامل مسیری Path Factor / گراف دوجهته Bipartite Graph / اف - پوشش F-Packing / گراف خطی Linear Graph

02-45173

1269

تاثیر افزایش سطح آب دریا و خصوصیات آبخوان بر پیشروی آب شور در آبخوان های ساحلی Effect of Sea Level Rise and Aquifer Characteristics on Seawater Intrusion in Coastal Aquifers

مدل سازی عددی Numerical Simulation / جزیره کیش Kish Island / پیشروی آب شور Sea Water Intrusion / تغییر اقلیم Climate Change / حل تحلیلی Analytical Solution / هندسه آبخوان Aquifer Geometry

09-45174

1270

مدل سازی خصوصیات زمانی و مکانی تابع پروفیل فاصله اهداف، به منظور تشخیص اهداف راداری Statistical Modeling of Spatial and Temporal Characteristics of Target Range Profiles for Radar Target Recognition

معیار اطلاع آکاییک Akaieke Information Criterion / سیستم پویا Dynamical System / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تشخیص هدف های راداری Radar Target Recognition / تابع پروفیل فاصله Range Profile Function

05-45175

1271

بررسی پاسخ دینامیکی شیروانی های خاکی با استفاده از آزمایشات میز لرزه و مقایسه با روش های تحلیلی Studying Dynamic Response of Landslides Using 1g Shaking Table Tests and Comparing with Analytical Methods

پاسخ دینامیکی Dynamic Response / شیروانی Slope / زمین لغزش Landslide / مدل سازی فیزیکی PHYSICAL MODELING / میز لرزان SHAKING TABLE

09-45170

1272

تعیین منحنی های حد شکل دهی بر اساس تئوری گرادیان کرنش Determination of Forming Limit Diagrams by Strain Gradient Theory

نظریه گرادیان کرنش پلاستیک Strain Gradient Plasticity Theory / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / تمرکز کرنش Strain Localization / نظریه فلک و هاتچینسون Flec-Hutchinson Theory

08-45171

1273

خلوت سازی طیفی گراف Spectral Sparsification of Graph

نمونه گیری SAMPLING / ماتریس لاپلاسین Laplacian Matrix / رسانایی Conductivity / خلوت سازی طیفی Spectral Sparsification / ماتریس لاپلاسین نرمال شده Normalized Laplacian Matrix

02-45157

1274

استفاده از حالتهای دینامیکی حاکم در بهینه سازی تعادل وزن ربات (3RPS) Optimum Counterweight Balancing of a (3-RPS)Robot in Dynamic Motion

انرژی مصرفی Energy Consumption / بازوی مکانیکی ربات Robot Manipulator / روش لاگرانژی Lagrangian Method / تعادل بهینه Optimum Balancing

58-45159

1275

مدل سازی جریان سیال دو فاز مایع و بخار در نازل Modeling of Liquid-Vapor Two Phase Flow through Nozzle

مدل سازی عددی Numerical Simulation / جریان دوفازی Two Phase Flow / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / الگوریتم سیمپل Simple Algorithm / روش حجم محدود Finite Volume Method / مدل حالت دایم Steady State Model / مدل گذرا Transient Model

08-45160

1276

بررسی پدیده های انتقال در میکروجریان های ابجاد شده توسط الکتروسینتیکTransport Phenomena in Electrokinetically Generated Microflows

آزمایشگاه روی تراشه Lob-on-a-Chip / میکروکانال Microchannel / جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / تلفات حرارتی (ژول) Joul Heating / انتقال جرم Mass Transfer / دو لایه الکتریکی Electric Double Layer

08-45154

1277

روش حجم محدود چندمقیاسی چنددرجه تفکیکی برای شبیه سازی مخازن نفتیMulti-resolution Multiscale Finite Volume Method for Reservoir Simulation

محیط متخلخل POROUS MEDIA / ناهمگونی Inhomogeneity / روش چندمقیاسی حجم محدود Multiscal Finite Volume Method / شبکه چنددرجه تفکیکی Multiresolution Grid

08-45153

1278

مدل سازی و شبیه سازی توزیع آب در لایه های مختلف پیل سوختی مستقیم متانولی Modeling and Simulating of Water Distribution in Different Layers of Direct Methanol Fuel Cell

پیل سوختی متانولی Methanol Fuel Cell / مدل سازی MODELING / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / سیستم توزیع آب Water Distribution System

06-45192

1279

تأثیر کمانش موضعی بر ظرفیت تغییرشکل بادبندهای فولادی لوله ای Effect of Local Buckling on Deformation Capacity of Steel Pipe Braces

مهاربند فولادی Steel Brace / ظرفیت تغییر شکل Deformation Capacity / کمانش موضعی Local Buckling / جهش کرنش Strain Jump / تمرکز کرنش Strain Localization / مهاربند فولادی Steel Brace

09-45191

1280

طراحی یک مدل تصادفی، جهت کنترل ریسک اقتصادی و مشارکت بهینه ی واحدهای بادی در بازار رقابتی Stochastic Model for Optimal Participation of Wind Power Producers in Electricity Market Considering Risk Factors

نظریه تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی Information-gap Decision Theory / بازار روز بعد انرژی Day-Ahead Energy Market / مدل تصادفی Stochastic Model / محیط رقابتی Adversarial Environment / محیط تجدید ساختارشده Restructured Environment / تابع مقاوم Robust Function

05-45156

1281

روش تبدیل از طریق مثال برای تبدیل مدل های مستقل از محاسبه به مدل های مستقل از بستر پیاده سازی در ایجاد مدل رانه By-Example Method for CIM-to-PIM Transformation in Model Driven Development

مدل مستقل از محاسبات Computational Independent Model (CIM) / توسعه مدل گرا Model Driven Development / مدل مستقل از بستر Platform Independent Model (PIM) / تبدیل مدل ها از طریق مثال Model Transformation by Example (MTBE)

07-45152

1282

شبیه سازی تبلور مجدد استاتیکی پس از نورد سرد ورق با استفاده از روش المان محدود و روش سلولی Simulation of Static Softening during Annealing of Cold Rolled Strip Using Cellular Automata and Finite Element Model

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / روش اجزای محدود Finite Element Method / تابکاری هم دما Isothermal Anealing / تابکاری غیر هم دما Nonisothermal Anealing / تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / بازیابی استاتیکی Static Recovery

07-45184

1283

معرفی روش بهینه سازی عامل کاهش نمایی در روش شبیه سازی موزون شده با زمان (BRW)برای محاسبه VaR (با استفاده از توابع زیان شنر و لوپز) Decay Factor Optimization in time Weighted Simulation (Using loss Functions Şener and Lopez)

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / عامل فروپاشی Decay Factor / شبیه سازی موزون شده با زمان Time Weighted Simulation (BRW) / تابع زیان شنر Sener Loss Function / تابع زیان لوپز Lopez Loss Function

44-46038

1284

تحلیل فاصله دید در تقاطع های همسطح جاده - راه آهن در ایران Analysis of Sight Distance in Railroad-Highway Grade Crossings in Iran

حمل و نقل ریلی Rail Transport / تقاطع هم سطح Grade Crossing / تقاطع راه آهن - جاده Railway-Highway Intersection / تحلیل فاصله دید تقاطع Intersection Sight Distance Analysis / کالب زنی مدل ها Models Calibration

09-46043

1285

ساخت و تعیین شرایط بهینه پیل سوختی میکروبی به منظور حذف آلودگی آلی و تولید الکتریسیته Construction and Optimum Condition Selection for Microbial Fuel Cell for Organic Matter Removal and Electricity Generation

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / تولید الکتریسیته Electricity Production / اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / نفت خام CRUDE OIL / تصفیه پساب Waste Treatment / تعیین شرایط بهینه Optimum Condition Selection

06-46042

1286

تخصیص افزونگی به سیستم هایی با اجزا همبسته Redundancy Allocation Problem in Systems with Dependent Components

سیستم سری - موازی Series-Parallel System / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مساله تخصیص مازاد Redundancy Allocattion Problem / وابستگی اجزا Dependent Components

01-45194

1287

تعیین نقاط بحرانی سازه بال سسنا و بررسی اثر کاهش خواص ناشی از خستگی بر المان های سازه بال 

عمر خستگی Fatigue Life / تخمین عمر Lifetime Estmation / مدل سازی ترک Crack Modeling / اجزای بحرانی Critical Component

45-46048

1288

شبیه سازی رفتار تک حباب کاویتاسیونی مجاور دیوار جامد با استفاده از حل معادلات ناویر - استوکس دوفازی به روش حجم محدود تفاضل مرکزی Simulation of Behavior of a Single Cavitating Bubble Near Solid Boundariesby solvingTwophase Navier-Stokes Equations with a Central Difference Finite Volume Method

فروپاشی حبابچه Alveolar Collapses / روش حجم سیال Volume of Fluid / روش حجم محدود تفاضل مرکزی Central Difference Finite Volume Method / حباب خلاءزایی Cavitation Bubble / دیوار ساده Solid Wall

45-46063

1289

طراحی ساختار تجمیع کننده خودروهای هیبریدی در فضای چندحاملی انرژی Designing the Structure of a PHEV Aggregator in Multi-Carrier Energy Environment

ارزیابی قابلیت اطمینان Reliability Evaluation / خودروهای الکتریکی Electric Motor Vehicles / قطب انرژی Energy Hub / برنامه تزریق توان به شبکه Venicle-to-Grid (V2G) / کنترل شارژ Cnarging Control / هماهنگ کننده خودروهای الکتریکی Electric Vehicles Coordinator Agent (PCA)

05-46093

1290

تولید و بررسی خواص مکانیکی ورق های کامپوزیتی Al/Al2O3 و Al/SiC با ساختار FGM به روش ابداعی اتصال نوردی انباشتی 

مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / ورق های مرکب Composite Sheets / خواص مکانیکی Mechanical Properties / اتصال نورد تجمعی دوتایی Accumulative Coupled Roll Bonding (ACRB) / اتصال نورد تجمعی سطحی Accumulative Surfacc Roll Bonding (ACRB)

07-46094

1291

مدل سازی دینامیک پرواز پرنده بال زن مفصل دار با روش آیرودینامیک شبه پایا Flight Dynamic Modeling of an Articulated FMAV Using Quasi Steady Aerodynamics

آیرودینامیک شبه پایا Quasi Steady Aerodynamics / حساسیت Sensitivity / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / پرنده بال زن مفصل دار Articulated Flapping Micro Air Venicle (FMAV) / نظریه نواری شبه پایا Quasi Steady Strip Theory

45-46104

1292

بررسی حرکت نور در فضا زمان های ناهمگن کیهانی Investigation of Light Propagation in Inhomogeneous Cosmic Spacetimes

فضا زمان ناهمگن Inhomogeneous Space Time / معادله های ژئودزیکی Geodesic Equations / حل عددی معادله های دیفرانسیل Numerical Solution of Differential Equations / همگرایی گرانشی Gravitational Lensing / مدل پنیر سوییسی Swiss Cheese Model

04-46108

1293

امکان سنجی ارتقاء توربین گاز کلاس D Upgrade Feasibility Studyof a Class D Gas Turbine

سازگاری Consistency / توربین های گازی Gas Turbines / مقاوم سازی UPGRADING / سنتار 40 Centaur 40 / تائوروس 60 Taurus 60 / خط بتا Betta Line

45-46111

1294

مدل سازی گسترش شکست هیدرولیکی در محیط متخلخل اشباع غیر هم دما ترک خورده به روش المان محدود توسعه یافته Modeling of Hydraulic Fracture Propagation in Fractured Non-isothermal Saturated Porous Media with XFEM

ترک چندگانه Multiple Crack / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / گسترش شکست هیدرولیکی Hydraulic Fracture Propagation / ترمودینامیک محیط متخلخل اشباع Satured Porous Media Thermodynamics

09-46142

1295

فیلترهای الکترو استاتیک Filtration Based on Electrostatic Devices

راندمان جذب ذرات Particle Capture Efficiency / الکتروستاتیک Electrostatics / فیلترها Filters / ذرات Particles / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / ذرات باردار Charged Particles

58-46159

1296

تعمیمی بر قضیه توابع مولد سبد سهام A General Theorem For Portfolio Generating Functions

ضریب جینی Gini Coefficient / تابع مولد سبد سهام Portfolio Generating Function / زمان موضعی Local Time / نیم مارتینگل Semimartingal

02-46182

1297

شناسایی نشتی با استفاده از پردازش سیگنال های منتشر شده صوتی در محیطهای پر فشار و کم فشار A new Leak Detection Method Applicable for Low and High Pressure Vessels

امواج صوتی Sound Waves / تبدیل موجک Wavelet Transform / تبدیل فوریه زمان کوتاه Short Time Fourier Transform / مخازن نفتی Oil Reservoirs / مخازن گاز GAS RESERVOIRS / نشت LEAKAG / نشتی لوله Pipe Leakage

05-46216

1298

تشخیص اشیا در تصاویر سه بعدی Object Recognition in RGB-D Images

بینایی ماشین Machine Vision / بازشناسی اشیا Object Recognition / تصاویر عمیق Depth Images / ابر نقطه Point Cloud / توصیفگرهای هندسی Geometrical Descriptors

02-46239

1299

تعیین وضعیت جسم پرنده از طریق تفسیر شار نوری به کمک آموزش شبکه عصبیFlying Vehicle Attitude Determination through Optical Flow Interpretation by Neural Network

شبکه عصبی Neural Network / مدل سازی هندسی GEOMETRIC MODELING / ناوبری NAVIGATION / بینایی ماشین Machine Vision / شار نوری Optical Flow

45-46478

1300

تصدیق گوینده به صورت مستقل از متن براساس تحولات فونتیکی Text Independent Speaker Verification Based on Phonetic Evolution

تحلیل برگشتی خطی Linear Regression / تصدیق گوینده Speaker Verification / تحولات فونتیکی Phonetic Evolutions / دسته بندی تنک زیرفضا Sparse Subspace Clustering

05-464

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1301

بررسی اتصال نوردی مس به فولاد زنگ نزن و عوامل تاثیرگذار بر پیوند Investigation on Stainless Steel - Copper Roll Bonding

ورق دولایه Bilayers Sheet / مس COPPER / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / استحکام اتصال Bond Strength / اتصال غلتکی Roll Bonding

07-46542

1302

مدل سازی اجزای محدود ذرات پودر توزیع شده در بین لایه های کامپوزیت آلومینیوم-پودر تولید شده از روش ARB برای بهبود فوم آلومینیوم Finite Element Modeling of Particle Distribution in Al/Powder Composite Sheets Processed by ARB for Manufacturing Aluminium Foams

شبیه سازی Simulation / مدل پلاستیسته کپ CAP PLASTICITY MODEL / اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / روش اجزای محدود Finite Element Method / مدل پلاستیسیته دراکر-پراگر/کپ Drucker-Prager/Cap Plasticity Model / توزیع چگالی پودر Powder Density Distribution / میزان تخلخل فوم نهایی Foam Prosity

07-46543

1303

طراحی بهینه اجزای ریزشبکه شامل منابع تجدید پذیر Optimal Design of Mircogrid Components Containing Renewable Resources

ریزشبکه Microgrid / توربین بادی Wind Turbine / دیزل ژنراتور Disel Generator / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / ظرفیت بهینه Optimal Capacity / تعیین ظرفیت Equipment Sizing / طراحی بهینه Optimal Design

05-46544

1304

آشکارسازی در سیستم های چندکاربره تسهیم کد Detection in Code Division Multiple Access Systems

نویز فاز PHASE NOISE / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / بارهای اضافی Overload / سیستم غیرهمزمان Asynchronous System

05-46552

1305

طراحی فیلتر کالمن و کنترل LQG برای سیستم های تصادفی و مرتبه کسری خطیOn the Design of Kalman Filter and LQG Control for Linear Stochastic Fractional Systems

فیلترهای کالمن Kalman Filters / کنترل کننده گوسی درجه دوم خطی Linear Quadratic Gaussian (LQG) Controller / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / روش سیستم خطی Linear System Method / سیستم های تصادفی Stochastic Systems

08-46553

1306

بررسی مساله دو هدفه برنامه ریزی تولید و زمانبندی کارکارگاهی Multi-Objective Production Planning and Job Shop Scheduling

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / تولید کارگاهی Job Shop / برنامه ریزی وظایف Job Scheduling / زمان بندی تولید Production Scheduling

01-46554

1307

شبیه سازی انتشار موج صوتی و رفتار آن در برخورد با یک حباب در مایع با استفاده از شیوه شبکه بولتزمن Numerical Simulation of Acoustics Wave Propagation in Bubbly Media, Using Lattice Boltzmann Method

حباب Bubbles / انتشار امواج صدا Sound Propagation / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / محیط ناهمگن Heterogeneous Media / مدل فونونی شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Phononic Model

45-46558

1308

اثر متغیرهای فرایند تولید آلیاژ سنگین پایه تنگستن (90W-7Ni- 3Fe) به روش متالورژی پودر بر ریزساختار و برخی خواص فیزیکی و مکانیکی The Effect of Some Production Parameters on Microstructure, Physical and Mechanical Properties of Powder Metallurgically Produced (90W-7Ni-3Fe) Heavy Alloy

ریزساختار Microstructure / تف جوشی در فاز مایع Liquid Phase Sintering / متالورژی پودر POWDER METALLURGY / سوییج Swage / پرس ایزواستاتیک سرد Cold Isostatic Press

07-46560

1309

رنگ آمیزی یالی بدون دور در گراف ها Acyclic Edge Coloring of Graphs

رنگ آمیزی (ریاضی) COLOURING / تطابق بدون دور Acyclic Matching / گراف دوجهته Bipartite Graph / رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / 1- عامل بندی بی نقص Perfect 1-Factorization

02-46566

1310

مدل سازی بسترهای سیاله به روش ذرات منفرد و تعیین اثر فشار بر فرکانس برخورد ذرات با دیواره Modelling of 2D Fluidized Beds using the DPM Method and Investigation of the Pressure Effect on Particle-Wall Collision Frequency

روش ذرات منفرد Discrete Particle Model (DPM) / بستر سیال Fluidized Bed / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / اثر فشار Pressure Effect / بستر سیال Fluidized Bed / فرکانس برخورد ذرات با دیواره بستر Particle-Wall Collision Frequency / اثر سرعت ورودی Inlet Velocity Effect / اثر چگالی ذرات Particle Density Effect

06-46569

1311

حفاظت ریزشبکه و شبکه های توزیع فعال در حضور منابع اینورتری و غیراینورتری Micro-Grid Protection in Presence of Inverter Based Distributed Generation

محدودکننده جریان خطا Fault Current Limiter / رله دیجیتال Digital Relay / ریزشبکه Microgrid / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / حفاظت ریزشبکه Microgrid Protection / کنترل ریزشبکه Microgrid Control

05-46570

1312

ارزیابی خرابی مخازن روزمینی تحت اثر بارگذاری ناشی از انفجار Evaluating of Damages for Surface Tanks under Blast Loadings

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / سطح آسیب Damage Surface / مخازن فولادی روزمینی مهارشده Aboveground Anchored Steel Tanks / اثر انفجار Blast Effect / خرابی مخازن Tanks Damage

09-46587

1313

طراحی یک الگوریتم تخمین توزیع بر اساس روش های داده کاوی Designing an Estimation of Distribution Algorithm Based on Data Mining Methods

الگوریتم تخمین توزیع Distribution Estimation Algorithm / اطلاعات متقابل Mutual Information / خوشه بندی سلسله مراتبی Hierarchical Clustering / الگوریتم ترکیب تکاملی بهینه Optimal Mixing Evolutionary Algorithm / زیرمسایل هم پوشان Overlapping Sub-Problems / خانواده زیرمجموعه ها Subjects Family / الگوریتم ژنتیک درخت پیوند Linkage Tree Genetic Algorithm (LTGA)

19-45320

1314

بهینه سازی توان در کانال دوطرفه رله بی سیم Power Optimization in Wireless Two-Way Relay Channel

بهینه سازی توان Power Optimization / شبکه های بی سیم Wireless Networks / کانال رله دوطرفه Two-Way Relay Channel (TWRC) / قید نرخ ارسال و دریافت داده Data Transmission Rate Constraint

05-45321

1315

توسعه مدل احتراقی به منظور بررسی اثر زمان بندی و بازشدگی سوپاپ هوا بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای Investigation of iVVT Timing and Lift Effects on a Gasoline Spark Ignited IC Engine Performance Using Detailed Numerical Simulation

روش چندناحیه ای Multi-Zone Method / موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای Spark-Ignition Internal Combustion Engines / زمان بندی متغیر سوپاپ Variable Valuee Timing

08-45323

1316

تحلیل ارتعاش ماری گون رشته حفاری در چاه های افقی به روش المان محدود Finite Element Analysis of Buckling and Snaking Vibration for Drill String in the Horizental Well

رشته حفاری Drill String / کمانش مارپیچ Helical Buckling / روش اجزای محدود Finite Element Method / کمانش سینوسی Sinusoidal Buckling / ارتعاش مارگون Snaking Vibration

08-45322

1317

بهینه سازی زمان در مساله فاصله فرشه با محدودیت سرعت Time Optimization in Speed-Constrained Frechet Distance

بهینه سازی زمان Time Optimization / مساله فاصله فرشه Frechet Distance Problem / منحنی چندگوشه Polygonal Curve / محدودیت سرعت Speed Constrained

52-46622

1318

مسئله ی ماشین های موازی با پردازش دسته ای کارها Parallel Machines with Batch Processing

زمان بندی Scheduling / ماشین های موازی Parallel Machines / مدل ریاضی Mathematical Model / پردازش دسته ای Batch Processing / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO)

01-46624

1319

طراحی و تحلیل سیستم های توام رمزگذاری-کدگذاری کانال با استفاده از کدهای قطبی Design and Analysis of Joint Encoding-Encryption Schemes Based on Polar Codes

رمزنگاری Cryptography / کد قطبی Polar Code / طرح های توام رمزنگاری - کدگذاری کانال Joint Encryption-Channel Coding Schemes / سامانه مک الیس McEliece System / ظرفیت شانون Shannon Capacity / سامانه رائو - نام Rao-Nam System

05-46629

1320

طراحی مسیر با فرض اجتناب از مانع برای یک روبات عنکبوتی Trajectory Planning of a Spider Robot Considering Obstacle Avoidance

تولید مسیر Trajectory Generation / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / بازوی مکانیکی ربات Robot Manipulator / عنکبوت Spider / ربات های الهام گرفته Inspired Robots

58-46745

1321

مدل سازی و بهبود نویز فاز مدارهای اسیلاتور حلقوی Modeling and Phase Noise Improvement in Ring Oscillator

نویز فاز PHASE NOISE / مدل سازی MODELING / نوسان ساز حلقوی Ring Oscillator

05-46746

1322

شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی گری مدیریتی در مواجهه ی مدیر با عملکرد نامطلوب کارمند، در یک واحد خدمات مرکز داده Identifying Barriers to Effective Managerial Coaching When a Manager Faces Employee’s Undesirable Performance, in a Data Center Services Unit

موانع Borries / مرکز داده Data Center / مربی گری مدیریتی Managerial Coaching / مدیر مربی Manager as Coach / عملکرد نامطلوب Undesirable Performance / اشتباه Mistake

44-46747

1323

بررسی عملکرد پره توربین بادی با وجود زبری در سطح آن به کمک CFD The Study of Megawatt Wind Turbine Rotor Performance in Presence of Contamination Using CFD

توربین بادی Wind Turbine / هواشکن Airfoil / بهینه سازی Optimization / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انرژی تولیدی سالانه Annual Energy Production / زبری پره Blade Roughness / نظریه مومنتوم اجزای پره Blade Element Momentum Theory

45-46754

1324

اثر ساختار هندسی سطح در کاهش مقاومت اجسام Effect of Surface Structure on Drag Reduction

ضریب پسا Drag Coefficient / شبیه سازی Simulation / کاهش درگ Drag Reduction / تیغه Blade / درگ فشاری Pressure Drag / درگ لزجتی Viscose Drag

58-46916

1325

رنگ آمیزی بک برای مجموعه های جزئا" مرتب On Beck’s Coloring of Posets

رنگ آمیزی گراف Graph Coloring / عدد رنگی Chromatic Number / عدد خوشه ای Clique Number / ایده آل بودن Ideal / پوچ ساز Annihilator / مجموعه مرتب جزیی Partially Order Set

02-47028

1326

شبیه سازی کامپیوتری فرآیند نورد تخت با استفاده ازتابع بزیر Computer Simulation of Flat Rolling Process using the Bezier Function

نورد سرد COLD ROLLING / میدان کرنش Strain Field / روش حد بالایی Upper Bound Method / منحنی بزیر Bezier Curve

07-47035

1327

مروری بر حدسیات ویل On The Weil Conjectures

پتانسیل زتا Zeta Potential / قضیه ریمان - رخ Rieman - Rokh Theorem / فرضیه ریمان Riemann Hypothesis / کوهومولوژی اتال Etal Cohomology / واریته جبری روی میدان متناهی Algebraic Varieties of Finite Fields

02-47302

1328

بررسی عددی صدای تداخلی با استفاده از مدل میله - ایرفویل Numerical Investigation of Interaction Noise Using Rod-Airfoil Model

آیروآکوستیک محاسباتی Computational Aeroacoustics / بررسی عددی Numerical Investigation / صدای تداخلی Intraction Noise / مدل میله - ایرفویل Rod-Airfoil Model

45-47339

1329

تخریب مواد آلی خطرناک با آب فوق بحرانی با استفاده از کاتالیست اورانیومی 

آب فوق بحرانی Supercritical Water / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / تخریب مواد آلی Organic Destruction / دی اکسید اورانیوم Uranium Dioxide / شکستن حلقه Ring Opening

46-47251

1330

ارزیابی ترانزیت گاز حوزه دریای خزر و اثرات آن بر منافع مطلوب ایران Assessment of Caspian Gas Transit and its Effects on the Interests of the Iranian Desired

دریای خزر Caspian Sea / ایران Iran / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / تحلیل شبکه Network Analysis / ترانزیت گاز Gas Transit

46-47243

1331

پیش بینی ارزش در معرض ریسک بازارهای سهام GCC تحت اثر شوک های نفتیValue-at-Risk Forecasts in GCC Stock Markets Under Oil Shocks

بازار انرژی Energy Market / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / تکانه های نفتی Oil Shocks / مدل شدت جهش شرطی خودهمبسته Autoregressive Jump Intensity (ARJI)Model / پوشش شرطی Conditional Variance / کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس Persian Gulf Cooperation Council Countries

44-47241

1332

مدل سازی تصویربرداری و منیپولیشن نمونه زیستی توسط AFM به کمک دینامیک ملکولی Simulation of the Biomolecule Imaging and Manipulation Via AFM by Molecular Dynamics Method

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / تصویربرداری به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force Microscopy (AFM)Imaging / شناسایی مولکول زیستی Biomolcule Recognition / تصویربرداری Imaging / بازوی مکانیکی Manipulator

08-47270

1333

فرایندهای تصادفی بی هنجار و تحول تصادفی لونر Anomalous Stochastic Processes and Stochastic Löwner Evolution

تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / فرایندهای تصادفی ناهنجار Anomalous Stochastic Processes / پخش فروهشته و فراهشته Subdiffusion and Superdiffusion / تقارن مقیاس گسسته Discrete Scale Invariance

04-47848

1334

بررسی تولید بیودیزل به کمک آنزیم‌های لیپاز مهندسی‌شده Study on Biodiesel Production Using Engineered Lipases

آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / زیست دیزل Biodiesel / واکنش ترانس استری شدن Transesterification Reaction / آنزیم لیپاز مهندسی شده Engineered Lipase Enzyme / آنزیم باسیلیوس ترموکاتنولاتوس Bacillus Thermocatenulatus Enzyme

06-47913

1335

شتابگیری ذرات در امواج ضربه ای آستروفیزیکی و امواج حاصل از برهم کنش لیزر با پلاسما و شبیه سازی آن Particle Acceleration in Astrophysical Shock Waves and Laser-Induced Plasma Waves and its Simulation

ذرات انرژی بالا High Energy Particles / شکست موج Wave Breaking / پردازش موازی Parallel Processing / امواج ضربه ای اخترفیزیکی Astrophysical Shock Waves / امواج الکترونی پلاسما Electron Plasma Waves / شبیه سازی سینتیک پلاسما Kinetic Plasma Simulation / روش ذره در جعبه Partical-in-Cell Method

04-47936

1336

"بررسی تجربی اثرات فرکانس کاهش‌یافته و زاویه حمله متوسط روی توزیع فشار یک ایرفویل فرابحرانی" Effects of Reduced Frequency and Mean Angle of Attack on Pressure Distribution of a Supercritical Airfoil under Plunging Motion in Low-Subsonic Flow

آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic / توزیع فشار Pressure Distribution / تحلیل فرکانسی Frequency Analysis / حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / نوسان انتقالی Plunging / هواشکن فوق بحرانی Supercritical Airfoil

45-48049

1337

رویکردهای جدید به قانون دوم ترمودینامیک و اصل افزایش آنتروپی New Approaches to the Second Law of Thermodynamics and the Principle of Entropy Increasing

قانون دوم ترمودینامیک Thermodynamics Second Law / اطلاعات Information / نظریه جنبشی Kinetic Theory / درگاشت Entropy

04-45579

1338

بدست آوردن شاخص جفت شدگی در سری های زمانی Inferring the Directionality of Coupling forTwo Time Series

همزمانی SYNCHRONISM / جفت شدگی Coupling / درگاشت Entropy / نظریه اطلاعات Information Theory / جهت دار بودن Directionality

04-45380

1339

بررسی جنبه های فیزیکی اطلاعات از چند دیدگاه مختلف و ارتباط آن با حوزه ترمودینامیک 

اطلاعات Information / تفسیر عملگرایانه Pragmatic Interpretation / درگاشت Entropy / روابط عدم قطعیت کوانتومی بر مبنای اطلاعات Information-Based Uncertainty Relations / آزمایش های غربال کوانتومی Quantum Filter-Type Experiments

03-45109

1340

گسترش مفاهیم انحنای ریچی به کمک انتقال بهینه به فضاهای متریک - اندازه Rcci Curvature for Metric-Measure Space via Optimal Transport

انحنای ریچی Ricci Curvature / فضای متریک - اندازه Metric-Measure Space / انتقال بهینه Optimal Transport / درگاشت Entropy / فضای واسراشتاین Wasserstein Space

02-45088

1341

بررسی تجربی تأثیر اینترسپتور بر مانور شناورهای تندرو Experimental Study on Interceptor Effect on HighSpeed Craft Manoeuvering

اینترسپتور Interceptor / کنترل Control / پیچ Screw / حرکت عمودی شناور Heave Boat / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / مانور MANEUVER

08-44727

1342

کوتاه ترین مسیر برای دیدن یک نقطه در چند ضلعی های کلی Shortest Path to View a Point in General Polygons

کوتاه ترین مسیر Shortest Path / هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm

19-44648

1343

کنترل سیستم های اپتیک تطبیقی Control of Daptive Optics Systems

کنترل تطبیقی Adaptive Control / جبهه موج Wavefront / تلاطم جوی Atmospheric Turbulence / نور تطبیقی Adaptive Optics / حسگر جبهه موج Wavefront Sensor / آیینه تغییر شکل پذیر Deformable Mirror

08-44677

1344

رسیدن به نیازهای مصرف کننده با لحاظ کردن پارامترهای کیفیت در طراحی محصولSatisfying Consumer Needs by Considering Quality Parameters

رضایت مشتری Customer Satisfaction / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / کیفیت Quality / بهبود عملکرد Performance Improvement

01-44606

1345

طراحی یک سیستم کنترل کیفیت وصفی چندگانه ی چندمرحله ای در سیستم های ریسک پذیر Designing a Multi-Attribute Multi-Stage Risk-adjusted Control Chart

کنترل کیفیت Quality Control / مشخصه های وصفی چندگانه Multi-Attribute Characteristics / فرایندهای چندمرحله ای Multistage Process / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / نمودار جمع تجمعی چندمتغیره Cusum Method

01-44631

1346

طیف سنجی بر اساس الگوریتم های حسگری فشرده در شبکه رادیو شناختیCompressed Spectrum Sensing in Cognitive Radio Network

طیف سنجی Spectrometry / حسگری فشرده Compressive Sensing / آشکار سازی اس. ان. آر پایین Low SNR Detection / درگاشت Entropy / ایستای تناوبی Cyclostationary / رادیوی شناختی Cognitive Radio

05-44546

1347

کنترل هماهنگ بار - فرکانس در سیستم قدرت با کنترل پیش بین Coordinated Power System Load Frequency Control via MPC

کنترل بار - فرکانس Load-Frequency Control / کنترل پیش بین Predictive Control / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل چندمتغیره Multivariable Control / تأخیر زمانی Time Delay / محدودیت نرخ تولید Generation Rate Constraint

05-44488

1348

مدل سازی و کنترل ربات ماهی سه لینکی برای تعقیب اجسام متحرک در صفحهModeling and Control of a three Link Robofish for Tracking of Submerged Moving Objects in the Plane

ربات ماهی Fish Robot / مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / یادگیری عاطفی Emotional Learning / رابطه لایت هیل Lighthill Equation / کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / کنترل مبتنی بر ساختار عاطفی مغز Brain Emotional Learning Based Intelligent Control (BELBIC)

08-44472

1349

یک الگوریتم سریع کم عیب برای تولید سایه از روش نقشه ی سایه A Fast Algorithm for Shadow Generation with Low Distortion Based on Shadow Map Technique

گرافیک کامپیوتری Computer Graphics / تولید سایه Shadow Generation / نقشه ی سایه Shadow Map / سایه سخت Hard Shadow

19-44372

1350

کنترل فازی کوادروتور Fuzzy Control of a Quadrotor

چهار پره Quad-Rotor / کنترل کننده فازی خودسازمان ده Fuzzy Self-Organizing Controller / کنترل کننده جبران سازی توزیع شده موازی Parallel Distributed Compensation (PDC)Controller / کنترل فازی Fuzzy Control

05-45261

1351

کنترل وضعیت ماهواره انعطاف پذیر با عملگرهای CMG در مانور تغییر وضعیت با در نظرگرفتن مودهای خمش و پیچش Attitude Control of Flexible Satellite using CMG in Slew Maneuver Considering Bending and Torsion Deflections

کنترل وضعیت Attitude Control / ماهواره های انعطاف پذیر FLEXIBLE SATELLITES / ژایروی کنترل ممان Control Moment Gyro (CMG) / مانورهای تند و تیز Slew Maneuvering

45-45246

1352

طراحی بهینه سیستم های کنترل غیرفعال با کاهش سختی و افزایش میرایی با بهره گیری از الگوریتم های کنترل بهینه آنی و کنترل چندجمله ای Optimal Design of Passive Control Systems Using Siffness Reduction and Viscous Damping Devices Using Instantaneous Optimal Control and Polynomial Control Algorithms

کنترل غیرفعال Passive Control / کنترل فعال Active Control / افزایش میرایی Supplemental Damping / الگوریتم کنترل بهینه لحظه ای Instantaneous Optimal Control Algorithm / کنترل چندجمله ای Polynomial Control / ضعیف سازی میرایی Softening Damping / میراگر لزج Viscous Damper

09-45236

1353

راندمان کنترلی پهپادهای عمود پرواز دارای فن محصور با استفاده از کنترل کننده های خطی، تطبیقی و پیش بین در شرایط مشخص پروازی Control Effectiveness of a Ducted-fan UAV using Linear, Adaptive and MPC Controllers in Specified Flight Conditions

پهپاد عمود پرواز Vertical Take-Off and Landing (VtOL) / مدل سازی MODELING / کنترل خطی. / کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل پیش بین Predictive Control

45-45245

1354

سنتز و شناسایی کمپلکس مشتقات دی تیوکاربامات از 3 - (پیریدین - 2 - ایل) متیل آمینو پروپان Synthesis and Characterization of Dithiocarbamate Complex Derivatives of 3-((Pyridin-2-yl)Methyl Amino)Propannitril

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / افزایش مایکل Michael Addition / کمپلکس ها (شیمی) COMPLEXES / 1 - متیل آمینو پیریدین 1-Methylamino Pyridin

03-45125

1355

شبیه سازی و کنترل یک بیوراکتور با دینامیک غیرخطی و فاز غیرمینیمم Simulation and Control of a Nonlinear and Non-Minimum Phase Bioreactor

زیست واکنشگاه Bioreactor / سیستم غیرفاز مینیمم Nonminimum-Phase System / تغییر علامت بهره Gain Sign Change / کنترل جایاب قطب Pole Placement Control / کنترل پیش بین مبتنی بر مدل Model Predictive Control

06-45100

1356

طراحی تراشه تغذیه کنترل شونده به صورت دیجیتالی برای یک فرستنده گیرنده Design of A Digitally Controlled Bias Chip For A Transceiver

منبع تغذیه Power Supply / تنظیم کننده ولتاژ Voltage Regulator / فرستنده - گیرنده Transmitter Receivers / فناوری سی ماس ولتاژ بالا High Voltage CMOS Technology / مبدل های داده DATA CONVERTERS / ولتاژ مرجع شکاف انرژی Band Gap Voltage Reference / کلید زنی Switching / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)

05-45090

1357

ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی با استفاده از مواد پیزوالکتریک در کاهش ارتعاشات ناشی از بارهای ترافیکی و تحریک لرزه ای پلها Performance Evaluation of Piezoelectric Based Control System to Mitigate the Vibration of Bridges Caused by Traffic Loads and Seismic Excitation

کنترل نیمه فعال Semiactive Control / مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / خستگی Fatigue / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / پل ها Bridges / بارهای ترافیکی.

09-45024

1358

بهینه سازی انتقال حرارت در فرایند ریخته گری مداوم فولاد ساده کربنی Thermal Optimization of Plain-Carbon Steel Continuous Casting Process

ریخته گری مداوم Continuous Casting / انجماد جهت دار Directional Solidification / کنترل بهینه Optimal Control / بهینه سازی حرارتی Thermal Optimization

07-45020

1359

گراف های کیلی و گراف ایده آل پوچ کن یک حلقه Cayley Graphs and Annihilating-Ideal Graph of a Ring

ایده آل اول Prime Ideal / عدد رنگی Chromatic Number / عدد خوشه ای Clique Number / حلقه جابجایی Commutative Ring / گراف مقسوم علیه صفر Zero-Divisor Graph / مقادیر ویژه Eigen Values / هم بندی Topology

02-45019

1360

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند RBS در برابر بارهای دینامیکیPerformance of Jacket Platforms Equipped with RBS (Ribbed Bracing System) under Dynamic Loads

کنترل نیمه فعال Semiactive Control / سکوی پایه ثابت Jacket Platform / مهاربندی ویژه High Performance Bracing / بار لرزه ای Seismic Load / بارهای محیطی Wave Loading / سیستم مهاربندی دندانه ای Ribbed Bracing System (RBS)

09-45008

1361

ساخت غشای مناسب جهت آب زدایی از ترکیبات آلی Membrane Preparation For Organic Compounds Dehydration

تراوش تبخیری Pervaporation / غشاها Membranes / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / کیتوسان Chitosan / نانو ذرات تیتانیوم Titanium NanoParticles

06-45003

1362

سیاه چاله مجانبا پاد دوسیته با میدان نرده ای و خواص آن An Asymptotically AdS Blackhole with Scalar Field and Its Propeties

گرانش Gravitation / سیاهچاله دینامیکی Dynamical Black Hole / بسامد شبه بهنجار Quasi-Normal Mode / تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / فضای پاددوسیته Anti deSitter (AdS)Space / نظریه پیمانه ای Gouge Theory

04-44990

1363

کنترل کیفی تصاویر سیستم رادیوگرافی دیجیتالی با استفاده از تصاویر عملی و شبیه سازی مونته کارلو Digital Radiography System Quality Control by using Practical and Monte Carlo Simulated Images

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / سیستم دیجیتال رادیوگرافی Digital Radiography System / کنترل کیفیت تصویر Image Quality Control / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / فانتوم لبه Edge Phantom

46-44950

1364

ارائه یک سیستم پیشنهادی جهت حمایت تعامل بین سیستم های ساخت به کمک کامپیوتر و ماشین های کنترل عددی به صورت توزیع شده A Novel System to Enable Interoperability Among Distributed CAM Software Packages and CNC Machining Post Processors

تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manufacturing (CAM) / توسعه محصولات توزیع شده Distributed Product Development / تعامل دوجانبه Interoperability / زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML) / توابع کانونی ماشین کاری Canonical Machining Functions / استاندارد ایزو 10303 استپ ISO 10303 (STEP)Standard / کنترل عددی کامپیوتری Computer Numerical Control (CNC)

01-44978