Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1393 by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شریف 1393

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

آنالیز پایداری سیستم های مرتبه کسری تاخیری در حوزه فرکانس Stability Analysis of Fractional Delay Systems in the Frequency Domain

پایداری Stability / تحلیل پایداری Stability Analysis / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / تأخیر زمانی Time Delay / ماتریس بلوک مثلثی Block Triangular Matrix / سیستم های مرتبه کسری تاخیری Fractional Delay Systems / ماتریس بلوک قطری Block Diagonal Matrix

05-45704

2

اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله Real and Risk Neutral Measure in Option Pricing

اوراق اختیار معامله Options / اندازه احتمال خطرپذیری خنثی Risk Neutral Measure / اندازه احتمال واقعی Real Measure / قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی ها Fundamental Theorem of Asset Pricing / قضیه بازیابی Recovery Theorem

02-45768

3

مشخصه سازی بهنگام مخازن نفتی با استفاده از همجوشی داده های تولید Real-time oil Reservoir Characterization by Assimilation of Production Data

فیلتر کالمن تجمعی Ensemble Kalman Filter / هم جوشی متوالی داده Data Assimilation / تطابق تاریخچه خودکار Automatic History Matching / محلی سازی کوواریانس Covariance Localization / تعدیل ماتریس بهره کالمن Kalman Gain Regularization / مدل مخزن پانک PUNQ Reservoir Model / مخزن های کانالی Channelized Reservoirs

06-45781

4

کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با ذخیره سازی فصلی انرژی در اکیفرها و استفاده از پمپ حرارتی و انرژی خورشیدی Energy Consumption Mitigation in Buildings by Using Seasonal Energy Storage in Aquifers, Heat Pumps and Solar Energy

مدل سازی عددی Numerical Simulation / انرژی خورشیدی Solar Energy / پمپ های حرارتی Heat Pumps / ذخیره انرژی Energy Storage / آب خیز Aquifer / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / انرژی خورشیدی Solar Energy

08-45796

5

سنتز و شناسایی کمپلکس های منگنز (II) بر پایه لیگاندهای آمیدی با استخلاف های مختلف و مطالعه انباشتگی بلوری و فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس ها در واکنش اپوکسایش الفین ها با اکسیژن مولکولی Synthesis and Characterization of Mn(II) Complexes based on Amidic Ligands with Different Substituents and the Study of their Crystal Packing and the Catalytic Activity of these Complexes in Olefin Epoxidation Reactions with Dioxygen

کمپلکس منگنز Manganese Complex / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / اثر استخلاف Substituent Effect / اپوکسایش نیازمند اکسیژن Aerobic Epoxidation / انباشتگی بلوری Crystal Packing

03-45805

6

شبیه سازی تنش بین سطحی در سیستم آب و متان در فشارهای بالا با استفاده از روش شبیه سازی مولکولی Calculation of Interfacial Tension in Water-Methane System at High Pressures Using Molecular Simulation

تنش سطحی Surface Tension / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / کشش بین فازی Interfacial Tension

06-45810

7

گسترش روش MIDA جهت بکارگیری آن بر سازه های نسبتا بلند دارای میراگر ویسکوالاستیک با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه Exerting Modal Incremental Dynamic Analysis (MIDA) in Surveying Seismic Behavior of Mid-rise Structures Equipped by Viscoelastic Damper Incorporating Soil–structure Interaction (SSI)

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / تحلیل دینامیکی فزاینده مودال Modul Incremental Dynamic Analysis / میراگر ویسکوالاستیک VISCOELASTIC DAMPER / سازه های نسبتا بلند Mide-Rise Structures

09-45888

8

مکان یابی با دقت بالا با تلفیق داده های سنسورهای جریان نوری و اینرسی High Precision Localization by Optical Flow and INS Sensor data Fusion

مکان یابی LOCATION / اندازه دانه Grain Size / فیلترهای کالمن Kalman Filters / شار نوری Optical Flow / حسگر اینرسی Inertial Sensor / سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System

08-45891

9

روشی برای زمان بندی و تخصیص منابع در سیستم مدیریت گردش کار عامل گرا An Approach for Scheduling of Resources in Agent Oriented Work-flow Management System

سیستم مدیریت گردش کار Workflow Management System / سیستم توزیع شده Distributed System / مساله تخصیص وظیفه Task Assignment / زمان بندی کارها / منابع Jobs\Resources Scheduling / عامل های نرم افزاری Software Agents

19-45892

10

تخمین زمان سفر در شریان های چراغ دار با رویکرد احتمالی Travel Time Estimation for Signalized Arterials Using a Probabilistic Approach

تخمین زمان سفر Travel Time Estimation / شریان های چراغ دار Signalized Arterials / شبیه سازی ترافیکی Traffic Simulation / هماهنگی چراغ های راهنمایی Traffic Signal Coordination

09-45894

11

ترانزیستورهای دوقطبی دوبعدی Two-dimesional Bipolar Junction Transistors

گرافین Graphine / گرافان Graphane / نانوالکترونیک Nanoelectronic / ترانزیستورهای دوقطبی Bipolar Transistors / پیوند پی - ان ایده آل Ideal p-n Junction / ساختارهای دوبعدی Two Dimentional Materials / گرافون Graphone

05-45895

12

الگوریتم تلفیقی موقعیت یابی ماهواره های LEO به کمک روش های HPOP و SGP4 و داده های سنسور مغناطیسی Orbit Determination of LEO Satellites through Combining the SGP4 and HPOP Methods and Magnetic Sensor Data

فیلترهای کالمن Kalman Filters / حسگر مغناطیسی Magnetic Sensor / ماهواره ال0ای0او LEO SATELLITE / الگوریتم اچ. پی. او. پی High Precision Orbit Program (HPOP) / الگوریتم اس. جی. پی. 4 Simplified General Perturbation (SGP4)

08-45896

13

مدل مداری برای نانوساختارهای متناوب پلازمونیک برای کاربرد در زیرساختار به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی لایه نازک Circuit Model for Periodic Plasmonic Nanostructures Used as Light-rapping Back-structures in thin Film Solar Cells

مدل مداری Circuit Model / سلول خورشیدی لایه نازک Thin Film Solar Cell / نانوساختارهای متناوب پلازمونیک Periodic Plasmonic Nanostructures

05-45897

14

همبستگی کوانتومی در سیستم های دو کیوبیتی Quantum Correlations of Two Qubit Systems

همبستگی کوانتومی Quantum Correlation / فرایند مارکوف Markov Process / ناسازگاری کوانتومی Quantum Discord / عدم تعیین موضعی کوانتومی Local Quantum Uncertainty

04-45898

15

ارزیابی تجربی و شناسایی ویژگی های سنسور نیروی پیزوفیلم برای کاربری در انبر جراحی Experimental Evaluation and Characterization of Piezo-film Force Sensors in Graspers

حسگر نیرویی Force Sensor / شریان ها Arteries / ضربان قلب Heart Beat / پیزوفیلم Piezo-Film / انبر جراحی Surgical Grasper

58-45899

16

طراحی یک مبدل حرارتی هوا-مایع بهینه کمکی برای افزایش راندمان سیکل رانکین به کمک CFD Design of an Optimized Gas-liquid Auxiliary Heat Exchanger to Improve Performance of a Rankin Cycle Using CFD

وزش باد Wind Blowing / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / نیروگاه های حرارتی Thermal Power Plants / برج خنک کن خشک Dry Cooling Tower / سیکل رانکین Rankin Cycle / مبدل حرارتی هوا - مایع Air-Liquid Heat Exchenger

45-45900

17

جبران سازی و کالیبراسیون مبدل های داده Compensation and Calibration of ADCs

جبران سازی Compensation / کالب زنی Calibration / مبدل جاداده شده در زمان Time Interleaved Converter / ثبات تقریب متوالی Successive Approximation Register (SAR) / مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

05-45901

18

معرفی یک کران بالا برای ظرفیت توافق کلید کوانتمی Introducing an Upper bound on Capacity of Quantum Key Distillation

رمزنگاری کوانتومی Quantum Cryptography / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / توافق کلید کوانتومی Quantum Key Disstillation

05-45902

19

بازسازی چشمه نویز در راکتور VVER-1000 با استفاده از آنالیز موجک Reconstruction of Noise Sources in VVER-1000 Reactors by Using Wavelet Analysis

نویز NOISE / تحلیل موجک Wavelet Analysis / معادله انتگرالی فردهلم Fredholm Integral Equation / واکنشگاه وی. وی. ای. آر 1000 Vodo-Vodyanoi Energetichesky (VVER)1000 / چشمه نویز Source Noise / موجک های چبیشف Chebyshev Wavelets

46-45903

20

مدل سازی و تحلیل کدگذاری شبکه های مخابراتی بی سیم Modeling and Analysis of Network Coding in Wireless Communication Networks

کدگذاری شبکه Network Coding / شبکه های بی سیم Wireless Networks / مدل سازی MODELING / نظریه صف Queuing Theory / کانال رله دوطرفه Two-Way Relay Channel (TWRC) / سیستم توزیع اشتراکی داده Cooperative Content Distribution System

05-45904

21

روش های مناسب ارسال و دریافت اطلاعات در سیستم های مخابرات مولکولیEfficient Methods for Transmission and Reception of Information in Molecular Communication Systems

مدولاسیون MODULATION / گیرنده بهینه Optimum Receiver / غیربهینه Suboptimum / مخابرات مولکولی Molecular Communication

05-45905

22

تعیین هزینه بهینه فعالیت ها برای حداکثر کردن ارزش پروژه بر مبنای ریسک A Risk based Project value Model to Obtain the Optimum Value of Activities’ Costs

مدیریت خطرپذیری Risk Management / هزینه بهینه فعالیت ها Optimum Cost of Activities / ارزش پروژه بر مبنای خطرپذیری Risk-Based Project Value / خطرپذیری بحرانی Critical Risk / خطرپذیری غیربحرانی Noncritical Risk

01-45906

23

دسته بندی برخط جویبار داده ها با استفاده از مدل های ناپارامتری بیزی Online Stream Classification Using Bayesian Non-Parametric Models

تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / دسته بندی جویبار داده Data Stream Classification / مدل ناپارامتری بیزی Bayesian Nonparametric Model / استنتاج برخط Online Inference

19-45907

24

ارزیابی اعتماد بیش از حد در بازار بورس اوراق بهادار تهران (آزمون واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات خصوصی و عمومی) Evaluating Overconfidence in Tehran Trade Market

اطمینان بیش از حد Overconfidence / تابع کنش - واکنش Impulse-Response Function / فراواکنشی قیمت ها Price Overreaction / سیگنال های اطلاعات عمومی Public Information Signals / سیگنال های اطلاعات خصوصی Private Information Signals / فروواکنشی قیمت ها Price Underreaction

44-45908

25

اثر پروتئین کرونا بر رهایش داروی دوکسوروبیسین از سیلیس متخلخل مغناطیسی و بررسی اثر پوشش پلی اتیلن گلیکول بر سامانه دارورسان The Effect of Protein Corona on Doxorubicin Release from the Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles and the Effect of Polyethylene Glycol Coating on drug Delivery System

پروتئین کرونا Corona Protein / نانوذرات Nanoparticles / دوکسوروبیسین Doxorubicin / آزادسازی دارو Drug Release / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG)

03-45909

26

مدل سازی عددی ظرفیت باربری محوری شمع و راندمان گروه شمع Numerical Modeling of Pile Bearing Capacity and Group Efficiency under Axial Loading

مدل سازی عددی Numerical Simulation / بارهای محوری Axial Loads / خاک ماسه ای Granular Soil / ظرفیت باربری شمع oile Bearing Capacity / راندمان گروه شمع Pile Group Efficiency

09-45914

27

خوشه بندی مقید فعال با کمک رتبه بندی قیدهای در سطح نمونه Active Constrained Clustering Using Instance-Level Constraints Ranking

خوشه بندی Clustering / هسته CORE / خوشه بندی مقید Constrained Clustering / قید باید - پیوند Must-Link Constraint / قید نفی - پیوند Cannot-Link Constraint / انتخاب فعال قید Active Constraints Selection

19-45917

28

انتقال دارو به روش چندمقیاسی به سیستم قلبی عروقی Drug Delivery in Cardiovascular System with Multi Scale Approach

نانوذرات Nanoparticles / ریه Lung / سیستم گردش خون Cardiovascular System / روش چندمقیاسی Multiscale Method / دارو رسانی Drug Delivery / مدل چنداطاقکی Multi-Compartmental Model

06-45919

29

کنترل ربات ها در چارچوب مدل پورت همیلتونین Robot Control By Port-Hamiltonian Approach

ربات بندباز Brachiation Robot / کنترل مسیر Tracking Control / کنترل ربات Robot Control / سیستم پورت هامیلتونی Port Hamiltonian System / کنترل پورت هامیلتونی Port Hamiltonian Control

05-45924

30

برنامه ریزی ریاضی چندمرحله ای برای مسایل چیدمان تسهیلات تک طبقه ای و طبقاتی Multiple-Stage Mathematical Programming for Single and Multi-Floor Facility Layout Problems

چیدمان تسهیلات Facility Layout / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / چیدمان تسهیلات تک طبقه ای Single Floor Facility Layout / چیدمان تسهیلات چندطبقه ای Multi Floor Facility Layout

01-45926

31

انتخاب پورتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت فازی و بهینگی استوار Project Portfolio Selection Under Uncertainty by Fuzzy and Robust Optimization Methods

عدم قطعیت Uncertainty / روش فازی. / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / انتخاب پروژه Project Selection / مدیریت سبد پروژه Project Portfolio Management / تبادل میان هزینه و زمان Time/Cost Trade-off

01-45927

32

تهیه نانوذرات گرافن اکسید مغناطیسی با لایه سیلیس میان متخلخل و پوشش دهی آن با بسپار حساس به pH به عنوان نانوحامل داروهای پادسرطان Preparation of Graphene Oxide Magnetic Nanoparticles with Mesoporous Silica Layer, Coating with pH-Sensitive Polymer as Nanocarriers of Anticancer Drugs

دوکسوروبیسین Doxorubicin / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / نانوصفحات گرافن اکسید مغناطیسی Magnetic Graphene Oxide Nano-Sheets / نانوذرات میان متخلخل ام. سی. ام - 41 MCM-41 Mesoporous Silica Nanoparticles

03-45928

33

روش نوین در بکارگیری مجاورت زمانی در حافظه نهان داده در پردازنده های چندهسته ای A new Temporal Locality Method for Multi-Core Processor data Cache

روش جایگزینی Collocation Method / حافظه نهان سطح آخر Last Level Cache (LLC) / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / پیشگویی Prediction / عملکرد Performance / دیوار حافظه Memory Wall / فاصله استفاده مجدد Reuse Distance

19-45929

34

بررسی زمان تعویض پیشگیرانه در سیستم های دارای دو جزء وابسته Preventive Replacement in Systems with two Dependent Components

همبستگی Solidarity / سیستم های چندجزئی Multicomponent Systems / سیستم های فرسوده شدنی Deteriorating Systems / وابستگی در خرابی Failure Dependency / وابستگی متقابل Interdependency

01-45930

35

بررسی ساز و کارهای منجر به یادگیری سازمانی در دبیرستان های مجتمع آموزشی مفید طی ده سال گذشته A Study of Frameworks Leading to Organizational Learning in High Schools of Mofid Educational Center in the last Decade

یادگیری سازمانی Organizational Learning / مکتب یادگیری Learning School / اهرم های یادگیری Learning Levers / سطوح یادگیری Learning Stages

44-45932

36

حرکت و تغییر شکل وسیکل دارای پروتئین در جریان برشی ساده Dynamics of Protein-Embedded Vesicles in Simple Shear Flow

تغییر شکل غشا Vesicle Shape Transformation / دینامیک مولکولی درشت دانه Coarse Grain Molecular Dynamic / غشای دولایه چربی Lipid Bilayer Membrane / تجمع پروتئین های غشایی Membrane Protein Aggregation / جریان برشی ساده Simple Shear Flow

08-45935

37

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با درنظرگرفتن شاخص های بهره برداری Optimal Distributed Generation Allocation and Sizing Considering Operation Indices

تلفات انرژی Energy Loss / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / مکان یابی بهینه Optimal Placement / بارهای متغیر با زمان Time-Varying Loads / پروفیل بار روزانه Daily Load Profile

05-45936

38

مدل سازی حرکت پارامسیوم بر اثر وجود گرادیان یک ماده شیمیایی در محیطSimulation of Paramecium Swimming in an Environment with a Chemical Gradient

میکروشناگر Microswimmer / تاکتیسم شیمیایی Chemotaxis / عمل جراحی با آسیب کمتر Minimaly Invasive Surgery (MIS) / جریان های رینولدز پایین Low-Reynolds Flows

08-45941

39

نابرابری شغلی مردان و تمایل به ازدواج در ایران Men’s Job Inequality and Propensity to Marry in Iran

بازار ازدواج Marriage Market / جستجو و زوج یابی Search and Match / سن اولین ازدواج Age at First Marriage / مدل پروبیت PROBIT MODEL / نابرابری درآمد Earning,s Inequality / تحلیل برگشتی کاکس Cox Regression

44-45940

40

طراحی و پیاده سازی یک جستجوگر برنامه های نمونه از مفاهیم ارائه شده توسط چارچوب های نرم افزاری شی گرا Design and Implementation of a Search Engine for Sample Applications of Object-Oriented Framework-Provided Concepts

داده کاوی Data Mining / بازیابی اطلاعات Information Retrieval / چارچوب های نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Application Frameworks / مفاهیم عرضه شده با چارچوب های نرم افزاری Framework-Orovided Concepts

19-45942

41

تحلیل عملکرد و بهینه سازی هندسی تسمه فولادی در سیستم های انتقال قدرت متغیر پیوسته (CVT) Performance Analysis and Geometry Optimization of Metal Belt Based CVT

بهینه سازی هندسی Geometric Programming / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / سیستم انتقال قدرت پیوسته Continously Variable Transmission System

08-45943

42

طراحی فرامواد به منظور ایجاد الکترودهای شفاف، پوششهای ضد بازتاب و ساختارهای به دام اندازی نور Design of Metamaterials for Transparent Electrodes, Anti-Reflection Coating, and Light Trapping Structures

مدل مداری Circuit Model / پوشش ضد بازتابی Antirelection Coating / الکترود رسانای شفاف Transparent Conductive Electrode / آرایه حفره فلزی مربعی شکل Metallic Square Hole Array / فراماده Metamaterial / ساختار به دام اندازی نور Light Trapping Structure

05-45944

43

تحلیل پنهان سازی تصویر با نرخ درج پایین در حوزه مکان Image Steganalysis of Low Rate Embedding in Spatial Domain

نهان نگاری تصویر Image Watermarking / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / تجزیه مقادیر ویژه Eigenvalue Decomposition / جاسازی کم ارزش ترین بیت Least Significant Bit (LSB)Embedding / خودهمبستگی نسبی Relative Autocorrelation / مجموع کمترین جزء ها Parts Min Sum / تخمین نرخ جاسازی Embedding Rate Estimation / مجموع درگاشت های محلی Local Entropies Sum

05-45945

44

تحلیل اریبی یک برآوردگر ارزش در معرض ریسک Bias of a Value-at-Risk Estimator

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / اریب درجه دوم Second-Order Bias

44-45947

45

بررسی اثرات تکسچر بر تغییر شکل ورقهای فلزی با استفاده از تئوری پلاستیسیته کریستالی Investigation of Texture Effects on the Deformation of Sheet Metals using Crystal Plasticity Theory

ضریب حساسیت به نرخ کرنش Strain Rate Sensitivity / مومسانی بلورها Crystal Plasticity / جهت گیری های ایده آل Ideal Orientations / سیستم های لغزش Slip Systems / چرخش بلور Lattice Spin / گرادیان تغییرشکل Deformation Gradient

08-45949

46

بررسی تاثیر پارامترهای مؤثر بر پدیده رسوب آسفالتین توسط جریان الکتریکیInvestigating the Effects of Different Parameters on Asphaltene Deposition Using Electrodeposition Technique

نشست آسفالتین Asphaltene Deposition / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / نهشت برقی آسفالتین Asphaltene Electrodeposition / اثرات الکتروسینتیکی Electrokinetics Effects / انعقاد آسفالتین Asphaltene Flocculation

06-45956

47

بررسی خواص زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری داربست های متخلخل کیتوسان به منظور بکارگیری در مهندسی بافت عصب Investigation of Biocompatibility and Biodegradability of Porous Chitosan Scaffold in Nerve Tissue Engineering

زیست سازگاری Biocompatibility / فساد زیستی Biodegradation / تحریک الکتریکی Electrical Stimulation / سلول شوان Schwann Cell / مهندسی بافت عصب Nerve Tissue Engineering

06-45958

48

عملکرد لرزه ای قاب های مرکب متشکل از ستون های بتن مسلح و تیر فولادیSeismic Performance of Composite Frames Consisting of Reinforced Concrete Columns and Steel Beams

قاب مرکب Infilled Frame / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection / سازه های مقاوم در برابر زلزله Earthquake Resistant Structures

09-45959

49

تعیین ساختار نوکلئوزیدها با استفاده از روش های محاسباتی ab-initio Nucleoside Structure using Ab-Initio Computational Methods

جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / کانفورماسیون Conformation / معادله کارپلاوس Karplus Equation / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نوکلئوتیدها NUCLEOTIDES

03-45960

50

استراتژی نوین در جایگذاری حافظه ی موقت با استفاده از فرایندهای تصمیم گیری مارکف Optimal Uncoded Cache Placement Policy by Markov Decision Process

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / جای گذاری حافظه موقت Cache Placement / توزیع محبوبیت فایل ها Popularity Profile

05-45962

51

بررسی آزمایشگاهی عملکرد خمشی دال های بتن آرمه تقویت شده با صفحاتFRPExperimental Investigations on Reinforced Concrete Slabs Strengthening by FRP Sheets

مقاوم سازی UPGRADING / شکل پذیری Ductility / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / رفتار خمشی Flexural Behavior / پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه Glass Fiber Reinfoced Polymer (GFRP) / دال های بتن آرمه Concrete Reinforced Slabs

09-45963

52

تحلیل پذیرش جریان بالای صوت حول دماغه اجسام سرگرد با استفاده از روش طیفیReceptivity of High-Speed Flows over Blunt Noses using Spectral Methods

جریان تراکم پذیر Compressible Flow / روش طیفی Spectral Method / جریان مافوق صوت Supersonic Flow / روش برازش شوک SHOCK FITTING METHOD / تحلیل پذیرش Receptivity Analysis

45-45965

53

روشی نانوسکوپی برای تعیین ثابت های الاستیک بلورهای با ساختار مکعبی در نظریه ی گرادیان اول کرنش A Nanoscopic Approach to the Determination of the Elastic Constants of Cubic Crystals in first Strain Gradient Theory

محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نظریه گرادیان اول کرنش First Strain Gradient Theory / نظریه دینامیک بلور Lattic Dynamics Theory / بلورهای مکعبی Cubic Crystals / ثابت های ارتجاعی Elastic Constants

09-45966

54

بررسی اثر توسعه عمودی بر ادراک مشتریان از ارزش برند Study of Vertical Extension's Effects on Customers' Perception of Brand Equity

ارزش ویژه نشان تجاری Brand equity / گسترش نشان تجاری Brand Extension / ادراک مشتری Customer Perception / ارزش نشان تجاری مشتری محور Customer-Based Brand Equity (CBBE)

44-45967

55

تحلیل سازه های بلند با چند مهار بازویی دارای میراگر Analysis of Tall Buildings Equipped with Multiple Damped Outriggers

تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / میراگر لزج Viscous Damper / سیستم بازویی Outrigger System / ساختمان های بلند High Buildings / موقعیت بهینه Optimal Position

09-45970

56

خودکانونی باریکه ی لیزری در پلاسمای کوانتومی نسبیتی Self-Focusing of Laser Beam in Relativistic Quantum Plasma

خودکانونی نسبیتی Relativistic Self-Focusing / پلاسمای کوانتومی Quantum Plasma / نمایه چگالی شیب دار Ramped Density Profile

04-45972

57

یادگیری دیکشنری و کاربرد آن درنویززدایی تصاویر Dictionary Learning and its Application in Image Denoising

نمایش تنک Sparse Representation / یادگیری واژه نامه Dictionary Learning / حذف نویز تصویر Image Denoising / یادگیری واژه نامه مقاوم Robust Dictionary Learning

05-45973

58

تخمین مجانبی و سراسری راستا و مکان اجسام صلب با وجود تأخیر زمانی در اندازه گیری نشانه ها Rigid Body Asymptotic Attitude & Position Estimation Using Time Delayed Landmark Measurement

پایداری مجانبی سراسری Globally Asymptotic Stability / تخمین وضعیت Attitude Estimation / ربات سیار چرخ دار Wheeled Mobile Robot / مشاهده گر پیش بین Predictor Observer / تخمین مکان Position Estimation

05-45974

59

ارایه فرمولاسیون برای بررسی رفتار مکانیکی تیرهای میکرو و نانو دارای تابیدگی اولیه براساس تئوری گرادیان کرنش Mechanical Formulation for Pre-twisted Micro/Nano Beams Based on the Strain Gradient Theory

تنش تزویجی Couple Stress / اثر اندازه Size Effect / نظریه گرادیان کرنش Strain Gradient Theory / نظریه تنش جفتی اصلاح شده Modified Couple Stress Theory / تیرهای میکرو و نانو دارای تابیدگی اولیه Pre-Twisted Micro/nano Scale Beams / نظریه سه پارامتری لم Lam's Theory

08-45976

60

بررسی نظری ساختار و خواص الکترونی مایعات یونی و جذب آنها بر روی سطوح گرافن و بور - نیترید؛ سنتز α-آمینو فسفونات ها با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4Theoretical Investigation of the Structural and Electronic Properties of Ionic Liquids and Their Adsorption on Graphene and Boron-Nitride Surfaces; Synthesis of α-Aminophosphonates Using Fe3O4 Magnetic Nanoparticles

مایعات یونی Ionic Liquid / گرافن Graphene / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / بور - نیترید Boron - Nitride / اسید برونستد Bronsted Acid

03-45978

61

ارائه الگوریتم نرم افزاری برای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت پروژه های روسازی آسفالتی Developing an Audit System Algorithm for Quality Management System of Flexible Pavement Construction

ممیزی Auditing / سیستم مدیریت کیفیت Quality Managment System / روسازی آسفالت PAVEMENTS / خرابی روسازی Pavement Distress / خرابی زودرس Early Failure

09-45980

62

بهبود عملکرد زنجیره تامین با بکارگیری روش ترکیبی پیش بینی نگارش Improved Supply Chain Management Performance by Applying Hybrid Forecast Method

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / پیش بینی Forecasting / سری های زمانی Time Series / شبکه عصبی Neural Network / روش کمترین هزینه واحد Least Unit Cost Method

01-45982

63

ارزیابی عملکرد ساختارهای کنترلی PID برپایه معیارهای MV و LQG Performance Assessment of PID Controllers based on MV and LQG Criteria

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / کنترل کننده غیرمتمرکز Decentralized Controller / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / کنترل کننده گوسی درجه دوم خطی Linear Quadratic Gaussian (LQG) Controller / کنترل کننده ساختار محدود Restricted Structure Controller / الگوریتم تنظیم بر پایه تعقیب Basis Pursuit Regularisation (BPR)Algorithm

05-45983

64

تحلیل کاهش توان نامی ترانسفورمرهای توزیع تحت بارهای غیرخطی Analysis of Distribution Transformer Derating Under Non-Linear Loads

بار غیرخطی Nonlinear Load / نقطه داغ Hot Spot / کاهش توان نامی ترانسفورمرهای توزیع Distribution Transformers Derating / تلفات ترانسفورمر Transformer Losses / جریان بار غیرسینوسی Nonsinusoidal Load Current / تلفات سرگردانی سیم پیچ Winding Stray Losses

05-45984

65

بازسازی تصاویر تشدید مغناطیسی مبتنی بر نمونه برداری جزئی K-Space MRI Reconstruction using Partial k-Space Scans

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / حسگری فشرده Compressive Sensing / حسگری فشرده بیزین Bayesian Compressed Sensing / نمونه برداری جزئی فوریه Partial Fourier Sampling / بازسازی پویا Dynamic Reconstruction

05-45985

66

در تلاطم شدید بازار سهام تهران متنوع سازی تا چه حد ریسک را کاهش می دهد To What Extent Diversifying when Theran Stock Market is High Volatile, will Reduce Risk?

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model (CAPM) / تلاطم شدید بازار سهام High Volatile Stock Market / همبستگی شرطی Conditional Correlation / بازار افتان و خیزان Bull and Bear Market / خطرپذیری سیستماتیکی Systematic Risk

44-45987

67

جستجو و موقعیت یابی مشارکتی با استفاده از چندین وسیله پرنده بدون سرنشین بال ثابت Cooperative Search and Localization Using Multiple Fixed Wing Unmanned Aircraft

هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / شبکه حسگر Sensor Network / جستجو و موقعیت یابی مشارکتی Cooperative Search and Localization / هدایت جستجو Searching Guidance Law / فیلتر مونت کارلو Monte Carlo Filter / نقطه های هدایتی Guidance Points

45-45989

68

ارائه یک روش حل برای مسایل بهینه سازی شبیه سازی شبه مدل محور مقید با استفاده از کرایگینگ تصادفی A Stochastic Kriging Metamodel for Constrained Simulation Optimization Based on a k-Optimal Design

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / شبه مدل Metamodel / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / شبه مدل کرایگینگ تصادفی Stochastic Kriging Metamodel / اعتبار سنجی متقابل Cross-Validation

01-45992

69

ساخت تقویت کنندی لیزر بخار نمک مس Cubr Laser Oscillator and Amplifier

لیزر بخار مس Copper Vapor Laser (CVL) / لیزر بخار نمک مس Copper Halide Laser / طراحی تقویت کننده Amplifier Design / تایروترون Thyrotron / تخلیه Discharging / تخلیه قوس الکتریکی Electric Arc Discharge / لیزر نوسانگر Oscillator Laser

04-45993

70

ارزیابی روند کاهش شیرابه زباله در جزیره کیش و تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر آن Investigation of the Garbage Leachate Production Trend and the Cultural, Social, and Economic factors on the Kish Island

شیرابه Leachate / مواد زاید جامد SOLID WASTES / جزیره کیش Kish Island / سایت دفع زباله کیش Kish Disposal Side

53-45994

71

جابجاکردن طیف نور فرودی با استفاده از فسفرها جهت بهبود عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای بر پایه نانوساختارهای تیتانیوم دی اکسید Luminescent Down Shifting of the Incident Spectrum to Enhance the Performance of Dye-Sensitized Solar Cell

سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / فسفر Phosphorus / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / بازده جذب نور Light Harvesting Efficiency / لایه جابه جا کننده طیف نور Luminescent Down-Shifting (LDS)Layer / رنگدانه SQ1 SQ1 Dye

48-45995

72

سنتز بسپارهای شبکه ای شده جاذب حلال های آلی بر پایه نانولوله های کربنی و تکپارهای آبگریز Synthesis of Organic Solvent Absorbent Crosslinked Polymers Based on Carbon Nanotubes and Hydrophobic Monomer

حلال آلی Organic Solvent / رفتار تورمی Swelling Behavior / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ژل های بسپاری Polymeric Gels

03-45996

73

بررسی پایداری تیر اویلر - برنولی و تیر تیموشنکو Investigation of Stabilization of Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams

تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / پایدارپذیری Stabilizable / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / کنترل مرزی Boundary Control / تاخیر ورودی Input Delay

02-45998

74

بررسی یک اتصال فلزی نیمه گیردار تیر به تیرصفحه انتهایی تحت بارگذاری یکنواخت و چرخه ای Scrutiny of a Semi-rigid End-plate Splice Connection under Monotonic and Cyclic Loading

اتصال صفحه انتهایی End Plate Connection / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / اتصال فلزی نیمه صلب Semi-Rigid Steel Connection / اتصال تیر به تیر Beam-to-Beam Connection

09-45999

75

بررسی مدل اقتصادی نیروگاه بادی خواف با ملاحظات قابلیت اطمینان Economical Model Analysis for Khaf Wind Farm Considering Reliability

نیروگاه بادی Wind Power Plant / قابلیت اطمینان Reliability / مدل مارکوف MARKOV MODEL / تحلیل اقتصادی Economic Analysis / تخمین تولید Production Estimation

01-46001

76

شتاب دهی یون ها در اندرکنش لیزر با پلاسما Ions Acceleration in Laser-plasma Interaction

تکنیک ذرات در سلول Particlein Cell Technique / شتاب دهی فشار تابشی Radiation Pressure Acceleration / بادبان سبک Light Sail / اثر پالس دوم Second Pulse Effect

04-46002

77

کنترل هیبریدی مانور در سیستم بالگرد بدون سرنشین Hybrid Control of an Unmanned Helicopter System Maneuver

پایداری مقاوم Robust Stability / نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / بالگرد بدون سرنشین Unmanned Helicopter / سیستم تکه ای خطی Piecewise Affine System / کنترل کننده مشاهده گر تکه ای خطی Piecwise Affine Observer-Controller / قانون کنترلی چندلایه MultiLayered Control Law

08-46003

78

شبیه سازی مولکولی حلالیت مواد دارویی جامد در سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید 

حلالیت Solubility / داروها Drugs / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / شبیه سازی مولکولی Molecular Simulation / انرژی آزاد انحلال Solution Free Energy

06-46004

79

مدل سازی عددی رفتار خاک های غیراشباع توسط مدل BBM در نرم افزار FLACNumerical Modeling of the Bahavior of Unsaturated Soils with the BBM in the FLAC Software

خاک غیراشباع Unsaturated Soil / نرم افزار FLAC FLAC Software / مدل پایه ای بارسلونا Barcelona Basic Model (BBM)

09-46007

80

بررسی تجربی عوامل مؤثر بر حذف فلزات سنگین از آب همراه نفت با استفاده از نانوذرات آهن Experimental Study of Effective Factors on Removing Heavy Metals from Produced Water using Iron Nanoparticles

نانوذرات آهن Iron Nanoparticle / فلزات سنگین Heavy Metals / آلودگی محیطزیست Environment Pollution / مگنتیت MAGNETITE / آب تولیدشده همراه نفت Producted Water / مگمیت Maghemite

06-46008

81

تهیه ژل های مغناطیسی بر پایه نانو ذرات آهن عامل دار شده به منظور جذب حلال های آلی Preparation of Magnetic Gels based on Modified Magnetite Nanoparticles for Organic Solvents Absorption

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / حلال آلی Organic Solvent / مایعات یونی Ionic Liquid / جذب Absorption

03-46009

82

ارزیابی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تصاویر سیستم ماموگرافی به روش شبیه سازی مونت کارلو Evaluation of Effective Factors on The Mammographic Images Utilizing Monte Carlo Simulation

ماموگرافی Mammography / پلی متیل متاکریلات Poly Methylmethacrylate / کد چندذره ای مونت کارلو توسعه یافته Monte Carlo N-Particle Extended / سرطان سینه Breast Cancer / عامل بهبود تمایز Contrast Improvement Factor (CIF) / نرخ پرتوهای پراکنده به اولیه Scatter to Primary Ratio / اصل ALARA As Low As Reasonably Code (ALARA)Concept

46-46010

83

توسعه رویکرد تجزیه برای مدیریت درآمد شبکه با تمرکز بر هتل و با درنظرگرفتن قیمت مرجع Developing a Decomposition Approach for Network Revenue Management Considering Reference Price: Focusing on Hotel Industry

صنعت هتلداری Hotel Industry / قیمت گذاری Pricing / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / مدیریت درآمد Revenue Management / قیمت مرجع Reference Price

01-46012

84

طراحی توام الگو و توان پایلوت برای تخمین کانال در سیستم های OFDM به روش حسگری فشرده Joint Pilot Power & Pattern Design for Compressive OFDM Channel Estimation

تخمین کانال Channel Estimation / حسگری فشرده Compressive Sensing / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد نوری Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / طراحی پایلوت Pilot Design / مجموعه تفاضلی دوری Cyclic Difference Set (CDS) / مجموعه تفاضلی تقریبی Almost Difference Set (ADS)

05-46013

85

بهینه سازی شکل و توپولوژی برای مسایل مقدار مرزی بیضوی با استفاده از روش سطح تراز تکه ای ثابت Shape and Topology Optimization for Elliptic Boundery Value Problems using a Piecewise Constant Level Set Method

بهینه سازی شکل Shape Optimization / بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / روش سطح تراز تکه ای ثابت Piecewise Constant Level Set Method / الگوریتم تصویر سازی لاگرانژ Projection Lagrangian Method

02-46014

86

ناهمسانگردی دوقطبی نخستین روی طیف توان تابش زمینه کیهانی و نظریه تورمPrimordial Dipole Anisotropy on the Cosmic Microwave Background and Inflation Theory

تابش زمینه ای کیهان Cosmic Microwave Background (CMB) / ناهمسانگردی Anisotropy / کیهان شناسی تورمی Inflationary Cosmology / تورم Inflation / تحلیل طیفی توانی Power Spectral Analysis / کیهان شناسی استاندارد Standard Cosmology

04-46015

87

تهیه لایه های نانوساختاری دی اکسید تیتانیم دوپ شده با نقره در کاربرد سلول خورشیدی رنگدانه ای Preparation of Ag-doped TiO2 Nanostructured Films for Dye-Sensitized Solar Cells Applications

نقره SILVER / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / نانوساختار دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide Nanostructure

56-46016

88

تشخیص نشتی در لوله های آب توسط روبات شناور زیرک Leakage Detection in Water Pipes using a Smart Robotic Device

شبکه عصبی Neural Network / تشخیص غیر مخرب Nondestructive Inspection (NDI) / سیستم نشت یابی Leak Detection / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / ربات شناور Floating Robot / نشت یاب درون لوله In-pipe Leak Detection

08-46017

89

جمع آوری و ترکیب دانش خبرگان برای پیش بینی خروجی رخداد Elicitation and Aggregation of Experts’ Knowledge for Event Outcome Prediction

تشکیل گروه Group Construction / ترکیب اطلاعات Data Fusion / مساله های ان - پی سخت NP-Hard Problems / برنامه ریزی مجذوری Quadratic Progtamming / تشکیل عقاید Opinion Formation / اتحاد عقاید Opinion Pooling

19-46018

90

بررسی دینامیک اندرکنش لیزرهای پرشدت فمتوثانیه با مولکول متان Molecular Dynamics Study in the Interaction of Intense Femtosecond Laser Pulse with Methane Molecule

لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser / تجزیه متان Dissociation of Methane / نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان Time Dependent Density Functional Theory / کنترل بهینه کوانتومی Quantum Optimal Control / یونیزاسیون مولکول متان Ionization Of Methane Molecule

04-46019

91

تخصیص مسیر مبنای تصادفی ترافیک برپایه زمان سفر درک شده فازی Route-Based Stochastic Traffic Assignment Based on Fuzzy Perceived Travel Time

نظریه فازی FUZZY THEORY / مسأله تخصیص تصادفی Stochastic Assignment Problem / شبکه حمل و نقل درون شهری Urban Transportation Network / تخصیص مسیر مبنای تصادفی ترافیک Route-based Stochastic Traffic Assignment / تولید صریح مسیر Explicit path Enumeration

09-46020

92

افزایش طول عمر حافظه ی نهان سطح آخر با تکنولوژی مغناطیس - جریان چرخش قطبی در سیستم های چندپردازنده ای روی تراشه Prolonging Lifetime of a STT-RAM Last-Level Cache in a Multi-Core Chip Multi-Processor

حافظه غیرفرار Nonvolatile Memory / تسطیح فرسودگی Wear Leveling / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / حافظه مغناطیسی جریان - قطبی Spin-Transfer Torque (STT)Ram / تحمل تعداد نوشتن Write Endurance

19-46021

93

تغییرات مفهومی در سیر تکاملی رویکرد نظام های نوآوری Conceptual Developments in the Evolution of Innovation Systems Approach

معرفت شناسی EPISTEMOLOGY / فلسفه علوم اجتماعی Social Science Philosophy / نظام علم و فناوری Science-Technology System / نظام های نوآوری Innovation Systems / سیاست گذاری علم و فناوری Science and Technology Policy / تغییر مفهومی Conceptual Change

44-46023

94

طراحی کنترل کننده های غیرشکننده بر اساس مراکز هندسی نواحی پایداری Design Non-Fragile Controllers Based on Stability Region Centroids

طراحی کنترل کننده Controller Design / نقطه پایداری Stability Region / کنترل کننده غیرشکننده Non-fragility Controller / مسایل عملی Practical Issues / مرکز هندسی Centroid

05-46027

95

بررسی اثر ناهمسانی در رفتار تناوبی ماسه ها با استفاده از دستگاه استوانه توخالیEvaluation of the Effect of Anisotropy on Cyclic Behavior of Sands with Hollow Cylinder Apparatus

دستگاه استوانه توخالی تناوبی Hollow Cylinder Apparatus (HCA) / ماسه SANDS / تنش اصلی میانی Intermediate Principal Stress / جهت محور تنش اصلی بیشینه Direction Of Major Principal Stress Axis / ناهمسانی تنش Stress Anisotropy

09-46028

96

ارائه یک روش مبتنی بر سود برای مدیریت بهینه انرژی در پارکینگ خودروهای الکتریکی Proposing a Profit-Based Strategy for Optimal Energy Management at Electric Vehicles’ Public Parking Decks

بیشینه سازی سود Profit Maximization / پارکینگ Parking / خودرو ترکیبی قابل اتصال به شبکه Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) / قابلیت تامین بار شبکه Vehicle to Grid (V2G) / مدیریت بهینه انرژی Optimal Energy Management

05-46030

97

مدل سازی هیدرولیک حفاری و بهینه سازی آن در عملیات حفاری فروتعادلیUnderbalanced Drilling Hydraulics Modeling and Optimization

شبیه سازی Simulation / هیدرولیک HYDRAULICS / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / حفاری فرو تعادلی Underbalanced Drilling / حفاری با کف Foam Drilling

06-46032

98

مقابله با حملات استخراج شمای پایگاه داده از طریق مدیریت خطاهای سیستم مدیریت پایگاه داده Database Schema Extraction Prevention Through DBMS Error Handling

مدیریت خطا Fault Management / امنیت پایگاه داده Database Security / استخراج ساختار پایگاه داده Database Schema Extraction / سفارشی سازی پیغام های خطا Error Messages Customization

19-46033

99

ارائه مدلی برای مسأله مکان یابی حداکثر پوشش با درنظرگرفتن تسهیلات، هزینه احداث تسهیلات و وسایل حمل و نقل متفاوت Developing a Model for the Maximal Covering Location Problem Considering Different Facilities, Set up Costs and Transportation Modes

الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / مسائل پوششی COVERING PROBLEMS / مدل جایابی تسهیلات Facility Location Model / مساله ماکزیمم پوشش دهی Maximal Covering Location Problem

01-46034

100

مدل های دینامیکی برای بیماری هپاتیت نوع B و D Mathematical Models of the Interrelated Dynamics of Hepatitis D and B

مدل ریاضی Mathematical Model / پایداری سراسری Global Stability / پایداری مجانبی سراسری Globally Asymptotic Stability / پایداری Stability / عدد تکثیر پایه ای Reproduction Number / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / ویروس هپاتیت بی Hepatitis Beta Virus / ویروس هپاتیت دی Hepatitis Delta Virus

02-4603

 

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

زمان بندی پروژه تحت منابع تجدیدناپذیر با برنامه ی تامین از پیش مشخص Project Scheduling Subject to Nonrenewable Resource with Proscheduled Procurement

زمان بندی پروژه Project Scheduling / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش ابتکاری Heuristic Method / الگوریتم شاخه و کران Branch-and-Bound Method / الگوریتم شاخه و برش Branch and cut Algorithm / منابع تجدیدناپذیر فاسد شدنی Nonrenewable Perishable Resources / زمان بندی تامین تجهیزات Procurement Scheduling / آزادسازی لاگرانژ Lagrangian Relaxation

06-46037

102

مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل واکس در نفت خام با استفاده از معادلات SAFTThermodynamic Modeling of Wax Precipitation in Crude Oils using PC-SAFT EOS

رسوب واکس Wax Percipitation / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / مشخصه سازی نفت خام Oil Characterization

06-46039

103

ارائه یک ساختار پردازشی واحد با توانایی مدل های عصبی، فازی و آشوبیPresentation of a Processing Structure with Ability of Chaotic, Fuzzy and Neural Models

الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / عملگر پخش لکه جوهر Ink Drop Spread (IDS)Operator / ممریستور Memristor / شبکه عصبی پالسی Spiking Neural Network / شبکه عصبی مصنوعی پالسی Spikiny Artificial Neural Network / رفتار آشوبی Chaotic Behavior

05-46044

104

بررسی اثر آسفالتین بر رفتار کشش بین سطحی گاز دی اکسیدکربن و نفت در فرایند تزریق گاز دی اکسیدکربن به مخازن با نفت آسفالتینی Investigation of the Effect of Asphaltene on Interfacial Tension Behavior of CO2/Oil Systems during CO2 Injection into Asphaltenic Oil Reservoirs

تزریق گاز دی اکسید کربن Carbon Dioxide Injection / کشش بین فازی Interfacial Tension / پارافین ها Paraffins / امتزاج پذیری Miscibility / کشش بین فازی Interfacial Tension / نفت آسفالتینی Asphaltenic Oil

06-46041

105

پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی بخش آی سی یو در بیمارستان Demand Forecasting And Planning of ICU Sector In Hospital

پیش بینی تقاضا Demand Forecasting / تحلیل برگشتی Regression Analysis / رشد جمعیت Population Growth / بخش مراقبت های ویژه Intensive Care Unit (ICU) / گروه های سنی Age Groups

01-45193

106

اثرجوشکاری اصطکاکی - اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی ورق های دولایه آلومینیوم - مس تولید شده با جوش نوردی Effect of Friction Stir Welding on the Micro-Structure and Mechanical Properties of Al-Cu Bilayer Sheets Produced by Roll Welding

خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / ورقه دولایه آلومینیوم - مس Aluminum_Cupper Bilayer Sheet / شرایط تماسی Contact Condition

07-46040

107

محاسبه در شبکه های مشارکتی بی سیم Computation in Wireless Cooperative Networks

محاسبه COMPUTATION / مخابرات مشارکتی Cooperation Communication / شبکه های بی سیم Wireless Networks / محاسبه و گسیل Compute and Forward / شبکه مشارکتی Cooperative Network / تقویت و ارسال مجدد Amplify-and-Forward / محاسبه و ارسال افزایشی Incremental Campute and Forward / محاسبه وارسال هم راستاشده Aligned Compute and Forward

05-46046

108

بهبود روش های تشخیص حملات تزریق SQL Improving SQL Injection Detection Techniques

امنیت پایگاه داده Database Security / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / زبان پرس وجوی ساخت یافته Structured Query Language (SQL) / تشخیص و جلوگیری از نفوذ Intrusion Detecticn and Prevention / پرس و جوی پارامتری شده Parameterized Query / نمایه پرس و جو Query Profile

19-46049

109

روش تولید ستون اولیه - دوگان و تجزیه تولید ستون با تباهیدگی Primal-Dual Column Generation Method and Column Generation Decomposition with Degeneracy

روش نقطه داخلی Interior Point Method / برنامه ریزی خطی Linear Programming / تباهیدگی Degenercy / الگوریتم تولید ستون Column Generation Algorithm / الگوریتم ساده اولیه Primal Simplex Algorithm

02-46050

110

جستجوی مستقیم چندگانه برای بهینه سازی چندهدفی Direct Multi-search for Multiobjective Optimization

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / جستجوی مستقیم Direct Search / بهینه سازی بی مشتق Derivative-free Optimization / نقطه کارای پارتو Pareto Efficient Point

02-46051

111

ارتقای مقیاس توابع اشباع در مغزه های ترکیبی Scale-up of Saturation Function in Composite Cores

روش آزمایشگاهی Experimental Method / روش تعمیم نتایج Scale Up method / تابع های اشباع Saturation Functions / مغزه های ترکیبی Composite Cores / چیدمان Arrangement

06-46052

112

حل مساله زمان بندی پروژه با درنظرگرفتن فرض تخفیف در تابع هزینه خرید برای منابع تجدیدناپذیر فاسد شدنی Solve the Project Scheduling Problem Considering the Assumed Discount in Buying Cost Function for Nonrenewable and Perishable Resources

زمان بندی پروژه Project Scheduling / توزیع وایبول Weibull Distribution / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / تخفیف نموی Incremental Discount / منابع تجدیدناپذیر فاسد شدنی Nonrenewable Perishable Resources

01-46053

113

توسعه یک روش ترکیبی انطباق تصاویر دوبعدی - سه بعدی برای اندازه گیری دینامیکی حرکات مفصل زانو Development of a Combined 2D-3D Image Registration Method for Dynamic Measurement of Knee Joint Tracking

بهینه سازی Optimization / تفکیک پذیری چندگانه Multiresolution / بایاس شدت روشنایی Intensity Bias / روش های ترکیبی Hybrid Methods / مفصل زانو Knee Joint / انطباق تصاویر دوبعدی Digitally Reconstructed Radiograph (DRR)

08-46054

114

تولید مسیرهای بدون برخورد با فاصله کمینه در پرواز با آرایش ماهواره ها با استفاده از الگوریتم طراحی مسیر Minimum-Distance Collision-Free Trajectory Generation for Formation Flying Satellites Using a Hybrid Path-Planning Algorithm

طراحی مسیر Path Planning / بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پرواز دسته جمعی Formation Flight

45-46055

115

یک روش شدنی برای حل مساله هایی با قیدهای متعامد A Feasible Method for Optimization with Orthogonality Constraints

قیدهای متعامد Orthogonality Constrain / قیدهای کروی Spherical Constrain / خمینه اشتیفل Stiefel Manifold / تبدیل کیلی Cayley Trans Formation / جستجوی منحنی الخط Curvilinear Seareh

02-46056

116

بهینه سازی نانوساختارهای قابل کاربرد در ساطع کننده های الکترون Optimization of Nanostructures for Electron Emission

نانوساختار Nanostructure / تفنگ الکترونی Electron Gun / عدسی های الکترواستاتیک Electrostatic Lens / ذرات باردار Charged Particles / گسیل کننده های الکترونی Electron Emitters / آند های شفاف Transparent Anodes

05-46057

117

در باب غیرجادویی بودن گراف ها On the Antimagic Graphs

گراف دوجهته Bipartite Graph / برچسب گذاری گراف غیرجادویی Antimagic Labeling Graph / قضیه هال Hall Theorm / ضرب دکارتی Cartesian Product / کاامین توان دور K-Power Cycle

02-46058

118

هم نواسازی موقعیت و وضعیت در پرواز آرایشی ماهواره های کوچک تحت اثر اغتشاشات پخی زمین و پسای جو Position and Attitude Synchronization of Nano-Satellites Formation Flying Under J2 and Atmospheric Drag Perturbation

کنترل غیرمتمرکز Power Control / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل توام Coupled Control / مدل وابسته فضاپیما Spacecraft Dynamic Model / ساختار گسترده Distributed Structure

08-46059

119

بهبود امنیّت و کارایی سیستم های احراز اصالت یکبار ورود مبتنی بر بلیط Improving the Security and Performance of a Ticket-based Single Sign-on Authentication Systems

احراز هویت Authentication / فراگیر شناسه Open Identification (ID) / فراگیر شناسه امن Secure Open Identification (ID) / یک بار ورود Single Sign-on

19-46060

120

بررسی اثر کادمیوم، کلسیم و روی بر خواص اپتوالکترونی نقاط کوانتومی سولفید سرب The Effect of Cadmium, Calcium and Zinc on Optoelectronic Properties of PbS Quantum Dots

نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / سولفید سرب Lead Sulfide / آلایش Doping / سلول های خورشیدی Solar Cells / تعویض لیگاند Ligand Exchange

07-46061

121

مدل سازی جذب گازها بر روی جاذب های جامد با استفاده از مدل های جذب سینتیکی تعادلی چندلایه و تک لایه Kinetic and Equilibrium Modeling of The Gas Adsorption on Adsorbent by Multilayer and Monolayer Adsorption Mechanism

جذب گاز Gas Absorption / جذب سینتیکی Kinetic Adsorption / جذب تعادلی Equilibrium Adsorption / جاذب جامد Adsorbent / مدل تعادلی چندلایه Multi-layer Equilibrium Model

06-46062

122

بدست آوردن شرایط بهینه تزریق گاز در مخازن نفتی بر اساس اندازه گیری کشش بین سطحی Investigation the Optimum Condition for Gas Injection into the Oil Reservoirs by Measuring the Interfacial Tension

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق گاز Gas Injection / کشش بین فازی Interfacial Tension

06-46065

123

شبیه سازی حرکت کنده های حفاری اطراف مته با درنظرگرفتن اثر جت سیال حین عملیات حفاری Modeling of Cuttings Movement with Consideration of Hydraulic Jet Effect around Drilling Bit

شبیه سازی Simulation / سرعت سیال سازی Fluidization Flow / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / انتقال کنده ها Cutting Transport

06-46066

124

تحلیل مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه نفت بندرعباس با استفاده از تکنولوژی Pinch Pinch Analysis of Heat Exchanger Networks in the Crude Oil Distillation Unit of Bandar-Abbas Refinery

پالایشگاه Refinery / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / نیروگاه های حرارتی Thermal Power Plants / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / پالایشگاه بندرعباس.

58-46067

125

کاهش میزان رسوبات زیستی غشاهای اسمز معکوس برای تصفیه آب های لب شورBiofouling Reduction in Reverse Osmosis Membrane for the Purification Brackish Water

اصلاح سطحی Surface Functionality / آکریلیک اسید Acrylic Acid / اسمزمعکوس Reverse Osmosis / رسوب های زیستی Biofouling / پیوندزدن رادیکال آزاد Free Radical Grafting

06-46068

126

انطباق صلب با استفاده از توصیفگر نمایش تنگ در تصاویر MR Rigid Registration using Sparse Representation Descriptor in MR Images

نمایش تنک Sparse Representation / توصیفگر Descriptor / بی نویزکردن Denoising / ثبت تصویر Image Registration / الگوریتم سیفت Scale Invariant Feature Transform (SIFT)Algorithm

19-46069

127

طراحی بهینه چندموضوعی یک وسیله پرنده هدایت پذیر با درنظرگرفتن عدم قطعیتMultidisciplinary Design Optimization of a Guided Flying Vehicle Considering Uncertainties

عدم قطعیت Uncertainty / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / طراحی بهینه Optimal Design / طراحی بهینه چندموضوعی مبتنی بر عدم قطعیت Uncertainty-Base Multidisciplinary Design Optimization / پرتابه هدایت پذیر Guided Flying Vehicle

45-46070

128

بهبود خواص مکانیکی یک آلیاژ Mg-Zn به کمک عناصر میکروآلیاژی Improvement of Mechanical Properties of a Mg-Zn alloy using the Micro Alloying Elements

خواص مکانیکی Mechanical Properties / میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscopy (SEM) / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / آلیاژهای منیزیم بدون سیلیسیم Silicon Without Magnesium Alloys / آلیاژهای منیزیم دارای سیلیسیم Silicon Bearing Magnesium Alloys / رسوبات منیزیم - سیلیسیم Magnesium-Silicon Precipitation

07-46073

129

بهبود و گسترش کاربرد روش تابع گرین ویژه - تصاویر مختلط در استخراج تابع گرین تقریبی ساختمان های عایقی محدود Improvement and Expansion of Characteristic Green’s Function-Complex Images Method for Extraction of Green’s Function of Finite Dielectric Structures

روش تصویر مختلط Complex Images Method / تفاضل محدود حوزه زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) / تابع گرین ویژه Charactristic Green's Function (CGF) / ساختمان عایقی محدود Fimte Dielectric Structure / روش بسط به توابع کسری Rational Function Fitting Method (RFFM) / لایه تطبیقی کامل Perfectly Watched Layer

05-46074

130

الگوریتم سریع و تطبیق یابنده شبیه سازی شده از آنیلین در مدل سازی شبکه شکاف

مدل سازی شبکه شکاف Fracture Network Modeling / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / توزیع فضایی شکاف ها Fractures Spatial Configuration / مکانیسم فیزیکی فرایند شکافته شدن Fracturing Physical Mechanism / برنامه کاهش دمایی تطبیق یابنده Adaptive Temperature Function / طول زنجیره مارکوف دینامیک Dynamic Markov Chain Length

06-46075

131

تحلیل عدم قطعیت خشکسالی تحت اثر تغییر اقلیم با استفاده از تابع مفصل Drought Uncertainty Analysis under Climate Change Using Copula

خشکسالی Drought / تحلیل عدم قطعیت Uncertainty Analysis / مدل گردش عمومی Variable Infiltration Capacity (VIC)Model / تابع های کاپولا Copula Functions / ریز مقیاس کردن Downscaling

09-46076

132

روش تحلیلی برای محاسبه انحنای خروجی ورق در فرایند نورد سرد نامتقارن، با معرفی جابجایی افقی غلتک ها به عنوان عامل نامتقارن کننده Analytical Approach for Calculating the sheet Output Curvature in Asymmetrical Cold Rolling: In the Case of Roll Axis Displacement as a new Asymmetry Factor

نورد نامتقارن Asymmetric Rolling / روش قاچی Slab Method / نقطه خنثی NEUTRAL POINT / جابجایی افقی بین غلتک ها Rolls Horizontal Displacement / انحنای خروجی Output Curvature

08-46077

133

ایجاد یک متدولوژی مهندسی چابک خط محصول Developing an Agile Product Line Engineering Methodology

مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / خط تولید نرم افزار Software Product Line / روش شناسی چابک Agile Methodology / مهندسی چابک خط محصول Agile Product Line Engineering

19-46079

134

ساخت غشای نانوکامپوزیتی پلیمری به منظور افزایش آبدوستی آن در فرایندهای MBR Fabrication of Polymer Nano-composite Membrane to Increase its Hydrophilicity for using in MBR Process

آبدوستی Hydrofilicity / غشای نانوکامپوزیت Nanocomposite Membrane / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / کاهش گرفتگی Decline Fouling

06-46080

135

انطباق تصاویر MR تحت تغییرات شدت روشنایی MR Image Registration under Variant Illumination

فیلتر وینر Wiener Filter / ثبت تصویر Image Registration / مقیاس شباهت Similarity Measure / تابع بی اسپلاین B-Spline Function / اسپلاین صفحه نازک Thin Plate Spline / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI)

19-46082

136

بررسی امکان افزایش ابراز فلاژلین نوترکیب در فرم محلول Increased Expression of Flagellins Recombinant Soluble form by Chemical Chaperon

حلالیت Solubility / فلاژین Flagellin / پروتئین نوترکیب Recombinant Protein / سالمونلا Salmonella / چاپرون شیمیایی Chemical Chaperon

06-46083

137

افزایش کارایی تجمیع داده های توزیع شده برای فیلتر چگالی احتمال فرضیه در ردیابی اشیا چندگانه Improving the Performance of Distributed Fusion for PHD Filter in Multi-Object Tracking

ردیابی توزیع شده Distributed Tracking / پیوستگی داده ها Data Fusion / ردگیری چندهدفه Multitarget Tracking / فیلتر پی. اچ. دی Probability Hypothesis Density (PHD)Filter

19-46084

138

ساخت و بررسی کاتالیست زیگلر ناتا با پایه نانوگرافن در تولید پلی اتیلن فوق سنگینPreparation and Investigation of Ziegler-natta Catalyst with Nano Graphene Support in UHMWPE Synthesis Process

فعالیت Activity / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / تکیه گاه Support / بسپارش Polymerization / اکسید نانوگرافن Nanographene Oxide / اتوکسید منیزیم Magnesium Ethoxide

06-46085

139

توسعه مدل سیستم بهبودیافته تبدیل انرژی بر اساس پیل های سوختی دما بالاDevelopment of Improved Conversion Energy System based on High Temperature Fuel Cells

چیلر تراکمی Reciprocating Chiller / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / انتشار دی اکسید کربن Carbon Dioxide Emission / پیل سوختی دما بالا High Temperature Fuel cell / هزینه هم ترازشده الکتریسیته Levelized Energy Cost (LEC) / چرخه رنکین آلی خورشیدی Solar Organic Rankine Cycle

46-46086

140

ارزیابی توسعه ی هاب های انرژی در مناطق شهری An Investigation on the Energy hubs Development in Urban Areas

ذخیره انرژی Energy Storage / قطب انرژی Energy Hub / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / بهینه سازی چندهدفه ازدحام ذرات Multi-Objective Particle Swarw Optimization (MOPSO) / تعیین ظرفیت Equipment Sizing / مدل سازی چندلایه ای Multi -Layer Modelling

46-46087

141

مدل سازی و تحلیل سیستم تولید همزمان برق و حرارت از فرآورده های سنگین پالایشگاهی، با استفاده از سیکل ترکیبی گازی سازی و پیل سوختی کربنات مذابModeling and Analysis of Combined Heat and Power Production from Heavy Refinery Products, using Integrated Gasification and Molten Carbonate Fuel Cell Cycle

پسماند پالایشگاهی Petroleum Residue / تولید همزمان Cogeneration / پیل سوختی کربنات مذاب Molten Carbonate Fuel Cell / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation / فرایند گازی کردن Gasification Process

46-46088

142

تهیه کامپوزیت های نانوذرات فلزی و نانوساختارهای کربنی و بررسی کاربرد آنها به عنوان اصلاحگر الکترودها در سنجش های الکتروشیمیایی Synthesis of Carbon Nanostructure-Metal Nanoparticles Composites and Investigate their Application as a Modifier in Electrochemical Mesurments

نانوالماس Nanodiamond / سفتریاکسون Ceftriaxone / سفپیم Cefepime / تیوریدازین Thioridazine / نانوذرات پلاتین Platinum Nanoparticle / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ولت سنجی روبش خطی Linear Sweep Voltammetry / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy

03-46089

143

کاربرد کدهای مشبک بر روی شبکه های رله Application of Lattice Codes over the Relay Channel

کدهای مشبک Lattice Codes / پس خورد Feedback / رله Relay / شبکه پروانه ای Butterfly Network / مشبک های تودرتو Nested Lattices / کانال های گوسی با نویز جمع شونده Additive With Guassian Noise (AWGN)Channels

05-46090

144

گرمایش مزون از دیدگاه دوگانی پیمانه ای/گراونشی Meson Thermalizationin AdS/CFT Correspondence

گرمایش HEATING / تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / دی-غشا D-Brane / افق ظاهری Apparent Horizon

04-46047

145

شبیه سازی عددی سه بعدی جریان دو فازی غیر امتزاج گردابه محوری و تحلیل اقتصادی به کارگیری آن در پیش تصفیه پساب تولیدی از واحدهای نمک زدایی نفت خام 3D Numerical Simulation of Two-Phase Immiscible Flow in Axial Vortex Technology and Economic Analysis for Industrial Produced Water Pretreatment Facility in Desalting Plants

جریان دوفازی Two Phase Flow / مقایسه فنی و اقتصادی Technical and Economical Comparison / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current) / جداسازی نفت از آب Oil From Water Separation / جداساز گردابه محوری Axial Vortex Separator

46-46092

146

کنترل پیش بین توزیع شده و کاربرد آن در شبکه های آبیاری خودکار Distributed Model Predictive Control and Its Application in Automated Irrigation Networks

کنترل پیش بین Predictive Control / کنترل توزیع شده Distributed Control / بهینه سازی با استفاده از روش تکرار ژاکوبی Optimization Via Jacobi Iteration / شبکه های آبیاری خودکار Automated Irrigation Networks

05-46095

147

سنتز، شناسایی و مطالعه خواص نشری کمپلکس های ناجور هسته سیکلومتال Pt/Au Synthesis and Photophysical Study of Heterobinuclear Cyclometalated Pt-Au Complexes

کمپلکس های ناجور هسته Heteronuclear Complexes / بلورشناسی Crystallography / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / جابجایی دندانه های لیگاند Swapping

03-46097

148

طراحی و ساخت سنسور غلظت گاز در مخلوط دوتایی با استفاده از غشاهای پلیمریDesign and Preparation of Gas sensor for Binary Gas Mixtures on the Base of Polymeric Membranes

غشای پلیمری Polymer Membrane / پلی سولفون Polysulphone / نیتروژن NITROGEN / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / حسگر گاز Gas Sensor

06-46098

149

مطالعه و اعتبار سنجی مدلی جهت براورد نقطه تغییر نمودار کنترل کیفی پراکندگی فرایند با تغییرات یک کوهانه Investigating a Model to Estimate the Change point for Unimodal Profiles

نقطه تغییر Change Point / نمودار کنترلی Control Chart / واریانس Variance / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / تغییر یکسویه Monotonic Change / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / تغییر تک مدلی Unimodel Change

01-46099

150

شبیه سازی فرایند شکاف هیدرولیکی در مخازن کربناته ایران Hydraulic Fracturing Simulation in Iranian Carbonate Reservoir

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبیه سازی Simulation / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / شکاف زنی هیدرولیکی Hydraulic Fracturing / محیط متخلخل POROUS MEDIA / محدوده آسیب دیده Damaged Zone

06-46100

151

پایدارسازی سوسپانسیون حاوی میکروذرات با استفاده از نانوذرات با تمرکز بر روش های اندازه گیری اپتیکی Stabilization of Microparticle Suspension by Means of Nanoparticle with Focus on the Optical Measurement Methods

پایداری Stability / کدری TURBIDITY / تعلیق ذرات ریز Microparticle Suspension / هاله نانوذرات Nanoparticle Halo

08-46101

152

تصفیه پساب رنگی صنایع غذایی به روش زیستی (پساب ملاس) Treatment of Colored Food Industrial Wastewater by Biological Method (Molasses Wastewater)

ملاس MOLASSES / ملانویدین MELANOIDIN / آکنه کا. ام . تی Kaldness Miliotechnique (KMT)Packing / فانروکالئت کراسیوسپوریوم Phanerochaete Chrysosporium / آنزیم های لیگنینولیتیک Ligninolytic Enzymes

06-46102

153

مطالعه تجربی فرایند فروپاشی مایع در پاشش دورانی Experimental Study on Liquid Breakup Process in Slinger Injection

سوخت پاش دورانی Rotary Atomizer / انژکتور اسلینگر Slinger Injector / موتور توربوجت جی 402 J 402 Turbojet Engine / فرایند فروپاشی فیلم مایع Liquid Film Breakup Process / دوربین عکس برداری سرعت بالا High Speed Camera / محاسبه سایز قطرات Droplet Size Measurment / تصویربرداری از پاشش Spray Visualization

45-46105

154

سنتز برخی از مشتقات دی تیو کاربامات ها و استفاده از آنها در تهیه ترکیب های هتروسیکل Synthesis of Dithiocarbamate Derivatives and Their Applications to Prepare Heterocyclic Compounds

آمین ها Amines / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / نمک کینولین Quinolinium Salt / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / تیوفسژن Thiophosgen / ایزوتیوسیانات Isothiocyanates / کربن دی سولفید Carbon Disulfide / آلفا - هالوکتون Alpha-Haloketone

03-46106

155

سینتیک تبلور اولیه و تشکیل نانوکریستال ها در سیستم آلیاژی Al-Ni-Fe-MM و اثر آن بر خواص مکانیکی Crystallization Kinetics and Formation of Nano Crystals in Al-Ni-Fe-MM System and its Effect on Mechanical Properties

انجماد سریع Rapid Solidification / آلومینیوم Aluminum / پایداری حرارتی Thermal Stability / سینتیک Kinetics / میش متال Mischmetal / آلیاژهای آمورف Amorphous Alloys / تبلور اولیه Primary Crystalization

07-46107

156

یکسان سازی طرح های از مرتبه بالا برای انواع وابسته Unification of Higher-Order Patterns for Dependent Types

حساب لاندا Lambda Calculus / یکسان سازی Unification / انواع وابسته Dependent Types / طرح های مرتبه بالا Higher-Order Patterns

02-46109

157

کنترل دسترسی حافظ حریم خصوصی برای ترکیب سرویس ها در رایانش ابری Privacy Preserving Access Control for Service Composition in Cloud Computing

رایانش ابری Cloud Computing / نرم افزار به عنوان خدمت Software as a Service / کنترل دسترسی Access Control / حفظ حریم خصوصی Privacy Preserving / ترکیب خدمات Service Composition

19-46110

158

ارتباط بین ریزساختار و خواص مکانیکی در نانوکامپوزیت های زمینة آلومینیمی تقویت شده با فازهای Al3Ti و MgO تولیدی به روش اصطکاکی اغتشاشی واکنشی آلیاژ AA5052 با نانوذرات اولیة TiO2 Microstructure-Mechanical Properties Relationships in Aluminum Metal Matrix Nanocomposites Reinforced via Al3Ti and MgO phases Prepared by Reactive Friction stir Processing of AA5052 alloy with Initial TiO2 Nanoparticles

نانوکامپوزیت Nanocomposite / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم Aluminum-Magnesium Alloy / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide

07-46114

159

بررسی آزمایشگاهی فرایند تولید هیدروژن از پساب لبنی در پیل الکترولیز میکروبی حلقوی با آند حلزونی شکل Experimental Study of Hydrogen Production from Dairy Wastewater in the Annular Microbial Electrolysis Cell (AMEC)with Spiral Anode

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / پیل الکترولیز میکروبی Microbial Electrolysis Cell / تولید الکتریسیته Electricity Production / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / پساب صنایع لبنیات Dairy Wastewater / آند حلزونی Spiral Anode

06-46115

160

بررسی نویز و طراحی تقویت کننده کم نویز در باند مایکروویو Noise Analysis and LNA Design in Microwave Band

محدودکننده Limiter / ترانزیستور شبه اثر میدانی با حرکت پذیری الکترون بالا Pseudo High Electron Mobility Field Effect Transistor (pHEMT) / شکل نویز Noise Figure / فناوری گالیم آرسناید Gallium Arsenaide Technology / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / تطبیق امپدانس ورودی Input Impedance Matching

05-46116

161

یک متدولوژی ویژگی رانه برای مهندسی موقعیتی متدولوژی A Feature-driven Methodology for Situational Methodology Engineering

مهندسی نیازمندی ها Requirements Engineering / تدوین نرم افزار Software Development / روش شناسی Methodology / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / ایجاد ویژگی رانه Feature-Driven Development (FDD)

19-46118

162

ارزیابی نظری اثر بازدارندگی خوردگی برخی از بازهای شیف مشتق شده بر پایه بنزآلدهید Theoretical Assessment of the Corrosion Inhibitory Effect of Some Derivatized Benzaldehyde Based Schiff Bases

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / بازدارنده Inhibitor / شیف بازها Schiff Bases

03-46117

163

بررسی اثر شرایط عملیاتی بر کیفیت محصولات حاصل از شکست حرارتی ته مانده برج تقطیر در خلاء Effect of Operating Condition on the Quality of Products from the Thermal Cracking of Vacuum Residue

شکست حرارتی Thermal Break / پسمانده خلاء Vacuum Residue / افزودنی ها Additives / کک سازی تاخیری Delayed Coking / کک نفتی Petroleum Coke

06-46119

164

یک متدولوژی برای ایجاد سیستم های مدیریت دانش A Methodology for Developing Knowledge Management Systems

روش شناسی Methodology / مدیریت دانش Knowledge Management / ارزیابی مبتنی بر معیار Criteria-Baced Analysis / شش سیگما (کیفیت) Six Sigma (Quality) / تبدیل مبتنی بر الگوی مدل ها Pattern-Based Model Transformation / روش هدف - سوال - معیار Goal-Question-Metric (GQM)Method / روش شناسی عام Generic Methodology

19-46120

165

خوشه بندی واحد برخط در فضای دوبعدی Online Unit Clustering in Two Dimensions

خوشه بندی Clustering / پوشش Coverage / پوشش واحد Unit Coverage / واحد برخط Online Unit / ضریب رقابتی Competetive Ratio

19-46121

166

تاثیر گرادیان دما بر روی فلومیترهای اولتراسونیک در جریان آرام Effect of Temperature Gradient on Ultrasonic Flowmeters

شیب حرارتی Temperature Gradient / جریان آرام Laminar Flow / سیلان سنج فراصوتی Ultrasonic Flowmeter

58-46122

167

بررسی استاتیکی و دینامیکی دیوار میخ کوبی شده و دیوار میخ کوبی شده ی پله ایDynamic and Static Behavior of Soil Nail Wall and Stepped Soil Nail Wall

تحلیل عددی Numerical Analysis / دیوارهای خاکی میخ کوبی شده Soil-Naile Walls / دامنه شتاب بحرانی Acceleration Critical Amplitude / دیوار میخ کوبی شده پله ای Stepped Soil Nail Wall / عمق پله بهینه Optimum Step Depth / شتاب فاز پایدار و شتاب بحرانی Acceleretion Stable Phase

09-46123

168

مطالعه آزمایشگاهی کاربرد نانوذرات در بهبود خواص گل حفاری پایه آبی Experimental Study of Nanoparticles Application to Enhance Properties of Water-baseddrilling Fluid

نانوذرات Nanoparticles / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / خواص سیال شناختی Rheological Properties / پایداری Stability / مواد فعال سطحی Surfactants / سیال افرونی Aphron Based Fluids / انتقال کنده ها Cutting Transport

06-46124

169

ارائه روشی برای پایش شبکه های برنامه پذیر Network Monitoring with Software Defined Networking

مسیریابی ROUTING / شبیه سازها Simulators / کارایی Efficiency / شبکه های برنامه پذیر Softwore Defined Networking (SDN) / قرارداد اوپن فلو Openflow Protocol

19-46126

170

روش های موثر مصرف انرژی در شبکه های WBAN با دسترسی تصادفی Energy Efficient Policies for Random Access Wireless body Area Networks

دسترسی تصادفی Random Access / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / قابلیت اطمینان Reliability / شبکه بدون سیم ناحیه بدن Wireless Body Area Network / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 802.15.6 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.15.6 Standard

05-46128

171

شبیه سازی و مدل سازی جریان امتزاجی در محیط های متخلخل شکافدار با استفاده از روش گام تصادفی Modeling and Simulation of Miscible Flow through Fractured Porous Media Using Random Walk Method

شبیه سازها Simulators / پراکندگی Scattering / محیط متخلخل ناهمگن Heterogeneo Porous Media / قدم زدن تصادفی Random Walk / جریان امتزاجی Miscible Displacement

06-46130

172

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری یون مس و داروی دی سدیم پامیدرونات براساس تغییرات پیک پلاسمون سطحی نانوذرات طلا Spectrophotometric Determination of Copper Ions and Pamidronate Disodium Based on Changing the Surface Plasmon Resonance Band of Au Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / رنگ سنجی Colorimetric / ضدتجمع Anti-Windup / یون مس (II) Cupper (II) Ion / عملیات تجمیع Aggregation Treatment / دی سدیم پامیدرونات Pamidronate Disodium

03-46131

173

بررسی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران Analysis of Market Structure in IRAN’s Banking Industry

بانکداری Banking / سهم بازار Market Share / تحلیل برگشتی چندک Quantile Regression / سازمان دهی صنعتی Industrial Organization / شاخص تمرکز Concentration Index / مدل پانزار - راس Panzar-Rosse Model

44-46132

174

سنتز و شناسایی کمپلکس تتراکیس (4 - سولفوناتو فنیل)پورفیرین منگنز (III)کلرید و مطالعه فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس در سیستم های کاتالیزوری همگن و ناهمگن برای اپوکسایش الفین ها Synthesis and Characterization of Tetrakis (4-sulfunatophenyl) Porphyrin-Mn(III) Chloride Complex and Study of the Catalytic Activity of the Complex in Homogeneous and Heterogeneous Catalytic Systems for Epoxidation of Olefins

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / کمپلکس های منگنز - پورفیرین Manganese - Porphyrin Complexes / کاتالیزور همگن Homogeneous Catalyst

03-46133

175

نهان سازی درون شبکه ای کارا در شبکه های محتوامحور Efficient In-network Caching in Content-centric Networks

نهان سازی درون شبکه ای In-Network Caching / نهان سازی مشارکتی Cooperative Caching / شبکه های محتوا محور Content-Centric Networks

19-46134

176

بررسی عوامل موثر بر سرعت تجزیه زیستی پسماندهای آلی Sttudy of Effective Parameters on Biodegradation of Organic Waste

پسمانده ها Wastes / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / فرایند پوسش Composting Process / پسماندهای آلی Organic Wastes

06-46135

177

مطالعه و پیاده سازی الگوریتم های فوق سریع تشخیص فرکانس به صورت دیجیتالInvestigation and Implementation of Ultra High Speed Algorithms for Frequency Measurement

آشکارسازی سیگنال Signal Detection / اندازه گیری لحظه ای فرکانس Instantaneous Frequency Measurment / تشخیص فرکانس با دقت بالا Frequency Measurement with High Precision / نسبت سیگنال به نویز پایین Slow Signal to Noise Ratio

08-46137

178

کنترل و تخمین سراسری راستا و مکان اجسام صلب با استفاده از اندازه گیری تنها یک شانه Global Estimation and Control of Rigid-body Attitude and Position Using Single Landmark Measurement

پس خوراند خروجی Output Feedback / تخمین وضعیت Attitude Estimation / تخمین مکان Position Estimation / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / ربات چرخ دار Wheeled Robot

05-46138

179

تطبیق مشاهدات جی پی اس بر نقشه به صورت برون خط Offline Map-Matching for GPS Observations

مسیریابی ROUTING / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / الگوریتم های نگاشت بر نقشه Map-Matching Algorithms / نقشه دیجیتال Digital Map

19-46139

180

بررسی رفتار سد سنگریزه ای گتوند علیا در حین ساخت و اولین آبگیری با استفاده از نتایج ابزار دقیق و مدل سازی عددی Evaluation of the Behavior of Gotvand Rockfill Dam During Construction and Initial Impoundment Using Instrumentation Data and Numerical Modeling

سد سنگریزه ای Rockfill Dam / ابزار دقیق Instrumentation / مدل سازی عددی Numerical Simulation / فشار آب حفره ای Pore Water Pressure / رفتار تنش - کرنش Stress-Strain Behavior / نرم افزار FLAC FLAC Software

09-46141

181

افزایش قابلیت اطمینان شبکه های برتراشه در برابر خطای نرم با در نظر گرفتن خطای چندرخداد واژگونی Reliability Improvement in Network on Chip against Soft Errors Considering Multiple Bit Upsets

قابلیت اطمینان Reliability / خطای نرم Soft Error / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مکانیزم آگاه از انحراف Deflection Aware Mechanism / برگ برگ سازی گروهی فلیت Splitted Flit Interleaving

19-46143

182

تولیدکننده ترافیک با قابلیت تولید حمله Network Traffic Generator with Scenario Attack Capabilities

مولد ترافیک Traffic Generator / مدل ترافیک TRAFFIC MODEL / ناهنجاری Anomaly / حمله ازکاراندازی سرویس توزیع شده Distributed Denial of Service (DDOS)Attack

56-46144

183

تصفیه آب بلودان به منظور استفاده مجدد به وسیله فرایندهای غشایی نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس Treatment of Blow-down water to Reuse by Membrane Processes, Nanofiltration and Reverse Osmosis

غشاها Membranes / اسمزمعکوس Reverse Osmosis / فرایند غشایی Membrane Process / غشای نانو پالیدن Nanofiltration Membrane / فراپالیدن Ultrafiltration / انعقاد Coagulation / آب بلودان Blowdown Water

06-46145

184

بررسی عوامل موثر به دام اندازی گاز دی اکسیدکربن به روش چندمرحله ای دوفازیStudy on Factor Involved in Multi-step Two Phase CO2 Sequestration Process

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / معدنی شدن Mineralization / به دام اندازی Sequestration / کربنات منیزیم Magnesium Carbonate / کربناتی شدن Carbonation / بهینه سازی پی. هاش PH Optimization

06-46147

185

حل عددی جریان چرخشی دو جهته در موتور ورتکسی Numerical Modeling of Bidirectional Swirling Flow in Vortex Engine

جریان چرخشی Swirling Flow / واپاشی گردابه ای Vortex Breakdown / نرم افزار OpenFOAM OpenFOAM Software / جریان گردابه دوجهته Bidirectional Swirl Flow / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / ساختار های همسان Coherent Structures

08-46148

186

روش های استخراجی با ریزفاز جامد کمک شده با میدان مغناطیسی و تزریق جریانیMagnetic Field Assistedand Flow Injection μ-Solid Pahse Extraction Techniques

میدان مغناطیسی ثابت Constant Magnetic Field / نانوالیاف الکتروریسی شده Electrospun Nanofibers / استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction / داروها Drugs / علف کش های تری آزین Triazines Herbicides / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / تحلیل باتزریق در جریان Flow Injection Analysis (FIA)

03-46149

187

تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروسازه ها در میدان الکتریکی با استفاده از المان های توسعه داده شده بر اساس نظریه گرادیان کرنش Static and Dynamic Analysis of Micro-structures in Electric Field Using Newly Developed Strain Gradient Finite Elements

نظریه گرادیان کرنش Strain Gradient Theory / معیار تسلیم Yield Criterion / اثر اندازه Size Effect / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / روش اجزای محدود Finite Element Method / اثر حرکت بار الکتریکی Charge Migration Effect

08-46150

188

بررسی محاسباتی تاثیر میدان دما و حرکت مانع بر پخش و رسوب ذرات در اتاق تمیزEffects of Obstacle Temperature and Motion on Particles Dispersion and Deposition in Cleanrooms

تغییرات دمایی Temprature Variation / اتاق تمیز Clean Room / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / شبکه پویا Dynamic Mesh / میدان دما Temperature Field / برخاستن ذرات Particles Rising / حرکت مانع Obstacle Motion

08-46151

189

شبیه سازی میکروتیوبیول های اکسونی و بررسی تاثیرات سیتوپلاسم بر روی آن در اثر کشش Computational Modeling of Axonal Microtubule and Study the Effect of Cytoplasm on It under the Tension

اکسون Oxone / میکرو توبول Micro Tubule / سلول عصبی Neuron / جامد خطی استاندارد Standard Linear Solid (SLS) / تائو پروتیین Tau Protein

08-46152

190

ارسال سریع و پویا در شبکه های داده نامگذاری شده Adaptive and Fast Forwarding in Named Data Networks

شبکه داده نام گذاری شده Named Data Network (NDN) / ارسال سریع Fast Forwarding / صفحه ارسال در شبکه های داده نام گذاری شده Forwarding Plane in Named Data Networks / ساختار مسیریاب های محتوا محور Content Centric Routers / جستجوی تطبیقی بلندترین پیشوند Longest Prefix Matching

19-46153

191

بررسی و مقایسه روش های نرم افزاری تحمل پذیری اشکال در یک سیستم عامل نهفته Investigation and Comparison of Software-based Fault-tolerant Techniques for Embedded OS

بازیابی Recovery / کارایی Efficiency / تحمل پذیری خطای نرم افزاری Software Fault Tolerance / سیستم عامل تعبیه شده Embedded Operating System

19-46154

192

ارائه روش هایی برای حفاظت خروج از سنکرون ژنراتور سنکرون Introduction Methods for Out-of-Step Protection Of Synchronous Generator

پایداری گذرا Transient Stability / ژنراتور سنکرون Synchronous Generator / خروج از سنکرون Out-of-Step

05-46156

193

بررسی آزمایشگاهی تولید نفت توسط فرایند آشام ناهمسوی دینامیک در کشش های سطحی پایین Experimental Investigation of Oil Production by Low IFT Dynamic Imbibition

ترشوندگی Wetting / کشش سطحی SURFACE TENSION / مواد فعال سطحی Surfactants / دبی بحرانی Critical Rate / فرایند آشام دینامیک Dynamic Imbibition Process / زمان رخنه Break Through Time

06-46158

194

عیب یابی و نظارت هوشمند بر فن های صنعتی بر اساس سیگنال های ارتعاشیFault Detection and Smart Monitoring of Industrial Fans Based on Vibration Signals

یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / روش کا - نزدیکترین همسایه K-Nearest Neighbor Method / مدل مخفی نیمه مارکف Hidden Semi-Markov Model / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning

19-46161

195

جداسازی طیف پرتوی نوترون - گاما با یک آشکارساز دو گانه Neutron-Gamma Discrimination by a Dual Detector

جداسازی نوترون - گاما Neutron-Gamma Discrimination / آشکارساز ان. ای 213 NE213 Detector / جداسازی دیجیتالی Digital Discrimination / روش اف. سی. ام Fuzzy Cmeans Clustering (FCM)Method

46-46162

196

ایجاد یک متدولوژی مبتنی بر مورد کاربرد برای مهندسی موقعیتی متد A Use-case-based Methodology for Situational Method Engineering (SME)

مهندسی نیازمندی ها Requirements Engineering / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering / ایجاد مبتنی بر مورد کاربرد Use-Cax-Driven Development

19-46163

197

طراحی و بررسی ساختاری کاتالیزور های نانوحفره عامل دار شده حاوی مایعات یونی و کاربرد آنها در برخی تبدیلات شیمی آلی Design and Structural Study of Functionalized Nanoporous Catalysts Confined with Ionic Liquids and Their Applications in Some Organic Transformations

شیمی محاسباتی Computational Chemistry / مایعات یونی Ionic Liquid / زیست دیزل Biodiesel / اسید برونستد Bronsted Acid / اسید آدیپیک Adipic Acid / مدل سازی کاتالیزوری Catalyst Modeling

03-46164

198

بررسی عددی ساختار جریان چرخشی دو جهته در موتور ورتکسی Numerical Investigation of Bidirectional Swirl Flow’s Structure in Vortex Engine

جریان چرخشی Swirling Flow / حل عددی Numerical Solution / نرم افزار OpenFOAM OpenFOAM Software / موتور گردابه ای VORTEX ENGINE / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / محفظه سرد Cold Chamber

08-46165

199

تعیین استراتژی های بهینه برای قیمت و طول مدت وارانتی در طول چرخه عمر محصول Optimal Strategies for Price and Warranty over the Product Life Cycle

بازاریابی Marketing / قیمت گذاری Pricing / بازار پویا Dynamic Market / بازار ایستا Static Market / اصل بیشینه Maximum Principle

01-46166

200

تشخیص خطا در سیستم های قدرت با اندازه گیری سراسری Fault Diagnosis in Power Systems by Wide-area Measurement System

تشخیص خطا Fault Detection / خطوط انتقال Transmission Lines / مکان یابی خطا Fault Location / سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده Wide Area Measurement System / شاخص امپدانس گذرگاهی Bus Impedance Matrix

05-4616

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

فرامحاسبات و فرامحاسبه گرها Hypercomputation and Hypercomputer

محاسبات تعادلی Equilibrium Calculations / ابر محاسبه Hypercomputation / ماشین تورینگ Turing Machine / فرامحاسبه گرها Hyper Computer / ماشین تورینگ مانا Persistent Turing Machine / ماشین تورینگ مانا و پایدار Consistent Persistent Turing Machine

02-46168

202

بررسی تحولات ساختاری و ریزساختاری و خواص مکانیکی ورق های ترکیب بین فلزی Al/Ti تولید شده به روش اتصال نوردی انباشتی Structural and Microstructural Study on Al/Ti Intermetallic Sheets Produced by ARB

اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ناهمسانگردی Anisotropy / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / تیتانیوم آلومیناید Titanium Aluminide

07-46169

203

بررسی آزمایشگاهی فرایند تولید الکتریسیته و هیدروژن توسط پساب نفتی در پیل های سوختی و الکترولیز میکروبی با ساختار تک بخشی حلقوی و آند حلزونیExperimental Investigation of Bio-hydrogen and Bio-electricity Production in an Annular Single-chamber Microbial Fuel-cell By Produced Waste Water Treatment

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / پیل الکترولیز میکروبی Microbial Electrolysis Cell / پساب نفتی فوق شور Hypersaline Produced Wastewater / ساختار حلقوی با آند حلزونی Annular Single-Chamber Configuration

06-46170

204

بررسی و مدل سازی باتری اسیدی در سیستم های تجدیدپذیر از دید قابلیت اطمینانReliability Incorporated Modeling and Analysis of Lead Acid Battery in Renewable Energy Systems

بهینه سازی اقتصادی Economic optimization / باتری اسید-سربی Lead Acid Battery / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / انرژی خورشیدی Solar Energy / بهینه سازی Optimization / هزینه استهلاک Depreciation Cost

46-46171

205

تقریب سیستم های غیرخطی به کمک مدل سازی چندخطی Approximation of Nonlinear Systems Based on Multiple Linear Modeling

سیستم غیرخطی Nonlinear System / استنتاج چندمدلی Multiple Modelling / کاهش درجه Order Reduction / اندازه گیری خروجی و حالت States and Output Measurement / تقریب چندخطی کاهش یافته Multiple Linear Reduced Approximation

05-46172

206

طراحی کنترل کننده غیرمتمرکز انتگرال گیر برای برقراری شروط یکپارچگیDecentralized Integral Controller Design to Possess Integrity

یکپارچگی INTEGRATION / نقطه پایداری Stability Region / کنترل پذیری انتگرالی Integral Controllability / کنترل کننده غیرمتمرکز Decentralized Controller / کنترل کننده غیرمتمرکز انتگرال گیر Decentralized Integral Controller / حد بهره حلقه Loop Gain / پایداری نامشروط Unconditional Stability

05-46173

207

شبیه سازی دوبعدی جریان دوفازی درون مخازن هیدروکربنی توسط مدل سازی رتبه کاسته براساس روش تجزیه متعامد سره (POD) Simulation of Two Phase flow in 2D Hydrocarbon Reservoirs Using Reduced Order Modeling Based on Proper Orthogonal Decomposition Technique

روش فشار ضمنی - اشباع صریح Implicit Pressure Explicit Saturation (IMPES) / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / روش اجزای محدود بر مبنای حجم محدود Control Volume Based Finite Element Method / تجزیه متعامد بهینه Proper Orthogonal Decomposition

08-46175

208

طراحی و پیاده سازی کدگذار و کدگشای مبتنی بر الگوریتم های کشف و تصحیح خطا برای ارتباطات رادیویی در شبکه های روی تراشه Design and Implementation of Decoder and Encoder for Error Detecting and Correcting Algorithms for RF Links in Networks on Chip

کدگذاری Coding / قابلیت اطمینان Reliability / شبکه بی سیم روی تراشه Wireless Network-On-Chip (WNoC) / الگوریتم کشف رمز Decoding Algorithm / الگوریتم کشف و تصحیح خطا Error Detection and Error Correction Algorithm

19-46176

209

تهیه و بررسی حسگر های الکتروشیمیایی برای ترکیب های دارویی و زیستی بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کامپوزیت پلی پیرول/نانو لوله های کربنیPreparation and Investigation of Electrochemical Sensors for Determination of Pharmaceutical and Biological Compunds Based on Glassy Carbon Electrode Modified with Polypyrrole/Carbon Nanotube Composite

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی پیرول Polypyrrole / کامپوزیت Composite / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / اندازه گیری ولت سنجی Voltammetric Measurement / الانزاپین OLanzapine (OLZ) / داروی آسیکلوویر Acyclovir Drug (ACV)

03-46177

210

ارائه ی رویکردی دانش محور برای ساخت هستان شناسی الگوهای معماری نرم افزارTowards a Knowledge-Based Approach for Creating Software Architecture Patterns Ontology

مدیریت دانش Knowledge Management / هستی شناسی Ontology / وب معنایی Semantic Web / الگوهای معماری نرم افزار Software Architecture Patterns / فناوری های وب معنایی Semantic Web Technologies

19-46178

211

شناسایی عوامل موفقیت عرضه محصولات جدید در بازار نوشیدنی ایران Identifying Success Factors for the Successful New Products Development in Iran Beverage Market

عوامل موفقیت Critical Success Factors / بازار محور Market Oriented / محصول جدید New Product / توسعه محصول جدید New Product Development / بازار نوشیدنی ایران Iran Beveraye Market

54-46180

212

ساخت کاتالیزور نیکل فریت و استفاده از آن در سنتز پیرول های پراستخلاف و واکنش سونوگاشیرا Preparation and Application of NiFe2O4 Nanoparticles in the Synthesis of Pyrroles and Sonogashira Reaction

پیرول Pyrrole / واکنش چند جزئی Multicomponent Reaction / نانوذرات مغناطیسی نیکل فریت Magnetic Nanoparticles of Nickel Ferrite / جفت شدن سونوگاشیرا Sonogashira Coupling

03-46181

213

مدل سازی تست کاهش بار نیروگاه هسته ای بوشهر به صفر درصد با کمک کد RELAP5 و ارزیابی گزارشات ایمنی نیروگاه بوشهر Modeling of Bushehr NPP TG Load Reduction to Zero Test with Using RELAP5 Code and Evaluationof BNPP Safety Reports

نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / حالت پایا Steady State / نتایج آزمایشگاهی EXPERIMENTAL RESULTS / توربوژنراتورها Turbogenerators / تست کاهش بار Load Reduction Test / حادثه بسته شدن شیرهای توقف توربین Turbin Stop Valves Closure Accident

46-46183

214

بررسی تأثیر سالمندی و نوسان فرآیند ساخت بر قابلیت اطمینان مدارات حافظه مبتنی بر SRAM Investigation of the Effects of Aging and Process Variation on Reliability in SRAM Based Memory Circuits

قابلیت اطمینان Reliability / حافظه نهان Cache Memory / پیرسازی Aging / نوسان فرایند ساخت Process Variation / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell / مدارهای حافظه Memory Cells

19-46184

215

بررسی عددی جریان بر روی سطوح فرا آب گریز با استفاده از روش شبکه ای بولتزمنNumerical Investigation of Flow on Superhydrophobic Surfaces by Lattice Boltzmann Method

مدل شان و چن Shan and Chen Model / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / کاهش پسا Drag Reduction / سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces

08-46185

216

شناسایی مدل فازی جامع جهت پیش بینی رفتار دینامیکی تغییرات قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 Design & Identification of a Fuzzy Model to Predict Dynamic Trends of Blood Glucose Level in Type I Diabetic Patients

دیابت نوع اول Diabetes Mellitus Type 1 / منطق فازی Fuzzy Logic / مدل سازی دیابت Diabetes Modelling / سیستم های فازی بازگشتی Recursive Fuzzy Systems

06-46187

217

قیمت گذاری و کنترل موجودی توأم کالای فاسدشدنی تحت شرایط تولید محدود، پس افت جزئی و فروش از دست رفته Joint Pricing and Inventory Control of Deteriorating Items under Conditions of Finite Production, Partial Backlogging and Lost Sale

فروش ازدست رفته LOST SALE / قیمت گذاری Pricing / قطعات فاسدشدنی Deteriorating Items / قیمت گذاری و کنترل موجودی توام Joint Pricing and Inventory Control / نرخ فساد نمایی Exponential Decay / پس افت جزئی Partial Backlogging

01-46188

218

طراحی یک پردازنده پرسرعت برای آزمون تجهیزات شبکه Design of a High Speed Processor for Network Equipment Test

آزمون تجهیزات شبکه Notwork Equipment Testing / اترنت 10 گیگا بایت 10 Gbps Ethernet / تولید ترافیک واقعی Realistic Traffic Generation / ضبط ترافیک Traffic Recording / پخش ترافیک Traffic Player

19-46189

219

تحلیل ساختاری و الگوریتمیک یادگیری ماشین در نهان کاوی بر اساس تنوع و اندازه ی فضای ویژگی Structural and Algorithmic Analysis of Machine Learning for Steganalysis Based on Diversity and Size of Feature Space

فضای ویژگی Feature Space / طبقه بندی Classification / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / وابسته به محتویات Content Dependent / ترکیب طبقه بندها Classifiers Combination / طبقه بندی چندسطحی Multilevel Classification / نرخ تشخیص درستی True Detection Rate

05-46190

220

تهیه و ارزیابی خواص الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با نانو ذرات فلزی یا اکسید فلزی/نانو ذرات کربنی: کاربرد در اندازه گیری ترکیب های دارویی Preparation and Study of the Electrochemical Ptal Oxide Particles/Carbon Nanoparticles: Application to Pharmaceutical Determinations

نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / نهشت برقی Electrodeposition / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / اکسید مس Copper Oxide / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / دوبیوتامین Dobutamin / اکسایش Oxidation / نویراپین Nevirapine / کربن شیشه ای Glassy Carbon

03-46191

221

ساخت غشای پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) جهت جداسازی ترکیب معطر آب سیبPreparation of Polyvinylidene Fuoride Membrane for Separation of Aroma Compounds in Apple Juice

تراوش تبخیری Pervaporation / آب سیب Apple Juice / استات اتیل Ethyl Acetate / مواد معطره Aroma Compound / پلی وینیلیدین فلوراید Polyvinylidene Fluoride (PVDF)

06-46193

222

تعیین hydro-economical ظرفیت بهینه نصب نیرو گاه های برق آبی کوچک (مطالعه موردی نیروگاه کهنه لاهیجان) Hydro-economical Method for the Optimal Capacity Design of Small Hydropower Plant (Case Study: Kohneh Lahijan Hydropower Plant)

طراحی بهینه Optimal Design / نیروگاه برق آبی کوچک Small Hydro Power Plant / ارزش خالص فعلی پروژه Project Net Present Value / الگوریتم جستجوی ذرات باردار Charged System Search Algorithm

09-46192

223

ساخت غشای پلی اتر سولفون جهت جداسازی نرکیب معطر آب انگور Preparation of Polyethersulfone Membrane for Separation of Aroma Compounds in Grape Juice

تراوش تبخیری Pervaporation / پلی اتر سولفون Polyether Sulfone / مواد معطره Aroma Compound / روغن اسانسی Essential Oil / اسانس Essence / استات بوتیل Butyl Acetate / آب انگور Grape Juice

06-46194

224

طراحی شبکه زنجیره تامین انعطاف پذیر سبز با در نظر گرفتن نقاط گلوگاه Green Flexible Supply Chain Network Design; A Genetic Algorithm Approach

طراحی شبکه زنجیره عرضه Supply Chain Network Design / انعطاف پذیری Flexibility / گلوگاه BOTTLENECK / طراحی سبز Green Design / عدم قطعیت Uncertainty / کنترل موجودی چندسطحی Multi-Echelon Inventory Control / الگوریتم ژنتیک حالت پایدار Stealy State Genetic Algorithm

01-46195

225

بهبود ردیابی عابران پیاده با استفاده از یادگیری مدل ظاهر Improving Multi-pedestrian Tracking by Learning Appearance Model

ردیابی Tracking / تعقیب شی Object Tracking / ردیابی چندهدفه Multiobjective Tracking / نظارت ویدیویی Public Survilance / ردیابی عابر پیاده Pedestrain Tracking

19-46196

226

شبیه سازی برنامه ریزی حرکتی پویا و پیشگیری از برخورد مانع برای یک ربات خودروی خودمختار در محیط Webots Dynamic Motion Planning and Obstacle Avoidance Simulation for Autonomous Robot-car in Webots

ربات Robot / برنامه ریزی حرکت Motion Planning / میدان پتانسیل مصنوعی Artificial Potential Field / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / شبیه سازی در Webots Webots Simulation

19-46197

227

حذف نویز با رویکرد تلفیقی جداسازی کور منابع و فیلتر کالمن به منظور استخراج مؤلفه های صرعی در داده های EEG EEG Denoising Using Combination of Kalman Filtetring and Blind Source Separation Approaches for Epileptic Components Extraction

صرع Epilepsy / الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / حذف نویز Noise Removing / فیلترهای کالمن Kalman Filters / جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS)

05-46198

228

ساخت غشای پلیمری ماتریس آمیخته بمنظور جداسازی گازی Mixed Matrix Membrane Preparation for Gas Separation

جذب دی اکسیدکربن Carbon Dioxide Absorption / غشای زمینه مختلط Mixed-Matrix Membrane / جداسازی غشایی Membrane Separation / جداسازی گازها Gases Separation / کوپلیمرهای PEBAX PEBAX Copolymers / زئولیت سیلیکو آمینوفسفات Zeolite SAPO-34

06-46199

229

توابع چکیده ساز رمزنگاری با استفاده از گراف های بالنده Cryptographic Hash Functions from Expander Graphs

رمزنگاری Cryptography / گراف بالنده Expander Graph / تابع چکیده ساز Hash Function / گراف پیزر Pizer's Graph

02-46200

230

بازشناسی اشیاء بر پایه بینایی سه بعدی کامپیوتری Vision-based 3d Object Recognition

توصیفگر Descriptor / دسته بندی Classification / نظریه مطابقت CORRESPONDENC THEORY / بازشناسی سه بعدی اشیا Three Dimentional Objects Recognition / تطبیق ویژگی Feature Matching

19-46201

231

تخمین نیروهای عضلات کمر و بارهای ستون فقرات تحت فعالیت های مختلف فیزیکی با استفاده از مدل های ترکیبی بهینه سازی و الکترومایوگرافی A Hyrid EMG-optimization Based Model of the Lumbar Spine to Estimate Muscle Forces in Different Tasks

ستون فقرات Spine / بهینه سازی Optimization / روش های ترکیبی Hybrid Methods / مدل سازی MODELING / تعادل Equilibrium / پایداری Stability / الکترومیوگرافی Electromyography / ماهیچه ها(انسان) MUSCLES

08-46202

232

یکپارچه سازی تصمیمات قیمت و زمان بندی در محیط جریان کارگاهی Scheduling and Pricing Itegrated Decisions in a Flow Shop Environment

قیمت گذاری Pricing / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / پذیرش سفارش Order Acceptance

01-46203

233

بررسی زبان های گرافی در منطق مرحله دوم تکین و اتوماتون گرافی ∆- منظمInvestigation of Graph Languages in Monadic Second Order Logic and ∆-regular Graph Automaton

منطق مرتبه دوم تکین Monadic Second Order Logic / خودکارافزار متناهی Finite Automata / خودکارافزار گرافی Graph Automata / خودکارافزار درختی Tree Automata / تعریف پذیری Definability

02-46204

234

مطالعه آزمایشگاهی تولید نفت توسط آشام همسوی مویینه و عوامل موثر بر آن در کشش های میانرویه پایین An Experimental Study of Oil Production under Spontaneous Co-current Imbibition and Effective Parameters Influencing the Process in Low IFT

ترشوندگی Wetting / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / فشار مویینگی Capillary Pressure / کشش بین فازی Interfacial Tension / لزجی Viscosity / فرایند آشام هم سو Cocurrent Imbibition Process

06-46205

235

سیستم های روباتیک فضایی چندعامله و کنترل غیرمتمرکز و مقیاس پذیر در انجام مأموریت گروهی Spatial Swarm Robotics and Decentralized and Scalable Control Mission

بالگرد Helicopter / دینامیک غیر هولونومیک Nonholonomic Dynamic / کنترل توده ربات Swarm Control / روش نیوتن - اویلر Newton-Euler Approach / مد لغزشی Sliding Mode / ربات فضایی Space Robot

08-46206

236

بهبود عملکرد، مسیریابی و تخصیص منابع نوری در شبکه های نوری سویچینگ Burst مبتنی بر WDM/OCDMA و OFDMA Efficient Routing and Resource Allocation in Optical Burst Switched Networks based on WDM/OCDMA and Elastic Bandwidth Optical OFDMA

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / کیفیت خدمات Service Quality / مسیریابی ROUTING / کلیدزنی نوری ترافیک رگباری Optical Burst Switching (OBS) / شبکه های منعطف نوری Elastic Optical Networks (EON) / تخصیص طیف Spectrum Assignment / کیفیت انتقال Transmission Quality

05-46207

237

بررسی تجربی تاثیر نانوگرافن بر سرعت تشکیل هیدرات و حجم گاز ذخیره شده در آنExperimental Study of Effect of Nano-graphen Oxide on Methane Hydrate Formation Rate and Storage Capacity

هیدرات ها HYDRATES / بازدارنده Inhibitor / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / بهبوددهنده Promoter / اکسید نانوگرافن Nanographene Oxide / زمان القا Induction Time / سرعت تشکیل Formation Rate

06-46208

238

کاهش مصرف آب توسط شیرین سازی پساب های فوق شور در مناطق تولید نفت خام Reduction of Water Consumption in Oil Production Units by Desalination of Rejected Brine Concentrated Solutions

نمک زدایی Desalination / منطقه نفتی Oil Region / آب تولیدشده همراه نفت Producted Water / تراکم سازی تبخیری Vapor Compression / راندمان بازیافت Recovery Efficiency / نسبت کارایی Performance Ratio

46-46209

239

تحلیل پروتکل احراز اصالت TESLA در شبکه بین خودرویی و تاثیر آن بر ایمنی Analysis of the TESLA Authentication Protocol in VANET and its Impact on Safety

امنیت Security / ایمنی Safety / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / وارسی صوری Formal Verification / قرارداد احراز اصالت تحمل پذیر اتلاف جریانی بهینه زمان دار Timed Efficient Streamloss-Tolerant Authentication (TESLA) / وارسی مدل زمان دار Timed Model Checking

19-46210

240

شناسایی مدل های EIV با اصلاح نتایج روش PEM Identification of EIV Models by Modifying the PEM Results

تخمین پارامتر Parameter Estimation / شناسایی سیستم System Identification / خطای پیش بینی Prediction Error / مدل های خطا در متغیر Error-In-Variable (EIV)Models / روش متغیر ابزاری Instrumental Variable (IV)Method

05-46211

241

مدل سازی و شبیه سازی راکتورهای بستر سیاله همراه با واکنش با کاهش حجم گاز در راکتورهای Tapered Modeling and Simulation Study of Tapered Fluidized-Bed Reactors with Gas Reduction

دیدگاه اویلری - اویلری Eulerian-Eulerian Approach / بسترهای سیال مخروطی دورنی و بیرونی Tapered-in and Tapered-out Fluidized Beds / کاهش و افزایش حجم گاز Reduction and increase of Gas Volume / زاویه راس بستر Tapered-Angle / ارتفاع اولیه ذرات جامد Static Height of Solid Particles / میزان تبدیل واکنش Reaction Conversion / افت فشار بستر Bed Pressure Drop

06-46212

242

مطالعه رفتار غیرخطی اتصالات خورجینی متداول و تقویت شده The Analytical Study of the Nonlinear Behavior of Conventional and Retrofitted Khorjini Connections

اتصال خورجینی Scissor Connection / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / چرخش ترک خوردگی Cracking Rotation / روش اجزای محدود Finite Element Method / سازه های فولادی Steel Structures / جهش کرنش Strain Jump

09-46213

243

تهیه ی مشتق های پیریمیدین جوش خورده به حلقه ی پیرازول با استفاده از واکنش دوجزئی کاتالیز شده با ید و سنتز نانوکاتالیزورهای نیکل فریت و کاربرد آن ها در تشکیل پیوند کربن - نیتروژن Synthesis of Pyrimidine Derivatives Fused to Pyrazol Ring Using Iodine-Catalyzed Two Component Reaction & Synthesis and Application of Magnetic Nickel Ferrite Nanoparticles in the C-N Bond Formation

واکنش دو جزئی Two Component Raction / آریل هالید ARYLHALIDE / پیریمیدین ها Pyrimidines / آمین ها Amines / ید IODINE / ایمین ها Imines / جفت شدگی Coupling / پیرازول Pyrazole / واکنش های جفت شدن Coupling Reactions

03-46214

244

مقایسه روش های M-K و GTN در پیش بینی نمودارهای حد شکل دهی The comparison of M-K and GTN models in prediction of forming limit diagrams

مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / گلویی دادن NECKING / مدل جی. تی. ان Gurson-Tvergaarol-Needleman (GTN)Model

08-46215

245

توسعه الگوریتم ناوبری تلفیقی براساس تلفیق داده های سنسور INS ،GPS و ارتفاع سنج به کمک فیلترهای ذره ای Development of Integrated Navigation Algorithm Based on the Integration of INS, GPS, Altimeter Using Particle Filters

سیستم ناوبری اینرسی Intertial Navigation / سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / ارتفاع سنج Altimeter / سیستم ناوبری اینرسی Intertial Navigation / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / فیلتر ذره ای توسعه یافته Extended Particle Filter / فیلتر ذره ای خنثی Unscented Particle Filter

08-46217

246

مساله پوشش فضای سه بعدی توسط نگهبانان دارای ارتفاع Guarding a Terrain by Watchtowers

هندسه محاسباتی Computational Geometry / مسأله موزه هنر ART GALLERY PROBLEM / شبکه نامنظم مثلث بندی شده Triangulated Irregular Network Terrian (TIN) / ناحیه های چندوجهی POLYHEDRAL TERRAINS / مساله کمترین تعداد نگهبانان Minimum Guard Problem / مدل واقعی Realistic Model

02-46218

247

شناسایی ذرات هادی موجود در مدل ترانسفورمرهای روغنی با استفاده از اندازهگیری سیگنالهای تخلیه جزئی Identification of Conductive Particles in Transformer Oil Model using Partial Discharge Signal

تخلیه جزئی Partial Discharge / تبدیل موجک Wavelet Transform / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / استخراج ویژگی Feature Extraction / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / اندازه گیری با پهنای باند بسیار وسیع Ulta Wide Band (UWB)Measurement / طبقه بند ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM)Classifier

05-46219

248

طراحی یک نظام جریمه – پاداش با هدف بهبود شاخص های فنی سیستم توزیع با بکارگیری منابع تولید پراکنده Designing a Reward-Penalty Scheme to Improve Technical Performance of Distribution System Employing Distributed Generation (DG) Resources

طرح جریمه و پاداش Reward-Penalty Scheme / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / قوانین مبتنی بر عملکرد Performance Based Regulations / قابلیت اطمینان Reliability / قوانین مبتنی بر عملکرد Performance Based Regulations / شبکه توزیع برق Electricity Distribution Network

05-46220

249

بررسی و تحلیل روش های نرم افزاری تشخیص خطای نرم در سامانه های نهفتهAnalysis of Software-based Techniques for Detecting Soft Errors in Embedded Systems

کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application / سیستم تعبیه شده Embedded System / تحمل پذیری خطای نرم افزاری Software Fault Tolerance / روش های نرم افزاری افزایش قابلیت اطمینان Software-based Techniques For Reliability Improvement

19-46221

250

مدل سازی و شبیه سازی سوییچ نیمه هادی هدایت نوری (PCSS) در توان زیادModeling and Simulation of a High Power Photoconductive Semiconductor Switch (PCSS)

کاربید سیلیسیم Silicon Carbide / لیزر پرتوان High Power Laser / کلید نیمه هادی هدایت نوری Photaconductive Semiconductor Switch (PCSS) / جبران سازی نیمه عایق Semi Insulating Compensation / نیمه هادی گالیم نیترید Galliume Nitride Semiconductor / کلید های فعال شونده با نور Light Activated Switches

05-46222

251

طراحی و ساخت گیرنده ی دیجیتال فوق سریع High Speed Digital Receiver, Design and Implementation

اندازه گیری لحظه ای فرکانس Instantaneous Frequency Measurment / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / مبدل آنالوگ به دیجیتال تک بیتی Monobit Analog to Digital Converter / پورت سریع سریال High Speed Serial Port (GTX)

05-46223

252

بیان و تخلیص پپتید نو ترکیب آمیلوئید بتا و بررسی نقش پپتیدهای فراکوچک حاوی اسیدهای آمینه آلکان های شاخه دار به عنوان مهارکننده فرایند آمیلوئید Expression and Purification of Amyloid Beta Recombinant Peptide and the Effecs of Ultrasmall Peptides Enriched in Branch Chain Amino Acids as Inhibitors in Amyloid Formation

آمیلویید بتای پپتیدی Peptide Amyloid Beta / مهارکننده های آمیلوییدی Amyloid Inhibitors / پپتیدهای مهارکننده فراکوچک Ultrasmall Peptides / اسیدهای آمینه شاخه دار Branch Amino Acids

03-46225

253

ساخت هیدروژل نانوکامپوزیت متخلخل پلی وینیل الکل با استفاده از تابش گاماPreparation of Porous PVA Nanocomposite Hydrogels Via Gamma Irradiation

پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / پلی وینیل پیرولیدون Polyvinylpyrolidon / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / نانوخاک رس Nanoclay / روش خشک کردن انجمادی Freeze Drying Method / تابش گاما Gamma Irradiation / هیدروژل متخلخل Porous Hydrogel / اسفنج نانوکامپوزیت متخلخل Medical Nanocomposite Sponge

06-46226

254

مشخصه یابی نویز بین اتصالات میان لایه ای درون سیلیکانی و ترانزیستورها در تراشه های سه بعدی Through Silicon Via (TSV) to Transistor Noise Coupling Characterization

تراشه سه بعدی Three Dimentional Chip / روش فشرده Compact Method / اتصالات میان لایه ای Through Silicon Vias (TSV) / نویز بستر Substrate Noise / کاهش انتشار نویز Noise Mitigating

05-46227

255

مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت از مخازن آسفالتینی از طریق تزریق آب با شوری کم Experimental Study of Improved Oil Recovery by Low-Salinity Waterflooding in Asphaltenic Reservoirs

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / ترشوندگی Wetting / کشش بین فازی Interfacial Tension / باکتری های احیاگر سولفات Sulfate Reduction Bacterias / آب هوشمند Smart Water

06-46228

256

آشکارسازی و ردیابی اشیاء متحرک با استفاده از دوربین های چنددیدی Detection and Tracking of Moving Objects Using Multiview Cameras

انسداد Occlusion / تشخیص شی Object Detection / تعقیب شی Object Tracking / ردیابی اهداف متحرک Dynamic Target Tracking / دوربین های چنددیدی Multiview Cameras

19-46229

257

مطالعه آزمایشگاهی جابجایی غیرامتزاج پذیر نفت سنگین در محیط متخلخل غیر یکنواخت در شرایط امواج فراصوت Experimental Analysis of Immiscible Displacements of Heavy Oil in Heterogeneous Porous Media under Ultrasonic Effect

امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / مدل ناهمگن Heterogeneous Model / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / بعد فرکتال Fractal Dimension / مکانیزم جابجایی Displacement Mechanism

19-46230

258

بررسی تجربی کاربرد لوله های حرارتی در رادیاتور خودرو Experimental Investigation of Heat Pipe Application in Car Engine Radiator

لوله گرمایی Heat Pipe / ترموسیفون ها Thermosiphons / رادیاتورها Radiators / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / رادیاتور خودرو Car Engine Radiator

08-46231

259

پدیده نزدیک - دور در سیستم های CDMA Near-Far Effects in CDMA Systems

دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / کدهای بهینه Optimum Codes / دور و نزدیک Near-Far / ظرفیت مجموع Sum Capacity

05-46232

260

تولید ترکیبات بین فلزی Ti-Ni به روش آلیاژسازی مکانیکی داغ Production of Ti-Ni Intermetallic Compounds by High Temperature Ball Milling Method

آلیاژ نیکل - تیتانیم Nickel-Titanium Alloy / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / آسیاکاری داغ Hot Milling / آسیاکاری در دمای بالا High Temperature Ball Milling / پدیده پوسته ای شدن گلوله نیکلی Shell Separation Phenomen in Nickel Ball / پوشش دهی سطح گلوله Coating Process on Ball

07-46233

261

مسیریابی و تخصیص منابع در شبکه های نوری با مصرف بهینه انرژی Energy Efficient Routing and Resource Allocation in Optical Networks

بهینه سازی انرژی. / ارتباطات چندبخشی Multicasting Comunications / مسیریابی ROUTING / شبکه های هسته ای نوری Optical Core Networks / بازسازی سیگنال Regeneration Signal

05-46234

262

مدل سازی دینامیکی و کنترل غیرمتمرکز و مقیاس پذیر سیستم های چندعاملی با دینامیک هولونومیک Dynamics Modelingand Decentralized Control of Scalable Multi Agent Holonomic Systems

سیستم چندعاملی Multiagent System / کنترل آرایش بندی Formation Control / روش میدان پتانسیل Potential Field Method / گراف های وزن دار Weighted graphs / کنترل کننده غیرمتمرکز Decentralized Controller / برچسب گذاری مجازی Virtual Relabeling

08-46235

263

امکان سنجی استفاده از پیل سوختی کربنات مذاب (MCFC) جهت بازیابی CO2 از گازهای خروجی موتورهای احتراق داخلی Feasibility Study of Using Molten Carbonate Fuel Cell for CO2 Capture from Exhaust Gases of Internal Combustion Engines

پیل سوختی کربنات مذاب Molten Carbonate Fuel Cell / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / انتشار دی اکسید کربن Carbon Dioxide Emission / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation / هزینه جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Sequestration Cost

46-46236

264

مطالعه عددی فرایند ایجاد اسپری در پاشش دورانی Numerical Study of Spray Formation in Slinger Injection

انژکتور اسلینگر Slinger Injector / سوخت پاشی دروانی Rotary Distributer / روش فاز گسسته Discrete Phase Model / موتور جی 4.2 J-4.2 Engine / ساختار اسپری جت مایع با سرعت عرضی Liquid Jet in Cross Flow (LJCF)Spray Structure

45-46237

265

توصیف محیط از روی اطلاعات دید Characterizing an Environment from Visibility Information

هندسه محاسباتی Computational Geometry / گراف دید Visibility Graph / شبه مثلث Pseudo-Trianyle / توصیف از روی اطلاعات دید Characterization From Visibility

02-46240

266

بررسی تاثیر افزایش مواد افزودنی بر پارامترهای موثر در طراحی وتولید فرمولاسیون گوگرد کشاورزی Investigation the Effect of additives on Effective Parameters in Design and Production of Agricultural Sulfur Formulation

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / بنتونیت Bentonite / تعلیق جامد - مایع Solid-Liquid Suspension / نمونه برداری از گوگرد مذاب Molten Sulfur Sampling / گوگرد بنتونیتی Bentonite Sulfur / مخزن های همزن دار Stteried Tanks

06-46241

267

مطالعه رفتار صفحات زیرستون با درجات گیرداری مختلف تحت بارهای تناوبی Numerical Modeling of the Behavior of Base Plates with Various Degrees of Rigidity Under Cyclic Loads

مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / کف ستون نیمه صلب Semirigid Base Plate / پارامترهای دوره ای Cyclic Characteristic Parameters

09-46238

268

طراحی بهینه برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت در شبکه های توزیع Optimal Design of Price Based Demand Response Programs in Distribution Networks

پاسخگویی بار Demand Response / شرکت توزیع Distribution Company (Dic Co) / برنامه ریزی شبکه های توزیع Distribution Networks Planning / بهره برداری از سیستم توزیع Distribution System Operation / قیمت متغیر با زمان Time Varying Price

05-46242

269

ارزیابی ریسک پروژه های نیروگاهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد) Risk Assessment of Power Plant Projects with Fuzzy Approach (Case study: Shirkooh Yazd Combined Cycle Power Plant)

مدیریت خطرپذیری پروژه Project Risk Management / کنترل منطق فازی Fuzzy Logic Control / شناسایی خطرپذیری Risk Identification / ارزیابی پروژه Project Assessment / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / پروژه های نیروگاهی Powerplant Projects

01-46243

270

شبکة مجازی طراحی و ساخت مشارکتی - پلتفرمی برای مدیریت مشارکتی توسعه محصول با استفاده از زیرساخت های رایانش ابری در حوزة بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک (بامک ها) Collaborative Design and Manufacturing - a Platform for Collaborative Management of Product Development Using Cloud Computing Infrastructure within Small and Medium-Sized Enterprises

رایانش ابری Cloud Computing / صنایع کوچک و متوسط Small and Medium Enterprises / بنگاه های اقتصادی Companies / طراحی مشارکتی Collaborative Design / شبکه های مجازی مشارکتی Collaborative Virtual Networks

01-46244

271

وارسی مدل شبکه های فعالیت زمانی هزینه دار Model Checking of Priced Timed Activity Networks

شبکه های فعالیت زمانی Time Activity Networks / مسایل بهینه سازی Optimization Problems / وارسی الگو Model Cheking / دسترسی پذیری هزینه بهینه Cost Optimal Reachability / مدل های وزن دار Weighted Models / سیستم های زمانی Timed Systems / خودکارافزار زمانی هزینه دار Priced Timed Automata

19-46245

272

دارورسانی هدفمند کورکومین با استفاده از نانوذرهی مزوپروس سیلیکای پوشش داده شده با لیپوزوم Targeted Delivery of Curcumin by Mesoporous Silica Nanoparticle Coated with Liposome

لیپوزوم ها LIPOSOMS / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs / کارسیومین Curcumin / نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل Mesoporous Silica Nanoparticles / دارورسانی هدفمند Targeted Druy Delivery

06-46246

273

جداسازی هیدروژن از مخلوط گازی توسط غشاهای پلیمری Hydrogen separation from gas mixtures using polymeric membranes

جداسازی هیدروژن Hydrogen Separation / غشای الیاف توخالی Hollow Fiber Membrane / نفوذپذیری Permeability / انتخاب پذیری Selectivity / وارونگی فازی Phase Inversion

06-46247

274

طراحی و بهینه سازی یک نیروگاه خورشیدی 10 کیلوواتی با متمرکزکننده ی بشقابی و موتور استرلینگ Design and Optimization of a 10 kW Dish/Stirling System

مدل ریاضی Mathematical Model / بهینه سازی Optimization / ارزش خالص فعلی Net Present Value / موتور حرارتی استرلینگ Stirling Heat Engine / سیستم دیش - استرلینگ Dish/Stirling System / هزینه هم ترازشده الکتریسیته Levelized Energy Cost (LEC)

46-46248

275

جهت یابی راداری با استفاده از روش تداخل سنجی در بازه فرکانسی 2-18GHz Radar Directional Finding by Interferometric Method in 2-18 GHzBW

جهت یابی Direction Finding / کالب زنی Calibration / الگوریتم طبقه بندی سیگنال چندگانه Multiple Signal Classification (MUSIC)Algorithm / تخمین زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA)Estimation / روش تداخل فاز Phase Difference Method / بازه فرکانسی 18-2 گیگاهرتز 2-18GHz Directional Findiny

05-46249

276

شبیه سازی و بهینه سازی جریان داخل جدایشگرهای سیکلون گازی Numerical Simulation of Aerocyclone Performance and Effect of Body Profile

سیکلون گازی Gas Cyclone / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / جریان چرخشی متلاطم Turbulent Swirling Flow / روش ذرات منفرد Discrete Particle Model (DPM) / شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization

08-46250

277

بررسی پدیده های انتقال جرم و جداسازی ایزوتوپی در سانتریفیوژهای گازی با استفاده از مخلوط گازهای فرئون Study on the Mass Transfer and Isotope Separation Phenomena in a Gas Centrifuge by Using FEREON Mixtures as Model Compounds

جداسازی ایزوتوپی Isotope Separation / انتقال جرم Mass Transfer / سانتریفیوژ گازی Gas Centrifuge / مدل استوانه بلند Long Bowl Model / ضریب های بازده Efficiency Coefficients / ترکیبات فرئون Freom Compounds

46-46251

278

بهینه سازی تولید آنزیم آسپاراژیناز در بیوراکتور Optimization of Asparaginase Enzyme in Bioreactor

آکریل آمید Acryle Amyde / مخمر کاندیدا یوتیلیس Candida Utilis Yeast / بهینه سازی Optimization / آنزیم ال - آسپاراژیناز L-Asparginase enzyme / هوادهی و هم زدن Aeration And Agitation

06-46253

279

بررسی مبانی علمی و فلسفی ایده " چندجهانی " Scientific and Philosophical Foundations of “Multiverse” Idea

جهان Universe / معیار تمیز DEMARCATION CRITERIA / نظریه چندجهانی Multiverse Theory / اصل انسان محوری Anthropic Principle / تنظیم دقیق Fine Tuning

42-46254

280

بررسی ارتعاشات و پایداری نانونوار کربنی تحت اثر میدان مغناطیسی Investigation of Vibration and Stability of Graphene NanoRibbone under Magnetic field Effect

فرکانس طبیعی Natural Frequency / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / نانونوارهای گرافن Graphene Nanoribbons / مدل رتبه کاسته مودال Modal Reduced Order Model / الگوی رتبه کاهش Reduced Order Model / روش مودال - دینامیک مولکولی Modal-Molecular Dynamics Method

45-46255

281

مدل سازی المان محدود آزمایش های نانوسختی و نانوخراش پوشش های با ضخامت نانو Finite Element Simulation of Nanoindentation and Nanoscratch Tests on Nanocoatings

زبری سطح Surface Roughness / نانوسختی سنجی Nanoindentation / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / نانوخراش Nanoscratch / پوشش دهی نانو Nanocoatings

08-46256

282

تحلیل امنیت الگوریتم رمز قالبی سبک SIMON Cryptanalysis of the SIMON Lightweight Block Cipher

سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / رمز قالبی سبک Lightweight Block Cipher / الگوریتم سیمون SIMON Algorithm / حمله مکعبی Cube Attack / حمله مکعبی پویا Dynamic Cube Attack

05-46257

283

توسعه روش دینامیکی دامنه و پریود افزایشی در ارزیابی سکوهای دریایی Developing Dynamic Increasing Amplitude and Period (DIAP)Method for Evaluation of Offshore Structures

تابع موج Wave Function / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / امواج حدی Extreme Waves / سازه های دریایی Offshore Structures / سکوهای دریایی Offshore Platforms / زمان دوام موج Wave Endurance Time

08-46258

284

محرمانگی دسترسی در داده های رابطه ای برون سپاری شده Confidential Access to the Outsourced Relational Data

برون سپاری پایگاه داده Database Outsourcing / محرمانگی دسترسی Access Confidentiality / محرمانگی الگوی دسترسی Access Pattern Confidentiality / ماشین با دسترسی تصادفی Random Access Machine / ماشین با دسترسی تصادفی فراموشکار Oblivious Random Access Machine (ORAM)

19-46260

285

بازشناسی حالت حرکتی دست با استفاده از روش های کیسه لغات Dynamic Hand Gesture Recognition Using Bag of Words

بازشناسی حرکتی Movement Recognition / نمایش تنک Sparse Representation / ویژگی مکانی - زمانی Locational/Temporal Feature / یادگیری واژه نامه Dictionary Learning / ژست های دست Hand Gestures / واژه نامه جداساز Discriminative Dictionary

19-46261

286

بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر در مرکز داده دارای برق اضطراری توزیع شده، به وسیله ی زمان بندی درخواست های دسته ای Improving Renewable Energy Usage in Data Centers with Distributed UPS Using Batch Job Scheduling

مرکز داده Data Center / انرژی خورشیدی Solar Energy / برنامه ریزی وظایف Job Scheduling / منابع تغذیه بدون وقفه Uninterruptible Power Supplies / بهینه سازی انرژی. / انرژی مصرفی Energy Consumption / کارهای دسته ای Batch Job / خنک کنندگی رایگان Free Cooling

19-46262

287

اندازه گیری غلظت هسته های کلیدی در بشکه های پسمان نیروگاه هسته ای بوشهر Determination of Key Nuclides’ Concentration in Waste Drums of Bushehr Nuclear Power Plant

زباله های هسته ای Nuclear Waste / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / بشکه پسماند Waste Barrel / تصویرنگار گاما Gamma Scanner / تصویرنگار برشی گاما Segmented Gamma Scanner / محاسبه سطح پرتوزایی Activity Calculation

46-46264

288

مدل سازی و شبیه سازی پدیده های انتقال در میکرو کانال های غیر مدور Modeling and Simulation of Tansport Phenomena in Irregular Microchannels

میکروکانال Microchannel / نانوسیال Nanofluid / پدیده های انتقال Transport Phenomena / مدل سازی MODELING

06-46266

289

کاربرد قیمت گذاری ازدحام پرِتو در بهبود زمان سفر شبکه Application of Pareto Congestion Pricing Scheme in Improving Network Travel Time

تعادل ترافیکی Traffic Equilibrium / فرمول بندی مبتنی بر مسیر Path-Based Formulation / زمان سفر Travel Time / تراکم ترافیک Traffic Congestion / قیمت گذاری ازدحام Traffic Congestion Pricing / بهبود پارتو Pareto Improving

09-46267

290

مقایسه تاثیر تمرینات ورزشی پایداری دهنده و تمرینات ورزشی عمومی بر پایداری ستون مهره های بیماران دارای کمر درد با استفاده از یک مدل بیومکانیکی بر اساس فعالیّت الکترومایوگرافی عضلات Comparison of Stabilization Exercise and General Exercise on the Spinal Stability of Non-specific Low Back Pain Patients Using an EMG-based Biomechanical Model

ستون فقرات Spine / پایداری Stability / الکترومیوگرافی Electromyography / مدل های بیومکانیکی Biomechanical Models / روش اجزای محدود Finite Element Method / کمردرد Low Back Pain / ورزش ثبات دهنده مرکزی Core Stability Excercize

08-46268

291

بهینه سازی تزریق چرخه ای گاز در یک مخزن گاز-میعانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس مدل پروکسی Optimization of Gas Recycling in a Gas-condensate Reservoir Using Genetic Algorithm Based on Proxy Model

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / پروکسی Proxy / مخازن گاز میعانی Gas Condensate Reservoirs

06-46270

292

برچسب زنی نقش معنایی با استفاده از درخت های وابستگی جملات فارسیSemantic Role Labeling Using Dependency Trees of Persian Sentences

دستور وابستگی Dependency Grammar / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / زبان شناسی رایانشی Computational Linguistics / برچسب زنی نقش معنایی Semantic Role Labeling

31-46271

293

فزایش نرخ ارسال بیت یک کانال تلفی با استفاده از تغییر شکل سیگنال ورودیIncreasing Bit-Rate of a Lossy Channel By Re-shaping of the Input Signal

نرخ بیت Bit Rate / اتصال دهنده Interconnect / صحت سیگنال Signal Integrity / پیش تاکید Pre-emphasizing

05-46272

294

بررسی اثرات ایجاد ریزساختار سطحی توسط فرآیند ساچمه زنی شدید بر خواص سایشی آلیاژ آلومینیوم A356 Wear Behavior of the Nanostructured A356 Aluminum Alloy Induced by Severe Shot Peening

ساچمه زنی Shot Peening / خواص سایش Wear Properties / ضریب اصطکاک Friction Coefficient / سایش لغزشی Sliding Wear / نانوبلوری شدن Nanocrystallization / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356

08-46273

295

تعیین خصوصیات مکانیکی و شکست آلومینیوم A356.0 با سطح نانوساختار شده به وسیله ی فرایند ساچمه زنی Determination of Mechanical and Fracture Properties of Nanostructure of Severe Shot Peened A356.0 at Room Temperature

ساچمه زنی Shot Peening / تنش پسماند Residual Stress / ریزساختار Microstructure / چقرمگی شکست Fracture Toughness / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation

08-46274

296

تحلیل حادثه ی باز شدن ناخواسته شیر ایمنی فشارنده در نیروگاه هسته ای بوشهر به روش ارزیابی ایمنی احتمالاتی (PSA) و با استفاده از نرم افزار SAPHIRE Probabilistic Safety Assessment (PSA) of Inadvertent Opening Safety Valve of Pressurizer (SVP) Using SAPHIRE Code

قابلیت اطمینان Reliability / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / تحلیل حوادث آغازگر Initiating Events Analysis / ارزیابی احتمالی ایمنی Probabilistic Safety Assesment (PSA) / نرم افزار SAPHIRE SAPHIRE Software

46-46275

297

تحلیل دوبخشی الگوریتم های رمز قالبی سبک Biclique Cryptanalysis of Lightweight Block Ciphers

رمز قالبی Block Cipher / پیچیدگی Complexity / حمله دوبخشی Biclique Cryptanalysis / روش حذف سریع Early Abort Technique

05-46276

298

اصول طراحی روسازی نفوذپذیر در حذف آلاینده از رواناب سطحی Design Principles of Permeable Pavement in Pollutants Removal from Surface Runoff

روسازی نفوذپذیر Permeable Pavement / بهترین راهکارهای مدیریتی Best Management Practices / نرم افزار طراحی DESIGN SOFTWARE / رواناب شهری Urban Runoff / حذف آلاینده Pollution Removal

09-46278

299

سنتز کاتالیست پتاسیم اکسید نشانده شده بر روی نانولوله های کربنی برای تولید زیست دیزل Synthesis of CaO Impregnated on Carbon Nano Tube for Biodiesel Production

استری کردن Esterification / زیست دیزل Biodiesel / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کاتالیزور جامد Solid Catalyst / کاتالیزور پتاسیم هیدروکسید بر پایه نانولوله های کربنی Pottasium Hydroxide Carbon Nanotube (KOH/CNT)Catalyst

06-46280

300

یک مدل جدید برای مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه - آهن مطالعه موردی: راه آهن ایران A New Model for Track Maintenance Management System (Case study: Iranian Railway)

شاخص کیفیت خط آهن Track Quality Index / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / راه آهن جمهوری اسلامی ایران. / مدیریت تعمیر و نگهداری Maintenance Management / مدل مارکوف غیرهمگن Non Homogenious Markov Model / محدودیت بودجه Budget Constraint

09-4628

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

طراحی و اجرای یک آمارگیری اینترنتی برای شناخت ویژگیهای انتخاب مسیر Design and Implementation of an Internet-Based Survey on Route Choice Characteristics

انتخاب مسیر Path Finding / رجحان بیان شده Stated Preference / آمارگیری اینترنتی Internet-Based Survey / ویژگی های مسیر انتخابی Obsrved Rout's Characteristics

09-46282

302

پویایی جمعیت سمور تحت اثر شکارچی های خصوصی و عمومی Vole Population Dynamics Under the Influence of Specialist and Generalist Predation

سمور Vole / شکارچی خصوصی Specialist Predator / شکارچی عمومی Generalist Predator / پایداری ترمودینامیکی Thermodynamic Stability

02-46283

303

کاربرد بهینه سازی ارزش تحت ریسک شرطی در مسایل تصمیم گیری Conditional Value-at-Risk Optimization Applications in Decision Making Problems

درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / بازده تصادفی Random Yield / برنامه ریزی تولید Production Planning / اندازه منسجم خطرپذیری Coherent Risk Measure / ارزش در معرض خطر مشروط Conditional Value at Risk / اندازه منسجم خطرپذیری Coherent Risk Measure / ارزش در معرض خطر مشروط Conditional Value at Risk / مسایل تصمیم گیری تحت عدم قطعیت Decision Making Problems Under Uncertainty / شکل دهی به خطرپذیری Risk Shaping / شکل دهی به خطرپذیری Risk Shaping

01-46310

304

بررسی نقش جرم مولکولی و پراکندگی جرم مولکولی بر جوش پذیری و استحکام اتصال پلی پروپیلن به روش صفحه داغ Role of Molecular Weight and Molecular Weight Distribution on Weldability and Joint Strength of Polypropylene by Hot Plate Welding

پلی پروپیلن Polypropylene / استحکام اتصال Bond Strength / وزن مولکولی MOLECULAR WEIGHT / پراکندگی جرم مولکولی Molecuar Weight Distribution (HWD) / جوشکاری صفحه داغ Hot Plate Welding

07-46285

305

تهیه، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری برخی از پلی اکسومتالات ها در واکنش استری شدن Preparation, Characterization and Catalytic Application of Some Polyoxometalates for Esterification Reaction

استری کردن Esterification / سینتیک Kinetics / پلی اگزومتالات ها Polyoxometalates / هگزیل استات Hexyl Acetate / اسید مالونیک Malonic Acid / تلقیح Inoculation

03-46311

306

بررسی تماس الاستیک دو پانچ متقارن با یک نیم صفحه در شرایط شبه استاتیک به روش اجزای محدود Elastic Contact Analysis of Two Symmetrical Punchs With a Half Plane in a Quasi-Static Condition Using Finite Element Method

مکانیک تماس Contact Mechanics / روش اجزای محدود Finite Element Method / کرنش صفحه ای Plane Strain / تماس کشسان Elastic Contact / توزیع تنش داخلی Internal Stress Distribution

45-46286

307

پردازش تصویر با ابزارهای حساب تغییرات و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیImage Processing Using Calculus of Variations and PDEs Tools

پردازش تصویر Image Processing / معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS / بازسازی تصویر Image Reconstruction / قطعه بندی تصویر Image Segmentation

02-46308

308

بررسی روش های سطوح تراز و کاربرد آن در تقسیم بندی تصویر Level Set Methods

روش مکان هندسی Level Set Method / معادله هامیلتون - ژاکوبی Hamilton-Jacobi Equation / باند باریک Narrow Band / قطعه بندی تصویر Image Segmentation / سطح تراز صفر Zero Level Set

02-46307

309

حل مساله تخصیص ترافیک با محدودیت جانبی مسیر Solving Path-Constrained Traffic Assignment Problem

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / محدودیت جانبی Side Constraint / روش تکمیلی Complementary Algorithm

09-46288

310

کاربرد مدل های تخصیص سفر برای ارزیابی خطوط ویژه پرسرنشین Application of Trip Assignment Models for Evaluation of High Occupancy Vehicle Lanes

تخصیص ترافیک Traffic Assignment / روش تکمیلی Complementary Algorithm / تخصیص ترافیک Traffic Assignment / محدودیت جانبی Side Constraint / خط ویژه پرسرنشین High Occupancy Vehicle Lane

09-46289

311

جداسازی اکسیژن از مخلوط گازی اکسیژن و کربن دی اکسید با استفاده از غشا مایع سیکلو هگزان و مایع یونی PF6 حاوی نانوذرات اکسید فلزات Separation of Oxygen from Gas Mixture of Carbon Dioxide and Oxygen with Liquid ion PF6 and Cyclohexane Liquid Membrane in the Presence of Metal Oxide Nanoparticles

جداسازی گازها Gases Separation / غشای مایع Liquid Membrane / سیکلوهگزان Cyclohexane / مایعات یونی Ionic Liquid / نانوذرات اکسید فلز Metal Oxide Nanoparticles

06-46290

312

طراحی سیستمی برای اندازه گیری پرتوزایی درمحیط آبی Designing a System for Radiation Detection in the Marine Environment

طیف سنجی اشعه گاما Gamma Ray Spectrometers / کد چند ذره ای مونت کارلو Monte Carlo N-Particle (MCNP)Code / آشکارساز سوسوزن Scintillation Detector / بازدهی حجمی آبی Marine Volume Efficiency / کالب زنی بازدهی Efficiency Calibration / پایش رادیو اکتیویته Monitoring Radioactivity / طیف سنجی سوسوزن Scintillation Spectrometry

45-46305

313

مطالعه عددی تاثیر سطح آزاد بر حرکت زیر سطحی ها Numerical Investigation of the Free Surface Effect On Underwater Vehicles

ضریب پسا Drag Coefficient / جریان دوفازی Two Phase Flow / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبیه سازی سطح آزاد Free Surfac Simulation / خودروی زیرآبی Underwater Vehicle / عمق محدود Finite Depth

08-46291

314

طراحی و ساخت تقویت کننده توان در باند فرکانسی Q Design and Implementation of a Q-Band Power Amplifier

تقویت کننده توان Power Amplifier / قابلیت اطمینان Reliability / تقویت کننده های مایکروویو Microwave Amplifiers / مدار مجتمع یکپارچه ریزموج Monolitic Microwave Integrated Circuit (MMIC) / ترانزیستور شبه اثر میدانی با حرکت پذیری الکترون بالا Pseudo High Electron Mobility Field Effect Transistor (pHEMT) / باند فرکانسی کیو Ferequency Band-Q

05-46292

315

تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیکی سیستم تلفیقی آب شیرین کن، تولید همزمان برق، حرارت و سرما (CCHP) تجهیز شده با انرژی خورشیدی Exergy and Thermoeconomic Analysis of a Hybrid System of Desalination and CCHP, Augmented by Solar Energy

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / انرژی خورشیدی Solar Energy / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / نمک زدایی Desalination / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / تحلیل فنی - اقتصادی Thermoeconomic Analysis

08-46293

316

ارزشیابی کتاب انگلیسی مدارس راهنمایی ایران: تحقیقی درباره دیدگاه معلمان و دانش آموزان An Evaluation of an Iranian Secondary School EFL Textbook: A Teachers’ and Learners’ Attitude Study

دیدگاه Approach / ارزشیابی Evaluation / ارزیابی کتاب درسی Textbook Evaluation / مواد درسی Material / کتاب درسی Text Book

31-46294

317

تحلیل و بررسی ترک ناشی از خستگی در فریم 360 قسمت 41 هواپیمای بویینگ 747 Analysis of Fatigue Cracks in Frame 360 Section 41 of B747

ترک خستگی Fatigue Crack / رشد ترک Crack Growth / عمر ایمن Safelife / عمر خستگی Fatigue Life / قابلیت تحمل صدمات Damage Tolerance / هواپیمای بوئینگ 747 Boeing 747 Aircraft

45-46295

318

ماتریس تصمیم گیری مسیرهای بهینه ی تزریق سریع مداری ماهواره های کوچک با استفاده از هواپیمای مادر Decision Matrix for Time-Critical Optimal Trajectories for Air-Launch of Small Satellites

ماتریس ساختار طراحی Design Structure Matrix / مسیر بهینه (هوافضا) Optimal Trajectory / پرتاب هوایی ماهواره Satellite Aerial Launch / پرتاب سریع ماهواره Time-Critical Launch / شاخصه های کنترل خوشه Cluster Control Parameters

45-46296

319

تخصیص برد و جهت آنتن های جهت دار در شبکه های بی سیم Direction and Range Assignment for Directional Antennae in Wireless Networks

شبکه های بی سیم Wireless Networks / شبکه حسگر Sensor Network / هم بندی Topology / آنتن جهتی Directional Antenna

19-46297

320

مدل سازی چندمقیاسی نانو - مواد دارای ناخالصی با استفاده از المان شاخص Multi-scale Modeling of Heterogeneous Nano-materials Using Representative Volume Element

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / قاعده کوشی - بورن Cauchy-Born Rule / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / مکانیک محیط های پیوسته CONTINUUM MECHANICS / آلیاژ ساختمان مکعبی با وجوه مرکزدار Face Centered Cubic (FCC)Alloy / تانسور تغییر شکل Deformation Tensor

09-46299

321

کاربرد مدل سازی چندمقیاسی در تحلیل دینامیکی نابجایی ها در نانومواد بلوریApplication of Dynamics Multi-scale Modeling of Dislocation in Nano-Crystalline Materials 

تحلیل چند مقیاسی Multi-Scale Analysis / اجزای نماینده حجمی Representative Volume Element / آلیاژ ساختمان مکعبی با وجوه مرکزدار Face Centered Cubic (FCC)Alloy / ساختار بلوری Crystalline Structure / نانوبلور Nanocrystal / نابجایی Dislocation

09-46298

322

حذف دی اکسید کربن از جریان دودکش به کمک جاذب گرافن The Removal of CO2 from Flue Gas by Using MOF/Graphene Hybrid Adsorbents

گرافن Graphene / گاز احتراق Flue Gas / بازیافت دی اکسیدکربن از نیروگاه Carbon Dioxide Capture / شبکه آلی - فلزی Metal-Organic Framework / جاذب های ترکیبی Hybrid Adsorbents

06-46300

323

جرم شناسی تصاویر دیجیتالی Digital Image Forensics

احراز هویت تصویر Image Authentication / جرم شناسی کور تصاویر Blind Image Forensics / فشرده سازی مضاعف جی. پی. ای. جی Double Joint Photographic Expert Group (JPEG)Compressiom / آشکارسازی جعل Forgery Detection / دست کاری عمدی Malicious Manipulation / خدشه زدن به تصویر Image Tampering

05-46301

324

ارائه یک طرح تسهیم راز مبتنی بر مشبکه با قابلیت تغییر آستانه A Lattice based Secret Sharing Scheme with Changeable Threshold

تعمیم راز آستانه ای Threshold Secret Sharing / قضیه باقیمانده چینی Chinese Remainder Theorem / تسهیم راز مبتنی بر شبکه Lattice Based Secret Sharing / نظریه شبکه ای Lattice Theory / قابلیت تغییر آستانه Threshold Changeability

05-46302

325

تحلیل یک سیستم صف - موجودی دو سطحی با سیستم تولیدی M/M/c Analysis of a Two-Echelon Queuing-Inventory System with M/M/c Product System

تقاضای احتمالی Stochastic Demand / سیستم صف - موجودی Queueing-Inventory System / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / مدل موجودی دوسطحی TWO ECHELON INVENTORY MODEL / سیاست سفارش دهی موجودی پایه Base Stock Ordering Policy

01-46304

326

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر بقای سازمان The Impact of Corporate Governance on the Survival of the Organizations

حاکمیت شرکتی Corporate Governance / هیات مدیره Board Directors / مدیر عامل Chief Executive Officer (CEO) / بقای سازمانی Organizational Survival / ورشکستگی Bankruptcy

44-46388

327

بهینه سازی توپولوژی مکانیزم میکروگریپر اشیا میکرو Topology Optimization of a Compliant Mechanism for Micro Object Gripping

بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / میکروگریپر Microgripper / مکانیزم انعطاف پذیر Compliant Mechanism / بهینه سازی هم بندی Topology Optimization / بازوی مکانیکی ریز Micromanipulator

58-46389

328

ارائه چهارچوب احداث ساختمان ها با رویکرد کاهش و مدیریت کارآمد ضایعات دوره عمرProject Life Cycle Waste Management for Building Construction - A Proposed Method

محیط زیست ENVIROMENT / تخریب Damage / پروژه های صنعت ساخت وساز Construction Industry Projects / مدیریت ساخت وساز CONSTRUCTION MANAGEMENT / چرخه حیات پروژه Project Life Cycle / کاهش ضایعات ساخت و ساز Construction Waste Minimization

09-46390

329

رئالیسم در مصاف با آنتی رئالیسم علمی. آیا رئالیسم علمی توان غلبه بر چالش های آنتی رئالیسم را دارد؟ Realism in the Battle with Scientific Anti-realism: Does Scientific Realism Have Capacity of Overcoming Antirealistic Challenges?

علم Science / مشاهده پذیری Observability / ضدواقع گرایی Antirealism / واقع گرایی علمی Scintific Realism / جهان مستقل از اذهان Mind-Independent World / هویت های نظری Theoritical Entities / استقراء بدبینانه Pessimistic Induction

42-46391

330

ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی ساختمان سبز در مقایسه با ساختمان های معمولی در ایران (مطالعه موردی در شهر کرج) Environmental and Economical Assessment of Green Building Compared with Conventional Buildings in Iran (A Case study in the city of Karaj)

صرفه جویی انرژی Energy Conservation / مقررات ملی ساختمان National Building Regulations / شهر کرج Karaj Sity / خطوط اصلی Guide Line / ساختمان سبز Green Building / ساختمان سنتی Traditional Building / آیین نامه لید LEED Code

53-46312

331

ارزیابی کارایی پیل سوختی میکروبی (MFC) در حذف نیترات از آب شرب Performance Evaluation of Nitrate Removal from Drinking Water Using Microbial Fuel Cell

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / حذف نیترات Nitrate Removal / تولید الکتریسیته Electricity Production / حذف مواد آلی Organic Removal / تولید انرژی Energy Production / محفظه ی کاتد Cathode Chamber

03-46392

332

نگرشی حاره ای به هندسه حسابی A Tropical Approach to Arithmetic Geometry

هندسه جبری مناطق حاره Tropical Algebraic Geometry / نقطه گویا Rational Point / خم های حاره ای Tropical Geometry / فضای برکویچ Berkovich Spaces

02-46313

333

ساخت و ارزیابی فیزیکوشیمیایی کاتالیست نانولوله های دی اکسید تیتانیوم با استفاده از روش الکتروشیمیایی به منظور بکارگیری در فرایند هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان Preparation and Physico-chemical Characterization of Titanium Dioxide Nanotubes with Electrochemical Method for Oxidative Dehydrogenation of Propane (ODHP)

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / هیدروژن زدایی Dehydrogenation / روش الکتروشیمیایی Electrochemical Method / هیدروژن زدایی اکسایشی Oxidative Dehydrogenation / نانولوله اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanotube / پروپان Propane

06-46393

334

امکان سنجی ساخت و طراحی مفهومی باطری ترموالکتریکی رادیوایزوتوپی Feasibility Study and Conceptual Design of A Radioisotope Thermoelectric Generator

ترموالکتریک Thermoelectric / تحلیل حرارتی Thermal Analysis / بازدهی Efficiency / مولد ترموالکتریکی رادیوایزوتوپی Rodioisotop Thermoelectric Generator (RTG) / چشمه حرارتی همه کاره General Purpose Heat Source (GPHS) / نرخ دز معادل Equivalent Dose Rate

46-46314

335

تحلیل و طراحی یک آنتن چندبیمی موج میلیمتری Analysis and Design of a Multi-Beam Millimeter-Wave Antenna

آنتن ریزنوارکی Microstrip Antenna / موج میلیمتری Millimeter Wave / روش ممان Moment Method / پرتوسازی Beamforming

05-46315

336

بررسی وضعیت مدیریت دانش مشتریان و مدیریت تعامل با آنها در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه کشور (مطالعه موردی: بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان) Analyzing of Customer Knowledge Management and Customer Interaction Management in CRM in Insurance Industry of Iran (Case Study:Iran, Asia, Alborz,Dana and Parsian Insurance co.)

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / مدیریت دانش مشتری Consumer Knowledge Management / صنعت بیمه Insurance Industry / مدیریت تعامل با مشتری Customer Interaction Management

44-46394

337

طراحی سیستماتیک و مداری مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی کم توان و پرسرعت Circuit & Systematic Design of Low Power & High Speed SAR ADC

مبدل دیجیتال به آنالوگ DIGITAL TO ANALOG CONVERTER / ثبات تقریب متوالی Successive Approximation Register (SAR) / سیستم کم توان Low Power System / مدارهای بی دررو Adiabatic Circuits / مبدل آنالوگ به دیجیتال پرسرعت High Speed Analog to Digital Converter

05-46316

338

موقعیت یابی و تعیین وضعیت همزمان ماهواره با استفاده از حسگرهای ردیاب ستاره ای و الگوریتم های تلفیق مبتنی بر دینامیک ماهواره Simultaneous Attitude and Orbit Determination Using Sensor Fusion Algorithm Based on the Dynamic of Satellite and Star Tracker

شبیه سازی شش درجه آزادی Six-Degree Freedom Simulation / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / تعیین وضعیت Attitude Determination / ناوبری NAVIGATION / ردیاب ستاره Star Tracker / حسگر ردیاب ستاره Star Tracker Sensor / گشتاور گرادیان جاذبه Gravity Gradient Torque

08-46395

339

مقابله با حمله منع سرویس توزیع شده Encountering to DDoS Attack

حمله ازکاراندازی سرویس توزیع شده Distributed Denial of Service (DDOS)Attack / قرارداد کنترل انتقال Transmission Control Protocol (TCP) / امنیت اطلاعات کامپیوتری Computer Information Security / محرمانگی Confidentiality / مقابله با حمله Encountering

19-46396

340

شبیه سازی عددی فرایند ماشین کاری به کمک لیزر در آلیاژهای با قابلیت ماشین کاری پایین Numerical Simulation of Laser Assisted Machining of Hard-to-Machine Alloys

فرایند ماشینکاری Machining Process / شبیه سازی Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / ماشین کاری به کمک لیزر Laser Assisted Machining / شبیه سازی لیزر Laser Simulation

08-46317

341

بررسی تجربی لوله های حرارتی نوسانی (ضربانی) پرشده با نانوسیال و میکروسیال و عوامل مؤثر بر آن Experimental Investigation of Pulsating Heat Pipe Filled with Nanofluid and Microfluid and Influencing Factors

لوله حرارتی نوسانی Pulsating Heat Pipe / عملکرد حالت پایدار Steady State Performance / عملکرد شروع Startup Performance / مقاومت به حرارت Heat Resistance / ریزسیال آلومینیوم Aluminum Microfluid / محلول مغناطیسی با فعال کننده سطحی Ferrofluid with Surfactant

08-46318

342

شبیه سازی عددی رفتار پره های توربین های بادی متوالی در حالت واماندگی دینامیکی Numerical Simulation of Dynamic Stall of Consecutive Wind Turbine Blades' Airfoil

واماندگی STALLING / توربین بادی Wind Turbine / جریان آشفته Turbulent Flow / هواشکن Airfoil / واماندگی دینامیکی Dunamic Stall

45-46397

343

تصدیق هویت گوینده مستقل از متن برای دادگان تلفنی Telephony Text-Independent Speaker Verification in Total Variability Space

تصدیق هویتی گوینده مستقل از متن Text-Independent Speaker Verification / بردار هویت I-vector / امتیازدهی شباهت کسینوسی Cosine Similarity Scoring / عدم تطبیق طول Duration Missmatch / عدم تطابق محتوای واجی Phonetic-content Mismatch

19-46319

344

اثرات بر هم نهی آلایش فلوئور و فشار مکانیکی بر ساختار الکترونی ابررسانای LaO1- xFxFeAs Supplementary Effects of Fluorine Doping and Pressure on Electronic Structure of LaO1-xFxFeAs Superconductor

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / فشار pressure / ابررسانای با پایه آهن Iron Based Superconductor / ساختار الکترونی Electronic Structure / آلایش فلوئور Fluorine Doping

04-46320

345

الگوهای راهنمایی مدرس و عملکرد متقابل زبان آموز در درک شنیداری زبان دوم با روش ارزشیابی پویا Patterns of Teacher Mediation and Learner Reciprocity in a Dynamic Assessment Approach to L2 Listening Comprehension

ارزشیابی پویا Dynamic Assessment / محدوده پیشرفت حدودی Zone of Proximal Development / یادگیری خودتنظیم Self-Regulated Learning (SRL) / درک شنیداری Listening Comprehension

31-46321

346

کشف و تعبیه دریچه نهان سخت افزاری در کنترلرهای صنعتی برنامه پذیر Detection and Implementation of Hardware Backdoor in Programmable Logic Controller

امنیت Security / دریچه های نهان Hardware Backdoors / کنترل کننده صنعتی Industrial Controller / کنترل کننده صنعتی برنامه پذیر Industrial Logic Controller

19-46322

347

بهبود روش های انتساب داده مبتنی بر فیلترهای بلوم Improving Bloom Filters Based Payload Attribution Techniques

روش بلوم فیلتر Bloom Filter Method / بررسی جرایم شبکه ای Network Forensics / انتساب داده Payload Attribution / الگوریتم غربالگری Winnowiny Algorithm

19-46398

348

بررسی فرایندهای سیاست گذاری در تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

سیاست گذاری Policy Making / ایران Iran / روش شناسی Methodology / اساسنامه شرکت ملی نفت ایران National Iranian Oil Company (NIOC)Statute

46-46399

349

اندازه گیری موجودی فاز پیوسته در ستون ضربه ای دیسک و دونات توسط فناوری تعیین زمان اقامت با ردیاب پرتوزا Study on Continuous Phase Holdup in a Pulsed Disc and Doughnut Extraction Column by Radiotracer Technique

موجودی فاز پراکنده Dispersed Phase Holdup / ستون ضربه ای دیسک و دونات Disc and Doughnut Column / ردیاب رادیویی Radio Tracer / توزیع زمان اقامت Residence Time Distribution

46-46323

350

بررسی تاثیر گیاهان انعطاف پذیر و تغییر تراکم آن ها در عمق بر روی پخش قایم در مناطق گیاه خیز Effect of Flexible Vegetation and their Variation Density Through Water Depth on Vertical Diffusion

پخش عمود Vertical Diffusion / جریان از لا به لای گیاهان Vegetated Flow / تغییر تراکم Density Variation / پردازش تصویر Image Processing

09-46324

351

مدل سازی عددی اثر عملگر پلاسما بر روی رفتار شعله در یک کانال Numerical Study on the Effect of Plasma on Flame Behavior in a Channel

احتراق آشفته Turbulent Combustion / توابع قابل تعریف به وسیله کاربر User Defined Functions / عملگر پلاسما Plasma Actuator / نیروی تجربی Experimental Force / احتراق داخل کانال Combustion in Channel / نیروی تحلیلی Analytical Force

45-46401

352

محاسبه عددی جریان سیال در پشت و اطراف توربین محور عمودی داریوس Numerical Calculation of Air Flow Around and at Wake of the Darrieus Turbine

توربین داریوس Darrieus Turbine / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / عدد رینولدز پایین Low Reynolds Number / توربین بادی محور عمودی Vertical Axis Wind Turbine / واماندگی دینامیکی Dunamic Stall

46-46402

353

دینامیک جمعی ذرات برهم کنشی تحت تاثیر جریان سیال Collective Dynamics of Interacting Particles in Fluid Flow

حرکت جمعی Cooperative Movement / معادلات سینتیکی KINETIC EQUATIONS / فاز اچ - استیبل H-stable Phase / مود مرزی کلوین-هلمهولتز Interfacial Kelvin-Helmholtz Mode / پخش ناشی از برش Shear Induced Diffusion (SID) / فاز آشوبناک Catastrophic Phase

08-46325

354

عملکرد آشکارساز بیوشیمیایی بر مبنای گرافن با استفاده از تشدید پلاسمون سطحی موضعی Simulation and Analysis Graphene Based Bio-chemical Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance

طول موج Wavelength / ضریب انعکاس Reflection Coefficient / سطح فرمی Fermi Level / تشدید پلاسمون سطحی Surface Plasmon Resonance / آرایه های نوار گرافن Graphene Ribbon Arrays / عرض نوارهای گرافن Graphene Ribbons Width

05-46404

355

تحلیل شبکه های جهت دار عملکردی مغزی برپایه ی داده های الکتروانسفالوگرافAnalyzing Directed Functional Brain Networks Based On Electroencephalogram Data

عملکرد اقتصادی Economic Performance / شبکه عملکردی مغز Brain Functional Network / تحولات ساختاری Structural Changes / شبکه پیچیده Complex Network / مغز BRAIN / اتصالات جهت دار Directed Connectivity / کارایی عمومی و محلی Global and Local Efficiency

19-46326

356

یادگیری برخط معیار فاصله Online Distance Metric Learning

یادگیری برخط Online Learning / آموزش ازراه دور Distance Learning / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / یادگیری معیار فاصله Distance Metric Learning / دسته بندی نیمه نظارتی در فضای هدف Semi-supervised Classification in Target Space

19-46327

357

حل مسأله ی توامان اولویت بندی بازگشایی راه های آسیب دیده و کمک رسانی پس از رویداد حوادث طبیعی Integrated Road Reopening and Disaster Relief Programming: Problem Formulation and Solution Procedure

بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / حوادث غیربازگشتی با اثرات بلندمدت Disasters / مدیریت بحران Disaster Management / برنامه ریزی چندسطحی Multi-level Programming / شبکه کمک رسانی Disaster Relief Network / برنامه بازگشایی Road Reopening Program

09-46405

358

روش های طراحی برای پایداری در سازه های فولادی Design Methods for Stability in Steel Structures

تحلیل پایداری Stability Analysis / سازه های فولادی Steel Structures / اثر مرتبه دوم Second Order Effect / طول مؤثر Effective Length / نظریه مرتبه اول First-Order Theory / روش تحلیل مستقیم Direct Analysis Method

09-46328

359

بررسی فرایند اتصال TLP در فولاد های دو فازی فریتی - مارتنزیتی و مقایسه آن با روش جو شکاری ذوبی TLP Bonding of Ferrite - Martensite Dual Phase Steel and Comparison with Fusion Welding Method

فولادهای دوفازی Dual-Phase Steels / آزمایش مکانیکی Mechanical Test / اتصال دهی فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase Boneling (TLPB) / آزمایش های ریزساختاری Micro Structural Examination / جوشکاری ذوبی SMAW SMAW Fusion Welding

07-46329

360

مدل سازی ریفرمر احیا مستقیم و بررسی پارامترهای عملکردی آن Numerical Modeling of Reformer in Direct Reduction Plants

حل عددی Numerical Solution / روش حجم محدود Finite Volume Method / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process / روش میدرکس Midrex Method / احیای مستقیم آهن Direct Iron Reduction / ریفرمر میدرکس Midrex Reformer

08-46330

361

ارزیابی اتکاپذیری فایل سیستم های متن باز مبتنی بر ساختار دیسک سخت ودیسک حالت جامد Evaluating Dependability of Open-Source File Systems Considering Organizations of Hard Disks and Solid-State Drives

اتکاپذیری Dependability / سیستم عامل Operating System / دیسک های سخت کامپیوتر Hard Disk Drives / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / پشته ذخیره سازی Input/Output Stack / فایل سیستم متن باز Open Source File System

19-46331

362

کنترل تطبیقی بیماری HIV Adaptive Nonlinear Control of HIV Infection Dynamic

بیماری نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) / اغتشاش تکین Singular Perturbation / آلودگی اچ. آی. وی HIV Infection / درمان ضد ویروسی Antiretrovival Therapy / خطی سازی پس خور تطبیقی Adaptive Feedback Linearization / تصویر پارامتر Parameter Projection

06-46332

363

ارائه روشی یکپارچه برای مدل سازی و طراحی پایگاه داده برای داده های نیم ساختمند A Unified Approach to Modeling and Design of Semi-structured Databases

مدل سازی معنایی Semantic Modeling / توصیف صوری Formal Specification / اعتبار سنجی Validation / مستندات نیمه ساخت یافته Semi-Structured Documents / طراحی بانک اطلاعاتی Database Designing / زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML) / رویکرد مبتنی بر مدل Model Driven Approach

19-46406

364

مدیریت درآمد در سیستم های خدماتی اشتراکی با ظرفیت و افق برنامه ریزی محدود با درنظر گرفتن رفتار مشتری Revenue Management in Subscription Environment with Limited Capacity and Horizon Considering Customer's Behavior

الگوریتم ابتکاری حریصانه Greedy Heuristics Algorithm / ضررگریزی Loss Aversion / تخصیص ظرفیت Capacity Allocation / قیمت گذاری Pricing / مدیریت درآمد Revenue Management / افق محدود Finite Horizon / سیستم ترکیبی اشتراکی و غیراشتراکی Combined Subscription and Pay-Per-Use System / الگوریتم ژنتیک هوشمند Smart Genetic Algorithm

01-46407

365

بررسی و مدل سازی اتصالات نیمه مفصلی در سازه های فولادی Analyzing and Modeling of Semi-hinged Connections in Steel Structure

اتصال نیمه مفصلی Semi-Hinged Connection / سختی اولیه اتصال Connection Clearance Setback / روش اجزای محدود Finite Element Method / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / اتصال ممان بر Beam Collumn Connection / سختی اولیه Initial Stiffness

53-46408

366

تورنمنت ها Tournaments

قضیه پرون - فروبنیوس Perron-Frobenious Theorem / تورنمنت Tournament / تورنمنت تحویل ناپذبر Irreducible Tournament / رتبه ماتریس تورنمنت Tournament Matrix Rank / مساله لیتلوود - آفورد Littlewood- Offord Problem / حدس برالدی - لی Brualdi-Li Conjecture

02-46409

367

استخراج شرایط پیاده سازی توابع مرتبه کسری توسط شبکه های الکتریکی پسیوConditions Derivation of Implementability of Fractional-Order Functions by Passive Electrical Networks

امپدانس های مرتبه کسری Fractional-Order Impedances / خازن مرتبه کسری Fractional-Order Copacitor / اجزای الکتریکی مرتبه کسری Fractional-Order Electrical Element / شبکه های الکتریکی غیرفعال Passive Electrical Networks

05-46410

368

طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل ریزگردها در فضای باز به کمک FPGA Design and Simulation of Dust Control System in the Air with the FPGA

ریزگرد Dust Storm / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)

05-46412

369

بررسی تاثیر پوشش نانوسرامیک محفظه احتراق بر عملکرد موتورهای احتراق داخلیInvestigating Effect of Nano Ceramic Coating of Combustion Chamber on the Performance of Internal Combustion Engines 

بهینه سازی Optimization / تحلیل حرارتی - مکانیکی Thermo-Mechanical Analysis / پوشش نانوساختار Nanostructured Coating / پوشش حایل حرارتی Thermal Barrier Coating / پیستون Piston / روش اجزای محدود Finite Element Method / پوشش گرادیان ترکیبی Functionally Graded Coat (FGC) / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics

08-46334

370

طراحی و پیاده سازی سیستم هدایت الکتریکی ریزگردها روی پردازنده DSP Design and Implementation of Electrical Dust Control System Using DSP Processors

ریزگرد Dust Storm / پردازنده سیگنال دیجیتال Digital Signal Processor (DSP)

05-46413

371

طراحی و بهینه سازی عملکرد محفظه کمپرسور گریز از مرکز و ارزیابی آن با نتایج تجربی Centrifugal Compressor Volute Design & Performance Optimization with Experimental Validation

تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / توربوشارژرها Turbochargers / عملکرد محفظه Volute Performance / فشار پیرامونی Circumferential Pressure / مطالعه میدان جریان Flow Field Study / کاوشگر پنج راهه Five Hole Probe

08-46414

372

کنترل همکاری مجموعه ای از ربات ها با تخصص های متفاوت برای انجام یک کار مشترک Cooperation Control of a Set of Robots with Different Expertise to Accomplish a Duty

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / هوش مصنوعی توزیع شده Distributed Artificial Intelligence (DAI) / سیستم چندعاملی Multiagent System / سیستم توزیع شده Distributed System / دیدگاه تجسم گرا Embodiment Approach

05-46415

373

پیش بینی نیروهای عضلات کمر در اثر اعمال بارهای کششی خارجی و نیز آنالیز همبستگی و همکنش میان عضلات کمر Prediction of Lumbar Muscle Forces Due to Applied Externally Moment and Analaysing Coactivation Between Lumbar Muscles

شبکه عصبی Neural Network / برهم کنش Interaction / ضریب همبستگی Correlation Coefficient / تحلیل واریانس Variance Analysis / قدرت کمر Lumbar Muscular Strength / موقعیت بدن Posture / موقعیت POSITION / سطح فعالیت Exertion Level / نیروی عضلات کمر Lumbar Muscule Force

08-46417

374

سنتز و اصلاح سطح نانوذرات جهت بررسی تأثیر حضور آن ها در انتقال جرم در دستگاه های استخراج مایع - مایع هم زده Synthesis and Surface Treatment of Nanoparticles to Evaluate the Effect of Their Presence on the Mass Transfer in the Stirred Liquid-Liquid Extraction Systems

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / اصلاح سطحی Surface Functionality / انتقال جرم Mass Transfer / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / هم زدن مکانیکی Mechanical Stirring / نانوذرات تیتان Titania Nanoparticles

06-46338

375

توزیع کالا در شبکه های ناهمگن با فرض انعطاف در مقدار ارسال کالا Distribution Problem in Heterogeneous Networks with the Assumption of Flexibility in the Delivery of Goods

مسیریابی وسیله نقلیه Vehicle Routing Problem / تحویل چندبخشی Split Delivery / مسأله فروشنده دوره گرد TAVELLING SALESMAN PROBLEM / الگوریتم ابتکاری Heuristic Algorithm / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / کاامین دور مجزا K-Split Cycle

01-46335

376

مطالعه مقایسه ای تاثیر آموزش راهبرد محور و تدریس فعالیت محور بر توسعه تولید کنش های گفتاری تقاضا و عذر خواهی زبان آموزان ایرانی A Comparative Study of The Effect of Strategy Based Instruction and Task-Based Teaching on Developing Iranian EFL Learners’ Production of Apology and Request Speech Acts

آموزش زبان انگلیسی English Language Teaching / آموزش راهبرد محور Strategy Based Instruction / تدریس فعالیت محور Task Based Teaching / کنش های گفتاری عذرخواهی Apology Speech Acts / کنش های گفتاری تقاضا Request Speech Acts / توانش گرامری Grammatical Competence / فراگیران ایرانی زبان انگلیسی Iranian EFL Learners

31-46336

377

بررسی تأثیر دارو بر روی ارتباطات عملکردی مغز با استفاده از سیگنال EEG Drug Effect on Brain Functional Connectivity Using EEG Signals

ارتباطات مغزی Brain Connectivity / الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / ارتباط عملکردی Functional Connectivity / آزمون فرضیه Hypothesis Test / حذف آرتیفکت Artifact Reduction / ارتباطات موثر Effective Connectivity / الکترواکولوگرام ElectroOculogram (EOG) / معیارهای شبکه Network Measures

05-46337

378

الکتروریسی نانوفیبرهای سیلیکای اصلاح شده/پلی وینیل الکل برای استخراج فاز جامد برخط هورمونهای استرون و استرادیول در نمونه های بیولوژیکی Electrospun Functionalized Silica / Polyvinyl Alcohol Nanofibers for On-Line μ-Solid Phase Extraction of Estrone and Estradiol in Biological Samples

استروژن ها Estrogens / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / الکتروریسی Electrospinning / استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / روش سل - ژل Sol-Gel Method / استخراج فاز جامد برخط Online Solid Phase Extraction

03-46339

379

بازیافت پلاتین و پالادیم از کاتالیزورهای مستعمل صنعت نفت Recovery of Platinum and Palladium from Waste Catalysts of Petroleum Industry

کربن فعال Activated Carbon / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / بازیابی پلاتین Platinum Recovery / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / صنعت نفت Petroluem Industry / بازیافت پالادیوم Palladium Recovery

03-46340

380

پردازش سیگنال های مغزی درسیستم های واسط بین مغز انسان با کامپیوتر EEG Signal Processing in BCI Applications

سیگنال های مغزی Brain Waves / پردازش Processing / طبقه بندی Classification / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / پردازش سیگنال Signal Processing / بردار ویژگی Feature Vector

55-46341

381

بررسی بنیادی درهم تنیدگی و کاربرد آن در مساله دستوارگی Fundamental Study of Entanglement and its Application in Chirality Problem

ناسازه ی هوند Hund"s Paradox / همدوس زدایی DECOHERENCE / خاستگاه حیات Origin of Life / هم دستوارگی زیستی Biological Homochirality / برهم کنش های دستوار Chiral Interactions

03-46418

382

بازیابی و رتبه بندی افراد Expertise Retrieval and Ranking

مدل جایابی تسهیلات Facility Location Model / بازیابی افراد خبره Expertise Retrieval / رتبه بندی افراد خبره Expertise Ranking / ادغام شبکه های افراد Network Integration / دسته بندی رابطه ای Relational Classification / بازیابی گروهی افراد خبره Expertise Group Formation

19-46419

383

اندازه گیری اسپکتروفتومتری آزینفوس متیل بر پایه تجمع نانوذرات کلوییدی طلاSpectrophotometric Determination of Azinphos methyl Based on Aggregation of Colloidal Gold Nanoparticle

رنگ سنجی Colorimetric / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / طیف نورسنجی Spectrophotometry / آفت کش اورگانوفسفره Organophosphorus Pesticide / آزینفوس متیل Azinphos Methyl

03-46420

384

بررسی اثر پرداخت نقدی یارانه ها بر عرضه نیروی کار افراد در خانوارهای شهری محمد جواد سلیم Analyzing the Effects of the Cash Subsidy Transfer on Labor Supply in Iranian Urban Households

پرداخت نقدی Cash Transfer / یارانه Subsidy / درآمد غیرکاری سالانه Annual Nonwage Income / تغییر ساعت کاری Working Hours Change / برنامه های اجتماعی Social Plans / ابعاد خانوار Household Size / بودجه خانوار Household Budget / عرضه نیروی کار Labor Supply

44-46421

385

ارزیابی تأمین منابع آگاه به خرابی در محیط ابر Evaluation of Failure-Aware Resource Provisioning in Cloud

قابلیت اطمینان Reliability / پیش بینی Forecasting / یادگیری LEARNING / رایانش ابری Cloud Computing / احتمال خرابی Failure Probability / تامین منابع Resource Provisining

19-46342

386

طراحی و پیاده سازی روش کنترل مقاوم به منظور پایدارسازی محور دوار در یاتاقان مغناطیسی سه قطبی Design and Implementation of a Robust Control Method for Rotor Tabilizing in a Three-pole Magnetic Bearing

خطی سازی Linearization / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / یاتاقان مغناطیسی فعال Active Magnetic Bearing (AMB) / روش ترکیب مو M-synthesis Method / روش نرم بی نهایت H-infinity Method

08-46422

387

طراحی ابزارهای رمزنگاری میانی برای رای گیری الکترونیکی و پروتکل های چندنهادهDesign of Intermediate-level Primitives for Electronic Voting and Multi-party Protocols

مدل پاسخگویی تصادفی Random Oracle Model / امنیت قابل اثبات Provable Security / رای گیری الکترونیکی Electronic Voting / امضای وکالتی شناسه مبنای چندگانه Identity-Based Multi-Proxy Multi-signature / امضای وکالتی شناسه مبنا با ویژگی بازیابی پیام Identity-Based Proxy Signature with Message Recovery

05-46423

388

تحلیل رفتار و مشخصه های سازه های فولادی دارای دیوار های برشی فولادیAnalysis on Characteristics and Behavior of Steel Structures with Steel Plate Shear Walls

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / جذب انرژی Energy Absorption / اثرات بارهای چرخه ای Cyclic Loads Effects / دیوار برشی فولادی سوراخ دار Perforated Steel Plate shear wall / مقاومت جانبی Lateral Resistance / سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی Lateral Load Resisting System

53-46424

389

بررسی تجربی و تئوری پدیده ترموآکوستیک در صفحات نانولوله های کربنیExperimental and Theoritical Study of Thermo-acoustic Effect in Carbon Nanotubes

صوت Sound / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / اثر ترموآکوستیک Thermoacoustic Effect

05-46425

390

بررسی تجربی و حل عددی رفتار کابل آلیاژ حافظه دار در مکانیزم رهاسازیExperimental and Numerical Study of a Shape Memory Alloy Wire Rope Behavior in Release Mechanism

مواد هوشمند Smart Materials / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / کابل ها Cables / مکانیزم رهاسازی Release Mechanism / اثر حافظه داری Shape Memory Effect

08-46426

391

تحلیل هیدروالاستیک پروانه نیمه مغروق Hydroelastic Analysis of Surface Piercing Propeller

تحلیل هیدرودینامیکی Hydrodynamic Analysis / تحلیل خستگی Fatigue Analysis / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / نرم افزار سی.اف.ایکس CFX Code / پروانه نیمه مغروق Surface Piercing Propeller / تحلیل هیدروالاستیک Hydroelasatic Analysis

08-46428

392

سنتز چارچوب های فلز - آلی و پلیمرهای کوئوردیناسیونی خود پایه فلزات واسطه با قابلیت خواص کاتالیزوری به عنوان بستری برای تثبیت نانوذرات پالادیم و تهیه نانوذرات اکسیدهای فلزی با کاربرد در واکنش های جفت شدن کربن-کربن و اپوکسایش الفین ها Synthesis of Metal-Organic Frameworks and Self-supported Coordination Polymers of Transition Metals with Catalytic Potential as Template for Supported Pd Nanoparticles and Preparation of Metal Oxide Nanoparticles for Olefin Epoxidation and C-C Coupling Reactions

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / نانوذرات پالادیوم Palladium Nanoparticle / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / پلیمر هماهنگ خودپایه Self-Supported Coordination Polymer / چارچوب فلز - آلی Metal-Organic Framework / نانوذرات اکسید فلز Metal Oxide Nanoparticles / واکنش جفت شدن کربن - کربن Carbon-Carbon Coupling Reaction

03-46344

393

تحلیل امنیت یک سامانه ی برون خط پرداخت خرد موبایل Security Analysis of an Offline Mobile Micro-Payment System

امنیت نرم افزار Software Security / ریزپرداخت برون خط Offline Micropayment / تحلیل امنیتی Cryptanalysis / پرداخت خرد موبایل Mobile Micro Payment / سامانه پرداخت موبایل Mobile Payment System

19-46345

394

بررسی پایایی و اعتبار خود ارزیابی، ارزیابی همکلاسی و ارزیابی معلم در ارائه شفاهی و کتبی زبان آموزان An Investigation of the Reliability and Validity of Peer-, Self-, and Teacher Assessment in EFL Learners’ Written and Oral Production

خودارزیابی Self Assessment / اعتبار تست Validity / پایایی Invariance / ارزیابی از طریق شاگردان Peer Assessment

31-46346

395

تخصیص پردازنده در سیستم های چندهسته ای آینده Processor Allocation for Future Multi-Core Chip-Multiprocessor

کارایی Efficiency / توان مصرفی Power Consumption / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / سیستم چندپردازنده Multiprocessor System / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / تخصیص پردازنده Processor Allocation / سیستم های چندهسته ای آینده Future Chip Multiprocessors / سیلیکون خاموش Dark Silicon / بستر عام منظوره General purpose Platform

19-46429

396

توسعه نرم افزار تطبیقی کامپیوتری برای سنجش اندازه ی دانش واژگان نوشتاری - ادراکی زبان آموزان The Development of a Computerized Adaptive Software to Test Written Receptive Vocabulary Knowledge of Foreign Language Learners

یادگیری واژه نامه Dictionary Learning / اندازه واژگان Vocabulary Size / آزمون تطبیقی کامپیوتری Computer Adaptive Test (CAT) / نظریه سوال - پاسخ Item-Response Theory / زبان آموزان خارجی Foreign Language Learners

31-46347

397

بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر روی خستگی حرارتی ویا Thermal Fatigue Investigation of Different Geometrical Aspect of via in Integrated Circuits

تنش حرارتی Thermal Stress / خستگی حرارتی Thermal Fatigue / مدار مجتمع INTEGRATED CIRCUIT / ویا VIA

45-46430

398

بهینه سازی شرایط تثبیت داروی آسپاراژیناز بر روی حامل مناسب Optimization of Asparaginase Immobilization on Carrier

آنزیم ال - آسپاراژیناز L-Asparginase enzyme / تثبیت Immobilization / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / آلژینات کلسیم Calcium Alginate

06-46348

399

بررسی سینتیک حذف آلاینده ها و بهبود عوامل زیستی مؤثر بر عملکرد راکتور زیستی غشایی Evaluate the kinetic of Containment Removal and Improving the Effect of the Biological Factors on Membrane Bio Reactors and Fouling Problem

اتیل بنزن Ethylbbenzen / مدل سینتیکی Kinetic Model / استیرن Styrene / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / تخریب غشا Membrane Fouling

06-46349

400

تحلیل رگولاسیون پالس به پالس در مولدهای پالس فشار قوی Analysis of Pulse to Pulse Regulation in the High Voltage Pulse Generators

مولد پالسی فشار قوی High Voltage Pulse Generator / رگولاسیون پالس به پالس Pulse to Pulse Regulation / افت در بالای پالس Drop of the Top of the Pulse / پدیده بی. اف. او Beat Frequency Oscillation (BFO)Phenomenon

05-463

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

نهان کاوی کور و عمومی در پارادایم چندکاربره و ارتباط آن با هزینه پیکسل Blind Universal Steganalysis in Multiple Actor Paradigms and its Relation to Pixel-Cost

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پنهان سازی دسته ای Batch Steganography / نهان کاوی گروهی Universal Steganalysis / تابع فاصله Distance Function / هزینه تصویر Image-Cost / هزینه پیکسل Pixel-Cost / زیرتصویر Subimage

05-46431

402

تولید اکسید گرافن و عامل دار کردن آن به منظور جذب توریم Synthesis and Fuctionalization of Graphene oxide for Thorium Adsorption

اکسید گرافن Graphene Oxide / گرافن عامل دار Functionalized Graphene / جذب Absorption / توریم Thorium / آمینو اتیل فسفنیک اسید Amino Ethyl Phosphonic Acid

46-46432

403

ریچی سالیتون ها Ricci Saliton

نگاشت هارمونیک Harmonic Map / خمینه ی اینشتین Einstein Manifold / میدان برداری کیلینگ Killing Vector Field / فرم بنیادی دوم Second Fundamental Form / انحنای ریچی Ricci Curvature / ریچی سالیتون Ricci Soliton / میدان برداری شبه ژاکوبی Jocobi-Type Vector Fields / انحنای اسکالر Scalar Curvature

02-46351

404

طراحی و تحلیل منبع تغذیه DC فشار قوی با ولتاژ خروجی متغیر Design and Analysis of a High Voltage Power Supply with Variable Output Voltage

منبع تغذیه دی. سی. ولتاژ بالا High Voltage DC Power Supply / منبع تغذیه کلیدزنی Switching Power Supply / خروجی متغیر Variable Voltage

05-46353

405

کنترل زمان بقای بیماران پس از عمل جراحی به وسیله ی نمودار کنترلی ریسک تنظیم شده ی حاصل از مدل رگرسیونی AFT Monitoring Patient Survival Times of Surgical Systems Using a Isk-Adjusted AFT Regression Chart

نمودار کنترلی Control Chart / نسبت درست نمایی LIKELIHOOD RATIO / خطرپذیری سازگاری Risk-Adjustment / زمان بقا Survival Time / مدل زمان خرابی شتابند Accelerated Failure Time (AFT)

01-46354

406

مطالعه تاثیر فرهنگ جمع گرا/فردگرا در بکارگیری استراتژی های سازنده ذهنی در شرایط سخت Investigating the Relation of Individualistic/Collectivistic Culture on Constructive thougt Patterns Strategies

فرهنگ Culture / رهبری خود Self-Leadership / استراتژی های سازنده ذهنی Constructive Thought Patterns / فرهنگ جمع گرا/فردگرا Individualistic/Collectivistic Culture

44-46433

407

مدلی برای ارزیابی و انتخاب پروژه های عمومی بر اساس شاخص های رضایت شهروندان A Model for Public Project Evaluation and Selection Based on Citizen Satisfaction

انتخاب پروژه Project Selection / قراردادهای دولتی Public Projects / سیستم پشتیبان تصمیم گیری گروهی Group Decision Making Suport System (GDSS) / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / رضایت شهروندان Citizen Satisfaction / نظریه مجموعه های ژولیده Rough Set Theory

01-46435

408

طراحی مکانیزم موازی 5 درجه آزادی کارتزین دیکوپله و ایزوتروپیک Design a Cartesian, Decoupled and Isotropic 5-DoF Parallel Manipulator

مکانیزم موازی PARALLEL MECHANISM / همسان Isotropic / تفکیک کننده Decoupling / ترکیب ساختاری Structural Synthesis / مکانیزم موازی پنج درجه آزادی Five Degree of Freedom Porallel Manipulator / نظریه تبدیل خطی Linear Transformation Theory

08-46437

409

فراهم سازی انعطاف در سامانه های گردش کار در زمان اجرا Enabling Flexibility in Workflow Systems at Runtime

گردش کار Workflow / انعطاف پذیری Flexibility / مدیریت فرایند کسب و کار Business Process Management System / نمونه در حال اجرا Running Instances / الگوی تطبیق Adaptation Pattern

19-46438

410

مطالعه قابلیت تشخیص کاتیون ها و فولرن با لیگاندهای آزاتاجی OxNx Study on Cation and Fullerene Recognition by OxNx-Aza Crown Macrocyclic Ligands

فولرین Fullerene / فلزات Metals / شیمی محاسباتی Computational Chemistry / درشت حلقه Macrocycle / آزاکرون Azacrown / تشکیل کمپلکس Complexation / درشت حلقه هماهنگ شونده خارجی Exo-Coordinating Macrocycle

03-46439

411

طراحی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)در کارخانه ماشین کاری پژو 405 ایران خودرو Design of Preventive Maintenance system In Iran KhodroPeugeot 405 Engine Manufacturing Machining Zone

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه Preventive Maintenance / تعمیر ونگهداری Maintenance / بهره وری کل تعمیرات و نگهداری Total Productive Maintenance (TPM) / بازده Efficiency / گروه صنعتی ایران خودرو Iran Khodro Industrial Group / موتور سازی ایران خودرو Iran khodro Engine Zone

01-46440

412

بررسی نیمه تحلیلی و آزمایشگاهی روش های افزایش مقیاس پدیده آشام استاتیک و دینامیک در مخازن شکافدار Analytical and Experimental Investigation of Scaling the Static and Dynamic Imbibition in Fractured Reservoirs

افزایش مقیاس Upscaling / ترشوندگی Wetting / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / فرایند آشام Imbibition Process / گروه سنگی Rock Type

06-46441

413

دنبال نمودن حرکت و برآورد رفتاری چشم براساس رویداد Event Driven Camera Based Eye Tracking

تبدیل هاف Hough Transform / فیلترهای کالمن Kalman Filters / دنبال کردن حرکت بهینه Iris Movement Tracking / بررسی خیرگی چشم Gaze Tracking

55-46443

414

بررسی تئوری و عملی رفتار تغییر شکل فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 ال طی نورد گرمTheoretical and Experimental Investigations of Deformation Behavior from Stainless Steel 304L During Rolling at Evelated Temperatures

نورد گرم WARM ROLLING / روش اجزای محدود Finite Element Method / تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / خواص مکانیکی Mechanical Properties / فولاد زنگ نزن آستینتی 304 304 Austenitic Stainless Steel / مارتنزیت ناشی از کرنش Strain-induced-martensite Deformation

07-46444

415

طراحی و تحلیل کنترلر جبرانگر حرکتی ضربان قلب برای ربات جراحی با حداقل آسیب در جراحی بای پس کرونری Design an Analysis of a Heartbeat Motion Compensation Controller in a Robotic Coronary Artery Bypass Graft Surgery

جراحی قلب Heart Surgery / بای پس رگ کرونری Coronary Artery Bypass / کنترل پیش بین مبتنی بر مدل Model Predictive Control / مدل سازی ربات Robot Modeling / کنترل کننده دو درجه آزادی پیش بین Two Deyree of Freedom Predictive Controller / داده پیش فاز Leaded Data

08-46445

416

جداسازی نقاط رنگی Separating Colored Points

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / جدایی پذیری Saparability / نقطه های رنگی Colored Points

02-46355

417

تخمین و کنترل اغتشاشات هارمونیک ناشی از نامیزانی و خطای سنسور در یاتاقان مغناطیسی سه قطبی Estimation and Control of Harmonic Disturbances Due to Mass Unbalance and Sensor Runout in Three-Pole Active Magnetic Bearing

یاتاقان مغناطیسی Magnetic Bearing / نامیزانی Unbalance / خطای حسگر Sensor Error / تخمین اغتشاش Disturbance Estimation / کنترل هارمونیک ها HARMONIC CONTROL / حذف اغتشاش Disturbance Rejection

08-46356

418

تعمیم مدل نشت ورودی کمکی برای سامانه های رمز کلید عمومی Generalization of Auxiliary Input Leakage Model for Public-Key Cryptosystems

امنیت قابل اثبات Provable Security / رمزنگاری کلید عمومی Public Key Cryptography / رمزنگاری نشت تاب Leacage-resilient Cryptography / مدل نشت ورودی کمکی Auxiliary-input Model

02-46357

419

سنتز کره های توخالی دی اکسید تیتانیم و کاربرد آن در سلول خورشیدی رنگدانه ایSynthesis of Titania Hollow Spheres in Dye Sensitized Solar Cell Application

لایه پراکنده کننده Scattering Layer / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / کره توخالی تیتان Titania Hollow Sphere / تمپلیت کربنی Carbon Template / ضخامت بهینه فوتوآند Optimized Photoanode Thickness

07-46358

420

جداسازی اکسیژن از مخلوط گازی کربن دی اکسید و اکسیژن به کمک غشا مایع سیکلو هگزانول و تری اتیلن گلایکول حاوی نانو ذرات اکسید فلزی Separation of Oxygen from Gas Mixture of Carbon Dioxide and Oxygen with Cyclohexanol and Triethylene Glycol Liquid Membrane in the Presence of Metal Oxide Nanoparticles

غشای مایع Liquid Membrane / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / جداسازی گازها Gases Separation / جداسازی دی اکسید کربن Carbon Dioxide Separation / تری اتیلن گلایکول Triethylene Glycol

06-46359

421

مساله ی تخصیص اجزاء مازاد برای اجزایی با قابلیت اطمینان و هزینه ی فازی تصادفیRedundancy Allocation for Components Having Fuzzy Random Reliability

قابلیت اطمینان Reliability / نظریه فازی FUZZY THEORY / مساله تخصیص مازاد Redundancy Allocattion Problem / اعداد فازی تصادفی Fuzzy Random Numbers

01-46360

422

بررسی تصفیه پذیری پساب حاوی اتیلن گلایکل با روش بیولوژیکی Ethylene Glycol Removal from Wastewater by Biological Means

اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / استفاده مجدد از پساب Water Reuse / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / پساب ضعیف Low Strength Wastewater

06-46361

423

کمینه کردن خطای تعقیب ورودی های مرجع در فرایندهای چندمتغیره با عملگر معیوبMinimizing the Error of Set Point Tracking in MIMO Plants with Broken Actuators

تعقیب نقطه ای Set-Point Tracking / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / کمینه کردن میانگین نرخ خطای بیت Minimizing Average Bit Error Rate / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / خرابی عملگر Actuator Failure / عملگر مجازی Virtual Actuator

05-46362

424

مدل چندمقیاسه حمله تومور سرطانی با مرز متحرک A Multiscale Moving Boundary Model For Cancer Invasion

مرز متحرک MOVING BOUNDARY / روش چندمقیاسی Multiscale Method / مدل هجوم سرطان Cancer Invasion Model / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / روش اجزای محدود Finite Element Method

02-46363

425

بررسی ساختار وابستگی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از توابع کاپولای شرطی ثابت و متغیر با زمان Studying the Dependence Structure of Tehran Stock Exchange and Over-the-Counter Market by Using Constant and Time-Varying Conditional Copula Functions

ساختار وابستگی Dependence Structure / بازار سهام Stock Market / ایران Iran / تابع های کاپولا Copula Functions / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / تابع های کابولای شرطی متغیر با زمان Time-varying Conditional Copula Functions / مدل امتیازدهی خودهمبسته تعمیم یافته Generalized Autoregressive Score (GAS)Model / وابستگی دمی شرطی Conditional Tail Dependence

44-46364

426

طراحی توزیع شده ی الگوریتم سرویس دهی عادلانه در رسانه ی بی سیم Designing a Distributed Fair Scheduling Algorithm in a Wireless Medium

شبکه محلی بی سیم Wireless Local Area Network / عدالت Justice / برون دهی Throughput / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / قرارداد کنترل دسترسی به رسانه Media Access Control Protocol

05-46365

427

تحلیل تف جوشی نانوکامپوزیت های بستر فلزی به وسیله موج شوک به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه Sintering of Metal Matrix Nanocomposites Under Shock Wave by Coarse Grained Molecular Dynamics

تف جوشی Sintering / موج شوک SHOCK WAVE / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC)

08-46366

428

کنترل پیش بین و غیرخطی هواپیما در حضور باد برشی مایکروبرست Predictive and Nonlinear Control of Aircraft in Presence of Microburst Wind Shear

کنترل پیش بین Predictive Control / مایکروبرست MICROBURST / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / کنترل ماتریس دینامیک Dynamic Matrix Control (DMC)

45-46367

429

مسائل حقوق بشر و طبیعی در آموزش زبان: بررسی کتابهی بومی و جهانی آموزش زبان انگلیسی و دیدگاه مدرسان Environmental and Human Rights Issues in Language Education: An Investigation of Global and Local ELT Textbooks and Teachers’ Perceptions

ارزیابی کتاب درسی Textbook Evaluation / آموزش زبان انگلیسی English Language Teaching / مسایل حقوق بشر Human Rights Issues / مسایل زیست محیطی Enviornmental Issues / افکار معلمان Teachers Perceptions

31-46368

430

بررسی روش های ارزیابی توانایی وعملکرد صحبت کردن زبان آموزان ایرانی :تاثیر متغیرهای ارزیاب بر این ارزیابی An Investigation into the Use of Different Rating Scales: Effect of Rater Variables on Rating Iranian EFL Learners’ Speaking Performance

روش تحلیلی Analytical Method / روش های ارزیابی Rating Scales / عملکرد صحبت کردن Speaking Performance / روش های ارزیابی کل گرایانه Holistic and Analytic Rating Scales / متغیر ارزیاب Rater Variable / تمرین توصیفی Descriptive Task

31-46369

431

بهینه سازی پوسته گیربکس جهت کاهش ارتعاشات انتقالی گیربکس Optimization of Gearbox Housing for Reduction of Radiated Vibration

بهینه سازی Optimization / پوسته گیربکس Gearbox Housing / تیغه های تقویتی Ribs / فرکانس درگیری Mesh Frequency

08-46370

432

ساخت و ارزیابی غشاهای نانوکامپوزیت آلومینایی به منظور جداسازی گاز Synthesis and Evaluation of Alumina Nanocomposite Membranes for Gas Separation

جداسازی گازها Gases Separation / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / نانوذرات آلومینا Alumina Nanoparticles / غشای نانوکامپوزیت Nanocomposite Membrane / غشای زمینه مختلط Mixed-Matrix Membrane / پلی اتر سولفون Polyether Sulfone / تنظیم گاز سنتز Syngas Adjustment

06-46379

433

توسعه روشهای کارآمد برای طراحی یک ابزار کمک اپراتور برای تشخیص و پیش بینی گذره ها در نیروگاه های هستهای از نوع PWR (مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر)(Development of Efficient Methods for Design of an Operator Aided Tool for Identification and Forecasting of Transients in PWRs (Case Study: BNPP

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / میانگین متحرک یکپارچه خودهمبسته Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / شناسایی گذرا Transient Identification / پیش بینی متغیرها Parameters Forecasting / روش ترانسداکتیو بر پایه بردارها Transductive Support Vector Machine (TSVM)Method / ابزار کمکی اپراتور Operator Aided Tool

46-46371

434

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری علف کش آمترین در آب زهکشی بر پایه تجمع نانوذرات طلا پوشیده شده با سیترات Spectrophotometric Determination of Ametryn Herbicide in Drainage Water Based on Aggregation of Gold Nanoparticles Capped with Citrate

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / اسپکتروفوتومتری Spectrophotometric / علف کش آمترین Ametryn Herbicide / آب زهکشی Drainage Water

03-46372

435

واکنش α- هالوکتون ها با مشتقات دی تیوکاربامات جهت سنتز حلقه های 2-آلکیل تیوتیازول ها The Reaction of α-Haloketones with Dithiocarbamate Derivatives for the Synthesis of 2-Alkylthiothiazole Heterocyclic Compounds

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / 2 - آلکیل تیوتیازول 2-Alkylthiothiazol / آلفا - هالوکتون Alpha-Haloketone

03-46373

436

مدل سازی جریان دو فاز سیال در مخازن ترک خورده به روش اجزا محدود توسعه یافتهModeling of Two-Phase Fluid Flow in Fractured Reservoirs Using Extended Finite Element Method

محیط متخلخل نیمه اشباع Semi Saturated Porousmedia / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مدل سازی MODELING / جریان دوفازی سیال Two Phase Fluid Flow

09-46374

437

بررسی زیست تخریب پذیری رسوبات آسفالتین توسط میکروارگانیسم ها با درنظرگرفتن پدیده های بین سطحی Investigating Asphaltene Biodegradability by Microorganism Considering Oil-Water Interface

آسفالتن Asphaltene / باکتری ها Bacteria / آب گریزی Hydrophobicity / مواد فعال سطحی Surfactants / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / ساختار سلولی Cellular Structure

06-46375

438

بررسی تغییر ترشوندگی طی ازدیاد برداشت میکروبی از یک نفت آسفالتینیInvestigating Wettability Alteration During MEOR Process

ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) / آسفالتن Asphaltene / تغییر تراوایی Wettability Alteration / سطوح ماسه سنگی Sandstone Surfaces

06-46376

439

تحلیل آنتن شکاف دایروی بر روی زیرلایه فریتی Analysis of Circular Slot Antenna on a Ferrite Substrate

آنتن تشدیدگر فریتی Ferrite Resonator Antenna / آنتن با قطبش دایروی Antenna with Circular Polarization / قطبش راست گرد و چپ گرد Right and Left Polarization / تانسور نفوذپذیری مغناطیسی Magnetic Permeability Tensor

05-46377

440

بهینه سازی و امکان سنجی جداسازی هیدروکربن های باقیمانده از پساب خروجی صنایع گاز با روش های فیزیکی - شیمیایی (مطالعه موردی اتیلن گلایکول EG)(Feasibility Study as Obtimazation of Physical-Chemical Processes for Hydrocarbon Removal for Gas Industry Waste Water (an Ethylene Glycol Case Study

جذب سطحی Absorption / کربن فعال Activated Carbon / اتیلن گلیکول Ethylen Glycol / منعقدکننده Flocculant / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / زغال چوب Wooden Absorbent

06-46378

441

بررسی و پیاده سازی پروتکل (ERP) Study and Implementation of ERP Protocol

محافظت حلقوی اترنت Ethernet Ring Protection (ERP) / شبکه های زیر ساخت ارتباطی Communicasion Networking Infrastracture / حامل اترنت Carrier Ethernet (CE) / سازمان استانداردسازی اترنت درحوزه زیرساخت Metro Ethernet Frum (MEF) / محافظت حلقوی Ring protection

05-46380

442

سنتز نانوذرات فتالوسیانین فلزی و کاربرد آن ها در اکسایش ترکیب های آلی و بررسی تاثیر پیوند هیدروژنی بر روی قدرت بازی آمین ها و برهم کنش های مولکولی بر روی افزایش قدرت اسیدی الکل ها Synthesis of Metallophthalocyanine Nanoparticls and Its Application in the Oxidation of Organic Compounds,and Investigation of Hydrogen Bonding Effect on the Basicity of Amines and Orbital Interactions on Acidity Enhacment of Alcohols

الکل Alcohol / اکسایش Oxidation / قدرت اسیدی Acidity / پیوند هیدروژنی Hydrogen Bond / نانوذرات فتالوسیانین Phthalocyanine Nanoparticles

03-46381

443

بررسی تاثیر نانولوله های کربنی بر استحکام خستگی پلیمر کامپوزیتی Effect of Nano Carbon Tube Particles on Fatigue Strength of Composite Polymers

خستگی Fatigue / خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوکامپوزیت Nanocomposite / ترکیب های اپوکسی Epoxy Compounds

45-46382

444

مطالعه برهم کنش های حلال - حلال و حلال - حل شونده و اندازه گیری پارامترهای حلال رنگی در مخلوط حلال های مولکولی با سایر حلال ها Study of Solvent-Solvent and Solute-Solvent Interactions and Measurement of Solvatochromic Parameters in Mixture of Molecular Solvents with Solvents

برهم کنش حلال - حلال Solvent-Solvent Interaction / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / مواد فعال سطحی Surfactants / حلال ترجیحی Perferential Solvation

03-46383

445

مدل سازی و شبیه سازی 12 درجه آزادی دینامیک پرواز سامانه پارافویل- محمولهModeling and Simulation of 12-DOF Parafoil-Payload System Flight Dynamics

دینامیک پرواز Flight Dynamics / تحلیل پایداری Stability Analysis / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / نرم افزار سیمولینک SIMULINK SOFTWARE / نرم افزار مطلب Matlab Software / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / سامانه پارافویل - محوله Parafoil-Payload System / مدهای طولی دینامیکی Lateral Dynamic Modes / مدهای عرضی دینامیکی Longitudinal Dynamic Modes / سامانه چندجسمی Multibody System

45-46472

446

مدل کارآمد شبیه سازی - بهینه سازی برای مدیریت آب های زیرزمینی ساحلی An Efficient Simulation-Optimization Model for Coastal Groundwater Management

آب خیز ساحلی Coastal Aquifer / پیشروی آب شور Sea Water Intrusion / جزیره کیش Kish Island / مدیریت بهینه Optimal Mnagement / مدل کارآمد شبیه سازی - بهینه سازی Efficient Simulation-Optimization Model

09-46384

447

شبیه سازی فرایند تشکیل براده و تحلیل دینامیکی فرایند میکروفرزکاری با در نظر گرفتن اثرات اندازه Simulation of the Chip Formation and Dynamic Analysis of Micro-Milling Process Considering Size Effects

مومسانی بلورها Crystal Plasticity / نظریه گرادیان کرنش Strain Gradient Theory / روش اجزای محدود Finite Element Method / ارتعاش خودانگیخته Self-Excited Vibration / گوشواره پایداری Stability Lobe / ریزفرزکاری Micromilling / نظریه نابجایی ها Dislocations Theory

08-46385

448

عوامل موثر بر انتخاب مسکن در مشهد و تهران Housing Choice Determinant in Tehran and Mashhad

مدل لوجیت LOGIT MODEL / نحوه تصرف Tenure Choice / مشهد MASHHAD / تهران Tehran / تقاضای مسکن Housing Demand

44-46387

449

ناهمگن سازی کمپلکس های یونی مولیبدن (VI) با لیگاندهای شیف باز سولفونه شده بر روی بستر پلی سیلوکسان برای اپوکسایش کاتالیزوری الفین هاHeterogenization of Ionic Complexes of Mo(VI) with Sulfonated Schiff Base Ligands on the Polysiloxane as Support for Catalytic Epoxidation of Olefins

اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation

03-46480

450

مساله مستقیم و وارون امواج لرزه ای Forward and Inverse Problem of Seismic Waves

کشسانی Elasticity / مسأله معکوس Inverse problem / موج لرزه ای Seismic Wave

02-46481

451

بررسی بازیابی زیرآب برج خنک کن با هدف استفاده مجدد ازآب Reclamation of Cooling Towers’ Blow Down In Order to Reuse Of Water

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / مدل سینتیکی Kinetic Model / استفاده مجدد از آب Water Reusing / فیلتر هوازی مستغرق Submerged Aerated Filter (SAF) / تصفیه زیست شناختی هوازی Aerobic Biological Treatment / بار آلی کم Low Organic Loading

06-46483

452

بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر فرایند نانوفیلتراسیون در حذف یون سربExperimental Investigation of Effective Parameters on Lead Ion Removal by Nanofiltration

فلز سنگین Heavy Metal / غشای نانو پالیدن Nanofiltration Membrane / شار نفوذ Permeation Flux / پتانسیل زتا Zeta Potential / پس دهی Rejection

06-46484

453

تفسیر داده های MOA برای رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی کمتر از 2 روز با استفاده از جمعیت کوتوله های قهوه ای Data Analysis of MOA for Gravitational Microlensing Events with Durations Less than 2 Days by Using Brown Dwarfs Population

ریزهمگرایی گرانشی Gravitational Microlensing / سیارات فراخورشیدی Extrasolar Planets / کهکشان های کوتوله Dwarf Galaxies / کوتوله های قهوه ای Brawn Dwards

04-46485

454

مفهوم اخلاق اجتماعی و نسبت آن با سیاست نزد توماس هابز The concept of Social Ethics and Its Relation to the Politics from Hobbes Point of View

قانون Law / اخلاق اجتماعی Social Ethics / اجتماع Society / صلح Enlightement / اخلاق سیاسی Political Ethics

42-46486

455

رابطه انرژی و ماده چیست: هم ارزی یا رابطه ذات و خواص What is the Relation of Energy to Matter-Are They Equivalent or Their Relation is That of Essence and Properties

انرژی Energy / ماده - انرژی Matter-Energy / هم ارزی EQUIVALENCE / نسبیت RELATIVITY / ماده Matter

04-46487

456

طراحی برنامه کنترلی جهت تنظیم مغناطیس اعمالی در کنترل سیستم تعلیق هوشمند مناسب با وظایف خودرو جهت بهینه سازی رفتار دینامیکی خودرو Controller Design for MagnetoRheological (MR)Dampers of Suspension

هیسترزیس HYSTERESIS / جبران سازی Compensation / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper / مدل پرنتل - ایشلینسکی Prandtl-Ishlinskii Model

08-46488

457

طراحی وساخت میکروحامل ها برای تکثیر سلول های بنیادی Microcarriers Development for Stem Cells Cultivation

کشت سلول Cell Culture / سلول های بنیادی Stem Cell / ریزحامل Microcarrier / مهندسی بافت Tissue Engineering

06-46489

458

تحلیل و شبیه سازی مدولاتورهای نوری سیلیکونی مبتنی بر ساختارهای تشدیدگر حلقوی Analysis and Simulation of Micrometre-scale Silicon Electro-optic Modulators Based on Ring Resonators

مدولاسیون نور LIGHT MODULATION / شبکه الکترونوری OPTOELECTRONIC NETWORK / مدولاتورها MODULATORS / موج برهای مخابراتی Guide Waves / تشدیدگر حلقه Ring Resonator / افزاره ریزنوری Microoptical Device / تشدیدگرهای جفت شده Coupled Resonators

05-46490

459

مدل سازی عددی سه بعدی تحریک مخازن نفتی به روش شکست هیدرولیکی با و درنظرگرفتن جریان سیال دوفازه EFG روش بدون شبکه Three-Dimensional Numerical Modeling of Oil Reservoir Stimulation by Hydraulic Fracturing Technique Using EFG Mesh-less Method and Considering Two-Phase Fluid Flow

شکست هیدرولیکی Hydraulic Fracturing / محیط متخلخل تغییرشکل پذیر Deformable Porous Media / مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش گالرکین بدون اجزا Element Free Galerkin Method(EFGM) / روش بدون شبکه Meshless Method / جریان دوفازی سیال Two Phase Fluid Flow / تحلیل هیدرومکانیکی کاملا همبسته Fully Coupled Hydro-mechanical Analysis

09-46491

460

بررسی ارتباط مکانیزم های نانوکریستالی شدن و فشرده سازی و تأثیر آن بر خواص مغناطیسی آلیاژهای بالک از نوع فاینمت Investigation the Correlation Between Nanocrystallization and Consolidation Mechanisms and Their Effect on Magnetic Properties of Bulk Finemet Type Alloys

آسیاکاری Milling / فشرده سازی Compression / خواص مغناطیسی Magnetic Properties / آلیاژهای فاینمت Finemet Alloys / ریسندگی مذاب Melt Spinning / تف جوشی به روش قوس پلاسما Spark Plasma Sintering / آلیاژهای نانوبلوری توده ای فاینمت Nanocrystalline Finemet Bulk Alloys / ریبون های آمورف Amorphous Ribbons

07-46492

461

مدل سازی ترک چسبنده در مواد با تغییرات تدریجی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته Numerical Modeling of Cohesive Cracks in Functionally Graded Materials Using XFEM

مواد هدفمند Graded Materials / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / مدل ترک چسبنده COHESIVE CRACK MODEL / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / نظریه کشسانی Elasticity Theory

09-46493

462

تحلیل و شبیه سازی ارتباطات رادیویی مریخ نورد کنجکاوی در باند های X و UHFAnalysis and Simulation of Mars Rover Curiosity in the X and UHF Bands

باند ایکس X Band / تحلیل پیوند Link Analysis / ارتباطات فضایی Space Commumications / مریخ نورد کنجکاوی Mars Rover Curiosity / ارتباطات باند ایکس X- Band Links / ارتباطات باند یو.اچ.اف UHF-Band Links

05-46494

463

بھره برداری از شبکه ی توزیع در حضور تولیدات پراکنده از دیدگاه فنی و اقتصادی با در نظرگرفتن عدم قطعیت ھا Technical and Economic Aspects of Operating of Distribution Systems in Presence of Distributed Generation Considering the Uncertainties

کاهش تلفات Loss Reduction / عدم قطعیت Uncertainty / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / تلفات انرژی Energy Loss / بازآرایی روزانه تغذیه کننده ها Daily Feeder Reconfiguration / بهبود پروفیل ولتاژ Voltage Profile Enhancement

05-46495

464

طراحی و مطالعه ریزساختار و نحوه ی آرایش لایه ها در الکترود فتوآند سلول خورشیدی رنگدانه ای دی اکسید تیتانیم Design of TiO2 Dye-sensitized Solar Cell Photoanode Electrodes with Different Microstructures and Arrangement Modes of the Layers

سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / الکترود فتوآند Photoanode Electrode / لایه پراکنده کننده نور Light Scattering Layer / آرایش لایه ها Arrangement Modes of Layers

07-46496

465

توسعه ی نظری روش طیف نگاری تشدید صوتی و کاربرد آن در ارزیابی غیر مخرب پوسته های استوانه ای جداره ضخیم Theoretical Development of Resonance Acoustic Spectroscopy Technique and Its Applications for Non-destructive Evaluation of Thick-walled Cylindrical Shells

امواج سطحی Sloshing / صوت شناسی Acoustics / آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / پوسته های استوانه ای Cylindrical Shells / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / طیف نگاری تشدید صوتی Resonance Acoustic Spectroscopy / ارزیابی غیرمخرب Nandestructive Evaluation / ساختارهای ناهسانگرد Anisotropic Structures / تشعشع آکوستیکی Acoustic Radiation

08-46545

466

عملکرد لرزه ای اتصال تیر به ستون در قاب خمشی فولادی سرد شکل داده شدهSeismic Behavior of Connections in Cold-Formed Steel Moment Frames

رفتار لرزه ای Seismic Behavior / قاب خمشی Moment Resistance Frame / روش اجزای محدود Finite Element Method / قاب های خمشی فولادی Moment Steel Frames / فولاد سرد نوردشده Cold Formed Steel

09-46546

467

مدل سازی جریان دوفاز در محیط متخلخل همراه با تولید گرما Modeling of Two Phase Flow in Porous Media with Heat Generation

جریان دوفازی Two Phase Flow / سطح ویژه انتقال جرم Interfacial Area / محیط متخلخل POROUS MEDIA / بستر آوار Debris Bed / شار حرارتی خشکیدن Dryout Heat Flux / نیروی اصطکاک Friction Force

46-46547

468

روش های تکراری کارآمد برای بازسازی سیگنال های تنک Efficient Iterative Sparse Recovery Techniques

بازسازی تنک Sparse Recovery / نمونه برداری تصادفی Random Sampling / حسگری فشرده Compressive Sensing / تصویر برداری ریزموج Microwave Imaging / سنجش فشرده ویدیویی Compressed Video Sensing

05-46548

469

تحلیل سربار انرژی مصرفی سیستم های عامل بی درنگ و نهفته ی موجود Analyzing the Energy Overhead of Existing Real-Time Embedded Operating Systems

انرژی مصرفی Energy Consumption / سیستم تعبیه شده Embedded System / سیستم عامل بلادرنگ Real time Operating System / مدیریت توان Power Management / سربار توان مصرفی Power Overhead

19-46549

470

مسیریابی تحمل پذیر خرابی در شبکه های بی سیم روی تراشه Fault Tolerant Routing in Wireless Network on Chip

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبکه بی سیم روی تراشه Wireless Network-On-Chip (WNoC) / مسیریابی تحمل پذیری خطا Fault-Tolerant Routing / آنتن روی تراشه Antenna on Chip / لایه کنترل دسترسی به واسط بی سیم Wireless Medium Access Control (WMAC) / الگوریتم مسیریابی بی سیم Wireless Routing Algorithm / مخابرات چندپرشی Multihop Communication / لینک بی سیم روی تراشه On-Chip Wireless Link

05-46497

471

توسعه نرم افزار شبیه سازی ترافیک به منظور برآورد مصرف سوخت در مقیاس میکرو با توجه به پارامترها بومی رانندگی در ایران Developing A Traffic Micro-Simulation Software To Estimate Fuel Consumption According To Iran’s Native Parameters

مهندسی ترافیک Traffic Engineering / شبیه ساز میکروسکوپی ترافیک Microscopic Traffic Simulator / مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / عدم رعایت حرکت بین خطوط Non-lan Desciplined Driving

51-46550

472

مطالعه ی اندرکنش سد بتنی-سنگ پی- مخزن-لایه ی رسوب به روش المان محدودStudy of Concrete Dam-Foundation-Reservoir-Sediment Layer Interaction by Finite Element Method

اندرکنش Interaction / سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / اندرکنش سد - پی Dam-Fondation Interaction / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش حوزه زمان Time Domain Method / لایه رسوب Sediment Layer

09-46551

473

بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار کاربیدزایی و مقاومت سایشی چدن سفید پرکروم Effect of Heat Treatment on Wear Behavior of High Chromium White Cast Iron

مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / چدن سفید پر کروم High Chromium White Cast Iron / عملیات حرارتی Heat Treatment

07-46498

474

تحلیل بازتابی رمز قالبی GOST Reflection Cryptanalysis of GOST Block Cipher

رمز قالبی Block Cipher / قراردادهای امنیتی Security Protocols / رمز قالبی GOST GOST Block Cipher / تحلیل رمز بازتابی Reflection Cryptanalysis / حمله ملاقات درمیانه Meet-in-the Middle Attack

02-46499

475

یک روش مدیریت زمان لختی پویا برای کاهش انرژی مصرفی در سیستم های نهفته چندهسته ای بی درنگ A Dynamic Slack Management Technique for Low Energy Consumption in Real-time Multi-core Embedded Systems

سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / فراغت پویا Dynamic Slack Time / تنظیم پویای ولتاژ Dynamic Voltage Scaling / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / کاهش انرژی Energy Reduction / مدیریت پویای انرژی مصرفی Dynamic Energy Management / تغییر پویای ولتاژ و فرکانس Dynamic Voltage and Ferquency Scaling (DVFS)

19-46500

476

تحلیل ارتعاشات فرکانس بالای دو ورق متصل به هم با یک تیر واسط به روش EFEAHigh Frequency Vibration Analysis of Two Connected Plates by a Beam Interface via EFEA Method

تحلیل اجزای محدود انرژی Energy Finite Element Analysis (EFEA) / ورق های تقویت شده STIFFENED PLATES / ارتعاش تجربی Experimental Vibration / ارتعاش فرکانس بالا High Frequency Vibration / میرایی سازه ای Structural Damping

45-46501

477

حذف نویز سیگنال الکتروکاردیوگرام با روش های یقینی ECG Denoising by Deterministic Approaches

سیگنال های قلبی Electrocardiogram / تجزیه به مدهای تجربی Bidimentional Empirical Modes Decomposition / بی نویزکردن Denoising / تابع مود ذاتی Intrinsic Mode Function / آستانه گذاری Thresholding

55-46502

478

تولید همبستگی کوانتومی به وسیله محیط Generation of Quantum Correlation by the Environment

همبستگی کوانتومی Quantum Correlation / درهم تنیدگی Entanglement / سیستم کوانتومی باز Open Quantum System / تحول مارکوفی Markovian Evolution / همبستگی کوانتومی فراتر از درهم تنیدگی Quantum Correlation Beyond Entanglement

04-46503

479

بازسازی سه بعدی تصویر با استفاده از تصاویر دودیدی در حالت ایستا و متحرک 3D-Reconstruction Using Static and Mobile Stereo-Camera for 3D-Reconstruction

بینایی کامپیوتری Computer Vision / بازسازی سه بعدی Three Dimensional Reconstruction / بازسازی تصویر Image Reconstruction / تصاویر دودیدی Stereo Camera Images / تصاویر دوربین های دودیدی متحرک Stereo Video Stream Images

02-46504

480

مدل سازی رشد ترک سه بعدی با استفاده از روش هم هندسه تعمیم یافته On Three-dimensional Modelling of Crack Growth Using Extended Isogeometric Method

روش هم هندسه Isogeometric Method / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / رشد ترک Crack Growth / ترک سه بعدی Three Dimentional Crack / توابع غیریکنواخت نسبی بی - اسپلاین Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS)Functions / تحلیل هم هندسه تعمیم یافته Extended Isogeometric Analysis

53-46505

481

کنترل هندسی ربات بندباز به روش لاگرانژین کنترل شده Geometric Control of Brachiation Robot using Controlled Lagrangians Method

ربات بندباز Brachiation Robot / کنترل هندسی Geometric Control / سیستم تحریک ناقص Underactuated System / روش لاگرانژین کنترل شده Controlled Lagrangian Method / الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات گسسته Discrete Particle Swarm Optimization (PSO)Algorithm

08-46506

482

روش تغییراتی در معادلات دیفرانسیل پاره ای تصادفی The Variational Approach to Stochastic Partial Differential Equations

روش تغییراتی Variational Method / معادله دیفرانسیل پاره ای تصادفی Stochastic Partial Differential Equation / طرح های عددی Numerical Schemes / معادله ناویر - استوکس دوبعدی Two-Dimentional Navier-Stokes Equation / معادله حرارت Heat Equation

02-46507

483

طراحی و مدل سازی شتاب سنج پیزوالکتریک و ساخت یک نمونه شتاب سنج تک محوره Design and Modelling of a Piezoelectric Accelerometer and Fabricating a Single Axis Accelerometer Prototype

پیزوالکتریک Pieozoelectric / پیش تقویت کننده Preamplifier / مدل سازی MODELING / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / شتاب نگار Accelerometer

08-46508

484

سنتز زئولیت ZSM-5 دوپ شده با کاتیونهای فلزی مانند کاتیونهای (Zn(ΙΙ و (Fe(ΙΙ(Synthesis of ZSM-5 Zeolite Doped with Cations such as Zn(II) & Fe(II

کاتالیزور Catalyst / بهینه سازی Optimization / آلایش Doping / زئولیت زد. اس. ام 5 ZSM-5 Zeolite / فرایند تبدیل متانول به بنزین Methanol Conversion to Gasoline (MTG)Process / تصحیح قلیایی Alkali Treatment / تلقیح روی Zink Impregnation

03-46555

485

ایجاد یک چارچوب مبتنی بر سیستم های اطلاعات مدیریت برای تحقق الگوی دور کاری با استفاده از نظریه رایانش ابری A Novel Management Information System (MIS) Framework to Achieve E-Working Paradigm Based on Cloud Computing Theory

دورکاری Telecommuting / رایانش ابری Cloud Computing / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / منابع کار فعال در منزل Independence Axium

51-46556

486

تولید نوری نوسان مایکروویو با نویز فاز کم Photonic Generation of low Phase Noise Microwave Oscillation

نویز فاز PHASE NOISE / اثر تسخیر Capture Effect / نوسان ساز الکترونوری Optoelectronic Oscillator / سطح شاخک Spurious Level / عدد نویز سیگنال بزرگ Large-Signal Noise Figure (LSNF) / تقسیم فرکانس نوری Optical Frequency Division / جابجایی فرکانسی Transposed Frequency / معادله های دیفرانسیل تصادفی تاخیری Stochastic Delay Differential Equations

05-46509

487

یک روش ابتکاری برای برآورد تقاضای سفر وابسته به زمان بر اساس تئوری فازی A Heuristic Method to Estimate Time-Dendent Origin-Destination Matrix Based on Fuzzy Theory

نظریه فازی FUZZY THEORY / ماتریس مبدا-مقصد ORIGIN-DESTINATION MATRIX / برآورد تقاضای سفر Travel Demand Estimation / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / تقاضای مبدا - مقصد وابسته به زمان Time Dependent Origin-Destination Demand

09-46510

488

ایجاد پوشش از جنس پلیمر بروی بستر فولادی به منظور ایجاد حفاظت فعال در برابر خوردگی Active Corrosion Protection Application of Conducting Polymer Coating on Steel

پلی آنیلین Polianilin / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / پلیمر رسانا Conductive Polymer / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / خوردگی فولادی Steel Corrosion / حفاظت خوردگی فعال Active Corrosion Protection

56-46511

489

سنتز نانوکامپوزیت پایه نقره Synthesis of Silver Based Nanocomposite

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / ریزامولسیون Microemulsion / پلیمر رسانا Conductive Polymer / نانوکامپوزیت رسانا Conductive Nanocomposite / پلی ارتوفنیل اندیامین Polyorthophenylenediamine

56-46512

490

آنالیز حرارتی سدهای بتنی قوسی بر اساس داده های حقیقی دریاچه به روش اجزا محدود و مقایسه آن با روش اشتوکی - درون Thermal Analysis of Concrete arch Dams Using Real Reservoir Data and Comparing the Results with Stucky-derron Method

سد قوسی Arc Dam / تنش حرارتی Thermal Stress / تحلیل حرارتی Thermal Analysis / مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / روش بوفانگ Bofang Method / روش اشتوکی - درون Stucky-Derron Method

09-46513

491

به کارگیری استدلال احتمالاتی در گزینش مشارکتی Probabilistic Reasoning in Collaborative Filtering

مدل گرافیکی Graphic Model / شبکه بیز Bayesian Network / سیستم توصیه گر Recommender System / فیلتر همکارانه Collaborative Filtering / استدلال احتمالاتی Probabilistic Reasoning

19-46514

492

بررسی پارامترهای توزیع و کنترل سایز حفرات غشا اولترافیلتراسیون مورد مصرف در بایوراکتورهای غشایی Investigation of Parameters for Controlling Morphology and Pore Size in UF Mambrans

غشاها Membranes / فراپالیدن Ultrafiltration / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / انعقاد Coagulation / شار بحرانی Critical Flux / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / جرم گرفتگی Fouling / وارونگی فازی Phase Inversion / رسوب گذاری غوطه وری Dipping Percipitation / فشار میان غشایی Transmembrane Pressure

06-46515

493

طبقه بندی خودکار سیگنال موسیقی از طریق خوشه یابی سلسله مراتبی Automatic Music Signal Classification Through Hierarchical Clustering

خوشه بندی سلسله مراتبی Hierarchical Clustering / طبقه بندی سیگنال Signal Classification / طبقه بندی موسیقی Music Classification / سیگنال موسیقی Music Signal / سبک موسیقی Musical Genre / طبقه بندی سبک Genre Classification

05-46516

494

مطالعه مکانیزم بهبود چقرمگی شکست در کامپوزیت درجای Al/Al3Ti تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن گرم Investigation of Toughening Mechanisms in Al/Al3Ti In-Situ Hot Extruded Composites

چقرمگی شکست Fracture Toughness / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / اکستروژن گرم Hot Extrusion / کامپوزیت زمینه فلزی درجا In-situ Metal Matrix Composite (MMCs)

07-46561

495

نگاشت و زمان بندی برنامه ها در سیستم های چندهسته ای روی تراشه در عصر سیلیکون خاموش Mapping and Scheduling Applications onto Multi-Core Chip-Multiprocessors in Dark-Silicon Era

نگاشت وظایف Task Mapping / اشتراک منابع Resource Sharing / شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / سیلیکون خاموش Dark Silicon

19-46562

496

الگوریتم های تقریبی پارامتری برای مسئله ی درخت اشتاینر کمینه با قطر محدودParameterized Approximation Algorithms for Bounded Diameter Minimum Steiner Tree Problem

الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / طراحی شبکه دوشرطی Bicriteria Network Design / قطر محدود Bounded Diameter / درخت اشتاینر کمینه Minimum Steiner Tree

02-46563

497

طرح ضمنی برای معادلات دیفرانسیل پاره ای تصادفی همراه با نوفه سفید مکان - زمان Implicit Scheme for Stochastic Partial Differential Equations Driven by Space-Time White Noise

معادله دیفرانسیل پاره ای تصادفی Stochastic Partial Differential Equation / روش گالرکین Galerkin Method / روش ضمنی Implicit Method / تقریب ضعیف Weak Approximation / نوفه سفید کسری Fractional White Noise / خطای تقریب ضعیف Weak Approximation Error

02-46518

498

بررسی انتقادی نظریه همساززدایی در پدیده های فیزیکی مختلف Critical Investigation of Decoherecne Theory in Different Physical Contexts

مسأله اندازه گیری Measurement Problem / سیستم کوانتومی باز Open Quantum System / همدوس زدایی DECOHERENCE / آزمایش گذار اسپینی Spin-Flop Experiment / روابط نایقینی هایزنبرگ Heisenberg Uncertaity Principle / مساله دستوارگی Chirality Problem

03-46565

499

تقریب شبکه بندی برای معادلات دیفرانسیل جزیی تصادفی Lattice Approximation for Stochastic Partial Differential Equations

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / معادله دیفرانسیل پاره ای تصادفی Stochastic Partial Differential Equation / نوفه سفید مکان - زمان Space-time White Nois

02-46519

500

قضیه پانسله Poncelet Theorem

مخروط CONE / خم بیضوی Elliptic Curve / رویه ریمانی Riemann Surface / چنبره ها Toris

02-46

 

ردیف

عنوان

 

 

 

موضوع ها

شماره راهنما

501

تحلیل تفاضلی ناممکن رمزهای قالبی سبک Impossible Differential Cryptanalysis of Lightweight Block Ciphers

 

 

 

تحلیل تفاضل ناممکن Impossible Differential Cryptanalysis / رمز قالبی Block Cipher / رمزنگاری سبک Lightweight Encryption / رمز قالبی HIGHT HIGHT Block Cipher / رمز قالبی Piccolo Picolo Block Cipher

05-46520

502

عدد غالب تام در گراف ها Total Domination Number in Graphs

 

 

 

عدد احاطه گر Domination Number / ابرگراف Hypergraph / گراف بدون پنجه Claw-Free Graph

02-46568

503

شبیه سازی ریزساختار حاصل از انجماد یوتکتیکی سه تایی به روش میدان فازی Phase Field Simulation of Microstructure Ternary Eutectic Solidification

 

 

 

شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / مدل میدان فازی Phase Field Model / تبدیل فوریه سریع Fast Fourier Transformation(FFT) / یوتکتیک سه تایی Ternary Eutetic / اسفرولایت Spheralite

07-46521

504

اثر درجات آزادی انتقالی بین مهره ای بر بارهای ستون فقرات و نیروهای عضلانی در سیستم مدل سازی AnyBody Effect of Translational Degrees of Freedom of Intervertebral Joints on Prediction of Spinal Load and Muscle Forces in AnyBody Modeling System

 

 

 

ستون فقرات Spine / کمر Lumbar / مدل سازی اسکلتی - عضلانی Musculoskeletal Modeling / نرم افزار Anybody Anybody Software / مفصل بین مهره ای Intervertebral Joint

08-46522

505

مدل کاکس، اینگرسل و راس برای نرخ بهره و تقریب عددی و تصادفی اویلر برای آنCox-Ingersoll-Ross Model of Interest Rate and its Numerical Solution by
Stochastic Polygonal Euler Method

 

 

 

معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / روش اویلری Eulerian Method / مدل نرخ پیشرو Interest Rate Model / مدل کاکس - اینگرسل - راس Cox-Ingersoll-Ross (CIR)Model

02-46523

506

طراحی و ساخت یک روبات ماهی با بهره گیری از نتایج مطالعات تجربی هیدرودینامیک ماهیان در حال حرکت Design & Manufacturing of a Robofish by Results of Experimental Studies of Fsh Hydrodynamics

 

 

 

پردازش تصویر Image Processing / کنترل هوشمند Intelligent Control / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / ماهی رباتیکی Robotic Fish / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات دیجیتالی Digital Particle Image Velocimetry (DPIV)

08-46524

507

تأثیر تنش حاصل از تعمیر یک مبدل حرارتی بر روی ترک The Effect of Stress Due to Repair of a Heat Exchanger on Crack

 

 

 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / ترک Crack / روش اجزای محدود Finite Element Method / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor

58-46525

508

تصمیم گیری گروهی در شرایط عدم اطمینان Group Decision Making in an Unascertained Environment

 

 

 

سازگاری Consistency / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / سیستم پشتیبان تصمیم گیری گروهی Group Decision Making Suport System (GDSS) / مساله توافق Consensus / تقاوم Robustness / شاخص انتخاب برتری Preference Selection Index / ماتریس مقایسه زوجی ناهمگن Heterogeneous Comparison Matrix

01-46526

509

استفاده از حساسیت رفتار ارتعاشی تیرها به آسیب جهت تشخیص محل و شدت آسیب Using Vibration Behavior Sensitivity of Beams to Damage for Detection of Damage Location and Extent

 

 

 

شناسایی خسارت Damage Detection / تحلیل مودال Modal Analysis / پاسخ فرکانسی Frequency Response / به روزرسانی مدل Model Updating / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / شکل مود کرنشی Strain Mode Shape

09-46527

510

طراحی بخش رادیویی گیرنده شناختی در باندUHF Radio Receiver Design for Cognitive Radio in The UHF Band

 

 

 

گیرنده رادیو Radio Resciver / حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / رادیوی شناختی Cognitive Radio / طیف فرکانسی Frequency Spectrum / باند فرستنده فرکانس بالا Ultra High Frequency Band / کالب زنی گیرنده رادیویی Radio Resciver Calibration

05-46528

511

بهینه سازی چندمنظوره هندسه پره توربین باد مگاواتی با استفاده از یک الگوریتم تکاملی Multi-objective Optimization of a Megawatt Wind Turbine Blade Geometry Using an Evolutionary Algorithm

 

 

 

الگوریتم ژنتیک چندهدفه Multiobjective Genetic Algorithm (MOGA) / بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / پره های توربین Turbine Blades / توربین بادی مگاواتی Megawatt Wind Turbine / بهینه سازی هندسی پره Blade Geometry Optimization / طراحی مخصوص ساختگاه Site Specific Design

45-46529

512

تعیین میدان تنش پسماند به کمک تحلیل آماری اندازه گیری سختی سطح Statistical Analysis of Surface Hardness for Determination of Residual Stresses

 

 

 

تنش پسماند Residual Stress / روش اجزای محدود Finite Element Method / تحلیل آماری Statistical Analysis / سخت کردن سطحی Surface Hardening / آزمون خمش چهار نقطه ای Four Point Bending Test

58-46530

513

بررسی تجربی اثر زاویه ی ورودی مجرای مکش بر روی عملکرد و پایداری یک ورودی هوای مافوق صوت Experimental Investigation of the Effect of the Bleed Slant Angle on the Performance and Stability of a Supersonic Air Intake

 

 

 

آزمایش تجربی Experimental Test / پدیده موج - نوسان Buzz / ورودی مافوق صوت Supersonic Intake / عملکرد Performance / پایداری Stability / زاویه دهانه ورودی مجرای مکش Bleed Slot Slant Angle

45-46531

514

مدل سازی و بهینه سازی مدار تحصیل توان برای کاربری های RFID و شبکه سنسور بی سیم با توان پایین Analysis, Design and Optimization of the Rectifier Circuit for RFID and WSN Applications

 

 

 

بازده Efficiency / یکسوسازها Rectifiers / مدار تطبیق Impedance Matching / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / ضریب کیفیت Quality Factor / سیستم تحصیل توان Power Harvesting System / جبران سازی ولتاژ آستانه Threshold Compensation / اثر بدنه Body Effect

05-46533

515

توسعه روش های تفکیک منحنی چند متغیره و آنالیز فاکتوری و کاربرد آنها در آنالیز اسانس گیاهان Modification of Evolving Factor Analysis and Multivariate Curve Resolution Methods and Using their Applications in Analysis of Medicinal Plants Essential Oils

 

 

 

تفکیک منحنی چند متغیره Multivariate Curve Resolution / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا Ultra Performance Liquid Chromatography / روش کمومتریکس Chemometrics Method / تحلیل عاملی Factor Analysis / کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا به آشکارساز آرایه دیودی High Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detector (HPLC-DAD) / کالب زنی مرتبه دوم Second Order Calibration

03-46534

516

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال از دید سرمایه گذار خصوصی با استفاده از تئوری تصمیم گیری بر مبنای شکاف اطلاعاتی Transmission Expansion Planning by Information Gap Decision Theory from View Point of Private Investor

 

 

 

عدم قطعیت Uncertainty / برنامه ریزی گسترش خطوط انتقال Transmission Expansion Planning / نظریه تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی Information-gap Decision Theory / سرمایه گذار خصوصی Private Investor

05-46571

517

آشکارسازی نوسانات فرکانس بالا در سیگنال های مغزی Detection of High Frequency Oscillations in EEG Recordings

 

 

 

صرع Epilepsy / الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / آشکارسازی Detection / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / نوسانات فرکانس بالا High Frequency Oscillations (HFO) / ریپل سریع Fast Ripple / فیلتر کالمن سوییچ شده Switching Kalman Filter

05-46572

518

طراحی و شبیه سازی مدار آنالوگ مقاوم کننده در برابر حمله های تحلیل توانی Design and Simulation of a Dedicated Analog Circuit to Protect against Power Analysis Attack

 

 

 

کارت هوشمند Smart Card / مقاوم سازی UPGRADING / آنالوگ Analog / تحلیل توانی Power Analysis

05-46574

519

تساوی توان های معمولی ونمادین ایده آل استنلی-رایزنر Equality of Ordinary and Symbolic Powers of Stanley-Reisner Ideals

 

 

 

مجتمع سادکی Simplicial Complex / توان نمادین Symbolic Power / توان معمولی Ordinary Power / ایده ال استنلی رایزنر Stanley-Reisner Ideal

02-46575

520

بررسی روش طراحی مستقیم براساس تغییر مکان در قاب های خمشی فولادی و مقایسه با آیین نامه های طراحی Direct Displacement Based Design of Steel Moment Resisting Frames and Comparison of Use in Building Codes

 

 

 

طراحی لرزه ای Seismic Design / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / روش پریسلی Priestley Method / طراحی مستقیم Direct Design / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / طراحی سازه بر اساس تغییر مکان Displacement Based Design

09-46576

521

بررسی رفتار مکانیکی و رئولوژیکی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن بازیافتی – کلسیم کربنات Investigation of Mechanical and Rheological Properties of Recycled PP – Calciumcarbonat Nanocomposites

 

 

 

خواص سیال شناختی Rheological Properties / استحکام جوش Weld Strength / نانوذرات کربنات کلسیم Calcium Carbonate Nanoparticles / خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانوکامپوزیت پلی پروپیلن Polypropylene Nanocomposite / پلی پروپیلن بازیافتی Recycled Ploypropylene

06-46577

522

بررسی ارتباط هزینه تغییر پیکسل، ظرفیت نهان نگاری و قابلیت کشف آماریInvestigating the Relation Between Pixel Cost, Steganographic Capacity and Statistical Detectability

 

 

 

ظرفیت نهان نگاری Watermarking Capacity / تخصیص پنهان دیریکله Latent Dirrichlet Allocation (LDA) / هزینه تغییر پیکسل Pixel Cost / قابلیت کشف آماری Statistical Detectabilty

05-46579

523

طراحی و ساخت استند تست گیربکس های مغناطیسی Design and Prototyping of Magnetic Gearboxes Test Stand

 

 

 

موتورهای آسنکرون ASYNCHRONOUS MOTORS / کنترل گشتاو ماشین الکتریکی آ. سی AC Machine Torque Control / کارت انتقال داده ها DATA ACQUSITION / جعبه دنده مغناطیسی Magnetic Geerbox / ناپایداری در انتقال Instability Transmition

08-46535

524

زمان بندی آگاه از انرژی برای کارهای برخط در مرکز داده دارای برق اضطراری توزیع شده و انرژی تجدیدپذیر Energy-Aware Service Job Scheduling in Data Center with Distributed UPS and Renewable Energy

 

 

 

کارهای دسته ای Batch Job / مرکز داده Data Center / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / منابع تغذیه بدون وقفه Uninterruptible Power Supplies / آگاه از انرژی Energy Aware / کارهای برخط Online Jobs / کارهای خدماتی Service Jobs

19-46580

525

عامل های همبند وعامل های 3 راسی در گراف ها Connected Factor and 3-Vertex Factors on Graphs

 

 

 

گراف منظم Regular Graph / گراف دوجهته Bipartite Graph / عامل های هم بند Connected Factors / عامل القایی Induced Factor / عامل های سه راسی Three Vertex Factors

02-46581

526

مسأله موجودی - مسیریابی با درنظرگرفتن تحویل و پیکاپ Inventory-Routing Problem with Deliveries and Pickups

 

 

 

الگوریتم تولید ستون Column Generation Algorithm / مساله موجودی - مسیریابی Inventory-Routing Problem (IRP) / پیکاپ Pickup / مساله موجودی - مسیریابی با تحویل پیش از پیکاپ Inventory-Routing Problem with Backhauling (IRPB) / مساله موجودی - مسیریابی با تحویل و پیکاپ همزمان Inventory-Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup (IRPSDP) / مساله موجودی - مسیریابی با تحویل و پیکاپ جدایی پذیر Inventory-Routing Problem with Divisible Delivery and Pickup (IRPDDP) / الگوریتم برچسب گذاری Labeling Algorithm

01-46582

527

بهبود ساختار و رفتار شبکه از طریق تزریق افزونگی با بودجه محدود Improving Network Structure and Behavior via Redundancy Injection with a Limited Budget

 

 

 

بودجه محدود Bounded Budget / بهبود ساختار Structure Improvement / کاهش میانگین فاصله Reducing Average Distance / بهبود رفتار شبکه Improving Network Behavior / تزریق افزونگی Redundancy Injection

19-46536

528

کاهش توان مصرفی شبکه روی تراشه با استفاده از عدم تقارن تاخیر سطوح خط لوله مسیریاب Reducing Power of On-chip Networks by Exploiting Latency Asymmetry of Router’s Pipeline Stages

 

 

 

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / مصرف انرژی دینامیک Dynamic Power Consumption / کانال مجازی VIRTUAL CHANNEL / توان ایستا Static Power / سویینگ ولتاژ کاهش یافته Reduced Voltage Swing / خط لوله مسیریاب Router Pipeline / خاموش کردن Power Gating

19-46537

529

ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه نشاسته ترموپلاستیک تقویت شده با نانوالیاف طبیعی سلولز Fabrication and Assessment of Physical and Mechanical Properties of Thermoplastic Starch/ Cellulose Nanofibers Biocomposites

 

 

 

نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / نانوالیاف طبیعی سلولز Cellulose Nanofiber / نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر Biodegradable Nanocomposites

07-46540

530

تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری سبک Cryptanalysis of Lightweight Primitives and Protocols

 

 

 

رمزنگاری سبک Lightweight Encryption / تحلیل امنیتی Cryptanalysis / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / رمز قالبی Block Cipher / تحلیل الگوریتم های رمز Cryptographic Algorithms Analysis / قراردادهای احراز هویت سبک Lightweight Authentication Protocols

05-46541

531

استفاده از یک سیستم ناوبری اینرسی برای کنترل تک کانال یک وسیله پرنده دارای دوران محوری Single Channel Control of a Rotating Flying Vehicle Using an Inertial Navigation System

 

 

 

سیستم ناوبری اینرسی Intertial Navigation / کنترل کننده تک کانال Single Channel Controller / هدایت تناسبی محض Pure Proportional Guidance / وسیله پرنده دوران محوری Rotating Flying Vehicle / کنترل کننده خطی Linear Controller

45-46583

532

مدل توسعه پایدار سیستم انرژی، مطالعه موردی: استان همدان Model of Sustainable Development of Energy System for Hamedan Provincce

 

 

 

مدل سیستم انرژی Energy System Model (ESM) / سیستم انرژی Energy System / توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / تحلیل چندمعیاره Multicriteria Analysis / یارانه انرژی Energy Subside

46-46584

533

بررسی تجربی حرکت قطره جیوه توسط نیروی الکترومغناطیسی در دهانه میکروکانالExperimental Study of Movement of Mercury Droplets in Micro Channel by Electromagnetic Force

 

 

 

جیوه Mercury / هیدرودینامیک مغناطیسی Magnetohydrodynamic / میکروپمپ ها MICROPUMPS / نرم افزار دی. ام. وی DMV Software / ریزپمپ هیدرودینامیک مغناطیسی Magnetohydrodynamic Micropump

08-46585

534

اتانازی، آری یا خیر؟ ?Euthanasia, Yes or No

 

 

 

آتانازی Euthanasia / فلسفه اخلاق Ethics Philosophy / اخلاق زیستی Bio Ethics / خودمختاری Autonomy

42-46586

535

اصل موضعی- سرتاسری فیستر P Fister’s Local-Global Principle

 

 

 

گروه براوئر BRAUER GROUP / جبر کلیفورد Clifford Algebra / فرم های مربعی Quadratic Forms / فرم های فیستری PFISTER FORMS / حلقه ویت Witt Ring / سطح میدان Field Level / میدان حقیقی Formally Real Field / اصل موضعی - سرتاسری فیستر Pfister's Local-Global Principle / مساله هفدهم هیلبرت Hilbert's Seventeenth Problem

02-46588

536

کاهش اتلافات تولیدی با استفاده از تکنیک تولید ناب در یک واحد تولیدی Production Waste Reduction, Using the Lean Manufacturing Concept

 

 

 

مدیریت ناب LEAN MANAGEMENT / همبستگی Solidarity / کلید توسعه Development Key / تولید ناب Lean Manufacturing / مدل جکسون و جونز Jackson and Jones Model / برازش مدل Model Fitness

01-46590

537

بررسی روندهای تجارت و حمل ونقل مواد غذایی در سه قاره آسیا ، اروپا و آفریقا An Appraisal of the Trends of Trade and Transportation of Food Products Among Asia, Europe and Africa

 

 

 

مدل جاذبه Gravity Model / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / مدل برنامه ریزی خطی Linear Programming / حمل و نقل چندطریقه ای Multimodal Transportation / کشسانی حمل و نقلی تجارت Trade Transportation Elasticity / حمل و نقل کالا Goods Transport

09-46591

538

طراحی و ساخت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه بدون ترانسفرمر با قابلیت حذف جریان های نشتی Design and Implementation of Transformerless Grid Connected PV Inverter with Mitigating Leakage Currents

 

 

 

جریان نشتی Leakage Current / انرژی خورشیدی Solar Energy / حالت متصل به شبکه Grid Conected State / ولتاژ حالت مشترک Common Mode Voltage / متناوب ساز بدون ترانسفورمر Transformerless Inverter

05-46592

539

مطالعه تجربی فرکانس موج ـ نوسان در ورودی های متقارن مافوق صوت به کمک توزیع فشار روی دیواره تونل باد Experimental Investigation of Buzz Frequency on an Axisymmetric Supersonic Air Intake Using Pressure Distribution on the Wind Tunnel Wall

 

 

 

دامنه Amplitude / زاویه حمله Angle of Attack / محاسبه دبی جرمی Mass Flow Rate Scaling / دامنه فرکانس Frequency Ranges / پدیده موج - نوسان Buzz / عدد ماخ Mach Number

45-46593

540

نرخ های قابل حصول در شبکه های نوری مبتنی بر OFDM و CDMA Achievable Rates in CDMA and OFDM Based Optical Networks

 

 

 

ظرفیت کانال Channel Capacity / دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد نوری Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / مدل آماری کانال نوری Optical Channel Statics Model

05-46594

541

پردازش موازی جریان نفت سیاه دوبعدی در محیط متخلخل در شبکه ی بی سازمان با استفاده از حجم کنترل بر پایه ی المان محدود Parallel Computing of Black Oil Model in Porous Media in 2-D Unstructured Grid Using Control Volume Finite Element Based

 

 

 

پردازش موازی Parallel Processing / روش فشار ضمنی - اشباع صریح Implicit Pressure Explicit Saturation (IMPES) / روش اجزای محدود بر مبنای حجم محدود Control Volume Based Finite Element Method / شبیه سازی عددی مخزن Reservoir Numerical Simulation / مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / محیط متخلخل POROUS MEDIA

08-46633

542

بهینه سازی چندپرسشی در سیستم های پایگاهی توزیع شده با استفاده از الگوریتم مبتنی بر جرگه مورچه ها Multi-Query Optimization in Distributed Databases Using an Ants Colony-Based Algorithm

 

 

 

بهینه سازی توده ای مورچه ها Ant Colony Optimization (ACO) / روش جستجوی آ - ستاره A* Search Method / پایگاه های داده توزیع شده Distirbuted Databases / بهینه سازی چندپرسشی Multi Query Optimization

19-46634

543

راه انداز چراغ LED متصل به شبکه با بازده و طول عمر زیاد High Efficiency Off-Line Light-Emitting Diode (LED) Driver with Long Lifetime

 

 

 

تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / دیود نوری Light Emission Diode (LED) / سوسو زدن Flicker / راه انداز تنظیم جریان خروجی Light-emitting Diode (LED)Drivers / ساختار بدون خازن الکترولیت Electrolytic Capacitor Less / مبدل یک و نیم طبقه One-and-Half Stage Converter

05-46595

544

مدل سازی عددی شکست جت مایع با استفاده از روش SPH Numerical Modeling of Liquid Jet Breakup Using SPH Method

 

 

 

هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / جریان چندفازی Multiphase Flow / شکست جت مایع Liquid Jet Breakup / طول شکست Breakup Length / کد SPHysics SPHysics Code

45-46635

545

تحلیل خطی و غیرخطی ترموالاستیک دیسک دوار FG تحت بارگذاری ترمومکانیکی متقارن Linear and Nonlinear Analysis of Functionally Graded Rotating Disks Under Axisymmetric Thermomechanical Loading

 

 

 

دیسک دوار Spinning Disk / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی First-Order Shear Deformation Theory / نظریه فون کارمن Von Karman Theory / بارگذاری حرارتی مکانیکی Thermomechanical Loading / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM)

08-46636

546

مطالعه اثر فرایند شکست هیدرولیکی بر روی تولید شکاف های طبیعی مخازن شکافدار طبیعی Investigation of Hydraulic Fracturing Effect on Production of Natural Reservoir Fractures

 

 

 

تولید Production / شکست هیدرولیکی Hydraulic Fracturing / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / تنش های درجا In-Situ Stresses / چقرمگی سیمان Cement Toughness

06-46638

547

تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوسلولز و نانوذرات کربن و کاربرد آنها در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی Preparation and Investigation of the Electrochemical of the Glassy Carbon Electrode Modified by Nanocellulose/Carbon Nanoparticle: Application to Pharmaceutical Determinations

 

 

 

نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / الکترود کربن شیشه Glassy Carbon Electrode / نانوسلولز Nanocellulose

03-46639

548

ارزیابی مقایسه ای بهره وری راه آهن سریع السیر در کشورهای مختلف و پیشنهاد الگوی بومی برای ایران Comparative Evaluation of High Speed Railway Productivity in Different Regions and Recommendation of a Domestic Strategy for Iran

 

 

 

کارایی Efficiency / اقتصادسنجی Econometrics / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / راه آهن سریع السیر High Speed Rail Way

01-46640

549

شبیه سازی فازهای ذرات دیسکی شکل Simulation of Phase Behavior of Discotic Liquid Crystal

 

 

 

بلور مایع Liquid Crystal / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / پتانسیل مربعی آر0ای RE-Squared Potential / مولکول دیسکی شکل Discotic Particle / فاز نماتیک Nematic Phase / فاز همسانگرد ستونی Columnar Isotropic Phase / فاز اسمکتیک Smectic Phase

04-46641

550

مدل سازی عددی افشانه پاشش مستقیم بنزین و بیواتانول در محفظه ی احتراقNumerical Modeling of Ethanol & Gasoline Direct Injection Spary in an Combustion Chamber

 

 

 

بنزین Gasoline / بیواتانول Bioethanol / مشخصه های اسپری SPRAY CHARACTERISTICS / موتور پاشش مستقیم بنزینی Gasoline Direct Injection Engine / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / نرم افزار فایر Fire Software

08-46642

551

فرم دهی آلیاژ منیزیم AZ91 در حالت نیمه جامد با بکارگیری روش همزن الکترومغناطیسی Semi-Solid Forming of AZ91 Magnesium Alloy by using Electromagnetic Stirring

 

 

 

هم زن الکترومغناطیسی Electromagnetic Stirrer / ریزساختار گلوله ای شکل Globular Microstructure / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم Aluminum-Magnesium Alloy / قالب پله ای Step-Die / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / ریخته گری تلاطمی Rheocasting

07-46596

552

تولید کامپوزیت های زمینه مسی/ذرات اکسید زیرکونیم میکرونی و نانویی پایدار شده با اکسید ایتریا YSZ)P)و بررسی ریزساختار، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی آنProduction and Investigation of Microstructure and Some Physical and Mechanical Properties of Copper Matrix Composites Reinforced with Micro-nano Yttria Stabilized Zirconium Oxide (YSZ) Particles

 

 

 

زیرکونیای پایدار شده با ایتریا Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ) / مقاومت الکتریکی ویژه Specific Electrical Resistivity / تف جوشی به روش قوس پلاسما Spark Plasma Sintering / رفتار سایشی Wear Behavior / نانوکامپوزیت های زمینه مسی Copper Matrix Nanocomposites

07-46644

553

تعیین رفتار خستگی آلومینیوم A356.0 با سطح نانوساختارشده به وسیله ساچمه زنی شدید Determination of Fatigue Behavior of Nanostructure of Severe Shot-Peened A356.0

 

 

 

عمر خستگی Fatigue Life / تنش پسماند Residual Stress / زبری سطح Surface Roughness / اندازه دانه Grain Size / ساچمه زنی شدید Severe Shot-peening

08-46597

554

نظریه ی میدان کوانتومی توپولوژیکی (TQFT) (Topological Quantum Field Theory (TQFT

 

 

 

لینک ها LINKS / رسته های تنسوری Tensor Category / نظریه میدان کوانتومی توپولوژیکی Topological Quantum Field Theory (TQFT) / رسته کوبوردیسم Cobordism Category / جبر فروبنیوس Frobenius Algebra / ناوردایی کوانتومی Quantum Invariance / گراف نواری Ribbon Graph / حرکت های کربی Kirby Moves

02-46598

555

طراحی و ساخت تقویت کننده کم نویز باند وسیع مجتمع Design and Implementation of Integrated Broadband Low-Noise Amplifier

 

 

 

ترانسفورمرها Transformers / تقویت کننده گسترده Distributed Amplifier / تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / مدار مجتمع یکپارچه ریزموج Monolitic Microwave Integrated Circuit (MMIC) / افزایش پهنای باند Bandwidth Enhancement / تقویت کننده باند وسیع Broadband Amplifier

05-46645

556

مدیریت سبد مالی با رویکردهای بهینه سازی استوار Portfolio Management with Robust Optimization Approaches

 

 

 

مدیریت سبد مالی Portfolio Management / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / پارامترهای غیرقطعی Uncertain Parameters

01-46599

557

ساخت و بررسی خواص نانو کامپوزیت های یورتان آکریلاته و هیدروکسی آپاتیتSynthesis and Characterization of Nano Hydroxyapatite/Acrylated Polyurethane Nanocomposites

 

 

 

هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / نانوکامپوزیت Nanocomposite / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / نانوکامپوزیت تخریب پذیر Degradable Nanocomposites / جایگزین بافت استخوان Bone-tissue Replacement / پلی یورتان اکریلاته Acrylated Polyurethane

06-46646

558

ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای دی اکسیدتیتانیم با ترکیب فازی و مورفولوژی های مختلف Fabrication of TiO2 Dye-sensitized Solar Cells with Different Morphologies and Phase Compositions of Scattering Layer

 

 

 

ریخت شناسی Morphology / لایه پراکنده کننده Scattering Layer / سلول خورشیدی رنگدانه ای دی اکسید تیتانیم Dioxide Titanium Dye-Sensitized Solar Cell / ذرات قاصدک مانند دی اکسید تیتانیوم Dioxide Titanium Dandelion-like

07-46647

559

روش گالرکین ناپیوسته برای شبیه سازی ا نتقال زیست فعال ویروسها در محیط متخلخل Discontinuous Galerkin Methods for Simulating Bioreactive Transport of Viruses in Porous Media

 

 

 

گالرکین ناپیوسته Discontinuous Galerkin / انتقال ویروس در محیط متخلخل Virus Transport in Porous Media / تحلیل درگاشت Entropy Analysis / تحلیل خطای پیشین A Priori Error Analysis

02-46600

560

توزیع نقاط روی کره Distribution of Points on the Sphere

 

 

 

ناهمگونی Inhomogeneity / مختصات قطبی POLAR COORDINATE / اختلاف Discrepancy / توزیع نقاط روی کره Points on the Sphere Distribution / آرایش یکنواخت Uniform Distribution / مساله تامسون Thomson's Problem

02-46649

561

تخمین کانال های تنک با استفاده از حسگری فشرده و نمونه برداری تصادفی Sparse Channel Estimation Using Compressive Sensing and Random Sampling

 

 

 

تخمین کانال Channel Estimation / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / مجموعه تفاضلی دوری Cyclic Difference Set (CDS) / حسگری فشرده Compressive Sensing / تخمین کانال تنک Sparse Channel Estimation / نمونه برداری تصادفی Random Sampling / همدوسی متقابل ماتریس اندازه گیری Mutual Coherence of Measurement Matrix / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

05-46650

562

حذف فلوئورید از پسمان های پرتوزای کارخانه فرآوری اورانیم اصفهان (UCF) با استفاده از روش ترسیب شیمیایی Fluoride Removal from Radioactive Wastes of Isfahan's UCF Plant by Using Chemical Precipitation Method

 

 

 

پسمانده ها Wastes / حذف فلوئور Fluorine Removal / انعقاد Coagulation / کلرید کلسیم Calcium Chloride / کارخانه فرآوری اورانیوم Uranium Conversion Facilities (UCF)Plant / پسمانده ها Wastes / ترسیب شیمیایی Chemical Precipitation

46-46651

563

کنترل توده ربات آزمایشگاهی به منظور شناسایی، عکس برداری و ساخت مدل سه بعدی از هدف Control of Experimental Swarm Robots for Identification, Imaging & 3D Modeling Purposes

 

 

 

کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / تشکیل توده رباتیکی Swarm Robot Formation / کنترل مدل مرجع Model Reference Control / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / تابع های پتانسیل مصنوعی Artifical Potential Functions

08-46652

564

محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار برآن Measuring Tehran Stock Exchange Liquidity and Investigating the Determinants which have Effect on it

 

 

 

بازده Efficiency / تلاطم Turbulence / نقدینگی Liquidity / مدیریت خطرپذیری Risk Management / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / دامنک نسبی Relative Spread

44-46601

565

بهبود اختلاط گاز پسماند در یک کوره پس سوز نمونه با کمک ابزار دینامیک سیالات عدد A Study to Important the Waste Gas and Air Mixing in an Incinerator Using CFD

 

 

 

آمیختگی Mixing / کوره پس سوز Incinerator / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / افزایش ظرفیت کوره Increase Waste Capacity / امحاء کوره ای Oilrefinery Waste / ورودی گاز پسماند Waste Gas Inlet

45-46602

566

ارزیابی ساخت پروژه های زیربنایی با معیارهای توسعه پایدار مطالعه موردی: بنادر تفریحی و مسافری Sustainability Evaluation of Infrastructure Projects Case Study: Tourism and Recreation Seaport

 

 

 

توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / زیرساخت Infrasructure / توسعه بنادر Seaport Development / ارزیابی پایداری Sustainability Assessment / بندرهای تفریحی Recreation Seaports

09-46653

567

حدس بازسازی وایده آل های یالی The Reconstruction Conjecture and Edge Ideals

 

 

 

حدس بازسازی Reconstruction Conjecture / ایده آل یالی Edge Ideal / تابع هیلبرت Hilbert Function / اعداد بتی مدرج Graded Betti Numbers

02-46603

568

طراحی یک نمودار کنترل کیفیت آماری برای پایش همزمان تغییرات پارامترهای مکان و پراکندگی و تشخیص علت تغییر در فرایندهای چند متغیره چندمرحله ای Design of a Statistical Control Chart for Simultaneous Monitoring and Fault Isolation of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multistage Processes

 

 

 

کنترل کیفیت آماری Statistical Quality Control / نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی Exponentially Weighted Moveing Average (EWMA) / مشاهدات فردی Individual Observations / پایش همزمان Simultaneuos Monitoring / تشخیص علت انحرافات Fault Identification

01-46654

569

توسعه راهکاری برای پیش بینی قیمت مصالح پروژه های راهسازی A Framework to Forecast Highway Construction Materials Prices

 

 

 

پیش بینی Forecasting / حرکت براونی هندسی Geometric Brownian Motion / برآورد هزینه Cost Estimation / مصالح ساختمانی CONSTRUCTION MATERIALS / قیمت انرژی Energy Price / مدیریت خطرپذیری Risk Management / راهسازی Construction Road / رابطه هم جمعی Costruction Materials

09-46655

570

شبیه سازی برج های متان زدای واحد الفین پتروشیمی جم و ارائه راهکار جهت افزایش ظرفیت آنها Demethanizer Debottlenecking in an Olefin Plant

 

 

 

واحد الفین OLEFIN PLANT / شبیه سازی فرایندی Process Simulation / افزایش ظرفیت Capacity Enhancement / واحد متان زدا Demethanizer Unit / هیدرولیک برج Tower Mydraulic

06-46604

571

بررسی تجربی توزیع فشار حول یک ایرفویل فوق بحرانی در جریان گذرصوتExperimental Investigation of Pressure Distribution on the Surface of a Supercritical Airfoil in Transonic Regime

 

 

 

جریان گذر صوتی Transonic Flow / توزیع فشار Pressure Distribution / هواشکن فوق بحرانی Supercritical Airfoil / ارزیابی تجربی Experimental Evaluation

45-46605

572

تعامل انسان و ماشین با استفاده از تشخیص حالت دست Human-Machine Interaction using Hand Gesture Recognition

 

 

 

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / ژست های دست Hand Gestures / تعامل انسان با کامپیوتر Human Computer Interaction (HCI) / بخش بندی دست Hand Segmentation / شناسایی دست Hand Detection

19-46656

573

بررسی خواص پوشش نانوذرات زیرکونیای ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ91 به روش رسوب الکتریکی An Investigation on Zirconia Nano-particles Coating Deposited on Magnesium AZ91 alloy Using Electrodeposition Method

 

 

 

آلیاژ منیزیم - 91 آلومینیوم AZ91 Magnesium Alloy / نهشت برقی Electrodeposition / لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / سرامیک زیستی زیرکونیا Zirconia Bioceramic / خوردگی زیستی Biocorrosion

07-46657

574

مطالعه پارامتریک نشست شالوده های سطحی ناشی از پدیده روانگرایی در خاک ماسه ای دولایه Parametric Study of Shallow Foundations Settlement Due to Liquefaction Phenomenon on a Two-Layered Soil

 

 

 

روانگرایی Liquefaction / مدل سازی عددی Numerical Simulation / مطالعه پارامتری Parametric Study / نشست Settlement / خاک دولایه Two-Layered Soil

09-46658

575

بررسی ارتعاشات غیرخطی اجباری ورق های نازک دایروی و بیضوی FGM Nonlinear Forced Vibrations of Thin Circular and Elliptical Functionally Graded Plates

 

 

 

حل تحلیلی Analytical Solution / روش اغتشاشی Perturbation Method / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / نظریه فون کارمن Von Karman Theory / ورق دایروی Circular Plate / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / ورق بیضوی Elliptical Plate

08-46659

576

مدل سازی فیزیکی تاثیر عمق دفن لوله در شیروانی های خاکی تحت اثر بار دینامیکیPhysical Modeling to Iimpact of Burial Depth of Pipe in Soil Slopes Under Dynamic Loading

 

 

 

بارگذاری دینامیکی Dynamic Loading / لوله مدفون Buried Pipline / آزمایش میز لرزان Shaking Table Test / بارهای دینامیکی Dynamic Loads / عمق دفن لوله Pipe Burial Depth / شیروانی خاکی Soil Slope

09-46660

577

رنگ آمیزی مجتمع های سادکی و تجزیه پذیری رأسی Colorings of Simplicial Complexes and Vertex Decomposability

 

 

 

رنگ آمیزی (ریاضی) COLOURING

02-46606

578

سامانه های توصیه گر بر پایه ساختار انجمنی بین کاربران و اقلام Recommender Systems Based on Community Structure among Users and Items

 

 

 

شبکه پیچیده Complex Network / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / سیستم توصیه گر Recommender System / تشخیص مجامع Community Detection / شبکه های دوقسمتی Bipartite Networks / نگاشت شبکه Network Projection

19-46661

579

سنتز برمونیترو آلکن ها و کاربرد آن ها به عنوان الکترون دوست در واکنش با ایندول هاSynthesis of Bromonitroalkenes and their Applications as Electrophile in the Reaction with Indoles

 

 

 

سنتز ایندول Indole Synthesis / آلدهیدهای آروماتیک Aromatic Aldehydes / نیتروآلکن Nitroalkene / بتا - برمو - بتا - نیترواستایرن Beta-Bromo-Beta-Nitrostyrene

03-46607

580

بررسی قابلیت اطمینان سازه های آسیب دیده با استفاده از روش مرتبه¬ی اول قابلیت اطمینان (FORM) Reliability Evaluation of Damaged Structures Using First Order Reliability Method (FORM)

 

 

 

قابلیت اطمینان Reliability / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / احتمال خرابی Failure Probability / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / روش مرتبه اول قابلیت اطمینان First Order Reliability Method (FORM)

45-46662

581

نهان نگاری با استفاده از تجزیه تنک Steganography Based on Sparse Decomposition

 

 

 

نهان نگاری Watermarking / تبدیل موجک Wavelet Transform / تجزیه تنک Sparse Decomposition / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis

05-46608

582

طراحی و پیاده سازی الگوریتم پردازش موازی برای روش تقریب چندنقطه ای شار با پیوستگی کامل فشار برای حل جریان در محیط های متخلخل ناهمسانگرد Design and Implementation of a Parallel Algorithm for FPS-MPFA Scheme to Simulate Flow in Anisotropic Porous Media

 

 

 

شبکه بی سازمان Unstructured Grid / تانسور نفوذپذیری کامل Full Permeability Tensor / پردازش موازی Parallel Processing / محیط متخلخل ناهمسانگرد Anisotropic Porous Media / پیوستگی کامل فشار Full Pressure Continuity / تقریب چندنقطه ای شار Multipoint Flux Approximation

08-46609

583

بررسی تـأثیر نسبت اجزاء بر ریزساختار و خواص مکانیکی آمیزه سه تایی پلی اتیلنی (HDPE/LLDPE/LDPE) Study the Effects of Components Ratio on Microstructure and Mechanical Properties of Polyethylene Ternary Blend (HDPE/LLDPE/LDPE)

 

 

 

پلی اتیلن سنگین High Density Polyethylene / پلی اتیلن سبک Low Density Poly Ethylene(LDPE) / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / پلی اتیلن سبک خطی Linear Low Density Poly Ethylene / آمیزه سه تایی Ternary Blends / نسبت اجزا Components Ratio

07-46610

584

بررسی اثر پارامترهای هندسی مختلف بر همودینامیک جریان خون در بای پس کرونری با شبیه سازی عددی به روش FSI Influence of Geometrical Parameters on Hemodynamics of Blood Flow in Coronary Artery Bypass Graft by FSI Numerical Method

 

 

 

جریان ثانوی Secondary Flow / سیالات غیر نیوتونی Non-Newtonian Fluids / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / انسداد مجدد Restenosis / زاویه بهینه Optimum Angle / دیواره کشسان Elastic Wall

07-46663

585

مدل سازی و تحلیل بی درنگی سیستم های ایمنی یک ساختمان هوشمند Modeling and Analysis of Real-time Safety Systems in Smart Building

 

 

 

ساختمان هوشمند Intelligent Building / تحلیل ریاضی Mathematical Analysis / مدل سازی MODELING / خودکارسازی خانه Home Automation / بی درنگی Real-Time Procces / سیستم های ایمنی Safety Systems / ارزیابی مدل Model Verification

19-46664

586

ارائه و ارزیابی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از سالمندی برای شبکه های روی تراشه سه بعدی An Aging Aware Routing Algorithm for 3D-NoC

 

 

 

قابلیت اطمینان Reliability / شبکه روی تراشه سه بعدی Three Dimentional Network on Chip (NOC) / پیرسازی Aging / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / مهاجرت یونی Electromigration / لینک های دوطرفه Bidirectional Links

19-46665

587

بررسی تأثیر گردابه ها بر هیدرودینامیک حرکت جعبه ماهی در آب Effects of Vortical Flows on Hydrodynamics of Boxfish

 

 

 

هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / جریان گردابی Vortex Flow (Eddy Current) / خودروی زیرآبی Underwater Vehicle / ماهی جعبه ای Box Fish / طراحی با الهام از طبیعت Bio-inspired Design

08-46666

588

اثر درصد کربن بر خواص مکانیکی اتصال TLP در فولادهای دوفازی فریتی - مارتنزیتیEffect of Carbon Content on Mechanical Properties of TLP Bonded Ferrite- Martensite Dual Phase Steels

 

 

 

فولادهای دوفازی فریت - مارتنزیتی. / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / آزمایش مکانیکی Mechanical Test / خواص مکانیکی Mechanical Properties / بررسی های میکروسکوپی Microscopic Examination

07-46611

589

بهینه سازی بر پایه ی اجماع عقاید در شبکه های پیچیده Optimization Based on Opinion Consensus in Complex Networks

 

 

 

شبکه پیچیده Complex Network / جستجوی تصادفی Random Search / تشکیل عقاید Opinion Formation / سیستم چندعاملی Multiagent System / بهینه سازی دودویی Binary Optimization / روش های مبتنی بر جمعیت Population-based Methods / شبیه سازی اجتماعی Social Simulation / دینامیک عقاید Opinion Dynamics

19-46667

590

طراحی برای ساخت و بهینه سازی پارامترهای فیزیکی ژیروسکوپ مبتنی بر میکروسیستم های الکترومکانیکی با استفاده از تحریک پارامتری Design for Fabrication and Physical Parameter Optimization of Mems Parametric Exitation Gyrsocope

 

 

 

تحریک پارامتریک Parametric Excitation / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / ژیروسکوپ Gyroscope / طراحی بهینه Optimal Design / بهینه سازی پارامترهای فیزیکی Physical Parameters Optimization

08-46612

591

تاثیر یادگیری زبان دوم به کمک ربات (رال) در یادگیری و نگهداری واژگان در بین دانش آموزان پایه هقتم مدارس ایران The Effect of Robot Assisted Language Learning (RALL) on Iranian EFL Junior High School Students’ Vocabulary Learning and Retention

 

 

 

نگرش ها Attitudes / رباتیک اجتماعی Social Robotics / یادگیری زبان به کمک ربات Robotic Assisted Language Learning (RALL) / اکتساب واژگان انگلیسی English Vocabulary Acquisition / اضطراب Anxiety / فراگیران ایرانی زبان انگلیسی Iranian EFL Learners

31-46613

592

مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس حفره از تزریق فوم و نانو فوم برای ازدیاد برداشت نفت سنگین در سیستم ناهمگون : بررسی پایداری و مکانیسم جابجایی Pore-Scale Experimental Study of Foam/Nano-Foam Flooding to Heavy oil in Heterogeneous Five-Spot System: Stability Analysis and Displacement Mechanisms

 

 

 

کف ها FOAMS / پایداری Stability / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مواد فعال سطحی Surfactants / ریز مدل Micromodel / نانوذرات Nanoparticles / نانوکف Nanofoam / تزریق کف Foam Injection

06-46614

593

تولید فیلر های لحیم کاری پایه مس با ذرات کاربید تنگستن و استفاده در سختی کاری سطحی Microstructure and Wear Properties of WC/CuZnNi Compsite Surface Coating

 

 

 

مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / ریزساختار Microstructure / مته های حفاری. / اکسایش Oxidation / فلز پرکننده پایه مس Copper Base Filler Metal / پوشش کاری سخت Hard Metal / رفتار اکسایش Oxidation Behavior

07-46615

594

مدل سازی و تحلیل حساسیت یک نمونه شیر سرووی الکتروهیدرولیک Modeling and Sensitivity Analysis of a Sample Electro Hydraulic Servo Valve

 

 

 

شیر سرووهیدرولیک Servohydraulic Valve / مدل سازی MODELING / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / سیم دوک Spool Wire / شیر کنترلی Control Valve / منحنی مشخصه Characteristic Curve / فلپر Flapper

08-46668

595

محاسبه ی شرایط بهینه برای تله اندازی ذرات نانومتری تا میکرومتری با روش لورنز - می تعمیم یافته Theoretical Calculation of Optimal Trapping Conditions for Particles with Nanometer to Micrometers Sizes Using Generalized Lorenz-Mie Theory

 

 

 

انبرک نوری Optical Tweezer / نور هندسی GEOMETRICAL OPTICS / رژیم رایلی Rayleih Regime / رژیم می Mie Regime / گشودگی عددی عدسی شی ای Numerical Aperture of Objective / بیشینه نیروی تله Maximal Trapping Force

04-46669

596

بهبود کیفیت تصویر با استفاده از روش ابرتفکیک پذیری Image Improvement Using Sepuer-Resolution Method

 

 

 

ثبت تصویر Image Registration / درون یابی Interpolation / بازسازی تصویر Image Reconstruction / نوفه Noise / میان لایه سازی Intercalation / فراتفکیک پذیری Super-Resolution / بهبود تصویر Image Enhancement

19-46670

597

کنترل دوجانبه یک سامانه رباتیک راهبر-پیرو برای گرسپینگ بافتهای حجیم با قابلیت بازخورد حس لامسه Bilateral Control of a Master-Slave Robotic System for Large-Organ Grasping with Haptic Feedback

کنترل دو جانبه Bilateral Control / ارگان های حجیم Large Organs / کنترل میرایی Damping Control / عمل جراحی با آسیب کمتر Minimaly Invasive Surgery (MIS) / جراحی لاپاراسکوپی Laparoscopic Surgery / ربات های امیر - مامور Master-Slave Robots / گرسپینگ Grasping

08-46617

 

598

تأثیر درنظرگرفتن همبستگی بین ریسک ها در بهینه سازی هزینه ی اجرای برنامه های پاسخ به ریسک Risk Action Plans’ Cost Optimization by Considering Risks’ Interdependency

خطرپذیری Risk / مدیریت خطرپذیری Risk Management / همبستگی Solidarity / برنامه عمل Action Plan / قراردادهای ساخت Construction Project

01-46671

 

599

طراحی، مدل سازی و کنترل مبدل های چند درگاهی Design, Modeling and Control of Multi-Port Converters

مدولاسیون پهنای پالس PULSE WIDTH MODULATION (PWM) / کلیدزنی ولتاژ صفر (زد. وی. اس.) Zero Voltage Switching (ZVS) / مبدل چنددرگاهی Multi-Port Converter (MPC) / جریان مستقیم ترانسفورمر Transformer Dc-Offset Current / مبدل سه درگاهی نیم پل با مسیر اولیه چرخ آزاد Three Port Half Bridge Converter with Primary Freewheeling (TPHBC-PF)

05-46672

 

600

بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه های حسگر بی سیم مجهز به برداشتگر انرژیReliability Analysis of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks

قابلیت اطمینان Reliability / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / بازیاب انرژی Energy Harvesting

19-46

 

                 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

تخمین تلفیقی پارامترهای مداری و وضعی ماهواره با استفاده از فیلترهای غیرخطی هیبرید Integrated Orbit and Attitude Parameter Determination of a Satellite Using Hybrid Nonlinear Filters

تعیین مدار Orbit Determination / تعیین وضعیت Attitude Determination / فیلتر ذره ای Particle Filter / کالب زنی حسگر Sensor Calibration

45-46677

602

پالایش فاضلاب در محل جهت استفاده در فضای سبز و سرویس های بهداشتی On Site wastewater Treatment for Reuse

تصفیه فاضلاب شهری Municipal Wastewater Treatment / حذف نیترات Nitrate Removal / فیلتر ورمی Vermi Filter / کرم های خاکی Earth Worms / تغذیه آبخوان Aquifer Recharge

03-46619

603

طراحی و ساخت مبدل قدرت ژنراتورهای بادی سنکرون آهنربای دایم کوچک با بازده بالا Design and Implementation of High Efficient Power Converter for Small PM Synchronous Wind Generator

مبدل الکترونیک قدرت Power Electronic Converter / اصلاح ضریب توان ورودی Input Power Factor Correction / توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)Wind Turbine / تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / مبدل AC-AC سه فاز با بازده بالا AC-AC Three Phase Converter / یکسوسازهای سه فاز سپیک Three Phase Sepic Rectifiers / مبدل سپیک DCM سه فاز Three Phase Discontinous Conduction Model (DCM)Converter

05-46676

604

ارائه فرمولاسیون رفتار غیرخطی هندسی میکروتیرها بر اساس تئوری گرادیان مرتبه دوم کرنش Formulation of Geometrically Nonlinear Microbeams Based on the Second Strain Gradient Theory

میکروتیر Microbeam / تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / گرادیان دوم کرنش Strain Second Gradient / میکروتیرهای غیرکلاسیک Nonclassical Microbeams / مکانیک پیوسته CONTINUUM MECHANICS

08-46621

605

بهبود روش های مسیریابی در شبکه های موردی خودرویی Improvement of AODV Routing Protocol in VANETs

سیستم صف Queueing System / تاخیر انتها به انتها End-to-End Delay / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / قرارداد مسیریابی آ. او. دی. وی Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV)Routing Protocol

56-46678

606

بررسی رفتار جمع شوندگی در تونل های اجرا شده با ماشین حفاری TBM مطالعه موردی تونل قمرود Behavior of Squeezing of the Tunnel Implemented with TBM Case Study: Qomroud Tunnel

نرم افزار FLAC FLAC Software / مدل سازی MODELING / دستگاه حفاری تونل Tunnel Boring Machine (TBM) / رفتار جمع شوندگی Squeezing Behavior / همگرایی دیواره تونل Tunnel Wall Convergence / تونل قمرود Qomroud Tunnel

09-46623

607

تقریب های محلی برای مسائل گراف در شبکه های توزیع شده بزرگ Local Approximations for Graph Problems in Large-Scale Distributed Networks

الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / مدل لوکال LOCAL Model / الگوریتم محلی Local Algorithm / مجموعه غالب کمینه Minimum Dominating Set / تقویت محلی Local Approximation

19-46625

608

عبور از عوارض زمینی با استفاده از منطق فازی Fuzzy Terrain Following Flight

مسیر بهینه OPTIMAL MOTION / مانور اجتناب از عوارض زمینی Terrain Avoidance Maneuver / تابع هزینه Cost Function / منطق فازی Fuzzy Logic / تعقیب عوارض زمین Terrain Following Avoidance / پرواز در ارتفاع پایین Low Level Flight

45-46679

609

مسیریابی آگاه از موقعیت جغرافیایی با محدودیت انرژی در شبکه های حسگر بی سیم چندرسانه ای Location Aware Routing with Energy Constraint in Wireless Multimedia Sensor Networks

مسیریابی ROUTING / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه حسگر چندرسانه ای بی سیم Wireless Multimedia Sesnsor Network (WMSN) / الگوریتم آگاه از محل Location Aware Algorithm / ارسال حریصانه Greedy Forwarding

19-46680

610

عوامل موثر بر عیوب انقباضی چدن های نشکن در ریخته گری گریز از مرکز Effective Factors on the Shrinkage Porosity Defect of Ductile Iron in Centrifugal Casting

چدن نشکن Ductile Cast Iron / انجماد جهت دار Directional Solidification / ضخامت پوشش Coating Thickness / ریخته گری گریز از مرکز Centrifugal Casting / حفره های انقباضی Shrinkage Porosity / روش قالب گرم Hot Mould Method

07-46681

611

بازیابی فلز گالیم از محلول آلومینات سدیم در فرایند بایر Recovery of Gallium from Sodium Aluminate Solution in Bayer Process

محلول بایر BAYER SOLUTION / استخراج باحلال Solvent Extraction / بنزن Benzene / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / گالیم Gallium / استیل استون Acetyl Acetone

07-46626

612

بررسی تجربی اثر مکش لایه ی مرزی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتیExperimental Investigation of the Effect of Boundary Layer Suction on the Performance of a Supersonic Air Intake

اعوجاج Waviness / مکش لایه مرزی Boundary Layer Suction / عملکرد Performance / بازیابی فشار Pressure Recovery / ورودی مافوق صوت Supersonic Intake / محاسبه دبی جرمی Mass Flow Rate Scaling / عملکرد ورودی هوای تقارن محوری Axisymmetric Inlet Performance

45-46682

613

طراحی یک پروتکل تبادل منصفانه ی خوش بینانه ی قابل ردیابی Design of a Traceable Optimistic Fair Exchange Protocol

امنیت قابل اثبات Provable Security / تبادل منصفانه خوش بینانه OPtimistic Fair Exchange / قابلیت ردیابی Traceability

05-46627

614

برنامه ریزی و زمان بندی اتاق عمل با استفاده از استراتژی زمان بندی بلوکی اصلاح شده و با در نظر گرفتن محدودیت بخش های بعد از عمل و تیم جراحی Planning And Scheduling Operating Rooms by Using Modified Block Scheduling Strategy with Considering the Surgical Team and post- Operative Units Constraints

برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / الگوریتم تخصیص Assignment Algorithm / مدیریت سیستم بهداشت و درمان Healthcare System Management / زمان بندی اتاق عمل Operating Room Scheduling / برنامه ریزی اتاق عمل Operaring Room Planning

01-46683

615

بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی حمل ونقل (CTM) بر عملکرد زنجیره تأمین دوسطحی و اثر شلاقی با استفاده از شبیه سازی CTM Effect on Two-Echelon Supply Chain Performance and Reducing Bullwhip Effect Using Simulation

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / شبیه سازی Simulation / اثر شلاقی Bullwhip Effect / مدیریت مشارکتی حمل و نقل Collaborative Transportation Management / همکاری زنجیره تامین Supply Chain Collaboration

01-46630

616

برنامه ریزی راهبردی اورژانس و اولویت دهی به بیماران با تخصیص منابع متفاوتStrategic Planning of Emergency Departments and Prioritizing Patients by Different Capacity Allocation

شبکه صف Queueing Network / شبیه سازی Simulation / تخصیص منابع Resources Allocation / برنامه ریزی استراتژیک Strategic Planning / الگوریتم دایکسترا Dijkstra Algorithm / بیمار حاد Acute Patient / بیمار سرپایی Outpatient

01-46684

617

مدیریت انرژی در ابرسامانه های ذخیره سازی داده با استفاده از دیسک میان گیرEnergy Management in Enterprise Storage Systems Using Buffer Disk

پیش واکشی داده Data Prefetching / ابرسامانه های ذخیره ساز داده Enterprise Storage Systems / مدیریت انرژی Energy Management / کارایی Efficiency / حافظه میان گیر Buffer Disk

19-46685

618

تعیین سکونت پذیری ساختمان های بلند دارای خرپای کمربندی وبررسی مشخصات آیرودینامیکی آنها Determination of Occupant Comfortability in Ttall Buildings with Outrigger and Aerodynamic Characteristics

ساختمان های بلند High Buildings / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / سیستم بازویی Outrigger System / مشخصات آیرودینامیکی Aerodynamic Characteristics / آسایش ساکنین Occupant Comfort / نیروی باد Wind Force

09-46631

619

مدل سازی CFD راکتورهای دوغابی با نگرش شکست نفت سنگین CFD Simulation of Slurry Bubble Column for Heavy Crude Oil Hydrocracking

هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / واکنشگاه زیستی ستونی حباب دار Bubble Column Reactor

06-46632

620

شبیه سازی دینامیک مولکولی زنجیره نانو کلاستر تحت کرنش Molecular Dynamic Simulation of the Straining of Nano Cluster Aggregate 

شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / پتانسیل روش اتمی تعبیه شده Embedded Atomic Method (EAM)Potential / نانوخوشه تحت کرنش Straining Nanocluster

53-46686

621

مدیریت درآمد و سیاست های تخصیص موجودی در یک سیستم تولید تک محصولیRevenue Management and Stock Allocation Policies in a Production System with a Single Product

مدیریت درآمد Revenue Management / قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / فرایند مارکوف Markov Process / سیستم تولید تک محصولی Single Prodact Production System / قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / جیره بندی موجودی Stock Rationing / کلاس های مشتریان متعدد Several Customer Classes

01-46687

622

ارزیابی روندهای تجارت و حمل ونقل کالاهای تولیدی در اروپا، آسیا و آفریقا Trade and Transportation Trends of Manufactured Goods in Asia-Europe-Africa

مدل جاذبه Gravity Model / مدل برنامه ریزی خطی Linear Programming / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / کشسانی Elasticity / حمل و نقل چندطریقه ای Multimodal Transportation / حمل و نقل بین المللی بار Freight International Transportation / مدل یابی تجارت کالا Freight Transportation Modelling / منطقه آسیا - اروپا - آفریقا Asia-Europe-Africa Region

09-46688

623

استخراج زیرفضای سیگنال به منظور مکان یابی منابع صرعی با استفاده از داده های الکتروانسفالوگرام Signal Subspace Identification for Epileptic Source Localization from EEG Data

الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / صرع Epilepsy / حذف نویز Noise Removing / سیگنال های تشنجی Ictal Signals / سیگنال های غیر تشنجی Interictal Signals

05-46690

624

تحلیل صوری پروتکل های گمنامی Formal Verification of Anonymous Communication Protocols

گمنامی Anonymity / امنیت Security / روش های صوری Formal Methods / قراردادهای امنیتی Security Protocols / شبکه تر Tor Network / حریم خصوصی Privacy / وارسی صوری Formal Verification / چارچوب AnoA AnoA Framework

02-46691

625

تجزیه اثرات نسل، سن و زمان در مصرف سیگار خانوارهای ایرانی Decomposition of Cohort, Age and Time Effects in Iranian Households Cigarette Consumption

خانوار Households / مشارکت Participation / مدل متغیر وابسته محدود Limited Dependent Variable Model / مصرف سیگار Cigarette Consumption / مدل دابل هاردل Double Hurdle Models / اثرات نسل Cohorts Effects / اثرات سن Aging Effects

44-46692

626

مدل سازی تشکیل هیدرات گازی با حضور بازدارنده ها به روش منطق فازی Modeling of Gas Hydrate Formation in Presence of Inhibitors Using the Fuzzy Logic

هیدرات گازی Gas Hydrate / منطق فازی Fuzzy Logic / مدل سازی MODELING / بازدارنده های ترمودینامیکی Thermodynamic Inhibitors

06-46693

627

بارگذاری دارو و پوشش نانوساختار روی ایمپلنت دندان Loading of Drug and Nanostructured Coating on Dental Implant

داروها Drugs / ایمپلنت دندانی Dental Implant / آلیاژ تیتانیم Titanium Alloy / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / نانوحامل Nanocarrier / پوشش نانوساختار Nanostructured Coating / مکانیزم رهاسازی Release Mechanism

57-46695

628

بررسی عوامل موثر و طراحی چندراهه های سرچاهی در آب های نیمه عمیقInvestigation of Effective Paramethers and Designing the Wellhead Manifold in Semi Deep Water

طراحی Design / آب عمیق Deep Water / چندراهه سرچاهی Wellhead Maniflod / سیستم های تولید در زیر دریا Subsea Production Systems

09-46696

629

تولید مدل برآورد آلایندگی و مصرف سوخت با استفاده از داده های آزمون آلایندگی خودرو Vehicle Emissions and Fuel Consumption Mathematical Model Development Using Onboard Emissions Data

ضریب انتشار Emission Factor / مدل انتشار آلایندگی Emission Model / آزمون آلایندگی همراه Portable Emission Test / روش شاسی دینامومتر Chassis Dynamometer Method / توان مخصوص vehicle Specific Power

08-46697

630

ساخت نانوکامپوزیت پلی الفین گرافن اکساید با استفاده از کاتالیست زیگلر ناتا و بررسی خواص آن Preparation and Investigating of Polyolephine/graphene Oxide Nanocomposites Via In-situ Ziegler-natta Polymerization

اکسید گرافن Graphene Oxide / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش درجا In-situ Polymerization / نانوکامپوزیت پلی اتیلن Polyethylene Nanocomposite

06-46698

631

بررسی اثر پیچش ناشی از توزیع نامتقارن دیوارهای برشی بر پاسخ لرزه ای An Investigation on the Torsional Effects of Asymmetrically Distributed Shear Walls

پیچش Torsion / خروج از مرکزیت Eccentricity / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / دیوار برشی نامتقارن Asymmetric Shear Walls / سازه ترکیبی Shear-Wall Structures

09-46699

632

شناسائی جریان های پسمان شاخص در نیروگاه اتمی بوشهر برای تعیین ضرایب مقیاس Identification of Representative Waste Streams in Bushehr Nuclear Power Plant for Use in Determination of Scaling Factor

مدیریت پسماند Waste Management / ضریب تنظیم Scaling Factor / زباله های هسته ای Nuclear Waste / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT

46-46700

633

بهبود رویکردهای مسیریابی در شبکه های سیار تحمل پذیر تأخیر Improvement of Routing Approaches in Delay-Tolerant Mobile Networks

مسیریابی ROUTING / اتصال (کامپیوتر) Interconnection / شبکه های تحمل پذیر تاخیر Delay Tolerant Networks (DTN) / مساله تماس Contact Problem / پیش بینی تحویل Delivery Predictability

19-46701

634

بهسازی لایه MAC درشبکه های دسترسی بی سیم پهن باند سیار Enhancement of the MAC Layer of Mobile Broadband Wireless Access Network

لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer / جای گشت Handoff / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 802/20 Institute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.20 Standard / فناوری دسترسی بی سیم پهن باند سیار Mobile Brodband Wireless Access Technology / موبایل - فای Mobile Fi / احتمال در دسترس نبودن منبع Resource Probability Unavailability

19-46702

635

بررسی آزمایشگاهی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی خرده های حفاری تحت تاثیر جت سیال حفاری Experimental Study on Hydrodynamic Behavior of Drilling Fluid by Fluidizing Granular Materials in an Annulus

سیال حفاری Drilling Fluid / خرده های حفاری Drilling Cutting / نرخ جریان FLOW RATE / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / خواص سیال شناختی Rheological Properties / مته های حفاری Milling Tools / رفتار هیدرودینامیکی Hydrodynamic Behaivoir / خواص هیدرودینامیکی Hydrodynamical Properties

66-46705

636

بررسی تجربی تاثیر نانو ذرات در کنترل مهاجرت ذرات ریز در محیط متخلخلExperimental Investigation of Effect of Nanoparticles on Fines Migration Control in Porous Media

نانوذرات Nanoparticles / محیط متخلخل POROUS MEDIA / آسیب سازند Formation Damage / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / مهاجرت ذرات ریز Fines Migration / کنترل تخریب سازند Formution Damage Control

66-46706

637

بهبود فرم پذیری ورق های تهیه شده به روش اتصال نوردی انباشتی با ایجاد ساختار دوگانه از طریق اتصال ورق های آلومینیومی با دو جنس متفاوت Ductility Enhancement of Accumulative Roll bonded Aluminum Sheet by Developing a Bimodal Grain Size Distribution

اتصال نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding (ARB) / ورق آلومینیوم Aluminum Blank / مقاومت بالا HIGH STRENGHT / شکل پذیری بالا High Ductility / توزیع دوگانه اندازه دانه Bimodal Grain Size / افزایش شکل پذیری Improve Ductility

07-46707

638

اثرات اعلام سیاست های پولی امریکا بر بازده قیمتی فلزات اساسی Effects Monetary Policy on Base Metals Return

شوک سیاست پولی Monetary Policy Shock / فدرال رزرو Federal Reserve / سهام Shares / داده های بین روز Intraday Data / تبای کالا Commodity Price / فدرال رزرو Federal Reserve / قیمت فلزات اساسی Buse Metals Price / نوسانات قیمت فلزات اساسی Base Metals Volatility / واردات کشور چین China Import

44-46708

639

بازیابی نیکل از الکترولیت مصرفی در پالایش الکتریکی مس Nickel Recovery From Copper Bleed Solution

نیکل NICKEL / استخراج الکترولیتی Electrowining / سیمانی شدن Cementation / محلول پالایش الکتریکی مس Copper Bleed Solution / تبلور با جانشین سازی حلال Solvent Displacement Crystallization

07-46709

640

مدلسازی آیروالاستیک یک پرنده بالزن هیبرید جهت پرواز کنترل شده در مسیرهای سه بعدی Aeroelastic Modeling of a Flexible Hybrid FMAV for 3D Controlled Flight

بال زدن Flapping Wing / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity / کنترل سرعت جریان مستقیم موتور Microfan / ترکیب وسایل پرنده بال زن با سایز کوچک و فن Flexible Hybrid Flapping Micro Air Vehicle (FMAV)

08-46710

641

سنتز نانوکاتالیزورهای هسته - پوسته با قابلیت بازیابی مغناطیسی برای واکنش های اپوکسایش آلکن ها و کاهش سولفوکسیدها به سولفیدها و انتقال اتم اکسیژن با کمپلکس های مولیبدن (VI) Synthesis of Magnetically Recyclable Core-shell Nanocatalysts for Epoxidation of Alkenes and Reduction of Sulfoxide to Sulfides and Oxygen Atom transfer by Mo(VI) Complexes

نانوکاتالیزور Nano Catalyst / انتقال اکسیژن Oxygen Transfer / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex / بازیابی مغناطیسی Magnetic Recyclability / اپوکسایش آلکن ها Alkenes Epoxidation / کاهش سولفوکسیدها Sulfoxides Reduction

03-46712

642

طراحی عاملی آزمایش برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان تولید آلاینده های گازی و مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل Factorial Design of Experiments to Identify Effective Factors on Domestic Vehicle Emissions and Fuel Consumption

عامل موثر Effective Factor / مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / اندازه گیری آلاینده های خودرو Vehicle Emission Measurement / تجهیزات قابل حمل اندازه گیری انتشار Portable Emission Measurement System (PEMS) / طراحی آزمایش عاملی Experiment Factorial Design

08-46713

643

ایجاد و بررسی اکسید فلزی سه جزئی شامل Ti/Ru/Ir با ساختار نانومتری بر روی تیتانیم توسط روش سل – ژل جهت الکترود MMO Preparation and Characterization of Nanostructural Ternary Mixed Oxide Containing Ti/Ru/Ir on Titanium by Sol-gel Process for MMO Electrode

تیتانیم Titanium / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوساختار Nanostructure / آندهای سه جزیی Mixed Metal Oxide / اکسید فلزی سه تایی Ternary Mixed Oxide / اکسید فلزی تیتانیوم/روتنیم/ایریدیم Titanium/Ruthenium/Iridium Metal Oxide

07-46714

644

ساخت و بررسی خواص مکانیکی، حرارتی، رئولوژیکی و زیست تخریب پذیری نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نشاسته Preparation and Investigation of Behavior of PLA/TPS Nanocomposite

پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / بسپار زیست تخریب پذیر Biodegradable Polymer / نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch

06-46715

645

مدل سازی المان محدود توسعه یافته گسترش شکست هیدرولیکی در مخازن ترک خورده طبیعی با استفاده از ماتریس نفوذ پذیری و خواص ماده غیرهمسان معادل An Extended Finite Element Two-phase Crack Propagation in Fractured Rock Masses Using the Equivalent Anisotropic Compliance and Permeability Tensors

گسترش ترک CRACK PROPAGATION / شکاف زنی هیدرولیکی Hydraulic Fracturing / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / ماتریس نفوذ پذیری ناهمسان Anisotropic Permeability Tensor / ماتریس خواص ماده ناهمسان Anisotropic Compliance Tensor

09-46716

646

انتقال کاتیون های فلزی با دی آلکیل نفتالن سولفونیک اسید به حلال های نفتی Metal Ion Transfer to Petroleum Solvents by Dialkylnaphthalene Sulfonic Acid (DANSA)

رسانایی الکتریکی Electrical Conductivity / افزودنی ها Additives / الکتریسیته ساکن Static Electricity / دی اکتیل نفتالین اسید سولفونیک Dioctyl Naphthalene sulfonic Acid / افزودنی ضد استاتیک Antistatic Additive

03-46717

647

تشخیص لرزش در ماشین کاری بر مبنای پردازش سیگنال خروجی به روش آنالیز زمان - فرکانس Chatter Detection in Machining Using Time-frequency Signal Analysis Methods

تشخیص لرزش Chatter Detection / فرزکاری Milling / تبدیل موجک Wavelet Transform / سنگ زنی تخت Surface Grinding / تبدیل هیلبرت - هانگ Hilbert-Huang Transform

08-46719

648

ساخت و مشخصه یابی ابررسانای BaFe2As2 با روش استاندارد حالت جامدPreparation and Characterization of BaFe2As2 Superconductor by Solid State Reaction

ساخت Construction / ابررسانای با پایه آهن Iron Based Superconductor / مشخص سازی Characterization / تعیین فاز تشکیل شده Determine Phases Formed

04-46718

649

حل یک مسئله طراحی توأمان کاربری زمین و شبکه حمل و نقل با الگوریتم های فرایابنده Solving an Integarted Land-Use and Transportation Problem with Meta-Heuristic Algorithms

توسعه بر مبنای حمل و نقل همگانی Transit Oriented Development (TOD) / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / برهم کنش کاربری زمین و حمل و نقل Land-Use-Transportation Interaction / طراحی کاربری زمین و حمل و نقل Land Use-Transportation Design

09-46720

650

برآورد جدول مبدأ مقصد بر اساس اطلاعات سیستم های تشخیص خودرو O-D Demand Estimation Based On Automatic Vehicle Identification Data

پلاک خودرو Licence Plate Vehicle / برآورد جدول مبدا مقصد Origin-Destination Estimation / شناسایی خودکار خودرو Automated Vehicle Identification / تشخیص پلاک License Plate Recogniton

09-46721

651

شبیه سازی و بررسی عملی رفتار حرارتی- مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5086 در فرآیند نورد گرم و داغ Investigation on Thermo-mechanical Behavior of AA5086 During Warm and Hot Rolling Operation

تابع دنباله ای Stream Function / روش حد بالایی Upper Bound Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / پیرکرنشی دینامیکی Dynamic Strain Aging / باند برش Shear Band / فرایند نورد Rolling Process

07-46722

652

ارائه ساختار ماژولار و روش تقسیم بار در مبدل های پشت به پشت موازی برای توربین های بادی Proposal of a Modular Structure and a Load Sharing Strategy among Back to Back Converters for Wind Turbines

توربین بادی Wind Turbine / جریان چرخشی Swirling Flow / توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)Wind Turbine / کارکرد موازی Parallel Operation / ماشین سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Machine

05-46723

653

ساخت و بررسی الکترولیت باتری های لیتیومی با استفاده از مایعات یونی و حلال های آلی Making Electrolyte Lithium Batteries Using Ionic Liquids and Organic Solvents

مایعات یونی Ionic Liquid / باتری های لیتیم یونی Lithium-Ion Batteries / حلال آلی Organic Solvent / الکترولیت مایع Liquid Electrolyte / الکترولیت حلال آلی - مایع یونی Organic-Ionic Liquid Solvent Electrolyte

03-46724

654

بهینه سازی شبیه سازی چند هدفه و کاربرد آن در مساله تخصیص بافر Multi-Objective Simulation Optimization and its Application in Buffer Allocation Problem 

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / مسأله تخصیص بافر Buffer Allocation Problem / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / خط تولید Production Line / شبیه سازی Simulation

01-46725

655

تحلیل کارکردپذیری دو واریانت متداول فرآیند اینتگراسیون حرارتی مستقیم پیل سوختی اکسید جامد Operability Analysis of Two Conventional Integrated SOFC Plants with Direct Thermal Coupling Scheme

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / ساختار کنترلی Control Structure / سیستم ترکیبی Hybrid System / ضریب عملکرد Operability Index / سیستم یکپارچه Integrated System / شاخص کنترل پذیری خروجی Output Controllbility

06-46727

656

مسیریابی گذرگاه ها روی صفحات مدار چاپی Bus Routing on Printed Circuit Boards

الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / طراحی الگوریتم ها Algorithms Design / بزرگترین مجموعه مستطیل های مجزای مرزی Maximum Disjoint Set Boundary Rectangles / مسیریابی گذرگاه ها Bus Routing / بزرگترین مجموعه مستقل مستطیل ها Maximum Independent Set of Rectangles / مساله فرار مستطیل ها Rectangle Escape Problem

19-46728

657

تأثیر تورم بر پس انداز خانوار در چارچوب دستگاه مخارج Impact of Inflation on Household’s Saving within the Framework of Expenditure System

کشش درآمدی Income Elasticity / تورم Inflation / کشش قیمتی Price Elasticity / رفتار پس انداز Saving Behavior / دستگاه مخارج خطی تعمیم یافته Extended Lineur Expenditure System / چندک های درآمدی Income Quintiles

44-46729

658

طراحی و اجرای یک سامانه تحلیل راه رفتن به کمک سیستم کینکت با هدف کاربرد کلینیکی Design and Implementation of a GAIT Analysis System Using Kinect for Clinical Application

مدل خطا Fault Model / حسگر کینکت Kinect Sensor / تحلیل راه رفتن Gait Analysis / پارامترهای راه رفتن Gait Parameters

08-46730

659

مطالعه عددی فاکتورهای مؤثردر تزریق پلی اورتان در محیط متخلخل Numerical Study of Effective Factors in Polyurethane Injection in Porous Media

محیط متخلخل POROUS MEDIA / پلی یورتان Polyurethane / انجماد Solidification / تبلور Crystallization / کف سازی FOAMING

58-46732

660

سیستم تصفیه آب دریا بوسیله انرژی خورشیدی Seawater Purification System by Solar Energy

آب آشامیدنی Drinking Water / تصفیه آب Water Treatment / انرژی خورشیدی Solar Energy / سیستم ترکیبی Hybrid System / جمعیت جهانی World Population

58-46733

661

کنترل امپدانس ربات اگزواسکلتون به منظور توان بخشی زانو با استفاده از کنترل تطبیقی مقاوم Impedance Control of a Knee Rehabilitation Exoskeleton Using Robust Adaptive Control

کنترل امپدانس Impedance Control / کنترل کننده مقاوم تطبیقی Robust Adaptive Controller / ربات های توان بخشی Rehabilitation Robots / ربات تمرین درمانی Therapeutic Exercise Robot / تمرین های توانبخشی Rehabiliation Exercises / مدل اسکلتی - عضلانی - عصبی Neuromusculoskeletal Model

08-46734

662

ارتقای کد ترابرد فوتون و الکترون برای محاسبه دز در پردازنده ی گرافیکی و اعتبار سنجی آن با نتایج کد EGSnrc در رادیوتراپی Development of the Electron and Photon Transport Code for Dose Calculations on GPU and Benchmarking with EGSnrc Simulation for Radiotherapy

فضای فاز Phase Diagram / کد دی. پی. ام Dose Planning Method (DPM) / شتاب دهنده واریان Varian Accelerator / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / پردازنده گرافیکی Graphic Processing / کد کامپیوتری EGS4 - Electron Gamma Shower 4 / کد PRIMO PRIMO Code

46-46736

663

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم تغییر شکل شدید یافته پس از نورد گرمInvestigation of the Effect of Warm Rolling on Microstructure and Mechanical Properties of Severely Deformed Aluminum Sheets

نورد گرم WARM ROLLING / آلومینیوم Aluminum / خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation

07-46737

664

بررسی آزمایشگاهی و تئوری ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روش های شیمیایی؛ مطالعه مکانیزمی Experimental and Theoretical Investigation of Heavy Oil Recovery Using Chemical Flooding; Mechanistically Study

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / روش شیمیایی Chemical Method / نفت سنگین HEAVY OIL / سیلاب زنی با آلکالین - فعال سطحی - پلیمر Alkaline-Surfactant-Polymer (ASP)Flooding / مطالعه آزمایشگاهی Laboratary Study

06-46738

665

بررسی تجربی دنباله جریان یک ایرفویل فوق بحرانی در جریان گذر صوت Experimental Investigation of wake flow of a Supercritical Airfoil in Transonic Regime

جریان گذر صوتی Transonic Flow / بررسی تجربی Experimental Investigation / توزیع فشار Pressure Distribution / هواشکن فوق بحرانی Supercritical Airfoil

45-46739

666

بررسی زمان های عکس العمل و مانور برای اتوبوس ها مبتنی بر خصوصیات رانندگان و راه با استفاده از شبیه ساز رانندگی Investigation of Reaction Times and Maneuver for Bus Drivers Based on Road and Drivers Characteristics Using Driving Simulator

طراحی هندسی مسیر Geometric Design / اتوبوس Bus / تغییر خط Lane Changing / زمان واکنش Reaction Time / فاصله دید توقف Stopping Sight Distance / فاصله دید تصمیم Decision Sight Distance / ترمزگیری Braking / مانور ایست Stopping Maneuver / شبیه ساز رانندگی Driving Simulator

09-46740

667

شناسایی خصوصیات محتوای پروتئینی محصولات میکروبی محلول موثر در گرفتگی غشاء بیوراکتور غشایی Characterization of Protein Content in Soluble Microbial Products Involved in Fouling of Membrane Bioreactor

پروتئین ها Proteins / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / تولید سلولی محلول Soluble Microbial Product (SMP) / سدیم دودسیل سولفات Sodium Dodecyl Sulfate / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic

03-46741

668

یکپارچه سازی زنجیره تأمین سه سطحی در شرایط دوره ای با هدف عرضه کالاهای تند مصرف Integration of a Cyclic Three-Stage Supply Chain for Fast Moving Consumer Goods

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / کالاهای تند مصرف Fast Moving Consumer Goods / مساله دوره ای اندازه انباشته پویا Cyclic Dynamic Size Problem / زمان بندی دوره ای فضای تولید Cyclic Production Scheduling / الگوریتم حریصانه تکراری Iterated Greedy Algorithm

01-46742

669

تداخل و همدوسی کوانتومی و پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی در سیستم های اتمی چند ترازی Quantum Interference and Coherence and Electromagnetic Induced Transparency in Multilevel Atomic Systems

تداخل کوانتومی Quantum Interference / دوپایداری نوری Optical Bistability / شفافیت القایی الکترومغناطیسی Electromagnetically Induced Transparency / سیستم های اتمی چندترازی Multilevel Atomic Systems / کلیدزنی نوری Optical Switching

04-46743

670

مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی بر تغییرات تراز آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه Investigation of Drought Effects on the Groundwater Level in the Lake Urmia Basin

خشکسالی Drought / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / شاخص منبع آب زیرزمینی Groundwater Resource Index (GRI) / شاخص بارش استاندارد شده Standardized Precipitation Index (SPI) / زیرحوضه دریاچه ارومیه Urmia Lake Subbasin

09-46744

671

آنالیز عملکرد شبکه رادیوشناختی با قابلیت تحرک طیفی Performance Analysis of Cognitive Radio Networks With Capability of Spectrum Mobility

تحرک طیفی Spectrum Mobility / جای گشت Handoff / چندکاربره Multiuser / رادیوی شناختی Cognitive Radio / استراتژی پیش فعال Proactive Strategy

05-46748

672

طراحی و تحلیل نانومدارهای گرافینی باند تراهرتز Design and Analysis of Graphene-based Terahertz Nanocircuits

روش ممان Moment Method / موجبرهای برپایه گرافن Graphene-Based Waveguides / نانوکوپلر جهتی Nano-Directional Coupler / نانو سیرکولاتور Nano-Circulator / باند تراهرتز Terahertz Band

05-46749

673

بررسی و توضیح پدیده شکست ضعیف شبکه های نوآوری مهندسی شده بر اساس رویکرد فرآیندی و با استفاده از مفهوم پایه دانش Weak Fialure of Engineered Innovation Networks: The Analysis and Explanation of the Phenomena Based on Process Approach and by Using Knowledge Base Concept

صنعت نفت Petroluem Industry / صنعت گاز Gas Industry / دانش بنیان Knowledge Base / سیاست نوآوری برای شبکه ها Innovation Policy for Networking / شبکه نوآوری Innovation Network / شکست ضعیف weak Failure / مدیریت نوآوری Innovation Management

44-46750

674

کنترل مدل پیش بین پرواز آرایش یافته ماهواره ها با رویکرد سه جسم MPC Control of Satellite Formation in the Context of Three Body Problem

کنترل مدل پیش بین Model Predictive Control / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / رگولاتور درجه دوم خطی Linear Quadratic Requlator (LQR) / مدارهای هاله ای HALO ORBITS / آرایش فضاپیما Spacecraft Formation / نقاط تعادلی Libration Points

45-46751

675

طراحی درهم نهی تطبیقی در مخابرات بی سیم Design of Adaptive Interleaver in Wireless Communication

طول صف Queue Length / کدهای تصحیح خطا Error Correction Codes / آ. آر. کیو مشارکتی Automatic Repeat Request (ARQ) / میان گذاری Interleaving / خطای تجمعی Burst Error

05-46752

676

دسته بندی ویدیوها بر اساس محتوای آن ها Content Based Video Classification

پردازش ویدیو Video Processing / تشخیص رفتار انسان Human Action Recognition / دسته بندی داده های ویدیو Video Data Classification / رده بندی حرکات انسان Human Action Categorization / تشخیص محتوای ویدیو Video Content Recognition / کیسه ویژگی Feature Bag

19-46753

677

جداسازی یون های فلز+Cu2 از محیط آبی توسط سیلیکا عامل دار شده آمینی به همراه مایع یونی Separaition of Cu 2+ Ions from Aques Medium Using Silica Nano Pore Functionalized Amine Groups Confiend with Ionic Liquid

فلزات سنگین Heavy Metals / تصفیه Treatment / جذب Absorption / مایعات یونی Ionic Liquid / سیلیکاژل نانوحفره عامل دار شده Functionalized Nonopore Silicagel

03-46755

678

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران با استفاده از معیارهای تسلط تصادفی Evaluation Performance of Mutual Funds In Iran By Using Stochastic Dominance Criteria

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / واریانس Variance / مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model (CAPM) / روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method / سلطه تصادفی Stochastic Dominance / صندوق سرمایه گذاری Mutual Fund

44-46758

679

استفاده از ژنراتور بادی دو سو تغذیه (DFIG) برای میراسازی نوسانات بین ناحیه ای در شبکه های قدرت Control of DFIG-Based Wind Generation to Improve Inter-area Oscillation Damping

ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / نوسان های مد بین - ناحیه ای Inter-Area Mode Oscillations / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل کننده میرایی Damping Controller / پایداری سیستم قدرت Power System Stability

05-46842

680

ردیابی و پایدارسازی سیستم های خطی گوسی بر روی کانال مخابراتی گوسی مجهز به فیدبک مخابراتی Tracking and Stability of Linear Gaussian Systems over AWGN Channel with Feedback Channel

ردیابی Tracking / پایدارسازی Stabilization / کانال های گوسی با نویز جمع شونده Additive With Guassian Noise (AWGN)Channels / تخمین زننده گوسی خطی Linear Gussian Estimator / پس خورد مخابراتی Channel Feedback

05-46757

681

استدلال برپایه مدل در پرتو تبیین گیری از مدل Model-Based Reasoning Based on Giere’s Explanation of Model

استدلال مبتنی بر مدل Model-Based Reasoning / تبیین نظریه های علمی مدل محور Model-Based Account of Scientific Theories / نظریه گیری Giere's Theory / نظریه نرسسیان Nersessian Theory

42-46756

682

تحلیل تنش در ناحیه ی لایهی مرزی ورقهای چندلای متقارن تحت پیچش Inter-Laminar Stress Analysis in Boundary Layer Region of Symmetrically Laminated Plates Under Torsion

تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / نظریه لایه ای Layerwise Theory / لایه مرزی Boundary Layer / نظریه تک لایه معادل Equivalent Single Layer Theory / ورق های لایه ای متقارن Symmetrically Laminated

08-46759

683

مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه های زیرساخت ایران: مدیریت ریسک های قراردادی Public-Private-Partnership in Infrastructure Projects in Iran: Management of Contractual Risks

مدیریت خطرپذیری Risk Management / زیرساخت Infrasructure / روش اجرای پروژه Project Delivery Method / قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی Piblic-Private-Partnership Contracts

09-46760

684

پیش بینی بازه ی رتبه ی یک فرد در بازیابی خبرگان Predicting Expert Rank Range In Expert Retrieval

بازیابی اطلاعات Information Retrieval / مدل سازی موضوع Topic Modeling / بازیابی خبره Experd Retrieval / تخمین خبرگی Rank Estimation / پیشنهاددهنده خبره Rank Prediction / طبقه بندی موضوعی Topic Classification

19-46761

685

بررسی کشیدگی تک رشته DNA بر روی سطح تحت پتانسیل از روش شبیه سازی مونت کارلو Study Elongation of a Single Strend DNA on the Surface Under Potential Using Monte Carlo Simulation

حسگر زیستی Biosensor / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / تک رشته دی. ان. آ Single Strand DNA

03-46762

686

آشکارسازی و طبقه بندی تخلیه جزئی در ولتاژ فشار قوی مستقیم Detection and Classification of Partial Discharges in High Voltage DC

تخلیه جزئی Partial Discharge / تجهیزات فشارقوی High Voltage Equipment / مدل های عیب عایقی Insulation Defect Models / ولتاژ جریان مستقیم Direct Current Voltage

05-46763

687

بارائه مدلی جدید مبتنی بر اطلاعات زمینه ای جهت افزایش کیفیت سیستم های توصیه گر A Novel Context-Aware Model to Improve Quality of Recommender Systems

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / سیستم توصیه گر Recommender System / شبکه پیچیده Complex Network / اطلاعات مکانی Spatial Information / اطلاعات زمینه ای Context Information

19-46764

688

پیش بینی تاثیر عمل های جراحی بر اصلاح موقعیت مفصل کشککی رانی با استفاده از مدلسازی اسکلتی عضلانی بیمار محور Prediction of Surgical Procedures Effect on Mal-tracking Correction of Patello-femoral Joint Using Patient-specific Musculo-skeletal Modeling

عضلات چهارسررانی Quadriceps Muscles / مفصل کشککی ران Patellofemoral Joint / نرم افزار Anybody Anybody Software / زایده تیبیال Tibial Tubercle / مدل فرد محور Subject-Specific Model

08-46765

689

بررسی عملکرد روال های مدل سازی، کنترل و بهینه سازی سیستم های حاوی رخداد Performance Assessment of Modeling, Control and Optimization Techniques for Discrete Event System

مشاهده گر Observer / شبیه سازی گسسته پیشامد Discrete Event Simulation / سیستم ترکیبی Hybrid System / خودکارافزار ترکیبی Hybrid Automata / شناساگر انتقال Transition Detector / کنترل کننده خطی تعمیم یافته چندمدلی Multimodel Generalized Linear Controller

06-46766

690

ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی اتیلن با جرم مولکولی بسیار بالا(UHMWPE)/گرافن Preparation and Investigation the Properties of UHMWPE/Graphene Nanocomposites Via in Situ Polymerization Using Ziegler Natta Catalyst

نانوکامپوزیت Nanocomposite / گرافن Graphene / بسپارش درجا In-situ Polymerization / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا Ultra High Molecular Weigh Polyethylene (UHMWPE)

06-46768

691

محاسبه سطح پایدار مخارج جاری و کسری بودجه غیربهره ای غیرنفتی دولت در ایرانCalculating Sustainable Level of Government Expenditures and Non-Oil Primary Deficit in Iran

کشورهای صادرکننده نفت Oil Exporting Countries / پایداری مالی Fiscal Sustainability / قاعده ی مالی Fiscal Rule / استراتژی بهینه مالی Optimal Fiscal Strategy

44-46769

692

بررسی تأثیر تغییر شکل پلاستیک شدید با استفاده از فرآیند اکستروژن در کانال زاویه دار همسان بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ Mg-Zn An Investigation into the Effect Of Severe Plastic Deformation by Equal Channel Angular Extrusion (Ecae) Process on Mechanical and Microstructural Properties of a Mg-Zn Alloy

ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / پیرسختی Age Hardening / پرس در کانال زاویه دار همسان Equal Channel Angular Pressing (ECAP) / آلیاژ منیزیم حاوی سیلیسیم و کلسیم Magnesium Alloy with Silicon and Calcium

07-46771

693

مقابله با PAPR در سیستمهای OFDM به کمک روشهای حسگری فشرده Compressive Sensing PAPR Mitigation in OFDM Systems

تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد نوری Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / حسگری فشرده Compressive Sensing / نسبت پیک به میانگین توان Peak to Average Power Ratio / پردازش سیگنال تنک Sparse Signal Processing

05-46772

694

ساخت غشا همودیالیز بر پایه پلی سولفون Preparation of Hemodialysis Membrane on the Basis of Polysulfone

همودیالیز Hemodialysis / پلی سولفون Polysulphone / پروتئین ها Proteins / نانوذرات Nanoparticles / غشای الیاف توخالی Hollow Fiber Membrane / بیماریهای کلیه Kidney Diseases

06-46773

695

مطالعه رفتار جذبی 131I گازی بر روی نانومتخلخل های سیلیکاتی اصلاح شده با عناصر نقره، مس، روی و نیکل Study of 131I Adsorption Behavior on Nanoporous Silicates Modified with Elements of Ag, Cu, Zn, Ni

نانوذرات میان متخلخل ام. سی. ام - 41 MCM-41 Mesoporous Silica Nanoparticles / تلقیح مرطوب Wet Impergnation / زباله های هسته ای Nuclear Waste / نانومتخلخل سیلیکاتی Nanoporous Silica / عناصر سری دی D Element / جذب ید Iodine Adsorption / نانومتخلخل SBA-15 SBA-15 Nanoporous

06-46774

696

تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر خصوصیات درگ و انتقال حرارت در محلول های رقیق پلیمری Effect of tiO_2 Nanoparticles on Heat and Drag Properties of Dilute Polymer Solutions

پلیمرها Polymers / نانوسیال Nanofluid / کاهش درگ Drag Reduction / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / جریان آشفته Turbulent Flow / لوله مارپیچ Coiled Tube

57-46775

697

نقش اتلاف و اختلال جفت های چاهک و چشمه در مدل تپه شنی Effect of Dissipation and Perturbation in Sandpile Model

روش اغتشاشی Perturbation Method / خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality / اتلاف توده Bulk Dissipation / مدل تپه شنی Sand Pile Model

04-46776

698

بهینه سازی ساختار اتصالات چند لایه در یک تراشه با در نظر گرفتن جایگزین های جدید به جای مس Optimal Multi-Level Interconnect Architecture for GSI Using Novel Solutions Replacing Copper

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / اتصال دهنده Interconnect / نانونوارهای گرافن Graphene Nanoribbons / اثر مجاورت Proximity Effect / شبکه اتصالات چندلایه Multilevel Interconnects Network / اثر پوستی Skin Effect

05-46777

699

توسعه مدل برای ارزیابی پتانسیل ذخیره سازی هیدروژن در نانوساختارهای هیبریدیModel Development for the Evaluation of Hydrogen Storage Capacity in Hybrid Nanostructures

ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / مدل مونت کارلو MONTE CARLO MODEL / نانوساختار ترکیبی Hybrid Nanostructures / مدل کوانتمی QUANTUM MODEL

08-46778

700

بررسی کارایی محدودیت نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش Propensity Score Matching Price Limit Performance in Tehran Stock Exchange via Propensity Score Matching

دامنه مجاز نوسان Price Limit / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / فرابورس ایران Fara-Stock Exchange / میزان تمایل Property Score / وزن دهی معکوس احتمال Invers Probability Weighting

44-46

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

ساخت غشا پلی کربناتی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی در زیست راکتورهای غشایی Preparation of Polycarbonate Membrane for Industrial Wastewater Treatment in Membrane Bioreator

پلی کربنات Polycarbonate / شار بحرانی Critical Flux / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / تخریب غشا Membrane Fouling / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / غشای ترکیبی پلی کربنات - پلی یورتان Polycarbonate-Polyurethane Blending Membrane

06-46780

702

روش برنامه ریزی تصادفی برای مسئله ی تخصیص منبع و زمان بندی بیمارانStochastic Programming Approach for Resource Assignment and Patient Scheduling

برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای Two Stage Stochastic Programming / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / تخصیص منابع Resources Allocation / برنامه ریزی اتاق عمل Operaring Room Planning / الگوریتم ال شکل L-Shaped Algorithm / الگوریتم بهینه سازی جامعه آشفته Anarchic Society Optimization Algorithm / زمان بندی اتاق عمل Operating Room Scheduling

01-46781

703

مدل سازی عددی رفتار گهواره ای پی های سطحی تحت اثر بارگذاری سیکلی آهسته با توجه به در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه Numerical Modeling of Rocking Of Shallow Foundations Subjected to Slow Cyclic Loading with Consideration of Soil-Structure Interaction

بلند شدگی پی Foundation Uplift / اتلاف انرژی Energy Dissipation / برهم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / رفتار گهواره ای Rocking Behavior

09-46784

704

شبیه سازی عددی حوضچه های رسوب گذار به روش گردابه های بزرگ Numerical Simulation of Sedimentation Tanks Using the LES Model

حوضچه رسوب گذار Settling Tank / شبیه سازی عددی Numerical Simulation / شبیه سازی گردابه ای بزرگ Large Eddy Simulation (LES) / مدل جریان آشفته TURBULENCE MODEL

08-46785

705

تهیه و مطالعه خواص ریزساختاری و مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه Ni-TiO2 با روش رسوبدهی الکتروشیمیایی Preparation and Study of Microstructural and Mechanical Properties of Ni-Tio2 Based Nanocomposite by Electrochemical Deposition Method

خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / خوردگی Corrosion / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / دی اکسید تیتانیوم - نیکل Titanium Dioxide-Nickel

57-46786

706

ساخت نانوکامپوزیت هیدروژل پلی وینیل الکل با اکسید گرافن با استفاده از تابش گاماPreparation of Nanocomposites Based on Poly (Vinyl Alcohol)and Graphene Oxide Via Gamma Irradiation

هیدروژل Hydrogel / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / نانوکامپوزیت Nanocomposite / اکسید گرافن Graphene Oxide

06-46787

707

سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیزوری کمپلکس وانادیم (V) با شیف باز سه دندانه N`-[1-(2-هیدروکسی¬نفتیل)متیلن]-2-هیدروکسی بنزوهیدرازید Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of Vanadium(v) Complex with Tridentate Schiff Base Ligand N´-[1-(2-Hydroxynaphthyl) Methylene]-2-Hydroxy Benzohydrazide

شیف بازها Schiff Bases / اکسایش Oxidation / سولفوکسیدها Sulfoxides / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / کمپلکس دی اکسو وانادیم (V) Dioxo Vandium (V)Complex

03-46788

708

شبیه سازی تصادفی قاعده سیاست پولی در مدل اقتصاد کلان مبتنی بر چسبندگی قیمت ها برای اقتصاد ایران Stochastic Simulation of Monetary Policy Rule in a Macroeconomic Model Based on Price Rigidity for Iran Economy

شبیه سازی تصادفی Stochastic Simulation / معادله اویلر تولید Euler Equation for Output / قاعده سیاست پولی Monetary Policy Rule / مدل کنیزی جدید New Keynesian Model / مدل چسبندگی قیمت کالوو Calvo Price Riqidity Model / قاعده سیاست پولی تیلور Taylor Monetary Policy Rule / قاعده سیاست پولی مک کالم Mccallum Monetary Policy Rule

44-46789

709

طراحی نرم افزار تحلیل ارتعاشات پیچشی گیربکس ها Design Software for Torsional Vibration of Gearbox

ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / ماتریس انتقال TRANSFER MATRIX / لقی چرخ دنده Gear BackLash / پدیده رتل Rattle Phenomenon

08-46790

710

تحلیل پایداری تقویت کننده گسترده The Stability Analysis of Distributed Amplifier

پایدارسازی Stabilization / تحلیل پایداری Stability Analysis / پایداری نامشروط Unconditional Stability / پایداری داخلی Intrinsic Stability / تقویت کننده گسترده یکنواخت Uniform Distributed Amplifier / تقویت کننده گسترده غیریکنواخت Nonuniform Distributed Amplifier

05-46791

711

توسعه نرم افزاری جهت بازیابی طیف نوترونی Development of a Software for Rreconstruction of Neutron spectrum

نوترون ها Neatrons / طیف نوترون Neutron Spectra / مسأله معکوس Inverse problem / چشمه های نوترون Neutron Sourses

46-46792

712

تسریع بازسازی تصویر در تصویربرداری تشدید مغناطیسی Acceleration of Image Reconstruction on the Magnetic Resonance Imaging System

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / تصاویر پزشکی Medical Images / تسریع Acceleration / بازسازی تصویر Image Reconstruction / حسگری فشرده Compressive Sensing / نیم پویش Half Scan

46-46795

713

بررسی تجربی و تئوری تولید الکتریسیته از لوله ی حرارتی نوسانی Experimental and Analytical Investigation on Power Generation from Pulsating Heat Pipe

لوله حرارتی نوسانی Pulsating Heat Pipe / القای الکترومغناطیس Electromagnetic Induction / حرکت نوسانی Pitching Motion / جریان اسلاگ - پلاگ Slug-Plug Flow

08-46797

714

بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال فرو تحت تأثیر میدان مغناطیسی متغیر Experimental Investigation on Forced Convection Heat Transfer of Ferrofluids under an Alternating Magnetic Field

میدان مغناطیسی زمین Geomagnetic Field / افزایش انتقال حرارت Heat Transfer Enhancement / جابه جایی اجباری Forced Convection / محلول مغناطیسی Ferrofluid / انتقال حرارت Heat Transfer / انتقال حرارت جابه جایی اجباری Convective Forced Heat Transfer

08-46796

715

مدل سازی تغییر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن طی فرآیند ازدیاد برداشت توسط مواد فعال سطحی Modeling of Wettability Alteration During Enhanced Oil Recovery by Surfactants

مواد فعال سطحی کاتیونی Cationic Surfactant / تغییر تراوایی Wettability Alteration / تیتراسیون دوفازی Two-Phase Titration / مدل غیرجذبی درجه دو Secand Order Desorption Model

06-46799

716

کاهش مرتبه مدل بهبود یافته سیستم های خطی نامتغیر با زمان با استفاده از نامساوی های ماتریسی خطی Improved Model Order Reduction of LTI Systems with Using LMIs

نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / سیستم های خطی نامتغیر با زمان Linear Time Invarient Systems / کاهش مرتبه مدل Model Order Reduction / قید رتبه Rank Constraint

05-46800

717

بهینه سازی اقتصادی یک ایستگاه تقویت فشار گاز با توجه به ضریب بار و دسترس پذیری آن Economical Optimizing Natural Gas Compressor Station with Attitude of Enhancing Reliability & Availability

ایستگاه تقویت فشار گاز Gas Compressor Station / بهینه سازی Optimization / دسترس پذیری Availability / ضریب بار Load Factor / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش ساده Simplex Method

46-46801

718

بهبود مشخصات مهندسی قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک Improvement of Engineering Properties of Asphalt Binders Modified with Crumb Rubber

پودر لاستیک Crumb Rubber Modifier / گوگرد Sulfur / پودر لاستیک احیاشده Devulcanized Rubber / ساسوبیت Sasobit / ثبات ذخیره سازی Storage Stability / لزجت قیر اصلاح شده Modified Binder Viscosity

09-46802

719

مشخصه سازی نگاشت های جمعی روی حلقه هایی که ضرب های خاص مانند مشتق عمل می کنند Characterization of Additive Maps on Rings Behaving Like Derivations at Idempotent-Product Elements

فضاهای باناخ Banach Spaces / مشتق DERIVATIVES / حلقه های خودتوان Idempotent Rings / جبر Algebra / نگاشت های جمعی Additive Maps

02-46803

720

طراحی و ساخت شارژر خودرو برقی متصل به شبکه با بازده بالا و قابلیت اصلاح ضریب توان Design and Implementation of High Efficient Charger for Plug-in Hybrid Vehicles with Power Factor Correction Feature

تصحیح ضریب توان Power Factor Correction / کلیدزنی ولتاژ صفر (زد. وی. اس.) Zero Voltage Switching (ZVS) / کلیدزنی نرم Soft-Switching / کلید زنی در جریان صفر Zero-Current Switching (ZCS) / یکسو کننده بدون پل Bridgeless Boost Rectifier

05-46804

721

استفاده از پلیمر و نانوذرات جهت بهبود خواص قیر حاصل از تصفیه لجن اسیدیApplication of Polymer and Nanoparticles to Improve the Properties of Bitumen Derived From Acidic Sludge

قیر Bitumen / پلیمرها Polymers / نانوذرات Nanoparticles / لجن اسیدی Acidic Sludge

06-46805

722

مدل سازی عددی پدیده ی لختگی خون در اثر باریک شدگی رگ Numerical Modeling of Blood Coagulation in Stenosis

جریان خون Blood Flow / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) / تشکیل لخته Thrombosis Formation / باریک شدگی رگ Stenosis

08-46806

723

بررسی سینتیک پیرسختی فولاد ضدزنگ مقاوم در برابر حرارت An Investigation Into the Aging Kinetics of a Heat Resistant Stainless Steel

خواص مکانیکی Mechanical Properties / فولاد مقاوم به حرارت Heat Resistant Steel / آزمون پانچ برشی Shear Punch Test / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / سینتیک پیرسرمایشی Quench Aging Kinetics

07-46807

724

تاثیر خریدهای اینترنتی بر سفرهای درون شهری: مورد پژوهی دانشجویان شهر تهرانThe Influence Of E-shopping on Shopping Trips Case Study of Students of Tehran

مدل سازی معادله های ساختاری Structural Equations Modeling / خرید الکترونیکی Electronic Shopping / سفرهای خرید Shopping Trips

09-46808

725

زمان بندی پرستاران بخش اورژانس یک بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران با استفاده از شبیه سازی و الگوریتم ژنتیک Nurse Scheduling of an Emergency Department in Order to Decreasing Patients Waiting Time Using Simulation and Genetic Algorithm

بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زمان بندی شیفت کاری پرستاران Nurses Scheduling Problem / زمان انتظار بیماران Patient Waiting Time

01-46809

726

مدل سازی و شبیه سازی سیستم بازیابی گازهای فلر با استفاده از کمپرسورهای حلقه مایع Process Modeling of Liquid-Ring Compressor for Flare Gas Recovery

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / شیرین سازی گاز Gas Sweetening / بازیافت گازهای مشعل Flare Gas Recovery / جریان دوفاز گاز - مایع Gas-Liquid Two Phase Flow / تراکم ساز حلقه - مایع Liquid-ring Compressor

06-46810

727

کنترل هوشمند عفونت HIV-1 Control of Hiv-1 Infection Using Artificial Intelligence Methods

شبکه عصبی Neural Network / مشاهده گر تطبیقی ADAPTIVE OBSERVER / آلودگی اچ. آی. وی HIV Infection / درمان ضد ویروسی Antiretrovival Therapy / سیستم غیرخطی نامعلوم Unknown Nonlinear System

06-46811

728

مطالعه سد های واکنشی نفوذپذیر ساخته شده از نانو ذرات آهن برای تصفیه درجای آب زیرزمینی The Study of Permeable Reactive Barriers Made of Nano Zero Valent Iron, for In-situ Groundwater Remediation

آب زیرزمینی Groundwater / تصفیه درجا Insitu Remedeation / نانوآهن صفرظرفیتی Nano Zero Valent Iron (NZVI)Particle / سدهای واکنشی نفوذپذیر Permeable Reactive Barriers / ترکیب های دوفلزی Bimetallic Components

53-46812

729

نرخ سود تسهیلات مبادله ای و بهره وری متوسط سرمایه در اقتصاد ایران The Interest Rate of “Transactional Loans” and Average Productivity of Capital in Iran’s Economy

اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / نرخ سود تسهیلات مبادله ای Transactional Loans Interset Rate / بهره وری متوسط سرمایه Capital Average Productivity / نکول داوطلبانه Strategic Default

44-46813

730

مدل سازی ریاضی راکتور بستر سیال برای فرایند هیدروژن زدایی اکسایشی پروپانMathematical Modeling of Fluidized-Bed Reactor for Dehydrogenation of Propane (ODHP)

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / هیدروژن زدایی اکسایشی Oxidative Dehydrogenation / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor / پروپان Propane

06-46814

731

بهبود لایه انتقال در شبکه های رادیوشناختی Improving the Performance of Transport Layer Protocols in Cognitive Radio Networks

شبکه های بی سیم Wireless Networks / رادیوی شناختی Cognitive Radio / پنجره ازدحام قرارداد کنترل انتقال Transmission Control Protocol (TCP)Congestion Window / قرارداد کنترل انتقال Transmission Control Protocol (TCP) / لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer

19-46816

732

تخمین بهره وری بخش صنعت ایران Estimation Productivity of Iran’s Industry

روش های پارامتری Parametric Methods / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / بخش صنعت Plant Level Industry / تابع تولید Production Function / تخمین بهره وری Productivity Estimation

44-46817

733

بررسی تجربی اثر رطوبت بر اکسایش کامل تولوئن در هوا با نانو کاتالیست مس بر پایه آلومینا Effect of Relative Humidity on Catalytic Combustion of Toluene over Nano Copper Based Catalysts with Nano Alumina Supports

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / تولوئن Toluene / سنتز نانوگاما آلومینا Nanogamma Alumina Synthesis / نانوکاتالیزور اکسید مس Nanocopper Oxide Catalyst / کاتالیزورهای دوفلزی اکسید مس Copper Oxide Bimetallic Catalysts / تاثیر رطوبت Moisture Impact

06-46818

734

طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی برای حذف ترکیبات آلی فرار از هوا Design and Synthesis of Supported Metal Oxide Catalysts on Activated Carbon for Removal of VOCs from Air

تولوئن Toluene / سیکلوهگزان Cyclohexane / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / کربن فعال Activated Carbon / اکسید مس Copper Oxide / اکسید کبالت Cobalt Oxide / روش ته نشینی - رسوب دهی ناهمگن Heterogenous Deposition-Precipitation Method

06-46820

735

شبیه سازی دینامیک مولکولی مهار پروتئین آمیلوئیدبتا (Aβ) به منظور درمان بیماری آلزایمر Molecular Dynamics Simulation of Aβ42 Neurotoxicity Inhibition in Order to Alzheimer’s Disease Treatment

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / آلزایمر Alzheimer / مهارکننده های آمیلوییدی Amyloid Inhibitors / داکینگ Docking

08-46821

736

شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی نانو تشدیدگر Molecular Dynamics Simulation of the Dynamic Behavior of Nanoresonators

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانوسیم Nanowire / ارتعاش Vibration / اثر اندازه Size Effect / فرکانس طبیعی Natural Frequency / سیستم نانوالکترومکانیکی Nanoelectromechanical Syestem (NEMS) / نانوتشدیدگر Nanoresonator

08-46822

737

ناهم خوانی کوانتومی، آماده سازی حالت از راه دور و آماده سازی درهم تنیدگی از راه دور Topic Quantum discord, Remote State Preparation and Remote Entanglement Preparation

همبستگی کوانتومی Quantum Correlation / درهم تنیدگی Entanglement / ناسازگاری کوانتومی Quantum Discord / انتقال حالت کوانتومی از راه دور Remote State Preparation / توزیع درهم تنیدگی از راه دور Remote Entanglememt Preparation

04-46824

738

امکان سنجی تخمین ویسکوزیته خون در فضای مویرگی با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته ای Feasibility Study of Capillary Blood Viscosity Estimation using MRI

شبکه مویرگی Capillary Network / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / پخشیدگی Diffusion / پرفیوژن Perfusion / ویسکوزیته ظاهری خون Blood Apparent Viscosity

46-46826

739

بازنمایی آوایی عناصر آهنگ در زبان فارسی Phonetics of Persian Intonation

اندازه شدت Intensity Measure / تکیه واژگانی Phrase Accent / تکیه زیر و بمی Pitch Accent / نواخت گروه Boundary Tone / آزمون ادراکی Perceptual Test / پایه فرکانسی Fundamental Frequency

31-46827

740

بازنمایی آوایی تکیه در صورت کلمه های فارسی Phonetic Representation of Pitch Accent in Persian Words

متون فارسی PERSIAN TEXTS / تکیه زیر و بمی Pitch Accent / صورت کلمه Wordform / تک واژه تصریفی Inflectional Morpheme / واژه بست Elitic / پایه فرکانسی Fundamental Frequency

31-46828

741

سنتز و بررسی خواص پوشش Cr2O3 به روش سل ژل بر روی زیرلایه های فولادی و شیشه ای Investigation and Fabrication of Cr2O3 Thin Film Coating on Soda Lime and Low Carbon Steel Substrate

مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / خواص نوری Optical Properties / بررسی توپوگرافی سطح Surface Topography Study / پوشش اکسید کروم Chromium Oxide Coating / بهبود چسبندگی Cohesive Improvement

07-46829

742

طراحی و ساخت کامپوزیت PE/W/LiF جهت حفاظت در میدانهای آمیخته نوترون و گاماDesign and Construction of PE/W/LiF Composites as the Shield of Neutron-gamma in Mixed Fields

کامپوزیت Composite / حفاظ سازی نوترون Neutron Shielding / حفاظ سازی گاما Gamma Shielding / حفاظ های کامپوزیتی Composite Shields

46-46830

743

طراحی شبکه زنجیره تامین یکپارچه با در نظر گرفتن کالاهای از مد افتادنی Integrated Supply Chain Network Design in Time-Sensitive Products

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زنجیره تامین یکپارچه Integrated Supply Chain / طراحی شبکه زنجیره عرضه Supply Chain Network Design / کالاهای از مد افتادنی Time Sensitive Products / از رده خارج کردن Phase-Out Model

01-46831

744

مدل ماکروسکوپی خواص ویسکو - الاستوپلاستیک بتن آسفالتی با استفاده از مشخصات میکرومکانیکی Microstructure-Based Visco-Elastoplastic Continuum Model of Asphalt Concrete

ناهمسانگردی Anisotropy / مدل عملکرد FUNCTION MODEL / پردازش تصویر Image Processing / بتن آسفالتی Asphalt Concrete / ساختمان سنگدانه Aggregate Structure

09-46832

745

تعیین پارامترهای پاشش سوخت برای بهینه سازی مصرف سوخت و تولید آلایندگی در موتورهای پاشش مستقیم بنزینی Fuel Injection Parameters Optimisation to Obtain High Fuel Economy and Low Engine Emissions in a Gasoline Direct Injection Engine

موتور پاشش مستقیم بنزینی Gasoline Direct Injection Engine / انژکتور چندراهه Multihole Injector / احتراق مخلوط همگن Homogenous Mixture Combustion / احتراق لایه ای مخلوط Stratified Mixture Combustion / روش هدایت شده توسط اسپری Spray Guided Method

08-46833

746

بررسی آزمایشگاهی سکوی پایه کششی ستاره دریایی در امواج Model Test to Evaluate Behavior of Seastar Platform in Waves

سکوی پایه کششی Tension Leg Platform / امواج منظم Regular Waves / تست مدل Model Test / نیروی خطوط مهار Mooring Lines Force / سکوی ستاره دریایی Sea Star Platform

08-46834

747

تحلیل کامل آنتن دیسک فریتی در محدوده نفوذپذیری منفی Full Analysis Antenna Ferrite Disk in Range of Negative Permeability

مواد ژیروتروپیک Gyrotropic Materials / تانسور نفوذپذیری مغناطیسی Magnetic Permeability Tensor / آنتن با قطبش دایروی Antenna with Circular Polarization

05-46835

748

ساخت و مشخصه یابی شبکه نانولوله های کربنی الگوداده شده بر روی ویفر سیلیکون با استفاده از دستگاه PECVD Fabrication and Characterization of Patterned Carbon Nanotubes Network on the Silicon Wafer, by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / لیتوگرافی LITHOGRAPHY / کاتالیزور Catalyst / رسوب بخار شیمیایی با پلاسما Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) / ماسک فوتورزیست Photoresist Mask / کند و پاش Sputtering / زدایش شیمیایی Chemical Etching / پخت پلاسما Plasma Annealing

05-46836

749

شبیه سازی عددی و مطالعه آزمایشگاهی رفتار مراحل سه گانه خزشی بتن آسفالتی Discrete Element Simulation of Creep Behavior in Asphalt Mixtures

تحلیل اجزای مجزا Discrete Element Method / ماستیک Mastic / رفتار خزشی Creep Behavior / رفتار ویسکوالاستیک Viscoelastic Behavior / بتن آسفالتی Asphalt Concrete

09-46837

750

بهبود روش های مسیریابی مبتنی بر اطلاعات زمینه در شبکه های فرصت طلبImprovement of Context-Based Routing Aproaches in Opportunistic Networks

مسیریابی ROUTING / شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / شبکه های فرصت طلب Opportunistic Networks / اطلاعات زمینه ای Context Information

19-46838

751

روش طبقه بندی سدهای موجود بر اساس عملکرد و سطح ایمنی A Method for Classification of Existing Dams Based on Level of Safety and Performance

ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / کاهش عمر Loss of Life / مدیریت خطرپذیری Risk Management / ایمنی سدها Dams Safety / طبقه بندی سدها Dams Classification / خطرپذیری اجتماعی Risk Management

09-46839

752

پاسخ لرزه ای قاب ساده با مهاربندهای کمانش تاب نایکسان در آرایش هشتی و ستون وار زیپر Seismic Response of Zipper Inverted-V Braced Frame with Unequal Buckling-Restrained Braces

بادبند هشتی Inverted-V-Bracing / آرایش مهاربندی کمانش ناپذیر Buckliny-Restrained Braces (BRB)Arrangment / قاب مهاربندی همگرا Concentrically Braced Frame / عضو هم بند Zipper Column / نسبت مقاومت Strength Ratio

19-46840

753

حذف ازت در راکتور بستر ثابت با استفاده از فرایند لودزاک - اتینگر اصلاح شده(MLE)Azote Removal in Submerged Fixed Bed Reactor by Modified Ludzack-Ettinger (MLE)Process

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / نیترات سازی Nitrification / نیترات زدایی Denitrification / فرایند لودزاک - اتینگر اصلاح شده Modified Ludzack-Ettinger (MLF)Process / واکنشگاه بستر ثابت مستغرق Submersible Fixed Bed Reactor

06-46841

754

شبیه سازی کیفی جریان سیال در مخزن با استفاده از منطق فازی Qualitative Simulation of Fluid Flow in Reservoir Using Fuzzy Logic

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / شبیه سازی کیفی Quality Simulation / منطق فازی Fuzzy Logic / جریان سیال Fluid Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA

06-46844

755

ساخت غشای نانوفیبر پلیمری جهت کاربرد در تصفیه پساب Preparation and Characterization of Electrospun Nanofiberous Membranes for Wastewater Treatment

الکتروریسی Electrospinning / غشاها Membranes / نانوالیاف Nanofiber / غشای ریزصاف کردن Microfiltration Membrane / پلی اکریلونیتریل Polyacrylonitrile

06-46689

756

ساخت اکسید گرافین و بررسی خواص فلورسانس آن Synthesis of Graphene Oxide and Study of its Fluorescence Properties

گرافین Graphine / نانوساختار Nanostructure / پلی اتیلن - گرافن Polyethylene-Graphene / فلوئورسانس Fluorescence

04-46845

757

یک روش ترکیبی از پروتکل های مسیریابی مبتنی بر اطلاعات زمینه و خصوصیات اجتماعی گره برای شبکه های فرصت طلب A Combined Method of Context-based and Social-based Routing Protocols for Opportunistic Networks

مسیریابی ROUTING / الگوریتم آگاه از محل Location Aware Algorithm / شبکه های فرصت طلب Opportunistic Networks / مسیر یابی مبتنی بر اطلاعات زمینه Context-Based Routing / مسیریابی مبتنی بر خصوصیات اجتماعی Social-Based Routing / الگوریتم آگاه از محتوا Content Aware Algorithm

19-46846

758

الکتروریسی نانوالیاف هسته - پوسته برای استخراج و تعیین باقیمانده آفت کش ها در محیط های آبی Electrospinning of Core-shell Nanofibers for Extraction and Determination of Pesticide Residues from Aquatic Media

استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction / پلی پیرول Polypyrrole / پلی وینیل پیرولیدون Polyvinylpyrolidon / تری آزین ها Triazins / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / الکتروریسی Electrospinning / نانوالیاف توخالی Hollow Nanofiber

03-46847

759

بررسی آسیب پذیری لرزه ای دیوار های آجری با استفاده از پردازش سیگنال Seismic Vulnerability Assessment of Masonry Walls by Signal Processing

تبدیل موجک Wavelet Transform / شناسایی سیستم System Identification / تشخیص آسیب Damage Identification / دیوار آجری Masonry Wall / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability

09-46848

760

معیاری نوین جهت ارزیابی سیستم های توصیه گر A Novel Metric for Evaluation of Recommender Systems

سیستم توصیه گر Recommender System / دقت Accuracy / تازگی Freshness / پوشش Coverage / تنوع در سیستم توصیه گر Diversity Recommender System / فیلتر همکارانه Collaborative Filtering / معیارهای ارزیابی Evaluation Metrics

19-46849

761

بررسی دینامیک گردشاره ها در نمودار فاز دما - میدان ابررساناهای دمای بالای اکسید مسی Vortex Dynamics in Magnetic Phase Diagram of High Tc Cuprate Oxides

ابررسانای دمای بالا High Temperature Superconductor / گرداب (فیزیک) VORTEX / فضای فاز Phase Diagram / حالت مخلوط Mixed State

04-46850

762

کاربرد گرافن اکسید مغناطیسی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولوز اصلاح شده به عنوان نانوجاذب جهت جذب رنگینه Application of Magnetic Grapheme Oxide Coated by Modified Carboxymethyl Cellulose as a Nanoadsorbent to Dye Removal

کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / رنگینه Dye / نانوصفحات گرافن اکسید مغناطیسی Magnetic Graphene Oxide Nano-Sheets / نانوجاذب Nanoadsorbent

03-46851

763

بهینه سازی سیستم بازیابی انرژی گرمایی و استخراج آب از جریان گازهای حاصل از احتراق خروجی از دودکش یک دستگاه بویلر گازی Optimization of Heat Recovery and Water Capture System from Boiler Flue Gas

بهینه سازی Optimization / استخراج آب Water Extraction / گاز احتراق Flue Gas / انرژی حرارتی Heat Energy / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS

46-46852

764

تحلیل دینامیکی و ارتعاشاتی میکروآینه های ساخته شده از مواد مدرج تابعی Dynamic and Vibration Analysis of Micro-Mirrors Made of FGM

تحریک الکترواستاتیکی Electrostatic Actuation / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / میکروآینه پیچشی الکترواستاتیکی Torsional Electrostatical Micromirror / ریزآینه ها Micromirrors

08-46853

765

تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت های کوپلیمر پروپیلن – اتیلن گرافن Preparation and Property Investigation of Propylene- Ethylene Copolymer Graphene Nano Composites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / هم بسپارش Copolymerization / اکسید گرافن Graphene Oxide / پروپیلن Propylene / هم بسپار پروپیلن اتیلن Propylene Ethylen Copolymer

06-46854

766

مدل سازی سلسله مراتبی ساختارهای کربنی با استفاده از تابع پتانسیل ترشفMultiscale Modeling of Carbon Nano Structures Using Tersoff Potential Function

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / گرافین Graphine / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / مدل سازی مولکولی Molecular Modeling / تابع پتانسیل ترشف Tersoff Potential Function

53-46855

767

مازاد تحصیلات و اثر آن بر دریافتی نیروی کار در ایران Over Education and Its Wage Consequences in the Labor Market of Iran

معادله درآمد مینسر Mincer Earning Function / سال های تحصیل Schooling Years / عدم تطبیق Miss-Match / مازاد تحصیلات Over-Education / کسری تحصیلات Under-Education / دریافتی Earnings

44-46856

768

تحلیل دینامیکی و آزمایشگاهی سکوی اسپار Dynamic and Experimental Analysis of Spar Platforn

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مدل سازی تجربی Experimental Modeling / سکوی شناور اسپاربوی Spar Buoy Floatinf Platform / مهار جانبی Lateral Rein

08-46857

769

طراحی و ساخت نانوکامپوزیت وسط فومی - دورفشرده آلیاژ Ti-6Al-4V با پوشش هیدروکسی آپاتیت نانوساختار Design and Manufacture of Nanostructured Hydroxyapatite coated Foamy core@compact Shell Ti-6Al-4V Nanocomposite

آندکاری Anodizing / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / قطبش Polarization / مقاومت به خراش Scratch Rsistance / آزمون زیستی In-Vitro / آلیاژ تیتان با 6 درصد آلومینیوم - 4 درصد وانادیم Titanium Alloy 6AL-4V

07-46858

770

بازنگری مسیرهای بوهمی در اتم هیدروژن و امکان تعمیم آن به سیستم های بزرگReconsideration of Bohmian Trajectories in Hydrogen Atom and its Possible Extension to Macro-systems

مسیرهای بوهمی Bohmian Trajectories / اتم هیدروژن Hydrogen Atom / سیستم های بزرگ Macrosystems

03-46859

771

ارائه روشی جهت اخذ تصمیمات معماری نرم افزار در محیط های همکارانه Towards a Method to Architectural Decision Making in Collaborative Environments

معماری نرم افزار Software Architecture / مدیریت دانش Knowledge Management / تصمیم گیری معماری Architecture Decision Making / محیط های همکارانه Collaborative Environments

19-46861

772

بررسی خواص پوشش کامپوزیتی با زمینه Al2O3 ایجاد شده از روش آندایزینگ سخت به همراه نانوذرات ZrO2 A Study on Properties of Composite Coating with Al2O3 Base Prepared by Hard Anodizing with ZrO2 Nanoparticles

زیرکونیا Zirconia / پوشش مرکب Composite Coating / آندکاری Anodizing

07-46862

773

اندازه گیری فشارخون با استفاده از زمان انتقال پالس Blood Pressure Measurement by using Pulse Transit Time

زمان انتقال پالس Pulse Transit Time (PTT) / سرعت موج پالس Pulse Wave Velosity / اندازه گیری فشار خون Blood Pressure Measurement

05-46863

774

بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره تأمین بالادستی نفت Strategic Requirements of Petroleum Upstream Supply Chain Management

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / نیازمندی های استراتژیک Strategic Requirements / زنجیره تامین بالادستی نفت Petroleum Upstream Supply Chain / تحلیل همبستگی Balanced Scorecard

01-46864

775

تطبیق دامنه بدون ناظر از طریق یادگیری بازنمایی Unsupervised Domain Adaptation via Representation Learning

تشخیص شی Object Detection / یادگیری بدون نظارت Unsupervised Learning / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / تطبیق دامنه Domain Adaptation / یادگیری بازنمایی Representation Learning / دامنه منبع Source Domain / دامنه هدف Target Domain

19-46865

776

تعیین میزان مشارکت خاک در پاسخ سیستم های خاک و سازه با استفاده از داده های ثبت شده در زلزله های کوچک مقیاس Evaluation of Soil Contribution to Seismic Response of Soil-Structure Systems Using Recorded Data During Small-scale Earthquakes

شناسایی سیستم System Identification / برهم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction / مدل رفتاری برشی - خمشی Shear-Bending Behavioral Model / پاسخ لرزه ای شتاب Seismic Acceleration Response

09-46866

777

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی نقطهای فولاد کمکربن به ورق آلومینیم آلیاژ 5083Friction Stir Spot Welding of Al-5083 and St-12 Alloy Sheets

ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / فولاد اس. تی. 12 St-12 Steel / آلیاژ آلومینیوم 5083 Aluminum Alloy 5083 / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی - نقطه ای Friction Stir Spot Welding / استحکام کششی - برشی Tensile-shear Strength

07-46867

778

شبیه سازی تغلیظ ادرار در کلیه Simulation of the Urinary Concentration Mechanism

شبیه سازی Simulation / کلیه Kidney / مکانیزم تغلیظ ادرار Urine Concentrating Mechanism / مدولای خارجی Outer Medulla / مدولای داخلی Inner Medulla

06-46869

779

شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تأثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به دریاچه با نگاه حوضه ی آبریز (مطالعه ی موردی: دریاچه ی مصنوعی چیتگر) Simulation of Phosphorus in Urban Lakes and the Impact of Structural and Management Measures on Phosphorus Loading (Case Study: Chitgar Artificial Lake)

تغذیه گرایی Eutrophication / حوضه آبریز کن (تهران) Kan Basin Reservoir / مدلسازی فسفر Phosphorus Modeling / دریاچه مصنوعی چیتگر Chitgar Artificial Lake

09-46870

780

شبیه سازی و بهینه سازی فرایند لایه نشانی شیمیایی بخار به کمک دینامیک سیالات محاسباتی Simulation and Optimization of CVD based on CFD

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / پدیده های انتقال Transport Phenomena / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD)

06-46871

781

توسعه و کاربرد ماتریس ضرایب انتشار منابع متحرک شهر تهران در مدل عددی پراکنش آلایندگی هوا WRF/CAMx Development and Application of Mobile Source Emission Factor Matrix for Use in Wrf/Camx Air Dispersion Model of Tehran

آلودگی هوا Air Pollution / منبع متحرک Mobile Source / مدل سازی انتشار Sparse Matrix Operator Kernel Emissions (SMOKE)Modeling / مدل بررسی کیفیت هوا CAMx Comprehensive Air-Quality Model with Extensions (CAMx) / سیستم مدل سازی پژوهش و پیش بینی هواشناسی Weather Research and Forecasting (WRF)Modeling System / مدل MOVES Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES)

08-46872

782

بررسی پوشش رنگ ضد رسوب دریایی بر روی فولاد Investigation of Antifouling Coating Paint on Steel

رزین اپوکسی Epoxy Resin / مواد اکریلیک Acrylic Materials / رسوب های زیستی Biofouling / پوشش رنگ ضد خزه Anti-Moss Coating Paint / زیست کش اکسید مس Copper Oxide Biocide

07-46873

783

مدیریت روندهای سفر پس از وقوع زلزله های شدید Traffic Management Immediately after a Severe Earthquake

زلزله Earthquake / مدیریت بحران Disaster Management / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / ماتریس تقاضای سفر Trip Demand Matrix (OD Matrix) / هدف سفر Trip Purpose / عملیات کمک رسانی Relief Operations

09-46874

784

درآمدی بر رایانش کوانتومی توپولوژیک از دید تئوری رسته Introduction to Categorical Aspects of Topological Quantum Computation

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / آنیون Anyon / نظم توپولوژیکی Topological Order / نظریه رسته ها Category Theory / رسته ی منوییدی MOnoidal Category / رایانش کوانتومی توپولوژیکی Topological Quantum Computation / فضای ترکیب Fusion Space / مدل فیبوناچی Fibonacci Anyon / گروه گیسو Braid Group

01-46875

785

تولید پوشش نانوکامپوزیتی مس - کبالت/کاربید تنگستن، بر روی زیرلایه مس خالص به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی Copper-cobalt/Tungsten Carbide Nano-composite Coatings Deposited on Pure Copper Substrate by Electrochemical Deposition

پوشش Coverage / نانوکامپوزیت Nanocomposite / مس COPPER / کبالت Cobalt / کاربید تنگستن Tungsten Carbide / نهشت برقی Electrodeposition

07-46876

786

ماشین کاری کامپوزیت های پایه فلزی به روش التراسونیک Ultrasonic Assisted Machining of Metal Matrix Composites

تراشکاری Machining / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC) / روش اجزای محدود Finite Element Method / ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration

08-46877

787

امکان سنجی فنی اقتصادی استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی - خورشیدی در ایران Technical and Economical Feasibility Study of Using Solar Assisted Ground Source Heat Pumps in Iran

مدل اقتصادی Economy Model / انرژی های نو New Energies / انرژی خورشیدی Solar Energy / امکان سنجی Feasibility Study / پمپ حرارتی زمین گرمایی Grounad Source Heat Pump / پمپ حرارتی ترکیبی Hybrid Heat Pump

46-46878

788

تحلیل نفوذپذیری، بازتاب و پراش امواج آکوستیکی در بافت های نرم Analysis of Acoustic Wave Interaction in Soft Tissues (Penetration, Reflection and Dispersion)

نفوذپذیری Permeability / بازتاب Echo Sounding / پراش Scattering / نسوج نرم Soft Tissues / امواج آکوستیک Acoustic waves

08-46879

789

شبیه سازی و تسریع بازسازی تصویر یک سیستم تصویربرداری PET نوعی با استفاده از پردازنده گرافیکی Simulation and Acceleration of Image Reconstruction for a Typical PET Imaging System Using GPU

بازسازی تصویر Image Reconstruction / برش نگاری با نشر پوزیترون Positron Emission Tomography (PET) / پردازنده گرافیکی Graphic Processing / پلاتفرم کودا Computed Unified Device Architecture (CUDA)Platform / نرم افزار گیت Geant4 Application for Tomographic (GATE)Emission / بیشینه سازی امید ریاضی برای بیشینه درست نمایی Maximum Likelihood-Expectation Maximization (MLEM)

46-46880

790

توسعه مدل آناتومیک المان محدود برای شبیه سازی رگ به رگی مچ پا و تحلیل عددی نیرو در لیگامان ها Development of a Anatomical Finite Element Model for Ankle Sprain and Rehabilitation Exercise Simulation and Numerical Analysis of Tension in Ligament

لیگامان ها Ligaments / مدل های بیومکانیکی Biomechanical Models / مفصل مچ Ankle Joint / روش اجزای محدود Finite Element Method / توزیع تنش Stress Distribution / رگ به رگی مچ پا Ankle Sprain

08-46881

791

بررسی عملکرد میراگر های جرمی تنظیم شده غیرمتعارف طراحی شده با الگوریتم ترکیبی ژنتیک و جستجو الگویی در سازه هایی با رفتار غیر خطی The Performance of Unconventional Tuned Mass Dampers Designed by Hybrid Genetic Algorithm & Pattern Search in Structures with Nonlinear Behavior

بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / کنترل سازه Structural Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / الگوریتم جستجوی الگویی Pattern Search Algorithm / احتمال فراگذاشت Exceedance probability

09-46882

792

شناسایی آسیب در سازه با استفاده از حساسیت مولفه های اصلی تابع پاسخ فرکانسی Determining Location and Estimating Severity of Damage Using Sensitivities of Principal Components of Frequency Response Functions

تجزیه مقادیر تکین Singular Value Decomposition (SVD) / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / شناسایی خسارت Damage Detection / پاسخ فرکانسی Frequency Response / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تابع حساسیت Sensitivity Function

09-46883

793

تعیین استراتژی بهینه ی تعمیراتی تجهیزات پست های انتقال با تکیه بر رویکرد تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور Optimum Maintenance Strategy of Transmission Substations Equipment Incorporating Reliability Centered Maintenance

قابلیت اطمینان Reliability / سیستم انتقال قدرت Power Transmission System / نگهداری و تعمیر پایایی محور Reliability Centered Maintenance / پست انتقال Transmission Substation

05-46885

794

تصحیح خطای کوانتومی و رایانش کوانتومی تحمل پذیر در برابر اشکال Quantum Error Correction and Fault-Tolerant Quantum Computation

نظریه کدگذاری کوانتومی Quantum Coding Theory / روش های تصحیح خطای کوانتومی تحمل پذیری خطا Fault-tolerant Quantum Error Correction Methods / رایانش کوانتومی تحمل پذیری خطا Fault-tolerant Quantum Computation / بررسی گجت های نویزدار Noisy Gadgets Analysis / مدل نویز مارکوفی Markovian Noise Model / حد آستانی دقت کوانتومی Quantum Accuracy Threshold / مدل نویز موضعی Local Noise Model

04-46886

795

تأثیر نحوه مدل سازی میرایی ماده در خاک و سازه بر پاسخ سیستم های خاک - سازه The Effect of Material Damping Modeling in Soil and Structure on the Response of Soil-Structure Systems

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / میرایی تابشی Radiation Damping / مدل های میرایی Damping Models / میرایی ماده Material Damping

09-46887

796

بررسی کار سختی فولادهای سه فازی فریتی - مارتنزیتی - بینایتی Investigation of Work Hardening of Triple Phase Ferrite-martensite-bainite
Steels

فولاد سه فازی Triple Phase Steel / کار سختی Work Hardening / خواص کششی Tensile Properties / فرایند نورد Rolling Process

07-46889

797

طراحی مکانیزم سه بعدی پیش بینی کننده ی پاسچر بالاتنه ی انسان در باربرداری استاتیکی در وضعیت ایستاده Development of 3D Upper Body Posture Prediction Model for Static Lifting at Standing Posture

حرکت شناسی معکوس Inverse Kinematics / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / موقعیت بدن Posture / باربرداری Lifting / پیش بینی موقعیت بدن Posture Prediction / باربرداری استاتیک Static Lifting

08-46890

798

بهینه سازی مصرف انرژی در خانه هوشمند Energy Management Optimization in Samart Home

مدل سازی تصادفی Stochastic Modeling / صفحه خورشیدی Solar Panel / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / خانه هوشمند Smart Home / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization

46-46891

799

ارائه روشی جهت مدیریت تغییرات پویا در خط تولید نرم افزار بر اساس الگوهای تغییراتTowards a Method for The Management of Dynamic Changes in Software Product Line Based on Change Patterns

خط تولید نرم افزار Software Product Line / الگوی تغییرات Changes Pattern / خط تولید پویای نرم افزار Dynamic Software Product Line / تغییرات خط تولید نرم افزار Software Product Line Evolution / مدیریت تغییرات پویا Dynamic Change Management

19-46892

800

تحلیل نقاط تعادل در بازی های اقتصادی Analysis of Equilibrium Points in Economic Games

بهینه سازی Optimization / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point / بازی استکلبرگ Stackelberg Game / نظریه بازی GAME THEORY / مدل جانمایی - تخصیص Location-Allocation Model / بازی های اقتصادی Financial Games / مساله پی - میانه p-Medianx Problem

19-4689

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

ابزاری برای تولید موارد آزمون از توصیف صوری برنامه ها A Tool For Generating Test Cases from Formal Specification of Programs

توصیف صوری Formal Specification / آزمایش نرم افزاری Software Testing / جریان کنترل Control Flow / زبان توصیف زد Z Specification Language / معیارهای پوشش Coverage Criterias / گراف جریان کنترلی Control Flow Graph / مورد آزمون Test Case

19-46894

802

حسگری طیف در شبکه های رادیو شناختی با استفاده از حسگری فشرده و نمونه برداری تصادفی Spectrum Sensing in Cognitive Radios Using Compressive Sensing and Random Sampling

رادیوی شناختی Cognitive Radio / حسگری فشرده Compressive Sensing / حسگری طیفی Spectrum Sensing / نمونه برداری تصادفی Random Sampling / ایستای تناوبی Cyclostationary / سیگنال تنک بلوکی Block Sparse Signal / حسگری مشارکتی متمرکز Centralized Cooperative Sensing

05-46895

803

طراحی، مدل سازی و تطبیق بین طبقه ای یک بعدی دینامیکی کمپرسور محوری - شعاعی Design and 1D Dynamic Modeling of an Axial-Centrifugal Compressor Matching

میکروتوربین Microturbine / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / تراکم ساز محوری Axial Compressor / طراحی کمپرسور محوری Axial Compressor Design / تراکم ساز گریز از مرکز محوری Axial-centrifugal Compressor / عملیات تطبیق Matching Operation

45-46896

804

روش های مداری مقابله با خطاهای نرم برای اجزای ترکیبی و ترتیبی در فن آوری ابعاد نانو CMOS Circuit Level Techniques for Soft Error Mitigation in Combinational and Sequential Parts in Nano-scale CMOS Technology

خطای نرم Soft Error / نوسان فرایند ساخت Process Variation / خطای تک رویداد واژگونی Single Event Upset (SEU)Error / خطای تک رخداد گذرا Single Event transient Error / خطای چندرخداد گذرا Multiple Event Transient Error / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / خطای تک رویداد واژگونی چندگانه Single Event Multiple Upset (SEMU)Error / حافظه های مبتنی بر مغناطیس Magnetic Based Memories

05-46898

805

بررسی نظریه ی درجه نگاشت های اورلیک - سوبولف بین خمینه های ریمانیInvestigation of Degree Theory of Orlicz-sobolev Mappings between Riemannian Manifolds

فضای اورلیک - سوبولف Orlicz-Sobolev Space / فرم کارتان Cartan Form / همولوژی گویای کره Rational Homology Sphere / ژاکوبین توزیعی Distributional Jacobian

02-46899

806

بررسی اتصال TLP کامپوزیت Al/SiC با استفاده از لایه واسط پوشش داده شده Study of TLP Bonding of Al/SiC Composite Using Coated Interlayer

کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite / فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase (TLP) / پیوند Bonding / کامپوزیت آلومینیوم 6061 با ذرات سیلیکون Al6061/SiCp composite / لایه واسط پوشش دار Coated Inter Layer

07-46900

807

اثر تغییر مقطع جریان در یک جریان دو فاز قایم Effect of variable Geometry on a Vertical Two Phase Flow

جریان دوفازی Two Phase Flow / سطح مقطع متغیر Cross Section Variable / پمپ ایرلیفت Airlift Pump / لوله قایم Vertical Tube

58-46901

808

تخمین مسیر سه بعدی حرکت دست با تحلیل سیگنال های چندکاناله مغزی (الکتروکورتیکوگرافی) Investigation of Multidimensional Recording Brain Signal (ECoG) For Estimation of 3D Arm Trajectory

تخمین مسیر حرکت دست Estimation Hand Trajectory / رمزگشایی سیگنال مغزی Brain Signal Decoding / الکتروکورتیکوگرافی Electrocorticography (ECOG)

05-46902

809

تجزیه و تحلیل اثر انحنای اولیه در سازه های میکرو بر فرکانس ارتعاشی و ولتاژ نقطه کشش آنی Effect of Curved Micro-beam on Natural Frequency and Pull-In Voltage Considering Strain Gradient Theory

معادلات دینامیکی. / ولتاژهای ناپایداری Pull-in Voltages / نظریه گرادیان کرنش Strain Gradient Theory / روش اغتشاشی Perturbation Method / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / فرکانس ارتعاشی Vibrational Frequency

08-46903

810

مدل سازی تاثیر انرژی نقص چیدن بر تغییر شکل پلاستیک شدید فلزات Modeling the Effect of Stacking Fault Energy on Severe Plastic Deformation of Metals

مدل سازی MODELING / انرژی نقص انباشتگی Stacking Fault Energy / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / چگالی نابجایی Dislocation Density

07-46904

811

شبیه سازی هیدرولیکی اثرات اجرای سازه ها بر فرسایش بستر رودخانه های درون شهری توسط نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه کن) Hydraulic and Sediment Simulation of effect of structures On Urban Rivers In HEC-RAS (Case study :Kan River)

هیدرولیک HYDRAULICS / رسوب Sediments / حوضه آبریز کن (تهران) Kan Basin Reservoir / رودخانه درون شهری Urban River / نرم افزار HEC-RAS HEC-RAS Software / فرسایش بستر Bed Erosion

09-46905

812

پیاده سازی سیستم مدیریت ناب برای یک شرکت تولیدی با تمرکز بر ناب سازی فرایند تولید Implementing a Lean Management System in a Maufacturing Company Focusing on Lean Production Process

مدیریت ناب LEAN MANAGEMENT / چشم انداز Vision / چرخه بهبود استراتژیک Strategic Improvement Cyclle / فرایند تجدید حیات سازمان Business Renewal Process / عارضه یابی سازمان Corporate Diagnosis

01-46906

813

کنترل اسکلت خارجی شانه با استفاده از مدل مناسب عضلانی - اسکلتی آن Control of Shoulder Exoskeleton System through its Musclo-skeletal Model

سیگنال الکترومیوگرام Electromyogram Signal / ربات پوشیدنی Exoskeleton / مدل سازی اسکلتی - عضلانی Musculoskeletal Modeling / کنترل کننده مقاوم تطبیقی Robust Adaptive Controller / کنترل تطبیقی لغزشی Adaptive Sliding Control / کنترل تطبیقی امپدانس Adaptive Impedance Control / مدل عضلانی - اسکلتی شانه Shoulder Musclotendon Skelet Model / کنترل کننده ربات اسکلت خارجی Exoskeleton Controller

05-46907

814

طراحی نوسان ساز با استفاده از سلف فعال و بررسی حذف نویز در آن Design of Oscillator with Active Inductor and Investigation of Noise Cancellation in Oscillators

نوسانگرها Oscillators / ضریب کیفیت Quality Factor / حذف نویز Noise Removing / مدار خازن منفی Negative Capacitance Circuit / سلف فعال Active Inductor

05-46908

815

تشخیص فرایند یادآوری با استفاده از سیگنال مگنتوانسفالوگرام Decoding the Long Term Memory using Magnetoencephalogram

حافظه بلند مدت Long Memeory / انسفالوگرافی مغناطیسی Magnetoencephalography (MEG) / ارتباطات مغزی Brain Connectivity / طبقه بند نزدیک ترین زیرفضا Nearest Subspace Classifier / لسو گروهی Group Lasso

05-46909

816

بررسی تقابل طراحی و کیترل در شبکه های انتقال گاز Analyzing the Interaction of Design and Control in Gas Pipeline

شبکه انتقال گاز Gas Transmission Network / کنترل پیش بین Predictive Control / تاثیر متقابل طراحی و کنترل Design and Control Interaction

06-46910

817

بررسی پیاده سازی و بهینه سازی سخت افزاری شبکه های عصبی پالسی An Investigation on Hardware Implementation and Optimization of Spiking Neural Network

شبکه عصبی پالسی Spiking Neural Network / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / ارتباط پکت بیس Packed Based Communication

55-46912

818

تصدیق هویت گوینده با استفاده از داده ثبت نام محدود Speaker Verification using Limited Enrollment Data

ابربردار Supervector / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / مدل تلفیقی گوسی بودن Guassian Mixture Model / تصدیق هویت وابسته به متن Text-Dependent Verification / تصدیق هویت Ownership Authentication / تصدیق هویت متن تصادفی Text-Prompted Verification / دادگان تلفنی Telephony Dataset

55-46911

819

زندگی بدون یقین Living with Uncertainty

تکلیف اخلاقی Moral Obligation / رویکرد بیرونی Objective View / رویکرد درونی Subjective View / رویکرد پیشنگرانه Prospective View / جهل Ignorance

42-46914

820

بررسی جریان دو فاز در میکروکانال با تزریق مایع از جداره Two Phase Flow in Micro-channel with Liquid Injection From Wall

میکروکانال Microchannel / افت فشار Pressure Drop / حل عددی Numerical Solution / مدل سازی دوبعدی Two Dimentional Modeling / جریان دوفازی Two Phase Flow

08-46915

821

جایگزیدگی عرضی در آرایه ای از موجبرهای نوری Transverse Localization in Optical Waveguide Arrays

جایگزیدگی عرضی Transverse Localization / نوسان های بلاخ Bloch Oscillations / موجبرهای نوری OPTICAL WAVEGUIDES / برهم کنش بلندگستره Long Range Interaction / عدم تطابق جذب Absorption Discrepancy

04-46917

822

ضرایب وشکسانی برشی گاز فرمیونی در حضور دما و میدان مغناطیسی قوی Shear Viscosities of a Hot Fermi Gas in the Presence of a Strong Magnetic Field

هیدرودینامیک نسبیتی Relativistic Hydrodynamics / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / نظریه جنبشی نسبیتی Relativistic Kinetic Theory / معادله بولتزمن Boltzman Equation / ضریب لزجی Viscousity Coefficient

04-46918

823

طراحی و ساخت پروب حساسه و مدار فعال کاهش نویز سیستم مگنتوکاردیوگرافی مبتنی بر سنسور مغناطیسی اسکوئید در محیط بدون شیلد مغناطیسی Design and Fabrication of Sensor Probe and Active Noise Reduction Circuit for SQUID MCG System in Magnetically Unshielded Environment

حفاظ فعال Active Shielding / پوشش مغناطیسی Magnetic Shielding / حسگر مغناطیسی Magnetic Sensor / نوار قلب مغناطیسی Magnetocardiography / حسگر اسکویید فرکانس رادیویی Radio Frequency (RF)SQUID Sensor

05-46919

824

کاربرد الیاف ضایعاتی بدست آمده از تسمه های اتومبیل در بتن های توانمند Use of Polymer Fibers Recovered from Waste Timing Belts in High Performance Concrete

مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH / مدول گسیختگی Rupture Modulus / الیاف بازیافتی Recycled Fibre / بتن توانمند High Performance Concrete / تسمه اتومبیل Car Timing Belt / طاقت خمشی Flexural Toughness

09-46920

825

بررسی تحلیلی و عددی فرایند اختلاط در میکرومیکسرهای Y شکل: جریان ترکیبی الکترواسموتیک و پوازی سیالات ویسکوالاستیک با مدل فن تین-تنر Numerical and Analytical Study of Mixing in Y-shaped Micromixers: Electroosmotic and Poiseuille Flow of PTT Fluids

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / انتقال جرم Mass Transfer / ریزمخلوط کن Micromixer / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / آمیختگی Mixing / فرایند اختلاط Mixing Process / سیستم ریزسیال Microfluidic System / مدل فن تین - تنر Phan Thien-Tanner (PTT)Model

08-46921

826

بررسی اثر عدم تطبیق و استحکام ساختار پروتئین ها بر تجمع پروتئین ها در غشای بیولوژیک The Effect of Hydrophobic Mismatch and Rigidity of Protein on the Cluster Formation of Transmembrane Proteins in Biomembranes

غشای زیست شناختی Biological Membrane / استحکام ساختاری پروتئین Protein Structural Rigidity / پروتئین صلب Rigid Protein / پروتئین نیمه انعطاف پذیر Semi-flexible Protein / شکل خوشه های پروتئینی Protein Cluster Shape / چگالی مولکول لیپید Lipid Density / عدم تطبیق پروتئین Hydrophobic Mismatch

08-46922

827

حذف آلودگی های نفتی از آب همراه نفت با استفاده از سیستمهای غشایی ( مطالعه موردی کارخانجات خشکی فروزان در جزیره خارگ و طراحی جهت رفع اشکال از تصفیه خانه موجود ) The Remove of Oil Contamination from Produced Water Using Membrane Systems (Case Study: Foroozan Land Plants on Kharg Island and Designing to Troubleshooting of the Existing Treatment Plant

فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / آلودگی نفتی Oil Pollution / حذف آلودگی نفتی Oil Contamination Remove / سیستم های غشایی Membrane Systems / آب همراه نفت Produced Water

53-46923

828

شبیه سازی مفهومی آتش سوزی در اتوبوس ها با استفاده از نرم افزار FDSConceptual Simulation Of Bus Fire by FDS

اتوبوس Bus / تهویه طبیعی Natural Ventilation / آتش سوزی در اتوبوس Bus Fire / ایمنی اتوبوس ها Bus Safety / فلش اور Flashover

08-46924

829

مدل سازی و تحلیل حساسیت تایر خودروهای سنگین با هدف به دست آوردن مشخصات سختی و میرایی آن Modeling and Sensitivity Analysis of Heavy Vehicles Tire With Target of Determining Stiffness and Damping Characteristics

میرایی Damping / سختی Hardness / تایر Tire / مدل سازی MODELING / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / خواص ویسکوالاستیک Viscoelastic Properties / تایر خودروهای سنگین Heavy Vehicles Tire

08-46926

830

شبیه سازی هیدرولیکی و رسوب رودخانه های عبوری از شهر در اثر تغییرات کاربری و توسعه فعالیت های انسانی (مطالعه موردی- حوضه آبریز رودخانه کن) Hydraulic and Sediment Simulation of Rivers Passing Throw the City Affected by Land-Use Changes and Expansion of Human Activities (Case Study-Kan River’s Basin)

رسوب Sediments / حوضه آبریز کن (تهران) Kan Basin Reservoir / نرم افزار سوات SWAT Software / فرسایش بستر Bed Erosion / نرم افزار HEC-RAS HEC-RAS Software

09-46925

831

کاربرد سیستم های مبتنی بر دانش (KBS) در یکپارچه سازی و تبادل اطلاعات در فاز طراحی سیستم های تولید با رویکرد تولید ابری ( مطالعه موردی طراحی برج خنک کننده) Application of Knowledge-based Systems (kbs) in Exchange and Integration Manufacturing Systems Information with Cloud Manufacturing Approach (In Case Cooling Tower)

سیستم تولیدی Manufacturing System / تولید ابری Cloud Manufacturing / یکپارچگی INTEGRATION / طراحی به کمک کامپیوتر Computer Aided Design(CAD) / یکپارچگی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)Integration / تولید به کمک کامپیوتر Computer Aided Manufacturing (CAM) / سیستم مبتنی بر دانش Knowledge-Based System (KBS)

01-46927

832

ساخت ماژول سلول خورشیدی رنگدانه ای به روش چاپ سیلک Fabrication of Dye-Sensitized Solar Cell Modules by Screen-Printing

سلول خورشیدی رنگدانه ای جامد Solidstate Dye Sensitized Solar Cell / الکترولس نیکل Electroless Nickel / مدول ها Modules / الکترود چاپ شده Screen Printed Electrode / خطوط فلزی Busbar

04-46928

833

مدل سازی چندمقیاسی ساختارهای نانوکربنی با استفاده از تابع پتانسیل برنر Multi Scale Modeling of Carbon Nano Structures Using Brenner Potential Function

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / گرافین Graphine / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تابع پتانسیل برنر Brenner Potential Function / مدل سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Modeling

53-46929

834

اثرات اندازه یونی و رئولوژی سیال بر اختلاطِ جریان های الکترواسموتیک Ionic Size and Rheology Effects on the Mixing Process of Electroosmotic Flows

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / سیال قانون توان Power-Low Fluid / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / ریزمخلوط کن Micromixer / خواص سیال شناختی Rheological Properties / اثر اندازه یونی Ionic Size Effect / پخش تیلور Taylor Diffusion

08-46930

835

رویکرد ترکیبی الگوریتم های مبتنی بر شباهت و مبتنی بر سناریو در همبسته سازی هشدارها A Hybrid Approach of Similarity-based and Scenario-based Algorithms in Alert Correlation

همبسته سازی هشدار Alert Correlation / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / تقریب سناریو محور Scenario-based Approximation / الگوریتم مبتی بر شباهت Similarity-based Algorithm / الگوریتم آماری Statistical Algorithm

19-46931

836

ساخت و مطالعه ابرخازن های مبتنی بر نانو کامپوزیت های گرافنی Fabrication and Investigation of Supercapacitors Based on Graphene Nanocomposites

ابرخازن Supercapacitor / کتکول Catechol / شبه خازن Pseudocapacitor / گرافن Graphene / ابرخازن ترکیبی Hybrid Supercapacitor / اکسید کبالت Cobalt Oxide

48-46932

837

طراحی بهینه سیستم های ذخیره ساز انرژی ترکیبی در سیستم های حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری Optimum Design Hybrid Energy Storage Systems in Electric Urban Rail Transport Systems

ابرخازن Supercapacitor / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / سیستم ذخیره انرژی ترکیبی Hybrid Energy Storage System / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری Electric Urban Railway Transportation

05-46933

838

مطالعه رفتار هیدروالاستیک اجسام باریک غوطه ور با درنظر گرفتن تلاطم در مخازنThe Study of Hydroelastic Behavior of Submerged Slender Bodies Considering Sloshing in Tanks

زیردریایی Submarine / هیدروالاستیسیته HYDROELASTICITY / تلاطم Turbulence / جرم افزوده Added Mass / امواج سطحی Sloshing / آیرودینامیک جسم با بدنه باریک Slender Body Aerodynamic / هیدرودینامیک ناپایا Unsteady Hydrodynamic

45-46934

839

تحلیل اثر کیفیت شکل موج فشارقوی ولتاژ کاتد بر توان خروجی لامپ های مگنترونEffect of Cathode Voltage Waveform on the Output Power of Magnetrons

مولد پالس Pulse Generator / لامپ مگنترون Magnetron / شکل موج ولتاژ کاتد Cathode Voltage Wave Form

05-46937

840

همبسته سازی هشدارهای وب رانه Web Driven Alert Correlation

همبسته سازی هشدار Alert Correlation / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / برنامه کاربردی تحت وب Web Application / سیستم حفاظ (کامپیوتر) Firewall System (Computer) / راستی آزمایی هشدار Alert Verification / حمله وبی Web Attack

19-46936

841

شبیه سازی و طراحی مهندسی بخش نوری و سیالاتی یک دستگاه فلوسایتومترModeling and Engineering Design of Fluidic and Optical Parts of a Flow Cytometer Device

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / پخش نور Light Scattering / تقریب دوقطبی گسسته Discrete Dipole Approximation / جریان غلافی Sheath Flow / فلوسایتومتری Flowcytometry

08-46938

842

قابلیت پیش بینی بازده سهام در افق های زمانی مختلف: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران Predictability of Equity Returns over Different Horizons:Evidence from Tehran Stock Exchange

بازده سهام Stock Return / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / پیش بینی پذیری Predictability / بازار افتان و خیزان Bull and Bear Market / استنباط آماری بوت استرپ Bootstrap Statistical Inference / متوسط تاریخی Historical Mean / تحلیل برگشتی پیش بینی Predictive Regression / متغیرهای بنیادی Fundamental Variables / بازده با افق بلند Long Horizon Return / واریانس بازار سهام Stock Variance

44-46939

843

پایش سلامت سکوهای فراساحل پایه ثابت شابلونی با استفاده از مساله معکوس ارتعاشی Structural Health Monitoring of Offshore Jacket Platforms by Inverse Vibration Problem

پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / سکوی دریایی شابلونی Offshore Jacket Platform / حس گرها Sensors / مساله معکوس ارتعاشی Inverse Vibration Problem

09-46940

844

کنترل ازت و فسفر ( یوتریفیکیشن )در تالاب بندر انزلی با استفاده از جزایر مصنوعی شناور Control of Eutrophication in Anzali Wetland by Artificial Floating Islands

مواد مغذی NUTRIENTS / تغذیه گرایی Eutrophication / اکسیژن محلول Dissolved Oxygen / تالاب Wetland / جلبک ها Algae / آلاینده Pollutant / نیتروژن NITROGEN / بندرانزلی. / جزایر شناور مصنوعی Artificial Floating Islands

53-46941

845

شبیه سازی عددی و بررسی تجربی بیوراکتور همزن دار برای کشت سلول و باکتریDesign, Numerical Simulationand and Experimental Study of a Batch-type Stirred Bioreactor

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / میدان سرعت VELOCITY FIELD / آهنگ کرنش Strain Rate / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / روش حجم سیال Volume of Fluid / واکنشگاه هم زن دار Stirred Tank Reactor / ردیابی ذرات Particle Tracking

08-46942

846

شبیه سازی عددی مهاجرت گروهی سلول های اندوتلیال در یک دستگاه میکروفلوییدیکی Numerical Modeling of Endothelial Cell’s Groups Migration in a Microfluidics Device

ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / مدل ویسکوالاستیک VISCOELASTIC MODEL / سلول اندوتلیال Endothelial Cell / مهاجرت گروهی سلولی Collective Cell Migration / مدل سازی عددی مکانیک سلولی Numerical Cell Mechanics Modeling

08-46943

847

بررسی اثر زبری و پرشدگی منظم ناپیوستگی در مقاومت برشی توده سنگ با استفاده از روش های آزمایشگاهی Study on Effect of Regular Roughness and Filling of Discontinuity in Shear Strength of Rock Mass with Laboratory Tests

مقاومت برشی Shear Strength / پرشدگی Infilling / برش مستقیم Direct Shear / صفحه های ناپیوستگی Discontinuity Planes / زبری منظم Regular Roughness / زاویه انحراف بارگذاری Asperity Orientation / سازند شمشک Shemshak Formation

09-46944

848

دامنه های پراکندگی در نظریه ی 4=N ابر یانگ - میلر Scattring Amplitudes in N = 4 Super Y angMills

رابطه بازگشتی BCFW BCFW Recursion Relation / نمودارهای برلاک Onshell Diagrams / ماتریس های گراسمان مثبت Positive Grassmannian Matrix / امپلیتیوهدرون Amplituhedron

04-46946

849

پیاده سازی اصول مدیریت ناب در سیستم بانکی - مطالعه موردی: بانک خاورمیانهImplementation of Lean Management Principles in the Banking System a Case Study: Middle East Bank

خدمات ناب Lean Service / چرخه بهبود استراتژیک Strategic Improvement Cyclle / مدیریت ناب LEAN MANAGEMENT / پیاده سازی Implementation / رضایت مشتری Customer Satisfaction / تشخیص خطا Fault Detection / خاورمیانه Middle East / بانکداری Banking

01-46947

850

تحلیل احتمالاتی اثر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای سازه ها Probabilistic Analysis of Soil-Structure Interaction Effects on Seismic Performance of Structures

تحلیل احتمالاتی Probability Analysis / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مهندسی زلزله بر اساس عملکرد Performance-Based Earthquake Engineering / عملکرد لرزه ای Seismic Performance

09-46948

851

پایش نشتی دریچه ها در موتور احتراق داخلی به کمک روش آکوستیک امیشنMonitoring of Valve Leakage in Internal Combustion Engine Using Acoustic Emission Method

موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / آکوستیک امیشن Acoustic Emission / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / سیستم نشت یابی Leak Detection / نشستی دریچه Valve Leakage / عیوب دریچه Valve Faults

08-46949

852

کنترل پسخور حالت انباره پیل سوختی پلیمری(تبادل پروتونی) State Feedback Control Proton Exchange Membrane Fuel Cell (Pem) Stack

دینامیک غیرخطی Nonlinear Dynamics / بازخورد حالت State Feedback / پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell

06-46950

853

ردیابی سه بعدی چندهدفه 3D Multi Target Tracking

ردیابی Tracking / ردیابی سه بعدی Three Dimensional Tracking / ردیابی چندهدفه Multiobjective Tracking / تشخیص شی Object Detection / انسداد Occlusion

19-46951

854

مدل سازی میکروسکوپ نیروی اتمی مد ترولینگ (Trolling Mode AFM) به کمک دینامیک مولکولی Simulation of Imaging in Trolling Mode Atomic Force Microscopy by Molecular Dynamics Method

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / ضریب کیفیت Quality Factor / توده جرمی Lumped Mass / میکروسکوپ نیرواتمی ATOMIC FORC MICROSCOPY (AFM) / روش مد ترولینگ میکروسکوپ نیروی اتمی Trolling Mode Atomic Force Microscopy (AFM) / استهلاک هیدرودینامیکی Hydrodynamic Dissipation

08-46952

855

کنترل نقطه به نقطه ربات بندباز با استفاده از روش کنترل مبتنی بر شبکه عصبی Point to point Control of a Brachiation Robot Based on Neural Network

ربات بندباز Brachiation Robot / شبکه عصبی Neural Network / کنترل هندسی Geometric Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سیستم تحریک ناقص Underactuated System / خطی سازی ورودی - خروجی Input-Output Linearization

08-46953

856

بررسی شوک های وارد بر اقتصاد ایران در رکود 1391-1392 Effect of Sanctions in Iran's 2013-2014 Recession: A Business Cycle Accounting Approach

تحریم Sanction / حسابداری چرخه های تجاری Business Cycle Accounting / شکاف تجارت Trade Wedge / رکود Recession / شکاف مخارج دولت Government Wedge / شکاف بهره وری Efficiency Wedge / شکاف نیروی کار Labor Wedge

44-46954

857

یادگیری فاصله در داده های چندگونه Multi-Modal Distance Metric Learning

نمایش تنک Sparse Representation / یادگیری معیار فاصله Distance Metric Learning / داده های چندگونه Multi-Modal Data / مدل های هارمونیوم دوتایی Dual-Wing Harmonium / شبکه های عمیق Deep Networks / لسو گروهی Group Lasso

19-46956

858

یک الگوریتم بهینه سازی جدید برای تولید برقی قابل اعتماد مبتنی بر انرژی باد، خورشید و سلول سوختی A Novel Optimization Algorithm for Reliable Energy based on Wind, Solar and Fuel Cell

انرژی خورشیدی Solar Energy / انرژی باد Wind Energy / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پیل سوختی Fuel Cell / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources

55-46957

859

یک مدل توامان کاربری زمین و حمل ونقل با تخصیص استراتژی بهینه برای ارزیابی تصمیم های توسعه بر مبنای حمل و نقل همگانی A Land Use-Transportation Model with Optimal Strategy Algorithm for Evaluating Transit-Oriented Development Decisions

توسعه بر مبنای حمل و نقل همگانی Transit Oriented Development (TOD) / تخصیص همگانی Transit Assinment / برهم کنش کاربری زمین و حمل و نقل Land-Use-Transportation Interaction / استراتژی بهینه Optimal Strategy

09-46958

860

تخمین تأخیر زمانی بین دو سیگنال فوتوپلتیسموگرافی در شرایط نویزی Time Delay Estimation between Two Photoplethysmography Signals under Noisy Conditions

زمان انتقال پالس Pulse Transit Time (PTT) / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / فیلترهای کالمن Kalman Filters / فتوپلتیسموگرافی Photoplethysmography / نویزهای حرکتی Motion Artifacts

05-46959

861

تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید بر خواص مکانیکی ورق های دولایه آلومینیوم - فولاد 

خواص مکانیکی Mechanical Properties / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / اتصال سرد نوردی Cold Roll Bonding / ورق دولایه آلومینیوم - فولاد Aluminum-Steel Bilayer Sheet

07-46961

862

برنامه ریزی بهینه تعمیرات بخش تولید انرژی الکتریکی با تمرکز بر اهداف و نیازمندی های فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در شبکه های قدرت Optimal Maintenance Scheduling of Power System Generating Units Considering Reliability Centered Maintenance Requirements

قابلیت اطمینان Reliability / بازار برق Power Market / بهینه سازی Optimization / اجزای بحرانی Critical Component / نگهداری و تعمیر پایایی محور Reliability Centered Maintenance / تولید برق Power Generation

05-46962

863

شبیه سازی تست قطع کامل برق نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و مقایسه نتایج آن با نتایج تست های راه اندازی Simulation of Station Black-Out in Bushehr NPP by RELAP5 Code and Comparison its Results with Those of Comissioning Test

نیروگاه های هسته ای NUCLEAR POWER PLANTS / حالت پایا Steady State / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / کد ریلپ 5 RELAP5 Code / حادثه قطع کامل برق نیروگاه Station Black-Out (SBO)Accident / حادثه قطع تغذیه الکتریکی خارجی Loss of Offsite Power (LOOP)Accident

46-46963

864

تحلیل و شبیه سازی سه بعدی میرا کننده ویسکوز ارتعاشات پیچشی Analysis and Simulation of Three-Dimensional Torsional Viscous Dampers

ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / میراگر لزج Viscous Damper / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / ضریب سختی پیچشی Torsinal Stiffness Coefficient / ضریب میرایی پیچشی Torsinal Damping Coefficient

08-46964

865

بررسی رفتار تیر و صفحه روی بستر عمومی تحت اثر جرم متحرک Dynamic Behavior Beam and Plate on Foundation under Moving Mass

بستر الاستیک Elastic Foundation / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / صفحه مستطیل کیرشهف Kirchhoff Rectangular Plate / جرم متحرک Traveling Mass / شرایط مرزی عمومی General Boundary Conditions / تابع گرین دینامیکی Dynamic Green Function

09-46965

866

علم و ابزار نزد هایدگر ( با تاکید بر «هستی وزمان») Heidegger on Science and Tool (Emphasized on "Being and Time")

علم Science / ریاضیات Mathematics / متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS / فناوری Technology / ابزارآلات Tools / پدیدارشناسی Phenomenology / نظریه هایدگر Heidegger Theory / هستی و زمان Being and Time

42-46966

867

مدل سازی عددی ناپایداری دینامیکی شیروانی های خاکی و تأثیر آن بر پاسخ لوله های مدفون Numerical Modeling of Dynamic Instability in Soil Slopes and its Effect on the Response of Buried Pipelines

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مدل سازی عددی Numerical Simulation / لوله مدفون Buried Pipline / اندرکنش خاک - لوله Soil-Pipe Interaction / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / روش اجزای محدود Finite Element Method

09-46967

868

ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های DKB (قاب مهاربندی زانویی قابل تعویض) و برآورد ضرایب عملکرد لرزه ای آن ها Seismic Evaluation and Quantification of Seismic Performance Factors of Disposable Knee Bracing Frames

ضریب اصلاح پاسخ (آر) Response Modification Factor (R) / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / ضریب شکل پذیری Ductility Factor / مهاربند زانویی قابل تعویض Disposable Knee Brace / ضریب فرامقاومت ستون Overstrength Factor of Column

09-46968

869

بررسی آزمایشگاهی رفتار مهاربند Ribbed Bracing System) RBS) Experimental Analysis of Ribbed Bracing System Behaviour

مهاربندها Braces / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / شکل پذیری Ductility / انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy / سیستم مهاربندی دندانه ای Ribbed Bracing System (RBS)

09-46969

870

مدل سازی و تحلیل کارایی پذیری در گرید محاسباتی Performability Modeling and Analysis in Grid Computing

کارایی Efficiency / اتکاپذیری Dependability / تورین محاسباتی Computational Grids / شبکه های فعالیت تصادفی Stochastic Activity Networks / الگوریتم زمان بندی وظایف Task Scheduling Algorithm / شبکه های پاداش تصادفی Stochastic Reward Nets (SRN)

19-46971

871

طبقه بندی فعالیت های مختلف ذهنی بر اساس هندسه ریمانی Classification of Different Mental Activities Based on Riemannian Geometry

ماتریس کوواریانس Covariance Matrix / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / خمینه ریمانی Riemannian Manifold

05-46972

872

بهبود پروتکل MAC در شبکه های WiGig Enhancement of MAC Protocol of WiGig Network

عدالت Justice / آنتن جهتی Directional Antenna / استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک آ 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11a Standard / کنترل دسترسی میان لایه ای MEDIUM ACCESS CONTROL SUBLAYER / شبکه های WiGig Wireless Gigabyte Networks / ناشنوایی Deafness

52-46973

873

بررسی ضرورت و امکان اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی به روش ASR در محدوده حوزه آبخیز هامون - جازموریان Study of the Necessity and Feasibility of ASR Method of Artificial Recharge Projects in Hamoon-Jazmoorian Basin (in IRAN)

تغذیه مصنوعی Artificial Recharge / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / بیلان آبی Water Balance / روش تزریق و برداشت آب از آبخوان Aquifer Storage and Recovery (ASR) / رواناب Runoff / سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS)

09-46974

874

افزایش بی درنگ عناصر گرافیکی به ویدیوهای زنده و بازپخش تلویزیونی مسابقات فوتبال Real-time Graphical Elements Addition to Live and Instant Replays of Broadcast Soccer Videos

مسابقه فوتبال Soccer Math / تبلیغات مجازی Virtual Advertisements / پخش زنده مسابقات ورزشی Sport Events Broadcast / ماتریس تصویرسازی Projection Matrix / افزودن محتوای مجازی Virtual Content Addition

19-46975

875

اثرات فلش کارت های الکترونیک بر دانش تولیدی واژگان و نگرش زبان آموزان در باره آموزش زبان به کمک رایانه در میان دانشجویان ایرانی دوره های انگلیسی برای مقاصد دانشگاهی The Effects of Electronic Flashcards on Productive Vocabulary Knowledge and Learners’ Attitude toward CALL among Iranian EAP Students

فراگیری واژگان Vocabulary Learning / فلش کارت آنلاین Online Flashcards / دانش تولیدی واژگان Productive Vocabulary / واژگان مترادف Synonymes / واژگان ترکیبی Collocations / انگلیسی برای مقاصد دانشگاهی English for Academic Purposes (EAP)

31-46976

876

بیوسنسورها بر پایه نانوکامپوزیتهای سه جزئی نانوتیوب کربنی/اکسید روی/پلی آنیلین Study of CNT/ZnO/PANI Nanocomposite Biosensors

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی آنیلین Polianilin / پلیمر رسانا Conductive Polymer / الکتروپلیمریزاسیون Electropolymerization / حسگر زیستی Biosensor / اکسید روی Zinc Oxide / گلوکز GLUCOSE

07-46977

877

طراحی و ساخت یک میکروبیورآکتور برای تاثیر تحریک مکانیکی در تمایز سلول های بنیادی 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / سلول های بنیادی Stem Cell / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / ساخت به کمک میکروماشین Microfabrication / فرایند غضروف زایی Chondrogenesis Process

08-46978

878

بررسی تجربی مساحت سطح و ضریب انتقال جرم در یک راکتور TIJR با حضور نانوذرات Experimental Investigation of Mass Transfer Coefficient and Specific Interfacial Area in a New TIJR in the Presence of Nanoparticles

ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / پایداری Stability / نانوذرات Nanoparticles / نانوسیال Nanofluid / سطح ویژه انتقال جرم Interfacial Area / واکنشگاه با جت برخوردی Two-Impinging Jet Reactor

06-46979

879

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی یک مکانیزم موازی با لینک ها و مفاصل انعطاف پذیر برای کاربردهای با دقت میکرو Kinematics and Dynamic Analysis of a Compliant Parallel Mechanism with Flexible Links for Micro Applications

ربات موازی Parallel Robot / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / مکانیزم انعطاف پذیر Compliant Mechanism / مفصل خمشی Flexure Hinge

08-46981

880

بررسی تجربی کاهش درگ با استفاده از سطوح فراآب گریز Experimental Investigation of Drag Reduction Induced by Superhydrophobic Surface

سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces / کاهش درگ Drag Reduction / بهینه سازی انرژی ٍEnergy Optimization / نانو/میکرو ذره Micro\Nano Particle

08-46982

881

بررسی سینتیک تشویه سولفید روی معدن بافق Kinetic of Zinc Sulfide Roasting of

سینتیک Kinetics / مکانیزم واکنش Reaction Mechanism / تحلیل حرارتی Thermal Analysis / تشویه Roasting / سولفید روی Zinc Sulfide / تشویه سولفید روی Zine Sulfide Roasting / معدن بافق (یزد) Bafgh's Mine

07-46983

882

بررسی آثار جراحات وارده به عضلات در حین عمل جراحی های کمری بر روی بیومکانیک ستون فقرات با استفاده از یک مدل بیومکانیکی جهت طراحی برنامه های فیزیوتراپی پس از جراحی Effect of Iatrogenic Muscle Injuries on Spine Biomechanics During Posterior Lumbar Surgeries Using a Biomechanical Model for Design of Rehabilitation Exercises

مدل سازی بیومکانیکی Biomechanical Modeling / ناحیه لامبار ستون مهره ها Lumbar Spine Portion / جراحی خلفی کمر Posterior Lumbar Surgery / فعالیت عضلانی Muscle Activity

08-46984

883

مقایسۀ اثر افزودنی های میکروذرات و نانوذرات آلومینا بر روی ریزساختار و خواص دیرگدازهای منیزیا-دولومایی A Comparison of the Effects of Additives Alumina Nanoparticles and Microparticles on Microstructure and Properties of Magnesia-Doloma Refractory

آلومینا Alumina / دیرگداز REFRACTORY / فرآورده های نسوز Refractories / مقاومت به ضربه گرمایی Thermal Shock Resistance / شوک حرارتی Thermal Shock / نانوذرات آلومینا Alumina Nanoparticles / دیرگدازهای منیزیا - دولوما Magnesia-Doloma Refractories / مقاومت به آبدارشدن Hydration Resistance

07-46986

884

کنترل پیش بین انباره پیل سوختی اکسید جامد با مدل سازی نوروفازی Model Predictive Control of Solid Oxide Fuel Cell Stack Using Neuro-Fuzzy Model

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / شبیه سازی Simulation / کنترل پیش بین غیرخطی Nonlinear Predictive Control / مدل سازی عصبی - فازی Neuro-Fuzzy Modeling

06-46988

885

طراحی و بهینه سازی دو بعدی پره کمپرسور محوری با دو تابع هدف 2-D Design and Optimization of Axial Flow Compressor Blade with 2-Objective Method

تراکم ساز محوری Axial Compressor / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / پره روتور Rotor Blade / طراحی آیرودینامیکی Aerodynamic Design / پره استاتور Stator Blade

08-46994

886

توسعه مدل تحلیلی به همراه صحه گذاری تجربی برای جاذب پیزوالکتریک انرژی در ارتعاشات تیر یکسرگیردار با سطح مقطع متغیر Developing an Analytical Model with Experimental Verification of Tapered Cantilevered Piezoelectric Vibration Energy Harvester

روش تحلیلی Analytical Method / بازیاب انرژی Energy Harvesting / آزمایش مودال Modal Test / سطح مقطع متغیر Cross Section Variable / تیر یک سرگیردار Cantilever Beam / بازیاب انرژی پیزوالکتریک Piezoelectric Energy Harvester / مقایسه های تجربی Experimental Comparison

45-46995

887

طراحی و تحلیل آیرودینامیکی ملخ برای پرنده های سبک Aerodynamic Analysis and Design of a Propeller for Light Flying Objects

طراحی Design / هواشکن Airfoil / ملخ پیشران بهینه Optimum Propeller / نظریه گردابه Vortex Theory / ضریب برآ بهینه Optimal Lift Coefficient

08-46996

888

شبیه سازی عددی بر روی سیستم های اندام بر روی تراشه Numerical Simulation of Organ on Chip Systems

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / ردیابی ذرات Particle Tracking / اندام بر روی تراشه Organ on Chip / آزمایشگاه بر روی تراشه Laboratory Chip

58-46997

889

بررسی تولید ویتامین ث به روش بیوتکنولوژیکی Investigation of biotechnological production of Vitamin C

روش رویه پاسخ Responce Surface Method / ویتامین ث Vitamin C / دی - سوربیتول D-Sorbitol / ال - سوربوز L-Sorbose / بیدهای کلسیم آلژینات Calcium Alginate Beads / باکتری گلوکونوباکتر اکسیدانز Gluconobacter Oxydans Bacteria

06-46998

890

تحلیل ارتعاشات غیرخطی پیچشی تیر جدار نازک به روش شبه تحلیلی Nonlinear Torsional Vibrations of Thin Walled Beam with Semi-Analytic Methods

تیر جدار نازک Thin Walled Beam / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / روش اغتشاشی Perturbation Method / اثر ذوزنقه ای Trapezoidal Effect / مودهای غیرخطی Nonlinear Modes / تشدید داخلی سه به یک Three-to-one Internal Resonance / تشدید اصلی Primary Resonance

45-47000

891

بهسازی و تثبیت خاک های فروریزشی دست نخورده با استفاده از روش الکتروکینتیک به وسیله نانو سیلیکا و آهک (مطالعه موردی لس دست نخورده گرگان در دستگاه ادئومتر غیر اشباع) Stabilization and Improvement of Collapsible Soils, Using Electrokinetics & Nanomaterials and Assessment Its Strength Parameters by Unsaturated Oedometer

نانو سیلیکا Nanosilica / آزمایش ادومتر غیراشباع Suction Controlled Oedometer / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / فرایند الکتروسینتیک Electrokinetic Process / خاک لس Loess Soils / نمونه بلوکی دست نخورده Undisturbed Soil Sample / خاک فروریزشی Collapsible Soils

09-47001

892

توسعه رویکرد استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بانکداری ایران با توجه همزمان به مسائل کلیدی ایجاد کننده ارزش برای مشتری و نگهداشت آن Developing Strategic Approach to CRM in Iranian Banking Industry: Key Issues in Creating Customer Perceived Value

مشتری Customer / اعتماد Trust / مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / امنیت Security / بانکداری Banking / ایران Iran / وفاداری مشتری Customer Loyalty / موسسه های مالی Financial Institutions

56-47002

893

بررسی فنی اقتصادی جمع آوری گاز متان از لاگون بی هوازی Economic and Technical Evaluation of the Collected Methane from Anaerobic Lagoons

انرژی Energy / متان METHANE / آلودگی محیطزیست Environment Pollution / بررسی فنی و اقتصادی Economic and Technical Study / جمع آوری گاز زیستی Biogas Collection / کاهش بوی نامطبوع Reduce Odor / پوشش های زمین غشا Geomembrane Covers

53-47003

894

بررسی اثرات شتاب های ناگهانی خطی و دورانی بر مغز انسان Effect of Linear and Rotational Acceleration on Human Brain

شتاب Acceleration / رفتار ویسکو - ابرکشسان Visco-Hyperelastic Behaviour / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / آسیب ضربه مغزی Traumatic Brain Injury (TBI) / شتاب Acceleration / عدم هوشیاری Consciousness Loss

08-47004

895

مطالعه ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ نشاسته ترموپلاستیک/پلی اتیلن تقویت شده با نانورس The study of Structure and Mechanical Properties of Thermopelastic Starch/Polyethylene alloy Nanocomposite Reinforced by Nanoclay

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch / پلی اتیلن Polyethylene / خواص مکانیکی Mechanical Properties / بسته بندی Packaging / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / نانوخاک رس Nanoclay

07-47005

896

تخریب اکسایشی متیلن بلو با استفاد از نانوذرات اکسیدهای فلزات مختلف و سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدیدی از مولیبدن و آهن در واکنش های اکسایش Oxidative Degradation of Methylene Blue by Nano-Sized Particles of Metal Oxides and Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of Novel Mo and Fe Complexes in Oxidation Reactions

اکسید فلزات Metal Oxides / واکنش های اکسایش Oxidation Reactions / نانوذرات Nanoparticles / متیلن آبی Methylene Blue / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex / کمپلکس های آهن Iron Complexes / تخریب متیلن آبی Methylene Blue Degradation

03-47007

897

استفاده از اصول طراحی برای ساخت و تولید در یخچال های صنعتی و فریزر Applying the Principles of Design for Manufacturing in Commercial Refrigerator and Freezer Industry

محیط زیست ENVIROMENT / ساخت و تولید Manufacturing / رضایت مشتری Customer Satisfaction / ایمنی Safety / طراحی در مقیاس با ساخت و تولید Design vs. production / یخچال های صنعتی Commercial Refrigrators

51-47008

898

تأثیر نقش آنزیم آسپاراژیناز در کاهش تشکیل اکریلامید در طی فرایند غذاییAsparaginase Effect on Acrylamide Reduction During Food Processing

آکریل آمید Acryle Amyde / آنزیم ال - آسپاراژیناز L-Asparginase enzyme / آنزیم آسپاراژین Asparagine Enzyme / سموم غذایی Toxins in Food / واکنش میلارد Maillard Reaction

06-47009

899

بررسی تجربی و عددی جذب شیمیایی در حضور نانوسیال و میدان مغناطیسیExperimental and Numerical Investigation of Reactive Absorption in the presence of Nanofluid and Magnetic field

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / نانوسیالات مغناطیسی Magnetic Nanofluids / ستون دیواره مرطوب Wetted Wall / سیالات فرومغناطیس Ferromagnetic Fluids

06-47012

900

اندازه گیری تجربی مشخصه های آیرودینامیکی یک پروژکتایل در رژیم های جریان فروصوت و فراصوت Experimental Measurement of Aerodynamic Characteristics of a Projectile at Subsonic and Supersonic Regims

تونل باد Wind Tunnel / اندازه گیری نیرو Force Measurement / بدنه متقارن محوری Axisymmetric Body / آشکارسازی سایه نگاری Shadowgraphy Visualization

45-470

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

طراحی، تحلیل و ساخت یاتاقان هوایی پوسته ای Design, Analysis and Manufacturing of Gas Foil Bearing

یاتاقان هوا Air Bearing / معادله رینولدز REYNOLDSE EQUATION / شبکه های فلزی Metalic Meshes / نظریه اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Theory / یاتاقان ایرودینامیکی Aerodynamic Bearing / یاتاقان پوسته ای Foil Bearing / فویل بامپی Bump Foil

08-47019

902

امکان ناپذیری پروژه ی هوش مصنوعی از منظر هیوبرت دریفوس، نتایج و دلالت هاHubert Dreyfus on the Impossibility of Artificial Intelligence: Consequences and Implications

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / علوم زبان شناختی Cognitive Science / فلسفه هیوبرت دریفوس Hubert Dreyfus Philosophy / بازنمایی نمادین Symbolic Representation / فلسفه مارتین هایدگر Martin Heidegger Philosophy / فلسفه موریس مرلوپونتی Murice Merleau-Ponty Philosophy

42-47020

903

بررسی خواص خستگی آلیاژ 7075 آلومینیوم جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی An Investigation on the Fatigue Behaviour of Friction Stir Welded Aluminum 7075 Alloy Sheets

آلومینیوم Aluminum / خستگی Fatigue / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / آلیاژ آلومینیوم 7075 Aluminum Alloy 7075

07-47013

904

بررسی و نقد رویکردهای حل مسایل اخلاقی در حوزه نانوتکنولوژی Nano Ethics: Reviewing and Criticizing the Approaches to Solve the Ethical Problems in Nanotechnology

محیط زیست ENVIROMENT / حریم خصوصی Privacy / کشورهای در حال توسعه Developing Countries / عدم قطعیت Uncertainty / اخلاق نانو Nano-Ethics / نگرانی های پزشکی Medical Concerns / چالش های زیست محیطی Environmental Challenges

42-47021

905

بهینه سازی یک سیستم چندحامل انرژی برای "ساختمان سبز" Optimization of a Multi Carrier System for a "Green Building"

بهینه سازی Optimization / ساختمان سبز Green Building / سیستم ترکیبی Hybrid System / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / بهره برداری انرژی Energy Exploitation

58-47014

906

ساخت و ارزیابی کاتالیست های آب گریز پلاتین به روی آلومینا و نانولوله های کربنی جهت تهیه ایزوتوپ آب سنگین Preparation and Evaluation of Hydrophobic Pt Catalyst on Alumina and CNT to Produce Heavy Water Isotope

آب سنگین Heavy Water / بهبوددهنده Promoter / گرافن Graphene / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تبادل کاتالیزوری فاز مایع Liquid Phase Catalytic Exchange (LPCE) / کاتالیزور آب گریز پلاتین Platinum Hydrophobic Catalyst

06-47022

907

مدل سازی عددی رفتار خاک های غیر اشباع (مدل ویلر)در نرم افزار Flac Numerical Modeling of Unsaturated Soils Behavior (Wheeler Model) in Flac Software

خاک غیراشباع Unsaturated Soil / نرم افزار FLAC FLAC Software / مدل سازی عددی Numerical Simulation / مدل ویلر Wheeler Model

09-47015

908

شبیه سازی دینامیکی نشت و پارگی تانک آمونیاک پتروشیمی پردیس Dynamic Simulation of the Ammonia Tank Failure at Pardis Petrochemical Company

آمونیاک Ammonia / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مخزن آمونیاک Ammonia Tank / پارگی مخزن Tank Rupture / روش های تغییر فاز Phase Changing Methods / پراکنش Transmittal / پتروشیمی پردیس Pardis Petrochemical

06-47016

909

الگوریتم های هندسی برای مسئله پوشش نقاط Geometric Algorithms for Covering a Point Set

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / پوشش نقاط Points Covering / پوشش نقاط با مثلث Points Covering with Triangle

02-47023

910

بررسی کشش گرم فولاد زنگ نزن نسوز An Investigation into the Hot Tensile Properties of a Heat Resistant Steel

شبکه عصبی Neural Network / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / کشش داغ Hot Tension / آزمایش کشش Tensile Test / فولاد مقاوم به حرارت Heat Resistant Steel / معادله های ساختاری CONSTITUTIVE EQUATIONS

07-47017

911

طبقه بندی آریتمی های قلبی بر مبنای آنالیز غیرخطی و رفتار دینامیکی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب Heart Arrhythmia Classification based on Nonlinear Analysis and Dynamic Behavior of Heart Rate Variability (HRV)Signal

رفتار دینامیکی Dynamic Behavior / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / دسته بند فازی Fuzzy Classifier / تغییرات نرخ ضربان قلب Heart Rate Variability / شاخص پوانکاره Poincar"e Index

55-47024

912

شناسایی و بررسی فاکتورهای موثر در رفتار عابرین برای عبور از تقاطع های چراغ دارIdentify and Study the Factors that Influence the Behavior of Pedestrians to Cross the Signalized Intersections

تصادفات عابر پیاده Pedestrian Crashes / تقاطع با چراغ راهنمایی Signalized Intersection / مدل سازی MODELING / مدل لوجیت دوگانه Binary Logit Model

09-47025

913

بازیابی داده های تنک در شبکه های نظیر به نظیر با استفاده از نمونه برداری فشردهSparse Recovery in Peer to Peer Networks via Compressive Sensing

شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / حسگری فشرده Compressive Sensing / بازسازی تنک Sparse Recovery / بازیابی داده های تنک Sparse Data Recovery / اندازه گیری توزیع شده Distributed Monitoring

19-47089

914

شبیه سازی عددی جوانه زنی ترک خستگی سایشی به روش المان محدود Numerical Modeling of Fretting Fatigue Crack Nucleation using Finite Element Method

جوانه زنی Nucleation / شبیه سازی Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / خستگی سایشی Fretting Fatigue

45-47026

915

شناسایی مشخصات مودال سیستم های سازه ای خطی با میرایی غیرکلاسیک بر اساس روش تبدیل موجک Modal Identification of Non-classically Damped Linear Systems Using Wavelet Transform

تحلیل زمان - فرکانس Time-Frequency Analysis / تبدیل موجک Wavelet Transform / شناسایی مشخصات مودی Modal Identification / اشکال مودی مختلط Complex-Valued Mode Shapes / شناسایی خروجی - تنها Output-Only Identification

09-47091

916

تقویت دال های بتن آرمه با FRP تحت بارگذاری ها و شرایط مرزی مختلف Strengthening RC Slabs under Various Loads and Boundary Conditions Using FRP Composites

دال های بتن آرمه Concrete Reinforced Slabs / بارگذاری Loading / شرایط مرزی Boundary Conditions / روش اجزای محدود Finite Element Method / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal) / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / اجزای لایه ای Layered Element

09-47027

917

طراحی و پیاده سازی یک ربات راهبر برای جراحی ارتوپدی مبتنی بر فالکن Design and Implementation of a Master Robot for Orthopedic Surgery Based on Falcon

جراحی رباتیکی Robotic Surgery / ربات موازی Parallel Robot / جراحی ارتوپدی Orthopedic Surgery / جااندازی شکستگی Fracture Reduction / ربات فالکن Falcon Robot

58-47092

918

طراحی بهینه تیغه توربین باد محور افقی (HAWT) از دید انحنای پسگرایی Numerical Analysis and Optimization of Backward Swept OnHorizontal Axis Wind Turbine Blade

حل عددی Numerical Solution / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / ایرودینامیک Aerodynamics / توربین بادی Wind Turbine / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / انحنای پس گرایی Backward Swept

46-47094

919

آنالیز دینامیکی موتور توربین گاز تک شفت به منظور بررسی وضعیت پایداری جریان سیال در کمپرسور Analysis Of Solar Centaur Gas Turbine For Check The Fluid Flow Stability In Compressor

واماندگی STALLING / تراکم ساز هوا Compressor / روتور (ملخ یاگردانه) ROTOR / ایستانه Stator / شبیه سازی یک بعدی One Dimensional Simulation / عدد ماخ Mach Number

45-47029

920

توسعه یک روش سیستماتیک ریسک - محور برای مدیریت راهبردی دارایی های زیرساختی حمل و نقل Development of a Systematic Risk-Based Asset Management for Transportation Infrastructure

خطرپذیری Risk / زنجیره مارکف Markov Chain / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / فسادپذیری محصول Deterioration / مدیریت دارایی Asset Management

09-47030

921

ارائه ساختار و کنترل مناسب برای اجزاء اصلی یک مبدل AC به AC مستقیم A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in Electrical Engineering

فیلتر فعال Active Filter / مبدل های جریان متناوب/جریان متناوب Alternative Current/Alternative Current (AC/AC)Converters / مبدل های چنددرگاهی Multi-Port Converters

05-47031

922

مدل سازی و شبیه سازی سامانه های زیست الکتروشیمیایی Modeling and Simulation of Bioelectrochemical Systems

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion / پیل الکترولیز میکروبی Microbial Electrolysis Cell / قطبش Polarization / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / سامانه های زیست الکتروشیمیایی Bioelectrochemical Systems / هدایت الکترون Electron Conduction

06-47097

923

شبیه سازی عددی عملگر پلاسمای DBD و بهینه سازی به منظور کنترل جدایش جریان Numerical Simulation of DBD Plasma Actuator and Optimization for Separation Control

مدل سازی عددی Numerical Simulation / بهینه سازی Optimization / جدایش جریان Flow Separation / عملگر الکترواستاتیکی Electrostatic Actuator / عملگر پلاسمای دی. پی. دی Dielectric-Barrier Discharge (DBD)Plasma Actuator

45-47098

924

جنبه هایی از درهم تنیدگی در نظریه میدان های کوانتومی و گرانش کوانتومی به کمک هولوگرافی Aspects of Entanglement in Quantum Field Theory and Quantum Gravity, using the Holography

درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement / درگاشت درهم تنیده Entanglement Entropy / درهم تنیدگی Entanglement / نظریه میدان کوانتومی Quantum Field Theory / نظریه میدان های کوانتومی جفت شده قوی Strongly Coupled Quantum Fields Theory / دوگانی گرانش/نظریه میدان پیمانه ای Gauge/Gravity Duality

04-47032

925

قیمت گذاری دسته ای و سفارش بهینه توام در صنعت گردشگری Optimal Bundle Pricing and Ordering jointly in Industrial Tourism

قیمت گذاری دسته ای Bundle Pricing / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / شبیه سازی Simulation / تعیین مقدار سفارش Order Quantity / سفارش دهی بهینه Optimal Order / گردشگری Tourism / فروش اختیاری Discretionary Sales

01-47033

926

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات TiO2 در کاربرد ازدیاد برداشت از مخازن نفتی Synthesis and Characterization of TiO2 Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Applications

نانومواد Nanomaterials / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مخازن نفتی Oil Reservoirs / تزریق آب Water Injection / نانوسیال Nanofluid

48-47034

927

شبیه سازی هیدرودینامیکی و تحلیل الگوی جریان حاصل از حرکات موجی شکل کوسه ماهی Hydrodynamic Simulation and Flow Pattern Analysis of Shark Undulation Motions

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / الگوی جریان Flow Patterns / شنای موجی شکل Undulatory Swimming / هیدرودینامیک شنا کردن Swimming Hydrodynamics / کوسه ماهی Shark

08-47099

928

سیر اندیشه پیشرفت در غرب و نگاهی انتقادی از منظر اسلام به آن ارائه چارچوبی نظم یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب و نقد مدل های پیشرفت در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی The Evolution of the Idea of Progress in Western Thought and a Critical Look at It from an Islamic View

اندیشه پیشرفت Progress Idea / مکاتب پیشرفت Progress Schools / تاریخ اندیشه پیشرفت Progress Idea History / مدل های بومی توسعه Indigenous Development Models / منتقدین اندیشه پیشرفت غرب Western Progress Idea Crities

42-47100

929

مطالعات مربوط به راه اندازی یک آرایه شامل 20 آشکارساز سوسوزن Studies Related to Establishment of an Array Including 20 Scintillation Detectors

پرتوهای کیهانی Cosmic Rays / بهمن های هوایی گسترده Extensive Air Showers / آشکارساز سوسوزن Scintillation Detector / آرایه زمینی آشکارسازهای ذرات Ground Based Detectors Array

04-47101

930

تهیه بستر نرم افزاری شی گرا و عامل بنیان جهت بهینه سازی شبکه های انتقال گازDeveloping an Object Oriented Agent Based Platform for Optimizing Gas Transmission Networks

شی گرایی Object Oriented / بهینه سازی Optimization / شبکه انتقال گاز Gas Transmission Network / مدل عامل محور Agent-Based Model

06-47102

931

بررسی اثرات تغییر طراحی توام توربین و نازل با هدف بهبود عملکرد مجموعه و صحه گذاری آن Investigation and Validation of Combined Turbine and Nozzle Design Changes on performances

ایستانه Stator / روتور (ملخ یاگردانه) ROTOR / توربین جریان محوری Axial Flow Turbine / نازل ها NOZZLES / بهینه سازی Optimization

08-47103

932

اثر سرایت ریسک میان بازارهای مالی: رهیافت علیت گرنجر در ریسک Effect of Risk Spillover between Financial Markets: Approach of Granger Causality in Risk

خطرپذیری Risk / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / خطرپذیری موقعیت فروش Long Position Risk / خطرپذیری موقعیت خرید Short Position Risk / علیت گرانجر Granger Causality / علیت گرانجر در خطرپذیری Granger Casuality in Risk

44-47104

933

از بین بردن نویز سیگنال مغزی توسط روش های آماری و یقینی EEG Noise Cancellation by Stochastic and Deterministic Approaches

بی نویزکردن Denoising / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / روش تجزیه تجربی مودها Empirical Modes Decomposition (EMD)Method / سیگنال های اینترایکتال Interictal Signals / نویز ناشی از ماهیچه Muscle Artifact

55-47036

934

عملکرد جرم میراگر تنظیم شده غیرفعال در کاهش آسیب وارده به مدل های دو بعدی ساختمان های بتنی با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه On the Performance of Passive TMDs in Damage Reduction of 2-D Concrete Structures, Considering Soil - Structure Interaction

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / کاهش خسارات Damage Reduction / مدل دوبعدی TWO DIMENSIONAL MODEL / جرم میراگر متوازن غیر فعال Passive Tuned Mass Damper (PTMD) / سازه بتنی دو بعدی Two Dimentional Concrete Structure

53-47106

935

ارزیابی ظرفیت فروریختگی سازه های بلند نامنظم تحت اثر حرکات پالس گونه روبه جلو زمین Collapse Capacity Assessment of Irregular Tall Buildings Considering the Effect of Pulse-Like Forward Directivity Ground Motions

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / جهت پذیری پیش رونده Forward Directivity / فرو ریختگی Collapse / سازه های بلند High Structures / ظرفیت فرو ریختگی Collapse Capacity

57-47107

936

بهبود کیفیت سیگنال صوتی بر اساس کامپرسد سنسینگ Speech Enhancement Based upon Compressed Sensing

حسگری فشرده Compressive Sensing / بهبود گفتار Speech Enhancement / کاهش نویز Noise Reduction / پیگیری تطبیقی Matching Pursuit / الگوریتم تنظیم بر پایه تعقیب Basis Pursuit Regularisation (BPR)Algorithm / نمونه برداری فشرده Compressive Sampling

55-47037

937

مدیریت مخزن مفاهیم در دسته بندی جویبار داده با استفاده از مدل های گرافیکی احتمالاتی Management of Classifiers Pool in Data Stream Classification Using Probabilistic Graphical Models

جویبار داده Data Stream / میدان های تصادفی شرطی Conditional Random Fields (CRF) / تغییر مفهوم تکرار شونده Recurring Concept Drift / مخزن دسته بندها Classifiers Pool / مدل های گرافیکی احتمالاتی Pobabilistic Graphical Models

19-47108

938

بررسی ارتباط ساختار با خواص مغناطیسی و الکتریکی کامپوزیت مغناطیسی نرم پایه آهنی پوشش داده شده با نانوذرات مگنتیت Investigate the Relationship between the Structure of the Magnetic and Electrical properties of Iron-Based Soft Magnetic Composite Coated with Nanoparticles Magnetite

کامپوزیت های مغناطیسی نرم Soft Magnetic Composites (SMC) / مگنتیت MAGNETITE / خواص مغناطیسی جریان متناوب Alternative Current (AC)Magnetic Properties / خواص مغناطیسی جریان ثابت Direct Current (DC)Magnetic Properties

07-47038

939

مدل سازی دینامیکی آسیب شکل پذیر به روش المان محدود تعمیم یافته Dynamic Modelling of Ductile Damage with Extended Finite Element Method

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / معیار شکست نرم Ductile Fracture Criteria / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / مدل آسیب خمیری Damage Plasticity Model

09-47039

940

برآورد پارامترهای سازه ای با استفاده از توابع طیف توان پاسخ Structural Parameters Estimation Using Response Power Spectral Density

روش حداقل مربعات Least Squares Method / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / چگالی طیفی توان Power Spectral Density / پایش سلامت دینامیکی Vibration-Based Health Monitoring / به هنگام سازی مدل سازه ای Structural Model Updating / مبادله های حساسیت Sensitivity Equations

09-47040

941

طراحی و شبیه سازی دستگاه شمارش سلولهای خون با استفاده از فناوری میکروکانال ها Design and Simulation of a Microfluidic Blood Cells Counting Device

شبیه سازی Simulation / امپدانس الکتریکی Electrical Impedance / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / شمارش سلول های خون Blood Cells Counting / نرم افزار کامسول COMSOL Software

58-47041

942

ارائه روش جدید آزمایشگاهی برای بررسی رفتار برشی درزه های سنگی پرشده در حالت غیراشباع A New Testing Approach to Evaluate the Role of Unsaturated Stress State Variables and Degree of Saturation of Infill Materials on the Behavior of Infilled Rock Fractures

پردازش تصویر Image Processing / دستگاه سنجش سه محوره Triaxial Measurement Device / دیوارهای پرکننده Infill Walls / مکش SUCTION / حس گر فشار Pressure Sensor / درزه سنگی Fracture / رفتار موینگی Capillary Behavior / انتقال محوری Axis Translation / پمپ جریان Flow Pump

09-47042

943

استخراج خودکار گرامر زبان فارسی بر اساس یک پیکره وابستگی Persian Grammar Induction Based on a Dependency Corpus

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / دستور وابستگی Dependency Grammar / زبان فارسی Persian Language / استخراج خودکار گرامر Automatic Grammar Induction

19-47043

944

ارائه چارچوب تصمیم گیری مدیریت استراتژیک جهت مدیریت ماشین آلات و تجهیزات پروژه ای A Navol Strategic Decision Making Framework for Project Machines & Resources Management

طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / تصمیم گیری استراتژیک STRATEGIC DECESION MAKING / مدیریت استراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT / استراتژی INSourcing INSourcing Strategy / کارت امتیازی متوازن بدیهی گرا Axiomatic Balanced Scored Card

01-47044

945

طراحی بهینه ی اتصال مکانیکی یک ورق ساخته شده از مواد مرکب لایه ای به قطعه ی فلزی Optimum Mechanical Joint Design for a Composite Laminate to a Metal Part

مواد مختلط Composite Materials / طراحی بهینه Optimal Design / تحلیل خرابی Failure Analysis / اتصال مکانیکی Mechanic Coupling / پین Pin / استحکام صفحه Plate Strength

45-47045

946

دینامیک های اکیدا چنبره ای Strictly Toral Dynamics

دینامیک اکیدا چنبره ای Strictly Torol Dynamics / مجموعه چرخشی Rotation Set / جزیره های بیضوی Elliptic Islands / برگ بندی شبه گرادیان Gradient Like Foliation

02-47046

947

تخمین میزان غلظت ذرات معلق هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی گرفته شده از ایستگاه های سینوپتیک و WRF.(مطالعه موردی: تهران)Estimating Particulate Matter (PM10) Concentration using Satellite data and Meteorological data from Synoptic Stations and WRF in Tehran

سنجش از دور Remote Sensing / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / حسگر MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)Sensor / سیستم مدل سازی پژوهش و پیش بینی هواشناسی Weather Research and Forecasting (WRF)Modeling System / مدل اثرات اختلاط Mixed Effects Model / عمق نوری آلاینده Aresol Optical Depth

09-47047

948

مطالعه تجربی و عددی شکل پذیری ورق های فلزی برمبنای پلاستیسیته کریستالی وارائه فایبرهای با خواص شکل پذیری مطلوب تر Experimental and Numerical Study of Sheet Metals Formability based on Crystal Plasticity and Presentation of High Formability Fibers

پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / مومسانی بلورها Crystal Plasticity / فرم پذیری Formability / زیر روال UMAT UMAT Subroutine / آلیاژ آلومینیوم 1050 Aluminum Alloy 1050 / بهبود شکل پذیری Formability Improvement / الیاف ایده آل Ideal Fiber / اندازه گیری تجربی بافت Experimental Texture Measurement

08-47048

949

بررسی کاربرد روش حذف نانوفوتوکاتالیستی در تصفیه فاضلاب های صنعتیInvestigation of Application of Nano-Photocatalytic Degradation for Industrial Wastewater Treatmen

سیمان Cements / بتن Concrete / پساب های صنعتی Industrial Wastewaters / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / نهشت Deposition / نانوفوتوکاتالیزور Nanophotocatalyst

06-47049

950

بهبود انرژی مصرفی سیستم های چندپردازنده ای نرم با استفاده از تکنیک های سطح سیستم Improving Energy Efficiency in Multi-processor Soft-Core Systems Using System-level Techniques

سیستم چندپردازنده Multiprocessor System / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / بازده انرژی Energy Efficiency / بهینه سازی در سطح سیستم System Level Optimization / بهینه سازی Optimization / پردازنده نرم Soft Processor

19-47051

951

تحلیل ارتباط در گستره ژنوم با استفاده از روش های یادگیری ماشین Genome-Wide Association Study via Machine Learning Techniques

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / تحلیل ارتباط در گسترده ژنوم Genome Wide Association Study / مدل های آماری تکامل Probabilistic Evolutionary Models

05-47053

952

بررسی ارتعاشات نانونوسانگر قابل تنظیم ساخته شده از صفحات گرافن Study of Tunable Graphene Nano Resonator Vibration

گرافن Graphene / نانوتشدیدگر Nanoresonator / ارتعاش اجباری Forced Vibration / دامنه نوسان Oscillation Amplitude / نظریه محیط پیوسته غیرموضعی Nonlocal Continuum Theory

45-47054

953

بررسی ریزساختار و رفتار تغییر شکل داغ نانو کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم Study of Microstructure and Hot Deformation Behavior of Aluminum Nanocomposites Reinforced with SiC Nanoparticles

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلومینیوم Aluminum / سیلیسیم Silicon / فشار داغ Hot Compression / ساختار فوق ریزدانه Ultra Fine Grain Structure / آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم Aluminum Silicon Alloy

07-47055

954

مطالعه آزمایشگاهی نمک زدایی از آب توسط جلبک و تولید الکتریسیته Experimental Study of Water Desalination and Electricity Generation by Algae

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / ریزجلبک Microalgae / چگالی توان تولیدی Power Density / نمک زدایی Desalination / تولید الکتریسیته زیستی Bioelectricity Generation / پیل نمک زدایی میکروبی Microbial Desalination Cell

06-47056

955

الگوریتم های ملاقات مقاوم در مقابل اخلالگر در شبکه های رادیو شناختی Jamming Resilient Algorithms for Rendezvous in Cognitive Radio Networks

رادیوی شناختی Cognitive Radio / اخلالگر Adversary (Jammer) / نظریه بازی GAME THEORY / الگوریتم ملاقات Rendezvous Algorithm

05-47057

956

توصیف و تحلیل پروتکل های امنیت با استفاده از قاب ترکیب جهانی Description and Analysis of Security Protocol by Universal Composability Framework

روش های صوری Formal Methods / امنیت Security / چارچوب ترکیب سراسری Universal Composability Framework / تقلید Emulation / قابلیت ایده آل Ideal Functionality / کلید در حال تحول Key-Evolving / امنیت EU-CMA EU-CMA Security

02-47058

957

مدیریت موجودی و استراتژی زنجیره ی تامین برای یک بیمارستان Inventory Management and Supply Chain Strategy for one Hospital

مدیریت زنجیره تامین کالا GOODS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / بارکد Barcode / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)

01-47059

958

طراحی و پیاده سازی کنترلر چندمنظوره برای دستگاه توان بخشی تعادل خانگیDesign and Implementation of a Multi-Objective Controller for a Home-Based Balance Training Device

کنترل کننده تناسبی - انتگرالی Proportional-Integral (PI)Controller / نعادل انسان Human Balance / استراتژی های تعادل بدن Body Balance Strategies / ریزکنترل کننده Raspberry Pi Raspberry Pi Microcontroller / شبیه سازی حرکت انسان Body Simulation / دستگاه توانبخشی Rehabilitation Device

08-47060

959

بهینه سازی نشست ذرات میکرو و نانو در فیلترها و محیط های متخلخل Optimization of Deposition of Micro- and Nano Particles in Filters and Porous Media

بهینه سازی Optimization / فیلترها Filters / جریان آرام Laminar Flow / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / نشست ذرات Particles Deposition

58-47061

960

طراحی و توسعه الگوریتم فراابتکاری جستجوی ریشه Designing and Developing a Novel Metaheuristic Algorithm: Root Search Algorithm

الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / الگوریتم جستجوی ریشه درختان Root Search Algorithm

01-47062

961

مطالعه ی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن در اثر استفاده از نانوذرات سیلیکای عامل دار توسط شبیه سازی مولکولی Investigation on Wettability Alteration of Reservoir Rocks by Functionalized Silica Nanoparticles using Molecular Dynamics Simulations

ترشوندگی Wetting / شبیه سازی مولکولی Molecular Simulation / انسداد میعان Condensate Blockage / مشخصه سازی سنگ مخزن Reservoir Rock Characterization / انسداد آبی Water Blockage / نانوذرات سیلیکای عامل دار Functionalized Silica Nanoparticles

06-47063

962

ساخت غشای مناسب پلیمری به روش جدایش فازی با استفاده از القاء حرارتی جهت کاربرد در بیوراکتورغشایی Construction of Suitable Polymeric Membrane by Thermal Induce Phase Separation (TIPS) for using in the Membrane Bioreactor (MBR)

زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / تحلیل رویه پاسخ Response Surface Methodology / رسوب دهی حرارتی Thermally Induced Phase Separation (TIDS) / پلی پروپیلن پیوندشده با مالئیک انیدرید Polypropylene Grafted Maleic Anhydride

06-47064

963

تحلیل و شبیه سازی پراکنش امواج الکترومغناطیسی از بدن انسان در باند موج میلیمتری Analysis and Simulation of Electromagnetic Waves Scattering from Human Body in Millimeter-Wave Band

تقریب نور فیزیکی Physical Optics Approximation / انتشار امواج میلیمتری Millimeter Waves Propagation / پراکندگی امواج الکترومغناطیس Electromagnetic Wave Scattering / توابع غیریکنواخت نسبی بی - اسپلاین Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS)Functions / پراکندگی از بدن انسان Scatlesting From Human Body / انتگرال های نوسانی Highly Oscillatory Integrals (HDI)

05-47065

964

ناوبری خودکار هواپیمای 4 موتوره Unmanned Quadrotor

بینایی ماشین Machine Vision / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / روش جستجوی آ - ستاره A* Search Method / انتخاب مسیر Path Finding / بینایی دوچشمی Stereo Vision / هواپیمایی چهار موتوره Quadrotor Aircraft / ناوبری خودکار Autonomous Navigation

05-47109

965

تاثیر بلندشدگی جزئی فونداسیون بر عملکرد لرزه ای سازه ها The Effect of Partial Foundation Uplift on Seismic Performance of Structures

اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / بلند شدگی پی Foundation Uplift / ضریب جابه جایی خمیری Inelastic Displacement Factor / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تقاضای شکل پذیری Ductility Demand / نسبت جا به جایی نسبی Drift Ratio / رفتار غیرارتجاعی خاک Inelastic Soil Behavior

09-47066

966

بررسی انتقال حرارت با مکش یکنواخت محیط متخلخل در میکروکانال با سطح مقطع متغیر Heat Transfer in Uniform Suction Porous Media of Micro Channel with Variable Cross-section

انتقال حرارت Heat Transfer / میکروکانال Microchannel / سطح مقطع متغیر Cross Section Variable / حل عددی Numerical Solution / محیط متخلخل POROUS MEDIA

58-47110

967

مقاوم سازی قابهای فلزی موجود با استفاده از بادبندهای شکل پذیر Retrofitting of Existing Steel Frames using Ductile Bracing Systems

شکل پذیری Ductility / مقاوم سازی لرزه ای EARTHQUAKE RESISTANCE / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System / سیستم بادبند همگرای ویژه Special Concentrically Braced Fram System (SCBFS)System / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / تقویت لرزه ای Seismic Retrofit

53-47111

968

بازیابی کلاک (همزمانی) نوری با استفاده از پدیده ی غیرخطی کِر در فیبر نوری All-Optical Clock Recovery Using Nonlinear Kerr Effect in Optical Fibers

لرزش زمانی Timing Jitter / بازیابی کلاک تمام نوری All-Optical Clock Recovery / پدیده غیرخطی کر Nonlinear Kerr Effect / حلقه قفل فاز نوری Optical Phase-Locked Loop (OPLL) / تقویت کننده های نوری پارامتریک Optical Parametric Amplifiers / کلید نوری کر شاتر Optical Kerr Shutter Switch

05-47112

969

مطالعه ی ساختار ویتامین های ب1، ب2 و ب6 با استفاده از روش های طیف سنجی NMR و محاسبات ab-initio Structural Study of Vitamin B1, B2 and B6 by NMR Spectroscopy and ab-initio Methods

معادله کارپلاوس Karplus Equation / جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / ثابت تزویج Coupling Constant / طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy / ویتامین ب 1 B1 Vitamin / ویتامین ب 2 B2 Vitamin / ویتامین ب 6 B6 Vitamin

03-47113

970

بررسی ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی در سیستم Si-Al-O-N به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی بر روی زیر لایه آلومینیومی و خواص آن Investigation on Coating of Nonocomposits in Si-Al-O-N System by Plasma Electrolytic Oxidation Technique on Aluminum Substrate and Their Properties

آلومینیوم Aluminum / پوشش کامپوزیتی آلومینا - سیلیکات Alumina-Silicate Composite Coating / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / اکسایش پلاسمای الکترولیتی Plasma Electrolytic Oxidation / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance

07-47114

971

مهندسی هزینه: اهداف، ابعاد و بررسی روش و مدل های آن با رویکرد مدل مناسب در فعالیت های ساخت و تولید - مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا Cost Engineering: Objectives, Dimensions and to Study Cost Engineering Methods and Models with an Approach to a Proper Model in Manufacturing Activities-case Study: Mapna Locomotive Engineering and Manufacturing Company

ساخت و تولید Manufacturing / قیمت تمام شده Financial Ratios / مطالعه موردی Case Study / مهندسی هزینه Cost Engineering / شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) Iran Power Plants Project Management (MAPNA) / مدل بلوغ مهندسی هزینه Cost Engineering Maturity Model (CEMM)

01-47116

972

بررسی تجربی تأثیر نرخ کرنش بالا بر شکل دهی ورق فولادی 1010 Experimental Study of High Strain Rate Effects on Steel Sheet Forming

نرخ کرنش بالا HIGH STRAIN RATE / مدل جانسون - کوک Johnson-Cook Model / منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / مدل مارشینیاک - کوزینسکی Marciniak-Kuczynski Model / آزمایش میله کششی هاپکینسون Split Hopkinson Tensile Bar (SHTB)Test / مس 10200 Cupper 10200 / ورق فولادی 1010 Sheet Steel 1010

08-47117

973

مدل سازی همزمان انتخاب نوع وسیله و مقصد در سفرهای با هدف خرید Simultaneous Modeling of Mode and Destination Choice for Shopping Trips

انتخاب وسیله سفر Mode Choice / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / سفرهای خرید Shopping Trips / مدل انتخاب مقصد Destination Choice Model / مدل سازی همزمان Simultaneous Modeling

09-47118

974

ساخت و بررسی خواص الکتریکی و مکانیکی صفحات گرافینی و استفاده از آن برای رشد و تمایز سلول های بنیادی عصبی Fabricating Graphene Paper and Determining Its Electrical and Mechanical Properties and Using It for Proliferation and Differentiation of Neural Stem Cells

خواص مکانیکی Mechanical Properties / خواص الکتریکی Electerical Properties / داربست های سه بعدی Three Dimensional Scaffolds / تحریک الکتریکی Electrical Stimulation / کف اکسید گرافن Graphene Oxide Foam / سلول های بنیادی عصبی Neural Stem Cells / تمایز عصبی Neuronal Differentiation

04-47119

975

بهبود مدل سازی سیگنال گفتار در سنتز گفتار آماری پارامتری Improving Speech Signal Models for Statistical Parametric Speech Synthesis

مدل مخفی نیمه مارکف Hidden Semi-Markov Model / درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / gauss. / سنتز گفتار آماری پارامتری Statistical Parametric Speech Synthesis / مدل سازی آکوستیکی وابسته به متن Context-dependent Acoustic Modeling / مدل بیشینه درگاشت Maximum Entropy Model / درخت تصمیم گیری هم پوشان Overlapped Decision Making Tree / درخت تصمیم گیری نرم Soft Decision Making Tree / میدان تصادفی شرطی گاوسی Gaussian Conditional Random Field

19-47068

976

بررسی تأثیر تخطی عبور از چراغ قرمز بر سطح سرویس تقاطع های چراغدار درون شهری The Effect of Red Light Violation on the Level of Service in Urban Signalized Intersections

تقاطع با چراغ راهنمایی Signalized Intersection / تأخیر Delay / سطح خدمت Service Level / تخلف از چراغ قرمز Red Light Violation

09-47069

977

بررسی ملاک های ارزیابی آسیب موجود در پل های با دهانه ی بزرگ تحت اثر تحریک های مختلف تکیه گاهی Application of Existing Damage Detection Measures for Long-Span Cable Stayed Bridges under Multiple Support Excitations

شناسایی خسارت Damage Detection / تحریک غیریکسان تکیه گاه Multiple Support Excitations / روش انحنای شکل مد Mode Shape Curvature Method / شاخص انرژی Energy Index / تابع چگالی طیفی Spectral Density Function / تابع عدم انسجام Incoherent Function

09-47120

978

بررسی تاثیر ستون وار زیپر (همبند) بر ظرفیت جذب انرژی مهاربندهای شورون هم محور و برون محور An Investigation of the Effects of Zipper Strut on the Cost and Energy Dissipation Capacity of Concentrically & Eccentrically Chevron Braced Systems

جذب انرژی Energy Absorption / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / قابهای مهاربندی خارج از مرکز Eccentric Brace / مهاربند شورون Chevron Brace / ستون وار هم بند Zipper Strut

09-47070

979

معادلات دیفرانسیل بیضوی در نواحی غیرهموار Elliptic Problems in Nonsmooth Domains

شرط مرزی دیریکله Dirichelt Boundary Condition / مساله نیومن Neumann Problem / معادله دیفرانسیل بیضوی ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS / ناحیه های غیرهموار Nonsmooth Domains

02-47122

980

طراحی و ساخت مکانیزم ربات اگزواسکلتون برای اندام تحتانی با مفاصل فعال و شبه منفعل طبق اصول بیومکانیکی Design and Manufacturing of an Exoskeleton Mechanism for Lower Limbs with Active and Semi-Passive Joints According to Biomechanical Principles

ربات پوشیدنی Exoskeleton / توانبخشی Rehabilitation / وسیله ی کمکی قابل پوشیدن Wearable Assistive Device / مکانیزم مفاصل تحتانی Lower Joint Mechanism

08-47123

981

طراحی و ساخت یک ربات بازتوانبخشی بالاتنه برای بیماران سکته مغزی با قابلیت استفاده در منزل Design and Construction of an Upper Extremity Wearable Exoskeleton for Rehabilitation of Stroke Patients

عملگر کشسان سری Series Elastic Actuator / ساخت Construction / طراحی Design / ربات پوشیدنی Exoskeleton / سکته Stroke / توانبخشی Rehabilitation

58-47124

982

حل عددی مساله باکلی لورت سه فازی در یک بعد Numerical Solution of Three Phase Buckley-Leverett Problem in One-Dimension

معادله باکلی - لورت Buckley-Leverett Equation / جریان سه فازی Three Phase Flow / موج غالب Dominant Wave / قوانین بقای هذلولوی Hyperbolic Conservation Laws / روش اساساً غیرنوسانی وزن دار Weighted Essentially Non-Oscillatory Schemes

08-47071

983

آیا صادرات سبب بهبود عملکرد می شود؟ «شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران» Is Exporting Improve the Performance of Plant?« Evidence from Iranian Industrial Exporters»

عملکرد Performance / اشتغال Employment / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / صادرکنندگان صنعتی Industrial Exporters

44-47073

984

حافظه های نوری کوانتومی مبتنی بر شفافیت القایی اپتومکانیکی Optical Quantum Memories Based on Optomechanically Induced Transparency

سردسازی Refrigeration / شباهت Fidelity / حافظه نوری کوانتومی Optical Quantum Memory / حفره های اپتومکانیکی Optomechanical Cavities / نویز فاز لیزر Laser Phase Noise

04-47125

985

بررسی ساختار نیمه جامد آلیاژ آلومینیوم A356 با به کارگیری روش های هم زدن الکترومغناطیسی و القای گاز به درون سیال Investigation of Semisolid Microstructure of Aluminum A356 Alloy Prepared by Electromagnetic Stirring and Gas Induction

هم زدن الکترومغناطیسی Electromagnetic Stirring / فرایند نیمه جامد Semi-Solid Processing / ریزساختار گلوله ای شکل Globular Microstructure / آلیاژ آلومینیوم آ 356 Aluminum Alloy A356 / تزریق گاز Gas Injection

07-47126

986

مطالعه رفتار سازه های دارای اختلاف تراز طبقات با اتصالات نیمه-صُلب Studying the Behaviour of Split-Level Structures with Semi-Rigid Connections

تحلیل طیفی Spectral Analysis / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / سازه های نامنظم Nonlinear Structures / ساختمان های دارای اختلاف تراز طبقات Split Level Buildings / تحلیل استاتیکی معادل Equivalent static Analysis

09-47074

987

بهینه سازی الگوریتم مدل سازی انتشار پهن باند معین درون ساختمان با استفاده از توابع درونیاب مناسب و نمونه برداری بهینه 

رهگیری پرتو Ray Tracing / محیط داخل ساختمان Indoor Environment / انتشار با پهنای باند بسیار وسیع Ultra Wide Bond (UWB)Propagation / تابع بی اسپلاین مکعبی Cubic B-Spline Function / درون یابی نیوتون Newton Interpolation / ساختمان های چندلایه Multilayer Environment / درون یابی چبیشف Chebyshev Interpolation

05-47075

988

بررسی اثر افزودن نانوذرات Si3N4 در سختی پوشش آندایزینگ آلومینیوم گروه 1050Investigation of Si3n4 Nano Particle Addition on the Hardening Behavior of Anodized Coated 1050 Aluminum Alloy

سختی Hardness / نیترید سیلیسیم Silicon Nitride / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / مقاومت به خوردگی Corrosion Resistance / آندکاری Anodizing / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / پوشش مرکب Composite Coating

07-47129

989

بررسی عددی تولید صوت در هوا و آب به کمک نانولوله های کربنی Numerical Analysis of Underwater and Within Air Sound Generation by using Carbon Nanotube

اثر ترموآکوستیک Thermoacoustic Effect / صوت Sound / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / موج فشار Pressur Wave

08-47076

990

سنتز و پوشش دهی نانوذرات طلا به روش سل-ژل بر روی سطح شیشه Synthesis and Coating of Gold Nanoparticles by Sol-Gel Method on the Glass Surface

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / خواص سطح Surface Properties / روش سل - ژل Sol-Gel Method / مقاومت پوشش Thin Film Resistivity / قالب پلیمری Polymer Template

07-47128

991

پیاده سازی یک روش نقطه درونی اولیه-دوگان برای طراحی شکل دهی پرتو صفر-نیروی بهینه با قید های توان برای آنتن A Primal-Dual Interior Point Method for Optimal Zero-Forcin Beamformer Design under Per-Antenna Power Constraints

بهینه سازی محدب Convex Optimization / روش نیوتن Newton Method / شکل دهی پرتو صفر - نیرو Zero-forcing Beamforming / قیدهای توان برای آنتن Pre-antenna Power Constraints / روش نقطه درونی اولیه - دوگان Primal-dual Interior Point Method

02-47077

992

تحلیل عدم قطعیت و مدلسازی معکوس پیشروی آب شور در آبخوان های ساحلیUncertainty Analysis and Inverse Modeling of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers

آب خیز ساحلی Coastal Aquifer / پیشروی آب شور Sea Water Intrusion / مدل سازی عددی Numerical Simulation / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / تحلیل عدم قطعیت Uncertainty Analysis / مدل سازی معکوس Inverse Modelling

09-47131

993

سنتز نانوساختارهای متخلخل اصلاح شده و بررسی سینیتیک واکنش اکسایشی در حضور این کاتالیزوها Synthesis of Modified Porous Nanostructures and Investigation of Oxidation Reaction Kinetics

فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / نانوساختار متخلخل Porous Nanostructure

04-47078

994

سنتز نانوکامپوزیت Fe3O4-Avastin به عنوان دارویی بالقوه برای درمان بیماری دژنراسیون ماکولا Synthesis of Magnetite (Fe3O4)-Avastin Nanocomposite as a Potential Drug for AMD Treatment

دارو رسانی Drug Delivery / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / داروی آواستین Avastin Drug / دژنراسیون ماکولا Age-Related Macular Degeneration (AMD)

56-47132

995

دسته بندی مناظر با استفاده از ویژگی های معنایی Scene Classification Based on Semantic Feature

دسته بندی مناظر Scene Classification / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / بهینه سازی Optimization / ترکیب طبقه بندی کننده ها Combining Classifiers / ویژگی های معنایی Semantic Features

19-47079

996

بررسی خواص حسگری در نانوساختار چندلایه SnO2-CuO برای شناسایی گاز H2SH2S Gas Sensing Characterization of Nano-Structured SnO2-CuO Multilayer Sensor

غوطه وری Dipping / لایه های نازک نانوساختار Nanostructural Thin Films / حسگری Sensing / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / حسگر سولفید هیدروژن Hydrogen Sulfide Sensor / لایه نازک اکسید قلع - اکسید مس Tin Oxide-Cupper Oxide Thin Film

56-47133

997

ساخت و مشخصه یابی ابررسانای پایه ی آهن LaOFeAs با روش حالت جامدPreparation and Characterization of LaOFeAs Iron based Superconductor by Solid State Reaction

ابررسانای با پایه آهن Iron Based Superconductor / واکنش حالت جامد Solid State Reaction / تحلیل ساختاری Structural Analysis / عنصر سنجی Element Analysis

04-47080

998

ساخت و مطالعه تشدیدگرهای الکتریکی و الکترومکانیکی بر پایه نانوساختارها و بررسی خواص حسگری Study and Fabrication of Electrical & Electromechanical Resonators Based on Nanostructures for Sensing Application

گرافن Graphene / نانوالیاف Nanofiber / حسگر کرنش Strain Sensor / خواص حسگری Sensory Properties / ساختارهای الکترومکانیکی Electromechanical Structures / حسگر گاز اتانول Ethanol Gas Sensor

48-47081

999

طراحی و پیاده سازی هسته سودهی زمانی 2.5 Gbps Design and Implementation of 2.5 Gbps Circuit Switching Fabric

آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / سودهی مداری انسداد ناپذیر Nonblocking Circuit Switching / هسته سودهی Switching Fabric / سلسله مراتب ادغام سنکرون Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

05-47134

1000

مسایل ریاضیاتی جدول سودوکو و ارتباط آن ها Mathematical Problems of Sudoku Puzzle and their Relationship

سودوکو Sudoku / مجموعه بحرانی Critical set / روش مربع لاتین Latin Square Method / گراف سودوکو Sudoku Graph

02-47

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری ایروالاستیک پانل مخروطی ناقص در جریان مافوق صوت Free Vibration and Aeroelastic Stability Analysis of Truncated Conical Panels in Supersonic Flows

پایداری Stability / روش گالرکین Galerkin Method / فرکانس طبیعی Natural Frequency / ارتعاش Vibration / مقادیر ویژه Eigen Values / پوسته مخروطی ناقص نازک Truncated Conical Thin Shell

45-47135

1002

مجموعه های تعیین کننده در رنگ آمیزی های یالی وتام گراف ها Defining Sets in Total and Edge Coloring of Graphs

مجموعه بحرانی Critical set / مجموعه تعیین کننده Defining Set / رنگ آمیزی (ریاضی) COLOURING / روش مربع لاتین Latin Square Method / گراف های پترسن تعمیم یافته Generalized Petersen Graphs

02-47083

1003

ضوابط و معیارهای انتخاب تقاطع یا میدان با توجه به معیارهای زمان تأخیر، مصرف سوخت و فاکتورهای زیست محیطی Criteria of Choosing Intersection or Roundabout Based on Delay Time, Fuel Consumption, and Environmental Factors

زمان تأخیر Delay Time / شبیه سازی Simulation / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / آلودگی محیطزیست Environment Pollution

09-47136

1004

بازخورد آزمون ورودی کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی بر نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به تدریس و مفاد درسی در مقطع لیسانس دانشگاه های سراسری ایران Washback of TEFLM.A Entrance Examination on Teachers`and Students` Attitude towards Materials Preparation and Instruction at Bachelor`s level in Iranian State Universities

پرسشنامه Questiondire / بازخورد آزمون Washback / مصاحبه Interview / آزمون کارشناس آموزش زبان TEEL M.A Examination

31-47137

1005

نظریه همگن سازی و کاربردهای آن در نواحی تناوبی و متخلخل Homogenization Theory and its Applications in Periodic and Perforated Domains

همگن سازی HOMOGENIZATION / نواحی تناوبی Periodic Domains / نواحی متخلخل Perforated Domains / روش تارتار Tartar's Method / روش همگرایی دو مقیاسی Two Scale Convergence Method

02-47084

1006

نظریه اندیس بزرگ مقیاس Large Scale Index Theory

عملگرهای دیفرانسیل Differential Operators / جبر کلیفورد Clifford Algebra / عملگر دیراک Dirac Operator / نظریه شاخص INDEX THEORY / عملگر شبه دیفرانسیل Pseudo Differential Operator / عملگرهای دیفرانسیل DIFFERENTIAL OPERATORS / عملگر بیضوی Elliptic Operator / جبر سی استار C* Algebra / نظریه کا K-Theory

02-47085

1007

انتخاب شیوه ی سفر با وجود باند چند سرنشین با عوارض در بزرگراه ها Travel Mode Choice with High Occupancy Toll Lane

عوارضی Toll Plazza / قیمت گذاری Pricing / مدل لوجیت چندگانه Multinomial Logit Model / خط ویژه پرسرنشین High Occupancy Vehicle Lane / بزرگراه ها Highways

09-47138

1008

طراحی و ساخت یک سیستم توانبخشی پوشیدنی برای فیزیوتراپی دست افراد سکته مغزی Design and Construction of a Soft Actuated Exoskeleton for Hand Rehabilitation of Stroke Patients

دست Hand / سکته Stroke / ربات پوشیدنی Exoskeleton / دستگاه توانبخشی Rehabilitation Device / ناتوانی Disability

58-47086

1009

سیستم دارورسانی تراپوستی برای گرانیسترون Granisetron Transdermal Drug Delivery System

سیستم دارورسانی انتقال پوستی Transdermal Drug Delivery System / جذب پوستی Skin Permeation / چسبندگی Adhesion / گرانیسترون Granisetron

06-47139

1010

مدل سازی گسترش ترک های چندگانه در محیط متخلخل اشباع ترک خورده به روش المان محدود توسعه یافته Modeling of Hydraulic Fracturing in Fractured Saturated Porous Media Using the Extended Finite Element Method

رشد ترک Crack Growth / محیط متخلخل اشباع SATURATED POROUS MEDIUM / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / محیط دوفازی Two Phase Medium / اندرکنش ترک ها Fractures Interaction

09-47140

1011

کنترل حرکت ربات با وجود تأخیر در عملگرهای آن بر اساس پیش بینی غیرخطی Robot Motion Control In the Presence of Actuator Delay Using Nonlinear Prediction

پایداری Stability / سیستم های غیرخطی Nonlinear Systems / کنترل پیش بین غیرخطی Nonlinear Predictive Control / کنترل پیش بین مبتنی بر مدل Model Predictive Control / دینامیک محرک Actuator Dynamics / تاخیر در دینامیک عملگر Delay in Actuator Dynamics / سیستم های تاخیری Delayed Systems / عملگرهای دارای دینامیک کند Slow Actuators

05-47141

1012

طراحی و ساخت سیستم میکروهمزن فعال مبتنی بر انبرک نوری برای میکروشاره هاDesigning and Developing an Active Micromixer Based on Optical Tweezers for Microfluidics

میکروکانال Microchannel / عدد رینولدز پایین Low Reynolds Number / ابزار ریزسیال Microfluidic Devices / سیستم ریزسیال Microfluidic System / انبرک نوری Optical Tweezer / تله اندازی نوری Optical Trapping

04-47142

1013

استفاده از اکسیدهای فلزی جهت تزریق الکترون و حفره در دیودهای نورگسیل هیبریدی Utilizing Metal Oxide as Hole/Electron Injection layer in Hybrid Light Emitting Diode

زبری Roughness / دیودهای نورتاب ترکیبی Hybridlight Emitting Diodes / اکسید روی Zinc Oxide / اکسید مولیبدن Molybdenum Oxide / اکسید فلزات Metal Oxides / تزریق الکترون Electron Injection / تزریق حفره Hole Injection / اکسید روی منیزیم Magnesium Zinc Oxide

04-47143

1014

بررسی داده های مالی توسط روش های آماری Analysis Of Financial Data With Statistical Methods

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / پیش بینی Forecasting / تصمیم گیری Decision Making / بورس Burse / داده های مالی Finantial Data

02-47145

1015

تولید الکترون و بلوک های یونی تخت با استفاده از لیزرهای پرقدرت به ویژه در محدوده فرابنفش Production of Electron and Flat Ion Blocks by Using Ultra Intense Laser, Particularly in the Ultraviolet Range

میدان ویک Wake Field / پلاسمای کوانتومی Quantum Plasma / خودهمگرایی Self-Focusing / بلوک یونی Ion Block / فرکانس برخورد Collision Frequency / خودکانونی لیزر Laser Self-Focusing

04-47147

1016

محاسبه هسته تورم با استفاده از روش VAR Measuring Core Inflation by Using the VAR Approach

تورم پایه Core Inflation / مدل خود توضیح برداری ساختاریافته Structural Vector Autoregressive (SVAR)Model / مدل خودتوضیح برداری Vector Autoregressive Model / جهش تورم Influation Jump

44-47146

1017

بررسی خواص پوشش های چند لایه نانوکامپوزیتی Ni-TiO2/TiO2 ایجاد شده به روش جریان پالسی An Investigation on the Pulse Electrodeposition of Ni-TiO2/TiO2 Multilayer Structures

جریان پالسی Pulse Current / آبدوستی Hydrofilicity / نهشت برقی Electrodeposition / چندلایه نانوکامپوزیتی Nanocomposite Multilayer / نانوکامپوزیت نیکل - اکسید تیتانیوم Nickel-Titanium Oxide Nanocomposite

07-47144

1018

حذف طنین از سیگنال گفتار تک کانالی در محیط های پر سر و صدای صوتی Single-Channel Speech Dereverberation in Noisy Acoustical Environments

سیگنال صحبت Speech Signal / انعکاس Reverberation / فیلتر تطبیقی Adaptive Filter / محیط های پر سر و صدای صوتی Noisy Acoustical Environment / حذف طنین Dereverberation / سیگنال گفتار تک کانالی Single-Channel Speech Signal

56-47148

1019

رویکردی مدل مبنا به آزمون سیستم های مبتنی بر موتور گردش کار Testing of Workflow Engine Based Systems: A Model-Based Approach

آزمون مبتنی بر مدل Model Based Testing (MBT) / موتور گردش کار Workflow Engine / فرایند کسب و کار Business Process / گردش کار Workflow / مورد آزمون Test Case / زبان مدل سازی و نمادگذاری فرایند تجاری 2 Business Process Model and Notation 2 (BPMN2)

19-47149

1020

توسعه مکانیزم کاهیده 35 گامی به منظور پیش بینی آلاینده ها در احتراق متان - هواA 35 Step Reduced Mechanism for Methane-Air Combustion to Estimate Pollutants

احتراق Combustion / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / مکانیزم کاهیده Reduced Mechanism / تحلیل نرخ تشکیل Production Analysis Rate / تحلیل مسیر واکنش Path Reaction Analysis / احتراق متان - هوا Air-Methane Combustion

45-47151

1021

اندازه گیری کشش سطحی سیالات با استفاده از لیزر Laser-Based Surface Tension Measurement

پخش نور Light Scattering / محاسبات فوریر Fourier Analysis / کشش سطحی. / امواج مویینگی Copillary Waves

04-47150

1022

اثرات رفاهی افزایش قیمت اقلام کالایی بر خانوار شهری ایرانی The Welfare Effects of Rising in Food Prices on Iranian Urban Households

داده های سانسورشده Censored Data / رفاه خانوار Household Welfare / قیمت اقلام کالایی Good Prices / سیستم تقاضا Demand System / بودجه بندی دومرحله ای Two-Stage Budgeting

44-47153

1023

توسعه روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود فشرده برای حل جریان های دوفازیDevelopment of Compact Finite-Difference Lattice Boltzmann Method for Solving Two-Phase Flows

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / روش اختلاف محدود Finit Differenc Method / فیلترهای خطی Linear Filters / مختصات منحنی الخط CURVILINEAR COORDINATES / جریان دو بعدی Two Dimensional Flow / جریان سه بعدی Three Dimentional Flow / فیلتر غیرخطی Nonlinear Filter / مختصات کارتزین Cartesian Coordinates / جریان دوفازی مایع - بخار Liquid-Vapor Two Phase Flow / جریان تراکم ناپذیر پایا Steady Incompressible Flow / جریان تراکم ناپذیر ناپایا Unsteady Incompressible Flow

45-47152

1024

مدل سازی و شبیه سازی فرایند تولید قالبگیری رزین به کمک خلأ با قالب انعطاف پذیرModeling and Simulation of Vacuum Assisted Resin Transfer Molding Process with Flexible Tooling

قالبگیری انتقالی رزین Resin Transfer Molding (RTM) / جریان چندفازی Multiphase Flow / مواد مختلط Composite Materials / محیط متخلخل POROUS MEDIA / قالب گیری به کمک خلاء Vacuum Infusion / قالب انعطاف پذیر Flexible Tooling

45-47155

1025

بررسی الگوی اشباع مدارهای GPS و تاثیر آن بر روی ماموریت های تزریق و جمع آوریInvestigation of Saturation Dynamics in GPS Allocated Orbits for Removal and Injection Mission

سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / ماهواره های از کار افتاده Retired Satellite / اغتشاشات موثر Effective Perturbation / رشد خروج از مرکز مدار Ecceutricity Growth / تخمین تعداد ماهواره Satellite Number Estimation / احتمال برخورد Collision Risk

45-47154

1026

پاسخ غیرخطی سازه های چنددرجه آزادی با رفتار برشی - خمشی تحت اثر تحریکات لرزه ای Nonlinear Response of Shear-Flexural MDOF Structures Subjected to Seismic Excitations

پاسخ غیرخطی Nonlinear Response / سازه های چنددرجه آزادی Multi-Degree of Freedom Structures / شکل پذیری Ductility / مدل ساده شده چنددرجه آزادی Simplified Multidegree of freedom (MDOF) / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / سازه های برشی - خمشی Shear-Flexural Structures

09-47157

1027

بررسی تاثیر ضخامت دیوار و مقاومت فشاری بتن بر رفتار دیوار برشی بتنی موجدار مسلح شده با الیاف فلزی در قاب فلزی Effects of Thickness and Compressive Strength on The Behavior of Corrugated Fiber-Reinforced Concrete Shear Wall in a Steel Frame

بتن مسلح به الیاف فولادی Steel Fiber Reinforced Concrete / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / سیستم های لرزه بر Seismic Resistant Systems / دیوارهای برشی Shear Walls / دیوار برشی بتنی موج دار Corrugated Concrete Shear Wall

09-47156

1028

اندازه گیری همزمان اسپکتروفوتومتری لیزینوپریل و آرژنین برپایه تشکیل کمپلکس انتقال بار با 1˓2-نفتوکوئینون -4- سولفونات و اندازه گیری رنگ سنجی یون کروم (III) با استفاده از تجمع نانوذرات نقره پوشیده شده توسط گالیک اسید Simultaneous Spectrophotometric Determination of Lisinopril and Arginine Based on Charge-Transfer Complex Formation with 1,2-Naphthoquinone-4-Sulfonate and Colorimetric Determination of Chromium (III) Ion by Aggregation of Silver Nanoparticle Capped with Gallic Acid

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / رنگ سنجی Colorimetric / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / روش همفزونی Aggregation Method / اندازه گیری همزمان Simultaneous Determination / لیزینوپریل Lisinopril / یون کروم (III) Chromium (III)Ion / 2،1- نفتوکوئینون -4- سولفونات 1,2-Nephtoquinone-4-Sufonate

03-47158

1029

طراحی و نمونه سازی ایرتوربین- اسپیندل 60 کیلووات پرسرعت Design and Prototyping a High Speed 60 kW Spindle Incorporated Air Turbine

نازل ها NOZZLES / محور Spindle / ساخت Construction / اسپین تست Spin Test / توربین جریان محیطی Circumferential Flow Turbine / پیچه (حلزونی) Volute (Spiral)

08-47160

1030

کاوش حباب محلی با استفاده از باندهای پخش میان ستاره ای Probing the Local Bubble with Diffuse Interstellar Bands (DIBs)

محیط بین ستاره ای Interstellar Medium / حباب Bubbles / فراوانی Abundance / حباب محلی Local Bubble / باندهای پخشی Diffuse Interstellar Bands (DIB)

04-47159

1031

بررسی دینامیک حرکت چرخشی مدل زمین دولایه تحت تاثیر ژایر اقیانوسیInvestigation of the Rotational Dynamics of a Two-layer Earth Model under the in Uence of an Oceanic Gyre

سیستم های هامیلتونی Hamiltonian Systems / لنگیدگی چاندلر Chandler Wobble / ژایر اقیانوسی Oceanic Gyre / هسته سیال Fluid Core / مدل زمین دولایه Two-Layer Earth Model

08-47162

1032

مشاهده و بررسی تجربی اثر کانال های ارتباطی بر عملکرد لوله حرارتی نوسانیVisualization and Investigation of The Influence of the Connecting Channels on Flat-Plate Pulsating Heat-Pipes’ Heat-Transfer

مشاهده OBSERVATION / لوله حرارتی نوسانی صفحه ای Flat-Plate Pulsating Heat Pipe / مقاومت به حرارت Heat Resistance / افزایش انتقال حرارت Heat Transfer Enhancement / نسبت پرشدگی Filling Ratio / توان ورودی Input Power / کانال های رابط Interconnecting Channels / یکسویه کنندگی Circulatory

08-47163

1033

ساخت نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید به منظور کاربرد در دیودهای نورتاب و حسگرهای شیمیایی Synthesis of CdTe Quantum Dots for Light Emitting Diodes and Chemical Sensing Applications

نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / کادمیم تلوراید Cadmium Telluride / دیود نوری Light Emission Diode (LED) / نقاط کوانتومی هسته - پوسته کادمیم تلوراید - کادمیم سولفید Cadmium Sulfide/Cadmium Telluride (cds/cdTe) / حسگرهای فلورسانس Fluorescent Sensors

48-47166

1034

بررسی رفتار رانندگان در تقاطع های دارای تابلوی حق تقدم در خیابان فرعی Driver’s Behavior at Intersection with Yield Control in Minor Road

رفتار رانندگان Driver"s Behavior / تحلیل فاصله دید تقاطع Intersection Sight Distance Analysis / تابلوی رعایت حق تقدم Yield Control / طرح هندسی تقاطع Intersection Geometric Design

09-47165

1035

مدل سازی عددی الکترواسپری با حضور جت مخروطی شکل (Cone-jet) Numerical Simulation of Electrospray with Presence of Cone-Jet

الکترواسپری Electrospray / روش حجم سیال Volume of Fluid / الکتروهیدرودینامیک Electrohydrodynamic / نرم افزار OpenFOAM OpenFOAM Software / جت مخروطی شکل Cone-Jet

45-47167

1036

تولید کامپوزیت های زمینه مسی تقویت شده با ذرات سرامیکی اکسید آلومینیوم به وسیله روش های درجا (آلیاژسازی مکانیکی و اکسید شدن داخلی) و غیردرجاProduction of Copper Matrix Composites Reinforced with Aluminum Oxide Particles by In-Situ (Mechanical Alloying and Internal Oxidation) and Ex-Situ Methods

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تف جوشی به روش قوس پلاسما Spark Plasma Sintering / کامپوزیت زمینه فلزی درجا In-situ Metal Matrix Composite (MMCs) / نانوکامپوزیت مس - آلومینا Cupper Alumina Nanocomposite / کامپیوزیت های مس - آلومینا تولیدی به روش غیردرجا Ex-Situ Copper-Alumina Composites

07-47168

1037

طراحی و ساخت داربست نانوکامپوزیتی رسانا برای مهندسی بافت عصب Design and Fabrication of Conductive Polymeric Nanocomposite Scaffolds for Nerve Tissue Engineering

مهندسی بافت عصب Nerve Tissue Engineering / پلیمر رسانا Conductive Polymer / تحریک الکتریکی Electrical Stimulation / سلول شوان Schwann Cell / داربست Scaffold / زیست سازگاری Biocompatibility

06-47169

1038

معادلات تحولی تصادفی نیمه خطی با نویز لوی Semilinear Stochastic Evolution Equations with Lévy Noise

فرایند لوی Levy Process / معادله تحولی تصادفی Stochastic Evolution Equation / نظریه نیم گروه ها Semigroups Theory / معادله دیفرانسیل پاره ای تصادفی Stochastic Partial Differential Equation / عملگرهای یکنوا Monotone Operators / انتگرال های پیچشی تصادفی Stochastic Convolution Integrals / نابرابری ماکسیمال تصادفی Stochastic Maximal Inequalities

02-47170

1039

بهینه سازی عملکرد دینامیکی شبکه های انتقال گاز Optimization of Dynamic Performance of Gas Transmission Networks

تلفیق متعامد Orthogonal Collocation / جریان برگشتی Recycle Stream / ناپیوستگی (ریاضیات) DISCONTINUITYI(MATHMATICS) / عدم قطعیت Uncertainty / بهینهس. / فیلترهای کالمن Kalman Filters / سیستم توزیع شده Distributed System / شبکه های گاز پر فشار High-Pressure Gas Networks / تخمین حالت غیرمتمرکز Decentralized State Estimation

06-47200

1040

رهیافت های نوین جهت اثبات قابلیت حصول نرخ درنظریه اطلاعات شبکه : حالت حدی وفراتر از آن New Approaches for Achievability Proof in Network Information Theory: Asymptotic Regime and Beyond

نظریه اطلاعات شبکه Network Information Theory

05-44201

1041

رهیافت های نوین جهت اثبات قابلیت حصول نرخ در نظریه اطلاعات شبکه : حالت حدی و فراتر از آن New Approaches for Achievability Proof in Network Information Theory: Asymptotic Regime and Beyond

نظریه اطلاعات شبکه Network Information Theory / نظریه دوگانگی Duality Theory / ناحیه نرخ قابل حصول Achievable Rate Region / شبیه ساز کانال Channel Simulator / روش تک - استفاده One-Shot Method / آمارگان خروجی سبدگذاری تصادفی Output Statistics of Random Binning (OSRB)

05-47201

1042

شناسایی آسیب های سازه ای در صفحه با استفاده از روش انتشار موج Damage Detection in Plate using Wave Propagation Method

پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / روش اجزای محدود Finite Element Method / موج هدایت شده Lamb Wave / شناسایی خسارت Damage Detection / حسگر پیزوالکتریک Piezoelectric Sensor / موج برهای مخابراتی Guide Waves / ترک خستگی Fatigue Crack

45-47202

1043

ارائه مدل مکان یابی - تخصیص برای طراحی شبکه بنادر مسافری استان مازندران با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و سناریو سازی Provide a Location-Allocation Model for the Construction of Passenger ports in Mazandaran Province with the using of Robust Optimization Approach and Scenario Building

مکان یابی LOCATION / عدم قطعیت Uncertainty / مساله پوشش مجموعه ای Set Cover Problem / تقریب سناریو محور Scenario-based Approximation / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / بندرهای مسافری Passanger Ports / روش مولوی Mulvey Approach

01-47203

1044

طراحی جزئی دستگاه شبیه ساز پیروشوک T.R.B با قابلیت اعمال شوک با طیف پاسخ شوک معین Detail Design of a Pyroshock Simulator with Ability of Generating Specified SRS

پیروشوک Pyroshock / طیف پاسخ شوک Shock Response Spectrum (SRS) / ماهواره Sattelite / شبیه سازها Simulators / طراحی جزئی Detail Design / تیر تشدیدی قابل تنظیم Tunable Resonant Beam

08-47206

1045

ارائه ی یک معماری قابل بازپیکربندی کارا مبتنی بر توابع منطقی پرکاربرد An Efficient Reconfigurable Architecture Based on Most Frequent Logic Functions

جدول جستجو Look Up Table (LUT) / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture / مدار مجتمع کاربرد خاص Application Specific Integrated Circuit (ASIC) / واحد منطقی Logic Block / مساحت Area / ابزار جانمایی و مسیریابی کارا Versatile Placement and Routing (VPR)Tools

19-47207

1046

تحلیل ساختمان های قالب تونلی با تاکید بر عملکرد اندرکنشی دیوار و دال Tunnel form Building Analysis with Influence of Wall-Slab Interaction Performance

ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor / سنتز رفتاری Behavioral Synthesis / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / ضریب رفتار سازه Structure Behavior Coefficient / سازه قالب تونلی Tunnel-Form Structures / دوره سازه Structure's Period

53-47209

1047

بررسی خواص فوتوکاتالیستی پوشش نانوکامپوزیتی تیتانیا _ سیلیکا _ نیکل تهیه شده به روش سل _ ژل An Investigation on Photocatalytic Properties of Sol-Gel Produced TiO2-SiO2-Ni Nanocomposite Coatings

خاصیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Property / روش سل - ژل Sol-Gel Method / آلایش Doping / پوشش نانوکامپوزیتی تیتانیا - سیلیکا - نیکل Titanium Dioxide-Silicon Dioxide-Nickle Nanocomposite Coating

07-47210

1048

شناسایی جوامع در شبکه های چندبعدی بر مبنای ویژگی های ساختاری Detecting Communities in Multidimensional Networks based on Network Structural Properties

تحلیل شبکه Network Analysis / شبکه پیچیده Complex Network / تشخیص مجامع Community Detection / ویژگی های ساختاری Structural Features / کشف جوامع Community Discovery / شبکه های چندبعدی Multidimensional Networks / الگوریتم انتشار برچسب Label Propagation Algorithm

56-47211

1049

بررسی حذف شیمیایی - بیولوژیکی فسفات در بیورآکتورهای MBBR Chemical-Biological Phosphate Removal Using MBBR Bioreactors

حذف بیولوژیکی فسفر Biological Phosphorus Removal / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / حذف شیمیایی فسفر Phosphorus Chemical Removal / کلرید آهن Ferric Chloride / ته نشین سازی فسفر Phosphorus Precipitation

09-47282

1050

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی با استفاده از الگوریتم های پردازش سیگنالNumerical Solution of PDEs with Random Inputs via Signal Processing Algorithms

نمونه گیری تطبیقی Adaptive Sampling / چند جمله ای های گراف ها Graphs Polynomials

02-47283

1051

استفاده از نتایج تجربی و مدل چند منطقه ای احتراق تراکمی همگن برای توسعه مکانیزم شیمیایی خود احتراقی سوخت دیزل Using Experimental Results and a Multi-Zone HCCI Combustion Model to Develop a Surrogate Diesel Fuel Autoignition Mechanism

موتور اشتعال تراکمی با احتراق همگن Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) / سینتیک Kinetics / سوخت دیزل Diesel Fuel / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / سوخت دیزل جایگزین Surrogate Diesel Fuel / ترکیبات سوخت جایگزین Surrogate Component Fuel

08-47197

1052

ارائه روش نهان کاوی متناسب با دسته تصویر Steganalysis Method Based on Image Class

پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / پیچیدگی تصویر Image Complexity / نهان نگاری کور Blind Watermarking / کلاس تصویر Image Class

19-47196

1053

حذف ناخالصی آهن در تهیه الکترولیزی مس Iron Removal from Copper Electrowinning Procces

استخراج باحلال Solvent Extraction / دی اتیل هگزیل فسفریک اسید (دپا) Diethyl Hexyl Phosphoric Acid (DEHPA) / استخراج الکترولیتی مس Copper Electrowinning / روش تاگوچی Taguchi Method / جدایش آهن Iron Removal

07-47195

1054

پیش بینی لزجت بالک سوسپانسیون ها با استفاده از رویکرد مرز شناور در چارچوب روش شبکه ای بولتزمن Prediciton of Suspensions Bulk Viscosity Using Immersed Boundary Approach in the Framework of the Lattice Boltzmann Method

تعلیق Suspension / روش مرز شناور Immersed Boundary Method (IBM) / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / لزجت توده ای Bulk Viscosity / روش مرز متحرک شناور Immersed Moving Boundary Method (IMBM)

08-47194

1055

بررسی نوسانات در سطح جمعیت ناشی از دینامیک و ساختار در برخی مدل های شبکه های همگن نورونی Effects of Dynamics and Structure on Population-level Oscillations in Homogeneous Neuronal Networks

تحلیل طیفی توانی Power Spectral Analysis / شبکه عصبی همگن Homogeneous Neural Network / نوسانات برآینده Emergent Oscillations / نرخ شلیک Firing Rate / معادله ویلسون - کاون Wilson-Cowan Equation

02-47193

1056

تحلیل دینامیکی میکروموتورهای الکترواستاتیکی خراش محرک Dynamic Analysis of Electrostatical Scratch Drive Micromotors

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / مدل اصطکاکی لوگر Lund-Grenoble (LuGre)Friction Model / لایه فشرده Squeeze Film / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / میکروموتور خراش محرک Scratch Drive Micromotor (SDM) / عملگر خراش محرک Scratch Drive Actuator (SDA)

08-47192

1057

مدیریت زنجیره عرضه میوه و تره بار (مطالعه موردی: استان کرمان) Fruits and Vegetables Supply Chain Management (Case Study: Kerman Province)

روش تاگوچی Taguchi Method / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / تابع چندهدفه Multi-Objective Function / برنامه ریزی کشت Crop Planning / روش LP metric LP Metrics/Global Criteria / زنجیره عرضه محصولات باغی Modern Agricultural Supply Chain / اثر آب در کشاورزی Water Impact in Agriculture

01-47191

1058

بررسی تاثیر توپولوژی های مختلف بر عملکرد مبدل کاتالیستی Investigating the Impact of Different Topologies on Performance of Catalytic Converters

شبیه سازی Simulation / حل عددی Numerical Solution / مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS / هم بندی Topology / هندسه کانال Channel Geomettry

06-47284

1059

طراحی شبکه زنجیره تامین استوار Robust Supply Chain Network Desing

زنجیره عرضه Supply Chain / طراحی شبکه Network Design / مسیریابی ROUTING / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / بهینه سازی پایدار Robust Optimization

01-47286

1060

مدل سازی یک سیستم مراقبت درمانی با استفاده از نظریه صف بر پایه شبیه سازیModeling a Healthcare System Using Simulation-based Queuing Theory

نظریه صف Queuing Theory / شبیه سازی Simulation / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / نگرش سیستم سیستم ها System Of Systems Approach / مدیریت جریان بیمار Patient Flow Management / مدیریت ظرفیت سیستم System Capacity Management

01-47287

1061

ارائه مدل مدیریت نگهداری پل ها درسازمان های بزرگ Developing a Sustainable Model for Bridge Maintenance in Big Organisations

مدیریت دارایی Asset Management / زیرساخت Infrasructure / تعمیر ونگهداری Maintenance / مدل دوره عمر Life Cycle Model / مدیریت نگهداری پل Bridge Maintenance

09-47188

1062

معیار شباهت مقاوم در انطباق تصاویر پزشکی Robust Similarity Measure in Medical Image Registration

نمایش تنک Sparse Representation / ثبت تصویر Image Registration / مقیاس شباهت Similarity Measure / بایاس Bias / تحلیل برگشتی Regression Analysis / ماتریس کم رتبه Low-Rank Matrix / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / رتبه ماتریکس Matrix Rank / اعوجاج همبسته شدت روشنایی Spatially Varying Intensity Distortion

05-47187

1063

مدل سازی پراکنش آلاینده های هوای منتشر شده از فلر های گازی Dispersion Modeling of Air Pollutants from Gas Flares

پخش شوندگی Dispersion / گازهای مشعل Flare Gases / سیستم مدل سازی پژوهش و پیش بینی هواشناسی Weather Research and Forecasting (WRF)Modeling System / مدل AERMOD AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD) / مدل CALPUFF CALPUFF Model

53-47185

1064

مدل سازی عددی سه بعدی اثر اریفیس های بیضوی با نسبت منظری متفاوت در شکست جت مایع 3D Numerical Investigation of Elliptical Orifices Effect with Different Aspect Ratios on Liquid Jet Breakup

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / جت مایع Liquid Jet / تغییر محور Axis-Switching / طول شکست جت Jet Breakup Length / دهانه بیضوی Elliptical Orifices

45-47184

1065

مدل شبکۀ منطق مارکوف برای درک معنا در زبان گفتاری فارسی Markov Logic Networks for Persian Spoken Language Understanding

فهم زبان گفتار Spoken Langauge Understanding / طبقه بندی معنایی Semantic Classification / درک معنا Meaning Understanding / پردازش معنایی Semantic Proccesing / موجودیت های دارای نام Named Entity

31-47296

1066

بررسی رئولوژی میکروژل ها در سوسپانسیون های رقیق و غلیظ Investigating Rheology of Microgels in Dilute and Concentrated Suspensions

تعلیق Suspension / روش میانگین گیری حجمی Volume Averaging Method / سیال شناسی Rheology / لزجی ذاتی Intrinsic Viscosity / ریزژل Microgel / جریان خطی عمومی General Linear Flow

06-47298

1067

شبیه سازی آشکارگرها با استفاده از مکانیک بوهمی Simulating Detectors Using Bohmian Mechanics

مکانیک بوهمی BOHMIAN MECHANICS / آشکارساز Detector / آزمایش دوشکاف Double-Slit Experiment / شبیه سازی آشکارسازها Simulating Detectors

04-47182

1068

تأثیر زمان بارگذاری و زمان استراحت بر کرنش ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالتی Study of the Effects of Rrest Time and Loading Time on Viscoplastic Strain of Asphalt Concrtee

مخلوط آسفالتی ASPHALT MIXTURE / گودشدگی Rutting / بارگذاری تناوبی Cyclic Loading / کرنش ویسکوپلاستیک Viscoplastic Strain / کرنش ویسکوالاستیک Viscoelastic Strain / معادله کاهش سخت شدگی Hardening Relaxation Equation

09-47181

1069

بررسی رفتار الاستودینامیک پرنده رهگیر در فضا Elastodynamic Behaviour Analysis of Interceptor Flight Vehicle in Space

اهداف خارج از جو Exoatmospheric Targets / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / هدایت پالسی Pulsed Guidance / روش جمع مودها Mode-Summation Method / الاستودینامیک Elastodynamics / مختصات تعمیم یافته Generalized Coordinates / سیستم کنترل وضعیت و موقعیت Divert and Attitude Control System (DACS)

45-47303

1070

همگرایی ضعیف در تقریب قیمت معامله آمریکایی Weak Convergence of Approximation of American Option Price

تابع Function / فرایند لوی Levy Process / انتگرال اسکروهود Skorohod Integral / همگرایی ضعیف Weak Convergence

02-47179

1071

شبیه سازی دینامیکی مفصل پروتز زانو در حین سیکل راه رفتن با کمک نرم افزار المان محدود و صحت سنجی نتایج آن با کمک شبیه ساز تجربی Simulation of a Knee Joint Replacement During a Gait Cycle Using Finite Element Analysis and Verifying the Results by Experimental Knee Simulator

مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / زانوی مصنوعی Total Knee Replacement (TKR) / روش اجزای محدود Finite Element Method / پروتز زانو Knee Prosthesis / شبیه ساز استاتیکی Static Simulator / سیکل گیت Gait Cycle

08-47304

1072

بررسی آثار بهره برداری از منابع پایان پذیر انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید Evaluation of the Impact of Exhaustible Energy Resources on Factor Productivity

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / تابع تولید Production Function / مدل تصحیح خطای برداری Vector Error Correction Model / عوامل موثر Influential Factors / منابع پایان پذیرانرژی EXHAUSTIBLE ENERGY RESOURCES

46-47305

1073

تأثیر شباهت الگوی تجارت بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس Effect of Trade Structure Similarity on Business Cycle Synchronization

همزمانی چرخه های تجاری Business Cycle Synchronization / الگوی تجارت Trade Structure / کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس Persian Gulf Cooperation Council Countries

44-47178

1074

بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرسطحی با هدف کمینه کردن هزینه های ذخیره سازی و پمپاژ در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: دشت اوان - خوزستان)Conjunctive Use of Surface and Ground Water Resources in Subject to Minimize the Storage and Pompage Costs in Drought Condition

آب سطحی Surface Water / آب زیرزمینی Groundwater / بهره برداری Operation / بودجه Budget / استفاده تلفیقی Conjunctive Use / خشکسالی Drought

09-47306

1075

مجموعه های تعیین کننده وبحرانی در گراف ها و مربع های لاتین DeFining and Critical Sets of Graphs and Latin Squares

مجموعه بحرانی Critical set / مجموعه تعیین کننده Defining Set / جهت دهی Orientation / تطابق کامل Perfect Matching / مجموعه ژئودتیک GEODETIC SET / رنگ کردن (ریاضیات) COLORING / مجموعه های تحمیلی FORCING SETS / گراف مربع لاتین Latin Square Graph / مجموعه پوسته ای Hull Set

02-47177

1076

مدل سازی عددی اتاق های تمیز و مقایسه با اندازه گیری های تجربی Numerical and Experimental Modeling of Moving Bodies at Clean Room

اتاق تمیز Clean Room / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / دیدگاه اویلری - اویلری Eulerian-Eulerian Approach / طراحی عایق ساز Isolator Design / توزیع آلودگی Contaminant Distribution / کارایی تهویه Removal Efficiency / هود Hood

08-47176

1077

تولید سیلیسیم خالص با درجه سلول خورشیدی به وسیله تصفیه حرارتی سیلیسیم صنعتی Roduction of Solar Grade Silicon by Thermal Refining of Industrial Grade Silicon

سیلیسیم خورشیدی Solar Grade Silicon / آب شویی اسیدی Acidic Leaching / انجماد جهت دار Directional Solidification / سلول های خورشیدی Solar Cells / سیلیسیم خالص High Purity Silicon / سیلیسیم متالورژیکی Metalurgical Grade Silicon

07-47175

1078

مدل سازی و کنترل دینامیک چنگ انداختن و گرفتن اجسام در حین پرواز با الهام از پدیده شکار در پرندگان Modeling and Control of In-Flight Object Grasping Inspired by Birds’ Aerial Hunting

بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / مانور گرسپینگ در حین پرواز Aerial Grasping Maneuver / کنترل کننده اسلوتین Slotin Controller

45-47174

1079

مدل سازی ارتعاشی یک تیر مقطع متغیر تحت جرم متحرک به وسیلۀ شبکه های عصبی Vibration Modeling of a Variable Section Beam under Moving Mass with Neural Networks Techniques

جرم متحرک Traveling Mass / تنش دینامیکی Dynamic Stress / روش عددی Numerical Method / شرایط مرزی مختلف Different Boundary Conditions / الگوریتم بازپخش Back Propagation Algorithm / شبکه عصبی Neural Network / سطح مقطع متغیر Cross Section Variable

58-47173

1080

برچسب زنی تصاویر با استفاده از یادگیری نیمه نظارتی Image Annotation Using Semi-supervised Learning

مقیاس پذیری Scalability / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / مدل تولید Generating Model / یادگیری مبتنی بر گراف Graph-Based Learning / برچسب زنی تصویر Image Annotation / نمایش چندوجهی Multi-Model Representation

19-47311

1081

کشت و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی درون بیوراکتور Stem Cell Proliferation and Differentiation in Bioreactors

سلول های بنیادی Stem Cell / داربست هیدروژلی Hydrogel Scaffold / مهندسی بافت Tissue Engineering / تمایز سلول بنیادی مزانشیمی Mesenchymal Stem Cell Diffentiation / زیست واکنشگاه پرفیوژن Perfusion Bioreactor

06-47312

1082

توسعه روش شبکه بولتزمن اختلاف محدود WENO جهت شبیه سازی عددی جریان های تراکم ناپذیر آرام و آشفته دوبعدی Development of WENO Finite Difference Lattice Boltzmann Method for Simulation of 2D Incompressible Laminar and Turbulent Flows

روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / روش اختلاف محدود Finit Differenc Method / جریان آشفته Turbulent Flow / جریان تراکم ناپذیر Incompressible Flow

45-47315

1083

رفتار دیوار برشی بتن مسلح مقاوم شده به وسیله نوارهای قطری صفحات فولادی تحت اثر بار لرزه ای Performance of RC Shear Walls Strengthened by Diagonal Strips of Steel Plates under Seismic Loading

مقاوم سازی UPGRADING / صفحه فولادی Steel Plate / دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / دیوار برشی بتن مسلح Reinforced Concrete Shear Wall

53-47172

1084

رفتار دیوار برشی بتن مسلح مقاوم شده به وسیله نوارهای عمودی صفحات فولادی تحت اثر بار لرزه ای Performance of RC Shear Walls Strengthened by Vertical Strips of Steel Plates under Seismic Loading

مقاوم سازی UPGRADING / صفحه فولادی Steel Plate / دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / بارگذاری لرزه ای Seismic Loading / دیوار برشی بتن مسلح Reinforced Concrete Shear Wall

53-47171

1085

بررسی نویز انتشار در راکتورهای آب سبک تحت فشار، از طریق محاسبات همبسته نویزهای نوترونی و ترموهیدرولیک Investigating the Propagation Noise in PWRs via Coupled Neutronic and Thermal-Hydraulic Noise Calculations

نویز نوترونی Neutron Noise / پارامترهای دینامیکی Dynamic Parameters / واکنشگاه آبی تحت فشار Pressurized Water Reactor (PWR,WWER) / واکنشگاه وی. وی. ای. آر 1000 Vodo-Vodyanoi Energetichesky (VVER)1000 / نویز انتشار Propagation Noise / نویز ترموهیدرولیک Thermal-Hydraulic Noise / تابع تبدیل دینامیکی واکنشگاه Reactor Dynamic Transfer Function / شناسایی چشمه نویز Noise Source Identification

46-47277

1086

ویژگی های عملکردی قیر تراشه و مخلوط آسفالتی حاوی درصد بالای تراشه و پودر لاستیک Characterization of RAP Binder and Warm Mix Asphalt Containing High RAP Percentage and Crumb Rubber

تراشه آسفالتی Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) / پودر لاستیک Crumb Rubber Modifier / ساسوبیت Sasobit / آهک هیدراته Hydrated Lime / کارایی Efficiency / حساسیت رطوبتی Moisture Susceptibility / مخلوط آسفالتی با درصد بالای تراشه High Reclaimed Asphalft Pavements (RAP)Content Mixture

09-47332

1087

ساخت نانوکامپوزیت Al/Al3Ti با استفاده از روش‌های سل-ژل و متالورژی پودر و بررسی ارتباط ریزساختار با خواص مکانیکی آن Fabrication and Characterization of Al/Al3Ti-Al2O3 Composites by Powder Metallurgy and Sol Gel and Consideration of Mechanical Properties and their Correlation with the Microstructure Evolution

اکستروژن گرم Hot Extrusion / کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / متالورژی پودر POWDER METALLURGY / ریزساختار Microstructure / پرس داغ Hot Press / آلومینوم تیتانات Aluminium Titanate / نورد دوره ای Cyclic Rolling

07-47272

1088

طرّاحی و مدل سازی یک میراگر ویسکوز غیرفعّال بهبود یافته بر اساس کاهش اثر انعطاف پذیری مهاربند Design and Modeling of an Improved Passive Viscous Damper Based on the Reduction of the Effects of Brace Flexibility

مهاربند انعطاف پذیر Brace Flexibility / میراگر لزج با منفذ متغییر Viscous Damper With Varying Orifice / میراگر غیرفعال Passive Damper

09-47271

1089

تهیه نقشه خرابی تیر ساندویچی سبک تحت بار ضربه سرعت پایین Damage Map for a Light-Weight Sandwich Beam under Low Velocity Impact Loading

انرژی شکست FRACTURE ENERGY / آزمایش خمشی سه نقطه ای Three Point Bending Test / نظریه برشی مرتبه بالا High Order Shear Theory / حالت خرابی Failure Modes / تیر ساندویچی سبک Lightweight Sandwich Beam / ضربه سرعت پایین Low Velocity Impact

45-47269

1090

بررسی جریان رزین در روش تزریق به کمک خلاء (VIP) Investigation of Resin Flow in Vacuum Infusion Process (VIP)

کامپوزیت Composite / محیط متخلخل POROUS MEDIA / قالب ریزی انتقالی رزین به کمک خلاء Vacuum Asisted Resin Transfer Molding (VARTM) / روش تزریق به کمک خلاء Vacuum Infusion Process (VIP)

08-47268

1091

بررسی کارپذیری سمنتیت در ابعاد نانو با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولیInvestigation of Nano Scale Cementite Workability by Using Molecular Dynamics Simulation

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / سمنتیت Cementite / کارپذیری Workability / کارپذیری WORKABILITY / تمرکز سیلان Flow Localization / تبدیل تردی به نرمی Brittle To Ductile Transition

07-47336

1092

برآورد جدول تقاضای سفر مبدأ – مقصد با استفاده از مجموعه داده ی مکانی - زمانی شبکه ی تلفن همراه Estimation of Origin-Destination Trip Matrix Using Mobile Phone Network’s Spatiotemporal Dataset

تلفن همراه Mobile Telephony / شبیه سازی Simulation / مدل سازی فعالیت محور Activity-Based Demand Modeling / هموارسازی SMOOTHING / ماتریس مبدا-مقصد ORIGIN-DESTINATION MATRIX / مجموعه داده های مکانی - زمانی Spatiotemporal Dataset

09-47267

1093

جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای ورق‌های فولاد کم کربن و گالوانیزه به ورق آلومینیم سری 5XXX Resistance Spot Welding of Galvanized and Low Carbon Steel Sheet to 5XXX Aluminum Alloy

جوشکاری مقاومتی نقطه ای Resistance Spot Welding / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / اتصال ناهمجنس Dissimilar Joint / آلیاژ آلومینیوم سری 5xxx Aluminum Alloy Series 5xxx / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / جوشکاری آلومینیم به فولاد Aluminum To Steel Welding

07-47340

1094

بررسی تئوری و تجربی تولید نانوذرات به روش میکروامولسیون Theoretical and Experimental Investigation of Nanoparticle Formation Via Microemulsion Method

ریزامولسیون Microemulsion / نانوذرات Nanoparticles / انعقاد Coagulation / مدل سازی MODELING / موازنه جمعیت Population Balance

06-47342

1095

بررسی مسئله‌ خستگی سایشی سطوح اصطکاکی برای هندسه‌های دلخواه تماس با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته Investigation of Fretting Problem for Frictional Contact on Arbitrary Interfaces Using the Extended Finite Element Method

خستگی سایشی Fretting Fatigue / تخمین عمر Lifetime Estmation / تماس اصطکاکی Frictional Contact / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / الگوریتم مورتار Mortar Algorithm

45-47344

1096

بررسی اثر میدان الکترومغناطیس بر روی گرفتگی غشا در فرایند فیلتراسیون Effect of Electromagnetic Field on Membrane Fouling in Filtration Process

غشای اسمز معکوس Revers Osmosis Membrane / میدان های الکترومغناطیسی ELECTROMAGNETIC FIELDS / روش بهبود بازده Improving Efficiency Method / پالیدن Filtration / کاهش گرفتگی غشا Membrane Blockage

06-47266

1097

یکپارچه سازی برنامه ریزی فرایند و زمان بندی با استفاده از استاندارد STEP Design and Implementation of Integrated Process Planning and Scheduling using STEP Standard

تولید یکپارچه کامپیوتری Computer Integrated Manufacturing / استاندارد استپ Standard for Exchange of Product Data (STEP) / برنامه ریزی فرآیند Process Planning / زمان بندی Scheduling / یکپارچگی INTEGRATION / یکپارچه سازی برنامه ریزی فرایند و زمان بندی Integrated Process Planning and Scheduling (IPPS)

51-47265

1098

معماری ERP بر اساس مدل دانش با IDEF0 ERP Architecture based on Knowledge Model With IDEF0

برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) / دانش Knowledge / شی گرایی Object Oriented / یکپارچگی INTEGRATION / زبان صفر IDEF IDEF0 Language

51-47264

1099

انتخاب سبد زنجیره تامین ارتجاعی در شرایط عدم قطعیت Selection of Resilience Supply Portfolio with Uncertainties

خطرپذیری اختلال Disruption Risk / انتخاب تامین کننده Supplier Selection / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / عدم قطعیت Uncertainty / خاصیت کشسانی Resilience / تامین کنندگان مستحکم شده Fortified Suppliers

01-47263

1100

ساخت سلول خورشیدی رولایه مس ایندیوم سولفید با حذف لایه سدکننده الکترون تیتانیوم دی‌اکسید Fabrication of Superstrate Copper Indium Sulfide Solar Cell Avoiding Titanium Dioxide Blocking Layer

سلول خورشیدی مس ایندیوم سولفید Copper Indium Sulfide Solar Cell / لایه سدکننده الکترون Electron Blocking Layer / روش های مبتنی بر محلول Solution-Based Processes

04-473

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

بررسی ریزساختار حاصل از کربوره کردن در دمای پایین فولادهای زنگ نزن رسوب سخت شونده 17-4 و 13-8Mo Microstructure Investigation of Low Temperature Carburized Precipitation Hardenable 17-4 And 13-8 Mo Stainless Steels

پایداری حرارتی Thermal Stability / دمای پایین Low Temperature / ریزساختار Microstructure / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / رسوب سختی Precipitation Hardening / فولاد زنگ نزن Stainless Steel / کربوری کردن Carburizing

07-47346

1102

کنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دایم دارای کوپلینگ انعطاف پذیر با استفاده از رویتگر گشتاور محور Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor with Flexible Coupling Using Load Torque Observer

کنترل ماشین های الکتریکی Electrical Machines Control / واسطه ی مکانیکی کشسان Two Mass Systrm / مشاهده گر حالت State Observer / ماشین سنکرون مغناطیس دایم Permanent Magnet Synchronous Machine

05-47348

1103

تولید گرافن و اکسید گرافن و بررسی کاربردهای آن به منظور جذب ید Synthesis of Graphene and Graphene Oxide and It’s Applications for Adsorption of Iodine

گرافن Graphene / ید IODINE / شرایط فوق بحرانی Supercritical Condition / گرافن عامل دار Functionalized Graphene / اکسید گرافن Graphene Oxide / نقره SILVER / مس COPPER

46-47260

1104

اندازه‌گیری همزمان گلوتاتیون - سیستئین و سنجش جیوه (II)با استفاده از ساز و کار انتقال انرژی رزونانس فلوئورسانس (FRET)بین نانوذرات طلا و FITC Simultaneous Determination of Glutathione- Cysteine, and Detection of Mercury Ion (II) Based on Fluorescence Resonance Energy Transfer between Gold Nanoparticles and Fluorescein Isothiocyanate

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / گلوتاتیون Glutathione / سیستئین Cysteine / انتقال انرژی رزونانس فلورسانس Fluorescence Resonance Energy Transfer / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate / روش افزایش استاندارد نقطه اچ H-Point Standard Addition Method

03-47257

1105

بررسی تجربی اثر تحریک آکوستیکی بر روی توسعه دنباله ایرفویل ناکا 0012Experimental Investigation of Acoustic Excitation on NACA 0012 Airfoil Wake Development

تحریک آکوستیکی Acoustic Excitation / لایه مرزی Boundary Layer / هواشکن Airfoil / تونل باد Wind Tunnel / میکروفن MICROPHONE / دنباله Wakes / حسگر سیم داغ Hot-Wire Sensor

45-47258

1106

بررسی اثر جریان‌های ناشی از تبخیر سطحی در اثر حرکت باد در محیط‌های آبی گیاه خیز با گیاهان شناور Study of Surface Evaporation Currents Due to Wind-Induced in Aquatic Canopy Areaswith Floating Vegetation

جریان تناوبی Pulsating Flow / وزش باد Wind Blowing / گیاهان شناور Floating Vegetation / مدل سازی تجربی Experimental Modeling / حل تحلیلی Analytical Solution / سرمایش سطح Surface Cooling / تبخیر سطحی Surface Evaporation / حل بنیادی Fundamental Solution

09-47256

1107

کاربرد تکنیک‌های شناسایی سیستم غیرخطی در مدل سازی دینامیک هواپیماهای جنگنده چابک Application of Nonlinear System Identification Techniques in the Modeling of Agile Fighter Aircraft Dynamics

شناسایی سیستم System Identification / شبکه های عصبی Neural Networks / آزمایش پروازی Flight Test / دینامیک غیرخطی هواپیما Aircraft Nonlinear Dynamic / مدل غیرخطی بلوک گرا Block-Oriented Nonlinear Model / مدل غیرخطی براساس تحلیل برگشتی Regression-Based Nonlinear Model

45-47352

1108

توزیع رشد درآمد سرانه در استان های ایران و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر Distribution of Economic Growth in Provinces of Iran and Their Effect to Each Other

وابستگی فضایی Spatial Dependence / وابستگی مقطعی Cross Section Dependence / اثرات فضایی Spatial Effects / اثرات عام مشترک Common Factor Effects

44-47356

1109

کاربرد نانولوله های دی اکسید تیتانیم سنتز شده با روش آندایزینگ تیتانیم به عنوان یک بستر مناسب برای نشاندن مواد فعال برای استفاده در ابرخازن ها Application of TiO2 Nanotubes Fabricated by Anodizing of Titanium as a Suitable Substrate for Deposition of Active Materials for Use in the Supercapacitors

ابرخازن Supercapacitor / پلی آنیلین Polianilin / گرافن Graphene / نانولوله منظم اکسید تیتانیوم Titanium Nanotube Arrays (TNA) / اکسید گرافن Graphene Oxide / آبکاری الکتریکی Electroplating / اکسید نیکل Nickle Oxide / اکسید کبالت Cobalt Oxide

07-47362

1110

شبیه سازی عددی تاثیر جرم ذرات قابل تنفس و فرکانس دم و بازدم در یک مجرای تنفسی Computational Simulation of the Effect of Breathing Particle Mass and Breathing Frequency on a Human Respiratory System

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / سیستم تنفسی Respiratory System / نشت ذرات Particle Deposition / دم و بازدم Inspiration

45-47363

1111

پیش‌بینی و جبران تغییرشکل بافت مغز حین عمل جراحی با استفاده از مدل سازی بیومکانیکی Prediction and Compensation of Intraoperative Brain Shift Using Biomechanical Modeling

مدل سازی بیومکانیکی Biomechanical Modeling / روش اجزای محدود Finite Element Method / تطبیق تصویر Image Matching / خطای پیش بینی Prediction Error / پیش بینی تغییر شکل مغز Brain Shift Prediction

08-47364

1112

طراحی یک روبات پوشیدنی کمک حرکتی برای زانوی انسان Design of an Active Exoskeleton Robot to Assist Human Knee Motion

زانو Knee / راه رفتن Locomotion / ربات پوشیدنی Exoskeleton / ربات های توان بخشی Rehabilitation Robots / توانبخشی Rehabilitation / روش نیوتن - اویلر Newton-Euler Approach

58-47253

1113

آنالیز جغرافیایی - فضایی شبکه ی حمل ونقل تھران Geospatial Analysis on Tehran Transportation Network

تراکم ترافیک Traffic Congestion / نظریه گراف Graph Theory / حمل و نقل جاده ای Road Transport / شبکه حمل و نقل درون شهری Urban Transportation Network / شبکه حمل و نقل تهران Tehran Transportation Network / شهرسازی Urbanization

52-47254

1114

بهینه سازی مسیر برای سیستم پرتاب هوایی حمل در داخل rajectory Optimization of the Internally Carried Air Launch

بهینه سازی مسیر Trajectory Optimization / پرتاب هوایی Air Launching / روش تندترین شیب Steepest Descent Method / موشک چندمرحله ای Multistage Rocket

45-47378

1115

مدل سازی آیروالاستیک و تحلیل پایداری پرنده بالزن با رویکرد آیرودینامیک ناپایاAeroelastic Modeling and Stability Analysis of a Flapping Wing with Unsteady Aerodynamic Approach

آیرودینامیک ناپایا Unsteady Aerodynamic / بال زدن Flapping Wing / جرم افزوده Added Mass / مدل سازی ایروالاستیک Aeroelastic Modeling / تابع اصلاح شده تئودرسون Modified Teodersen Function

45-47379

1116

ارزیابی عوامل مؤثر بر مطلوبیت اتوبوس شهری در سفرهای کاری (مطالعه‌ی موردی: اتوبوس عادی شهر تهران) Evaluation of Effective Factors on Utility of Urban Bus for Work Trips (Case Study: Regular Bus of the City of Tehran)

حمل و نقل همگانی Transit / رجحان بیان شده Stated Preference / طرح عاملی کسری Fractional Factorial Design / مدل لوجیت چندگانه Multinomial Logit Model / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / اتوبوس شهری Urban Bus / آزمایش بدون برچسب Unlabeled Experiment

09-47250

1117

برنامه ریزی تعمیرات دوره ای واحد های تولیدی با توجه به نظرات GENCO و ISO در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده Maintenance Planning at Generation by GENCO & ISO in Restructured Power System

تجدید ساختار Deregulation / شرکت تولید برق Generation Company (GENCO) / برنامه ریزی تعمیر و نگهداری Maintenance Scheduling / عملگر مستقل سیستم Independent System Operator (ISO) / ضریب های جریمه Disincentive Factors / ضریب های تشویق Incentive Factors

05-47383

1118

کنترل جامع یک سیستم اینتگره پیل سوختی اکسید جامد با کوپلینگ حرارتی مستقیم Plant-wide Control of an Integrated SOFC Plant with Direct Thermal Coupling Scheme

پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / ساختار کنترلی Control Structure / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / سیستم ترکیبی Hybrid System / سیستم یکپارچه Integrated System

06-47389

1119

توسعه نرم افزار سنجش سریع و بهینه سازی طراحی مفهومی هواپیما Development of Rapid Evaluation and Optimization Software for Aircraft Conceptual Design

شبیه سازی غیرخطی Nonlinear Simulation / بهینه سازی Optimization / تدوین نرم افزار Software Development / شناسایی فرکانس Frequency Identification / طراحی مفهومی هواپیما Aircraft Conceptual Design / تخمین آیرودینامیکی Aerodynamic Estimation / شناسایی حوزه فرکانسی Frequency Domain Identification

45-47390

1120

تحلیل دینامیکی توربین های بادی فراساحل Dynamic Analysis of Floating Offshore Wind Turbines

پاسخ دینامیکی Dynamic Response / توربین بادی فراساحلی Offshore Wind Turbine / انرژی باد Wind Energy / انرژی بادی فراساحل Offshore Wind Energy / توربین بادی فراساحل شناور Floating Offshore Wind Turbine / خلیج چابهار Chabahar Bay / بارهای محیطی Wave Loading

08-47249

1121

مدل‌سازی گسترش ترک‌ چسبنده در بتن‌ سبک با استفاده از روش المان‌ محدودModeling of Cohesive Crack Propagation in Lightweight Concrete UsingFinite Element Method

بتن سبک Light Concrete / مدل سازی MODELING / مکانیک شکست FRACTURE MECHANICS / ترک چسبنده Cohesive Crack / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method

09-47248

1122

مکانیزم‌هایی برای بهبود مصرف انرژی در شبکه های WBAN با دسترسی TDMAEnergy Efficient Policies for TDMA based Wireless Body Area Network (WBAN)

شبکه بدون سیم ناحیه بدن Wireless Body Area Network / انتقال داده ها Data Transmission / لایه کنترل دسترسی چندگانه Media Access Control (MAC)Layer / فرایند تصمیم گیری مارکوف جزیی مشاهده پذیر Partially Observable Markov Decision Process / الگوریتم های زیربهینه مصرف انرژی Suboptimal Energy Consumption Algorithms / الگوریتم MYOPIC MYOPIC Algorithm

05-47246

1123

مدل سازی ترکهای اصطکاکی به کمک روش المان محدود توسعه یافته با در نظر گرفتن اثر مرتبه تَکینگی Modelling of Frictional Cracks by the Extended Finite Element Method Considering the Effect of Singularity

تکینگی Singularity / روش اجزای محدود بسطیافته Extended Finite Element Method / تماس اصطکاکی Frictional Contact / مکانیک تماس Contact Mechanics / غنی سازی Enrichment / ترک میان لایه ای Interface Crack / تابع جریمه ای Penalty Function / تماس قطعه به قطعه Segment-to-Segment Contact

09-47242

1124

بررسی پاسخ دینامیکی شالوده های واقع بر خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری هارمونیک افقی دو جهته با استفاده از آزمایش های مدل فیزیکی Investigation of Dynamic Response of Foundations on Sandy Soils to Two-Way Horizontal Harmonic Loading by Physical Model Tests

بستر صلب Bedrock / مدل سازی فیزیکی PHYSICAL MODELING / شالوده سطحی Shallow Footing / سختی دینامیکی Dynamic Stiffness / بارگذاری افقی دوجهته Two-Way Horizontal Harmonic Loading / تابع امپدانس افقی Horizontal Impedance Function / میرایی دینامیکی Dynamic Damping

09-47237

1125

سنتز پوشش سوپرهیدروفوب و ضد سایش توسط نانو ذرات SiO2 و SiC بر روی سطح شیشه Synthesis of Super Hydrophobic and Anti-Wear Coating with SiO2 and SiC Nano Particles on Glass Surface )

کاربید سیلیسیم Silicon Carbide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces / پوشش ضد خوردگی Anticorrosive Coating / سیلیکون دی اکساید Silicon Dioxide / پوشش ضدسایش Anti-Wear Coating

07-47235

1126

بررسی عددی و تحلیلی فرایند تولید قطرات غیرهم‌اندازه در میکرو و نانو کانال‌هاNumerical and Analytical Investigation of Unequal Size Droplets Generation Process in Micro and Nano Channels

شکست قطرات Drop Breakage / حل تحلیلی Analytical Solution / بررسی عددی Numerical Investigation / نگرش تحلیلی Analytical Approach / میکرو/نانوکانال Micro/Nanochannel / قطره های غیریکسان Unequal Size Droplets

08-47234

1127

شبیه سازی نوترونیک راکتورهای گازی منشوری نسل 4 و بررسی نویز در آنهاNeutronic Simulation of Generation IV Prismatic High Temperature Reactors and Noise Analysis

تریزو TRISO / ارتفاع بحرانی Critical Hight / واکنشگاه گازی دما بالا High Themperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) / محاسبات تصادفی Stochastic Calculations / ضریب تکثیر Multiplication Factor / محاسبات یقینی Deterministic Calculations / تحلیل نویز Noise Analysis

46-47232

1128

بررسی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران Day of The Week Effect on Tehran Stock Exchange

نوسان بازده Return Volatility / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / اثر روزهای هفته Day-of-the-Week Effect / رابطه بازده و تلاطم Return-Volatility Relation / صرفه خطرپذیری متغیر با زمان Time Vary Risk Premia

44-47231

1129

بررسی ضریب پخش قائم در محیط‌های آبی گیاه خیز با گیاهان منعطف مستغرقEffect of Submerged Flexible Vegetation on Vertical Mixing Coefficient

پردازش تصویر Image Processing / جریان از لا به لای گیاهان Vegetated Flow / فرایند اختلاط Mixing Process / پوشش گیاهی Vegetation / جریان های آبی Aquatic Flows / گیاه منعطف مستغرق Flexible Submerged Vegetation

09-47230

1130

پروتکلی به منظور ارتقای حریم خصوصی و امنیت شبکه های گمنامی A Protocol to Improve Privacy and Security of Anonymity Networks

گمنامی Anonymity / حریم خصوصی Privacy / ترافیک جعلی Fake Traffic / ترافیک پوششی Cover Traffic

19-47225

1131

مدل سازی هم زمان انتخاب محل سکونت و محل کار به روش کاپیولا A Copula Based Joint Model of Residential and Work Location Choice

مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / تابع های کاپولا Copula Functions / شیراز Shiraz / انتخاب محل سکونت Residential Location Choice / پارامتر وابستگی Dependence Parameter

09-47224

1132

طراحی و بهینه سازی سیستم آشکارساز تشدید مغناطیسی جهت افزایش حساسیت و SNR در سنسور پروتون پریسیژن Design and Optimization of Magnetic Resonance Signal Detector to Enhancement of Sensitivity and SNR in Proton Precession Sensor

رزونانس مغناطیسی Magnetic Resonance / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / حسگر مغناطیسی پروتون پریسژن Proton Precession Magnetometer

05-47223

1133

مدل سازی دمایی چندمقیاسی گسترش ترک در نانوموادها A Temperature Dependant Multiscale Modeling of Crack Growth in Nano Materials

مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / ترک Crack / اثر دما Temperature Effect / نانومواد Nanomaterials / دینامیک مولکولی غیر تعادلی Non-Equilibrium Molecular Dynamics

19-47221

1134

بررسی تجربی پیشگیری از پدیدهٔ باز (Buzz)در یک ورودی هوای فراصوتی Experimental Investigation of Buzz Phenomenon Suppression in a Supersonic Air Intake

مکش لایه مرزی Boundary Layer Suction / پدیده موج - نوسان Buzz / موج - نوسان ضعیف Little Buzz / ورودی مافوق صوتی با تراکم ترکیبی Mixed Compression Supersonic Intake / موج - نوسان بزرگ Big Buzz

45-47220

1135

مقایسه مدل‌های روندگرای خطی معمولی و روندگرای وزنی جغرافیایی (GWR) در مدل‌های تولید سفر، مطالعه موردی شهر شیراز Comparison of Classic Regression Model and Geographically Weighted Regression Model in Trip Generation Models,Case Study in Shiraz

مدل تولیدسفر TRIP GENERATION MODEL / تحلیل برگشتی فضایی موزون شده Geographically Wieghted Regression / شیراز Shiraz / روندگرایی خطی معمولی Ordinary Linear Regression

09-47219

1136

مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار فضایی - زمانی گشتاورهای مرتبه‌ی دوم معادله‌ی ترابرد Spatiotemporal Modeling & Simulation of the Second Order Moments of the Transport Equation

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / مدل ریاضی Mathematical Model / تحلیل نویز Noise Analysis / معادله ی ترابرد تصادفی Stochastic Transport Equation / معادله های دیفرانسیل تصادفی Stochastic Differential Equations / حل عددی گشتاورهای مرتبه ی دوم Covariance Numerical Solver / رفتار تصادفی مجموعه های هسته ای Nuclear System Random Behavior

46-47218

1137

تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای نازک بریده شده با استفاده از روش گلرکینFree Vibration Analysis of Thin Truncated Cylindrical Shells using Galerkin Approach

فرکانس طبیعی Natural Frequency / ارتعاش آزاد Free Vibration / مقادیر ویژه Eigen Values / پوسته های استوانه ای Cylindrical Shells / روش گالرکین Galerkin Method / نظریه مرتبه اول First-Order Theory / پوسته استوانه ای بریده شده Oblique Cylindrical Shell

45-47217

1138

راهکاری جهت بهبود امنیت در مدیریت داده‌های حجیم An Approach to Improve the Security of Big Data

حریم خصوصی Privacy / گمنامی Anonymity / جویبار داده Data Stream / مدیریت داده Data Management / کلان داده Big Data / الگوریتم فست Fast Anonymization of Bigdata Stream (FAST)

19-47215

1139

تعیین سیستم های خطی معادل برای سیستم های چند درجه آزادی غیرخطی قاب خمشی فولادی Determination of the Equivalent Linear Systems of Nonlinear MDOF Steel Moment Resisting Frames

رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / رفتار خطی Linear Behavior / سازه جایگزین Substitute Structure / میرایی سازه معادل Equivalent Damping / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame / سازه های چنددرجه آزادی Multi-Degree of Freedom Structures / ماتریس سختی معادل Equivalent Stiffness Matrix

09-47213

1140

طراحی و بهبود یک سامانه‌ی تشخیص اصطلاحات گفتاری Design and Performance Improvement of a Spoken Term Detection System

بازشناسی گفتار Speech Recognition / بازشناسی گفتار پیوسته Continuous Speech Recognition / کلمات خارج از واژگان Out of Vocabulary Words / تشخیص اصلاحات گفتاری Spoken Term Detection / بازشناسی سطح کوچکتر از کلمه Sub-word Level Recognition

19-47402

1141

بررسی رفتار ارتعاشی مهارهای سکوی پایه کششی Vibration Analysis of Tension Leg Platform’s Tendon

سکوی پایه کششی Tension Leg Platform / پایداری دینامیکی Dynamic Stability / تحریک پارامتریک Parametric Excitation / ارتعاش القایی گردابه Vortex-Induced Vibration (VIV) / بار هارمونیک عمود Vertical Harmonic Load / مهار Tendon / ارتعاش مهار Tendon Vibration

08-47403

1142

طراحی الگوریتم کنترلی برای توده رباتیکی AUV برای احاطه ی یک هدف دریاییDesign of Distributed Control System for AUV Swarms to Circle Around a Body

منطق فازی Fuzzy Logic / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / کنترل توده ربات Swarm Control / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / خودروی زیرآبی Underwater Vehicle

08-47404

1143

ترکیب تکنیکهای SAR و ISAR Combination of SAR & ISAR Techniques

الگوریتم ترکیبی Hybrid Algorithm / رادار دهانه ترکیبی Synthetic Aperture Radar (SAR) / پردازش دوپایه Bistatic Processing / رادار روزنه ترکیبی معکوس Inverse Synthetic Aperture Radar / هدف متحرک Moving Target

05-47405

1144

مدل سازی و پیش بینی سطح آلاینده های هوا در تهران با شبکه های عصبی دینامیکی Modelling and Prediction Air Polutants Level in Tehran Using Dynamic Neural Networks

شبکه عصبی دینامیک Dynamic Neural Network / ازن Ozone / دی اکسید نیتروژن Nitrogen Dioxide / پیش بینی آلاینده های هوا Air Pollutants Prediction / پیش پردازش Preprocessing / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / پیش پردازنده ها Pre-processors / شبکه خودهمبسته غیرخطی با ورودی برون زا Nonlinear Autoregressive with Exogenous Input Network (NARx)

09-47406

1145

مقابله با اخلالگر در کانال کنترلی شبکه های رادیوشناختی اقتضایی با استفاده از نظریه باز یها Using Game Theory to Battle Jammer in Control Channel of Ad-hoc Cognitive Radio Networks

رادیوی شناختی Cognitive Radio / نظریه بازی GAME THEORY / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / کانال کنترلی Control Channel / اخلالگر Adversary (Jammer)

05-47407

1146

بررسی تجربی صرفه تحصیل در اقتصاد ایران: عوامل عرضه و تقاضا Practical Analysis Of Return to Education In Iran Supply And Demand Factors

تحصیلات Education / نابرابری Inequality / مهارت DEXTERITY / عرضه و تقاضا Supply and Demand / صرفه تحصیل Skill Premium / قشر دانشگاهی Collage Workers

44-47410

1147

کاربرد شبکه سازی تعریف شده با نرم افزار در ارتقای مدیریت شبکه Application of Software-Defined Networking In Network Management

شبکه سازی تعریف شده با نرم افزار Software Defined Networking (SDN) / تحلیل فضای سرایند Header Space Analysis (HSA) / فهرست های کنترل دسترسی Access Control Lists (ACL) / استخراج سیاست ها Policy Extraction

05-47417

1148

بررسی و مدل سازی سیستم ذخیره سازی هوای فشرده با لحاظ قابلیت اطمینانModeling & Analysis of CAES Considering Reliability

خستگی Fatigue / خزش Creep / بهینه سازی اقتصادی Economic optimization / احتمال خرابی Failure Probability / ذخیره سازی هوای فشرده انرژی Compressed Air Energy Storage (CAES) / هزینه قابلیت اطمینان Reliability Price

46-47466

1149

تحلیل گوش میانی در انتقال صوت Analysis of The Middle Ear in Sound Transmission

پرده صماخ Tympanic Membrane / روش اجزای محدود Finite Element Method / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / زنجیره استخوانی Ossicular Chain / انتقال صوت Sound Transmission

08-47464

1150

اثر سطح و میان سطح در پراکندگی امواج لاو توسط ترک سطحی واقع در لایه بسیار نازک یک نیم فضای الاستیک Surface/Interface Effect on the Scattering of Love Waves by a Surface-Breaking Crack Within an Ultra-Thin Layer Bonded to an Elastic Half-Space

ترک سطحی Surface Crack / کشسانی سطح/میان سطح Surface/Interface Elasticity / کشسانی سطح Surface Elasticity / لایه فوق نازک Ultra Thin Film / انتشار موج لاو Love Wave Propagation / معادله تفکیک DISPERSION EQUATION / ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / تنش دینامیکی Dynamic Stress / ترک سطحی Surface Crack / نیم فضای الاستیک Elastic Half-space

09-47463

1151

بررسی اثر افزودنی های نانو بر ریزساختار و خواص دیرگدازهای منیزیت – دولومیتیInvestigation Effect of Nano- sized Additives on Microstructure and properties of MgO-CaO Refracrories

اکسید زیرکونیوم Zirconium Oxide / دیرگداز REFRACTORY / مقاومت به آبدارشدن Hydration Resistance / دیرگدازهای منیزیا - دولوما Magnesia-Doloma Refractories / استحکام فشاری سرد Cold Crush Strength

07-47497

1152

اثر تغییر شکل پلاستیکی شدید در دمای برودتی با شرایط کرنشی متفاوت بر اندازه دانه نانومتری و ایجاد ریزساختار دوگون در آلیاژهای آلومینیم Effect of Cryogenic SPD with Various Strain Conditions on Development of Nano and Bimodal Structures in Al Alloys

ورق آلومینیوم بسیار ریزدانه Ultra-Fine Grained Aluminum Sheet / تنش سیال Flow Stress / کرنش صفحه ای Plane Strain / ضریب حساسیت به نرخ کرنش Strain Rate Sensitivity / توزیع دوگانه اندازه دانه Bimodal Grain Size / تغییر شکل شدید پلاستیک Severe Plastic Deformation / تغییر شکل در دمای برودتی Cryogenic Deformation / آزمون فشار کرنش صفحه ای Plane Strain Compression Test

07-47449

1153

تحلیل خطر لرزه‌ای به روش قابلیت اعتماد بر اساس پارامترهای شتاب طیفی و سرعت تجمعی مطلق برای پهنه ایران بر مبنای داده‌های ملی Seismic Hazard Analysis Using Reliability-Based Methods for Cumalitive Absolute Velocity and Spectral Acceleration in the Iranian Plateau Depending on National Database

تحلیل خطر Hazard Analysis / قابلیت اطمینان Reliability / شتاب طیفی Spectral Acceleration / سرعت مطلق تجمعی Cumulative Absolute Velocity (CAV) / اندازه شدت Intensity Measure

09-47440

1154

بررسی وجود جواب تناوبی مثبت برای یک سیستم معادلاتی شکار - شکارچی با تابع پاسخ بدینگتن - دی انجلیس به همراه تاخیر Periodic Solutions of a Neutral Impulsive Predator–prey Model with Beddington–Deangelis Functional Response with Delays

تأخیر Delay / پاسخ تابعی Functional Response / شاخص فردهلم Fredholm Index / جواب تناوبی Periodic Solution / درجه انطباق Coincidence Degree / معادله های خنثی NEUTRAL EQUATIONS / مدل رشد شکار - شکارچی Neutral Predator-Prey Model / عملگر فردهلم Fredhom Operator / معادله های دیفرانسیل معمولی Ordinary Diffrential Equitions

02-47547

1155

بررسی تئوری و تجربی روشهای کاهش آلایندگی NOx در موتورهای احتراق داخلی گازسوز توربوچارجری Theoretical and Experimental Investigation of NOx Reduction in a CNG Turbocharged Internal Combustion Engines

شبیه سازی احتراق Combustion Simulation / آلودگی اکسید نیتروژن Nitrogen Oxid Emission / موتور گازسوز جرقه اشتعالی NATURAL GAS SPARK IGNITION ENGINE / موتور اشتعال جرقه ای گازسوز توربو شارژری Turbocharged Natural Gas Spark Ignition / شبیه سازی آشفتگی Turbulence Simulation / شبیه سازی آلایندگی اکسید نیتروژن Nitrogen Oxide Emission Simulation / زاویه جرقه Spark Timing / ضریب هوای اضافی Excess Airration / لایه مرزی حرارتی Thermal Boundary Layer

08-47589

1156

تخمین کانال در سیستم های چندورودی چندخروجی عظیم در شبکه های سلولی مدرن Channel Estimation in Massive MIMO Systems in Modern Cellular Networks

تخمین کانال Channel Estimation / شبکه سلولی Cellular Network / شبکه های چندمنظوره Heterogeneous Networks / سیستم های چندورودی چندخروجی عظیم Massive Multiple-Input Multiple-Output Systems / سلول های کوچک Small Cells / بلوک چسبندگی کانال Channel Coherence Block / آلودگی پایلوت Pilot Contaminations / تعامد مجانبی Asymptotic Orthogonality / ساختار تفاضلی Differential Structure

05-47618

1157

سنتز و خواص پیزوالکتریک های سرامیکی متخلخل PZT-PCN Synthesis and Properties of Porous PZT-PCN Piezoelectric Ceramics

سرامیک پیزوالکتریک Piezoelectric Ceramic / شکل شایستگی مواد Figure of Merit of Matherials / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / سرامیک PZT-PCN PZT-PCN Ceramic / سرامیک متخلخل Porous Ceramic / خواص پیزوالکتریک Piezoelectric Peoperties / مواد پلاستیکی قابل سوختن Burnable Plastic Sphere (BURPs)

07-47617

1158

ترکیب روش های مبتنی بر اعتماد و فیلترهای اشتراکی جهت بهبود سیستم های ارائه پیشنهاد Combining Trust-Based and Collaborative Filtering Methods to Enhance Recommender Systems

شبکه اعتماد Trust Network / تجزیه های ماتریسی Matrix Factorization / فیلتر همکارانه Collaborative Filtering / سیستم توصیه گر Recommender System / نمایش تنک وزن دار Weighted Sparse Representation

19-47623

1159

پیشگویی پیوند در شبکه های پیچیده Link Prediction in Complex Networks

مدل سازی موضوع Topic Modeling / دسته بندی Classification / پیش بینی پیوندی Link Prediction / الگوریتم مبتی بر شباهت Similarity-based Algorithm / مجموعه داده DBLP DBLP Dataset

19-47626

1160

تحقیق جهت ارائه مدل بومی شاخص رضایت مشتری در بخش صنعت - مطالعه موردی: شرکت های ایران خودرو، گلرنگ و کاله Research to Provide Iranian Customer Satisfaction Index Model in Industry, Case Study: Iran Khodro Co., Golrang Co. and Kaleh Co

کیفیت محصول Product Quality / رضایت مشتری Customer Satisfaction / وفاداری مشتری Customer Loyalty / گروه صنعتی ایران خودرو Iran Khodro Industrial Group / اخلاق حرفه ای Business Ethics / مدل شاخص رضایت مشتری Customer Satisfaction Index Model

01-47627

1161

بررسی استفاده از زاویه نصب عرضی در هدایت و کنترل خودکار سامانه پارافویل محموله Study of the Effect of Canopy Lateral Incidence Angle on Autonomous Guidance and Control of Parafoil-Payload System

دینامیک پرواز Flight Dynamics / سامانه پارافویل - محوله Parafoil-Payload System / مکانیسم کنترلی Control Mechanism / زاویه نصب عرضی Lateral Incidence Angle / ترمزهای آیرودینامیکی Trailing Edge Brakes

45-47633

1162

بهینه سازی مکان‌یابی با استفاده از اندازه گیری های TDOA و ارزیابی تحقق آنOptimization on TDOA-Based Localization and its Feasibility Study

حداقل مربعات خطا Least Squere Error (LSE) / تخفیف Discount / همزمان سازی Synchronisation / موقعیت یابی LOCALIZATION / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / زمان واهلش Relaxation Time / دستگاه های معادله های فرامعین Overdetermined System of Equations / اختلاف زمان دریافت Time Difference of Arrival (TDOA)

05-47670

1163

تحلیل دینامیکی و کنترل هوشمند جرثقیل های دریایی به منظور حمل ایمن بارDynamic Analysis and Intelligent Control of an Offshore Marine Crane for Safe Load Carrying

باند گراف Bond Graph / شبیه سازی Simulation / دینامیک چندجسمی MULTIBODY DYNAMICS / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / جرثقیل دریایی Marine Crane

58-47676

1164

طراحی استنت کرونری جهت بهبود بخشیدن به جریان سیال در نقاط گرفتگی عروقDesign of the Coronary Stent Device to Improve Fluid Flow in Coagulated Vascular Regions

گرفتگی رگ ARTERY STENOSIS / تنش Stress / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / دینامیک جریان خون Hemodynamics / استنت کرونری Coronary Stent / هندسه مطلوب Optimal Geometry

58-47678

1165

ایجاد پوشش فسفاته روانکار روی - کلسیم بر روی مفتول فولادی 

ضریب اصطکاک Friction Coefficient / روانکاری Lubrication / فسفاته کاری Phosphating / مفتول فولادی کم کربن Low Carbon Steel Wire / پوشش فسفاته دو کاتیونی Two Cathionic Phosphate Coating / روانکار روی - کلسیم Zinc-Calsium Lubricant

07-47679

1166

آنالیز مشخصات دینامیکی رشته حفاری در چاه های نفتی انحرافی Dynamic Characteristics Analysis of Drill-String in Deviated Oil Well

رشته حفاری Drill String / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / نرم افزار مطلب Matlab Software / دیواره چاه Borehole / سوراخ شدگی Wosh Out / رفتار ایده آل پلاستیک Ideally Plastic

58-47681

1167

شبیه‌سازی دینامیک سلولی فرایند نوسازی استخوان و مکانیزم‌های کنترلی آنSimulation of the Cellular Dynamics of Bone Remodeling and its Control Mechanisms

نوسازی استخوان Bone Remodeling / مدل عامل محور Agent-Based Model / واحد چندسلولی اساسی استخوان Bone Basic Multicellular Unit / مکانیزم های کنترلی زیستی Biological Control Mechanisms

08-47708

1168

پاسخ قطرات باردار در هیدروژل های غیرباردار تحت تحریک میدان الکتریکی Electric-field-induced Response of Charged Droplets in Uncharged Hydrogels

میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / ژل ها Gels / هیدروژل Hydrogel / قطره باردار Charged Droplet / پاسخ الکتریکی Electric Response / جابجایی قطره Droplet Displacement

06-47855

1169

بررسی چگونگی ایجاد اتصال بین ورقهای فولادی و منیزیمی در ساخت کامپوزیت های سازه ای از طریق اتصال نوردی گرم و مطالعه خواص مکانیکی و فرم پذیری حاصل از آنBonding Feasibility, Mechanical Properties and Formability of Three-layered St/AZ31/St Composites Fabricated by Roll Bonding

استحکام کششی Tensile Strength / استحکام اتصال Bond Strength / اتصال غلتکی Roll Bonding / لایه نفوذی Diffusion Layer / لایه کنی Peeling / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / کامپوزیت سه لایه Three Layerd Composite

07-47900

1170

بررسی رفتار هیدرومکانیکی خاک های فروریزشی دست نخورده با استفاده از دستگاه ادومتر غیراشباع - مطالعه موردی: لس گرگان Assessing the Hydro-mechanical Behavior of Undisturbed Collapsible Soils by Conducting Unsaturated Odeometer Tests Case Study: Gorgan Loess

خاک فروریزشی Collapsible Soils / خاک لس Loess Soils / مدل رفتاری CONSTITUTIVE MODEL / آزمایش مسافت سنجی غیراشباع Unsaturated Odometer Test / خاک غیراشباع Unsaturated Soil / مکانیک خاک SOIL MECHANICS / نمونه بلوکی دست نخورده Undisturbed Soil Sample / منحنی نگهداشت آب - خاک Soil-Water Retention Curve

09-47901

1171

بررسی آزمایشگاهی رفتار تنش بین سطحی نفت دارای آب یا گاز (فوم – امولسیون) در روش های ازدیاد برداشت پایه آبی در شرایط دما و فشار مخزن Investigation of the IFT Behavior of Foamy Oil or Water in Oil Emulsions at Reservoir Condition in Water Based EOR Techniques

کشش بین فازی Interfacial Tension / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / امولسیون آب در نفت Water-in-oil Emulsion / نفت فومی Foamy Oil

06-47902

1172

بررسی امکان تولید نانو ذرات روی به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی و چگالش از فاز گازی Production of Zinc Nanoparticles by Electromagnetic Levitation Melting Method

ذوب و تعلیق الکترومغناطیسی Electromagnetic Levitation / چگالش گاز بی اثر Inert Gas Condensation (IGC) / میعان گاز Gas Condensate / نانوذرات روی Zinc Nanoparticles

07-47903

1173

برنامه نویسی عوامل گرا و کاربرد آن با استفاده از زبان GOAL Agent-based Programming and it's Application Using GOAL

سیستم چندعاملی Multiagent System / نرم افزار عامل گر Agent-Oriented Software / عامل هوشمند Intelligent Agent / برنامه نویسی عامل گرا Agent-based Programming / زبان برنامه نویسی GOAL GOAL Programming Language

02-47904

1174

اصلاح غشاهای اولترافیلتراسیون پلیمری به روش شیمیایی جهت افزایش کارایی آن‌هاUF Polymeric Membranes Modification with Chemical Method for Enhancement of Their Performance

آکریلیک اسید Acrylic Acid / پیوندزدن رادیکال آزاد Free Radical Grafting / فرآوری سطح Surface Modification / غشاها Membranes / فراپالیدن Ultrafiltration / پلی سولفون Polysulphone

06-47905

1175

مشارکت پاسخ گویی بار در بهره برداری سیستم های توزیع با نفوذ بالای انرژی بادOperation of Distribution Systems with High Penetration of Wind Energy

پاسخگویی بار Demand Response / انرژی باد Wind Energy / برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای Two Stage Stochastic Programming / سیستم توزیع Distribution System / عدم قطعیت Uncertainty

05-47954

1176

تحلیل نظری سیستم های دارای محدودیت انرژی: انتقال انرژی و برداشت انرژی A Theoretic Analysis of Energy Constrained Systems: Energy Transfering and Harvesting Systems

الگوریتم برخط Online Algorithm / زمان بندی بهینه Optimal Scheduling / بازیاب انرژی Energy Harvesting / الگوریتم های برون خطی Off-line Algorithms / بیشینه سازی مقدار داده ارسالی Throughput Maximization

05-47907

1177

حذف کلاترهای زمینی در رادارهای هوابرد Ground Clutter Cancellation in Airborne Radar

هدف متحرک Moving Target / رادار هوابرد Airborne Radar / کلاترهای زمینی Ground Clutters / جابجایی مرکز فاز Displaced Phase Center Antenna (DPCA) / پردازش وفقی زمان - فضا Space-Time Adaptive Processing (STAP) / حذف کلاتر Clutter Suppression

05-47908

1178

آزمون نرم‌افزار مبتنی بر گرامر‌ ورودی حاوی معنا Software Testing Based on Input Grammars with Semantics

معیارهای آزمون مبتنی بر گرامر Grammar Based Software Testing Criteria / آزمایش نرم افزاری Software Testing / تولید خودکار الگوی آزمون Automatic Test Pattern Generation (ATPG) / محدودیت معنایی Semantic Constraint

19-47909

1179

ساده سازی خطی با استفاده از خطای اندازه گیری فاصله ی هاسدورف Line Simplifcation Using the Hausdorff Distance as Error Metric

ساده سازی مسیر Line Simplification / هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / گردش داده ها Data Flow

02-47910

1180

زمان بندی کارها بر روی یک ماشین با قابلیت اجرای موازی کارها Job Scheduling in a Single Machine with Ability to Run Jobs in Parallel

زمان بندی Scheduling / پردازش موازی Parallel Processing / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / مساله های ان - پی سخت NP-Hard Problems / توان محاسباتی Power of Calculation

19-47911

1181

کاوش قوانین انجمنی در پایگاه داده های توزیع شده Association Rules Mining in Distributed and Dynamic Databases

داده کاوی Data Mining / قواعد وابستگی Association Rules / قرارداد مبتنی بر شایعه Gossip Based Protocol / محاسبات توزیع شده Distributed Computing / داده های دینامیکی Dynamic Data

19-47950

1182

مهندسی مجدد فرایندهای صادراتی گمرک، مطالعه موردی Reengineering of Customs Exports Processes, Case Study

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Business Process Reengineering (BPR) / صادرات Export / فرایند Process / مهندسی مجدد REENGINEERING / گمرک ایران Iranian Customs

01-47958

1183

طبقه بندی بر مبنای نمایش تنک و کاربرد آن در پردازش تصویر و صحبت Sparse Representation-based Classification and Application to Image and Speech Processing

طبقه بندی Classification / تشخیص الگو Pattern Recognition / سیگنال صحبت Speech Signal / ماتریس هسته Kernel Matrix / نمایش تنک Sparse Representation / تشخیص احساس Emotion Recognition

05-47959

1184

تحلیل قابلیت اعتماد متغیر در زمان سازه‌های دریایی تحت اثر خطرات چندگانه Time-variant Reliability Analysis of Offshorre Structure Subject to Multiple Hazards

سازه های دریایی Offshore Structures / مدل احتمالی PROBABILITY MODEL / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / قابلیت اعتماد متغیر در زمان Time-variant Reliability / نمونه گیری سناریو Scenario Sampling / خطرات چندگانه Multi-hazards

09-47931

1185

پایدارسازی شمول های دیفرانسیلی خطی و غیرخطی مرتبه کسری و مرتبه صحیحStabilization of Linear and Nonlinear Differential Inclusions Considering Fractional and Integer order Derivatives

نامساوی خطی ماتریسی Linear Matrix Inequality (LMI) / سیستم های Lur'e Lur'e Systems / عدم قطعیت چندوجهی Polytopic Uncertainty / تحلیل پایداری Stability Analysis / عدم قطعیت بازه ای Interval Uncertainty / پایدارسازی مجانبی مقاوم Robust Asymptotic Stabilization / غیرخطی سازهای شعاعی Sector Nonlinearities / غیرخطی سازهای ناحیه مرده Dead-Zone Nonlinearities / شمول دیفرانسیلی مرتبه صحیح Integer Differential Inclusions

05-47932

1186

اقتصاد سیاسی فیل های سفید در کشورهای صادرکننده نفت Political Economy of White Elephants in Oil Exporting Countries

اقتصاد سیاسی Political Economy / سیاست های مالی Fiscal Policies / سیاست مالی هم چرخه ای Procyclicality / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / کشورهای صادرکننده نفت Oil Exporting Countries / اقتصاد سیاسی مالیه عمومی Political Economy of Public Finance / مخارج سرمایه گذاری عمومی Public Investment Expenditures / قراردادهای فیل های سفید White Elephants Protocals / حامی گرایی Clientelism

44-47930

1187

شبیه‌سازی و مطالعه پارامتری سامانه احتراقی یک موتور پرسرعت Simulation and Charcterestitic Study of Combustion System of a High Speed Engine

موتور رم جت Ram Jet Engine / شعله نگهدار Flame Holder / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / احتراق افشانه Spray Combustion / هپتان نرمال N-Heptane / مدل سازی اسپری Spray Modeling

45-47925

1188

شبیه سازی ارتعاشات عرضی و درون صفحه ای صفحه گرافنی، با استفاده از مدل ورق کلاسیک و عمومی ترین شکل تئوری گرادیان کرنشی و استخراج پارامترهای قوانین ساختاری آن بر حسب پارامترهای شبکه مولکولی Simulation of in Plane and Lateral Vibration of a Graphene Plate, Based on the Clasic Plate Theory and the most General form of Strain Gradient Theory and Deriving the Constitutive Law Parameters from Molecular Mechanic Parameters

گرافن Graphene / نظریه گرادیان کرنش Strain Gradient Theory / مکانیک مولکولی MOLECULAR MECHANICS / نانو ورق Nanoplate / ارتعاشات برون صفحه ای Out of Plane Vibration / ارتعاشات درون صفحه ای In Plane Vibration

45-47927

1189

تعیین منطقه کم ثبات و زمان القا شدن جوانه های نانوذرات سولفات آلومینیوم در حضور عوامل فعال سطحی Determination of the Metastable Zone and Induction Time in Nucleation of Aluminum Sulfate Nanoparticles in Presence of Anti-solvent and Surface Active Agents

حباب زایی Nucleation / سولفات آلومینیوم Aluminum Sulphate / کشش سطحی SURFACE TENSION / فوق اشباع Supersaturation / سیترات سدیم Sodium Citrate / مواد فعال سطحی Surfactants / زمان القا Induction Time / تبلور Crystallization

57-47922

1190

توپولوژی ریسمانی و اپرد ها String Topology and Operad

اپراد Operad / همولوژی دوری Loop Homology / همولوژی ریسمانی String Homology / اپرد مکعب های کوچک Little Disk Operad / اپرد کاکتوسی Cocti Operad

02-47918

1191

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ فشار قوی DC بر مبنای چند برابرکننده ولتاژ با هدف افت ولتاژ کم و کنترل پذیری دامنه ولتاژ خروجی Design and Implement a High Voltage Switching DC Power Supply Based on Voltage Multiplier for High Regulation and Controllable Output Voltage

منبع تغذیه دی. سی. ولتاژ بالا High Voltage DC Power Supply / افت ولتاژ Voltage Dip / منبع تغذیه کلیدزنی Switching Power Supply / چندبرابر کننده ولتاژ Voltage Multiplier

05-47920

1192

تحلیل پایداری سیستم‌های کسری تاخیردار خطی نامتغیر با زمان در حالت کسرهای حدی Stability Analysis of Fractional Time Delayed Linear Time Invariant Systems with Infinitesimal Fractions

سیستم های تاخیری Delayed Systems / تحلیل پایداری Stability Analysis / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / کسرهای حدی Convergent Fractions

05-47980

1193

ارزیابی تأسیسات آب و فاضلاب جزیره کیش و ارائه راهکار در مواقع بروز بحران (مطالعه موردی در جزیره کیش) Assessment of Water and Sewage Facilities of Kish Island and Offering Solutions in Emergency Conditions (A Case Study on Kish Island)

ایستگاه پمپاژ Pumping Station / تصفیه خانه فاضلاب Wastewater Treatment Plant / شرایط اضطراری Emergency Situation / شبکه آب رسانی Water Main / جزیره کیش Kish Island

53-47982

1194

بهینه‌سازی پارامترهای فعال سازی نوترونی با کد K0-IAEA Optimization of Parameters of Neutron Activation Analysis Using K0-IAEA Code

شار نوترونی Neutron Flux / تحلیل فعال سازی نوترونی Neutron Activation Analysis / بهینه سازی Optimization / کد KO آژانس بین المللی انرژی اتمی KO International Atomic Energy Agency (IAEA)Code / فعال سازی نوترونی دستگاهی Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA)

46-47984

1195

مذاکرات اتوماتیک در تجارت الکترونیک Automated Negotiation in Electronic Commerce

نظریه بازی GAME THEORY / عامل های نرم افزاری Software Agents / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / مذاکره اتوماتیک Automated Negotiation / مذاکره چندموضوعی Multi-issue Negotiation

02-47996

1196

بررسی وضعیت کنونی مرجان های جزیره کیش،و برآورد میزان خسارت آنها Reviewing the Current Situation of Kish Coral and Estimation of Damage Amount by Them (A Case study on Kish Island)

تخریب Damage / خلیج فارس Persian Gulf / برآورد خسارت Loss Estimation / صخره های مرجانی Coral Reefs / آلودگی های دریایی Marine Pollution / عوامل تهدید کننده Threatening Factors

53-47786

1197

جذب گاز دی‌اکسید کربن همراه با واکنش شیمیایی در حضور نانوذرات ‌مغناطیس و میدان مغناطیسی در برج‌های آکنده Carbon Dioxide Absorption with Chemical Reaction in the Presence of Magnetic Nanoparticles and Magnetic Field

ستون بستر ثابت Packed Bed Column / ضریب انتقال جرم Mass Transfer Coefficient / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / محلول مغناطیسی Ferrofluid

06-46157

 

1198

مدلسازی عملکرد لایه اندوتلیال شریان براکیال با استفاده از علائم فوتوپلتیسموگرامModeling the Endothelial Function in the Brachial Artery Using Photoplethysmography

اتساع عروق ناشی از جریان Flow Mediated Dilation / فرایند متابولیک Metabolic Regulation / فرایند مایوژنیک Myogenic Regulation / تابع اندوتلیال Endothelial Function / فرایند خود همبسته Autoregressive Process / افزایش خون واکنشی Reactive Hyperemia

05-47677

 

1199

بررسی کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته های مخروطی متصل به هم به روش تحلیلیBuckling and Free Vibration Analysis of Joined Conical Shells Using Analytical Methods

کمانش Buckling / پوسته مخروطی Conical Shell / حل تحلیلی Analytical Solution / ارتعاش آزاد Free Vibration / روش سری های توانی Power Series Solution

45-46442

 

1200

توسعه ی خط مشی کنترل موجودی کالاهای فاسد شدنی در زنجیره های تامین دو سطحی A New Inventory Control Policy for a Two-level Supply Chain with Perishable Products

کنترل موجودی Inventory Control / محصولات فصلی Perishable Products / زنجیره عرضه دوسطحی Two-Stage Supply Chain / سیاست ( تی، 1 ) (1,T)Policy / سیستم صف با مشتریان ناشکیبا Queueing System with Impatient Customers / سیستم موجودی دو سطحی Two-level Inventory System

01-469

 

           

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1201

مدل سازی و طراحی کنترلر خطی ریزپرنده تک باله Modeling and Controller Design of a Single Bladed Aerial Vehicle

کنترل موقعیت Position Control / پرنده تک باله Single Bladed Vehicle / مونوکوپتر Monocopter / دانه افرا Maple Seed / مدل سازی چندجسمی Multi-body Modeling / مدل سازی آیرودینامیکی Aerodynamic Modeling / کنترل درجه دوم خطی Linear Quadratic Control

45-47115

1202

مروری بر نامساوی عدم قطعیت کوانتومی و برخی نتایج آن A Review of Quantum Uncertainty Principle and Some of Its Consequences

احتمال Probability / عدم اطمینان Uncertainty / درگاشت Entropy / خطا Error / ترمودینامیک Thermodynamics

04-46825

1203

تعیین سیاست بهینه تولید و کنترل موجودی های زوال پذیر در زنجیره ی تأمین تحت شرایط غیرقطعی Determining Optimal Policy for Production and Inventory Control of Deteriorating Poducts in Supply Chains Under Uncertain Conditions

عدم قطعیت Uncertainty / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / محصولات زوال پذیر چندمرحله ای Multi-State Deteriorating Products / کنترل تولید Production Control / فسادپذیری محصول Deterioration / کنترل موجودی Inventory Control / سیاست بهینه Optimal Policy / هزینه نگهداری غیرخطی Nonlinear Holding Cost

01-45920

1204

تحلیل ترافیک شبکه و تشخیص ناهنجاری برمبنای قانون بنفرد Network Traffic Analysis & Anomaly Detection based on Benford’s Law

تشخیص ناهنجاری Anomaly Detection / درگاشت Entropy / ترافیک شبکه Network Traffic / توزیع وایبول Weibull Distribution / قانون بنفرد Benfords Law

19-46081

1205

کنترل غیرفعال ارتعاشات سکوهای ثابت و تعیین عمر خستگی تحت بار موج Passive Control of Jacket Platforms and Determine Fatigue Life under Wave Loads

تحلیل خستگی Fatigue Analysis / کنترل ارتعاش Vibration Control / سکوی ثابت دریایی Fixed Offshore Platform / میراگر لزج Viscous Damper / عدم قطعیت Uncertainty

08-46078

1206

کنترل بهینه مسایل با دستگاه معادلات مقطعی Optimal Control of Switched Systems

بهینه سازی سراسری. / کنترل بهینه Optimal Control / بهینه سازی نیمه معین Semidefinite Optimization / روش ممان Moment Method / مجموع مربعات Sum of Squares (SOS) / دستگاه معادلات مقطعی Switched Optimal Control Problom / چندجمله ای های مثبت Positive Polynomials

02-46045

1207

کنترل موجودی و انتخاب نوع وسیله نقلیه در یک زنجیره تأمین دوسطحی با کالای فسادپذیر Inventory Control and Carrier Mode Selection in a Two-echelon Supply Chain with Deteriorating Items

بهینه سازی Optimization / مدت زمان تحویل Lead Time / زنجیره عرضه دوسطحی Two-Stage Supply Chain / کنترل موجودی Inventory Control / زنجیره تامین یکپارچه Integrated Supply Chain / موجودی فاسد شدنی Deteriorating Inventory

01-46000

1208

ساخت میکروحامل های پلیمری متشکل از شبکه سلول زدایی شده قلب به منظور کاربرد در مهندسی بافت قلب Construction of Micro Carriers Composed of Accelular heart Matrix for Heart Tissue Engineering Application

کیتوسان Chitosan / ماتریس خارج سلولی Extracellular Matrix / ریزحامل Microcarrier / سلول زدایی Decellularization / مهندسی بافت قلب Heart Tissue Engineering

06-45951

1209

الکتروریسی الیاف کیتوسان حاوی سلولز باکتریایی و نانوذره الماس به منظور استفاده در مهندسی بافت پوست Fabrication and Chracatization of Novel Electrospun Chitosan Fibers Reinforced with Bacterial Cellulose and Nanodiamond for Wound Dressing Applications

کیتوسان Chitosan / نانوذرات الماس Diamond Nanoparticle / الکتروریسی Electrospinning / روش خشک کردن انجمادی Freeze Drying Method / ترمیم زخم Wound Healing / مهندسی بافت Tissue Engineering / سلولز باکتریایی Bacterial Cellulose / زخم بند Wound Dressing

07-45915

1210

مطالعه پراکنش آلاینده های هوای تهران با مدل CMAQ Study of Tehran Air Pollutants Dispersion with CMAQ Modeling System

تهران Tehran / اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides / پخش منواکسیدکربن Carbon Monoxide Dispersion / کیفیت هوا Air Quality / مدل سازی MODELING / سیستم مدل سازی کیفیت هوای چندمقیاسی Community Multiscale Air Quality Modeling System (CMAQ) / سیستم مدل سازی پژوهش و پیش بینی هواشناسی Weather Research and Forecasting (WRF)Modeling System / سیستم پردازش انتشارات با ماتریس پراکنده Sparse Matrix Operating Kernel Emissions

09-46559

1211

کمانش پوسته های مخروطی ناقص ساخته شده از مواد مرکب با لایه چینی عمومیAnalytical Approach for Buckling Analysis of Generally Laminated Conical Shells under Axial Compression

پوسته مخروطی Conical Shell / کامپوزیت لایه ای Composite Laminate / چیدمان دلخواه Generally Lamination / روش گالرکین Galerkin Method / کمانش Buckling / سری های توانی Power Series

45-46386

1212

کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از یک بردار اندازه گیری و ژیروسکوپ Attitude Control of Satellite Using a Single Vector Measurement and Gyro

تخمین وضعیت Attitude Estimation / کنترل وضعیت Attitude Control / پس خوراند خروجی Output Feedback / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method

05-46436

1213

کلیدزنی ترکیبی در سیستم های ذخیره انرژی مبتنی بر مواد پیزوالکتریک Hybrid Switching of Harvesting Energy Systems Based on Peizoelectric Material

سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / پیزوالکتریک Pieozoelectric / انتقال توان Electrical Transmission / بازیاب انرژی Energy Harvesting / کلید زنی Switching

08-46416

1214

استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایل های خطی تعمیم یافته Monitoring Generalized Linear Profiles Using Change-Point Approach

پایش پروفایل Profile Monitoring / کنترل فرایند آماری Statistical Process Control / نقطه تغییر Change Point / نمودار کنترلی Control Chart / پروفایل های خطی تعمیم یافته Generalized Linear Profiles (GLPs)

01-46400

1215

بهینه سازی استوار موجودی در زنجیره تامین Robust Optimization of Inventory in Supply Chain Management

کنترل موجودی Inventory Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / زنجیره عرضه Supply Chain / بهینه سازی پایدار Robust Optimization

01-46306

1216

روشی صوری برای تشخیص نفوذ در پروتکل های کنترل صنعتی A Formal Method for Intrusion Detection in Industrial Control Protocols

زنجیره مارکف Markov Chain / کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller(PLC) / روش های صوری Formal Methods / سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System / سیستم مبتنی بر کنترل نظارتی و اکتساب داده ها Superuisory Contorol and Data Acquision (SCADA) / خودکارافزار حالت متناهی قطعی Deterministic Finite Automaton (DFA)

19-46309

1217

شرایط لازم برای کنترل بهینه کسری به روش کوپاتو The Necessary Condition of Fractional Optimal Control the Sense of Caputo

کنترل بهینه Optimal Control / حساب تغییرات Variation Calculus / شرایط لازم Necessary Conditions

02-46284

1218

مساله ایزوپریمتری در گراف ها از دیدگاه بهینه سازی Graph Isoperimetry Problem Using Optimization Methods

ثابت هم محیطی Isoperimetric Constant / گراف ها Graphs / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی نیمه معین Semidefinite Programming / روش برش نرمال شده Normalized Cut Method

02-46277

1219

کنترل یک بیوراکتور با استفاده از روشهای هوشمند Control of a Bioreactor Using Artificial Intelligent Methods

کنترل تطبیقی Adaptive Control / محدودیت ورودی INPUT CONSTRAINT / کنترل هوشمند Intelligent Control / زیست واکنشگاه Bioreactor / شبکه عصبی تطبیقی Adaptive Neural Network / ورودی غیرخطی Input Nonlinearity

06-46269

1220

نقد و بررسی صورت بندی های مختلف نظریه چندجهانی Critique and Survey of Various Formulation of Multiverse Theory

نظریه ریسمان STRING THEORY / کیهان شناسی Cosmology / گرانش کوانتومی Quantum Gravity / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / ساخت گرایی Structuralism / رویکرد معناشناسانه Semantic Approach / نظریه چندجهانی Multiverse Theory

42-46265

1221

شبیه سازی احتراق گاز پسماند هیدروکربنی و امحاء آن در کوره پس سوز، با کنترل آلایندگی Simulation of Hydrocarbon Waste-gas Combustion in Incinerator and Pollution Control

آمیختگی Mixing / کربن منواکسید Carbon Monoxide / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / شبکه واکنشگاه Reactor Network / کنترل آلودگی Pollution Control / راکتورهای شیمیایی Chemical Reactors / کوره پس سوز Incinerator / شبیه سازی احتراق Combustion Simulation

45-46263

1222

معرفی یک چارچوب نظری برای اندازه گیری تاثیر صف بر ادارک مصرف کننده A Framework for Evaluating the Effect of Queue on Customer Perception

بازاریابی Marketing / چارچوب نظری Theoretical Framework / کیفیت Quality / نظریه صف Queuing Theory / ادراک مشتری Customer Perception / تمایل به خرید Willingness to Buy

54-46179

1223

رسوب دهی الکتروفورتیک زیست کامپوزیت های کیتوسانی با قابلیت رهایش کنترل شده دارو بر کاشتنی های استخوانی: بررسی ریزساختار، زیست فعالی و زیست سازگاری Evaluation of Controlled Drug Release Chitosan-based Coatings on Titanium Implants: Microstructure, Bioactivity and Biocompatibility

کیتوسان Chitosan / شیشه زیست فعال Bioactive Glass / اکسید گرافن Graphene Oxide / لپونایت Leponite / لایه نشانی رسوب الکتروفورزی Electrophoretic Deposition / آزادسازی دارو Drug Release

07-46174

1224

آشکار سازی اهداف متحرک زمینی در سامانه رادار روزنه مصنوعی چند آنتنه با استفاده از حسگری فشرده MIMO SAR Ground Moving Target Indication via Compressed Sensing

حسگری فشرده Compressive Sensing / رادار دهانه ترکیبی Synthetic Aperture Radar (SAR) / آشکارسازی اهدف متحرک Moving Targets Indication / رادار چندآنتنه Multiantenna Radar

05-46146

1225

اندازه گیری تنش و کرنش با استفاده از روش پردازش تصویر Strain and Stress Measurement by Image Processing Technique

کرنش Strain / تنش Stress / پردازش تصویر Image Processing / شکل دهی ورق Plate Forming

08-46129

1226

بررسی کمانش موضعی خطوط لوله دریایی تحت فشار خارج Investigation of Local Buckling in Marine Pipelines under External Pressure

کمانش موضعی Local Buckling / فشار هیدرواستاتیکی Hydrostatic Pressure / نظریه پوسته Shell Theory / کمانش ارتجاعی Elastic Buckling / روش حل ریتز Ritz Method

08-46113

1227

بررسی تجربی تاثیر استفاده از لوله های حرارتی در مقیاس میکرو و مینی در خنک سازی پیل سوختی غشای پلیمری Integration of Miniature Heat Pipes into a PEM Fuel Cell for Cooling Application

پیل سوختی Fuel Cell / کنترل دما Temperature Control / بازده Efficiency / لوله گرمایی Heat Pipe / سرمایش Cooling / جابه جایی آزاد Free Convection / جابه جایی اجباری Forced Convection / عملکرد Performance

46-46112

1228

کنترل تطبیقی وضعیت و موقعیت شبه حشره بال زن صلب Adaptive Attitude and Position Control of a Rigid Body Insect-Like Flapping Wing

مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل وضعیت Attitude Control / کنترل موقعیت Position Control / شبه حشره بال زن Lnsect-Like Flapping Wing

45-46096

1229

پایدارسازی برمبنای مشاهده گر معادلات پاره ای حاکم بر میکرو تیرهای گرادیان کرنشی Observer Based Stabilization of Partial Differential Equations Governing Strain Gradient Micro Beams

کنترل ارتعاش Vibration Control / مشاهده پذیری Observability / مشاهده گر Observer / الاستیسیته گرادیان کرنش Strain Gradient Elasticity / میکروتیر Microbeam / سیستم بعد نامتناهی Infinit Dimension System / تجزیه مودی Modal Decomposition

08-46884

1230

توسعه روش مناسب جهت بهبود کیفیت تصاویر آنژیوگرافی در MRI Development of A Suitable Method for Improving MR-Angiography Images

روش تفاضل محدود Finite Difference Method / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / بهبود تصویر Image Enhancement / گرادیان ها Gradients / آنژیوگرافی تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Angiography (MRA) / پالس فرکانس رادیویی Radio Frequency Pulse / جبران سازی جریان Flow Compensation

46-46868

1231

کنترل وضعیت تحمل پذیر خطای ماهواره با استفاده از شبکه های عصبی Fault-tolerant Attitude Control of Sattelite Using Neural Networks

شبکه عصبی Neural Network / عملگر Operator / کنترل فعال Active Control / کنترل تحمل پذیر خطا Fault-Tolerant Control / کنترل وضعیت ماهواره Satellite Attitude Control

45-46860

1232

بررسی عملکرد و حالت گذرای پمپ یاری رسان بطنی و کنترل کننده آن LVAD Functional and Transient Response Analysis and Control

سیستم گردش خون Cardiovascular System / کنترل کننده ها Controller / پمپ یاری رسان بطنی Left Ventricular Assist Device (LVAO)

05-46794

1233

طراحی و ساخت هیدروژل با پایه ی پلیمرهای طبیعی به منظور به کارگیری در مهندسی بافت غضروف Dosign and Construction of Natural Polymers-based Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering

کیتوسان Chitosan / سلول زدایی Decellularization / ماتریس خارج سلولی Extracellular Matrix / مهندسی بافت غضروف Cartilage Tissue Engineering / داربست ترکیبی Hybrid Scaffold

06-46793

1234

یک روش مبتنی بر تئوری کنترل برای مدیریت انرژی مصرفی در سیستم های نهفته چند هسته ای A Control Theoretic Technique for Energy Management in Multi-core Embedded Systems

سامانه نهفته چندهسته ای Multicore Embedded System / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / کنترل کننده ها Controller / انرژی مصرفی Energy Consumption / مدیریت انرژی در سطح سیستم System Level Energy Management / مدیریت انرژی مصرفی Energy Consumption Management

19-46783

1235

کنترل جریان در فرایند قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلا Flow Control in Vacuum Assisted Resin Transfer Molding

الگوی جریان Flow Patterns / شبیه سازی Simulation / کنترل Control / قالب ریزی انتقالی رزین به کمک خلاء Vacuum Asisted Resin Transfer Molding (VARTM)

06-46770

1236

طراحی کنترلر غیرخطی برای یک بیوراکتور Design of a Nonlinear Controller for a Bioreactor

کنترل تطبیقی Adaptive Control / اغتشاش Turbulence / زیست واکنشگاه Bioreactor / اشباع ورودی Input Saturation / خطای مدل سازی Model Mismatch

06-46735

1237

طراحی و امکان سنجی ساخت مبدل توان تغذیه بارهای منفرد برای پیل سوختی غشاء پلیمری یک کیلو واتی Design and Development Assessment a Power Converter to Spply Stand-Alone Loads from a 1KW Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / استراتژی کنترلی Control Strategy / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / مبدل های قدرت POWER CONVERTERS / حالت جزیره ای Stand-Alone State / کنترل فرکانس Frequency Control / کنترل ولتاژ Voltage Control / صفحه مدار چاپی Printed Circuit Board / محتوای هارمونیک ولتاژ و جریان Voltage and Current Harmonic Content / کنترل متغیرهای الکتریکی Electrical Variables Control

46-46731

1238

بررسی اثر جایگذاری میراگر های ویسکوالاستیک در رفتار سازه های فولادی به کمک تحلیل دینامیکی پیشرونده The Effect of Arrangement of Viscoelastic Dampers in the Performance of Steel Structures Using Incremental Dynamic Analysis

کنترل غیرفعال Passive Control / بهینه سازی Optimization / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / میراگر ویسکوالاستیک VISCOELASTIC DAMPER

09-46726

1239

بررسی عوامل ایجاد بو در تصفیه خانه ها و سیستم جمع آوری فاضلاب The investigation of Odor Producing Factors in Kish Island Refineries and Sewage Collection System

ایستگاه پمپاژ Pumping Station / اسیدسولفیدریک Hydrogen Sulfide / کنترل بو Odor Control / جزیره کیش Kish Island / شبکه جمع آوری Collection System / تصفیه خانه فاضلاب Wastewater Treatment Plant

53-46711

1240

ساخت جاذب های نانوکامپوزیتی برای اندازه گیری نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی The Nanocomposite Material-based Sorbents for Analysis of Environmental and Biological Samples

پلیمر رسانا Conductive Polymer / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / فلوکستین Fluoxetine / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / الکتروریسی Electrospinning / استخراج با فاز جامد مغناطیسی Magnetic Solid Phase Extraction / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نمونه های آبی Water Samples / نمونه بیولوژیکی Biological Sample / نانوکامپوزیت های پلیمری Polymer Nanocomposits / نانوذرات معدنی Inorganic Nanoparticles / ناپروکسن Naproxen

03-46675

1241

مدل سازی و تحلیل انرژی یک سیستم گازی کننده نمونه Modeling and Energy Analysis of Downdraft Biomass Gasifier

زیست توده Biomass / گاز سنتز Synthesis Gas / فرایند گازی کردن Gasification Process / مدل سازی منطقه ای Zone Modeling / پیش گرمایش Preheating

46-46673

1242

دینامیک وکنترل سیستم تعلیق صندلی خودرو Dynamics and Control of Seat Suspension Systems

سیستم تعلیق Suspension System / خودرو ها Automobiles / کنترل Control / ارتعاش Vibration / مد لغزشی Sliding Mode / بدن انسان Human Body

58-46616

1243

ساخت و بررسی خواص کو و ترپلیمر پروپیلن/بوتن-1/اتیلن اصلاح شده با ذرات نانوگرافن اکساید Preparation and Property Investigation of Propylene/Ethylene/ 1-Butene Co&terpolymers Modified by Nano Graphene Oxid

پلی پروپیلن Polypropylene / کوپلیمرها Copolymers / اکسید گرافن Graphene Oxide / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / 1 - بوتن 1-Butene

06-46648

1244

پرواز هماهنگ کمند فضایی با استفاده از نیروهای الکترومغناطیس Electromagnetic Formation Flying of Space Tether

کنترل خطی Linear Control / کنترل بهینه Optimal Control / پرواز دسته جمعی Formation Flight / دوقطبی مغناطیسی Magnetic Dipole / پرواز دسته جمعی الکترومغناطیسی Electromagnetic Formation Flight / کمند فضایی Space Tether

45-46643

1245

بررسی اثر چالش های فرهنگی و اجتماعی بر روی کیفیت اجرا در صنعت ساختStudying the Effects of Social and Cultural Issues on Construction Quality

فرهنگ Culture / کیفیت Quality / کیفیت اجرا Construction Quality / پروژه های صنعت ساخت وساز Construction Industry Projects

09-46637

1246

طراحی و شبیه سازی بسترهای شبه متحرک Design and Simulation of Simulated Moving Beds

بهینه سازی چندمنظوره Multidisciplinary Optimization / جذب سطحی Adsorption / شبیه سازی Simulation / کروماتوگرافی Chromatography / بسترهای شبه متحرک Simulated Moving Beds / پارازالین P-xylene

06-46589

1247

گذر فاز در مسایل سخت محاسباتی Phase Transition in Hard Computational Problems

تبدیل فوریه Fourier Transform / مساله های ان - پی سخت NP-Hard Problems / ان. پی - تمام NP-Complete / گذارفاز Phase Transition / روش ممان Moment Method / حدس آستانه صدق پذیری Satisfiability Conjecture / مساله K-SAT K-Satisfiability Problem / گذار فاز حاد Sharp Phase Transition

02-46564

1248

ساخت نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب جھت بسته بندی نان Preparation of Biodegradeble Nanocomposite with Appropriate Physical and Mechanical Properties for Bread Packaging

نانوکامپوزیت Nanocomposite / اکسید گرافن Graphene Oxide / کیتوسان Chitosan / نشاسته ها STARCHES / نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر Biodegradable Nanocomposites / نان Bread / نانوبسته بندی Nanopackaging

56-47335

1249

مدیریت زنجیره تامین سبز به وسیله به حداقل رساندن ردپای کربن در مطالعه موردی بر روی محصولات گوشتی شرکت کاله Green Supply Chain Management by Minimizing Carbon Footprint, Case Study KALLEH Meat Products Company

زنجیره عرضه Supply Chain / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / گازهای گلخانه ای Greenhouse Gases / انتشار گاز Gas Propagation / زنجیره تامین سبز Green Supply Chain / هزینه انتشار Emission Cost

53-47186

1250

ارائه مدل ریاضی برای بیماری نفروپتی Mathematical Modeling of Diabetic Nephropathy

پروتئین ها Proteins / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / گراف جهت دار Directed Graph / منطق فازی Fuzzy Logic / نفروپاتی دیابتی Diabetical Nephropathy

06-47285

1251

کنترل بار فرکانس سیستم قدرت در حضور توربین های بادی Power System Load Frequency Control in the Presence of Wind Turbines

کنترل بار - فرکانس Load-Frequency Control / کنترل فازی Fuzzy Control / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / ژنراتور القایی دو سو تغذیه Doubly Fed Induction Generator (DFIG) / سیستم تبدیل انرژی باد Wind Energy Conversion System (WECS) / تغییرات فرکانسی Frequency Deviation

05-47190

1252

کنترل فعال یک مدل از سیستم های میکروالکترومکانیکی تولید توان مبتنی بر پیزو الکتریک، به منظور بهینه سازی ذخیره انرژی ارتعاشاتی An Active Control of a Piezoelectric Energy Harvester for Energy Storage Optimization

پیزوالکتریک Pieozoelectric / کنترل فعال Active Control / بازیاب انرژی Energy Harvesting / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / عدم قطعیت فرکانس Frequency Uncertainty

08-47208

1253

طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ آنلاین ارتعاشات پیچشی سیستم های دوارTorsional Vibration Online Monitoring Design and Manufacturing

محورهای دوار ROTORS / کرنش سنج Strain Gages / پایش برخط Online Monitoring / ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / انتقال سیگنال Signal Transferring / سیال هادی جریان Ionic Fluid

08-47205

1254

بررسی خلا از دیدگاه کلاسیک، کوانتوم و میدان کوانتومی Review on Vacuum of Classical Mechanic, Quantum Field and General Relativity

خلاء Vacuum / کوانتوم Quantum / کیهان شناسی Cosmology / مکانیک کلاسیک Clasics Mechanics / نظریه میدان کوانتومی Quantum Field Theory / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory

04-47164

1255

مساله جایابی، انتخاب و تعیین ظرفیت با توجه به ملاحظات زیست محیطی Location and Allocation Problem with Environmental Regulations

کنترل موجودی Inventory Control / شکست همزمان سفارش Order Splitting / برنامه ریزی مجذوری متوالی Sequential Quadratic Programming (SQP) / زنجیره تامین پایدار Sustainable Supply Chain / انتشار کربن Carbon Emission

01-47130

1256

فوم های فلزی دما پایین Low Temperature Metallic Foams

کربنات روی Zinc Carbonate / کلسیم Calcium / پایداری فوم Foam Stability / کف فلزی Metal Foam / تیتانیوم هیدرید Titanium Hydride / کف روی Zinc Foam / روش ذوبی Melting Route / عامل حباب زا Blowing Agent

07-47127

1257

طراحی و پیاده سازی سخت افزار محاسب برای روش یادگیری فعال Design and Implementation of Processing Hardware for Active Learning Method

کنترل فازی Fuzzy Control / یادگیری فعال Active Learning / پیاده سازی Implementation / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation

55-47067

1258

بررسی کمانش مخروط ناقص ساندویچی با رویه های ساخته شده از مواد مرکب و هسته انعطاف پذیر تحت بار محوری و فشار هیدرواستاتیکی Buckling Analysis of Composite Truncate Conical Sandwich Panel with Flexible Core under Axial Load and Hydrostatic Pressure

کمانش Buckling / مخروط ساندویچی Conical Sandwich Panel / هسته انعطاف پذیر Flexible Core / تربیع تفاضلی تعمیم یافته Generalized Diffrential Quadrature / فشار هیدرواستاتیکی Hydrostatic Pressure / نظریه ناواژیلف Novozhilov Theory

45-47052

1259

گرمایش محیط بین کهکشانی در گروه های کهکشانی فسیل IGM Heating in Fossil Galaxy Groups

نجوم رادیویی Radio Astronomy / کهکشان های فعال Active Galaxies / گروه های کهکشانی فسیل Fossil Galaxy Groups / گرمایش محیط میان کهکشانی Intergalactic Medium / تابش رادیویی Radio Continuum

04-47011

1260

دینامیک و کنترل ماهواره زمین آهنگ در مدار انتقالی هنگام روشن شدن موتور مداریDynamics and Control of Geostationary Satellite in GTO orbit During LAM Firing

کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / کنترل کننده فازی Fuzzy Controller / کنترل وضعیت ماهواره Satellite Attitude Control / کنترل کلاسیکی Classical Control / ماهواره زمین آهنگ Geostationary Satellite / مدار انتقالی ماهواره زمین آهنگ Geostationary Transfer Orbit / تلاطم سوخت Slosh Dynamics

08-46999

1261

طراحی، ساخت و آزمایش گاورنر میکروتوربین آبی با استفاده از کنترلرهای تجاریDesign, Manufacturing and Testing a Micro Hydro Turbine Governor Using Commercial Controller

کنترل فرکانس Frequency Control / ژنراتور سنکرون Synchronous Generator / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / ریزتوربین آبی Micro Hydro Turbine / چرخ لنگر Flywheel

08-46985

1262

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن شاخصهای کیفیت توان Optimal Distributed Generation Allocation Considering Power Qaulity Indices

بار غیرخطی Nonlinear Load / تلفات انرژی Energy Loss / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / بارهای متغیر با زمان Time-Varying Loads / کیفیت توان Power Quality / جریان های هماهنگ Harmonic Currents

05-46980

1263

طراحی واحد سیار تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG)از گاز شهری با استفاده از سیکل انبساط نیتروژن Design a Skid Mounted LNG Plant with Nitrogen Expansion Cycle

گاز طبیعی مایع Liquefied Natural Gas / مبدل حرارتی صفحه ای Plate-Fine Heat Exchange / دوره انبساطی نیتروژن Nitrogen Expansion Cycle / واحد سیار Skid Mounted Unit

06-46955

1264

شکل دهی پالس لیزر برای جداسازی مولکولی Shaping of Laser Pulse for Molecular Dissociation

لیزر فمتوثانیه Femtosecond Laser / نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان Time Dependent Density Functional Theory / کنترل بهینه Optimal Control / فرمالدهید Formaldehyde / شکل دهی پالس Pulse Shaping

04-46945

1265

تخصیص فضای قفسه در مراکز خرده فروشی Retail Shelf Space Allocation

کنترل موجودی Inventory Control / بازی تجدید موجودی Replenishment Game / مراکز خرده فروشی Retail Stores / نقطه دریافت سفارش Reorder Point / تخصیص فضای قفسه Shelf Space Allocation

01-46913

1266

روش شبکه‌ی بولتزمن حجم محدود تفاضل مرکزی برای شبیه‌سازی جریان تراکم‌ناپذیر الکترومگنتوهیدرودینامیک Central Difference Finite Volume Lattice Boltzmann Method for Simulation of Incompressible Electro-Magneto-Hydrodanamic Flows

روش حجم محدود Finite Volume Method / جریان تراکم ناپذیر Incompressible Flow / کنترل جریان Flow Control / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / جریان الکترومگنتو هیدرودینامیک Electro-Magneto-Hydrodynamic Flow

45-47675

1267

کنترل و پایدارسازی دوربین حمل شونده توسط ماهواره Control and Stabilization of a Camera Carried by a Satellite

ربات موازی Parallel Robot / ماهواره Sattelite / کنترل Control / کنترل برداری Vector Control / عکسبرداری Photography

58-47432

1268

ارائه چارچوبی با استفاده از رویکرد شی‌گرایی جهت یکپارچه سازی کار ربات و ماشین CNC در سیستم‌های ساخت و تولید انعطاف‌پذیر (FMS) An Object-Oriented Framework for Integration of Robot and CNC Machines in Flexible Manufacturing Systems

طراحی شی گرا Object Oriented Design / سیستم تولید انعطاف پذیر Flexible Manufacturing System / کنترل عددی کامپیوتری Computer Numerical Control (CNC) / تعامل دوجانبه Interoperability / یکپارچگی INTEGRATION / همکاری ربات و ماشین کنترل عددی کامپیوتر Industrial Robot and Computer Numericaly Control Machine Interoperability / یکپارچگی تجهیزات ساخت و تولید Manufacturing Equipment Integration / مدل داده ای ساخت و تولید Manufacturing Data Model

01-47252

1269

استفاده از پایش پروفایل تعدیل شده با ریسک در فرایندهای چندمرحله ای وابسته در سیستم های بهداشت و درمان Risk-adjusted Profile Monitoring in Dependent Multi-stage Processes in Healthcare Systems

سیستم بهداشت و درمان Health Care System / پایش پروفایل Profile Monitoring / خطرپذیری سازگاری Risk-Adjustment / کنترل فرایند آماری Statistical Process Control / نمودارهای کنترل چندمتغیره MULTIVARIATE CONTROL CHARTS

01-47350

1270

شبیه سازی عددی یک میراگر فلزی تسلیمی تلسکوپی Numerical Simulation of a Telescopic Metallic Yielding Damper

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / کنترل غیرفعال Passive Control / زلزله Earthquake / اتلاف انرژی Energy Dissipation / میراگر فلزی تسلیمی Metallic Yield Damper / میراگر تلسکوپی Telescopic Damper

53-47912

1271

خوشه بندی گراف با استفاده از روش پردازش موازی Graph Clustering With Parallel Processing

خوشه بندی داده ها Data Clustering / پردازش موازی Parallel Processing / کلان داده Big Data / گراف ها Graphs

02-47898

1272

مکان یابی اغتشاش در فرایند های ابعاد وسیع Disturbance Diagnosis In Plant-wide Processes

تشخیص خطا Fault Detection / فرایند تنسی-ایستمن Tennessee-Eastman Process / سیستم گسترده Plantwide System / مکان یابی اغتشاش Disturbance Diasnosis / درگاشت انتقال Trausfer Entropy

05-46091

1273

طراحی رادیوی مکان یابی چندسیستمی همزمان Multisystem Global Navigation Satellite System Receiver

گیرنده ها Receivers / گیرنده های رادیویی Radio Frequency Receiver / سیستم موقعیت یاب جهانی Global Position System (GPS) / ناوبری ماهواره ای Satellite Navigation / سیستم ناوبری گلو ناس Glonass Navigation System / سیستم ناوبری گالیله Galileo Navigation System / سیستم ناوبری بیدو Beidou Navigation System

05-46434

1274

تحلیل اثر خطای داخلی لامپ مایکروویو توان بالا بر منبع تغذیه فشارقوی و سیستم حفاظتی آن Analysis of the Effect of High-Power Microwave Tube Internal Fault on High Voltage Power Supply and Protection System

لامپ های مایکروویو Microwave Tubes / حفاظت Protection / منبع تغذیه دی. سی. ولتاژ بالا High Voltage DC Power Supply

05-46352

1275

بررسی توسعه یک پالایشگاه زیستی بر مبنای زایدات زیتون Development of a Bio-Refinery Based on Olive Wastes

صمغ زانتان Xanthan Gum / انعقاد Coagulation / لخته سازی Flocculation / تصفیه پسماند زیتون Olive Mill Wastes Treatment / تولید صمغ زانتان Xanthan Gum Production / طراحی پالایشگاه زیستی Bio Refinery Design / نرم افزار Super Pro Designer Super Pro Designer software

06-46333

1276

بررسی کاهش حجم لجن فاضلاب تصفیه خانه های جزیره کیش به کمک کرم های لجن خوار Investigating the Reduction of Sewage Sludge Volume in Kish slandRefineries with the Help of Mud Eating Worms

زیست پالایه Biofilter / جزیره کیش Kish Island / لجن فعال Activated Sludge / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فرایند پوسش کرمی Vermicomposting Process / کرم های مولد پوسال Vermicompost Worms / فناوری ورمی فیلتر Vermi Filtration Technology / کرم خاکی Earthworm

53-46224

1277

مطالعات آزمایشگاهی فرایند جداسازی توده زیستی میکروجلبک با استفاده از جریان الکتریکی و غشا Experimental Studies on Recovery Process of Microalgae using Electric Current and Membrane

ریزجلبک Microalgae / انعقاد الکتریکی Electrocoagulation / غشاها Membranes / لخته سازی Flocculation / کلرلاولگاریس Chlorelavulgaris / تصفیه آب Water Treatment

09-47674

1278

بررسی تجربی فرایند کندگی فلزات نقره، روی و مس با لیزر Nd:YAG Experimental study of Silver, Zinc and Copper ablation by Nd:YAG laser

لیزر نئودیمیم یاگ ND: Yag Laser / فرایند لیزر کندگی Laser Ablation Process / نانوذرات مس Copper Nanoparticles / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / نانو و میکروذرات روی و نقره Zinc and Silver Nano and Micro Particles

04-47121

1279

طراحی و ساخت گیرنده - فرستنده یک سیستم NMR کوچک Design and Construction of a Transceiver a Mini NMR System

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / گیرنده ها Receivers / سیگنال ها Signals / فرستنده - گیرنده Transmitter Receivers / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA)

46-47105

1280

سنتز و فعالیت ضد باکتری نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/اکسید روی با استفاده از روش سل Synthesis and Antibacterial Activity of TiO2/ZnO Nanocomposite via Sol-Gel Method

فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity / نانوکامپوزیت Nanocomposite / باکتری ای. کولای E.Coli Bacteria / روش سل - ژل Sol-Gel Method / لایه های نازک Thin Films / دی اکسید تیتانیوم/اکسید روی Titanium Dioxide/Zinc Oxide

57-47096

1281

تاثیر مواد منعقدکننده و اکسیدکننده شیمیایی بر گرفتگی غشا در تصفیه فاضلاب با استفاده از بیوراکتور غشایی Effect of the Chemical Coagulant and Oxidizer on the Membrane Fouling During the Treatment of Wastewater Using a Membrane Bioreactor

لخته سازی Flocculation / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / جرم گرفتگی Fouling / اکسایش Oxidation / مایع مخلوط Mixed Liquor

09-47093

1282

تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از سیستم ریزجلبک – لجن فعال Municipal Wastewater Treatment Using Microalgal-Sludge System

ریزجلبک Microalgae / لجن فعال Activated Sludge / تصفیه فاضلاب شهری Municipal Wastewater Treatment / کشت ریزجلبک - باکتری Microalgae-bacterial Culture / نسبت تلقیحی جلبک/لجن فعال Algae/Activated Sludge Inoculum Ratio

06-47090

1283

مدل پیش بینی شدت تصادفات چندوسیله ای در شرایط آب و هوایی مختلف (مطالعه ی موردی جاده های استان آذربایجان شرقی) Multi-Vehicle Crash Severity Prediction Model in Different Weather Conditions (Case Study of the East Azerbaijan Roads)

شدت تصادفات Crash Severity / لوجیت ترتیبی Ordered Logit / آب و هوای مختلف Different Climate / تصادف های چندوسیله ای Multivehicle Accidents

09-46888

1284

جذب متان روی کربن فعال حاصل از مواد لیگنوسلولزی Methane Adsorption on Activated Carbon Prepared from Lignocellulosic Materials

گاز طبیعی Natural Gas / سلولز Cellulose / لیگنین Lignin / پیش تیمار گرمابی Hydrothermal Carbonization / کربن فعال Activated Carbon / فعال سازی شیمیایی Chemical Activation / لیگنوسلولزی Lignocellulosic

06-46819

1285

طراحی و توسعه یک مدل کاربردی برای مدیریت انرژی در صنعت محصولات لبنیDeveloping an Applied Model for Energy Management in Dairy Production Industry

مدیریت انرژی Energy Management / مدل سازی MODELING / لبنیات Dairy Products / بازده انرژی Energy Efficiency / بهره وری انرژی Energy Productivity / استانداردهای مدیریت انرژی Energy Management Standards

54-46620

1286

تحلیل تجربی و تئوریک مسیرهای انتقال ارتعاش از قوای محرکه به بدنه خودرو رتبه بندی آنها Theoretical and Experimental Analysis of Vibration Transfer Paths and Path Ranking of a Vehicle Due to Powertrain Excitations

لرزش Vibration / دسته موتور Engine Mount / بهینه سازی ارتعاش داخل خودرو Interior Vibration Isolation / رتبه بندی مسیرها Paths Ranking / مسیرهای انتقال Transfar Paths / صدای سازه ای Structure Borne Noise

08-46674

1287

طراحی بهینه آنتن برای تولید پالس های تراهرتز با استفاده از پدیده نوررسانایی Design of Optimum Antennas for Wideband THz Pulses Generation Using Photoconductivity

لنز Lens / آنتن نوررسانا Photoconductive Antenna / فناوری تراهرتز Terahertz Technology / تولید پالس های پهن باند تراهرتز Wideband Terahertz Pulses Generation / آنتن پاپیونی Bowtie Antenna / آنتن پاپیونی شش ضلعی Hexagonal Bowtie Antenna / آنتن مارپیچی Log-Spiral Antenna

05-46517

1288

ساخت پوست مصنوعی با استفاده از داربست های الکترورسی شده پلی کاپرولاکتون و پلی ونیل الکل Fabrication of Artificial skin with Electrospun of Nanofiber made of PCL and PVA

مهندسی بافت Tissue Engineering / الکتروریسی Electrospinning / داربست Scaffold / پوست مصنوعی Artificial Skin / ترمیم زخم Wound Healing

08-48073

1289

ارائه یک مدل معماری برای مدیریت پیکربندی در معماری نرم‌افزار Towards a Architectural Model for Configuration Management of Software Architecture

معماری نرم افزار Software Architecture / سیستم کنترل نسخه Version Control System / مدیریت پیکربندی نرم افزار Saftware Configuration Management / خدمات گرایی Service-Oneuted / مدل معماری Architectural Model

19-48079

1290

بررسی عملکرد سیستم تمیز کننده کندانسورها بصورت دایمی Optimization of Condenser Online Cleaning System

تمیزکننده برخط چگالنده Condensor Online Cleaning / فناوری تمیزکننده توپک ها Balls Technology Cleaning / توپک تمیزکننده اسفنجی Sponge Ball Cleaning

58-48094

1291

شبیه‌سازی عددی دینامیک خوشه حباب با شیوه شبکه بولتزمن Numerical Simulation of Bubble Cluster Dynamics, Using Lattice Boltzmann Method

خلاءزایی Cavitation / مدل شان و چن Shan and Chen Model / خوشه حباب Bubble Cluster / روش شبکه بولتزمن 121-سرعته 121-VelocityLattice Boltzmann Method / واحد پردازنده گرافیکی Graphics Procssing Unit (GPU) / مدل دوفازی شبه پتانسیل Two Phase Pseudopotential Model

45-48136

1292

طراحی بستر نرم افزاری شی گرا عامل بنیان برای تلفیق دینامیکی داده هاDevelopment of an Object Oriented Agent Based Framework for Dynamic
Data Reconciliation

طراحی شی گرا Object Oriented Design / سیستم مبتنی بر عامل Agent Oriented System / بستر نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Software Framework / برنامه نویسی عامل گرا Agent-based Programming / تلفیق دینامیکی داده ها Dynamic Data Reconciliation

06-48119

1293

تحلیل لرزه ای سازه های دیوار باربر پانل سه بعدی با و بدون اثر اندرکنش خاک - سازه از روش زمان دوام Seismic Analysis of Load-bearing 3D Panel Structures Considering SSI Effect through ET Method

پانل سه بعدی Three Dimentional Panel / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / روش زمان دوام Endurance Time Method / سازه دیوار باربر Load-bearing Structure / عملکرد سیستم System Performance

09-47281

1294

بررسی تأثیر بلند شدگی فونداسیون بر پاسخ سیستم های خاک و سازه با استفاده از روش زمان دوام A Study on the Effect of Foundation Uplift on Response of Soil-Structure Systems Using Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / شکل پذیری Ductility / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / بلند شدگی پی Foundation Uplift / رفتار غیرارتجاعی Inelastic Behavior

09-46897

1295

آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری و طراحی لرزه ای بر اساس ارزش در قاب های فولادی Life Cycle Cost Analysis and Value Based Seismic Design of Steel Structures

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) / قاب های فولادی Steel Frames / آیین نامه طرح مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800 ایران) Earthquake Code 2800 / طراحی لرزه ای بر اساس ارزش Value Based Seismic Design

09-46823

1296

بررسی اتصال نیمه صلب فولادی با ورق پیچشی و ارائه الگوی کاربرد بهینه آنValuation of Semi Rigid Steel Frame Connection with Torsional Plate and Its Optimal Placement

نرم افزار OpenSees OpenSees Software / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / مکان یابی بهینه Optimal Placement / آیین نامه ASCE41-06 ASCE41-06 Regulation / اتصال با ورق پیچشی Connection with Torsional Plate

09-46843

1297

بررسی عملکرد میراگرهای EDR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش زمان دوام Evaluation of EDR Performance in Seismic Control of Steel Structures Using Endurance Time Method

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / سازه های فولادی Steel Structures / طیف ارتجاعی Elasic Spectrum / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / میراگر اصطکاکی Friction Damper / میراگر ای. دی. آر Energy Dissipating Restraint (EDR)Damper / طیف غیرخطی Nonlinear Spectra

09-45933

1298

کاربرد طیف های خرابی در تخمین خرابی قابهای خمشی فولادی به روش زمان دوامApplication of Damage Spectra in the Estimation of Steel Moment Frames Damage by ET Method

شاخص خرابی DAMAGE INDEX / طیف خرابی Damage Spectrum / روش زمان دوام Endurance Time Method / قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame