Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شریف 1395 by: گروه ترجمه کده

ردیف

عنوان

پدیدآور اصلی

موضوع ها

1

سنتز و مشخصه‌یابی نانوکاتالیست نیکل-پالادیم/نانولوله‌های کربنی قابل کاربرد در فرایند ریفرمینگ متان Synthesis and Characterization of Ni-Pd-0.1CNT/PU Nanocatalyst, Applicable for Methane Reforming

چایچی، اردلان Chaichi, Ardalan

نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / تحلیل احیا به روش برنامه ریزی دمایی Temperature Programmed Reduction (TPR)Analysis / واکنشگاه تبدیل Reforming Reactor / متان METHANE / تحلیل اکسایش به روش برنامه ریزی دمایی Temperature Programmed Oxidation (TPO)Analysis / معادله کیسینجر Kissinger Equation / آزمون واکنشگاهی Reactor Test

2

بهینه سازی عملکرد آیرودینامیکی پره روتور یک کمپرسور محوری گذرصوت با استفاده از برجستگی کنترل موج ضربه ای Optimization of Aerodynamic Performance of a Transonic Axial Compressor Rotor Blade Using Shock Control Bump

فولادی، مجتبی Fouladi, Mojtaba

برجستگی کنترل موج ضربه ای Shock Control Bump / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / بهینه سازی Optimization / پره تراکم ساز محوری گذر صوتی Transonic Axial Compressor Blade / افت فشار کل Total Pressure Loss / بهینه سازی چندنقطه ای Mulfi-Point Optimization

3

پردازش و تحلیل تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا Analysis and Processing of High Angular Resolution Diffusion Images

افضلی دلیگانی، مریم Afzali Deligani, Maryam

نمایش تنک Sparse Representation / درون یابی Interpolation / پردازش تصویر Image Processing / انطباق تصویر Image Registration / تصویربرداری وزن انتشار Diffusion Weighted Imaging (DWI) / مدل چندتانسوری Multi-tensor Model

4

حل مساله حمل‌ و نقل چندهدفی فازی با استفاده از روش‌های تعاملی Solving a Fuzzy Multi-objective Rransportation Problem Using Interactive Methods

امینی، زهره Amini, Zohreh

عدد فازی ذوزنقه ای Trapezoidal Fuzzy Number / تابع عضویت فازی Fuzzy Membership Function / برنامه ریزی فازی Fuzzy Programming / برنامه ریزی چندهدفه Multi Objective Programming / برنامه ریزی حمل و نقل فازی Fuzzy Transportation Planning / تابع های عضویت اس - منحنی S-Curve Membership Functions / روش نقطه صفر Zero Point Method

5

بررسی پاسخ دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های فونیکولار بتنی تحت اثر بار ضربه ای Geometrically Nonlinear Vibration of Concrete Funicular Shells Under Impulse Loads

دانشمند، نیلوفر Daneshmand, Niloofar

پوسته های فونیکولار Funicular Shells / روش اجزای محدود Finite Element Method / سری فوریه Fourir Series / معادله لاگرانژ LAGRANG EQUATION / تحلیل غیرخطی هندسی Geometrically Nonlinear Analysis / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration

6

تعیین هم‌زمان تواتر پرواز و مسیریابی هواپیما: ارائه‌ی یک مدل و راه‌حلی برای آن Flight Frequency Determination and Aircraft Routing Problem: Model and Solution

نصر اصفهانی، حسین Nasr Isfahani, Hossein

شبکه حمل و نقل هوایی Air Transportation Networks / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تعیین تواتر پرواز Flight Frequency Determination / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming

7

بهبود قابلیت اطمینان و طول عمر در حافظه های اصلی از نوع تغییر فاز Improving Reliability and Durability of Phase Change Main Memories

اسدی نیا، مرجان Asadinia, Marjan

حافظه ی فاز متغیر Phase Change Memory / عملکرد Performance / انرژی Energy / رانش مقاومت Resistance Drift / طول عمر Life Time / بهبود قابلیت اطمینان Reliability Improvment / حافظه تک سلولی Single Level Cell (SLC)Memory / حافظه چندسلولی Multilevel Cell (MLC)Memory / خطاهای سخت Hard Errors

8

افزایش پایداری حرارتی پلیمرهای سیال حفاری با استفاده از ذرات نانو Improving Temperature Stability of Drilling Fluids Polymers Using Nano Particles

حلالی، محمد امین Halali, Mohamad Amin

سیال حفاری Drilling Fluid / مواد فعال سطحی Surfactants / پایداری Stability / نانوذرات Nanoparticles / بسپار زیستی Biopolymer / شرایط دما بالا فشار بالا High Pressure High Temperature (HPHT)

9

تحلیل حرارتی موتورهای سوخت مایع به روش خنک کاری بازیابی Thermal Analysis of Regenerative Cooling in Liquid Rocket Engines

عزیزی، مهدی Azizi, Mahdi

جریان گاز Gas Flow / انتقال حرارت Heat Transfer / موتور سوخت مایع Liquid Fuel Engine / تحلیل حرارتی Thermal Analysis / جریان سیال خنک کننده Coolant Flow / خنک کاری بازیابی Regenerative Cooling

10

شناخت و بررسی حمل‌ و نقل عشایری و تحلیل عرضه و تقاضای آن برای عشایر عمدتاً کشاورز (مطالعه موردی ایل قشقایی استان اصفهان) Identification and Assessment of Nomadic Transportation and Analysis of its Supply and Demand for Mainly Farmer Nomads-case Study: Isfahan Qashqaees

آروین، رامین Arvin, Ramin

مدل سازی فعالیت محور Activity-Based Demand Modeling / الگوی فعالیت روزانه Daily Activity Pattern / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / اصفهان Isfahan / حمل و نقل عشایری Nomads Travel Demand / الگوی فعالیتی سالانه Yearly Activity Pattern

11

مدل‌سازی و تحلیل حساسیت انتشار آلایندگی خودروها با استفاده از داده‌های تجربیModeling and Sensitivity Analysis of Vehicle Pollutants Emission Using Experimental Data

رادمهر، احمد Radmehr, Ahmad

مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION / شهر تهران Tehran City / سیکل حرکتی Driving Cycle / سیستم خوشه ای Clustering System / پارامترهای موثر Effective Parameters / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / ریزسفر نمونه Representitive Microtrip / انتشار آلاینده های خودرو Vehicle Pollutants Emission

12

بررسی تجربی تاثیر سطوح کنترلی بر مانور شناورهای تندرو در آب آرام Experimental Study the Effect of Control Surface on High speed Vessels Maneuvering in Calm Water

حاجی زاده، سجاد Hajizadeh, Sajjad

هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / مدل سازی MODELING / آزمایش تجربی Experimental Test / سطوح کنترلی Control Surfaces / مانور شناور Ship Maneuvering / شناور تندرو High Speed Craft

13

کاهش پراکندگی یک وسیله پرنده چرخان دونرخی با استفاده از هدایت حلقه بازDispersion Reduction of a Dual-spin Flying Vehicle Using Open-loop Guidance

صیفوری پور، یوسف Seifuri Pur, Yusef

وسیله پرنده دونرخی Dual Spin Flying Vehicle / پرتابه Projectile / کاهش پراکندگی Dispersion Reduction / هدایت حلقه باز Open-Loop Guidance / کنترل در زمان محدود Time Limited Control / الگوریتم های بهینه سازی اغتشاش Noisy Optimization Algorithm / بهینه سازی موازی Parallel Optimization

14

بررسی تحلیلی دال بتنی تقویت شده با ستونچه و کابل Analysis of Slabs Stiffened by Cables and Pedestals

مخبری، ارسلان Mokhberi, Arsalan

دال های بتنی Concrete Slabs / ورق های تقویت شده STIFFENED PLATES / کابل ها Cables / دهانه بلند Long Span / سیستم سقف Floar System

15

واکاویِ توجیهِ معرفت‌شناختیِ استنتاجِ بهترین تبیین An Aalysis of Epistemological Justification of Inference to the Best Explanation

اعتمادالاسلامی بختیاری، محمد مهدی Etemadoleslami Bakhtiari, Mohammad Mahdi

استنتاج ازبهترین تبیین Inference to the Best Explanation / مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem / توجیه Justification / ایراد گروه بد Bad Lot Objection (BLO) / ایراد ولتر Voltaire's Objection (Vo) / ایراد هانگرفورد Hungerford's (HO)

16

نقش همدوسی کوانتومی و هندسه در انتقال انرژی اکسیتونی در ساختارهای فوتوسنتزی The Role of Quantum Coherence and Geometry on the Excitonic Energy Transfer in Photosynthetic Structures

باغبان زاده، سیما Baghbanzadeh, Sima

هم سازی کوانتومی Quantum Coherence / سیستم کوانتومی باز Open Quantum System / انتقال انرژی اکستیونی Excitonic Energy Transfer / ساختارهای فوتوسنتزی Photosynthetic Structures

17

جایابی همزمان کلیدهای جدا کننده و نشانگرهای خطا از دیدگاه قابلیت اطمینانReliability Oriented Optimal Placement of Sectionalizing Switches and Fault Indicators

فرج اللهی، محمد Farajollahi, Mohammad

قابلیت اطمینان Reliability / نشانگر خطا Fault Indicator / خودکارسازی Automation / کنترل ازراه دور Remote Control / کلید کنترل از راه دور Remote Controlled Switch / کلید دستی Manual Switch

18

اندازه‌گیری نیروی دی‌الکتروفورسیس وارد بر میکرودانه‌های پلی‌استایرین توسط انبرک نوری Measuring Dielectrophoresis Force Excerted on Polystyrene Micro-Beads using Optical Tweezers

ملایی، پریسا Mollaei, Parisa

انبرک نوری Optical Tweezer / پلی استایرن Polystyrene / ریزدانه ها Fines / تکنیک دی الکتروفورسیس Dielectrophoresis Technique / دوقطبی القایی Induced Dipole

19

استراتژی پیشنهاد در بازار برق روز آینده بار هیافت نظریه ی بازی ها A Game Theoretic Approach for Bidding Strategy in Wholesale Electricity Market in Iran

نوغانی بهمبری، حمید Noghani Behambari, Hamid

استراتژی پیشنهاد Bidding Strategy / نظریه بازی GAME THEORY / مدل تابع عرضه Supply Function Model / بازار روز بعد برق Day-ahead Electricity Market

20

شبیه‌سازی اجزاء محدود وقوع لرزش در تراشکاری و فرزکاری با هندسه متعامد، با در ‌نظر گرفتن دینامیک دو بعدی ماشین‌ابزار Finite Element Simulation of Machining Chatter in Turning and Milling with Orthogonal Geometry, Taking into Account of Two-Dimensional Machine Tool Dynamics

جعفرزاده، احسان Jafarzadeh, Ehsan

لرزش در ماشینکاری Machining Chatter / روش اجزای محدود Finite Element Method / مدل دوبعدی TWO DIMENSIONAL MODEL / تراشکاری Machining / فرزکاری Milling / آزمایش مودال Modal Test

21

اصابت مالیاتی؛ مطالعه‌ی موردی مالیات بر ارزش افزوده در ایران Tax Incidence; Evidence from Iran’s VAT

صبوری، نیما Sabouri, Nima

شاخص تورم Consumer Price Index / مالیات بر ارزش افزوده Value Added Tax (VAT) / اصالت مالیاتی Tax Incidence / روش تفاضل در تفاضل Difference-in-Difference Method

22

روشهای کارآمد انتقال اطلاعات در شبکه های مخابراتی نانو - زیستی مولکولیEfficient Schemes for Information Transfer in Molecular Bio-Nano Communication Networks

ارجمندی، حمید رضا Arjmandi, Hamid Reza

کانال یونی Ion Channel / مدولاسیون MODULATION / تداخل بین سمبلی Inter-Symbol Interference (ISI) / مخابرات نانوزیستی Nano-Bio Communication / مخابرات مولکولی پراکنشی Diffusion-based Molecular Communication (DMC) / مدولاتور زیست سنتزی Biosynthetic Modulator / پمپ یونی Ion Pump

23

بررسی اثرات فرایند خنک‌کاری و تأثیرات لبه‌ای در شکل‌دهی ورق با استفاده از حرارت‌دهی خطی Investigations of Cooling Process and Edge Effects in Sheet Metal Forming by using the Line Heating Technique

شهیدی، علی Shahidi, Ali

حرارت دهی خطی Line Heating / ترموالاستیک - پلاستیک Thermoelastic-Plastic / تحلیل ترموالاستیکی Thermoelastic Analysis / سرمایش هوا Air Cooling / جت برخوردی Impinging Jet / اثر لبه Edge Effect

24

تعیین مسیرهای حرارتی در شکل دهی با حرارت دهی خطی برای رسیدن به یک سطح مشخص از ورق اولیه Determination of Heating Paths in Line Heating Process to Make a Specific Surface from the Initial Sheet Metal

نکاحی، محمد مهدی Nekahi, Mohammad Mahdi

حرارت دهی خطی Line Heating / طراحی مسیر های حرارتی Heating Paths Design / شرایط حرارتی Heating Conditiond / روش کرنش معیار Strain-Based Method

25

بهینه سازی ریزساختار نانوکامپوزیت درجای Al-Al3Ti تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ جهت بهبود چقرمگی شکست Microstructure Optimization of In-situ Al-Al3Ti Nanocomposite Fabricated by Mechanical Alloying & Hot Extrusion for Improving the Fracture Toughness

بصیری توچایی، انسیه Basiri Tochaee, Ensie

نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / اکستروژن گرم Hot Extrusion / چقرمگی شکست Fracture Toughness / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / کامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Composite (MMC)

26

بررسی اثر ضربه های ناگهانی به سر و گردن انسان در زمان تصادفات جاده ای با توجه به خواص هایپرویسکوالاستیک نسوج و مهره های گردن An Investigation on Neck Injury Due to Head Impact in Road Accidents Considering Hyperviscoelastic Properties of Soft Tissues

کمالی فرد، رضا Kamali Fard, Reza

بیومکانیک Biomechanics / ضربه Impact / ستون فقرات Spine / دیسک بین مهره ای Intervertebral Disc / تصادفات جاده ای Road Accidents / مهره گردن CERVICAL VERTEBRA / آسیب نخاع Spinal Cord Injury

27

تولید و بررسی ریزساختار، فرایند رسوب سختی و کدرشدن آلیاژ Ag-Cu-Ge با نام تجاری آرژنتیم Manufacturing And Investigation Of Microstructure, Precipitation Hardening And Tarnishing Of Ag-Cu-Ge Argentium® Alloy

خسروی، بابک Khosravi, Babak

رسوب سختی Precipitation Hardening / آرژنتیوم Argentium / لایه رویین Passive Layer / کدرشدن Tarnishing / لکه آتش Firescale

28

امکان پذیری بازگشتی برای کنترل پیش بین توزیع شده: کاربرد در شبکه خودکارانتقال آب Recursive Feasibility of Distributed Model Predictive Control: Application to Automated Irrigation Networks

عیسی پور هفتخوانی، سجاد Eassapour Haftkhani, Sajjad

کنترل پیش بین توزیع شده Distributed Predictive Control (DPC) / شبکه های آبیاری خودکار Automated Irrigation Networks / امکان سنجی Feasibility Study / شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / امکان پذیری بازگشتی Recursive Feasibility

29

بهبود مکانیزم های حراج و تسویه بازار انرژی الکتریکی با هدف بهینه سازی همزمان هزینه های پرداختی به تولیدکنندگان بابت انرژی و ذخیره گردان Improvement of Auction and Settlemtnt Mechanisms for Co-optimization of Payments to Suppliers for Energy and Spinning Reserve

نوری، علیرضا Nouri, Alireza

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / هزینه حدی Marginal Price / الگوریتم شاخه و برش Branch and cut Algorithm / بازار انرژی الکتریکی Electricity Market / کمینه سازی هزینه پرداختی Payment Cost Minimization (PCM) / بهینه سازی چندسطحی Multi-Level Optimization / تسویه بازار ذخیره Reserve Market Settlement

30

تاثیر پوشش هدفمند بر میدان تنش و جابجایی در تماس‌های غلتشی به روش المان محدود The Effect of Functionally Graded Material Thickness on Stress and Displacement Field in Rolling Contact by FEM Method

نوروزی، احسان Norouzi, Ehsan

مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تنش Stress / روش اجزای محدود Finite Element Method / ضخامت پوشش Coating Thickness / جابجایی Convection

31

برآورد نقاط تغییر پروفایل های خطی چندگانه چندمتغیره، تحت تغییرات خطی و پله ای چندگانه Change Point Estimation of Multivariate Multiple Linear Profiles, under Multiple Linear Drifts and Step Changes

کریمی، سمیرا Karimi, Samira

برآورد Estimation / نقطه تغییر Change Point / پروفیل ها Profiles / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش های چندمتغیره Multivariate Methods / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / نقطه تغییر خطی Linear Change-Point / نقطه تغییر پله ای Step Change Point

32

ارزیابی قابلیت روش تحلیل طیفی در شناسایی خرابی صفحه‌ای در سازه‌ها Numerical Evaluation of Capability of Spectral Analysis Method for Laminar Damage Detection in Structures

زمانی، رضا Zamani, Reza

شناسایی خسارت Damage Detection / بهینه سازی Optimization / انتشار موج Wave Propagation / کرنش (سازه) STRAIN / روش احتمالاتی Probabilistic Method / خرابی صفحه ای Laminar Damage / شاخص همگرایی نهایی Total Convergence Index

33

الگوریتم های تقریبی برای خوشه بندی نقاط در مدل توزیع شده Approximation Algorithms for Clustering Points in the Distributed Model

آقاجانی، عماد Aghajani, Emad

مدل الکتریکی گسترده Distributed Model / خوشه بندی Clustering / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / مجموعه های هسته ترکیب پذیر Composable Core Sets / کا - مرکز ظرفیت دار Capacitated K-Center

34

مدل برنامه‌ریزی جریان دانش برای بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست Model for Planning Flow of Knowledge to Optimize Energy and the Environment

معتمدی نژاد، محمد رضا Motamedinezhad, Mohammad Reza

سیستم انرژی Energy System / استراتژی تحقیق و توسعه Research and Development Strategy / جریان دانش Knowledge Flow / نظام نوآوری فناوری Technological Innovation System / سیاست برنامه ریزی Planning Policy

35

رایانش کوانتومی توپولوژیک و بررسی پایداری حافظه های توپولوژیک Topological Quantum Computation and the Stability of Topological Memories

محسنی نیا، راضیه Mohseninia, Razieh

رایانش کوانتومی توپولوژیکی Topological Quantum Computation / مدل کتیائف Kitaev Model / کد رنگی Color Code / مدل غیرآبلی پاتس Non-Abelian Potts Model

36

ارائه روشی برای طراحی یکپارچه کنترل‌کننده و مشاهده‌گر یک سیستم غیرخطی با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک A New Method for Integrated Controller and Observer Design of a Nonlinear System Using Genetic Programming

خسروآبادی، صالح Khosroabadi, Saleh

سیستم غیرخطی Nonlinear System / برنامه ریزی ژنتیکی Genetic Programming / الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / مشاهده گر Observer / طراحی کنترل کننده Controller Design / طراحی یکپارچه Integrated Design / همگرایی کهکشان Galaxy Lensing

37

کاوش در مدل های فرای مدل استاندارد کیهان شناسی با همگرایی گرانشی تابش زمینه و سویدگی ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی CMB Lensing and Large Scale Structure Bias as a Probe of Beyond and CDM Cosmology

حسنی، فربد Hassani, Farbod

کیهان شناسی استاندارد Standard Cosmology / تابش زمینه ای کیهان Cosmic Microwave Background (CMB) / همگرایی گرانشی Gravitational Lensing / ناهمسانگردی تابش زمینه کیهانی Cosmic Microwave Background (CMB)Anisotropy / همبستگی تقاطعی CROSS CORRELATION

38

تولید لینولئیک اسید مزدوج به روش شیمیایی با استفاده از روغن های گیاهیConjugated Linoleic Acid (CLA) Production Via Chemical Method Using Vegetable Oils

آفرین، مریم Afarin, Maryam

لینولئیک اسید مزدوج Conjugated Linoleic Acid (CLA) / خالص سازی Purification / فرایندهای شیمیایی Chemical Processes / روغن گلرنگ Safflower Oil / جزء به جزء سازی با اوره Unea Fractionation

39

پیاده سازی بی درنگ تخمین گر وضعیت ربات با کمک پردازش تصویر روی پردازنده
گرافیکی Real-time Implementation of Vision-aided Navigation on GPU

دانیال، کامران Kamran, Danial

پردازش موازی Parallel Processing / موقعیت یابی تصویری Vision Based Navigation / واحد پردازنده گرافیکی Graphics Procssing Unit (GPU) / دوربین های چنددیدی Multiview Cameras / تخمین دوران دوربین Rotation Estimation Camera / پیاده سازی موازی Parallel Implementation

40

تحلیل خطای چرخش الکترونیکی پرتو در شبکه‌ای از نوسان‌سازهای تزویج شده Error Analysis of Electronic Beam Steering in Coupled Oscillator Arrays

حاجیان، حمید Hajian, Hamid

چرخش پرتو Beam Steering / آرایه فازی Phased Array / خطاهای فاز Phase Errors / قفل تزریقی دوطرفه Inter Injection Locking / آرایه نوسان ساز تزویج شده Coupled Oscillator Array / بدون شیفت دهنده فاز Phase Shifter-less / خطای نشانه روی پرتو Beam Pointing Error

41

بهبود پروتکل مسیریابی GPSR Improving GPSR Routing Protocols in VANETs

خوشیاری کاکاوند، داریوش Khoshyari Kakavand, Daryosh

قرارداد مسیریابی Routing Protocol / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / قرارداد مسیریابی مبتنی بر موقعیت Position Based Routing Protocol / معیار ETX ETX Metric / شبکه جی. پی. اس. آر Greedy Premeter Stateless Routing (GPSR) Protocol

42

شبکه های تحمل پذیر خطا برای آنتن های جهت دار Fault-Tolerant Networks with Directional Antennas

بورونی، محمد صادق Borouny, Mohammad Sadegh

شبکه های هندسی Geometric Spanner / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / آنتن جهتی Directional Antenna / شبکه های بی سیم Wireless Networks / شبکه حسگر Sensor Network / ضریب کاهش مقاومت Strength Reduction Factor

43

طراحی الگوریتم های موثر جهت تخمین فشار خون به صورت بدون بازوبند و مداوم برای سیستم های سلامت همراه هوشمند Design of Efficient Algorithms for Cuff-less and Continuous Estimation of Blood Pressure in Smart Mobile Healthcare Systems

کچویی، محمد Kachuee, Mohammad

فشار خون Blood Pressure / استخراج غیرمستقیم سیگنال تنفس Electrocardiography / فتوپلتیسموگرافی Photoplethysmography / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / تخمین فشار خون Blood Pressure Estimation / سیستم سلامت همراه هوشمند Smart Mobile Healthcare

44

مدل سازی سه بعدی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره صلب با درنظرگرفتن دینامیک تلاطم سوخت 3D Modeling and nonlinear Control of a Satellite with 3D Fuel Slosh Dynamics

جانعلی پور شهرانی، علیرضا Janalipour Shahrani, Alireza

تلاطم سوخت Slosh Dynamics / امواج سطحی سوخت Fuel Sloshing / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / روش بازگشت پله ای Back-Stepping Method / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / پاندول کروی Spherical Pendulum

45

تهیه مدل برآورد وسیله - کیلومتر پیموده شده در شبکه‌ی شهری: مورد پژوهی شهر شیراز Developing a Model for Vehicle-kilometer Traveled Estimation in Urban Network: Case Study of Shiraz

درزی، عارف Darzi, Aref

استنباط آماری بوت استرپ Bootstrap Statistical Inference / تحلیل برگشتی خطی Linear Regression / تحلیل برگشتی فضایی موزون شده Geographically Wieghted Regression / شیراز Shiraz / وسیله - کیلومتر پیموده شده Vehicle-Kilometer Traveled (VKT) / محیط انسان ساخت Built Environment

46

دینامیک تاخیری شبکه ای از نورون ها Dynamics of Delayed Neuronal Systems

فرج زاده تهرانی، نیلوفر Farajzadeh Tehrani, Niloofar

تأخیر Delay / پایداری Stability / سلول عصبی Neuron / دوشاخه شدگی Bifurcation / کنترل همزمان سازی Synchronization Control / تعادل چندگانه Multible Equilibria / مدل های سلول عصبی Neuronal Models

47

بی نظمی های هندسی و تغییر فاز توپولوژیک Geometrical Disorders & Topological Phase Transition

حسینی لواسانی، علی Hosseini Lavasani, Ali

اثر کوانتومی هال Quantum Hall Effect / بی نظمی Disorder / تغییرفاز Phase Transition / فاز توپولوژیکی Topological phase

48

طراحی و ساخت ربات ماهی Design and Fabrication of a Fish Robot

حسینی، سعید Hosseini, Saeed

ماهی رباتیکی Robotic Fish / دم انعطاف پذیر Flexible Tail / راه رفتن Locomotion / کنترل حرکت Locomotion Control / طراحی و ساخت Design and Construction

49

تقارن سیمپلکتیک، جبر ان.اچ.ای.جی و نمایش های آن Symplectic Symmetry, NHEG Algebra and Its Representation

جوادی نژاد، رضا Javadinezhad, Reza

هندسه نزدیک افق اکسترمال Near Horizon Extremal Geometry (NHEG) / تقارن Symmetry / فایل فضای فاز Phase Space File / تقارن همتافته Symplectic Symmety / مدارهای هم الحاقی Coadjoint Orbits / گسترش مرکزی Central Extension

50

راهکارهای شناسایی عسل تقلبی Ways to Detect Dounterfeit Honey

عمرانی، مرتضی Emrani, Morteza

ضدباکتری ها Antibacterials / عسل Honey / شاخص های متداول Common Indexes / ترکیب قندی Sugar Composition

51

مدل سازی جریان دوفازی در چاه افقی همراه با مخزن Modeling of Two Phase Flow in Horizontal Well Coupling Natural Fracture Reservoir

ظهرابی الله کوهی، احمد Zohrabi Allah Koohi, Ahmad

پروفیل فشار Pressure Profiles / مدل سازی MODELING / جریان دوفازی Two Phase Flow / چاه های افقی Horizontal Wells / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir

52

طراحی توامان سخت افزار/نرم افزار مسیریاب شبکه با الهام از شبکه های نرم افزارپذیر Hardware/Software Codesign of Network Router Inspired by Software-Defined Network

انصاری، محمد سعید Ansari, Mohammad Saeed

مسیریاب ROUTER / شبکه های تعریف شده با نرم افزار Software Defined Networks (SDN) / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / قرارداد اوپن فلو Openflow Protocol / هم طراحی CODESIGN

53

بررسی استفاده از نانوذرات نیمه هادی در تخریب آلاینده‌های زیست محیطی زیر تابش خورشیدی Investigation of Nano-Semiconductors for Decontamination of Pollutants under Solar Light

برارپور، توفیق Bararpour, Toufigh

تابش خورشیدی Solar Radiation / نیمه رساناها SEMICONDUCTORS / تصفیه فتوکاتالیزوری Photocatalytic Purification / اکسیدکننده ها Oxidizers / کورتیزان استات Cortisone Acetate

54

برنامه‌ریزی عرضه برق با استفاده از روش های تصمیم‌گیری چندمعیاره و برنامه‌ریزی تصادفی Electric Power Distribution Planning using Multi-Criteria Decision-Making Techniques and Stochastic Programming

بابایی ساریجالو، فرناز Babaie Sarijaloo, Farnaz

برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / عدم قطعیت Uncertainty / تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / برنامه ریزی عرضه برق Electric Power Distribution Planning

55

مدل یکپارچه قیمت‌گذاری و تولید در سیستم تولیدی مونتاژ بر حسب سفارش An Integrated Model of Pricing and Production in Assemble to Order Production System

تسلیمی، بیژن Taslimi, Bijan

قیمت گذاری Pricing / مونتاژ مطابق سفارش ASSEMBLE TO ORDER (ATO) / سیستم یکپارچه Integrated System / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming

56

توسعه مدل بهینه‌سازی ابرساختاری برای انتگراسیون شبکه‌های آب و حرارت در صنایع فرایندی Development of an Optimization Model Based on Superstructure for the Integration of Water and Energy Networks in Process Industries

ترک فر، فردین Torkfar, Fardin

یکپارچگی فرایند PROCESS INTEGRATION / یکپارچه سازی حرارتی Heat Integration / محصولات صنایع تبدیلی Processing Industry / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / ابرساختار Superstructure / افت فشار Pressure Drop / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / کاهش مصرف آب Water Conservation / شبکه آب Water Integration

57

هماهنگی پاسخگویی بار مشترکین خانگی به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکهResidential Demand Response Coordination to Enhance Network Reliability

کبیری‌فر، میلاد Kabirifar, Milad

قابلیت اطمینان Reliability / بهره برداری از سیستم توزیع Distribution System Operation / پاسخگویی بار Demand Response / بار شبکه توزیع Distribution Network Load / مصرف کننده خانگی Residential Customer / رویکرد متمرکز Centralized Approach / مدل الکتریکی گسترده Distributed Model

58

فرم های مربعی و ناوردای u Quadratic Forms and u-invariant

خواجه وند، بهادر Khajehvand, Bahador

فرم های مربعی Quadratic Forms / حلقه ویت Witt Ring / فرم های فیستری PFISTER FORMS / میدان حقیقی Formally Real Field / فرم ناهمسانگرد Anisotropic Form / فرم دوتایی Binary Form

59

ساخت و تحلیل یک لوله حرارتی حلقوی جدید برای کنترل دمای کاری Fabrication and Mathematical Modelling of a Novel Loop Heat Pipe for the Purpose of Operating Temperature Control

خلیلی، محمد Khalili, Mohammad

لوله حرارتی حلقوی Loop Heat Pipe / کنترل فعال دما Active Temperature Control / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / آزمایش تجربی Experimental Test / حرارت نشتی Heat Leak

60

یکه های حلقه ویت Units in Witt Rings

کریمی دهکردی، مهدی Karimi Dehkordi, Mehdi

فرم های مربعی Quadratic Forms / حلقه ویت Witt Ring / اصل موضعی - سرتاسری فیستر Pfister's Local-Global Principle / میدان پی - ادیک P-Adic Field / میدان حقیقی Formally Real Field / میدان موضعی Local Field / میدان سرتاسری Global Field / میدان غیرحقیقی Nonreal Field / قضیه هسه - مینکوفسکی Hasse-Minkowski Theorem

61

توسعه دستگاه برش ساده تناوبی برای آزمایش‌ها دینامیکی کرنش کوچک در ماسه های غیراشباع با استفاده از سنسورهای خمشی و فشاری Development of Dynamic Simple Shear Apparatus for Small Strain Dynamic Tests on Unsaturated Granular Soils by Bender Element and ultrasonic Sensors

کریم زاده، علی اکبر Karimzadeh, Ali Akbar

خاک غیراشباع Unsaturated Soil / مدول برشی Shear Modulus / آزمایش اجزای خمشی Bender Element Test / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / هیسترزیس هیدرولیکی Hydraulic Hystersis / اجزای خمشی Blending Elements / مدول فشاری Compressive Modulus / دستگاه برش ساده دینامیکی Dynamic Simple Shear Apparatus

62

ارسال منابع گوسی همبسته بر روی کانال دسترسی چندگانه گوسی Transmitting Correlated Gaussian Sources over a Gaussian Multiple-Access Channel

ستایش، مهدی Setayesh, Mehdi

کدکردن توام منبع و کانال Joint Source and Channel Coding / منابع گوسی Gaussian Sources / ارسال بدون کد گذاری Uncoded Transmission / کران درونی اعوجاج Inner Bound on Distortion / کانال دسترسی چند گانه گوسی Gaussian Multiple-Access Channel / کران بیرونی اعوجاج Outer Bound On Distortion

63

مطالعه‌ی رمبش گرانشی و تصحیحات کوانتومی زمینه بر فضا - زمان جسم کروی درحال رمبش Study of Gravitational Collapse and Background Quantum Corrections on the Space-time of Collapsing Sphere

نوری کوهانی، میلاد Noorikuhani, Milad

سیاه چاله ها Black Holles / تکینگی Singularity / تصحیح های کوانتومی Quantum Corrections / رمبش گرانشی Gravitational Collapse / تصحیح های کوانتومی فضا - زمان Quantum Corrections on Space - Time / تصحیح افق Corrections on Horizon

64

سنجش منطق بکارگیری نیروی انسانی چندمهارتی در اجرای پروژه های چندفعالیتیAnalysis of Multi-skilled Labor Application in Multi-task Projects

خاقانی، فرناز Khaghani, Farnaz

مدیریت پروژه Project Management / بهینه سازی Optimization / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / برنامه ریزی پروژه Project Planning / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / نیروی کار چندمهارتی Multi-Skilled Labor

65

بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار کامپوزیت سازه ای با زمینه آلومینیومی و الیاف بافته شده توری فولادی ساخته شده به روش ریختگری و نورد Macrostructure and Mechanical Properties of Structural Composite of Aluminum and Stainless Steel Net Processed by Casting and Rolling

کشاورز کرمانی، علی Keshavarz Kermani, Ali

خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریخته گری Casting / کامپوزیت زمینه آلومینیومی Aluminum Matrix Composite / شبکه فولادی Steel Mesh / ریزساختار Microstructure / کامپوزیت سازه ای Structural Composite

66

بررسی بهترین روش تصفیه آب نهر سرخه حصار برای مصارف شرب Treatment Optimization of “Sorkheh Hesar Canal" Water for Re-use

عباس راضی، عامرة Abbas Radhi, Amerah

تصفیه آب Water Treatment / استفاده مجدد از آب Water Reusing / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / هوادهی آب Air Strripping / کانال سرخه حصار Sorkheh Hesar Canal

67

شبیه‌سازی و تحلیل عبور نانوذرات از غشاء سلولی Study and Simulation of Nanoparticles Translocation through Cell Membrane

برزگر، محمد رضا Barzegar, Mohammad Reza

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / دارورسانی هدفمند Targeted Druy Delivery / مدل دانه درشت Coarse Grained Model / غشای سلول Cell Membrane / شبیه سازی تمام اتمی All Atom Simvlation

68

استفاده از شبیه سازی عددی در طراحی و تحلیل پیل سوختی پلیمری حلزونی Using Numerical Simulation in the Design and Analysis of Spiral PEM Fuel Cells

آریان نظر، محمد صادق Arian Nazar, Mohammad Sadegh

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / غشای الکترولیت پلیمری Polymer Electrolyte Membrane (PEM) / منحنی قطبش Polarization Curve / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / کانال های انتقال گاز Gas Flow Field Geometry / منحنی های ارشمیدسی Archimedes's Spirals / نرم افزار گمبیت GAMBIT Software

69

پردازش نگاشت ارتعاشات به منظور شناسایی تغییرات ناگهانی در مشخصات سازهDetection of Abrupt Changes in Structural Properties Through Vibration Signal Processing

مروتی، وحید Morovvati, Vahid

پردازش سیگنال Signal Processing / شناسایی خسارت Damage Detection / پردازش سیگنال Signal Processing / جداسازی کور منابع Blind Sources Separation (BSS) / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / شناسایی سازه Stractural Identification

70

شبیه سازی رکوردهای زلزله حوزه نزدیک فاقد پالس سرعت به روش احتمالاتیSimulation of the Near-Field Earthquake Records without Velocity Pulse Using Stochastic Approach

واعظی، زکریا Waezi, Zakariya

زلزله نزدیک گسل Near-Field Earthquake / تحریکات لرزه ای غیریکسان Nonstationary Seismic Excitations / مقیاس سازی رکوردهای زلزله Ground Motion Scaling / آشکارسازی عبور از صفر Zero Crossing Detection / روش احتمالاتی Probabilistic Method / شبیه سازی رکوردهای زلزله Ground Motion Simulation / سیستم خطی متغیر با زمان Time-Variant Linear System / بیشینه منفی/کمینه مثبت Negative Maxima/Positive Minima

71

بهینه‌سازی آرایش سوخت سیکل دوم نیروگاه بوشهر با استفاده از داده‌های بهره‌برداری Optimization of Fuel Arrangement of Second Cycle of Bushehr Power Plant with Utilization Data

سرمست، عسگر Sarmast, Asgar

بهینه سازی Optimization / ضریب اوج قدرت Power Peaking Factor / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / نیروگاه هسته ای بوشهر BOOSHEHR NUCLEAR POWER PLANT / کد محاسبات سلولی دراگون DRAGON Cell Calculation Code / چیدمان سوخت Fuel Asembely

72

آنالیز و مدل کردن دقت سامانه ھای مکان یابی مبتنی بر RFID Analysis and Modeling of RFID Positioning Accuracy

فمی، فروتن Fami, Foroutan

عدم قطعیت Uncertainty / موقعیت یابی داخل ساختمان Indoor Positioning / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID) / سیستم شناساگر رادیویی غیرفعال Passive Radio Frequency Identification (RFID)

73

برخی از گراف های وابسته به گروه ها Some Graphs Associated with Groups

رحیمی راد، سامان Rahimi Rad, Saman

گروه ها (ریاضی) GROUPS / گراف دوجهته Bipartite Graph / گراف اشتراکی Intersection Graph / کمر گراف Girth Graph / عدد احاطه گر Domination Number / گروه شاخص اول Prime Index Group

74

کاربرد نانوذرات طلا در اندازه‌گیری همزمان ترکیب های آروماتیک چندحلقه ای در نمونه‌های آب با استفاده از روش‌های کمومتریکس چندمتغیره Application of Gold Nanoparticles for Simultaneous Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water Samples with the Aid of Multivariate Chemometric Methods

رضاییان، مهسا Rezaiyan, Mahsa

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / بهینه سازی چندپاسخی Multiresponse Optimization

75

بهینه سازی ساختارهای کنترل اسپارس در سیستم های چندمتغیره Optimization of Sparse Control Structures in Multivariable Systems

بابازاده، مریم Babazadeh, Maryam

بهینه سازی محدب Convex Optimization / بهینه سازی نیمه معین Semidefinite Optimization / تنکی Sparsity / ساختار کنترلی Control Structure / سیستم توزیع شده Distributed System / سیستم چندمتغیره Multivariable System

76

پیاده سازی موثر الگوریتم بازسازی تصویر در تصویربرداری میلی متری Effective Implementation of Image Reconstruction Algorithm in Millimeter Wave Imaging

سید طالبی، محمد جواد Seyyed Talebi, Mohammad Javad

تمام نگاری Holography / موج میلیمتری Millimeter Wave / بازسازی Reconstruction / بازسازی تنک تصویر Sparse Image Reconstruction / تصویر برداری موج میلی متری سه بعدی Three Dimentioal Millimeter Wave / امنیت فرودگاه Airport Security / تصویر برداری مالتی استاتیک Multistatic Imaging / آرایه آنتن تنک Spars Antenna Array

77

مطالعه تجربی تشکیل شعله حاصل از پاشش سوخت مایع با استفاده از الکترواسپری در ابعاد کوچک Experimental Study of Flame Formation Using a Liquid Fuel Electrospray in Small Scales

جوکار، سعید Jowkar, Saeed

احتراق Combustion / الکترواسپری Electrospray / تبدیل فوریه سریع Fast Fourier Transformation(FFT) / پاشش سوخت Fuel Injection

78

سنتز ، مشخصه یابی ترکیبات گرافنی و بررسی خواص جذبی آنها جهت استخراج مواد رادیواکتیو (جداسازی مواد خطرناک) Synthesis and Characterization of Graphene-based Material and Investigation of its Adsorption Properties for Radioactive Waste

طیبی، احمد Tayyebi, Ahmad

استرانسیم Strontium / کبالت Cobalt / توریم Thorium / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / مگنتایت - گرافن Magnetite - Graphene

79

طراحی تقویت کننده‌ی توان چندمسیره در فرکانس رادیویی Design of RF N-Path Power Amplifier

رضوی، حسین Razavi, Hossein

بازدهی Efficiency / تقویت کننده باند وسیع Broadband Amplifier / چنداستانداردی Multistandard / مدار تطبیق Impedance Matching / تقویت کننده توان Power Amplifier / تقویت کننده چندمسیره N-Path Amplifier

80

تولید لایه کاتالیستی یک پیل سوختی پلیمری به روش الکترواسپری Construction of The Catalyst Layer of a PEM Fuel Cell Using Electrospray Method

قربانی نهوجی، سبحان Ghorbani Nohooji, Sobhan

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / الکترودها Electrodes / الکترواسپری Electrospray / ذره سازی Atomizing / لایه کاتالیزوری Catalyst Layer

81

بهینه سازی مکان یابی: رویکرد سفارشی الگوریتم فاخته بر روی الگوریتم DV-HopLocalization Optimization: A Customized Cuckoo approach on DV-Hop Algorithm

چمنی تبریز، سلماز Chamani Tabriz, Solmaz

موقعیت یابی LOCALIZATION / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor Network / الگوریتم DV-Hop DV-Hop Algorithm / الگوریتم بهینه ساز فاخته Cuckoo Optimization Algorithm (COA)

82

بازسازی تصویر اولتراسوند Ultrasound Image Reconstruction using Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers

شیرازی، سارا Shirazi, Sara

امواج فراصوتی Ultrasonic Waves / سرعت موج فشاری Copression Wave Velocity / مختصات کارتزین Cartesian Coordinates / بازسازی تصویر Image Reconstruction / فشار موج Wave Pressure

83

مطالعه حمل‌ و نقل روستاهای گردشگری Transportation Study in Tourist Villages, A Case Study of Niasar

مجدی، امید Majdi, Omid

برنامه ریزی حمل و نقل Transportation Planning / حمل و نقل روستایی Rural Transport / مدل سازی فعالیت محور Activity-Based Demand Modeling / گردشگری Tourism / گردشگری روستایی Rural Tourism / نیاسر (کاشان) Niasar (Kashan)

84

طراحی و پیاده سازی سخت افزاری شبیه ساز بلادرنگ سیستم های الکترونیک قدرتDesign and Hardware Implementation of Real-Time Simulator for Power Electronic Systems

لباف، محمد Labbaf, Mohamad

سخت افزار در حلقه Hardware in the Loop / شبیه سازی بلادرنگ Real-Time Simulation / تحلیل حالت گذرای الکترومغناطیسی Electromagnetic Transient Analysis / پیاده سازی سخت افزاری Hardware Implementation / تحلیل گره Nodal Analysis / روش گاوس - جردن اصلاح شده Modified Gauss-Jordan

85

ارائه روش های دسترسی چندگانه در شبکه های مخابرات مولکولی و آنالیز آنMultiple-Access Schemes in Molecular Communication Networks and Performance Analysis

فرحناک غازانی، مریم Farahnak Ghazani, Maryam

مخابرات مولکولی Molecular Communication / دسترسی چندگانه Multiple Access / نانوشبکه ها Nanonetworks / کانال دسترسی چندگانه مولکولی Molecular Multiple-Access Channel / شبکه های رله ای دوطرفه مولکولی Molecular Two-Way Relary Networks

86

طراحی و ساخت تقویت کننده توان مجتمع کلاس EM در فرکانس GHz 4/2 Desgin and Implementation of Integrated Class EM Power Amplifier at 2.4 GHz

ارشادی، علی Ershadi, Ali

نقویت کننده توان کلاس ای Class E Power Amplifier / گالیم آرسناید Gallium Arsenaide / تقویت کننده توان Power Amplifier / مدار مجتمع یکپارچه ریزموج Monolitic Microwave Integrated Circuit (MMIC) / تزریق هماهنگ Harmonic Injection / تقویت کننده های توان حالت کلیدزنی Switching Mode Power Amplifiers / تقویت کننده های توان ریزموج Microwave Power Amplifiers / شکل موج جریان Current Waveform / ولتاژ بدون پرش Jump-Less Voltage

87

شناسایی و احیای مستقیم یون کروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوذرات طلا-پالادیوم رسوب دهی الکتروشیمیایی شده بر روی اکسید قلع ایندیوم و مورفولوژی های مختلف اکسید تیتانیوم Gold, Palladium and Gold-Palladium Nanoparticles Electrodes Electrodeposited on Indium Tin Oxide and Titanium Oxide for Direct Determination and Reduction of Hexavalent Chromium

سیاوش موخر، روزبه Siavash Moakhar, Roozbeh

حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / کروم شش ظرفیتی Hexavalent Chromium / حسگر فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Sensor / نانوذرات طلا - پالادیم Gold-Palladium Nanoparticles

88

طراحی و ساخت تقویت‌کننده‌ی بهره متغیر (VGA)باند Ku در تکنولوژی CMOS 0.18um Design and Implementation of Ku-Band Variable Gain Amplifier in 0.18μm CMOS Technology

برزگری، محمد Barzgari, Mohammad

تقویت کننده بهره متغیر Variable Gain Amplifier / پیش اعوجاج Predistortion / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / روش هدایت جریان Current Steering Structure

89

ارزیابی ریسک در جذب کربن‌ دی‌اکسید، انتقال از طریق خط لوله و ذخیره‌سازی و مطالعه موردی Risk Assessment in Carbon Dioxide Capture,Transport and Storage

رویین‌تن، محمد جواد Rooeintan, Mohammad Javad

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / گازهای گلخانه ای Greenhouse Gases / انتشار دی اکسید کربن Carbon Dioxide Emission / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / فناوری به دام اندازی و ذخیره سازی دی اکسید کربن Carbon Capture and Storage (CCS)Technology / خطوط لوله Pipelines

90

شناسایی مخاطرات به روش HAZOP و استفاده از منطق فازی در ارزیابی کمی و کیفی ریسک آن ها به همراه مطالعه موردی Hazard Identification by HAZOP Method and Risk Assessment Based on Fuzzy Logic with Case Study

سلیمی، روح الله Salimi, Ruhollah

ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / درخت خطا Fault Tree / درخت حادثه Event Tree / منطق فازی Fuzzy Logic / مدل پاپیونی Bowtie Model

91

توسعه روش ساخت و بهبود خصوصیات بتن توانمند با بکارگیری نانوذرات سیلیس و انواع مختلف الیاف Casting Method Development and Characteristics Enhancement of High Performance Concrete by Utilization of Nano-SiO2 Particles and Different Types of Fibers

مبینی، محمد حسین Mobini, Mohammad Hossein

بتن توانمند High Performance Concrete / خواص مکانیکی Mechanical Properties / الیاف فولادی Steel Fibers / پلی پروپیلن Polypropylene / نانو سیلیکا Nanosilica / مقاومت الکتریکی ELECTRICAL RESISTIVITY / آزمایش غیرمخرب Nondestructive Test / ریزساختار Microstructure

92

همبسته سازی محاسبات نویز نوترونی و ترموهیدرولیکی در حوزه زمان و در هندسه ساده و امکان سنجی پیش بینی حادثه توسط آن Neutronic and Thermal-Hydraulic Coupling in time domain and Feasibility Study of its Application in Accident Prediction

عباسی فشمی، سجاد Abbasi Fashami, Sajjad

نویز نوترونی Neutron Noise / نویز ترموهیدرولیک Thermal-Hydraulic Noise / جفت شدگی Coupling / پیش بینی تصادف Accident Prediction

93

بهبود تاب آوری شبکه های توزیع دارای انواع منابع تولیدات پراکنده در مواجهه با حوادث غیرمترقبه از طریق جایابی بهینه تجهیزات کلیدزنی و تشکیل ریزشبکه ها Improving the Resiliency of Distribution Grids Owning Different Distributed Generation (DG) Resources by Optimal Switching Device Placement and Microgrids Formation

زارع بهرام آبادی، مجید Zare Bahramabadi, Majid

بلایای طبیعی Natural Disasters / ریزشبکه Microgrid / ماتریس تاب آوری Resiliency Matrix / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / شبکه توزیع برق Electricity Distribution Network / جایابی بهینه سوییچ Optimum Switch Placement / جزیره بندی کنترل از راه دور Remote Control Sectionalizing

94

طراحی شبکه های حمل و نقل برای پیشگیری از رویداد آشوب در شبکه Network Design Problem to Prevent Chaotic Flow

خادمی، مصطفی Khademi, Mostafa

عدم اطمینان Uncertainty / تخصیص ترافیک پویا Dynamical Traffic Assignment / نظریه آشوب Chaos Theory / طراحی شبکه حمل و نقل Transportation Network Design / پیشگیری Privention

95

بهبود رفتار لرزه ای پل ها با بهینه سازی عملکرد مقیدکننده های ترکیبی Seismic Performance Improvement of Bridges Using Optimized Compound Restrainers

پهلوان یلی، احمد Pahlavan Yali, Ahmad

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / بهینه سازی Optimization / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / مقید کننده های مرکب Compound Restrainers / پل های چنددهانه Multispan Bridges

96

طراحی و پیاده سازی سیستم آشکارسازی تصمیم حرکتی در سیگنال های مغزی، مبتنی بر تبدیل موجک، با دقت بالا Design and Implementation of Accurate Real-time Detection of Movement Intention Using Adaptive Wavelet Transform

چمن زار، علیرضا Chamanzar, Alireza

طبقه بندی Classification / رابط مغز - رایانه Brain-Computer Interface (BCI) / الکتروانسفالوگرام Electroencphalogram / شناسایی الگو Patterm Recognition / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / استخراج ویژگی Feature Extraction / تصمیم حرکتی Movement Intention / تشخیص شروع حرکت Onset Detection

97

بهبود عملکرد حالت ماندگار و دینامیک مولدهای فتوولتایی متصل به شبکهImprovement of Steady State and Dynamic Performance of Grid-connected Photovoltaic Power Generation Systems

قاسمی، محمد امین Ghasemi, Mohammad Amin

آرایه فوتوولتایی Photovoltaic Array / توانایی جذب حداکثر توان Maximum Power point Tracking / کنترل توان واکنشی Reactive Power Control / حالت متصل به شبکه Grid Conected State / متناوب ساز منبع ولتاژ Voltage Source Inverter / مولدهای فتوولتایی Photovoltaic (PV) Power Generation / کنترل توان فعال Active Power Control / جلوگیری از بروز اضافه ولتاژ Voltage Rise Prevention

98

مطالعات تجربی اثر افزایش نانوذرات در جداسازی و تخلیص آلفاآمیلاز با تکیه بر توزیع‌پذیری آن در سامانه‌های دوفازی - آبی حاوی پلیمر و نمک studying the Effect of Adding Nanoparticles in Polymer/salt Aqueous Two Phase Systems for Separating of Alpha-amylase Enzyme

دهنوی، محسن Dehnavi, Mohsen

افرازبندی Partitioning / نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles / سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / آنزیم آلفا - آمیلاز Alpha Amylase Enzyme / سیستم دوفازی آبی Aqueous Two-Phase System / بررسی ساختار آنزیم Enzyme Structural Study

99

انتخاب زمان - پیوسته سبد سهام با استفاده از اطلاعات جزیی در چارچوب میانگین - واریانس Continuous-time Mean-Variance Portfolio Selection with Partial Information

امینی انارانی، ابراهیم Amini Anarani, Ebrahim

فیلتر کردن Filtering / روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method / مسأله انتخاب مجموعه دارایی PORTFOLIO SELECTION PROBLEM / انتخاب سهام Stock Selection / اطلاعات جزئی Partial Information

100

ارزیابی و بهبود روش‌های تخمین جهت ورود در آرایه‌ی آنتن‌های دوقطبی با هندسه‌های گوناگون Evaluation and Improvement of DOA Estimation Methods in Dipole Antenna Arrays with Different Geometries

ساسان‌نیا، زهرا Sasannia, Zahra

سیستم آنتن هوشمند Smart Antenna System / تزویج متقابل Mutual Coupling / مخابرات بدون سیم WIRELESS COMMUNICATION / تخمین زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA)Estimation / الگوریتم های زاویه ورود سیگنال Direction of Arrival (DOA) Algorithms / آرایه های آنتن دوقطبی Dipole Antenna Arrays

 

ردیف

عنوان

پدیدآور اصلی

موضوع ها

101

خصوصیات پوسته شبکه ای تک لایه با دهانه های بلند در برابر باد Behavior of a Single-layer Latticed Cylinder Steel Shell with a Long Span under Wind Load

داغستانی، شهروز Daghestani, Shahrooz

باد ها Winds / استوانه Cylinder / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / دهانه بلند Long Span / سازه های پوسته ای Shell Structures / پوسته شبکه ای تک لایه Single-Layer Grid Shell

102

تشخیص رشد ترک در سیستم انتقال قدرت با استفاده از شبکه عصبی Fault Diagnosis of Crack Growth in Power Transmission Systems, using Neural Network

دلاوری، محمد محسن Delavari, Mohammad Mohsen

تشخیص خطا Fault Detection / جعبه دنده Gearbox / باند گراف Bond Graph / مدل های دینامیکی DYNAMIC MODELS / ترک Crack / شبکه عصبی Neural Network / سیستم انتقال قدرت Power Transmission System

103

مدیریت اوج توان در سیستم‌های نهفته‌ی تحمل‌پذیر اشکال Peak Power Management in Fault-tolerant Embedded Systems

انصاری، محسن Ansari, Mohsen

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / زمان حقیقی Real Time / پیک توان Peak Power / توان مصرفی Power Consumption / سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / توان حرارتی طراحی Thermal Design Power

104

برداشت انرژی درشبکه‌های رادیو شناختگر به‌‌ صورت فرصت‌ طلبانه Opportunistic RF Energy Harvesting in Cognitive Radio Networks

میری، زهیر Miri, Zoheir

رادیوی شناختی Cognitive Radio / بازیاب انرژی Energy Harvesting / نسل پنجم شبکه های سیار Fifth Generation of Mobile Networks / تأخیر Delay / بهره Gain(Amplification) / سیاست بهینه Optimal Policy / فرایند تصمیم گیری مارکوف مقید Constrained Markov Decision Process

105

خلاصه سازی کد با استفاده از جمع سپاری Source Code Summarization Using Crowdsourcing

بدیهی، سحر Badihi, Sahar

جمع سپاری Crowdsourcing / خلاصه سازی کد Code Summarization / درک برنامه Code Comperhension / تکامل نرم افزار Safware Evolution / نگهداری نرم افزار Saftware Maintenance / بازی سازی Gamification

106

بررسی اثر نسبت اندازه نمونه و ابعاد نمونه در مقاومت فشار بتن Investigating the Effects of Specimen Size and Dimensions Ratio on Compressive Strength of Concrete

ذبیحی، علیرضا Zabihi, Alireza

اثر اندازه Size Effect / مارپیچ فولادی Compression Strength / نسبت مقاومت Strength Ratio / نسبت ابعاد Aspect Ratio / اثر شکل Shape Effect

107

بهینه سازی برنامه پرتو‌‌درمانی ‌در حالت عدم قطعیت Optimization of Radiotherapy Plan under Uncertainty

اتابیکی، امیر Amir, Atabeiki

طراحی درمان Treatment Planning / مدل سازی هیبرید HYBRID MODELING / مدل فیزیکی Physical Model / مدل های بیولوژیکی BIOLOGICAL MODELS / پرتو درمانی Radio Therapy / درمان سرطان Canser Treatment / پرتو درمانی خارجی External Radiation Therapy / بهینه سازی نقشه اثر Fluence Map Optimization

108

شناخت و بررسی حمل و نقل عشایری و تحلیل عرضه و تقاضای آن برای عشایر عمدتاً دامدار (مطالعه موردی ایل قشقایی استان اصفهان) Identification and Assessment of Nomadic Transportation and Analysis of its Supply and Demand for Mainly Herder Nomads - Case Study: Isfahan Qashqai Tribe

منصوری، مهران Mansouri, Mehran

الگوی فعالیت روزانه Daily Activity Pattern / الگوی فعالیتی سالانه Yearly Activity Pattern / حمل و نقل عشایری Nomads Travel Demand / مدل سازی فعالیت محور Activity-Based Demand Modeling / ایل قشقایی اصفهان Isfahan Qashqai Tribe

109

هومولوژی خوانوف و کاربردهایی از آن درنظریه ی گره ها Khovanov Homology and Some of Its Applications in Knot Theory

گیوه چی، امیر مسعود Geevechi, Amir Masoud

مانستگی خووانف Khovanov Homology / نظریه گره ها Knot Theory / مانستگی خووانف Khovanov Homology / دنباله طیفی لی Lee Spectral Sequence / گونای چهاربعدی Four-ball Genus / ناوردای اس S-Invariant / حدس میلنور Milnor Conjecture

110

مدیریت سرمایه انسانی با استفاده از روشهای کمی (با رویکرد مهندسی ارزش) در پروژه ها Human Capital Management Using a Quantitative (Value Engineering) Approach in Projects

رستمعلی، محمود Rostamali, Mahmoud

مدیریت پروژه Project Management / هزینه ها COSTS / مهندسی ارزش Value Engineering / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / بررسی درآمد و هزینه Benefit-Cost Analysis

111

بررسی تجربی اثرات اندازه و درصد جرمی نانولوله های کربنی در چقرمگی نانوکامپوزیت های پلیمری Experimental Study of Mass Ratio and Carbon Nono Tube Size on Impact Toughness in Composite Polymers

سلمانی گیوی، فواد Salmani Givi, Foad

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / چقرمگی شکست Fracture Toughness / نانوکامپوزیت Nanocomposite / رزین های اپوکسی Epoxy Resins / میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscopy (SEM) / انرژی ضربه شارپی Charpy Impact Energy / اثر اندازه Size Effect

112

ارایه راهکارهایی نوین جهت مدیریت تغییر در سازمان ها با تکیه بر قابلیت های قابل توسعه در شبکه های اجتماعی An Approach for Change Management in Enterprises Using Novel Capabilities in Social Networks

حق‌شناس، مینا Haghshenas, Mina

شبکه های اجتماعی Social Networks / مدیریت تغییر Change Management / تحول سازمانی Organizational Change / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design

113

آنالیز اقتصادی تولید متانول از میدان گازی کیش Economic Analysis of Producing Methanol from Kish Gas Field

مردانی بلداجی، سمیه Mardani Boldaji, Somaye

ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / گاز سنتز Synthesis Gas / متانول METHANOL / میدان گازی کیش Kish Gas Field

114

مدل سازی فیزیکی - پدیده شناختی و تحلیل عددی رفتار آلیاژهای حافظه‌دار مغناطیسی Physical-Phenomenological Constitutive Modeling and Numerical Analysis of Magnetic Shape Memory Alloys

موسوی، محمد رضا Mousavi, Mohammad Reza

آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی Magnetic Shape Memory Alloys (MSMA) / مدل سازی سه بعدی THREE DIMENSIONAL MODELING / سخت شوندگی Hardening / متغیر داخلی Internal Variable / بارگذاری مغناطیسی - مکانیکی Magneto-mechanical Loading / ریزعملگر استوانه ای Cylindrical Microactuator

115

برنامه‌ریزی میان مدت خرده‌فروش در شبکه توزیع با درنظرگرفتن عدم قطعیت و فضای رقابتی Retailer’s Medium-term Planning in Distribution Network Considering Uncertainty and Competitive Enviroment

خراطی، سعید Kharrati, Saeed

عدم قطعیت Uncertainty / مدیریت خطرپذیری Risk Management / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / مراکز خرده فروشی Retail Stores / بازار رقابتی Competitive Market / برنامه ریزی میان مدت Medium-Term Planning / رفتار مشترکین در انتخاب خرده فروش Customer's Behavior in Retailer Selection

116

مدیریت ذخیره گردان در شبکه الکتریکی با درنظرگرفتن قیود دینامیکی Reserve Management in Power Systems with Considering Dynamic Constraint

حسینی، امیر Hosseini, Amir

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / پایداری فرکانسی Frequency Stability / ذخیره گردان Spinning Reserve / قابلیت اطمینان سیستم قدرت Power System Reliability / پایداری فرکانسی Frequency Stability / الگوریتم D-SCRM Distributed-Security Constraint Reserve Management (D-SCRM) / نرم افزار PLEXOS PLEXOS Software

117

استخراج اطلاعات تنفسی از روی سیگنال قلبی و کاربرد آن در تشخیص آپنه Extraction of Respiratory Information from ECG and Application on the
Apnea Detection

جانبخشی، پروانه Janbakhshi, Parvaneh

فرایند گاوسی Gaussian process / سیگنال های قلبی Electrocardiogram / آپنه Apnea / استخراج غیرمستقیم سیگنال تنفس Electrocardiography / سیگنال تنفس Respiration Signal / سیگنال تنفس استخراج شده از سیگنال قلبی Electrocardiogram Derived Respiration (EDR) Signal / تشخیص آپنه Apnea Detection

118

ارائه‌ی یک روش مسیریابی کارا برای کاهش اثر سالمندی در تراشه‌های قابل بازپیکربندی An Efficient Routing Method to Reduce Aging Effect in Reconfigurable Devices

امیدی، بهزاد Omidi, Behzad

تراشه های قابل بازپیکربندی Reconfigurable Devices / پیرسازی Aging / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell / جدول جستجو Look Up Table (LUT) / ابزار جانمایی و مسیریابی کارا Versatile Placement and Routing (VPR)Tools / مسیریابی ROUTING / قابلیت اطمینان Reliability

119

برنامه ریزی منابع ذخیره انرژی با هدف مدیریت توان تولیدی مزارع بادی Planning of Energy Storage Systems with the Main Goal of Managing the Output Power of Wind Farms

صابر، حسین Saber, Hossein

عدم قطعیت Uncertainty / مزارع بادی Wind Farms / ذخیره انرژی Energy Storage / منابع انرژی توزیع شده Distributed Energy Resorurces (DER) / قطع عامدانه توان باد Wind Power Curtailment / سیستم ذخیره انرژی سایز بزرگ Enargy Storage System Larg Size

120

به کارگیری افزونگی ذاتی موجود در بسترهای چند‌هسته‌ای برای دست‌یابی به تحمل‌پذیری اشکال با توان مصرفی کم در کاربردهای نهفته Exploiting the Intrinsic Redundancy of Multicore Platforms to Achieve Low-power Fault-tolerance in Embedded Applications

صفری، سپیده Safari, Sepideh

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / سیستم های بی درنگ سخت Hard Real Time Systems / سیستم تعبیه شده بلادرنگ Embedded Real-Time System / توان مصرفی Power Consumption / بسترهای چندهسته ای Multi-core Platforms / مدیریت بودجه ی انرژی Energy Budget Management

121

اکسایش سولفیدها و الفین‌ها در حضورکاتالیست نانوخوشه پلی اکسو تنگستات میان‌لایه‌سازی شده در نانوذرات لایه هیدروکسید مضاعف (LDH) Oxidation of Sulfides and Olefins in the Presence of Nanocluster Polyoxotungstate–intercalated Layered Double Hydroxide Nanoparticles as a Catalyst

قریشی کاوردی، عاطفه السادات Qoreishi Kavardi, Atefeh Sadat

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / تبادل یونی Ion Exchange / نانوخوشه Nano-Cluster / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / لایه هیدروکسید مضاعف Layered Double Hydroxide (LDH) / پلی اکسوتنگستات Polyoxtungstate

122

بهبود روش‌های انتساب بار داده Improving Payload Attribution Techniques

ساسان نرکس‌آبادی، زینب Sasan Narkes Abadi, Zeynab

بررسی جرایم شبکه ای Network Forensics / امنیت شبکه Network Security / انتساب داده Payload Attribution / جرم شناسی دیجیتال Digital Forensics / انتساب بار داده عملیاتی Operational Payload Attribution

123

ساخت کاتالیست واکنش شیفت آب - گاز دما بالا Preparation of High Temperature Shift Catalyst

حقیقی، فرزاد Haghighi, Farzad

واکنش های جابجایی آب - گاز Water Gas Shift (WGA)Reaction / پیرسازی Aging / استحکام مکانیکی Mechanical Strength / کاتالیزور اکسید آهن -اکسید روی Iron Oxid - Zinc Oxid Catalysis / عامل رسوب دهنده Precipitutor Agent

124

اثر مکمل بودن نهاده های تولید در میزان رفاه حاصل از تجارت بین الملل The Impact of the Complementarity of Factors of Production on the Welfare Gains from International Trade

جباری، مسعود Jabbari, Masoud

اصل مکملیت Complementarity Principle / منافع تجارت بین الملل Welfare Gains From Trade / اتصالات ضعیف Weak Links / کشش تجاری Trade Elasticity / مدل تعادل عمومی چندصنعته Multi-Industry General Equilibrium Model

125

شبیه سازی کارکرد و بررسی عملکرد سیستم های تهویه پارکینگ طبقاتی زیرزمینی در شرایط عادی Function Simulation and Performance Evaluation of an Underground Multi-Storey Car Park Ventilation Systems under Normal Condition

احمدپور، محمد Ahmadpour, Mohammad

پارکینگ طبقاتی Multi-Storey Parking / انتشار آلاینده ها Pollutant Dispersion / ورودی هوا Air Inlet / سیستم تهویه کانالی Conventional Ventilation System / سیستم تهویه مدرن Modern Ventilation System / جت فن Jet Fan

126

رنگ‌آمیزی یالی دوقلوی گراف‌ها Twin Edge Coloring of Graphs

فریدونیان، محمد Fereydounian, Mohammad

روش تجزیه Factorization Method / گراف دوجهته Bipartite Graph / رنگ آمیزی یالی دوقلو Twin Edge Coloring / درخت دلپذیر Graceful Tree / رنگ آمیزی سره ی یالی Proper Edge Coloring

127

استراتژی بهینه‌‌ی هماهنگ تولیدکننده‌ی تجدیدپذیر قیمت ساز با واحدهای حرارتی در بازار برق Coordinated Strategy of Price-maker Renewable Generation and Thermal Units in Elrctricity Market

گودرزی، حامد Goodarzi, Hamed

بازار انرژی الکتریکی Electricity Market / مدیریت خطرپذیری Risk Management / نیروگاه بادی Wind Power Plant / استراتژی پیشنهاد Bidding Strategy / چهارچوب بازی MPEC Mathematical Programs with Equilibrium Constraints (MPEC)Game Theory / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / نیروگاه های تجدید پذیر Renewable Power Plants / مسایل بهینه سازی دو سطحی Bilevel Optimization Problems / نیروگاه های گازی Gaz Power Plants

128

توسعه‌ ابزار تحلیلی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی ساختمان با استفاده از فناوری پایش مستمر برای حمایت از شبکه شرکت‌های خدمات انرژی Development of Decision Support Tool for Evaluating Building Energy Efficiency Projects for Energy Service Companies Network

معماری‌فر، محمد Memarifar, Mohammad

تعمیر و نگهداری بر مبنای وضعیت Condition Based Maintenance (CBM) / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / پایش برخط Online Monitoring / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / قراردادهای ارتقای انرژی ساختمان Building Energy Efficiency Projects / شرکت خدمات انرژی Energy Service Company

129

مقایسه هزینه دوره عمر سیستم های ساختمانی مختلف فولادی و بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 با استفاده از روش زمان دوام Comparative Study of Life Cycle Cost of Steel and Concrete Building Systems Designed Based on Standard 2800 by Endurance Time Method

مهدوی نیسیانی، حمید Mahdavi, Hamid

ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment / روش زمان دوام Endurance Time Method / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) / ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / برآورد خسارت Loss Estimation

130

طراحی بهینه تلرانس‌های مجموعه‌های مکانیکی غیرصلب تحت اثرات حرارتی Optimal Design of Tolerances in the Non-rigid Assemblies under the Thermal Impact

همتی نیک، جواد Hemati Nik, Javad

تخصیص تلرانسی Tolerance Allocation / شبکه عصبی Neural Network / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / اثر گرما Thermal Effect / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / تولرانس هندسی Geometrical Tolerance / تولرانس ابعادی Dimensional Tolerance / روش فراابتکاری ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب Non-Dominate Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) Method / مجموعه های مکانیکی غیرصلب Non-Rigial Mechanical Assemblies

131

بازیافت آب از جریان باقیمانده خارج شده از واحد های غشایی اسمز معکوس Water Recycling from Output Residual Flow of Reverse Osmosis Membranous Units

قشقایی نژاد، حسین Ghashghaei Nezhad, Hossein

شورابه Brine / ضد رسوب Antiscalant / سرمایش Cooling / تبلور دانه ای Seeded Crystallization / واحدهای غشایی اسمز معکوس Reverse Osmosis Membranous Units / یون های رسوب گیرنده غشا Scaling Membrane Ions / نمک زدایی شیمیایی Chemical Desalination

132

تحمل‌پذیری اشکال در سامانه‌های ذخیره‌سازی ابری با استفاده از کدهای محوکنندهFault Tolerance in Cloud Storage Systems Using Erasure Codes

صفایی، بردیا Safaei, Bardia

تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / هادوپ Hadoop / کد محوکننده Erasure Code / انبارش ابری Cloud Storage / الگوریتم کشف رمز Decoding Algorithm / کدگذاری Coding

133

مدل سازی ساختاری و بررسی عددی پدیده های آسیب و بازسازی پلیمرهای خودترمیم در تغییر شکل های بزرگ Constitutive Modeling and Numerical Investigation of Damage and Healing Phenomena in Self-healing Polymers at Finite Deformation

شهسواری، حمید Shahsavari, Hamid

مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / تکامل Evolution / خسارت Damage / ویسکوپلاستیک VISCOPLASTICITY / ویسکوالاستیسیته VISCOELASTICITY / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / ترمیم Retrofiting

134

شتاب‌دهی حلقه های کامل و ناکامل با استفاده از معماری‌های قابل بازپیکربندیAccelerating Perfect and Imperfect Loops Using Reconfigurable Architectures

تنهایی، عفت Tanhaee, Effat

مدل دانه درشت Coarse Grained Model / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture / شتاب Acceleration / لوپ ها Loops / حلقه های ناکامل Imperfect Loops / حلقه های کامل Perfect Loops / زیر حلقه Sub-Loop / عنصر پردازشی Processing Element

135

ارایه یک پروتکل محاسبه ی چندجانبه امن برای داده کاوی حافظ حریم خصوصیSecure- multiparty Computation Protocol for Privacy Preserving Data Mining

مفتونی، محیا Maftouni, Mahya

نگاشت خودسازمانده Self-organizing Map (SOM) / داده کاوی Data Mining / داده کاوی حافظ حریم خصوصی Privacy Preserving Date Mining / محاسبه چندجانبه امن Secure Multiparty Computation (SMC) / رمزنگاری همریخت Hommorphic Encryption

136

بررسی پیرسختی استاتیکی چندمرحله ای فولاد کم کربن با استفاده از پیش کرنش نوردی Investigation of Multistage Static Strain Aging of Low Carbon Steel using Rolling Pre-strain

ریزه وندی، سیروس Rizehvandy, Siroos

پیرسختی استاتیکی Static Strain Aging / عملیات انحلال Solution Treatment / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / پیرکرنشی چندمرحله ای Multistage Strainaging / پیش کرنش نوردی Rolling Prestrain / پیش کرنش کششی Tensile Prestrain / حل سازی چرخه ای Cyclic Solution Treatment

137

مکان‌یابی بهینه سیستم مهاربند دندانه‌ای (RBS) در سازه‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک Optimal Placement of Ribbed Bracing System (RBS) in Structures Using Genetic Algorithm

حسینی امیرآبادی، حامد Hosseini Amirabadi, Hamed

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / کمانش Buckling / سیستم مهاربندی دندانه ای Ribbed Bracing System (RBS) / سیستم های کنترل Control Systems / مکان یابی بهینه Optimal Placement

138

تاثیر فرامواد بر خواص انتشاری پلاریتون های سطحی Effect of Negative Index Metamaterial on the Optical Properties of Surface Polariton

احمدی، موسی Ahmadi, Mousa

فراماده Metamaterial / شفافیت القایی الکترومغناطیسی Electromagnetically Induced Transparency / پلاسمون پولاریتون سطحی Surface Plasmon Polariton / تله اندازی همدوس جمعیتی Coherent Population Trapping / سولیتون غیر خطی Nonlinear Soliton

139

تحلیل رفتار کاربر با استفاده از نشانه در رسانه های اجتماعی Badge-based User Behavior Analysis in Social Media

هادی مقوی، رضا Hadi Mogavi, Reza

رسانه اجتماعی Social Media / بازی سازی Gamification / رویگردانی کاربر User Churn / سایت های پرسش و پاسخ گروه محور Community Based Question and Answering (CQA) Sites / نظریه تچان Flow Theory

140

تارزدایی تصاویر فراطیفی با استفاده از تجزیه فراطیفی Deblurring of Hyperspectral Images via Hyperspectral Unmixing

مهدوی جاوید، علیرضا Mahdavi Javid, Alireza

حسگری فشرده Compressive Sensing / تصاویر ابرطیفی Hyperspectral Images / تجزیه ابرطیفی Hyperspectral Unmixing / تابع نقطه گستر Point Spread Function / تابع Moffat Moffat Function

141

رنگ آمیزی بدون تداخل با امکان تغییر رنگ Conflict-free Coloring with Recoloring

چاهیان بروجنی، مریم Chahian Borujeni, Maryam

مدل پویا DYNAMIC MODEL / رنگ آمیزی بدون تداخل Conflict-Free-Coloring / رنگ آمیزی بازه ها Interval Coloring / مستطیل های موازی محور مختصات Axis Aligned Rectangles / تغییر رنگ Recoloring

142

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی خرپایی ویژه و قاب های خمشی خرپایی با مهاربند زانویی کمانش ناپذیر Seismic Performance Evaluation of Special Truss Moment Frame and Buckling-Restrained Knee-braced Truss Moment Frame

اسفندیاری، مصطفی Esfandiari, Mostafa

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / قاب با تیر خرپای ویژه Special Truss Moment Frame / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / تحلیل استاتیکی غیرخطی Nonlinear Static Analysis / عملکرد لرزه ای Seismic Performance

143

بررسی و بهینه سازی نیازمندی های کیفی معمارانه در ابرهای فدرال Analysis and Optimization of Architectural Quality Requirements for Federated Clouds

پوررضا، مریم Pourreza, Maryam

رایانش ابری Cloud Computing / معماری نرم افزار Software Architecture / بهینه سازی Optimization / ابر فدرال Federated Cloud / نیازمندی های معمارانه Architectural Requirements / انتخاب مراکز داده Data Center Selection

144

ارائه ی یک مدل مزایده دو - طرفه، ترکیبی و چند - ویژگی، جهت تخصیص منابع در محیط ابری Providing a Multi-Attribute Combinatorial Double Auction Model for Resource Allocation in the Cloud Environmet

حسن زاده، ریحانه Hassanzadeh, Reihaneh

تخصیص منابع Resources Allocation / رایانش ابری Cloud Computing / شهرت Reputation / کیفیت خدمات Service Quality / مزایده ترکیبی Combinatorial Auction / عدالت Justice

145

کنترل مکان و وضعیت یک سیستم کوادروتور چهارملخه به کمک فیدبک ناهموار Position and Attitude Control for a Quadrotor Using Nonsmooth Feedback

میرشمسی، علیرضا Mirshamsi, Alireza

کنترل غیرخطی Nonlinear Control / پرهیز از مانع Obstacle Avoidance / چهار پره Quad-Rotor / جلوگیری از برخورد Collision Avoidance / سامانه های بدون سرنشین Unmanned Aerial Vehicles (UAV) / کنترل کننده اشباع شده Saturated Controller

146

مطالعه نانوکامپوزیت های پلی وینیل استات/سیلیکا تولیدی به وسیله پلیمریزاسیون درجا Study of the Poly (vinyl acetate)/SiO2 Nanocomposites Produced by in Situ Polymerization

اعظمیان جزی، مهرداد Azamian Jazi, Mehrdad

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پلیمریزاسیون امولسیونی Emulsion Polymerization / پلی وینیل استات Polyvinylacetate / بسپارش درجا In-situ Polymerization / نانو سیلیکا Nanosilica / نانوسیلیکای کلوییدی Colloidal Nanosilica

147

بررسی آزمایشگاهی منحرف کننده‌های اسیدی در اسیدکاری سازندهای ناهمگنExperimental Investigation of Fluid Placement and Diversion for Matrix Acidizing

اقدام، علیرضا Eghdam, Alireza

نفوذپذیری Permeability / سیال شناسی Rheology / منحرف کننده اسیدی Acid Divertor / نسبت تراوایی Permeability Ratio / تزریق موازی Parallel Injection / افزایه های اسیدی Acid Additives / ویسکوالاستیک مواد فعال سطحی Viscoelastic Surfactant (VES)

148

بررسی آزمایشگاهی اثر ترشوندگی سنگ بر عملکرد عملیات اسیدکاری مخازن کربناته Experimental Investigation of Rock Wettability Effect on Carbonate Reservoir Matrix Acidizing

کریمی، مسعود Karimi, Masoud

کرم چاله (فیزیک) Wormhole / خیسش پذیری Wettability / عملیات اسیدکاری ACIDIZING TREATMENT / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / مواد فعال سطحی Surfactants / سیال پیش تزریق Pre Flush Fluid / توشوندگی سنگ Rock Wettability / محلول مواد فعال سطحی پیش تزریق Pre-flush Surfactant Solution / نیروی برشی در اطراف چاه Shear Rate Around the Well

149

ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های مجهز به تکیه گاه جداگر لرزه ای و آلیاژ شکل یابSeismic Performance Assessment of Bridges Equipped with Shape Memory Alloy Added Base Isolation Bearing

حسینی، علیرضا Hosseini, Alireza

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / جداسازی پایه Base Isolation / تقویت کننده Restrainer

150

بهبود خصوصیات کیفی نرم‌افزار بر پایه ویژگی‌های مدل‌های داده رابطه‌ای و غیررابطه‌ای Improvement of Software Quality Attributes based on the Properties of Relational and Non-relational data Models

مقیمی، حامد Moghimi, Hamed

معماری نرم افزار Software Architecture / کارایی Efficiency / پایگاه داده Database / مدل داده ای رابطه ای Relational Data Model / مدل داده سند محور Document-Based Data Model

151

ارزیابی کارایی چند تابع غیرقابل همانندسازی فیزیکی و ارایه یک روش پیشنهادی بر روی FPGA Performance Evaluation of Physical Unclonable Functions and Proposing a Scheme on FPGA

رمضانی، علیرضا Ramezani, Alireza

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / تراشه های قابل بازپیکربندی Reconfigurable Devices / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / افزایش تعداد چالش و پاسخ Challeng Response Pairs Enhancement / تابع غیرقابل همانندسازی فیزیکی Physically Unclonable Function

152

یک الگوریتم مینیمال برای حل مساله کوله پشتی صفر و یک A Minimal Algorithm for the 0-1 Knapsack Problem

طغرایی، امید Toghraei, Omid

مسأله کوله پشتی KNAPSACK PROBLEM / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / مساله کوله پشتی صفر و یک 0-1 Knapsack Problem / هسته کمینه Minimal Core

153

افزایش استحکام مکانیکی داربست های هیدروژلی از طریق ادغام با نانوفیبرهای الکتروریسی شده Mechanical Properties Enhancement of Hydrogel Scaffolds Using Combination of Electrospun Nanofibers

مقدم دیمه، سعید Moghaddam Deymeh, Saeed

خواص مکانیکی Mechanical Properties / نانوالیاف Nanofiber / هیدروژل Hydrogel / مهندسی بافت قلب Heart Tissue Engineering / داربست هیدروژلی Hydrogel Scaffold / داربست نانوکامپوزیتی Nanocomposite Scaffold / نانوالیاف الکتروریسی شده Electrospun Nanofibers

154

ارایه‌ روشی برای کشف تراشه های بازیافتی با بهره گیری از پدیده ی سالمندی توسط زنجیره ی پویش A Scan Chain-Based Aging Monitoring Scheme for Detection of Recycled Chips

استوار، آتاناز Ostovar, Atanaz

مدارهای مجتمع INTEGRATED CIRCUITS / پیرسازی Aging / زنجیره ی پویش Scan Chain / پیمانه سخت افزاری امنیتی Hardware Security Module / اعتماد سخت افزاری Hardware Trust / تراشه جعلی Counterfeit Chip / تراشه بازیافتی Recycled Chip / ناحیه زیرآستانه Subthreshold Region

155

جداکننده مافوق صوت Supersonic Separation

دریایی، محمد رضا Daryaie, Mohammad Reza

جداسازی مافوق صوت Supersonic Separation / جداسازی گردابی Swirl Separation / جداسازی گاز طبیعی Natural Gas Separation

156

طراحی و تحلیل یک روش راهبری برای جاانداختن رباتیک شکستگی استخوان های بلند Design and Implementat of a Navigating Procedure for Robotic-assisted Fracture Reduction of Long Bones

پور ابراهیم، مجید Pourebrahim, Majid

جااندازی شکستگی Fracture Reduction / ربات موازی Parallel Robot / جراحی ارتوپدی Orthopedic Surgery / استخوان بلند Long Bone / ربات متوالی Serial Robot

157

پیش بینی یال ها در شبکه های اجتماعی چندلایه ناهمگن Link Prediction in Heterogeneous Multi-Layer Social Networks

سجادمنش، سینا Sajjadmanesh, Sina

پیش بینی یال Link Predictions / شبکه های چندمنظوره Heterogeneous Networks / شبکه های اجتماعی Social Networks / شبکه های هم تراز Aligned Networks / فرامسیر Meta-Path / یال های میان لایه ای Anchor Links

158

بررسی و مدل‌سازی فنی - اقتصادی به‌دام‌اندازی دی‌اکسیدکربن از جریان گازهای دودکش با روش جذب سطحی Techno-Economical Analysis and Modeling of Carbon Capturing from Flue Gas by Adsorption

رستمی، فاطمه Rostami, Fatemeh

گاز احتراق Flue Gas / فرایند جذب Adsorption Process / فناوری به دام اندازی و ذخیره سازی دی اکسید کربن Carbon Capture and Storage (CCS)Technology / بررسی فنی و اقتصادی Economic and Technical Study / امکان سنجی Feasibility Study / نیروگاه های فسیلی FOSSIL POWER PLANTS / سنتز آئروژل Aerogel Synthesis

159

عوامل موثر بر نرخ مشارکت زنان متاهل در بازار کار ایران Factors Affecting Labor Market Participation Rate of Married Women in Iran

فرحزادی، شادی Farahzadi, Shadi

مشارکت زنان در بازار کار Female Labor Participation / کاریابی Job Placement / تخمین ساختاری Structural Estimation / گشتاورهای شبیه سازی شده Moments Simulated / جستجوی کار Job Search / نرخ مشارکت نیروی کار Labar Force Participation Rate

160

تعیین و بررسی خواص ژئومکانیکی سنگ مخزن با استفاده از امواج صوتیDetermination of Reservoir Geomechanical Properties from Acoustic Waves

شکوری، علی Shakouri, Ali

ضریب کشسانی Elastisity Modulus / خیسش پذیری Wettability / مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / امواج آکوستیک Acoustic waves / آزمایش سه محوری Triaxial Test / فرایند ژئومکانیکی Geomechanical Process

161

ایجاد پوشش آنتی استاتیک ZrO2 بر روی سطح شیشه و بررسی خواص آنPreparation and Characterization of ZrO2 Antistatic Coatings on Glass

نادری، ارمغان Naderi, Armaghan

اکسید زیرکونیوم Zirconium Oxide / پوشش دهی Coating / افزودنی ضد استاتیک Antistatic Additive / پوشش دهی محلولی Dip Coating / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اکسید زیرکونیوم Zirconium Oxide / غبار گریزی Antidust

162

ارائه یک چارچوب نوین جهت پیاده سازی سیستم های ساخت و تولید یکپارچه به کمک کامپیوتر مجازی با استفاده از نظریه طراحی بدیهه گرا A Novel Framework for Virtual Computer Integrated Manufacturing Paradigm Using Axiomatic Design Theory

دلارام، جلال Delaram, Jalal

تولید یکپارچه کامپیوتری Computer Integrated Manufacturing / طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / ساخت و تولید Manufacturing / پیاده سازی Implementation / استانداردهای ایزو ISO Standards / چارچوب پیاده سازی سیستم ساخت و تولید Manufacturing Enterprise Architecture

163

تشخیص پتانسیل های وابسته به رخداد با استفاده از تجزیه ی تانسوری Detection of Event Related Potentials Using Tensor Decomposition

جمشیدی ایدجی ، مینا Jamshidi Idaji, Mina

تجزیه تنسوری Tensor Decomposition / تجزیه Tucker Tucker Decomposition / تحلیل تبعیض گذاری Discriminant Analysis / الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography / پتانسیل وابسته به رخداد Event Related Potential (ERP) / روش HOSRDA Higher Order Spectral Regresion Discriminant Analysis (HOSRDA) Method / روش HODA Higher Order Discriminant Analysis (HODA) Method

164

تهیه هیدروژل‌های دوشبکه ای بر پایه کیتوسان، آلجینات و پلی وینیل الکل با خاصیت مکانیکی بالا و بررسی‌ خواص زیست سازگاری آن‌ها Synthesis of Double Network Hydrogels Based on Chitosan, Alginate, and Poly (Vinyl Alchohol) with High Mechanical Properties and Investigation of Their Biocompatibility

توکلی، الهام Tavakkoli, Elham

پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / آلژینات Alginate / کیتوسان Chitosan / زیست سازگاری Biocompatibility / خواص مکانیکی Mechanical Properties / هیدروژل دوشبکه ای Double Network Hydrogel

165

متدولوژی ترکیب ITIL و معماری سازمانی Proposing a Methodology for Combination of ITIL and Enterprise Architecture

صالحی، آرزو Salehi, Arezoo

معماری سازمانی Interprise Architecture / مدیریت خدمات فناوری اطلاعات Information Technology Services Management / فناوری اطلاعات Information Technology / استاندارد کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات Information Technology Infrastructure Library (ITIL)Standard / چارچوب توگف The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

166

تخمین و کنترل توأم وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی Integrated Control and Estimation of Satellite Attitude using Adaptive Nero-Fuzzy Inference System

مهدی ابطحی Abtahi, Mehdi

نویز NOISE / عدم قطعیت Uncertainty / کنترل ماهواره Satellite Control / تخمین وضعیت Attitude Estimation / شبکه عصبی Neural Network / سیستم های فازی Fuzzy Systems / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)

167

طراحی و ساخت سامانه دارورسانی پلیمری برای رسانش داروها و بررسی رهایش آن Design and Fabrication of Polymeric Drug Delivery System and Investigation of its Release Behavior

مهدوی، رضا Mahdavi, Reza

الکتروریسی Electrospinning / دارو رسانی Drug Delivery / مکانیزم رهاسازی Release Mechanism / فیلم های پلیمری Polymeric Films / فیلم زیر زبانی Sublingual Film / ریزاتریپتان Rizatriptan / الیاف پلیمری Polymeric Fiber

168

تلفیق داده‌های سنسور اینرسی و کینکت با فیلتر کالمن بی‌بو برای ردیابی حرکت دست IMU and Kinect Data Fusion for Human Arm Motion Tracking Using Unscented Kalman Filter

عطرسایی، آرش Atrsaei, Arash

حسگر اینرسی Inertial Sensor / پیوستگی داده ها Data Fusion / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / حسگر کینکت Kinect Sensor / حرکت دست Hand Motion / ردیابی حرکت Motion Capture

169

جاذب بر پایه ملامین فرمالدهید فوق آب گریز برای ریزاستخراج آلاینده ها از
محیط های آبی A Superhydrophobic Melamine Formaldehyde Sorbent for Micro Extraction of Pollutants from Aquatic Media

زینلی، شکیبا Zeinali, Shakiba

ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / مشتقات بنزنی فرار BTEX / سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / فوم ملامین فرمالدهید Melamine Formaldehyde Foam / محیط های آبی Aquatic Media

170

اصلاح سطحی غشا همودیالیز به‌ منظور بهبود کارایی آن Surface Modification of Hemodialysis Membrane for Enhancement of Their Performance

نوری گوشکی، مهدیه Noori Gooshki, Mahdiyeh

همودیالیز Hemodialysis / زیست سازگاری Biocompatibility / فرآوری سطح Surface Modification / غشای پلی سولفون Polysulphone Membrane / بسپارش رادیکالی Radical Polymerization / هیدروکسی اتیل متاکریلات Hydroxyethyl Methacrylat

171

بررسی خواص مکانیکی اتصال TLP فولاد زنگ نزن 304 با لایه واسط پایه نیکل در دمای بالا Mechanical Properties of TLP Bonding of AISI 304 Stainless Steel with a Ni-based Interlayer at High Temperature

جمشیدی لمجیری، رسول Jamshidi Lemjiri, Rasoul

مقاومت برشی Shear Strength / همگن سازی HOMOGENIZATION / فولاد زنگ نزن آستینتی 304 304 Austenitic Stainless Steel / اتصال دهی فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase Boneling (TLPB) / لایه واسط پایه نیکل Nickel Based Interlayer

172

استدلال علیه بهسازی ژنتیکی زایشی Argument Against Germ-line Genetic Enhancement

علی حسن زاده اصل، پوریا Ali Hasan Zadeh Asl, Pouria

اخلاق زیستی Bio Ethics / بهسازی ژنتیکی Genetic Enhoncement / بهسازی زایشی Germ-Line Enhancenemt / وظیفه گرایی Deontology / استدلال اجتماعی - سیاسی Socio-Political Argument

173

بازتولید پاسخ سازه ها با میرایی غیرکلاسیک با استفاده از روشهای شناسایی مودی و زیرفضای تصادفی Response Simulation of Non-Classically Damped Structures using Modal and Stochastic Subspace Identification

سعیدانژاد، علی Saeedanezhad, Ali

شناسایی سیستم System Identification / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / شناسایی زیرفضای تصادفی Stochastic Subpace Identification / تبدیل موجک Wavelet Transform / سازه های میرا Damped Structures / مودال آزمایشی EXPERIMENTAL MODAL / تجزیه حوزه فرکانسی Frequency Domain Decomposition / میرایی غیرکلاسیک Non-classical Damping / بازتولید پاسخ Response Reproduction

174

مدل‌سازی المان محدود جز حرکتی L4-L5 ستون مهره‌ها با درنظرگرفتن نیروهای عضلات بالاتنه A Detailed Nonlinear Finite Element Model of the L4-L5 Motion Segment to Predcit Spinal Loads during in Vivo Activities

آذری، فهیمه Azari, Fahime

ستون فقرات Spine / لیگامان ها Ligaments / نیروی عضلات کمر Lumbar Muscule Force / جزء حرکتی ال4 - ال5 L4-L5 Motion Segment / مدل سازی اجزای محدود Finite Element Modeling / فشار داخل دیسک Intradiscal Pressure

175

مدل سازی و بهینه سازی یک سیستم برداشت انرژی به کمک آلیاژ حافظه دار مغناطیسی Modeling and Optimization of Energy Harvesting System by Means of Magnetic Shape Memory Alloy

رستمی نجف آبادی، حسین Rostami Najafabadi, Hossein

آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی Magnetic Shape Memory Alloys (MSMA) / بازیاب انرژی Energy Harvesting / مدار مغناطیسی Magnetic Circuit / مدارهای الکترونیکی ELECTRONIC CIRCUITS / عامل مغناطیس زدایی Demagnetization Factor

176

ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال TLP فولاد زنگ نزن 304 با لایه واسط پایه کبالت Microstructure-mechanical Properties Relationship of Transient Liquid Phase Bonded 304 Stainless Steel With a Co-based Interlayer

صادقیان، محمد Sadeghian, Mohammad

ریزساختار Microstructure / اتصال دهی فاز مایع گذرا Transient Liquid Phase Boneling (TLPB) / فولاد زنگ نزن آستینتی 304 304 Austenitic Stainless Steel / سوپرآلیاژ پایه کبالت Cobalt Base Superalloy / آزمایش مکانیکی Mechanical Test / لایه واسط÷÷ Interlayer

177

طراحی یک الگوریتم کارا برای سیستم های توصیه گر گروهی براساس پروفایل گروهDesigning an Efficient Algorithm for Group Recommender Systems based
on Group Profile

مرشدی لهوس، مژده Morshedi Lahvas, Mojde

علم شناخت Cognitive Science / شبکه های اجتماعی Social Networks / سیستم های توصیه گر گروهی Group Recammender Systems / پروفایل گروه Group Profile / مرکزیت شبکه Network Centrality

178

انتخاب سرویس ابری آگاه از شبکه و کاربرد Network and Application-aware Cloud Service Selection

عسکرنژاد، سینا Askarnejad, Sina

انتخاب خدمت ابری Cloud Service Selection / هزینه شبکه Network Cost / مکان خدمت Service's Location / مدیریت درخواست سازمان Manage Organization Request / ابرکمک شده توسط نظیر Peer-Assisted Cloud

179

یک معماری شبکه تحویل محتوا برای به کارگیری در شبکه های نرم افزار A CDN Architecture to be used in SDN

افشار صفوی، روح الله Afshar Safavi, Roohollah

شبکه ارسال محتوا Content Delivery Network (CDN) / مقیاس پذیری Scalability / شبکه سازی تعریف شده با نرم افزار Software Defined Networking (SDN) / سیستم نام دامنه Domain Name System (DNS) / شبکه های ارسال محتوای مخابراتی Telecommunication Content Delivery Network / ترافیک سیستم خودکار داخلی Intra-Autonomous System Traffic / ترافیک سیستم خودکار بیرونی Inter-Autonomous System Traffic

180

کنترل مقاومت فلز پایه در اتصالات جوشی تحت بارگذاری چند جهته Control of Base Metal Capacity of Welded Connections under Multiaxial Loading

مالک قاینی، نیلوفر Malek Ghaini, Niloofar

برش قالبی Block Shear / اتصال فولادی Steel Connection / صنعت فلزات اساسی Base Metals Industry / اتصال جوشی Welded Joint / بارگذاری چند جهته Multiaxial Loading / بارگذاری برون محور Eccentric Loading / مرکز لحظه ای دوران Rotation Instantaneous Center

181

تجمیع چندهدفه ماشین مجازی مبتنی بر SLA Multi-Objective VM Consolidation Based on SLA

شریفیان، حامد Sharifian, Hamed

رایانش ابری Cloud Computing / هم ترازی منابع Resource Management / قابلیت بهره برداری Utilizability / توافق نامه سطح خدمات Service Level Agreement / تجمیع ماشین های مجازی Virtual Machine Consolidation / کیفیت خدمات Service Quality

182

بررسی آزمایشگاهی عملکرد سیال میکروحبابی پایه آبی و نفتی حاوی نانوذرات درکاهش آسیب سازند Experimental Investigation of Water and Oil Based Colloidal Gas Aphron Drilling Fluid Performance Containing Nanoparticles in Formation Damage Reduction

حسنی، امیر حسین Hassani, Amir Hossein

آب گریزی Hydrophobicity / نانوذرات Nanoparticles / آسیب سازند Formation Damage / سیال شناسی Rheology / پایداری Stability / نفوذ سیال حفاری افرونی Aphron Drilling Fluid Penetration / توانایی انسداد حفره های محیط متخلخل Pore Blockage Ability

183

ارایه الگویی جدید برای کنترل ضایعات ساختمانی (راهبردی به سوی توسعه‌ی پایدار)A New Pattern for Controlling Construction Waste, An Approach Toward Sustainable Development

ماهپور، امیر رضا Mahpour, Amir Reza

مصالح ساختمانی CONSTRUCTION MATERIALS / کاهش ضایعات ساخت و ساز Construction Waste Minimization / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / ساختمان های تهران Tehran Buildings / اتلاف مصالح Material Waste / کمی سازی اتلاف مصالح Constraction Waste Quanthication / مشوق مالی Financial Incentive

184

بررسی مقاومت و شکل پذیری اتصال خرجینی لولاسان Investigation of Strength and Ductility of Hinged Khorjini Connection

حسینی، سجاد Hosseini, Sajjad

مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / جهش کرنش Strain Jump / اتصال خورجینی Scissor Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / روش احتراز Avoiding Approach / عملکرد لولایی Hinge Performance

185

ارائه ی راهکاری برای تشخیص سرطان با استفاده از مدل سازی مبتنی براگراف An Approach for Cancer Diagnosis Based on Graph Modeling

تقی زاده، قاسم Taghizadeh, Ghasem

دسته بندی Classification / استخراج ویژگی Feature Extraction / تشخیص سرطان Cancer Diagnosis / تصویر میکروسکوپی Microscopic Image / روش مبتنی بر گراف Gragh Based Method / تحلیل تصاویر میکروسکوپی بافت Histological Images Analysis / تشخیص نوع بافت Tissue Type Diagnosis

186

ساخت و تعیین مشخصات نانوکامپوزیتهای هیبریدی اپوکسی/الیاف کربن/نانوالماسFabrication and Characterization of Hybrid NanoComposites Based on Epoxy/NanoDiamond/CarbonFiber

سپهری صادقیان، محمد سجاد Sepehri Sadeghian, Mohammad Sajjad

رزین اپوکسی Epoxy Resin / الیاف کربن Carbon Fibers / نانوالماس Nanodiamond / خواص مکانیکی Mechanical Properties / رفتار سیال شناختی Rheological Behavior / رئوکینتیک Rheokinetic / ترکیب های اپوکسی Epoxy Compounds / نانوذرات الماس Diamond Nanoparticle / نانوکامپوزیت ترکیبی Hybrid Nanocomposite

187

طراحی و پیاده سازی سخت افزاری نویسه خوان نوری Design and Hardware Implementation of Optical Character Recognition

دزفولی، سینا Dezfuli, Sina

تشخیص متن نوری Optical Character Recognition (OCR) / بازشناسی متون فارسی Farsi Text Recognition / پردازنده گرافیکی همه منظوره GPGPU / استخراج ویژگی Feature Extraction / پیش پردازش Preprocessing

188

بررسی تاثیر شرایط عملیاتی آسفالتین زدایی با حلال بر مشخصات کک تولید شده تحت شرایط شکست حرارتی The Effect of Operating Conditions of Solvent Deasphalting Process on the Characteristics of Coke Produced under Thermal Cracking

حمیدی زیرآسفی، محمد Hamidi Zirasefi, Mohammad

پسمانده خلاء Vacuum Residue / کک سازی تاخیری Delayed Coking / شکست حرارتی Thermal Break / ترک حرارتی Thermal Crack / آسفالتین زدایی با حلال Solvent Deasphalting

189

بررسی راهکارهای بهبود عملکرد پنجره‌های دو و سه جداره An Investigation Into Improving Double And Triple Glazed Windows

نیکتا، محمد مهدی Nikta, Mohammad Mahdi

گازهای بی اثر Noble Gases / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / اتلاف انرژی Energy Dissipation / پنجره عایق Insulating Window / پنجره دوجداره Double Glazed Window / پنجره سه جداره Triple Glazed Window / پنجره خلا Vacuum Insulated Window

190

مدل سازی دینامیک و تحلیل ارتعاشات پیچشی میل لنگ مجهز به DMF و CPVADynamic Modeling and Torsional Vibration Analysis of Crankshafts Equipped with DMF & CPVA

محمدی، سبحان Mohammadi, Sobhan

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / ارتعاش پیچشی Torsional Vibration / چرخ لنگر Flywheel / نوسان گشتاور TORQUE RIPPLE / چرخ لنگر دوجرمی Dual Mass Flywheel / جاذب ارتعاش آونگی Pendulum Vibration Absorber

191

تشخیص جریان های بدخواه در شبکه بر اساس خصوصیت های رفتاری کاربرانMalicious Network Flow Detection based on Behavioral Characteristics of Users

زرگر، ابوالفضل Zargar, Abolfazl

تهدیدهای مهاجمان داخلی Inside Threat / نمایه بندی رفتاری کاربران User Behavior Profiling / بلوغ امنیتی Security Maturity

192

بررسی عملکرد خشک‌کن دوار در خشک‌کردن فراورده‌های آنزیمی Studing the Performance of Rotary Dryer in Drying Enzyme Products

آزادی، مصطفی Azadi, Mostafa

طراحی آزمایش ها Design of Experiments / آنزیم آلفا - آمیلاز Alpha Amylase Enzyme / تثبیت آنزیم Enzyme Stabilization / خشک کردن آنزیم Enzyme Drying / خشک کن دوار Rotary Dryer

193

مدل مکانیکی در تغییر شکل های سلول و هسته Mechanical Model in Cell and Nucleus Deformation

حیدری، تیام Heydari, Tiam

مدل ویسکوالاستیک VISCOELASTIC MODEL / خواص مکانیکی Mechanical Properties / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / مکانیک سلول Cell Mechanics / سیال شناسی سلول Cell Rheology / الیاف کروماتین Chromatin Fibers

194

بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با سخت‌کننده‌های قطری Study on Behavior of Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls

اخوان سیگاری یزد، محمد حسین Akhavan Sigariyazd, Mohammad Hossein

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / سخت کننده قطری Diagonal Stiffener / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES / روش اجزای محدود Finite Element Method / شکل پذیری Ductility

195

مدل سازی احتمالاتی تشخیص خستگی براساس ویژگی های چهره Probabilistic Modelling of Fatigue Detection with Facial Features

غلامی پور فرد، راحیل Gholamipour Fard, Rahil

مدل مارکوف پنهان HIDDEN MARKOV MODEL / بینایی کامپیوتری Computer Vision / خستگی Fatigue / تشخیص رویداد غیرمعمول Abnormal Event Detection / مدل سازی رفتاری Constitutive Modeling / خواب آلودگی Drowsiness / ویژگی های چهره Facial Features

196

آزادسازی تجاری و تاثیر آن بر نرخ مشارکت نیروی کار The Impact of Trade Openness on Labor Force Participation Rate

پیلوار، حنیفا Pilvar, Hanifa

تجارت Trade / آزادسازی تجاری Trade Libralization / مشارکت Participation / تجارت بین الملل International Trade / نرخ مشارکت نیروی کار Labar Force Participation Rate

197

طراحی سیستم جایگزین اسکرابر جهت کاهش تخریب اکسرژی و مصرف آب در بازگردانی گاز خروجی از کوره احیای مستقیم آهن Design and Development of an Alternative System of Recycling Exhaust Gas of a Direct Iron Reduction Furnace based on the Criterion of Minimum Destruction of Exergy and Water Usage

گلکار، بابک Golkar, Babak

شستشو دهنده Scrubbers / فرایند احیای مستقیم Direct Reduction Process / مبدل سیکلون - رکوپراتور Cyclone-Recuperator Exchenger / قسمت بازیابی حرارتی Heat Recovery Section / کاهش مصرف آب Water Conservation / احیای مستقیم آهن Direct Iron Reduction

198

بهینه سازی عملکرد سپهر هوشمند انرژی بر پایه تئوری بازی Smart Energy Hub Optimal Operation; a Game Theoritic Approach

شیخی، ارس Sheikhi, Aras

سپهر هوشمند انرژی Smart Energy Hub / شبکه هوشمند برق Smart grid / نظریه بازی GAME THEORY / بهینه سازی Optimization / پاسخگویی بار Demand Response / پاسخگویی یکپارچه بار Integrated Demand Response

199

استخراج بدون نظارت کلمات کلیدی فارسی با استفاده از عبارات نمونه Unsupervised Persian Keyword Extraction Using Exemplar Terms

علی دوست، علی Alidoust, Ali

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / استخراج کلید واژه ها Keyword Extaction / یادگیری بدون نظارت Unsupervised Learning

200

بررسی اثر تغییر ساختار هندسی یک چهارپره بدون سرنشین در افزایش مانورپذیری آن Investigation of the Effect of Changing the Geometry of a Quad-Rotor to Increase its Maneuverability

علی پور، انسیه Alipour, Ensieh

چهار پره Quad-Rotor / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / روش بازگشت پله ای Back-Stepping Method / ساختار هندسی Geometric Structural / پهپاد عمود پرواز Vertical Take-Off and Landing (VtOL) / تغییر زاویه بین بازوها Angle Between Arms

 

ردیف

عنوان

پدیدآور اصلی

موضوع ها

201

تحلیل جریان اطلاعات در برنامه های اندروید در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربرInformation-flow Analysis in Android Apps for Protecting User Privacy

برخورداری، علیرضا Barkhordari, Alireza

تحلیل استاتیکی Static Analysis / سیستم عامل اندروید Android Operating System / جریان اطلاعات Information Flow / حفظ حریم خصوصی Privacy Preserving / امنیت اندروید Android Security

202

ارائه ی روشی برای کشف تراشه های جعلی با بکارگیری پارامترهای مداری زنجیره ی پویش A Scheme for Counterfeit Chip Detection Using Scan Chain

هاشمی، مونا Hashemi, Mona

مالکیت معنوی مدارهای مجتمع Intellectual Property / کدهای تصحیح خطا Error Correction Codes / زنجیره ی پویش Scan Chain / امنیت سخت افزاری Hardware Secunity / تراشه جعلی Counterfeit Chip / توابع فیزیکی غیرقابل همانند سازی Physical Unclonable Functions (PUF)

203

مدل سازی و شبیه سازی تماس دهنده های غشایی در حضور نانوذرات Modeling and Simulation of Hollow Fiber Membrane Contactor in Presence of Nanoparticles

دارابی، محمد Darabi, Mohammad

نانوذرات Nanoparticles / مدل سازی MODELING / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / جذب Absorption / غشای الیاف توخالی Hollow Fiber Membrane / تماس دهنده غشایی Membrane Contactor

204

طراحی سیستم پیش تصفیه و تصفیه ترکیبی آب همراه نفت در جهت بهبود عملکرد و کاهش اثرات زیست محیطی در واحد نمک زدایی نفت خام Integrated Design of Produced Water Treatment System to Reduce the Environmental Impact in Oil Desalting Plant

باقری، مرضیه Bagheri, Marzihe

انرژی خورشیدی Solar Energy / ابرساختار Superstructure / آب همراه نفت Produced Water / نمک زدایی Desalination / بررسی فنی و اقتصادی Economic and Technical Study / پساب واحد نمک زدایی Desalter Effluent / واحد نمک زدایی نفت خام Crude Oil Desalination Unit

205

طراحی یک شبکه زنجیره تامین تولید - توزیع یکپارچه ی دوهدفه با تقاضای تصادفیDesign of a Bi-objective Integrated Production-distribution Network with Stochastic Demand

درخشی، محمد Derakhshi, Mohammad

زنجیره عرضه Supply Chain / مرز پارتو Pareto Front / تابع دوهدفه Biobjective Function / کاهش سناریو Scenario Reduction / برنامه ریزی تصادفی Stochastic Programming / برنامه ریزی تولید - توزیع Production-Distribution Planning

206

تحلیل مفهوم زمان در فرایند تکامل زمانی Expounding the Meaning of Time in Evolutionary Process

آرامی منش، صابر Arami Manesh, Saber

زمان Time / فلسفه Philosophy / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / تحلیل زمان Time Expounding / فرایند تکاملی Evolutionary Process

207

بررسی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی فرایند حذف نانوفتوکاتالیستی پساب Study and Optimization of Operating Parameters of Nanophotocatalytic Wastewater Treatment Process

قنبرزاده، مجتبی Qanbarzadeh, Mojtaba

میکروب کشی DISINFECTION / کاتالیزور نوری Photocatalyst / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / پتاسیم پرسولفات Potassium Persulfate

208

سنتز لیگاندهای ماکروسیکلیOxNy انبرک مانند و مطالعه اثر عامل الحاق ماکرورینگی بر انتخابگری فولرن و کاتیون های فلزات واسطه Synthesis of Tweezer-Like OxNy Macrocyclic Ligands and Study on the Effect of Macroring Linking on Selectivity Towards [60]Fullerene and Transition Metal Cations

غلام نژاد، پریسا Gholamnezhad, Parisa

فولرین Fullerene / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ماکروسیکل انبرک مانند Tweezer / طیف سنجی الکترونی Electron Spectroscopy / ثابت اتصال Binding Constant

209

برنامه ریزی کوتاه مدت عملکرد خرده فروشان، با قابلیت تولید انرژی، همراه با اجرای سیاست های پاسخ گویی بار Scheduling of Retailers Performance in Electrical Energy Markets with Energy Production;Sell in Pool Market; and Demand Response Policies

گیلاسی، یاسین Gilasi, Yasin

خرده فروش ها Ret Ailers / خطرپذیری Risk / بازار روز بعد انرژی Day-Ahead Energy Market / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / بازار انرژی Energy Market / خرده فروش ها Ret Ailers / پاسخگویی بار Demand Response / بازار عمده فروشی Wholesale Market

210

بررسی تاثیر شکل اولیه حباب بر تغییرات حرکت صعودی حباب Investigation of Effect of the Initial Bubble Shape on Rising Bubble Behaviour

غم انگیز خرارودی، محمد Ghamangiz Khararodi, Mohammad

نسبت ابعاد Aspect Ratio / حباب هوا Air Bubble / حباب در حال صعود Rising Bubble / شکل اولیه حباب Bubble Initial Shape / سرعت حد Limit Velocity / مواد فعال سطحی Surfactants / مواد فعال سطحی یونی Ionic Surfactant

211

مناسبترین شکل، اندازه، نوع آلیاژ و جھت قرارگیری آلیاژ حافظه دار شکلی در میراگرھای فوق الاستیک بر اساس سطح عملکرد Proper Shape, Size, Type of Alloy and Orientation of Shape Memory Alloy Wires in High Damping Rubber Bearing based on Performance Assessment

مطرانلویی، سعید Mataranlouei, Saeed

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / جداسازی پایه Base Isolation / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / میراگرهای فوق الاستیک High Damping Rubber Bearing

212

ارزیابی روش های کمومتریکس چند متغیره در تلفیق با کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی جهت تعیین ترکیبات آروماتیک در نمونه های پیچیده Assessment of Multivariate Chemometric Methods Combined with Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatography Towards Determination of Aromatic Compounds in Complex Samples

افتخاری، علی Eftekhari, Ali

روش کمومتریکس Chemometrics Method / تفکیک منحنی چند متغیره - حداقل مربعات جزیی تکرارشونده Multivariate Curve Resolution-Alternative Least Square (MCR-ALS) / شکل شایستگی مواد Figure of Merit of Matherials / ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / کروماتوگرافی گازی جامع دو بعدی Comprehensive Two Dimensional Gas Chromatography / تحلیل فاکتورهای موازی Parallel Factors Analysis

213

طراحی حسگرهای آرایه ای رنگ سنجی جهت تشخیص و دسته بندی نانوذرات و برخی زیست مولکول ها Colorimetric Sensor Array Design for Classification and Detection of Nanoparticles and Some Biomolecules

قاسمی، فروغ Ghasemi, Forough

کوانتوم نقطه ها Quantum Dots / نانوذرات Nanoparticles / شناسایی مولکول زیستی Biomolcule Recognition / حسگر رنگ سنجی Colorimetric Sensor / روش های چندمتغیره Multivariate Methods / حسگرهای آرایه ای Sensors Array / انانتیوم ها Enantiomers

214

بهبود عملکرد شبکه های بی سیم انتقال محتوا Performance Improvement of Content Delivery Wireless Networks

طهماسبی نژاد، محمد علی Tahmasbi Nejad, Mohammad Ali

حافظه نهان Cache Memory / شبکه ارسال محتوا Content Delivery Network (CDN) / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / شبکه های بی سیم Wireless Networks / کانال همه پخشی Broadcast Channel / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network

215

الگوریتم های کارا برای آزمون دیدپذیری اشیا و شمارش آنها Efcient Algorithms for Visibility Testing of Objects and Counting

علیپور،شراره Alipour, Sharareh

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تصادفی Randomized Algorithm / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm

216

اندازه های ایستا روی فضاهای همگن Stationary Measures on Homogeneous Spaces

رجب زاده، حسام الدین Rajabzadeh, Hesameddin

فضای همگن Homogeneous Space / اندازه ی ایستا Stationary Measure / ضرب تصادفی ماتریس ها Matrices Random Product / گروه لی نیم ساده Semisimple Lie Group / عمل قویا تحویل ناپذیر Strongly Irreducible Action

217

مدل سازی و تحلیل دینامیکی یک نمونه آزمایشگاهی دمپر مغناطیسی دورانی با کاربرد در پروتز مفصل زانو Modeling and Dynamic Analysis of a Laboratary Prototyped Rotary MR Damper using a Prosthetic Knee

موسوی، حمید Mousavi, Hamid

بیومکانیک Biomechanics / کنترل خودسازمانده Self Organized Control / سیال مغناطیسی رئولوژیکی Magnetorheological (MR)Fluid / لرزه گیر الکترومغناطیسی Magnetorheological Damper / پروتز زانو Knee Prosthesis / نمونه آزمایشگاهی Laboratory Bench Mark / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis

218

ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید – پلی وینیلیدن فلوراید – نانولوله های کربنی Preparation and Characterization of Poly (lactic acid) - Poly (vinylidene fluoride) – Carbon Nanotubes Nano-composites

محمد مرادی، سحر Mohammad Morady, Sahar

پلی لاکتیک اسید Polylactic Acid / پلی وینیلیدین فلوراید Polyvinylidene Fluoride (PVDF) / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوکامپوزیت Nanocomposite

219

بررسی انتقال الکترون و اثر پراکنده سازی در سلول های خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از نانوذرات تیتانیا و ساختار پروسکایتی ATiO_3 Investigation of Electron Transport and Scattering Effect of Dye Sensitized Solar Cells by the Using Titania Nano Particles and Perovskite Structures ( ATiO3)

آینه بند، سمانه Ayneband, Samaneh

ریخت شناسی Morphology / لایه پراکنده کننده Scattering Layer / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / انتقال الکترونی Electron Transition / پروسکیت Perovskite / نانوذرات تیتان Titania Nanoparticles

220

مدل سازی نشست آسفالتین در خطوط جریان با تغییرات فشار و دما Modeling of Asphaltene Deposition in Flow Lines Considering Pressure and Temperature Drop

عینی، لیلا Eyni, Leila

نهشت Deposition / عملیات تجمیع Aggregation Treatment / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / موازنه جمعیت Population Balance / آسفالتن Asphaltene / معادله حالت پی سی - سفت Perturbed Chain From of the Statistical Associating Fluid Theory (PC-SAFT)Equation of State

221

شناسایی کاتالیست محافظ گوگرد و شبیه سازی فرایند حذف گوگرد از محصول نفتاCharacterization of Sulfur Protective Catalyst and Simulation of the Process of Removing Sulfur from Naphtha Product

یوسفی، اردوان Yousefi, Ardavan

تعادل Equilibrium / جذب سطحی Adsorption / شبیه سازی Simulation / بستر ثابت Fixed-Bed / نرم افزار کامسول COMSOL Software / مقیاس میکرو Micro-Scales / شبیه سازی کلان Macro Simulation / نفتای سبک Light Naphtha

222

شناسایی کاربران مؤثر در شبکه های دوبخشی و کاربرد آن در سامانه های توصیه گرIdentifying Influential Users in Bipartite Networks and it’s Application in Recommender Systems

طاهری، محمد Taheri, Mohammad

سیستم توصیه گر Recommender System / شبکه های اجتماعی Social Networks / شبکه های دوقسمتی Bipartite Networks / شبکه های دوقسمتی Bipartite Networks / کاربران تاثیرگذار Influential Users / کاربران نمایان گر رفتاری Behavioral Representative Users / الگوریتم های توصیه اجتماعی Social Recommendation Algorithms

223

تحلیل عملکرد کنترل کننده ی PIw در بهبود کارایی سیستم های کنترلی غیرخطیPerformance Analysis of PIw Controllers in Improving the Efficiency of Nonlinear Control Systems

وکیلی، دریا Vakili, Darya

مشاهده گر Observer / کنترل کننده تطبیقی Adaptive Controller / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - وزنی Proportional-Weighted Integral Controller / حوزه جذب Attractive Domain / کنترل غیرخطی Nonlinear Control

224

بررسی اثر تغییرات در ترکیب فلاکس بر روی خواص فلز جوش در جوشکاری قوسی الکترود های توپودری خود محافظ Effect of Variations in Flux Composition on Mechanical Properties and Microstructure of Weld Metal of Self-shielded Flux-cored arc Welding

خزاعی، معین Khazaee, Moein

خواص مکانیکی Mechanical Properties / ریزساختار Microstructure / نیتروژن NITROGEN / روش جوش قوس الکترود توپودری Flux Cord Arc Welding (FCAW) / جوشکاری قوسی توپودری خودمحافظ Self-Shielded Flux Cored Arc Welding / آخال های غیرفلزی Non-metallic Inclusions

225

پیاده‌سازی امن برخی الگوریتم‌های رمزنگاری بر روی تراشه‌های قابل بازپیکربندیSecure Implementation of Cryptographic Algorithms on FPGA

فرزام، محمد حسین Farzam, Mohammad-Hossein

رمزنگاری Cryptography / پیمانه سخت افزاری امنیتی Hardware Security Module / تحلیل توانی Power Analysis / آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / تراشه های قابل بازپیکربندی Reconfigurable Devices / حمله های کانال جانبی Side Channel Attacks / حمله های تحلیل توان Power Analysis Attacks

226

بررسی و تحلیل تجربی سیستم انرژی ترکیبی بر اساس پیل سوختی میکروبی به هدف تولید الکتریسیته، تصفیه فاضلاب، بازیابی دی اکسید کربن و تولید زیست تودهInvestigate and Analysis of Experimental Integrated Energy System Based on Microbial Fuel Cell to Produce Electrical Energy, Wastewater Treatment, Carbon Dioxide Capturing and Biomass Production

بازدار، الهه Bazdar, Elahe

شدت نور Light Intensity / پیل سوختی میکروبی کاتد - جلبکی Algal-Cathode Microbial Fuel Cell / پیل سوختی میکروبی فتوسنتزی Photosynthetic Microbial Fuel Cell / چرخه روشنایی: تاریکی Light:Dark Regine / پیل سوختی میکروبی هوا - کاتد Air-Cathode Microbial Fuel Cell / پیل سوختی میکروبی کاتد - شیمیایی Chemical-Cathode Microbial Fuel Cell

227

اتصال اصطکاکی - تلاطمی نقطه‌ای ورق‌های آلومینیوم به پلیمر با پر شدن مجددRefilled Friction Stir Spot Joining of Aluminum to Polymer Sheets

کرمی پابندی، حسین Karami Pabandi, Hossein

اتصال ناهمجنس Dissimilar Joint / پلی پروپیلن Polypropylene / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی - نقطه ای Friction Stir Spot Welding / آلیاژ آلومینیوم 5052 Aluminum Alloy 5052 / پرکردن حفره Refilling Hole / قفل مکانیکی Ratchet / الیاف کوتاه کربن Short Carbon Fiber

228

آیا درس "کار و فناوری" در دوره ی ابتدایی دوم و متوسطه ی اول توجه کافی را به تقویت تفکر فناورانه مبذول داشته است؟ Has "The Work and Technology Course" in the Elementary School and Guidance School Paid Enough Attention to Improve Technological Thinking?

نفری، حسین Nafari, Hossein

مدل حل مساله Problem Solving Model / تفکر فناورانه Technological Thinking / کار و فناوری Work and Technology / دانش فناورانه Technological Knowledge / الگوهای الگوریتمی Algorithmic Patterns

229

برنامه ریزی توأم شبکه های توزیع و سیاست های حمایتی بر استفاده از سلولهای فتوولتاییک برای تأمین برق مناطق مسکونی Linked Planning of Power Grids and Subsidy Policies on Using Photovoltaic Cells for Residential Electricity Supply

بلمکی، سعید Balmaki, Saeed

منبع تولید پراکنده Distributed Generation / سیستم فوتوولتایی Photovoltaics System / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / یارانه Subsidy / خصوصی سازی Privatization / تعرفه های خرید تضمینی برق Feed-in Tariffs / افزایش ولتاژ در سطح توزیع Voltage Raise Issues

230

تشخیص فعالیت انسان به منظور استفاده در خانه های هوشمند Human Action Recognition in Smart Houses

محمد پزنده، علی Mohammad Pazandeh, Ali

تشخیص رفتار انسان Human Action Recognition / یادگیری ژرف Deep Learning / خانه هوشمند Smart Home / دسته بندی داده های ویدیو Video Data Classification / شبکه عصبی پیچشی Convolutional Neural Network

231

ارزیابی پیامد راکتور اکسید اتیلن پتروشیمی مروارید Consequence Modelling of Ethylene Oxide Reactor of Morvarid Petrochemical Co

شهریاری، اسماعیل Shahriari, Esmaeel

اکسید اتیلن Ethylene Oxide / تحلیل پیامد Consequence Analysis / احتراق خودبه خود Spontaneous Combustion / ایمنی رآکتور Reactor Safety / مدل سازی پیامد Concequence Modeling / نرم افزار Phast Phast Software

232

استفاده از پژواک ناشی از قسمت های متحرک اهداف، به منظور تشخیص اهداف راداری Using the Echo of Rotating Parts to Recognize a Radar Target

جوهری، محمد مهدی Johari, Mohammad Mahdi

شناسایی هدف Target Recognition / استخراج ویژگی Feature Extraction / اطلاعات متقابل Mutual Information / تبدیل زمان فرکانس Time Frequency Transform / تشخیص هدف های راداری Radar Target Recognition / طبقه بند ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM)Classifier / نمودار تکرار حالت Recurrence Plot / ریز داپلر Micro Doppler

233

مسألۀ ثابت کیهان شناسی The Cosmological Constant Problem

نصیری راد، امین Nassiri Rad, Amin

ثابت کیهان شناختی Cosmological Constant / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / انرژی تاریک Dark Energy

234

الگوریتم بهینه سازی طراحی مبدل داده پایپ لاین با درنظرگرفتن بازده تولید An Optimized Automated Design Algorithm for Pipeline ADC

صدرافشاری، میر والا Sadrafshari, Mir Vala

بهینه سازی Optimization / بازده تولید Yeild / خطوط لوله Pipelines / بهینه سازی طراحی Design Optimization / مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

235

ارائه ی روشی نوین برای شبیه سازی نوترونیک قلب راکتور بستر گلوله ای Provide a New Simulation of Pebble Bed Reactor

بهرامی ده توتی، علی اکبر Bahrami, Ali Akbar

واکنشگاه بستر گلوله ای Pebble Bed Reactor / تحلیل اجزای مجزا Discrete Element Method / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / قلب واکنشگاه Reactor Cores / شبیه سازی پویای قلب راکتور بستر گلوله ای Dynamic Simulation of Pebble Bed Reactors Core

236

جایگذاری داده و کنترل درخواست برای خدمات ابری آگاه از کاربر Data Placement and Request Handling for User Aware Cloud Services

درخشان فر، پوریا Derakhshanfar, Pouria

رونوشت برداری از داده Data Replication / مدیریت درخواست ها Requests Management / تکرار داده Replication Data / خدمات ابری آگاه از کاربر User Aware Cloud Services

237

وجود و یکتایی جواب برای مدل برهم کنش سیال - جامد کوپل کننده معادلات نویر - استوکس و دستگاه لمه Existence and Uniqueness of Solutions to a Fluidstructure Model Coupling the Navier-Stokes Equations and the Lame System

گل میرزایی، نرگس Golmirzaee, Narges

کشسانی خطی Linear Elasticity / اندرکنش ساختمان - سیال Fluid-Structur Interaction / یکتایی جواب Uniqueness Solution / معادله های ناویر - استوکس تراکم ناپذیر Incompressible Navier-Stokes Equations / دستگاه لمه Lame System / جواب های قوی Strong Solutions

238

جواب سراسری و رفتار مجانبی آن، در دستگاه معادلات بوسینگ - برگر Global Existence and Asymptitic Behavior of The Boussinesq-burgers System

تمیمی، هنگامه Tamimi, Hengameh

جواب ماندگار Stationary Solution / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / جواب سراسری Global Solution / رفتار مجانبی Asymptotic Behavior / معادله بوسینگ - برگر Boussinesg-Burgers Equation

239

ارائه ی روش کنترلی برای بیماری آنفولانزا Proposing a Control Method for Influenza Disease

محمودی، مرجان Mahmoodi, Marjan

شناسایی سیستم System Identification / کنترل بهینه Optimal Control / کنترل کننده پیش بین Predictive Controller / خطای مدل سازی Model Mismatch / مهندسی سیستم ها Systems Engineering / آنفولانزا Influenza

240

خلأ کوانتومی در نظریۀ مکانیک کوانتوم، نظریۀ میدان های کوانتومی و کیهان شناسی معاصر The Quantum Vacuum in Quantum Theory, Quantum Field Theory and Contemporary Cosmology

زلفی، حامد Zolfi, Hamed

ثابت کیهان شناختی Cosmological Constant / ابرتقارن Supersymmetry / اتر Ether / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / نیروی کازیمیر Casimir Force / خلا کوانتومی Quantum Vacuum / انتقال لمب Lamb Shift

241

یک قضیه ی استوکس خاص برای برخی خمینه های ریمانی غیرکامل A Special Stokes’s Theorem For Some Incomplete Riemannian Manifolds

علوی زاده، آرین Alavizadeh, Arian

تکینگی مخروطی Conical Singularity / گروه پادهمانندی Cohomology Group / خمینه ریمانی Riemannian Manifold / قضیه ی استوکس Stokes Theorem / همتافته ی هیلبرت Hilbert Complex / تکنیکی ساده ی مرز Simple Edge Singularity

242

مدل سازی و تحلیل انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی با استفاده از فرایند های تصادفی نقطه ای Modeling and Analysis of Information Diffusion over Social Networks using Point Processes

جعفرزاده، سینا Jafarzadeh, Sina

شبکه پیچیده Complex Network / انتشار اطلاعات Information Diffusion / فرایند نقطه ای Point Process / الگوهای پراکندگی Spatiotemporal Patterns / شبکه های اجتماعی Social Networks / فرایند تصادفی Stochastic Process / شبکه های مکان محور Location-based Networks

243

ارائه‌ی یک معماری کارا مبتنی بر منطق قابل بازپیکربندی در پردازنده‌های نهفته An Efficient Reconfigurable Architecture in Embedded Processors

تمیمی، سجاد Tamimi, Sajjad

آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / پردازنده تعبیه شده Embedded Processor / معماری قابل بازپیکربندی Reconfigurable Architecture / سلول سخت قابل بازپیکربندی Configurable Hard Logic

244

ارائه‌ی یک معماری قابل بازپیکربندیِ کارا مبتنی بر توابع منطقی پرکاربرد در عصر سیلیکون تاریک A Power-efficient Architecture for SRAM-based FPGAs Using Reconfigurable Hard Logic Design in Dark Silicon Era

ابراهیمی، زهرا Ebrahimi, Zahra

آرایه منطقی برنامه پذیر Field Programmable Gate Array (FPGA) / توان ایستا Static Power / جدول جستجو Look Up Table (LUT) / سیلیکون خاموش Dark Silicon / ابزار جانمایی و مسیریابی کارا Versatile Placement and Routing (VPR)Tools / واحد منطقی Logic Block / منطق سخت Hard Logic

245

آزمون دیدپذیری پاره خط های نادقیق Visibility Testing of Uncertain Segments

حسین پور، حامد Hosseinpour, Hamed

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم قابلیت دید Visibility Algorithm / الگوریتم تقریبی Approximat Algorithm / نظریه شمارش COUNTING THEORY / پاره خط های غیردقیق Uncertain Segments

246

مدل‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی احتراق تراکمی با مخلوط غیر‌همگن برای پاشش مستقیم زودهنگام سوخت دیزل CFD Modeling of PCCI Combustion for early Direct Injection of Diesel Fuel

غفرانی، ایرج Ghofrani, Iraj

کاهش آلاینده ها Emission Reduction / اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides / دوده Soot / احتراق تراکمی Compression Ignition / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / پاشش مستقیم زودهنگام سوخت دیزل Diesel Early Injection / احتراق دما پایین Low Temperature Combustion / احتراق سوخت دوگانه Dual Fuel Combustion / پاشش مستقیم زودهنگام سوخت دیزل Diesel Early Injection / احتراق دما پایین Low Temperature Combustion / احتراق سوخت دوگانه Dual Fuel Combustion

247

بازشناسی 4 بعدی کنش انسان با استفاده از دوربین RGB-D ثابت 4D Human Action Recognition Using A Fixed RGB-D Camera

خاتمی نژاد طهرانی، احمد Khatami Nejad Tehrani, Ahmad

تشخیص رفتار انسان Human Action Recognition / تشخیص فعالیت انسان Human Activity Recognition / دوربین RGB-D RGB-D Camera / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / مدل اسکلت بدن انسان Human Body Skeleton Model / بازشناسی چهاربعدی Four Dimensional Recognition

248

بهبود کارایی سیاست جایگزینی صفحه در حافظه‌ نهان سیستم‌ عامل برای بارهای‌کاری ورودی/خروجی Enhancing Performance of Replacement Policy in Operating System Page Cache for I/O Intensive Workloads

صالحی مزده، زهرا Salehi Mazdeh, Zahra

مشخص سازی Characterization / بازیابی سریع Fast Retrieval / سامانه های ذخیره سازی Storage Systems / مدیریت حافظه مجازی Virtual Memory Management / الگوریتم جایگزینی صفحه Page Replacement Algorithm / بارهای کاری ورودی/خروجی Input/Output Intensive Workloads

249

کاربرد عرشه‌های کامپوزیت FRP در سازه‌های ساختمانی Application of Composite FRP Decks in Building Structures

صدرآراء، علی Sadr Ara, Ali

تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / تحلیل خرابی Failure Analysis / روش ریلی - ریتز Rayleigh-Ritz Method / بتن مسلح به الیاف فولادی Steel Fiber Reinforced Concrete / سازه های مرکب Composite Structures / عرشه های مرکب Compostie Decks

250

سیستم خودکار حذف نوسانات لغزشی با استفاده از مخابره‌ی صوتی و تخمین‌گر پیش‌بین Smart Stick-Slip Oscillation Removal through Acoustic Communication and Predictive Estimator

محلوجی، ملیحه Mahlooji, Malihe

کنترل پس خوردی تاخیردار Delayed Feedback Control / کنترل پیش بین Predictive Control / مشاهده گر پیش بین Predictor Observer / حلقه بازخورد Feedback Loop / کنترل با تاخیر Control with Delay / حذف نوسانات Oscillations Removal

251

ساخت بیوسنسورهای آنزیمی برای شناسایی فلزات سنگین Fabrication of Enzyme Biosensor for Heavy Metal Detection

جهانگیرزاده، میرعلی Jahangirzadeh, Mir Ali

روش آمپرومتری Amperometric Method / اندازه گیری ولت سنجی Voltammetric Measurement / فعالیت آنزیم Enzyme Activity / بازدارندگی Inhibition / بازدارندگی آنزیمی Enzymatic Inhibition / اندازه گیری گلوکز Glucose Measurment

252

بررسی ناسازگاری میان برون‌گرایی محتوا و دسترسی ویژه به حالات ذهنی Survey on Incompatibility between Content Externalism and Privileged Access to Mental States

بلال نیاکی، صادق Belal Niaki, Sadegh

محتوا Content / پیشینی A Priori / پسینی A Posteriori / برون گرایی Enternalism / دسترسی ویژه Privilleged Access / حالات ذهنی Mental States / سازگارگرایی Compatibilism / ناسازگارگرایی Incompatibilism / برهان مکنزی Mckinsey's Argument

253

نقد و بررسی قانون جهان شمول کانت: پارفیت، اسکانلن A Survey on kant's Universal Law: Parfit, Scanlon

میرزایی قاضی، شروین Mirzaei Ghazi, Shervin

اصل متعالی اخلاق Supreme Principle of Morality / فرمول انسانیت Humanity Formula / فرمول قانون جهان شمول Universal Law Formula / قرارداد گرایی Conventionalism / نتیجه گرایی Consequentalism

254

ارائه ی یک الگوریتم تخصیص حافظه ی پویا برای سیستم های نهفته ی مجهز به حافظه ی غیرفرار به منظور کاهش انرژی مصرفی Energy Efficient Dynamic Memory Allocation in Embedded Systems Equipped with Non-Volatile Memory

رمضان پورصفایی، فریماه Ramezan Poursafaei, Farimah

سیستم تعبیه شده Embedded System / انرژی مصرفی Energy Consumption / حافظه غیرفرار Nonvolatile Memory / مدیریت حافظه Memory Management / الگوریتم تخصیص حافظه پویا Dynamic Memory Allocation Algorithm

255

تحلیل و شبیه سازی ایزولاتور ارتعاشی کابل آلیاژ حافظه دار Analysis and Simulation of Shape Memory Alloy Wire Rope Isolator

زاهدی‌فر، علی Zahedifar, Ali

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / فوق ارتجاعی Superelasticity / روش اجزای محدود Finite Element Method / سیم های مارپیچی Wires Rope / طراحی عایق ساز Isolator Design / عایق ساز سیم های مارپیچی Wire Rope Isolator

256

شناسایی مشخصات ارتعاشی سیستم تحت تحریکات رنگی به کمک توابع انتقال طیفی Identification of Vibrational Characteristic of System under Colored Excitation base on the Transmissibility Functions

افشار، مهرنوش Afshar, Mehrnoosh

تحلیل مودال عملیاتی Operational Modal Analysis / چگالی طیفی توان Power Spectral Density / روش حداقل مربعات Least Squares Method / تابع انتقال Transfer Function / تحریک های رنگی Colored Noises / الگوریتم غربال چندگانه Multi Screening Algorithm

257

انتقال جرم بین اندازه های تصادفی پایا Mass Transport Between Stationary Random Measures

خزلی، علی Khezeli, Ali

حالت ایستا Stationary State / انتقال جرم Mass Transfer / محدودیت ظرفیت Capacity Constraint / اندازه تصادفی Random Measure / اندازه پالم Palm Distribution / تطابق پایدار Stable Matching / هسته انتقال ورونوی Voronoi Transport Kernel / جفت سازی انتقالی Shift Coupling

258

بررسی شرط های دنباله های گرافیک و ابرگرافیک Investigating the Conditions of Graphic and Hypergraphic Sequences

مشفق، پیمان Moshfegh, Peyman

جهت دهی Orientation / روش پلی توپ Polytope Method / تحقق Realization / تحلیل عاملی Factor Analysis / دنباله گرافیک Graphic Sequence / دنباله ابرگرافیک غیریکنواخت Non-Uniform Hypergraphic Sequence / دنباله ابرگرافیک یکنواخت Uniform Hypergraphic Sequence

259

مکان یابی و استقرار مجدد آمبولانس ها در شرایط عدم قطعیت Location and Relocation of Ambulances under Uncertainty Conditions

فیروزه، سعید Firooze, Saeed

مکان یابی LOCATION / خدمات فوریتهای پزشکی Emergency Medical Services / عدم قطعیت Uncertainty / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / وسیله نقلیه اورژانسی Emergency Vehicle

260

تاثیرات کمانش موضعی بر عملکرد لرزه ای مهاربندهای همگرا Investigating Starin Growth in Concentric Braces and Specify the Start Time of Failure in Section

حیات بینی، کوروش Hayatbini, Kourosh

رفتار دوره ای Cyclic Behaviour / کمانش موضعی Local Buckling / مهاربند فولادی Steel Brace / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تمرکز تنش Stress Concentration / رشد کرنش ها Strains Growth / رشد حفره ها Voids Growth

261

ارزیابی، تخصیص و بهینه سازی قابلیت اطمینان در سیستم های حامل Reliability Assessment, Allocation and Optimization for Launching Systems

رئوف، ناصر Raouf, Naser

قابلیت اطمینان Reliability / ساختار Structure / بهینه سازی Optimization / مساله تخصیص Allocation Problem / ماهواره بر Launch Vehicle / الاستیسیته هوایی Aeroelasticity

262

ساخت الکترودهای هیبریدی گرافن/فلز برای کاربردهای حسگر زیستی Fabrication of Hybrid Graphene/Metal Electrodes for Biosensor Applications

محمدزاده، امیر مهدی Mohammadzadeh, Amirmahdi

گرافن Graphene / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / گلوکز GLUCOSE / حس گرها Sensors / نانو میله Nanorod / نیکل NICKEL / حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / حسگر غیرآنزیمی Nonenzymatic Sensor / الگوی پلی کربنات Poly Carbonate Template

263

بررسی تأثیرات رئولوژی جریان بر فرایند واکنشی - نفوذی عرضی، در ریزمخلوط‌ کن‌های Y - شکل Rheology Effects on Reaction-diffusion Mechanisms in a Y-shaped Micro Fluidic Mixer

حلی‌ساز، حامد Hellisaz, Hamed

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / ریزمخلوط کن Micromixer / آزمایشگاه بر روی تراشه Laboratory Chip / حل عددی Numerical Solution / مدل سازی عددی Numerical Simulation / سیال شناسی Rheology

264

ارزیابی اثر بازگشتی توسعه و کاربرد فناوری های بهینه سازی انرژی بر بخشی از اقتصاد Evaluating the Rebound Effect Caused by Development and Application of Energy Efficient Technologies in a Sector of Economy

شاددل، سارا Shaddel, Sara

مدل ترکیبی Integrated Model / بازده انرژی Energy Efficiency / کاربرد فناوری Technology Application / اثر بازگشتی Rebound Effect / اثر کل اقتصاد Economy-Wide Effect / انتگراسیون مدل ها Models Integration

265

ارزیابی عملکرد کاتالیست H-ZSM-5 بهبودیافته با بور در فرایند تبدیل متانول به پروپیلنPerformance Evaluation of H-ZSM-5 Catalyst Improved With Boron in Methanol to Propylene Process

احمدپور، سمیه Ahmadpour, Somayeh

بور Boron / پروپیلن Propylene / فرایند تبدیل متانول به پروپیلن Methanol Conversion to Propylene (MTP)Process / مدل افت فعالیت Deactivation Model / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / الفین های سبک Light Olefins

266

برداشت انرژی در شبکه های مخابراتی بی سیم Energy Harvesting in Wireless Communication Networks

مرادیان، معصومه Moradian, Masoumeh

دسترسی تصادفی Random Access / بازیاب انرژی Energy Harvesting / تأخیر Delay / بهینه سازی Optimization / شبکه مشارکتی Cooperative Network / مخابرات مشارکتی Cooperation Communication / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / گذردهی شبکه Network Throughput / فرایند شبه - زاد - مرگ Quasi-Birth-Death Process

267

بهبود مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Improving Logistics and Supply Chain Management in The Oil, Gas and Petrochemical Industries

گیدفر، مازیار Gidfar, Maziyar

بهبود Improvement / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / مدل مرجع مدیریت زنجیره تامین Supply Chain Operations Refrence (SCOR) Model / مدیریت لجستیک LOGISTICS MANAGEMENT / صنایع پتروشیمی Petrochemical Industries

268

انطباق دامنه با استفاده از دسته بند مرجع برای آشکارسازی شی در تصاویر Domain Adaptation Using Source Classifier for Object Detection

مظفری، آزاده سادات Mozafari, Azadeh Sadat

تطبیق دامنه Domain Adaptation / تشخیص شی Object Detection / دامنه هدف Target Domain / طبقه بند ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM)Classifier / روش تطبیق دامنه بر دسته بند مرجع Transferring Domain Adaptation Method / دسته بندی تصاویر Image Classification

269

غنی سازی هوا از اکسیژن به‌وسیله تکنولوژی غشایی جهت کاهش انرژی مصرفیOxygen Enrichment of Air by Membrane Technology to Reduce Energy Consumption

اخوان، مرتضی Akhavan, Morteza

اکسیژن غنی شده Oxygen Enrichment / غنی سازی Enrichment / جداسازی گازها Gases Separation / کاهش مصرف سوخت FUEL CONSUMPTION REDUCTION / فناوری غشایی Membrane Technology / بهینه سازی مصرف سوخت Fuel Consumption Optimization

270

مطالعه شرایط بهینه نگهداری و بسته بندی مناسب آنزیم آمیلاز Study Optimum Conditions and Proper Packaging of Amylase

بهاروند، مینا Baharvand, Mina

عصاره Extract / پلیمرها Polymers / بسته بندی Packaging / آنزیم آمیداز Amidase Enzyme / زمان ماندگاری Shelf Life / مواد زیست شناختی Biological Materials

271

تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ گلیسرول در فاز آبی در حضور کاتالیست های حاوی پلاتین Hydrogen Production by Aqueous Phase reforming of Glycerol Over Supported Platinum Catalysts

لاریمی، افسانه سادات Larimi, Afsaneh Sadat

زیست توده Biomass / اصلاح فازآبی Aqueous Phase Reforming / کاتالیزور پلاتین Platinum Catalyst / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / هیدروژن تجدیدپذیر Renewable Hydrogen / گلیسرول Glycerol

272

سنتز و بررسی خواص سرامیک های PZT-PCN Synthesis and Properties of PZT-PCN Ceramics

کشاورزی، مصطفی keshavarzi, Mostafa

تف جوشی دومرحله ای Two Step Sintering / پیزوالکتریستیه Piezoelectricity / روش سل - ژل Sol-Gel Method / سرامیک PZT-PCN PZT-PCN Ceramic / سرامیک پیزوالکتریک Piezoelectric Ceramic

273

بهینه‌سازی سیستم ارسال و قیمت‌گذاری در زنجیره‌ی تأمین با مدیریت موجودی توسط تأمین‌کننده و با درنظرگرفتن امکان چانه‌زنی مشتریان Optimizing Replenishment and Pricing in a Vendor-managed Inventory Supply Chain When Customers Negotiate

باقری‌راد، سونیا Bagherirad, Sonia

قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / کنترل موجودی توسط فروشنده Vendor Managed Inventory (VMI) / تاکتیک های مذاکره Negotiation Tactics / زنجیره تامین غیرمتمرکز Decentralized Supply Chain / یادگیری کیو Q-Learning

274

سنتز ماکروسیکل های آزاتاجی با گروه های آویخته و بررسی تشکیل کمپلکس آنها با فولرن C60 و کاتیون Cu(II) Synthesis of Azacrown Macrocyclic Ligand with Pendant Arms and Study of Their Complexation with [60] Fullerene and Cu(II) Cation

کاظمی، آمنه Kazemi, Ameneh

آزاکرون Azacrown / درشت حلقه Macrocycle / فولرین سی 60 Fullerene C60 / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / گروه های آویخته Pendant Arm Groups

275

تصفیه ثالثیه فاضلاب رقیق پالایشگاه اراک با راکتور بیوفیلمی بستر متحرک هوازی به همراه فرایند انعقاد و لخته سازی Tertiary Treatment of Arak Refinery Dilute Wastewater by Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Combined with Flocculation and Coagulation Process

نجف خانی، فرهنگ Najafkhani, Farhang

کدری (آب میوه) Turbidity / مدل های بیولوژیکی BIOLOGICAL MODELS / فنل Phenol / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / مجموعه جامدهای معلق Total Suspended Solids (TSS) / شوک فنول Pnenal Shock / آزمون جار Jar Test

276

ساخت نمای جدید با استفاده از دوربین میدان نوری Novel View Synthesis Using Light Field Camera

بمانا، مجتبی Bemana, Mojtaba

سنتز نمای جدید Novel View Synthesis / دوربین میدان نوری Light Field Camera / تخمین حرکت نسبی دوربین Relative Camera Motion Estimotion / تخمین عمق Depth Estimation

277

اثر تغییر رانش در مدل های تپه ی شنی و استفاده از آن در کنترل خودساماندهی بحرانی Effects of Drive on the Sandpile Models and Using it to Control Criticality

پارسایی فرد، بهنام Parsaeifard, Behnam

مدل مانا Manna Model / مدل تپه شنی بی تی دبلیو BTW Sandpile Model / خودساماندهی بحرانی Self Organized Criticality / مکانیک آماری STATISTICAL MECHANICS / مدل تپه شنی آبلی Abelian Sandpile Model

278

سنتز، شناسایی و استفاده از نانوکامپوزیت های بهبودیافته بر پایه گرافن جهت بررسی مکانیسم و سینتیک تخریب آلاینده‌های زیست‌محیطی Synthesis and Characterization of the Improved Nanocomposites Based on Graphene and Their Mechanism and Kinetic Investigation in the Environmental Pollutant Degradation

دلیری، آذر Daliri, Azar

گرافن Graphene / کاتالیزور نوری Photocatalyst / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92 / ترسیب شیمیایی Chemical Precipitation / سینتیک تخریب Kinetic Degradation

279

اتکاپذیری در پردازشگرهای چندهسته ای با استفاده از روش های مبتنی بر ابردیدبانHypervisor-based Dependability in Multi-core Processors

احمدی سخا، سحر Ahmadisakha, Sahar

قابلیت اطمینان Reliability / اتکاپذیری Dependability / مجازی سازی Virtualization / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / ابردیدبان Hypervisor / فراخوان ابردیدبانی Hypercall

280

ارزیابی ضرایب رفتار لرزه ای در قاب های فولادی با مهاربندی صرفا کششی Evaluation of Seismic Performance Factors for Tension-only Bracing

لگزیان، مجید Lagzian, Majid

تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / ضریب اصلاح پاسخ (آر) Response Modification Factor (R) / ضریب فرامقاومت ستون Overstrength Factor of Column / آیین نامه آژانس مدیریت بحران فدرال شماره پی 695 Federal Emergency Management Agency (FEMA)P695 / مهاربندی صرفا کششی Tension-only Braced Frame / نسبت ایمنی فروریزش Collapse Margin Ratio

281

طراحی و ساخت رگولاتور خطی با تلفات حداقل برای منبع تغذیه فشار قوی کاتد لامپ های مایکروویو Design and Construction of High-voltage Linear Regulator with Minimal Losses for Power Supply of Microwave Tube Cathode

اصانلو، محسن Osanloo, Mohsen

تلفات Losses / منبع تغذیه Power Supply / سلف در منبع Inductive Source Degenerated / لامپ های مایکروویو Microwave Tubes / رگولاتور خطی Linear Regulator

282

مدل سازی و حل زمان بندی همزمان اسکله و جرثقیل های اسکله ای در پایانه های کانتینری Modeling and Solving the Simultaneous Berth and Quay Crane Scheduling in Container Terminals

نایبی ندوشن، امین Nayebi Nodoushan, Amin

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / تخصیص اسکله Berth Allocation / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / زمان بندی جرثقیل های اسکله ای Quays Crane (QC)Scheduling / اسکله های کانتینری Container Port

283

مطالعه اثر حساسیت به تنش بر عملکرد چاه در مخازن ترکدار با مدل ترک گسسته و روش المان محدود Stress-sensitivity Study in Fractured Reservoirs Using the Discrete Fracture Model and the Finite Element Method

مرادی، مصطفی Moradi, Mostafa

روش اجزای محدود Finite Element Method / شبیه سازی عددی مخزن Reservoir Numerical Simulation / دینامیک شکست Dynamic Fracture / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / حساسیت به تنش Stress Sensitivity / دهانه ترک دینامیک Dynamic Frature Aperture / مدل ترک گسسته Discrete Fracture Model

284

آنالیز دینامیکی خطی و غیرخطی محفظه برشی لایه ای جهت مدل سازی فیزیکی بزرگ مقیاس بررسی اثر پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیقLinear and Non-linear Dynamic Analysis of Full Scale Shaking Table Laminar Shear Box to Study the Effects of Lateral Spreading Due to Liquefaction on Deep Foundations

کاظمی طاسکوه، امین Kazemi Taskoh, Amin

روانگرایی Liquefaction / جعبه برش لایه ای Laminar Shear Box / فرکانس طبیعی Natural Frequency / تحلیل مودال Modal Analysis / تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / پخش جانبی Lateral Spread

285

محاسبه نرخ فشرده‌پذیری فرایندهای تصادفی تُنُک Evaluating the Rate of Compressibility of Sparse Stochastic Processes

قورچیان، حمید Ghourchian, Hamid

کد کردن منبع Source Coding / متغیرهای تصادفی RANDOM VARIABLES / نرخ فشرده سازی Compression Ratio / نویز سفید WHITE NOISE / فرایند پواسون Poisson Process / فرایندهای تصادفی تنک Sparse Stochastic Processes / پیوستگی درگاشت تفاضلی Differential Entropy Continuity / نویز سفید پایدار White Stable Noise

286

اولین زمان های خروج در فرایند پخش جهش First Passage Times of a Jump Diffusion Process

محمدی اروجه، آرمین Mohammadi Oroojeh, Armin

فرایند لوی Levy Process / معادله دیفرانسیل DIFFERENTIAL EQUATION / معادله انتگرال Integral Equation / مارتینگل ها MARTINGALES / الگوریتم گور - اشتیفست Gaver-Stehfest Algorithm / مولد بی نهایت کوچک Infinitesimal Generator

287

پیاده سازی سخت افزاری ماژول پایش فشار خون به صورت بدون بازوبند Hardware Implementation of Wearable Cuff-less Blood Pressure Monitoring Module

کیانی، محمد مهدی Kiani, Mohammad Mahdi

فتوپلتیسموگرافی Photoplethysmography / فشار خون Blood Pressure / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / استخراج غیرمستقیم سیگنال تنفس Electrocardiography / زمان انتقال پالس Pulse Transit Time (PTT) / زمان ورود پالس Pulse Arrival Time (PAT)

288

بهبود عملکرد سیستم تصویربرداری موج میلیمتری در دریافت و بازسازی تصاویرPerformance Improvement of the Millimeter-wave Imaging System in Image Acquisition and Reconstruction

نیلی، وحید امین Nili, Vahid Amin

تحلیل طیفی Spectral Analysis / بازسازی تصویر Image Reconstruction / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / قدرت تفکیک انرژی Resolution / تصویر برداری موج میلی متری سه بعدی Three Dimentioal Millimeter Wave / حذف کلاتر Clutter Suppression / درجه تفکیک Resolution / آرایه اسکن فرکانسی Freqncy Scanning Array

289

بهینه‌سازی مقاطع، شکل و جایشناخت خرپا با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت‌ها Truss Section, Topology and Shape Optimization Considering Uncertainties

دنیایی داریان، اسماعیل Donyaie Daryan, Esmaiel

بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / بهینه سازی Optimization / عدم اطمینان Uncertainty / اعتماد پذیری Reliability / خرپاها Trusses / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

290

طراحی گیرنده با توان مصرفی کم در استاندارد بلوتوث کم مصرف Design of a Low-power Receiver in Bluetooth Low-energy Standard

رحمانیان کوشککی، حسین Rahmanian Kooshkaki, Hossein

نوسانگرها Oscillators / مخلوطکن Mixer / تلفن های هوشمند Smart Phones / توان مصرفی Power Consumption / استاندارد بلوتوس Bluetooth Standard / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS)

291

شبیه سازی یک میکروشناور در سیال با رینولدز پایین Simulation of Micro Swimmer in Fluid at Low Reynolds Number

حق نگهدار، اصلان Haghnegahdar, Aslan

میکروشناگر Microswimmer / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / شبکه پویا Dynamic Mesh / شبیه سازی Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / عدد رینولدز پایین Low Reynolds Number

292

تصدیق هویت گوینده در فضای تغییرپذیری کل به صورت مقاوم Robust Speaker Verification in Total Variability Space

لعل محمدی، مهنوش La’l Mohammadi, Mahnoosh

تصدیق گوینده Speaker Verification / بازشناسی گوینده Speaker Recognition / بردار مشخصه Identity Vector (I-Vector) / یادگیری معیار فاصله Distance Metric Learning / یادگیری بیزی Bayesian Learning / فضای تغییر پذیری کل Total Variability Space / تحلیل مولفه همسایگی Neighborhood Component Analysis / یادگیری متریک فاصله بیزی چندوظیفه ای Malti Task Bayesian Distance Metric Learning

293

پیاده سازی الگوریتم تصویربرداری موج میلیمتری بر مبنای آنتن های پویش فرکانسImplementation of Millimeter-wave Imaging Algorithm Based on Frequency Scanning Antenna

منصوری طهرانی، محمد احسان Mansouri Tehrani, Mohammad Ehsan

آرایه فازی Phased Array / تصویر برداری ریزموج Microwave Imaging / تصویر برداری موج میلی متری سه بعدی Three Dimentioal Millimeter Wave / آرایه آنتن Antenna Array / آنتن پویش فرکانسی Frequency Scanning Antenna

294

محتوای اطلاعاتی دفتر سفارشات محدود در بورس اوراق بهادار تهران The Information Content of an Open Limit-order Book in Tehran Stock Exchange

بیریا، محمد رضا Biria, Mohammad Reza

بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / دفتر سفارشات محدود Limit Order Book / کشف قیمت Price Discovery / شفافیت قبل از معامله Pre-Trade Transparency / بازده کوتاه مدت آتی Future Short-Term Returns / محتوای اطلاعاتی Information Content

295

بررسی جریان سیالات دو و یا چندفازی در چاه های نفتی، تشخیص الگوی جریان و مدل سازی آن Investigation of Multiphase Flow in Oil Wells (with Focus on Two Phase Flow), Flow Pattern Recognition and Modeling

شمس، رضا Shams, Reza

افت فشار Pressure Drop / جریان دوفازی Two Phase Flow / الگوی جریان Flow Patterns / تشخیص الگوی فازی Fazzy Pattern Recognition / جریان همزمان آب - پلیمر - نفت Oil-Water-Polymer Flow / مدل سازی سرعت لایه سوم Third Layer Velocity Modeling

296

تجزیه و تحلیل و بررسی مفهومی بهینه‌سازی گسترده در مسایل شبکه تهیه و تامینAn Ontological Study on Enterprise-wide Optimization of Supply Chain Problems

بابایی، فرشید Babaei, Farshid

زنجیره عرضه Supply Chain / هستی شناسی Ontology / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / مدل مفهومی Conceptual Model / زبان مدل سازی یکپارچه Unified Modeling Language (UML) / مفهوم Concept

297

تولید، انتشار و احاطه گری در گراف Generation, Propagation and Domination in Graphs

محمد علی تجریشی، مهشید Mohammad Ali Tajrishi, Mahshid

احاطه گری Domination / مجموعه احاطه گر Dominating Set / مجموعه احاطه گر تام Total Domination Set / احاطه گر 2 - پشتیبان 2-Supported Domination / احاطه گر کا - پشتیان k-Supported Domination / کدهای تولید و انتشار Generation and Propagation Codes

298

استفاده از حافظه های غیرفرار نادقیق در سامانه های نهفته بی درنگ نرم برای کاهش مصرف انرژی Exploiting Imprecise Non-volatile Memories for Soft Real-time Embedded Systems to Achieve Low Energy Consumption

بهرامی، فهیمه Bahrami, Fahimeh

کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / حافظه غیرفرار Nonvolatile Memory / کاهش تاخیر Low Latency / حافظه مغناطیسی جریان - قطبی Spin-Transfer Torque (STT)Ram / حافظه های تقریبی Imprecise Memories / کاهش تاخیر دسترسی Reduce Access Latency

299

شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی محفظه احتراق اسلینگر Three Dimensional Numerical Simulation of Slinger Combustor

اختر دانش، محمد علی Akhtar Danesh, Mohammad Ali

احتراق Combustion / محفظه اسلینگر Slinger Chamber / روش فاز گسسته Discrete Phase Model / سوخت های مایع Liquid Fuels / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / مدل آشفتگی کا - اسپلاین K-e Turbulence Model / پاشش سوخت Fuel Injection / مدل اضمحلال گردابه Eddy Dissipation Concept (EDE)

300

تحلیل افت فشار و انتقال حرارت در مبدل حرارتی با بفل مارپیچ Heat Transfer and Pressure Drop Performance of Spiral Baffle Heat Exchangers

ذاکر حسینی، فرهاد Zaker Hosseini, Farhad

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / جرم گرفتگی Fouling / انتقال حرارت Heat Transfer / افت فشار Pressure Drop / موانع دود مارپیچی Helical Baffle / مبدل حرارتی پوسته و لوله Shell and Tube Heat Exchenger

 

ردیف

عنوان

پدیدآور اصلی

موضوع ها

301

تجزیه و تحلیل هستی شناسی شبکه های متابولیکی جهت تهیه بستر نرم افزاری شناسایی شبکه های متابولیکی Ontological Study of Metabolic Networks to Develop an Identification Software for Metabolic Networks

محمدی پیهانی، هما Mohammadi Peyhani, Homa

بانک اطلاعاتی DataBase / هستی شناسی Ontology / سیستم های زیستی Biological Systems / زیست شناسی Biology / بستر نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Software Framework / شبکه های متابولیکی Metabolic Networks

302

کاهش هزینه پردازش داده های بزرگ با انتخاب هوشمند ماشین های مجازی و جایابی داده ها Total Cost Reduction for Big Data Processing by Smart VM Storage Selection and Data Placement

موسوی، حسین Mousavi, Hossein

رایانش ابری Cloud Computing / پردازش نگاشت کاهش Map Reduce Processing / دیسک نیمه هادی Solid State Disk Drive / ماشین مجازی Virtual Machine / پردازش داده های بزرگ Big Data Proccessing

303

شبکه‌های نرم افزار محور کارآمد از لحاظ مصرف انرژی Energy Efficient Software Defined Networks

دایمی، نفیسه Daemi, Nafiseh

بازده انرژی Energy Efficiency / مرکز داده Data Center / شبکه های تعریف شده با نرم افزار Software Defined Networks (SDN) / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / مسیریابی بازده انرژی Energy Efficient Routing

304

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم کنترل بردار نیروی پیشران (TVC) Reliability Analysis of a Thrust Vector Control (TVC) System

نجومیان، رضا Nojoumian, Reza

عدم قطعیت Uncertainty / اعتماد پذیری Reliability / سیستم جهت دهی بردار پیشرانش Thrust Vectoring Control System (TVCS) / تحلیل قابلیت اطمینان Reliability Analysis / بالک های انتهای موتور Jet Vanes

305

طراحی و پیاده سازی کنترل کننده ناهموار برای سیستم های مکانیکی با قید غیرهولونومیک Design and Implementation of Nonsmooth Controller for Mechanical Systems under Nonholonomic Constraint

جعفری هرندی، محمد رضا Jafari Harandi, Mohammad Reza

ربات چرخ دار Wheeled Robot / جلوگیری از برخورد Collision Avoidance / کنترل حرکت Locomotion Control / روش میدان پتانسیل Potential Field Method / قید غیرهولونومیک Nonholonomic Constraints / سیستم مکانیکی Mechanical System

306

مسیریابی ربات با حسگرهای محدود در محیط ناشناخته Path Planning in Unknown Environment with Minimal Sensing

طباطبایی، آزاده Tabatabaei, Azadeh

تحلیل تقریبی Competitive Analysis / هندسه محاسباتی Computational Geometry / مسیریابی ربات Robot Pathplanning / الگوریتم برخط Online Algorithm / ضریب رقابتی Competetive Ratio / طراحی مسیر Path Planning / محیط ناشناخته Unknown Environment

307

ارزیابی ضریب رفتار برای پل‌های ترکه‌ای Evaluation of Response Modification Factor for Cable Styaed Bridges

صدوقی شبستری، آراز.

ضریب اصلاح پاسخ (آر) Response Modification Factor (R) / تحلیل غیرالاستیک Inelastic Analysis / سطح های عملکردی Performance levels / آیین نامه آژانس مدیریت بحران فدرال شماره پی 695 Federal Emergency Management Agency (FEMA)P695 / پل های کابلی(ترکه ای) Cables Stayed Bridges / ضریب رفتار سازه Structure Behavior Coefficient / پل ها Bridges

308

شبیه سازی سه بعدی اندرکنش سیال - جامد و بررسی رفتار ذرات استنشاقی در حبابچه های ریوی انسان Three Dimensional Fluid-structure Interaction Analysis of Air Flow and Inhaled Particle Transport in Human Pulmonary Alveoli

منجزی، مژده Monjezi, Mojdeh

روش لاگرانژی Lagrangian Method / ردیابی ذرات Particle Tracking / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / شبیه سازی سه بعدی Three-Dimensional Simulation / ناحیه حبابچه ای ریه Alveolar Zone / تنفس طبیعی Naturally Respiration

309

بررسی اندرکنش (اثرمتقابل) سکان و پروانه شناور پروازی Rudder and Propeller Interaction Analysis in Planing Craft

طاهری، محمد Taheri, Mohammad

نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / سکان کشتی Rudder Ship / شبکه پویا Dynamic Mesh / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / پروانه نیمه مغروق Surface Piercing Propeller / شبکه متحرک Moving Mesh / شناور پروازی Planning Boat

310

تهیه نانوکامپوزیت های بر پایه نانوذرات فلزی/مایع یونی و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن ها Preparation of Metal Nanoparticles/Ionic Liquid Composites and Investigation of Their Catalytic Activity

قرگوزلو، نازنین Gharegozloo, Nazanin

مایعات یونی Ionic Liquid / کامپوزیت Composite / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانوذره مگنتیت Fe3O4 Nanoparticle

311

گروه های ضربی حلقه های تقسیم Multiplicative Groups of Division Rings

کیایی، مصطفی Kiyaee, Mostafa

نظریه ارزیابی VALUATION THEORY / حلقه های تقسیم Division Rings / نظریه کا - کاهش یافته Reduced K-Theory / گروه ضربی Multiplicative Group

312

تحلیل و بررسی قابلیت اطمینان سامانه خط 1 اتوبوسرانی تهران و ارائه مطالعات تعمیرات و نگهداری جهت کاهش خرابی Reliability Analysis of Tehran Bus Rapid Transit Line 1 and Presentation of Preventive Maintenance for Reduction of Failures

نجفی زنگنه، سعید Najafi Zangeneh, Saeed

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / شبیه سازی Simulation / دسترس پذیری Availability / قابلیت اطمینان Reliability / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / اتوبوسرانی تندرو Bus Rapid Transit (BRT) / تعمیر ونگهداری Maintenance

313

پیش بینی سینتیک نرم شدن یک آلیاژ آلومینیوم کار شده Softening Kinetics Prediction of Cold Worked Aluminum Alloy

سراج، پیام Seraj, Payam

بازیابی استاتیکی Static Recovery / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / ذرات فاز ثانویه Second Phase Particles / سینتیک نرم شدن Softening kinetics / تبلور مجدد استاتیکی Static Recrystallization / آلیاژ آلومینیوم 5052 Aluminum Alloy 5052 / شبیه سازی ریزساختار Simulation of Microstructure

314

درمان فوتوداینامیک به وسیله نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با اربیم و ایتربیمPhotodynamic Therapy by Er And Yb Doped TiO2 Upconversion Nanoparticles

اکبری، پوریا Akbari, Pouria

درمان فوتودینامیک Photodynamic Therapy / نانوذرات آپکانورژن Upconversion Nanoparticles / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / عنصر خاکی کمیاب Rare Earth Element / روش سل - ژل Sol-Gel Method / ایتربیم Ytterbium

315

ارزیابی و به کارگیری سامانه ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد - توربین گاز و برنامه ریزی عملیاتی در جهت بهبود عملکرد واحدهای تصفیه پساب Assessment and Application of Solid Oxide fuel Cell-Gas Turbine Hybrid System to Improve the Performance of Wastewater Treatment Plant

علیئی، محمد حسین Aliee, Mohammad Hossein

تصفیه خانه فاضلاب Wastewater Treatment Plant / بیوگاز Biogas / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / بهبود عملکرد Performance Improvement / سامانه ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد - توربین گاز Solid Oxide Full Cell - Gas Turbine System

316

ارزیابی پاسخ قاب های بتن آرمه طراحی شده برای زلزله در برابر انفجار Response Evaluation of Reinforced Concrete Frames Designed for Earthquake Subjected to Blast Loading

لزگی، میلاد Lezgi, Milad

تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / قاب خمشی Moment Resistance Frame / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / پاسخ لرزه ای Seismic Response / بار انفجار Blast Loading / خرابی موضعی Local Failure / قاب خمشی ویژه Spatial Moment Resisting Frame

317

ارایه مدلی برای برنامه ریزی شیفت های کاری پرستاران با درنظرگرفتن ترجیحات پرستاران A Model to Schedule Hospital Nurses Considering Nurses Preferences

پورمحسن، رخساره Pourmohsen, Rokhsareh

بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی عدد صحیح Integer Programming / سیستم بهداشت و درمان Health Care System / زمان بندی شیفت کاری پرستاران Nurses Scheduling Problem / روش تفکیک مسایل Decomposition Technique

318

بررسی ارتباط بین شاخص‌های رفتار رانندگی ایمن برای رانندگان خودروهای سنگین در ایران (مطالعه موردی: بازارچه مرزی پرویزخان) The Relationship between Indicators of Safe Driving Behavior for Iranian Heavy Vehicle Drivers (Case Study: Parvizxan Customs)

نادری، حسین Naderi, Hossein

مدل سازی معادله های ساختاری Structural Equations Modeling / رفتار رانندگان Driver"s Behavior / رانندگان Drivers / تصادف رانندگی Traffic Accidents / بی توجهی Inattention / کیفیت خواب Sleep Quality / تصادفات قصوری At-Fault Accident / خودروهای سنگین Heavy Vehicles

319

شبیه سازی جریان درون غشای گرافن اکسید و بررسی اثر تغییر ساختار در بهبود دبی و فیلتراسیون به روش دینامیک مولکولی Simulation of Flow in Graphene Oxide Membrane & Investigation of Restructuring Effect on Flux & Filtration Efficiency By Molecular Dynamics

مرتضوی، وحید رضا Mortazavi, Vahid Reza

اکسید گرافن Graphene Oxide / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / انتقال یون ها Ion Transport / خالص سازی Purification / تصفیه آب Water Treatment / گرافن موج دار Corrougated Graphene / اختلاف فشار Pressure Difference

320

تحلیل و ارتقا فرایند دست به دست کردن ارتباط کاربران در شبکه های بی سیم ناهمگون Analysis & Improvement of Handover Process in Wireless Heterogeneous Networks

بذرافکن، آرمین Bazrafkan, Armin

شبکه های چندمنظوره Heterogeneous Networks / بهنجارسازی Normalization / کیفیت خدمات Service Quality / تحویل کانال Handover / تحرک کاربر User Movement / انتخاب شبکه Network Selection

321

حذف متیلن بلو از آبهای آلوده با استفاده از جاذب گرافن Methylene Blue Removal from Contaminated Water by using Graphene Nano-Palte

عمارلو، احسان Amarloo, Ehsan

کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / جذب سطحی Adsorption / اکسید گرافن Graphene Oxide / رنگدانه ها Pigments / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / جاذب های گرافینی Graphene-based Absorbers

322

طراحی پیکربندی سازه کوپل شده با آلیاژ حافظه دار مغناطیسی در برداشت کننده های انرژی Configuration Design of Mechanical Structure Coupled with MSMA in Energy Harvesting

عفت پناه حصاری، مجتبی Effatpanah Hesari, Mojtaba

آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی Magnetic Shape Memory Alloys (MSMA) / بازیاب انرژی Energy Harvesting / پیکربندی Configuration / عدم قطعیت Uncertainty / سازه همبسته با آلیاژ Structure Coupled with Alloy / طراحی مبتنی بر قابلیت اطمینان Reliability Based Design

323

پایداری لوله ویسکوالاستیک حامل جریان در معرض جریان خارجی Stability of Fractional Viscoelastic Pipes Conveying Fluid in the External Cross Flow

شاه علی، پوریا Shahali, Pooriya

اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / جریان جانبی Cross Flow / روش مقیاس های چندگانه Multiple Scales Method (MMS) / قفل شدن Locking / جریان جانبی خارجی External Cross Flow / لوله ویسکوالاستیک کسری Fractional Viscoelastic Pipe

324

بررسی کاربرد جرم تعدادی از طبقات سازه های بلند بعنوان میراگر تنظیم شونده جرمی با نسبت جرمی زیاد در کاهش پاسخ لرزه ای آنها Investigating the Application of a Number of Floors of High-Rise Buildings as Tuned Mass Damper (TMD) with Large Mass Ratios to Reduce Their Seismic Response

وطن دوست، شهاب Vatandoust, Shahab

جرم میراگر متوازن Tuned Mass Damper (TMD) / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / پاسخ لرزه ای Seismic Response / جداساز لاستیکی با میرایی بالا High Damping Rubber Bearings (HDRB) / پاسخ لرزه ای Seismic Response / میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه فعال Semi-Active Tuned Mass Damper / جداسازهای لرزه ای Vibration Isolators / نسبت جرمی بزرگ Large Mass Ratio / نسبت جرمی بزرگ Large Mass Ratio

325

تأثیر محدودیت لینک‌های ارتباطی در شبکه دسترسی رادیویی ابری Effect of Finite Backhaul Capacity in Cloud Radio Access Network

عطایی، علی Ataie, Ali

کیفیت خدمات Service Quality / مرکز کنترل کننده پایه (مخابرات) BASE STATION CONTROLLER / تصمیم گیری مارکوف Markov Decision Making / شبکه دسترسی رادیویی ابری Cloud Radio Access Network / ظرفیت پشتیبان Fronthaul Capacity / بهره وری فرکانسی Frequency Efficiency

326

یک دوره ترکیبی بین فرهنگی برای ایرانیان زبان آموز انگلیسی: دیدار شرق با غرب An Integrated Intercultural Course for Iranian English Language Learners: When East Meets West

نقیبیان، مهرداد Naghibian, Mehrdad

فرهنگ Culture / توانش میان فرهنگی Intercultural Competence / ارتباط بین فرهنگی Interculture Communication / ادبیات Literature

327

بارگذاری داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین روی نانوحامل های پاسخگو به محرک و بررسی رهایش آن ها Loading of Doxorubicin on Stimuli-Responsive Nanocarriers and Investigation of its Release

یعقوبی، مهشید Yaghoubi, Mahshid

نانوحامل Nanocarrier / نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / دوکسوروبیسین Doxorubicin / دارو رسانی Drug Delivery / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / بنزایمیدازول Benzimidazol / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs / پاسخگو به محرک Stimuli-responsive

328

ساخت، مشخصه یابی و کاربرد فوتوکاتالیستی نانومیله های کامپوزیتی ZnO/g-C3N4 سنتز شده به روش ترکیبی سل ژل - هیدروترمال Synthesis, Characterization and Photocatalytic Application of ZnO/g- C3N4 Composite Nanorods Fabricated by Combined Sol Gel-Hydrothermal Methods

سلطانی، مجتبی Soltani, Mojtaba

متیلن آبی Methylene Blue / اکسید روی Zinc Oxide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / نانو میله Nanorod / کربن نیترید گرافیتی Graphitic Carbon Nitride

329

مدیریت مصرف انرژی در سامانه‌های نهفته‌ی بحرانی - ایمن با قابلیت اطمینان تضمین‌شده Reliability Guaranteed Energy Management in Safety-Critical Systems

طاهرین، امیر Taherin, Amir

مدیریت انرژی Energy Management / بحرانیت مختلط Mixed Criticality / سیستم بلادرنگ Realtime System / تحمل پذیری خطا Fault Tolerance / اعتماد پذیری Reliability

330

طراحی و ساخت داربست نانوفیبری زیست فعال به منظور بکارگیری در مهندسی بافت سیستم عصب مرکزی Design and Fabrication of Bioactive Nano Fibrous Scaffold for Central Nervous Tissue Engineering

راستی بروجنی، فاطمه Rasti Boroojeni, Fatemeh

آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / الکتروریسی Electrospinning / نانوالیاف Nanofiber / نانوذرات Nanoparticles / مهندسی بافت عصب Nerve Tissue Engineering / رهش کنترل شده Controlled Release / آسیب نخاع Spinal Cord Injury / دگزامتازون Dexamethasone

331

بهبود امنیت در شبکه های موردی بین خودرویی Improving Securiry in VANETs

رضایی، فاطمه Rezaei, Fatemeh

شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / مدیریت اعتماد Trust Management / شبکه خودجوش Ad Hoc Network / سیستم حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation System (ITS) / کانال دسترسی توزیع شده بهبود یافته Enhanced Distributed Channel Access / بهبود امنیت Improving Security

332

بررسی اثر اندرکنش سد - فونداسیون در رفتار لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از المان‌های نیمه‌ بینهایت The Effect of Dam-Foundation Interaction on The Seismic Behavior of Concrete Gravity Dams Using Semi-Infinite Elements

عباس‌نژاد، حامد Abbasnezhad, Hamed

سد بتنی وزنی Concrete Gravity Dam / اندرکنش سد - پی Dam-Fondation Interaction / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / اندرکنش سد - مخزن - پی Dam-Reservoir-Foundation Interaction / اجزای نیمه بینهایت Semi-infinite Elements / شرط مرزی جاذب Absorbent Boundary Condition

333

پوشش آنتی استاتیک رنگ پلی یورتان حاوی نانو‌ذرات زیرکونیا Antistatic Polyurethane Coating Containing Zirconia Nanoparticles

نجف خانی، حسین Najafkhani, Hossein

پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / پوشش پلی یورتان Polyurethane Coating / پوشش پلی یورتان پایه آبی Water Borne Polyurethane Coating / پیش پلیمر ایزوسیانات آبدوست Hydrophilic Isocyanate Prepolymer / نانوذرات زیرکونیا Zirconia Nanoparticles / ترکیب سیلانی آمینوپروپیل تری اتوکسی APTES Silane Group

334

بررسی استفاده از عدسی فرنل در چشم انسان Investigation on Using Fresnel Lens in Human Eye

اسکندری، محمد امین Eskandari, Mohammad Amin

عدسی ها Lenses / چشم ها Eyes / ایرادات چشم Eye Anomalies

335

طراحی کنترلر تطبیقی مقاوم برای کنترل وضعیت یک ماهواره بر انعطاف پذیر با درنظرگیری نامعینی های سیستم ناوبری Robust Adaptive Controller Design For Attitude of Flexible Launch Vehicle With Navigation System Uncertainty

خواجه محمدی، فاطمه Khajeh Mohammadi, Fatemeh

ماهواره بر انعطاف پذیر Flexible Launch Vehicle / کنترل کننده مقاوم تطبیقی Robust Adaptive Controller / کنترل وضعیت Attitude Control / کنترل مد لغزشی Sliding Mode Control / ناوبری NAVIGATION / نامعینی سیستم ناوبری Navigation System Uncertainty

336

سنتز، شناسایی و مطالعه خواص نشری کمپلکس‌های بیس سیکلومتال شده پلاتین(II) حاوی لیگاند 2-فنیل‌پیریدین و مشتقات آن Synthesis, Characterization and Emission Study of Bis-cyclometalated Platinum(II) Complexes Containing 2-Phenylpyridine Ligand and its Derivatives

رجبی، شیدا Rajabi, Sheida

انتشار Emission / زنجیره ی بسپاری Polymer Chain / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / پلاتین Platinum / کمپلکس بیس سیکلومتال شده Bis Cyclometalated Complex / 2 - فنیل پیریدین 2-Phenylpyridine

337

سنتز، شناسایی و مطالعه خواص فوتوفیزیکی کمپلکس‌های کاتیونی سیکلومتال شده پلاتین حاوی لیگاند 2-فنیل‌پیریدین و مشتقات آن Synthesis, Characterization and Photophysical Study of Cationic Cyclometalated Platinum Complexes Containing 2-Phenylpyridine Ligand and its Derivatives

شهریار کرمانشاهیان Kermanshahian, Shahriar

خواص نوری Optical Properties / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان Time Dependent Density Functional Theory / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / کمپلکس کاتیونی Cationic Complex / 2 - فنیل پیریدین 2-Phenylpyridine

338

کاهش سالمندی در حافظه‌های بر تراشه ی مبتنی بر سلولهای SRAM Offering Aging Mitigation Technique for SRAM based on Chip Memories

کریمی، مریم Karimi, Maryam

اعتماد پذیری Reliability / حس گرها Sensors / قابلیت اطمینان Reliability / سلول حافظه اسرم Static Random Access Memory (SRAM)Cell / حاشیه نویز ایستا Static Nois Margin (SNM) / ناپایداری حاصل از بایاس و دما Bias Temperature Instability (BTI)

339

بررسی و مدل سازی فاکتورهای اقلیمی و زمینی تاثیرگذار در پیدایش پدیده ریزگردها و تعیین منشا طوفانهای گرد و غبار در ایران (تهران) Studying and Modeling Climatic and Terrestrial Factors Effect the Occurrence of Dust Phenomena, and Determining the Origin of Dust Storms in IRAN

محمدیان بیشه، اسماعیل Mohammadian Bishe, Esmaeil

گرد و غبار Dust / نرم افزار HYSPLIT HYSPLIT Software / تهران Tehran / مدل سازی MODELING / ذرات معلق هوا Air Particulate Matter / تصویر ماهواره ای Satellite Imagery

340

طراحی و ساخت یک پمپ مینیاتوری فروفلوییدیک Design and Fabrication of a Ferrofluidic Miniature Pump

عشوری، مجید Ashouri, Majid

میکروپمپ ها MICROPUMPS / محلول مغناطیسی Ferrofluid / میکروکانال Microchannel / میکروشیر Microvalve / تحریک مغناطیسی Magnetic Actuation

341

بررسی سینتیک پیرسرمایشی در یک آلیاژ Mg-Zn An Investigation into the Kinetics of Quench Aging in an Mg-Zn Alloy

جان‌‌بزرگی، محمد Janbozorgi, Mohammad

رسوب سختی Precipitation Hardening / سینتیک پیرسرمایشی Quench Aging Kinetics / فرایند نورد Rolling Process / آلیاژ منیزیم Magnesium Alloy / آلیاژ منیزیم - آلومینیوم - روی Magnesium-Aluminum-Zinc Alloy / ریزساختار Microstructure

342

بررسی و آنالیز استرس و نیروی اصطکاکی گیر مغزه در سازند شکافدار سروک (گروه بنگستان) Stress and Frictional Force Analysis of Core Jamming in Sarvak Formation (Bangestan Group)

سلیمانی نسب، علیرضا Soleimaninasab, Alireza

مغزه گیری Coring / مغزه Plug / مته های حفاری Milling Tools / تحلیل تنش Stress Analysis / نیروی اصطکاک Friction Force / سازند سروک Sarvak Formation

343

انتقال کارای مشارکتی توان و داده در شبکه های مخابراتی بی سیم Efficient Cooperative Power and Data Transmission in Wireless Communication Networks

حق فام، مهدی Haghifam, Mahdi

شبکه مشارکتی Cooperative Network / سیاست بهینه Optimal Policy / شبکه های بی سیم Wireless Networks / انتقال همزمان داده و انرژی Simultaneous Power and Data Transfer

344

جایگذاری شتاب دهنده ها و انتساب وظایف در سرورها برای بهبود انرژی مصرفی مرکز داده با توجه به اثر گرمایی Thermal-aware Accelerator Placement and Task Assignment for Energy Improvement in Data Center

کاظمی ابهریان، ساناز Kazemi Abharian, Sanaz

شتاب دهنده ها Accelerators / مرکز داده Data Center / زمان بندی Scheduling / وظیفه TASKS / اثر گرما Thermal Effect / انرژی مصرفی Energy Consumption

345

استفاده از نانوذرات فلزی در تصفیه فاضلاب های حاوی مواد رنگی Application of Metallic Nanoparticles in Treatment of Wastewater Containing Dyestuffs

حسینی، رضا Hosseini, Reza

نانوذرات اکسید مس Cupper Oxide Nanoparticles / پلی آمیدوآمین Polyamidoamine / متیلن آبی Methylene Blue / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / پساب نساجی Textile Effluent / تخریب اکسایشی Oxidative Degradation

346

بررسی پدیده مخروطی شدن آب و پارامترهای موثر بر آن در یک مخزن کربناتهInvestigation of Water Coning Phenomenon and its Effective Parameters in a Fractured Reservoir

امامی راد، پدرام Emamirad, Pedram

مخازن کربناته Carbonate Resrevoirs / شبیه سازی Simulation / مخروطی شدن CONING / مخروطی شدن آب Water Coning

347

طراحی شبکه زنجیره‌تأمین چند سطحی با حلقه‌های مختلط تحت شرایط اختلال Multi-Echelon Mixed-loop Supply Chain Network Design under Disruption Conditions

بهشتی، سعید Beheshti, Saeed

سیستم حلقه بسته Closed Loop System / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / حوادث ناگوار Disruption / زنجیره عرضه Supply Chain / سیستم حلقه باز Open Loop System / حلقه های مختلط Mixed Loop / شرایط اختلال Possibilistic Programming

348

رویکرد احتمالاتی برای دسته بندی چندبرچسبی Probabilistic Approach for Multi-label Classification

حسینی اکبرنژاد، امیر حسین Hosseini Akbarnejad, Amir Hossein

روش احتمالاتی Probabilistic Method / دسته بندی چندبرچسبی Multi-Label Classification / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / فضای نهان برچسب ها Latent Label Space / برچسب مفقود Missing Label

349

الگوریتمی برای تجزیه توزیع شده همبندی و کاربرد های آن در انتشار اطلاعات An Algorithm for Distributed Connectivity Decomposition and its Applications in Information Dissemination

ابراهیمی، شهاب Ebrahimi, Shahab

سیستم توزیع شده Distributed System / انتشار اطلاعات Information Diffusion / تجزیه هم بندی Connectivity Decomposition / مجموعه های غالب متصل Connected Dominating Sets (CDS) / بسته بندی مجموعه های غالب متصل کسری Fractional Connected Dominating Sets (CDS)

350

بررسی کارایی راکتورهای متوالی بی هوازی - هوازی با بستر ثابت با هدف حذف فسفر از فاضلاب Study of Capability a Fixed-bed Anaerobic-aerobic System to Remove Phosphorus from Wastewater

برزین مهر، حسین Barzinmehr, Hossein

تصفیه خانه فاضلاب Wastewater Treatment Plant / فیلتر هوازی مستغرق Submerged Aerated Filter (SAF) / راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR) / حذف بیولوژیکی فسفر Biological Phosphorus Removal / فیلم های زیستی Biofilms / سنگ پامیس Pumice Stone / واکنشگاه بستر ثابت مستغرق Submersible Fixed Bed Reactor

351

پایش سلامت ورق های تقویت شده هوایی با استفاده از انتشار امواج لمب Structural Health Monitoring of Aerospace Stiffened Panels Using Lamb Wave Propagation

نصیری، مصطفی Nasiri, Mostafa

مبدل های پیزوالکتریک PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring / موج هدایت شده Lamb Wave / ورق های تقویت شده STIFFENED PLATES / توان موج هدایت شده Lamb Wave Power / انتشار موج Wave Propagation / ایجاد تصویر احتمالاتی Probabilistic Based Diagnosis Imaging (PDI)

352

سنتز، شناسایی، تعیین ساختار بلوری و مطالعات نظری تعدادی از کمپلکس‌های جدید رنیم (I) تری‌کربونیل با لیگاند‌های 2،'2- بی پیریدین و 9،2- دی متیل فنانترولینSynthesis, Characterization, Crystal Structure Determination and Theoretical Studies of Some new Rhenium(I)-tricarbonyl Complexes with 2,2'-bipyridine and 2,9-dimethylphenanthroline Ligands

صفری، فاطمه Safari, Fatemeh

پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / رنیوم Rhenium / رنیوم (I) تری کربونیل Rhenium (I) Tricarbonyl / کمپلکس نیتریتو Nitrito Complex

353

کاهش زمان اسکن در تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imaging Scan Time Reduction

الویری، محمد رضا Alviri, Mohammad Reza

حسگری فشرده Compressive Sensing / رزونانس مغناطیسی Magnetic Resonance / افزایش سرعت تصویربرداری Scanning Speed Improve / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / نمونه برداری با اهمیت Importance Sampling / فضای کا K Space

354

طراحی و ساخت منبع تغذیه ی فشار قوی کاتد لامپ میکروویو با ریپل بسیار کمDesign and Implement of an Ultra Low Ripple Power Supply for Cathode of Microwave Tube

جلالی، سعید Jalali, Saeed

سروصدا Noise / منبع تغذیه Power Supply / ریپل Ripple / حذف آفست Offset Concellation / لامپ های مایکروویو Microwave Tubes / ضدریپل Antiripple

355

طراحی مبدل های چگالشی بازیابنده آب و حرارت از گازهای داغ حاصل از احتراق بدون شعله Design of Condensing Heat Exchangers for Recovery of Heat and Water from Flameless Combustion Flue Gas

همایی، شبنم Homaei, Shabnam

ساختمان های مسکونی Residential Buildings / گاز احتراق Flue Gas / بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / بازیافت آب و حرارت Heat and Water Recovery / مبدل چگالشی Condensing Exchanger / موتورخانه Boiler Room

356

تشخیص حرکت انسان با استفاده از دنباله تصاویر عمق برای شناسایی رخدادهای غیرطبیعی Human Action Recognition Using Depthmap Image Sequences for Abnormal Event Detection

مکاری، مژگان Mokari, Mozhgan

تشخیص رفتار انسان Human Action Recognition / زمین خوردن Falling / مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / حسگر کینکت Kinect Sensor / تحلیل تفکیک کننده خطی Linear Discriminant Analysis / حرکات غیرطبیعی Abnormal Activity / موقعیت مفاصل سه بعدی Three Dimentional Joint Position

357

بررسی واکنش های هسته دوست هایی نظیر کوجیک اسید و تیواکسیندول با آریل گلی اکسال ها Studies on Reactions of Dinucleophiles such as( Kojic Acid and Thioxindole)with Aryl Glyoxals

ساروق فراهانی، الهه Sarough Farahani, Elahe

فورانوکومارین ها Furocoumarins / گلی اکسان Glyoxal / کوجیک اسید Kojic Acid / 4 - هیدروکسی کومارین 4-Hydroxy Cumarin / فوروکرومون Furochromen

358

مساله ی کارگاه باز بدون توقف با زمان های آماده سازی وابسته به توالی و محدودیت دسترسی به کارها No-wait Open-Shop Scheduling Problem with Sequence Dependent Setups and Release Dates

خرم فر، رحمان Khorramfar, Rahman

الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / کارگاه باز Open Shop / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / زمان دسترسی به کار Release Data / محدودیت عدم توقف No-wait / روش بهینه سازی Optimization Method

359

خوشه بندی نیمه نظارتی زیرنوع های مختلف سرطان سینه با استفاده از داده های میکروآرایه Semi-supervised Breast Cancer Subtype Clustering Using Microarray Datasets

واسعی، حامد Vasei, Hamed

سرطان سینه Breast Cancer / ریزآرایه Microarray / خوشه بندی Clustering / داده های بیان ژن Gene Experssion Data / زیرنوع های سرطان Cancer Subtypes / استنتاج آماری Statistical Inference / محاسبات ژنتیکی Computational Genomics

360

طراحی و ساخت لیزر Nd:YAG با کلید زنی Q با روش جاذب اشباع پذیر و تقویت آنDesighning and Construction of a Passive Q Switched Nd:YAG Laser and Amplifier with Electrical Power Supply

سلطانی، عادل Soltani, Adel

جذب کننده اشباع شونده Saturable Absorber / پیک توان Peak Power / لیزرهای یاگ Yag Lasers / تقویت کننده ها Amplifiers / لیزر نئودیمیم یاگ ND: Yag Laser / کلیدزنی کیو غیرفعال Passive Q Switch / اثرات دمایی میله Rot Tempreture

361

بازیابی خبره در جوامع پرسش و پاسخ Expert Finding In Question and Answering Communities

فلاح نژاد، زهره Fallahnej, Zohreh

شناسایی خبره Expert Finding / سایت های پرسش و پاسخ گروه محور Community Based Question and Answering (CQA) Sites / الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / بازیابی خبره Experd Retrieval / منابع اطلاعاتی Infomation Resources / پویایی خبره Expertise Dynamicity / وب سایت های استک اورفلو Stack Overflow Websites

362

بررسی سینتیک تخریب آلاینده های زیست محیطی با استفاده از فرآیندهای فنتون و الکتروفنتون در حضور نانو ذرات اکسیدهای آهن Kinetics Investigation of the Degradation of Environmental Pollutants by Fenton and Electro-Fenton Processes using Nanomagnetite and Nano Magnetite Supported by Activated Carbon

عسکری، ندا Askari, Neda

فرایند اکسایش پیشرفته Advanced Oxidation Process / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / زغال فعال Activated Carbon / روش فنتون Fenton Method / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / روش الکترو - فنتون Electro-Fenton Method

363

برنامه ریزی ریزشبکه با درنظرگرفتن منابع تجدیدپذیر و برنامه های پاسخگویی بار Smart Grid Planning Considering Renewables and Demand Response Programs

چگنی زاده، محسن Chegnizadeh, Mohsen

ریزشبکه Microgrid / برنامه ریزی Planning / پاسخگویی بار Demand Response / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / ماتریس تاب آوری Resiliency Matrix / عدم قطعیت Uncertainty

364

ارایه ی روشی برای کنترل بیماری مالاریا Proposing a Control Method for Malaria

رضانژاد درازکلا، هادی Rezanezhad Derazkola, Hadi

معیار عملکرد Performance Index / کنترل بهینه Optimal Control / کنترل مدل پیش بین Model Predictive Control / روش حداقل مربعات Least Squares Method / بیماری مالاریا Malaria Diease

365

جستجوی ویژگی بنیاد کلمات کلیدی در ابر Attribute Based Keyword Search in Cloud

یوسفی پور، وحید Yousefipoor, Vahid

رمزگذاری جستجوپذیر Searchable Encryption / انبارش ابری Cloud Storage / رمزنگاری مبتنی بر ویژگی Attribute Based Encryption / رایانش ابری Cloud Computing / جستجوی کلیدواژه مبتنی بر ویژگی Attribute Based Keyword Search / حمله حدس کلید واژه Keyword Guessing Attack / حمله کلیدواژه انتخابی Chosen Keyword Attack

366

بررسی اثر بایوسایدهای بیسموت، مولیبدن و قلع بر رنگ های آنتی فولینگ Evaluation Effects of Mo, Bi &Sn Biocides On the Anti-Fouling Paints

امین بیات Bayat, Amin

اکسید مولیبدن Molybdenum Oxide / اکسید قلع Tin Oxide / آب شویی Leaching / جلبک ها Algae / ضدفولینگ Antifouling / بایوساید Biocide / اکسید بیسموت Bismuth Oxide

367

روش های مناسب در افزایش کیفیت آب رودخانه Appropriate Methods of River Quality Restoration

ایکانی، نیما Ikani, Nima

مواد مغذی NUTRIENTS / رواناب Runoff / منبع غیرنقطه ای Nonpoint Source / پاشش از حاشیه رودخانه River BankInjection / ناحیه بافر ساحلی Riparian Buffer Strip

368

مدلی کارآمد جهت بررسی تاثیرات دارو بر روی سلول‌های سرطانی An Efficient Model For Considering the Effects Of Drug On Cancer Cells

نیک‌عهد، مجتبی Nikahd, Mojtaba

بیوانفورماتیک Bioinformatics / سلول های سرطانی Cancer Cells / حساسیت دارویی Drug Sensitivity / مدل های پیش بینی محاسباتی Computational Prediction Models / پزشکی دقیق Precision Medicine

369

بررسی تجربی و تئوری فرایند تبدیل زیست توده به سوخت سبز با استفاده از سیال فوق بحرانی Experimental and Theoretical Study of Biomass Conversion to Green Fuel by Using Supercritical Fluid

محمدزاده شیرازی، حامد Mohamadzadeh Shirazi, Hamed

زیست دیزل Biodiesel / ریزجلبک Microalgae / واکنش ترانس استری شدن Transesterification Reaction / زیست توده Biomass / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / استخراج چربی Lipid Extraction / متانول فوق بحرانی Supercritical Methanol

370

ساخت کانال هدایتی به‌منظور استفاده در ترمیم ضایعات عصب های محیطی با استفاده از نانوکامپوزیت‌ پایه ژلاتین/گرافن Design and Fabrication of Nerve Guidance Conduit for Perioheral Nerve Regeneration based on Gelatin/Graphene

محمدی، محمد Mohammadi, Mohammad

مهندسی بافت Tissue Engineering / الکتروریسی Electrospinning / مهندسی بافت عصب Nerve Tissue Engineering / ترمیم Retrofiting / آسیب های عصب محیطی Peripheral Nerve Injury / کانال هدایت عصب Nerve Guidance Conduit

371

کاربرد روش روانکاری کمینه در فرزکاری سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 738 و یافتن شرایط بهینه‌ی ماشین‌کاری Application of MQL Method in Milling of Inconel 738 Alloy and Finding Optimum Machining Conditions

نصیرشیرازی، علی Nasirshirazi, Ali

فرزکاری Milling / نیروهای ماشینکاری MACHINING FORCES / زبری سطح Surface Roughness / روش روان کاری کمینه Minimum Quantity Lubrication / سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 738 Base Nickel Superalloy Inconel 738

372

طراحی و ساخت تغییر دهنده‌ی فاز باند Ku نوع غیرفعال در تکنولوژی CMOS 0.18µmDesign and Implementation of a Passive Ku band phase Shifter in 0.18µm CMOS Process

بشارتی راد، امیر Besharati Rad, Amir

مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / تراشه فرستنده- گیرنده Analog Front End (AFE)Cheap / خطاهای فاز Phase Errors / باند کا. یو Ku Band

373

ارزیابی خطر لرزه ای دوره بهره برداری قاب های خمشی فولادی با درنظرگرفتن پس لرزه ها Seismic Hazard Assessment in the Lifetime Duration of Steel MRF Structures Considering Aftershocks

فریورراد، امیر هوشنگ Farivarrad, Amir Hooshang

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / سطح های عملکردی Performance levels / مهندسی زلزله بر اساس عملکرد Performance-Based Earthquake Engineering / استحکام باقیمانده Residual Strength / فرو ریختگی Collapse / قاب های خمشی فولادی Moment Steel Frames / تحلیل خطر لرزه ای Seismic Hazard Analysis / دنباله لرزه ای Seismic Sequences / پس لرزه ها Aftershocks

374

تهیه سیالات حفاری با مقاومت حرارتی بالا و کنترل کننده هرزروی سیال با بکارگیری پوست پسته و نانو گرافن بعنوان افزودنی در آن Preparation of Heat Resistance Fluid Loss Controlling Drilling Fluids Using Pistachios Shell and Nano Graphene Oxide as Additives

داودی، شادفر Davoodi, Shadfar

ویسکوپلاستیک VISCOPLASTICITY / لزجی Viscosity / سیال حفاری Drilling Fluid / هرزروی Filtration Loss / پوست سبز پسته Pzstachiohusk / اکسید نانوگرافن Nanographene Oxide / ضخامت کیک گل Mud Cake Thickness / کنترل پالیدن Filtration Control / نقطه تسلیم Yield Point

375

تثبیت قندها برروی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید ( Fe3O4) و استفاده از آن به عنوان یک لیگاند مناسب برای کاتیون های فلزی به منظور تبدیلات آلی از جمله سنتز تری آزول ها و سنتز بنزوکسازول ها The Immobilization of Saccharides onto the Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and its Application as an Efficient Ligand for Support and Stabilization of Metallic Cations in Organic Reactions such as Synthesis of 1, 2, 3-Triazoles & 2-Substituted Benzoxazoles

کلهر، سپیده Kalhor, Sepideh

شیمی سبز Green Chemistry / گلوکز GLUCOSE / بنزوکسازول Benzoxsazole / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / تری آزول Triazole

376

روشی کارا برای تشخیص گره های مرکزی در شبکه های اجتماعی An Efficient Method for Identifying Central Nodes in Social Networks

جز ناظمیان، علی Joz Nazemian, Ali

شبکه های اجتماعی Social Networks / معیار های مرکزیت Centrality Metrics / تشخیص گره های مرکزی Identifying Central Nodes / نمونه برداری از شبکه Network Sampling

377

استحصال لیتیم از شورابه‌های دریاچه‌ی ارومیه Lithium Extraction from Urmia Lake Brines

سلیمانی خلجی، میلاد Soleimani Khalaji, Milad

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / لیتیم LITHIUM / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / دریاچه ارومیه Urumieh Lake / نانوغربال یونی Ion Sieve

378

مدل‌سازی چندمقیاسی سلسله مراتبی در تغییرشکل‌های بزرگ و پلاستیکHierarchical Multiscale Modeling in Large and Plastic Deformations

سرکاری خرمی، محمد Sarkari Khorrami, Mohammad

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / مدل سازی چندمقیاس Multiscale Modeling / نابجایی Dislocation / اجزای نماینده حجمی Representative Volume Element / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / تغییرشکل پلاستیک Plastic Deformation

379

دینامیک نانوذره مغناطیسی در سیال زیستی تحت اثر میدان مغناطیسی جهت کاربرد بیماری صرع Dynamics of Magnetic Nanoparticles in Biologically Inspired Flows under Effect of Electric and Magnetic Fields with Application in Epilepsy Detection

زمانی پدرام، میثم Zamani Pedram, Maysam

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / تشخیص تشنج صرعی Epileptic Seizure Detection / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / نانوحسگر Nanosensor / صرع Epilepsy / نانوحسگر زیستی Nano-biosensor / سیستم میکروالکترومکانیکی زیست پزشکی Biomedical Microelectromechanical System (Bio-MEMS) / سد خونی مغزی Blood Brain Barrier

380

بهینه سازی عملیات ماشینکاری تلفیقی کنترلگرهای عددی یکپارچه بر پایه استاندارد ایزو 10303:238 (STEP-NC) Optimizing Merged Machining Operations of Integrated Numerical Controllers based on ISO 10303:238 (STEP-NC)

بهشتی، مینا Beheshti, Mina

تولید یکپارچه کامپیوتری Computer Integrated Manufacturing / ماشین کاری MACHINING / استاندارد استپ Standard for Exchange of Product Data (STEP) / توالی عملیات Sequencing / کنترل عددی کامپیوتری Computer Numerical Control (CNC) / اقتصاد ماشین کاری Machining Economics

381

بررسی ساختار و صورت بندی‌های مولکول فنتانیل با استفاده از روش‌های محاسباتی کوانتومی Study of Conformational of Fentanyl by Quantum Mechanic Methods

ملک جلالی، مهشید Malekjalali, Mahshid

فنتانیل Fentanyl / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / ثابت تزویج Coupling Constant / معادله کارپلاوس Karplus Equation / محاسبات کوانتومی Quantum Computation

382

اثر همزمان نانوفریک اکسید ویک افزایه مایع بر روی ویسکوزیته و قدرت انتقال خرده های حفاری به سطح در گل حفاری پایه ابی جهت بهینه سازی این خصوصیات The Simultaneous Effect of Nano Ferric Oxide and a Liquid Additive on Viscosity and Power Transmission of Drilling Cuttings to the Surface on the Water Base Mud Drilling to Optimization of These Properties

محمد قیماسی، مصطفی Mohammad Gheimasi, Mostafa

چرخش لوله حفاری Drill Pipe Rotation / خواص سیال شناختی - عملکردی Rheological-Performance properties / انتقال کنده ها Cutting Transport / جریان چندفازی Multiphase Flow / خرده های حفاری Drilling Cutting / رژیم جریان سیال Fluid Flow Regime / نرخ نفوذ Penetration Rate

383

طراحی و توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز برای صنایع با کالاهای تند مصرف با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره Design and Development of Green Supply Chain Management for Industries with Fast Moving Consumer Goods Using Multi-Standard Decision Making Methods

راه شبدیز، مریم Rahshabdiz, Maryam

تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / زنجیره تامین سبز Green Supply Chain / مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / کالاهای تند مصرف Fast Moving Consumer Goods / روش تاپسیس Technique for Order-Perference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)Method / توسعه مدیریتی Management Development

384

بررسی چند پدیده‌ی آشوب کوانتومی بر مبنای مکانیک کوانتومی و نظریه آشوبStudying of Chaotic Behavior in Some Classical and Quantum Systems

کوره‌پز محمودآبادی سیرجان، مهدی Koorepaz Mahmoudabadi Sirjan, Mahdi

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / نظریه آشوب Chaos Theory / نظریه کوانتومی Quantum Theory / دینامیک ناموجبیتی Stochastic Dynamics

385

طراحی یک تغییردهنده فاز بر اساس ساختار جمع برداری Design of a Phase Shifter Based on Vector Summing

وصفی بوراچالو، سعید Vasfi Burachaloo, Saeed

آرایه آنتن Antenna Array / مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / آنتن آرایه فازی Phased Array Antenna / ترانزیستورهای اثر میدان Field Effect Transistors / مدار تولیدکننده سیگنال های متعامد Quadrature Signal Generator Circuit / جمع برداری Vector Sum

386

گرانش دور موازی و پدیده شناسی ماده تاریک Teleparallel Gravity and Phenomenology of Dark Matter

خالویی، الهه Khaloei, Elahe

نظریه نسبیت عام General Relativity Theory / ماده تاریک Dark Matter / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / ناموضعیت NONLOCALITY / گرانش دور موازی Teleparallel Gravity / دوقطبی های گرانشی Gravitational Dipole Moment

387

شبیه سازی سامانه تولید توان تجدیدپذیر مورد کاربرد در کشتی های هواییSimulation of Solar Regenerative Fuel Cell (SRFC) for Use in Air Ships

معینی، حامد Moeini, Hamed

پیل سوختی Fuel Cell / شبیه سازی Simulation / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / الکترولیز Electrolysis / کشتی هوایی ارتفاع بالا High Altitude Airship / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources

388

رهیافتی بر نظریه محاسبه بر اساس سیستم های دینامیکی گسسته An Approach to Computation based on Discrete Dynamical Systems

دستغیب، درة السادات Dastgheib, Doratossadat

سیستم دینامیکی گسسته Discrete Dynamical System / ماشین های محاسبه Computing Machines / نظریه محاسبه Computation Theory

389

قیمت‌گذاری و کنترل موجودی توأم کالاهای فسادپذیر غیرآنی Joint Pricing and Inventory Control for Non-instantaneous Deteriorating Items

لیاقت، پرستو Liaghat, Parastoo

قیمت گذاری Pricing / کنترل موجودی Inventory Control / قطعات فاسدشدنی Deteriorating Items / کالای فسادپذیر غیرآنی Non-instantaneous Deteriorating / انبار اجاره ای Rented Warehouse

390

شبیه سازی عددی و بررسی خصوصیات میکرو میکسرها با دیواره های متحرکNumerical Simulation and Characterization of a Micro-mixer with Moving Walls

امیدوار، احمد رضا Omidvar, Ahmad Reza

ریزمخلوط کننده ی فعال Active Micromixer / کد رایان Rayan Code / سیستم ریزسیال Microfluidic System / ریزمخلوط کن Micromixer / روش اویلر - لاگرانژ دلخواه Arbitrary Lagrangian-Eulerian Method / دیواره تغییر شکل یافته Deforming Bounding / تحریک مغناطیسی Magnetic Actuation

391

مکان‌یابی هاب رقابتی برای حمل و نقل با زمان محدود Competitive Hub Location for Time Definite Transportation

فرهانی، مهسا Farhani, Mahsa

برنامه ریزی دوسطحی Bilevel Programming / مساله مکان یابی هاب Hub Location Problem / بازی استکلبرگ Stackelberg Game / مکان یابی رقابتی Competitive Location / حمل و نقل با زمان محدود Time Difinite Transportation

392

الگوریتمی برای حل گونه خاصی از مساله مسیر‌یابی با پوشش حداکثری An Algorithm for a Special Type of Maximal Covering Tour Problem

بیگدلو، سعیده Bigdellou, Saeedeh

مسیریابی ROUTING / بیشینه پوشش Maximal Covering / مسأله فروشنده دوره گرد TAVELLING SALESMAN PROBLEM / پنجره زمانی چندگانه Multiple Time Windows / محدودیت زمانی Time Constraint

393

رنگبری فوتوکاتالیستی پساب با استفاده از نانوفوتوکاتالیست کامپوزیتی مس با فرآیند اکسیداسیون پیشرفته Photocatalytic Dye Degradation of Wastewater Using Copper Composite Nanophotocatalyst by Advanced Oxidation Process

رضایی، پردیس Rezaei, Pardis

تخریب فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Degradation / اکسایش Oxidation / رنگ های آزو Azo Dyes / پساب نساجی Textile Effluent / حذف رنگزا از پساب Colored Textile Wastewater / نانوکامپوزیت اکسید مس/نانولوله کربنی Copper Oxide/Carbon Nanotube Nanocomposite / رنگبری فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Dye Degradation / سینتیک رنگبری فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Dye Degradation Kinetics

394

تهیه نانوساختارهای کوپلیمری اصلاح شده با گروه های آبگریز به عنوان عامل افزایش دهنده ویسکوزیته برای ازدیاد برداشت نفت Preparation of Hydrophobically Modified Copolymer Nanostructures as Viscosity Increasing Agents for Enhanced Oil Recovery

شعبان، معصوم Shaban, Masoom

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / سیلاب زنی پلیمر Polymer Flooding / پلیمرهای اصلاح شده با گروه های آبگریز Hydrophobically Modified Polymers (HMPs) / روش سنتز مینی امولسیون Miniemulsion Synthesis Method / پلیمری شدن نوری Photopolymerization / فرایند آیروسل Aerosol Processing

395

مدل سازی و کنترل هایبرید مبدل های رزنانسی سری DC-DC برای کاربردهای دارای محدوده گسترده توان Hybrid Modeling and Control of DC-DC Series Resonant Converters for Applications of Wide Range Power

افشنگ، حمید Afshang, Hamid

نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / مبدل تشدیدی سری دوطرفه Dual Bridge Series Resonant Converter / سیستم تکه ای خطی Piecewise Affine System / کنترل هیبرید Hybrid Control / مبدل های دی.سی/دی.سی DC/DC Converters / هدایت ناپیوسته Discontinuous Conduction

396

بررسی تأثیر اندازه ذرات، دبی و ترکیب گاز ورودی بر تشویه ناقص کنسانتره ی مس در راکتور بستر سیال The Effect of Particle Size, Air Flow Rate and Oxygen Excess on Partial Roasting of Copper Concentrate

خسروکیانی، الهه khosrokiani, Elahe

اندازه ذرات Particle Size / نرخ جریان FLOW RATE / بستر سیال Fluidized Bed / تشویه Roasting / مس COPPER / واکنشگاه بستر سیال Fluidized Bed Reactor

397

طراحی و ساخت سیستم شارژ بی سیم خودروی برقی با مبدل های چندسطحی و با قابلیت جبران ناهمراستایی Design and lmplementation of Wireless Electric Vehicle Charger using Multilevel Converters with Misalignment Compensation

پورفخرایی، امیر رضا Poorfakhraei, Amir Reza

بازده Efficiency / انتقال پذیری Transferability / انتقال توان Electrical Transmission / مبدل چندسطحی Cascaded Converter / انتقال بی سیم انرژی Wireless Energy Transmission / خودروی برقی Electrical Vehicle / عدم هم محوری Misalignment

398

درک تکامل واسط برنامه نویسی کاربرد با استفاده از سایت پرسش و پاسخStack Overflow APIS’ Evolution Comprehension Via Analyzing the Q&As in the Stack Overflow Website

تقوی، سمیرا Taghavi, Samira

یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / سایت های پرسش و پاسخ گروه محور Community Based Question and Answering (CQA) Sites / چارچوب های نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Application Frameworks / تکامل چارچوب نرم افزاری Software Frameworks Evolution / موجودیت های منسوخ Deprecated APIs / وب سایت های استک اورفلو Stack Overflow Websites

399

تحلیل امنیت و حفظ محرمانگی در اینترنت اشیا Security analysis and confidentiality in the Internet of Things

زارع جوشقانی، زهرا Zare Jousheghani, Zahra

کنترل دسترسی Access Control / احراز هویت Authentication / محرمانگی Confidentiality / تحلیل امنیتی Cryptanalysis / اینترنت اشیا Things Internet / رمزنگاری Cryptography

400

بررسی فرم پذیری ورق‌های دو یا چندلایه از مس و فولاد زنگ نزن با رسم نمودار FLDInvestigation on Formability of Two-layered Stainless Steel-copper Sheets with FLDs

طاوسی مسرور، سینا Tavousi Masrour, Sina

منحنی حد شکل دهی Forming Limit Diagram (FLD) / اتصال غلتکی Roll Bonding / شکل پذیری Ductility / فولاد زنگ نزن آستینتی 316 316 Austenitic Stainless Steel / ورق دولایه مس و فولاد زنگ نزن Two-layered Copper and Stainless Steel

 

عنوان

ناشر

سال انتشار

موضوع ها

شماره راهنما

 

401

مطالبات مشروط آمریکایی و بازی با اطلاعات نامتقارن و معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو بازتاب شده American and Game Contingent Claims with Asymmetric Information and Reflected BSDE

اسماعیلی، ندا Esmaeeli, Neda

صنعتی شریف

1395

اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / هزینه اطلاعات Information Cost / مطالبات مشروط آمریکایی American Contingent Claims / مطالبات مشروط بازی Game Contingent Claims / بازی دینکن Dynkin Game / معادله های دیفرانسیل تصادفی پسرو بازتاب شده Reflected Backward Stochastic Differential Equations (RBSDE)

402

تشخیص نویسنده متون با کمک روش های آماری Author Identification Using Statistical Methods

عامری، ریحانه Ameri, Reyhaneh

صنعتی شریف

1395

گزینش ویژگی Feature Selection / شناسایی نویسنده Author Identification / رتبه بندی Ranking / رتبه بندی نویسندگان Ranking Author / سبک نگارشی Style Writing

403

تولید پالس های آتوثانیه در ناحیه اشعه ایکس نرم با استفاده از لیزرهای پالس کوتاهGeneration of Attosecond pulses in Soft x-Ray Region with Short Laser pulses

هاشمی ابرندآبادی، سعید Hashemi Abrandabadi, Saeed

صنعتی شریف

1395

پلاسمای فوق چگال Overdense Plasma / روش ذره در جعبه Partical-in-Cell Method / شبیه سازی Simulation / لیزر پرتوان High Power Laser / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / هارمونیک های بالا High Harmonics / پالس آتوثانیه Attosecond Pulse

404

بهبود روش های مدیریت دما در سطح سیستم برای پردازنده های نهفته چندهسته ای Improving System-Level Thermal Management for Multi-Core Embedded Processors

ولی خانی، هادی Valikhani, Hadi

صنعتی شریف

1395

پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / سیستم بلادرنگ Realtime System / مدیریت دما Thermal Management / بهینه سازی Optimization / کنترل پیش بین مبتنی بر مدل Model Predictive Control / فیلترهای تطبیقی Adaptive Filters / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING

405

طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش پل‌های پایه بتنی شهری با استفاده از روش زمان دوامValue Based Seismic Design of Urban Concrete Pier Bridges by Endurance Time Method

فیلی زاده، رضا Filizadeh, Reza

صنعتی شریف

1395

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / روش زمان دوام Endurance Time Method / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) / طراحی لرزه ای Seismic Design / طراحی لرزه ای بر اساس ارزش Value Based Seismic Design / پل بتنی Concrete Bridge / پل های پایه بتنی شهری Urban Concrete Pier Bridges

406

کاهش سطح تلفات هارمونیکی و اصلاح پروفیل ولتاژ شبکه قدرت بوسیله یHarmonic Power Flow Controller (HPFC) Developing a Control Algorithm for the new Power Quality Device (HPFC)

رضایی زاویه، علی Rezaei Zavieh, Ali

صنعتی شریف

1395

اعوجاج ولتاژ Voltage Distortion / فیلترهای هارمونیکی Harmonic Filters / شبکه های توزیع شده Distributed Networks / تلفات هارمونیکی Harmonic Losses / اعوجاج هارمونیکی کل Total Harmonic Distortion / الگوریتم کنترل Control Algorithm / کیفیت توان Power Quality / شبکه قدرت Power Network

407

بهبود کارایی پردازنده‌های گرافیکی از طریق به کارگیری مناسب کنترل‌کننده‌های حافظه Improving GPGPU Performance Through Efficient use of Memory Controllers

باخویشی، محمد هژیر Bakhishi, Mohammad Hazhir

صنعتی شریف

1395

پهنای باند Bandwidth / بهبود عملکرد Performance Improvement / انرژی Energy / واحد پردازنده گرافیکی Graphics Procssing Unit (GPU) / کنترل کننده حافظه Memory Controller / توانمندی فرایند Process Capability / قابلیت بهره برداری Utilizability

408

بهبود رفتار پیچشی سازه های فولادی قاب خمشی تحت اثر تحریک زلزله با کاربرد اتصالات SMA Investigating the Seismic Behavior of Steel Moment Resisting Structures using SMA Equipped Connections

عطرچین، نادر Atrchin, Nader

صنعتی شریف

1395

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / سازه های فولادی Steel Structures / رفتار پیچشی Torsional Behavior / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / جابجایی پسماند Permanent Displacement / قاب های خمشی فولادی Moment Steel Frames

409

بررسی عملکرد دال های مسلح مقاوم شده با ورقه های FRP تحت بارهای ضربه ایBehavior Evaluation of Reinforced Concrete Slabs Strengthened by FRP laminates under Impact Loads

جراح باشی، علیرضا Jarrahbashi, Alireza

صنعتی شریف

1395

بار ضربه ای Impact Load / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal) / رفتار بتن Concrete Behavior / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / دال های بتن آرمه Concrete Reinforced Slabs

410

توسعه منحنی‌های شکنندگی پل‌های با عرشه دال مجوف واقع در ایران Development of Fragility Curves for Tehran Multi-Cell Box Girder Bridges

سلیلی، سهند Salili, Sahand

صنعتی شریف

1395

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / اعتماد پذیری Reliability / پل ها Bridges / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / تیرهای اصلی Girders

411

بهسازی لرزه‌ای قاب‌های فولادی با استفاده از میراگر DPD بر پایه هزینه دوره‌ عمر Life-Cycle Cost-Based Seismic Retrofit of Steel Frame with Dual Pipe Damper

قادری گرکانی، مجید Ghaderi Garakani, Majid

صنعتی شریف

1395

طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی Optimization / هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC) / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / میراگر فلزی تسلیمی Metallic Yield Damper / دستاوردهای تحصیلی Educational Attainment / اندازه خانواده Family Size / ترتیب تولد Birth Order

412

بهبود مکانیکی تستر هلیکوپتر RC و طراحی و نصب تجهیزات داده برداری Enhancement and Data Acquisition Design and Install for a RC Helicopter Tester

دربندی، عادل Darbandi, Adel

صنعتی شریف

1395

کنترل Control / داده برداری Data Acquisition / دستگاه اندازه گیری Measuring Instruments / الگوریتم کنترل Control Algorithm / طراحی مفهومی Conceptual Design / بالگرد رادیو کنترل Radio Control Helicopter / تستر Tester

413

شبیه‌سازی و کنترل بهینه کوره قوس الکتریکی Simulation and Optimal Control of Electric Arc Furnace

فتحی، امیرحسین Fathi, Amir Hossein

صنعتی شریف

1395

کوره قوس الکتریکی Electric Arc Furnaces / مدل سازی MODELING / نمودار مرجع انرژی Reference Energy System / کنترل بهینه Optimal Control / ماده - انرژی Matter-Energy / بهینه سازی جریان Flow Optimization

414

توسعه مدل ارزیابی زنجیره تامین سوخت‌های فسیلی و زیستی در ایران A Supply Chain Model for the Evaluation of Fossil and Bio Fuels in Iran

حاج حسن، عطیه Haj Hassan, Atiye

صنعتی شریف

1395

زنجیره عرضه Supply Chain / زیست اتانول Bioethanol / زیست دیزل Biodiesel / ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment / سوخت های فسیلی Fossil Fuels / سوخت زیستی Biofuel

415

ارائه یک مدل نوین ترکیب سرویس های خدمات حوزه بازاریابی با هدف بهینه سازی کاهش زمان ارائه خدمات با استفاده از یک رویکرد پودمانی A New Model for Marketing Service Composition Considering Time to Market Objective Function Based on a Modular Approach

محمدی، امیر Mohammadi, Amir

صنعتی شریف

1395

مدیریت بازاریابی Marketing Management / ترکیب خدمات Service Composition / کاهش زمان Time Reduction / توسعه خدمت جدید New Service Development / نوآوری در خدمات Service Innovation

416

طراحی شبکه لجستیک معکوس پایدار برای جمع آوری پسماندهای تفکیک شده قابل بازیافت خانگی Sustainable Reverse Logistics Network for Separated Recyclable Household Waste

امینی، ساسان Amini, Sasan

صنعتی شریف

1395

برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / مدیریت پسماند Waste Management / بازیافت Recycling / روش فراابتکاری ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب Non-Dominate Sorting Genetic Algorithm (NSGAII) Method / تحلیل چشم انداز Landscape Analysis / انبار متقاطع معکوس Reverse Cross Dock

417

تعیین استراتژی کوتاه مدت شرکت های ترکیبی برق برای مشارکت در بازار اشتراکیBidding and Offering Strategy of Hybrid Electric Companies in Day-ahead Energy Market

کاظمی، مصطفی Kazemi, Mostafa

صنعتی شریف

1395

استراتژی پیشنهاد Bidding Strategy / نظریه دوگانگی Duality Theory / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / بازار روز بعد انرژی Day-Ahead Energy Market / شرکت ترکیبی برق Hybrid Electric Company

418

ارایه یک روش جامع برای برنامه ریزی و انتخاب بهینه و اقتصادی مشخصات ترانسفورمر توزیع و مدیریت سرمایه آن ها در شبکه توزیع A Comprehensive Method for Planning and Selection of Distribution Transformers Ratings and Their Asset Management

حاجی آقاپور مقیمی، مهران Hajiaghapour Moghimi, Mehran

صنعتی شریف

1395

ترانسفورمر توزیع Distribution Transformer / پاسخگویی بار Demand Response / شبکه توزیع برق Electricity Distribution Network / انتخاب صحیح Optimum Selection / رشد بار اس شکل S Shape Load Growth

419

تحلیل و ارتقای روش های تشخیص نفوذ در شبکه های داده Analysis and Improvement of Intrusion Detection Methods in Data Network Routers

جمشیدی، محمد علی Jamshidi, Mohammad Ali

صنعتی شریف

1395

تشخیص تهاجم Intrusion Detection / مکان یابی خطا Fault Location / شبکه اطلاعات Data Network / روش های مبتنی بر همسایگی Neighborhood-based Methods / لایه داده Data Plane / حمله متوالی موثر Effective Consecutive Attack

420

شبیه سازی تشکیل سریع کره های چندسلولی در قطره های دوامولسیونی با میکرومحیط قابل کنترل Simulation of Rapid Formation of Multicellular Spheroids in Double-emulsion Droplets with Controllable Microenvironment

طلاکوب شیرازی، شهریار Talakoob Shirazi, Shahriar

صنعتی شریف

1395

جریان چندفازی Multiphase Flow / حجم سیال تصحیح یافته Modified Volume of Fluid (VOF) / ترکیب حجم سیال با چیدمان سطح Coupled Level Set Volume of Fluid (CLSVOF) / قطره دو امولسیونی Double Emulsion Droplet / دستگاه تمرکز جریانی Flow Focusing Device

421

ساخت و بررسی تجربی آب شیرین کن و دستگاه تولیدکننده ی آب آشامیدنی با استفاده از بخار آب موجود در هوای اتمسفر با استفاده از کلکتور لوله‌ی خلأManufacture and Experimental Study of the Desalination System and Atmospheric Water Generator with Evacuated Tube Collector

اکبرپور، غلامحسین Akbarpour, Gholamhossein

صنعتی شریف

1395

نمک زدایی Desalination / صفحه جذب کننده لوله خلا Evacuated Tube Collector / متمرکزکننده سهموی خطی Parabolic Through Collector / کلرید کلسیم Calcium Chloride / آبگرمکن خورشیدی Solar Water Heater / دستگاه آب شیرین کن Desalination Plant / سیستم دنبال کننده ی خورشیدی Sun Tracking System / جاذب رطوبت Moisture Absorber

422

یادگیری بدون نمود نمونه ای با شبکه های ژرف Deep Zero-shot Learning

شجاعی، محسن Shojaee, Mohsen

صنعتی شریف

1395

یادگیری بازنمایی Representation Learning / یادگیری ژرف Deep Learning / انتقال یادگیری Transfer Learning / یادگیری نیمه نظارتی Semi-Supervised Learning / شبکه های عمیق Deep Networks / یادگیری بدون نمود نمونه ای Zero-Shot Learning

423

بهبود پاسخ های موجود در سایت پرسش و پاسخ Improving Answers in the Stack Overflow Q & A Website

توکلی، محمد رضا Tavakkoli, Mohammad Reza

صنعتی شریف

1395

سیستم توصیه گر Recommender System / بهبود پرس و جو Query Refinement / درک برنامه ها Programs Comprehension / بهبود پاسخ ها در Stack Overflow Improving Answer in Stack Overflow

424

رویکرد مبتنی بر نظریه بازی به تخصیص منابع در محیط های توزیع شده ابری Game Theoretic Approach to Resource Allocation in Distributed Cloud Environment

مهاجری پاریزی، مصطفی Mohajeri Parizi, Mostafa

صنعتی شریف

1395

نظریه بازی GAME THEORY / طراحی مکانیزم Mechanism Design / تخصیص منابع Resources Allocation / محیط توزیع شده ابری Distributed Cloud Environment

425

طراحی و تحلیل طرح های احراز اصالت پخشی Design and Security Analysis of Broadcast Authentication Schemes

آقاپور، سعید Aghapour, Saeed

صنعتی شریف

1395

امضای دیجیتالی Digital Signature / خدمات همه پخشی Broadcost Services / احراز هویت Authentication / کد احراز اصالت پیام Message Authentication Code / امضا رمز Signcryption / امضای یکبار مصرف One Time Signature / حمله ی منع خدمت Service Attack Denial

426

ارزیابی مدل های توابع انتقال رویکرد تخلخل دوگانه - نفوذپذیری دوگانه با استفاده از مدل ترک مجزا Evaluation of Transfer Functions of Dual Porosity-dual Permeability Model Using Discrete Fracture Model

باج، آرش Baj, Arash

صنعتی شریف

1395

محیط متخلخل POROUS MEDIA / جریان دوفازی Two Phase Flow / تابع انتقال Transfer Function / نفوذپذیری دوگانه Dual Permeability / تخلخل دوگانه Dual Porosity / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir / ترک مجزا Discrete Fracture

427

تخمین کارایی گره های پردازشی در پردازش داده های عظیم Performance Estimation of Processing Nodes in Big Data Computation

آزادجو، فرهاد Azadjoo, Farhad

صنعتی شریف

1395

عملکرد Performance / کلان داده Big Data / آپاچی اسیارک Apache Spark / تخمین کارایی Performance Estimation / تنگناهای کارایی Performance Bottlenecks

428

کنترل تطبیقی تاثیر دارو برای درمان بیماری هپاتیت بی با درنظرگرفتن عدم قطعیت‌هاNonlinear Adaptive Control of Treatment in a Basic Hepatitis B Virus Infection Model in the Presence of Uncertainties

آقاجان زاده، امید Aghajanzadeh, Omid

صنعتی شریف

1395

کنترل تطبیقی Adaptive Control / ویروس هپاتیت بی Hepatitis Beta Virus / دارو رسانی Drug Delivery / کنترل غیرخطی تطبیقی Adaptive Nonlinear Control / درمان Treatment / روش پایداری لیاپانوف Lyapunov Stability Method / بیماری های عفونی Infectious Diseases / داروی درمان Treatment Cure

429

مکان یابی و مسیریابی چندسطحی، چندمحصولی برای کالاهای فاسد شدنی درحالت غیرقطعی Multi Level and Multi Products Location-routing Problem for Perishable Foods under Uncertainties

آقا محمد قاسم، مریم Agha Mohammad Ghasem, Maryam

صنعتی شریف

1395

مکان یابی LOCATION / مسیریابی ROUTING / مسأله مکان یابی مسیریابی Location-Routing Problem (LRP) / محصولات فصلی Perishable Products / فسادپذیری محصول Deterioration / روش رباست Robust Method / زنجیره عرضه چندسطحی Multi-level Supply Chain

430

تحلیل ابعاد، اهداف و پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات تولیدی مطالعه موردی: شرکت سایپا (سالن پرس واحد نگهداری و تعمیرات) Analysis of Dimensions, Objective and Implementation of Knowledge Management in Production Institutes

خسروی، مژگان Khosravi, Mojgan

صنعتی شریف

1395

معرفت KNOWLEDGE / مدیریت دانش Knowledge Management / پیاده سازی Implementation / حضور مانع Obstacle Presence / شرکت خودروسازی سایپا. / بلوغ مدیریت دانش Knowledge Managment Maturity

431

شناسایی و بررسی ریسک های بزرگ در حمل نقل تجهیزات سنگین در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران Identification And Assessment of Major Risks Associated with Heavy Equipment Transportation in Iranian Oil, Gas and Petrochemical Projects

سیدی، امین Seyedi, Amin

صنعتی شریف

1395

مدیریت خطرپذیری Risk Management / صنعت گاز Gas Industry / صنعت نفت Petroluem Industry / صنایع پتروشیمی Petrochemical Industries / خطر پذیری حمل و نقل Transportation Risk / تجهیزات سنگین Heavy Equipment / تجهیزات فوق سنگین Super Heave Equipment

432

کاهش دی اکسید گوگرد با استفاده از نانو مواد Reducing Sulfur Dioxide Using NANO-Structured Materials

فصاحت، حسین Fasahat, Hossein

صنعتی شریف

1395

دی اکسید گوگرد Sulfur Dioxide / کاتالیزور پنتااکسیدوانادیم Vanadium Pentoxide Catalyst / نانومواد Nanomaterials / حذف آلاینده Pollution Removal / تری اکسید گوگرد Sulfur Trioxide / زئولیت 13 ایکس Zeolite 13X

433

تحلیل و بهینه‌سازی دستگاه تست ضربه دو‌مرحله‌ای در فرایندهای شکل‌دهی تحت بارگذاری شوک Analysis and Optimization of a Two-stage Light Gas Launcher for Shock Consolidation Process

محمدی، محسن Mohammadi, Mohsen

صنعتی شریف

1395

طراحی بهینه Optimal Design / پرتابگر گازی دومرحله ای Two Stage Light Gas / تراکم شوکی Shock Consolidation / شکل دهی شوکی Shock Forming / شبیه سازی ریاضی Mathematical Simulation

434

بررسی تجربی تأثیرات کاربرد روان کاری کمینه در سنگ‌زنی سوپر آلیاژ پایه نیکل 738 (اینکونل 738) An Experimental Investigation on the Effects of MQL Method on Grinding of Nickel Based Superalloy 738 (Inconel 738)

خزلی، محسن Khazali, Mohsen

صنعتی شریف

1395

پره های توربین گازی Gas Turbine Blades / روش تاگوچی Taguchi Method / سنگ زنی Grinding / روش روان کاری کمینه Minimum Quantity Lubrication / روانکاری Lubrication / سوپر آلیاژ اینکونل 738 Inconel 738 Superalloy

435

مقایسه ی زمان عکس العمل عبارات غیرمبهم با جملات مبهم و باغراه Reaction Time Comparison of Unambiguous Statements with 
Ambiguous and Garden Path Sentences

عرفانیان، علی Erfanian, Ali

صنعتی شریف

1395

زمان واکنش Reaction Time / ابهام ساختاری Structural Ambiguity / ابهام واژگانی Lexical Ambiguity / جمله های باغ راه Garden-Path Sentences

436

قیمت‌گذاری پویای بلیط‌ های چارتری هواپیما با یادگیری Dynamic Pricing of Charter Flight Tickets with Learning

مهردار، اتابک Mehrdar, Atabak

صنعتی شریف

1395

قیمت گذاری پویا Dynamic Pricing / قیمت رزرو Reservation Price / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / یادگیری LEARNING / سیاست بهینه Optimal Policy / یادگیری کیو Q-Learning / پرواز چارتر Charter Flight

437

توسعه روش مؤثر برای پشتیبانی مدیریت حوادث وخیم در نیروگاه هسته‌ای بوشهرDevelopment of an Effective Method to Support Severe Accident Management in Bushehr Nuclear Power Plant

ثقفی، مهدی Saghafi, Mahdi

صنعتی شریف

1395

سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / نظام خبره Expert System / شدت تصادف Accident Severity / پیش بینی تصادف Accident Prediction / ابزار پشتیبان مدیریت حوادث Accidents Management Support Tool / تشخیص حوادث Accidents Identification / گسترش حادثه Accident Development

438

طراحی شبکه های سلولی موج میلی متری با درنظرگرفتن بستر انتقال Backhaul Aware Ultra-dense Cell Deployment in Millimeter Wave Cellular Networks

لطفی رضاآباد، علی Lotfi Rezaabad, Ali

صنعتی شریف

1395

موج میلیمتری Millimeter Wave / شبکه سلولی Cellular Network / شبکه های نسل آینده Next Generation Networks / شبکه فیبر نوری Optical Fibre Network / شبکه های دسترسی نوری غیرفعال Passive Optical Access Networks / نسل پنجم شبکه سلولی 5G Cellular Network / طراحی سلولی Cell Planning

439

بررسی و تحلیل خرابی برای صفحات کامپوزیتی سوراخ دار در میکرومکانیک با استفاده از روش نرخ انرژی کرنشی آزاد شده و بازبینی نتایج در نرم افزار Analysis of Degradation for Laminated Notched Plate in Micromechanics by “Strain Energy Release Rate” Method and Illustrations the Results in Ansys

قلی مسگرها، پیام Gholi Mesgarha, Payam

صنعتی شریف

1395

تخریب Damage / دیفیوزرها Diffusers / تحلیل خرابی Failure Analysis / مدل میکرومکانیکال MICROMECHANICAL MODEL / خرابی منتشر شونده Diffuse Damage / شکست الیاف Fiber Breakage / ترک ماتریس Mation Cracking

440

ارایه یک سیاست ریسک گریز برای مساله کنترل ظرفیت شبکه A Risk-averse Policy for the Network Capacity Control Problem

جلالی، زهرا Jalali, Zahra

صنعتی شریف

1395

کنترل ظرفیت Capacity Control / مدیریت درآمد Revenue Management / برنامه ریزی پویا Dynamic Programming / مدیریت درآمد شبکه Network Revenue Management / سیاست خطرپذیر گریز Risk-Averse Policy / تابع مطلوبیت نمایی Exponential Utility Function / تابع مطلوبیت جمع پذیر Additive Utility Function

441

بررسی اثر رینگ های درون قرنیه ای به منظور بهبود بیماری قوز قرنیه Simulating the Insertion of Intrastromal Corneal Ring Segments in Keratoconic Corneas

دشتی، آزاده Dashti, Azadeh

صنعتی شریف

1395

ابرکشسانی Hyperelasticity / ماده ابرکشسان HYPERELASTIC MATERIAL / شبیه سازی اجزای محدود Finite Element Simulation / حلقه های درون قرینه Intra Stromal Corneal Ring Segment / قوز قرنیه Keratocanic Corneas

442

جایگزینی مجازی تبلیغات در ویدیوهای چنددیدی مسابقات فوتبال Virtual Advertisement Replacement in Multi-view Soccer Videos

فیض دیسفانی، شیرین Feiz Disfani, Shirin

صنعتی شریف

1395

تبلیغات مجازی Virtual Advertisements / ویدیوهای مسابقات فوتبال Soccer Match Videos / محیط واقعیت مجازی Virtual Reality (VR)Environment / تبلیغات Advertisement / ویدیوی چنددیدی Multiview Videos / جایگزینی تبلیغات Advertisement Replacement

443

تھیه نانوذرات دی اکسید تیتانیم دوپ شده با منیزیم برای کاربرد سلول خورشیدی رنگدانه ای Preparation of Mg-doped TiO2 Nanoparticles for Dye-sensitized Solar Cell Applications

صفایی، مھتاب Safaee, Mahtab

صنعتی شریف

1395

ریزساختار Microstructure / سلول های خورشیدی رنگدانه ای Dye Sensitized Solar Cells / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / دی اکسید تیتانیوم آلاینده با منیزیم Magnesium Doped Titanium Dioxide

444

بررسی ریزساختار و رفتار شکست جوش مقاومتی نقطه ای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی فریتی - مارتنزیتی و فولاد مارتنزیتی Investigation of Microstructure and Fracture Behavior of Similar and Dissimilar Dual Phase Steels and Martensitic Steel Spot Resistance Welding

تمیزی، معین Tamizi, Moein

صنعتی شریف

1395

مد شکست Fracture Mode / نرم شوندگی SOFTENING / جوشکاری مقاومتی نقطه ای Resistance Spot Welding / فولادهای استحکام بالا High Strength Steels / فولادهای دوفازی فریت - مارتنزیتی Ferrite-Martensite Dual Phase Steels / فولاد استحکام بالای پیشرفته Advanced High Strength Steel / آزمون کشش برشی Tensile Strength Test / آزمون کششی متقاطع Cross Tension Test

445

ارزیابی نظریه استقراء شهید صدر در حل مسایل استقراء Evaluating the Sadr's Theory of Induction in Solving the Problems of Induction

آقاجانی، محمّد Aghajani, Mohammad

صنعتی شریف

1395

مشاهده OBSERVATION / نظریه تایید Confirmation Theory / فرضیه Hypothesis / احتمال صدق Probability of Truth / پارادوکس کلاغ Raven Paradox / پارادوکس عطف نامربوط Irrelevant Conjuction Paradox / پارادوکس سابی Grue Paradox / پارادوکس بخت آزمایی Lottery Paradox

446

بررسی تبعات اخلاقی فناوری های ارتباطات و اطلاعات با تکیه بر فلسفه و اخلاق اطلاعات لوچیانو فلوریدی Investigating Ethical Consequences of the Information and Communication Technologies (ICT) with Respect to Luciano Floridi’s Philosophy and Ethics of Information

صفدری شربیانی، ابوطالب Safdari Sharabiani, Abootaleb

صنعتی شریف

1395

اطلاعات Information / فناوری اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology (ICT) / حافظه ی کارگر Working Memory / قوای شناختی Cognitive Faculty / اخلاق اطلاعات Information Ethics

447

مدارهای نوری ساخته شده از ساختارهای شبه پلاسمونی دارای رزونانس عبور پهن-باند و اثر رزونانس فانو Optical Circuits Made of Spoof Plasmonic Structures with Wide-Band Transmission Resonance and the Impact of Fano Resonance

رحمانی، بابک Rahmani, Babak

صنعتی شریف

1395

تشدید فانو Fano Resonances / گرافن Graphene / امواج شبه پلاسمونی Spoof Plasmonic Waves / مدارهای نوری Optical Circuits / ساختار شیار هادی Cut-Through Slits / هدایت سطحی متناوب Periodic Surface Conductivity

448

طراحی و پیاده‌سازی یک شتاب‌دهنده برای سرویس نام دامنه Design and Implementation of Hardware Accelerator for Domain Name Service

جهاندار، ابراهیم Jahandar, Ebrahim

صنعتی شریف

1395

جدول درهم سازی Hash Table / شتاب دهنده سخت افزاری Hardware Accelerator / سیستم نام دامنه Domain Name System (DNS) / پردازنده گرافیکی Graphic Processing / واحد پردازنده گرافیکی Graphics Procssing Unit (GPU) / جستجو در حافظه Memory Lookup / کامپیوتر خوشه ای Cluster Computer

449

ارایه مدلی جهت تخمین و کنترل خطای عملیات طی مسیر در فرایند ساخت لایه‌ایAn Estimation Model for Computation and Control of Trajectory Coverage Error in Additive Manufacturing

زرگر، فریناز Zargar, Farinaz

صنعتی شریف

1395

ساخت افزایشی Additive Manufacturing / مدل مفهومی Conceptual Model / شبیه سازی Simulation / مدل سازی پلیمرمذاب FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) / خطای مسیر Trajectory Error / زیرسیستم موقعیت یابی Positioning Subsystem / زیرسیستم لایه گذاری Depositioning Subsystem

450

نمایش تنک و کاربرد آن در تکمیل تصویر Sparse Representation with Application to Image Inpainting

جواهری، امیر حسین Javaheri, Amir Hossein

صنعتی شریف

1395

نمونه برداری تصادفی Random Sampling / ترمیم تصویر Image Inpainting / بازسازی تنک Sparse Recovery / ماتریس کم رتبه Low-Rank Matrix / نمایش تنک ساختاری Structured Sparse Representation / شاخص مشابهت ساختاری Structural Similarity Index

451

بررسی بازارهای انرژی خزر با رویکرد تامین امنیت تقاضای انرژی کشورهای خزر Study of Caspian Energy Markets with Respect the Energy Demand Security of Caspian Countries

ودادی کلانتر، سعید Vedadi Kalantar, Saeed

صنعتی شریف

1395

بازار انرژی Energy Market / تقاضای انرژی Energy Demand / امنیت Security / امنیت انرژی Energy Security / ناحیه خزر Caspian Region

452

بررسی کوئوردیناسیون لیگاندهای ماکروسیکلی حاوی گروه های عاملی نیتروژن دار نوع سوم با فولرن و کاتیون Cu(II) Coordination Investigation of Macrocyclic Ligands Tertiary Amine Groups with [60] Fullerene and Cu(II)

اسدی مفرح، لیلا Asadi Mofarrah, Leila

صنعتی شریف

1395

درشت حلقه Macrocycle / درشت حلقه هماهنگ شونده خارجی Exo-Coordinating Macrocycle / هماهنگی Coordination / فولرین Fullerene / کاتیون ها Cations / گروه عاملی Functional Group / نفتادی آزوکرون Naphtadiazacrown

453

برنامه‌ریزی توأم شبکه‌های گاز طبیعی و انرژی الکتریکی در ریزشبکه‌های تولید انرژیGas and Electrcicity Networks Co-Planning in Microgrid Generations

زهتاب، امید Zehtab, Omid

صنعتی شریف

1395

انرژی مفید Useful Energy / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / تبدیل انرژی Energy Conversion / گاز طبیعی Natural Gas / ریزشبکه Microgrid / برنامه ریزی توام شبکه های گاز و انرژی الکتریکی Gas and Electricity Networks Co-Planning

454

نگرش نسبت لهجه های مختلف زبان انگلیسی میان زبان آموزان ایرانی Attitude Toward World Englishes Among Iranian English Language Learners

متقی، زهرا Mottaghi, Zahra

صنعتی شریف

1395

نگرش ها Attitudes / نگرش زبانی Language Attitude / شیوه پوشش همسان Verbal-Guise Technique / زبان های انگلیسی World Englishes

455

سنتز نانوذرات دووجهی با طول زنجیره های مختلف آلکیل و کاربرد آن‌ها در ازدیاد برداشت نفت Synthesis of Amphiphilic Nanoparticles with Different Alkyl Chains and their Application in Enhanced Oil Recovery

رجبی، وحید Rajabi, Vahid

صنعتی شریف

1395

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles / نانوذرات دووجهی Amphiphilic Nanoparticle / طول زنجیره Alkyl Chain

456

بررسی عملکرد دال های بتنی پیش تنیده مقاوم شده با ورقه های FRP تحت بارهای ضربه ای Behavior Evaluation of Pre-stressed Concrete Slabs Strengthened by FRP laminates under Impact Loads

جراح باشی، امیر حسین Jarrahbashi, Amir Hossein

صنعتی شریف

1395

بار ضربه ای Impact Load / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاوم سازی (فلز) Strengthening (Metal) / رفتار بتن Concrete Behavior / نرم افزار انسیس ANSYS SOFTWARE / دال های بتنی پیش تنیده Prestressed Concrete Slabs

457

شبیه سازی دینامیک مولکولی مایعات یونی و بررسی برهمکنش های آنها با نانوکلاسترها در حلال های مختلف مولکولی با استفاده از محاسبات شیمی کوانتومیMolecular Dynamics Simulation of Ionic Liquids and Investigation of their Interactions with Nanoclusteres in Different Molecular Solvents using Quantum Chemistry Calculations

فخرایی، مصطفی Fakhraee, Mostafa

صنعتی شریف

1395

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / مایعات یونی Ionic Liquid / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / مایعات یونی عامل دارشده با هیدروکسیل Hydnoxyle-Functionalized Ionic Liquids / نانوساختار میسل شکل Micelle-Like Nanostructure

458

تحلیل ریسک لرزه ای متغیر با زمان شبکه ی حمل و نقل با درنظرگیری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی - اقتصادی Time-variant Seismic Risk Analysis of Transportation Networks Considering Economic and Socioeconomic Impacts

یزدی صمدی، محمد رضا Yazdi-Samadi, Mohammad Reza

صنعتی شریف

1395

پل ها Bridges / فسادپذیری محصول Deterioration / عوامل اجتماعی - اقتصادی Socio-economic Condition / روش احتمالاتی Probabilistic Method / شاخص خطرپذیری لرزه ای Seismic Risk Index / مدل قابلیت اطمینان Reliability Model / خسارت غیرمستقیم Indirect Loss / اختلال در شبکه حمل و نقل Transportation Disruption

459

بررسی طیف اشعه X آتوثانیه حاصل از برهم کنش لیزر با هدف جامد Investigation of the Attosecond X-Ray Spectrum Driven with Laser-plasma Interaction in Relativistic Oscillating Surface Model

روستایی، مسلم Roustaie, Moslem

صنعتی شریف

1395

پلاسمای فوق چگال Overdense Plasma / آینه نوسانی Oscillating Mirror / تابش لیزر Laser Radiation / پالس لیزر با شدت بالا Ligh Intensity Laser Pulse / طیف اشعه ایکس X-Ray Spectrum / شیفت دوپلر Doppler Shift

460

کنترل پیش‌بین اقتصادی با محدودیت‌های زمان متغیر Economic Model Predictive Control with Time Varying Constraints

ایمان، سارا Iman, Sara

صنعتی شریف

1395

کنترل مدل پیش بین Model Predictive Control / نامعادله های خطی Linear Inequalities / محدودیت ورودی INPUT CONSTRAINT / کنترل مدل پیش بین اقتصادی Economic Model Predictive Control / محدودیت زمان متغیر Time Varying Constraints

461

تعیین وضعیت و موقعیت ماهواره به صورت مستقل با استفاده از تصویربرداری از سطح زمین Autonomous Attitude and Position Determination of Satellites Using Earth Imagery

صمصامی، کیارش Samsami, Kiarash

صنعتی شریف

1395

پردازش تصویر Image Processing / تصویر ماهواره ای Satellite Imagery / تعیین همزمان وضعیت وموقعیت Autonomous Attitude and Position Determination

462

ساخت نانوذرات پلیمری حساس به دما جهت کاربرد در فرایند هوشمند ازدیاد برداشت نفت Preparation of Thermosensitive Polymer Nanoparticles to Apply in Smart Enhanced Oil Recovery Process

تمثیلیان، یوسف Tamsilian, Yousef

صنعتی شریف

1395

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / رهش کنترل شده Controlled Release / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / کوپلیمرها Copolymers / سیستم های وابسته به زمان Time-Dependent Systems / لزجی Viscosity / حساسیت دمایی Temperature Sensitivity / زنجیره های درهم رونده حرارتی Thermoassociative Chains

463

تعیین ضرایب عملکرد لرزه ای پل های با کوله یکپارچه On Quantification of Seismic Performance Factors for Integral Abutment Bridges

حقیقی، فرزاد رضا Haghighi, Farzad Reza

صنعتی شریف

1395

پل های با کوله یکپارچه Integral Abutment Bridges / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / ضریب های عملکرد لرزه ای Seismic Performance Factors / رفتار لرزه ای Seismic Behavior / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / آیین نامه آژانس مدیریت بحران فدرال شماره پی 695 Federal Emergency Management Agency (FEMA)P695 / ضریب اصلاح پاسخ (آر) Response Modification Factor (R) / مصالح ساختاری خاک غیرخطی Nonlinear Soil Constitutive Material / مدل سازی محیط پیوسته خاک Soil Continum Modeling

464

برآورد عمق آب‌شستگی دور پایه‌های پیچیده با استفاده از روش‌های دسته‌بندیPrediction of Scour Depth Around Complex Piers Using Classification Methods

امینی باغبادرانی، دانیال Amini Baghbadorani, Danial

صنعتی شریف

1395

پایه پیچیده Complex pier / گروه شمع Pile Group / پایه پل Bridge Pier / حالت تعادلی Equilibruim Shape / عمق آبشستگی Scour Depth / مدل درختی Model Tree

465

ساخت، شناسایی و استفاده از نانوکامپوزیت های اصلاح شده در سیستم‌های فوتوکاتالیزوری جهت بررسی مکانیسم و سینتیک تخریب آلاینده‌های زیست محیطیNovel Photocatalysis Systems: Preparation, Characterization and Kinetics Investigation of Environmental Pollutant Degradation

محقق، ندا Mohaghegh, Neda

صنعتی شریف

1395

سینتیک Kinetics / آپاتیت Apatite / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / فوتوکاتالیزور چندعامله Poly-functional photocatalyst / سیستم های فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Systmes / امولسیون پیکرینگ Pickering Emulsion

466

طراحی ساختار حذف سیگنال نشتی فرستنده در گیرنده Leakage Cancellation from Transmitter to Receiver

شکرخدایی، مریم سادات Shokrekhodaei, Maryam Sadat

صنعتی شریف

1395

تقویت کننده کم نوفه Low Noise Amplifier (LNA) / مسیر پیشخوراند Feedforward Path / فیلتر ان - مسیره N-Path Filter / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / مخابرات باند وسیع WIDEBAND COMMUNICATION / سیگنال نشتی فرستنده در گیرنده Leakage Signal Transmitter to Reciver

467

کنترل یک ربات پوشیدنی بالاتنه دو درجه آزادی فعال با استفاده از سیگنال الکترومایوگرافی Control of an Active Exoskeleton Robot to Assist Human Elbow and Wrist Motion

حجازی، محمود Hejazi, Mahmoud

صنعتی شریف

1395

ربات پوشیدنی Exoskeleton / کنترل ربات Robot Control / حرکات فکلشن/اکستنشن Flexion/Extension / آرنج Elbow / سیگنال الکترومیوگرام Electromyogram Signal / شبکه عصبی Neural Network / ربات دستیار Assistant Robot / مچ Wrist

468

بررسی احتمال حذف نیکل و یا جایگزینی مس و سیلیسیم به جای آن در آلیاژ ریختگی 336A مورد استفاده در ساخت پیستون‌های خودرو Investigating the Possibility of Elimination of Nickel and Replacement of Copper and Silicon Instead of that in A336 Casting Alloy Used in Automotive Pistons

قاسمعلی، مجتبی Ghasemali, Mojtaba

صنعتی شریف

1395

عملیات حرارتی تی 6 T6 Heat Treatment / ترکیبات بین فلزی Intermetallic Compounds / فاصله بازوهای ثانویه دندریتی Secondary Dendrite Arm Spacing (SDAS) / آلیاژ آلومینیوم آ 336 Aluminum Alloy A336 / استحکام کششی نهایی Ultimate Tensile Strength / ضریب انبساط خطی Linear Expansion Coefficient

469

طراحی چارچوب مدل سازی جریان دانش و ارائه مدل جریان هدفمند دانش Designing a Knowledge Flow Modeling Framework and Introducing a Goal-Oriented Knowledge Flow Model

تاج گردون، محمد قائم Tajgardoon, Mohammad Ghaem

صنعتی شریف

1395

جریان دانش Knowledge Flow / چارچوب مدل سازی Modling Framework / جریان هدفمند دانش Goal-oriented Knowledge Flow

470

یادگیری خودکار ویژگی های تصاویر با استفاده از شبکه های عمیق تنک Automatically Learning of Image Features by Using Deep Sparse Networks

شاهین شمس آبادی، علی Shahin Shamsabadi, Ali

صنعتی شریف

1395

شبکه عصبی Neural Network / یادگیری بازنمایی Representation Learning / نمایش تنک Sparse Representation / یادگیری ژرف Deep Learning / شبکه های عمیق Deep Networks / خودرمزگذار Autoencoder

471

ارتباطات ریسک بعنوان راهبردی برای کاهش ریسک لرزه‌ای Web-Based Risk Communication as a Strategy for Seismic Risk Mitigation

امین قاسمی Ghasemi, Amin

صنعتی شریف

1395

درگاشت Entropy / وب WEB / شاخص خطرپذیری لرزه ای Seismic Risk Index / برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming / ارتباطات خطرپذیری Risk Communication / استنباط خطرپذیری Risk Perception / اعتبارسنجی داده ها Date Validation

472

تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدل های تجربی و فناوری سنجش ازدور (RS) Calculating Runoff Coefficient of Urmia Lake Basin by Empirical Models and Remot Sensing (RS) Technology

اکبری، مهدی Akbari, Mahdi

صنعتی شریف

1395

سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) / سنجش از دور Remote Sensing / حوضه آبریز دریاچه ارومیه (اردبیل) Lake Urmia Watershed / ضریب رواناب Runoff Coefficient / روش SCS-CN SCS-CN Method

473

به دام اندازی، سردسازی سه بعدی نانوذره و کنترل بهینه ماشین گرمایی در سیستم اپتومکانیکی کوانتومی 3D Trapping, Cooling of a Nanoparticle and Optimal Control of a Heat Engine in a Quantum Optomechanical System

بطحایی، مرضیه السادات Bathaee, Marziehsadat

صنعتی شریف

1395

تله اندازی نوری Optical Trapping / کنترل بهینه Optimal Control / تداخل کوانتومی Quantum Interference / سردسازی Refrigeration / سردسازی اپتومکانیکی Optomechanical Cooling / ماشین گرمایی کوانتومی Quantum Heat Engine

474

تجزیه و تحلیل چندمقیاسی انتشار نابجایی، برای سازه های نانوبلورها Multi-scale Analysis of Dislocation Emission for Nano-crystalline Structures

فتاحی فرادنبه، مهران Fattahi Faradonbeh, Mehran

صنعتی شریف

1395

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / شرایط مرزی تناوبی Periodic Boundary Condition / اجزای نماینده حجمی Representative Volume Element / تغییر شکل بزرگ Large Deformation / رفتار مکانیکی Mechanical Behavior / تحلیل چندمقیاسی سلسله مراتبی Multiscale Hierarchical Analysis / نابجایی لبه Edge Dislocation / انتشار نابجایی Dislocation Emission

475

فرایندهای دترمینانی Determinantal Processes

برزگر، میلاد Barzegar, Milad

صنعتی شریف

1395

فرایند نقطه ای Point Process / اختلاف Discrepancy / فرایند های نقطه ای دترمینانی Determinantal Point Processes / نظریه ماتریس تصادفی Random Matrix Theory / زیردرخت فراگیر Spanning Tree / درخت فراگیر تصادفی Uniform Spanning Tree

476

بررسی تشکیل ساختارهای کیهانی با استفاده از فیزیک فرایند های تصادفی The Study of Cosmological Structures Formation by Physics of Stochastic Processes

آیرملو، محمد رضا Ayromlou, Mohammad Reza

صنعتی شریف

1395

کیهان شناسی Cosmology / فرایند تصادفی Stochastic Process / تشکیل ساختار Structure Formation / ساختار بزرگ مقیاس کیهان Large-Scale Structure of the Universe

477

امکان‌سنجی استحصال TiO2 و آهن محتوی از منابع تیتانومگنتیت ایران به روش حرارتی حالت جامد Solid State Reduction of Iran Titanomagnetites to Extract TiO2 & Fe

پویان‌فر، سروش Poyanfar, Soroush

صنعتی شریف

1395

احیا (شیمی) Reduction (Chemistry) / زغال سنگ Coal / احیای حالت جامد Solid State Reduction / استخراج آهن Iron Extraction / استخراج تیتانیم Titanium Extraction / جدایش مغناطیسی Magnetic Separation

478

مجموعه های جبری و چندجمله ای های مینیمال آن ها در یک حلقه تقسیم، یک ساختار کلی Algebraic Sets and Their Minimal Polynomials in a Division Ring, a General Setting

طیبی، سعید Tayyebi, Saeed

صنعتی شریف

1395

کلاس تزویج Conjugacy Class / حلقه چندجمله ای اریب Skew Polynomial Ring / حلقه های تقسیم Division Rings / مجموعه ی جبری Algebraic Set / چندجمله ای ودربرن Wedderburn Polynomial

479

بررسی اثر محیط روی طول مشخصه ی نوسانات آکوستیکی باریون ها The Effect of Environment on Baryon Acoustic Oscillations Standard Ruler

خرمی نژاد، هستی Khorraminezhad, Hasti

صنعتی شریف

1395

کیهان شناسی Cosmology / انرژی تاریک Dark Energy / ماده تاریک باریونی Baryonic Dark Matter / نوسانات آکوستیکی باریون ها Baryons Acoustic Oscilltions / خط کش استاندارد Standard Ruler

480

کیهان شناسی دقیق با استفاده از اعوجاج فضای فاز و محاسبه ی سرعت خاصه ی ابرنواخترها Precise Cosmology with Redshift Space Distortion and Calculating Pecular Velocity of SNe type Ia

ترکمان غلامی، علی حسین Torkaman Gholami, Ali Hossein

صنعتی شریف

1395

کیهان شناسی Cosmology / انتقال به سرخ Red Shift / ابرنواختر نوع اول Type Ia Suppernovae / کیهان شناسی دقیق Precise Cosmology / اعوجاج فضای انتقال به سرخ Red Shift Space Distortion / سرعت خاصه Peculiar Velocity

481

طراحی یک الگوریتم کارآمد برای آشکارسازی مرز نماها در یک ویدیو Video Shot Boundary Detection

حسینی، مهدی Hosseini, Mehdi

صنعتی شریف

1395

تشخیص مرز شات Shot Boundary Detection / کد کننده ویدیویی اچ 264 H.264 Video Codec / طبقه بند ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM)Classifier / استاندارد گروه متخصصان تصاویر متحرک Moving Picture Expert Group (MPEG)Standard / فشرده سازی ویدیویی Video Compression / تحلیل ویدیوی دیجیتال Digital Video Analytics

482

چارچوبی برای رتبه‌بندی سناریوهای اجرای عملیات ساخت با استفاده از رویکرد یکپارچۀ شبیه‌سازی و تحلیل پوششی داده‌ها An Integrated Simulation-DEA Approach to Multi-criteria Ranking of Scenarios for Execution of Operations in a Construction Project

مجتبی ترابی Torabi, Mojtaba

صنعتی شریف

1395

شبیه سازی Simulation / تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment / شبیه سازی گسسته پیشامد Discrete Event Simulation / عملیات ساخت Construction Operations / رتبه بندی چندمعیاره Multicriteria Ranking / حفاری عمیق Deep Excavation

483

طراحی و ساخت آنتن جاروب فرکانسی برای تصویربرداری موج میلی‌متری در باند KaDesign and Fabrication of Frequency Scanning Antenna for Millimeter-wave Imaging in Ka-band

رنجبر نایینی، محمّد رضا Ranjbar Naeini, Mohammad Reza

صنعتی شریف

1395

موج میلیمتری Millimeter Wave / آنتن پویش فرکانسی Frequency Scanning Antenna / تصویربرداری Imaging / آنتن ریزنوارکی Microstrip Antenna / آرایه آنتن Antenna Array / ساختار موجبر مجتمع شده در زیرلایه Substrate Integrated Waveguide Structure

484

شبیه سازی جابجایی آزاد در یک محفظه با چند جسم گرم و سرد Simulation of Natural Convection Inside an Enclosure with Several Heated Bodies

سپهی، فرزان Sepahi, Farzan

صنعتی شریف

1395

همرفت طبیعی NATURAL CONVECTION / اغتشاش Turbulence / حجم محدود Finite Volume / تحلیل عددی Numerical Analysis / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / جریان غیردایمی Unsteady Flow / محفظه با اجسام داخلی Enclosure with Internal Bodies

485

توسعه مدل سیستم انرژی تصفیه خانه های شهری جهت ارزیابی فناوری های انرژی و محیط زیست Developing the Model of Municipal Wastewater Treatment Plants with Energy Technologies and Environment Assessment

انصاری آذربایجانی، محمد صالح Ansari Azarbayjani, Mohammad Saleh

صنعتی شریف

1395

تصفیه خانه فاضلاب Wastewater Treatment Plant / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / تصفیه فاضلاب شهری Municipal Wastewater Treatment / فرایند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP)

486

مطالعه ی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال فرومغناطیس در محیط متخلخل مغناطیس شونده Experimental Study of Internal Forced Convection of Ferrofluid Flow in Magnetizable Porous Media

کشاورز بهرغانی، محسن Keshavarz Behrghani, Mohsen

صنعتی شریف

1395

محلول مغناطیسی Ferrofluid / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS / انتقال حرارت جابجایی Convection Heat Transfer / انتقال حرارت جابه جایی اجباری Convective Forced Heat Transfer / محیط متخلخل مغناطیس شونده Magnetizable Porousmedia

487

بررسی خواص فیزیکی - مکانیکی و زیستی نانوکامپوزیت های بر پایه کیتوسان - اکسیدگرافن تولیدی به روش الکتروریسی محلول با قابلیت رهایش دارو به عنوان جایگزین موقت پوست Investigation Physicochemical, Mechanical and Biological Properties of Chitosan-Graphene Oxide Electrospun Nanocomposite with Drug Release Capability as a Temporary Skin Graft

محمودی، نفیسه Mahmoudi, Nafiseh

صنعتی شریف

1395

کیتوسان Chitosan / پلی وینیل پیرولیدون Polyvinylpyrolidon / اکسید گرافن Graphene Oxide / زیست سازگاری Biocompatibility / الکتروریسی Electrospinning / زخم بند Wound Dressing

488

بررسی خواص مکانیکی گلبول قرمز سالم توسط انبرک نوری Investigation of Mechanical Properties of Healthy Red Blood Cells using Optical Tweezers

آزاد بخت، علی Azadbakht, Ali

صنعتی شریف

1395

انبرک نوری Optical Tweezer / گلبول قرمز Red Blood Cell / ویسکوالاستیسیته VISCOELASTICITY / کشسانی Elasticity / بافت زیست شناختی نرم Soft Biological Tissue

489

بررسی اثر هندسه و میدان خارجی بر جریان سیال درون نانولوله‌های کربنی به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی Investigation of the Influence of Geometry and External Field on Fluid Flow Through Carbon Nanotubes by Molecular Dynamics Simulation

خدابخشی، میلاد Khodabakhshi, Milad

صنعتی شریف

1395

دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / سرعت زاویه ای Angular Velocity / ابعاد نانو Nano Sized / مولکول های آب Water Molecules / توزیع بار الکتریکی Charge Distribution

490

بررسی تأثیر عملیات ذوب مجدد بر ریزساختار و جدایش ها در شمش های IN100 تولیدی به روش ذوب در خلاء Effect of Remelting Processes on Microstructure and Segregation in Inconel-100 Superalloys Produced by VIM

احمدآبادی، مرتضی Ahmadabadi, Morteza

صنعتی شریف

1395

ذوب قوسی تحت خلاء Vacuum Arc Re-Melting / فرایند ذوب القایی در خلاء Vacuum Induction Melting (VIM)Process / سوپرآلیاژ آی. ان. 100 IN100 Superalloy / تحلیگر پاشنده آلایندگی Emission Dispersive Analazer / ذوب مجدد تحت سرباره الکتریکی Electro Slag Remelting (ESR)

491

بهبود روش های تشخیص بدافزارهای اندرویدی Improving Android Malware Detection Techniques

صالحی، مجید Salehi, Majid

صنعتی شریف

1395

بدافزارها Malwares / سیستم عامل اندروید Android Operating System / برنامه های اندروید Android Applications / کشف بدافزار Malware Detection / رهگیری رفتار Behavior Tracking

492

ایجاد و بررسی پوشش‌های روغن‌گریز بر روی مش فولاد زنگ‌نزن Synthesis and Characterizes of Superoleophobic Coating on Stainless Steel

امیرپور، ستاره Amirpoor, Setareh

صنعتی شریف

1395

مش فولاد زنگ نزن Stainless Steel Mesh / سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces / نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles / جدایش آب و روغن Oil and Water Separation / پوشش فراروغن گریز Superoleophobic Coating

493

برنامه ریزی تولید سفارش ها در محیط سیستم های ساخت تجدید ساختارپذیر (RMS) با درنظرگرفتن موعد تحویل Order Production Planning, and Meeting Due-Dates for MTO Reconfigurable Manufacturing Systems

اسدی، عاطفه Asadi, Atefeh

صنعتی شریف

1395

بهینه سازی Optimization / سیستم تولید تجدیدساختارپذیر Reconfigurable Manufacturing System / تعیین موعد تحویل Due Date Assignment / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / برنامه ریزی تولید Production Planning / تولید سفارشی Make-to-Order

494

توسعه روش های غیرقطعی در بهینه سازی شبیه سازی شبه مدل محورDevelopment of Non-deterministic Methods in Metamodel-based Simulation Optimization

مقدم، سمیرا Moghaddam, Samira

صنعتی شریف

1395

بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / رویکرد برتسیمس Bertsimas Approach / زمان بندی حرکت قطارها Train Scheduling / الگوریتم شبه مدل محور Metamodel-Based Algorithm / مدل شبیه سازی نیمه گران Semi-Expensive Simulation

495

طراحی میراساز نوسانات بین ناحیه ای سیستم قدرت با استفاده از اندازه گیریهای ناحیه گسترده Damping Controller Design for Inter-area Oscillations Using Wide-area Measurements

بیرقی، مجتبی Beiraghi, Mojtaba

صنعتی شریف

1395

کنترل تطبیقی Adaptive Control / سیستم قدرت Power System / تأخیر زمانی Time Delay / کنترل کننده مقاوم Robust Controller / زمان بندی بهره Gain Scheduling / یادگیری درخت تصمیم Decision Tree Learning / نوسان های مد بین - ناحیه ای Inter-Area Mode Oscillations / کنترل کننده میرایی Damping Controller / جبران ساز تاخیر Delay Compensator

496

افزایش قابلیت اطمینان حافظه‌های نهان مبتنی بر فناوری STT-RAM در برابر اشکال‌های گذرا Improving the Reliability of the STT-RAM Caches Against Transient Faults

آزاد، زهرا Azad, Zahra

صنعتی شریف

1395

حافظه غیرفرار Nonvolatile Memory / حافظه نهان Cache Memory / حافظه انتقال چرخش گشتاور Spin Transfer Torque RAM / قابلیت اطمینان Reliability / کدهای تصحیح خطا Error Correction Codes / خطای گذرا Transient Error / خطای نوشتن Write Error

497

بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته‌های مخروطی در حضور جریان سیال داخلی و خارجی Nonlinear Vibrations of Conical Shells with Concurrent Internal and External Flows

رحمانیان، محمد Rahmanian, Mohammad

صنعتی شریف

1395

تراکم پذیری Compressibility / رفتار آشوبی Chaotic Behavior / پوسته مخروطی Conical Shell / ارتعاش غیرخطی Nonlinear Vibration / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / جریان سیال Fluid Flow

498

طراحی، تحلیل و ساخت دستگاه شکل‌دهی پلاک‌های سفارشی استئوتومیAnalysis, Design and Manufacturing of Custom Osteotomy Implants Forming Machine

گماری، بهنام Gomari, Behnam

صنعتی شریف

1395

شکل دهی فلزات Metal Forming / روش اجزای محدود Finite Element Method / بازگشت فنری Spring back / مدل سازی بیمار محور Patient-Specific Modeling / آرتروز Arthritis / جراحی استئوتومی Osteotomy Surgery / روش شکل دهی چند نقطه ای Multi-Point Forming Method

 

 

برای ثبت سفارش پایان نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends