Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های مهندسی معدن(2) by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های مهندسی معدن(2)

 

11- بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی مؤثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شبکه های عصبی 

 

انفجار / تونل ‌ها / شبکه های عصبی / زمین مکانیک / شدت لرزه ای / خرج ویژه( مهندسی )
Explosions / Tunnels / Neural networks / Geomechanics / Seismic intensity / Specific charge (Engineering)

 

12- بررسی تزریق پذیری تکیه گاه ها و پی آبرفتی سد خیرآباد در چابهار 

 

سد خاکی / سدخیرآباد(چابهار) / حفاری / دوغاب ریزی / تکیه گاه(سازه ای) / پی ‌ها (ساختمان)
Embankment dam / Khyrabad Dam(chabahar) / Drilling / Grouting / Bearing(structural) / Foundations (Construction)

 

با هدف تأمین آب مورد نیاز شهرستان نیکشهر، واقع در شمال شهرستان چاه بهار، و همچنین مهار سیلابهای فصلی، تصمیم به احداث یک سد مخزنی در حومه این شهرستان گرفته شد. این سد که در مجاورت روستای خیرآباد در فاصله 12 کیلومتری شمال شرقی نیکشهر واقع شده است و به نام خیرآباد نیز خوانده می شود از نوع خاکی با هسته رسی است. به منظور مطالعه خصوصیات ساختگاه سد، تعداد 6 گمانه اکتشافی در سنگ پی حفاری شده و با انجام آزمونهای تراوایی برجا (آزمایش آب لوژان)، خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه مورد مطالعه قرار گرفت. توده سنگ این ساختگاه را به طور کلی تناوبی از لایه های ماسه سنگ و شیل تشکیل می دهد. با توجه به وجود دو نوع سنگ با خصوصیات ارتجاعی متفاوت در ساختگاه سد، تعیین فشار بهینه تزریق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، پایین بودن فشار تزریق منجر به کاهش شعاع مؤثر تزریق و در نتیجه عدم موفقیت عملیات تزریق خواهد شد. از طرف دیگر اگر فشار تزریق از یک حد مشخص بالاتر باشد منجر به وقوع شکست هیدرولیکی در توده سنگ می‌شود که ممکن است مشکل ساز باشد. برای جلوگیری از شکست هیدرولیکی ناشی از فشار زیاد اعمالی تزریق، ضرورت محاسبه فشار بحرانی تزریق را ایجاب می کند، در اینصورت ابتدا باید تنش های برجای زمین را بر اساس تئوری شکست هیدرولیکی محاسبه نمود، از اینرو مدلی جدید بر پایه معیارهای مکانیک شکست ارائه شد. مدل ارائه شده با مدل‌های رایج موجود مقایسه شده و همخوانی خوبی را نشان می‌دهد. سپس با استفاده از مدل جدید ارائه شده و توابع تنش وسترگارد روابطی جدید برای تخمین فشار بحرانی در تزریق سنگهای درزه دار ارائه و نتایج آن با روابط تجربی فشار تزریق مقایسه شد. روابط جدید ارائه شده برای تخمین فشار بحرانی تزریق در مورد توده سنگ ساختگاه سد خیرآباد بکار برده شده و نشان می دهد که فشارهای اجرا شده در تزریق این سد در محدوده ایمن از نظر شکست هیدرولیکی قرار دارد. در این پروژه همچنین دو روش عمده حفاری در محیط های آبرفتی، یعنی حفاری با سیستم ادکس و حفاری غلطکی دورانی با استفاده از گل حفاری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. دو روش حفاری از نظر زمان لازم برای حفاری و تأثیر آنها بر تزریق پذیری آبرفت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که حفاری به روش ادکس هم از نظر زمان حفاری و هم از نظر تزریق پذیری محیط بر حفاری به روش غلطکی دورانی ارجحیت دارد.

To supply water necessity of Nikshahr town, located in north of Chahbahar city and also to prevent of seasonal flood it was dicided to construct an earth dam with a clay core in the east north of the city, nearby Kheirabad village, 12 km away from the town. In order to investigate the dam foundation properties, 6 exploratory holes were drilled into the base rocks. Hydraulic properties of the rock mass were studied using in-situ permeability water pressure tests (Lugeon Test) The rock mass consists of sandstone and shale layers. Considering the two different rocks with different elastic properties, determination of optimal grouting pressure is of great importance. It is well understood that low grouting pressure leads to a decrease in effective radius of grout penetration and results incomplete grouting process, whereas, high grouting pressure causes undesired hydraulic fracture initiation. Hence, in order to preventing hydraulic fracture development due to excessive grout pressure, determination of critical grout pressure is crucial On this basis, estimation of in situ ground stresses based on the hydraulic fracturing theory is necessary Therefore, a new method based on principles of fracture mechanics for determining in situ stresses by hydraulic fracturing process was developed by equations have been developed These equations can be used for estimating critical grout pressure for fractured rocks. Hence the equations were used to estimate critical grout pressure of rock mass at Kheirabad dam foundation The results obtained were compared with those pressures employed at site which showed a good accord with each other the results have shown a good agreement when were compared with the existing empirical equations as well Finally, in this project two main drilling methods, i.e. Odex and roller-rotay drilling systems used in alluvium deposits at the site were comparatively evaluated the two methods were compared and investigated in two aspects, required drilling time and the effective rate of penetration. Based on the results Odex drilling method has confirmed a better performance than roller-rotary method.

 

13- مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس 

 

شبیه سازی / مقاومت ویژه الکتریکی / روش عددی / دو بعدی / روش نقاط محدود
Simulation / Electrical resistivity / Numerical method / Two dimensional / Finite point method

 

پیشرفت‌های گسترده در علوم کامپیوتر در دهه‌های گذشته باعث توسعه روش‌های عددی جهت حل مسائل علمی و مهندسی شده است، که غالبا در آنها نیاز به تولید شبکه ای از گره ها (مش) می باشد (نظیر روش المان محدود). اگرچه این روش‌ها هنوز نیز بسیار مورد توجه هستند؛ بدلیل وجود برخی مشکلات در تولید مش و زمانبر بودن پروسه، ایده بکارگیری روش‌های عددی دیگر که نیازی به تولید مش نداشته باشند، اخیرا به عنوان یک کلاس از روش‌های عددی معرفی گردیده که روش‌های «فاقد مش» نام گرفته است. روش نقاط محدود (FPM) یکی از جدیدترین روش‌ها، در میان خانواده روش‌های فاقد مش می‌باشد. از آنجائیکه روش نقاط محدود از مزایای خاصی همچون عدم نیاز به انتگرال گیری، عدم نیاز به شبکه و همچنین قابلیت اعمال مستقیم شرایط مرزی هندسی و نیروئی برخوردار است بنظر میرسد از پتانسیل بسیار خوبی جهت حل مسائل ژئوفیزیکی برخوردار باشد. هدف از این تحقیق بکارگیری روش نقاط محدود در اجرای مدلسازی پیشرو به صورت دو و نیم بعدی روش مقاومت ویژه الکتریکی است. اگر چه در استفاده از روشهای بدون المان پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه های مختلفی از علوم حاصل شده ولی بکارگیری آنها در تحلیل روشهای ژئوفیزیکی در حال حاضر در مراحل اولیه خود قرار دارد. بخش اصلی این پژوهش در بکارگیری یک روش بدون المان خلاصه می شود که در آن به مدلسازی برخی از ساختارهای متداول زمین شناسی پرداخته شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر روی دقت تقریب مورد بررسی قرار گرفته است. این ساختارهای زمین شناسی توسط روش نقاط محدود به صورت تک الکترود جریان در سطح زمین و شبه مقاطع مدلسازی می گردند. نتایج بدست آمده با جوابهای تحلیلی و جوابهای حاصل از روش المان محدود و تفاضل محدود مقایسه می شود. جوابهای عددی بدست آمده در مقایسه با حلهای تحلیلی رضایتبخش می باشند. در اینجا از تقریب حدقل مربعات متحرک (MLS) بمنظور تقریب متغیرهای میدان و مشتقات آن استفاده شده است. قسمت جدید دیگر در این تحقیق، استفاده از یک تکنیک جدید در بدست آوردن مشتقات مرتبه دوم تابع شکل است که تنها از مشتقات مرتبه اول، توابع تقریب MLS استفاده می کند. این روش از دقت خوبی در محاسبه مشتقات برخوردار می باشد. در نهایت مطالعات موردی انجام شده بر روی رگه پلی متالیک فردوس و رگه سرب و روی ایرانکوه اصفهان با این روش بررسی شده است.

 

Rapid advances in computer science and consequently numerical algorithms during past decades have led to the development of efficient numerical methods for solving engineering and scientific problems that need to make grid of nodes (mesh) such as Finite Element Method. Despite current popularity of these methods, there are yet some difficulties on working with these methods, notably due to complex mesh design algorithms and being more time consuming. Hence, new mesh free numerical methods called “Meshless” methods are developed. The Finite Point Method which is considered as one of the newest Meshless methods, seems to have strong potential in solving geophysical problems due to the many advantages such as being mesh-less, integral-less and easy imposition of Dirichlet and Numan boundary conditions. The objective of this thesis is to study the application of Finite Point Method in Forward Modeling of 2.5D of Electrical Resistivity. Although using Meshless method has ended in much significant advancement in various sciences, but their applications in geophysical methods are very limited and undeveloped. The main achievement of this research is application of one meshless method on some common structures in geology, and effects of various parameters on the accuracy of the approximation are evaluated. We model these structures by Finite Point Method with one electrode on surface and as pseudo sections. The results of these modeling procedures are compared to analytical results inferred from Finite Element and Finite Difference methods. The numerical results compare very well with analytical solutions. Here, the moving least squares (MLS) procedure is employed to approximate field variables and their derivatives. Another contribution of this research is to use a new technique to achieve second shape function derivatives, that is, the first derivatives of MLS approximation functions are used, only. The accuracy of this technique for computing the derivatives is satisfactory. Finally, we successfully examined this method on polymetalic vein of ferdows, lead and zinc vein of Irankuh Isfahan.

 

14- کاربرد روش مبتنی بر تبدیل موجک در تخمین ذخیره بخش جنوب غربی معدن مهدی آباد 

 

امروزه با توجه به اتمام ذخایر معدنی سهل الوصول، سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی نسبت به گذشته از ریسک بالاتری برخوردار است؛ چرا که صرف سرمایه برای امری بسیار محتمل در نوع خود نوعی قمار است. یکی از پارامترهای بسیار موثر در کاهش این ریسک و برقراری شرایط جهت برنامه ریزی مناسب در سرمایه گذاریی از این دست انجام تخمین مناسب است؛ بدین معنی که ارزیابی مناسبی از شرایط و میزان کانه معدنی مورد نظر بر اساس روش های موجود صورت گیرد. با توجه به مشکلات موجود در زمینه به کار گیری روشهای متداول جهت تخمین و بروز مشکلاتی چون وجود روند، نویزهای موجود که در تمامی مراحل عملیاتی وارد کار شده‌اند ، مشکل ساختارهای تکرار شونده یا تناوبی و موانع موجود بر سر راه برون یابی و در کل غیر قابل پیش بینی بودن مدل تغییر پذیری عیار، سیستمی که بتواند با استفاده از الگوی موجی وارد عمل شود و محتملترین مدل را برای این تغییر پذیری ارائه دهد بسیار پر اهمیت است، چرا که طبق اصول تئوریک چنین سیستمی قادر به رفع مشکلات مذکور است. در این نوشتار سعی بر آن است که به ارائه الگوریتمی نو وبدیع برای تعیین محتملترین سیستم تغییرپذیری حاکم بر تغییرات عیار ذخایر معدنی، بر اساس تبدیل موجک (برای استفاده از الگوی موجی) پرداخته و بر اساس یک مورد واقعی به ارزیابی کارکرد آن بپردازیم.

 

considering the problems occurring in using the conventional estimation methods, such as the presence of the noises accompanying the real values, successive structures, alternative variations of ore grade and altogether the unpredictability of the grade variability systems attending a reserve environment, a wave based system which is able to find out the most probable variation system based on different wave algorithms, generating geochemical waves of the reserve environment, is so much helpful. In the present study a great effort is made to invent a new approach for anticipation of grade variability system dominating the reserve environment and develop it through carrying out on a real case. This method consists of several steps as follows: geochemical wave generation, analysis of the geochemical wave by discrete wavelet transform (finding out the most probable grade variability system), reserve estimate based on the grade values gained from the wave which is assumed to be the most probable grade variability system. On the basis of the all studies it can be said that in addition to the interesting theory features, the new method has considerable practical abilities which could be introduced as a powerful tool for reserve estimations and in particular the vein reserves.

 

15- تحلیل خطر و آسیب پذیری زمین لرزه در معادن روباز ایران 

 

آسیب پذیری / استخراج معدن به روش روباز / ایران / تجزیه و تحلیل خطرات زلزله / معدن مس سرچشمه / زمین لرزه
Vulnerability / Strip mining / Iran / Earthquake hazard analysis / Sarcheshmeh Copper Mine / Earthquake

 

معدن مس سرچشمه، بزرگترین معدن روباز در ایران و در طرح توسعه آن به دومین معدن مس پرفیری جهان تبدیل خواهد شد. در طرح توسعه شکل نهایی معدن به صورت بیضی با قطر بزرگ 3100 متر و قطر کوچک 2200 خواهد بود و بلندترین ارتفاع در دیواره غربی به 850 متر خواهد رسید. معدن در پهنه لرزه‌زمین‌ساخت ایران مرکزی قرار گرفته و همچنین مهمترین گسل موجود در این منطقه گسل رفسنجان است که در 35 کیلومتری شمال معدن قرار گرفته است. در این مقاله خطر زمین لرزه در معدن روباز مس سرچشمه، و پس از آن آسیب‌پذیری این معدن به علت زمین‌لرزه مطالعه می‌شود در نهایت با استفاده از این داده‌ها ریسک زمین‌لرزه در این معدن قابل محاسبه است. بدین منظور ابتدا پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه با توجه به گسلش و لرزه‌خیزی و تعیین چشمه‌های لرزه‌زا، در منطقه اطراف معدن انجام شد. جهت برآورد آسیب‌پذیری معدن در خلال زمین‌لرزه‌های احتمالی، از روش تعیین میزان جابه‌جایی در جهت شیب استفاده شد. برای رسیدن به این هدف فاکتور ایمنی دیواره‌‌ای که احتمال لغزش در آن بیشتر است (دیواره‌ی غربی) محاسبه شد، سپس شتاب بحرانی و شدت آریاس ساختگاه معدن با استفاده از رابطه‌ای تجربی، مناسب با لرزه‌خیزی ایران به دست آمد و در نهایت جابه‌جایی نیومارک دیواره‌ی غربی نیز با استفاده از رابطه‌ا‌ی تجربی مناسب با داده‌های شتاب نگاشت ایران، محاسبه شد. با این داده‌ها، آسیب‌پذیری معدن 27/0 به دست‌ آمده است که با این نتایج مقدار ریسک زمین‌لرزه با استناد به داده‌های فوق 07/0 مقدار خسارت مالی کلی به معدن برآورد می‌شود.

 

Sarcheshmeh copper mine is the largest open pit mine in Iran. In the development plan, the final shape of mine will be an ellipse with 3100 m by 2200 m in diameters and the highest wall of the mine will be 850 m in the west part. This mine is located in the middle seismotectonic zone of Central-Iran and the most important fault is Rafsanjan fault at the 35 km distance north of the mine. In this study, seismic hazard in the mine region and then the vulnerability of mine that is affected by the probable earthquake was estimated. First of all, in regard to the faulting system, the seismicity of the region and determination of the seimogenic sources and seismic hazard zoning of the mine's region was conducted. In orther to evaluate the mine vulnerability along the probable earthquakes, the Newmark displacement approach has been used. In this way, factor of safety for the wall which is more capable for sliding (West Wall) was calculated. Then the critical acceleration and then the Arias intensity of the mine site has been calculated by an empirical relation that is suitable for Iran seismicity (Mahdavifar, 2006). The Newmark displacement of the critical slide of mine (west wall) was finally estimated. With these data, the vulnerability of mine was calculated and this could be a useful way for estimating seismic risk in open pit mines.

 

16- تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران 

 

 

شکستگی ( چاه های نفت) / تبدیل موجک / مخزن های شکافدار / مدل سازی / زمین شناسی / چاه آزمایی / میدان گازی هما / چاه نگاری
(Fracturing (Oil wells / Wavelet transform / Fractured reservoirs / Modeling / Geology / Well testing / Homa Gas field / Well - logging

 

 

عیین زون‌های شکستگی در چاه‌های حفاری‌شده با استفاده از اطلاعات محدود لاگ‌های تصویرگر که در معدود چاه‌های یک میدان گرفته می‌شود و یا از مغزه‌های درون‌چاهی که در شرایط سطحی بایستی بررسی شوند کاری دشوار و در بسیاری از موارد نتیجه گیری از این مطالعات و تعمیم آن به گستره مخزن مشکل می‌باشد. از طرفی، چونکه اطلاعات نمودارهای پتروفیزیکی در اکثر چاه‌ها گرفته می‌شود عمده اطلاعات موجود از خصوصیات مخزن، این نمودارها هستند. دراین مطالعه، به عوامل مختلف زمین شناختی که باعث بوجود آمدن شکستگی می‌شوند، اشاره می‌شود. چگونگی اعمال فاکتورهای زمین شناختی در مدلسازی‌های مخازن (از جمله عوامل ساختمانی و لیتولوژیکی) و نحوه توزیع شکستگی‌ها از مسائل اصلی و مورد بحث است. همچنین زون‌های شکستگی در چاه‌ها بر اساس اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم مشخص شده‌اند. در این مطالعه روش اعمال موجک برای تعیین نقاط شکستگی در طول چاه‌های میدان معرفی و بکار گرفته شده است. از طرفی، اطلاعات لرزه‌ای موجود از میدان که شامل یک پروفیل لرزه‌ای دو‌بعدی است نیز برای بررسی کیفی شکستگی استفاده شد. در نهایت با تعیین توزیع دانسیته فراوانی شکستگی و تهیه مدل سه‌بعدی از این پارامتر و پارامترهای وابسته به آن(از جمله تخلخل شکستگی)، مدل برای ورود به روند شبیه‌سازی جریان مخزن آماده شد. نقشه‌های توزیع دانسیته شکستگی و تخلخل حاصل از آن یکی دیگر از نتایج این مطالعه می‌باشد.

 

Determination of Fracture location in drilled wells by using limited Imagery studies in oil and Gas fields or using of core data on surface conditions is a complicated and problematic work. In most cases, results are not applicable for a complete study all over the field. On the other hand, because of the availability of petrophysical wireline logs for most of the wells, we may use them as major information for fracture study. In this study, by considering the geological causes of fracturation we resumed to incorporate all the effective factors and model fracture frequency and its relevant parameters (e.g. fracture porosity). Therefore, fractured zones determined by available direct and indirect information in wells. The determination of fractures in wells using wavelet transform was encountered and validated by imagery results in two wells. On the contrary, a 2D seismic profile for quality control of the results is chosen. Finally, the fracture frequency propagated through the field using a deterministic approach. Fracture density and curvature in well points were correlated and the correlation was used for interpolation and extrapolation throughout the defined boundary. By propagating fracture frequency throughout the field and building the 3-D geological model of fracture frequency and fracture porosity, the model was ready for using in fluid flow simulation. In this study, 2D maps of fracture frequency and fracture porosity were performed and presented.

 

17- استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره 

 

معیار شکست یک رابط? ریاضی میان مولفه های تنش است که مقاومت سنگ ها را در شرایط مختلف تنش جانبی تخمین می زند. از آنجایی که رفتار مکانیکی سنگ ها مرتبط با فرآیند ها و محیط های زمین شناسی پیچیده ای است و تعریف این فاکتورها در قالب های ریاضی کار بسیار مشکلی است، عملاً تنها تعدادی از این فاکتورها به عنوان متغیر در فرمول ها جایگذاری می شوند؛ بر همین اساس نتایج پیش بینی شده از این دست فرمول ها چندان با نتایج آزمایش ها همخوان نیستند. با توجه به گسترش استفاده از شبکه های عصبی در حوز? مدل سازی طرح های ژئوتکنیکی و شبیه سازی رفتار سنگ ها و موفقیت آنها در مواجهه با پدیده های زمین شناسی که رابط? بین متغیرها در آن نامعلوم است، این روش کاملاً مناسب مدل کردن رفتار مکانیکی سنگ ها است. با توجه به این مسأله در این تحقیق رفتار مکانیکی سنگ ها تحت بارگذاری سه محوره با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی شبیه سازی شده و نتایج آن با معیارهای شکست تجربی، به عنوان روش هایی موفق در زمین? تخمین رفتار سه محور? سنگ ها، مقایسه شد. در ابتدا نتایج بدست آمده با مدل ساخته شده بر اساس ورودی های مقاومت فشاری تک محوره و فشار جانبی در مقایسه با نتایج معیارهای تجربی دقت کافی را نداشتند، اما با افزودن مدول یانگ و چگالی سنگ ها به عنوان ورودی الگوی یادگیری، دقت نتایج تخمین مدل بسیار افزایش یافت.

A filure criterion is in fact a mathematical relationship between different stresses and estimates the strength ( ) based on confining pressure ( ) Rock behavior depends on many rock parameters, however considering all parameters is mathematical models is almost impossible Therefore only few of them are usually considered in any failure criteria Artificial Neural Networks has been recently utilized in different aspects of geotechnical works In this research this method has been used to simulate rock strength in different conditions Initial attempts included models with uniaxial compressive stress (USC) and confining pressure as the only input data These models however could not estimate rock strength accurate enough Adding Young's modulus (E) and density to the input parameters enhanced the results considerably Results showed that rock strength can be successfully estimated using ANNz.

 

18- مطالعه سیستم های نفتی در البرز مرکزی با استفاده از بیومارکرها 

در این پژوهش سیستمهای نفتی در البرز مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه های سنگ منشأ و نمونه های چشمه های نفتی در کاوش از منطقه جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از آنالیز راک-اوال و اندازه گیری مقدار کل کربن آلی، مارنهای کرتاسه و ذغالهای ژوراسیک را به عنوان سنگ منشأ بالقوه در منطقه مطرح می کند که برخی از این ذغالها پیش از این نیز نفت تولید کرده اند. مطالعه نشانه های زیستی نمونه های نفت جمع آوری شده از چشمه های نفتی در منطقه نشان می دهد که می توان این چشمه ها را به دو خانواده الف و ب تقسیم نمود. نفت خانواده الف از سنگ منشأ آواری غیر دریایی که در محیطی اکسیدی نهشته شده است، تولید شده در حالی که نفت خانواده ب از سنگ کربناته (دریایی) که در یک محیط احیایی نهشته شده منشأ گرفته است. نمونه های سنگ با توجه به درجه پختگی نشانه های زیستی موجود در آنها به دو گروه تقسیم می شوند. درجه پختگی مارنهای کرتاسه بالایی، پایین و میزان پختگی کرتاسه میانی و سنگهای قدیمیتر متوسط است. در مجموع این درجه پختگی پایینتر از درجه پختگی چشمه های نفتی است و تطابق بین ترکیب نشانه های زیستی موجود در چشمه های نفتی و سنگها مشکل است. بنابراین مقایس? مشخصات محیط رسوبی نمونه های سنگ با نتایج بدست آمده از مطالع? نشانه های زیستی مناسب تر است. با توجه به بحث فوق پیرامون ترکیب نشانه های زیستی چشمه های نفتی و با در نظر گرفتن توالی رسوبی، نتایج آنالیز راک-اوال و ترکیب نشانه های زیستی استخراج شده از ذغالها و شیلهای سازند شمشک، نفت خانواد? الف را می توان با سازند شمشک (ژوراسیک) مطابقت داد. همچنین تصور بر این است که سازندهای کرتاس? بالایی و میانی سنگ منشأ احتمالی خانواد? ب می باشد. سنگهای کرتاس? میانی اغلب سنگ آهک و سازندهای کرتاس? بالایی اغلب از مارن و سنگ آهک مارنی تشکیل شده اند. چشمه های نفتی یافت شده در رخنمون های دور? ژوراسیک در نزدیکی گسلهای رورانده، از سنگ منشأ کرتاسه سرچشمه گرفته اند و سپس به سمت بالا به درون رسوبات رورانده شد? ژوراسیک مهاجرت کرده اند. از این رو به نظر می رسد که این گسلهای رورانده گذر دهند? تراوشات نفتی می باشند. جهت شناسایی سیستمهای نفتی در حوض? البرز مرکزی دو مقطع توسط نرم افزار SIGMA-2D شبیه سازی شده است. اولین سیستم متعلق به دور? ژوراسیک است که از ذغالها و شیلهای سازند شمشک منشأ گرفته است. قسم عمد? این نفت بعد از دور? میوسن در قسمت عمیقتر حوضه تشکیل شده و به صورت عمودی مهاجرت نموده و در طاقدیسهای موجود تجمع یافته است. سیستم نفتی دوم متعلق به دور? کرتاسه است که به واسط? تکتونیک توسط گسلهای رورانده دفن شده است. این روراندگی رسوبات از اواسط دور? میوسن منجر به تولید نفت از رسوبات کربنات? سنگ منشأ کرتاسه شده است. نفت تولید شده در امتداد گسلهای رورانده مهاجرت کرده و در سطح جاری شده است. برخی از این نفتها در ماسه سنگهای سازند شمشک تجمع یافته است.

 

This study evaluates petroleum systems in the Central Alborz Basin. The field survey and sampling provided oil seeps and source rock samples. Rock Eval analysis and TOC measurements suggested that Cretaceous marls and Jurassic coals are potential source rocks in the study area and that some Jurassic coals have already generated oil. Biomarker analyses of oil seep samples collected in the study area suggested that oil seeps could be divided in to two families A and B. Family A originated from non-marine clastic source rocks deposited under oxic conditions, and Family B from marine carbonate source rocks deposited under anoxic conditions. Biomarker maturity indicators of rock samples were divided into two groups. The maturity level of the Upper Cretaceous marls is low and that of the Middle Cretaceous limestones and older rocks is moderate. These maturity levels are lower than oil seeps and it seems difficult to correlate rock biomarker compositions to the seeps; therefore, a comparison of the rock depositional properties of the seeps and the rock samples seemed to be a better approach. From the above discussions on oil seep biomarkers, Family A can be correlated to the Shemshak Formation (Upper Triassic to Middle Jurassic) considering the stratigraphic succession, screening analysis and extracted biomarker compositions of Shemshak coals and shales. Middle-Upper Cretaceous formations are thought to be a possible source rock for Family B as Middle Cretaceous rocks mainly consist of limestones and Upper Cretaceous formation, partly including the Paleocene, consist of marls and marly limestones. The oil seeps found in Jurassic outcrops near the thrust faults are considered to have derived from the Cretaceous source rocks, but they migrated upward into the overthrusted Jurassic rocks. Hence, thrust faults are thought to be a conduit of oil leakage. Two sections were modeled by SIGMA-2D to understand the petroleum systems in the Central Alborz Basin. The first petroleum system is of Jurassic age, which sourced from the Shemshak coals and related shales. This oil system was generated mainly after the Miocene in the deeper parts of the basin, migrated vertically due to its buoyancy, and accumulated in the available structural highs (anticlines) (typified by the Jenosem oil seep). The second petroleum system is of Cretaceous age related to the tectonic overburden of major thrust faults in the Central Alborz basin. Thrust overburden since the Middle Miocene resulted in oil generation from the Cretaceous carbonate source rocks. The generated oil migrated along thrust fault zones to ultimately seep out at Alasht and Nafteposht. Some of the Cretaceous sourced oil has accumulated into the Shemshak sandstones (near Nafteposht).

 

19- توصیف و مدل سازی هیدرودینامیکی و سینتیکی ستون های صنعتی در مدار پر عیار کنی اولیه(رافر) 

 

پرعیارسازی / *شناورسازی در کف / *مجتمع معادن مس میدوک / *ستون های رافر / *مدلسازی هیدرودینامیکی / سینتیک
Beneficiation / Froth flotation* / Miduk copper mines complex* / Rougher columns* / Hydrodynamic modeling* / Kinetics

 

کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس میدوک از جمله معدود کارخانه های فرآوری مس در دنیا است، که از سلول های ستونی در مدار خود به عنوان مرحله پرعیارکنی اولیه (رافر) استفاده می نماید. تحقیقات انجام شده در این پژوهش در سه بخش 1- حل مشکل عدم شناوری کف در ستون های رافر، 2- مطالعات منطقه جمع آوری و 3- مطالعات منطقه کف ارائه می گردد. بخش ابتدایی این تحقیق به یافتن راه¬کاری برای حل مشکل عدم شناوری کف ستون های رافر اختصاص یافت. برای این منظور آزمایش های فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی انجام شدند. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که بالا بودن pH و گرانروی پالپ، مهمترین علل در عدم شناوری ذرات در این ستون ها هستند. در نهایت کاهش pH خوراک ورودی سلول ها (از 5/12 به 5/11) به عنوان ساده ترین و عملی ترین راه کار به منظور حل مشکل موجود انتخاب گردید. در مرحله بعد سیستم آب شستشوی ستون های رافر بهینه سازی شد. با هدف بررسی تاثیر نوع سیستم هوادهی و شرایط اختلاط بر عوامل هیدرودینامیکی و سینتیک جمع آوری، یک سلول ستونی نیمه صنعتی در کارخانه پرعیارکنی مس میدوک طراحی و ساخته شد و عملکرد آن در مدار رافر با ستون های رافر صنعتی موجود در آن کارخانه مقایسه گردید. به منظور مدل سازی اختلاط ذرات در منطقه جمع آوری ستون های رافر، از روش اندازه گیری توزیع زمان ماند ذرات، به کمک ردیاب های رادیواکتیو و نیز نمونه برداری از عمق های مختلف منطقه جمع?آوری سلول، استفاده گردید. نتایج این آزمایش ها نشان داد که علی رغم حضور حائل ها، الگوی اختلاط ستون?های صنعتی به شرایط مخلوط کامل نزدیک است. به کمک داده های توزیع زمان ماند، مدل سینتیکی زیر به منظور محاسبه بازیابی و ثابت نرخ جمع آوری ستون های صنعتی ارائه گردید: در بخش بعدی میزان همبستگی پارامترهای هیدرودینامیکی از قبیل ابعاد حباب های هوا (db)، سرعت ظاهری گاز (Jg)، ماندگی گاز (?g) و شار سطحی حباب ها (Sb) با ثابت نرخ جمع آوری ذرات (kc) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل دلالت بر این داشتند که ابعاد حباب های هوا و سرعت هوادهی به تنهایی قادر به توصیف کامل سرعت جمع آوری ذرات در سلول های ستونی نیستند، اما تلفیق این دو پارامتر در شکل ماندگی گاز و شار سطحی حباب ها، همبستگی خطی مطلوبی را با ثابت نرخ جمع?آوری نشان می¬دهد. این نتایج مطابق با یافته¬های قبلی بدست آمده در سلول های مکانیکی با ابعاد مختلف می?باشند. بنابراین، به نظر می رسد که همبستگی خطی شار سطحی حباب ها و سرعت فرآیند شناورسازی، مستقل از نوع و ابعاد سلول های فلوتاسیون است. استقلال رابطه فوق از نوع و ابعاد سلول های فلوتاسیون سبب اهمیت پارامتر شار سطحی حباب ها از دیدگاه بزرگ?مقیاس نمایی می?شود. براساس نتایج بدست آمده، مقادیر کمی کارآیی جمع آوری (Ek) و فاکتور شناورسازی (P) ذرات در ستون های صنعتی به ترتیب معادل %3/2=Ek و 3-10×8/5=P بدست آمد. تاثیر متغیرهای عملیاتی از قبیل سرعت هوادهی، درصد جامد پالپ، غلظت و نوع کف?ساز بر شار سطحی حباب ها و همچنین رابطه kc-Sb نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از آزمایش های در مقیاس صنعتی و نیمه-صنعتی، مدلی زیر به منظور پیش بینی شار سطحی حباب ها به کمک ماندگی گاز در سلول های ستونی صنعتی پیشنهاد گردید: 15% >?g> 7% ،s-1 75 >Sb> 41 براساس داده¬های حاصل از آزمایش¬های انجام شده بصورت موازی در مقیاس صنعتی و نیمه-صنعتی، دستورالعملی جهت ارزیابی و تخمین بازیابی ستون¬های صنعتی به کمک داده?های نیمه-صنعتی ارائه شد. در بخش انتهایی این تحقیق، منطقه کف ستون¬های رافر توصیف و مدل¬سازی شد. برای این منظور با نمونه¬برداری از اعماق مختلف منطقه کف، و نیز اندازه¬گیری توزیع زمان ماند سیال (خوراک) منتقل شده به کنسانتره، پدیده?های شستشو و انتخاب¬پذیری در منطقه کف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش بعد تاثیر عمق کف بر سینتیک فرآیند شناورسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. رابطه k-Sb در کف¬های کم?عمق ( cm25FD=) و با عمق متوسط (cm40FD=) خطی، اما در مورد کف?های عمیق (cm60FD=) غیرخطی شناخته شد. براساس نتایج بدست آمده، رابطه غیر-خطی بین ثابت نرخ شناورسازی کلی، عمق کف (FD) و سرعت هوادهی (Jg) مطابق با رابطه زیر مدل¬سازی شد: در بخش بعد بازیابی منطقه کف (Rf) ستون¬های رافر با تغییر عمق کف، محاسبه دبی جرمی کنسانتره در هر عمق و برون?یابی به عمق صفر محاسبه شده و مقدار آن بصورت تابعی از زمان ماند پالپ (FRTSlurry) در منطقه کف مدل?سازی شد: مدل تجربی زیر نیز بمنظور تعیین بازیابی زون کف ستون¬های رافر بصورت تابعی از متغیرهای عملیاتی شامل سرعت هوادهی و عمق کف ارائه گردید: بازیابی کف ستون¬های رافر در شرایط آزمایش¬های انجام شده در این تحقیق 80-46% و حداکثر بازیابی کف (Rf,max) 85% بدست آمد. در نهایت همبستگی غیرخطی ثابت نرخ کلی فلوتاسیون (k)، شار سطحی حباب¬ها (به¬عنوان نماینده کارآیی منطقه جمع?آوری) و زمان ماند پالپ در منطقه کف (به?عنوان نماینده کارآیی منطقه کف) مطابق با رابطه زیر مدل¬سازی گردید:

 

Miduk is one of the unique copper processing plants that utilizes flotation columns in rougher circuit. The principle objective of present thesis is hydrodynamic and kinetic characterization and modeling of industrial columns in rougher flotation circuits. First part of the current investigation was assigned to troubleshoot non-frothing action of the rougher columns. Laboratory and industrial experiments showed that pH and viscosity of slurry had a significant impact on frothing performance of columns. Next, froth washing system of the rougher columns was optimized. For scale-up purposes, a pilot-scale column was successfully designed, constructed and tested as well as its performance was compared with plant-scale columns. Mixing in collection zone of the columns was characterized and modeled using RTD tests with a radioactive tracer along with axial solid percentage and grade profiles. The results indicated that despite the presence of vertical baffles, mixing conditions of the industrial rougher columns were close to well mixed. Correlation between hydrodynamic parameters, i.e. mean bubble size (db), gas velocity (Jg), gas hold-up (?g) and bubble surface aera flux (Sb) and collection rate constant (kc) was evaluated in both industrial and pilot columns. It was found that the collection zone rate constant was not correlated with db and Jg solely but was linearly dependent on ?g and Sb. These findings were in agreement with previous work in mechanical flotation cells in different operating conditions. It appears that linear relationship between kc¬ and Sb is independent of flotation cell type. These results confirmed that Sb could be an appropriate factor for scale-up purposes. The influence of some operating parameters including gas velocity (1.1, 1.6, 2 cm/s), slurry solid percentage (24%, 28%, 32%), frother dosage (7, 13, 20 ppm) and frother type (DF-200, DF-250/Pine Oil) on flotation rate was represented and discussed through kc-Sb plots. Based on a number of industrial experiments, an empirical model was proposed to predict Sb via ?g. A strong correlation between Sb values obtained from industrial and pilot columns in a number of parallel experiments was observed. Based on parallel tests, a procedure for predicting the recovery of full-scale columns from pilot data was proposed. Finally, froth zone of the industrial rougher columns was characterized and modeled. For this purpose, the influence of froth depth on flotation kinetics was showed. Froth cleaning and selectivity actions were illustrated using solids percentage and grade profiles along with RTD tests with a radioactive tracer. The results indicated that the most entrained particles rejection in the froth zone took place just above the interface where the major loss of bubble surface was occurred. Froth recovery (Rf) was estimated and modeled in terms of froth residence time of slurry (FRTSlurry). Finally, correlation between overall rate constant (k), Sb (as an indicative of collection zone performance) and FRTSlurry (as an indicative of froth zone performance) was modeled.

 

20- پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک 

 

میدان مغناطیسی / داده پردازی / معدن مروارید / نظریه موجک / تبدیل فوریه
Magnetic field / Data processing / Morvarid mine / Wavelet theory / Fourier transform

 

از حدود 50 سال پیش تاکنون روش‌های زیادی به‌منظور پردازش داده‌های مغناطیسی ارائه شده است ولی به‌دلیل وجود خطا و عدم دقت در روش‌های فعلی همواره نیاز به روش‌هایی که ما را به نتایج دقیق و بهتر رهنمون سازد وجود داشته است. اخیراً ارائه تئوری موجک و بهره‌گیری از ریاضیات خاص این تئوری به نتایج بسیار خوبی منجر شده است. تا پیش از ارائه این تئوری، پردازش سیگنال معمولاً به‌وسیله تبدیل فوریه انجام می‌گرفت. در تعبیر و تفسیر داده‌های مغناطیسی یکی از اهداف مهم به‌دست آوردن عمق و شکل توده مورد نظر می‌باشد. امتیاز این روش نسبت به روش‌های گذشته استفاده از پنجره‌هایی با مقایس‌های مختلف بوده که به سادگی می‌توان در آن اثرات بی‌هنجاری‌های کوچک و بزرگ را از یکدیگر تفکیک نمود. در این پایان نامه تلاش شده است که پردازش‌های میدان پتانسیل که قبلا با استفاده از تئوری فوریه انجام می‌گرفت با استفاده از تئوری موجک انجام شود. در این روش، موجک هار سیگنال دریافتی را تجزیه و به دو بخش (تخمین و جزییات) تقسیم می‌کند که در واقع بخش تخمین، بیان‌گر روند عمومی منطقه و بخش جزییات، بی‌هنجاری موجود در منطقه را نمایش می‌دهد. برتری این روش بر روش فوریه، تجزیه سیگنال با توجه به ضرایب موجک تا حد دلخواه است. از طرفی در این روش ساختار داده‌ها به خوبی حفظ می‌شود و کوچک‌ترین تغییر و دست‌خوردگی در داده‌های خام به‌وجود نمی‌آید. در این پایان‌نامه داده‌های میدان مغناطیسی معدن مروارید واقع در 30 کیلومتری جنوب شرقی زنجان پردازش و بررسی شد. ساختار دایک در روش فوریه به‌دلیل شکستگی‌های سطحی با اعمال مشتق اول و دوم از بین می‌رود، درحالی‌که روش موجک که مشابه مشتق اول و دوم، روند درجه یک و دو را حذف می‌کند علاوه‌بر حفظ ساختار دایک روند منطقه را حذف کرده است. فرآیند جداسازی روند عمومی منطقه از بی‌هنجاری محلی، با استفاده از تفکیک موجک هار، به ‌بهترین شکل روند عمومی منطقه را حذف، ساختار بی‌هنجاری را حفظ و داده‌ها را آماده مدل‌سازی می‌کند.

 

Several methods are employed in these previous 50 years to analyze geomagnetic data, but errors and being not accurate enough results, made us to apply new methods to achieve more accurate models. Recently wavelet theory and applying its specific mathematics concluded outstanding results, meanwhile before this theory, signal analysis ware done by Fourier transform. The main purpose in geomagnetic data analyzing, is diagnosing the depth and the shape of the ore body. The advantage of this method comparing with the other methods is applying windows with different scales that help us to diagnose small and large anomalies. In this investigation field potential analysis which were done by Fourier theory, were analyzed by the wavelet theory. In this method, Haar wave analyzes the input signal and divided it to approximate and details parts. In fact, the approximate part defines the general trend and the details part determines the field anomalies. Analyzing signals by wavelet coefficient in desired scale is the advantage of this method toward the Fourier method. On the other hand, the structure of the data is kept and there will be no changes in raw data. In this research magnetic data of Morvarid mine, oriented in 30 km south-east of Zanjan, was analyzed. The dyke structure in Fourier method was decayed (because of the surface fractures) by applying first and second differential coefficients, meanwhile the wavelet method keeps the one and two power trend (like the first and second differential coefficients) and defines the structure of the dyke and the field trend, in addition. The process of the anomaly definition from the general trend of the region -by Haar wavelet definer- omitted the general trend of the region, keeps the structure of the anomaly and prepares the data for modeling

 

21- بررسی محدوده عملکرد تکنیک زیر مغزه گیری با توجه به تستهای آزمایشگاهی و مدلسازی عددی 

 

بررسی مغزه / شکستگی / اندازه گیری تنش / مدل عددی
Core analysis / Fractures / Stress measurement / Numerical model

 

چکیده آگاهی از وضعیت تنش در منطقه، در بسیاری از مسائل طراحی و اجرا راه گشا بوده و به مهندسین در طراحی بهینه کمک می‌کند. در این راستا تلاشهای قابل توجهی برای ساخت تجهیزات و ارائه روشهای اندازه‌گیری تنش برجا صورت گرفته است که روش ساده، سریع و اقتصادی تکنیک "زیر مغزه گیری" که در تقسیم بندی کلی روش¬های تنش سنجی، تحت گروه "آزاد¬سازی تنش" قرار می¬گیرد. در این پایان نامه، هدف انجام یک تست زیر مغزه گیری در آزمایشگاه (مدلسازی فیزیکی) بود تا با توجه به معلوم بودن تنش وارده به یک بلوک بتنی، با استفاده از روابط تحلیلی و مدلسازی عددی(نرم افزار Flac) به درجه اطمینان و پتانیسل بکارگیری این تکنیک با ادوات بکار گرفته شده در سایت پی برد. جهت ساده سازی و بهتر جوابگو بودنِ این تکنیک، روش نوینی برای مدلسازی و تحلیل‌ داده‌های حاصل از عملیات آزمایشگاهی بکار رفت. از آنجا که در مدل‌سازی فیزیکی جهت مدلسازی شرایط حفر تونل در زمین، سعی بر آن است که بتوسط روشی(همانند پر کردن گمانه از قبل تعبیه شده، با نمک یا قرار دادن تیوب لاستیکی پر باد در آن)، تراکم مصالح (جابه‌جایی ناشی از بارگذاری اولیه) را از جابه‌جایی ناشی از حفر گمانه تفکیک کرد، ولی در این پایان نامه بر خلاف این نظریه،‌ با ثبت هر دوی آن جابه‌جایی‌ها و تحلیلشان بکمک نرم افزارهای (2d & 3d)Flac و روابط تحلیلی بازبینی شده، ایده‌ای نوین، بکار گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان می¬دهد که از تکنیک زیر مغزه گیری می¬توان بخوبی بکمک ادوات اندازه¬گیری جابه¬جایی با دقت یک میکرون و سطوح تنش بالاتر از یک مگاپاسکال مقدار تنش¬های محلی و راستا¬ی آنها را در سایت تعیین نمود. واژگان کلیدی: تکنیک زیرمغزه¬گیری، مدلسازی عددی، مدل سازی فیزیکی،

 

ادوات اندازه¬گیری جابه¬جایی Undercoring Technique، Numerical Modeling،Physical Modeling ، Displacement Measurment Instruments

Abstract In many design cases and execution of engineering projects, knowing stress status in the field can be useful and will help engineers in an optimized design. Therefore many considerable attempts has been done to make equipments to measure in situ stresses one of which is called "Undercoring" technique. This is a simple, quick and economical method that is classified under "stress relaxation" category. Purpose of this thesis was implementation of an under coring test in laboratory scale. This was achieved by knowing applied stress on a concrete block and measuring the displacements by a micrometer. Using analytical equations and numerical modeling (Flac software) helped to overcome some technical problems and sensitivity analysis of this method. In physical modeling a difficulty rises from correct simulation of tunnel boring operation is. This is done sometimes by filling a borehole with salt and washing it after loading or putting pneumatic rubber tube inside the hole and de-airing it gradually. This issue was overtaken in this research by a numerical distinction between the compression of the block material and displacements caused by drilling borehole. The results of this thesis show that we can calculate the amount and direction of local stresses using under¬coring technique with displacements measurements performed by a 1 micron accuracy micrometer and this has a good accuracy for stresses in excess of 1 MPa. For stresses less than this level, one micron accuracy is not enough. Key words: Undercoring Technique، Numerical Modeling، Physical Modeling ، Displacement measurment Instruments.

 

22- پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی 

 

منطقه بندی / زمین لغزه / منطق فازی / سیستم اطلاعات جغرافیایی / لرستان (استان)
Zoning / Landslide / Fuzzy logic / Geographic Information System / Lorestan (province

 

چکیده استان لرستان یکی از مستعدترین استان¬های کشور از حیث پدیده زمین¬لغزش به¬شمار می¬رود. در این پژوهش ضمن توصیف شرایط و پارامترهای مؤثر در وقوع زمین¬لغزش¬ها، خطر زمین¬لغزش این استان در مقیاس 1:250000 و با چهار روش پیشنهادی راهنما_ روش آماری تک¬متغیره با استفاده از ارزش اطلاعاتی_ روش آماری تک¬متغیره با استفاده از وزن¬دهی معمول و استفاده از مجموعه¬های فازی ارزیابی و پهنه¬بندی شده است. در این راستا بیش از 270 پهنه لغزشی و لغزش منفرد شناسایی شده است. از بین عوامل مؤثر شناسایی شده، پنج عامل زمین¬شناسی، شیب، بارندگی، زلزله و جهت شیب به¬عنوان مؤثرترین عوامل ایجاد زمین¬لغزش در استان لرستان در نظر گرفته شده است. برای تهیه نقشه پهنه¬بندی خطر از واحدبندی طبیعی استفاده شده است. جهت وزن¬دهی به لایه¬های اطلاعاتی، پس از طبقه¬بندی نمودن آنها، منطقه¬ای به¬عنوان الگو انتخاب شده و از روش قضاوت مهندسی و روش بینا تواما استفاده شده است. ارزیابی نقشه¬های پهنه¬بندی تهیه شده نیز با روش نسبت تراکمی و جمع کیفی و همچنین روش انتخاب یک منطقه به¬عنوان شاهد، انجام شده است. با توجه به¬نتایج به¬دست آمده، نقشه پهنه¬بندی خطر زمین¬لغزش با استفاده از روش فازی با مقدار 364/0=QS (جمع کیفی) به¬عنوان نقشه¬ی با دقت بالاتر و مناسب¬تر انتخاب شده است. نتایج تحلیل این نقشه مشخص نمود که حدود 16% از سطح استان در محدوده خطر «خیلی¬بالا» و 20% در محدوده خطر «بالا» قرار می¬گیرد. این واقعیت بیانگر حساسیت زیاد استان نسبت به پدیده لغزش است. از GIS در فرایند این پژوهش به¬منظور ورود و آماده¬سازی داده¬های مربوط به عوامل مؤثر در زمین‌لغزش، مدیریت، نمایش، تحلیل داده¬های مذکور به¬منظور ایجاد ارتباط منطقی بین عوامل مؤثر و زمین¬لغزش و در نهایت کمک به فرایند تصمیم¬سازی در پایش و مدیریت نواحی مستعد زمین¬لغزش استفاده شده است. کلید¬واژه‌ها: زمین¬لغزش، پهنه¬بندی، مجموعه¬های فازی، GIS، لرستان

Abstract Lorestan is one of the most susceptible provinces of the country to landslides. In this research, while this study describes the of conditions and parameters effective in landslide occurrence, risk of landslides in this province on a 1:250000 scale with four proposed guiding method, Single-variable statistical method using the information value, Single-variable statistical method using normal weight and yield of Fuzzy Sets and area classification are evaluated. In this respect, more than 270 slip areas and single slip have been identified. Among the factors identified, geology, slope, rainfall, earthquake and dip direction are considered the most effective landslide creation factors in the Lorestan province. For mapping risk zones, natural units is utilized. After classification, weight rating for layers of information is used as model and blind and slighted weighting are both used. Evaluation of area classification maps prepared by the density ratio and quality sum method and also selection of a region as a control was performed. According to the obtained results, using the fuzzy value of QS =0/0364 (quality sum), Landslide risk zone classification is selected as the map with higher accuracy and more appropriation. The results of this analysis determined that about 16% of the province is placed within the risk "very high" and 20% in the range of risk "high". This fact indicates the high sensitivity of the slip phenomenon to the province. GIS is utilized for the input and preparation of data related to landslide factors, management, presentation and analysis of the mentioned data with the aim of logical connection creation between factors and landslide and finally Decision making process to assist in monitoring and management of landslide prone areas. Keywords: Landslide, Classification, Fuzzy sets, GIS, Lorestan.

 

 

 

23-       فرآوری نمونه کانسنگ خاک نسوز مهران آباده 

خاک نسوز / عمل آوری کانسنگ / تجزیه شیمیایی / فرایندهای تولید / کانی شناسی / کانسنگ ها / معدن مهران آباده
Fire-clay / Ore treatment / Chemical analysis / Manufacturing processes / Mineralogy / Ores / Mehran Abadeh mine

 

معدن خاک نسوز مهران آباده در شمال استان فارس و در 55 کیلومتری شمال غرب آباده واقع است. ماده استخراجی از این معدن در صنایع فراورده¬های نسوز، صنایع لعاب و مقره سازی و چینی سازی و در صنایع کاشی و سرامیک¬ سازی مصرف می ¬¬شود و درصورت پایین بودن مقدار آهن در محصول معدن، ماده استخراجی می تواند مستقیماً و بدون پرعیارسازی، در کارخانه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای کاربرد در صنایع به عنوان نسوز لازم است، میزان عناصر مضر یا مزاحم در آن با استفاده از روش‌های کانه‌آرایی به حد مجاز برسد. نمونه تهیه‌شده از معدن مهران آباده مورد شناسایی به روش¬های آنالیز شیمیایی، XRD و مطالعات میکروسکپی قرار گرفت. بالا بودن مقدار Fe2O3، دلالت بر لزوم انجام عملیات فرآوری بر روی نمونه داشت. بررسی های کانی شناسی نیز نشان داد که کانه و گانگ به شدت درگیر بوده و با وجود خردایش تا ابعاد ریزتر از 37 میکرون، باز هم مقدار زیادی از گانگ آزاد نشد. مقدار اندیس کار نمونه توسط آسیای گلوله¬ای کالیبره شده باند، برابر314/8 کیلوگرم بر تن کوچک محاسبه گردید، که بیانگر مقاومت کم این ماده در خردایش است. همچنین نمونه مورد مطالعه به‌منظور بررسی‌ زمان خردایش، تحت آسیاهای میله‌ای و گلوله‌ای به روش خشک و تر قرار گرفت، و d80 محصول آسیای میله¬ای و گلوله ای به شیوه خشک و تردر زمان¬های مختلف به‌دست آمد. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از بررسی های کانی¬شناسی و خصوصیات نمونه مذکور و همچنین تجارب قبلی بر روی نمونه های مشابه از معادن دیگر، روش جدایش مغناطیسی خشک و تر و همچنین لیچینگ برای آهن زدایی از این نمونه مناسب تر تشخیص داده شدند. به منظور انجام آزمایش¬های جدایش مغناطیسی خشک، از جداکننده مغناطیسی خشک القایی شدت بالای موجود در آزمایشگاه کانه¬آرایی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران استفاده شد. بهترین نتایج از آزمایش¬های انجام گرفته در دو محدوده ابعادی 1000+2362- میکرون و 300+1000- میکرون با استفاده از میدان مغناطیسی با شدت 40/1 تسلا به دست آمد، که عیار Fe2O3 در کنسانتره و بازیابی کنسانتره برای این نمونه ها به ترتیب برابر با 65/2% و 59/25% برای نمونه اول و 97/1% و 07/24% برای نمونه دوم بود. آزمایش های جدایش مغناطیسی تر گرادیان بالا همراه با پیش فرآوری فلوکولاسیون هیدروفوبیک که با استفاده از روش تاگوچی طراحی شده بود نیز بر روی این نمونه صورت پذیرفت و توسط نرم افزار DX7 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج و تحلیل¬ها نشان دادند که در شرایط انجام این آزمایش¬ها، نمی¬ توان به نتیجه قابل قبولی دست یافت. با استفاده از روش تاگوچی آزمایش های لیچینگ با اسید سولفوریک همراه با همزنی نیز طراحی و اجرا شدند. نتایج حاصل از نرم افزار DX7 با استفاده از داده های به دست آمده از آزمایش های لیچینگ نیز از وضعیت خوبی برخوردار نبود و در بهترین حالت، آهن کنسانتره بسیار بیش از مقدار مجاز پیش بینی شد. با توجه به آزمایش های انجام شده و شرایط ماده معدنی، جدایش مغناطیسی خشک شدت بالا بهترین روش برای آهن زدایی از نمونه خاک نسوز معدن مهران آباده تشخیص داده شد و بر اساس نتایج فلوشیت مربوط به آن تهیه و ارائه گردید.

 

Mehran fireclay mine is located in 55 km north-west of Abadeh in Fars province. Fireclay is used in some industries like ceramics and refractory industries. If the iron content of fireclay was low, it could be used in industries directly and without any treatment. But the sample taken from mine contained more than acceptable grade of iron content and indicated the necessity of iron removal from the ore. Objective of this work is decreasing the iron oxide content of the sample from more than 10% of Fe2O3 to less than 2%. The sample was investigated by chemical analysis, XRD and microscopic mineralogy investigations. These investigations indicated ore and gangue minerals and amount of them. In addition liberation of iron minerals was determined to be in very fine sizes and by grinding to 37 microns large amount of them wasn’t liberated. Work index of the sample was determined by calibrated Bond ball mill to be 8.314 Kwh/Sht. The sample was also grinded by dry and wet ball mill and rod mill to determine the appropriate grinding time. Regarding the ore characterization, mineralogy investigations and previous similar projects, magnetic separation and bleaching were determined as the most appropriate processes for iron removal from this ore. Inducing high intensity dry magnetic separator which is existed in mineral processing laboratory of mining school of university of Tehran was used for dry magnetic separation experiments. Best result of these tests was reached in two size fractions of - 2362+1000 and -1000+300 microns applying field intensity of 1.4 tesla. In these cases grade of iron oxide in concentrate and its recovery was 2.65% and 25.59% respectively for first size fraction and 1.97% and 24.07% respectively for the second one. Wet high gradient magnetic separation with shear flocculation pretreatment experiments were designed by Taghuchi method and performed on this ore and results analyzed by DX7 software. The results and their analysis expressed that with this method and in conditions of the performed tests acceptable iron grade could not be reached. Agitating bleaching with sulfuric acid experiments were designed by Taghuchi method and carried out. Results of bleaching tests and analysis from DX7 software indicated that with this method acceptable concentrate could not be reached. By these experiments in the best cases iron content of concentrate was much more than acceptable grade. Regarding the experiments results an analysis of them and conditions of working place and ore specifications, high intensity dry magnetic separation was determined as most appropriate method for treating this ore. A flow sheet for processing this ore is presented

 

24-       مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک

کاربرد وسیع اکتشافات مغناطیسی در زمینه‌های اکتشاف منابع معدنی، کاربرد‌های زمین‌شناسی و زیست محیطی، دانشمندان علوم زمین را در طرح راهکارهای مناسب در این زمینه، به تلاش واداشته است. به گونه‌ای که مانند سایر علوم دیگر، شاهد ابداع روش‌های نوین در تفسیر و مدل‌سازی داده‌های میدان پتانسیل (مغناطیس و گرانی) هستیم. در این رساله، سعی برآن است که اولاً مدل سازی به گونه‌ای انجام شود که در میان بی‌نهایت جواب مدل‌سازی (مشکل غیر یکتا بودن جواب‌ها) به جوابی که با واقعیت سازگاری دارد، دست یافت. ثانیاً با توجه به اهمیت جداسازی بی‌هنجاری ناحیه‌ای از محلی و تاثیر آن در اعتبار نتایج مدل‌سازی‌های عددی، از یک روش مناسب برای جداسازی بی‌هنجاری‌ها ، استفاده شود. در این راستا، از شبکه عصبی سلولی برای جداسازی بی‌هنجاری‌ ناحیه‌ای از محلی و از شبکه عصبی پیشخور، برای مدل‌سازی معکوس استفاده شده است. ابتدا کارائی روش ها با استفاده از مدل های مصنوعی، بررسی شده و سپس برای مدل سازی داده های معدن مروارید زنجان، بکار گرفته شده اند. در تفسیر و مدل‌سازی بی‌هنجاری‌ها، ابتدا با استفاده از شبکه عصبی سلولی اثر بی‌هنجاری منطقه‌ای حذف شده و سپس بر روی بی‌هنجاری باقیمانده، مدل‌سازی معکوس با شبکه عصبی پیشخور و همچنین مدل‌سازی‌ با روش‌های کلاسیک (روش تلفیقی سیگنال تحلیلی- اولر، تخمین عمق اولر و زاویه تیلت) انجام شده است. برای مقایسه نتایج بدست آمده، نقشه‌های سیگنال تحلیلی، مشتق‌، گسترش های فراسو نیز برای داده‌ها تهیه شده است که نتایج حاصل از مدل سازی توسط شبکه عصبی با نتایج روش های کلاسیک مطابقت می کند. در نهایت با استفاده از اطلاعات بدست آمده، مدل‌سازی دو و نیم بعدی به صورت معکوس انجام شده ، و نتایج مدل سازی ها توسط اطلاعات زمین شناسی منطقه ، مورد تایید واقع شده است.

 

Extensive use of magnetic surveys in the field of mineral exploration, geology and environmental application make earth scientists to present suitable interpretation schemes. In this thesis, magnetic anomaly modeling was done in a manner that first; obtains a model near to geological reality. Second; with respect to the importance of regional-local anomaly separation and the effect of it on the accuracy of modeling, we use a suitable method for regional-local anomaly separation. To this end, Cellular neural network was used for regional-local anomaly separation and feed forward neural networks were used for inverse modeling of magnetic anomalies. The validity of these methods was tested by being applied to synthetic models. Then, magnetic anomalies of Morvarid mine of Zanjan were mdeled by these methods. In order to interpret and model the anomalies, first regional magnetic anomaly was separated by cellular neural network and then, modeling through feed forward neural network and classic methods (combined Analytic signal-Euler method, Tilt angle, ..) were performed on the residual magnetic anomaly. To comparison the results, Analytic signal, derivatives, upward continuation and susceptibility maps were provided. The results of modeling by neural network and other classic methods had a harmonical agreement. By according to obtained results, 2/5D inverse modeling was carried out and finally, modeling results were confirmed by geological data.

 

25-       تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از روشهای پردازش سیگنال 

پایان نامه حاضر که بر روی بخش کربناته (سازند سروک) یکی از میادین نفتی جنوب کشور صورت گرفته است به مطالعه و بررسی روش های جدایش سطوح سیالات مخزنی پرداخته و در دو بخش کلی تنظیم شده است. در بخش نخست با مرور روش های متداول ، به کمک دو روش تخمین تراوایی و نیز روش مشاهده سریع ، سطح آب – نفت در چاه های میدان مورد مطالعه بررسی شده است. مقایسه نتایج این روش ها با پاسخ های حاصل از تست چاه نشان داد که این روش ها قادرند با مقداری اختلاف (در حدود 4 متر) تخمینی از عمق سطح تماس آب - نفت را به دست دهند. در بخش بعد دو روش جدید ارائه شده است؛ روش اول برمبنای تبدیل موجک پیوسته چاه نمودار مقاومت ویژه عمیق بوده و روش دوم ترکیبی از روش های بازشناسی الگو و تکنیک های پردازش سیگنال (همچون فوریه و موجک) است. با توجه به نتایج بدست آمده از روش دوم می توان گفت، استفاده از طبقه بندی کننده ی ناپارامتری نتایج را به صورت میانگین تا 2.58 درصد بهبود بخشیده است. همچنین در حالتی که از روش تجزیه موجک استفاده شد، فرآیند تفکیک کلاس ها به صورت میانگین تا 1.94 درصد بهتر صورت گرفته و بررسی تعمیم پذیری الگوریتم طراحی شده نیز هنگامی که از یک چاه برای آموزش استفاده شده است در بهترین وضعیت به صورت میانگین تا 60.4 درصد می باشد.

 

This thesis has been made to study the method of separation of reservoir fluid contacts and is set in two parts in carbonate unit (Sarvak Formation) of an oil field at southern. In the first part, two conventional methods such as permeability estimation and quick look are reviewed and by using of them depth of water - oil contacts in wells of investigated oil field are determined. Comparison of results with the responses obtained from the well tests, showed that these methods are capable to estimate depth of oil-water contact with some differences (about 4 m). Two new method are presented in the next section, the first method is based on continuous wavelet transform of deep resistivity log and the second method combines the techniques of pattern recognition and signal processing techniques, (such as Fourier and wavelet). Based on results of the second method, using non-parametric classifier has improved results as the average to 2.58 percent. In the case of using wavelet analysis method, separation of the classes has done better than 1.94 percent. Investigation of generalization of the designed algorithm showed when a well is used for training, in the best position, the accuracy of method is 60.4 percent.

 

26- طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی  

در این پایان نامه هدف، طراحی الگوریتمی است که به کمک آن با تعداد کمی نمونه، بتوان اطلاعات مهم سیگنال را استخراج نمود. سیگنال های طبیعی به طور کلی، سیگنال هایی با باند نامحدود هستند. ولی محتوای فرکانسی آن ها به طور کلی نزولی است. به نحوی که در فرکانس های بسیار بالا محتوای فرکانسی مقدار بسیار کمی، نزدیک صفر، دارد طبق قضیه نمونه برداری نایکوئیست-شانون، اگر نرخ نمونه برداری پایین تر از نرخ نایکوئیست باشد، بخشی از اطلاعات فرکانس بالای سیگنال از بین می روند. واریوگرام حاوی جزئیات کمتری نسبت محتوای فرکانسی است. لیکن در این تحقیق نشان داده شده است که، واریوگرام ابزار پایدارتری نسبت با کاهش چگالی نمونه برداری در قیاس با محتوای فرکانسی است. در ابتدا، فیلترهای معادل حوضه فرکانس کریجینگ با مدلهای مختلف واریوگرام بررسی شده است. سپس نتایج واریوگرام های مختلف با یکدیگر مقایسه شده، و روش برازش ناپارامتری واریوگرام نیز کد نویسی و پیاده سازی شده است. فیلترهای حاصله نیز به دلیل هموار سازی، نتایج مناسبی در تخمین سیگنال ها تولید نکرده اند. از این رو، الگوریتمی مبتنی بر اصلاح فرکانسی سیگنال مورد توجه قرار گرفت. این الگوریتم بر خلاف الگوریتم یائو که سعی در اصلاح فاز تبدیل فوریه دارد؛ فقط دامنه تبدیل فوریه را اصلاح می کند. با توجه به اینکه در علوم زمین در بسیاری از مواقع شکل کلی سیگنال از پیش مشخص است؛ براین اساس الگوریتم پیشنهادی به نحوی طراحی شده است که در آن با استفاده از شکل کلی سیگنال و با استفاده از نمونه های بسیار کم تر از نرخ نایکوئیست، اطلاعات ارزشمند سیگنال بازیابی شود. برای این منظور این الگوریتم، محدوده بین نمونه ها را با کمک تخمین گر خطی درونیابی نموده و سپس با انتقال جواب حاصله به حوزه فرکانس و انجام پردازش هایی در این حوزه دقت نتایج را بهبود می دهد. الگوریتم پیشنهادی بر روی پاسخ های مغناطیسی دو مدل فیزیکی ساده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان داده است که این الگوریتم با تعداد داده هایی معادل 10% نرخ نایکوئیست شکل سیگنال را به خوبی بازسازی می نماید.

 

The main goal of this research is design an algorithm to recognise the important information of signals using a few samples. Signals of natural phenomena or variables generally are non band-limited signals; but their frequency content is descending, In a way information content of it’s high frequency part become too low, and near zero. According to Nyquist-Shannon theorem, if the sampling rate is lower than the Nyquist rate, high frequency part of signal’s information will be eliminated. The variogram reflects lower details of signal, but as showed in this research, they are more rebuts than information content when the samples are fewer than Nyquist rate In the first part of this research, for some known variogram models, their equivalence filter has been analysed and are compared to each other. To create a more precise variogram model, non-parametric variogram fitting method has been investigated and programmed via MATLAB ®. As the results show, this method could not represent suitable estimations. The main week point on the mentioned method was the smoothing effect as is for kriging, so a new algorithm has been developed based on the information content enhancement. Despite of Yao’s algorithm, which tries to identify the spectral phase, this algorithm is based on the enhancing of the Fourier transform amplitudes of a target covariance model in removing the smoothing effect of estimation. In geosciences, considering this fact that the morphology of the signal is approximately known before most of the time; the suggested algorithm is designed in a way to reconstruct the important information of the signal morphology with using fewer samples than Nyquist rate. Firstly, the algorithm estimates the interval between samples by linear interpolator. Secondly, it enhances the accuracy of results by transferring the results to the frequency domain and doing some processes in this domain to compensate of smoothed high frequency part of signal. Suggested algorithm has been evaluated on magnetic responses of two simple physical models in Institute of Geophysics, University of Tehran. Final results demonstrate that the algorithm is able to reconstruct the morphology of signal using an amount of data equal to 10% of the Nyquist rate.

 

 

27- برآورد فشار نگهداری جبهه کار در حفر تونل به روش EPB و تاثیر آن بر نشست در سطح زمین(مطالعه موردی: پروژه¬ی خط 2 قطار شهری مشهد) 

 

از مهمترین پارامترها درحفاری تونل با ماشین¬های سپریِ بسته، مانند سپرهای فشار تعادلی زمین، تعیین بازه¬ی مناسبی از فشار جهت نگهداری جبهه¬کار تونل است. به این علت که جلوگیری از ناپایداری جبهه کار تونل هم از نظر ایجاد شرایط لازم جهت برش و پیشروی و هم از نظر کنترل جابجایی در سطح زمین حائز اهمیت می باشد. امروزه جهت پیش بینی فشار مورد نیاز جهت نگهداری جبهه¬کار تونل ازروش-های مختلفِ تجربی، تحلیلی و عددی استفاده می¬شود. روش¬های تحلیلی بر مبنای تعادل حدی و یا آنالیز حدی تنش هستند. راه حل¬های تحلیلی با در نظر گرفتن یک مکانیسم شکست، به صورت پیش فرض و یا در نظر گرفتن یک میدان تنش خاص فرضی در زمین، مقدار فشار مورد نیاز و حداکثر فشار مجاز را پیشنهاد می¬دهند. در آنالیز حدی تنش، با استفاده از قضایای مرز بالاتر و مرز پایین¬تر، به ترتیب تخمین¬های خوش-بینانه و بدبینانه¬ای از فشار پایدارسازی مورد نیاز تونل ارائه می¬شود. در این رساله ابتدا در بخشی از مسیر خط 2 متروی مشهد که حفاری در آن صورت گرفته است، در دو مقطع عرضی، مدل¬سازی عددیِ سه بعدی به کمک روش تفاضل محدود صورت گرفت. درمدل¬ها از اعدادی که حین اجرای تونل به عنوان فشار نگهداری ثبت شده بودند استفاده شده و نتایج حاصل در نشست¬های سطحی، به منظور بررسی صحت مدل¬سازی با نتایج حل تجربی وآنچه در واقعیت اتفاق افتاده است مقایسه شد. در دو مقطع دیگر در بخش حفاری نشده¬ی تونل، ابتدا با استفاده از روش¬های مختلف تجربی و تحلیلی، فشار مورد نیاز و حداکثر فشار مجاز محاسبه و با قرار دادن این مقادیر در مدل عددی نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفت. اعداد به¬دست آمده، به خصوص در مورد حداکثر فشار نگهداریِ مجاز، در بعضی موارد اختلاف قابل توجهی دارند، ضمن اینکه تحلیل انجام شده نشان می¬دهد که با تغییر محیط ممکن است اعداد پیشنهادی از روش¬های مختلف، از نظر میزان بزرگی جای خود را به یکدیگر دهند. با توجه به نتایج به¬دست آمده از حل عددی، می¬توان گفت اتکا به عددهای حاصل از قضایای مرز بالاتر در روش دیویس و لکا و دورمیکس که با دید خوش-بینانه¬ای جبهه¬کار تونل را بدون اعمال فشار نگهداری یا با فشار پایین نگهداری، پایدار می¬دانند با مخاطره همراه است. به همین ترتیب عدد حاصل از مرز بالاتر در روش لکا و دورمیکس برای تخمین حداکثر فشار مجاز با توجه به حل عددی و همین¬طور اختلاف زیاد نسبت به اعداد حاصل از سایر روش¬ها، به دور از واقعیت به نظر می¬رسد. با انجام آنالیز حساسیت نسبت به پارامترهای محیط حفاری و حفاری در اعماق مختلف، مشاهده شد که در همه¬ی حالات، افزایش فشار نگهداری در ابتدا باعث کاهش قابل توجه در میزان نشست¬ها شده ، پس از آن میزان این تاثیر کم و در نهایت با بکارگیری فشارهای بالاتر، علاوه بر ایجاد بالازدگی در جلوی جبهه¬کار، میزان نشست افزایش پیدا خواهد کرد، با این توضیح که در اعماق بیشتر و زوایای اصطکاک داخلی پایین¬ترِ محیط، حساسیت افزایش نشست نسبت به افزایش فشار نگهداری به میزان مشخص، بیشتر است.

 

Determining an appropriate range of face pressure is an important parameter in mechanized tunneling in urban areas, to preventing face instability, providing the necessary conditions for advancing through controlling settlments. There is different experimental, analytical and numerical methods to suggest required and maximum allowable face pressure. Analytical methods are based on limit equilibrium and stress limit analysis. At the beginning of this study, that part of the subway line no 2 in Mashhad where excavation has been done, was modeled by three-dimensional numerical model using finite difference method, in two cross sections. In those models, face pressures which were recorded by TBM during the advancing were used, and to verify the modelling process, results in surface settlements were compared with experimental solutions and insitu(field) resaults. In two other sections, in that part which is not yet excavated, by using various experimental and analytical methods, required and the maximum allowable pressure were calculated, and by putting the values in the numerical model ,results were compared. The values, especially in the case of the maximum allowable face pressure, are significantly different. While the analysis has shown that by changing the environment, in some cases, Proposed values of different methods, in terms of quantity can change their place to another, According to the results obtained from the numerical solution, there is no confidence in the values which are proposed by the upper bound of Davis and Leca & Dormieux methods. In these methods, with an optimistic view, without the face support pressure or low pressure, the face are considered stable. So according to the numerical solution, and so much difference to the values of other methods, the value obtained from upper bound in leca & Dormieux method for estimating the maximum allowable pressure, appears to be far from reality. By performing Sensitivity analysis on various environment parameters and depth, it was observed that in all the cases, increasing pressure causes a significant reduction in the amount of surface settlments at the beginning of the session, Then the amount of the impact is low and finally, by using higher pressures, in addition to creating a heave in the front, the amount of settlement will increase. In larger depth and smaller angles of internal friction, the settlement increasing sensivity to increasing face pressure in a specific amount, is higher.

 

 

 

28-       بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی توسط تست برش مستقیم تحت شرایط مرزی CNL و CNS 

 

هدف از این پایان‌نامه بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی تحت شرایط مرزی CNL و CNS است. بدین منظور دستگاه تست برش مستقیم موجود در آزمایشگاه مکانیک سنگ توسعه داده شد. این دستگاه توانایی انجام تست برش مستقیم بر روی درزه‌های سنگی و ثبت تمام داده‌ها در حین تست، تحت شرایط مرزی CNL و CNS را دارا می‌باشد. از دیگر مزایای دستگاه توانایی آن در انجام تست برش بر روی اشکال مختلف سنگ (مکعبی و استوانه‌ای) تا ابعاد 125×125 میلی‌متر، بدون نیاز به ملات ریزی است. به منظور بررسی تاثیر زبری درزه‌های سنگی، دستگاه فاصله سنج لیزری که توانایی شبیه‌سازی هندسه‌ی سه‌بعدی سطح سنگ با دقت 25 میکرون را داراست طراحی و ساخته شد. این دستگاه به صورت نقطه به نقطه مختصات سطح را با شبکه‌بندی حداقل 100×100 میکرون برداشت می‌کند که سرعت حرکت آن 1 mm/s می‌باشد. به علاوه در این پایان‌نامه کمیت‌های جدید زبری دو بعدی Cl و Ci و کمیت سه‌بعدی Ci3D با کمک آنالیز فوریه معرفی شده است. کمیت Cl معرف تغییرات طول واقعی زبری، ناشی از فیلتر پایین گذر بر روی نیم‌رخ‌ و Ci نیز تغییرات میانگین زاویه شیب در جهت برش نیم‌رخ‌، ناشی از فیلتر پایین گذر می‌باشد که متغییر Ci همبستگی 98% با JRC داشته و با دقت خوبی مقدار JRC هر نیم‌رخ‌ را محاسبه می‌کند. Ci3D نیز تغییرات میانگین زاویه شیب ظاهری در جهت برش ناشی از فیلتر پایین گذر می‌باشد که این رابطه نیز همبستگی بالای 92% با پارامتر زبری معرفی شده توسط گراسلی را داراست. در این پایان نامه به منظور بررسی رفتار برشی درزه‌های سنگی تحت شرایط CNL و CNS تعداد 18 عدد نمونه‌ی درزه مصنوعی توسط تست خمش سه نقطه ای با شکاف بر روی نمونه‌های بازالت ایجاد شده و بعد از شبیه‌سازی سطح آن‌ها به وسیله‌ی دستگاه فاصله‌سنج لیزری، به سه گروه 6تایی تقسیم بندی شد. که گروه اول تحت شرایط CNL و گروه دوم و سوم تحت شرایط CNS با سختی عمودی 0.73GPa/m و 1.13GPa/m مورد آزمایش قرار گرفتند. در هرگروه سه سطح تنش عمودی اولیه( 0.5، 2 و 3.5 MPa ) انتخاب شد و در هر سطح تنش دو نمونه تحت آزمایش قرار گرفت. همانطور که مشاهده شد به طور کلی با افزایش بار قائم اولیه و سختی قائم تنش برشی حداکثر افزایش یافته و زاویه اتساع و جابجایی نرمال درزه در حین برش کاهش می‌یابد. به علاوه نسبت تنش برشی به تنش قائم با افزایش بار قائم اولیه نیز کاهش می‌یابد. در انتها یک معیار برشی برای شرایط CNL بر اساس متغییر Ci3D ارائه شد که البته دقت آن کمتر از دقت معیار گراسلی می‌باشد که علت آن کمی آزمایش‌های انجام گرفته می‌باشد. معیار برشی گراسلی نیز به منظور پیش‌بینی مقاومت برشی درزه‌های سنگی تحت شرایط CNS توسعه یافت که نتایج بدست آمده، از دقت قابل قبولی برخوردار بود.

 

The aim of this thesis is to investigate on shear behavior of rock joints under CNL and CNS boundary conditions. For this reason, a direct shear test device has been developed. This device has ability to conduct direct shear tests on the rock joints and continuously acquire data within the test under CNL and CNS boundary conditions. Another advantage of this device is the capability of performing shear test on various shapes of samples (including cubical to cylindrical, up to dimensions of 125*125mm) without any need for molding by plaster. To study the effect of rock joint roughness, a laseric distance measurement device with accuracy of 25microns, has been designed and built. This device acquires the coordinates of loint surface, point by point, in grid of at least 100*100microns by velocity of 1mm/s. Additionally, the 2-dimensional roughness parameters (Cl and Ci) and 3-dimensional parameter (Ci3D) by using Fourier analysis have been introduced. Cl parameter is representative of variance of actual length of roughness as a result of low pass filter on the profile and Ci is also representative of variance of the average dip angle in the roughness in shear direction as a result of low pass filter. The results have shown that Ci variable has R-square of 98% with JRC. Ci3D is also defined as variance of average apparent dip angle in shear direction as a result of low pass filter. The R-square between Ci3D and roughness parameter, introduced by Grasselli, has been determined as 92%. In this thesis, to investigate the rock joints shear behavior under CNL and CNS conditions, 18 artificial rock joints were generated by 3 Point Bending Test (3PBT) conducted on the notched basalt samples and they were classified into 6 groups after simulating their surfaces by using laseric distance measurement device. The first group was tested under CNL condition and the second and the third group, under CNS condition, with normal stiffness (Kn) equal to 0.73 and 1.13 GPa/m. Three normal stress levels of 0.5, 2 and 3.5MPa were chosen and two samples were tested in each stress level. As it was observed from laboratory tests, by increasing the initial normal load and normal stiffness, the maximum shear stress, dilation angle and normal displacement of joints decreased. Additionally, the ratio of shear stress to normal stress decreases by increasing initial normal stress. Finally, the new proposed shear criterion was given for CNL condition on the basis of Ci3D variable. It is worth noting that the accuracy of the mentioned criterion is less than Grasselli criterion. The reason lies in the fact of conducting insufficient laboratory tests. Moreover, the Grasselli criterion was developed under CNS condition in which the given results had acceptable accuracy.

 

29-       بررسی نشست ناشی از حفاری در زمین های نرم و تأثیر آن بر سازه های سطحی با مطالعه موردی مسیر شمالی - جنوبی متروی خط هفت تهران 

 

حفر تونل در اعماق کم و در زمینهای خاکی منجر به ایجاد جابجایی های افقی و عمودی در اطراف تونل می شود. این جابجایی ها می تواند به سطح زمین رسیده و موجب آسیب رساندن به سازه های موجود در سطح زمین شود. بنابراین تخمین میزان نشست زمین در اثر حفر تونل در اعماق کم و به خصوص در محیط های شهری که این نشست ها مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط می باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر همین اساس در این پایان نامه به بررسی نشست در طول مسیر شمالی – جنوبی متروی خط هفت پرداخته شده است در این مورد 4 مقطع بحرانی براساس بیشترین و کمترین ارتفاع روباره، بالاترین سطح آب زیرزمینی و کمترین مقدار پارامترهای ژئومکانیکی انتخاب شده است. در هر مقطع مقدار نشست توسط دو روش تحلیلی و تجربی با در نظر گرفتن سه مقدار مختلف برای پارامتر گپ، محاسبه و پروفیل های نشست بدست آمده ترسیم گردیده است. همچنین بوسیله مدل سازی توسط نرم افزار Flac3D و با تغییرات پارامترهای جابجایی اولیه، فشار سینه کار و فشار تزریق تأثیر این پارامترها بر میزان نشست بررسی شده و پروفیل های نشست مربوطه رسم شده است نتایج بدست آمده به این صورت است که: در مقطع I مقادیر 2/1 و 5/0 سانتی متر، در مقطع III مقادیر 7/0 و 8/0 و 7/1سانتی متر و در مقطع IV مقادیر 3/1، 1/1 سانتی متر برای ماکزیمم نشست بدست آمده است در مقطع II نیز مقادیر نشست بین 1/1 تا 1/3 سانتی متر بوده است. مقایسه روش های تجربی و تحلیلی با روش عددی نشان داد که روش عددی مقدار نشست کمتری را نسبت به این دو روش پیش بینی می کند و همچنین مشخص شد میزان نشست ایجاد شده بیشتر متأثر از پارامترهای گپ و ارتفاع روباره است. از نتایج حاصل از مدل سازی عددی مشخص شده است که با تغییر فشار تزریق و فشار سینه کار می توان مقدار نشست را کنترل کرده و مقدار آن را کاهش داد. در پایان نیز با در نظر گرفتن ماکزییم نشست مجاز 2 سانتی متر برای ساختمان های شهری، فشار تزریق و فشار سینه کار لازم برای کاهش میزان نشست در حد مجاز برای هر مقطع آورده شده است.

 

Tunneling in shallow deep can cause vertical and horizontal displacements around the tunnel. These displacements cause deformation of the ground between the tunnel and the ground surface and hence result in settlement at the ground surface. Ground settlement may damage surface structures. Therefore, estimation of ground surface settlement due to tunneling, especially in urban areas have a direct effect on human’s life, is very important. Thus in this thesis, the settlement in line 7 Northern – southern part has been studied. In this case, the 4 critical section based on maximum and minimum deep, high groundwater level and poorest geomechanics parameter, have been chosen. In each section, settlement has been calculated, based on 2 analytic and empirical methods with regarding three different gap parameters. Also, the effects of different parameters on settlement like face pressure, grouting pressure and the volume lost around tunnel have been studied by Flac3D modeling. Based on obtained result, in section I 1.2 cm & 0.5 cm, in section III 0.7 cm and 0.8 cm and in section IV 1.1 cm and 1.3 cm have been attained for maximum settlement. In section II the amounts of settlement were between 1.1 cm till 3.1 cm. The compare of analytic and empirical methods with numerical method show that numerical method predicts less settlement, compare to these two methods. It is also verified that the amount of settlement is more affected by gap parameters. The results of numerical modeling show that the amount of settlement can be controlled by a change in grouting pressure and face pressure. At the end, with regarding to the maximum permissible settlement (2 cm for urban building), the necessary grouting pressure and face pressure for reducing the amount of settlement is brought, in a permissible amount for each section.

 

30- مدلسازی پویای فرونشست دشت تهران 

 

فرونشست یک پدیده زیست محیطی، به‌معنی نشست تدریجی و یا فرورفتگی ناگهانی سطح زمین به‌دلیل تراکم مواد زیر سطحی می باشد. برداشت بیش از حد از آب های زیرزمینی که ناشی از نیاز روزافزون به منابع آب است یکی از دلایل اصلی وقوع این پدیده به شمار می آید. پدیده فرونشست در مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی می تواند آثار تخریبی فاجعه باری بدنبال داشته باشد. نمونه بارز این پدیده در دشت تهران به چشم می خورد. اگرچه همبستگی بالای موجود بین فرونشست زمین از یکسو و کاهش تراز سطح آب زیرزمینی و تغییر در خواص مکانیکی لایه های زیرسطحی از سوی دیگر تا حد زیادی شناخته شده و تلاش های چندی برای شناخت کامل این پدیده صورت گرفته است ولی تاکنون مدل جامع و دقیقی پیش بینی فرونشست ارائه نشده است. مدلسازی پدیده فرونشست که یکی از پیچیده ترین مسائل در حوزه علوم زمین می باشد می تواند به درک بهتر این پدیده و جلوگیری احتمالی از خسارات ناشی از آن بینجامد. روش های عددی متداولی که برای مدلسازی این پدیده بکار می روند عموما بر مبنای فرضیات ساده کننده ای بنا شده اند که باعث می شوند نتایج حاصل از این مدل ها از دقت کمی برخوردار باشند. در این پژوهش رهیافت جدیدی برای پیش بینی میزان فرونشست زمین با استفاده از روش های هوشمند مانند شبکه های عصبی مصنوعی پیشنهاد گردیده و کارایی رهیافت پیشنهادی در یک منطقه مورد مطالعه (دشت جنوب تهران) مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان این تحقیق، ضمن بررسی اطلاعات بدست آمده از دو ایستگاه نظارتی در منطقه مورد مطالعه، تغییرات سطح آب های زیرزمینی و تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست بطور همزمان اندازه گیری شد و با مطالعه میزان همبستگی بین این دو متغییر نشان داده شد که تغییرات سطح زمین با تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک بازه زمانی همسو نیست. همچنین نشان داده شد که فرونشست با یک تاخیر زمانی نسبت به افت تراز آب زیرزمینی ایجاد می گردد. این تاخیر بین برداشت آب زیرزمینی و فرونشست، با مقایسه معادلات حاکم بر هیدورگراف ها و داده های GPS موجود در ایستگاه های نظارتی و به کمک الگوریتم های ژنتیک محاسبه گردید که مقدار این تاخیر 27 ماه بدست آمد. همچنین با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی، فرکانس طبیعی زمین و ضخامت رسوبات به‌ عنوان پارامترهای نماینده تغییرات لایه های زیرسطحی انتخاب شدند. به این ترتیب پارامترهای ورودی مدل شامل تغییرات سطح آب زیرزمینی، فرکانس طبیعی خاک، ضخامت رسوبات، مختصات نقاط و زمان بوده و کمیت خروجی مدل، تغییرات فرونشست محاسبه شده با استفاده از روش تداخل سنجی امواج راداری خواهد بود. مدل مزبور در 15 بازه زمانی ساخته شد و در ساخت آن از مجموعه داده های آزمون که با داده¬های استفاده شده در ساخت مدل، فاصله ای 4 ماهه داشتند استفاده شد. مقایسه مقدار پیش بینی شده توسط مدل و مقدار واقعی فرونشست، نشانگر تطابق خوب دو دسته نتایج بود. برای بهبود نتایج، با استفاده از سرعت موج برشی و سرعت موج فشاری، تعداد زون های بهینه در محدوده مورد مطالعه تعیین و با استفاده از شبکه های عصبی خودسامانده، کل منطقه به 3 ناحیه تقسیم شد. در هر ناحیه به طور جداگانه یک مدل ساخته شده و نتایج با مقدار واقعی مقایسه گشت. مقدار فرونشست پیش-بینی شده توسط مدل با مقدار واقعی آن تطابق بالایی (با رگرسیون 98%) داشت که حاکی از دقت خوب مدل ایجاد شده بوده و تاییدی بر اعتبار رهیافت پیشنهادی به شمار می آید.

 

Land subsidence is an environmental phenomenon that involves gradual or sudden land surface settlement because of underground material movement. Ground water withdrawal is the most important reason for this phenomenon. Water is an essential factor for development of communities and hence ground water resources are used to a greater extent. As a result, subsidence caused by excessive use of ground water resources has occurred in many countries in the world. Metropolitan of Tehran in Iran is one example. Land subsidence caused by excessive use of ground water resources and lessening of average annual rainfall has caused serious and costly damages to the Tehran plain and many other plains in Iran. Groundwater level decline is often associated with destruction of the aquifers, a common problem in the groundwater basins of central and northeast Iran. Groundwater withdrawals change the alluvia’s physical properties and result in aquifer compaction. This eventually leads to subsidence. Land subsidence modeling is a complicated problem in geological engineering. The usual methods for subsidence modeling are numerical and are therefore associated with some error. Another way is to use artificial intelligent methods such as Artificial Neural Networks (ANN). Because of their data compilation and modeling ability, the ANNs are promising for land subsidence modeling. In this research, we use hydrological, geotechnical, remote sensing and ambient vibrations for site effect investigation. First the collected data was studied statistically. Then the delay between groundwater withdrawal and the subsidence was computed using genetic algorithms. Finally, the subsidence dynamic model was made; using neural networks and the model was tested for verification. The test result had 98% correlation with the remote sensing investigation.

 

31-       پژوهشی در باب مرزهای نقاشی و تصویر سازی 

چکیده این پایان¬نامه با عنوان پژوهشی پیرامون تعیین حدود و مرزهای نقاشی و تصویرسازی، با هدف شناخت مرزهایی است که این دو هنر تصویری را از یکدگر متمایز کرده¬ است. بدیهی است که نقاشی و تصویرسازی در بعضی جنبه¬های تجسمی مشترکاتی با یکدگر دارند. نقاشی و تصویرسازی ریشه¬های تاریخی مشترکی دارند بر اساس شواهد و مستندات تاریخ هنر، می¬توان اثبات کرد که نقاشی از تصویرسازی نشأت گرفته¬ است. البته این مرزبندی¬ها به صورت مشخص و دقیق در ابتدا وجود نداشت. هنرمندان بدون اینکه توجهی به تمایزات ساختار نقاشی و تصویرسازی داشته باشند به آفرینش تصویر می¬پرداختند. اما تمایز بین این دو هنر با توجه به گسترش حوزه¬ی ارتباط تصویری و گرافیک و تصویرسازی در عصر حاضر، به چالشی عمیق تبدیل شده و هریک از این دو هنر موجودیتی مستقل و مجزا یافته¬اند. این پژوهش شامل دو فصل می¬باشد. فصل اول به بررسی اجمالی سیر تاریخی تصویر می¬پردازد، که شامل هنرهای تصویری انسان غارنشین، دوره نوسنگی، تمدن¬های اولیه بین-النهرین، تمدن مصر، تمدن اژه و هنر یونان است، سپس با تکیه¬ی بیشتری به کارکرد نقش تصویر در هنر سده-های میانه و دوران رنسانس پرداخته می¬شود و در انتهای فصل دو تصویر در حوزه¬ی نقاشی و تصویرسازی مورد بررسی قرار می¬گیرد. در فصل دوم به بررسی مبانی نظری این دو حوزه پرداخته خواهد شد. ابتدا تعریفی از نقاشی و تصویرسازی ارائه و پس از آن به تبیین حدودِ مرزهای این دو هنر خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: نقاشی، تصویرسازی، صورت، محتوا، ترکیب¬بندی، چیدمان و ساختار زیبا شناسی تصویر

 

Abstract This project on the subject of defining borders and distinctions of painting and illustration, aims to identify the margins that distinguish these two visual arts. Undoubtedly painting and illustration hold in common in some aspects, as they have the same historical roots. According to art history documents, it can be proved that painting is originated from Illustration, although these borders were not defined from the beginning. Artists used to create images without noticing the differences between the nature of painting and illustration. However with the extension of visual communication, graphic design and illustration in the present time, the difference between these two arts turned into a very important issue, and each of them found a new and distinct identity. This research includes two chapters: First chapter has a brief look into the history of picture, including cave art, New Stone Age (The Neolithic), first civilizations of Mesopotamia, Egyptian, Aegean and Greek civilization. Then, with an emphasis on the role of image, it explores the Middle Age and Renaissance. In the second chapter the theoretical basis of these two contexts will be investigated. Firstly a definition of painting and illustration will be proposed and after that the borders and distinctions of these two arts will be clearly stated. Key words: painting, illustration, form, content, composition, installation and structure of aesthetics of image.

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends