جمهوری اسلامی ایران

 

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریه شماره 626

 

 

 

 

 

 

معاونت نظارت راهبردی

 

امور نظام فنی

 

nezamfanni.ir

 

 

 

 

 

1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح مدارک فنی

 

 

 

 

 

 

خواننده گرامی:

 

امور نظام فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

 

 

از اینرو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر

 

گزارش فرمایید:

 

-1 شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -2 ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

 

-3 در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید. -4 نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

 

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

 

پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی میشود.

 

 

 

 

نشانی برای مکاتبه : تهران، میدان بهارستان، خیابان صفیتلفنشاهعلی

- مرکز

33271

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، امور نظام فنی

 

 

 

web: nezamfanni.ir/

Email:info@nezamfanni.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

بسمهتعالی

عاون ر ی و ظارت را ردی رس ور

شماره:                     93/16539

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

تاریخ:             1393/02/24

 

موضوع : راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

 

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد (6) و (7) آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی- مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره

 

/42339ت33497هـ مورخ 1385/4/20 هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره 626 امور نظام فنی،

 

با عنوان » راهنمای کاربردی انجام تحلیلزلزلهخطر   « از نوع گروه سوم ابلاغ می شود.

 

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاههای اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ 1393/7/1 الزامی است.

 

امور نظام فنی این معاونت در مورد مفاد نشریه پیوست، دریافتکننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مربوط بوده و عهدهدار اعلام اصلاحات لازم به طور ادواری خواهد بود.

 

محمدباقر نوبخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ش: ٧٧١٨۶١

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

پیشگفتار

 

شرایط لرزه زمین ساخت و تنوع نوع خاک محل قرارگیری سازه و تجهیزات مختلف، موجب شده است تا در پروژه هـای بهسازی لرزه ای با اهمیت، تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه، امری اجتناب ناپذیر شود. امروزه بـا توجـه بـه تعـداد روزافـزون پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانها و شریانهای حیاتی کشور و علیرغم انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه ای در بسـیاری از این پروژه ها، متاسفانه به دلیل نبودن راهنمایی جامع و کامـل، پراکنـدگی شـدیدی در نتـایج حاصـل از مطالعـات، در پروژه های مختلف مشاهده می شود. هرچند بخشی از این پراکندگی ناشی از ماهیت موضوع می باشد اما لازم اسـت تـا بـا تدوین راهنمایی مناسب بهمنظور شفافسازی فرآیندهای مورد نیاز، آشفتگی موجود را به حداقل رساند.

 

معاونت نظارت راهبردی (امور نظام فنی) در راستای وظایف و مسؤلیتهای خود بـر اسـاس مـاده 23 قـانون برنامـه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره /42339ت 33497هـ، مـورخ 1385/04/20 هیـأت محتـرم وزیـران) و

 

برنامه مقاومسازی ساختمانهای دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی کشور، اقـدام بـه تهیـه و تـدوین ایـن نشریه با عنوان »راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله« نموده است. هدف این راهنما، ایجاد وحدت رویـه در انجـام تحلیل خطر ویژه ساختگاه برای پروژههای بهسازی لرزه ای و نیز پروژه هـای مهـم طراحـی سـاختمانی و صـنعتی اسـت.

 

مباحث اصلی ارائه شده در این راهنما شامل چارچوب کلی تحلیل خطر زلزله، توصیههای کلی در خصوص جمـعآوری و پردازش داده های پایه برای شناخت و مدلسازی چشمههای لرزه زا، توسعه مـدل لـرزهخیـزی بـر مبنـای دادههـای پایـه، انتخاب روابط کاهندگی و تشریح فرآیند تحلیل خطر احتمالی و تعینی میباشد. همچنین درخصوص روشهای تهیه طیف و انتخاب شتاب نگاشت نیز مطالبی ارائه شده است.

 

معاونت نظارت راهبردی به این وسیله از جناب آقای دکتر غفوری آشتیانی که مسؤلیت انجام این پـروژه را بـر عهـده داشتهاند و همچنین تمامی افرادی که در تهیه، تدوین و پیشبرد این نشریه اهتمام ورزیدهاند، جناب آقای مهندس حمزه مصطفوی رئیس امور نظام فنی، کارشناسان محترم امور نظام فنی و نیز کارشناسـانی کـه بـا اظهـار نظرهـای ارشـادی و اصلاحی، این معاونت را در جهت تکمیل آن یاری نمودهاند، سپاسگزاری و قدردانی مـینمایـد. امیـد اسـت کـه اینگونـه حمایتها و همکاریها ادامه یافته و در آینده نیز ما را در جهت افزایش غنای فنی این نشریه مساعدت نمایید.

 

 

معاون نظارت راهبردی

 

بهار 1393

 

 

 

 

 

تهیه و کنترل راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (نشریه شماره (626

 

 

 

 

 

مجری طرح:

 

 

 

 

 

 

محسن غفوری آشتیانی

دکترای مهندسی زلزله

استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

اعضای گروه تهیه کننده:

 

 

محسن غفوری آشتیانی

دکترای مهندسی زلزله

استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

سید مهدی موسوی

دکترای عمران، مهندسی زلزله

استادیار دانشگاه اراک

       

 

 

اعضای گروه برسی و تایید (به ترتیب حروف الفبا):

 

علی اکبر آقاکوچک

دکترای عمران- سازههای دریایی

دانشگاه تربیت مدرس

حمیدرضا خاشعی

کارشناس ارشد عمران- زلزله

امور نظام فنی

محمدرضا ذوالفقاری

دکترای مهندسی زلزله و لرزه شناسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهدی زارع

دکترای زلزله شناسی مهندسی

پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

حمید زعفرانی

دکترای عمران- مهندسی زلزله

پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

 

 

اعضای گروه هدایت و راهبری:

 

علیرضا توتونچی                  معاون امور نظام فنی

 

فرزانه آقارمضانعلی      رئیس گروه امور نظام فنی

 

فرزاد پارسا                       کارشناس امور نظام فنی

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان

صفحه

 

 

 

 

فصل اول- کلیات

 

 

1-1 مقدمه

3

-2-1 محدوده کاربرد

3

-3-1  چارچوب کلی تحلیل خطر زلزله

3

 

-1-3-1 مطالعه لرزهزمینساخت و مدلسازی چشمههای لرزهای

4

 

-2-3-1 توسعه مدل لرزهخیزی

4

 

-3-3-1 انتخاب رابطه کاهندگی یا مدل برآورد جنبشهای قوی زمین

4

 

-4-3-1 تحلیل خطر احتمالی تعیونی زلزله

4

فصل دوم- جمعآوری دادههای پایه

 

 

-1-2 چشمههای لرزهای

7

-2-2 کاتالوگ لرزهخیزی

8

 

-1-2-2 دادههای زلزلههای تاریخی ( قبل از سال 1900 میلادی)

9

 

-2-2-2 دادههای دستگاهی (بعد از سال 1900 میلادی)

9

 

-3-2-2 تجمیع کاتالوگ دادههای تاریخی و دستگاهی

11

 

-4-2-2 حذف زلزلههای وابسته در کاتالوگ

11

 

-5-2-2 لحاظ عدم قطعیتها در بزرگا و مختصات مکانی کاتالوگ

 

 

 

-6-2-2 ارزیابی کامل بودن کاتالوگ

12

فصل سوم- مطالعات لرزهخیزی

 

 

-1-3 استخراج پارامترهای لرزهخیزی

15

-2-3 تحلیل عمق رخدادها در کاتالوگ

15

-3-3 مدلسازی چشمههای لرزهزا

15

-4-3  انتخاب روابط کاهندگی یا روابط برآورد جنبش شدید زمین

16

 

 

 

 

فصل چهارم- تحلیل خطر احتمالی و تعینی

 

-1-4 تحلیل خطر احتمالی

21

-1-1-4 برآورد منحنی خطر

21

-2-1-4 انتخاب و اعتبارسنجی نرمافزار تحلیل خطر احتمالی

23

-3-1-4 طیف یکنواخت خطر

23

-4-1-4 تحلیل حساسیت نتایج تحلیل خطر

24

-5-1-4 تحلیل تفکیک برای تعیین زلزله کنترل کننده

25

-2-4 تحلیل خطر تعینی

25

فصل پنجم- تهیه طیفهای طراحی و انتخاب شتابنگاشت

 

-1-5 کلیات

29

-2-5 طیف طرح شتاب

29

-1-2-5 فرآیند استفاده از شکل طیف ثابت

29

-1-1-2-5 روش استفاده از شکل طیف استاندارد 2800

29

-2-1-2-5 روش استفاده از شکل طیف دستورالعمل بهسازی

30

-2-2-5 فرآیند استفاده از شکل طیف حاصل از تحلیل خطر ویژه ساختگاه

33

-1-2-2-5 روش استفاده از طیف خطر یکنواخت

33

-2-2-2-5 روش استفاده از طیف طرح آماری

33

-3-5 انتخاب شتابنگاشت سازگار با خطر زلزله

34

مراجع

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

 

 

 

 

 

 

 

کلیات

 

 

 

فصل اول- کلیات

3

 

 

 

 

 

       

 

 

 

-1-1 مقدمه

 

چارچوب کلی تحلیل خطر زلزله، توصیههای کلی در خصوص جمعآوری و پردازش دادههـای پایـه بـرای شـناخت و مدلسازی چشمههای لرزهزا، توسعه مدل لرزهخیزی بر مبنای دادههای پایه، انتخاب روابـط کاهنـدگی و تشـریح فرآینـد تحلیل خطر احتمالی و تعینی، بخشهای اصلی این راهنما میباشد. همچنینپایان در به روشهای تهیه طیـف و انتخـاب شتابنگاشت پرداخته شده است.

 

-2-1 محدوده کاربرد

 

این راهنما برای ایجاد وحدت رویه در انجام تحلیل خطر ویـژه سـاختگاه بـرای پـروژههـای بهسـازی لـرزهای و نیـز پروژههای مهم ساختمانی و صنعتی تدوین شده است. مادامی که نقشههای ریز پهنهبندی برای گستره کشور بـه صـورت رسمی ابلاغ نگردیده است، انجام تحلیل خطر برای برآورد پارامترهای طراحی، مانند شتاب مبنای طرح و طیف طراحـی، لازم است. همچنین، چنانچه شرایط ژئوتکنیکی ویژهای در ساختگاه حاکم باشد، لازم است با انجـام مطالعـات میـدانی و تهیه مدلهای رفتار دینامیکی مناسب، اثر بزرگنمایی خاک را بر روی طیف بدست آمده برای سنگ بستر لحاظ نمود.

 

-3-1 چارچوب کلی تحلیل خطر زلزله

 

تحلیل خطر ویژه ساختگاه مطابق شکل((1-1 شامل چهار گام اساسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -1 -1 گام های اصلی تحلیل خطر

 

4                                                                                                           راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

-1-3-1 مطالعه لرزهزمینساخت و مدلسازی چشمههای لرزهای

 

مهمترین هدف در این گام، مدلسازی چشمههای لرزهزا (گسلهای فعال و پهنههای لـرزهای) بـرای بـرآورد خطـر در ساختگاه مورد نظر است. برای این منظـور لازم اسـت، مطالعـات پیشـین کـه در رابطـه بـا خصوصـیات زمـین سـاختی چشمههای فعال و تاریخچه لرزهای منطقه مورد نظر صورت پذیرفته جمعآوری گردد. افزون بر این اطلاعات کتابخانهای، در صورت نیاز به سطح دقیقتری از دادههای پایه، انجام مطالعات میدانی لازم خواهد بود.

 

-2-3-1 توسعه مدل لرزهخیزی

 

با مطالعه سوابق زلزلههای تاریخی و نیز زلزلههای دستگاهی (از ابتدای سال 1900 میلادی)، کاتالوگی بـرای منطقـه تهیه میشود. با پردازش مناسب این کاتالوگ شامل بررسی کامل بودن کاتالوگ در طول زمـان، یکنـواختی مکـانی آنو حذف زلزلههای وابسته در کاتالوگ، قابلیت اعتماد کاتالوگ افزایش مییابـد تـا بـا اسـتفاده از آن رابطـه بزرگـا- فراوانـی ( ln N =a -bm ) بدست آید.

 

-3-3-1 انتخاب رابطه کاهندگی یا مدل برآورد جنبشهای قوی زمین

 

روابط کاهندگی در شمار کلیدیترین عناصر تحلیل خطر بوده و لازم اسـت بـه نحـو مناسـبی انتخـاب شـده و عـدم قطعیتهای مربوطه، به نحو مناسبی مدلسازی گردد.

 

-4-3-1 تحلیل خطر احتمالیعی و تنی زلزله

 

با بهرهگیری از یک چارچوب محاسباتی نظاممند، بر مبنای چشمههای لرزهزا و نیز مدل لرزهخیزی بدست آمده در مرحله قبل، پارامترهای مورد انتظار از جنبش زمین در ساختگاه مورد نظر با دو رهیافت احتمالیتعی و نی برآورد

 

میشود. مراحل انجام هر کدام از دو رهیافت در فصلارائهچهارم   شده است.

 

در ادامه این راهنما، بخشهای فوقالذکر برای انجام تحلیل خطر به تفصیل شرح داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2

 

 

 

 

 

جمعآوری دادههای پایه

 

 

 

 

فصل دوم- جمعآوری دادههای پایه

7

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-2 چشمه های لرزهای

 

پیش نیاز بنیادین برای انجام تحلیل خطر زلزله جمعآوری و توسعه یک بانک داده یکپارچه و جامع از چشمههای لرزهای منطقه مورد مطالعه است. هر یک از عناصر تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی، پیش از قرار گرفتن در کنار سایر دادهها، باید به صورت کامل از جنبههای گوناگون مورد پردازش قرار گیرد. تعیین ساز وکار گسلها، هندسه پهنههای لرزهزا، طول گسیختگی و حداکثر زلزله منتسب به هر چشمه، خروجی اصلی این بخش است. اهم ملاحظات مربوط به جمعآوری دادههای پایه به قرار زیر است:

 

الف- هدف از جمعآوری دادههای منطقهای کسب آگاهی لازم از وضعیت ژئودینامیکی منطقه و نیز شناسایی مولفههای زمینشناختی موثر در خطر لرزهای ساختگاه است. مولفههای زمینشناختی مورد اشاره در واقع همان چشمههای لرزهزاییاند کهعمدتاً به صورت گسلهای فعال شناخته میشوند و پتانسیل ایجاد تغییرشکل لرزهای در پوسته زمین را دارند. این اطلاعات از منابع گوناگونی قابل استحصال است. گزارشهای منتشر شده از نتایج عملیات زمینشناسی که البته با اهداف گوناگونی تهیه شدهاند مرجع مناسبی برای شناسایی گسلها و چشمهها در یک منطقهاند. برخی از این گزارشهااساساً با منظور شناسائی این سازندها تهیه شدهاند امابعضاً اکتشاف زمینشناسی با اهداف دیگر انجام گرفته (مثلا اکتشافات نفتی) که در اثنای آن برخی از گسلها آشکار شدهاند. شعاع مطالعاتی در این تراز بسته به وضعیت زمینشناسی و زمین ساختی میتواند بسیار متغیر باشد و شکل محدوده مطالعاتی نیز الزاماً متقارن نیست و ممکن است از الگویی نامتقارن برای منظور نمودن برخی گسلهای تعیین کننده برخوردار باشد. به صورت یک توصیه کلی، شعاع یا محدوده شناسایی در این تراز حداقل 150 کیلومتر است.

 

ب- هنگامی که اطلاعات کافی در مورد تاریخچه زلزلهشناسی جنبشهای یک گسل در اختیار باشد، مانند عرض

 

(پهنای) گسل، افت تنش میانگین، وضعیت قطعه قطعه شدگی گسل و نظایر آن و چنانچه بتوان حداکثر طول گسیختگی و میزان لغزش را برآورد نمود، میتوان از روابط تجربی، حداکثر بزرگای بالقوه را تعیین کرد.

 

ج- در نبود دادههای با جزییات مناسب، میتوان حداکثر بزرگای بالقوه را از روی ابعاد کلی گسل برآورد نمود. البته برای این منظور عموماً کسری از طول کل یک قطعه گسل که میتواند در یک زلزله فعال شود لحاظ میگردد (مثلا 50

 

درصد). این کسر به خصوصیات گسل مشخصاًو به وضعیتبندیقطعه   شدگی آن مرتبط است.

 

صرفنظر از روش مورد استفاده برای برآورد بزرگای حداکثر بالقوه که الزاما باید با شواهد زمینشناختی همخوان باشد، عدم قطعیت در این برآورد موضوعی کلیدی است و باید در مدلسازی منظور شود.

 

د- کسب اطلاعات لازم از گسلهاعمدتاً بر اساس مطالعات کتابخانهای صورت میپذیرد. در صورت نیاز به افزایش دقت در اطلاعات، لازم است از شناسایی میدانی بهره برد. مطالعه جابجاییهای اخیر در گسلهای مهم به منظور تعیین میزان و نوع تغییرمکان، نرخهای فعالیت و نیز یافتن شواهد احتمالی از قطعه قطعه شدن احتمالی گسل، از جمله اطلاعات تکمیلی برای شناسایی دقیقتر ساختار لرزهزمین ساخت منطقه است. به تناسب اهمیت پروژه، استخراج دادههای

 

8                                                                                                           راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

زیرسطحی حاصل از کاوشهای ژئوفیزیکی (مثل روشهای گرانیسنجی، مغناطیسی و الکتریکی، انعکاس و تفرق امواج لرزهای و غیره) از جمله روشهای میدانی برای تدقیق ساختار لرزهزمین ساخت است. برای درک نرخ لغزش تکتونیکی و نوع آن میتوان از فناوریهای مدرن امروزی مثل سامانه موقعیتیابی (GPS) و دادههای اینترفرامتری راداری و نیز دادههای اندازهگیری کرنش زمین بهره برد.

 

با استفاده از این اطلاعات پایه و نیز دادههای لرزهخیزی، چشمههای لرزهای تعیین و مدلسازی میشوند.

 

شکل (1-2) به عنوان یک نمونه، گسلهای فعال را در شعاع 150 کیلومتری تهران نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -1-2 گسلهای اطراف تهران در شعاع 150 کیلومتری (برگرفته از »نقشه گسلهای فعال ایران«، حسامی و همکاران، (1382

 

 

کاتالوگ لرزه-2-2           خیزی

 

برای شناخت سرشت لرزهای و الگوی لرزهخیزی منطقه باید اطلاعات تمام زلزلههای رخداده در محدوده لازم جمعآوری شود. محدوده مورد اشارهالزاماً محصور به مرزهای جغرافیایی ایران نخواهد بود. دادهها به دو دوره »زلزلههای تاریخی« قبل از سال 1900 میلادی و »زلزلههای معاصر یا دستگاهی« بعد از سال 1900 میلادی تقسیمبندی میشود.

 

از تجمیع دادههای تاریخی و دستگاهی کاتالوگ لرزهخیزی منطقه آماده میگردد.

 

 

فصل دوم- جمعآوری دادههای پایه

9

 

 

 

 

 

 

 

-1-2-2 دادههای زلزلههای تاریخی ( قبل از سال 1900 میلادی)

 

همه دادههای مربوط به زلزلههای منطقه مورد مطالعه پیش از بکارگیری دستگاههای ثبت زلزله تا آنجایی که امکانپذیر است باید جمعآوری گردد. اطلاعات زلزلههای تاریخی ایرانعمدتاً در دو مرجع تاریخ زمینلرزههای ایران

 

(امبرسیز و ملویل (1982 و کاتالوگزمینلرزههای ایران (بربریان (1994 موجود است. مطالعات دیرینه لرزهشناسی نیز در صورت وجود میتواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در این خصوص در اختیار قرار دهد.

 

برای هر یک از زلزلههای تاریخی لازم است تا حد ممکن اطلاعات زیر مشخص شود: -1 زمان رخداد

 

-2 مکان تخمینی رومرکز

 

-3 بزرگای تخمینی

 

-4 عمق تخمینی

 

-5 حداکثر شدت و نیز منحنی هم شدت در مقیاس مرکالی

 

-6 برآورد عدم قطعیتها در تخمین پارامترهای فوق

 

-2-2-2 دادههای دستگاهی (بعد از سال 1900 میلادی)

 

تمامی دادههای زلزلههای بعد از سال 1900 میلادی باید جمعآوری و اطلاعات زیر تکمیل شود: -1 زمان رخداد

 

-2  مکان تخمینی رومرکز

 

-3  موقعیت رومرکز

 

-4 بزرگای ثبت شده (بزرگای ثبت شده در مقیاسهای مختلف ارائه شده است، برای یکسان سازی بزرگا میتوان از روابط بخش 3-2-2 استفاده کرد)

 

-5  عمق رخدادها

 

-6  ابعاد و هندسه ناحیه در بردانده پیش و پسلرزهها در صورت موجود بودن

 

-7  سایر اطلاعات مفید در شناخت لرزهزمین ساخت مانند سازوکار کانونی، افت تنش و پارامترهای چشمه

 

-8  برآورد عدم قطعیت در برآوردهای فوق

 

معمولا دادههای لرزهای گزارش شده توسط سازمانهای مختلف (مثل ISC، NEIC، EMME، BHRC، HRVD IGTU و (IEES دارای اختلافاتی میباشد، که این اختلاف عموما به دلیل ویژگیهای پیچیده زمینلرزه و خطای موجود در اندازهگیری توسط پایگاههای لرزه ای مربوط ایجاد میشود. میزان خطا در بزرگا و موقعیت زلزلهها در اوایل قرن حاضر زیاد بوده و بعد از استقرار شبکه لرزهنگاری جهانی در سال 1963 دقت اطلاعات از نظر مکانیابی و بزرگا بیشتر شدهاست.

 

01                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

شکل (2-2) مثالی از آرایش مکانی دادههای دستگاهی را برای یک ساختگاه انتخابی دلخواه آشکار سـاخته و جـدول

 

(1-2) مثالی از دادههای زلزله دستگاهی را نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -2-2 زلزله های دستگاهی برای یک ساختگاه مشخص (برگرفته از گزارش تحلیل خطر زلزله منطقهای در خراسان رضوی. ذوالفقاری، آشتیانی، مختاری، (1391

 

 

 

جدول -1-2 نمونه داده های زلزله دستگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference

Magnitude

Depth

Longitude

Latitude

 

Time(UTC)

Date

NEIC

Mb:4.8

46

52.03

36.42

 

18:30:58.5

2002/04/08

NEIC

Mw:6.5

10

49.05

35.62

 

02:58:20.8

2002/06/22

NEIC

Mb:4.8

10

49.14

35.50

 

14:27:16.2

2002/06/22

NEIC

Mb:4.6

10

49.11

35.34

 

18:18:15.0

2002/06/26

NEIC

Mb:4.7

33

52.33

35.89

 

12:13:43.6

2002/10/10

IIEES

ML:4.5

15

50.72

34.91

 

03:49:59.8

2003/12/24

IIEES

Ms:6.3

28

51.6430

36.3710

 

12:38:46.1

2004/05/28

IIEES

ML:4.6

37

51.5920

36.4470

 

13:15:07.4

2004/05/28

IIEES

ML:4.8

28

51.4480

36.3680

 

19:47:05.6

2004/05/28

IIEES

ML:4.7

28

51.35

36.41

 

09:23:51.3

2004/05/29

IIEES

ML:4.6

28

51.3760

36.4510

 

18:38:07.9

2004/05/29

IIEES

ML:4.5

28

51.6130

36.4030

 

01:42:41.8

2004/05/30

 

 

فصل دوم- جمعآوری دادههای پایه

11

 

 

 

 

 

 

 

-3-2-2 تجمیع کاتالوگ دادههای تاریخی و دستگاهی

 

واحدهای متنوعی برای توصیف بزرگای زلزله مورد استفاده قرار گرفته اسـت. بـرای تجمیـع و تـدوین کاتـالوگلازم، است با بهرهگیری از روابط مناسب تبدیل بزرگا، به یک بیان یکنواخت از بزرگا (مثلا بزرگای گشتاوری، (MW دست یافت.

 

بزرگای گشتاوری (MW) یک از مناسب ترین معیارها است که ماهیت فیزیکی داشته و مسـتقل از تجهیـزات لـرزه نگـاری

 

است. برای تبدیل بزرگای MS ، ایرانmbو LبهM W    M روابطدرفلات

میتوان از

زیر استفاده نمود:

 

تبدیل SبهM

MW ، (EMME, 2011)

 

 

 

 

 

(1-2)

 

2.8 £ M S < 6.2

0.66M S + 2.11

M w =

(2-2)

 

6.2 £ M S £ 8.2

0.93M S + 0.45

M w =

تبدیل bبهm

:(Scordilis, 2006) MW

 

 

 

 

 

(3-2)

 

 

3.5 £ mb £ 6.2

0.85mb +1.03

M w =

تبدیل LبهM

(Shoja-taheri, 2007) MW

 

 

 

 

 

(4-2)

 

4.5 £ M L £ 7.5

M L = 3.73ln(MW ) - 0.51

 

-4-2-2 حذف زلزلههای وابسته در کاتالوگ

 

فرآیند تحلیل خطر لرزهای با فرض پواسنی بودن وقوع زمین لرزهها (وقوع مستقل زمینلرزهها) انجام میگیرد. اگرچه این فرض با سازوکار وقوع زلزلههاکاملاً سازگار نیست اما به خاطر سادگی و کاربردی بودن آن در مطالعات تحلیل خطر استفاده میشود. برای ارضاء شرایط پواسنی بودن دادهها، لازم است پسلرزهها و پیشلرزههای زلزلههای بزرگ (دادههای

وابسته) از بانک اطلاعاتی حذف شوند.

 

برای جداسازی پیش و پس لرزهها از رخدادهای اصلی، روشهای مختلفی ارایه شده است. به عنوان یک پیشنهاد

 

میتوان از روش پنجرههای زمانی- مکانی (Gardner and Knopoff, 1974) و یا روش نظاممندتر (Reasenberg, 1985)

 

یا (Grunthal, 1998) استفاده نمود. همچنین، برخی از مراکزی که تدوین کاتالوگ لرزهخیزی را برعهده دارند، دادههای جداسازی شده را در اختیار قرار میدهند. به عنوان مثال میتوان به کاتالوگ EMME که در سال 2012 تولید

 

است، شده   اشاره نمود.

 

-5-2-2 لحاظ عدم قطعیتها در بزرگا و مختصات مکانی کاتالوگ

 

در نظرگرفتن عدم قطعیتهای قابل ملاحظه دادههای تاریخی، نقش قابل توجهی در تعیین پارامترهای لرزهخیزی دارد. جدول (2-2) میتواند برای برآورد عدم قطعیتهای موجود در تعیین محل رومرکز زلزله بر اساس بزرگا و زمان

 

21                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

رخداد، مورد استفاده قرار گیرد. این جدول بر اساس گزارشهای مستندی مانند (Berberian, 2005) و (Engdahl, 2006)

 

تهیه شده است.

 

جدول -2-2 عدم قطعیت در تعیین محل رومرکز زلزله (بر حسب کیلومتر)

 

 

 

 

بزرگا (MW)

 

 

 

دوره زمانی (میلادی)

 

 

 

 

 

 

 

>7

6-7

 

5-6

4-5

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش از 1800

30-50

35-55

 

75-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از 1800 تا 1918

20-40

25-45

 

30-50

50-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از 1918 تا 1964

12

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از 1964 تا 1980

5/5

5.4

 

6/5

9/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از 1980

3/5

4

 

4

8/5

13/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم قطعیتهای موجود در بزرگای ثبت شده مربوط به دادههای تاریخی و دادههای دستگاهی یکسان نیست. به طوریکه برای دادههای تاریخی این عدم قطعیت را میتوان برابر 0/5 واحد بزرگا، برای دادههای دستگاهی پیش از سال

 

1963 میلادی برابر 0/3 و برای دادههای دستگاهی پسبرابراز سال 1963 میلادی   0/1 واحد در نظر گرفت.

 

-6-2-2 ارزیابی کامل بودن کاتالوگ

 

پس از تجمیع اطلاعات تاریخی و دستگاهی، میزان قابلیت اعتماد و کامل بودن کاتالوگ باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

به دلیل عدم گزارش زلزلههای کوچک در منابع تاریخی و دورههای آغازین دادههای دستگاهی، غیرکامل بودن کاتالوگ لرزهای برای یک منطقه چندان دور از انتظار نیست. استفاده از روش آماری (Stepp , 1972) برای بررسی کامل بودن کاتالوگ، پیش از برآورد پارامترهای رابطه بازگشتی گوتنبرگ ریشتر توصیه میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 3

 

 

مطالعات لرزهخیزی

 

 

 

 

 

فصل سوم- مطالعات لرزهخیزی

15

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-3 استخراج پارامترهای لرزهخیزی

 

برای کمیسازی لرزهخیزی یک پهنه مشخص، روابط مختلفی با استفاده از نحوه توزیع زلزله ها و بزرگای آنها ارائه

 

شده است. یکی از معتبرترین آنها، رابطه ریشترگوتنبرگ-

کلاسیک است:

(1-3)

ln lm =a - bm

(2-3)

ln Nm =a - bm

در این رابطه Nm  تعداد زلزلههای بزرگتر از m و

λm نرخ رخداد یا تعداد زلزلههای بزرگتر از m در سال است. α و β

 

ثابتهای لرزهای چشمه پهنهای مورد نظر میباشند. پارامترهای α و β از تحلیل آماری دادهمحاسبههایلرزهای

 

میشوند. در فرآیند تخمین پارامترهای α و β، نتایج تحلیل برازش رابطه گوتنبرگ- ریشترالزاماً باید به صورت چشمی به تصویر درآمده و مورد بررسی قرار گیرد.

 

عدم قطعیتهای موجود در بزرگای ثبت شده مربوط به دادههای تاریخی و دادههای دستگاهی یکسان نیست. برای ترکیب نظاممند این دادهها با لحاظ تفاوت در عدم قطعیتهای مربوطه، میتوان از روش پیشنهادی

 

(Kijko and Sellevoll, 1992) استفاده نموده و با بهرهگیری از روش بیشینه تمایل پارامترهای لرزهخیزی را برآورد نمود.

 

 

 

 

-2-3 تحلیل عمق رخدادها در کاتالوگ

 

با تحلیل آماری دادههای مربوط به عمق زلزلههای پیشین (با استناد به مراجع معتبر)، باید به تخمین مناسبی از عمق مورد انتظار زلزلهها دست یافت. میانگین عمق زلزلههای ایران (به استثنای ناحیه مکران) عموما بین 8 تا 15

 

کیلومتر است.

 

 

-3-3 مدلسازی چشمههای لرزهزا

 

برای برآورد خطر زلزله در یک ساختگاه باید گسلها و متغیرهای لرزهای آنها به نحو مناسبی مدلسازی شود. نواحی با گسلهای پراکنده یا خردشده به صورت پهنههای لرزهای با لرزهخیزی یکنواخت درنظر گرفته میشود. از چشمههای سطحی (پهنه لرزهای) زمانی بهره برده میشود که زلزلههای رخداده در یک ناحیه را نتوان به گسل مشخصی نسبت داد و به عبارتی مجموعهای از گسلهای کوچک یا پنهان واقع در آن ناحیه را مسبب رخدادها قلمداد کرد. در مقابل چشمههای سطحی، چشمههای خطی قرار دارند که معرف گسلهای با طول قابل ملاحظه و شناخته شدهاند. شکل (1-3)

زلزلههای ثبت شده تاریخی و دستگاهی به همراه گسلهای شناسایی شده را برای یک ساختگاه فرضی نشان میدهد. در

 

61                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

این شکل، همچنین منابع لرزهزای خطی و چشمههای سطحی انتخاب شده نیز نشان داده شده است. معمولا در مدلسازی یک منطقه، ترکیبی از چشمههای خطی و سطحی در نظر گرفته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -1-3 انتخاب پهنههای لرزهای و چشمههای خطی و سطحی (برگرفته از گزارش تحلیل خطر زلزله منطقهای در خراسان رضوی.

 

ذوالفقاری، آشتیانی، مختاری، (1391

 

 

تعیین مدل چشمه لرزهای یک منطقه جزء عدم قطعیتهای ذاتی در برآورد خطر است و در صورت نیاز به تحلیل این عدم قطعیت میتوان از روش درخت منطقی استفاده نمود.

 

-4-3 انتخاب روابط کاهندگی یا روابط برآورد جنبش شدید زمین

 

یکی از عناصر کلیدی در برآورد احتمالی خطر در یک ساختگاه، روابط کاهندگی انتخابی است (شکل .(2-3 بر اساس یافتههای تحقیقاتی، انتخاب روابط کاهندگی بیشترین عدم قطعیت نهایی در برآورد خطر در ساختگاه را رقم میزند.

 

بنابراین برخورد مناسب با این عدم قطعیت که جنس آن از نوع عدم قطعیت ذاتی است، کاملا ضروری است.

 

فصل سوم- مطالعات لرزهخیزی                                                                                                                     17

 

 

 

 

 

 

T  پریود در حداکثر شتاب پاسخ طیف

 

فاصله ساختگاه از چشمه


 

 

 

 

 

 

 

توزیع احتمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاصله ساختگاه از چشمه


 

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر شتاب

 

 

 

شکل -2-3 فرم کلی روابط کاهندگی

 

 

پیشنهاد میشود روابط کاهندگی کاندیدا برای بکارگیری در تحلیل خطر، از هر سه گروه زیر انتخاب شود: -1 روابط بومی، کهعمدتاً دادههای لرزهای کشور مبنای توسعه آنها بوده است

 

-2 روابط منطقهای که بر پایه دادههای منطقهای ارایه شدهاند (مثلا روابط توسعه یافته برای منطقه خاورمیانه) -3 روابط جهانی، که بر پایه دادههای سراسر دنیا توسعه یافتهاند. به عنوان مثال مشخص، روابط توسعه یافته در

 

پروژه NGA مرکز تحقیقات PEER گزینه مناسبی است.

 

در مورد انتخاب رابطه کاهندگی از هر یک از سه گروه فوق باید نکات کلی زیر مدنظر قرار گیرد: -1 روابط انتخابی با ساختار تکتونیکی، لرزه زمین ساختی و لرزه خیزی منطقه سازگار باشند

-2 روابط مورد استفاده از اعتبار علمی برخوردار باشند

 

-3 معیار سنجش بزرگای واحدی داشته باشد (توصیه میشود از روابطی استفاده شود که از بزرگای گشتاوری بهره بردهاند)

 

-4 روابط کاهندگی انتخابی قادر به برآورد شتاب حداکثر و نیز مقدار طیف پاسخ شتاب در پریودهای مختلف باشند

 

-5 نوع تعریف فاصله از چشمه لرزه زا در روابط انتخابی مورد توجه قرار گیرد

 

به عنوان نمونه از روابط کاهندگی زیر برای تحلیل خطر در پهنه ایران میتوان استفاده نمود:

 

(Zafarani et al., 2012) -1                                                     توسعه یافته برای ایران

 

(Ghasemi and Zare , 2009) -2                                             توسعه یافته برای ایران

 

(Akkar and Bommer, 2010) -3                                            توسعه یافته برای ناحیه مدیترانه و خاورمیانه

 

(Chiouand and Youngs, 2008) -4                                         دادههای سراسری پروژه NGA

 

(Boore and Atkinson, 2008) -5                                            دادههای سراسری پروژه NGA

 

81                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

(Abrahamson and Silva, 2008) -6                                        دادههای سراسری پروژه NGA

 

(Campell and Bozorgnia, 2008) -7                                       دادههای سراسری پروژه NGA

 

(Akkar, et.al., 2013) -8                                                     توسعه یافته برای ناحیه مدیترانه و خاورمیانه

 

حداقل سه رابطه کاهندگی باید برای بکارگیری در تحلیل خطر استفاده شود. برای منظور کردن عدم قطعیت انتخاب روابط، استفاده از درخت منطقی توصیه میشود. برای این منظور لازم است از سه کارشناس خبره برای وزندهی به روابط انتخاب شده بهره برده شود.

 

در صورت عدم دسترسی به کارشناسان خبره و یا عدم همگرایی کلی در نظرات آنان، به عنوان یک توصیه میتوان به مقالات منتشر شدهای رجوع کرد که بر پایه تحلیل آماری دادههای کشور، به آزمون برازندگی روابط کاهندگی پرداختهاند و بر اساس آن روابط رتبهبندی شده و وزنهای پیشنهادی برای بکارگیری در درخت منطقی ارایه شده است.

 

صرفنظر از روش مورد استفاده برای انتخاب روابط کاهندگی، لازم است آنالیز حساسیت نتایج تحلیل خطر و همچنین ارایه مستندات مربوط به انتخاب روابط کاهندگی در گزارش نهایی گنجانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 4

 

 

تحلیل خطر احتمالی و تعینی

 

 

 

 

فصل چهارم- تحلیل خطر احتمالی و تعینی

21

 

 

 

 

 

       

 

 

 

خطر

-1-4 تحلیل

احتمالی

 

-1-1-4 برآورد منحنی خطر

 

مراحل اصلی تحلیل خطر احتمالی عبارتند از:

 

-1 تعیین چشمههای لرزهای یا مؤثرترین چشمه لرزه ای در ایجاد خطر و مدلسازی آنها به صورت خطی و یا سطحی

 

-2 تعیین تابع چگالی احتمال فاصله ساختگاه از چشمه لرزه ای، fR(r)

 

-3 تعیین تابع چگالی احتمال بزرگی زلزله محتمل در پهنه یا ساختگاه مورد نظر، fM(m)

انتخاب

-4

روابط کاهندگی مناسب و سازگار با لرزهزمین ساخت منطقه

 

-5 برآورد احتمالی خطر با منظور نمودن عدم قطعیتهای ذاتی و تصادفی و محاسبه منحنی خطر (پارامتر شتاب طیفی

 

زلزله برحسب احتمال وقوع سالیانه در پریودهای مختلف)

تعیین

-6

پارامتر شتاب حداکثر زمین (PGA) در سطح خطر مدنظر و نیز طیف خطر یکنواخت

       

 

-7 تهیه طیفهای طراحی

 

با در نظر داشتن طبیعت احتمالی توابع کاهندگی، تابع توزیع بزرگا برای هر چشمه، توزیع احتمال فاصله نقطه آغاز گسلش زمین تا محل ساختگاه و بهرهگیری از تئوری احتمال کل میتوان برهمنهی نظاممندی از آثار گسلهای مختلف ترتیب داد و در نهایت احتمال فراگذشت سالیانه پارامترهای جنبش زمین را در هر سطح دلخواه محاسبه و به صورت

 

"منحنیخطر" ترسیم نمود.

 

تابع توزیع احتمال رخداد بزرگاهای مختلف را میتوان از رابطه گوتنبرگ – ریشتر بدست آورد. برای این منظور، نخست تابع توزیع تجمعی رخداد زلزلههای بزرگتر از یک بزرگای حداقل (mmin) از رابطه زیر حاصل میشود:

)    (1-4)

(

-b (m-m

= C(1-e

-lm

 

lm

=

 

Nm   - Nm

 

 

F M (m) = P(M £ m

 

 

 

 

 

 

 

min

 

 

min

 

 

 

min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

m

 

 

m

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

 

min

 

 

max

 

min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmax  > m > mmin

 

که در این رابطه

F M (m) تابع توزیع تجمعی برای M است.

ضریب C به جهت محدود کردن m به بزرگای حداکثر

 

(mmax) است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

C =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-e-b (mmax -mmin )

 

با مشتقگیری از تابع توزیع تجمعی، تابع چگالی احتمال ( ( f M(m) محاسبه میشود:

 

 

 

 

 

 

(3-4)

 

 

 

 

 

 

 

mmax > m > mmin

-b (m-mmin )

f M(m) = Cbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

تابع چگالی احتمال فاصله نقطه آغاز گسلش زمین تا محل ساختگاه ( f R(r) )، با تقسیمبندی هر چشمه لرزهزا به

 

جزءهای کوچکتر و اندازهگیری فاصله هر جزء از محل ساختگاه و انجام محاسبات فراوانی نمونهها بدست میآید.

 

با در دست داشتن تابع چگالی احتمال بزرگای هر چشمه ( f M(m) )، تابع چگالی احتمال فاصله نقطه آغاز گسلش زمین تا محل ساختگاه ( ( f R(r) و تابع توزیع احتمال رخداد سطوح مختلف شدت لرزهای به شرط رخداد بزرگای m در

فاصله r از ساختگاه،

m, r)

 

P(IM > x) ، میتوان احتمال فراگذشت پارامتر جنبش زمین از یک سطح مشخص را از

 

 

 

رابطه زیر بدست آورد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmax rmax

nsources

 

(4-4)

 

 

m, r) fM i (m) fRi (r)drdm

 

òP(IM > x)

l(M i > mmin ) ò

P(IM > x) = å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

mmin

i=1

 

 

در رابطه فوق، ( l(Mi > mmin نرخ رخداد زلزلههای بزرگتر از mmin برای چشمه i ام است. P(IM > x) احتمال رخداد سالیانه IM>x است که IM پارامتر جنبش زمین مورد نظر استمثلاً( شتاب حداکثر زمین یا شتاب طیفی در پریود مشخص و ...) و عکس آن بیانگر دوره بازگشت رخداد زلزلههای بزرگتر از آن است. nsources تعداد چشمههای منظور شده است. شایان ذکر است که عبارت P(IM > x) m, r) از رابطه کاهندگی انتخابی بدست میآید.

 

با محاسبه نرخ رخداد سالیانه سطوح مختلف پارامتر جنبش زمین با استفاده از فرآیند انتگرالگیری فوق و ترسیم نتیجه حاصل، منحنی موسوم به منحنی خطر حاصل میشود. شکل (1-4) نمونهای از یک منحنی خطر را برای شتاب حداکثر (PGA) در یک ساختگاه فرضی نشان میدهد.

 

 

 

 

)λ( سالیانه فراگذشت نرخ

 

 

 

 

 

 

شتاب حداکثر زمین، (PGA)

 

شکل -1-4 منحنی خطر برای یک ساختگاه فرضی

 

 

FRISK88M، OpenSHA

فصل چهارم- تحلیل خطر احتمالی و تعینی

23

 

 

 

 

 

       

 

 

-2-1-4 انتخاب و اعتبارسنجی نرمافزار تحلیل خطر احتمالی

 

فرآیند انتگرالگیری پیچیده برای برآورد تحلیل خطر، در کنار نیاز به وارد نمودن عدمقطعیتها در برآورد خطر باعث شدهاست تا امروزه استفاده از یک بسته نرمافزاری حرفهای برای انجام تحلیل خطر اجتنابناپذیر باشد. امروزه نرمافزارهای متنوعی برای انجام تحلیل خطر مورد استفاده مجامع حرفهای قرار میگیرد. تفاوت این نرمافزارها در تفاوت در شیوههای متفاوت پیادهسازی فرآیند محاسبات خطر، فرضیات، ظرفیت مدلسازی، حجم و نیز میزان پیچیدگی اطلاعات ورودی است. برخی از این نرمافزارها از چارچوب کلاسیک تحلیل خطر احتمالی (PSHA) برای محاسبات خطر بهره میبرند و برخی دیگر از روشهای مبتنی بر شبیهسازی رخدادها استفاده میکنند. از میان نرمافزارهای معروف و قابل تایید که بر اساس چارچوب کلاسیک PSHA طرحریزی شدهاند میتوان به نرم افزارهای CRISIS، SEISRISK III،

 

اشاره کرد و از بین نرمافزارهای مبتنی بر شبیهسازی مونتکارلو میتوان به عنوان نمونه به

 

EQRM و MoCaHAZ اشاره نمود.

 

-3-1-4 طیف یکنواخت خطر

 

با استفاده از منحنیهای خطر متناظر با مقادیر شتاب طیفی در پریودهای مختلف، طیفهای خطر یکنواخت در سطوح مختلف خطر ترسیم میگردد. شکل (2-4) به صورت نمادین فرآیند ساخت طیف را برای یک سطح خطر مشخص نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریود (ثانیه)


 

 

 

 

 

 

)λ( سالیانه فراگذشت نرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طیفی شتاب

 

شتاب طیفی در پریود 0.3 ثانیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراگذشت نرخ

 

 

 

 

 

)λ( سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتاب طیفی در پریود 1.0 ثانیه شکل -2-4 فرآیند تهیه طیف یکنواخت برای یک سطح خطر مشخص

 

42                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

-4-1-4 تحلیل حساسیت نتایج تحلیل خطر

 

پس از تکمیل فرآیند تحلیل خطر در نرمافزار، لازم است میزان حساسیت نتایج نهایی (مثلا منحنی خطر یا طیف خطر یکنواخت) به برخی از عدم قطعیتهای تعیین کننده، بررسی و به نحو مناسبی گزارش و تفسیر آن ارایه شود.

 

مدل لرزهزمینساخت مورد استفاده، پارامتر بزرگای حداکثر چشمهها و روابط کاهندگی از جمله پارامترهای کلیدی هستند که لازم است میزان حساسیت نتایج نهایی به این پارامترها تجزیه و تحلیل شده و تفسیر مناسبی برای تغییرپذیری نتایج نسبت به این پارامترها ارایه شود. شکل (3-4) نمونهای از تحلیل حساسیت منحنی خطر یک ساختگاه فرضی را نسبت به روابط کاهندگی نشان میدهد.

 

1                0.01                                      0.1       PGA  ( xg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambraseys et al. [2005]

 

Abrahamson & Silva [1997]

 

Boore et al. [1997]

 

Sadigh et al. [1997] Campbell & Bozorgnia [2003] Campbell & Bozorgnia [2008]


 

1

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

0.001

 

 

 

 

 

 

0.0001

 

 

 

 

 

 

0.00001


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RateExceedanceAnuualMean )λ( سالیانه فراگذشت نرخ

 

 

شکل -3-4 تحلیل حساسیت منحنیهای خطر به روابط کاهندگی در یک ساختگاه فرضی

 

فصل چهارم- تحلیل خطر احتمالی و تعینی

25

 

 

 

 

 

       

 

 

-5-1-4 تحلیل تفکیک (De-aggregation) برای تعیین زلزله کنترل کننده

 

در روش تحلیل احتمالی خطر زلزله، اثر تمام چشمههای واقع در منطقه مورد مطالعه وارد فرآیند محاسبه خطر میشود. پس از تکمیل فرآیند تحلیل خطر احتمالی، پرسش طبیعی آن است که »کدام رخداد زلزله عامل ایجاد سطح خطر حاصل شده، مثلا PGA> a است؟« از آنجایی که همه رخدادهای ممکن در فرآیند تحلیل خطر تجمیع شدهاند، پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. نرخ فراگذشت پارامتر جنبش زمین از یک سطح مشخص، حاصل جمع نرخ فراگذشت به ازای رخدادهای مختلف بزرگا و فاصله است. نرخ فراگذشت متناظر با هر رخداد در واقع نمایانگر میزان مشارکت آن رخداد در خطر کل است.

 

با محاسبه میزان مشارکت رخدادهای مختلف زلزله در خطر کل، رخدادی که بیشترین مشارکت را در خطر لرزهای نشان میدهد، به عنوان »زلزله کنترل کننده« معرفی میگردد. اغلب نرمافزارهای حرفهای تحلیل خطر، زلزله کنترلکننده را به عنوان یکی از خروجیها در اختیار قرار میدهند.

 

-2-4 تحلیل خطرتعینی

 

در تحلیل خطرعیتنی، رخداد خاصی از زلزله بر اساس گسل مسبب و فاصله از ساختگاه بر اساس قضاوت کارشناسانه انتخاب شده و با بهرهگیری از یک یا چند رابطه کاهندگی انتخابی مقدار پارامترهای جنبش زمین برآورد میشود. فرآیند آن عبارت است از:

 

-1  تعیین چشمه های لرزه ای یا مؤثرترین چشمه لرزه ای در ایجاد خطر

 

-2  تعیین فاصله ساختگاه از چشمه لرزهای R

 

-3  تعیین بزرگای زلزله محتمل در پهنه یا ساختگاه مورد نظر M

 

-4  انتخاب رابطه کاهندگی سازگار با ساختگاه مورد بررسی

 

-5  محاسبه شتاب زلزله PGA یا طیف شتاب

 

با توجه به عدم قطعیتهای متنوعی که در پارامترهای تحلیل خطر وجود دارد، تعیین این رخداد غالب، کار چندان سادهای نیست و مستلزم قضاوت مهندسی است. به عنوان یک پیشنهاد، میتوان رخداد غالب حاصل از تحلیل تفکیک خطر را به عنوان رخداد انتخابی در تحلیل تعینی لحاظ نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 5

 

 

تهیه طیفهای طراحی و

 

انتخاب شتابنگاشت

 

 

 

فصل پنجم- تهیه طیفهای طراحی و انتخاب شتابنگاشت

29

 

 

 

 

 

       

 

 

 

-1-5 کلیات

 

تحلیل خطر ویژه ساختگاه با هدف برآورد پارامترهای حرکت قوی زمین انجام میگیرد. خطـر ناشـی از زلزلـه بـه دو صورت »طیف طرح شتاب« و »تاریخچه زمان شتاب« تعریف و به دو صورت »احتمالی« یا »تعینی« برآورد مـیشـود. در بخش 2-5 به ارایه روشهای برآورد طیف طرح شتاب و در بخش 3-5 به انتخاب شتابنگاشـتهـای سـازگار بـا سـطوح مختلف خطر پرداخته شده است.

 

-2-5 طیف طرح شتاب

 

دستورالعمل عمومی این بخش میتواند برای تعیین طیف طرح شتاب در مورد هـر یـک از سـطوح خطـر زلزلـه زیـر استفاده شود:

 

-1 سطح خطر :1 معادل سطحی از حرکتهای قوی زمین است که احتمال فراگذشت از آن، %10 در 50 سال باشـد.

 

این سطح خطربازگشتمعادل دوره    475 سالاستاندارداست. سطح خطر1 در     2800 ایران »زلزلهی طرح« نامیـده

 

شده است.

 

-2 سطح خطر :2 معادل سطحی از حرکتهای قوی زمین است که احتمال فراگذشت از آن، %2 در 50  سال باشـد.

 

این سطح خطر معادل دوره بازگشت 2475 سال است.

 

-3 سطح خطر انتخابی (زلزله با هر احتمال رویداد در 50 سال): معادلی سطحی از حرکتهای قوی زمین اسـت کـه احتمال فراگذشت از آن انتخابی است. این سطح خطر برای موارد خاص و با ملاحظات ویژه استفاده میشود.

 

طیف طرح شتاب با یکی از دو فرآیند استفاده از "شکل طیف ثابت" و یـا "شکل طیف حاصل از تحلیـل خطـر ویژه ساختگاه" تعیین میشود.

 

-1-2-5 فرآیند استفاده از شکل طیف ثابت

 

فرآیند استفاده از شکل طیف ثابت به یکی از دو روش زیر صورت میپذیرد.

 

-1-1-2-5 روش استفاده از شکل طیف استاندارد 2800

 

 

در این روش، طیف طرح ارتجاعی شتاب از حاصل ضرب مقادیر ضریب شتاب مبنای طرح (A) و طیف ضـریب بازتـاب ساختمان (B) بدست میآید. ضریب شتاب طرح (A) برابر است با شتاب بیشـینه زمـین (PGA) تقسـیم بـر شـتاب ثقـل

زمین(.(g در استاندارد 2800 ایران، طیفمیراییضریب بازتاب، برای    %5 ارایه شده است.

 

03                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

میزان شتاب مبنای طرح مربوط به زلزله سطح خطر 1 با استفاده از نقشه پهنهبندی خطر زلزله استاندارد 2800 تعیین میشود .

 

میزان شتاب مبنای طرح مربوط به زلزله سطح خطر2 با یکی از دو روش زیر تعیین میشود:

 

1/5 -1 برابر ضریب A استاندارد 2800 برای ساختمان هایی که برای هدف بهسازی مطلوب بهسازی میشوند.

 

-2 انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه برای محاسبه مقدار شتاب موثر حرکت قوی زمین درتـراز پایـه سـاختمان بـرای دوره بازگشت 2475 سال.

 

-2-1-2-5 روش استفاده از شکل طیف دستورالعمل بهسازی

 

تهیه طیف در این روش مستلزم برآورد مقدار شتاب طیفی در پریود کوتاه 0/2 ثانیه (SS) و نیز مقدار شتاب طیفی در پریودثانیه بلند (S1) 0/1 در سطح خطر مدنظر است. این مقادیر برای نسبت میرایی %5 و در سنگ بسـتر (سـطح بسـتر لرزهای) محاسبه میشود. مقادیر فوق با یکی از دو روش زیر برآورد میشود:

 

-1 نقشههای ریزپهنهبندی معتبر که مقادیر شتاب طیفی را در سنگ بستر برای دوره بازگشت مورد نظـر در اختیـار قرار دهند (ازجمله پایگاه اینترنتی (IranHazard.ir

 

-2 انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه برای محاسبه مقادیر شتاب طیفی درسنگ بستر برای دوره بازگشت مورد نظر

 

با استفاده از روابط زیر میتوان اثرات ساختگاهی را بر مقادیر طیفی لحاظ نمود:

 

(1-5)

SXS = Fa SS

(2-5)

SX1 = Fv S1

 

در این روابط Fa و Fv ضرایب نمایانگر اثرات ساختگاهیاند که از جداول (1-5) و (2-5) بر اساس نوع خاک و مقدار پارامترهای SS و S1 قابل برآوردند.

 

 

جدول -1-5 مقادیر Fa بر حسب نوع خاک و مقدار SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار شتاب طیفی در پریود کوتاه، SS

 

نوع خاک

 

SS >1.25

 

SS =1.00

SS =0.75

SS =0.50

SS <0.25

 

 

 

 

1.0

 

1.0

1.0

1.0

1.0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1.0

1.1

1.2

1.2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1.1

1.2

1.4

1.6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

0.9

1.2

1.7

2.5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم- تهیه طیفهای طراحی و انتخاب شتابنگاشت

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول -2-5 مقادیر Fv بر حسب نوع خاک و مقدار S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار شتاب طیفی در پریود بلند، S1

 

 

نوع خاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 >0.50

S1 =0.4

 

S1 =0.3

S1 =0.20

S1 <0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

1.4

 

1.5

1.6

1.7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.6

 

1.8

2

2.4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

2.4

 

2.8

3.2

3.5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جداول (1-5) و (2-5)، برای برآورد مقادیری از SS و S1 که در میانه حدود ارایه شده قرار دارند، از درونیابی خطی استفاده میشود.

 

اگر شرایط ژئوتکنیکی ویژهای در ساختگاه حاکم باشد، استفاده از ضرایب فوقالذکر کافی نیست و لازم است با انجـام مطالعات میدانی و تهیه مدلهای رفتار دینامیکی مناسب اثر بزرگنمایی خاک را بر روی طیف بدسـت آمـده بـرای سـنگ بستر لحاظ نمود. هرگاه حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد، شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه، ویژه تلقی میشود:

 

-1 خاکهای مستعد فروریزش تحت بارهای لرزهای مانند خاکهای با قابلیت روانگرایی بالا، رسهای بسیار حساس

 

-2 خاکهای دستی و یا خاکهای متشکل از مواد آلی با عمق بیش از 3 متر

 

-3 رسهای بسیار خمیری با اندیس خمیریاز PI>75 و عمق بیش  8 متر

 

-4 وجود لایهای با ضخامت بیش از 40 متر از رس نرم یا با سختی متوسط

 

پس از برآورد SXS و SXl، طیف طرح شتاب افقی مطابق شکل (1-5) ساخته میشود. در این خصوص روابط زیر قابل استفاده هستند.

 

 

0 < T < T0                                                                   (3-5)

 

(4-5)

T0 <T <TS

 

 

 

(5-5)

T > TS

 

 

 

که در این روابط TS و T0 عبارتند از:

 

 

(6-5)

 

 

(7-5)

 

 


 

ù

+ 0.4ú

û


 

 

ö T

 

 

5

é

 

 

 

æ

 

 

÷

2

-

 

Sa = SXS êç

 

 

 

 

øTS

 

 

ëè B

 

 

Sa = SXS / B

 

 

 

 

Sa = SX 1 /(BT )

 

 

 

 

 

T0 = 0.2TS

 

 

TS  = SX 1 / SXS

 

23                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

همچنین ضریب B به صورت تابعی از نسبت میرایی موثر، β، بیان میشود:

 

B = 4 /[5.6 - ln(100b)]                                                                                                          (8-5)

 

برای نسبتمقدارمیرایی B     0/05 واحد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -1-5 طیف طرح شتاب افقی

 

شایان ذکر است که در صورت نیاز به طیف طرح شتاب قائم (در حوزه دور زلزله) میتوان طیف فوق را در 0.67 ضرب کرده و به عنوان طیف قائم مورد استفاده قرار داد.

 

فصل پنجم- تهیه طیفهای طراحی و انتخاب شتابنگاشت

33

 

 

 

 

 

       

 

 

-2-2-5 فرآیند استفاده از شکل طیف حاصل از تحلیل خطر ویژه ساختگاه

 

فرآیند استفاده از شکل طیف حاصل از تحلیل خطر ویژه ساختگاه با دو روش صورت میپذیرد.

 

-1-2-2-5 روش استفاده از طیف خطر یکنواخت

 

با انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه و بدست آوردن مقادیر طیف برای دورههای تناوب مختلف در سطح خطر مدنظر، طیف خطر یکنواخت محاسبه میشود. استفاده از طیف خطر یکنواخت به شرطی مجاز است که مقدار این طیف کمتر از

 

درصد 70      طیف ثابت دستورالعمل بهسازی (بخش (2-1-2-5 نباشد.

 

برای لحاظ اثرات ساختگاهی در محاسبه طیف یکنواخت خطر روی سطح خاک میتوان از دو راهکار زیر استفادهنمود: -1 برآورد طیف خطر یکنواخت در سنگ بستر و محاسبه طیف خطر روی سطح خاک بـا لحـاظ اثـرات بزرگنمـایی حاصل از مدلسازی رفتار دینامیکی خاک

 

-2 برآورد مستقیم طیف خطر یکنواخت در سطح خاک با بهرهگیری از روابط کاهنـدگی کـه قـادر بـه لحـاظ اثـرات ساختگاهی باشند

 

-2-2-2-5 روش استفاده از طیف طرح آماری

 

طیف طرح آماری ویژه ساختگاه پس از تکمیل تحلیل خطر و مطابق مراحل زیر تهیه میشود:

 

-1 انتخاب شتابنگاشتهای مناسب همخوان با زلزله کنترل کننده و متناسب با شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه

 

-2 همپایهکردن شتابنگاشتها برحسب حداکثر دامنه شتاب بهدست آمده از تحلیل خطر ویژه ساختگاه

 

-3 تهیه طیف پاسخ برای هر یک از شتابنگاشتها در نسبت میرایی %5 یا درصد میرایی موردنیاز

 

-4 تحلیل آماری و به عنوان مثال محاسبه طیف میانگین یا میانگین بهعلاوهی یک انحراف معیار طیـف هـای پاسـخ،

 

طیفجهت تهیه   طرح

 

استفاده از طیف طرح میانگین یا طیف طرح میانگین به علاوه یک انحراف معیار در صورتی مجاز است که مقدار این

 

طیف کمتر از 70 درصد طیف ثابت دستورالعملبخشبهسازی (     (2-1-2-5 نباشد.

 

43                                                                                                         راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

 

 

 

-3-5 انتخاب شتابنگاشت سازگار با خطر زلزله

 

هرگاه انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مدنظر باشد، لازم است حداقل سه جفت شتابنگاشت افقی با رعایت شرایط زیر انتخاب و در تحلیل مورد استفاده قرار گیرد:

 

-1 بزرگا، فاصله و نیز سازوکار گسلش شتابنگاشتها، نزدیک به شرایط زلزله کنترلکننده ساختگاه باشد. زلزله کنترلکننده ساختگاه با انجام تحلیل تفکیکپذیری قابل تعیین است.

 

-2  با محاسبه مجذور حاصلجمع مربعات طیف پاسخ هر جفت شتابنگاشت، یک طیف منفرد بدست میآید.

 

-3  شتابنگاشتها به نحوی مقیاس میشوند که طیف میانگین حاصل، در محدوده پریودی 0.2T تا 1.5T از 1.3

 

برابر طیف سازگار با سطح خطر مدنظر، کمتر نباشد T) معرف زمان تناوب اصلی سازه مورد نظر برای تحلیل دینامیکی است). طیف سازگار با سطح خطر به یکی از روشهای مندرج در بخش 2-5 ساخته میشود.

 

35                                                                                                                                                 عجارم

 

 

 

عجارم

 

 

هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ ،ناریا لاعف یاهلسگ هشقن ،(1382) .دلاخ ،رذآ یماسح

 

 

Abrahamson, N. and Silva, W. (2008) “Summary of the Abrahamson & Silva NGA Ground Motion Relations,” Earthquake Spectra 24(1), 67–97.

 

Akkar, S. and Bommer, J.J. (2010). “Empirical Equations for the Prediction of PGA, PGV and Spectral Accelerations in Europe, the Mediterranean Region and the Middle East,” Seismological Research Letters 81(2), 195-206.

 

Akkar, S. and Cagnan, Z. (2010). “A Local Ground-Motion Predictive Model for Turkey, and Its Comparison with Other Regional and Global Ground-Motion Models,” Bull Seismol Soc Am 100, 2978– 2995.

 

Ambraseys, N.N, Douglas, J., Sarma, S.K. and Smit, P.M. [2005]. “Equations for the Estimation of Strong Ground Motions from Shallow Crustal Earthquakes Using Data from Europe and the Middle East: Horizontal Peak Ground Acceleration and Spectral Acceleration,” Bulletin of Earthquake Engineering 3, 1–53.

 

Ambraseys N., Melville C. (1982) A history of Persian earthquakes, Cambridge Univ. Press.

 

Berberian, M. [1976] “Contribution to the seismotectonics of Iran (Part 2),” Geological Survey of Iran, Report 39.

 

Baker J.W. (2013). "An Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)," White Paper, Version 2.0, 79 pp.

 

Boore, D. and Atkinson, G. [2008]. “Ground motion prediction equations for the average horizontal component of PGA, PGV, and 5%-damped PSA at spectral periods between 0.01 s and 10.0 s,” Earthquake Spectra 24(1), 99–138.

 

Campbell, K. and Bozorgnia, Y. [2008]. “NGA ground motion model for the geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5%-damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 to 10 s”, Earthquake Spectra 24(1), 139–171.

 

Chiou, B.S. and Youngs, R.R [2008]. “An NGA model for the average horizontal component of peak ground motion and response spectra,” Earthquake Spectra 24(1), 173– 215.

 

Gardner JK, Knopoff L (1974) Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? Bull Seismol Soc Am 64: 1363–1367

 

Ghasemi, H., Zare, M., Fukushima Y., Koketsu, K. [2009]. “An empirical spectral ground-motion model for Iran,” J. Seism. doi 10.1007/s10950-008-9143-x.

 

 

هلزلز رطخ لیلحت ماجنا یدربراک یامنهار

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijko, A., and Sellevoll, M. A. (1992), Estimation of Earthquake Hazard Parameters from Incomplete Data Files. Part II. Incorporation of Magnitude Heterogeneity, Bull. Seismol. Soc. Am. 82, 120–134.

 

Kalkan, E., and Gülkan, P. [2004]. “Site-dependent spectra derived from ground motion records in Turkey,” Earthquake Spectra 20(4), 1111–1138.

 

Reasenberg PA (1985) Second-order moment of Central California seismicity. J Geophys Res 90:5479– 5495. doi:10.1029/JB090iB07p05479

 

Scordilis EM (2006) Empirical global relations converting MS and mb to moment magnitude. J Seismol 10:225–236

 

Shoja-Taheri, J., Naserieh, S., and Ghofrani, H.,(2007). ML and MW scalein the Iranian Pelateau base on the strong motion records. Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 97, No. 2, pp. 661-669.

 

Stepp, J.C., 1972. Analysis of completeness of the earthquake sample in the Puget Sound area and its effect on statistical estimates of earthquake hazard. Proc. of the 1st Int. Conf. on Microzonazion, Seattle, vol. 2, pp. 897–910

 

Zafarani, H. and Soghrat, M. [2012a] “Simulation of ground motion in the Zagros region, Iran using the specific barrier model and stochastic method,” Bulletin of the Seismological Society of America 102.

 

37                                                                                                                                                 عجارم

 

 

 

 

 

 

Islamic Republic of Iran

 

Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guideline for Seismic Hazard Analysis

 

 

 

 

 

 

 

No. 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of Deputy for Strategic Supervision

 

Department of Technical Affairs

 

nezamfanni.ir

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نشریه

 

 

با عنوان "راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله" برای ایجاد وحدت رویه در انجام تحلیل خطر ویـژه سـاختگاه بـرای پروژههای بهسازی لرزه ای و نیز پروژههای مهـم سـاختمانی و صنعتی تدوین شده است و شامل چارچوب کلی تحلیـل خطـر زلزلـه، توصـیههـای کلـی در خصـوص جمـعآوری و پـردازش دادههای پایه برای شـناخت و مدلسـازی چشـمههـای لـرزهزا، توسعه مدل لرزهخیزی بر مبنای دادههای پایه، انتخاب روابـط کاهندگی و تشـریح فرآینـد تحلیـل خطـر احتمـالی و تعینـی میباشد. همچنین درخصوص روشهای تهیـه طیـف و انتخـاب شتابنگاشت نیز مطالبی ارائه شده است.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله


تاريخ : ۱۳٩٦/٦/٢٦ | ٩:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.