Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
پایان نامه های شیمی شریف by: گروه ترجمه کده

پایان نامه های شیمی شریف

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

طراحی و بررسی ساختاری کاتالیزور های نانوحفره عامل دار شده حاوی مایعات یونی و کاربرد آنها در برخی تبدیلات شیمی آلی Design and Structural Study of Functionalized Nanoporous Catalysts Confined with Ionic Liquids and Their Applications in Some Organic Transformations

شیمی محاسباتی Computational Chemistry / مایعات یونی Ionic Liquid / زیست دیزل Biodiesel / اسید برونستد Bronsted Acid / اسید آدیپیک Adipic Acid / مدل سازی کاتالیزوری Catalyst Modeling

03-46164

2

پایان نامه

مطالعه شیمی فضا و بررسی ارتباط آن با موضوع خاستگاه حیات The Study of Chemistry in Space and Its Realtionship with Origin of Life

خاستگاه حیات Origin of Life / ناسازه ی هوند Hund's Paradox / خاستگاه دستوارگی Chirality Origin / طیف سنجی پراکندگی چرخش نوری Vibrational Circular Rotational Optical / طیف سنجی رنگ تابی کروی ارتعاشی Vibrational Circular Dichroism

03-43888

3

پایان نامه

شیمی کوئوردیناسیون کادمیوم وجیوه باشیف بازها: سنتز ومطالعه اسپکتروسکوپی آنها 

سنتز کمپلکس Complex Synthesis / شیف بازها Schiff Bases / کادمیم Cadmium / جیوه Mercury / توتومری Tautomerism

03-34766

4

پایان نامه

کنترل بهینه - مقاوم مصرف دارو در شیمی درمانی تومورهای سرطانی Optimal-Robust Control of Drug Delivery in Cancer Chemotherapy

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل بهینه Optimal Control / بازخورد حالت State Feedback / نظریه اغتشاش DISTURBANCE THEORY / عدم قطعیت Uncertainty / شیمی درمانی سرطان Cancer Chemotherapy

08-48413

5

پایان نامه

بخش اول:استفاده ازتابش میکروویو برای انجام برخی ازواکنش های شیمیآلی،بخش دوم؛بررسی واکنش دی آمیناسیون2و7- دی برموفلورن و2و7- دی برموفلورنون توسط دوکاتالیزورازپالادیم ، درراستای تهیه موادی که درناحیه مادون قرمزنزدیک جذب دارند 

میکروویوها MICROWAVES /شیمی آلی Organic Chemistry / نفتوفوران ها. / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-31546

6

پایان نامه

پیوندزنی آکریلونیتریل برکربوکسی متیل سلولوز و بهبود خواص شیمی فیزیکی آن 

کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / پیوندزنی Grafting / آکریلونیتریل Acrylonitrile / ابرجاذب Superabsorbent

03-33590

7

پایان نامه

استخراج کیتین از پوست میگو و تبدیل آن به کیتوسان و بهبود خواص شیمی فیزیکی آن 

پوست میگو Shrimp's Exoskelton / کیتین Chitin / پلی ساکارید Polysaccaride / کیتوسان Chitosan / کوپلیمرها Copolymers

03-33507

8

پایان نامه

بهینه سازی فازی وکاربرد آن درمهندسی شیمی 

منطق فازی Fuzzy Logic / بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / فرایند شکست کاتالیستی سیال Fluid Catalytic Cracking (FCC) Process

06-34817

9

پایان نامه

بخش اول: پیوندزنی متاکریلونیتریل برروی کیتوسان و بررسی خواص شیمی فیزیکی همبسپار مربوط بخش دوم: سنتز هیدروژلهای تمام پلی ساکاریدی مبتنی بر کربوکسی متیل سلولوز و سدیم آلژینات و بررسی خواص شیمی فیزیکی هیدروژل مربوط 

کیتوسان Chitosan / کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / هیدروژل Hydrogel / متاکریلونیتریل Methacrylonitrile / هم بسپارش Copolymerization / سدیم آلژینات Sudium-Alginate

03-35337

10

پایان نامه

سنتز نانوذرات ZnFe2O4 تحت امواج کنترل شده میکروویو و بررسی خواص کاتالیزوری این نانوذرات در واکنش های شیمی آلی Controlled Microwave-assisted Synthesis of ZnFe2O4 Nanoparticles and Investigation of their Catalytic Activity in Organic Reactions

نانوذرات Nanoparticles / هم رسوبی Co-Precipitation / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties / فریت روی Zinc Ferrite / امواج کنترل شده ریزموج Controlled Microwave Heating

03-40503

11

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک مولکولی مایعات یونی و بررسی برهمکنش های آنها با نانوکلاسترها در حلال های مختلف مولکولی با استفاده از محاسبات شیمیکوانتومی Molecular Dynamics Simulation of Ionic Liquids and Investigation of their Interactions with Nanoclusteres in Different Molecular Solvents using Quantum Chemistry Calculations

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / مایعات یونی Ionic Liquid / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / مایعات یونی عامل دارشده با هیدروکسیل Hydnoxyle-Functionalized Ionic Liquids / نانوساختار میسل شکل Micelle-Like Nanostructure

03-49068

12

پایان نامه

پیوندزنی آکریلیک اسید و متاکریلیک اسید بر روی کاپا- کاراگینان و بررسی خواص شیمی فیزیکی هیدروژلهای مربوط 

ابرجاذب Superabsorbent / تورم (شیمی) / سینتیک تورم. / همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION

03-34950

13

پایان نامه

سنتز و بررسی شیمی کوئوردیناسیون لیگاندهای ماکروسیکلی آزاتاجی N2O3 با اندازه حلقه های متفاوت با فولرن و (Cu (II 

آزاکرون Azacrown / فولرین Fullerene / مواد مختلط Composite Materials / درشت حلقه Macrocycle

03-41243

14

پایان نامه

راه اندازی برج تقطیر دانشکده مهندسی شیمی به روش اتوماتیک 

برج تقطیر Distillation Column / تقطیر Distillation / کنترل اتوماتیک Automatic Control

06-30097

15

پایان نامه

کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در شبیه سازی فرایندهای مهندسی شیمی 

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش حجم محدود Finite Volume Method / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / معادلات دیفرانسیل پاره ای PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION / نرم افزار فیدپ FIDAP SOFTWARE

06-35097

16

پایان نامه

طراحی الگوریتم فازی - لغزشی کنترل سیستم های غیرخطی در مهندسی شیمی 

روش فازی - لغزشی Fuzzy-Sliding Mode Method / فرم کانونی ژردن CANONICAL JORDAN FORM / کنترل PH PH Control / سطح لغزش Sliding Surface

06-37212

17

پایان نامه

بررسی ویژگی های الکترونیکی، مقاومت ایده آل، شیمی ایجاد ترک، و تنظیم گپ در آمورف سیلیکون با استفاده از اصول اولیه - همچنین بررسی اتمی پدیده ی نفوذ درون شبکه ای در لایه نازک مس First Principles Studies of Mechanical, Physical, and Electronic Properties of a-Si - also, Diffusion of a Self-interstitial Atom in an Ultra-thin fcc Film Via Lattice Statics

سیلیکون آمورف Amorphous Silicon / محاسبات دینامیک ملکولی اصول اولیه First Principles Molecular Dynamics Calculations / تنظیم گپ Gap Tuning / مقاومت کششی ایده آل Theoretical Tensile Strength /شیمی شروع ترک Crack Initiation

09-44812

18

پایان نامه

سنتز دی تیو کاربامات ها با واکنش افزایش مارکونیکوف Synthesis of Dithiocarbamate by Markonikov Addition Reaction

شیمی سبز Green Chemistry / ناحیه ویژه SPECIAL SEGMENT / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / ان - وینیل پیرولیدون N-Vinyl Pyrrolidone / افزایش مارکونیکوف Markovnikov Addition

03-44766

19

پایان نامه

بررسی واکنش های دی تیوکاربامات ها با آلدهیدهای β,α - غیراشباع Investigation of Dithiocarabamates Reaction with α,β-Unsaturated Aldehydes

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate /شیمی سبز Green Chemistry / افزایش مایکل Michael Addition / آلدهیدهای آلفا، بتا - غیراشباع Alpha, Beta-Unsaturated Aldehydes

03-45747

20

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس مشتقات دی تیوکاربامات از 3 - (پیریدین - 2 - ایل) متیل آمینو پروپان Synthesis and Characterization of Dithiocarbamate Complex Derivatives of 3-((Pyridin-2-yl)Methyl Amino)Propannitril

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / افزایش مایکل Michael Addition / کمپلکس ها (شیمی) COMPLEXES / 1 - متیل آمینو پیریدین 1-Methylamino Pyridin

03-45125

21

پایان نامه

سنتز پیوند دوگانه کربن - کربن از طریق واکنش نووناگل با استفاده از ستون پرشده از گل قرمز 

گل قرمز Red Mud / شیمی سبز Green Chemistry / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / کاتالیزور پرشده در ستون Paked Column Catalyst

03-38355

22

پایان نامه

تحقیق در الکترواکسیداسیون N - فنیل تیوآمیدها به روشهای ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری 

بنزوتیازول Benzothiazole / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / ان - فنیل تیوآمید N-Phenyl Thioamide / الکترواکسایش Electro-Oxidation /شیمی محاسباتی Computational Chemistry

03-37092

23

پایان نامه

سنتز ترکیب های ناجور حلقه نیتروژن دار شامل پیرول، ایمیدازول و تترازول در محیط آبی Synthesis of Five Membered Nitrogen Containing Heterocycles Including Pyrrole, Imidazole and Tetrazole in Aqueous Media

شیمی محاسباتی Computational Chemistry / 5 - آریل اچ1 - پیرول 5-Aryl-1H-Pyrrole / توتو ایزومریزاسیون Tautoisomerization / آریل سیانامید Arylcyanamide / آمونیوم استات Ammonium Acetate / محیط آبی Equeous Media / آریل گلی اکسال Arylglyoxale

03-40853

24

پایان نامه

مطالعه قابلیت تشخیص کاتیون ها و فولرن با لیگاندهای آزاتاجی OxNx Study on Cation and Fullerene Recognition by OxNx-Aza Crown Macrocyclic Ligands

فولرین Fullerene / فلزات Metals /شیمی محاسباتی Computational Chemistry / درشت حلقه Macrocycle / آزاکرون Azacrown / تشکیل کمپلکس Complexation / درشت حلقه هماهنگ شونده خارجی Exo-Coordinating Macrocycle

03-46439

25

پایان نامه

استفاده از تیواکسی ایندول ها برای سنتز مشتقات ایندولیل سولفانیل استامیدها و طراحی نانوکاتالیزگر مغناطیسی جدید بر پایه پالادیم (II) و استفاده از آن برای واکنش اکسایش انتخابی الکل ها به آلدهید Design a New Magnetic Nanocatalyst Based on Palladium (II) and Its Application for the Selective Oxidation Reaction of Alcohol to Aldehyde

شیمی سبز Green Chemistry / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / اکسایش Oxidation / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / تیواکسیندول Thio-Oxindole / سنتز ایندول Indole Synthesis

03-47322

26

پایان نامه

طراحی نانوکاتالیزورهای مغناطیسی و کاربرد آنها در اکسایش الکل ها و دیگر گروه های عاملی Designing of Magnetic Nanocatalyst and their Application in Oxidation of Alcohols and Other Functional Groups

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / اکسایش Oxidation / الکل Alcohol / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / شیمیسبز Green Chemistry / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / اکسایش بدون اکسنده Oxidant-Free Oxidation

03-48176

27

پایان نامه

تثبیت قندها برروی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید ( Fe3O4) و استفاده از آن به عنوان یک لیگاند مناسب برای کاتیون های فلزی به منظور تبدیلات آلی از جمله سنتز تری آزول ها و سنتز بنزوکسازول ها The Immobilization of Saccharides onto the Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and its Application as an Efficient Ligand for Support and Stabilization of Metallic Cations in Organic Reactions such as Synthesis of 1, 2, 3-Triazoles & 2-Substituted Benzoxazoles

شیمی سبز Green Chemistry / گلوکز GLUCOSE / بنزوکسازول Benzoxsazole / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / تری آزول Triazole

03-49001

28

پایان نامه

کاربرد لیتیم پرکلرات در سنتز و تبدیل انتخابی گروه های عاملی و بررسی واکنش های آلی در آب 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / اپوکسید Epoxide / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction /شیمی سبز Green Chemistry / واکنش آلی در آب Organic Reaction in Water

03-36217

29

پایان نامه

انجام واکنش های آلی در محیط آبی و لیتیم پرکلرات بررسی واکنش کمپلکس دی کربونیل آلیل (سیکلوپنتادی انیل)آهن با نمک های ایمینیم و واکنش دیلز - آلدر فولرن با ترکیبات نانوالماس 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / شیمی سبز Green Chemistry / فولرین Fullerene / اپوکسید Epoxide / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / دی کربنیل سیکلوپنتادینیل آهن Dicarbonyl Cyclopentadienyl Ferrate

03-38079

30

پایان نامه

اکسایش تیولها و فنولها و تهیه دی بنزوزانتن ها در شرایط دوستدار محیط زیست و تهیه ترکیبات جدیدی از فسفر به عنوان بازدارنده آتش 

شیمی سبز Green Chemistry / تیول ها Thiols / فنل Phenol / کینون ها Quinones / دوستدار طبیعت Environmentally Friendly / بازدارنده آتش Flame Retardant / دی بنزوزانتن ها Dibenzoxanthenes

03-37859

31

پایان نامه

مس تثبیت شده بر روی لیگاند 2-(4-فنیل-1 هیدروژن-3،2،1-تری آزول-1-ایل)، تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیزور مناسب برای سنتز مشتقات تری آزول و کاهش ترکیبات نیترو در حضور نانوذرات طلا تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل دار شده با مایع یونی Stabilization of 2-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl) on the Magnetic Nano Particle Fe3O4 as Suitable Ligand for Stabilization of Cu (II) and Use It in the Huisgen's Reaction & The Readuction of Nitro Compounds in the Presence of Gold Nanoparticles Immobilized on Magnetic Nanoparticle Fe3O4 Functionalized with Ionic Liquid

شیمی سبز Green Chemistry / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / مشتقات آنیلین Aniline Derivatives / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مایعات یونی Ionic Liquid / تری آزول Triazole

03-48300

32

پایان نامه

بررسی خصوصیات شیمی - فیزیکی و ریزساختاری خاکستر پوسته برنج و عملکرد آن در مخلوط های سیمانی On The Chemo-Physical and Microstructural Properties of Rice Husk Ash and Its Performance in Cement Mixtures

آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اسیدشویی Pickling / نانو سیلیکا Nanosilica / ضایعات کشاورزی Agricultural Wastes / خاکستر سبوس برنج Rice Husk Ash / عملکرد پوزولانی Pozzolanic Performance

09-41178

33

پایان نامه

تأثیر نانوترکیب ماده جنیستین به عنوان عامل شیمی درمانی بر علیه سرطان The Impact of Nano-conjugation of Geinstein as Chemotherapeutic Agent against Cancer

سرطان Cancer / کیتوسان Chitosan / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / جنیستین Genistein

56-47815

34

پایان نامه

سنتزهای استرئوسلکتیو با استفاده از لیگندهای سنتز شده از L- پرولین 

شیمی فضایی Stereochemistry / فعالیت نوری Optical activity / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-30708

35

پایان نامه

سنتزکمپلکسهای شیف بازچهاردندانه نامتقارن ازنوعN2O2 - باعناصرPd'Co 'Cu'Ni 

شیف بازها Schiff Bases / کمپلکس ها (شیمی) COMPLEXES / فلزات واسطه Transition Metals / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-31568

36

پایان نامه

ارائه ی برنامه ی زمان بندی تزریق دارو برای شیمی درمانی سرطان با تئوری پسخوراند خطی ساز و برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح Chemotherapy Treatment Scheduling via Feedback Linearization Approach and Mixed Integer Programming Method

سرطان کولون Colon Cancer / پسخوراند خطی ساز Feedback Linearization / مشاهده گر پیوسته - گسسته Continuous-Discrete Observer / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / الگوی درمانی Treatment Schedule

08-44675

37

پایان نامه

بررسی تجربی عملکرد ترموشیمیایی یک موتور موشک سوخت مایع 

موشک ها MISSILES / سوخت های مایع Liquid Fuels / تست عملکرد. /شیمی سوخت Propellant Chemistry

45-33272

38

پایان نامه

توسعه یک روش چندشبکه ای حجم محدود برای حل جریان احتراقی توربولان 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / احتراق پخشی Diffusion Combustion / روششیمی سریع Fast Chemistry Method / روش چندشبکه ای Multigrid Method

45-36202

39

پایان نامه

بررسی عددی اشتعال گذرا در رمجت سوخت جامد Numerical Study of Ignition Transient in Solid Fuel Ramjets

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / رم جت سوخت جامد Solid Fuel Ramjet / جریان آشفته واکنشی Turbulent Reactive Flow /شیمی نرخ محدود Finite Rate Chemistry / اشتعال گذرا Ignition Transient

45-40045

40

پایان نامه

حل عددی جریان های احتراقی آشفته به کمک روش ترکیبی حجم و المان محدود 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان آشفته Turbulent Flow / روش شیمیسریع Fast Chemistry Method / برنامه نویسی موازی Parallel Programming

45-35697

41

پایان نامه

سنتز کمپلکس های لانتانید (III)با شیف بازهای ماکروسیکلی حاوی پیریدین و مطالعه تجزیه آن در محلول های آبی Synthesis of Lanthanide (III) Macrocyclic Schiff Base Complexes Containing Pyridine and their Decomposition in Aqueous Solution

شیف باز درشت حلقه Macrocylic Schiff Base / کمپلکس شیف باز درشت حلقه Macrocylic Schiff Base Complexe / کمپلکس لانتانید Lanthanide Complexe / 6،2 - دی استیل پیریدین 2,6-Diacetyl Pyridine / درشت حلقه هگزا آزا Hexa Aza Macrocycle

03-39436

42

پایان نامه

افزایش اکسایشی آمین ها به آلدهیدها در حضور کاتالیزور نانوذره کبالت (II) تثبیت شده روی بستر SBA-15 Oxidative Addition of Amines to Aldehydes Catalyzed by Supported Cobalt Nanoparticles on SBA-15

اکسایش Oxidation / آمید Amide / نانوذره کبالت Cobalt Nanoparticle

03-44619

43

پایان نامه

سنتز برمونیترو آلکن ها و کاربرد آن ها به عنوان الکترون دوست در واکنش با ایندول هاSynthesis of Bromonitroalkenes and their Applications as Electrophile in the Reaction with Indoles

سنتز ایندول Indole Synthesis / آلدهیدهای آروماتیک Aromatic Aldehydes / نیتروآلکن Nitroalkene / بتا - برمو - بتا - نیترواستایرن Beta-Bromo-Beta-Nitrostyrene

03-46607

44

پایان نامه

پالایش فاضلاب در محل جهت استفاده در فضای سبز و سرویس های بهداشتی On Site wastewater Treatment for Reuse

تصفیه فاضلاب شهری Municipal Wastewater Treatment / حذف نیترات Nitrate Removal / فیلتر ورمی Vermi Filter / کرم های خاکی Earth Worms / تغذیه آبخوان Aquifer Recharge

03-46619

45

پایان نامه

نانوفیبرهای مغناطیسی بر پایه پلی بوتیلن ترفتالات برای استخراج با ریز فاز جامد تری آزین ها از محیط های آبی Polybutylene Terephethalate-based Magnetic Nanofibers for Micro-solid phase Extraction of Triazines from Aquatic Media

الکتروریسی Electrospinning / تری آزین ها Triazins / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / محیط آبی Equeous Media / استخراج با ریزفاز جامد مغناطیسی Magnetic Micro-solid Phase Extraction / نانوالیاف مغناطیسی Magnetic Nanofiber / پلی بوتیلن ترفتالات Polybutylene Terephthalate

03-48044

46

پایان نامه

طراحی افزودنی ها برای باتری های یون لیتیومی، روشی بر پایه نظریه تابعیت چگالیDesign of Addatives for use in Li-ion Batteries: A Density Functional Theory Approach

باتری های لیتیمی Lithium Batteries / برق کافت Electrolite / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / آزااترها Aza-Ether

03-48361

47

پایان نامه

کاربرد نانوذرات طلا در اندازه‌گیری همزمان ترکیب های آروماتیک چندحلقه ای در نمونه‌های آب با استفاده از روش‌های کمومتریکس چندمتغیره Application of Gold Nanoparticles for Simultaneous Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water Samples with the Aid of Multivariate Chemometric Methods

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / بهینه سازی چندپاسخی Multiresponse Optimization

03-48634

48

پایان نامه

ایجادپوششهای سطحی دربردهای مدارچاپی(Tenting Technique ) 

پوشش های سطحی (فلزات) Coatings / حکاکی Etching / الکترولیز Electrolysis

03-30782

49

پایان نامه

سنتزوشناسایی پلی استرهای غیر اشباع منتهی به هیدروکسی برپایه سیس -2 - بوتن -4،1 -دیول 

پلی استر Polyester / هیدروکسیل - ترکیبات Hydroxyl Compound / بلورینگی CRYSTALLINITY / الکل ها Alcohols

03-30792

50

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش پلیمریزاسیون منومر آکریلیکی استامینوفن و کرزول و بدست آوردن پارامترهای سینتیکی 

بسپارش رادیکال های آزاد Free Radicals Polymerization / سینتیک Kinetics / منومرهای آکریلیکی ACRYLICS MONOMERS / بسپارش Polymerization

03-31476

51

پایان نامه

اکسیداسیون مشتقات 1و4- دی هیدروپیریدین بااستفاده ازهوایااکسیژن درحضورنمک های کبالت ومنگنز پاراآمینوبنزوئیک اسید تثبیت شده روی سیلیکاژل 

اکسایش Oxidation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / کاتالیز Catalysis / سیلیکاژل Silicagel / نمک ها SALTS

03-31723

52

پایان نامه

بخش اول: سنتز و بررسی خواص دوهیدروژل ابرجاذب جدید بر پایه سدیم آلژینات و کاپاکاراگینان؛ بخش دوم: بررسی رهایش سه مدل دارویی کم محلول، نیم محلول و کاملامحلول از دو بسپار ابرجاذب جدید بر پایه سدیم آلژینات و کاپاکاراگینان 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / انتقال خوراکی Oral Drug Delivery / ابرجاذب Superabsorbent / پلی ساکارید Polysaccaride / بسپارش پیوندی Graft Polymerization / داروی خوراکی Oral Drug

03-36477

53

پایان نامه

سنتز آلفاآمینوفسفوناتهای کایرال از آمین و آمینواسیدکایرال 

گلایسین Glycine / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / آلدهید Aldehyde / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-36482

54

پایان نامه

استخراج روغن بیولوژیکی از چوب به روش پیرولیز و استفاده از آن در ساخت رزین فنولیک 

منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / تفکافت Pyrolysis / روغن بیولوژیکی Bio-Oil / لیگنین Lignin / چوب صنوبر Fir Wood / فنل Phenol / زیست توده Biomass

03-36489

55

پایان نامه

بررسی برهم کنش بین آلبومین سرم انسانی با فنتانیل با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس 

آلبومین سرم انسانی Human Serum Albumin (HSA) / فنتانیل Fentanyl / برهم کنش Interaction / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / آبدهی Quenching / فرآورده دارویی Drug Product

03-36495

56

پایان نامه

رویکردهای مختلف در بررسی ترمودینامیک سیستمهای نانو 

مکانیک آماری غیرمقداری (تسالیس) Nonextensive Statistical Mechanics (Tsallis) / نانوترمودینامیک Nanothermodynamics / اسپین Spin / تابع ترمودینامیکی غیرشدتی Nonintensive Thermodynamic Function / برهم کنش بلندگستره Long Range Interaction / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation

03-36505

57

پایان نامه

استخراج یک انرژی پتانسیل جدید برای متان و استفاده از آن در پیشصبینی خواص انتقالی و ترمودینامیکی 

متان METHANE / خواص انتقالی Transport Properties / ضریب دوم ویریال Second Virial Coefficient / الگوریتم Algorithm / تابع انرژی پتانسیل Potential Energy Function / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties

03-36554

58

پایان نامه

1- سیلیل دار کردن گروه هیدروکسی فنول ها توسط هگزا متیل دی سیلازان(HMDS) در حضور کاتالیزور سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سطح سیلیکاژل 2- آلفا کلراسیون بتا کتواسترها توسط معرف تری کلروایزوسیانوریک اسید 

سیلیکاژل Silicagel / سیلیل دار کردن Silyation / هگزامتیل دی سیلازان Hexamethyldisilazane / سدیم هیدروژن سولفات Sodum Hydrogen Sulfate (NaHSO4) / آلفا - هالوژناسیون Alpha Halogenation / بتا - کتواستر Beta Ketoester / اسیدتری کلروایزوسیانوریک Trichloroisocyanuric Acid (TCCA)

03-36567

59

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنشهای شیمیایی سیستمهای کوچک از طریق رویکرد تصادفی 

الگوریتم Algorithm / سینتیک Kinetics / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / فرایند تصادفی Stochastic Process

03-36561

60

پایان نامه

بررسی رابطه ساختار - فعالیت برروی فعالیت بازدارنده های هپارانیز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی: مقدمه ای بر بررسی الگوریتم توابع تجدید کننده وزن ها 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / بازدارنده Inhibitor / تابع تجدیدکننده وزن Weight Update Function / هپارانیز Heparanase / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model

03-36605

61

پایان نامه

مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت ایندیروبین ها به عنوان بازدارنده هایی قوی و گزینش پذیر مو ثر در درمان بیماری آلزایمر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / ایندیروبین Indirubin / آلزایمر Alzheimer / ساختار مولکولی Molecular Structure / روش محاسبه ای Computational Method / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model

03-36585

62

پایان نامه

سینتیک و مکانیسم واکنش هیدروکسیل آمین و آمین اکسید با متیل یدید در فاز گازی و محلول: دیدگاه نظری 

شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / مدل انزاگر Onsager Model / واکنش استخلافی Substitution Reaction

03-36584

63

پایان نامه

جداسازی وتجزیه شیمیایی گونه های مختلف فلزات(فلزات حد واسط) 

جداسازی Separation / تجزیه شیمیایی Chemical Analysis / فلزات واسطه Transition Metals / کروم Chromium

03-30811

64

پایان نامه

بررسی سینتیکی تخریب متیل ترسیو - بوتیل اتر (MTBE)با استفاده از کاتالیزور تیتانیوم دی اکسید (TiO2)به روش فتوشیمیایی 

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION / متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / کاتالیزور نوری Photocatalyst

03-36491

65

پایان نامه

سنتز B - آمینوکتون ها با استفاده از اسید جامد بر پایه تیتانیوم دی اکسید به عنوان کاتالیزور Synthesis of β-Amino Ketones Using Titania Based on Solid Acid as A Catalyst

واکنش مانیخ Mannich Reaction / کاتالیزور اسیدی جامد Solid Acid Catalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / بی - آمینوکتون B-Amino Ketones

03-39002

66

پایان نامه

فیبرها و جاذب های پلیمری برای ریزاستخراج با فاز جامد و تکنیک درون سوزنی به همراه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی برای اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی در نمونه های آبی Polymeric Fibers and Sorbents for SPME and In-Needle Device together with GC-MS for Analysis of Environmental Pollutants in Aquatic Media

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نمونه های آبی Water Samples / استخراج دینامیکی با فاز جامد از فضای فوقانی Head Space-Solide Phase Dynamic Extraction / تله سوزنی Neadle Trap

03-39003

67

پایان نامه

بررسی تحلیلی مفهوم نظریه ی کوانتومی: مسئله ی اندازه گیری و رویکردی نقدی بر تفسیر همساززدایی A Survey on the Concept of Quantum Theory: Measurement Problem and A Critical Approach to Decoherence Interpretation

قضیه بل Bell’S Theorem / همدوس زدایی DECOHERENCE / مسأله اندازه گیری Measurement Problem / دوگانگی ذره موج Wave-Particle Duality

03-39004

68

پایان نامه

مطالعه سینتیک چنددسته واکنشهای کاتالیستی همگن و ناهمگن در حلالهای مختلف مولکولی و یونی و مخلوط آنها Kinetic Study of Heterogeneous and Homogeneous Catalytic Reactions in Molecular and Ionic Solvents and Their Mixtures

هیدروژن دهی Hydrogenation / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / کاتالیزور پتاسیم فلوراید بر پایه آلومینا Pottasium Pholoride-Alumina Catalyst (KF-Al2o3) / مایعات یونی Ionic Liquid / سیکلوهگزن Cyclohexene / فشار اتمسفری Atmospheric Pressure

03-39009

69

پایان نامه

سنتز و مطالعه فعالیت کاتالیتیکی کمپلکس آهن - بیس (2 - اکسازولینیل)متان در اکسایش سولفیدها توسط اوره هیدروژن پراکسید Synthesis and Study of Catalytic Activity of Iron (III)-bis(2-oxazolinyl) Methane complex by Urea Hydrogen Peroxide in Oxidation of Sulfides

اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / لیگاند نیتروژن دهنده Nitrogen Donor Ligand / بیس اکسازولین Bis Oxazoline / کمپلکس های آهن Iron Complexes / لیگاند محوری Axial Ligand / متیل فنیل سولفید Methylphenylsulfide

03-39040

70

پایان نامه

مطالعه تجربی و نظری چرخش درونی حول پیوند C-N در اتیل تتراهیدرو- 1 (H2)- پیریدین کربودی تیوآت و اتیل 1 - پیرولیدین کربودی تیوآت با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته ی دینامیک Theoretical and Experimental İnvestigation of C-n İnternal Rotation in Ethyl Tetrahydro-1(2H)-Pyridine Carbdithioate and Ethyl 1-pyrrolidine Carbodithioate by Dynamic Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / اتیل تتراهیدرو - 1 (H2) - پیریدین کربو دی تیوآت Ethyl Tetrahydro-1 (2H) - Pyridine Carbodithioate / اتیل 1 - پیرولیدین کربو دی تیوآت Ethyl 1-Pyrrolidine Carbodithioate

03-39061

71

پایان نامه

بررسی خواص ترموشیمی تیمین و داکسی تیمیدین Thermochemical Properties of Thymine & Deoxythymidine

تیمین Thymine / فلزخواهی Metal Ion Affinity / آنیون خواهی Anion Affinity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / داکسی تیمیدین Deoxythymidine

03-39127

72

پایان نامه

بررسی مکانیزم حلال پوشی ترکیبات دی اکسید کربن دوست در فاز فوق بحرانی C02 با استفاده از شبیه سازی های مونت کارلو Investigation of the Solvation of CO2-philic Compounds in the Super Critical CO2 by Monte Carlo Simulations

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / روش الحاق ذره وایدوم Widom Particle Insertion Method / خودپیوستگی Self-Association / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / نظریه اختلال ترمودینامیکی Statistical Perturbation Theory / مجموعه بسط یافته Expanded Ensemble

03-39246

73

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانوذرات TiO2 بر پایه کربنی (کربن اکتیو و نانولوله کربن)و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن ها بر روی آلاینده های زیست محیطی Synthesis and Characterization of TiO2 Based on Carbon (Activated Carbon and Carbon Nanotube) and Investigation of its Catalytic Activity on Environmental Pollutions

روش سل - ژل Sol-Gel Method / نانوذرات Nanoparticles / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کامپوزیت Composite / کربن فعال Activated Carbon / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant

03-39247

74

پایان نامه

سنتز نانوساختارهای متحرک دی آزوبنزنی، نوآرایی شبه فریز کربناتها و اترها، سنتز دی سیانو استیلبنها، بروماسیون آروماتیکها، سنتز بنزوتیازولها و تیوفنها Synthesis of Switchable Diazobenzene Nano-compounds, Fries type rearrangement of Carbonates and Ethers, Synthesis of Dicyano Stillbenes, Aromatics Bromination, Synthesis of Benzothiazoles and Thiophenes

نوآرایی فریز FRIES REARRANGEMENT / بنزوتیازول Benzothiazole / تیوفن Thiophene / دی سیانواستیلبن Dicyanostillbene / نانوساختارهای متحرک با نور Photo-Swichable Nanocompounds

03-39164

75

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد دینامیکی بر پایه پلی پایرول برای اندازه گیری مقادیر کم آترازین از نمونه های آبی به وسیله کروماتوگرافی - طیف سنجی جرمی Solid Phase Dynamic Extraction Based on Polypyrrole Fiber for Determination Trace Amount of Atrazine in Aqueous Samples with GC-MS

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / پلی پیرول Polypyrrole / ریزاستخراج Microextraction / آترازین Atrazine / استخراج درون سرنگ In Needle Extraction

03-39401

76

پایان نامه

پوشش جاذب بر پایه پلی پیرول الکتروپلیمریزه شده داخل سوزن برای استخراج با فاز جامد دینامیکی کلروفنل ها An Interior Needle Electropolymerized Pyrrole-Based Coating for Headspace Solid-Phase Dynamic Extraction of Chlorophenols

پلی پیرول Polypyrrole / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / تله سوزنی Neadle Trap / نمونه های آبی Water Samples / کلروفنل ها Chlorophenols

03-39422

77

پایان نامه

افزایش آزا - مایکل آمین ها به آلکن های مزدوج با گروه کربونیل و نیتریل و اپوکسیددارکردن آلکنها Aza Michael Addition of Amines to α,β-Unsaturated Compounds and Alkene Epoxidation

افزایش مایکل Michael Addition / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / آلکن ALKENE / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide

03-39423

78

پایان نامه

مطالعه اولین کلاسترهای کاتیون - کاتیون به روش محاسباتی DFT و بررسی واکنش ترانس آلکیلاسیون S- آلکیل دی تیوکاربامات ها The First Category of Organic Cation-Cation Cluster, A DFT Study and Synthesis of Thiazolidinedione, Rhodanine and S-Transalkylation of Dithiocarbamates

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / کاتیون - کاتیون خوشه ای Cation-Cation Cluster / رودانین Rhodanine / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / ترانس آلکیلاسیون Transalkylation

03-39467

79

پایان نامه

بررسی اثر اتم بور بر قدرت اسیدی فاز گازی گروههای عاملی به روش محاسباتی DFT Exploring of Influence of Boron on Acidity of Organic Functional Groups by DFT Calculation

بور Boron / فازهای گازی Gas Phases / قدرت اسیدی Acidity / گروه عاملی Functional Group / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT)

03-39490

80

پایان نامه

سنتز ابرجاذبهای زیست تخریب پذیر جدید بر پایه کلاژن و بررسی رفتار تورمی آنها در شرایط مختلف Synthesis of Novel Biodegradable Collagen-Based Superabsorbent Hydrogels and Investigation of their Swelling Behavior in Various Media

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / پروتئین ها Proteins / کاراگینان Carrageenan / آکریلیک اسید Acrylic Acid / آکریل آمید Acryle Amyde / 2 - آکریل آمیدو - 2 - متیل پروپان سولفونیک اسید 2-Acrylamido-2-Methylprppane Sulfonic Acid / کلاژن آبکافت شده Hydrolyzed Collagen / هیدروکسی اتیل آکریلات Hydroxyethyl Acrylate

03-39537

81

پایان نامه

مدل سازی خطی و غیرخطی تحرک الکتروفورتیکی پپتیدها Linear and Non-Linear Modeling of Electrophoretic Mobility of Peptides

مدل سازی غیرخطی NONLINEAR MODELING / روش کمومتریکس Chemometrics Method / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / پپتیدها Peptides

03-39563

82

پایان نامه

هیدروژل های پرمتخلخل بر پایه پروتئین های آبکافت شده: سنتز و شناساییHydrolyzed Protein-Based Highly Porous Hydrogels: Synthesis and Characteristics

همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION / آکریلیک اسید Acrylic Acid / آکریل آمید Acryle Amyde / ژلاتین Gelatin / هیدروژل متخلخل Porous Hydrogel / کلاژن آبکافت شده Hydrolyzed Collagen

03-39653

83

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه اسپکتروسکوپی کمپلکسهای شیف باز تک هسته ای و دوهسته ای روی (II)، پالادیم (II)و کبالت (II)واکنش پذیری و برهم کنش Synthesis, Characterization and Spectroscopic Studies of Novel Mono and bi Nuclear Zinc(II), Palladium(II) and Cobalt(II) Schiff Base Complexes: Reactivity and Interaction

پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / کمپلکس های شیف باز محلول در آب Water Soluble Schiffbas Complexes / کمپلکس های پکمن Pacman Complexes / الکتروشیمی حلقه - دیسک چرخان Rotating Ring-Disk Electrochemistry

03-39657

84

پایان نامه

پیش بینی جابجایی شیمیایی هسته های مختلف در فاز گازی با استفاده از NMR فاز گازی و محاسبات کوآنتومی انجام شده در سطح نظری بهینه شده توسط طراحی فاکتور یل Prediction of Gas Phase NMR Chemical Shifts Using Gas Phase NMR and Quantum Calculations in Optimally Selected Level of Theory by Factorial Design

جابه جایی شیمیایی Chemical Shift / روش GIAO Gage-Indepent Atomic Orbital / روش CSGT Continuouse Set of Gauge Transformation / روش ONIOM Our owN n-Layer Integrated Molecular Orbital (ONIOM) / طرح عاملی Factorial Design / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

03-39763

85

پایان نامه

الکترودهای اصلاح شده شیمیایی بر پایه پلیمرهای هادی و نانولوله های کربنی جهت اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی Chemically Modified Electrodes Based on Conducting Polymers and Carbon Nanotubes: Application to Voltammetric Determination of Some Biological and Pharmaceutical Compounds

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی پیرول Polypyrrole / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / پلیمر رسانا Conductive Polymer / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الکتروپلیمریزاسیون Electropolymerization

03-39791

86

پایان نامه

پایش میزان فرمالدهید در هوای فضاهای تولید فرآورده های بیولوژیک با استفاده از ریزاستخراج با فاز جامد همراه با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمیEnvironmental Monitoring of Formaldehyde in Biologics Production Areas Using Solid-Phase Microextraction Coupled to Gas Chromatography Mass Spectrometry

فرمالدهید Formaldehyde / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / پایش هوا Air Monitoring

03-39816

87

پایان نامه

نانوسیلیکای اصلاح شده به عنوان جاذب برای ریزاستخراج درون سوزنی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک در نمونه های آبی و اندازه گیری آن ها با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی Modified Nano Silica a Sorbent for Needle Trap Extraction of PAHs from Water Samples Followed by Gas Chromatography/Mass Spectrometric Determination

هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / تله اندازی جاذب Needle Trap Device / نانوسیلیکای اصلاح شده Modified Nanosilica / اسید اولئیک Oleic Acid

03-39827

88

پایان نامه

سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدید منگنز، آهن و مولیبدن با لیگاندهای شیف باز و اکسازولین و مطالعه نظری مکانیسم واکنش های هیدروکسیل دار و اپوکسیددار کردن توسط گونه های آهن - اکسوی هم و غیر همSynthesis, Structure and Catalytic Application of Mn, Fe and Mo Complexes with Schiff base and Oxazoline ligands and Theoretical Mechanistic Studies on the Role of Heme and non-Heme Iron(IV)-Oxo Species in Hydroxylation and Epoxidation Reactions

لیگاند محوری Axial Ligand / منگنز شیف باز Manganese Schiff Base / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کمپلکس های منگنز - اکسازولین Mangenese-Oxazoline Complexes / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / گونه های آهن - اکسو Iron-Oxo Spesciese / هیدروکسیل دار کردن Hydroxylation

03-39828

89

پایان نامه

توسعه تکنیک های ریزاستخراج به منظور اندازه گیری مقادیر بسیار کم ترکیب های آلی در نمونه های بیولوژیکی و زیست محیطی Development of Microextraction Methods
for the Trace Determination of Organic Compounds in Biological and Environmental Media

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کلروفنل ها Chlorophenols / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / علف کش های تری آزین Triazines Herbicides / تجزیه آب Water Analysis / تجزیه زیست محیطی Environmental Analysis / ریزاستخراج با حلال همراه با استخراج برگشتی Solvent Microextraction with Back Extraction / استخراج الکتروغشایی Electromembrane Extraction / سیتالوپرام Citalopram

03-39831

90

پایان نامه

سنتز N- آلکیل 1، 4- دی هیدروایزو کینولین - 3 (2H) - ان Synthesis of N-Alkyl-1, 4 dihyroisoqinoline-3(2H)-one

ریزموج Microwave / واکنش پیکتت اسپنگلر Pictet-Spengler Reaction / ایزوکینولینون Isoqinolinone

03-39873

91

پایان نامه

مطالعه تجربی ساخت، شناسایی و بررسی سینتیکی کاتالیزورهای جدید بر پایه نانو متخلخل دی اکسید تیتانیم به منظور حذف آلاینده های آلی زیست محیطی Synthesis, Characterization and Kinetic Study on Novel Catalysts Supporting Nanoporous Titanium Dioxide for Degradation Environmental Organic Pollutants

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / مایعات یونی Ionic Liquid / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant

03-39878

92

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد BTEX ها توسط فیبرتری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات سنتزشده بر پایه سل - ژل Solid-phase Microextraction of BTEXs by Sol-Gel-Based Trimethoxy Silyl Propyl Methacrylate Fiber

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / مشتقات بنزنی فرار BTEX / استخراج دینامیکی با فاز جامد از فضای فوقانی Head Space-Solide Phase Dynamic Extraction

03-39881

93

پایان نامه

اصلاح شاخه های دافعه و جاذبه مدل های پتانسیل به منظور محاسبه خواص تعادلی و انتقالی سیالات Modification of Repulsive and Attraction Branches of the Potential Models to Calculate the Equilibrium and Transport Properties of Liquids

نرمی شاخه دافعه پتانسیل Potential Branch Softness / تابع انرژی پتانسیل Potential Energy Function / خواص انتقالی Transport Properties / پارامترهای پتانسیل Potential Parameters

03-39902

94

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای خواص آنتی اکسیدانی نانوذره فولرن C60 و مشتقات آمین آن: اثر کمپلکس های فلز واسطه Comparative Study of Anti-oxidant Property of Fullerene C60 and its Amine Derivatives: the Effect of Transition Metal Complexes

آنتی اکسیدان Antioxidant / نانوذره فولرین Fullerene Nano Particle / کبالت سالن Cobalt Salen

03-39903

95

پایان نامه

بررسی برخی رویکرد های جدید در ترمودینامیک کوانتومی A Survey on Some Modern Approaches to Quantum Thermodynamics

قانون دوم ترمودینامیک Thermodynamics Second Law / تحول زمانی Time Evolution / ترمودینامیک کوانتومی Quantum Thermodynamics / ماتریس چگالی Density Matrix

03-39923

96

پایان نامه

سیستم های مدل برای کمپلکس رهاکننده اکسیژن در فتوسیستم II: اکسیدهای منگنز و کمپلکس های منگنز با لیگاندهای دهنده اکسیژن و نیتروژن Model Systems for Oxygen – Evolving Complex in Photosystem II: Manganese Oxides and Manganese Complexes with O and N Donor Ligands

کمپلکس منگنز Manganese Complex / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / اکسیژن Oxygen / کمپلکس اکسیدکننده آب Water Oxidation Complex / اکسید منگنز Manganese Oxide / لیگاندهای حاوی نیتروژن و اکسیژن Nitrogen and Oxygen Ligands

03-39946

97

پایان نامه

واکنش های حلقه زایی 3،1- دوقطبی آزومتین ایلیدهای نین هیدرین با چالکونها و بررسی افزایش نامتقارن TMSCN به ایمینها 1, 3- Dipolar Cycloaddition Reactions of Azomethine Ylides of Ninhydrin with Chalcones and Investigation of Asymmetric Addition of TMSCN to Imines

چالکون ها Chalcones / واکنش استرکر STERCKER REACTION / ایمین ها Imines / واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / کاتالیزور کایرال Chiral Catalyst

03-39951

98

پایان نامه

مطالعه برهم کنش و جنبه های ترمودینامیکی و واکنش های تشکیل کمپلکس فولیک اسید با تعدادی از کمپلکس های مس (II)- آمینواسید The thermodynamic study of interaction between folic acid and
Cu(L) 2 (L=gly, ala, val )

فولیک اسید Folic Acid (FA) / طیف سنجی Spectrometry / تشکیل کمپلکس Complexation / کمپلکس های مس II - آمینواسید Cupper (II)Aminoacid Complexes

03-39971

99

پایان نامه

بررسی پارامترهای حلال رنگی در مخلوط حلال یونی با حلال های الکلی و مطالعه اثرات آن بر سنتیک واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیک Solvatochromic Parameters Effects Study on Kinetics of Aromatic Nucleophilic substitution reaction in mixture of Ionic liquid and alcoholic solvents

خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction / اثر حلال Solvent Effect / مایعات یونی Ionic Liquid

03-39974

100

پایان نامه

بررسی نامساوی لگت An Investigation of Leggett’s Inequality

ناموضعیت NONLOCALITY / نامساوی بل BELL'S INEQUALITY / نامساوی لگت Leggett Inequality / واقعیت Reality

03-4000

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

101

پایان نامه

سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی و استفاده از آنها به عنوان کاتالیزور، سنتز مشتقات تیوفن بر استخلاف و سنتز نامتقارن مشتقات سولفونیک اسید Synthesis of Nanoparticles and Application of the Prepared Catalyst for Some Organic Reactions, Efficient Synthesis of New Thiophene Derivatives and Asymmetric Synthesis of Sulfonic Acid Derivatives

اکسید روی Zinc Oxide / هماتیت HEMATITE / تیوآمیدها Thioamides / نانوذرات Nanoparticles / اسید سولفونیک Sulfonic Acid / فرجینول Ferrugineol / آلوفورانوز Allofuranose

03-40005

102

پایان نامه

بررسی تجربی و نظری الکترواکسایش ترکیبات C1 روی مس و نیکل Experimental and Theoretical investigation of Electro-oxidation of C1 Compounds on Nickel and Copper Surfaces

نیکل NICKEL / مس COPPER / الکترواکسایش Electro-Oxidation / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / روش پایستگی مرتبه پیوند - پتانسیل مورس Bond-Order Conservation-Potential Method (DBOC-MP) / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / ترکیب های سی 1 C1 Compounds

03-40006

103

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه فعالیت کاتالیتیکی کمپلکس های شیف باز منگنز، آهن و مولیبدن در اکسایش آلفینها و سولفیدها و مطالعه نظری مکانیسم فعالیت آنزیم های غیر همی آهن و مس Synthesis, Structure and Catalytic Application of Mn, Fe and Mo Complexes with Schiff base Ligands in the Oxidation of Olefins and Sulfides and Theoretical Mechanistic Studies on the Catalytic Activity of non-Heme Iron and Copper Enzymes

کمپلکس منگنز Manganese Complex / آهن Iron / مولیبدن MOLYBDENUM / شیف بازها Schiff Bases / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / کمپلکس های منگنز - اکسازولین Mangenese-Oxazoline Complexes / گونه های آهن - اکسو Iron-Oxo Spesciese / لیگاند محوری Axial Ligand / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / هیدروکسیل دار کردن Hydroxylation

03-40014

104

پایان نامه

سنتز و بررسی هیدروژن های نانوکامپوزیتی ضدپلی الکترولیتی بر پایه تکپار سولفوبیتنی 

هیدروژل Hydrogel / نانوکامپوزیت Nanocomposite / ابرجاذب Superabsorbent / سولفوبیتین Sulfobetain / جفت یون Zwitter-Ion

03-40015

105

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای رفتار الکترواکسایش یدید بر روی الکترود پلاتین، کربن، کربن - پلی اورتو آمینو فنول A Comparative Study of the Redox Processes of Iodide Ion on Pt, C and Carbon-Polyorthoaminophenol

هسته زایی NUCLEATION / رشد Growth / الکترواکسایش Electro-Oxidation / ارتوآمینوفنول Orthoaminophenol

03-40016

106

پایان نامه

سنتز لیگاندهای آزاتاجی N2O2 متصل به نانوذره فولرن و بررسی خواص کوئوردیناسیونی آن ها Synthesis of Azacrown Ethers N2O2 Ligands Substituted on the Ullerene and Investigation of Its Coordination Properties

فولرین Fullerene / آزاکرون Azacrown / درشت حلقه Macrocycle / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / نانوذره فولرین Fullerene Nano Particle / مدل هماهنگ سازی Coordination Model

03-40053

107

پایان نامه

تهیه ابرجاذب های بر پایه آگار و آگار اصلاح شده و ارزیابی کاربرد آنها در رهایش کنترل شده پتاسیم نیترات به عنوان نمونه ای از کودهای یونی Synthesis of Superabsorbents Based on Agar and Modified Agar and Investigation of their Applications in Controlled Release of Potassium Nitrate as a Sample of Ionic Fertilizers

هیدروژل Hydrogel / آگار Agar / آکریلوئیل کلرید Acryloyl Chloride / آکریلیک اسید Acrylic Acid / نیترات پتاسیم Potassium Nitrate

03-40061

108

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب 4 - (فنیل استیل)مورفولین در حلال تولوئن با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته پویا Investigation of Internal Rotation About C-N Bond in 4- (phenylacetyl) morpholine by Dynamic Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / چرخش درونی Internal Rotation / طرح عاملی Factorial Design / 4 - (فنیل استیل)مورفولین 4- (Phenylacetyl)Morpholine

03-40093

109

پایان نامه

توسعه و کاربرد روش های کمومتری در مطالعات ارتباط کمی ساختار - فعالیت (QSAR)و تشخیص الگو (Pattern Recognition) The Use of Enhanced Chemometric Methods in QSAR and Pattern Recognition Studies

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تشخیص الگو Pattern Recognition / شبکه عصبی فازی Neuro Fuzzy Network / الگوریتم توده ای مورچه ها Ant Colony Algorithm / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / روش کمومتریکس Chemometrics Method / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / طیف سنجی زیرقرمز Infrared Spectrometry / تحلیل برگشتی اسپلاین Spline Regression / ترکیبات شبه دارویی Drug-like Molecules

03-40223

110

پایان نامه

بررسی وابستگی دانسیته و دمایی کشش سطحی در سیستم های چگالInvestigation the Dependency of Surface Tension to Density and Temperature at Dense Systems

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / قاعده هم دمای خطی Linear Isotherm Regularity / کشش سطحی SURFACE TENSION / چگالی Density / پتانسیل بین مولکولی Intermolecular Potential

03-40265

111

پایان نامه

استخراج دینامیکی کلر و بنزن ها از فضای فوقانی نمونه های آبی با استفاده از جاذب پلی پیرول الکترو پلیمریزه شده درون تله سوزنی و اندازه گیری آن ها با کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمی An Interior Needle Trap by Electropolymerized Pyrrole-based Coating for Headspace Solid-Phase Dynamic Extraction of Chlorobenzenes and Their Determination with Gas Chromatography-Mass Spectrometry

کلروبنزن Chlorobenzene / تله سوزنی Neadle Trap / پلی پیرول Polypyrrole / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / استخراج دینامیکی با فاز جامد از فضای فوقانی Head Space-Solide Phase Dynamic Extraction / ریزاستخراج با فاز جامد دینامیکی Solidphase Dynamic Microextraction

03-40277

112

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای برهم کنش بین فولیک اسید (فولات)و کمپلکس های مس (II) با لیگاندها ی از نوع دی ایمین Comparative Study of Interaction Between Folic Acid (Folate) and Copper(II) Compelexes With a Diimine-Type Ligand

فولیک اسید Folic Acid (FA) / برهم کنش Interaction / تشکیل کمپلکس Complexation / یون مس (II) Cupper (II) Ion

03-40354

113

پایان نامه

مطالعه دینامیک تشدید مغناطیس هسته ترکیب اتیل 4- مورفولین کربوتیوات Dynamic NMR Study of Ethyle-4-Morpholine-Carbotiate

ثابت سرعت Reaction Constant / 4 - اتیل - مورفولین - کربوکسیلات 4-Ethyle-Morpholine-Carboxylate / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP

03-40388

114

پایان نامه

بررسی سیستماتیک تاثیر همزمان پیوند هیدروژنی و مزدوج شدگی بر قدرت اسیدی مجموعه ای منتخب از انول ها، انامین ها و الکل ها 

قدرت اسیدی Acidity / انرژی شکست پیوند Bond Dissociation Energy / پیوند هیدروژنی. / مزدوج سازی CONJUGATION / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP

03-40399

115

پایان نامه

نظریه ذره - میدان بررسی امکان صورت بندی نوین از پدیده های خرد The Particle-Field Theory On The Possibility of New Formulation of Micro-phenomena

اطلاعات Information / مسأله اندازه گیری Measurement Problem / نظریه ذره - میدان Particle-Field Theory / پدیده کوانتومی Quantum Phenomena / آزمایش دوشکاف Double-Slit Experiment / اثر آهارانوف - بوهم Aharanov-Bohm Effect

03-40410

116

پایان نامه

سنتز B- آمینوکربونیل ها در شرایط بدون حلال در حضور SiCl4 و ستنز مشتقات بنزوتیازول در آب Synthesis of β- Amino Carbonyl Compounds in Solvent-free Condition in the Presence of SiCl4 And Synthesis of Benzothiazole Derivatives

بنزوتیازول Benzothiazole / افزایش مایکل Michael Addition / واکنش مایکل MICHAEL REACTION / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / آمینوتیوفنول Aminothiophenol

03-40436

117

پایان نامه

اصلاح سطحی نانوذرات سیلیکا با گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و بررسی اثرهای آن در بهبود ویژیگی های فیزیکی و مکانیکی رزین اپوکسی Surface Modification of Nanosilica with Glycidoxypropyltrimethoxysilane and Investigating its Effect on the Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin

اصلاح سطحی Surface Functionality / نانو سیلیکا Nanosilica / رزین اپوکسی Epoxy Resin / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان Glycidoxypropyltrimethoxisilane

03-40467

118

پایان نامه

بررسی نظری جذب سطحی منوکسیدکربن بر روی سطح نیکل در مقیاس های ماکروسکوپی و میکروسکوپی Theoretical Investigation of Carbon Monoxide Adsorption on the Nickel Surface in the Macroscopic and Microscopic Scales

جذب سطحی Adsorption / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / برهمکنش جانبی Lateral Interaction / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / فرکانس ارتعاشی Vibrational Frequency

03-40546

119

پایان نامه

سنتز یک مرحله ای a - آمینونیتریل ها با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده قابل بازیافت کبالت (II)نانومتخلخل در شرایط بدون حلال One-pot Synthesis of α-Aminonitriles by Reusable Co(II) Supported Nanocatalyst under Solvent-Free Conditions

آلفا - آمینونیتریل Alpha Aminonitriles / واکنش استرکر STERCKER REACTION / کاتالیزور تثبیت شده Immobilized Catalyst / تری متیل سیلیل سیانید Trimethyle Silyl Cyanide (TMSCN)

03-40611

120

پایان نامه

بررسی فیتوشیمیایی و اسپکتروسکوپی NMR دوبعدی ترکیب های موجود در گیاهان بومی ایران و سنتز هتروسیکل های جوش خورده پلدار ایندولی Phytochemical and 2DNMR Investigation of Iranian Endemic Plants and Synthesis of Fused Polycyclic Heterocycles

هتروسیکل جوش خورده FUSED HETROCYCLE / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / سنتورا گلستانیکا Centaurea Golestanica / تینو (2,3 - b)ایندول Thieno (2,3-b)Indole / ایندولیل تتراهیدروایزوکینولین Indolyltetrahydroisoquinoline / نفتواکسازوسین Naphthooxazocine / تیوپیرانوکومارین Thiopyranocoumarine

03-40627

121

پایان نامه

تفسیر مفهوم نگاشتمان در رویکرد عملگرایانه The Interpretation of Information in a Pragmatic Approach

اطلاعات Information / عمل گرایی Pragmatism / نگاشتمان کنش پذیر Passive Information / میان کنش نگاشتمان مدار Information-Driven Interaction / نگاشتمان عملگرا pragmatic Information

03-40629

122

پایان نامه

مطالعه اثربازدارندگی مشتقات 5- هیدروکسی-3 (2H)- پریدازینون بر روی ویروس هپاتیت نوع C با استفاده از روش های کمومتریکس Inspection of Inhibitory Effect of 5-Hydroxy-3(2H)-Pyridazinone Derivatives on Hepatitis C Virus Using Chemometric Methods

شبکه عصبی Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / ویروس هپاتیت نوع C Hepatitis C Virus / 5 - هیدروکسی 3 (2H)- پریدازینون 5-Hydroxy-3 (2H)Pyridazinone

03-40645

123

پایان نامه

استفاده از تیوآمیدها، نمک های کینولین و ایزوکینولین در سنتز هتروسیکل ها و سنتز نامتقارن مشتقات سولفونیک اسید Thioamides, Quinolinium and Isoquinolinium Salts: Useful Synthons in the Synthesis of Heterocyclic Compounds and Asymmetric Synthesis of Sulfonic acid Derivatives

تیوآمیدها Thioamides / آلوفورانوز Allofuranose / اسید سولفونیک Sulfonic Acid / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / بنزواکسازین Benzoxazocine / نمک کینولین Quinolinium Salt / سنتز نامتقارن Asymmetric Synthesis

03-40655

124

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار - فعالیت ترکیب های کرومن و کربوکسامید به عنوان داروی ضد سرطان سینه QSAR Study of Chromenes & Carboxamides as Anti-Breast Cancer Drugs

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سرطان سینه Breast Cancer / ترکیبات حاوی کرومن Chromenes / کربوکسامیدها Carboxamides

03-40665

125

پایان نامه

بررسی خاستگاه حیات از دیدگاه کوانتومی Quantum Aspects of The Origin of Life

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / خاستگاه حیات Origin of Life / خاستگاه دستوارگی Chirality Origin / ناسازه ی هوند Hund's Paradox

03-40693

126

پایان نامه

مدل سازی کمومتریکس مهار آنزیم مونوآمین اکسیداز توسط مشتقات پیرازولین با استفاده از روش های آنالیز اجزای اصلی، رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی Chemometrics Modeling of MonoAmine Oxidase Inhibitory Effects of Pyrazoline Derivatives Using PCA-MLR-ANN Approaches

تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / مشتقات پیرازولین Pyrazoline Derivatives / مهارکنندگان آنزیم مونوآمین اکسیداز MonoAmine Oxidase Inhibitors

03-40715

127

پایان نامه

اثر مسمومیت ترکیبات گوگرد دار بر روی الکترواکسیداسیون متانول و اتانول روی الکترودهای نیکل و مس The Poisoning Effect of Sulfur-Containing Compounds on the Elelctro-Oxidation of Methanol and Ethanol on Ni and Cu Electrodes

اثر مسمومیت ترکیبات گوگرددار Sulfur-Containning Compounds Poisoning Effect / الکترواکسایش متانول Methanol Electro-Oxidation / الکترود نیکل Nickel Electrode / الکترود مس Cupper Electrode / محیط قلیایی Alkaline Solution / الکترولیت کمکی سولفات سدیم Sodium Sufate Sulforing Electrolyte

03-40719

128

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار تورمی هیدروژل ابرجاذب بر پایه کاپا - کاراگینان و ژلاتین و بارگذاری KNO3 به عنوان مدلی از کود شیمیایی بر آن Synthesis and Investigation of the Swelling Behavior of Superabsorbents Based on Gelatin and k-Carrageenan and Loading of KNO3 as aModel of Agrochemical Onto Them

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / ژلاتین Gelatin / آکریلیک اسید Acrylic Acid / رهایش کود شیمیایی Agrochemical Delivery

03-40731

129

پایان نامه

سنتز برخی کمپلکس های از مس (II) با لیگاندهای 2- (2- هیدروکسی فنیل)- 2 - اکسازولین و منگنز (III) با 2- (4،2 - دی هیدروکسی فنیل) - 2- اکسازولین و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیزور در اکسایش الکل ها و سولفیدها Synthesis of some Cu(II) - 2-(2'-hydroxyphenyl)-2-oxazoline and Mn(III) - 2-(2',4'-dihydroxyphenyl)-2-oxazoline Complexes and their Application as Catalysts in Sulfides and Alcohols Oxidations

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / منگنز MANGANESE / مس COPPER / اکسازولین Oxazoline / سولفید Sulfide / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / الکل Alcohol

03-40759

130

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب اتوکسی مورفولین - 4 - کربوتیوات در حلال DMSO با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic NMR Study of 0-Ethyle Morpholine -4-Carbotioate

ثابت سرعت Reaction Constant / چرخش درونی Internal Rotation / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / اتوکسی مورفولین - 4 - کربوتیوات O-Ethyle Morpholine-4-Carbotioat / مدل پیوستار قطبی شده Polarized Continuum Model (PCM)

03-40766

131

پایان نامه

مطالعه نظری اثرهای حلال و استخلاف بر روی سینتیک و مکانیسم یک سری از واکنش های آلی و مطالعه نظری واکنش های آنزیمی Theoretical Study of Solvent and Substituent Effects on Kinetic and Mechanism of Organic Reactions and Theoretical Study of Enzyme Reactions

اثر حلال Solvent Effect / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / محاسبات مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی Quantum Mechanics and Molecular Mechanics Calculation / واکنش آنزیمی Enzyme Reaction

03-40817

132

پایان نامه

سنتز برخی از آمین ها، کینوکسالین ها و 1، 4- دی هیدروپیریدین های جدید در آب، بررسی واکنش های ایندول و اکسایش 1، 4- دی هیدروپیریدین ها با سدیم نیتریتSynthesis of Amines, Quinoxalines and New 1,4-Dihydropyridines in Water, Reactions of Indoles and Oxidation of 1,4-Dihydropyridines Using Sodium Nitrite

آب Water / هگزامتیل دی سیلازان Hexamethyldisilazane / ان - برموسوکسینیمید N-Bromosuccinimide / 1، 4- دی هیدروپیریدین 1,4-Dihydropyridine / اورگانوکاتالیزور Organocatalyst / بستر اسیدی Acidic Clay / تری متیل سیلیل کلرید TrimethylSilylchloride

03-40826

133

پایان نامه

نقش تقارن در چندسنجی نگاشتمان The Role of Symmetry in Quantifying Information

تقارن Symmetry / آزمایش دوشکاف Double-Slit Experiment / اطلاعات Information / تمیزپذیری Distinguishability

03-40848

134

پایان نامه

محاسبه تابع پتانسیل برهم کنش جفت موثر با استفاده از داده های فشار - دما - حجم Calculation of Effective Pair Potential Function by Using Pressure−Temperature−Volume Data

پارامترهای پتانسیل Potential Parameters / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / پتانسیل جفت موثر Effective Pair Potential / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12)

04-40924

135

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری تریپتوفان و 5 - هیدروکسی تریپتوفان توسط الکترود گرافیت اصلاح شده با نانو پودر الماس/گرافیت و اندازه گیری امپرازول توسط الکترود گرافیت Voltammetric Determination of Tryptophan and 5-Hydroxytryptophan Using Graphite Electrode Modified with a Thin Film of Graphite/Diamond Nano-mixture And Determination of omeprazole Using Graphite Electrode

حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / نانوالماس Nanodiamond / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / الکترود گرافیت Graphite Electrode / تریپتوفان Tryptophan / 5 - هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan / امپرازول Omeprazol

03-40927

136

پایان نامه

جداسازی و تعیین ساختار ترکیب های شیمیایی گیاه استاکیس اینفلاتا و سنتز پروسیانیدین ها و بنزواکسازین ها 

عصاره Extract / فلاونوئیدها Flavonoids / نعناع SPEARMINT / نمک کینولین Quinolinium Salt / استاکیس اینفلاتا Stachys Inflata / آنتوسیانیدین Anthocyanidin

03-41003

137

پایان نامه

اندازه گیری همزمان اپی نفرین و اوریک اسید در حضور اسکوربیک اسید در سطح الکترود گرافیت اصلاح شده با نانوذرات الماس/گرافیت و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری لووتیروکسین در سطح الکترود گرافیت و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری لووتیروکسین در سطح الکترود گرافیت Simultaneous Voltammetric Determination of Epinephrine and UricAcid in Presence of Ascorbic Acid Using Pyrolytic Graphite Electrode Modified with Nano- diamond/graphite Film & Voltammetric Determination of Levothyroxine at the Surface of Edge Plane Pyrolytic Graphite Electrode 

اپی نفرین Epinephrine / اسیداوریک Uricacid / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترود گرافیت Graphite Electrode / نانو الماس/گرافیت Nano Diamond/Graphite / لووتیروکسین Levothyroxine

03-41011

138

پایان نامه

محاسبه ی ثابت های پوششی هسته های مختلف در مولکول های زیستی با بکارگیری روشهای محاسباتی و تجربی تشدید مغناطیس هسته A study of Chemical Shielding Constants of Biomolecules by Theoretical And Experimental NMR

فازهای گازی Gas Phases / جابه جایی شیمیایی Chemical Shift / پوشش شیمیایی Chemical Shielding / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

03-41028

139

پایان نامه

معادله حالت برای مولکول های سبک در دو حالت سیال و جامد Equation of State for Dense Systems of Light Molecules in Fluid and Solid States

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12) / سیالات کره سخت Hard Sphere Fluids / سیستم های چگال با مولکول های سبک Light Molecules Deuse Systems

03-41066

140

پایان نامه

سینتیک و مکانیسم واکنش 4، 4- دی سیانو - 5 - اتیل - 5،1- هپتادی ان در فاز گازی و محلول: دیدگاه نظری Kinetics and Mechanism of 4,4-Dicyano 5-Ethyl 1,5-Heptadiene Reaction in Gas and Solution Phase; Theoretical Approach

محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نوآرایی کوپ Cope Rearrangement / مدل پیوستار قطبی شده رسانا Conductor Pollarized Continuum Model (CPCM) / اثر ایزوتوپی سینتیکی ثانویه Secondary Kinetic Isotope Effect

03-41111

141

پایان نامه

تحلیل نظری الکتروشیمی و توان در باتری های گرما فعال شونده Theoretical Analysis of the Electrochemistry and Power Generation in Thermally Activated Batteries

تولید برق Power Generation / باتری های گرمایی Thermal Batteries / نمک مذاب Molten Salt

03-41113

142

پایان نامه

سنتز تعدادی از مشتق های دی تیو کربامات ها و آمینولیز اپوکسیدها در آب و تحت شرایط مختلف Synthesis of Dithiocarbamate Derivatives and Aminolysis of Epoxides in Water and under Different Conditions

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / آمین ها Amines / اپوکسید Epoxide / اسید بوریک Boric Acid / بتا - آمینوالکل B-Amino Alcohol

03-41308

143

پایان نامه

سنتز و استفاده از لیگاندهای آمینوفنولی در ساخت غشاهای معدنی پروسکیتیSynthesis and Application of Aminophenolic Ligands in Preparation of Perovskite-type Inorganic Membranes

پروسکیت Perovskite / آمینو اسید Amino Acid / فنل Phenol / غشای معدنی Inorganic Membrane

03-41313

144

پایان نامه

سنتز نمک های دی تیوکاربامات به روش جدید، واکنش مخلوط آمین و CS2 با دی وینیل سولفون و واکنش پلیمریزاسیون مخلوط دی آمین و CS2 با پذیرنده مایکل دوسویهSynthesis of Dithiocarbamate Salts, Reaction of Divinyl Sulfone with Amines and CS2 & Polymerization of Diamines and CS2 with Michael Acceptors

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / مایعات یونی Ionic Liquid / افزایش مایکل Michael Addition / بسپارش Polymerization / نمک دی تیوکاربامات Dithio Carbamate Salt

03-41363

145

پایان نامه

بررسی تاثیر هترواتم بر روی خاصیت بازی آمینها Heteroatom Influence on the Basicity of Amines

آمین ها Amines / اتر Ether / پیوند هیدروژنی. / پروتون خواهی Proton Affinity / هترواتم Heteroatom / اترهای تاجی تماما نیتروژن دار All-Nitrogen Crown Ethers / بازها Bases

03-41498

146

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای طلای اصلاح شده به وسیله تک لایه های خودسامان یافته از سیستامین تلفیق شده با نانولوله های کربنی عامل دار شده 

تک لایه خودسامان یافته Self Assembled Momolayer (SAM) / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / دوپامین Dopamine / الکترود طلا Gold Electrode / دوبیوتامین Dobutamin

03-41547

147

پایان نامه

مطالعه تجربی واکنش کاهش اکسیژن روی آلیاژهای مس در محلول قلیایی و بررسی نظری جذب سطحی اکسیژن روی نانوکلاسترهای آلیاژهای مذکور Experimental Study of Oxygen Reduction Reaction (ORR) on Cu-alloys, Electrocatalysts in Alkaline Solution and Theoretical Investigation of Oxygen Adsorption on Cu-alloys Nano-clusters

محیط قلیایی Alkaline Solution / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / واکنش کاهش اکسیژن Oxygen Reduction Reaction / آلیاژ مس - پالادیوم Palladium-Copper Alloy / آلیاژ مس - رودیم Rhodium-Copper Alloy / جذب سطحی اکسیژن Oxygen Adsorption / نانوخوشه Nano-Cluster

03-41587

148

پایان نامه

سنتز و بررسی کاتالیزور Pt/Al2O3 اصلاح شده با مایع یونی، کاربرد و مدل سازی آن در هیدروژناسیون گزینش پذیر سیکلوهگزن و استون در حلال های مختلف Synthesis of Several Multiphasic Ionic Liquid-Coated Pt/Al2O3 Catalysts: Selective Synchronous Hydrogenation of C=C and C=O Bond and Modeling of the Ionic Liquid and Solvent Effects

مایعات یونی Ionic Liquid / هیدروژن دهی گزینشی Selective Hydrogenation / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / کاتالیزور های چندفازی Multiphasic Catalyst

03-41627

149

پایان نامه

افزایش مایکل آمین های آروماتیک و سنتز مشتق های تیومورفولین Michael Addition of Aromatic Amines and Synthesis Some Derivatives of Thiomorpholins

واکنش مایکل MICHAEL REACTION / آمین ها Amines / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / اسید بوریک/گلیسرول Boric Acid/Glyserol / تیومورفولین Thiomorpholine

03-41687

150

پایان نامه

بررسی اثر پیوند هیدروژنی بر روی قدرت اسیدی الکل های چندعاملی در فاز گازی و حلال های غیر آبی به روش DFT Exploring of Hydrogen Bond Effect on Acidity Value for Multifunctional Alcohols in Gas Phase & Nonaqueous Solvent via DFT Method

پیوند هیدروژنی. / حلال های غیرآبی Nonaqueous Solvents / قدرت اسیدی Acidity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / پلی ال Polyol

03-41695

151

پایان نامه

اندازه گیری اسپکترو فوتومتری L و D پنیسیلامین بر اساس جابجایی قرمز پیک پلاسمون سطحی نانوذرات طلا Spectrophotometric Determination of D - L-Penicillamine Using Red Shift on the Surface Plasmon Resonance Band of Au Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / دی پنی سیل آمین D-Penicillamine / تجمع نانوذرات Nanoparticles Aggregation / جابجایی پیک پلاسمون (جابجایی قرمز) Plasmonic Red Shift / رنگ سنجی Colorimetric

03-41726

152

پایان نامه

سنتز دی اسپیرولیدین بیس اکسیندول طی واکنش حلقه ای شدن 3،1- دوقطبی و استفاده از نمک های کینولین برای سنتز ترکیب های بنزواکسازین 

نمک کینولین Quinolinium Salt / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / بنزواکسازین Benzoxazocine / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی اسپیرواکسیندول Dispirooxindol

03-41769

153

پایان نامه

سنتز و مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های اکسووانادیم (IV) و (V) با لیگاندN ،N - اتیلن بیس (سالیسیل ایمین) در اکسایش سولفیدها و اپوکسایش اولفین هاSynthesis and Study of Catalytic Reactivity Oxo Vanadium (IV)& (V) Complexes with N,N'-Ethylenebis(Salicylimine)Ligand in Oxidation of Sulfides and Epioxidation of Olfins by Urea Hydrogen Peroxide (UHP) and Tert-Butyl Hydroperoxide (TBHP)

شیف بازها Schiff Bases / سولفید Sulfide / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP)

03-41783

154

پایان نامه

بررسی تاثیر گروه های عاملی در کمپلکس های شیف باز بر فرایندهای جذب اکسیژن و کاتالیزوری Study on the Influence of the Functional Groups of Schiff Base Complexes on Oxygen Adsorption and Catalysis

کبالت سالن Cobalt Salen / اکسایش کومن Cumene Oxidation / آلکیل پروکسی کمپلکس Alkyl Peroxy Complex

03-41839

155

پایان نامه

بسپارش رادیکالی انتقال اتم آکریل آمید به روش بسپارش تعلیقی وارون Atom Transfer Radical Polymerization of Acryl Amide in Reverse Suspension

آکریل آمید Acryle Amyde / بسپارش تعلیقی Suspension Polimerization / بسپارش رادیکالی انتقال اتم Atom Transfer Radical Polymerization

03-41878

156

پایان نامه

اندازه گیری اسپکترو فلوریمتری مقادیر بسیار کم کپتوپریل توسط نانوذرات طلا اصلاح شده با فلئورسین ایزوتیوسیانات از طریق FRET و سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی در چای ایرانی با استفاده از تولید و رشد نانوذرات فلزی Highly Sensitive Detection of Captopril by Fluorescein-5-Isothiocyanate-Modified Gold Nanoparticles Based on FRET& Antioxidant Activity Assay in Iranian Tea Using the Generation and Growth of Metalic Nanoparticles

نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / پلاسمون ها Plasmons / آنتی اکسیدان Antioxidant / کاپتوپریل Captopril / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate

03-41897

157

پایان نامه

محاسبه سد انرژی چرخش ممانعت شده حول پیوند C-N در ترکیب اتوکسی مورفولین -4- کربوتیوات به روش نظری Study of Internal Rotation Barrier of Ethoxy Morpholine-4-Carbothioate, Theoretical Approach

پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / ثابت سرعت Reaction Constant / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / اتوکسی مورفولین - 4 - کربوتیوات O-Ethyle Morpholine-4-Carbotioat / چرخش درونی Internal Rotation

03-41903

158

پایان نامه

آماده سازی نمونه با ظرفیت بالا بر روی صفحه 96 چاهکه و آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - طیف سنج جرمی جهت اندازه گیری تیومرسال در فرآورده های بیولوژیکHigh-Throughput Sample Preparation on a 96-Well Plate and LC-MS Analysis of Thimerosal in Biological Products

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / طیف سنجی جرمی Mass Spectrometery / تیومرسال Thiomersal / فرآورده های زیستی Biological Products / صفحه 96 چاهکه 96 Well-Plate

03-41913

159

پایان نامه

محاسبه تغییرات انرژی آزاد برای فرایند چرخش دیمر تیمین به بیرون دورشته ای DNA تخریب شده به روش دینامیک مولکولی Calculation of Free Energy Barrier for Base Flipping of Thymine Dimer Outward the DNA Double Strand Using Molecular Dynamics

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / انرژی آزاد Free Energy / دیمرتیمین Thymine Dimer / دو رشته ای دی. ان. آ DNA Double Strand / فوتولیاز Photolyase

03-41948

160

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری گلوتاتیون و سیستئین بر پایه تجمع نانوذرات کلوئیدی طلا Spectrophotometric Determination of Glutathione and Cysteine Based on Aggregation of Colloidal Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / سیستئین Cysteine / تجمع Association / اسپکتروفوتومتری Spectrophotometric / گلوتاتیون Glutathione

03-41985

161

پایان نامه

سنتز نانوذرات پلاتین در محیط مایع یونی تثبیت شده بر پایه آلومین و تاثیر ماهیت و ضخامت مایع یونی بر روی فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست Pt/Al2O3 Synthesis of Pt- Nanoparticle in Ionic Liquid Coated on Alumina and the Investigation of the Nature and Thickness of Ionic Liquid on Catalyst Pt / Al2O3

سیکلوهگزن Cyclohexene / هیدروژن دهی Hydrogenation / کاتالیزور با پایه دی اکسید آلومینیوم و هیدروکسید پتاسیم Aluminum Dioxide/Potassium Hydroxide Catalyst / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / مایعات یونی Ionic Liquid

03-41990

162

پایان نامه

تشخیص و ردیابی ذرات حد واسط در طی فرایند رشد نانومواد با استفاده از داده های اسپکتروفوتومتری و روش های کمومتریکس Detecting Intermediate Particles in the Growth of Colloidal Zinc Oxid Nanoparticles in Different Chemical Routes Using MCR-ALS

مکانیزم رشد GROWTH MECHANISM / نانوذرات اکسید روی Zinc Oxide Nanoparticles / تفکیک منحنی چند متغیره - حداقل مربعات جزیی تکرارشونده Multivariate Curve Resolution-Alternative Least Square (MCR-ALS)

03-42055

163

پایان نامه

سنتز و شناسایی CdS/TiO2 اصلاح شده با آمینواسید و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آن، در جهت تخریب آلاینده نیتروبنزن 

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / آمینو اسید Amino Acid / سولفید کادمیم Cadmium Sulfide / ریزامولسیون Microemulsion / نیتروبنزن Nitrobanzen

03-42077

164

پایان نامه

بررسی خواص ترمودینامیکی و دینامیکی بعضی از جامدات و سیالات با ابعاد نانو با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی Investigation of Thermodynamic and Dynamic Properties of Some Solids and Fluids with Nano Dimensions Using Molecular Dynamics Simulation

نانوخوشه Nano-Cluster / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / اثر اندازه Size Effect

03-42083

165

پایان نامه

اصلاح شیمیایی نشاسته و سلولوز با دو روش سنتز مشتق های محلول در آب و تهیه هیدروژل های ابرجاذب آن ها و تهیه بسپارهای با ساختارهای مشخص و گروههای عاملی دلخواه با استفاده از روش بسپارش رادیکالی انتقال اتم Chemical Modification of Cellulose and Starch Via Two Methods: Synthesis of Their Water Soluble Derivatives & Preparation of Their Superabsorbent Hydrogels and Synthesis of Polymers with Fine Structures and Design Functional Groups by ATRP Method

هیدروژل Hydrogel / پلی ساکارید Polysaccaride / نشاسته ها STARCHES / سلولز Cellulose / بسپارش رادیکالی انتقال اتم Atom Transfer Radical Polymerization

03-42085

166

پایان نامه

بررسی اثر مولکول های آب و یون های نمک با غلظت بالا بر روی B-DNA پایداری مولکول از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی Investigation of I the Stability of B-DNA Molecule: A Molecular Dynamics Simulation

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / دمای ذوب Melting Temperature / مولکول بی - دی. ان. آ B-DNA Molecule / درگاشت پیکربندی Configurational Entropy / انرژی پیوند هیدروژنی Hydrogen Bonding Energy

03-42086

167

پایان نامه

سنتز و شناسایی یک کمپلکس جدید از رتنیم (II)با لیگاند دو دندانه (N,O) - اکسازولین و مطالعه اکسایش کاتالیزوری سولفیدها و آلکان ها Synthesis and Characterization of a novel Ruthenium(II) Complex With Bidentate O,N-donor OxazolineLigand and Study of Catalytic Oxidation of Sulfides and Alkanes

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / اکسازولین Oxazoline / روتنیم Ruthenium / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide

03-42113

168

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری تیروزین و تریپتوفان با استفاده از الکترود گرافیت پیرولیتیک اصلاح شده بوسیله نانولوله های کربنی چنددیواره، نیوککسین و نیترازین Electrochemical Determination of Tyrosine and Tryptophan at the Surface of Pyrolytic Graphite Electrode Modified with Multi-Walled Carbon Nanotubes, New Coccine and Nitrazine

الکترود گرافیت Graphite Electrode / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / تریپتوفان Tryptophan / تیروزین Tyrosine / نیو ککسین New Coccine / ولت سنجی روبش خطی Linear Sweep Voltammetry

03-42126

169

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس جدیدی از روتنیم با لیگاند اکسازین و کاربرد آن در واکنش اپوکسایش الفین ها، اکسایش آلکان ها، الکل و سولفیدها Synthesis and Study of Catalytic Activity of[Ru(oxazine)2(EtOH)2]Cl complex in epoxidation of Olefins and Oxidation of Alkanes, Alcohol and Sulfide with TBHP and UHP

روتنیم Ruthenium / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اکسازین Oxazine / اکسایش آلکان Alkane Oxidation

03-42137

170

پایان نامه

نانوالیاف الکتروریسی شده و کاربرد آن ها در ریزاستخراج آلاینده های زیست محیطیElectrospun Nanofibers and Their Application for Microextraction of Environmental Samples

الکتروریسی Electrospinning / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نانوالیاف پلیمری Polymeric Nanofiber / استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction

03-42150

171

پایان نامه

سنتز مشتق های خانواده دی اسپیروپیرولیدین بیس اکسیندول طی واکنش حلقه ای شدن ا،3- دوقطبی آزومتین ایلیدها 

واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / دی اسپیرواکسیندول Dispirooxindol / واکنش سه جزیی Tree-Component Reaction / اسپایروپیرولیدین Spiropyrrolidine

06-42155

172

پایان نامه

توسعه روش ریزاستخراج با فاز جامد بر پایه نانوالیاف پلی اتر ایمیدالکتروریسی شده برای اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در نمونه های آبیDevelopment of a Solid-Phase Microextraction Method Based on Electrospun Polyetherimide Nanofibers for Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Aqueous Samples

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / الکتروریسی Electrospinning / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نانوالیاف پلی اترایمید Polyetherimide Nanofiber / هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

03-42179

173

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای کمپلکس شدن فولرن C60 و کاتیون های (Cu (II با آزا کراون های O2N3 Comparative Study on [60]Fullerene and Cu(II) Complexation with O2N3-Azacrowns

فولرین Fullerene / آزاکرون Azacrown / درشت حلقه Macrocycle

03-42187

174

پایان نامه

مطالعات بر پایه فاکتوری و رابطه کمی ساختار - فعالیت آلاینده های محیطی و اسانس های گیاهی Factorial-Based Analysis and QSXR Studies of Components of Essential Oils and Environmental Pollutants

طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / مدل سازی MODELING / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / طیف سنجی زیر قرمز نزدیک Near Infrared Spectrometry

03-42193

175

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار - فعالیت برای مدل سازی دسته ای از ترکیبات تعدیل کننده دیابت نوع II QSAR Modeling of Inhibition Behavior of Diabetes Type II Inhibitors

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / بازدارنده های ضد دیابت Anti-Diabetic Inhibitors / استیل کوآنزیم کربوکسیلاز Acetyle CoA Carboxylase / الگوریتم تصویرهای پی در پی Successive Projections Algorithm

03-42198

176

پایان نامه

سنتز نانوذرات مغناطیسی Y-Fe2O3 با استفاده از پروتئین ژلاتین و سنتز سامانه دارورسان نانوساختاری Y-Fe2O3/SiO2/PCA/Ag-NPs بر روی آن Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles by Gelatin Mediator and Synthesis of γ-Fe2O3/SiO2/PCA/Ag-NPs Nanostructure Drug Delivery System

ژلاتین Gelatin / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / پلی سیتریک اسید Polycitric Acid

03-42243

177

پایان نامه

تهیه نانوذرات بر پایه پلی گلیسرول پرشاخه به منظور حمل داروهای ضد سرطانPreparation of Nanoparticles Based on Hyperbranched Polyglycerol as Anti Cancer Drug Delivery Systems

نانوذرات Nanoparticles / پلی گلیسیرول Polyglycirol / بتا سیکلودکسترین Beta-Cyclodextrin / پلی استایرن Polystyrene / پکلی تکسل Pacli Taxel (PTX)

03-42251

178

پایان نامه

استفاده از نانوذرات طلا به عنوان کاتالیزور، در واکنش های دی هیدروکسیل دار شدن آلکن ها و حلقه گشایی اپوکسیدها 

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / حلقه گشایی اپوکسید Epoxide Ring Opening / دی هیدروکسیل دار شدن آلکن ها Dihydroxylation Alkanes / محلول کلوییدی طلا 1,2-Diols

03-42263

179

پایان نامه

ساخت و مشخصه یابی بسترهای نانوساختار فلزی جدید برای استفاده در پخش رامان تقویت شده از سطح Fabrication and Characterization of Novel Metallic Nanostructured Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering

پلاسمون ها Plasmons / الکترولس Electroless / پخش رامان تقویت شده از سطح Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) / جانشینی گالوانی Galvanic Displacement / نانو ذرات طلای کلوییدی Gold Colloidal Nano particles

03-42300

180

پایان نامه

شبکه نانوسیم های پلی آنیلین به عنوان جاذبی نوین برای ریز استخراج توسط سرنگ های پر شده Polyaniline Nanowire Networks as Sorbent for Microextraction in Packed Syringes

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / شبکه نانوسیم پلی آنیلین polyaniline Nonowire Network / روش قالب نرم Soft Template Technique / ریز استخراج در سرنگ پر شده Microextraction in Packed Syringe (MEPS) / تعیین مقدار علف کش های چند کلاسه Multiresidue Determination

03-42334

181

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه ولتامتری نمک های هیبریدی مغناطیس های تک مولکولی نوع [Mn3O(O2CMe)6(Pyr)3][Keggin-Polyoxometalates] Synthesis, Characterization and Voltametric Study of Single Molecule Magnet Hybrid Salts [Mn3O(O2CMe)6(Pyr)3][Keggin-Polyoxometalates]Type

مغناطیس تک مولکولی SINGLE MOLECULE MAGNET / نانومغناطیس Nanomagnetism / منگنز MANGANESE / پلی اگزومتالات ها Polyoxometalates / نمک های هیبریدی Hybrid Salts

03-42339

182

پایان نامه

سنتز، شناسایی و خواص کمپلکس های سه تایی متشکل از مس(II)، لیگاند های هتروسیکلیک و a- آمینو اسید سالیسیلال دی ایمنت ها به عنوان مدلی برای مکان های نوع -2 کوپر اکسیداز Synthesis, Characterization and Properties of Ternary Copper(II) Complexes Having Heterocyclic Ligand and α-Amino Acid Salicylaldiminates as Models for the Type-2 Sites in Copper Oxidases

آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / اکسایش Oxidation / کمپلکس سه تایی مس (II) Ternary Copper (II)Complex / آسکوربات اکسیداز Ascorbate Oxidase / بتا هیدروکسیلاز B-Hydroxylase

03-42376

183

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت هایی بر پایه نانو لوله های کربنی/تیتانیوم اکسید و گرافن اکسید/مایع یونی برای تهیه زیست حسگر Synthesis of Nanocomposites based on Carbon nanotubes and Graphene/Ionic Liquid for Construction of Biosensors

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / آنزیم گلوکواکسیداز GLUCOSOXIDASE ENZYME / نانو ذرات تیتانیوم Titanium NanoParticles / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / حسگر زیستی Biosensor / مایعات یونی Ionic Liquid / پراکسیداز اچ0آر Horseradish Peroxidase (HPR) / اکسید گرافن Graphene Oxide

03-42389

184

پایان نامه

افزایش مایکل آنترون به نیتروالفین ها در حلال آب و بدون کاتالیزور و اکسایش الفین ها با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده آهن (III)نانو متخلخل Michael Addition of Anthrone to Nitroolefines in Water and Oxidation of Alkenes Using a Supported Iron Oxide Nanocatalyst

افزایش مایکل Michael Addition / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / کاتالیزور تثبیت شده Immobilized Catalyst / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / آنترون Anthrone / نیتروالفین Nitroolefine

03-42395

185

پایان نامه

مطالعه انرژی تجزیه الکلهای - هالوژنه روی نیکل، مس و آلیاژهای نیکل - مس به روش UBI-QEP A Study of the Energetics of β-halogenated Alcohols Decomposition on Ni, Cu and Ni-Cu Alloys by the Method of UBI-QEP (Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential) 

آلیاژ Alloy / نیکل NICKEL / مس COPPER / نظریه یگانگی اندیس پیوند - پتانسیل نمایی مرتبه دو Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP)Theory / آلیاژ نیکل - مس Nickel-Cupper Alloy / بتا - هالواالکل B-Halo Alcohol

03-42415

186

پایان نامه

بررسی فرایند الکترو اکسایش آسکوربیک اسید بر روی الکترودهای نقره و نقره سلنیدA Study of Ascorbic Acid Electro-Oxidation Process on Silver and Silver Selenide Electrodes

بازدارنده Inhibitor / الکترواکسایش Electro-Oxidation / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / روش پایستگی مرتبه پیوند - پتانسیل مورس Bond-Order Conservation-Potential Method (DBOC-MP) / پلی سولفید آنیون Poly Sulfide Anion / نهشت برقی نقره سلنید Silver Selenide Electrodeposition / ثابت زمانی Time Constant

03-42417

187

پایان نامه

مطالعه نظری متالوکلروفیل های عناصر واسطه ی تناوب چهارم جدول تناوبیTheoretical Study of Metallochlorophylls of Forth Period Elements in Periodic Table

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / متالوکلروفیل Metallochlorophyll / کمپلکس مسطح مربعی Square Planar Complex

03-42429

188

پایان نامه

بررسی الکتروشیمیایی لیگاندهای چنددندانه آمینواسیدی و کمپلکس های آنها با (Co (II و (Fe (III Electrochemical Study on Multidentate Amino Acid Ligands and Their Co(II) and Fe(III) Complexation

پروسکیت Perovskite / غشای معدنی Inorganic Membrane / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / برهم کنش فلز - لیگاند Ligand-Metal Interaction

03-42437

189

پایان نامه

سنتز و مطالعه ی الکتروشیمیایی نانوذرات فولرن درون وجهی به روش تبخیر با قوس الکتریکی Synthesis and Electrochemical Study of Endohedral Fullerenes Prepared by Arc Vaporizing Method

فولرین Fullerene / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نانوذره فولرین Fullerene Nano Particle / سنتز فولرین درون وجهی Endohedral Fullerene Synthesis / شناسایی فولرین Fullerene Characterization

03-42445

190

پایان نامه

ارائه آزمایش های فکری نوین در حوزه کوانتومی On Proposing New Thought Experiments in Quantum Domain

اصل مکملیت Complementarity Principle / فعالیت نوری Optical activity / هم سازی کوانتومی Quantum Coherence / انتخاب با تاخیر Delayed Choice / همدوس زدایی DECOHERENCE

03-42489

191

پایان نامه

تهیه و بررسی خواص نانو ذرات سولفید روی دوپ شده با منگنز Preparation and Properties of Zinc Sulfide Nanoparticles Doped with Manganese

نانوذرات سولفید روی Zinc Sulfide Nanoparticles / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / تقریب جرم موثر Effective Mass Approximation / نانو ذرات سولفید روی دوپ شده با منگنز Zinc Sulfide Nanoparticles Doped with Manganese / طراحی آزمایش تاگوچی Experiment Taguchi Design

03-42522

192

پایان نامه

مطالعه نظری (DFT)بر روی مکانیسم و سرعت برهمکنش تیوتپا و تپا با گیرنده آن در (DNA) DFT Study on Mechanism and Kinetic of Thiotepa and Tepa Interaction with its DNA Receptor

سینتیک Kinetics / آب کافت Hydrolysis / تیوتپا Triethylenethiophosphoramide (Thiotepa) / تپا Tepa / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / سینتیک Kinetics

03-42531

193

پایان نامه

مطالعه چرخش درونی حول پیوند C-N در ترکیب اتیل N- (کربوتیوات پی پیریدین)با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته ی پویا Dynamic NMR Study of Ethyl N-(pipyridin carbotioate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / پیوند سی - ان C-N Bond / اتیل ان - (کربوتیوات پی پیرییدین) Ethyl N- (Pipyridin Carbotioate)

03-42572

194

پایان نامه

مطالعه بر روی ترکیب های منگنز به عنوان مدلی برای اکسایش آب در فتوسیستم IIStudies on Manganese Compounds as a Model for Water Oxidation in Photosystem II

فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس اکسیدکننده آب Water Oxidation Complex / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / اکسید منگنز بی شکل Amorphous Manganese Oxide / سریم (IV)آمونیوم نیترات Cerium (IV)Ammonium Nitrate

03-41385

195

پایان نامه

بررسی روش استخراج با فاز جامد مغناطیسی بر پایه نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) برای استخراج اکسادیارژیل و فلوکستین از نمونه های آبی و بیولوژیکی Fe3O4 Nano Particle-Based Magnetic Solid Phase Extraction of Oxadiargy1 and Fluoxetine from Aquatic and Biological Media

نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / فلوکستین Fluoxetine / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / اکسادیارژیل Oxadiargyl

03-41425

196

پایان نامه

توسعه یک مدل برای پیش بینی فعالیت داروهای ممانعت کننده ایدز Development of a Model for Prediction of Inhibitors of HIV1 Virus

مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / روش کمومتریکس Chemometrics Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بیماری نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

03-41434

197

پایان نامه

بررسی مدل آیزینگ در سیستم های نانو با برهمکنش بلند برد Investigation of Ising Model in Nano Systems with Long Range Interaction

مدل آیزینگ Ising model / نانو سیستم Nanosystem / گروه بازبهنجارش RENORMALIZATION GROUP / نفوذ. / میدان های مغناطیسی MAGNETIC FIELDS

03-41435

198

پایان نامه

سنتز کاتالیزگر سبز بر پایه نشاسته و کاربرد آن در واکنش نووناگل Synthesis of Green Catalyst Based on Starch and its Application in Knovenagel Reaction

نشاسته ها STARCHES / کاتالیزور Catalyst / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / پلی آمین Polyamine

03-41438

199

پایان نامه

اندازه گیری پارامترهای حلال رنگی در مخلوط حلال یونی با حلال های الکلی و مطالعه اثرات آن بر سینتیک واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیک Solvatochromic Parameters Effects Study on Kinetics of Aromatic Nucleophilic Substitution Reaction in Mixture of Ionic Liquid and Alcoholic Solvents

مایعات یونی Ionic Liquid / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / اثر حلال Solvent Effect / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction / برهم کنش حلال - حلال Solvent-Solvent Interaction

03-42664

200

پایان نامه

ریزاستخراج با حلال سه فازی همراه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای جداسازی و اندازه گیری استروژن ها در آب Liquid-liquid-liquid microextraction and high performance liquid Chromatography for Seperation and Determination of Estrogens in Aquatic Media

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / استروژن ها Estrogens / استرون Estrone / استریول Estriol / ریزاستخراج سه فازی مایع Liquid Three-Phase Microextraction

03-4266

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

201

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب اتیل N -(کربوتیوات پیرولیدین)حول پیوند C-N با استفاده از دینامیک NMR Dynamic NMR Study of Ethyl N-(pyrrolidine Carbotioate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / ثابت سرعت Reaction Constant / اتیل ان - (کربوتیوات پیرولیدین) Ethyl N- (Pyrrolidine Carbotioate)

03-42686

202

پایان نامه

سنتز دوکمپلکس جدید از مولیبدن با لیگاندهای بنزایمیدازول و بنزاکسازولین و بررسی اثر کاتالیزوری آن در واکنش اپوکسایش سولفیدها با اکسنده TBHP و UHP 

اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / بنزایمیدازول Benzimidazol / بنزاکسازولین Benzoxazoline / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation

03-42692

203

پایان نامه

وابستگی کشش سطحی به دما و چگالی در راستای مرز فازی مایع - بخارDependence of Surface Tension on Temperature and Density in the Interface of Liquid & Vapour

کشش سطحی SURFACE TENSION / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12) / مایعات یونی Ionic Liquid / پتانسیل لنارد - جونز Lennard-jones Potential / مرز فازی مایع - بخار Liquid-Vapour Interface

03-42699

204

پایان نامه

پویش فنل در نمونه های هوای شغلی محیط های بیولوژیک همراه با مشتق سازی هم زمان روی فیبر و پویش اکسادیارژیل در نمونه های زیست محیطی و گیاهی با استفاده از تکنیک ریز استخراج با فاز جامد جفت شده با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی Analysis of Phenol in Occupational Air Oxadiargyl in Plant and Soil Samples by Solid Phase Microextraction in Combination with Gas Chromatography-Mass Spectrometry

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / فنل Phenol / اکسادیارژیل Oxadiargyl / مشتق سازی روی الیاف On-fiber Derivatization

03-42739

205

پایان نامه

کاربرد روشهای طراحی آزمایش در بهینه سازی شرایط سنتز نانو میله های فلزی و کنترل نسبت ابعادی آنها Application of Experimental Design for Synthesis and Controlling Aspect Ratio of Metallic Nanorods

نسبت ابعاد Aspect Ratio / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology / نانومیله های نقره Silver Nanorods / نانومیله های طلا Gold Nanorods / پیک پلاسمون Plasmon Peak

03-42742

206

پایان نامه

شناسایی ترکیبات اسانس های هل سبز و سیاه با استفاده از روش های GC-MS تلفیق شده با روش های تفکیک منحنی وتعیین کمی دو گونه Taxus با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع سریع و تلفیق آن با روش های تفکیک منحنیCharacterization of Essential Oil Components of Green and Black Cardamoms Using GC-MS Combined with Chemometric Resolution Techniques & Quantification of Two Types of Taxus Using Fast Liquid Chromatography Combined with MCR 

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / آشکارساز دیودی Diode Detector / روش کمومتریکس Chemometrics Method / تفکیک منحنی Curve Resolution / کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا Ultra Performance Liquid Chromatography / تاکسول Taxol / زیره سبز Cumin / زیره سیاه Black Cardomom

03-42783

207

پایان نامه

سنتز عوامل کی لیت ساز آمینواسیدی و بررسی نقش کمپلکس سازی آنها در ساخت غشاهای پروسکیتی 

هیدروژن HYDROGEN / آمینو اسید Amino Acid / فنل Phenol / پروسکیت Perovskite / غشای معدنی Inorganic Membrane / ثابت تشکیل Formation Constant

03-42820

208

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده شیمیایی با کامپوزیت های پلیمرهای هادی و کاربرد الکترود گرافیت گرماکافتی در اندازه گیری داروی لاموتریژین 

پلی پیرول Polypyrrole / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کامپوزیت Composite / پلی آنیلین Polianilin / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / زیست حسگر دی0ان0آ DNA Biosensor / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / اپی نفرین Epinephrine / الکترود گرافیت گرماکافتی Pyrolytic Graphite Electrode / الکترود چاپ شده Screen Printed Electrode / لاموتریژین Lamotrigine / متیل دوپا Methyldopa

03-42888

209

پایان نامه

سنتز ترکیب های هتروسیکلی از طریق واکنش های پیاپی ناوناگل هترو دیلز - آلدر بر روی تیوکربونیل ها و بررسی افزایش تاندم دی نوکئوفیلی بر روی نمک های پیریدینیومSynthesis of Heterocyclic Compounds via Domino Knoevenagel Hetero Diels–Alder Reaction on Thiocarbonyls and Investigation of Tandem Dinucleophilic Addition on Pyridinium Salts

واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / هترو دیلز - آلدر Hetero Diels-Alder / نمک های پیریدین Pyridiniume Salts / واکنش زنجیره ای Domino Reaction / تترا هیدروپیریدین Tetrahydropyridine

03-42890

210

پایان نامه

سنتز سبز نانوذرات نقره با شکل های معین به کمک زیست بسپارها و بررسی فعالیت زیست پزشکی آنها Biopolymers Mediated Green Synthesis of Silver Nanoparticles With Definite Shape and Their Biomedical Activity Investigation

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / ثعلب Saleb / ژلاتین Gelatin / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / فعالیت زیست پزشکی Biomedical Activity

03-42914

211

پایان نامه

تهیه نمک های فلاویلیوم پرکلرات با استفاده از واکنش سالیسیل آلدهید ها و استوفنون ها در حضور پرکلریک اسید تثبیت شده روی بستر سیلیکاژل Synthesis of Flavylium Perchlorate Salts via Reaction of Salicylaldehydes and Acetophenones Using Silica Gel.HClO4 Reagent.

واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / سیلیکاژل Silicagel / نمک های فلاویلیوم پرکلرات Flavylium Perchlorate Salts / پرکلریک اسید - سیلیکاژل Silicagel-HClO4

03-42941

212

پایان نامه

بررسی جذب سطحی مولکول های کوچک بر روی نانوکلاسترها با استفاده از نظریه تابعی دانسیته Density Functional Study of Adsorption of Small Molecules on Nano-Clusters

جذب شیمیایی Chemical Absorption / کاتالیزور Catalyst / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / خوشه Cluster / نانوخوشه Nano-Cluster

03-43051

213

پایان نامه

بررسی واکنش سه جزئی مشتقات نفتالین دی ال و فرمالدهید و آمین های مختلف در شرایط بدون کاتالیزور Investigation of One-Pot Three-Component Reaction of Naphthalenediols with Formaldehyde and Amines under Catalyst-free Conditions

واکنش مانیخ Mannich Reaction / آنیلین Aniline / اکسازین Oxazine / نفتالین دی ال Naphthalenediol

03-43092

214

پایان نامه

سنتز و شناسایی برخی از کمپلکس های فلزات واسطه و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در واکنش های اکسایشی، هک، سوزوکی، سونوگاشیرا و الفین متاستیزSynthesis and Characterization of Various Transition Metal Complexes and the Application in Oxidation, Heck, Suzuki, Sonogashira and Olefin Metathesis

پالادیوم Palladium / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / الکل ها Alcohols / اکسون Oxone / اکسازین Oxazine / کمپلکس های آهن Iron Complexes / کاتالیزور همگن Homogeneous Catalyst / واکنش های اکسایش Oxidation Reactions / واکنش های جفت شدن Coupling Reactions / الفین متاتسیز Olefins Methatesis

03-43104

215

پایان نامه

بررسی نظری تاثیرات پیوند هیدروژنی در بر هم کنش مولکول های زیستی با نانو خوشه های فلزی و افزایش قدرت اسیدی الکل ها Theoretical Investigation of Hydrogen Bonding Effects on Interaction of Metal Nanoclusters with Biomolecules & Acidity Enhancement of Alcohols

گلوتاتیون Glutathione / گلوکز. / حسگر زیستی Biosensor / نانوخوشه فلزی Metallic Nanocluster / پیوند هیدروزنی تعاونی Cooperative Hydrogen Bond / روش اتم در مولکول Atom in Molecule Method / اوربیتال پیوندی طبیعی Natural Bond Orbital (NBO)

03-43133

216

پایان نامه

توسعه روش های ریزاستخراج جدید بر پایه استفاده از جاذب های نانوساختاریDevelopment of Novel Microextraction Methods Based on Nanostructured Sorbents

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوالیاف Nanofiber / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / تله سوزنی Neadle Trap / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / ریز استخراج در سرنگ پر شده Microextraction in Packed Syringe (MEPS) / نانوکامپوزیت های نانولوله های کربنی Nanocomposites of Carbon Nanotubes

03-43142

217

پایان نامه

کمپلکس های انتقال بار شیف بازهای استخلاف شده بیس (2 - ایل متیلن تیوفن)-4،1 - بنزن دی آمین با ید و تتراسیانو اتیلن Charge Transfer Complexes of Substituted Bis (thiophen-2-Ylmethylene)Benzene-1,4-Diamine Schiff Bases with Iodine and TCNE

طیف نورسنجی Spectrophotometry / ید IODINE / ترکیبات انتقال بار Charge Transfer Compounds / ترکیب های شیف باز تیوفن دار Thiophen Schiff-Base Compounds / پذیرنده الکترون Electron Acceptor / دهنده الکترون Electron Donor / تتراسیانو اتیلن TCNE Ethylene

03-43149

218

پایان نامه

اندازه گیری هیدرازین و فنیل هیدرازین بر پایه تشکیل نانوذرات طلای پایدار شده در حضور سورفکتانت های غیریونی Determination of Hydrazine and Phenylhydrazine Based on Formation of Gold Nanoparticles Stabilized with Non-ionic Surfactants

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / فنیل هیدرازین Phenyl Hydrazin / شناسایی رنگ سنجی Colorimetric Detection / هیدرازین Hydrazine

03-43228

219

پایان نامه

بررسی اثر اندازه ی ذرات بر روی خواص مکانیکی ماکرو - و نانوبلورها با استفاده از معادله حالت 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نانوبلور Nanocrystal / پتانسیل لنارد - جونز تعمیم یافته ی (3و6و12) Lennard-Jones Extended Potential (3,6,12) / اندازه ذرات Particle Size / ضریب کشیدگی Bulk Modulus

03-43251

220

پایان نامه

تشخیص و اندازه گیری رنگ سنجی آرژینین با استفاده از نانوذرات طلا اصلاح نشدهSpectrophotometric Determination of Arginine by Aggregation of Spherical Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / تجمع نانوذرات Nanoparticles Aggregation / رنگ سنجی Colorimetric / جابجایی پیک پلاسمون (جابجایی قرمز) Plasmonic Red Shift / آرژینین Arginine / اندازه گیری رنگ سنجی Colorimetric Determination

03-43257

221

پایان نامه

مطالعه برهم کنش ترکیبات اضافی بین دنده های شیف باز و برخی از پذیرنده های آلی و معدنی Comparative Studies on Adduct Compounds of Schiff-Base Donors and Some Organic and Inorganic Acceptors

دهنده الکترون Electron Donor / پذیرنده الکترون Electron Acceptor / ترکیبات انتقال بار Charge Transfer Compounds / معادله وانت هوف Vant Hoff Equation

03-43278

222

پایان نامه

رفع محافظت اکسایشی تری متیل سیلیل اترها و جفت کردن تیول ها به دی سولفیدها از نانو کاتالیزورهای هتروژن کروم (VI) و آهن (III) Oxidative Deprotection of Trimethylsilyl Ethers and Coupling of Thiols to Disulfides by Cr (VI) and Fe (III) Heterogeneous Nanocatalysts

تیول ها Thiols / تری متیل سیلیل اتر Trimethyl Silyl Ether / دی سولفیدها Disulfides / سیلیکای نوع اس. بی. آ SBA Silica / کاتالیزور آهن (III) Iron Catalysis (III) / کاتالیزور کروم (VI) Chromium Catalysis (VI)

03-43334

223

پایان نامه

استفاده از نانوکاتالیزور TiO2/SiO2/HPAs جهت آسیل دار کردن الکل ها 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / کاتالیزور هتروپلی اسید Heteropoly Acide Catalyst / آسیل دار کردن Acylation Reaction

03-43362

224

پایان نامه

سنتز کمپلکس های دودندانه NO و سه دندانه ONO از اکسووانادیوم (IV)تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی هسته - لایه Fe3O4@SiO2 و کاربرد آنها در اکسایش سولفیدها و آلکن ها Synthesis of NO-bidentate- and ONO-Tridentate-Oxovanadium(IV) Complexes Supported on Fe¬3O4@SiO2 Core-Shell Magnetic Nanoparticle and Their Application in Oxidation of Sulfides and Alkenes

اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / وانادیم VANADIUM / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / اکسایش آلکن Alkene Oxidation

03-43421

225

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی و کاربرد الکترود طلای اصلاح شده به وسیله گرافن عامل دار شده در لبه ها Probing the Electrochemical Properties of Gold Electrode Modified with Edge-Functionalized Graphene and its Application

حسگر زیستی Biosensor / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / گرافن عامل دار در لبه ها Edges Functionalized Graphene

03-43434

226

پایان نامه

سنتز مشتق های ایندول جوش خورده به تیوپیرانو بنزوسولتون از طریق واکنش پی در پی ناوناگل هترو دیلز - آلدر و سنتز اسکلت های دی اسپیرو از طریق واکنش حلقه ای شدن 1،3 - دوقطبی Synthesis of Thiopyrano Indole Annulated Benzo -δ-Sultones Via Domino Knoevenagele Hetero-Dielse Alder Reaction& Synthesis of Dispiro Compounds Via On-Pot Three Componet 1,3- Dipolar Cycloaddition

آزومتین ایلید Azomethine Ylide / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / هترو دیلز - آلدر Hetero Diels-Alder / واکنش زنجیره ای Domino Reaction / واکنش حلقه زایی 1و3- دوقطبی 1,3-Dipolar-Cycloaddition Reaction

03-43465

227

پایان نامه

بررسی نظری تاثیرات پیوند هیدروژنی در بر هم کنش هیستیدین با نانوخوشه های فلزی، واکنش اکسایش آلکن ها توسط پرمنگنات و افزایش قدرت اسیدی مدل های الکلی Theoretical Investigation of Hydrogen Bonding Effects on Interaction of Metal Nanoclusters with Histidine, Oxidation of Olefins by MnO4– & Acidity Enhancement of Alcohols

نانوخوشه فلزی Metallic Nanocluster / هیستیدین Histidine / پیوند هیدروزنی تعاونی Cooperative Hydrogen Bond / روش اتم در مولکول Atom in Molecule Method / اوربیتال پیوندی طبیعی Natural Bond Orbital (NBO) / پرمنگنات Permanganate

03-43608

228

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس های سیکلومتال شده دوهسته ای حاوی لیگاندهای پل زننده با زاویه بایت کوچک Synthesis and Characterization of Heterobinuclear Cyclometalated Complexes Containing Small Bite Angle Bridging Ligand

پلاتین Platinum / پیوند فلز - فلز Metal-Metal Bond / کمپلکس های ناجور هسته Heteronuclear Complexes

03-43621

229

پایان نامه

تعیین الگوی جذب پروتئین بر سطح نانوذرات زیست سازگار سوپر پارامغناطیس اکسید آهن با شکل و نسبت ابعادی متفاوت توسط الکتروفورز ژلی Determination of Protein Absorption Profile at the Surface of Biocompatible Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles using Gel Electrophoresis

زیست سازگاری Biocompatibility / جذب پروتئین Protein Absorption / نسبت ابعاد Aspect Ratio / نانوذرات ابرپارامغناطیس اکسید آهن Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle / پروتئین کرونا Corona Protein

03-43628

230

پایان نامه

مطالعه متابونومیکس نمونه بیماری های مختلف: بررسی مدل های خطی و غیرخطی با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته A Metabonomics Study of Samples of Different Diseases: Investigation of Linear and Non-Linear Model by Nuclear Magnetic Resonance

بیماری پارکینسون Parkinson Disease / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / متابونومیک Metabonomic / بیماری ام.اس MS Disease / بیماری سلیاک Celiac Disease / بیماری کرون Crohn's Disease

03-43492

231

پایان نامه

بررسی خواص روان کنندگی و حفظ اسلامپ هم بسپارهای سه تایی بر پایه پلی (اتیلن گلیکول)در سامانه های سیمانی Investigation of Plasticizing and Slump Retaining Properties of 
PEG-Based Tri-Block Copolymers in Cementitious Systems

پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / سامانه های سیمانی Cementitious Systems / هم بسپار سه جزیی Triblock Copolymer / اثر روان کنندگی Plasticizing Effect / اسلامپ Slump / پارامترهای سیال شناختی Rheological Parameters

03-43498

232

پایان نامه

مطالعه اثر ریخت شناسی نانوساختارهای نقره بر فعالیت الکتروکاتالیزوری آنها و ساخت الکترود اصلاح شده توسط نانوسیم های نقره جهت اندازه گیری ولتامتری پالس تفاضلی آتورواستاتین Morphology-Dependent Electrocatalytic Activity of Silver Nanostructures and Differentia Pulse Voltammetry Determination of Atorvastatin at Silver Nanowires Modified Electrode

نالترکسون NALTREXONE / پلی ال Polyol / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / خواص الکتروکاتالیزوری وابسته به ریخت شناسی Morphology-Dependent Electrocatalytic Activity / آتورواستاتین Atorvastatin / نانوسیم نقره Silver Nanowire / نانومکعب ها Nanocubes

03-43662

233

پایان نامه

طبقه بندی، آنالیز شباهتی و مدل سازی فعالیت داروها با استفاده از روش های کمومتری: معرفی نسبیت کلاسیک در فضای شیمیایی Classification, Similarity Analysis and Modeling of Drug Activities Using Chemometric Techniques: Introduction of Classical Relativity in Chemical Space

طراحی دارو Drug Design / روش کمومتریکس Chemometrics Method / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / ترکیبات شبه دارویی Drug-like Molecules / تحلیل شباهتی ترکیبات شبه دارویی Drug-Like Molecules Similarity Analysis / غربال گری مجازی ترکیبات شبه دارویی Drug-Like Molecules Virtual Screening / نسبیت کلاسیک در فضای شیمیایی Classical Relativity in Chemical Space

03-43727

234

پایان نامه

کاربرد نمک های دی آزونیوم برای ترسیب جاذب های بر پایه سل - ژل: نگرشی جدید در ساخت فیبرهای ریزاستخراج مویینه نشکن Application of Diazonium Salts for Grafting the Sol-gel Based Sorbents: A New Approach Towards Unbreakable SPME

روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / نمک های دی آزونیوم Diazonium Salts / ریزاستخراج مویینه نشکن Unbreakable Capillary Microextraction

03-43742

235

پایان نامه

مطالعه ارتباط کمی ساختار - فعالیت بر روی داروهای بیماری اسکلروز چندگانه (ام اس) A Quantitative Structure-Activity Relationship Study on Multiple Sclerosis (MS) Drugs

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بیماری ام.اس MS Disease / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / اسفینگوسین -1- فسفات Sphingosine-1-Phosphate (S1P)

03-43757

236

پایان نامه

سنتز کمپلکس های شیف باز آهن و وانادیم بر پایه ی نانوذره های مغناطیسی هسته - لایه Fe3O4@SiO2 و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها، الکل ها و الفین ها Synthesis of Core-Shell Nanoparticles Supported Iron and Vanadium Schiff Base and Their Application as a Catalyst for Oxidation of Sulfides, Alcohols and Olefins

اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / کاتالیزورهای قابل بازیافت Recyclable Catalysts / نانوذره های مغناطیسی هسته - لایه Magnetic Nano Core-Shell

03-43781

237

پایان نامه

سنتز و مطالعه مقایسه ای کمپلکس شدن لیگاندهای آزاتاجی OxNy با فولرن [60] و کاتیون (Cu (II (Synthesis and Comparative Study on Complexation of OxNy-Azacrown Macrocyclic Ligands with [60] Fullerene and Cu(II

فولرین Fullerene / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کاتیون ها Cations / آزاکرون Azacrown / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand

03-43799

238

پایان نامه

مطالعه طیفی و شناسایی کمپلکس سلنیوم دی اکسید با پیریدوکسین (PNSe) : بر هم کنش بین "PN-Se" و سرم آلبومین Spectroscopic Study and Characterizing of Selenium Dioxide Complex with Pyridoxine(PN-Se):Interaction Between (PN-Se)and Bovine Serum Albumin

آبدهی Quenching / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / سلنیوم پیریدوکسین Selenium-Pyridoxine / نظریه انتقال انرژی غیرتابشی فورستر Forster Nonradiation Energy Transfer Theory / فرونشانی فلوئورسانس Fluorescence Quenching

03-43811

239

پایان نامه

مطالعه اسپکتروفوتومتری شکل گیری ترکیبات اضافی الکترون دهنده - گیرنده بین سلنیوم دی اکسید با آمین ها و بازهای پیریدیدین مانند Spectrophotometric Study of Formation of Donor-Acceptor Adducts of Selenium Dioxide with Amines and Pyridine like Bases

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / اسپکتروفوتومتری Spectrophotometric / ترکیبات اضافی Adducts / الکترون دهنده - گیرنده Electron Donor-Acceptor / دی اکسید سلنیوم Selenium Dioxide / آلیفاتیک آمین Aliphatic Amine / طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

03-43816

240

پایان نامه

تشدید مغناطیسی هسته پویا رانیتیدین Ranitidine Dynamic Nuclear Magnetic Resonance

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / رانیتیدین Ranitidine

03-43821

241

پایان نامه

پیچیدگی تابعیت فشارهای گرمایی و داخلی نسبت به چگالی در مقایسه با فشار کلComplexity of Density Dependencies of Thermal- and Internal- Pressure Compared to that of Total Pressure

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / فشار داخلی Internal Pressure / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / فشار گرمایی Thermal Pressure / ناحیه بحرانی Critical Region

03-43834

242

پایان نامه

سنتز نانوذره های هسته لایه Fe3O4@SiO2؛ جاسازی کردن فلزات مس، نقره و طلا در شعب پلیمری سطح اصلاح یافته با PPG و PEG و بررسی خواص ضد باکتری این کامپوزیت ها Synthesis of Fe3O4 Core-Shell Nanoparticles; Embedding Cu, Ag, Au Metals in the Surfaces that Were Modified by PPG and PEG Polymers and Investigation of Antibacterial Properties of These Composites

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity / استافیلو کوکوس اورئوس Staphylococcus Aureus / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / پلی پروپیلن گلایکول Polypropylene Glycol (PPG)

03-43844

243

پایان نامه

تاثیر پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر قدرت ترک کنندگی گروه ترک کننده در واکنش های SN2 Influence of Intramolecular Hydrogen Bonding on Ability of Leaving Group in SN2 Reactions

پیوند هیدروژنی. / اوربیتال پیوندی طبیعی Natural Bond Orbital (NBO) / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / روش اتم در مولکول Atom in Molecule Method / نظریه کوانتومی Quantum Theory / واکنش جانشینی نوکلئوفیلی دو مولکولی Bimolecular Nucleophilic Substitution / فلوئورواتانول Fluoroethanol

03-43914

244

پایان نامه

بررسی سینتیک تخریب فوتوکاتالیزوری رنگ اسید آرنج 7 در حضور نانوکامپوزیت های AgBr/TiO2 تحت نور فرابنفش Kinetic Investigation of Photodegradation of Acid Orange 7 Over AgBr/TiO2 Nanocomposite under UV Light Illumination

روش سل - ژل Sol-Gel Method / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / تخریب فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Degradation / نانوکامپوزیت نقره برمید/دی اکسید تیتانیوم Silver Bromide/Titanium Dioxide Nanocomposite / اسید آرنج 7 Acid Orange 7

03-43920

245

پایان نامه

کاربرد الکترود اصلاح شده توسط نانوساختارهای هیبریدی طلا - پالادیم/نانولوله های کربنی برای اندازه گیری الکتروشیمیایی سفتازیدیم Application of Pd-Au Nanoparticles on Carbon Nanotubes Modified Electrode for Electrochemical Determination of Ceftazidime

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نانوذرات پالادیوم Palladium Nanoparticle / سفتازیدیم Ceftazidime

03-43926

246

پایان نامه

بررسی واکنش های اکسایش الکل ها و تیول ها توسط کاتالیزور دابکوتری برمید تثبیت شده بر روی سیلیکاژل و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Investigation of Alcohols and Thiols Oxidation Via DABCO-Tribromide Catalyst Supported on Silica and Magnetic Iron Oxide Nanoparticles

اکسایش Oxidation / سیلیکاژل Silicagel / آلدئیدها. / تیول ها Thiols / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle

03-43970

247

پایان نامه

آماده سازی، تعیین خصوصیت و کاربرد فیبر ریزاستخراج با فاز جامد جدید بر پایه سل - ژل روی سطح سیم فولاد زنگ نزن برای اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی A Sol-Gel-bonded Coating Deposited on the Surface of Stainless Steel Wire for Solid Phase Microextraction of Environmental Pollutants

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant

03-43997

248

پایان نامه

نانو کامپوزیت Fe3O4/ کوپلیمر آنیلین - ا - نفتیل آمین به عنوان جاذبی برای استخراج با فاز جامد مغناطیسی رودامین B از نمونه های آبی A Novel Fe3O4/Poly (Aniline-Naphthylamine)-Based Nanocomposite for Magnetic Solid Phase Extraction of Rhodamine B from Aquatic Samples

نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / استخراج با فاز جامد مغناطیسی Magnetic Solid Phase Extraction / کوپلیمر آنیلین - ا - نفتیل آمین Poly (Aniline-Co-Naphthylamine) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ردامین بی Rhodamine B

03-43982

249

پایان نامه

محاسبه ی خواص انتقالی سیالات چگال با استفاده از نظریه ی انسکوگ توسعه یافته و معادله حالت Calculation of Transport Properties of Dense Fluids Using Modified Enskog Theory (MET) and Appropriate Equation of State (EoS)

خواص انتقالی Transport Properties / قاعده هم دمای خطی Linear Isotherm Regularity / معادله حالت درجه سه CUBIC EQUATIONS OF STATE / نظریه انسکوگ توسعه یافته Modified Enskog Theory (MET)

03-44040

250

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس جدید منگنز (III) - اکسازین و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن در واکنش اکسایش سولفیدها و الکل ها Synthesis and Catalytic Properties of Novel Manganese (III)-oxazine Complex in Oxidation of Sulfides and Alcohols

منگنز MANGANESE / اکسازین Oxazine / اکسایش Oxidation / سولفید Sulfide / الکل Alcohol

03-44092

251

پایان نامه

بررسی واکنش نمکهای دی تیوکاربامیک اسید با ترکیب های کربونیل دار ( آلدهیدها و کتون ها )، اپوکسیدها و ارتواسترها Investigation of the Reaction of Dithiocarbamic Acid Salts with Carbonyl Compounds (Ketones and Aldehydes), Epoxides and Ortho Esters

3،1 - دی تیه تان 1,3-Dithietane / اورتواسترها Orthoesters / نمک دی تیوکاربامات Dithio Carbamate Salt / اپوکسید Epoxide / ترکیبات کربونیل Carbonyl Compounds

03-44095

252

پایان نامه

سنتز همبسپار "دکستران - متاکروییل - گلیسین - گلیسین هیدازید" به عنوان حامل احتمالی زیست سازگار و حساس به pH برای داروی دکسوروبیسین Synthesis of Dextran-MA-Gly-Gly-NHNH2 Copolymer as a Possible Biodegradable and pH-responsive Carrier for Doxorubicin

دکستران ها Dextrances / دارو رسانی Drug Delivery / دوکسوروبیسین Doxorubicin / سنتز متاکروییل - گلیسین - گلیسین - هیدازید MA-Gly-Gly-NHNH2 Synthesis

03-44148

253

پایان نامه

فرایندهای آسایش در هسته هایی با اسپین 9/2 Relaxation Process in Spin Nuclei

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / برهم کنش چهار قطبی Quadrupole Interaction / جابجایی فرکانسی زاویه ای Dynamic Frequency Shift / هسته با اسپین 9/2 Spin 9/2 Nuclei / نظریه آسایش ردفیلد Red Field Relaxation Theory

03-44142

254

پایان نامه

بررسی برخی پارامترهای موادی و فرایندی بر خواص پوشش های تابش پز حاوی نانوذرات نقره Study of Some Effective Parameters on Uv Curable Coating Containing Nano Silver

خواص ضدباکتری Antibacterial Properties / پلی یورتان Polyurethane / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / پوشش تابش پز UV Curable Coating

03-44170

255

پایان نامه

سنتز و به کارگیری نانوکامپوزیت های ابرجاذب با عملکرد بهینه در مواد پایه سیمانیSynthesis and Application of Superabsorbent Nanocomposites for Optimized Performance in Cement-based Materials

ابرجاذب Superabsorbent / نانوکامپوزیت Nanocomposite / سیمان Cements / بتن Concrete / عمل آوری درونی Internal Curing

03-44326

256

پایان نامه

مدل های ساختاری و عملکردی آنزیم های حاوی مولیبدن، تنگستن و مس: سنتز، ویژگی ها و واکنش پذیری Structural and Functional Models for the Molybdenum, Tungsten and Copper Enzymes: Synthesis, Properties and Reactivity

سینتیک Kinetics / مولیبدن MOLYBDENUM / مس COPPER / اکسایش Oxidation / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیو سمی کاربازید Thiosemi Carbazide / تیادیازول Thiadiazole / انتقال اتم اکسیژن Oxygen-Atom-Transfer

03-44369

257

پایان نامه

بررسی سد چرخشی در ترکیب تیوبنکارب (S-4- کلروبنزیل N،N-دی متیل تیوکربامات) حول پیوند C-N با استفاده از طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic NMR Study of Thibencarb (S-4-chlorobenzyl N,N-dimethyl Thiocarbamate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / ثابت سرعت Reaction Constant / تیوبنکارب Thiobencarb / پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters

03-44425

258

پایان نامه

بررسی سد چرخش حول پیوند C-N در مولکول 2-سیانواتیل مورفولین-4- کربودی تیوات با روش DNMR Measuring of the Barrier around of the C-N Band in the Molecule of 2-Cyano Ethyl Morpholine-4-Carbo Dithioate by DNMR

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / پیوند سی - ان C-N Bond / 2 - سیانواتیل مورفولین - 4 - کربو دی تیوات 2-Cyano Ethyl Morpholine-4-Carbo Dithioate

03-44403

259

پایان نامه

سنتز کمپلکس مولیبدن (Vl) اکسو - پروکسو و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در اکسایش گزینش پذیر سولفید ها به سولفوکسیدها و آلکن ها به اپوکسیدها Synthesis and Catalytic Activity of Mo(VI) Oxo-peroxo Complex in Selective Oxidation of Sulfides to Sulfoxides and Alkenes to Epoxides

مولیبدن MOLYBDENUM / اکسازین Oxazine / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / سولفید Sulfide / آلکن ALKENE

03-44392

260

پایان نامه

تهیه و مطالعه الکتروشیمیایی اکسیدهای ترکیبی از عناصر واسطه فلزی به عنوان الکترودهای ابرخازنی Electrochemical Preparation and Study of Transitional Metal Mixed Oxides as Supercapacitor Electrodes

ابرخازن Supercapacitor / اکسید منگنز Manganese Oxide / اکسیدهای کبالت - منگنز Cobalt-Manganes Oxides / اکسیدهای لایه ای Layered Oxides / ترسیب در پتانسیل ثابت Potentionstatic Deposition / ظرفیت ویژه خازنی Specific Capacitance / بستر نیکل متخلخل Porous Nickel Substrate / نانو تیغه ها Nanoflakes

03-44528

261

پایان نامه

پایش آب کندانس برگشتی و بهینه سازی آن به منظور استفاده در دیگ بخار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی Monitoring & Optimizing of the Returned Condensated Water as Boiler Make up Water at the Agro-Industry Hakim Farabi Boilers

بهینه سازی آب میعان برگشتی Returned Condensated Water Optimization / حذف شکر از آب میعان Deletion Sugar in Condensate / پایش آب میعان Condensate Water Monitoring / استفاده از غشای اسمز معکوس Use Reverse Osmosis

03-44487

262

پایان نامه

سنتز، شناسایی و خواص نشری کمپلکس های ناجور هسته Pt/Au و Pt/Tl بدون حضور لیگاندهای پل زننده Synthesis, Characterization and Emission Properties of Unsupported Heteronuclear Pt/Au and Pt/Tl Complexes

انتقال بار Load Transform / خواص نوری Optical Properties / کمپلکس های ناجور هسته Heteronuclear Complexes / خوشه Cluster / بازده کوانتومی Quantum Yield

03-44583

263

پایان نامه

سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و پوشش دهی آن با نشاسته اصلاح شده به منظور رهایش هدفمند داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین Synthesis of Magnetic Fe3o4 Nanoparticle and Coating It with Modified Starch for Targeted Delivery of Doxorubicin Anticancer Drug

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / نانوحامل Nanocarrier / بافت سرطانی Concer Tissue / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / درمان سرطان Canser Treatment

03-44563

264

پایان نامه

تهیه کاتالیزورهای ناهمگن با تثبیت کمپلکس های مولیبدن و منگنز - شیف باز درون نانو حفره های زئولیت و SBA-15 Preparation of Heterogeneous Catalysts by Immobilization of Molybdenum and Manganese-shiff Base Complexes into the Nanopores of Zeolite and SBA-15

مولیبدن MOLYBDENUM / تثبیت Immobilization / زئولیت Zeolite / سیلیکای نوع اس. بی. آ SBA Silica / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / مواد مزوپروس Mesoporous Materials / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / کمپلکس های پلیمری Polymeric Complexes

03-44557

265

پایان نامه

سنتز مشتق های دی هیدرو و تتراهیدروپیریمیدین جوش خورده به حلقه ی 2H-کرومن-2-اون و سیکلوهگز-2-انون و سنتز مشتق های پیریمیدین جوش خورده به حلقه ی اوراسیل از طریق واکنش دو جزئی کاتالیز شده با ید 

ید IODINE / ایمین ها Imines / پیریمیدین ها Pyrimidines / واکنش دو جزئی Two Component Raction / یوراسیل Uracil / 2 اچ - کرومن - 2 - اون 2H-Chromen-2-One / سیکلوهگز - 2 - انون Cyclohex-2-Enone

03-44552

266

پایان نامه

امکان سنجی بازیافت اقتصادی پسماند واحد تولید ترفتالیک اسید خام (CTA) شرکت پتروشیمی تندگویان Feasibility Study of Economically Recovery of Residue from Terephthalic Acid Production Unit in the Tondgooyan Petrochemical Company

کاتالیزور Catalyst / بازیافت Recycling / تبلور مجدد Recrystallization / اسید ترفتالیک Terephthalic Acid / اسید بنزوییک Benzoic Acid / استخراج Extraction

03-44603

267

پایان نامه

پایش عناصر شیمیایی و ناخالصی های شربت نیشکر و تاثیر این مواد در میزان ضایعات تولید شکر خام در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی Monitoring of Chemical Elements and Cane Juice Impurities and the Effect on Raw Sugar Waste Agro- Industry Hakim Farbi

باگاس نیشکر Sugarcane Bagasse / کربن فعال Activated Carbon / شکر نیشکر Sugar Cane / ناخالص های شربت Juice Impurities / افزودنی های شیمیایی Chemical Addition

03-44596

268

پایان نامه

بررسی کیفی آب سد باطله معدن سنگ آهن سنگان به منظور استفاده مجدد در سیستم صنعتی Investigating the Quality of Water in Sangan Iron Ore Tailing Dam for Reuse it to Industrial System

محیط زیست ENVIROMENT / سد باطله Tailings Dam / معادن Mining / فاضلاب اسیدی معادن Acid Mine Drainage (AMD) / آزمایش برآورد اسید - باز Acid-Base Accounting (ABA)Test / سنگ آهن سنگان (خراسان)

03-44594

269

پایان نامه

نظریه مکانیک بوهمی بدون پتانسیل کوانتومی A Survey on Bohm’s Theory Without Quantum Potential

نظریه بوهم - دوبروی Bohm-de Broglie Theory / روش دی. جی. زد Durr-Goldestein-Zanghi (DGZ)Method / مسیرهای کوانتومی Quantum Trajectories / پتانسیل کوانتومی Quantum Potential

03-44585

270

پایان نامه

طراحی و ساخت حسگر بر پایه فیبر نوری برای اندازه گیری سر خط غلظت مایعات غلیظ Design and Fabrication of a Fiber Optic Based Sensor for On-line Determination of Concentrate Liquids

فیبر نوری Fiber Optics / غلظت مایعات Liquid Concentraction / حس گرها Sensors

03-44658

271

پایان نامه

بررسی سینتیک تخریب آلاینده های زیست محیطی در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی نانولوله های کربن Kinetic Investigation of the Degradation of Environmental Pollutant in the Presence of TiO2 Nanoparticle on Carbon Nanotube

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تخریب فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Degradation / نانوذرات اکسید روی Zinc Oxide Nanoparticles / رنگ Basic Blue 41 Basic Blue 41 Color / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant

03-44654

272

پایان نامه

مطالعه ی سینتیکی و مکانیزمی واکنش اکسایش دوپامین با استفاده از کلاسترهای منگنز (IV)مرتبط با فتوسیستم II Kinetic and Mechanistic Study of Oxidation of Dopamine by Manganese (IV) Clusters with Relevance to Photosystem II

فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس تولید کننده اکسیژن Oxygen Evolving Complex / کلاسترهای منگنز دارای پل های اکسو Oxo-Brige Manganese Clusters / واکنش های اکسایش - کاهش Redox Reactions / مکانیسم الکتروپروتیک Electroprotic Mechanism

03-44702

273

پایان نامه

سنتز پیرول ها و 2-پایرون های پر استخلاف با استفاده از کاتالیزور نانوذرات ZnOSynthesis of Highly Substituted Pyrrole and A-pyrone Derivatives using ZnO Nano Catalyst

پیرول Pyrrole / آلفا - پایرون Alpha-Pyrone / نانوذرات اکسید روی Zinc Oxide Nanoparticles / واکنش چند جزئی Multicomponent Reaction

03-44713

274

پایان نامه

بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت های مغناطیسی اطلاح شده با مایع یونی(Fe3O4/X (X= Ag, Cu, Au Antibacterial Activity of Magnetic Fe3O4/X (X=Ag, Cu, Au) Nanocomposites Modified with Ionic Liquid

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مایعات یونی Ionic Liquid / فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity / کامپوزیت Composite / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / باکتری استافیلوکوکوسی اورئوسی Staphylococcus Aureus

03-44726

275

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده با پلی پیرول و نانولوله های کربنی در سنجش الکتروشیمیایی مزالازین Preparation and Application of Carbon Nanotube-polypyrrole Modified Electrode in Electrochemical Determination of Mesalazine

کامپوزیت Composite / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / پلیمر رسانا Conductive Polymer / ولت سنجی روبش خطی Linear Sweep Voltammetry

03-44742

276

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری D - پنیسیلامین با استفاده از نانوذرات طلای پوشیده شده با فلورسئین ایزوتیوسیانات و انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET)Spectrofluorimetric Determination of D-penicillamine Using FITC-capped Gold Nanoparticles Via Flourescence Resonance Energy Transfer Mechanism

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate / دی پنی سیل آمین D-Penicillamine / انتقال انرژی رزونانس فلورسانس Fluorescence Resonance Energy Transfer

03-44801

277

پایان نامه

اندازه گیری رنگ سنجی نیتریت و گلوتاتیون بر پایه تغییرات ریخت شناسی نانومیله های طلا با نسبت ابعادی بالا Colorimetric Sensing of Nitrite and Glutathione Based on Morphological Changes of High Aspect Ratio of Gold Nanorods

نانومیله های طلا Gold Nanorods / رنگ سنجی Colorimetric / نیتریت NITRITE / خوردگی Corrosion / تغییرات ریخت شناسی Morphology-Changes

03-44807

278

پایان نامه

سنتز فولرن های C60 و درون وجهی در راکتور قوس الکتریکی چندکاناله جدید با الکترودهای گرافیتی افقی Synthesis of C60 and Endohedral Fullerenes in New Multi-Channel Arc Reactor Equipped with Horizontal Graphite Electrodes

فولرین Fullerene / قوس های الکتریکی Electric Arcs / سنتز فولرین درون وجهی Endohedral Fullerene Synthesis / واکنشگاه چندکاناله Multi-channel Reactor

03-44792

279

پایان نامه

سنتز و بهینه سازی تولید فولرن های درون وجهی در راکتور قوس الکتریکی با الکترودهای گرافیتی عمودی Synthesis and Optimization of Endohedral Metall of Ullerene Production in Arc Reactor Applying Vertical Graphite Electrodes

فولرین Fullerene / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / سنتز فولرین درون وجهی Endohedral Fullerene Synthesis / تخلیه قوس الکتریکی Electric Arc Discharge

03-44827

280

پایان نامه

تعیین نظری جواب امپدانس تعدادی از واکنش های الکترودی عمومی چندمرحله ایTheoretical Determination of the Impedance Response of Some General Multi Step Electrode Processes

واکنش های الکترودی Electrode Reactions / حرکت شناسی Kinematics / مکانیزم واکنش Reaction Mechanism / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / مرحله تعیین کننده سرعت Rate Determining Step

03-44831

281

پایان نامه

اصلاح نانوفیبرهای الکتروریسی شده و استفاده به عنوان جاذب آلاینده های زیست محیطی Modification of Electrospun Nanofibers Towards Sorbents with Higher Aspect Ratio

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / الکتروریسی Electrospinning / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کلروفنل ها Chlorophenols / نانوالیاف پلی آمید اصلاح شده Modified Polyamide Nanofiber

03-44833

282

پایان نامه

توسعه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده پلیمری بر پایه نانومواد کربنی جهت اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیب های دارویی Development and Application of Carbon Nanomaterials-based Polymer Modified Electrodes for Electrochemical Determination of Pharmaceutical Compounds

پلی پیرول Polypyrrole / کامپوزیت Composite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانومواد کربنی Carbon Nanomaterials / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / طراحی آزمایشگاهی Experimental Design / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry

03-44819

283

پایان نامه

مطالعه خصوصیات الکتریکی مایعات دوفازی با استفاده از سنسور خازنی Study of Electrical Properties of Two Phase Liquids using Capacitance Sensor

هدایت GUIDANCE / ظرفیت Capacity / حسگر خازنی Capacitance Sensor / مایعات دوفازی Two Phase Liquids

03-44814

284

پایان نامه

رویکردی جدید برای ریزاستخراج با تک قطره با استفاده از حلال های سنگین تر از آب A New Approach Towards Modified Single Drop Microextraction Using Solvents with Densities Higher than Water

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / علف کش ها Herbicides / ریزاستخراج با فاز مایع Liquid Phase Microextraction

03-44847

285

پایان نامه

اندازه گیری با ظرفیت بالای باقیمانده آفت کش های کشاورزی با صفحه های 96 - چاهکی و روش های ریزاستخراج با فاز جامد و استخراج با ریز فاز جامد High-Throughput Determination of Pesticide Residues by Solid-Phase Microextraction and Micro-Solid Phase Extraction on 96-Well Plate

صفحه 96 چاهکه 96 Well-Plate / اندازه گیری با ظرفیت بالا High-Throughput Determination / پلی دایمتیل سیلوکسان POLYDIMETHYLSILOXANE / بسپار مونولیتی Monolithic Polymer / باقیمانده آفت کش Pesticide Residue / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction

03-44919

286

پایان نامه

استخراج با فاز جامد بر خط مقادیر ناچیز کلودینافوپ پروپارژیل در نمونه های آبی با استفاده از صفحه های دیسکی پلی آمید الکتروریسی شده On-line SPE of Clodinafop Propargyl Traces from Aquatic Media Using Electrospun Polyamide Nanofibers Disks

استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / نانوالیاف پلیمدی الکتروریسی شده Electrospun Polyamide Manofiber / کلودینافوپ پروپارژیل Clodinafop Propargyl

03-44896

287

پایان نامه

سنتز کمپلکس مولیبدن (Vl)با لیگاند یونی سالن و کاربرد آن در کاتالیز کردن اپوکسایش اولفین ها و اکسایش سولفیدها Synthesis of Mo-Complex with An Ionic Salen Ligand and Its Application in Catalytic Epoxidation of Olefins and Sulfide Oxidation

اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / کمپلکس دی اکسومولیبدن Dioxomolybdenum Complexes / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / لیگاندهای شیف باز چهاردندانه Tetradentate Schifbase Ligands / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP)

03-44947

288

پایان نامه

استفاده از نمک های کینولین، فلاویلیوم و استات های بیلیس - هیلمن به عنوان هسته دوست های مناسب برای سنتز ترکیب های ناجور حلقه و بررسی کارآمدی روش های محاسباتی برای شبیه سازی داده های طیف سنجی مولکولی ترکیب 3 - بنزیل - 2H - پیرانو [c-3,2] کرومن - 2، 5(6H) - دی ان 

سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / نمک کینولین Quinolinium Salt / تیواکسیندول Thio-Oxindole / روش محاسبه ای Computational Method / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / نمک های فلاویلیوم پرکلرات Flavylium Perchlorate Salts / آنتوسیانیدین Anthocyanidin / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds

03-44988

289

پایان نامه

بررسی اثر غلظت و فرکانس بر پارامترهای الکتریکی اندازه گیری شده با استفاده از سنسور خازنی Investigation of Water Electrical Parameters as a Function of Measurement Frequency and Concentration Using Cylindrical Capacitive Sensors

آب Water / هدایت الکتریکی ELECTRICAL CONDUCTIVITY / فرکانس ها Frequencies / حسگر خازنی Capacitance Sensor / ثابت دی الکتریک Dielectric Constant

03-44994

290

پایان نامه

سنتز نانومواد سوپرا مولکولی کربنی بر پایه پایرن و بررسی سمیت سلولی و فعالیت ضد توموری آن Synthesis of Pyrene-Based Supramolecular Nanomaterials and Investigation of its Cellular Toxicity of Antitumor and Activities

دوکسوروبیسین Doxorubicin / دارو رسانی Drug Delivery / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs / سمیت سلولی Cytoxicity / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes

03-45005

291

پایان نامه

کمپلکس های مولیبدن و نانوذرات پالادیوم در سیستم های کاتالیزوری دوفازی مایع یونی - مایع و مایع یونی تثبیت شده (SILP)و فرایندهای کاتالیزوری سبز با استفاده از پلیمرهای مایع یونی (PILs) Molybdenum(VI) Complexes and Palladium Nanoparticles in Ionic Liquid-Liquid Biphasic and Supported Ionic Liquid phase (SILP) Catalysis, and Green Catalytic Processes using Polymeric Ionic Liquids (PILs

سولفوکسیدها Sulfoxides / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / مایعات یونی Ionic Liquid / تری فنیل فسفین Triphenylphosphine / سیستم کاتالیزوری فاز مایع یونی تثبیت شده Supported Ionic Liquid Phase ( SILP)Catalysis System / پلیمر مایع یونی Polymeric Ionic Liquid (PIL) / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / نانوذرات پالادیوم Palladium Nanoparticle / اپوکسید Epoxide

03-45032

292

پایان نامه

الکترودهای اصلاح شده شیمیایی بر پایه نانوساختارهای کربنی و نانوذرات فلزی: طراحی و ساخت، مشخصه یابی و کاربرد در اندازه گیری ترکیب های دارویی و بیولوژیکی و احیای اکسیژن به هیدروژن پراکسید در فصل مشترک فازهای مایع - مایع در حضور گرافن اکسید احیاء شده به عنوان کاتالیزور Chemically Modified Electrode Based on Carbon Nanostructures and Metal Nanoparticles: Preparation, Characterization and Application in Determination of the Pharmaceutical and Biological Compounds and Oxygen Reduction at Soft Interfaces Catalyzed by in Situ Generated Reduced Graphene Oxide

آدنین Adenine / گوانین Guanine / سفوتاکسیم Cefotaxime / نانوذرات پلاتین - طلا Platinum-Gold Nanoparticles / نانوذرات هیدروکسید نیکل Nickel Hydroxide Nanoparticles / متیل دوپا Methyldopa / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide

03-45081

293

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس شیف باز مولیبدن (Vl)و مطالعه فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس در سیستم های همگن و ناهمگن برای اپوکسایش الفین ها Synthesis and Characterization of Mo(VI)–Schiff Base Complexes and Study its Catalytic Application in Homogenous and Hetrogenous Systems for Epoxidation of Olefins

سیلیکاژل Silicagel / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex

03-45070

294

پایان نامه

سنتز لیگاندهای ماکروسیکل های آزا تاجی N2O2N و مطالعه مقایسه ای کمپلکس شدن آن ها با فولرن C60 و کاتیون (Cu(II Synthesis of N2O2N Azacrown Macrocyclic Ligands and Comparative Study on the Complexation of Ligands with [60]Fullerene and Cu(II)

فولرین Fullerene / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / آزاکرون Azacrown / تشکیل کمپلکس Complexation

03-45068

295

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانوالیاف الکتروریسی روی اکسید دوپ شده و بررسی کاربرد آنها در تجزیه فوتوکاتالیزی مواد رنگی Synthesis and Characterization of Electrospun N/S Doped ZnO and Investigation of their Applications in Dye Degradation

الکتروریسی Electrospinning / نانوالیاف Nanofiber / اکسید روی Zinc Oxide / خاصیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Property / تجزیه رنگ ها Dye Degradation

03-45095

296

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری و رنگ سنجی 4 - هیدروکسی 2 - مرکاپتو - 6 - متیل پیریمیدین بر پایه تجمع نانوذرات طلا Spectrophotometric and Colorimetric Determination of 4-Hydroxy-2 -Mercapto-6-Methylpyrimidine (MTU) Based on the Aggregation of Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / 4 - هیدروکسی - 2 - مرکاپتو - 6 - متیل پیریمیدین 4-Hydroxy-2-Mercapto-6-Methylpyrimidine (MTU) / تجمع نانوذرات Nanoparticles Aggregation

03-45102

297

پایان نامه

بررسی نحوه ی عملکرد و مکانیزم عبور آب در کانال های بیولوژیکی Investigation of the Performance and Mechanism of Permeation through Biological Membranes

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / تراوش Percolation / غشای زیست شناختی Biological Membrane / کانال یونی Ion Channel

03-45111

298

پایان نامه

سنتز و مطالعه انتقال الکترون از طریق تک لایه خودنشانده از جنس تترافنیل پورفیرین و متالوپورفیرین با استخلاف فعال تیولی و آنالیز الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید توسط این تک لایه ها Synthesis and Study of Electron Transport through a Self-Assembled Monolayer of Thiol-End-Functionalized Tetraphenylporphyrines and Metalo-Tetraphenylporphyrines and Electrochemical Analysis of Dopamine and Ascorbic Acid with this SAMs

تترافنیل پورفیرین Tetraphenyl Porphyrin / انتقال الکترونی Electron Transition / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / دوپامین Dopamine / تحلیل الکتروشیمیایی Electrochemical Analysis / تک لایه خودسامان یافته Self Assembled Momolayer (SAM)

03-45113

299

پایان نامه

بررسی سد انرژی چرخشی مولکول 2 - سیانو اتیل پای پیریدین - 1 - کربودی تیوآت حول پیوند C-N با استفاده از دستگاه طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پویا The Energy of Rotational Barrier of C-N Bond in 2-Cyanoethyl Piperidine-1-Carbodithioate Via DNMR

بازدارنده چرخش Rotation Barrier / 2 - سیانواتیل پای پیریدین - 1 - کربودی تیوات 2-Cyanoethyl Piperidine-1-Carbodithioate / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / نرم افزار گوسین GAUSSIAN SOFTWAR

03-45114

300

پایان نامه

سنتز گرافن اکسید و پوشش دهی آن با بسپارهای آب دوست به عنوان سامانه حمل داروی ضد سرطان پاکلی تاکسل Synthesis of Graphene Oxide Coating with Hydrophilic Polymers as Paclitaxel Anticancer Drug Delivery Systems

گرافن Graphene / آلبومین Albumin / دارو رسانی Drug Delivery / پکلی تکسل Pacli Taxel (PTX) / نانو دارو Nanomedicine / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs

03-4511

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

301

پایان نامه

بررسی روش های بهینه سازی بهره برداری از واحد RO کشت و صنعت حکیم فارابیInvestigation Methods to Optimize the Operation of the RO Plant of Hakim Farabi Agri Industrial Co

اسمزمعکوس Reverse Osmosis / پیش فرایند Pretretment / ضد رسوب Antiscalant / آلومینیوم باقی مانده Residual Aluminum / پمپ تزریق Dosing Pump

03-45133

302

پایان نامه

پلیمرهای قالب مولکولی برای استخراج با ریزفاز جامد، رودامین B از نمونه های مختلف و اندازه گیری فرمالدهید با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیم سلنید A Novel Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Nanoparticle as Extracting Medium For Micro-Solid Phase Extraction

فرمالدهید Formaldehyde / نانوکامپوزیت مغناطیسی Magnetic Nanocomposite / پلیمرهای قالب مولکولی Molecularly Imprinted Polymers / ردامین بی Rhodamine B / نقطه کوانتومی QUANTUM DOT / سلنید کادمیم Cadmium Selenides

03-45219

303

پایان نامه

سنتز فضاگزین تتراهیدروپیرانو [ 2,3-b]ایندول ها به کمک واکنش پشت سرهم ایندول- 2 - تیون ها با ترکیب بیلیس - هیلمن استات شده The stereoselective synthesis of the tetrahydrothiopyranolr ,Y'-blindole skeletons via tandem reaction of indoline- r-thiones to Baylis-Hillman adduct acetates & Silica-Supported DABCO-tribromide: A New, Versatile and Recyclable Catalyst for the Chemoselective Oxidation of Sulfides to Sulfoxides and Oxidative Coupling of Thiols into Disulfides

تتراهیدروپیرانو [2,3-b]ایندول Tetrahydropyrano [2,3-b]Indol / واکنش بیلس - هیلمن استات شده Baylis-Hillman Addact Acetate Reaction / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / سولفوکسیدها Sulfoxides / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / کاتالیزور دابکو تری برمید بر پایه سیلیکا Silica Support, DABCO Tribromide Catalysis

03-45215

304

پایان نامه

بررسی نظری اثر پیوند هیدروژنی بر قدرت اسیدی آلکیل سولفونیک اسیدها، آلکیل سولفونیک اسیدهای پلی هیدروکسیله شده و موقعیت گروه یدروکسیل در سولفونیک اسیدهای تک استخلافی Theoretical Investigation of Hydrogen Bonding Effects on Acidity Enhancement of Alkyl sulfonic Acids and Hydroxy Alkyl Sulfonic Acids in Gas and Solution Phase

قدرت اسیدی Acidity / روش اتم در مولکول Atom in Molecule Method / اوربیتال پیوندی طبیعی Natural Bond Orbital (NBO) / آلکیل سولفونیک اسید Alkyl Sulfonic Acid / پیوند هیدروزنی تعاونی Cooperative Hydrogen Bond

03-45207

305

پایان نامه

بررسی تاثیر پیوند هیدروژنی بر قدرت اسیدی آلکیل فسفونیک اسید ها و هیدروکسی فسفونیک اسیدها در فاز گازی و محلول Computational Investigation of Acidity of Alkyl Phosphonic Acids and Hydrogen Phosphonic Acids in Gas and Solution Phase

پیوند هیدروژنی Hydrogen Bond / پیوند هیدروزنی تعاونی Cooperative Hydrogen Bond / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / آلکیل فسفونیک اسید Alkyl Phosphonic Acid / هیدروکسی فسفونیک اسید Hydroxy Phosphonic Acid

03-45203

306

پایان نامه

زروژل رزورسینول - فرمالدهید برای استخراج آلاینده های زیست محیطی از محیط آبیResorcinol-Formaldehyde Xerogel for Analysis of Environmental Pollutant in Aqueous Sample

استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / طیف سنجی جرمی Mass Spectrometery / مشتقات بنزنی فرار BTEX / ریزاستخراج با قطره در فضای فوقانی Headspace-Single Drop Microextraction / زروژل رزورسینول فرمالیدهید Resorcinol-Formaldehyde Xerogel / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION / علف کش ها Herbicides

03-45197

307

پایان نامه

مطالعه سینتیک چند دسته از واکنشهای کاتالیستی همگن و ناهمگن در حلال های مختلف مولکولی و مایعات یونی Kinetic Study of Heterogeneous and Homogeneous Catalytic Reactions in Molecular Solvents and Ionic Liquids

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / مایعات یونی Ionic Liquid / واکنش های اکسایش Oxidation Reactions / اکسیژن Oxygen

03-45254

308

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید پلاتین (ІІ) حاوی لیگاندهای بیس -N- هتروسیکلیک کاربن: مطالعه پایداری و واکنش پذیری آن ها در فرایند فعال سازی پیوند C-H Synthesis and Characterization of New Bis(N-heterocyclic) Carbene Platinum (II) Complexes: Study of Stability and Reactivity in C-H Activation

پلاتین Platinum / ان - هتروسیکلیک کاربن N-Heterocyclic Carbene / پروتون دارشدن Protonation

03-45409

309

پایان نامه

استفاده از یک عبارت دقیق برای فشار گرمایی مایعات یونی و کاربرد آن در نظریه انسکوگ توسعه یافته جهت محاسبه ویسکوزیته 

مایعات یونی Ionic Liquid / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / نظریه انسکوگ توسعه یافته Modified Enskog Theory

03-45506

310

پایان نامه

بررسی نظری جذب سطحی یک واکنش ساده فیشر - تروپش روی سطح آهن (100)با استفاده از نظریه تابعیت چگالی A Theoretical Investigation of Adsorption Energy of a Simple Reaction of FTS by Density Functional Theory (DFT)

سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اتان Ethane / اتیلن Ethylene / آهن 100 Iron 100

03-45568

311

پایان نامه

رویکرد نوین برای ریزاستخراج مویینه مقاوم مکانیکی و شیمیایی بر اساس روش سل - ژل در اتصال سرخط با کروماتوگرافی مایع Novel Approach Towards Mechanical and Thermal Resistant Capillary Microextraction by Sol-Gel Technique in On-Line Combination with High Performance Liquid Chromatography

روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / ریزاستخراج مویینه برخط Online Capillary Microextraction / زیروژل ها ی قالب مولکولی Moleculary Imprinted Xerogels / نانوالیاف الکتروریسی شده Electrospun Nanofibers

03-45573

312

پایان نامه

بررسی سد چرخش حول پیوند C-N در ترکیب 2 - سیانواتیل - پیرولیدین - 1 - کربو دی تیوآت با استفاده از دینامیک تشدید مغناطیس هسته پویا Dynamic NMR Study of 2-Cyanoethyl-Pyrrolidine-1-Carbodithioate

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / پیوند سی - ان C-N Bond / 2 - سیانواتیل - پیرولیدین - 1- کربودی تیوات 2-Cyanoethyl Pyrolidine-1-Carbodithioate

03-45641

313

پایان نامه

نانوساختارهای اصلاح یافته زئولیتی: سنتز، شناسایی و بررسی کاربردهای کاتالیزوری جذبی ضدباکتریایی آنها Modified Zeolitic Nanostructures: Synthesis, Characterization and the Investigation of Their Catalytic-Sorption-Antibacterial Applications

زئولیت Zeolite / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / ماده حساس به نور Photosensitive Material / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / کاتالیزور Catalyst / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / فعالیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Activity / سینتیک جذب Adsorption Kinetics / فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity

03-45644

314

پایان نامه

جداسازی و پیش تغلیظ نانوذات طلا و نقره با استفاده از روش استخراج در نقطه ابریSeparation and Preconcentration of Gold and Silver Nanoparticles Using Cloud Point Extraction

جداسازی Separation / شناسایی Identification / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / محیط آبی Equeous Media / نقطه ابری شدن Cloud Point / استخراج Extraction

03-45651

315

پایان نامه

جداسازی و تصفیه امولسیون روغن برش به روش الکتروکواگولاسیون Separation and Treatment of Cutting Oil Emulsions using Electrocoagulation

انعقاد الکتریکی Electrocoagulation / روغن برش Cutting Oil / امولسیون روغن - آب Oil-Water Emulsion

03-45709

316

پایان نامه

سنتز و کاربرد نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی پوشیده شده با بسپارهای مایعات یونیSynthesis and Application of Magnetic Nanocatalysts Cated by Ploy (Ionic Lquid) s

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties / پلیمر مایع یونی Polymeric Ionic Liquid (PIL)

03-45765

317

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی نقش غشاهای مختلف در کارایی پیل سوختی میکروبیInvestigation of the Membrane Characteristics on the Performance of Microbial Fuel Cell

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / جداکننده ها Separators / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / انرژی های نو New Energies

03-45812

318

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس های منگنز (II) بر پایه لیگاندهای آمیدی با استخلاف های مختلف و مطالعه انباشتگی بلوری و فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس ها در واکنش اپوکسایش الفین ها با اکسیژن مولکولی Synthesis and Characterization of Mn(II) Complexes based on Amidic Ligands with Different Substituents and the Study of their Crystal Packing and the Catalytic Activity of these Complexes in Olefin Epoxidation Reactions with Dioxygen

کمپلکس منگنز Manganese Complex / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / اثر استخلاف Substituent Effect / اپوکسایش نیازمند اکسیژن Aerobic Epoxidation / انباشتگی بلوری Crystal Packing

03-45805

319

پایان نامه

پیش بینی گرمای جذب آلکانها بر روی زئولیت های مختلف بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Network Based Prediction of Heat of Adsorption of Alkanes on Various Zeolites

آلکان Alkane / زئولیت Zeolite / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / جذب سطحی Adsorption / آنتالپی جذب Adsorption Enthalpy

03-45837

320

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت های حاصل از نانوذرات الماس، گرافیت و نیکل: کاربرد در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی Preparation and Investigation of the Electrochemical behavior of the Glassy Carbon Electrode Modified with Nanodiamond/Nanographite and NanoNi Composites: Applications to Pharmaceutical Determinations

نانو الماس/گرافیت Nano Diamond/Graphite / نانو ذرات نیکل Nickel Nanoparticle / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / سفتریاکسون Ceftriaxone

03-45889

321

پایان نامه

اثر پروتئین کرونا بر رهایش داروی دوکسوروبیسین از سیلیس متخلخل مغناطیسی و بررسی اثر پوشش پلی اتیلن گلیکول بر سامانه دارورسان The Effect of Protein Corona on Doxorubicin Release from the Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles and the Effect of Polyethylene Glycol Coating on drug Delivery System

پروتئین کرونا Corona Protein / نانوذرات Nanoparticles / دوکسوروبیسین Doxorubicin / آزادسازی دارو Drug Release / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG)

03-45909

322

پایان نامه

تهیه نانوذرات گرافن اکسید مغناطیسی با لایه سیلیس میان متخلخل و پوشش دهی آن با بسپار حساس به pH به عنوان نانوحامل داروهای پادسرطان Preparation of Graphene Oxide Magnetic Nanoparticles with Mesoporous Silica Layer, Coating with pH-Sensitive Polymer as Nanocarriers of Anticancer Drugs

دوکسوروبیسین Doxorubicin / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / نانوصفحات گرافن اکسید مغناطیسی Magnetic Graphene Oxide Nano-Sheets / نانوذرات میان متخلخل ام. سی. ام - 41 MCM-41 Mesoporous Silica Nanoparticles

03-45928

323

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس سیس - دی اکسومولیبدن (VI)با شیف باز سه دندانه ای نوع ONO و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور برای اپوکسایش الفین ها در آب Synthesis and Characterization of Cis-dioxomolybdenum(VI) Complex with an ONOtype Tridentate Schiff base Ligand and its Application as a Catalyst for Epoxidation of Olefinsin Water

اپوکسید Epoxide / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کمپلکس دی اکسومولیبدن Dioxomolybdenum Complexes / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / لیگاندهای محلول در آب Water Soluble Ligands

03-45931

324

پایان نامه

تعیین ساختار نوکلئوزیدها با استفاده از روش های محاسباتی ab-initio Nucleoside Structure using Ab-Initio Computational Methods

جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / کانفورماسیون Conformation / معادله کارپلاوس Karplus Equation / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نوکلئوتیدها NUCLEOTIDES

03-45960

325

پایان نامه

بررسی نظری ساختار و خواص الکترونی مایعات یونی و جذب آنها بر روی سطوح گرافن و بور - نیترید؛ سنتز α-آمینو فسفونات ها با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4Theoretical Investigation of the Structural and Electronic Properties of Ionic Liquids and Their Adsorption on Graphene and Boron-Nitride Surfaces; Synthesis of α-Aminophosphonates Using Fe3O4 Magnetic Nanoparticles

مایعات یونی Ionic Liquid / گرافن Graphene / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / بور - نیترید Boron - Nitride / اسید برونستد Bronsted Acid

03-45978

326

پایان نامه

سنتز بسپارهای شبکه ای شده جاذب حلال های آلی بر پایه نانولوله های کربنی و تکپارهای آبگریز Synthesis of Organic Solvent Absorbent Crosslinked Polymers Based on Carbon Nanotubes and Hydrophobic Monomer

حلال آلی Organic Solvent / رفتار تورمی Swelling Behavior / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ژل های بسپاری Polymeric Gels

03-45996

327

پایان نامه

تهیه ژل های مغناطیسی بر پایه نانو ذرات آهن عامل دار شده به منظور جذب حلال های آلی Preparation of Magnetic Gels based on Modified Magnetite Nanoparticles for Organic Solvents Absorption

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / حلال آلی Organic Solvent / مایعات یونی Ionic Liquid / جذب Absorption

03-46009

328

پایان نامه

مطالعه شیمیایی ملاس و کاهش ضایعات قندی کارخانه شکر حکیم فارابی خوزستانChemical Investigation of Molasses and Reducing Sugar Wastes of Molasses in Hakim Farabi Sugar Factory

تبلور Crystallization / ملاس نیشکر Cane Molasses / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / ضریب توزیع Distribution Ratio / شکر نیشکر Sugar Cane

03-45178

329

پایان نامه

تهیه کامپوزیت های نانوذرات فلزی و نانوساختارهای کربنی و بررسی کاربرد آنها به عنوان اصلاحگر الکترودها در سنجش های الکتروشیمیایی Synthesis of Carbon Nanostructure-Metal Nanoparticles Composites and Investigate their Application as a Modifier in Electrochemical Mesurments

نانوالماس Nanodiamond / سفتریاکسون Ceftriaxone / سفپیم Cefepime / تیوریدازین Thioridazine / نانوذرات پلاتین Platinum Nanoparticle / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / ولت سنجی روبش خطی Linear Sweep Voltammetry / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy

03-46089

330

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه خواص نشری کمپلکس های ناجور هسته سیکلومتال Pt/Au Synthesis and Photophysical Study of Heterobinuclear Cyclometalated Pt-Au Complexes

کمپلکس های ناجور هسته Heteronuclear Complexes / بلورشناسی Crystallography / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / جابجایی دندانه های لیگاند Swapping

03-46097

331

پایان نامه

سنتز برخی از مشتقات دی تیو کاربامات ها و استفاده از آنها در تهیه ترکیب های هتروسیکل Synthesis of Dithiocarbamate Derivatives and Their Applications to Prepare Heterocyclic Compounds

آمین ها Amines / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / نمک کینولین Quinolinium Salt / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / تیوفسژن Thiophosgen / ایزوتیوسیانات Isothiocyanates / کربن دی سولفید Carbon Disulfide / آلفا - هالوکتون Alpha-Haloketone

03-46106

332

پایان نامه

ارزیابی نظری اثر بازدارندگی خوردگی برخی از بازهای شیف مشتق شده بر پایه بنزآلدهید Theoretical Assessment of the Corrosion Inhibitory Effect of Some Derivatized Benzaldehyde Based Schiff Bases

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / بازدارنده Inhibitor / شیف بازها Schiff Bases

03-46117

333

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری یون مس و داروی دی سدیم پامیدرونات براساس تغییرات پیک پلاسمون سطحی نانوذرات طلا Spectrophotometric Determination of Copper Ions and Pamidronate Disodium Based on Changing the Surface Plasmon Resonance Band of Au Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / رنگ سنجی Colorimetric / ضدتجمع Anti-Windup / یون مس (II) Cupper (II) Ion / عملیات تجمیع Aggregation Treatment / دی سدیم پامیدرونات Pamidronate Disodium

03-46131

334

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس تتراکیس (4 - سولفوناتو فنیل)پورفیرین منگنز (III)کلرید و مطالعه فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس در سیستم های کاتالیزوری همگن و ناهمگن برای اپوکسایش الفین ها Synthesis and Characterization of Tetrakis (4-sulfunatophenyl) Porphyrin-Mn(III) Chloride Complex and Study of the Catalytic Activity of the Complex in Homogeneous and Heterogeneous Catalytic Systems for Epoxidation of Olefins

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / کمپلکس های منگنز - پورفیرین Manganese - Porphyrin Complexes / کاتالیزور همگن Homogeneous Catalyst

03-46133

335

پایان نامه

روش های استخراجی با ریزفاز جامد کمک شده با میدان مغناطیسی و تزریق جریانیMagnetic Field Assistedand Flow Injection μ-Solid Pahse Extraction Techniques

میدان مغناطیسی ثابت Constant Magnetic Field / نانوالیاف الکتروریسی شده Electrospun Nanofibers / استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction / داروها Drugs / علف کش های تری آزین Triazines Herbicides / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / تحلیل باتزریق در جریان Flow Injection Analysis (FIA)

03-46149

336

پایان نامه

تهیه و بررسی حسگر های الکتروشیمیایی برای ترکیب های دارویی و زیستی بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کامپوزیت پلی پیرول/نانو لوله های کربنیPreparation and Investigation of Electrochemical Sensors for Determination of Pharmaceutical and Biological Compunds Based on Glassy Carbon Electrode Modified with Polypyrrole/Carbon Nanotube Composite

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / پلی پیرول Polypyrrole / کامپوزیت Composite / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / اندازه گیری ولت سنجی Voltammetric Measurement / الانزاپین OLanzapine (OLZ) / داروی آسیکلوویر Acyclovir Drug (ACV)

03-46177

337

پایان نامه

ساخت کاتالیزور نیکل فریت و استفاده از آن در سنتز پیرول های پراستخلاف و واکنش سونوگاشیرا Preparation and Application of NiFe2O4 Nanoparticles in the Synthesis of Pyrroles and Sonogashira Reaction

پیرول Pyrrole / واکنش چند جزئی Multicomponent Reaction / نانوذرات مغناطیسی نیکل فریت Magnetic Nanoparticles of Nickel Ferrite / جفت شدن سونوگاشیرا Sonogashira Coupling

03-46181

338

پایان نامه

تهیه و ارزیابی خواص الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با نانو ذرات فلزی یا اکسید فلزی/نانو ذرات کربنی: کاربرد در اندازه گیری ترکیب های دارویی Preparation and Study of the Electrochemical Ptal Oxide Particles/Carbon Nanoparticles: Application to Pharmaceutical Determinations

نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / نهشت برقی Electrodeposition / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / اکسید مس Copper Oxide / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / دوبیوتامین Dobutamin / اکسایش Oxidation / نویراپین Nevirapine / کربن شیشه ای Glassy Carbon

03-46191

339

پایان نامه

تهیه ی مشتق های پیریمیدین جوش خورده به حلقه ی پیرازول با استفاده از واکنش دوجزئی کاتالیز شده با ید و سنتز نانوکاتالیزورهای نیکل فریت و کاربرد آن ها در تشکیل پیوند کربن - نیتروژن Synthesis of Pyrimidine Derivatives Fused to Pyrazol Ring Using Iodine-Catalyzed Two Component Reaction & Synthesis and Application of Magnetic Nickel Ferrite Nanoparticles in the C-N Bond Formation

واکنش دو جزئی Two Component Raction / آریل هالید ARYLHALIDE / پیریمیدین ها Pyrimidines / آمین ها Amines / ید IODINE / ایمین ها Imines / جفت شدگی Coupling / پیرازول Pyrazole / واکنش های جفت شدن Coupling Reactions

03-46214

340

پایان نامه

بیان و تخلیص پپتید نو ترکیب آمیلوئید بتا و بررسی نقش پپتیدهای فراکوچک حاوی اسیدهای آمینه آلکان های شاخه دار به عنوان مهارکننده فرایند آمیلوئید Expression and Purification of Amyloid Beta Recombinant Peptide and the Effecs of Ultrasmall Peptides Enriched in Branch Chain Amino Acids as Inhibitors in Amyloid Formation

آمیلویید بتای پپتیدی Peptide Amyloid Beta / مهارکننده های آمیلوییدی Amyloid Inhibitors / پپتیدهای مهارکننده فراکوچک Ultrasmall Peptides / اسیدهای آمینه شاخه دار Branch Amino Acids

03-46225

341

پایان نامه

تهیه، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری برخی از پلی اکسومتالات ها در واکنش استری شدن Preparation, Characterization and Catalytic Application of Some Polyoxometalates for Esterification Reaction

استری کردن Esterification / سینتیک Kinetics / پلی اگزومتالات ها Polyoxometalates / هگزیل استات Hexyl Acetate / اسید مالونیک Malonic Acid / تلقیح Inoculation

03-46311

342

پایان نامه

ارزیابی کارایی پیل سوختی میکروبی (MFC) در حذف نیترات از آب شرب Performance Evaluation of Nitrate Removal from Drinking Water Using Microbial Fuel Cell

پیل سوختی میکروبی Microbial Fuel Cell / حذف نیترات Nitrate Removal / تولید الکتریسیته Electricity Production / حذف مواد آلی Organic Removal / تولید انرژی Energy Production / محفظه ی کاتد Cathode Chamber

03-46392

343

پایان نامه

الکتروریسی نانوفیبرهای سیلیکای اصلاح شده/پلی وینیل الکل برای استخراج فاز جامد برخط هورمونهای استرون و استرادیول در نمونه های بیولوژیکی Electrospun Functionalized Silica / Polyvinyl Alcohol Nanofibers for On-Line μ-Solid Phase Extraction of Estrone and Estradiol in Biological Samples

استروژن ها Estrogens / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / الکتروریسی Electrospinning / استخراج با فاز جامد Solid Phase Extraction / روش سل - ژل Sol-Gel Method / استخراج فاز جامد برخط Online Solid Phase Extraction

03-46339

344

پایان نامه

بازیافت پلاتین و پالادیم از کاتالیزورهای مستعمل صنعت نفت Recovery of Platinum and Palladium from Waste Catalysts of Petroleum Industry

کربن فعال Activated Carbon / ارزیابی اقتصادی Economic Evaluation / بازیابی پلاتین Platinum Recovery / کاتالیزور مستعمل Spent Catalyst / صنعت نفت Petroluem Industry / بازیافت پالادیوم Palladium Recovery

03-46340

345

پایان نامه

بررسی بنیادی درهم تنیدگی و کاربرد آن در مساله دستوارگی Fundamental Study of Entanglement and its Application in Chirality Problem

ناسازه ی هوند Hund"s Paradox / همدوس زدایی DECOHERENCE / خاستگاه حیات Origin of Life / هم دستوارگی زیستی Biological Homochirality / برهم کنش های دستوار Chiral Interactions

03-46418

346

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفتومتری آزینفوس متیل بر پایه تجمع نانوذرات کلوییدی طلاSpectrophotometric Determination of Azinphos methyl Based on Aggregation of Colloidal Gold Nanoparticle

رنگ سنجی Colorimetric / نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / طیف نورسنجی Spectrophotometry / آفت کش اورگانوفسفره Organophosphorus Pesticide / آزینفوس متیل Azinphos Methyl

03-46420

347

پایان نامه

سنتز چارچوب های فلز - آلی و پلیمرهای کوئوردیناسیونی خود پایه فلزات واسطه با قابلیت خواص کاتالیزوری به عنوان بستری برای تثبیت نانوذرات پالادیم و تهیه نانوذرات اکسیدهای فلزی با کاربرد در واکنش های جفت شدن کربن-کربن و اپوکسایش الفین ها Synthesis of Metal-Organic Frameworks and Self-supported Coordination Polymers of Transition Metals with Catalytic Potential as Template for Supported Pd Nanoparticles and Preparation of Metal Oxide Nanoparticles for Olefin Epoxidation and C-C Coupling Reactions

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / نانوذرات پالادیوم Palladium Nanoparticle / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / پلیمر هماهنگ خودپایه Self-Supported Coordination Polymer / چارچوب فلز - آلی Metal-Organic Framework / نانوذرات اکسید فلز Metal Oxide Nanoparticles / واکنش جفت شدن کربن - کربن Carbon-Carbon Coupling Reaction

03-46344

348

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفوتومتری علف کش آمترین در آب زهکشی بر پایه تجمع نانوذرات طلا پوشیده شده با سیترات Spectrophotometric Determination of Ametryn Herbicide in Drainage Water Based on Aggregation of Gold Nanoparticles Capped with Citrate

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / اسپکتروفوتومتری Spectrophotometric / علف کش آمترین Ametryn Herbicide / آب زهکشی Drainage Water

03-46372

349

پایان نامه

واکنش α- هالوکتون ها با مشتقات دی تیوکاربامات جهت سنتز حلقه های 2-آلکیل تیوتیازول ها The Reaction of α-Haloketones with Dithiocarbamate Derivatives for the Synthesis of 2-Alkylthiothiazole Heterocyclic Compounds

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / 2 - آلکیل تیوتیازول 2-Alkylthiothiazol / آلفا - هالوکتون Alpha-Haloketone

03-46373

350

پایان نامه

سنتز نانوذرات فتالوسیانین فلزی و کاربرد آن ها در اکسایش ترکیب های آلی و بررسی تاثیر پیوند هیدروژنی بر روی قدرت بازی آمین ها و برهم کنش های مولکولی بر روی افزایش قدرت اسیدی الکل ها Synthesis of Metallophthalocyanine Nanoparticls and Its Application in the Oxidation of Organic Compounds,and Investigation of Hydrogen Bonding Effect on the Basicity of Amines and Orbital Interactions on Acidity Enhacment of Alcohols

الکل Alcohol / اکسایش Oxidation / قدرت اسیدی Acidity / پیوند هیدروژنی Hydrogen Bond / نانوذرات فتالوسیانین Phthalocyanine Nanoparticles

03-46381

351

پایان نامه

مطالعه برهم کنش های حلال - حلال و حلال - حل شونده و اندازه گیری پارامترهای حلال رنگی در مخلوط حلال های مولکولی با سایر حلال ها Study of Solvent-Solvent and Solute-Solvent Interactions and Measurement of Solvatochromic Parameters in Mixture of Molecular Solvents with Solvents

برهم کنش حلال - حلال Solvent-Solvent Interaction / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / مواد فعال سطحی Surfactants / حلال ترجیحی Perferential Solvation

03-46383

352

پایان نامه

ناهمگن سازی کمپلکس های یونی مولیبدن (VI) با لیگاندهای شیف باز سولفونه شده بر روی بستر پلی سیلوکسان برای اپوکسایش کاتالیزوری الفین هاHeterogenization of Ionic Complexes of Mo(VI) with Sulfonated Schiff Base Ligands on the Polysiloxane as Support for Catalytic Epoxidation of Olefins

اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP) / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation

03-46480

353

پایان نامه

سنتز زئولیت ZSM-5 دوپ شده با کاتیونهای فلزی مانند کاتیونهای (Zn(ΙΙ و (Fe(ΙΙ(Synthesis of ZSM-5 Zeolite Doped with Cations such as Zn(II) & Fe(II

کاتالیزور Catalyst / بهینه سازی Optimization / آلایش Doping / زئولیت زد. اس. ام 5 ZSM-5 Zeolite / فرایند تبدیل متانول به بنزین Methanol Conversion to Gasoline (MTG)Process / تصحیح قلیایی Alkali Treatment / تلقیح روی Zink Impregnation

03-46555

354

پایان نامه

بررسی انتقادی نظریه همساززدایی در پدیده های فیزیکی مختلف Critical Investigation of Decoherecne Theory in Different Physical Contexts

مسأله اندازه گیری Measurement Problem / سیستم کوانتومی باز Open Quantum System / همدوس زدایی DECOHERENCE / آزمایش گذار اسپینی Spin-Flop Experiment / روابط نایقینی هایزنبرگ Heisenberg Uncertaity Principle / مساله دستوارگی Chirality Problem

03-46565

355

پایان نامه

توسعه روش های تفکیک منحنی چند متغیره و آنالیز فاکتوری و کاربرد آنها در آنالیز اسانس گیاهان Modification of Evolving Factor Analysis and Multivariate Curve Resolution Methods and Using their Applications in Analysis of Medicinal Plants Essential Oils

تفکیک منحنی چند متغیره Multivariate Curve Resolution / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا Ultra Performance Liquid Chromatography / روش کمومتریکس Chemometrics Method / تحلیل عاملی Factor Analysis / کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا به آشکارساز آرایه دیودی High Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detector (HPLC-DAD) / کالب زنی مرتبه دوم Second Order Calibration

03-46534

356

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوسلولز و نانوذرات کربن و کاربرد آنها در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی Preparation and Investigation of the Electrochemical of the Glassy Carbon Electrode Modified by Nanocellulose/Carbon Nanoparticle: Application to Pharmaceutical Determinations

نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / حسگر الکتروشیمیایی Electrochemical Sensor / الکترود کربن شیشه Glassy Carbon Electrode / نانوسلولز Nanocellulose

03-46639

357

پایان نامه

سنتز نانوکاتالیزورهای هسته - پوسته با قابلیت بازیابی مغناطیسی برای واکنش های اپوکسایش آلکن ها و کاهش سولفوکسیدها به سولفیدها و انتقال اتم اکسیژن با کمپلکس های مولیبدن (VI) Synthesis of Magnetically Recyclable Core-shell Nanocatalysts for Epoxidation of Alkenes and Reduction of Sulfoxide to Sulfides and Oxygen Atom transfer by Mo(VI) Complexes

نانوکاتالیزور Nano Catalyst / انتقال اکسیژن Oxygen Transfer / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex / بازیابی مغناطیسی Magnetic Recyclability / اپوکسایش آلکن ها Alkenes Epoxidation / کاهش سولفوکسیدها Sulfoxides Reduction

03-46712

358

پایان نامه

انتقال کاتیون های فلزی با دی آلکیل نفتالن سولفونیک اسید به حلال های نفتی Metal Ion Transfer to Petroleum Solvents by Dialkylnaphthalene Sulfonic Acid (DANSA)

رسانایی الکتریکی Electrical Conductivity / افزودنی ها Additives / الکتریسیته ساکن Static Electricity / دی اکتیل نفتالین اسید سولفونیک Dioctyl Naphthalene sulfonic Acid / افزودنی ضد استاتیک Antistatic Additive

03-46717

359

پایان نامه

ساخت و بررسی الکترولیت باتری های لیتیومی با استفاده از مایعات یونی و حلال های آلی Making Electrolyte Lithium Batteries Using Ionic Liquids and Organic Solvents

مایعات یونی Ionic Liquid / باتری های لیتیم یونی Lithium-Ion Batteries / حلال آلی Organic Solvent / الکترولیت مایع Liquid Electrolyte / الکترولیت حلال آلی - مایع یونی Organic-Ionic Liquid Solvent Electrolyte

03-46724

360

پایان نامه

شناسایی خصوصیات محتوای پروتئینی محصولات میکروبی محلول موثر در گرفتگی غشاء بیوراکتور غشایی Characterization of Protein Content in Soluble Microbial Products Involved in Fouling of Membrane Bioreactor

پروتئین ها Proteins / زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / تولید سلولی محلول Soluble Microbial Product (SMP) / سدیم دودسیل سولفات Sodium Dodecyl Sulfate / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic

03-46741

361

پایان نامه

جداسازی یون های فلز+Cu2 از محیط آبی توسط سیلیکا عامل دار شده آمینی به همراه مایع یونی Separaition of Cu 2+ Ions from Aques Medium Using Silica Nano Pore Functionalized Amine Groups Confiend with Ionic Liquid

فلزات سنگین Heavy Metals / تصفیه Treatment / جذب Absorption / مایعات یونی Ionic Liquid / سیلیکاژل نانوحفره عامل دار شده Functionalized Nonopore Silicagel

03-46755

362

پایان نامه

بررسی کشیدگی تک رشته DNA بر روی سطح تحت پتانسیل از روش شبیه سازی مونت کارلو Study Elongation of a Single Strend DNA on the Surface Under Potential Using Monte Carlo Simulation

حسگر زیستی Biosensor / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / تک رشته دی. ان. آ Single Strand DNA

03-46762

363

پایان نامه

سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیزوری کمپلکس وانادیم (V) با شیف باز سه دندانه N`-[1-(2-هیدروکسی¬نفتیل)متیلن]-2-هیدروکسی بنزوهیدرازید Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of Vanadium(v) Complex with Tridentate Schiff Base Ligand N´-[1-(2-Hydroxynaphthyl) Methylene]-2-Hydroxy Benzohydrazide

شیف بازها Schiff Bases / اکسایش Oxidation / سولفوکسیدها Sulfoxides / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / کمپلکس دی اکسو وانادیم (V) Dioxo Vandium (V)Complex

03-46788

364

پایان نامه

الکتروریسی نانوالیاف هسته - پوسته برای استخراج و تعیین باقیمانده آفت کش ها در محیط های آبی Electrospinning of Core-shell Nanofibers for Extraction and Determination of Pesticide Residues from Aquatic Media

استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction / پلی پیرول Polypyrrole / پلی وینیل پیرولیدون Polyvinylpyrolidon / تری آزین ها Triazins / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / الکتروریسی Electrospinning / نانوالیاف توخالی Hollow Nanofiber

03-46847

365

پایان نامه

کاربرد گرافن اکسید مغناطیسی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولوز اصلاح شده به عنوان نانوجاذب جهت جذب رنگینه Application of Magnetic Grapheme Oxide Coated by Modified Carboxymethyl Cellulose as a Nanoadsorbent to Dye Removal

کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / رنگینه Dye / نانوصفحات گرافن اکسید مغناطیسی Magnetic Graphene Oxide Nano-Sheets / نانوجاذب Nanoadsorbent

03-46851

366

پایان نامه

بازنگری مسیرهای بوهمی در اتم هیدروژن و امکان تعمیم آن به سیستم های بزرگReconsideration of Bohmian Trajectories in Hydrogen Atom and its Possible Extension to Macro-systems

مسیرهای بوهمی Bohmian Trajectories / اتم هیدروژن Hydrogen Atom / سیستم های بزرگ Macrosystems

03-46859

367

پایان نامه

تخریب اکسایشی متیلن بلو با استفاد از نانوذرات اکسیدهای فلزات مختلف و سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدیدی از مولیبدن و آهن در واکنش های اکسایش Oxidative Degradation of Methylene Blue by Nano-Sized Particles of Metal Oxides and Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of Novel Mo and Fe Complexes in Oxidation Reactions

اکسید فلزات Metal Oxides / واکنش های اکسایش Oxidation Reactions / نانوذرات Nanoparticles / متیلن آبی Methylene Blue / کمپلکس شیف باز مولیبدن Molybdenum-Schiffbase Complex / کمپلکس های آهن Iron Complexes / تخریب متیلن آبی Methylene Blue Degradation

03-47007

368

پایان نامه

مطالعه ی ساختار ویتامین های ب1، ب2 و ب6 با استفاده از روش های طیف سنجی NMR و محاسبات ab-initio Structural Study of Vitamin B1, B2 and B6 by NMR Spectroscopy and ab-initio Methods

معادله کارپلاوس Karplus Equation / جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / ثابت تزویج Coupling Constant / طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy / ویتامین ب 1 B1 Vitamin / ویتامین ب 2 B2 Vitamin / ویتامین ب 6 B6 Vitamin

03-47113

369

پایان نامه

سنتز نانوساختارهای متخلخل اصلاح شده و بررسی سینیتیک واکنش اکسایشی در حضور این کاتالیزوها Synthesis of Modified Porous Nanostructures and Investigation of Oxidation Reaction Kinetics

فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / نانوساختار متخلخل Porous Nanostructure

04-47078

370

پایان نامه

اندازه گیری همزمان اسپکتروفوتومتری لیزینوپریل و آرژنین برپایه تشکیل کمپلکس انتقال بار با 1˓2-نفتوکوئینون -4- سولفونات و اندازه گیری رنگ سنجی یون کروم (III) با استفاده از تجمع نانوذرات نقره پوشیده شده توسط گالیک اسید Simultaneous Spectrophotometric Determination of Lisinopril and Arginine Based on Charge-Transfer Complex Formation with 1,2-Naphthoquinone-4-Sulfonate and Colorimetric Determination of Chromium (III) Ion by Aggregation of Silver Nanoparticle Capped with Gallic Acid

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / رنگ سنجی Colorimetric / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / روش همفزونی Aggregation Method / اندازه گیری همزمان Simultaneous Determination / لیزینوپریل Lisinopril / یون کروم (III) Chromium (III)Ion / 2،1- نفتوکوئینون -4- سولفونات 1,2-Nephtoquinone-4-Sufonate

03-47158

371

پایان نامه

اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری یون مس (II) بر مبنای مکانیسم انتقال انرژی رزونانس فلوئورسانس و اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری یون آهن (III) در حضور یون آهن (II) بر پایه خاموشی نشر فلوئورسانس Spectrofluorimetric Determination of Copper Ions Based on Fluorescence Resonance Energy Transfer and Spectrofluorimetric Determination of Iron (III) Ions in the Prescence of Iron (II) Ions Based on Fluorescence Quenching

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / انتقال انرژی رزونانس فلورسانس Fluorescence Resonance Energy Transfer / یون مس (II) Cupper (II) Ion / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate / فرونشانی فلوئورسانس Fluorescence Quenching / یون آهن دار Ferrous Ion

03-47293

372

پایان نامه

طراحی نانو‌حامل‌های دارو ‌رسان بر پایه‌ نانو‌ذرات سیلیس میان‌متخلخل با پوشش بسپاری هوشمند Design of Drug Nanocarriers Based on Mesoporous Silica Nanoparticles Coated with Smart Polymers

سیلیکای متخلخل Mesoporous Silica / درخت سان ها Dendrimers / نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل Mesoporous Silica Nanoparticles / دارو رسانی Drug Delivery / نانوحامل Nanocarrier / بسپار هوشمند Smart Polymer / لیگاند هدفمندساز Targeting Ligand

03-47341

373

پایان نامه

تهیه و کاربرد کاتالیزوری مایعات یونی اسیدی با خاصیت آبگریزی در واکنش مانیخ و استری‌شدن اسیدهای چرب Synthesis and Application of Acidic and Hydrophobic Ionic Liquids in Mannich Reaction and Esterification of Fatty Acids

واکنش مانیخ Mannich Reaction / استری کردن Esterification / زیست دیزل Biodiesel / آب گریزی Hydrophobicity / سنتز مایعات یونی Ionic Liquids Synthesis / مایع یونی اسیدی Acidic Ionic Liquid

03-47343

374

پایان نامه

اندازه‌گیری همزمان گلوتاتیون - سیستئین و سنجش جیوه (II)با استفاده از ساز و کار انتقال انرژی رزونانس فلوئورسانس (FRET)بین نانوذرات طلا و FITC Simultaneous Determination of Glutathione- Cysteine, and Detection of Mercury Ion (II) Based on Fluorescence Resonance Energy Transfer between Gold Nanoparticles and Fluorescein Isothiocyanate

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / گلوتاتیون Glutathione / سیستئین Cysteine / انتقال انرژی رزونانس فلورسانس Fluorescence Resonance Energy Transfer / فلورشین ایزوتیوسیانات Fluorescence Isothiocyanate / روش افزایش استاندارد نقطه اچ H-Point Standard Addition Method

03-47257

375

پایان نامه

سنتز ترکیبات نوین دی اسپایرو پیرولیدین اکسیندول، تیوفن های چند استخلافی، تیوپیرانو بنزوسولتون ها و ساختارهای پیریمیدن ها بر اساس واکنش‌های حلقه زاییUse of Suitable Methods in Synthesis of Spiropyrrolididne Oxindole, Polysubstituted Thiophene, Thiopyrano Benzosultone and Pyrimidines by Cycloaddition Reactions

هترو دیلز - آلدر Hetero Diels-Alder / تیوفن Thiophene / آزومتین ایلید Azomethine Ylide / ایزوسیانید Isocyanide / پیریمیدین ها Pyrimidines / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / اسپایرواکسیندول Spirooxindole / تیوپیرانوایندول Thiopyranoindole

03-47259

376

پایان نامه

کاربرد نانولوله های دی اکسید تیتانیم سنتز شده با روش آندایزینگ تیتانیم به عنوان یک بستر مناسب برای نشاندن مواد فعال برای استفاده در ابرخازن ها Application of TiO2 Nanotubes Fabricated by Anodizing of Titanium as a Suitable Substrate for Deposition of Active Materials for Use in the Supercapacitors

ابرخازن Supercapacitor / پلی آنیلین Polianilin / گرافن Graphene / نانولوله منظم اکسید تیتانیوم Titanium Nanotube Arrays (TNA) / اکسید گرافن Graphene Oxide / آبکاری الکتریکی Electroplating / اکسید نیکل Nickle Oxide / اکسید کبالت Cobalt Oxide

07-47362

377

پایان نامه

بررسی رسانایی گرمایی کامپوزیت‌های نانولوله کربنی - پلیمر با استفاده از شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی Investigation of Carbon Nanotube-Polymer Composites Thermal Conductivity Using Molecular Dynamics Simulations

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / گرافین Graphine / پلی آمید 6،6 Polyamide 6,6 / ضریب هدایت حرارتی Thermal Conductivity / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / دینامیک مولکولی غیر تعادلی معکوس Reverse Non-Equilibrium Molecular Dynamics (RNEMD) / نانوکامپوزیت های پلیمری Polymer Nanocomposits

03-47233

378

پایان نامه

کاهش و بازیافت نانوپسماندهای طلا با استفاده از روش های شیمیایی Gold Nanowaste Reduction and Recycling Using Chemical Methods

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / حذف Elimination / منعقدکننده Flocculant / بازیابی Recovery / فلز طلا Metallic Gold

03-47474

379

پایان نامه

اندازه‌گیری رنگ‌سنجی داروی تیزانیدین و یون جیوه(II) بر مبنای تجمع و ضدتجمع نانوذرات طلا Colorimetric Determination of Tizanidine and Mercury (II) Based on Aggregation and Anti-aggregation of Gold Nanoparticles

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / تجمع Association / ضدتجمع Anti-Windup / جیوه Mercury / اندازه گیری رنگ سنجی Colorimetric Determination / حسگر رنگ سنجی Colorimetric Sensor / تیزانیدین Tizanidine

03-47480

380

پایان نامه

اندازه گیری لوودوپا بر اساس خواص نورتابی نانوپلیمرهای لوودوپا و نقاط کوانتومی CdTe Detection of L-Dopa Based on Fluorescent of levodopa Nanopolymers and CdTe Quantum Dots

بیماری پارکینسون Parkinson Disease / نانوپلیمر Nanopolymer / انتقال دهنده عصبی Neurotransmitter / لوودوپا Levodopa / نقاط کوانتومی تلورید کادمیم Cadmium Telluride Quantum Dots

03-47481

381

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانومواد کربنی برای ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری کمی داروی متوکلوپرآمید و فورازولیدون Preparation and Application of the Glassy Carbon Electrodes Modified with Carbon Nanomaterials for Studies of the Electrochemical Behavior and Quantitative Determination of Metoclopramide and Furazolidone

نانوسلولز Nanocellulose / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / متوکلوپرآمید Metoclopramide / فورازولیدون Furazolidone / اکسید گرافن کاهش یافته Reduced Graphene Oxide

03-47483

382

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی حسگر های بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوساختار های کربنی مختلف، دکوره شده با برخی نانوذرات فلزی برای سنجش داروی سفتی زوکسیم Preparation and Investigation of the Electrochemical Behavior of Sensors Based on Glassy Carbon Electrode Modified with Various Carbon Nanostructures Decorated by Some of Metal Nanoparticlesfor Determination of Ceftizoxime

الکترود کربن شیشه Glassy Carbon Electrode / نانوساختارهای کربنی Carbon Nanostructures / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / اندازه گیری ولت سنجی Voltammetric Measurement / سفتی زوکسیم Ceftizoxime / مطالعات الکتروشیمیایی Electrochemical Investigation

03-47441

383

پایان نامه

سنتز، شناسایی و استفاده از کاتالیزورهای اصلاح شده بر پایه زئولیت جهت بررسی مکانیسم و سینتیک ایزومریزاسیون آروماتیک های C8 Modified Catalyst Based on Zeolite: Preparation, Characterization and Application as Catalysts for the Isomerization of C8 Aromatics

زئولیت Zeolite / همپارش Isomerization / کاتالیزور دوعملگر Bifunctional Catalyst / ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / کاتالیزور اصلاح شده Modified Catalyst

03-47438

384

پایان نامه

سنتز و شناسایی نانوکاتالیزورهای کبالت‌‌ فریت و نیکل‌ فریت و استفاده از آن‌ها در انجام واکنش فعال‌سازی پیوند کربن - هالوژن Synthesis and Characterization of Cobalte Ferrite and Nickel Ferrite Nanocatalysts and Their Application in the C-X Bond Activation Reaction

نانوکاتالیزور Nano Catalyst / واکنش های جفت شدن Coupling Reactions / کاتالیزور دوفلزی Bimetallic Catalyst / پالادیوم استات Palladium (II)Acetate / فعال سازی پیوند کربن - هیدروژن Carbon Hydrogen Activation

03-47511

385

پایان نامه

کاهش اندازه راکتور تولید دوده حاوی فولرن و بررسی کارایی آلومینا و سیلیکاژل به‌ عنوان فاز ساکن برای جداسازی مخلوط فولرن‌های C60 و C70 Reducing the Size of the Reactor for Production of Fullerene-containing Soot and Study on the Efficiency of Alumina and Silica Gel as Stationary Phase for Separation of C60 and C70

فولرین Fullerene / دوده Soot / جداسازی Separation / راکتور REACTOR / قوس های الکتریکی Electric Arcs

03-47529

386

پایان نامه

کاربرد نانوکاتالیزورهای مغناطیسی دوفلزی و سه فلزی بر پایه آهن در سنتز ترکیبات هتروسیکل چندحلقه ای Application of Magnetic Bi-and Trimetallic Nanocatalysts Based on Fe in the Synthesis of Polycyclic Heterocycles

نانوکاتالیزور Nano Catalyst / کاتالیزور دوفلزی Bimetallic Catalyst / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / کاتالیزور سه فلزی Three Metallic Catalyst

03-47590

387

پایان نامه

بررسی تصفیه پساب رنگرزی به کمک کرم خاکی و عیب یابی و اصلاح قسمت های شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه خانه نساجی اکباتان Investigation of Textile Dyeing Wastewater Treatment by Vermifiltration and Troubleshooting and Modification of the Chemical/Biological Treatment Plant of the Ekbatan Textile Factory

اکسیژن شیمیایی لازم Chmical Oxygen Demand(COD) / فناوری ورمی فیلتر Vermi Filtration Technology / جامدات کل محلول Total Dissolved Solid (TDS) / پساب نساجی Textile Effluent / کرم ایزینیا فتیدا Eisenia Fetida Worm / اکسیژن زیست شیمیایی مورد نیاز Biochemical Oxygen Demand (BOD)

03-47600

388

پایان نامه

پلیمرهای هادی سه بعدی در چارچوب های فلز - آلی به عنوان یک محیط استخراج کننده جدید بانسبت ابعادی بالا جهت ریزاستخراج ترکیب های آلی از محیط های آبیThree Dimensional Conductive Polymers within Metal-Rganicframeworks Asa new Extracting Medium with High Aspect Ratio Formicroextraction of Organiccompounds from Aquatic

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / چارچوب فلز - آلی Metal-Organic Framework / پلی آنیلین Polianilin / نانوکامپوزیت Nanocomposite / کلروبنزن Chlorobenzene / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)

03-47613

389

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس های سیکلومتال شده پلاتین حاوی لیگاند 2 - وینیل پیریدین Synthesis and Characterization of Cyclometalated Platinum Complexes Containing 2-Vinylpyridine Ligand

طیف سنجی Spectrometry / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / پلاتین Platinum / 2 - وینیل پیردین 2-Vinylpyridine

03-47614

390

پایان نامه

نانودرخت سان مغناطیسی پلی آمیدوآمین به عنوان یک جاذب نوین برای ریزاستخراج با فاز جامد کلروفنل ها از محیط های آبی Nanomagnetic Polyamidoamine Dendrimer as A Novel Sorbent for Solid Phase Microextraction of Chlorophenols from Aquatic Media

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / کلروفنل ها Chlorophenols / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / درخت سان ها Dendrimers / محیط آبی Equeous Media / پلی آمیدوآمین Polyamidoamine

03-47631

391

پایان نامه

سنتز نانوکاتالیزگرهای فلزات واسطه تثبیت شده روی گرافن پوشیده شده با بسپار مایع یونی و به کارگیری آن در تبدیل های آلی Synthesis of Transition Metal Nanocatalysts Immobilized on to the Poly (Ionic Loquid) Coated Graphene and Utilization in Organic Transformations

گرافن Graphene / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties / بسپار مایعات یونی Ionic Liquid Polymer

03-47644

392

پایان نامه

بررسی نظری جذب و واکنش‌های H2وO2 و HCO2H بر روی سطوح آلیاژ‌ها‌ی تک کریستال بر اساس روش UBI-QEP Theoretical Investigation of Adsorption & Reactions of H2 , O2&HCO2H on Single Crystal Alloys Surfaces Based on UBI-QEP Method

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / اسید فرمیک Formic Acid / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / نظریه یگانگی اندیس پیوند - پتانسیل نمایی مرتبه دو Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP)Theory / تک بلورها Single Crystals

03-47653

393

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعات نظری کمپلکس های مولیبدن (VI)- اکسو با لیگاندهای شیف باز چهاردندانه مشتق از 2،'2-دی متیل-3،1-پروپان دی آمین Synthesis, Characterization, and Theoretical Studies of Mo(VI)-Oxo Complexes with Tetradentate Schiff Base Ligands Derived from 2,2'-dimethyl-1,3-propanediamine

کمپلکس دی اکسومولیبدن Dioxomolybdenum Complexes / بازهای شیف Schiff Bases / لیگاندهای شیف باز چهاردندانه Tetradentate Schifbase Ligands / مطالعات نظری Theoretical Studies

03-47561

394

پایان نامه

سنتز، شناسایی و واکنش پذیری کمپلکس های دوهسته ای فلزی برای مدل‌سازی از مکان‌های فعال در متالو آنزیم های دوهسته‌ای Synthesis, Characterization and Modeling of Active Sites in Dinuclear Metalloenzymes

کمپلکس دوهسته ای Binucleating Complex / واکنش هک "HECK" REACTION / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / پیش لیگاندهای دو هسته ای ساز کوپه ای Binucleating Compartmental Proligands / فعالیت کتکولازی Catecholase Activity

03-47683

395

پایان نامه

سنتز مواد هیبریدی نانوساختار تیتانیوم دی اکسید با استفاده از مایعات یونی و کاربرد آنها در محیط زیست Synthesis of Nanostructured TiO2 Hybrid Materials using Ionic liquid and their Environmental Applications

گرافن Graphene / مایعات یونی Ionic Liquid / روش سل - ژل Sol-Gel Method / روش آبی - حرارتی Hydrothermal Method / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / فعالیت فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Activity / 2 و 4 - دی کلروفنوکسی استیک اسید 2,4-dichlorophenoxyacetic Acid

03-44433

396

پایان نامه

طراحی و سنتز ترکیبات آلی انتخاب شده بر پایه پیریدازین و بررسی این ترکیبات به عنوان مهارکننده برای جلوگیری از فرایند آمیلوئید شدن پروتئین ها Synthesis of Selected Pyridazine-based Organic Compounds and Investigation of Their Inhibitory Effects Against Amyloid Formation

آمیلویید Amyloid / بازدارنده Inhibitor / ترکیبات آلی مبنی بر پیریدازین Pyridazine-Based Organic Compounds / پروتیین لیزوزیم Lysozyme Protein

03-47794

397

پایان نامه

کاهش و بازیافت نانوپسماندهای نقره با استفاده از تلفیق روش های فیزیک و شیمیایی جداسازی Silver Nanowaste Reduction and Recycling by Combination of Physical and Chemical Seperation Methods

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / کربن فعال Activated Carbon / جداسازی شیمیایی Chemical Separation / فرایند کلسینه کردن Calsination Process / بازیافت نانوذرات نقره Silver Nanoparticles Recycling

03-47800

398

پایان نامه

محاسبه خواص ترمودینامیکی مایع یونی [1 - بوتیل - 3 - متیل ایمیدازولیوم] [ هگزافلوئوروفسفات] با استفاده از معادله حالت و داده های شبیه سازی دینامیک مولکولی Calculation of the Thermodynamical Properties of [BMIM][PF6] via Equation of State and Molecular Dynamic Simulations Data

مایعات یونی Ionic Liquid / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties

03-47811

399

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس‌ تنگستن (VI)با لیگاند اکسازین و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها Synthesis and Characterization of Tungsten (VI)Complex with Oxazine Ligand and its Catalytic Application in Oxidation of Sulfides to Sulfoxides

سولفوکسیدها Sulfoxides / اکسازین Oxazine / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / کمپکس اکسودی پراکسو تنگستن Oxodiperoxo-tungsten Complex

03-47826

400

پایان نامه

سنتز آسان، کم هزینه و کارآمد 1H)-N امیدازولین-2- ایل)-1H- بنزیمیدازول -2- آمین و مشتقات آن Facile, Efficient and Low Cost Synthesis of N-(1H-imidazoline-2-yl)-1H-Benzimidazol-2-Amine and its Derivatives

ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / 2 - آمینوبنزیمیدازول 2-Aminobenzimidazole / 2 - گوانیدینوبنزیمیدازول 2-Guanidinobenzimidazole / 2 - ایمیدازولین‌آمینوبنزیمیدازول 2-Imidazolineaminobenzimidazole

03-4782

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

401

پایان نامه

سنتز نانوذرات سیلیکا اصلاح شده به وسیله آلومینا و بررسی عملکرد آن در مقاومت فشاری بتن Synthesis of Silica Nanoparticles Modified with Alumina and Its Performance in Compressive Strength of Concrete

نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles / بتن Concrete / آلومینا Alumina / فرآوری سطح Surface Modification / مقاومت فشاری COMPRESSION STRENGTH

03-47844

402

پایان نامه

ساخت نانوکامپوزیت های ابرآبگریز حاوی نانوذرات سیلیس اصلاح شده و بسپارهای سیلیکونی و بررسی کاربردهای آن ها Febrication of Superhydrophobic Nanocomposites Containing Modified Silica Nanoparticles and Silicone Polymers and Evaluation of Their Application

نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles / خودتمیزشوندگی Self-Cleaning / سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces / پلیمرهای سیلیکونی Silicon Polymers / نانو ذرات سیلیکا Silica Nanoparticles

03-47973

403

پایان نامه

بررسی آگاهی از دیدگاه کوانتومی: تحلیل آرای استپ و پنروز Consciousness in Quantum View: An Inspection of Stapp and Penrose Viewpoints

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / واقعیت فیزیکی Physical Reality / پدیده آگاهی Consciousness Phenomenon

03-48025

404

پایان نامه

مدل سازی عملکرد چند باتری اکسایش - کاهش جاری Modeling of the Performance of Some Redox Flow Batteries (RFB)

مدل سازی کارایی Performance Modeling / باتری های اکسایش - کاهش جاری Redox Flow Batteries (RFB) / مولد انرژی الکتریکی Generating Electrical Energy

03-47992

405

پایان نامه

سنتز کمپلکس های شیف باز اسید آمینه با فلز گادولینیم و بررسی برهم کنش آنها با پروتئین حامل Synthesis of Amino Acids Schiff Base Complexes of Gadolinium and Study of Their Interaction with BSA

طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ماده حاجب Contrast Agents / تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / آمینو اسید Amino Acid

03-39194

406

پایان نامه

بررسی اثر هالیدها بر الکترواکسیداسیون نقره در محیط قلیایی 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نهشت برقی Electrodeposition / تبلور الکتریکی Electrocrystallization / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / الکترود نقره Silver Electrode

03-40966

407

پایان نامه

توسعه یک روش ریزاستخراج بر پایه پلی پروپیلن به منظور اندازه گیری فلوکستین در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از کروماتوگرافی مایع - آشکارساز فلورسانس A Polypropylene-Based Microextraction Method Coupled with HPLC-FD for Determination of Fluoxetine in Human

ریزاستخراج Microextraction / کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / فلوکستین Fluoxetine / غشای پلی پروپیلن Polypropylene Sheet

03-41205

408

پایان نامه

فیبرهای غیرشکننده جدید ریزاستخراج با فاز جامد با ترسیب الکتروشیمیایی سل - ژل مشتق شده از سلیکا Novel Unbreakable Solid Phase Microextraction Fibers by Electrodepositon of Silica Sol-Gel

روش سل - ژل Sol-Gel Method / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / ریزاستخراج با فاز جامد بر پایه فلز Solid Phase Microextraction Based on Metal

03-41485

409

پایان نامه

سنتز کمپلکس های کلرو اکسو (تترافنیل پورفیریناتو) وانادیم (V) و اکسو (تترافنیل پورفیریناتو) وانادیم (IV) و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها و اپوکسایش آلکن ها؛ بهینه سازی شرایط واکنش با روش سطح پاسخ (RSM) Synthesis of Chloro Oxo (Tetraphenylporphyrinato) Vanadium(V) and Oxo (tetraphenylporphyrinato) Vanadium(IV) and Their Applications as a Catalyst for Oxidation of Sulfides and Epoxidation of Alkenes; Optimization of Reaction Condition by Response Surface Methodology (RSM)

کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / اکسایش انتخابی Selective Oxidation / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / تترافنیل پورفیرین Tetraphenyl Porphyrin / اکسایش انتخابی الفین ها Olefines Selective Oxidation

03-41376

410

پایان نامه

بررسی جنبه های فیزیکی اطلاعات از چند دیدگاه مختلف و ارتباط آن با حوزه ترمودینامیک 

اطلاعات Information / تفسیر عملگرایانه Pragmatic Interpretation / درگاشت Entropy / روابط عدم قطعیت کوانتومی بر مبنای اطلاعات Information-Based Uncertainty Relations / آزمایش های غربال کوانتومی Quantum Filter-Type Experiments

03-45109

411

پایان نامه

نقش و اهمیت مفهوم اطلاعات در پدیده های فیزیکی The Role and Significance of the Concept of Information in Physical Phenomena

اطلاعات Information / شبح ماکسول Maxwell's Demon / آزمایش دوشکاف Double-Slit Experiment / درگاشت Entropy / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / تفسیر اطلاعاتی بروکنر - زایلینگر Brukner-Zeilinger Interpretation

03-42737

412

پایان نامه

اندازه گیری الکتروشیمیایی پیروکسیکام در سطح الکترو اصلاح شده با فیلم نازک کامپوزیت نانوذرات کربنی و بررسی رفتار و سنتزهای الکتروشیمیایی کتکول ها در حضور مرکاپتومتیل تترازول Electrochemical Determination of Piroxicam at thin Carbon
Nanoparticle Composite And Investigation of the Electrochemical Behavior and Synthesis of Catechols in the Presence of Mercapto Methyl Tetrazol as a Nucleophile

الکتروسنتز Electrosynthesis / کتکول Catechol / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / کیتوسان Chitosan / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / مرکاپتومتیل تترازول Mercaptomethyl Tetrazole / پیروکسیکام Piroxicam / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes

03-39784

413

پایان نامه

سنتز کمپلکس های وانادیم (IV) با شیف باز سه دندانه SNO و ONO و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها و الکل ها در حلال مایعات یونی Synthesis and Characterization of Vanadium (IV)-SNO & ONO Tridentate Schiff-Base Complexes and Their Applications in Sulfide and Alcohol Oxidation in Ionic Liquid Media

شیف بازها Schiff Bases / اکسایش سولفید Sulfid Oxidation / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / مایعات یونی Ionic Liquid / کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes

03-42271

414

پایان نامه

توسعه و کاربرد روش های تفکیک منحنی چندمتغیره جهت آنالیز داده های پیچیده کروماتوگرافی Development and Application of Multivariate Curve Resolution Techniques for the Analysis of Complex Chromatographic Data

کروماتوگرافی Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / تفکیک منحنی چند متغیره - حداقل مربعات جزیی تکرارشونده Multivariate Curve Resolution-Alternative Least Square (MCR-ALS) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / تفکیک منحنی چند متغیره Multivariate Curve Resolution

03-42223

415

پایان نامه

تهیه و ارزیابی زوج های نانو پلی ساکاریدها و پلی ساکاریدها با داروهای ضد سرطانPreparation and Evaluation of Nanopolysaccharides- & Polysaccharides-Anticancer Drugs Conjugates

کیتوسان Chitosan / زوج پلی ساکارید - داروی ضد سرطان Polysacharide-Anticancer Drugs Conjugate / پرتودرمانی درون توموری Intratumor Radiotherapy / گالیم 66 Gallium-66 / نانوذرات دی اسید نشاسته Diacid Starch Nanoparticles / سیس پلاتین Cisplatin

03-43316

416

پایان نامه

سنتز و بررسی خواص کمپلکس های چندهسته ای منگنز با پلی اگزومتالات های کگین به عنوان مغناطیس های تک مولکولی Hx[Mn4O2(CH3COO)7(bipy)2]n[Kegiin-Polyoxometalates]m. yH2O Synthesis and Properties of Cationic Polynulcear Complexes of Manganese with the Anionic Keggin Type Polyoxometalates as Single Molecule Magnets Hx[Mn4O2(CH3COO)7(bipy)2]n[Kegiin-Polyoxometalates]m.yH2O

مغناطیس تک مولکولی SINGLE MOLECULE MAGNET / کمپلکس های چندهسته ای Polynuclear Complexes / محاسبات کوانتومی Quantum Computation / تونل زنی مغناطیسی Magnetic Tunneling / پلی اگزومتالات با ساختار کگین Keggin Type Polyoxometalate

03-43660

417

پایان نامه

ساخت جاذب های نانوکامپوزیتی برای اندازه گیری نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی The Nanocomposite Material-based Sorbents for Analysis of Environmental and Biological Samples

پلیمر رسانا Conductive Polymer / ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / فلوکستین Fluoxetine / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / الکتروریسی Electrospinning / استخراج با فاز جامد مغناطیسی Magnetic Solid Phase Extraction / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / نمونه های آبی Water Samples / نمونه بیولوژیکی Biological Sample / نانوکامپوزیت های پلیمری Polymer Nanocomposits / نانوذرات معدنی Inorganic Nanoparticles / ناپروکسن Naproxen

03-46675

418

پایان نامه

سنتز کمپلکس‌های جدیدی از دی‌تیوکربامات‌ها بر پایه‌ی دی‌آمین‌های تهیه شده از سینامالدهید Synthesis of New Dithiocarbamate Complexes Based on Diamines Prepard from Cinnamaldehyde

کمپلکس های دی تیوکربامات Dithio Carbamate Complexes / سنتز کمپلکس Complex Synthesis / سینامالدهید Cinnamaldehyde / دی آمین Diamine

03-47716

419

پایان نامه

سنتز و مطالعه خواص کوردیناسیونی لیگاندهای محوری متصل به فولرن C60 Synthesis and Study of Coordination Properties of Axial Ligands Pendant to Fullerene C60

لیگاند ها Ligands / کبالت سالن Cobalt Salen / برهم کنش Interaction / شیف بازها Schiff Bases

03-40099

420

پایان نامه

بهره برداری از تصفیه خانه نیشکر برای فاضلاب کارخانه MDF در فصل تعطیل Operation of Cane Refinery for MDF Wastewater in Vacation Season

لاگون ها Lagoons / سازگاری Consistency / فاضلاب ام . دی . اف Medium Desity Fiberboard (MDF)Wastewater / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor

03-44750

421

پایان نامه

مدیریت در تصفیه فاضلاب کارخانه تخته نیمه فشرده (MDF)به روش تصفیه آبخوانی خاک (SAT) Management Treatment of MDF Effluent by Soil Aquifer Treatment (SAT)

لجن فعال Activated Sludge / مجموعه جامدهای معلق Total Suspended Solids (TSS) / تصفیه آبخوانی خاک Soil Aquiefer Treatment (SAT) / تخته چوب نیمه فشرده Medium Density Fiberboard (MDF) / متان واکنشگاه Methane Reactor / کدری (آب میوه) TURBIDITY / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / راندمان حذف اکسیژن شیمیایی لازم Chemical Oxygen Demand (COD)Removal Ratio

03-44614

422

پایان نامه

سنتزنانوکامپوزیت های جاذب مغناطیسی بر پایه باگاس نیشکر اصلاح شده و نانوذرات آهن به منظورحذف رنگ از محلول های آبی Synthesis of Magnetic Adsorbent Nanocomposites based on Modified Sugarcane Bagasse and Iron Nanoparticle for dye Removal from Aqueous Solutions

باگاس نیشکر Sugarcane Bagasse / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / حذف رنگ Dye Removal / نانوکامپوزیت مغناطیسی Magnetic Nanocomposite / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / محلول های آبی Aqueous Solutions

03-48104

423

پایان نامه

ذخیره اطلاعات در ترکیب های شیمیایی Storage of Information in Chemical Compounds

درگاشت Entropy / انرژی Energy / اطلاعات Information / ذخیره اطلاعات Data Storage / ترکیب های شیمیایی Chemical Compounds

03-48165

424

پایان نامه

توسعه روابط کمی ساختار - فعالیت به منظور ارزیابی سمیت نانوذرات Development of Nano-QSARs as Predictive Tools for Nanomaterials’ Cytotoxicity

نانوذرات Nanoparticles / توصیفگر Descriptor / ریخت شناسی Morphology / رفتار زیست شناختی Biological Behavior / سمیت سلولی Cytoxicity / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / پروتئین کرونا Corona Protein

03-48257

425

پایان نامه

سنتز نانوکامپوزیت‌های گرافن اصلاح شده بر پایه بسپارهای زیست‌تخریب‌پذیر و بررسی خواص مکانیکی، الکتروشیمیایی و بیولوژیکی آن‌ها Synthsis of Modified Graphene Nanocomposites Based on Biodegredable Polymers and Investigation of Their Mechanical، Electrochemical and Biological Properties

گرافن Graphene / الکترودها Electrodes / خازن ها Capacitors / پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / نسوج (بیولوژی) Tissues (Biology) / هیدروژل Hydrogel / پلی ساکارید Polysaccaride

03-48299

426

پایان نامه

مطالعه مکانیزم برهم کنش بین نانوذرات فلزی و ملکولهای زیستی با استفاده از روش محاسباتی شبیه سازی دینامیک ملکولی Mechanism Investigation of Metallic Nanoparticles Interaction with Biological Molecules using Molecular Dynamic Simulation

نانوذرات Nanoparticles / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / پروتئین بتاآمیلویید Beta-Amyloid Protein / آمیلویید بتای پپتیدی Peptide Amyloid Beta / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانو دارو Nanomedicine / نانوسطوح زیستی Bionano Interfaces / شبیه سازی پپتید Peptides Simulation

03-48331

427

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی اثر جذب و ضد باکتری فوتوکاتالیست بهبودیافته TiO2 بر پایه جاذب بیوسرامیک آپاتیت A Practical Examination of the Antibacterial and Absorption Effect of Bioceramic Apatite-Coated TiO2 as a Modified Nanophotocatalyst

کاتالیزور نوری Photocatalyst / نانو ذرات تیتانیوم Titanium NanoParticles / آپاتیت Apatite / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / فعالیت ضد باکتری Antibacterial Activity

03-39005

428

پایان نامه

سنتز تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با فلزات واسطه و بررسی اثر آن بر فرایند فتوکاتالیستی تخریب رنگ Synthesis of TiO2 Nanoparticles Modified by Several Transition Metals and Investigation of their Effects on Degradation Kinetics of Dye

دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کاتالیزور نوری Photocatalyst / روش سل - ژل Sol-Gel Method / پلاتین Platinum / نیکل NICKEL / پالادیوم Palladium / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92

03-40078

429

پایان نامه

سنتز نانوکامپوزیت های بر پایه زئولیت و بررسی فعالیت کاتالیستی آن ها Synthesis of Zeolite-Based NanoComposites and Investigation of their Catalytic Activities

کاتالیزور نوری Photocatalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / زئولیت Zeolite / روش سل - ژل Sol-Gel Method / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / رنگ های آزو Azo Dyes

03-40084

430

پایان نامه

بررسی سینتیک تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده های زیست محیطی با استفاده از نانوذرات ZnO بر پایه زئولیت Kinetics Investigation of Photocatalytic Degredation of Environmental Organic Pollutants Using ZnO-Zeolite Nano Composites

کاتالیزور نوری Photocatalyst / زئولیت Zeolite / رنگ های آزو Azo Dyes / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اکسید روی Zinc Oxide / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92 / فرایند اکسایش پیشرفته Advanced Oxidation Process

03-41399

431

پایان نامه

بررسی مکانیسم تخریب فوتوکاتالیزوری مواد مضر زیست محیطی با استفاده از نانو فوتوکاتالیزورهای چندعامله بر پایه تیتانیوم اکسید Mechanism Study of Photocatalytic Degradation of Several Hazardous Materials Using TiO2 Based Nano-sized Multi-Functionals Photocatalyst

اکسایش نوری Photo Oxidation / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / آلاینده Pollutant / آپاتیت Apatite / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / ماده جاذب Adsorption Material / ماده حساس به نور Photosensitive Material / کاتالیزور نوری Photocatalyst / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92 / فوتوکاتالیزور چندعامله Poly-functional photocatalyst / گونه های فعال رادیکالی Radical Reactive Species

03-42807

432

پایان نامه

تهیه، شناسایی و کاربرد فتوکاتالیزوری برخی از پلی اکسومتالات ها در واکنش تخریب آلاینده های آلی Pereparation, Characterization and Photocatalytic Application of Some Polyoxometalates in Degradation of Oraganic Pollutants

سینتیک واکنش Reaction Kinetics / کاتالیزور نوری Photocatalyst / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / پلی اگزومتالات ها Polyoxometalates / متیلن آبی Methylene Blue / تخریب آلاینده ها Degradation Pollutants

03-46427

433

پایان نامه

مطالعه اثر فوتوکاتالیستی زئولیت ZSM-5 The Study of the Photocatalytic Effect of ZSM-5 Zeolite

آلایش Doping / کاتالیزور نوری Photocatalyst / متیلن آبی Methylene Blue / زئولیت زد. اس. ام 5 ZSM-5 Zeolite / فرایند تبدیل متانول به بنزین Methanol Conversion to Gasoline (MTG)Process

03-47797

434

پایان نامه

تهیه و شناسایی نانوذرات بیسموت وانادات به عنوان فوتوکاتالیزور نور مرئی برای تخریب آلاینده های زیست محیطی Preparation and Charactrization of Bismuth Vanadate Nanoparticles as a Visible Light Photocatalyst for Degradation of Environmental Pollutants

نانوذرات Nanoparticles / نور مرئی Visible Light / کاتالیزور نوری Photocatalyst / بیسموت Bismuth / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92 / بیسموت وانادات Bismuth Vanadate

03-47928

435

پایان نامه

شناسایی محصولات طبیعی استخراج شده از عصاره برگ Borage و بررسی خواص بازدارندگی آنها در تشکیل فیبریل های آمیلوییدی Identification and Characterization Natural Products from Borage Leaves Extract Acting as Anti-amyloid Inhibitors

آمیلویید Amyloid / پروتیین لیزوزیم Lysozyme Protein / گیاه بورج Borage Planet / اسپیدواسپرمین Aspidospermine / آلکالویید Alkaloid

03-48410

436

پایان نامه

تولید و تخلیص پپتیدآمیلین نوترکیب و بررسی ترکیب های طبیعی و سنتزی بر فرایند تشکیل آمیلوئید Production and Purification of Recombinant Amylin Peptide and Investigating the Effects of Synthetic and Natural Products on Amyloid Fibril Formation

دی.ان.آ DNA / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / آمیلین Amylin / آمیلویید Amyloid / دیابت نوع 2 Diabetic Type II / ترکیب های طبیعی Natural Products / ناقل Vector / پپتید نوترکیب Recombinant Piptide

03-46287

437

پایان نامه

اکسایش سولفیدها و الفین‌ها در حضورکاتالیست نانوخوشه پلی اکسو تنگستات میان‌لایه‌سازی شده در نانوذرات لایه هیدروکسید مضاعف (LDH) Oxidation of Sulfides and Olefins in the Presence of Nanocluster Polyoxotungstate–intercalated Layered Double Hydroxide Nanoparticles as a Catalyst

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / تبادل یونی Ion Exchange / نانوخوشه Nano-Cluster / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / لایه هیدروکسید مضاعف Layered Double Hydroxide (LDH) / پلی اکسوتنگستات Polyoxtungstate

03-48757

438

پایان نامه

ساخت کامپوزیت های حاوی نانو ذرات فلزی به منظور ریز استخراج نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی Synthesis and Application of Nanocomposites Containing Metallic Nanoparticles for Microextraction of Environmental and Biological Samples

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticles / ریز استخراج در سرنگ پر شده Conductive polymer nanocomposite / ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / استخراج با ریزفاز جامد Micro-Solid Phase Extraction / پلیمر رسانا Conductive Polymer

03-48702

439

پایان نامه

تهیه و بررسی نانو هیبریدهای گرافن اکسید کاهش یافته جهت ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری برخی گونه های مهم دارویی و زیستی Preparation and Investigation of the Electrochemical Behavior of Sensors Modified with Reduced Graphene Oxide nanohybrids for Electrochemical Determinations of Some Biologically Important Compounds

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / اکسید گرافن کاهش یافته Reduced Graphene Oxide / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles / نانومواد کربنی Carbon Nanomaterials / تینیدازول Tinidazole / رالوکسیفن Raloxiphene

03-48701

440

پایان نامه

تهیه هیدروژل‌های دوشبکه ای بر پایه کیتوسان، آلجینات و پلی وینیل الکل با خاصیت مکانیکی بالا و بررسی‌ خواص زیست سازگاری آن‌ها Synthesis of Double Network Hydrogels Based on Chitosan, Alginate, and Poly (Vinyl Alchohol) with High Mechanical Properties and Investigation of Their Biocompatibility

پلی وینیل الکل Poly Vinyl Alcohol / آلژینات Alginate / کیتوسان Chitosan / زیست سازگاری Biocompatibility / خواص مکانیکی Mechanical Properties / هیدروژل دوشبکه ای Double Network Hydrogel

03-48771

441

پایان نامه

جاذب بر پایه ملامین فرمالدهید فوق آب گریز برای ریزاستخراج آلاینده ها از
محیط های آبی A Superhydrophobic Melamine Formaldehyde Sorbent for Micro Extraction of Pollutants from Aquatic Media

ریزاستخراج درون سوزنی Needle Trap Extraction / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / مشتقات بنزنی فرار BTEX / سطوح فراآب گریز Superhydrophobic Surfaces / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / فوم ملامین فرمالدهید Melamine Formaldehyde Foam / محیط های آبی Aquatic Media

03-48793

442

پایان نامه

درباره ارتباط ذهن و ماده از دیدگاه نظریه کوانتومی On the Relationship between Mind and Matter from Quantum Perspective

پدیده آگاهی Consciousness Phenomenon / مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem / نظم درونی IMPLICATE ORDER / تعبیرهای مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics Interpretation / نظم بیرونی Explicate Order / دیدگاه هنری استپ Henry Stapp Approach / دیدگاه دیوید بوهم David Bohm Approach

03-48802

443

پایان نامه

تحلیل مفهوم زمان در فرایند تکامل زمانی Expounding the Meaning of Time in Evolutionary Process

زمان Time / فلسفه Philosophy / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / تحلیل زمان Time Expounding / فرایند تکاملی Evolutionary Process

03-48801

444

پایان نامه

سنتز لیگاندهای ماکروسیکلیOxNy انبرک مانند و مطالعه اثر عامل الحاق ماکرورینگی بر انتخابگری فولرن و کاتیون های فلزات واسطه Synthesis of Tweezer-Like OxNy Macrocyclic Ligands and Study on the Effect of Macroring Linking on Selectivity Towards [60]Fullerene and Transition Metal Cations

فولرین Fullerene / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ماکروسیکل انبرک مانند Tweezer / طیف سنجی الکترونی Electron Spectroscopy / ثابت اتصال Binding Constant

03-48754

445

پایان نامه

ارزیابی روش های کمومتریکس چند متغیره در تلفیق با کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی جهت تعیین ترکیبات آروماتیک در نمونه های پیچیده Assessment of Multivariate Chemometric Methods Combined with Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatography Towards Determination of Aromatic Compounds in Complex Samples

روش کمومتریکس Chemometrics Method / تفکیک منحنی چند متغیره - حداقل مربعات جزیی تکرارشونده Multivariate Curve Resolution-Alternative Least Square (MCR-ALS) / شکل شایستگی مواد Figure of Merit of Matherials / ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / کروماتوگرافی گازی جامع دو بعدی Comprehensive Two Dimensional Gas Chromatography / تحلیل فاکتورهای موازی Parallel Factors Analysis

03-48798

446

پایان نامه

طراحی حسگرهای آرایه ای رنگ سنجی جهت تشخیص و دسته بندی نانوذرات و برخی زیست مولکول ها Colorimetric Sensor Array Design for Classification and Detection of Nanoparticles and Some Biomolecules

کوانتوم نقطه ها Quantum Dots / نانوذرات Nanoparticles / شناسایی مولکول زیستی Biomolcule Recognition / حسگر رنگ سنجی Colorimetric Sensor / روش های چندمتغیره Multivariate Methods / حسگرهای آرایه ای Sensors Array / انانتیوم ها Enantiomers

03-48797

447

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس بیس [2-(׳2--هیدروکسیفنیل)-2-اکسازولیناتو] نیکل (II) و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش جفت شدن کربن - کربن هک Synthesis and Characterization of Bis[2-(2׳-Hydroxyphenyl)- -oxazolinato]Ni(II) Complex and Investigation of it׳s Catalytic Activity in C-C Coupling Heck Reaction

کاتالیزور همگن Homogeneous Catalyst / بیس اکسازولین Bis Oxazoline / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / جفت شدگی کربن - کربن Carbon-Carbon Coupling / واکنش هک "HECK" REACTION

03-48836

448

پایان نامه

سنتز ماکروسیکل های آزاتاجی با گروه های آویخته و بررسی تشکیل کمپلکس آنها با فولرن C60 و کاتیون Cu(II) Synthesis of Azacrown Macrocyclic Ligand with Pendant Arms and Study of Their Complexation with [60] Fullerene and Cu(II) Cation

آزاکرون Azacrown / درشت حلقه Macrocycle / فولرین سی 60 Fullerene C60 / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand / گروه های آویخته Pendant Arm Groups

03-48894

449

پایان نامه

سنتز، شناسایی و استفاده از نانوکامپوزیت های بهبودیافته بر پایه گرافن جهت بررسی مکانیسم و سینتیک تخریب آلاینده‌های زیست‌محیطی Synthesis and Characterization of the Improved Nanocomposites Based on Graphene and Their Mechanism and Kinetic Investigation in the Environmental Pollutant Degradation

گرافن Graphene / کاتالیزور نوری Photocatalyst / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اسید آبی رنگ 92 Acid-Blue 92 / ترسیب شیمیایی Chemical Precipitation / سینتیک تخریب Kinetic Degradation

03-48900

450

پایان نامه

تهیه نانوکامپوزیت های بر پایه نانوذرات فلزی/مایع یونی و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن ها Preparation of Metal Nanoparticles/Ionic Liquid Composites and Investigation of Their Catalytic Activity

مایعات یونی Ionic Liquid / کامپوزیت Composite / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / نانوذرات فلزی Metallic Nanoparticles / نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانوذره مگنتیت Fe3O4 Nanoparticle

04-48935

451

پایان نامه

بارگذاری داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین روی نانوحامل های پاسخگو به محرک و بررسی رهایش آن ها Loading of Doxorubicin on Stimuli-Responsive Nanocarriers and Investigation of its Release

نانوحامل Nanocarrier / نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / دوکسوروبیسین Doxorubicin / دارو رسانی Drug Delivery / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / بنزایمیدازول Benzimidazol / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs / پاسخگو به محرک Stimuli-responsive

03-48979

452

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه خواص نشری کمپلکس‌های بیس سیکلومتال شده پلاتین(II) حاوی لیگاند 2-فنیل‌پیریدین و مشتقات آن Synthesis, Characterization and Emission Study of Bis-cyclometalated Platinum(II) Complexes Containing 2-Phenylpyridine Ligand and its Derivatives

انتشار Emission / زنجیره ی بسپاری Polymer Chain / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / پلاتین Platinum / کمپلکس بیس سیکلومتال شده Bis Cyclometalated Complex / 2 - فنیل پیریدین 2-Phenylpyridine

03-48988

453

پایان نامه

سنتز، شناسایی و مطالعه خواص فوتوفیزیکی کمپلکس‌های کاتیونی سیکلومتال شده پلاتین حاوی لیگاند 2-فنیل‌پیریدین و مشتقات آن Synthesis, Characterization and Photophysical Study of Cationic Cyclometalated Platinum Complexes Containing 2-Phenylpyridine Ligand and its Derivatives

خواص نوری Optical Properties / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان Time Dependent Density Functional Theory / کمپلکس سیکلومتال شده Cyclometalated Complex / کمپلکس کاتیونی Cationic Complex / 2 - فنیل پیریدین 2-Phenylpyridine

03-48989

454

پایان نامه

سنتز، شناسایی، تعیین ساختار بلوری و مطالعات نظری تعدادی از کمپلکس‌های جدید رنیم (I) تری‌کربونیل با لیگاند‌های 2،'2- بی پیریدین و 9،2- دی متیل فنانترولینSynthesis, Characterization, Crystal Structure Determination and Theoretical Studies of Some new Rhenium(I)-tricarbonyl Complexes with 2,2'-bipyridine and 2,9-dimethylphenanthroline Ligands

پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / رنیوم Rhenium / رنیوم (I) تری کربونیل Rhenium (I) Tricarbonyl / کمپلکس نیتریتو Nitrito Complex

03-49034

455

پایان نامه

بررسی واکنش های هسته دوست هایی نظیر کوجیک اسید و تیواکسیندول با آریل گلی اکسال ها Studies on Reactions of Dinucleophiles such as( Kojic Acid and Thioxindole)with Aryl Glyoxals

فورانوکومارین ها Furocoumarins / گلی اکسان Glyoxal / کوجیک اسید Kojic Acid / 4 - هیدروکسی کومارین 4-Hydroxy Cumarin / فوروکرومون Furochromen

03-48960

456

پایان نامه

بررسی سینتیک تخریب آلاینده های زیست محیطی با استفاده از فرآیندهای فنتون و الکتروفنتون در حضور نانو ذرات اکسیدهای آهن Kinetics Investigation of the Degradation of Environmental Pollutants by Fenton and Electro-Fenton Processes using Nanomagnetite and Nano Magnetite Supported by Activated Carbon

فرایند اکسایش پیشرفته Advanced Oxidation Process / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / زغال فعال Activated Carbon / روش فنتون Fenton Method / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / روش الکترو - فنتون Electro-Fenton Method

03-48967

457

پایان نامه

بررسی مکانیسم رادیکالی بر هم کنش داروی ضد سرطان هیدروکسی اوره با گیرنده آن (رادیکال تیروزیل)با روش تابع چگالی Density Functional Theory Study on Interactions between Hydroxyurea as an Anticancer Drug and Tyrosyl Radical

سرطان Cancer / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / هیدروکسی اوره Hydroxy Urea / مشتقات هیدروکسامیک اسید Hydroxamic Acid Derivatives / ریبونوکلئوتید ردوکتاز Ribonucleotide Reductase

03-42716

458

پایان نامه

بررسی ساختار و صورت بندی‌های مولکول فنتانیل با استفاده از روش‌های محاسباتی کوانتومی Study of Conformational of Fentanyl by Quantum Mechanic Methods

فنتانیل Fentanyl / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / ثابت تزویج Coupling Constant / معادله کارپلاوس Karplus Equation / محاسبات کوانتومی Quantum Computation

03-49009

459

پایان نامه

بررسی چند پدیده‌ی آشوب کوانتومی بر مبنای مکانیک کوانتومی و نظریه آشوبStudying of Chaotic Behavior in Some Classical and Quantum Systems

مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / نظریه آشوب Chaos Theory / نظریه کوانتومی Quantum Theory / دینامیک ناموجبیتی Stochastic Dynamics

03-49012

460

پایان نامه

بررسی کوئوردیناسیون لیگاندهای ماکروسیکلی حاوی گروه های عاملی نیتروژن دار نوع سوم با فولرن و کاتیون Cu(II) Coordination Investigation of Macrocyclic Ligands Tertiary Amine Groups with [60] Fullerene and Cu(II)

درشت حلقه Macrocycle / درشت حلقه هماهنگ شونده خارجی Exo-Coordinating Macrocycle / هماهنگی Coordination / فولرین Fullerene / کاتیون ها Cations / گروه عاملی Functional Group / نفتادی آزوکرون Naphtadiazacrown

03-49062

461

پایان نامه

ساخت، شناسایی و استفاده از نانوکامپوزیت های اصلاح شده در سیستم‌های فوتوکاتالیزوری جهت بررسی مکانیسم و سینتیک تخریب آلاینده‌های زیست محیطیNovel Photocatalysis Systems: Preparation, Characterization and Kinetics Investigation of Environmental Pollutant Degradation

سینتیک Kinetics / آپاتیت Apatite / مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / فوتوکاتالیزور چندعامله Poly-functional photocatalyst / سیستم های فوتوکاتالیزوری Photocatalytic Systmes / امولسیون پیکرینگ Pickering Emulsion

03-49080

462

پایان نامه

سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی بر پایه گرافن پوشش داده شده با نانوذرات نقره برای اکسایش الکل ها Synthesis of Graphene-Based Magnetic Nanocatalyst Supported Ag Nanoparticles for Alcohols Oxidation

نانوکامپوزیت مغناطیسی Magnetic Nanocomposite / گرافن Graphene / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / نانو ذرات نقره Silver Nanoparticles

03-49143

463

پایان نامه

طراحی و سنتز جاذب های رنگینه و فلزات سنگین بر پایه نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی بسپاری عامل‌دار شده و بررسی نظری گزینش پذیری آنها Design and Synthesis of Functionalized Magnetic Nanocomposites for Removal of Dye And Heavy Metal Ions from Water and Theoretical Study on Their Selectivity

ژل های بسپاری Polymeric Gels / فلزات سنگین Heavy Metals / جاذب جامد Adsorbent / عامل دارکردن Functionalization / رنگینه Dye / نانوکامپوزیت مغناطیسی Magnetic Nanocomposite / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot

03-49172

464

پایان نامه

سنتز رزینهای تبادلگر یونی از کربوکسی متیل سلولوز وبررسی جذب یونهای فلزی توسط آن 

رزین پیوند دهنده Bonding Resin / رزین کی لیت کننده Chelating Resin / آکریلونیتریل Acrylonitrile / کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / آمیدوکسیم Amidoxime

03-34089

465

پایان نامه

تهیه میکروکپسول های حاوی پرفنازین وپلی مرهای دارویی برپایه آکریلوئیل وبررسی نحوه آزاد سازی دارو 

میکروکپسول ها MICROCAPSULES / پرفنازین Perphenazine / آکریلوئیل کلرید Acryloyl Chloride / پلی مرهای دارویی. / آزادسازی دارو Drug Release

03-31540

466

پایان نامه

بررسی نظری وتجربی سینتیک تجزیه حرارتی لیمونن درفازگازی 

سینتیک Kinetics / تجزیه حرارتی Thermal Decomposition / فازهای گازی Gas Phases / لیمونن LIMONENE

03-31654

467

پایان نامه

سنتز N - میتل -2 - پیرولیدون ومشتقات گاما بوتیرولاکتام 

میتل -2- پیرولیدون METHYL-2-PYRROLIDONE / حلال ها Solvents / استخراج Extraction

03-31657

468

پایان نامه

سنتز فورانوکومارین ها و پیرانوکومارین ها بااستفاده ازامواج میکروویو 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / فورانوکومارین ها Furocoumarins / پیرانوکومارین ها Pyranocomarins / امواج Waves / میکروویوها MICROWAVES

03-32153

469

پایان نامه

مطالعه تجربی و محاسباتی چرخش داخلی در استامیدها توسط NMR 

ساختار مولکولی Molecular Structure / مکانیک مولکولی MOLECULAR MECHANICS / استامید Acetamide / نرم افزار موپک MOPAC PACKAGE / انرژی چرخشی Barrier Energy / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

03-32154

470

پایان نامه

حذف گروه محافظت کننده الکلها، آلدئیدها وکتونها در مجاورت کاتالیزور کبالت و منگنز با اکسیژن یا هوا 

کاتالیز Catalysis / الکل ها Alcohols / آلدئیدها. / کتون Ketone / کبالت Cobalt / منگنز MANGANESE

03-32193

471

پایان نامه

توسعه یک توصیف کننده توپولوژیکی جدید برای مدلسازی زمان بازداری حشره کش هادرروش کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی 

هم بندی Topology / روش کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid Chromatography Method / حشره کش ها Insecticides / مدل سازی MODELING / محیط زیست ENVIROMENT

03-32280

472

پایان نامه

بررسی نظری پتانسیل الکترود درحلال های ناآبی 

پتانسیل Potential / انرژی آزاد Free Energy / حلال های غیرآبی Nonaqueous Solvents / الکترودها Electrodes / محاسبه COMPUTATION / نرم افزار گوسین GAUSSIAN SOFTWAR

03-32289

473

پایان نامه

مطالعه تأثیر اوره برپیوستگی 1- پروپانول درمحلول آبی با استفاده از شبیه سازی های " مونت کارلو" 

پتانسیل نیروی میانگین Potential Of Mean Force / خودپیوستگی Self-Association / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / اوره ها Ureas / پروپانول Propanol

03-32467

474

پایان نامه

بهبود وتوسعه برخی روش های پیوسته و ناپیوسته آماده سازی نمونه برای دستگاه اسپکترومتری جرمی 

دمای کوری Curie Temperature / تفکافت Pyrolysis / پالس دهنده ها Pulsers / طیف نگار جرمی Mass Spectrometer

03-32505

475

پایان نامه

سنتزفضاگزین بازهای مانیخ بااستفاده ازمحلول 5مولار لیتیم پرکلرات دردی اتیل اتر(LPDE) 

بازهای مانیخ Mannich Bases / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / سنتز فضاگزین Stereoselective Synthesis / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / آمینوسیلان Aminosilane / بتا - آمینوسولفوکسیدها B-Aminosulfoxides / بتا - آمینوسولفون ها B-Aminosulfones

03-32568

476

پایان نامه

سنتزآمین های نوع دوم بااستفاده از واکنش مانیخ درمحلولLPDE 

آمین ها Amines / واکنش مانیخ Mannich Reaction / آمینوآلکیلاسیون Aminoalkylation / نوکلئوفیل ها NUCLEOPHILES / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / واکنش گرینیارد Grignard Reaction

03-32570

477

پایان نامه

مطالعه دینامیک رزونانس مغناطیس هسته برخی از بنزآمیدها و تیوبنزآمیدها 

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / طیف سنجی Spectrometry / بنزآمیدها Benzamides / تیوبنزآمیدها Thiobenzamide / پارامتوکسی Para Methoxy / زایلین Xylene

03-32576

478

پایان نامه

آروماتیک شدن مشتقات 1و4- دی هیدروپیریدین بااستفاده از تالیم (III)استات 

واکنش اکسایش - احیا Oxidation-Reduction Reaction / هیدروژن زدایی Dehydrogenation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / پیریدین ها Pyridines / آروماتیک کردگی Aromatization / استات تالیم (III) THALLIUM (III) ACETATE

03-32588

479

پایان نامه

بررسی فعالیت کاتالیزوری و گزینش پذیری غربال های مولکولی حاوی نیکل 

غربال های ملکولی Molecular Screens / نیکل NICKEL / زئولیت Zeolite / هگزان HEXANES / آلومینوفسفات Aluminophosphate / شکست (مهندسی شیمی) CRACKING (CHEMICAL ENGINEERING) / کاتالیز Catalysis

03-32603

480

پایان نامه

بررسی تجزیه ای ترکیبات معدنی وآلی بروش طیف سنجی FTIR 

طیف سنجی زیرقرمز Infrared Spectrometry / تجزیه طیف سنجی Spectroscopic Analysis / ترکیبات آلی Organic Compounds / ترکیبات معدنی Inorganic Compounds / تبدیل فوریه Fourier Transform / علف کش ها Herbicides / ضدباکتری ها Antibacterials

03-32607

481

پایان نامه

بررسی ترکیبات شیمیایی درگیاهSALVIA EREMOPHILA BOISS و تعیین ساختار مولکولی یکی از دی ترپنوئیدهای آن 

سالویا ارموفیلا Salvia Eremophila / نعناع SPEARMINT / دیترپنوئیدها Diterpenoids / ترکیبات آبیتان Abietane Compound / کارنوزول Carnosol / فلاونوئیدها Flavonoids / اسانس Essence

03-32678

482

پایان نامه

بررسی شرایط بهینه برای استحصال آلومیناازسنگ معدن بوکسیت 

اکسید کلسیم Calcium Oxide / آلومینا Alumina / سنگ معدن Mineral / فرآوری Processing / بوکسیت Bauxite / فرایند بایر Bayer Process / استخراج Extraction

03-32679

483

پایان نامه

سنتز برخی مشتقات 2 و 2- و 4 و 4- بی تیازول و تفسیر طیفهای آنها 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / طیف Spectra / طیف جرمی Mass Spectra / بی تیازول Bithiazole / روش هانش Hantzsch Method

03-32688

484

پایان نامه

نوآرایی فریزآمیدها تحت امواج مایکروویو 

موج میکروویو Microwave Wave / آمید Amide / آب کافت Hydrolysis / آنیلید Anilide / زمان واکنش Reaction Time / خاک رس کا 10 Montmorillonite K-10

03-32713

485

پایان نامه

تولیدMnO2 وKMnO4 به روش الکترولیز بااستفاده ازبراونیت 

منگنز MANGANESE / پتاسیم منگنات Potassium Managanate / پتاسیم پرمنگنات Potassium Permanganate / براونیت Braunite / سنگ معدن Mineral / روش الکترولیز.

03-32840

486

پایان نامه

اکسیداسیون 4،1-دی هیدروپیریدین هابه وسیله پراکسید هیدروژن با نمکهای معدنی 

اکسیداسیون (خالی) Oxidation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / پیریدین ها Pyridines / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / نمک های معدنی INORGANIC SALS / مسدود کننده ها.

03-32992

487

پایان نامه

مطالعه تجربی و تئوری سینتیک واکنش تجزیه حرارتی دی آلیل سولفید باسیستم استاتیک در فازگازی 

تک ملکولی ها Unimoleculars / تجزیه حرارتی Thermal Decomposition / نظریه ار.ار.ک.ام RRKM Theory / مکانیزم همزمان CONCERTED MECHAMISM / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-32993

488

پایان نامه

مطالعه سینتیک هیدرولیز فنیل سالیسیلات در محیط قلیایی با روش دما- متغیر و دما- ثابت با استفاده از دستگاه اسپکتر و فلوئورسانس 

سینتیک Kinetics / آب کافت Hydrolysis / فرایند دما - متغیر Nonisothermal Processes / فلوئورسانس Fluorescence / فنیل سالیسیلات Phenyl Salicylate / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-33000

489

پایان نامه

آبکاری آلیاژی آهن- نیکل- کروم با جریان پالسی 

آبکاری Plating / آلیاژ کروم Chromium Alloy / آلیاژ آهن Iron Alloy / آلیاژ نیکل Nickel Alloy / جریان پالسی Pulse Current / آبکاری پالسی Pulse Plating

03-33006

490

پایان نامه

سنتزN- سیکلو پروپیل متیل-14،6- اند و- اتانو-7- (2- هیدروکسی -3،3- دی متیل-2 - بوتیل) تتراهیدرونوراوریپاوین (بوپرینورفین) 

داروها Drugs / داروی مسکن Analgesic Drug / تبائین Thebaine / بوپرینورفین Buprenorphine / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-33008

491

پایان نامه

اکسیداسیون اکسیم هاو فنیل هیدرازون هاتوسط O2 درحضورکاتالیزور کلرید منگنز(II) تثبیت شده روی مونتموریلونیت 

اکسیداسیون (خالی) Oxidation / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / اکسیم ها Oximes / منگنز (II) کلراید MANGANESE (II) CHLORIDE / اکسیژن مولکولی Molecular Oxygen / آلدئیدها.

03-33036

492

پایان نامه

سنتز و ساختار کمپلکسهای جدید شیف بازهای نامتقارن چهاردندانه ای OxNx مس (II) و نیکل (II) 

شیف بازها Schiff Bases / نامتقارن ASYMMETRY / پرانش پرتو ایکس X-Ray Crystallography / نیکل (II) NICKEL (II) / مس (II) CUPPER (II) / ساختار بلوری Crystalline Structure

03-33039

493

پایان نامه

واکنش حذف سولفوکسیدها با استفاده از تابش های میکروویو بدون استفاده از حلال 

سولفوکسیدها Sulfoxides / حذف Elimination / سطح جامد Solid Surface / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / سیلیکاژل Silicagel

03-33074

494

پایان نامه

پایداری و ساختمان کمپلکسهای 2،2- دی آمینو-4،4- بی تیازول بافلزات درمحلولهای آبی 

بی تیازول Bithiazole / پایداری Stability / یون های فلزی METAL IONS / ترکیب های کمپلکس Complex Compounds / تیترکردن پتانسیل سنجی Potentiometric Titration

03-33080

495

پایان نامه

انجام واکنش کانیزارو بدون استفاده از باز روی آلومین تحت تابش ریزموج 

واکنش کانیزارو CANNIZZARO REACTION / اکسیدهای آلومینیوم Aluminum Oxides / اجاق ریزموجی Microwave Oven / آلدهید Aldehyde / ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / بازها Bases

03-33137

496

پایان نامه

مطالعه مکانیسم تجزیه متیل یدید و واکنش های برخی از مولکول های ساده (C2 ،O2 ،NO و000) بر روی سطح فلزات واسطه 

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / واکنش های سطحی SURFACE REACTIONS / برهم کنش گاز - فلز Gas-Metal Interaction / فلزات واسطه Transition Metals / متیل یدید METHYL IODIDE / نظریه یگانگی اندیس پیوند - پتانسیل نمایی مرتبه دو Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP)Theory

03-33166

497

پایان نامه

سنتز B آمینواسترها با استفاده از واکنش تغییرشکل یافته مانیخ در محلول لیتیم پرکلرات در دی اتیل اتر (LPDE) 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / آمین ها Amines / آلدهید Aldehyde / ایمین ها Imines / نمک های ایمینیم IMINIUM SALTS

03-33195

498

پایان نامه

مطالعه اثر برهم کنش های حلال گریزی بر روی سینتیک چنددسته از واکنش های آلی 

سینتیک Kinetics / آب گریزی Hydrophobicity / اثر حلال Solvent Effect / توصیفگرهای تئوری Theoretical Descriptors / برهم کنش Interaction / واکنش های آلی ORGANIC REACTIONS / جانشینی نوکلئوفیلی Nucleophilic Substitution

03-33225

499

پایان نامه

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی پارامترهای کروماتوگرافی و شبیه سازی طیف های جرمی 

شبکه های عصبی Neural Networks / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / فاکتورهای پاسخ دهی Response Factors / یونیزاسیون شعله ای FLAME IONIZATION / هدایت حرارتی HEAT CONDUCTION / آشکارساز Detector / شاخص بازداری Retention Index / ترپن ها Terpens

03-33226

500

پایان نامه

تهیه رنگدانه آلفا و بتافتالوسیانین مس 

رنگدانه ها Pigments / فتالوسیانین Phthalocyanin / مس COPPER / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / تکمیل سطح Surface Finishing

03-3323

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

501

پایان نامه

سنتز و شناسایی پلی استرهای حاصل از 3,1- پروپان دیولهای استخلاف شده 

پلی استر خطی Linear Polyester / پروپان دیول-3,1 Propanediol-1,3 / آسیل کلرید Acylchloride / بسپارش تراکمی. / دیول Diol / روش بسپارش.

03-33251

502

پایان نامه

بررسی پدیده های بی نظم در الکتروشیمی مواد و الکترودهای ترکیبی 

فراکتال ها Fractals / نظریه تراوش PERCOLATION THEORY / نظریه آشوب Chaos Theory / پدیده های بی نظم Disordered Phenomena / الکترود ترکیبی Composite Electrode / الکتروشیمی Electrochemistry / محیط متخلخل POROUS MEDIA

03-33311

503

پایان نامه

مطالعه 3- هالوپروپن هادرفازگازی و درحلالهای آبی و آلی بااستفاده از روشهای مکانیک کوانتمی 

هالوپروپن ها HALO-PROPENES / فازهای گازی Gas Phases / حلال آلی Organic Solvent / حلال آب Water Solvent / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS

03-33355

504

پایان نامه

بررسی اثر بازدارندگی گروهی از مواد فعال کننده سطحی غیریونی بر خوردگی فولاد کم کربن درمحیط کلریدریک اسیدیک مولار 

خوردگی Corrosion / اسید کلریدریک Hyrochlorid Acid / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / بازدارنده Inhibitor / مواد فعال کننده سطحی. / اثر دما Temperature Effect / قطبش Polarization

03-33387

505

پایان نامه

توسعه شبیه سازیهای مایعات به روش مونت کارلو مواد فعال در سطح غیریونی 

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شبیه سازی Simulation / پتانسیل نیروی میانگین Potential Of Mean Force / ضریب تقسیم Partition Coficient / حلالیت Solubility / انتقال فاز Phase Transition / تک لایه لانگ مویر Langmuir Monolayer

03-33448

506

پایان نامه

طراحی فرآیند تولید اتیل توسیلات در مقیاس نیمه صنعتی 

اتیل توسیلات Ethyltosylate / توسیل کلراید Tosyl Chloride / واحد پایلوت PILOT PLANT / طراحی Design

03-33460

507

پایان نامه

تلاش برای تهیه ترکیب بازدارنده مناسب جهت اسیدشویی فولاد کم کربن و مس در محیط هیدروکلریک اسید 

اسیدشویی Pickling / فولاد کم کربن Low Carbon Steel / مس COPPER / بازدارنده Inhibitor / هیدروکلریک اسید HYDROCHLORIC ACID

03-33470

508

پایان نامه

سنتز استالها در محیط آبی تحت تابش ریزموج و سنتز پلی متاکریلاتهای اسپیرواستال نوربورنن 

همپارش سیس - ترانس Isomerization-Cis-Trans / پلی متاکریلات Polymethacrylate / پلیمرهای آزو Azo Polymers / پلیمرهای آلدهیدی Aldehydic Polymers / تابش ریزموج Microwave Radiation / اسپیران ها Spirans

03-33483

509

پایان نامه

مطالعه نظری برهمکنشهای انتقال بار مشتقات بنزن با تتراسیانواتیلن 

تقارن Symmetry / نظریه گروه Group Theory / توصیفگرهای الکترونی Eelectronic Descriptors / انتقال بار Load Transform / بنزن Benzene

03-33501

510

پایان نامه

مطالعه تئوری و تجربی سد چرخش درونی در مشتقات اوره و تیواوره با استفاده از دینامیک رزونانس مغناطیسی هسته 

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / اوره ها Ureas / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis

03-33512

511

پایان نامه

بررسی نوآرایی ایندولین پروپاژیل سولفید تحت اثر امواج میکروموج 

تیوکلایزن Thio-Claisen / نوآرایی REARRANGEMENT / آریل تیوفن Arylthiophen / اکسوایندول Oxindole / سنتز ایندول Indole Synthesis / ایندولین پروپارژیل سولفید Indolin Propargyl Sulphid

03-33532

512

پایان نامه

بررسی ترکیبات شیمیایی در گیاه SALVIA SPINOSA و شناسایی ساختمان مولکولی یکی از تری ترپنوئیدهای آن 

نعناع SPEARMINT / سالویا اسپینوزا Salvia Spinosa / عصاره Extract / استخراج باحلال Solvent Extraction / اولان Oleane / تری ترپنوئیدها Triterpenoids

03-33537

513

پایان نامه

توسعه و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی پارامترهای کروماتوگرافی و فعالیت های بیولوژیکی 

تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / فعالیت ضدایدز Anti-HIV Activity / رفتار بازداری Retention Behavior / فاز ساکن Stationary Phase / زمان بازداری نسبی Relative Retention Time / آفت کش Pesticide / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network

03-33678

514

پایان نامه

واکنش های آلی بدون حلال در بستر کاتالیزور جامد اسیدی 

کاتالیزور اسیدی جامد Solid Acid Catalyst / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction

03-33776

515

پایان نامه

کاربردتابش میکروویو در سنتزهای آلی (واکنش فریز، واکنش ویلگروت و واکنش لوکارت)

میکروویوها MICROWAVES / واکنش فریز. / واکنش ویلگروت WILLGERODT REACTION / واکنش لوکارت LEUCKART REACTION / استر سینامات Cinnamate Ester / فلاوانون Flavanone

03-33846

516

پایان نامه

سنتز بدون حلال تعدادی از مشتقات بی نیازول بااستفاده ازتابش ریزموج 

بی تیازول Bithiazole / تراکم هانش Hantzch Condensation / ریزموج Microwave / کاتالیزورهای خاکی Clay Catalysts / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE

03-33940

517

پایان نامه

سنتزآمینالهای آروماتیک جدید وتبدیل آنهابه نمکهای ایمینیم بااستفاده ازاستیل کلرید، سنتزa- آمینوفسفوناتهاازطریق واکنش تری متیل فسفیت بانمکهای ایمینیم 

واکنش مانیخ Mannich Reaction / نمک های ایمینیم IMINIUM SALTS / آمینال Aminal / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats

03-33972

518

پایان نامه

تهیه الکترودهای گزینشگر یدید و سولفوسالیسیلیک اسیدبااستفاده ازحامل های فتالوسیانین و بررسی رفتارالکتروشیمیایی 2-تیوباربیتوریک اسید درسطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده 

الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / یدید IODIDES / فتالوسیانین Phthalocyanin / سولفوسالیسیلیک اسید Solfosalicylic Acid / خمیر کربن Carbon-Paste / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / 2 - تیوباربیتوریک اسید 2-Thiobarbituric Acid

03-33978

519

پایان نامه

مطالعه الکتروشیمی غشاهای سولفیدی 

غشای سولفیدی Sulfide Membrane / الکترولیت جامد Solid Electrolyte / نیمه رساناها SEMICONDUCTORS / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / طیف نمایی امپدانس Impedance Spectroscopy

03-33981

520

پایان نامه

سنتز رزینهای تبادلگر یونی از باگاس وبررسی جذب یونهای فلزی توسط آن 

پیوندزنی Grafting / تبادلگر یونی Ion Exchanger / آمیدوکسیم Amidoxime / آکریلونیتریل Acrylonitrile / باگاس نیشکر Sugarcane Bagasse

03-34007

521

پایان نامه

پورفیرین کروم (III)به عنوان حامل یون در الکترود غشایی گزینشگر سالیسیلات و اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک 2-تیواوراسیل در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کبالت فتالوسیانین و اکسیداسیون الکتروشیمیایی کتکول در حضور 2-تیواوراسیل و استفاده ازآن در سنتز الکتروشیمیایی 

الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / متالوپورفیرین ها METHALLOPORPHYRINES / سالیسیلات ها Salicylates / الکتروسنتز Electrosynthesis / 2 - تیواوراسیل 2-Thiouracil / الکترود خمیرکربن Carbon Paste Electrode

03-34020

522

پایان نامه

آلکیلاسیون فنلها باالکلهابرروی سطح جامددرغیاب حلال بااستفاده ازامواج میکروویو 

فنل Phenol / آلکیل دارکردگی Alkylation / بنزیل الکل Benzyl Alcohol / ترسیوبوتیل الکل Tert- Butyl Alcohol / موج میکروویو Microwave Wave / سطح جامد Solid Surface / دوستدار طبیعت Environmentally Friendly

03-34063

523

پایان نامه

سنتز تیومورفولیدها از نیتریل ها بااستفاده ازواکنش ویلگروت-کیندلر تحت شرایط مایکروویو 

واکنش ویلگروت - کیندلر WILLGERODT-KINDLER REACTION / تیوآمیدها Thioamides / تیومورفولید Thiomorpholide / نیتریل ها NITRILES / مایکروویو MICROWAVE

03-34069

524

پایان نامه

شبیه سازی طیف رزونانس مغناطیسی هسته کربن-13بعضی از مشتقات زانتون بااستفاده ازتکنیک رگرسیون خطی چندگانه 

رزونانس کربن-13 Carbon-13 Resonance / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / زانتون ها Xanthones / شبیه سازی Simulation / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

03-34097

525

پایان نامه

سنتز وشناسایی کمپلکسهایی ازنقره (I)باشیف بازهای نوع N2O وN2O2 

نقره (I) SILVER (I) / شیف بازها Schiff Bases / درشت حلقه Macrocycle / ترکیب های کمپلکس Complex Compounds / شیف باز سه دندانه ای Three Dentate Schiff Base / شیف بازچهاردندانه ای Tetradentate Schiff Base

03-34161

526

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای کمپلکس های انتقال بار بازهای پورفیرین با برخی پذیرنده های الکترون 

پورفیرین Porphyrin / ترکیبات انتقال بار Charge Transfer Compounds / اثر حلال Solvent Effect

03-34183

527

پایان نامه

مدلسازی کمومتریکس اثر مهارکنندگی برخی ازمشتقات چالکون با استفاده ازروش های رگرسیون خطی چندگانه وشبکه های عصبی مصنوعی 

تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / چالکون ها Chalcones / آلدوز ردوکتاز Aldose Reductase / تجمع پلاکت ها Platelet Agregation / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network

03-34190

528

پایان نامه

سنتز ایزوسیانورات هااز ایزوسیانات هاتحت شرایط بدون حلال وکاتالیتیکی 

ایزوسیانورات ها Isocyanurates / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / پتاسیم فتالیمید Potassium Phthalimide / کاتالیزورها Catalysts / تری مرشدن Trimerization

03-34267

529

پایان نامه

سنتز آلکین های انتهایی، ان این های مزدوج و8،1- نفتالیمیدهای فلوئورسنت درسطح آلومین 

آریل آلکینول Arylalkynol / ان این مزدوج Conjugated Enyne / آریل استیلن Arylacetylene / نفتالیمیدهای فلوئورسنت FLUORESCENT NAPHTHALIMIDES / آلومین Alumine

03-34310

530

پایان نامه

بررسی انجام واکنش های آلی با استفاده از معرف های تثبیت شده در محیط خشک و پرتودهی میکروویو برای واکنش های نوآرایی فریزاسترهای کربوکسیلات، نوآرایی تیا - فریز استرهای سولفونات وسولفینات، آلکیل دارکردن فنول ها، ویلگروت - کیندلراستایرن ها وتریمریزاسیون ایزوسیانات ها 

اسیدهای جامد Solid Acids / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / آلکیل دارکردگی فنول Phenol Alkylation / نوآرایی فریز FRIES REARRANGEMENT / واکنش ویلگروت - کیندلر WILLGERODT-KINDLER REACTION / تری مرشدن Trimerization / ایزوسیانورات ها Isocyanurates / معرف تثبیت شده Supported Reagent / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction

03-34351

531

پایان نامه

بررسی خواص بازدارندگی خوردگی ترکیبات آلی واثر تزاید برخی از آنیون ها و کاتیون ها برآنها، روی فولاد در محیط اسیدی ومطالعه مکانیزم جذب مولکول های آلی بااستفاده از تکنیک های AFM, STM, PMIRRAS, SNIFTIRS 

اسیدشویی Pickling / فولاد معمولی Mild Steel / بازدارنده های آلی Organic Inhibitors / جذب Absorption / اثر هم افزایی Synergistic Effect / طیف نمایی الکتروشیمیایی امپدانس Electrochemical Impedance Spectroscopy / روش قطبش تافل Tafel Polarization Method

03-34405

532

پایان نامه

مدلسازی تحرک الکتروفورتیکی، زمان بازداری و فاکتور پاسخ نسبی ترکیبات مختلف بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی خودآموز 

تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / زمان بازداری نسبی Relative Retention Time / فاکتورهای پاسخ نسبی Relative Retention Factors / آشکارساز یونش شعله ای Flame Ionization Detector / آشکارساز یونش نوری Photo Ionization Detector / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic

03-34408

533

پایان نامه

مدل سازی طیف های جرمی بعضی ازالکل های خطی بااستفاده ازروش رگرسیون خطی چندتایی 

تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / مدل سازی MODELING / طیف جرمی Mass Spectra / الکل ها Alcohols / جریان یونی Ion Current

03-34413

534

پایان نامه

اصلاح پلی ساکاریدها باروش همبسپارش پیوندی 

پلی ساکارید Polysaccaride / همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION / آکریلونیتریل Acrylonitrile / یون سریم CERIUM ION / اکسیژن Oxygen / پایداری گرمایی. / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS

03-34436

535

پایان نامه

تهیه2،1-اپوکسی باندهای دوگانه درحضوراکسیژن مولکولی بااستفاده ازنمک های کبالت ومنگنز پاراآمینوبنزوئیک اسید تثبیت شده برروی سیلیکاژل 

اولفین Olefin / ترکیب های اپوکسی Epoxy Compounds / اکسیژن مولکولی Molecular Oxygen / نمک منگنز MANGANESE SALT / نمک کبالت COBALT SALT

03-34459

536

پایان نامه

مدلسازی کامپیوتری زمان بازداری (TR)ترکیبات آلی فراربااستفاده ازروش های کمومتریکس 

تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC) / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network

03-34530

537

پایان نامه

سنتز کمپلکسهایی ازمنگنز بادی پیرومتانها وپورفیرین ترانس دواستخلافی ومطالعه ای برفعالیت کاتالیزوری کمپلکس منگنز-پورفیرین ترانس دواستخلافی دراکسایش اولفین ها والکل ها 

دی پیرومتان Dipyrromethan / اولفین Olefin / پورفیرین ترانس دواستخلافی Trans Di-Substituted Porphyrin / الکل ها Alcohols / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation

03-34532

538

پایان نامه

مطالعه سینتیکی حذف آلاینده زیست محیطی دی کلروبنزن به روش اکسایش کاتالیزوری بااستفاده از کاتالیزوراکسیدفلزی (VOx)برروی پایهa وY-آلومینا 

وانادیم اکسید/a,Y-آلومینا VANADIUM OXIDE/a,Y-ALUMINA / دی کلروبنزن Dichlorobenzene / پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / روش اندازه گیری مساحت سطح Brunauer Emmet Teller Method(BET) / طیف سنجی جرمی-گازکروماتوگرافی Mass Spectrometry-Gas Chromatography / طیف بازتاب انتشاری Diffuse Reelectance Spectroscopy

03-34565

539

پایان نامه

کاربرد لیتیم پرکلرات خشک و اسیدهای لوئیس دیگر در واکنش شبه مانیخ برای سنتز a - آمینونیتریل ها با آمین کایرال 

واکنش استرکر STERCKER REACTION / آلفا - آمینونیتریل Alpha Aminonitriles / آلفا - فنیل اتیل آمین Alpha Phenylethylamine / لیتیم پرکلرات خشک DRY LITHIUM PERCHLORATE / ایمین ها Imines

03-34571

540

پایان نامه

اکسایش تیولها به دی سولفید بااستفاده ازاکسیژن وهوا درحضور نمکهای کبالت ومنگنز پاراآمینوبنزوییک اسید تثبیت شده روی سیلیکاژل 

اکسایش Oxidation / تیول ها Thiols / دی سولفیدها Disulfides / نمک کبالت COBALT SALT / نمک منگنز MANGANESE SALT / سیلیکاژل Silicagel

03-34572

541

پایان نامه

سنتز هیدروژلهای ابرجاذب برپایه کاپا- کاراگینان 

کاراگینان Carrageenan / پلی ساکارید Polysaccaride / همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / آکریل آمید Acryle Amyde

03-34578

542

پایان نامه

بررسی واکنش نوآرایی بکمن درشرایط بدون حلال برروی بسترجامد تحت امواج میکروویو 

نوآرایی بکمن BECKMANN REARRANGEMENT / سطح جامد Solid Surface / موج میکروویو Microwave Wave / محیط زیست ENVIROMENT / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition

03-34582

543

پایان نامه

بررسی نوآرایی شبه - فریز بنزیل آریل سولفوناتها تحت اثرامواج میکروویو در شرایط بدون حلال 

نوآرایی شبه-فریز PSEUDO-FRIES REARRANGEMENT / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / معرف تثبیت شده Supported Reagent / بنزیل آریل سولفونات Benzyl Aryl Sulfonate

03-34587

544

پایان نامه

بررسی دینامیک NMR برخی ازمشتقات N- بنزوئیل پیرولیدین و N- بنزوئیل پیپیریدین 

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / نرم افزار وین موپک WINMOPAC SOFTWARE / ان - بنزوئیل پیرولیدین N-Benzoyl Pyrrolidine / ان - بنزوئیل پیپیریدین N-Benzoyl Piperideine

03-34629

545

پایان نامه

سنتز رنگدانه اولترامارین آبی 

اولترامارین آبی Ul Tramarine Blue / رنگدانه معدنی Inorganic Pigment / عامل رنگساز Chromophore / کپسولی شدن Encapsulation

03-34631

546

پایان نامه

استخراج و اندازه گیری نیتروزودی اتانول آمین در شامپو بااستفاده ازروش کروماتوگرافی مایع باکارایی بالا: ارائه یک روش استخراج جدید وبهینه سازی شرایط پیش تغلیظ بااستفاده ازروشهای طراحی آزمایش 

نیتروزودی اتانول آمین NITROSODIETHANOLAMIN / طراحی آزمایش ها Design of Experiments / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / شامپو Shampoo

03-34633

547

پایان نامه

محافظت زدایی استالها و تری متیل سیلیل اترها درغیاب حلال برروی بستر جامد بوسیله یدیک اسید تحت تابش ریزموج 

محافظت زدایی DEPROTECTION / تابش ریزموج Microwave Radiation / استال Acetal / تری متیل سیلیل اتر Trimethyl Silyl Ether / بستر جامد Solid Support / یدیک اسید IODIC ACID / دوستدار طبیعت Environmentally Friendly

03-34645

548

پایان نامه

دقت معادلات حالت مختلف در پیش بینی خط زینو واستخراج وابستگی دمایی پارامترهای بعضی ازاین معادلات بااستفاده ازقاعده خط زینو 

قاعده های تجربی Regularities / خط زینو Zeno Line / قاعده هم دمای خطی Linear Isotherm Regularity / مدل وان دروالس Van Der Waals Model / معادله حالت EQUATIONS OF STATE

03-34650

549

پایان نامه

مطالعه تئوری وتجربی سینتیک تجزیه حرارتی اکتاژن در فازجامد 

سینتیک Kinetics / تجزیه حرارتی Thermal Decomposition / شرایط همدما Isothermal / شرایط غیرهمدما Nonisothermal / فاز جامد Solid Phase

03-34778

550

پایان نامه

مطالعه مدلسازی وخصوصیات امپدانس درزوال ظرفیتی باطری سرب-اسید آب بندی شده 

امپدانس Impedance / منحنی نایکویست NYQUIST DIAGRAM / باتری اسید-سربی Lead Acid Battery / سطح شارژ باطری State of Charge / سطح سلامت باطری State of Health

03-34844

551

پایان نامه

بررسی تأثیرحضوراستخلافهای مختلف روی پورفیرینهای آهن (III)به عنوان حامل یون درالکترودهای گزینشگر سالیسیلات وکاربرد مشتقات تیواوراسیل به عنوان نوکلئوفیل درافزایش به دوپامینوکینون حاصل از اکسایش الکتروشیمیایی: کاربرد درسنتز الکتروشیمیایی 

الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / پورفیرین های آهن Iron Porphyrins / پاسخ فوق نرنستی Super-Nernstian Response / سالیسیلات ها Salicylates / سنتز الکتروشیمیایی Electrochemical Synthesis / دوپامین Dopamine / تیواوراسیل ها Thiouracils

03-34862

552

پایان نامه

مطالعه دینامیک رزونانس مغناطیسی هسته برخی مشتقات نیکوتین آمید 

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / نرم افزار گوسین 98 GAUSSIAN 98 SOFTWARE / نیکوتین آمید NICOTINAMIDE

03-34881

553

پایان نامه

بررسی خواص NOSJ ازنقطه نظر حذف اکسیژن و باز دارندگی خوردگی فلزات 

حذف برگشت ناپذیر اکسیژن Irreversible Oxygen Elimination / بازدارنده خوردگی فلز Metal Corrosion Inhibitor / اکسیژن زدایی Oxygen Scavenger

03-34900

554

پایان نامه

وابستگی دمایی قطرمولکولی مؤثردرانرژی پتانسیل برهمکنش جفت با مغزسخت 

ضریب دوم ویریال Second Virial Coefficient / مدل پتانسیل چاه مربعی SQUARE-WELL POTENTIAL MODEL / پتانسیل ساترلند Sutterland Potential / مدل پتانسیل مغزسخت HARD-CORE POTENTIAL MODEL

03-34913

555

پایان نامه

کاربرد کمپلکس 5 و15- بیس (2 و6- دیکلروفنیل)، 10 و20- بیس (2 و4 و6- تری متیل فنیل) پورفیریناتو منگنز (III)استات به عنوان کاتالیزور دراکسایش سولفیدها وآلکانها 

سولفید Sulfide / آلکان Alkane / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / پورفیرین ترانس دواستخلافی Trans Di-Substituted Porphyrin

03-34931

556

پایان نامه

مدلسازی و بررسی مشخصه امپدانسی تخلیه خودبه خودی باتری روی-دی اکسیدمنگنز 

مدل سازی MODELING / باتری روی دی اکسیدمنگنز Zinc Manganese Dioxide Battery / تخلیه خودبه خودی Self Discharge

03-34937

557

پایان نامه

تعیین اثرات حلال بر سینتیک واکنشهای دیلز-آلدر وکمپلکسی از سیس پلاتین (II) 

اثر حلال Solvent Effect / پیوند هیدروژنی. / واکنش پذیری سیس پلاتین. / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / پتانسیل الکترواستاتیک سطح مولکول ها.

03-35006

558

پایان نامه

محاسبه ثابت سرعت برخی از مشتقات آمیدی با استفاده از روش جدید CIFIT و مقایسه آن با روش کلاسیکDNMR 

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / آمید Amide / ثابت سرعت Reaction Constant / نرم افزار تطابق داده ها.

03-35044

559

پایان نامه

بررسی واکنشهای آمینوآلکیلاسیون در حضور مقادیر کاتالیزوری از لیتیم پرکلرات 

آمینوآلکیلاسیون Aminoalkylation / واکنش مانیخ Mannich Reaction / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / ترکیبات آروماتیک پرالکترون ELECTRONRICH AROMATIC COMPOUNDS / فنیل استیلن تیولات PHENYLACETYLENE THIOLATE

03-35070

560

پایان نامه

سنتز مشتقات بنزن ازآریل هالیدها، سنتز ایمیدازولهای چهار استخلافی واتیل تیودی پروپنوات و اکسایش فنلها وآمینهای آروماتیک به پاراکینونها و مشتقات کربونیل به آلدئیدها وکتونها 

جانشینی نوکلئوفیلی Nucleophilic Substitution / اکسایش Oxidation / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / آلدهید Aldehyde / سیلیکاژل Silicagel / آریل هالید ARYLHALIDE / ایمیدازول IMIDAZOL / افزایش مایکل Michael Addition

03-35079

561

پایان نامه

سینتیک استریفیکاسیون فتالیک انیدرید و سباسیک اسید برروی تیتانیا و زئولیت 

استری کردن کاتالیزوری CATALYTIC ESTERIFICATION / تیتانیای سولفاته SULFATED TITANIA / اسید سباسیک SEBACIC ACID / انیدرید فتالیک PHTHALIC ANYDRIDE / راکتور ایستا با تغییر غلظت با زمان REACTOR UNDER STATIC CONDITION WITH VARIABLE CONCENTRATION / زئولیت سنتزی SYNTETIC ZEOLITE

03-35109

562

پایان نامه

سنتز الدهیدها و کتونهای آروماتیک از آلکیل هالیدها و الکلها بااستفاده از یدیک اسید تثبیت شده روی سطح جامد، اکسایش تیولها به دی سولفیدها با استفاده از سدیم هیپوکلریت تثبیت شده روی سطح جامد 

اکسایش Oxidation / یدیک اسید IODIC ACID / تیول ها Thiols / دی سولفیدها Disulfides / سدیم هیپوکلریت Sodium Hypochlorite / آلکیل هالید Alkyl Halide

03-35121

563

پایان نامه

بررسی نظری جذب سطحی <co<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></co

آرام سازی Relaxation (Physics) / جذب سطحی Adsorption / بهینه سازی Optimization / تابع پتانسیل Potential Function / مکانیک آماری کوانتومی Quantum Statistical Mechanics

03-35129

564

پایان نامه

برمیناسیون ترکیبات آروماتیک؛ نوآرایی شبه - فریز بنزیل <n<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></n

سیلیکاژل Silicagel / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / نوآرایی شبه-فریز PSEUDO-FRIES REARRANGEMENT / ان - برموسوکسینیمید N-Bromosuccinimide / 4 - تیوپیران 4-Thiopyran

03-35133

565

پایان نامه

مطالعه رابطه کمی ساختار - فعالیت مشتقات ضد توبرکولوسیس 4 - کینولیل هیدرازین و 4 - کینولیل هیدرازون بااستفاده از الگوریتم ژنتیکی و شبکه های عصبی مصنوعی 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / توبرکولوسیس Tubercolusis / 4 - کینولیل هیدرازون 4-Quinolylhydrazon / 4 - کینولیل هیدرازین 4-Quinolylhydrazin

03-35135

566

پایان نامه

مطالعه نظری و عملی کاتالیزور مس و آلیاژهای آن برای واکنش اکسیداسیون و دهیدروژناسیون الکلها 

واکنش های سطحی SURFACE REACTIONS / نیکل NICKEL / مس COPPER / آلیاژ Alloy / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / نظریه یگانگی اندیس پیوند - پتانسیل نمایی مرتبه دو Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP)Theory

03-35143

567

پایان نامه

سنتز و مطالعه خواص کاتالیزوری کمپلکس منگنز - شیف باز دودندانه ای (<mn(3،5-di-tert-bu-sal-ph)2(oac<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"> </mn(3،5-di-tert-bu-sal-ph)2(oac

اولفین Olefin / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / سدیم پریدات Sodium Periodate / شیف باز دودندانه ای Bidentate Schiff Base / 1 - متیل ایمیدازول 1-Methyl Imidazol

03-35144

568

پایان نامه

محافظت انتخابی آلدهیدها در حضور کتونها با استفاده از دیولها و تیولها در حضور کاتالیست <="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">

آلدهید Aldehyde / بستر جامد Solid Support / حفاظت انتخابی Selective Protection / آسیل سیانید Acylcyanid / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation

03-35165

569

پایان نامه

بررسی خوردگی اتمسفری پوشش مس بدست آمده از آبکاری مس شیمیایی و آبکاری مس الکتروشیمیایی 

خوردگی جوی Atmospheric Corrosion / آبکاری مس Copper Plating / بازدارنده فاز بخار Vapour Phase Inhibitor

03-35185

570

پایان نامه

تهیه الکترود گزینشگر تیوسیانات با استفاده از حامل رودیم فتالوسیانین و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی پروپیل تیواوراسیل در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده 

الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / تیوسیانات Thiocyanate / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / رودیم فتالوسیانین Rhodium Phthalocyanine / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / پروپیل تیواوراسیل Propyl Thiouracil

03-35187

571

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد کلرواستیک اسیدها از بتائین توسط فیبر <pdms<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></pdms

ثبتائین ها Betaines / کلرواستیک اسید CHLOROACETIC ACID / پلی دایمتیل سیلوکسان POLYDIMETHYLSILOXANE / ریزاستخراج Microextraction / فاز جامد Solid Phase

03-35200

572

پایان نامه

استخراج و شناسایی ترکیبات موجود در گیاه <="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">

نعناع SPEARMINT / واکنش ویلگروت - کیندلر WILLGERODT-KINDLER REACTION / سالویا ماکروسیفون SALVIA MACROSIPHON / تیوایندول جوش خورده FUSED THIOINDOL / تیوپایرون جوش خورده FUSED THIOPYRON / هتروسیکل جوش خورده FUSED HETROCYCLE / حلقوی شدن درون مولکولی INTRAMOLECULAR CYCLIZATION

03-35203

573

پایان نامه

سنتز کمپلکس منگنز شیف باز بیس (<n<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"> </n

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / الکل Alcohol / سولفید Sulfide / تیول ها Thiols / منگنز شیف باز Manganese Schiff Base

03-35211

574

پایان نامه

مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس بیس (2 - اکسازولینیل فنولاتو)دی متانول منگنز (<iii<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"> </iii

سولفید Sulfide / منگنز MANGANESE / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / الکل Alcohol / اکسازولین Oxazoline

03-35228

575

پایان نامه

ایجاد پوشش الکتروشیمیایی طلا بر روی تیتانیوم 

تیتانیم Titanium / آندکاری Anodizing / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / آبکاری طلا Gold Plating

03-35249

576

پایان نامه

مطالعه نظری و عملی کاتالیزور نقره و آلیاژهای آن در واکنش اکسیداسیون و دهیدروژناسیون الکلها 

اکسایش الکل Alcohol Oxidation / تک بلور نقره Silver Single Crystal / نظریه پایستگی مرتبه پیوند - پتانسیل مورس Bond Order Conservation-Morse Potential (BOC-MP) / آلیاژ نقره - نیکل Silver-Nickel Alloy / انرژی فعال سازی Activation Energy / هیدروژن زدایی الکل Alcohol Dehydrogenation

03-35262

577

پایان نامه

سنتز آلفا آمینو نیتریل فروسنیل ها، اکسایش الکل ها در حضور منگنز دی اکسید نشانده شده برروی بستر منگنز سولفات 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / موج میکروویو Microwave Wave / فروسن کربوکس آلدهید Ferrocene Carbox Aldehyde / منگنز دی اکسید فعال Activated Manganese Dioxide / واکنش اوگی Ugi Reaction / آلفاآمینو نیتریل فروسنیل Alpha Amino Nitrilis Ferrocenyl / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves

03-35286

578

پایان نامه

بررسی اثر آلاینده های اتمسفری نظیر: <h2s,so2,co2<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></h2s,so2,co2

خوردگی جوی Atmospheric Corrosion / آلومینیوم Aluminum / نیکل NICKEL / مس COPPER / نقره SILVER / کاهش وزن (خوردگی) Weight Loss (Corrosion)

03-35317

579

پایان نامه

ارزیابی پلی ان متیل آنیلین به عنوان یک جاذب برای استخراج با فار جامد کلروبنزن هااز آب و آنالیز با سیستم های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی 

فاز جامد Solid Phase / پلی ان متیل آنیلین Poly N-Methylaniline / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / استخراج Extraction / کلروبنزن Chlorobenzene

03-35353

580

پایان نامه

اندازه گیری همزمان سورفکتانتهای آنیونی در مایعات شوینده با استفاده از FTIR و روش کالیبراسیون چندمتغیره 

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز Fourier Transform Infra Red (FT-IR)Spectroscopy / مواد فعال سطحی آنیونی Anionic Surfactants / تحلیل برگشتی Regression Analysis / تقریب کمترین توان های دوم Least Squares Approximation / تصفیه زیست شناختی فاضلاب Biological Sewage Treatment

03-35407

581

پایان نامه

تعیین فرمولاسیون محلول اصلی فسفاته و سنتز برخی افزودنیهای فرایند فسفاته کاری 

فسفاته روی Zinc Phosphate / فعال ساز Activator / افزودنی فلوئورید Fluoride Additive

03-35413

582

پایان نامه

استفاده از یک مدل فرضی دوتایی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی محلول های الکترولیت 

محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / اثر دما Temperature Effect / معادله حالت سیالات چگال Dense System Equation of State / اثر غلظت Concentration Effect

03-35431

583

پایان نامه

بررسی کوانتمی پیریدین و مشتقات آن بعنوان بازدارنده های خوردگی 

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / بازدارنده خوردگی فلز Metal Corrosion Inhibitor / پیریدین ها Pyridines / مدل خوشه/پیوسته قطبیده Cluster/Polarized Continuum Model / الکتروشیمی کوانتومی Quantum Electrochemistry

03-35484

584

پایان نامه

مطالعه الکتروشیمیایی بر روی سیستئین، آسکوربیک اسید و کاپتوپریل با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده 

سیستئین Cysteine / کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / کاپتوپریل Captopril / کاتالیز الکتروشیمیایی Electrochemical Catalysis

03-35568

585

پایان نامه

بررسی دینامیک واکنش ربایش هیدروژن رادیکال <oh<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></oh

حالت گذرا Transition State / واکنش ربایش هیدروژن Hydrogen Abstraction Reaction / اثر انعکاسی Reflection Effect / نظریه حالت گذار تغییر - اصلاح نقطه تکین انرژی Variational Transition State Theory-Improved Single Point Energy (VTST-ISPE)Scheme

03-35595

586

پایان نامه

اکسایش، محافظت و حذف گروه محافظت ترکیبات آلی به کمک روشهای کاتالیزوری و تابش میکروویو 

محافظت PROTECTION / تابش ریزموج Microwave Radiation / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / محافظت زدایی DEPROTECTION / کاتالیزور تثبیت شده Immobilized Catalyst / اکسایش هوازی Aerobic Oxidation / افزایش مزدوج Conjugate Addition

03-35618

587

پایان نامه

سینتیک و مکانیسم واکنشهای <retro-ene<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></retro-ene

رادیکال ها Radicals / سینتیک Kinetics / مکانیزم همزمان CONCERTED MECHAMISM / مکانیزم ناهمگام Asynchronous Mechanism / واکنش ان برگشتی Retro-Ene Reaction / واکنش چله تروپی برگشتی Retro-Cheletropic Reaction / ترکیبات آلی گوگرددار Organo-Sulfur Compound

03-35660

588

پایان نامه

اکسیداسیون الکلها و فنل ها توسط معرف های تثبیت شده 

اکسایش Oxidation / مونتموریلونیت MONTMORILLONITE / منگنز (II) کلراید MANGANESE (II) CHLORIDE / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / فنل Phenol / سدیم پرکربنات Sodium Percarbonate / الکل بنزوییک Benzylic Alcohol

03-35702

589

پایان نامه

تهیه و تعیین خصوصیات بنتونیت فرآوری سطح شده با موادآلی ایجاد پیوند Si-C 

بنتونیت Bentonite / خاک معدنی Mineral Ore / فرآوری سطح Surface Modification / گریس با مقاومت حرارتی بالا High Temperature Grease / واکنشگر گرینیارد Grignard Reactor

03-35713

590

پایان نامه

اکسایش الکتروکاتالیتیکی متانول بر روی الکترود نیکل اصلاح شده با کمپلکس نیکل - دی متیل گلی اکسیم در محیط قلیایی و بررسی برخی پارامترهای سینتیکی اکسایش متانول بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با آلیاژ نیکل - کبالت 

پیل های سوختی Fuel Cells / متانول METHANOL / نیکل NICKEL / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / اکسایش الکتروکاتالیزوری Electrocatalytic Oxidation / آلیاژ نیکل - کبالت Nickel-Cobalt Alloy / کمپلکس نیکل - دی متیل گلی اکسیم Nickel Dimethylglyoxime Complex

03-35723

591

پایان نامه

مطالعه سینتیک تخریب آفت کش بنومیل در محیطهای اسیدی و قلیایی با استفاده از روش فلورسانس 

آفت کش Pesticide / سینتیک دمای متغیر Variable Temperature Kinetics (VTK) / بنومیل Benomyl / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry

03-35756

592

پایان نامه

بررسی انجام نوآرایی دوتایی فریز دی استرهای کربوکسیلات در محیط خشک و پرتودهی میکروویو، سنتز ایزوسیانات تحت شرایط بدون حلال با استفاده از پتاسیم N- هیدروکسی فتالیمید به عنوان کاتالیزور جدید با کارایی بالا 

پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / ایزوسیانورات ها Isocyanurates / تری مرشدن Trimerization / نوآرایی دوتایی فریز Double Fries Rearrangement / پتاسیم ان - هیدروکسی فتالیمید Potassium N-Hydroxyl Phthalimide / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction

03-35795

593

پایان نامه

تهیه سرامیک پیزوالکتریک زیرکونات تیتانات سرب Pb (Zr,Ti)O3 به روش ترسیب همگن و کلسینه کردن 

پیزوالکتریک Pieozoelectric / فروالکتریک Ferroelectric / تکلیس Calcination / ترسیب Precipitation / مرز فازی تتراگونال و رومبوهدرال Tetragonal and Rhombohedral Phase Boundry (MPB) / زیرکونات تیتانات سرب Lead Zirconate Titanate (PZT)

03-35798

594

پایان نامه

بررسی سینتیک یک واکنش آلی (آمین دار کردن کاهشی آلدهیدها)برای سنتز یک دارو 

سینتیک واکنش Reaction Kinetics / آلدهید Aldehyde / آنتی هیستامین Antihistamin / آمین دارکردن کاهشی Reductive Amination

03-35859

595

پایان نامه

بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گیاه مرزه خوزستانی 

عصاره Extract / فلاونوئیدها Flavonoids / نعناع SPEARMINT / مرزه خوزستانی Satureja Khuzistanica / استرول Strol / تری ترپن Tritrepene

03-35863

596

پایان نامه

اکسیداسیون الکتروشیمیایی دوپامین در حضور تیولهای بیولوژیکی: کاربرد تکنیک ولتامتری موج مربعی در اندازه گیری سیستئین و پنی سیل آمین و تاثیر حضور استخلاف های مختلف روی کبالت (III)سالوفن به عنوان حامل یون در الکترودهای گزینشگر سالیسیلات 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / افزایش مایکل Michael Addition / دوپامین Dopamine / سیستئین Cysteine / پنی سیل آمین Penicillamine / الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / ولت سنجی موج مربعی Square Wave Voltammetry

03-35866

597

پایان نامه

اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید و اوریک اسید توسط الکترود خمیرکربن اصلاح شده با زوج یون نفیون - تیونین بعنوان کاتالیزور انتقال الکترون و بررسی قابلیت کاربرد کمپلکسهای وانادیل مزوسالفوفن بعنوان حاملهای یون در الکترودهای غشایی گزینشگر سالیسیلات 

الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نفیون Nafion / تیونین Thionine / اسیداوریک Uricacid / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry

03-35867

598

پایان نامه

ترسیب الکتروشیمیایی پوشش های نانوکامپوزیتی نیکل با مقاومت سایشی بالا 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / تنگستن TUNGSTEN / نیکل NICKEL / سایش Wear / نهشت برقی Electrodeposition

03-35880

599

پایان نامه

اندازه گیری فرمالدهید در واکسن DTP و DT و آنتی ژن دیفتری و کزاز توسط ریزاستخراج با حلال همراه با کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی 

ریزاستخراج باحلال Solvent Microextraction / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / فرمالدهید Formaldehyde

03-35881

600

پایان نامه

بررسی مفهوم زمینه گرایی در مکانیک کوانتومی 

زمینه گرایی Contextuality / ناموضعیت NONLOCALITY / قضیه بل Bell’S Theorem / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / قضیه کوچن - اشپکر Kochen-Specker Theorem / متغیرهای نهان HIDDEN VARIABLES

03-3589

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

601

پایان نامه

بررسی سینتیک استریفیکاسیون سباسیک اسید و فتالیک انیدرید بر روی کاتالیست تین اکسید سولفاته 

استری کردن کاتالیزوری CATALYTIC ESTERIFICATION / اسید سباسیک SEBACIC ACID / راکتور ایستا با تغییر غلظت با زمان REACTOR UNDER STATIC CONDITION WITH VARIABLE CONCENTRATION / اکسید قلع سولفاته Sulfated Tin Oxide

03-35935

602

پایان نامه

توانایی معادلات حالت مختلف در پیش بینی منحنی های ایده آل 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / منحنی ایده آل Ideal Curve / منحنی وارونگی ژول - تامسون Joule-Thamson Inversion Curve / منحنی بویل Boyle Curve

03-35942

603

پایان نامه

بررسی برهم کنش اپینوفرین با کمپلکسهای مس برخی از آمینواسیدها و DNA تاثیریافته از مس 

آمینو اسید Amino Acid / کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / اپی نفرین Epinephrine / شکست دی0ان0آ DNA Breakage

03-35966

604

پایان نامه

بررسی انجام نوآرایی شبه فریز سولفونامیدها بر روی بستر جامد، بررسی افزایش مایکل تیولها به الفینهای دارای کمبود الکترون در حضور KF/Al2O3 

افزایش مایکل Michael Addition / تیول ها Thiols / اولفین Olefin / نوآرایی شبه-فریز PSEUDO-FRIES REARRANGEMENT / معرف تثبیت شده Supported Reagent / سولفونامید Sulfonamids

03-35973

605

پایان نامه

برهم کنش کمپلکسهای فلزی لیگاند کوپه ای، N,N-اتیلن بیس (3-هیدروکسی سالیسیلید ایمین)با اجزای عمل کننده حاوی گروههای دهنده 

لیگاند کوپه ای Compartmental Ligand / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / اتصال ویژه Specifically Bound

03-35981

606

پایان نامه

کمپلکس های منگنز به عنوان مدلی برای اکسایش آب در فتوسیستم II 

اکسیژن Oxygen / آب Water / سریم Cerium / فتوسیستم II Photosystem II / کمپلکس منگنز Manganese Complex / کمپلکس اکسیدکننده آب Water Oxidation Complex

03-35990

607

پایان نامه

واکنش های ایندول با ترکیبات کربونیل و اپوکسید تحت شرایط بدون حلال در حضور لیتیم پرکلرات 

سنتز ایندول Indole Synthesis / لیتیم پرکلرات خشک DRY LITHIUM PERCHLORATE / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / ترکیبات کربونیل Carbonyl Compounds / اپوکسید Epoxide

03-35991

608

پایان نامه

اکسیداسیون مشتقات 4،1 - دی هیدروپیریدینی توسط کمپلکس سه هسته ای مرکز اکسو آهن (III) 

اکسایش Oxidation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / پیریدین ها Pyridines / کمپلکس مرکز اکسو Oxo-Centered Complex

03-35997

609

پایان نامه

1- پیوندزنی متاکریل آمید بر روی آلژینات و بررسی خواص آن 2- بهینه سازی شرایط سنتز هیدروژل کاپاکاراگینان - آکریلیک اسید با روش آماری تاگوچی و بررسیهای ریخت شناسی و سینتیکی و جذب فلزات سمی در آن 3- بهینه سازی شرایط سنتز لخته سازهای بسپاری صنعتی بر پایه آکریل آمید - آکریلیک اسید و کاربرد آن در صنعت کائولن 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / آلژینات Alginate / روش تاگوچی Taguchi Method / ریخت شناسی Morphology / لخته ساز Flocculator / آکریلیک اسید Acrylic Acid / آکریل آمید Acryle Amyde / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / خاک چینی Kaolin Slurry

03-36000

610

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد ژئوسمین توسط فیبر پلی دی متیل سیلوکسان سنتزشده به روش سل - ژل و اندازه گیری آن با کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی 

ژئوسمین Geosmin / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION / آب سیب Apple Juice / آب آشامیدنی Drinking Water / روش سل - ژل Sol-Gel Method / ترکیبات بوزا Odorant Compounds

03-36025

611

پایان نامه

اثر برد جاذب پتانسیل برهمکنش جفت مولکولی بر خواص تعادلی شاره ها 

ضریب دوم ویریال Second Virial Coefficient / پتانسیل برهم کنش Interaction Potential / برد جاذبه Attraction Range / مخلوط دوگانه Binary Mixture

03-36056

612

پایان نامه

استفاده از روش ریزاستخراج با قطره حلال برای استخراج و اندازه گیری جیوه در نمونه های آبی به روش طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی 

جیوه Mercury / جذب اتمی برق گرمایی Electrothermal Atomic Adsorption / ریزاستخراج با قطره حلال Single-Drop Microextraction / متا - زایلن M-Xylene / دی تیزون Dithizone

03-36064

613

پایان نامه

بررسی اثرات الکترونی و فضایی در کارایی اپوکسایش آلکن ها به وسیله سدیم پریدات کاتالیست شده توسط کمپلکس های منگنز - تتراآریل پورفیرین های ترانس دو استخلافی و سنتز تک ظرفی دی پیرومتان ها 

دی پیرومتان Dipyrromethan / اولفین Olefin / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / پورفیرین ترانس دواستخلافی Trans Di-Substituted Porphyrin / سدیم پریدات Sodium Periodate / واکنش در محیط آلی Reaction Inaqueous Media

03-36173

614

پایان نامه

اپوکسایش کاتالیتیکی اولفین ها توسط اوره - هیدروژن پراکسید کاتالیست شده به وسیله کمپلکس های منگنز - شیف باز Mn (Salophen)OAc و Mn (t-Bu4Salen)OAc 

اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / ایمیدازول IMIDAZOL / منگنز شیف باز Manganese Schiff Base / اولفین Olefin / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide

03-36279

615

پایان نامه

مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس 2- (2- هیدروکسی فنیل)اکسازولین - منگنز (Mn(Phox)2(MeOH)2]CIO4 (III] در اپوکسایش الفین ها - بررسی پروکسیمال و دیستال لیگاندهای محوری 

اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / ایمیدازول IMIDAZOL / اولفین Olefin / کمپلکس های منگنز - اکسازولین Mangenese-Oxazoline Complexes / 2 - متیل ایمیدازول 2-Methyl Imidazole

03-36329

616

پایان نامه

الکترودهای اصلاح شده با شیف بازهای استخلاف دار کبالت (III)در مطالعه ولتامتری سیستئین و آسکوربیک اسید 

آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / سیستئین Cysteine / کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / الکترود خمیرکربن Carbon Paste Electrode / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry

03-36401

617

پایان نامه

بررسی پایداری نسبی برخی از بازهای پیریمیدین بخش اول: با استفاده از محاسبات تئوری بخش دوم: با استفاده از تکنیکهای دوبعدی NMR 

نرم افزار گوسین 98 GAUSSIAN 98 SOFTWARE / توتومری Tautomerism / سیتوزین Cytosine / تیمین Thymine / تشدید مغناطیسی هسته دوبعدی Two Dimentional Nuclear Magnetic Resonance (2D NMR)

03-36407

618

پایان نامه

بخش اول: سنتز و بررسی رفتار تورمی مخلوط کاراگینان - پلی آکریلونیتریل به عنوان یک هیدروژل ابرجاذب جدید بخش دوم: سنتز لخته ساز آنیونی بر پایه آکریلیک اسید و آکریلامید و بهینه سازی شرایط ساخت همبسپار مربوط 

کاراگینان Carrageenan / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / ابرجاذب Superabsorbent / لخته ساز Flocculator / فرایند بایر Bayer Process / پلی اکریلونیتریل Polyacrylonitrile / ظرفیت تورمی Swelling Capacity / هم بسپار پلی اکریلات Polyacrylate Copolymer

03-36408

619

پایان نامه

واکنش اپوکسیدها با سیانیدها، آزیدها، استیل کلرید، استیک انیدریک، تیوسیانات پتاسیم در حضور لیتیم پرکلرات تحت شرایط بدون حلال 

اپوکسید Epoxide / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / نوکلئوفیل ها NUCLEOPHILES

03-36419

620

پایان نامه

اندازه گیری ترکیبات موجود در نمونه های طبیعی با افزایش کارایی سیستم کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی با استفاده از روش های مدلسازی نرم در کمومتریکس و مدلسازی سخت واکنشهای سینتیکی 

روش کمومتریکس Chemometrics Method / روش تفکیک منحنی Curve Resolution Method / مدل سازی سخت Hard Modeling / مدل سازی نرم Soft Modeling / استراسیدهای چرب Fatty Acid Methyl Esters / تری آزین ها Triazins / ابهامات چرخشی Rotational Ambiguity / روش نابودسازی مرتبه تعمیم یافته Generalized Rank Annihilation Method

03-36442

621

پایان نامه

مطالعه ی وارونگی حلقه در 5- متیل-1,3-دی اکسا-5- آزاسیکلوهگزان و چرخش درونی حول پیوند C-N در اتیل پیپریدین-1- کربو دی تیوآت با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته ی دینامیک 

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / ثابت سرعت Reaction Constant / وارونگی حلقه Ring Inversion / چرخش درونی Internal Rotation

03-36613

622

پایان نامه

تهیه مشتقات گلوکزآمین و نشاندارکردن آنها با 99mTC جهت تصویربرداری در پزشکی هسته ای 

پزشکی هسته ای Nuclear Medicine / برش نگاری با نشر تک فوتون محاسبه شده Single Photon Emission Tomography (SPECT) / گلوکزآمین Glucosamine / تکنسیوم 99ام 99m TC / رادیودارو Radiopharmacietical

03-36616

623

پایان نامه

سنتز و مطالعه مقایسه ای کمپلکس های با لیگاند مخلوط از مس (II) و نیکل (II) با لیگاندهای دی نیتروزن دار و یون های اگسالات و مالونات 

کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / 10،1 - فنانترولین 1,10-Phenanthroline / اگسالات Oxalate / مالونات Malonate / کمپلکس مس و نیکل Copper and Nickel Complex

03-36619

624

پایان نامه

بررسی و توسعه ی روش های استخراج و ریزاستخراج به همراه سیستم های کروماتوگرافی برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم آلاینده های آلی در محیطهای آبی 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / ریزاستخراج باحلال Solvent Microextraction / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / ترکیبات بوزا Odorant Compounds / دمش و به دام اندازی Purge and Trap

03-36621

625

پایان نامه

کاربرد کاتالیتیکی کمپلکس های تترافنیل پورفیریناتو منگنز (III) استات و تتراکیس (فنیل پارا - استخلافی)پورفیریناتو منگنز (III)استات در اکسایش سولفیدها توسط UHP و فتالیک انیدرید/ UHP 

سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / انیدرید فتالیک PHTHALIC ANYDRIDE / کمپلکس های منگنز - پورفیرین Manganese - Porphyrin Complexes

03-36641

626

پایان نامه

کاربرد کمپلکس تترافنیل پورفیریناتو آهن (III)کلرید به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها توسط سدیم پریدات در محیط دوفازی (CH2CL2/H2O) 

سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / پورفیرین Porphyrin / آهن Iron / سدیم پریدات Sodium Periodate

03-36645

627

پایان نامه

پلی پیرول الکتروپلیمریزه شده برای ریزاستخراج با فاز جامد مشتقات آنیلین از نمونه های آبی و اندازه گیری آنها باکروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / پلی پیرول Polypyrrole / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / مشتقات آنیلین Aniline Derivatives

03-36660

628

پایان نامه

سنتز و مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس با لیگاندهای مختلط 2-(/2- هیدروکسی فنیل) اکسازولین و بیس (2- اکسازولینیل) متان، [Mn(phox)2(bisox)] ClO4 دراپوکسایش اولفین ها و اکسایش سولفیدها، الکلها و آلدهیدها 

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / منگنز MANGANESE / اکسازولین Oxazoline / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / اکسون Oxone

03-36670

629

پایان نامه

اندازه گیری الکتروشیمیایی همزمان تریپتوفان و سیستئین با استفاده از الکترودهای اصلاح شده شیمیایی 

الکترود خمیرکربن Carbon Paste Electrode / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / سیستئین Cysteine / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube

03-36695

630

پایان نامه

واکنشگری دو هسته ای: تهیه و خواص کمپلکس های دو هسته ای حاصل از لیگاندهای دو هسته ای ساز 

لیگاند کوپه ای Compartmental Ligand / انتقال الکترونی Electron Transition / انتقال حفره Hole Transfer / واکنش گری دوهسته ای Bimetallic Reactivity / لیگاند دوهسته ای ساز Binucleating ligand / ناجور هسته Heterodinuclear / واکنشگری شبه کاتکولاز Catecholase Like Reactivity / سیانامید Cyanamide / والانس مخلوط Mixed Valence

03-36780

631

پایان نامه

-افزایش آزا مایکل ایندول به الفینهای دارای کمبود الکترون در حضور KF/Al2O3؛ -N-آلکیلاسیون هتروسیکلهای نیتروژندار، آمینهای نوع اول و دوم و -Sآلکیلاسیون تیولها در حضورKF/Al2O3؛ -سنتز بنزوکسازولها و بنزوتیازولها توسط واکنشگر ید 

سنتز ایندول Indole Synthesis / تیول ها Thiols / افزایش مایکل Michael Addition / اولفین با کمبود الکترون Electron Deficient Olefin / بنزوتیازول Benzothiazole / بنزوکسازول Benzoxsazole / ان - آلکیل دار کردگی N-Alikylation / اس - آلکیل دار کردگی S-Alkylation

03-36788

632

پایان نامه

طراحی کاتالیست برای چند واکنش مهم صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مطالعه کاتالیستهای کربید مولیبدن بر روی پایه زئولیت برای واکنش بازشدن انتخابی حلقه نفتالین 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تبدیل با بخار آب Steam Reforming / متانول METHANOL / طراحی کاتالیزور Catalyst Design / اکسایش مونوکسید کربن Carbon Dioxide Oxidation / هیدرودکلریناسیون دی کلرودی فلوئورومتان Dichlorodifluoromethane Hydrodechlorination / بازشدن حلقه نفتالین Naphthalene Ring Opening / کربید مولیبدن Molybdenum Carbide

03-36790

633

پایان نامه

سنتز و مطالعه فعالیت کاتالیتیکی کمپلکس [تریس (2،2 - بیس اکسازولین)منگنز (II)]تتراکلرومنگنات (II)در اکسایش سولفیدهاتوسط اکسون 

ایمیدازول IMIDAZOL / سولفید Sulfide / اکسون Oxone / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / اکسازولین Oxazoline

03-36836

634

پایان نامه

بازیافت آرسنیک از غبار کوره های ذوب مس 

آرسنیک Arsenic / بازیابی Recovery / فریک آرسنات Ferric Arsenate / سدیم آرسنات Sodium Arsenate / آلودگی Pollution / آرسنوپیریت Arsenopyrite

03-36838

635

پایان نامه

مدل سازی کمومتریکس اثرات مهارکنندگی مشتقات هارمان بعنوان ترکیبات ضد ایدز با استفاده از روش هیبریدی آنالیز اجزای اصلی، رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / فعالیت ضدایدز Anti-HIV Activity / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / مشتقات هارمان Haeman Derivatives

03-36904

636

پایان نامه

مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های تترافنیل پورفیریناتو آهن(III)کلرید و تتراکیس (6،2 - دی کلروفنیل)پورفیریناتو آهن(III)کلرید در واکنش های اپوکسایش اولفین ها و اکسایش سولفیدها توسط اکسون، UHP و فتالیک انیدرید/UHP 

اولفین Olefin / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / پورفیرین های آهن Iron Porphyrins / انیدرید فتالیک PHTHALIC ANYDRIDE

03-36918

637

پایان نامه

تفسیر کپنهامی مکانیک کوانتومی و رویکردهای نوین آن 

عدم قطعیت Uncertainty / تعبیر کپنهاگی Copenhagen Interpretation / اصل مکملیت Complementarity Principle / آزمایش کدام - مسیر Which-Way Experiments

03-36939

638

پایان نامه

واکنش نوآرایی تیوکلایزن و کاربرد آن برای ساختن مشتقات تیوفن؛ روشهایی نوین برای ساختن برخی از هتروسیکل های گوگرددار با استفاده از تیوآمیدها؛ و بررسی و انجام واکنش های آلی در شرایط بدون حلال 

بنزوتیازول Benzothiazole / تیوآمیدها Thioamides / نوآرایی دوتایی فریز Double Fries Rearrangement / تیوکلایزن Thio-Claisen / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / واکنش های آلی ORGANIC REACTIONS / نوآرایی تیوکلایزن Thio-Claisen Rearrangement / تیوفن Thiophene

03-36973

639

پایان نامه

بخش اول: بررسی مکانیزم و بهینه سازی فرمولاسیون آستر و تهیه فرمولاسیون رنگ رویه بر پایه رزین اتیل سیلیکات بخش دوم: واکنش تراکم آلدولی مضاعف کتونهای حلقوی و آلدهیدهای آروماتیک بر روی بستر آلومینا در شرایط بدون حلال 

آلومینا Alumina / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / پوشش ضد خوردگی Anticorrosive Coating / آستری اتیل سیلیکات غنی از روی Zinc Rich Ethyl Silicate Primer / رنگ رویه اتیل سیلیکات مقاوم حرارتی Heat Resistant Ethyl Silicate Topcoat / واکنش تراکم آلدوی مضاعف Crossed Aldol Condensation

03-36998

640

پایان نامه

اطلاع سطح نانوسیلیس به کمک سازگارکننده "نمک آلکیل آمونیوم" به منظور تهیه نانو کامپوزیت پلی وینیل استات/نانوسیلیس 

نانوکامپوزیت Nanocomposite / پرکننده ها Fillers / سازگارکننده Compatibilizer / سیلیکای سوخته Fumed Silica / آلکیل آمونیوم Alkylammonium / پلی وینیل استات Polyvinylacetate

03-37007

641

پایان نامه

بخش اول: بهینه سازی هیدروژلهای ابرجاذب جدید بر پایه ژلاتین از طریق روش آماری تاگوچی و بررسی رفتار تورمی آن در شرایط مختلف بخش دوم: سنتز و شناسایی مشتقهای جدید محلول در آب از کیتین 

ژلاتین Gelatin / آکریلیک اسید Acrylic Acid / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / رفتار تورمی Swelling Behavior / روش تاگوچی Taguchi Method / 2 - آکریل آمیدو - 2 - متیل پروپان سولفونیک اسید 2-Acrylamido-2-Methylprppane Sulfonic Acid

03-37008

642

پایان نامه

پیش بینی عمل سل های الکتروشیمیایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / باتری های نیکل - کادمیم Nickel Cadmium Batteries / باتری روی دی اکسیدمنگنز Zinc Manganese Dioxide Battery / باتری های دی اکسید منگنز قلیایی Manganese Alkalain Dioxide Battery / الکترود آند باتری سربی Lead Acid Battery Anode Electrode / سلول برق کافت آلیاژ سرب - قلع Lead-Tin Alloy Electrodeposition Cell

03-37032

643

پایان نامه

سنتز تک مرحله ای گاماپایرونها تحت امواج میکروویو سنتز بنزوتیازولها با استفاده از کاتالیزورهای ZrOCL2.8H2O , CuSO4 سنتز بنزوتیازولها و بنزوکسازولها با استفاده از واکنشگر ید 

بنزوتیازول Benzothiazole / بنزوکسازول Benzoxsazole / ید IODINE / ان - آلکیل دار کردگی N-Alikylation / اس - آلکیل دار کردگی S-Alkylation / گاما پایرون Gama Pyrones / سولفات مس Copper Sulfate / بیس ایندولیل متان Bisindoiyl Methanes

03-37074

644

پایان نامه

ریزاستخراج سه فازی افدرین از نمونه های بیولوژیکی و تعیین آن به وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / ریزاستخراج سه فازی Liquid-Liquid-Liquid Microextraction (LLLM) / افدرین Ephedrine / نمونه بیولوژیکی Biological Sample

03-37103

645

پایان نامه

کمپلکس های لیگاند مخلوط (Co (II), Ni (II), Cu (II), ZN (II با ساخارینات و بازهای دی نیتروژن مشتق های 1و10- فنانترولین 

کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / 10،1 - فنانترولین 1,10-Phenanthroline / بلورشناسی Crystallography / ساخارینات Saccharinate / بازهای دی نیتروژن Dinitrogen Base / خواص طیف سنجی Spectroscopic Characteristics

03-37125

646

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی کتکول در سطح الکترود کربن شیشه ای در حضور برخی ترکیبات گوگردی (تیواوراسیلها و مرکاپتوپیریدین)؛ کاربرد در سنجشهای ولتامتری پالسی تفاضلی، سنتزهای الکتروشیمیایی 

پروپیل تیواوراسیل Propyl Thiouracil / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / الکتروسنتز Electrosynthesis / سنتز الکتروشیمیایی Electrochemical Synthesis / متیل تیواوراسیل Methylthiouracil / کتکول Catechol / مرکاپتوپیریدین Mercaptopyridine

03-37128

647

پایان نامه

مدل سازی و مطالعه تجربی ابرخازنهای مختلط 

ابرخازن Supercapacitor / شبه خازن Pseudocapacitor / نمودار راگون Ragone Diagram / دشارژ با جریان ثابت Galvanostatic Discharge

03-37242

648

پایان نامه

بررسی انتخابی بودن واکنش نوآرایی فریز بر روی سطوح جامد تحت امواج میکروویو 

نوآرایی فریز FRIES REARRANGEMENT / تابش ریزموج Microwave Radiation / بستر جامد Solid Support / جهت گزینی Regioselectivity

03-37151

649

پایان نامه

برمیناسیون B- کتواستر با استفاده از NBS و سیلیکا سولفوریک اسید 

ان - برموسوکسینیمید N-Bromosuccinimide / برم دارکردن Bromination / بی کتواستر B-Ketoester / اسید سولفوریک سیلیکا Silica Sulfuric Acid

03-37185

650

پایان نامه

اندازه گیری برون تنی و درون تنی داروها و متابولیت های دارویی با استفاده از ریزاستخراج با فاز جامد جفت شده با روش های کروماتوگرافی - طیف سنج جرمی 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / فنتانیل Fentanyl / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / دکسترومتورفان Dextromethorphan / دیازپام Diazepam / نمونه برداری درون تنی Invivo Sampling

03-37284

651

پایان نامه

توسعه شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های نوروفازی جهت مدل سازی فرایندهای مختلف بیولوژیکی 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / شبکه عصبی فازی Neuro Fuzzy Network / الکتروفورزموئینه Capillary Electrophoresis / نقشه برداری پپتیدی Peptide Mapping / آستانه ی خارش چشم Eye Irritation Threshold

03-37339

652

پایان نامه

بررسی انجام واکنش های آلی تحت تابش امواج میکروویو و سنتز هتروسیکل های گوگرددار و استفاده از کاتالیست های آلی نامتقارن در سنتز ترکیبات کایرال 

آلکیل دارکردگی Alkylation / تابش ریزموج Microwave Radiation / فنل Phenol / کاتالیزور اسیدی جامد Solid Acid Catalyst / نیتریل ها NITRILES / تیومورفولید Thiomorpholide / واکنش ویلگروت - کیندلر WILLGERODT-KINDLER REACTION / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / افزایش مایکل Michael Addition / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition

03-37346

653

پایان نامه

1- بررسی برخی از واکنشهای آلی (محافظت، افزایش مایکل، حذف سولفوکسیدها، سنتز Y - پایرونها و000)روی بسترهای جامد (مس سولفات، پتاسیم فلوئورید روی آلومینا و000)در حضور یا غیاب امواج مایکروویو 2- اصلاح پلی ساکاریدها با روش همبسپارش پیوندی با استفاده از تابش دهی گاما 3- رنگهای عامل دار و بسپارش مینی امولسیونی 

تابش ریزموج Microwave Radiation / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / بسپارش پیوندی Graft Polymerization / انتقال انرژی. / واکنش های آلی ORGANIC REACTIONS / پلی ساکارید Polysaccaride / رنگینه Dye / تابش گاما Gamma Irradiation

03-37361

654

پایان نامه

سنتز یک مرحله ای دی تیوکاربامات ها و دی تیوکربنات های حلقوی و بررسی واکنش مانیخ در شرایط بدون حلال و محیط آبی 

واکنش مانیخ Mannich Reaction / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / اکساتیولان -2- تیون Oxathiolane-2-Thione

03-37413

655

پایان نامه

الکترواکسایش اتانول بر روی الکترود نیکل - رودیم و کاربرد این الکترود به عنوان آند در پیل سوختی مصرف کننده اتانول 

الکترواکسایش Electro-Oxidation / اتانول Ethanol / نهشت برقی Electrodeposition / پیل سوختی Fuel Cell / بازدارنده Inhibitor / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / آلیاژ نیکل - رودیم Nickel-Rhodium Alloy

03-37417

656

پایان نامه

کاربرد روش های تفکیک بر پایه کمومتریکس در آنالیز داده های GC-MS و UV-vis: آنالیز اسانس گل رز ایرانی و بررسی مکانیسم دناتوره شدن هموگلوبین های طبیعی و داسی 

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / روش کمومتریکس Chemometrics Method / رز داماسک Damask Rose / هموگلوبین داسی Sickle Cell Hemoglobin / هموگلوبین طبیعی Adult Hemoglobin

03-37420

657

پایان نامه

افزایش مایکل نوکلئوفیلهایی با CH اسیدی در شرایط بدون حلال، بازشدن حلقه اپوکسید با ترکیبات گوگرددار در محیط آبی و سنتز آمینهای متقارن نوع دوم 

افزایش مایکل Michael Addition / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / آب Water / حلقه گشایی اپوکسید Epoxide Ring Opening / بتا - هیدروکسی سولفید B-Hydroxy Sulfide / آمین نوع دوم متقارن Symmetric Secondary Amine

03-37424

658

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک مولکولی پایداری ساختاری نانوخوشه ها 

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / پایداری سازه ای Structural Stability / نانوخوشه پلاتین Platinum Nanocluster / دمای ذوب Melting Temperature

03-37428

659

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار تورمی هیدروژلهای ابرجاذب سنتزی، طبیعی و چندسازه ای 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / کاراگینان Carrageenan / همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION / آکریل آمید Acryle Amyde / آکریلونیتریل Acrylonitrile / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / رفتار تورمی Swelling Behavior

03-37481

660

پایان نامه

کمپلکسهای مونومری و پلیمری جدید شیف باز اکسووانادیم (IV)و مطالعه رفتارهای کاتالیستی، حلال رنگی، مکانو - شیمیایی و بیولوژیکی آنها 

کاتالیزور Catalyst / شیف بازها Schiff Bases / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / رفتار مکانوشیمیایی Mechanochemical Behavior / کمپلکس اکسووانادیم Oxovanadiuom Complex / رفتار زیست شناختی Biological Behavior

03-37517

661

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار فعالیت ترکیبات کارسیومین به عنوان داروی ضد سرطان پروستات 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سرطان پروستات Prostate Cancer / کارسیومین Curcumin / تابع لونبرگ - مارکوارت Levenberg-Marquardt Equation

03-37524

662

پایان نامه

بررسی اثر تانلینگ در واکنش سیگماتروپیک انتقال هیدروژن با استفاده از طیف سنجی NMR و محاسبات نظری 

اثر تانلینگ Tunneling Effect / متیل سیکلو پنتادی ان Methyl Cyclo Pentadiene / سیگماتروپیک Sigmatropic / محاسبات آی0آر0سی IRC Calculation / محاسبات کیو0اس0تی20 QST2 Calculation

03-37558

663

پایان نامه

استفاده از تکنیک ریزاستخراج با فاز جامد به همراه کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتری جرمی با استفاده از فیبر تهیه شده به وسیله تکنیک سل - ژل برای آنالیز آفت کش های اورگانوفسفره در نمونه های آبی 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / آفت کش اورگانوفسفره Organophosphorus Pesticide / تری متوکسی سیسیل پروپیل آمین 3-(Trimetoxysilyl Propyl)Amine

03-37559

664

پایان نامه

تهیه هیدروژلهای حساس به pH بر پایه نشاسته و حساس به دما بر پایه آلژینات و بررسی خواص آنها 

نشاسته ها STARCHES / آکریلیک اسید Acrylic Acid / هیدروژل Hydrogel / هیدروژل های حساس به حرارت THERMOSENSITIVE HYDROGELS / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / آکریل آمید Acryle Amyde / 2 - هیدروکسی اتیلن آکریلات 2-Hydroxy Ethylene Acrylate / هیدروژل حساس به پی0هاش PH Sensitive Hydrogel / بوتیل ترشری آکریل آمید Tertiary Butylacrylamide

03-37596

665

پایان نامه

سنتز و بررسی رفتار تورمی هیدروژلهای جدید بر پایه نشاسته با استفاده از تکپارهای آکریلیک اسید و 2 - هیدروکسی اتیل متاکریلات و بررسی کاربرد آنها در سامانه های دارورسانی 

نشاسته ها STARCHES / آکریلیک اسید Acrylic Acid / رفتار تورمی Swelling Behavior / دارو رسانی Drug Delivery / هیدروژل Hydrogel / دیکلوفناک سدیم Diclofenac Sodium / 2 - هیدروکسی اتیل متاآکریلات 2-Hydroxyethylmeta Acrylat

03-37612

666

پایان نامه

بررسی نفوذ و تراوش مولکولهای آب از درون نانولوله های کربنی به عنوان مدلی برای کانالهای پپتیدی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی 

تراوش Percolation / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کانال عبور آب Water Channel / نانولوله ی پپتیدی peptid Nanotube

03-37616

667

پایان نامه

اندازه گیری ولتامتری پالس تفاضلی N - استیل سیستئین با استفاده از الکترود خمیر نانولوله کربنی اصلاح شده با کمپلکس های کبالت سالوفن 

کبالت متیل سالوفن Cobalt-Methylsalophen / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / خمیر کربن Carbon-Paste / ان - استیل سیستئین N-Acetylcysteine

03-37618

668

پایان نامه

استانداردکردن روش متابونومیک بر پایه طیف سنجی NMR 

شبکه عصبی Neural Network / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / متابونومیک Metabonomic / روش کار - پورسل - میبوم - گیل Carr-Purcell-Meiboom-Gill Presaturation (CPMGPR) / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / تصحیح سیگنال متعامد Orthogonal Signal Correlation (OSC)

03-37620

669

پایان نامه

انجام واکنش های دیلز - آلدربین مولکولی آلنیل - آریل اترها در شرایط بدون حلال بر روی بستر سیلیکاژل 

واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / سیلیکاژل Silicagel / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / آلنیل - آریل اتر Allenyl-Aryl Ether / سیکلوپنتادی ان Cyclopentadiene / آکرولئین Acrolein

03-37637

670

پایان نامه

- سنتز مشتقات 4،1 - دی هیدروپیریدین ها و پلی هیدروکینولین ها با استفاده از ZnO - سنتز تک مرحله ای مشتقات 2 - آمینو 5 - آسیل تیوفن ها با استفاده از آریل تیوآمیدها تحت شرایط بدون حلال با استفاده از میکروویو 

تراکم هانش Hantzch Condensation / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / اکسید روی Zinc Oxide / پلی هیدروکینولین Polyhydroquinoline / کاتالیزور پتاسیم فلوراید بر پایه آلومینا Pottasium Pholoride-Alumina Catalyst (KF-Al2o3) / آمینو تیوفن ها Amino Thiophene

03-37640

671

پایان نامه

طراحی و ساخت کاتالیزور برای واکنش های تجزیه و رفرمینگ بخاری الکل ها در دمای پایین و مطالعه سینتیک واکنش ها 

طراحی کاتالیزور Catalyst Design / اتانول Ethanol / فلزات واسطه Transition Metals / واکنش تجزیه DECOMPUSITION REACTION / تبدیل با بخار آب Steam Reforming / سینتیک واکنش Reaction Kinetics

03-37647

672

پایان نامه

بررسی شکلهای مختلف کنفورمری/توتومری هیستیدین، نحوه کئوردیناسیون آن با برخی فلزات یک و دو ظرفیتی و آنیونهای زیستی و تاثیر فلز بر آروماتیسیتی حلقه ایمیدازول به روش Ab Initio در فاز گازی 

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / هیستیدین Histidine / مواد مرکب کاتیونی Cation Complexes / آنیون خواهی Anion Affinity / خوشه های آنیون - آنیون Anion-Anion Clusters

03-37648

673

پایان نامه

توسعه ی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی و کاربرد آن ها در مطالعات پروتئومیکس و طراحی دارو 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / سولفونامید Sulfonamids / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / روش طبقه بندی Classification Method / پروتئومیکس Proteomics / طراحی دارو Drug Design / الگوریتم ژنتیکی - حداقل مربعات جزئی کرنل Genetic Algorithm-Kernel Partial Least Squares / اثر انگشت مولکولی Molecular Fingerprint

03-37669

674

پایان نامه

مقایسه خواص ترموشیمی آسپارتام (قند مصنوعی)و گلوکز (قند طبیعی) 

گلوکز. / یون های فلزی METAL IONS / آسپارتام Aspartame / میل ترکیبی Affinity

03-37720

675

پایان نامه

واکنش سه جزیی تیواکسیندول، آلدهید هتروسیکلی و ترکیبات استیلینی فعال و بررسی واکنش تیواکسیندول ها با آریل آلکیل کتون ها 

واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / آریل آلکینول Arylalkynol / کتون Ketone / تیوفن Thiophene / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / آلفا - بتا آلدهیدهای غیراشباع Alpha, Beta Unsaturated Aldehyde

03-37733

676

پایان نامه

بررسی برهم کنش بین فولیک اسید و آلبومین سرم انسانی با استفاده از روش فرونشانی فلورسانس و اندازه گیری فولیک اسید بر اساس تکنیک FIA و با آشکارسازی طیف سنجی فلورسانس 

آلبومین سرم انسانی Human Serum Albumin (HSA) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / تحلیل باتزریق در جریان Flow Injection Analysis (FIA) / آبدهی Quenching / فلوئورسانس Fluorescence / فولیک اسید Folic Acid (FA)

03-37804

677

پایان نامه

بررسی اثر فلزات واسطه تناوب سوم و Al در خاصیت اسیدی کاتالیزور -TiO2/SO42 در واکنش استریفیکاسیون فتالیک انیدرید با 2- اکتانول 

سوپراسید Super Acid / روش سل - ژل Sol-Gel Method / استری کردن Esterification / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کاتالیزور دی اکسید تیتانیوم سولفاته شده Sulfated Titanium Dioxide Catalyst

03-37861

678

پایان نامه

بررسی گزینش پذیری کاتالیست های فلزی (Ni,Fe,Pt,Pd)بر روی رشد نانورشته های کربنی به روش CCVD 

رسوب بخار شیمیایی Chemical Vapor Deposition (CVD) / کاتالیزور Catalyst / انتخاب پذیری Selectivity / بهینه سازی Optimization / نانورشته کربنی Carbon Nanofiber / کلینوپتیلولیت Clinoptilolite

03-37931

679

پایان نامه

اصلاح مدل های پتانسیل ایده آل به منظور کاربردی کردن آن برای سیالات واقعی 

تابع انرژی پتانسیل Potential Energy Function / خواص انتقالی Transport Properties / ضریب دوم ویریال Second Virial Coefficient / مدل هماهنگ سازی Coordination Model / تقریب میدان متوسط Mean Field Approximation / معادله حالت سیالات کلاسیکی Fluids Classical Equation of State / نرمی شاخه دافعه پتانسیل Potential Branch Softness

03-37947

680

پایان نامه

مطالعه نظری و تجربی وارونگی حلقه در 3،1 و 4،1 - دی اکسان بوسیله روشهای ab_initio و DNMR 

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / وارونگی حلقه Ring Inversion / 1 و 3 - دی اکسان 1,3-Dioxane / 1 و 4 - دی اکسان 1,4-Dioxane / محدوده هم آمیزی Coalescence Region

03-38011

681

پایان نامه

بررسی اثرات حلال بر روی سرعت واکنش های حلقه زایی و آلکیلاسیون سایت های نوکلئوفیلی با استفاده از محاسبات ab inito و QM/MM و شبیه سازی مونت کارلو 

اثر حلال Solvent Effect / شبیه سازی مونت کارلو MONTE CARLO SIMULATION / آلکیل دارکردگی Alkylation / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / محاسبات مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی Quantum Mechanics and Molecular Mechanics Calculation

03-38132

682

پایان نامه

اکسایش سولفیدها به وسیله اوره هیدروژن پراکسید کاتالیست شده توسط کمپلکس های آهن - سالن 

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / سولفید Sulfide / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / کمپلکس آهن - شیف باز Iron-Schiff Base / لیگاند نیتروژن دهنده Nitrogen Donor Ligand

03-38135

683

پایان نامه

ترسیب الکتروشیمیایی سل - ژل مشتق شده از سیلیکا به عنوان تکنیکی جدید برای ساخت فازهای جاذب ریزاستخراج با فاز جامد 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / فلزات Metals / روش سل - ژل Sol-Gel Method / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / رسوب الکتروشیمیایی Electrochemical Deposition / تک لایه خودسامان یافته Self Assembled Momolayer (SAM) / فاز جامد Solid Phase

03-38191

684

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش حلقه زایی دیلز - آلدر در محیط حلال یونی و مخلوط آن با حلال های دیگر 

سینتیک Kinetics / واکنش حلقه زایی Cycloaddition Reaction / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / مایعات یونی Ionic Liquid

03-38220

685

پایان نامه

مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های سیس دی اکسومولیبدن (VI)- شیف باز سه دندانه در اپوکسایش اولفین ها توسط ترشری بوتیل هیدروپراکسید 

اولفین Olefin / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / کمپلکس لیس دی اکسومولیبدن Lis-Dioxmolybdenum Complex / لیگاندهای شیف باز سه دندانه Tridentate Schiffbase Ligands / بوتیل ترشری هیدروپراکسید Tertiary Butylhydroperoxide (TBHP)

03-38223

686

پایان نامه

ریزاستخراج با فاز جامد بر پایه سل - ژل برای اندازه گیری حشره کش های پیرتروییدی در نمونه های زیست محیطی با استفاده از کروماتوگرافی مایع - مشتق سازی فتوشیمیایی - آشکارساز فلورنس 

ریزاستخراج با فاز جامد SOLID-PHASE MICROEXTRACTION / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / مشتق سازی DERIVATIZATION / روش سل - ژل Sol-Gel Method / نمونه های آبی Water Samples / حشره کش های پیروتروییدی Pyrethroid Insecticides

03-38251

687

پایان نامه

مطالعه اثر حلال بر سینتیک چند دسته از واکنش های آلی در مخلوط مایع یونی و حلال های مولکولی 

اثر حلال Solvent Effect / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / مایعات یونی Ionic Liquid / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / حلال ترجیحی Perferential Solvation / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction

03-38269

688

پایان نامه

معادله حالت جامدات با ابعاد نانو و جامدات ماکروسکوپی 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانو سیستم Nanosystem / جامدات فلزی Metallic Solids / جامدات یونی Ionic Solids / جامدات مولکولی Molecular Dynamics

03-38296

689

پایان نامه

بررسی خواص ترموشیمی یوراسیل و مشتقات آن 

آنیون خواهی Anion Affinity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / یوراسیل Uracil / فلزخواهی Metal Ion Affinity / آروماتیسیتی Aromaticity / انرژی شکست پیوند Bond Dissociation Energy

03-38299

690

پایان نامه

توسعه روش های کمومتری برای مطالعات ارتباط کمی ساختار - خاصیت (QSPR) 

تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / زانتون ها Xanthones / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / روش کمومتریکس Chemometrics Method / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / درخت برگشتی Regression Tree / درخت طبقه بندی Classification Tree / رسوب الکتروفورزی Electrophoretic / مدل عصبی-فازی NEURO-FUZZY MODEL

03-38309

691

پایان نامه

سنتز چندجزئی مشتقات 2- پیریدون، استفاده از گل قرمز در برخی واکنش های آلی و استفاده از تترااستیل اتیلن دی آمین و سدیم پرکربنات در واکنش بایر - ویلیگر 

سدیم پرکربنات Sodium Percarbonate / 2 - پیریدون 2-Pyridone / تراکم چهارجزئی Four Component Cyclocondensation / گل قرمز Red Mud / واکنش بایر - ویلیگر Baeyer-Villiger Reaction / تترااستیل اتیلن دی آمین Tetraacetylethylenediamine

03-38345

692

پایان نامه

مطالعه پیوند هیدروژنی موجود در ساختارهای بلوری پلی پپتیدها با استفاده از محاسبه ی پارامترهای NMR توسط محاسبات مکانیک کوانتومی از آغاز 

طیف سنجی Spectrometry / تشدید مغناطیسی هسته جامد Solid Nuclear Magnetic Resonance / پوشش شیمیایی Chemical Shielding / شیب میدان الکتریکی Electric Field Gradient / ال - آلاگلی L-Alagly / متیل 3 - دی متیل آمینو - 2 - سیانو کروتنات Methyl 3-Dimethylamino- 2-Cyanocrotonate (MDACC)

03-38464

693

پایان نامه

آنالیز اسانس رزماری با استفاده از روش های تفکیک کمومتریکس 

کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / گیاه اکلیل کوهی Rosemary Plant / روش تفکیک منحنی Curve Resolution Method / روش کمومتریکس Chemometrics Method

03-38478

694

پایان نامه

مطالعه رفتار الکتروشیمیایی 2 - مرکاپتونیکوتینیک اسید با استفاده از الکترودهای خمیر کربن و تهیه الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده گزینشگر تیوسیانات با استفاده از حامل های فتالوسیانین 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / حامل یون Ion Carrier / افزودنی یونی Ionic Additive

03-38524

695

پایان نامه

سنتز و بررسی رفتار تورمی ابرجاذبهای چندسازه ای بر پایه ثعلب 

رفتار تورمی Swelling Behavior / آلومینا Alumina / تابش گاما Gamma Irradiation / ابرجاذب چندسازه ای Supabsorbent Composite / ثعلب Saleb

03-38540

696

پایان نامه

مدل سازی کمومتری آمیدها به عنوان ترکیبات تنظیم کننده گیرنده CCR5 

شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدل رابطه کمی ساختار - فعالیت Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)Model / گیرنده ی کموکینی سی0سی0آر 5 CCR5 Receptors / تحلیل برگشتی اسپلاین وفقی چندمتغیره Multivariate Adaptive Regression Analysis Spline / نظریه احتمال بایز Bayes Probablity Theorm

03-38546

697

پایان نامه

بررسی ساختاری هموگلوبین مولد سلول های داسی شکل گلبول های قرم ز(Hb S) به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی 

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / هموگلوبین داسی Sickle Cell Hemoglobin / برهمکنش پروتئین - پروتئین Protein-Protein Interaction / برهمکنش جانبی Lateral Interaction

03-38571

698

پایان نامه

سنتز هیدروژلهای ابرجاذب چندسازه ای بر پایه کاپا - کاراگینان و بنتونیت و بارگذاری KNO3 به عنوان مدلی از کود شیمیایی برابر جاذبهای بر پایه پکتین 

ابرجاذب چندسازه ای Supabsorbent Composite / پکتین Pectin / سینتیک تورم. / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / کاپا - کاراگینان Kappa-Carrageenan / آزادسازی کود شیمیایی Agrochemical Release

03-38604

699

پایان نامه

بررسی صورتبندی های مختلف مولکول های گوانین، گوانوزین و داکسی گوانوزین، نحوه کوئوردیناسیون آنها با برخی فلزات یک و دوظرفیتی و آنیونهای زیستی و بررسی میزان پایداری ناشی از آروماتیسیتی در مولکول گوانین 

آنیون خواهی Anion Affinity / خوشه های آنیون - آنیون Anion-Anion Clusters / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP / گوانین Guanine / گوانوزین Guanosine / داکسی گوانوزین Deoxy Guanosine

03-38610

700

پایان نامه

1 - جداسازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی تعدادی از گیاهان انحصاری ایران، متعلق به تیره نعناع 2 - سنتز کامل مولکول دانشکسینکون A، یک دی ترپنوئید زیست فعال جداشده از گیاه سالویا میلتیورهیزا 

سالویا ماکروسیفون SALVIA MACROSIPHON / مرزه خوزستانی Satureja Khuzistanica / سالویا ارموفیلا Salvia Eremophila / مولکول دانشکسینکون A راسمیک. / دیترپنوئیدها Diterpenoids / نعناع SPEARMINT / دان - شن Dan-Shen / سنتز کامل Total Synthesis

03-3861

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

701

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی 2 - مرکاپتوتیازولین و فنیل هیدرازین در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با CoNSal 

الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / کبالت نیتروسالوفن Cobalt Nitrosalophen / 2 - مرکاپتو تیازولین 2-Mercapto Thiazoline / فنیل هیدرازین Phenyl Hydrazin

03-38645

702

پایان نامه

بررسی رفتار الکتروشیمیایی کتکول و 4 - متیل کتکول در حضور متیل مرکاپتوتیادی آزول به عنوان نوکلئوفیل: کاربرد در سنتزهای الکتروشیمیایی 

کتکول Catechol / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / سنتز الکتروشیمیایی Electrochemical Synthesis / کولن سنجی Coulometry / 4 - متیل کتکول 4-Methylcatechol / متیل مرکاپتو تیادی آزول Methyl Mercapto Thiadiazole

03-38646

703

پایان نامه

سنتز B - آمینواسترها، سنتز فضاگزین B - آمینوکتون ها و سنتز سه مرحله ای ایندول های پراستخلاف جدید 

افزایش مایکل Michael Addition / واکنش مانیخ Mannich Reaction / اکسایش الکل Alcohol Oxidation / بتا - آمینوکربونیل B-Aminocarbonyls / سنتز فضاگزین Stereoselective Synthesis / سنتز ایندول Indole Synthesis / واکنش ویلسمایر - هک Vilsmeier-Haack Reaction

03-38650

704

پایان نامه

سنتز و بررسی رفتار تورمی ابرجاذبهای بر پایه آگار و هیدروژلهای چندسازه ای بر پایه آلژینات 

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / آکریلیک اسید Acrylic Acid / سدیم آلژینات Sudium-Alginate / آلومین Alumine / آگار Agar

03-38653

705

پایان نامه

جداسازی و تعیین ساختارترکیبات شیمیایی گیاه انحصاری ایران از تیره نعناع Salvia Sahendiga 

عصاره Extract / نعناع SPEARMINT / دیترپنوئیدها Diterpenoids / فلاونوئیدها Flavonoids / سالویا سهندیکا Saluia Sahendica / سسترترپنویید Sesterterpenoid / استرویید Steroid

03-38655

706

پایان نامه

سنتز برخی کمپلکس های دی اکسومولیبدن (VI)- سالن و کاربردهای آنها به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها توسط اوره هیدروژن پراکسید (UHP) 

سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / کمپلکس لیس دی اکسومولیبدن Lis-Dioxmolybdenum Complex / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / لیگاندهای شیف باز چهاردندانه Tetradentate Schifbase Ligands

03-38664

707

پایان نامه

سنتز آلفاکتوآریل تیوآمید با استفاده از کاتالیزور CuCl2 تحت اکسیژن - سنتز کلروهیدرین از طریق بازکردن اپوکسید با استفاده از کاتالیزور ZnO و کاربرد آن در ترکیب طبیعی بتاسیتواسترول 

اپوکسید Epoxide / اکسیژن دارشدن Oxygenation / کلرید مس Copper Chloride / آلفاکتو آریل تیوآمید Alphaketo Aryl Thioamides / کلروهیدرین Chlorohydrins / اپوکسی سیتواسترول Epoxysitosterol

03-38679

708

پایان نامه

بررسی خواص ترموشیمی سیتوزین و نوکلئوزیدهای آن 

سیتوزین Cytosine / فلزخواهی Metal Ion Affinity / آنیون خواهی Anion Affinity / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / خوشه های آنیون - آنیون Anion-Anion Clusters / تابع مرکب سه پارامتری بک B3LYP

03-38680

709

پایان نامه

نوآرایی کلایزن در حضور کاتالیزور سلیکاسولفوریک اسید و برخی کاتالیزورهای دیگر و سنتز 2 - آمینو - 3،1 - دی تیولانها و نمکهای 2 - ایمینو - 3،1 - دی تیولانها 

نوآرایی تیوکلایزن Thio-Claisen Rearrangement / سیلیکا سولفوریک اسید Silica Sulfuric Acid / آلیل اکسی کومارین Allyloxy Cumarin / 1 - آلیل اکسی نفتالن Allyloxy Naphtalen

03-38741

710

پایان نامه

واکنش متوالی آلدول - دیلز آلدرتیواکسیندول ها و آلدهیدهای هتروسیکلی در حلال آب و بررسی واکنش سه جزئی و تک ظرفی تیواکسیندول، آلدهید هتروسیکلی و دی ان دوست های فعال 

ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / دی انوفیل های حلقوی Cyclic Dienophiles / تیواکسیندول غیراشباع Unsaturated Thio-Oxindole

03-38750

711

پایان نامه

بررسی واکنش افزایش مایکل در حضور کاتالیزور سیلیکا آلومینیم کلرید و سنتز تیواوره های نامتقارن در شرایط بدون حلال 

افزایش مایکل Michael Addition / آمین ها Amines / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / سیلیکا آلومینیوم کلرید Silica Supported Aluminum Chloride / تیواوره های نامتقارن Unsymetrical Thoureas

03-38751

712

پایان نامه

مطالعه متابونومیک بر روی نمونه های مبتلا به لیشمانیای جلدی (سالک)و ارتباط آن با سطح سلنیم سرم خون 

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / لیشمانیای جلدی Cutaneous Lieshmaniasis

03-38759

713

پایان نامه

اصلاح الکترود سرب بوسیله بیسموت 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوپتانسیومتری Chronopotentiometry / بیسموت Bismuth / باتری اسید-سربی Lead Acid Battery

03-38773

714

پایان نامه

کاربرد کمپلکس های اکسو وانادیم (IV)و (V)با لیگاند 2- (2 - هیدروکسی فنیل)-2- اکسازولین به عنوان کاتالیزور در اکسایش سولفیدها و الکل ها با اکسنده های اوره هیدروژن پراکسید و اکسون 

اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / وانادیم VANADIUM / اکسازولین Oxazoline / سولفید Sulfide / اوره - هیدروژن پراکسید Urea-Hydrogen Peroxide / الکل Alcohol / اکسون Oxone

03-38777

715

پایان نامه

سنتز کمپلکس های منگنز (III)با لیگاند ایزوپروپیل 2- (2- هیدروکسی فنیل)-2- اکسازولین-4- کربوکسیلات و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در اکسایش تک فازی و دوفازی الکل ها، آلدهیدها و سولفیدها باتترابوتیل آمونیوم مونوپرسولفات و اکسون 

اکسازولین Oxazoline / منگنز MANGANESE / اکسون Oxone / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / تترابوتیل آمونیوم مونوپرسولفات Tetrabutyl Amonium Monopersulfate (TBAO)

03-38782

716

پایان نامه

اندازه گیری پارامترهای NQR, NMR بر روی مشتقات دی متیل 2- (پی پیریدین 1- ایل مالئات و فومارات 

تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / بردارهای ویژه Eigen Vectors / روش محورهای اصلی Principal Axes Method / تشدید چهارقطبی هسته Nuclear Quarupole Resonance (NQR)

03-38796

717

پایان نامه

بررسی اکسایش 4،1 - دی هیدروپیریدین ها با استفاده از کاتالیزگر MnCl2 تثبیت شده بر روی مونتموریلونیت 10-K 

اکسایش Oxidation / کاتالیزور Catalyst / دی هیدروپیریدین ها Dihydropyridines / خاک رس کا 10 Montmorillonite K-10 / مهارکننده عبور کلسیم Calcum Chanel Blocker

03-38885

718

پایان نامه

بهینه سازی و کاربرد هیدروژل های ابرجاذب در: سامانه های آهسته رهش ایبوپروفن، سامانه های آهسته رهش کود، جذب فلزات سنگین، سنتز نانواکسیدهای فلزی 

هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / کاراگینان Carrageenan / پکتین Pectin / دارو رسانی Drug Delivery / جذب Absorption / فلزات سنگین Heavy Metals / رهایش کود شیمیایی Agrochemical Delivery

03-38889

719

پایان نامه

سنتز زئولیت Y و کاربرد آن بعنوان کاتالسیت FCC 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / زئولیت سنتزی SYNTETIC ZEOLITE / کاتالیزور Catalyst / بستر سیال Fluidized Bed / ید IODINE / جذب سطحی Adsorption / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect

03-38900

720

پایان نامه

کمپلکس هایی از گادولینیوم (III)، آهن (III)و منگنز (II)حاوی لیگاندهای پلی آمینو کربوکسیلات برای استفاده در تصویرنگاری تشدید مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست: برهم کنش و مطالعه مقایسه ای با پروتئین حامل 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / آلبومین سرم گاوی Bovine Serum Albumin (BSA) / طیف سنجی فلورسانس Spectrofluorometry / ماده حاجب Contrast Agents / لیگاند پلی آمینوکربوکسیلات Polyaminocarboxylic Ligand / جذب الکترونی Electronic Absorption

03-38924

721

پایان نامه

گونه شناسی و تبدیلات سیستم سه تایی(Cu (II)/Ni (II - سیترات - ایمیدازول، پیرازول و ایندازول (پیرازول مشتق شده): مطالعات سنتزی، طیف بینی و ساختاری 

مس (II) CUPPER (II) / نیکل (II) NICKEL (II) / ایمیدازول IMIDAZOL / سیترات سدیم Sodium Citrate / کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / پیرازول Pyrazole / ایندازول Indazole

03-38934

722

پایان نامه

ساخت کاتالسیت های جامد بازی بر پایه زئولیت طبیعی و مطالعه سینتیک واکنش نووناگل بر روی سطح آن 

اکسیدهای باریم Barium Oxides / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / زئولیت طبیعی Natural Zeolite / کاتالیزور جامد بازی Solid Bas Catalyst

03-38945

723

پایان نامه

بررسی ناموضعیت کوانتومی در حالت های درهم تنیده 

قضیه بل Bell’S Theorem / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / ناموضعیت کوانتومی Quantum Nonlocality / حالت درهم تنیده Entangled State / جدایی پذیری Saparability

03-38963

724

پایان نامه

مطالعه چرخش درونی حول پیوند C-N در ترکیب 4 - اتیل - مورفولین - کربوکسیلات با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته دینامیک 

ثابت سرعت Reaction Constant / تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / چرخش درونی Internal Rotation / 4 - اتیل - مورفولین - کربوکسیلات 4-Ethyle-Morpholine-Carboxylate

03-39940

725

پایان نامه

سنتز مشتقات تینو (2،3-b)ایندول - 2 - کربونیتریلها از طریق واکنش تک ظرفی تیواکسیندول ها و سیکلوهگزیل ایزوسیانید و کلرواستونیتریل در حلال آب 

تیوآمیدها Thioamides / سیکلوهگزن Cyclohexene / تیواکسیندول Thio-Oxindole / ایزوسیانید Isocyanide

03-39953

726

پایان نامه

سنتز دو کمپلکس دو هسته ای منگنز - منگنز و آهن - منگنز با لیگاند 2، 3 - بیس (2 - هیدروکسی فنیل) کینوکسالین و مطالعه فعالیت کاتالیزوری آن ها در اکسایش سولفیدها و الکل ها توسط سدیم پریدات 

کمپلکس منگنز Manganese Complex / آهن Iron / الکل ها Alcohols / سولفید Sulfide / اکسایش کاتالیزوری Catalytic Oxidation / لیگاند محوری Axial Ligand

03-40049

727

پایان نامه

تهیه و کاربرد الکترودهای اصلاح شده شیمیایی در آشکارسازی برخی ترکیب های مهم دارویی و زیستی 

اپی نفرین Epinephrine / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الکترودهای اصلاح شده Modified Electrodes / تیوریدازین Thioridazine / سوماتریپتان Sumatiptan / آزاتیوپراین Azathioprine / نیکلوزآمید Niclosamide / متی مازول Methimazole

03-40876

728

پایان نامه

بررسی اثر حلال و اثر استخلاف در واکنش جایگزینی نوکلئوفیلی 1- فلوئورو - 4،2- دینیترو بنزن با مشتقات آنیلین در مخلوط حلال های متانول و اتیل استات 

اثر حلال Solvent Effect / واکنش جانشینی هسته دوستی آروماتیکی Arommatic Nucleophilic Substitution Reaction / برهم کنش حلال-حل شونده Solute-Solvent Interaction / حلال ترجیحی Perferential Solvation / معادله هامت Hammett Equation

03-40913

729

پایان نامه

سنتز نانوذرات دی تیوسمی کاربازون دی آلاهید نشاسته و نانوذرات دی سمی - کاربازون دی آلاهید نشاسته و بررسی جذب یون های فلزی از محلول های آبی توسط آنها 

نانوذرات Nanoparticles / نشاسته ها STARCHES / جذب سطحی Adsorption / سمی کاربازون ها Semecarbazones / تیو سمی کاربازید Thiosemi Carbazide

03-41237

730

پایان نامه

بررسی واکنش مانیخ با استفاده از کاتالیزور لیتیم پرکلرات و سنتز ترکیب های آلی حاوی گوگرد در محیط آبی 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / 4،3،1 - اکسادیازول ها 1,3,4- Oxadiazoles / تیادیازول Thiadiazole / واکنش بارجلینی Bargellini Reaction

03-41271

731

پایان نامه

مطالعه انرژی تشکیل برخی ترکیب های آلی در سنتز فیشر - تروپش با استفاده از روش UBI-QEP An Energetics Study of Formation of Some Organic Compounds in Fischer-Tropsch Synthesis by the Method of Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP) 

آلیاژ Alloy / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / نظریه یگانگی اندیس پیوند - پتانسیل نمایی مرتبه دو Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential (UBI-QEP)Theory

03-43533

732

پایان نامه

یک جاذب الکتروپلیمریزه شده برپایه آنیلین برای ریزاستخراج بافاز جامد آلاینده های زیست محیطی درنمونه های آبی و اندازه گیری آنهابه وسیله کروماتوگرافی گازی 

ریزاستخراج Microextraction / جاذب ها Sorbents / فنل Phenol / پلیمر رسانا Conductive Polymer / پلی آنیلین Polianilin / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / فاز جامد Solid Phase

03-34073

733

پایان نامه

یک جاذب پلیمری بر پایه پیرول برای استخراج با فازجامد آلاینده های آلی موجود در نمونه های آبی وآنالیز باسیستم های کروماتوگرافی گازی ومایع 

فاز جامد Solid Phase / پلی پیرول Polypyrrole / آلاینده آلی Organic Pollutant / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography / استخراج Extraction

03-34083

734

پایان نامه

سنتز، شناسایی ومطالعه کمپلکسهای فلزات واسطه مقدم ولانتانیدها بالیگاندهای دهنده مختلط، چنددندانه ای آمیدوواکسو بعنوان کاتالیزور باکاربرد گسترده دراکسایش انتخابی، بسپارش وهیدروژن دار کردن 

شیف بازها Schiff Bases / فلزات واسطه Transition Metals / اکسایش انتخابی Selective Oxidation / کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes / کمپلکس های آمیدوتانتالیم Amido Tantalum Complexes / کمپلکس های زیرکنیم Zirconium Complexes / کاتالیزور بسپارش Polymerization Catalysis

03-34178

735

پایان نامه

اندازه گیری مقادیر بسیارکم فنل و کلروفنل ها در محیطهای آبی توسط ریزاستخراج باحلال همراه باکروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی 

ریزاستخراج باحلال Solvent Microextraction / ترکیبات فنلی Phenolic Compounds / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / پیش تغلیظ Preconcentration

03-34380

736

پایان نامه

بکارگیری روش ریزاستخراج باحلال به همراه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی برای استخراج واندازه گیری علف کشهای تری آزین از نمونه های آبی وزیست محیطی

علف کش های تری آزین Triazines Herbicides / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / تجزیه آب Water Analysis / تجزیه زیست محیطی Environmental Analysis / ریزاستخراج باحلال Solvent Microextraction

03-34577

737

پایان نامه

اکسایش اکسیم هاو سمی کاربازون هابه وسیله کربنات نقره تثبیت شده برروی سیلیکاژل بااستفاده از تابش ریزموج 

اکسایش Oxidation / اکسیم ها Oximes / سمی کاربازون ها Semecarbazones / آلدهید Aldehyde / کتون Ketone / کربنات نقره Silver Carbonate / سیلیکا Silica / خاک رس کا 10 Montmorillonite K-10 / تابش ریزموج Microwave Radiation

03-34586

738

پایان نامه

پلی آنیلین الکتروپلیمریزه شده برای ریزاستخراج با فاز جامد هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای و مشتقات بنزنی فرار از نمونه های آبی و اندازه گیری آنها با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی 

ریزاستخراج Microextraction / پلی آنیلین Polianilin / مشتقات بنزنی فرار BTEX / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / فاز جامد Solid Phase / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

03-34596

739

پایان نامه

اکسایش اولفینهای فاقد گروههای عاملی درمعرض اکسیژن مولکولی بااستفاده از کمپلکسهای شیف باز چهاردندانه ای وانادیل 

شیف بازها Schiff Bases / اکسایش Oxidation / کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes / کاتالیزور Catalyst

03-34617

740

پایان نامه

مطالعات الکتروشیمیایی بر روی پنی سیل آمین با استفاده ازالکترود خمیرکربن اصلاح شده وتهیه الکترودهای غشایی گزینشگر تیوسالیسیلات وتیوسیانات 

پنی سیل آمین Penicillamine / الکترود خمیرکربن Carbon Paste Electrode / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / تیوسالیسیلات Thiosalicylate / الکترود یون گزین Ion Selective Electrode

03-34621

741

پایان نامه

مطالعه فاکتور بازداری مشتقات بنزن درسیستم های کروماتوگرافی الکتروکینتیک مایسلی بااستفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه 

تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / فاکتور بازداری Retention Factor / کروماتوگرافی الکتروکینتیکی مایسلی Micellar Electrokinetic Chromatography / نرم افزار اس0پی0اس0اس SPSS PACKAGE / زیست فعال سطحی Biosurfactant

03-34623

742

پایان نامه

کمپلکسهای فلزی به عنوان لیگاند: سنتزکمپلکسهای دو وسه هسته ای مشتق شده از کمپلکسهای نیکل (II)باشیف بازها 

کمپلکس های چندهسته ای Polynuclear Complexes / شیف بازچهاردندانه ای Tetradentate Schiff Base / محل کوئوردیناسیون آزاد FREE COORDINATION SITE / عوامل کی لیت کننده Chelating Groups / گروه های پل ساز BRIDGING GROUPS / گروه های دهنده N2O2 N2O2 DONOR GROUPS

03-34646

743

پایان نامه

مطالعه رفتارالکتروشیمیایی تیوگلیکولیک اسید(TGA)درسطح الکترود اصلاح شده وکمپلکسهای استخلاف دارپورفیرین منگنز بعنوان حامل یون درالکترودهای غشایی گزینشگر تیوسیانات 

کمپلکس های فتالوسیانین Phtalocyanine Complex / تیوگلیکولیک اسید Thioglycolic Acid (TGA) / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترود یون گزین Ion Selective Electrode / تیوسیانات Thiocyanate / کمپلکس های MnTPPCL MnTPPCL Complex / الکترود خمیرکربن Carbon Paste Electrode

03-34809

744

پایان نامه

کاربرد روش ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی به همراه کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری <mtbe<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></mtbe

متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / ریزاستخراج با حلال از فضای فوقانی HEADSPACE SOLVENT MICROEXTRACTION

03-35199

745

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای کمپلکسهای دوهسته ای CuIIMII مشتق از لیگاندهای ماکروسیکلی کوپه دار 

اثر حلال Solvent Effect / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / کمپلکس دوهسته ای Binucleating Complex / لیگاند درشت حلقه ای Macrocyclic Ligand

03-36020

746

پایان نامه

مطالعه سینتیک و مکانیزم فرایند ترسیب الکتروشیمیایی آلیاژهای تنگستن با فلزات آهن، نیکل وکبالت 

هسته زایی NUCLEATION / رشد Growth / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / نهشت برقی Electrodeposition / آلیاژ تنگستن Tungsten Alloy / واکنش آزادشدن هیدروژن Hydrogen Evolution Reaction

03-36612

747

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکسهای شیف باز اسیدهای آمینه با وانادیم، مس و روی به عنوان مدل های ویتامین B6 و کمپلکسهای لیگاند مخلوط آنها: مطالعه مقایسه ای برهم کنش بیومولکول ها (RNA - پیش سازها و پروتئین حامل)با کمپلکسهای محلول در آب 

کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes / مدل های ویتامین ب 6 Vitamin B6 Models / آر0ان0آ - پیش سازها RNA-Building Blocks / طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی Circular Dichroism Spectroscopy / طیف سنجی دورنگ نمایی فلورسانس Fluorescence Dichroism Spectroscopy / پروتئین حامل Carrier Protein

03-37372

748

پایان نامه

مطالعه سینتیک و مکانیسم الکترونشست نیمه هادی های Sb2Se3 ،Bi2Se3 و فلز Bi

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / هسته زایی NUCLEATION / رشد Growth / بیسموت Bismuth

03-37407

749

پایان نامه

بررسی جذب CO روی سطح Ni با درنظرگرفتن برهم کنش بین نزدیکترین گونه های جذب شده 

جذب سطحی Adsorption / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / کربن منواکسید Carbon Monoxide / سایت جذبی سطح نیکل (III) Adsorption Siteson Ni(III) Surface / تقریب کیکوچی Kikuchi Approximation

03-37430

750

پایان نامه

کمپلکس های جدید شیف باز چهاردندانه تک هسته ای و دوهسته ای مس (II)و مطالعه رفتار حلال رنگی و دما رنگی آنها 

کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / کمپلکس دوهسته ای Binucleating Complex / شیف بازچهاردندانه ای Tetradentate Schiff Base / مس (II) CUPPER (II) / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / دمارنگی Thermochromism

03-37609

751

پایان نامه

استخراج، خالص سازی و جداسازی فنل گلیکولیپیدهای موجود در دیواره سلولی مایکوباکتریوم بوویس (ب0ث0ژ)به روش HPLC 

کروماتوگرافی Chromatography / کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography / خالص سازی Purification / مایکوباکتریوم Mycobacterium / فنل گلیکولیپید Phenol Glycolipid / کارتریج سپ - پک Sep-Pak Cartridge

03-37688

752

پایان نامه

افزایش نوکلئوفیلی آمین ها و تیول ها به کینون های تولیدشده به روش الکتروشیمیایی: کاربرد در سنتزهای الکتروشیمیایی و سنجشهای ولتامتری و الکترودهای شیمیایی اصلاح شده با نانوساختارهای کربنی: کاربرد در اندازه گیری ولتامتری ترکیبات دارویی و بیولوژیکی 

الکتروسنتز Electrosynthesis / تیول ها Thiols / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / ولت سنجی ضربانی تفاضلی Differential Pulse Voltammetry / ترایکلوزین Triclosane

03-37910

753

پایان نامه

استفاده از روشهای کمومتریکس برای مطالعه رفتار بازداری استرها، کتون ها و الکل ها بر روی فازهای ساکن مختلف 

روش کمومتریکس Chemometrics Method / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / الگوشناسی Pattern Recognition / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / استر Ester / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تحلیل برگشتی Regression Analysis

03-33078

754

پایان نامه

سنتز و شناسایی کربوکسیلاتهای سه هسته ای میکس متال آهن و منگنز با یونهای دوظرفیتی 

ترکیبات شیمیایی چندهسته ای Polynuclear Chemical Compounds / کربوکسیلات Carboxylates / میکس متال MIXED METAL

03-33469

755

پایان نامه

سنتز، شناسایی و خواص مغناطیسی کمپلکس های جدید سه هسته ای با فلزات منگنز وآهن 

مغناطیس تک مولکولی SINGLE MOLECULE MAGNET / کمپلکس های چندهسته ای Polynuclear Complexes / کمپلکس های مزدوج آلی- معدنی HYBRID ORGANIC-INORGANIC COMPLEX / منگنز MANGANESE / آهن Iron

03-33506

756

پایان نامه

کاربرد پلی ان متیل آنیلین به عنوان فاز جامد SPE برای استخراج مقادیرکم آفت کش ها و دیگر آلاینده های آلی ازآب و آنالیز با سیستم های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی 

پلی ان متیل آنیلین Poly N-Methylaniline / آفت کش Pesticide / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / آب Water / طیف سنجی جرمی Mass Spectrometery / استخراج Extraction / فاز جامد Solid Phase

03-33519

757

پایان نامه

پیش تغلیظ توسط استخراج با فاز جامد برای اندازه گیری آلاینده ها در نمونه های زیست محیطی 

فاز جامد Solid Phase / جاذب ها Sorbents / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / کروماتوگرافی Chromatography / الکتروفورزموئینه Capillary Electrophoresis / پلیمرهای قالب مولکولی Molecularly Imprinted Polymers / اندازه گیری مقادیر بسیارکم Trace Determination / طیف نگار جرمی Mass Spectrometer

03-33677

758

پایان نامه

روش های جدید در گونه شناسی واندازه گیری مقادیر بسیارکم گونه های فلزی وآلی-فلزی Hg,Fe وSn در نمونه های زیست محیطی 

آهن Iron / جیوه Mercury / قلع Tin / پروپال Peropal / غشای نیمه تراوا Semi-Permeable Membrane / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / طیف سنجی جرمی Mass Spectrometery / گونه شناسی Speciation

03-33992

759

پایان نامه

مطالعه رفتار سالواتوکرومیسم در کمپلکسهای شیف باز نامتقارن نیکل (II) ومس (II) 

شیف بازها Schiff Bases / کروموتروپیک Chromotropic / خواص حلال رنگی Solvatochromic Properties / مس COPPER / نیکل NICKEL

03-32179

760

پایان نامه

استفاده ازاستخراج بافاز جامد بهمراه کروماتوگرافی برای شناسایی واندازه گیری آلاینده های آلی درآب رودخانه کارون 

تحلیل آب Water Analysis / آفت کش Pesticide / کروماتوگرافی Chromatography / رودخانه کارون Karoun River / استخراج Extraction / فاز جامد Solid Phase

03-32501

761

پایان نامه

اندازه گیری منو ودی کلرواستیک اسید در بتائین ها 

منوکلرواستیک اسید MONOCHLOROACETIC ACID / دی کلرواستیک اسید Dichloroacetic Acid / ثبتائین ها Betaines / طیف سنجی Spectrometry / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography

03-32622

762

پایان نامه

روش نوین برای اندازه گیری پارابن ها درمحصولات بهداشتی،آرایشی ودارویی 

کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / پارابن Paraben / مشتق سازی DERIVATIZATION / فاز جامد Solid Phase / تری متیل کلروسیلان. / محصولات آرایشی. / محصولات بهداشتی. / استخراج Extraction

03-32721

763

پایان نامه

فصل اول :فتواکسیژناسیون ترکیبات آلی به وسیله اکسیژن یکتایی ، فصل دوم:آروماتیزه شدن 1و4 - دی هیدروپیریدین های HANTZSCH با کلروکرومات روی ، فصل سوم :بررسی دیاستروسلکتیویتی افزایش نوکئوفیل ها به گلیسر آلدئیداستونید در محلول قطبی لیتیم پرکلرات در دی اتیل اتر 

فتواکسایش Photooxidation / کلروکرومات روی Zinc Chlorochromate / دیاسترومرگزینی Diastroselectivity / ترکیبات آلی Organic Compounds / آروماتیک کردگی Aromatization

03-31554

764

پایان نامه

مطالعه تجربی و نظری ساختار کربوهیدراتها با استفاده از روشهای پیشرفته طیف سنجی NMR و روشهای ab initio 

کربوهیدرات ها Carbohydrates / تشدید مغناطیسی هسته دوبعدی Two Dimentional Nuclear Magnetic Resonance (2D NMR) / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / معادله کارپلاوس Karplus Equation

03-38236

765

پایان نامه

سنتز و بررسی پتانسیل بیولوژیکی کمپلکس های جدید شیف باز چهاردندانه تک هسته ای با پلاتین، وانادیل، منگنز و دوهسته ای Mixed-Ligand جورهسته و ناجورهسته مشتق شده، شیف باز و فنانترولین باCu, Ru, Mn, Vo, Fe 

ناجور هسته Heterodinuclear / کمپلکس دوهسته ای Binucleating Complex / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / کمپلکس های وانادیل Vanadyl Complexes / کمپلکس با لیگاند مختلط Mixed Ligand Complex / داروهای ضد سرطان Anticancer Drugs / قیچی دی0ان0آ DNA Cutter / جور هسته Homonuclear

03-38329

766

پایان نامه

بهبود گزینش پذیری و حساسیت پاسخ حسگرهای الکتروشیمیایی با استفاده از نانولوله های کربنی، میانجی های انتقال الکترون و تبادل گرهای یون: کاربرد در اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی 

نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / نفیون Nafion / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / پلی پیرول Polypyrrole / تیونین Thionine / اسیداوریک Uricacid / دوپامین Dopamine / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / تترااکتیل آمونیوم برمید Tetraoctylammonium Bromide

03-38548

767

پایان نامه

خوردگی و رویین شدن فلز سرب و آلیاژ قلع - سرب در محلول سیتریک اسید و سیترات

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / خوردگی Corrosion / روئین شدن Passivity / سرب در اسید آلی Lead in Organic Acid / آلیاژ قلع - سرب Tin-Lead Alloy

03-38658

768

پایان نامه

کمپلکس های انتقال بار مشتق های کتکول و کمپلکس های شیف باز کبالت: واکنش پذیری و برهم کنش 

دوپامین Dopamine / کمپلکس های پکمن Pacman Complexes / کمپلکس های شیف باز Schiff Base Complexes / آمینوالکل ها Aminoalcohols / 4 - نیترو کتکول 4-Nitro Cathechol

03-41253

769

پایان نامه

سنتز کمپلکسهای جدید شیف بازهای نامتقارن نیکل(II) 

نفتالین NAPHTHALENE / شیف بازهای نامتقارن. / نیکل NICKEL / کیلیت ها Chelates

03-32198

770

پایان نامه

اکسایش فنلها به کینونها با استفاده از هیدروژن پراکسید و نمکهای معدنی 

اکسایش Oxidation / کینون ها Quinones / فنل Phenol / آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide / نمک های معدنی INORGANIC SALS

03-33602

771

پایان نامه

تهیه و بررسی رفتار تورمی هیدروژل های ابر جاذب هوشمند بر پایه پلی ساکاریدها 

هیدروژل Hydrogel / ابرجاذب Superabsorbent / پلی ساکارید Polysaccaride / کاراگینان Carrageenan / آلژینات Alginate / کیتوسان Chitosan

03-38273

772

پایان نامه

شبح ماکسول و رابطه میان آنتروپی و اطلاعات 

درگاشت Entropy / قانون دوم ترمودینامیک Thermodynamics Second Law / نظریه افت و خیزی Fluctuation Theory / فرمالیزم لانداور LANDAUER FORMALISM / برهم کنش اطلاعاتی Information Interaction / شبح ماکسول Maxwell's Demon / شبح رانی Exoreism

03-37025

773

پایان نامه

تهیه و بررسی ابرجاذبهای هوشمند بر پایه کیتوسان 

ابرجاذب Superabsorbent / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / رفتار تورمی Swelling Behavior / کیتوسان Chitosan

03-36608

774

پایان نامه

سنتز هیدروژلهای تمام پلی ساکاریدی جدید بر پایه کیتوسان به روش N-آلکیل دارکردن کاهشی و مطالعه رفتار تورمی آنها 

کیتوسان Chitosan / هیدروژل Hydrogel / شبکه ای کردن Crosslinking / ان - آلکیل دارکردگی کاهشی Reductive N-Alkylation / اکسایش پریداتی Periodate Oxidation / ساکاروز Sucrose

03-36398

775

پایان نامه

اکسایش فنل ها به کینونها توسط سدیم پربورات تثبیت شده روی مونتموریلونیت K10 و آمونیم پرسولفات تثبیت شده روی سیلیکاژل 

اکسایش Oxidation / خاک رس کا 10 Montmorillonite K-10 / فنل Phenol / کینون ها Quinones / سیلیکاژل Silicagel / سدیم پربورات Sodium Perborate / آمونیوم پرسولفات Ammonium Persulfate

03-35784

776

پایان نامه

وابستگی ساختاری کمپلکس لیگاندهای ماکروسیکلی OxNx به سنتز،رنگ گرایی،استخراج وجابجایی کاتیونها از غشاهای آلی 

درشت حلقه Macrocycle / رنگ گرایی Chromotropism / استخراج Extraction / انتقال(شیمی) Transportation / شیف بازها Schiff Bases / آزاکرون Azacrown / لیگاند ها Ligands / کاتیون ها Cations / غشاهای آلی.

03-32797

777

پایان نامه

شبیه سازی طیف جذبی رنگینه های لیزری 

شبیه سازی Simulation / طیف جذبی Absorption Spectroscopy / لیزرهای رنگینه ای Dye Lasers / روش نیمه تجربی. / کومارین Coumarin

03-32733

778

پایان نامه

مطالعه تصفیه پذیری پسابهای حاوی سورفکتانتها و بررسی بازیافت آنها 

مواد فعال سطحی Surfactants / شوینده ها Detergents / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / منعقد سازی COAGULATION / شناورسازی Floatation / لجن فعال Activated Sludge

03-33419

779

پایان نامه

تهیه و خالص سازی لسیتین، جهت استفاده در صنایع دارویی و غذایی 

لسیتین Lecithin / فسفولیپید Phospholipid / فسفاتیدیل کولین Phosphatidylcholine / استخراج Extraction / خالص سازی Purification

03-33095

780

پایان نامه

سنتز رنگدانه طلایی لوستری برپایه میکا 

رنگدانه مرواریدی Pearlescent Pigment / رنگدانه صدفی Nacreous Pigment / میکا MICA / لایه های اکسید فلز Metal Oxide Layers / رنگدانه درخشان Luster Pigment

03-34639

781

پایان نامه

بررسی واکنش "هک"در محیط لیتیم پرکلرات در دی اتیل اتر به عنوان یک محیط یونیزه کننده 

واکنش هک "HECK" REACTION / لیتیم پرکلرات دردی اتیل اتر Lithium Per Chlorate In Diethyl Ether (LPDE) / کاتالیزور پالادیوم Palladium Catalyst

03-34238

782

پایان نامه

بررسی تبدیل گازهای آلاینده خروجی اگزوز خودرو (<nox,hc,co<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"> </nox,hc,co

مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS / لجن های آندی Anode Sludges / آلودگی گازهای اگزوز EXHAUST GAS EMISSION / مجتمع مس سرچشمه کرمان. / منولیت فلزی Metallic Monolith / واش کوت گاماآلومینا Wash Coate Gama Alumina / ذوب قلیایی Alkalain Melting

03-35155

783

پایان نامه

ارائه یک روش جدید واقتصادی برای سنجش PT در لجن های آندی 

سنجش پلاتین Platinum Determination / لجن های آندی Anode Sludges / تابش ریزموج Microwave Radiation / طیف سنجی جذبی اتمی Atomic Absorption Spectroscopy / افزایش استاندارد Standard Addition

03-34106

784

پایان نامه

تهیه رنگدانه های سرامیکی با ساختار اسپینل 

رنگدانه های اکسیدی فلزی مختلط Mixed Metal Oxide Pigments / رنگدانه های سرامیکی Ceramic Pigments / اسپینل Spinel / محلول های جامد SOLID SOLUTION / تکلیس Calcination / لعاب های سرامیکی Ceramic Glazez

03-34013

785

پایان نامه

سنتز رنگدانه های سرامیکی باساختار روتیل و هماتیت 

رنگدانه های سرامیکی Ceramic Pigments / روتیل Rutile / هماتیت HEMATITE / لعاب ها Glazes

03-33969

786

پایان نامه

تهیه کاتالیزور تیتانیم اکسید پوشش داده شده به وسیله اپتایت و کاربرد آن در تخریب آلایندهای زیست محیطی به روش فوتوکاتالیستی 

کاتالیزور نوری Photocatalyst / روش سل - ژل Sol-Gel Method / آپاتیت Apatite / متیلن آبی Methylene Blue / نور فرابنفش Ultraviolet Light / محلول شبه پلاسمای خون Simulated Body Fluid (SBF) / اکسید تیتانیم Titanium Oxide

03-36751

787

پایان نامه

تهیه و بررسی اثر ضد باکتری فوتوکالیست چندعاملی بر پایه TiO2 

کاتالیزور نوری Photocatalyst / آپاتیت Apatite / آلاینده Pollutant / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / ماده جاذب Adsorption Material / ماده حساس به نور Photosensitive Material

03-37382

788

پایان نامه

مطالعه سینتیکی تخریب آلاینده های زیست محیطی آلی بر پایه فتوکالیست نانوفیبر TiO2 

کاتالیزور نوری Photocatalyst / روش سل - ژل Sol-Gel Method / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / نانوالیاف اکسید تیتانیم Titanium Oxide Nanofiber / ردامین بی Rhodamine B

03-37621

789

پایان نامه

بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب رنگ های آزو در حضور فتوکاتالیست های بر پایه دی اکسید تیتانیوم 

روش سل - ژل Sol-Gel Method / کاتالیزور نوری Photocatalyst / اکسید تیتانیم Titanium Oxide / مایعات یونی Ionic Liquid / رنگ های آزو Azo Dyes

03-37976

790

پایان نامه

اثر عوامل کی لیت ساز یون های فلزی در تشکیل ساختارهای پروسکیتی و شبه پروسکیتی و مطالعه فوتوکاتالیزوری آنها The Effect of Metal Ion Chelation on Formation of Perovskite Versus Perovskite-Related Compounds and The Study of Their Photocatalytic Activity

پروسکیت Perovskite / کاتالیزور نوری Photocatalyst / عامل پیوندساز Chelating Agent / شبه پروسکیت Related Perovskite

03-43547

791

پایان نامه

اصلاح الکترود کربن شیشه ای بوسیله نانوذرات کربنی و کاربرد آن در اندازه گیری آدنین و گوانین به روش ولتامتری 

ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / الکترود خمیرکربن اصلاح شده Modified Carbon Paste Electrode / دی.ان.آ DNA / نانوذرات کربنی Carbon Nanoparticles / گوانین Guanine / آدنین Adenine / گوانوزین Guanosine

03-38660

792

پایان نامه

بررسی تاثیر فلزات سنگین بر عملکرد بیوراکتورهای با بستر متحرک (MBBR) 

واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) / فلز سنگین Heavy Metal / جذب زیستی Bioabsorption / تصفیه زیست شناختی فاضلاب Biological Sewage Treatment

06-36497

793

پایان نامه

سنتزتری متیل سیلیل نفتوپیرانهاوتعدادی ازنفتوفورانهای استخلافدار 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / ترکیبات سیلیکون Silicon Compound

03-30732

794

پایان نامه

طیف سنجی فلوئورسانس اتمی دوشعله ای 

طیف سنجی شعله ای Flame Spectroscopy / نشر شعله ای Flame Emission / روش کمی Quantitative Method

03-30738

795

پایان نامه

بررسی سینتیک ومکانیزم واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان برروی کاتالیزر Cabatio3 

متان METHANE / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / کاتالیزورها Catalysts

03-30743

796

پایان نامه

سنتزتعدادی ازنفتو فوران هاباروش نوین 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-30001

797

پایان نامه

تکنیک هدایت قطره ای نمونه به داخل اتم کننده در اسپکترومتری اتمی نشری شعله ای 

طیف سنجی Spectrometry / هدایت قطره ای.

03-30010

798

پایان نامه

سنتززئولیت A وبررسی فاکتورهای موثربرسنتز 

زئولیت Zeolite / بهینه سازی Optimization / مواد مختلط Composite Materials

03-30753

799

پایان نامه

بررسی وساخت کاتالیستهای Ni- W برای فرآیند HDS 

کاتالیزورها Catalysts / تکلیس Calcination / تلقیح Inoculation

03-30776

800

پایان نامه

کمپلکسهای پرفیرین منگنز(III)باآمینواسیدها،بررسی اثرات محیطی روی ساختار 

پرفیرین ها Porphyrins / ترکیبات منگنز Manganese Compounds / آمینو اسید Amino Acid / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-3078

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

801

پایان نامه

بررسی ترکیبات شیمیایی در Salvia Mirzayanii 

ترکیب های شیمیایی Chemical Compounds / سالویا میرزایانی Salvia Mirzayanii / ترپن ها Terpens

03-30793

802

پایان نامه

تهیه پوششهای مناسب ازمخلوط اپوکسی رزینهاوقیرهای نفتی وقطرانی 

قیرهای نفتی Bitu Mens / مشتقات (شیمی) Derivatives / رزین اپوکسی Epoxy Resin / پوشش دهی Coating

03-30803

803

پایان نامه

تهیه وشناسایی سطح کاتالیزوروانادیل پیروفسفات برای اکسیداسیون بوتان وپنتان به مالئیک انیدرید 

بوتان Butane / پنتان Pentanes / انیدرید مالئیک Maleic Anhydride / ترکیبات وانادیل Vanadyl Compounds

03-30860

804

پایان نامه

سنتزپیریدنیوم N فنولات های بتائین ومطالعه خواص آنها 

ثبتائین ها Betaines / اتر Ether / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-30861

805

پایان نامه

بررسی اثرات مسموم کنندگی گازهای CO2،CH4 وCO درواکنش آبدهی اتیلن روی کاتالیزورهای پایه آلومینا 

مسمومیت Poisoning / اتیلن Ethylene / کاتالیزورها Catalysts / آلومینا Alumina

03-30863

806

پایان نامه

ساخت وارزیابی کاتالیست 5 - ZSM به منظورتهیه اولفین های سبک ازمتانول 

زئولیت Zeolite / کاتالیزورها Catalysts / آلکن ALKENE

03-30871

807

پایان نامه

تهیه آلومین به عنوان پایه کاتالیست به روش الکتروشیمیائی 

کاتالیزورها Catalysts / الومین. / روغن خوراکی Edible Oil

03-30111

808

پایان نامه

سنتز تری متیل سیلیل نفتو فوران وتعدادی ازفورانهاوپیرانهای نفتیلی وکومارینی 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / نفتوفوران ها. / پیران ها. / داروها Drugs

03-30979

809

پایان نامه

اثرآلودگی هیدروکربنی برخوردگی اتمسفری فلزات 

خوردگی Corrosion / فلزات Metals / هیدروکربورها Hydrocarbons

03-30193

810

پایان نامه

تکنیک جدید هدایت نمونه به داخل اتم کننده دراسپکترومتری اتمی نشری شعله ای 

طیف سنجی Spectrometry / افشاندن شعله ای Flame Spray

03-30201

811

پایان نامه

سنتز تعدادی از استرهای آلی فلزی آهن وبررسی واکنشهای آنها 

آهن Iron / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / اکسایش Oxidation / استر Ester

03-30242

812

پایان نامه

اکسیداسیون الکل هابااستفاده ازنمک های کبالت ومنگنز پاراآمینوبنزوئیک اسیدتثبیت شده روی سیلیکاژل 

الکل ها Alcohols / اکسایش Oxidation / سیلیکاژل Silicagel

03-30264

813

پایان نامه

واکنش حذفی سولفوکسیدهابااستفاده ازتابشهای میکروویو 

سولفوکسیدها Sulfoxides / میکروویوها MICROWAVES / واکنش های حذفی Elimination Reaction

03-31397

814

پایان نامه

بررسی واکنش سه جزیی آمینوآلکیلاسیون a - هیدروکسی آلد هیدهای آروماتیک به وسیله محلول LPDE، 5 M با(روشی جدیدوسریع برای سنتزیک مرحله ای بازهای مانیک ساده و چند عاملی) 

آمینوآلکیلاسیون Aminoalkylation / هیدروکسی آلدهیدها. / نمک های ایمینیم IMINIUM SALTS / بازهای مانیخ Mannich Bases

03-31402

815

پایان نامه

سنتز a - آمینونیتریل ها 

نیتریل ها NITRILES / آمینو اسید Amino Acid / ترکیبات لیتیم Lithium Compounds / بازهای شیف Schiff Bases

03-31459

816

پایان نامه

مطالعه نظری پایداری نسبی توتومرهای مختلف برخی از پیریمیدینها 

پیریمیدین ها Pyrimidines / توتومرها Tautomers / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / میدان های خودسازگار SELF CONSISTENT FIELDS

03-31696

817

پایان نامه

مطالعه برهم کنش منونوکلئوتیدهای CMP- و5 - GMP - UMP بایون کمپلکسهای رودیم (III)-آمین 

نوکلئوتیدها NUCLEOTIDES / پلاتین Platinum / رودیم Rhodium

03-30295

818

پایان نامه

سنتزو شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفاتیک خطی ، برپایه سیس-2-بوتن-4،1 دیول 

پلی استرهای غیراشباع Unsaturated Polyesters

03-30036

819

پایان نامه

اندازه گیری کمی همزمان نمک های کلرات ، پرکلرات وبیکرومات درمحلولهای مائی با دستگاه طیف سنجی FT-IR 

محلول های مائی. / نمک های معدنی INORGANIC SALS / طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز Fourier Transform Infra Red (FT-IR)Spectroscopy

03-30037

820

پایان نامه

سنتز 4/1- فنانترن کینون ها 

فنانترن کینون ها. / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-30041

821

پایان نامه

بررسی عناصر کم مقدار در شیرمادران وگروه اجتماعی مختلف به وسیله تکنیک تجزیه به روش فعالسازی نوترونی 

روش فعال سازی نوترونی. / شیرمادر.

03-30046

822

پایان نامه

بررسی اثرات تغییر سرعت انجماد و شیب حرارتی مذاب بر روی جدایش ثقلی یوتکتیک CBr4 - C2C16 

انجماد Solidification / جدایش ثقلی یوتکتیک ها. / آلیاژ تک فازی Single Phase Alloy

03-30047

823

پایان نامه

مطالعه ترمودینامیک ترانسفر(انتقال) کلرورهای قلیائی ، باریم،استرانسیم وبعضی از لانتانیدها، از آب به مخلوطهای آب - متانل 

کلرورهای قلیایی. / لانتانیدها.

03-30049

824

پایان نامه

مطالعه ترمودینامیک کمپلکسهای 1: 1 لانتانیدها با کاتکل وفلزات قلیائی خاکی بامندلیک اسید 

لانتانیدها. / فلزات قلیایی خاکی.

03-30050

825

پایان نامه

بررسی اثرات فضایی در کمپلکس های تریس شلات کروم (III) 

کمپلکس های تریس شلات کروم. / اثر فضایی Steric Effect / اتیلن دی آمین Ethylenediamine / تری متیلن دی آمین.

03-30051

826

پایان نامه

شبیه سازی و تجزیه ی داده های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته با استفاده از روش های کمومتریک 

جابه جایی شیمیایی Chemical Shift / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVM) / شبیه سازی Simulation / روش کمومتریکس Chemometrics Method / کوانتش بردار یادگیری (ال. وی. کیو.) Learning Vector Quantization (LVQ) / تقریب کمترین توان های دوم Least Squares Approximation / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA)

03-36496

827

پایان نامه

بازیافت کاتالیستها از پسماند مایع و خاکستر فرآیند تولید صنعتی ترفتالیک اسید (جداسازی کاتالیست واحد CRU Residue شرکت ملی پتروشیمی و بازیافت اقتصادی و سازگاری آنها با محیط زیست) 

اسید ترفتالیک Terephthalic Acid / استات کبالت Cobalt Acetate / استات منگنز Manganese Acetate / کاتالیزور Catalyst / بازیابی Recovery

03-36502

828

پایان نامه

بررسی واکنش مانیخ و ایندول با آلدهید و کتون در محیط آبی با کاتالیزور هتروپلی اسید (W. Mo) 

سنتز ایندول Indole Synthesis / آب Water / واکنش مانیخ Mannich Reaction / کاتالیزور هتروپلی اسید Heteropoly Acide Catalyst / آلدهید Aldehyde / کتون Ketone / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate

03-36606

829

پایان نامه

بررسی واکنش مایکل در محیط آبی 

آب Water / افزایش مایکل Michael Addition / سنتز ایندول Indole Synthesis / کاتالیزور هتروپلی اسید Heteropoly Acide Catalyst / پیرول Pyrrole / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate

03-36599

830

پایان نامه

سنتز مشتقات 3- کومارین با استفاده از تابش میکروویو در حضور ZrOCl2.8H2O - سنتز تک مرحله ای تیوفن های فیوز شده با ایندانون و تترالون با استفاده از تیواستامید

پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / آریل تیوآمید Aryl Thioamide / 2 - آمینوتیوفن 2-Amino Thiophene / مشتقات 3 - کومارین 3-Substitued Coumarin / چگالش Consolidation / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction

03-36591

831

پایان نامه

بخش اول: همبسپارش پیوندی آکریلیک اسید بر روی کلاژن در حضور کائولن به منظور تهیه یک هیدروژل ابرجاذب چندسازه ای. بخش دوم: بهینه سازی شرایط سنتز لخته سازهای بسپاری صنعتی بر پایه آکریل آمید کربوکسی متیل سلولوز و کاربرد آن در صنعت کائولن 

لخته ساز Flocculator / آکریلیک اسید Acrylic Acid / هیدروژل ابرجاذب SUPERABSORBENT HYDROGELS / مواد مختلط Composite Materials / روش تاگوچی Taguchi Method / کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / کائولین Kaolin / دوغاب Slurry / کلاژن Collagen

03-36590

832

پایان نامه

ساخت نانوذرات پلیمری حساس به دما جهت کاربرد در فرایند هوشمند ازدیاد برداشت نفت Preparation of Thermosensitive Polymer Nanoparticles to Apply in Smart Enhanced Oil Recovery Process

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / رهش کنترل شده Controlled Release / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / کوپلیمرها Copolymers / سیستم های وابسته به زمان Time-Dependent Systems / لزجی Viscosity / حساسیت دمایی Temperature Sensitivity / زنجیره های درهم رونده حرارتی Thermoassociative Chains

48-49077

833

پایان نامه

استخراج اسانس باریجه توسط دی اکسیدکربن فوق بحرانی 

باریجه (گیاه) Galbanum / سیستم فوق بحرانی Superfluid System / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction / روغن اسانسی Essential Oil / اسانس Essence

06-34132

834

پایان نامه

مطالعه برگشت پذیری ترکیب اضافی کمپلکسهای کبالت (II) بااکسیژن 

کبالت Cobalt / ترکیب های شیمیایی Chemical Compounds

03-30637

835

پایان نامه

طراحی و ساخت پایلوت تولید ایزوپروپیل آمین و بررسی واکنش آن 

آمین ها Amines / ترکیبات ایزوپروپیل Isopropyl Compounds / ترکیب های شیمیایی Chemical Compounds

06-30636

836

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب شرکت صنعتی بهشهر بااستفاده ازسیستم بی هوازی UASB 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / بی هوازی ها Anaerobes / تصفیه زباله Waste Treatment

06-30613

837

پایان نامه

طراحی و مدلسازی کنورتور کاتالیستی اتومبیل 

مدل های ریاضی MATHEMATICAL MODELS / کاتالیزورها Catalysts / آلودگی هوا Air Pollution

06-30635

838

پایان نامه

بررسی رفتار رئولوژیکی محیطهای کشت بیوشیمیایی ویسکوز و غیر نیوتنی 

سیال شناسی Rheology / پنی سیلین Penicillin / هم زدن STIRRING

06-30705

839

پایان نامه

بهبود خواص رئولوژیک تیرهای مورد استفاده در راهسازی ازطریق افزودن CRM 

راهسازی Construction Road / سیال شناسی Rheology / آسفالت Asphalt

06-30671

840

پایان نامه

تعیین الگوی بهینه تولید جهت پتروشیمی بندرامام 

صنایع پتروشیمی Petrochemical Industries / تولید Production / پتروشیمی بندرامام خمینی.

06-30665

841

پایان نامه

بررسی اثر اضافه کردن سرب به کاتالیست پلاتین - رنیوم در فرآیند تبدیل کاتالیستی 

کاتالیزورها Catalysts / پلاتین-رنیم Platinum-Reniom / سرب Lead

06-30704

842

پایان نامه

ارائه یک طرح عقلانی برای Process Flowsheeting 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / جداسازی Separation / تقطیر Distillation

06-30663

843

پایان نامه

بهینه سازی کاتالیستهای سه جانبه برای کنترل آلودگی هوا ناشی از موتورهای بنزینی 

تلقیح Inoculation / کاتالیزورها Catalysts / آلودگی هوا Air Pollution

06-30696

844

پایان نامه

سنتز فنانترن های استخلاف دار با استفاده از حد واسط بنزاین 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / فنانترن Phenanthrene

03-30715

845

پایان نامه

جداسازی مخلوطهای آزئوتروپ توسط فرآیند غشایی تراوش تبخیری (Pervaporation) 

تراوش تبخیری Pervaporation / غشاها Membranes / جداسازی Separation

06-30714

846

پایان نامه

بررسی اثر انتقال اکسیژن بر روی تولید آنتی بیوتیکها به روش تخمیری 

انتقال جرم Mass Transfer / تخمیر Fermentation / پنی سیلین Penicillin / پادزی Antibiotic

06-30707

847

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش کلریناسیون پارافین ها 

واکنش های فتوشیمیایی PHOTOCHEMICAL REACTIONS / کلروکربن ها Clorocarbons / پارافین ها Paraffins

06-30731

848

پایان نامه

بررسی پدیده آیروسل 

هوامیز Aerosols / آلودگی هوا Air Pollution / بیمارستان مسیح دانشوری.

06-30011

849

پایان نامه

بررسی ومدل سازی تقطیرهم جوشی واستخراجی 

تقطیر Distillation / ترمودینامیک Thermodynamics

06-30014

850

پایان نامه

محاسبات تعادلی درترمودینامیک پیوسته 

ترمودینامیک Thermodynamics / تابع گیبس Gibbs Function / محاسبات تعادلی Equilibrium Calculations / معادله حالت EQUATIONS OF STATE

06-30028

851

پایان نامه

شبیه سازی جایگزینی سینی های برج تقطیر در خلاء پالایشگاه تهران با آکنه ساختاری 

تقطیر Distillation / خلاء Vacuum / برج تقطیر Distillation Column / پالایشگاه تهران Tehran Refinery

06-30768

852

پایان نامه

شبیه سازی برجهای جذب سطحی 

جذب سطحی Adsorption / هم دما Isotherm

06-30785

853

پایان نامه

شبیه سازی رفتارواحدتبلورکارخانه DMT 

بلورسازها Crystallizers / هسته زایی NUCLEATION / فوق اشباع Supersaturation

06-30827

854

پایان نامه

استفاده ازسرعت صوت درمعادلات حالت برای سیستم های هیدروکربنی 

سرعت صوت Sound Velocity / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / سیستم هیدروکربوری Hydrocarbon System

06-30838

855

پایان نامه

دینامیک دقیق برج تقطیر برای مخلوطهای چند جزئی 

ماتریس ها MATRICES / مدل های دینامیکی DYNAMIC MODELS / برج تقطیر Distillation Column

06-30842

856

پایان نامه

شبیه سازی واحد الفین مجتمع پتروشیمی اراک 

آلکن ALKENE / اتیلن Ethylene / مجتمع پتروشیمی اراک AARAK PETROCHEMICAL COMPLEX

06-30853

857

پایان نامه

تصفیه پذیری فاضلاب آردونشاسته وگلوکزباراکتور(UASB) 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / راکتور REACTOR / بی هوازی ها Anaerobes

06-30855

858

پایان نامه

مدلسازی وشبیه سازی برج جذب واحدآمین بااستفاده ازروش انتقال جرم 

مدل سازی MODELING / انتقال جرم Mass Transfer / آمین ها Amines

06-30862

859

پایان نامه

بررسی ساخت صنعتی زئولیت های مناسب جهت کاربرد درشوینده هاازمنابع معدنی داخلی 

زئولیت Zeolite / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / شوینده ها Detergents

06-30864

860

پایان نامه

حذف آمونیاک ازفاضلابهای صنایع پتروشیمی بااستفاده ازروش SBR 

واکنشگاه ناپیوسته متوالی Sequencing Batch Reactor (SBR) / نیترات ها Nitrates / آمونیاک Ammonia / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage

06-30875

861

پایان نامه

کنترل فرآیندهابازمانهای نمونه گیری متفاوت 

کنترل فرایند Process Control / نمونه گیری SAMPLING / برج تقطیر Distillation Column

06-30897

862

پایان نامه

بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب موجودپالایشگاه آبادان 

تصفیه پساب Waste Treatment / آلودگی نفتی Oil Pollution / جداسازی Separation / آلودگی محیطزیست Environment Pollution / پالایشگاه آبادان.

06-30908

863

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنعتی حاوی سم بوتاکلروآلاکلربه روش الکترولیز 

الکتروشیمی Electrochemistry / پساب Waste Water / الکترولیز Electrolysis / پتروشیمی اراک.

06-30911

864

پایان نامه

بررسی ناپایداری احتراق سوختهای جامد مرکب ناشی ازترکیب شیمیایی سوخت (توزیع ذرات اکسیدکننده) 

ناپایداری احتراق COMBUSTION INSTABILITY / سوخت های مرکب Composite Propellants / توزیع اندازه ذرات Particle Size Distribution / اکسیدکننده ها Oxidizers

06-30918

865

پایان نامه

شبیه سازی غیرتعادلی برج تقطیر براساس تئوری جدیدانتقال جرم مدرن 

برج تقطیر Distillation Column / انتقال جرم Mass Transfer / ترمودینامیک غیرتعادلی Nonequilibrium Thermodynamics

06-30919

866

پایان نامه

طراحی و ساخت واحد جذب گاز NO2 

برج پرشده Packed Column / شستشو دهنده Scrubbers / جذب گاز Gas Absorption / اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides / دی اکسید نیتروژن Nitrogen Dioxide

06-33399

867

پایان نامه

توسعه یک مدل ریاضی بمنظور بررسی انتقال حرارت دوبعدی در بیوراکتور بستر پرشده تخمیر حالت جامد 

طراحی زیست واکنشگاه Bioreactor Design / انتقال حرارت دوگانه Conjugate Heat Transfer / ستون بستر ثابت Packed Bed Column / تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation

06-33396

868

پایان نامه

مشابه سازی کامپیوتری جریانهای دووسه فازی هیدروکربنهادرخطوط لوله 

جریان دوفازی Two Phase Flow / جریان های سه فازی Tree Phase Flows / هیدروکربورها Hydrocarbons

06-30093

869

پایان نامه

مشابه سازی دینامیکی برجهای آکنده (جذب تقطیر،استخراج) 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / برج های استخراج Extraction Columns / برج تقطیر Distillation Column

06-30098

870

پایان نامه

بررسی پراکندگی درکانالهای باز 

کانال های باز. / لزجت گردابی Vortex Viscosity

06-30102

871

پایان نامه

شبیه سازی ومدلسازی برج تقطیر برای کاتهای نفتی به کمک معادلات حالت 

مدل سازی MODELING / برج تقطیر Distillation Column

06-30105

872

پایان نامه

بررسی انتقال اکسیژن درمحیط تخمیر 

تخمیر Fermentation / انتقال اکسیژن. / سیالات Fluids

06-30124

873

پایان نامه

بررسی تهیه پودرماست وتولید نوشابه ازپودرتولید شده 

پودرماست Yogurt Powder / ماست فوری INSTANT YOGURT / ماست خشک DRY YOGURT / ماست کربناته CARBONATE YOGURT / خشک کردن Drying / دوغ فوری.

06-34094

874

پایان نامه

کاربردتکنولوژی گلوگاهی دربازسازی شبکه مبدلهای حرارتی پالایشگاه تهران 

فناوری گلوگاهی Pinch Technology / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / پالایشگاه تهران Tehran Refinery

06-30180

875

پایان نامه

بررسی دینامیکی جریان حاصل ازاحتراق سوختهای جامد درمحفظه احتراق موشک درزمانهای اولیه فرآیند 

احتراق Combustion / موشک ها MISSILES / سوخت های جامد Solid Fuels

06-30181

876

پایان نامه

تعیین ضریب ژول - تامسون برای موادخالص ومخلوط<هیدروکربوری وغیرهیدروکربوری>بااستفاده ازمعادلات حالت درجه سه 

معادلات حالت درجه سه. / هیدروکربورها Hydrocarbons

06-30182

877

پایان نامه

طراحی وساخت پایلوت فرمانتر بسترجامد به منظور غنی سازی ضایعات سیب زمینی وتولید خوراک دام 

تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / سیب زمینی Potatoes / زیست توده Biomass / آسپرژیلوس Aspergillus / خوراک دام Animal Feed

06-30924

878

پایان نامه

مدلسازی انتقال جرم برجهای استخراج مایع - مایع باروش مرحله ای Forward Mixing With Coales Cence and Redispertion 

شبیه سازی Simulation / استخراج Extraction / برج ها.

06-30928

879

پایان نامه

طراحی وساخت واحدپایلوت تولیدآلکیدرزین 

واحد پایلوت PILOT PLANT / توسعه محصولات Product Development / رزین Resin / رزین آلکید Alkyd Resin / اسیدهای چرب Fatty Acids

06-30947

880

پایان نامه

طراحی وراه اندازی برکه های بیهوازی برای تصفیه فاضلاب کارخانه قند 

بی هوازی ها Anaerobes / چغندرقند Sugar Beet / تصفیه فاضلاب Waste Treatment

06-30964

881

پایان نامه

استخراج لانولین ازپساب کارخانجات شستشوی پشم 

لانولین Lanolin / پشم Wool / تصفیه پساب Waste Treatment

06-30969

882

پایان نامه

بررسی خواص ترمودینامیکی سیستم استخراج مایع - مایع موادآروماتیک ازبرش روغن توسط حلال فورفورال 

استخراج باحلال Solvent Extraction / تعادل ترمودینامیکی Thermodynamic Equilibrium / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / فورفورال Furfural

06-30982

883

پایان نامه

کاربردمتد SGA درساخت کامپیوتری ملکولهای نمونه 

نفت OIL / هیدروکربورها Hydrocarbons / ساختار مولکولی Molecular Structure / تشدید مغناطیسی هسته Nuclear Magnetic Resonance

06-30993

884

پایان نامه

مدلسازی ریاضی سیستم های چند جزئی نفوذ و واکنش درکاتالیست های متخلخل 

مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / کاتالیزورها Catalysts / ترکیبات چند جزئی. / مواد متخلخل POROUS MATERIALS

06-30995

885

پایان نامه

بررسی مکانیزم جداسازی چندجزئی درروش اسمز معکوس 

جداسازی Separation / اسمزمعکوس Reverse Osmosis

06-30183

886

پایان نامه

تعیین پروفیل دمادرخطوط انتقال گازطبیعی 

گاز طبیعی Natural Gas / ترمودینامیک گازها Gases Thermodynamics / انتقال حرارت Heat Transfer

06-30184

887

پایان نامه

بررسی علل خوردگی درپیش گرم کن های هوا درنیروگاههای حرارتی وروشهای کاهش خوردگی درآنها 

خوردگی Corrosion / سوخت Fuel / دیگ های بخار Boilers / نیروگاه اصفهان.

06-30185

888

پایان نامه

شبیه سازی برجهای تقطیر پیچیده 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / همگرایی Convergence / مدل های ترمودینامیکی. / برج تقطیر Distillation Column

06-30186

889

پایان نامه

معادله حالت جدیدبرمبنای تئوری اغتشاشی 

نظریه اغتشاش DISTURBANCE THEORY / معادله حالت EQUATIONS OF STATE

06-30187

890

پایان نامه

مشابه سازی دینامیکی فرآیندهای مرحله ای(تقطیر-استخراج و...) 

تقطیر Distillation / برج تقطیر چندماده ای Multi-Component Distillation

06-30188

891

پایان نامه

بررسی رفتاروروشهای مختلف وشناسائی سیستم 

شناسایی سیستم System Identification / الگوریتم جابجایی چندگانه Multiple Shift Algorithm

06-30189

892

پایان نامه

کاربرد معادلات حالت درجه سه جهت محاسبات تعادل فازها وتعیین ضرائب اندرکنش دوجزئی 

معادلات حالت درجه سه. / تعادل فازی Phase Equilibrium / ضریب اندرکنش دوجزئی Binary Interaction Coefficient / فرترن77.

06-30190

893

پایان نامه

بررسی ترمودینامیکی سیالات فوق بحرانی به کمک معادله حالت 

ترمودینامیک Thermodynamics / سیالات Fluids / شرایط فوق بحرانی (شیمی) / تعادل گاز- مایع Liquid-Gas Equilibrium

06-30191

894

پایان نامه

مدل سازی یک فرمانتورنیمه پیوستهFED-BATCHجهت تولیدماکزیمم مخمرنانوائی BAKER YEAST 

فرمانتورنیمه پیوسته. / مخمر نانوایی BAKER,S YEAST

06-30197

895

پایان نامه

بررسی اولترافیلتراسیون محلولهای ویسکوز 

فراپالیدن Ultrafiltration / محلول های ویسکوز. / روش اجزای محدود Finite Element Method / فشار اسمزی Osmotic Pressure

06-30198

896

پایان نامه

بررسی عملکرد وطراحی مبدلهای حرارتی پوسته ولوله توسط کامپیوتر 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / طراحی Design

06-30199

897

پایان نامه

استفاده ازتکنولوژی Pinvc برای طراحی وبهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی پالایشگاه گاز سرخون 

فناوری Technology / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / بهینه سازی Optimization / پالایشگاه گاز سرخون.

06-30211

898

پایان نامه

بررسی روشهای فیزیکی هوازدائی ازآبهای صنعتی(مدل سازی ومشابه سازی) 

هوادهی AERATION / آب صنعتی Industrial Water

06-30213

899

پایان نامه

توسعه یک مدل حجم ثابت برای آلیاژهای پلیمری امتزاج پذیر و مقایسه پیشگویی مدل با داده های تجربی و آزمایشگاهی Development of Volume Preserving Model for Miscible Polymer Blends and Compare Prediction Model with Literature Compare Prediction Model with Literature Data and Experimental Work

مدل حجم ثابت VOLUME PRESERVING MODEL / تحرک پذیری Mobility / تنسورها Tensors / کانفورماسیون Conformation / تابع انرژی Energy Function

06-33405

900

پایان نامه

طراحی وساخت کاتالیست های سه جانبه(TWC)برای کنترل آلودگی گازهای اگزوزاتومبیل 

گاز احتراق Flue Gas / کاتالیزورها Catalysts / آلودگی هوا Air Pollution

06-3025

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

901

پایان نامه

مدلسازی برج تقطیر با درنظرگرفتن مراحل غیرتعادلی 

مدل سازی MODELING / برج تقطیر Distillation Column

06-30258

902

پایان نامه

کاربرد تکنولوژی گلوگاهی دربازسازی شبکه مبدلهای حرارتی 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / فناوری گلوگاهی Pinch Technology

06-30259

903

پایان نامه

مدلسازی دستگاههای استخراج مایع - مایع 

دستگاه های استخراج مایع - مایع. / مدل سازی MODELING

06-30260

904

پایان نامه

بهینه نمودن فرآیند راسب سازی سیترات کلسیم 

اسید سیتریک Citric Acid / جداسازی Separation / خالص سازی Purification / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical)

06-30997

905

پایان نامه

مدل سازی سینیتیکی واکنش های کاتالیستی برروی سطوح فرکتالی 

فراکتال ها Fractals / واکنش های سطحی SURFACE REACTIONS / سطح هندسی Geometry Surface / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

06-30998

906

پایان نامه

مطالعه اثرات محیطی برروی کنیتیک راسب سازی آنزیم کلوکوآمیلازباحفظ حداکثرفعالیت 

آنزیم گلوکوآمیلاز GLUCOAMYLASE ENZYME / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical)

06-31352

907

پایان نامه

مطالعه تأثیرمیزان هوادهی برراندمان تولیداسیدسیتریک توسط کپک A.Niger 

هوادهی AERATION / اسید سیتریک Citric Acid / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger

06-31360

908

پایان نامه

بررسی راندمان برجهای تقطیر ناپیوسته 

برج های سینی دار Tray Columns / تقطیر Distillation / برج تقطیر Distillation Column

06-31379

909

پایان نامه

بررسی اثرات محیطی برپدیده راسب سازی آنزیم a -آمیلاز 

آنزیم آلفا - آمیلاز Alpha Amylase Enzyme / آمیلاز Amylase / نشاسته ها STARCHES

06-31380

910

پایان نامه

ارائه الگوی مناسب جهت تهیه حلالهای صنعتی ازبرشهای نفتی 

تقطیر Distillation / حلال ها Solvents / برش های نفتی Oil Fractions

06-31385

911

پایان نامه

نقش Mn(TPP) CI دراکسیژن دارکردن توسط اکسیژن یکتایی 

کاتالیزورها Catalysts / پروفیرین ها Porphyrin / تترافنیل Tetraphengl / اکسیژن Oxygen

03-31394

912

پایان نامه

بررسی اثرغلظت متابولیست هاواکسیژن درتولید پیوسته استیک اسید دریک بیورآکتورباسلول تثبیت شدهACETOBACTER ACETI 

جذب سطحی Adsorption / اسید استیک Acetic Acid / تثبیت سلولی Cell Immobilization / زیست واکنشگاه Bioreactor

06-31398

913

پایان نامه

تصفیه بیولوژیک خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی Bioremediation Of Soil Contaminated by Petroleum 

تجزیه زیست محیطی Environmental Analysis / خاک های آلوده. / هیدروکربورهای نفتی Petroleum Hydrocarbons

06-31406

914

پایان نامه

تخمین ضریب انتقال حرارت میان یک سطح غوطه ور وبسترسیال شده گاز- جامد 

برآورد Estimation / ضریب انتقال حرارت Heat Transfer Coefficient / جریان آشفته Turbulent Flow / بستر سیال گاز - جامد Solid-Gas Fluidized Bed

06-31418

915

پایان نامه

بررسی کارائی معادلات حالت درجه سه برای مخلوطهای هیدروکربنی در فشارهای بالا 

معادلات حالت درجه سه. / فشار pressure / هیدروکربورها Hydrocarbons

06-31438

916

پایان نامه

بهینه سازی واحد رسوب گیری مونوسدیم گلوتامات 

اسید گلوتامیک Glutamic Acid / منوسدیم گلوتامات. / ملاس MOLASSES / تخمیر Fermentation

06-31466

917

پایان نامه

بکارگیری غربال های ملکولی درخشک کردن گازهای هیدروکربوری سبک 

جذب سطحی Adsorption / غربال های ملکولی Molecular Screens / خشک کردن Drying / گازهای هیدروکربور. / جاذب های جامد Desiccation

06-31477

918

پایان نامه

بررسی نحوه پخش موادآلوده کننده درهوا بااستفاده ازمدلهای ریاضی 

آلودگی هوا Air Pollution / مدل های ریاضی MATHEMATICAL MODELS / مدل های جوی ATMOSPHERIC MODELS / مدل های گوس GOSSIAN MODELS

06-31484

919

پایان نامه

ساخت کاتالیست وانادیم پنتوکسید و مطالعه سینتیکی اکسیداسیون بنزن به مالئیک انیدرید 

کاتالیزورها Catalysts / اکسیدهای وانادیم Vanadium Oxides / سینتیک Kinetics

06-31486

920

پایان نامه

بکارگیری عملیات تقطیردرسیکل کالینابه کمک شبیه سازی بانرم افزارASPEN/SP 

سیکل کالینا Kalina Cycle / نیروگاه سیکل ترکیبی COMBINED CYCLE POWER GENERATION / شبیه سازی Simulation / نرم افزارASPEN/SP.

06-31504

921

پایان نامه

شبیه سازی فرآیند جداسازی برش های سبک نفتی ازگازهای زاید پالایشگاهی درسرمای شدید و به کمک مبدلهای حرارتی ریفلاکسی 

جداسازی Separation / برش های نفتی Oil Fractions / گازهای زاید. / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / پالایشگاه نفت تهران Tehran Oil Refinery

06-31523

922

پایان نامه

طراحی وساخت دستگاه جذب کربنی برای کاهش بخارات بنزین 

آلودگی هوا Air Pollution / تبخیر Evaporation / کربن فعال Activated Carbon / سوخت Fuel / پژوهشگاه صنعت نفت Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

06-31525

923

پایان نامه

تصفیه فاضلاب های حاوی فرمالدهیددرصنایع پتروشیمی 

فرمالدهید Formaldehyde / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / صنایع پتروشیمی Petrochemical Industries / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / مواد کندکننده INHIBITORS

06-31526

924

پایان نامه

مطالعه بر روی گونه مناسب کپک آسپرژیلوس وهوادهی مناسب جهت تولیدآنزیم آمیلو گلوکوسیدز(گلوکوآمیلاز) 

کپک ها Molds / آسپرژیلوس Aspergillus / آنزیم پنی سیلین آمیلاز Penicillin Amylase Enzyme / آنزیم گلوکوآمیلاز GLUCOAMYLASE ENZYME

06-31527

925

پایان نامه

تجدید پذیری وبازیافت کاتالیزور 5 V 2 O مصرفی درفرآینداکسیداسیون SO2 

اکسیدهای وانادیم Vanadium Oxides / بازیافت. / عملیات جوان سازی Rejuvenation Treatment / کاتالیزورها Catalysts / اکسایش Oxidation

06-31542

926

پایان نامه

سنتز آریل - آلنیل اترها با استفاده ازتابش میکروویو 

آریل آلنیل اتر Arylalleny Ether / تابش ریزموج Microwave Radiation / میکروویوها MICROWAVES / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-31560

927

پایان نامه

آبکاری آلیاژی طلا 

آلیاژ طلا Gold Alloy / پوشش های طلا Gold Coatings / طلا Gold / آبکاری Plating

03-31566

928

پایان نامه

مطالعه سینتیک واکنش فنیل هیدرازین وسالیسیل آلدهید درمحلولهای آبی دراثرتغییرغلظت پروتون درحضورکاتالیزورهای هموژن اسید- باز 

هموژن کاتالیزوری CATALYSIS HOMOGENEOUS / اسید های عمومی General Acids / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic

03-31581

929

پایان نامه

مطالعه الکتروشیمیایی فلزسرب درمحیطهای آبی اسیدالکلهاو نمکهای اسیدالکلها 

سرب Lead / امپدانس Impedance / اسید الکل ها Acid Alcohols / فراکتال ها Fractals

03-31592

930

پایان نامه

سنتزآمینهای چرب وبررسی نقش آنهادرفرمولاسیونهای بازدارنده خوردگی 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / آمین ها Amines / خوردگی Corrosion / بازدارنده Inhibitor

03-31594

931

پایان نامه

گونه شناسی وانادیم(چهارظرفیتی)ووانادیم(پنج ظرفیتی)بااستفاده ازمیکروستون آلومینای فعال شده به کمک سیستم تزریق - درجریان 

گونه شناسی Speciation / آلومینا Alumina / تحلیل باتزریق در جریان Flow Injection Analysis (FIA) / وانادات ها VANADATES

03-31601

932

پایان نامه

بازیافت کبالت ومولیبدن ازکاتالیزور مستعمل HDS توسط روش استخراج مایع - مایع 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / کاتالیزورها Catalysts / کبالت Cobalt / مولیبدن MOLYBDENUM

03-31616

933

پایان نامه

بررسی واکنشهای پروپنیل نفتیل اترها جهت سنتز برخی مشتقات نفتالن 

واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / اتر Ether / نفتالین NAPHTHALENE / پروپنیل Propenyl

03-31617

934

پایان نامه

سنتز ترکیبات باویژگی بیوساید وبررسی سنتز مشتق فلوتوروگلوتارآلدئید 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / اثر ضدمیکروب Antimicrobial Effect / گلوتارآلدئید GLUTARALDEHYDE / برنوپل Bronopol

03-31619

935

پایان نامه

مطالعه ، بررسی وساخت روغنهای سیلیکونی 

پلیمرهای سیلیکونی Silicon Polymers / روغن های سیلیکونی Silicone Oils / پلی سیلوکسان متیل Methyl Polysiloxane / سیلوکسان ها Siloxanes

03-31620

936

پایان نامه

بررسی تجزیه بیولوژیکی آلودگی های نفتی درآب دریا 

تجزیه زیست محیطی Environmental Analysis / آلودگی نفتی Oil Pollution / آب دریا Seawater / مواد مغذی NUTRIENTS

06-31632

937

پایان نامه

بازیابی مس وروی ازکاتالیزورهای کارکرده 

بازیافت. / کاتالیزورها Catalysts / مس COPPER / روی ZINC / استخراج باحلال Solvent Extraction

03-31633

938

پایان نامه

بررسی تاثیرمخلوط امولسیون کننده های آنیونی وغیریونی دربسپارش امولسیونی وینیل استات به روش نیمه پیوسته 

امولسیون Emulsion / بسپارش Polymerization / مواد فعال سطحی Surfactants / روش نیمه پیوسته Semi Continuous Method

03-31636

939

پایان نامه

تبدیل کاتالیزوری اکسیدهای ازت روی کاتالیزو5 -Cu-ZSM 

اکسیدهای نیتروژن Nitrogen Oxides / نیتریک اکساید NITRIC OXIDES / کاتالیز Catalysis / زئولیت Zeolite

03-31641

940

پایان نامه

سنتز مشتقات فسفری پلی آکریلیک اسید و بررسی خواص کاربردی آن 

آکریلیک اسید Acrylic Acid / ترکیبات آلی فسفردار Organic Phosphorus Compounds / پلیمرهای فسفردار Phosphorus Polimers / سیستم سرمایش Cooling System / بسپارش Polymerization

03-31642

941

پایان نامه

سنتز رنگدانه های اکسید آهن 

رنگدانه ها Pigments / اکسیدهای آهن Iron Oxides / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-31658

942

پایان نامه

سنتزB - هیدروکسی استرهابه کمک ترکیبهای آلی فلزی آهن 

ترکیب های آلی آهن Iron Organic Compounds / دی کربنیل سیکلوپنتادینیل آهن Dicarbonyl Cyclopentadienyl Ferrate / ترکیب های آلی فلزی Organometallic Compounds / استر Ester

03-31663

943

پایان نامه

سنتزوشناسائی کمپلکسهای(CU(II و(Ni(II بالیگاندهای مخلوط شامل شیف بازهای نوع N2O وهتروسیکلهای نیتروژندار 

سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / شیف بازها Schiff Bases / ترکیب های کمپلکس Complex Compounds / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds

03-31665

944

پایان نامه

تولید مخمرنانوایی بصورت پیوسته 

مخمر نانوایی BAKER,S YEAST / فرایندهای پیوسته Continuous Processes

06-31673

945

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش وتولید پنتااریتریتول 

تولید Production / پنتااریتریتول Pentaerythritol / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

06-31677

946

پایان نامه

بررسی خوردگی آب منطقه سرخس وراههای حفاظت ازخط لوله انتقال آن 

حفاظت Protection / بازدارنده Inhibitor / خطوط لوله Pipelines / آب آشامیدنی Drinking Water / سرخس.

06-31682

947

پایان نامه

بررسی و تعیین مکانیسم رهایش کنترل شده (CONTROLLED RELEASE)یک ماده فعال در آب از یک حامل پلیمر 

سیستم های هیدروژل Hydrogel Systems / پلیمرها Polymers / پخشیدگی Diffusion / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE

06-31684

948

پایان نامه

کمینه نمودن مصرف آب وتولید پساب ازطریق تحلیل تئوری گلوگاهی (PINCH) 

پساب Waste Water / مصرف آب WATERE CONSUMPTION / نظریه گلوگاهی Debottlen Theory / فناوری گلوگاهی Pinch Technology

06-31685

949

پایان نامه

کنترل کیفیت کاتالیستهای سنتز متانول 

فعالیت Activity / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / متانول METHANOL / کاتالیز Catalysis / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical)

06-31692

950

پایان نامه

کاربرد روش BOC- MP درپیش بینی سینتیک ومکانیسم (مسیر) چندفرآیندکاتالیزوری ناهمگن 

پتانسیل مورس Morse Potential / سینتیک Kinetics / واکنش ها (شیمی) REACTIONS / فعالیت Activity / تک بلورها Single Crystals

03-31714

951

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تخلیص آنزیم پنی سیلین آسیلاز 

آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / آنزیم پنی سیلین آمیداز Penicillin Amidase Enzyme / خالص سازی Purification / جداسازی Separation / استخراج باحلال Solvent Extraction

06-31721

952

پایان نامه

تولیدزیست پلیمرپولولان به روش بیوتکنولوژی مدلسازی بیوراکتوروبهینه سازی شرایط تولید 

زیست فناوری Biotechnology / زیست واکنشگاه Bioreactor / بسپار زیستی Biopolymer / پولولان Pullulan / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

06-31725

953

پایان نامه

بازیافت پلاستیکهای پرمصرف(مطالعه برروی پلی اتیلن ترفتالات) 

پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / پلاستیک ها Plastics / بازیافت. / فرآوری Processing / بطری ها(PET) Bottles(Pet)

06-31726

954

پایان نامه

بهینه سازی مرحله بازیابی پنی سیلین G ازمحیط تخمیربه کمک حلال 

پنی سیلین Penicillin / استخراج باحلال Solvent Extraction / تخمیر Fermentation / تخریب در اثر حرارت Thermal Degradation

06-31736

955

پایان نامه

ساخت وبررسی خواص هیدروژلهابعنوان ماده ای مناسب جهت ساخت عدسی های روچشمی 

هیدروژل Hydrogel / عدسی های روچشمی Contact Lenses / آبدوستی Hydrofilicity

06-31747

956

پایان نامه

انباشتگی ، توزیع اندازه حبابها و سطح تماس دوفازدر راکتورهای گاز- مایع 

حباب Bubbles / ستون حباب کار Bubble Column / رآکتورهای شیمیایی (گاز- مایع) CHEMICAL REACTORS / گردایش Agglomeration

06-31752

957

پایان نامه

چقرمه کردن رزینهای اپوکسیTOUGHENING OF EPOXY RESINS 

چقرمگی Toughness / ذرات شیشه Glass Beads / لاستیک جامد. / رزین اپوکسی Epoxy Resin

06-31764

958

پایان نامه

تولید خمیر مایه ازضایعات خرما 

خمیر مایه Bakers Yeast / ضایعات خرما Date Wastes / خرما Date / مدل های رشد GROWTH MODELS

06-31772

959

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولیدپروتئاز قلیایی بوسیله باسیلوس سوبتیلیس 

باکتری ها Bacteria / باسیلوس سوبتیلیس Bacillus Subtilis / آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme

06-31776

960

پایان نامه

برسی افزایش ظرفیت واحدهای شیرین سازی گازازطریق تغییر حلال آمین و استفاده از مخلوط آمین ها 

شیرین سازی گاز Gas Sweetening / متیل دی اتانول آمین MDEA(METHYL DI ETHANOL AMINE) / آلکانول آمین Alkanol Amine / آمین ها Amines / جذب انتخابی Selective Absorption

06-31784

961

پایان نامه

ارائه روابط عمومی جهت معادله حالتPatel and Tejaبرمبنای داده های تجربی سرعت صوت ، حجم و فشاربخار جهت هیدروکربورها 

سرعت صوت Sound Velocity / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / هیدروکربورها Hydrocarbons / بخارها Vapours

06-31791

962

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش دوغابی هیدروسولفیت روی در فرآیند تولید هیدروسولفیت سدیم 

واکنش ها (شیمی) REACTIONS / پودر روی Zimc Powder / هیدروسولفیت روی ZINC HYDROSULFITE / هیدروسولفیت سدیم SODIUM HYDROSULFITE

06-31815

963

پایان نامه

مدلسازی توزیع دمادرسیستم ترمزبه منظورانتخاب ماده مناسب 

روغن های ترمز Brake Fluids / پنبه نسوز Asbestos

06-30276

964

پایان نامه

مطالعه مقایسه ای برهم کنش یون کمپلکس های روتنیم-آمین بامونونوکلئوتیدها 

برهم کنش Interaction / نوکلئوتیدها NUCLEOTIDES / کمپلکس های روتنیم-آمین. / یون های فلزی METAL IONS

03-30277

965

پایان نامه

مطالعه پارامترهای موثر در طراحی ستونهای آکنده در عملیات استخراج (مایع - مایع) 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / برج تقطیر Distillation Column / ستون ضربه ای پرشده Plused Packed Column

06-30288

966

پایان نامه

بررسی تئوری تشکیل بلورهادرتبلور فوق بحرانی 

تبلور Crystallization / رشد بلور Crystal Growth / بلورها Crystals

06-30289

967

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در تامین انرژی خورشیدی برای یک خشک کن نیمه صنعتی 

خشک کن خورشیدی Solar Dryer / شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation / انرژی خورشیدی Solar Energy

06-31243

968

پایان نامه

طراحی و بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی 

خشک کن خورشیدی Solar Dryer / انگور Grapes / انرژی خورشیدی Solar Energy

06-31245

969

پایان نامه

یک مدل جهت طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دو فازی GAS-CONDENSATE 

خطوط لوله Pipelines / خطوط انتقال گاز میعانی. / طراحی Design

06-31240

970

پایان نامه

مدل کردن واپتیمم نمودن فاکتورهای طراحی یک واحد شناورسازی جهت تصفیه فاضلاب های صنعتی 

شناورسازی Floatation / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / بهینه سازی Optimization

06-31234

971

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری پسابهای صنایع نساجی 

صنعت نساجی. / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / تصفیه شیمیایی Chemical Treatment

06-31233

972

پایان نامه

تهیه بسته برنامه پیش بینی خواص ترمودینامیکی وانتقالی سیالات 

خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / خواص انتقالی Transport Properties

06-31238

973

پایان نامه

طراحی کندانسور صنعتی تحت خلاء 

خلاء Vacuum / چگالنده ها Condensers / طراحی Design

06-31241

974

پایان نامه

پیش بینی خواص نفت خام با استفاده از مدل های توزیع و استفاده از آنها در تقطیر نفت خام 

نفت خام CRUDE OIL / تقطیر Distillation / ترمودینامیک Thermodynamics / جرم مولکولی Molecular Mass / مدل های توزیع پیوسته.

06-31239

975

پایان نامه

بررسی نحوه تأثیر نمکهای مس وسرب بر بهبود ویژگیهای احتراق سوخت های دوپایه 

سوخت های جامد Solid Fuels / سوخت های دوپایه Double Base Propellants / نمک های مس. / نمک های سرب.

06-30311

976

پایان نامه

مطالعه و بررسی عملکرد یک واحد آزمایشگاهی تالابی در خذف فلزات سنگین از فاضلاب 

آزمایشگاه Laboratory / تالاب ها. / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فلزات سنگین Heavy Metals

06-31826

977

پایان نامه

سنتزو شناسایی پلی آمیدهای برپایه5،2 - بیس (4-آمینوفنیل)-3 - 4 - دی فنیل تیوفن

پلی آمیدها Polyamides / دی فنیل تیوفن. / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / شناسایی (شیمی) IDENTIFICATION

03-31827

978

پایان نامه

مطالعه ترمودینامیکی اثراسمولیت ها (گلایسین وآلانین) برروی پایداری اوره آز درمقابل دودسیل تری متیل آمونیم برماید وبررسی سینتیکی اثرگلایسین و آلانین برفعالیت اوره آز 

اوره آز Urease / دودسیل تری متیل آمونیم برماید Dodecyle Trimethyl Ammonium Bromide / ترمودینامیک Thermodynamics / اسمولیت ها Osmolytes

03-31828

979

پایان نامه

مطالعه سینتیک رشد باکتریRhizobium japonicumدر محیطهای پروتئین نباتی 

ریزوبیوم ژاپنیکم Rhizobium Japonicum / کشت (باکتری) CULTURE / ملاس MOLASSES / محیط های پروتئن نباتی. / کودهای میکروبی.

06-31836

980

پایان نامه

بهینه سازی مصرف UTILITY در صنعت با کمک تحلیل تئوری گلوگاهی 

واحدهای کمکی (مهندسی شیمی) UTILITIES / نظریه گلوگاهی Debottlen Theory / انرژی صنعتی Industrial Energy

06-31840

981

پایان نامه

تعیین پارامترهای واقعی وتهیه نرم افزارطراحی برای تصفیه خانه های فاضلاب شهری 

طراحی Design / تصفیه خانه های فاضلاب شهری. / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / فاضلاب ها Sewages / برنامه های کامپیوتری Computer Programs

06-31869

982

پایان نامه

طراحی و ساخت یک خشک کن پاشنده(SPRAY DRYER) برای تهیه پودر ملامین و سیلیکاژل 

سیلیکاژل Silicagel / پودر سیلیکاژل. / خشک کن پاشنده Spray Dryer / ذره سازی Atomizing / رطوبت گیری Hygroscopic

06-31871

983

پایان نامه

طراحی ، ساخت ، راه اندازی وتعیین پارامترهای مؤثربرفیلترهای بی هوازی بالارو(UAFB) 

فیلترهای بی هوازی Anaerobic Filters / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / آکنه Packing / زیست توده Biomass

06-31891

984

پایان نامه

بررسی پدیده همزیستی S.THERMOPHILUS , L.BULGARICUS بااستفاده ازمحیط کشت آب پنیر 

همزیستی SYMBIOSIS / کشت مرکب MIXED CULTURES / آب پنیر Whey / تلقیح Inoculation / باکتری ها Bacteria

06-31915

985

پایان نامه

مطالعه عوامل محیطی برراندمان تولیدپنی سیلین ازکپک P.CHRYSOGENUM 

پنی سیلین Penicillin / کپک ها Molds / تولید Production / اسید فنیل استیک Phenyl Acetic Acid / پنی سیلیوم کریسوژنوم Penicillium Chrysogenum

06-31919

986

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولیدآنزیم پنی سیلین آمیدیز 

پادزی Antibiotic / تخمیر Fermentation / هوادهی AERATION / آنزیم پنی سیلین آمیداز Penicillin Amidase Enzyme

06-31942

987

پایان نامه

بررسی وجایگزینی احتمالی بازدارنده های مصرفی درآبهای خنک کننده مبدلهای حرارتی مجتمع شیمیایی رازی 

خوردگی Corrosion / بازدارنده های خوردگی Corrosion Inhibitors / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / مجتمع شیمیایی رازی. / قطبش Polarization

03-31950

988

پایان نامه

اصلاح عملکرد معادلات حالت درجه سه جهت انجام محاسبات مربوط به خواص تعادلی و حجمی سیالات نفتی بانگرشی خاص درناحیه بحرانی 

معادله حالت درجه سه CUBIC EQUATIONS OF STATE / سیالات نفتی Petroleum Fluids / نقطه بحرانی CRITICAL POINT / تعادل ترمودینامیکی Thermodynamic Equilibrium

06-31979

989

پایان نامه

بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرمایش نفت خام پالایشگاه بندرعباس بااستفاده ازتکنیک گلوگاهی (گلوگاه شبکه) 

اثر تنگش Pinch Effect / پالایشگاه بندرعباس. / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / انرژی حرارتی Heat Energy / نفت خام CRUDE OIL

06-31982

990

پایان نامه

بررسی جامع منابع وشناخت موادآلوده کننده دریای خزروارائه طریق جهت توسعه پایداری 

آلودگی Pollution / دریای خزر Caspian Sea / گیلان (استان) Gilan (Province) / مازندران (استان) Mazandaran (Province) / آلودگی آب Water Pollution

06-32060

991

پایان نامه

خنک کردن ماسه ریخته گری با لوله گرمایی در بستر سیال 

ماسه SANDS / تکنولوژی ریخته گری. / بستر سیال Fluidized Bed

06-30009

992

پایان نامه

مطالعه مکانیزم جداسازی اسیدهای ضعیف در سل های اسمز معکوس 

جداسازی شیمیایی Chemical Separation / اسید های ضعیف. / اسمزمعکوس Reverse Osmosis

06-30038

993

پایان نامه

بررسی ومطالعه بر هم کنشهای درون مولکولی در کمپلکسهای جدیدی ازرودیوم واسمیوم با پیرازول وپلی پیرازولیل بورات 

رودیم Rhodium / اسمیم Osmium / پلی پیرازولیل بورات.

03-30043

994

پایان نامه

استخراج سرب از گیاهان بامتد تصعید واستفاده ازآن درتعیین آلودگی محیط زیست 

سرب Lead / آلودگی محیطزیست Environment Pollution / روش تصعید. / استخراج Extraction

03-30052

995

پایان نامه

اندازه گیری مقادیر کم هالوژنیدها بااسپکتروفتومتر جذب اتمی 

هالوژنید ها. / خوشه بندی شبکه Network Clustering / جذب اتمی Atomic Absorption

03-30053

996

پایان نامه

مطالعه رابطه آنالوژی شیمیائی با قدرت چرخش نوری 

بوتانن. / بروموکلرو.

03-30054

997

پایان نامه

بررسی دینامیک راکتورهای UASB 

تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage

06-32074

998

پایان نامه

طراحی و راه اندازی استخرهای تثبیت فاضلاب بی هوازی 

بی هوازی ها Anaerobes / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / استخر تثبیت فاضلاب Stabilization Pond

06-32077

999

پایان نامه

بررسی و ساخت افزودنی های حمام های آبکاری نقره ضخیم 

آبکاری الکتریکی Electroplating / آبکاری نقره Silver Plating / افزودنی ها(آبکاری) Additives(Plating) / تیوسولفات آمونیوم Ammonium Thiosulfate / پتاسیم آنتیموان تارتارات Potassium Antimony Tartarate

03-32085

1000

پایان نامه

طراحی شبکه مبدل حرارتی 

طراحی Design / شبکه Network / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS

06-3123

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1001

پایان نامه

روش جدیداستفاده ازرابطه کلاسیوس - کلاپیرون برای پیش بینی گرمای نهان تبخیرموادخالص 

کلاسیوس - کلاپیرون. / گرما. / تبخیر Evaporation / مواد خالص PURE SUBSTANCES

06-31237

1002

پایان نامه

پیش بینی خواص انتقالی مایعات 

مایعات. / خواص انتقالی Transport Properties

06-31242

1003

پایان نامه

بررسی عملکرد الگوریتم های مختلف در کنترل یک سیستم چند ورودی، خروجی (مدل یک برج تقطیر) 

الگوریتم ها Algorithms / برج تقطیر Distillation Column / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System

06-31244

1004

پایان نامه

اثرات اختلاط محوری برروی عملکردبرج های استخراج مایع - مایعEFFECT OF AXIAL MIXING ON PERFORMANCE OF LIQUID LIQUID EXTRACTION COLUMNS 

آمیختگی Mixing / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction

06-31246

1005

پایان نامه

بررسی فرآیند استخراج فوق بحرانی با تاکید براسانسهای طبیعی 

استخراج سیال ابر بحرانی Supercritical Fluid Extraction / روغن اسانسی Essential Oil / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / زیره سبز Cumin / کلپوره TEUCRIUM / گشنیز CORIANDER / اسانس Essence

06-32138

1006

پایان نامه

بررسی سینتیک ایزومریزاسیون الیل ،P - تولیل اتر درفاز گازی (تجربی وتئوری) 

فازهای گازی Gas Phases / ترکیبات آلیلی Allyl Compounds / محاسبه ار.ار.ک.ام R.R.K.M CALCULATION / افت (شیمی) Fall Off / پارامتر های آرینوس Arrhenius Parameters / واکنش ها (شیمی) REACTIONS

03-32156

1007

پایان نامه

طراحی ونصب و راه اندازی راکتور UASB جهت تصفیه بی هوازی فاضلابهای صنعتی 

واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage

06-30314

1008

پایان نامه

بهینه سازی تبلور دی متیل ترفتالات ( D M T ) 

تقطیر Distillation / تبلور Crystallization / اکسایش Oxidation / دی متیل ترفتالات.

06-30335

1009

پایان نامه

مطالعه ارتباط بین هوادهی و تولید اسیدگلوتامیک در باکتری CO-GLUTAMICUM 

اسید گلوتامیک Glutamic Acid / هوادهی AERATION / تولید Production / باکتری کو.گلوتامیکوم Co-Glutamicum Bacteriom / کشت نیمه پیوسته Fed-Batch Culture

06-32162

1010

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولید آمینواسید والین دربیوراکتورAIRLIFT 

زیست واکنشگاه Bioreactor / تولید Production / آمینو اسید Amino Acid / ال - والین L- Valine / محیط کشت MEDIUM CULTURE

06-32180

1011

پایان نامه

سنتز پلی آمیدهای برپایه دی نیترلهای آلیفاتیک و مطالعه اثر ساختار روی خواص پلی آمید 

پلی آمیدها Polyamides / رزین های سنتزی Syntetic Resins / آکریلونیتریل Acrylonitrile / لزجی Viscosity / انحلال پذیری Solubility / خواص فیزیکی Physical Properties

03-32196

1012

پایان نامه

بازیافت اسیدکرومیک از پساب صنایع آبکاری به کمک روش تبادل یونی 

بازیافت مواد Materials Recovery / رزین های تبادل یونی Ion Exchange Resines / اسید کرومیک Acid Chromic / کانی زدایی Demineralizing / آبکاری Plating / روش تبادل یونی.

06-32208

1013

پایان نامه

بهینه سازی محیط کشت فرآیند گوگردزدایی 

گوگردزدایی Desulfurizing / گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / فساد زیستی Biodegradation / فرایند بیولوژیکی Bioprocessing

06-32213

1014

پایان نامه

ساخت فیلم های پلی اتیلن جمع شونده برای بسته بندی 

فیلم های پلی اتیلن. / فیلم های پلیمری Polymeric Films / فیلم های کششی Stretch Films / دانسیته پایین Low Density / بسته بندی کششی Stretch Wrap

06-32220

1015

پایان نامه

تعیین شرایط بهینه در راسب سازی وتخلیص آنزیم پروتئازقلیایی 

آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme / خالص سازی Purification / بهینه سازی Optimization / ته نشینی (شیمیایی) Precipitation (Chemical)

06-32233

1016

پایان نامه

استخراج کادمیم ازسنگ معدن به روش هیدرومتالورژی وسنتزرنگدانه های کادمیم 

کادمیم Cadmium / هیدرومتالورژی HYDROMETALLURGY / رنگدانه ها Pigments / سولفید کادمیم Cadmium Sulfide / سلنید کادمیم Cadmium Selenides

03-32234

1017

پایان نامه

تثبیت آنزیم پنی سیلین آسیلاز 

تثبیت Immobilization / شکست (سلول) DISRUPTING / سلول ها (مخابرات) Cells / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / آنزیم آمیداز Amidase Enzyme

06-32244

1018

پایان نامه

بهینه سازی شرایط استخراج وتخلیص اسید گلوتامیک تولیدی (درون سلولی) 

اسید گلوتامیک Glutamic Acid / سلول ها (مخابرات) Cells / شکست (سلول) DISRUPTING / تخمیر Fermentation / بیوتین Biotin / پ.هاش Ph

06-32245

1019

پایان نامه

مدلسازی سینتیکی هیدروکراکینگ برش های سنگین نفت 

مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / نفت سنگین HEAVY OIL / برش نفت سنگین Heavy Oil Cut / مدل سازی گسسته DISCRETE MODELING

06-32261

1020

پایان نامه

بررسی اثر بازدارندگی آمینواسیدها برخوردگی فولاد کربنی درمحیط های اسیدی وخنثی حاوی یون کلرید 

بازدارنده Inhibitor / خوردگی Corrosion / آمینو اسید Amino Acid / فولادهای کربنی Carbon Steels / گلوتامیک اسید GLUTAMIC ACID / سیستئین Cysteine / محیط اسیدی ACIDIC MEDIUM

03-32262

1021

پایان نامه

طراحی، ساخت و مدلسازی یک پیل سوختی دوتا پنج واتی 

پیل های سوختی Fuel Cells / پیل های الکتروشیمیایی Electrochemical Cells / پیل های سوختی هیدروژن-اکسیژن Hydrogen Oxygen Fuel Cells / مدل سازی MODELING / طراحی Design / ساخت Construction

06-32265

1022

پایان نامه

بررسی خواص آمیزه پلی کربنات (PC)و پلی اتیلن ترفتالات (PET)جهت ساخت آلیاژ مهندسی 

پلی کربنات Polycarbonate / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / پلیمرها Polymers / آلیاژ مهندسی Engineering Alloy / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties

06-32268

1023

پایان نامه

تحلیل اگزرژی دربرجهای تقطیر باآرایش غیر مستقیم 

تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / تولید Production / برج تقطیر Distillation Column / سیکلوپنتان Cyclopentane

06-32273

1024

پایان نامه

کاربرد پمپ های حرارتی در برجهای تقطیر 

پمپ های حرارتی Hpeat Pumps / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / برج تقطیر Distillation Column / جداسازی Separation / پروپیلن - پروپان Propylen-Propane

06-32275

1025

پایان نامه

بررسی کارآیی وایجاد تصحیحات لازم معادله حالت PENG-ROBINSON جهت پیش بینی خواص ترمودینامیکی مواد قطبی 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / فشار بخار Vapor Pressure / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / سیالات قطبی. / تعادل مواد قطبی. / حجم Volume

06-32292

1026

پایان نامه

مطالعه انتقال جرم وبررسی عملکرد برج استخراج مایع- مایع ضربه ای سینی دار 

انتقال جرم Mass Transfer / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / برج ضربه ای سینی دار.

06-32293

1027

پایان نامه

استفاده از سیستم های نوین انتقال دارو برای ید 

ید IODINE / دارو رسانی Drug Delivery / پلیمرها Polymers / فیلم های پلیمری Polymeric Films / صفحه های پلیمری Polymeric Sheets / قالب گیری Molding

06-32305

1028

پایان نامه

شبیه سازی راکتور پلی استایرن (مدل سازی پلیمریزاسیون رادیکالی استایرن) 

شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / پلی استایرن Polystyrene / رادیکال ها Radicals / راکتور ناپیوسته Batch Reactor / بسپارش Polymerization

06-32317

1029

پایان نامه

انتگراسیون پمپ های حرارتی بادر نظر گرفتن سیال فرآیندی به عنوان سیال سرویس 

پمپ های حرارتی Hpeat Pumps / اندازه گیری و انتگراسیون Measure And Integration / سیستم های انتگراسیون انرژی Integrated Energy Systems / سیال کاری Working Fluid

06-32318

1030

پایان نامه

ساخت کاتالیست برای فرآیند دی هیدروایزومریزاسیون ساختارنرمال بوتان و ارزیابی فعالیت وگزینش پذیری آن درراکتورآزمایشگاهی 

کاتالیزورها Catalysts / همپارش Isomerization / دی هیدروایزومریزاسیون. / بوتان Butane / بوتن Butene

06-32333

1031

پایان نامه

بهینه سازی شفاف سازی آب سیب توسط آنزیم پکتیناز 

آب میوه Fruit Juice / سیب Apple / شفافی (آب سیب) CLARITY / کدری (آب میوه) TURBIDITY / آنزیم پکتیناز Pectinase Enzyme

06-32360

1032

پایان نامه

تصفیه پساب های حاوی تولوئن توسط بیوفیلم های هوازی و بررسی اثر بارهای آلودگی بالا برروی این سیستم ها 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / تولوئن Toluene / لایه زیستی هوازی Aerated Biofilm / دیسک های دوار Rotating Disks

06-32365

1033

پایان نامه

مدلسازی دوبعدی راکتور کاتالیستی تبدیلSO2 بهSO3 

مدل سازی MODELING / دی اکسید گوگرد Sulfur Dioxide / اکسایش Oxidation / اسید سولفوریک Sulfuric Acid / شوینده ها Detergents / کاتالیز Catalysis

06-32385

1034

پایان نامه

مدلسازی پدیده های هسته زایی و دینامیک رشد در فرآیند گاز ضدحلال 

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / حلالیت Solubility / هسته زایی NUCLEATION / رشد بلور Crystal Growth / تبلور Crystallization

06-32395

1035

پایان نامه

مقایسه روش های تنظیم کنترل PID درسیستم های چندورودی - چند خروجی 

کنترل فرایند Process Control / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller / تنظیم Regulating / سیستم های چند متغیره Multivariable Systems / تانک مخلوط کن Mixing Tank

06-32397

1036

پایان نامه

اندازه گیری نفوذپذیری اکسیژن عدسی های روچشمی 

عدسی های روچشمی Contact Lenses / نفوذپذیری اکسیژن OXYGEN PERMEABILITY / هیدروژل Hydrogel / پلی2-هیدروکسی اتیل متاکریلات. / میزان آب تعادلی EQUILIBRIUM WATER CONTENT(EWC)

06-32400

1037

پایان نامه

بررسی سنتز فلاستر آمینهای B،A 

فلاستر آمین ها. / برومیناسیون. / سنتز ایندول Indole Synthesis

03-30348

1038

پایان نامه

امکان اختلاط قیرهای پایه ایران باپلیمرهای خانواده SBS وبررسی خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی آنهاجهت مصارف راهسازی 

قیر Bitumen / راهسازی Construction Road / سیال شناسی Rheology

06-30349

1039

پایان نامه

طراحی، ساخت وراه اندازی واحد پایلوت رآکتورUASB برای تصفیه فاضلاب شهری 

فاضلاب شهری Urban Sewage / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / رآکتورها Reactors

06-30366

1040

پایان نامه

سنتز تام مولکول دانشکسینکون A راسمیک 

فنانترن Phenanthrene / مولکول دانشکسینکون A راسمیک. / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-30369

1041

پایان نامه

سنتز، شناسایی وبررسی پخت پلی استرهای غیراشباع بر پایه سیس -2- بوتن-4،1- دیول به روش اسیل کلرید 

پلی استر Polyester / شناسایی Identification / روش اسیل کلرید.

03-30382

1042

پایان نامه

بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر تولیداسفنج PU 

آمیختگی Mixing / اسفنج Sponge / تولید Production / بسپارش Polymerization

06-30386

1043

پایان نامه

تعیین پارامترهای ترمودینامیکی کمپلکس های وانادات بالیگاندهای گلاپسین، آلانین، لوسین وایزولوسین 

پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / وانادات ها VANADATES / اسیدهای آمینه Amino Acids / پایداری Stability

03-30387

1044

پایان نامه

ساخت پایلوت دانه های کروی شیشه ای 

دانه های کروی شیشه ای Glass Beads / پایلوت Pilot / توسعه تولید Product Development / کشش سطحی SURFACE TENSION / خرده شیشه Glass Cullet

06-32413

1045

پایان نامه

مدل سازی شرایط ترمودینامیکی مخازن نفتی ایران 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS / محاسبات تعادلی Equilibrium Calculations / گاز طبیعی Natural Gas

06-30409

1046

پایان نامه

کاربرد غشاء ها در سختی گیری از آب 

غشاها Membranes / مدل سازی MODELING / سختی گرفتن از آب Water Softening

06-30424

1047

پایان نامه

اکسیداسیون کامل کاتالیزوری هیدروکربورها 

اکسایش Oxidation / احتراق Combustion / هیدروکربورها Hydrocarbons / کاتالیزورها Catalysts

06-30433

1048

پایان نامه

مطالعه وبررسی هیدرودینامیک برج استخراج سینی دارضربه ای 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / شکست قطرات Drop Breakage / دامنه ضربه Pulse Amplitude / برج های سینی دار Tray Columns

06-32457

1049

پایان نامه

شبیه سازی نیمه تجربی برج تقطیراتمسفریک پالایشگاه تهران توسط پایلوت تقطیر واحد ارزیابی نفت خام پژوهشگاه وبسته های نرم افزاری 

نفت خام CRUDE OIL / برج تقطیر Distillation Column / پالایشگاه تهران Tehran Refinery

06-30455

1050

پایان نامه

نقد وبررسی آزمایشهای فکری ازنوع EPR (تحلیل نامساوی های بل) 

نظریه کوانتومی Quantum Theory / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / فوتون ها Photons

03-30458

1051

پایان نامه

طراحی وساخت سیستم مخزنی انتقال دارو برای معالجه معتادین 

مواد مخدر NARCOTICS / مرفین MORPHINE / نالوکسون NALOXONE / دارو رسانی Drug Delivery / اعتیاد Addigtion / درمان Treatment

06-32461

1052

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری فاضلابهای نساجی با تأکید بروش اکسیداسیون شیمیائی 

نساجی TEXTILES / رنگ Color / معرف فنتون FENTON'S REAGENT / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / اکسایش Oxidation

06-32464

1053

پایان نامه

کمینه سازی و بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنایع قند بااستفاده از رآکتور یو.ا.اس.بی

واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / فاضلاب صفر Zero Discharge / شکر چغندر Sugar Beet / شکر نیشکر Sugar Cane

06-32473

1054

پایان نامه

بررسی عملکرد ستون پاشش (SPRAY CLUMN) 

استخراج Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / ستون پاشش Spray Column / قطره Drop / توزیع اندازه Size Distribution

06-32477

1055

پایان نامه

بررسی مدل سینتیکی رادیکالی مجزا برای شکست حرارتی هیدروکربنهای سبک و مخلوط آنها 

معادلات سینتیکی KINETIC EQUATIONS / مکانیزم رادیکالی RADICAL MECHANISM / هیدروکربورها Hydrocarbons / تفکافت Pyrolysis

06-32516

1056

پایان نامه

کاهش بهینه آلاینده های خروجی ازموتورهای دیزل عمل کننده باسوخت دوگانه گازطبیعی - نفت گاز به کمک مبدل های کاتالیستی 

مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS / نفت گاز DIESEL FUELS / سوخت دوگانه Dual Fuel / گاز طبیعی Natural Gas / روش راه گزینی Switching Method / مدل سازی MODELING / سوخت جایگزین Alternative Fuel

06-32518

1057

پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی تشکیل وانتقال مه دود فتوشیمیایی درهوای تهران و مقایسه با نتایج تجربی 

اکسیدکننده های فتوشیمیایی Photochemical Oxidants / مدل های جوی ATMOSPHERIC MODELS / شبیه سازی Simulation / شبکه Network / توربولانس Turbulent / سینتیک Kinetics

06-32524

1058

پایان نامه

تولید آلفا-آمیلاز به روش تثبیت سلولی 

آلژینات کلسیم Calcium Alginate / تثبیت سلولی Cell Immobilization / روش آزاد (بیوشیمی) FREE SYSTEM / فرمانتورها Fermenters / آنزیم آلفا - آمیلاز Alpha Amylase Enzyme / باسیلوس لیکنی فرمیس Bacillus Licheniformis

06-32544

1059

پایان نامه

مطالعه سینتیکی واکنش تبادل استری پروکائین هیدروکلرید باچندالکل آلیفاتیک به روش سینتیک دمای متغیر(VTK) 

سینتیک Kinetics / سینتیک دمای متغیر Variable Temperature Kinetics (VTK) / پروکائین Procaine / فلوئورسانس Fluorescence / ترکیبات آلیفاتیک Aliphatic Compounds / الکل ها Alcohols

03-32600

1060

پایان نامه

بررسی حذف سولفیدازپسابهای چرمسازی 

دورسازی Removal / سولفید Sulfide / مدل های بیولوژیکی BIOLOGICAL MODELS / چرم سازی Tannary / فاضلاب ها Sewages

06-32565

1061

پایان نامه

پیش بینی شرایط تعادل مایع - مایع برش های نفتی با حلال براساس استفاده از معادلات حالت 

تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / مشخص سازی Characterization / نفت خام CRUDE OIL / روغن های روان کننده Lubricating Oils

06-32583

1062

پایان نامه

تهیه نرم افزار کامپیوتری جهت نمک زدایی از آب به روش تبادل یونیPREPARTION SOFTWARE FOR DESIGN WATER TREATMENT BY ION EXCHANGE 

تبادل یونی Ion Exchange / یون زدایی DEMINERALIZING / رزین های تبادل یونی Ion Exchange Resines / تصفیه آب Water Treatment / سختی زدایی Softening / نرم افزار سیستم تبادل یونی SOFTWAR OF ION EXCHANGE SYSTEM

06-32591

1063

پایان نامه

بررسی تولید اریترومایسین با تغییر شرایط عملیاتی 

اریترومایسین Erythromycin / نظریه محدودیت ها Constraints Theory / بازدارندگی Inhibition / تخمیر Fermentation

06-32624

1064

پایان نامه

تعیین مکانیزم عمل آنزیم پنی سیلین آسیلاز در تولید 6-APA 

آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / شش-آمینوپنی سیلانیک اسید 6-Amino Penicilanic Acid / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / مهارکنندگی INHIBITION / باکتری اشرشیا کلی Escherichia Coli

06-32636

1065

پایان نامه

بررسی هیدرودینامیک وانتقال جرم قطرات غیرکروی دربرج های استخراج مایع - مایع (RDC) 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / انتقال جرم Mass Transfer / قطرات غیرکروی Non-Spherical Drops

06-32640

1066

پایان نامه

مطالعه و ساخت پلاستیک زیست تخریب پذیر برمبنای نشاسته 

نشاسته ها STARCHES / پلی اتیلن Polyethylene / نرم کننده ها PLASTICIZERS / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تجزیه Decomposition / فساد زیستی Biodegradation / پلاستیک ها Plastics

06-32652

1067

پایان نامه

تحلیل و طراحی شبکه مبدلهای حرارتی که از جنسهای مختلف ساخته شده اند 

انتگراسیون Integration / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / مواد مخلوط Mixed Materials / هدف گذاری TARGETS / اثر تنگش Pinch Effect

06-32666

1068

پایان نامه

بررسی توزیع اندازه قطرات دربرجهای استخراج مایع- مایع و تأثیر آن برعملکردبرج 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / قطره ها (مایعات) DROPS(LIQUIDS) / توزیع Distribution / دیسک های دوار Rotating Disks

06-32668

1069

پایان نامه

کاربردتجزیه سازی درفرآیندهای ناپیوسته(BATCH PROCESS ) جهت بهینه سازی انرژی 

پردازش دسته ای Batch Processing / سیستم های انتگراسیون انرژی Integrated Energy Systems / فرایندهای پیوسته Continuous Processes / بازیافت. / هزینه ها COSTS

06-32669

1070

پایان نامه

مدلسازی سینتیکی سولفورزدائی برشهای سنگین نفتی 

نفت OIL / مدل سازی MODELING / تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / برش نفت سنگین Heavy Oil Cut / گوگردزدایی Desulfurizing

06-32674

1071

پایان نامه

مطالعه نحوه تأثیر نوربرتولید هیدروژن به روش بیوفتولیز 

بیوفتولیز Biophotolysis / سوخت هیدروژن Hydrogen Fuels / جلبکهای سبز - آبی Blue Green Algae / تولید سوخت Fuel Production / آنابنا.

06-32676

1072

پایان نامه

بررسی تأثیر محیطی درتولید آنزیم دکستراناز به روش تخمیری 

دکستران ها Dextrances / آنزیم دکستراناز Dextranse Enzyme / چغندر Beet / کپک ها Molds / آنزیم پنی سیلین آمیلاز Penicillin Amylase Enzyme / روش تخمیری.

06-32697

1073

پایان نامه

تولیدآنزیم گلوکز اکسیداز به روش تخمیری 

آسپرژیلوس Aspergillus / تخمیر Fermentation / آنزیم گلوکواکسیداز GLUCOSOXIDASE ENZYME

06-32707

1074

پایان نامه

تولیدالکل اتیلیک به روش نیمه پیوستهFEDBATCH بااستفاده از مخمرهای مقاوم به دما وغلظت قندبالا 

روش نیمه پیوسته Semi Continuous Method / ساکارومایسس ها Saccharomyces / مخمرها YEASTS / دمای بالا High Temperature / اتانول Ethanol / غلظت قند Glucose Concentration / اتیل الکل Ethyl Alcohol

06-32716

1075

پایان نامه

ارائه یک مدل و برنامه برای هدفگذاری درطراحی بنیادی و اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی با استفاده از تحولات نوین درتکنولوژی PINCH 

فناوری گلوگاهی Pinch Technology / هدف گذاری (مهندسی شیمی) TARGETING / افت فشار Pressure Drop / انرژی Energy / ظرفیت Capacity

06-32744

1076

پایان نامه

بررسی هیدرودینامیکی و طراحی شنت های مورداستفاده درمغز 

مایع مغزی نخاعی CEREBROSPINAL FLUID / هیدروسفالی HYDROCEPHALUS / شنت های مغزی Hydrocephalic Shunts / بررسی هیدرودینامیکی Hydrodynamic Survey / طراحی Design

06-32746

1077

پایان نامه

بررسی سینتیک تخریب حرارتی پروتئینهای تخم مرغ دراتمسفر خشک کن پاششی 

آلبومین Albumin / خشک کن پاشنده Spray Dryer / آزمون کف کنندگی Foam Test / پروتئین تخم مرغ.

06-32747

1078

پایان نامه

درمان بیولوژیکی خاکهای آلوده به هیدروکربورهای آروماتیک چند حلقه ای 

زیست درمانی Bioremediation / فساد زیستی Biodegradation / هیدروکربورهای آروماتیک چندحلقه ای Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) / خاک Soil / باکتری ها Bacteria / قارچ ها Fungi

06-32753

1079

پایان نامه

تهیه نرم افزاری برای طراحی و تعیین شرایط عملکرد اکسترودرهای تک مارپیچ 

اکسترودرهای تک مارپیچ. / مدل ریاضی Mathematical Model / شبیه سازی Simulation

06-32759

1080

پایان نامه

ارائه یک روش جدید جهت پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات براساس روش کتز بااستفاده ازمدلPSRK/UNIQUAC 

هیدرات ها HYDRATES / مدل پی اس آرک/یونیکواک PSRK/UNIQUAC MODEL / روش کتز KATZ Method / فشار pressure

06-32771

1081

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب کارخانه مخمر نانوایی به روش BIOPACK 

فاضلاب ها Sewages / مخمر نانوایی BAKER,S YEAST / فیلم های زیستی Biofilms / دیسک های دوار Rotating Disks / تصفیه ضایعات Sewage Treatment / کارخانه مخمر نانوایی.

06-32806

1082

پایان نامه

تولیدآنزیم گلوکوآمیلاز به روش کشت سطحی 

کشت جامد (مهندسی شیمی) SOLID CULTURE / کپک ها Molds / آسپرژیلوس Aspergillus / تخمیر Fermentation / روش اندازه گیری جرم سلول Elson Morgan Method / آنزیم گلوکوآمیلاز GLUCOAMYLASE ENZYME

06-32816

1083

پایان نامه

مطالعات سینتیکی آنزیم پنی سیلین آسیلاز تثبیت شده وتخمین پارامترهای سینتیکی 

تثبیت Immobilization / سیلیکات ها Silicates / سینتیک Kinetics / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme

06-32818

1084

پایان نامه

دانش فنی تولید رزین استال (کوپلیمر) 

رزین های استال Acetal Resins / هم بسپارش Copolymerization / پلی اکسی متیلن Polyoxy Methylene / پلیمرها Polymers / تری اکسان Trioxane / فرمالدهید Formaldehyde

06-32824

1085

پایان نامه

تعیین پارامترهای سینتیکی برای آنزیم تثبیت شده پنی سیلین آسیلاز بااستفاده از مدل شبکه روزنه های اتفاقی 

اثربخشی Effectivness / فرایند تصادفی Stochastic Process / مواد متخلخل POROUS MATERIALS / پارامترهای سینتیکی Kinetic Parameters / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme

06-32852

1086

پایان نامه

بررسی ترمودینامیکی استخراج فوق بحرانی سیالات نفتی 

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / سیالات نفتی Petroleum Fluids / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / فعالیت تجربی Experimental Work

06-32856

1087

پایان نامه

استفاده از ضایعات گوجه فرنگی برای مصرف در خوراک دام و طیور 

تغلیظ گوجه فرنگی Tomato Concentrate / بذر Seed / روغن بذر. / پروتئین ها Proteins / تفاله گوجه فرنگی. / خوراک دام Animal Feed / خوراک طیور.

06-32857

1088

پایان نامه

حذف گوگرد ازبرشهای میان تقطیر نفتی به روش بیولوژیکی Biodesulfurization of Middle Distillate Fractions 

گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / باکتری رودوکوکوس P32C1 Rhodococcus Sp.P32c1 Bacterium / باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس IGTS8 Rhodococcus Erythropolis Igts8 Bacterium / سوخت دیزل Diesel Fuel

06-32876

1089

پایان نامه

تثبیت آنزیم سلولاز 

تریکودرما Trichoderma / خالص سازی Purification / آنزیم سلولاز Cellulase Enzeme / تثبیت Immobilization

06-32915

1090

پایان نامه

اندازه گیری ضرائب انتقالی درستون های تقطیر واکنشی تولید MTBE و مدل سازی فرآیند 

تقطیر واکنشی Reactive Distillation / آکنه کیسه ای Bale Packing / انتقال جرم Mass Transfer / متیل ترشری بوتیل اتر Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) / برهم کنش گاز - مایع Gas-Liquid Interactions / ستون بستر ثابت Packed Bed Column

06-32926

1091

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی پلی اتیلن سنگین در راکتور دوغابی (SLURRY) پتروشیمی بندرعباس 

راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / پلی اتیلن سنگین High Density Polyethylene / جرم مولکولی Molecular Mass / کاتالیزور زیگلر Ziegler Catalyst / پتروشیمی بندرامام خمینی. / بسپارش Polymerization

06-32932

1092

پایان نامه

تاثیر هیدرودینامیک در فرایند تولید اسید گلوتامیک 

گلوتامیک اسید GLUTAMIC ACID / آمینو اسید Amino Acid / زیست واکنشگاه Bioreactor / کرینه باکتریوم گلوتامیکوم CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM / ایرلیفت Airlift

06-32961

1093

پایان نامه

بهینه سازی شرایط محیطی در تولید آنزیم سلولازاز گونه قارچی Trichoderma Reesei

تریکودرما ریسئی Trichoderma Reesei / قارچ ها Fungi / کاه Straw / تخمیر Fermentation / کشت غوطه ور SUBMERGED CULTURE / آنزیم سلولاز Cellulase Enzeme

06-32975

1094

پایان نامه

تولید الکل سوخت از ضایعات سلولزی به روش (SSF) 

ساکارافیکاسیون Saccharificasion / تخمیر Fermentation / پیش فرایند Pretretment / آنزیم سلولاز Cellulase Enzeme / تریکودرما ریسئی Trichoderma Reesei / ساکارومایسس ها Saccharomyces / اتیل الکل Ethyl Alcohol

06-32981

1095

پایان نامه

اندازه گیری و مدلسازی ظرفیت حرارتی مواد غذایی 

مواد غذایی FOOD / ظرفیت حرارتی Capacity Heat / مدل سازی MODELING / اندازه گیری Measurement / دما Themperature / رطوبت Moisture

06-32999

1096

پایان نامه

تعیین معادلات هیدرودینامیک و انتقال جرم درپروسه های استخراج مایع- مایع همراه باواکنش شیمیایی 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / پراکندگی Scattering / جریان قالبی.

06-33003

1097

پایان نامه

تهیه و کاربرد لیپوزومهادرسیستمهای انتقال دارو 

لیپوزوم ها LIPOSOMS / سیستم انتقال دارو (خالی) Drug Delivery System / لیپیدها LIPIDS / داروها Drugs / توزیع جرم Mass Distribution / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design

06-33030

1098

پایان نامه

راکتورهای بیوفیلمی بابستر متحرک در تصفیه فاضلاب - مطالعه موردی اثر حجم آکنه در عملکرد بیوراکتور 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / زیست واکنشگاه Bioreactor / بستر متحرک Moving Bed / هوازی ها AEROBES / آکنه Packing / راکتور REACTOR

06-33045

1099

پایان نامه

مدلسازی سینتیکی و راکتوری فرآیند اکسیداسیون زوجی متان Oxidative Coupling of Methane (O.C.M)

اکسایش زوجی متان Oxidative Coupling of Methane / متان METHANE / مدل سازی MODELING / سینتیک شیمیایی Chemical Kinetic / راکتورهای شیمیایی Chemical Reactors

06-33046

1100

پایان نامه

1)بررسی استفاده از حذف سولفوکسیدها برای تهیه آلن ها 2)احیای ایمین های آروماتیک برای تهیه آمین های نوع دوم توسط معرف کاهنده فرمات تحت تابش امواج میکروویو 

ایمین ها Imines / آمین ها Amines / میکروویوها MICROWAVES / کاهش لوکارت Leuckart Reduction / سولفوکسیدها Sulfoxides / آلن Allen

03-3305

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1101

پایان نامه

بررسی کاربرد موتورهای دیزلی گازسوز و دوگانه سوز در کاهش آلودگی شهر تهران 

آلودگی هوا Air Pollution / گازهای خروجی (خالی) EXHAUST GASES / موتورهای دیزل DIESEL ENGINES / موتورهای گازسوز NATURAL GAS ENGINES / شهر تهران Tehran City / موتور دوگانه سوز Dual Fuel Engine

06-33062

1102

پایان نامه

فرآیند تبدیلی در تولید پکتین از ضایعات صنایع تبدیلی میوه جات 

پکتین Pectin / سیب Apple / تولید Production / متوکسیل METHOXYL / د - استریفیکاسیون De-Esterification

06-33063

1103

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولید آنزیم پروتئاز قلیایی و بررسی کاربرد آن در صنعت چرم 

باسیلوس سوبتیلیس Bacillus Subtilis / کشت نیمه پیوسته Fed-Batch Culture / ملاس MOLASSES / چرم Leather / آنزیم پروتئاز قلیایی Alkaline Protease Enzyme

06-33064

1104

پایان نامه

بررسی عملکرد بیوفیلترهای غیرهوازی چندمرحله ای برای تصفیه فاضلاب شهری 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / بی هوازی ها Anaerobes / زیست پالایه Biofilter / مخزن سپتیک SEPTIC TANK / پالیدن Filtration

06-33067

1105

پایان نامه

ساخت فیلم الماس از گاز طبیعی با استفاده از راکتور CVD با فیلامنت داغ 

الماس Diamond / رسوب بخار Vapor Deposition / رادیکال متیل Methyl Radical / مدل سازی MODELING / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / رشد بلور Crystal Growth / جوانه زنی Nucleation

06-33069

1106

پایان نامه

واکنش های استخلافی هسته دوستی تحت تابش ریزموج سنتز مشتقات بنزیل بنزوات 

تابش ریزموج Microwave Radiation / جانشینی نوکلئوفیلی Nucleophilic Substitution / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / بنزیل بنزوات Benzil Benzoates

03-33093

1107

پایان نامه

بررسی عملکرد بسترهای شبه متحرک به عنوان راکتور-جداکننده 

بسترهای شبه متحرک Simulated Moving Beds / فرایند جذب Adsorption Process / تناوب فشار Pressure Swing / سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / جداسازی Separation / واکنش همزمان SIMULTANEOUS REACTION

06-33101

1108

پایان نامه

بهینه سازی سیستم دفع واحد اوره پتروشیمی خراسان 

اوره ها Ureas / آمونیاک Ammonia / سیستم دفع فاضلاب Wastewater Disposal System / آب کافت Hydrolysis / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / تعادل Equilibrium / مجتمع پتروشیمی خراسان KHORASAN PETROCHEMICAL

06-33102

1109

پایان نامه

کسب دانش فنی جهت جداسازی بوتادین از برشهای هیدروکربنی به روش تقطیر استخراجی 

روش تقطیر استخراجی Extractive Distillation Method / بوتادین Butadiene / برش بوتان. / جداسازی Separation / هیدروکربورها Hydrocarbons

06-33103

1110

پایان نامه

مطالعه روی ساخت پلی اتیلن با اتصالات عرضی با استفاده از اشعه الکترونی 

پلی اتیلن Polyethylene / پرتو دهی Irradiation / اشعه الکترونی Electron Beams / شبکه ای کردن Crosslinking / ترکیب سازی Compounding / عایق سیم Wire Insulation / کابل ها Cables

06-33105

1111

پایان نامه

ارائه یک روش سینماتیک برای کمینه نمودن ضایعات فرایندی در واحد شکست کاتالیستی 

شکست کاتالیزوری. / کاتالیزورها Catalysts / شکست (مهندسیشیمی) CRACKING (CHEMICAL ENGINEERING) / مدل سازی MODELING / انتشار گاز Gas Propagation / پالایشگاه آبادان.

06-33117

1112

پایان نامه

تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای حاوی فنل توسط فرآیند تثبیت و تماس 

فنل Phenol / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / بیولوژی Biology / حذف بیولوژیکی Biological Removal

06-33118

1113

پایان نامه

استفاده از سیستمهای نوین داروئی برای ترک سیگار 

نیکوتین NICOTINE / ترک سیگار Smoking Cessation / داروها Drugs / شبیه سازی دارو Drug Simulation / آزادسازی دارو Drug Release / تست دارو در خارج بدن.

06-33121

1114

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری فاضلابهای حاوی فرمالدهید غلیظ به طریق شیمیایی-بیولوژیکی 

فرمالدهید Formaldehyde / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / تصفیه شیمیایی Chemical Treatment / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / زیست واکنشگاه Bioreactor / میکروب های هوازی AEROBE MICROBES

06-33123

1115

پایان نامه

آنالیز پارامترهای موثر در عملکرد راکتوراکسیداسیون جزئی متان و تولیداستیلن:یک مکانیسم سینتیکی جامع 

متان METHANE / استیلن Acetylene / گاز طبیعی Natural Gas / سینتیک Kinetics / مکانیسم. / راکتور REACTOR

06-33125

1116

پایان نامه

مطالعه روی ساخت عایق پلیمری کابلهای فشارقوی 

پلیمرها Polymers / عایق الکتریکی Electrical Insulation / کابل ها Cables / شبکه ای کردن Crosslinking / پراکسیدها Peroxides / پلی اتیلن Polyethylene / پست های فشارقوی High Voltage Substations

06-33138

1117

پایان نامه

تهیه نرم افزار عمومی جهت شناسایی سیستمها مبتنی بر منطق فازی 

شناسایی سیستم System Identification / منطق فازی Fuzzy Logic / ژنتیک Genetics / بهینه سازی Optimization / کنترل فرایند Process Control

06-33140

1118

پایان نامه

مقایسه و روشهای پایدارکردن روغنهای خوراکی برای سرخ کردن عمیق Comparison Between Vegetable Oil For Frying

اسید چرب Fatty Acid / قدرت اسیدی Acidity / آنتی اکسیدان Antioxidant / سرخ کردن عمیق Deep Fat Frying / پراکسیدها Peroxides / تربوتیلاته هیدروکینون Ter- Butylate Hydroquinon / روغن خوراکی Edible Oil

06-33147

1119

پایان نامه

بررسی عملکرد برج RDC پالایشگاه نفت پارس 

ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / تماس دهنده همزن دار Rotating Disc Contactor / حلال فورفورال Furfural Solvent / روغن خام Crude Oil / مدل اختلاط پیشرونده FORWARD MIXING MODEL / پالایشگاه نفت پارس Pars Oil Refinery / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction

06-33163

1120

پایان نامه

اعمال الگوریتم کنترل غیرخطی جهت کنترل یک واحد گسترده 

مدل غیرخطی NONLINEAR MODEL / کنترل پیش بین Predictive Control / فیلترهای کالمن Kalman Filters / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / واحد گسترده PLANT WIDE / فرایند تنسی-ایستمن Tennessee-Eastman Process

06-33193

1121

پایان نامه

راه اندازی راکتور UASB جهت تصفیه فاضلاب کارخانه الکل سازی 

واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / دانه سازی Granulation / باکتری های بی هوازی Anaerobic Bacteria / سولفید Sulfide / ضرایب سینتیکی Kinetic Coefficient / شرکت الکل سازی بیدستان.

06-33194

1122

پایان نامه

افزایش بازده تولید لیپاز از منابع میکروبی 

آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / جداسازی (بیوشیمی) Screening / منابع میکروبی MICROBIAL SOURCES / روش کشت Culture Method / میکروبیولوژی MICROBIOLOGY

06-33230

1123

پایان نامه

بررسی خواص و ساخت جوهر زیراکس و تونر چاپگرهای لیزری 

تونر Toner / عکسبرداری Photography / زیراکس Xerox / تصویر Image / پلیمرها Polymers / هم بسپارش Copolymerization / چاپگرهای لیزری Laser Printers

06-33211

1124

پایان نامه

پیش گویی مقدار خانواده ها در سیالات نفتی با استفاده از ترمودینامیک پیوسته 

ترکیبات آروماتیک Aromatic Compounds / نفتن ها NAPHTHENES / پارافین ها Paraffins / ترمودینامیک پیوسته Continuous Thermodynamics / هیدروکربورها Hydrocarbons

06-33261

1125

پایان نامه

استفاده از سیستمهای نوین داروئی در درمان رماتیسم 

رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / قرص ماتریسی Matrix Tablet / دیکلوفناک سدیم Diclofenac Sodium / بیماری های رماتیسمی Rheumatic Diseases / ستیل الکل Cetyl Alcohol

06-33283

1126

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی برجهای مزدوج حرارتی برای تخلیص متانول 

تقطیر Distillation / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / متانول METHANOL / برج تقطیر Distillation Column

06-33310

1127

پایان نامه

مطالعه و ساخت فیلمهای پلی اتیلنی نفوذناپذیر در برابر اکسیژن 

آمیزه کاری (شیمیایی) Compounding (Chemical) / فیلم های دمشی Films Blowing / ضریب نفوذ Diffusion Coefficient / پلی اتیلن Polyethylene / عایق ها Barriers

06-33316

1128

پایان نامه

بررسی امکان حذف دی متیل آمین از جریان آب بالاسری برج بازیابی حلال پلی اکریل 

دی متیل آمین Dimethylamine(DMA) / دفع Stripping / مدل سازی MODELING / برج بازیابی حلال Solvent Recovery Column / پلی اکریل Polyacril

06-33318

1129

پایان نامه

بررسی امکان استفاده مجدد از ستون های مورد استفاده در دستگاه دیالیز 

بازیافت. / صافی دیالیز Hemodialyser / بازجذب Desorption / پروتئین ها Proteins / احیا (شیمی) Reduction (Chemistry)

06-33323

1130

پایان نامه

سنتز و بررسی واکنشهای آلی فلزی آهن و گروه کربونیل 

آهن Iron / لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / ترکیبات آلی فلزی Organometallic Compounds / ترکیبات کربونیل Carbonyl Compounds / نمک های ایمینیم IMINIUM SALTS / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-33324

1131

پایان نامه

استفاده از سیستمهای نوین دارویی در انتقال داروی ضدباکتری در دندان پزشکی 

تتراسایکلین ها Tetracyclines / غشاها Membranes / پلی تترافلوئوراتیلن Polytetrafluoroethylene(PTFE) / داروها Drugs / ضدباکتری ها Antibacterials / دندانپزشکی Dentistry

06-33326

1132

پایان نامه

تبدیل متان به هیدروکربنهای سنگینتر توسط امواج اولتراسونیک 

سونوشیمی Sonochemistry / درخشایی صوتی Sonoluminescence / خلاءزایی Cavitation / متان METHANE / تفکافت Pyrolysis / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves

06-33340

1133

پایان نامه

مطالعه و مدل سازی امپدانس سل های الکتروشیمیایی ایده ال 

امپدانس Impedance / مدل سازی MODELING / سلول های الکتروشیمیایی Electrochemical Cells / دیاگرام نایکوییست Nyquist Diagram / باتری های سدیم - گوگرد Sodium Sulfur Batteries / باتری های نیکل - کادمیم Nickel Cadmium Batteries

03-33345

1134

پایان نامه

تهیه الکل اتیلیک با خلوص بالا به روش تقطیر استخراجی 

تقطیر Distillation / آب Water / اتیل الکل Ethyl Alcohol / گلیکول ها GLYCOLS / آزئوتروپ Azeotrope / استخراج Extraction

06-33353

1135

پایان نامه

مدل سازی تقلیل کاتالیست هیدروژناسیون استیلن Simulation of Acethylene Hydrogenation Catalyst Deactivation

هیدروژن دهی Hydrogenation / استیلن Acetylene / فعالیت کاتالیزوری Catalytic Activity / مدل سازی MODELING / راکتور REACTOR / مجتمع پتروشیمی اراک AARAK PETROCHEMICAL COMPLEX

06-33356

1136

پایان نامه

بخش اول: بررسی واکنشهای کانیزارو، ویتیگ، محافظت و حذف گروه محافظ سیلیل اترها و واکنش مانیخ تحت پرتو ریزموج بخش دوم: تهیه آمینهای نوع اول و آلفا آمینوسیلانها در محیط لیتیم پرکلرات 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / واکنش ویتیگ WITTG REACTION / واکنش کانیزارو CANNIZZARO REACTION / سیلیل اترها Silyl Ethers / آمین نوع اول Primary Amine / آمینوسیلان Aminosilane / محافظت PROTECTION / پرتودهی میکروویو Microwave Irradiation

03-33388

1137

پایان نامه

شناسایی و اندازه گیری آلاینده های آلی در پساب شهرک صنعتی کاوه با استفاده از روش های استخراج مایع-مایع و استخراج با فاز جامد به همراه کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی 

فاز جامد Solid Phase / استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / پساب های صنعتی Industrial Wastewaters / آلاینده آلی Organic Pollutant / شهرک صنعتی کاوه (استان مرکزی) / استخراج Extraction

03-33390

1138

پایان نامه

بررسی اثر بازدارندگی فنل در فاضلابهای صنعتی با استفاده از راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک 

فنل Phenol / فاضلاب ها Sewages / راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / بستر متحرک Moving Bed / اثر بازدارندگی Inhibition Effect / سینتیک Kinetics

06-33430

1139

پایان نامه

مطالعه و بررسی تصفیه فاضلاب کاغذسازی با استفاده از یک سیستم غیرهوازی و هوازی 

راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR) / راکتور لجن فعال Activated Sludge Reactor / سیستم غیرهوازی - هوازی Anaerobic-Aerobic System / حذف سولفات Sulfate Removal / تصفیه فاضلاب Waste Treatment

06-33431

1140

پایان نامه

تصفیه بیولوژیکی مواد فنلی از پساب کارخانه روغن زیتون 

پلی فنل ها Polyphenols / ارتو - دی فنل Ortho-Diphenol / روغن زیتون Olive Oil / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / صفحه های دوار زیستی Rotating Biological Contactor (RBC)

06-33408

1141

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی پکیج بازیابی DOP 

آلودگی هوا Air Pollution / دی اکتیل فتالات Di Octyl Phtalate / بازیافت. / مه زداها MIST ELIMINATORS / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC) / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC)

06-33418

1142

پایان نامه

اثر هیدرولیک راکتور (UASB) بر عملکرد باکتریهای احیاءکننده سولفات (SRB) 

واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / باکتری های احیاگر سولفات Sulfate Reduction Bacterias / تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment

06-33420

1143

پایان نامه

استخراج فوق بحرانی مواد باارزش از دورریز واحد VC 

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / حلالیت Solubility / دی کلرواتان Dichloro Ethane / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC) / تقطیر Distillation / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2)

06-33452

1144

پایان نامه

بررسی اثرات حلال روی سینتیک واکنش مایکل بین دی اتیل فومارات و پایپیریدین 

ثابت سرعت Reaction Constant / واکنش مایکل MICHAEL REACTION / حلال ها Solvents / دی اتیل فومارات Diethyl Fumarate / پاپیریدین Piperidine / آب گریزی Hydrophobicity

03-33458

1145

پایان نامه

تولید نوشابه از خرما 

نوشابه ها BEVERAGES / شفاف سازی Clarification / نوشابه خرما DATE JUICE / خرما Date

06-33467

1146

پایان نامه

تولید سورفکتانت به روش بیوتکنولوژیک 

حلال آلی Organic Solvent / استری کردن Esterification / مواد فعال سطحی Surfactants / استر Ester / قندها Sugars / اسیدهای چرب Fatty Acids / گلوکز پالمیتات GLUCOSE PALMITATE / روش بیوتکنولوژیکی Biotechnology Method

06-33472

1147

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولید آنزیم پکتیناز مصرفی در صنایع آبمیوه 

آنزیم پکتیناز Pectinase Enzyme / پوسته گندم Wheat Bran / تولید Production / آسپرژیلوس فوئتیدوس Aspergillus Foetidus / شرایط رشد Growth Condisions / روش شناسی رویه پاسخ Response Surface Methodology

06-33480

1148

پایان نامه

بررسی و تحلیل رفتارهای مکانیکی کامپوزیتهای الیاف بلند و تهیه نرم افزاری برای پیش گویی شکست و تعیین خواص مکانیکی کامپوزیتها 

مواد مختلط Composite Materials / خواص مکانیکی Mechanical Properties / چندلایه ای ها Laminates / الیاف شیشه ای Glass Fibers / طراحی سیستم های کامپیوتری Computer Systems Design

06-33481

1149

پایان نامه

روشهای تولید ماست میوه ای و بررسی زمان ماندگاری آن 

ماست میوه ای FRUIT YOGHURT / روش ست Set Method / روش استیرد Stirred Method / زمان ماندگاری Shelf Life

06-33482

1150

پایان نامه

بهبود پایداری حرارتی نایلون 6با استفاده از اشعه الکترونیکی 

رزین های پلی آمید Polyamide Resins / پرتو دهی Irradiation / نایلون 6 NYLON 6 / پرتوهای الکترونی Electron Beams

06-33485

1151

پایان نامه

جایگزینی تدریجی سیلیکا به جای دوده در آمیزه ترد تایر سواری به منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی 

تایرها Tires / سیلیکون دی اکساید Silicon Dioxide / تردها Treds / سیلان ها Silanes / مقاومت غلتشی ROLLING RESISTANCE / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties

06-33487

1152

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تأثیر آنزیمهای پکتیناز، سلولاز و آلفاآمیلاز درافزایش راندمان استخراج روغن از دانه های روغنی 

دانه های روغنی Oil Seeds / بازیافت روغن Oil Recovery / آب کافت آنزیمی Enzymztic Hydrolysis / بهینه سازی Optimization / آنزیم سلولاز Cellulase Enzeme / آنزیم پکتیناز Pectinase Enzyme / آنزیم آلفا - آمیلاز Alpha Amylase Enzyme

06-33489

1153

پایان نامه

مطالعه سینتیکی کاتالیست پنتااکسیدوانادیم در فرایند تولید اسیدسولفوریک 

کاتالیزور پنتااکسیدوانادیم Vanadium Pentoxide Catalyst / دی اکسید گوگرد Sulfur Dioxide / اکسایش Oxidation / پایه کاتالیز Catalysis Support / سینتیک واکنش Reaction Kinetics / اسید سولفوریک Sulfuric Acid / خاک دیاتومه Diatomic Soil

06-33493

1154

پایان نامه

مطالعه آلیاژ PVC/ABS به منظور شکل دهی حرارتی در داشبورد اتومبیل 

اکریلونیتریل بوتادین استایرن Acrylonytril-Butadien-Styrene / شکل دهی حرارتی Thermoforming / خواص کششی Tensile Properties / آلیاژ Alloy / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC)

06-33499

1155

پایان نامه

استخراج روغن از دانه خربزه 

روغن ها Oils / استخراج Extraction / دانه های خربزه Muskmelon Seeds / اسیدهای چرب Fatty Acids

06-33504

1156

پایان نامه

بررسی تأثیر چرخشهای درونی و ویسکوزیته فاز مایع بر انتقال جرم قطرات 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / انتقال جرم Mass Transfer / توزیع قطرات Drop Distribution / لزجی Viscosity

06-33509

1157

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی پکیج بازیابی حلال رنگ 

حلال ها Solvents / پکیج (شیمی) Packages / چگالش (میعان) Condensation / جذب سطحی Adsorption / بازیابی Recovery / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC)

06-33539

1158

پایان نامه

مدلسازی سینتیکی واکنشهای هیدروکراکینگ پارافین مایع با نگرش مولکولی 

تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / سینتیک Kinetics / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / مدل سازی MODELING / پارافین مایع Liquid Paraffin / روش اس.جی.آ Structural Group Analysis(SGA)

06-33557

1159

پایان نامه

جداسازی اسیدپیوالیک از دورریز واحد تولیدی آمپی سیلین 

سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / پیوالیک اسید Pivalic Acid / جداسازی Separation / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / تقطیر Distillation / آمپی سیلین Ampicilin

06-33577

1160

پایان نامه

تثبیت آنزیم لیپاز بر محملهای مناسب 

تثبیت Immobilization / ریزوموکورمی هی Rhizomucormiehei / پلی اتیلن Polyethylene / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME

06-33652

1161

پایان نامه

ساخت سیستم آهسته رهش سالبوتامول 

سیستم آهسته رهش Extended Release System / سالبوتامول سولفات Salbutamol Sulphat / قرص ماتریسی Matrix Tablet / زئین Zein / ستیل الکل Cetyl Alcohol / هیدروکسی پروپیل متیل سلولز HYDROXI PROPYL METEL CELOLOS (HPMC)

06-33653

1162

پایان نامه

انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاهها (تئوری پینچ هیدروژن) 

انتگراسیون هیدروژن Integration Of Hydrogen / پینچ هیدروژن Hydrogen Pinch / مدیریت MANAGMENT / بازیافت. / هزینه ها COSTS / ارزش افزوده Value Added

06-33654

1163

پایان نامه

بررسی تأثیر شرایط عملیاتی بر ماندگی فاز پراکنده در برجهای استخراج و نحوه اندازه گیری و پیشگویی آن 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / برج پاشنده Spray Column / هیدرودینامیک HYDRODYNAMICS / موجودی فاز پراکنده Dispersed Phase Holdup / سرعت لغزشی Slip Velocity

06-33667

1164

پایان نامه

مدلسازی ریاضی عملکرد باکتریهای احیاکننده سولفات در گرانولهای تشکیل شده در سیستم UASB 

بی هوازی ها Anaerobes / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / پخشیدگی Diffusion / باکتری های تولیدکننده متان Methane Production Bacterias / باکتری های احیاگر سولفات Sulfate Reduction Bacterias

06-33703

1165

پایان نامه

نصب، راه اندازی و بررسی عملکرد برج استخراج ضربانی با سینی های غربالی 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / برج استخراج ضربانی سینی غربالی Pulsed Sieve Plate Extraction Column (PSE) / قطر متوسط Mean Diameter / موجودی فاز پراکنده Dispersed Phase Holdup

06-33720

1166

پایان نامه

مدل سازی سینتیکی کوره شکست نفتا به روش مونت کارلو 

تفکافت Pyrolysis / شکست (مهندسی شیمی) CRACKING (CHEMICAL ENGINEERING) / نفتا Naphtha / روش مونت کارلو Monte Carlo Method / فرایند تصادفی Stochastic Process / رادیکال ها Radicals

06-33753

1167

پایان نامه

انتگراسیون یک مجتمع برای کاهش انتشارات گازی 

مجتمع بزرگ پتروشیمیایی TOTAL SITE / اگزرژی Exergy / انتشار Emission / سوخت Fuel / یکپارچگی INTEGRATION / فناوری گلوگاهی Pinch Technology

06-33798

1168

پایان نامه

بررسی حذف یون سولفید ناشی از تصفیه بی هوازی فاضلاب در مرحله هوازی 

حذف سولفید Sulfide Removal / راکتورهای پله ای Step Reactors / فاضلاب ها Sewages / پرتو مادون قرمز Infrared Radiation / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions / گوگرد عنصری ELEMENTAL SULFUR / الکل سازی Distillery

06-33868

1169

پایان نامه

تولید کنستانتره وپودر آب انار 

آب انار Pomegranate Juice / غلظت Concentration / پودر آب انار Pomegranate Juice Powder / شفاف سازی Clarification / کدری (آب انار) HAZE (POMEGRANATE JUICE) / آب میوه Fruit Juice

06-33905

1170

پایان نامه

استفاده از هوش مصنوعی در بهینه سازی بازمان واقعی فرآیندهای شیمیایی 

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / بهینه سازی زمان Time Optimization / بهینه سازی تصادفی کاشفانه Heuristic Random Optimization (HRO) / فرایندهای شیمیایی Chemical Processes

06-33950

1171

پایان نامه

غنی سازی فروکتوز شیره خرما به روش بیوشیمیایی 

خرما Date / شیره خرما Date Syrup / فروکتوز Fructose / غنی سازی Enrichment / همپارش گلوکز Glucose Isomeration / آنزیم گلوکز ایزومراز Glucose Isomerase Enzyme

06-33951

1172

پایان نامه

رنگبری زیستی پساب تصفیه شده واحدهای تولید الکل 

فاضلاب ها Sewages / الکل سازی Distillery / ملانویدین MELANOIDIN / رنگبری Bleaching / ملاس MOLASSES / جداسازی Separation / قارچ آسپرژیلوس - یو.بی 2 Aspergillus-UB2 Fungi

06-33952

1173

پایان نامه

بازگرداندن هوابه منظورکنترل موادآلی فرارخروجی درتانکهای هوادهی تصفیه فاضلاب 

انتشار Emission / بازگرداندن هوا Air Circulation / هوادهی AERATION / فاضلاب ها Sewages / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC)

06-33979

1174

پایان نامه

ارائه یک مدل جدید جهت تعیین حلالیت اسیدهای آمینه در محلولهای حاوی نمک 

اسیدهای آمینه Amino Acids / حلالیت Solubility / ضریب فعالیت Activity Coefficient / نظریه اغتشاش DISTURBANCE THEORY

06-33988

1175

پایان نامه

ساخت موادمناسب برای دریچه های قلبی 

دریچه قلبی Heart Valve / پلی یورتان Polyurethane / سیلیکون ها Silicones / زیست سازگاری Biocompatibility / پیوندزنی Grafting / جذب کلسیم Calcification

06-34005

1176

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولید سیب زمینی سوخاری منجمدشده 

سیب زمینی Potatoes / سیب زمینی سوخاری French Fries / بهینه سازی Optimization / خواص ارگانولپتیکی Orgonoleptical Properties / سرخ کردن عمیق Deep Fat Frying

06-34011

1177

پایان نامه

بررسی تأثیر پکینگ سفالی در تصفیه فاضلاب کارخانه قند 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / کارخانه قند Sugar Factory / زیست پالایه Biofilter / پکینگ سفالی Ceramic Packing / حذف Elimination

06-34018

1178

پایان نامه

بررسی تئوری وتجربی رابطه بین تشکیل ازن، اکسیدهای ازت وهیدروکربنها در مناطق آلوده شهری با مطالعه موردی روی هوای تهران 

ازن Ozone / آلودگی هوا Air Pollution / اکسیدکننده های فتوشیمیایی Photochemical Oxidants / مدل سازی MODELING / فعالیت هیدروکربور Hydrocarbon Reactivity / تهران Tehran / تحلیل برگشتی Regression Analysis

06-34022

1179

پایان نامه

پوشش کاتالیستی پایه مونولیت مبدل کاتالیستی اتومبیل و تست رآکتوری آن 

مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS / مونولیت MOONOLITH / آلودگی هوا Air Pollution / پالادیوم Palladium / پوشش دهی Coating

06-34038

1180

پایان نامه

بررسی ایمنی و کاهش ریسک پذیری در واحد آیزوماکس شماره 1 پالایشگاه تهران از طریق روش HAZOP 

ایمنی Safety / خطرها Hazards / روش هزاپ Hazop Method / تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / خطرپذیری Risk

06-34055

1181

پایان نامه

مطالعه وبررسی درمورد تولیدارگانو کلی جهت استفاده درصنایع روغن 

بنتونیت Bentonite / خاک Soil / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / کاتیون ها Cations / آمین نوع چهارم Quaternary Amine / روغن زیتون Olive Oil

06-34062

1182

پایان نامه

بررسی مدل جریان خون در رگها 

معادله ناویر - استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / جریان خون Blood Flow / رگ های خونی Blood Vessels / جریان های تجمعی Convection Currents / جریان سیال Fluid Flow / معادله های غیرخطی. / پروفیل فشار Pressure Profiles

06-34077

1183

پایان نامه

استفاده ازسیستم های تخریب پذیر در انتقال داروی نالترکسون 

فساد زیستی Biodegradation / نالترکسون NALTREXONE / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / کاشت Implantation / تزریق Injection

06-34194

1184

پایان نامه

حذف موادآلی فراراز هوا به روش زیستی (بیوفیلتراسیون) 

فساد زیستی Biodegradation / زیست پالایه Biofilter / ترکیبات غیرزیستی Exnobiotic Compounds / ظرفیت حذف بیوفیلتر Biofilter Elimination Capacity / کارایی حذف بیوفیلتر Biofilter Removal Efficiency / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC)

06-34216

1185

پایان نامه

مطالعه مبدلهای کاتالیزوری لانه زنبوری جهت کاهش آلاینده های موتورهای احتراق داخلی استفاده کننده ازبنزین وگازطبیعی 

مبدل های کاتالیزوری CATALYTIC CONVERTERS / موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / آلودگی هوا Air Pollution / مونولیت MOONOLITH / مدل سازی MODELING

06-34218

1186

پایان نامه

هیدروکراکینگ برشهای نفتی در یک راکتور پیوسته 

تجزیه هیدروژنی Hydrocracking / مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / مخلوط پیوسته Continuous Lump / واکنشگاه لوله ای Tubular Reactor / پارامترهای مدل Model Parameters

06-34330

1187

پایان نامه

پیش بینی راندمان برج استخراج RDC بااستفاده ازمدل مرحله ای وبادرنظر گرفتن شکست قطرات 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / برج آر0دی0سی Rdc Column / مدل مرحله ای STAGE MODEL / شکست قطرات Drop Breakage / توزیع اندازه قطرات Drop Size Distribution

06-34345

1188

پایان نامه

ساخت وارزیابی کاتالیست اسیدجامد برای الکیلاسیون ایزوبوتان با2-بوتن 

الکیل دارکردن ایزوبوتان Isobutane Alkylation / غیرفعال شدن کاتالیزور Catalyst Deactivation / مدل سازی MODELING / اسید جامد Solid Acid / زیرکونیای سولفاته Sulfated Zirconia

06-34385

1189

پایان نامه

سنتز اتوماتیک توالی برجهای تقطیر بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک 

سنتز فرایند Process Synthesis / توالی برج های تقطیر Distillation Columns Sequence (DCS) / بهینه سازی مطلق Global Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / طراحی فرایند Process Design / برج های مرکب Complex Columns / روش میان بر Short-Cut Method

06-34421

1190

پایان نامه

تولید اسیدچرب ازخمیرصابون 

خمیر صابون Soapstock / اسیدهای چرب Fatty Acids / صابونی کردن Saponification / اسیدشویی Pickling / رنگبری Bleaching

06-34452

1191

پایان نامه

بررسی تولید زیست پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوات 

رالستونیا اوتروفا Ralstonia Eutropha / بسپار زیستی Biopolymer / سوبسترای ارزان قیمت Inexpensive Substrate / پلی هیدروکسی آلکانوات ها Polyhydroxyalkanoates / ملاس MOLASSES / آب پنیر Whey / نشاسته ها STARCHES

06-34525

1192

پایان نامه

انتقال حرارت جتهای برخوردی 

جت برخوردی Impinging Jet / عدد ناسلت Nusselt Number / انتقال حرارت Heat Transfer / نقطه برخورد STAGNATION POINT / هوا AIR

06-34883

1193

پایان نامه

ارائه وکاربرد یک معادله حالت جدید در پیش بینی ناحیه همزیستی مایع-بخار برای سیالات خالص ومخلوط 

محاسبه تعادل بخار-مایع VAPOR-LIQUIDE EQUILIBRIUM CALCULATION / تعادل فازی Phase Equilibrium / معادله حالت مکعبی CUBIC EQUATION OF STATE / سیالات کره سخت Hard Sphere Fluids / مواد خالص PURE SUBSTANCES / مخلوط سیالات FLUID MIXTURE

06-34898

1194

پایان نامه

مدلسازی رفتار تورمی هیدروژلهای حساس به دما 

هیدروژل Hydrogel / هیدروژل های حساس به حرارت THERMOSENSITIVE HYDROGELS / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING

06-34905

1195

پایان نامه

شبیه سازی جریان پالسی خون در عروق کرونری بای پس شده و بررسی دلایل احتمالی انسداد مجدد 

بای پس رگ کرونری Coronary Artery Bypass / رگ کرونری Coronary Artery / رگ آئورت Aorta Artery / گرفتگی رگ ARTERY STENOSIS / جریان پالسی Pulse Current / جریان سه بعدی Three Dimentional Flow

06-34909

1196

پایان نامه

استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده در گازوییل از محصول راکتور گوگردزدایی اکسیداسیون Extraction of Oxidized Sulfur Compounds of Gas Oil from Oxidation Desulfurization Reactor Products

گوگردزدایی به روش اکسایش Oxidative Desulfurization / استخراج باحلال Solvent Extraction / گازوییل Gas oil / سولفون Sulfones

06-42433

1197

پایان نامه

شبیه سازی برج های متان زدای واحد الفین پتروشیمی جم و ارائه راهکار جهت افزایش ظرفیت آنها Demethanizer Debottlenecking in an Olefin Plant

واحد الفین OLEFIN PLANT / شبیه سازی فرایندی Process Simulation / افزایش ظرفیت Capacity Enhancement / واحد متان زدا Demethanizer Unit / هیدرولیک برج Tower Mydraulic

06-46604

1198

پایان نامه

بررسی تقابل طراحی و کیترل در شبکه های انتقال گاز Analyzing the Interaction of Design and Control in Gas Pipeline

شبکه انتقال گاز Gas Transmission Network / کنترل پیش بین Predictive Control / تاثیر متقابل طراحی و کنترل Design and Control Interaction

06-46910

1199

پایان نامه

کسب و دانش فنی جهت ساخت پایلوت استخراج KCL ازشورابه های نمکزارهای طبیعی ایران 

پایلوت Pilot / شورآب ها. / کلرید ها Chlorides / نمک زارهای طبیعی ایران. / استخراج Extraction

06-30400

1200

پایان نامه

بررسی روشهای مختلف کنترل درجه حرارت بر روی یک راکتور پلیمریزاسیون ناپیوسته 

رآکتورها Reactors / کنترل دما Temperature Control / بسپارش Polymerization

06-3020

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1201

پایان نامه

بررسی الکتروشیمیائی مکانیسم خوردگی آلیاژهای پرکروم- نیکل درمحلول اسید فسفریک 

خوردگی Corrosion / کروم Chromium / نیکل NICKEL

03-30192

1202

پایان نامه

کنترل پیش بین تطبیقی راکتورهای شیمیائی 

کنترل پیش بین Predictive Control / کنترل تطبیقی Adaptive Control / شناساگرها Indicators / راکتورهای شیمیایی Chemical Reactors

06-34849

1203

پایان نامه

سنتز و نوآرایی مشتقات الیل اکسی کومارینها تحت امواج میکروویو 

ترکیبات آلیلی Allyl Compounds / کومارین Coumarin / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / میکروویوها MICROWAVES / موج میکروویو Microwave Wave

03-33020

1204

پایان نامه

مدلسازی و کنترل برج جذب دی اکسیدکربن 

برج پرشده Packed Column / مدل های دینامیکی DYNAMIC MODELS / کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل پیش بین Predictive Control / جبران کننده ها Compensators / جذب Absorption / دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2)

06-33077

1205

پایان نامه

کنترل دمای راکتور شکست حرارتی الفین 

آلکن ALKENE / بهینه سازی Optimization / کنترل Control / تفکافت Pyrolysis / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-33091

1206

پایان نامه

شناسایی کیفی و تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت الیاف کولار و بررسی کاربردهای آن در پزشکی 

کولار (آزمایش کشش) KEVLAR(TENSION TEST) / پلیمریزاسیون تراکمی. / لزجت درونی Inherent Viscosity / الیاف مصنوعی Synthetic Fibers / الیاف آرامید Aramid Fiber / مهندسی پزشکی MEDICAL ENGINEERING

06-33280

1207

پایان نامه

گونه شناسی ترکیبات آلی قلع بوسیله تلفیق کروماتوگرافی گازی و طیف سنج اتمی 

گونه شناسی Speciation / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / طیف سنج اتمی Atomic Spectrometer / لومینسانس شیمیایی CHEMILUMINESCENCE / فاز جامد Solid Phase / مشتق سازی DERIVATIZATION / ترکیب های آلی قلع Organotin Compounds / استخراج Extraction

03-33299

1208

پایان نامه

مقایسه چند روش کنترل سطح دو تانک مرتبط 

کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل سطح. / مدل های دینامیکی DYNAMIC MODELS / قطب ها Poles / تانک ها (کانتینرها) TANKS(CONTAINERS)

06-33315

1209

پایان نامه

مدلسازی اندیس بازداری کواتس مشتقات ایزوبوتاکسی کربونیل فنل با استفاده از رگرسیون خطی چندتایی 

کربونیل فنل Carbonyl Phenol / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / بازداری (شیمی) Retention(Chemistry) / کواتس Kovats / ایزوبوتاکس ها Isobutoxies

03-33453

1210

پایان نامه

بررسی و تهیه چسب های غیرحساسیت زا 

چسب ها Adhesives / حساسیت Sensitivity / کوپلیمر آکریلیکی Acrylic Copolymer / چسب زخم.

06-33476

1211

پایان نامه

اندازه گیری نیتروزودی اتانول آمین در ترکیبات شوینده و مطالعه QSRR فاکتور بازداری ترکیبات آلی بااستفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه 

نیتروزودی اتانول آمین NITROSODIETHANOLAMIN / مواد شوینده MATERIALS DETERGENT / فاکتور بازداری Retention Factor / تحلیل برگشتی خطی چندگانه Multiple Linear Regression Analysis / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography

03-33572

1212

پایان نامه

ساخت کوپلیمر استایرن-انیدریدمالئیک و بررسی خواص آن 

نسبت واکنش پذیری REACTIVITY RATIO / استیرن Styrene / انیدرید مالئیک Maleic Anhydride / دما Themperature / کوپلیمرها Copolymers / سینتیک Kinetics

06-33609

1213

پایان نامه

ارائه مدلی فرآیندی برای کمینه کردن آلاینده ها در صنایع پتروشیمیایی 

پیشگیری ازآلودگی (پی2) Pollution Prevention(P2) / کمینه کردن آلاینده ها Waste Minimization / طراحی فرایند برای محیط زیست Process Design for Environment / مرزبندی آلودگی POLLUTION TARGETING / بهینه سازی زیست محیطی Environmental Optimization / یکپارچگی فرایند PROCESS INTEGRATION / شبیه سازی کلان Macro Simulation

06-33732

1214

پایان نامه

کنترل غیرخطی یک راکتور پلیمریزاسیون ناپیوسته 

واکنشگاه بسپارش ناپیوسته Batch Polymerization Reactor / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / تخمین حالت State Estimation / فیلترهای کالمن Kalman Filters / کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Control

06-33745

1215

پایان نامه

جداسازی اجزای قطران زغال سنگ (فنانترن)با استفاده از سیالات فوق بحرانی 

آنتراسن Anthracene / فنانترن Phenanthrene / کربازول Carbazole / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / حلالیت Solubility / جداسازی Separation / انتخاب پذیری Selectivity / تبلور Crystallization

06-33899

1216

پایان نامه

افزایش آمینهابرروی سیستمهای کربونیلی غیراشباع تحت اثر امواج میکروویو 

میکروویوها MICROWAVES / واکنش مایکل MICHAEL REACTION / کربونیل های غیراشباع Unsaturated Carbonyls / بتا - آلانین Beta-Alanine / آمین نوع دوم Secondary Amine / آمین نوع سوم Tertiary Amine

03-32181

1217

پایان نامه

تدوین الگوریتم و نرم افزار طراحی کوره های صنعتی 

کوره ها Furnaces / محفظه احتراق COMBUSTION CHAMBER / طراحی Design / الگوریتم ها Algorithms / برنامه های کامپیوتری Computer Programs

06-32217

1218

پایان نامه

مدلسازی راکتورPVC و بررسی روش های مختلف کنترل دما 

مدل سازی MODELING / رآکتور پی.وی.سی PVC Reactor / کنترل دما Temperature Control / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC)

06-32388

1219

پایان نامه

مقایسه الگوریتم های کنترلی تبخیر کننده های چند مرحله ای 

تبخیرکننده ها Evaporators / تبخیرکننده چند مرحله ای Multistage Evaporator / الگوریتم ها Algorithms / سیستم های چند متغیره Multivariable Systems / کنترل کننده ها Controller

06-32562

1220

پایان نامه

بکارگیری سیستم فوق بحرانی برای استخراج اسانس از گیاهان کاج، اکالیپتوس وپرتقال شیرین 

روغن اسانسی Essential Oil / تقطیر Distillation / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / کاج Pine / اکالیپتوس Eucalyptus / پرتقال شیرین. / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography

06-32705

1221

پایان نامه

کنترل فرآیند غیرخطی PH 

کنترل Control / پسخور غیرخطی Nonlinear Feedback / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / سیستم های فازی Fuzzy Systems / کنترل خطی ساز عمومی Global Linearization Control / مدل سازی هیبرید HYBRID MODELING / کنترل کننده های دو وضعیتی Dual Mode Controllers

06-32778

1222

پایان نامه

مقایسه روشهای خود تنظیم کنترل کننده PID 

کنترل سیستماتیک فرایند Systematic Process Control / کنترل تطبیقی Adaptive Control / تشخیص الگو Pattern Recognition

06-31403

1223

پایان نامه

ساخت یک نمونهVISCOSITY INDEX IMPROVER 

لزجی Viscosity / پلیمرها Polymers / کوپلیمرها Copolymers / الاستومرها Elastomers

06-31520

1224

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش سولفوناسیون دانه های کوپلیمراستایرن- دی وینیل بنزن 

رزین Resin / سولفوردارکردگی Sulfonation / دی وینیل بنزن. / کوپلیمرها Copolymers / استیرن Styrene

06-31543

1225

پایان نامه

بررسی پایداری شیمیایی کمپلکسهای دی تیوکربامات -آهن وگونه شناسی آهن بااستفاده ازمایسلها 

کمپلکس های دی تیوکربامات Dithio Carbamate Complexes / مواد فعال سطحی Surfactants / آهن Iron / میسل MICELLE

03-31631

1226

پایان نامه

کنترل تطبیقی PH 

کنترل تطبیقی Adaptive Control / کنترل فرایند (صنعت) PROCESS CONTROL (INDUSTRY) / خنثی سازی. / پ.هاش Ph

06-31681

1227

پایان نامه

طراحی کنترلرمقاوم برای مبدل حرارتی 

کنترل کننده ها Controller / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / نظریه پسخوراند کمی Quantitative Feedback Theory (QFT)

06-31728

1228

پایان نامه

کنترل پیش بین PH بااستفاده ازمدلهای شبکه عصبی 

کنترل پیش بین Predictive Control / کنترل PH PH Control / شبکه های عصبی Neural Networks / شناسایی سیستم System Identification

06-31781

1229

پایان نامه

مقایسه الگوریتمهای کنترل برج تقطیر 

کنترل Control / برج تقطیر Distillation Column / مدل سازی MODELING

06-30648

1230

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی دینامیک و کنترل برج تقطیر و تعیین پارامترهای مدل 

برج تقطیر Distillation Column / کنترل Control / مدل سازی MODELING

06-30672

1231

پایان نامه

مدل سازی و کنترل مبدل حرارتی صفحه ای 

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / مدل سازی MODELING / کنترل Control

06-30658

1232

پایان نامه

کنترل خبره برج تقطیر 

نظام خبره Expert System / کنترل Control / دستگاه تقطیر Distillation Equipment / سیستم های غیرخطی Nonlinear Systems

06-30802

1233

پایان نامه

کنترل تطبیقی سیستمهای حاوی تاخیرزمانی متغیر 

تأخیر زمانی Time Delay / کنترل تطبیقی Adaptive Control / شناسایی سیستم System Identification

06-30854

1234

پایان نامه

مقایسه عملکرد چند روش کنترل PID تطبیقی 

کنترل تطبیقی Adaptive Control / شناسایی فرآیند.

06-30432

1235

پایان نامه

بررسی روشهای PREDICTIVE CONTROL 

کنترل تطبیقی Adaptive Control / بهینه سازی Optimization / سیستم کنترل Control System

06-30475

1236

پایان نامه

ارائه یک طرح فرآیندی وشبیه سازی آن برای جداسازی میعانات گازی مجتمع شیمیایی رازی 

گازهای مایع شده Liquefied Gases / مجتمع شیمیایی رازی. / جداسازی Separation / روانگرایی Liquefaction

06-31562

1237

پایان نامه

بررسی انتقال جرم دردستگاه استوانه های چرخان در سیستمهای گاز- مایع ومایع- جامد 

انتقال جرم Mass Transfer / گازهای مایع شده Liquefied Gases

06-30126

1238

پایان نامه

انتقال جرم چندجزئی درجداسازی گازهاتوسط غشاء 

گازها Gases / انتقال گاز Gas Transport / غشاها Membranes / جداسازی Separation / نفوذپذیری Permeability

06-31989

1239

پایان نامه

بررسی علل بروز کف کردن (Foaming) دربرج های آمین 

کف ها FOAMS / جداسازی Separation / آمین ها Amines / گاز ترش Sour Gas / برج های آمین Amine Columns

06-32805

1240

پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی ریاضی فرآیند تهیه و جداسازی گاز سنتز از اکسیداسیون جزئی متان در راکتورهای غشائی 

گاز سنتز Synthesis Gas / راکتور غشایی Membrane Reactor / مدل سازی MODELING / شبیه سازی Simulation / جداسازی Separation / متان METHANE / اکسایش جزئی Partial Oxidation

06-33364

1241

پایان نامه

بررسی سینتیکی تهیه گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان 

گاز سنتز Synthesis Gas / اکسایش جزئی Partial Oxidation / شبیه سازی سینتیکی Kinetic Simulation / گاز طبیعی Natural Gas / متان METHANE / غیرکاتالیزورها Nanocatalysts

06-33161

1242

پایان نامه

بررسی کنترل و حذف VOC (بنزین) توسط فیلترهای بیولوژیکی (بیوفیلتر) 

زیست پالایش Biofiltration / آلودگی هوا Air Pollution / بنزین Gasoline / گازهای سمی Hazardous Gas / کنترل بو Odor Control / کنترل انتشار Control of Emission / ترکیب آلی فرار Volatile Organic Compound (VOC)

06-33071

1243

پایان نامه

اکسایش برخی از مواد آلی در بسترهای جامد 

اکسایش Oxidation / حالت جامد Solid State / اکسیژن مولکولی Molecular Oxygen / کاتالیز Catalysis / رزین های تبادل یونی Ion Exchange Resines / کینون ها Quinones / کتون Ketone / آمین ها Amines

03-33625

1244

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل راکتور تولید گاز سنتز از طریق واکنش بخار آب و گاز طبیعی 

گاز طبیعی Natural Gas / گاز سنتز Synthesis Gas / بهینه سازی Optimization / کنترل Control / تبدیل متان بابخارآب STEAM METHANE REFORMING / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-33571

1245

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل راکتور کاتالیستی اکسیداسیون ناقص گاز طبیعی جهت تولید گاز سنتز 

کنترل نسبتی Ratio Control / گاز طبیعی Natural Gas / گاز سنتز Synthesis Gas / بهینه سازی Optimization / پیش بین اسمیت Smith Predictor / اکسایش جزئی Partial Oxidation / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-33559

1246

پایان نامه

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل راکتور رفورمینگ متان با بخارآب وواحد تولید هیدروژن 

گاز طبیعی Natural Gas / گاز سنتز Synthesis Gas / سینتیک Kinetics / تولید هیدروژن Hydrogen Producing / واکنشگاه کاتالیزوری Catalytic Reactor / تبدیل با بخار آب Steam Reforming / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-34124

1247

پایان نامه

سیاستگذاری منابع انرژی دربخش صنعت بامعیارهای زیست محیطی 

تابع تقاضا Demand Function / برنامه ریزی انرژی Energy Planning / گازهای گلخانه ای Greenhouse Gases / سیاست های قیمت گذاری Price Policies

06-34867

1248

پایان نامه

بررسی کنتیک تصفیه بیولوژیکی ومدلسازی ومشابه سازی کامپیوتری سیستم تانک هوادهی بابسترثابت ( F.F.A.T )ومقایسه آن باروشهای متداول 

شبیه سازی Simulation / لجن فعال Activated Sludge

06-30209

1249

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنایع تولید نشاسته درسیستم لجن فعال وبااستفاده ازموادشیمیایی 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / نشاسته ها STARCHES / لجن فعال Activated Sludge

06-31886

1250

پایان نامه

بررسی تصفیه پذیری وانتخاب روش مناسب تصفیه برای فاضلاب شهرک صنعتی سمنان 

فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / تصفیه فاضلاب Waste Treatment / لجن فعال Activated Sludge / سمنان Cemnan / شهرک صنعتی سمنان.

06-31885

1251

پایان نامه

بررسی حالت گذرا درراه اندازی یک هاضم بی هوازی 

لجن Sludge / حالت گذرا Transition State / فاضلاب شهری Urban Sewage / هضم بی هوازی Anaerobic Digestion

06-31829

1252

پایان نامه

مقایسه تصفیه پذیری فاضلابهای آلوده به مواد شوینده ازطریق روشهای شیمیایی ،فیزیکی وبیولوژیکی 

تصفیه فاضلاب Waste Treatment / مواد شوینده MATERIALS DETERGENT / الکیل بنزن سولفنات. / شناورسازی Floatation / لجن فعال Activated Sludge

06-31766

1253

پایان نامه

بررسی عملکردواستخراج پارامترهای طراحی فیلترهای بی هوازی بالارو(مطالعات آزمایشگاهی وپایلوت) 

بی هوازی ها Anaerobes / لجن Sludge / پالیدن Filtration / تصفیه فاضلاب Waste Treatment

06-31703

1254

پایان نامه

بررسی وفرمولاسیون ضدکف مصرفی درواحد SBR پتروشیمی بندرامام 

ضدکف Antifoam / کف ها FOAMS / لاتکس استیرن-بوتادی ان Styrene Butadiene Latex (SBR) / پارافین ها Paraffins / مجتمع پتروشیمی بندر امام.

03-31640

1255

پایان نامه

تصفیه فاضلاب های نفتی به روش UASB 

تصفیه Treatment / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / باکتری های بی هوازی Anaerobic Bacteria / لجن Sludge

06-31457

1256

پایان نامه

مطالعات پارامتریک و ارائه یک مدل نیمه تجربی جهت پیش بینی عملکرد راکتور تولید کربن بلاک 

کربن بلاک Carbon Black / راکتور REACTOR / تفکافت Pyrolysis / مدل سازی MODELING / دوده Soot / لاستیک Rubber

06-32895

1257

پایان نامه

مطالعه و ساخت کامپوزیتهای پایه پلیمری جهت سیستم های ترمز STUDY AND MANUFACTURY OF POLYMER BASED COMPOSITE FOR BRAKE 

پلیمرها Polymers / رزین فنولیک Phenolic Resin / لاستیک Rubber / سیستم های ترمز Brake Systems

06-32596

1258

پایان نامه

کسب دانش فنی زلال کننده ها 

زلال کننده ها Clearifires / ته نشین شدن Settling / انعقاد Coagulation / لخته سازی Flocculation / لجن Sludge / چرخش Spin

06-32590

1259

پایان نامه

استخراج روغن از هسته مرکبات 

روغن ها Oils / هسته (مرکبات) SEED / مرکبات CITRUS FRUITS / پرتقال Orange / نارنج SOUR ORANGE / لیمو Lemon

06-33410

1260

پایان نامه

تهیه پروتئین تک یاخته ازآب پنیردرراکتور AIRLIFT 

مخمر کلرورومایسس فراجیلیس KLUYVEROMYCES fragilis / لاکتوز Lactose / آب پنیر Whey / پروتئین تک یاخته Single Cell Protein (SCP) / رشد Growth / راکتور REACTOR / نگهداشت گاز Gas Holdup

06-33187

1261

پایان نامه

مدلسازی خواص لاستیکهای تقویت شده با پرکننده های معدنی 

مدل سازی MODELING / کامپوزیت Composite / تقویت کنندگی Reinforcement / لاستیک Rubber / الاستومرها Elastomers / پرکننده ها Fillers

06-33109

1262

پایان نامه

تصفیه پسابهای حاوی فنل با استفاده از لجن فعال 

لجن فعال Activated Sludge / فاضلاب ها Sewages / تصفیه Treatment / فنل Phenol / سازگاری (مهندسی شیمی) Adaptation

06-33090

1263

پایان نامه

تعیین محیط بهینه تولید دکستران به روش میکروبی جداسازی و تخلیص آن و تعیین وزن مولکولی 

دکستران ها Dextrances / لوکونوستوک Leuconostoc / ویسکومتر VISCOMETER / تبدیل زیستی Bioconvertion / فرمانتورها Fermenters / وزن مولکولی MOLECULAR WEIGHT

06-33827

1264

پایان نامه

ارائه یک مدل تجربی برای فروشویی باکتریایی سنگهای سولفیدی 

فروشویی زیستی Bioleaching / جداسازی Separation / شناسایی Identification / تیوباسیلوس Thiobacillus / لپتوسپیریلوم Leptospirillum / سینتیک Kinetics

06-33676

1265

پایان نامه

اثر مواد بازدارنده در تصفیه پذیری فاضلابهای صنعتی در سیستم لجن فعال (باتأکید بر فورفورال) 

فورفورال Furfural / مواد بازدارنده. / لجن فعال Activated Sludge / کربن فعال Activated Carbon / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage

06-33523

1266

پایان نامه

مقایسه عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با راکتور لجن فعال 

راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / بستر متحرک Moving Bed / لجن فعال Activated Sludge / زیست لایه Biofilm / شوک موادآلی Shock Loads / مدل سازی MODELING

06-33450

1267

پایان نامه

بررسی پخت لاستیکها بااستفاده از اشعه الکترونی 

لاستیک های سیلیکونی Silicone Rubbers / پرتو دهی Irradiation / تایر سواری Tire Tread / پرتو الکترونی Electron Beam / شبکه ای کردن Crosslinking

06-34321

1268

پایان نامه

مطالعه و تحقیق درزمینه ساخت پوششهای پلیمری درون قوطی های مواد غذایی 

لاک ها Lacquers / قوطی (مواد غذایی) CANS / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC) / نرم کننده ها PLASTICIZERS / پایدارسازها Stabilizers / پوشش دهی Coating

06-32206

1269

پایان نامه

مقایسه فنی اقتصادی مکانیکی دفع لجن شامل استفاده از فیلتر خلاء، فیلتر پرس وسانتریفوژ 

لجن Sludge / فیلتر خلاء Vacuum Filter / سانتریفوژها Centrifuges / آبگیری لجن Slage Dewatering / هزینه ها COSTS

06-32173

1270

پایان نامه

بررسی، مطالعه و تولید منعقد کننده های بیولوژیک (BIOCOAGULANT) 

تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / خالص سازی Purification / باسیلوس ها Bacillus / لجن فعال Activated Sludge / منعقد کننده های بیولوژیکی.

06-32163

1271

پایان نامه

طراحی وبهینه سازی الاستومرهای PU+NR براساس خواص مکانیکی وشیمیائی 

پلی یورتان Polyurethane / لاستیک طبیعی Natural Rubber / الاستومرها Elastomers / مخلوط Blend / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties

06-32121

1272

پایان نامه

بررسی نحوه گرانوله شدن باکتریها و پایداری راکتورUASB 

واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / لجن بی هوازی Anaerobic Sluge / پایداری Stability / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / دانه سازی Granulation

06-32105

1273

پایان نامه

بهینه سازی لاستیک های سیلیکونی جهت کاربردهای پزشکی 

لاستیک های سیلیکونی Silicone Rubbers / شنت های مغزی Hydrocephalic Shunts / مانع Obstruction / جذب پروتئین Protein Absorption / آبدوستی Hydrofilicity / بسپارش پیوندی Graft Polymerization

06-34157

1274

پایان نامه

تهیه لاستیک EPR با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتا در مقیاس آزمایشگاهی 

کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / کاتالیزور تیتانیم Titanium Catalyst / هم بسپارش Copolymerization / بسپارش دوغابی Slurry Polymerization / لاستیک اتیلن-پروپیلن EP Rubber (EPR)

06-33939

1275

پایان نامه

تهیه و تولید قند مایع از منابع سلولزی 

قند مایع Glucose / منابع سلولزی lCELLULOSIC RESOURCES / تخمیر Fermentation / تریکودرما Trichoderma / آب کافت Hydrolysis

06-32948

1276

پایان نامه

طراحی کاتالیست برای فرایند احیای CO2 با آب به روشهای حرارتی، الکتروشیمیایی و فوتوشیمیایی 

کاتالیزور نوری Photocatalyst / الکتروکاتالیزورها Electrocatalysts / روش پایستگی مرتبه پیوند - پتانسیل مورس Bond-Order Conservation-Potential Method (DBOC-MP) / کاتالیزورها Catalysts / احیای دی اکسیدکربن Carbon Dioxide Reduction

03-33901

1277

پایان نامه

بررسی تعادل ترمودینامیکی و رفتار فازی سیستم های دو جزئی تحت فشار بالا بااستفاده از دستگاه PVT-Cell 

محفظه فشار-حجم-دما PRESSURE-VOLUME-TEMPERATURE-CELL / معادله حالت EQUATIONS OF STATE / سیال فوق بحرانی Supercritical Fluid / تحلیل پایداری Stability Analysis / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction

06-33837

1278

پایان نامه

استخراج بریلیوم از بریل 

بریلیوم Beryllium / استخراج Extraction / کانی ها Minerals / بریل Beryl / هیدرومتالورژی HYDROMETALLURGY / پیرومتالورژی Pyrometallurgy / هیدروکسید بریلیوم BERYLLIUM HYDROXIDE

06-33023

1279

پایان نامه

بررسی عملکرد پمپ های درون چاهی و فرازآوری مصنوعی با گاز در میزان بهره دهی چاه های کم بازده در میدان الوند Study of ESP and Gas Lift Applications On low Productivity Wells of Alvand Oil Field

فرازآوری باگاز Gas Lift / بهره دهی چاه WELL PRODUCTIVITY / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / میدان نفتی الوند Alvand Oil Field / پمپ های برقی درون چاهی Electrical Submerible Pump (ESP) / چاه های کم بازده Low Productivity Wells

66-47690

1280

پایان نامه

مدل سازی کشتن دینامیکی فوران چاه گاز- میعانات Modeling of Dynamic Kill in Gas-Condensate Well

جریان چندفازی Multiphase Flow / مدل سازی MODELING / روش تجزیه بالادست جا به جایی Advection Upwind Splitting Method (AUSM) / فوران Burst / کشتن دینامیکی Dynamic Kill

66-48396

1281

پایان نامه

مدل سازی جریان دوفازی در چاه افقی همراه با مخزن Modeling of Two Phase Flow in Horizontal Well Coupling Natural Fracture Reservoir

پروفیل فشار Pressure Profiles / مدل سازی MODELING / جریان دوفازی Two Phase Flow / چاه های افقی Horizontal Wells / مخزن های شکاف دار طبیعی Naturally Fractured Reservoir

66-48761

1282

پایان نامه

طراحی الگوریتم کنترل ھوشمند یکپارچه میدان نفتی آذر Integrated Intelligent Control Design of Azar Oil Field

الگوریتم کنترل Control Algorithm / چاه های هوشمند Smart Wells / کنترل هوشمند Intelligent Control / تکمیل چاه Well Completion / میدان نفتی آذر Azar Oil Field

66-48765

1283

پایان نامه

تهیه سیالات حفاری با مقاومت حرارتی بالا و کنترل کننده هرزروی سیال با بکارگیری پوست پسته و نانو گرافن بعنوان افزودنی در آن Preparation of Heat Resistance Fluid Loss Controlling Drilling Fluids Using Pistachios Shell and Nano Graphene Oxide as Additives

ویسکوپلاستیک VISCOPLASTICITY / لزجی Viscosity / سیال حفاری Drilling Fluid / هرزروی Filtration Loss / پوست سبز پسته Pzstachiohusk / اکسید نانوگرافن Nanographene Oxide / ضخامت کیک گل Mud Cake Thickness / کنترل پالیدن Filtration Control / نقطه تسلیم Yield Point

66-49000

1284

پایان نامه

گل های پایه سیلیکاتی و امکان بکارگیری آن به جای گل های پایه روغنی Design and Characterization of Silica based Mud for Shale Drilling

سازند شیلی Shale Formation / ناپایداری INSTABILITY / سیلیکات ها Silicates / نانوذرات Nanoparticles / رقیق سازی Dilution / خون حفاری Blood Mud / سیال حفاری Drilling Fluid / سیال حفاری پایه آبی Water Based Mud

66-49124

1285

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولید باسیتراسین به وسیله روش آماری تاگوچی 

باسیتراسین Bacitracin / پادزی پپتیدی Peptid Antibiotic / باسیلوس لیکنی فرمیس Bacillus Licheniformis / روش تاگوچی Taguchi Method / کشت غوطه ور SUBMERGED CULTURE

06-34087

1286

پایان نامه

بررسی فرآیند نیترات سازی و حذف نیترات از پسابهای صنعتی با غلظت بالا در بیوراکتور با بستر متحرک 

راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors / نیترات سازی Nitrification / نیترات زدایی Denitrification / فاضلاب با غلظت بالا High Strength Wastewater / زیست لایه Biofilm / تصفیه زیست شناختی Biological Treatment / بستر متحرک Moving Bed

06-33503

1287

پایان نامه

افزایش تولید آنزیم لیپاز با استفاده از تأثیر شرایط عملیاتی تخمیر 

آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / سودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas Aeruginosa / روش تاگوچی Taguchi Method / بهینه سازی Optimization / تخمیر Fermentation / تولید Production

06-33513

1288

پایان نامه

تکنولوژی تولید آب طالبی 

طالبی Cantaloupe / آب میوه Fruit Juice / افزودنی ها Additives / زمان ماندگاری Shelf Life

06-33524

1289

پایان نامه

شبیه سازی دقیق رفتار دینامیکی برجهای پرشده 

شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / تلفیق متعامد Orthogonal Collocation / مدل سازی فرایند PROCESS MODELING / برج پرشده Packed Column

06-33538

1290

پایان نامه

بررسی کاربرد غشاهای پلیمری در صنعت آبمیوه 

غشاها Membranes / شفاف سازی Clarification / آب سیب Apple Juice / شار نفوذ Permeation Flux / فراپالیدن Ultrafiltration / غشای پلیمری Polymer Membrane

06-33555

1291

پایان نامه

بررسی ساخت غشاهای سرامیکی 

غشای سرامیکی Ceramic Membranes / اکستروژن Extrusion / آلومینا Alumina / فیلتراسیون. / جداسازی غشایی Membrane Separation

06-33565

1292

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل ستونهای تقطیر واکنشی با استفاده از خطی سازی عمومی 

تقطیر واکنشی Reactive Distillation / پردازش دسته ای Batch Processing / استات اتیل Ethyl Acetate / بهینه سازی Optimization / کنترل غیرخطی Nonlinear Control / خطی سازی عمومی Global Linearization / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-33566

1293

پایان نامه

بررسی تأثیر پوسته سبز پسته در آلودگی آفلاتوکسین 

پسته Pistashio / پوسته سبز Hull / آفلاتوکسین Aflatoxin / آسپرژیلوس فلاووس Aspergillus Flavus

06-33584

1294

پایان نامه

تعیین ضریب نفوذ موثر و ثوابت سینتیکی آنزیم پنیسیلینG آسیلاز تثبیت شده شرکت ROCHE 

آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / پارامترهای سینتیکی Kinetic Parameters / حامل متخلخل Porous Support / ضریب نفوذ مؤثر Effective Diffusivity

06-33588

1295

پایان نامه

بررسی ساخت غشاهای پلیمری بمنظور جداسازی گازها 

غشای پلیمری Polymer Membrane / جداسازی گازها Gases Separation / فاکتورهای جداسازی Separation Factors / ریخته گری محلول Solution Casting / ریخت شناسی Morphology / نفوذپذیری Permeability

06-33593

1296

پایان نامه

طرح فرایند تخلیص پیوالیک اسید از پساب کارخانه آنتی بیوتیک سازی و تبدیل آن به پیوالویل کلراید 

پادزی Antibiotic / پیوالیک اسید Pivalic Acid / پیوالویل کلراید Pivaloyl Chloride / آب کافت Hydrolysis / کلردار کردگی CHLORINATION / تقطیر ناپیوسته Batch Distilation / خالص سازی Purification

06-33814

1297

پایان نامه

شبیه سازی سیستم تبرید الفین پتروشیمی تبریز 

سردسازی Refrigeration / واحد الفین OLEFIN PLANT / مدل سازی فرایند PROCESS MODELING / بهینه سازی Optimization / سیالات مبرد Refrigerants Fluids / پتروشیمی تبریز.

06-33877

1298

پایان نامه

طراحی سیستم آهسته رهش برای سم ماردربهینه سازی هیپرایمونیزاسیون 

سیستم آهسته رهش Extended Release System / سم مار Venom / ژلاتین Gelatin / صمغ عربی Acacia / ریز کپسوله کردن Microencapsulation

06-33884

1299

پایان نامه

مطالعه و بررسی تصفیه پساب کارخانه روغن زیتون توسط سیستم متوالی غیرهوازی ABR و سیستم هوازی ASFF 

راکتور REACTOR / راکتور ای.اس.اف.اف Aerobic Submerged Fixed Film(ASFF) / سیستم پیوسته بی هوازی/هوازی Coupled Anaerobic/Aerobic System / روغن زیتون Olive Oil / فاضلاب ها Sewages / صنعت روغن زیتون Olive Oil Industry

06-33947

1300

پایان نامه

بررسی امکان کاهش فعالیت باکتریهای احیای سولفات درتصفیه بی هوازی فاضلابهای حاوی سولفات 

تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / فاضلاب ها Sewages / الکل Alcohol / تقطیر Distillation / باکتری های احیاگر سولفات Sulfate Reduction Bacterias / بازدارندگی Inhibition / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / ملاس چغندر BEET MOLASSES

06-3395

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1301

پایان نامه

مطالعه وساخت الکترولیت جامد پلیمری برای استفاده درباتریهای لیتیومی 

باتری های لیتیمی Lithium Batteries / لیتیم LITHIUM / الکترولیت جامد Solid Electrolyte / پلی اتیلن اکساید Polyethylene Oxide / آلایش Doping

06-33986

1302

پایان نامه

مدلسازی سینتیکی واکنشهای آنزیمی درسلولهای تثبیت شده 

مدل سازی سینتیکی Kinetics Modeling / مدل مونت کارلو MONTE CARLO MODEL / سلول های تثبیت شده Immobilized Cells / واکنش های آنزیمی ENZYMATIC REACTIONS / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme

06-33998

1303

پایان نامه

مطالعات هیدرودینامیک وانتقال اکسیژن درفرایند تولید آنتی بیوتیک اریترومایسین در بیوراکتورهای هوازی 

اریترومایسین Erythromycin / انتقال جرم Mass Transfer / محیط کشت بهینه OPTIMIZED MEDIUM / روش تاگوچی Taguchi Method

06-34028

1304

پایان نامه

ساخت وارزیابی کاتالیست فرایند تولید اکسیداتیلن 

اکسید اتیلن Ethylene Oxide / کاتالیزور نقره Silver Catalyst / ساخت کاتالیزور Catalyst Preparation / ارزشیابی Evaluation / خواص فیزیکی Physical Properties / خواص شیمیایی Chemical Properties / مجتمع پتروشیمی اراک AARAK PETROCHEMICAL COMPLEX

06-34031

1305

پایان نامه

بررسی تاثیراشعه ماوراءبنفش روی خشک کردن محصولات کشاورزی 

میکروب کشی DISINFECTION / آسپرژیلوس فلاووس Aspergillus Flavus / آفتاب Sunlight / سترون سازی (تمیزکاری) Sterilization (Cleaning) / پسته Pistashio / نور فرابنفش Ultraviolet Light

06-34039

1306

پایان نامه

ازدیاد برداشت ازچاههای نفت نیمه فعال به روش میکروبی 

مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS / زیست فناوری Biotechnology / روش تاگوچی Taguchi Method / ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR)

06-34053

1307

پایان نامه

سنتز اتوماتیک فرایندها بااستفاده ازالگوریتم های تکاملی 

طراحی خودکار Automatic Design / مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

06-34067

1308

پایان نامه

مطالعه مخاطرات وراهبری (HAZOP) وآنالیز ریسک واحد آمونیاک پتروشیمی خراسان 

ایمنی Safety / خطرها Hazards / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment / تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / آمونیاک Ammonia / مجتمع پتروشیمی خراسان KHORASAN PETROCHEMICAL

06-34078

1309

پایان نامه

تخلیص آنزیم گلوکزاکسیداز وبررسی پایداری آن 

آنزیم گلوکواکسیداز GLUCOSOXIDASE ENZYME / تولید Production / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / خالص سازی Purification / پایداری Stability

06-34103

1310

پایان نامه

ارزیابی بکارگیری برج خنک کننده خشک برای پالایشگاه تبریز 

سیستم سرمایش خشک Dry Cooling System / برج سرمایش Cooling Tower / طراحی برج سرمایش Cooling Tower Design / سیستم هلر Heller's System / برج هلر Heller's Tower / پالایشگاه تبریز Tabriz Refinery

06-34107

1311

پایان نامه

بررسی امکان جداسازی مواد آروماتیکی از خوراک واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیز پتروشیمی اراک 

جداسازی Separation / مواد آروماتیکی AROMATIC COMPOUNDS / بنزین تفکافت Pyrolysis Gasoline / بنزن Benzene / تولوئن Toluene / زایلین Xylene / فرایندهای BTX BTX Processes

06-34111

1312

پایان نامه

ساخت وارزیابی کاتالیست جامداسیدی برای فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان 

کاتالیزورها Catalysts / اسید جامد Solid Acid / سوپراسید Super Acid / زیرکونیای سولفاته Sulfated Zirconia / آلکیل دارکردگی Alkylation / ایزوبوتان Isobutane / آلکیلات Alkylate

06-34152

1313

پایان نامه

مقایسه روش های جلوگیری ازتجمع (anti-Windup)در کنترلرها 

محدودیت ورودی INPUT CONSTRAINT / اشباع (شیمی) Saturation / تجمع Association / ضدتجمع Anti-Windup / جهت دار بودن Directionality / جبران ساز Equalizer

06-34166

1314

پایان نامه

افزایش راندمان نیتریفیکاسیون در حوضچه تثبیت فاضلاب باسیستم رشد چسبیده 

فاضلاب ها Sewages / سیستم رشد چسبیده Attached Growth System / نیترات سازی Nitrification / شوک سمی Toxic-Shock / سطح نگهدارنده Attached Media / استخر تثبیت فاضلاب Stabilization Pond

06-34174

1315

پایان نامه

مقابله بامشکل رسوب گذاری پارافین نفت خام بااستفاده ازفن آوری زیستی 

واکس WAX / رسوب گذاری Sedimentation / زیست فناوری Biotechnology / فساد زیستی Biodegradation / اسیدهای چرب Fatty Acids / زیست فعال سطحی Biosurfactant / پاکسازی چاه نفت Wellbore Cleanup

06-34184

1316

پایان نامه

ارائه یک سیستم اتوماتیک جهت مطالعه مخاطرات وراهبری عملیات (HAZOP) 

ایمنی فرایند Process Safety / مطالعه مخاطرات و راهبری Hazard and Operability Study (HAZOP) / نظام خبره Expert System / خودکارسازی Automation

06-34188

1317

پایان نامه

ساخت کامپوزیت خودرنگ اپوکسی باالیاف بلند شیشه وبررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن 

رنگدانه ها Pigments / رزین اپوکسی Epoxy Resin / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / کامپوزیت های خودرنگ Self-Coloring Composites / پرکننده ها Fillers

06-34202

1318

پایان نامه

بررسی تأثیر کاتالیست های مایع سرعت سوزش برخواص فیزیکی-مکانیکی وپایداری پیشران های جامدمرکب 

پیشران های جامدمرکب Solid Composit Propellant / سرعت سوزش Burning Rate / کاتالیزورهای مایع Liquid Catalysts / ترکیبات فروسن Ferrocene-Derivatives

06-34221

1319

پایان نامه

تهیه کربن فعال از ضایعات چوب صنایع 

کربن فعال Activated Carbon / فعال سازی Activation / چوب Wood / جذب سطحی Adsorption / سطح بی.ای.تی BET Surface Area / عدد یدی Iodine Number

06-34223

1320

پایان نامه

مطالعه وساخت کامپوزیت پلی الفین با سبوس 

پلی پروپیلن Polypropylene / سبوس برنج Rice Husk / سیلان ها Silanes / انیدرید مالئیک Maleic Anhydride / کامپوزیت Composite / الیاف سلولزی Lignocellulosic Fibers

06-34236

1321

پایان نامه

مدلسازی وشبیه سازی راکتورهای آیزوماکس 

راکتور REACTOR / واکنشگاه ایزوماکس Isomax Reactor / مدل سازی MODELING / مخلوط پیوسته Continuous Lump / ترمودینامیک Thermodynamics

06-34271

1322

پایان نامه

تحلیل تولید پیوسته زیست اتانول بابکارگیری مخمر ساکارومایسس سرویسیه 

زیست اتانول Bioethanol / برگشت سلول Cell Recycle / واکنش میکروهوازی MICROAEROBIC REACTION / عملیات تناوبی اجباری Forced Periodic Operation / کنترل مستقل ازمدل NON MODEL BASED CONTROL / بهینه سازی تطبیقی بهنگام Real Time Adaptive Optimization / ساکارومایسس سرویسیه Saccharomyces Cerevisiae

06-34277

1323

پایان نامه

بررسی اثرات متقابل یون-حلال در محلول های پیچیده حاوی یون بااستفاده از مکانیک آماری 

مدل غیرابتدایی NON-PRIMITIVE MODEL / ضریب فعالیت یونی Ionic Activity Coefficient / تقریب متوسط کروی Mean Spherical Approximation / ضریب اسمزی Osmotic Coefficient / محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION

06-34279

1324

پایان نامه

بررسی وتجزیه وتحلیل تأثیرات طراحی وکنترل فرآیند 

کنترل پذیری Controllability / انعطاف پذیری Flexibility / بهینه سازی فرایند Process Optimization / کنترل فرایند Process Control / برج تقطیر Distillation Column

06-34282

1325

پایان نامه

مطالعه ایمنی و آنالیز ریسک پذیری واحد ملامین پتروشیمی خراسان 

ایمنی Safety / خطرپذیری Risk / مطالعه مخاطرات و راهبری Hazard and Operability Study (HAZOP) / تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / ملامین MELAMINE / واحد ملامین پتروشیمی خراسان. / ارزیابی خطرپذیری Risk Assessment

06-34283

1326

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی فرایند جداسازی BTX 

شبیه سازی فرایندی Process Simulation / فرایند جداسازی BTX BTX Fractionation Process / تقطیر Distillation / استخراج Extraction / بهینه سازی Optimization / فرایند سولفولان Sulfolane Process

06-34290

1327

پایان نامه

بررسی انتقال توأم جرم وحرارت درفرایند خشک کردن محصولات کشاورزی درخشک کن خورشیدی تابش مستقیم 

خشک کن خورشیدی Solar Dryer / تابش خورشیدی Solar Radiation / پرتو مادون قرمز Infrared Radiation / متمرکز کننده های خورشیدی SOLAR COLECTORS / پسته Pistashio

06-34300

1328

پایان نامه

مقایسه روشهای تنظیم کنترلرPID برای فرایندهای ناپایدار 

فرایندهای ناپایدار Unstable Processes / تنظیم پارامترهای کنترل کننده Controller Tuning / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی Proportional-Integral-Derivative (PID)Controller

06-34320

1329

پایان نامه

شبیه سازی کمی وکیفی رفتار دینامیکی فرایندها بااستفاده ازمنطق فازی 

مدل سازی MODELING / منطق فازی Fuzzy Logic / دینامیک فرایند Process Dynamic / دایگراف Digraph / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network

06-34331

1330

پایان نامه

بررسی تأثیر اختلاط محوری بر عملکرد برجهای RDC & PSE 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / برج آر0دی0سی Rdc Column / جریان محوری Axial Flow / آمیختگی Mixing / برج استخراج ضربانی سینی غربالی Pulsed Sieve Plate Extraction Column (PSE)

06-34358

1331

پایان نامه

بررسی اثرتغلیظ اکسیژن هوابااستفاده ازفن آوری غشائی برکاهش رهایش آلاینده های هواومصرف سوخت در فرایندهای احتراقی 

فرایندهای احتراقی Combustion Processes / هوای غنی شده بااکسیژن OXYGEN ENRICHED AIR / آلودگی هوا Air Pollution / غشای غنی شده بااکسیژن Oxygen Enrichment Membrane

06-34387

1332

پایان نامه

ساخت فومهای پلی الفین 

پلی اتیلن Polyethylene / فوم Foam / قدرت مذاب Melt Strength / پلی پروپیلن Polypropylene / روش شاخه دارکردن (پلیمر) BRUNCHING METHOD / آزودی کربن آمید Azodicarbonamid

06-34411

1333

پایان نامه

انجام آزمایشهای قطره منفرد در سیستم ZN/D2EHP A/KEROSENE 

روی ZINC / فن قطره منفرد Single Drop Technique / انتقال جرم Mass Transfer / استخراج باحلال Solvent Extraction / دی اتیل هگزیل فسفریک اسید (دپا) Diethyl Hexyl Phosphoric Acid (DEHPA)

06-34418

1334

پایان نامه

مطالعه وساخت فیلم های پلیمری بااشعه الکترونی 

پلی اتیلن سبک Low Density Poly Ethylene(LDPE) / استات وینیل اتیلن Ethylene Vinyl Acetate (EVA) / پرتو الکترونی Electron Beam / فیلم های انقباض پذیر حرارتی Heat Shrinkable Films / شبکه ای کردن Crosslinking / اثر حافظه ای Memory Effect

06-34419

1335

پایان نامه

بررسی مدل تزریق آب در مخزن نفتی 

سیلاب زنی با آب Water Flooding / جابه جایی امتزاج ناپذیر Immiscible Displacement / شبیه سازی Simulation / حرکت دوفازی در محیط متخلخل Two Phase Flow Through Porouse Media / مخازن لایه ای STRATIFIED RESERVOIRS / روش استایلز Stiles Method

06-34441

1336

پایان نامه

بررسی ساخت پای مصنوعی بااستفاده ازمواد مرکب 

پای مصنوعی Artificial Leg / زانو Knee / پروتز Prosthesis / عضو پلانتاری Planetary Limb / مواد مختلط Composite Materials

06-34457

1337

پایان نامه

نمایان سازی و تشخیص عیوب در فرایندهای شیمیایی 

عیب یابی فرایند Process Fault Diagnosis / شبکه های عصبی مصنوعی سلسله مراتبی. / شبکه های عصبی احتمالی Probabilistic Neural Networks / فرایند تنسی-ایستمن Tennessee-Eastman Process / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تشخیص خطا Fault Detection

06-34466

1338

پایان نامه

سینتیک رشد و اگلومراسیون بلور 3(AL(OH درمحلول بایر 

هیدرات آلومینا ALUMINA HYDRATE / رشد Growth / محلول بایر BAYER SOLUTION / گردایش Agglomeration

06-34472

1339

پایان نامه

طراحی Gas Lift درمیدان نفتی ب 

منحنی آی.پی.آر Inflow Performance Relationships (IPR) Curve / منحنی OPR OPR CURVE / منحنی گرادیان GRADIANT CURVE / فرازآوری باگاز Gas Lift / شیر عملیاتی (نفت) OPERATING VALVE (OIL) / نقطه تزریق گاز GAS INGECTION POINT

06-34475

1340

پایان نامه

تولید یک شبیه ساز مخازن نفتی به روش المان محدود 

مخازن نفتی Oil Reservoirs / شبیه سازی Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / کتابخانه Diffpack Diffpack Library / روش SUPG SUPG Method / تزریق آب Water Injection / سیلاب زنی با آب Water Flooding

06-34485

1341

پایان نامه

مدل تحلیلی پدیده بلوک به بلوک ناشی ازریزش ثقلی گاز/نفت درمخازن شکافدار جنوب ایران 

ارتباط بین بلوک ها Block to Block Interaction / ریزش ثقلی گاز- نفت Gas-Oil Gravity Drainage / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / جنوب ایران South Iran

06-34486

1342

پایان نامه

بررسی ومدلسازی پیش بینی رسوب املاح دربهره برداری ازمخازن نفتی آبزای مناطق نفتخیز 

تشکیل رسوب Scale Formation / تزریق آب Water Injection / مدل های پیش بینی رسوب SCALE PREDICTION MODELS / بازدارنده های رسوب Scale Inhibitors / مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS

06-34489

1343

پایان نامه

بررسی مخازن نفتی ایران جهت انتخاب بهینه حفر چاه های افقی 

چاه های افقی Horizontal Wells / حفاری Excavation / مخازن نفتی ایران IRANIAN OIL RESERVOIRS / شاخص Index / معادله های جریان FLOW EQUATIONS

06-34506

1344

پایان نامه

ساخت آمیزه ی پلی وینیل کلراید بادرجه ی پزشکی 

پی0وی0سی بادرجه پزشکی Medical Grade Pvc / آمیزه کاری (شیمیایی) Compounding (Chemical) / پایداری حرارتی Thermal Stability / کاهش استخراج دی.او.پی DOP Extraction

06-34551

1345

پایان نامه

بررسی تحلیلی فرایندامتزاج پذیری وتعیین حداقل فشارامتزاج برای نفت مخزن آغاجاری وگازمخزن پارس جنوبی 

امتزاج پذیری Miscibility / تعادل فازها Phase Stability / کمترین فشار امتزاجی Minimum Miscibility Pressure (MMP) / مخزن نفتی آغاجاری AGHAJARY OIL FEILD / مخزن گازی پارس جنوبی SOUTH PARS GAS

06-34570

1346

پایان نامه

شبیه سازی وبهینه سازی مخازن گازی شکاف دار 

مخازن گاز GAS RESERVOIRS / شبیه سازی Simulation / پیش بینی Forecasting / مدل سازی MODELING / سناریوی بهره برداری Production Senario / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS

06-34581

1347

پایان نامه

بهینه سازی اندازه تخلخل کاتالیست ها در فرآیندهای برش هاونفت های سنگین 

کاتالیزور Catalyst / کک سازی COKING / نشست فلزات METAL DEPOSITION / تخلخل Porosity / طول عمر Life Time / مدل افت فعالیت Deactivation Model / نفت سنگین HEAVY OIL

06-34583

1348

پایان نامه

بررسی کاربرد فناوری بیوراکتورهای غشایی درتصفیه فاضلابهای نفتی 

زیست واکنشگاه غشایی Membrane Bioreactor / پساب روغنی Oily Wastewater / ریزصاف کردن Microfiltration / تصفیه فاضلاب Waste Treatment

06-34593

1349

پایان نامه

شبیه سازی وکنترل یک راکتور ناپیوسته پلی استایرن 

پلی استایرن Polystyrene / کنترل کننده تناسبی - انتگرالی Proportional-Integral (PI)Controller / شبیه سازی Simulation / راکتور ناپیوسته Batch Reactor / کنترل کننده تطبیقی Adaptive Controller

06-34598

1350

پایان نامه

بررسی عملکرد حلالهای مختلف جهت تغلیظ اسید پروپیونیک درمحلولهای رقیق آبی به روش استخراج باحلال 

اسید پروپیونیک Propionic Acid / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / ضریب فعالیت Activity Coefficient / ترکیب درصد موضعی Local Composition / نظریه شبه شیمیایی QUASI-CHEMICAL THEORY / برق کافت Electrolite

06-34605

1351

پایان نامه

مدلسازی وشبیه سازی پدیده رقابتی میکروارگانیسمها در بیوفیلترهای بیوفیلمی 

زیست لایه Biofilm / رقابت میکروبی Microbial Competition / پخشیدگی Diffusion / سینتیک رشد Growth Kinetics / مدل سازی MODELING

06-34607

1352

پایان نامه

مدلسازی انتقالات اتصال عصب - عضله 

سیناپس Synapse / اتصال عصبی عضلانی Neuromuscular Junction / استیل کولین Acetylcholine / شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / نفوذ همراه باواکنش DIFFUSION-REACTION

06-34627

1353

پایان نامه

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در فرایندهای انتقال و فراورش گاز طبیعی 

هیدرات ها HYDRATES / گاز طبیعی Natural Gas / متان METHANE / متانول METHANOL / محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / تقریب متوسط کروی Mean Spherical Approximation

06-34640

1354

پایان نامه

بازیافت وبهینه سازی هیدروژن درصنایع فرایندی 

مدیریت هیدروژن HYDROGEN MANAGEMENT / بازیافت هیدروژن Hydrogen Recovery / پینچ هیدروژن Hydrogen Pinch / بهینه سازی Optimization / پالایشگاه نفت Oil Refinery

06-34642

1355

پایان نامه

مطالعه وبررسی تصفیه آلاینده های نفتی آب دریا توسط سیستم های بیوفیلم 

حذف بیولوژیکی Biological Removal / خلیج فارس Persian Gulf / آلودگی نفتی Oil Pollution / جداسازی میکروبی Microbia Isolation / واکنشگاه بیوفیلمی با بستر متحرک Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

06-34644

1356

پایان نامه

بررسی مکانیزم انتقال جرم درحین تشکیل قطره درسیستمهای مایع-مایع 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / تشکیل قطره Droplet Formation / رژیم جت Jetting Condition

06-34647

1357

پایان نامه

مدیریت وبهینه سازی سیستم خدمات جانبی مجموعه پتروشیمی 

سیستم خدمات جانبی Utility System / فناوری گلوگاهی Pinch Technology / پروفایل چاه مجتمع Site Sink Profile / پروفایل چشمه مجتمع Site Source Profile / تولید همزمان توان Cogeneration Power / مجتمع پتروشیمی خراسان KHORASAN PETROCHEMICAL

06-34672

1358

پایان نامه

مدل سازی و شبیه سازی راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین 

راکتورهای دوغابی Slurry Reactors / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / پلی اتیلن سنگین High Density Polyethylene / مدل سازی ریاضی MATHEMATICAL MODELING / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation / بسپارش Polymerization

06-34674

1359

پایان نامه

مدل سازی رشد ذره و پیش بینی مورفولوژی در پلیمریزاسیون پلی پروپلین فاز دوغابی با کاتالیست زیگلر - ناتا 

مدل سازی MODELING / رشد ذره Particle Growth / پیش بینی ریخت شناسی Morphology Prediction / پلی پروپیلن Polypropylene / کاتالیزور زیگلر - ناتا Ziegler-Natta Catalyst / بسپارش Polymerization

06-34684

1360

پایان نامه

مطالعه رفتارفازی ومدلسازی ترمودینامیکی فرایند Biopartitioning 

مدل ترمودینامیکی شبه شیمیایی گوگنهایم-غیرتصادفی UNIQUAC-NRF / مدل شبه شیمیایی نرمالایزشده گوگنهایم GEM-QC / حجم آزاد Free Volume / تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / تعادل مایع - مایع Liquid-Liquid Equilibrium / رویکرد سگمنتی Segmental Approach / محلول بسپاری Polymeric Solution

06-34696

1361

پایان نامه

ساخت کامپوزیت الیاف بلند به منظوراستفاده در پروتزدندان 

کامپوزیت تقویت شده باالیاف Fiber Reinforced Composite / پیش آغشته سازی Preimpregnation / دندان مصنوعی Denture / پروتز Prosthesis / پلی متیل متاکریلات Poly Methylmethacrylate

06-34699

1362

پایان نامه

بررسی پدیده مخروطی شدن درمخازن شکافدار 

مخروطی شدن CONING / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS / دبی بحرانی Critical Rate / زمان رخنه Break Through Time / برش آب Water Cut / شبیه سازی عددی Numerical Simulation

06-34715

1363

پایان نامه

فرآوری وتصفیه آنزیمی ضایعات چغندرقند وتولید مواد باارزش 

پکتین Pectin / فرآوری Processing / ژل ها Gels / چغندرقند Sugar Beet / آنزیم پراکسیداز Peroxidase Enzyme

06-34744

1364

پایان نامه

شفاف سازی آبمیوه توسط انرژی اولتراسونیک 

آب میوه Fruit Juice / شفاف سازی Clarification / لخته ساز Flocculator / انرژی فراصوتی Ultrasonic Energy / تبدیل کننده Transducer

06-34748

1365

پایان نامه

ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برمبنای مدل UNIFAC جهت پیش بینی رفتارفازی سیستمهای پلیمر-حلال 

تعادل فازی Phase Equilibrium / سیستم پلیمر - حلال Polymer Solvent System / ضریب فعالیت Activity Coefficient / مدل یونی فک UNIFAC MODEL

06-34786

1366

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک رشد وعملکرد میکروارگانیزم ها درمحیط های متخلخل 

شبیه سازی Simulation / محیط متخلخل POROUS MEDIA / تجزیه زیست شناختی Biological Degradation / میکروکولونی MICROCOLONY / رشد میکروبی Microbial Growth

06-34803

1367

پایان نامه

شبیه سازی فرایند اگلومراسیون ذرات جامد درمحلول بایر جهت بررسی اثرهمزدگی 

شبیه سازی Simulation / فرایند بایر Bayer Process / هم زدگی (مهندسی شیمی) STIRRING / ترسیب Precipitation / گردایش Agglomeration

06-34816

1368

پایان نامه

شبیه سازی و بهینه سازی برجهای مزدوج حرارتی برای تخلیص متانول 

تقطیر Distillation / برج های مزدوج حرارتی Heat Entegrated Columns / بهینه سازی Optimization

06-34823

1369

پایان نامه

بررسی شرایط بهینه تولیدآنزیم گلوکزایزومراز 

آنزیم گلوکز ایزومراز Glucose Isomerase Enzyme / آنزیم درون سلولی Interacellular Enzyme / باکتری استرپتومایسس اچینیتوز Streptomyces Echinatus Bacterium / کاربرد فراصوتی Ultrasonic Application

06-34829

1370

پایان نامه

مدلسازی واندازه گیری میزان نفوذ گازهای (O2,CO2)در پلی اولفین ها 

پلیمرها Polymers / پلاستیک ها Plastics / پلی اولفین ها Polyolefins / نفوذپذیری Permeability / حلالیت Solubility

06-34837

1371

پایان نامه

مدلسازی کانالهای ولتاژی غشای سلولی 

کانال سدیمی قلبی Cardiac Sodium Channel / مدل سازی کانال یونی منفرد MODELING OF SINGLE ION CHANNEL / مدل مارکوف MARKOV MODEL

06-34838

1372

پایان نامه

بررسی عملکرد تزریق آب به یکی از مخازن نفتی کشور 

مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / تزریق آب Water Injection / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / بازیافت ثانویه Secondary Recovery / سیلاب زنی با آب Water Flooding / رانش گاز محلول Solution Gas Drrive / تخلیه طبیعی Natural Depletion

06-34925

1373

پایان نامه

بررسی تأثیرآمونیاک برگرانولاسیون لجن وعملکرد راکتورهای UASB 

تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / آمونیاک Ammonia / واکنشگاه بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)Reactor / گرانول GRANULE

06-34941

1374

پایان نامه

مدل سازی وشبیه سازی بیوفیلترهای بی هوازی 

تصفیه بی هوازی Anaerobic Treatment / مدل سازی MODELING / زیست پالایه Biofilter

06-34942

1375

پایان نامه

تعیین ضریب نفوذ مولکولی برای سیستم گاز در مجاورت گاز برروی مخزن شکافدارایران

توزیع ذرات Particle Distribution / ضخامت شکاف. / نفوذ مولکولی گاز - گاز. / مخزن های شکافدار FRACTURED RESERVOIRS

06-34965

1376

پایان نامه

رنگبری ازروغن هاو چربی های مورد استفاده درساخت صابون 

رنگبری Bleaching / صابون. / جذب سطحی Adsorption / خاک رنگبر. / پی (چربی)

06-34967

1377

پایان نامه

مقایسه روشهای فرآیند ازدیاد برداشت به طریق غیرگرمایی وانتخاب بهینه برای یکی ازمخازن ایران 

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / مخزن های نفتی PETROLEUM TANKS / مخزن گاز (زیرزمینی) / میدان نفتی خشت (فارس) / شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING

06-34982

1378

پایان نامه

اثرات بازدارندگی وانیلین طبیعی بررشد قارچهادر پوره سیب ومحیط کشت PDA 

وانیلین. / اثر ضدقارچ. / پوره سیب. / قارچ (سمی) / محیط کشت پی0دی0آ.

06-34995

1379

پایان نامه

مدلسازی وتحلیل راکتور بسترثابت برای ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز 

گلوکز. / فروکتوز Fructose / فروکتوز FRUCTOSE / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / آنزیم تثبیت شده. / مدل سازی MODELING / آنزیم گلوکز ایزومراز Glucose Isomerase Enzyme

06-34999

1380

پایان نامه

شبیه سازی وتجزیه وتحلیل بیوراکتور بستر متحرک برای تخمیرجامد 

تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / زیست واکنشگاه Bioreactor / شبیه سازی Simulation / پوسته گندم Wheat Bran / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger

06-35002

1381

پایان نامه

مطالعه امکان انجام شکاف هیدرولیکی دریکی ازمخازن نفتی جنوب ایران 

شکاف هیدرولیکی. / مکانیک سنگ ROCK MECHANICS / گرادیان شکاف. / شاخص بهره دهی Productivity Index / ابعاد شکاف (چاه نفت) / تنش Stress

06-35016

1382

پایان نامه

طراحی، ساخت و مطالعه دستگاه آزمایشگاهی <wag<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></wag

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / دستگاه آزمایشگاهی EXPERIMENTAL APPARATUS / تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / بازیافت ثالثیه TERTIARY RECOVERY / طراحی و ساخت Design and Construction

06-35060

1383

پایان نامه

استخراج روغن های خوراکی از دانه های روغنی با استفاده از سیستم های فوق بحرانی 

سویا Soybean / سیستم فوق بحرانی Superfluid System / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction / روغن خوراکی Edible Oil

06-35084

1384

پایان نامه

بررسی و ساخت کامپوزیت پلی پروپیلن با مواد پرکننده ضداشتعال 

پلی پروپیلن Polypropylene / مواد مختلط Composite Materials / بازدارنده آتش Flame Retardant / پلی پروپیلن پیوند شده با انیدرید مالئیک MALEIC ANYDRIDE-GRAFTED POLYPROPYLENE

06-35069

1385

پایان نامه

بررسی مکانیزمها و متابولیزمهای سلولی در افزایش برداشت نفت از مخازن متخلخل 

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / زیست فعال سطحی Biosurfactant / تولید اسید ACID PRODUCTION / سیلاب زنی مغزی COREFLOODING / بستر شنی SANDPACKED

06-35093

1386

پایان نامه

مطالعه اثر کریستالیزاسیون پلی اولفین ها روی فرایند شکل دهی 

پلی پروپیلن Polypropylene / خواص مکانیکی Mechanical Properties / جوانه زا NUCLEATING AGENT / بلورینگی CRYSTALLINITY

06-35102

1387

پایان نامه

بهینه سازی عملیات اسیدکاری در چاه های نفتی 

چاه های نفت Oil Wells / عملیات اسیدکاری ACIDIZING TREATMENT / آسیب سازند Formation Damage / ضریب پوسته ای SKIN FACTOR

06-35107

1388

پایان نامه

مطالعه عملکرد مخازن گاز میعانی تحت سناریوهای مختلف تولید (و تأثیر پارامترهای فیزیکی سنگ و سیال بر عملکرد مخزن) 

فشار نقطه شبنم Dew Point Pressure / انسداد میعان Condensate Blockage / الگوی پنج نقطه FIVE-SPOT PATTERN / تراوایی نسبی Relative Permeability / بهره دهی چاه WELL PRODUCTIVITY / میعان گاز Gas Condensate

06-35127

1389

پایان نامه

بررسی وامکان سنجی بازیافت انرژی از جریانات فشار بالای واحد ایزوماکس پالایشگاه تهران 

امکان سنجی Feasibility Study / شبیه سازی Simulation / واکنشگاه ایزوماکس Isomax Reactor / بازیافت انرژی Energy Recovery / توربین چندفازی MULTIPHASE TURBINE

06-35128

1390

پایان نامه

ارائه الگوریتم جدید در محاسبات تعادل فازی سیستم های چندسازنده ای حاوی <n<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></n

تخمین پارامتر Parameter Estimation / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / محاسبه تعادل چندفازی Multiphase Equilibrium Calculation / کمینه سازی انرژی آزاد گیبس Gibbs Free Energy Minimization / جداکننده دوفازی Two Phase Separator / جداکننده سه فازی Three Phase Separator

06-35167

1391

پایان نامه

طراحی و بهینه سازی فرازآوری با گاز در یکی از میادین مرکزی ایران 

فرازآوری با گاز پیوسته Continuous Gas Lift / فرازآوری با گاز متناوب Intermittent Gas Lift / مکان بهینه تزریق Optimum Injection Point / دبی بیشینه نفت Maximum Oil Rate

06-35171

1392

پایان نامه

بررسی خصوصیات بهره دهی مخزن آسماری میدان رگ سفید با استفاده از داده های چاه آزمایی 

شاخص بهره دهی Productivity Index / ضریب نفوذ Diffusion Coefficient / چاه آزمایی Well Testing / میدان نفتی رگ سفید (خوزستان) Rag-e-Sefid Oil Field (Khozestan)

06-35173

1393

پایان نامه

مدل سازی و بهره برداری بهینه مخزن نفتی هفتکل 

تزریق گاز Gas Injection / ضریب بازیافت Recovery Factor / حجم گاز اولیه Initial Gas Volume / حجم نفت اولیه Initial Oil Volume / میدان نفتی هفتکل (خوزستان) Haftkal OIl Field (Khozestan)

06-35176

1394

پایان نامه

بررسی مکانیسم تاثیر میکروبها بر ازدیاد برداشت از چاههای نفتی 

زیست فعال سطحی Biosurfactant / ازدیاد برداشت میکروبی نفت Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) / باکتری نمک دوست Halophilic Bacteria / بستر آکنده از ماسه Sand Packed Bed

06-35179

1395

پایان نامه

کنترل آلودگی هوای ناشی از فرایند پخت لاستیک 

آلودگی هوا Air Pollution / وولکانش Vulcanization / غبار شیمیایی لاستیک Rubber Fume / گرد و غبار Dust / نیتروزامین Nitrosamine

06-35188

1396

پایان نامه

شبیه سازی راکتور غشایی تراوش تبخیری برای سنتز <etbe<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></etbe

شبیه سازی Simulation / ضریب فعالیت Activity Coefficient / واکنشگاه غشایی تراوش تبخیری Pervaporation Membrane Reactor / سنتز اتیل ترشری - بوتیل اتر Ethyl Tert-Butyl Ether (ETBE)Synthesis

06-35192

1397

پایان نامه

اصلاح روغن های خوراکی به روش اینتراستریفیکاسیون آنزیمی 

روغن خوراکی Edible Oil / آنزیم لیپاز LIPASE ENZYME / اینتراستریفیکاسیون آنزیمی ENZYMATIC INTERESTERIFICATION / اینتراستریفیکاسیون شیمیایی CHEMICAL INTERESTERIFICATION / نقطه ذوب MELTING POINT

06-35196

1398

پایان نامه

استخراج تانن از انار 

جذب سطحی Adsorption / ژلاتین Gelatin / انار POMEGRANATE / تانن TANNIN / قابضیت ASTRINGENCY / تلخی زدایی DEBITTERING

06-35197

1399

پایان نامه

کاربرد تحلیل منحنی کاهش دبی در تعیین حجم سیال قابل استحصال از مخزن و تعیین مکانیزم غالب حاکم بر مخزن 

تحلیل نمایی منحنی کاهش دبی EXPONENTIAL DECLINE CURVE ANALYSIS / تحلیل هذلولوی منحنی کاهش دبی HYPERBOLIC DECLINE CURVE ANALYSIS / مکانیزم غالب حاکم بر مخزن RESERVOIR DRIVE MECHANISM / ضریب بازیافت نهایی ULTIMATE RECOVERY FACTOR

06-35202

1400

پایان نامه

بررسی تجزیه بیولوژیکی ترکیبات تیوفنی توسط میکروارگانیسم های بومی 

گوگردزدایی Desulfurizing / گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS) / دی بنزوتیوفن Dibenzothiophene(DBT) / میکروارگانیسم بومی Indigenous Microorganism

06-3521

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1401

پایان نامه

آب میوه گازدار 

پرتقال Orange / آنزیم پکتیناز Pectinase Enzyme / حرارت Heat / عامل ابری کننده Clouding Agent / آب میوه گازدار Carbonated Juice / درجه بریکس Brix Degre

06-35229

1402

پایان نامه

مدلسازی سیستم کنترل درجه حرارت بدن 

کنترل دمای بدن Body Tempreture Control / دمای مطلوب Thermal Comfort / تنظیم دما Thermoregulation

06-35242

1403

پایان نامه

مدلسازی ریاضی تلفیق فرایندی بین واکنش کاتالیستی سنتز فیشر تروپش و جداسازی به روش جذب سطحی در یک راکتور بستر شبه متحرک 

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / جذب سطحی Adsorption / سنتز فیشر - تروپش Fischer-Tropsch Synthesis / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / تلفیق متعامد Orthogonal Collocation / واکنشگاه کروماتوگرافی بستر شبه متحرک ناهمسو Counter Current Simulated Moving Bed Chromatographic Reactor / روش خط Lines Method

06-35257

1404

پایان نامه

مدلسازی ترمودینامیکی خون 

خون Blood / تعادل فازی Phase Equilibrium / اکسیژن Oxygen

06-35261

1405

پایان نامه

استفاده از منابع سلولزی موجود در ضایعات کشاورزی جهت تولید خوراک دام 

آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / خوراک دام Animal Feed / ضایعات میوه Fruit Wastes

06-35264

1406

پایان نامه

مدلسازی پلیمریزاسیون سوسپانسیون پی وی سی 

مدل سازی MODELING / پلی وینیل کلراید Polyvinyl Chloride (PVC) / بسپارش Polymerization / تعلیق Suspension

06-35272

1407

پایان نامه

توسعه مدل های ترمودینامیکی جهت پیش بینی ضرایب فعالیت محلول های آبی چندالکترولیتی و محلولهای الکترولیتی چندحلاله 

محلول الکترولیت ELECTROLYTE SOLUTION / ضریب فعالیت متوسط یونی Mean Ionic Activity Coefficient / مخلوط حلال Mixed Solvent / مخلوط الکترولیت Mixed Electrolyte

06-35309

1408

پایان نامه

استخراج اسانس زعفران با سیستم های فوق بحرانی 

استخراج Extraction / استخراج ابر بحرانی Supercritical Extraction / زعفران Saffron

06-35321

1409

پایان نامه

بررسی خالص سازی اسانس گیاهی با استفاده از غشاهای نیمه تراوا (تراوش تبخیری) 

تراوش تبخیری Pervaporation / اسانس Essence / گل سرخ Rose / مواد معطره Aroma Compound / گلاب Rose Water

06-35323

1410

پایان نامه

مطالعه مخاطرات و راهبری (<hazop<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"> </hazop

اکسید اتیلن Ethylene Oxide / ایمنی Safety / مطالعه مخاطرات و راهبری Hazard and Operability Study (HAZOP) / تحلیل درخت خطا Fault Tree Analysis(Fta) / تحلیل مقدماتی مخاطرات Preliminary Hazard Analysis (PHA) / تحلیل پیامد Consequence Analysis

06-35324

1411

پایان نامه

مطالعه و بررسی تجربی کاهش غلظت <h2s<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></h2s

گاز طبیعی Natural Gas / راکتور بافل دار بی هوازی Anaerobic Baffled Reactor (ABR) / تیوباسیلی Thiobacilli / فرایند سی برد Seaboard Process / گوگردزدایی زیستی Biodesulfurization (BDS)

06-35330

1412

پایان نامه

استفاده از مواد قندی موجود در ضایعات میوه و سبزی جهت تولید فراورده های تخمیری 

ضایعات میوه Fruit Wastes / اتانول Ethanol / تخمیر حالت جامد Solid State Fermentation / ساکارومایسس سرویسیه Saccharomyces Cerevisiae

06-35338

1413

پایان نامه

مطالعه سینتیکی تولید پلی یورتان با استفاده از رزین <htpb<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></htpb

پلی یورتان Polyurethane / سینتیک Kinetics / پیشران های جامدمرکب Solid Composit Propellant / ایزوفرون دی ایزوسیانات Isophorone Diisocyanate (IPDI) / پلی بوتادی ان ته هیدروکسیلی Hydroxyl-Terminated Poly Butadiene (HTPB)

06-35356

1414

پایان نامه

بررسی و مطالعه آزمایشگاهی تولید پروتئین تک یاخته از گاز طبیعی 

پروتئین تک یاخته Single Cell Protein (SCP) / گاز طبیعی Natural Gas / آمینو اسید Amino Acid / متیلوتروف Methylotroph

06-35360

1415

پایان نامه

سنتز الاستومرهای پلی یورتان - اوره قابل ریخته گری و بررسی پارامترهای ساختاری 

پلی یورتان - اوره Polyurethane-Urea / دی ایزوسیانات Diisocyanate / پلی اتر پلی ال Polyether Polyol / زنجیر افزاینده Chain Extender / پیش بسپار Prepolymer

06-35365

1416

پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی و بررسی مدلهای ترمودینامیکی برای سیستم <ang<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></ang

کربن فعال Activated Carbon / محفظه فشار-حجم-دما PRESSURE-VOLUME-TEMPERATURE-CELL / گاز طبیعی جذب شده Adsorbed Natural Gas (ANG)

06-35378

1417

پایان نامه

شبیه سازی دینامیکی حلقه سنتز متانول 

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / شبیه سازی حالت پایا Steady State Simulation / حلقه سنتز متانول Methanol Synthesis Loop / بهینه سازی دینامیکی Dynamic Simulation / شبیه ساز آسپن 1/11 Aspen 11.1 Simulator / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-35381

1418

پایان نامه

بهینه سازی مصرف آب در صنایع با استفاده از الگوریتم های تکاملی 

الگوریتم تکاملی Evolutionary Algorithm / بهینه سازی Optimization / کمینه کردن آب Water Minimization

06-35387

1419

پایان نامه

سیستم عیب یاب با نگرش شیءگرا 

منطق فازی Fuzzy Logic / نگرش شیءگرا Object Orient Approach / شناسایی عیب Fault Diagnosis / تشخیص خطا Fault Detection

06-35396

1420

پایان نامه

کنترل ستون تقطیر واکنشی برای تولید اتیلن گلایکول 

تقطیر واکنشی Reactive Distillation / کنترل فرایند Process Control / شبیه سازی پویا Dynamic Simulation

06-35408

1421

پایان نامه

اصلاح مدل های ترمودینامیکی در پیش بینی تعادل فازی در فرایند شیرین سازی گاز طبیعی 

مدل ترمودینامیکی THERMODYNAMIC MODEL / تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / آلکانول آمین Alkanol Amine / شیرین سازی گاز Gas Sweetening / ضریب فعالیت Activity Coefficient / گاز اسیدی Acid Gas

06-35410

1422

پایان نامه

ساخت کاتالیست اسید جامد سولفیتد زیرکونیا برای فرایند تولید ایزواکتان از ایزوبوتان 

کاتالیزور اسیدی جامد Solid Acid Catalyst / الکیل دارکردن ایزوبوتان Isobutane Alkylation / 2 - بوتن 2-Buten / تری متیل پنتان Trimethyl Pentane / دی متیل هگزان Dimethyl Hexane / قدرت انتقال هیدرید Hydride Transfer Power

06-35415

1423

پایان نامه

مدلسازی برج استخراج مایع - مایع با استفاده از مدل ماندگی 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / مدل مرحله ای STAGE MODEL / مدل اختلاط پیشرونده FORWARD MIXING MODEL / مدل ماندگی Entrainment Model / ضریب ماندگی Entrainment Coefficient

06-35426

1424

پایان نامه

بررسی انباشتگی و طغیان در میکسر ستلرهای نوع عمودی 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / مخلوطکن ته نشین کننده عمودی Vertical Mixer Settler / طغیان Flooding / گردایش Agglomeration / مخلوطکن ته نشین کننده هانسون کی Hanson Kaye Mixer Settler

06-35428

1425

پایان نامه

مدل سازی ترمودینامیکی و بررسی رفتار فازی سیستم های پلیمری 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / تعادل بخار - مایع Vapor-Liquid Equilibrium (VLE) / محلول بسپاری Polymeric Solution / نظریه آماری سیالات تجمع پذیر Statistical Assosiating Fluids Theory (SAFT) / سیالات غیرتجمعی Nonassociative Fluids / گرمای تبخیر Vaporization Heat

06-35452

1426

پایان نامه

استخراج روی توسط <d2ehpa<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></d2ehpa

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / دی اتیل هگزیل فسفریک اسید (دپا) Diethyl Hexyl Phosphoric Acid (DEHPA) / استخراج روی Zinc Extraction / ستون ضربه ای سینی دار Pulsed Sieve-Plate Extractor

06-35465

1427

پایان نامه

بررسی پارامترهای حاکم بر ضریب هدایت حرارتی مواد اصطکاکی کامپوریتی 

تخریب حرارتی Thermal Damage / هدایت حرارتی HEAT CONDUCTION / مواد اصطکاکی Frictional Material / کامپوزیت پرشده با ذرات Particulated Component / خواص مالشی Tribological Properties

06-35475

1428

پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی پیل سوختی اکسید جامد با فرایند اکسیداسیون جزئی مستقیم 

متان METHANE / اکسایش جزئی Partial Oxidation / روش تکراری Iteration Method / پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) / روش ضمنی تفاضل محدود Finite Difference Implicit Method

06-35505

1429

پایان نامه

تعیین مدل ریاضی در ته نشین کننده با صفحات لاملا 

مدل ریاضی Mathematical Model / ته نشین کننده لاملا Lamella Settler / ذرات کلوخه شده Flocculated Particles / ضریب ته نشینی Settling Efficiency

06-35527

1430

پایان نامه

تقویت ارزش غذایی پوست سبز پسته با استفاده از تیمار بیولوژیک 

پروتئین ها Proteins / تانن TANNIN / آسپرژیلوس نیجر Aspergillus Niger / پوست سبز پسته Pzstachiohusk

06-35531

1431

پایان نامه

بهینه سازی شرایط تولید آنتی بیوتیک نئومایسین از استرپتومایسس فرادیا 

زیست واکنشگاه Bioreactor / روش تاگوچی Taguchi Method / نئومایسین Neomycin / استرپتومایسس فرادیا Streptomyces Fradiae

06-35537

1432

پایان نامه

شبیه سازی سیستم تغلیظ آب گوجه فرنگی 

شبیه سازی Simulation / طراحی Design / تبخیرکننده ها Evaporators / تغلیظ گوجه فرنگی Tomato Concentrate / سیستم تغلیظ Concentration System

06-35538

1433

پایان نامه

طراحی واحد استخراج فوق بحرانی سیار 

دی اکسید کربن Carbon Dioxide(CO2) / استخراج سیال ابر بحرانی Supercritical Fluid Extraction / روغن اسانسی Essential Oil / فلور ایران Iranian Flore