تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی (هر 250 کلمه یک صفحه)

هر کلمه 10 تومان (کیفیت طلایی)

هر صفحه 2500 تومان

 

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی(هر 250 کلمه یک صفحه)

هر کلمه 25 تومان

هر صفحه 6250

 

تلفن تماس : 09336342191

ایمیل: tarjomekade93@gmail.com

 

ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه آماده 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تعرفه ترجمه و ثبت سفارش


تاريخ : ۱۳٩٩/٤/٢٩ | ٤:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

دانلود رایگان مقالات وان پترو onepetro

دوستانی که مقاله SPE نیاز دارند با ذکر عنوان مقاله یا لینک آدرس یا DOI به ایمیل tarjomekade93@gmail.com یا در قسمت ثبت سفارش ارسال کنند تا لینک دانلود مقاله به ایمیلشون فرستاده بشه

ثبت سفارش مقاله وان پترو

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات onepetro


تاريخ : ۱۳٩٧/٦/٢ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

 

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 2 

واژه

معادل فارسی

abort

ساقط کردن

absolute

مطلق

absorption

جذب

Abstract

مجرد

acceleration

شتاب‌دهی

Accelerator

شتاب‌ده

Accept

پذیرفتن

access

دستیابی

access method

روشِ دست‌یابی

accessibility

دست‌یابی‌پذیری

Accessory

جانبی

Account

حساب

accounting

حساب‌داری

accumulated

انباشته

accuracy

دقت

acronym

سرنام

action

کنش

activation

فعال‌سازی

Active

فعال

activity

فعالیت

Actor

کنشگر

actual

واقعی

Actuator

کارانداز

add

جمع کردن

Address

نشانی

address book

کتاب نشانی

addressing

نشانی‌دهی

Adjust

میزان کردن

adjustment

تنظیم

Administration

سرپرستی

administrator

سرپرست

Aggregate

انبوهه

aggregation

انبوهش

Alarm

هشدار

algorithm

الگوریتم

alias

نام‌گردان

Align

هم ترازکردن

alignment

تراز کردن

allocation

تخصیص

alpha channel

مجرای آلفا

alphabet

الفبا

alphanumeric

الفبا-عددی

ALT

(کلید) دگرساز

alteration

تغییر

ambiguous

مبهم

Analog

قیاسی

analogy

قیاس

Analysis

تحلیل

analyzer

تحلیل‌کننده

ancestor

نیا

AND

و

animation

پویا نمایی

Anonymous

بی‌نام

answer

پاسخ

Answer mode

حالت پاسخ

anti-aliasing

حذفِ لبه‌ی ناصاف

appearance

ظاهر

Append

پیوستن

Applet

برنامک

Application

کاربرد

Application Launcher

راه انداز کاربرد

applied

کاربردی

approximation

تقریب

Arc

کمان

architecture

معماری

archive

بایگانی

area

ناحیه

Argument

نشانوند

Array

آرایه

Arrow key

کلید جهت

Ascending order

ترتیبِ صعودی

Ascii

اسکی

aspect ratio

ضریبِ نسبت

assertion

ادعا

assignment

انتساب

association

انجمن

assumption

فرض

asterisk

ستاره (*)

Asynchronous

ناهمگام

Attachment

پیوست

attack

حمله

attacker

مهاجم

Attribute

خصیصه

Audio

صوتی

Authentication

احراز هویت

Authorization

اجازه

Autofill

خودکار پر کردن

automation

خودکارسازی

auxiliary

کمکی

Availability

دسترس‌پذیری

axis

محور

Background

زمینه

backing

پشتیبانی

backing store

حافظه‌ی پشتیبان

backslash

ممیزِ وارونه

Backspace

(کلید) پس‌بر

Backup

پشتیبان

backward

پس‌ سو

bad block

بلوک خراب

Balance

توازن

band

باند

bandwidth

پهنای باند

bar

میله

bar code

کد میله‌ای

bare

برهنه

base

پایه

baseline

خط کرسی

basic

پایه‌ای

batch

دسته

battery

باتری

beat

تپش

Benchmark

محک

Betatest

آزمون ب

bidirectional

دوسویه

bin

لاوک

Binary

دوگانی

Binding

مقیدسازی

Binomial distribution

توزیع دو جمله ای

bipolar

دوقطبی

Bit

بیت

bit rate

میزانِ ارسالِ بیت

Bitmap

نگاشت بیت

Blank

فاصله

Blinking

چشمک‌زنی

Blinking cursor

مکان نمای چشمک‌زن

block

بلوک

block buffer

بلوک میان‌گیر

blocking

باز داشت

Blog

وب نوشت

Blur image

تصویر محو

Board

تخته (مدار)

body

بدنه

Bold

توپر

boldface

حروفِ سیاه

bookmark

چوب- الف

Boolean

بولی

booster

توان افزا

boot

راه اندازی

bottom

پایین

Bounce

واگشت

bound

کران

boundary

کرانه

brace

آکولاد

bracket

کروشه

branch

شاخه

branch point

نقطه‌ی انشعاب

break

شکستن

breakpoint

نقطه‌ی انفصال

broadband

پهن-باند

browse

مرور

Browser

مرورگر

bubble

حباب

Buffer

میان‌گیر

bug

اشکال

Build

ساختن

Built-in

توکار

bulk

انبوه

Bullet

گلوله

Bulletin Board

تابلوی اعلانات

Bus

گذرگاه

Busy

اشغال

Button

دگمه

Byte

بایت

cabinet

قفسه

cable

کابل

Cache

نهان گاه

calculation

محاسبه

Calculator

ماشین‌حساب

Calendar

تقویم

calibration

درجه‌بندی

Call

فراخوانی

callback

فراخوانی برگشتی

Cancel

لغو

canonical

متعارف

canvas

صفحه مجازی

capacitor

خازن

CapsLock

(کلید) قفل تبدیل

Caption

عنوان

Capture

گیر اندازی

card

کارت

cardinality

اندازه

carriage

نورد

carrier

حامل

carry

رقمِ نَقلی

cartridge

کارتریج

cascade

آبشاری

case

حالت

Case Sensitive

حساس به حالت

cassette

نوار

catalog

فهرست

CD

دیسک فشرده

cdrom

دیسک فشرده

Cell

سلول

Cellular

سلولی

Center

مرکز

chain

زنجیر

Channel

مجرا

char cell

سلول نویسه‌ای

character

نویسه

Character set

نویسه‌گان

Chat

گپ

check

بررسی

Check bit

بیت بررسی

check box

جعبه بررسی

Check Boxes

جعبه‌های بررسی

checkout

وارسی

checksum

مجموعِ مقابله‌ای

child

فرزند

Child frame

قابک فرزند

child process

پردازه فرزند

chunk

توده(ای)

cipher

رمز

Circuit

مدار

circular

مدور

Class

رده

Classification

رده بندی

Clear

پاک کردن

click

فشار دادن

client

کارخواه

clip

برش

Clipboard

تخته یادداشت

clock

ساعت

Close

بستن

cluster

خوشه

code

کد

code segment

قطعه کد

codec

کدک

coding

کد گذاری

Coefficient

ضریب

coil

پیچه

Collaboration

همکاری

Collate

مقابله کردن

collating

تلفیق

collect

جمع‌آوری

Collision

برخورد

colon

دونقطه (:)

Color Selector

گزیننده رنگ

column

ستون

combination

ترکیب

Combo Box

جعبه ترکیب

Command

فرمان

Command Line

خط فرمان

comment

توضیح

commercial

تجاری

commit

تصدیق

common

مشترک

Common properties

ویژگی‌های مشترک

communication

ارتباط

compact

(داده) چکیده

compare

مقایسه کردن

compatible

همساز

compilation

ترجمه

compile-time

زمانِ ترجمه

compiler

مترجم

complement

مکمل

complexity

پیچید‌گی

component

مؤلفه

composer

مؤلف

compound

مرکّب

compression

فشرده سازی

computation

محاسبه

compute

محاسبه کردن

Computer

رایانه

computing

محاسبات

Concatenate

الحاق

concurrent

همروند

Condition

شرط

conditional

شرطی

Conduit

لوله

Confidential

محرمانه

Configuration

پیکربندی

Confirm

تایید کردن

Confirmation

تایید

conjunction

عطف

Connection

اتصال

connector

بست

consecutive

متوالی

consistency

سازگاری

consistent

سازگار

console

پیشانه

constant

ثابت

Constraint

قید

constructor

سازنده

Content

محتوا

context

متن

continuation

ادامه

Continue

ادامه

continuous

پیوسته

contrast

سایه‌روشن

Control

(کلید) مهار

controller

کنترل‌کننده

Conversion

تبدیل

converter

مبدل

cookie

کوکی

cooling

خنک‌سازی

Coprocessor

همپرداز

Copy

رونوشت

Copyright

حق نشر

core

هسته

Core file

پرونده هسته

correction

اصلاح

Correlation

همبستگی

correspondence

تناظر

corrupt

خراب

count

شمارش

counter

شمارشگر

couple

جفت

cover

پوشن

CPU

واحد پردازش مرکزی

crack

شکستن

crash

فروپاشی

Create

ایجاد

criteria

معیارها

Criteria range

گستره معیارها

criterion

معیار

critical

بحرانی

Critical error

خطای بحرانی

Crop

خط برش

Cross-reference

ارجاعِ متقابل

cryptography

رمزنگاری

crystal

بلور

Cumulative

انباشتی

Current

جاری

cursor

مکانْ‌نما

Curve

منحنی

custom window

پنجره سفارشی

Customize

سفارشی کردن

Cut

برش

cycle

چرخه

cyclic

چرخه‌ای

cylinder

استوانک

Daemon

شبح

damage

آسیب

dash

خطِ تیره

Data

داده

data model

مدل داده‌ایی

data type

نوعِ داده

database

دادگان

Debug

اشکال زدایی

debugger

اشکال‌زدا

debugging

اشکال‌زدایی

decimal

ده‌دهی

deck

دسته

decode

کد گشایی کردن

decoder

کدگشا

decoding

کدگشایی

decomposition

تجزیه

Decrease

کاستن

decrypt

سر گشایی

decryption

سِر گشایی

dedicate

اختصاص دادن

dedicated

اختصاصی

dedication

اختصاص‌دهی

Default

پیش‌گزیده

definition

تعریف

delay

تأخیر

Delete

حذف

deletion

حذف

delimiter

جداساز

denied

انکار

Dependence

وابستگی

depth

عمق

Descending sort

مرتب سازی نزولی

Descriptor

توصیفگر

design

طرح

Desktop

رومیزی

Desktop Environment

محیط رومیزی

Destination

مقصد

Destroy

تخریب

destruction

تخریب

destructor

ویرانگر

Detection

آشکارسازی

development

فرابری

Device

دستگاه

diagnosis

خطایابی

Diagonal

قطری

Diagram

نمودار

dial

شماره‌گیری

dial up

شماره گیری

dialect

لهجه

dialog

محاوره

Dialog Box

جعبه محاوره

Dialout Device

دستگاه شماره‌گیر

digest

چکیده

digit

رقم

digital

رقمی

Dimension

بعد

Direction

جهت

directive

رهنمود

Directory

فهرستِ راهنما

Disable

ناتوان‌سازی

disc

دیسک

Discard

دور انداختن

Disconnect

قطعِ ارتباط

Discrete

گسسته

disk

دیسک

diskette

دیسکت

Dismiss

معاف کردن

displacement

جابه‌جایی

Display

(صفحه‌ی) نمایش

distortion

اعوجاج

Distribute

توزیع کردن

division

تقسیم

Division by zero

تقسیم برصفر

DMA

دستیابی مستقیم به حافظه

DNS

خدمت نام دامنه

Document

سند

Domain

دامنه

domain name

نام دامنه

double click

دوبار فشار دادن

down time

زمانِ بی‌کاری

Download

بار گیری

Draft

پیش‌نویس

drag

کشیدن

drawing

ترسیم

drive

گرداننده

driver

گرداننده

Drop

افت

Drop Down Box

جعبه پایین افت

Druid

کاهن

drum

طبله

dual

دوگان

dumb Terminal

پایانه‌ی ناهوشمند

dummy

ساختگی

dump

تخلیه

dumping

تخلیه

duplex

دوسویه

duration

دوام

Dynamic

پویا

E-mail

رایانامه

Echo

پژواک

edge

لبه

Edit

ویرایش

editing

ویرایش

editor

ویراستار

Eject

پس زدن

Electronic Mail

نامه الکترونیکی

element

عنصر

embedded

نهفته

emulation

تقلید

emulator

مقلد

Enable

فعال‌سازی

Encapsulated Postscript

پست اسکریپت کپسوله شده

encode

کدبندی کردن

encoder

کدبند

Encoding

کد بندی

encrypt

رمزبندی کردن

encryption

رمزبندی

Enter

(کلید) ورود

entity

هستار

entry

مدخل

enumerated

شمارشی

enumeration

شمارش

environment

محیط

environment variable

متغیر محیطی

Equation

معادله

equipment

تجهیزات

equivalence

هم‌ارزی

erase

حذف

Error

خطا

error code

کد خطا

escape

(کلید) گریز

Ethernet

اترنت

evaluation

ارزیابی

Event

رویداد

Exception

استثناء

execution

اجرا

Exit

خروج

expanded memory

حافظه‌ی بسط‌یافته

expansion

بسط

exploit

استثمار

explore

کاوش

exponent

نما

exponential

نمایی

Exponential notation

نشان گذاری نمایی

Export

صادر(ات)

expression

عبارت

Extension

پسوند

Extract

استخراج

extraction

استخراج

facility

تسهیلات

factor

عامل

factorial

فاکتوریل

fading

محو کردن

fail

خراب شدن

failsafe

خرابی ایمن

failure

خرابی

fallback

اصلاحِ حالتِ عمل

false

نادرست

family

خانواده

fan

بادبزن

fault

عیب

Favorites

پسندان

Fax

دور نگار

feasible

امکان‌پذیر

feature

ویژ‌گی

feed

خوراندن

feedback

بازخورد

fetch

واکشی

Field

حوزه

figure

شکل

File

پرونده

Filename

نام پرونده

Filesystem

سیستم پرونده

Fill

پر کردن

Filter

پالایه

financial

مالی

Find

یافتن

fingerprint

اثر انگشت

firewall

بارو

Firmware

ریزبرنامه

Fixed Font

قلم ثابت

fixed-point

ممیزِ ثابت

flag

پرچم

Float

شناور

floating-point

ممیزِ شناور

Floppy

فلاپی

flow

روند

Flow analysis

تحلیل روند

Flowchart

روندنما

focus

کانون

Folder

پوشه

Font

قلم

Footer

زیر نویس

Forecast

پیش بینی

Foreground

پیش‌زمینه

fork

محلِ انشعاب

Form

برگه

formal

رسمی

Format

قالب

formating

قالب‌دار

formatted

قالب‌بندی شده

Formula

فرمول

FORTRAN

زبانِ فورترن

forward

پیش سو

Fraction

کسر

fragment

تکه

Frame

قابک

free

آزاد

Free Software

نرم افزار آزاد

Frequency

بسامد

front

جلو

FTP

قاپ(قرارداد انتقال پرونده)

full

کامل

full duplex

تمام‌دوسویه

full pathname

مسیر کامل

Function

(کلید)کار

functional

تابعی

fuse

فیوز

fusion

همجوشی

fuzziness

نادقیقی

fuzzy

نادقیق

gage

اندازه‌گیر

gain

بهره

Gamma

گاما

gap

شکاف

Gate

دریچه

gateway

دروازه

gear

دنده

generalization

تعمیم

generation

نسل

generator

مولد

Geometry

هندسه

get

بدست آوردن

giga

گیگا

Global

سراسری

GNU

گنو

go

برو

GPL

مجوز عمومی

grab

چنگ انداختن

Gradient

گرادیان

grammar

دستورِ زبان

Graph

گراف

graphic

نگاره‌ای

Graphical user interface

واسط نگاره‌ای کاربر

Grid

توری

Group

گروه

GUI

ونک (واسط نگاره ای کاربر)

guide

راهنما

Gutter

فاصله ستون ها

hack

رخنه کردن

Hacker

رخنه‌گر

Halt

توقف

handbook

کتابِ مرجع

Handle

گرداندن

handler

گرداننده

handling

گرداندن

Handshake

دست دادن

Hangup

معوق

hard core

هسته‌ی اصلی

Hard Disk

دیسکِ سخت

Hardware

سخت‌افزار

harmonic

هماهنگ

hash

درهم

head

سر

Header

سرآیند

Headword

سر کلمه

heap

توده(ای)

heat

گرما

Hello World

سلام به دنیا

Help

کمک

Hex

مبنای شانزده

hexadecimal

شانزده‌شانزدهی

Hidden file

پرونده پنهان

Hide

مخفی کردن

hierachy

سلسه مراتب

hierarchical

سلسله‌مراتبی

hierarchy

سلسله‌مراتب

Highlight

مشخص

Histogram

سابقه‌نما

History

تاریخچه

hold

نگهداشتن

Hollerith

هالریت

Home

(کلید) آغازه

Home directory

فهرست شخصی

Home Page

آغازه

homogeneous

همگن

Homogeneous environment

محیط همگن

Host

میزبان

Host name

نام میزبان

Hot Key

کلید میانبر

Housekeeping

خانه‌داری

HTML

زنگام(زبان نشانه گذاری ابرمتن)

HTTP

قام(قرارداد انتقال ابرمتن)

Hub

ناف

Hue

رنگ

hybrid

دورگه

hypertext

فوق‌متن

hyphen

خطِ تیره

I/O subsystem

زیر سیستم ورود و خروج

Icon

شمایل

Icon List

فهرست شمایل

ID

شناسه

IDE

آی‌دی‌ای

identification

شناسایی

Identifier

شناسه

identity

هویت

Idle

بی‌کار

idle time

زمانِ بی‌کاری

ignore

چشم پوشی

Illegal

غیر مجاز

image

تصویر

Implementation

پیاده‌سازی

implicit

ضمنی

Import

وارد(ات)

impulse

ضربه

inaccessible

دست‌یابی‌ناپذیر

Inactive window

پنجره غیر فعال

inbox

دریافتی

inclusive

شامل

incompatibility

ناهمسازی

inconsistency

ناسازگاری

Increase

افزودن

increment

نمو

Incremental update

بروز رسانی نموی

Indent

تو رفتگی

indentation

تو رفتگی

independence

نابستگی

Index

نمایه

indexing

نمایه‌گذاری

Indicator

شاخص

inductor

القاگر

infinite

نامتناهی

Information

اطلاعات

Infrastructure

زیرساخت

inheritance

وراثت

initial

آغازین

initialization

مقداردهیِ اولیه

ink

مرکّب

InkJet

(چاپگر) جوهرافشان

inline

درون‌برنامه‌ای

Inode

گره اطلاعاتی

Input

درونداد

Input/output

ورودی/خروجی

inquiry

پرس‌وجو

insensitive version

نسخه غیر حساس

INSERT

(کلید) درج

insertion

درج

Insertion point

نقطه درج

inspector

بازرس

Install

نصب

installation

نصب

instruction

دستورالعمل

instruction pointer

اشاره گر دستور

integer

عددِ صحیح

integral

انتگرال

integrated

مجتمع

integration

مجتمع‌سازی

intelligent

هوشمند

Interaction

اندرکنش

interactive

تعاملی

Intercept

افتراق

Interchange File Format

قالب پرونده تبادل پذیر

Interface

واسط

interleaved

جای داده

internal

درونی

Internal bug

اشکال درونی

Internal error

خطای درونی

International

بین المللی

Internet

اینترنت

interpolation

درون‌یابی

interpreter

مفسر

Interrupt

وقفه

Intersect

اشتراک

Interval

فاصله

intrusion

نفوذ

Intuitive

شهودی

Invalid

نامعتبر

Invert

وارونه

Invert Selection

گزینش وارونه

inverter

وارونگر

Invisible

نامرئی

invoke

احضار کردن

IP Address

نشانی اینترنتی

item

فقره

iteration

تکرار

jam

داغان کردن

Jaz Drive

گرداننده جاز

jiffy

جیفی

jitter

لرزش

Job

کار

join

پیوند

joystick

اهرمِ کنترل

junction

پیوندگاه

junk

خرت و پرت

justification

ترازبندی

Justify

هم تراز کردن

Keep Alive

زنده نگاهداری

kerberos

کربروس

Kernel

هسته

Key

کلید

Keyboard

صفحه‌کلید

Keyword

کلیدواژه

Kill

کشتن

Kill app

کشتن کاربرد

Kilobyte

کیلو بایت

Label

برچسب

lag

تأخیر

Lambda

لاندا

LAN

شبکه داخلی

Landscape

منظره

Language

زبان

Laptop

(رایانه) کیفی

launch

راه انداختن

launch bar

میله راه انداز

launch icon

شمایل راه اندازی

Launcher

راه انداز

Layer

لایه

Layout

طرح بندی

leaf

برگ

ledger

معین

Legal

مجاز

Length

طول

Letter

حرف

level

سطح

lexical

واژه‌گانی

Library

کتابخانه

License agreement

توافق نامه مجوز

limit

حد

Line

خط

line arguments

نشانوندهای خط

linear

خطی

linear transfer

انتقال خطی

Link

پیوند

linker

پیوند ده

Linux

لینوکس

list

فهرست

List Box

جعبه فهرست

listing

فهرست نویسی

literal

نویسه‌ی لفظی

load

بار کردن

Load-on-Demand

بر اساس نیاز بار کردن

loader

بارکننده

Local

محلی

local host

میزبان محلی

locale

محلی

locality

محلی

locate

محل‌یابی

Location

محل

Lock

قفل

Log

ثبت کردن

log file

پرونده ثبت

Logging

ثبت

logic

منطق

Logical

منطقی

Login

ورود

Logout

خروج

Lookup

مراجعه

Loop

حلقه

low-level

سطحِ پایین

lower-case

پایینی

machine

ماشین

Macro

کلان‌دستور

magnetic

مغناطیسی

Mail

نامه

Mail Client

کارخواه نامه

Mail server

کارساز نامه

mail spool

اسپول نامه

Mail to

نامه (دادن) به

Mailbox

نامه‌دان

Main body

بدنه اصلی

mainframe

بزرگ (رایانه)

maintenance

نگهداشت

Man page

صفحه راهنما

management

مدیریت

Manager

مدیر

manipulation

دست‌کاری

Manual

راهنما

Manual page

صفحه راهنما

mapping

نگاشت

margin

حاشیه

Mark

نشان

marker

نشانگر

mask

نقاب

masking

نقاب‌گذاری

master

اصلی

match

تطبیق

matching

تطابق

mathematical

ریاضی

matrix

ماتریس

maximal

بیشین

maximize

بیشینه ساختن

maximum

بیشینه

maze

هزارتوی

mean

میانگین

measurement

اندازه‌گیری

mechanism

سازوکار

media

رسانه

media type

نوع رسانه

Median

میانه

medium

رسانه

Meeting

تجمع

mega

مگا

megabyte

مگابایت

Memory

حافظه

memory management

مدیریتِ حافظه

Menu

گزینگان

Menubar

میله گزینگان

Merge

ادغام

Message

پیام

Metadata

فرا داده

Metafile

فرا پرونده

method

روش

micro

ریز

milestone

مقطعِ مهم

mime

مایم

mime-type

نوع مایم

mini icons

خرد شمایل

minimal

کمین

Minimize

کمینه ساختن

minimum

کمینه

minix

مینیکس

minor faults

عیب کوچک

mirror

آینه ای

mixer device

دستگاه مخلوط کن

mnemonic

یادیار

mod

به‌پیمانه

modal

وجهی

Modal (value)

مقدار وجهی

Mode

حالت

Model

مدل

Modem

مودم

modification

اصلاح

Modifier

تغییر دهنده

Modify

تغییر

modular

پیمانه‌ای

Module

پیمانه

Monitor

نمایشگر، پایشگر

Monitoring

پایشگری

monochrome

تک‌رنگ

Mount

سوار کردن

Mouse

موشی

Mouse Cursor

مکان نمای موشی

Move

حرکت

MTU

یاب(یکای ارسال بیشینه)

multi-purpose

چندمنظوره

multi-user

چندکاربره

multichannel

چندمجرایی

multikey

چندکلیدی

multimedia

چندرسانه‌ای

name

نام

naming

نام‌گذاری

NAND

ناوَ

natural

طبیعی

Navigate

ناویدن

Navigation

ناوش

navigator

ناوشگر

negative

منفی

Negative Binomial

دو جمله‌ای منفی

Netmask

نقاب شبکه

Netscape

نت سکیپ

Network

شبکه

networking

استفاده از شبکه

News Site

پایگاه اخبار

nickname

لقب

nil

پوچ

node

گره

noise

نوفه

noisy

نوفه آلود

nominal

اسمی

non-numeric

غیرعددی

nOR

نایا

normal

عادی

Normal distribution

توزیع نرمال

normalization

هنجارسازی

nOT

نا

notation

نشان‌گذاری

Notebook

(رایانه) کتابی

Notice

اخطار

Notification

اخطار

null

پوچ

Number Converter

مبدل عدد

Number Theory

نظریه اعداد

Numbered List

فهرست شمارشی

numeral

رقم

Numeric

عددی

numerical

عددی

NumLock

(کلید) قفل اعداد

object

شئ

Object code

برنامه‌ی مقصود

object type

نوع شئ

oblique

مورب

Obsolete

منسوخ

occurrence

رخداد

octal

هشت هشتی

odd

فرد

off

خاموش

Off-line

برون‌خط

offset

انحراف

On-Line

برخط

Opacity

تاری

opcode

رمزِ عمل

Open

باز

Open Source

متن باز

operand

عملوند

Operating System

سیستمِ عامل

Operation

عمل

operational

عملیاتی

operator

عملگر

optical

نوری

optimal

بهینه

optimization

بهینه‌سازی

optional

اختیاری

OR

یا

Order

ترتیب

ordinal

ترتیبی

organization

سازمان

Orientation

جهت

Origin

اصل

Outbox

ارسالی

Outline

طرحِ کلی

Output

برونداد

overflow

سرریز

overlap

همپوشانی

overlay

جای‌گذاشت

overload

بارِ اضافی

Overwrite

جای‌نوشت

Owner

مالک

Pack

فشردن

Package

بسته

Packet

بسته

Padding

لایی گذاری

Page

صفحه

page size

اندازه‌ی صفحه

Pager

پی جو

paging

صفحه‌بندی

Palette

پالت

Palm

(رایانه) جیبی

Panel

تابلو

parallel

موازی

Parameter

پارامتر

paranthesis

پرانتز

parent

پدر

Parse

تجزیه کردن

parser

تجزیه‌گر

parsing

تجزیه

part

جزء

partial

جزئی

Partition

افراز

partitioning

افراز

pass

گذر

pass-phrase

عبارت عبور

passive

منفعل

Password

اسم رمز

Paste

چسباندن

patch

کژنه

Path

مسیر

Pattern

الگو

pause

(کلید) مکث

peak

اوج

Peak indicator

شاخص اوج

Pearson Correlation

همبستگی پیرسون

pen

قلم

pending

معلق

perforated

سوراخ‌دار

performance

کارایی

period

دوره

Periodic

دوره‌ای

peripheral

جنبی

Perl Script

دست نوشته پرل

Permission

مجوز

permit

اجازه دادن

permutation

جای‌گشت

phase

گام

phrase

عبارت

physical memory

حافظه فیزیکی

picture

عکس

PID

شناسه فرآیند

pile

کپه

Pilot device

دستگاه راهبری

pin

خار

ping

پینگ

Pipe

لوله

pipeline

خطِ لوله

pivot

مفصل

Pixel

تصویر دانه

Pixmap

نگاشت تصویر دانه ای

Place

جا

placement

جای‌دهی

plain text

متن ساده

plan

نقشه

platform

سکو

plot

رسم کردن

plotter

رسام

Plug-in

وصل شدنی

Point

نقطه

pointer

اشاره‌گر

Poisson distribution

توزیع پو آسون

polar

قطبی

Policy

خط مشی، سیاست

Polygon

چند ضلعی

Polyline

چند ضلعی

pool

مخزن

Pooled Variance

واریانس اشتراکی

pop

قرارداد دفترپست

pop-up

بالا پراندن

popup menu

گزینگان بالاپر

port

درگاه

portability

حمل‌پذیری

portable

حمل‌پذیر

portion

بخش

Portrait

عمودی

position

موقعیت

Post Office

دفتر پست

Post Processor

پس‌پرداز

Postal Box

صندوق پستی

postfix

پسوند

postscript

پست اسکریپت

power management

مدیریت توان

pre-edit

پیش‌ویرایش

precedence

تقدم

precision

دقت

precompiler

پیش‌مترجم

precondition

پیش‌شرط

predecessor

قبلی

predominantly

غالبا

preference

تنظیم

Prefix

پیشوند

preparation

تدارکِ آمایش

preprocessing

پیش‌پردازی

preprocessor

پیش‌پرداز

presentation

ارائه

prevention

پیش‌گیری

Preview

پیش نمایش

Primary Colors

رنگهای اصلی

primitive

بدوی

Print

چاپ

Print area

ناحیه چاپ

Printer

چاپگر

printout

نتیجه‌ی چاپی

Priority

اولویت

Privacy

محرمانگی

private

خصوصی

Private key

کلید خصوصی

Private Messages

پیام خصوصی

privileged

ممتاز

probability

احتمال

Problem

مسئله

procedure

رویّه

Process

فرآیند

Process ID

شناسه فرآیند

Processing

پردازش

Processor

پردازنده

Prodigy

پرودیگی

profiler

گزارش‌گیر

Program

برنامه

programmed

برنامه‌ریزی‌شده

programmer

برنامه‌ساز

programming

برنامه‌سازی

Progress

پیشرفت

Progress Bar

میله پیشرفت

project

پروژه

prompt

اعلان

proof

اثبات

Propagation

انتشار

Properties

ویژگی‌ها

proportional

متناسب

Proportional font

قلم متناسب

proposal

پیش‌نهاد

protect

حفاظت

protected workbooks

کتاب کار حفاظت شده

Protection

حفاظت

Protocol

قرارداد

prototype

نمونه‌ی اولیه

Proxy

پیشکار

proxy server

پیشکار

proxy service

پیشکاری

prune

هرس کردن

pseudo

شِبه

Public

عمومی

Public Key

کلید عمومی

pulse

تپش

punch

منگنه

punctuation

نقطه‌گذاری

pure

ناب

purge

پاک‌سازی

push

فشار دادن

pushbutton

دکمه فشاری

quad

چهارگانه

quadratic

درجه دوم

qualifier

توصیف‌کننده

quality

کیفیت

quantity

کمیّت

quantum

کوانتوم

Query

پرس‌وجو

Queue

صف

quintuple

پنج‌گانه

Quit

خروج

Quote

نقل قول

quotient

خارجِ‌قسمت

Radar map

نگاشت رادار

Radio

رادیو

Radio Button

دگمه رادیویی

radius

شعاع

Random

تصادفی

Range

گستره

Rank

رتبه

raster

محلِ تصویر

Rating

درجه بندی

Ratio

نسبت

rational

گویا

Raw data

داده‌های خام

Raw memory

حافظه خام

ray

پرتو

read

خواندن

read-only

فقط‌خواندنی

read-write

خواندن/نوشتن

readability

خوانایی

readable

خوانا

reader

خواننده

Readout

باز خوانی

ready

آماده

real

حقیقی

Real Memory

حافظه حقیقی

real path

مسیر حقیقی

Real time

بی‌درنگ

rearrange

بازآرایی

reason

دلیل

reasonable

معقول

Reboot

دوباره راه اندازی کردن

Receive

دریافت

receiver

گیرنده

Receptivity

گیرندگی

recognition

بازشناخت

Record

ضبط

recovery

بازیافت

Rectangle

مستطیل

rectifier

یک‌سوساز

Recurrence

برگشت

Recursion

بازگشت

recursive

بازگشتی

redial

شماره‌گیری مجدد

redirect

تغییر جهت دادن

Redisplay

نمایش مجدد

Redo

از نو

reduce

کاهش دادن

reduction

کاهش

reference

مرجع

refinement

پالایش

Refresh

بازآوردن

Refreshing

بازآوری

Region

منطقه

register

ثبات

Regression analysis

آنالیز برگشتی

regular

منظم

Regular expression

عبارت منظم

Regulate

منظم کردن

Reject

ردکردن

relation

رابطه

relational

رابطه‌ای

Relationship

رابطه

relative

نسبی

Relay

بازپخش

Release

نشر

reliable

مطمئن

reload

بارگذاری مجدد

remainder

مانده

Remote

دور

removable

برداشتنی

Remove

حذف

Rename

تغییر نام

renaming

نام‌دهیِ دوباره

render

پرداخت

rendezvous

ملاقات

Repeat

تکرار

repeater

تکرارکننده

Replace

جایگزینی

replacement

جای‌گزینی

report

گزارش

representation

بازنمایی

request

درخواست

requirement

نیاز

reserved blocks

بلوکهای ذخیره

Reset

باز نشانی

Resident

مقیم

Resident memory

حافظه مقیم

Residual

پس مانده

resistance

مقاومت

Resize

تغییر اندازه

Resolution

دقت

resource

منبع

Resource element

عنصر منبع

response

پاسخ

Restart

بازآغازی

restore

بازگرداندن

result

نتیجه

Resume

از سر گرفتن

retention

نگهداری

retrieval

بازیابی

Retrieve

بازیابی

Retry

سعی مجدد

Return

بازگشت

reuse

استفاده‌ی مجدد

reverse

معکوس

Reverse video

نمایش معکوس

Revert

رجعت(بازگشتن به حالت اولیه)

review

مرور

rewind

بازپیچی

rewrite

بازنویسی

ribbon

نوار

right

راست

rightmost

سمتِ‌راست‌ترین

ring

حلقه

robot

ربات

rollback

عقب گرد

Root

ریشه

Root Directory

فهرست ریشه

Root Window

پنجره ریشه

rotary

چرخشی

Rotate

چرخش

round

گِرد

round up

گِرد کردنِ افزایشی

round-down

گِرد کردنِ کاهشی

round-off

گِرد کردن

route

مسیر

Router

رهیاب

routine

روال

routing

مسیریابی

Row

سطر

RPM package

بسته آرپی‌ام

rule

قاعده

rulebased

قاعده‌مند

Run

اجرا

run-time

زمان اجرا

safe

ایمن

Sample

نمونه

Sampling

نمونه‌برداری

satellite

ماهواره

Saturation

اشباع

Save

ذخیره کردن

Scalable

مقیاس پذیر

Scalar

نرده(ای)

Scale

مقیاس

scaling

مقیاس بندی

Scaling Factor

عامل مقیاس بندی

Scan

پوییدن

Scanner

پویشگر

scanning

پویش

scatter

پراکنده کردن

Schedule

زمان‌بندی

schedule manager

مدیر زمانبندی

scheduler

زمان‌بند

schema

طرح‌واره

Scientific notation

نماد گذاری

scope

دامنه

Screen

پرده

Screen Saver

محافظ صفحه نمایش

Script

دست‌نوشته

Scroll

لغزیدن

Scroll Bar

میله لغزش

scrolling

لغزاندن

SCSI

اسکازی

Search

جست‌وجو

Search Domains

دامنه جستجو

search string

رشته جست‌وجو

seashore

ساحل دریا

second

ثانیه

secondary

ثانویه

Secondary Colors

رنگ ثانویه

section

بخش

secure

امن

Secure channel

مجرای امن

Secure keyboard

صفحه کلید امن

Security

امنیت

seek

پی‌گردی

Segment

قطعه

segmentation

قطعه‌بندی

Segmentation Fault

عیب قطعه بندی

Segmentation violation

نقض قطعه بندی

Select

گزیدن

Selection

گزینش

selector

گزیننده

semantic

معنایی

semaphore

نشان‌بر

semi-automatic

نیمه‌خودکار

semicolon

نقطه-واوک

Send

ارسال

sender

فرستنده

Sense

حس

sensible

محسوس

Sensitive

حساس

sensitivity

حساسیت

sensor

حسگر

sentence

جمله

Separator

جدا ساز

sequence

دنباله

serial

متوالی

Server

کارساز

Service

خدمت

Session

نشست

Setup

برپایی

severe

جدی

Severity

جدی

shaft

محور

shape

شکل

shaped text

متن شکیل

Share

مشترک

Shared Memory

حافظه مشترک

sharing

اشتراک

sharp

تیز

sheet

صفحه

Shell

پوسته

shield

محافظ

SHIFT

(کلید) تبدیل

Shift key

کلید تبدیل

shifting

تغییرِمکان‌دهی

shortcut

میان‌بر

Show

نمایش

shutdown

تعطیل

sibling

برادر

side

سمت

sign

علامت

Signal

نشانک

signature

امضاء

signature block

بلوک امضاء

significant

معنی‌دار

silicon

سیلیسیوم

similar

همانند

simple

ساده

simplex

سادک

simulation

شبیه‌سازی

single

تک

singular

تکین

sink

چاه

site

پایگاه

situation

وضعیت

size

اندازه

Size box

جعبه اندازه

sizing

اندازه‌گیری

skew

اریب

Skewness

کجی

Skip

پرش

Slant

کجی

slash

ممیز

slave

پی‌رو

Sleep

خواب

slice

برش

Slider

لغزان

slot

شکاف

Smart

هوشمند

Smart terminal

پایانه‌ی هوشمند

smooth

هموار

smoothing

هموارسازی

Snap

پرش

snapshot

تصویرِ لحظه‌ای

Snooze

چرت

Socket

سوکت

SOCKS Server

کارساز SOCKS

soft keys

کلیدهای نرم افزاری

SOFTWARE

نرم‌افزار

software bug

اشکال نرم افزاری

Software Foundation

بنیاد نرم افزار

Solid lines

خط تو پر

Solid model

مدل توپر

solution

حل

Sort

مرتب کردن

sorter

مرتب‌کننده

sound

صوت

sound card

کارت صوتی

Source

متن

Source code

کد منبع

SPACE

(کلید) فاصله

Space character

نویسه فاصله

spacing

فاصله‌گذاری

Spam

هرزنامه

Spam assassin

هرزنامه کش

span

گستره

Special character

نویسه‌ی ویژه

specific

مشخص

specification

مشخصه

specify

مشخص کردن

speed

سرعت

speed-up

تسریع

Spell

هجی

Spell Checker

غلط‌گیر

spell-check

غلط یاب

Spinbox

جعبه دوار

split

شکافتن

spool

اسپول

spot

خال

spread

گسترده

spreadsheet

صفحه‌ی گسترده

square

مربع

stability

پایابی

Stabilize

پایدار ساختن

stable

پایا

Stack

پشته

stacker

انباره‌ساز

stacking

انباره‌سازی

stage

مرحله

stand-alone

خوداتکا

Standard

استاندارد

Standard deviation

انحرافِ معیار

Standby

نیمه روشن

star

ستاره

Start

آغاز

Startup

راه اندازی

startup files

پرونده‌های راه اندازی

Startup Program

برنامه راه اندازی

State

وضعیت

statement

حکم

static

ایستا

station

ایستگاه

statistical

آماری

Status

وضعیت

Status Bar

میله وضعیت

step

گام

Stereotype

کلیشه

sticky notes

یاداشت چسبناک

stock

موجودی

stop

ایست

Storage

ذخیره‌گاه

store

ذخیره کردن

stored

ذخیره‌شده

straight

مستقیم

strain

کشش

strategy

راهبرد

stream

جریان

strike

ضربه زدن

String

رشته

structure

ساختار

structure diagram

نمودار ساختاری

structured

ساخت‌یافته

stub

ساخته‌گی

Style

سبک

Subdirectory

زیرفهرست

Subject

موضوع

Submenu

زیر فهرست

Submit

ارائه دادن

Subnet

زیر شبکه

subprogram

زیربرنامه

subroutine

زیرروال

Subscript

زیرنویس

subscription

اشتراک

subsequent

نتیجه

subset

زیرمجموعه

subshell support

پشتیبانی زیر پوسته

substitute

جانشین کردن

substitution

جانشینی

substring

زیر رشته

subsystem

زیرسیستم

subtotal

جمعِ جزئی

subtract

تفریق

subtree

زیردرخت

succession

توالی

successive

متوالی

successor

بعدی

Suffix

پسوند

sum

مجموع

summary

خلاصه

superclass

فوقِ رده

Supercomputer

ابررایانه

Superscript

بالانویس

supplement

مکمل

supplementary

تکمیل

supply

منبع

Support

پشتیبانی

suppress

موقوف کردن

surface

سطح

Suspend

معلق

suspension

تعلیق

Swap

مبادله کردن

switch

سوده

switching

سودهی

Symbol

نماد

symbolic

نمادی

Symbolic Link

پیوند نمادی

symmetric

متقارن

synchronization

همگامی

Synchronize

همگام ساختن

synchronized

همگام‌شده

synchronous

همگام

syntax

نحو

Syntax error

خطای نحوی

System

سیستم

System Administrator

سرپرست سیستم

System Configuration

پیکر بندی سیستم

system settings

حالات سیستم

System-Administration

سرپرستی سیستم

Tab

(کلید) جهش

Tabbed Window

پنجره جدول بندی شده

Table

جدول

tabulate

جدول‌بندی کردن

tabulation

جدول‌بندی

tabulator

جدول‌بند

tag

برچسب

tail

ته

tandem

پشتِ سرِ هم

tape

نوار

Tar

بان (بایگانی نوار)

tar archive

بایگانی بان

target

هدف

target file

پرونده هدف

task

تکلیف

Task bar

میله تکلیف

TCP/IP

تی‌سی‌پی/آی‌پی

technical

فنی

technique

فن

technology

فناوری

temperature

دما

Template

قالب

temporary

موقت

temporary buffer

میانگیر موقت

Term

اصطلاح

Terminal

پایانه

Terminate

پایان دادن

terminating

پایان‌بخش

termination

پایان دهی

terminator

پایان‌بخش

Test

آزمون

Test Module

پیمانه آ زمایش

test-bed

بسترِ آزمون

tester

آزماینده

testing

آزمایش

Text

متن

text area

ناحیه متن

Text Box

جعبه متن

Text only

فقط متن

textual name

نام متنی

Theme

چهره

theoretical

نظری

theory

نظریه

thermal

حرارتی

thread

رشته

threading

نخ‌کشی

Threshold

آستانه

throughput

گذر دهی

Thumb Nails

ریز نقش

tic-tac-toe

دوزبازی

Tick

تیک

Ticker Properties

ویژگیهای تیکی

ticket

بلیط

time

زمان

Time format

قالب زمان

time stamp

مهر زمان

Timeout

تمام وقت

Timer

زمان‌سنج

timesharing

اشتراکِ زمانی

Timezone

ناحیه زمان

timing

زمان بندی

Title

عنوان

TODO List

فهرست انجام

toggle

ضامن

token

نشانه

token ring

شبکه‌ی حلقوی

Tolerance

تاب

Tone

نوا

toner

جوهر

Tool

ابزار

Tool bar

میله ابزار

tool menu

ابزار گزینگان

top

بالا

topic

سر فصل

torque

گشتاورِ نیروی پیچشی

total

کل

trace

ردیابی

tracing

ردیابی

track

شیار

trackball

گوی کنترلی

tracking

رد‌گیری

trade-off

مصالحه

traffic

شدآمد

trailer

پشت‌بند

training

آموزش

transaction

تراکنش

Transfer

انتقال

Transfer statement

دستور انتقالی

transform

تبدیل

transient

گذرا

transistor

ترانزیستور

transit

گذر

transition

گذار

Transitive

تراگذری

Translate

ترجمه کردن

translation

ترجمه

translator

مترجم

transmission

انتقال

transmission channel

مجرای انتقال

transmit

فرستادن

transmitter

فرستنده

Transparent

شفاف

Transpose

ترانهادن

trap

تله

trapezoid

ذوزنقه

trapping

تله‌گذاری

Trash

زباله

traverse

پیمودن

Tree

درخت

Tree View

درخت نما

triangle

مثلث

trigonometric

مثلثاتی

Trim

برش

triple

سه‌گانه

trivial

بدیهی

true

درست

True Type

فونت حقیقی

truncation

برش

tune

میزان کردن

tuning

میزان‌سازی

Turing machine

ماشینِ تیورینگ

twin

دوقلو

Type

نوع

type bindings

مقید سازی نوع

Type mismatch

خطای نوع

typewriter

ماشین‌تحریر

typical

نوعی

typing

تحریر

unbalanced

نامتوازن

unbiased

بی‌پیش‌قدر

unbounded

بی‌کران

unclassified

غیرِسرّی

undefined

تعریف‌نشده

Undelete

احیا

Underline

خط زیر

Underscore

خط تیره زیرین

Undo

واگرد

unequal

نابرابر

Unexpected end

پایان غیر منتظره

unexpected error

خطای غیرمنتظره

Unicode

یونی کد

Unidirectional

یک‌جهته

uniform

یک‌نواخت

Uninstall

عزل

union

اجتماع

unique

یکتا

unit

واحد

unity

واحد

Universal

عمومی

UNIX

یونیکس

Unix-like

شبیه یونیکس

unknown

ناشناخته

Unknown host

میزبان ناشناخته

Unload

خالی کردن

unpack

بازکردن

unreliable

نامطمئن

unsigned

بی‌علامت

unstable

ناپایدار

Untitled

بدون عنوان

unused

بی‌استفاده

Up-Arrow

(کلید) بالابر

up-to-date

روزآمد

Update

به روز رسانی

updating

به‌روزکردن

Upgrade

ارتقا

upload

بارگذاشتن

upper

بالایی

Uppercase

بالایی

Uptime

زمان دایر بودن

upward compatible

همسازِ بالایی

Urgent condition

شرط مبرم

URL

نشانی وب

usable

قابل استفاده

usage

کاربرد

USB

گذرگاه سریال جهانی

use

استفاده

use case

حالت استفاده

User

کاربر

User Agent

عامل کاربر

user directory

فهرست راهنمای کاربر

User Interface

واسط کاربر

user-defined

تعریف‌شده توسطِ کاربر

user-friendly

کاربرپسند

userid

شناسه کاربر

Username

نام کاربر

utility

سودمند

valid

معتبر

validate

اعتبارسنجی

validation

اعتبارسنجی

validity

اعتبار

Value

مقدار

Variable

متغیر

Variance

واریانس( در آمار)

variation

تغییر

vary

تغییر

vector

بردار

Vector Graphics

نگاره سازی  برداری

velocity

سرعت

Vendor

فروشنده

VERBOSE

پرحرف

verification

وارسی

Verify

وارسی کردن

Version

نسخه

vertex

رأس

vertical

عمودی

Vertical Alignment

تراز عمودی

vibration

ارتعاش

video

ویدئو

View

نما

viewer

مشاهده‌گر

Viewport

دیدگاه

violation

نقض

Virtual

مجازی

Virtual Desktop

رومیزی مجازی

visibility

نمایانی

visible

مرئی

visual

تصویری

Visualization

تجسم

voice

صدا

void

پوچ

voltage

ولتاژ

Volume

حجم(صدا)

vulnerable

آسیب‌پذیر

Wait

انتظار

wake up

بیدار شدن

Wallpaper

کاغذ دیواری

WAN

شبکه گسترده

Warning

اخطار

Watch file

پرونده پایش

wave

موج

way

راه

Web

وب

Web Page

صفحه وب

web-based

وب بنیاد

Web-Shortcut

میان بر وب

webmaster

وب دار

website

وب‌گاه

weight

وزن

well-formed

خوش‌ترکیب

wheel

چرخ

whitespace

فاصله سفید

Widget

عنصر

Width

عرض

wildcard

نویسه‌ی عام

Win-key

کلید ویندوز

Window

پنجره

Window Manager

مدیریت پنجره

window titlebar

میله عنوان پنجره

window-based

پنجره مبنا

wire

سیم (کشی)

wireless

بی سیم

Wish list

فهرست کام

wizard

جادوگر

WordProcessing

واژه‌پردازی

work

کار

work group

کار گروه

Workbook

کتاب کار

working directory

فهرست کاری

worksheet

کاربرگ

workspace

فضای کار

workstation

ایستگاه کار

World wide web

جهان وب

worm

کرم

Wrap

سطر بندی

write

نوشتن

Write-only

فقط نوشتنی

write-protection

حفاظت از نوشتن

wrong

نادرست

X Align

تراز افقی

x-axis

محور طول‌ها

x-large

بسیار بزرگ

X-Position

ردیف ایکس

x-small

بسیار کوچک

XML

اکس‌ام‌ال

xx-large

خیلی بزرگ

xx-small

خیلی کوچک

y-align

تراز عمودی

y-axis

محور عمودی

Y-Position

ردیف وای

zero

صفر

Zip

فشرده

ZIP code

کد منطقه‌ی پستی

zombie

یتیم

zone

منطقه

Zoom

بزرگ نمایی

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 1 

 

node-disjoint paths

 

مسیرهای مجزای – گره
Header سرآیند
compromised node گره مخاطره آمیز
N-tier چند لایه (با N لایه) (کامپیوتر)
Zero tier بدون لایه یا لایه صفر
distance- vector بردار فاصله
Denial of service attack حمله عدم سرویس دهی
Proactive کنشی، کنش گرا
Reactive واکنشی، واکنش گرا
table-driven جدول مدار
distance- vector بردار – فاصله
on-demand بر حسب تقاضا
Mesh مش
Multicast چند بخشی

انتشار همزمان (به چندین ایستگاه کاری)

on Demand Multicast Routing Protocol (ODMRP) پروتکل مسیریابی چند بخشی بر حسب تقاضا
Multicast Ad hoc On Demand Distance Vector (MAODV) پروتکل اقتضایی چند بخشی بردار فاصله برحسب تقاضا
Multicast Open Shortest Path First

)MOSPF(

پروتکل چند بخشی باز نمودن کوتاه ترین مسیر در ابتدا / پروتکل چند بخشی مسیریابی برای دروازه‌های درونی
intra-area routing مسیریابی درون- ناحیه‌ای
inter-area routing مسیریابی بین- ناحیه‌ای
resilient forwarding mesh approach

 

دیدگاه مش ارسال ارتجاعی یا واگشتی
single minimal cost multicast tree

 

 

یک درخت واحد چند بخشی با حداقل هزینه
ADMR

Adaptive Demand-Driven Multicast Routing protocol

پروتکل مسیریابی چند بخشی مبتنی بر تقاضای انطباقی
AMRIS

Ad Hoc Multicast Routing protocol utilizing idnumberS

پروتکل مسیریابی چند بخشی ادهوک  با بهره گیری از اعداد شناسایی
MAODV

Multicast Ad hoc On Demand Distance Vector

پروتکل بردار فاصله بر حسب تقاضای ادهوک
MOLSR

Multicast Optimized Link State Routing

پروتکل مسیریابی وضعیت لینک بهینه شده چند بخشی
CAMP

Core Assisted Mesh Protocol

پروتکل مش با مشارکت هسته
FGMP

Forwarding Group Multicast Protocol

پروتکل چند بخشی گروه ارسال
Tuple مجموعه چندتایی
scoped flooding سیلاب حوزه‌ای
hyper flooding هایپر سیلاب ، ابر سیلاب
cross layer بین لایه‌ای
multihop چند جهشی، چند گامه
Convex optimization بهینه سازی محدب
power allocation تخصیص قدرت
game theory تئوری بازی(ها)
primal-dual algorithm الگوریتم اولیه – دوگان
disjoint مجزا
accept پذیرش
accepter پذیرنده
accepting Turing machine ماشین تورینگ پذیرنده
Ackermann’s function تابع اکرمن
ambiguity ابهام
automata theory نظریه آتاماتا
axiom اصول موضوعه
backTrach بازگشت به عقب
Blank-tape halting problem مساله توقف پذیری روی نوار خالی
branch factor فاکتور انشعاب
clause جزء
Chomsky Hierarchy سلسله مراتب چامسکی
Chomsky normal form فرم نرمال چامسکی
Clique Problem مسألهکلیک
closure بستاری
complement مکمل
complexity پیچیدگی
composition ترکیب
computable محاسبه پذیر
computation محاسبه
computation theory نظریه محاسبات
concatenation الحاق
configuration پیکربندی
conflict تداخل
Conjunctive Normal Form (CNF( فرم نرمال عطفی
consecutive متوالی
consistent سازگار
constructive proof برهان ساختاری
consume مصرف کردن
context –free grammar گرامر مستقل از متن
Context-Sensitive حساس به متـن
Contradiction برهان خلف
control unit واحد کنترل
Cook’s theorem قضیّه کُک
countable قابل شمارش
cycle دور
dead configuration پیکربندی مرده
decidable تصمیم پذیر
decision algorithm الگوریتم تصمیم گیری
dependency  graph گراف وابستگی
decrease کاهش
derivation اشتقاق
derivation tree درخت اشتقاق
determinism قطعیت
deterministic finite accepter پذیرنده متناهی قطعی
deterministic pushdown accepter (dpda) اتاماتای پشته ای قطعی
diagonalization قطری سازی
digital computer کامپیوتر های رقمی
distinguishable ادغام ناپذیر
Efficiency کارآیی
empty string رشته تهی
encoding رمز گشایی
End of file انتهای فایل
entire expression تمام عبارت
enumeration procedure روال فهرست کردن
enumerator فهرست کننده
equivalence هم ارز
equivalence classes کلاسهای هم ارزی
equivalent grammars گرامر های معادل
exhaustive search جستجوی جامع
factor عامل
final state حالت پایانی
finite set مجموعه متناهی
Formalism مصور سازی
formal language زبان های صوری
formal system دستگاه صوری
generalized transition graph گراف انتقال عمومی
general purpose همه منظوره
Greenback normal form فرم نرمال گریباخ
halt state حالت توقف
Hamiltonian  Path Problem مسأله مسیر هامیلتونی
homomorphism image تصویر هومومورفیسم
Incompleteness theorem قضیه ناتمامیت
indistinguishable ادغام پذیر
induction استقرا
induction  assumption فرض استقراء
inductive basis پایه استقرا
inductive proof برهان با استقرا
infinite loop حلقه نامتناهی
inherently ambiguous ذاتا مبهم
input alphabet الفبای ورودی
instantaneous description توصیف   لحظه ای
internal state حالت داخلی
intersection اشتراک
intractable رام شدنی
leaf برگ
left linear خطی چپ
leftmost  derivation چپ ترین اشتقاق
linear bounded automata اتاماتای محدود خطی
linear grammar گرامر خطی
linear language زبان خطی
linear _ time parser پویشگر زمان خطی
literal لیترال
loop حلقه
Matrix grammars گرامر های ماتریسی
membership algorithm الگوریتم عضویّت
minimal کمینه
Minimalization کمینه سازی
modified post correspondence problem مسأله تناظر پست تغییر یافته
multidimensional چند بعدی
multiple tracks چند شیاره
multiple tracks Turing machine ماشین تورینگ چند شیاره
next-state حالت بعد
no contracting غیر انقباضی
nondeterministic غیر قطعی
non final trap state حالت تله غیر پایانی
nontermination عدم توقف
nontrivial با معنی , مهم  (نا بدیهی)
non -unit-production قانون تولیدغیر  یکه
normal form فرم نرمال
NP- Complete NP – کامل
Nullable میرا
off-line Turing machine ماشین تورینگ برون خطی
on-line machine ماشین درون خط
open problem پرسش مفتوح
operator عملگر
order of magnitude مرتبه بزرگی
order tree درخت مرتب
parent والد
parse tree درخت پویش
parsing top _ down پویش بالا به پایین
partial derivation tree درخت اشتقاق جزیی
partial function تابع جزئی
Partition افراز
path مسیر
pattern الگو
pattern matching تطبیق الگو
Phrase-structure grammar گرامر های ساختار – عبارت
pigeonhole argument اصل لانه کبوتری
Polynomial-time reducible زمان- چند جمله ای کاهش پذیر
positive closure بستار مثبت
Post correspondence problem مساله تناظر پست
postfix پسوند
Post system سیستم پست
powerset مجموعه توانی
Predecessor پیشین
prefix پیشوند
Primitive recursion بازگشت اولیه
Primitive Recursive functions توابع بازگشتی اولیه
primitive regular expression عبارتهای منظم اولیه
procedure روال
product حاصلضرب
production قانون تولید
Projector functions توابع تصویر
proof برهان
proper order ترتیب سره
proper subset زیر مجموعه سره
properties خصوصیات
pumping lemma لم تزریق
pushdown automata اتاماتای پشته ای
queue automaton اتاماتون صف
quotient خارج قسمت
rational عدد گویا
read-write head هد خواندن و نوشتن
recursive بازگشتی
recursively enumerable بازگشتی فهرست پذیر
Recursive functions توابع بازگشتی
recursive languages زبان های بازگشتی
reduction کاهش
regular expression عبارتهای منظم
regular grammar گرامر منظم
Regular intersection اشتراک منظم
regular language زبان منظم
reverse معکوس
rewrite بازنویسی
Rewriting systems سیستم های باز نویسی
right linear خطی راست
rightmost derivation راست ترین اشتقاق
Rice Theorem قضیه رایس
root ریشه
run دنباله
start variable متغیر شروع
Satisfiability problem (SAT) مسأله صدق پذیری
semi – infinite tape نوار نیمه نا متناهی
Sentence جمله
sentential form فرم جمله ای
set notation نشانه گذاری مجموعه ای
sibling همزاد
simple ساده
simple grammar گرامر ساده
simple path مسیر ساده
simplification ساده سازی
simulation شبیه سازی
situation شرایط
Space complexity پیچیدگی فضایی
split تجزیه
stack پشته
stack alphabet الفبای پشته
stack start symbol نشانه شروع پشته
star-closure بستار ستاره ای
yield حاصل
State-entry problem مسألهورودبه حالت
substitution rule قانون جانشینی
successive متوالی
Successor function تابع پسین
symbol نشانه
symmetric difference تفاضل متفارن
tape نوار
tape alphabet الفبای نوار
temporary storage ذخیره گاه موقت
terminal پایانه
terminal string رشته پایانی
terminate پایان یافتن
termination condition شرایط توقف
Time complexity پیچیدگی زمانی
top stack نشانه بالایی پشته
total function تابع کامل
track شیار
transducer تراگزار
transition function تابع انتقال
transition graph گراف انتقال
trap تله
trial value مقدار آزمایشی
Turing machine ماشین تورینگ
Turing machines with a stay – option ماشین‌های تورینگ دارای گزینه« بی‌حرکت ماندن»
Turing  thesis تز تورینگ
two-tape deterministic Turing machine ماشین تورینگ قطعی دو نواره
unary یکانی
unary notation نشانه گذاری  یکانی
Uncountable غیر قابل شمارش
union اجتماع
unit-production قانون تولید یکه
universal set مجموعه جهانی
universal turing machine ماشین تورینگ عمومی
unrestricted grammars گرامرهای نامحدود
upper bound حد بالا / کران بالا
lower bound کران پایین
useful مفید
useless بی فایده
useless production قانون تولید بی فایده
Valid computation محاسبه معتبر
variable متغیر
Verifiable  Proof برهان قابل بررسی
walk گام
well defined خوش تعریف
spanning tree درخت پوشا
Lagrange relaxation واهلش لاگرانژی – آزاد سازی لاگرانژی
network address translation

 

ترجمه نشانی شبکه
fading  lognormal محو شدگی یا فیدینگ لاگ- نرمال
power budget بودجه توان
augmented reality واقعیت افزوده
Augmented Network شبکه افزوده
advertised انتشار یافته
Advertisement انتشار
power law قانون توان
survival function تابع بقا
Stateless بدون حالت، بدون وضعیت، مستقل از وضعیت
Stateful حالت دار، دارای وضعیت
Neighbour Discovery Protocol پروتکل اکتشاف (کشف) همسایه
child فرزند، ولد
Parent والد
tree degree درجه ـ درخت‌
Depth First Search جستجوی عمقی
attenuation افت قدرت امواج
Lossy پر اتلاف
crossover operator اپراتور کراس‌اور – اپراتور تقاطع
Genetic Algorithm الگوریتم ژنتیک (ژنی)
Allele آلل
Gene ژن
Chromosome کروموزوم
Genotype ژنوتایپ
Fitness function تابع برازندگی
Genetic operator اپراتور ژنتیک
Offspring فرزند – ولد
Domain dependent وابسته به دامنه
Roulette Wheel Selection انتخاب بر اساس چرخ رولت
Tournament Selection انتخاب بر اساس تورنامنت
Linear Rank Selection اتخاب بر اساس تابع خطی
Elitist Selection انتخاب بر اساس بهترین‌ها
Exponential Rank Selection انتخاب بر اساس تابع نمایی
Boltzmann بولتزمان
Truncation Selection انتخاب بر اساس حذف درصدی از بدترین اعضا
Steady state selection انتخاب پایدار
Purely random selection انتخاب کاملا تصادفی
Sigma scaling مقیاس سیگما
Convergence time زمان همگرایی
Elitism الیتیسم
One point crossover تقاطع تک نقطه‌ای
Uniform crossover تقاطع یکنواخت
Recombination operator اپراتور آمیزش
Conjunction عطف
Swapped جابجا
Mask chromosome کروموزوم ماسک
Bit density چگالی بیت
Mutation جهش
Stopping criteria معیار توقف
Stagnation ایستایی
Multi objective چند هدفه
Weighted Fair Queuing صف‌بندی منصفانه وزن‌دار
Core Network شبکه هسته
Resource Pool استخر منابع (منبع)
Multi domain چند دامنه‌ای – چند حوزه‌ای
last mile connectivity service سرویس اتصال فرسنگ آخر
interworking تعامل بینابینی
notification service سرویس آگاهی (از پیامهای رسیده)
migration مهاجرت
call setup برقراری مکالمه
QoS کیفیت سرویس
resource management مدیریت منابع
Bandwidth Broker بروکر یا کارگزار پهنای باند
admission control کنترل پذیرش
edge router مسیر یاب لبه
bottleneck گلوگاه
bit map بیت مپ – نگاشت بیتی
handoffs  – handover تعویض کانال (به معنای خروج یک کاربر موبایل در حال مکالمه از محدوده پوشش یک سلول و ورود به محدود پوشش سلول دیگر بطور اتوماتیک)
inter-access technology handoff probability احتمال تعویض کانال در مبحث تکنولوژی دسترسی – بینابینی
peer to peer نظیر به نظیر
gateway دروازه – گیت‌وی
backbone ستون فقرات
Guard ring حلقه حفاظتی
Beveling اریب کردن
BOUNCE بعد از ارسال یک پیغام پستی برگشت این پیغام تحت عنوان غیر قابل توزیع.
CROSS_POST پست کردن یک پیام به بیش از یک گروه خبری
DOWN نشان دهنده ی رایانه با ارتباطی که در حال حاضر کار نمی کند
DOWNSTREAM نشان دهنده ی اتفقال داده از اینترنت به رایانه ی شما
INSTANCE MESSAGING نوعی تسهیلات گفتگویی که برقراری یک اتصال مستقیم با شخصی دیگر را آسان می کند
MODERATOR شخصی که نظارت دارد بر این که کدام پیام مجاز است تا به یک گروه خبری ارسال شود
Collision برخورد  / تصادم
Association Rule قوانین وابستگی
Packet Loss از دست دادن پاکت – از دست رفتن بسته (ها)
DIRECTIVITY سمتگرایی
GAIN بهره
COAXIAL CABLE کالهای هم محور
WAVE GUIDE موج بر
ADDER جمع کننده
DIVIDER تقسیم کننده
MEDULATION مدولاسیون
Premium ممتاز – پرمیوم
Markup language زبان علامت گذاری، زبان نشانه گذاری
field-oriented control کنترل امتدادیابی میدانی
Jitter جیتر – میزان اختلاف در زمان رسیدن بسته‌ها – تغییر در تاخیر
Power-Aware توان – آگاه
beacon سیگنال راهنما
greedy algorithm الگوریتم آزمند
Ad-hoc Multicast Routing protocol utilizing Increasing id-numberS  (AMRIS) پروتکل مسیریابی چند بخشی اقتضایی با بهره‌گیری از شناسه- اعداد (id-numberS) افزایشی(AMRIS)
Core- Assisted Mesh Protocol (CAMP)

 

پروتکل مسیریابی با همیاری هسته

CAMP

dominator node گره کنترلی
Refresh نوسازی
Overhead سربار
O/H تعمیر کلی و اساسی
backward learning فراگیری پسرو
Interconnection اتصال داخلی
Stale entry ورودی قدیمی
polling نمونه برداری
clusterhead سرآیند خوشه
overflow سرریز
congestion تراکم
back pressure فشار معکوس
Preamble سرآمد، پیش رونده، مقدمه
hop count تعداد جهش – شمارنده جهش
Overflow سرریز
Central Infrastructure زیرساختار مرکزی
Access Point نقطه دسترسی
Base Station نقطه دسترسی
Routing مسیریابی
Attenuation تضعیف
Multi-path Propagation انتشار چند مسیره
Interference تداخل
Performance and Reliability عملکرد و اعتبار
Broadcast Routing Protocol پروتکل مسیریابی پخش شونده
Shortest Path کوتاهترین مسیر
Forwarding جلورانی
Maintenance نگهداری
Incremental Deployment قرارگیری افزایشی
Key Management مدیریت کلید
Managed Environment محیط مدیریت شده
Trusted Authority (TA) چند مرکز معتمد
Revocation List لیست ابطال
Majority Logic منطق اکثریت
Tracking ردیابی
Watchdog نگهبانی
Monitoring دیده بانی
Border Gateway Protocol پروتکلهای شبکه های بی سیم
Distance Vector بردار فاصله
Distance-Vector Routing مسیریاب بردار فاصله
Rout Request Packet (RReq) بسته درخواست مسیر
Broadcasting پخش
Route Table جدول مسیر
Route Reply Packet (RRep) بسته جواب مسیر
Unicast در یک جهت پخش
Active Attacks حملات فعال
Malicious Node گره مخرب یا بداندیش / مغرض
Passive Attacks حملات غیرفعال
Selfish Node گره خودخواه
Modification تغییر
Integrity یکپارچگی
Impersonation جعل هویت
Fabrication جعل پیام
Black-hole سیاهچاله
Gratuitous Detour بلاعوض
Rushing Attack حمله سریع
Wormhole حمله لانه کرمی
Virtual Private Network Tunnel تونل ارتباط خصوصی مجازی
Packet Leashes افسار بسته
Geographical جغرافیایی
Temporal زمانی
Key Setup آرایش کلید
Node Compromising مصالحه گره
Resurrecting Duckling مدل احیای جوجه اردک
Public-Key Infrastructure (PKI) زیرساختار کلید عمومی
Online درون خط
Offline برون خط
Threshold Cryptography رمزنگاری آستانه ای
Secret Sharing تسهیم راز
Transitive Trust اعتماد تراگذر
Web of Trust شبکه اعتماد
Hash Chains زنجیره اعداد درهم شده
Hashed Message Authentication Code (HMAC) مقدار متریک داخل کد احراز پیام درهم شده
Single Signature Extension پسوند تک امضایی
Double Signature Extension پسوند دوامضایی
Central Infrastructure زیرساختار مرکزی
Access Point نقطه دسترسی
Base Station نقطه دسترسی
Routing مسیریابی
Attenuation تضعیف
Multi-path Propagation انتشار چند مسیره
Interference تداخل
Performance and Reliability عملکرد و اعتبار
Broadcast Routing Protocol پروتکل مسیریابی پخش شونده
Shortest Path کوتاهترین مسیر
Forwarding جلورانی
Maintenance نگهداری
Incremental Deployment قرارگیری افزایشی
Key Management مدیریت کلید
Managed Environment محیط مدیریت شده
Trusted Authority (TA) چند مرکز معتمد
Revocation List لیست ابطال
Majority Logic منطق اکثریت
Tracking ردیابی
Watchdog نگهبانی
Monitoring دیده بانی
Border Gateway Protocol پروتکلهای شبکه های بی سیم
Distance Vector بردار فاصله
Distance-Vector Routing مسیریاب بردار فاصله
Rout Request Packet (RReq) بسته درخواست مسیر
Broadcasting پخش
Route Table جدول مسیر
Route Reply Packet (RRep) بسته جواب مسیر
Unicast در یک جهت پخش
Active Attacks حملات فعال
Malicious Node گره مخرب یا بداندیش
Passive Attacks حملات غیرفعال
Selfish Node گره خودخواه
Modification تغییر
Integrity یکپارچگی
Impersonation جعل هویت
Fabrication جعل پیام
Black-hole سیاهچاله
Gratuitous Detour بلاعوض
Rushing Attack حمله سریع
Wormhole حمله لانه کرمی
Virtual Private Network Tunnel تونل ارتباط خصوصی مجازی
Packet Leashes افسار بسته
Geographical جغرافیایی
Temporal زمانی
Key Setup آرایش کلید
Node Compromising مصالحه گره
Resurrecting Duckling مدل احیای جوجه اردک
Public-Key Infrastructure (PKI) زیرساختار کلید عمومی
Online درون خط
Offline برون خط
Threshold Cryptography رمزنگاری آستانه ای
Secret Sharing تسهیم راز
Transitive Trust اعتماد تراگذر
Web of Trust شبکه اعتماد
Hash Chains زنجیره اعداد درهم شده
Hashed Message Authentication Code (HMAC) مقدار متریک داخل کد احراز پیام درهم شده
Single Signature Extension پسوند تک امضایی
Double Signature Extension پسوند دوامضایی
location aware services سرویس های آگاه از مکان
security association ائتلاف امنیتی
latency وقفه زمانی، زمان بیکاری، کمون
authentication تصدیق (هویت)
access rights حقوق دسترسی
confidentiality محرمانگی
data integrity جامعیت داده
digital sign assessment ممیزی امضای دیجیتال
public key authorization/ permit گواهی کلید عمومی
idle time زمان بیکاری
burst period دوره متوالی (فعالیت)
capture effect اثر تسخیری
seed value مقدار پیگردی / مقدار بنیادی
contention رقابت – مجادله
speaker node گره سخنگو
brownian motion حرکت براونی
waypoint نقطه مسیر
Aided Routing (LAR) مسیریابی خودکار / پیشرفته
Zone-Based Hierarchical Link State  (ZHLS) وضعیت لینک سلسله مراتبی مبتنی بر منطقه
Distance Routing Effect Algorithm for Mobility (DREAM) الگوریتم تاثیر مسیریابی از راه دور برای تحرک
Adversary مهاجم، متخاصم
metric poisoning مسمومیت متریک
honest nodes گره‌های درستکار، صادق
fallback procedure پروسه اصلاح حالت
Probe کاوش
Round دور
adversarial model مدل متخاصمانه / تخاصمی/ مدل رقابتی
adversary دشمن، رقیب
Byzantine behavior رفتار بیزانتینی
Rushing packets پاکتهای هجومی / تحت حمله
jamming پارازیت
accuser node گره متهم کننده
False Positives مثبت های کاذب
Staggered Timeouts تایم اوت‌ها بصورت متناوب
interval of interest فاصله ذی‌نفع
sliding window پنجره لغزان / لغزنده
similarity relations روابط مشابعت
Cartesian product ضرب کارتزین
scalar values مقادیر اسکالر
equivalent هم ارز
possibility distribution توزیع امکان
membership function تابع عضویت
necessity measure معیار لزوم – معیار بایستگی
Certainty measure معیار قطعیت
Disjunctive منفصل
Conjunctive مرتبط
two valued دو ارزشی
Expert support system سیستم خبره
knowledge base پایگاه دانش
Values مقادیر
Interval بازه
approximation تقریب
Possibility امکان
Necessity بایستگی
Proximity Relation روابط نزدیکی
Part set مجموعه بخشی
Disjunctive منفصل
Conjunctive مرتبط
maybe شاید
Range دامنه
Data Mining داده کاوی
classifying tree درخت طبقه
adjacent distance فاصله مجاور
Client side سمت کلاینت
Stepwise گام به گام
halving variable متغیر دو نیم سازی
Pareto پارتو
Nash equilibrium تعادل ناش
untethered communication ارتباطات باز
Pathrater ارزیاب مسیر
Tactical Networks شبکه های رزم آرایی
Emergency Services سرویس های غیر مترقبه
Entertainment سرگرمی
Location-Aware Services سرویس های آگاه از مکان
Route Maintenance نگهداری مسیر
Selfishness خودخواهی
Partial topology توپولوژی پاره‌ای
Link State وضعیت لینک، وضعیت پیوند
Mobility prediction تخمین تحرک
Transmission range بازه ارسال، محدوده ارسال
resource pooling جمع کردن منابع
real time computing محاسبه زمان واقعی، رایانش بلادرنگ
Cloud computing رایانش ابری
repository انباره
meta data repository انباره فرا داده
I/O Intensive I/O بر
Thwart عقیم گذاشتن، خنثی کردن
Checksum مجموع مقابله‌ای
data link layer لایه پیوند داده
Medium access control layer لایه کنترل دسترسی به رسانه

لایه نظارت بر واسط انتقال

RTS  (request-to-send) تقاضای ارسال
CTS )clear-to-send( ترخیص به ارسال
backoff period دوره انتظار (قبل از ارسال مجدد پاکت داده)
facility location جایابی تسهیلات / تجهیزات / امکانات، موقعیت تسهیلات، موقعیت امکاناتی، مطالعات مکان یابی (صنایع)

 

facility location problem مسأله محل امکانات
adversarial method روش مجادله
linear-time زمان خطی
Fall time زمان افت
Linear Time invariant زمان خطی نامتغیر
time-invariant مستقل از زمان
time variant تابعی از زمان
Decimal reduction time زمان کاهش اعشاری
DTE  Data Terminal Equipment منبع و گیرنده داده ها را در شبکه های رایانه ای DTE می گویند
DCE  Data Communication Equipment تجهیزاتی که مشخصات الکتریکی داده ها را با مشخصات کانال داده ها تطبیق می دهد مانند مودم
B.W  Band width پهنای باند یا محدوده ای که در آن امواج آنالوگ بدون هیچ افتی حرکت می کنند
Noise نویز یا پارازیت به امواج الکتریکی مزاحم می گویند که موجب اختلال در انتقال داده ها می شود
Bps سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه
Network ‌شبکه
Share به اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه کامپیوتر های موجود در شبکه
Time Sharing نوعی شبکه در قدیم که از یک Main Frame به عنوان سرور استفاده می کردند
LAN  Local area network شبکه های محلی و کوچک
MAN  Metropolition area network شبکه های شهری
WAN  Wide area network شبکه های گسترده همانند اینترنت
Node به هر کامپیوتر وصل به شبکه Node یا گره می گویند
Server سرویس دهنده
Client سرویس گیرنده
Peer – to – Peer شبکه های نظیر به نظیر که در آن هر کامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده )
Server – Based شبکه های بر اساس سرویس دهنده که در آن یک یا چند کامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیه کامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند
Topology توپولوژی به طرح فیزیکی شبکه و نحوه آرایش رایانه ها در کنار یکدیگر می گویند
BUS توپولوژی خطی که در آن رایانه ها در یک خط به هم وصل می شوند  در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند
Ring توپولوژی حلقوی که بصورت یک دایره رایانه ها به هم وصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند
STAR توپولوژی ستاره ای که در آن از یک هاب به عنوان قطعه مرکزی استفاده می شود  و رایانه ها به آن وصل می شوند
Collision برخورد یا لرزش سیگنال ها
NIC کارت شبکه
‍Coaxial نوعی کابل که به کابل های هم محور معروف است و دو نوع دارد ، و در برپایی شبکه ها به کار می رود  و دارای سرعت 10 مگابیت در ثانیه است
TP  Twisted Pair کابل های زوج به هم تابیده هستند و دو نوع دارند ، و در برپایی شبکه ها به کار می رود  و حداکثر دارای سرعت 100 مگابیت در ثانیه است
Base I/O Port آدرس پایه ورودی و خروجی
Base Memory آدرس پایه حافظه
Boot ROM قطعه ای برای بالا آوردن شبکه هایی که در آن هیچگونه دیسکی برای بالا آوردن نیست  شبکه های Disk less
Wireless بی سیم
WLAN  Wireless LAN شبکه هایی محلی بی سیم
AP  Access Point دستگاهی که یک کامپیوتر بی سیم را به یک شبکه LAN وصل می کند
‍Cell محدوده ای را که یک AP تحت پوشش دارد را سلول  Cell ) می گویند
Protocol پروتکلها ، قوانین و روالهایی برای ارتباط هستند و یک شبکه برای برقراری ارتباط از این قوانین استفاده می کند
OSI استاندارد OSI برای برقراری ارتباط دو رایانه ، وظایف را به هفت قسمت تقسیم کرده و به 7 لایه OSI معروف شده اند و به ترتیب  فیزیکی – پیوند داده ها – شبکه – انتقال – جلسه – نمایش و کاربردی ) می باشند
پروژه 802 نوعی پروتکل برای اجزای فیزیکی شبکه های LAN می باشد
CD CSMA/ نوعی روش دسترسی به خط با استفاده از روش گوش دادن به خط
Token Ring روش عبور نشانه که در شبکه های حلقوی به کار می رود ، از انواع روش دسترسی به خط است
MAU وسیله ای مانند هاب ، اما در شبکه های حلقوی به کار می رود
Novell Netware‌ نوعی سیستم عامل برای شبکه
Unix نوعی سیستم عامل برای شبکه
DTE  Data Terminal Equipment منبع و گیرنده داده ها را در شبکه های رایانه ای DTE می گویند

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 3 

 

Immune System سیستم ایمنی
Artificial Immune System سیستم ایمنی مصنوعی
Soft Computing رایانش نرم
Pattern Recognition شناسایی الگو
Optimization Problems مشکلات بهینه سازی
Clustering خوشه بندی
Data Reduction داده کاهی
Pathogens عوامل بیماریزا
Antigen آنتی ژن
Lymphocyte لنفسیت
B-Cell Receptor  BCR گیرنده سلولی B
Antibody پادتن) آنتی بادی)
Constant Region بخش ثابت
Affinity میل ترکیبی
none-self antigen آنتی ژنهای غیرخودی
Naïve T-Cells سلول های T نابالغ
Thymus تیموس
Negative Selection انتخاب معکوس
Clonal Selection انتخاب کلونی
Immune Network Theory تئوری شبکه ایمنی
Idiotope ایدوتوپ
Internal Image تصویر داخلی
Shape Space فضای شکل
Recognition Region محدوده شناسایی
Fully connected کاملاً همبند
minimum spanning tree درخت پوشای مینیمم
self-regulatory خود سازماندهی
genetic representation فضای ژنتیک
epitope  اپی توپ، تعیین کننده، تعیین کننده پادگنی
paratope پاراتوپ
idiotope ایدیوتوپ
HTML  Hyper text Markup Language زبان برنامه نویسی تحت وب
HTTP  HyperText Transfer Protocol پروتکل انتقال دیتا در اینترنت
gif   Graphics Interchange Format فایلهای تصویری متحرک
Bmp  bit map پسوند فایلهای گرافیکی
txt  Text متن
www   World Wide Web شبکه وب جهانی
CPU  Central Processing Unit واحد پردازش مرکزی
cd rom  Compact Disk Read Only Memory لوح فشرده فقط خواندنی
LAN  local area network شبکه محلی
ISP    Internet service provider سازمانهای سرویس دهنده اینترنت
URL  Uniform Resource Locator آدرسی که محل فایل یا برنامه ای را در فضای اینترنت مشخص می کند
Biometric بیومتریک
Sensor Module حسگر
Feature Extraction استخراج ویژگی
Matching تطابق
  Pelvic Tipping ضربات لگن
False Accept Rate نرخ پذیرش اشتباه
False Reject Rate نرخ عدم پذیرش اشتباه
Operating Characteristic منحنی مشخصه عملکرد
Trade-off فدا کردن – سبک و سنگین کردن
Equal Error Rate نرخ خطای مساوی
Rank رتبه بندی
Cumulative Match تطبیق تجمعی
Detection تشخیص
  Tracking ردگیری
Recognition شناسایی
Computer-Driven Rehabilitation Environments محیط های احیا شده توسط کامپیوتر
Internal Issue نوع داخلی
External Issue نوع خارجی
Front-o-parallel دوربین موازی صفحه ی تصویر
Human Motion Analysis آنالیز حرکات انسان
Background Subtraction کاهش پس زمینه
Human Computer Interface رابطه های انسان کامپیوتر
Apearance Initialization مقدار دهی اولیه ظاهر
Tracker ردگیری کننده
Normalized Cross Correlation همبستگی ممزوج نرمال شده
Iterative Closest Points Algorithm الگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط
Aspect Ratios نسبت های ظاهری
Signature علامت مشخص
Dense Optical Flow جریان نوری متراکم
EigenSpace فضای ویژه
EigenSpace Transformation تبدیل فضای ویژه
Principle Component Analysis تحلیل اجزای اصلی
Canonical Analysis تحلیل کانونی
Linear Discriminant Analysis تحلیل تفکیک خطی
Canonical Space Transformation تغییر شکل فضای قانونی
Open Problem مسائل باز
Adaptive Gaussian Model مدل گاوسی تطبیقی
Mahalanobis ماهالانوبیس
Mixture Gaussian Model مدل گاوسی مخلوط
Expectation Maximization حداکثر سازی احتمال وقوع
Posterior Probability مجموع احتمالات پسین
Hue, Saturation and Intensity رنگ، اشباع و روشنایی
Detection Support Map نگاشت نگهداری تشخیص
Motion Support Map نگاشت نگهداری حرکت
Change History Map نگاشت تاریخچه تغییرات
Degree of Freedom درجات آزادی
Pose Evaluation Function تابع ارزیابی موقعیت
Projection Matrix ماتریس نمایش
Predict-Match-Update پیش بینی- تطابق- بروز رسانی
Boundary Matching تطابق حدود یا مرزها
Region Matching تطابق نواحی
Spring Forces نیروهای جهشی
Overlapping روی هم افتاده
Localization مکان یابی
Cluster خوشه
Bulk Motion تجمیع حرکت
Hough Transform انتقال هاف
Bilinear Interpolation درون یابی دو سویه
Tracking Failure شکست ردگیری
Integer Quadratic Programming برنامه نویسی درجه دو صحیح
Pinehole یک نقطه
Orthographic Projection نمایش ارتوگرافیک
Shrink اصطلاحا جمع
Visualization مجسم سازی
Focal Length فاصله کانونی
Clinical Studies مطالعه کلینیکی
Passive Viscoelastic ویسکوالاستیک غیر فعال
Active Chemicomechanica شیمیایی مکانیکی فعال
Smooth بسیار نرم
Nearest Neighbor نزدیک ترین همسایه
Support Vector Machine ماشین بردار حامی
  Error Correction Output Codes کدهای خروجی تصحیح خطا
Static Features ویژگی های ایستا
Dynamic Features ویژگی های پویا
Low-Level Features ویژگی های سطح پایین
Acceleration شتاب
Active Contour کانتور فعال
Arm بازو
Articulated مفصل بندی شده
Background پس زمینه
Background Subtraction جداسازی پس زمینه
Bilinear دو سویه
Binary دوتایی
Biometric بیومتریک
Boundary مرز
Bulk جثه، تجمعی
Classification کلاس بندی
Cluster خوشه
Clustering خوشه بندی
Cluttered شلوغ
Computational Complexity پیچیدگی محاسباتی
Configuration پیکربندی
Confusion Matrix ماتریس در هم نمایی
Cross Correlation همبستگی ممزوج
Curve منحنی
Deformation تغییر شکل
Degrees of freedom درجات آزادی
Detection تشخیص
Dynamic پویا
Estimation تخمین، برآورد
Euler Angles زوایای اولری
Expectation Maximization حداکثر سازی احتمال وقوع
Flexion خمیدگی
Focal Length فاصله کانونی
Foot پا
Force نیرو
Foreground پیش زمینه
Fusion ترکیب
Gait راه رفتن- نحوی راه رفتن
Gait Recognition شناسایی هویت از روی نحوه راه رفتن
Gradient گرادیان
Head سر
Hierarchical سلسله مراتبی
Hierarchical سلسله مراتبی
Horizontal افقی
Identification تشخیص هویت
Indoor درون اتاق
Inertia اینرسی
Initialization مقدار دهی اولیه، راه اندازی
Intensity شدت نور
Interpolation درون یابی
Iteration تکرار
Joint مفصل
Joint Angles زوایای اتصال
Kalman Filter فیلتر کالمن
Leg ساق پا
Limb عضو بدن
Mahalanobis Distance فاصله ماهالانوبیس
Merge ادغام
Monocular تک چشمی
Motion حرکت
Neck گردن
Occlusion همپوشانی
Oscillation نوسان
Outdoor خارج از اتاق
Overlap روی هم افتادن
Pose موقعیت
Position مکان
Posterior Probability احتمالات پسین
Prediction پیش بینی
Prediction نمایش تصویر، انداختن
Quadratic درجه دو
Reconstruction بازسازی
Refinement تصحیح
Region ناحیه
Rotation چرخش
Scaling مقیاس گذاری
Segment قطعه
Segmentation تقطیع
Self-occlusion همپوشانی با خود
Shape شکل، اندام
Silhouette نیمرخ
Spatial مکانی
Split جدا شدن، شکستن
Spring Forces نیروهای جهشی
Static ایستا
Step قدم
Stride گام
Surveillance نظارت
Survey برآورد
Temporal زمانی
Thigh ران
Torque گشتاور
Torso بالاتنه، بدن
Tracking ردگیری
Trade-off مصالحه
Transform انتقال
Translation انتقال
Uniform یکنواخت
Unsupervised بدون ناظر
Velocity سرعت
Vertical عمودی
Visualization مجسم سازی
Optical character recognition (OCR) وسایلی که قادر به شناسایی کارکترهای چاپ شده هستند
Deformable models مدل های فرم پذیر
Tilt تیلت
Preprocessing پیش پردازش
Global search جستجوی عمومی پلاک
Local search جستجوی محلی پلاک
Initial fitting تطبیق اولیه
Normalization of LP region نرمال سازی تصویر پلاک
Segmentation of characters ناحیه بندی کاراکترها
Final fine fitting تطبیق نهایی
Extracting characters استخراج کاراکترها
OCR قرائت شماره پلاک
Depth measurement عمق سنجی
Business Plan برنامه کاربردی
Intelligent transportation systems (ITS) سیستم های حمل و نقل هوشمند
License plate recognition (LPR) فناوری تشخیص پلاک خودرو
Image manipulation تحلیل تصویر
Pattern recognition تشخیص الگو
Detection تشخیص
Classification دسته بندی
Identification شناسایی
Electronic toll-collection system(ETC) سیستم الکترونیکی جمع آوری عوارض
Monitoring دیده بانی
Shutter controller کنترل کننده شاتر
Frame grabber رقومی ساز
Auto خودکار
Active server pages (ASP) صفحات خدمتگزار فعال
Distributed smart control system سیستم به صورت یک کنترل کننده توزیع شده
Communication control unit (CCU) واحد کنترل ارتباطات
Dynamic range محدوده دینامیکی
Temperature noise نویز حرارتی
Hyperdynamic range دامنه دینامیکی وسیع
Exposure نور دهی
Frame rate نرخ تصویر برداری
Prism beam splitter تفکیک کننده منشوری
Graphical processing unit (GPU) واحد پردازنده گرافیکی
Optical character recognition (OCR) روش های تشخیص کاراکتر
Distance transform تبدیل فاصله ای
Correlation همبستگی
Projection استفاده از ترسیم
Scale space analysis تحلیل فضای مقیاس
Morphological operators عملگرهای ریخت شناسی
Distributed genetic algorithm الگوریتم ژنتیکی توزیع شده
Population جمعیت
Generation نسل های
Mutation operator عملگر جهش
Vector quantization چند سازی برداری
Codebook رمزنگاری
Lossy compression غیر قابل بازگشت
Feed-forward شبکه ای پیشرو
Receptive fields میدان ورودی ها
Back-propagation پس انتشار خطا
License plate segmentation جواز ناحیه بندی پلاک
Character recognition شناسایی کاراکترها
Template matching

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 4 

 

ضمانت کارایی مطلق absolute performance guarantee
داده‌گونه‌ انتزاعی abstract data type
حالت پذیرفتنی accepting state
تابع اَکرمن Ackerman’s function
تابع اَکرمن Ackermann’s function
گراف جهت‌دار بی‌دور acyclic digraph
گراف جهت‌دار بی‌دور acyclic directed graph
گراف بی‌دور acyclic graph
مرتب ‌ساز هرمی تطابقی adaptive heap sort
مرتب ‌ساز هرمی تطابقی adaptive heap sort
درخت کی‌دی تطابقی adaptive k-d tree
مرتب‌ ساز تطابقی adaptive sort
مرتب ‌ساز محاسبه‌گر آدرس address-calculation sort
نمایش لیست مجاورت adjacency-list representation
نمایش ماتریس مجاورت adjacency-matrix representation
لیست مجاورت adjacency list
ماتریس مجاورت adjacency matrix
مجاور adjacent
رأس مجاز admissible vertex
داده‌گونه‌ انتزاعی ADT (abstract data type)
رقیب adversary
الگوریتم algorithm
الگوریتم بی algorithm B
کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس all pairs shortest path
الفبا alphabet
مسیر تناوبی alternating path
ماشین تورینگ تناوبی alternating Turing machine
تناوب alternation
هزینه‌ سرشکن‌ شده amortized cost
بدترین حالت سرشکن ‌شده amortized worst case
جَد ancestor
و and
مؤسسه‌ی استاندارد ملی امریکا ANSI
پادزنجیره antichain
پادمتقارن antisymmetric
الگوریتم تقریبی approximation algorithm
کمان arc
آرایه array
اندیس آرایه array index
ادغام آرایه array merging
مَفصل articulation point
مَفصل articulation vertex
مسئله‌ گمارش assignment problem
لیست شرکت‌پذیری association list
(شرکت ‌پذیری (انجمنی associative
آرایه‌ انجمنی associative array
کران مجانبی asymptotic bound
کران پایین مجانبی asymptotic lower bound
پیچیدگی حافظه‌ مجانبی asymptotic space complexity
پیچیدگی زمانی مجانبی asymptotic time complexity
کران بالای مجانبی asymptotic upper bound
تساوی مجانبی asymptotically equal to
کران دقیق مجانبی asymptotically tight bound
مسیر افزایشی augmenting path
(اتوماتون (ماشین خودکار automaton
شبیه ‌سازی اتوماتون automaton simulation
حالت متوسط average-case
هزینه‌ حالت متوسط average-case cost
درخت اِی‌وی‌اِل AVL tree
درخت بی‌پلاس B+-tree
پس‌گرد backtracking
(گردایه (مجموعه‌ چندگانه bag
توازن balance
درخت دودویی جست‌وجوی متوازن balanced binary search tree
درخت دودویی متوازن balanced binary tree
مرتب ‌ساز ادغامی k-راهی متوازن balanced k-way merge sort
مرتب ‌ساز ادغامی متوازن balanced merge sort
ادغام چندراهی متوازن balanced multiway merge
گره‌ متوازن balanced node
مرتب‌ ساز سریع متوازن balanced quicksort
مرتب ‌ساز ادغامی دوراهی متوازن balanced two-way merge sort
الگوریتم بلمن-فورد Bellman-Ford algorithm
قانون بن‌فورد Benford’s law
بهترین حالت best-case
هزینه‌ بهترین حالت best-case cost
جست‌وجوی بهتراوّل best first search
مؤلفه‌ دوهمبند biconnected component
گراف دو همبند biconnected graph
مرتب ‌ساز حبابی دو جهته bidirectional bubble sort
نماد اُیِ بزرگ big-O notation
مرتب‌ ساز سطلی bin sort
تابع دودویی binary function
الگوریتم ب‌م‌م دودویی binary GCD algorithm
مرتب ‌ساز درجی دودویی binary insertion sort
صف اولویت دودویی binary priority queue
رابطه‌ دودویی binary relation
جست‌وجوی دودویی binary search
تِرای دودویی binary trie
مرتب ‌ساز بینگو bingo sort
گراف دوبخشی bipartite graph
تطابق دوبخشی bipartite matching
نیم‌ساز bisector
آرایه‌ بیتی bit vector
بلوک block
شاره‌ انسدادی blocking flow
شکوفه blossom
بولی Boolean
عبارت بولی Boolean expression
تابع بولی Boolean function
فروشنده‌ دوره‌گرد با گلوگاه bottleneck traveling salesman
مرتب‌ ساز مبنایی پایین به بالا bottom-up radix sort
اتوماتون درختی پایین به بالا bottom-up tree automaton
نمایش مبتنی بر کرانه boundary-based representation
صف کران‌دار bounded queue
پشته‌ی کران‌دار bounded stack
انشعاب و حد branch and bound
انشعاب branching
جست‌وجوی سطحی breadth first search
الگوریتم برزنهام Bresenham’s algorithm
مرتب‌ ساز خشتی brick sort
پل bridge
الگوریتم موزه‌ انگلیسی British Museum algorithm
کورکورانه brute force
درخت بی‌اس‌پی BSP-tree
مرتب‌ساز حبابی bubble sort
سطل bucket
آرایه‌ سطلی bucket array
مرتب‌ساز سطلی bucket sort
روش سطل‌بندی bucketing method
مسئله‌ معاهده‌ی رومی Byzantine Agreement Problem
ژنرال‌های رومی Byzantine generals
حسابان سیستم‌های ارتباطی Calculus of Communicating Systems
(رده‌ پیچیدگی متعارف (کانونی canonical complexity class
مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود capacitated facility location
ظرفیت capacity
قید ظرفیت capacity constraint
حسابان سیستم‌های ارتباطی CCS (Calculus of Communicating Systems)
مدل وارسی سلول cell probe model
اتوماتون سلولی cellular automaton
مرکز ثقل centroid
گواهی certificate
زنجیره chain
فرزند child
مسئله‌ پستچی چینی Chinese postman problem
قضیه‌ باقی‌ مانده‌ چینی Chinese remainder theorem
الگوریتم کریستفاید Christofides algorithm
مکاشفه‌ کریستفاید Christofides heuristic
شاخص رنگی chromatic index
عدد رنگی chromatic number
تز چرچ-تورینگ Church-Turing thesis
مدار circuit
پیچیدگی مدار circuit complexity
مسئله‌ ارزش مدار circuit value problem
لیست حلقوی circular list
مسیر دوری circular path
صف حلقوی circular queue
خوشه clique
مسئله‌ خوشه clique problem
بازگشت تجمعی collective recursion
تصادم collision
مرتب ‌ساز شانه‌ای comb sort
فرآیندهای ترتیبی ارتباطی Communicating Sequential Processes
جابه‌جایی commutative
مرتب‌ساز مقایسه‌ای comparison sort
تحلیل رقابتی competitive analysis
نسبت رقابتی competitive ratio
مکمل complement
درخت دودویی کامل complete binary tree
گراف کامل complete graph
درخت کامل complete tree
پیچیدگی complexity
رده‌ پیچیدگی complexity class
محاسبه‌پذیر computable
تابع محاسبه‌پذیر computable function
تابع مقعر concave function
شاره‌ هم‌زمان concurrent flow
پیکربندی configuration
ترکیب عطفی conjunction
مؤلفه‌های همبند connected component
گراف همبند connected graph
هم NP coNP
تابع ثابت constant function
مسئله‌ کوله‌پشتی پیوسته continuous knapsack problem
قضیه‌ کوک Cook’s theorem
کاهش کوک Cook reduction
مرتب‌ساز شمارشی counting sort
مسئله‌ مسیر بحرانی critical path problem
برش cut
رأس برشی cut vertex
صفحه‌ برشی cutting plane
قضیه‌ برشی cutting theorem
دور cycle
گراف بی‌دور جهت‌دار DAG (directed acyclic graph)
کوتاه‌ترین مسیرها در گراف بی‌دور جهت‌دار DAG shortest paths
گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت‌دار DASG (directed acyclic subsequence graph)
داده‌ساختار data structure
داده‌پایگاه database
تصمیم‌پذیر decidable
زبان تصمیم‌پذیر decidable language
مسئله‌ تصمیم decision problem
درخت تصمیم decision tree
مسئله‌ جست‌وجوی تجزیه‌پذیر decomposable searching problem
درجه degree
حذف delete
گراف متراکم dense graph
عمق depth
جست‌وجوی عمقی depth first search
صف دو سر deque
پریش derangement
اولاد descendant
قطعی deterministic
الگوریتم قطعی deterministic algorithm
اتوماتون متناهی قطعی deterministic finite automaton
اتوماتون حالت ‌متناهی قطعی deterministic finite state automaton
ماشین حالت ‌متناهی قطعی deterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی قطعی deterministic finite tree automaton
اتوماتون پشته‌ای قطعی deterministic pushdown automaton
اتوماتون درختی قطعی deterministic tree automaton
الگوریتم دویچ-جوزا Deutsch-Jozsa algorithm
اتوماتون متناهی قطعی DFA (deterministic finite automaton)
جستجوی عمقی DFS (depth first search)
جنگل جست‌وجوی عمقی DFS forest
اتوماتون درختی متناهی قطعی DFTA (deterministic finite tree automaton)
قطری کردن diagonalization
قطر diameter
فرهنگ داده‌ای dictionary
تفاضل difference
گراف جهت‌دار digraph
الگوریتم دایسترا Dijkstra’s algorithm
مرتب ‌ساز شانه‌ای diminishing increment sort
(شام فلاسفه (فلاسفه‌ی گرسنه dining philosophers
گراف بی‌دور جهت‌دار directed acyclic graph
گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت ‌دار directed acyclic subsequence graph
گراف جهت ‌دار directed graph
p- مرکز گسسته discrete p-center
داده ‌ساختار مجموعه‌ مجزا disjoint-set data structure
جنگل مجموعه‌ مجزا disjoint-set forest
مجموعه‌ مجزا disjoint set
ترکیب فصلی disjunction
مرتب ‌ساز توزیعی distribution sort
پیچیدگی توزیعی distributional complexity
تقسیم ‌و حل divide and conquer
تقسیم و ترکیب پیش از حل divide and marriage before conquest
دامنه domain
(قانون روز رستاخیز (روزشمار Doomsday rule
مرتب‌ساز حبابی دو جهته double-direction bubble sort
درهم‌سازی مضاعف double hashing
دوران مضاعف double rotation
صفِ دوسر doubly-ended queue
لیست پیوندی دوطرفه doubly linked list
اتوماتون پشته ‌ای قطعی DPDA (deterministic pushdown automaton)
دوگان dual
پویا dynamic
آرایه‌ پویا dynamic array
درهم‌ سازی پویا dynamic hashing
برنامه‌ ریزی پویا dynamic programming
درخت پویا dynamic tree
تبدیل پویاسازی dynamization transformation
یال edge
رنگ‌آمیزی یالی edge coloring
همبندی یالی edge connectivity
تقاطع یالی edge crossing
کارایی efficiency
یکتایی اعضا element uniqueness
داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی EM data structure
الگوریتم اقلیدس Euclid’s algorithm
الگوریتم اقلیدسی Euclidean algorithm
فاصله‌ اقلیدسی Euclidean distance
درخت اشتاینر اقلیدسی Euclidean Steiner tree
مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد اقلیدسی Euclidean traveling salesman problem
دور اویلری Euler cycle
تور اویلری Euler tour
گراف اویلری Eulerian graph
مسیر اویلری Eulerian path
مرتب‌ ساز تعویضی exchange sort
(یای انحصاری (مانع‌الجمع exclusive or
حالت وجودی existential state
گراف توسعه‌ دهنده expander graph
نمایی exponential
الگوریتم اقلیدس گسترش ‌یافته extended Euclid’s algorithm
الگوریتم حافظه‌ خارجی external memory algorithm
داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی external memory data structure
ادغام خارجی external merge
مرتب‌ ساز ادغامی خارجی external merge sort
مرتب ‌ساز سریع خارجی external quicksort
مرتب ‌ساز مبنایی خارجی external radix sort
مرتب ‌ساز خارجی external sort
نقطه‌ کُنج extreme point
مکان ‌یابی تسهیلات facility location
فاکتوریل factorial
ناحیه‌ امکان‌پذیر feasible region
جواب امکان‌پذیر feasible solution
(یال بازخور (پس‌خورد feedback edge
الگوریتم فرگوسن-فُرکید Ferguson-Forcade algorithm
عدد فیبوناچی Fibonacci number
اعداد فیبوناچی Fibonacci numbers
اولین ورودی- اولین خروجی FIFO
اتوماتون متناهی finite automaton
تبدیل فوریه‌ متناهی finite Fourier transform
اتوماتون حالت‌ متناهی finite state automaton
ماشین حالت‌ متناهی finite state machine
کمینه ‌سازی ماشین حالت‌ متناهی finite state machine minimization
مبدل حالت‌متناهی finite state transducer
اولین ورودی- اولین خروجی first-in, first-out
روش توریِ ثابت fixed-grid method
مرتب ‌ساز پرتویی flash sort
شاره flow
بقای شاره flow conservation
تابع شاره flow function
شبکه‌ شاره flow network
الگوریتم فلوید-وارشال Floyd-Warshall algorithm
فورد-بِلمن Ford-Bellman
روش فورد-فاکرسن Ford-Fulkerson method
جنگل forest
(زبان رسمی (صوری formal language
روش‌های رسمی formal methods
درستی‌یابی رسمی formal verification
فرکتال fractal
مسئله‌ کوله‌پشتی تقسیم ‌پذیر fractional knapsack problem
جواب کسری fractional solution
یال آزاد free edge
رأس آزاد free vertex
آرایه‌ پر full array
درخت دودویی پر full binary tree
مسئله‌ گرافِ کاملاً پویا fully dynamic graph problem
داده‌ ساختار تمام‌ ماندگار fully persistent data structure
شمای تقریب کاملاً چند جمله‌ای fully polynomial approximation scheme
تابع function
یال فازی fuzzy edge
گراف فازی fuzzy graph
گره‌ فازی fuzzy node
تابع فازی fuzzy set
تابع گاما gamma function
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک GCD
مسئله‌ بهینه‌ سازی هندسی geometric optimization problem
بهینه‌ سراسری global optimum
گراف graph
رنگ‌آمیزی گراف graph coloring
ترسیم گراف graph drawing
یک‌ریختی گراف‌ها graph isomorphism
افراز گراف graph partition
بزرگ‌ترین مخرج مشترک greatest common denominator
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک greatest common divisor
الگوریتم حریصانه greedy algorithm
مکاشفه‌ حریصانه greedy heuristic
ترسیم شبکه‌ای grid drawing
الگوریتم گراوِر Grover’s algorithm
مسئله‌ توقف halting problem
دور همیلتنی Hamiltonian cycle
درهم ‌سازی hash
تابع درهم ‌ساز hash function
جدول درهم ‌سازی hash table
فاصله‌ هاسدورف Hausdorff distance
سر head
مرتب ‌ساز هرمی heapsort / heap sort
اژدهای هرتر-هیوِی Herter-Heighway Dragon
مکاشفه‌ای heuristic
مدل مارکوف مخفی hidden Markov model
مرتب ‌ساز نمودار ستونی histogram sort
مدل مارکوف مخفی HMM (hidden Markov model)
همسان ‌ریخت homeomorphic
هم ‌ریخت homomorphic
نقشه‌ دید افقی horizontal visibility map
قانون هورنر Horner’s rule
الگوریتم آمیخته hybrid algorithm
ابریال hyperedge
ابرگراف hypergraph
توصیف آنی ID (instantaneous description)
ادغام ایده‌آل ideal merge
استلزام implication
نتیجه می‌دهد implies
انشعاب ورودی in-branching
درجه‌ ورودی in-degree
پیمایش میان‌ترتیب in-order traversal
ادغام درجا in-place merging
مرتب‌ ساز درجا in-place sort
اصل ردّ و شمول inclusion-exclusion principle
یای منطقی inclusive or
رشته فشرده ‌نشدنی incompressible string
مجموعه‌ مستقل independent set
کران نظریه اطلاعاتی information theoretic bound
پیمایش میان‌ترتیب inorder traversal
مرتب‌ ساز درجی insertion sort
توصیف آنی instantaneous description
شاره‌ چندکالایی صحیح integer multi-commodity flow
چند وجهی صحیح integer polyhedron
سیستم اثبات محاوره‌ای interactive proof system
نمایش مبتنی بر درون interior-based representation
گره‌ داخلی internal node
مسیر داخلی internal path
مرتب ‌ساز داخلی internal sort
مرتب ‌ساز درون ‌یابی interpolation sort
اشتراک intersection
درخت بازه interval tree
حل نشدنی intractable
مرتب ‌ساز خودآزما intro sort
مرتب ‌ساز خودآزما introsort
مرتب ‌ساز خودآزما introspection sort
مرتب ‌ساز خودآزما introspective sort
نابازتاب irreflexive
یکریخت isomorphic
تکرار iteration
مرتب‌ ساز j j sort
الگوریتم جانسون Johnson’s algorithm
مرتب‌ ساز j jsort
k- رنگ‌آمیزی k-coloring
 k-بعدی k-dimensional
ادغام k-راهی k-way merge
مرتب‌ساز ادغامی k-راهی k-way merge sort
نقشه‌ کارنو Karnaugh map
کاهش کارپ Karp reduction
کلید key
پل‌های کونیگسبرگ Koenigsberg bridges
پیچیدگی کالموگروف Kolmogorov complexity
نامساوی کرافت Kraft’s inequality
ساختارِ کریپک Kripke structure
الگوریتم کروسکال Kruskal’s algorithm
اعداد فیبوناچی مرتبه‌ kاُم kth order Fibonacci numbers
kاُمین کوتاه‌ترین مسیر kth shortest path
kاُمین کوتاه‌ترین مسیر kth shortest path
نمودار کِی‌وی KV diagram
کاهش l l-reduction
گراف برچسب‌ دار labeled graph
زبان language
آخرین ورودی-اولین خروجی last-in, first-out
شبکه lattice
گراف جهت‌دار لایه ‌شده layered digraph
گراف لایه ‌شده layered graph
کوچک‌ترین مضرب مشترک LCM (least common multiple)
کوچک‌ترین مضرب مشترک least common multiple
آخرین ورودی-اولین خروجی LIFO
خطی linear
مرتب‌ ساز درجی خطی linear insertion sort
ترتیب خطی linear order
مرتب ‌ساز وارسی خطی linear probing sort
ضرب خطی linear product
پیوند link
لیست پیوندی linked list
لیست list
نماد اُیِ کوچک little-o notation
لگاریتمی logarithmic
قانون لاتکا Lotka’s law
کران پایین lower bound
ماتریس پایین ‌مثلثی lower triangular matrix
فاصله‌ منهتنی Manhattan distance
کاهش چند به ‌یک many-one reduction
زنجیره‌ مارکوف Markov chain
یال تطابق‌یافته matched edge
رأس تطابق‌یافته matched vertex
تطابق matching
ماتریس matrix
ماکزیمم max
مجموعه‌ مستقل ماکزیمم maximal independent set
مؤلفه‌ ماکزیمال‌همبند maximally connected component
مسئله‌ شاره‌ ماکزیمم maximum-flow problem
تطابق دوبخشی ماکزیمم maximum bipartite matching
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده MBB (minimum bounding box)
ماشین میلی Mealy machine
میانگین mean
میانه median
بخاطرسپاری memorization
ادغام merge
مرتب ‌ساز ادغامی merge sort
تابع مرومورفیک meromorphic function
مینیمم min
تجزیه‌ پاد زنجیری کمینه minimal antichain decomposition
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده minimum bounding box
درخت فراگیر با کم‌ترین کُد minimum code spanning tree
درخت فراگیر با کم‌ترین هزینه minimum cost spanning tree
برش مینیمم minimum cut
درخت فراگیر مینیمم minimum spanning tree
برش رأسی مینیمم minimum vertex cut
مُد mode
بررسی مدل model checking
مدل محاسبه model of computation
نمایی ملایم moderately exponential
نزولی یکنواخت monotonically decreasing
صعودی یکنواخت monotonically increasing
ماشین مور Moore machine
(حرکت (انتقال move
درخت فراگیر مینیمم MST (minimum spanning tree)
شاره‌ چندکالایی multi-commodity flow
مجموعه‌ چندگانه multi-set
گراف چندگانه multigraph
تصمیم چند راهه multiway decision
ادغام چند راهی multiway merge
تابع n-تایی n-ary function
کاهش‌پذیری چند به ‌یک ان ‌سی NC many-one reducibility
جستجوی نزدیک‌ترین همسایه nearest neighbor search
(نقیض (نفی negation
شاره‌ شبکه network flow
مسئله‌ شاره‌ شبکه network flow problem
حالت بعد next state
اتوماتون متناهی غیرقطعی NFA (nondeterministic finite automaton)
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی NFTA (nondeterministic finite tree automaton)
مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری آمریکا NIST
گره node
ادغام نامتوازن nonbalanced merge
مرتب‌ ساز ادغامی نامتوازن nonbalanced merge sort
غیرقطعی nondeterministic
الگوریتم غیرقطعی nondeterministic algorithm
اتوماتون متناهی غیرقطعی nondeterministic finite automaton
ماشین حالت متناهی غیرقطعی nondeterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی nondeterministic finite tree automaton
زمان چندجمله‌ای غیرقطعی nondeterministic polynomial time
اتوماتون درختی غیرقطعی nondeterministic tree automaton
ماشین تورینگ غیرقطعی nondeterministic Turing machine
ادغام غیرتکراری noniterative merge
چنین نیست که not
زبان ان‌پی تمام NP-complete language
تابع صفرتایی nullary function
نماد اُیِ بزرگ O
نماد اُیِ بزرگ O notation
نماد اُیِ کوچک o notation
تابع هدف objective function
الگوریتم برون‌خط off-line algorithm
اُمگا omega
اُمیکرون omicron
الگوریتم برخط on-line algorithm
یک-بُعدی one-dimensional
بهینه optimal
هزینه‌ بهینه optimal cost
ادغام بهینه optimal merge
مسئله‌ مثلث‌ بندی بهینه‌ چندضلعی optimal polygon triangulation problem
ادغام چند مرحله‌ای بهینه optimal polyphase merge
مرتب‌ ساز ادغامی چند مرحله‌ای بهینه optimal polyphase merge sort
جواب بهینه optimal solution
مسئله‌ مثلث ‌بندی بهینه‌ optimal triangulation problem
مقدار بهینه optimal value
مسئله‌ بهینه‌ سازی optimization problem
یا or
مجموعه‌ پیشگو oracle set
نوار پیشگو oracle tape
ماشین تورینگ پیشگو oracle Turing machine
ترتیب order
نمودار تصمیم دودویی مرتب ordered binary decision diagram
لیست پیوندی مرتب ordered linked list
گراف بی‌دور جهت‌دار oriented acyclic graph
گراف جهت‌دار oriented graph
ترسیم متعامد orthogonal drawing
چندضلعی مستقیم‌الخط متعامداً محدب orthogonally convex rectilinear polygon
مرتب ‌ساز ادغامی نوسانی oscillating merge sort
انشعاب خروجی out-branching
درجه‌ خروجی out-degree
مرتب‌ ساز ادغامی p-راهی p-way merge sort
استدلال لایه‌گذار padding argument
جستجوی پارامتری parametric searching
تابع جزیی partial function
ترتیب جزیی partial order
تابع بازگشتی جزیی partial recursive function
مسئله‌ جزئاً تصمیم ‌پذیر partially decidable problem
مسئله‌ گراف جزیی پویا partially dynamic graph problem
مجموعه‌ جزیی ‌مرتب partially ordered set
داده ‌ساختار جزیی ‌ماندگار partially persistent data structure
مسیر path
اتوماتون پشته‌ای PDA (pushdown automaton)
تطابق کامل perfect matching
ضمانت کارایی performance guarantee
نسبت کارایی performance ratio
داده‌ ساختار ماندگار persistent data structure
گراف مسطح planar graph
گراف مسطح با خطوط مستقیم planar straight-line graph
مسطح بودن planarity
مسطح‌سازی planarization
ماشین اشاره‌گر pointer machine
پواسونی‌کردن poissonization
چند وجهی polyhedron
چندلگاریتمی polylogarithmic
الگوریتم زمان‌ چند جمله‌ای polynomial-time algorithm
شمای تقریب زمان‌چند جمله‌ای polynomial-time approximation scheme
تز چرچ-تورینگ زمان‌چند جمله‌ای polynomial-time Church-Turing thesis
کاهش زمان‌چند جمله‌ای polynomial-time reduction
چند جمله‌ای polynomial
شمای تقریب چند جمله‌ای polynomial approximation scheme
سلسله ‌مراتب چندجمله‌ای polynomial hierarchy
زمان چند جمله‌ای polynomial time
ادغام چند مرحله‌ای polyphase merge
مرتب ‌ساز ادغامی چند مرحله‌ای polyphase merge sort
مجموعه‌ جزیی ‌مرتب poset
مسئله‌ تناظر پست Post’s correspondence problem
مرتب‌ ساز پستچی postman’s sort
تابع پتانسیل potential function
الگوریتم پریم Prim’s algorithm
بازگشتی اصلی primitive recursive
صف اولویت priority queue
معمای اسیران prisoner’s dilemma
مولّد اعداد شبه‌تصادفی PRNG (pseudo-random number generator)
الگوریتم احتمالی probabilistic algorithm
ماشین تورینگ احتمالی probabilistic Turing machine
اثبات بررسی ‌پذیر احتمالی probabilistically checkable proof
رویه procedure
جبر پردازه‌ ها process algebra
سره proper
رنگ ‌آمیزی مجاز proper coloring
زیرمجموعه‌ سره proper subset
هرس و جستجو prune and search
مولّد اعداد شبه‌ تصادفی pseudo-random number generator
عدد شبه‌تصادفی pseudorandom number
اعداد فیبوناچی مرتبه ‌ pاُم pth order Fibonacci numbers
زبان کاملاً تابعی purely functional language
اتوماتون پشته‌ای pushdown automaton
مبدل پشته‌ای pushdown transducer
مرتب‌ ساز  q q sort
مرتب ‌ساز q_m qm sort
مرتب ‌ساز  q_m qmsort
مرتب ‌ساز  q qsort
قضیه‌ پیچیدگی درخت چهارتایی quadtree complexity theorem
محاسبه‌ کوانتمی quantum computation
صف queue
مرتب‌ساز سریع quicksort / quick sort
زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر r.e. language
مرتب‌ ساز مبنایی radix sort
ماتریس ناهموار ragged matrix
ماشین با دسترسی تصادفی random access machine
اعداد تصادفی random number
مولد اعداد تصادفی random number generator
تصادفی‌سازی randomization
الگوریتم تصادفی randomized algorithm
پیچیدگی تصادفی‌ randomized complexity
گرد کردن تصادفی randomized rounding
بُرد range
مرتب ‌ساز بازه‌ای range sort
قابل دست‌یابی reachable
(تشخیص ‌دهنده (شناسنده recognizer
ماتریس مستطیل ‌شکل rectangular matrix
مستقیم الخط rectilinear
فاصله‌ مستقیم rectilinear distance
درخت اشتاینر مستقیم ‌الخط rectilinear Steiner tree
معادلات بازگشتی recurrence equations
رابطه‌ بازگشتی recurrence relation
بازگشتی ‌ها recurrences
بازگشت recursion
خاتمه‌ بازگشت recursion termination
درخت بازگشت recursion tree
بازگشتی recursive
داده ‌ساختار بازگشتی recursive data structure
زبان بازگشتی recursive language
زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر recursively enumerable language
پایه‌ ساده‌شده reduced basis
گراف جهت‌دار ساده‌شده reduced digraph
کاهش، ساده‌سازی reduction
بازتاب reflexive
تجزیه‌ منظم regular decomposition
رابطه relation
ساختار رابطه‌ای relational structure
ضمانت کارایی نسبی relative performance guarantee
ترمیم relaxation
بازمقیاس‌پذیر rescalable
مرتب‌ساز جهان محدود restricted universe sort
الگوریتم rho-تقریبی rho-approximation algorithm
روش رایس Rice’s method
مولد اعداد تصادفی RNG
گراف تقریبی rough graph
زمان اجرا run time
برش  s-t s-t cut
یال اشباع ‌شده saturated edge
مرتب ‌ساز انتخابی selection sort
طوقه self-loop
قضیه‌ جداسازی separation theorem
مجموعه set
مکمل مجموعه set complement
تفاضل مجموعه set difference
اشتراک مجموعه set intersection
اجتماع مجموعه set union
حافظه‌ اشتراکی shared memory
مرتب ‌ساز صدفی shell sort
مرتب‌ ساز صدفی Shell sort
الگوریتم شور Shor’s algorithm
کوتاه‌ترین مسیر shortest path
کوتاه‌ترین درخت فراگیر shortest spanning tree
مثلث سرپینسکی Sierpinski triangle
(امضاء (نشان signature
ادغام ساده simple merge
مسیر ساده simple path
قضیه‌ شبیه ‌سازی simulation theorem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر به یک مقصد single-destination shortest-path problem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر بین یک زوج رأس single-pair shortest-path problem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر از یک مبدأ single-source shortest-path problem
لیست پیوندی یک‌طرفه singly linked list
تحلیل نقطه‌ منفرد singularity analysis
چاهک sink
مرتب ‌ساز فروبرنده sink sort
مرتب ‌ساز فروبرنده sinking sort
تقارن چپ skew symmetry
انتخاب شیب slope selection
حل‌پذیر solvable
مرتب ‌سازی sort
مرتب ‌سازی درجا sort in-place
مرتب ‌سازی درجا sort in place
مرتب‌ ساز ادغامی sort merge
الگوریتم مرتب ‌سازی sorting algorithm
منبع، مبدأ source
تابع فضا ساختنی space-constructible function
گراف خلوت sparse graph
ماتریس خلوت sparse matrix
خلوت سازی sparsification
ماتریس مربعی square matrix
ریشه‌ دوم square root
کوتاه‌ترین درخت فراگیر SST (shortest spanning tree)
پایدار stable
پشته stack
درخت پشته‌ای stack tree
چند ضلعی ستاره‌ای‌شکل star-shaped polygon
حالت شروع start state
حالت state
ماشین حالت state machine
گذر حالت state transition
درخت مینیمم اشتاینر Steiner minimum tree
نقطه‌ اشتاینر Steiner point
نسبت اشتاینر Steiner ratio
درخت اشتاینر Steiner tree
رأس اشتاینر Steiner vertex
تقریب استرلینگ Stirling’s approximation
فرمول استرلینگ Stirling’s formula
مرتب ‌ساز ساده‌لوحانه stooge sort
ترسیم مستقیم الخط straight-line drawing
اکیداً نزولی strictly decreasing
اکیداً صعودی strictly increasing
ماتریس اکیداً پایین مثلثی strictly lower triangular matrix
ماتریس اکیداً بالا مثلثی strictly upper triangular matrix
رشته string
گراف قویاً همبند strongly connected graph
قضیه‌ ارگودیک زیرافزایشی subadditive ergodic theorem
زیرگراف subgraph
یکریختی زیرگراف‌ها subgraph isomorphism
زیرمجموعه subset
اتوماتون پسوندی suffix automaton
زِبَر مجموعه superset
ابَرچاهک supersink
ابَرمنبع supersource
متقارن symmetric
تفاضل متقارن مجموعه symmetric set difference
لیست پیوندی متقارن symmetrically linked list
دُم tail
آخرین بازگشت tail recursion
منطق زمانی temporal logic
پایانه terminal
متن text
تِتا theta
سه بُعدی three-dimensional
مرتب ‌ساز ادغامی سه‌راهی three-way merge sort
پیچیدگی زمان/حافظه time/space complexity
مرتب ‌ساز مبنایی بالا به پایین top-down radix sort
اتوماتون درختیِ بالا به پایین top-down tree automaton
مرتب‌ ساز توپولوژیکی top sort
ترتیب توپولوژیکی topological order
مرتب ‌ساز توپولوژیکی topological sort
تابع کامل total function
ترتیب کامل total order
مسئله‌ کاملاً تصمیم‌پذیر totally decidable problem
مسئله‌ کاملاً تصمیم‌ناپذیر totally undecidable problem
تور tour
مهارشدنی tractable
مبدل transducer
(گذر (تغییر وضعیت transition
تابع گذر transition function
(ترایا (تراگذری transitive
ساده ‌سازیِ ترایا transitive reduction
فروشنده‌ دوره‌گرد traveling salesman
اتوماتون درختی tree automaton
مرتب ‌ساز درختی tree sort
نامساوی مثلثی triangle inequality
گراف سه‌ همبند triconnected graph
تابع سه‌تایی trinary function
مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد TSP (traveling salesman problem)
ماشین تورینگ Turing machine
کاهش تورینگ Turing reduction
مبدل تورینگ Turing transducer
دو بُعدی two-dimensional
لیست پیوندیِ دوطرفه two-way linked list
لیست دوطرفه two-way list
مرتب‌ ساز ادغامی دو ‌راهه two-way merge sort
تابع یکتایی unary function
تابع محاسبه‌ ناپذیر uncomputable function
مسئله‌ محاسبه ‌ناپذیر uncomputable problem
تصمیم ‌ناپذیر undecidable
زبان تصمیم ‌ناپذیر undecidable language
مسئله‌ تصمیم‌ ناپذیر undecidable problem
گراف غیر جهت ‌دار undirected graph
پیچیدگی مدار یک ‌ریخت uniform circuit complexity
خانواده‌ مدارهای یک ‌ریخت uniform circuit family
ماتریس یکنواخت uniform matrix
اجتماع union
اجتماع اتوماتا union of automata
حالت جامع universal state
ماشین تورینگ جامع universal Turing machine
(جهان (مجموعه‌ مرجع universe
حل‌نشدنی unsolvable
مسئله‌ حل‌نشدنی unsolvable problem
لیست نامرتب unsorted list
ماتریس بالامثلثی upper triangular matrix
مسئله‌ مسیریابی وسیله vehicle routing problem
نمودار ویتچ Veitch diagram
نمودار ون Venn diagram
رأس vertex
رنگ‌آمیزی رأسی vertex coloring
همبندی رأسی vertex connectivity
پوشش رأسی vertex cover
مجموعه‌ رأس‌ها vertex set
نقشه‌ دید عمودی vertical visibility map
رأس ‌ها vertices
نقشه‌ دید visibility map
قابل دید visible
الگوریتم ویتربی Viterbi algorithm
مسئله‌ مسیریابی وسیله VRP (vehicle routing problem)
گشت walk
مرتب‌ ساز هرمی ضعیف weak-heap sort
گراف وزن‌دار weighted graph
گراف جهت‌دار وزن‌دار weighted, directed graph
بدترین حالت worst-case
هزینه‌ بدترین حالت worst-case cost
یای انحصاری xor

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 5 

 

fault خرابی
fault coverage پوشش خرابی
stuck-at fault مانده در خرابی
stuck-at-0 مانده در صفر
stuck-at-1 مانده در یک
fault-oriented خرابی-  مبنا
roulette wheel selection انتخاب چرخ رولت
tournament selection انتخاب مسابقه
rank selection انتخاب رتبه بندی
sensitization حساس سازی
Path Sensitization methods روش های حساس سازی مسیر
Fault Tolerance تحمل پذیری خرابی
combinational logical circuit مدار منطقی ترکیبی
fault simulation شبیه سازی خرابی
test experiment تجربه آزمون
Genetic Algorithm الگوریتم ژنتیک
random testing آزمون تصادفی
row method روش سطری
column method روش ستونی
Logical Circuits Test آزمون مدارهای منطقی
combinational digital circuits مدارهای منطقی ترکیبی
test vectors بردارهای آزمون
high fault detection power قدرت تشخیص خرابی بالا
n is in hundreds N در مرتبه صدگان است
redundant hardware سخت افزار غیرضروری / زاید
Path Oriented Decision Making (PODEM) تصمیم گیری مسیر – مبنا
Backtrack / backtracking پس گشت، پس گشتی، پیمایش معکوس
Backtrace / backtracing پسگرد، پسگردی
forward trace / forward tracing جلوگرد، جلوگردی
Fault Cone مخروط خرابی
Forward Implication جلو- استلزام
Backward Implication پس- استلزام
push-over analysis آنالیز پوش اور
time slot بازه زمانی
time slotted بازه بندی نمودن زمان
Independent, identically distribution (I.I.d) (iid) دارای توزیع مستقل و یکسان (هم توزیع، مستقل) گروهی همگن از داده ها که از یکدیگر مستقل و در یک توزیع مشترک بطور تصادفی توزیع شده اند
packet arrival ورود بسته / پاکت
Bipartite Matching تطابق دوبخشی
Maximum Weighted Matching تطابق وزنی حداکثری
hamming distance فاصله همینگ
sequence of states دنباله حالت ها
temporal logic منطق زمانی
temporal ontology هستی شناسی زمانی
Network Management Application کاربرد مدیریت شبکه
Broadcast پخش کردن
Cache حافظه پنهان
Fault Detection کشف خطا
FaultLocation مکان خطا
Service Restoration اعاده و برگرداندن سرویس
Identification Of The Problems Root Cause شناسائی علت اصلی مشکلات
Over Head بالاسری
Preset معین شده
Through put توان عملیاتی
macro – level سطح کلان
Application کاربرد
Regional Net شبکه‌ منطقه‌ای
Data Monitoring مانیتورکردن داده
Alarm هشدار
Associate مشکلات
Tuning میزان سازی
Planning Facilities طرح ریزی وسایل
Probe جستجوگر
Gateway درگاه
Utilization میزان استفاده
Rule – Based Reasoning علّت یابی بر اساس نقش
Model – Based  Reasoning علّت یابی بر اساس مدل
Case Based Reasoning علّت یابی بر اساس حالت و وضع
Code  Book Correlation Model مدل همبستگی کتاب کد
State Transitional Graph مدل گراف انتقال حالت
Finite State Machine Model مدل ماشین حال محدود
Masquerade تغییر قیافه
User – based security Model = USM امنیت بر مبنای کاربر
Privacy ماژول اختفاء
Plain text متن ساده
Host / User Environment محیط میزبان /کاربر
Ticket Granting System سیستم امتیاز بلیط
Authentication Server System سیستم‌های خادم تصدیق
authentication Using a Cryptographic Function تصدیق با استفاده از وظیفه رمزنگاری
active فعال
passive غیر فعال
message contents learning attack حمله مبتنی بر آگاهی از محتویات پیام
message stream modification attacks حملات تغییر دنباله پیام
File transfer Protocol پروتکل انتقال فایل
Administrative Segment قطعات اجرائی
Network Management App کاربرد مدیریت شبکه
Correlation بهم پیوستگی
Authorization مجوز
Authentication تاییده
Network provisioning پیش‏بینی (ادوات مورد نیاز) شبکه
Traverse facilities وسایل متقاطع
session جلسه
Permanent virtual circuit = PVC مسیرهای مجازی دائمی
Switching virtual circuit = SVC مسیرهای مجازی سوئیچ شده
Broadcast پخش
transparent شفاف
problem resolution تفکیک ‏پذیری مشکل
Polling سرشماری
trap تله
load بار
burst frame rate پشت سر هم
masquerade تغییر قیافه
account حساب
asymmetric ناهمگون
digital signature امضاء رقمی
account Management مدیریت محاسبه
Network Availability در دسترس بودن شبکه
failure شکست
severity شدت
element Management مدیریت عناصر
index شاخص
Contract قرارداد
Application Entity موجودیت کاربرد
packages بسته ها
subclass کلاس تحتانی
allomorphic ارث ‏بری چندگانه
Object Identifier شناسه شی
descriptor توصیف‏کننده
Name binding محدودیتهای اسمی
packet loss گم شدن پاکت
over lap همپوشانی
Schedule زمان بندی
Network Management Application کاربرد مدیریت شبکه
Analog computer کامپیوتر قیاسی
Automatic computer کامپیوتر خودکار
Briefcase computer کامپیوتر چمدانی
Computer – aided design  CAD طراحی به کمک کامپیوتر
Computer – aided factory management مدیریت کارخانه با استفاده از کامپیوتر
Computer – Aided manufacturing   CAM تولید به کمک کامپیوتر
Computer architecture معماری کامپیوتر
Computer art هنر کامپیوتری
Computer artist هنرمند کامپیوتر
Computer – Assisted Diagnosis تشخیص بیماری توسط کامپیوتر
Computer – augmented learning   CAL بسط آموزش به‌کمک کامپیوتر
Computer awareness دانش کامپیوتر
Computer – based learning   CBL یادگیری بر پایه کامپیوتر
Computer camp اردوی کامپیوتر
Computer center مرکز کامپیوتر
Computer center director مدیر مرکز کامپیوتر
Computer Circuits مدارهای کامپیوتری
Computer classifications طبقه بندی‌های کامپیوتر
Computer code کُد کامپیوتر
Computer conferencing کنفرانس کامپیوتری
Computer design طراحی کامپیوتری
Computer drawing ترسیم کامپیوتری
Computer enclosure محفظه کامپیوتر
Computer engineering مهندسی کامپیوتر
Computer family خانواده کامپیوتر
Computer game بازی کامپیوتری
Computer graphist گرافیست کامپیوتری
Computer graphics گرافیک کامپیوتری
Computer Independent Language زبان مستقل کامپیوتری
Computer industry صنعت کامپیوتر
Computer information system سیستم اطلاعات کامپیوتری
Computer instruction دستورالعمل کامپیوتر
Computerization کامپیوتری کردن
Computerize کامپیوتری کردن
Computerized data base پایگاه داده کامپیوتری
Computerized game playing بازی‌های کامپیوتری
Computerized mail پست کامپیوتری
Computer language زبان کامپیوتر
Computer leasing company شرکت اجاره دهنده کامپیوتر
Computer letter حرف کامپیوتری
Computer literacy دانش کامپیوتر
Computer – managed instruction  CMI آموزش با مدیریت کامپیوتر
Computer Museum موزه کامپیوتری
Computer Music موسیقی کامپیوتری
Computer network شبکه کامپیوتری
Computer numerical control کنترل عددی توسط کامپیوتر
Computer – on – a – chip کامپیوتر روی یک تراشه (چیپ)
Computer operations عملیات کامپیوتر
Computer operations manager مدیر عملیات کامپیوتر
Computer operator اپراتور کامپیوتر
Computer processing cycle چرخه پردازش کامپیوتر
Computer professional متخصص کامپیوتر
Computer program برنامه کامپیوتر
Computer programmer برنامه‌نویس کامپیوتر
Computer revolution تحول کامپیوتر
Computer science علم کامپیوتر
Computer security امنیت کامپیوتر
Computer services company شرکت خدمات کامپیوتری
Computer simulation شبیه سازی کامپیوتری
Computer specialist متخصص کامپیوتر
Computer store فروشگاه کامپیوتر
Computer system سیستم کامپیوتری
Computer typesetting حروف‌چینی کامپیوتری
Computer user استفاده کننده کامپیوتر
Computer users group گروه استفاده کنندگان کامپیوتر
Computer utility خدمات کامپیوتری
Computer vendor فروشنده کامپیوتر
Computer word کلمه کامپیوتری
Computing system سیستم کامپیوتری
Dedicated computer کامپیوتر اختصاصی
Desktop computer کامپیوتر رومیزی
Digital computer کامپیوتر دیجیتالی
Family of computers خانواده کامپیوترها
Fifth – generation computers کامپیوترهای نسل پنجم
First – generation computers کامپیوترهای نسل اول
Flight computer کامپیوتر پرواز
Fourth generation computer کامپیوتر نسل چهارم
Functional units of a computer واحدهای عملیاتی یک کامپیوتر
General – purpose computer کامپیوتر همه منظوره
Generation (of computers) نسل (کامپیوترها)
Guest computer کامپیوتر مهمان
Office computer کامپیوتر اداری
One-address computer کامپیوتر یک آدرسه
One-chip computer کامپیوتر تک تراشه‌ای
personal computer کامپیوتر شخصی
Independent Computer consultants Association   ICCA انجمن مستقل مشاورین کامپیوتر
Institute for Certification of Computer Professionals مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر
Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society   IEEECS انجمن کامپیوتری مهندسین برق و الکترونیک
Machine – readable information اطلاعات خواندنی توسط کامپیوتر
Machine – sensible قابل درک توسط کامپیوتر
MacPaint یک برنامه ترسیم برای ریز کامپیوتر مک‌اینتاش
Magazines, Computer – oriented مجلات کامپیوتری
Mainframe کامپیوتر بزرگ
Microcomputer ریز کامپیوتر، میکروکامپیوتر
Microcomputer application کاربردهای ریزکامپیوترها
Microcomputer chip تراشه ریز کامپیوتر
Microcomputer components مؤلفه‌های ریزکامپیوتر
Microcomputer development system سیستم توسعه ریزکامپیوتر
Microcomputer system سیستم ریزکامپیوتری
Micro-programmable computer کامپیوتر ریزبرنامه‌پذیر
Minicomputer مینی کامپیوتر
Multi-access computer کامپیوتر با دسترسی چندگانه
Multi-computer system سیستم چند کامپیوتری
National Computer Graphics Association NCGA انجمن ملّی گرافیک کامپیوتری
Non-sequential computer کامپیوتر غیرترتیبی
Parallel computer کامپیوتر موازی
Personal computer کامپیوتر شخصی
Pocket computer کامپیوتر جیبی
Portable computer کامپیوتر قابل حمل
Process control computer کامپیوتر کنترل فرآیند
Hand – held computer کامپیوتر دستی
Home computer کامپیوتر خانگی
Host computer کامپیوتر میزبان
Hybrid computer system سیستم کامپیوتری دورگه
Ruggedized computer کامپیوتر بادوام
Satellite computer کامپیوتر ماهواره‌ای
Second-generation computers کامپیوترهای نسل دوم
Sequential Computer کامپیوتر ترتیبی
Serial computer کامپیوتر سری
Single-board Computer کامپیوتر تک‌بُردی
Small-business computer کامپیوتر کوچک تجاری
Society for Computer Medicine   SCM انجمن پزشکی کامپیوتر
Society for Computer Simulation  SCS انجمن شبیه ‌سازی کامپیوتر
Special – Purpose Computer کامپیوتر تک منظوره
Supercomputer مافوق کامپیوتر، سوپر کامپیوتر، ابر رایانه
Superconducting computers کامپیوترهای مافوق هادی
Synchronous computer کامپیوتر همزمان
Talking computer کامپیوتر سخنگو
Tandem Computers کامپیوترهای پشت سرهم
Third generation computers کامپیوترهای نسل سوم
Transportable computer کامپیوتر قابل حمل
TRS-۸۰TM microcomputer ریزکامپیوتر TRS-۸۰
Business graphics گرافیک‌های تجاری
Calligraphic graphics گرافیک خطاطی
Color graphics گرافیک رنگی
Computer graphics گرافیک کامپیوتری
Graphical terminal ترمینال گرافیکی
Graphic – data structure ساختار داده گرافیکی
Graphic – display mode مد نمایش گرافیکی
Graphic – display resolution وضوح نمایش گرافیکی
Graphic – input device دستگاه ورودی گرافیکی
Graphic limits حدود گرافیکی
Graphic output خروجی گرافیکی.
Graphic – output device دستگاه خروجی گرافیکی
Graphics گرافیک
Graphics, business گرافیک، تجارت
Graphics digitizer دیجیتالی کننده گرافیکی
Graphics display نمایش گرافیکی
Graphics – input hardware سخت افزار ورودی گرافیکی
Graphics -output hardware سخت افزار خروجی گرافیکی
Graphics printer چاپگر گرافیکی
Graphics program برنامه گرافیکی
Graphics resolution وضوح گرافیکی
Graphics tablet صفحه گرافیکی
Graphics terminal لوح گرافیکی
Interactive graphics system سیستم گرافیکی محاوره‌ای
Management graphics گرافیک مدیریت
Micrographics میکروگرافیک
National Computer Graphics Association  NCGA انجمن ملّی گرافیک کامپیوتری
Nongraphic character کاراکتر غیرگرافیکی
Passive graphics گرافیک منفعل
Stand-alone graphics system سیستم گرافیکی خودکفا
Low-res graphics گرافیک با وضوح پایین
Turtle graphics گرافیک لاک‌‌پشتی
Centralized network configuration ساختار شبکه‌ای متمرکز
Computer network شبکه کامپیوتری
Distributed network شبکه توزیعی
Grid شبکه
Grid chart نمودار شبکه‌ای
Grid sheet صفحه شبکه
Information networks شبکه‌های اطلاعاتی
Multiple-access network شبکه با دسترسی چندگانه
Multi-star network شبکه چند ستاره‌ای
Multi-system network شبکه چند سیستمی
Network شبکه
Network chart نمودار شبکه
Networking شبکه‌ بندی
Network theory نظریه شبکه
Neural network شبکه عصبی
Public network شبکه عمومی
Hierarchical network شبکه سلسه مراتبی
Reticle شبکه دوربین نجومی
Ring network شبکه حلقه‌ای
Star network شبکه ستاره‌ای
Synchronous network شبکه همزمان
Local area network شبکه محلی
Business software نرم‌افزار تجاری
Canned software نرم‌افزار آماده
Command – driven software نرم‌افزار فرمان‌گرا
Communications software نرم‌افزار مخابراتی
Compatible software نرم‌افزار سازگار
Custom software نرم‌افزار مشتری
Integrated software نرم‌افزار مجتمع
Manufacturer’s software نرم‌افزار سازنده
Mathematical software نرم‌افزار ریاضی
Menu – driven softwares نرم‌افزارهای فهرست‌گرا
Package software نرم‌افزار بسته‌ای
Proprietary software نرم‌افزار اختصاصی
Public domain software نرم‌‌افزار همگانی
Software نرم‌افزار
Software base مبناء نرم‌افزار
Software broker دلال نرم‌افزار
Software Company شرکت نرم‌افزاری
Software Compatibility سازگاری نرم‌افزاری
Software development توسعه نرم‌افزاری
Software documents مستندان نرم‌‌افزاری
Software encryption پنهان کردن نرم‌افزاری
Software engineer مهندس نرم‌افزار
Software engineering مهندسی نرم‌افزار
Software ergonomics کارسنجی نرم‌افزار
Software flexibility انعطاف‌پذیری نرم‌افزار
Software house خانه نرم‌افزار
Software librarian بایگان نرم‌افزار
Software license امتیاز نرم‌افزار
Software maintenance نگهداری نرم‌افزار
Software package بسته نرم‌افزاری
Software piracy سرقت نرم‌افزاری
Software portability قابلیت حمل نرم‌افزار
Software product محصول نرم‌افزاری
Software protection حفاظت نرم‌افزاری
Software publisher ناشر نرم‌افزار
Software resources منابع نرم‌افزار
Software science علم نرم‌افزار
Software security امنیت نرم‌افزاری
Software system سیستم نرم‌افزاری
Software transportability قابلیت انتقال نرم‌افزاری
System software نرم‌افزار سیستم
Tele-software نرم‌‌افزار راه دور
Graphics – input hardware سخت افزار ورودی گرافیکی
Graphics -output hardware سخت افزار خروجی گرافیکی
Hard error خطای سخت‌افزاری
Hard failure خرابی سخت‌افزاری
Hard sector قطاع سخت‌افزاری
Hardware سخت‌افزار
Hardware configuration پیکربندی سخت‌افزاری
Hardware dependent وابستگی سخت‌افزاری
Hardware description languages  HDL زبان تشریح سخت‌افزاری
Hardware key کلید سخت‌افزاری
Hardware resources منابع سخت‌افزاری
Hardware specialist متخصص سخت‌افزار
Adaptive system سیستم سازگار
Association of Information Systems Professionals  AISP انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی
Authoring system سیستم مسئول
Binary system سیستم دودوئی
Bus system سیستم گذرگاه
Cartesian coordinate system سیستم مختصات کارتزین
Central information file سیستم اصلی ذخیره داده
Closed shop سیستم بسته
Communications system سیستم مخابراتی
Computer information system سیستم اطلاعات کامپیوتری
Computer system سیستم کامپیوتری
Computing system سیستم محاسباتی
Conversational system سیستم محاوره‌ای
Data base management system  DBMS سیستم مدیریت پایگاه داده
Data communications system سیستم ارتباطات داده
Data management system سیستم مدیریت داده
Data processing system سیستم پردازش داده
Decimal system سیستم دهدهی
Dedicated system سیستم اختصاصی
Development system سیستم توسعه‌یافته
Disk operating system  DOS سیستم‌ عامل دیسک
Distributed processing system سیستم پردازش توزیعی
Electron beam deflection system سیستم شکست پرتوالکترونی
Electronic data processing system سیستم پردازش الکترونیکی داده
Embedded systems سیستم‌های تعبیه شده
Expert system سیستم خبره
Fail – soft system سیستم با خرابی ملایم
Financial planning system سیستم برنامه‌ریزی مالی
Office information system سیستم اطلاعات اداری
On-line fault tolerant system سیستم تحمّل خرابی درون خطّی
Open shop سیستم باز
Operating system سیستم عامل
Information system سیستم اطلاعات
Input/output control system سیستم کنترل ورودی و خروجی
Interactive graphics system سیستم گرافیکی محاوره‌ای
Interactive system سیستم محاوره‌ای
Keyboard – to – disk system سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape system سیستم صفحه کلید به نوار
Management information system سیستم اطلاعات مدیریت
Mature system سیستم کامل
Metric system سیستم متری
Microcomputer development system سیستم توسعه ریزکامپیوتر
Microcomputer system سیستم ریزکامپیوتری
Multicomputer system سیستم چندکامپیوتری
Multiple-user system سیستم چندکاربره
Multisystem network شبکه چند سیستمی
Numeral system سیستم عددی
Phonetic system سیستم صوتی
Hierarchical data base management system  HDBMS سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Hybrid computer system سیستم کامپیوتری دورگه / ترکیبی / هیبرید
Rectangular coordinate system سیستم مختصاتی مستطیلی
Relational data base management system سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Software system سیستم نرم‌افزاری
Stand-alone graphics system سیستم گرافیکی خودکفا
Stand-alone system سیستم خودکفا
Subsystem زیرسیستم
Supervisory system سیستم ناظر
System سیستم
System analyzer تحلیل‌گر سیستم
System board بُرد سیستم
System Chart نمودار سیستم
System Commands فرامین سیستم
System diagnostics تشخیص خرابی سیستم
System disk دیسک سیستم
System flowchart نمودار گردش کار سیستم
System generation ایجاد سیستم
System implementation پیاده‌سازی سیستم
System installation نصب سیستم
System interrupt وقفه سیستم
System loader بارکننده سیستم
System maintenance تأمین و نگهداری سیستم
System Priorities تقدم‌های سیستم
System Programmer برنامه ‌نویس سیستم
System Programming برنامه‌ نویسی سیستم
System programs برنامه ‌های سیستم
System reset راه‌اندازی مجدد سیستم
System resource منبع سیستم
System analysis تحلیل سیستم
System analyst تحلیل‌گر سیستم
System design طرح سیستم
System security حفاظت سیستم
Systems engineer مهندس سیستم
Systems manual کتاب راهنمای سیستم
Systems house خانه سیستم‌ها
System software نرم‌افزار سیستم
System study مطالعه سیستم
System testing آزمایش سیستم
Virtual storage operating system  VSOS سیستم عامل حافظه مجازی
Word processing system سیستم پردازش کلمه
Tape Operating System  TOS سیستم عامل نوار
Text system سیستم متن
Asynchronous device دستگاه غیرهمزمان
Audio device دستگاه سمعی
Audio response device دستگاه جواب دهنده سمعی
Binary device دستگاه دو حالته
Cassette recorder دستگاه ضبط کاست
Clustered devices دستگاه‌های گروهی
Data entry device دستگاه داده‌ دهی
Data preparation device دستگاه آماده‌سازی داده
Data storage device دستگاه ذخیره داده
Dedicated device دستگاه اختصاصی
Device دستگاه، وسیله
Device cluster گروه دستگاه
Device code کد دستگاه
Device dependent وابسته به دستگاه
Device flag پرچم دستگاه
Device independence مستقل از دستگاه
Device name نام دستگاه
Device number شمارهٔ دستگاه
Direct access storage device دستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Display device دستگاه نمایش
Graphic – input device دستگاه ورودی گرافیکی
Graphic – output device دستگاه خروجی گرافیکی
Optical recognition device دستگاه تشخیص نوری
Output device دستگاه خروجی
Industrial data collection device دستگاه صنعتی جمع‌آوردی داده
Industrial robot دستگاه خودکار صنعتی (روبوت)
Input device دستگاه ورودی
Input/output device دستگاه ورودی و خروجی
Mass storage device دستگاه ذخیره انبوه
Micro-coding device دستگاه ریز برنامه‌نویسی
Passive device دستگاه منفعل
Photoelectric devices دستگاه‌های فتوالکتریکی
Photoresist فرآیند به‌کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Semiconductor device دستگاه نیمه هادی
Sequential device دستگاه ترتیبی
Set مجموعه، نشاندن، دستگاه
Solid state device دستگاه حالت جامد
Storage device دستگاه ذخیره
Symbolic device دستگاه سمبلیک
Unit واحد، دستگاه
Logical unit number شماره منطقی دستگاه
Absolute coding برنامه‌نویسی مطلق
Active program برنامه فعّال
Application programmer برنامه‌نویسی کاربُردی
Application programming برنامه‌نویسی کاربُردی
Application programs برنامه‌های کاربرُدی
Assembly program برنامه ‌اسمبلی
Association of Computer Programmers and Analysts   ACPA انجمن برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران کامپیوتر
Authorized program برنامه مجاز
Automatic coding برنامه نویسی به‌صورت خودکار
Automatic programming برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار
Coder کُدگذار، برنامه‌نویس
Coding کُدگذاری، برنامه نویسی
Coding form ورقهٔ برنامه‌نویسی
Computer program برنامه کامپیوتر
Computer programmer برنامه‌نویس کامپیوتر
Concurrent program execution اجراء همزمان برنامه
Concurrent programming برنامه‌نویسی همزمان
Control program برنامه کنترل
Debugging – a – program اشکال زدائی یک برنامه
Definition of a program تعریف یک برنامه
Desktop publishing program برنامه نشر رومیزی
Detail flowchart نمودار جزئیات گردش برنامه
Diagnostic routine برنامه (روال) تشخیص عیب
Dictionary program برنامه فرهنگ لغات
Dummy module رویّه (برنامه) ساختگی
Electronically programmable برنامه پذیر به ‌صورت الکترونیکی
EPROM PROGRMMER برنامه ریز EPROM
Financial planning system سیستم برنامه‌ریزی مالی
Form – letter program برنامه فرم نامه
Functional programming برنامه‌نویسی تابعی
Graphics program برنامه گرافیکی
Object-oriented programming برنامه ‌نویسی مقصودگرا / شی گرا
Optimum programming برنامه ‌نویسی بهینه
Inference program برنامه استنباط
In-line coding کدگذاری درون برنامه‌ای
In-line processing پردازش درون برنامه‌ای
In-line subroutine زیر روال درون برنامه‌ای
Interactive program برنامه محاوره‌ای
Job کار، برنامه
Job Control Language زبان کنترل کار (برنامه)
Job Control Statement جمله کنترل کار (برنامه)
Job turnaround مدت زمان کار (برنامه)
Fabricated language زبان ساختگی
Formal language زبان صوری
Grammar دستور زبان
Grammatical error اشتباه دستور زبانی
Objective language زبان مقصود
Intelligent language زبان هوشمند
Jargon زبان فنّی
Job Control Language زبان کنترل کار (برنامه)
Machine Language زبان ماشین
Machine – oriented language زبان ماشین‌گرا
Meta-language فوق زبان
Meta – meta-language ماوراء فوق زبان
Mnemonic language زبان یادمان
Musical language زبان موسیقی
Native language زبان اختصاصی
Natural language زبان طبیعی
Nonprocedural query language زبان غیررویه‌ای
Problem-oriented language زبان مسئله‌گرا
Procedure-oriented language زبان رویه‌گرا
Program language زبان برنامه
Programming language زبان برنامه‌نویسی
Programming linguistics زبان‌شناسی برنامه‌نویسی
Pseudo-language شبه زبان
Publication language زبان انتشارات
Hardware description languages  HDL زبان تشریح سخت‌افزاری
High – level language زبان سطح بالا
Host computer کامپیوتر میزبان
Human language زبان بشری
Query language زبان پرس و جو
Robot – control languages زبان‌های کنترل روبوت
SNOBOL زبان سمبولیک رشته‌گرا
Source language زبان منبع
Special – purpose programming language زبان برنامه‌نویسی تک منظوره
String processing languages زبان‌های پردازش رشته
Symbolic language زبان سمبلیک
Universal language زبان فراگیر
User-oriented language زبان استفاده‌کننده گرا / کاربرگرا
Linguistics زبانشناسی
List Processing Languages زبان‌های پردازش لیست
Floating-point Basic نوعی زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشاری را می دهد
Target Language زبان مقصود / هدف
TURING programming language زبان برنامه‌‌نویسی تورینگ
Association of Information Systems Professionals  AISP انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی
Computer professional متخصص کامپیوتر
Computer specialist متخصص کامپیوتر
Data base specialist متخصص پایگاه داده
Data entry specialist متخصص داده‌دهی
Institute for Certification of Computer Professionals مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر
Schedule زمان‌بندی
Scheduled report گزارش زمان‌بندی شده
Scheduled maintenance نگهداری زمان‌بندی شده
Scheduler زمان‌بند
Scheduling زمان ‌بندی
Searching time زمان جستجو
Seek time زمان جستجو
Sequential file organization سازمان‌دهی ترتیبی فایل
Setup time زمان برپائی
Shortest operating time کوتاهترین زمان عملیات
Simultaneous input/output ورودی و خروجی همزمان
Simultaneous processing پردازش همزمان
Slack time زمان سکون
Standby time زمان جانشینی
Synchronization همزمانی

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 6 

 

Synchronization check کنترل همزمانی
Synchronous Communications مخابره همزمان
Synchronous computer کامپیوتر همزمان
Synchronous network شبکه همزمان
Synchronous operation عملیات همزمان
Synchronous transmission انتقال همزمان
Universal asynchronous receiver/transmitter گیرنده و فرستنده غیرهمزمان فراگیر
Wait time زمان انتظار
Warm-up time زمان آماده شدن
Time log جدول زمان
Time quantum ذرّه زمانی
Timer زمان ‌‌‌‌‌بند
Time-sharing اشتراک زمان
Time slicing تقسیم ‌‌‌‌‌بندی زمانی
Turnaround time زمان برگشت
Central information file سیستم اصلی ذخیره داده
Data storage device دستگاه ذخیره داده
Direct access storage device دستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Information storage and retrieval ذخیره و بازیابی اطلاعات
Magnetic film storage ذخیره فیلم مغناطیسی
Magnetic storage ذخیره مغناطیسی
Mass storage device دستگاه ذخیره انبوه
Reserved words کلمات ذخیره شده
Save ذخیره کردن، پس‌انداز کردن
Storage block بلوک ذخیره
Storage capacity ظرفیت ذخیره
Storage circuit مدار ذخیره
Storage device دستگاه ذخیره
Storage location مکان ذخیره
Storage unit واحد ذخیره
Store ذخیره کردن
Store-and-forward ذخیره و ارسال
Stored-program concept ایده برنامه ذخیره شده
Local store ذخیره محلّی
Data storage techniques روش های ذخیره داده
Analog data داده قیاسی
Automated data processing پردازش داده به‌صورت خودکار
Central information file سیستم اصلی ذخیره داده
Centralized data processing پردازش تمرکز یافته داده
Computerized data base پایگاه داده کامپیوتری
Concatenated data set مجموعه‌ داده متصل شده
Contiguous data structure ساختار داده‌های همجوار
Control data داده کنترلی
Data داده
Data acquisition اکتساب داده
Data base پایگاه داده
Data base administrator مدیر پایگاه داده
Data base analyst تحلیل‌گر پایگاه داده
Data base environment محیط پایگاه‌ داده
Data base management مدیریت پایگاه داده
Data base management system (DBMS( سیستم مدیریت پایگاه داده
Data base manager مدیر پایگاه داده
Data base specialist متخصص پایگاه داده
Data bus گذرگاه داده
Data byte بایت داده
Data cell سلول داده
Data center مرکز داده
Data channel کانال داده
Data collection جمع‌آوری داده
Data communications ارتباطات داده
Data communications equipment تجهیزات ارتباطات داده
Data communications system سیستم ارتباطات داده
Data compression متراکم سازی داده
Data concentration تمرکز داده
Data control section بخش کنترل داده
Data conversion تبدیل داده
Data definition تعریف داده
Data definition language (DDL) زبان تعریف داده
Data description language Data dictionary لغت ‌نامه داده
Data directory فهرست راهنمای داده
Data directory/ dictionary فهرست/ لغت‌نامه داده
Data editing ویرایش داده
Data element عنصر داده
Data encryption حفاظت داده
Data encryption standard استاندارد حفاظت داده
Data entry داده ‌دهی
Data entry device دستگاه داده ‌دهی
Data entry operator متصدی داده ‌دهی
Data entry specialist متخصص داده ‌دهی
Data export صدور داده
Data field فیلد داده
Data field masking پوشش فیلدهای داده
Dataflow گردش داده
Dataflow analysis تجزیه و تحلیل گردش داده
Dataflow diagram نمودار گردش داده
Data import ورود داده
Data independence استقلال داده
Data item واحد (قلم) داده
Data librarian بایگان داده
Data management مدیریت داده
Data management system سیستم مدیریت داده
Data manipulation دستکاری داده
Data manipulating language (DML) زبان دستکاری داده
Data medium رسانه داده
Data name نام‌داده
Data origination اساس داده
Data point نقطه داده
Data preparation آماده ‌سازی داده
Data preparation device دستگاه آماده ‌سازی داده
Data processing پردازش داده
Data processing center مرکز پردازش داده
Data processing curriculum دوره تحصیلات پردازش داده
Data processing cycle چرخه پردازش داده
Data processing management مدیریت پردازش داده
Data processing Management Association (DPMA) انجمن مدیریت پردازش داده
Data processing manager مدیر پردازش داده
Data processing system سیستم پردازش داده
Data processing technology تکنولوژی پردازش داده
Data processor داده پرداز
Data protection حفاظت داده
Data rate نرخ، میزان داده
Data record رکورد داده
Data reduction تقلیل داده
Data security امنیت داده
Data sharing اشتراک داده
Data sheet برگ داده
Data structures ساختارهای داده
Data terminal ترمینال (پایانه) داده
Data transfer operations عملیات انتقال داده
Data transfer rate نرخ (میزان) ارسال داده
Data transmission ارسال داده
Data type نوع داده
Data validation معتبر سازی داده
Data value مقدار ‌داده
Data word کلمه‌ داده
Data word size اندازه کلمه داده
DDL زبانی برای تعریف ساختارهای داده در یک پایگاه داده
Direct data entry داده ‌دهی مستقیم
Distributed data base پایگاه داده توزیعی
Distributed data processing پردازش توزیعی داده
Electronic data processing پردازش الکترونیکی داده
Electronic data processing system سیستم پردازش الکترونیکی داده
Graphic – data structure ساختار داده گرافیکی
On-line database پایگاه داده درون خطّی
Original data داده اصلی
Output data داده خروجی
Industrial data collection device دستگاه صنعتی جمع ‌آوری داده
Input data داده ورودی
Instrumental input داده سودمند
Integrated data processing (IDP( پردازش داده مجتمع
Internal data representation نمایش داده‌های داخلی
Massage پردازش داده
Master data داده‌های اصلی
Mechanical data processing پردازش داده مکانیکی
Numeric data داده عددی
Hierarchical data base management system (HDBMS( سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Raw data داده خام
RDBMS داده رابطه‌ای
Relational database پایگاه داده رابطه‌ای
Relational data base management system سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Sample data داده نمونه
Sequential data set مجموعه ترتیبی داده
Sequential data structure ساختار ترتیبی داده
Serial data داده سری
Source data automation خودکاری داده منبع
Spatial data management مدیریت داده فضایی
Symbolic data داده سمبلیک
Very Large Data Base (VLDB( پایگاه داده بسیار بزرگ
Live data داده مؤثر
Logical data designer طرح داده منطقی
Data gathering جمع آوری داده
Data storage techniques روش های ذخیره داده
Data stream سیر داده
Data structure ساختار داده
Test data داده‌‌های آزمایشی
Data storage techniques روش‌‌های ذخیره داده
Data Stream سیر داده
Data stronger techniques روش‌‌های ذخیره داده
Data stream سیرداده
Data structure ساختار داده
Data model مدل داده
Attach اتصال
Chain field فیلد اتصال
Concatenate اتصال، چسباندن
Concatenated key کلید اتصال
Connect node کد اتصال
Connector symbol علامت اتصال
Connect time زمان اتصال
Direct – connect modem مدم اتصال مستقیم
Female connector اتصال ماده
Fusible link اتصال گداختنی
Off-page connector اتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Interconnection اتصال
Pin اتصال سنجاقی
Program chaining اتصال برنامه
Links اتصال‌ها
Applied mathematics ریاضیات کاربردی
Auto-polling خود نمونه ‌برداری
Copy نسخه، نسخه ‌برداری
Disk copying نسخه ‌برداری از دیسک ‌ها
Disk duplication نسخه ‌برداری از دیسک
Dope vector بردار خصیصه ‌نما
Dump روبرداری، رونوشت
Dumping روبرداری
Dynamic dump روبرداری پویا
Feed جلو بردن، تغذیه کردن
Form feed تغذیه کاغذ (جلو بردن کاغذ)
Instrumentation کاربرد وسایل سنجش
Mapping نقشه‌برداری
Microcomputer application کاربردهای ریزکامپیوترها
Photoresist فرآیند به‌کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Polling نمونه‌برداری، سرشماری
Removable media وسیله برداشتنی
Sampling نمونه ‌برداری
Sampling rate نرخ نمونه ‌برداری
Scientific applications کاربردهای علمی
Screen dump روبرداری صفحه
Slave برده
Snapshot dump روبرداری لحظه‌ای
Static dump روبرداری ایستا
Storage dump روبرداری حافظه
Vector بردار
Vector display نمایش برداری
Vector pair زوج برداری
Vector processor پردازنده برداری
Weed برداشتن قسمت‌های زائد و غیرمطلوب
Xerographic printer چاپگر تصویربردار از عکس
Tele-copying نسخه ‌‌برداری از راه دور
Alphanumeric display terminal ترمینال نمایش الفبا عددی
Bar graph نمایش میله‌ای
Color monitor صفحه نمایش رنگی
Display نمایش
Display adapter آداپتور (تطبیق‌دهنده) صفحه نمایش
Display background زمینه نمایش
Display console کنسول نمایش
Display cycle چرخه نمایش
Display device دستگاه نمایش
Display menu فهرست نمایش
Display surface سطح نمایش
Display terminal ترمینال نمایش
Display type نوع نمایش
Display unit واحد نمایش
Flat – panel display صفحه نمایش مسطح
Flat screen صفحه نمایش مسطح
Formatted display نمایش شکل ‌یافته
Full – page display نمایش تمام صفحه‌ای
Graphic – display mode مد نمایش گرافیکی
Graphic – display resolution وضوح نمایش گرافیکی
Graphics display نمایش گرافیکی
Internal data representation نمایش داده‌های داخلی
Knowledge representation نمایش معلومات
Matrix notation نمایش ماتریسی
Number representation نمایش عددی
Plasma display panel صفحه نمایش گازی
Raster display نمایش محل تصویر
RGB  video نمایش
Slide show package بسته نمایش اسلاید
Vector display نمایش برداری
Video display terminal ترمینال نمایش تصویری
Visual display نمایش تصویری
Liquid crystal display صفحه نمایش کریستال مایع
Logical representation نمایش منطقی
Back panel صفحه عقبی
Board صفحه مدار
Color monitor صفحه نمایش رنگی
Detachable keyboard صفحه کلید جدا شدنی
Display adapter آداپتور (تطبیق‌دهنده) صفحه نمایش
Electronic spreadsheet صفحه گسترده الکترونیکی
Flat – panel display صفحه نمایش مسطح
Flat screen صفحه نمایش مسطح
Full – page display نمایش تمام صفحه‌ای
Full – screen تمام صفحه
Full – screen editing ویرایش تمام صفحه‌ای
Graphics screen صفحه گرافیکی
Grid-sheet صفحه شبکه
Off-page connector اتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Optical page reader صفحه نوری خوان
Keyboard صفحه کلید
Keyboarding وارد کردن اطلاعات از طریق صفحه کلید
Keyboard – to – disk system سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape system سیستم صفحه کلید به نوار
Keyboard – to – disk unit واحد صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape unit واحد صفحه کلید به نوار مغناطیسی
Membrane keyboard صفحه کلید غشائی
Page صفحه
Page frame قاب صفحه‌ای
Page printer چاپگر صفحه‌ای
Page reader صفحه خوان
Page-skip پرش صفحه
Pagination صفحه‌بندی
Paging صفحه‌بندی
Panel صفحه
Plasma display panel صفحه نمایش گازی
Platter دیس، صفحه فلزی پهن
Press sensitive keyboard صفحه کلید حساس به فشار
Repagination صفحه‌بندی مجدد
Screen صفحه
Screen dump روبرداری صفحه
Screen generator مولد صفحه
Screen Position مکان صفحه
Screen size اندازه صفحه
Screen Update به‌روز در آوردن صفحه
Split Screen صفحه تقسیم ‌بندی شده
Spreadsheet صفحه گسترده
Visual page صفحه تصویری
Liquid crystal display صفحه نمایش کریستال مایع
Locked – up Keyboard صفحه کلید قفل شده
Touch-sensitive panel صفحه حساس به تماس
Touch-sensitive screen صفحه حساس به تماس
Break key کلید توقف
Command key کلید فرمان
Concatenated key کلید اتصال
Control key کلید کنترل
Cursor control keys کلیدهای کنترل مکان ‌نما
Detachable keyboard صفحه کلید جدا شدنی
DIP switches کلیدهائی از نوع DIP
Function key کلید وظیفه‌ای
Key کلید
Keyboard صفحه کلید
Keyboarding وارد کردن اطلاعات از طریق صفحه کلید
Keyboard – to – disk system سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape system سیستم صفحه کلید به نوار
Key bounce پرش کلید
Key stations ایستگاه‌های کلید
Key stroke ضربه زدن به کلید
Key switch سویچ کلید
Keyboard – to – disk unit واحد صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape unit واحد صفحه کلید به نوار مغناطیسی
Keyword کلمه کلیدی
Membrane keyboard صفحه کلید غشائی
Press sensitive keyboard صفحه کلید حساس به فشار
Primary key کلید اولیه
Programmable function key کلید برنامه‌پذیر
Hardware key کلید سخت‌افزاری
Repeat key کلید تکرار
Search Key کلید جستجو
Secondary key کلید ثانویه
Shift کلید مبدّل
Spacebar کلید فاصله‌گذار
Storage key کلید حافظه
User-defined key کلید تعریف شده توسط استفاده کننده
Locked – up Keyboard صفحه کلید قفل شده
RETURN  key کلید RETURN
Exit خروج
Fan – out گنجایش خروجی
Graphic output خروجی گرافیکی
Graphic – output device دستگاه خروجی گرافیکی
Graphics -output hardware سخت افزار خروجی گرافیکی
Output خروجی
Output area ناحیه خروجی
Output buffer میانگیر خروجی
Output channel کانال خروجی
Output data داده خروجی
Output device دستگاه خروجی
Output media رسانه خروجی
Output stream مسیل خروجی
Outputting خروجی ‌دهی
Input/output ورودی و خروجی
Input/output channel کانال ورودی و خروجی
Input/output control system سیستم کنترل ورودی و خروجی
Input/output device دستگاه ورودی و خروجی
Input/output instructions دستورات ورودی و خروجی
Input/output ports مدخل‌های ورودی و خروجی
Input/output processor پردازنده ورودی و خروجی
Input/output symbol علامت ورودی و خروجی
I/O bound محدود به ورودی – خروجی
I/O channel کانال ورودی و خروجی
I/O Port مدخل ورودی و خروجی
I/O processor پردازنده ورودی و خروجی
Parallel input/output ورودی و خروجی موازی
Real-time output خروجی آنی
Serial input/output ورودی و خروجی سری
Simultaneous input/output ورودی و خروجی همزمان
Voice output خروجی صوتی
Batch دسته، گروه
Cluster controller کنترل کننده گروهی
Clustered devices دستگاه‌های گروهی
Computer users group گروه استفاده کنندگان کامپیوتر
Device cluster گروه دستگاه
Grouping گروه بندی
Group mark علامت گروه
Group printing چاپ گروهی
Special interest groups گروه‌هائی با علاقه ویژه
User group گروه استفاده‌کننده
Computer Music موسیقی کامپیوتری
Electronic music موسیقی الکترونیکی
Musical language زبان موسیقی
Music synthesizer ایجادکننده موسیقی
Fiber optics فیبر نوری
Optical character reader کاراکتر نوری خوان
Optical character recognition تشخیص کاراکتر نوری
Optical communications ارتباطات نوری
Optical disk دیسک نوری
Optical fiber فیبر نوری
Optical laser disk دیسک لیزری نوری
Optical mark reader علامت نوری خوان
Optical mark recognition تشخیص علامت نوری
Optical page reader صفحه نوری خوان
Optical printer چاپگر نوری
Optical reader نورخوان
Optical recognition device دستگاه تشخیص نوری
Optical scanner پیمایشگر نوری
Incident light نور منتشر
Photo-optic memory حافظه نوری
Photo-plotter رسّام نوری
Phototypesetter حروف ‌چینی نوری
platen نورد ماشین تحریر
Speed of light سرعت نور
Ultraviolet Light نور ماوراء بنفش
Light guide هادی نور
Light pen قلم نوری
Optical scanning پیمایش نوری
Data item واحد (قلم) داده
Domain قلمرو
Electronic pen قلم الکترونیکی
Item قلم، فقره
Paint brush قلم ‌موی نقّاشی
Pen plotter قلم رسّام
Pressure sensitive pen قلم حساس به فشار
Stylus قلم نوک سوزنی
Light pen قلم نوری
Cost effectiveness تأثیر بخشی هزینه
Costing هزینه‌گذاری
Design costs هزینه ‌های طراحی
Recurring costs هزینه ‌های تکرار شونده
Auto repeat خود تکرار
Digital repeater تکرارکننده دیجیتالی
Iterate تکرار کردن
Iterative تکراری
Iterative algorithm الگوریتم تکراری
Recurring costs هزینه‌های تکرار شونده
Repeat counter شمارنده تکرار
Repeating decimal number عدد دهدهی تکراری
Repeat key کلید تکرار
Repetition instruction دستورالعمل تکرار
Repetitive تکراری
Branch instruction دستورالعمل انشعاب
Command processing پردازش دستورالعمل
Computer instruction دستورالعمل کامپیوتر
Conditional jump instruction دستورالعمل پرش شرطی
Decision instruction دستورالعمل تصمیم
Dummy instruction دستورالعمل ساختگی
One-address instruction دستورالعمل یک آدرسه
Instruction دستورالعمل
Instruction code کد دستورالعمل
Instruction counter شمارنده دستورالعمل
Instruction cycle چرخه دستورالعمل
Instruction format قالب دستورالعمل
Instruction register ثبات دستورالعمل
Instruction time زمان دستورالعمل
Instruction-word کلمه دستورالعمل
Machine instruction دستورالعمل ماشین
Macro instruction درشت دستورالعمل
Microcode ریز دستورالعمل
Micro instruction ریز دستورالعمل
Multiple-address instruction دستورالعمل چند آدرسه
No-operation instruction دستورالعمل غیرعملیاتی
Pop instruction دستورالعمل بازیابی از پشته
Privileged instruction دستورالعمل ممتاز
Pseudo-code / Pseudocode شبه دستورالعمل
Pull instruction دستورالعمل بازیابی
Push instruction دستورالعمل نشاندن
Halt instruction دستورالعمل توقف
Repetition instruction دستورالعمل تکرار
Logical instruction دستورالعمل منطقی
Automatic shutdown توقف به‌صورت خودکار
Break key کلید توقف
Breakpoint نقطه توقف
Dead halt توقف مطلق
Program stop توقف برنامه
Halt instruction دستورالعمل توقف
Hang – up توقف
Stop bit بیت توقف
Stop code کُد توقف
Bit بیت
Bit manipulation دستکاری بیت
Bit rate نرخ بیت
Bit test تست بیت
Bit transfer rate نرخ ارسال بیت
Information bits بیت ‌های اطلاعاتی
Kilobit کیلو بیت
Megabit میلیون بیت
Parity bit بیت توازن
Sixteen-bit chip تراشه ۱۶ بیتی
Star bit بیت ستاره
Start bit بیت شروع
Stop bit بیت توقف
Terabit storage بیلیون بیت حافظه
Thirty two-bit chip تراشه ۳۲ بیتیر
Mega میلیون
Public domain software نرم‌‌افزار همگانی
Circular shift تغییر مکان دایره‌ای
Invariant تغییر ناپذیر
High volatility تغییر پذیری بالا
Shift تغییرمکان
Surface of revolution سطح تغییر
Surge Protector محافظ تغییر ناگهانی ولتاژ
Voltage surge protector محافظ تغییر ولتاژ ناگهانی
Transaction code کُد تغییرات
Transaction file فایل تغییرات
Transaction-oriented processing پردازش تغییرگرا
Area search جستجوی ناحیه
Binary search جستجوی دودوئی
Blind search جستجوی بی ‌نتیجه
Full – text searching جستجوی تمام متن
Global search and replace جستجو و جایگزینی سراسری
Optimum tree search جستجوی بهینه درخت
Search جستجو کردن
Search and replace جستجو و جایگزینی
Searching time زمان جستجو
Search Key کلید جستجو
Search memory حافظه جستجو
Search string رشته جستجو
Seek جستجو کردن
Seek time زمان جستجو
Sequential search جستجوی ترتیبی
Linear Search جستجوی خطی
Look – up جستجو
Assignment operator عملگر جایگزینی
Assignment statement جمله جایگزینی
Global search and replace جستجو و جایگزینی سراسری
Replacement theory نظریه جایگزینی
Search and replace جستجو و جایگزینی
Beep صدا
  Phonemes صداهای ساده
Sound hood صدا پوش
Commodore international, Ltd شرکت بین‌المللی کمودور
International federation for Information processing (IFIP) فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات
International Standards Organization سازمان بین‌المللی استانداردها
ANSI مؤسسه استاندارد ملّی آمریکا
Data encryption standard استاندارد حفاظت داده
International Standards Organization سازمان بین‌المللی استانداردها
Standard استاندارد
Standard function تابع استاندارد
Standard interface رابط استاندارد
Standardize استاندارد نمودن
Standard Pascal پاسکال استاندارد
Standards enforcer اجراءکننده‌ استانداردها
Advanced BASTC بیسیک پیشرفته
Pascal پاسکال
Standard Pascal پاسکال استاندارد
Map نقشه
Mapping نقشه ‌برداری
Storage map نقشه حافظه
Strategic Plans نقشه ‌های استراتژیک
Auxiliary memory حافظه کمکی
Auxiliary storage حافظه کمکی
Bubble memory حافظه حبابی
Capacitor storage حافظه خازنی
Common storage حافظه مشترک
Direct memory access دستیابی مستقیم به حافظه
Disk memory حافظه دیسک
Dynamic RAM حافظه پویا
Dynamic storage حافظه پویا
Dynamic storage allocation تخصیص حافظه پویا
Erasable storage حافظه پاک شدنی
Fixed storage حافظه ثابت
Off-line storage حافظه‌ برون خطی
One-level memory حافظه یک سطحی
On-line storage حافظه درون خطّی
Internal memory حافظه داخلی
Internal storage حافظه داخلی
Magnetic bubble memory حافظه حبابی مغناطیسی
Main memory حافظه اصلی
Main storage حافظه اصلی
Memory حافظه
Memory allocation اختصاص حافظه
Memory board بُرد حافظه
Memory chip تراشه حافظه
Memory cycle چرخه حافظه
Memory dump رونوشت از حافظه
Memory management مدیریت حافظه
Memory map نگاشت حافظه
Memory protection حفاظت حافظه
Non-erasable storage حافظه پاک ‌نشدنی
Nonvolatile storage حافظه غیرفرّار
Permanent storage حافظه دائمی
Photo-optic memory حافظه نوری
Primary storage حافظه اولیه
Programmable memory حافظه برنامه‌پذیر
Programmable read-only memory حافظه برنامه‌پذیر فقط خواندنی
Protected storage حافظه محافظت شده
Random access memory حافظه با دستیابی تصادفی
Read-only memory حافظه فقط خواندنی
Real storage حافظه حقیقی
Roll out از حافظه جمع کردن
Rotating memory حافظه چرخشی
Search memory حافظه جستجو
Secondary storage حافظه ثانویه
Semiconductor storage حافظه نیمه هادی
Static memory حافظه ایستا
Static Storage حافظه ایستا
Storage انباره، حافظه
Storage allocation تخصیص حافظه
Storage dump روبرداری حافظه
Storage key کلید حافظه
Storage map نقشه حافظه
Storage protection حفاظت حافظه
Virtual memory حافظه مجازی
Virtual storage حافظه مجازی
Virtual storage operating system (VSOS( سیستم عامل حافظه مجازی
Volatile storage حافظه فرّار
Working storage حافظه ‌کاری
Temporary storage حافظه موقت
Terabit storage بیلیون بیت حافظه
Diamond لوزی، الماس
Leader راهنما، راهبر، سردسته
Rank رتبه، درجه، مرتبه
History سابقه، تاریخچه
Highlight برجسته، مشخص
Advice پیشنهاد، توصیه
Generate تولید کردن، به وجود آوردن، ساختن
Apply به کار بستن، استفاده کردن
Unsubscribe لغو اشتراک
Collect جمع آوری، به دست آوردن
Domain دامنه، نام اختصاصی برای هر سایت اینترنتی
Ellipse بیضی
Angle زاویه، گوشه
Analyze تجزیه و تحلیل
Visitor بیننده، بازدیدکننده
Layout طرح کلی، لایه بندی
Competition رقابت، مسابقه
Consider در نظر گرفتن، توجه کردن
Presentation ارائه، نمایش
Subscribe اشتراک، آبونمان
Gathering جمع آوری، تدوین
Host میزبان، کامپیوتر میزبان در شبکه
Uni یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست
unidirectional یک طرفه، یک جهتی
uniform یک دست، یک شکل
universal جهانی، فراگیر، همه گیر
Unicode کدهای یکدست، کد یکسان
Multi چند، چند تایی، چندگانه
multi-media چند رسانه ای
multi-user چند کاربره
multi-tasking چند وظیفگی
multi-processing چند پردازشی
union اجتماع، انجمن
united متحد، واحد
Multi-programming چند برنامه ای
Multi-boot راه اندازی چندگانه
Multi-purpose چند منظوره
Mono یک، یکی، تک
monochrome تک رنگ
monolog تک صدایی، صحبت یک نفره
monopoly انحصار، امتیاز انحصاری
Bi دو، دوتایی، دوگانه
bidirectional دوطرفه، دوجهتی
bilingual دو زبانه
binary دودویی
bicycle دوچرخه
Bi-conditional دوشرطی
Poly چند، چند تا، بیش از دوتا
polygon چند ضلعی
Semi نیم، نصف
semiconductor نیمه هادی، نیمه رسانا
semifinal نیمه نهایی
semicolon نقطه ویرگول، نیمه ی کولون
unlink جداسازی
unable ناتوانی، قادرنبودن
unlock بازکردن، ارحالت قفل خارج شدن
unknown ناشناخته، نامعلوم
understand درک، فهمیدن
disconnect قطع شدن
discover کشف شدن، رو شدن
disable ناتوان، غیر فعال
disagree مخالف، ناموافق
invisible رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
indirect غیر مستقیم
inactive غیرفعال، راکد
decoder رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
decompress از حالت فشرده خارج ساختن، باز کردن
debug اشکال زدایی، رفع خطا
nonimpact غیر ضربه ای
nondeterministic غیر قطعی، نامعین
antivirus ضد ویروس، ویروس کش
antistatic ضد الکتریسیته ساکن
Anti-shock ضد ضربه، مقاوم در برابر ضربه
irregular بی قاعده، نامنظم
impossible غیر ممکن، ناممکن
impolite بی ادب، بی نزاکت
coprocessor کمک پردازنده
coworker همکار
cooperative تعاونی، مشارکت
reform دوباره شکل دادن، اصلاح
reenter ورود مجدد، دوباره وارد نمودن
reusable قابل استفاده مجدد
restart شروع دوباره، راه اندازی مجدد
telework کار از راه دور، کار از طریق دفاتر اینترنتی
television تلویزیون، دیدن از راه دور
telecommunication ارتباطات از راه دور
connector اتصال دهنده، رابط
processor پردازشگر، پردازنده
separator جدا کننده، سوا کننده
sensor حس گر، حس کننده
operator اپرانور، کاربر، عملگر
computer محاسبه کننده، رایانه
player پخش کنده، بازیگر
user کاربر، استفاده کننده
repeater تکرار کننده، تقویت کننده
programmer برنامه نویس
digital رقمی، عددی
classify دسته بندی، رده بندی
computerize کامپیوتری کردن، کامپیوتری شدن
customize سفارشی کردن، سفارشی شدن
categorize دسته بندی، گروه بندی

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 7 

 

تماس، برخورد Contact
قرارداد، پیمانکاری Contract
ساخت، ساختن ‍Construct
هدایت، راهنمایی، بردن Conduct
پذیرفتن، قبول کردن Accept
به جز، به غیر از Except
انتظار داشتن، پیش بینی کردن Expect
مفهوم، معنا Concept
حداقل، کمترین Least
لیست، فهرست List
احترام، بزرگ داشت Respect
کامل، تمام Whole
حفره، سوراخ Hole
پایانه، ترکیب صفحه نمایش و صفحه کلید Console
لغو کردن Cancel
خروج Exit
وجود داشتن، موجود بودن Exist
آگاه، خبره Expert
صادر کردن، خروج Export
دکمه، کلید Button
پایین، زیر Bottom
جاروب کردن، مرور Sweep
مبادله، تعویض Swap
موقتی Temporary
معاصر، هم دوره Contemporary
فصل سال Season
دلیل، علت Reason
چپ Left
شمارنده Counter
قطعه، بخش Part
همتا، نقطه مقابل، همکار Counterpart
آزمون پذیرش acceptance test
دستیابی Access
انباشتگر Accumulator
صفحه فعال کارساز، صفک Active Server Page (ASP)
نا چرخه‌ای Acyclic
نگهداری وفقی adaptive maintenance
در افزا add-in
بر افزا add-on
جمع ‌زن Adder
نشانی Address
نشانی ‌پذیری addressability
مخاطب Addressee
نشانی ‌دهی addressing
آزمون الف alpha test
دگرساز (کلید) alt (key)
قاپ بی‌نام anonymous FTP
برنامک Applet
رساننده خدمات کاربردی، رخک Application Server Provider (ASP)
بسته کاربردی application package
برنامه کاربردی application program
واحد حساب و منطق
   

Arithmetic-Logic Unit (ALU(

آرایه Array
آرایه‌پرداز array processor
هوش مصنوعی Artificial Intelligence (AI)
همگذاری کردن Assemble
همگذار Assembler
همگذاری Assembly
زبان همگذاری assembly language
برنامه به زبان همگذاری assembly language program
برنامه همگذاری assembly program
یادگیری ناهمزمان asynchronous learning
پیوست attachment
اجازه authorization
کاربر مجاز authorized user
خود کاره automaton
پشتیبان back up
پشتیبان گرفتن back up
مازه Backbone
پسبر (کلید) backspace (key)
همسازی با قبل backward compatibility=downward compatibility
برنما Banner
دسته Batch
پرونده دسته‌ای batch file
پردازش دسته‌ای batch processing
برنامه دسته‌ای batch program
محک Benchmark
محک ‌زنی benchmarking
آزمون ب beta test
دوگانی Binary
زیست ‌تراشه Biochip
زیست ‌سنجه biometrics
زیست ‌سنجشی biometrics
زیست ‌سنجی biometrics
بیت bit
آزمون دربسته black-box testing
خلافکار (وب) black Webber
یادگیری تلفیقی blended learning
نظام یادگیری تلفیقی blended learning system
رونوشت محرمانه، ر. ن. م blind carbon copy (bcc)
چشمک ‌زن blinking
چشمک ‌زنی blinking
دندان آبی، بلوتوث Bluetooth
نشانک bookmark
نشانک‌گذاری bookmarking
راه‌اندازی کردن boot, bootstrap
راه‌اندازی boot
راه‌انداز (دیسک) bootable (disk)
طراحی پایین به بالا bottom-up design
واگشت bounce
میانگیر buffer
میانگیری کردن buffer
کم آوردن میانگیر buffer under-run
میانگیردار/ میانگیری شده buffered
میانگیری buffering
اشکال bug
گذرگاه bus
بایت byte
طراحی و ساخت رایانه‌ای CAD/CAM
ابزار مهندسی نرم‌افزار با رایانه CASE tool
شبکه پردیسی Campus Area Network (CAN)
تبدیل قفل (کلید) caps lock (key)
رونوشت، ر. ن carbon copy (cc)
محفظه case
واحد پردازش مرکزی Central Processing Unit (CPU)
گپ chat
گپ زدن chat
گپ‌زنی chatting
تراشه chip
تخته (مدار) circuit board
داده‌های رده‌بندی شده classified data
داده‌های پیراسته cleansed data
داده روشن clear data
تلیک click
تلیک کردن click
کارخواه / کارساز client / server
بریده ‌دان clipboard
بستن close
داده‌های خوشه‌بندی شده clustered data
رمز، شناسه، کد code
کدگذاری کردن code
کدگذار coder
کدگذاری coding
داده‌های گردآوری شده collected data
فرمان command
دکمه فرمان command button
پردازش فرمان command processing
واسط نوشتاری، میانای نوشتاری Command-Line Interface (CLI)
داده‌های چکیده compact data
همسازی compatibility
همساز compatible
ترجمه compilation
ترجمه کردن compile
مترجم compiler
داده‌های فشرده compressed data
رایانه computer
جرم رایانه‌ای computer crime
تقلب رایانه‌ای computer fraud
سواد رایانه computer literacy
برنامه‌سازی رایانه‌ای computer programming
معماری رایانه computer architecture
شبکه رایانه computer network
طراحی رایانه‌ای Computer-Aided Design
ساخت رایانه‌ای Computer-Aided Manufacturing
مهندسی نرم‌افزار با رایانه Computer-Aided Software Engineering
کارآموز رایانه بنیاد computer-based trainee
آموزش رایانه بنیاد، آراب Computer-Based Training (CBT)
طراحی مفهومی (سامانه) conceptual (system design)
پیکربندی configuration
مدیریت پیکربندی Configuration Management (CM)
پیکربندی شده configured
سازگاری، همخوانی consistency
سازگار، همخوان consistent
پیشانه console
مهار (کلید) control (key)
داده‌های برگردان شده converted data
کلوچک cookie, HTTP cookie, web cookie
همپرداز coprocessor
رونوشت (برداشتن) copy
بردار و بچسبان copy and paste
نگهداری تصحیحی corrective maintenance
قفل شکسته cracked
قفل ‌شکن cracker
قفل ‌شکنی cracking
رمز نگاشت cryptogram
رمز نگار cryptographer
رمز نگاشتی cryptographic
رمز نگاری cryptography
رمز شناختی cryptologic
رمز شناس cryptologist
رمز شناسی cryptology
مکان ‌نما cursor
سفارشی ‌سازی customization
سفارشی کردن customize
سفارشی customized
برش، بریدن cut
ببر و بچسبان cut and paste
داده، داده‌ها data
سرپرستی داده‌ها data administration
سرپرست داده‌ها data administrator
تحلیل داده‌ها data analysis
رده‌بندی داده‌ها data classification
رده‌بند داده‌ها data classifier
داده پیرایی data cleansing
خوشه‌بندی داده‌ها data clustering
گردآوری داده‌ها data collection
ارتباط داده‌ای data communication
تجهیزات ارتباط داده‌ای data communication equipment
شبکه ارتباط داده‌ای data communication network
ارتباطات داده‌ای data communications
چکیده‌سازی داده‌ها data compaction
فشرده‌سازی داده‌ها data compression
برگردانی داده‌ها data conversion
داده ‌بان data custodian
داده ‌بانی data custodianship
داده ‌نامه data dictionary
سامانه مدیریت داده‌ نامه، سامِدان Data Dictionary Management System (DDMS)
رمز بندی داده ‌ها data encryption
استاندارد رمزبندی داده ها Data Encryption Standard (DES)
واردسازی داده ‌ها data entry
اکتشاف داده ‌ها data exploration
کاشف داده ‌ها data explorer
استخراج داده ‌ها data extraction
پرونده داده ‌ها data file
پرونده ‌بندی داده ‌ها data filing
داده ‌شار data flow
نمودار داده ‌شار، نمودش Data Flow Diagram (DFD)
هم ‌جوشی داده ‌ها، هم‌ آمیزی داده ‌ها data fusion
داده ‌زایی data generation
گروه ‌بندی داده ‌ها data grouping
تفسیر داده ‌ها data interpretation
مفسر داده ‌ها data interpreter
مدیریت داده‌ ها data management
مدیر داده ‌ها data manager
داده ‌گاه data mart
داده ‌پیام data message
یکپارچگی داده پیام data message integrity
داده ‌کاوی data mining
حفاظت داده ‌ها data protection, data safe keeping
رتبه‌بندی داده ‌ها data ranking
باز نمود داده ‌ها data representation
بخش ‌بندی داده ‌ها data sectioning
سر چشمه داده‌ ها data source
مخزن داده‌ ها data store
جریان داده data stream
جاری ‌سازی داده data streaming
ساختار داده ‌ها data structure
ساختار بندی داده ‌ها data structuring
موضوع داده‌ ها data subject
ردگیری داده ‌ها data tracking
داده ‌رسانی data transfer
انتقال داده ‌ها data transmission
دیداری ‌سازی داده ‌ها data visualization
داده انبار data warehouse
داده انباری data warehousing
پوشیده خوانی (داده ‌ها، واپوشیده سازی) (data deciphering)
رمزگشایی (داده‌ها) (data decryption)
دادگان database
سرپرستی دادگان database administration
سرپرست دادگان database administrator
مدیریت دادگان database management
سامانه مدیریت دادگان، سامد DataBase Management System (DBMS)
مدیر دادگان database manager
نشر دادگان database publishing
کارساز دادگان، کارداد database server
اشکال ‌زدایی کردن debug
اشکال ‌زدا debugger
اشکال ‌زدایی debugging
پوشیده ‌خوانی کردن، واپوشیده (سازی کردن) decipher
پوشیده‌خوانی شده، واپوشیده deciphered
کد گشایی کردن decode
کد گشایی شده decoded
کد گشا decoder
کد گشایی decoding
رمز گشایی کردن decrypt
رمز گشایی شده decrypted
حذف (کلید) delete (key)
اتکا پذیری dependability
اتکا پذیر dependable
به ‌کار اندازی deployment
الگوی طراحی design pattern
مشخصات طراحی design specification
رایانه رومیزی desktop computer
نشر رومیزی desktop publishing
افزاره device
افزاره ‌ران device driver
افزاره ‌گردان device manager
پرده نمایش display screen, screen
قرارداد از دور distance contract
یادگیرنده از راه دور، یادگیرنده از دور distance learner
نظام آموزش از راه دور، نظام آموزش از دور distance learning system
یادگیری از راه دور، یادگیری از دور distance learning, distance training
نام دامنه domain name
ثبت ‌نام دامنه domain name registration
سامانه نام دامنه (ساناد) domain name system
چاپگر سوزنی dot-matrix printer
پایین‌بر (کلید) down arrow (key )
پیشنویس draft
رانه drive
راننده driver
پایانه غیرهوشمند dumb terminal
برگرفت dump
خبرنامه الکترونیکی e-newsletter, e-bulletin
ویرایش، ویرایش کردن edit
ویرایش editing
ویراستار (نرم‌افزار) editor
اثر بخش effective
اثر بخشی effectiveness
کارایی efficiency
ضریب کارایی efficiency factor
کارا efficient
امضای الکترونیکی electronic signature
شکلک emoticon
پوشیده ساختن encipher
پوشیده سازی‌شده enciphered
کد پوشیده enciphered code
داده پوشیده enciphered data
پوشیده ‌سازی enciphering
کد بندی کردن encode
کد بندی شده encoded
کد بند encoder, coder
کد بندی encoding, coding
رمز بندی کردن encrypt
رمز بندی شده encrypted
داده‌ های رمز بندی شده encrypted data
متن رمز بندی شده encrypted text
رمز بندی encryption
پایان‌ بر (کلید) end (key)
کاربر نهایی end-user
ورود (کلید) enter (key)
داده‌ های وارد شده entered data
گریز (کلید) escape (key)
برون‌ برد export
رانه خارجی external drive
داده‌های استخراجی extracted data
برون‌ نت extranet
قاپگاه FTP site
پَسَندان favorites
قاپ کردن File Transfer Protocol, FTP
قرارداد انتقال پرونده، قاپ File Transfer Protocol, FTP
قلم font
قالب format
قالب‌ بندی formatting
همسازی با بعد forward compatibility=upward compatibility
پرسشگان Frequently-Asked Questions (FAQ)
تمام پرده full screen
کار (کلید) function (key)
طراحی کارکردی (سامانه) functional (system design)
پیشانه بازی game console
شبکه جهانی Global Area Network (GAN)
برو go
واسط نگاره‌ای کاربر، میانای نگارها‌ی کاربر Graphical User Interface (GUI)
داده‌های گروه‌بندی شده grouped data
متن زنگامی HTML text
رخنه کردن hack
رخنه‌گر hacker
رخنه‌گری hacking
سخت‌افزار hardware
کمک help
خوابیدن، خواب کردن hibernate
خواب hibernation, sleep mode
آغازه (کلید) home (key)
شبکه خانگی Home Area Network (HAN)
رایانه خانگی home computer
آغازه home page
نَوَردش افقی horizontal scrolling
بسته میزبانی hosting package
رساننده خدمات میزبانی Hosting Server Provider (HSP)
ناف hub
پُر ریسه hyper-threaded
پُر ریسگی hyper-threading
ابر پیوند hyperlink
ابر متن hypertext
زبان نشانه‌گذاری ابر متنی، زنگام Hypertext Markup Language (HTML)
پیاده کردن implement
پیاده ‌سازی implementation
طرح پیاده ‌سازی implementation plan
درون‌ بُرد import
دریافتی inbox
نا سازگاری، نا همخوانی inconsistency
نا سازگار، نا همخوان inconsistent
فناوری اطلاعات (فا) Information Technology (IT)
فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاتا) Information and Communication Technology (ICT)
بزرگراه اطلاعاتی information highway
سیستم اطلاعاتی information system
زیر ساختی infrastructural
زیر ساخت infrastructure
چاپگر جوهر افشان ink-jet printer
درون‌ داد input
ورودی input (device)
درج (کلید) insert (key)
پیام فوری instant message
پیام‌ رسانی فوری instant messaging
یکپارچه شده integrated
یکپارچه ‌سازی integration
یکپارچگی integrity
آزمون یکپارچگی integrity test
پایانه هوشمند intelligent terminal
واسط، میانا interface
با واسط، با میانا interfaced
میانا سازی interfacing
رانه داخلی internal drive
اینترنت internet
قرارداد پیام‌گزینی Internet Message Access Protocol (IMAP
قرارداد اینترنت Internet Protocol (IP
رساننده سرویس اینترنتی (رسا) Internet Service Provider (ISP)
تلفن اینترنتی internet telephony
همکنش ‌پذیری interoperability
همکنش ‌پذیر interoperable
همکنشی interoperation
تفسیر کردن Interpret
تفسیر interpretation
مفسر interpreter
درون ‌نت intranet
نرم ‌افزار نامعتبر invalid software
نمادیس Joint Photographic Experts Group (JPEG)
اهرمک joystick
صفحه کلید keyboard
جانمایی صفحه کلید keyboard layout
رایانه کیفی laptop computer
چاپگر لیزری laser printer
هدف یادگیری learning objective
سکوی یادگیری Learning Platform (LP)
فراهم ‌ساز خدمات یادگیری، فرایاد Learning Service Provider (LSP)
چپ‌بر (کلید) left arrow (key)
سیستم موروثی legacy system
قلمِ نوری light pen
چاپگر سطری line printer
پیوند link
پیوند دادن link
پیوندی linkage
ویراستار پیوندی linkage editor
فهرست پیوندی linked list
پیوند دِه linker
پیوند دِهی linking
نمایشگرِ بلور مایع، نماب Liquid Crystal Display (LCD )
زنده افزار Live-ware, wet-ware, meat-ware, jelly- ware
بارکردن load
بار تراز کردن load-balance
بار تراز شده load-balanced
بار ترازی load-balancing
بار شده loaded
بارکن loader
شبکه داخلی Local Area Network (LAN)
ثبت کردن log
ثبت خروج کردن log off
ثبت خروج log off, sing out, log out
ثبت ورود کردن log on
ثبت ورود log on = sing in = log in
ثبت logging
پایینی lower case
یاد گیرنده سیار m-learner
یادگیری سیار m-learning, mobile learning
نماوا (دیس) MPEG
نامهدان mailbox
بزرگ رایانه mainframe computer
ذخیره ‌سازی انبوه mass storage
بیشینه ‌سازی maximization
بیشینه کردن maximize
واحد حافظه memory unit
گزینگان menu
گزینگانی menu-driven
پیام‌ رسان messenger
فرا داده metadata
روشگان methodology
شبکه شهری Metropolitan Area Network (MAN)
ریز تراشه microchip
ریز رایانه microcomputer
ریز پرداز microprocessor
خُرد رایانه minicomputer
کمینه ‌سازی minimization
کمینه کردن minimize
پیکربندی کمینه minimum configuration
آیینه کردن mirror
آینه mirror
آینه شده mirrored
آیینه کردن mirroring
مودم modem
پودمانی modular
پود مانگی، پودمانی بودن modularity
پودمان module
نمایشگر monitor
پایشگر monitor
پایشگری monitoring
موشی mouse
زیر موشی mouse pad
چند وظیفه multi task
چند وظیفگی multi-tasking
چند ریسه multi-threaded
چند ریسگی multi-threading
ناویدن navigate
ناوش navigation
ناوشگر navigator
رایانه شبکه‌ای network computer
مرکز اطلاعات شبکه Network Information Center (NIC)
نو new
گره node
رایانه کتابی notebook computer
اعداد قفل (کلید) numb lock (key)
نویسه خوان نوری OCR
زبان ‌های شیء‌گرا OO languages
برنامه ‌نویسی شیء‌گرا OO programming
شیء‌گرایی object orientation
شیء‌گرا object oriented
برون خط off-line
پردازش برون خط off-line processing
برخط on-line
پردازش برخط on-line processing
یادگیرنده برخط online learner
یادگیری برخط online learning
نظام یادگیری برخط online learning system
کارآموز برخط online trainee
مربی برخط online trainer
آموزش برخط online training
نظام آموزشی برخط online training system
باز کردن open
متن باز، متن آزاد open source
بنیاد متن باز/ بنیاد متن آزاد Open Source Foundation (OSF)
نرم افزار متن باز/ نرم‌افزار متن آزاد open source software
سامانه عمل operating system
نویسه‌ خوانی نوری Optical Character Recognition (OCR)
پیام ‌ساز originator
ارسالی outbox
برون داد output
خروجی output (device
بسته package
نرم افزار بسته‌ای packaged software
بستک packet, datagram
لَت pad
صفحه‌آرایی page layout
چاپگر صفحه‌ای page printer
تنظیم صفحه page setup
موازی parallel
دستیابی موازی parallel access
درگاهی موازی parallel port
اسم رمز password
وصله patch
مکث (کلید) pause (key)
نگهداری تکمیلی perfective maintenance
مفسّر پرل Perl interpreter
پایا پیوند permalink, permanent link
شبکه شخصی Personal Area Network (PAN)
رایانه شخصی personal computer
دستیار رقمی شخصی، دستیار Personal Digital Assistant (PDA)
شخصی‌سازی personalization
شخصی کردن personalize
شخصی سازی شده personalized
متن ساده plain text
شبه همزمان plesiochronous
افزایه plug-in, add-on
رایانه جیبی pocket computer, hand-held computer, palmtop computer
بودگاه Point Of Presence (POP)
اشاره‌گر pointer
افزاره اشاره pointing device
پایین ‌بر (گزینگان) pop-down menu, pull-down menu
آگهی پیشنما pop-over advertisement, pop-over ad
آگهی پسنما pop-under advertisement
بالابر (گزینگان) pop-up menu
درگاهی port
انتقال ‌پذیری portability
انتقال ‌پذیر portable
درگاه portal
ذخیره ‌ساز اولیه primary storage
چاپ، چاپ کردن print
پیش ‌نمای چاپ print preview
چاپ صفحه (کلید) print screen (key)
مدار چاپی printed circuit
تخته مدار چاپی printed circuit board
چاپگر printer
داده ‌های شخصی private data, personal data
پردازش processing
پردازنده processor
برنامه program
برنامه ‌نویسی programming
برنامه ‌پذیر programmable
داده ‌های حفاظت شده protected data
پیشکار proxy (server)
دادگان منتشر شده published database
پُرسمان query
زبانِ پُرسمان، زَپ Query Language (QL)
پُرسمان پردازی query processing
خوانایی readability
خوانا readable
بید رنگ real-time
آزمون معقولیت reasonableness test
باز راه ‌اندازی کردن reboot
دریافت receive
باز پیکربندی reconfiguration
اَزنو redo
باز آوردن refresh
بازآورده refreshed
بازآوری refreshing
ثبّات register
اطمینان ‌پذیر reliable
اطمینان ‌پذیری reliability
داده ‌های باز نموده represented data
نیاز (ها) requirement(s)
نیازکاوی، تحلیل نیازها requirements analysis
گرد آوری نیاز requirements acquisition
دکمه بازنشانی reset button
نرم ‌افزار بازکاربرد پذیر reusable software
راست ‌بر (کلید) right arrow (key)
رهیاب router
حفظ، حفظ کردن save
حفظ با نام save as
پرده screen
پرده ‌بان screen saver
نَوَردیدن scroll
نَوَر دیده scrolled
نَوَردش scrolling
جست ‌و جو search
جویشگر search engine
جست‌ و جوگر searcher
ذخیره ‌ساز ثانویه secondary storage
امضای الکترونیکی مطمئن secure electronic signature
سیستم اطلاعاتی امن secure information system
روش امن secure method
ارسال send
درگاهی متوالی، درگاهی سری serial port
متوالی، سری serial, sequential
کارسازگان server farm, server cluster, computer farm
تبدیل (کلید) shift (key )
توقف shut down
متوقف کردن shut down
امضا کننده signatory
قرارداد ساده نامه رسانی Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
رایانه همزمان simultaneous computer
رایانه همپا simultaneous computer
تک وظیفه single task
تک وظیفگی single-tasking
پایگاه site
پایانه هوشمند smart terminal
نرم ‌افزار software
به‌کاراندازی نرم ‌افزار software deployment
راهبرد به کاراندازی نرم ‌افزار software deployment strategy
طراحی نرم‌ افزار software design
بازبینی طراحی نرم ‌افزار software design review
طراح نرم‌ افزار software designer
تولیدکننده نرم ‌افزار software developer
تولید نرم‌ افزار software development
مدل تولید نرم ‌افزار software development model
مهندس نرم‌ افزار software engineer
مهندسی نرم‌ افزار software engineering
نرم‌ افزارسازی software factory
بازبینی رسمی نرم ‌افزار software formal review
بازبینی غیر رسمی نرم ‌افزار software informal review
نگه‌داری نرم‌ افزار software maintenance
بازبینی مدیریتی نرم افزار software managerial review
بسته نرم‌ افزاری software package
بازکاربردپذیری نرم ‌افزار software reusability
بازبینی نرم ‌افزار software review
روش بازبینی نرم‌ افزار software review technique
بازبین نرم ‌افزار software reviewer
مجموعه نرم ‌افزار، نرم ‌افزارگان software suite
کاربردپذیری نرم ‌افزار software usability
اعتبارسنجی نرم ‌افزار software validation
درستی‌سنجی نرم ‌افزار software verification
درستی‌سنج نرم ‌افزار software verifier
فاصله (کلید) space (key)
زبان (تعریف مشخصات) specification language
مدل حلزونی spiral model
آماده به کار standby
ایست stop
ذخیره ‌سازی storage
ذخیره ‌ساز storage device
ذخیره کردن store
ذخیره (کلید) stored
رشته string
اَبرَ رایانه supercomputer
اَبَر خُرد رایانه Super-mini computer
وبگَرد surfer
وبگَردی surfing, web surfing
یادگیری همزمان synchronous learning
همنشری کردن syndicate
همنشر syndicated
همنشری syndication
تحلیل سامانه system analysis
تحلیلگر سامانه system analyst
جهش (کلید) tab (key)
رانه نوار، نواررانه tape drive
آموزش فن بنیاد، آفَن Technology-Based Training (TBT)
دورآموزی Tele-education
دورکاری telework
مرکز دورکاری telework center
الگو template
آزمایه test case
داده‌های آزمایشی test data
قالب متنی text format
متن ‌پردازی text processing
متن ‌پرداز text processor
تلفن پیام ‌نما text telephone
ریسه thread
گذر داد throughput
ابزار tool
طراحی بالا به پایین top-down design
پرده لمسی touch screen, touch display screen
لَتِ لمسی touchpad
توپک trackball
داده‌های ردگیری شده tracked data
داده‌های رسانده transferred data
قرارداد هدایت انتقال Transmission Control Protocol (TCP)
خاموش کردن turn off, switch off
درگاهی همه گذر USB port
واگَرد undo
نشانی وب Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator (URL)
همه گذر Universal Serial Bus (USB)
بالابر (کلید) up arrow (key)
روزآمد update
روزآمد کردن update
روز آمدسازی updating
ارتقا دادن upgrade
ارتقا یافته upgraded
ارتقا upgrading
بالایی upper case
نرم ‌افزار کاربردپذیر usable software
کاربَر user
شناسه کاربَر user ID
واسط کاربَر، میانای کاربَر user interface
نام کاربَر user name
کاربَرپسند user-friendly
واسط کاربَرپسند، میانای کاربَرپسند User-Friendly Interface (UFI )
نرم ‌افزار معتبر valid software
اعتبار و درست‌ سنجی Verification & Validation (V&V)
نرم ‌افزار درستی ‌سنجی شده verified software
درستی ‌سنجی نرم‌افزار verify software
نَوَردش عمودی vertical scrolling
نما view
نماسازی viewing
داده‌های دیداری سازی شده visualized data
مدل آبشاری waterfall model
وب تلویزیون web TV
وب ‌بین web cam
میزبانی وب web hosting
وب ‌دار web master
وب داری web mastering
صفحه وب web page
وبگاه web site
وب ‌بنیاد web-based
یادگیری وب بنیاد، یادوِب Web-Based Learning (WBL)
کارآموز وب بنیاد web-based trainee
آموزش وب بنیاد، آوب Web-Based Training (WBT, internet-based training)
وب ‌باز، وب کار Webber
وب‌ بازی، وب‌کاری webbing
وب‌ پخشگر webcaster
وب ‌پخش webcasting
وب‌ نوشت weblog
وب ‌نویس web logger
وب‌ نویسی Web-logging
آزمون در باز white-box testing
شبکه گسترده Wide Area Network (WAN)
پنجره window
پنجره ‌بندی windowing
واژه‌ پردازی word processing
واژه ‌پرداز word processor
واژه‌ پرداز word processor
ایستگاه کار workstation
جهان وب World Wide Web (WWW)
همسویی Alignment
بنیادین Function
اجرا Run
توصیفی Descriptive
پیمایشی Survey
پس از تجربه Post Hoc Tests
زیرساخت backbone
اینترنت نسل بعد Next Generation Internet
ارایه کننده خدمات اینترنتی Internet service provider
کیوسک های اینترنتی Internet Kiosk
نام دامنه Domain Name
گواهینامه دیجیتال Digital Certificate
رمز نگاری Encryption
سرویس ارتباطی communications services
چندگانه Multiple Access
فراگردی Roaming
واگذاری Handover
جایگشت Hando
پهنای باند Bandwidth
باند پایه Base Band
دودویی Binary
هزینه Charging
نمونه Sample
نمونه برداری Sampling
درهم ساختن Scramble
درهم ساز Scrambler
خدمت Service
کد درهم ساز Scrambling Code
گذر دهی Throughput
اشتراک زمانی Time Sharing
شیار زمانی Time Slot
زمان بندی Timing
همتافتن Multiplex
همتافتگر Multiplexer
همتافتگری Multiplexing
افزونگی Redundancy
فراگردی Roaming
اشتراک زمانی Time Sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: لغات کامپیوتر , لغات تخصصی کامپیوتر , اصطلاحات کامپیوت


تاريخ : ۱۳٩٦/٧/٢٦ | ٢:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
Accounting terms – Part 16

 

طرحهای t t designs
توزیع t t distribution
نمونه‌گیری T دو T-square sampling
تی (t)-آماره t-statistic
رده توزیعهای T‌_1 T_1-class of distributions
جدول table
درون‌یابی جدولی tabular interpolation
نمایش جدولی tabular representation
جدول‌بندی tabulation
برچسب‌زنی tagging
روش تاگوچی برای کنترل کیفیت خارج از خط تولید Taguchi method for off-line quality control
آزمون طاها Taha test
1. دُم 2. دُم‌وار tail
دُم فرایند تصادفی tail of stochastic process
مرتب کردن دُم‌وار tail ordering
احتمال دُمی tail probability
فرایند تاکاش Takacs process
آزمون مقیاس تالوار-جنتل Talwar-Gentle scale test
شاخص تانگو Tango index
تانژانت هذلولوی tanh (= hyperbolic tangent)
باریک‌ساز taper
هدف target
هدف‌پوشانی target coverage
جامعه هدف target population
قضیه تاوبری Tauberian theorem
روش تاوس‌ورث Tauswerthe method
مسئله تاکسی taxi problem
بسط تیلور Taylor expansion
فرمول تیلور Taylor formula
سری تیلور Taylor series
قضیه تیلور Taylor theorem
فن technique
فناوری technology
آمارگیری تلفنی telephone survey
دورْنزدآوری telescoping
توزیع ملایم شده tempered distribution
تانسور tensor
آزمون مدل‌گزینی تراس‌ویرتا-مِلین Terasvirta-Mellin model selection test
تصمیم پایانی terminal decision
شرایط داد و ستد terms of trade
آزمون تری-هوفدینگ Terry-Hoeffding test
سنگفرش tessellation
آزمون test
روش آزمون test approach
آزمون مبتنی بر اندازه‌های احتمال تجربی test based on empirical probability measures
طبقه‌بندی عاملهای آزمون test factor stratification
آزمون برای سانسور کردن test for censoring
آزمون برای دوریها از نرمال بودن test for departures from normality
آزمون برای بدمشخص‌سازی test for misspecification
آزمون برای فرض مقابل مرتب test for ordered alternative
آزمون برای توازی test for parallelism
آزمون برای انتقال test for shift
آزمون برای روند در داده‌های شمارشی test for trend in count data
آزمون برای روند در نسبتها test for trend in proportions
آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده test for trimmed and Winsorized means
آزمون فرض test of hypothesis
آزمون نرمال بودن test of normality
آزمون تصادفی بودن test of randomness
آزمون طول گردش test of run lengths
آزمون معنی‌دار بودن test of significance
آزمون کُروی بودن test of sphericity
آزمون تک‌بُعدی بودن test of unidimensionality
آزمون یکنواختی test of uniformity
آماره آزمون test statistic
آزمون با ساختار نیمن test with Neyman structure
مورد آزمون testimand
آزماورد testimator
1. آزمون 2. آزمون‌سازی testing
آزمون برای نرمال چندمتغیره بودن testing for multivariate normality
آزمون برای تقارن testing for symmetry
شیوه‌های آزمون testing procedures
نظریه آزمون‌سازی testing theory
ضریب همبستگی چهارخانه‌ای tetrachoric correlation coefficient
توزیع چهارجمله‌ای tetranomial distribution
برآوردگر شیب تِـیل Theil estimator of slope
آزمون شیب تِـیل Theil test of slope
فراوانی نظری theoretical frequency
نظریه خطاها theory of errors
نظریه معادله‌های برآوردگر theory of estimating equations
فرمول درون‌یابی تیل Thiele’s interpolation formula
آزمون تومان-بِـین Thoman-Bain test
توزیع توماس Thomas distribution
مدل توماس-فایرینگ Thomas-Fiering model
ملاک تامپسون Thompson’s criterion
سه R three R
قاعده سه‌هشتم three-eighths rule
تحلیل سه‌مُدی three-mode analysis
قضیه سه‌سِری three-series theorem
حدهای سه‌سیگما three-sigma limits
قاعده سه‌سیگما three-sigma rule
مدل آستانه‌ای threshold model
پارامتر آستانه‌ای threshold parameter
پس‌بُرد throwback
نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون Thurstone’s theory of comparative judgment
مشاهدات هم‌رتبه tied observations
حرکت براونی پابند tied-down Brownian motion
هم‌رتبه‌ها ties
یکسویگی tilt
سریهای زمانی time series
آزمون زمان‌برگشتی time-reversal test
استنباط زمان‌دنباله‌ای time-sequential inference
تحلیل سریهای زمانی time-series analysis
برآوردگر نسبتی تین Tin’s ratio estimator
ترکیب آزمونهای تیپت و ویلکینسون Tippett’s and Wilkinson’s combination of tests
لم تاپلیتس Toeplitz lemma
ماتریس تاپلیتس Toeplitz matrix
توزیع تحمل tolerance distribution
بازه تحمل tolerance interval
حدهای تحمل tolerance limits
برآوردگر تانگ Tong estimator
شاخص تورن‌کوئیست Tornquist index
تقریب تورن‌کوئیست-تِـیل Tornquist-Theil approximation
تعادل کل total balance
کمترین توانهای دوم کل total least squares
مثبت بودن تام total positivity
قضیه احتمال کل total probability theorem
مدیریت کیفیت کل total quality management
نمودار زمان کل آزمون total time on test plot
تبدیل زمان کل آزمون total time on test transform
مربعهای لاتین کلاً قطری totally diagonal latin squares
دوره‌بازی tournament
اثر trace
همبستگی اثری trace correlation
قابلیت ردیابی traceability
رَدنگاشت traceline (trace line, trace-line)
ردیابی tracking
مسئله جریان ترافیک traffic flow problem
شدّت ترافیک traffic intensity
مجموعه آموزشی training set
تابع لگاریتمی متعالی transcendental logarithmic function
روش برشی transect method
مدل تابع انتقال transfer function model
قابل انتقال transferable
1. تبدیل 2. تبدیل‌یافته transform
تبدیل transformation
گروه تبدیلها transformation group
متغیر تبدیل transformation variable
فرایند گذرا transient process
وضعیت گذرا transient state
تابع تغییر وضعیت transition function
ماتریس تغییر وضعیت transition matrix
احتمال تغییر وضعیت transition probability
گروه ترایا transitive group
گروه جایگشتی ترایا transitive permutation group
رابطه ترایا transitive relation
ترایایی transitivity
پارادوکس ترایایی transitivity paradox
انتقال translation
ترانهاده ماتریس transpose of a matrix
ماتریس ترانهاده transposed matrix
ذوزنقه trapezoidal
توزیع ذوزنقه‌ای trapezoidal distribution
قاعده ذوزنقه‌ای trapezoidal rule
مسئله فروشنده دوره‌گرد traveling salesman problem
تیمار treatment
آزمایش درختی tree experiment
رگرسیون درختی شده treed regression
ماتریس ترِنچ Trench matrix
روند trend
آزمون روند trend test
طرح بلوکی آزادروند trend-free block design
آزمایه trial
آزمون و خطا trial and error
مثلث triangle
آزمون مثلث triangle test
جدول پیشایندی مثلثی triangular contingency table
مختصات مثلثی triangular coordinates
توزیع مثلثی triangular distribution
نابرابری مثلثی triangular inequality
نمودار مثلثی triangular plot
مثلث‌بندی triangulation
ماتریس سه‌قطری tridiagonal matrix
سه‌کارآیی triefficiency
تابع سه‌گاما trigamma function
مثلثاتی trigonometric
گشتاورهای مثلثاتی trigonometric moments
آرایه پیراسته trim array
مسئله پیراسته‌زیان trim-loss problem
سه‌میانگین trimean
پیراسته trimmed
پیرایش و وینزوریدن trimming and Winsorization
سه‌یک trine
توزیع سه‌جمله‌ای trinomial distribution
انتگرال سه‌گانه triple integral
نمودار پراکنش سه‌گانه triple scatter plot
ماتریس سه‌توان tripotent matrix
مربع همه‌کاره trojan square
پیشین واقعی true prior
مقدار واقعی پارامتر true value of the parameter
داده‌های بُریده truncated data
توزیع بُریده truncated distribution
نمونه‌گیری بُریده truncated sampling
بُرش truncation
روش بُرشی truncation method
راستی truth
آزمون و خطا try and error = trial and error
ضریب Tی چوپروف Tschuprow’s coefficient T
نمودارT‌T‌T TTT-plot
تبدیل T‌T‌T TTT-transform
بازه اطمینان توکی برای مکان Tukey’s confidence interval for location
توزیعهای g و h توکی Tukey’s g- and h-distributions
ریشه‌نگار آویزان توکی Tukey’s hanging rootogram
نابرابری توکی برای وزنهای بهینه Tukey’s inequality for optimal weights
خط توکی Tukey’s line
پرداخت زدن میانه توکی Tukey’s median polish
آزمون فوری توکی Tukey’s quick test
شیوه مقایسه همزمان توکی Tukey’s simultaneous comparison procedure
آزمون توکی برای ناجمعی بودن Tukey’s test for nonadditivity
آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب Tukey’s test for ordered alternatives
بازه توکی-کرامر Tukey-Kramer interval
مدل انتخاب چه‌ورسکی Tversky’s model of choice
دوباریدن twicing
مسئله ماشین قمار دوبازو two-armed bandit problem
جدول دو در دو (٢٭٢) two-by-two (2*2) table
مسئله دونمونه‌ای two-sample problem
قضیه دوسری‌یی two-series theorem
مسئله دوجنسی two-sex problem
آزمون دوطرفه two-sided test
طرح دومرحله‌ای two-stage design
کمترین توانهای دوم دومرحله‌ای two-stage least squares
رده‌بندی دوطرفه two-way classification
شاخص دوپاره‌سازی twoing index
توزیع فراوانی نوع 2 type 2 frequency distribution
اریبی نوع type bias
متغیرهای گونه I و گونه I‌I (= متغیرهای نوع اوّل و نوع دوم) type I and type II variables
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل) type I error
خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم) type II error
خطاهای گونه I‌I‌I و گونه I‌V (= خطاهای نوع سوم و نوع چهارم) type III and type IV errors
انواع مدلهای رگرسیونی types of regression models
مقدار نوعی typical value
گونه‌شناسی typology
Accounting terms – Part 17

 

Bracket براکت
Integer Part جز صحیح، قسمت صحیح
floor کف
ceiling سقف
d / derive به معنای مشتق  differentiate
Integrate  Integral انتگرال
absolute value قدر مطلق
GCD Greatest Common Divisor بزرگترین مقسوم الیه مشترک – ب م م
Cartesian دکارتی
coefficient ضریب
Combination ترکیبیات
Complex مختلط
Domain دامنه
Range برد
Expand بسط
LCD Least Common Denominator کوچکترین مضرب مشترک – ک م م
Symmetric دو طرفه
Vertice  Vertex راس
Edge یال
Degree درجه
Face وجه
function تابع
continuous پیوسته
injective , one to one یک بیک
differentiable مشتق پذیر
integral انتگرال
product ضرب
plus جمع
subtract منها
devide تقسیم
equal مساوی
less than کمتر از
less than or equal کمتر یا مساوی
if and only if اگر و تنها اگر (معمولا از iff استفاده می شود(
set مجموعه
subset زیر مجموعه (از sub بعنوان زیر ساختار استفاده می شود مانند subgroup که به معنای زیر گروه است و …)
bound کران
upper bound کران بالا
lower bound کران پایین
equivalent هم ارزی
partition افراز
real number عدد حقیقی
natural طبیعی
rational گویا
irrational اصم
integer صحیح
circle دایره
square مربع
rectangle مستطیل
triangle مثلث
cube مکعب
sphere کره
audit ممیزی، حسابرسی، رسیدگی، بازرسی
balloon payment پرداخت بالونی
Bandwagon effect اثر ارابه موسیقی
bonding facilities تسهیلات استفاده از اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه
building society موسسه/مجمع مالی اعتباری (مسکن)
Capital equipment تجهیزات سرمایه ای
Cashback کش بک
close end fund صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
Debit card کارت بدهی/کارت نقدی
deleverage اهرم زدایی
Discretionary & Mandatory Spending مخارج/مصارف اختیاری و اجباری
dispense with معاف شدن از/رها شدن از/نادیده گرفتن
Entitlement Programs برنامه های استحقاقی
equity trust اتحادیه سهامداران
facilitating payment مبلغ پرداختی برای تسهیل/تسریع امور اداری
factors 1. کارگزار، دلال، 2. تأمین کننده اعتبار، وام دهنده، سرمایه گذار، 3. نماینده، عامل
Forward Funding تأمین مالی از محل منابع سال بعد
Gold spot precious metal trading معاملات نقدی و تحویل فوری فلز گرانبهای طلا
hedge fund صندوق تامین سرمایه گذاری
hedger پوشش/پوشش دهنده ریسک
home equity account حساب رهن مجدد خانه، میزان اعتبار
Inconvertible Currency ارز غیرقابل تسعیر
joint venture شرکت مشترک
Leasehold ملک مورد اجاره، عین مستأجره
mortgage lead مشخصات/اطلاعات مربوط به مشتری احتمالی رهن
Offsetting Collections دریافتی های پایاپای
Offsetting Receipts رسیدهای پایاپای
precious metals فلزات با ارزش/ گرانبها/ قیمتی
Reference شماره ارجاع/مرجع
securities and commodities trading تجارت/معامله‌ اوراق بهادار و کالا
self service or teller assisted transactions تراکنش هایی که توسط خود شخص یا به کمک تحویلدار انجام می شوند
Spot metals فلزات مورد معامله نقدی و تحویل فوری
standing order دستور پرداخت دائمی
successfully funded referals افراد ارجاعی که موفق به وام گرفتن شده اند
tenancy advisor مشاور اجاره داری
to buy sell leads خریدن/فروختن (لیست) اسامی مشتری های احتمالی
Trust تراست
Trustee متولی/ امین/ امانت دار/ شرکت امانی
underwater مغبون
algebra جبر
solution حل
function تابع
variable متغیر
set مجموعه
element عنصر
equation معادله
integral انتگرال
derivative مشتق
statistics امار
probability احتمال
combination ترکیب
permutation جایگشت
theorem قضیه
axiom اصل موضوع
mean میانگین
standard deviation انحراف معیر
sum مجموع
coefficient ضریب
polynomial چند جمله ای
distribution توزیع
binomial دو جمله ای
correlation همبستگی
regression بر گشت
product حاصلضرب
estimator برآورد کننده
error خطا
square مربع
mean square error میانگین مربع خطاها
problem مساله
proof برهان
quotient خارج قسمت
bias اریبی
difference تفاضل
boundary مرز
series سری
sequence دنباله
sign علامت
test آزمون
union اجتماع
intersection اشتراک
rule قاعده
point نقطه
interval بازه
procedure شیوه
row سطر
column ستون
transformation تبدیل
expression عبارت
value مقدار
calculus حساب
cyclic دوری
cumulative تجمعی
trial and error آزمون و خطا
constant ثابت
collection گردایه
comparison مقایسه
continuous پیوسته
trend روند
uniform یکنواحت
fraction کسر
component مولفه
definition تعریف
formula فرمول
quantity کمیت
spiral مارپیچ
stationary process فرایند مانا
random تصادفی
radius شعاع
circumference محیط دایره
perimeter طول محیط
circle دایره
proportion تناسب
raw data داده های خام
sample نمونه
ambiguity ابهام
a priori پیشین
base پایه
balanced متعادل
partial جز
system دستگاه
likelihood درستنمایی
bound کران
ordinary differential equation معادله دیفرانسیل معمولی
to characterize مشخص ساختن
capacity گنجایش
category رسته
category مقوله
ordered pair جفت مرتب
pattern الگو
synthesis ترکیب
system of linear equations دستگاه معادله های خطی
symmetry تقارن
to tend, to approach گراییدن
equality برابری
infinity بینهایت
irrational number عدد گنگ
homogeneous function تابع همگن
oscillation نوسان
Exponential نمایی
adjacency matrix ماتریس مجاورت

ماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0

bipartite graph گراف دو بخشی

گراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند

Boolean agebra جبر بولی

به ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند

branch شاخه

مسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم

bridge پل

در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم

circuit مدار

هر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم

complete graph گراف کامل

گراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد

Combination ترکیب

اگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0

Circuler permutation جایگشت دوری

یک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است

Connected vertex رئوس همبند

دو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد

connected graph گراف همبند

اگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم

cycle دور

گذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم

directed graph گراف مودار

اگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم

edge یال

در تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم

Fibontchi sequence دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی … صادق است.

field هیات یا میدان

(F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند

graph گراف

اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم

Hamiltonial cycle دور همیلتونی

دوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم

Hamiltonial graph گراف همیلتونی

گرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم

isomorphism graph یکریختی گراف‌ها

+هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم

Leaf برگ

هر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم

   Cents سنت- یک صدم دلار
   (C and F) Cost and Freight سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی
…   Carried forward…. نقل از
   Chartered Accountant حسابدار خبره – حسابدار مجاز
   Computer Assisted Audit Techniques تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوتر
   Computer Aided Design طراحی به کمک کامپیوتر
   Comprehensive Annual Financial Report گزارش مالی جامع سالانه
   Computer Aided Manufacturing تولید به کمک کامپیوتر
   Committee on Accounting Procedure کمیته تدوین رویه های حسابداری
 Confederation of Asian and Pacific Accountants کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و آسیا
Capital Asset Pricing Model مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
Cost Accounting Standards Board هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
Cost-Benefit Analysis تحلیل هزینه/فایده
Cash Before Delivery دریافت وجه نقد قبل از تحویل
Current Cost Accounting حسابداری بهای جاری
Commodity Credit Corporation شرکت اعتبارات کالا
Cash Conversion Cycle چرخه تبدیل وجوه نقد
Certificate of Deposit گواهی سپرده
    Certainty Equivalent معادل یقین
Chief Executive Officer مقام اجرایی ارشد
Cash Flow گردش وجوه نقد
Cash Flow Accounting حسابداری جریانهای نقدی
Controlled Foreign Corporation شرکت سهامی خارجی تحت کنترل
Chief Financial Officer مقام مالی ارشد
 Certified Financial Planner برنامه ریز رسمی مالی
Commodity Futures Trading Commission کمیسیون معاملات سلف کالا
Chartered Financial Consultant مشاور خبره مالی
Chartered Public Accountant حسابدار خبره رسمی
Certified Internal Auditor حسابرس داخلی رسمی مجاز
Center for Interim Comparison مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ای
Canadian Institute of Chartered Accountants انجمن حسابداران خبره کانادا
Cost, Insurance, Freight سیف – بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد
Computer-Integrated Manufacturing تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتری
Chartered Institute of Management Accountant انجمن حسابداران مدیریت رسمی
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل عمومی
Certified Information Systems Auditor حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتی
Complete Knocked Down قطعات کاملا منفصله
Contribution Margin حاشیه سود
Certified Management Accountant حسابدار مدیریت رسمی خبره
Current Market Value ارزش جاری بازار
Company شرکت
Common Business Oriented Language زبان معمول برنامه نویسی تجارت کوبول
Cash On Delivery وجه نقد در ازای تحویل
Command Of Goods in General قدرت عمومی خرید کالا
Cost-Of-Living Adjustment تعدیل هزینه زندگی
Commodity Exchange بازار کالا
Cash On Shipment تحویل وجه نقد در هنگام ارسال
Covariance کوواریانس
Certified Public Accountant حسابدار رسمی- حسابدار قسم خورده
Continuing Professional Education آموزش مداوم حرفه ای
Cost-Plus-Fixed Fee Contract قرارداد امانی بهای تمام شده به اضافه سود معقول
Consumer Price Index شاخص قیمت مصرف کننده
Consumer Price Index for all Urban Consumers شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهری
Critical Path Method روش مسیر بحرانی
Current Purchasing Power accounting حسابداری قدرت خرید جاری
Central Processing Unit واحد پردازش مرکزی
Credit بستانکار
Cincinnati Stock Exchange بورس سهام سینسیناتی
Coefficient of Variance ضریب انحراف
Cost-Volume-Profit Analysis تحلیل رابطه هزینه- حجم – سود
Deposit Account حساب سپرده
Doctor of Business Administration دکترای مدیریت بازرگانی
Data Base Management System سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی
Discounted Cash Flow جریان نقدی تنزیل شده
Degree of Financial Leverage درجه اهرم مالی
Dow Jones Industrial Average متوسط صنعت داو جونز
Degree of Operating Leverage درجه اهرم عملیاتی
Disk Operating System سیستم عامل داس
Dividends Per Share سود پرداختی هر سهم
Debit بدهکار
Dividend Reinvestment Plan طرح سرمایه گذاری مجدد سود
Decision Support System سیستم پشتیبان تصمیم گیری
Depository Transfer Check چک انتقال سپرده
Degree of Total Leverage درجه اهرم کلی
Dollar Unit Sampling نمونه برداری واحد پولی
Delivery Versus Payment تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت
Earning After Taxes سود پس از کسر مالیات
Earning Before Interest and Taxes سود قبل از کسر بهره و مالیات
Earning Before Taxes سود قبل از کسر مالیات
Economic Conversion Quantity مقدار باصرفه تبدیل
European Currency Unit واحد پول اروپا اکو
Electronic Data Processing پردازش الکترونیکی داده ها داده پردازی الکترونیکی
European Economic Community جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک
Electronic Fund Transfer انتقال الکترونیکی وجوه
Earliest Finish Time زودترین زمان خاتمه فعالیت
Efficient-Market Hypothesis فرضیه بازار کارا
End Of the Month پایان ماه
Economic Order Quantity مقدار سفارش مقرون به صرفه اقتصادی
Earning Per Share درامد سود هر سهم
Employee Retirement Income Security Act of 1974 قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974
Employee Stock Ownership Plan برنامه مالکیت سهام کارکنان
Earliest Start Time زودترین زمان شروع فعالیت
Earliest Time زودترین زمان
Financial Accounting Foundation |بنیاد حسابداری مالی
Free Alongside Ship تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی
Financial Accounting Standard Advisory Council شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی امریکا
 Financial Accounting Standards Board هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است
Fixed operating Cost هزینه های ثابت عملیاتی
Foreign Direct Investment سرمایه گذاری مستقیم خارجی
Financial Executives Institute انجمن مدیران ارشد مالی
Federal Insurance Contributions Act قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی فدرال امریکا
First In, First Out اولین صادره از اولین وارده فایفو
Financial Leverage Multiplier ضریب اهرم مالی
Fixed Lump Sum contract قرارداد مقطوع
Fair Labor Standards Act قانون معیارهای منصفانه کار
Fair Market Value ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار
Free On Board فوب – تحویل در روی عرشه کشتی
Free On Rail تحویل روی واگن قطار
Free On Truck تحویل کالا روی کامیون
Financial Reporting Exposure Draft متن پیشنهادی گزارشگری مالی
Federal Trade Commission کمیسیون تجارت مرکزی
Growth rate نرخ رشد
Generally Accepted Accounting Principles اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری
Generally Accepted Auditing Standards استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی
General Accounting Office دیوان محاسبات در امریکا
Governmental Accounting Standards Advisory Council شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی در امریکا
Governmental Accounting Standards Board هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد
General Agreement on Tariffs and Trade موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات
Gross Domestic Product محصول ناخالص داخلی
Gross National Product تولید ناخالص ملی
 Human Resources Accounting حسابداری منابع انسانی
 Interest payment پرداخت بهره
Input/Output ورودی / خروجی
Inter-American Accounting Association انجمن حسابداری کشورهای قاره ام